KK Truyện: Long Vũ Thiên Tôn prc, full

All labels

2019-09-28

Long Vũ Thiên Tôn

Vũ Thần Diệp Phong, sống lại Diệp gia, ngẫu nhiên được Chí Tôn Long Hồn, tàn sát hết kiếp trước cừu địch, đạp phá Long Vũ Tam Vực, tẫn ủng mỹ nữ vô số, chứng đạo Vô Thượng Thiên Tôn. Mạc tu cửu trọng long hồn xuất, nhất tẩy vạn cổ định càn khôn! *Võ Hồn: -Thiên -Địa -Huyền -Hoang -chia thành Cửu Phầ
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 1076]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenCV
( convert - full - 1078)

Vũ Thần Diệp Phong, sống lại Diệp gia, ngẫu nhiên được Chí Tôn Long Hồn, tàn sát hết kiếp trước cừu địch, đạp phá Long Vũ Tam Vực, tẫn ủng mỹ nữ vô số, chứng đạo Vô Thượng Thiên Tôn. Mạc tu cửu trọng long hồn xuất, nhất tẩy vạn cổ định càn khôn!

*Võ Hồn:

-Thiên

-Địa

-Huyền

-Hoang

-chia thành Cửu Phầm

*Cảnh Giới :...

-Vũ Văn

-Vũ Hồn

-Vũ Hoàn

-Vũ Phách

-Vũ Cương

-Vũ Sát

-Địa Vũ Cảnh

-Càn Vũ Cảnh

-Khôn Vũ Cảnh

-Nguyên Vũ Cảnh

-Quân Vũ Cảnh
Chương 1: sống lại Diệp gia;B+quhGL0Pw0/ijIkvP8Llkf1dtscaKJ5k9wpa67qLUhHD69g3eORt4Bf8HzAeVWXGvN93MYsmz6pKvMdsASX9bYXlovxR5FCV7SDqOGCoDfM3IVuGefZdHU0/EXr0KDpXrZzMJbbH+IDF51pRCzM+Y0p6gbR/lnfgZt7QNJU0N4=|Chương 2: Vũ Hồn thức tỉnh;9VIYwXSUhT2MR0kXgV6xuH8mvjRuCQwhxA6vKqXQpMS7KTGymkbV+NIVlQFd38cPuaEt63X3b3SJkqHHXExx09dyawLmTnz1h9KmscqGIV8jxYVXjxt6W54nMEgDhROLU464JlKweGgKDjPSirDTgEFh1QnaSTWlAMitil555xY=|Chương 3: Ước chiến Diệp Cuồng;5Asrh1f45rxfnpWK2CdNxCEdhmJrfrMM2kIeNGGlgcxXMEdhGvKARvJ5rVAy+JIlN1zgchbMp2Q+8UCqvkYWsoal89ih6pmcTHBR5hdBoytlXZh3wqqEb/5dDMvq1vdOARt9p4cWZhYT/0JkLFKPjIFNOCoUVasu63/j/VLRq2E=|Chương 4: ai là phế vật;zwr0oSWZSZkFTL6yIL8A4Qj3anghb1PQdHBpkku6REMlVuXV8SPQv0Qj3yHQncKeCVeFOrvt+sMROUHzelw0OPCeJCBPT6eAKsYhoFXRCiK1LjTA1Cf6v5LDtywks/NMnAz/DUFA6D2Ukon5QHFRXx94brMgIcYi0keo2lGn0sg=|Chương 5: Long Hồn Thiên Tôn Quyết;D9hwtDxodiGFzyYDlUcGDJ6Ilec+aeAGRIbnf3h4c9C9ql0vVurF23KuDXLZagaFY1ux/Om0e+VVtIMzLs9/Xq3gPzXNIyB6DycOMcN649WH1OfXBXb6wEFzvoy64ngyS9kjzkpmWFawMPRyfuIwke8Vgfbi8wu5qfvBo32WrX0=|Chương 6: Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng;1skjVlQ8IwxtFI/4mXGtSnFsh27zEHeQa9yBpLhNNw1fpqLV4iAcVNbv5eWSxsHoTmeOq+CR6RzSyVlj/ZyGY6W0fNGby+lc027SRJsH0EkTwIqbUM4HUr3gpvMoZwCFy+HrMnS7V5boWLcP7RgWNdoi9hPPvlpbt7DItCWJLMU=|Chương 7: Chỉnh đốn Diệp gia;vVLtNLbuoB0mROHfD+8mHuDoaOq/1q0IyZie/HKCz3BuxCHdeGOja/QORxu7+o1ZrhgTsxrmNqXooTGwOWTXJRzQLCgpRXg25S0gDwGR7ad6tQYB1unFhkuDjxStxOI5DfXCo7zo41JTkUrfn4nLrLe3TD6kcigB8N6ewan/T00=|Chương 8: Diệp Gia Tập Thị;M+5IOve4W9LpZS4a4sA3XeHBk1hHqhiKRDG6Gmb6byPr0ZR1WxrPxJXy9bsNI1OFzwwNDJVIQmTg4aR9uhmGb0wDhF9FCnLgUPDfBSZj/8tb3maELEKfgTT2cJQ+96BT7qYmfqA7re6gn2c2FFI18hejoHX6RTn/5b4U6WzK6+U=|Chương 9: Luyện đan thiên tài;c3BaPzVyVK5b+sBX0WN9EHHtQWwELMhf6TRHGi+wr4uu+XGAV6a5Xq4iqe5wTQ2MLTHhPcRhOOvXOMZQDID26eV+97L/cnfJNvqma5ezfzE0coAch8xxbTUjQFummVa+veN1O5S+QcNyPM7OXEk26hT9f0a56AIG5hXj6tQ6DSQ=|Chương 10: Lâm gia từ hôn;XQY3VK/RNLjeoNP6jJt9YfXpSKwnZtQvrv335kH9IHbVvFA06TQrKD/VJvMLTHYOrTkHo70Gv1/XJkl6GavHjv6RqKTZku78Ob6SDfblBBJvDDo5Z5SiZze7vSw/hmWt7FICRhngF7L0EPoGd9x92MtQzUlZtcAUMDQbBCo3eqU=|Chương 11: Mười năm nô bộc;bBF/xuuH5SSGRpjqfqs4nDFTwVpKP5opDLmWjRO9puZsg7wXNC/hG+zXwoeWH1KsXT2UetA+IVGZeaUkBTdil3EB2fXCFuZbwvnlQhuXtUShcKJoqnteeuZdfkYYePoUK4/nWlnOyYIOswuLK9V6BgE+vQ9Vk6HvnLAOUB5qHMg=|Chương 12: Kim Sắc Vũ Văn;AOwXTxwSlNr1ybgL8MD+VUAurEd72MdnDM8r15eFTBcgsYm6nD4OwdLvIvxrrVX8QizfwvuxeXdDLQ0wAWKf5bq2y/N3U+F0ktwbroSoNqiS+a4IcH48sr58VzhfZ9eyBFMP0xn8WOKIHsuPLfXWCB1rbpCdcATTQrWle55hdQk=|Chương 13: Chấn nhiếp trưởng lão;TQJgbazUNoSkWOMTRFxMIiLLwCFIa4/T1eWlfMzsbL0tWENtsPjaiKX90fbm2RhrLEPOWTQv4hEe7siS+RHXd9s+go/p0eYFGBZlU7e0WeN5pVHU7E7+CyTMz3CM3f+mQMxCTuK48JIQqrV6x9HognwQWnqMwEQR9/3BmNlCVSI=|Chương 14: Lục Đạo Vũ Văn;qVtNglY/C2dh2TxWqpXuBAW/BSCD6TqdisDukS+PuK7EEns1GgpvjRTxyyz3zmsFa90OfsZOZFZgkj1SEFkvXdMSVQQuQ+PSueqdFraJBkThSArmabAf/g8P6rUIkFwLNKETSbQqdLAj61TzoylZ/XGa/PR0DulHBbQUPUP69wo=|Chương 15: Gia tộc thi đấu;vKYU2Mqr92YgqMYcNsCu/iBVilyI4mK1NXgp6ZH2hu78wxFfoYi629WzB9QQxrfR7iCoe3ZRbar1ZX5nLk8Fgos5iCXyQsTcql3qXdkKCptwGOO0wTnq8BSOPoslqKVB3m95Of2Ks6a8Lgp39kY8Mt9fiIg1iJaLy0YEnNA7K/Q=|Chương 16: Diệp gia phế vật;tCT+YE+PiGe0TsZ9xadlBxp7iJpiG43/mVGqy8I9+kjrsuk30rPI/mMakEzAhk6jIhF/mtFsJoSTdAvzVdxm2HOh0c5HMF5imMMg3SziL4ZLVLTd09vMoG3dkBfIX/PFwr4ZiTw2ayvrrsErM9S7PLDarMXdA6rLnT/Mwc516Ns=|Chương 17: Vũ Hoàn Hiển Uy;TgxibAKep77uEIrqRAKcFRgpG8K6mRMpAoyX/SlXJyQ6sZ/xfrfnbyRBUs0UdmApuD4RxmJGVA16gVHRg9oX49SkU4V0TLCp+0qA/uBIuo076OE/2NZtefSp+WQUuXQlIuB00DPz0i6eVLIFSm8ocM+/A7r5WsnT33XGgqc4Dww=|Chương 18: Có chết không bị thương;apb+bFI3cVjdaqdn0qPaMTJ1mj17PM46RYGuaRpxzHTTFNbt9rSCtMsP/eaQL3+4+vwxC7SL8f4ILk9AHuobxDtO+eqQt3UtbJa8Uw8ZJWPTEqWNVvVjTE7FUk30+87nE4RJhg2qXtdHS+PXrcVwdip/oI+gAKqdSIt7MrWDm2E=|Chương 19: Đuổi tận giết tuyệt;p+bBytbAjy7xndCZbspeGkZFEaQg+cDIM9zcd7DkA3PL7GmfRVsBVUjIqwjpMBGRhU1QK3Y8tEjCfTd++s0kn6LVzugM6mwhBg2WkUNoNbhW+Y73y6/p1qMqc6muU+hiJGaUGSt3eIoI09dqIHp66G5GFbHpbk6NzC7ZTcaTaLc=|Chương 20: Quỳ xuống cho ta;SJ3/cW4fZ6T/LLvscRF5OuD6CU3VMgaUC71nvTev/Nj9lGuJ9Nt7dgtgtu2pGLHuhBZVoTdzjAk/R9w+nbJz3NQITCj+zVzjqLnoGCAGSGuxPuDfE+eouYH59011RU6LsLTZtjnBjVrgH4xXm7nIGn7a5BIWQ1qo69ayzlGMfrI=|Chương 21: Tùy ý dày xéo;iz79h7ULgT86jtEs9F84395ifBs+mWHeM0LmcwympbzFjbvItbNYpNdwVriv3YS58R40f6eZIK/KWDXP2gLW7RP7JyFRZwJye0zJbkHmT+oxSIVSU4/Pdw2UkIZ72Ydj1uJnOVCAifn+32e3CzJoV5I6bbJDHBC4hzu6PqBmNrY=|Chương 22: Tam tông cướp người;YzoJHNk9rcvIU4bjIqGpme8SaRjhvqmO98cCC0ukW5YUQwPdhhADyjkZCS33gOKDRDgck7k3LKl9wnXY1La2z9WOnrL74/o6YZvS1xJ5ktvHo2XLkr3Gbw02kbR11xjC/N3udC6x28+DOIe0tjWGgi8LtW1UjOenRGV02CvgEbY=|Chương 23: Huyền Giai Dị Hỏa;RVNp+VW0aMTnjLXtL7jleg8auIGjEAJbUeDVLCaNVPFIjE+JDIT629gPmFGMmr+GmQQlnCHpPnW0EcbWvn9RQ8thyLe91aB6cemYn+qSH5DBkdfvMl+7cjmkf+8yKhgqhE36RBTh8VRRwJhZ1nAKDDS2QSX86Re+F556aK62Q34=|Chương 24: Đi tông môn;rLk+yo/+5zcifmdnvYujfknbqCrzeo3iEHfmsomeNoVLAY952g5/775JIwXpWIJnXr9GVZRFS49KYolFGwwZXWAyMQa8v4ExUDNQbPrDkOWrwIUPFLXtr74HJ436Locqr3W3S9UDzyE2eHOH9yl1TgKxE9h+0WNXovu9D90RCiY=|Chương 25: Cửu Tiêu Long Hoàng Đao;+fleEQ51ONaSYyQSeXhhGKZiCerR4S1TC3bHUv6Q5L50ziuUhGjNSWtH1uUFLYdiJDcchp75eNkSF3nCcXzWDUn+px/eeZMAxi9qC5f5Jhezz2oHwDl00RycIFqxiO4bgyCkiUhdkDg2nU2j2Fp1nTY+mV/ytRkBCBZwlyoV048=|Chương 26: Thôn Phệ Kim Chúc;pW5fIabdv5wwCc5TyKiaWqsqPLqOPN4cnC6fUP/l8svdMCutvDzSzOZ3B6B4js9iNH+y8s1eHb2A/tSuncu/fC00OkGTQsm9zJR8dj6FWz6S1+wPiHrfYHJEVjtLx1qYIoXPKmwa2xv8Fhmq9kiSToHZ0TBy2avDIu0oQ/6RAtQ=|Chương 27: Cuồng Biển Loạn Tấu;JoZYMeB5zE1J0KhtDll1isva2veFD3B+2TfswLIhsg1OWXGRlDdAM0K3Uh9LfbfjPE030K7yKnSbv4RIzUf82p7lyONRm9eh9x/qNmi3g3tKBpX8qn5oIu3K2yEwmIyOIMzpPlStjsH21pUZUExQEx7/5DjNELWUe1yoZ/0RAm4=|Chương 28: Thiên tài hội tụ;h6HXzE4QXx//f+dHGI86JGUewvhQOzulrxkJlncDztawkjUfeQGv2mdvNJVttMPZ0+eEcZiTxh1UJckFwd46ApbO4QdnIpOQHVf1xJQMhtqiGtkmPXK3zm2z6pXC6q3idj8+XX/e8hd+OKjsFMFq6BGk1qh5usfvQbuwLfdcO2A=|Chương 29: Tông môn khảo hạch;K+oC6/Louv6MLyzCaf2xGxRVRJ62sd9mMYVMalcGqOv5Mg6Cg8O2k3H0fAywG6nUN46ubabJm2BclYW7cjttD7hsKGSIDNoBc6OY+np0waxp+oDz7ffaEn4a8OsvutyaiGMuKr7JET0ShX9BxQ3Uwm/MKx7E0hY8amc4x4arFP4=|Chương 30: Huyễn tượng khảo hạch;UN3+g0BJkVPot8v6XwomVv75SPKD7Le3JyFxy86nxxOdp/jotJwd6bdghtank5XrwFdoSuoNl1RgpH/GhgITJEvGZnx6Lo57kZwS/raFM8HX8W2r+2jrIRhYCBOBJBY2FWmdqjx6CbcJICXsYs45Br8GhM/veL/5UwWDPFDKJpo=|Chương 31: Thiên Sinh Thần Lực;ABu9gQpMWdEFkUOvUfRdoOpP+B8c74lnQqLb8m/l420eD5Rq5XlEhmJfrNN+5wBqv5pX2C5ZlAdVYppAA1W4nowxEq+s5wsIzd7QeRPkrLYZatyumBDdATXKGsImX3ku/C4ZWsxg9sNd7cuoy02KEvM5HOVCey8FNU2VZHClF24=|Chương 32: Vạn Cổ Long Hồn;HWZHCH6rTJrCArwmaD3UzjHQluXND7+4eBffj+EypKIF2HNBDZ1UvFHIHt7DwLGqqLz2+KK82zCxQnHRRPyFTRIgaN9wbwnDFmW39VnI/LKS/NldahxrXbfuEGjBxvYKhRJIHdyg5GVKdqNyr3NpODwgxeeJ4KR0uxdx9IfqNfQ=|Chương 33: Bất học vô thuật;2xq8K9cWf1VtT9TmPWouvlM3xxA+BqS1FVyMRrdDKCN+eet3sgPmYht53znLAglShwyynkW6n1OpOim3s4qQjTEJQFAhfMvDKpF6bnMzz8TCgH7Iy0QOuwYnxOmDLBL/XDTcN24MYYFMt6OHTDsiUhQJjVkrwEhco293Yyz0HCI=|Chương 34: Toái Thạch Đoạn Nhạc;bsLYv1A516/Hp0wb8xAqnax3zx+CR8JkSN13FSyWQX0DTDxWdYd0LC3+txxlyZmn9gPdRw0vA6T2lvU2XkA5EY6luzOrVZzNBApXFVuvxgSaxt8rh2DCv6vSr1fkbxctc8BVA8ag7ITCEYyUBWeH3EtWE3Qr/wUhaNFx2s11CLg=|Chương 35: Linh Bảo Các;Ml1byEawKchCgXTlyLaX7+bYjGhY6vqjQCXfLzBAnKsFjIxqZznmuYHuX5jTsCe3pFnJg8DfnZMpLugElWi1/LtBSvq+g4ElLkdiyA5iUCKLEIqnjnqiEFc4WFvFN1c/8cnuShzCyITqJObmbpDvga8GeCnSRrP2aSuRfPBUu80=|Chương 36: Huyết Phách thạch;X279Y+B2LPQQIkVjTzx/cbxUhZlZ2Dvbf8/4k3ivORNZM7m0QdokblLGRn4KRCW7PPA8Ll0ZUBXgxJFYVyhDzJRd4eE3xnoF61vIZxl+xWUElGlWi+0TtrJDePaO4cVKIQug97/Hy8kN+cpfO6jK1F/C9+hIpQ1bUgzh9crg8Es=|Chương 37: Hành hung Trương Như Long;77h7ELCgu8tOHUU6j6toSm0A1/LXzwSMHmyR2gUV81wj2GmYGdgzdsKSU10F+w2t/MGCcqk9CdwTxEkl4UJ5whNEYDVZ4cjM2piJkcRqcO/Mj/EyLEzHGdJcXxcA4GVLwupTEHEILYHhPT84lskb3zgqBVsDbceg42KKqDfxqh8=|Chương 38: Ta cảm thấy, ngươi rất rác rưới!;xPqqX/e0vDKkzG3b/v4LH+kHoa06UVqLIt6gpPPgAs0BuWg/L46+axuP8Skiw28iqdoTdZ5hvGVcTqXIWssin2wBv/2+uXaBr8XWkg7jDR15jLKN1JDr3XzcNqyGa4fj8jS3JFk+vsxAB4vEMIi3WFGOJSFoM34r2U6XyBS+EqU=|Chương 39: Đan đấu!;5gpYiP7hZNQrBEHStdCO8ir8C2fYfbr+n1TKYLruM3/M5oFiJdP5sx7zx1Ym67Sic3QKhxCP+c9hnhph6U/62HbikC1Ih4t29mnaZQKlxUu97UJGTxiFiQOuCepCx8GVDIP/G8+Y5Fk+LB/3bVdN8jAg6EKa2d0yXv6lgHQZLw8=|Chương 40: Cực phẩm Tụ Văn Đan;+lmioPJ+wC7Mpr+p0L+I3HfVmbiYikgCktKUI5RPDKaXyVmBeoWdjhuN7+G0cIm7MBCxDBQAj0e1g4NXDPgeWQ8fg9xLI3R0sYuRVnfreeUE6VPWufRZNY2rPYMpzqodNNO1xSqKhkb9WglTCipJZPnJgmZhX9KRfwW2giJ6YkQ=|Chương 41: Đan dược tứ phẩm;XzyZdVDFr3u/ejU6N9mkOUThclbhiLM5LHiaN2L1HTwhop7RABVHMcBeYRzUf9qr/NGCVNsm01yovRcSXFkt9AduxXYJbIyzGZ5IwSHbEItW+e+BefdvHmUyNF2QhKAtkHOY4XUTLCL8qNNN9qa0ATvQM7qox7A6mOrti2+h7zg=|Chương 42: Xích Hồng Đan Lô;JLxqrOni7YdVVs/7Pj9cTdwmtpYLFgNZtpkfXVyu6X2BHanW5Q6DgJ+ar0kN2+2kAs4a/SL8e1OvY8mDfPCFP9xgGJdZcXy2kploDCdhSu2He2zkq2b1jLjhFAvY5zRTmvmdX52dqhg0mlYG6edMHcH243vydIvd8vmyTlOwsfs=|Chương 43: Thiên Vũ Bá thể Quyết;2yI8H/eo/9zo8il9Ba/9zZF3BpmUcU7V/gVAP+BMu1L+1XMj75HYI7FIBO2FoLaMyaLDEriB/0Ewjx60snWtvkzFvJN2Me7gn4AnqMfKk656roE7v4G9Ktn9uOMXlABzMSs7ENezgsgeQosPp7TkH/2CVTM0RqYSBEBT2Dmu6bw=|Chương 44: Thiên Vân Khoáng Sơn;hZAek5buVg/mIZ11vum/l45tKyd/IlZEBBRElIU+nMUUVV8CjvejyiVpSnaIMvy8pVKvevaZ+IiElZ5OHcDLloz3KfXNTJT/+B3oHw3coFqPZYLvbbt0RnjNOtOI1HLJBba5PPHi2nkE/FpNZljRqmPGCeipyXlHGsKgBLBEFvM=|Chương 45: Mặc Cương Tinh Thạch;8K14OJE2/DS9Xfn2L2U1BECWYloV2DZ9XjbgZTAI8ZRAYAO+Sqx3O76mn37E/i/42jFKpAxpYsK7fCl/Wgm5z9dkwstUvuN1Kt7qifz/Iss7mI/QL2KdZBkxQkVQq3OP3w2iez8GAGKK2sMURyR4+DdYOj9OEdm3zhufXE1FJrA=|Chương 46: Tất Sát Chi Tâm;oWl62KLvsHiHFg4zG7pAEQPP+Si0xbWjQr6MaIHqV/w61mr/w//Jxj7SEPoWhCd136FvzdDj9uf5XTd1E7JzzxooiNeRRuE0GQz5jm4Bk700lPepM3+w4ZsmZP+9fiMcPNxUaCkCHuo6IrOWXCRakUz1hs3xaHKtguxsE2gzSkw=|Chương 47: Long hồn vừa ra, thùy dữ tranh phong!;E9x5L2KGmVAcZD2X5SlHwdId1CN0f34r/4FUFlcEWOMHcdpeN1bmJk3YMWCAkJLGShFh+RLpmnjToeyOK0umhP5txE8eZGxIUq1kRRkaZ81eGFHo8usDSSzAMRJYjpGlc1ggrwksABwKpe1Fpkrc7/uW8O9SdDYHgYb0d8aCfVc=|Chương 48: Chí Tôn Long Hồn, Long Khiếu Cửu Thiên!;lf54jQ2uF4uI0NVCRIfyVoCL0R3KDGbTSNIi96Wkx4w2Dg1X7+Hb6KH/kyu587IM4vqoPxQuk4EyGwsJXUEK1G8+SNvDx6At1ibiBCHR7mAXxaxOpxw5TPT7gH4CIUBGoMvOTDnb8d0y5pA+VE4JKxO/1uzFHpqTL0oNmg3yka0=|Chương 49: Thiên Hỏa tháp;oRGXjuvxPAY8OKDOEp4cyXfvuTIW2WnGcwE542DP9JGeEDwNS+AEW+wrrC670+O22A0GCmhHRq7Tmer9IGQda0dwavOrIbFef2AriGa8d40BACTNvxCaJIS2D7Z8FMuJoy3phjpEoV5wQKbCjO1kRjuadB6uxOrW4essfxV309Q=|Chương 50: Giận xông!;pPg3P+sHGuS1VMgj8BYJ0uCRvYZan+FwO9Xzf7tPEO4kExKxa74vuYkP0C0BPGZACLnbH2tFgpWDYm5vnOXPeNU0oAKD/nMf/7fbeI2pGAHYK+HzfaJBTlT/rXGqo2ecy34hnBLGWD1p0k8nCoUhNCT9AThR24mbJeqvbowPWSo=|Chương 51: Thanh Vân Hạo Thiên Hỏa!;91jumwBjVy/9mr+hCLN+BfX35t8TTHBUjU/28qMwSLWarKyellyEZzxiEHt6yCmRfkJTfz8JHRckN83tw1CUSBuqoqscngo7wqbcNB2VmkNh9+MvFdJKrhM5kN3J5otBUc7htm42nCMq5x7dug1mNTq4cHi3iRvCnVI4UvInG4s=|Chương 52: Ngoại Tông trước 10!;19MKZ+DhHuaWo1adm+xLYAHR2gZc+RKGQw2zdjpSWZCApl06zzdaWtXwZDdZDpEVBWRCdX6fH+2DXwfKU0LEP/zZR9RbfW8TOsVqoFOamQeJze0tDFcB6kT8Jj2VSVyWzJkWkDLS77ELr3YxwXZHud03t5zwg8Xkt5umzX5f+Q4=|Chương 53: Chỉ một cái nghiền nát!;HRgLElVzgYXY0WdOOSaLYM5FzuCI4umF+UhulBsTen3Y8scN4pzCvxd+ZWIm8VOqUDMIZ6GkixLnTDDyEXk2HHTM4C642ySBdemhTJfeU4UX5YXuECjq4/LPu1s/lhrksKnYHBqFiYnB0GlB8yO1sq1VDPU9i+UQ0a/b2PpHPyM=|Chương 54: Kim Cương chùy pháp;PTOgzyb1r29KQpUZGTwxmpxmxRNACRMjCsrJpGKn1gfgZJH7Sl2wDAUZGNlxIAcc9doZi/CyrjD9mYzgiJHgN/eYAX3UqPA67TgFG5IDyHkZ3ms5mq6dpp8CQ2cn4ANSQDc5HvW3naVhnguQcD8g6yGazAi6SnzrWr2aGxNcYZE=|Chương 55: Chinh phục!;mImJ5IVifeMePjvOs3a2PEdPmJxORJffelqHQtstMt3ey4YSls8a7BbEk7gXeh8SL04/EB+ff1UUDnWfxUyiOMM1H3q8merG42/BFp4RE9qMxLPihfyefX3KIGTQmjdfudSRFi0+jAs2Zmu2t/G/BzV8z91F+ArRuKPC6y0g8nA=|Chương 56: Băng Diễm Hỏa Phách Quả!;E3hr/EEH7tLpKvNsrw86oGtzziPgJFuWdi9toPfPE7BtUjTAyGUokfOZAPDqK332oFXrXlenxB2m+Pmo7WAPJvpIcZyt4Do30BKZ6utjVmr1hDu8xMQK7ZokILwtwq1ici7nC+LOBmaiQW5VQ9FQ6x0DyZNkdam//zsvdd88VlA=|Chương 57: Thượng Cổ Long Huyết!;O9JPdFt1TQixscv4tLzwvw5UR2QJt0SEpOkgEGCtlV35cOkLNeLwFxLz44yrOnxS/zQsuCFc/McNtJZRb+//GTceoanHS7kTiYaUaUfni6lyCMXKPOwykESLvFsKB7F4enTKbLoIGNwkuGEyHJenKbMRdkPjkut6Zdj7pPhWcyo=|Chương 58: Cái này cô nàng, Quy lão tử!;xtkjgzYvhenuNhUIA7GLK1mzI1jb1OxnU4IXCW9eCSFbNlen5iE8YhaQsjHTBEasxIOFB87jQ0drJWDkgnH3v8h9ngeIZBAoW46aEaZ+C2shLIGSYsHphwmmty6Y8uShDaS1cJS60CX6mERsTUyvYF7RV7O6zYMbyWiuDOXnuQQ=|Chương 59: Long hồn Hàng Lâm!;HuPJO+BmZHIJO4+e8F5SpfXiS4KW+y5J2R059mIs2whv6jB8ePvQd46U/+7X0UGD3w7acK+jt58AC9Q6mxIfxNhUZO+GNYKpgYF8Z2B+OKSClCOKobqKfszAnUhex4qA254CZIpMFqxwnI4/iLC9mmwKqiZ45zStDwx8hbuMfek=|Chương 60: Bách Niên Hàn Băng Báo!;aWpQpMb+qk5Bv2NDO+wlMP0A2pWs4Ix5PdqI3Pn4Zpn/L8VJUu1RlIqOb863SmmIJM50U5hKrytwn77wq7EB3i2nWD/pe+VDb96iOxaQmKUYsyKaR41bvNXPMygf4yh+VPoMqVxAOlSh8nLKS2RB1NpVGxpETxOYRm9XOPBLOiM=|Chương 61: Ác liệt chém chết!;JbN9dGw+Y/5u7iQ+mZy6d+Iw+GZ4pqRJaIY4pj5So7wt47LpLC5XSyDFnGJaQkXoFJDHJpau56cwoWNoDcq71rvJh9RZFZTaoe+hC/FGYG3fZbOu2ggMLa5bF7ROvKlkS3zcBd/6wVo7FjK6GdBNqz0rVRSeU9lr7KRz0NMSBJg=|Chương 62: Đạt được Dị Quả!;jbO7w5yquv2SKmWevPfbblTKVNhkL9Zop7ms2LM6f8nN3GjVHeOOXHrvJcvkj/4EhidAVrWR6iKWBldbs6B+5u0skdbm3qg0TLPovakurYBU2j6EtD3hxTCMxi90LCcKx8c/xr/de8KjzEiFOgwmCPqgXJpv17PNBV5AlvUDV3M=|Chương 63: Một quyền đánh bay!;N8esv7X6nAs7hrGt2caJU1iAgmP0hPBgEkO94P0HoqYTzp9I8e1wiuXWt1hsQjEIE6VosSt3abV/vKXl57Z3C9qDMdbNqPLmSrhILqu2N8Q2h3idPdGqo38mPtJJmlhljzL3iyzGqSvzEXe6Holv2MXXsrmDcvI1VkqCmfbuyB8=|Chương 64: Giận tím mặt!;Y4ptSe0jpnSK4KjA6sBh3zogbmxg5krNedoFrGDBKNpPDPfgQ8p2VBIdn0YAB8sk/FYeCT0Om2kxkcXfr3javX+EqWJpi8MsTVoONVqooq03BfmDyLDB4O+haUUeqsGJrXGQlgB/WdVFBfmsTMi8jx7BslrWCpTei8DTMcXNnVI=|Chương 65: Mười ngàn cân!;ysw3axwJygq+vLWau3+jrZV0tRU4yTpDUsgEcALI4CkMIFjsCxu9kG7y7KfrBcrHjRYghe5pvhRNsXqM5MS7jjCVwtJt7PJlPYflImLSyVNG+rudYjU3IB5YclyErYzbP4wEuw0BoXFKkOZ8XnmS8YJ3e0yi8wWt1pSv0NQ/UkU=|Chương 66: Long hồn há là vật trong ao!;roitGrqD8CtEpp1amDU2Lj9ruiRx6xpUQQ/883XW/ZpDbkEjAtm/1GSU8oAuew+DDtks0acblUXwYamYQj4Bw9kud2WBLNwXNuIce/Oy1KLdox8PNfKV8uU9vFDdzIp4C/f/n/2Ugd/8EGJhI/UYZ9DnhPjS0rcAVfgu3qnr1qA=|Chương 67: Đan Đạo đỉnh phong;KnOvbw+EjjpqEISvihi/FyO3/qBY/tqa3FmB6eS98G4h2AF1WN1J05b2ogTRUxluIM4hYWwr89b5v1hVP9DBxxr12jUPuNJrnxI03IGFL9JwKbYmbJSEZ67xFn5xAoU3I6LF5g1PLFmiOUR5WAxZtqGR7t1KJtU+gOv+qEjeS5o=|Chương 68: Nhất Đao Nhập Hồn!;rsuJf9YaaN/eo5hbTGQHwzu4htvnDpA8g8Y0vdQkBwFc0P9fUCjt34Nc6e8YtpDwUpMyW04iadkktz15JGtas2W93D8z3oz/FgvYvvnJdu/bu4kWbXgyyVynAyucvLCGUkTexdABZOJFz0I81P6GKp/F59f901dsrtIcrGURuX4=|Chương 69: Lam tinh thẻ hội viên;Pip3ibDaJKY6ACcNOnTj+u/VTiqHmLq+a3Is7hxqOB+zDccrIeNuByWyfPNGNHqIO1VIC2cIaKHAm0WhakstmbYTMPEOly3FT+0Os2WK3rQ3TATKd72Py5kQlE2ZSrnUKa/bjsy9/Y+ITp9k0YnkYePJm/Va9Dhsg29nABLfexU=|Chương 70: Da thịt tung bay;PufGdcv1RS/8+1H73EcwdNyczFisj8wX0I1QXYWT7WPT/2yaA3QuCQjkvYk579/ehjWNBN3FU+IM65dGeef9yOz4oQ7Y00KFJ+9IIfhpI6pG0XYBzUvaJAYkjtsKDlq2WlCc64ZJamqHEaj64IbaQoP53mtTXvhM/QK1kvyJXRM=|Chương 71: Luyện hóa Dị Hỏa;E8HE6ODvyidqN6I2CeOWlTuo54Ahh78Ts8dwGJFjmBXVXMp/Cw79Y3iwwRYaEdGrSoXQTnCEkPLppYPERce4ChBLapPD7MZf7tlE3DCGF9qPOQD683sa+PPhk/NbxPYM/ARx7K44nX9Xwn9LFX/ypLf61zjwe9PwK0UD6i9bxJ0=|Chương 72: Xích Kim Tinh Thạch;iVMNKtk87a5F/kbnvvHezCxdbX/dIIsKoK7kE2CNnbuSYmlxQpTN8FAE+NrR0KLiwQyoqZt2yOs7tarscCQlwiYvfBl7YC44pIfleM3if2evsSHxQib4VMBcqV9LRl20lB5qFelx6io7tZLiY/gO0KD9021jw6F3ItVGOfZuV94=|Chương 73: Phế vật, là không có tư cách!;Cz4mk4GC4+nazfcM0lr/uQA/vHuMsAaq9ME8k5ZpvO3zJc1NyX8Yo6dMTRFpqSJ1spvU2Epq8dDj+GHaHNEwJcT+5QvsR+uBA/2eg3OoV4dez6Nq4xkc+W+mRX1vIcfDUbrGYeSpmN8t5/Mg9C9u90dW3Cwui+m0TSDybo1vezk=|Chương 74: Mắt chó coi thường người khác;tRyjaVhdgLcvf0wRxnD2isnjXM3u3MpNwrHRFz/auKCKWZx9NIM0PgZa+dmku3nQdqDhS3bqjiH6vi/It2dK5g6o/f56A3fs9N30ijEGx0Gi3PQ2lEUlirznpd3qI0ZXr52GCPXLmeu9sxrEd+deBDvofhI0gEQkTO/G8WbQa1Y=|Chương 75: Thôn Phệ Thiên Địa, Luyện Hóa Hỗn Độn;k7EOQEauYws1fpOylcXQkBZSU7W9Nb/e6WqLgHK0dKLHI2eUsi8iVGKR84Nlj/0MrIIEZ6K+ewAQjmUHp/Yu8XWwwcNy5njTxWbffuFvkU8kpIL6Y/pfWcoWHJ0kOmJd3Rr1giY7Ihwuz7TNaG8EIIneQtPrMmoOb76rfF9WF3o=|Chương 76: Thoát Bì Hoán Cốt;rMMX0YLkmbqaEhFBDEMmoh9rqd6hsGL9jsrcTIjx1vwgP0jWcaEidAMeZrqPzuu3kpoHE7dHl1r8FvgbInos8vn2m+UIccNr29zwrsRAkFwZ9dDpevx3BjBRXGa42zLXgrTJINjl/ULDl++OWpX1EJzprg1vOPBfLkA+jkZX0t0=|Chương 77: Ngoại Tông thi đấu;Hj8F9+CASWtlr0B3DiOSFqWAKMFzGq/BzxItOlGsYgJ7xudUBZN5eOZcz+OeRibuwW7dOnlqsNX3ecdAvJys2i7DyZDZP7ZOuFX7uj0RUaxc3jiaBGkCv6xonLoedQ2g9uPYjRIId4r6Uu2AvZTr2/JIvzee01mSAWymzE+kZZo=|Chương 78: Một trăm ngàn tông môn điểm cống hiến!;Ihi4l4iYc3KN0dlcXVxz2VEGa49YQZY7HFaeHfgia1CKYmOKVke/wpwElzmViQjdu9aTHdz2opmqVnAEil91WD0PGXGk3EOoT6Xj/5DaS1xUXkt5fOH+ycb8hmQq758/xqWCLZIGCtYvHlX3TD1Ganh4r0obP8xikRanWZqZJQQ=|Chương 79: Thanh Lang Thú Quần;xVfXwsvYqEyF6it2+BwMfJ+3jieGh0rbwngvbvJWEanOz0aQZ85GZvcDjPhRurq5DX8c4O59TTeg6rV1v269PkrO9eiXm0xlNUWIDvEgKE7SnGEW1boUT+nPzgLDNHoNQdl6ldSIOTd7XmAtkneDYeX14EmgR/rZqE06kOVqDpY=|Chương 80: Thanh Lang vây công;FEc2qEk2bSi0+rdDtwXZ0IqoZf9IYJReQ2u1cKICU8uLz9kI9cqM29wZy258oGb82vN4RtR4CNWCpQ2VioB+zmP0m48jyzloOUHUTN76nEXNg2sfmUZaymcZcVsO3uKe4sbD1UL1wwCfRX7kJjqCbyMVQhniVSJGgkQjQFLChRk=|Chương 81: Thu phục Thanh Lang;dbmPqC00A7LZ/QyGtD77w6SFOdP8VZEUznB0EFWFJE8XWk+m7IkQHEO3OhkZDCQ6KbPPR5tjqOM0SU7wSVFqPcHf00E2UVudOG/2Wpkkv+5L4JwIemqnV12EDMFvXuvEqeXier5Mqhcml6FrpmIwgpxNBBcOpdVVlyEnKRBscG8=|Chương 82: Hoàng giai đỉnh cấp dược thảo;nQiJ86gvb+J3Anw1Cj+g6hB5q8Rdxvj5FkfncjWOq+lHp9OoPQD6LI2HOc5Ny56YVNwukXdU/CErSlPlo+IEFVp5UU6avCV7CAzy6s8DSeJfjRwsw+SC2wODmlhPHHIb8urvnaYUdxHfUi8BPwtHEk5TuRspTMcw9Wygc4pqAtI=|Chương 83: Ngạnh hám trăm năm cấp bậc Yêu Thú!;eMSs37fh2UlgHbUhvCgmTM/f3bq7W1AeLjYtXo30Ir6PeM6lCeUem0pce2JneiCO4rNxiBVfGPH0M1vaSTU3h/QYWPrbtCX2PHce5CryHjAtI58XNsNpyITtPLG1TXvjO5WqL2Kwa/Vz91wRXTZP5DQrAXNY55hC/lkAtcEGTaM=|Chương 84: Bách thú chính giữa, Long là Chí Tôn!;rFVtNH36uuGfdYr7oLcvjtyfoa1sr6odRXkHZVg0h9TjPx+4WPSl17pqI6CkYno5o5uR8N7LQjtNMLCD6DzpbW0ECbFnB27TvIeB8RNQCx1F1J4iVcgwW4Gl4ig0uXfTvtIAWJTZM7YLHnEvQFLrhJy3gmCMOQ6xUf8bxAI2Xtc=|Chương 85: Lấy được Vũ Hoàn!;3V1KUF2mOO5jiNlNdKvk1fOzvFNT+1X/4zWxAyLS0YSuTBYy4aZWFcgUg0I0rKfcZnxqs2X/C5umUFmr+DtftEDRRRWhbmdpzQXRSi25VUuMe0/5ZNzGJAvLm86cxgSFRK327L7VJuFTXb+OqRYyFQWD5+4/GRTAq2LNJLkvoMk=|Chương 86: Một tia sát cơ;e+1XMCIF/uzV4Z+3C8fMYazaRbRtuh351MfftCyLyUNHjBigfbQGgV0AvCJaT02V7sEmrmHwMONiplDMwD5y0HP/fJuuhwy7KBkr9KnyCFUpHM81YL8620xcuMtNtt1llGUZuxLQtmEAqx9j9yRSLzEmvDAjsz8CjNBTj7erdFw=|Chương 87: Băng Phong Thiên Lý!;ARSO5f5gQBNWzCyeBMCFHOFkNIhh8Zip4CoKFFc4CEorTJ8saSAlrCoBCTNucvmTcAGIR4ijhIaluQU6f6vH2PU+Mch7DCLeQQXIJ2+Lyg7LLeSSVQn2LMOE//UdthDsc89JdX8ZtTLKbdy1lzyNyBR93mLiaOxnKxpc1fhKmvM=|Chương 88: Trảm Tinh Phách Nguyệt, Phá Toái thương khung!;0Wg4hzhM9jf/NohvKUVg3iB33CfQ+y76tIOZLqVaYP/ZFzQ/uUEJkYk0zcvuvujinq3RIZgDWA0zh42FAEApuB53sS+c59Gx7MSNfT4yGpjhxdxMFbkd9EtXnd44fB80IzmpzGxiVVr5vB1RW6FtP9lqTPJXaIZiqXnLheULAgI=|Chương 89: Ngàn người vây công!;+1xmXrPg5V2zmfWHslk5mRyPSu8w2ugUucB8whPlk/OQfY+XvZLvQezXVo5pHcbRhWpOlUa/M0Fg0Us1/X2HEM5PrXEICsokSc6AEv9R8aGteJmwM/+h5c4PI+gKz4o2pnj9fYfUz92QYrDJaStEg7pqPe0m2Jy6hSCio+EIJqU=|Chương 90: Năm trăm ngàn tông môn điểm cống hiến!;kqtEmQycJ1Mpoy4y0aHkEBGIxlJ9/AIGtVqIS7p/UtU8ly4X7pfTjXMzviYKO9UIzG2ewDNXZB5Hg7AYV1ba55snYZiNdAeZE21kzqJvo5y26BphXgZsHXbKeeJNU4FhBxvE3o/4KzJUXpQqt2XeZVnHJevyH2juKz/5Ps7e3OQ=|Chương 91: Thu Hậu Mã Trách, nhảy nhót không mấy ngày!;RGxzvL47zha+RsqnxsVVJOdSn8f1tnmODnrSyfzdr4d9DvpOvaxhH/nRRgUuV8GFVvvaeb1m3mT3yRE8I4hLnpsA2k53kkcyNxXjR/eNsL+P8ZmvVHXU3X3wlTlESD2/oFqzN/j9Z0NafqjQlVEeZ7ynr26Ewbx1qWfSVO8ABjM=|Chương 92: Cứng rắn hãn Thạch Phách Hổ!;cE7hH4NvxlIMzINFt/98uxiiD1P22REb+ZkbM2r0J6Gw6b/m6J9rgAdIV4ialykWMRJmWlR4EK9nFgMUuyzIdnijLaDuWRde/lCYzJh6urJPgsqY1kJOQZX8YmeliPzI+e5xKYrBOrvfwDtvvR3wFipOdsbc30c6rBZ/JGP4Qzw=|Chương 93: Ta liền hỏi ngươi, có phục hay không?;lOawfHbQGkfOTafAReHuqP0upNaSriNCjL78vJBMP06nwWQXBoUEhYUynAN5tKI5C1Wr8VlS25UTJbMKyPa6mMKrYbfn7pTBANYj4J9JZay3flpyJoNiNUdkSVEczZuHP4ShZF7U9McBmsAJXiCCAA0cYapdd6kqV7XNmmC2Tks=|Chương 94: Một con giun dế!;lnvVnpQ/U5wx5dw+H10Wzq/dAWEgKF7zj6TWaXjY3tyr1MK6/drF5qQJcu4k6poCK0c5hrBwATY3XxLpos7Y36vCffvUkQf84WywUpQa+XSFtODjxZ+pYMbCTeYDb0h1mj5obht8FU2/B54HIYyIgOufcbYQAzJzqEnXBeSEw0w=|Chương 95: Nổi trận lôi đình!;oVpahUURpiHnnxAzv6p2ld6goq0KKIQmD/wQjRTl3t6+fBPTk7gJtm8vKuWyOiyzeI3Zak4u42QJHceq+RuhV3sGUEeubJwQFZlC8M6Pc0HcIASlGDgEMUkaIfIkZJI2YquCa+Nhgk8MXcVjHCbbAGDaRn/0QJcvkCNE7xLh8B4=|Chương 96: Mộ Dung trưởng lão;azsR6HV/fhAM0bkSC/ZufAeRlufLipVMRoVxkq5InK0PTg6icoXvrgaNd/pox88gN9AARKIf/uf+cqMB8t6gTeYAdoS4Vg17ko6tshePsdZvFIR/C5+wdR89TMcVC8Y5zWx/Hni8jaixeCkd08TKnt0V3SEdAnogJ09H46Mwes8=|Chương 97: Già Thiên Tế Nhật;352LjoHfn/YfbN0r5sZUFdzmHiYbsMMShRIii35NRhbMQh14Rwp+o3xMAgZzhXkyWry1rvZPGwoXuOKLtbK1gv4tD8eYzaTskMmGswZmhSjNWefo/pBFEcXdSEZY8BAZFCrozpRsEJtP7NpimrnV/IRuCvgfznN5Kccgd0LmObU=|Chương 98: Uy áp toàn trường, rung động mọi người!;MwGTj9Dwoz1PGD/rsWZgYWtJ5upM3XJcEnSqV32JM/Ni5cQgG8CfbPSy00vgd7vGKVce2naoMPSc++/iIKUg8AFIbvwX1vGyH3mWujTtHtODqslbhzbIEOtJ2CCAoo38KpAL4p2utqBHYLntiMGWADks1hXuRL9tRebiTFLS5iU=|Chương 99: Tam phẩm Luyện Đan Sư;wylJS6RLESbzgD1vZTIWWFtKCRj5iNO82nG+yta4AjpYQYvyHO+/PvucysG4DbnrJDtC6EwGXHvzlsDxqQ9a2NRWewmNUrqM+AV0DwPGRyjYbpfeVXekXsWlV5pvr8VT36qH+h6xDgP4y1I2ldMAeMRYnmtcXlDIpbtKTqWihb4=|Chương 100: Chém tận giết tuyệt!;qpEMDX++we1499Rza7jGJvAUIQAEF1HTJrWuWiBtCPhn8t8u8WJrAuqKk4TwKjxzUmxQxq8ex8D44IdSsYZNLfMgXzw4hlgPR4TYei3RJjwctc95a7WxiI6VQOvtH1Bn91d1YMxSGKLsTyLSfCZmo464/0HO2yNHHQ7Wb72F2CY=|Chương 101: Phách lối nhiều năm;34aMoSi2O5uLBApDcLM1Zr1fMOsgWnxB3Tp2QGlvbiCiVN6WNVsVKwjgLI+f6PGmKISFMF0jaev/dbGtZC6zPDL/oT54y2rrUIrXF7XQeba8tQg0GR+jD8WLqT5ou1iYU8fnZ0s8wSJ7pyQMe+cEc7mxgsku6hQ58r/B7YFs94k=|Chương 102: Vân Huyễn đại trận;5LhB692gk/aOwZwTRxgxkIek8i8yqOrJHiraqpdnLrE5EfT4Kc8LZBTEu20Z5n/VhCHlcNktaNF+gjToiatVgG7ljHToSOYyBydsk4GGxMMUPIZB4MJNUYhNzB7/ErDMWjKGH3+S19Q9Ooe0JEz6wrab8XdZwtTJpyRH372uM+M=|Chương 103: Rác rưới trưởng lão!;z4H268NW9BfUMqaeR/s/cQ/Cu6lPLnp0ubny3uQMydwMHuo1eogka4/HfkjKIMe0Lbqq8E5DSTa4cDgAIQypTqpYuXX8fveViBoBUmgPZY+4efbMMJ0HoJAmvA5aopXVHzXbo3rO4QSKrnD+7ZTAzhHXlKzXs7tTgqltmoyAXtM=|Chương 104: Ngoại Tông đệ nhất;qtqtxacHVjajz2Dhz6PuisV29XTo3AsLMD3V+OH+aCCdGxc4mgTzpm0X5CG/ccoSdBYTYCvyJJBsoEgfdiOHzXJutaCgbzoK6ihLnNdhjf6FxLQ8BTiv23WYU37k/rUcG7wp07Zg6nSqXDdD916u9D6YP1cYZczi9y/adAsaPQo=|Chương 105: Song Giao Thôn Vụ;EoB9QrB2BhoydTvMHoj6Oq4hMQa9X+m0aY1zJ/grNWTumbbjJTziGXm49AqT2eQtYi4hewnEpozJOhCE1fk4ifzo4QUEOpuEGP1OuZP82uLCxSHDzV1KzemldFArDt7uaFoTGASab/AlDg/fEQ+bVW0gIadaFI5ERqgXFx74Lvs=|Chương 106: Linh Khí Toàn Qua;fE+KnSHczw9GqWQEVoblTmIRG+E7yX0dFjT7uLmo0bX6zYjbz4y1YSlhDHxl65lG3zaDmaF1UzuVghUUT+kRZRS9RcpKD9cKzzjgU+fp6RJzrw3JUtSE2bUABZOKJxkzgq4Unbew5lxe0W1Z7aVHZrGWhZpr8upN6AC+En8Q7hM=|Chương 107: Nhìn xuống thương khung, nắm giữ càn khôn!;W72iou4723T2aelsKXr90OI8am02mnt7wfzWxYd325SLN835ee0CWpwYqPoC1vjKChlwDcdJpC6ksRZsSBL1IXeizgn76u1euXSw2Xl3hmbci2VWIx7LJd1lEn6/YBb876nKx7SjSEW01oYaLauZaQ5VyThVJW780dDNNeLDadI=|Chương 108: Luyện chế còn Phách Đan!;90I0X9EMlLplx5T4c2xMyzPPIHEUOAhGXfmj6IEeArdJ3iOUc0FvxdeljsVZwCPSaSyO/+rIT90M4/fJwzygymo5fmb/N9VYI4sGvgrpKmq5Acue4u/FmTNRMC8yN3T+UDAuI0UShPjvgN88PKdGQ96Ko/+3QrqGB7UfPkSbfU8=|Chương 109: Khiếp sợ Nhị lão!;SNMUkDh1NoPb6dQImBjFLvi/A1rGZlHf3J72hK9jQixFfhuOUWzsKKZotT71tOvG3ypTbTzPyALmCHWXrdVQGIobBbqMo0dqlNRZbpAtln7p7dgUct70S9DD8SMjA7aKgNcWnLF9ADJ1g2AgNaDrR6LDh8AOcDbUYdcV8PHrKfs=|Chương 110: Luyện chế thành công;Uad7qgJG7WJ5BOKc5FaMvgzP/EcxpAg1UnGw9XbqeXep8lkg5XaWtZ0fFQgJ3hc6Ilii2Pcc6Y6w4vSCxdC9BV+AYqwdYRXOTnLMTwSsxrmzwDU1Q6nVf2DnP4+Dx5G6nsw9V33D0mDFUOHuHg4R+m6RsEu1RK+dvIeBS6VyJoA=|Chương 111: Vũ Hồn dung hợp;P7PS4hRiNek1SM7VwDTsT6vOV0Bku2a2b6RMpmdofPnsfqchkMZX0lRmWGsC9t4evviF2p/OvmLa1atzrRe/Q9s0QFeCY39Jw/5cJWlrlpMxJzoouvtX1/7j0L1RIT9HCjcD0+jsZbw+R/QpdRJJSEQCu2IPzLeYfiv8+IWnr5o=|Chương 112: Bách Binh Chi Vương;2uSXZk66VX5iSy8nL9PA9UhH5Vf29OybMy8Ddr0BFetCj+blUwUJxTbArhlpYYPbi9OV06UiaFhvLHTEp9rctxpGsgbtb5M1v6KciceSBu1kxS+8cs/MzRGhfXZ3q88uWPBH/2C0/svdou5h1aM3joPpPgbP6ZLTlHTFNrea3+A=|Chương 113: Lão Tử không để yên cho ngươi!;lr2neSivG/BAiErTBQPUZWKvruZyriAL9GRT87svMWodFkelZ6SWwt0lw1dRiOQGZ2H2a6noClzxN4ghajPrYFGxCh2CBy7mO88i6xZtBiNsCiOyBNOJuH7BdQ8fuXoQMXloO7V/7g9QSXjAGGDpYflhcYlz0PFhJC/XokEe64U=|Chương 114: Hư Linh Thảo;3PNvAQQ8MD+n+PN3RwMr//z3kF3deBCEfTKcLWkPIjGGDfvyzyYmaRNiYfl6vrfdaXB81zpkD7vHz8oTNkQBerfgyRexMaitAQicrwY9mU3HxgLdNSF4bpT7fMur5DtIC0WGTuxOAH53NEfeXiqpmfQ/y+KNGT7j408YfwzbQQE=|Chương 115: Phát tài con đường!;ZrBFNQhcMi5zEvfFWxtg3Yk87Uu0Zkf8e24X6ZFA7W7HHvhC2EguyWEFyxKFRT5aI8/kedTAcMBthmBXOlWrMJMJ194hRb2BFqqNBYZhDiA6YHx+JxPmJ4Of9Ye9oCwvVs2zUajit8S0ashKJKelA170I5h0ka9gtHXP4dJB9kw=|Chương 116: Sư Tỷ chọn ta!;BJuFfT/xe4F3GSfOHlhiDe7BTjkoYFC+jwsUnOO5A8fQshCJA0WqAOVYP2FinY0NDBvIc/6GdwE0Gk5Wzj8wDpAkMgGjldInrSP+d3fMicfNVPdi+SolXMIvRpvni2ShRPJlhIkIWeohAVF6JUtVWPI09lsP52mchGRhJiqSj4g=|Chương 117: Chiếm hầm cầu không gảy phân;lbLmDGhZ//8wK7nPZjJh/LHiBTO8jLeEWdAxo1HJ60LH77i17rGWc2LpZhIsteva0338N7j/L5rh2zfTt/Hx1HZFUPAM/ZPgwVwlsd/tTJgOxlMaTkhcX5hDlXIXR+mPJrUdMk9rb5HQpRt6kJ/ocPkv2Yte5zyWDle4EhInsUw=|Chương 118: Tỷ đấu giám bảo;HlPsBKtMzPfX7jb4327PqvXP9hur6nIiwDJkwH8b5NzSsNYQsC2vWoj4PXpz1guWPCTPiXO5DZ506+jSlfnRtm0/IHqIWA8BIUCkcEfonPxAm+voQrziEXCD1FeiQj2BAmXIhPuO+sJi7DhQ7w1NE3DQJaP3AEQCK/YE82fZIz4=|Chương 119: chất phế thạch, ta đều muốn!;H8MwseYN/Ag1icXwhqgWnS8vhLlTAODwBGDtrxQM4EFbWbJeH+SwTZ8LEKFvj5UdNzvoha7V34RScGeMV13WicTuMjRlN1iz6w3Zx6vsRQB79kZgj/RRhJ8awFaly9fl9C+ehYQpW3jT7FPdSwe6nEpMtX1f/gZJVxEan/HHDkA=|Chương 120: Minh Hoàng Tinh Thạch;/9jyKKp8HmL/nHRVwtQEuaJP3s6nGspTJhb+Ju6Bc6x4Llo4tw6q/RqL2x4yas3gdkOY6kbtCx9Vt3bbcu545O8mHhqn1AFPxTj2g0yWmHSPFaE0uiaX5BX9T/2qr1tY62J/JlsDN3TPzDyNY7j2pc2T1XgLOvQpb8pd7KNHZJg=|Chương 121: Ngay trước mọi người làm nhục;kFi2aw7Ct3ZUXx4ifmkaOEvmX3+iZZLV33YvQhpc8W3xjVqgNvw7pN1Qh/3TlBRu380kylUpyXecc0ikXGJP1QYykzn1hevvp9MkrEgRu2dN8m4WtqUB64Wvp+MxDOnL0f6U0bk6+zkk40Hx/Jz1nBeEgPLq2tFpUTHobeOD8hg=|Chương 122: Phá Đồng Lạn Thiết!;5sn4LgAoIsW7hq0LXMC2LKu+zwjzhkGP/b+rVppr0hg82FtihrnWK6h+k5VZ6JRu9u5y7E/rHgYYi6ul3sPtbvZWqcC33Ss2Ob20INNFZJ45sLmdAcmibc+4ajH+Ts5LDQLiSFxaZ7htFT3F8nANGjW2EUDQUtS79VtL5Qwme18=|Chương 123: Trước đánh một trận;6aa6PNTnFigGma0ua0sMON7pRWXLhj5wZ0DlQcS2jagboMADL11NHob1VwP/djYGzPEgyKiWqcfrzxEo/XvYGQjiu6k2R2BFVvKSZlRE4OtZaXVTe4xYv9knwhoB3/k8HvM+eO49YHitMAe1ZPkQG5piNEFH+LYgU9NCpoDjnd8=|Chương 124: Trực tiếp chém chết;HtrfYVmO223ZfdGNtvQ4tgLEa85aaWmaHXI+/Asu5FQD9nlDOqbxc05LBV00CjwHhkYNHSIYk5LoRnhUzBNEWBctoqhvGayUk3zt6pVlXfI7ZN2doz1wJE1MXUIob0uQDIdPFE1qF3L8mHODYualqNyVOOvd65ki6LopH0RAkCI=|Chương 125: Lại dám mắng ta là con chó?;rqHxRnCNv7Bphzl+Tu7hXadPpFmvJn/5QtVVQbObEiipA6LUpu8IA6GPlW0XFOyM70b2dZxxCBBI14Z3yGYqHAFbwRBeYazo7z5Z993lx3gxQWEUzchU5xMIgkquuBwSPXwQtSdVV0IvcRv9dPrWQqGGLQiqShdW9DGkDDXBzvs=|Chương 126: Vùng vẫy giãy chết;V5zPzyuQ+CTMSf3KYAXmNNyDlMdESZnyem1jNvlLYtfJxiIJSALxUisIkRAdYrT9ByCH5VQZsvbQJ62W/8zpnGBGAW6OI+GeIU7kfe8Q+WQYpEWh4EOiYo2J+KMEbICdkW+qQd6GASGuGav+xlwwg35bHGB6I8IwAJfFycwx7Lk=|Chương 127: Bách Thú Sơn Mạch;Ccj7sJ6r4u2R08EDnlkxHWQL1+l/n8y/ovARqfmoL1l7T9eN1RJYf0lSd6tBJ1u7Qe5JTbWXtCEdFaNIxdC+4I0NPtxQopr6hukm/zk2CznnElksDKtDA9kxB5GMePR46LmpJJxDiSOj+znuRNTOylPBGkxAfEXoa5dxIHt+dmw=|Chương 128: Lục Tí Xích Viên;98J7nY4ZYMfkPt2Kund8/fK8h4s2IvTYniZdOdLgj9njwsQSThdz5Nw6xAJ1XKY3yqRpa2yRSQDqOMzlAZUwgYmk2yFh0GfC71Z8KWtPiFcr9apSsR/3j02OWnVnCMaSfLL96KkxltF9kKsIlIkFBUTKoX8K6ybphVW2vJCJBng=|Chương 129: Tam Thải Hùng Kê;eX4TRietYSIh/vJ/L7Hbho/MvERF5z2mlSx45kIobQgMo6Wb6KzuGXYrsGnQ3MIkWNsXTIBKVSqFfTbv7qZm8vp/ArEZ9/p5mUohNZ6t+90Oupfvy2/7UGl5kCQ3BE5zbE8GKEXzhrDQ7vfvMTvByJN7ruqfgVYyFyUqabkw03Q=|Chương 130: Độc Vĩ Cự Mãng;aw3PRMUENPjiAF5LRk9dxoU+jhUwYHVFwdv4u3tCZvQDc4m/AmQHMON1z19gQ6jJ0FxDJ/j9I/OLPVQSZwQkSA6nAQNGlzISzGgl6ED2brnTU9u3/9iVXv3f6r3GyVggm613TnHnuPTvDEBQuNRwvN7PJNudXZ2aSpsGBfig5Bg=|Chương 131: Câu Hồn Đoạt Phách;k4/0G+9QUIHkxb0NFkk43eb4V2S5LzLgeRMZ087qD1yyP8Cq2H6lQgHBq4q5DNSp0Qjkz1ANHuD7yBQ/ih4oDruJcC7Yds2Fa4lYpxvzUmJYdfSkzxjzPFVZe+cXSDPhcRkGKh+bbYb17ri6d1ovDUz0T0xnnef4+7LJdkDZ4lg=|Chương 132: Cẩn thận Lão Tử đối với ngươi không khách khí!;jQa7YRRll2FRDDCLkkKr2iK3HzJlpmaSTYSWkdmIFXVhoQEJ5WDUYoekYOIiWaupEnNJacci6qvLrtwlYy6jS7HZH53qOTrmntDVIDbWMqWsG5r9JxhbA+Nnd4NqogAnTdYA0it0iKkBhP2VzIR+0FzQ5zRJKdUC7WPKk+96NJk=|Chương 133: Lăng Tiêu Quyền Pháp;1YexnhAE8rJhFAmGID6XXVZQezoxffaLdrC9bjjBbgJGsf2QFroGOu3CZ/lFSh+l1Z8DeHdtnFujWaI1myy5AHQEUXUAurpiqS2XGRFoGBYPTlN7hyxn/MBUaiAHBioeX9kKMRuaF14pAE2Bp2IqNwxQDjVKuc9kq/LQNtD73Bg=|Chương 134: Đắc tội ta, còn muốn rời đi?;5QTYZ7b2onVZbIMwLw0F/X9N2A8+uS3H928nRqtFhILciNy39CW9/Gs51Lw8sJVxk2ojPcyfNXaycxn6dKP85d4C5re9hJ5zS5aAFXEmSK0iuZ4JDYVHuKrTYZLCFi51Jqo4QFFecAvbBu9vYnW6sCmtaOuyG01FTmdpfPuBDMY=|Chương 135: Giám định bảo vật;cqFoD17Bi0vI/qdww536DAcIY9VIilTzUXP/7Vx8GJmM7t1qtFdAS91YKd2zMID12tspUNwtle/FPF4qqsMkRM6qv1hEfXBFvAA7QDKiIfEcO37cUFWOo4ab5XbHfW4tYU25Ohv93DeJIMwNlMEpaQfOVmvZj1u0yrKVs2gZA7I=|Chương 136: Giáo huấn trưởng lão;KSm5Z2r2YDT7G/UN+F3e+5vCoOnA7RQtwcxlyK7accLc4viPC+yufoPN9t2kXV90orWBux0O8E6n1p3F2fpnt73OLdYSwVn+bFXO40ElnnHw7diipUFk4QqGySgb9F03yqJYoPgw50aBIb/s08KR+JLzpsvaSvUHTD4sr4O8LW4=|Chương 137: Cổ Xuyên khiêu khích;Nvam9DQ2reEsK/FXCq6FGPEpgB4Q9sSqDOZYcAytCXoFMAkGdgJcA6QpktqbtumET6eFiGSpfTfFVjzxa1zRM3WLGaYcrAdI66y6LRROmJu3ma+IDxJ/OFLx66M+ZQdNgB2a2kI2AncCFoJt//TfRcB/IW37b/HDkKZYg0ZWdUA=|Chương 138: Song Lưu Đao Cổ Xuyên!;BKOX4GCmM6mUQO0SDVujJ8yBMGhqLNxpgpR90W7BZlx9gEtIlyO5iVFJ9AoCODmNYS3AEGTIYW9eseEdwSzckBGJM4k/BAZnuESSvURj9IYWbm6b1WlLtGOIeJUwy8pxeIxpi/0/LdVs+es7Wsv/Ye2/dhBdxyKby9Zv8DPfyqI=|Chương 139: Nội tông nhiệm vụ;JgQCJL3OLdWcyRHam5IGrjQRRYkEcCHAaNxhwrIvMaJC0udNlh/eKwhTPbfTUK8ggqO4uukCCL6ndAA4GDZc1b3bgVGc1CA4dFGnWQZZTCiT5FUrYeRHrsd1sh3SvqRwipkjgDf+yewJsGRMZ6wGL96WmauWwOFuMYfPbUaFMkY=|Chương 140: Làm bộ làm tịch;vw6930iqE4wXAxoRAb2doyRyGvRxv7F+mv+T1PPleotC4xkS/rynh6JCLNxD3dkittixHokeZnxYQsJqnMC5d0zZOekT9Pb2/QHy74Xo/2kBfpS1GJ08T6XRTQVGKAbvylwT9Zdz3nuOGrhwF4heKST1ZSBT+1fANs9HmF3eQ2o=|Chương 141: Một bộ chiêu thức Mãnh Như Hổ;bOx7ZQTldH8dqy36Kc9kZ8PYb50MjWBhOFcAS9Se3B4J2wXrDx/xuOHgwMg0EEeFq3UqM8Jr6NIkhx/t3cn1puVE0B2DWuXTOZOsKC3BDBDqqpWLXTnfQxTpYHn+Wxn3Dq28Rf77qUWUPZKQ7wiDJtstJ6Zr1kOqSRqIpfPKaQI=|Chương 142: Không thể bỏ qua;k8clukiidTv7fzFEF+MhZYm+0DeOZY7b0Brd9gjsSvKfexMibvYi3nTW86P1LGgYa5Uv8tHuhrBOFi03I5K5vzLLDapSwaMKSOvDE2SJw9qdcRpbi7rl1wG3BdTV51236uZ9D7NiFikv8CFvwzGsQNcDguYPLMewtVkAE6ftoio=|Chương 143: Ngây thơ vấn đề;WPW11ZKyMK3MNYXpxRJcEn470BgPsNYYnWfUYJMkQI3L4eNBCVd6G/pmI4lYxzUX9vKiDDL6Gw8dexOs25eDcOegSDTo+kBj83YXtRlGHFk6wgWZoMoLS1k64OFHRBRKShZLUiLEbPp0WRP9mVhhV4XBVJi1Yp+oIplyq3PMLzo=|Chương 144: Nhất Đao bình thù, thiên hạ ta địch!;UWPSaW0fEyQ6zyojKRczg7/RuXRnzVL1msR8qQVLycpuTVFiLgI7TEHad/fiUik1CEZR2sTB4SMnm1Y0PbNGKuS/O6I7g57FAIYn7OnkbI1oKlHNQfr3ZHGc1Zf/tnWIUovwCcqYMEMwCLAoW/WedEhgNFfJpo6wB6p3D3w6qqQ=|Chương 145: Đá vào trên miếng sắt;wbmFWV8lGDJnMUv0zJ4n7QPzq/GzXJGcXWzvmjxuM/EdGl9C+c2nQdlIZ58byB7VWOKr/tETznl+nT0oiGx0aYKZeMhXQvKncyithnzH+05SWcuasRCfMr04DEc7TBPn+KBXvpPzDDFUlm6JI8cfE901QU8pTg6DtxLvccOAZVU=|Chương 146: Chính là cái này tiểu tử;YgmNbYVSEOqYlqaNlyOK6TnK/zWkx5RL14Iqd3LpNAHIFz/qYql4WCtRHF2xC1Vj5AQ4oUXRXU8T3vkCQDDBrb58MG15IShZGx7IGDCF+uRzjKzSoJysud0iIQ4Kz8rR0YRoja3hlGKKUAW1lbHC/Yjb1WqtIivNOuus3G+itSI=|Chương 147: Treo lên đánh Diêu Trì;FRaX3SaE3mY4D/cNoHzS1jbM4OgfCtIdLiEg2AalYo9hKxLrxeRNsSONjvg4kGxR+6bTmTDvn07tm9g9SNYNGJFMx/HV34h+aLfM+U8zE/gi5R9rI1TD8RoGBXU+2m5GPWTJAvUbPCvMLSGPbwb7gsfE3LW3LxhdiS2DEkrnAqM=|Chương 148: Khàn cả giọng;TDwFVkN8HEPjrB814LPII8qW/RmK4Jzp0lY9+B9S1BmRwa/s0sJYT+v9Br02mxTzP+QEhAa/yMu8iJ5/pH8k0XbTrOLzWB3R6EOcsfX+mbr/4d/jEGqMhfMBFOXIprzN7xN8rxWqo53Y6tlt1DCMlgjqxxEN7EiW6srfC3kX778=|Chương 149: Tiên Chi linh thảo;V07SYolXZtCMDabtOrCvuQkFPky4HChngWMBmqBU5Z1zp+KpsWnW7TBEWCmaN6leNgWbhfbZHqoNzgxWHQOGH5HLz5xpJ0l52FXZeCG0qQPtas9p82Ail0PJDkEyqjbf1BVUAwm0m9ivhtAIvuw1hsjUJoeoLDuuHHBtmTxilSU=|Chương 150: Bốn triệu thiên giới!;E9pejNcL9Zhn2t5QxA5Yat0MA0wsy0IzE5fnzd9fDxgtQB1fPoRjkxR0f+fA+JZ6OH8s5UIPY32UU+8Y+0nnTK3+rWBNd6n5RE56KFfS+00E5yl0Ub9JSVoLkh7vU6/TS6oFMmd7mBv2OkSNjl43M++7xwjL3fal65xHlTgjJZI=|Chương 151: Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết;6bUeadK8WxsjJ5GDKBtfUYq+EQqQhArfkuKyVjc5nhJJQ7tBoXFU2fYgpAzaw4Rz4+N+NrPmJE67vxU6WNFiqweEzlZ4In4tuiSkd1JrQ32WQ5DOOjUyxyzD0TVTC6V2uv0x7RPP11IAQ+MtEEINvEGzqPAD7ji1Z/OIKNzgCXM=|Chương 152: Tinh Hải sâm lâm;r34cb1K+R/e7KRbWZU3gkJgMfWR9AM7tqzQyrN7dwNHVOJIuvVjGjhTp09AALbIxdHOzqCIeh0sF22S6GKadfQJUqM79JCFw1DGEY2JHF0i3uAipKgZwTTBTFlG25ESfALOjo4LZ5Y4vi8mHF0OSzoqW8L0YLPOaJ5Bi5Pjq1Rs=|Chương 153: U Minh Huyền Hổ;/H1SNBtd0rOhJx32JjNcUunniw+OTXu5z9+aT9J4oNHFXVNFiOsMRsnSSyoJgC5tLLpB4BIOPqninmiX+S/GRJNqnL7OX5/fee5uzMcu49t7BAi7FAqQiQBTqu0Lt2bSnc+WCMDmbAWDcO6CxffmIEftnbPiu5KmLEFykc4hzjg=|Chương 154: Lưỡng Thiên Niên Cấp Biệt!;8gHb2oiohP5lP7crMraQJSE7F+us3jhOCm7K+Xk+4ChxBwk0vdNgfAMMbyNP8vbZaqfW7+y3eDeujcgwzCMM4JV+YJZLHqJwyMH04FxYTqQCWn83tnNh2iRUQiGUhamTiX7au3KzpYRIG2IYU5wQ8Bf3JgSVgJRyMv5VqPEXYV0=|Chương 155: Chém chết U Minh Huyền Hổ!;bEfD7EiUXuG31JpEVKU9hM5JH66ei4AThcaoQRsNrKH7bGjOolqleCsgW+jKAl93phvVY4+cnpl3leuaIMdDU2p3TZTHcyWL/43waNIuPENSPZsIUIznvUJhk/v7G/T9REDj5+KirBNK+zOimhAzuvSMkLHFE3p3UMszjXVEV00=|Chương 156: Bá đạo vô cùng;N2UFvbU/GH1XIHu5kt7BIuyYVkrGYp7wiCk0LzxDOWYGXqd+V2xZ2IEYkAVFvgkTvGsNV330kGN4WPTpB1pNwBeBE8li1iPzYrmh1FgHywg3Aod7OfMpdC7eJLdLQ6PVS55LmGQgJEbWxADJwBn/rkc1YiDRS5piBMkJNbDwFF8=|Chương 157: U Minh Thiên Hổ Trảm!;l1GH/9Lq1FBfvgPnQFEfr8ey4XiwYl/jZ8BPwBhqh0mBqLECP+xikJgRasPOKJ8HDCjon14P/HyKx8dlLgmhrKATGY5jHs2NZFgKQTtA7C0YZ7XwQU3TMIi0rwp2a38dJN9nGLQZqlbsU4zAf9arcuQ06Cl9pTjR6UdwOctVOok=|Chương 158: Mảy may sức lực!;l/o23HZCHO0GQU+RCpxM4O7f7GaaV+I3BnRS5u+E3dYPJdiWhVamPh0XUFbjnYyRc91f/TKyzq1jZJlduNvWfYvQvuP4KSiyLSyfcqADih3QeN/sOUwpOvCLnaehBwQdgwMOLuAZMeLDdE9C4ajmaqwannq2r7qlfoHi1CiuJzs=|Chương 159: Bị mất mạng;S1deBDbHee+M6oTSySj/mpANEt9znrMVMzVmBZtxiXo+0xVMH0kjcUg7QHjPMMD6EHqyW9O/uFou160MsRMZxLmf+KegPFbqbVf1EzhVL9v7bogQBYL9Al1s2haAUlDj9hZEn85GmgDEDPVUTCcOPGgDyWFNPA2L3pbvZ7598nU=|Chương 160: Chống đỡ Thú Triều;06rziosP+WPvVcD7n60FFMkRtWon9nAlXt6l9tIScs9qp8rLMFY61mKYv+AwmnjiRknQf9SYEIhZaR70Zqavxblg419iwq0brSEH8mlKtRVxI6trw6yrbnRyJEx6ZL2qH7yXbI4kSAJG6k5vGhZOwE34LN/r3G3NX+AhHSJVHck=|Chương 161: Thiên Ảnh quyền, Phùng Thiên!;PBw05suL72KWUxozo6IrkD5Rkp3GGiWqwzmQkaQsbyF534yE4Z1Uaq+gBMA7aa2RMzNDKHamm+YmF0UylLYcZ765w3919NZhOXAKzaMnxYMnrXTPxpkKxHKSWTB/CrQfHH4VGhjvav4MPSGiTt3xy/20l7jwt02Q1mkOdlj/xmc=|Chương 162: Mộ Dung Nhất Đao!;LA0Y7s9RybMRmUFFMUpjez8HEHyL4+SNjOnyCkKdrF3oH7D49KUQRRLzWUZT5MRJ9u1qQGFEKRpv4BVzYfdFqxsM0foShnDkM/eb9X1Hbh04OAUG+IHugijtwA9d9c43qZR+sDvvMZv7rH5vHoeoCf74DiOTD3MjLVLA71LHx2I=|Chương 163: Chín mươi phần trăm chắc chắn!;mcwsgXyIfM2XKzvWZrtCO5M5i+Q9bkcMh0Mx6iG0VV+4jH54IUifotxgPd6WnK+gqSvE5FfwlNZWRwICY3r9RiGdjqzslqidh7yJctaQ2k+hBSQqqoy7cN3vxvBQBQ3jT7zYLsZCtCzjin3qowCvFYj8ML2p3AyNHArJyzOqpE8=|Chương 164: Chống đỡ không được;uVxCh7GjC8qH8VVxwcNnwZl3vEaZdD4bXEuKsOdJh1UUJwUWmf1HBomj9JMw5hO/g5Yel0kp/xBCZjnIYnoljTDzDFuuWuBLQ0WOugRmVllsGH2Hz5YYFEeHbRx3fBFgEQ31jV0F3c4D9y0J/jRX/FrSfFP9iroKhtLnyxgIySE=|Chương 165: Vòng kế tiếp Thú Triều;P5CtI1pyI08nWdK8V41R0CK5Nx+Joa4nDaC/f02pUlimcP1Wk8ArlMBx2APrIr06Vn/r1zLIBVoNzt2dWsGWUeKwW0rRWKxysb90GqYx+A7SWt3PCwkYfhpE1mjE10FNX2plIb+KQ+IFzINXIKvBPZPKtgR6BfOTaFPSvCJDDeI=|Chương 166: Địa Ngục Tam Đầu Khuyển;6d436NjNorf2G9wNxH83uJqpDy3gXK3Rt6zzhfnI5IRCpoYMk4rUAy+NU+P+08hwuKo4JusvvunrTvYrQaZ3FvbB1KeQxB0u6lnweC469vAh5Mk7+YlGTaZ8wkJnynTOpE1VfZ1GHwHNYZCeMlcjh8oimC1jQsuY+DlSUcjeGS4=|Chương 167: Kiếm Thập Tam;cNc1EY94N6lXD6t+P1FPB5THLlBucpP4yR9VR4Ws9LOCkqEE+qIpi5ceATdu6vvOCfQeF5IfKhVyx+bjJoM5qVCtsq36JCQq/ZuwwAJEu6blYacMGo6EYeNmiBUNmdWPOPYnHII4wuvuabHIvDJa9+et0IyIBI7/AEf6Q2nfEVw=|Chương 168: Giao thủ Phùng Thiên;s8rRVo8O5Hkz/EwQnOGhu7T98TtSHu8FfJuFEc9N9tmh8vdnCgpdiUmVeajeeLrvStXO5mVMgXadDNaQlnEyIrLLY32q9DhiD6Opmtev5QMI8bXAleX71oz0YlzBHjTPkInlxE4BgpJSQHPhsQY7mVWhDaallZ+BtIFv3ftEu4U=|Chương 169: Thừa Phong Ngự Kiếm;tMTS4k2eCo8gerPb4bV5CRJH9NvkGGCpd3nACGG/JHAtLJG9SbHJigem8RUno1EOdkLwlbpFiFuPwKDJmUSbEq2kbXZJWQFeFEvn9IroNvxrGmuZNoIVDBZJh0omf7iL60r+AiWc798Kz23dM5pGLuyScwa44iUWttFoSnvSKF4=|Chương 170: Vinh Diệu Thạch Bi;f5tz/oQezqdJ9GA0jiIgnAOVCCd0ARc1jJ4eRojkg+6PSwDcjGs1hyEL/sqBsUOHGgDSRr94vWXqDzbMVnTucnba5LKxZoX8NvOPs8/cAjl/EKikKsJvXjieH89pDQ0N3chHzQEN3+e9l8kFltIvxitfjeHI4ybQo6dR5jWzME8=|Chương 171: Luyện chế Độc Huyết Đan;3omJlsrvkJbYMOrQ0C3IAC4HBIITIXVcsq9CS6++n1i8b+pOcaCDMvs3peYtgPF4KbOrublgSoMnLLwJt3mo2QJGIxoqHprbLnPdjBecBHf6B6Z9/sbiVq8STWS8XXK8KhNyk6mfBnItJunpCqDTieDIE+yHjMsYJv/KOwoF3aY=|Chương 172: Cuồng Hổ Thổ Phỉ một dạng;yQAE6vJ6PjyAvhJOuZvtJS0BtyjSieMAgApqqS8Xz/W88CDtX2tgNtq3+fJQyjFwuFNxPjwFKz9WevaDPfdnj27KVlyNsN+Sh4yOZ0ptA/yVzwqXs4uVibku0YA4wqVzCbq91OCVIhv2VH/4KKO3k951CG+Oec9549tTB46X5s4=|Chương 173: Lại nhìn lầm;QQf9IJzaUPPdJhRK2fEdDtfyH9ZNPCcUY7Tmh82KLFsoZY5RB9dr1IdIqf8U9OIYPPKtkM9UWlusLHNIc2x05ByEeVEYqVNFAndrfNJaqvVIiafI8GEPHZ7k23vii9+nTG8AvFeanWfcbqvrNh4O+8GU6U8YMZOEZ8K28KAhb7o=|Chương 174: Diệp gia nguy cơ;3ZRuRpUxgGMbrWR2vvfNNS1ZMpM1tFNsgrNB4Zc5YjE0O0+6dUkGtXEKH1zdqVjFQcXos7XeSwntm3b3WqJnDePsLe3qNK+uzXp2CzKHGFH2LbuLXvKAAkkKIwRTy8/fT33rnBnIL6USfZKXT7zGsEx7Nrqs1a307bHYaqwEQPU=|Chương 175: Tiền đồ vô lượng;WQJEk8ru6nGjyUjHbC2xVURwAO6KO1q6S7otqoPJlcpEjNWCCJnTJpJdvnzmkruEqgGjGH6daQJhL1cdq7vyBxvLgMHckVJHVFO5GKzId6984ivN7MagliKWWnN6n/QZeTjYOBFRjnd+iJmXVbjPE/t/2n88tDPC9d9BvnjMg7c=|Chương 176: Vô cùng khiếp sợ;cWitZaJmkA9LzvmtWzHPdb6t9cVqqG235dYtPU1yqYh9OndUcvA3a3IFdu4KDcfNsauKQg36vIL4ErpvbYLQDd+S8o/WflIWK+1iW+RgOwybFcg34bp7m6HxqIz2oM5QZdpbdAaUVJ+XfL82nkAl6eQ2xCf1cZkME9nz2qpRy24=|Chương 177: Huyền Thiết Tinh Thạch;70bV5saR4f3ocWcMsUPPDV30tGyEjh26wBLQ/zKLYzNCO+2yVgc7SQyonN72OyOBImseoLhCZsT0Bh4UjyvbNhpQSHHDwX9VP5PdoNSMVxKQ/szDu3qNNpbxC6mBb30tUj6hKJOHO0bTHI9YdguZ5BUEUG2SDTDGhkVO+P70534=|Chương 178: Đao Mang Phi Xạ;ZUuB7ZRtefQjN2mcQolHAyQp5yunyy8kBjfyql69sGM7bIA8k9fqDlynZjv4wi06CXiofYx/u6/9xghvseHkTf//C0Ji2ybBmDNrW/D1TjxnjSA+vkf4KTasjyug4PJKpqcWKeyrYi7663f0IAeGn6xeFh3tZ9LOHMMKM4vTM2Y=|Chương 179: Di tích Cổ Đồ;aBUms+JuCgdKYVQ7aj6UPOWWOlpEqIfF59pzhfC95TKb4zSM5kVonk4geKdz+PbYVSuiPP4MxfMETdh/A1EZ52MXyzWyZ2MmIH6GML3V+I9OdIkTG/EmEdDyqJugdx7V3kbTUzP2Tk160oPBTE5EP96z7b+oDQGdAwUMRfMFBI0=|Chương 180: Vô pháp vô thiên;HEo9BWeQl4z5gNFp9chk8Bxw6plfA9OPFluC8h3jzpdWuqn6CdHMXzPGOPGHWAKX1Q/v6NPYmXROQ0Jd9l4xoNsLciCyY5b8Ly/EtZ0g7IYbl/yixY7+NpSoPOAM7U9vTfsBuuIWkH2aiIxO79XgAwm1OhKMvc+4UYyoHrWXuMY=|Chương 181: Thiên Khung sơn mạch;y8E3bHvFjIbGdtxZUMAVaWekPyClMVhk7B0T/o5tR+QxrdcCZ9q9UdMrHCFq7dR7g3DuEIgfLmrr04IOd20OYFhKRXsIBhgDFwVWlXNZy8MUoFD1VhgJ7Oi1tKLQQ7u62ZNX9eIf5lHWaeXzcYLfis5Sd8x2AtXyWnc+BFbWVZk=|Chương 182: Đoản Thốn Kiếm;wRh813Q5luAXxgKhA/2MFeChd3rxUddkhHHZ5BB6tfQjDh9XBnrKmQqRyPoa94UvtiLVFzHwjMSXwFAqNVVYTq/9efgWEiUwOmADbzLpenkdMH1/BpFkK3OqZ5+bCrzm4JK4F9hHIdTBpzJdyZeQTZCYqDdIGZZjRAUO6OF2wAo=|Chương 183: Cự Long Thân Ảnh;FytUFwQ/N5lxUGU/GvYhgzB5SIj9bcAsQmVJv8BsgS4lXl9dnK0FGSeOoLunbvyL3vJjut3E8QmXpKfD1w2K/uAVTvo95ATa7WY4BJl+v4UkgaGCT1SqNWBDih7Zmpoj0bhZz5Dw+QFtTsfBLurLXqyKfuK/pDZHOS4KSvVdtvk=|Chương 184: Cửu Tiêu Thương Khung Điện;RsUxvN+vf9jnffL8WTEExRb4txbypkdnCXQYS7Y6nyfflW4GgKQXFOOJvd2rTpYS7pPIArORcl+e9Xt/tSQ1gYatoHxoL75hmvrteNPwlQZi3aGNAT5gEFE918QC13ag5bJ63OWr33r4cPoj2qhx2fgNLn1fcjoRwMou2mHQHtY=|Chương 185: Quan tài đồng;QA3SfCIRIBEyiBfH8+spbtslwUz7StMRIHy3x86iVOc3G3FK2HVdJKVH1AQorKToWuuXnxFx2hT2Ym28xU0jNT5cf0GdypPRFkKna33vAzIbgKA4zu085EOKqZdOWSLxUnZqASaW7nh14kWsDiSyfrjReKKLK9MXqNhJlvp6Bwg=|Chương 186: Ức vạn niên cấp bậc kim sắc vũ hoàn!;PizCnIfWzVx7EacM4Nldleuy9bJWykiu4gyiaiyheS/IqDUvHXmvEaZHD4Up7OlSt+5G8Dnb65hI3igj/RHE1QUqR0THukXiVBxa8KIVo4Um8iL/kynzPLxbI7dzP7JJyXwVU6893Vxn14eCPejLiN+Wfjb9wfPaLffRjaLDYVg=|Chương 187: Thái Cổ tân mật;fhOaB7yBWZDLexz6plbWaTTq9KjkSyeusPx+F4pdz0NIQLNctz0QRbIJ5/g+hUw7tD/Kq4gq2JGKAcqbn1DIoJo24+ntl17ozTtOwIVLNs2RbzRo7izwrW8VuBML6HVt53RKMVIIXPY8+8L6kfyGXPrxMKv3B2q4NJ0I+hlzoCo=|Chương 188: Rời đi Thương Khung Tông;poVXg/E4VdIObyXvjm25HUsi706UHxQ9Mb6pKe27YeJQX9L7Y8QOsagruo6O6zvAqT4KfaeSpRLLlBLk0I57aqClMOGWedRL+E1936Pm3NMf71gcivDNJV58SKdOFsRD434BzFRUSBf97GNYjCowIy9vCj2DO43MW0AIY4hAEoE=|Chương 189: Cửu Tiêu Thần Long Dực;R+faIba/CbbTiHMzo75dNxo9pgY2/MxGSiwQS3EVlYKvAui8/hW5hj5d1ptGb32idYYZjRLVQbX73mafTTqwzZjqs4yLzcQYLWi1WbD5aQyp9L7CtYKWie3xYYaNlWfcjuXuuwl9Dupi83mahtTkPJKY3Rq9gmfzu4DVDP4kFtQ=|Chương 190: Hỏa Viêm Thành;Ml3CQZSGM/ZZlh42QOrGh/HboV8Qp6DRSYeb4HUxUUflmKjO5VGL1O2dkWc+tuoAPeC404NJov95wPioboh3wt7ong+W55YwYYouS3XLy6+HRmUpEGI7oBHC7E3RKL+RFAie4DXrHolYBps7o0ixNpZ1s2afwpfTMiieSv86SRs=|Chương 191: Hỏa Viêm Tinh Thạch;q6vGYrOibwNA0DvjtmYGcH2b0IV4LyZqCMgGirDEr+CmSnkiA7SVKH2h/G8GCPoOGJofu5axk+aAMzrNQMagsluaa9hLxlFrYlwgLfadZJP8wOyJ98FhQB3oI/bhy4Sxc+3is292scDlZZowQXVSS5dONtX0CFlNUYmuMOcwrrg=|Chương 192: Thiên Viêm Hỏa Sơn;1XPXi++5gPC7bgRxt42Y4XitNfpiFZ6ELYNo2+GfXEBQwTaO13e78LZRLbmewOeIsi8WVlUm5CLcrCOaiz9mDh1tJtPu6y/eVJOe8MxKOU1BdBWDV+cmF9m1Z1ladQ8ky6U7dUaUWGTaf4tqcuQo7Rt63xC7aScfdCurmzTm9PM=|Chương 193: Lục thị Nhị huynh đệ;21QBC3kaadJHn8r5AUtZmULLB8QOGiQMf/Gw5BAf/8VRSIaTPolrD4MVV8tfqmuPjnhcYzxKHRaubvNpVFJ9IZF7hRhuLCHDFbPbObSiHj6DDGknOckURZXpQ/kNxwFRoQUVlK0UnuDq2qbswJtc4BQp3jHr6245OkKOygdnYUg=|Chương 194: Hỏa Sơn Để Bộ;NcLMhewU6tItVDbekWtrFB73iJSZ31OAqoF7P8KNPKZ41dgbzl7qTV6BtOwkTyawZmcYwXsYmTt3cgaUwm20Gdg0n6k8/QVnn4F+t3DoPjm7NknorKBC17FClIa9KIyLU3vskF4kod4XLuX9FBu/iR4HirZTtuMDoIsBKY4uHMc=|Chương 195: Đáy ao kịch chiến;Dj6I04Tnr1N1KLkjLEIV4ecYrQvw5eLBpvV8Nlh9Rq3Gv0ZMHlvW4EyYsGGfrmUsec1hrVyp41IymiUjuKE7/TCIUO78sTvT8n3fr3BADuobzOwLPnBqc2tUXLunsN3KiPU6QTUVMLMyLEailjGsnOcGVCJLSSRzB5RdoT0NqFA=|Chương 196: Dung nham thế giới;tHekmaXutOuXM09UI44kqZcrr8tsXpV292qvtJmMhpe7bWrxs9fWFdp74YBNiIlxn63GX0BY9/uH63czRsTSE3pGV03MccbcRi9jwddBDYDRANUXBN1tnSimhDqlYG59Nw9G0rrH56DYXkiP0WkxjDB1r52y69Z5SJduGnaJ04I=|Chương 197: Ta nhất định phải giết ngươi;MYw4XTypk00z5dnp/TtYrJF6RechZ6uGR+zH9PaMWA/HhKSRJcPfmb6bGrsQ/cnK7eQNl0tAFmabXAwJL8Cp16PEm1Qy6+nshZDVjMgSJpnqAmAOb3LHRL/09LEfguoOa418CZtJzRr5d4nb2pLA1bllG4Vc+lHOM/X9HR1XBF8=|Chương 198: Thiên Viêm Địa Tâm Liên;jW4XV0BrnkGR0t/NSfBAS1SPRL9O8+qIbr3J8/aon7FzUTc93+C0Vdu8cAArF2LgGEQr6JcZDpzrfDHiLUPLWxAR8vLzPtVis8hiyTSpWPmCQuHMaBamHN4lxureuduKkZcJl68QWclrLcpnYmUtK7po1qJqGCZkGVYQvot31r0=|Chương 199: Thiên Viêm Thối Thể quyết;evVoaHUeRXHb82cInhWgESc7AKrg+35HppTcINXnoJYHnJKQe9zK3E+DjI0KGy+HhWIUbJwybJgR10OEnf+aUW+ruhm4bvdX2S6z68pE7ylRfGN31QCYqSYCln+IF/mXHF+JzcDA/ZNAWYvMLVqv3+7duD5gZMd4h3efFLNAHT0=|Chương 200: Thanh Vân Thiên Viêm Hỏa!;RTO4nNUN/UG8ppt5GmiG23q1tV7AARzcYQy2gYiZvx+d6p4rdL2ZvswuIjDxpFHpll0RCbIMhbKiaYNNpPvsClYcTY/qKA8MO1ynWwf2+Zz2T/YTanv6yh3wTOer2s3E9xsPoTLmlCbtcXoai8CvMWiqwTktRqX3/9i7msReYGY=|Chương 201: Thần Lôi Kình Thiên Trảm;uVxtv+twoK39Ax5eLiNKBFALSmeNj8x015tM4OZpyon2dL7xOV+SkSISrF96SnZYqSEFxHX8oYP8mEabh7u/FHf0aGcNaojoBTGUe9MqU2EW/KunoWpQClTK/yUsODOe/qffOMDia8rUAFSrs9n/C1gkBnRlBGiso7SCwQuoF9k=|Chương 202: Tôi luyện Luyện Nhục Thân;iHFQR1dLtP1a/hGaSQfm0Zfz1cHYohPg1jxwmN3oVKFH///TKpEFN9e5+/ecIiLRdS/HJgiEwX4LdISPWgn8ejrPbyHnE4wj6IYPQB3HSOu6CoIRYjjGIWjWbdUD4NapRQMSOeablkjxf5tTryWSG+u6N0iZKgejKiCKgo6Jfuo=|Chương 203: Thiên Viêm Tông Tông Chủ;TYDw5EXOMIJkYPPdyLb4USdRWKpXYKIsX/7IpSBoAyebq5qz+ug5Bk4GGK0H5rxPHnNv0Aj9VLHC0cdGzk2N3ZRWBRHKp3h2RMB1wCSKHLP4swy4gdVxIuvm7nGFDseOlo79UXvH0h8SqRXR7rVFBd31hHBy0HMlrE5cNrZxjRg=|Chương 204: Bạo Viêm Hổ;CiGl/hqVMvBYKmkUrmtIrH7tqc/DFf1S2FBCtSNaLdddH3PJ3cR6OS9CafNMa2EB1LBtpm3lvHm9LLlLgUH+pOc551d9ZU2euavfHcEFrb3+jHNDf+OUeLwnkoyN3fXxpzes/V4LX5XOi+2aeCqgFYrwBJBWb3p5rYyPHMtgeSI=|Chương 205: Chạy về Thanh Vân Tông;lwmAkayPeyLM6j1UEsMbfAmPI4FpIfTQGr41ZsWLZMLvVyKUXLzgYiEvHzGhKw68fk1QxCy2zOEVAntY6w2MagG9GVLEqDQMDKI68AKSRjZhx1FZ+quJX+H9jYMa3GUgplMTf+WM+KEftVNWglq9tr5D3aD6PO4sz1zGGtez0VU=|Chương 206: Nội tông thi đấu;OidsKrsY9RCiEVZp2/ua2ZvQMLUHN4xdCHTCj2IOdrM2drbKD8jg0iYx+uDzZ/lYdDTN5qG0QtJJVRT+m+7KAl73iVAmpivq1A2AH1IopiVaZXehwPhDMVXe59NZfdn0V7pItDgmnIjSp3jO0i2U4OH3+U2/M2iIqPTTwq7Br5s=|Chương 207: Tinh Văn thạch;KHmjdNzVU/SsoX2C2VJHxRr0lkNQndmj5QZBF0ztqAc+8ZsLHpgZavrDqkvvNctCwiGEtPBAzUTd7LtsmyZjNyQ0pJRyVBiQhSH9qWPou1PQeTp+64ej6Hdtx+V+n0dZO6CtX9imXR+75IsuwF4d1U3odhGc6nevJSF8uP7g0Ss=|Chương 208: Phượng Vũ Lan Hoa Chưởng;xOszVNY891DVhvRh0A8JbpouYdSrkaaNzEEK/5EhT8srAu5l5Ehbjju0itKoGkoOUCIIPds3MWJx0jkRBpNnB3XXfWC2q3j0Bp1roKycV2Eh7NsLwkZhlOpeobb6s8/DgZVjA4Y+XNMz6lVM/sy4VAJDoACVR6oKhQfmJuRfGJU=|Chương 209: Gây khó khăn Diệp Phong;9sQFTvKdCTvdiY7i3j/tAB/pEFCyTmLg2I1lDb+qRXNgtdHYyku9WYVjEQ4p0JS/nTcxtw03CK7yzk1UOpORxJSBBUyi5xbee85fl+BQOFdEmmxQdYjtStJPR6RXhoyAkx4U0h971tsXJrn0JnhzBU8r6qL9JSYOBCqBTB/LvDA=|Chương 210: Toàn trường chèn ép;dHS1rh8siR+AohLF/xgT5sLGJzQSDxZ0KGM7J60Atr9MB0j0xwwb+aoRvlu6f6Qg0qZCln6smPIT3+BEzWyB2ddf0jcD8QhAXw42IwxESHCVWRZ55D52+gKh4+Lm1gb64k7qdUHk7Rkrn1deDSr0C4qqiLIWpu27U0COWR1EQSY=|Chương 211: Chỉ ra sơ hở;ZuMEybr61FpGgLg7ijimNDs93Wa3hLYfLPhx8rhwgfs4H1BCCjtgOCnENuvRkWoUaSN9wvoYER841CdYpz7Y3iBe+pBS3uylrBEfEnw16cHupuWEyHP02htib5qDtOerKw4QeqNFCxAWZlw8uGc58LaoiYsA+z++qrhV1zahgQQ=|Chương 212: Trông khá được mà không dùng được;KqrEeFhzvave58kdAZYShV67rEYtZex4BUg+RsYzjwNrzwKhp0IppuBrgMldJbqeZVgXJqpvezFOzUffR8NoIOP1VbMPiNywnOT8c7T9iS5llRsfgVRZvzVAdSVoe8fDJMP42iEOyKFVoWSyA2ObN/7ksMxGMOrzKA06LqAVcao=|Chương 213: Hàn Băng Liệt Hỏa chưởng;CVyB0DcrT3IB+sse7XdqekDkN7B1ryElOoBxPmWIuxZCiFjF8jK9/5D5wsAnR9kizw4GU6lk91xlkeMTM0B17depN/gOJzgsddv9iO29hoL0olpX1OaOVvsSHtgZDy2NbR3GdoGDD+xdyqu/xGGtttaHRNOAUpDFfG1ii3iqPOM=|Chương 214: Có muốn hay không mạnh như vậy;5kT92YqxNUSwdGlIMXirJshwbTT77KTrfyEiAr99ybpd/8dMEBstcVxOeD4PTpCENfqo5tF/8RCS91A9b6TGaXogPlkkLaKDK0Y0ikFw6u41zBwQ974rn0xqAQ0VpO+1JCUU610mwky/TuRkGCVNrxQmiOlAtDNlDzWnGh68xvY=|Chương 215: Chỉ điểm trưởng lão;yFuv4U0DKONfDRtvYBYm604XFqcUpS45y7u+y/embF+oaX+hJSuqzrsEC96ODlll6QbeEdFMXF11n/ji1SLUxAAmWBUod1o70bb3aB25H7nLITUYsjG6tblbPNHicsemFmfAQrORIohWpWadM0Ot0Vc77Xh9KO/XLPbyn/0n9bM=|Chương 216: Ai còn muốn lên đi thử một chút?;rS6ijvW4+j2vqhfkBtOMQ1s9MDTWlWQPZQUrzRkErr24KIjMoUmvuFt1Np+YJaWxx6XV53RkJcsCvDcDDFUUXj6Z+sJa4Q8lkL19YXqKfkqOgzEcphVGOA0IYFWCuGxW+NwEp9RMObAtRAdjZwqCdL83IfNrGKup0iCQuOidLtQ=|Chương 217: Nồng nặc sát cơ;uJmGmbR35MqS9LchfaZL48hgAEvirhTErS+AasQ2YjxScqkQM5CQvq+TVduHtQjItKpyJRqM3gUceVLytLrUfWzcn9+iCFbd8fI6oFmnqAzviObeD0j4Ar44nu4RGnfNsmbGlFPAkSUqMAUYLqjm4D8yNuR/x45UIUt9JecS37U=|Chương 218: Treo lên đánh Vương Kiếm Phong;DK4cSYr8EKvBUpL18oCe5O7aAk9IfdztGkQaNbnY66GngearIWkHXQ0A6ihVZDTrH7a0ZjPCHgwUoF/8CX0LnhPEK/DvVFGbYwQDqOutDhHoOEq9sVcKlXjdue4fSLmrLArJelNZ62ShYIDvOLppa6rP6brhuyuWngA4E2ye4Z8=|Chương 219: Đánh Chấp Pháp Trưởng Lão;9+chBHekfotoTLyHci59XoTojON7SccJoTJ55QSlu3FxxaWCyIH/u5o6ptMeEAmmrGYKBMJSJ5iVego4OFfsHnBL6pqyBpCU0drnAO4Sbb+pCicYszHKPOIaLwvDRdwp5cLVC7SET7o31OjTIs1CcM1dquhq8fN1s3Px3HsYWSg=|Chương 220: Phá Lãng Thôi Nhạc;fExlBwXIynLyK6Jnk/038wGf3KKj65YGsbZ2oq2yaVXvAVGk1cPjMcp5PbxgT7sAcrvZrxBeaTHlyizpV0gA6l4Ps+AgUyQ0+KelneHrRJjpBG4CTYDft56Bw5FKnTSXSQgOypjQMffQsuTnqwKbJRkVsaFMpPkyRHipbdKFryw=|Chương 221: Nhặt được bảo!;zRPTjkMMW2gnBj6gKrPKHvdPHA8yidhzsRLr0VrdF7duc8n8i18f4d5Q+s1n3gOXQbSKAG2ikTFGo/jlZ1zI8sPjoVVJXDKro1qe3q5YZf6uYxE26NMO+w+iKr5grmysjgDl/FaGyUH07gvk/bvgN1SeIqQkVHXZCf5T/c7Ap+Q=|Chương 222: Nhất Đao nghịch lưu;xW9c0J43EOan3wQTSd75BfKDpVE6dedOYx5a57/qEzeFPKh8dlbdXeJM/6w58JwWysaMbz+bt7t3uagpsgH5bai2Po+N6zMJyWfT67PmaoDbuc8pWxhqMlG9pi8wUG1rEab45Dn/VIExuQ/qsX/B3DjyOk9CAEeGtgnR8OyLt4A=|Chương 223: Kiếm ý Đệ Tam Tầng;4wW5gzt2eOajV/q/9bvh9lrKSDKMV0dNCjh+yRs4fu+v/1qcGqXjoSh92d+4wMWgsjGcfB0yn6p1pujXJKyDbir5PU2xUVfUbR9BI1RJMC0NkEwmH5Kaj+OV7VYu3sGoaodiC0BIgRXRWMTUeVPM3fST2ns7AI46pSyh2SCiILU=|Chương 224: Quyết chiến Kiếm Thập Tam;U561PK9ZhIO8WmrJE0CR7s5Al5pvHxoB4jBHki2OPilc5YLPibtVNoFxqktc9+37NXZUlo/WduxcsPw5Wqs0w5XVF2fiVfP8o//nJ8m7LM3S26sofZvBCq61APsBN1FBgftp3tapOPiF2VjIn3inXNnyPjM6ANzGR7eQXc43NIs=|Chương 225: Đao Ý Đệ Tam Tầng;axbvVUUcLL8W5SdL7kF2F84k6TDcWNSPCi231uFJ56TcW/iHhtqZqjOBHM5oJlAus21IxIEnyi6lkxWti0SVHLiF2o931pkdr7I4XfTO0JkA6Gl+6LG3xSvvid17zx3NWjII2GuP1KGmH0R8hFEXcThvueYAwOGN9I8nI1qdQh0=|Chương 226: Đi bí cảnh;WRw2CXmaWIfgz4gVUJZ3JJRROUaXE6lrwfdXSkOggzzIznhvRb+l1+FB4am3ZN8M2zz50qWA9Nac9f/y/xrq6fOm0d2m+glDvPiJCg3rjrswL2KVrge3v6vnjfmTbtywrLIsVlyBTeBpZ6EhJcojmve7/hRCwQ8CiU2/9/mfo7o=|Chương 227: Hỗn nguyên bí cảnh;ShS8P25ZMsXX0RVoGIwfnI7UwtMKblPBlTvcL4IY2aJ54KW3IxMBZIRvKyyKbUcwp2hXOKd/ztoRKsjzrCDMTLABo6wiPXsvHCNF97TGaOMWXvUnrucNiiOKnE4q6bBby0SQnsittNm85Q+PIUp1UNERa+FW7XoPtWu79nQyPyk=|Chương 228: Làm nhục Đông Vân Long;+LX01aPqjLIyM7H6Gjy1kKWoHhgujdT+3jIC2hExUwHLe41jk0M0Oh0KiYocmjqXbFKAbsmMZI6ao4/O5WX9OSwiIOltmziFJW12CcKGoL0sl6ybatCQ9wUzyQxonogdocnjYH95uQzyNlXMGDGSv9fwjoPtslnTH4iappdsIZU=|Chương 229: Nghiền ép thiên tài;Dt35LViPbKHuUNISefaLCKNOGt2p6W1hYgPSgrevP5uTwPbaaHTa4buUMHjjyQivpNfsjmR4fPVNbsCD1E73jcNcPlZ1x/YLZvGlfomD18MeK3EQRxsQ3V3etQ+ItzZMMRt1dR4pI7yhjB4kMxqlagkpzaAE7eqvYAhlfbTy7/0=|Chương 230: Bách tông thi đấu vị trí;oKwG+fPlFAajmWokxrz58LGlnO64vPUbTmhTGTIDkBpNjN+23mO+u1Jp+9/5sI9dtkMG2t6270FvUG34UF67QJgMkJM8W1x6BboP7o4aleBWyR52RiK0ltqwM07FDAhvsZ5TMIKPjqeDG9G9wRyAi6jvXNERHa8pKMhREHRgAiE=|Chương 231: Thôn Thiên Ngạc;6V/PdiDd9+gmseolZacgMEWuBZWGunB9eEYEzNu7pCaTq2amqVDLSkqznUByYE+Ud+wCtbiCVDtzRSBLQUGGNX7ADcQOrmYidUe0eDikUKiDdBq071PYLzX3auqFq/m4bTcVMYyAjSeslV7LhYoTDzAGi+pnPg5IuLKM/eXAP6E=|Chương 232: Dạy dỗ một trận;E715BOlUXthdOvT8BHN3swTS4N/4a8B3Wq2vMdrNwhA17E7Wy55gqc4vDmYq5WUACjUr7Us24oa9PcUhcOtwOY4c+S7TJfqov2idG8fYiQnFRdgZOlMZgegZEqSvUmhtg0G2rTnO98SjzsdB/O5jDnH7PJn+OfFPKhBR5x21/UI=|Chương 233: Tìm kiếm bảo vật;8tA9drX7uz61iJE3zxghDenwTnIMf05d1TuURvRrfiQRvhzD1IKHiMWuBdFKpxvYeur7PHpzVbYmM0r75f1Tp3o/JUBelINWrwMq/qA6XfTwX2t+T8uaEJQcPdjZMuRHzNyloDqiPdZ2KcJLyUUW7e9WPnLLQ2LrkSR5uQZNevo=|Chương 234: Châu chấu đá xe;j5DN5TbRs1yV/3sgUDUhh8bGPixiLCyn2/rkHhNj/V5sjYJsbraopA4z44nv0zM5qxG4WZPCNGecWAQiVLJu3CbbY4fTJs2CEQt/O3ut6cuMFKFUUHDkebbeeq+GeOH5jiL2JxtfFH57xsgWanC8jejKFXHLkim2sJgJQX+hXSU=|Chương 235: Nhất Đao trọng thương;V4mbwLyoCr4Q9e/gnsoVnrTs7gQUdeRLtplVZJufoIfmnD5u+wbfiHZWl4uFvIcA3mTn5PtGLKN/OOTTjeTbbTOi4SSQbjW8Rd3rahtlrEJCqkmjZ39fFVcupWIkEv8FXSFWLWPlw1URnlJ//h+xppvvL4tdPTgTAgQbNBqvKFc=|Chương 236: Tử Điện Thôn Vân Thú;hc8k2KNT1VSUzMRX/JzftZOg9aqTaDC34vo0H+Fe1h8As74uXyn6PAW47e4ZCMW2Y1crHPzKpnpCvSzrc96U49IqspM1aw0BsGuuGyvTMql+qpEyfUxqGMfYqitBn9UCPB8286x2EKlGfAX6SGePNr9MiUecpuaIreSvL6FVJ10=|Chương 237: Long hồn đột phá;vA+P14dF6Dm5bc7veVYJOpkdktUGJX1jTj2eCVipjtBdHTWJeS+98dgNWrm7emscweEwMsBU98FcPKttqiO2rPBoteXS4oDLzS3wqqddYpt7oTUg4bcIZeDITQpInHFszd+78oVQiLR2DxUAPwyzrQzRofVc1RPpzAjf3uirdy4=|Chương 238: Võ Sát cảnh Sơ Cấp;EQCtyKNOMi3AQircEXLVb+alghsyazLRVHNtnwrTdCEroTII+A1PvXx1GEigMABVIp4rsgLqQZG0z9DfaN+BaOP0tD8NJhdHLCF2ibq+4wfWzbChs5iEBKAjoTn44SP5ol+vcjPR5LD48gL6gOOz+ja17cB1AulZblgXAaOZ630=|Chương 239: Liên thủ hợp tác;lHy7Vy+he9OHGiBRuWtOyrjpsKb08BL9mOI4VSEz4HsZx1SHx6mg7YWhi46FqDb20++LR2k+n7i2y/aPSfbJRF7ZxSfk894Me2u0JrSKmKImpzAnGZrY+LGFIWoMPugxAiRQ+AxYzAtAUGedx+J0+3JTQS8fC9Mi2r8dtoeyqdQ=|Chương 240: Tam Tôn Phong Thần Kiếm;o1gVeDTuWKZPZ7tKqKJYjE18jIODq4334R62eu5T6c9bHuYuB9mHbjPb4BHKf8VSC8gtmvfWpLr6zkRrtp7vzJQGeJgvuUQio2LSMMNjebeG46r5j6nMPimhhumeH+LftbL2bRbj9jhNBaqxRMtJ7NXGkzFn75Ao/pawrnxeKmE=|Chương 241: Mị Hoặc Thiên Địa;Sezv7/JNUD7hbqJieibHpeDQ85/tyK9UABDtZejzvEuZO4mBhHUZuq4daZ8vyvEqZl0FsjRbrAVXptfT4Rt0zW3HD6oIsAPpd2dvKbmQdcuQWPkG+mAyXPbKbKv2U6mY/O9Aenikoss0WUbljZWKYJhgKjziJsvNPOeGjyZIBaI=|Chương 242: Nghiền ép Lệ Vô Hồn;/jjnny77umd8nqp71mzbqY1cmSu9USl/xQ1kEeEux+40MT/wZ9HdcFoS9CsKTHkYdMgmm0lvHHqzaeJlzQmAdm8bpyhfhRl0kfdZFk1E/0ZtOIKSBigBTBXRJpj0heKtk+O3x1w5MyzuOsWx+U6dTL+aJ1bfePeWKqevpZipW7w=|Chương 243: Vạn năm cấp bậc Thị Huyết Biên Bức;WoHo/LpvY9IzGgyVWzdUqaIB5ihHGk4iX1nx6TyAISET/r5lCv7Czm98gED/iGOIf9sNu7En7AyvDljhdGHq13favPnhSAv7DiH6jMX3fBPk0pkNq8gSSg1hmRy3ZJUo19V1s/pqbuc4ut7c3aOFnrn6qwkC6OhpFEc74rh3W+4=|Chương 244: Lẫn nhau thôn phệ;eN3o8LY7gs286/8ay1FDiexO5hf1q76fZs6a1d/nNRdtyAI77QOn8yKouTf+91DKM8FgI14lpGFqPHmDZ9RlWqAN7xekUxRsP/eL1guTsf1jRWuifAP7vO/if2dmQBkoBseiq9CzYhb6VkM3oCIwmAeh/s9/9VpBJvSbps3OQk0=|Chương 245: Bách Kiếm Ngưng Không;N5wsvqkOx7h2vrIgBS3+QLfnfKA7BHBnPPlW6Q9jbNej8TSFjPNqdVK9Gh2W8c6GgV+9wA9hGYVS8BRd1xJcqBCKGe2qvkRFFsJg+9s9PNf2tK4++dP6CFPSUFSYYoVmmZNUz4Sc/5mqSFP6WIYp10yrVcC7fXyHSHwJx3B0DvY=|Chương 246: Quỷ dị huyết vụ;snjGKEI4G4HUJrlW7+2UpyOsMtupsFlrqXw/vB6V6l64DYIYVOpQqnO8TJfXdU2Xh/bLtfKKco6iIsQYTUdX7dR4dPQDDoKbRl0u4geN/fHVB8uGssIFaLE7IBjQ98CNv7at3zXCq8AV9VcEWBy6x3AmohTek/3DlFDmaphklNo=|Chương 247: Đột phá! Võ Sát cảnh Sơ Cấp;d5vgeDf3t1BmsG0lbv/2k46SypxaXF8+kRJdZwUCUuWdP/6WSG/Y3vHlaJKT2jqVFwlHN/HnS+Q6bGw/Rjwh/qq3oBYlJVTtGrX316axAlP6FCzjwE0hcSesMp4/RyjzlIIDU60HasepFmaxWw5VBCrFAeagdKW1bR/W3MlCc0A=|Chương 248: Thần Bí Dược Viên;1TZxAX554hblmXlDf+JFxDseOMBcurw4BAEhR3wRVq5KGIkMWzs9Uo1n6eQHNK3s8J3VMmDhGB2+x/7GxSoIxndPhRG5CvGCfUyipFvpVvpIZVH7RouPj6GCP09jbahtJhZ+VZM/SIvnAEB4wEvYd3G66SiG+r3hUBGDjWf4sEw=|Chương 249: Địa Giai dược thảo;OJ5iuBnLp3PpeUSCrvVf4qzCtMtH4m0mojo0R8y8WAE4aym8tnE3reYp0x4SJCPARnoHdoN79Vv6KlvouHBYRk2JzxFbHHxUw3H88fZC5rsNdpWET2hhVj85VzMVZ/dYXeQBzMsYCYvuAyqVkufEHqUICsmNkCbLQ7AjeDHG+LA=|Chương 250: Đạo uẩn Thông Thiên quả;hRdPENQu4odihIlTGqqZ/bMuqSdUjtmZHJnDb+fnILkEUZZL2yJhnOYH26Pvf9jntvy5i738ckxUiu4jYkuziBOWJGKPSbTrfcXsn0pMFv0+kaYijs7fZnmI1qYJuM40c49exZFwjwdZHJLVgARpA7fuduOAzhOFr6NDF5bSloc=|Chương 251: Đao Ý Đệ Tứ Trọng;nDy4claLovpxGOKT57/XfuQfKvim0PORYuKwTQdLH5uGlnAF2++6kUzfa+ek2x0fX3Zw3S2SEJ/hXTm/x2lYmX7y2AZ7cJVyvt3cnvxyQmhoxcXZTlbFChcdbJGbp/jUdx+1Uim0YqRjo/65tDE+xk/EOri4Ac/in6ZV0fmM8j0=|Chương 252: Lẽ nào lại như vậy;7xoGVoBMmPet1oxcSQpVLuX+QQunIdCsjJkRUPEFG6/fMLaoOSAjFQOSDMMt0aD+2XE4bT/qdeRGsWrpYGBhDIH4BQY5+LvpUuHq94x0XELo0nS43qx+inlWjADXBIkPSLP89vqv8H+dSj9518n6lhk0tNmxZjMc2zOGGLGu02M=|Chương 253: Lão huyết cuồng phún;eUIzv5VQl6lI6nSFYwgcfP+U1cSJjN4u3hzXHVvqAxlYSQSUzhd2w+A0yULRbc+wx7vtokrwc4EH3CXSU4FOHHgJHH/UYwbowU8SKEClYWyQDZ/ghB15ujrR4nphp5NJJDrIKOSA6Km2OjwCBjl3zml7cu9/m0ZJvNaZ9mQrehI=|Chương 254: Tứ đại gia tộc, Dương gia;77o68DqFTYjmX3oRCoOHM3axI+BlhYdM5TiCMbkHil12HcffG/kWWiTGzTiLmPg1CQRLmgPbukyjqTKOneGfLPprdXdFwl9tO1ZHhqGc57MZmHTvKn6zNpiWgC6Zc42vuyx2wnbwbprjL4BLV+VAZj9xoBo4ap2kN+uhKdkiIWE=|Chương 255: Đi Dương gia;1GHTQxkD/GSJxSQW36iOHtcEbNXZC+2x+ypgZXeUjBu8Myrdcutg8hpbRxEhRwySa/02dsUzT93aAvVhi61vtvUPEowPnZRhjJjuW25BcA8k3KzfFIeN4QE8zYoijQdiOhYaJARPFqDT1h8X+n6DmXtmb/pPX1HPpqJzQ1ywXZY=|Chương 256: Chớp mắt vạn năm, dường như đã có mấy đời;gIbuG48QGrLJ1MR4gaXJgJK/tICmAEHz+rICdwMFG+Q92FBf0bo3CPQ4a49RDrhuNwHGwGB+Rb3+/XHhh94mj3FFf9ogwrpV6IuvoKs8kBvX3ttER3Xg7QNKKQFUTPrPfdhAxK5U1caTuRh2hlrPJ+aUetpM0JbM+GBKwt0ASuM=|Chương 257: Đi Đan Tháp;dv0ItBy01qJTbe3QU0ZLtVfwkT/wsThtPxLFFqIk/0yTI2DQTe9BAlZS8sV+la3y/F17b/AHELVXplPQVx0HBbyzUXzfsxbBkgadCRgJ9Bqsu0tWb9mHnxDoT8vqzYTP3TJWu5ML3+7opaKp9aCztZuYpLEM89SF7mEszzfCqaA=|Chương 258: Khảo hạch Đan Sư;y9qWTJp8AoDseuCglwDtvOXeW8lB/0W6SBNQvzhRFQs0vEzSJH1DXu7b4RPiRlZMFTfjonMCBnn0EQbjt3/rbUQhvOTldA/cTF1Rxnhrw2nXUcFpBXg3MjUUJYUEh0ZVWrlVlXUqBqWx2hH7wWIQcEY/jxuzqFyxREIYyDBVQHU=|Chương 259: Đan Tháp thế lực;2wPmiquEznbpaK6yRzbeICJYxZIVAxDGeA7khisggBFSNXSJ960reNB1pvrOrtrDhcGWqM255fMNlUyu/SzhZZxPr6fRitEoOmYoA9TS99gmNHg2bWRbP13g6aQRFNTlnwplvDMF93GJBMIIhlWEf7h6VURKpeuQFQaXpsknebE=|Chương 260: Khiêu chiến tứ luân!;ULCmn20YIiRPXskgXXz4E413O9IDJSScHRPDJG0WJXMOEkxLQJLxfQz60vrxGbK1LxWCGdoc3x9ozfG9uWb3kATyotUPRfYIExkg/2r4lBu7qcHUz/VxL5lMUjE9gaYHDC3H957GbT03F9O38n96ZeY8JLXMZgWRDftGio21Ghw=|Chương 261: Núi cao còn có núi cao hơn;x37LTk+s2O7aytj36DMLakudplxJqbI50J2ptuUfpnm3Mu9tjaoo2KI7zwWrsfTjLM+o4haLbLbfWdQkf+4Pg1uTLaf/6ZVy5aCW/NJ+bPAfOM4gJmJZglIrF1URL73Ax5bM1Uj6BKlQrCPLHXncVofDurJSX+wHQollQODMIRU=|Chương 262: Căn bản không biết luyện đan?;aIcbB1iizD1jD2aPKl91wv4y/RO803iFthbuJB5ut0uwtx02vsU4eZHMd+lExIc6SSRx9K9pWeUGOiUZRnivUmKRHHrC+Qx3yY4IvmduGEk1GDnxPoCNScpT2IpdWJOxgTkJDZW7EYTdI/9RX/HmOyrH9s+UPKk4x6gnXfVVwm8=|Chương 263: Thiên Long Cửu Trọng ấn;8L6zVvxzqsXGh+nKUxeQpCmgMvgAJGcfDQFBwkQELviuTMYbB0vvQlLdkQidnIt4OqcRmss5YRuamB+QQ0uuxfa2x/sCW/uMd7WoeP+yPBrEfZcbfPZtRt6RzB6T3uF7YatO7NsEOuNQKWqcJ3SzQrph2AEBBxG+qWkVPDzKS2g=|Chương 264: Cố làm ra vẻ huyền bí;AXnh3UiVqSVSVF2UYvco/KfVXEf6zBWVt1U02HEytBBsaFaKYrmvb6joYGk9kTqbhWUOlukpN5iEMKiYjaxapnMtYV2Ec1Tmbc7oa8PQqpG1G7aniQXLaYmEoblvsq/2v4MJwTl/ojRf2hKDEr8BpnWMLQolee3EmJXMNqqLeYU=|Chương 265: Đan Tháp Kỳ Lục;CmgIByxpkxiZwFMJClv/q+jjGOWYOWH+7Yd/0IVmyGFLxl0Cx5TWqZqasePotKFYOMnBotZvVfqdTs0KNuytZmMPg724dgS/KquXPob0m0eS/YkshNDakt9VXYSEMKOD46kvRVi15fTwVrNV6jTveREy73OL6grYeDVvX55FkQg=|Chương 266: Vấn Thiên Thập Tam Thức;miRMhDtUnFTiRFe6gfNwDNiI75SP4PyBIU6zxRC4iRIGeXfmFB9yivr0auU9ZMrtU/8Es6OUVMEo7/RWwr9OXWS6G4prInt3IPksTVdnQyusaa6z4gbfuYI5GrCMhs6W8FvNjepgv6aGEkQYhUZTzJYPwqr93IzMZ/L814Si2dk=|Chương 267: Cực phẩm Võ Nguyên Đan;XAbuwp54OSy9tSf7rBH7htUrE+ZvH/INKPHhZpbu6aY7I1OQwI5k0EKOuW3KPLiu1nP5syGAj9zUuCPqxYQpToDbscTK+uTUa8JZ73NLoksuCuNtuUpIIXFuIqDEE7rNLyA0RvIZ+JWGVNe5ruOeZI2QtX8FVPopP9amohOYk4g=|Chương 268: Đạp bay Đan Lô;dB3U1p9XtD4WqeptxPwh8eEA8kJn5tB6bVBWEnYmfxiOXJdqVjRd5G24sad2qGA4xLoxV96/YfLFO9vNbbUATRHXSTiYDLzaORb7oz4Spi14dvMI9ApM3jqlOYsGblLC4fjvCbk6I43wcWsYrRVFnoaF0FKEMbyqqaj+P+i8bKA=|Chương 269: Ngũ Phẩm linh đan hiện thế!;2+MW0AIcpebuVG1ctTD7l/5K7qSPeU2QnuacpjJhBcdGjETuC9KZPfygCfZwQ0Ern1T8dDWLEh1Xh3co4LZ70qDeQGcn+C6/AxzpMvKBkOdTbAI/bzFtvpCPXWVJUR9I2wBIYu8RgqGHOAdYPnTdAUWcQmbRRZTNoG5URZLqlPk=|Chương 270: Tam Chuyển Xích Dương Lô;d8uOfIIt+L4VxELG+n/YkLukS1jl3ryGY7EhG6g0Sl7EPWM2ifzsM/IS1HfrJO+2nqSOmqh10vldt0/XiyFv+naRSfxMRv9p9fTA9cQFAKA8IQz4albZJb4rL+SzIOgKCheQUTKWi5zzZDHtQOWWRlJxsE5pbSD0zf/mmZ441Ns=|Chương 271: Đan Tháp phó tháp chủ!;r6NOLNIUW0j5DqVD3FXNz5V8NNc6DKX9Y0ompB1mkqtPNZI6ENmGM0nj5EYUKmf0tecStO/0qYVSIL84iHSU7UYqZGKOLl/DFtX4+NnpXyOSG7cgkyBFTeaNmDhY4d6aoTIzfFMbPnqI1vrQKTPx7dq3pBvjozI/p1d3L2YWLXM=|Chương 272: Trở lại Diệp gia;1KMoarIBotelmLlWM7INtzvZM+8dKGlVnqRJo0JSAmV3jCNMLKRCrNyp2JVV+19auIK/b5JhCF8MESU8sXHNxc4SrbA2iDvxz9tFhGyZzfAdwuyxx2jzF4MgAF04Rpiom8mDQ65AtefUWt/fzdfNgxhF2LOXSLe2C3zhCGuAR9k=|Chương 273: Dạy dỗ Mã Viễn;rM/oEJ0J8ktUKSI2qEpRD6StwH1gSKYm5R2GSYhw6kpfeIym+uW6h+9zzRlkOHLEizObrwPWpyetCJaCi3q/QN2Q/HhJ0XykmqtPBX8jfrBZtmgisDj06ccvUrMNuMifwKxMeMl/EhzpFtk/yuAJAryaEYUWg1IquOz4AITHENU=|Chương 274: Thiên Diệp Phùng Xuân Thủ;uYUsqT2ovEqIabWbBMzLig/Y5JpJk5UaAR/TIfJGRa+Hle95TbOsJN0sDTrdG84T9A7Zb+vCw7V8I1H2xqGUy126k0vREc4GEcc0jJzJPMu4m/hx4UlN4C9V/Tyvu54dE7ZJTjZ/Gw9WhGCm6UbNUaM/DryCKNmqUfkpETQKQcQ=|Chương 275: Long Hình Linh Đan;rdtvx6jm+xho4CwdQbCVPtzTBjdIV3ztJzhoQ90+wpVLnzpcvwMqq+MQccP9SEf2GSjrQ21lkYGSOr1F+rsEyCLHUsdEzZpavNyPYk8zXDIAYBlnAbx5ey/0wMVe8D1ZjpWc625qZlLAsZRKhu3UNRpwRLKCrLdCBweaeUPPsV0=|Chương 276: Bách tông thi đấu tới;pE5p3GWk+qKEdhKDPyixZF79FMmVtv706Elm7WVFudqYJDakW2jynrp8xChIQ/9b48i/f8CryIY3GfbkT2/Rp/s4iFYoham7UbJnJ2c/b/ZF0hgwPRJ6M/CAGKEZmEO3Q8XUi1e4KufSjzREjmsTsRegVHkj8Lkva5roqO3LrNo=|Chương 277: Lên cơn giận dữ;NtjJdGdKHiwNX7XnM28Mfv05HSri2MVyzF2/9hehcCQnw4syiCNn9Zm5HH2ALOj/kk06YV63c7UXTiOTfJKD3tVCSHZqKmR8ElrFdWNS7XJbonShuvlNTEnvl7EDlZLLKOumRHfT5U2u8ZHUiZ4xdq4wgBBiIlho2wxvZ0uxvg8=|Chương 278: Cá lớn nuốt cá bé;ka3ABlYSX2eC1+KNc1huMVFwkZNbh7QAUTXgEVYHEXae1mg3p8+KjmHZWdjbB1f/nQUEM9lTMUi8t2QRNmNXwZQSXxYH1OhlEb+GF8fMe5ZLXoSkSqzQZYvNa2yohq7ru86NHdMCwarCVV12+S2okCiSeJH8GQcrarDGMyA0bUA=|Chương 279: Nói bóng gió;AtUvbAyJvXXyKdFGvN2L9ULfHJ8PLSMBHC7+FcYstBlYJQfNb3xpW0uLl2Nal3tziw52CQZgeYnfV7EU2ovYwGW0qnjtutM4xsIH0/m8r1ELuXY4wNTQjOYLavxNzvmqvsGIpNgNYSubktFhO0a8/GjaUlC4KsiMJk11vocNQDY=|Chương 280: Trong nháy mắt giết Vũ Sát cảnh viên mãn!;6ROG0QEeLtJmAMXcjEvzrbCMIi9DZ/g9CLxbdp0bE90a2g5ZPtUyS+VohlSjyJKwvUm2hC3sZhUrWOiDeMu6Ln+Dbi8ESGSZ4heikPhfkIx6HJosdyhq8WP5XbyauX0Gtmq74pYlGdcZSdNhTYFhrOHq6WKTD1JmLXLcHO55MYo=|Chương 281: Không chịu nổi một kích;CtK27BM28GO71FtAImi+XOzf0XLt9BOEa+3rj4xRAoUw9YNH2HOTWfG1pvfb121zoIPFI6+UQHFpHldoAvejyE75st7+Ubq3J4KlTsKQnnLB9tTK9f22cw9aAZqqN1Xz97/osMc5gG6n6j2lz6gus50YPhH0Vw5mhugah8kffcg=|Chương 282: Ma tộc tàn dư!;KjbEp6nZD4mLgtcXW6Q/765FwfFSIs+MhUb2bAgUlerM7gVtrPrw4qXi6H4Fob97PO0V9tXJIz11UIr6Z/sk3FcXAhAEaI6mnkZ0oGCipR91e71UC0cjWJkUHs2lVVgeMBW8J0PSLaQ51oay+D+KrQwQz7gnTNQQOkbd6ZhO8ZY=|Chương 283: Toái Thiên Nhất Chỉ!;EYVukU2RJ4fBiJDb91Yos3dR31PVnIx2u4k4KP2+aS00znS76NRHnd3r+hJQYdt689dffJfxODmZbbY6UTxdEgtlnj1sNPB+PySFmoZLud0ylc2RS9KhRlbQ65ufNEdCf9De9jRT3RC5FXKn9hAMQ5WQVZBJ/L7Ntg1DprhNPX8=|Chương 284: Thôn Thiên Song Giao;UHIlDCTNqcF/RHQXgjPlHXg/rE9B3jeuYp1sc99KN8OrGPPSL38KCSqJM1TY3ta15ZkjqVPEddjJ8KlIW6cUx0ds0131p/YwsD7uYHv66XY7BCl53vlJcEMAco98y0M0wUz2s5+cOoNsMExpYsgewQ2LQBfXRNCfRD8HtWmD0Q8=|Chương 285: Nhất Đao xóa bỏ!;PfS1f0tZ0VOke7edg1ZrlRg8iGs4cX5sWJmvsdRd2z0HIiZbgXUIbuXVcASw0j/0WrwHHWMAxegqbRzso92J5WF9ZQTreWk7ygswhyxWso+occfklUTA7mk/1NrTSSDa9Xt06eytLchd077fzizhnyhMX+pUC3Cajeysuv+MBqs=|Chương 286: Hạ Vực Đan Tháp phó tháp chủ?;xzc3z7nLmFsQtFPAamrwGk2mKyXwM+PujeFA/AivfARFRcUaH7YsXc43vHL2g9dAK2YKqFX28S62CS5QdT8ZSuzZrFZYCETTOksf/hJ3Xue7yUC3W9qNaT2h0TbZG7GQ8uXkBvmB/s0Mirihtma9eHM9qVMZLtCw+Wt8SvGlrgU=|Chương 287: Thế cục biến chuyển;Ki0pK0Q93K67eP5NY2g3UgP8Kks7Dd5ggc3Ev6a99B8whHJndvZrwgqBgdgTUQuwebI/yqAHMPu70qOvtrQUcFiR0kidfWHYNJvvUDYA0fUz+IyYWxNA+mNuqtFFwGEAoxmREwIgKsmMVqfbG9OH+5Kpdtmr5i/wGCdN6t+uHBk=|Chương 288: Nhiệt huyết sôi trào;p7CEaXKJzqTk4XtnL7GCvfUoMba+onlHHN69/vs1aksuOLY8dTLUO4HV//+h+pOFfSA474VJEZ1aG7NBapcHLAdC55HL7sfwVxAP9TyNCFhSg5PVcCjANq0dxXgug1ZkN43Ld0r6r0OgJ2Jc55P5Lha7livSl2ze1SxZoH0RkzQ=|Chương 289: Mục tiêu Tinh Hải bí cảnh!;5uGB/SD0EnNFNfshDPkTTtWGDv2NM3TfmVlzBVnZLbaqZiUkFEYQpagysHvSjLYrGalG/oaCl4u8YQEkSvS84voomJoEWMn7QsYI9rsnkgdOG+at0QBYOk1e+XHm/d8X2tJDx2woj+Sx7KRAYnZnRX1k9MEWbaqivDS5EbRJ+YU=|Chương 290: Tinh Thần Chi Lực;546x86fy33q3FcKmhcwcAgtUX7DlPLDBWGE8ZD/4Q4KH/OzS1mWKtw5q1eO6TNlAItBKByduAflKxKHIXTDctehqbyKNleMW9GrrRbcbSeO9wSQB8arKfI2wW+cGW2BsLIcq/Puxtv1CqztZvUJArgQM7Ej3rX10jgMHN9Lqzdk=|Chương 291: Một chút Tinh Mang;dx+wlovpSLI8eL81tUPd7WZ1CfRIKAs1LW4cbN9d12wxM+Hp4rP5UTA+PnKyBku8ND5+CH9CYydqw67w+1yE3Eb+QL6U+30os6PaEtDqWzuFRMhKfGZI27YSFwNYVVk3UuF91iVmr9ZYMzKgVeieiZ/Tuebikggsk0ROoJQYBoA=|Chương 292: Tinh Hải Giáp Trùng;4OHuQ/2JDkTcUWXwrW3Mc1zJfY+GndI2Hvew6YfhmN5QirPpW1nGV4XLHxc8uueqVGenaZk7H0hOcRgUPysxw63FwIN8hstGii5tuHQbDUOy3roxqzCjufnSfvsCQRDm71EzHIQUiQn71xc45tYg4kHrGhnAr3A8UQKgrX8/auE=|Chương 293: Kiếm ý thả ra;5gjn7yDp/pWYoEogdPD665RyknPxbDRRF2MrphIrAAxnjUu4AHi21QrlP16MRsW6YrdxJxz4d6gymupRMYXIR1G6UD2Mtw8F5936skMTBS+XLbCq0u6alp0Fxyn3nPxPX+1QqM5shJkGZDXXmLLdNlL0PtSEz9wSpUoytLs+st0=|Chương 294: Tinh Ẩn Hầu;Os7loBu5XPjpqRJQpbmhU0a/ZQf1JLsPAJWeZtE7jUC+8jR0ot8uDH6aXOXfcVF2g2UWJ0gWW1GKt6JKf1PgyHveUdknZKaBiy9MIBzskoqhseyuOM5Wa5TI9bCU9p+OasvyS7OvfYd7MCWhHNvOp6e+1lDsd0YtvUG3fp2dceM=|Chương 295: Tinh Hải Vũ Hoàn;/vvuSONH0dW49vnVbmdeYpMRywrFyzybCWtdT0tAH8hFB7KOj6LcyMPAtPFqX6Md8e8AVBEPonK5L7pe0zdYXx31ZzNjY5LXTALlBLKzOodFyPZqV19lGulpjWbvu5klrcTluk37zTDe1vuxHpwQqeGIW8JXcWwK1WF8A2wphKk=|Chương 296: Mười vạn năm cấp bậc Vũ Hoàn!;Wj5WCZfA++5YC4bbJ+GGVtuSCpDjUC+Q41MhDBqaL4tpV7biXpfjoN2Lvse2cN82aD6aLWBxgCp7p/+dDxZxSCzkRDxfPJVddKbFmJ4LGNn/blWK+LGDBy9hcO3UWA2WDaZ6ouxihZPvPw/7EjLr39WJrOHAEee2T35q4SGlJUs=|Chương 297: Luyện hóa mười vạn năm Vũ Hoàn!;8OeZj2graAW/TjaVhdwrmbq7qFc7prP4RMP8bsNOP9DYds3SAOPKTS5QN4al4uCF3zU3fqOtFr7h9d87WzvkA8pL6aJZXdZ+ZNM7DjtSx1NRHXNLkf1cYGSjRjD1BtNTjt9s9xPJmz22JBajni8GUVKQ0jQdDsx87LZUg3jaONw=|Chương 298: Tinh Thần Long Lân Biến!;A48cjUH23KijSmLliTRXfh4HFzHwIJ/l+l3Dria9XhZsDDz11AK2b1+s9DteCmyyRKi7WuhSuo2dR5obNiD3Rt2/UHDX33qL3jMJVqhU64KPHp3QlsWR+dMQLoNXnCbN4pwsyRJq6AiYx0LB1ApLfEZwgmKfIJJ8hnzgOQ3ONAA=|Chương 299: Ngươi tới đón ta một quyền thử một chút!;cVfcUHsQB06ROSr8hRyX06IEzZtFPoWbSGONeD6LiJhp824W9MOYi2zPe5/2Gf4tDyDTJ6OSqpNvHtyCHSfKAHRUC3Dgp88LavmM7dCeMOv272KImqlA1kvHanTR7b3MdQ3FC20QNXrTzQ+uec3c+X2GIAH8n3x6LszfMqfwIgI=|Chương 300: Kiếm Thần Các;6c02jJq11Zi//5zCzLiQBAixvVUHxRgMPSSogNzyhUga1xE0dS0YxdargbOiXTKU68J8nuU+Wwb1W0wNJxK4kaxa5ukVonqGM70K8MyacKKhc43oSPmuPB3FUcLSTcYM0rPycRt5FnmUzmkGrTdq2lJD3XCc3c2pKPqTe1LdGD0=|Chương 301: Thiên Lăng Vũ Viện;mhmizTMoPCjEQLrf5/8EyvOKOYruBTrv0WVmMIY9YaZfAYxDltWvd0Z/ydxMspFfhIYes/w/4w7e6F/tg62VO3U7brA9umjc6cBtL0ZEHPnRU6XhjsSkQKgSa4dJS7m4k9cJF2l6rrPvUgkIyQMJqDpXrSUW9knvL3aqIpTrdgs=|Chương 302: Oan gia hẹp lộ;a7q1b2eWfQhn/juCaKAitG3iFHsyBzzDcmxP9szCQJymb1mtsaWurkBo9ddqGEpJu3ITgZ/e7d3WQXaxS4I0nDVwoGsVDAyPj55wZ104jIoRRjemPSdif1y2szz9weOhZm93evLRfJ8fpDcTXQMjLJ24Y5YwUw69y0/esiQLV6g=|Chương 303: Không thế nào trải qua đánh a!;1IWlnkUOi4BMlQZdv3qji/22vL3HT+ii6RwoUVlzsNK2aH55Yipo5fnHGBP5ylT3WXdkvi2Si8oGoeb7DW2Ssg6wwrzUlaYz9vZrTVWUxEZO0Yk9BxBDlTPc1VEjsxCxsnsV3vq7l/XIyxSpvgMkGHmlHx/ZDBJyi5Mp+7GRyO0=|Chương 304: Võ viện khảo hạch;FYLEt8oEvCllYA2470mN0JEyKzqY2JFb0qyHis7QwOBB4sUzlw34JlbFokjHn6Iw8s02L8urbvSlXNgfB08PW+6gn8mDKhnrTwduLHyqFmw4stSXMpEiB1yKbPypVY0Jo4w4q6Qcf3yO+bSMLBdWCPKbwNFIkSASFtqBCdI4RdU=|Chương 305: Địa Giai Vũ Hồn!;ch9UcHPB0m4dq5c2kQgiTc78WpvxkRE5BiFtUGzJxgfzaRuiaQvm6m5Sbqa9+ghtusa9ddNeHhXw+6sLgzIvl1v5j0KVazOjSkQLUJowWpznoXPFMGBdf9KphoXGbNRnh1poemNJnTP4mM1netCD7YPrCG1hVt0RUbKkP1fqNwU=|Chương 306: Thông Thiên Bi;6CLY70R+lIZSWls9lUnLnRzW4bILQB+rc4pWnAwizwDFbzMA8GVUHUPfCOvJIKPAmcBQpcgVPEPACCsaJm4kKcYEDGdrSYCrjGVpoObmkPdDFhimgmmCjBoEg97rKWdLGHcDESpp7kCgfspzSWcWiA4aC5XHcRKF3qgetBk/yKk=|Chương 307: Cũng cho lão phu im miệng!;Wpyc8F6LvuTws0MtbzpRqiUJ+eBECwO7VQW2Pt13/I/gbXYQoDUPkY2wfo2hvgcWXv2FIKuCHN5k+4X9nyTnKP/gkD9uVX4XF1U/3JnpsM20kboVDaMcALVFok4dV/7LUtoDsA45t2FVBs3jkCYn4qOW5/OA1yZaaYXgwqvXXD4=|Chương 308: Tử Tiêu Phong;UZl40lBqauAcO6YqHY6nY2lboTNX/BcWmY7sFD/VfK9RasN45n+WjsAmky5IIl3yTA6OFUASl76a22d6qspToYaZmQtCDAvDO8Nd7dbCaAGgmrIbTlIeGTizxWHvssesDN3YmYOozR5NKC/Bpy80Cr6mtNSH+XGEHM2/n9I4pqw=|Chương 309: Tam Phong cướp người!;x+FOQ2VrTb2osbBAdyZJ4tlzi5LZNbqTT9wpoPurw3x2RrBh85IbhBUsXvZaDkzikxMNkBHsfUd7H5irvqin3NiTb3W9SvZGq7IV2kPtLvEUU7hiALadz9GYrdJc/mPYpzHA89TQNGhZEHG1c0m3d/n8mSawMpT2PKqk0/kib7w=|Chương 310: Chân Truyền Đệ Tử;403VoggqNfl6WmVoqgIK/zpqYpWelHjTr1TGzQiQLmKuR8S3SJW3e5hX83YwGxpyahpfHG83vt7bpuG50XkXhpa/aGt98Iy5BoTEd0spr/zNP4Cmd6TWoVZw5h8VWoNuxw+tgfiuVXyIdtU2QiLuw7XV+HOCVVpv4rTZx0hXqzU=|Chương 311: Không chết không thôi;WtGj5XyfxwAZKgR8tLHPJzJEa+9sjH2t2xLQxG4dkD1iKjpIssfy0deFvbNUKylkCaz8iaJZheoBUskouUsCzfn1BBXoXQGus6amXiMkvKLOL9Av9XE7qJu7fYZzy5ETM+UdtGq0KUJq11N+UZg4r5yWEt3/07UCnPpwjajqwS4=|Chương 312: Đánh vào Nội Viện Chủ Phong;NWqcyN4ZUCYTsTlwWePSguYSksgb1ye/okwKWOlGFtKygi8MqMs99wP5jn9ABVojhbMc4lZfv4J6mkNysp8FRUNBaTnizd3AinPYQ/As4yvYEHmgcqDGDBjujsFFxClUBa2BBAJbOcABKTIVlH+00nV7f+VGlM3shIUpcJVydM4=|Chương 313: Võ viện tin tức;ZNa3FYtgyZZ9IpyoM+1hg5yTXZ8owqXiP6gZ6VBTpmAF85JWT2Tma37vfIADCDPcoO5kl/btGEV1QmzhjOHp9nbp9z0extfuBnLjT4d7XmTH24UgPOP91cMpoI0+6Mrofsm8EZBjh5OUge9kekO+Jehk6Wq85yhGl3//CtKpsg4=|Chương 314: Tinh Thạch Phong;x8P52/ewQFyJKLOYFlKzc2qQ/8KN3YZrjOFRs+142AJZHt3hfyogx0BVsho2yYbMGQ9IjAYS2wQa3OkqHxadERNiE9p5QJxQEUxuVF8IizchCvr90uqtaVQSJ6NkaI11yiFXCDeuopvHtMCZSW24FR9NC4z7YViuck7GhGFnTHQ=|Chương 315: Quỷ Dị Khoáng Động;9tmKgCYRKWN70OokXK+ye61/fui1r4z1pC8assXDcF69nFs9ID0mZD+RQj/xL1u+XbAl8uaISZQKi/aeMCC5Qiu6E9NhoKVbba6rrf5rnfqQg5Y4G6YBWBJbWBaKWL50LhJ/E9QwG70oz4VVBnrNLl+/o0VLb6/JRqYUbwdvpLg=|Chương 316: Thực Huyết Ma Thạch;gbZWffykyHAn0MZ59U0itXAyCsBBz2X3hW0U6pLpyFUiB6CpVcm7wiC3pCyNgZcvqThRIsQGUrxYYjSCANVsKhyEpTj1/fflxYG6yt5i6lIBCekARNWApsdXUxPpUwvm2fLEvJCPbZQdP4lik6/v2JMX9HaIJs6wFFSPnoyHQdo=|Chương 317: Tinh Vẫn Nghịch Long Quyền!;wHjCfRSnkvDvr8Yiv2OKtFeWcN1UlWA/ezf0Ln/a6KFKTjrvBrK507nMF5HQmIYzL1D65aeqlR50o0ue/HXv+uWPybQcE7wvso1NW81P6KseEKNbUKUlU4r41R6Iq9ZjHhQW+xC/9LJN0JwavvhndTjKDl1yAvEONPd9OMbdXVY=|Chương 318: Đột phá, Địa Vũ cảnh Sơ Cấp!;JsAaWB00u5Ho8UNemztpYCzuwbGVwc3+E6snYcU3DguBC5PAiKvy6lVBVLxp7z0yXdlkuTlbLGOAFop1PPV8bL6+GKbThG4zWOuPMWQeVSvZZ12Evj2xZmvhC/6vAeKL/AlLLLi2ZFIpzqDyY1C/C6s2wBuDLOXfxkmnS545+zk=|Chương 319: Hạo Nhiên Chi Khí!;EvvdlcmYEQQSAnG3h2Pcws7pv3cL0i9qMbSxtrW07x1r8Jt1Hs2SzE6W2cLWDDUEQGQfvgjPofU6bV+3dXBGpkjctq6xZBRluomD3i/kRnAPMFMiJgQDcRTArOLcz2m29x1MTA/jwzm//vIvsIfEaVqsvpk1IC1ccbG8Kfsw5uQ=|Chương 320: Nam Tiêu Chùy;3Taa7cBE44txJBeUvTgcHzjSL6vmsWLSkVAkZonmISwRKikXtAaytDWQaRGWV+mjppg8E/HKeA+XGEcTsR8J+pqfqKhxAVe6vSlyk8qapsUj7P2qhCVaMNsGQhCnXNQmlZ4AqSftAwhvYHCkI6hPnwI4HwLnsDvdeOLSIorBtI0=|Chương 321: Cửu Mạch Thôn Thiên Hỏa;F28qcgoNxS/B/JwkJjIbpt5trNL5AsYOwjCgN+4CM7pxc8Z1wAhCm+K2ZhE5epCGpBJlaO5NtXhDMR9mV6MirFNZgjEaYwPDqKcrlPUWhBS4pUjlxrOvrJGRJwQC/dq76685yH+ac6JzGKaFKSumNgFJXd1ZnNdPvl0iKDGUOlA=|Chương 322: Đột phá, Chí Tôn Long Hồn!;aePR2IpTsujbeD1CCHfJVs/GoPBJU83GRFhvDo19FMQlczTwSwru67CGCSfjY++zqkcb1tBAnjIJX2sxGvk+TVw1axFdFSsaqGsuyuUlSryOpy3GIHvKfzKpSO4WDeR4JN2fHea1RWjaKaDWwe9t1Y7tLntrGcTm/rpSsHfH4Lc=|Chương 323: Đột phá, Địa Vũ cảnh đỉnh phong!;t7/FSbmijORmfdToLJhXaTfaWKHx7fiMmAF4+Bo1Bq8aUVcmi+8pSWf0absmqm+N86tUACEHJqW3gAeXpA9kJOTkHbws8XHA//ePfQJUDCRgZF+g5sPyXgnBsFeKWZJYqsJhX/GBr3NyTf2UgEUnKl1/8KljmrrPC16pPh2q0rY=|Chương 324: Huyền Băng U Thổ;mTDoX2HhcQB/+mZ+hAatG0gjtX5ihYg6Kcg0OKxQXovss3FbgW9XQFOmkprh8NKTe1mj/74YjEMR8cuTpN0cfmVKMDu39MiKSOW9XN5KaCcVOqYoiBl13XQQMnxlkWaA5QTi1ImP3SZHYcctIWaYZ30GzAZQJsP9S+Qmz4CVKj4=|Chương 325: Trấn Phong Thần Thú, Tử Điện Kỳ Lân!;6jGEGygI7HX+DWlsTJOofKLxpWKMyZgViZ3bxWDXXXkW/0x8S3RuMVyDHZ/xmThVjdv6zoqyDOknx1ntokr8IyUuo0rtXL2QczbPuirBbA2oDQ/5gKvWIZgCkwl+35q+XrbvLpYRv7wRoN4J/k+b4KfU7iQc3kbP+K6SGlThMjo=|Chương 326: Sát ý đã quyết!;HiYLCXR5PPwuvrrggI4nLzmuJA4ataA7oDxoOVeO2N5vmnhiHYqOIS4c5/GVMOIVURki2eQl1S/rrRbpCnOQE0bwcdfA0B2QpKrH+lx51XdpHjrjNVUIE+w94prDjUSRb/8Cl12bwLZhqF1B3azHlXSyCccjUYftV40Q6BSJ850=|Chương 327: Các ngươi tìm chết;Yi4ntTiSyH/DwwaBiPwGVlOFjB6k6N8fZEs/WMqWhQUTY9zG6UgI72qvdrK9oQfEx5Q0kdCUkETmElI0jAIjZ0GpbfYydocSGhU3uFeGoNkCz/8brD4Z5Bpyl2qo7Yz9wQXtixKfiR4zRVZuWxdWDJmLuaiS5OIztWnBm0nEbi4=|Chương 328: Thu phục Tử Điện Kỳ Lân!;kvjGLwrz0cmTwgnDpuvb2BnEV3UCx5iO++VrUAnFHLs8Q0oYANyKy7urqXlGaRUWrE+POpexd112/kR+46pMvVgFLCYXVoTPWxbXoN4kigvhFkVcDWSCDylCw3wPP8rsKGBnfS4EHtO4aBf1U9vapZ/co6Kk/CkzVQyAhKWecWA=|Chương 329: Kim Cương Băng Giáp Quy;g+/JeGL9MqXyfmiuY+kLrDfdY1/VPncYWOl89vQufEg5oi15SHauA8vgvtCzep9g2Ohc+H8lxuuYEaQML6qpaQSMTYym4G3/iso5J556Fz5dYiwuHQrquBbWq3cq2IwF9h2zLCRNje0D8NVhVaFLA+ntwbfz+6b5J1mYGEHbEUA=|Chương 330: Thiên Địa Vũ Cốt;DA2mhmVmWDRpwE4QzN/jvSGqPqGEb3GDJU1rP+5BadR3FXG3UaBvLUYtoFC29sij6bHxtRrgq1BzgwvBw/jRgb0CUYpKHKsdCGiNOEJWv5ZQsYqw8l/FJIEaLFbC/1tQozi/81BVtf/FNNTn4KeRMxBkUElOSW/zZxvHeuY0qYU=|Chương 331: Cửu Kiếp Thiên Lôi;7gMd3ljoU7f6zFsyJfN9Msx0eYeV7m40IjekZKkIww7RWnih+1jtVzn5CXjHBdZisJUxlgjejcdlBn0xIUF7GaiHHhqG9Na1+cxJdY62JOPPSwxLl81DL2QA9cBNhFCT+CaoA294gaiErbXxPw6mTpVRDcMWjAbWWsnhbMtQgHE=|Chương 332: Tử Kim Nội Đan!;luDkZ9IhOwRy8wbjYjfu9eJWdJRjWnGFvqw0zGsngjW8xS/9OpA0NfrBuLyFPKGfqEeH+Sei+JW4cT06S+2q2Bl69X4Vbp5cHzckMGRzJSw+nSyHyw79/aGKzAJDlFYdLEE4683MPesG1qwyROYyq4CLLveKVXVAXfxbawyj2L8=|Chương 333: Thân thể Vũ Cốt;jgr3snoKVGh8iRh3zP8os6wJuZ8yazlbKjlxhoWBEwl4WLQiJJX4Y1Io3f1bYD0OZ+GM/BxRuujQQR4bStA2dCr9OGE5huzVkyiqLU0zBRaCX1jiy2f4qWzAikQb2RBchR73ARusCMqBadDRuIdSM7p/kluxB5PukDJtzc1guC4=|Chương 334: Dung hợp, ba mười vạn năm cấp bậc Vũ Cốt!;x9DHg+kyvQbtkj6oZdXNa0u+37gH7QLyXv161zuRwDz4IEMsainxM7anhgkK1yOzDQRT2btI6MVWPsVY2BS0zU08SBfkl3Dduzofsd8HIrTkhFvtjmP1+RkYOA5hXBfpexEl+06lVdAMSQdb48RTKO5pvwvOLE+55qqVgO4iYHs=|Chương 335: Phó Vị Dược Thảo;59UHDZqd5EIVjvGpo8NXa89NLRn6HH1t1EV42JM/ai8EEqK5sTdkocx/YgkkibbR6nEeXKUY/xNI3W5cGmPn5Q1o79fB9lQ9Vr32rtHRdmIc2kYXHi8FUOUk0Qg2mYUhw5VagJMAa+dvqXii21EUibuUDeqKp+bX8BJ86EvBkis=|Chương 336: Cửu Đỉnh Thái Hư Đan;3k+gfaMb/b1DUIYEaReuXupTtctVpNFvYTmo+BFTqfKvDuMRRsasbLg2wMS/SvBW3Ic1BOgeUsceIk0irUDpOdKQ+p1KUkSIC4luYVfExdY+qdxitk+4V6Nqm8sjqngwUCr+u1GbrXjvy7C2k6GrnUmkvnLuleJQvOaVHK6Z8N4=|Chương 337: Lưu Đan Phong phong chủ!;TOc/IfJXMvyTI8xCQ7jqCfXZC9CgMBUeH4jEJIKZZmOts5QbZoFULmrn1EWT5sfjVqw+tZASdsoeayGDo9YZ/OFsoU/rEDxa+eNEGhdGxmZHdRXRac/LYJadHjJxY3I87N15aYp71/3iHepZ6Z3WjOoTmNYB35mzXNWbym+AIKI=|Chương 338: Đan Sư thi đấu vị trí;iCWScr5miPM6NeKFX/8gb5T0pOaiWzTRSZaBx7tVX3yJDlJ9FXjkdAfdNm8jC1qmMq3PhD+cG9wqM8pthmqDRkoP/Fpj3zKVO5O16I8zqDaFDPOeYvYVlyvV5BSE9YEoAZuk0CXuWW3wdQSuIyLYtfDZMUQgZONmVlWG2clxJP8=|Chương 339: Thiên phú cường hãn;QhUyfoXGlUAeQgv8iy8CGfi/TgKRxsIP4CMQnFUbVL5jJ3YSMCQrsnsHVoeN60oKqxJgm84LZr6TJ8VDMXyM4oQetChTZ7pM0la21Tztv3N2wgHTH0am6lPypxu4PdP+97RnsjdnHsYbrDfLYA2O6F50BVqywJW3tpBzWqJhK/o=|Chương 340: Phân biệt dược thảo!;50nP5NpBN4pdv3hCj1theU5kJ9diKPmeO35Far2aEmpvm8CbAgba33v0P3AME0WNbRdKZq4RcOX7KBJQ6Ba83ewsd7DaAlQIpcE0Px6xrv1ShwxISylUkthOKkhc/pANz01yqk3nv+TX6WJWqhKHdZGv/ZDgoAdklvXwxpoKaNs=|Chương 341: Nửa nén hương thời gian;euLhEqgie4mdfG1XuUmy8nfgkmtsEiyJVGFrw/D/5E+ivrHsEAYdro3mYxZTrb+g0fCNruLfxHG1WfOY95bba0C/v0OxhDzyRcy0Ohw8Il76yiotMTj+I3/BrztDVbsh7JbpQH3JE8PYZBwPQtohynYn31XYkNdtx2QxQiigMkQ=|Chương 342: Toàn bộ trả lời chính xác;zwF/Mbgqs8jBnhCyUfrIkDq9/1jKIz/m4ih/7dDGCeQcssQn8Uh561kl/JEEmhw0flzWD6QppGUVKKvoXtUs0/WeqjV2GXq+dSkH/esSCUYBohVcVkP3eNeqHJp9peqNIXFhujPOrEs6ditJVpglcssFP2gSmTxL26fOyGpcLJc=|Chương 343: Băng Viêm Minh Hỏa;21M84h49UGnIf08+4k5SxpAhk39IkVua7i2qcrkYeGglS6cR5ftuVdv1NhedffXq0cX0/YQgpyO+eJVwju3nLle7OcOaVNyPH9YzdRwC6UMSdqMA8BO4cWUZ0VZTyxgUAvX0xcv1+PzF8ekoPSI3vMX2P6e/zJ/urh4z2cvrFas=|Chương 344: Càn Nguyên Thần Mộc;o4oz88IWjhaCPvDzcTIQAkRf34tnRngPZkg00tR5lZqDJEGS4S6q3LFC9b+uCI2fjvG8/asaqE6rUALdTHSG1MdNZKEeh4Oy6gS+YpSY7/lnObbTdWQmifuVTw0AaWqsiD0ksDLguUNhnqmwKPN8q4IhbJeQFB0BCYiT5OaswlE=|Chương 345: Trong truyền thuyết cách không luyện đan?;4OiYh/OQVPfxH6crFlvb0Vz829RNjaQvS52rb1NSaUeZ8s6gkuF0l6eGx3VFrtRq5FGmzA2hwN+n4/wnrhaHCmg1pkYc4FyNKv1E5kmWZ1MAkErCeT93EmftaG074DFjbQHEtukEIhKjpmP4F4uF4vIsUX+Cg0FJb6PIkeuBJjY=|Chương 346: Thu kỳ vi Đồ;sCR2m4oki6jWgGTftC6NEvI/3Cem+rGfp1/wsJNV1BAW5aLNKSr/pDEek8mifRsp4GuserHZkgsfWNBZkk7ZX922KtOtXJcrPiEfivUdweYpiabN7UVmMEIb+Dvgab/bKuIyCug2jGHB9b/RD2bTtQ7eeIIkvximdFL2zLwtolQ=|Chương 347: Thủ Tịch Trưởng Lão;crStMkgzi/oyTUxeWQkXkraILq0KeQGaAcPy3VOYW687gtDqXxceZqSmS/WNESs4Nj4VMBojIl9XoU4izx9kUnmdcYvZqQYrPc5y/kNEY9kZzcWqh1R5p4UtR0nw98kvbLtJ+Qgq0GnXDDF4myl+CpsVwRvpyqdANOQZVQbFtoQ=|Chương 348: Bảy mươi hai đỉnh thi đấu;5FCW4aQrRFTBvu31HB/DRk5cU/qOdRXApWzCOgKem140aQwVch6ggINHVLd5Xz0me4bWvdogVyY8q1seTeebEUHIMOJZtVxtVsmqzSw0qIdOnrHUPnPEthtrmp5Ood85meoWme5ktGpLzhEFxOi/1BsiZFOmFHDrYoDJWLxWMEE=|Chương 349: Lánh đời thế lực, Cửu Tinh tháp!;epxEew52eR+mAz46fBaTtHVL2I5wx98XMIsj7S8Rm8j9hue5XEldx6iqf7t2i6N9Ncg+Iu4mbfzRwEAfxfrRw1Vqirsh9oCKAP+aBiQuO69XSWjVl5cmnVNlwwh28usnx5NC+rjs5XYpThX9v59OggAleQhNS/im8KrxRlDH2iE=|Chương 350: Thương U Tang Hồn Côn;HMvSjx39tR2Go8kkol2K7lNT7LYiov+eDWbTlcdXymZFTKqyTH4CfmOkIUm/RLsz+EnZAWNL9YfZ6Jr6Mvz5h38B3/3DpWOe34ZRgrmzGCxaiQY8gOPcVCxFC3uD2h8W48hc1FmKHmh+rkMsaqJVR2S9apPWgC30Km0nAGka1Rc=|Chương 351: Vũ Cốt hiển uy;z4lCdhQESfBG3uSCnWiyjwbstjgvlnb6OHB8S/0wk7oa7kn90A0qugAAP9vEZfR0XFwQkAciX+fqbA5nWArKK+Lu6KFM2fNwQW2kaQMqkz85EDWlh2Bvw7gMTywU2QBmt3rsizAi7wqtKMlVKwe6RUJAysKVnsEdy9iOjptUzuY=|Chương 352: Tình huống gì?;NCx2wxWzkBvDn502djqZym2UKeKsoo1Q+mpSWajg9qgartpeDEkxTiYOD43ywWatPK42xo2Ndj/Lulj4nJx7S84rhNcK+QMkFB+et/QKNxxaSnPUFmWIHuGp8i1WIX+J0Kz5LTlyqS9rycftfCeyu5EjuIdCufwUgUSFafySxU0=|Chương 353: Tử Sắc Điện Hồ;ytty6cth1eLGLGAJkh6cBrXqmg2L2RD6dKVrEuhINN2aWMlsfT/FjI3bSVjTbeGFOsTqmFIn+QYBN0oWvSILMGFXiHWCkBfboA3ssuufu7qlOOqzyMjrgb9PgYNja88jNxsSGF6Dsw173e5i0ay1JOhoiLtIrHea58KzeDC0zR0=|Chương 354: Luyện đan vấn đề;bGXbgZkzviUzy0UiVjXgxco0JlLUAkI4TQemgwFV5HkhRG5QVNOrnAIb29MWvEwM3TomNfnSf0EJpGhSvpQsuHcCQLOCatzQ0q0R16GyIqZAZRS7Xe+8uS7WuCWQprN1RYwusmlj2Hr8XRPcXVmRx4hpzyN2idDvWO/KFGB/sTw=|Chương 355: Luyện chế Ngân Sương Đoạt Phách Đan;x838g1yqwSfbKIc1Elw68CBY1iOTtJUF/8/1OuIf1nxZc/SE94yZwtmIdN8KAeshzpNQGUwDznx8XCgipLuupcGaA2IZc7IZKU1Ww+ecgVCZOAoL15wzPVeYpUaXIBiJrWTmDb9a4XeArc+ZtN6KqkqVRWubUnXQfEhC4XkKwX0=|Chương 356: Tử Diễm Hỏa Hải;cdK6bPuB7K72uPlU816oBpDxHLops3cMe3/jZPSB5La0+c/GMJcFjXrrFosIf7nfYhbtO23Vp6rUtHRGQZafQLx7JGTGB2kBN4n+hUMLcUX50VG2mXHRLl+NSsQN+zi9okSQvnLJEHbzH/+uvebSNiQvu72s3AzS1TCNyUAiBDg=|Chương 357: Đi Thiên Diễm Phong;Yq1MCiB8L2PrAPEXgGvPcPnkn68WvUOP+4zcJCjny9RHgcL8WK7rJs2YbOZuvTPOEBU2L7VlBbu0sJ6d176E5EBFsX1NMaQuCqEWKfEkjqfmZ9aExlQxPHys+q19HjvdFp5wjPfxaGNs+d8PkGAwEhoEy/fOqQ8f0fDVJXvxVLI=|Chương 358: Thiên Diễm Cốc;rsKX7mz7yuRUCJJyOR8l4iOlcHcvbFqfZZhtLq4x04xVqVj5uLF7laBlNjZFGyKeMonrBn0O1lZmMvvt9yOHrO6wcEavnJD2vgPkmRANTkf6sX2Nw2zOCSiuRYx3J3ofaqNYxkdW2ocuLorQehnGthQRpZVw6L0H/GM/vwp9Xl0=|Chương 359: Thiên Lý Truy Phong Ưng;acksoAHDCdXvNkyiFvpeyKLFlc3GTT47h8b7q79kBVV369tyZxgEkHD3U9ceX72843s8tV/fBW1QsHM6kzseMA1JyAxMcNQQoHruu4TKTFdJTSCGSRBo6hHO3smYtIsbyCOM6RhtMyjVZqPzST+kM3dbPXSfSmBCT2EdfuLm9/M=|Chương 360: Vấn Thiên Địch;epqtjxqIqSfJHzHiwF0SC777xjHh1jDoY1F0iQ0lLRPgY9ub7K/SVSc7Jucd8UZ1sP5BdaR2Z7+onYpK2PlpefKUIwZ8jMwonHt2e+3+tDfEFSHd66hM6j3cg/lBcV7RNpspUm83wLt8VY1NgpESt2E/2bQDHHhWbHvIyC1CJY8=|Chương 361: Phần Thiên Nhất Chỉ;+A+Fr78FRCmsHcBdPwiIm4UVY5xMXzOIUlPVIx/URIqZI6MQ4JzW+j7RX8iINbxtc9OaVWo8iBTzZ0fo8iS3JEKlpJgNzJzsCvEOqKrgsRI+F+xy0axK9uylXRyQ+I0ZNEy+jVx55wxv03+rA2FxVEGWpyK0iT2rj2uGBZydZSs=|Chương 362: Thủ tháp trưởng lão;+2SeOBZg1ZA1QcVukUpGnWdm7pa9rXpiKwAz5LPVTg/ZnEJv5mxgbNyf1svjHm9024QhUKUC0HuA28Nbg65O2CABzEZTltp3b6QMLRy0CFYU5/J2WVO+ZOyCQnr0Vva1lKjTtpysRmGblUmXRlUq3oiiME0otFwnKJABW7sdnTM=|Chương 363: Xông qua tầng thứ nhất!;9gOfp2Hy9abY7ouaztlNF2lZkXM59pp1mPEZBoPFlNBEsxeN4iVelZLEQ3+HbGYm5bWFbc7/B1YCZHUvMznF3JMkjNjkypUhTHDalxQLK0c1OM3RYV2YLtudemBmMSwY7QOcb0k/UlGX0Cv3I/t81IJklUGiTCVUwCVl2qAnMvI=|Chương 364: Tuyệt thế hiếm thấy;FeJL3ODPcLt3FGCw/eQgHETRmOJ3HhxKp0xOQ2Zzw8rbq2ds2bVY05C/3KHam9vlKAuoHRTO3/FM4ar6VhuJ3gIjffBPUAOonm6RMOKtW/wL8pLoFJvYD/mg9deS78f6QM7HvCEhyOY5fElXVZu7RFayIHZaA7OgDZB8uwfC8Qs=|Chương 365: Thôn Thiên tháp Đệ Lục Tầng;yL0waYVVeDGZZ+MXeuRNwYTsrs5SFY0UwwfqHLq8GgvnyzkC0v811uGBB5VIghPdm5ah9g+SjaZUMx2+HqAsBUIg/I+l98Rw6Tw42bPIj3bnOteazaTLKyMkOWUR+djlncpC8PzF6OuMLw4YW5Q6bIYie4r3IiDw0Di6NBY7NPo=|Chương 366: Thử một phen;934bGDiSqoFoqT2skcEf2w99o0KixcyUfA2VZCMrNNX7pIDuVlJJoJhc2Wc52mpSCPcAuLWG7uNrnJuZNccNLSWYEMLth5XyDeCp0wvxmx87aPBOgfdHtWs5WkzJyna1ZwSl7FJAZbL5FXaicNxxFZuMUa3lUHR8CfSqkDPALGA=|Chương 367: Chiến, Vấn Thiên Địch!;wMNhxo3D23VzZe75vFBU9HflJukxuu1ki8STn4bbK6Dr3GwxUxeXW9lRMdNSuU8xTfp1b1UC+ZAM7v06o+r2XXxgmTeAHomlmftHUESl/slrHXIb12fWL/HckLB69Qk+hOiSUDRQOSFbjOZWIQYeOWEH8fNqzAWSt6gIL5pR8AE=|Chương 368: Ngũ Dương diệt thế;JbemlfuAZhr5GukXOvB4ufXFfeL13Z7xBiYIkSqG8a/0YObe4I/LS5ATYtxGfYfvD3vNHBNuBiH20y29k5qiUV9McSKNYsM3xp1rdpzFmzu8M5UhYO608XltzjS+w+eAsAPPUXF6FjKkz971pYx3I4jZtl3vJwlA/YdxNK9mmho=|Chương 369: Vấn Thiên Địch, vẫn!;8G56dFPzgbSHBFyrqkntCxxdyWuShhq7bZ1q4NZqj4H95XVHca+ZwAwVBSCgHMVfhIRJ7HYPa1usF5YoO3jw6rGQg0BwmLDTROz+XoaSM5O3k0xM8TKGN9yW69Ph1tDopCLZhfL/Pq6EjN/y1pH/y/1krhrjqQzg1m9sOlslQoU=|Chương 370: Luyện hóa Cửu Mạch Thôn Thiên Hỏa;UKBZor0KR25PDnl4pCG/QzPvek98ax2/NxRtDGuIx/EeHZC03s3DDSHpPYMZyEV5evXiLZhiYCnacbAwYTLNzmD/iPtwSkBMV337cKDHUK/Q3n/TSTVwpPdEGi0MyRLVO/rPpqRNxID9nEd314yIPB2NTUF01TuDRKculkvWHJ4=|Chương 371: Trong gió cầm đuốc soi;FUWbYwmv5SfiZ4VBqqdZlL0W46DwYKL5u9gL91b6d4KXZ0StG9vQR4ucOa70pTFJZAoW+LC+lQd/0TnZIrB6kL/LRodGF1cL9ODvlzuKW7Hn5VhFfRpX2YJA+AneAlzWYa2iKGlFoUXbapt38RD84aCmzHpQYCLRYgm2Zn0sxLY=|Chương 372: Bản Nguyên Hỏa Chủng;4EeZReNYTuA4sX3pMCUnfsWiMxRr4VndnILYzLJYa1FXmCxlWuL0xZYLUWfGo/yFd1mklf/nASW+8iwEhUZ0hlCM+zKEHjdk+TyIKesx7W6zFcNx7aSz88fMisuAdbolWuMoouwvTiLzuhnDGSD0VK+c5QuRy0WELiZ4ssEqhRU=|Chương 373: Hủy diệt bị thương nặng;BxPf1nAmpPK/pLcs2igiadUtkPtClpuYbm1Z3xQ4gGLlwrXXk8un+HhiqNBLcIi+ynzwb01n6pGCO8qngbPuGyQOMSlUxcrkioiFiTqr53bfrJluJbbmG9bCBTTiE3tGnAhTeXoc10xQMRcLvALFZxkzH5A+X+yAVoVbkxpZGqs=|Chương 374: Luyện hóa Đại Chu Thiên;5r3J0CVB7nkK5YccMM2DFhyh6tiLr975dBmd8r+8R1gDp204Z88M8v4H3TLUHFtDaIbAnlkupM8h+yP+lE3DiJiJclljjBq8fVy5JvX/j1hYl5J7Ib4vPSABFB+sCMJJ9Ge4POQftMVIxhwJTi1Jrza/2IDU2qzST3y63k4HNtw=|Chương 375: Chưởng Khống Thôn Thiên hỏa!;kkME2JrquJMsu4XJbCa0l/+8v3bPAfwI3qGfExvl9gEwyNXE4qEvG7HkpCQd65znJ/QV1ZD3mbv+0Ld2ih6NIzt8UmEz4mdjmm9CfTs7vNmVwiS/eaY/YMXqVC3AmsxiiZVXZYSW2ZW6HMbgZEpwfZQ9PtoaZMbXLVlKNjqdxr8=|Chương 376: Vấn Sư Huynh đi ra!;q/z0kzuA04CVaXK/sbYCGIKaWfzDCbdNnNYZcEdfhwGVfckJtK/tHcI8MtI5qrNMQhFvdSep2PrWMRiWaY90katjv8tt1BwLrkQck5aAfDHXBz32xaIQ9F7sMnlOobahSMHjOakxpC67qY5TgoFRBoLgoPP7SyzAhXIPEMiKrKM=|Chương 377: Chiến Thiên kỵ!;oiYB1h0zOE9fy+lIQzSbiA7Gr1XMisafdliFQujZYs/UmVwctQFH8r16oAh0noXSKiiYNK7Zyb4xezl8DcWoMk5jBEQ8h7pBaS4ptHs2SS9tZFAxnUFviD0kI2U/o9wWNYOCijNeXOmgG1OFZMPJjYnl5QgVqyxgl5Yzd3iIIyA=|Chương 378: Tham Nguyệt Yêu Lang;9PO+of0V20q8iyuYDUecvO4TTy7wgAivhC0zOJfG9ff+/oQ1Dpb8MZR6QMwh6ysxpXJmPAqC/kNaSLFbp27yTm9tPvqQAyvvQg/P9rwtvNgetb4GxUfdl7xagkuwiDpdGtjXHNUCoAptXAlXpAlBMHg8XoZj1sLrSs0dgHGdxzY=|Chương 379: Bại ngươi, một chiêu đủ rồi!;D6qySKM5QedzNL8gjYuUw+qxmieKjBnY8li0LoJC5be8oS79WVTYzzUihr2b9CEhcIU+mAZxSXCfnAM9oN1ubCIQGmzC2r7BMBL84Bs+MkirVpEVNn2giSxFp9PB5+oAiv0UFnJN+V3ZyhtCrLIpKFULwS43iJztf8qbR5ZKb1Y=|Chương 380: Thôn Nguyệt Tróc Tinh;/xTRVtqTbV95ZGweQhvhoa1dVmTDJazEKVidV9SkCZx3UTgDGhm82gjMfI/Q+RNrYTyBGKuVstJi3zUlJwdXwsgSie0YA6x7abHGauHrNHAJA7Qq151ofM6rSj7zod1a994CMJkuUkq4hlHu5id1qZglcrXs/yj4XgDQHqsKUqQ=|Chương 381: Phá vỡ kết giới;thyFVQUkJg66hnqhGfSCZKgK46lmYNZP9cPcgtd2U/07UCqKws6k+hWjoVt18J9+dKvh0LM2bHpWd55JbG41TfeNVzlm+nnIKzGJe3D/diHtg4MQOaHGYhU3ah6VeG4jsNRJkojawhyUDiKslP8fPDgrGJxV0vO3j8ajeITgXOM=|Chương 382: Dị Hỏa dung hợp;K5CF8mCRtY/XY1NlapSwAda14gRVDNERbotWNyTSXN3XDvQSKyeKOnP3l0rvFVjTwgwyRFjdD1lfW097DYGRnS2zfrNKS9kSfwuzbxEngrpCwYfKO+i7kjpbs9hwVp7PPJQuy632r6QwA0Yycwpic+hnF8erGDXyKUtAJ5isbEY=|Chương 383: Tử Kim Thần Long;4FJ3+zT9kAweK75k/miXrDZtxGZpx8MR5+yFYO8dcSSjZZYlgN8ZcUAo/DCWt5kcf/4jxcAg5OjuOhn8OThVLAM/5wNK0UpeMU4X3lOHAodDSMe/+PNfuSuUqknHYRssWKJM76krOybwOsJlHEWPktDX8s3UieTmbvNzVzpJEbE=|Chương 384: Bát Bộ Long Thần Hỏa;6AcpKRMdQU0L05a8tAOYuHL7sgshzxpARVbd1Z+eWGX5xYCu75ec41MtIIMyhBcauhWMtuFjNIs52PWr9n9uy7jXAgB+rq0rcYn7+NGo36ec267ww35xoniiX/fWdg4zkFqsCfSAOHdhtu69pMtYagLglvYdGYPIhCd7LxRMx6I=|Chương 385: Tử sắc vân đóa;mojyy42xJ2u4RssyB0jikwHhtnoduOSmNBInThiCkFGKhXRnpm0XJNL07k+O2O7abpTgqNQMc35y+DADbO2117Ddx4+8dKqdOAf7WskDAaDtC0S3/2F4n5nFJcMxnZwaRmfcSR3wCND9/XVmG+lsNl3bKB64LXa1CESuMfh/Tk0=|Chương 386: Tuyết Liên Hồi Xuân Đan;C30BcJttWjuqX24iHK1seCODjTcuB3bJawWyIrtkutLpmLfFClYIYLjsbVzyVcyngHDhVrwNmqj0MLLVOF8wkMSRHmIw2LvgqD+pAebVr/kcGVZn9ELJ5Le418tV+akcOfxxETMuiiJcdwKStVIH45FMD4/IxBx2MIOr/ar1C/Y=|Chương 387: Lăng Thiên buổi đấu giá;RSmccUiiCwwD112XsCEexV6LFVCIRx1tiO8XFdDpgDmm0Lc4/BT8Dv/EolDKgGmsTZ0zBd5sDFj5Iu36YMctdCI5x3dXw7s93YQBGrmE96B9ldu7/ldLOX45VUJYrbz4mAbjyVI0En570ThPTQTD5JP8WUgJbsyp/MNIQ4gjXmI=|Chương 388: Áp trục bảo bối;9ZPiTDO0ZA6Y5zpw2yg3XJkC0BCI928/M7TV26sm0ZFIXl00s+7sKy0ugJmy7wui7P0+tMsT0cv8uzmRv48tpm4oIllN99Glv6WEStOUTtkfnm9zIiKX7vvLPYnn5gF97aDUB1vMX7pGLPTlA/0zsJB1Nlk7XcWV/OP+z72RJqI=|Chương 389: Hàn Độc oai;k+jevS83F9Z2v+v+UWw9lPy1okjGcBbC73WAocf6W3WrMk32/Bbcufp9vZwKn8nUpJHHuuBBqG7rJe/BUzKBbHI4/0TRWhIdMNWtQEC173jwRf8iKQ5FdXoBi/bK3xv222GweM84Mic9vWUqaPjSqsh94KpLBjlCdfcIjN0jy+8=|Chương 390: Tứ Tượng Đan;84Bbe55m5ZAah7hebrsMse9DdQyYN6wi/ErRFFrsPY45LLQQG4OumljFVF15IaQNlaKRqtjI7nrIzKLBjuaiDpMIyWPSTTHFeTruSN4NZJMzYVhqpF9STNIScM1CZRUstJUutdJm717X4gTgrrY5HtzGI+abeC/Ay0ZJXthCcR4=|Chương 391: Càn quấy;y8DQHgcSobXD5K0wqOnEXdV2O/V6DTtf+uOSEmp+TkUQgIXVr2ktNBmKzaZs09H0Cccfw0eobEfNO8WECHigjsSU3cxgiKy9CNUG5HKc4n4BDsPKrEjAQ9ldpIsvsi2QRLDslWFr/8mUtbU3vjC5VngpctcgdnBQMwZUjRO5KGE=|Chương 392: Ngộ Kiếm Phong, Kiếm Linh tử!;ZTnsCwHYv5w7ferrmKXLY4luUrWA/k2Y/19+Ru+rP/oj38lY4/MFkXSsjMe9ajjAkGsTCMJVdn3E5fWam7ycXrIiSNM5aGs6EjQoxxKYiSH5usUR80ZhPdm1BGfD7/eLMna77MCGY4TanHjJaynFXPavFDUpIxbrfQ/cZ5qeYbQ=|Chương 393: Tôn Vô Ấn, Ám Ảnh Vũ Hồn!;xP52/EHiLNejDJFw30Rmnk3V+fpHDF6uhYBcElgjHVUTUX3/cCmTCvlEEDm4oJsOATuOO7M2q8NZ4CZSaA7zdMsF4+LXLMhoajmGoCrCqOnRvri40CEc3RtkFo+N0GBD+eILOPodsdDjBs/tDpobqBOtXuD54Z65w18L1MctYA8=|Chương 394: Quyết chiến Tôn Vô Ấn;+vuHgtUaFFR5P2SBijnGObMWspirZ68P9v6DLKJDPJ8vrHBstYHfimvWGxgnhW4k3z4Vt27AbTXyEvbd6Zdd9OWGMT624Nm1bEjpMpskvwZ4DYmfiKoVFzTfBFTl3NgG7WgOCwqeVy3cCent0+ivgFCFEMKloFy52PV1Xdmwjno=|Chương 395: Hỏa Diệc Phần Thiên!;xBjw3PyTRexKdv8KOZeMvAUTRjer6q9y1GuO/lL8JUy05XKW11yweyOSQNCzSu8Bs8/JAq07K20rExDzuwZQvofYesycp+y9ZDscH8yWLWeQw7R47Hiac3otYrmRb/zzcA/0MMQer31WWc0H4GwczjTkccGTJ8Z5SitHRRqHtfU=|Chương 396: Ám Ảnh Già Thiên;fsPHKSBtfNdfAzBpKPB+LmjA18OOmPgS5zTyc+TbKwyWTG3mOsnhlItC7eOtP+pfADkGoYA4i4Sp9wno/jTHQa37zdzemizw+vOspXzS21+amlzQF5b/GeOq592gq5OXbT9F8kGcKnfnAS+f6PJZArc0bqpEsdFkGiDy6fcL+N8=|Chương 397: Phá Nguyên Niết Bàn Đan;6Y17vnOdRPYVrzJiEOjKnOJPKpsPrtkxGH5Ty2OrV1EPnZNsb/SIkWiORWb3lKRVPvnwhrc10nkz6L+PIgKeUZ/MJzuGpa6PuS1jcHPAnml3yrzf3EwQAsswkuFbpWq0YaIY1ky59ne0Ez5Ti0920BPySWyMNyGZIzNZga525wU=|Chương 398: Hỏa Diễm Tằm Kiển;wM+N1ftHLVNy4lTgEZZmRBMB5MjJdr4rgX8KblxRe+v+LCK0+l1m+94ZoSVcl8locnlkBq7pWU8Ka7PmsiVVeRaaecqgeUBMIIUf2b3U3pJHlvqnz9xm1MG+DUWzbs+smM2zZB/a8vquOrtJQhTzCxH58WZCQIQrkeb3oY8K8fY=|Chương 399: Thải Dược đoàn đội;3vM3lypekegUvflOheadFjNRRxAL1TnyCk3eMQNRElF6K0mUwfxvSfwKaYcdLC5g9En0RDpkaumCl2yIoZ0ACSt7AnvLI1rFNhNTZJe7c7bCXioAN0PHb31bS9iJCVlYbbFHb8CovtLU3mgPucwmah89ahW6TC9EZ5bEzrb2AyQ=|Chương 400: Vạn Khí Chi Hoàng;+VGFW3UCzOLwuLhVKv/JH/cHtqIRb2ifozDsdFAZ3bGrDsmC6j5Iujjmk6jppV5b/fGbZdHG5GonPPGmh1eixh3TgrC4V9VAcZgsgbDnKvIieZGxAImW/b3SjVhlgNDU8v1ZJotqQjKag87xuSMANfej1Pgj44BYN6MGuCRqsyM=|Chương 401: Thanh Liên Kiếm Tửu;XMdw74d44GshhgS5gzyJtLn12PSNlVhiSdO7lXPynLqnx4N0zkpm9BERw5t3i91fvuPkwLs1VSR+NyJHv1nuuuVLoAPpmkfBZEf7+oPf5Q3XOXTY1NyI9OPk2jjoFNU4raX00i4toql2Zg1UfJm7piTBsunIakpU57Pn/ZhNGx0=|Chương 402: Thiên Linh Giải Độc Đan;ChBXfudl8KBYxwh7RuivEwO724MxPs2T/RdSdii8CDVw2Y7VNZxA7Jv01gmDeTcL/YQBdy9nQHclK3vII/aq2TYYZpUm1HxakG+KmxlhtoExAt6IQqS3ZF8tgwJCIbqUyMlE4niKdVYW9QY/1y0LJnCpTmIEjSa0Btke4QJ4aRc=|Chương 403: Thanh Hoa Văn Ảnh Bình;U0qluvI2w2+yUdFqxbL10upOpaFBaHYg/yAbfpET75XBmvTZnSiCyaAv1SncOF1Lno3QOEGytpiNEyI/RNbt5Wtkf2WU5S+84O5Vt+gPPKZHxYpCoJfRXOIti9dLv0rkEYIz0l7Un6iaq3sYF+K3uNM3ycozcXRsrsyLpSQMqxQ=|Chương 404: Hốt thuốc đúng bệnh;kWBKil6/bBp4mBUj467HKDpGlNZHQsUeQcDtqpvln7RoAkWTNQjcr7Z8cF4mntMzklgd6Le3Ua+pnAQ024LEPo8d8Ok+lj7Jw/lV09Tl7qU/JGLkXQ8QnIJmfjOcNLuPrc+okR4/lDghkTKZPrzdBx6q43YvivnXXfEsPVX2Uqk=|Chương 405: Hàn Độc cắn trả;k5gl8/GcEDg8SUcP55VuCjOx2USO0XNqcMsS6aQUDrBfdKtQnqyjSLjjkamULh3m7jQ2++2h7JWO7lwlSAO1ocQrv+BN+gRYGga8ZmOo3KBE6jXhfXi9OLW7lpnHYWj2i/6UJkr8VD2nE2cwo4DZr3m75HLPCa9p3K2t99Emjzw=|Chương 406: Ba đạo Dị Hỏa!;ljYh2LD66YbocW9uvPKiBt67keDQm1XmhrGM5WV8KIQcKjokCBvZBYaRxZdjFKp05DQU5XlBE771T6+gc9vGmJjzYmucdJAkfNjF+uwhPtqJfPEs3EjeTF7R/Wp3ynFbyv5tAnCZhizWZ3YLCUOpolDZr0dO4q7hQDIYoJvqsXc=|Chương 407: Kịch liệt giao phong;pNoBBW7FRTW5CQulOa9wrSZMhefEuRqMhmctSkkw3VgYBz5ojtD29NnVetGTWifQaZaGJP1mL7XF5eFYwPJvDO6mvHdpWH7DBtGxnbLGraPcU94JsOEW55FAFcHDauTxqyQZla18SKidhcWnVyolhw262tRT125vdOV3BzG9Ugo=|Chương 408: Quỷ dị lam vụ;ubbCDdz3EE6LKtuQQrOaTfZxrgZDWVlooDbn9FeF/FfYdJLHUUDwyqwCmLkD1LHb14YTzTPeWEvmlnPY1UC7rBRUMtLB1S+MfuNghGS3W6klAA0BDM6EneV3vPnNw0evM5lwcdzcLzwFeEADWlie0d0OWTgIM1o3e3u9GcU1/n0=|Chương 409: Tuyết Liên tới tay!;SP8HSJMMZogSgAF0K/ielCPME98lkCS68gMwORO/9CCzv9LYtk71qZx5qVAMVrC5n30/YX4wlcSsg4Qgc3ToGa6k5LGI9DV6MLICtn+ZERs8P3L6PnwvUiU7H2Ucns22V5n3pD9SUdZFEsQanV4yZ4fQvDfJeJ9NGrnRDzqeKtk=|Chương 410: Thời khắc sinh tử;KZYaoqafCpFv2cEWTdvFPZUX4xy5ExgFZ8+lyfXNi8Z/Cgolo9qWh4w3dBA2ucbvklP8rSKhztSd8OApku6aOjggUxpIIGUlS8lW7z16tAN150CCnNvCWIF5CZip6KGNvpztQLqxBXpejtIMMgDD1TEwRh7GBpfq8QIak2YowL8=|Chương 411: Hàn Độc xâm thể;Sjc7VGIhbAg0S2hJ88WEaPF7rsBneVwd3esexlI5x3xHO43wzj6Fg3QGbM01iQJD28m7UF9I2SPkOfaKEOY47WsLNhgydeSxrQjKJCHBUzzoUDiLWZ8gpGAo5trIJlNpYaT3pBeSll8xdnm3ok8MFpwXIfGJk+s0pgMyaHMX1qw=|Chương 412: Luyện chế, Tuyết Liên Hồi Xuân Đan!;D6iUuXKLH7ixJYFzAUIOotJ8pFHbeK93tTZ3XnhHbW58oNrhiLfA+hruBTRa7ogeLkIAfYjhytt88C1gUcY48CUPXSxMopb78QWkNjg/tOj09bMq5ufUIMdr/3x6/CuGu3FRVhvRC6/w6o5NJBbC4cWas8ivUMn2LbA8/9DmKt8=|Chương 413: Địa Giai tam phẩm, Chí Tôn Long Hồn!;hhG2O/e0SCn00iJ5C7P1bdPhoXM5LY6lN8i9XbVcuR9FhP6f5ZUaIBq4T+zkvPH1+9E026HFPurvyPK+FpP0QWjOr9RGdD6dMWzyC6yXVjPihQlnmqKwyzm92wiKIGba41bl/9PUN2m0JYA6GWdOGIyG1OIHPVSqIZ3g+trfIUY=|Chương 414: Đột phá Càn Vũ Cảnh đỉnh phong!;597A/nF3/cD6HMKfx8UkQ1iHTG1aTbdLtf9NMb5v2hMn8gyPMm0uwv+OcztbhhhXE9bF0IaAgAvTf08Rj24P4ullgbqlBDH4CL1uBDU53e4n/eaX5dhGoB8jYOitpwToz+wj3eRFEt9BbBQgxXZn76F7xxMW3EFY9FYpwRiDc9E=|Chương 415: Cửu Âm Ma Hạt;IKuUzim7z7ZBaew+xNAtH6jAn0QPdSgcQxToNi745KBzDDhYbA3bOetoC2OzZc+8Yo7D2zKlEEmfh4hb62OLstvF7CyhGXKAqLRJr/5BErUBDwQXGovtv1qN0ocelHtp2ReACvyvsJZ+cLVCp4ClillHxwtbM+TVDVSPk8Z7Rfc=|Chương 416: Mở ra kết giới;knJbiI7lzG9JtFLk0hPsh2FEK/HeOZwv89M1E9Mn0dqtOcvRW0tnLbI2xoKtbWK5G2DneigXQP70ilRuuHz3RaKUKMYYfA4rdobyvrZLLD4wTXcH10poPBHZcPHSYH4CVgOrUMSBK9HqCWQ4t4lpMhYs0Fze5U+EFClviXEhcPk=|Chương 417: Lực chiến Cửu Âm Ma Hạt!;WHbTnXz5Pk/Ynp0CW/muxOtPEann8DjFLtdlk2CsOsMqEA8kwOIOq8k8DD9hR94F3BhWUL8lgbJd5mc1mHJR6SR9GLpOwLxpBE9QHx+ZSARe+TNFeMzZsl8rIKiEXlW1j47vMvvcRH1LxRqdVp/O1jciyCGHJ89EBLKbg2ShLMc=|Chương 418: Lấy độc công độc;NrN2W+UuRFbHzc+RA1dzeEjllvgXpozf7vIsxW5kQEj9IuMjGgNHwI7+VcajWNM+FASaeznQ+7nfp/j5VjzNfz8oC34Ua9PARUHI6s1rGE87ikXq+CNqg9BLubBElrELvg9Y2r7NhpXPgJw/0aVNk1R3az0q2bEOGtJtIpzGJeY=|Chương 419: Ma hạt khát máu;+SlxovgWw20XkpWRSY1JdMciRnpkUigiEXWRihsjCg3hVxfb+R/kin9ZAF6UYX/wmHnYr7L5Wx2CNddDl84WChBUnsYIHGxelnZrdYX3ll5sjyPlQIIXgL59sM4KHY/skt4tL0v8UpoC7+0t5KupaxIgYdV/xX6KraOxz9XcXtM=|Chương 420: Liên tiếp lá bài tẩy;c8yJb5fx6ugRCYSJ+Dzw2BV9wWc+lp552C9+Z/2VU3lpFlcsjQFhTURmxqOU1cAUZuDnI0fZdWhnLcbRE6+XJQa7AjiJFiYSm9kcya8wGnG6x++IxNDz649B4DpoBGlOl/ssc6k1TV6An1Qg6hFf7Dla/6YfZrg5EpBGsQqEwmE=|Chương 421: Lực chém Cửu Âm Ma Hạt!;O/WQfQQuFR5x8pqk3APr+hPLzbhuMGA2QALBc4NCc4bTwgeg83vxRHRw0HW4odIuoY1DQ4mXXh87GxgUARynDzilfNCVDKg/RyiDPkYDVi5Dcqz9gf4sLiWjLOBUHa1APAgnrSZnVqnE112qOmt2Sr6uD91CqRMNEaeJnzAdHeM=|Chương 422: Vũ Hồn tự bạo;2zhw03KS62guj/VEyTiHMRCFtOCz+tZq5lzm1ZnXoIrZM+O3UUknKRyr3qEW0ON7I1hAQJ3/q9WSuDKzlXe5IIHyY6ko95ZpbxiS9O4vSmUQhgPVZ9+cHL5Jyv5EHK2qD5Sgirw95OJ12KjdIZi5wPy1AkYqEKfhgxM7g7yRYYg=|Chương 423: Huyết Thủ Trần Vạn Hải;jsUS3tZ4TagO9hg98vdZhjFoN0HqU/hvQbK+SwGlg0hxg0xdKWfQi0fnUna5j4YXHSMk9BuZx2y9WnN4vdxHBjfBjR7zuqVpqtV3eZS79L6pXigcfMYmXPrChCu0hzBzBjEBUbvMg/jABgXNF5FBIE5XApYnTnDHdB7fMCzCzwg=|Chương 424: Địa Giai Khoáng Mạch;SwQiPiSOV55HJKJQ930xhOCay4myu/OeaPTHRvvOzdZ5nyXxXrd1kmEEg5Yi0tjffVsKg50DrbvCYaq/IkmYRpKkViavwIrAHCCMcs/rFPwZyYYVLB8m6u2W+A2uxjfLE7rmeA8oDZDBhGddJBomxhJSda055u1jHAyIO9oWfXk=|Chương 425: Huyết Nguyên Ma Thủ!;DO11Y//etOMfxdQeyFWICaDJxD1p0Tqm+WwjbrPmLcQdkXq3nufyzVrWlnAZ4qfMEON4s6tgb3Jn72sPB0JlJGVGJz+e2GYXizs3CrOWsoRL8ST7a9JI/LrNF3YJFsng+n+ITKFFEp55/b4wZEVpdDTpMJ9wYP4xtGoXlKX03xw=|Chương 426: Dung Hóa Khoáng Thạch;FjxfKD11cLAk182iV0tASsvAWGwFUrKzp9vuaKo5hBG8aB4UB8sOQb3laHQkrPo/zxopuC6yW8DX2Wa6noQph5H7Kgk9krdUiTsHKxmkFAgKe6p71y2pnWqubqjjbktNoDQnFlrjHdfl7la9YEG973tZ88UbUaORRf3wgc48H1k=|Chương 427: Huyền Giai Bát Phẩm Long Hoàng đao!;yOjPLv44EvJRYSsrTpINr8ZuToll2jRO+CRiTQ9kmMZWOyK7tvdGcxWpHknPr3wYra8ztWsqzflpzI0p90udLnDIDWwyhZ/f9UOqK6Clj51m0lZJbT4llbVovW1D4dTBfu31Rbcxb067ILj3gtqWjBxKrDTR/vrNk5WsaDZIrA4=|Chương 428: Lòng đất Quái Ngư;m0ay+4TZX+5pPBEypg0btOLfYpMIiJPc0KvoAyTpYygXtVx6DbB+tc10wCFbOQkmjxAq+E/DG5DbmjsM+dcUmT1QolWWdoTspCIligx/rgwAOheyXGLJOQAKfUxBCNQpJfYE3YHULq9u3yeRSHfajhrjCQgPSG5StqRXZ9RE8Xc=|Chương 429: Trăm vạn năm cấp bậc Đại Yêu!;pWeZXOHGoHLoaC6cuiVcVGggU6FI+YG3RsmcDx+T+CmOJDploXa61Kx2hreG4tdGSa6cnn7g1TfXXlfcb8vwqE/oMXsa6m2bQkzafMD1d5VNe9nvy2f9b3y3JYyfMzvfM49j/XrM9o0M0viHF4pneMm4y5j7gJSuWmZJl6jc4xg=|Chương 430: Nhất Nhận Hàn Quang Chiếu Cửu Châu!;2EdoGVpgpAY68ddRBAkPLZLPw+jBjaLjcPkW5pOPw+TnetpWzXGB8/EUDzHpHlh3fFyHwZPQAX8e5KNEcldd55rDEpJc4ZoXgYrCd+nDuLrUJa524v3fAUYv3QSYXwE9fyKg2gBHpBDvWZFDaRjPK7Fskk4wVXKAbslihrhvCSg=|Chương 431: Đột phá Khôn Vũ Cảnh Sơ Cấp!;FSMKOywcWQvUl6fv9zpcWbCmJX/ibl2KR6dTrKL3BKjEki8KwLwHNs+5muhyBg5W5GVHYYWzeg6seJXz4ObnPY1gcA1N9ECMaINOeO42R/8NqNurKAA4DCBGEz509ytBEuKsRvpR471t70P3uPTt/22eGwnSvwHYNH1DHzwPgSE=|Chương 432: Thành Chủ Phủ Tống gia;iEs14hIQKVvxQBLGkPyVppZegI+f8jRgPY2Z2Kda63Huq02Su8BjfZiDbmNqRDCfNk2P9h7g+Zo6s3fsXkoQRV25+aOUEDXxwEQ/v5wxBZiag/BHrjnM8bVfuGpJ7SAiL3z9HM61y5wk8dIxw+h7UsJSauqgT6/wNBV1Fq6eYiM=|Chương 433: Chém chết Tống Phi Hổ!;j7dDkBgwsY36+N2CyW3QTKJNErGQMwuXR4MlvqbX+b1wPz2pSX01xyMWK5OIG8xIxrTQ5zgVl79zhRgEHfDFLESS8vQTcEs4RwaCx6XSXDd7CFHvBBR3GwHo0kLs4UuwFnoMLUrFDGjKgUc27izLyY6VPPQY4psA4xa0TuJ6vPk=|Chương 434: Liên tiếp rung động;y6jcw2yKj+nwLpSjYD9vULtRXfWsM+hmEgoURvZHgmJ3k5IOLkKhVat0UDa9UocblrZC7YmCd5mkXdzW0WX1/pfM2pu/cs3a/WzMkqUBVfksrXO88F/oxA1KE+uXQmc4fMfjPKO6LGD/xPmNvfKz1FHRGsdbEnncNXyMcu7RZEw=|Chương 435: Tiếp ta một chiêu;Zbybe/Hsud9sR16Al3KWv9PnzP0jrcV5Cdjz0OF2Y+Hl7un9MWuC3rncrzbio4JyISaRmbJSS5tkhjkS7f8lDi8fAWElg5Aq6/PicvRrHd98lfvW/pgIFWBcd6tFxhWOZB+8uB5pUIj2rETPvV/dBem5vKUadKsA6peSfiSPuZU=|Chương 436: Bát Bộ Long Thần, Hỏa Diệc Phần Thiên;utiW6B68BPG3aqJOdG+Ke9ac3IouyWxF4nvkoSyIRHcx+N+cbaZFJEcWy36L5xTeu3hCkJqi9oupMPVU0bu4SYFJgvSzYoSTu+s4ZY5HHNlUpdhUA2XYsv7K7hyMxe0ktbk73kR0+bIRVQcr8Y946vUUR9C/IFuL+C7Le6bW0/g=|Chương 437: Lại không họ Tống Thành Chủ!;IxK6QYdHx+LKSgFWbzGswapLrnx3LSrk7p/PiiM+l0P0gl1SE9xzj/rngk3BhgZ2tclUH/flTGRJseWCRkXycde7R7YS5ZpXKrzETLevv0SJ4gqqYJtjzF5HqdJXbFQot6moFFR+b92mUB8IyFB38S20wcNtX9HVq5V0jG/1ynk=|Chương 438: Thần Đao Môn, Đao Đế Bi;WYZH3krHr+ZLETbK1Tjw7OwuGmQy957VzpE6G/hXRSsDsKon+kHGVOTRPwOYgexiElwP6xM5KoFSHz/TQ2QUZWD6dA1yGmB+keR9JQEiJhhbt3AD3ldaS95Xm/mgQ/pKccWfsYOQfP5HFDFwcTwQrNzmv05pR73QlSI/et4Vf4E=|Chương 439: Nguyên Sát Đan;FEO0wipwjPKzNZIcbL/ca1iDCQHIUBXgrU+YpA4WcoYBun/VJEH7fnjywUoQnLDmyiE/mqhxaMl7TB8Yvf+Kvg5Qd0FVgTZl7ObzpFA/vaxDIJPhfJh9F/eMJXnDjA48BWWIISVspXtBP9gfLNA3GareRtspmqmeE7rBC6reS4A=|Chương 440: Địa Giai Tứ Phẩm, Chí Tôn Long Hồn!;VTz/es5Q0YjKZ2TDHqNagGHOzoZjm3Xojgk8sW6HWiZpht42U2WGOVoN8x8tB+6MBGJjpnvD43qOiWx8tbjWV0pC3qk3tBwkmVSVlY60uWDpC2krnKf5sac9y+YbHvP9Xm2yNMQhz66rIxI+1SUrdGDLWRmMVWxTXKTP87BAr00=|Chương 441: Tám ngàn mai Càn Linh Đan!;zCCL3SF/RioAS8Swv0qg+MDd5FrNmqHCtH/sz4GrF72UNy3BDLuiD07kUgtq15eLJRlFgmLqP06Vzc9gyc2pE2hYtL7Tc8CEirHa0xZpYx0OzOYt3Inp2/cCHnrOw+oabVA2Jli/LeW+MDTQzGGMjtntaIwNgbJuTjQ3PXl6AEw=|Chương 442: Nhiệm vụ Chủ Phong;XGBIEGnwpP1VCrcDd2gH+1qlUQl8AyrVJqPnKSXO5oy+WOPO69CxAcvKVvcAWfasbx0P3xiETEzdnRovrctHd+4BVDu4R7g+Clr96hDBfpckidgFbvkP/kj42qW0WZspru/vcyKn3PQ6Nk054nxwQ2tvEptfRKvkfP3Y+JvFsiw=|Chương 443: Chém chết nhiệm vụ;/MkxbngBeOJH0UbMPivE0QIrIJv84TaArCnqLR5bLcJ8H9/9sJxJWhPhH+5BNM8o9g3FuEmaNKaTP4WEKnWzPGIrb6xJuinFjpl/1QGW0kS0KHA9/MokLrTrdBADQGLL1xYvbno2qnxR8R+MeMnQZw68QxoW8WJudKqhO8ymDDI=|Chương 444: Năm người họp thành đội;UlbZtbj001kOn4UycDjJ57F5j5bMCJem6QdjdF1NAPO/UtwWNrx23Sa5Kfg0OorITyZIYLuVDgWRrbVBKiFIXQ2pJCOFKx1Szk5uZ5Qzl5Gf6KxaCNH1VrtQ5j/c5yG76HnNPHBrfj74r35qf6FScVp9ybf0aZWSMUZNBArl6UA=|Chương 445: Tịch Diệt Sơn Mạch;PVNP7z/lTWIDCiNp0Nhjk9pGN/2rc+/+ctug73I/WCcr+EA6B+vrHb80ZHcTUQb1nX5HKCOh+LPqlmOZ1zeCjnHhF1LcpPB5GZqc7yB6rDXBiI6EUQDLJq4gaWCQ0BJHTO6g6WTJ6DDPc779TeBQ4g4Vz9ZSKA6uHAkXbp1tuGQ=|Chương 446: Tịch Diệt Sơn Mạch bản đồ;3QprPN2frm3Xdh+jn3jtSO4KBN6VDi5JK1aR6k1KlPH+VE/8jIJ8p8sTXt0CK70G22cERz5e8ufVOcNRavTatqSvixs6qTjVtHq2NVpUEmpctYfz0m6UeB5NBM2LwLpZm9V/beV7KTL45YhPQOPYyzLcMFuGlFYd4G7CMJUJlsA=|Chương 447: Hỏi dò tình huống;Bpck6dkg4OhjhSEKaYorkqoU55jVqLGkDrHR8QNI0XH2q9Yy+Ha7SH2biArsdm/5aWgAdNFE/d5ZDJok0nd28T6b9c5h/ocpWAtVKD6KAoxospCida42c0+SuSzfF6F8tur7sEPVyl1xQZBuN1FXnfs2P75wuFlQJZlbwXN9+tk=|Chương 448: Thanh Lôi Yêu Ưng;k7/Eq20klE7IkFbQO0OQAS0LDxJuiYmH0mWEo+EWONNcvOVMjUnsnxYwB42hToCaQNMbwlszLNRG9phjmJv8QEKxNxrngKgDo73MGDNPQQbsnx0/JsUtETH3Uh0i5wdScd4PZqG4WOzAJyvcaX1FILaneXMGgBiam068d9IzOYE=|Chương 449: Tiến vào Tịch Diệt Sơn Mạch;6pqoCFTZWhphV4UVdzMxtvZntjrDBnSS2/0JvfF6VFANWRpA5KFKRCFRpcYJoXKoqqvaZ72v4wNecYMD5zKbEUjJQurPwevHYMlVeh1ujXnOc8JDaQXWRo79zOeCHrFusUOnvz+y1YyGF/EU9RPmPRAxbSAOX/pxVoXOLJFNq2U=|Chương 450: Đan Hồng Nhất Kiếm;YWWyYK/ifcQQm/soW+vLy0CApoXH2n54P3C1zHzkHp8jqBtHveSV9R6ECS9FcZfcVNiFQ0TTXkvBwjs1efML38fFZ5IEIqi89odvCX9OabctGXBEwzkxtDYQl2Ye6HGfJdCC99ZJz8epkmlg/0JRdD1QQuv+l9xb63bBwvr7RKY=|Chương 451: Ngàn năm Vân Dương thảo;WFWzwQxPLdNZt4KsnBsKFXP5OSYATINXyFbzus1+ETcVu5J46uZ5jZmwYVqdTI9TW3zzfVS1sc86jPHkEE8jdeVpgPulhnLHRIExpp8neGzimtSex7MqJ4MlxKAhRNokOZH7fiSN7Mmoaga7qEMC5YhOuTs+q7tWvDxGcM7YEW0=|Chương 452: Nhất Thức Lưu Thần!;Bx0pt4M89uRj83euM+V2R0twnYqXPu6ATewJaBM2x2zOJH1flk3TcoYuf1Tte+71K8re82+RBAiwJ2yiUm3r/ANgvPEhzvQWbUUtn9pqvQG6OotL6L7fUJG4VkMYVN9/ol3BUM9NjJ0otaicTTDkMM1z9JPDBkTP3W1ZZcsNABQ=|Chương 453: Đột nhiên gặp phải dong binh đoàn;W982TU+ECBtfrGSCOE9mfvsVB2rTBjuREC5W3UDb70pgzwzV7igDBXpqfUhkJebgP7P3BdvTtL/x6Crwl68DZ7WycSEYxBB0VvMbOH/LJe0+9Al/gkcqKhVfYQ6IaiO4bSv2dWUqXEdAst+ZsKPtqoyA203skLn6M9f5fUcvjbg=|Chương 454: Nguyên Thần Nhất Kiếm!;/wqF626zfR6EF/RgDqcGd481z0jr4ybT8OWtmQzyMjdMrD1oDpQXNEEn/+Z2OFRxRIdZ7LDaQz4/KTEwkMq4FAqLfgUGr1v/wH8Z50oGPnMx3NOBf05+Hk2Fh8C4r4Q6VLuj1PfddsONG+Bm6vq4Jusnk/nVAZ+2Ks79pzj6J7o=|Chương 455: Kịch chiến Ma Hồn dong binh đoàn!;2EoVf8xH18SIRs6L5duUgLjUnEZkv0nKOSOZCXWmudnydOr44pcOinRwJIQ9Gq6F1h05Bcyv+pMP1E9YO3pGfw2SrK9diC9u/bQdXyKluVbs3c9wNaNwUb9xlESYMk+RfllUtZ7pF2K1CGMTYXx1xQlmmrtRKOwrlz40OEF/13o=|Chương 456: Phong Lôi Bộ;Qkxauzr6F5EF2Vvk5KdneyOY1AdBGTkOy4C5vi+orE8kLBfzfwFJ07UEKlAAH5KD05CgkXgN8bDIwzoVhhtFf20ef2RnR4EHWffsq4QhU55cHMEbra5aahxZEVGGlSSsUmB/uaxdJdZXlWaMfXDU5X0HrNQllldyrSgB4XTQ7R4=|Chương 457: Nê Chiểu Thú Quần;79WX8YLLEXNnMqcaXGRye0K8z27snq+QsZK3awTzr4PW4vlIrKpH+p/7wsWLg0uPPBB9daBue8o+IhZquaobQG/Q2yCtO+tUfNeotiHi3yOPbo/52CtMKm8RMG1ZCXODvLaF7oT9REAVlV4TaKyw7A93qzs5izPbifBSYDxCP6g=|Chương 458: Lôi Thần diệt thế;qek/4dF83zsbY5TndlcYnJqYFiXQ8fRdERjBdaYcWBgfuViakF3eRHoz7uYa8YvXaCLawFMTeJhkFFg3W8tS1iv4A6yeIyB6kMuX0gMpQsUv9htfAXpm0hwTG4BP1Mrg7Wd7c/f+UWL1IUdtYIk9QJ5RQBBDfIHMrlI7pq9hX24=|Chương 459: Thương Long Nhất Khiếu Phá Vân Quan;Mx4c/d3K5m1pWo1pEiJvVWeyq7kKI8FGbd4X4EETr867ISC8EJrnAiqe4FQM937gkbGUG5lXXpueN3L/qIwVYtR1lUEMycNWuZ7o7f2coRpnPkZh8eH9xb87LUK5FkBGLQY28BsYWAQcpNW2eZRTm+nea16DsMJ6QujimiC5/5c=|Chương 460: Chém chết Lôi Minh!;jG3CmwmXZolsGTuOA0j4i/1Rj8vSPJLihnOrl3AOm7ktgth6myjD97HkH31+sOeMVnOLzxRU6PDQZt9+w+35WzvnHZDzj3hIYvpYrg7q1Xm9daacIQCXA22371BTwGFEQdOj823xH2zkWGMg5VfFzHHiGGPY5p+85q2xS9QlOag=|Chương 461: Trăm vạn năm cấp bậc Đại Yêu!;68Pk7ocBmiug71nZJaXIPnjyqN+ZTKj9N5eJQs2LhRfhqUC252x6j3ksnCEtR0M6cte4zTyJ2U3d2YO9eEhm56vf1L3fIupf9myEGeMhC/EcbemWKqONXYLGryLc5MxGT18RQGy4panUbIjBj1Sw/woxCiJ44RvRWnVk4vpN26o=|Chương 462: Vây công Giao Long Vương;7kjqNv9y4SvdFTttSL/412xhEztUELhPHZ/Xcbsio8ZT1ECPGDxmu2dxTI+jwjgGdAfn9lsxHzi45Q8msaPsq/EQk14c7Mk99odrKIDyTrm7COxIvxijKTT+t4sbqyC0WylyxY1ldoEMtyKKzLf3Tffwc/n3LTzhb2rQTnUAR4k=|Chương 463: Băng Cấm Hồn Cố;1zTs1+W9LNKrBQr5HZJdkUT8mo9hAuE1MxfhvMG9hK2z0Uo0vBAM+sLx+5X6+EoixrTEUmMr/oyKw85NQ5+v4XVMmAiqXQ3cc4UzQI9PgIZER5peoMBRSY25rKxByagu6yGOIIJO88Fm07vk2OgZjc01Q0qY+x5kILJ37gQGqNU=|Chương 464: Nội Đan oai;dDHefz8JG/8KWvhLa/8YlQyS7UReaYuln1Tmfn0cWinlwUFsvTPdCeSxVfAyUKFP4IAefxHvrwJ+2b3pT8+9sxBJy8sBM9RnQjHZXnvSBjLKLQ7522jnmcDu4o+Ti9YcCZlR5W2C46TSqem20Sv1zFgUYNydmK1xE/aWWR47ScY=|Chương 465: Cứu Cố Mộng Vũ;ca/JQFYHAedOZPdsyeqd1JWcrjRCpvu9RX7isYD0sqY3bhFBSmcEMKyNSFvLOkOYBTsKTzAnaRVULnWGt2KD32n6+Dl3BxnP057ODgEDPWOuX1WNNMY5lpQcioNbSiRMnKoswyWoG/sPGduufAPpLfhvylWOy/m6Z0OKKruLFo4=|Chương 466: Cho Bản vương lưu lại!;///jmcg5bibMSqcOtW9z4mKUnRq5nuVMhlf8Qf5Z2c6K6KpLxnpvC3Ongh8JBMgkRxZhSa2mHHLbRm4FiSbTLwgI7cZdxzUULxAzV9HP2rY0f1wCfdYpmmP7OcDBK7DiEhWgKgUjJEiSPXlZQzSdXEPIrZa6DTob+znb8wyFh+Q=|Chương 467: Khôi phục thương thế;dZaljuL0oUovJ6APRIq0VUebW/v70yPfmFlKPgTDPIYaQtBg1S4YgJZSNZzX3pVIHoK2l5IAj9j7OyxJep7bGZuvtFVhM+c1+4X6DJ79cNto3bTeg2mQwXJjsf0V9PAli8ypP7FWYhSbmmUvcl4blux1wsMt2wS5AgStdOakLG8=|Chương 468: Trở lại Giao Long Vương sào huyệt!;Pvl6W+BqAHc8oUZW6Rzm4SU4T2i6Ea8QzPbNlk6psglF8wZvHtQ66CfWwgGRKzkMtLVst70oOILOXpUO/LIB14d5KIzT19mGNlvMYy/yfCClmdeWfXsOn/fbpGTfpCk3PSZDZffD8lbd/KJtdUj8lmfN6YZhxvo6CTM7TYcEfq0=|Chương 469: Kịch chiến Giao Long Vương!;I9fQxqM3EVSm/8/LzGjPqcYhG7gayKtKwvwZIhoe0Y31+StIZF6QwH2FOnsl0MBUFJRhjjex/v0qyRUMhjqGSBJyAzIqwj+tb+hZ30pJy7FzVK1YDF2FGBX6ZFwL0bQ3IbDEWFW6xHdCYNIjbaBVMENgDl2uW7NbcproaBil9lA=|Chương 470: Long Chiến Vu Dã;U2fKU1JuUub6IUPnlklsyK95gTJg2Zr2Re+rvdtRGkcxd8pUIh3iHIfB4EeMjnYXdf7Op4ZGudXsjQk0KnUNoGqkVtPZu3OmL95+Gl7bCtD3H/xHFCSTknEyKQIPYTSZ+4hxE/pLpsW11/Db4Gii9yGjyXBJfM5F0D+SR34geD4=|Chương 471: Chém chết Giao Long Vương!;QIVyaglh1h6cd3giBM0CYmobzjbo87+1T9sktHt0+8iRWQZ6A1Utp8BHfMsySx/ER5eRpILnbPmaeN5V7UZDG2Bl0N3co/WuZxk5OsDqS/ygTOlCuWVQE/RE5ErZ4YTVqm3ycphCv620Xrtx8vI6SUlNyYLEJyaVCdqk6IUXEfU=|Chương 472: U Minh Hàn Tinh;uC5hFATEDka4Eez/sHdsD3ja2xs39Vq4yoda2TbjES64VLKHcv/AXrgQDHie6H52TFR5nkEub3XsDE5W97QChmZFu0MJRjxJ3GPPOiQdiFG8ZosWG5jUhxgt42SNS8p+hPtxl4F8VNkuXmE5UR4bW+/RKblJKdhh7odLcE3bqwY=|Chương 473: Địa Giai nhất phẩm, Cửu Tiêu Long Hoàng Đao!;siu7EmMF8weVb3qQx8Sy5GLml3VOgI53uweGXA39Kc7uxNVJrtIaUGSAJA0t8oAsnVtFoAE17j1Lkkx7cOxPAfJOZRrMM97GXiII0qb4tJgP+Dj98MhlVvbk1Ew7bJ3iv3O0dco3CUvlWnWZJrVWsmYRAWVRDtCgNctkZeUtVmQ=|Chương 474: Dung hợp Trăm vạn năm cấp bậc Vũ Hoàn!;5OoyspB98YiVCf1xf/XDnqZYfgSywg8F80cypk/F8cLL/gtLO9AUp+u/SMU+F6tqVdFdLomWZhYCsoNfQ4sshAipd863mxIzo9llfBctgGcJY21n+STjl5YqaHLRgCXI+VgTiLyjTBqFa7BUqtGqLjAyxDYRlT/yB38rGqceb+s=|Chương 475: Vũ Hoàn cắn trả!;oCxsWnYXReNBx/ZVLlyHJyTqfQSQPg61qEVrx5QMcj3w+UdI/NJaEivkcMS5p9dqxwTdzvdYoEP5CB1fOlTUzribqRQ+AXU1/VDCZPYj80iAENmX0PY3M22ELNUamPlFgVhV/+bpe08mVJDBC/NNxw78fkB86yectpNVis67A98=|Chương 476: Vũ Hoàn dung hợp;1PtxKYxg6r4VII75uK1WtuivZ3NI3M9hr6kg07h+aECmWkavOPVH+ipZGnLdVnSe5tGM2KRUlUhkVpxr4dA/4JfynzOgo9k3x+9TYsfOaBHg1/fnBFtuZr8FrB2msYCGhrSU7IsAzDo9BEeVlORqAuGuyISkZiXetTyMDH7DbvQ=|Chương 477: Trăm vạn năm cấp bậc vũ kỹ;JM9ZmyR69aiwcwYxSP/4/TVmHaDfcknEEVtGeBTpzZRs1shs06QQg05eGuG9YytUnPrG1B6mIOVrjOXfjfV4fNVUcUHiBxtidbxwc+wOhV8fZFLiddH0ptiq28/V39sjzq1mofuCg3GJ0qzDCFoUH0g1GOq09jt3VvseoEiJ26Q=|Chương 478: Đột phá Khôn Vũ Cảnh viên mãn;V1p+aUaJYX4QoSAZXFDgHO1hJxxNyt2zIekuRvRzqBq+MP3PmVAVi73JctLY8OZDRs8qeS03yr5SVxnQK/zyTnbbP718k+yAwB6CMoaJ8+jrKfgbM6q/GiZWj3fgIaT8cioCeFUz0TxMWmvPOZAhZIV4PVOp0tB3WJnAoit7qXY=|Chương 479: Các lão đại của ngươi, bị ta giết!;QKCXrgSpht8wKQYUbfY8Xn3xCIRyZRv0UGIE5DQAPr7c27HQYMZvJG9edLlTwJ5NT5eHntvUCIs+UQHf/FYz+Xq7E3JmK32cGe9R+k+uGbM+yjM29N2F40ph0UYnadngHVIxP9Xk631f7m5LWdD0r38Z7ZxuqSar4GYB6ZVNz5I=|Chương 480: Cho các ngươi một cái cơ hội, cùng tiến lên!;jgSA34206IQeRj9+Sq/2r9m+l03o2RUCXeBtFzbwVNTvOXCUeJXwNO3qU3wplJf9fyDpXAKVnIPdD01uQuBpuRCNPqKKYMN/qNF2tettcy59+wtB/VmjW9k2Xc1FTq9ptxGoK0ZjKoJ/crDQnHQhdwjw2bbAoZixFg2czMDw8ow=|Chương 481: Vũ kỹ hiển uy!;PV7Pv5lR17G0ipehPLYXHrTnGuPYN9kZNCgURWA1vS3xGg43IosM/2ojSYIZ3RO/XAb7pNttVQvcLU65lI7ZHIuqEHqMFc1pYpP2HS+Ek/qSwLpINt5+qbKhuY4QBaMAx8SCXjq3rN2pT6DbfVjLWf01xYWcRKiG1AeqOq6EsRA=|Chương 482: Không còn ngọn cỏ!;5CwKsGAQ3HJzx8Fk+eFXTvk9t9FDqeLwI5VVaNOIWiMn7qQn3rcz5KoQQnMVKIKlxhMZXlSvhbeee/LFESJLA4aAs0SwAWXmamdOBLpDoIpt5YVIU2NPeCLhdWHQsrf+GIxHZEu75kSqxPMbOI2N6oE/kKyamLPIwMCbFRl0GvY=|Chương 483: Rung động mọi người;g5sRmHVyUhLTjojxajMlco56sWFn8F1dSBAR99mfwToEUgUyXs/7x7eSREu2K8njAtoingvcDf5fsBRud8BCiJY6B9yIhTfU+aQHYnJkU4XkmqZny5BF85cE1qLiNA6dn0g+eaD2JDDc9zQ8mZJj88vf7gU8esIZc93ZfNP0JbI=|Chương 484: Hoàn thành nhiệm vụ;Z4K5x7AOX6otJ5ZNbM8uXDcMi/lp2XVm1D8lCGRXKr7YgfU3Mr31Zb8UDA4h/XAMrztjeRx5RfdNGucajWe+1P+lakjmzLd/Md7N8hvhGlCz7ABlSq1xuUoWAuD9tSPqkTI9RTYQZycgA9JebofzvkCuAsb5Ai0da+yUHD5O+RA=|Chương 485: Ngươi người này, còn hiểu về được?;2DGX825x97lOXYsHe6QTcf5J8L/Be/StfUiPLqOtusgBNsSzuaQU9cnUf+aN4weVjnWQ0RTNJo/h04bqqxMD3ndTXdOL48gtVW2exxvjTFLXwDPBd28tjp+ZoyWSg1VgW1eQBpT/lzmKd2HGeibRZeAQXqVK0WzyCVXAitgM6so=|Chương 486: Đắc tội Nội Viện đệ tử;UYQm++XrPuIRkxwDA7dCJzqcOqK9DkjXeoHDUmP8EcouomAL2nTIohAlEoJcuEXBo0eDUhpdGqQY3JnJcmifBwnIGYfecirtHd+Y0SipJSTQY6mj2G7hm7I7F+r8nJMVKHSDNxEnSZER+ndr43lSfSLRL+1NL+xLIWzGpmwgUjs=|Chương 487: Hào Thiên Cùng;EKHCMDv87EYA72Xw7Qh10n9gEYdVbTxVcA/7Lj9wPATTygXxhrdKFzb+RJUQOqprlChcEUFjvyepkxiLCHxas/2EbvR9WQZMmsOvDKNqtBqq/6fMyf897xXfRYCMeD38PFrf63Vd2Qoy4b57OEbLrWCfY2FqNUuNQGcEJYsvC4E=|Chương 488: Đồng thời thu thập!;GbqStgz53Efb/9RlK4DIKGkb6+yJtEm4kH5UdGInoN+5uYXFX1L78m4a/2gFtyQweRxfH0NXz3zypEXkC2SXDTuNohMWwhBC79bPjS8kI9Id6mZOPRPq59abiyAmqb/TkraOn4YnJINTOhb0B34LAYkudwc4lDBmP/Bkc0AfDcU=|Chương 489: Thôi Xán Cự Long;GKaBEDQTKQFE6JRjG2T1Goadi14TXQ9ArBJZqIXcJ1JPDGWF4A4ohOv+18qQCR5CcJlEest/gPvJVNMc/on4yY/C5LMMmP4aGSAfsfqfg5aFbw9pQVbg94m64BZH27mbUwohW45r1zyLlPwqrkVxDVHFuvsiHnqhQARhggphML0=|Chương 490: Thôn phệ Vũ Hồn!;rIXynRu4fPUjIpLKSGYgbdw4pSUtEJ5Y6JzNH5Bohi14F+Ja6RepJTXM/lgviLMxXmYG8Yxyg2UYWsMJroo4QoAHm3ajOQPy8m/dmVzSemH7ZlofZvy5dbHVbRz9ROGQM7rkvDSV6n7enJYtVqoBoS+v0r616Hh47UTWhjJaepI=|Chương 491: Phá Long Tru Thiên Trảm!;8nDfp7YH45od25TLrbV5v6zAFyFdJCMzZl9NxptKF18EHk9YA+B9WcTvn/pIAvMijzRyr1eOfVL565RZGqCs1cxKdoutbXy0F4jo0tV76S8S28kC5q1GOAWHlc95MQ/taEhSNv6uFYxIEw8wp76gpypHbGa+ElOwDHfu66TV7FY=|Chương 492: Chém chết Hào Thiên Cùng;4HauljLDVZEiGQizjZQBLPYJPeEytCMIBRKcxFON2fE5h2f/strrXFiweyAOOoL2K41iMfVfATSRYIJDro2JwnBDoBPweUrIsFRn4VXxB+xJ0ZFDXk4aRjTVElS9X+jkOg+oFFVYR3DG8r7GLpxs0nKAVTc8sUg6A06/MxKLRmA=|Chương 493: Nhất Đao trong nháy mắt giết;+8NYQBC8cjx3eAWCdqC5zI5xRbqlinWwH7WLrGC063+UlbVvqXm82DxrE2nuLsM+tW1epCnj2x3Ou87K5DmWIsqHobdP6AsSrkFYk+//6bsGpeGSlitg1aVxVGypgisxtUmfxk+Gkh8BgI9YptImAdiWTxt8luaHmOlzB2MDRvk=|Chương 494: Giao Long Vương thi thể!;2RLU5Z3ggms59xqI55jeqwzC2vqpRRlZ7QTtA2NebhleP3PqTgzEtKd9qLhthfzTtvx6pN5Kst/IhSXsZMKeEFE5RA2fZXuA7aHcZdGefHDLq4EYridh+tQTNL7mMJGItL2LZRUWzYtLWJHIvqCzTIUKuVdA/P5s23Ap/GDT1wc=|Chương 495: Luyện chế Nguyên Sát Đan;l3LmFYKY55W0IbPdQL4ObcN2cG5R56/JCMk7+uG0FYdQ65cHK8XzvbM3Dysfp2v0CG9ARV60iUwr4/XvUzJj4wqzSMtcJHHezp6FaUedK8wKwC67ALDo1pCk2NJMvk4LHUteBaJeYZpeYImL8jaOoRHw62MzQGmKXSvhnN1o7gE=|Chương 496: Nổ lò!;y9b/Iek4woOXE6skVQ3O0E+r5qW/4UYECoMq8L6pF0ITZgDbnoeKbHDyfHNoSaC8ltwQDjiBncqQlJXz1APM/D/KkeuaHzY65lgNI5emLbI2+fE/UmxV+Z7UMlGN2VAKGCJTXRFiJQG8ZYn7YgzdcZKTQRKIb0x1JhZ/A/IXPG4=|Chương 497: Đan Thanh Hiên Mặc Trận;2+CJMpGYmUFg4WDhlz9Dh7fLzO301aU180OX3Da29saZmoEp4Akd6fsrasGTk0QDVY+mL4LPnclb5o1d0z0D8hv49KaA7EJAH0inijkTphl+gnhMeD0k+SsVQkp0xKbK3WgBbuxAm8q0h6FJd4PUSeazJMZLx82VGKIl19Y/NJE=|Chương 498: Luyện Đan Sư huy chương;nDnL8D5qmfl0TkPWf3kOJjjG3rfIsuSmlhluPrztiIZ0dwmMmQklTV7RH/6QxzMnvjLlliCdMJr8WHxVzdbED5PvIJSB33FvO8sYEEWzRyrpJQHKUGkPno2wEjUygdx/q372r6opmwUuhloJ/2WgKDV6OUBaiaKjBARqch26PTI=|Chương 499: Vừa ý ngươi mạng chó!;iHF1OoyBYsn7EDWZp0jnOm2hwp7qcaNThBpESOb5e0YbfPW47Q95awEPcaVrGmuVInLpos8mqXBCSv8oFjsUN4z05mVaDXiwi6eGKWTwEnHrg9HcAKAPTgp2YvGd0z88FBVATdju0LdEm4PomcIU2btnxuDJTP8zWloOkpQgMzQ=|Chương 500: Khảo hạch thất phẩm Luyện Đan Sư;A5CiitZf/fYiWY5CAmWObDPzTpr7SM6s6RbqgVJTR0sU+BbSwwkIDBkNNXTyPaTpzNIVBe3cTWuLA3EPKOwqP3xfu47HIPilv6PTGbihNsqow7PiNOp9tFR7lIUDCPeTqBmPwz1MXIbpVsQ1CcTfxYcWhKKYED/yBYDxdWbGkt0=|Chương 501: Càn quấy;HI56CHGcOmktE7tyrFuPvSYQi2213cVuMKzRz4fh+5mm+adx30odnRGr1RdmJyT4pPSBvo7pTjwhFJlxJwgbuGfgoARLGEHiI1rxDG9g0SxKmjRHvNzCTOhtmw8Cuefa5b56paUr5LwAA70RabefreJoK39J3fT2k6Wxr7UMjBs=|Chương 502: Khảo hạch cơ hội;9SOzON2cV++rylRJtUpSXuBmeTnd5NMnmFs1BNmzSsFaJ7Cu1zwwBpjk+dPrP1OFfkosMIjKVm5OB397z6J43ZZJWmozcA/1Q2AZB1nmibBHuAhxF/73A8GSPsz+7H77Pkuao7iaRhLUz3IFy7MiUGC87GkO7oblUkfYVIq7aLk=|Chương 503: Tiến hành khảo hạch;cYFRHNrCd5nQavNF0oWzkFVFAsPwRNKmyVuA4kE99Gu1e34YuQ9OxBj1VcqIIgxZ70D+KvqdPJkgx9xUnjw2EFtlfH746sGdLNO1t+NdVm/+i7V3g7/Q/MACUFcZcVX2qw1a8tfTKJ+zk8d/jyjcRf2pKEkigNSmFv9NDtwzxRM=|Chương 504: Ba luân khảo hạch;i9WmFdw9D19FGWyMhwFi4HsKYyBS2nFkiNPGu+wRPxrxjavf5B9vxxjSvGPNUzkNpTsjen3t9d9vLtQkYjt70o7Rtr40/QznD01Oz7ZbxcDdJbZT8KjLCABq/ptt3Y6ZB5KaJYLh8vqmlXcNt1wLvZiYrMzKD07PiNwnVrFAAAc=|Chương 505: Vạch mặt;IcVCRX3ebcpNhtOMJMDBGCQ3buDNaiaEG6Iu58XlQTJRB0wOnU7j4HT185ddhcoWQIxmVBO4GhnoO7LjxgGAi+xHNf5u1HEJAi75Ia6H2t7qYnaV9Pe094iFJ4MGcnng6k9sjszj+ag9EBJglGSMSlp2m6Z1IpX9uelK7csqThQ=|Chương 506: Lẫn nhau thổi phồng;QFViNVujZyrxySlP6fjgsxvjJbcavfCYpFkDXg4EY12LGvEyXy6G2V2O4FBVbaDM2DM2MJVIp6enh9oEx8VpMXIF3brZ1jcuR1+tG0C9p9i3rwCnQpf3eiYA15jouRP8tPFu1CFyQpDQCVT6P2apfB1+AVrjuTiVYp+nrJsMYVE=|Chương 507: Âu Dương Tinh;VDl/VfVOrjDb4KBSnF7z8ZEfMINmkrzR5bFvn31Osow8fR2PMVxZBYTw6sAwt5UUKw2uayTLREF0A0HD0+OqULSSazkM6Fg4kk5s8tGMbZARv/4qLytrrig8/CdDvQO/WTtBgoiDVPPsrwgAiGF7xAb1RpqnWvUsrTvu1pnSQ6I=|Chương 508: Đan Tháp danh vọng;OFiYWR/veMc4otF2a8/GPWF+sRk8+EqPmK27QWX1rqYANMrpXmKyfRBxqA9uAUKHVpZPTP8On6yPrMAn7dD3qrjVey2ZstnYOhSYVhi2Ue3lDsk+EMFfnzxnMtbU1wjzP7Z8XBLLkeu6jBSg+cvWCYz/pcerANJbPBC11cluDsE=|Chương 509: Phê duyệt bài thi;vWX//E+V4yQ8owkrTpyr1mK3vGQzjpD4JiAJJueQgXN1ZWZ+NRs3ZLcNFUhaS1s2oT2N7NdoSlvE5+jXGAn2kdndv9QIowcqatiITV3MNR12+OgnbfODtnD+92EH0f0RhLrdfi2rxNzhENhkSUKaPs/LnkGrBKpFiFju6pfLves=|Chương 510: Cơn sóng thần;MIVSOEheMkxP5RtInStUi7iceB+5e3LC28oZjR0L3qqmor5Mjh5VUiJVkilo9O3mZ/u8Oxee5PyVLv+xuWEpaspdZt2p60DgtUm0aSTHUAuucLpMmEoCyYO9QiL0GJG8MZFG8RII+SohS9IQ8Tpq29hdXU742zgnO44kVmR315g=|Chương 511: Hành hung trưởng lão;Sc8jv08cZHk1jjF8mHLfd1wf0Mkrxaf58o686+/cA/pdjoR+ecMQIT+LXBNQAOfvyVy57+6IjSbc3grimT8ooBsR+l8jJIM7d/5NlRxPjkPuhwxfeyBozDOEr50z2/6IEaGsWYnsTSL2eqA4/JB42tyub8UIOjsqToAwmt+Pi8k=|Chương 512: Khảo hạch mãn phần;wXRu/I2znfD4S7AwsYswViCxO2Hr7BU62XZv/K3fOzoGGyQgSDANM8MtsyitRxhp/N35g2fjhlrxuhRDM+fxaAb8gtUSQag6tmjGsQcslfFySQdJP8ZxZvQthad1VXIwqJXle75G+6BW5KZA+NUXZW0jwa43/XTHya7vM0JzHs0=|Chương 513: Đạt được mãn phần;qLxPOsKjiZmPx+dMIK3SDdHi7oqKn1B/YvtXN+1KjkiadfDle1+aIQH5k2rSSueV8mKOYjiJ/hJS0zaktAysewHX97d6gL8libNy2gUsYaO3i0Di12ZuxWsIB5bEoIhTBm70f3/aFX1WVJ9EMTh9S1VcXeqYYpKQWN7Z2QTfNEk=|Chương 514: Hoàn Mỹ tinh luyện;KcaGp2JAAW/wzezEB351xhLXlEk06Uc6GAeCMvLcALK5GRiRRWon1vHtgLlEuwyhGt+PO9BH8OWVCcMJr1Z9bB9VfqbUXP9mXLtgwhaLaiB/lsmSbhosYC9YSRgdIbxU8H2nv1gxfCK15/BHYX1Q3yWg+CK7PyCAprgq/TlZtjQ=|Chương 515: Thông quan đợt thứ hai khảo hạch;7ZLVxOkZxb7k7WY1isEoz/zqbLp/Ka6SQfJJOyn6ZLQ3VBD6ielrxM90rUw8ctgIpJjYA2fTzg/TcbQZiONcxS44ugcs8Lp1mbcVX5IiOuk72H6+Tr4Ol+qz3Idkf776K+aXmJJjyvc166tI/hY//XMVF8o+rfxTNHOLYLDDmu4=|Chương 516: Đợt thứ hai khảo hạch;jteOp3SqwZspDfKfySH+dcE/ZF2h+i6XxneH7w6k1LyNCV08cD/zQ+WvsG56adpozjw4/eN2qcElNRN55aU60YKQW5S3yadXCX9WHKATqs5JHWLgFlMW3p5YcTRyH8bgY3geBJalFUmOGs6qWV0cWtpU76lzWbA5TzaYKjQe8cQ=|Chương 517: Xích Hỏa Nội Nguyên Đan;dTrTbKGSvqL40KWQtTr75JUOZ1/DI8wEylyYi14ipvk4wmMvZM8k5zBDEUdBlj0+7YdZLyUUrOko3cX0RJ1gMb3shHDJRICAHUD6oYL4Ewxwa36qGtUI7/yi+ZHCfwuKsCTUU7ntsB9PQoda3NF4/9JeuNEtfIPy4vwv3NCB/YE=|Chương 518: Thanh Phong Hóa Vân;bYDxACZk1wjariJ4254xW4AwzRqdFxVt5JKRGzqxjtt1B/sBEo9XPz2/NEph2KcFrBuHQat/LNJVWdnlbYRhIAhRaBODOCMHbkQZGXKF+ZdIUmHS273ib+ffzGEnm9VF/DB251LVacI6s8rndPwWpTnbEvrUX30gephnnfHJuLo=|Chương 519: Nội Nguyên Hóa Đan;BktftsHVib7/Uun5mUHN78wFGlBDg4kzNNB4D4ed0jKkSji5BXrE7HgNkUM/Hr0c9FJjlCamnPy3UqDMLPTkwJooJKcfNews+tvIBxPb2AYOlWrFXJlTF05wb883MsJrN90xF5qldhnE2Xdb60epX0G+VD5Ym331J5AN0LTGfJE=|Chương 520: Khảo hạch thất bại?;kGCMzMfGE3VBqYAiRLKArAeY8XHA0ScARgaOd7Rqf/wM6kQfTLtpmWP9Q4iu9KL0OajV9SUKyW9ea2+6RxBqe81Cfrjn/VrPQOb/xE9emKBNPJNuWPYd2ycRJTGFf1nbOyZCRSNUm67yUpm3qG++qJwzqnKAV1SFYG3PQTYRQOs=|Chương 521: Bách Bộ Đan Hương;jBrfLCoVfM2frtavjOyxsK11DPFNFA9WN1VA0zLI8colKcb/7TuU0NwwLySrwGGnRTgUZtfiphMcEqc9Wc1xTQuR/vUuJYp+NblDrJMhV3kjp+X81QlhfS/FMf524hor/zRlSJtTsToaOAxcPdobq0nrgyboc5oRB6LqtxcOJ80=|Chương 522: Linh khí vết tích;AxxzG+SvQuDMeUnm4M5mk4vfcxZueCEbmc3MkJINwWfPiOoKnFeFG2/Z7L1ZtduPwYDQ0yIEjdN7K0rfiNksTzHoam1qmjNHA8qeAB1EMwZKwXMAoGccrAf5j0h+mZErWP7zBzZMWa7TJ5xWGDRhicqz0heg62UqlSmB1lI1Kp0=|Chương 523: Ký Ức Thủy Tinh;tzgYrgmLqwFqCu20HSnjlzFQ5oBYgzbkvjtjc9tfGaVnZU/Fmcc6O2T7jNBioEEYlp9NOB34td8YvhgPPEf3pN7KvtfupHkityG+ENUoU5s25uERSKv0rXl1xNc7ObjSrmA51/c3CH+01+ieabwqUJcrKOaIqZhHk0mwnXG+uBI=|Chương 524: Xem thế là đủ rồi!;Hji9kF6EMBI4Nioj9n0EfO86urxfGm8NGYvsVpT05dYb35xZXg8aCb7hOLYUZCrWBfDiufSBUCNAZX5ngKyh+aU2vzOkSN5qFc+Hxe/+a4McUq3aHVFF0cqTIS0DO1Dd3lNnRcaR1FzMK9cXcNqB4CcpvByUxOFhC/k48emRUww=|Chương 525: Chân chính lá bài tẩy;GjOyX9Ik9QA4d0JNIK+rHDfKqhuL8Gl0ZQx6FnpNEWdnK6j137C153MyeI1puYBi09xlkGHXcCJg5MjPhKxYOho0nafV4Kc/CgjNNGcWAQnbHLixH6urWhxNUfzAxSU0MT3Gpk6pRtMUtcbZTR60L79NfVJc/XBNHHhulu+Tym4=|Chương 526: Ẩn núp thế lực;hinkxAf0IuLU4CdgEV3oOg2XtN8wtPWx5wGyIP46jC41gjEJAqSom5cMaqOr87ZVA9hz+QrcGjEZJQySksqWYbmuO8nnX0foVxlPnxgEvxl3ub/bqSbI+shKu/awSHJsANb/x6YGyfxtr68phA2Yjmu75EdKmQPcUjQpVyckL7k=|Chương 527: Là ngươi luyện chế?;x0eO5LUIGpVvsOyyaNTgMO67faeteI27JN1FPwFsZAV1ZJ283ttDfE+TWb1g71FiQgH/qNtmm0MDCxmR7HSYBYnPkUS/gJMwGJFa/7VyquAp3e9x5JJ0I7kpuTqZWzQZsiDPgvhu6Lzsq13dLUQd5/vXe0AUi4FgkXlqWxbFJCs=|Chương 528: Tháp chủ hiện thân;giCKTr6KAsCdAdcl0hm89kwuRxJDb+dCb34I0ic/tV9mObGFYPXHk1izrtKYT6p7YcqUCVJQIsFGstJOt9PsM9gDKUbluuFJ/Yjff3bAaEj807VP/g2pl0KJk9qa9mDguk0kRLUK4maI63X1vWRRHJp1PsDKf5YPURo9ff5t9Vo=|Chương 529: Đan Hồn bí cảnh;h6gFj4pRXJKeLfWH9jldgiNmvMvYOk0ldigpoheI0RdVFp+JBXoX4nje8tmdZGHLX8Bovd5b579zsblrgoDLwF/v+Zhe2J/hvlZbg1gcOXDwd4RHWwq9vPdSsX4j763uUAy0JtO2Hl3SqR/PBJIRHzq03TT5yh3Q9h3X2OKYT+4=|Chương 530: Bát Phẩm Luyện Đan Sư huy chương;Bn0/YIq8D8fRmxFidUfLDWn59piwvD0s6lD0yMY/ZEYNBwUHj6/k3LP4uWvRlKXwXpBHJWbYDUVQm2p0Ct/3nPQ4QVR7wcmNnmhZc6w4MvTTePHvheNMh/NsAV8tOvdYDPFV3AexIA+h1rB/zTZVLUpaAGMzQtNRyZ7iHasatwE=|Chương 531: Thực hiện quy tắc;eOJNWl3Ua1mBDvdb+voTuD2Nz1SXbJQ1BoIGutA9PmaL6D8dzLtW8zRUubozdQaQ3mwExM8k3Zg716ElVq213E0RyrfAibSuV8+If8heIxbO6UyTw8mnmgMAl6NphPVPLeueu0eV4s6NBOVaDgjatJpk6uoa27pdn6hF3YytkoY=|Chương 532: Dựa theo ta nói làm;vFnRxZb7lrLNNORXxKyZOjggs3yPZZQSFhMsRROydKqYRBWkfnnd9NI4jQv+qsF5GfXQKJrtqe8Y8J57+7ms9ORCpQSPj/DdtGRCuihYlo77o8vXjwez7DiSOcYbcQrhyMAhSjGy8wnwFDA6RUnW9YM0ajczm93c4yjCalGQT5c=|Chương 533: Mục Phong Nông khiếp sợ;HiAOUCiiC8gXQZOFt3+ts/xA2/57HBSWYkIiFDrbyurnNsggA1ArxeSx009LRNNEB2JdgTPeVAGgRRBsP30DHJE079JeXA1Cwwlh18TCieCPoaHUFBP5no4xgRrYPU6tAb6E0h64eteEPt1M9PKAiJrDPfGIxPTPA2V0a7TGlAY=|Chương 534: Chỉ điểm Âu Dương Phỉ;Wiqdi9I/fmYevLhmH+QAn62YR/9cYvgc0zSsAJgev4wxzo+XQsKwQOQ66xIvK2dXVX+zwoPUuvwLKZrZu/N/sZ4nwOwsBq02QB58eD1ZHp1CECE0jn+K1EAWtv5N2qIMaof/tGvXXmE3SH+DxjYWG9+XpRVutfvITXUPh4+IZdA=|Chương 535: Thiên Diệp Trích Tinh Thủ;+fXlb+JlYZ3oo32+7AzzgWjvuY9J4npSDlSKj2D9GbholvBd8u/kGeiQVNgcgxiE7bcyO2e8dkNGxMJSkEKjHRPJS+GmCtydjpp8G4kTgZPJGtFgEOoHcZD7qNK6OJcWtQpbtNpAz0v8CMLz+owkESyCF7yleQyQDxA0JwrP/oY=|Chương 536: Sinh Tử Đoạn Tục Đan;Uasd2dQxNdgLeHGUwzhK/LxN99o7X1y3hXOEHQtM3ZLE2gsimcmZM7FWNAubkLTcQRcxnQxH9kbHpdbnbKmLtyvugZ6dBwDc4CitwyDqL5izIn7KOzZPqDM02PflJun8DxDq/WmhdUz2RW3lJf+zD1czFSvz/d8BAA4kHSaLtT4=|Chương 537: thi đấu bắt đầu;lo5LvxR96UJCxIGOAYqT+LfsKrhKUomsW5H7aXCuGQVnpyF+xW01uLkV8BIwjUPRkJ+TbkMbQfaKm3/uTilsZsil2wcKBYVIYsdif+bUTeiDPlGff9uTLktg2GRSNUegy08Bn135Ps4dfITCUNgW5+9GAppgua/qwlbGzd7q3mQ=|Chương 538: Lục đại ẩn núp thế lực;AIQOP94GE6AsxstXI2iFDLt4H/5/4dokfiJiRmQBoUp5uQpyMO5uQxaU+Tc9L2LV9Ls9AZLQE8XkRv8XdLiiepunMtCUdoxg0KkOxYrm1EOgZ8jrwi/6N/HXSbDrOhfOc9BOMmMJA8OEymPRtXYQETYJkv5uSLAKLGDkjwdEk+M=|Chương 539: Lần trước giáo huấn;X8iKozhEP/fXOJRFlyeHg77YUv63ATVShVn9q/RRFuXof4Rzq+oNJIBUkVm6w4Yt9pV6MGVJTPsV3WAXe+kD0UOVnyONidXsdIR01A5NpV253C8zO9K+g/NHfJLpu6KfQYg4F5Xh9prMLXX5bNn5atB5yblk1NnDazdNfiZgds8=|Chương 540: Độ khó gia tăng;ZoINrvSy9mqeP+WBE6Z/B4CtngWGpJipu5t6hd6UfbBGjdJ2IqD51kSwAt1w2JudSBGlwH6iZl1o3XcODYQXyxJf7prVcBqvLxFoz3f+vmUVnt1N7MuCkLCNkLIo0DdGBftBbzxvQ+rxY86oUjTJwNOfCoyfen1LK8PFTmQ466A=|Chương 541: Không chỉ có như thế;3dQ/IKN6TYE0usecCcAsTHJ3ij/O/x2qDfZ3VuZwXXNxM6tmUi2SNdeJs4XM63gnqoUnFcBogxaumXtDmFbFR/+LZxTHLBCyKqrmz37Cf2C4WMiKjY41DUtuqM+v48EKu41pKN82FCSJW2F+u6PknEk+UhaBHRr14cdRPA8vlH8=|Chương 542: Luyện chế Định Linh Đan;pHq/fTefufMmnY4q16YvqjKu5IYY+bJf4EW2KIAbC9mqmbNF2Mtm+0PCxJUWIQZ9SljjdjK2UF0DhXJi87ufCzPFkjEZRWPJQvZHZeLnygpoSCgNg8AQnowBXBZPv7693vOag4RdlbHlcAWlmG7fTjTNUnvaAWCCppiYNAQJonM=|Chương 543: Ẩn giấu thực lực;lGWqOnq1UWUeVBaMQu/jqI2s0Tf0Ed/+4BTQCSqAGhsh89c8VhwOLmk7lcVI3/VguWl2VY2X3fdC7RGtXij+eD6E9o58JG3fyr74LgE/C9DnzjBIDPZG+s44XUevagInNpQ9AFmZ2Bv+1BVOLAUdjexN7pOuynd2ez+QpaPiucQ=|Chương 544: Dập đầu nói xin lỗi;6jAgcIGkRxsejxtvzJ16gbHOehQ1WeFAOyw1xVQnb5jDiOCGc7C/H6fLvKVi3cOIllzXrEceshv4mj9Gt0YNvlu62bM16e30K5GyDHYg5ZJdwqWWmYJnm2+hOgyTsqqZXteXfyaK7YyT7ychhO2T7gvQzA1fEayvXUsmNDQEcT4=|Chương 545: Tát bay Phong Tùy Hành!;Vl7ciX4FWSfKxC33tnmy3fWqhydGlmSJrWvvuoCc2QzF9F6A4MqXAM59xaKZW/aLS0RSSiO+3gB0nOrHW5Ihpcz5o7cvwo7lG17DQJbmB+NKR7aTY0lF2D4hrU2APk3is411R66aR+ugSqyV8tYUF+se8rm2haj0Xw3lIcpwF5A=|Chương 546: Sửa đổi Định Linh Đan;ZFcAPzowR8vrhLNrn3f85bV9fhuCit900jhcTV4l+u2jvBKCvH+Lp0wvgwrqGOiE/PsLVEo4crmYdd5sXosktj9AHAZXoyns2iZpfiveOkUETwktdSlyq2o9WG1ZyrUkJOorotrIRQys85inhrBUt/c+Bwo3GNbJF5iIFozZv8c=|Chương 547: Thi đấu đợt thứ hai;kV285UsbaUO5QtvQcUTuZebe9gM5Kh7DEhxMY0bkLr4IugZ1myHr9vl4/H7njtO4GvCSwUYQCOHWBW2LoREftAq9bpGM4Ej8hawfX4xAUHLMtcpfteU9w4PkLr0YPhdsCANeUW3kvrvK6dwZzArPZOOw0LmCxTj2A1ddt3A/LGI=|Chương 548: Một nhóm bã vụn;2qN6CXdL9U+AM2wqcQgReT5I95V+cgq0Jh6UNAk4iTmryEnV2rdENLsUnXp8nwC9TZPtvYfXaeOyCMZKHSRLMLDpByqLE1QKna3+fFKZ/TMuhNjByKhCN0xdbkr+toU/BwWTyM3HAuU3MtiVzZXhh+SMvJt0lN1qfA1+a0KRpp8=|Chương 549: Liên tục nổ đan;iar1F0qNnVHQjRNSCobghI3yokLJoIS29GParCacR/v1h/Ae1o8JHog5QpD6gIaOdo1FKzTuBCST2jTfFH6ZQmvrQCJ+gwzotIuTeACyqgoyQpeLmIV3cT7Tiq7TBt4sKQjE54kIPfzz3X1aBtmwEanYLR7EmFtv+mmVuy7Htp4=|Chương 550: Sáng chói ngân mang;0Lynj2J8fYDxrBmm8vOxqpNKCmrxp2yYsLP0Y9vYV8opkJFmT1gjkXZ/bIhRzvKLCw1Ur2pxO9IlZC1X2EnnulkYHWMND0IIsfOOsgj5hjv+BZpBCBg2T1fxrqjC4LXkYHnbXeJ1Root1lKV2U2MH2Tj7grfRlxF4O8Sks8QEkU=|Chương 551: Đối thủ khó dây dưa;ZxdjULsrcER7TXGzKxLC6GCNrsXz0GT788lOGQpmUpEnl5zTnPGkVUVNYyXKrkAScXSvHa6QdBnsX8qL4MwgbcRgXrcdRABYrUaqW4rAbk/F3uYZpTL6yPV0m90LtyB9nIeq9pLRNrBFv2p70BjTh0YCUUDIUWk7dfcBuPBRps4=|Chương 552: Yêu Tộc Luyện Đan Sư!;Mgvz7tOlAj+abBUhMRHvyCQZdP8faXNXtA/6D+/0scBuWhXyy642g6w6rfhqk/uPCk9PY9vI5QGd2vLI7jTOkJfLSbxBqb5YzpY/hi+IewjCz9hfC2UHGCP7rIuN1VqtIXVtDIKienj1KOtke7Fa72RMjSJAZ145Sr/sOGCvFlY=|Chương 553: Thi đấu vòng thứ ba!;QtkiNDeHAX7mLTqVuonPBpXLmDzSGey5IVRmbExDhjOFQTQrQnr0O0h4DnGhy1dUEwmL4xtpChBLKil94B1rU6nIASLJgGkwqdyjXbdsk9Vc95HUs4oY6N31DekJKjE7e0u57aRR+qsNXz9H5Ja3xWcKu+qn3pdd5AkRKUDtu+E=|Chương 554: Hoàng Cực Đan Đỉnh ( Canh [3] );XFCYsuzetSKoK0OjizCmOV+7H9xyiKmvJjfKrKcvSs7zO7NMY0vbwDu5lWzvQvhpafnej7/0iQHbUGTGD9gQpt9Q0yMLkQvBbhgeC+ip8GKdnYpSDdrz/JmRtXNhfOXH/Htu7PvAAHB9egjTV7qTrTjmvhyGUd/q64t4YvY8toY=|Chương 555: Vạn hỏa triều bái ( Canh [4] );4ED90e4AjGPxEws5jWF7ZyDZCv3wxz4fDIKPAMkJPLhYF3PWFdOdAl4YwaQCcxPAMhzw4xT+50IzmgbRu4ckr75mr7qyg0hH7NVXH3Ba/Oy+Sw9prWK1XVFhq5t7a1+A/QhkJ8mkQyyIrotWnMi+bjwqwZ+2XVIYYdkkB0hCsJk=|Chương 556: Một lòng lưỡng dụng;j5nF+RpGqlSXEidTR4NwNTdVKlv5qAPkRcGXZI4yZ32Xf8gHsEj0JVhnamPUs/rT8FiQdVUPFlrqZN8h7DQYwQL6cNDrE0uOWSYbnQH3i5mCrkHS7sMx1TN8WZfff4OOuIxVjlp6xZEFpZtkkVuJmsGU6jO4ql1sphDorFg87FQ=|Chương 557: Phá Toái, dung hợp!;R0BawnfbIQ6+EHkm4Xef/BNEsGhl0kJOFEhjioZPCZWc+vXGl7UnOt4bEdWFBRJt0ESESz5PSKYaiub2GeAphJrHuF0ENr7/YVD3lQdW8jprKNjPE3Nf6n1//rPpAeAQWsFkFw4T852AgyGAyq2Vr9NtUYBFgG4zaWa9iUBjTLY=|Chương 558: Cao hơn một bậc!;mADqsIySjrNzo3z4OpSX3+amdw8NnepCM32sUPiaYpF5ZFJgy9Qh+8fxD5o54UyHybRSgRLkpumNgHCxqbKf7R56/CXRUT1x7YePzc73qwIkWWr81o6lVfbYYTy9gpbkYB9R01aj1GO6tE2Orrk9cqcKbf0qQOlG38km0/p6qCI=|Chương 559: Thực lực chân chính;R/VVWrRFNqfbIFVxxEcs3MjAA3mwNoY05FDb9qh05bCYKszeD7WloVebG9yAPQzaldIw5xlMauKvyX1cLJbXVBiDE1enNsbRJWqiWzMbFQHgGPcWjbMTMAulreMrc8O0HzJBO1iulXNyHpsEzxTI6ybuojXxUDhjwbkuP+xg4DI=|Chương 560: Đan Kiếp Hàng Lâm;CWiXYO0pCB8x52XVThJ8hCnIau6KankenvFLFvQByKH18XO3vZ2L1SQ5r2/xB4p+1YJZqkYpMcugSCLU47kaeQ1uG5jr2sMQU97iXbXk4bfvwfH+tX/WU6VWSBTb9frYRJcuXHkzXAb+2UbgMyXqxPmIhOYXZsC6rP8qmKuofgg=|Chương 561: Vô tình hủy diệt;NrVyi+Okenrw+4PSGHWTdHjc+CHm6Dz2yTrRrmdr+dMGYH9phdwo8eQml2E43jRKH9ZbYwVx3CI/MuIF46fkpZqCNK5GEy+mgNyZYD03ns4M81KCacrW1in2qjhIRsRpnPpDoP32UveXIL6RntR8lm8Q+SxsXmwJw52XKSzSVC4=|Chương 562: Hổ Văn Địa Nguyên Đan;dqd5Xpu9rl1d6f/3JPQIIOzC1QaAQxmGRzsIUgN2M1/V7A4jl1LXk6i6oK3G6jzyDX1buJhcGnkdkGHSFZ1/DvqLVgLbJr2CKXsziagzJBCRRJE50YGG+YronNhXGOjlhBgVWC7p9UIHaHDufgKhH6XrUSVihZdnSEN75gcf6As=|Chương 563: Lòng đầy căm phẫn;Vbwg31u4O26HRBWHKv6g15E0zk/B+OoPVumyOthB0DZKoTaoSl3BO59Lx/uSssWsU6wm7evS8CYuokg6Nm0Qg3GsDmxnv4TwO6JJ67IDMjyfEdJ1bfrR7k5ed5yoWwJSE7ZNeXPn68Oq8dOOa9YK/x5ftlBTnMPh9MaDJGed6CE=|Chương 564: Liền so với đan dược!;5RcWNnQw4da8MdqUpU+EK23SiM3I8liDC7JKyqRqnAZ/hWMT5p/5mJIIi4iow6TmJv+obPUvnGuaEk+3J0M8L0SvpoyW8cjFafHwfsVr86nX7isAnHEfIJ9gnud7yTjwN3zQpmqxwLW9ar71JyzLX9KfskIaisSvCTaA6BNWXcw=|Chương 565: Điên cuồng hấp thu;VCbQhzhlbGnTbKLDIpRjVmIT15xfOVMlJFtVSZt8T0EYK7zyYWDXIk6gN0RxQFft4BetTm1ZY1J2meYjozxeXODQLRPLozw+SXvGMc0mV3AGcyBbD1UVaxhLo/qr4VfVP2N6hRmW2ds8n41nu/xZipXPB8+kn2K6zzZ7olDnbgw=|Chương 566: Một ấn cấp bậc!;GW9u8vEphH2o78fl2fSV4lrYrLi5SjNXnXzI2C211bDbBa7WNFWcNDadLHNVaK+TJlujyXw6+dcJhgeVLOoduumQvltpBdidp3kLTEgBAetxVWjo/wb2Q3iHLuX7n6+O0koK9si9Er1fIOteKAvkKIAFSzE0KeJ81x/zX5HlLLM=|Chương 567: Tuyên bố hạng;tkSmfP69fNw8ObA7YiQlq7DSDwspZs2T+r1X9CmPu06ofD+XfwqZ6XZ3Sm10CDBUY0mHdy/lMzRtbXNLsEJW9kMY2IL51ycr1+94QvJCa3KyxZbY+E09c7BrRjVJxQQxkpGJJi2nLGjw+3YD3jH8tpcI61AnsDByU4evdohDYkI=|Chương 568: Chanh Sắc Lệnh Bài;pfK+UBgoPPx0A9rNk/JyOf+ACUFGBIfmB40716fYvk97F7szRMgkjmqtx74z+FtwlnOthsqWr8MCIR+MQjYM5nMEy8pawS43mEfMUsPANgDF77vegrqgJ3H/dhTOYL1Bjjfs11Edhe1sitP5kGA+TIxRXqhG3qmIC72tipQmeQs=|Chương 569: Nhân diện tri chu hình thái;AqzpgtruvLuc0ejGpyp4pzRFBPpyrAcsIcaoY9rTFYe6K1LJaNta+IeYytd3N1bGKiCnFzR9eQ8y80wVqXc4ol+DlMdiT3cIohL58RvbDWxSNhQHCoSoafE7I37aV4IzltamYGVj7O9PlHaFzc6XidRZhOpiTpBe3G4EipZue8A=|Chương 570: Thiên la địa võng;HveNfismcaKP/82+yt/TH4OqbERnBWG936KvqT0XU6m12xRdlDCaUzmAJb3ksKTBnQAcCIxX5KFgT3CcY3jJ1+7faomlUemp5OBpV5A8pMn7ATzHsE3NwJGoGEpDQGKFZXXpGZl24zndrGiymRpsF8OBTVKnIfn8FpxjPxPokU0=|Chương 571: Một món lễ lớn;gQZCTZuT2hKyq+YojTnDx+A5zBnlEMDf43thsyK+f+f68z3GrAly2GxXLBVq6FkFOZbliqVQyRz2G1wv3UepGS94p3HaY+H+6AHwCqhqKlO7DbTllwX/0G4uruCjc1+wn77ly5pk+/r9e1qvPr8k2Gk5cRFI6XkzI4nl4B8dVD0=|Chương 572: Hoàn toàn hủy diệt;tcu1Yk3VM9hLTsDAy1PJbo+A4FAj6I98s2X9iEW960zXuM8VTIW8l5QZjMCRUVIf7fChwIUi0Be7HsxU1HQfgeRWKFxDD3y1VLNm3Sk/sYbSYbUHfp5qvNe4TccU1Dv3Rxzdj8jEUbHkwEg5Ql4sngnLUQ2ntaietDV+n05fbcA=|Chương 573: Chém chết nơi này;l3DmAK+eSB5A55Rx96+f4RUlG3ElP7SBLe99fh4gRKLCcItXLv+B0Rj73PZuxs3g/j4RH/OWwk3PAS3PzoyKUfIcJbGSFhyTa/32McEG6BFcVnwtHgHFf3tpXg/PgOMBmbld8L9wzI8I4WEL6e3YIhfWjxtTJGyMazPRXG1qgtk=|Chương 574: Khôi phục thương thế;v/VOy1bDSzDX0fpxJJKfBFy6+NPy05ahGY7Mmhy/tAdEjajpvfuutnFP4XliL0Mrai+/2CaHy9r6wUdhJSa0S5POslveMiK5HcPnKTFNJIQfCd10fdZ2bgCHmZzVFhzLT6HRwaeEIV+QEnhQ94UUxmdEghF4t9dSK3PlXPAmYyY=|Chương 575: Cuối cùng một món lễ lớn;npMF0d7m4MIQ75EDCiWUU9hCcj5rxy0YnjMXYNyrtd3iBrxjjGECMmmpT0EO3rM1XKBejfbwzkEdL1lvu7ichh9A9JGAYzzQts5EwCF23EhNZhwcZOcBX2SeheY+C+KTwbuBXpRQQ/kbLGOFSZmlYF0ljPZWgFe7wzcm2YXZ5RY=|Chương 576: Cửu Vĩ Yêu Hồ;r1a+bfbBz8EmUn0syU29IGvpyFXy+scxKReaw6Ukt1uMCA3gNKKgFtYqBsmgBqAlimQw/48HG9b9b9U/hJu9o2fnV0cGpgh2kEj75nUUTBXMxb5ekDkEPHwEfGwmvHgjaDnNrbOB3KSaQwGJU4RPk1tnvkRtQwbdDqWDAiV8r/w=|Chương 577: Tùy ngươi xử trí;40zAZN/v+7P7F4/eLsY6sbIpbp7NB6RBKf6pyjjF6jHt14ts2oJyQWnRbD67Uitz9KZXiGZoczlciyhyK0ksYabQWwlFvytB1OPbdrf5CBLqV5gwXm88F1R31gh9IHDxHC5YYBH8fdx+toPkIU63gLmIUfoBykqei/eiSXbqwEY=|Chương 578: Đường đột cử chỉ;NdFhVpNL/myTP/t784VLSzIaLP6HpPQdJkNpPruPIEjAMxTnIbbcqTvRvJK4qII9H+zBWUPvnmHFOkWFqF3nKG/9pcHK/2zvOIWZ1tnE3Tq2tnW5scpGPn82YGhwcmh9vC7u3yeBlF53ug+gKIYcbYQZ7yZT7R4xYS2U+ELEIV8=|Chương 579: Đan Hồn bí cảnh mở ra;RSTx52Bv8MP/GJ+lb2aclrhqd6gqV7tnmCtn7ADBLm2AjjUkD60G7LwGT9xRLFKFQn/3Q3yaj3gbbXuTQZP4R6RUb5lAlNeFZxjlD33yJBmC+TLuqq5TBZAN4M0tbvMJ1VPmrh4rGPDjGJt9Ug8OaIkKhmmIreZbyf2VC/GmCkc=|Chương 580: Không biết tự lượng sức mình;nlEe7vJXlGDyKmc5Bu/Aunp1LyUG17Vd7VKgHoKUJLMWw/7/tyPReDu1E8oHVPqst9tHmqK7BHMOMhngFAzPRMZZMjjYYF+wl9q2ZR/KV1iC7S/oikbK4v1BY2VPhJuZOLb0x5gTISo9TqNicQr85N4PR5B5xGaOtrH3yeoGnpc=|Chương 581: Cự mãng Yêu Thú;mZE0qZmvBDQG2lM3uTAYlqWRnUOYpfDU1vuVuG4NeCFmLt2tFAlFRmY2A92VbKq2PQv37tMXvV+1TWjbr7hV+/VSCHUU0Pi/2TP2j6bLTE9k+EiKQUcYVGtX83Vg49+liCva6RrTd2zVG7YugElHTbu9z6N30dhQaDP3oSMEiis=|Chương 582: Xích Diễm Địa Long thảo;DM+nGWYL+DrUMQ50OjyRnmobT9HIL9QePIw15pqVxqCGPtLvJ1jtkCJg3iSXlz0+SqTUsm8ItAA2c6trT4+nCq1zbyiTyubOmlerv8H7RxCZQxYG46YTp1QpVqDwJ3rDhHO3Zq7lWBNk21f6TFJ1YZ6HZQOpcSNCsG+3zryKsTE=|Chương 583: Đùa bỡn chúng ta;9n8Tj0Z5wlHDKwwIuJICYVLBmrUrCfeuapnC/4WmSfh3UwGpi73i+4XBziBbNEsyDC2UBesUMPEC8xMmZkFcs/xSVjqWVVmB00/JXIvkLCgzh7OQ0e0YQ7AQ1SOE2fUBB0YTBAJRGn0bvjjfrF9IEaj6xqVB1T7C3ZW9iS4zOTo=|Chương 584: Địa Giai nhất phẩm, Hủ Cốt Thương Ưng;ChiIDvzhpzqU9iIUMmvPjQLFzdMu9nttkQ/OHxB2IcafctB9b9t8cFWtOl3a641is0Ad7HRzTla1zO6AORzP0aX2EuvaFthxtu9i9jlUPOFiILf7eSheUo7QMjX6z2gzGpEFE10dx9RjyFhlX4tKVm1GyyqBYLGr3aGDFo3zXUI=|Chương 585: Địa Giai cao cấp hi hữu quáng thạch!;VFwDY/CC1TP84uy+f8gEnD1Y7URlYc1rfQBJRXQqdtibrE3zlqd7Z3ofAjXfjcEuHARTTdXwJAhRHO46go+w0dwoPgQ6u8EQ1Yy3lOwSmLLqHVf81ApvpUlOjXHe129zM+fcdcN/HTQq2BSp0fFQIc9LMAB26Akz1frIJkcWbgY=|Chương 586: Thôn phệ Bát Chuyển Tứ Tượng Đan!;u18wtYpSJF7FiuK4gZD5GFvZ6SjoZxF+t4duuxwTvWTM03ebofuF1GXQ97PnpaDsYDvZ2cRmxdSclTuGZvY5NGiGkhHBO83fRfz7dYXOz2CF/nLJPljrpPNgVprqyu0DI6r0Irn9BIBRa4AdB5aNAnMZmtR7eM7HeGt2v19UHXI=|Chương 587: Địa Giai Ngũ Phẩm, Chí Tôn Long Hồn!;2fTSjVpgcvkYGoOTVv4dLOOOsbK1SbO1yHTmY72XUyg+u+9C+UIrlQI+53jK157EVqoaQu6HuPheIBqjR8IoVzQ4tG9ylomyUGVrva+LIpdzjysinDdrz0tFSguQ/U2lipo/Zs2+vWR9Vf60yYH8a/f0LRuQf8+ynSXMlL/BtX8=|Chương 588: Dị Hỏa tăng lên!;5HqQ0nOBYk0qr00FPWwN+6H/O9s/iTKV2jP+oY9/zkPwkzAEIyxOrxDaeSROnK2UmAMgtmmIqU40ByJNX3E93hVLFCycvKdftz+rzQL6wF98EvdTbsFj53mxoDn92K/xzjUjEp05SyzU+zyIdnvrjMu+M0eNpQ48xsJk9+HAACM=|Chương 589: Lôi Minh Khoáng Sơn;P/3KTKjKzwbqN+uud9LM5JFm7NcC8PwtfvA5fFASqqkdGuQVtqlC/1neXgXLaLqzlgELEJI/BwU91UNZqNtDE7yXdqwcyVr0KTp0WQajP98Mk2QqsKhyl14EGEscuz80wa9z7wYNKn+Xy7F86R0yqnGY6Qwq0IGe+gVg2HHJ424=|Chương 590: Kinh khủng điện hồ;TsrJoXgfzan3Xw3XSYsqhYgp7/OVFVNyPLOSbgNk0Ku05PGe4TURj+wGy8w4U8ZgYN36cZrge5M2CSAucXi1V5pI4ywAz03W53qrjErCataBk+O9piACwEhv91OsYHDIzosEqUL9oixg37DGu11dmg13jJWnQv6L9amtRzIKTCk=|Chương 591: Tinh Vẫn oai!;B0bPZ4u8uxJZiBPyoSEt5r8x76hHeNWWY3W8+hBSElqg3jFWwXo+/9G3LONoAL3ma+mPkD5qK1YcMEfqpkOfKNKhGAY562/ge5rmCOE5uL2gur0VTDrPDKBL5oAIy+PQIR0BtEI/KJLNl+LjHiagHwEMmXpDukTG1Q0uFFrdyNo=|Chương 592: Phổ thông sư muội?;wAjHfRqETyFTLm7VO3dgJyXKvXgwIk4Dk7P1fsSqbOnsEnMJGzu9fB3WcEvnN/qETg51QJ/+OEKowtB1CsC7k3sw+OET3yhBbwveQFx+X35vFMTY/J9lXQLI3GT8LBoSvZN4eTjvctp2XczPhSejQzCOTYWhZ7mG3BFsMY8oymA=|Chương 593: Địa Giai Nhị Phẩm, Cửu Tiêu Long Hoàng Đao!;wMWzCnZZ+M7viUR8/tS7oSqdWf7p5K6tnumeVGFFBiSU+I9sZpphjM2uXGRTWvcxnh5eub9GiJ7YWLDLaQEWTKxc9E/+H4r1d2mPlZAEV3rQesuP5hlrLDuKgJezI7/LZTk0D+4cFYdg50mgbI1SErEQqsKSaHJdCLqGe881cAs=|Chương 594: Đại đạo 3000!;7O1Kb+nWo/V4ijfd01MftX9fX1qUbpOpEiXH2t27k8A1PElBRz8arA55egtyesA6AQizfQgX1myThikoHpITdh+H9I18FyB2RyCV5zH6jZwKD8gvLIEMlehmco4vrkIWX2RQq0g33SIu1cgjORsI1Uih+qGiYwbiB27opYIfN+8=|Chương 595: Cửu U Huyền Băng hỏa!;ED24PgtSBi/ftBXKfWpDTb4j9IQLHcnA1WMfQ2y2Sq4ygiK4/6ayPbBfYx5KPn/OkkWHrE3Tmug/T4+EzmOdZDG9LSfo0UzGh1fJdj3kP7ThcDvNjJOWspCw9NisOqHDeBr4XLYEfxvSQD7vqSpKONDyTvz2rQtoiR86rh7xnPU=|Chương 596: Trăm vạn năm cấp bậc, Băng Viêm Ma Giao!;ZUoGxkNZdzx/UqyobiM/j+QtSl1LYrR+qlHySlloSVLpc0D6u6k1Mme/Ztde25+xnRSJEMSGMsAbtFAO/PT8qHrnpk8vkmY5vYh4TYIO0wfsFJ/+osReVpj/2/UBcQChmDVcGcX389pZIGKcipsXofYzvA5TFiMgE7NV7AupAWQ=|Chương 597: Tru thiên khốn sát trận!;yx7SJoApXDObovaY1hBa/p2q/pZ5ukPhTQGYr87gKFmYz32AP7nPSz4dUhffFtGI9uYVPkVn6DUKyDnlDslwUTTCrnEnmOTuaiNQ3jm+Fe5A7RMjxsCVjjKx/a1as76Vxkgv90xQ4J//MQrLE90GhnuxyH2Jo0uRRS/1JXoy48o=|Chương 598: Ngạnh hám Băng Viêm Ma Giao!;17ZL+QIYKipn/T8GHvgeSZ5NUpAxsdIvZM7kGp6QbSeij4reuS8zrZXbqxGj4U4k/dhowIp+i4wa68nZHa5yG9WiRGTt+6LSSQHyRCz8vcrAjPauHcv/ZPhroPTVUbhgXAP+K/1SJXvvhrLQHVoGk4SewpU4gFrjqP/M09kK3mE=|Chương 599: Trấn áp xuống;zG88Us88trJuVa3yWMjWJ+HkJju+lo3MK0FHy+Wm40zRRO6kFumDsWnPchPirxTup5sdiUeUsLKBMzU9NWXw25DV94LD5APCoghkIOIHEnC6vOX/7JLIyADyOStMVJrbueBkvxyE0DzA+/6NYcxdHBYmzF87SiNPxQ6FGqB/cVQ=|Chương 600: Bị thương nặng Băng Viêm Ma Giao!;HvvW73ZuVTFR5f5trcv9rCfRJxsGHfIy2gOXB/5vvo6mX2QutzqcBVtj//mXTwiv+IiY/odPXHBPa3vSAFh9j9FHTq3fbV36uBXe4/0xGBLxQw+ye/QTYx4uIaW9vgtHRDSUSZPDdv6QDdOwaYkE0DIsJwJ98hozEitSzphWedo=|Chương 601: Ý tưởng cũng không ít a!;WG0jF7gGzxnkGW7qG8OAVPbS+saP/abWM0enjwDmxbn7C91kP+nygtU7wyAcuj0FofkVeGytVHfGCXMhlEhhv3sH+oUlxegAwFBBZqEZMBO7KPzRHd8+FM0DaTTp5HCrSj+nwYGTIp3TIBLiqKE7sOOu5F49+Nro/4dBQz5aj9g=|Chương 602: Đánh nhanh thắng nhanh;FdR/y85982Z3jQJZhSCJcQ285v4JtxbpigoZvR9jsUEmU1G/vjcwYGEIKmzzyPitung/jZodCYDxIxxqtEGfNzW47PdTv4ahiKI9YbImH/rQFIhe7Zf2HtuhHLpc46F/9Ec8zQAM1mi/cv3tb2BI5tJRgZshxbXuNcSuuoEJsG4=|Chương 603: Băng Viêm Ma Giao, đụng chết?;8d7Pv1V7AZrHfhJN7AXti9iQ4KMd9EEpoyIiNa7kBBBLIAVsW1wU9wlzb5aq1pWSpPOxmTDaYkZj66bAVJRBVnN0zR6/YsALPFQ5NAeICEUNMmCIesrmg3rU//qzaUwDatFPeRpRnBfRssTB9S75HR/jL9ahyi3dHW9kZEd0E1Q=|Chương 604: Gọi ta là Khán Nguyệt Lượng?;5Cq6agU6GoTtAZnYcxxXt03ykf3lww58uWzJVbQIwzOI/n2fdTe+2H0I8cN8ooEqQz9c2BmhYN17y2apHqovDtKFQ7JlFAdHglwV/YPHq8ZwWA7VAztAkWgg6qziO+RwC9KfwlluOJvAunq0P7Iz99EsMO/8DZ/GcOsupmXbDQs=|Chương 605: Luyện hóa Cửu U Huyền Băng hỏa;22c0rQ8a19tZldQFBs/IHix/8qqwL/wvyh/a+HnqKQQq3FocQN07XRdiGCm2IN7lg30poW3BlY+qZbyDqwGAgvcs4RdBiHBeeFx+e+bArW3XX4qdVMZR+LzJqgOR/tGyB692n8Xpunntk0FQb1GoLVPlE2/JTZSsvA0sxtT6jTY=|Chương 606: Một hồi đánh no đòn;Jzt/gaZHd4BZyX/HZaQwvFXJzbdUnMF7HyuKoQCKPa5XZgVn+6GUG0chN5cTCzeAcx6UVpQa/v7uQZwoiY6wMKkgFdc4XZ3PpXwA8E6bGlPyv5vSrYKvf0eC1lr3Mmrl7/uAuOehmSraWzYFp0APUOXjghlBjdyNf0vp2YyTraU=|Chương 607: Hàn Đàm nổ tung;8RwhHBROvarPWuiiWBZYgCxKaWmYVnT5BA2hPNbidIaT1uq+ALpHY8eV6suOOt2tuf0s3Ah+pFHjxFLMFeMoD5te9sf1hORtHIFdA1PofJOul7vVfg4hiPj/np4AP//AG3kXpnTLM90fSI725rD9DEpSoM5IEMSWpNxbDUT5d8Y=|Chương 608: Là Linh Phong Quần;xClqrFPj9n1M7dOAA9Q/tst4Nbu4MyaZ5yXneqcr5+0LIkIIO779+UsHsrqEh+B45y/ou3ETggdWCXCCbEyEDa4DeA7NrOpuJaYffrrQXmqWiwd5vQxmfKA6j8LqKPeQcJmM3a/bUrRRovdqNWsS8txHCqLfPvrvJKIkxQ0GCC4=|Chương 609: Cửu U oai!;+fkKMEYg7bwI4eR8tPVrESR50RxunNcROqpCwI88lwbr59MOVUY559iWUl9xw9HK7KO8dgNKAt6ZA2m0hRMWyqeWsN3I1BMKRC/a4a46Wl8uCGu7aZTQhvczaZ8z+4WHXlemEZdnQjLUZfufGsIrNuf5M53VQCCAeTiSF/A088o=|Chương 610: Dáng vóc to tổ ong;IcOoM45zxb8EeTTcNXGsd678JprAfe1O7TvvfBPrxIbRpzWGfGq+cHgFlZsowDMz+lSRPdyaNLB77HewsAZcruqdDOxloNw8fwEFPvSlLvHuZaDaHLMGixaWpKzjnFSZdrW7TA2vY8IiJBdXnf7XSqwea7Fv5pb0nCheuNW7fzQ=|Chương 611: Luyện chế Nhuyễn Cốt Tán;+RWY5ptRnmzz7pS95BcR6jHco0k6b866m36cSx+GDIsz7bvaFXefrXmsAeq1HwEzwYGelgVIYBVAVhQQAYYlRZU7QLDtA07jIDnPlSbn3kLe/LckmWeF/U2plyd2AzehhUZklNWGIKvkY9l0Gdii9/ZsvIBN6qibnDW9GyYj3Ng=|Chương 612: Luyện chế thành công;BPF691BmtTcJ3uGLGbUUBMG18Q5e9hyi2KTjqBSItw8IeE79qhz4v2nIOeyJ8NOqPkSZML1twLYzWdR8olC6WSZ+FrDjT/bnwtfWCSIeunnoXLWKAsErfogzfKy1GZQWhRvvu4boYeUMUeWvxlbbMNgci0wxjGwa+CZ5OOhdIlI=|Chương 613: Ăn khối linh mật giòn!;NQzy7zt49yQ5I6z+x2bYa/CowlZrKksaXxf1vkIT5jvGuZBlClWTh2hOwy0Zg98IfB39HUQpMvgCqQev5olZkXul+T9yykfRWz/Ve+KjVo0wg8UdiHKZrF34lbQ5x977lj6Nr6Vc12DlEXF5Tz924bD2S1FfwY4E0Lbg1FRZAs8=|Chương 614: Một cước đạp bay;KXZLfZAtGNtEL48FcsrvfgUo8wuZZzCaL/8kNWZ4MUgf8Wl151iVyEcrBTGnVCetzVv4yh1EaA4vJtEHUMgAcyWEAW5LPGSCMK6jAJTb6KZyVZU9kr9EYhjHlxigvU6hNMPQJsCLYyJmAYbc0/aHNhpzlSof5CwUPEP9lRSxXBA=|Chương 615: Khẩu vị không tệ!;7AJhCgmZ5ZmWxZ0UFqtuYwrlQhebqIujcHA4jxzqMOKPw1cis+4ypJjP9Q/IPIRi4fxIdRPza3A4x5zUIq+Z2YjcNsh01ooT5A2WE5KZp0AgltdWOdSyUzshvJhEGfRZiyglnqMm6Mj76MBeHDvSMwBHkN8FIKJ7012FWY0pNDA=|Chương 616: Dược liệu bùng nổ;KPE3Dqsd3U7RnHWLl5JT+bv0cf2GxC6C5pp+jWB47r+xLHdhleD1YKvAjDOL6yoje8FHjC5+mD3NyYNXxF+OX+cC9gILPlFK47wwgyPJpZMF5nvckiyGsWsw2BP08nefYI2L5SJBv9I0s/WhSBoXYFoBg8fc954Luvi2NBPUm3U=|Chương 617: Mặt mũi là nhất định phải!;n9sptTmLc/wtJa49SVsqUgvjbn91D2kuBVYe/qbKARiN2Beypu0doewBaaxXK9+9Dynitael/NWpnR6Bw9F3cX4xJ2l/2kzxzNAgEP0bT0B43OmQWDEkbj6vS6FFoHJ4rBrhXMyNOwn6nC5iyNOwXugDiAhcZ9JSmMLROWlaVI4=|Chương 618: Kiếm ý tăng phúc;iMp9jX7OhHO2GutsHpspr4FxtzewKYrMAmhuoDlS2KfLwP1lkU7uYgj/QEoeNTgaccHIjQoD/qkRc3d6wWRO1thoEw07XcAUhPEOjK1g1U1RejR4DlSNpZMezZbarYRgHlkkCrFoSSwZXw6pouMP5nvZhOJZkjw0We8rbdi8nZM=|Chương 619: Trả lại ngươi ân huệ;jJc5pcwI3xuoeCxh+MaDTp+qCYa+wq/AasS/dQa6dQppdVF6YgL4H6xtb1p+g2SGVdl3lUgY5KBpJLe5tILbVR4Ck1k7dLFXCdCbn7HwOOhwVlpLmUVp8jZ4ymgwW0YGNEBUjd8lwMsIy/ZlQBzLSG0m3U8QwjNY5JLrX005aU4=|Chương 620: Lan tràn ra;ZC1NMzcXv7UOBFaceYwDXtIb3BNP3BbmEer1ouMA7uKNzOOLTXspGECyT4XQFzZHTUyvz2FfkHaXj60UxXe84Q1T+rzSruIu4rj1b2sVYhDkTX1q0fSJnWhL2tKlV98Q6Ry8mbcySa9mcrI8wvUK72cVqrpsPY4KyV+JbX/bZp0=|Chương 621: Cổ quái sơn mạch;TMRLynn+GMMs5mczfX9PXtKQTGGCtWLFhkbvQdNENqj/VsuyMTx2RYjjxJmuYtQdBJy1X9NxuH/SFk3gmBcy7l/8h8KEBsWFkmf1LX4ERV/rTsNH6Hrm06t+w5q1SiOuRP9e4egQxVS6NGOY67RWqimkEzoXdz5sspr3nyCg5TE=|Chương 622: Thấu Minh Kết Giới;pO8JwjSOrg9LczqtD/qLmQyUAApLbolLqOue37WHXXXeB8BpXDrXk4SeTXQ1z4IrMpYzqgJQdsMnAIoWkqxMHwCPxzREDNoooRTaW97Z9VBGlzlnsHe54GMClCoCqTaUJELCRo+dd1a7Quvwxr3dIXrrtxYe84jrcMZMJCA1YlM=|Chương 623: Nhân Hình Quang Ảnh;ZODXYOwMy89WUuSnqvC2Wb5H0DkrGe12Wo/9JIi5OY7cA/XIUaOkTawtKN/yslPKcWrn08YgMxfJvzssnxSsf4m8kip9tYqcjLE/FY1zFkiRjtoEVFRGKS5hMzlG3yuz6vGVPZ+q7u0SAMmlLZjtGbzVWqke9jEJsKZIPkS5Yk0=|Chương 624: Đột phá, Nguyên Vũ Cảnh Sơ Cấp!;2XJa3CNP7a/IBk8ZDnwAKcVJkE6BKAuxinb+hx7yyVGGXLqFh4TyRoCdaAfG2w4AIxKjpjA3nu6Q9acI4TENF1S34IpBPgyxwG8HD9XBDWWUFVsWD8pMdL1O9VJRmg0Rd5iQO5NPuLGQ9HCcL5N+PvotmuTW3YE0X+vDGAedKIA=|Chương 625: Liên Hoa Kiếm Vũ;JapA0fpYdNh83ksYxQ71ZML+4MYqN5eOJjXamIat8CFe3p31Qh6FXDK7uB8Quwqzi1LivH4jHaMVb8FOLbuNRj/96JE1jCAFZCH6YRG+1dZfatxAwEFNzLignxvMZMfQSga8Ne4rO/uaYgtuy5yykhUlz0tCVNnc8cnerCqwRUI=|Chương 626: Thần bí cung điện;ztZTTr4hzU4raFMHqhVL+jQZlNdtw+NivA4kM3sKvDYxGX2bOp7NMhoK6IR4lrvzqP67HbJJM13kf0b0V7EUjbildFe2SevkB2BzsEkQCTnCBrcw9iWH2TUQuHvp/EOOPVTRb3Ii8YbqKrFM5DLVuPOu6FVMYa8hISGQ5Qago/M=|Chương 627: Quân Phách Đan Đan Phương!;HIqstvu37YNVNQqebckFwZo+TIjl0BtUr7DZM0p6jUsZAMUzP8VkwYIeDuyIG4EqFOEzrlnZCXtDExGzqX4aXQLvoYKYQetx7AndaM9WbhnqElZEZhoECUSa0MdSOzQmW0BPqJTRJxZvBBDXpA/GnEwoTSasN/VvvCBBgfCO0NU=|Chương 628: Thanh phong Hóa Cương, Nguyên Ma Nhất Trảo!;Jid6LG+WFmnaLPJdiqMO4kgjiQe/CG2DGEQhcHIYs0+PJLAGtTqAVwXcfBvpyWUjowSB9Y4HH8aZ03aDhd1hbZwigRJtID2c7kwLFOPgsnUNuVNnkeDTrAmVyJikaea2h6S5z6PI79FI0NUpW0DCbY9UBZkZdpnaJ9EOaRfFPg0=|Chương 629: Thị Huyết Bạo Linh Đan!;egmrET6cJOZ/THDZ+unY0j0b+N6EAz9BTF8NLnbpptGUV2LOMrr8pFSihlFJPBsCTtw34YbycT8hh/xH9QyT9jcS+Cb2v4gbWmBck/bcALA1hOHMosQ/qNavUqxvgM0q5dBLD5/mZNxQpkY3QYRsAo7Ml54pMaNsLcdyq2hzl/o=|Chương 630: Tử Nguyên Bạo Khí Đan!;trGmhzxs9F4gDI12nBe2EeVqtUTI99uumJ2TDs5rJOUxNoAKrdCDuQmB28vhVnHLsl1wg/p1uFqmFAGP2q327mVtQ2si5HqK/eE5Tkb7B8aHANvuSlZ/AB+VPwA6gafhqJ0+kjVz6283bOk7CGhDsKOz2Xh1AsOSRYR945ranrg=|Chương 631: Thu bảo bối;8gsZfEjzhapBabNmTGTLysoDzZWnbRgk23Mwlm5/mW/U51G51/2cqREy/ooClG8ZcxrHvECcgWZH3uAv3SYHs3euS4uK2CB1zmsoG8hvxbDtpxPuAIT7OL24Kl+h9o2icPepCdiJHrYzMTkh2PXPO5z2bInlItRsDoJ760ZGSnM=|Chương 632: Quỷ dị Đan Lô!;7r+YisvmweoD0PK8QGBgyLIB7/9NUmc20oqCaQ23yTAwDhurMZaeiervf/PMGvfmZZ3c1DKMVMBaus2NAhVbacm9v1tP//V9EfJYYKyPIG4yzNOPs6gXkSaKvnFUqFuXgaKatfppyxmYbLzZ/71aiSWEQpHXCcqi8apkKAuiaow=|Chương 633: Ma Hóa Đan Cương!;tM5TuXnbrOgePiu4gBxp4NiqTkPBGQVqEhkFScbOe8nOZdvu5CnEU6IePoKsyVEs7mtvyH/A+o88sK+wPKThZzsUEAwzqPvruj8QBVACPpZ8bwZ5x56umdsNR9wIF/F1V4b5Z65QBPVuJuf1krY2aKrTIr2WuuqHy7zNEbfJ2ok=|Chương 634: Không chọc nổi Đan Cương;oSbsr4f/kwp9OE+L4Tdg/szEsbErInrFJsngxKIiWOgwmB+pY1n17DpdRVkyrV1RIBF+ImyzPurzevZb0cNx/nj9UxhvzdKcuoGGmOFJ08XI7QBfV2RO+LTfHJTAALVqfmgs+iNJsIhxQwVGoqqUCvQLT2ANcNw9WYxyzizxsgU=|Chương 635: Luyện hóa Đan Cương!;SpKukDShRC0JqSliNeSUwWeGayI8vo8D3LWvWtPLzOrHw2r9VXYi3PyHPuZG99T09VEgYdPA2yn0pOPicu8zHej7o0u2Up8h/gVyBN1qUjbhmDFqhjc3y3hv2poYw6hKwFhWq+9HeF5sevypzDKp+pBw+gc2tzcO0ZiJMLDIxPo=|Chương 636: Âm Dương Hóa Cương Đan;9SINEv+pGpf8LXNZIuiVWBo4I/UqdboY2uZLbeLj+lPCAB45f/60r4mRMz9cKENaH8ojhOCQYyAIOsXRmX9KiGQlXillznQqIkDvz1bGI65wJ2yw2L00oOT30B3Th1FkehDDj8di8w/NWyaEqd8lFmH43Gkhq05AHe8S+oMRy2g=|Chương 637: Lối đi Phong Cương;VUaBAIWbgiPlJJoBuYLNngX7PuUAiqFbCKa0j69BcjlEpUX+hwbUkU5OBqKdkA/y5gYva02BP0kUhbyI/8ELyicBs2IWAh7yyZY8geQWOIty9tVvRul7w4sg5K1BRgWvQUb0PQzFzLlHwQp2en7CE/KiDOXxlR1jiUGdgn4IQ3A=|Chương 638: Thi Hồn Mê Tung Trận;HzDY5kUU+zJfWiflQXnr884aVzRO7KU1GJCToxxQ3QbfDY0jHgXxj3SdiZ76gJ01Z3AkCPv/jgmSZm4xUjAaPS1HZGHM81CHsj7GOaYhwHI+XvrYFnf4SX6K33GQCKKd84NAIn9XS2OUxKKbT/JE+l7AhsZ470QdlafmuPMGM30=|Chương 639: Khó đối phó;o7Bud5Ho57fpIY66cwbiY5uM4M0U0jH4FcE5JZeeBWnPADFG4LderyOXE2prmOl8CgYxftZ3syeUc9A08yCdj99YNlSbUkLLPV+iB6gTHHHs+PPOeJ03Wg/xJQlclNlUr+LvnWgqNp5QS5Fryx3ApBZU5pGQ7jGC4GrMqxZ4tmI=|Chương 640: Sơ hở có thể tìm ra;OLDLD+ODHejjjj16VUJCOCOJJQIWcT1J83yhgnWWIpqiC91FcSZ8616t/LFHrAe+EdTzlgyeJKj7jAYJPRzTlujsCjp31D5Zbxdx7C7QQjWY4Lqn2Y3lstYindkKN3NzEc565r65yh42HUNQorNOU3AMM3ixM4TttDDiXmimi/k=|Chương 641: Không khác nhau gì cả;uZ1EHvJO44Y9UUskS3nyw6MgVfEmpphbajAfD1JyQE5Ea7Wxr0aDP6+RAn8wnzvzYHofUuJf7UBaU9psfjXsvqj8IBrFphT8AAPXBe2H8SC4genWLv9LH2nkhO5b9akTIXC7Ks8QILHM5l8cf5ZheIzfWyAXE+0snZlO/NuxtIs=|Chương 642: Cảm ngộ Đan Hồn bia!;7ew6F7Lo3liqKQBEwNzZkaPPS51HCkJvxt80Mi8zEg1hC39Z+AzLV4YAS2DYVPMSC/8tzlJba+JinivDLDtMGfGQR+H8uYKpapm7+eGRFvaRqg3QjEPsT3fLd6hFIRwhynbsW4zkqh6WRFWbpqI7bGdnTz1dp0UKOL3CCLtjbfo=|Chương 643: Đan Hồn bất diệt;8H9bBvo9fpbGXS1kNsJmAxKTD4E2cW++o/T9fy8P5lPYFzf3QZcZ2LqXHg3q37jOrBIO/C09cU0s93khXWKj9vcI8Vf7hsa6lPANMT0FoDAGuDJ+iNUmpCXuyLE9QWhS+pzoJpnTMyjUZHJZarctGJU326SOZI0L6pwh5vb6Iss=|Chương 644: Không cẩn thận liền cho lĩnh ngộ;oY12C2wqEfv70hDZUA5n0fgw268Ye6+HjNWbeQW5e9l83o4d44h9cDTvHlu0makreswhEZwttHGwjp5IV3e32L2GYGhgaodKwMYyHOoo60/GLGiLsvtLSC/Iu+oX0fZwoldvnS0NTXFtvnQqyCEf6Ez5hgEPVaRwB9eK0NZBj+U=|Chương 645: Cửu Dương Long Viêm Biến;9yLz/XA0xkWM3daln9ag9Qy7q6RvH1SXTrX84H2VfrJgPKUS+SzKcrOREdBRBOqlfAiLBnsAe4oBBQET3GWbXXqBbtdDCnjiBtncCRuomPcIhQ6MVTioFIpsssM+4HUxvdOcAZ2tcrj6ay++tAc8GfCv+FzB+SovogiAIciR8fQ=|Chương 646: Thiên Giai đỉnh cấp thần thông!;MQGt9fHfyyHHFc48I7h5LqR5k/zJZojpkmUCmZuGJYpEnNtwi3K9iMzB1Sf1B3sKIj878sqo0shqOWc6i9iydiucHlR3pXOK0yYyezBBVlH9zP+EPB35S+nx5vab0zhmgQ/YUEe2gQuTVOmLJJ0NgYUMvU/A76YC1zAX2PHL1H8=|Chương 647: Nước chảy mây trôi;KYRxRczatZknkeN2J/L7y1mrcGGj+s41Jz3shpprwRL2GrG8IiLJaEPO4ZbFoCi80e5lddGwMsMeqVhbrCUe4YkM7u+Kvdj8VxWSi2PoHG+wTvriasYHiRrGgYjVhOPzT+tgGMh27dGyKSn2+yAmKKrEgwxO2vUPL4UJP3ePZDs=|Chương 648: Lại là người này;CGAHfsrYV32vFNyawebhfByA6y/VXvbYuwcB4Im9e8OdjfE6kZ8cA4ACl88jygeJwwp2zeO191Zoetv60Kye9w1KdYFZxTXh4SLPrhQLeqK4BX2LYrZVZnjS9zltKcBbcBIuuhteeOL/9nRKyvnvoeCtXyFdfedBzd523enc4A8=|Chương 649: Kết quả đi đâu?;ENHc93ZpIlwYkkKZLhJd1wo3P5Wqz1Iq+1KoJDzu+nX+bVXHAl1PW2heXLg2d3pb6zTJzvXiX9Gnot6EhY9VKRd23S0AfaaXlivDpw7CIIo3NbDJDptWD2AlwNxQYE5Gdc2VcSIrrkqmLnGSF8QbImz67Zn0dLo4NN3zg5V9Zew=|Chương 650: Một bàn về cao thấp!;kSukKSyehuJu8bsBGLEen/sN+R1gvonX7Bb7Qv7VT5L/nc53v5b5+GkeutWk77hyHrRHE+2tLNU94Ydias17kNV0b1Fx/VvtYFewFxfsxdou2hpwXYHbcjdNPpGqCU/jKa/tmgjw+YnymGIu38V37E2zAxi+y9xBuCP2eouqHtM=|Chương 651: Huyền Giai thần thông, Hỗn Nguyên Thiên Kiếm Trận!;UCt9U/J+0psOMFnxukNuHOyNP2SgTTO147h/rWNAR8PqdLEauNGogpjNWEG/n7HkRM/DbYDlFCLY/+v1ld5VXtIZzUmt08i1TuLdQuSL6c21icF6iIVoMAJMC0EMctbvtcJUiFgbOvoKvH/QHgTlc4+3IkorVmFLePghVjcIHjM=|Chương 652: Ta một trong kiếm!;gCOGvYSXGsxI36t2Q/N12zbUF0Mj8a+kwF91emdsEYVchWe6IC5QRTdPM8dfxDkBr2i+R2xbHcyv8QOkX3/Wx6Qrq7kPD3OZPatGMtvWD41jGcsA1mpCP7Yb399BurwZVnYPYbnNztOG8XzO4n+bVXK7TwS2GEgzIYobBidBV4U=|Chương 653: Nhìn với cặp mắt khác xưa;7tZY9M90O2QinH2X4fV7qiueJ1XuI2Ikvepkh6nMSE/a2jNQDsukIE6w9FVMKDQ501d9ob+3zEU58h/zBbB7LVJFgttiuPoh22va19lF7juDovmmYa2q8TL7xc+hNNXu/HlmgK88NZ35GVbwqImkQP68LEJ9zA21L4B/wIpYk9g=|Chương 654: Dùng linh mật tới chưng cất rượu?;CL7m2XJbc0mao/bbIZS4xt0+Rdl8BPeggmXWJ45T8GU8wZXRD6bGLqebpQ341SqpLyQxLgsXOfrg68mqqHVqoMTiCtS0HeK1xZjzzuaRVMsEVIl3jsxhtuO0d2QrFoYo8OEnnP1MmIWY+NYPzZRPbpopwMH0kKA8O4BsCaRZ+a0=|Chương 655: Châm cứu chữa thương;d8bkN1xUPB+wEdMdNXH7BRf96ZaK9MnVA7kJf44Em5dY4texE4/Hh3eIUPNB6HE50uv4JoDoWu3k5U93ciClzEYN0BROTP4pLRdFNVFHaPhqSt0CrBqNwEyYxdTkEEAdza0IOl1XSbg2+/PkRvYv1REaAHqe6bi5N1f98/j1Kh8=|Chương 656: Kinh khủng Đan uẩn!;bxxcPeBdLRwyVZl2vS7vNXWiPnYpPnUHauthyc/EYddZMWB59gyI3zMrOGpaLWYTCRPWgvrskUw3VeUawbUiP0t73Hf+Dzw75gslDY9Z8SuyD5Tg6KZSnGHlGYyd+D3BU3EtDfsR/+3rHgTGTy9osHxohb9p3nRzQOny9JLRNFE=|Chương 657: Trở lại Võ viện!;th3ulLh8jKA9tofEY0XOU0R/r5Api8DUWJjurKou8fQyifObNamHhXNb2JbO1gBhaROwfu91065oc8sSpLZh1uylB4Gq4AHNOj0/JEnn5wJ0qlY2vGs/jB5LTWOsvn/ccM0NlTe3OhEFv+MfMdZ+qLa84dn6N2zOtJt6tZCSdfY=|Chương 658: Địa Giai Ngũ Phẩm, Chí Tôn Long Hồn!;9svWhKbIhwyaKtm2YliHmnGfznlwxWX8RZGwMDgm1JG803LOiq5aCTgw+EmMLXiutahLd8nqjHQVsC5JQ/4VGQ2MxfiSJz90oda9tWQ3R4H8KPl3B6v1+bp+FKKruJFdDNbPGKGQAAMRBUv55n4wUi34/8NFHg0nySIpCi27elg=|Chương 659: Trở lại Lăng Thiên Các!;hLm2AY+XfETbu6V7wN/MlULaQOOhC0Ba+Rgi4x6hhjTLasMEGwCJAUZVajPT4B2DEb2H5A8MAKmKVvNNgvRNMML48qCeu8D20tZNAiWCiCm+5HkcN/mvjTQR8WRAZIDMZke9JNe1MPcn/S8Y9P5JuwAeAYUqlngE8dpfHZQSvHE=|Chương 660: Giận xông Vô Giới Phong!;p8E+pjJvF6LBRD/F/wCXASNlWsammRnBHFBIRbP9vfeGBE/YI1a3viK/il63z5BYbxE7YspKGPw8lCRK7pafE4WtlRAzB5EY7TUITfn5tUrSlqXpQefqF1LCADIebaCrz+8vZ9EPt+YdgD5K/fkIcMhaPDfjEQdm/5Pt4oqlsKg=|Chương 661: Cuồng Đao nổi giận chém ba nghìn dặm!;1zhUq1dk759F6dH2z5N30Yv3HU1+2ekcKzlD7x/VWha3CQernrk/0pectPRK77ykp1SG8vH4STO+1pIk/a/cMm51tSYQkfXAAfi8HhbIT/DlVAKpz5zxMAOh/Vhbu6Fpld9pa20LnTSN6S34Pe75Pjd7cJjF1d+3Cdz15+cMySg=|Chương 662: Quỷ dị Huyết Vệ!;LlBylrFXG1ng+qQaJL1jtVEImtQNmh/b/RGg/nrCIwIptvMq3Iw7aLXOzbR/NzWtmNn70UmlQ996Rj+INdiuISL6GLR2yuJxj6ImZue6xZrIBpTAyrL8mlWVjfRwqIO5pB4CyfvSlqEYjvip7VJfo9s3oazdY7+3k3Y6hEWhdoI=|Chương 663: Trận Pháp Gia Trì!;CJTFF5RJ8hdfFYsu+z1p9QO81OTIZ0kXpG+XjoTUIV/9128X5W90Owvb3nK2B+1PIuA6erQtCOwiQWk6J2/VWHpRShqSpi8MM0NIqBy5QaYBJ+Z2nD5Qbm9i9B8VUFTcaxj+mJN8I2qCJ7CWP4UKFO+FHLARrLcyowG2gNQnkGE=|Chương 664: Cửu Dương Long Viêm Biến: Thôn Thiên Biến!;CZrRfU2LV2vQOn/tLtx3m97Xh9P0uCH5+AjLVDHFPXHCj00XKXfz//LrDL3G/Id+gjS2Qb9jOdRSA23NF+fiQchWeL0yBTW58mmqZ2HuTnl6WiBHnHtMdfbVlNl+D65J4ApULWjBHEjpYd9o4cqsht/w/9EHDJbQ8rIZzhjWSug=|Chương 665: Cửu Dương Long Viêm Biến: Hạo Thiên Biến!;EKVh+E1UYflBNnJkeGxinNKGyEMH184nwpB+ExZnYtAtbBRHRKNL6dXDVvq6axKLiiIZgcwH5AImf4FLaDX7j0y5Zxh2WeM1WiJIEZXZqgYRqpzMD/p3m5ErIHlTQT1Wp/+r0ULAW9zk2SZBmtaexYd9NYCP092Y36wwENHpPUw=|Chương 666: Phá Long Tru Thiên Trảm, ngạnh hám Ám Ảnh Vũ Hồn!;0lvYUwnfTc6BSFNmH55QvTq9NuJx+pD6wTqubiHRY9nv39fepNFIPKA2vsCQWXmu5fkXj0epku1HhhGBKArVmoAMkSRuh1WcwiH9gf0+35aFIMSLIEU1HyX96BXWUgPapCTkoYMkhyaE7fjbucv9RDwtWp4B7NPjR4P6OYxVZ7Y=|Chương 667: Lưỡng đạo Địa Giai Dị Hỏa?;xR//BOFi4qYxjPxTlx9TzrWKMECyj+cpfPpxp02MdaYioGF/XTXVk5DzFtS56FOTlDDcOibqvg5E/Wj8gz9G9mxycyC9DEMW3DQNhW4+dGASBKy8OMY1QzXaD1nlQB/qCSTFiQCk/q+lX/KKkv4Fescscr/L8TQWTnxxsO7m9Zg=|Chương 668: Bốn hỏa tề tụ, long thần hiển uy!;bLGhTcpg1iowJwCTyttpFNNMxoZK/oWZslzk72xO3oLKr1v9kKvO86lZ//TkAs9iNMoonWdmdIBHPWy/OWVywu7ScsVNCuVCClLUgA/cvZX0224/UwcVDSKlaopHufbWUSUSlzgg1zLh1/54axkMQQd0lH7CJLUg+oKJI+HsOlw=|Chương 669: Tường lửa kết giới, đùa bỡn đầu ngón tay!;qgtNk+lactVwlkynTSWv8fGDvAEv9kv7i5GKWtdRzriZK+x2A/mAVXCv7bjBL62n0ofZjzBSnK9jQFTf2bEGyv6VPv6UNqPWiltGo9cqYoqqw9yWROJRYuYF+Rh7XDZdy6l4ZaZoeLhlLdjnD8THTrY0xxcFmD6O76dPQzerSy0=|Chương 670: Một đám bụi trần;1TDYdbw5dr/A/y6lEvcIIaia0KxZk13FjUfP3CDJnVzPSATAdy6b1kQ8a3luakVgmbfHGy/ThT63s6RNFyURogrZSkH3/C6Y62MQ3F3/yug/IKuq7WrpIXrhAaNeLaxXBdl9ThmM4XWMG55xwoWQ9XF4HHKSKxPkCbpiJD58kvw=|Chương 671: Quỷ dị hang động;KnDLw/N1/OjL6aR+G97rBvgtuRRcag9sKEr+/gvWUGJzsdI/pspPMGonMQ0vmyghLy3pWdIgCzvL4arBxFHrpgrtfZiN/1Uo4pN2LcG3CJiIFkU1+lqQRSYjaSXMtKolvRx0Z7z/zxHkF2lU9e7DH2x9ThcQoaaUa4m8PAoIY0A=|Chương 672: Liên Hoàn Trận pháp!;wXGn+8S2/YogXx5x0/inH9fEcs6R+aQ4GLTdkiiv3yMCuIZlcJM7ZEd8MU2nid98dNqI+OAYJWau71ASgzoXCjSAT/7NGFSgEvoEdj/kl08WpwcfK6PRuETeu2pBrP9lmtC9ggajbcgc8uEVVju0u/5CWPYpMZyzaxCu09HnGwk=|Chương 673: Trận tâm chỗ;K4v834RpePmrvTnCVDiscq0vr4mMP5xIcbjaOKvI+b98smYh250zDs4K294HoDlbo0j/Od81btuyK9+ygfmCmV5p7dAm4BpCP8uBlSHOc6xYvpwgerYyPS56vlJJHmR3l5rgJ9mggm4NyEoSo3Z48kCPa2CJ+PPzcGlk4i369ig=|Chương 674: Nữ Đế, Thủy Lưu Tâm!;aIbiMEqvSQ4hNPQniP1YC/YqrScyiKN8MZVASI7gY2DLcfvGN6D0j8hWqVwbMmEuegNbVzcBqbjznILbjEGkgyZ9k836hjnIuivDdvXS+B/V+aG2V+X0aCQ+Et4riKwBlpUOpq5A4Z8tDxHpFob69wO9D3Atm1bDFNLMpnJ+d/0=|Chương 675: Huyền Thiên Tinh Đấu đại trận;LTigqqhIIYapzbBsjZ4yA6Z9U0pZr6A5cgblS3yl6Q9KKbDOwVm3EfIuZ3eYVIxcjYyif7dDtMxyVO3zF5TLh6P2MpR9Od+yemEXqs1v5gl9uInbVRMwbP4NFICg/FeLkIR8olN5sa+fkfqYuXwxUKie7ALIz1BngGn6GEcF1ok=|Chương 676: Thiên Giai công pháp tôi luyện thân thể, Tinh Thối Thiên Dẫn Quyết!;0TS361scMvLjYRfaVWj1Nb6XNuX6wdM2rXXS++BozZ9LroCnkDulF5Q0EZIkcEBL3XqmUuFl2bT7eEpFqbXwB3b68x+RXBzAvZAfBNWop/mN80zjq3fCAxMpbIwHtLt6sQK/U+4IC3grFMibB2dJtXgyDyMt7MEcwbZn0d6CV5E=|Chương 677: Địa Giai tam phẩm, Cửu Tiêu Long Hoàng Đao!;//rxk9K/sOXJVKNPH+yVmDxKWy5vOXFYRIAPBmjQzCDFM3Wg85hCfF0nSZlz7p2M4haCrq/XHPexNOBm4AoYk3re52Uozpu7+Pa+NG2KXMzk9X+CiqnO66GTR9BeR/DKqMleN206gNQYTz2Out+rlia+C0avXq0N3vSHT0MPak4=|Chương 678: Mê một loại tồn tại!;MIu/Ou0s+VFfmGVkSmYL7jER7H2dgZykbyIKpGVFhRdJOmLKzXyFSF3LVfDl2/4nsjgJrYXt4uHDER7iAvOa+YdkP+5VtznisrEHefvF3qjVTHD8MNA9K16um0fHysLl+GGiEpaL6IXLELyOmSrQxarejzomVV+TN7pmtdBVe9M=|Chương 679: Thiên Hải Trảm Phách Đao!;bcVrr9qp9Xu5qcYWGPzudUplKCaI4CEdjY8ESVLg6CMTsaCElAAp9rHjv27iIRxA9gndNQ4TlNgZ/TypnOtR+Yb9vZDUtLRq/GXBXZSCqiVI1AkQBDSt02Si1bXg5keaJF6lRDNVvdX80maAZO9UrERTyntN/XWU0I+xbiux7HU=|Chương 680: Ngoại viện đệ nhất Triệu Cô Thành?;XR6MUpA773nNmlw5JmXHE+W+m20iQezgoZ/ipWCsf0H9uxAbJUy0v3lVGRitwEYfyF11Zt/sIGs4vJInbewbDGY+jgFOG+YwdmwkJLBs/ALiuDUtP1n+ItodEf6y162XPX9f0Qk+JYJmcIh+BqbVVb3XEUjFFINKsiVtpNPpUus=|Chương 681: Ngươi có tiếp không được ta một chiêu?;qcVadXVkCj+3rzImIeINXOPE14gSIu99SlUN6UayhfWR/9UL0l4GKHnZqpn4GwreJgvSkWu1ciYayv5Neoajq/7wA7pukxw2HRxTcK06/HUfki195beDlVwO0Z+zlNUZGlVxG3WUzDOJVHuiiNTOl+YY+c6aZGdVsYMlDQ4zLXw=|Chương 682: Diệt Hồn Bách Ảnh Kiếm;GqZ2YebixafTsR2BBGXWJJ8lE713TKN8w2jFdEu/LKefjTnCYNAZAadOZvYxStxUyAet20vWUJDsT/OTHXxcj9OxOVGySTl6pXIU1Y/2kq7wG5/Nz4m1oPUpt9qB5UW4VC4/PxbGwVennLYSfH28LRW3tXejA6nJSXJL/niCn8s=|Chương 683: 100 triệu điểm cống hiến!;FSYDYNcoXdBqqQn//Y90TUZlVnVwW3yOK1RSArxNN6CXyU9J3ShAqriikPJg6rI21qrMHK4viia30okt62LsyEX66YJRIxPY49U8gQsiMN5qxWC5mcdGmHEhYySQ2W/v5mp7Z6KzoB1YGL3QpxP+ypki2PSnARBk/0ox3MaAqtw=|Chương 684: Thiên Tội thành!;6UfNSQLU17yGZ+u8ShmI9IfRhinWvAvd6QMG1vXFvNHvaapTnOPFl2a1ux1LTb8lxpt7aAtZ/uyiFXUck6vZHXKkbhMqGA9yyVra8XN7G5SOs0zWTQmFDSgM4QFhAW4I6+B2/zBshFTEL+SBGzwC2JlMT4D33cHN5UvFKqJATBQ=|Chương 685: Đột phá, Cửu Phẩm Luyện Đan Sư!;tEowqEo2LqJgQtdZ7V0J+0h5yXJb14H4IW9vmJVlmrF7EOuX7luJaioiy+OBuDRroWQt7sutQoO9y3keDauj/Zc4RP3/41h3S0GkBU8dnlmY5jhWe3RoBqxUvNv89gzLNsnPBF4Akn1XidCDRx1GlJTNGPUeBXAnlpRpKOfnKdI=|Chương 686: Bàn Long Phong!;7kPLP5LNQRz1FTbSftwKFMn69IeWTDBlMX3jQzRMBsfMLK/OlHVXhlqAKo3GRBCDsC8BTnN+pSSyaqPEs7Ks5mshPl92dSgd6LMyteehY9izdF8iLrvitVncBIFiXysmgCmXTieQlyYaf4CYtUBfIDrCPrx46ope47d0+LpQesA=|Chương 687: Địa Giai đỉnh cấp linh thảo, Huyễn Hồn thảo!;DL/H0Zi1at2wZSrW2VkvRc+A+it4rUwx1rwM3OEIKs1nq+2l0wdNGCaanyk3PbJYoH0PB0PDD8Hfs2qHu0EKwQaE2V0OIJ6l9i/MV/k14UcVJrujw/tmYpFMh8PTJ78ZkRTaeqVuvk5Oe7Fg04Qzp+l0oP/gQMxzwLBDOkm8WXI=|Chương 688: Vân Hải Phong đệ tử;ErlXdJFF79Qkfxr0bqase45ZEEyc154SkKnW4aqKpqvzuKOJ+nLGkF22zrqcmXBJDhKiZ/QtyvA//XoAy+Zs5rjjXnpoEwXaZPOUS7ShVQxcMLdx0Le6usqpyd6BtfZCopt1osW5RrsNy4hVRsVyvUrAgler6Xm8/DRMmqfEHGU=|Chương 689: Toàn Lực Nhất Kích;geh55m0huMJGqWkdB7zcfZLGK1+dpng5FwS6UlRvk2Se+jsm7BrgHJas9LC8ll20B6XDNPjfO7OtPSD2ZGsghjbFCZH6ic4c7DHDHoUefZ/YGacg8OOzAaxv/hIlMOSa9wLjJHGiKVcdRnPy4H6Zm4YRBNm+CIgrF5NNq5oBKJI=|Chương 690: Sẽ chờ ngươi đến đưa bảo!;NUyWZxGLvO4s7PmOZTK7YkL7a8Tfg5vwpfsU2Bnh2wnjy+ITcGXhqrSBrSZQ/SB4Y1q9vMmjLceous8I/yNzSxU/zJJXJoSGXaTkkx4/vSfoCOWi7g/NsFGTL0OBimhK3Klk33UoccJVj799y3Sp7rv1ZlcsWGcwSnNt1FZuvlQ=|Chương 691: Không tư cách biết?;tt/7tJmAGbGgvdMZNMXsWOIBgsU8fUjWTrkr6TzmGqDscoxvRakBQVrJ0EW/iW8cL02CoqB+sG77evJUVcTyaP57IfyQk8xMcziYYAhL8kIWS2Rs39w/AnaJC4u9eQJzdA93UyN09GTAogl545Gtwy5tIOk7eDLBKHIIjAWQFAY=|Chương 692: Ngoại viện đệ tử;j7JgiwLNF0vaVDdw43b91rqvW/04dmzeDizhZf25mjjHOL8dpiCXFIjqfBql0owMnAFspPuGfZjqEunKHZjPptvnXbAxVUBKaToKepNrj7zBO3j4TPKxNcBWi2Zet/d3By2MSAkW/18OdedME3EOaUvV/54P21+c9s2m/VJaFW0=|Chương 693: Sinh tử từ đâu tới như một đao!;PnACdm1WZLxtZPLIWsVeNUWkvm30IPfFNM2HwX9WUNzvHXcvnQlKQnsET3VIyvu/5fS12fNs7S2Y/wVz/IzAq0w0/c8w0zLpFTPgJYGjBSCEFJ8cLOEOWmR5ecVve1ymy8OhNauJQ8CYXq9KdfTwvll5P8l4UvwunFyqZVWIgmA=|Chương 694: Vân Huyễn đại trận!;H7+S+6PJu5CNhNsevXR1nuKh+1ZqYEGNUWikSXYufBoFXxW3KNOAp3ktANiauNPoRFwJrJPNwQ4VhQoJCywwg2BV1O26dHi0pH1NnpzoZ8Bi4O6kQKFTPAY14J+hzbPdHcbQeryz9m3REB3DoO17f7hk49eNCFNCZ2F2a/EUmSk=|Chương 695: Tụ Tinh Thần Chi Lực!;ehqfEhJkp1+Ngu7+5RD82i4MrOlhkVmU5DaKPMJaPBdQXN3Lo97XZNG1xCkg/m0zSInZYmw+xuxWHNEHsKcbT1Qhhd5LwDK3q9ipJjRDcDxt7tpD74GDSNzJwP7mZmjLDhHjHXql1K1Xp5RFQXIIsXp/c893vwl0hWMQ4d6V73k=|Chương 696: Cửu Tiêu Tỏa Long tháp!;Z4mz2if76yKS+WAktK+8WrJ61Vb243a66vG7mrE6gtNruV3K7G6p9nWx1uvP5HmIOQChTgJjjywxmZoMHY7aLUqmGK56CGfIcGOkl5tHpuyozjlvyyOpP7Alp17MBpIwMSbzftMkIYgVGm4BA9yUvnhrYyYjvFhDRPIsB5dQPIQ=|Chương 697: Kim Sắc Huyết Châu;S6NIZq/oKtWYD+K+PgJkITJ2PvuKchCNTnN8nABheklzAJF+CzYezOa8bv5nF731MtHRttNTMstkYhYa+ieQ/Ng8GVMkA7l+n97qxupDxXAeZ6rUYMGrUH+p7gae6vFXdRs7qlvtnT0r3sNf3IZkAA/SV1pt1Uj01AELqJBckpo=|Chương 698: Đột phá, Nguyên Vũ Cảnh viên mãn!;dDyqLxnMdsfn58vyXgLJMt337OoEXzh9iUc0Ybuux+jDojROxPUGHjJTMJCPGIG9ItKFQk3fN2zm+TWUYODjZ6aViQNl5vicPTFu2Rks2Wh//Alfv1jxZCeF/tvzp0XV1IiN2BZT/6pgPL7yfmhkPoeVkjYkgSiU2+t2+YhTUTg=|Chương 699: Trọng lực Trận Pháp;P7KJGe0dWn0qa7CcsN2ugZMaY3h9svbeg/YMNBEYBKul92MjIWBSz/WVzlCVO4bxzs48iGJumUsHY3qkurizEZi7Bqk+LCwu4o82/EYAfpOxOmnFLHOWbHi9LgJei2EsxRsjPrigYYirzc1SRz1ATxqKOnqvYLOudcilt/gYyv8=|Chương 700: Trọng lực uy áp!;WMGmTDsL/amrGPnyDJWndtUy0BbKKP0Ejw8k2LdkhBcq6hfMaH4bV57weCWLR1Xfypd4jbsiR/PYOWKszbatE+DVlYOGnsagHv7YQTGex7LKFlDA+8YBMsl/+RB0ka50OeRXMI0hFb43OAtuQxPH8LzN6oFPJYezESLQ5cJr4BQ=|Chương 701: Đột phá, Địa Giai Bát Phẩm thân thể!;l0fLk/bZuk3LVQR1ytArzcLpQxtkJhXfIBgJRaB6HUAtNacddHRLiOfaFHoiEijtasejlMahOH0asaSRIK3HQeroeLiaDPO3b4TMTxAPUdzWT5ajhchpzXfswMXxW0yngmyPLMVWElhZhSwuJXOYuQpfFjXt2+JtmRUYyDqPbGw=|Chương 702: Điên cuồng nghiền ép!;d42TTO3qVFIzTMTDrZTQShQdj6S3rdl4x0tsIsuCkxJ7Jm9oIFfvbEYeb6i9CJUI3Y5RN0OWcdZ/0pzPyCqiENa4IisBqjru8fU5NO1PBQVgZSlesaO/0F3lmAPDOOHOBd+++Mg/3pGP67WNmPLpfwWja4g9n5pj2yOILH8g4e8=|Chương 703: Đột phá, Địa Giai Cửu Phẩm thân thể!;QlDj1yDwzx6zw8opeooAZqHWYPd5IcUZsJ0D/ZdJGt2l3wb360kFdwDYH4Mup+qc9QK///ZryjlfVFBpW0zdkBHzlSXRWozkOU05ZYszBIwU7H2BOYzZDiVCV0ury8NkuyRNOliLRvV6avx+JNdj1G9zHbU6+RW4lBEr5IjMwfA=|Chương 704: Ngạnh hám đại quân yêu thú!;9+bzv2W/XtDZA01C6jRVsfTmLxxyKO/geMhqhxKFRwjX8W2muip8Hcqt7UhQcsUfLrPBX1x6ovl5tIUycb/j9wv5xnaFEx0RX5zyz3rIk3Bnqc7zNblPTjqzEIa3oJjURiwfJCcH6NAR72+s8JWeM7oUjCW2dCHxw7mJy6kCJzo=|Chương 705: Cửu Cung Bát Quái, Ngũ Hành Tứ Tượng!;9yMSfIVGyGV/VZeAGvNbyWE/Aa9J/oi0XRuq3KLGv0lOgD4XByr94HIGWcGE5lUcRPJMfaOuwo6N04YGlhZ5WZOMilrSmB82fvJWsFygxTDmQzUwOI8j4DkSV7i7ruIjSO8vQVUaRKooCcofZ3tY7h5OTBM+mjKrn/Bb4mc1Zfs=|Chương 706: Áp súc hỏa sơn!;OZ7ZImqp6hadHb2vaKVesJUHyErRytIeZmfG00l5a8PsL5nFx41TGGSqG1T/cb/RfaFgXwh1CClGEDjYs4vslXYKUkmBSJDPyIO+M/LLDZI/LFPimNbr5T9txspLZ6SyPmDtHRWnqvJbiSotUwFFyqq2YzZ4gSTgWTLnxp0SJcc=|Chương 707: Huyền Giai Cửu Phẩm, Thanh Vân Hạo Thiên Hỏa!;BQOQrTIiG3mXmHoMVCkkdeRiHd0IeihVzvjI1LoFE6kG5/v9//Kki5znxJd2gBelC6P1AbpEBHG6U0auy0YV4tQmrHuYw0JAkS/soJd4Dz7Ul7viDpH8CMAxi2+JbdXZFUhZJmWrEbsa2O/3jul43S+se5s0UbYaNd2JLAyEklw=|Chương 708: Địa Giai nhất phẩm, Cửu U Huyền Băng hỏa!;St2u9B/BW/YJD3IYyXsyj43Qzh+/SuiEAr4SDKG5uVAljArrODEkLuGwcu3nEGHcCvXccIhZCK1OB4uu3ui/kgAj4o+vBJS/uPlfnJzt57RP3wudIcplOdfSoxTjTm8X0vSEgTGWjY8mXh6klyPl/nGSIbDLHuN88+kRxnS7Lqc=|Chương 709: Tử sắc lôi cầu!;BKNhwAhag63Nod9jioVhL4ysurQKVdNUaunqLTDvqHQYdQz58w7roDC7PZlbT1hYW0/Iq95hUHYTshIOOiF7wPR4h5DfPuqe525cJV26qnkr1k3gSfEueHkNs4/E3xb6kGPTLWQi3ZYfQDUbcXeX7Sj5xXm3d3fccCasWntrCIo=|Chương 710: Ngạnh hám Thiên Lôi!;0Oo/wFmmPTIjt2gRn49sXAmeG7VtMBKzlGA30duvZtKZLPmJ5sD1n0+R6MRGgYo0EDYK/y22xnp/6NyFpTYAMOZkG8lOaYG18yG0LfOlkItR9kyBoEpkw3w86I2lx1pLzlgBuYoVisaHXevEKFjHRMPd5C3m2xksIBMZyDYK8B0=|Chương 711: Lôi Điện Thối Thể!;YipNjP2KfJPcItCryoFKCkOTEL1H6rMtVokHWHwGqS7acPCz1/v6s8MCcIwMqD9yP1DxH3BYHtE4548pGKeR84u+ue1ZtAWLpiPsWPxjtZRMQAJHaYxg1L+GH23JrNB8Lhs3KpNxK+tx1taVFzdHDMuU8/VBwvYKCSj28iPAf4A=|Chương 712: Thực cốt Độc Vụ!;BG1xJaQQFvhEpd9h9aG3t+TxPTBPNiLcl1pNODgNnGqBcBuLZU/govJ4VlFLGiSQ77nzp5PhAHeAT40EUBvEjMuC+5fJrKJGGl1EiyCnOHzfBsWiT8NHoP0P+HEWT9odVpfhZHOGyXB8mQ0qhdG4Gh4KPC+axBaBrfW57GdPAYg=|Chương 713: Trăm vạn năm cấp bậc huyết hồn Đằng Mạn!;sDwC0BFc0QaTHG13QoJ2AAoOPLtmUtQgeFRPEfBMeKdYo8utZgiuLpBkhQr/dK4JFsdlA+yKJOUFG+tI60ljyWVHvsLQMDDiPvlYiswTQPM+hfsKyiX+8Z/x1y/IY6X3ui8sp6bVTTUVKo1Gu7XuYxUoGA2SBBAS4dzVkmhoZJg=|Chương 714: Cửu Dương Long Viêm Biến, Huyền Băng Biến!;9WiziMEzDofFLBjRY+LBgVF4b6U10lwNjJiXlKFNoFJEO8+OshdAA7Th5kD5KrW3p2ix77YmHcTxpUfFZA19D6CiLe8O5PYT2k/ZKg8fl/8ZYLUG6FNeW2Ekq4Vd6qOC/llUXiWHV70J+HXCy1KiWBmRLovxx3FFWNkfq3nHmCM=|Chương 715: Long thần hiển uy!;sYSlVCUlJUOEIJPMlnxuSb9T1Is2dEhANPCh2t6yZFAuofWFQBsFbRfqx9uaknbkH1TT5lUU1AK0lSmA0/HdwB2Hh4d3G0vSpjSmFGQwhHUmzKBvNzpsxJUseyaT3C5JzPmD8CRyQulfZ2uuXJi25xfAxXJMCtoRQNjID9xLMuA=|Chương 716: Luyện hóa huyết hồn Đằng Mạn Vũ Hoàn!;LQGit+xNYfZNMHv8ju/OAaIAOgkA/vD9yhXkFQdDS55KBgDPJgCqvqdH95tZMwh/cdALHuaOyphQRl1Rts4bY4bC6vgB3oSWSphrQkCEWQTnihvx8ILsegS1K55tf0Kxz2BRPcwMsxMZoqvLlsz5nnrvyCHtvNUsnxKxSK4M3wo=|Chương 717: Đao Khí phong bạo!;9N4fJI4NWNCxXNMbpnrWvLuTUDxjxitxINc73MsIld8vBRBjaDHfSfpihZ3nY1tz9CWjc2wdbq47Ik7LPXC0nTUlMcYOccht6+JoV2WuuWWfoblf2KIh5L4lxKWxTYJNOd2FfNV8sTJ3JcZUTwVOedEdYLUy0MIXq6V3aqqlur4=|Chương 718: Điều thứ hai Thái Cổ Thần Long!;6tUYZur5ntOpNDEzoTT5RdAG97DeDWsjZQiNkeAyohrddfoT1ASSkwbgWo+EpAY/To4lhOmCx+0hltqHoG696rwADph8u26Kfcnzv6LdfsBhkAN4TJSqqUW2Jh678O9bGffEgSzisygWo/Wl35vX55Fw+S8E4TLhJvEwKwrtLuo=|Chương 719: Thiên Địa hạo kiếp!;S7VyzRTFx7lWXX7931HHLZODM+qzKPxvVKyQsZ1g9kZ8paQs11vknirfPZ63oxHZo7zXrRLh6rzwL/2stlkHOadbBUFakXE+LCZQfaxdBr+Ep6se6EXVAo80YjKcelMjsYzCJOkU5pQCsq7AGNFXuywbNmW0Qrq3spCiQwQts40=|Chương 720: Tăng lên điên cuồng!;TeWa1tbuCWfCfrvNXVu4bnwi6m9yFPnMiDooAH4hELwQTqZHrFByoUmfkUPLOIH0CQTZuKejjeu8Dc1GOHoPrgsCGncImrzSEoVPzbPFBL2PmKr0sBHHRckz1sxuCQ0QOOIjc0/0tzTcHBH/6+eSgK/epCGHw+NxWI8lbV3xSs4=|Chương 721: Vân Hải Phong phong chủ!;itz7mW441D6soNcb1p8XDu3XfXCpmzJ9HFt0Q6tnwurmyYuMYoSRHsev8wPWCumYwPusOmFkvSk9XPneN6pjVnzoa2/gsB3NJwZCG7u/liFfnqCNsl8AXPx8tNP0Wz6jQFOSxVtQN5L0sNmCoIrC/QtHuwib78fbzx9xkAtIhhY=|Chương 722: Đao Khí phong bạo!;8Xnrbs4eyftepNA+Wg2nRJBv4UMdA9dXF8Q6VPVM2zRbtE4WdUUvj2PyQf9+n1qn3qAj3XtwRNKc/SbQ3n7jRkR1kxkPt5tQOOPwExyDiUbNZEzxbPmGV+q+zQlL3gTYMW0iCelypOZKec2cqoaPQyJfEbUlnKGVoWYdfq30P+4=|Chương 723: Cửu Tiêu Thần Long Biến!;9uF1yW0OKv2f8se4gSgT7cN9QniSgNGNEfthbslsNgOMHKBsaDVQCwMMbFltXk0uFMzc9F/1fKHSAj9GNSQiT9vdTlGu87WWcOSRIVINfZMvh4du9Gnv0OcKBmX7lc5MSk1SV+Zy7jABxBNtmrZ5sfNCNiPt7FeKPyaefX2D0x0=|Chương 724: Trong nháy mắt giết Vân Hải Phong phong chủ!;v6jqf1Cec6Krf7r+Iq4wCiKF6PBJ/VJCA4D55xnMxMPU9ChM9ASAVHQ63MKmQnnajX6Jpup1b59D1UKtUa7L46UtUf20FIj6zvh3yu92Gwnu1F6VP3E7OAGp/vnGVLY2EPf+DK5NLwXGK1Qv9lc2YGHsiqp8e9jFPUlUtYJ63NQ=|Chương 725: Cực Bắc Chi Địa;LfYL4OPVXUtOttOSSA4RykIbGhFvOtP7NW2Tu7w6QOTKMrYQNbOaXymPKWR6LM5Ze0M2TnlDvXLiScm3kM2OGS5VL5ra10SfjKm9hMc02atTixLSksM2g3LeR4enOQG7uY7469oaFXqMvxZKjlIMYIKAQVsuXR8CEuiMiv2Kifc=|Chương 726: Hai triệu mai Nguyên Sát Đan!;oj6qdk9nnIDeYHMI4QiVaLc3h4V4prM2luHXFcC++nkqhgwhC4YSDm7SBnENOEd68ebjfWnnygLhFMp6KnU900h1Asw+OdfzWbLQhTZIVTjXIO84Tqmhx+0+vkNLDsu6tWM5Yh2fXUHwMFm9cLog84bFhoZVvodh8RVUNpYCqRg=|Chương 727: Linh Chiểu Hầu;yur3g6TacRDTVeMovDgoCcdRbp7F54IVQQ0vu8b2083IJARpiOsccdgEdGYs6GpaGSj0mQv1eiE4cybc7lTxchNbyD5Pm3H4R8PE0/a4Qlhmv5ha5r/O5zd1R760ok7pri5FK8gnqp14OEfHcp5GiJs92npKhetiy0xPA2CUfis=|Chương 728: Lòng rung động khí tức!;19z+s7wMgdOUJIiQ5Am5XzGzUJV2qzLDTVyYyhgCQl4zRkzdPjHLjwF+kxt1XL+II++HFFYQRN1kOPCJ+wFVwi11dTWq2CBLJYkdWUwQni4MwcxqNixV6PxLv3PO9lQjy5Hg2vGCxIrfg5lXLepSLQDQuuQaWPQ5QZUYRdSEoYs=|Chương 729: Ao đầm Độc Vụ!;7ZtR0oENvxoiFH7UPjMJx9mjYBi7kyZdKIhgAj+vMh4cONdEp66y6GsuIl5hBhHqk/gIF51aWuYS90ZmhQwzWCm93tHb872Xt6PP9KbLaShEI47dF6v8PFeyrciVXS/i0AZqM0o68TjRJa+33FZByRhJSeZUfaLdU2sSzP1ddDI=|Chương 730: Linh Chiểu Hầu Vương!;u40zteYHiEb9EAXdnu7ZmizCzhevaYYXo9/HE6jj+yQnNCENETuO5Ku68czDuKSbm4+GaOydswhSYy/UR5XIHDQoNwNQI0N9Lzt7cwMqqNrdD63qdFkOK9vnJ2Stnu3d2QyJj1+f5cX3WAMGPlgzTemYxjBJxqn7NXo5MoIDgkU=|Chương 731: Kéo dài thời gian;XuRDLbk074K56SQ1DT9LaT2WcJkJuDSzuBcP+4Ssv4psbZVjMyRTvZ2gv/H1CumfonCgIcXAncAuTJZR6AbQkAZTrElbH7wNnuhs/PqKu4XAOVSNVX17K0CwilGqz/G/dtHxJmwzdxuZQBFsS4B+3J1B1FOA+4BNc5JjWHnnWa4=|Chương 732: Ngạnh hám Linh Chiểu Hầu Vương!;heRBCtHsxNy+I66apPTkho/mEah5Id0UriYGJOFpfl4GCOUaR5qA8aforI3C7XzH2zw7PnwRb4tfZYOR4SqX7uIQYXL7vZyNXnbqhpXkFgCshQA3NcR9vUUqGPbYaPTt0dMPDqjgVfrHXdrqrJ0rqqhT/dBXQoT7C+TG7i4nj80=|Chương 733: Ngươi muốn chiến, vậy liền Chiến!;aZVws8CkMzd39Rd7XEARmvFNAEwSjgdM0b34D9rXctrkd2WQG+RfmK8PnbjMsh6wAK/bACJu8zY3gpPRXZYD2OMgjpSg/6oLay7uQYRwh7kgj5RZCJiG6PSc/DBqKHW/wwSiWef8zvVEgZeLaH9a/G0Q9HlnJ/12AjEHHq6Cnu8=|Chương 734: Long khí liệu nguyên!;n46PBDhslWQDyrGK4z4FdJvx41zn05kw/nkj0tSc4rnb/fHdt29Frlll2p0r31/82bm8UZUPX3dnNaDelwWX3aK4MVTnDZXr2li9fVMqtszXrglTI+yntzLUfvTaOJzTXCD2WqEx0WrKtsPWMsajIpt3BDcdPQhauSf8xDhvXwc=|Chương 735: Linh Chiểu Hầu Vương Vũ Hoàn!;xnmLEKvOBBkXnI2rMBAMwDKhRFwKtrTY2/ZOenJblQtsYmL3UJBilo8YLDnLHOO9H3RtRLxe8OI5GBGbd1Z6sfw1XajO410n/kINIhjauizkimqWfk1N6wDjdJvIIhkRrfMhYLCVmyiV8yOXaSNghexJkUjQwJA42LR8tDVaeEk=|Chương 736: Thượng Cổ Yêu Thú huyết mạch;hGE/ZNzpryl9IXPheH11DYpuZLrscKB65+NcuPYVXWwciTy2kJ7aj6H+JTzTAIaypgg68o+j7EAevjRmlMrC18RLU/8DEmNAKM2paeIcPTBLvfA17a6yw0vy4SAacJZc/uChM2p0350jD6DjtKGWaI128Ip75hb9om1ryC8WYxQ=|Chương 737: Dung hợp thành công!;uNNEbpohzo8OnLCU49aaJMvfGLJJwuECczrSYvFaMBs5iRzG0MTNXvbIY3iE90LOh6iD7qLOPuT9YUnj6Evo7k5j9JlWa/Z34K0zr7EhnrNKmRKG+05pqG4CUTCV3uCrSLcbf+IfZwUrGZELhLU5TMi2crfRlo/OAimvKVdf2Bw=|Chương 738: Cực bắc trấn nhỏ!;A/76fZ2i/x0M9AVlOoSdkiVnWNRff/KTrxGw8qBY3VTlyUzHk35s3DzcFeY//C9UdM5hUiOFShlRQPwgCu8NG9fE8++7VbMdhHgw1PbWgRspoMI0i0L5TDlYBJ8iLx5aC1miczrNuq13Yme/Y5nuYZIkclPZNrqabxbkCDgVYNc=|Chương 739: Bình Nguyên Tứ Hổ!;MShEMElNxGKquvqomzEmfeHLiCEIA/YJp3KfX3DgXcIelfKIMuTP4VAKkx8mVLx8njmntch4wIADpvj7Wwvoxb4zNTtVYY5DuQozfPdNSGb+dQACqkmS1fpx1EVtUj7WDTSz5LI9c2FoNUTOYPUPhZ4sH1HRAurC8PQYdy+w3+Q=|Chương 740: Tứ Tượng tụ linh trận!;QWDMxgOy71zME356DY8UL5gmlqgdMZVY61jBSG7Z6JJ1rR7jJl9B4v/W3sRiPqkc8HrwXFODUgmFq+KQp6yR69ZfTXMRkYXeCj2SBcenNbUBErS2Zj6I22lb7p3HnmenyH5lyPS2upVN/RR8f1uBoIO7zNsMJUlx+Opx5fXOna4=|Chương 741: Ngạnh hám Tứ Tượng tụ linh trận!;9+0KMIzYfsS5igLTijBi8Mr6qWl9RJBDFJTT5dHdKFILeN0pIAPCC3rgcxupuANnSAYEFDJ3tKE+037fXfIupN6wm9Et5mXKFnPSxxkg3W5b0sAakH8FUdrz7nxQW4MaS1e1RM1+QAjNIrQsQLfDGDI0+6LnJGBFvpE5e4BVbX8=|Chương 742: Cướp đoạt đan dược!;svemLT+n1Cy1Phr3CmhImQhdsqUYJSpqAQYgkK/JE7Z7OMcrChwK+QzhrsvKjl1lHIT531SYzm/ytfQ9Q5nUvjaDyKVwnphF8fDiOE1hIpCL0pSeUgMSfDknPPehbPDnSHK6TmuI5hLWsRxq/+P30uyfgAPvoVtO89M7U/Cd/tI=|Chương 743: Bình nguyên lái buôn;KWKPYdY2e32Nioh2Db10NYj3GLvudR+HPO2uYOIp0GIGFwmfBA3EXGntJPBz3TX39uibduLlfiVZ4sAbQA4jcdEjlrQxeOxEuhySptSFejMYRLQ4sG0nZKOIxcDAf/Mw7wXqP9syVo1hxSafsH6HJvD9tRmEQ+0KYiCdw5Wn/gY=|Chương 744: Cùng hợp tác;9UdyF3QzPXzYE+1UTQP4ZbAqYKepD0TY0NQ9mOLuYefMTBrN3UABtSWkgmJo8HjPztbnmPxbkNE+cnF+IDhoiW8qcaWQUdrbmYb9KjVmNOphhNFK32BCtW+erUGyowfg2S2jtHJ35zQAV9MlIl/syc7X79oTRtC66Y9++DOTHlU=|Chương 745: Cổ quái Thú Triều;pKzvRmSPheDyYNW2j1zwm49vWSTldb6a9Cs7R8r0WzOJ3lhl0obRb93Mj8vwjpHcMjBpEz7P+hkBUEn25O3waRToAhavuA5bNjtk+yOPezKTpv0xXDr2unwmpz5jjpGueIp6ucyUETIDNmrs4D8Uwj3RgqasTGO/YuwbP/OUDiY=|Chương 746: Trăm vạn năm cấp bậc Vũ Cốt!;K1TNoaHkHDaGb+hpOSsJTuWJw6C37DZIY/YFEH4E1qJXuQfla7TmY6Eb9KxPFuMVjdZwwRnZyFqhgDrpd0v0SJeu9TzQfFATP4/sVrafpXhnXlFHAqifKV3Cl9HRbzUXxR7UZrXV/Ki8GdUQVeYb7wNt/oztLju1qZMtFjuQYzY=|Chương 747: Thập bội tiền thưởng, chống đỡ Thú Triều!;z0ViUaBe12MeNz9yMixXlPvkF2Rkcm4WMBpXZElvf02PNiZnPaNH2FAtFyKwzO3VNGQgkWlk4wrE53NKU5LbUW5rl0/kPglHq2AQ3M9Xi/68u1rOJR06pdzKhOs1rqM2YuGPNQ4BPIsYQFxi/zBiGVbQRODMEMB7yj20mbBW/bQ=|Chương 748: Tụ lại thương đội;g+Vj6OsgfgWqF7c9zZb1eEtLrl2i9wMwHtMFwXHhQVXH+mt2p8CAkUVhCD6Gs75/Vl07lvYOizLkthDUVjAphKjcPjTpXQW8vTwpCTDDSY7T7w+ciHIY3Ac1fzzdqO1rsNbZ2ByPMqA76SvulXpXJwaVAJbD75Rpcz4UwHrraag=|Chương 749: Ngạnh hám Thú Triều!;VDBRWA/TzC8kFbAS7Zn9YeiURrmZobVf8hlCisGolgWeNo54IwC0yYh6bfDN6/Fu2U/fR6UUtZFpN+CaD+zYWFzYH7IY2F4/Eot9Ejh9twhrIcUtG/DzdeVQHeU5z0L1oRNRinejTpeNB8WxMzv9IAZ4uKZXegD4yRVw9LID0CQ=|Chương 750: Đánh lui đợt thứ nhất Thú Triều!;hEjSH8tDPaC+RCUROtpf79LjJhL3GKLCsUQawxk7NMtFLttUrDJsjh0WFR9uv8EQ2j6pNSeD20VizrOiA7efZwTtnTM3VGTaXaYbmKYgQ0q9VI9b5+myL/e0HbTsu901GeZR3aorTZNPwdIEMBFzbjbPOIXrHhdfkI8bBRNqcBk=|Chương 751: Liệt Thiên Hỏa nha;uUWK0uWIwuBbkGYzXvpmuDelo4WFPJcVALYAqtn+OKE7tCkYwL78lcrH3opxS4MemzyoW7P+je//XyUq/RAOHf7U2kAdDVWNC1ERQroUAhQcQxJwJiMWLa7aR4N5QPO7iFHsE1Dd98YWtUVlPVJ+ytA5m+MwoaXor8ZwdZOoUd0=|Chương 752: Dị Hỏa tăng lên!;rWtcfuMIeLxH30C5MqWBiN2R+fQmdE3kJYuS6CrVs173xMEBq9rijR0ZRhdy0BKLo1Ow5zefdCjHdM762JIvsLu2+c5q4MqE94UOORB/14yNbz6Ue6afQjo85s8GbKvJ/T+gJZB2MSn8OfJemG9xJCOFkXAgqwX7nYcjHhdB9nI=|Chương 753: Chạy tới trấn nhỏ;WAt3J7bqAX+S0DXzRgrRgNkhY8yQMtxmYDrfK7frO3AJgtnjaAPRfY+dQwAXkdm+H8UUrmMBVeCdAz9AaLqS4LYrPlqgmor7lZNQyFHhcNTJXAlQA0Ook1bGBGM7EZI23+dd/J69t/TW56Ukqt5NUJD8LX1zWIqLlaqntRTAVYM=|Chương 754: Đột phá nửa bước Linh Võ Cảnh!;4HFomEOmdLshilW+5/YEnh6Bpe+f6/S27HpjsU7dr3utzoeHm8OW7KOCOFpJcA2FnwpN9A9QK7wzA5AJtEO3TjUeC/G7DAKvldrp1fMO1FDBowDulb+o4Ar9jJdhQ4r0Y76UXMhKi7nORIE6cLpfGa9dWlDjR0RMVLoKxmTL5QA=|Chương 755: Kịch chiến bùng nổ;co1jtGO20kHRdAVDj55F1Mk3dqk7LOhEx3MYJ1tKqNQiBzHCRXvKasEZJqS+s3/Hp5VXFBNDCes4Ag1dIffUnST/k06vFaqvBo81Z/vf0fbO6+4JxVxs0skklgk5tOIWLPCSHTGisEXdHPeP7poL02qmw8ujWT7l+FHz2hX+E1s=|Chương 756: Bị đánh sợ?;YZKRSa1iAHk3POrtYyBCRBpySpz5Aefv42m1bAxFikgUPXA06cbW1GaNgs5FSJBgSruJevzVA6iO36hfSai7tEk7Ib0NHk3wRax+fcXv6aI9AUJnvA2f/+X6yiSynBeEp1RJNSFfVbG3SrUQMggtEyWVyzhr4SHyEYTMLwBEgyE=|Chương 757: Tật Phong Quỷ Hổ;jw6j8v2rXfmR2I2ULaXUBBOIXpLKbdStzHGopc1XKIG+6Ld+yCUxD6mFYfKRi1WB9rodpuLRCzrdrevNsuTdensifKzPwIrnYK41ahQuy777VjCFgUwuXc4536WBKhWazxP4euv+N194WQssKamesr/FC5NVTKJ2UTFL+OFB98E=|Chương 758: Đại trận chém yêu;cj7Sc6i5/cma4O+IFpZX7Lso/wkqQxCkodQOfEsT5XLx6n+ZT675FZU09lsUf7nWmzVGYWn/pEbplwRR/wuF5ubfJTOIeSmS0OK0BTf4bjTlg/WBz4p3lXHKwRVbhEn4puQpWSd9P1vYXF0VVHJb37vF6dfRdm3QW+naYY6fNDM=|Chương 759: Tru diệt Thú Triều!;/9m93cHBQCwV+B7eNRvp0zzBGmNgTxKrpbSf+1I5DM/LUHL/TSS/s1avl3E8FWYSStz02bdJ3J3AFU+Ai/SoCHVI1a3x55emjf931PHZvr3Z9pSeEpESBj7VD9brFbwB/TTFFXtLhp7V0KFqRqIK3lqTB22Zu6MYfRhC9xpC9lo=|Chương 760: Song Giác Long Giao Yêu Thú!;qf8iqHQ2H8ZRNckfH4NCE+g6EbZczoPlFXJOl9vPnameZy2RCuW/d+bjVRZ9MX5wkfKr0JYCGSeXW5sJgvXuDba+GlRFxj0V3aJnjYKmK2IkdJ7220uAw5DMC0y2hFtxIB+C+zndpF0s6wCAg3ULdJ/s+sYW4D2XD1O7wgtZRFo=|Chương 761: Ngạnh hám Song Đầu Long Giao!;VJ4W6KS9CUx6oUL0w5F5Deyux6+H+15qIYapRrKvkGE8m41r/1Od7cBUAlEVlH0is/7EiUvwdwyhI3qBwfoSTQQ/ftOpI8b7BNbPeRqh54/UZg31y8LcUvHqK2+2VbDvqdhLx1sUuOWM/9dvnTgYRDxwLsO7xq7RNQLT6gBQrO8=|Chương 762: Cửu Tiêu Thần Long Biến, ngạnh hám Song Giác Long Giao!;lwVhCN2VVtBc+AO59b7s9BVM9TBVYxnLzb4vXIfWW6PO6g7h6OFlFnQxClEDK3ODfSuc4IpeG81j2WbwjB5NbnM8+4VZYoFTP11RqQ9+2shheTvP8Xa2DKodBdM6W4DA2YhDTPAiyiols+nyqAO8r02tGvKOxff3H1/C/fiQLwE=|Chương 763: Nổi giận chém Long Giao!;ALh4z93B66v4YgYRZP1rSbhjtR5nyfLIc4/Y9zzVZmjrnOqmv3HtNet1EfDAP2xjqqAgfUpjM57CCC0wjNmbecjZsOP0TI6Di8/EWKg74YEcGcc6Q96OLdACFzBQ6If0cDUhGrCcCopqaKtlceWMeyoO8+/gqrwzjCi4t7Wo9ps=|Chương 764: Đột phá, Linh Võ Cảnh Sơ Cấp!;ovlZNhuOPy9OqsKlT5ZSD1Ox8x34rVG4KFRfxyxlQCHrjXgcLmhdKK/op9NTnscHuBG9+obWtUEppgutAgjGMUxflh0WbuX6mUv9eWXpWQxxWdWYoRdYy/nKqOejagw43EOG2HEBdsudDTT2YX/1urCUf6ArX5VbrkrvsPemGBw=|Chương 765: Địa Giai thất phẩm, Cửu Tiêu Long Hoàng Đao!;Kz7QsiUJHNR3zTab6jyNz8bSB+WX0TvZt7K5FiiQLesOyOdgSIQGZTh/4Ho1wVX3/ypVgG6iHYyDK6DHi3c1JsOm/1QUH33mAjgDD3MPqQJv9/V49F+jnbxPg0YncElwSnTaKLvmo69L80TjS09SVoY933iATc/qeZzZ01tSjGg=|Chương 766: Kinh Long Bạt Đao Trảm;D404+mKtgSXEx396x5+NYGt6WP3NviaYGuhkuplfwu4byS+UMxsVcjT7tirXEl1FqIRzeMWCSlnQH9zm+i+BD+bjEPvtXtUxWSrmDnNOc3EO/e6LM5yYfdUZYJqaHSBQs6xbHXDNHMA58Isch00lt95BxVaDmFMYXP9CyDgRLZU=|Chương 767: Thiên Vũ cảnh lực lượng tuyệt đối!;59rvjN2CtDyjBvsM8RV0ZYq7y+dyyaLEaa1kjNTDRkEOdF9ykp+v93DNGYia5O873R5IMbtA1nly43pBgGzQzeZcjzHGtEuh6eCngvmwBsYwo75ljLgACLmG0H6NFkHWbAlmZxnzAXhQyo0hTA5XmwxFnelerQC2GDF0b66wZV8=|Chương 768: Thiên Lôi trận bàn;/81dCE4I+sEOUAQc3Jr4bk4g0Ne4U7dOoz2FM+xAzbNtDa8bOZ5KxkksLB1U2K1nXWD+VvlAaE1MPNbkz1QngcIQ5traIPHmsf461xYpdsdw1OIE5rN9Bwt8EkbCtFwFxKviT9ysZokpncafqGm/NCZbe7BjIQZspV/YYguEZY8=|Chương 769: Chém chết Đoạn Côn!;nWXzdf6zEAQ29tKlHqLD919fp9EtRNntmTEsIZFJfTVW5lYNsiA98X37vctzfqPx82qUrzr4HqI0ZttjLWv4+euY+0HgMOVFNDKNodHaPoz7bhUxgoH74VMOoAIudea6n1rcm2knoHv7ckyoi/94QLo7Ic2DEG3/d7mykQu4FBw=|Chương 770: Tinh Thối Thiên Dẫn Quyết Đệ Nhị Tầng!;UnXrkf3u9Yz4x3pB6MXdtsOW8zSyQSOaveUNgeKizpehuH9/2NUBZt/X3Ah/F/W1W8rMbC5HavQHbB8d7ONhQSVd3qsgsc/uNV17BCg7x68W0XDgMev6OY/Kq9WQxkS5iF4RxmXXjEE30Wu5O2+pFz+K4cpKONECX2Vc3bzjcgE=|Chương 771: Rời đi bình nguyên;Ea6uPpgoqfhWwTAbFh27DEvjT3lS76aydxBk5EwRiRTQWBNiOvMKsYrWx1lBly2jBmkRGSTpykyuw5yYCr6mLImcNzex0MFbAfqHadkMf+DVKg3wVE3NMv/WT+m0uuGqI4hhREHbOT9YuYuV8xpirp9bLthhqy2mHIMlYcRT8Go=|Chương 772: Thiên Tội thành;uP3fqxYVAffMAiX+XnhctnerTl0YLIDMsfVfmx8/z3Pb+k/Acrl76SEP9LYyyepqZYj+r2cFwgCkOKZgeenjfm68zbHv3iB2kTdgVR8+6pqkluFXuFXC+PajMnZvKb8HiJIXOfBfVdWicGhtGV+PNt4MWZTfD/L/NKSecaR/+tA=|Chương 773: Vạn Bảo Các;VgKqV8fLnD0ggPySDc/TXEP8AjM1ovVktOi/slGki4eG/rZr0tRR9aVXctDp+89aJdAicZ3Kf2fULyNvbn8MIRlaQNDWTu6b+rbVL1lWFz6MYASYbG4HIvaosHI22Z3WS00jlYgybIGrTgIa0XLFv4jRkdnOLZnngOmXS+s17Rc=|Chương 774: Gửi bán bảo bối;uaYO7tgp50O4j75arckazua5Fyw+i6weP0A40JMMshtlUlvmNiUBgSCinojA+lDqgJM2UqVfwseboi3EWHUFdzU1oBKq9NOp5Ojz05vV5p8Qoc9QlhKVFK/RiEgR8C/pHVutBeHQDCbEiErBXqVyYkUBHIvHkVtPGoACpa1i8gM=|Chương 775: 60 triệu mai Nguyên Sát Đan!;8ltNWtYF9LWqLaOrRv22+ytrOdaW/rS65bBoU+MVQfk7+BDbYr9fipYuyw1caC5RDwBRthki2EIGyVQQgwN3VH1GHd/tdAkrP5qLWL6y+/g9VdUFuiPZL83W71/lhF0ais2NSUIO30shDKoEND8H4HbEbiVMDDWYu5T2jDhauf4=|Chương 776: Ngoài dự liệu;oME7+abbZyYnEMvXEgl6VIRND8OIMEuuy73ExJIjaXJGjqamBXQnJt6R8BRANMUrgU4Vi9e/zCn3Db2JhgzrchlOCneb10L6JXO26xBM3HxIvSvqa3alDdMASKp4+VcZznm9+/4Ovz0LSCzGDIEMu+BJo+cvZTlU6zRKJEvX9S0=|Chương 777: Song Giác Long Giao Nội Đan;+FaKHFIqmyJuT9Ud85QsFxs8tSicgPzr1fy4DLCQpBuHVGWnclWN0/T52r18i0XHkUjVInA4ZJblyehgLjzA8gNqJUAZcap8Vet5fvS4tiD7LcT4PsXQVlFOuPFE0Cyd/0xTGQWmgihNmKKogg/lV27vIia0F11hbzANa85JKgo=|Chương 778: Đao văn thạch;x5WqvZAju5csUzzsgU4GrKidkA+kRkI6KrtGQWgl1UESFF2C67913AjeFzGS1hVzkoMmV4a9xau2kTMOirUH9VPOepn1fFpTs3hcigtWmV/3ll1/JZ1Nl/zwolaKDfTDKGcc3dbGu2GGaWm5CeaR4LTjbkl4tKig2OXKnDYmpzg=|Chương 779: Thiên Thú Tông Thiếu Tông Chủ!;CHfG9smzl71xaDyzdqSHjpOYtnzFUIFHOW9hQxLSfqiP42YVjyRQ7koua6BKayrlrhg0FBGY2jvBlmDqv7HfDOkwXhlIIJifhy9lAoRYjaRTLxp/3b62H9cKCBET1iTcWA981rQ7WcxhJHjqaRXJItWk05np3TYFqjFzj0lc64E=|Chương 780: Cướp đoạt đao văn thạch!;rNwtCumgudHPKv0ySbuLUwmWgE1nN76UfBOGtu+B/uX1Gtm5WqQIJ3UPUWUf+EqV4wdMFDaaSL7tsvGT8fwmcIMpj/gEYvuf28bsTj8kTxklLSGjDa7RifUL3D7EfmqF/hp7nDo2NxNTN64yIlRuYrsc4a/HJJADlwIaa6R1Dqk=|Chương 781: Hắc Long Hộ Giáp;GI81DBrcPEniDKOlzzJCXPHW9Ta7Dk5O+/f6MY+sFikCH6Et7SHBamEqg9vhvDNqJmpb99DpHt/qFGdiq8xXxHgXNOdOmNO5WSKm3jJxEiiCLmAjJUBsYEImhWT0k9EM0++tMBoZE9HSXUMMN+5F8igfS80H9cStwT9pJy4mt8A=|Chương 782: Thuần Dương Thiên tinh;LpPoP3DyeGMgzkMDa9CtaLdCtCtOaq4h73sBai/0a3kiXCscbVXAUNGAY7fQvR1WqvaxkB/9az2Ew6Z4ZgYv3PU0BJwyIElE6ydYI7lDnxLgatngLB+U481aL30vpj7sWvkBbC7XaQ7XGLnax5fEEUoX3ZaRAMMpnPUEckjGTCg=|Chương 783: Ngũ Hành Phục Ma trận!;G6hIkpTLppjJ/nPiLSCh75eSBWajJF14uM225El6T4S29/UO1o+kSg/U6ctVDlpvukZ3L3/eLw6vQwC2PlBmaWXmXoB53AtA/vqhTN6TbhwQZgfQrI6YpCBbUdus1uQB33VTD7ylGv9LF0AbWkqZqa51Gmvi4VT+v5XQjYNhcxQ=|Chương 784: Ức vạn thiên giới!;HA9VvQDdOKDZJf0qjYTeNkXky+/fG969Wc3IUYzCNF1MpFhyZ+3PX+YwdE9YYgPkIjFnYNGOpJ/ISwmnXqNTObtMIhCLj+DbCQISm3m+VoQchzSdFaRdkylGZLfGX0A6JuWBJgvGtFz5PTSyxiSIEQOYY9oVj04C6cev3FPFX+Y=|Chương 785: Áp trục bảo bối;AFMtGq+TApCfBgHLeI6mGkk+LHxkJqE1o0MKR+E771so0z3DViaMZY65HW8uMfoB9pJs0hMHH8Mu1cSJia7J2la8YJFt2a5I7RmzA60J3cER4PBmoISYiscaZFSTgry7R78XlvyLL7L5EfOu2kArnlBVN160uVjk+wK7R6wOTZ8=|Chương 786: Ức vạn thiên giới!;Gc5bXtBJWe3Sr5SpTOaEF7v4IQrSuMWu6ePhN4vdgVeROZNXKc8y/doZcYotd6SgWrYHEqI0mLZrLsVaIoL4YIZ7zs8eP6cYsRe9wBCIZge5ri0lFXRhT2dwHbnHuoH7q8gj1gYmKCyMZvp30mYeDtD+8IcLDQe3y0l7Bv0SeKQ=|Chương 787: Tiểu tử này đi ra!;sxTQ/GN/lXY9R1pcUA2yjgPEXzdilxwmZOd06q7QmGJT9KKEqmCUKhE+KEAVIWm59uO3NQ4TvGozFZlHQmvylOOuA8wBoRRDMmGUfAGoQulXxiNlXHpSXs6ZBjYp80S8QFJYYbK293qbIcWEU/T8BS84blTwrp9xgs/ZFrk30Bw=|Chương 788: Thiên Giai Huyền Vũ thạch!;st8RcnX/4M6nNAByEAqYiuOguZjePrlWhne8z9VM69C636P69Mk46fqjekbE5/m8hZVRkPsKpwuVCTB95TFsX4aLugYlYLqdjj8UZ+upQTX5lnISxVFnf27sTFX92YwZF8bAobb4AwI2NIc34FWemw+eTq81kWfEUQR6YK8Hqw8=|Chương 789: Đột phá, Đao Ý Đệ Thất Trọng!;CiV4t2t+5jPtQ/TFy3aZtVKPUUBMI/q8iB2TMRVfbhhcBooytlJDwqLMOlXiP98XE6WxxT9ILhdfm8KBuy5xLnzrrfRo1viHA3kP0dAhS4TlIbynJQcauxDVaDycXeAIzZ1wuCagmMQ0Jonf90xWDLle+EP7Ct/VxuwT1Ko/eQc=|Chương 790: Theo dõi Dương Côn!;2mwkFj2IMZ8lK3BhHTWme7muDbBLIeDBFnu7XQ5pih21spkWtuPC7r+wBDTYRa22X31R7uHQgvuvLcTf6xLlpnh+4aIPMDZeXMg7jx7WWr6nqzU09K8bJcFinubkqHygrst+0OPzT7g48UeBQ3kf3CYFw29ZMc1CZUnEQbAmXjg=|Chương 791: Thương Lam Tông trưởng lão!;i9zK1Omwmke3bp49PkntYbdgWtl93AitexVbQszaLeCC78ojfs5/wQp/qs4G8iPLLi+bIl0WQxp1nkkjMsz92BqaRYu0DIrpprLk75C9vhGZj8uRh8Gpo0sIYAQKiOMEQIxsWqmsffySdulacMHmvf8fE1BcqWOWBDFYpTpXT5I=|Chương 792: Thiên Vũ cảnh Đại Năng giao thủ!;MffeNDC9uBTV7SUUT7q6Gyi2eGtSSg0cIc0EukuUZ9ljzsiOdsZd/IjLrh19toHdH17YrMT2T7EOK+4ZBc6hqQps+emW/GBO+mJVc+adhWE681K5L6I1xYpEDz90phOc71slHRwmOcMl8y9bkUXKoWsgvgL3TuaIQYJF3J3BeAg=|Chương 793: Thiêu đốt Vũ Hồn;KVyntKkqX3ihjtYnmsJBKmDxgqk4ZMIGNCgV4Um3nBO8cqsUGnwDGJOS7MnIXp4xSfaanXaPEU8l13Dvstf2TEZI45IAdl4PZAPE2q2bvjqG0RlC8z80PPLiR8serJXMiG2v212aIgzb3P09AFMZ1hadUpzNn/GUe7+/hdJgHXU=|Chương 794: Giao thủ Dương Côn;O/Jct6RukmAAk5/Nf8djiVY4SXtXikJEpTidXV4QTYFV++EKLCaRwwfAqKfs0qRjUXVqDCPf9wngr6zjbteKkOpaUt2l0whaMFJ5kD6cEvGgVYWsLhTRxBp2D7AAkTHFxCcFs3Mmd3RHQzWBAQC2lpC9cRrDVZ+OPq6HJ8LKbFc=|Chương 795: Địa Giai thất phẩm hỏa mãng đao!;nMxXYg0/Znvk/wmp3EnJbzBIvFbZlVB65piTMfb9ChYatm9mlSTcNWJe6VsKWVN4VsM0SthaXZ0mQkMd4l1YeCc/zgmBzNIfxov+zlC2IHgduxGcymanGJmWxJFVKhazpTo3PmClAERsVY0zccLuu4om9NIRH/IXRKkxIlSvWwU=|Chương 796: Một quyền, giải quyết hết ngươi!;wFfjvpDqvzTykHk5TINTqkwd3UT3al4r0BFoQdCzq1QR80XSe9oPU+GG/miz05aCgoveslwZu+iCQgLJOxPL/jb5N5YEY5RbDg4zI2RzOZ54/Lrit+vOWcdREEw4PBYXDt39jchu/7XLs1wnI6vYyCisyb0KoDkeS4YMqDneiZg=|Chương 797: Tặng bảo bối;N/WVbV0oJbCAB2dRAxiDi2jr9YOtJz2m8Fx95rVq8/ncYULaOlG4bTyWTI5BggSO5aGpMH4YgxhwNd3wcr70rFyhTVKUqFdifUbI61se4Q/MM2kGlo+4+JYcTWvKn2RGg3C3kBkwNJuSrBQyzN3gn6lublwlf8B6iNa+jqZ3UxE=|Chương 798: Thôn phệ Thuần Dương Thiên tinh!;wmkv7q0b/7Za9bXEMDUXDAaqsgzsrxUTFAU/uvLzLyBukPgJXuVLBBCr/PWZ/ygD4OO9fw2KDVupMrtEE4rCi/1hvXPbDjSEgpeXQ94j7RVZx0zCfSVeQQk6vjsuD3cR39Pza6jBQ/I2n5CsejYG0C+XQ9sVaRmWW1YGXj+vSXc=|Chương 799: Dị Hỏa tăng lên;OK2CNAiIsRfQNkKVapo4p3no13uwQ3/iOJWpFBr/Jc0ZL4FgWZurqHnOvlqWWD5mvm2Xcu/8CABSPKpKs3KV2vSXbABSW46MlWiD3aEBWQt21jF62kVICDTn5kJuVPpJ2RpBqntzNyNnc8t7YoLXQkQOd6PF5ws0OTDSPw603W0=|Chương 800: Thiên Thú Tông trưởng lão;bZldFoUWn5911bvzappqnUgN98UZauFcMp97KUrpb2kXSOQIg9mPjxH9COG4TCGZBqA2MfA1shWQJ41FF9vwqMqkEuNxUI3IQsc9rmLgWvm1UtMeXPaW/O+DTII9lYXNhTGiIsEkJqyHoBkPN7mBt8nCSre1tRm9+bYa2uhGn6c=|Chương 801: Ngạnh hám Thiên Thú Tông Tông Chủ!;f4Ui7hsAuNDl+GDDmQLFqsU0cIZvVUv3IZ3K+sRp1yJ6wIGINoKgCDByaBhoeMeFHMGVBgnEgg1hq4mr7eHyHN0QbOzgzY1CUip/PaKEdWos3E5Q841+T5wEAzlwduKzSv5pROjNYOb3SyW31YRt0WhyrXQGCCyhktR76MKl6dA=|Chương 802: Thiên Vũ cảnh đỉnh phong Dương Thần!;e8ZgnsqPUfLgjt/JfHuBuqQtNsyWMX7KgUn+asv84OLpN5tfMrQWPwFMNkmaLgWLh9kMOvrf1cU/KTUeJwkz1MCC+VXXIvUFtf5vDR21kMVcAZLIkeZoMn6Og4pu0sP/hwOfR8CyzbFtLrB4JHWrRWQiSG7WWgNsTWNIzhfuMZY=|Chương 803: Địa Giai công pháp tôi luyện thân thể, Thanh Mộc Quyết!;KN4sINduStAy3dfCHYPuvPs1W1z2LuvQfEYXIjyPBHdME0YINXf10VD4dYQ4kIzWq4RF+gA/Tb9e9htaL9OITp5i8M4LYgYDx/MiIS2MBjokXmwCWvEbEJ/CAhuXRdpPiUZzeCnBehEVQQ14stUY5HQ0W3fQTmbuO+55QXy0Ehk=|Chương 804: Bát Bộ Long Thần Hỏa ngạnh hám Quân Vũ Cảnh Dương Côn!;gf5Vs+Oo4WyQ7Nw8xdlgmBXOOcbkHrS3SyVhkIBsdsc2VfkTRKTmhD39xbC1WD4EJ5Vhob1eshrpo+YH395DY4JyBwDkLPmMvG12J40FLQpFQcMD7TAJXXB3PzEs+V98/5uSyoO8aSx/7VUhpWixs0AP/uKBYTwz2OrQQWdqhQo=|Chương 805: Nộ Hải Thao Thiên;+UMz5FhUKSCV0rhW7jC053oHUhx16FvJc4GVa2lNk51TVtxx2og5c4lwDp/N98wcWOlkLW4B7eilv80PcZWBzY53B91qAEKUu7FBp90fQeLXuAXPkAhq/R9wzJrganI2M3M+HNG1jlv2QGH175c8fUZFifrUyipT47jPPzx4+7I=|Chương 806: Thiên Thú Biến!;MOhw0/ySYiAEdczP+YChsS+BWhWpUiR7FNxkstZvVQHKpQAcU+i+7b0Kgv2t61oksPtkSECtoNqERVk8KzTyRScYZYjdjrCRU6Mni9n/Qlik0MY3KzQwypt7xLX5nJ+cITjbG1BBbmRvENvYqi1rNAetK2QAYdK71UvL/HLeHQg=|Chương 807: Thiên Thú Biến vs Cửu Tiêu Thần Long Biến!;pszlwzcf8fvcRBKpkKB0GlDENw9MhNUfZ+YD+ZZLc1N1ubtIVa+dCKhaLjZ+kFIwWeEsF/qokXFKfjrLkDni58jR0IC/ZWO82oUZ9L13wPNaiXj5B2DwZS1N/0v87+GlY45VgzeN4qNkZWAcQE8fx7DFr61FsOd/q8w86L+Iov8=|Chương 808: Không sợ chết!;p8b1iZDlPst6LYSEZEjrfy0u6IcN2sva9tSfnQYQKkKYmQZ0YohpLvyEu89MOmsEoXWQQbGUt/1cbnp4nZilCDQsndxLt/xEv4lcR+yqhqtYfX6qVbjz3tpgSb4XYtm54wpuZfwZj/hUHgoAXIUqKah1+1HKo/3AE2qrt1Lhpi4=|Chương 809: Càn Nguyên Luyện Cốt Đan!;19hSFX77eC3ZIdfBhvxMYHplJ1rmMj0FPMARJXIqnotAqukc5QRMo9y+pxHdEbd6l7iTWPjqBcf3H5DCHhAsRI2L1ohvsN+HximPQx1HMR8wWru3sE0CqcIEa3OmGXQQq02eOa3uCWPScj5U1heuYW0BtQO35rvry5Dxez4G/TE=|Chương 810: Địa Giai Cửu Phẩm, Chí Tôn Long Hồn!;hkF+a3NuOEV+ex4UQFFCJWdBlotpWmCTDhBd/c5HHl9KnyFkb7il6oJf4FFHkbc77DJ1q2Buh7bqtsO6VKaWqAIiThCTTG8ZmoSxCIz6z6ni6PLtJlfYnkAwY8YdKaWqFFPTZ9jZ1BgRJDp3BCU6j+yjl3rOZM0QayQrcrJRt14=|Chương 811: Trở lại Võ viện;B8w+w92V24+8hhUD7OWMY1xVwWSDgEbjB0WaJRTO+BK6xvG2mITRPxKbA/MJIGWbAHPGYrQrCirrQyGlzRWz83/T4/FBYYbcdd8K1WpUKOSTNkBpv0yjdX6dNkvfD2vFza+mesIYlZUSozolRRQjI+ZFdeJ6wqEwf8Df1UXTncw=|Chương 812: Phá Thương Phong người vừa tới;J0IpGMtJHe4pErAQEoiLly2csHhX1vWXe7scXw/j7r/2jV6dl9v9XV5kodZUT5AUWfwwh29t72cXYM/Pb1oIJd03/s7hYy65byTNtY8/s21zdJCbUaEsPm4HdQ+5cTl0zVV8eUS9YGjEpWj3WvoBTyR0wG+i3wNkIelCj9Eo7pQ=|Chương 813: Chém chết một cái phế vật mà thôi!;FvxWFRJZW7THjSOo6EP3/Vjle6l8l0bY/WNEBJdNcLtmL2ssQhSqXlm7mZs8jGjj+/RkLIRoDoEpMcceaxwkhL1ayr1jDp0IGYQ6voGNnS40+a26OvqkWKxWW5hAmvQ3kojTyt4xxPVF8aXLYE/EemIYQZY7xDeUVEDHecvJev8=|Chương 814: Thiết Thối Tôn Tiếu!;2CLZ+BTGcUeU/oN91Vf96VmiUxNtC1ENrDitRotjFGW+L2SETsp8ZKdKlDs4YD4dwDNL4Pr322Oqlahd6/rGGXnXlL+wJWifwFDxIj30gcB+Q5vtQ17Brl9CvZLCgI88kZrxdne0lUdZ4qAjkV9JMZ11mnHFTKXLsiVCrU/Q5Ps=|Chương 815: Lấy mạng đổi mạng;BJezrot0OyIK6fkuVIQrgmL3iNptliC1teabyj6zAvKbR8SyE0juwIITPQwaOLsafcyeEmnyQuwfMskJ912+ULIma7E5nHHRsOyZXZgTpxAOp6w0F5D2ILncHSvV4zsX55pMGTVkEF5FI1dvIjJfhe31qFxrk4MT6+WhrAZy2I0=|Chương 816: Huyền Nhật Quyết!;RVI8FoG7yWQjusdTgb2uqAtQiOyh5c+0sk5rY6AKmsVd31TvRn+crBZotEsJ+JuiaaOENImonhwUIiTjqZ1Nigwa4Ky8BZQfM3odtaVASIt1JAIm2/PD+hTxcK2Z/FnQ9T1OWHXf1mGSn2q/gtNf4CTbovaD1uzhngLmVZGIAng=|Chương 817: Nam Vô Kiếm Quyết!;SbxwkvHYJFJb8uiIltTRfHrM4F1e7nIXOpSo3AGaRbTzwhevxhTGpmIyFLBSxDCDXWbj5NNE0N7Sodt8j7f/ueNSBm9jXbtOkw4MtMNx03XuGFtxPIq24w7/ztPPhIosKsMyq9P4Jz6vhXpze9mJO0OPhPdJqY5BGdqfrBqSr30=|Chương 818: Chém chết Tôn Tiếu!;leIZQjc7DlmowoQFKxWpsG8cXYLrnSEXuQCcIuAK0bJBzHUajrt8jKJh35fM0AZNTQXKW1oj6IjM5IlH5Hh0WoHrG8/I4wmrB6QJt6feH3ZEaFBJspV5LyuLPAdin6+C7uo6UCFeiKIQUAE7Y8EqUcuFRrwKW2UgZMbzyVLAkpI=|Chương 819: Lưu Quang Trùng Hà Đan;aEvyTK1GJDKvjETRGJdvPoWUeuqpfeudiOcFfwPmef4O87il35HuNplZvjjdwzqiVFdVcV4cJDeBJfY/Ac9vuPhcGeppDnBy2j4PnBfn8KoFUo20mKIlLRoQidm1I3JPqkPVN6DlKUI27+FsveJepQ+PVNztLguk9y3lRcwH8QM=|Chương 820: Tặng Quân Phách Đan;AkkyC6AoO0SupITJqmYSwI0wtKlPf9ao52tCDP0PzJPPDUZktgKvXy1j/XXwlCzs9FO4JaN97Ex7xY8vhUpVQ7g1bNdSBsKZMIKbMyEajjot1Yn7zHsFM/0MQULvvl4ISnEpVDeBAt1jetozjlf+rbSuTq624+geKptYiaFD1Kk=|Chương 821: Bị thương nặng Hàn Nhất Phong!;Vs/29oZfIJpuSzngq1ZxKSuoUS10gTWMDNTCX91TW9foIy6rElhDEs93aWfRHZ//M0Nkzz3j/bxf5tYjxIya+EeM20Hz/7l5vtEe7thszcyjdO6jpf9yR4mDvSHs7WRZu8ud1R/hhZCBTnhuRfNvoGcPzb2P88PnnR3qvI6rAjs=|Chương 822: Nhiệm vụ trưởng lão;lYPgmd85XZMCSh4LlfRW4imCX68maD6F5IoYB82PlMsYHc8rx78kP++zVd4BcnjKQvaTborbEi1L91WBHQPRxxlJd4vRuy+2ZIr3KPtJjcxAkUPXWmkj5zV+8XvvjKSB6nVxDP2FxCcqjbI8GckzqBfeaogZ95NLwEJMaVvi1F4=|Chương 823: Ngươi thật là ngoại viện đệ tử?;mukSVz6S5HoZRcUvQyJvO66loSnpT2xm7pV8uitN9VbNRXR0LRnUpOOZayJh6jvlvLNAXc+X2rN7gOD1h2LkrCzWDL728en2TjjnrCOuYVHZQQgqcWA7xyGBh3do+d0LeTQXxKkmHMkuiC68TYvoMObJRjkKTZLKbmLj3kzbqvI=|Chương 824: Nổ kết giới;tDVzRoQvozJEeVeE7JBvwsl/0ZPR66C+twS4blVmMivm7bd+2IxmlDROMUvDGsc2oes/748h9+8jQsWx0pMgMcaGvWZDDJhdN+Hrqc4iBCgmVctCqnvwGSH3RSZI5lL3rBe+1iBn974xwc1XWgt2QIfbNVjSTp20ANu64JGPf4c=|Chương 825: Địa Ngục cấp bậc thời hạn nhiệm vụ!;Y98lvOcSr6IXOImHtENGEXSryy33emEbS2Jp/24I9kmpYeLFbQx+4NRsWgZQzfGv64GFwjXbWrDVK8Tdk2A7ht6ThU93hnl/zx6LPVTtonY+KZn6gcPu154omJogDLAFJQER5GlgIEkWeguCs/V2TgZ7Hu3pWvPAqI9W7wAjjgo=|Chương 826: Huyền Băng Bá Vương Thương!;d38RPoVzAAzspYP+M5IGU+OTpCIJn4TQV2b7ez4N29gVAbTMfxA+wpMy7TXNKicY5iu1CbYu6xtzo81u2YdIBBSLEvvrrXmzSc66Ho+iN6qNwAZCAmYxUKzjszTKUlDrvxY0VbpTJxf9APunVFoODetJ+RREJb6mLtJnc1vYDUU=|Chương 827: Sức lực hoành sinh!;O50Bs8/RG8XDMjvNAhR1elmZSj/KyOdB/CHnG2hG60S53RBcwb1m1tHvafSFl1w7WAfrs5ewodasWRRN9mfFYtItP4iMkylilnoQcpnQVhGyKVsQvV/qf7aFtoqGb/CRzXKQkrshFenOPhOcCWDLXSDogLnPiKePesp4cqQ7mj8=|Chương 828: Ngươi trả thế nào ở lại chỗ này?;GLsvDMMiWl8xlySdKB0ZKS7FuIj7AqKe9V7H2ERVJ9Zr+I3MzK7uhnMBJyyIOXhi0R2uzmINQMfzjehgbkBkSTNUvE3o5kzsCQTWiha+rtUOxbsQXuIfZsKyUVuP8o85yceTZ21iI/+crq3bfdD7XnLfvQpbDkMSFyzprSvHboo=|Chương 829: Chém chết Ma tộc võ giả;+ID+TWruofGqniNL83CcD4pgzpvlvDFX81bWS/zQ3yGTKB7294n6Rxx1VDcyzus/UBkzYdIXsbzGyc8gHlBR5I9ECdrLHvFTnZCPrca9XijCX342sj17cJaIyMg4jwCI/qJUYXZKNWn8kwA7umUGV1xC+7sCnx8Mx0TE0snnlvw=|Chương 830: Chạy tới Khí Hồn Tông;75O7ZqILyJRBsxz+d0jiG2/6bXJKJuUZMdsgqjKpgxUUt5i+J3F1gIHSKNjGYPCcd/nlLaMNoPYr1Smu2IRy5wKK50aPaTWbn9Z+eCY1mI3UGdBHgdtl5WRFLDEIGWsN6ol8Q3d64a2Is+Q0Vgue+E3kL5suYGtWTZALBvY60Dw=|Chương 831: Hồn thạch Khoáng Mạch;Bz1yQI10U/UCtXqSmlZ3+1c444CdAXNzM2wRDD+V24k+i9EaoCj0Ot4s9NCAxWtJ5M7HnJYzPT6Z+wrQvFDHC6/6MlpZG4lHpJCgdZVLFj86ATHZCokEUMHzI0C1Y7oy57AFLCvjuVKgSyIYxco2DuvlTeBOgG43mCHvb0aKFsI=|Chương 832: Bách Quỷ Dạ Hành;UqPzR8tIX1tyy+xg4bpj3gY1uePnMtBrrQLT37qXkWreQbItxzC8rWSBY81+j8b8UYk6ANcT2+0rKYCvs9IqHUqYLRkyNRcAnARS7fsvg8z+iY7R1tE6UGPeh/GW08RFHuQ1ZB6b1ZIOwwGRt0EvPP3HkjvdpBfjrs35/egQBHs=|Chương 833: Tà Hồn đại trận;LRfGlaskgDuv0PZJbp0ENqV5HK026zzEFksXPF9G26oCoQlcQwlY5+ettpRkzizuBiRQzuu91OJFLSXFoNmA9Nh1sj0q0CUNic6rPBLl6N52G6RPHmovdI+15HDnfYq2hu+tT1XmHp8vqEnn16GPNhDuLPpf+jd8Pfe+/a9iFY0=|Chương 834: Kẻ thù sống còn!;zllFRsD0PikuU1d0iiTx6ZdQ7ih6yqx+odbhdK4MZ+l82stE5OxPVEpRmpMDJKc+B5UDdo4BPIDSyWyG/sd+eaa/IKG2cs5KXEZ93LXgeCRtW6JXphPOoahlh504GS1G/b09isf3oVfjJGtqgcgBwQpZAj2+4TJE/8QU5UER0yc=|Chương 835: Ma Long ngút trời!;PojkhpKzjm4f77xNkvTbe+GnnRGdbrMnwlNQA8pOrBXRMe6WQSWB91J6UIw+pURQY8phitT5re4/ZwO4N37wlQfDM3f3EuKBhM6INvLnCS7MImhpT7IBjPUYi1U05bZzelTQVVW/bBrXE3lfHQ23alDE4MqAG902KbPwgf2Q5Gc=|Chương 836: Huyết Sát độc chưởng;ZBuIGGAfq+0yM43O3Ltw98W/S8kh3rrt8waS6Q9foKPGSkSIZhT0CGsH138b27ew1qf75f4JWkOad4K3ET0ndN/kNLqUK02lZwLC9ihDHGIAUWxCTSgAGmuxmEXuABiCoeXWXg5o2mYRiNLl6Rcck1rRKJfzYHQscsSFZKHBavc=|Chương 837: Song long cuộc chiến!;42Jqf8fUqqEell6bId2SDgqXJFk/rKsl2ivitBvuYgVdrMFIcJw8p8POvNQMhjY2rKLlovnoCfJj02TCq5w/ftxXdlxPfEcxq+CyfJuZ+GFKNA8mCXfTuf7WN4O2xDz59c4QYb2DaRuRJL4wUYCDFNNZxGahWaAmOt/eSElLWQA=|Chương 838: Thân phận ngươi, không đơn giản như vậy chứ ?;hofFUZUzP1okods8D/MG+Ud8W7O1zh/bTGt6WxLB/nip3pyiMy8LzAUnGaSZnKiqZwasE84JLz27uzS//ykAwwsZYMq7YT3oZ+z5iPp36uL5lQJh5R8oeYWr0TQ6vgJ7Froc9eRp9UX7mtpZ2atmbQhOrjWyhshjquB7M0bnL70=|Chương 839: Bát Bộ Long Thần Hỏa, bạo nổ!;VCmAfDufa3WsjOylZLor3+nlDG/1H7MW7BCnsA0vpWSndo6XgzNxIA0BxoLl3axpl3eIbDEUZjrt2cJBbeRRaKfshFSMQVcarQK6RoHRqtcHJ+Otf3pmAe5FEEyIrZUTN/ulQAiqhvTJ5U7PEek6SvCL5WSPgsvXP7FRImGICA8=|Chương 840: Bò trở lại cho ta!;Wq9idTzyKBBeB8M7aFpIE/k6qAzlnot/bFep5zPEU8lWtK+uf4y5BFK5HvBssoQ0UFmwOGIZJBbvZAuyG6l9KWRI5X09QsiEYjd92GW5AByPM2oG/n37CcxJVXffc6AIAkoecYw617Cx+v+wEPb4ZDJH1bOwh8JJi3d2HkHl5nw=|Chương 841: Ma Oán Tế Hồn Đại Trận!;ao7dE6i1K6z121OcexNcfGc0LgXI+YrXZLheO7jyqaak2DKBFs2yGzzC+MhjYA5zR3HTTFIo8kF0z35Cq7sBrq+Uc1PcU1gjIexnBg4LyqUKenFsEHqX6GJeZYNXcttw4O4UHypZSZ7wn9tezmcBJ8+UtUxtyyUpAaHK0P1gG3o=|Chương 842: Quân Vũ Cảnh cường giả giao thủ!;R3b5+R0vJ+VGbQGyGiC41/wrZ0xhFh8ZwdjtxUUw9Xl8bbbUwz6iDV0ASqq4ueSe0gsjBo30YQjeDcUksC5Q9Yim51bT7Wgikrk0Y8BfMaxSN20KXgXQQkZ9iCcVDa1+7tjjSB7k/nx+RcmAGo09N5vNeDcB1Ythi71/S9EaNy8=|Chương 843: Ta quản định!;sOo+pAfcSAjTzqNWYblZel90iE6StD96twdI3UuVe4LqkKTJ9a7CgMbKHrvf46iOx+Hdntwagc7yC1IWeW/68WjYfzto3SpKvfkBLyjUzwPc5nnYGmMVgefKFdEfJAEoII1kgK8L9aEFQb6aHGk+vGkLCq6CjfXzPvCAZkBuyfg=|Chương 844: Huyết Đế tỉnh lại!;CIVQPAmRZgNqUN+eUiuBxc2mPXEv6hh9kt6SK1WuqKtU7s42AEBVcTZt18XoGi8SIf0MG8zGvPzuneH4Op/hbtRRMjFHsJ34tCSO3lRG/jxoC8hPeFJQ45blAUzXVu/ykmS0ESTYJAWyC+lJYLDiDtZX6kASzYnRITVjxZlmcCk=|Chương 845: Thái Thượng Trưởng Lão;ZVcZM/dlot/RODv5GYqUtg7oMKOL6biOHho9mj3XKULGEfFSd21A5AiQBwMTxr3IUWHfUC+jH+ewniOo5O9CPsV7AQlENOcQL3FOb7MV0I8hH5xL5fESoNrkViMbTxM7j5Q07wTHkN7dIGXVnNC9RM5fr4OEksPG6ekWMQhrq/o=|Chương 846: Trung Vũ Vực tiệc trà!;JV9NRm6wWXmPO5akDN/esKox8BeGvBwDk6qGCn1kYBxh4z22ifSAwqHz1PjDRA1gPXtIBxikYzS1fdVaEcW98qymnOhrYQ6qn3e4p//qVdrpnfKp9zhhddbJIFYzukeHAAFCQMqzIX1V0vrRjc9XObuNsYutnVWgWI4/AEvOv+0=|Chương 847: Mười ngàn mai Bát Chuyển Tứ Tượng Đan;jWvLjqJeJjJSCBblXtPiFOpdqKeclU+0U0b4IQSFKLBWr2zS9C8I7NYvnDoztHnmg1Ua2WtgBPaVV1ITq8SDF9UIhwLOEnw4b8awhaSTxZnz4u4azslV1q5sWzBvY6P7GlhQnLN9yw9oObK+a7pD9OwRWGhCBh0FC7SRPR/yfKo=|Chương 848: Thiên Giai nhất phẩm, Chí Tôn Long Hồn!;MGdgiz3N0UKT82EmOU2tgvgWeML8h7LWV3JflAGSlLFVkf2IGdVCvteZc4DF+urclQeTZbcqBppwYdmtEQFpN4zSAKDSCn9R7cU84k3Zaypldc9jYRA4840drtUYgzABcL1sbaPZPyyJzreJpCjugx6bUFnF+27/ungepp2U6x0=|Chương 849: Phong khởi vân dũng!;v/N7jfMIDcLeoGKSNzbvRxUYW0M9pWCLXuD0fa6M2e/V4zri/CQPfgt7zVDOIB0Wsk9xFoKG/5TrcAVCzpFSXLzJKdhrdtTBw7IbIpFxBCUSfTqX+bVmswG0CPjjPL1EUdXijxphFrv9bqu4yUNhsELZOqqeC1EoJkwjE2uPSA0=|Chương 850: Các Phong chuẩn bị;45qVEurq2nwZ5jXxBiRw+4d/qT/yjX19UwIvijeMgVqYILpdyUJxFngjT1GeleLjmCqRFSqaFqcYed45G6Ee+TwIykl9q/2Ogp7UcNUsnzWDT/LLzX6TvNWyPoRvWhlAuqGGoatg6wxnSBRy122spIQ6CJrwXrF1EEahN7eKz2s=|Chương 851: Nắm trong bàn tay!;/fgCPGaEN032Pk3+/knMm8suiRb3EtHGC9Vw7/g1hcQ+JQmKDVtOspx4laGOZRVrCLBYU8dOF52QVKloBS6m1lwtkYXddNKRfzDmRniC7J+yK9Wcnd26WbzUQWP39oOAY9Dc6FlVsY+w6bbR58DGPthyNDTeKa+sJTy/bEtK3mM=|Chương 852: Thi đấu bắt đầu!;yx/u80b/G00oVukWVOiWpEKtQ+et8ppmikcOVcz/Q/Xjp3LbCCM2eIwleuak/mIvQJTTQ+Mx3FRFPCiPlbTdVni+JQKkix6O9CyrczFMTtLB6LtUcBchD7KVV2u4tpfqf+NlW1eWLmIY0I+uU6R8A63c1Wm69VLaEwC0Lf7keQg=|Chương 853: Kiếm ý Đệ Bát Trọng, Triệu Cô Thành!;HpUPEQ3JeM07UZBPd6/0LOUfgIQ63xWIN8iJ/1+aKCPfeYm7YsF2aTiTXbXSfEpg7k/msSenyhglGL0pW+nhXRlE/G7b3YB4rPz5l7oCUa/nPdKPSKcuBINBnI5ZVAMO7uDc9tnBBWe02uAm61YnO3oY15mus1KibvRHvKFJVT4=|Chương 854: Tám luân khảo hạch!;jZmZhySzPOVAVmfCMYXS1JbbQKuaR7v2tN2M4o6UA66BWjrpw3WO056YY1ebx9ELCpWzwiasW+gTWcNIOazUvT0koR+THeZ2OUhqv4tia23VRDveTNq1ou9r/fV63pU5j8gDtnMOI9FbmylG/XaF3PBIfcpRbCR5fu83KmYgijU=|Chương 855: Ngủ quên?;2PGuKaPboLQjL76H/4BErdd5YI5T1NYVyuHQh3n8LyR7I5mMPeQhK06sYd77tGhlEqSXvfGq34n+YVJZVk44wsXe9E6as/sMFqWVd/g1Ropodn2qlD2IjBNVnXIyW6J36rk/kkH5dhlmIs1gVQUC36Iy22e5n05poX7LPhVyrUA=|Chương 856: Đao Ý Đệ Bát Trọng!;HrCipRI6rQqFL6kicXRKxiQ+2byX9zLTy2PHGqn/LN+wVQ629oRBytZCMpbDwHPwIgh1E/lTMRrB1jSf/oKf5h7FoBnzdINYJO6RkCzSCOcOJd85Kf7k766QkysJV9wm1bP/lElUnwGUv+pCdSMqQxcc2BnBC84fUuokskarWiA=|Chương 857: Tranh đoạt tư cách ngọc bài!;5jXGIB3c4gO9nBDg5hIWk688foenIzqcnIL5pHcEzKyCn+05tm2bFfmNuXSJHgAQWY5gksmJIEnrkgwga4+cIwgQoGWuzk9B4G1miEbiW7BiiBKi8KDGdpRDSBl+jrkzprFshAEeX29wfkrtpCAVnLR7NmkUbpAqmR8FD4BXVKk=|Chương 858: Tốc độ kinh khủng!;O+qpnXM2PkNsjwGanQcstl9+yEBnaTaYuDGaafKLNNedZ3QFgeVBmZMjqqIghrj3Ts8H3eysBh+aw3JaFF7c8tPgPabNehl1dobwBThmYx5gWSe2aQtM+6Ep6/LHuaNFdNv6uLHdmbEeNq1wzILQHmDIMun7EdQVAkuDniursco=|Chương 859: Trọng lực đồ đằng!;2StgUJKTChKalZ9RMpvep8/dMttW97135fGzWJ6upJFSGfGBNS0BMcPxepKVj3C2x3gL52q/oPbPWDDMf0Olq4htwizeAaTW+67yVg8HM+QDwjji8hb7sM0qKqtclJOCCa6dJSuJGUGVratx2PX7DhnbirPuI1BmzsbIxKgt+KQ=|Chương 860: Diệp sư thúc?;K1+jSmrmHfdc9cSAlcFX+znON2o+e+9KB4ZlWeT5xL1pWpH03F2uHRifcBJG/4zHMspts1WDDbBY59PHzC/QoVtslA2rYpy9J6Vba/KgZmXbWskNWwFdZFKhiVVxV+zalknCL79Adu6EN1m2HdHWHLK0wKEghlux1dudaEnjAH4=|Chương 861: Đa tạ Diệp sư thúc chỉ điểm!;Jl/Vch+Hzt2gyjr18mt8JfdQLLRKtlzi+TzmFUKGCWrlk7ti5RPQ+bZQ91m/LPjGMfNuKRzfNSUHJRu0m0R3WvLT2GONUh28eMbQMKBw98hBbWkiJA/LNQQo4Mpm853bKt3yszYPDaUozHrrUPZO8A2sGcBZLuJ2HnaFuPDLhcI=|Chương 862: Để cho Diệp sư thúc chê cười!;dK4RDBDoWaYHGsbDCeeyTf9LolPPY9RuBZjfKkBtgTC5eOErh/LrElFMK1dcKlZUNSs+eXZKxDwskHhojuJD/F1CPZqtAg7ZaHrHK46FgkQB4moNBvj87HoT1LeL+4hg3iYGnAFUOeEIpKyXeRYblfzK2lEfm9ol+DlsUaIC3J8=|Chương 863: Vấn đề gì?;ICq0XfW+vogIaEz/+jxxsIS5S1R0JIK1b2lUPrLA/fHYgnkQnF2Ih5r215Uti223xePgH2F6MdJYkxPc4Y6Lp467tywPuamGhBaJbVKdRH/hHa6xaCtprH030OwKW0hbFBzBSC+WWJN8/trLYAma5IlG/THRx9QOioeah8vzgJM=|Chương 864: Trắc Thí Thạch Trụ;KRYQrvUDB3xehc2Yzni9pWXPlNWrl7qi0LiOWQSzx8m1d/zNVnXo+V0ZXxEOIvyXshERSGNJx6ZDMwe08wtEyLCiQiFROVJRfBq0d7tN0+Y97mx/4VFfIqtC2DEHN7500nnqCNnNDxe9jVNYbcGi+1w1ILLWnWFo4uONyiseRM0=|Chương 865: Hào quang màu đỏ!;zm7zqQ/DGdvi77wgelpdntqlXVirfc2s8Ia5tm/SoqxYa6varcKl9uwc+BaZBn8BL3w3pIuNVEifFtoqM8H9QAPwI0iL+X8zRGmC7aI6X0Ufi8kLa7GWdD2dWFclmYokMcxWWAPkNaXS+34hYp88SRsWJCfMP8VAFjdmsB0FOpI=|Chương 866: Dùng sức quá mạnh, không cẩn thận đánh nát;TuUIw7duJw679m93Ae7dFjuMytpx0UZrGhMxoBA12cMdm1GB2cE+Zz/w37bORv9Wst2440SS9MRBDGtcR3p+ghmFj9Et0aa7NEeIGgbgFUk1AYPZLQ1e32RRm5P9sWS0YBKWBOA/FbxyiyLFmEWV6q6DyPtdmI9VYXEgMUBbK1g=|Chương 867: Triệu Cô Thành xuất thủ;+wQeisIUn519ZAPbl8hwAKvcBs6EdLhwCU/2uol7WK+0RvbqQFL7U6LGpTHxFHO/8OygivmMyEANM6wLOSIQ9CEgu816k6BNemFceSyuNP4GqBHtOPPaq8vLDXcKtH+VGfcmOlBMU4JaDac4agKKolLRg0SZYP7NY6X7NB5aobo=|Chương 868: Nhân vật số má!;8XC+p6TR7PyA2czoKGEbxc/w4rBuLFvsOPi5r9UOcb0nk5Yv0SIhrHBygh+8Y7JUsjVh20EDMA96mafS9nS4FIVGRRaV3hCoeLBs29j108CLVfIEybB+MY1/BDetNCYAJcV09pqI9jSRHBSqnNwgSub24rfHXVHVsMrVsI8oCpE=|Chương 869: Trắc Thí Thạch Trụ, bạo nổ?;+zCIXShLbTx3ITPcFFwLuNtSo/ckRwJQceBHFtG2VmtkLgCypzCZQDASTmc3zta8HeH9p+xZVVaGTfTWQKhdxyCI2m8UzYQy3Uro+smqyXl1d2Qgk6thtjy5BvIjSzHs/Ig7056t9LRHFHo4gkIHw9WUUUCucui0S8lMiSfS5nQ=|Chương 870: Vòng thứ năm khảo hạch, đào thái chiến!;NSLPFcPV03DYiSW5ivX/Cw1zHKy1PYOkK8vy+PAN1N+Dt30Ixg3ureetzMKI3+VKhAFygzX/qkt38Yf1oiPbyzO7KJNcRNJu37St48aMyN4DaJ/TjTdegomIAqdL/8PADBZR4YnZOZ5XsNhTAWqMnOW8c4fI3hM0/IjXZ+cp/0A=|Chương 871: Cơ Huyên Nhi xuất thủ!;9K0zGgLp64tX6OE/iunfiUW92MQMfX1UXP33eyYHyQkIiTCLCUKdcMqyArk0if/alrcAck461E31lSpmoSlJqW3jdClW44VzSMGsl5vtub8MBz5o7W2NXRWvPWlFEw+nwAv3fFF1sn3LoKP1Zi/s09oJCqlWjJXg9wlx4/Zd5cg=|Chương 872: Không có cơ hội xuất thủ!;/9lqctfGSD7B1CC3jCfc7YmuUDKC78aOUu7xQKQUgr4v5ahDKV3OJvQ8uH2AS/OWbj8tBpGA7vSW6dcU4tBDL6Lk7JTx90YNdwhR+NdyFQKtUMTMQu7YddcgvlQd6JHwr6ZA/Twu8rtf4tC665hcAfWCAW0jquLtwkuelcqqe8Y=|Chương 873: Chỉ dùng chỉ một cái!;9btODlLTo77gTHFmRBkDRI5Q1H9oKxO42D3oMS9XC9jJvLDv07qHXJxKq3+M4er9k4UXqIg8wY0ICLNx58nMM8rpBDxVS/EmdL61eREC4avvAPnMQl+8W6hQukl33xJ9ZXyfYaMdXW9Teuh7+7MGfUAs/85MwNf8AMX2YrOlo2I=|Chương 874: Thất Tinh Phong Phùng Phóng!;YxX1aLWQiUCjON6xiX6g+NaryBKIBtAM9fWRKZvTqs348GEGDm6ZAAXSb7PAVq1S7xyPOi8cUJ3FLyh6jbadfmX63gmWUO2y3T3shSjx/EZwEq3i9gd1zDcalF1Z7J//OeqfnnVkTEk9eqPqnkB1ER4RZhnJk/1vJBvGFz4ZgqI=|Chương 875: Địa Giai Nhị Phẩm, Bạo Viêm Cung!;4GJ5/GSb7u/MdqnRTnW7RK3CNuVNOjd0xSnW3U430XoO5BHyBtfCQ8UNomTxua/poJ6Kg47aGkd2iYa9SDkE4DLD6ph3DPViJqaBmTUPBeEDZcoDn3j9Idb+FvOfJh6Sx2rFx/S6FmbSht/90IKrJXCmG2fVVk5KgLjOYgYq/x8=|Chương 876: Khi dễ cô gái yếu đuối!;6eHwA1wIuWgg9Wl/xnKn6k8Dgjk1udfQVdT3xYa1hIgQmdLkEBc0M4Dytkk78yBRlt6RvVgB3YQzD7UGLUrqQ9gpt/KBCs7X9qKnSUYqrxNfnyNFNMAnzOPwQYvyqjwWuRsph/zHBvwbYS4NDkQ72c1mp+NK8Ri7E6iYJk9QbX0=|Chương 877: Liệu Hồn ma vũ!;mbigUOdRS24uCwclT9BsEjjcdZ+JYpCku2WWlnmGhc3BuhOncCQakFCFr3kL2Nt76YsYvNW8kGiwXmAv9G5bC70GBLWPu6+6q+OtM6PQCrku+52DQhjoG1pDVpK0yytaxrRvmdFLIsiJlnDJGbIn/IsjLKStZkmwNgbvRm+0PGQ=|Chương 878: Gặp phải đối thủ?;2H0JSht6RLMEsJODPoxdUjkMcS470RN6k+vNobVv8iQ8ZofN2wKtuineyymMPvbnHQM5/ZiHNyReFA5of5l9Z6TMAEbcKxJZpQGZo82icriB3pbhXUzU6gIAl9fyd6j9+yliBjD85PGPTqvtKS7sRAAc7tH0CKNu1oYx8hXitJg=|Chương 879: Ma Đồ Thiên Địa;pVZ3Wj29cP/ttadjso9AOkEWph3iwUc2gouHyPZMon3JHyxoDnRAp875SCZok0FcGL93nrRiT91n9ASmQ1jQwB2a7ezu0bTQ0fgqVI6Wy6CksmJ/pEyVV1vmws0oRdpFWse2mUKfVZeqF8dAOjaW8nfrhj8qRg4vqLPa0lfSyzY=|Chương 880: Bàng Vũ ngã xuống?;kYAcZbLGsQdO16o/WtlZ08ZTk+t733xnb0iHZrBPmOtFR+cQfcLaVBROk67ieKQfIYywhE//b0Ec3Tk3DEjR9iND/4rapHIuNjMSoQBKdLDQBhqRTeP4wravYrkHXOyFjB84SAISNDMMxwYnBxAJ6G1LxB1aiPDCOs4aT0j4jFk=|Chương 881: Vậy phải làm sao bây giờ?;Y1t3malV7JlJSsuIacYqFhP6KkCtfGJEk+kSufgCg0TVERt2zHohk0V/vjdd7q3M5jpy2fz58nK2PW0y1ueCjdxn5a/xegCk7RWE/Q3WdCyDRpMCh9fXrLgiLuNqNKXqU44oR1JuWolnYvKRMybJsGYfYUFMFURLkRxTAYjsehM=|Chương 882: Xích Viêm kim Thiền Đan!;8TmgYS6dynDamvMXw0oAhDdp7NukLuxH83y8je46br/tfo6jBMAb36GH80tcsBeOKxfpqolLgCqGfNpnGOplif/eM1yiAiKW+v218LJkQ/7ZiES0jUStAqRPrDCQEAC/XBTEoETjVDE0EaLIiTZjEU/W+YbMaWFVMuA3nkIHbRs=|Chương 883: Bối cảnh quá cứng!;kKfrhZVqrA/KV+xx0WucPvm/SHxnTYOcZzKdZx49SAcdwiSQindklPI4af8rnGs0x9LWqcBPNRVSOU/btrP5GZhJSbKSxLJl9BNeGatvCOV7X/3f2EBCm9Xub/VjHp15Pm3J9mTcTEzPZjdY9ypt3frGi6VFIcZ0JzKY1pQVdws=|Chương 884: Liên tục nhận thua!;Bt5Jiu6H9Rl2FZ3jmQ1pXdUTZm8K2N/McNjJgnxnY8uSPdLodwMPxhZWBXpURVoHHHd3N7CmT7UgF13ME7nvtgn2ipsCazU22FMGtf1BvIeF2O4gUC+cIP24VS2KaRQ8elM6pavPYTp6FITdUm8nG5i04CYuyXWyhdoLP4yK3EM=|Chương 885: Thi đấu tua thứ sáu!;F1YHSuozxDZObDmkFqAu7P2ic+MzsFYnVNFGu597f22JcbLfxwy0JizGRiSZAHa7FHfpElblp3xvtTCHqptasEEWTxJ4U7LJf1AlxNqtVwc4d9EWxYLtmanFerVEC1R6PHjv0zsdfmIjEydMUVcZ0R6CUeK/LrozIfBYv/nXSvI=|Chương 886: Tiến vào huyễn tượng đại trận!;X7gzY/pkD44sk4mrrWOAxeZl2fQsQalgnMb7M+Cnabio4xrfZrfM8P5ygprP4K/tEgis5oFUxwYY4Pc0glwawxq/1pZSx+kQGZHbKpn+Z45VCJI8hdVPDvU0tjBzoQA3U4RVxVzH2wYkb8XQJpbeOi7S2+zvT+E2UzyuQ6y4DOw=|Chương 887: Nghênh chiến Thiên Lôi Phong đệ tử!;xQC+EZalujrvmhbaChV6L27vTwtt4yhKWfTI6GzSAUqgJnMIr7bLvWcqCAWMJRSO5tXBr/wrfnkn6b2IWCwypAYc12bvNIl96YmI6qDP62ajduFeFU1QgYA3E3HalVwAGZ3sDnTsuHiyoQ1Hb7nud+Oh+8ON8D5OK69FVPvdXM0=|Chương 888: Ngọc bài tới tay!;E9d+eXHmkjrgzSWTY3zvkIoG1Iibo4RiU+rO+2xWYkdSa1XUhSFeZlc8PV6CnBcptUFxDFG2TZF4TQwUzQ6AOWzrM01xoSky3tZZM5Lv/Eg0q6VZT7EsNv+DpX4qPepYIRJnOwjHRrog0w7bAO/F7tHziNv5dClzh3nXihnqBx8=|Chương 889: Để cho ta đứng lại?;FBIlcxLAi+FCMwnTeV2BlT+S/hzKeRaXTSGeb78gJc73wt2YZNxjzcbW1i2DdGbkWq0HU/e67Oh+G0cU+07tpXF9zPlgqEAVfygpHMDs8v67Yl37pF1y1jJwBVAuKL8UbidhKTzsVwQpMrS25WA1KStEMMfTycscRMwt/ezxC8g=|Chương 890: Ngươi chớ làm loạn a!;uDqEdZEuXILjZkRrqzS1SmQ98lCgTJvduEfZOxwfl9MdoFvxwluxhKYdgbBCOnH0AfMXP4VLJOJ+peInkrC/z4BwFP0TQkmxRpYRXmEWi+0FGKwh6mXwJ2xF50KUrIUuDmGWeT1vTHjYlfgSS/zClbqOgh86wOaehPmWfTK7lbM=|Chương 891: Toàn bộ đánh bay!;Db8o4w56XpjFaiWUtCxrdOIbx8QJczYGKlCe+dy6q/zLf8qplOEgmn8rsic482XtPRtVGUoDKfYZ7qLDZlINol4yQGA5yqk66dno57DEl1Gtn6hI4WsQVSqpTcqh2hTQgb6eeyMSP9Efzes0wu2mPvtuuq9o6rHlrUQk867Cb+w=|Chương 892: Lạc Tùng Linh xuất hiện!;7k1V6heU572cKiRvIItMj1Xwm4WcxTHmXCCfQPyRKTQvD7z07BXT13lp3Mrx+qugxVtghpEKH1752oaYmanQkIeGNRsEJpOShK3aTXDojKDY/Rn28URRnKXLx2W/p42kjjpF5XY7OAxBpphuivpJxecBi89cDLkBCZnNunsbvAg=|Chương 893: Có phải hay không trước chữa một chút?;xJm6Hv7Ra31TyqcZtl8omQYKG8hcQ5JGIVZHx0iAxczmIDV/cowDq8TfO9DQ4S/bMfSUKUowvYEzvSAGUirkOuCw/kVoMgvEeKOwV06eRVWA+Ah6SxNnPvwesMF03hyIlManVJr/RgdpFUEGRxIoEjmZdtw+NHozCzVDAlT5F4Y=|Chương 894: Thiếu ngươi một cái ân huệ!;Imk0TTPNS2IrufX2uTaPmDNe0zrpU9j/tElADMAYHo3m5m8AUyZfoPI3+wMCRxXUG/0C+OLeCw+GdXBvN6Fhc7Q8e8bNhKPtgWdgsq6QyRD13IG7cJv7w0QbqYU54BEZScIoL0sQdt58Dnx+dZ5OJa5x6bOeS1o5jRAbdoUukLc=|Chương 895: Quá quê mùa hào chứ ?;84+ZrcEh040NCQPvOVo8r6Y0ESgFy/Yg3c0c5wUJXbrnC9nqT7MhN+qRVUg2tX2qbwPFdnHoOnW/1VI8r68p9rOneg81ZlaWqtC1hQTt+7J8ySnv/tbToV5cau7VzC5Ii901+qniV5ux4B1OeOfFSBDHkKN62eBZwq/JvDUOhPA=|Chương 896: Chém chết Thiên Sát Cự Viên!;vaies1FIJy9hEns7kUrNKv/1yYUKJZqNx7Fb49R5b4716YKgePOc7CnRCLtgQLF4QsvZv2t8il4ywICyyvR6Q9sYTpySBtqBHLZ6WpQkaICkIQrtCubmk0Nq+XXUuRbYE5XNFwqf6ub/mXcKfFlLCTwL1XQ6KLPHLU74grumuCQ=|Chương 897: Biết được mọi người tin tức!;TDGGU2YAE49ARyZYoEvL/lKh+VnX+O9HUKKD1SsJc/Dlzf5qKyDq/4wWqK/VQMffi3YEA4guFG7LBHX2ESAoz/FafQHLklW75FXLsxBn5cy1f0rXah4hr5SUmlfnhtzaO3N9GYH8udRgFjyOz61T+KRDGpKTk+w32XC+qaPZujA=|Chương 898: Vây khốn cục diện!;V+/3i2c8hhhXvnq1i+3lv3+J6qLgTiTIwYrOpU0YclhHgiZOZW5wT/uKmaMh4jJzdJrijB0TFH9I+QagklFuNVxgf1wB1445tjNx5woo7xvDofU/teEBk9OZrbM1TmY1+ZsOqjc7ij5SNF8hO31SKcMpSTMFhvHOtEQl7r89hUU=|Chương 899: Ngụy Nhạc thủ đoạn!;gOAleN2X9Z2Kh9XwgsSCNvW9aJE589QckjUEgjN6a+gSLU/bgLsPp+XL8nIUBS2ZNpBcdAtafntf9529vAcsDUgKqNaMfdfAWKfJWZNhLvLiz+gL14OxKhyj2vcCVILttFlsl3cyVlDCHqzZDNnIby1jauLpiBtFlIwLHBfePdE=|Chương 900: Vây công Phiếu Miểu Phong mọi người!;pVrqY0a32gKrYU3IG2As9NtRadCpaIo4fuFQA96QtrPjkSQpIjU+muAbu9NmhTzS++tECj94pczi6c37xdRXvdnktqTpG7jdghCVXNM9L/oaNWnCFUANgS7eSJUG6hl8/E4pfm3FZ9VYuDRI25llH1olhtMRExVaopWki6RBnQk=|Chương 901: Cuồng vọng tự đại?;hhua6Abka2Z3eA2syPYQOlnn1vSA5cMpJlx+Yawy95/PvSL635uLscuMaGgEWlFM7ZfgRnXMTgW+c11RGqhKLhi69kjqEFGqYY6/sm4BXsmiU03HJuGkWv+udLWr3n8jgh6xOtpiI+DeL9Yl6HgR0aCz0ayNLO6bV19dSSXW0zw=|Chương 902: Một chút hi vọng sống!;6zLMEa2vg9hEFoZpiCjHn0uVrKgX5gcMZQL1kysZEz31wYkd7JOt5zfJqzqLtH/USiLV609kr2bSRWDnVDt2HXrwjXWG7UyO9TUTYydUHvSJ94SIL4UBYYFi+CtKeEJHmg2M5lcuCneFeAQ43JRQchMm/psba0621mheC0ebrW0=|Chương 903: Giao ra đan dược?;Zn8zxlGKR4fCmswaCNhf3tksXx24ekV9XaNnov4Kcb4LypnBnG/WFeS3+Kz7NOROMEUDxTw29aHSdMLe9tAr5gfgaR+/jQBIPr3sKlHtjcKf5LQ/jt9ZoL8x7Ql3mVQVWAUjtvNNxZi6bCfvvkTBL48AmdXRRJGHJgGH6o7S0MQ=|Chương 904: Giao thủ Triệu Cô Thành!;E4SWVpCVGcbXolxPqbv6vwXhPKzEQoX35LYYJhlk+jqJIhVWKHPsHOVgOpwsEZRcQet6YdtJT0/jnAO8SqEvgF87eiDn/4lH1J3Ouip2kZ3Uw5r+b1QQ8T0Uo7EqOM5AV+ofu+zQDdmYEyHRF9dADe0UBnFfAls3o8Um+IorP4c=|Chương 905: Chỉ có hơn chớ không kém!;uV1pCkhoV6hBnI5Co6IIlbEH+vtp7odMu9soxZQtvQji7L1BDcbIIlkjpPH4UbP0fRXbXOQJK5GxVxrRKnkx4iq928VKP1/Vf17P3LXEjb7cNo0ePmxHT+epi2o2znLwtaZOx9hmemVC6/UuwdGd0wE0Wia3zXOdVG7+433mmZI=|Chương 906: Còn có ai không phục?;vSuBqOVQG65UptcTQodXkGoLgyb9kXiTtiEuQWjV5NGu3C5OMCse+Mifx8x/en6LTJ2X2er2b8nQsFbVpiyVCKlVx+VJ/OSnGJvapJ/YJ/UTTJU/OedVCez86IktktanhAp7vAvTSKYw2q8sqEGMLPILiBPohJoOc7zjwPk+L78=|Chương 907: Sắp bị tức điên!;v0EWrB65J2sWTnE8mh58pdbHwKBbYXN+VJk8pIBEK+7Ir2AQG2z0CH5zGIXIfWgmeqakaN9hvcowO/hv+zYBrWy7NBkgo8U6lEJo8nH35jWC4dwa5Y6JillQvsjzs4pL305dFTCtBiaL1GM6qGP+/4sylIksrlRO3G94sxWr4rw=|Chương 908: Tính khí rất cứng rắn!;07zR8lgsuBhjHM6+vQVPnZn37DcwCpu9wL/c3OTJhxs7hmXVKbDwYm/nrA77j60iRsyiIHvl7qP67q/6NjKqpVlyFxAKYXal8v24/Oi/fHb0POY6UuPyXmhtdzxD+r2PNQ7FPR1pmG2uZRg/tJn8w3uTcQMcNkTz9+XUrMgdjsw=|Chương 909: Hỏa lạt lạt đau đớn!;09pHyXOSA1mc5W4MjGdk+g6Kz8a9i73emtSOGTL+QypkjaOTqAa26n3SP+2tJA7FwsA1CM0dL6DP/FOTn60VqM4n7f7UNPHWYdvoUThrb/4cTjsQsQtnhX27fYfcj42RhfgiJrP0/QXQEU0T0Z9hMQaBVDGdwKkUTsZrUZQPgHQ=|Chương 910: Đại quân yêu thú điều động!;Arsyd8Dz9ny7hK/MzV4HrEgCw2cVOGx5GAp7zDg/ixSeiX5gdfsl3Nb9u2krCOVJewR9Gqa1oNNRrb8Bkh94AR6RB4ZCzvO5cavbiyyfPgX/mnTqInTfWI0uHoINgg2d7Rz2VihEPphSqQTuQXLqJFn+t2KF4+HQfGg2NeJtP5Q=|Chương 911: Một trăm phần trăm tự tin!;5v6dgQk6oSLKelmf0jobZOrX1PS99aVSj5w5gISZGjmK8UfB+BrdhC6eKNsBR+De4e9Sm2lG80ynoSRA4M9Da9cFzE3dDo4+lhXYZZ00rnZoHc0xARM/WIZsOWPLzI4S/q7k91Oe6SWziDwWYV1OC+Ym0Nl350DneRtsKad5RTE=|Chương 912: Bắt đầu bàn điều kiện?;MzISkkmmaUava/YPCqEQmb73QnGIOgFu046hu1mu9mRV7i14luh/tkSfEWIPu97b1Hdq8VVepb+VGqd9orCkcmxvh2GKQHyMbIk/9ocKRv6HLICPTzhBBb8tJ7AFkA2HdzElGhb4pLhB9KwX3ttQ5UbjwKQ4lGW2JhsQFlMWUF4=|Chương 913: Tương phản kết quả!;pYfX1emsUac3ef4mlqIJgVIzld8PMtOIdffAl8qUqWrNv3ueIHKVjD7NYlYHF5nyUIRtBbSWPeLiTcW8jXItYbQJI54+tK8+pCxcIjTTk01uchuTUTaXDg9zeaXusLcBp4tZSw4Q9rq5CudZURGHr0315yyT1+M5W1HoDqiNPd0=|Chương 914: Đây tột cùng là có chuyện như vậy?;xwDLK5hpsnvW2nVcWwSLVX0EQy2zbRndyODEjMLx8756Pf7SsrfjSunnk+ikDAlkttNsCDejzZcA5Pu9kzeJqeQsQA8W5FUXr+GG9W06u3ju9peem3Ixy3mFN5P2YZpczLOfrogzG+hhVn13VQ0vufeJ3043qnEd6Ce3JQiIKD0=|Chương 915: Cho điểm màu sắc nhìn một chút?;c2QegHEFY2WTyVodZoJ7OSaIL/IXsDEpfm3y5mSrsoUngayi/Dd4K1gtowza5LVzAB4h8FaUz1MiZ7EDhxl25u65Rq18JinRmLsBHM76OrbDO7krZG/PA+T2b2Mfc0QoTEqQs4eonxvlKuH6UHPGdM3ZiXBkh7L508SNIYQwFi4=|Chương 916: Tiếp tục giáo huấn!;00Cjwh10/6T+bZhJUT4t3Lnx+l6WvUDL4ArwLEwHTFQ9rzTfTQt//VA9TAWLFGNf0NkRJWd+M4TH6+QtYTZLcWh1ueDOdJrMoGp5QmquWUui/becjNb7jIgr7Ph2DdF2SFedwnRH9KComCac/yVyBOcka/IESsm+XE13YQ8vmY8=|Chương 917: Tiếp tục treo ngược lên!;loel84CXnSlpFcG9WnXyjTuwMGuaJPUau6pWGEVPuPCpKu3B8JKvDjmRlC2TvZXxDx1HUMyxk0on1MP+D6teFRBi9LucqDgado2rq1ICmXJWNjTPl26cPiYj5P8MoT+lziQiNysVQ3MVTspWqGHz1UOi3r+FiSTqlETfRavk92w=|Chương 918: Mở miệng nói xin lỗi;BmnbrCRnsp5sc7IVfRYG87xxMLNPzubYsg4UupKSF5g4XFU4xC9y/qamCYnZOBe82R03u+O0We9vnHxksvvehALj3V5WviWW2apHI0JPMgzdKPtAbddmxVNfzDfEZrPeuUZtK6VhRLMLqXyIZSXhnoC+isWwC7DswPSkXxYUdww=|Chương 919: Thống kê hạng!;1r64OG/H3UWLE+SpkXoEPQuE9Rmg5sFwnSg53Dtcb4TW4BPRsn0R5tmsVYhaDHz++nInU9VXyjxoFkxvYXq3comRzdaXa24QP/ht2mZ8nCcXaCknnp1z65/s7V8EdZWZ+q29CPf5bo8ttmfv/uhtMaJvp8lwsXX7P+yXFzbLr9s=|Chương 920: Tuyên bố thành tích;W9GhV4aCKfjcOdKQwsB57+BemGLCHlbAv0MznkXJKsUYnY8ovOYAAV6rR7Fort5gv6+Xeaem7fLal7Zo7d3HBP3rIjPXLj0XJBjVkgQ2tY4/fNaaXYKkYYagLEysLTa8H3D4zBpVa9sapa8IGJt49wy7YKTwJSCKM1X54UnmJ4Y=|Chương 921: Đệ Thất Luân thi tuyển!;8ymgsnFlPlOzLac1NPPnFzcij3AxddfYOsB4RLtjT0vpUtMpTOypUQDr/+eiJIAhoLDDOY3VxcTdLMhOuId9yg8lDquXwTza9FisOzJbymdpb4kI1pQZAxYFAfMLfbsPbPOYRKJXBpngH+y673eXSnM52v9pwkEOxmH4XQ1w+24=|Chương 922: Các Phong xuất thủ!;5HQMFuDqXqnlhypUsnKoeWlWSE5FmP/snGxE/VXLJZkPd0pEdXxy8rZn+ZQCWTE/DE4a3JCYUTHvaIA9kAdikvMwCdPGxbtuhOBBV9c+AbXbJURyNW2GDirvp+hHucCYNshdf3W0EKtzghBIXNex91lv2ru6jTLPJNGzUEcWxlA=|Chương 923: Phản Khống Hỏa diễm!;u8BBYpV78Lw5xUjt0HD+Omeaxsu4Ur6s6zWMhX03VCpdch67N9lIbvZPYfGdZmj34avSQ2FE6Qtzik4nMn27F8BDg5CuHT+F73kNkIKcf8ppiscCgxfShfWiVNR+CO6ujTEO80hGtuyE8/Ko3UgmYSfP6BZmgt+sFU+AEY2b7dc=|Chương 924: Cuồng long Đao Pháp!;lNnQq/Ds6A3wFo2DwLY4HgDMNprtRsngZw6B1fltoDW593l29155TduqUHeWYlLP42eqzWEaIdsdvue3gPC4z6Yqs6PhjguQ0tRscSmg9DcBKldI3lPC54Un15yhKKABDc+/UWrkNMdeSf3p6wz8eP3enXn4EdjideuqYYjdJcI=|Chương 925: Mau dừng tay a!;pLrWVSZ6cA+5udXMsyaWrOhrgUCgn6Vhl2BYqroSoT8gdGdwWHpPVPx25eZ1tTWTpJwNhYPWpf6F/UPhZ1XqYvseekGTvdzUnYbqNh1+KgsEkavDsrc22WARJ3T+L5ghMw0HtPqhCvk9Pfk2tiTxfJd1uEPrGCAaul6PF632K4o=|Chương 926: Bóng người kia, thật giống như có chút quen thuộc?;q4+on1pQdianPdZJh2MZtfXg2y29XEdVHfNMKQpf11OuqpI/a7mAqjeAWEOPXK21OB2OmrOXUbC+TnPaopKvKs4zlM2eWhmvhnU7DPTgU5OXKNeYjKXq1xd4Ki4ilgZGgElwvdBlv+wOPWM9du16Jta5/rJGGcmwqzPcfkivob8=|Chương 927: Chỉ điểm Đao Ý!;N6QOts/DJGZ/8gzJp8znJpJko82DqFqkxpResy/42/h50t0mng5vyCjyBtK+5DXEyX+ERQvSein4Ot9nYKg+sAnvACgcVs574iO7+RdOekCJsRKmd20EnhVZdMgAjhuFDVxtu04NLIZ/TBIr5oVRC3o9k/fRQ8psSsZ/voTHgoc=|Chương 928: Liên tục chiến thắng!;00iGiJq4vnNaNSReXo631cfi48RuawT2YRNfQBbjchvAsJhoqkihVXxdLYnH2MCwHR7FzlSSstRQ0zgArOCmZoX69HBmZ3/IIkCCRkRWq7+SSDhkG/3Y/k6suLDfrOtt/AVXb+9ZVSG+5xOeD2QHoaSEWIQz+R0w5bT4VwQjYJo=|Chương 929: Trận chung kết tới!;1ziGQrswsZjYB4EhfA5rWAE4nJAyH9UJ0GrdiTc9Mm0BEq1H+auiml4csGCjqU7f+7LTqihR5NIp+Ie8XS2yJHJm1JY6PXrAZwDOnok6L8h8Jt6pZpIdJ+ahJUE2Hb+cjO/8TkIUox0OLmmE8wO82HNRKxT5Wzvjb7vOCns2m6M=|Chương 930: La Trần tới!;9avJPzgSC9i64byDMIHpFXTyJG8m2g6c0ikRG86vN3rUjohUQiM5hMHXT1O9lDUEPYXzdcphmFXni5MGiI14m+78/4/YRs2+Z05pFrhiXQ47DymdqUJkNmz6XjvVEBVyFkpU1Q3aG12q1mIVfC1UrvZNLMhWGAPKt+36XWIJH4w=|Chương 931: Bạo nổ Nguyên Ma tâm Đan!;9NS+oXNlHKx3nco6sUS1PKT16D52Dvs3tWdgJG1cWABcVXy0bN8N225JbHc7NPOvTa/EcYs2I4QxRJZ0RoWjGOsvC1BqdFtX8lAfiKUCKG4k7R0t0gbN+IQHIH8j4tZRgPlPnoePq3gspkPckZLIfclfX9aFhDhMq2UsmFT37KM=|Chương 932: Thuấn Trảm Kiếm Quyết!;f5XSlGvxkzf2b9yw9Dz/fHLPfa6UaDuQWzEhQ+dqr2XXfFx9kquC4QQXrDEqEw1X9EuwVpU6kEgpcaQXe/0dPrVUNZjVfnufc3JaAIjsvLilKwmPLZgknGkb2RE9ggGUFQ5wMpgaZQIYpvOYMoVqJfFs1M0AxIcmWwaSrzajniA=|Chương 933: Trăm vạn năm cấp bậc Vũ Cốt!;PSG1i5PpRZQYElsMZ+9wF2awepg0hXf54nIV7hudcJIdGJOOy/2L0e8E7/YrT1iEcoTi0pZA+tdmvOzby03+n/dqd8SH8zyscA9MDDvt2kz1OMAWYCOClp9rkpctRoy8FAq8L46mt6uhdRjDlD7RZsMd3+g64gPazrfw9UaEooI=|Chương 934: Đánh cho ta trở về!;Y3DMqRA3kj6qVhd2zLdSG09yy56TDGw3OciQ6sHjHE/gRE06APOepgWv1mt1Qa8xQk8PzD9T1NVlqQAmLwJntyEP4DGOmgUSdJeJJmSt8LZE10fXOQtY/Ls4XV/FU0JjMmJFrxAisa+lcSrrectMrRYv0XoXIpyB0+dEe9SCug8=|Chương 935: Nhất Đao Kinh Long, Nhất Trảm Giai Không!;wiuPO/lP1bwPx++b4u/Y93b05EyYxkFyJZmzHfYbGCwitGncTOdtqt6ZavfSDxLSuZccfnsyoYDsupuTOQnsC4VGTxQZIPFiDzGqBEAqlo/Pxa/JXwkK50+P+W1jj21xAkocA87A1YYiP95PqfE6jJ4XcLnVnilxgTxV0qFz28Y=|Chương 936: Hết thảy cho lão phu im miệng!;0MwHsPj/IcykN506zUH6Z4D4Z1xR9sLG6nTzseRclQsdcxcdJVe66+JLq9ZULT+ukvG2hVmjL4fgIBZ31JnKJgEgt5kkdY5gEEiU28HlUxr0rtfXa4RJRUFoEcZQGmEZxQLRDn8llVhmbXoWs65hhUFnxFejJCDH3eQWgIgLzfY=|Chương 937: Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt!;3EzBGyFvPphsLIkdf/+V+oQAdnAgbqrnRbFeDXxSFBQf3ZOpOLgsENkUCPCHlDLTD2QiR1bxctilsBHbKlWQqfBcLAw6W6BNzBJYho4CNp6ld7fh/tfTx2h0lg+VqKyT27TF75n9dRuUXwqW14QNmW9t+kMPo355LXQRG+WyBzA=|Chương 938: Chống đối Thái Thượng Trưởng Lão?;czubI7foCLZ9eyc0xlGWqhNC5vlDDogRjQ2dhNhJV4dnuOMg8zcalHiaI7dHOp0NDgin6If2RRmVZEokohpelJ94Tdy7i6HIPMZkwU/PuCioJ4lrgxZixgrsyi05o5QNoQI4fmpVCvwVlGjItVgJhTl83Qgfd3mQGuvbLF0wSm0=|Chương 939: Có cái gì mở miệng tư cách?;OblAtluqOnykBSS/o3nrFnlCNFSUwcGbYc3YoXSqTn7SZKz1qYR8yQZYohh613mg5e0ysHnoC3irW6Qp9Hs7hkuMzgvDQ57tO2OQCU/CBbbrYo4mYa+ztdNg9r4b8ZtnrLEejE3kR+3sfUAcE3sJAYlqGUc0ZZBVc0lG4aJI7sE=|Chương 940: Đánh Ngụy Nhạc!;UTGmm+Y0Rq/fgv7SXEORrl0NVNfXN/+TdB4ZVDUg+h6IOrT5UmjCxOGDZcZqiybZWY9OchwDHkoZWSndXcViaPheuxFkbrngop5QofTylrYcTh7NrOsSZtFTZWih/Tt6UBdBRuzNh8UWo+fT+FX9yUoIDsaeoln5SHAnEQIAjB8=|Chương 941: Mau dừng tay!;0YQ3KkfHptHkpaHovfVGv6vNuLcew88IKn3T5CdU2lKuuKcFFg5/mmBD7AFBv4RKHu59fAmipF1eE2N25qZnEzackDTWhuXJND2HdHfnIkfdBCp4R/dZ88mAg5/5hYo36rS5RaTO/nH2Rs7U2W6tXuEv/GwLD0nXw6mEnT/qdVM=|Chương 942: Nhan trưởng lão, làm sao ngươi tới?;m0QeTE8aw7olHH7ZhDtcA2pY6SXSZqaeACecEu0gloW2X/76GyimtXZpDMWyeSwRsSTI4JmqFynL2MQUD9IDgF9b/jGvkwL51sYrsl+0HjcOOczdb3LOCjxsTbl9TXI8yE50QO2BtFpYrPra5Dp/goN90HImb4WdV4vmqJnTDac=|Chương 943: Kinh khủng bối cảnh!;pDbh72Bgp2ooZgASNDvgcsM3nAFlZrcbPmvYNpGPYQ5lO8GSQsOfYZw4J1HE5cks0NXpDMmAt1FS9+Io0hK97rHvQ0UZWGpFQu1iQgz2y4URprkmTO5Bw09imC4qcYNw1DlLre3qi7lap1OMznVV1o/Oes5vG6pe0UnpnR6Pln0=|Chương 944: Đá vào trên miếng sắt!;WZ+mj7V5XJwr8Tua1j1xXLoxVn3nzzoBuRR3Q5IvL5m14TDbIxJB5bv7bPvNlXWuT0TlrsncJKYSVjA3f4mSM6Pwf02d7jPLcg7lyW5b2qs0eXr2ebLbI7XVzljbAh/cwb3lv6VWIJ5TUJ60o2pd7bcLjPSYvyEkwVxQEYxZngY=|Chương 945: Cắn ngược một cái!;RJiXHLHB4JoLKNgpYi0CITBPjmYHfJyQWw3L8lLgWnBK8wOh33V5gnnhLOnrVTSdSVLzJB+1itbKOdhKukGIBuNxxubBPJ0oo8IIVmIAwLe1gJE+aTvc55FedIhMKjcLvA19kG2zmiF3hiFI+gOP0XcdUx9cCHYkDHFKT4rYRgI=|Chương 946: Hối hận đến nhà bà nội!;p9Y6HGbw5w+HY4XyLXbmi2H8dXodKcDRbBz7d5AqWQrgjtf+alJlqVmzUrikGjK1yWVwQwM3xgriIcbxbR23Zbylk/IVvtk2NeTlEo48qQwcSiyXH8XCLz5dMGY9bU2QJB5Xti6pTFmEKgbC/7XIH6u4KtxdLSLOGBbxz1dButk=|Chương 947: Diệp Sư Huynh, ta muốn cho ngươi sinh Hầu Tử!;iEnUg0pne6W4z2wRibx36YAW4ihvlbdmFT9mia2Sp1X2aOxhzRalV/SAmB7Ow82LNIT/+TCZZ4NlK1RxgJDTVeTgG+Kr1lbKiS+5PDSGVmb2udax7aAAOdv/VBuA/wAJN8a1IlDoTVbJNgJy9JoSvzuJkOO0FKgSCZYzvfAj/oA=|Chương 948: Thái Thượng đỉnh!;GJvDP/eXptY9ijAyGIfCt4MivFG+YpzikN67W1YOcd81SgPUHWkpjCNLgUF6bcCG9dbW3P2SdkTbOTqTFLxCS0tlRckLKkUL45DRy0w5w/bFKBd619h50kIG2bzDqFF3ngc9BLflCdcKvnmKesW8B3VRPBzIoxuQzZeP7YnB8is=|Chương 949: Ngọa Vân Tiên Sinh, Nhạn Sơ Hành!;r8knb+93mJ59nAfdTD/deFWIwMun0d3j6sskaJK41GE7HVpfnCZqK+FQ8SN5U9y49i78F1j7yeKMFWAM8kx7apHJumV3e4Cf4hTa5ZEGgWT/jxGoQ68+7DboM6ZWGZmHWuxi1jq5ZT4ih0xPYxu9EMrnCw2zxz+E5n3XO0ua1wA=|Chương 950: Thu là quan môn đệ tử?;J/OsqRCuXz3Oe7lxj6wC/73jhQRCTk0Abcxk5Pw9Yk+PtETmkVqknyAQ9hA3hrX/F1fzucmx9mFN6aHu9QDcX4NDQ4Q9qKBSYp3ipO6uivbrUO2NAucqAS7QmC2QWa6QNWL4fUc2zIdpyamcTOSvY0UyRMCiqAc4+9hMK3OF95c=|Chương 951: Khiêu chiến Phá Thương Phong!;V31i/nQygS4syB9KND+h55fNgkVbuixDV/Hmy/v23v665H6YR3LgULpTcT9OhXd/cgIlChyAHkz/VjEMPL0QEGfiHLNu0MUGKIE7I3nxmppuV0fhpU+m7LI8/23qrzOoS9zXglkhP9nUOnCjYmOyh+JbuVVEFo8E8yqdafGbTGU=|Chương 952: Thanh Vĩ Phá Thiên Hổ!;tZib+pDxaA3dyS1U2iZK+dRGOSeIhsRRPouVmf4icTvi7MCTy4ckOQfCiwCOMbYYE2d7IIGVtSLT+Ozh410cQv6nrEWQhBJWDagKhRokfpQv0eM3Gp373lrQ/3gER2p0lvnOP13zVKKyTYUas4og0TVtEfkAGP6Gp456hIWSUXE=|Chương 953: Treo lên đánh trương nhưng!;3a1BsUsAvVkULTb/wTSvsQqB5KvFg2I3+pMDf5pUcMvRU8YrLd+DxZTuPsKcdr+CEfn/4ofv451bRCrTk0hU07qjF4XD+Vpf0u5MGiNnDyOtP6KxTFMyPA8qASUFX1+cP6kgbkB0xVYoDnFnqWP2F4bl69sw/uiNBoH60NNp85g=|Chương 954: Phong lôi kinh thiên!;dMS8mdG4RhbN9/22vMvoWPEflEaVZbYGqkFYCka+e8AY6vc1xcfhBqcYZPkd+cCkeEmqPVO6wdpFJmnfvLEYrpqT8FTCxyZ112c07xSKzex3nczxEZOKmyT9w6TPMlpHa7ewBg4CZqFqKYw6ov0WFiEZHEuv9GQhxw7A5U09Deo=|Chương 955: Một đòn, ngã xuống!;aTDmWG7btIU1bqKhyrzW7J8fsETJHO2iReSreLKzBYah0x4sBiBi/EuuDVWLtWFD4mQ1l1jfvmS1K82AitlW76ks0Ftuvw+xFs2QJjP9rdPMa5/yoTkvT9CUos+FFN3VxLnVt/mJaH+bp4bQK5+/mplKjTXQQ6HBcNJdqzeRIKg=|Chương 956: Ngươi cái gì ngươi?;OiID0G8lq5uVFgH3hcLbEmIXkCgMZ+emhd1Y2splFQy/JEhPG5Mm239+BFp7t3fqiSVhwMIgottP3f7ttTvp8xvOYBA+1ChFo2eqGAIwOgAJmUuWqGxNwfkFKLrqs0AYjW4Wwe9r/WwKb0y2q++Wxhd/jeW3O94TsHcNbCWRwtw=|Chương 957: Vẫn lấy làm kiêu ngạo!;v7rpe+u88qLVotqhVhHi7ydEaKf5TZwAjNWFtoiUFRr0tboyw0zOgNNT/PxFdydXfeI8hSJ/0nS2r9JyFEaQELtL4NSgttdCYlEVJ1HoajEw/TclLqU7j/e7FMk8/qMtylXtn6oOG4Q+gx20+VUlYVN7xCmW/KOuJot65BG4FrA=|Chương 958: Thiên Giai nhất phẩm, Chí Tôn Long Hồn!;prJ342P0Mhpa4EOqva5WXV+J+VCsj5iTB8oBZKBHFLvsCmXeKhld5vCKz0LJmzUdf6KeGn7xyhFgzPbBgAc9WLKEWWMhTRbgZNTJu+oZloLJXHiOVBoXLIwT3+yJy8ujHwrpBjBgptyVavR6TG1F68WVa7cFPSyi2ALUp2t1KOU=|Chương 959: Toàn trường rung động!;TrQ+zBF+npstySyCoL8WLRKoYuQag0yLuzfLCR6UPmk701M8Xkc0QMSRt6JTkV0mJ8K7EJaKDVYnuKH40PJRjnkWf7v6y2YWx+tJj8aSjYZbXckMM3m0gnfhH3BORxJ1AuGhIE/Y3qNGXgqQYBZy61I6F0PBgJyzDUzCuQeSHSo=|Chương 960: Thanh quang chấn Thú Quyền!;6em9IQtBlBcuk9IqKICfw4MzLQhiYZgrBZcWpmSyHf9GtDR+HtFcMyFJ/7DXV7tq6UvYBcO97nJsdgsqFSPM61BlaAt/0ZZTRcX6t+e/1IDOQ8WeqQINwa5e1kGpL8FVcOmHpztQ67Z/pJXHaXBFJxnsNFcvFXSukIhvY19nn+o=|Chương 961: Địa Linh Tuyệt Hồn Chưởng!;48sT8FsiRMtlFGrIaIEJ+1ypmZOHpkb74ymGj7t5vozNLOM2M6/dshsgSrASBQKGZzSLNqNGIPA9MgLdokcI+ajYxRJBzQl4IBXaG0GBavMTQ70zG0VyA5TREuCGppUqkXjfXcMO++IT9uAYZMfy8Ao4+kg0zd3NPrVott5PWYk=|Chương 963: Quá kinh khủng chứ ?;InFUrnXuT4msPYsXjbHD0UkCg5iwliruIMgghIPwqZnvyadmb2jJ3+GSKa9jRdb+TKINoOo2Sbr5dmzI3/ZZO9O/nP2VDvfEtFMdF91RxtEuTyZKgmGz7yO6TeCyQZEPG8qxD9GUhI8/bso9Wnx8tHu6vhDYyD/Rjsp5IdYV1Bo=|Chương 964: Cái gì, kết giới lại phá?;F0zvk1ayILuYT5jgI3Pfbe3MLfukqRC5qY1QF7alArM88pROs2zXEjkmCU3e3HQrXkx/Qn1mi4NCGT/yZd3MdLLfs0V2wG0Bm+x0xSEuM6u+qWlPbNEz1TMPLZqozlv8TUstXxqSRXCcke3b/NQ1D+0U9cshIr3aqJSn7WTkfZg=|Chương 965: Ngục Long Đoạn Hồn Thủ!;pVg2GGaMokAPaRmiSjcku5XNU3DTidOT3M88P+IVxVTNujzxb06hi/K7p4ucYvI0gxVgokPOiqa5aJL0viicTcP1OqJ2gMkdmQag/yKe+GFXUAFpsBOxFPevT/GudOwlObBBJayZnl3YGIgWxIbh99gDVesecXZTR0reA1D8Ak8=|Chương 966: Như thế khó dây dưa!;ARz/tKLt2yuFYR5DKy8IBoPfydwi7EAuYOqa/yKZvXpsNIqLvTuyCuxYQy93Oz9mke/Mj2wGqS/rpmpAw+Po7qpmVqfanKkJVp+ZVYbRWzYD4sc7I6UPnSgNNt6uHNl+LCUZ6ruHbUl275+p9ZRzpgAxJoQ7/BsXGlBX1b+ug9A=|Chương 967: Đánh tan Cổ Trùng Thiên!;pta5Zo1FsvGFlxpw9558jFT+R6I6bpwTcg6PzSUa33UpEW7zgMhvxDG0Wtw7VinARMKxw9VIhIxqF0b07HLdYPgipV1YSim7nIgMG5hJjh19WVfIpiYCWaURkopN9pOrItL0Vc0clG93AOUmf56OxR2Br/5EyxUo6xDvoJukHGE=|Chương 968: Thiên tích càn khôn chưởng!;9qF37NoQjly02IKgZB86Sdv09Zx7mGAScaHUMgXSM+aBve6LTMRfmmYhhOEKsJsfy2WwSfXkpHYyGALunXuTWCFUAZdRaTpE7jHxXIXf7Pzt1B91j32nPDpgpmyHumqqLAhqeg5xqGb7Veo1xss3xrkOxvhpibN/XwNFF3fvDPk=|Chương 969: Lôi thể, khổ luân!;L20mBpRZdTYce2ljzdxsRJETqOUELk9efC/pXN+4Yudk1Hb89XJBdiWYyQOQOSBv769UNbuHM2ZzNq3oWksoHHtEc39C3sHwYWlJsS0YnE+mYxWbSHoNR5U2bOJ9CrL7du57STFT+u8eaHLAIlG2QvN5Te6n4IAn8tb0+nACK6E=|Chương 970: Tâm phục khẩu phục!;rnYwF+1YaEObFCJeE0PicBNmhxFkmaXpzbiqHTOOHtW2jSWZxKaJRhngTrlVvCeKhHF5t7oFYTtMSshgRLd82WLG6BY8srCtvWcJ+V2MgSl/HN8xOoBTPMUhBn5VND68QnSMPD9ixRlv5yyna6jTXNnxM1Ih5c1TDZZBTn8vMAE=|Chương 971: Mặt đầy mộng ép!;XBg2a2wnaDqN+CJAL6+6tWF/ws4siYTMZ/tZkKjRrgP4JaoOxINayROrd2U9Y5tVWR71w1MAO+qXcn8tTKUxc+Kehhr7oO8TEwv2U5dyvZWX06+liyN/A+Jn85mvMl+MmclmEbz6Re1TvrvwZVOgm3DgCWvP5B3N5oMKuti/Shc=|Chương 972: Cực Vũ Bá hoàng quyền!;P+QUINhjYiZ5vFpShp5JKVRCSgFpuRwusf48KMEbDV+xgCzq4FbQS4dGLGq3Wm9GAAgv0BUEku/9FcY/YXE3tFd1vRWliyykJlq30RzE7WaJ/ywWXWoP18n6i1PVmLVMYxHPLRhcok/3IVq2v0pvsgZUzVE+/rCzjQxLeQSqegc=|Chương 973: Lôi Đế toàn Thiên PHÁ...!;oom+mvpt5PlF2b7ULO8Tvm1DHigTBQMWVBFU/LwbbT/oMOoKuf3h6LPzTC5dLijX2kwkDj3HfyXMWYxP2ivwGEY6PkAP+ttHcuPtuBfw1lewKLdbAFGo21nJKA/3JqDf59k4GWqcfmSJ19FMhCole0H7Ypa3vIbZXF5Euq1uGLs=|Chương 974: Ngươi lại muốn như thế nào?;mIfoZa15Gl+LzCHxJ2yciWq8D5107l0MH86IK4+xGPc9UrIgGIgXinfxubbSVKzTz8ZngekdxCj3igiun344MDfihM0/yaKeqc0nx4LQqCLsK4sWV2aNsN3KfEWwjxPbNxITM8cikBvmqJxmRV/RDC8o6LUiaEqYOUWaBWLUDR4=|Chương 975: Các Phương trưởng lão xuất thủ!;JpR9uGRwcMsmm+JvPBbfFhne0Jb2JFyrIEwee6k0umLbWytiKp4XZbXOjQX33MFLAgXCStRhqljSZonI1dK/c3bp8EExu/b1JkZC2J3EqQLtSlUqJAIp1hDtzgumMd/ITHQnuuLD8Ihyfn9LF8Hdj1/AdXqNeyhKYiCFayLeGHU=|Chương 976: Động thủ cướp người!;Uvlg619qp5C0OgFLSujC+yXqI3Zk+hWcjoSPKuU4xtR7XpFRcw2IWHWMpqsv4oNiPzZ4xPeWJrI2j/99nFcQULGo3L44noerJLds+aWGQ71r000000PaY3aANi52Xt3NSK2TnD4QHtaklr6eqfQuNWHepufywdvocCBei9s8tL4=|Chương 977: Thần Đao Môn đao Vô Cực!;TMVa+OJOFzZ7Q6Iu7Bqqz7DLcscRw/K+qmYKBcoOJN5dw8hAjbruURFZ101VdtVczh1j+N9L9guyNRV//lG4i6Jvyen1ae3sFx8qRky44QnjqlrxJuW4pnBBZscwodWHi5CK/Ev04yh3ufw8ZA7cYdA7CV1q/q17HafcAtRqg7g=|Chương 978: Thương Long Phách Thiên Quyết!;6rag0+hQLTQu9UZI/36eYlSpgg/VeJzNmwrZTC5roLU3fkONeMrc+kWQ+aNilKW0bu0MHM9fAQspwqDf5X2XCZtUYZdFHioxO4la0+bc7gxYN7Py6RMSCCVb3/mGfwr0uujZRKlbkQzxY7tuSRX2UYosF5dEXgtDnSV9KosCtgQ=|Chương 979: Ngươi cần phải hiểu rõ!;5t6K86mqGm8hbaO4vFo9FE0klVsv3jloUeNGqWiwxsxmCAxTUTY4vfwE7RwvuLhDeQFI8XPJ8Um2zvmVN3LW82/bvKM3uoc8Cyb75H26xDvIw0MEK6gvuXTmhGAFUl6p6EC/kf06G0P1nDKtv1cpy+nNy9SHbNbSvi3j1L/+vmk=|Chương 980: Tấn cấp Nội Viện!;bquRJed0kIubrZfaMYBpE4wlk+7AiYPn9quFfAK82ebVwzPql38CYqdaxkF7eQ/OzRhZQwzFYfUP7/MUTI4tDwsZnPcVmQUQeH0Aj6r0jh8cKXEUWFCTQIlN+4dojslCVvUlLG59Orf0jdmBPIwu67RRaWyKuze6KhJbAObzANk=|Chương 981: Một vùng phế tích?;dtHw9dIVZQn7NHoZJnUW0SBUycFXG2FP91QF/x2IbwGyYl4zkNj+Mwe/0FPVLAER9H2DNsu+9tufXdePR/uf5Yl39x27+wkfKKNU0WtIQrojnP4SKuMz4UD9oiu1wPMSL7Lspbnle9KgxOx2y2i95yol20IyXuISxssSH5vSlnI=|Chương 982: Gia nhập Phiếu Miểu Phong?;RpUwta/nFzxdFvEH+GbtFIXm/mAjTGE0oOO6ijv08Ej00QMsAGoSY/JVGi6gROtcwWpfz3nT4HlEhBwi00+qp77Q08xtpAd5Ipv8SIDk0IDN3Q9zPpC+lNuGVX6ATFVhtvxuHFOdNjxqb7ItlzxzO2EwurSEfymZdbFcflaVxlE=|Chương 983: Chủ Phong biến mất?;vLuadWgvFMayPO7DhnK+g4NNptn04pxW0u2Vy9jHSLOKVmaEGt/Sdt79+Vl+AWhN9oMZKyNbvF7ZdsFgPi3DSN3b63WkxYXwbYTuTKElk+r03x1aPhw8xgcOLmb/0os7LSnQlnwTbDmUE4HXnwEnvzny6VZZDer+y1NMSLw4sIc=|Chương 984: Xây lại Phiếu Miểu Phong!;LX6o6RuF6AlF1xqS3W0T9oFS6MCvH3sSf8GKlK0QYXy1qT3bNiquv3a6um4DBPvbKnuajv/Elsy72DqejwEa2ietNd9Y7DEpveMtnKYH4xUlfQ49zb/FGBWhzPUK40hiLjhuS5xTTNiA2U/aGCw2dAOJjPwNcupL+vte/HldKmQ=|Chương 985: Vô tận tu luyện tháp!;bIsUD+t8eilXvNZ/Mc3UA0Cs4XZaYcvEYvna7mttmrNx0dXa1N8KH6Au92BpCHEzfvZ7zJWrXEDZorydjwnooSU8EGo4Gg2bwU3qY0nhpAhDCnQP5c5pOZ0MTXcRDvCWOwabzW8TQsOdqOpZVBqIq0rJ7RDEKHOlMAwBaDleAj0=|Chương 986: Ngũ đại lịch luyện nơi!;Y7LLXUUqfHaHOAaS7xpdlXsfI21a6+MJxb7djCFNxjSJCaADR23RlPt+UOWeVXcnTpto6TdUqRNjmS/FiGq/V6ObzKOCV+Me0LBOPElujHnTKF2O3Zw75/Gw/8z8GRR9jY3WB8lyN67yhB5KoQI8ys3vG4LbHqm8rZQSci04AsM=|Chương 987: Xông Vô Tận Tháp!;vTEPBjqEoPUKzX9PRp5nFo4sPIzcQk31H/z17IPCjyNRmeN2CrKVwwPBHa7wBVFydZSys/E/UdxgfG2eegmc0lyvq3kW3rjXbBcw2HH1gzu/M9vJzF68Pi8Xh924hNDZa5TycKpw/mtwrYye0wCF5T6/jYwynjl3llHBrXw8Cmo=|Chương 988: Huyễn tượng phân thân!;Ao8wF6VhMnaxuO2uMmgOTmXGEm4L5Kc/G8wCYgNCUeQK0mnbQblYadlaJaF+/TgsOouIUgHq8h5YrdCKn+bHebUqCs0WUhzZqs5Rl5wcYd9Euj7gbK5zjqsY3jGAxljmo6PFoiamtQMb++jy3q9ZmM7QmcRqP8gTnrj2SO7ppTI=|Chương 989: Nội Viện Chiến Bảng tháp!;LzIXUcOb9gQNyCSG2yYcy0iuJvNuZddKjBG3EFxiPbvztngL3H28bampbKpuLERr+IVItjkg/NCpgMx0VkhnHrWaZJtZmC6HZC17XK2njlL6uSmt/EYYezhjrn6V/wayYWj6Anro+SAad7g+OLRI5UOTa3zRfwwBW5Q0+5CJMpw=|Chương 990: Cái gì, cũng bại?;3L+B3A9nnP0NVzwoxrfbiYjwYPG6Lg7snIiq8ZgwTpHxyXGi96drYFE5+gg2x2yIJceTFCAbxPWHbMZNdtLbCg+yffQOY5SqImZpDuVepwy0wJzzkMAz9dk7JyWJQWSAYtOYju477VRJx//JhxMgs025qC9rTCbbQ1dpLEk2H5s=|Chương 991: Đôi bảng số một!;IkvkJWrPFx3nnEQet+C+KX9snTd2lFEGWAld/X+1rkt/YSwrmrpYMz6d4hKd7IZsjSHSNuCVF4MZ4zLGkB1dgw6GgjSUUUxebYbukNDeVaPSWItWRGcR0cGJyZaDTPhsuTpp0+QOXCslcacSB+L223eO3zcfFl0DY9KJVEi/l2g=|Chương 992: Cũ nát xương thú!;UQvxtqeDsNJVKXde+ivSAdsGZGN4dCStHS2WVuNSShS6hxjO4z1txrhciwlOBdEjE4cNx/vCC4rfNvlDgQfZwd9OdOgjmqQkx4auf4N9YHWJW57gizmrW6snLUoEa42vfizJyX6aTgAZuE65bxIAr5rGIEN+eQo/09qxKDgVgj4=|Chương 993: Nhớ, ta không thiếu tiền!;iZ3nBKQFdU0Pu9mPdvPalOVPRAZh/Lx7TdGIOe9x9O2lYJ5cjo7IGWjrO9Il9LJJ76CUm30k/NRBR7qhprxfDZCAQRdD18bqtnkq/S4A0h8AD0TSp4i2L35+QlIYTGOkfPRk8QgVgQrrC7V4D7UT0xhFESehaGOTfl8P/VyqEwg=|Chương 994: Nhận lầm người?;FJlAODRjYP60i0bHPs86taeOLw95Dq7m81xA0frYn7v3NDShKY8iCgMcocalCuToUVMpp1NdBkRtmthNiZSK2JDeavJP04xGcwTIPI3g5LzP7/quZKtrw+rKt66WmiQsovS55X146FMVGHIJqX8CNDu7MliRoQx/LRmToC2H1U0=|Chương 995: Là huynh đệ sẽ tới đỗi ta?;PIDNd88b6qT0sXv5UaQqAc4A9VWOzR7dGhY3ngBVG3OfZhgdWgo8p3Im7H4xfCwp6rwBc58QJ0L4OO9ZVIFohn6R3Bfgr9HpPwUos2wludKNuYbmqd3RLvknj7PfwY9vn4DHlZ/uYITrUS+TuX50jUivdBEUkbycEq9ak4QHMp4=|Chương 996: Mười hai Kim Thân La Hán trận!;ueqUm2UnXQNEza5lyGs1W1fZwL/zziHTRzN/Ba+1+pWXP3J4/5F/q2JdcDpHOXE4OQA3Pe3DCvuxNryvwy1sRYhY/AWoxqjsjKnSxsEb3cl1zJRXRMCshW28kA4snN2nFsJrnxg9JLTRZhOVa6bgrQlcG96qRu/swed0rzBpwjc=|Chương 997: Bố trí Hộ Phong đại trận!;7GvOVp4P6+StdwgN/wWOuapmUhKnyjZtBd1fOBoWoBglr84PBm3Ntj1qMx7CI20Jtb0YV6ArChm2ZI2tcg0o3aZf/CIQwnKDv/Ja6GyFI96RAncZfMWAY39rsSmjyt3MXdizyK8u1i2RFJvPbRUKDpIIxWvQIBoMLJPysmk+66s=|Chương 998: Ngũ Hành Phục Ma đại trận!;eJUPIYfjEbrMVAkYacyiQGKpwLN8+GELZYi5GkIm5m890TwpIlfjKv90zFxR2zPLwiHy48uh42bh6nLZanz6c+qvXQQI1PRPai968Fm+kgWPz3vuOSb/3QbOcSNIBWC4qjAFOmgZyjFNsvfiPNXjnygMSZEHhPdEkauF59jv6tc=|Chương 999: Bố trí thành công!;jdsBLnyNah8NvMxm4WqyGVoaHdcQfZW6iGzlqshDuultS23CxXvh0DUC+mHDm5ktRXNEHeFwVHNn5PBgy84nPxnFeBQtDvHDSpW1Qggmw8c1hxfi394hoqw81hmvdfu+ePBSKaV5OhdFOr+URZKKd4hjdBsuCBrhBMawQjN3P7w=|Chương 1000: Có người xông trận?;xUBDAHSrSGovwhEsX79jACa3bOfh7YtmZbYP/aVzKZgDr7d3OUc2BVmHHGt+ADy1RlYtjnCHyJGXuKYO5CK1ZESY4C7X2AcxtpH3j0Z06qqncGxL7eX8P5oRDjbugYqqzjYJZ5VF2/FwWKSpN7wtLIzJ2cBAF/m5XFC9UHA1xDs=|Chương 1001: Uy lực tăng vọt!;ajsKTS8G5CnJyxDWZ1c8aW3O5Z4zWiJGa96oLjjDCqEw5uQhKqEt0YRDfGTRUm29CZe4TUQ27GFzrXOr62QgRpQeSx31j/6S58xw7TQs3NWiwNoztv7X5KPuarNzKAbd6YaiTPq8k+5kwwQJLFCf4qzW8BwAiO36FZNQCA2Lnl0=|Chương 1002: Trận Pháp Tông Sư!;0li4s225dHXNXpOK5WdlZ1XK+wwp6mf8zwxOWgq4xUzuK9SER9RUpqMxovpSy1EkmkqFmpYYZV5/g/58rodYsa87TP7V3SG1XobWy4yrASnAMwwK+XrqQF+U/JYdPX0T0tn/Knhri7m9nmefGCyWx2mouMF1fHLKtz6WE47XAnA=|Chương 1003: Thần Ma bí cảnh!;VVZ3C4sD55WkglMZxYrAcywmuenfjzV/CBs+06A8u3O0nUtx2q6mHngpvBXDpPW0+b38LX5wnvw/CRF4NTwjU5ZmORbLarKPeRB33M9f3aBVqofbt9+DE4TyxfWHhTfRgp+jNDp2p4lBKJDEJuxAJ5pFl5O7J4vlSGRV62e63nE=|Chương 1004: Gia nhập Phiếu Miểu Phong!;Dt0ekucT46KhXVhj3GVuJxcnpAYX3lSyj+PDhTvfCyh0oEwLNdOOOI9cezvjBdOoin8iHq92NF2edoJ2ecxvYfxtIHxkHDmft2Vde9cezAlYxYRTsvyEXTX2Ij6+NL9g6/ClKC76PugX0y9LLRa2+W8E3CiT5Uetr+IeMmh1xg0=|Chương 1005: Bố trí Thối Thể Các!;PLnX89kRUSVdGNrURCwwulDb51bboiwVwe7Tn95X8Gx1PCGFo5OGgY/iVfXP/LZ1JpJyZkAFEv1orZwKlGC16/KwbzO2oJf6/+BGAnHGYw09MFAqLNM2ZTnQeEmFvqhzUK5Vgvb7lMv5GyMZ1DqJjWTqzleLQo2qqaPNlmNz5yk=|Chương 1006: Khắc lục ngọc giản!;b/jUto890qcQPiKCyDz/VNlJX7GpaNy3fL7aZmVqNNB1PIrxMWlbOvVebXI6iugMgunkGzow0hVJ1ewT20M5A3Nsz82+8+tZPMizeDX0o8rXkuZQpkDtaw7z1x+SBzY7GhIe8b1cHuyFDB1DOpl3EkXhNkWLdcf5fvF4osDWMsg=|Chương 1007: Quán thâu đao uẩn!;57gdkVrc+qA1oFwI87XXep/1hG2mih/mT6RWsIx8gSaKyT5HATCb+/NEyw6C6mp6TwuunouwPjCQQoQyPEhtnD5w87Ts9ZnSfH5+1RcewS8X2r1uOd9RFuaT2Qm3qwaZ3kWarAjYrO8gf30nk+x28nwVGTjG6FigrSjlnkZROHY=|Chương 1008: Phong tục thời xưa còn lưu lại điện!;+noedLAtW2PxfLrm/FUd9e+HJotz+nZ00fkxGzA/7wmfoFpPNiXzCRty3dFsUSKgqZDO4kbv4m006LKcRyJqyZKhdj+Uasw2uHaL3p28ibJoqeEt+aSjiBiJ/tD5qxx/mTrMw9pVIBMnyw5PFijjd3SR7mqO7bgWk9e6zOWwgpI=|Chương 1009: Ba Trăm vạn năm cấp bậc Vũ Cốt!;NTQ3TXX30kkxvA/t2vIVD1RehrxTTzKCZt8PlXFC6S0TleK/Oj745TrDv7s3948NMma65glfjEOM4fuQUjfhQlYhcRC7jV+2D2wu7sMh3hwSTBF0+JixLqJWdg5eMOFbUtuUV2oV/jRQSbm6+lanXioqVhKQtsjrJAQR7GCKLLA=|Chương 1010: Dung hợp vũ kỹ, xuyên Thiên phản Giáp!;mPonlMkMn0j/7mnmYYxkhnGWmzWkcRwDgR6Hc9WywusegZk2fPhYHYO6Q888M9oiytSboKa4nZMGgeyL8L4rw5WamiUkE4WNO9bdWQAacnxhbW/hPBMowP11MAVfmctVdzt0V8CE72Wv0XN+p3wkPsfS7yPTbnXY67vwjB10frA=|Chương 1011: Tu luyện mười hai Kim Thân La Hán trận!;uS2EMO3KmbdLCxnjwJM4aLFmw6KM4rwMDsvfSrdXWDQxLrJrCr9d3eL1TRT+FVKUCGAknE9+3nhuf2jxqd2F/01CPNDX48BpAZXNbrkULW/HYbdDByc9Ohq1ZqfCaa/4v3PGpeFm7XElFdqyexjwtToWnHBFlBGrgPyDLFEdVIc=|Chương 1012: Thiên Chuy Bách Luyện, kim thân đúc thành!;DqceU4kNQvwp2uR+dBSVC8nu8vWxfvjMajGMA08GkLHeUZVTgeE/nFHNFiuizL+w5EGfc6k7FnEN3m6p3mLsihOS9e0Bg+labu+GpiJ/KdsUJYr/U5sjWF0LiPtjgB7GvKp7WjjHqzFfYp9FyOUHwXNzqWmy1sGqSAAgl69uTqA=|Chương 1013: Tiếp tục tu luyện!;Tg65klWKs+7+CxqvU6mGser5FbCBqn47CQuuwidtvd3B8S4jpYOyiG8mfPjDWPMTooy15DoS0WC+0fkOQ6eX88N2rDQUZhZKevxu7B3V5dnXFmwGxhVcTbEqkOWNrECeqURjFlM6MagoSgplUHvPuebstw1PYAqToXNS0kRSLB0=|Chương 1014: Phiếu Miểu Phong phó phong chủ;57MKor6BD6IfXkinMNFCI39/MOI/jW9AM5xx/h6rfQvL5UtNkbA3vat+Y+nIrx7QjF8cuW1AHU5pspfj82dkZVW3/XRv2xhOhzeokFHsn3zMwFx3LA53UfSvQu7atkviXnaxjPg1bwVNlhnDq1a+8hk3q/BJ318PdYa/1ZyVMOU=|Chương 1015: Thần Ma bí cảnh!;SUxDtK3IGHToxgRxPnbgCPzMhiMv2FrfSfUGkds2wp65/TS1KUuq/PXpd39Oz6Pby+3hcgmdOjWBeEdHAGHcvthot7jVIf5ePX/UvfnDMTp8wJac0WCG2almlu8t4K2U9Cam2iYB7lu5PYGWSCCBUKRpmO2RIklF/1FjhwSRl1M=|Chương 1016: Đi bí cảnh!;dVDZ8FqXB7HMpjyPcQknw9r9Nj9cUcH+YBk4+3UryfPWDX7oqhdAZ37FBSD1nTX0syt617x3kWg9mjmX48BH/zqkdtEc4MJAoZE5aj2AV4QG6JPWq/MERUhTEJrEPE1sijA3IuXochAMq2yxQ5+SWQ7SBGoCLBFNHzWYeFNB14M=|Chương 1017: Tinh Vẫn đảo!;CvrAkRQJ0jOL4FBtMT1Y85PJa36h3vSNKdXo6+31MmA0Us1BblttPYkgtuYrZK64lve+iFANkqMqsEw9piboaJ5zj9aaququqtlLssgShwc8Kw4xa4g7KSW8dYctmC1inWspnsdvn7T9L/+tkUr9vH+3shJeaN2YklV7vdOD04M=|Chương 1018: Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt!;/UAnQhn0qWRVQi5g+BX1gQLh7g8WMBjiv9FjWkLC5ZRMResot5aaeZ4BvR/YGmj3ZqyqLTDz6nYCMC6PncL36plarmTgMpdIjSO79mu9EbA942q1t1e51FSv1tP8lmvYQrxVJoDlN5zNQorPguzQd3/anKp837KhFy2jNzwiDps=|Chương 1019: Rối rít xuất thủ, bỏ đá xuống giếng!;j+LilbZb1wzPZdEHzipG55BtXt4k+YW6PMtozsut2zaQkZH9VAF89amSdiCYVh0ZeRkCk6l4lsz3PzUuszVgOsZG9hdwRNKK4pc5mK5h0PCWi60RXoXsOBkQqfJflMK9RKHXKColpL2/1OOj2LldNkdO1pW5twCPQPq0X396jDA=|Chương 1020: Tha cho ngươi một cái mạng!;fb6jF2YFzfAIwwDgp2AgjH4ZR3BHtcCNaMmBDSySU5jnGhlIlvLEmImF/LmS0OGJNPrQjqXR77GImcYMcsgYvl0rR9xoer7pUrx4NGWBNbJw5Cunfn4X+q9Nc+C+1t8AbpN9mZZEaWJRGs8REsrfuYadIJjxbcBUgdFOutj6m6w=|Chương 1021: Cuồn cuộn long uy!;/CMZwdU5kVjRc3gtXV/q2V35y4ONLwflverMnPkZjGZPy9ECyxoEhyM9hN4C8W6ojidnA96JjmpjHGRbHYDkK4+VQsWkDgNe1OIS3Edg2GFyYcd26be3jagA/V5hyrRtDT8zO4BSoS3B/GL8WEZhS22OvVDA6ZbycxwfBmVlFjQ=|Chương 1022: Thần Ma bí cảnh, khải!;xPTAP7uaXmzWKtm1Wp3rfS+DauGD6meAK4kdLCulqH5IJDMLekBbc+C7CXn8CNi8GwxSSDfFiyhqVyaSojakHaVDbbF5KUSKW0eWWdqTIqGDTFSG3W8h32VEboMRnMuTi6TbT03Mp/NZ1YxOXm0/zf+L//FdbelfdunlavkZ4KE=|Chương 1023: Gom dược thảo!;ZXAn79kC1aJwyuS3NOd1sBIDRBHqGnUAoueP+5m/ipq/ZfuKb+8y1ju6d+pDjhHzplY/5H+iGDLQ0qa8VLxrEzxDjPmHmwWsUXp1nIzytcQyMirvD2Wpumb/6aKNCS/FS7LNsVqu5/1ApmS/dCDUZAkAau/svSlf093yHkJNfHk=|Chương 1024: Nướng tri chu hay lại là gián nướng?;ekxusWNRHnz/PwFFaqHDaeGbcMT9TY/EOtxVUVJ7I/mTrkZ/kdc+wvG2MGLGAYyCf/wf49XokXlVEYnLoX/k/pIhDnhIZEXst/ftooYqgizOkyHdqtAyjoOYZjWyhcoyilbqo23U3rDi1+ZK8xiKga1jAqqYSRrp1widqQA26lc=|Chương 1025: Thái Sơ Long Viêm quả!;4AJIYOxyiwKpn7pJx2ESynhFWnQL5zo64gGhzcU9c8qkqDhMaTV9B6EzccPnhdlU3GzZtdUkI9rkbu+MbUVzmbFBU7zINyT9d2t3tTSTZAO8dkoplCZwmd70xKLqCS/rqDZ2ZztU1BcRKOXTu3A8JQO2lTqyLLW7IrY42zZdKjs=|Chương 1026: Giao thủ Minh Nguyên Phi!;xKvt+/HVIQiWKRwM8Ev1GFSodfPRRXqqNU+hp2sHZmyFobgA3ZW7hqQPfALeqA2OaMFALlEpaRv19Noz89oLSfcF5IGnmH96HE4eeAGBCUeBoa6PJlcKlsdBv1+YCByPaBc6ZheDhgmX7k1BWnIYxBCJ5hcujUODV00DGZ0GMWE=|Chương 1027: Thiên Viêm Tự Bạo Quyết?;BW90jVMMAE611be/LfOD9DZz/t2sTwU8tk8eOU88nrsbl96HYDRhEDk/PqWBhWf8RYC0FI6PJajdkBSmiYGrPwgjLICa/Ok+nBqaJP9NZjB2OMTSX5jc9SA1qRGHj/+VuEZB6MHGsZGtH9So5w9Tlrsw6jKLrYXPpfRcN0lW2Qs=|Chương 1028: Chém chết Minh Nguyên Phi!;EuwTfdxiofOO7g8QVd3Hnpn493W9BUFglcLeOkMdO/jy1URGct7c4asgZexQwPdW9CMtAEfiGOtkBIYmAhhCLzRKdf4hfburAdvNKr/llm4jQmBe9SvwWTX17tV7T/Y2tzLxMIZBqRLeVW+0x1DlpsluVPW6OHsERpBeuCRy+IQ=|Chương 1029: Thôn phệ Thái Sơ Long Viêm quả, tăng lên!;9X2mllcLE29d6dAxa7mwIrtmOkE2ZHB0NcBFzmEWAZSgiwjDaKRwixvJ0T1deQSXzd8DC3yjFBjzlGlnPsdCWfNyZ15L3jaR/7tTm8AcW/71kttr9U3d8J9p3R5Ichj0CC6OMndVd/TgKW2e3Ci0ZOZdETjrKN5cajCleKtV9ss=|Chương 1030: Thiên Giai nhất phẩm, Cửu Mạch Thôn Thiên!;8ZWMhlEtW54Opa65KNc0Fasccx1m6VtTuCr5q8C+XAp2nOVE0GceQEzJt1ByxN8cdc+Kb17e9pJzDfodpaTtwiORKCsn3pS4BZkG+vYt9wM5hgBpxrhMaJQhrB0zlcfHwT5bmsm9Rqvjhwk2/zCvF8Fuuh8zJcQxhgRvDJ2B+yE=|Chương 1031: Từ Thiên Hạo, vẫn!;VYN+C0N1X9uTK2nGwZYAGmfcTJ7ygLbgsOySGkoWz0xzsbE0GJvPTfMvzVCpJB+Xa07nZHD6tqt9+UOt58Fcq05UIwtYyJ1htsuFfKN/+j01GxFcZK5RrAm7BrUqs8MfHtOl/Q0Z+idJvxtlb4zyjkxYBtUXzOsULx8z8kJ7j9Y=|Chương 1032: Yêu Tộc đệ tử!;pIcEmiUvsd1zUdeSK3N5XpX2wTM3Q0fybrjdaSVKU7a9MFEYKT72F40fqCvYcWu+jhtqFQOWD6ZVf70k7ezENaA2cO9GwefZeZ3wGznq1r/O4lU1czeL3SRi4jMJaKxeVMgbrF1v4exUpAX8q89gLFztS8wavtgjyIoCcm0sTXg=|Chương 1033: Ba chiêu bại ngươi!;VQcDrPNYOs845TMZiUxI1zIz1Yr2fT5oVj/Z/SQuNTlFA0VCgBB1jTfmngdVAn/3hcXSVdZyFhnBdD6XFvAyD5gcXfpaU14pcBUjqYVrI8AumTLqsm/byS3ce1Xc5PNyndKD1KqPtSc4aOU7hc6SQOOp82IIEcO6kImYKtLum78=|Chương 1034: Tiểu thụ yêu?;RTIZ/gpGGIymqHEoMylvDqA5hM/7+6djdJcpsnWrwfZvstc772fDESRCFzdG/m85ihaQVxKnEOd/IU+1eEfQMZfRCRGdvurW8qNLRqKWqErKMEuuMrR+5Y0ko82XtbPPFfavmMTKAPcQ4lvZSK6ef96aW658RRvcdRQOROuzAyI=|Chương 1035: Cửu Thiên Huyền Hồn quả!;Ykieczy9wzzxsycp2NY/elKIGMPq+93tVE/2+dV6XAWutnquZu3pphq4y8YoqGo97xL7zFKVQIHKAFpIgieQBMtaYHkNumkbK3bj0MmbY/3hGs2GsmijOldSacB7ljmouVsv0Yb7SrOhmxkv8Uhq/AeU/HTelqNayPrdVIls4/o=|Chương 1036: Xuất thủ cứu!;aga4/CaWBa2tILy8wiOf/YyJd31sqDkIlO+VnqwJwc7R1ef4zeFRlwHEPXXQOTVo57yfqtPvyzka+sDiR0GNRV+Gl4JElM/NIkX/aGPiO8dPwXA6ROW6EzbpiwWVVW/+UnNXfsBGEdWl7WPwG5VwmfE7dabYHuGkFvR3ItGx8dc=|Chương 1037: Cường giả ở chỗ này!;dEs/jiRouOzPmixPsiXchKVPGwNXhEM6TdN6f6txH6gwPuAikdYXSve82qnQx9JP3sxiNAqPGkaS72mkf4q30DGUf+y2WUr8DAdfWfYNHRDXBYdVJZviSu+iwspp//9tJvAAsJGRHaaiW61StTvcdklRaJq0o+pttuyRIFbWLaE=|Chương 1038: Mời cái phế vật hỗ trợ?;AHtM31oDCIZDPOIWBFk+F9d/VC838hIDoCXw7MXZ5uhvAW+9FHgf0nAVeoC4s4v4J2lgaD+9P2DgN+Ksf7cTmrukUVDpeOC6d0p9+sfFNB36uV45l6uU4LE08k7XsNigzXmVgI+/8CsUiOPQmsvUekhtK6K/JywE4raJQWWoieo=|Chương 1039: Sát ý áng nhiên!;YiquIe9Yd02CMHT2Sk81Zujd4eCTjX8G3Bx4m1prPR0ZBE2UGjyX6TRKKFpKr5Wo2OuN197bj+TeIKZrO43t0lv0goZhCRCh1bO2HE2GMkrYthO+R8wixQJyOv3p62dDaihuQgTqxee4vqgJtliEwJHUNVD5wVR6qxQ2kvJVVG4=|Chương 1041: Trọng lực trận bàn!;n5oDS7FqxtHJr3JbZTsVqA1MJAIdNzDSVd7CVqiO25RIt0EuBGwdMD5VzhHUbkIV56jKBwYDa8aelrib7sKs/tw7morNZJB4x55Ec4tWlabK/3VAmWFuq52Vp5rlcyKbbz4RvanbuTJ/TWfXZFtyPO+Kcra4PeqhH0j7iYrXb2U=|Chương 1042: Không Gian Liệt Phùng!;fXEv0+wl+buPaN53Oyft66koNJ+xRNVmUYFmigo40orI72AlArMyHXhlHsSd77rNS1ylpi0BAZnEqbgoS+QQrzwFOvRfJqrfA12OEEIo03UlmY+rXkJBgghpwprEx1kIJnsSpLarACrOBHfvSTzXRZiMBiRmDrkK1YIcY2R03fA=|Chương 1043: Chỉ điểm con kiến hôi!;nberIH8+pQBzRLm2tHtc2zMo0KhxnU30vYHFu8/ieZiAP8H+YGbqToGRBGWNYjZVMuTIZ5fLtxiHj1hNf6T/6suvFchcY7SnIrQjrrRJwTBmPQj3NZuceGwxSK54DG+G7Nmz+GZPUYXrXqlHzc0tu+G4mYuhQkfxFNDEbKn8lvs=|Chương 1044: Mở miệng cầu xin tha thứ!;HVz4vrTb1my5PgAaWFD087/uE9aF4u07Bdoia9SfcJGypyeQ9+7UJCKYGWTraL5jt2QcRn969PfFSDvLLO6+pH+A9JcVZmn5qSPaIcgW4dWVAWLMXRi8XId4UTtXa5cndmLg9lEsdrehxUSELvvUnVl6taCxOEuAh0f6/txStZo=|Chương 1045: Hoàng Tuyền Luân Hồi tán!;XvQlD5sVpiQ1togVbeqD3Hf7LmBhQOo9GY1khhQMokfEFFMvreOlGWw2CkHsI6rsqBiUoM9pQJDbVl/R1/+ZuRBQkaOfRoaTKF5Id4K5N4jJZXPWVq6YX+O0ftnRldQLqstFlTDYEjsiJZy6bZ5ARAVnyEx+QJzMeezTtdxZwjQ=|Chương 1046: Luyện độc Thần Đỉnh!;9qqD/LN+s+X7aMJiTLDHudHZMmw8nwALPsrzeZqB7debiFTn+llRDBqJQqE6PPyh9/AmjXcqfbPB1JqHK2RpC24ih9V0AahxfTqYzXqkP4DbsT2D8jum13Z7j75seES08Ljf4nKsrY66gix/itUsFlaBOFdgEu1zB4SidE2tJTI=|Chương 1047: Xích Lân cự mãng;X+HQSd745QJpsGM4ECpemkPyKloWL7qPg7I10JtJ/uMv2eGei8jH49XFM8+na5mWNXtWc5QTZYSGuEs2MbOw7pSkA/b2sLiderdjq18BBeoRdCIgHlM6mWXonc1/IxFXTEcBa6xPIpR5yzm6hDjs+xxI6lsPEPdY127w/EoPS4M=|Chương 1048: Bắt đầu phân tranh!;U51iokuddGNLBJ6sOeJ/blgjzXy6r8S2nYjTovSWxa0cpBDY4p04yhpKiaxDu08J8glgHlmUcW8G+nL7Erz3zFeZDVK6cHzQh72IQBE/MXLBBWMQjr1xSBXL7Ix2+DSySIRUqKr+f2dknz4momF7yyjw3PSFXea4Lo0TXUFfI6M=|Chương 1049: Xuất thủ cướp đoạt!;JEdvw3QUqhheU3teeJ+pNvaJTIP0EsAhJ/+fMEqorQpiYF8nRgmTRKfqD+9ayRJllMBPJyQY6dMmEa4PvUDkMpQ21xQDYe+mj7CRDNRIHarAfkE3T+hXwTAHSWUppyURxx/V6WrYnejjZDrUdySzkhYdXkc9MvueWU9MOkURTP8=|Chương 1050: Tình nguyện phụng bồi!;4bfKgs93PolRwyQpsbzNXgsHKB6/Jh9yMu+Hqy0ns+A57SEhwyH5dxgL1sn6GCnmYcI3DBEiKjIkOYd5eTZnwIpS8u4lGTNoDgdPb/mgYhoT7yKNDhGqYp2Szc1poSdvFhaiUxSyBbUb5adFAK7IcpdwQPw2CIlvA669JxNRMWU=|Chương 1051: Kịch chiến Liễu Hi Nhi!;nQZFeGKTT64OqfFB6heP8lQ+55kDY9BB/g2FGuEofky/DVtP1UzWgUkrRqcpTyOaJ/bSPtphPfE5X+wj8/G53a5kcy+AzPvcYfAmwRsXoVX/UjBOUsXCFY3+LXd6LJGQE1u5k2ETex520dph4VWzTMnwMQmcZecg6/2R/ajgMt8=|Chương 1052: Liễu Hi Nhi nhận thua?;9csdHFYVs0Wrud4cr/yqSls1hBb0T0q4hS+8LKj7YrWBw7dUv2ilPVizNVoFWdLE69CY2kFKy9ofmEBm+cy97tbT8aGVA8jA4h+MN75/y2qxgYNcGoB7TCuqgagZPfs4xDFuRYeCUGOIcRjz84L2zmkL3acvnH9KsVEdMLeE7us=|Chương 1053: Đến tột cùng là ai!;mCPEmqcJ9YFwIJjTFSc6VS/tpaeenhLVqZL1+xTX+T8EDEWI6XDin/ewtRBECHehT/76Fk7Sn4vZpN0FBDwlZeXaIkrFvIgc1xnm2HAbVhQ1ybamMEbxjZ+s/qfMvF8u7bdCBOawnagsVzfFgYpgsSokxDh9xXMUMq4SFWssERI=|Chương 1054: Cửu Vĩ Yêu Hồ bản thể;R4ZsQ4VjsQoDnmkSvzSEc350YYOkvNYJMeOreiTrsooNp6sfylzswOnWQl2BcdcFXUMw0TjGib2rnQ8REC2JPs6Uj/7DnsuiFJFYHpbXWEgXFpWuv/eUMAEWe97MAJS5KeA7O+RMTg2TtrQvxUbt9EU7rRIM1CMNMdHv7Jf9Lf0=|Chương 1055: Lá bài tẩy cuối cùng!;cub5wXmaSlAVcbGo+OWaf78IWUvGkJnWZ0U5r8iqhqdIW4I0J2xtwoimw1gjogNVtQ+lonQuRtxZgV5Ei2RH0WPGDRlvB83rbSxVq17jzna7l8+ZnNarogJV6c0nbx/NEBJarVqx4Rg/Cm59xFJSEfNIOSycBh87B6PuSCOKSzg=|Chương 1056: Kiếm bộn?;LS2pnoeNuaIXv+vVRkbSPkkO49McQ7I7juaZA1/tU9ctmsrmiSckSQLoKp7CYX0kjOajtVfG+AXkSOnxo1CRpI67saPgV92JldWCxSy1rRZg4pwF4X+VJGzljGA0h95GuHaxBcvVPvYoXF0qNrNujNS1uVg9nE2LuZVoGHy+Hf4=|Chương 1057: Cửu Tiêu nghịch Long quyền!;q7keO0c8Eqos7TUh5HbTuTGU/73EqkwcBWol4HK6CUFasdkiXqubqEBdxyH0pE0G16Do4gR1/o87pN+4bqgNfflF6dsGR9/zCZ4sTN8bCFzg5KY4LoCy2G52TPbuwp7fWnaBBlmFR2VkeQihWruETMzcPpzOMXvRvwhtSHkOwIo=|Chương 1058: Thật là bệnh thiếu máu!;AWUU49e1ExMpvFsFKzwdwY2bYCdNvVQDNOxrEfYtYCeHynEwHgTH3ZDGTZ2B94ycdfA68Dv75x5IYHPYFW5D8vA8N3ELrpRBJPBWuegCWZEY/hz5daPVmXWUGpMK+JAUjRHznL3jJ1a43NGUsFiEDAW0q1zjrA+RycFSZ402fOw=|Chương 1059: Sức một mình!;sDZF31v5dqBtvm/8krJ8GXuletSFawFg4vMHynCNgyytIXo3bEfJ5CT7j82o0ZD365uK1//jE/lfv9TV+2SybpAdTtpdAOyWOVee5GhEnu+Rk0nAyYFbwjWk111g8FbKai4hlUT45kBZiRQmnAF1IEYsT42RB3sCH4tHqZrcuWc=|Chương 1060: Đại trận lại khải!;hlrr0ByZ7c8SpunpAKoQbJwNkhciz06EbjCNyLEdxqPdDHkGAcUMZj24c8Bz+26YhURk8agNfSoxndnFr7EXasq8bUzQ14BjwsM9uqHg0UeW1JfkwwH/wGElwGbWN1dVF+Sd3eMF+/wIlbE1mVlt1tkBXdRLAdyCxp9Dr3Xzk3Y=|Chương 1061: Lực chiến Cửu Đại Thế Lực!;ayAbTcVLo6mN6sUZ52ADIe4b3M4XQQ518OK8reiKQTgfB4DeFOKHHyuDKt5/IWG2JR8zTPlrxL9GaAbRE8pPkYOFVejza9kRL6OTfWchSvYmtx7O5yltQAoqIfNuFTA1ac3m1rNF7Eijg3pqDum1vBY/ED/aG7QSUFmK9vBpIqE=|Chương 1062: Bát Bộ Long Thần Hỏa, ngưng!;UIUFLFb3rUV1rmhrWME9VtAjIww5G+ZpP3PD0JS7lUY8hcB7q5/T/X1FRFGW9UPH2yPgOv02waEDSi80vXIif1uvcFMfOfolzStSmgd5BJuGr0wM90yfTIsXXxAsH7zgbqpdrpEilG5YtQmQyGrrbeI4WPcop1L9FSczp2nk+gc=|Chương 1063: Bốn hỏa tề tụ, Cửu Long liệu nguyên!;MzKPmBF6XfznsVx9z74rqEUx+CBqzAI5ZE0If4n1XFInptB8H1V/vu87zHwMt/wYFo69ny8V1VmszyNKQs6xuLG9kNu+azIgBWKS5dA+JnbEBhdyj9JuTukM4dBi4jb6XLkBlt3ZylqxfjOA/THutspQWYznDuHf1IrkuKPmhW4=|Chương 1064: Thiên Giai Nhị Phẩm, Chí Tôn Long Hồn!;SBzYKwvmtNDc/y3XW2Dx0sYlkIhnJeeWvTkyLtw+Dt6uR3gYy8onFEdeLQeNRavf4bw3KeTBnSdDN0IrfzwK2QUmxeRinjmoL96RVjQbcRYG6T2AP4sFAfcX3KgwAI6sFAskxTovrfgUN17+5ZifcTDhUpukg8hayZZqmLLcM5E=|Chương 1065: Đột phá, Thiên Vũ cảnh Sơ Cấp!;kn0L7lHRUG51KLali0NIxrn8JP7Njpf/x+PxC/PQzZvNCBElP5ggSgMPl2EhDHSs2xI9xns8guDZ2SF4D/bEo6+OLZxoqpK6RKtuBJ+R5tXUnLslRiciK5ikAartpxmsL7cCg7C0PodAsw/OlY7rauyhJEi1Aj3g/ZXi6IQ77KM=|Chương 1066: Cửu Thiên Cuồng Lan Long Lánh Trảm!;QWHgvu/aVMwdbvvX+0g6tt7N4D7Jl/koh6izOX++Hx2vyYdL3NHQylStJblFRB8Q/zfyq1fcuVtLNsS5jfvP7E+qn7PuLzjqy7WLwBUQqVg33+LTILhntmjSv8eBQ7c6eVApF6jKlUM7dbNWb1yUX7PP3FW3v3sD+24xWZ7ACOA=|Chương 1067: Độc Vụ nơi;d7uRb+ikgX+9/xbgQ6DZ1ggKXbWTJ1CLbYyz+tMo7sP/ryUDvGrEqR/1QpeskE51R0WhsutFtKyJDWaVjdW/M29/JFo655IeJJbAdCDB41WfOIyUqMYlmmpwxSw5SR0hPJoUEpolLUkxeg3cAi23a9CMp5+2XbPhTipM4G7VHlc=|Chương 1068: Chiến Lý Hạo Nhiên!;hwJxMYer9vdugmV3RdqXu3Ozycf7t+c4MkyeoZgmoYgwXbG2QPCJrXmTMKs+hEIq1D0c1Y9E1BJRrgcpBXJ/onpmvvcjbZ5zc5feRee1v45YuU+9X1z0BFRE6/CJl/D705/QlYEhSxeejBjxRZSQL4njZgkt0gtr0SC9O3pEdvE=|Chương 1069: U Minh Thiên Hồn chưởng!;mUmpUTboJmRTyb1rIvaMdk5qLg0QVDceG9UxpPzEWWMwcHFAgFus1RqxJ/UbtvSxMNVihYmIsK4q+khkup7yp6H+fb1amCIPyd+UJeN6KmM+FHcLAheaOwEO1Kr+Uj5RLkM5DjRMeenoo3bYf4HQwnBNboqqGaCJ4QzQE5pvRQw=|Chương 1070: Ma Long động càn khôn;efMat4SpbRBFWH69SV/G7SkocRHztB7iytJIKwWfJibRrRpkyVSUxLF2n5f0Y0dQgLSljS3Sbwx4xkqslfTX+O7OqtbYf9u2Svoj9FJIVjgHZzmuOvgBAZVBCR13w1rbzFz5gj7hvj8tS2R2VyAq3p3owPbnre+YU045kKiukzM=|Chương 1071: Thương Long Phách Thiên Quyết;bSoFyvFdO6CX+8miKyQyUaPvmMMblpj8fo7yLOwXgj2sjX1g02i4AaU7Tdx/GomEURW0rz0HzQYnys+g/OhYCwy/GzDqLw1Dyuh0U/k3u7RNU9nue1DlVpLhC8IWwu8KdPr7ARB2xz/L56sgJX4lWDeGI3OuGYBUJcqMPV3P+HE=|Chương 1072: Cửu Dương Long Viêm Biến VS Đạo Ma Lưỡng Cực Biến!;PxhxE/iNbYYtTUF9E31MG1OHFsX3VsOXxdWBscmGRkqA08lkLgSkqHwbPIlJVVMSNx0IaOU6+uWiXsSnCoEci7G1Ro/oPgVWeccnmB6lLbHWXzq8LH+pNNXoHSzSe2MwJG9M9V4xaHhmt70DcuwWwZDY3xKKbu4XinA/bLIRavQ=|Chương 1073: Xảo trá vô cùng!;gqnBBO+Fb+JUfHf9meHxgiQYlWZau6mNPcbYJtG2iUK+VhpGdnqq8MwZ3LPHsStwoyZBM7pIL9sncyVlUvU/BWgERXNdYEwJjNsiWYDKTX9LleuIGctMvDysK+im76NVuoB+vLe9FzRIJP/N42kKT8/RQQmxt4/KnLt4jEcqGPM=|Chương 1074: Luyện ngục Ma Long Vũ Hoàn!;jmCYLFq14RmiXBRXhAIZdVcFAPfPJ2vuJ6BgwW+MtjmFakmrvbUlFhdPRXr0LsDvqDbCiJkfaXvgUssi9N80xfMPHmKr2D3y6VbgZLZncKNrRqu5x+BN3m21tY003g3cZaO+0BabDrTWIb05PA4+lS0wmHOeau8cy6G4NC9btHw=|Chương 1075: Thiên Hồn Cảnh Sơ Cấp tu vi!;ak2vmuc6zRbgL4CVe/IY7nSy2Y1HgCZPuDqPpoIaVjXxx7BcIRIPwcNcO26UI9sUIpDO2pa20cwrcS4o7p8zM1VAlOvCdtW8g/Fo5UXZWn6fgwtkGeesDzaVdqH2lPGRsboGYdSDTr+OHvyOIMv1EupP2FO1dMiRsJZjQ36qDww=|Chương 1076: Thần Ma bí cảnh chấm dứt;a5mE0xK+2b1rZ9RqCL0GoqM9AzzAHhOq4F8joNiufXwNP0JLvID7TV0B55/nqgB68NPDD8Yyhdu4OlVcRCK1189GlLIiZUE5pI6RJ6hbo/unuWTw8hhVjHK1ftwwvjYf35nEDwKXKZkPpbaudIKKBHof0rTAwUQhfYHp2s2iCA8=|Chương 1077: Trở lại Hạ Vũ Vực!;mYlIOdOwreK8Vrb+/RgbnjqYQBUl9eoiLFO3O7yzzKkJh+ny/G5RX6GRith9C/inaC9P3T7MYraudrK6lrdkyN0+hB6/acV9gs3XtBDQTmpn0VuXSll/mi0c8LJjBE/7i/EPFy4KTG8joXI8VFQFV5IWWPIpA2pgZFynByoiBcw=|Chương 1078: Hành trình mới (đại kết cục);8YiauiGccU9bZ3iUjrx2B56TM/s5/8UmGnLuBQEztOUI0ieS4ryW6PrMpAKzZMfKbnT/DiPRrFZtbuR2oAUQqNhrsSRLmBPWm2/D8Kdac6uwbdytoTwhadoBIbZe5qUlvapbHy5m+WfQHHAb9+WIifTRzSAyxb1L7yN3bJYPuwo=|https://truyencv.com/long-vu-thien-ton/
Từ khóa tìm kiếm : Long Vũ Thiên Tôn prc, Long Vũ Thiên Tôn full, Long Vũ Thiên Tôn ebook, Long Vũ Thiên Tôn download, Long Vũ Thiên Tôn kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

HTML20