KK Truyện: Tội Ác Vô Hình prc, full

All labels

2020-08-01

Tội Ác Vô Hình

Thế sự vạn vật, hoặc hữu hình, hoặc vô hình. Hữu hình người, có thể đo lường, khả quan xem xét. Vô hình người, không thể nghĩ, không thể thư
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 401]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : Nữ Hiệp
( convert - full - 401)

Thế sự vạn vật, hoặc hữu hình, hoặc vô hình.

Hữu hình người, có thể đo lường, khả quan xem xét.

Vô hình người, không thể nghĩ, không thể thương nghị.

Thế gian phồn hoa hữu hình, mà yêu vô hình.

Tội ác tâm ma vô hình, mà pháp hữu hình.

Một số thời điểm,

Vô hình tội ác có thể đánh phá hữu hình cân bằng.

Một số thời điểm,

Hữu hình ấm áp có thể giải mở vô hình khúc mắc.
Thông báo;dbicFAip90eK970J7w3zzesMLhK5/Rfjj4v11jWbqCPkEi7SOX0JaYIupD4xd3oHr9lbqthboD4rVjix8zAV/L9jtQf3V+HY7x400PQH8ugKlSFaYeK4fxrpqY/QOFKzaNpp3oHt3mOb/OJr7MTQsQU4R7SE+sVW+maW4pdfzwc=|Chương 1: Thỏ trắng cùng báo săn;smCanXdyuGEQtcw9nxTKDONZ1IwTcfw2jmRiHgnt+Ch4SV+nxhFMwG0Qqql5IRYrtSyhoHnbPs1xPyGQSOm0S5eza+HSCxyaA/Oj258+AyjSwMLcF2TChfqNNClmTIm4t8N2C8gmndND3bv9Udo4TPmbkTZP/5L+Lnf6B4bQpfg=|Chương 02: Độc hành hiệp;S/Ox6kwUWA84y85G1X03r6QhD83wejE0lf8MMHrluQjRETha2r2keCkr1VUkeQSD69jb87URUvIwrPK2nmG8B5uoZ8BCJgk+I3Qsfi6kgpfC0gTdK7zkuGdxmXV4eNw8S/FZAIa+pZgo7dffd7yAZD6yZ/c+rhSUJ9OQq3eEYEg=|Chương 3: Sơn nhân tự có diệu kế;WYKhi6hs2WACJ0HzJ3DyKckjFlokPS7aaosOhRdjw7X5CXVZKnQtwCddo/MXVMCN8Ww5Fka+GozSD1A1H8MCICwV9NygClaG7i8SsNlG1Ai5ldWkYnVKfznRQCzVc0D0e4qTVoZVNGCffwZFe1vXDN7h/kWf6S4K4qF7Vcm7/io=|Chương 04: Xung đột;Ww6D2s+G/4+yRcgJPKrdB41DLeXQxh2FCSE4Qajow8HnctFnQIu4aLa5o7y+Yp4mh3aR+ACJ+xyCJIoHUu4z0RGLBw1aBMw/Fsedzid7mK+aGZ9z4j0iU7c0drl3gjwdwEdrmHDHCu1VLuAcQpuO6wJ2ythTTz2vvu4npWzg6U0=|Chương 05: Đòi một lời giải thích;aYDZxfi3Br+BCG/nfQuCmvrqjSo34dZ7j/qavBYjGxa3cN0TfwEfJRukwzFXEnwSVpGSbHNHeE0lrt8BOIkf3u86VsAKcXWmHKwo4YuN0hu6ut+XIaLr9+fdufXDbn10H27oZmLHoRpzmI6dYPd1IeFC6hDi2nB8bbFjoZLHRhE=|Chương 06: Thịt heo;+Yje0wvD0UKtUKOLeELfcf/Xm/sCTOlLYtMgiEBq0UDn82AgL4rwXqQKjiorJZG+jX3in8vqPD8w51GAhAIjJmS6Ry7UA6BzU5yXhuu0qfjc6dEzn77HZzHtZBqDP9Y/NYocgziemuM3GWwyLcbExb5U0xf3f+JQkA/ISKyTPN4=|Chương 7: Nhân duyên;ZPCI4RPCAM4clzBzT/RfKK7hvk0CQ7xpQ2f9U43zECDmHFd/vj6Ms0qc1uWbKjdcOSZwnwH1UFPmYrWxFsRTc8TBN5/lifq0gCLehuwn6I92I036sa4x3lXgfOumF+t0VKPmlSUNIHnRqhYAYKsbcwTZdcBrCSH/mTs8rsnOB00=|Chương 08: Nguyền rủa;HPFxjI7ka9NzY5Ji9XbZvQXG5BmcJapyqdY6PU0v3U/SdzQPLTEp42KHAqz4CyJaB03OeSAnskgV44nDkfvj86Jd1qSRKg0lnvZow0OZhSDtWdDRiDZBqSWdZIioKXXMYVvLrCerQLMsAiyQiP+cvuqvQsxDOwYfQkB19HSmnWk=|Chương 09: Người chết một thân;291+iAtU1XpOpCGf44ioBjjfuS92OLMnKG8yOJI3Z6aQCQwSAxC9UC/W9uRBxToxHRJkA6sCwMy/05mvNLv0EhmCHx+32dZuGHsstRGt5gkvqb4z6JK5sq2EP05turNK8Selp0BSNTgnYl6lK98M2YakxV6TG6Alxht9vKYQd6E=|Chương 10: Già mới có con;KdT+0vTEqp3q2DDm+otHbZXBt+k+IzUQEolwqE0kT96G5wD0qsnP2WPHQm9ftk+7pYFH5swhWBpAsybsZLe+vjdvIBMDjk49aB2dGXwi0qLxoa1MWbuBJBl0o5J9K/bhsaD/WeU3lVjSIC486tnElZfBUs3erHqP6W4jjZTK7Ys=|Chương 11: Giữ kín như bưng;d5eawChnbJZhD6t6rm9jO37vMDFT/07bhGrra89xCHQbJPuVP5us0hG+DqLwtFbWaHMMDR2V63a5NTglH3RCN4WfDVy+MEkvEm9PyrCqOOLMgQdEHPzBi+MMdQKwpRJYQ3FSbhNYiHmGobybFGpnI87IHH/PVbyUBKxSKdciJ3M=|Chương 12: Chiêu đãi;1NMT4AghoKrgBJkKlyGaxQfqfu7XZVnP+EXBg+tX8TcmTfyj3CrrAX4vd9lvgP9f9P2fv61rFHnO9lRbtj4vAy3JLRwy9OosjCegoluTOJwqwMQmgZyruBoDn3ufU/dLg/uTF6tKOYTUqX+iaXj1Na6yB1/zf+Mm5ikgfbNLkvY=|Chương 13: Thề thốt phủ nhận;rrfsw5DaWHB2y4fGnr526aT/Fz49HvsafxID+YdGScmFgPbS3I0z6icZ6SMKIjhHulmmKjYhN6EZaDD9MkfqFa+OGlU7I8Q+AlhjiGxmj3+iqEy68cQz/zCXdp6QDhdr9earMcChGaYUu5LPss1Xos7CQYD6eIJn7X54sj+ab9M=|Chương 14: Khó chịu;FEySjoywfaR5pvzjYhwayFSWA4uiCUdsr1fQgrsErnqLvAauZj4yIZy2KTyzEoFKRTRudc2ic1WuMVk/K78HJTVe5JrksbF0cA2aAb2oW2aDYawl/13WnrMiin+qXpkFZkoppKVnA3qnOJoh2nilzliU6Hf7ACT0Ax3+Ru6evUE=|Chương 15: Dự kiến;er8yRCCDHKGxTo33wA8KxI1JueRlEYTH/cxm5jgxj4MnFBZiocS/+dz/az8nASLp2/FpswGhOAzVzRGh0T6dRa7h3S+sxXIoTnoI4uIkE3wllgK81Em6MLCV8EBj48FLnuSFDFREP7g9LuxpHg5ksNUol15ARVLRKAIfHQofhFY=|Chương 16: Bù đắp nhau;bOlzbw6Zf4Kc5Ypla0l9Ev/A5IxLAOCKj0nN3+8EnjLWR1JQ9bpZRswby4n//vGXHiU00+r1T7u+VoAlSYfPxa8AutUoHtpiywayCP6GPhbRXWJId7RRbeILfvmON/RzDumnUow+ZeH173WBezxGRBoyhc9FIkkIc4vTKkHqoOs=|Chương 17: Bái phỏng Lý lão quải;uRzttNieSsMwQXwxAsju6CCT6w0FBrKHwE39jdUBZPyxbjfzBw503U4YFMEzIayTldYpFUoY1xHUTv2N/hiNEZJaavCrcnNVwJuKFp41Ce/9zdzXaCTn8z428c409aBm7Ae2PBhIvtTDNbxoSqWIrqNsj5fkE5h2ExlXx1z5JIA=|Chương 18: Uất ức;dXpsIQfgx9Y0a3xhtFpkpaQ1OhNfxjN5W5JI0geghfwqnoWdk83gOka29SebnFR0eAUnLyzBucQ+P9b7ao21u3LqAvRmzHb5u8Px1RTmDdxE97ubhBH3ywyRMQcYw2bQNRpnph/HBABTLoysfNamAnn9Aul7seTQfYm4BKEGFp0=|Chương 19: Cái gọi là nguyền rủa;DuFoRzY1YnnyVeRqogpJues1YxIt/+goW1540kiA/4IUj4joud1ZTCblKgMYdwDE0hoImzgMk6Sg0MJYtkRK125qmLJLp7hTXk5mdptY98IS2tK9w06Oy+a79F+lNDgAFDQk16syksBRchEt0L2krXyWAzyl4rsfzUHtFocSM70=|Chương 20: Xóa bỏ;T+3+Rds2tduybNh0WUXVNI25F09fi10f7FYr+uN6rQzIXGBYSbQ9aiyr71ecm5yKYyRTHbyObWJjnGYCO4tfVwZHhkQf52VMALSb3CwUfkXcZED+baL9zzXhDlYAyJWX2y03HG496woSF9edSBlByoQxqnP5/Mgc/9VM7Wkkypc=|Chương 21: Không phải lấy cớ;/OzKjZmTrDDb8Nj/MtWZqMmCagZVy0wS9Hcc9YMLEmq2q946HFVVF8MoxG8bp+OiiZ+u1WKPzUd8nlwWE7Zi41lcHaec6gYbWPRCRU2BIxarVQhcUsNnsas2RDB3FnhW0R8ZU+KzCiHt5moLREpQfBp90jzVvKiFuxv/3vDkHgM=|Chương 22: Đi thẳng vào vấn đề;djsRGl/1TMmts5H/LoeUbRno1Fr7NMoTjhAxJgjdjuwT4L76sVD3NRCgugC3IhsPWNop9Agff2TyHpOsUsv/S7elKnnb693U0Rr1zr5TmLv+Nix1KdeGFFWhRXhcRus+d2gDHUf3NFlotGpxT3RiX8O4RxI5n/ZBqF9VyA31Z2w=|Chương 23: Đánh thức vờ ngủ người;OoaCTwVIaBbcB5yfy30yvz+qbBEk63/o3VKD+GXLH/AbQQ6p4k8nP4O6ZNmN7L2raIYlZNtm1eOWK/cyUSbI1fMvFByt4SiN7WjWASCczaBpJK+x3MJ9jaEBC6IlqY3+VCaOEv2anvzs9yxh569ekHA3j58u/xXbiVQyKjvA+wU=|Chương 24: May mắn còn sống sót hài tử;vrFj8WYJ+GLqCRxubhE42Gmhm26oIQlANq2OtQRVbHvI2TJJ3ezHIQXmJR4CHaS59MSFdPgj1SzkBsZCh7aB/Tp8m8c+ZveTb3Bzt1tKN3OD4Q+7Qb5ikSr1B6ZSwrH4iHEg/qTSRAYq6049wnM5BrY4h77+KipHGacjo80S0HY=|Chương 25: Nữ nhân gia gia;YM9efgKS1KI29ZBQlBFOiwzGF5Ne3oWKOvW48Dj1UKS2E6CYhUWT/jzD3y7b7FsNKdSJUttMkuHu3Cq4BQirBb6gVnD35ORYKOSKIcbOQj5J5sUx3lXEBS7jITnLMzwyq9mPloZubxZhPLpbJuTLubJHZfYFg9IJ8MG51hFgsC8=|Chương 26: Khổ bên trong khổ;oloJtVtc9BgB8sNYtOvEbgTAkhlyUTqjPntiuqGJKFdo0Njk+dU82AARIZOjxampqcTEaMDKA8GULgIixoi/6w5GIYBneMZ9u35r51P/16Lt/xNG2f68GepV9uwu2Ga54AGEUBjH+t1poj0Qx4ioeYKWJ2Lq8ZmCMHJtMKuGpj8=|Chương 27: Chết bất đắc kỳ tử;RxyMlVaScB46TPFTea02W5fx9OA2l9ijKbNA1hMDvDMeXE04SEDXqO+jt0H3fVq7ng3D/og0rJbGElg1UGWDLASOzuDuesiA54qTmspR23EZD15QDrOG0ej7q05fdMU5LZI5caFryRm2jhSk07of+641kupM85RNB9ktl67p0Xs=|Chương 28: Ngoại viện;E7PxZ3MeIEtpDhVGYtwOzVJ0t01yfnMk2V2u2EkN1qj1PrJuSSSeAr2VgFU9RdYuqNkaZwvoPgLxYEu3t8J11+AO/VG45NGLZn2ml1B73xCsA5twfrT11Fxzoh2mkMS1/K27yNCWoYghWcklrY7QYSV9Mb1L+nppNE6XqwWAhH0=|Chương 29: Toàn thây;uA2c7Xsw73pa8hsrY/ZQ92vPUDZohrweeDlx17mMmQnlMco8izDFDrgucAMMo/R3B08gR+k+aoCwn5AGSvpPBZJIFsVd3/5rkL0yXV3stTGtZ62CUvxWfz7lJzdCZ7+SZjohjPnE1IeSxK9Q22IM4d/VE6rqaIyiVZjMo/3d5ZE=|Chương 30: Nước sâu;hOI3C2tlM4a+jbA1a/Gnbnkig/D8dTUpBHJQ59TNTctu47lvKtfR97qF0MOZB/2zMTvbUu03iflQsGOQyXrkpTS5M87mHNcR1gUVpF4wXX8dSfiLBRKOfQj0mNBAEyGDzLGAWL+vpOJaoVQBCgPxVfHzBKeURE3UhIYNZ8ObXuM=|Chương 31: Rỗng tuếch;tPqWhGL/MxI/EeYpLdO+kaMdNAQUAG6mXR1nlbGP3RuQkzpq4jbnyvS7zBUVxFIT6hvPmjmr3Eb17M+ef5fF3lLvKAhSIav6YYq84vfMikjh8jV/waIZPfIVNQrqm/shrIlsYFesttv5uRA1NNUl8kXjWfcHMTax/eXPs4p/z9M=|Chương 32: Phong Hỏa Luân;ENqtL8Bxc6lMP8/6OKDlKkNvv5kuya5q7A910h0CRHHFlWfaU/u8VPKMcG2vYoOIFZUWDrNIEmtXduglRBoGgo8owDCqvgQiG1Yj93xDW21hbefqa05zj7jjIlosHem15iXVgV5w7ZD7/tMt8XGhf7QNIEOQrPgfFYwmuvT5kIA=|Chương 33: Hạnh phúc;o2n01W7vrSRzqJ4SnU4yTVHltStjgy0kDuFE0LyXzjtpFky7yqCylLoZSQFNQN2Z34e0jurupT9dD2Z0DtPlA3LKaIiGFyYxluie7aFUrm2xoLw6vzjOlLzaKtGiba4KAFY8wqu+Qt57qmFSAg/JMDaMf86WBcKhSmPvLxQ0nj0=|Chương 34: Đêm khuya bị vây;bZyfxpyNhkYFM7zCxCMgl3a2NvjCaIww4l3pQ2Aj9N3YeMx1g34rS79GFMiMykI8Bb4+kWTsR5ySkbvXMpOAJH+SuRybEkTb+tpaPgaDrdcAbK8fVxsS0HQghqajwj0jvm4Regy3njp12YX73ADrBtnLrePWfJmkQ63omCAqa50=|Chương 35: Có kế sách;qERdQ+gZHGtlFejQYJzoL6YaPxoMGbNM2xgM477Z5rp31GY3p6WuetGBy6/hfr/5X2c32DegZvVDMFkBK/O38UifQ7J6VEx/tWcqDLbd909oxH8pU6eCEmtKUj7XahhAvm6xlok2DWE8dTvPe353hQnmWCwk+RrjLZqsZpwM9pw=|Chương 36: Tinh chuẩn phân biệt;2sZWpZ90dHopeoifdKBZKaiuVwuCPpcqmdcxQfwPUmdBSUUALdZ0soSpjcH8E9nAhQk2pI4SUApp3kq0OvlkHXgzvQVgH8kQXHJC0S7WCdQDiJW+KAOdu9SzzJKNp5yXK/tivd6eMrl/h8U3992NOIQi9pUTu3vX+JRGeAlIdDw=|Chương 37: Vấn đề lập trường;TkfDAvh5fy7oRhetbM2vmw244qTAmzCPiHVemdOeAWh7ZnRNqPGwTJNyR526mfod3v3OASO/13x9mxeLdCJLZCccQJqOQRfE6c1uGb4YkyEeqci2An8k9c7flzy8bTFVE8SKiBszLp8mkkyrJmwkgCCryF6IySiU0ngnTs6i3ho=|Chương 38: Thương hương tiếc ngọc;G64yL9DBdX/3SksLL7ButG5/CFW0ylVGa2Vb/6gfWmxno29v3O2pyJkICwhDm+eBejYNt3KuLby/gZn2CbIpPLzIr9pdBDJNfTRlyMJXv4NtHlvhIvNx85QUp9T6qwLU/ENslzcHkySMEbXYL8MgH1a5v44cVF2wufSL+W6BCvs=|Chương 39: Tin nhắn;5jgRQyTZY0Vnn6Tu8dM0peGJd5c/k5s7nrgLYk1BtWM6uYAy5ny22EVDHqL2/1lFq6ZBZffrKV32LJCkCnl5/rB+CwvPhwPjdbG8lkVtfMPfxxtt5tJAaXn+J5/hAtxPuMaxSlTmB/sOZSHYAGG4hoXY41bszqtEr9Y59u+aFwE=|Chương 40: Không phải duy nhất;JM6fyoBMYxn7zHxR6USpCWSQMc/PfPZCu1r0Q6xM8e+KijSwmowC0DehNLZAsUEaQf05bIDOmkt3S8qQhRj/ol82DfFSC5c8j8hlY333ZfcsKPUdUIxtlGZqN1GBnCpkgzbW63NrjcKbeuoFy0ie0Nf8RgW1g94sgHJbzPCMkTk=|Chương 41: Chọn ngày không bằng đụng ngày;XThAuStLOxHYyZ3r+GoHS3x14GSnXG/LtQVsuZ+vlXgS0Ur9yXNoxIsXaRpbM/6JzTc/jqaH1g5raX04O2zmu3u2NdkzB4xtTbjKSbbBiLg8LZActZmG74IrBx1f0uT9O9v+Gz2JaepMWq2G3cXpQT1ZWBkgSWBZyjBj0uoSZ0A=|Chương 42: Nói đùa;0h3R9iPjR6JwfAFVQQbst5LhSekcs36VJgnyZGeWCTquWmChaIceJHlqgAoPnsOi7QbYrVb4LK0vscjaFPoEELLWsZf4ClSxYhpikDHqtdDlWSxR2UytUmC8foOOXS7ZMYcnmHUYJyE+atVe4y98XjR7sbqauJmtczRZSMWwWQ8=|Chương 43: Đánh yểm trợ;clPoeT55/ZGAOIKXQqG1I4NhT2jKejL55hIyKyrX7N+2rzSgetIuoDFc3gHhvAb7SWVQFES6v8SeOczyJaLAPqMqSCtwqYZOBslT8f+LxQZoQcwlwLjqDAGjMZKOIBMBWFp0WOUvM8Do80tPMxPn/ylz9f3X0F9wsNvR74jnfRs=|Chương 44: Trải qua;bc08uHnPyJuIEQp9cZam4PlxNjHRk1E4LG9bvBOUiacyRUChzErwoGy2r3zYhT/+RA4rZjlWQkWtw5fBRzjbEaL62wAkCE9M+DnkyT1uE69wN8pahoSQW0hDBrrQ4vzoCWD0+eduiL9NhykkQk0MWQm3AwdeNvHuwV+Am03U0p4=|Chương 45: Đầm rồng hang hổ;iT2U4Jg+5crg0BMs45mzzNOrs5JlSvgznQF/AqHrrWgvIdBgToW6t0ci+FdT+e1IxzwP5MGTAx9+feAY+EEqcw/u03Q/vytDz0UcWe6Uw8dPlCGrnHxmiDpBTvKoOLlSgk0iedJxUCvrfrJ+4tYKKCncAwmSIATRKYIYXjKhdr4=|Chương 46: Bày mưu tính kế;zzuVsimND3DHUPkNHj4TFWMxFmPi0kaon11ER87nkuxxhZyYkL8t14/UAho+z8ltMRaIVBM+EO8JYrFVgD3hbUZv3shFRIsftA/CZaeORZ3XP6Pp0aRcIGLYfBeowhkwLXTq2RisN1cy+aeyi7yv9xNiRm2YLhKc0miN2wyGMJg=|Chương 47: Mạch suy nghĩ;rwpFBdfKLxD3DHUs/UZyWAa1dLDlqpzVc22bz3JYmYKrRfvr3Oj6JhS81NNPaWRgcvxUmJI89FvGX6SpBnBfqxVyVmnO1UvxBPIXnbqLGP9hSYF68e4AD7aZLTmSQ9bPuICfyGS8KUuE6VmjidddadLnPcN2eWGvNbkN5anAEn8=|Chương 48: Càng ngày càng nghiêm trọng;sBA0k0DnJUds7bBnHk9OVatKsO3DsB40tn0svQtCGsxCVbuTbsnORmC0Kikv5IFZULBo1JHY+R5wOFziJEl5xx5jJifTChQvJR7cgdarQ5lNKgZKRpqx+IYd/P8Ja/9m28Im2PPRJn5lMAgqRBxaqXHBXLwNkdWbzOfLPrID6QE=|Chương 49: Việc xấu trong nhà;OVcnyGnKmJ6ej6Fo8nqCHn5LD9ZdKzv3B2bly1+CreuKVb2jOZNfRaaq72WbU0mU8AUtjctsy86dHXpHfgMfY5At6O7fh6oZbtXGOG2tObi3xjDSXZRFRzpCj+3ohfjCd5dCUoVpP88jv5/t6XvMHjtV0ohcdT5MoNiLmOjFTn8=|Chương 50: Tranh chấp;CvNWI5bj8kHm9CZUUvVLIjCSnjRDrS+zUx8Fwm9msi6yqMMrHv4Rup4bqjzip7nZK6wxg6ifuP3mkpSwj+ZAojYaGvWERCxvE/OzB9F9C+U0amt6CmjazDDFKWLUgfQ7qyzhgs5cOpsZh08PVp1ovpjWxe0FPYM1ObuJK6nzNWY=|Chương 51: Tan đàn xẻ nghé;MbPjL7Xghu84DI6hGy6LfIklDgdfXGcMrbSQvDnEzA1Om/EsIheGFpzKUSpOMeVpkFem6KVgf+ytJP34x3n8GoLfsOZIiz7oCscrZQwEUQuRtUWoBca2JRSWI2i9sSyBoOORVzqlq5fvAhD+qUt2aLfka5rMnjCMivHmuwLvVYE=|Chương 52: Máu thành phần;67WyfdO+PH/OjJfu0/dEf5fjov0kvFAXE0dgEV7U2L8mt7NK1Y3NOADQSn+km56vONUebd6TmqxSV/Fy3KH8BX9JRyzvVj1xqLu2aps8uW4ITclCIGWV0Q4cEWtqXGtS+IhOk7+jq0p0CCr4PyUZF5uWzL0UsOV+iFu3cuiGSWE=|Chương 53: Dầu;PkXbb5KRGk3WfmN+gW+phAgqAAW7UkT4G+q25uZQ63jKsVyp363bCbvMKjo9wosxOU4Owf1GiuzD5hN95Ky8BZK6EZx4BQev5cyzmwe+KEtSbXsquX6/sXHtNYsxcj2HOizYwCci9hSv8z84CqEsg5UxBmxutaE18o1vTIRonvc=|Chương 54: Bao con nhộng;WqjbV01+FBsmVS7uquJ4SEja4pVectzwRiOzB6+0yugOo5K/VZHy3aa+tUGQcxA8vkukQragOpBKm7v1eHTp/aYCze++due1gttHgs7cSKgHJSlnJrNBfFTI8q9GsXV2/xAPvYNGxazLo7cLGu67YOzxlt63S6Q8KEJDAkT1G2k=|Chương 55: Thất bại tự sát;Ed02ezyROjdKj+20dcusgmULYVjIGHE+IQORhxjqewp7HSeSzJhHgBGvbSo2K8LUnB/zAZ405fLVEQ4KY0hDNbOQ1moUHuLsoWXPJEAvC1A8Pt4foybAhlmY70G27jK38ezYa1CmgpPkWNRChoLf6ki5g5twgBbseelQKfEfj0c=|Chương 56: Khác thường;9wzGhLEtDmUD8xfKyLb7SnSNc7yq75s7fkkWJHfN7W8yk8nt05jPEjxe6xNEcJT17Z8lbBWzzSIdfluzCsaOb/rpG97lifOFPNZfTwDgcULNMjgxnS/3Tzrmo/pK2OguB1OmX84DLpqQMjqg0SRXcAJG2mrIvHIB5i2C7fwtVkk=|Chương 57: Hạng Trang múa kiếm;lQyvuAEXDR9BUD7BvGZkX6tohpBYYvSFJxUh/zzPRZuNLY6jWugxK5SqLiwoKuG5RTOwdtxwtU1Xt9vl5D4iAIgK9SLvk/HpT86+Zz+M30pC+X1PnG0ypr73nTloagqzvNmfuNawcobJ8lOld8g0MTE/VsFF+fcTXgm1hNFhXJ8=|Chương 58: Bên A;k0tj6iQ/o2aRDFK2814qYPssxV3ntMmSt63t1C+sHLYfzNe6XDhUd903QnEq1FOppMNEWXKyQ5sB17D9ze+bM1k1X3UPUpztjR91pmVFEhTMaOjALObhL3LvUJyFofVCPExOWVKZrqqDMljzkZjlkGWu8BnZ1f4+U6RA+JiQlms=|Chương 59: Tiên lễ hậu binh;JuH0hu0YARhFdebC/MyI537uHI8WaTox/ZM5DbAh2TFQNrlWLFGAtJuQ62j4ZgGcOSTLznGU/wzPJW6688Ft5mWA5PIQQIWQ8P29SJ1AYXTkR3dxZ9L5aOM3ZEHC3mEwNii/p9cPdcdFhYLrZFYxiMSRJ3Qh48hAXgWbyTG8pXI=|Chương 60: Nội ứng ngoại hợp;QyWjPMi6pXkdwkOV2x9/yeB1RwP++YIWmbnb5zirHo1h+DukcmnH6VqdAOKGyaPsEq0RbYMwxZCpOi+SoU5cH32AxmuGeH+8ZFpK1km9iYMf/DB26e+ZFm5pHaShmhHFasZFyfedqAC5B2K9vBTth00ST4VnYzQldZXVMZWOWZ0=|Chương 61: Chia ra hành động;Xw1wQNBsQpvO23kkHmfSJ/C4RZL8YZ/0+eJhyzPrbj+dV4L6hWe+MAM0ZJJnj/gnuf30+walCprHl0qJ9GYUw0KJPbKyXBbwsvMJKck+hVMj6Pzfna0VhJ1r82mL2Pa1i3v0CYnRSSR5cVGlrxRRnbe8djf9XsPDBBToYmo66yU=|Chương 1: Năm đó sự tình;cHaOtKd8RgVJOGjPy5yuH8NbuFDu3LhjEGvTDacUIWPL0OnBk89L9UpsV+GWHudfTc8H1CIHlbj7kUfvIklPMKY75Egs2nYnksFyPNBYW/feu1idkA5lmOqrE+8OEmguZgDNawdAH6oWFLP/Od+9JWPeD+RTsgfA3KdMKEVA1ys=|Chương 02: Bụi hoa;gwjbllA4xybHeRbGlWy30IUPOZzO2thfkWr9WY5IMLpHngf2pF3aqfTOtyHrH6ZCKkt+0fA8ccvzoj99EzWtdA/WKaoRrkEXt8AsLB11YyQrzWFnrr6wVOm5kVUtd1wQtA3mDmPmpECW7YaGuv+4gJF134EBuRQnpa0FWEUiIeQ=|Chương 3: Trở về;bthEVkv2LFFAvoU0+IOU9TCpydEKI8bynHwAh+gZ8J0DgIZ7O2flM8CT+P5lM+/gcxwCr9VPsERyGIhR+DvDOpJZXrHnlxJy92Hb8QZGiNSEflUDsxJaTihsTGEATF4kP406vphTuljr96PEnZA+vAWfy0ypiFopFMkbijj53fo=|Chương 04: Trùng;crXX+6HgXPnYRZV7WwAvNOBf1BR/WgMRudhW1NUMyXsf+IfWq3TrLZn+Oc1Dw6oAy+HXPvCAhIAdlcM9OBq/gxCxgBaP5iQMzlYFcknx5/4vLkj50t4qlXTcQnU9iA1engkMzH0OvATgZr68Df4otFfiIBPeFw9BvL6IetAtaOE=|Chương 05: Tiểu công cử;gpvCVvDRNoWi7l3dXPlbnR3qfS/Z0u4KAbDh1cuY06/9d3E52aIWjJR+jzjRy6vR+Y5U/R0+/ZVtNygjuXpJsSgM7PF12XWNfcg4XR302gBNskwCRyD5WZ2DNCmt388Ig640ZJWvx0L/BU5eP80WeGlsSpmG/hnZjK1Srs1ObJI=|Chương 06: Lúng túng gặp mặt;oNgwE0ifHTizFsRcxAjDayWaOfUcIUwdzxG1Q0vZ4z8Cu4bYjvviv5cYqUxumfuhro5Kne5AY6xnN4UsELF4g/YMb2hAHS6qV9I0fHxVs7iHmldEPXbAlWBe1duSry+92nE1/hKI3TutY+kAz9b45JnQo6hOwUR1oxBTk8UJYH0=|Chương 7: Tham gia;dGL4vSQ2dauMbYuRUPgwEsOl0HzXsde9U+r2Id7Exd9LCwvQ11dS0m7sQmnZ8wo5GEA3eMTa1sCtMP2paxnStZwtZtNqa5lwj/SrImKl/RV22ZaRo/DvNKYjGfT7C2ZHIdg+aabi+JK8T6csIlMw/OYkk+1+ul+K/vqdgnwKZtw=|Chương 08: Tranh chấp;VKksqwxFbHQTFktbYQxsUuk4qXZRPWIas0grLbiJQfhAParq3hDD6zpodK7bkZhEMX1GbAgN/5I/En8uwmGTQqQahLyAzWMlOkwDUR3QsreL4AFJmVtaVCWuh5N9WJiY3YlOejDFiEMlDxesYfjBYkE8XHaUZCabXx7F/Wjib74=|Chương 09: Nơi phát ra;ixM1CBpLLcsiagZJMyr///zMwKVC1MLkBhDKJDftSRCPP/EFu1hOiJX+/xtwxnAYhjLdj/N9GCW1XP0M+tKjeyIcLQK+nuP7efAxWTgKp0Nlb5ujG7v99hjY45Oy852F3qyuVAOstlW14oJURSrOWykNJOKv73Jxty3PcBCVWlE=|Chương 10: Không ngang nhau;r0VbWBMWSJfgXEOmCMoAKifclpA4V4BWbHrmGy06n+AxtBYZnOh37kPk2GzuezQLK7z1Rn3CArF8XJxBH5n639W/9EvpJX3Nfd0LaQi8AHfjE9JSp9oozYazdNo0DtOzev6wt68tW0CBugsREnHrL+2PZKpSqbJX6PIpW3f7UoM=|Chương 11: Hoá vàng mã;EoFqMfG+sGSGPn1guiHJ0jCFmMKqlt1Kyjhou7UFy0Gpf4Cdxulp9yma+6jC9c1QB/W11+9Xu33S08msesAm2EWgdli99I0lFgxCtyxkOsz8k/nBYTZXIYm9fzB9ZoP5iPnDdQ8fvP3qth2OJn/DsAa5NCuVwGVvoIGcB0xpqx0=|Chương 12: Cảm đồng thân thụ;9gY3Qb1V1A8+707RWAzDcsPDuaDzwhoFiHxZnYPQgCasM5SSrRaGLclcsg+UF8iFv4RT9Dk4bYg3ltc4mLKigXVwyEczZaotIawmdajBTYru5QRoCLFjbhI3Oa9pnP7QxEfryLhvD6HmSpLpLiNZS1iGwSJ2NMRTK55ZoqXYVb8=|Chương 13: Bánh gatô;WTvuK5XjLthV/RMsqHkB+0dKgrtyhHGlJCXbWKUt2VzqGe8h1K4gLz5+ofnLiU978kZCAfFBUEEKZ7SlEWpdo1wPsKN0XuO8RPDz94BlWUduJl8VCJnajc7IDwX75m85M8IpUkpqFVOoMsxiZ/iOPrBLMv31ib3AQdt20/F4pvc=|Chương 14: Nguyên nhân;t7RoaBLU9u/DT9uXFjVOOgUS6obqr9ukJt95Xx6gxAiLqBaO/IKwHWFW1gbrukndxMIwvD6N8CxL12us9CxFuZx19xFjExyMW4n26OlzqpnDbh4iO1dXvZ7D/uU/KRMZE5TuaL6va2ZJtPaqlbKTh7D9xSDZ0XL98/w+XdbVo+M=|Chương 15: Tiểu fan hâm mộ;DILOke7X5Ze/RlGhTDTa/2RykD22dj/OnrkUN6qdIH/4mUF5ixcrjRXvb3lOjBbKi52O/JHFDqoPf5JtmjrTngdAvLsZD3VMLJc6q4owRVWrRVqsoHaDg8rMS8xbMxfF5iyONNa9bZoFKmxvsBaDrlHOKgHA9sBt3oSkjDVjd1o=|Chương 16: Say rượu người;eMaftEsqautrVYGFs0u2Y0ERhqg28h8gO9aMKnKIZk+5Rk0CYz6nZjGEk3r8FXPdfmJKnijmkEjDcr+iGr1hFyxEzvW3IOC1C03hKJcMyc3ZElaQeOl8J6CoWHfRz6MD1jDp8Zoudv73IdUB06mCJS84Rrprn5JbZyi5WJITKqg=|Chương 17: Phô trương thanh thế;3A15ymHcHv9Y7dfCQBwHwWyZm7rz1p2dcqVKImMxDYHvbTaMUVH3b3kXBjCyrddcQW+gKQd6auWzxEz5SQTo8TUHfTG6eoKDzB6NnHOzdVe0TAinnuG0gdU2uGfxCMDDYlwyOER2xfvSIKQsIWeinTlhII8XM29VMdtL7WbdtaM=|Chương 18: Có hắc liệu;HyCOh6/kZRbaovKNKcEIcOV6n3vufCPQpHlpsDdIkFnvUAMHcR/7phjmrXI5iDFA9EaDPt2rqXEzzoH0isXdefinud58jDynlrykFFyBym8+RRSsndjOg2oKgEYmrWVvIG13I5ENRp12Mwk5U2Oq3/sSigJ5dkEfrmsSLgLHUNM=|Chương 19: Hai vị nam sĩ;r7HQmtcnNVAzvZ32VUQVuvM5dk4OAF8DQdO8fNueYtxparhYNVzzG+Dt+t4LhK8AxkNY6ZRiAvKpx+7Zr5fMwjrFVQ92aw2le8KMxl36dQwlQrDbeAvj/U7w1QQx6KA4RnKJ9T/BPYYMx2qovGM6IW2qELN6YI7OO45cxHqDXe8=|Chương 20: Đột phát tình trạng;GeNSQM4GBvPHWtq/Q8QAEu6mL91VbVglSs4LjTTiF1HOFwTCvloepZSNgN6LPwhG+aUK0yVxxmJAaFsAD5egVTENLwRflpbg/r9YXTzE7FKwZ9Moemv2Y0kJpidRzRDWL4RM4l6EYHTC5mkXjX1Ceyh2nIRu6p6w6uB5HU4dH8k=|Chương 21: Bối rối;DXtXMvPm4kF9TMI6AsPUwkksqNholMAvb3uwHVxUEWjPawT1YLgBZqdwEOoUrS1qVa3G/UvSuyTQEhkt2pJV5vLgUIdUeYJVm8fjcVFTIMNYsTOVfVnRhqvkmMvX25Afzijjinn1JacE9kH8hSWpTHXLfEmiu4ZrOonuDLBClW0=|Chương 22: Tâm kết;a+HpT+Bxw5JfMX0cpMjosMu2A25via1naG62Gz2eh8o2mPsOB3Laji/yQl0dWbOK6mPcW63GClTUHTOWBp5VUECRcDTsojAsJBhRkIBw96Gl7FgZkVZp0Wx/kRAjx3gKjEKRN9Fv/4rxWDNv2HnwelpJ7dWivLPxWSog8NsJkA4=|Chương 23: Nháo sự;aJsHQh2GqWkmm15J4FVMlN/858VCB6lLuWCCI61ckHiU9kr+zBdbwxikz9EUSXy3BwyGfJShZ4SAMXia9gCvXtf9PqL3sHMhmIN4E+7LvBhkDFAfzkZ3rspfC3ixdcTCjWsxu2jigwm0RLBdhsfEzTv2rbNYpgh+1fHMu8nZE5I=|Chương 24: Có người giở trò quỷ;tPHDSKkJtTFgDYB4xLkcR8k+FdzkdqQddmT4gY8aGDilTK/gxWjODGE5cF9iUbTQbCz97hytoIGKVpU/yrjUGEEa7ga8ak7oh/xih7mwgeA813Wdqq4ErJgNT3mEbRuoJyxAUfB4pvhi9+QaIXXRfbel0gJxUf1wXIAA9JXK018=|Chương 25: Nàng trở về;x1KeYOjCjCM2SzLjMSqRIAiGcrXhtpi6pgtRWT5c3H8WrrRnlinvaOMqsb/jdbo60GxSiqxdPYtSsuOE97H4mY09UKgCIpgntYB8MF1XG5wBaemtv1FePQeNmZSW6i0bkLfcmEujmPWU7Azn4GMJQzBgZy+7gej6BK05SpcM6xU=|Chương 26: Phản ứng;ndWA9x+t9BxYrRQzqiwC48yCJMCEiOUAdTSGI3Uw8eNkbmrnmy6RW1SwpIjTKqxtcaJLKYgv+fT49vku0u59lkXRJlmjmKP7lexdE2CDxUbXsZADMCmY38xudECWH55iHNjNQz8NOphYDf5CdtLEUlWZ2mRb/e/qXKQoX1NzQ54=|Chương 27: Thực tập sinh;Ke9XsGYrTWr3vguwGZF3UonBb/QuAOyqL0w5ucLFheTwPbE7QYBC9PPyxPu9UU2PtgOVPLB8Fycs23oIMIovF4iprsjLSDcG+G82lZ7+enkrozk1xJFtEFxOlYpTd5hg61wlBSd3QGxcbNcDKUOXog9Iekfrr+sKWno3w/l9uHM=|Chương 28: Buông tay;qnIY/gs0iKEkq7o3HjZUAWliV0DhETcIL25I9hUAihBjc7VAts9Hg1JBitvuUKr3smpecaGVwPeMW8x12mun9k1sm9ez+xo8Hn18zajJF6W+vl8/IzdfrIJz2JrrO9PPPUKz22g0aXlytVnkmOUGyawjO6Sn4iODqOWmmc3cq9M=|Chương 29: Yêu cầu quá đáng;Y9SZcadUsllQ4PEWBkTmtIjoNbd8p1gTw+fKX4AGqeyWxW/Waj8As4/vENc3FQjWCLnEXywmsJwioU8g/7klN5H1Gh/e4VNnhN6DGQdBD87R/msmv8lNOHNzr+y6msFmDC+pdQveNWYHyTBXIAFUbhHS9VQxJk4JUT9PCwNU14o=|Chương 30: Có điện lại;M5saWv1lBL6M/TJ4KQiyu6YgklWSNlx+hQOFvcYtM4ZT3WfehhKRbUB30P+y5ImG2PDFX/zNhw9L/wt3RrgRR5GkneJdSBKIyIKE/A9BkcTN2AYaAtD9VsDAS8TsuT02Ml8+OOdJPcBKeatVvws8ubggL7Rk1uVJ+OFak7LxIbk=|Chương 31: Chủ nợ;JSfLyu820ze9nNthEz1fJoUoZINvgFEIm8a7ors5ePL60hmIR5T5W/GWFsNKpdDN+4au4VjdkwbDDk7y1xK8C4V1DbnIEX7gdm/t2izUtsU4aXfqG3VJnUMqddxLmWk5HZuVKy6LMIdbgXmNMyrB/cHAuO6YwnVDLqDb3lJiwjs=|Chương 32: Bạn trai cũ;myxDqiEQlyq3DoFuZCBWCMy85gY2Vv8YABegWdeEFrWTsr5/JFuxKgbHp2fw0fbxAOQCnGT9k6L8hZd5iZ/BBSDpgLcFo9SUpsR1mJGvxb6K7luHl0HCfGmdptXP6CvBXVjRZ0Y6IJcJZ/Nu5TC315qtlPakptDvNlCP3YamdFU=|Chương 33: Phía sau màn ngoài lề;0BrJ5ESyJ4w8HFvsOEMf0zr4+16sgcGl21M0LeBHIdfnSits4Ep2ySg5m3sG2acepoxcmfmkZgcBR4A255AJgApjnuVkRlX1ikyxYyOjhGEfrm43lkGl0NqaVzyle50VcKkTQ6cwOYaLbVTUB6RiouFH0993T8h0tTI0wM1xXXU=|Chương 34: Ám hiệu;33p3uUR3TRR6natS6/jXsc0drpYRxojQWecQT3rWc8/XymqxJ5LI/22+qdOTDlQe44wMVcXr72Y0SsK3S3+SfCLOxhRRSay3p0ti4+goMYmg4+zXnbgVxPrBmL0A+ACZewo0JHsp1K2tBGLg1IGHsRjYN+/ocjc5cSnJvjZYa04=|Chương 35: Bệnh tâm thần;sSgHdMJu4OeM+BT33I763t2PQKpfpmf+d55K8l9oOO5Rjs5ak41nfyBRP+vJxXT5+/sjVRP9caa87K9Td8jIGsNYYt39nwxjDNL6+D3QJb8fSv7GkXF0O03iM4BiRgGYtxCTJUFGcI0K6A8fXO1aVuJxHoNIPqxdY0r1pquDOkc=|Chương 36: Không có sai biệt;m/AH6HNF5zrM14V8zmQJbehRPUZgX9KS599csynD+L5VvsB0bCuSitbgOOEQky+2CA631sNGVhM3XWjQowgiUkzlWfcptbrwF6qMzIKEnjGMeF1Glu59DKx6yvxoB1JOmmtoTMLzjIGK9paDSex3kg/lDnMAZg1XdPehkU6WKQ0=|Chương 37: Mục tiêu;w0nqEDFIgHvQ7n1/QEqApe9eJo/hXi3uS9j7uKNpUGYonE9Iz///3V+E+gX/s9FqGwK2t5u5DMYRWkXslR0Kt0DUnGC3JJh6Vww2ZFiqIAW77c/3slfc8fk2dmaUf2Pl3MEvowLvuLaBpXo2AK9XqajfhDOnP4kqsoBhxI9U5hA=|Chương 38: Tin tức tố;8H89S7RqJbg1iHEFpT/WuohWVPExxp35/y9gwajGa1KxzdY8zmYKXWF/AtWTXt0cSvGRpHIoriwCml3CP19AQcjJC9tpw8iDFIogvKAZttrIJQJJUN/j+4jdPYw6OTBd8dF4H5/gBCJdx/jVvmiQe6j5a8dfT1HCeLvkwRu19Tg=|Chương 39: Nhân họa;3w0fwIkXPSwlRT1CzvmnidCtnJPSnTLJQjaQa2jlGlge5eY74UlJHRdjJlOwRhQvpeW3La9QqbnvdMX8Fdss5TYUN0ZO+m9uo8LAo0KD8ynD7yDClD+s+YwZmrg4CGpU7+Bnt2GGFl3i3m9VpHw/Kp8EuVtbO+OEnV1dD5XmUEI=|Chương 40: Uất ức;yPyLtGQ8ethqBN4UvHVeYC5Dedz70iw5WpEmT0/KZGMJI+o7hUpUs+D+ZIUBVWsxOjEh3VOdRozGRSpCb/9VDpK1bhzhAZzXBz7Err+dF8YpDviOQNHEnx3k9TM2HPmZSaLo4VnOgrSVANoFLOrO9uy2DgGZhJ3yZbL9QdqNE0s=|Chương 41: Thù nữ chứng;PBRbC8hTe+TXe4h1oBto0kgIdU7ghmWec/z2/7LgVfpeIRL+Gp2Kdrl8DK7V2wFgIPs0421JMwhpnk7/rRMxfh4xtun8GIg2q17IxPsT5WX1It8zxPfBJ1FR2k77gKGGthptPtsRsZcLthKPSUnkf3OHUsRgO9kLNfRZ7kDFt/A=|Chương 42: Honey;wOQGr5AWXy2nzDsacWI54GMo8RC4VGGKZRhAhQSLpfcvnknrclVrDiMGn4X/WFSF8dN3m56ZIfJ66TAahYBfGKQXa/+adEiYtBUEzdiH1FfGTDOkH13iEiP2qkP56sd/ZhdKGvX7l0YQmBxPSnsEFtME1LTrNIqR4eRngIzAaZ4=|Chương 43: Bắt chuyện;dqWTmdsHSnuaCQPn5bEvNOD8E1BBx3+t1U1+qamVkW9t1g+RHHWs6TJiuqcYoQLX97tf23bORNlrD1Q7l27mmdqf3h+9m35M9jq2IFjkvnXZxYV++zEVKQ4KYfJGOcXaq5o7aiG2GpJ9RbkDqc5bilmy1/dSuM+bhIqFt5SgAyw=|Chương 44: Nhiệm vụ;f2PMsiB/lQa6ZlUbP9+aXAZyafEi7G8ohnykk/H8F/yCmLAvIczrWJLAYJB79Wg8mlp9SvBKRo/PhnWbEuW0U7QVArjVer2bDNALEPNEHRUXRBvldLQON4xJx8+041Pj7yCvQXfbzmBFNXBa3OUlSHujwSAzhY4J3paGhrSkUno=|Chương 45: Con ma men;fh/zisSF+P0iZP4wy6jd1jxFEAgDmd9sWv5gmdeZoOi7kVHTMW3tFXy5uihH1Zbz2jTWcuDMKhY0oiQqivD+Vvqrx0THOICL4IXBlbZp+uiYXiMlHFIfrf4cgMwcUwQs0mtlY5urpGKHOW7P29gVJgc/fG8lxV6DP46f6NCPqxs=|Chương 46: Dựa vào yêu phát điện;tEgYOFuGaGljsGogrfmeRf/ulrAtOxhkDiZ1aG7JA8uYUxtIodTPO3yuBkFLLg5Z3SwFe8ZOUUGnan/D7hsgwZKaE4Omj9OMS9sjc2Vgxg37tDW9CxS547roZwrzRy5hH8GgEReGkATOM52/02nP/Q/CNIe3+NVykkJQ9JTOS4Y=|Chương 47: Thiên diện;jk62N5GRLSXR7Lds1+xdTqy3YLMWBH6ecNNXxKkQWEu64o6DtooaQ+Vxs1clXMiTI3K+ZpPPB3AOvq/R9y4vtHTbLgSjeOoUOI5fjd6e89YaeT1nkPyEv7W3sUHrDFQa5nJaEG9uCtZM1qLB42/jVFzKF2mafme+4vOj3/UqbTI=|Chương 48: Có chuyện xưa;B4+/+gwbfkOsTbRlF8kLRxcbClWMRvLY0qA83JOW2yKjN/Umurp0lJJo5zwp2zEiP7tucSLBowNxxaYhdFZuTUrFswX8JR1ZHGTDD1XhDDRHnJZiAjSewVztdCh2Y4dIPpp8qP71ltrUwWl4mRWqavShnRfZKxfCHuCfplG5nAA=|Chương 49: Trả đũa;6TUSfjk5ZSn7qzhX3wpGVIaIhoMSEmfrW9KRipE1yR+OBP/IRyrSsk4tIL1dkhdP2QbHprO9IGYTwQ9A0SaU2wECVBXHjvl8vGlzLn4tIIKH64MjWRbIaSFhY2CQCVR/+nE8k9EsCnYwgfqCVhboYANDf1QXY888XC6z8Pvh/vo=|Chương 50: Trùng nơi phát ra;4hKL3xgRut2rU+zrhtNYdptdPOSxin4tk4/zEtO+CnGud1S5UlMfLHBiE2gKzk5IFI/qC3ZG0pgCjRutOXtnhM2W+VZABWKhsm/RC3a5UB0wm3xhtFUviW/+YTpfE+1zg8b6n8VE+iVG5fX5uUGI0sNiadAFQOU1u3/mUt+WIDw=|Chương 51: Uy hiếp;YFqiJXxphPD6lLFGxpELRAT5wu62UVtpawwN4hcNJXDzC1NGjUnPK3kJSOE+BIoqa9Xw88ezenEimiUGCwsiM9h3PGv6nxpsk8nbALoYr0BoIOL/imeSDpmfcYF/OY1O9pOPVVViEtkSuty9yqMh5NyO6qzZ2mJu0oC0g55gbV4=|Chương 52: Thành ý;hWQhVibroWPauLJkECW/bYePzmCipnPR6N0kUVQYEuAfajN7W9J+GDX2XXnnSADYK8V8ZP+XMF9NpxGB1yH10gsBuI9rzVVbcqUNP53e1ZIM1TDdl5nmzUlMU27VGStT4cxi6nh1FaP7+NuUx9g2bADmGPsg2B6qDJdbaH8g2hE=|Chương 53: Né tránh;MOxFe4GIlJJEkVvQt3pQ5j+xICwrkLGP6WANjtN12KEqF6TZUItnw7X7t4/fAou3s8PI4bSGwManw6bCGQRsoj1ASURwlCcWlMllu3YmpXXDCCz5scy65X02hVvj3MZI2JGzWo5rn6ruqQdZ7NVOj4K5V1XWc/YJDdfTzk1o+K0=|Chương 54: Hiểu ra;lt5VAtgJaga5ihpIA4O2JnL0hkwDHB5ilBgA3FmvHqRnUvDNy5uFkBMS6M63Dh4zPoF9aA4k/FNpeq+go5r8Omv5w2z353ZHigvKKjVWCpdKY/trCiX7BaC7UeuxAEjj17FguEdkqzDHc6rdT7Nrph+E6Fl5EJ0zPTCKBkEmYp4=|Chương 55: Cục trong cục;XqppXhKtfJOr4skAttSKCCgTxLuZiKIej/6w3W+cvKXnm2ypUorrGdxJhZldWZ8JyP1KWCva2q1XQiTjhmqZX/tKwX16k625aotKmpmW1EWBECcYeAUJdeAOoIAr9y86xEXFD4lEfhxp4RzAM6LVpgDN5gXac0HMq/A4+Abvgw0=|Chương 56: Vuốt râu hùm;E4y4W6lgHVOgPNXGhA51CowNc01WevJa1LqNHGjmmVxu8Op2Aj+9jOpCcPdeYh/11P7FD61lzUmgHaXw3o1W63w5z+jSnBHfkEKA/3sLrjIZ6taene5nDmfqPWTkAVUEO8pTQT+VLUjYA4bkVelJf4Gf3sbnH3qH/tt3HcFm+CA=|Chương 57: Ích kỷ tâm;qL2Ywy03Rw7sH4xASYAQHXqeTC8gOLDyy1OivwN7tGIuoWsBP709tOVdHo3lk8rHqGm2oHc13IrV/cAqkoxm/2ynhjX8o1EPchBSVZ2FO8BuHra7HQsBXRL2OL/wvw9COEWb9I/+d6ztEr9p/3IUnyuetO6wzgSxyArMylY0vwY=|Chương 1: Chuyện xưa nhắc lại;NypeK0SupkZvwidXwPX9Yq+/rPvQoV9ggSLFc1dO6HwFGMUwgU7lWj+eSs+XDBKNaOK/GJ2GLyqvLYLrL/cRq/7w3WEEhaqPZl1CIygI45ZxNfCkoDt/aEA8ZJZmKaHjSe2q3gLc7/Ni40jLw1QMv9M8cXWFEJ+zHGQ6zmkQ50Q=|Chương 02: Leo cây;aDgVECWFY2hj6buDNDrnKO/5pbO50sR8YuuGdIOUCFMcswsl+W+v+LUOEiTUarTRtcoYvr72zqaKaiiHDA8kTRKarPkpnOPTAENbtAb7NqSt/gJhN/b4+A7gKNso98Ww8gkG2jHxQUWRJnD+n9y5KMceKFAjSeDwNIJ8cx2j5Ak=|Chương 3: Né tránh;/B/GaIFeh/Y7HYTcItuWP3zJciqyCE4GByhiKd3IbkeqtNjsc2f0obbbVfy6LgWaozlRBV6XFCSNv0ociyQuJEuG7YOX+XOFJTiwJsurV1KbHQJnZmg3awHlCgn3rN6ET0fhd2QmV7OnBSGZ7kCmB5GuhxpIni53V5DBSn7Sgao=|Chương 04: Vụ án phát sinh;dIdg0m4F2+FcBiRDY3vN76zpxink6d8+3oF4PwhpmcJwv6kaKmjo3IGZWs+fQLplJ+0Jl6ENPkkqwkec7O2YNkaajw63ck/vS4SK3hP6SOoswO6DFq1oBMYSqKUTYS73yyp3DAQbEoYRtmIdjXsJF0jC1I2rObFnFKgRwxNsw5s=|Chương 05: Số khổ phụ tử;SXvuHZYrN7vgoiaAbCIuTQG/pC1rS7MYIfiUajLSxid1RFKK/wP0sADlVGxQg6v3hzS1MrDo8H4+rlYW5/DR5i6duEZdnDdL+emIRueIzcZoEJJm1+zapW/rL6ubRonMO/65mV6DkawomlDrDPjm8PBkvmXYLxBZCM0LZSQFlSE=|Chương 06: Vẽ vời thêm chuyện;PVnPqTQLV+NNHFY+brJqYvOsZTE6C7zodaePHrLuKRmmyEfcb5cNuwHfzIpTfFiUP1k2WltS/Gf9CHHXnfo17XaYckrpJG+5nN6SsoLT8bzVaMjBM69HE1ZYp1qJ15Ij45gWDNp37a+4WR4B9+Tf36DBDsSy+CvlZRovvoF9aSg=|Chương 7: Địch ý;D1+CF8qHlPBrp+5/RXnUTHNmlRgiBhW/vEvaJZFxStuNN+aWY1uxJ5FfFXXqIEc++mqq3DvWGYI6B32w0RXEQSe4mDwvkNkrO+/GvG1EU4QCn75TkHr1MrLdHN5i8lQnU6IOL8xqUL2SkowwSj1JYAHprjEHPCh7gUZaSZ6iKwA=|Chương 08: Hờ hững;Uz3a0+gN4ZGgUt0nzSjblENQQnpxTZOWdqSdoULvqv/Z8s64lrLKw53/L79/54IhdqwitblBVeAMPVZVWFAtr5qwphe6IyR17X8qy3O1CIqpLNxsLeIkooljwK65jNZLpv8K/hF0l0HwybWL0eR/Oy7jci+D7t/UvKBk9490MNM=|Chương 09: Lão ong mật;a8hNFn4zRgN0OoEPaO9ZHRrtlZrzPnLoJiJl8A5G5cgPkNgHh+buLZE64Oj/t4cGJsdh5qYu+u85ME3o+csjYAwm8P/gqKeK+TXIxGISwxk+HVq1Z9BPhglL6uy0u+57zKTz5Y/nGjYGZhQTSzaVe9i5xn6J9fXrNhXJ2end694=|Chương 10: Suy đoán;ObxmgH1dJhUB8IA4pLjuFfkxB2hn3hhs1wzB33cXePoojseh7aKYXTfT/jmfnYPLodtl6nD86e4WKfyX17qTuNqnARrf4aajQm8KRwo+7nud+rbNbDmSmAbGatHBLZ/xoHNqlE1ZEaNANRhPIYXHlAMOTmDpKKElNo4cgLi0TNw=|Chương 11: Chuyện xấu;beOsevYMYTf9LHP32anK2Hr1dxxnnzMhEW9pd29e9wiTXSS/tW5uSKr52TFFB3HvY0BlxXgpUowJCLXMxFr5fDX99FlEE+5vy6mj1ZIl6QDzsFlNk3LUoMUwOStvFl4Kc3JXiWUgKKc2UEPpTUqEf3satnb+aI1OYlzp2oMO6DY=|Chương 12: Lập kế hoạch thông;/C5jL89gSMTZt5AO4kBJcc7Yqf8yKAFKH/9+RRzEfmGJWAQS5evKd1SE3zXjCmE9xoRVVUNGLU6cuLiUtaEhe24Vl4Z+F+Yc/f6geuMlPUQw6sqXeXu7BRr60+f58fSk1gTP6t2DIT10FN79PpNDW5/GEhArdIlGEAOA05+m20Y=|Chương 13: Không tốt ham mê;Let5l1q0lJkyFhhQjuGN4iNY6AoI4WorgYO54lQs1iurPf98xd3wwcT+Fey9rRx/m4FNMEeIaHZtVMmepOOBFGoTfC/DAQvPx9m3RT1+j7kALsBfvO3AVJwWWkbwPGfb7QZdSMY2Zht3NWP8FtfQHnE0zYMtRGEklwApJvTsMpY=|Chương 14: Ốc sên vỏ;Xuv9PuXf6gNOSUdo/ohGPQskKGg8TzcIdvPNq+uXFN/WIQN+1N5WPFtOlfVvhoeWT6nUZACjJGU8R4NIiixjLoRrP8SF9M1lihV20fpkTcEFBlQ+CqI2m60s8m1JKl5UiKLJveOJYpLESLFDomXbzWJrznvD24cmF6IO7MFgjpA=|Chương 15: Cải biến mục tiêu;PW1FFHRVR8i5neq/FnFBZLF99LCSUHy0PTqVUuqxWCIbwER5OJ1eo9U4vSt4NgwOuVhqPtLzkVPPTnOdEWdzt9GT3N8OzYdYSMifj9gs9j6jgcFNbjerXz+I8zIuA73B2E9TobpuDltkHmvUCGYbtLBKUmUrNuVTJflbLHcygHs=|Chương 16: Tìm hiểu;6iC/9XkoU7vUYlWOI5gG3hh/RtB0txXKyJUocNGJ/BQ17YdpNprBaFqD1o+7znVwKNwHVRd/TgpCSRCgm+QKsZsvYPFORVh6E1iaXYz4/OAccxPi4n5YRQVUvy6Ue9Qf3zGVH5+iWMJzqzXXVaT3sf+o6jGzWXEr+nYayKU9Kx4=|Chương 17: Trốn thanh tĩnh;Q1VgX18p1mxZO3Qmyg1XpZGIStAVV1b2WacpAxRaP3r6KHMnnZ/9JQc4h40YE95r2VDH7TLZ4QXhNEUbK4vQEeTPj+Aai3bzJqRqyuYsCJ4OGVKKgJUvXZUoP/F7rJg4n3mFDE+uEoJl9+cH+eNNA8VNlOxLwXhUOcwSP2YMv6U=|Chương 18: Gặp mặt;dzdpMPojf7UA8D6Sdej1MhHzXA4Y+ftkty2VuwcZbAjD7avluFWF4cwhTP7qpd151ORq3iGA7e2ea6T+TiY1y8q2KqBO0nrqEnjNC1/ZD/jAbI4HzJWMtlhF0J+rVuB/+w4tJbB83TGHAICM3pKvaYUvlazCs50CyYUZWFibcas=|Chương 19: Không yên lòng;ghVEp2snFrLvEQ1DM5QtCdKyEkRX3Edo+hXEz6bYx+YzuKgWDhhEq8P1db/9KEwFKc3VyBckupk2ASrC4l7CXNUeUDIZMTwsUyYajqQVyGTp10RUJLH3XphcO18/5d35DZn9cXGTgwaTUewC+EMzbZsAdhAS320cQHh3hsp/liE=|Chương 20: Phép khích tướng;twrmLnMbTj0Wu8s5Y749IIdP/WQizOnJwYKEHKq4I/NVXf9v6Wj6nzWU72FWlq4F8GAIIqGk47gBhBCGrYjLOsTyGksXBoxDdaSanrH1IpeeypkZH+ySmwo7RmiMka7rQxL2osiUHrPdnQt2UK9UdtOWtG2b9zvegwzOxRnjG9o=|Chương 21: Phong lão bà;wtcHZ+psYmM8KzLCshGNSClKU7TtOmGzMwwN1XJGYvaQztHDkOr29/puCx7bGTLcMew+IFxErsCf1lE8u+nMG7qfHQFu/5EPLk/a8k7feqkq5cSU8l3MVelH4C5py+X5o3Vt47/Yfps/nvnWTOkhky7TBAJ3JpqWgdEsg/HHKiI=|Chương 22: Không rảnh là lớn nhất tì vết;lhiKV7ln8V9MPwZPm6qCW8i3REkmStEOuxwqOT+iRucpQX+zHmoSoLIGhYZGP8zb/0KZBXa7iNKGZmb0ZN2hz65JOQt1/wr0c46QUNM1RhJyq8Ojb8fm5B8Sj6Q4i7znSacrODz4BQO2U3PvVjo33xRa1OGrkTnZ0cnBKl1buj4=|Chương 23: Em vợ;pN19mcvQrxAjjxSdXU393ByhJSQdroBsYK/sl2K89/VFOqTnvI9lzkJoecQeM+CNb05mzF+KiV+rh34hVevWPY6ifLcrzrHAPX7j4pJUcjxOZiBRJLTKe/hVj59EFFdciFbulcLF20w48x1NNVwaAfUwWlizW0USAto9ziyPxXI=|Chương 24: Kêu gọi dời đi;N/gZqY/1WIy47QS2THrw9QwnWxs9JwmSwA16sxO4mfxsKHt9Oi1b68VSdIZ09O1eB5WNnP9zsWYFe5Va/dUiVuKr9w/OdJaunLojJnRzm4reTHllE28UM54QW0EBiYE6l01i3NMaftb/afDWaHubJlW0f74sdAJ4LaDztKBWx7s=|Chương 25: Bột đậu;iaCFvDY4SpBmqgKsIgrmpTTi9nE31okK7QNx7H1A19AUwt2I6A68i0PURstom3VdW0hwuwmrrYEWZhYKhRkiMV+69LfpuKxedHACJU7cOhRHka8JtDlQwVgcTQyNTIQr2Nyc+5ohcdpvw1mz2BBB+bbGSDwkx1dju8IGH1jcP70=|Chương 26: Gạt;XVoyKE2mp49F9uwNykBnPYFxSMJSdZu1hVQSGl4fzFS6zvJ1ebYvwb0Rf6xZ91Sht+FVCB8CrZctBsMVUIRNA9ULBAIUeRpjxp+/spccCIn490YKEI6G2tL3jFPL0kSR/PueWXcVHw1bbieblBHmeXzSIE0aq1L+UquPZm+0wz0=|Chương 27: Nhị tỷ;nzMtA4Sqx3VrkNKABcXQYxwhY+975s1J0GHVUXjsEeXQi5tkZCl7OAixretAQAyug8EkLLRVY1aHyW+EmbdKsMX7ftF3W+0MX3O5GO13WL5MO6cVAlzMpmZZhqzJ+jKzKGTpb1XPJnf8oxkcXq58sAAE55pR7Bmh4fF4JykTelM=|Chương 28: Nợ cũ;R95F94FU68SV5LQYPydP22LZjCm2PLg5hY7/HMUV9bKYeKbowjmiI6Bhxg0mbs3KphZaxYQJQc+T3nYsSLqTU43Cbv1pKIFKr4KLKzj90frVsBb3ZfCUz+vKnKg4vxRtNROGMDZZI8AEJtN3QD78js2TDtm9oZTyhgp1fsEhaQg=|Chương 29: Cảm xúc khống chế;GuVv00uGRKVD/0R/09vZxTvLFf7hT73kbaduyHAT4ttqkKAobAKa+h9R+vXOhYPj4sodlq2BlolV5zUovGjdofNINicCsnUol2x9cvpnIZO0+5jb8KrnJ5DviaPyMN/A5o+I+GPbB09PqArLox3JtGeAcgsSooI/2xbdYDS+lPc=|Chương 30: Rượu giá;ndRSw/nUPKGh2s9n1NFq1exUFnuWlNfutj9Wm7ZQfvmMRxK8Rcqy+OoltGYeTY0mv/v99Yih6ggtJKAKL9Pe9IU6hmd2lc4hOuKfrl3c9JRXLL6WrfNdF/jhDbHPkkqIbxVm9EOLpaf3jevSn7aoUjj7twjpkGtMQRVG4T+Y10o=|Chương 31: Bảo hiểm;B/OwiIwqsOqPVIYGBDOKNy3f6LpkDUaXe/IgxAH0jwz3miQmPfAU/C2DPvxyTzO5cqwkGfqQoQqZw5bG9Xb9svhTIivHM1knLcXdqppGfOAop35pz6fsvarrZvuRRAtfnW9huYEnmSF+Yb51F0uZPzF+3atkcVVbO8oOtYlBpXw=|Chương 32: Thấp nguy hiểm;+h4vNj+Ca9fh5NzHKggq2xPvGBDM5iLePFUtA3QYQmDJPMeHdJQAYXhpvSrIN9bES015+9oW2R21ysMfx+C8stZXY+rfvdiUHYybqbPRC4r4mZK75T4QhGOSQ7BlrcBkzw5dEaaWdCgww4W9XhdVBcu4t7m6QRmNZCy5k0QZNo0=|Chương 33: Nửa đêm chúc phúc;774RzQTl2wkM1wm6dyS42zivVLPmahO+dB2rvi3FzyEYX5VW39F03Y35HoYVVznYSsps5839a78kygXHJeDSNJn+AO9PnRGVM5d3MeSD6dW+HQcJCWUskwQQ08FGLYFWH9trIIRKfXPY6BIPKCm2X5n0XAX8e8xWKdoEQUBgBNo=|Chương 34: Ngụy trang;G7Svu9QyyBilZLOsAE9yt8NXxkLecYbrmnupdFYugqLY7URFLvxq9tZGrJykseRI2XR3kScg19tG+PYKyoUnoWliKeOACPZTDQx5/bH8S7OamshZZ/WdTkZcGoC1v0591ZzO3189g2pqyBYn/xzvKuCHnuNIoa/EDIMNK1O/Ayk=|Chương 35: Mắt tam giác;V/RCuLpATcE/nCdSl3hsRo0aSwAaBLjJAbYB8ocflMeh90A8G20NhiaQussskdj7yZH1Y6ci5DqX37VnRYUD3qQdpiZsMQODW1h4fuwkes/zi394J+QCmxFpWRcoUWbjYU0Y6sI3H4EbSZxmkn3ugM5rd6qZhUJQZMYyDfoEdkE=|Chương 36: Ẩn tàng kỹ năng;swOaVgC3IwsZZeqtQVwIS9u5HNZOfShfGXbvQXxS2ml5+WAQ9WRJIVZzUCXzDA5Tjd7PEliHsuYz21qVzz13zRKQlVcwU1rQeX0HuVh6toNoXzYOE3wWYZtP7r0cE1XK+9bh95GpQe30zcd7nF4a7AVvgVFA9jj6OH2GNWdeuHw=|Chương 37: Kinh hỉ;UbA07nvippZwzDnDp0Q4z94CIiIVovli52f1mOXJgxBdAAnlxZDnAk1zuG5yvZqF9t86rAFtouaETdV446Dhhx/a4vBr1V92NmEm8zwDaqn/V3Cc/dBYKR+pWhsTU5M86jaSFr1hMhgiWCXYQGCOQVGT8El5Tl+LxeUoGgJ0r40=|Chương 38: Giải vây;dUPzuQu21aDlZ6Wd3aOzLu5cyQ2m0J37hwjNpw3ZOTTaObpjyXo88rio8qP5Zzw6C29vKnp8+27knMCzhAmPoHAQ3GA5hBqtbMZYqICPP4kvWM7oLTdzS79Ea+mtr3Gxh837IAbYSmOuy7DBtqLdJNp4ozaNc0O0uUR0Dym2OEA=|Chương 39: Khuyến cáo;+WlFDFwXP7dRWPkcs1gRXfD8Yk9syLAUkH9krQeiTqh7s7mzNl2QeTl0lk6zLfTFV3m2OYFtRjNtvnveyqD824zB+jOn9bF/HPc2MVkkH4JFlEKemyVyfoB6jm6/xn1RAkL1CbhiEHETxV4Zt7M9HS8VnquxK6+Ruoep6t361gQ=|Chương 40: Thủ hạ lưu tình;M8LZxG53WcekR+y3910e2GHmOaoZnwJWmoghHaFHTWt6OAjhjbquXdUlLDtSympA5M4sR/b6/4RqqhSDUhPz5dKnAf6rv8uDeShuhaa3ty2uKWM7NyNdBs6hxZ2E50ZsYDkfa9d/hBQI7yz2rO3Z21Oog66VgVvcdkBHyb0J0lA=|Chương 41: Âm mưu dương mưu;W44AkI+sljP6oCNgkjZjMVtND41JbHLP33sbcGZvAxRr+cAe7FPkJAdgGz3F0N+QmqyL+2QiERmYhAbk+zHDbqKskv+IebOkLO/4JvNJHX+VjB0z1pjKZbWbTyeFUbrb7MsxxXjC8xQC9isH1w52iZr3yqQZt/DePE7qfetg668=|Chương 42: Giảo;jB9MCPgvpUJswTYiqSw6RWbLjSxbszHmGLvQvsNsW4H6IXliNcPRZeg2U83y+/jkhEUeAyrFnm1hGLCdIc5dimQJBmwiU8gnFQZIoj445HJaV5wThQ6O71JuWHfD5iq/j/ZNpcqhfHv6YC1PS+Th90WUq+Fj1HfiImT+2iddbUc=|Chương 43: Hiện trạng;bvvvFD+zuN/h6sLOgIjjjzZ8yUB+70zj/aTMW+UEMe46D4WouXZ/FWTm++aHmypekO72w/7oM2FPrFJts/oNscdQdbrebs+jQG5J5l+bih+BA9iW3V+lmdS9+DkMaPoimhCNg1icYzp3RPf7mVj+ieD3VhYr0dj79teGf5kv94A=|Chương 44: Tiền khoa;ljetVVBqLRjjYoqAqTyKKpDsmC2tCA5gR+KHiyZ9g92NIHmklGaVfi5nugSc5lntDMbm7yGK87z7690g78i+dqX9JcspiqjKomFLgP/CYD2n7ue2T49ATX5yFlMzBJtSiYb5h0Eb0jHwcHHPR8MzjM+l//Tfp/3PIEH3VtZtudY=|Chương 45: Có lời nói;EMOh/FSUIauh3eoaZINtfNfacqG+REWpNTyT/7SMYErApuuJf3+KP0GohbbmmG+ftAZLk9pjdy3bbeLgg5a1v2L52oz76TI87jVuZV5pqi0sYIwLnU8/VeGIlYoxAW1I0ap0LzK1RGpVJYkMrV2A6QH3VEIgxTbA27THaf2abe0=|Chương 46: Chỗ ở;0XozDgV+eRqmQnoFLjUzS/tbsEUy9EUdTTYbDU8runkbjZ/ljvFrEDVXH5gXIF92lWU0ZSNuAPyouuqqzNqKe5hzlFNbH1rxpcYex7FNT67vEUiGwbbXQT6U0T4LM1HW0KB4rxTsZemjrNxWXZ/TUp97Nj3BJnKiVKuDmC+EX3o=|Chương 47: Lặp đi lặp lại;4PaR79BOI5eKTfZalvVfscLcUUJl4e5XCnk+gyOwWcW7bYEQWleDQ1+iYxy58uDftwS+LdwJ19lojPUEXb6o9Jo79URgpiqRPnQxJb+QMcCimjeE2UerujEntuY7U8mlztOEY7wh2L2qFk89tYfPdeWNiC8GTDpyLAuH/UFO/Ro=|Chương 48: Thoải mái;UUnvtOm1zoJB80TphC9czg3c6HjhbwTbp7qFkKf80fOW+30K3iNqEaZXKYQBcvYaJNgN0hFEC8WbWOZiesT/RIqbV3jJA+Eo1H0pUia2AIgMbI8SfLfAhzKFNOxdO8T0PBhRDu04/G/yRkxaqF0ayAjaN769rTgeMSu5PusB/u4=|Chương 49: Nguồn gốc;wMB26FUpvCYpkqXzWtmhHWxndIRylW8VB+LLZKA2N/hei1Bx0iXJHkFYimmoI4MgaOek2pEm4sPLsYaI/mSpWEBBLXtNp8WdTTDbn9WH+NBrWN3bvXZyzXfY3sgrKSFSNqqH4NBnsWWL6BTHZN4fl4yJG27Q64jFNysy87Q0RWY=|Chương 50: Tự cho là thông minh;tNnX+lXClGZEdVix9O29kOcWPkgqCzPiynIV5KAm/XE4xoads8oxly6w5Oc8TCcDO2mvRF1N/JaEswx5rEut1LdRBKcrHaVTJYqyVkOSOaFG27EBHH2dfI11b/jxGyLjI4TFG6p1/avQvOfbdwDrzqdbSg3SJK6SeYvpnEwNqhE=|Chương 51: Bạn tù;TC2ipQFSUviJvvM7khg54sQ8hCKOr+3pxG9nw3e5F9z6wbfL4bnd36A78QwoFucJjw+kuPMiFPuy61aUcXvbFEc+Fga0m28Z0L6ZCGMu1sIU0aKZDX2z0tMEKv/ZdaE83DtEPxrbXXFDk+vQFy0G9v7969AER5vFVOlx7jjMvkQ=|Chương 52: Ý nghĩ xấu nhi;J022Ij2EDYWyhoUnZGwTSjq9NhuQAqBI32nHl+EYsIZcy0MKR5kdfPXmHCkKlz1aGyZippsXDQA4ucZtCX2R0xVLBMV2dFaM+WL8G67oqWnTHawoeUUcoXXNifandtfPKfauTF6pHTlHU+8sqOT1JtHMub7tyhoDIiKpVpQanYg=|Chương 53: Khả năng;L+hAwuAAw9bsLIXM2lTSjlmE8vG3MUaG/yblol40AfQelMusARaIdfwJ7by62Epgw1gcBKsFfFVGtJP7dxCqvLsr9bbF2sKPjFuJvoPLM2TXSiS+o6CyWzK1GRU7QW7KECmrMMk1NpbYfOLQLfUR3v4JHciAYoAodCGifg1mpHw=|Chương 54: Xuất viện;mY80w0FCw14OvAD6ChoyMPmFLeuROFP8RZw4uB/dPOB0l665Tr3WOhRQYonVJwxZfyd4ZclfQcXjFkx6TmSxEGxMdzZVJe6QI3N1SJono+aJbpF2CMEDNyvIxWbjMXET3mSHiDF+WJrXvSIWRfeX8eAi1qUdvSW1nS6lNlYNozo=|Chương 55: Lại dò xét;gXJXzSYPbRzaMY30KYnwrCuzUbHz0Mn7ncp0O6SsYrU3w8HAZClpgXKirHCU0XMWqpKwmcDIKqRxpn1xm/8s+ziVUcK6gP1dcGNAFF36iYEvm/oATU94AzEuwaBlrjii4nIzapbsnMRzkoKJE6kOrrgIUhRXSAweXFUIzCI249A=|Chương 56: Tư tâm;P8t5d9CeKJiYgxrdhbHzkoJXh0bCE8r7nazsgldcx5Ks/UQffahnpvkMWss5129KrHoo/sBmSWv53gQWWtVMq7WdlQFE6dAsftGj2uFmC0VV7OdK90j07g0ulznCwcu5XVDMePnRrKVpNH5DNiZVk/8YjYf8wyVkU56RkramoXY=|Chương 57: Về nhà;mOwR+Wuk5i1LKEoRsAkFut0r7acaEyN/knO2CpYu2KEQ/GBK4aW7F22x5r3mldMah8+h7Ro+6EFY/AM6FKn2g522kVbn36d5fWm1eB65UXYVYwdoDbXmVm7DAG3ZI1rnwaQdTAq+2mdShDsrnwQ0X1u8uMJ11vwHrjv17JH0yEw=|Chương 58: Bảo vệ tốt người;NbVueEF7JVm03aah1dGQrR+Xunk+HuZpD1oz3h3iwcsXLVux6EtatYCVSVHvk+eCsaaCVzhyMNp1Z9qXdcT6AxiGb9eevV+P4BaDG1vOE/tmM//buJ9NSMb3HCx9FQlrhKNFcKtIhG36dNZ9oRjIYsfD9vf7E8IxIWpN4wMABIM=|Chương 59: Tổn thương;F1SPA39xaDyv/EyGCJ6uVd5mLgSodZWmy2STBgkdy7mBV67iI1mleLoTpRzbfDp1fdB+ZG8ZNuu2K9P9AroysR6c3lxUDrKT1ujiJg51c0Mxz0Uu9P4vF63hGOS+9BZQTFS/2Y8bMlNEk0MI2YJRqVB4cZH3zwNiNHz6z2sCG8o=|Chương 60: Mạch suy nghĩ;2kTfE4QbBBWCbyQt2aVl1JAql/0f020b2LGvXvNmV2Gwwr8AJR/BDApWOeqouOf+7FpyfVSPsyxAqLEXmR595NpI/ZZci/AUwqMV7qbRAgESGwQXdqhoOhT0X8LWzME/Obo/5EuoR6ZKb0RKojBsqglBSE8ozRBXVhuMLsHhVrs=|Chương 61: Tính toán;5me70P1+6H3QkPiaw+bn7otepbxqe6wfBDyFB+8Megakxx76TWziljqj8GRQzsRmswkX57njPrnrc/OjllEjDSAUODG3HLUF2yTNzJenl9V7Zzb60RJ1Pzimz7/EqvM/P6eOdOUCqEwhd3vlgsAHbaC8WEgqFA+WIQmhPN2th54=|Chương 62: Giám thị;djlKrsNXkf/0k3jSxMne7eH6rmFGr5mBdPLecHMbVJA+1Q3l6qncRhSA3wjXMT3MP0au31p7LpvYqvhdkGaY/UE0VoI90zdw6cPxrkzICzuYaa/vh0OWEkXm8MZDdGcI1c9MR4cC7baZ3WnFdJtTWMLRX/RAW8st3iwzy4gJlNc=|Chương 63: Căn nguyên;IcK7HSxjNGbJ1+edwltbW2pLTRT0LEjmiNExhdOVDVXp4N/3AfDF4zwMwCSpdocgR9K2X9lc2xTi16J1zcdcP1Ln424kwW/ruKR/ANExCEy0OG1JGeqFv6kuhakB34Q1QQzLoosNg/eSgsaYXu9T4m9zknYyoHEkv+vvqp7OTyU=|Chương 64: Định vị;y/GmFkH0qdue6C6hIScuuhHHqBcbyq+F2OXESRcMokHsdfj5ZGzFTknUAJuxmiVw9Uct08tQw9oScMlUZZ0ohk1sYUFEjMZc0JSDObVhuvVoChxblpsDLDq3wD413/lVrHPj+7UxjknBIwh7OH3lsNseA1gp0wJZAECb8UwePWU=|Chương 65: Chứng cứ;rSdAJUs74G7LaEAp7v7ZbmZuK6RP2WsYqYD69GI2YY2FCenz8sFvr2SLWOEmym1EaeDJNIGVfjYgyoIbAiFXKiZMG0i0DQZkVw3UwPG3LB0xuP0Efc+OgNhcc+WrXaeBw+wB/EsNgaBz1pEXCesp+sqZ5IaLDw2RzWerJw6WTDg=|Chương 66: Xác minh;iXDHCP9MTE6ujM2ypeOmlpdHtuIV6kVrQkooNSN0pYlghYDAQQ52NgRJlEHQOIDTdJIpXdQkXkI6wsf+vH9WXd0FVfgqQbafkP7uLaej2wN/1+/3YiXnLBeuq+Q/cQH6EyrZXFq0RdFNlmqmGYx0BGXn6sV5/XYhN4Tz8NWqBHA=|Chương 67: Hoàn mỹ phối hợp;Vzp2IGYzt3pekD5GTsITZNuC7xhfxk1+Q7urq9hBErML9JRRoxIJQkN7N3SDwaeCY3oOcHjjXCmuRNg/6GVt/lpWJiArfMLWeyYLxSqmycRjAiWwejR/MKYWNfJQP+Sc5ooJxfs6/l757sS3ScezzCT2IRV2o0d/rdeHO+ID4KE=|Chương 1:;qnGm+brt7HEXYDswESswyof6rPQF4wPb8teZQ+E773j5qW/IRG8oYHPH4r2mTSgTB7DTckzGVFFfOpJiMQvNFgj0H4WAKbyoywKf2M2Qru0S/K2AprYvc49H56CQ2QMxOhPFmq7O49ABml/HsBugrUtohRQUTsamatL2LkLndso=|Chương 02: Tự bóc mặt nạ;uKaM3srlJov97BRRkL8PmmS3Z8cnTDyqEwFk61OpNXHu0D2j5pHY01esMuzDe880Jc1eLl5AnG0ch60xB60C0ww7t443AyDG2dAq5A89zUwxLWRj/D8Psr4ls75n8h5kbyzr+SZZRIsgn9YcskGeyp5EVsyvV53OTQjQZAEfkM8=|Chương 3: Một thù trả một thù;ojOL5ioBTP9Ru74MN1TsMQZ+sCWLmKR9YC0tFyhm4Bev5tEFdG9DJiK+NTDvBSq+qsMH/Op5WOxuo6qraRkauC8K5y2HqR53dI4TaOpklXD034aTH7OtkTzmMOBukdIoceOyH/QGUzOuo/boMDYrtM0N52JFlEMWIjp6++mK6bw=|Chương 04: Vụ án phát sinh;UxzZ/Y+PdRdlY09/7O4tlIyd3q+yPxgdkaWtCGRDp42EPVkl1GixYf9FMLLxFyiqAPks5f8jpJs1Gqy1AZAS6MCwISb1P7C7TJOhGSlwIO9UZaE4dCX3TyJyoGFx/KwYabslz+lB46r+Aq4WT/ahMHPA2gzbuwtDGH7rSQV55qs=|Chương 05: Cò nhà;X6t7W36FpQr6hrsEsDjo6bCK2Q2irHHEeVwJnZyZAfKO796F61FwwowYY0horgd4E247UX8yRrfGSCWlsQs3VjoN96M98x9Zkw2IRqHjfcNZ1zKnE2UZrFK7KcC4kBJXYd/7Rdk+Ja5KD8LqEu/zrHPqYc5D60T+vJGopfYE/Ec=|Chương 06: Thứ nhi đầu;g34N+MuGZhpGQfYL1FfsvKA1uBF4byjtOQ5kHCWXjSepN5qHoyuoGp97vhmZ+vwsmL5Ui+wBGkvM4IwCUFOsOXinQ62h3od7T9Y0d/5XmYLhAd2eZ7NTC7gxZy3E7uW8Px+/OfvNKrR2GFnNO2NPOasiZeI2bJmeBxtLhtuU0Oc=|Chương 7: Độ nổi tiếng ngôi sao;5za8a0qEV8e9g2jKHLZud9PNqvE7ar17uMhsEXpYlLZ/A3utVYlzG7WbaTCAz7Pu3NXCtWLQRoDUEQjs5HyXh+h/n2hOgyU3+fEv4sWhRaaF1fRcDD72Ede2UunzYZ9EhTF+gPRir6jiRMShrlxuZZ25FAD/PTG4DD/lbdny12k=|Chương 08: Che chở;wRPAkznalxChMbZ2Qzl7uaN+G1KuzF6/Iv+OxQ+qIGSDo7Oywo1yj+t1Mbe46MylgvWOCpLbRp35yTL0+JU5oEOlcyMDrV8iElI0bmQe4O/bxB3Fj4iglOveFGBCfCNLTGgp7/yJbimexHvEH5Y/k/tkqnLyauul+lQCaHFdbWw=|Chương 09: Danh tiếng;LAWh2KEQIqhh9+rEtA3i3VQhvrjkfrhKgKpOMjzwkkR/zS/vROkrlsEdr8lGlgLtfSCrqnDnhE4rIPQLruZPg3hZOdJ68C6Hs3f5JJ3mY27TB9cqeTIezSXu/NlxYGcpiHCH/uGm+Snp6wHkM8fiZjo1NX5SLteMJDYQnevm5Ro=|Chương 10: Hoà hợp êm thấm;ON+6j0ImGUNlEQKsdbY1yV5C/WHEDuUxA39Er0AlEN4yiDkdK0C01EPCS3F6eqIvuZeEehPeVOrvgosYbed7bOJeOXWQmaUdKurdhyY9159mZb8RoMo8FHyXRXr5RR6ePPTFThVntfkh6Mi3OAh4r/UfjyoOT/hDr5XVGjc06JE=|Chương 11: Thuốc lá;NPi+LBfzDmTfCCInjp24imwPVex3XUNsTYb7Dpb8x+W6/6pIYxP/9YqojoriGFRlRw8fa1l3dravglFxWkXrDp9c1pZrMONlbYpTfDw5/zCGcQASqO9yDaC7u3T8jI7seWC4v6hk/SmYrGcacN/6tVIac2hnzae8QR3eHh1LLeM=|Chương 12: Quen thuộc người xa lạ;rGM/MN1XqOZfdZ94xDqik+HYoJivK+kA3FkLpnGWMQvGjGRd1WlKMshXYvZf5NUG96y/td54x/15LtlNjvOjj8hK5Q+XIScQ3B/FwO/+44GKAzax0aHfVtWLzRiJI4w34zWw7FTFjm/mF+wYlilHXp919K2ObwCJDO467LPy1VY=|Chương 13: Thép tốt;Hh55f4QF5cauR5v+UGvXX++mkRwaWMTJZGeQZjY4Jc4I4Tfc988001LJSn69mDj9qwOa594kc8PiWie9W7xB6L9f3K0RFIlPV5l0Skff19jT6KLaKfM28CkIYn/BDmPLb4Yzw3p8Pvm3d1XR3rEV7l1OpHsMVaCJgWr08RYIbZ4=|Chương 14: Tìm kiếm đột phá;oFMyWA5uxTc8GwVhG4KZ3qBZfokY4Uh4KT64hgynoc7Q+upWi5zqj18teoDvlleL9JGAiYphqUU/6IxxbHk9kcHVTUNjUNisLVpSl45o2UcVlFdDF7iM3svq013JQxRTZRq7nJY2cFdDapSJSSVR8uS0E2AMUnb9v42kf8W7TNs=|Chương 15: Nhân sinh bước ngoặt;Ep1pLE+HRXGTO65dFmdn/hk9qVsOYT5zy3h1Kwm9oYQIjF4gGww3C/8bmdzEkjtfoD11LVzVty3C9FiSALl61ik4nxlotkAhj/wtRrnBuNlPrCfmLFEz4932wgw0DjX1PIv7LOFadysUoXmyJOyZN0Fhxs+c3mabkfSftGrE4IA=|Chương 16: Thật là khéo;53OKj64Bg+vE6Y0lTGIvv88n3DkGUDFGV0Gdj31WWs8T5HCOGfXcnWYO7j7u1oQFZcNLV+8rdd05SnsEhumD4hZ7Z25hEhCT3MIWKmJDiQq1CgeyIgkDH+u6txhmE1y+YOZwuAmDFWW/djJfoVYNUOr6kATvoopEqRGVo5QnI/c=|Chương 17: Phát hiện;zLu11TF6cAg1TrG5LZQXgnWy14fDvBYYWvvt0W1az5ndgv8qrOq9nVHQYFoH1wlxgj2ZPlq6SH5jot9nHO0YW/5V+SuvdAw1TR9GT0UvYYxeLxXuJeLtLx3fhMgUTSnyDVwhcPzJCdbH1LOGEDie7e7WSn+Q547ACz6XdkZo5mk=|Chương 18: Độ cao phối hợp;Mi62xFzjfDtlu7QPUR7pc3mt3lwIFsEUwuKRuq0FbGX/CQKYBqSeAuWag4MYiUeVbO5FRQl/k9r/x9Bkb5g3dMHzCdZsI9O1sfee0GRFt8cRNjTibi9giBDNMUVaRfeddi2HtX15pKz4hnmetO8qtzfOH+MASqO2gkLhgP9L67Y=|Chương 19: Bí mật quan sát;THQW+TDHH3vsn0Z1r02B6srus/IbFpw1wNae6+BLCyPrSM2klOmQ8T2cQrx92uRxndeuE5su4howcShYUGooPCHStq04bY7pldqIfbXLV49DspLCgftsn1PQfu7z6X9fJenaZvBWFniU3994A5cScS4azqz/mk+O18jLsKpsHZg=|Chương 20: Trầm mặc;B6eubiMwIjB2W/EnEmRGA/GbvlvDjf8VS8jg0AkmRv9rF1NfFbmJF4UbMbUdr81TK9JZKYP/Pdi1UYVi+3n+7FGHValkqBVdp6XFCtN76Vrya8QQAR3coSae5q0FJ5aBusEvPWg+iGCpUDmGiL9yxz4GvWVrdZKfyoUCIKV+bRg=|Chương 21: Cao điệu;N1qGYyyYFs5zjrficNxLGJhDIUCmqP4rY9Duwn1VuBXLVhBid6DfOl8KpX8AjCCH887RMaT9kGaw0U6gRIg+H5hWGQUE2XwWF5COuM99AVZ4redFtPT3NOuLteb+pvMWfo1u0cjrOTmglQcI3JjakQWVS8jrbxiZZQ90K6R0qjc=|Chương 22: Tin nhắn;onoLFuHGBjI+PGo6pecgJGEjItc+nOI0l/TXgay6+S53+IashgV8sqovWf6hN+uiMpnBsPm1jGhM+zU8PkCCAi+v36CAp+QolhRSnBZHF4u4b6evq3ibImV/XztpQfERjYjbQ3fJxb677zBDp7UE3XepgTL1l16n1gJU6SBi3Zk=|Chương 23: Dư luận;5207Wmy78Ebs8qr+o3QZevS3bPz7PrydD1MAZbOjAzhwEiD/rUaPJUYJaBkpniz+rPQFVglm2CfRFHbhWX4XXfKGNr3hB1lsPGNU+ac6U2xiEORQxKTKxVotsXII5xdK5ogqE52egLihO8UTw81rJQLX5MtgiLkaKb2MwIMP5UY=|Chương 24: Nhân quả;oOEXdQdp2sXaL5GcFLRy4fbMB1p9d1jdtxujIC8t+XXBkFWuGL16laN5HTu0Mur/BWdh8jOcTyr2/rdOIC0N4aiGLU4EGCWuXspa/bBL0t5mcbxGIJkSArUAQu/5ga2jhJDbEXtQRRikswKlaqcBwPaWPYF4MqvxJo3+SCmxom4=|Chương 25: Tổng hợp cân nhắc;/798lr42rMNhiZWvDlbTDVdIE1ptPHM0bEbSkQDLcUspDIz7zUocJo/6Zugv5oj57wfP+8us3K6inSNPN5iIsGZyshn1Kb44xQBJeJX5x/f4P71Ygr6ozRgZ67wiAGRLu+NWjQ3ots4CbDac5AzZFaSRH/9QqQiPAstbZ2pi84Q=|Chương 26: Trong trí nhớ sự tình;pNREDw7PnB4a8sPygUia4lWct1kkh/jOvRDWa2+3MbhXu/dMBYOiAJHYkTLnkUx4j+I1+FwJX33lXcm3yOFVXvEx1ScgJ1cbgzN6Ufxnf+9rKDY/K6b+MYuvGtJHoDc1XbBkAEGTc8lpAeKvKjPh7RRhlWdmquqrEKgl9zsP0v0=|Chương 27: Bóng ma tâm lý;uFxXTwZR9YACqxkbYmAvMW6iXpkY9ILvx7gdso/pN5bsP1OZKkLtpqQIgKfM55AACCbyr3NLA2MsCDeEtUdjAtc0Tlp51HM2JQEAdj15H/ur81rSJ2ke/Ih/ilYiAwuQoZmQiLy9Ns/Q8wTGA+SqR9D2m/+GCWW9+ONWwrxVVRk=|Chương 28: Kích thích;QZHWXcdYnWxafWDQaXlpu75vreHmvaFV7+0aEYJ1XKOdXNSt5jwdklTOGuCaZ6xrLvmojzxPd4/w3TDXo67pNSzP6q5RyMyAoUFHswSbJfgStrre2MNAT7A2J3/bbler50wuvQJVfBxtlvEATTKXBBDUe86Bsvp/dSdyKh9AcRI=|Chương 29: Mật báo;7bR2K0rs2UYWGbQvxuhVb+QFMkEqGbgzWQG4Ps97JWtfRJGD9+01bILevFgzCiFBKY8MSCWoIZMeRhrMHoTQmQ8Agah3L1w6fJCxAFMgd2OxERRvTbzwTNx2EPUEYRFgXdbtEb+AuO4UPkcd+HCXrIVttko09W4BVxX0xEpBWIE=|Chương 30: Lại là Tôn Hòa;q1dM+8i6o7KjFR4t6UUNsCuIbI2Scgqru8yOKuvwBoqYZW+DJOLbuR0dNqT97oPLra+M/rxPcd+Qlh6HAlvVxyHbT8eLuHnshDwS9E5+RfBgf5ob6L0HZGPq+bFSXlLFgP22GpDAbcMIc3pvvbbN/2OEy1zCbT55YfzZZU00JNU=|Chương 31: Ẩn núp người;lNLsrkhRpyXA6Otv04zaXzlyLp6yIwjn017osPFvf7p42nTskP40cwii5hmipgRA+p8OGZENTtmf9ME8R4UM02KvEIS5AvrWuQNnSo/Lih3RAh31cj0H3SQHDzRxOjaTeizoPk9RGGaV8lUWcmIEgxCRU4vlhd4Rx9ZAV0uGiQM=|Chương 32: Chạy;SWQvxQZMEA4nLf6B5xfFNP/NXQy4C5+4GVHstsBCgqq0pMUqqqdSFx5VufKo+Co9oOxC2VCH77fHnuhMS5EtbCZ++8Zl/06N7+vOqzZBsgEQnktU54xl/g5N3abWXHD6ptgKE7k1wE3Mh4z9SN/mbrqhdfJ0KFFYzTGYXJpDVdo=|Chương 33: Ô Long;rCTulMr0MVgdkgDWrjiVLO5mD3vmztNe77+JAvvvIjOmajpAf72b7/A46QvfaZC/La2K3v9vBE9dw5H7BFKGRvRG6cy+h9o/Bi8pE5EjTAUGwkesVZZ3h3aCzpmrMH6B8qutHBxj0jjwyG6BU91gmmh1+kqJaRz8z/UknkaSYNg=|Chương 34: Đột phát;3krtkudGVBuFzsOLw1Z5pE6ITsaPQrxRsh9N59txIdNRD+dsxNvZgsISprXCJND6jI8a1Wpy350d6g2kTrUXQYlnau8/rYqI0P+luoN3M+TNQi08erwiaeydyOZXWAnjHesRB1h3erhJm6XWk8lQn+hycCE1mmSNRtqeRXmq1Y8=|Chương 35: Báo án người;wRv/u4qRiCbWuOBhUJ5krqNWBlfsfxtFew7lIXriP6tUmF8ceExR5vqspzNZTHdul936LGCIdp4viSXEhN5ePWCYS6mA75mUEkNTAPv5gQLwnZWAZ/kHIMhP6rRif6CM8f5TYfVcpfo7OJbI+tz2SOQNuRVO4HuPXL+SQcYnzyQ=|Chương 36: Nương nương khang;DJi0bcSHJAA/WjhZJb9JrXw+fZU/RNeyspWt987kWw0UG3YvXi3ijqX/N/594aZP1JalehQlbngrZ9IR7liIqVuAVACBWoNtfiBZLMrepv9frpqQZR57QJIhRxItUTC2pCGXyW6pgpuq4jUrEMnj4KwDxW3Z7zd0h9Zl5Kvu2yE=|Chương 37: Béo ngậy nam;/gXbqEYr12kT7oiwoATgcDDs9uIFNei1soie/tN7I0mKx5u4fgZZe7w1P5Fw6jWoYrp5f7aK2RBy9QYh1TqOjuuQYHVMwidum2OsGMnpyEe4PqqykM/rqKqrQouTzuwb542bB8XkWS5xvpzAxH4YTzFQ2GWt9VuvGHW3bGta/8c=|Chương 38: Xuất đầu;feWmQ3J1BkmMmfkkCJ2IIX9e9wp5AMkZ509XohcfHAX/bJ2sGYbx7Z/7q//cSyh08M+kcONSzsGV/ZS1HPJlOeywxlI/VUH7CAKe1Sfc9g987IH1z15WGjMywSwUQ67U1YoIqw9ZZfsbA91D76o0Lx6zIiNaBSd0kV0VQa5dCqQ=|Chương 39: Ẩn tính bạn gái;yO0RSTRw6zonv59oRNQGzXJmgdLt8vZcgzaKQK1j+bwq07s54ZrZcqupCv7QjazZLpo5rPQM1qdtnGmefj6luj8X7ii/Bo+G23+V4nziyZb2Z3I9eBLhvYvafF3Ml+5+C24edQLR12TX6TMl7CP1H6B15BD7P7uyw8pAaLWc+YI=|Chương 40: Hội phụ huynh;Au9BmxsofTbX3CzzXh6EEAfbOLzILTMf4reE+POFIg/1uo79VHd9gkaEedKMVbMrqSkVW1c1fVZw8dfU1z2tBXfmuTw+YM0sULiXF/SMPS03z+YaikIQWuULak18c5yeWlPM+FDhvjYt40MALJthClfZ3BxD1uw+tqo+Xp/+REg=|Chương 41: Phân tấc;m8lSYJUqL1q3pFGzbVqhX5c2MhfWOUJzD+p3lm8M3ePFqA1WCrDxq+c0y/UOfCdywbhkGuSzGIhEyG9iqHaFOJHvtdlN+KqjEUXJfIyuO/lxVX16i45KgsNdXYcAxVRaG/hHoItQRuep0cQnpJAlFBt2akoHbF/yyItQsPVtNQw=|Chương 42: Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu;pv5Nmje10HeD+c5qp6xC3HEHqWGh19EVHKMFXaYvkZkf8aoD6LWHHnjQ2RtFEpEt7Gkk7M3L1mvL+yF0W7xtNwO/Hze/aWCk+F3cG/FNqcmj6ZeFKY3ug2csxS9HJsfC+T7kdGxwPdcdy4BqFh/vpQaHQeLWUaYNScKh459HSAA=|Chương 43: Kính sát tròng;Yjf79KTXJ+/0kQM8MWa3r6KsINONxt/E2+CEV6wc0UkcmMJFUl8mzAVg9y/aZjvSkAEQgu9q9ToiOXfZJGwBCfDsihgZ3Vz2HKYcwm+YcX/5hern3fOUUg5f5KNer+RUbNQeH21Uk7oYmbiO+3lNVa1Es9RjSaT9rdkqIck/FUw=|Chương 44: Đá tấm sắt;7XjPLJXay3L4TkkreJusKgSGcuWRPOWiOwF2yHFuWnh+ialsMrFUYkKViidfOTnK5Ra8tRa0fxvag5BqnBWCT4NmgTtihrLKN8HYd3kPqs/+MrlVnFmrxnNHvcgIGufgxDLDffhkKncWEtZ/hN+x7Yic9XFpllCfkd05dhBo7z8=|Chương 45: Cá nhân phỏng đoán;Lqc+r2lyh1IeSSYS3e/gjT5MOs5IiBI5a/0e4y8SIIePnT/5ztP2ecYjt6WIXyJJ14eMoyw3AwLUBE6U1vUd6eF1FZS/FtTAN1dbeAwKsuk5WrXim3guWuelPzEjqNnUnhiocyKqbIVOjG0k13llzyNILrXKJV4cCrFq5Lx8y14=|Chương 46: Chứng vọng tưởng;9zlKS0Ba2QLz02IAIvcUi9iiGvszsPt3LzLvsff5otHmfvK24MVa5qIoRW/m2ft0bcQ8WFDf+oUWhW077ngvsuFefcAFA/UBjAMwd71mtQDQKaoHtqzZ7fTma79grjLverd4ixZn72q+Mi8tqwUByKL9NSp5b29nCUkGW3hP//0=|Chương 47: Hoài nghi;wHpXk+hIyjq11iRaV/txFkblOlQFIXCmoYIDTNv4bIuK9QPTxpzyVcUTRT8y+egQwmz5mwDgfh0P4tiUlEvoDtdVF/ayH2ru1vg0I9Zzr1yM4P1m8gWJU+yehtvnJxv+9W1gel8baMUYV2tosALO4mrdbEvvhhQRZKmWEJbByGY=|Chương 48: Giấy cửa sổ;YSkePBbDOwOnImRUtPxRx7Rm0qtHIgcwWJEbS3fdxv5hGYgk/8Iu9HEgzu0VMq0lDvOM8K/HMrWJPhHkvfZfJp+O5kxuGwzLQx3Vr6MD59Wgz3hXW7lZPBbpGg5fCqz/ui7AHfEXH59bL0O0byYJnkAXFSeH1+FS5jG5TAcsXgs=|Chương 49: Đưa trở về;b23Ls6s1a0V1nhNS8CFOltvKnbJILObT8SDyW5fMbxJ1Hyj1S26LzJzCX2NTfM9BibTWzIPaJJo4sSiV8dfqtIVAgqv3fiZL5b+DRGrqYbO0Yw3uNuZ8o+kEiqygjxXvfwIf27MONaX5BNSO9RiHZlJd1qIYXBa3cRqMpzIZD5c=|Chương 50: Máy tính;ARR3ERF3lPYv7sEiAbRkNyEttvlJrsS9/IjiDVmsYXm9Q9tPgHBWM1W53NSGvsQXwQIG9jvN+lxH5rxTLsy3hL20xO0wBxoNB8PgAPq/yJn+ED6YsS3yVo1Lhd7eoO1i8ui3hQ1eRoD6L8JUNftfaZ9d21smJuI2b01ADIU764w=|Chương 51: Khúc mắc;UOfpqju3+Dk3OLMaQr7bI4hP04iRuX8miG6pFcX6hVcdYHXCi8B9qD53rEyvfOj/YdOdChHJzuy9adNqGZ5CiLl+8I8AM6ebyO0y9UF6BrHAFR6UFe1PmjuzWg0K1OQBZD53nHOabjJelmWQO20gRjhUhAYW7XCISsoFkIGukv4=|Chương 52: Chén giấy vấn đề;3RS38zlg4pZUijDRNEs49FNvLHrYgps29bitFo0v485NooLr+4lVPbNKuNSbbilUq5phuUt/4p9wNu2UZiWVKCElea1UhSnUaLa9vhGMGdq0Xalq4jHIBn9LjAauL2bNFwE95+ste7okgUaui5ZLlVcSkqNLye79+70bEXmfwsQ=|Chương 53: Tìm lão bản;38ZVjgBStcHBZGP+46/YIS5ZUjNrsiz09kwS26Gy3G2cFykhhHhUbiOAud+iy5G6PuAy675uk2hKYCvOZb5U1QS4SajABNcnPqFHN18JbQtIW3f6lXC0e8NT88HmtCxmQkruX75tyjk1wdwBKRVWK/KVDaDNG62N3SRynPAOdJQ=|Chương 54: Tào Bản Lâm;71YnJCGDc+iGEMqNnKyqdQKaAalpoYjPEPWur+HnTGaShx/nGgYgydPYz7zxWdJ0NIutfzte0GV6haDHJb/EZJKJsiMsHZLNZpXgbu8czzC8FtC8jVCrrmeYHW8SQAeSupPSlHEKY10x+vaYPjnmqaEMDBq/H2xyBa8wPjfgLwg=|Chương 55: Tào Bản Lâm phiên bản;7C+OQckQZsHf/6PiiwovRb6z6+RHBxu3IkVNRPrw3Uy0gXiOoCHE7Oo9HRHMFHuZrWq1e5b79+NQ/6FmHvzXdbuea37+TnrKWLiWxLEZdF7iiRcCKK/nmK3/LmrapArxhgZg8pgUiLRYjF3apibXh3xCzdD7tpPIv9RaxNoKnNw=|Chương 56: Tố tâm sự;UCEG72Z0jwrvL8cYs+bIhOqADMz0VluvVl+0czi6B8jQZoT/Ff14fMiw+d1UML4AkVs/mQHtVbe2U+p+4AsVxgLedu5O0DIM2CzNAluulL3QMJEAClbMdsH7hADaLnxGvLYe2Y1kSLTK7IanHdDVq4I3uDe1dQSlhRzICgsNNH4=|Chương 57: Xảo ngộ;mUUtzWMsl59uRW9YBQHhxgC/+Z3pynV/oFO252Akv2nHc5QNJwyZUOYfxqs65jleNIJaDo0nbcNAvuHCsGaMfwXpm6n2kAU5sPxqCqmWFiqKdnD1T0o6wCZ5wuVpWY2/PflIv2cg8L3xdb6aW31++bmL8Mq9+sfET1FpXL4KTaw=|Chương 58: Vui sinh con trai;Ol6qEOi4pLqPAI9o17EcObsm+ZnmYFHVQcV6mPwEFapbgfacicad311U5cTFc4oil70V0vhOWl4dKGB9p4vRgQC/r1ORHFLFzJKLuljzdtYZBdx6FSIBmMPcroGQg778Ps90FzybIDgcrbhMzt1hcHb7orob05ENX2DJI0p8FyM=|Chương 59: Đàn ông;Ij3Ox6uyzJko5Pr3qucBUt3g0RO14rO+E+SOxyJqy90juPYU8U8Jm9Yry66RhaJPJO6ODVa7DO4flSbyfvykdmOyMcEIhgFOKH9pOC8qxXMK69iUAW0fggGsK1e0wjmRNJE4RxJ5D/NDapICQlupbfIKRIyCQ5JDvayV+qY+Cco=|Chương 60: Xung đột nguyên nhân;xp2bCU34xCysY4oK2DbRlLb9t7NeuDg+zX2O3dNpL8kSWhxHWpTQDuJ5IhToARSgyT5YnMzOwukgnH8v+D1tqDdmXAX6qa0ANbQO/ArcRMcZ5pUIbQfa58xMBy44/CD+svg9KEdxvpCEH9jA0otaH3/FSkO4WyPa5D8dm3pcwy4=|Chương 61: Rêu rao;xzbBxYOPDKMleh2WAfF3IVshn15/gRcQlzZPbaA8wB8/jDcwbfiaF9M4IkChlCSgmODXLEIii0t/7xoJrxNwjrZFtpynnlif3bASzd8gVRqktQTsNNGY8c8IH/gSOO5E8EGSAAQlKjHQvD/OWL8x2esxYT7Kf/9xzPF2mnnLRlM=|Chương 62: Hỗn loạn;qVwJR9aDjCClWl5cBr8L8gW5MygqWxjZsBATD+uh1XO6X8jqezvKjKDaKzYENZqok+KP9rL/Kza6pmeA4RamCCW9Axdb+pPs6JL7DFXgnk/SUxDTWEt0ISpeRJ5bYRH6WvopTq+pW6meCPYBks0e3FB8yKbaXG8+QPVusAXjBMw=|Chương 63: Điểm đáng ngờ;rXEfyYvZ0KdLMXhpEn8KRgUXS8m/emu7YBOasjdVGbh7PnHiP9Ex6JqmzyfuHaVa8JMPAKpVp4Gera6jBbk2FVnDROu+Djs2jKfhPrLeh2+Rd6IeWW7RZgmzXrFAMNrde9RUqL0uhQY6z6afslfulNtaIMFjDGqtz+56AG66wX0=|Chương 64: Dấu vết để lại;CVTSbyw3/XC+Iv9OBaMjhSzeIKs/EMTgzgu1y/ln8J+GEDliWgvQkl3vbG16OzszQl5t7AeYUz3E6QgjW2VLRATFuE01XgVc+R30F0WqZ1KJ0Qn7v1YZ/ONefByT9mb4Z7ukO8EjN/2YJ4/Lt9BiNA1ROerk1KRwzCDH10nE6zA=|Chương 65: Cùng loại;ZybRvV142NURQbPJVVaRhJ1Gkft6uwbQQPJTkqY9XknOBE13bq7r8CcBJgboGWgGnsEGn7rt4OENkiK+SFeponuIPMW/PL5UMrJPIlXw7DpXHvoZ8keamsOf7LEq+t8Js7l5UcK5illL6c4BahAzqvZQMHAyB1PUE9z+ND7garI=|Chương 66: Nội tình;0JO3LoDp0BfkJH1fsg/krR5OoXmmgzMm2tz1PmgVUXPoInNdjuI1r4sdM3QcuZhneqQ1vj5TyBiJuBd6tjl1nfoLAnETBUtYu0LVsGUX27Lw9tVqn8KgXZWfukzS/1j6HeSwsz9WNWeUPU9e6ojm2Te5E4hScR5MrJczVKcLybQ=|Chương 67: Ba tấm phiếu;RQPUKVWq7kL7qr2GPWkUTLK9CKWk+r4mTvjZgOjiWhNqdfjRQpPcrN9MVZ5a+RNZSy09CUVkupEU8uIad6VlC061tHSLypikV7yxwUzPRpSEA9UDoQtwQ6WpPNautMpxnI2WVASfUFX2ioUDOT7wcdK97tO5BEoXbdilOztZpBY=|Chương 68: Đuổi;XcDba1uO1GA47PK0loauyU5VEdddXjaQTtefpujZLGCPCwfqGEMtJAfehaqvb86eObCvoyPQozO569X5DtyzRzIafU3zAn+v88eyZlYdQxrVAWQHex09gm/Y7uLezpa+X7YYOUmxP+Nocv4KBTcq3oBWC7zQJGVF//XJDV0VJsM=|Chương 69: Đánh lén;WMBCge3yGuGfV7En3ax9HbnHrvcLPMuWNk8HaZkKRO39jcXahm8dF66qiPZkTKKGJYhwSlmG8YlUUw5DRgiXqA+DsoJKWOFcff93PKmZZQW7CSbMjJhgg6KJylJkX+3pvMvD2ErxPn1ZaJslfKG7kWvn2gGt9+zdD3OiKazJRu0=|Chương 70: Tâm kết;zus8TcF//yIwttMvbW1g3oJp+6ohz9WIUAlvU1U8BABibS4YsrQISLISWcs1YwprlsC8hhMEjZxAzjqUMC4uHS0A4BZSX1EKsXR9eqk8t4hJ5ZNTgA1lWNq8HLomr940kNp+/HuUMdKuSUyq7eXggtvuZmzDvGujff5uv8cW91w=|Chương 1: Thuận nước đẩy thuyền;QbMeuHQvwAOoNXt89WlVMIDu88kxlF+M12sWPvY0ppNP3RZLCPe4pq8BR7FrXU4geoieB85NqSMTSkRl8NNLg+oPXH714yunxm7DfmPDsf2NjFcZrmqTAz0bOD6o9+XLpw+cV4Z1t8j4JK7H8AJTE/vH8lHbycl7eJJ6dAHFwSE=|Chương 02: Ăn tết quá quan;It5fDRpWoAJBqy5P5bAg5YuGImj4P+iJ3HhqsQ1nb7x8O/8IP+6ezDNLIQ2TOyEqTNrIZZA9DiXl8/70/gEeMx6Inxb+ravJRVuOfXxrVWPlO1ElD8woPqyUtv6A3V50qBCW57LbD57qCsepzgeTpUZODZUsHFnpd/FUSlTq+rw=|Chương 3: Mùi vị quen thuộc;2ePzHVQwItrBvh8/uLpIuYPq9iW88sxJHGkr5JDicyMbRKaR7fAlNlqcuPXdOTIvubetoSKL583BK3reB+qsac0N8+uuwF5Sm940OvVdTS+dElQniiwovzV11FF927NaqgmwUxVKYq7dDJthxFXxrGlb/GEQfZTt9XYgWmcYqhA=|Chương 04: Cũng là thuận nước đẩy thuyền;92yEdbx6B74mbdrioaxOAhhfXP0iJNYaMG8O4m5I/RBuuNdz2ejExrdjovoMCsykHk7nJPgrQkjaa0jVny4hp6mM/lTctXeNP9N+J88fWG9iVVYb5mfEoXz8PD39fzfWapHlHWWFKE1L4Xu8L+E3p2YVjah07umGbmhg19svRA4=|Chương 05: Thẳng thắn;FWjZ6mP4irf5pXIfma6myQJxm5Bwb4803+diVSs+x04RBtvTjHRZz9uoMUEEmslnb6ZWSDGqJgvvDE6mKGwFeXAGV6SqxUe4Opua7v9ov/sH8C4Mz4zkI0i4JCVn03M2S6+RgNj2BtcO76PxGSSozTId8ARm1VMki+8VxolCmyw=|Chương 06: Xảy ra chuyện;XgoYLgLRo6VvQnjkBX0FXseFO+btODpI6qovei1hUZuRbWrsjhVIuxnuBTlWu2+WlizuuA1RJ/49X7NNK4wUjg4MHEbc+O8Q+3b2E3LF2s8y5Kh8JQX8TXR/7YwMhnY0FV45ArJeI2gp35GpCBlEG/lqG9OAeBu8pZ7ZDIMH98U=|Chương 7: Một thành viên hãn tướng;R+AgDwCq+6zaD+XsVLkEXHqL/ECoPIV71cY4JKIqUKWp4Q930l8FOrHpF9BTiv257IJI5Mwa8njvqiFPsIuVTNAm1taF0D7y/YLFlqitUKcEi0bqkxbfJlWESI3ejuFTjAohMSkMaq7gP0IsIqdyIx3IAdOMc/mjDPshaq627Vk=|Chương 08: Có khó khăn;qPS28Rmc8x2hNJzq6/ZF4Lwf7b4x+YA+K3oYvXJN8GT0oDB9whtux8CZ1hJE/9kaeYGT3TQFq8Ss284j0ThphYDAZcV9uwHw4OfByBwKDxBznAfoo0YWTWl09AVgDQskew5goo/eZilO/GQr/5HXLyGn/NsPZldZp9FWZRtSvfg=|Chương 09: Thân thế đặc thù;v3IUZ0HKlNsdnoJQ1ZWNuxBdal6pAdfKjPEv2YVFNfkdGUfOfZsOVnfGaD6Jx5cKf2s3F1OR32p36gxtAKUHL4SgIb/Wlesi4NldTyfxgSJwT//oUNmL+wBCef843zDJLlJ09BQ4VblXkmhojjHuzYa2EqTbPWo0iu5zjsmK69c=|Chương 10: Cá nhân sinh hoạt;+3b5kvRMxtMAUFVUB1Bd0mfNUFMGFoM/axMnPw19mwjbkejfN6HnlydLZGdXtMqTTt7U/Pd5uWbExbqqbRimjQVGFkA8qRp+JeQz2JVsp4gpyOM7/wzziUGatbemZkoh4dGozyYGdqLeUADzPEX+fzW3z9In6P/9dINv681nMGY=|Chương 11: Yêu chiều;/UZB+qsvcV4nN+f5kxGUxtrLww+c67yepGz6jVMBIQtRuM2ilEDrJNvAhh4Bh91gNu8H2WW6XLekCp+1X3HaE2hKc8wV+gIVjpbL1YPD9MWL1NsNVCpRJWE5eiV4OYo5t18g4mBe3/zS5mPxNrUOFQhCo0LuH7XeKgVowIdvLnA=|Chương 12: Trên trời rơi xuống bạn gái;qe/Revgiy/opTPaosQdvQkBpZPfUj20zRholr43w6xLt8JXznTB5UkfiYlFZVbYknhaZMK4wCGdgZBEBXh5JXLPB7LggDXMMncsjfEXC/hDqI6HGa9OAS1kxi/RhygTnLJIPFbmdM/Lar8L742kzgl6VO9tOPrhHnGQDFs3YbsM=|Chương 13: Đồng hồ nổi tiếng;2+qApS0yHwzxdS6aNTPi/94+JlfPRAwgmuE8ALo+cGbclf+r7wuoQBhZgMyB3sFWDuQqiFOLoRLND9r4JvyMPN0D7rXmk5pEOdvGjUAjj7/zxZqtbohY54teq8ZHelGp+ZV1I2msx7ge2rOLc11ppPlFeOB2RyB2FMBlQL2oBnY=|Chương 14: Hiểu ra;08OkWGVQCg0vVnPAh7l6cwhE2D3U47jIBMxjxysBeWsmGWB5EbleInce3dwiGG7y/4nZsjjS6u3PzoUZVqnaCwhObYuaQtDlbsThyt5lGqkXbbilw/jxOWBXNUd6ERI39P+wIIFpOsbXrlj7/2HVaSqbLok888NBDmYthyQLi9s=|Chương 15: Lâm thời thay người;RYYMy6UCqY13cTBw+FhttVMEHquj8Q34w3lFXNsmkCu4WnbxbsxLBBsIHcW5fRKZiJ+gb9MhC2GthVfIrJ0LwszJ53snHaRstvv/DLaWWLarPxpkNqUGC/k47I0riVM2eSegnsIhC7MnIuxspxZhFFAOGxV+9PCpLQs4EE3pikg=|Chương 16: Kiểm nghiệm;zZ9LWTogg6r1daw/ZvbQaJoiO2jpeVhfiT7Q+qnSW2juHJwfzNRzITv/kzU83jlsxjbohHM/mKIwTvQo7xwslK1OaklFMXOH5ZPYOoIKy/XXg00UnF/KBCJmYzfb5ctKE6VeDejV3q74aIcwt2kEKXz2dIY6SM3HcgLXshkghJ0=|Chương 17: Phồng lên;F8rcXURXO05HnEg61PpEOVFlShvHbdxiMYtklznGnp4eZt2XP6UWzaTrQYIoAEeU1b/BPIxVdRFN0YXH3/0DQNxCB9/tCIAG5w7ixrGe2WmgbRurCsZcgsTT5Khocgq+ZmEDZBv32qDGE3hcCHwXCrYL3hLulRQAuLH+F2Uczr8=|Chương 18: Bảo an;vDq76t4Yrz9y8l0sy1a4jMSlvkp1xOs/uDlJWWQoNNR7fkjOrs/jmvLWzexPFEiYKFHF8tFZdSCkJz7x9MIIywXUmJZBmQ58J5Q5QUso5/OVGqGjFBYuemVIdCpgUC11jorrlSmNH15TuaSXc8v7G23JsHnb78vp5b9nD73QrpM=|Chương 19: Cha mẹ;mPNXVqFPkuA3yoaSPRnSDMuzJfrsnSHSsk8lgA1AxTzi9veKV3EJEdk4EkkOL69WFY0E7Y4ZDUERIUFViI6KkH78qquu4ZCjd6f246hiqSHwhh4k+UNRBOriTTT0J65VkYkpt+u+sZ3Q1shtvyzelXPCtN3MnxP3Cze8St9dsQg=|Chương 20: Lớn bò rừng;pQubtGSopeG37iU6teBxmPmod7VodeXJUtd+UqXKCZwUVTxK44mzIwZm5fqJ21dhMZ6W/XVud0cP504J2K+ZBYDHk4M3AILS+5+cWbArqlQNGbxUdCDJLmH5wfpqfYsLvSqDx64j/c5XFgifnVDXYK7dkBL6iNUevrYLz2bvpqA=|Chương 21: Nghe lén;+5wb21JmXGc1j+hjdWHuX4UAzvXBsD9fwU8ZGdykLPoV0OvRDS/BomTzQ+lk9F0bOR7UGH8VBtIhfK0PdIx3dRIfpKHTid6/DUShnaFThfPQpR4ybQKVtpdIpmFRCi+LTsg1BBTqzcGkjg5AcT8DPUI1q/7h98jOeziauBiso7U=|Chương 22: Phong qua lưu âm thanh;dWx92uy7F7zwQsgTRKk9Atu1etaBiAbielTnowVLnHbwkAim1qN/pBQgo9R25reRryiuSKcLWtP+Ns5QqKQgyQAgVtsN4MkhWB9xMbK4uHWTLz2GMOWTxyHBO7y3WdDNQ0sJDNZv1ElkYtgOvIhaDVHJxshyOO5XlwutVLFivnU=|Chương 23: Nam thần;McWxEBNLl8CoP23FN6R21L3ropRO2Hihfk2zxea8r6ywVfX841iCYXXmnGlxQ/+pY4lrg405NnrMebR9frkZjDMX6BY0w0mfx65EQLXcD/9yaV/0htvP6KAkXxWG6hX878tScbiQrA81oCyN1JurEut+0FbIrc0y0ChaM7ZsMZE=|Chương 24: Thử xem liền thử xem;zjD/4XgveQhCPAIM2qneJ2+WbkyS9u7wK7J/Z1jRYLeY2XAaZR+F2gp8UzgT+4PPh/NG5W4hUbP4y5hlWbK7/fww0wHJ0gldw2wl0HdFQpCgJYZsyF6ScySBRLYr/fJtRSTokTKfa5DVG/PhWn+3HgHhnvQQZbydfKcEo+hKUtY=|Chương 25: Fan hâm mộ;X8Mrj4qqJNGwGqaoTmb1eXWVyG+k8NOfmv1vbqD6mfB5Lx/wQCFEevpEjloOkasuo6MJphUf/vz2ttgnmAyigpN/3SsoSibC2seKNEbctm0OgHGSb36bdMHv71+7xlrUxnxM4S1yDQoRKGOdVzS7uRN5OjP5iXZrmhRaZvMupxQ=|Chương 26: Trong đó quanh co;yMpJzslZULO4z2dm6y2coF2E2QXBIgTA4f9deltpEjYt0+nJgZAyzSELCEfB6EqIXPKf9r5ICKti8RPd7vK9e28NL0PGas1MVGKv6jeTKX7VXnsSKbj9i8UkR2N4VNAgxKwAczE6lqOmyDcbQSsDz1CWabUDWfpO2hJRwPB3mCc=|Chương 27: Một chỗ cẩu huyết;Qwh6PNvuzZgxOtIGC27z0qIbcFIkbTLn9r6ERpdwxRMnYxoiVeoJV/UZnJuAwgq06JfdTiyICWOMRpqG/KAE59+E5HWfuQ0gra3aWOw3Rg/DgK6LTnqB4ZaB5Gz2B9jdMpPXVhy5+NL9bmJAIDh/YewBsWFxQJjdZi/PxuBwGLE=|Chương 28: Lòng người;JSMTbE8ZK+3qPOTg8YS+/lafmeBjVPVTTF2zU6rLUdqPNms4I9Tq4vbReM4sQVsNQGHX9NJnXsumbUdXEGsfnEMeTIbreYe87EieVBUyZ6TBhQ8TxxpSI6u/WinG6G4nCYqR95CRorMNn67q5T4OpZ2IDGKDZzxr9p9OSFfAt10=|Chương 29: Tin chết công khai;Spd+YxFTh7uOossncssYG9nFqtCWO6dlUGTYu6KJx3u3aWp+2neN+uE/5rJ2+n0ZRj8JqfCw+ENYou61M6wwnjFLAJ/m+7KDLxjZSH3gqDuhLlyjj9VzuOpAM76uSndCrvbb8O8O3pHfNR3uebJrFQVdkq720jLmXltgIg7T2tU=|Chương 30: Dưới mặt đất tình cảm lưu luyến;9gdtzMDLEjykCrcwczTE9LwLgn0uWhRanlMwRwtLzi66UlJYddd0lhZPnYICboix+88o2DnwKbHHYN3QkA5byRyCDKwtHL+vXCPTeulqSSIZLs3qOHH6/uzgUHIM49KJkqDLYFPhHhlY+Tj+CMm0Pyhu3jeaBfbGZ08H2dcyLBU=|Chương 31: Gánh vác;aepX8C5X749ErF36jypHwCwW9P7Y26DF/FmJsNfN9CWgxnTMQ056T9nJ0EtJ93Ld+gMPCmPsDxPeAoeQxLEhi6k4BN/QRP6mHL1xknDi24FQb99p2MIMI3OjO+OaaIWAxF3zdzx3WPn/Ti9rPHhK/8BpWzDTKizAYucqRBdbzaI=|Chương 32: Bất thành văn ước định;DG0P3Pjc5E8nXfHM04ik5HmKR0/xuYafX4ntnowZ/iWbonnxn4AAEvnZoxN+cfvzlDx4mHYxh7fd97hZkQu7s7MDBWSbVovV5rvqX3w3VKBbPhALsYtvNffuxqO5KDAWnJzWfpwuu2mWkcwP8LmSqso9HZhmFCUrUKUtsOTOBoQ=|Chương 33: Tư sinh fan;C5DyLqjJJYTD7tHycKXSOCW+J3AcXis1TouQ3OicxBseas7H/gBBp3cCOgN9PjmU+/V34juZTpXsDmvXVzSRGj/B6zVlnm4336/iP283F6Dte/GsBqhp1oi6tSZ+vnKtsawdL/h955lKNCkNHoVRqyeblBZ2zO3cshLjaOElE0U=|Chương 34: Đường nhỏ;RDQHfcNSZ/9oMDhQIDyCHLTAXImTfCKZOygvwmfxRi2S6Z9hoy91hRYoVHQYS5m9ZmbtubVYW7AyCfSytiWttaVgAHIcN5fZS20cnSExvxZyr5K3x4L/oKrAOY6SjrsavNfZMDGWRCxXW+eTT9zqwkkPnqArkbAP9oubU2LAzXg=|Chương 35: Tên điên;/k0z9MJ5dJMZDZZyWm0Om6A9u92xL9+JE+04GQJxyi3+vUHfAFIRjhPZu4P+P4doTpIvj13LZmGwsnyIE9S+T/LI8S1uS3wIOTpb1vstF6032GuTpVy/2iLzzCMyFE69fsJ/kj0J9JiRL7oCM4Y3paFK2jyKGIjIVxirkGPMcNo=|Chương 36: Người một nhà;sbK3pCFz799pD0QG+MDOSHLFcjkAS/PX9kg1kBYPcdEjxPkOcd1pMf1BKHyzPjxaS5bhngiI1+I32n9etWGxFf6hkntPZkNEYaM08RdjsI0gqeaB06FlWdG+k1X7ZpLPdaVAD2vspkbeuP+pyx4ua8SkmYd/07icYkyBdbKBiSk=|Chương 37: Cay con mắt;H0TsirJoys9QB6DD4Hnp5FPhVaEw2p023c0fqu3UpeuRzze1rM+flY2IMqCej2D3FFezPuAXzogFaowSmPNOuETYwvspC6dhQMQ+NU4Csc7hv9rnKmFCj55omo+fqEXaO1D6Me7099ykBccOwhAkTVszOW9KnoFioqvDb1JqZ4s=|Chương 38: Bạn trai;t8FrU9zvy9ONnctCSMbYC/j1eigsnxIFsWG5jTBjarOHCCQ9RMOTzunWP20nTQOHTY9iJw6VdO8U0X8qjL4JoqK2TR80IMeQwFHUZUiHnzJYCK5gBVfXqCqloe1mo77RhgCMx3RQX+3b3i5xjOp941sP8IH4elxfSAWMKv2/pfY=|Chương 39: Gỗ nổi;A6Edzvd0F1CWGjI/a3ASWr/ewqoTGBn/Ag03ZjYRS4MlEP6wIevrl7kx1KAC2+AzKLeZLNFCcjsFeqfLEgCryTP34eHdTUKmG9geay0btWqU3240Vi3uikKs8St7TJF7HKw3xnDtKg5kixW4ZqCIOH30ady272TEpEEjXARoiVk=|Chương 40: Đăng đường nhập thất;sXXXdJsdK9JpmuJLEBy3qH9EpvwCzdSF10f+K5SOtTw84tjoUf6Skq4rDmEviNfNVIVr7e4D0n73F3zzFAzw8m8++IJAG4kMjrIxdSamguR5P/V7ljFV3Haa+1ufFDy0AdZG1loRqgMETsv9zIklww+oxnJsyR1KYvJS+zpxU/Y=|Chương 41: Tai vách mạch rừng;sg9HrirVDwe/puLqvZ0rYAOzg+ZGuTZbI7bPKO4Be6DNl/e3z3I0iROk7QJfdbA7PyFv8x6a+d/r7Di/te0DQZi98qqroCDQZT5LZzh2rYSMzsitQinvCoCQapCsgnmKeMFF+tsmmmKGvHN+hKqTpkIl8L5wJ253fFBlkeLm3wU=|Chương 42: Tiếng địa phương;JH64iiSjnl8HQOdv0WRufukv/bntODoE1y7uwCVD9EyL0pnrXrCL3vXKf71OTXxcbOfeUOhrzFKrLE94nvD7Oxl/QhpSflMHfB7/kMcyjWoyFQ0m6Y+cad1mwD2lYaij6Lq5axpc+YGb0fBa7s44LBdfaRPSq0cpR87WF16bYfA=|Chương 43: Phế chân;dMydZj7tvYerF2j8w3cKcdJXOVb1Rk2aFsyi4IobcCP0vLLhyGmMhTTNy0gSD0kkp7X+9hz4M90k8xbaDxnyza3kQtVBv7nTT8I+qCKtoo/1zWWOT1ctc1q83cXV/D5lZoysr/5RLdB8QdyVnze6cN/exa0NRwx+RPQMBLgGdQE=|Chương 44: Nói lỡ miệng;Z5FbsyBo6eo34clpAxaFi6LmTdNfmmJARLNIpsyRAalmLWB7shcdyPTvpKEpkkzk2kpkIiXF5mzP3Xnw57VE4tQY0VqiP6DiI3Uvu3JiZdli8DWcznTEq18NKXwG1lohxvCa212B0o+i57kD1NSiF9KsQuTQBVoIcIN/qfJHNR0=|Chương 45: Nội ứng;/GY3O7zMU+dKeNtpAs7beUAay8hCuczQlUBPmYCbV7PkDDbR477hiablqBcKrcSdlSpoelhjrbv8o56ulHEwuLfy2U1s9K4Br8OquzG8Ca7/KnwNs/k3KSnAZT6FSvHvPlHAP5rgLg3N3lOZEutCIGEaJXRogDvGTtPa7VGAEgM=|Chương 46: Khắc chế;hRY7DQ+rCyfuYtQDrvD0yvsmjkEMrtU+nRQidtsO/CedbBRHjs54GT17TpH0kq+Pt4NRYFPVfkB81Pr7FO1pr2PyKv2Dh+UhJs2ir/EhEX8rhnWuaqeIhP4WQabind6l4cHBzjuX0++5IMq6XPC9S88wrs6bHz+WxfRDNy+Sb+0=|Chương 47: Hoa quả rổ;/s58vcDpRHNiRsD01txAE8HdDnB2vAOh3CZc1bm/uhpzLGHK/2Rua6T3ESyvkVhZvPwifs7AVvXkhjK0nBwU22vT9Qn47OIvmV0EUecNyOofj9r3lnj6+cTci706ksUbgPWYHVYGTD4R1ILqenFXKmx8d4OwA1NEUYNUxLig93g=|Chương 48: Thật thật giả giả;KoY/YFVFa6H37BerasFE6+wxJyGeU//3W6aX+UTGJpeBil8QMl7n5iiguaDr7YPUOqkBlVB8Koy7PJ36s5QoqZCsYzbLShIrqQ/cKJaW5pZCrtZxbCnl2sxCRgvPfiXHtq7fuyTagIobP1onMg7YinrRsP/XbhQOA1EGRqWTlMs=|Chương 49: Không nhân nhượng;s2PDgX35uFXc1NafCBh/NPeYvVup6yfeAZtb0rJMgpzkpYC0v/EzK7/27HaFxFFZiEli/CWu05sFi/mV/e8t6F+/++3kqmwSWJfv3bdw1W3vjbeYVGhoxih4lX5ZFNQ/F+wSWOkWbh7mRwRvm/uefCJNYRtspSgLz5mbINw19io=|Chương 50:;YIpFOgBTRzCcsw7bC0I4bYwBJ73q2n2nTAZ53HF9FyHYOU/L6jA0PgBeUCktND5oZl69S8yElIU8q2LQffFesUWBJB8Y1KwVgQtJrea97Hnpl+0SvAMsoEiZpsJGD9pxI53ilJ2BcnWTV1lri44sBhB3k/KVXzGv8eWIHGfl8W8=|Chương 51: Dược tề;jlQZAWhZ0ijQ+WXDtVM1Sxv0bMgeNf4dVlq78NaJYnBk5PcRcZ7qwnukU1ZiZhPTw50RniDf+nTFrsHuRuHxTzV9F/yJdf8+rKQlijLyZeD/Rgsrs/+Phl3/oienMQ58hJ93I9tPHH0dopaDc0Ca6n1FjAOM/tHlG4XpWl7/BRg=|Chương 52: Lẽ thẳng khí hùng;CbIGDWhQWYN8ALqkj+Sj+CwFjMJS85vdmFdkmMADb/u97R8QTxLrHS/j+6gRPmUM26ssWYd65oZpS/iaFmskhuG3+wPrE2qaPlviPeuC/oZZq6E3gO7LaAeFZP3WE4aBf2+E1jgVYdqyti1WH4mnl/9g6Ficb1dW8tCDj3lu7ME=|Chương 53: Dõng dạc;V76qlIR1OJgCure0hp/Fzw3Uj/8Cwj+3zt7is9HfkjrCFfhUY8+uQpQtPAmLMPKdaqmnpXKS06m2PpbLbFbofMDqCS9A85XKtyaQ2n7BdeOrVFBbEDRFeSKaXDPGPoXnxnDklGEWo9OgqaBHb5p+LOpFqhrbHl7eGzMpbVWbqfY=|Chương 54: Tờ giấy;FxC1mbdPC4q47hrEz1Jw9ERHQ3PzThlVdQq8jm+eCXEaJffec0rIWw6opuWbV7NGqlP9fGL18wwqXn/RgXSUmYvXk+hL3L5QWNo25wTCbX4C+MvnhTa7/nJAlkic9XBgm0urgA80BSkg97haqoSh/iO0/4fOTnOlGU4zw1sLtro=|Chương 55: Không so đo;qq8PBSw4uK4U+gDUmNOnDpJVyMJhWNtGuZ+8g8s9MNGHdK5w52okqY+HU2WKh6y1SfqMDEQN313WUobysUYYMY7dVcYEyyImS27IKnfP055rQoSdM/rbsAo6KO8jHe0KKd/S79O4fOQ0qqoBjdC5bsuxP6CBwVj/DA39sPdJXNw=|Chương 56: Cay;Md8Pq0WZLjaCUp8jMamoNqAVbP3O2amB7CDz7LmfXfkaCE3D5DieJgnK6qxoFB8s60PZH1ZVADPPseObIdshTmhlK1RfP7oIn5T7prQsfvyAXB4GVOQnom0FqisGuOS4rMSbbi0H3iP74f/+pO8TK/voU/Ul1uU/Kzr5axG5tBs=|Chương 57: Bài trừ;i0hbHWyg2w6DQJ9VZoX8hNTYhSf/blwcyGi3xtHixgCkcj7KUgC5rQCnX2GBWEZl81u7np1wEvfrxmmDM3Tbjbk2TsDfptXZxAKBLFCB7Vvco+7SeXnFYk5/Ie9Q+9rY1IhHLxP7cqAjUOxuBrDsFVuTKQFX/itRUPF9enfAUlw=|Chương 58: Tình cảnh;fuq82gLiJ/p15aBN6hgDF5hwe3CdjRhsMD6i2Ueajk616wtdTNwf7qEsc+WiPfb3guEtuRuhem8FQ9ABxc/zbo92NTBmm9fEA4JNlTpcrastQIG8kqzs2Q1ZH7hjYVe4BhJh0+Acff8gzCOEhQfEEJQUDXo4gXP1xWvhPH23kT8=|Chương 59: Cha con gặp nhau;Vnby1tD/MCh4zb4EFkawAJ1swqQu7VPKNov2Umc8aFZcw4Z/t16tFcddPqAOcjsZYAQBjfqwZBU64yK143ouBUHgjxEpLZdXoVOi/iBdhRnT6aNW/ThtK2Tsx3C1qlEJCdxiOtRDOxRcty4YPkwo857iLzBIZJZghh9rcl5nTbc=|Chương 60: Tỉnh ngộ;LuDhqm/avP8TZjm76pAKWuuuPB/w3ud4DfeTw2Gti0jVhbSZQzJdx09yNyY6sDFAzj4Mm2kTuvrEOPaLGc2mqO78dR57XVefH4QJoIWVuQhlSzkoqe0u5PL2FabtKFP6dvPT5ak3uZwWqYR1fQGbiRFcEdAWtsJBS2LHcWBGQGU=|Chương 61: Trong bóng tối người;tx4orJe1/PxqCknRJKgQ9kRyAPm1C20TCm4h/ZU9+dyIS+6XwvrhUCFqynf94ZD5WDQqKur5arOTpXodwQs9PpjG/o66nwkVcuD0dDiXDH73jxT6LoWPnlzI69lujxDb3uGJP1xDzYjsbDf5DGZ2YpXzUsdkDrxYc/pF5hZnbCg=|Chương 62: Bánh trái thơm ngon;OJjBgy3uxPbTzYXTr4uJf3+VNr1A18eTxSzWFQQnD0d+eybwfzVElYXI3O7VLH7J7Z9rT20Rm8oxfT7JhshuN6+eG59K2gB33A7tH0as2pRgMs4vY1bvUrfwuFV0EJ6WxS3+nW9H7h/qDkPuQQuEeZ0cuuj+mY1fvGcOmcAKsso=|Chương 63: Tựa như là một giấc mộng;2GN6YuhQa9NZvXU57H/2WcZCKh0iJAo2pr5y9c+9AAFurzKcHAdjQh4H4h7vTFb5K2XnnH6LtVKALt8Q+LFQG1lCBZph7y9YT0JCi/6vN64hCkTqKjcep6YKcd+8XRv58bezXfc3ezYGSTyc6C+3odtona2uhuepNEGlj87FtkU=|Chương 1: Xử lý thủ tục;yjdrkGideQoV2khkW/S2iO0pOpWOrtCs7k+IYuD6foghM7Vi6nHv4MRsRUuv1ZFJ66Juuh+P0E/PNV9rV2OIdYFmTZpNLUDyQeUzad15YbBIZJ5giZOZY7m9BNB4UzngLyi1eBdCtyD8bm43VOlsMkApjV+sasIra5PvAQt1/kc=|Chương 02: Quá quan;kCiFC+TWeAl1MZYitrYtyz1rQ5+7Plg2H7faJFFnfIa2KNSQ9tV9HsL8+OdpHsTxiXZez5kFCIojyGaV39HiC8AZmgQvmwE+8ZjM8+wd++qHxbKAZsWcqFw9Cj1jqTeLuiN3cN7F04t5lC/B98NjMktSrYZjhmWJfBUpD+rzD3Y=|Chương 3: Hai bộ gương mặt;6N8HBJH40LthRsHplvbQxFnEgSOX0UVOelatp470oXtrof1ec731uZ+gQHMqxWJ5mP5PPVZXKFzsXk7h7+Nj9giJjQKGBdbgMZLyD1c9fmwVEKqXyRY10nUAq7H8sHorTjjCJ4eXiaP54QEyDxoOw/iue95NmzPA4Xjo36SwNks=|Chương 04: Đồng học cái chết;bOjROSqCCbO/DeSoz9KFkTL4N+sYMJsuOMYFtt5gG9XiDsXjPN09GaWm9AzKku6MfFU0W2p3JGUSS42VBbo2A5tcXL/FgJqtmiNBS6uBmFg66SIHAPYz/DV6I3iYcPlc/n/ikWBlG7h6sWwR9OhovLD8M5PKC0hBOWgX2q00xOk=|Chương 05: Phá cửa sổ hộ;/OEV7C5HFdCPxgVZKdM7IQtgdiY/EfrLJtY5Xx3J8J6I2KNiSOzldqLh0+0uN/iZG4t+Z1nIcOha9JbYIiknamvlrSst2KusA/4Jn5JByG7bpfYgKKQu19C+wPULe7MHKO/kKO3k9ONU1uhEhH2D4FrsU1e0bvwudHSUxUFeY+w=|Chương 06: Người chết người nào;WBZBpAEO3Fls2t3a1ovkhPu0L87pNRNpP4gcMw3SZHV6D3mkPqiNoTxbcN0BhPahUMVDjtjh9JqQgZhcVbvDwVHNyPn36TQht9VjxEfzkcfZ5MBBxCmTm08ouY3p+ZPt7tqGOYeFuBZyL0VAFOX0hpZGwtD9yjRtkKkMKjik/tc=|Chương 7: Lão hữu;fSC8ikCuEft7hNKCWhpSeArzNGWwaTzyk9YZWEbBLjVKSXMeTkrFvlHodAK9yi/bnpowLKJ2VCrSegDZR6kr4Qob7LM9JPSLo9RWZmrdMsBuDCCS76sX701OiJT/XjeB9235vT69V68/7r5YzCzfu5QMdgiqKdqDexNepZ8hm6Y=|Chương 08: Có chuyện xưa nữ đồng học;qI4+oKq/6GjeNH7aVIH97RKsIUTFVKPUrz522vk7pue1jD22HRrROWhJq1pbKZQBeVzQBJZvcg6TDcXI4cBMAg8XPqjGcOl3rZXGYaPM8ypSwnHnkKiUPP5X8c7fOwZA7fyipvUOGik650ZJ0Vt9zT55ox00HuMwJak4yy+zN4Q=|Chương 09: Cãi lộn;p9es3cF7WiJPOjnqonkqc2lLjbMe1CwDLgmR3w5PukKsNudRTF8Lv4KaSVMyAmSe0wca4O4riBglzZfU45vItYG2Oqm5ehgIf+4rXneChwzY6meRMng3ESdnMtFamsZunl7nw+saBx3FYXmjZ3b9HMnEIOueO6YsPPeCmSgZcVU=|Chương 10: Hài tử;+yXslKHCRUVNxfdRgR6ZP/yhkU3Ly78/kOQsYYGTiDozYgH/83e3KFwDZA3QsR/2c6nO5XY9nwnMEWtirLTsBjPfCx7mjjvBYYHXl99M/GwnTadYA6kDeW3qowvScS+L9MJ8UWmen22k3o3Wo9Pu09P2W94xiw2e8WfbGV2L5dA=|Chương 11: Bóng ma;Q/QaDL1xbFdr9MoCrzZ4ZNyvQB6lde58xgSI61e6AmP96M+veDRuVfU2g4p2m7FYicnsQxURNtq+oU04ANQGQ+d9m60+bNRz727wHM5FwC/nmCaFSEQ0X98yeQgJymzjM+TgXsOmL3SkWn2uEjocUsTAPgaUGw3N4g20/2HztUI=|Chương 12: Cái gọi là hữu nghị;39Htorb+pG5YCM524sMBmuNSQ+ddUxyBFIu+OFqda8HyZH6Ys8CcLd6KptEbFz2S7ROKE1MOLIK4vmCWZJ7Tfxz1EgNwFm/BBmWznfzQRaXSdoKpfsDugcNkw8kT09mjkiOMcftlZcXYZA58LA3Xo9iHFFPvVbON97l25a2XJTs=|Chương 13: Lo lắng sự tình;a47+0eJuofwejcEXdiyuC4zu8RyUUMD3KC+aJl0pYekdlzC08OurEoPQEiG53HqK2MnYkxM9jGtNJiGqdoE9ZiBhwn9G0sX99oyFCNEVcMYw/7hji2vSknq6qtJJK8SYL5JiNQRVkHYRPkUbuMs31WmMk/P+9cqXuAU94SAPkeE=|Chương 14: Lẫn nhau làm chứng;ASxgQfLk8ZmRCO4zdj+tUpVH9LY5EJWDnRzNIafy4P5I51iLPnpI7cakn2IYzgIInYb+ZA7dPIHYltQaZoSVjnE1e8S/V8wujf87Yqzf0qV6xLvV7Z3AU8uoggpv2+GnndrpKyr/ficjsdQOnGWt4EUL/nj0rwydZ+FKV2UzLSE=|Chương 15: Đâm tâm một đao;ak2OdR71UbQsYc2b6BoTknPU28bP7I4BHqRPA2lUz61qdWJfHkrIRfrKO+1w4uRzQNcfUbQHOirZa7Qg9nsjOAPPk6dbSnT/GRWtxz9HZtlP94SubPp1fnb8Z4X41c07uVfQfmBrE0S1jRCOe/0yMzwd8giilefpWWFBAdpRkIQ=|Chương 16: Trong lòng bí mật;tqPdSZ9JYrmoq5eSJ5bpYZgYS1K1e06NtdhQH9EyWSjTKMBmr1Hp8ZRlDILtAG9aylvJx35JfSjsi+xKtfhXN3xk6whlAdIJ/LXUFyJpFoWekEHgudJ/tHvFQjrpAC3Um3lsPVWuG5X5C5WPkjzVlipUYEijMxvWTo9M/0PbIY0=|Chương 17: Điểm đáng ngờ;AeR64y34rY+pdVJyFn94JacSuLKUMv8W2zWiIANsmBO5AJkmChCO0VeGSw7cVOw2X1ut+gR1BuuAWHVB7iErSrnbPB0TDTzLxwzCYRLsE6CQJ/+j4zbAFwZXchg2vJjTgAljdtsqR1ziO90iLwEvkoELXykdbEayESB5wg5GPBw=|Chương 18: Phối hợp;V1RNYmsqsZu0+h/Zrm8a56ioZTBM7MuzuQ0s8B1TxVX0NWgJXyJEKcGSKUvvDj+ukDDZX4xWO0CZco3sExcvrQT/snkU/j3Jnsv+8CJ3K1UNXUbAvrmfjco5cmwX6p8QDJsTBZUyG/GsC4WIns0bsaSw0oR0xmW3vJPXk5F1jDc=|Chương 19: Tiếp tục;zWrh65/r1Gq94jQjig6fHaTBFiVYqYO7mQwt0XkNOTgCAxdu25ziZvuPt3GRgIbcSCIsQFlCyeyEET0Uk4oZ+gSbVaO6Olp4LwjHtZjGCsslELM/W+pBrgD6t0HRsMdNYioE/DJ3b9NC7G4Fdy/qcXLSDan6iqMmy2l4lgsjJrA=|Chương 20: Lớp trưởng;32T71gOTecuBdYva4s8Cqz9ob4voe8Ku5OJ0ZOekd2B3+coBzitcRocVrrjYMzjnb38cPyvkahSQ3SgnTKlPm22c0VLGm+mTqCpR4zufr7/907XISI6V6nWg+FAudPhfRwZvv/s4y+cs9waA30W8GF2TMF6UHPqnYv7qWUuW8Lw=|Chương 21: Có nghiện;7kYSIRIILC1pfaQAKfpXSrwA/MW+RVSPMahVbIThny2NFGwem2qcI+vU8gWhdwTNo/vNgnFIzB9/P0/WTG09QViLirhNP/unjc9Dn6sE10M84XeKCKyZTcya0I96e0KzeZzFu91/MBHLGo+i1IhISePWq9gVmrhWo0FsJ7LsXww=|Chương 22: Chạy trốn;65QWKfpIUsz/+MWf1+5xo0nNd1CAdST+XXHhIZvAvwqywHJzfE6BmnxAE/DoR9tA9A1PF9NcBxEBvg7wxvmXSjasXWiUsp05X3W43DRcAFuC1VxFCciuQ7ZPjO5ewqAnvOuLZx/tKkmZMxitbsJWOF5H9TAA3TEZKqp9gRf94QY=|Chương 23: Run rẩy;IryxOOl6yWZ8HQ3xLvcDLU/AxMm5kLQHpE+2Em1mzsG8GxyPK/3UHRyB7Kp3F0MSJIXEEjSXFH6Jz7Y1FsPVIUx7T3kHesHSdWNyH1PmKIQodFjGtSi9g6UNic8jAng7HUCayHZDifxGZO9zW69BqwoPKxlUm4EFJ+E75kvpg6g=|Chương 24: Lời chứng;EcshrGpR1z7uaylAmiZ9VqiNoRAK0yrhKJzA3KIFSP+4bP+tO2OGVZDg++gDI6GU9qHk0GefXNFVQdatDzy+UB7ptzGsuEw6RZ5xxleEvgg5vfBaD+64CfmZDs3Km0XzEFwcpl3J3xsZFyONkNfUuGNYbv4DoLsMBjeD/BWYoVc=|Chương 25: Thanh âm;wJ6pur44BrbRyniKAhVaoeob9nGiE7EPuwB3+TzTGJoQRp/CGoWnSHSypMJoEX/icPUUAjRNcx/sgD+sg8/FgKYfp0tyKPncd14HiE3kWZ/PdrVvPZ090wZ54kFTL6kKoFVNCyUEV4Io9o8FGwqfb5lL8wkwJbJCczEXWmD+n8Y=|Chương 26: Sợ mất mật;2OwrQxQPpwnDrNRQrTlGflNqra9VcOXUNYJyV1vBXb6pPORcMlBKfKb54BFRsyZ2bcSUzxEr3VqzZAaWprZV8pJvP196Wz9+0t/Gc+XJPqX4qXX3bvcTVKkWq911HiYTq6ZwYY3j7jjQH0hiVP1NXQWp7JwDW+zNyqB7zKsz1IY=|Chương 27: Ra tay đánh nhau;xMxPBAdXjBsptU0m58DZWq6myDyxn5x6+Fox3Uk/mho1krRuATRyjZmtlq99ZKbILLP8uPYGJbp+6BKMwzNG8YZTijCme0zEfSEW8rXAZ793Mx2YI96QAxvz/aeX2Cru4DhG3V8hHYsycoLShW/fnMcYpe1vwGJIodhJiJ0v5mM=|Chương 28: Vào không được cửa;R0x0hGDH3Vaw+MOR6KBQWCllu6cOezvq7dMLFsrbxu6nUS1qjiv2bFne7n8g+Tj4xo34wZFyvNh0fKGnJHzwu4Re9NCbHflZguq5y/1rWjhPAKcHgMdY9Xv2eb5sbxvS2lbTDyZ2a8ZhTPvyubFl0Rb6ssRKUrrMuxyL330iaAs=|Chương 29: Một người khác;UHbNcUtzf/3hhWAgk2Iyt7ExJT4T7Fh0l4zSgRwBJQ5GbO7w3jaLnGFZY7vHShhJ+/Ko40GcTSrIUtlIFKBx0r87mRb518gLqejm6H+jUEaDAKsS00BW/5xpFQSBdjvRJMeFteAMgKoI5J9Qr8ekUaGxqWo2HvuR51E3t24r5No=|Chương 30: Bản cũ bản;c4w01tH1V8bKdSExKjhegypBQj5JkpjrPj/t+fvYXU92pVudbIAPAXKmtnSfbdTWelwLHmLtjdU1xkBsGe5Zr1jCdMPvkCXe7VpeLXgPLAOZoorbkllSwFs56TZ79UV14xZqQCe/R6pmDsUiQJAaGebmruG6pWCAJAHULNZ/OUU=|Chương 31: Chó cắn chó;ej1W5JpfQgocRK5Dim+IEsPYVOLrNfk770zV4S5IR1pvhrV3vaY847vlJkf9Dk3LBH9GdsRyBQmOxvM2RSkRh/Pn1ggWHXhXtb3yJX/DvFiCmTKwGqN40YAclLsbnKTemjbzkYDPhAIj1FAb/h0NL/lr3yKhea4oA9Nq7GC1dOs=|Chương 32: Nói rõ ngọn ngành;Xjy35d0Gf/e9sQOV8IhPYLD0cJSVFjfcILqIcWykB6wdM1XlHWJPrUx3BF0Embq41ue2TfUvhry4RVxhHEnR6RRCQo/ZkB/p7jC9RJy8dc2wYNPeofqhZMN5aL8fTMTSrMmq0GSOIBuDw3aiJzTJo9/vLl31WYoS7dIdA1TKGmk=|Chương 33: Giọng nói;Pv+oXIhYRr4fVza62SnPSDPUq1R7AKXapoSZ6aymQMltM0aMrrRRbBzCcsl8hnNgzwfxNv8PqUWvQCd8Sep3IcZkgANC/TC8Sikamd61MlH80g8dX0fbcs+t6Z7Qides9W15l44izlTMbDJW8zz7Ugqnn0sVBvgD3wYld6DJaek=|Chương 34: Đột ngột;0RPmFk9EfsytqTrQZD0+yVMcpoAUq5fOZCnIMckm40wAcyC55spK0c8KVcs3yYDjS3SaOPk1UCz0zyeSR3VaSE4leadJ4yIipCerW0drikEihszYoQ0Ii8p8T+WDiYFd6R+ZLudpsUfjuVKpknsqEfZNnG1fbIDRTAjSZtuY8Dc=|Chương 35: Thời gian;TNWa4K5yN+jEov1c2LOCFB2mV833fFE9qyyLu2elaXB4TLiAd71Z5v1MEH9xBYm/HppdOu5Mm7uRODmxyRL+h4n0kgJ+WHt6kgyLdDTEHybGVGDxXMRgyn7WD7I4p8ThfeaImDq9eVCAQ8ccAopxoiIw2RoZAyysNNEIL5pZ1cY=|Chương 36: Ám hiệu;qKBtnh4UWu1I0n+AT44f4oReYy1F5AidOkbQldjiorXw4JKNA5/srrIdMSlcNzcFP/urkmIqpvpryjE+2fezTyeA6hHH+GU5u7ZgnkFHTMh3iR+JKfdLmxqv+1JLDVz6eIfFQ+BGyOYZLHpIRypE9aoPtgiubSrcEEmIomcOITY=|Chương 37: Làm giả;TY8MuCIPUQq8XGyT9/Ns2y2Be4oCuhA0lDbMnhlCxBV0RfApSpA3Mps8uzSTVEcfSCnD3CAcJ0SnRW1V4ll0LwAVnRzdsLMZFs+flMeufJu4FeT8dcafXaPiMgYrcb4ewaieL34IbLOfj2YAVsJOFcZ6OJDNIuYQgDoh0sEuPLs=|Chương 38: Nửa đêm tiếng đập cửa;8iTmBZl53mFyP+kWzEOQe/hwjn/Pp+uvxsKHTyKwECUoiPuYk8vrCEjxvMZELssZedvKTFzjqZ6YxiFwB31vua/rxGtT9vGUu0yT5sgHd3GOEWAtgYCZz+jd2P4IeMBsSHrk24eAyMBgOXg9YN/c4J11o0ANzQrnZ/c0U2D7xqA=|Chương 39: Chuyển tiếp đột ngột;niHnBIJ9nQbrNXOsok0xszmomdxQvXdOZ7F9wHoVzzKWhJz2+2o661vdmk5aBGzrjEaBqxYGKM3HY7Mfo+g3lnjOuMDZFk5oL0jpIOGr7Fg/GNiZVXbZTBuQByzA5hdX+3KS2J20qQRzJ2SPbboQOVr/zIJJgADreFkD6T7OPPs=|Chương 40: Tự treo Đông Nam nhánh;FRKOK/CO/42u0iNNMmAdXb8CehyjdYkNxHcBm7uiKD7sBA70Jl9uaH+Ne+D0BCms1jCA/REJ7iFxhLPiDWx4AZfMDCUtjOq0FHzxIkBYwq9q63Gl5j1vTLUgtixTmJws1ZHwUFK+2Yo/v2WF3oRSU8hzlvrhiO5IjB+empqKlCs=|Chương 41: Lập nhóm;lOdrcrjms9IounlqRbvE8anF4cJQ2p5d8nJeAmzUyoRtsxqdlYEe29zMhtD1aDTeYW+36BQVM+uTFZITyRy1QS1TPrvxbih03g+tuzf6FPAfateDqSUFoHHMBL+B0UmzhphDmmneyCyKJpzHrqVcaUCfJ6lsRbBQDar/1giAv/w=|Chương 42: Áy náy;Tz8NW0bpPTf1y1mnHKglL2vD6aWu3DTr7eZsatWW+6WOUu7FddBu8tSeD9C3cImLGwkBYE0Gq2j78Oo0QyV+ZNDyFav4liKNYF0Elarp5jcQpZ5EfJtDBHVK0Kuw34gaeuWyO0/w4iO9J6uWRX0pZQ48tPqEzd8IDMkZDvrvRns=|Chương 43: Vết dây hằn;/A8f1lOroFgfrGmpPtYwBQK7rA/Ulp1U+v+sKLldVPV/xKwa336vQQ5bPevki124yX+g/QjYogh4EoL0BYL7EarTu6p9orryxPT2q30wZImSvxSxjGofw/W/2Ytpd0Mm4vPchkm5eUFak8Bfp4EzLoC6RM6v//DuhYK+vCkKD24=|Chương 44: Một cái khác che đậy khí;Oa+3j3OJHcsqn4nC3mJE+9cClKoVNPaS8eg+5MBlIYP5l6O/ymYUoBwfB+2ejPlpjaaCsd2gyVJeWyde9kIWtGI2rxX+YtW13P841JzqkRL9L6w9ttRrIvMX6kh1owxM7tSY2kzL8y4m7MKOiQSm4m7+SV2gJc8RBDxDT38sTL0=|Chương 45: Đều là chấp niệm;08sCCD1Pg/Wfd5ILJxfRM0SXx3+1V2aFgxtgNPUrRDFsFtke/dMkjrk8C7F0an745WspvcKGW3PLBEexE1XmSkQPVKYNxrQ219jbA9xtO44g6FX8aq5bWvGklFDxNU96rzkNfTG0XMYgurdu2JFR23CTIZKM39xApTp+g2sL2rU=|Chương 46: Một cái vòng;BdN8lz8y1FFYfjelX6sk0jKMKN+T9L3s5uNmw021kNtOkeIjj/q9VaXv81H76jz0ObkxL7C4sFGVCbiL7VE/yw8g1cqkOCr5Vpx/uZSuwX5cyeZ4URWCg45wcbZFFoiRs2WkPdBZrPZ87HGtkXmZlR+c4zz2bDXR1112L/zdQ9U=|Chương 47: Phép khích tướng;Wq2IQeV1DGnok/KXNmAUsziLjXv5cDuw3v7JXfh7l4YrjJM3kLz1gaZYOMxRg+aSIH8tDTO3Xz2qaF6UP7p9QFOLPvZRIHu+iAtn9cFs9XghzzcO53j7RPqzBB7514LxjhxC6mDmPEpPkcaLfZbh/bKcfTeOFtsSf5Va4O8uG4U=|Chương 48: Đức không xứng vị;Pf+NBsnCHFqhH1Pyrs0bRiCea4MXr1AUD/y+6dTwGL0+i6Q5cUSAa9UBJtXxt6EB/GwPwKYm+sg62elM/9M+7UrQ99qu8zsCsusfmOdgSxtvoE2rAQRopy1s/6HuU4vBwUAXBU86ozA+bQ7MbzIIazZDAchcfFIHWd9eueXzOQ8=|Chương 49: Bùn nhão;vAOmlTXtuTNZpQSPOJr3d6VGslaDjUivQhoSADLz9KqrUC8WxRX+K2w7hPOBpHGIKtAlLG0XPMPe4kJEgc5hLqlfyp8oucYoN0QgK7ZQcAyzh/+TGacdJwMvfYyBOs//hXhkuT0ND2akDP9+eqXGhKwJ8/y0ECf6C+n2Zi/35U4=|Chương 50: Tá lực đả lực;uNwKNpzT9jBqql7xbYLPbd/HgscW7zq99SzL1jF9njbbzqyvKebG7AVTM4mR5GBL9Z5zauUQEqALIUguz4Opr0S9McrWZBRT0L+DKs+/zqS/m2+aSwfu0SFnGmg4zK2oG3F2m0CwWdEaF40OD0gg/rdPXH4bCTqcV56QzCaj9FU=|Chương 51: Khả thi;5KltRtB4kICByrQ8xR6AnNXYNfy/7a8YK43JLz5SeUG09PCORfn0m3XqHeefZpvgi6Wt9ofLhDm28Jik1IvyeZME1umq1vxJ7uowlxbU/uxs0IlCZt619cGMCRq2NXDTyBUSEGkCbsDEYG7rT4CSw1sLk0wulluld0kglbk5A20=|Chương 52: Người chứng kiến;XxrfWJJdWUvB6qMt9746obQ4cwbcx/SqjkJrUAsd61Ib8p5OOBZmFNr1n0+leCBM05Jw/pYP48lpdlGwSe8NaPpEjAnYWLdkhfU6i5Xmjzf8fj1LdklMiKuIWx0ZcAZpQRGVp7wcG1UoRnETgNnEv0fYfCOGVEX4lUrJ4NjqsOk=|Chương 53: Giấu kiều;C+bnhLYPqM7RRjPz+aZHPLuS3qnM0BTih1nU93/wxLhgb61nllPQ+BfyW2slWpM5TjJl36knmwoyQv79uMQ0dzVhpGsNvkVYCCdFbcD87wz6/2h+K3XtCV+VYIsIWQwyvWgISjD6VFZAtrKat0uM57PnzL9P9wuvEHgR0eHqnqk=|Chương 54: Tiểu gia;kn/bxEKOoREL9yUTJ6zRbIj2Ypjzw7fK10z735IVILqfHwIRJmM4sfnaby1IJnMLbBbEnRM/UHbaGCAudtVm4zE1+keeXZDhTG+rL24vtqZHlJLLJWP0rRIyDeVay185IMNVnWU1drp5Q+k5Giv8tsYV5GiE1KUTUzMhj3tU/4I=|Chương 55: Lái xe;wZYZLsQGwMnlotn0+EGZdwBuPizoYLbmwoOyFomy12yS6aT3PqSlQh8uKQEhRAfvvq9JCGJoa47hReCHXIIWfwplpHxxKyyH5wqThbEnLMYBEmmWwCH35LQX16zqgGp85CLJPxnpwbrdXVPTPATaDoTyPnt/hO7Co8LHHJT1Wao=|Chương 56: Nhân vật mấu chốt;wA6zcd8iCH8xd2d9T2SNJ2OOOzW748CiSTdpznt5RVE/DEm1aoGwLByNIVQsixFTroaNAt/U/8nQZCNvJOeglTPEhWqwBcQmF5qkWn7g2y7799g5bb+sqzfe5jJ0C4mNQeRxGU13T/qxZ76KQBfA/QXg6F8TMpLCr/iEvQzAGVM=|Chương 57: Đồ đần;ZWPWZ79hdiebr+iyCfSHUdMYjTf3mmXB64k7RM4X1hFwHWR3sSZyV4dGNABTWmtFAfVeJ7z0HYbEAWw1uK1EQGW0JAIs3oho2JKB4pP+e9Vpk2+eYZfPpnMpIwQCqJpNm3NQTKlfGo8+rln1Rfg8UH0Ga29yBIQuBgAkw6YtiQ8=|Chương 58: Mất cân bằng;H+cRPyfzdaEedxO2JG0Dt7P1aJWPPMg19/pPxmEguGtmma6uUeurKQ/YmzjrD24HQsfsZ5Brf7oABStysZi3WdLjFFsBHxKB3tZNgz41ajwqlv6qago397RzNtinV7d2crE0uTktQT9LxP3R4g+GeMtoLlBc1aviDdWRzgVq1vw=|Chương 59: Trừ tận gốc;mGcu/2Eggm/snWjv8tDkjWmrO+a54XhNBKZD32pONHT/VignZFXQw3efOUrsWJvUSfE64fKZPRPtH+VApLUVq6BSGHyKA2NIhNn2TItGQuIYej7dtB1SssTdhaNXpxgS7Cg6mDlrOXrjf9YX1LraJU9vQBSmBJPcYHfZ5kaq/oY=|Chương 60: Một nửa;bGixpAc5AoiIPWAgJD+0zh0YvzXKpki3hBJSM62iPMswS/2UELCUPj9nkdRxbeDJFlwvTNDN3ZhS+xLNEakmS3S6JdVtxpYQ0k08eCfbvz+eMieDKi+Umycv1/YWL6SxPU8yTrC8yrjtj/oU1tRHldyZmGgBtvtJ4qvczzWsGa0=|Chương 61: Chắp cánh mà bay;LgTvzeLSP7MoVRwoNLMEw1Gk22+toB23HWoahDz/sUC7+eTDmkG0UXRXZXNNWp4UYefEr/c2q/ivzbeSeA583J7ZlmVCOGF5ubquCfQDMhf5vO0KltWj99rPnRtqeG8Nw46hJ5JSvYYfCxKgTxnXFC0TX+IO9OGkJEZuDMlg5/E=|Chương 62: Có cừu báo cừu;Yjo8ciFze6GTMs8RuXihJDaLXiaOVxzFH/AypA/sP828yrlY44Kl53wESTHZb1RbXTdcffX3F2NwnXoVhi8cf0brZrsF/owj0f+GgoX+i8mhhif7SGYdo9vWOWK3OBp7p15fZBUerYJOiEvJ/6A0lPTFNGaJatcM+h1YJR2Up5w=|Chương 63: Tiền đền bù;rSXx7UrN+CpKakOX9ajGSxike3J2m6Wdq6RvSMaN9rapWRzh3LSW/vqcUAdPFMxULxi/P+KDlrxVHnbEvNE9IM7SGyGMffiCpmjTszLHwKPOwWvwdS60Lr6kciH1QK3DCdN8aHYFr9HgXpWFerR38o144HN7XBeERbQPUtslfEM=|Chương 64: Túp lều;x6tIPPLSJcxnM7BfISi2XOMwUTfIkCiNoVN3/UhsLBnzzIfhbm4duCj7zwMySheoCwuo3QRxf0XgG0Io/V/ga+B1Kdsk6OwFf9K5a8GVRD6HaR7Ea1x2RVhMLCR3Wzci+jstbV9iePo2UZPA93IuZae9lZkcgVcE29ogC9rSqyM=|Chương 65: Tuyến đường mới;NOWwTNMUDKiargHyceEkLjRUP4db0YA/cZmOzHKq5vdRT1Ta0k/8hOCHRIlH5llXCrAIJf1qNR8gzK+WETeAqGjybGzEHn3E7RYJyVSMg7Y/5alCeYbWGnMJJaNwc2RMyvn3uQiFFAuV7YRH5Eud7MQapdexRR2xDRh9R3+Mq0k=|Chương 66: Mũ giáp;WYRBqvsha37xd7bLg0FC4zP262syd+VBEkuMdpoQze7JUfvlRnfmZ4l/YUGEdxbvl8zLfRt45Ud8lBEbKw3ioXOrjONlGy9HrOYhBFApuKvYNiVO8P0/MEVgUQ8wj5sHwv8aYY+mUivZjASgfNkdRHLiS+K9w+2z+CJsGtzEFhU=|Chương 67: Quyền chủ động;kTWCnnkdSCZ9KPF/lGMb6Qz1AVrtEzzN4grSt3dGIeHaJto02ud+KaI47XGKVeQLHTBQvWOer7q10lyK9cdFZFZMJYwzF0/bKjrW2Y94IckrUOQ9YeCWlmgLuxla4QWsMk4LHZaBtmgIcJmDJ4OB2rfmP4BWzzI/gbi0ubYyZbQ=|Chương 68: Hạ mãnh dược;paFKL6Ohi5VoPFrJ/dZxjY6nWPC/i1hL1uBeQdM8j0FRtPSuBxoc0mwVxqnnliT5mL/7h6r1oRueV1bg0P4RerlhFfRCg0EG3gQUTRQhF/6018ZMh1nHMhudlKv5mE0dK+/FF85f8JM+qirZPMNZfmi0bZ7aaSAaLslOSCF22Gc=|Chương 69: Hôm qua tái hiện;94bxLCcgi3YgZYNJzvY5mWRQYrDXR6FRy5RAUnutgdZV/ss9nDMBmVCa50tXDyEBfXG9lISJ6RaFqGG8FAdbkeTAr9XaUsi7qczW2aVygfsWINfPvdzoyaQNjQJRa4tP5pSFFRzetEyICw1EfRVVvs/tjwYDB8TagQWwVA+DVVY=|Chương 70:;tubi2Vx8jvxpK96k0/Wnp5SzDObpzgEXTwwiDTBOLXN+swrA35tfHXQv509fAReEDtD0KATh9uvk2bBBM+cUdC+DBrNlIRAr9vty2zRe/pAef4V32W+9J2lzG8i6CBqtZvv7trUdW8L4v02ZGMSBbnwrVSJ9HVqY3hAvA25NVwI=|Chương 71: Cảm xúc quấy nhiễu;7+G+rbG7R+ENxcly/zWJANor7T+qwRREryjjJkYqCeE4V88LzAYSGcYwAiJ8zkHrSf8L96jaz62WxfEeZGggxQpPI7k4jrB4N96q+4cWiMrQT/FiXAQKg1dyygzcpFHhpfR2RMGWqxFX8XdOjHOaggmhDbGrgNf6sr9a0bAtK/s=|Chương 72: Bụi về với bụi [ chính văn hết ];inu2xa8GRKsmwPE2KE9ybhGH0j1HXNiA4c+Uql3rCE6domvOYNusy7Hz0/oa0/qskJNAkrT0sVSm3tq6/Hmp5sckPJcAsg+5wSVKLKRjjFvIx+ZJrWtKrGzh98CrdQMGdVSNoyMJVety0tmi0yy8DszLVomL3bD2ibbW+WLHsIU=|Phiên ngoại một chuẩn bị;1EZTTlNB3ewwzC2kRzNOt+s1RdtDzr86Ku/fh7cdAOt38bdZoGQCtnJHNeUQF/GpN5Idecj0ppwTRtKaIZCJv4Lz4ugm6PRa9q26/K8SefYMkoxRescNAXXw5tLCHEmbYby1rn3K6KKqZcUAazDXPWIYFd9y52JTDnfk3z0MGhY=|Phiên ngoại nhị lễ tạ ơn;m+BEiCnwtaZJE+VY6T+htEgcJTGIfmmhqCAgogK81iQY+JJ2nmqLAwz3WpLbzJ8unSxaTwaFW0NAxLyIQf/u3KsFXMa3413yg6tzIjKHPYVeUAb3ZUxuvyhXytehYuLjR+qg+atkbM4PlOn/QtpWmJ5r3vbkvqlDn/KPNCjJzTs=|Phiên ngoại ba ân nhân;twmf3vZT3hc8PUvuaeI8tfce8GUuIYmlM8durLv5EKPUgJUX35Tl5W5ys1uxgOOtZ0zkjlw54O5Glr0XE58IW3YS1jcEBq2Ur/ThRl4UnLUvWm/UMsp0HDyr2/rwhQRZaqXKTTRt8XSc1RyFZZ/VbzHmUEkvFLPQyztP3hltFxk=|Phiên ngoại bốn lão tướng xuất mã;rGhgHt13lx8BIw99SljJC4odyVu9RF4Gw5/te1RXlb+9AJTq+2AlwOxmhevr/eF9EFlbhoVFsZ5XJUcw2fJ/CsfXw7V8joP/AZFyie1DwnCN/APQoA2q5NAGMVb1CohNIm3yXS9/Z67vANyg5/t2BmgWJEL2V1y3NAJ4G8QCk3o=|Phiên ngoại năm gặp gia trưởng;1hb2RSJPnXzkaqNBKRAcHBuHaXSZZxui6F3UgolBBUzWPd7PWEup46dGmzas+SwZTvVYA86+S2++pflirwBu8UOOmwlyLvnNjhfpjnHFwqEDG6EFzl+VFrAHBvg+ol/xcSt4sKHAtxYkZBHTkZNAUM/BYZ9zkzLg3CD2tABEPqk=|Phiên ngoại sáu ra sân;ZKosy0sq/+m1+oyjtUe9XyDcYSIf3M0JG/R56MyxavlsljXyMdBk59ei0iPUTIJNTEvfjAmk0rq5IQUxy8ivfGJHVMkV0xgmYs1U+PBmXvlYgvnV3c7J8EhaGY6ZCQl7qz1VfT/gydhT++B8IDzIz0L7LrR4fhN3lslDgCQu7Rw=|Phiên ngoại bảy chính diện cương (1);gI5Mf6qCwzD3ObB7oV1az6TIpjuZIeGn5zB64dTni+UmGkGf0coDa9ToZKLw02w77kOw1bACQjcSAnmJIrkKIBGaoR+Lf/AlL6JcLTJnHU54pqdIvz36gZKj2iuch97a+kRVTRtOpQ2h1odVgePfH1v6yqHRjUmZzQ+RooZ4oJs=|Phiên ngoại tám chính diện cương (2);bIDjUwhPDelg2kNHVQFRlQyGpr/8WGx1zTHYRR3ULUQuPp/6OWgqOjWft6JDezCahe7sRmR9GlDkENUJPu5KrAYLAGz7jDBCYiBfsn+LJvVZgQ3hrtyDy3K8DNU2CsAo1quI75DhdJ8DQ2QH2vbMObPoXgkijLJMJbGQ0b3h7nU=|Phiên ngoại chín chính diện cương (3);VFzznWDNELOzZPNk4DCt3d3GXutZi3Hu4v8sT/r7dCNmXbIw68NbJf2XStUfd8msm3q2R9Ln+oyFhYtk64gSW88bimbI3gsM+wAMBm3SnaOqzapbFpfJT2GgGiAFBIkQkx/AkYCvSgTEi/ANQ+2/NstpjbqXXln10bP1HjJvpmY=|Phiên ngoại mười chính danh + cầu hôn [ Chương 0: Phiên ngoại hết ] - TOÀN VĂN HOÀN;azI5hvS8Qnk1tT0x2/V99RnamPJIkWIySxjKrExaR0f0oS7IpU01gPcxsXtx+uk3MMZSY0eVIDchyGqW2TIGQI+6qMIVDfkH1eJJKFffp51A19uHhEsEkB5NYbEyps/eQWOE8RNorcVEC3yx4oVVBgtZRQmfH+Y3wGUb/a4q2m4=|https://nuhiep.com/truyen/toi-ac-vo-hinh
Từ khóa tìm kiếm : Tội Ác Vô Hình prc, Tội Ác Vô Hình full, Tội Ác Vô Hình ebook, Tội Ác Vô Hình download, Tội Ác Vô Hình kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

HTML20