KK Truyện: Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên prc, full

All labels

2018-10-07

Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên

Yêu nhiêu diễm lệ mỹ phụ, thanh thuần hoạt bát học sinh muội, bạo lực cảnh hoa, vạn người nhìn chăm chú mỹ nữ ngôi sao lớn, băng sơn nữ Tổng giám đốc, tuyệt sắc song bào thai, áo trắng nữ thiên sứ,
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 2523]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenCV
( convert - full - 2525)

Yêu nhiêu diễm lệ mỹ phụ, thanh thuần hoạt bát học sinh muội, bạo lực cảnh hoa, vạn người nhìn chăm chú mỹ nữ ngôi sao lớn, băng sơn nữ Tổng giám đốc, tuyệt sắc song bào thai, áo trắng nữ thiên sứ, nước ngoài Nữ Vương...

Những thứ này, đều là bần đạo hồng trần lịch luyện tâm ma a! Vì cầu đến Đại Đạo, bần đạo nhất định phải xả thân tự Ma, đưa các nàng từng cái hàng phục, tới đi, các mỹ nữ, thần phục tại bần đạo khố... Không đúng, là thuật pháp phía dưới đi!


Chương 1: Hồng trần lịch luyện;pFJKcaRkAXVlLWUmQZgDllpvsMPvNF20Rk3XrjVBdhXTy4XqmWuqAJ8W/Y/B5Tg54CF+Ugn+rC3YrLIT/7EJqTqAwruO2Z6kIf0iXIu8iwmTRcouFlGMS9hP8ZBI4hxJIa/nzZI1GNl5+VmU/+Q1m2DYjmWvDLmnql+URist93s=|Chương 2: Tiết Mai Yên;CeP4hjBPUwmS3CeSmAb+QXk6vy7YAjal3BFCWWPNvzWLNkNgHRZezKPTG7m2BCO977OY6eYBhA+PXvYzbGSSxJjz0vkoTdqC9ZbJSSdVKzoBWDxO+LK6mOIXpNkHHCdd9xAiuHf01YM+hDQng53CDE1IWs3K2oW4Y3dZZkyJO+E=|Chương 3: Mặt trắng nhỏ cũng hung mãnh;Dv6s9dF2qCUUVE+TU5VEv5kZD/Y7xTGLFoSVcHpooRKKjiRdeI3MTgRdXIagXJu4alzsoXakU/IfPNOWEozaZav8EJivSsYHmpUXa6aQlizB0WLlbw3/IuvDBngzc7JcrctVo9JRXGcfe52FIA6h60vj0E0G22LJyQld5ZI/6ks=|Chương 4: Chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn;3HOIuJA0VoD6wieCvIWkNhc6ylGd08iuZ1XXHs8oOASP1P+ZVxTeUT5wpgVieUNplpUnFIsDdS2zVws+t1YLUW5Pjp133IxBWStkC0rJ99Mrf+iWycg2FPz1uD/lRtHkNa/OBs3u2strIt5eKWQY3RFvOKo/qDO+s30MUQ0+RTg=|Chương 5: Khuấy động nhân tâm xoa bóp;+sV7RZiFW6rA0fHrlKpIcBnfO/1hUYhEo/Meek1bisJHmH/SqGfqBgEvsVQuDYSOQUWUarY4Fk6NIcaDsec8ha9wUhp+v/PDxB2MRd/Sd5KpXeXsJs4LuZYUN82rSS1F9IPiASBDjAh1PgFC/D6uLGQh0iG9RF/vq+4wy1tkRm4=|Chương 6: Giai nhân tâm sơ động;lTwFjlb3iGl7Jibc6USM/pPOZrgsxhILeStRY/TTkVMeIIsEWr9M6IvKAkYH72QHOZxEy9Vk9W17ncf+eA52oOTtMdsRMENBB4Rr3x8TGwIIIB/m62Jt1GMhb1ELGgvxBq91nvwYpaGf0iH64+kJutebIJpplTc7UXQ7EMYZVYE=|Chương 7: Ma âm rót vào tai a;NSbMWUtdrMlrppcBh2FAsvosM9lDwlvav927iN2eV0OgO/L2lZyBX+VDb5ZtEbR40yLxUig+AWG0DxCnooeZCmml3SB3lBnx9hM8jqudr1I4Eb2Xo1x6iUmcaHmUKIGQE1m/gVVilK9NkIGutL2fawz7Bonb+pxKNo5f5VUue2s=|Chương 8: Đại Hỗn Độn Thần Quyết;2qrCu4E1zKTNUIW92JtHJmi1kVrXp7Allj+ZEVnkXBzGUVK+EwoabdRIWpeVJg1DpFcNXnpsfFjjChH9M9VN9ErMAIjlM9ASwGyTuHHJOv6kmMkGL0tq3d1WmRkdXetQZsEPtmT/klOGSD05zJhSiCbNfhnAizsHkRE6NQu2r8k=|Chương 9: Cùng mỹ đồng hành;Zki6FyfCGgw+MgGCqwp6K152wny2wprTxu1RLKvt9HzpGL0+BdthKGlJglydVTLvqtUxDP9ypuE9FqKZbfURQcUV6EZdcqBQux3iR2TNbsZZKRgECT6GqAWc0IAow6Xnxd7En2gxe58td9US2wnQA20tJImHyP8a+o+mUw22FvM=|Chương 10: Lôi Binh;oxbmI3Ch8MXDBbUs0Rj+jZ8UwhRsloVhga0CtU38hxL+j3G5oCXHTYI87OP2+J3kuQWQhRy2FszQIx7rT8/eee8DVO+S4+ut3jqJgJuxU5Lzjpf/yfT8udoZ550mUsisW4ffuLdDNuYbxGPYw+5mI/EAIRsTBHdsgeUIMjt10pk=|Chương 11: Tình huống khẩn cấp;bF13aWfn/8dIn1V05rvwtx1SCHWFyIZ4GGN0K4/KeT1WyJIzS84k+4IvYHMLMfsi+14CLRj/tEFvHajYmNCk/Z0tmxPWNSrMInOuCOQfVXbqo2mcwr2cyqpAR4LyGGvdM099I0kEzb0BuEzMRWy5XP1qOoPnR8GCvP2/r63hLjo=|Chương 12: Lý Tu Phong;cBeadAJYPp7mAV0f4PRuP8B/Hdf1lqsV5OKUQzngdPdf294NXAmuzATbZyXqZbfVBlRj2f+2otaLtNy04MD4PEoUOzphYqBSXK/O5Je832eOQQDKhpj0Y+DVJQIhCzae/WJ4Go8HtdcLOz2CmaaTHjGTevKJIebdykBD8JxwVV8=|Chương 13: Lấy khí ngự châm;SdhRoR0wUu08Z+I1wGldwqWF6JKTiNRay8UTddckjaQMXDSOu7hMTpchTIkqDO8CNI2rGqI++RDq+h8r8F42wtPVIJtUp/ZQZCRP0LiVRT6JgCvRfegWANDUu7VDRYaVc6xJ/Wn5mzUOdNr/xRWYQe7S2IkC+NkO9NLMyvLUrIQ=|Chương 14: Cửu Chuyển Hồi Hồn Châm;d/dn+GHYzYO696hgScMOV5EFp3YLlS2JxVlRGV5wRmUmBRTjOLwmf/End0GoS2mVksH/q7UHa/NhQv012RTmVp4ehG0U6qisxpvi4/OIJvJ3rpzbY/KCpoZ049T3mAm+MwbEh1wQFnQkJISxigeiocOoGt5uRr/axPpnArKJQHE=|Chương 15: Rung động y thuật;vK+jy6u665Mkroos2UnQtp/m3nOCmT/NSxBY+4Zv0KMWe7rcqdC/wy5zA89ezKuHnPyrIQIOlx1VjbTSRlo22F26SI+yEWhD2DWk6rQob6UTYrZobuDHA7zloFmb2haJH4TdTShArk+KZNrhfTr8wnCL27VpBQh+u4G9pjsIBkU=|Chương 16: Lý Tu Phong mời;OforlvPhwvdic8SwF1IDnhaYw4MpmQ5zOFDpYhmf0pSq9jXEkyod3YhDh9YyjD8UgC0KczMOVOO+6mUoRIPeBw6cgfyOkDqzegXqdHSeNU4xng3eQnK5GMw+BOLEtqnTlhwPrRAjCusiSkjd4RavIBLYds5VZS9cE5igZA3B2Q0=|Chương 17: Hỗn Nguyên hậu nhân;1GJSw64Dp9dL321hCIpg5kHawfrN2K3Q6ZiV77e+r3oJhu00v1Z3onXtXG6g58N5hgzvajJEffypa4/rZxV/MyOhSjziUMPvUCUevooWOf26335Rt7Cwcaa9STvti403Oddt0paK2u5+vzOJeLkheeimDFs7eBnAg7gh3Bq2ZNs=|Chương 18: Chỉ điểm hậu bối;5qdQq2P3g9m20G7HKgDqTRttxd1IY5OW6Mco3G7cRNOPaPt9vM7txCEl84TcA78gPkE5XHi9yEIeOW8iA/DLUHhW79AMVlk906V87ijXx2DJRX9F5hQB/qOos6FzkwXDdMueijx/kI4xCfFRL/vVRtXXhqdDOjTJEGbFbNQ7t0s=|Chương 19: Công tác ngày đầu tiên;64cqH47v5zpR8ZxNb7heeOd8wXRK2hxwYSxjhvmVom2KEUiAUbrexcyY12LjhNwjzabssKk+qOnkA549519UIbGVmPUH9qf7+2GMEMECdffix6HS78r+rHK9Fqzu25Rhn1noeUI6F23UiT/UAt7/A1zehVRDcAktdn5yHYTIBdA=|Chương 20: Quan hệ thế nào;mJkMaX3J8jfzY5AWG24/Y3J3CYDAjq5iAcxaz4uW7jy1nXvS6kq0l0xmyuUgQ44n9e2DkB9aQZ9dCnbDHpO6KGkTA4lpce4p5XdJQgGyoGBLGuM+PLKAGROgpPbQYnAKt4mSQ9cmsiTS9rQirBxoHTdCiAl+z2kK+PoNbBufjzU=|Chương 21: Ngạo mạn trụ cột;mGjd9NNLnHC3W/T/LNJYNB3AreccpDXWxAvxsV1PxPZiRfoqOj0TLR5i0J+c3lnlMCcZwzx+IfOQFBBsfkRM6+A4yWSfcWuzlsuKWnMzLfuODhPs6VASpYe7t9dUaYyX2jXm9Yu7cHqQNBBsxQP2dy4GHOmLZ2U9h+8QSzNIVMs=|Chương 22: Uy hiếp;+Vmo5MASFPjvQ3ZWJNgekjyrHugZPvWCpAaaPSmnlGw3SRIwnReEtop48Hf3Yj3uc5HD/Kd5MQC7v2GwGdhOU25EAfp2UBNLCe58EkuB0yHzXUSb8M+Ew5wcPga0OALn05IzNyXAKrCX8RA0pl0Uz2wDIdjqwBIeFjDrFvxtSN4=|Chương 23: Diệp Phù Đồ phát uy;kYUxEqBZWVehGmMvr5WTBEFoHYEqf4jRSnrdm8l51KclpWOPnr6bxveQ7rq3CsciogCb8ZyO0t+RDLgT3QCp/Zdftt3ec1CrLVgPyYFITZNcC4VFCDNbR0ROIZ1Rs4qBe87bsAjhm2pDPoi+vBuY7esksYCnGw7dZEqMV7fKg74=|Chương 24: Đấu tửu;4vzVIJp3ZgGROzdi75vxj4lP2l8HaZUXpGHUWaO18MaUQes4UgNKJfVNXKey5uuRMuFwkVTSoH3l3cderdHz5nS0VP7kqDLqTf1oDWCKnM9Na4uedljXqNFJC9RVZINe+U4qJgdWLnL9ITnPdSCK3PkpTxUwQzwe9ZnnC5fO1Ks=|Chương 25: Trận đấu bắt đầu;timQqx8u8Z+x1Z2fi/MFpPE8Noh1jqKwaEMne5+FeZIWDmnWupaPX/1YItrZl151/5qaxZhTempEWtFSgtZYlYcPSvZGTZTbUZFLZWmkG8MHIoviwdFr4fSDk5WN/pIHZO4sVtWDItxMKEI1D9O0kqNHcchn78XopeVwSM8LISs=|Chương 26: Thủ thắng biện pháp;oTHBOer+/YChZui1JEwpV7JUq4359ZvbqtgPdTsIJYN+39nQ+auKkAlkqn2MajNbpk0O+PkCIc6YRMAU+3hIw97w/u0J8hyGq3cAQUIqQSJfxXICkqNCuS6jO2c2F7bDRtBhfrAsZvx9Gs8UMz2i0C/OVrs3k2oiWJw6QAkQ8KQ=|Chương 27: Đánh mặt muốn triệt để;mjiWK3aFkQ259lsySNpY7JqiYPt/26o1XLQl54pT8WjOPNOrGGEQx+i1VMrPoJPJ+l6a9IkyUjz06jts8O8AHh4Qu792wT9RaertfmEU5I2lDEOM0DPspbfH4Ev9QbAV8EXrnPu3yY8P2yNSSC38IcVxbZjESyVPzsbsreZ6hdE=|Chương 28: Yên tỷ đền bù tổn thất ngươi u;juZI46P/C7WUkolWA/jcYj9p29m1E2vDA3UrReKd6DXPfTpJual243u3M/WiVsMyaOMgq/fIWYkmzflrE0UWkxMe1UEJRHzJUJEW2+oeEua2dl+82rrxT6JOc9an2HKr4Qgr9gZz/JX0lHsCw22V5z4amHQh2HOs4TT8N1Ndi/M=|Chương 29: Thăng chức;va3uMNfcAXD3yCbMPkh5QBu5mM0RTO/3dy6d1FuZWLYc16m8ACrCVrOQhX9XQKo70Od+Z70kSNhf9HhA/rFiZkdwieEt4Yxmz3w70T0t3ja2f8WJxALaKVvdr3+l0a1daxdCz1m6tkJXzLbIlsZqCDbHhVM/6Q2qV6cmWTUqKvQ=|Chương 30: Ngươi xác định;28XqH0itxgBcxl7uqacz58Ovm3ZVrOfACJQsETxnexNhHuue7rfX/R8aIb6xH00bYJJvCKSqrhEnL0y6u7kmfsNMZ1J/j1jLoIoZ00N83BmeYHwAvOQD4jGt7bM+2CVNM/6BtnFgRlZ291yfApLuGnsApDFkWOx9TzEHlVTJnTc=|Chương 31: Ta kém chút liền tin;bUbQqRFNhXIlAop/kJBjgdrtwPWqJKrTqt0ieW8zSD75oraJ/1BUixTsqGIHgnRMlUExWYJXxIXqP/m5TEWp1oEYTuddqaZDxeStnO8kjzvFrM/gfdud5hhIe7Qi4Y54tU9x30V509qT2K8NsZ9KEI7jnSI/eOknkmXrBIcnIbw=|Chương 32: Sáng sớm nháo kịch;ox8NoGUFeb7P8ZCJ65VNP/KdUcoeG72hpHkWDEkOjgqpfd23gniEEyPRiIJPseWPo0Adr42SCYbr4BXOFcrSm2sw6A2c8kvbnpm0OdUP5mhGu/66h1foOYO/X5rSxIhnxRmGX7agIzmpTk5yTIzinvYWPa2RUAOn8QDfeUYNgFA=|Chương 33: Vậy mà thành điểu ti;ZC59blxfM7oiD9awNqvzZx+PuJVJ1JGdULOCQEVPQBDXE7Fp/6XyIhXrimgGyQUaRG5mNo7QfqlwKTFFH7Yv4PlLYxB/ewOH5POowB0ndB860/nvRmDfzqQofNUF7EJEjLXF1SlHnp6hOSzRwFUI3/zYjtRjUGirNruIjL5rKxI=|Chương 34: Ngươi là cái gì cái bộ môn?;4sHCHZHBHcI0fH4HSmydba4FBVliEpP1jr8iTnBYc8ooQ5J4yG7Y1o0kCcsrZz0+Z3sUCygMUBNJZAVYswzNgih/vMs5ZI7WPxlAj5i4hmNgYf9DFqPBOlosUFsAeRZOu52CdEMgbghypeazIZhHrh1k3iZcFVE7kF4Rbq/f8gA=|Chương 35: Hắn là ngươi thúc gia;4tNKZ+j05pqwqT99kn53SItaK3R/uzjGz0NxW4ilhQqEe8CrwZihr3HSaqKzjFRmMxlbpustXF2aEtX2AZ9KYX03VPxc/RkXlfyXRoW26o4XLiBzrfAPLKjArsyWbidnDTCnf9ZflUCp8J6E7NTGsuML164eZlyFlbW23R21/5I=|Chương 36: Thúc gia xuất thủ;756Fm0C2hsqkJ12LnAUrXjR7gRNYwlDvy16vX2mXwV72muSX1biOQfu5xkYO+fK7U1eLadwcduAdGRgcR7qLMO61tHD8EU3UGpnVasJBheH/tBgexnpa++YLFvkmsFzgFXpS8FwIC/WiJseQrcG7G5U5Gr82KSaqQW9gaZnG9b0=|Chương 37: Ngưu bức đến bạo thúc gia;+QxLZ/fZcq8CshGBlpZVH/NBrrLf82iclmHcwsinTqzQvgmEx9JriokXd5rjcdMS8aKGUth4CDtfvw0d0tDiQfM3QPI9LQeR0V3QWToMo+JQGMAREEasu1tndWZXNDGLh+lIwm1bDN/1Wg3PTHO4d3U1NbnpPl5j6Z1kSRImCOk=|Chương 38: Chữa trị;brVp7LN8iWC+QI3f+Cg6pizc2tiWzt2kK0ZyTsEHU/DAShCV0PoR9qDIXyVPoxVzDv2ZERhl1brS7t60VjJB1S8TXSVua5Z8KPV/1qoKMuvLeGwToGJaFbtp9Cs8oLpUW/wdAk0fku/Gc9dcKwdso7CFBWJfzx37MLO6XOSLG7c=|Chương 39: Danh nhân hiệu ứng;M4iN0hN4S8gbseC/b8lSne+bpYVMLngkecTZaKJNNCuO5QcZ7xeisZzRp8B1BMNmib9SAPx9p8k943syFiSF+Qj+xFScd1H3Ej2VAoLQnA/7WcqU06rnqFzkKj/Wa/SnhtKaRnKvpcyVuugOju0LHznIIWGVy6KmgD8/4QkgduE=|Chương 40: Đồ nướng phong ba;N1Ic1dGYNDIUaZeJSKjl9dGb2Nf3WJ9KjxyCsD7hPildljMDqkyWtEUNJMsF1kCa+6o781PbK0/MUbRxJkXdnK2UKEH/nyLI/87udp4Wlzl+7rfxEszhl0DaNdng5gmu9qnwDBKrl6CP+fQKmwbgMXtk19ToTDDWnhk4XswRCRA=|Chương 41: Phách lối ác thiếu;vDhKcBqMtPv+DoUiT4QShpXQdR3dHUicMS65ybMBnTEstvpV/y4yHzCnl7VpwZvGK89jqufOLSpsCMb8XmjUITzNQW+HCQsZVPVV3bFhAqbTqhjlGaub+RnMB2LseaBqgvXVR8MqZn0HlN+Bu+N33Du1Ylp0HaX9ScRdSMJhciM=|Chương 42: Giáo huấn ác thiếu;hLfz1CKEU+PyzvKTkAhlejh9ImEo8MyVThLL3voAGtiQFcIYirqaLf4MHBjZR1Wb3VoltaezIXDdBpGFEa5JH2s1Mq6vSL5PWkkt/lkMk9WmfFvQe3xJaoLVsrjNntdc1bpHo8cHkZ6RUqIV2r+3g6GAP0gzddE05LaBRkhm2vs=|Chương 43: Diệp Phù Đồ bị bắt;Inl3H2DTUVHb0w1Vz1mSQo9ylZdxCTAcI1W3YBl9aI+2Go6dBK21EXTNaP1pk9j5Xi5tsXeTSYyjdtx8r4Bx8Ldn273BzGOGC0CMiairLzaTuBnGTEjLQphp3OU1iqSyeRUYqTFK08YsXo3wf3FSJ/twaLAGKbqsoKTQH//H1wE=|Chương 44: Đổi trắng thay đen;0XxttD7i7GFpsgLnNFIQ3iDbLcrr/9ZZcwXPBM5XIQ2Q3ooc0iK2jgMmEn5MTzRQxoqSLipIeJWWeKPgar9SEJ70WYBZXD0Dk9tgo6zA1MWZEoS5RPRNFw6LdfsPuWXquj0XuSBbAr5mbF/vaYFR792ncDt7YL1y24hsP96uNtQ=|Chương 45: Ngươi sẽ hối hận;jAMCUI8Z6wFhgVSxlGAS47kNJA/Bempmzn9c3v0+c1YTjHz10zNHRftDQi1Fk/+DqOnZM8j/7VPG/1DlgYZR/gNMUgKKG/AS0Yfwps2IDrqzH+sXcvCmxATiKoBkgkVflBrwNGnLyTU47hdPai+MrUe9yCdLXGwumCa5hDGhqR0=|Chương 46: Nữ chủ tịch giá lâm;6aL62Q4di6WREbBfDRwRRr5bIIA+Vu4yM+KxXnNel8ga9ASQOEGUw/38yuoITx/DpGqQ8Pt1cxhiX1WPT70apL7reeWVorrmdsahztFyjzXy8/vAOhb9Ly1hzzSkpAFkgu6vUXefDsw4Ofn6FQvmLmn0L93brCLvoQsrbYhG1lw=|Chương 47: Vô sỉ Sở Trưởng;92Wx+HVZ91ReJCRjyqfyNS5aEC9MppaUlZaWcIp4kpgT3PBX3vsOUwHKMRSW4IZe4Y5j+/95wBxmkW9fqn+Cuuj+mnQwgerM2Qs91JVGIr3GXzMAvjEx7nVWuxXeZz39aidz2e/BySLyXXHKcfNhhDsdkiKe/nBKfxpMxNHIQHM=|Chương 48: Làm bạn trai ta;RCB2wclQrppJV7GsW49ZIwKiQ8pP/avicJrcMD6cmvUq3CP7x8DJPKxoe9TmFOvrtut1yoiCzsUoMSlmbz46xqWhYXLmSZwtyqfdYgmkeRBY97wNkxeTOqYFwHlPzGAXM8m38MKpCyxniTGLSfwnTACFUQRIH7Z1bJKaRDmFnfg=|Chương 49: Bạn trai tạm thời;GjxOtLJXo31/uyveuiY3GdCt0LWXCcTywRDuI4iyrd4XvoJyLRW2tk5uOTlURQgUxQ0EuovrtWMSOIYzmm1TZ0WwVq/XGdhTZscCxuWZ3iv8sNhiPhjqe4UUrlAo1z8Dbk8tuWZcoZ9ng0aMDtb4WIF4jfFR+uGRF86x7ILpqdI=|Chương 50: Mỹ nữ lão bản ăn dấm;POrC+SEJmu/DB3/0LS8ll09w0/H3KaFTr0WMW2oK6EENgLJVza9Txppg944msE8V3qZofgsPjkTYPiOPbpQf8z8l3lFtghZTeUZeNFuNwacDs8H8XacmFBD1Z6s1ZQjFO+wE393hR+yEowy/KSoMpFXQuB9hoZvA5YPx/mayrnU=|Chương 51: Người ta không muốn ta cũng không cần;TTBVDZ6E4ZzqS7XH9ZC6mkGw9WUSuO153pPrO0shhpyz7oWf8qTMwNZXw64NZFZN153AEsHhKdsQxztJKxn5Ml+1J3270Mmi+KIf+UFgJ75JZN4VuO423DfdKGcymbATvcD/zns/Kn2GBEN43NMnQKOY6tGLJa2AVZ9XqNk0+j8=|Chương 52: Mượn phù;WVRqSmo7hj9Ze68hLuV+KamgD3TGHh78OPoHJ2JVeGAVRE2p88c7x2Qx1fZ79WvUOKJQj6H7VykKgm+ExkxeM5ORG1JTK68JWYep7RCFBWMbHkXYqoa0H8S3llKaWwwKGbnJSEesRjkD+UgYc2EdCRFdPbb7tTbqj6NWg5vppuQ=|Chương 53: Tham tiền Diệp Phù Đồ;oNt+bc6J/6FtVcHkgbK1J6CR+pr/1nT4E45EUzs+fA6x7J3bEQvt9evvs/lJwSESr21aExPmc6fTPEC5D3F4ZTkJhA60dPZa6YdkVj6w4vvaIkHhgDIe2ANTEVdO4tXIr4EPsoGCUVXhFlFLJ08iqfBZpVFSosnAZhljNbmYePY=|Chương 54: Ra chuyện;bIIwXZt82DLVl4ctsgwodQZs/mOMVbY2fCn7l4ZFeyrHgHfHr7iOh6Aq/wn+blEWxyNE6ThK3Kyegr4SKHQZmgsB2ha0suRUNwMiFD8u5uMniSYMP0bavTt04MDdWvsUEys+9LHpDLnuJU9g23uVHkBIfyVwJSwJbRWm2lHJAtE=|Chương 55: Nghịch thiên sư thúc;dBBcX785G2pKnWsL5CRlOer2xrhYtdosorUC3eALdUJFVsZNFYmoeKuTa2VHKdpnfFDSEaYExq8WXLUHywiN3zv6LCUCXHp9G3mrfBH096J+9eXUItWj+OqlY6Xg8kMUgkDA6NURRq+TxAuTtWhqWL76txXgRl9436GDZ07s8t4=|Chương 56: Tìm sư thúc đi đi;cyzSRmH1KPzvajpFKq6u8XG9uFbSTv012nzGfp/m1YLV2bcWw4WNoNP+cZugwGDhYvLv69XWdcsNo3SlJM4WDQHtirdEvwav2SH8I48tXwymNTqPT0eEFenAMTk7fSW27X6wOsyFDPqOnGZVx0IIps1fPteqZkf5IMY7j1AngVc=|Chương 57: Xảo ngộ người quen cũ;0DxfsM08+hzgfdPHto/K/OT401fxjJ3qU0BEJZyh+sIOw33gEiSiib9HD3WS6G/HcpkZBzHvlphPkEJpFl3Abbvc+3xZ9s5hegi6IdVzCoxPEZljsafouQnaceeduYlshFdlVwew0Po48CDsAufrrPMmc86cg1rlXqU8GvXs7y0=|Chương 58: Người so với người làm người ta tức chết;qPKSdG9/HrbQbgpw9PQ1KKIgwAc/kWuqhgserb21AuXUcgjjikXotX/jXFJDNCDM9P8PVKCbYTX3/DYD+UMZvqakWaNb/F1t0tUPHHz8RwE/I9+YFXPzU2XIRvAqfZhYCqelGFSWB/cguwAZfKdZ3iN4KFZ4HJ5NKQMBqPP2uGk=|Chương 59: Vẫn là thẳng thắn đi;/M1Nw6xouXR66Sjsq9zfPRAQ7Xgi/pRFwj5rib+3mBa2xdkUugKSeWvHaJcGk1vhUGcPW1m4aiYUCFzxSxw2wB7Tair/s0aB6rHMed/PN070/HR9OufkM58SebxtDLXDIP6aISwb7SYnp/Jsrt+LqjBzAeXipFpRURBbKNGV5So=|Chương 60: Thi mẫu chi bệnh;h94h7ilpvIcKFfIM4MqsHssSJ3syPHVDdEcVcBn77yGReLazEPEzGC/c35Wo/I/OUNNORuy63U/Vc8OhTEB9RIs7qiXTrHdv+TdJUypP08t8zxGoCBYRQzmm9YIPeENm6FMNKF6AxFejaoH49Ou0DUJWptTK79CIs/CF+X3LO9M=|Chương 61: Tiểu lộ thân thủ;2+DEXWzYCRqC+NUPYqMzAdZWcXK1oQS6Q5LV2YcLki8t/rCMUbVjrXGyoaUWHNFuy78ACWBtmCeBBnfekZh6+x++pVRckxA/yBU0/kItZMTiLdcJVg66RxCg6RY/DmXfX/f8jUqNfx/QqKSOWvOhbdUzYDh9c6/YZcuYs9lHQHU=|Chương 62: Để người vừa ý con rể;Xt+j5IiKXKZXt0HUXv6mQLe+3g45SoqY6o0Sh4maOUwMiy+0qKYcc9DSIAaIzmXUUS1Rij7is0qW6QSqUH/v+87eR2pWLvOxXgMnlkpnqInd3hMD09Pcfz7Mu2KZZ1ddiql65K1GAsRnS9hgeFdPc3BzE/0dEhIwv6VDDZ89hjY=|Chương 63: Giữa người và người tín nhiệm đâu?;7tFiuBZl/0R8wfCsg4LQMDB5TJjd2deoF4TSKI/GdWfLJVGuPJS2qRZZR8Wy6Kw0en10LkBEDHrSxiLCI/9TQMfqWOhskLqcWDvrP3WIM95lvjggidzNiOuVodzDsR62TF4sHgd3GdmMEerSFUATZyYkbG1a37fPtUZ0axAZwOM=|Chương 64: Cầm thú cùng không bằng cầm thú;r/aaDaEW/Bqv4fzinY/0AJlbmT+s2yMDptxIAqUX58nkCoP4UH/7Cio48es3zx5Q7OOQU8JTQAmngL9SsE4CJPB+ZsILPL5VsMEZ6x+kCmWnnv8mW8iePZmQWg7lD0nh+83wA6Mw9PxijrxVHtKfCLEkFpO/QMjGFYJwvRnv3HU=|Chương 65: Dì nhỏ hiện thân;Txynl8aD8lM6F01YrVtBeJ22pexPGZKSufhYBqmCCSR7yznCT7eOLFsSZok5ItMOvM1mcUAdNfUJ98++n47vpfoS6W87UWHikHLAOUt5OeKJ+5rmiYCG60iuTUZGEguPJ9UDqqT32u7hmgCpPZm9BRcEjROkK0iPF2QY27b1Nq0=|Chương 66: Xuyên người chết y phục dì nhỏ;n/NIA09XHwokn2vYFi6rv8vO5eAajgQ1a8HOo3gjUW6CBMpMPydbzdho1+XnM+2VsTOzpREosobSxGATtkeemDMzZJ13OI9DLv2+ZhJlCIXAmKSTjTWn3FadJQl5fJH/4E97QGZfzLO9BBZuKQmHKdGH95uD2V0Sg2gv/nOH5UM=|Chương 67: Tự động thoát y thuật;YJpugS9cXkGG8x2ODnvvZ2HO2+VjTmji0NHXNNRSi1nwCScPKfxRT1F1sGQe8KLu+YWu2NsvHnYrlNj9d6YlHN7gjs6Vl0/Hwsj06vyBmgLNTrgM+JIj5dwk2TzN9oqpKIk2ic22Rd3tfQlDYF9d7aIyyx7r0kwgYjss42hXlGo=|Chương 68: Đây là chuyện tốt a;BbqhLn2+SF9Bm19nM8EYgscGZgMuxImIzXLfd+o6gJKUvoJ2HCrXHdnPTsbbTbBgkx6HB1op6BRpxHuAUdGAw3sQ6oQYpxRcGW9B3P6zoba7MENYO8mqbEtMB1V8B8GOJQ1/UruW3kfqbvwqYDIQtsx4stHQQo+R2G2ZHFYjhVY=|Chương 69: Quốc dân tốt cha vợ;TR5okumWdHBMbtuNzVKN9EUapvwx7V8W/6yPKuRSq1sPBjh34IpUbqMjF0B85CGSr5oSQj9FmwdZXA3EhjtraGBrLd/lvLmtWrF2N5hGXtYrvoK/vTSXmofaRV1nstwVCmxBw7kF4wFzfoyqLDP0uwyIFE9YHPLMAtPIsQXkrJE=|Chương 70: Sẽ không đem tỷ phu chơi hỏng;RIwmzfTQ+9D/pjmip1txYH1PFp7gkQ89WTt6yZ9mTq+QZj4g1/vZ96E3wz2RZPEnJ/d75QmKQwXP0cx25gtPGMKNES6kcUkQsAc2J2sLaS6embMy/+psiRL61YwyO6XQPUMk7Bs6yiZb2uQQyC3MgdkQolFv0LDDtHUYwlMaA1M=|Chương 71: Yêu tinh cấp bậc dì nhỏ;LEfDVo7O/Z7O1CY7OZOfqAqe699Kye+e1RlM8u5v4hyqF/nm1nusbqmnW56I/LsPcK8nDQdkqZUj7O4dEQ4YyQ8FhUQYA9sESZw2F/bTI5XsNISIWzvih8ujL6gp+edHBGp/ETr0JFJQ9AQAnUMCn4aZmO/GTKzM14sUlgrmhZ4=|Chương 72: Nhà ma thám hiểm;SFGGb5eiQxM7zOZzHBOZ0pPNceJ96pRMoS3Jg9oz5M4XOX5a0U7JczYlgAELbH3qv/UxWZMTwIL10+OYtRfQhXTtrC6Cr0H2zkA4MUTOItlwzJsULyi7E3aIc2v9k7QUQXHI0QjL+WB+Cm2GESKhpWfrCgNYOa8gi4IpM/7lgqk=|Chương 73: Tùy hứng đám thổ hào;I9CLk4N1BzjhgIizUcW2/K8NBuFIbRIhGnzOgmf4p8OS7HOttAsX4MJacpIr8TuiO6GBtLRWVDtQwzDHnk4LrMIKprROYd/7x0O7OBGVMRQLdY0v8OwUsTPzJ4GKM2eNqm6Uywsjw+0rH8afGD9BJFhDU20HnLHXaweeH0Qj5HU=|Chương 74: Thật đụng quỷ;BhUBku9thXfO/TaXi3JbE9hCRUZi6V9KHdJ9TIUTCcbGDzZjL3neivVDETJMH2pt9UJyhWY9Q8ZT5ZPGlB1M5mvKUGBWyTSpFK/jRRd1F9eY+SSmkWTUB/YI4ysbbR52iI8NkdN1d0K+kOVuFsT6uhid7UkQSrUa7fJhqKvNQvQ=|Chương 75: Khủng bố nữ quỷ;6mApF+1seaXUs0OReIOU8urZ5UyVUJHNXEJRaf7wyPDUT8oMNHfbU6nOeZa1kKBrfj4whHPw3dYJIfoZbJqfqhu80BC+gdTw/KP+7l9WnqzJP8ZSNWk6MxXt+QAmt/JWgaqwkEJX5KU3x7XJ1MIowOQ/gwG+9b5CmxNGzUcAo7g=|Chương 76: Một giây biến bắt quỷ đại sư;b2HDwY/EC5NP2rweyOYSGM/FJVCR8nWvg929AXwBA3JP1ztTR43Ud5stFm7vFxsvVK1l0eKxFh27INS+zaiT+ucFwGW2u6iQQ+5KXaHVC1W9o7Gz0w4Zmo0iy4PUNjUoOL9HEcSzPvzFTEHP8tpUqH00mrPbvBX95Y96H9GMcYo=|Chương 77: Phù sa không lưu ruộng người ngoài;p63YtO3MPGi0hTsup9IZMB/lJFbVmLbRd1UuRzJjEaEl50Z+qmTQhSxnMirL5N6pUW6RV6TMQZG2dmahoXkIzPGJDMLgvDTQLYmj0HrRhMkkakIdlLPsdf4FoVwXQWJ7e29vKp3h1EBaGStuXZGw6znRtFdSr6jMi2lIUmdT1+c=|Chương 78: Tranh giành tình nhân;E//7yXdI8F2p2F6ZMWK9CBJMi3h94FdMf6ilZsPobh5Cm8c+1qbBvxqxFk32JlGcj1hnvSXRz9tz+gURTf7ajNSxXYHoFQeC6MbzI+4iG+UExu655aiMP2U23eLgJnHBrC9y6MVzBn5c0QFDN7LMCibumKKQeiZOXjIHZZSs9VM=|Chương 79: Tranh thủ thời gian chuồn đi;0I8DAGrUYzhXYfN7W2mDD4Qb0UR9K4tT0/n3wDItRqi+K/czf1K5INwyW/L0VqXfQRmg4Z9HL4llQ3mRsKHQi3Mo4Kp3sYsgu9Mdis8vAQb/ryYId7oQqmVtO00T62PX8CmcmU9jlaeQBOxEEgkwyVD9dqJQTWfiyNeNtJJZMpg=|Chương 80: Mạt chược dưới bàn bí mật;V1OHfjOFWKi9ar4KMlukLphm1WzqRPQcAGV9hDwf4/yHM9Rvg6nATIU8hlB1zI5gZ85UokddJh/WJ+0aqpXeElrFu3AnbusS9K1fQb1xsIA0+8TJWA61Mig+Oo0wthMVgQZbCIoJZO2tPHHKSXLjRwbMcFTZb1OpAtCfublvp/0=|Chương 81: Mợ ước hẹn;zlyjvBxX4IEDNkfv1gpuuUslgobwVMy6XfJB5LbF86FQtm13T+UDrIIzE5/h5IqgHEDLVtBwp3bg9uKiPxY1NU5WsOQccHVDCtgM29St3cRuDAaCyPgPHOXlkIPcZ7UG9ZCgtLNdduCe0ql0kZAX567ywk6d7aUvksVJ8NgOe6M=|Chương 82: Là phúc hay là họa;8LMTPHKnKrZxm/E1XLjI+lWr/p3NIoJnPD+xpoybSjHRBAFBn8g6UhZ2lvpNKz25QUb1hQ5IIrj/MB3HMcJcvCI295n44a1c526mCDCSJdlgBL827AsDAtqrjjR72X4I4snVm2pjImdyXUQrMSmPKzjfd2b4CbOH9qR5aITDF/4=|Chương 83: Kẻ nịnh hót mợ;6TlWwk1Zk9R/To/W9Vrg1b6HCLB1Ut5+VSyxo71ntgLPjwfd5A1PjnBQ5qIvT3ppJNecGdMv6UNFgDmBbnq9ARRN1ppFwCbxzJT7V7I1/KTG62GxLAMlGdtcHcTA+oXOmSzHq4jTrk0Oh8X6fnNxuddoP7wU7ajmLfHd0K6q5LE=|Chương 84: Tình địch xuất hiện;4pzbvwXdM2NV2KHIm0UANHxQdHVGksPHhUO7/S5obUYL+uF8ScJq3QOEc7iTPScMpkibCalPjKkD9suSlymnqGS6DaiKkkdCeMpQCj//uj7lbqTDDNGJXguqpahU9OkuRbhmz+a7nfNEcKHXBkOwAmqfw9u3JeoKtWwkbqHS99I=|Chương 85: Não tử bị gà giẫm;j6IVgh3dtg6UZiJ0nF8zR15hV8wSQ14RME4STXKXdSKm9xbM3dsUE/omtCkb943mKCleyZ8ElUlckRtj7EgJT8Ob3bOK7FGyAz7n2ihSZ/GdjY5mzpsCA95tsx7piVzh6DMOYkUf1m1lJlnJAqkbKzsYfSOrDNYMtY2/yxCXpkY=|Chương 86: Cảnh sát đến;B7yxot/e4qQ9K459ZmE2iMh2e4sIQYvimbyJOciWl08P4T5PNgE6X4XdV2pCrPWglfALV+jsv48u8Jttb3ToqdKmxA25gqSuHZxRGryXUHBQ5M1+8Y2/tYHAa4QxLG2tj4kqRm3ZA/dVLzmy5F3lVRW/emzCIBw3pq+6I/diM64=|Chương 87: Quách thiếu;DhESE8uZEpeXWXdEXg3j9MIuYc02YgK3dHjthZ+Reqp56PXIYxjbO9GY7892UgDtb1BFbh1Bz/T1cjPkm5pSaY72awEVizgg2SBLI8ggjZW2eB/3Acn+eFGSWyhsYbJ8eQkBa+v1LBUJOCRI8C9eciJGzqsfHZoRzarqQwt+Gj0=|Chương 88: Trầm bổng khúc chiết;SljtdnWXxFgNFQzgWfxYY0uHJGvlDTHCLkB2nAX0hQ+YUE02qo/b4lrNa5Y3RADkp4LNSPogToqj9khrPry2JzCEPyWTDo0LLXy8LjQtLd+DQDgWqmCgijZ6Ml7I6R6/KVXtVV1V3V20HVl/FrpXCSerLmtEKXuE7LwNOu7A5Pg=|Chương 89: Diệp đại sư cứu mạng;wSMTLM1yaAY0RaB7OUkJTwNz9WzMfJJsltbVfjFmFIFxSwP61BT1r8/hDsb5etykM4J9D3FbM6tZUqbyMErzOjL6ypz8ci6sQX18Nkx45jjw50Ia0hC3VJm4flrkmkJekUH3zHX5fHdkI9PkAQsiTgxRg8nvufyRLgwjrytaVcM=|Chương 90: Đại thủ;GOUVxJimEInJfeqlAw/wcXZz7DJgLoDZ0klkQ+RHdAE4rUhTYvRznNImXrCBCOjJzGIUHi6OsYo9fekpcOVoxqNk582ZrqN4cCLgnSdkqy4KlT1MuOBfNxGEjVO5RGKjBXMZegWVbBmCnlVilMv+lTdF81Z6ZxxoKbTYuyAUcjk=|Chương 91: Tự ăn ác quả;55sVqXJRS5XFGKsGCqNRF6TBy9xEF50zZmYj4mIyzyNcjVB4zo2SdAKPDocJWx+T/+LFu1z7Ta9TOM/8QRw3FhRXh/EmihOHSVMGaKQAoqAUUt5ypSlC0Igmkm+2KEL2jnafLxUnECPIKn5bBHHNvK91E9Hf/vyW0N0Ub7g3VCE=|Chương 92: Càng ngày càng thần bí;Sku4SECd/9eYKu+HUXqzVA7XB3JMeugad3vm49x1sorQdcuBfUxKn1iKAQ4gORwtMRVmpDjxEYm2E3h2QRfFbuEGlO5W5m6emUfal10bFCgeLcLLIwYY6+IAmc1e/Pq5rKShpyKfiAfoeKmDU0QE+6gclU6Q1y5Bm7ElkrylBmQ=|Chương 93: Triệu Đằng phiền phức;30KT6J8sYuNdOsPJPDgZ5iJxjj9xUUKEcPF4WJQQbkxuBE5xSMmFFdwvt/L8piqSFC6lNTV7N3mom++iQjj/P19luhP/bFpH+qvxwqPCPeDSaUP3xYQyoi/+18JIY4lklXjF+y01r8JXBpmN+F/kqpjiYLdFqHC1j4Sjn9Nb2ZU=|Chương 94: Tới đây một chút;gjeDfLzNgPeHLZ176SCE282v10gDNbbrrhtrTeqlyuBOJwwULE78WheDKaYtIWxOJEOkFTRcW/s7Pzp7A0CvF9R1htem89cy7PvdV6CbkRCNJ/YlIsONUPXTwSTJqfqONsQig6vvBqEJSZzg3bDIAakOTpxr4kMmaYO1bFiT+Uw=|Chương 95: Đến cùng là ai;7Bwpdvd4OztnIU6KKKjO44QTyCV4u3eaRUS0aKp4CMnS4Pc13x1Bfp9xfM3qgKPaDtWUfvGn5sDJJf5Fs49HNv1HIyj0qFSiTtA6ynGMmmZPcognaSOZZRSlZ921t1G14II6iaDjEsBJr2faBJVK5uAPsk95qHt/WlPsuhkMUsI=|Chương 96: Giải quyết tốt đẹp;/2+5edIvoNq0a9LGARf6ySDfWJ/x1oq97kb2WEw62CGNjzYWlDc2x+K7qO3AlVAKWTkRd+9AKm8rTtJxwzU16jKWpJpQGJpn839EDOpIS2vUVwm2iWekRMd/jxXYhUb6dygoSOF+2OpiBYijQca2kFezyd3flUUKkgvqMctlHZE=|Chương 97: Sư thúc trở về;ZNRLIeXjfmZr13bbDELPZRZOb2Jjyr3XijJ4jyhYwaNOwKGMAzgADbFgpVsuuoh65FdgRP6EqDKBZ0g3tGc1ni4JAOjhA/4LNaxxDk1DIXbXVBDGzxRUQcYCQNjX2fT9+Oq3pNNocOSJSDP+AxaCseMbMQB+xN/2hL1wy52CjR8=|Chương 98: Nhẹ nhõm giải quyết;87zcCaE6w0rcbTWJ8bZFEPmkMl+6iI5ghijV3FAgR7c9GOumeMb89vzdO2eQFv93uluOIhu4Dgm1TMl7UfFX4TyRqeZaVZf0DBKBl6GanYLx3LMS9sB8QQV4yDzhsV7qvYemkS59fS2yVJGHESRDjBc0b8vj3vPK3CW/jBEJlmA=|Chương 99: Trèo cành cây cao thủ phủ;B28kqnEJsajgZV9vqFRUHp8dp9DW4KHfQIDVX1wETLEpT+xYfiDAkRg2E4H42vAgfqKYxkRoji8dhixKNPYZ/3OGMTMItUSJq3d91XwNZF77VPJ2u/BDp0Bn0e3YFnZHN7hqkfldkhuRDSunPlTnEWeFLBeMlayx7hUevcB6V9Q=|Chương 100: Kim Đan có hi vọng;MQuwxq17pULb3Qntmwdgbm4P6p5h0Tl72GAJ2kHmgSo5k4u8Q3KGwlaf7vBGhpQ6vlGIO5K4BeIb8hpXoNVbqNqgBBb4WNXbuCZDFKdj5upUGbCD/TNknE2DhquS/I1PfhTS/uN2N2pAnz0yuKKRQjEwea8i5y4wUOqtreevJ3Q=|Chương 101: Bị hủy nhà;gWS4juBdNUM6TpJ9AaduXVLF9xiJeM5nN2f1LjsVZBafHPwK57aiEvmyyp0I6VPTHy9AalsAvwPY/8dZz7YAN6OdoQgbf1/kk7VDH3M8z1NVuWi+j6T1obSNU4ROn77wp3Ej/wBuYyvj+OBJJKRFXPCdqTyHlgc+9cL+XUGr2is=|Chương 102: Phách lối Hà Đông;5jdqlfz3i5xnClg70uiNjnITw53dCi6yp037C8gsgiiZynGae28KN+3/CIyouaHWBxU8k3tE2sbIsGjiYEFB0sjFOStwtNbc+83wYa8JAgu/s4H7rnVZbPCMPVyVyVD50sEawQnuL+aHfZT8hSYFo64K21XsCeq02SXloZEnQZI=|Chương 103: Lý Vân Dật xuất mã;cTDEhAN8YJjj1Ylos5iRxNM6Jde84x86JHIaa7CYaSJYCROmYqXX4hK+yc9yIhPqsjDDWiJ+9pB8KC9Ui78VSockjR7hksPCxpieZyakm+7vzJcF7B2LapgNnnT8KmVS8bDQppU0KIrza97NxDStGGX76S0aqospgR6QWFfcSTY=|Chương 104: Oan gia tái tụ họp;nKeE5E3Vn0SnIEqQFYgCZtZ3vuuSU/GKf94mKNSuhk5cLW1F+si58HuuRjYxb5WC4auu7T+9W/EZ9oePnOv0Xbp0xOFsrOQhRQa5adrOqmNOJ+R5X771R6yDe8m7t43uPXtf7ZqMStHMZxaAQDfBdEORAnCyw+gyLkQalJ1rsLY=|Chương 105: Đều bị bắt;mP4SVGVodT5mIwCdhrTN+P0toaASishBx4IoZZ6o8aBhn9vyvY6d75v7jJ67gK0I9Usiy0u52+sWcMS/jYl5BR3SCwzGBU2aHu4ZhygkQQv+hLsLkmYP45psjq2u/JSR55LiByLorQXm0CRtHTxWdY2TdT/blX3G9gf1mnRjLHo=|Chương 106: Ta là Thị Ủy Bí Thư;1XCblFZR6YBSu9s9583aefSjo0rFLrrSmeVmikGmYcaxm3Ps12E9jSWo2BkC7mTb9HlpqHa7FTgLsNvwJ42g+qYryJqOQFIOj2t8qksKP4ey8mGOk6zsO/jlpFvZqz3tWPHtWmQbw9rM9gJOBz3YXMm8LP14Aasdbnb7VLJHi3s=|Chương 107: Sở Lăng Phong;xhwDQK9QjKV3s1pu3L+2LvcfFA0NOpB1/PzcDXJtpTVS0qXl7kzYtqBeOoQNn6vIdw3xPVcHJgG8njaso0JHmlMCQD0aSm1f/zsiNfdc40OqPYY93TgDC2mX3H6j2QBs47l9pGuaovYX50sm0vt/kc2odpMV5qyNZaO3wEBnhOo=|Chương 108: Hố cha đồ chơi;D0sNTE1d0JTlIaADrEfMsVXsr+eoKKrzbM8MxG13H+heZvFFcENHfXKJ6qSbaP3YuRirgsHA7wFMyibXtwnonopodU/HWoPQJ23Ft6k2pNn6dW8Wb7tG4lO60d7gx0sX2919sG8jyBCmMkwPgfL4i3XsTq5Y4VHYjlZIafUH18U=|Chương 109: Ác có ác báo;Iu+fAYUURmNiUyT3SQcCWdp9nAcckZ1L4VTmUyqv4konqj+6uVQWZOHL7kKMbdC2nv5M9vgyPx0JmfV5Vlbefb1JQ8DO5Qc3keDtVzyoZ6IJl2JWBx9n20wCryAipzBfPjxJD2M7uWQW0KUsEtkmYOyQwd32asyGFcLn6LklX18=|Chương 110: Chỉ điểm Sở Lăng Phong;arfKWVN67cVmUy8HWZsNiVsUzRy3f9AKahubFIaFWigTyOPQ36AhkuRLjG4ykS3NmyoiHNl3DLQQ649B4qMrTn+LzODX9laGi+GqSSJZSVcE6flHIVx44yDGlHaMiEQtc+KmWc0M4aet3Y3L5mu+L+dJTLOabxmrHilQIpuFQco=|Chương 111: Cục Trưởng muốn bái sư;YxKnVB2P4WKd2QLOOryoUaKg+QKzaJ3Z66WewDvka8eo0SjQq9eZjZqE3s6edLlvrfadDYE+8Y/2geSdmo92UaTC3gkUigkch/4lqK8NHTLhT9TCQUIEKUT+xzFyPEN9q47vfjG2Uqajd2VtY9x0gkSPiZzn5/qkIAfbfgaOZE4=|Chương 112: Yên tỷ ra chuyện;wSzCXiiARN3JVNA9hcw6pHUUQ1rF+0KgR1qlzbeQIceBqjL9fSpZ4wgu0zAUPSL0mUnGWql30X0KbHuIbreD4roxfWwklZKzYymnZn/KQgM8gDpsiBtElfQCYMhHktYAa2HTwu26TEnP5hSbYt6n4DFdKIQS6T4nmb2/gEOMmzs=|Chương 113: Phương Thiên Ưng;IO02+uDBzo1piNimiFAyHVyuxJ9rrb/TBOnTy2iMX7IXOXclyhhQH/upIqam25HdhHPGilfd1au95/YrU/oWwlRC2F2NXclkfXE/CdD7uvlakzpjap7e09zqJJJkhoZUNu7E0zvym55zpVFk7eRIL3v2z6Ep8SQ3o1GvwmJelcA=|Chương 114: Lưu đầu trọc âm mưu;oOxmW75eiX4hADobCKauvzc8LWJMKwGhxJhhpkh8Xlf5edXeeyVGS3yA0YLj3VPf5CjzWTUMMpdWF1GFSm71Y3flX0gaYPwxxZDHTXhme3kPXGYPwDvY7wJpsdeFBo3TudpS7JTN9VMgG/w09Co9AL9RBv/qYRL/5oT5gcDpBGQ=|Chương 115: Diệp Phù Đồ xuất thủ;Re1jb/LTw/rHgO1S9s/XCJhZFs1f7tzOWJtTXAuEO96+WVFJ/U5i8mcqW5bwCxq1iF3oZMhY9yN0JVbpHBkmIWaV2kLQmAZDdwpMpp0hjWsSWRwWiZ9tw3xZW1YKOcfZCEWk1rDZzhPBBpsN25xcqy4Owvfuzk8z9GZ9Xbgf+DE=|Chương 116: Ngươi xác định sao;QjrbHkTlYG+51PYK8eVLrJHCRwPlWbAohQI56RWowxxllkfo/ZrEgplw07UjSsU/rvVjVVcz1mwrzPBtQ26KW5ll+dfLhpAaIWPSrcExJzo96OJ16HG+Gt+erzr3ALM0ytS5KitozvcmLcgudIhaTxmz9meBMv6YJ8vTpRXfbs4=|Chương 117: Huyết Nô;z8SsiEjHSukG9073luwT272I7WfIwAXwR6yvznmbk5nqtE6icIKCCF4fZSgDuqUGhRldaCO1l7cX7QcZNkiDynvHUn1Bd+lh8z6uYj29+FDJYdeXPEXdEUmJVHHKXFpIoxpYo7DEjeEmkzqG5N5p9NhIsj1UH/wr9dL2/I+ioFQ=|Chương 118: Khen thưởng Lôi Binh;r/QGov5mmdIU32sTmHX038FaU5oBrpfxuvYQrltM4jFaS9rgg7LAZR4/53YFFZVP0d3zOe4XpGuiWrq6j6aM9bkSHLF0T5bKUNOvKvlDmBOrwSPmbyp6SoXYk+tfqe6SHpusxDhyCbBEHxcuTl3Q9CgbbxoWdeRmYuqiJ5nKVPU=|Chương 119: Sinh nhật;2dh8Ha74u5Rxi6o/0NT1ggfHWZG2qwNr7BNVK/K7/vqMBPzrzNF1waLT2ZY5EWuKkrkpsZ9SUEFX12HeUhG9vpd189EATCZlpzd2m+2o1Gn9+zSl83X2tEusV8YZXj/nvBwOKsWj37F+ycZ6U0wk4qcnqnCHXTjIJ1N2AnxticI=|Chương 120: Ta đói;RAKY0mAfbgyUBVUjrYTQZ6HD8CU1KFQdFT890+EpM95/tAtuTtyBT0DxFq+G5+YdjJvLaGJCnIP9yp0gfDKUp/we8qTpbqd4/qaRunrEdZUpGr+E3yld+KPY75+O0tI8mqptoEtlXC8rjND9qghnsQ6NlTGiO/J2/rQFX3hHGII=|Chương 121: Cho thấy thân phận;UO1W9jI64SNFZwBmfMULm75dk4Kq4Y1SWogkml9uJz9VTRv2VVpjHHk0un7qbG2Sp9hKjf/WTLHAPKmW23fWHxsVfuTwcDUZLF07/Xwo6KpdboODG9OheKFWq7Ec76RYb8hlFf/JmiN5ThUgi5ERURyT47fOtmFqi94Y9qJGK6g=|Chương 122: Tiết Mai Yên yêu cầu;vvtNl+KrVGfF8vkPAMKnqoLtKUMFGmXpkz3iNxmC8GSKoGImnHGcnXvTy4V3kS+TS/htfi1CvnryDy9IsuDhZWKWkjqmMCq/iPjHSKgkjSkpzrSrU4xL0gZJizTzzD+rEdPZEZw/ZFBW3PUifpcg/hU7/1bo8xsUSr9vWUXPpr0=|Chương 123: Tiết Mai Yên tu luyện;m6OX7Z0nKhOjIEQClAhQn6Vz75WiQEnHWE2cIUDCogPR+NbrdhD6YmKpA7K7Bhb8oCDNeDkZpOf1QUaW1AsAPy+5zIEWQGuyfwMkPyYxUQZMg3d9sY28uqXmzjp4RdPfknKnEVzUHUGoNYi62dnDYOOqjcuF4W/XFfK1rUnQj+A=|Chương 124: Dọn nhà phong ba;iLLZ/Ke5XSJ0x15kN13cp57hYoWXM23U56OFh7KQNNQqvGCrpBxUNJtaIjvBVyWfULb8aLKjWhbXuwipmuz80E+C6TqbmNGK4pCTzrIcFgy8UkLV+yG8WRmPQX3UcdJEJx1STduwA0dEjn3LoncuDj6e6jugORdA5qy7NrcMjtg=|Chương 125: Lầu bá;1QLDj062/X/WQA8+QI3HIp30m6ckqjmHMqoDSDgcqXmNJxuu0SgCRmZuCwNrrW5+3nW0B/HzCZ78WCgLQGnoV4mt96MUwze9GQ44BTfo2YCzDoFLYaurp1SK4nWiddBK5dosGiZcFfqMEMfKMSvibXCI6OYHN1T5oVghTCQafjg=|Chương 126: Lôi Bang A Phi;+U4JV5UajUf98MpBzRIObMLNedjQKa2vrTcXMmquhTfZKod0LgLw7qcM1yri2R1qe+0C4aprpsLZJE8jjFCCOmOyVuOgclGLEItEwUY14KSqnL8kRx92U6eBNKd/WazYIzMVlAoOFBBFTDd8nMpM6XXHetO7wDdZ3e/Xh8M1ZNI=|Chương 127: Thanh Tước;yA4dfWbtuHq+NBND6M8a/kCRyoYss4oasnGIMqIWcQmiGjYcprSyPIj3ZamitjadRg2+E5sCZppxI3Kc40ujpV5c5hXMzQsMVmO3dOKtLUAkHc+sINCRWRG3FqZesFQvdmSr9rt/r/C03Pdq6n4Np9mx7/Nxg8a2jMwvLZShV0Y=|Chương 128: Bạo lực Thanh Tước;Bf07G2LyHq7Bxi2mMGwEP/dovsmmf+f6vmRjiQ0LJWax0mw524e7Df+IZEW5jPlUMPx2QvV4MS5vkAgPJEzxaVzRm86/pxTitbBzrlWkySEWeW8W1OgNjKLyxAKSFHe/WMxNwbxiyHZUWN0CPSWp7n+vpfwLJyMCjvBykC3CwBw=|Chương 129: Cảnh cáo;rSZSzgIbBKYxm+pmQJlUy7kpz6QVE9NFWBk6Ca1hsUHjWZi1TU3ag7n8rGpX/x9hgJbvjaoOhz0LBI8DP9JnwD8siqpjFlfP5+4bUhffqWj5IbIkwgiUv9q92sqOB4e3xWsvU7E89NcMxZ5LvcxHEra8hLyVhobzAtpidLDj+J4=|Chương 130: Mẹ nó cứu mạng a;pKWiCNEIImuowsnrAPrUkVWk2Igw7V3Qtav2NzN3YKcDY8DzcBuMmPD3Rz9Ei+YD058MIw5Ou59chp9QOlQnu31pUELxX2YN3ge/4WgM7ndd+etqdclpM8Zk4I/9Ey2/hca+E4uocUCEW6iyL0nlW4U2nzhrCkPdM02wnbErB2E=|Chương 131: Gà rừng biến Phượng Hoàng;XbydrjaHDlmOwxPTaKrSoCMBzUnTaZJrX8IK0s+9S+fw67hIe3QtGfu5QcL5VDAcVIG32g5BlVlWYJV1lSfLYMdleQjDgXoxOOSBkWoAafvW3WTGHnWFWw+eVN1r0SiCcV4oWrK+fJYRb8WcPm21j+IifBYerR3Z4lYpj34rlbo=|Chương 132: Thanh Tước tâm tư;B8YGizcoMcntzG0+9Fiuvc5b5Nc6aXLTofBIDk6ZE1qASXfnxu9Z42ROHdl+1hMMypXNSIBcfo10W9WjDGCPcMF7CWUk/CqDpXJxs7ZoxoOQvzjezvSnBnCEf9f7ZQ6BHxZbZvMu5Iv8J+V6/+laUDaURU/oLsNJJobAgDNmaNQ=|Chương 133: Ngươi là ai;pdHjUNZ28Z0Sn04IgIWGa2FrGWDgNIRcw1S+FCdg+swceRZokIIfxinuUQCy+YQJGIL4ZZAD+QHs42IwTlIOrCQuLck4XUjdEZEXnHl+HsGES3w03FRFUQLnpJKD2cDUA5h6Mermo8gzwBFu2XWfCA2DALUyYHRWv1K5oyh6gzw=|Chương 134: Mỹ nữ nữ tiếp viên hàng không hàng xóm;B2iiZrJrkNPfME9+Nobvoy43nYgKrEVKf29+q5DsH5cvBZR+BITR+DYdlYfic4LSY+wachbG7gK90RnAJol3cYHxSe7Hi8lRVBiKDQbab5ljhPpK2OmL3wU5rApb6A+RJ/aRD4oGm3Tt4PNRAopDOTmxCdh3G5janhJi572PZnI=|Chương 135: Mỹ nữ hàng xóm đến nhà;OWRdgNEa/9UIHqwFkqXvRNkrWwl+fSLyA3hd3XRYUyogCcAAhPiQTxWFlORUEdEO7atpnQub77Y+4xbZC/IoC/u64hm1QK+pGou7K3QdH3vsg5lXn9pBT9bwvIAkfd7Pl0IdTHBprAK6wTTlqzWfmTtLEF/XXE9ZhTF96yLnER0=|Chương 136: Đem chính mình đụng choáng;Xen8kHZ0V6z19h4X39Fup57eBhwsTlvXMAGmv/Hwqzhxqwpd3OnSv3A+o2JeR8uK/rzDiOl+AFoSHtT+mRIIyJue9YBJGoi5IrgbMHZmFqsiIuEM5+vBonp8NjIE8NGNMgPUG2h5w6pbgHKN7fdjjRASCK79n7YCThBvEY+8uLI=|Chương 137: Gia hỏa này thuộc quỷ đi;7jw4P0bqYxcB791D1NXlHBZeo6McNXlkgYG4dIh++wJeaZUFncx3LYPxL3aViWFjTCjiaB3TFJrtIOg5nmiAnWkSQPmWiFzh3NsXYZGtcdL57KQxg08WyvvFhArIKPEzCXSPzG1OdWZrsTgqaNcjCCv2GhKCqyA1aMz3CxwK9tw=|Chương 138: Ăn hàng Mặc Tiểu Yên;uxBESuL4ngLrF41NCL2Fh8/WbUORF5RZeb9j2j4lVKjUbUlGTP3Vs10EqAJT6YIQPB+qTsU/RoGKwsTWQEzUWVIEurv79FVOeMEFrmXQeKN4eRyZzlJ1bzebX6gMSeX8cNL0mCKXaYP2BAzSniE8TUdvgzXa8gvGw5tVDODCVM8=|Chương 139: Bộ ngực ngạt thở đại pháp;hPNfMa/APvOBffaJHT+dC9hsCHIP+ND5xEfmwz/0HHlxHwjAIPtdKCX60dkBPPD/5Z9uKCwMvVsk8qO3qqEnoU3sF3zY2NA1ac9bERndZwDGCtWlbZUFqOyWhd3K6/TVikuFSURPklIL+t6i+TuoySnqeLv8DlHpjvt4ZYKp8uM=|Chương 140: Bạo lực nữ cảnh Lăng Sương;l7pTQYxD9yYHmJ8/Qnev2cb6VjnehsCLskePK8MxDtJ/w0luFZjwAW3zqSo0Uepdj4cPQWbGdmG6TVe+1JQBy4mZaGzUTbccn3uIJBb1o0aYYNuxjLdDVZGZ1dpDWwhypCzQ+7ev59FivybfxMSzZQK+zYJztaXjnw0yAH8Cme0=|Chương 141: Nhếch nhác Mặc Tiểu Yên;qyuYzpRe5S5HkbTo590TDjSP3DG17Zd3B9gREY0oBVRl0UTYAqTsaOz1km6kc2oR152AJBAknaapotS/l1m/E1cCGS1bvIyS1TPQLYPI1+cPfm3J090CI79jdLx1XiGH2+n3SEmM5zUvtvUDBbjmhIVUom6E/8xZmmGJXXO+keI=|Chương 142: Tìm việc làm;B2YGH2/UrECLtrof4yMTkT19FK0ZD2MVkING8I6OlEPtv+Xqzz+vfybVulLA34IlnPaEqUMLIFOFp9N173BCs1mxYQ2P1saEhpU8yUeXSuI3+wD6dIOpOC06Ly7Hz4NevAawugWQXUvU0ammkNFHKHKqZ7iNj3tN520tVJIfMa4=|Chương 143: Gặp lại Thanh Tước;v0NEsL0py2ppbfWAPP6uj2Dw049LVUebJ2zgvxiV9/7xciXlq7ux4Y+Fw5ne/xm7DcEz2ko3aivnwZ9lZzOGmSptAfVFyDR1BITXHGp+1VMlPaiPnrjpcUi7exCpU9hi2Y4MSf67sjDPO+WXHlpOWR/YjE4f7AhI8pFSsdlSgwQ=|Chương 144: Mộng tưởng;fHIDDRxCXxClALu9vIkgGf4Y70W5eBOafGycaAT6PhVpcSlbKUcnlPX+Wh+zMezOJg2IGISqvgsapqj45C5NjWDu8XdH+uPgJdPkEFm3MPANE/+21NaB8SsMCq3OVLgqQ3OlX2pWhOATqRp4W+6EUlkp4PcYPuq3aS+w/RSzkGI=|Chương 145: Săn tìm ngôi sao;AUweTht9SuMNex3eR8vKEDPepSLoam37M1yDS6NRwBAqzrJfq8bbj9QblZsKbe1E3pxt3EmJzcRM5fcnDr8sFDyof1+qmwl9nLy6Wr0OyQCZxewf+RkgANHgDz/wss8NydJULrxEOMtWGXMZRImvBdGq+upxIEJ/plWBptu8njY=|Chương 146: Thi Đại Hiên lại tới;+PRX266pfBXJVBMQTWKevbcHDGdsO7wfHZS1C+WplVD2Ds4XCvC46mXTfk0FtD3H2FwphZ2EqvlXofmWsgIe9KeuL4fzihxBshYKfkJvUXTy+2A9awC+jdv3dWmGCg0TGYIiYQZcw5E3SgdTGZ4xwJijhBaBPAmU5xwZABKBw1I=|Chương 147: Công tác mới;gxjtvAAy4rX5ekkeoCx1KmKt4+vl7+5b2hVJm2hInaEMO2WO6dPCxuOXIzJE17fOkcUQYkQ7jjqqNplZPujmXwsfJ3kIYy4Dw0IXr26xkxzagvzjgaSexW1QeJqlxEFktJNl/lIAJkIGjU38fZ/1zPSWntzjvyepxkMZDelVIM4=|Chương 148: Người nào biểu hiện người nào đần độn;KyWGoI6HjkV+BdOrKAF3RsFPIe93fc/ea/8vNK3DetyYCoG7RGqvIMfrBWma5dOyPWL9DLEBNq21Wb+RWhyHOQciyupEv0lrUx3OGHRYwLbsMSkmFQttV+HxqKexQ+bzN5ZTMn8yDX87/1pTaI8cuoNvQ1PAdy/sWf1kpEudycs=|Chương 149: Tô Hi;d2aJGSDmNBUejrIv9nnbWDmepbguRjeMxnT508Su18/RKGQrCiHFOMbNCni5pieeF6XaD1O8K5C9UwQf9NtVEFG7wcoshVvQQj03DFH2EHC1p5rS8s/Wwr05+zsC5jHuIYLmqEw1QfIYbwicEfqWsyErzjtIfe6gonljSiSsKFw=|Chương 150: Thị trường một bộ;/3c4DMNJXrEaCSpf4WXaRV7ylYuA70t183mfsDkD+/N/qrISbiXgPBeRTO+MOgLMZkKHO9cfXq0w/mfNd3qWCQbEZJnF3YTfP9D3UgqOARnuNwUdlHMgiUJc24bSHa0k8DxQgpTBAbhrSzrvC2fddrmc1Bp9ULs1O+tIDxMEnYg=|Chương 151: Vì các mỹ nữ phục vụ;WG5yofjTKR1/7KbAQgc7eguAd8CaZzd2M4evqrjs6SLZuU7XH3MeauKZmNCNJBGrj9Vs99kD39AuQ8Ic7jcqKFZqqqF/RlNJqv+ZK2hbiSh6PLUcI4EsqnlvnxJru8HXQaorQRymCFFLvsDY6Wz4UcVEnVB/7QvFasPru7TZOiM=|Chương 152: Ác độc lãnh đạo;WWirvpgJNxHB/llwmRDaisXhtIwkOYrAG5raTvgY6EgLtCWxsXgjxmMDWSYh6E2K8BPXhaywTv0I/bFE5/xIWVUdDx28Crgx2hSatM1XL+Xr1F91/NvZXz1xj4TM2KEGq1HVXEi9nkofp9N2HGXw9zD79YZq9ocusGXyncSU22w=|Chương 153: Đánh đau quản lý;e+/1WJDT+szTgBs0f/HGMt4KlbM0J7nysIn0KPZeKDdIsZ0zZXv6lXZ6En+u4GC+0f5TO1W0kBuPY+tRTc23u/z7NuOctfDIsmIinecSC6mkO0/V4Uwwj4JsT9o2YT3Q9CTKiHqgRuIXJCRm2pZbq3k9OEvpFP5gt61apBlWiy4=|Chương 154: Điển hình tiểu nhân đắc chí;75T/MhwJlMaK5JQ+Zo8LMpIAmGjfroXOPLdGnbxigLi1PEZAHf3TbNeg/MEidb1XIJLOwh60xc2Myypj/SV6yJseYTr+WYQBGAo8RRVfFF274H+qnrYfpvH9/onVd0rKGUISTc+9O2JNlCdE5vmGoMkOBhQIVyxxdBo4HaxY5Is=|Chương 155: Thanh Tước phiền phức;rivSwzypkcREKDZAYcL6XfZ75LTbuOCQmUBNgA4GRst5sw20/ANvZ1HAm9Drx9iXKELqD4UhP7k/+Q3rnbWyhMszqYRrz+BXQ8kZ8RzWFo8h8IpNMvqUtEX1WJfCtAzGwjj6A0aSMMHPmXwI2dBse0gRajNt/wNz9xUCGozEIeI=|Chương 156: Hạ dược;rj1a+4SK73ASNe6HdtEL4Gkn5AWeJbPIfXRMZRl/vaskwuxvYco0rmDIeUNRm1vpa6MIOGMmsJ5joyeT39xN2I/9W2cOjF0Pn7hjy+fjB2Yfs82QT5a73jaTL8orvcqcEPHKl4s9MtuOKznNgZSvKlgnDPYG/7WhVLRnycHH9ks=|Chương 157: Thanh Tước nguy hiểm;+wgiyvqF58/pe2raFXb/o6QyG9fD8WHdSUmi1441t2EQbzXJdxW2B7j9FdS3pDCs5S+QtYK3+Kre4nW5Af2ZJEmylgL26z9M71GpIgn2E7Am6S6jRGfL89s2pGv4VqYoRlsJXI8lBpM4W9jkvLo7moR3lZsz8dHJ6fTqx4vkats=|Chương 158: Diệp ca cứu mạng;Dzbco6Bgu+DggaVoMnSnXe3k3xfOzYLbGEMFz+wUus3qIE3dKc3sAn/S43de8WaoxjWI3Jl9z591GNrVhcQPaEI3KQPPORHmloptNeyUWAKrT3W2PDU76HvTQOyXfhRkoDlpN9eJU3KamD0Rb3lhi8j63HS+TokFHr2p4qtk9E4=|Chương 159: Thuật bói toán;ocNYAP0mJH84dGN7dDyosJFls+nY1ynAzchzbTqfPDiyub7YkmBc9brYvQ04eIGG61rqhab7zfALzDh6ssP5EuKjahu8jk2NZ7kZ8VzHl8POhOWM7A82XAxwvtKfOKinWMQPXCstDaduTSH5ERGHkAxN/ET9aXOeoHQKXDvWmdE=|Chương 160: Diệp ca đến;7fr1oqklBvfMVL1w1ETqERG3H3zMq6Id8MPAgrKtkYjbHw9CxxWna8Nptjl1mnl3wqXknx5lkfjXh/yrRB2Jvvq9IqukyQIJYoUXDmrE8uxxSlabWX/cGfw7wxKDb89TiwD7cc+QaHXArCm6IuDBq0CieW9OMEN+mbuZc5dPL4c=|Chương 161: Cút cho ta xuống tới;Yo4RXfg9KN6lOxUHdak54BH6bv/Nc+o97FCK7IGIE20zf96mGW5D0IqQm8RBGAqM2Ri5KDvO9umbtMZOSduG+IcENy1v0VrqSmEv0f8lOGJ/dhBLPObdstM6HFQBeQmoUeqBftpt2gQF2SPXuiHmNNhUQ5ylFc4kWn3AXLVNpsA=|Chương 162: Bi kịch La Minh;TA+89oc4xbw7Neh0RAai+P2kyUC7PyhrSkAd9CuQJ5rQtUAVBMPJyhXeIKWXsPeY9j0AcBTwAZaeuWn8DivxQTygr3BTz4q7Fxpvza+rl7gBzv1n5ntMSnFfJB4W1RJt+L348invrbYHc8CGZD3epOqHokdPAyQdpJ2bN4b+s4A=|Chương 163: Dùng loại phương pháp này giúp ta;bXxxNBJlbHf6ao42wPRbpB5+eN0hCDitNrZotBkrLq0xbc6dVUWzQ2A1eqBQcgiTVdCVOEcN9U+3OWvl0x9hnOlMbNSktvNf8M/4otaHZY8eRK8a7KsrPDH3DZLmPUhkKUK3HmWyHI2dzHbSHAa4YwQ9kcIiZFUyK3vKXaV4mpw=|Chương 164: Lại lần nữa cho thấy thân phận;mpQ/+aXkvp1klkmCRmLp5a3sR3MTJHypp1y7ZJ7e7UPDUrmWfPrwzNPCpk1IwjHUCxID6tW8lvhm8yJFdA/wPA3kgSFjEFNtHFitcw2awfaJ3YS8sYQwWZRrVyQZcBl47X0zKxR0XceUzyLc/nrq+Zw7LTHjouBjQZ5uVJCje9M=|Chương 165: Kim Đan cuối cùng trở thành;qR7TQy9FCZidnmMRFnSQgr9KeAGWJihV8evXUxJgT/xs/qFz3NZkf981X2YV1PxrLoIGyFfERRa052Qd6PFweXDbizFeqUral/cqhO1Y/FlLEqyxNti5D5CF1a/hdZZ6V/UIyOaEh0FGcKAAqR0e+r8mBqLN9R58jGD8tMxB0pY=|Chương 166: Liễu lão;Ka/J50kM84sMeqWjsmWAY+GLAnQLKQPHsOoy/YCok1eSLzlxDVBFwsZzk8qX44x83btwmD5NcCMoNK7A8d5qwjCufhyfOUcpKkI6FldBBE8TwXobfQ4JzrY2qUNQJkrclNfVOPpgqWKA3JjB/27m95PrzlXrO9rim+/gW9ADZ0s=|Chương 167: Cao nhân tại Nam Vân;RY4zbwNeJSWphhg0hHMDgGucT39jYk9EHaT3ve9L9Fr0vMFYyGaiMfEriFdGpNx0WIBmttHqcG2k69ipi6Dd/ziXSK8AcdcwAh03LK0BtFF+alK9WWE6AV+TETNJvGq63hSyRmm/gX9Y+vnPTtEdSQ/Qz9jIEk4Iv0Rc2bBsFbo=|Chương 168: Phương Thiên Ưng nhận lỗi;6qOQenY44kj2T/eyOMEe4rO8D+c13+4Y8AgfAYWXvJOLmum0Ej++vGu3kj5kBVq0vVmp2cSD5ZDVa1YTGfXudG4iGJKZBXo/KEDrVHvDbHyPfoTevJ+hntjX1yJmWER3o++TseoE5iQX/JDy/TUtIu4ksUZ+Pw+NSsIKRMVb3Mg=|Chương 169: Đòi công đạo;mOaMbZlUqzmcKWkcOEg0Z7YZqQWB+7bjv8oQHIa/wnWpwOvNni6iUIq5hW+OD0zESAF9KuhvtV+FvI66o6AZE+ADH5n1AjSBBZI5/MNSwR3w5tLhiXVT5zCYUFhBodrdQfEGirci0sc7HrfWW6vr4PfF0hYaW5sPrZkSvmQnodQ=|Chương 170: Đánh tơi bời Dương Đằng;ylZ1axsDcuIE/Wn5eWbYbmxjY1sDXUEYeWPB0Jz4NDSdYce3Huynh2dNurUybsHnprW8pKctk19lk295A7gr/PLg2NMhAlEJrZCMMOBz7YRzK4+uGFDsneB5R+wNEWrWHidM3qAZbJVm6i+Fj5S6BbKavBEoAbVnQ67CezfL6IM=|Chương 171: Kẻ gây tai hoạ;SSisF2BT/3A2VqGHxmTl8uxzHvgsV/Qc3Ub8eo+J4bfkw19NPY194y8/Sd1dUouCY06D/6i1NCtruxdgIRVC1x8DSEj4ekRSrTtkrc23dQYDDnqG6opLX1l9VJXbiM0tsrZOYO6NW7g3Kk/cAHSLaPncQfigDideoQ1TVnqo8l0=|Chương 172: Ngươi bị khai trừ;nf3tAcB9F9DcJgpUdmVEs4tvZcJKOJDI7KVMjhxYzT45dO5dUEWdOiRvJLMsUfFQWilf+yJh7Du5GJtQpTKzJihpA/bKEe1Q71l38t4KDbB9xQ4IreDuJjnKs0quQPi5mX4gzgGhCf9f6+u21lYneaytGrNXYoV7vp4tS95xsWg=|Chương 173: Tìm đường chết ngu xuẩn;RPeIkgnqobTfvn2ez5bRH2malsCSoYYFhbjB3QIPUpHR35ESezg9U52ER8nP0Ui9tO/wgh2gJKcgSD1RAej+pk2wrQRID5aAq6HrDcQdKWrufeIsrHGCr77tNOydJi4iBA3F16TSbYkpMaST9854JiQt5XMS6CcuV0/H7lMUdII=|Chương 174: Chúng ta là người yêu quan hệ;wuokIkzPINnOtFS2EUcC+rmeJmlyhx7lo1/xLipgax7jokL0BZ5ms3slV73/kJpliQEu2Joh5RfEPlczBpknqksB2rBSSyKcisqoDTJ8+ljoQaGdst+rXNY3I1PImbYsUWm2+J7XBfHCyLgtgCrZiN6TQsOKLq411BGDqwAknvA=|Chương 175: Đi Chu Vân nhà;iMglcLcIW6va3ohSP0tlXrraJslAvrNwLZy7mxjrZACPEt92rIOs8GLnQMppFah3fEKLHMJ8h2bpoCaEj/oa0yZG80AaGGak1IuS6dv07ciQuUcMX+Vg4nUIvyuCHfPH0ZKDH2YEqNcDXB9RaD5/WRz7Kl5zGfP3+UqTxnfuZNw=|Chương 176: Hạnh phúc từ trên trời giáng xuống;lJ+sJf2FIeM9TCATUZtN4nswWGrH+soVnV8Eids4A0fwFCQKkJL1waIlGZCbvvqMvkvnRuvfTgcLAelGfm4SOq5xZs3k1eZT9JiKUzMqoQYHUlFUy5U3HLM79qIdOK45swRuFUn71BKVI35pbz/J8AOAFdxsluKW3QUBd1QFvbM=|Chương 177: Vực ngoại Vẫn Thiết;0kMd2hKmDF/zy2GyVEpj3tCmeJabpHridDtRm4fIFF/2wmwKHPdZZGfwPtlNn4Sr8d5VL4MqmxLw0uLsbqmq58nJBIIEkX3NEdhB+iF7iYDcMzBsQJTI5GNeiG9T/QH0gVkiz5Zk4lyaCouhUcO4uAiluh0/oMZ0QxwGlfITzHw=|Chương 178: Mục tiêu pháp bảo;0PhjNmOlToEYOmk6xF/eVdxjI6ajyFDsLLhMHkNU4CzxIompZaeb2UiFgOLkwrNhmRplomvUoY7e3YcjXbbpvHCXaluyQVRTBvd3coaIb1EaU5Is+hwX1Q7Zbrr6KndjELe+iBo+4kLNbyELxg8sm846fZ4rxVjacCQiqLRwcrU=|Chương 179: Mỹ nữ cảnh sát muốn ở chung;r0rfVCCC8hkD7ud5poFz1CQ1Oa+wMVt4lhLbqz9AB0AJ+WCUhZ2uVlQUfs1QMouew39wiPU1Bpy5WsRYN426gCir6fj2VqUuFzL2ICN2pF9xfCECSb+u3Exxdet+6QcYxWLalRqsaRQakUki5Z2OH74aptblpPdLn3qO9018cWA=|Chương 180: Lâm thời ở chung điều lệ;DzInGAIxrwj4pv+IJny/Az+x1WIdqccIDkToHo7s2yWehRpiADHCNzG2a6I+cX2ob2rBhunRkl+wndvEIYqvW0h/25dM0YyXrQSRi2uTkiZjRYety9luurmQq2u4j++eYRLtIEBQW5wJD2W1wQvWNiKvlvqDdLm9CneaGlPgQSY=|Chương 181: Uyển chuyển đêm thứ nhất;Ki0dCu57OXK4+VaAIBBGU91wwRO30hwlbwztFcx92RXq14CKRZ8nD6rF2aRwk5OtjP7ErgXKGwVHa4XxfNBdafcGsEYSPMtX1GypbitLhL6waUn8uaIbXOl4RYZPcA2MT/Mlp8PYJ3IWxs7SA5gnIpkv6sx7fXNmQAIh7V/kRcc=|Chương 182: Đến có mặt mũi;Bk2yrQS5nBw1gpV3NP/2gImXTO4iEsoX929nPhbU/AYQtHfZRi6oeo8sUg46kNoXcsktkAB/1/2kM416AFDbLWKjEPW2JSMRx5PuHdKZ1YTb8ieEOit+LlpIcuQY3+Jo+lakUgFwdSg+tKTyTXRF8m5xria2v+pkJiSXYYfjbsQ=|Chương 183: Trái tim sơ động;tyzWva26GuZYs+1Opne6VI7OT4XuDYhv33s0rCgx5n4ADfemyVjURmbOvQudQ/nuOVglCODwoYuWeYSIeiZLIW64vj5AZ1lYkzPoO5rnkdhAO85pJh/r1NH5dOi/xoLODEb44kW1r3jtjW/q0I0JI+bbe9gj+tys6WXDRShzRaI=|Chương 184: Thi bằng lái;BoPiZFWAidfWO0XwOhMy0V4lyl8wKXeu8Nszao7WV5MXyIYb0g6L9FBv47JwGebyE1MsVpSvp09ANvsE5bssDjxy2Yo11vn83VzAgGwex2kZIkM7KHZnNegVxOSSx0S99pklXdYEzGgNMFT7DCx7t0F6DEdgLsfE/AiIELIY7uI=|Chương 185: Cho mỹ nữ giám đốc xoa bóp;IuUyzmF7r/94AmzchOxmCONYowzrIbunVVLEmKLQCoLsNlhpmj6wvuuuakn+k3kzVfpB83VBWp6VcY1KifCVrNT1I5iGMbtI6IdGp3jC2UAJM8LReWeVPT56Y+MHKZlLR15/ZIB/3OAi5mXnGgR/7P8QMFUOfIJ5JF59kApg1x4=|Chương 186: Tô Hi chuyện cũ;ieey/cTKeS04CH9PNaF+s3VTKsrDMOKNdFYVVojCC4Vqt3KIg4fTPjSwT6tmlP2stZXDrdyHtYYW5ncoln50sMqxYqj7pYS1yBmen5ZWebdw2uu7ibndTvLD82C9RdbQgJxGiW5CXhO8PYRXW1nXJ3xnRBsyTPj3Oz/JU3OApF0=|Chương 187: Mắt mù chồng trước;tCKo6hGy3kaT+f1OcyfkJXO6Opv3pWtqZz1+l/37MQXCqIDHooi8kpTB04+EMMvj9w12aKbHndXOcF/AOgpdArOLWjt42ThNTp5+hCHogVn1at2wuirxsVMRcZ1zDUvsAMN7c+dLJlOnF/7iU86sZOAW5i0gahzfKmbcdDWX0z4=|Chương 188: Ta bao dưỡng ngươi đi;dMYlMQgms9E9Ao1Ngt19FPLGwWWZbdVDIXELf5Lv8bXu61xzechJ74svobck4v5H76e8N1E00HeYsbbH1G1mdJ4TTGBwUW04ElXjoprps/5kqn/PVH1JwyvB1/xlAfmVTYdaDUVsoqK5nC1W2IfHHURwBNAxe5N0Ia1Xjb/rTS8=|Chương 189: Đừng nói tiền nói cảm tình;o2W63I/s4wt11rhH8GerxXYeKNpgbdRJAHevE6WXyYl+35g3Mi+dalL/9EXIrjeck8EIF0kQN/NuHr3dZ5Duz1DFFHji2gST92xQK7d16tKNpgC8yvwsjGd4yQI6BHzA2Q45DAwZrM8svXzc5mXDAMxjl8I7f/PuFM98yBuDIZY=|Chương 190: Dạ Mị quán Bar biến hóa;hNUa2QhcZH3N3ti25rwXMgIEVDWUwOUCeN9Ke8ErzBJKKDtPCQoJjidS6y02QXjo8dksuOiMNYXxB+3nDOenVZ/4VeyolJUQ4D1F2ACQrtRXJ/lGMFKbVoiGbiYJbLrbK2I5cf+G4NBpwV2Wk5b5kXABD9j2YhbCjt56wIQzZB8=|Chương 191: Ăn dấm Tiết Mai Yên;xEglErM07U8ibUh8MWBhgFRrzF49qg3mH5Ked/7GFwriLsvYUsvSGBQFBPLH5ZCwP+XcFkUxYgxLJDRpUFrLELdEaYv9qQeuLBCzgPdM74q5rL3HZOXEDPuOFPKrNS/jeirAGSAgvVCkQF2+4tZCdJKfyLtq8eaz0bZenWURhBc=|Chương 192: Ngươi lấy gì trả;SQ7FjLv69O140athitX7BC7bm+48s+KKTyv+aZgcxcKZ8G8iSsg6HPF/EGUZjoOyuAnqukLEDbdQmNJNkbJD+ofSd8grNYK0pp1UunngzsHEltOjevLykJ5Nvliiul4Ak4sqYzpCxHJYmuoMVdRHrt7M0nRnOZifnsiamSSlAmw=|Chương 193: Trong lịch sử kiêu ngạo nhất rượu giả thương;CfpraaQdxtYcDfQAeh2zK7+2DBE0cRc4pkD3X3mT9tVPKVngHh9E5dyvcZCyc5siHyofCc3DcQgqgJCTxI0TjcTa4Oxfn1PGmUyhjx9ekOfDkNOju9fPT3U5bjMKC70l+AIyzKPrslyCcfqjLcm9QZdLsN/jj14PqIJMkfDXkGM=|Chương 194: Đánh ngươi người;XYrT0yYJQBTgXdZiqIdLxaOkdZbYQYe3n855hputCfo2kWnGrAMEwmYnfzzeKTg7a0bEHtgSYmKDRchg1KdmW91RU3EGyZA2k0chFmzjvyJWtVs0d6yqyBXRrWVm1Y3gVZPhjTUvtnPido4soQgpnNw+ecoJ9xHuT0qwZxkiOaY=|Chương 195: Thúc gia mời xem kịch;3LAu3XnsLOzwiiXpQv1WqqJz/TbCNhtUZ6aC8ufGr2oQdit2nYmT0f4Lff75NfZznbaoQ10SSgqJmeNz6KA2VfuU7JOhdCTsPPoBLXmR3C9nQi440zORvLjug+BlOEbgDmbKM18oDkHtNGcJbuWkV78D4S6CMthTK1blrHXfN/c=|Chương 196: Tu chân hệ thống;J3Tds7dHz2UFciLsFZJw+2ei4y6ZanIXztcoLOim/qEGgj8RNf5BiGsVP1OdPbCOI+PigevV/mo1kULCvsBXGlIFbJbNIeU87cdMqX+ABvWrtblzhj/NddjiApuEXovdpr2fhoc/AzXpgRemLZrukG0s7YUtFYae/a2L4eJNDZc=|Chương 197: Trò vui bắt đầu diễn;cv/fjFarVK4TpOFfYY3F3mPxl2gKzXycpJo8v6bEBYbQY3ahJmr0xOcNqxDQGeu9mq22+4yl55sB8LCFipTMtRtdkQUDzgUW89kyOgkb+DrDpXsZed+JiAysOsbinA53GS1bF7RYg1ms1E4ZdAngdG/QMn8Kyn+pwPnSFIzCxnY=|Chương 198: Đắc tội không nên đắc tội;ue/s4OIyqJX+6c6YKb4apA5aKQWPcP/0yxd7zyAbkPsflNrlgXJhieRGTx/Ox+198kJyTKYPlFdc4N1NNIHzDM1xdYnXZxF03w+p/+sw07SIIoVi0SYmTy3plpckPfd7++8ofd6bKU0ITaak/IsUBJpwDp2N6iYAYDuHmjpMalk=|Chương 199: Tiện đến trong xương cốt;dhcBDwiJK299XU65v/ETGVh21S9b16+uxQApkZ9ekDItP9ID7f5qq4+wqCrg7d+C4oOTKVXdo82MB+MOeUyL4JMfDgjnnH/f1H805vXST3SuoaRwo+9KoyyPl/YXHCf3ntVXZT6en/dZGmSzbgFbntD3cuKneZMKYojC3n9E5Pc=|Chương 200: Đến cùng người nào không may;vzE9TJxEYCelsZ8uzTK6GfhlnbO+pH5U0Xu32EOYd4sqeRNsqFI+sD7slE5WgUxIe1TY6stseu6eW6OeqjhVzvp5oSX65eDnqvSLTPpjJQI1t5h8/ZzZ8x/UKnGons06BDcWejIAETxOA0lA5IwIKdEitJs80iTY/RyJKcOYBaw=|Chương 201: Hố cha đồ chơi;qnaIVYxU+85Utoe00/Yc3Rp53HUoqP7VKv1niOLw/sdsRusvXb4sojNGS/hxYsFnz4F7vLfa/qA+8G+KiggORXRtKc2RWr42v3xSkcgcdSllTNxzv3iqnseG/mZPVMItb7q9fr8uWI+eOorQlZCfox5wNIbid+5DH6stV5bBNgc=|Chương 202: Lão tử muốn bắt gian;6Qn1i4BB03bw00MRNcRw4MUrDIdftvONdUtHl8es1DZ1GsCQBEZ7da+svnVJhF18RcajoUQUUfGtBOgO3xvT9P8W3Qo7nQI0pWbzWHfwAuKvNcfoBSWc8HeQUC+xOZAfajaBrvOSR25/Cdyiqb499R6sWd6DVZn4weONYMBQQ6c=|Chương 203: Thảm thiết nhà bếp;tAhRLeYci+ZmGsG3sjkytEDqypNhJ6jr+ABJObpg0+PPoZdUYee+dTNGqjp4CN6mb8PnSoQhR1az2NA7/n2jIUihAmF5VquDYVb00x61obX9f56j1rN2gFWA/Z3j0Jl2uqz42WY66q5fLrVAD9CmWy1DqeuPP5CD98gRGKjqsfg=|Chương 204: Lại bị hiểu lầm;u7GycrnNDqoblky/dQHsStdlPiMEbUFAC0vhZbqS882pnGymIlxUxZ3FcB9GtFRFBSrtuV5NoMrzaN1b7shSfW09OvUbYv0NksGmhwe+un2TtB9udQzYqHeQyvizcuie5lWDnYG5pilRdVJS4I8RSH8G1GXZ63wwVrnQU5kqc8I=|Chương 205: Đêm tối thăm dò phỉ ổ;5oHDPh+a0D5mtlilP1PI7l8z2HCIBurb4Cty+zRqO12J5OHmJW6A9I8WGiLYS01hbR9Oy/d+fjMTXKbkpQ34dx8kaG++JMwXwRYnTE4dZGmnq3+DSZWSJ0NibncnIuFPgPMQGQt/wLqC5cN/XUBiuY/Bsm3gaYDcUaA7LbwmYa0=|Chương 206: Âm thầm ra tay;9rWyDHYedheb910jk38kkVqR51F8+HqgokBkpWS/hWC0mHDnz5cktfCKCymr/YbqX/1Y0t+V9Wxur8L7fWok/SGNCJrD6eMCWWrwLmp4amA33Y/eIReFXgea0ohei2zk1y3awdpGZ+tWwrOfISSHhBydSq2VopNpPcU3raW9VTY=|Chương 207: Làm bạn trai cũng không tệ;pIgz1uDcGxB+JSWh5uJBjEPwD7udtQWSwwYjqyuk6dSjdYZua7X4zfYtFy83AKxRcve6zCNJv3mGj3pVDG+V+ej1iaYJRSJDTJEs1sdyBO3JX0RlOs38D8FsNTcbrvbsmJgejJ+ybYPgvLDyt4xdxlAmPDocwzPf7R0hVuPnB+I=|Chương 208: Phục vụ thù lao;dlEhbtIItIEaaCh5jNactMADA+nrEcmZpp1rJZxsvXhfmn6EosglqbYWPh6Yqeuw/YbYLWO5ZDknbXs9feqTHVXywGqjyh+wmPxuFRb9iVjQFyE6GQ+KU6fdrTl2BTRIIs2FpE2tQH7bPIge+QPO2pzeFa46d+qlFgdJIw4hK94=|Chương 209: Mặc Tiểu Yên não mạch kín;0rdySXNg7+SnoJREkChGPdBgcpZ1Oq52xW3a8qu0HjXeZbsv0jjRIfKnUU1NuA2b7+xvyq9Z4xMWqlG4PvHFraW4oLCH75VGU2xjpqjFWoEHxRSzgxMNvEH6PE3CtCRI21jqUZODkqa1b7k8tyDWavxV5Ju0B1h3YeXUqT+Ac5g=|Chương 210: Ngươi có phải hay không quên cái gì;hVSTRqZruHJJf4jHgF4xpdxK4aaPfJRE/9zun/JLQiSs1Pf39nnlK+gUorrnx0Eq9y69eJkNn1u2nfXPznyaIOAk2HlCdmfa4itdQBiLRWMnP9K0El9X5NOPW27TaOBzMUzzkNN0WLaztI05BAh/QoRMF53h81oYxtS9RrMSReU=|Chương 211: Liễu lão đến tìm hiểu;9+iJFh6N3evD3wIT4Xt+7XBaGrY+8HU3htuBYsnKEInTnfH0f0rr4nKBuSoTJ/iDOzhG2phf6OuZ5LC2nI8GTFkOmb7v6pXNNIu1Mu/lJX9Muzess7REO6ZaYcOwdHTI28ixgRmGonFueRZTkjrJqrVujVGVv+uIz+y13549jAc=|Chương 212: Chấn kinh Lý Vân Dật;rCZD8n6jHzCEjgYs6OGdCAZG6bzusQIiBhcppHEmx7koi5tNH7AegxJpH5OcTNgNdNFcIwYUcldvUBo0OMFUj/L+M6OeAxPz57UAKUt4O7g3EaIU16QdFZdk8hye0ovOYU8sMIy144CphPIpksaoszRMt15z2TbZ/Ml9PPpwuNI=|Chương 213: Nguyên lai là tìm thúc gia;fASW0typmBx3ehY+qchnY4vIUOINjUS7taH4GkOdKOo6P/4WBw40jvua4Si/KQNEfDz1VyEDJb8iaaFRP2VuVWWJMoLquGUQm7HTopnQDKOUSCMyH7RzF8UrnH6i6VyYslygkaLbTOKGYaHaz2cRUYB28m+n3LGKhxHjm+l3sig=|Chương 214: Bị uy hiếp;aIhPH1rMB1KkSV2eMqI57X2pssEhkuJP3yGa342vluN8MtQXknn6ihdCpbH9ow04+y2xhxjfTcE5qhgWvgTeb52TnwS04DdA2RbA1he6sbgtVP2exkN96Qwj6uUFE+w2Chylz9cjp9L+PA4b1jWWg/kGEEXF0h7q4xbalvhTpDc=|Chương 215: Điện thoại liệu thương;V6BeogfIz+VIf6gmnvLK5G0uEhVIKNjKRrP1vfKHBAUEdC80Vk/pNEw38jkoLI7EqDdBDSfSoED3eh9uJKHQPGbs7vyathXIbHHia2VP/w8X5y5SgtdcNWpO8RkYF31hZXMw8rQppI2Dvrf4eIg1uHp6qcdRxP8txtb7qB07e+o=|Chương 216: Thần kỳ kỹ;4ACOFNUXSw0OGMKX1L/V2uk6oXl8/t6lO6A//PP82mBJIHC9WQQ9Kg3pTIPm+Zn8aIG6arRK2Qgk8PDd8Z7QGP+WctpWjB2k99CMQhOV31AnXK5+i46cn9A4gGJEFiZWO3XQmjE4was/vuZ3jWFXVCaJPylJjoHmyT0NJHuP1OU=|Chương 217: Xung đột bạo phát;bCfHdG/OGV9cuUSRPHurRmiuZa6n+8TF1KuRcuyd6snfoDTccPpmWrLF4M+9L0/zf0/TJG7NkJIi9uOftvSmtF/eSOgOuETMqlOwhuxiH/PCfH3oyKTGFqVjSYAWOCxP/ipVWNGxXoQO1QuSrEUnwaWA1ed21Acq4KkHrVqs2Ek=|Chương 218: Vô sỉ gã đeo kính;EmWek9KCQTDZuJN5iYZLkbA2xJAaw68BojJUY/kaoO0nMMog52+8HPa+VQI6blb86Ll/d6S+DtcBlFsj64MC32mqm8wJUMECTnY36ixtOtmimoN60h53AEUDBw2i7IsbvQwUVDP8V5tmbVaNMHMv+W23D4hy1OrUAN1lCzDLIRU=|Chương 219: Giúp người không giúp lý;G1L4+ksBmUlB4YmsP8J7wMxAZaRuZXrpM3p4CURdkaU2Wg+Jft06uY6juXsDw2farr2tToOTrwrtec7w5lJItRH7BNQJaAYzJPxFgOrwVqMipQ8jhPbbSpFP+updPMdBfPI3/TLUBcjA7K0jEVq4zHpDDlgW5gET04cjhrhDkFQ=|Chương 220: Chết rất khó coi;MVlG/xQj27Q8JrcjgepNrazyYWpVQtmIzWOhX/H8XQVrodlEedkECMBcKnC9lW6dNnvjafAF/6C7FF38mEOiRE0m58kP5zxBK+OQy9hWyKL9bXk8VgpLFh9TIrgoAFyVjvYBzXU+dN3XViNKISfiTx2sceJhv7/RJE2GQe9bOJg=|Chương 221: Phẫn nộ Liễu lão;kDXF5OBr0pi5o1xk0icpUJXx9b2i1odDTvWxKruWhOTv1Tf9Hh5cOfJNbPzE7QgQsXo7pRAAUVOPia8jqYQ9eSRc00M+J4d+belAb36I99Ol2vr3IfSKWrVrTZxkjqPPwZh8WhXjh3/nvWs2395T9RnODa6/MHX6gVsCGltbvVQ=|Chương 222: Xem ai chơi qua người nào;R2C2jG8RQqM4ld+X/VJFBe/IQoeT88F37eDPDWdrIuYFnvkPgR9hGWAnZmNdkwyaUWoCZhEwzQBp1opP5FyPpkBYOo5kpoEYF7EvYjgVRiaeoTbUISwKMm+UP+w0R8JC5VILugi7LR69PPBOENT2obHAF8k6XBcZfTGdWvA9t8I=|Chương 223: Gặp lại Hỗn Nguyên đời sau;cH91FHEETQCr+68D5ad5F/cl2LYzm4Gaq3XdoFQZwpRTvsbv7/BG14d2/crgoU0Ar9WSJYVE5unRJr8/fPj7BPu3jUvCURDAncnpicCGMdng96Z4C2oDBKqH0hd4AhUhWgCdUsZypWt2e45ZH2K827FVL+eaLxVJmfuCSnqdZJA=|Chương 224: Nhận Tổ quy Tông;15MiUJv+REVuSDX08xNgVROWHrj9ibAE7SXqJeCQdBsfzNek4BRLTuYffKSau6WVyMOF0Xr5hnkzpptGbDicM2A4MEKJPoNiiy8skwLC9zarLMamI/3szLWfHr0QQ96laQGnw1E0QOTXtBQo2Lz8/N+xdFoKRANxHThEyeq4cnw=|Chương 225: Cùng Liễu lão làm huynh đệ;21sLw43Wl4yM/adf1vLLYhGo5wTjVPo/IXZRp5S9v7Bg9z7kLfWIRlfpHSiacNBS4p5F8sDweKrOS660ESUBzvS7AAM3CK05uAwVG+WYXa54ddoHpy06/QGnvg1DGKVvkRu+RviH8eXdgp+wHn/Ni6VaBTaPVbv7gay41z+hJV4=|Chương 226: Diệp đại sư;o9uRNPINxeN1vcLVc7/cQ8YgnxSLHN4/w3JYA0iQ5qUkhUXun+a8r8lDm/FT3Y9ofD7WNOYZTCH/d1prgMPHRDTduy/hoAEJ29NNCsqFM8/gES7WjfrLxMfGMPkYdfsaug2xZ8tQ0lZTunJUG5u5VWnUTYqwcw0JwX1VPOFxdQQ=|Chương 227: Trầm Nhạc;QjEe497QTBlRMJHsnlNaU2O/UqEj1F5e6FWMA4p5U9IXJpx1XhJ6Pxo5ZSwfQbf0qwf6rlLB6X1gT6hzTmOIV1WKi7UTfq6wWqciwgwgyZmRlJpOkwaCXiEztQLIKDdmGiIu7uvhM8BlVo2SZL/BRHAOR/rglTj/tOiasMf6/Mk=|Chương 228: Trầm Nhạc thân thể vấn đề;tR8t8mjjghWKL5awAwLjNH5crDz/NWtZyqvZtV0UiUxfOUwz5Atm7pbblcL+h2zRUN+m5Tc/+6jJT8LyLG4LuUOvEDg/TvFlwhVmJ/VPbvGue0GIWJj4uRsy1FPyOi7OcFjZLt+7jfNfJj6cA26duMY2LVytAiWclXXK/BPKDR8=|Chương 229: Kinh Đào Quyết tầng thứ chín;yD5g3Amvkyy8JSAUZg0RaSrlOCEDb5AASlhC7f9P8L8E/MUhOFjaghKAN5CuMLCrBVr2/CS0FmmD72qbspcObQefey+SXm1+KruWH30+tiJaW9lf3YlwLCFSk+7H+fOL7LJ+cIV1DZ9sKVxKLwJworOn+qNIrP9WvNrZUZ8S/y8=|Chương 230: Bất chợt tới hôn;GElUbe7a5KxwE7o8ifupTppTlI9UCrtyfH5HZzckuelG9mbVsQoJi70x4zSJD/myLkZSfdT912lsrrrx1jpdaWnUu+m+uAr2Ylk39SDvtQl4ZFm3bMcxKnlur6B6j1B3rktPUvrl/62D+CsR5+I+dPppySqyFM27Ar6RVXsGLLw=|Chương 231: Họa sát thân;BC/m5wXYguzuaLJyAlsSJEOXSpBrg0Go1eD4JA1GzrARRRwyFsfOWnJjiMqoW6MP06jtMtSmKSmsJGGXPdITOJ/b55NAxKyMeFQ+2p9Q3tJwMe0y8kiixHghZcjTSzn/xLRlbyFpMw2tonvQaI4Jw/+iJfkwv2TGQqcKkapdyt0=|Chương 232: Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ;rLWBNJXe59qL5ZvgJNKB+ofZoWSGmphP+ZhNu8mOBxLF0NvGiBQ5mUcRZALjRMsN7JgmGXlepUqOmlf2jghmD1rPk4oy5YI6vg8iyUIi6tMiQkod90AVPPLM/XdUgnw9Ku0WoD+4thwhlrDuBCgQmDKz5P5aLgkk4Sv8W5JZrZE=|Chương 233: Trừng phạt đúng tội;T6XEjiGV0jXMcJ5KusOD/PWeJP6erCCyHeKwXZsrXOTGd3lB5uINwUOyTQKewD/bLdwlAxRyg9/vRBup7HiHmSNNKtTJ4ONVepuSg+/OyLUcSxe0KNFaakAJmWWewpEiQFfPYhJuKEv8q2s+Ev+pE5xXCfdR/7bDIo1EVpnVmN0=|Chương 234: Bi ai;KQ3YaVDeur/EP4DccMjOd73nytQZm4oV0aePuYQlAUNf5swc1aRgKHTURAlkAh5I8uFUC6Cx1XuPnvASx/SXew1VwMSn0ejgiQlonCiqbsnrlyvDII3X4TG4pxb+KY87h/Or2Z2XPftisK989khFajEmAoaf2QkzIxmV3nrszxU=|Chương 235: Mỹ nữ giám đốc thỉnh cầu;sD7G9+h1qAmo77wWahRqzr/bmtkwJxf7KXNllhJJ+psaZDQ1nMwWYsQLbLEpYoAc2hpT/ce/keF/VEXT/8knpAvKtWNOK9rMYIlCmmN9GOFz1qwafSdUy8QwLgAQY6Zrza9uRPh16RKMKj4J75dq5OkitUSi+C7qAjGhyIM9dXI=|Chương 236: Ly hôn tiến hành lúc;ZHbXyyLQbIeKPZttbUpPgM+2LieHYzI/OymjYXGUW39wcKWPGsTn/8Y4DVUl1RT08ig96+3jnaP9IWz8He+zT7bW6+bAmNhTiHbuuDI4jFvl/TecGuheogkbDivB/J1K+4Gr2U9y1Vjd4QZ7bpBOoq0RXf+4w/ifhMNr/ng2qRA=|Chương 237: Cẩu nam nữ;TZFoGvzK3K9LFQj0VhL+7+jOMtPy5IvGIB7whhp2PyKPSOeJ0iDxjNYLkJldZl/lbMyMMZVhdcLJsKYuk654kVuk82STciSf2U/YRZ2qXFXxdKblM8wolhjoALKZW9RNKa/VwRyzRwQ1Gm0p0CX7cBl2bOMuGh6kfNnFyOXs11Q=|Chương 238: Buồn nôn bát phụ;JF39w9z6oWSyMguQSQpZ2MVzQKqDMf8b0fEFktKs8bXcCdmXN9EuspP70qOIDsKehMln9h/1s9YKmqIkre2RMjigUV0w8+P/l3qVYbaX2wwaaiE/t3DSWR943MMIscSiatqcJRBYXxx2UTnzrPSkt72z6sldnY8k521FPKpPrkY=|Chương 239: Giáo huấn bát phụ;utsRjT9+XkKGIPNg67W6SW27qlvH+J9k5yAjK4gTc/yHbAM7tbDp+HI/t6Rfyy2IK8RYWuXgz+yyohgtaPEXnJortoj8MKewSvSs35qi3177SsKzwBuYCBYArH+0Aj8S/BgcZGgrMHU0z1uSWMHNP0YOVTqgK68SWuJ2OuVYJ+c=|Chương 240: Cặn bã Từ Huy;ELlwbvKF0HeXHYYP3WgJ6WpILWMXMuqOpnEm7Jp/8iemdivqr3bHrrmOYpbbcXU7uitxPwNVP1fTBGchQxfoPHrPLh5ghj1EC7EnXwt3U0GWqFvQCNbCuOMMyS0/OhQz3bEhdudMgtEgOLeL6C1FIBCCkI5KpD+ZkwWnsHxo6II=|Chương 241: Ta chính là cố ý;+Et4eYrv7Wj4VIQvxdDDov5aIoI/V1Pi90otq6hsqFKItkBcpf+rRIzjn02KbsXJvI5PfMT9zNYEHQKv1IWVxrBSMQOlWeVfn9WSeWMlSo5bYGp28HPOLd+O80KHjrljrHPWEu6g55ojHK4fQNQGrlvLZmp9myBBt+DcAqHUypM=|Chương 242: Tô Hi điên cuồng;8shwj1JuMHXuwQfjqqBkaQvGW6RBKChYfh+XaJ0vDI+RkCHk5uPoQX0yAAoHGowW1h6LEF19WmpI/ny7Z77tYrS6Y5OpBPKsJLnWYUZA6G9BACsCnvLGMqykKbIz774eVNr1qhhws9kpEjr5dFz+aaVmp8EPwracEIUQvuKxBqU=|Chương 243: Làm sao lại thành tình nhân;gM5Jhv0gNNMiT4pn79zQBb21YbXeG2KJ4it2hrTwm2+SrYTbEhGbYtm8+v9U8htBwXkTui7tMevlInymoqSLEiJeHsXAUooUJctrkD++0fowimObOqjzBXQS85BJuEB3eUl3gfxpZvPoN3C39aYuoI3UZUy+Ao4eaq1gFzhJWdc=|Chương 244: Phiền phức đến cửa;yhxP7QA88lAV33Rj6YsTGStFR1z+O/E1N45pbaT/QRwoE9mjcFlYOubCWHlEhW+tjx2N+bzMMCjXuOUvk9zvRdjQ1wbVrVRrw1SWolXk1oeysJMxpC8Yfx8AFVuOJSg0BsfdGWTuDLhJpmuIOhJWRoMSHj8qghhyXJnW1nGO+tA=|Chương 245: Lý Đông Hoa;+WWR+uHP5vlv8TXhmmQ4xYPVvZri5UtJ5ByUJFSmb+6I07ztVShRqf5Gw8qI/V6t+OFyk7mIBEqER/ir/fhUiAQCzHy76KahlK6lwRQFx+6EZTPc1u/YC28kzVBLUhnpcecT3QH3mUCFCEjiQv9M42T8fQJtbcmWZvX9G0BjD04=|Chương 246: Tàn nhẫn yêu cầu;EqXilf4/R+10Tap1lyg/MC7gA1IT7uWFtKNvktEDnz6vZA4FJRTZ+ugdtqpWQkjrTHzAcXu89LtqDUi8JKmaazT2QgbCNbXbJEtWXsyoTeVFJxrKkqPTIpKSZlHI72Pc1rA9diYsJKx4mzkwcbqk2n8ISKaZTaPw87HrkuujNT4=|Chương 247: Thi Đại Hiên cường ngạnh tư thái;Cc1FZyIyTKiVchCMXf9ayJKnQrS3905GjDgUeNkl0/ci2k5UXkWoIcvxkc0bNIaK6ibh2dBNypTm2Dx3hut5TQ/KvKKyvdzY4xiNmE/VTFJYUSz5Sv33lW5iKeaGCwfvLGwt863C/JqGslkRFILP/xuX731/E5kAfLKFEzet+tE=|Chương 248: Thi tổng Bá khí;EK0C+1zzx+PF4HJH835P2G1pxKV5uC3ldRyCqRy+GRDyZfQlXNPMJK6zI6d1fLhJHE2Fw/zk9XKfy+3PTU7mnRnHdUg0nBXSppxqwCuAPFhHQHnPSUSZwWDAjlwRtVvqWar30SZSSK47BH1Bq19sy2y9yCxDA0mFYJQPAIxlPTI=|Chương 249: Tô giám đốc là ta tình nhân;vXMpbLoZZoK4YeDUm1Ntkz4slJn8KRWt7l3cYGiPx90ArJE3QxcnLWvHXsaN3ZHP9nDqNikLaY7UY2wUZLcSNMXNA0z1vElLU+yRzWJr65ncJkU++qwfUU9atu/7z8NnGb1OjQVYr3m3PCOTB3hJ/8OBAz91XsVE7N4VGaHl9QM=|Chương 250: Giúp Lăng Sương bắt buôn thuốc phiện đi;YD/nwYDf5cNRahmdo66n34P+N5iKlaM4dKzwZR056gF5p2OQd1VGm8p0+MQWti13eAizgrMQBrctvnep2Ngy8Re+MbPPVq702t5x8dxPxbXMmeTBw8VtWDnRvP8HNh7iRt6l/AOl1GZCEWVo2cj/PKMBXEtb2Q7mf3ilXnInbWY=|Chương 251: Buôn thuốc phiện bóng dáng;2bKEOhZ7CDu/W3e4lrsS6Qs0G+sQaD48rNXf0PimgHBE/dEC6leT6AgzPRlz9SYCqAMpGHGmoC5S55v6pGIVsAGse5ETUO3gNMiXQGeEfjHPwqgFjc+uYeXyBDOVy+VMH7oZCMmRq4kC6jVo9xpD0R0C5fCaUCdod0RH0lynMNk=|Chương 252: Kịch liệt đấu súng;DGTLya7fcfvXrfp8MLDfarUwLjeamMUAIXK0lnk9hqGSd7znYp9FX6hmVGn71PdCp55d5wpSCm0d9tZ0UuUajOMS7n2q4/kTk6o+5k9o1vRUq1qB3kCe7ZfOnDHW6CDJPDS9booGwnWEDWBTpGCvKUKDCMdsu6uS/JQ5W93tZqk=|Chương 253: Quỷ a;1v0b0cTKhGjf0EABhpEp0CMqUvpfALrJDo2NAEnO4no0oucbHJgQyYNC0DTxdcX4HXjQbQdE9IVDzprd2DiWPuBo35NC2f9heQ6GWUWcg2s+5P8f9UnlzNBHyYlBREdd+jz9e/lB+J4CHwsiNJFRVeHKR7smFy0IkyvHoN+Y3qs=|Chương 254: Họa sát thân ứng nghiệm;zQ5MMn9S/WjS7Lpcey4ebJxjtPTKkPprMpkQpqB2MkEITzuRNEZM0hw7NJ1grQ2VK0+v89Uzgu7kN5kNrw2z0ZCIVaLL+UAM4gDKFVJPUGwSNmRRJ5V1qACHdNtOCuFpKSNtfslQc9ZURn1aorc56oBY0dybaU7q68FtkNetjXM=|Chương 255: Phù Đồ xuất thủ;NUkteXb3t38U3ldtRg1f1cD/U8zK05csmdnd7O6rtbYok7ngeuusrwU0PvhFjIFhM6HISxGILoiCwWFaMW2OuFl17OpLAXD29KSlnLEtyG/tpTA63ah8FmN7LMYHyU5DE+a0smdxUuBdkPLSqVuvIc4+3V+bYUBQMSDgYIF7Usk=|Chương 256: Ngươi có thể gọi ta Lôi Phong;oI+jL0+afCS7vULSAVywVQupBRRbQyeJXdZrwkcCEb1ah3LilXGFG49EuO/i43cFQRPbTfUWzc9rrs8tdbFz/Er4ybcWnq4FTRwwNpg7b2hDiECd0C1iH2WK3lbl07GnaBTkA4YiW0eZnktfjF5XjBfzAX4Ny5maspVuyd+eH0k=|Chương 257: Nhạc Vân Bằng phiền phức;O0OkPNJqls3MKEILvT5x80uJOeT/Vhd6lDGuOwnlPAdwTxqx/xiIBIKkjOh4ikmMEsv5aB1wNXyi61df2ahYf6ljtBmE+XCqeqjy8/uCpZpgWyVJvNuFkti3l6FGkqlv66115dgCa5wQxSc2s208Xky+CfZQM53t9qxzWz2o4oo=|Chương 258: Lăng Sương dọn đi;I7/MWbaOu6D5d8BxbfLpvZeS83Gx2jTw8k9D5Vjk2TuukIGcvmGpj1kacCHKrohhkU62E7Qa27OH3YgtUTIXUvAND6GqIrLIASime44PNbVquOxq/F4yHgH/QICzMm8LLCAqmyCtzbNfdaWl4F4P4HwtS0cOy9WN49rRkV2KaoQ=|Chương 259: Nhạc Vân Bằng cầu cứu;p1y9Lrw/TU5mpVHLH0K3dk1V09SFbdIbE+S7qMf96VTheO+Uo5solbJPNpgfmHTlOH18OnlXjZty/DNLlYWOmabm3zxeKlAA1Ij+Mc0vk8JFWCXWWDEI/6SKXiEq0mbJ1T3idoyPNwUL26s+gdmRTKWcn4HZRgMP3AUConCgzNw=|Chương 260: Quỷ hồn quấn thân;XEF81o06GoafgHCoTnZU74UkHgUACMwWC7dAY0PcLDn0XM748n6prAyyG86MFW+FNsViiZWSfVnrRFCozZlOovYPvuMQMEsuMDQ6pVNF6egFzlDlU7azP/JC3gu+grW9wJ3834BUhc0pbPE7qfG4r4O0mRUBEhMFibFBq9B1ATI=|Chương 261: Khu quỷ;lWHhj6Ongw7MW+UdDXHkLCaGexKhAB92x2b5ieOS4uUSdMBcptG/Os5sxEMRDZYvMo5I1gyxBS84Xe1GD6rb2WT2XhI8VZ9L9wTLuj1JaGSs0YHqlidNqdQnuGePM8a+wpNz765TCgy6A/bel+Xtf4yE+XLhJ1ZPdzQrYHO+UR0=|Chương 262: Dạ Xoa Thức Thần;XMniCEZBCeJbzOFXUkOHb1RacTaLUVau0TupeCq0iNjOP2IghxwQgZha1b5MNouGk//rq1M3ct3AhKvg1ab1QvJ1wg0Q/E74cjR1FFSlQamVwKMO5Wzc3Ri/x7GbMCEegbxAf35c9RIm/DszDNfiEupgySrMg/gdbg8j7zkiVuQ=|Chương 263: Thả dây dài câu cá lớn;9Fz/3gqz5s1Srrn6AtdT1zk0+PaDrIPEQ/sHb2xKMn+5qoisfC73RsXuZCE45ncV1gKWPmM+ZVRfH7E4vmZT4qrQ82gnTFUSPaHIUGE553xvH/Bmd+Lu/7KhwyS7dBPzBqcCun5IJ0LllTJh8N0ofFJMihuLYvaQM1joUjZeI8c=|Chương 264: Tiểu đốn ngộ;t59vkgfEIuDNd3p2J9JusHttKPnFx49DKF/1LJMvcB5vKUwJzbhoHKi2tdYZmHfRzKqTUOpN70iy1Py3S/3OCIYvdNkJ8J1B1ii/vR1BIaXfYfC16FYEh15+vaBr3efmWhii/To71RAefxEZS4IiPkSgnXXfsthwRCfnMgDDABE=|Chương 265: Âm Dương Sư Sakura Onmyouji;TWWzylJUgGqdUiqNOfAdIy/QB06sdNN88K6G8wcf8mZ9D3bBT9mvNOa9wY1lD0kyi8RFq0vWJRRY2ZYzzxPFt7QUXLfsAvJv6OXoK+O8K7P8LGEZuusF5Uhtwai9csLJHh2ZJhqa6Jz7DEnvbQomjhIxr7ybR7Sojpt2d4hggZ4=|Chương 266: Xuất phát Hoa Hạ;ZNYh9jf3u02se6n40587eQG10emrSeGU0wcJ6C6kwTrYhaTdKERZY0KDtruk7om+vDJ8LWEHWbNYvFZbewzeRo9nZwA38dloq9fCLIIoMX38x6jvS6Ehymeo7XY2AM3qbRTvJ5KwTW3Xj5sLUzJoYFupRt+YyRJ/HXr3AaYlMGk=|Chương 267: Không nhà để về;nislN/mwipyOAJCyxOMgm5ARs8KW1Vsp7wx6ACF+lYludnbpvlVx/2ja+FbBZxTYY4QnVs+2eUGszGfv7BEiMXtmd7f3x+GoSNfOT7Ty1SuvaMJgHlaKdPuKDWiM3iWI/P1WH4uMJ+XE8L0FNfCBJpeGFKJVDBL9Tkgeh7Ps4LY=|Chương 268: Thưởng thức dây chuyền đâu?;OFzhAWMUjhurK++th2QZmO4DHj0DgFoOIyyaV3J/UgjRQB+zNdnbY+7RgKn5xGo99cX8y/n9li3WhgdmOoFKxAvRn4hJ/KNpYa+S28wi2yc9ZpkFRmwwVzl3/i5qv6WIGim0pkr/U0wATDN4FX4HAgDePYIf33nUGV5IgRZVqII=|Chương 269: Mặc Tiểu Yên muốn ở chung;BQ0QAL3FVsU6kfMWXI7Il3HFdBl+jjXQzOeuJRedcSTIfTeGgUnd0CKRG6qt9RfpAxQ+dUSBldx+cn/5HEQ34HZehQ93SDtkzytwbxZRceQhJ6149J+BTkK3jtwgMVF8g1/e6pUNQEQvd/LdGI+2yBowSdjoVAyQfb3Mnpn8+is=|Chương 270: Ở chung đêm thứ nhất;fIbenEclGZgZosemvXxDQyxsodv7C5HiANU3/33emJVSdNx1rR+++DqwpaCx7qCWwicGa2fGqpdBvua6nNqPz2GDpFPRKaqVKqPqcLhfEoVdJuZ0IyQNIZM0F2flJBG+jSu6lxTo2W0AXWYt3NUH92WjAWpWUaUOc2cFBCTOxWg=|Chương 271: Phòng tắm dòm thơm;F1AiGa+HuMCOaMAXBb250QFaohn0fAZ8X0o6B4CAvjjC3LVYXa0AgM5kuNtcL7ceAIqqoOjh2ER3ZCjoH6SrczfkFe4r0u+0yMwIOLxQohE4xZYYwNtjhvVLFuhJS3pUy8cRJHvTHPBrR34kYAsk/v4BeUeZ/IlqDD8oFV4Ls78=|Chương 272: Kém chút tẩu hỏa nhập ma;mv/nSpV6y0mm5v6Erf0xzExURo2FCz/Br31gQHPdS3XJCjrka4mua3w5z9V8bVnEVw93MeT045R6DckK6LSRrCFtforyaQ58RTsVRhoXasysQWUdYY617JS+zqTVD7l/3YCnaWWeAwWR62Ww3ef/nZkGam7E+mEj22QfioFEu4w=|Chương 273: Tâm hỏng Diệp Phù Đồ;xtp5LhzaWPlfAQ5UciSU5ri6ly+fqajxEjlHJ9AwPC+JnThjY2dmA/FVtDZaUqDt+LQTHdJkrJ7T31KFoOfu6z1QCM8Tbv+iPnTt5dTX/eSoJC1xtSkNficlyaPl+hungC0PbRXpEMn6m+0xw/daNfsG6eDOe9nS+04J1t2XFjQ=|Chương 274: Kẻ đồi bại ước hẹn;xRvk7Hh7K+JCuXMN+qzCIYEWJls/48KmC5T58tZu/QHOZ58UG6YBd3vjbh2Q8nsycgdJU+mGmgZ5HoTQqtQTbg0OiYq+x5XSvGovLXoSTZ4J2JQzXY6kOBpFdFx/86UIH3wILWSZSSJ6dh7q2Pwt5sQXwkhbp6ZsYH49St0QAOg=|Chương 275: Giáo huấn kẻ đồi bại;+pj2a9PGlF161saaq4SsgLhFY4R6224Q5KXnjyMGSxH4AfXVMX9RY5Phd4W5ivXeMDganJ+bc4LWl4zkz4YQKOhrSXvbYR2G2InMf+wOJOqK3FHVDIJ4P98wYwmj1249vELh7aYEBYDuIdHlmbwfOEMufmIwKD4G3OSx/p4B4fg=|Chương 276: Kẻ đồi bại dỗ ngon dỗ ngọt;eOx1JOXSyis9TyGeLffF0dgJqcxo91EjorXzOXuhsnNYT98i5GcwrpWQqAInavpVxWftD5Zn7URYHuSrma4xnKODgqTt67JnSzUGHAI1U/ZUoPB9zVipe6hABOIYQu1p4EDU5gacnu1gs07t2rzsYB7leCCaIUV8/keAWzwJnUE=|Chương 277: Mẫu Bạo Long xuất hiện;y0OZ5xpOxpmhDnUnnw46sCJiI2+c2UoDm62YXLoT4Ikz7fm55Ja616AeMheW7Vql1/YLJi60Xt4WDKRU8bR8kt++5eA5jZseJH0H60HFuuyYCN2TB96bb8dFFQy5aavIE5sIPMKOokhk2ENL3Q9hDRz/aP3Uc7kxMLeZitpS/60=|Chương 278: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn;dSa6btJXsZwVfll9wCfcvez4XEcjCchICjFy4yUeoM1qpime2xGf225lJGNFkRzvypRNSjUEHQnATMsR6JT3pQY1txNUG1t4KkndniHlHr6/lfUXJxihG0OKy7SylYuNsQoOhbbBg1EBRSR7ocKAqtEhH5f4b6Y/LwcvY0bvx0Y=|Chương 279: Hiền thê lương mẫu Mặc Tiểu Yên;GZ8tpcnCnKxgEOVHLgiwULDPaO3B6S+7j1Qgm8XH7RtXnhVALFgaMOqfA6EX436DVp97A8oneI/X9QqVxzOp5LF00ZjwxRi8AcF+V7yEf1x038oWHHo+U/2+IyKOuEuXwV/q2fSSBRpM9i2a3balnWO1c6CxvfD+UWqNsrMAFN4=|Chương 280: Diệp thần côn;0HyLpxqiAFSpwIHRGn9lG6F/BdCvOxI7tvH87G3wmHI/QY+o47m0spRAkU5pXdC9yV2R9wMALhYxVPKQ9upgWrcKa2r4lgSJbVFIMUFz0ohIni0zOZzLnoF7TjuK4RYLzgToguIqEEJD/5iW1xXxw08mkwmaly9YmMolTBF1o0A=|Chương 281: Biến thái Diệp Phù Đồ;/WsEdW+r0vn4ROpcMiIKGucmtsp5pQQB2srMEPPzmiVoK0WyEuaRvWXSd2JV8+JmxuGd3Tx+omOtMQU1iPN6lbYat4UNUZm9pgUYlYjFlUgZsiXZZsDgi3nMB99tNpY2Z1rMxRdM0C4hBhlTmkODlmIwKbWTgKbQlQEjsFJmz6Y=|Chương 282: Lăng Sương lên ti vi;66zKUrvf/zdJNo412gi4kS4qVEXRxZzKdTTbAlipphWqh3As4zCAeKh8F5RnqWjsJdfm15VJvcc+hB/E/XBI3nPDKz+ORdagSFHtid0sV6KkhzPOFgDw28J7LW5B7WFqPCi0Kg6GRq7e3WrQm39MZqrPbNtWWP9vej2pHO9rygs=|Chương 283: Công lao bị cướp;q9XrrbvKLF6C/+zKuxGaRRbHlqhJ6SaIkUJxPyqIdt2Gr8orpsM+AUkf6g6a0xGTRdi0kIHsOdzH5o66dG8LwHKg1tZCXN+QNCFXEXBacUaMQoX01qB62fvn8Yf3N17UjPGQO6Sz1UbmlvtsXJeTLYhpAnDF/9w2slSV+77zxoc=|Chương 284: Ngẫu nhiên gặp bạn học cũ;0/AyeWlv5PViIpSWoEO11/IlavsgAQD2wmY0DM/axbEOG4WyTXS6utm85I6I/0bvvu7Owlvq//ybX5m0iKjVk1bGJfPFbehuRn7RqZgBkavvw2OxwUuVcjDyJePW1S0W+TPn8BYBT4UYKHgIeXpkfpWIvTkag3VUv8ttrLLtEHQ=|Chương 285: Vương Đại Hải;ZVGlabDLZqnR5g/LbVuNq8GkFwYFTzwHHw/3B385+uyTiBL0z9OC/QdZMf8TBvy165EEU1Z+a3hPx9CpG+kzfT08/VUiynzh3Sf0FfR5X2u/VOVULZKsOxjAwG/hVj10Ng4JmNpJ6MSeIm2i+JjVdsvqX0gkDluR7s/KBMNN2/Y=|Chương 286: Làm người muốn có nhãn lực;Z0teiDD8PtsPN37WErrz2Zp5TvZBqZScLXWGWX4rHGRaOsoa7ho6QdzMWqWg5P0tkAIbLJN1DHMuh1VwgjHDmbu3lvXpZbeGMl1Nu5zZa6X080oFq5O8rADLwinsr9gmqtC1SFkr0iaSnCiPsWO52NCgVXkAe8kpX2kmGPiirTI=|Chương 287: Ngươi ngốc hay không ngốc a;H5peQ3h08wggmSNT4VY3BwziWKPb+zKSEoJZJH72eqGmBGb9DxCbQxzaAMB8LvWPGj7E5F5GbBBIOGWB/zGOCrcp9Hzvh9ZEEYnXCjTjwxSsjWV8HlRQVaOdwU2h002ZfYlzHjc8ZayEbK5Q3xKj/NX7Xg/mER4wZXa5sXW0wec=|Chương 288: Xấu xí sắc mặt;MhTrcGLWHEAVoo3sdiIPXqweKJ04Z9EsAmoOTzboNZzcVvLhlanPFD4mzYYWnRJJBMbVRYgaFyHB/zS/gdhqna/dexAZ5IckvY8ICHFZv5dmSwOI9Ji21LG/7dWuD17rIdClPFFE41qHQH793f6tyPnRbA9/i1hdmBBCWxQQ/bM=|Chương 289: Nhạc Đổng điện thoại;b1onM2eA0Wmv+//IAU5mlKW8/m/cRfp0WH3psoNvkXEtfL3mbmlE0XcuzTetaM12Rpoa6WAqPf7nE5fsmo1NeCaG9j8lrE/YG5gpukWjmAMcoRWH3TP/LkMNIxXraACqnqDH+iiEK3j+gJ4qybe/YZIcVV3LgrVtWrgX4wtxU/s=|Chương 290: Mặt trắng nhỏ nguyên lai là cao phú soái;dHSmpvSsvbMzGJ1txhMwCuDkjAZ2BE/IU7I4qi65U/DzQqQtvj/L5pYTNeO8pMXbLJIkl1N6EIXFjN/PeTxd9sig2EV9Me/e+TBxGgq8GcDCGgIOBUcJNeLgC7fqJ0h1eCtCnpl6SNDfwz3JQtLnV2ftyJN4i41wUtrypoAFkzk=|Chương 291: Hắn là ngươi không thể trêu vào;wKHUjlhTs3szcHcNoPxVQGKMIksbW04utGSaTZ7ehewGGA3fneIIg6Dy3mqLBAHGb+Ucvyx/MqiTcqBiuMU4SPfqD4WeKlqGwxDAtrBdfLPeZqyCPxqOmdZB2q13mxDxMS3EdMuhKOzebXvdfGQfK0I1z7Y3aNKLrn0hNL/4h98=|Chương 292: Nam nhân đều dạng này;F4Q9SeocRBOvwYUlBGEw1nsHaK1ss2auhMfHGcWHptAfDtOJxOoLM0USixk20OLzQ6E0EttxVoDBMI6N67pm7n7WcfYkmvA5hsmM30H/PksNyrNPRGqeGG1AOJ9UhCqEzmkc6dNL/yGHuCChUdpnyNelPKRv6Tzh4bHNbpzy190=|Chương 293: Mua tất chân;hONdBG5L3OcRkOc1f0mXA0Ie3bWJ+Ff5wJx3lnhQ1hg568uoxfOgDiMG+CfCrQe+SAlQz4NccE6O5ZjzNBDn2MsMwRuHDwBhmlFAlTFR7iD8EQoXm0DHdbTt04Kj8/LseP+tIPLDwF34iQoQvOi1ko6BoY13QslWMsTeG317XVY=|Chương 294: Tiết Mai Yên phúc lợi;qW2Zqrk0+At59uKQci38TAPm/1EVK2oaMaLeQjYy2Uy2j7/vKOtus/n6ws6MUQ+WSlESU5pn2BBK+fVgeZQ3jTVQOU9GaabE6GDDjd3Q9j+xe09g/edvHbnegjqKFHSay+PDotwBwDxritpbR0hCJINTleDDqwJyYgRUcAOlLfg=|Chương 295: Thi Đại Hiên phiền não;W4oWS77jmVJavvPPKwh5nn25XkQQxC3hgMtW32G9pKNU+oKZ2WfLYh6nEbTnd/AEdalVpb/IEE1/hg7PmnTlrnM1fom0rmtOiRnIx4gW/yBU1spJJUvssePJPebpZ5novPhbm3T+7jrv/DJmb6e8BaMc7g4g2qt9bgSNS4uzb6U=|Chương 296: Mặc Tiểu Yên bằng hữu;pnRvr/pQrlNvXPHnC634l24DGZrwg2pskFcN1nf5sclvwao93COASZMXMVyCu2ZSLSslN69qvT41wDtzRYjQRh397nJDptXADW6Tuzpf3coIEp9qXkefP2vEo9nD2IqmKClfvwNQB1xfsZAn7oC5GxIuExeS8k3AXm3mhOv0GkU=|Chương 297: Mỹ thực tranh đoạt chiến;2S52LrkZ/Rfh6zoZQd0Nrnj5YRaiMJ4Kn/A0E3HU9P2qGUWxvnY7S/4MltCkhDjpnlQ0tvFERKtyJuv9g7txdr6CQ9TBp3S0p7EE6QTkcnajbVBCBzQ3zM5jnI8dQQ0f002WtAUQS1zhPkigi69xWP11RSBllvWE70sd8wfC0y4=|Chương 298: Lại đoán mệnh;ULMDFpgKLDaeBgMu/oxAyZg3LsmTXm80MnP3ErI+cX/1+Jn1erevn6XklqAz3LSDuxX1t9F1AT2lKKNQI+ptqU3CEVaG0ZUNxvonKu4lYtGIXGrKS/EVlw/68gtL0s/x4hePvP/Hbhzd7+eBn6LjX+eW/i35XUZmZXEIMtR38/M=|Chương 299: Nhật Bản đột kích;cQLHzQF1A4s2GpOrHE67umP6HeV1TSIeXIEF5Ehvyb5eg8ftMK/60qyme2fw0kw5vDjgUzF/xFoE29LKJs0/m93lvL/AEyZRiVh3iAYWkpK0UUCpZ2GK2r303dxFKShL/4CUNOAfxBXCyjhB5pzlI421RpwZ3V51U0u4MMwzNZw=|Chương 300: Bắt đầu thấy Âm Dương Sư;RboWSlnN5jB1Tw/DCUvyScapfTYHsfT5LG7eJx10NwC71Zf8N6CfROIhYFaszchOX2Q3WiL1TTXCLvf4rak+KSsX/lcMPGSLsrFQpgKIRjWSn39+zf9eEZW5irkB5p5lgTOHpz2tDy8p3J37dzQjfhWc1EwAQWCtAQwqMdwl6bs=|Chương 301: Một chân đá chết;Xau8hPPgehTfxe7T/5F/nLreSv794BWmuviqt+nX1uL49rituRt2rJsMKNIN13cZaRBftAmJ6bVpd/RgCGY4TNT9dQWAY1me7GWRAXvtZg6XPZY66f+L7QhPVGyKrvbDf7GYfY5Z22n0R4VEbAPZTZCliFfctv+/N2P7eCTErsg=|Chương 302: Đấu pháp;LOFIyyaK0iRfYyxdQOGkXtBppG1cDYTgTuko9pvUbG0CBMEGuqu77eYDRfwwuEY3PgTcb5lnYUraOWVM0CQ8SlRgb3JJqF7bdFP5WnuSfzoojufI9Jm9DYEbYUaXNJFpwxPHjTLOLTvf1p7g5K6oxFfv4yOCPhj4f+R8glFRw+c=|Chương 303: Oda Nobunaga;x2EM11J/hHHQwYAW0ktiFv/TfN1hSsmThle/S2Uhf3HE3jBMtHm65XbWHTASkYLLiEk1xQLWHbRBxT68VURCeoeDgAL79sXHRSMi+lFnbESlmAoGCXV2hTZ/wUZ24KU1dNMX8g4sDcT6omygR+VthLfJSnHPxcvFn29PTBFpyik=|Chương 304: Một bàn tay hô chết;380vkl9zJqrrQ6QcIgBVL8S2N6lZvb5+uRXT91HD64hDoi/7OdVD/NK3SrwtG/XjhezAh4G/Qg++acWh9MKj3SW90JlnHHQ6sjNJvRCTZt7b7Lt/DqzQ0DvvDL2P7RYzOUUf8wUljvEl+DQbV4lcBrzbDjXDQdBrAkkLoiH5AwU=|Chương 305: Lại thu Huyết Nô;4oi18uYm7t/4sBGLPUTbUamcemstOAWpI0tiufhrMU+jtz21PWhubr4HJ6Ms/3KMSQBnKAqsZ7MKRBPeWUNt9T73BLnaKbFds14JjVRNhiKfZYJTS30pNLGK0qVDv2ixcJqz9/PaZla/gr0R1O3zt2YbUgKI1LJBB2WvdpnanTw=|Chương 306: Ban thưởng;Il52mQ8992XTLtoust+0o1/td1yMLtvYc1IY2mFfzlrGzP0lPrfezkrg1U0I70bIlnK305vlRIQrsad/KeLngk9WEMTZe/rhbLNwPT+f4d2jNjR4LlouxuWXF7Iflu+ev1MWcJhOyWJcOJX9byMXsIKRY7IwzaszVEv5XzR46CE=|Chương 307: Nhạc Vân Bằng hạnh phúc;LcDAfo6CITpaGmIneLpez1+vFOh5EUEwS3qM6NaD3tZcuDJlCqUrGsDoU0ysc7ERmyWxeg7wWC0KNvuNwiv+hjsLDP4Kj9MQ0urljD+J0FWyRA2AgA6jUksdD57h6UZWuKlRZf546u62MFtA2yKcoV68oN3Toj+6R1rRLKjlNnM=|Chương 308: Nhật Bản kiểu tắm rửa;079yUhMAP4F+x6cEpRrW5QS4pTy07bEflvtd8OMiBgIkZxXRjpgqmw491ruxtomCev8+m1bD4nXq1/dSJ+WsBoKtpj5dQEkDeInMNy1WMJ4TO8GhG9iljsjfQqqwVgsH/fg+EAZy9f83VrEoupc2OOLwMuUIxLcoByHpt+7NWpE=|Chương 309: Biển số xe có vấn đề;eCYnwCzT6bEEI+1LypSBBM/cjNkKOoUTKYGErUHL9Fd8pF4MIxhaqRuRd4V8gMwTuWVYlAkIHs9m97x+tVQs7I509N93TUwcughYi87G1trbmLUH190d5zjTvyja7b0d0bJCJXeK2F1IwHthQQXAsgWeqdHHRNl7/3ZcHqHqLjo=|Chương 310: Biển số xe phong ba;egmIQcKRYn1yxgiPJzV4UaGkB6CY6bbxCznE+uxVh3MY+wAuFVtK803JhSJEOEKJt36KIIuaqRO7t3x8p4MrLiHKc4uuza5aeCotPo9/tCxODuFAllnFgcDh7kLk8B6lHEM7xubJU3TDR/N+TuLVZLjS4jZYT5gGeQZNgP6USAk=|Chương 311: Ồn ào Trương đồn phó;XLptZ87UjXnfWMCLmp3FunN7tYl4/Vb/ktR1G4YsRnurAZbSz/gq6xkK0BeYdvwlbc+S0PGFj0ab21YH+oEqRHCMkgLWumHEyGP0BEJvvE4my6KRjGiFIuQKjrLdTwq/nw8sFfQaWyzV3pbgXbUJd+/sxFRWu1UkaLzIHaHtt4o=|Chương 312: Khổ cực;Sg1TC67p/xybxJB+kUv9h8LVEL4zuLkv0UYOn7T8wA+cycTvJn2QVpEfpYKkDNe6+Vq83N6KgDTha1UkoBEP3aPenPN9UQAHx3nFX/gZf/UfVkX7PhpbZeFC7QcGC3QGt8PIjQcLLTSz9LXGYgKqF1k4N3eo7eQ2wLxog4y3L1A=|Chương 313: Hắn là ai;wwRhtSzRAoV1DHpLxKF6NbgWt075K2r/w0jh9bwIBWeX5DUBiQWjHFpoSZed0kXNHaIVU4STh1UINwXHxE97aVBsTXaBijc9Iz/EPLCzJASAILyDY713o7U68k+si4804s1b48xbjQtkMxcnFhvks+MK2rCa5QKicsvtrkoUmF8=|Chương 314: Lăng Sương trở về;2tKh3Py2KvWjy6ZwqPv6aVFraai1HLgOuUjkZAUSJE7hFMhYuVabWVU8SQj0/4L99bgWTohZsaeqKlFmoqVlCvr1Z9dqOrMW3xP3dvdDb78AA8RVxQ6fEWAPovQTiC+AlEHB5GJcvBVlvXpP8V3r6KRSCOl24zLgykbHKAPbeH4=|Chương 315: Hai nữ đối chọi gay gắt;Yzb3DgcLvaBDtrLbLO6g/4JmTEz53nj8JRsuO8yF5jPygeZ5rd9mHDv5DSWT68F1f3r8c8hB3Y4rbY3EXylf68QysBjk4U+qHUYUVR8P4b6bYqYE8HpDxBAQv6yVlkUsbjHCCgCO2sdp9yq6FGdl1a4pVcb3t8D59xHd7Gakvk0=|Chương 316: Ngư ông đắc lợi a;uY58S9YknbwomHMcSkSao1YKlF+24lM1ZlAAbhvWx9edORPphVn0NXQIHAAOUbPRjHurVcsyMs7B7HG4J41e5qsdyxuNT6rqcnjzV3vNEMZCEZQ7bShAwnH3tgJ0QqXduFyyJ0ABLPIAlAzunjURiNnbb87z5jP/8Poe1+Fnecc=|Chương 317: Cái kia tranh giành nhất định phải tranh giành;jIrLJZ++7piLUc4vJpiYesdbNmJW8tKkQ78teeBxCLKEq4PA2Kf+87LdkVTIF/J9x1/qeuw0zT7oRTIQZaV4DaEoCAYaNz5dXaMaxFPpFH6dFhqH9zs4M3/MpVPb364pza7vQ6s4NUvg5hFeRxLP4XP5t++QSca5U0wOWT15hq0=|Chương 318: Ngưu Vân Phi;uTD7NdXFXvF6vXyidWEEyXhgkCZU13LL7oih8xOUiQzx7KSh7oFGBbTj55AF+2N03f1y2aKKyLCLVDOUcJPvmEBJYvgYHX1zitCZTSQ2qXrmtymaZaPeVGPTE4F5msF3Mwjw7lauIOmT0tVWj9r2iG1uv5X6nmzMglyZ4EdDI4w=|Chương 319: Trêu đùa Ngưu Vân Phi;PgixpVrch7/hdfsxkv/2jiljetP9zwDVRLHLgH78L/P6T1zc0i0zz+Fx4Ma3TJBjeneQBrthsVDnvO777brX94RFFg1+gTbojvq9H0kYJs36P8aCoWL2GBlRA7lbTeBWsxa1FZDgyi9UG/GRugqolULL6iSQKVxNhdoLv3j1sLU=|Chương 320: Ta còn thực sự không tin;GO1eYorp0uTHu9737ubqmRMp+WR72WIp3Zw91WDWIEhV2kEpSTpcBl472pTM//XdsX4eRjNOF7ue2EFl3xNXl8OFnGOCUBr6AxcVoF89c40GIHrbayOsi1/1TfLbFCM7HH3vVVIUtUD5WbnK9L2e77JwK0RDtrL7Sw36AfMiAZc=|Chương 321: Ngươi xác định hắn có tư cách sao;6MgE9dG5jx532selmmwJXkFI4ts7eW4xmEo7AMJpQ2akNknCqJjE5DjenrOPKptsCcNE6Ml7cbvsE6YwrXhUy0jNKv7dMsGmd3TWD0Pz4SSU1axID61ebqsrC4WJFEX8GtZ9Kf9SoZfewBfX0UMYcM2/qT6AZ+xwQ9gCPiSlvMs=|Chương 322: Trong truyền thuyết thẻ vàng;ZM9Hq3ziLZKuMBSztTm/uma6nGLnQUZ1wXRvcZGNKwRIKElxwGhq4VNNSGkVzS2sCSg+Ui0bCFw07rYJygoanLJR5oo72DO0W8jzKmbNM1Vz/Fx+uiv2usfaiRL8z8KNcn1/RpyoQ8u8sOYkc5u/M9giS16DZe6SlN3iJsORiw8=|Chương 323: Ngươi thế nào không lên trời đâu?;AgaGBHa5OJTBYcqIknJM6D8MV2T9d4rIK6Q+T/HySieviHt6D4AUiq5U6s0W2RLsFS03aMNQtDdYa0tKviuXa+91kpYzqoKf4SueUxt6J90XUe6FBs0mCeZBIadtm5LEdWjF99utu1t9YD4o6kwEC19FIrbFsi1nrblwLM1TrNg=|Chương 324: Lăng Sương lo lắng;eBG0qS7pkCfBtHCqznTWWNN140KoGG9g4zxYo3NScMC8BiEiNw4TzQYhaf8i1338CAf3qNcqsIdUet6Q2jhDcdoZQIoOJvCISB69scXoJAT1DkX7AltqQpxJymzTV/1mplg+rSHzmosKiQ8xNs5sHsU0LEJQ6+P12kpsSxWtiRY=|Chương 325: Ta là Đèn Thần a;Vp+hmlc5XOqzpE7cY4EKV/0EYj9mh42mGN8fKk2viOHa8gt8OUjwe/Ul0RUyIwZepF7aPZhm7+wyT5z4rUPpm/OeTN6tfLJsmKE22OJfKbrHnUQOI/WwMP61MQNMYa6o67b7vLLEwDr1v1OXxhCS4qcEeDYh1HsZBIJYVHJNp3E=|Chương 326: Trả thù đến;RWwykxDDjOjGVGxgU5ePnNA4bfVgiIo5exLzIV8NQlNdZKxnEby7eq51FSfZ904GzwisAZVdlfMRmY7QCgPX92P1cS4amxwyhg6RXZUBtgVUcemSwodyuPC9FloFLqaYEulS+DkHVCcxls7jskVK/nBw3noBAaLCoGBqMNAQ170=|Chương 327: Lăng Sương ủy khuất;Ib5mbpUUoPo7BT2/wRek06MtRFgaH32OYW3nQFhPzcWckKdFtxSxwHGMrxKtxG+1Iv0LVtUdukkIo2db0RR6eXdo+7TcNmdJipUAJHPD3ZqpgboW9c8h5atosTDWqHcEXBQCq889aS7MNP0fpaFwiRAEQqqhBTwhoYjgmLi8+NE=|Chương 328: Đắc tội không nổi người;4wnT2RJg4/3wRx7HkI3LphLk6CVaI/2ejOxcmW162EY0zSaQn1F22JgToh9VkkeH9Po4OG1tOG5fJH+V5Qte1/vTP+6SOj2Onz1OzC6VNzBTxJ5tA/Rpj92Dlf3IRff3ZKI1OR5GFbz2I1iL74ftwKbDgzDTgd1vIwsSG9OUxvE=|Chương 329: Lăng Sương muốn thăng chức;X1fR5PqBzcfTnz7kPBcUXtMY2WYDSbGuWy0YYMP7xCmMC1Oylx5vJA//DVvdMe1XH8LeLCEy0MTjnYrkTKx3K6sObOXf37yeSRvNXN8X/nc4lQJy9SDuwv19EQDxd1Utq17fjEGnNBx98aZrqydZmmG+YskI9FUKmTqqXQElzU0=|Chương 330: Sở cục trưởng giá lâm;Z7IOuwvd0DkRnkzIQWe5ZaP2DA9HhWPT2o7dy/6uXc2M6RubYN69QKVSckZYqgsQkZ5N2o5DWICYR2XeE2zyVfI0Ejf2SDTpiCcX0J3PDmSu5P+nv8+w4mA86nS72GNRB9akBUfLeDG3Z5v1TKl/W7wsrParU/xhXBzha2pv//w=|Chương 331: Kỳ quái Sở cục trưởng;O6qL8mAkOnpB5ZlUZ4/epsbAEZJcIptP0XiyG7HcvC/BqhyIcm4ho118z1QOMa8JSvm9VFO89IN7ZR+nOjuacmr6HZ9wIZ5Lgfziw3bAQZ/IXK4e3u7mLA3lBFdAZhAJMkV9v0SREoKt2lgPmKcUczCMJt8fzDSQx45HoczrRbI=|Chương 332: Thật thăng chức;YjaUH9AGuxn/BMpZ10t+oIaaQ5VyQ1r4xh/C4hv/0FpW6HyLfa4eAuKkWj4GQhF8+tO5bOfRvV+EoUayNTbPTly+0itNzDo+RgzzIrKWICqUD2HZwnDNsK3d8Bz2iZT6E+fmj7pnhqiKjxEb0jEgVDMTEJVlz6g3DUXjPL3DS68=|Chương 333: Cổ Thông đường phố;2r+OyMEKmu+GcgNCbWUSPuNrFgljtsYITYx3Z6vE4ucgcM3QCNGCEKqJ0qiJ5CyxtFgh13Y+wfcu+qqDCyxv7fi304LfvDV2l6k2dLCpB9uvq2HgU4WZcrwq9JAjIKRcwzxTcAMnfZljyS3hZDZq39iear3m6KA2K5BBG7fKyVA=|Chương 334: Nhặt nhạnh chỗ tốt;3Th/b8WjDhsqDwDrZIbA7n5kpM07dgUoRyspU4hfR3Kp8bNfP3ILpG6sFXWpfB0qslk+NgU3UtadWNzB6ZuEFHM4HkHGEuAxBWX2akRo1ZWYXwquAhL1yB4fIHLu8B+Sjk/Rrxm3y0QkPsX2CoKd9Vr6KpOwwhpYUa0H57aiREs=|Chương 335: Thần bí nam nữ;IaBes8AmTwSdAstFjbJQR7kvWCotDgdpHYtipotCyhjZBYsE/M295Tbz3jLSCQNDvbO3cCaRsz3nCyzgGlSLlvrge05NInO8eO+oj3fHanJFDyRXszpzcwKCeGD5PeCx+MylSIBoC4s6+EKVp8OIIN8wWrrFC3fv0qA58K/js3c=|Chương 336: Giá trên trời kiếm gỗ;v5zf25y+j/EMvDNi+tWd6jt6GH32Aa+LDEQDrNkPgACLXWSR2v3RH2LtgP/r2a4Gb/vUy5dZADI3B/3rE0JdXXKJcia1dgbXERbCoqoBbKJ7CDilGkynAvlVvexSiHmFXP8hRxSH4hQPXOLL/tUFGvNX5XWlPBXIZWZgLPnD2Wc=|Chương 337: Liễu Bảo Nhi cùng Giang Phàm;37PGoLxRBaePELnxRBm3GUhLv+13R+op04Zk6LdJZfgSgoS05SVdrnjt/zJGdHZJVkX9pGahh3lHYJht8SVW2Rv9M80VvSXeDFQ/9sg1sV51POjt8ATtvh1mnzij634qnAFCHWrGMBxog6F25US6VP/8ZYZlbgoZXvhnZguwkIQ=|Chương 338: Đoạt bảo kế hoạch;X7Y00LVzulLHXMLVCqauMKdpKwNLDy3J9FQauBLmYrG9fRPAS/9vRdJsQ6/v+LSbLtITnaRKuh7spQYKkFBGEuARrZYEJ/Dla2WclmI1rlFVTaCPs9IQYci7ow83U8KJO/eZ6X27AZojKinn7vKiH3NQe7b6OIxHyshrN4y6Rt0=|Chương 339: Kiếm bộn;gCsiJPuNA8W5rfa6uQNA4GofAJn+SPHT+lcAjvOR+NjKuxDiyK49wwP52xCHdpZpnTq1IrU0Gq7QnGZ7RcpgcQpNOJZ54sDPfOW9NWGswIY3iXxrEm1h6i12AF7P2S11DsJQlZRtvmvgfCtg5JC0c/NM8qmKKAMAYqU5ouiuHes=|Chương 340: Lôi Uyên Kiếm;jaALmtciD6R9MFdgPW+EC4ETqwGRTwjNWHLWiETCg2xdYBC5AuB3nB8Nyf2qiSLaxnB2A0LVyn7yv5I3gedilrtW2nX+ysOvC5acByU+VSsvoVWPMNWGA6abzbQYBTCWupikGc83A6h6EFcl7fpqOkdwqQI5HJMQaShkzIAkdlk=|Chương 341: Tông xe sự kiện;fpjjBicqIultIVkFZFvvTA5c49j8mG1TG4WkSy7F05vyAdsfqaQ+E/X0EbWoRYmgJKxQ9HI775O33bu+2YKJ30Xad11PpCzAmgqM2CWP0D7QIIucGQfdgSF2vpgW3O2rMGyvAQTtngtfj9ZoEDqV55vY8MI14dzNs83mSE1QZFo=|Chương 342: Một đám tiểu tạp ngư;UYb6zctr0mY58Q0oMMJ8brSlIWiXaGvSKl4MtWgVO4JMfqb7EfIG59R+MLD37+KcyY1Dvz9sddVbJyHrlWYQwiWuH2X5JRju0EIFCMxfd8TzHvGIFU8nHeuYlmcufZ01jf5KIQqq9l7uV9xPQ26AD3KGMpx4DV1wVzEive51c+I=|Chương 343: Thánh Mẫu kỹ nữ;Dp7FTa/CIgOQcz7GGAOhNrHvV/uJL1cwMSPoD1ZhNWRFACgLv77RTq/H+b2dEFABTRW6VsIeud9nHURx2X1KxVosfYjSa+HERqDa+XLFRKOrZfEQDCV/v55mUZb/Tk0oYvsLRkcPMYkKlEYfi3o5mHxUNKDvhtckjthnuXRdYDw=|Chương 344: Giáo huấn tiểu bối;6e+pNmp8awMKU4RXsKWLwRyXi6hxT6+/k+45LXUkcaLgeWP/R98wtXWAnabN+X94OOZC739Oy2X2OWMd3pd5WuBJgAwzcPkwYTykOmw0dXzwbMMycc3iUSs8AZs+fZcMUHNAqN5bWZu0YsE5b4jQmhv5isaPMhdP8zHdUnC/JP0=|Chương 345: Đan Đỉnh Phái;lYclVDwu+jCLqSYyvCI6P8/M7d5j1x71Lx8z1kq7pj9ki6VUa04RTaMowf0NRWJhjqrvniHkBQ/zgFmKH2+HUTCkCYSu9wvDvTjxdED2Z7EJdnfCsgKThvJ+l2XgygtlqjKWy9Li0Znve+tDAI6lQXI5tl28sHBGFJvuaV2Gpig=|Chương 346: Dạy ngươi làm người;r4nkKgyJboS3uZGZ7vgdnEU+YhmjPMNFqcjA/CzHEtTbW6bIAIInb8L5DD0FirG54SHbEQrz8NhTG0T/l5JRo2fwHOFX7A+hgaQFzkUswud0DkmNGVJNLLxplPqkwNbKXRjb3m4oyukObBwMF29E6n7IhfYHsnfF85gDoju+E1A=|Chương 347: Không tiết tháo Diệp Phù Đồ;AnV7UrOev8CiEZ+3izc/RIU29VLUuAXN3H6+gJZGPMHsF3CgR2X2+Zzw1TbepbQHxvefKB2zUBtKa3A7EKhKJzakF8IfU220xeLo8CWpdA3KAm/HV+Y1cJWiqJ01DK8SqjwRDVn+l1z6MkbxASXyxprmOgA+1rTyu8qagzWUiCM=|Chương 348: Nhà vệ sinh kiều diễm;0penFHpYt0n4HoZmWFOpz3eWkq4fM6knozhjVCy4tVINHCt8DUFGTetUsbZUT2qdU7p6X02F/kvGhReekRiL4rgvdE3OppbzjrpuaP85oeFcmiSKYG/5uBMocSc1WYNk9DBJpOFYEFzl6eTDzbWVEUeB073AggidoJEGW2YaBFU=|Chương 349: Ngươi tại sao lại đỏ mặt;rO3s4rlOvLteM9y6GpVlK9DQYpj6dZxcc8RrG3SVKstploJf3CviZ/dxRhOItPB3lXE0BUiibtqXZkukRODTzkU6Zpydhug15yLY66KsZLMzi0GtQFEjF0aY5L7pmS8VfdpBR0qYBsYH0ICj9SG8sj2+/DPyr0Wy1s1JF+sOeTw=|Chương 350: Bị đùa giỡn hộ hoa sứ giả;PCZwJ1SQIcLOXnzP0GuSaTk1shu3cKNdSZ8CB8gILDwt8dIKS29B8SZxcMTtrohkaYQk8Mhy+45FTurHb2saBjkDlJ/bT+j0pEf5XmATzlqpQSs1ZNQpdN46ZN3DEUvdoCnOKDx9Cw1VS7hwlO0aw1GFlkk8VE6+jpq1ggNYxCE=|Chương 351: Xả thân tự sói;5PSdUMjqsQauaEZ9EXZHNgMjpqPqqH5hPWrZPC+weps57/BGw5pD98Nhz+ek7L+HK4R8MjitnqIYeJAA+oXPy33mlDJZU5WYSttqu8aZ8A3TbgS7xB09LZY02jofsY/vTJJ24RUTRo/J8h2cVcJUJLpadKMddtsLALPRzeQkw4M=|Chương 352: Dì nhỏ đến;AYSWP85lW6JnNOOVIFUBIM18JpV9XVSyubRwavn/9Maubu4oGO83iaCaKnLmvoK2ii58DAgEZ6DBVOtyo9MiObStnzbmHZ9zx4aZ26VTDObmCHqyMvnTJ1LiitQuY6RA6REK7EPe8SirlpSuod/LYca/pbW3MdedptC16VfwoZM=|Chương 353: Tỷ phu không muốn;IKZ0wBqlzw7N5GJg6auxENWZpoFFTz0K4poOznbZJ3B8RcjQNZi7NVMjxwcjwqbjlyKHXoQtyRX7Nt2LELZPBUCXlPpqxzH3ohpmad2Q6Wgr7x5Kp6goOvQasdAFEggsntGuL46zGM5NQGBS8PafzP7i6UekDok2kUsrrt28izM=|Chương 354: Nghịch ngợm dì nhỏ;batyxDa/CbT0E3rLlSK9Wi2uuSJOCuBdv56zgyXU1lnsaw+drhFTlHI9k5rHv3bxTTrIUGg15otyS0UnSbJ99aFr1DI7i62KUhnnltlDiwFg9jVArsRfLEz6a22354ZPojfK667/fNMEzdlpA2SiSqIsIpK/BPNz9a59pCNFZ+Q=|Chương 355: Thi Đại Tuyết không đi;TlgfRksZBgfmeWGPHK6BmYxzkyyjaK86/7LbFL7qodYBoTDlYmoASppLHPURoBnSnwXVjEOwZOh0Yu/xZvvRw+3ec//0pt0+hRiP5rma75JJDXzPWV8dRSam/0guzD2+zKL5upMcD5I7AQawksKSQWBSj6GjwWdvuDv2lHYpN6Q=|Chương 356: Lục Nhiên;Oi2gFlH3DT/V4c/Y1NA/nMZlqDgFezPN36zert8eTXauPzL5bWAie4mdKU5JRbmY9gi4jLpIQKiLC3BxWbcc8EEZPuEhVp6PalvvbrLneK55ZSNmcL5sP/+5idg161WVULpd/k3U3/l4V1+pyd+qmUeb2m5OmaytB0abT0WPtIM=|Chương 357: Cái gì gọi là chánh thức trang bức;ZAL8zdAL79ih6jxOQn+GtgT58obnmZUH8MiVTVfUxzvpIEOjCxa5b4TA+gpsPnNrJSo6tv2i9hnWutHL/rFowUWDXZq1aT7h+C8IdVWfWkCLqpUvZoagdTaTehZy/f5UHqvrzM/wYuMCfzJ1XF20R8HbBsFqW5+ZQigpCJwpefA=|Chương 358: Dì nhỏ ăn dấm;ujv/mseCysOABv0bxYrg4N0eoMCK4AyA6hEEQvLubV0pS8a2eqO+55YaGpTYvZbverkzRtISdJX4e0mH51wA+Vnq9AkTW9uBEHB7QleJRdSPZqoYf7M7AAWASAkT1s6jKeM7LJkmlGEMDIvAwVt+95JYMGT6PCkGv5IVZVNO/hM=|Chương 359: Nguyên lai là nàng;+i/2Sj4FUsLhZHXbecl6ddFxP3j3hqa/el3ax17DeZ2kpW++dSxKqOIYShazrKlbN/VinuWteFzFuyCq02rYqvNIeAJNZX/d2Hs0gxNpYbA/xinzMMbQ5UgpTxwXtyQyZsSNoy6+luAoOJx9g/cEWLOydB/nB220O1kCgcu2Gmc=|Chương 360: Mở to hai mắt xem thật kỹ;1fCAi0BQp2h86LZFPaOguoRD6S/LGeCYKXVbzgKba3deRGHgBkEod8R0Y3Tbt5eCCfREPLVPuq+umMcR6qq/wNSTOuFnqa67SMasmp1FL3LaXI92K+L1UgiUE7W5w+8958kzwso6ZVyJokcFZKQqRVmHP3ZOJ8+v89lXTPYnPMk=|Chương 361: Tâm nguyện đạt thành;1XB3IKroPcHxPVNs873pKgmUl00hUdHN2TtQVn+6f/3jZIHdr+YhhY6vUJjeVmPqC8XBSACnBgGy1hfHt82VtjZ7JtsrmMJk452TxjCFIHOmDKZnpLR6eH8o/lNShpt/iYdEzdSFJ7vr1iMjt+fdKGlCny5QKs4fNWn6bPGwcGM=|Chương 362: Hoảng sợ mộng bức Lục Nhiên;zsWVBJJ3/QCnIOYBJV84Ppu+qlhbaWTHiz6mDL+MIfL5PzkQ1oc7CZm72HTt1TJ1PNhPsOQt6xSXj7RAUMyyJC0eOp2JCS0sDw+hOz7d/9HWWvQhQRNIER38F8T2YnAYE5XLUOp3iHjPCIPvfqEbyBBmbezg8ce/01+x3mXSByQ=|Chương 363: Đệ tử thân truyền;3/TyM4WkP5EEhYXYQj2e6vCrAvnNo/2ZL85rVN2AgiCY+HZ2a4csXYEKgBh8NTNuGdQcNxle5to63qbonPmyWHT8tjnzzJJh0hhMflAgSNqzVVlWVAxIkTa4CmDXITD9T+ZX3kpP218jTy2rZ0BSyFpi24qE2dumqskGJHmR+Ic=|Chương 364: Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ;CTvCvfjziOvrXvz0tAljaTVVUqB8OKz4ZX1vGA1lEDmWMRtMkLtns2cKshnBgisjhL2q+0rskvaFY8GhPKQpxj2jSSxefcgJgePw34fiWMNl4869h5tNaftWJB3i8I7lg5ds77VK3MkzHtaXRgNU4ZfjCKptiUEsc4OMhXt4pb0=|Chương 365: Không đơn giản tỷ phu;8ZlMDHY/aqXHrykpqiaHPP9o6XtjO2A/CzO4TUwf2iaLjy8h5zBTfI25QEcgH9znnpSC16GhljMVarKR1y8nhZ0gXU05/veJZKSm4bSxp9WXSBqOcWkLAYMuLAaFNUdqtN+UYwo4FHkOnvAucNyEbtjWnL3NCv6PcRJAlElKKGM=|Chương 366: Mở khóa tất cả tư thế u;7cejeAA+RDF9SegWBcQxCwPeULZSLb+uUipp9ETPlbCGB6N6vsiHhaXOg/dKllUHT+2Lcm5VSWm134KpQbmc+LA3XuDmKltuIFRztwPAvX9WeP77+Lja4zxIqAZKsu9tUPVWGF3hjWdkC52JISAirArt59LD7waikhXjOkP4d5g=|Chương 367: Dì nhỏ chân;szBIrxJaRjuAZNTlPSzgC+G6tCLj+h7ZIFABAT6ygy1+joHRe+R0v6ch0qB2HtZLH7gp2bww+z0HKeiZnSfW/AY3z8mwka+6HteRVOlJMc6kz5sY+PxigfIXca02PuR+qKmaLKJPBOXE5TKINnTw1NUZ3MSOjLOHFul9CXYoQh0=|Chương 368: Thi Đại Hiên hiểu lầm;Enax8sMDmOjXxZ68DYAp3FLIECd8PEE2SLA4AQutIONfTxxDaSVuVoMv+2G+yZWBn0Xd4ztqPcfokEDoDfJ+kH6YqmuQJVb8Viy+/GSo3dGeGWgh9PC2Wltjk8fnOuy2skEcxh2TtMtMEdmLgrH3mrBApKvDgezy2KMsG/606MA=|Chương 369: Ăn dấm Thi Đại Hiên;lr4yNJ3D1JGLU5DZL0QQ+PDZphIAjCD1XNLAYT+CWPy1HVfrMVjH0yKysYl++aYv8GOWP+W9jSk/SQn9oX/hEdgfi9CaQrM4dHcwqtvoyDzlu9Ns7yK0Ah5XEFs2a9O5bIQbL2+QmEn4YTeiv6OAtoMDnJX8slOfnMuN0Tytqk0=|Chương 370: Thất lạc hai tỷ muội;xlEBsLrXFuG34xWtmmnCIlTMtrkaJi/SZmFQCHh2Dxs2vEkZNx3WhoA9Mima8clrecLdqEa5G8cj1Ifwrgl5b0AulZWAajw7xv8NjUm+Sfz5OOWKkqpKFWVW4GR4DAA+EgUhMWK4DYP0wWskULmJideNYklXPaVswAGVzZkE310=|Chương 371: Dì nhỏ tiểu động tác;8FH7t+dYx2qdjrIE3/3n7i1fGPOvvFuFNffnbd27omMG/4gihxv041JV2PEM10TxZOcTRzGgQKoNyocsSTQaAanyvdcWYpIYf0VeFGmVduY5leAWjt1/iZs64tm+SILICAzNIGyFoQ4jycadXPiVPDbzWCblj/ri6f2MACZFP3s=|Chương 372: Lưu manh như vậy thật tốt sao;f70BzUL6t4M3cbuxWrxGyetxCdQTCybxY9YJ+4UWNyOKAnJrR/skYiMocm3yot0ymqrn/JRLcmK69CHty5Jw4fXK8I3A0MuO0gvXCgWhdiWFkVKs2g5yGIQomHCGn3UZ1M9cTflzcyTr7od8/Lut44HZjOY7REGlSxmbSRcDl0g=|Chương 373: Khoác lác tỷ phu;HF0LXZm+ehf3WwGeYbcyn1TpiLjwn2pA+bzjCvOTwVzZQ++0BucbFVi1Enah+hzaRMyjDe2aduqdS3mnx9aNbWpYEP2xNzLsx+VMrskpM7tMpZSdLJa7j7OIU/pLC1CbfWQVEt6cf4UEn8426W6MwoG5TY157tDXWWmXJXf2bpw=|Chương 374: Tìm đường chết Dương Đằng Vũ;Y/8VYP0GGHUdJDVn6vhlOXTaq7dM+0VuJ332DK80eqbxkLoZAAX6zH0zXK+hJwsZ0YlTqGwxuuZOUMNFbvsWzcr53N/otpiegPp/Jk0E3VT+NYu8u2us+tqh8e1T9XCNpHXLJJ5pInCQsYpqjROBcOg2rEFBH51BfVdOlXlIlbI=|Chương 375: Một chiếc điện thoại dẫn phát huyết án;qvEI4xPi6krRpmg6/BO31nBnL/6HlKKbMsjExAFTVjvo5ncxXZwfImKYDpw9NrXkzygooMznZ11Yu11Ngtzk0JRlel38zSCSCFqUJQtyUlxcfPlmKREjHqmM8mfbDdEfWqTgEbtzuMBpSGr6NI6ZFwDbzy5vAqSy/ke4LNQVQUc=|Chương 376: Vậy mà thật nhận biết;s2vmZDhICFII9rLJfREp2fBqr+xCm2PNZw6Fx7BTjvoBZyYhvazT/6sgCpGK9SgQYYYDrisknlGOga9lJkEuoRhvha5MTsTlk/xL/RPKIEvXGWY4BC8ETv6kbOh9rKNybMYlmU9Dgw9b/wqC6sZkMwPtcKjeCsskc83BF1WXVRA=|Chương 377: Chờ mong;VlC7LT5X/74JzzZ841lI8nXVfuydfgq+Z2cWpfudBgyHqnYptZHoO+mgcxl16SfUz5GUgTuZOvQbF28yvyhYxvd16f+urYQBMdEiv+LXx/GJW4C6yA5M/yW0ItdRshQtkOLhUgvx77fSL3ZLR/KGAkuusAArgOjHORM523fXhlw=|Chương 378: Lộ ra sơ hở;FMHyvW427394trOBkXt9111Z2w2GlNUI65IPwM1/hrvTBC+BNnQCEAliulpknfQFq/s1QHNOCs3S8ANKErXWqr6lGQbjYbnMXiD/y8tDshJSQWBRP+TlBB0w2QSR4B8S0698DZO5HukHuYpipYI617MR+bgJwHtIFeaUYTxP/Jk=|Chương 379: Nghe chân tường dì nhỏ;dLBRN5ut5adkKn69iLboJcj1aKMHoSp6V2cnpwaZ1qlO+1vPYkE1OkK3JDz+Dwthb9TR0ChE02KgSOhgK9HUSgwmr+9FOMkEQ1e/CweWLAmAiD0PFRmNUwfARFQz6C2QAJAAczVb/UFL6KeKxxCxtslVn4iqOc58nVJahOGUlKE=|Chương 380: Thi Đại Hiên biện pháp tốt;65yADB55HBCE75cmD+o4xYJ5+D3ZaJYNLL4Lvbx2j7X4dMfPfLQnCcxACMc9iv6H3gSO9h+2nm5YMK/+gON0XmWK7Bbacx9hdtNps/f79pdtSApz3odANwSGt6/m8SkkMjT7aijPFnkMbE+iEgLIMkPbmJdRwDn9RICxbHxkjE0=|Chương 381: Bị tra tấn Thi Đại Tuyết;SMA6UfUW7N5c0p0qCAtpQ5uofjBhtLIE/9eYql56CM3C4XcEwl/+zbvScvZ/MuYRhaYPucfNxg2uPcEkCGG5jGJg1Z1XEFrpmAo3/W5D5//4FfSQBmiDmyD/hEAx2P5gZTY63L6CmadnxG54Ca4/+nVD4hG76gO2c6g6kC8zJQM=|Chương 382: Mặc Tiểu Yên điện thoại;q5MgxYODWR8yAe7Pj/q8Uidy2mqPWaB/lIsqNLlpvUmwr+ZKBGnvqssCbWykx12lA8h9H6noKOfwtfW0Z790JkPQ7oU6skRc72601xgbx4oNCDpEan2zi6AlE08tYDjFf8V8RHi3+coOVzyXD4JrI5S/3UUaCoryu08rfiZ9RT4=|Chương 383: Hỗ trợ bắt quỷ;KkkCup/Fc0QPEPe7wwWkDFip0m/5msM/t5tXOF5XKciOMw28D4x9bIuVVP63SUPd0YYodB4Hbckr/zQX71ZI6sJixmBznxL4jnoqpb7Jt/4Pj1Fa3AZWcTGpyZKa/sjVAbs+UPEKbKtQlxbodcJAGogZI89Td7B4Zt+5wzRKNMQ=|Chương 384: Tiểu lộ thân thủ;i8CqCYuDYwtYLIPBH7Vg3NmaobxZhDcFwBS2i9ueQp7ewut5ROZMp7A2H5ThFZkxmNZmi4n2W3J67PT9jyPgFNV3wZ9mZ+/z8OIe/bzLsxoVkAxDo94en1+MK/McA5vlYBdg7oX5QjSIA+7OqhX8todq51XbEvttsUrBunDXbxI=|Chương 385: Ba Tụng Long;CMSA9AdXz4WDy6TMhA7FIgUAaZ2pdt5GLiSzbHRETHwyiqhRkQKKopbZb/qf63ZJTpA6oCh+rtZZTUb3tUSvPJDlWJha7kc+KBiEGa79t5ImzjcFNZZtxSfiJ1xR9kzklQGo5s8+m5ToXt7aQ+WPOMAotwyweoUfAggQhd2lcLA=|Chương 386: Có quỷ;cu9fxMWQXRbisggK24hUpmX3Kxetoq0/kAmOO1afuyyqUaEIdusRhrAWMOZ6oAoys7wM2TFG96n7bQyMR4EOlGx3yhkMfhcjUsFGOwxpHIkQ03T1Cbiqg5m0lHbjcOEsEb4GB1l4AA30gzV0LsITpfFEEweJDP5uJgGFtiJYITk=|Chương 387: Tình huống đột biến;mT6gjPJZ9tLYYIz21yObugY6D3NA/6x09rfohv6qr0rcNjlMzpYB6ZlboPCXisaRdE8DorlfuV09UBojsJAfU14ZQpShUPAnJiBo0QafHFvniuqXsdAqfXvKERDQ3qt2L6ayj8cy6Vcx6WW3m3XNXr8F5vVycM0cQ5M4Ph+JWJw=|Chương 388: Ba Tụng Long âm mưu;E+2uNnV6YeSRZsu96/AGKsz0JQQzZxKnrmhVxh5PebzX0UG20K8DCNfG3oaF8SuEv9u9YQVtnF/yGHSgyFSBMl9gfzSjSCjPVit7VCBoSvue/rB2lGNZhe2LpTlmwWjF8VU9x1qZhCPZgOC4UW2YSRWpe02CY1foACg7YUp56gM=|Chương 389: Giáo huấn Ba Tụng Long;7wTdshIQwvF6EToE4stippZakeE9RnbVHs1lncb/ukOWaeQhNVi0bBH9V6uCE2Ot2O5siRqrGkcUxMS2ZunOuMSLHYp/J/i9QeMKj4a6RsU6nfmvI179AqM88SpNXm5bfYycdQF7Fn297+0Vu60x5//E33Rep1/XFxzYnpD8Ixs=|Chương 390: Đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không;tf/uKM/0KVlyrAlPTq+iQkIUFQ9i7J1fHIBCYdOyZdwtfoHGM7HoT99zDNCnLg7iCt7pnYVNTkzrrK8y3uTPEKG7VLG2gLVeQun4ltZgNexJPBR42MSQUw562O6azLYJtkUwWnLeRGsx9j9RuT1P92iuR1bK3WGs3HovAsbObHI=|Chương 391: Tai hoạ ngầm;0ukJ9RStF6hI7UKSEZa67SqzsFZxjCCUROu96zJ2ZQhqu2RXUPQHnlmgADG3Xg0zceYFSs/KPcJM53nOWYCHC7gIbRJZlUuyIvJZOuH1VbWkwYI7Dv3DZLq/CXWNa9c0qcL5QNQovdlHE/YkbPTGxjf0SLYewdjgusYYYWZZZzs=|Chương 392: Dương Đằng Vũ kế hoạch trả thù;Usl8UIoOL3K7foXgYyRci/x/+pWdfwPm2uKmvdB+ldUCvD5nSx/XBkCqStbV2SNotGkJCuyhd/U7XbXCCdc78Pi/xAdrRjG5c6L8LTowB8PeamxFZuykUf/hYjC1AxaOCSS0n9/OaXC9kuJx9kDghGsxFEsXKxB5v0Ov4k8gZv8=|Chương 393: Ngoan độc;yHdmND7VjKDIcVROtrb/8vhoVL1F3OKPU3OS5+cTKry3nQ9VVLysvNS/7Erhc6gc4mERBrogog7NDacb0Nzz9VWxGbVQR0ij+hgYYpMnS6P8UhHuznanwbnxqJMIagm4n7VezCzIMSmct2kZ3uZvzSHpW4dlrI+Cg+/7w61ye4w=|Chương 394: Dẫn bạo toàn thành;kaz412/Z8B/00AO967TRpT2Z3ERpabkT+aiufocpmjaRBL1N3idC1bld0OQiyiSDah5IypbSoXShmfNKOX7z5irUTK/NgSl4k3abfaXQsUnTJAD4HpCpzFGsF9zk7Uipp04Ah+fLXBqBC4tK3FPk9UINCSuaggKd9xA7fWy+6hk=|Chương 395: Tam nữ bắt đầu thấy mặt;qTxbE8aSwomJfFhXYYBsBf9iMgaI6+57mBKUkaf50QUVGPGUsBjONcYYMlJoLZ6w2TxN0XGubs9CqnzYFhLbNNG11A+xvb4B+48pPQBM70ddVFs9sDGMbEfiZoDpFjQzebPQRAWBH8IBokN9c3UkbA5c/Ok2hOR2JtuWUlrqgHA=|Chương 396: Hợp tác;Yozy+TBR11WNSiBB1yWb30kYvOZtuB71+blTtaVppG3qFjPe1ElfS3MIpZaxnc1WecZS+zUur6ecv/3X8w5wsAO2eDvFBbsYktEtJfMLkuIU7zQUyy9LMeaf3QD0SZWR5fMkZoYFARv0P2Epy5Hd4K6vnoEv+Bann+Cr07d9Ew4=|Chương 397: Hậu trường kiều diễm;aY06rwn2x02GN3yDZMwEehE96R4S2Bd4IVuNJjxE/AX2z1TXWL6tBa3vWKZJVjVMZUU5DVsPaTFdfRVhRkx9DP7Bp5tFJ+vCeLXLEWW+tQBkoEADPRlp4AJAYKr25v9nCvrbmfXi5HOuW11WQLWukeHdRBTiW9EJ2qFqvGqhoLM=|Chương 398: Cầu xin tha thứ hai tỷ muội;htEhrVx43R26ClXSzyWq04fUmdFT3q5E2XnXiyx6+7m5h0p07wqjbtLqaOFc2IIIF0I5534Tg14ZNAs8G/7NvPWXN+VJCyUNDWHeQ4va9BjbshoHokHgVQUnQLqsZk8vO7EhJOAOtx/M9cHUss7ojMHY5nLbDeOYyBXLzlb/iIY=|Chương 399: Mò thoải mái thì không nhận nợ;z3xxiRm5kZaKUGsxeLjiZ+l1Idd86FPxQRB+HQ9F6JblA9nXg1g7N6te//dWABAbeAT9xUQbWVmMIAeihLPMbqlI1V7AzJ1eUiqNvRo+YJgr2OK7JobQVEVBk3STJVRgkFDHzvD8PBCBJcXOcMbtf5iYFZUOqev28Ki7gfm+FZ4=|Chương 400: Đại lão bản mời;InliE1M/OdS+QHNQDmADxYlNMWDgnMbQT2kR5Y1sQUE+U4NXe2zvynEb/5QF7mcPiA6YZyacB5p9kznjXhAucHfcrCmuXc7HTq8l3TkjgdJ30AYz2wBCl5RuMkrayyqFzKn7uGy3aqDR42xwka5r6w0eSLIsYMzlH6pYwBKcA98=|Chương 401: Tham gia dạ hội;XAJRxnXwhD6R0S6JT28YmfIdKKN8KaBHhT2C3ZXBgFjegkMFsvImu4/7jYkUPgnb9aLsiMFe9nvMlMi9u9uqrlHEIG1Xo1caILI86XbOM/P0VI6u6Km0DawbebMK/QymoigiPPGorqZNwezBGhenGok6qwMnOCLKqdFcpkgA2yw=|Chương 402: Chó ngoan không cản đường;3gwd8LbHO8OMqb1txUOLr/WU8nyGdL7tMg7WQUtNDoYIhth4VXTW+MsqV3vHs9oaM39NeiVsUrlqdKgYCdDw4Qx6m5iXC/S5v8j57koBsgIR+MnyCWWTYuauoRugIkwCnMD3p7KrGKH1FodtcmX5MhazONd2hneRJSFgqKR60YE=|Chương 403: Diễm kinh toàn trường;rBKUAcV8tUtJ+IADcouNNS4LM0aQ6FRtelfYo5zsEvpMoxOmhK+1REyODG/VbUvCEHaeImGPzlzkllOYAVJxyeBZN1fov2iUS9Bg08vLzGjyqZKlc5AhG1NvHWD/yjdzNaVHw6v2pNvei045o7MFMXi5HWxbxKGSOd+z6ataeqw=|Chương 404: Ichikawa Watanabe;G7qQ+dmmi/QlT3kxoVZQ9Befl1sBhRyzFM+UY3cq3w4kamsN0AuP/rTmxkdwEyWCP7wCit7GB1iPkYLNUSlYaWohgVbxtcZw0LLEcoMBuygR8vIJamuVcKaQCGlG0Z08wAfD4G+sB2m0xiHX9CSibcJcL9+4ulNhGSGfBjwfr5E=|Chương 405: Ta thật là một cái dân công sở;GI7RxMCRBfwgccuSfUgzW3eOgLv1XGHPZvd9PFk2a2SCVYl+IEEfy0itlgL33yOPA8EZlHvj54XLFJpPJEon2nnGi/VIzEvGI7Zp4S7lQVcoCl5xCJ5NlQ2X5HzvbUFx8DcSJegqNmh1lxYDVVwjwSdEk6osdSLk1RelbOLd00w=|Chương 406: Vô sỉ yêu cầu;gvpAK/8h/Gnjw9/JYibSmSwyZbqbfSdIvYvPV97xXo5rhWI8SgZQhR7S2NEAnejDTOb129bDm1ZqhyNBiSczpiZCBsA6YCGw5K8qaf0h1WyYiaPpnPqstYR2hTt5VetqMrsoMTYV6ET6H+vADqBfQv+y8XLN5e/LK7neOTpuTl8=|Chương 407: Thanh Tuyền chi nộ;HAV4+f1C85OuvX+5vTOQTWbTphzlITUfmoc50ie793eu/M2HR7MACYAqj+zDgsxbmdlbIR4p1+DIghhz4H6iI+Aq5L/VceMPGwSjadGDPeLEINfo78bNMFjLwl6i5kQjnfZjc1Yi01PG6I6VsRqxoEPLNKOCiHqXqSnvuqVn7oQ=|Chương 408: Phách lối Ichikawa Watanabe;rfznitc5JkpVf7byuKNkAETHBihnH9xeXnvg38C0TFqXQRy6GHCrEFuc2fSEfsRdJSNZjtu8Q8kBeH+nhTTElfO/Tg1OrXT1gCfVyha6Sj4M45BMnCJLBr/YU+NrfzW448zJ8RxDuzCsSLewvwG7kX1Um2b9BIGR3Ca3yhmkJCw=|Chương 409: Có một đầu chó hoang;jJWAXt8iMMPCNuPPYJ7Rl2odHcdRZ5Dl/dG8o4n+//vmg4UpKz1QYE3UJK4GO/klUJU7fH8ykF9Hrz01uH+HEPtfpnfYg1h4X1Iw8lb/e8omz1c6DGSQ3qTl5p3qYVavsJC0Lz2T1fUHMz6BTXrk98vMzcwtmS6HJPV9mwamM9A=|Chương 410: Chó có thể đứng đấy nói chuyện sao;cZvD2EU5aaQwmCF2fvhXhW03z9BauwXEQmTk9Q5JLoxlBIBtuAHJOZ9Qi3RCN0iaw1XbM5dUoUD0SpOK/2bXr2Ox7GY3Bha2w5KwIRa6vF7rMwIRczenVXMcElr20qg71B9CrT2tqcMnC/4YAoorosAW5iUCaT6ylwATggHGIsM=|Chương 411: Tàn khốc trừng phạt;o19QFU7lt2BsVNv1fuN7d5DXThAw0oxutNKTHKKqjya9DyH0IeA1gfOo7vovkCFWfltzaL9jA8BFIOAn5MH55dPVxfO+fda3s66+VDUaBDGKqK/NEBu0Q0HzubtJYQ3igkMoxhT/Yqt3LlLQcrw0rPMqd7DD+BE3Evz8qIqj2II=|Chương 412: Trừng phạt đúng tội;gNTZqXRwUtPBydqu9xrYwXS2bCgOcD3WDoNY/C304vLjbmQukkrr55lPOWsS0Ruo7eRbVkMACNt8s5okiA45bm5lsIMfY2h1evyeTq2ZGU2GxD3VoNoFXF3LyOwyc9Dq4mj5mrWPzdlWpdgfmQJ+/7BObiqZ+68OIXEY148j6y8=|Chương 413: Nghịch lân không thể tiếp xúc;NPohGLz+9czX+Eusl2RK/NM3hL+p+NG5yM8biWjt3dEC9To0l/z51If/ULScDLnCIqU0ru8KLsklib+hDyPRWcb2QtyRYTOYzVbwxhtLXaoQzdX1W8OZnjj2lM3KAoHiZ16lAVmYc1wW9Vg5qUBvx636TeLTVj90jjlSAWOVU/A=|Chương 414: Dì nhỏ uy hiếp;38TIMApDUtTL18MvzRux2IYmDsZ7BQMTfB54WZLozLxpLgJ7d/Bi5Nbk3X+j+Fk7bU8gI/XHVJzVZ1QuY/dTHK+nXmx+oPqZsVYGp0dcLbx4AOnvcXkR9OzYmo5soE2pM7IqHFI5ofXxaE27vfD0i4ZSY+sjOAEQv8oF9oO9K/c=|Chương 415: Giang Phàm trả thù;eWHu9XJg1oAfflXNFF1RxxJ2aIIbTYP3//mT9fvk4ii3nGume2nwgD0dKzrMK//10EoWl13hmZO4B5gBjfH5eD2wk9QgLgZpg8uhwKzh9C8UB/CS7WJkRPjuu5WSuXHwKj1sodhP+gZiPO4umSDmCYZhg0xaIN03GPtNGBGpSCY=|Chương 416: U oán Đại Hiên;Rx2b/3gSMAsQez84tCafZsltqGtgNWO5mQ5ZQZJc6aG89Vee5QOY1BXqrLNanMjX8CU2jpkmeDWf+7oCxhi594G8Wb+HHmzBrjulJ68WXBdl6VZrSj/0JJ4N7U9W1742nZsEWqJjtTObdgQLXZV0EQAc0fikejtulRhYYN+JgXk=|Chương 417: Ăn kem đến mức sao;keYPtiAFGtpTBScqmmnU5JXa2Z8aRIUmrw93LDVSsIlWs/svAjsbpPEYGLfBiTvVGVVMgSGdLFvgdyBJbW+rCwpjFrel80fVT1I1R3LKLFCtj9VYnwc2UPS8U24Esn8/N5u8Q+iQlGm0EYuePxJf/oS6iWWEj59BoVUIB4JXxD0=|Chương 418: Nhảy núi;JzUNjh4JYuWEaCJgOvXVX0UUmub1wJIak5UN5yJo8N0f5QisNIepI7meibs2rkYsQwmlM8zLkstMEvfY0BGfjTe9DL+x0X530GN1Gn8Qcnpfl8O9f5GOvkUZz+qTI4GLI6jDi+tn7NpWzp9/jljrRtov0ohs6SmIC/l4/KlfoyY=|Chương 419: Phần Thiên Chi Nộ;8q1b/R44+s3x2qOzqh79nRLcDKUTvoeXnGm1dwEc3djURVS9KLOn6POWfrO2Sgs9Ro0WnnGnMlg5D6sJO66VKeFS9SUbKk2E7mY5WfRSmDANk4VyFam6N5rssdt+6jywKfYMhNdO83iEe/vWYxcOiRrnqdJJi66RkZ8eCGX45YM=|Chương 420: Tỷ phu đến;8YCR2MWmhjE/OD1y7CgROOvmqpR4/OG5yOWMdfUc8+2AfdSeDwdnpi+08I7crVqDvv7uFFqP9Z4mG72GccX2SV31aOMt/+wETNOXkuZFI5KhNRIvIBhFw29xyr8AIylhRtMnnQDHbrZaHnMSkJUQpDbqpkAh1jou91b7/wazA5A=|Chương 421: Truy sát;A9fPNm0S5Htj1wKUb+0Xp4phguEcRIuqxjBHC9mTqSZB/H2yPUKgXyOzZG9BDQIG/FykHpbWt8Yk1Q/RDIco+Q02ZCx5r9hLL6eXdis4GitRtBrcCDBfsyLvhi1iH4PJm4arr2e1NlbjIR0c8VyBa7ihEGg05/PhMlHnRwJMfv4=|Chương 422: Ta là tới đòi mạng ngươi;eFOptQDdkLlIhGr25Br7SN1jK02W+Didf5zYPRNnhzgUxFzzcdLFGhQeWCNMW6wVrlr21aOf+3hkNtFm/DCYG7NgQlCItfvudOZImP1ouoLqR/CycTrWg6+jrXi398uOZzoh4sOUzpHyZUgblKea+1DMb9+aYIjRaFGwchxsll8=|Chương 423: Ngươi nói ta có dám hay không;b4HFxNGneq4I2nGn6NwwusAb7ePkoVz1kgy/SQZLZnoq8eRginsALONosIF5KbZVMFpw8OkzCFbt0C0+NeOKNJY0zgJLPkcIMxM3obT0c2AM1HY8uRShPy+AnSaxK/Vdmz2foEZ4UGI4lEdcRoZP5qT+XMOmYsT1Hf2Jf9nSo84=|Chương 424: Nằm viện;uFGbtfLaWu8FKrUU91ZpM9+txfsgAoHe1LlVBaTd+PxG6JAS/hKLuKRESVLXp8ktfekqgso3qdi18V0UKCEA12G/fMOQ5rmm/pQU1JjPvg4qmimHmZfRLuoO5oye4KaqnaAd6KQ5xC1gTWT1og7KpH0EjzcKwn87WnOJVRZvsNY=|Chương 425: Thức tỉnh;R65Rq7iQbm27Zv+0NKexQkyZjLwlzUk8k8xNRvDEIlYpiVPJxZku6YV3E244u2En1luW595rD5H8NG152bKztxZ27A1TfcqPK5JcgBv/tYhkYn85SXGXUX+sZvifiPi7kN55nMimynb8LRJV2IYTtm9++9212uJtLRbPrBTMxpQ=|Chương 426: Thi Đại Tuyết hủy dung nhan;fXaHBwGc901MKB0AqNiaXF82+57RV6RD0QTeR0B4otULf6TY/S/W+xd0/0ZQUrNfubr4Slt3nvEe7yNl61j4bZdijstiynZVvVqThnSF5+XdmzxwHJ9AY3jhkV+FULubiTcSb1p8H1LinhsrV9AHkCuBPwK7cLYHq/lGgDSVKZY=|Chương 427: Tỷ phu hứa hẹn;HkloNPsW7cXzq6DwT91uoX15FDaO4zoEBnwrr42zNf6+Ivo6vExiQelLHv7YPkcihUZU0KTRWaeFYP1UY69crhIY8L1myBpEOSJ+lroFLbNfinnKnC3n4xk6M6O4wtTs6KTaYpWIkwG5AYYmUiC2p2KkEE4QPqsxD3AfJ/uQgt8=|Chương 428: Động thiên phúc địa;pjowHJEi1LMp+H8/FleM+x8z+OBQftqS7/mzbKFAedNkBJCF97Bk1viQTkRk5wZl5drNQwkDVH9KW6VL/6aS9esRXbwezgYiXlpWnY0iolLILo2mdYoDmm9pdikSXLagzPUYFjXMWLUNt0A0tioPyeKMiV4cZ3i/eV0MhE/sneQ=|Chương 429: Tiến về Thần Nông Giá;wePTImISmtJQx4MDhaAUlhUCTyVniAJlvThJ2BGECeRY2Pw1EX+rfzvlJZ/00ly+pWgXIowO7asB2KpPHgzdjOh4y3f4/HWVFjF+iK5l11H5yTUDdkvoO9lZs959Y0tPl5Arw+cu1GXdCexcb1whYtDRfPU7w/tNdPMWyaKT8Wo=|Chương 430: Ngẫu nhiên gặp;my43SBjibnCRUwYffHJ6uyYH+CTKtt7T0LjUcJK03ktAS7WNd62Jy+3OolwpnnVjzrSWPOnECEjUIRG6kI0wxyGYSe8QaFLGlieTjPQdlJxVXG9Y9cRIHDOfPOnOa6DLSD7UuYOP1ze3Z0Gbxp5IrUcvbN4dpnYQqErXAlhFpYs=|Chương 431: Một đội hàn băng;MaJKWyIYFT+Cao/LUw9WDQMVeDsFSf+RFCipjJiSiYCS4FNNi5KmkeLfvJEO0uZP/lr3ZLzN/91AM8oK36E61etgyK6UH6q5EbTmqm0jGP9+zAqvfiHBW4JapJyapgy2t+JtRS8mSfF80n0qIVGyxc8I6dFAj3EndWrC2Grg85g=|Chương 432: Đan Đỉnh Phái tin tức;e6Af3VWUjStPXDQ42Ftg0JjacErY8z9YHBJFIpGzAA3mmPEuw3SLC1pQL7KiGpQq1ySE38eaLP1/Oza+NVumxkhD/+jR4ZN1VUfc2/gq3tPbKiB0CwEFuizKCrMSfCRVHVoWkaQtTAylP4svCQ+tWeu/hEWdZBeXuFOfzOLjeKk=|Chương 433: Huyền Thụ phúc địa;i8rqAgn4uXBCvLBXGMXaRTFGntYRKDAhkCzanWWcAL49IJl20fET2iec6qHRW6DqUJPmTNq+S+sQcMHQgQAZB7mbHfKsy1te/FX/qsDzRfNUJA0XQcZACTR/Zd6+cDMcYJ96iMW1Mrg6q2wYy6bGKVP3r5rXduBa44MHSaM+TXE=|Chương 434: Uẩn Linh Mộc;L10GaFDqxLkjaGqCXHJ1D3NAZuyVwmr+2oYEuUtzifcr3Fi4gfpW4gZmW4ANajDpUY7wek796nHRkNxxbQsTUalu4KWAp+vrXv8fTY5YFOPcgWw1nnf/+Z7FqK/vABeSREnDDtX7ijSCt1GFbadWdUPE9XMq/uq/NWXBpHLhizY=|Chương 435: Mặt mũi là cái gì;/JUyG1z8dy6YgfKo435XK1ErEQIYnLkARqAW6gwXBZTh4GIdFnL3IunzuuQi2bEwB05oqsGIf/xIAabcD91eCVTNrcjhIkXJQArtqsMSAgl2o51V9OhJeUYh3BzTMshwD38r8k9JdnVhva1RUftJgf5SaDJIQCMMWCaN7H2YWfo=|Chương 436: Lôi Hỏa tinh thạch;ssbJIXN3jgEo8v+EQXFHZKp9U5rRGJCd8uBa07h+Q2hZTPr8FbSNAWro7MVwLZ2eWiToM+1HGBAV1B2SUPXvZjLbefZPcrr3/vZ63E0h2o/J3F/kbA8Edbscl7usuVvEvsqhDInZw8a2b2B8mDPsnHbVNs7hjqu/Fke7S2jdI6o=|Chương 437: Lôi Hỏa Linh Hầu;ucOiLfpfld9ndTehljY4FHLqVkfrzlgBX2mpUxh0Tj5cz6+camzn4VMjThLO//0O/kirxDTVgEdJxyyUNZw+ZFxBQIlY2B6kvvOcb6PtKL0/4R1046opXYNwgWIs7RuuVeCQCoEJ6wGO1QAEU43G1fUfcig5CwRGrAx4S6bPosQ=|Chương 438: Kịch đấu Linh Hầu;8BAGvTs/IxlHpqykUkXy6VYXURmqUyjAFxncyb0Ueqi3zE/BBnbixfpfXWrAYhv4dGVdAjv+JVslfm0phPQFSiwf6K3L6BVnKwCG6ZPbVKIc4mZOPElzK7dslgng3pl4pvLgzlLj4Ibo/R5acySCshGFBYxh76LmY+wCFHlXasw=|Chương 439: Gặp lại Liễu Bảo Nhi;8i9XlxmAX51M481oj2ktrQ7NzGwokp+WwF9cjdvG1gCGP7gVMgtNHktJ0oOOh/Ncmhh0EHZ7ZwsmkaRPnAZ92o8EFemeZRgSaPgv7upRxkw8hERjQukoCbisGyEheZzffYZ480LbnkZN9wzcaATZ5YDJd8nyoInsX7AYeKfoA9A=|Chương 440: Hợp tác;CXI3JYVCwekYGaTaAdFw5ScC1NnPQJzR6Gg9K9Ah+vB73882AARymjnbaXqSfrPT7CnllgqZ161yYnt6Af47os/7oiBT/5hYRcf0uiKHJBVXEclKnY1TElod4pVoUlwQkJ78MmTFLlfMB8k7i/SoK9rtOxTDdHziJGFw13tJbs0=|Chương 441: Thần bí Diệp Phù Đồ;2PN+Dx7THta4dN+GCVwuyloC9oyasshDdbNmLd0LmV4gz/OoBiPhtMJDibw2ZDIWRcClqZIHIdivSRGVggES5HwH6Z3B44d1U0g07ukzVE97/K+vk6CF0YNaJHM/3F5Pn0y67GFiaK8O4CydFhPbBXGP2QCOWk/8H8GKEZwfYoA=|Chương 442: Giá trị 30 tỷ;6lrO8o0IbJSCY/39qc1OcLVuBnsuy0T+EfMfoOAUH8de6Kd7CCNuSlFy+FfDVeVAoWcJImYBlHE1b//ExQq6k8L6FelgyaSFq90ZA868cp0LJdMjBOpBmLyK3L4pntw+HmaZfID6S4doXeshmv1li2cPU0pqeOFSC0cMkm0T7ZE=|Chương 443: Hắc thương Diệp Phù Đồ;Y5vYKss7AqkiFJq4tEh80pv9NOiYG1EATHNEMykp+NRJOGD7PVVsBLD7l6msqRur0ewaoFAaOzHKhvanD5N4G1IjPHQh2oqcISj0MekRsH/yv5ykBZhzw9Msp0p+yAXuGGPu5Ut0MF75fYxjbabE0WCFFNBWDj99GAtGtINVR00=|Chương 444: Tình huống đột biến;8/D8pjj2PkgXS0uHumYfH99O3MHQuci1RD+POIo/UVuAv0f1eTX0tRgHf+hlMPdqlPaf+33ob8jm5WtbmSKLuLwxEFAPThQU0CvwdnixJtPUtjaGis2vGiRfepKo88L2WcScCiMQZVfwA9L2sQgAW42ewpbsZmVhIY98tTz10FY=|Chương 445: Hung hãn Hầu Vương;Ruo0I1oD983L9AO2B/Ul4uUAOPgm0gOJEwlsAGAAWf4tmq14kDv9nf1e8hWGo4Hqpcu9vDYpsACmh12gtmmb/Uab/qtOvt5WmD2A43+CfBpfQyjaTgT+vPbI6e/zT/uXw5dpINHanE3Vpc0Tq2676fgpWfNDxrSTewny0GqESHs=|Chương 446: Một kiếm miểu sát;Akkeg28IRokKRrmxwgAxExEvkiiBIyMRDQktoFAXH3RWCFCQYLMOC0LEnaDhy87IJNjuVAjcJjVsf6MH2EaLIZARrrZ9UMthe1Log1AAL530kLkwC8TTrHhkwNOZcmuRcEnQJhN1J+bDemalrl7aKWol1mtLJSihjBWOjymhggE=|Chương 447: Liễu Bảo Nhi cải biến;mbJmBA7+ecjcIDktq3cC1+FnSHAFh6gCcVvOSyUkMg/HkvWMxfGy9Clql2Gn/bCweexrVop7F7gY46sAkYeih9bTt/1u0qk/4HDvZ1le+y3jpnHImZM6JkyC2ErYsPeTsiRfnikgXQWWhXyzEPJxQNqwV5wrVVxeo7TtK0lolCk=|Chương 448: Rộng rãi Cổ Bảo;AbbbqW0zO9FvoUrKNcN1W9y79sT1+ZAJ5jeJ8CpqfnmF0fepOUbHVGKuTpvdNs/sqhfLYFK+O9XJlOIHYX+FHUvMt84fGoLd4SlEgI1ldHyY1dKHM8lt1kIorRBt6svxwAW2E5mYZMlYBGqeXWMGtzpvlQEDJLNKIOj+b2KW7ag=|Chương 449: Quỷ dị tình huống;/MMMqNHEf3nE0wdLA6xaRl9xNDQVsi/ftFnPJp+Y3KxDQt/xJTgF2PnRQrBliDZaLJII7eKhw33vsfClD4oFn7YDY2YBMLECMhumnjLW/LBUvXRWN0j3qfSP4VZ5OD3vJ3HO1bCMGC1KYYHodzmHhk6u0vK58y1aXNEVh2jZ8IU=|Chương 450: Phấn hồng chi sương mù;Z1iPE77ARfEyYNBBdmndSos8WEksGIE4hiEmiB6tZRgsEAoPXFJvg/75/sH9/9013lee0Yf4MFAiVma4NObvHaTT+n8P+CDZMJERnUVUljE0w22jf6q/kvIb9f3zhOeyK460r3YKc9p9sJzeJZzmwz6/ilFSx2FFjtXLTacKJ2Q=|Chương 451: Song kiêu dụ hoặc;kKMgTlFV8gCTLtqoBXk3bIVia5nEZPJuEm3UeOWEqHj5vZrqFhR368Gf5noqT7c/OUGes9VYDbALyIdXqqOOvuwQkqfVKErCqkbVgtmv7+VIBbXROkypoVouCV3Af+tDWnFkou3mP4od1dV80SorQPfmlrtFa9eTdmk/hjURCZ8=|Chương 452: Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật thì lật;29dM2DlwbHy1vZyetXEyOiJnmIOOGlOcxTm2x6r5NzXj46bIZRlO/oqwVl1nqOLxadtnwRZ5wWTuHrkudUx8ydeRVBU7b9ApvtjqRDBjOn+uBzZtx8tIijD+WnDEr24oJfTSGvbAoiMCY6DDlMi3unnoSHNA6c1e/kcMU2+GPMs=|Chương 453: Diệp Phù Đồ là tâm cơ kỹ nữ;Tv+oj2nIGHGwZ7OC2BAaPBdg5PYNnpzJj7O3vcZMmDgHPcRKv1owPMfxnE9XkLpuDNR30RyAtV6S1kS/InrC8ytUjXnlXyDx0GzoA29bl4xi5l6t96Vlv7qD6eJzmfnvRw51st7a2bTVSCS5ZPWv7uP6zddVlZle1d2Ye2f/acg=|Chương 454: Tuyển bảo bối;kpCSIYmCpo8Kd//4j1dSTuG3+H+SH0g3AI/OFtjMqudR3BtnNDdpxOHU14SdvZtzqRXIFuYJUV+6TrOrCA3u5zp5D2lD0TSLjpXA2ZrfPCoY3+f2YHphO3Sj4IsGVbZm89LCRW1im+mhfhz1di9VxjhX6IGyiwctExbw2xKBBbA=|Chương 455: Tầm Bảo Thiên Thử;EHPEnD2zSKzXlMaYOfPRcOpnNk/JVb2KMc2Z9hsoYJNnnLUmQBELWRNTDoURs5YZp2X5qIsMRBbeoboqAGIN+D0EA89a7Q3Uk1a/ezGZQCv8z87+Ww7GyF1L6VXLHuAoZOB8OqHnVGd69jSoV9C21nw39H/pkqCz2bQ1F+ULb1s=|Chương 456: Dám lên hay không điểm cấp bậc;1Wj646BcTPT+oUydBKcGg4LVI0+Zeeu/jAJRNda8dy2f4JnRJeBxRsjK/0THcfPfNcG6FlGclau1vUy5wUCl9vUHcF1slQUGHFSaloAXAlNPuOWkqstKrzspD/020AKTQK715IM48fjDxuk/7mrZ34Fn/VkWOtbDjd7bJF8brao=|Chương 457: Phá của đồ chơi;g9pSzUMAjXLZ/a58eO3midZ6FPnKvV+K6Tgw/oOmQi3emWyb8KU9j/Ih32OA7b87rfB5ehUPQpvezDJEb6YJykly/O+d2ERaqMtFK/LhT7EGoyK1YrhR6dG9sd4b2snsjGXsh2udxMpSCvejBzM3X0DqDspDOdKQqvYzX3AZZaw=|Chương 458: Hư không tiêu thất;wSrpHNGyQ4ajSmtTTSpwueyNEwVvK8NcDknS2mUNqz4dE6+OBuAwARyFzVgEy9EXvN70HN3nL+nZgYx8vYfs4ChU1e2aZsdYmPmYf5YMK8ZlDM2iKFHU+Gu9sTA4L01G0jr3tsgVM3atrtlQwT7f0NT/Xi8rGKliwmgG6Wl6WKs=|Chương 459: Nguyên Anh hài cốt;awVqYVBbnwEddzMfhRGiQ98HYPbEU2FRpPAy6cX/sKUv/TsjVDRQngJAaR2Scnb/eDgA8j/kWB+jnoRMb4z7s97tdoqqDfh9jPuWHRsz/Z14CHDAL7w1Wg/Vxba8dXwycqLDLOPd96DaTpzd9nAFyk3G0gGGavXLrDWbddhZPiU=|Chương 460: Kinh Đào chiến giáp;XfIAzbpI4b5ATNTLZTB+gawuaSykV/RWsYPWnndgPt2T1Z5WcB8Qk8Z5zMmNJmMKdWiJq9VjJfePl/2vlr9TqzB1m2Ja1eoZaSBbFz8RYFZumnI4p6ixOKdXw8rC+uW15bH1IbTisywPv7eLPq2pHSckePQujnbqSSSq43/J/8c=|Chương 461: Nguyên Anh Quả;zDG3y7ZBurBfA6LPLq0mF/xL5unbMB9Is9Zu61VuQdsFw65yhxJ3/Cx/znq2zmuuqEBaudEtu+z77YlYaTnVuUlB0NSQ6kwFAJHefCk9WtDXxR9MG8L2oa/qTFElmJ0JpC5r1rVcYcWQedeyCloQ9Ph0rE6MlZsIaJT8gXuA0BI=|Chương 462: Song kiêu nguy cơ;aBAAiex1+JCn2EFVBZhr2vJzp9ZX1jZ511QWldEvKni7l87DcEsaKvVYctZxt2gqdx0hF3gKGelL2i1BueAAQi4YDLI+/1aC3NIHs9Vt0+hYxLfCuH4NJ6IYq56EdPF/UmZrOA1fXg5AQDA3Lmwp9bjMSv+vxCR2odwLAkAKebs=|Chương 463: Kịch đấu Giang Phàm;GoBPOuYFl10FVWFwRK9mylK3PmjaKlHbFZDUQdVGcK0xNQQi6p4jfphg3uOmNfg+aMyGYcZ+r4P3NRsUarx+Bgq36PQs8J0Q+MnZ4YdxsJ/gRGDHuKLKtcnE8hiOvs3A8+lSkXxosQGLijUSl49S6JU1RNcOV+3SjMXuvzalb9E=|Chương 464: Kinh Lôi Thập Bát Phù;puqumHcCCWbub2x0mEZrU56B2wHjyxZKoHu1FlH4Sft8W9Xwvj0pF7yoZqc1zUQ8oPjvMH/M7TFj8AcYCgZoPpMEmLXNdzMMdID9bjkA0NovUGw3REB3foEuSorWjKLippDJ2STN03Z+hAwNd5+MFmSRr9oXPdSq5Z//e0hlsjk=|Chương 465: Diệp Phù Đồ hiện thân;4EOH4OFr/N2doa7451rGd0OO3n6r7j2WV7sg0pa8yoc17uJ4oNr5vgyfZD9ploxPYB26VKMeiAOAuwboW3vHWCvH83y1eFRy5MZapoAMJuXHAywaFeSmj2jdvuXKldjerZGG399WtACwqUlYLP202ccSnEk1btAlHzUpxbzVciE=|Chương 466: Phách lối;SUzCNz6HUG+EdLzXt0oJuGgLW8rwwtMJmyabPiZk2+zAdpEIZvAICOYP+nxjINWr7/GjIK/26XAucquulQqtLooIDwZQist+DztXSfw27clNVh3eIHATi8KBuFDevW1BUp+lglzt5bXaLKfzI4D/FI96UH5RsNuClxjufd9zWmE=|Chương 467: Nhất chưởng chi uy;GxJD8Vwql777kKvTqLYh0KXtHA4KIp1GDYi6xKbkvHaxhcJ/dQQFqVhtRsHWcN56NjoHf2rRBPf549EVkdjfk5axokEwDpmJNchw2i19Cl3bWhnT59BW3lwvw5LWFtgEPGLpNVPEs8z/Y0eDiyxKt5/1WurgOcMJEQd0EGzkOwY=|Chương 468: Kinh hãi toàn trường;r8wah4qRdga4Fzj1o19t3jevDVqxY2Jui9KxC2hF2M9/KDiBuzAD7wGugFOUdgyXIcOs6lJCdxZ723LV+8qvBoJMkLQQIiFZDk5kqQ0AGz4ED9zANQ1VqBE26i8AV9MIHzD4dwFDwPTc4kkvCM6AdBh5QU7QISUA1ou9co0w3S4=|Chương 469: Kinh thiên rống to;3bBu/3IQ4Cmv9r4nDzQWIYMW4O3BFauLfOu2OspZYLiFi1n3LJn+4ed0nJmlyWxdiK8++LkG004OghjGnGaMvCAnvsmWxhDjqmv7iyE/SMqZxsS/nB0WscrV0X4wfLyNDlOk5QQhCywrdT2U20PgB3Gq50QtvKX+DpRVYN8eolU=|Chương 470: Phù Đồ hung uy;28KN59WbgCTlBc4dG2qs0q2EKspgn5/Uo89ZtKuQZTLP6rDhrLpHEsbmcVtt9y4epT6maPG1YStV4unWxYWP/DEazhiuAtaDyTRz+k+yV86FaWeKSMP9vZPRTzp9T8D33452oOdbd9AS9ryGcOWN5ZZHCL7brTif7NdmgXqlkQ8=|Chương 471: Thiêu đốt Linh khí;lyVuMv5RKxCu9YK07+oQEZJC7AgMHw0ML6Ll865y8sEwGDdSaqKn6u0wNgpiI9XzFGY+p/bHD3XySUVHK34w5GsPDnlC5OYm4wYmbGM5eRwnVJKze96lVqlcpRksW0yk3hGZ5auJ/16Re7fLdnw/zv/5/x5tUK5UsHFORHR0y5U=|Chương 472: Lôi Điện Phá Không Phù;OCPzDO3mJtg72AP6i6EN/A+6EIofT6tOeDejq9mDctx3o0U3aj7eZF5tpOMlqeX/1wyC58k8tV/fRVlAg3Rvh3x8jiswNVFnPzzpSc9EdjNn0LGrqDTlQIOLS4WoebBF6pJpO0WeBt65pxGOyk4LN/UWYWTjdOWfGeanHprBSHE=|Chương 473: Giang Phàm đào tẩu;uOKfI4kxwz+cS7QL4jqTPDfP4Go0IDygtiAbVVEip32yCMCLbfbXNekKA0GVK4cl3EFi1QVRR+uOAVEC5c+SGPULfce1u2P5mNoyENQz6wpJ73xeT/qTBLjxXj15q+zONEJ9VceqQXhHPfaymAaEQ5k11qHhJh08bfIsezG6yMQ=|Chương 474: Tuyệt giao là cái gì tư thế;cDpvDDSFPSaDLBV9qQ9r7tCrIhKaRrTMSycUoah8MsVrPWKjNIZJclld32cJwrAbBIEsmGO+S2Njk/Cbdf999g6Wn+Oqd0bVK77Uwu0wxbCAJ5ZP+a139sz31QazpDWLYy6OlVhKM34nnP/zpG6Rk0jZbF4k45L4wmlht/1mW+s=|Chương 475: Đan Đỉnh Phái lửa giận;CPkSDFHM9f254hEdyk28kfC5bh9YH7LS32lby97jJsNIVw9XzFWKc91ZqTOhTQTgOiUF0jJwGWxV0an+jDhkQqAjvVsIFTe9Xza2pO/SLytn0Mcniem2IZE9gvVLRCpDK0U36qwSDE3ESCb59Lz2PQhJxODe/cjAX9nJHw704oQ=|Chương 476: Tấn thăng;RKSfR0t+jRxSkxK034nzP8QRcLB89ocISwsH+bAAOa7GTQtCxm/FBkMCt5hsdLEuDedm+W0ajdad/ldTkwMGLzSw0paUZ5UHDv4URyrfls1RCm4BnOgUrScfiW+qlvsSEtMl2zy590rWk9T6XLyX50A3e/vngIgw209sPSHI8gg=|Chương 477: Tiểu Yên phiền phức;fLLqDEI00CVBTT7+1pWDyjTZNh2ocThh9YOGmZ0y02duiOnBPp0Z3UUr8BGJa/KgTCO5tMhuCm+cqIaSYHY/NrjiHgK0Pfu4Yj41y+9ygxVTzNRUbOldxhtJxvxFbFTK1TzJSROwGpVghCv9VzH/9cdSfr3bZYRY7JwKaGa/kxE=|Chương 478: Uy hiếp;HfKqaaDtqM1F/Y5cUvc1SiqTxdNyf07RcVbog0F/krVxKDeXzCgWNsJKKZ1Z1tFMkebvr1foE7Ckrrqi3rIQLqHV9YZvhLjTqnWVTdUXMrORY/UgAZwpqNKfS7o2Mv+zVXuvIEQfUEJjrzmpKTNRnzd9KaO80J7iz6fgp2PdTYs=|Chương 479: Người chết không có nước mắt;sXSN7aIl4y7E/jr1h3yE0Z4J1rtbMHJCjr9YsVhn50V/53e8Pwrj0iMOGdPdmMdMREwJMjemzDdZk+rJWVL/z9jR5YA49yXkkFpraa97C+JIJR+8aQtex5lqWjviwMO7fqrq8WjL4u9tC3wKrqXqMA1jJifxO1VltOcCXip27us=|Chương 480: Cái kia đi giết người;wf8irkolO7EYHu3/B2dnaedP4gXfR7yngtUGYHumrAfbydZIpVwaALxQsGVIRwewNLxx+fV+v+5B54nQBCBMGKOz3ZeuCRIu3l7nwXH+S0Ex0ATRnkGD2QCOWiM4yPYKmxqSQ9/byHTJZ6Ht2Mr4/OIVDe9s3GOeyk6bpfhLIV8=|Chương 481: Mượn trên cổ đầu người dùng một lát;bQ0YMo44YWIYFjB3mA7mh7RowU6XKJgW3DZuMBY4wye3q6o4010LecijJZogLVhm4BsZQB52MPl/aO1Thb7KXJTC4Oi0Du35RZocRoTvcQPba+zioKcr1SQPjimcH7gCGaXteGB1VsNAfxJIp118cvQJIecibPtRg74J91Ar764=|Chương 482: Đại náo Đan Đỉnh Phái;VVPQuLg+uq2aGTv4llgxiGTQTdYXzLZJvfYeTWxvI2KmyCD8pa8gpLibsq7AC/FMfGj7RcdtM96tulWMoqLUztdNdA/WJ9VMDNWyoVBTkL1+xvj3Z6j0PMBTXaeTzFphpbvcpbQoh+pPZUeQdKweQmwF5spybz29j3CYIWaHt2M=|Chương 483: Xích Viêm Diệt Ma Trận;4OCS6LL0AbP4yXPQ0m4EA4yPEMrkUI+3InDg5D1lX/ciW7ExTzci3xmTPBT6H1+RF1xAycjxUUshZzbGa6Ca4TON+8uronE5M6gL/b2sZ7IbIPne6rj/mCbti7CPoFCS2ueHEsStvsddaP31x49YZ7WzUIxad8UBbDh0gdmCTSU=|Chương 484: Nhất quyền phá trận;/TO3OvaGyFOdbRBkhEUbKcVSOL/PsDsEEiXk9gCTIjZ4OiLVLZbyRv8gkCpwovsg1yRgWm1VlI7uii6H2+WZqhaZbxbcHO+igUJymNhwDgJ/kJ3yIWr6FSmE4+3TMuFzEuHE4GsASkQ8aqk3cX5LHEo8Ix24TlaFw3TfH29UfHQ=|Chương 485: Một kiếm diệt tông;KhH0xFGrjwG9nnHSlxsGWiF1VzVjskLY/GNYB/8v+UM98FzyKDVT8xgAUQ3WhUnJAvYVOBY41UiFN/RQrPvYQrdslLMNbNjDx4XX3IRPiOGo4LnJsQSxzvm1ocbtUFsGhmC3ScIO4CSiHHWSeCFjnwJJg6gaW9qEx00Ghr0HV2c=|Chương 486: Hủy diệt Đan Đỉnh Phái;mVruZXECyNuSarLvMRSz+MhYgr/oRZPWuOQJHwToHBsApQPj3rsUpeBzn3l77g+LmcyLcGVQ7WWXmlPkDzXwvMcZE4RCE+ksJd3SzB0WJf0yYW4dP8B6eHjdzRZN++rscdInWVcxlFB8CBbUrlrXOrN5k4L30ua7VIb2OO+XEYQ=|Chương 487: Trở về;YEd1gbDHHfXBK2dEidhgGYTk97a3j0ITOwnXcKcelIC2O3/94O9zm6asjQUkYycV37NpH9E2DE2yfcXX5ykOLgY6W87wmQCm7JXgh6atzVsiryRPXLOCIAGDdanwgGaXWX5jBNxd3WH7UhwDcX216ItlWae0zcN5gQPRoWOHJgI=|Chương 488: Tra không người này;zNwvu5D1D6WyBTKqGhENIF3fU2iWn53lr7Qh7eRzKVEqvm+ZeeMg7kflJnsCGMigyHPYaCgU8sFYOrZznD6HHLnGos9I7LwIFE8ogka4uJ0fgdHhUNmMIUdVZllOZgMsbLPqoiEA4y7YZJGqC96d/uso6XX05Zfl7e+pvXepR20=|Chương 489: Gặp lại dì nhỏ;qECiSp8WIH5o5h1JfN0M8SoT7J72GcgNoGK8ic90z1qhf6Al7svqrS6JhvL15xAIucYm7/TFYy5ZK8anbedC3TOFlWnxyL848qJ+vc+IcqA+P+WiHxpDoJYHqiSKeanhDd3djW8C9neZ4UFUEzy/kS/BDVoglZDxvhH1YCVfO88=|Chương 490: Ngọc Cơ Cao;RBu+hwnXskwVnchvzD0CzUCjHcqRz0fQ1VQdz1xiD5QAZdEbXyKyJ+EjfDbL51xMDEsTQA3OqxIh2d5Wa79s/VFqSneSrJKIWle0LZCKhbCfbRfylXqav1ndYAjtGgmjGFPRJtYPVdiJWN7rM4TBj4T0SomNlhoP4+i96mMXEg4=|Chương 491: Cho dì nhỏ liệu thương;qqxjUf1WCPgGyKb9J739qh5DLMgEovsbnQhPj5lrAxe67XyRR0bXVxkG8DXogFcbzl7QfWB9eOQMMi+BFdzYMIRB9s0cH0rhs0Ne8Vn6XHb8Eklat74ojbno6fms+iVdEvpc8v+abOkCGuAgkkQb9Z99Xyqt7aIQZEyTNgQdce4=|Chương 492: Bị bắt cái tại chỗ;2c+FgGphqE3GLkVPkvHbyAujN16PrDazExK374rIBwZ8MNFxezk01D/hKYRqwq68aujYq4Nn5V70BkhmoeD2N0bsTJjbTYuNkfaFOnVJrX8B+kSAWAKTaZ2wpp8juvnA8RRpJyk9m4c1HNRpHaDMvtaRes41crqiHH7yu0LaVzk=|Chương 493: Lại là hiểu lầm;6RtEOE3VPrDeZP3zVGjrK9bNgOYvZSWbb7rz6lVnCjGzBgeLdVUP9cmIK0muzvmsBrcvcnmn3Jax/eIWtVoct1AxsRQoPajf+F5biE2Wi6ZdHk5+BJrO7Dl5LadHL4prHajtO51YdBX6MOIAhav+YzwBMlFJ+0cPvN2v9ioGc9w=|Chương 494: Chứng kiến kỳ tích thời khắc;F68YqgJzFHw8gSWB3iGev0D/pEp9XNF0fkQZaMsVHjS8mr7klggOkZa8l4RzAr0eWPO+RXtgYNA2isxihLarQ0/P3Ro35ZWJ1/b5qecPBbHkrtx/UvFKwkF0fZmDs25QvUdq5esChIvPUtd9MJTwGBlBhPae9ihFt48MG5xs96M=|Chương 495: Ngọc Cơ Cao cơ hội buôn bán;tVepcEd6OoVsfrAKqBrCwzocezoVzPttnKKjTFCbpnF86YH8uivj0pVzhHmePiTQY4YVPaDAvPYjzyamH+w7vW9ykFLiPGfmdvx1dAyt1P3Wgzt+5uguLowzHFJDqzuR3J29oDU9Upd71+1/yurmOaJ2nS0IQtobONATehhscrk=|Chương 496: Cùng Thi Đại Hiên hợp tác;RU3gAacNCK8WtJr3EDsQSna7e2DgaywwpZ0J61Z3Q9y+3QonCR4636W08jm9f/IyNU2k9YtH/KvxvfDz1FO24EVPSuJHsJsDF2zrDB3C1kGdajwKtDkIoOxZ+fIBMRTTfEsX9i3XdjRQR6jRO9tD05DlI176c5/h49N8ONgFfHI=|Chương 498: Cùng chuột đều có thể cãi nhau;2QrspCbZsIAMBhgPkQTbBrd6x5U5wyhs32DdbkAGg49iYr9pPyUlq0/HRhgRRifQCpWOurtv/HBsOlBW2aigMuUnV6tfWM6RqG+Sj7dV/2llsAvjq0jjS0UZtdU4AtARJ/TD/akVkzmqvdGStl01VUzCFqbXSPxrmbij2tM7+GQ=|Chương 499: Bị khi phụ Tiểu Bạch;nxivLwm9y9cdWBhBq+nqg2JJbwWHCZ1CetqkIzRbQZ2kSyz98GKfr+iU/phfRrRe9yYU1aJ03Bj2RyzXhZO9Yzylg+0bKpY3FRA1jf1TIQVqbowsyc3SaratXdw3Act2qLvUPQvHlZ34D1sZLwUqMyWeEXNUYj2VQGgQIXMdK2A=|Chương 500: Tiểu Bạch trả thù;Ws14XMrGBWEN9Hn+AkSMLBw9kcKV1eSJz0gpma02Zu7Sk45Sf3mTz3S5jEGtyCWRIcCRZsdfRzfnlCpYtCOoo28U+Nn13/yY5BLdkUaHXdGExZ86YUa739wvAPBlDyGehs/oCD9+sCqxLM3sGcnc7f3BawDeZ9mxxREjrZ0kCIo=|Chương 501: Vì Thi Đại Hiên phục vụ;3+o7hGV1XxrLIm8MN+p/l2pB3stNudP/4zvP9QbSsc/XTc/IBDKSvfFTXfhYb1rVUEQXjyzOWQohWImCJ9ORGzBb/0Kqhq5VX7rUZjnShuENkmR0PXzfTl7J9j2FSkBRkNZVa8OlxonJslmg1nScEb/H3dp1lZuVu//sAMxt2Hw=|Chương 502: Đại Tuyết cảm giác cổ quái;qzD5lB51lpoDrJTo6XfZvUACKDApdbuQvLMko98f7YSNUskXnac3VCx4w8wICrnfVoLMUoKQmbtWmunueCI8IabaJbDvJ9rMRQau21SemgOcIH2JJ2gAV54OqvrxldBz7O6PS2ybt1SEQvaRjQ64lFnXywOhaqH+c5H1QoBtzIY=|Chương 503: Lại tới nghe lén chân tường;jQRJxLY6cTBhNRD/WqRthc0Yqc1Wyrl9WS/Fhpj5To5LmGsSkk/dhvVYebJN5WUtmu+Q8iT4seVxfQwvwvMkviQ8eMKGJg/HZ9944oU1CitvophF+QEJ07gy6JFscaCdB6bNnNTOut8Z/Quhq5Mf4hXKgR/52DlUHGIB1Mhr4RM=|Chương 504: Chơi một cái tương đương chơi hai cái;nduGy1Tvn0zBlniqSH2lu4G94IYs6s2tKt7CU8WZfFElLvIU0XgpNCvviPCIoFnke2hpNvaJ6Rgz+++mfNU0R0pUGRbXtdeeKYqYIEkmMm01EaErK/ZgX+ZoKLcyWvqJWiWBDNUOvTu4zt3jgSjteWlqC2f5JFwrXWqzy/IaIqU=|Chương 505: Tin tức tốt;0eznRvZDVXmr7BxvnDSsBJxqXVGOBi9zoRQtXLm6h1k5Ylv2ZBu7aDmj3T3jw4r8hqx8a1VpwUiC59Xzp3z6AKygBpaSKF90G6ztfx85PWvxkXPo+VllXJlrYNNTu0fcEvjEMYeFAHDMbaIscN9s/Z7iX7S79wvSSvtZF6B/kY8=|Chương 506: Đông Hoa tập đoàn âm mưu;86/5/sZWn1VI6rivsOy4206MzM7DPnj4LwuVNXl0BjNk+ae8PHNVgTX+h+EZNEOYDERHvwf0v3NSCzpfBVQqAYguBztI3Un/U64UpT7DYv2GaernIv45wmJtEt660fULQ7dnMBTLTuHrIEmDmRAPN7T6BpbKqSHQHT2yuF5N360=|Chương 507: Diệp Phù Đồ ăn dấm;1pd8UMyWXh15s+BsGJCMIcTuuuqkKj9bAP3y+91LGehIJabTtCOmcpcKXxfA+P+g51ihPMsDhMCyzk61BaA6XuKGcfxeP7QSgXmd/pfnLH87CMjEJO74FvpUXjHIlCb0E1RfTVCds3HuRvSqyoRUpGDScUgn+66Ox2DEZVood7c=|Chương 508: Phòng cháy trong thông đạo kiều diễm;xEI5BfLq+uUgQz9SwCtWYq80vm6zv4tl3xwnS44XP4eyIzwirzOo6mDmPbeikmySvEPaIQEjpkwYglNpoRoSh41SpUGL7Tose8L/oG1Mx6gt12K6iZkvYD29IWnsjgHbBOTKlIWG6BHiiO1v/N4IIEsGHtJQ/ESbdy4Ilei+Vg8=|Chương 509: Kém chút thì bị phát hiện;4o5bWMxaPbB4lHI0uPDnixwf6F4740rY7o4pJTWkgYW/J0Gwv8LjovlAyLqB++2QlG9blOSUxYe+tJCsqUTh1qk4wZtEsAv/WrsR5/XaebXGVceA9VMo4T1uOygaux9im9ZAazMbFdiJM1SQak805jyErcSbfhB7GpE1z2dJe74=|Chương 510: Buổi họp báo phong ba;sB/v+1xJDMJqWIkpVCaQrSvoDZO17C4A5XCBN7gfUlDA99lPq5w4eHn2uNIntEtsElrMITQ3X4TnfwiDvv60rW4D2xT2pJ+cDym8j/73lkK/B3N+y1F2dNUbZUS4Ojr+d+AYHsml+HrvOF6U+opdpEqu78WVi0jOUi24GoKXYZc=|Chương 511: Tràn ngập nguy hiểm;til2k4TaXJcq/1ZOtM7OTeCdg1ynMqPQ7vvNWtjM/YIHAO8A0FrMwlZYezVU/qMUuKGZo94lSyDW/WX87Xl2Dv3sCnihNhca0oNTe383q8GxIOgKL9ydpYiSo9kvlGgJ72/h02ZbesOepOAsmdKOcx1ZqOlSaZZwheR7zWHTdsw=|Chương 512: Nghiễm cục trưởng âm mưu;5YJDiRMlmBEa4gXlwF3L14yupMJxewS70uYt7Ab5cXfh6P1dSrEeGXWWGaNjAYhY0WPI9bo0ieUyu8tSSYZWiKPp+ua7DVx7jfNm+qPPnnUWuZ5qI6TcrK+0J3QEvlxpZYzooPr1ETAlt5YVBLrvclVh77fOLW2R5dEEbvyRc20=|Chương 513: Hồng Môn Yến;HsKvnKH5wn3bAfiyostgPyV8z/emDn4wParFbrkL8nToHLtz+IZKDwRkAzZga389K0KP8VTSusA+Bf5qnOOOWf9unIrh2ulZXNpOIOUIpMCd9f1eL5cBOnHPC0f6FLLbuOpBqYslCwk+nxTAW1V9+Ij4YvlMdTyfhZaYMXBYzUU=|Chương 514: Đồ vô sỉ;KKq1PnqyqIISFSGwYLwz2+LqMJ+V6kklGOhU1QBEa6aathxpHk8RarBzlGfLzCW4Z+GS1bZcQohfJ8dfOMWk39b2AwZkIOVwLuxuXzXICDHFCGfV5qLQcDg3WKmjK49NYNg+E1jad9fex7iLkT2GeSFoxCboQ7BtIH/T/TkSBKU=|Chương 515: Thi Đại Hiên tuyệt địa phản kích;ZmnD7UM9Eb0NNPm0w2ZQ7qwLumFnfU+e4vFC9+GSkBYM5TX7J4j4gCpYuDR9WEqlJ6jbRutOBEGxebzfF/qtT9rheINWOZr3qC4mc7N8djAMr7PZQ3LwYa438NUHW489BqOTgMGbEaY1cnzDqjBttgmcWfkjoykdslLUTU9N5KI=|Chương 516: Xem ai quan hệ cứng rắn;Y3sLM8kGGCcn8uj1zAZBqgxk+wDHd/N7rMD0iJk20GREvh5nSJHSph4WfMOS0kCPtkc666+xNJRHusu3CiT+JNlisp2cpsuguwEpoCz/ZoHA7dpp7sqdkc/+2WJomCIuO3URsZrP/3+C6DRyQCYXBmVr1v11+W2fFFuB0ufU7OA=|Chương 517: Ngủ qua chính là ta;WopxEGKq6kF1HLst8zx7Aaw7fPXR/fJcvDajs6vDzl8k5isjS3NLceBJqRmDuNKVKU+51v+uWUEdJQRgOvg6ApVd1b/yhh+1YVV4gq4is36R1l8XQn9AtbHDVdBDsYAnSRbwUWNQgOzUSAC9qoI9GBBtJC3Bt9cgzctbMs/NNM0=|Chương 518: Lão nương thì là muốn;E2tEilyxu6jHLSHjaoRL/ujoc7vIlnMHwRhZuqsfQWH4cL8b9nWvUVbJ0+gr1vfrpguWhMmB2Ew8wdDbJw2uX+p0T2ut8yz0NC4AO7onEz4v/iG9786mSkOm/k/WNlziIURrU5/grmvCrJiWi0W7lHljb8ptB6tQa/a7xl10c2k=|Chương 519: Thi Đại Hiên mới là hắc thương;Jr5fJzFtv+/+Ynk3FsQ0N7NgU4+3t4LnnJVBlKwXhJqLHl7fgetJSWaY169O9ab3NKAxoD68v2ELMdl3wEIMG9Sg7rvlsFwM7yQGUh21MCMQRc0UVYHTrRa3qV2fr3CPOCKED4p/b6M/YzRCpLdpEQCY+VmrWk8LTN8TD9NMLUM=|Chương 520: Lăng Sương ước hẹn;qyHusLT85b3oyK8ai+JxtBje8tdQomYQCVsxl+Xt4gKq5XUbHY0ZAwSPu2AO4YAoyjnRabloTiOSyZ1JM/l/3xFH4EBIWQVIdrymPRC1gcLhRuPPm31xv5Lj+t7x8s8UriNpkk4BP5Jy+6vk+tRPdpzWZXYgSx/iP5oPY7YE+r0=|Chương 521: Lăng Sương vị hôn phu;IZIqNpQjdH76Z5BgrYPcPSjCri2RbXNOR8ymAwZdrOUxSnctohmFXOA2Gu4yqohEluzc+SmBIls/An81/VlZupbz4hx/IVMwKuILgdtYJY7bDgwCZFl+I3RJxkIzlo4MC/qWu9xi6f7hHQbRtugegeuu78facpeYlNkgvKbEU+o=|Chương 522: Tưởng Thiên uy hiếp;ZEh7P3HJ6uoiAzx5LN+bUeTKifPpNZ7DxkrEzGoKj9R0EmZky5NqL/MgZ5PDEwBJ57QhpDZqPCTaE4teVX2aKtYz1vCQfXTZGTy7pDYq4PM24GadJAIrtvK2HmgpxabrMNzwK/UseJziCsA7aDnoOh6Lfzaae2gUZWxG6oFpqyc=|Chương 523: Giáo huấn Tưởng Thiên;buEVA0Z0k2YIzIT3w1MzTUSVDy8sM0KWyWX7efjyObsryutrcuUgIk8niVerMYV25VVuXlN/Uh3bqEd1h9aOD/5pT5mWEjso9txd7lhMV4rWrnH7pX9taiTDOL5tH351yEJDB3kaDrkud08iRzX6fF6rQYCrEN7W+NT1W7kwwp8=|Chương 524: Xin ngươi đừng mê luyến ca;UMX8sayziBLLALF/HpsrkP1v+FewfkmgC4Jko+3I/an+4xkbXZKQVyJFQWASWiGMh+AIQmflTZzbphrD9b5yXYsm0Pa+RhQwrTFr+43Ck77TjXNCdAGk9PVfLr6d6oicjj0X+HUa0HE0NFqsbT1k+M7ZKZ1SiKhUPlLgs1CvbB4=|Chương 525: Gặp lại Tiết Mai Yên;G7ZK9YUgcf8scUDPVyI344ZXB8T+EoCqBWugunNLPgDF62TxK7l3rgEI1m7sOFZZ5EJSbOeYzeeRLGiAE5Hifm8udI3kvTeBDokKcVYQ8TpFi7AA9rKBoZFm+xp/xmhI/JlNNobnZYHeXOFGsEKLxrYr3Tg0Wz3ayiAp2Qgt+x0=|Chương 526: Chu Tiểu Vân;XWCwJXHZ1fhJogSz8WB7i0s9TBbqfH2qpQtXCCgpUwSv1SCTcdckl55PmADZ9bKz3wu12VS9+bjC0hIVHkn8Nn2opy7521hXbQvUe381MMKaGJ4ffxJebLIWzZS0vTrTK9mAUFgQOfVZO20dd3LGlNuPdvlVAnaxj8Yio3YFcBk=|Chương 527: Chu hiệu trưởng;AM8sjmzMzqcpwMbcgBEHPzTj8YXL6vL3o5e2sWo1PSrQSrlxHlPzUKKhIq03kCQ//1P4Wf9xaCVUiywfeY/70Xj8sKsb15zHtnWPg6x6f1vjA0Ik3+DZwl5DspQiARhEBKiqeNA7ciWbaqbn8AVKTff+wBSb4rjjcBpkN1ldRlE=|Chương 528: Đồ vô sỉ;TGC+w6e8eOZUhMWNFFJTEvpwfeAB8QaFFi+Z6Lk3W5rbQxX0U+6l/cMYG7P9x/XjR0vpUEMqqyoQej0YgYQeiLMEAom4pcOEid8mwrcRqYAh8iDUon65mlWSfVXVr+8xlPw5bkMyOuAqkMdbAVV4pQtawR4qkKvbpbzFzOdU060=|Chương 529: Để ngươi quỳ xuống đi cầu;yt5fVUy6G/Lwz5assYK/VEkJzCMqGMacAGMjBM6xN5xiAr94QOI0tF9mkhBg7SJcDTyW+vj3pKAzC+hIH3gjH2HYwDNGz6iLx/PmZJzuYowBmF3xarOyCPvbXdR3TM2n/TMn8c/E5s6FW6bE5YEHn8KF1AD9+YfPXpwUSyqQfUg=|Chương 530: Thật quỳ cầu;8vHxRr00K2RkEDoocLq+JntsChPlM6VJCx3DW0YuuWrvXXjD8lk9GVsnGcPZBIJXZ5+4dwSFLGfY00HfxtF9ufxvoFUrQoUtI9MpZ/PejTuf3hJQPEtGoMX7y7xXaMp/UDOMuDSZw4fMRymBo2kzt0NvPm6k/lmAGcg4wNstDrQ=|Chương 531: Xuất phát Tam Hà thôn;2zph7MYx2qtnE8zF+CZNguysfIx/0t5Zrpa1ykEnXu7X76EWgzpAn/0BodYcv+fHGf2ESNsJRKxWK+3lVqvlO4vJclCx3Fjn9oUuOhWNrK7CDFbq6y1Yb/cgnlCrqXZybZBWuia7llmEF76plyyTPLKn9BW5a0xoRCqCvrAQJSA=|Chương 532: Lăng gia phiền phức;rBO4nbqEeX9wamUGd4eImOId57tY0gEBuKsJnRgCimmpjGcWzQOmS5Wfr4Dr5VLxFSjLJ5zTUnnTUtlB/k5XPvj/WY0RhFocuFP5YbzZpiEeLSfTMc6bXxgFm+ef1KtEn7AxaRB7WXDZvbJ3XP7jZ/sumW6RO9F+C52T5EeTFmE=|Chương 533: Đột phát tình huống;5adScV+4YozMgr9RbB9o+WA9gA/a3ftJufeBWXQqaVb9o3Q5aQvWgzz5vH7Pi94+1IT9hQC/su56KE+McuR/kOpWCx3cck6/kd5C+R2EFpAiR+Qd+3Ezh1qwRPYJZPjvSxYBppUcEl+7CcJlWpctqG0vsw74XffDHSWWE4MNvas=|Chương 534: Khổ cực Tưởng gia;J3RUuLUosyV7dvErn/hMijrwuuFyL8rPlLJp/mS/P1ME8U4AdHX4FQ82h6yI6QMzgmmn9D3GQGO2qFYff7e3G3kJ81m2TJxpUTy+ojKlnB2oHR/xt0dMYBT5u82i2UP3sWi95IKKVlAxmmxKAE7/EA3aZa4ePjgOrCT6a3DWvmY=|Chương 535: Lăng gia hiểu lầm;zk6tclcxRti8tDb9qJncOtRlNI1KnpjvXtgGO2drRb8IN2PGPChH9EaPx/mAxEGjaSC7GbZiiulsMGLoAfO2kIxKHpUw0Y+N0ELBlgYHWx7c/LRgjdM+kTWmsHQ/pI8R8GDkjAuGRlu3+/fIPoSG+Z+rGP1DW6WIvNK21AXXHbU=|Chương 536: Lăng Sương hoài nghi;wEnNAZ3BFROccIbbkvtTcWeF5fiXkCmsJbZ8BvervrxOxaMNPo6IzNnPoz4jQtbizdpkqsIet+iwYDEQtgHiywZDHcuJfC6Yh2EZ+36AwjJ+/zXTcq6mDodr/JLAAVQ4/xeh6oWb/7ZamQ3c+EzV93qJKlDJN5p2WIKBQVFsxYA=|Chương 537: Tam Hà thôn biến hóa;9lPOsAYRnTum/Wh3RHW79GmaKmuFplkCW4vf4m4dWNo8rFDXvoaOxU3kiToTZBWvR6bdXk8ukNbI9jnLj+furC62RIuFLOLD/gLACVAxB7TmED6cV/3SXJb70ZRUBVoZwnaz0d7rhI2FIm6Vu4/N/2fLIUxDPfeSNyNaZSQOu/A=|Chương 538: Cặn bã thôn trưởng;rmxiXIM7151DvmRqr3wgLmXBFBh0VrxZsZxC8Ab7TfO2jGQX3CuzCusTARFaSJAGweaLdysGREVyoRa/ajGWRJ63PqyEQwulPuVA6BNgkBANirZFynbRI6owBVCS7+j7lleG9rxI4Ubixi4L2tgO5Qk9wclozvP5VV/bdulG7BY=|Chương 539: Có thể ngưu bức qua ta sao;HdY9dOz/bMn6IB/P1KhD2MaYrLlpLT0Q47iildQreLtQq6Bbm+CyIm321OR/C76PSh850xNMOMElil83u2OW4G2A1PJtfSXmtHzuWQ9gfXXsgO2ihGG4WQz1Sy7QSGt1JMhysq0AcvrexTYZfhNCf4w0xVWxEivxD3qOie9pf0k=|Chương 540: Tỉnh Trưởng giá lâm;RR0+G+1k0oFm3g9Sv8UvSnuGwn4zM4e72mtrk9MC4FDRxnqVo8arJinnHxkIZ72+Pm4Mh4qj+KS2Lj38p89HFFmy2TAS+AIsmtCjcnNAdq197KvLwXBslDq137cuslmRjtNwIHxQ4khkhFlDZgADVfpxWyhP+jxmj9PnvwzY5TY=|Chương 541: Mở mắt nói lời bịa đặt;baB5G3r2anC1mEhaZZWbnkTr194YjhaT9rm5uTKtGC3nkjODtquUPYbV3evpWHm7bkuYZkvqBpC+jGMflPLnQRVrXka/868R+tEa2meDdWHHZ22CoiAVZbhZON6VyjmY4j/d2MRnKrc/c/0VNApPmaGzeQSOnZFyfD6BxxFU1Y0=|Chương 542: Hung hăng càn quấy;P3FafhMRJH77gy6jarGV8uur9+aFLtnAJjyjCAyuQAj7JwtGQm+Sl9S80qMYUGeu2CUgS+VMC0OFoAtYc47lusjxWkU17zYLU0Ye6Rb7Bu17n2OvPNlESV0mJU9QXRcK1yxvDIGYuXYlxaH8/j6bA8lijDzLgLyggkeLiAO+3xk=|Chương 543: Kháng người nào pháp;2fKF/NcgNZkKZ7qWaGnIWE5tXZUturo4DSeQLmQ8snDEZkaZGk/RiyHnWtryH1hj/AfP9GTTOwrWXs2oE8H0mFu3m1GlTP/WRIk5D2Bx++ttaaqFa+N4LI4PoEj+o/isodnUBWy/uBhT1Qj/WLSSPF83SdBwhZGM/LqEZuvSaac=|Chương 544: Xung đột bạo phát;iMy0qZZjrzsFxOMQ6Gexk+zY+e0tA3A0zTN3OqwU6SjF0r12PkYBHKdHb3sDHEFplncUQLDeqVhEyVZT/kJTJ6WI/Hken5BJp6EdYa/75XtLSnBclTh3YQVCTszIgDWB/tX/A3vk9josRAb9Xf3mYG4OZY2US/fTJNApJBthe0Y=|Chương 545: Cùng ta nghịch súng;YRk86BR8/KaedS7GGSWwal4X1DGUveX1a5AwBztsmkZ5ulmpGUbfP9/WWVlzn/nr8JjjjSI7Cq2knTZVUZwoMC6tJr10SI2MN3rNWrC6p4Nv45BEAThl1uG2Nw4moVL75ieeSvc4vdOkOWjwOdO7b8W2tgfuocSBWlUloGM2aXg=|Chương 546: Diệp Phù Đồ đãi khách chi đạo;kxx4SIAJsof4DN4syfieOJ0ZCad7WCiU4WNrUp5Cx36k4gCMgMtZHViDT/M2hdOox+ITGCQqspf5VeTQ2TUXAb/ugssHztVQTpyVGYZlBLz1PHjvu5aOTZOh5NOWazlEu5zzT4QTcX6L5h5MAukXQ8zs4Z3VPCx+Co5SsbxUWb8=|Chương 547: Cứu vãn Tam Hà thôn biện pháp;wbsRUz6dJMllPzYZjHcDXdPgwvMifKCnHBdZoqMfKLk6WvJlr1mxAX2A+ny1st5nvcOPN8BOx9kOKdIR49KyVpYbokJxWyTCI87Rj+61K0TeUnimfABpMTA5tbKvw93cxceP+ccbSODc6XmvjSCUCxwsUV+PUwCBugtrjEsiI0Y=|Chương 548: Long Mạch chi Linh;iV9f3j92MMZeZQjXazPLfzuGIfSp/Ichtq0993or20OY0AST7nxRa8R16g0jtUmR0ZyBLgpOTngd4ofPXHJHG3J8UWX+RYTUzMuCMVw6plpz0kFdmReFZmmudSkrI/f9fk71VNEZNvcYm3p+oNqnnw04F2XeL/imN9JI+rRQxCg=|Chương 549: Ngọc Tịnh Cam Lộ Chú;bVZaDUrC9oZu/IJ/R9ZALn0OUCqgxqdXwIBEJSjOxk4RiO3vpz34C8wjM4S3WAXF+T8fdje+TTtzhdlhwHUtBXvYapOHAiynp4L6/qicQBmio7oUY7AO6dwtERInoNEETVcIl8byaIkgdTVpR/N3BAHCJhYv5gXMHWWDkjLXzWs=|Chương 550: Trời xanh ban ơn;jeQHxx9BpeLHcrZY0B0hV3oH4YLMgGpraS3Tk4nNWO95geQuB3Bu1wOo5bhqMJulVJhjio7gs0tfmc0OJ/gawiWDVbMgq1myYCWNvoUD7+GfnnGwOaQDfNlk2i3AEwOGLlrA+p/wAgzBjHYcd31SaPQss39HXNgpJyqganmJ3M4=|Chương 551: Đột phát sự kiện;3z3Dn2SayTiNSyL/BEh+fY+79kbpL2rhaCi6wJV+QpkT64o+Xcx0YqEiJmGZtgb05ippVaE4nGI70A5SSIqe3oxTylJ4FzY1CM0jxQlLws0yWg4E15We8o3/qgyQbETaKWVQYHgDmPgPq8J3yjPiax86+jYLJF01gFhpzTqc4e0=|Chương 552: Trong lịch sử khổ cực nhất kẻ cướp;ANDjH5mvJCxenJJIlICP3zsj8KHlNOvmUeU19nPbv7oET1u9WUvXKmEGUQMrkaTA/ppREvZKAUpJxcPV3RUOcqHdpfc0VTUNbKZ7xWTSioPhcezOxj1bR8qMgrRZSePEdOEhENzGIyvPp1IcjIVzjGbDqI0KOdkoMIIFTBSUmsc=|Chương 553: Lôi Phong lại hiện ra;xrIvPO8W6vpWxr0eezrOE6SCkFyUH8X5cABlZxSN5Fa8wQvhpnioRvNlpccd7+zsfjuiGT+0XACwgZiUWxOCg17lMwucG4aGkKOucg6tVMl1OcWZv9fleMdYDuBZ6l4pgWySRt3Fm+Pdd0DPLHfNbW3BhbsbNXhOZiofit86zms=|Chương 554: Lăng Sương quỷ kế;x9T17imtVDk0fp5qTv4fjSbPu4wVBcAz5+6xUDhXP0QgyHlacIemdfxgM5CijjsaWwgWmc5nK+o29iMV0dVavoNn5toU33uLTsgkiG4FM+Cn5dd4JpYIpJyyAl/c2iAwKmI6GSe4n4ax3zwUxqPU25HI/9nCDjwXOYDAfQq6yRs=|Chương 555: Cùng ngươi ăn cơm chuẩn không có chuyện tốt;qPQJKMTzck5ihVJdOk5q3V2xBmiZ4usFHQZFExlxZJR0U2eVQ155o6YHxP2zwNlEZ/+tQHZGNpg0bmE50ts5z/MtMD/KsM7oGCoMu+X8PjFBRl02SQ6yoepRgHFh0l+FYdauxSfjBf1XwyYw0WIj+MQWPpZKQWn4VHJTz0hUz7E=|Chương 556: Bắt đang tiến hành;zh210Ozzz9wY29gYm7uYY8nSuGTELIpKFRrArPjOzTrcvA4zG0v3P8uUVIZXte2suuR5rK8so0BqFNExUhE9gf3Qw/DR4Gv8NhOa1nPtS1la6gETT+eBQ4ILgacfTdI9alWEcm9y7/TC3DeNNic5uoT0p5TXXA8m/xH4L54luGQ=|Chương 557: Chơi vui sao;HHhMLabDX4vQUWvCprr/gKKq7v5Ddzv648AI8LGbMUgsK8Ko/Ojstx3z425MNVW7+vSwELxzf/XtS2vWvwpGQUamSmzT5hgdIgAnKbg1b1d6fIjfzfx+HD0grNAI0Hw5xq2uLxdyUdJQH8DxpfniEF9iJSS9qaAJsYnN/lIjkbM=|Chương 558: Ngươi nói lão nương muốn làm gì;Z0APTm6eGrcfM32wOVRwGBzyKkEfUbTrlTZZXykFy0LU0oa+eq6GrmOG4pLQnBqRwFBhiv4KyWgiVxgJV+yZulmpBD4KEP+FQgxx2TjtA6hdg9LTIiAqtrpKGdBLgwI1NgXTcvPSbin9Ye+AViAQEv/h5zYZvFOlkkDj4/e1UzU=|Chương 559: Cuồng dã Lăng Sương;DqSOjuruVxUS5u4GbHz3n4dQ1oYooEscPre6ecXRxOB7zFn3PtZUk8GOtq4uQupb3rBq0PQ+2LuR66FPT9rC7i/SXesnnvI34Ti1Zu8xL5MQFZs5fyH2iSTj2xsh8kMBYA2Vqprx+sR6zyar3xPk2Zy/zN4TYXA5JX/TCUhxRXM=|Chương 560: Tiến về Kinh Thành;aCbdN0CPOpecRSr7Af2+KPMOsQK4dnCh1KxyX0vQulBEoK0XKtBYrl6A/b157q1iIEK/D0Dz6nbkOVAzlrClilIVzbGaM6Qq7zfQMDugY7LmWP1SBr0TN9arwrhaCyont4WHKGF078M3zTit8Uee1uMqcYBeHXKsCWVeFC6C7Pk=|Chương 561: Khu vực;zd4WmkGv+GYvbsZXug2MA4AnsvvPohaD0HQQeF/4l5K6sMB0Z9ZMt5SrhGOw54v7moa28KzGO/ciw4zQYEq3M6hsfaMpZM7MQ0CVxRUAvDHkbHkOrU7Fc4oRO99CAKRTZ3KusG0b38Adz/sZyx19yicYIvAyl13deC1nxToT/IY=|Chương 562: Gặp lại Hàn Băng;xdfqP5uPfneivNZFfDK2MTnOQN3FquBmpPbmJxZVeSsDzRhCdpVqmN3ueQ5QM3vR5GQXFAWzp8BpbYyM5xj7Zyf7kAa1fZ8MaZpFCUN1dY4AMc0VbbEEQjdTnkwaRuC2EvWeU7sFb0sOAsRKc88JgQKJKsJBEExVpF9CzeNNGd0=|Chương 563: Quan Nguyên Long;mpFRZ7D6TDm00PpaYAIGMRhUtovu/hTW0TayLygz5sKWnDKRWLzFjhyseNeeRLAA/NiChZ3RBEkHWENCpr0yNuwlumAK0WnkCMthPDnaBTRuJGgLETYpP6t1IVOpqNqWyLsWJnOOfXs6huNgM2KOw7QYBLgCUsTQIzk8d/P+5iE=|Chương 564: Tìm phiền toái;ep8VJOOsiPi2kwb5k3KqXKX1BKQExXI8g2zv/RhmFiL70niwE4Z/FTUy1xWmJmlktIcUs1WHMRNKyHJxM7pijkFG3C8tX6xrQxMs31YxOzQqloR0gP4Mnhb/J35S/qBqutVcCnH1caMSPl0J6VyeLIXZYkXkOBq0Fb4llTf4wfg=|Chương 565: Ngu ngốc một cái;Q8XsGefGW668FBOA35+cWFfW+RR2QCytlwdmrBZt9daKvaAipMOaIX5ND/JCiwAPlUYPllnN0WUU2XgPyzokeRkOz6jwKwewGGritEIVlGQY/T9uq7J3IEQqiT+Kjd9JubfmqpX0tfM1AFTSG89dRKaJQDJtD6wEPGE/kDVchtk=|Chương 566: Quan Nguyên Long âm mưu;fAMsS/gPV4eayaguUGpjzdGrhkp8PckBttSpl8L+6C6UTHhZiKx30KzOU8Wg4tY7r0xjCao9FlWy9C6XiS1twKVb3/jyRvneqBXWtjAqmyS6c2V3zwfQn1sFvAhOzReAC1HY1JY5qCtiPRWOatXoxH8NkX8Yv5VgOett39yibMQ=|Chương 567: Bắt coi như không tốt thả;srME5JNcC4HlRame3O7kRVpVVC7oZBx4ccbUXc7X5+lL4IeRUpLzlZlPvQuZjsguuU/QPDUuwD/a3asQ86L9leYY6TMR06gDZ8Wfi7SxpHpNa1u9CgC5msX7O2dEH0Rc2HALYLsWQn5JR43FOYi6kqpUf7oc66fZG38XFvN7xlM=|Chương 568: Xảo trá bắt chẹt;/kSTY8k7iwDPqGc7+T7gop0eEDKDkQyFBRg45vMM4KW/JGf8bYGYzklaVAh1g32q+P3KGh3e+6UeaX2OqWFLG7JHJlJW37WE0CAzWe7p4ARRCWxRWU8HzNS6a5+PHqR+aMYuA/SZF4G4Nw0rdq073Mm1f81YBYK8VCKl6RgNZXM=|Chương 569: Tìm đường chết Quan Nguyên Long;K8eVrNeUNLDxShZt5yQb0W7TphG9s9zEQJTeQBgX25URVFTKGjMpguahKEDGupIWMkLRSeJylUi7fN0uNED1vg7Fk/XgH/gX6ZLa59Caz1ltoh1x1SD7MVcINANdYN0CoD9o/NxwTKjFpqzikUBisVc97/ZJvO/9YCXQybyeaHo=|Chương 570: Gieo gió gặt bão;2oRirXpp05TCIlCLUPXnR5JE2FPUEF6O/bRaMKkNnE8BVmAGfaTJS1gZSj5pCB6D+Jk/gAJ9qskkLOZvCSIdXuJ2eplZPIMPg2CaI5/VHRdX7diJgz4jaiaUTPl1PjXFeYIeJUvtCrau0wkuu66KXhvnjgB/lc6FLMvPUdVdqqY=|Chương 571: Một đoạn khổ cực rắn sinh;wqFklqUB/o4ooIPo/qVjcOTBgowEJC7BhZK/D38iKr9JAYC2GslLBzebiVH4Z8p7ZCdMkzU0gfOeU4/Yw3Sd9Pfx2QIdi0vq6zJcW6sefApg74QKM6Con4YC8uYDO/FkMGjXWlEw1jPo81oIdypDiEWDP0FTcl1mQjzmOXFByrM=|Chương 572: Mộng bức Quan phó cục;NTmCSdoDlK7Ug35+zl/46V4A+EYbTORoE31iYdOAFfmBWRN3X52ulNXd7JDMo4hNsuvBdtn6kr1FFlI4m2lK/Ide5s+aV0YUZGN68BZbZYfF8f8WJggHkpLm8jNaP1QVaI/vSvt2TluKjRh5sGhC6PqchySsCrQhGCRLsLe36SI=|Chương 573: Quan Nguyên Long cũng mộng bức;CgJ08rqDD1Rg1GEZI0pD5GISVXoPMOGturfvQ8aHtfPsOBHqeZ/hqu25Ky5OkvJXrfztZGBn9yKH+lYyf3EvUHnjX28oJJEnpc6gWcKv4vqHXjeb8185lki98aMFGXJiZakHTqoqFFZr6kraoKFYsPfgsKddfsY7R8Y95HXX+3U=|Chương 574: Nằm cũng trúng đạn;WppJqgFAspHktu0KURbuVJrtXBIFGZGwSvxcYtL9RTQI00ILRkQYHH6aDJEdsmAVIXapoNWZnFN7LgREOPE1eD/k798wDfNO03NgrrnjL2wCixC7nBPlH1v2+I2a4KKlUziC1pVExhi/YLMIsMrLAlS2NOVtP4BE+X8gSE1G35I=|Chương 575: Tu chân đại hội;MwtOO/ENVIOumyOlUR9PBd1Nx8gObzMrIOVcD60KkmkOelZ0Otmf66C528woRZbTyV5Cjin431ZSuD0hcIGbWkm3vlsjHodQSK947mycxno2Cmsfkk7+Mv2tTuQXasLNok8qeRfyY7A6md2ecDhhgOqAMXUsQEV1FD22GX4XpQk=|Chương 576: Hai nữ gặp nhau;zvjto42TO1keVVDlbQoKeMU1qkunOMYyP0vq9eKziQpp9K+Ro0KDu31Ajnc1azx7oAJLumgmeevLzHKaqLTHZSS4JmVyvYUvJp68TA1bDc+irFJvms256VV0eYDm0xYHt6cgYQtOzNdBkG0lJRcg8PYReWwgmhfJGJxtqlHzhp4=|Chương 577: Bạch thiếu;Jx2Wi/kHOxgSqAg0VF14iLm1RClgm1jo/13bayc83FBVjZrFBMmfgBzpi/tI5nR2qhsqeqTyp6ecF4N+pBMdNz4rQLjLVgVI6+1RL3tmgS1SNHTrc88N5fBj4mj9KLTu5lFC0DX1Oq+vH6QJkkQnF67HuWs9XCfXRNfFwID8kBQ=|Chương 578: Phách lối Bạch thiếu;/WsInCr1d5KtYHOo+MlheCIElsNt4pyBwwtiUHz+lTCE0zscSpldfc4z16Md8VB/gxpxRF8cSRWMlwE/ECgQ/S3VoCtxdD2gxewO1P/4KJl4mJVYrXLQc801ruG+g1Ac8jTRw4eR2eJHDL867MpcEgYHRH1k6AmCGLb7t+Na2tk=|Chương 579: Não tàn nhị đại;FWz5TsgbsZBSpZuVSiZZw8ZDKePsmU84nMb1ipO5TWLUXy2ah/7OX0z5ddQ/NIfS4CUUQ/wATT4hWkZ9OcXrYuxQi0HhyOIiQNIOOVoTzJ2xfB26uw6gdvXCWYQnK1CXLs22qsdLX9nT/k6ApKvCPPTVgu8PNJDFipHTDG3MQ24=|Chương 580: Liễu lão điện thoại;7gE31m1NEwJTKcHeI73+iyvtLxNiXDq+sbfBWfTTu3mJCOBWdnp7YWm3ScXD79Hxi+JFipXOoS7yDRlx71WtnY7FXzzJ+nuYSxCf0P5uinc3jEDmfVZUS3cMfgtJOrU43dCzylg0JuS8iZWanhXQuHQthcnPLS60sIe1Ujv18f0=|Chương 581: Ác độc tình thương của mẹ;4VvFktzT4V2qoI6uIVR5psf+2DIxJgfdsiehM3qs90etcf5MXM3TANOjpAiEBX0IiPiMdqlP2v3Tz/cfWwo9nHu3HivTNMR84tBQ9T7cyFf2hbtobUxOuAKz9h5Q3WZlV5Oz15OibnGmyzcYzhBAz6UwCG4VzZaACDa4Prmd/N0=|Chương 582: Trả thù đến;pGsDUQUGzvDWc6buH3ij5Ysf/zUvvUkE/YNsDIn9S4ADNcFB/tbzUt9yCVNv7YvYxRICUDlo/8XKkeXbJMqDAMe7fZhXzU0C/4hL5ptOfKaW+ootMfZTq2+f+BdP2btgJFX3WUibi2Uy+3N+iGeUJxvycZAAhNvGyn6/B8+ZDpA=|Chương 583: Vô pháp vô thiên;Wcn93HzCmD2jsTZBpaJKayzH4Wb/HmAu/MZAc+jtPZ1VkwmC+eNFYFIqH4NawGaUXDKO/TNVAlwvwdIhuus1uESIjdZX/6M33xsOPiqYTR17si4wTVxjGuLqKe6W+JohC0Mj89pcTqwwwAi/AnZiXBn+fQ6kKYwjavqEgJtrikA=|Chương 584: Xung đột bạo phát;NOohiQGW5nwIcgmCfjCJ3PmPmGtY7XJydSWd+B6PB69LwYOQnn+xBEGVHO3NlPFK4stDDdose0lJ80FJ7iUOQ2i/4X+KdvXp4rCDhwICQx/+jz6Ka3HCuArMoPsyFKQcg5+eQNFH67D/loDV/FdgEsIli4IyDcjKRCE4Ki5jBUU=|Chương 585: Liễu lão xuất mã;llBkaEDlM2CUHqWOUvL+ZCFInVqWmRN7HvmWgur7Aq5Hl944yaKJyWtV96GniU5x4v0DBANaLlQ3DO9W3xJpV5D7As0R9ALkqGdFW6s1yqH4U5Pmnad/+MNyyaSyg2ka3qMfa20xuUFIWQxBnS+Avq0vuE2eArIhiAS/OYpTusQ=|Chương 586: Đột nhiên thật muốn ăn chuối tiêu;1kU9KybsioSokqAq8mdVja7Ii895+xgDtgk7U7whIEU6i3d3hqVJFBctBdnUvq2EvYdPnvDX/P0l8nhBhjJc/JeT9EWe+/CrdKSHBuZ2FUxTk83PyTzFghhYb9Ancn2IK74Te/MQHXvruA7WWd53xw4w2BIsX140BoBa4L26uXM=|Chương 587: Ngẫu nhiên gặp Mặc Tiểu Yên;Wi5OpwwDnpbwRQIkBs+0h0zTjSbfcUNsVQm7/zzUIO5m8Yi+9O3adTnfxAalH3Lz9UdaTVDRDub+Hx775fj6JqULtY4xzwPurHNI5GRgs9ee6Ah+j5iX1hTgoCd7lO2vnKR/T3zv8h0FsxgCwSfymCAcB8NBpPC6MISWEIq+n6A=|Chương 588: Mặc Vân Đào cảnh cáo;Weswpxo6aOotsNW+E6uOdbdG7kqTE73WzEAOdtK3s3e5fj+hS2xgfEeLLmG9NQNCfze2odMAuLfSWGqVTnt62seONhS5KWFwejZ7naQlYS4XmuMtERtKH/yyMOgI4tG9XD66R3fFOFTM2uclGR2I1ENrhA0L8GCRwDXupbB8BNg=|Chương 589: Mặc Tiểu Yên muốn kết hôn;FxbTfzACVTqpTCcQbCBqmUVF/DDHta1/WPTHwxobtp+eD9oVw9Kk/LXDcq6z/2Bx517g29SQXvNyq9eHbImU8HiQMocSOniL/6feGO0Na4Igyxdkyq6Cc8Q07BGZ5N0rKH8d9fx+li3jxVvTwvbKtfOEaJjcY2G7xQrWNYvraHo=|Chương 590: Cướp cô dâu đi;2Ns5NNtzX3w4OrlvZftZOU9CRWmV0VO7SRUvnYdZpNMAXA3tA7AGRnD1Z9OCVJpYu0GlDz8gw+gi/TidCi5MrVzWtybcPdn+eKifYRqEHYABV6yepg20nTn9qpfwyeh5jmO0JRIIoZFi6YVeSBx4sb/RbYTCax2XDGHTLVb3nVc=|Chương 591: Hôn lễ tiến hành lúc;s7deDryA0LpdtTOJLZP4vClhUATFOudb07mrhS6gZ+Zhamn188/BMYuABXIhGmjM6SjhqutGHF21wQ4ieW0eq0s4Rr1/HIkDJsmcN8E5z757HhHS7JGfjPZX2egJGZxO07jTUClPDaUm0Oq7wo0BxJJmaeSv6/mYAw7zN9NAKEg=|Chương 592: Ta phản đối ta nguyện ý;+6snkc8U5NhWJVKBIgzAZhrK3CF+EthKYGVg1aN9kuG/O/FoVZycVMeoPo7D+XQFAQsAVfddtJ1p3fGdknz5V1O1c5Q5aVYWMVRuHPn++SwPAKy0wUPwW7zTrJYSDYHXnQQrM6wdzI7fa3kkMfCvGM6J3CF6fwWpdAd+SYdosbE=|Chương 593: Phù Đồ chi uy;lkfYE8qBTLaWqT2YynzbyR4HaRlzDEBwjca6hhJcJVTwxtlkpNH+619h1uykDNXQ37B+Rc4NKnmSx8XCQTq290PmHgVFrx15fizrgLqXZcgolLDC7Cucp+aVYgwD0N8g71JtiJqAQAOLe6G0gJ8RoW/SG31PVyXXc542wWsRyVw=|Chương 594: Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ;YvSpyLOyKunZuk0m0IXV7FGD5zp4ACdZB0AxrejFwVdZD7QzbqWctgx9l5AIvQst0jVfTxje0hB3bp0N4ycFZ5hlsmUIkEwn+hcNOK9GNTnDa44+pD0+khBxHC3ApHemS3Pcx0C7+PHHPoZYR4Av0dMXQEL8KOUAL/iiNm8EgyU=|Chương 595: Lão tổ hiện thân;jAQc7NDjmrEFH15Yrk/LggYByfauxkEQmwMfzpexejmeGTQ4eIwIUXIcwwOEap45WiPSPBf9ng+VPCfrV798vcERZS/GXnBSaaOQTGxyDPQJGkBnajkhkrpFD9wVB7kY20ONwfmq/HBsWu+P4wzlDWvQNN/vTp2rCKdiHeNdxHI=|Chương 596: Hoảng sợ nước tiểu lão tổ;bdPCNJSys40DYRaWpzoyR59miNXP3pjDWjK8jA/hEPpHfIgzBL3v5JROs6BV5k1g6tLg0TM2rDv3M4bVEy1nWyQMH+7AzrB/v2gLaheiqtAIjnPbmU4PXJk2llTYmrOpGTPPA4LYtoXeLzgWZg4SM1teJzj8ADDytfLBz/Kk0jQ=|Chương 597: Trở về Nam Vân thành phố;zmxKxAJqywKo77aHYED7UQ7YjEFGmy2B2+4TpaCNUEwWe6LW2NSx3Me7JwFWKlcmJmi3DYqLCNDT3j3bfEYAqQtfl9pZwx3Byp5RcMVYgrm8QF7rQxJGnJG3jJpZccA9vhCCGJPBx6xwGWSr83rDH+bbvyXZYGjQx/cRa1bVSns=|Chương 598: Đi làm thầy thuốc đi;AMmM1QoPBrn2xLEPdNbPK7pyeoCzlgyU7uhNYgXEq0g7yxyQq2BLt6r+O5f4zZLI1BvFZNJQ2dvHgCbfiNctOGEuExAlf4RfVx07VOmVGW4xlgSolDacx0U3WGOU1fkhV2EFO8V7Jx8XqC5piMD8IsN1ZCHzwq6+g52VfWkXqxY=|Chương 599: Lý Tu Phong cường thế;Q7Jjw2vOopt0ur4mTGQiuAHEfH+dYtSNIqDRM0RyWPm4aqj5y711xuCde7YX727mSEbMjdqY2wDCTe7y8A8W4mYCrThwI+Ia4Dy5CuZAsykT6ujuL+BzhxE/v62kTxKoG+hdpHVC2NW4y56ViEi6D0PZchZ+P2N6jkXwPq9qCaM=|Chương 600: Vương chủ nhiệm âm mưu;uQ8WrMdhq2yZlIrmhoh9e93+YLEmZNSzSxdlsnBdIFa9z0fnkHjPuhj37MKHPer7xKJ4MzvruDEs53XWC53ouiuAy8b4P5JP6cNkWQW5TjMfUMCi6b5yW3ldTCkxLGjyw62KuaqbdMbqGlWs6V0KwYAEqTc5XBmb6ulQZdpttnI=|Chương 601: Nhàm chán một ngày;wSIppRdrr3nOel8si/7rlm1RHDp43+Q8BDDXScUORfE/v2s7BzcxFI20CiwCojnoH/zuw08B1giV+mEQYoOv9LXuuqblkm3NI3zxsSffQvzvg8/WX4DOxdcwcxMFKS/S1IE/BL0naP2cEsfKqZIbQ6gkQpSL5oIvOy+tV1shT8g=|Chương 602: Triệu Thế Tinh quỹ tích;f+oI52xfUc0uIWyQT2uRBt5AJDrSsfKxJmlgIEvzH8Tmpv+qUT5+KDn475nDcBopCoEZxQ90MGgmATfmWqLum9R2rpuQPl15RW3MvDyNpk/9uqQsPFteN93qFSU2Pj1V14tW3lipYq5xy2NRUWjHFQSGKVxySmjhQ264NLsTbh4=|Chương 603: Bác sĩ thực tập;+LcgxKbrirjtTWu54fKW+1rRD4L8rpDd/SMiLy6YqH7w8mfGCbIfRU0XIB1Khk67YyAt/pE56p+EOenSPSnOAujB43zW/ayTVTOEPMGGSAiQ0L+W2qJX8NCKeqO2+nPa0TpzXcVa9OCw49JOc7x8KHgssTWWGYt/MQuzajjkqaU=|Chương 604: Khiêu khích nhục nhã;It1dyrLFkpLp4kA/4YrIggbMIMzeVfFDa1yj20QjmL5bwAgACdh+3u+NaZXw3S44ixbGkSIHx1r691A0ov7QESzDrfeqBSUcqrFnXrI/2ep6bAnE1IwpZ93qY0s6ZxcmpE5midGH0Fg7aGgg+l2GCvt4pp0eKArGfYb8XeImWJY=|Chương 605: Đột phát sự kiện;/pc3G92LxhNthRgxFCsjxngsKfLsnfZEFmgoQDvGo+ltGFfv1cocTUh+NTIDgEGUj1PCRST7i+Dq61y8lToOPSNeasqwDwZbrqDWLH5q/LFKFMQ+GYIf5MvoQXXws9dNPrXrtLo7cOt6l2f7nJyWtiLpy5eWxFPk+xKHHJV1CSI=|Chương 606: Sơ lộ y thuật;3p/E5I/u9XuTxiCQ0gFaaauz7jbH1kSMNlrRWT7KiVq122cqttQCM+blCDH3QuBDINnmJKI4k+TQKNSkefWfrdUfNSXSnh8GDkk34DfDBuWiqAsX9EzaCUBNIDxtEOEd14wZouO9UNcA06u2pLl+ST3Cr6ax8EBHITnsfNweAGo=|Chương 607: Diệp Phù Đồ là lang băm;0n0S9A9qBVn8LJ9DKZxEhfTTvtC8WrwZ1NDK2gL0AxHMAEGcr9+/hJhXh7A44c99SygZF0tpaMecNXp0GpJ/r1GeoFj172GSIa+a+oPkdlZJcPbu5vxc7OFcqMJrYuqxaNvkpeAWbUBaAuoXkkYZJOtZcM+b48Wo0jXb18s40HQ=|Chương 608: Cửu chuyển nghịch sinh tử;M7F8AeVaLx9viaagVvv8rhu8smyVL0E+9ENyEu/5gqf/CmnX7kGsllATqQRzCw90Soe0Axn8bEqy7uYUg5m60f2cLSg3qfcSdNyMBFYekfEY1KfCA3cVMaaZjafpUElMmUVVsjgUVOO9CPynLNFpuvDpdVxxdXF10WEqWH6DRNE=|Chương 609: Bị cắn ngược lại một cái;Jvx3ZmIbwTDEpyE6ap+rrhvqknz+9CPcfhzSOMkOzGER2N0Lltgi9W7Y2oze4K36CeIxr8dPJU/+Gh7Eb2r2dpP/xqJxz/8roA8BQKoyoTALD/9JkGljT9NEFmcqAExzUm3n2F+zOsKrzBXd7m/qeHS78pBjkFo933SeVCz2hQo=|Chương 610: Chân tướng rõ ràng;qasGubPihfJb9Hxb6XEaeMEKnp2cznktrdASXjngd6S2SzH3nk276jrzLe95sJvA2G5qElvHHb9iNovyYQ0S8LtsKn3fvXy9mOWKUgo+Z2XBKJrLUCx83dVTWNfEObutWlNrgMJdXE0gOr7AXSVtFsJ+jMkupRB81jX79z71O3k=|Chương 611: Bái sư;NUJJL9RYtSlddJ/8gbbD6A92i4j5n4V66RIj1lQVxBmt0NkmTyo6r/ddFUsnGZ/PFyErqYxCO2SZhE/0s2Vob6boB3uKOeuPk/ywh4FydhhEvXFqLDd25Au6GKnGq5BpjoJN7Ip0pM2hnssaJDc2PTQO2GfdL9HiM7DwZJzlwYY=|Chương 612: Chuyển chính thức;MyAJXH6t+dQVkdjwNiC+gqcsLHhwwRiROwKwOcFCDmkB4f54T4isrSjslcHnkgjeX8rUQRWt2nOAad9iGvv5cMtITXHj1+kHjbWGKUmnhT+cEfUyL45gQnxhD2C5hRTuS97hBLho96108jeh6Pcd2SVDa81L1jxvu/ljpAOI7yg=|Chương 613: Gặp lại Phùng Đông;1/BAhKC7qNnfxpzz++ifyAmcfGhhXmUgC3h5cqNr4/dhqvxiLM0IzOuldNvUM/eUyceEXlQ0x/OsbSU14cU536H/YFRmJ8vQVHqc5M2tBUxaWefSdD1MgtQbNbSTXwbOmIYNsdTcPU58u9G0/uxbjI+ZEzHOqckswGEs6LaKzTA=|Chương 614: Bị chính mình ngu xuẩn khóc Phùng Đông;HTT6e+VpbDrME0iVFBtfo5zZs4Ple5/4GYWKogJo00x04RvITWbiqqNwkZjr9PQ1+ECZU5oJuE7VmXPNSwlxkU7Z0LkaeVcoSbC0IKtPQD3XsYq73LbjFtaRs/Ge5KV3nbHH7bcGpwh3e95hl1kZjQmUapBOoneclVGnNJIINLM=|Chương 615: Chu Tiểu Vân ra chuyện;r8Wrl2Wt1sQ20K16XR2qd5TeFilK6WccyHQiM4ZqiUXGl86TUoUQ5zULuoVVx7wveVB3UPPlyKkBM/eOGVUIHvvA6Lnny7w/jLka1gXVt0EjhspXtwah15RKj/GpbwM0Htj1Z9u/sap1g1fSIp0iediQ2O+tJl6ZJRX+1yzmj68=|Chương 616: Trường học bạo lực sự kiện;Oeqdw6Tu8obRH3ZMpVk3ouKy9KASvs7xI4I3xbkXlo/h/7865FxwuOYIIoAkRmIRAADze4jI2B2gQLdCrH/905av3tfrsnKPEpISGTafLU8wtgVee86cV95jgir3hGnn73dpJO7Q1pnnPcC1iGOmJMmfr1oCbg0MLQb/dd3lqaU=|Chương 617: Một đám súc sinh;ndNlo70pm5SuV13kIYZj0ucYZr9CbdOp7IHOFZFVvqQ3WTHgMggQ7SDeHOJve5QoJWS9oy6/qdBcWgGgTTttKKBBlR1/z1P084wVPgVFDwTOD6Iol133Kdj1ZlNadgAW0TNpB19SzpuHnxTQfsjmE+yAfII274ne79h6SB5I3N8=|Chương 618: Tàn nhẫn tiểu súc sinh;NBJX5u36Z9Ll16UOMAeSsNq5z/rZ/I++Ti5xPfkErUhKCDAKDLAYzruOd8sa3CKO/xV5g4UR6uuAjyobKgsjX4ZWkxUjkMRHaJ+1r8o81VhH8+R5t7I2yD2B1x6AjsbnZPTbN4hW/1kTVySThOpxuUgCyQKmPNZRTaXYPxytTPg=|Chương 619: Phù Đồ xuất thủ;KNuEvTLmUSC2SZe/Y9OL+3uU2u4QJ+8e8wX6W7TSVbd6RmvX53GtMDIyURfyvqtbL6xWYJTWJ37Fu3OUeqCX+tJkBjwcFRgVPnYDK54SshbXhKYj8WkM0hxSn96P3vcxtydTg0Ia3gmshr29KtJVitipQQwllWFQpNR6LzNnStU=|Chương 620: Âm phong lên;OKnA3l/0blGGWl32Bql6/GRKbwnc9wbdTThKF29SVB4WAJH3xuBWX5/5tX1ie3I2oBYGEjI/R09Fi3Tt6EkXJ3GRYND+uHdnUqvVe3APTpCU+qNHHtAc9PZAB5LdCG1FIO+LZhXMWAj84SO8biLivocdf1p1GrUvMWti/qPZhxk=|Chương 621: Diêm Quân giận;/aDmYxJxyygBP3/paLGErMdcIoETYA7+CpHjA4MQVEVd9P+WnrnsA4yuGxz/QaMctVg9CIwLW6Cz5knp1X2qP9d4zK5+Kh+W8HPuOb2uLGy4zxdsby5aBme/CvUaaw+fb72qNf67Cychn99NIalvFQ9K8LU0kIz/JGEu/RjSNvk=|Chương 622: Lấy pháp hộ ác dùng cái gì hộ tốt;i9qSjrFm8RvPPWR0Uf6qMDYoi5vzAe7LjgwEZ/ngV2ehdC7sAVTOnKBk8VggEjpFEEtnV8zdIP2Rz6P/mh70iL6n/8AR31vjkJpH8hjbPRkrSlP2WJuv/cQbuyqeOYxmsGRN4gz9sgm2PT8p5pFV/ocj+TgKpHViy6UUkPHUzRU=|Chương 623: Ác mộng cuối cùng thức tỉnh;OPVVrTuH03Se3dEnj1sNDqiKIJgruuB3XX/A3bXV5oBlG6oYGoHnfWI0d1RQ1ewvf6A+f5UC4DsYJUxA8TWjJtxHVIHffBWhi3vzyrrTwO9e7ojnKxxcoDq+V+kKe85syDtSY2uUghOm76az7u8z+Yq4I8Fk9/RdczSem6m89Ys=|Chương 624: Cái thứ hai ác mộng;rlkK7NAYUfi24h+XwOInn9w6Aa5RtzsnCzZeiuM6H7d81qnzlbXe77L+/DIyQfyhwhCO7kUlTErxFPIkiQh70UAxFncBYNpXn6VuV9TIjoVZqxtYMBHqYnB/JvvHBwZ7HZBL+mwtwpptZuCqW4BixEAMZS2YB+Sdac+FifZH5C8=|Chương 625: Buông xuống cừu hận;WYG1OACAm2lEEkzENuQSxJ26l6CJexTXQkLrJwyE6zYTIc5OyhnAthIPWyluPy4pZpecJd0aCDs0BkzcxSsPXR/U2SRjKBGpvmweGs+zrkmMJvETC+XdjoFMEPMEgd9hqjFbeTR98KAdYI63khLZzGwDosFaEQFS3zLoh7icK40=|Chương 626: Đắt đỏ tiền thuốc men;sUiLVpFwMm6eoGL78IQLwbzIHkJF6MJlbOQGVnIF0mhM1d2cvNnfJI8qJj5hp214QDknZCbjZcHFOFA82YTuHdu3ILXnhfcCckd+at8vMhHm2nKa2VNgez2NtqmxRda8bHErUW2VAW2xVpz8OpTi4UqOD5jxUTr9pRgjVduNPDA=|Chương 627: Có vấn đề lại không có vấn đề dược phí;pPN+9MG6Fv+Z5KMQHGEFAhDkeI18tclAjJlKIKNSzxaAmRoM6YbWFY6Kp9akhprkMSGcoQz4XscnW2KTfCSIq+9SVc3S24ModViC4r6FLioCLoY3wyweFYiwvOGIjW4brKGLbbVJMBoNUbUDcMOEEEn1lowVxxk7J4YuqQmRrOw=|Chương 628: Đánh tơi bời Triệu Thế Tinh;7+aE0kk3WFevFds96Bx1FOBxszOYk3dXctoUrh1Ju521lfrjxA2cJxmnSmIISWjbU8Xl3czQTLjOo/xJkoYkqxSMdQ2g6VkI1SrUrzQTK6Wld4+pdKhtFP9Y/f59A6WhLQqUwlMs9YrgbvTA3JTgDf6BdltwbQ0HvtT7IFuahUM=|79796 Chương 629: Vương chủ nhiệm nổi giận;GE1rWTayjHsuv9WUp/gvPxB//RrluLIXGXGTGGB9DEM4ukbCzSy99fF6+d9vEY1MapaIKYhXoH+fsvCmOjYcERtAcICDxHaI7joI03+mxf++akUA4Wa9vaXKYUi0NojwvB+ZZHZQO2SksfTjbJnn/IpJH8QdbbRC/23w1fjAUY4=|Chương 630: Thí xe giữ tướng;IEVfzzfv/KKSzf/Tna1a51n4xfl18Icxt5aqCvb/vW7WuAK5+GVJm8BB8zqnowU3otHfnKozZhSXLxidVoS5LATZ2W77T15AKaMzWoqS+5R06p+mUmz/9Ms/tRH2qFkoJlgDid3Q+tbOIlPTZWtXDY/izLHEQAayP7wWawANF1s=|Chương 631: Âm mưu;BfzMrwn7gT2OT2qksZNW3AOMshJuZkVNO55uEOYM5yUa0RYkCtdhBQ1sHiKqbxCzRyi4nXKEJpfkgrINQT9quuRljDl5C7qzT2K7k0mIVo7iBcp2nHuKAQ7F2YP0Ei8Tz5odsr0TEu/4/VzgIod6mNwo7efrJU/5HPkXK1/3lRQ=|Chương 632: Bọn đầu cơ tai ương;wWmkguKorTXOrCvVbhnkw1ODsx3eV6TWClOPARO5QugboqAEZgzXDOxbPLH3UCcHJ2fekmihz7xRJNYiDTcOCtpuJ5gcQQbsqCOFbhg69cSW/Hytcuxh9DhmQWeFBoFE249VkrV+Z30PfxK510hzpgNvLnUMFHaq/5hewUgaV7Y=|Chương 633: Hắc Lang Trâu Hoa;CpKBIABX+bDak6PtpWliKEBZhdaJZbn6QXlZ8OFSNkZlk3Y9Rtwm7NMEVBo4FF2NcS3mnJzm/8R/cvwI7RsmAMOnxVUY8HrzbIKOumaUYEHfv3ZrIpVb3XBByiIa891GVXZpC72DxOVJPQ3hIVGnIf2mf6ZcQurc6vKRfx7G84E=|Chương 634: Xem ai càng ác hơn;D8Okd1ZY5cMyygA0/+flaFkUU27RCost+VOb+D+jKi6otLSYEK4lhrtwEtBFL47wtyuHCGXtJfQ1Dm2OyGxeIqrAcOEI+IvhIg0dcDqmpsaXrnft265s6e5Auda0C//8U7DFMFU9pTzP4y9yRt806PfSZIQi1U8XRsFpB8fmI+g=|Chương 635: Tự tìm đường chết;GYph37fjui0uCu6vXpGQQOVcCnsqSRgpHgxQzoy7HQWu2dy0n0r2a1qt9pM4ug9OEemI4rumTjm/1nw5aJAZexm0zjx2Cp64UBAEqYXaz7WmIdactZrDsGUckUgkFrB8o2yWdhtZ3lJCSjJVnPtwWuFkWgQq0cs3Ekena+CxlOY=|Chương 636: Lấy bạo chế bạo;RQ3tbnC5n6j24WCkdQ3LA/PbsDLAaCl/32F2mypMqoxCQcZORTZBsDTo/HLLvZAgM159mcoTOj8YVkGxwLrXagK6pPBFxsmBUdB8ME2WhH16cOOyeYI6Xqj465I2y2CmkHZYb/C8LGUUU4JYaQ+06F4Tuaz1xVEP1HXOEINzLj4=|Chương 637: Lăng Sương ước hẹn;7DotsCBVSagvHnsL7JRUBsq1TeAoctOyjvSv05rPzibQKgO+AaHcCizylMJh+DP6Ukhh9IrXvCuhqKA86Rkq8k0hXpPsskauyLYyVt5Ww5nB2bLpXN8r362QI8ehSUQN7Up9AOOJPafhpEc6STWhSjlhDJ0CMQeQGp6JwRRgx9w=|Chương 638: Đền bù tổn thất Lăng Sương;HrQIC9o7i3X9k8sx1LQzvyF4vQnHEVZs10iyeJPphjD91khdFOdPpcfuSj8WDXXEaJKTI7C/XdnUXNbGpIXS6lpYPtT6QWmOnrsrOB3u7RmOmNK87VcVTHyOe8EtMdxMK0O903g1Zaec2SWH5CnywKw4VxPbKKTqEnFFf6HdZlU=|Chương 639: Thiên Nam Lăng gia;L4zTS90H6hj95Wmcd7hrYa5YDEnSfgp7eUfhsan8zxR1qEHS78Ceq6Z9Ve5SVreU0g84FSXQ+1LnKwZ1PwD+o/cC+XTjP0pDPhZbPLQspm3TVJY4bAn4Wvi7Tr0aaC3GDnliWYw5hH6z80125gCyyfdgXMCbVyLknV0C65eIWPA=|Chương 640: Liền bồn đầu Diệp Phù Đồ;zMgfTM02bQdQOWW5TsfGgfrQ86ixloVnnd9tgKYNhMXslnjyDG4CxnxTedu6yjanrl24XQhVYKYWRJ1dmROxII62R+8FpAMZ2/RJUPBvVjRZkdaUJ0ScinvdLBkwUFoEsSx7tl7qIKxSuZWFQfewqF6V3cnboW8/3yX7+MyoFN4=|Chương 641: Phiền muộn Diệp Phù Đồ;p5+9B99xkN2Jl833rYFbUV7QaS9cOcuzks+feb/GKFqwn/45f1QSlTFMAxe3nb4BxhWx/TsUEqEE28mHDcpVfQSxxQv+dtXYKJXwlO0QQjbjax/RfhQ1/ngmme/D4irUTuJmEx8jgbm4zA6AWCUTAxXCuZVY4SCUvA0IFsQyHyE=|Chương 642: Lăng gia đồng lứa nhỏ tuổi;Y+Faujljf2mVqx9lmPyl34a2TeP8Hfotvbiaukm3NB9J0SrUCQ5i54FkqM2E7gMSir7UCzQczucAKO9AKt/LOzKSkQDPhM3QX+ZdJ65aC3/hVDEEjHNq3e52YiWEhF7+t8COAaDTrvSBVEKpAB83+G8b5z2dxT2OtsusDYohm8M=|Chương 643: La Gia Tuấn;sWamZICeqytp/szVa6wO8DJWH3XIyWp4vPQSySVIuKhM0Hw1EW+Rn+4jE5XC6q5erGwzoXMXCXF0Bj2LpL2FfBeyAwPRXMt/U6Q4WIPzF/iCNTqg+Yumh9DmaaB55Cd+3FLS6XLLjCm39Xd6PboZTWE30Z9QQ2UC+kyDFidHz0w=|Chương 644: La gia mưu đồ;ElkdBwKi2WQJWcvWw69mrcQ6A2T3+N+hlCobhv90eLaKRRNNr1Mm/zTcpxKkwZ/ne1vlAm8F7yDA/xIeMHzXKlnUBThMh+9NXbm0FJp5yqY3rwQxM3a1fVrwau/Ct6iM5s39IEviLUMzfRRsYnj1GcN9pt0KLJ1UMl8RYpX9ZAU=|Chương 645: Bị làm hạ nhân sai sử;VzGAkctAFVgm/nUf5+jWrUj7HpfNTdU8yOszZ6piIH0o+HqZaL0qpboYAhSjQo0nUm8st+4mF5uVhCkd0TtUuGqcfc9o5QhJikrthf7RQnPfXbz+B2K1tKks265rQn88Zz6An5gi9Mm+zIxIxMOSwAy88cmup9nIJJ1+EOOt0xs=|Chương 646: Lăng lão thái nổi giận;PKDSBl+EA+HvFTgtJbcINcI/5/ouufEK5ElK2PpOSVnvqsCuKT2W0esybxE2l8LqdTDQkueI2JNeHj2iMc5qNqWW6L0Qoni99/X5b5+kEfowt6TaKhcbAiGBTvjUUnV9ZoRZmwN94FAtiieY8CjK02r54N0WddlA4944MpioApM=|Chương 647: Cường ngạnh Lăng Phi Vân;Gj/PzujMhqLMTZkBPZcfgps6C0Zhz003gbudT5lDu+MVkVzQpAGxN9YkIeCMl/cMv2Ba/RJIVHwLnd2SZiQFivxMHA7IhdLnXom6xpfBP80RjyPsvSKLmFhK6i2oCYf/ZDuOyHEP/Ex6DUEo8qV3oAmi5HVQFMQmVqOtE9D5uJM=|Chương 648: Không có tiền ngươi trang cái gì bức;cRNsKNwnepzpBTZpUM8VdTAzQBkxw9h/y+bFZtAUk7lKKY8aCvivglrPXeBsTcNthBTJ/t658Z0DjhAuihetz8pFEcQs0snQ7jLOPHDCCOy6Fi2dCcRTXS1QXm05D51+fpax90RKWzto+3VpCQpP3KsP2ww8wZbtJo/UNuUgDCQ=|Chương 649: Tiệc mừng thọ bắt đầu;bRYqblBp4TNnJ4w4STqEkWfcOlXZ4kILzzEasYvNXu5eg/pYf+Uetqe7EDH8bwAwpcEsbwc5djFPYuNl7ayXF5ACQgNGA3wV7yW5/9xSGCkFKrU/+nJtvh8t++fcdjfMDD73fE6452g+wmVvUhAs9qDEU3gi1/cMnmmckVrokqA=|Chương 650: Tặng lễ;wl0DZdrG8aPObYzwpk9QWQynP0UQbSk+p+dUakHR4/rXdyegac5xoUP902uRFkpUohStuNln8Lf5Nfc8hCTshsehFe9yTW4wBUPlKNSqNvr1qYv/8eQ0aqlIxAbFbEd+4LZhUqtTN+SeSjkvfL6nUpS0HbYcErhoFY6p1UMOXgM=|Chương 651: Biệt khuất Lăng Phi Vân;B0jENNqU/slWa3wNrs41P2Oq2qH/ptdfPCBjzO//Tq1L0Yhw1EnIJRDyYG16pw1lAWdEN2gugICO7+W8Gb9TcnQE5di3SPwVbGdVIbewd5aWg7vxXCjArRdXY9Scav+TpcbjdpTtiviz35fyOYYnfoOAKfJ4+hKvAESB8utZKzs=|Chương 652: Ngươi kêu người nào nãi nãi đâu?;QQcFk2QM2rELmcbMCA1vmJN1JKQ/vVf/nQfrRzFMQSyr9AxDIyYTAI6Ys7TW2aKEjsJpj3YljKjQhnUUjP2sOr3K2TgA3Sdrl1xWhFY1f9tckN3XrhFZvH3ugVFMhxfInA7Qzh9bOQPw4xNpdgwrB7QCB987TM272fVCLp6JX6A=|Chương 653: Hiếm thấy trân bảo;Ta9+1TFW+3T03+LcRo9Xg71ZqhNae+3QgbqKRA24IezYXNJuElo/VZiAT2NVI6Uhz7BGqPVpxnGnMiYg0KIZY9uMgC4NzFsYQDPp0WK8D+moEOQ4gFUil4Jl7PVoexs/9ffvJD67fpdesReqql43jcxRJBtMOY5RqcA2KKxDv6I=|Chương 654: Lăng lão thái là thần hào;ikSlFSP0vgrfex1FuYW6vyniPV6pGzqtTbAmhBAOD8o3/z1xJ7QQxSb34hi+6Wccl04gK95Qh4EBwI1mjoKl1aMpCYI3z3iQ5gDyViWTaDBDdvugegm9F8j1pvtEx9tDr0z11HxweU3/UZYYF9EvMlWzCCxckkFPSB3coV+qNac=|Chương 655: Khách quý viếng thăm;ESB4bUG0Kokjiz9RBRltzAvjxr78cHAeWEqeLt/YwJJhAbvkQukAAFOPCySLvtoqrltTd0zVolZuGMekj9akCB7IXGYp1cWC8ttrgFDNCqmRBDYYhFZFsiu5g4//6Fuokk0kpOLtoYd+2WxjVXgp1kN9gzKbZqqyX27dRenr7v0=|Chương 656: Kinh hãi bạo toàn trường;8LVbkGX+Lh2aEf57AjahLTEoGzOq1/ESgx6+JxZBMmqJl7DnY70bANH/X88mNVCIDbihZI5DhZRYsR+1iwrN9cy9nikWQFw2szxwnvfvBvbQztilwCGQBOWsdLhl7dqxOmbnE1P8kOan3OefgVENeVQOCCYSAeNf4wyHSiN2bEU=|Chương 657: Chân tướng rõ ràng;wpSVovyNDLYv/VKr6DX4GICNsPzYNsLpuipNV8MlLinU5oD10N7aufuddXijpriNFuBdt+TLX3ehWm3kEeHr8M6+ivok1PSvi0YxakMq+vG56QAKyzXo1Z4GVjZpMPpbmDLKov5ZShQ69Gq8WnhlEIQ9tnV8FLkId3+j/GSLERw=|Chương 658: Cho thấy thân phận;IiyFilS2dq9bW2rI11X3YtPKX0dYjkzXvUx8BW2hJWS6ChD2WkHhmPmlZ7TA3vbUfXzZUcvKA8I9DqGfsUxIW4Zl6HY1SDd1JFLPEc0XfBvCz8lt9PW8SlByDtozz/GXdOly1lEuqkKwUla9jTWlMLlACiqMvkpPdSvs4ZcQR9Y=|Chương 659: Lăng Phi Vân mùa xuân;veCCNOT9DJ1+lb6NY992dTAiTK+cCDxzhYzSY6oVvwgZHeldi4MhOWiS1KD9huDfZ9K7O0EP4kVFFs0mBhe+HWChAms5x5pnEA6hz3bs08G0SPuelSlKm+JFdGNgactie7aKnWyO1LjBY84FESGGLAPPKFPu6820eGmoL/Vb1IQ=|Chương 660: Tấn thăng gia chủ;4koIGxiN8X0w8t5fvJd/meLeNFQBDempUUzjm+J/0gl4gSRetBr3HKmW2cB6fsPk+TzAKD13e0U7eyaDsznTlLnXbDIHN7NrDSEHAeTY2jCA5oZZNPXAJ/g7rJ+5UCXaFQAuswC0sM4KWsmZFfH0EA0XyBCBNpgaQikJyCVITbA=|Chương 661: Thi mẫu ung thư;BTo13nPoL0AHE0zsgTs48H0Puh0CSGl4V1BjrOO74VzUwP8NfQxJbUo4zPYh6ycFchIilDJhN7gSQGim1fLNS8HsFrq/KB6ZT9/ne1ufILExsBgjv32V8hTSek243VaTNoz9qwE62jKSNUn2oGHcLhHZiYko+a9hfPZtFI0a2iw=|Chương 662: Thi mẫu nguyện vọng;tkRX/3t00w7R+3xtWxMUNPKC1iKKSeiglKGo9rUTjKVtO8asFIc3NJH7IxHMP07RdJrOIxTVXvDIOr9LC5n/y7031sBMZ+vIjKJms9IDpPaFP9HdAy6v/zUEZe9PvWqh2T1TKXJRMkcgcdPvio4UZTSeFl/cOvMoMyPkpY4pS+w=|Chương 663: Mang tâm sự riêng;Sp1IGoWQZoBQuuf4KmY2kVOtO4uAHWjM95bSb2i6f0VkTJmi4GVChymzGG8ZQvJI93ws8qGeQa35eK3KeIP1p3v+kJ3/LVjrKdqqiAV4oQ9yQiUG7Hw5TFR8Ht6jpqhNJB8sXvJho4v/RzUqobGNSR9X7LcQup5FJ8wCpBhVask=|Chương 664: Muốn kết hôn;AjdhJZNnJmRX5G22Pgk8upU26A2+h2pgrVznphHcROJ7CM4cuXic82zLgw54fRMAh7wb2RhptCTMWktWu/eZUcHn446UwTp9TWCktTrspQGKLLIyY1ywF8z0nzQCXJa0LCN1WaUyt0pD0XAtaCpub1iGtrwxB7LqIfva3SZQrdI=|Chương 665: Thi Đại Tuyết quỷ kế;qUkLK0+vZWnHoI6js0joi2JzqGtf649yHpFRzNue3pk/kkBHsWl1sTrq9CR3ZJARc7B6x1Ax7sMmjMi345vTEnJ0TbszbW+gLS2Ce2HGHoGuy/5Ng5juqjkckGh8Xo4CmBrl/b844K6+IXDSHtc6i3kTl3rGJvPRm7iCMqpz5bc=|Chương 666: Đừng nói chuyện hôn ta;ekFN7eWwdywsyeWGhsMl0SFaLnpCvQQN5GI859WLnnjE2ryoq4jDrMj4EtzUkbJ3MwLLnQwO1eAwwXqPQBAAaEObr1kIm6rJ4a7fqKs6ZkWWkqmHRClxqqc/5Or1Kxg/1q4V+XSDPs48xnD9p8IswRh6thf/j2Y5X3apqWC0oRs=|Chương 667: Bị đẩy ngược;5EV3EFIiy9EwzwO51bcpIC5Dl/cmk1v95No7vYQ0Ow3Qat6CfCxgVgc/VZwiKE7gZv7oLr/0eQcwp5YTQUayHKcHpCC5F+mDbFCxe/0Z2VxkezZ58EaSwRxuV0CGP0JWbDJFGy7VDnDAQ4IxrlGDQFqPDnA8b69MQxOPYS+BdyY=|Chương 668: Phong Thủy luân lưu chuyển;H2spQA80HybtJ7cOhMnH+sJsh1KLMxj6al4YZm9woIAMoJRaV8Y5iUtRxVsLQ1tcQVfrgFyrDZsa0SrtiJSJFr7eR//4l31ALsleFaNEsbMYVCUM2AGfyPgmBhOQOIs9CZsnCSEic0QmG3VKzktbkvPYawz+YqIlk8RDwYPzA/k=|Chương 669: Trong bóng tối trị liệu;1CyckLthZbgP+EULuVn4l+geWZhRMWrRpPS1sufGRICnHr2lRblG5DSPFJ35L9YLf2n1gVtRbTuUABSOx7qPM9+XzWLTPlbGV1L7gpzZwNt0sofxsrcKUoEkrQr+J/7T0bbbAYheqxie5LBx5D2GUp5toBIGomCEAVHiySs0vGc=|Chương 670: Báo thù Thi Đại Tuyết;4azWowonfjhyL87EiFwZtvrEFcFZAucIcs34E/w81Dbz97RaFLZcs43mTFlGY6lmnSB7wzaAouo3cHY0Q9N4KAD1Oa4y7Xd+pUZEUDcbiN0r/ka0KhPh3WWFkX2F57ZY9H/SMSbjDbjgbkTenOFR/OlfYCFxM9DjE+zbQO+cOZc=|Chương 671: Bắt đầu trị liệu;ug8jPPxRq3KSAvQ3eltlifmvmufc44Upu8pbJ9ShHnIVAOilsdiOg1QgQSpxL0weeKS3qXg06jD4PdRJvw3G5AAvHRMO3B3f1wz7ylUVaRVZYOWeI3Z3z5db6lhH+Hq9vSrj1YPx3I1tIIgEQLr83gpv3uE8IHqt/YDJdVT1HYw=|Chương 672: Bị phát hiện;P3Jk3F/J8IrMCBD8/4I3xCIkpAalYhP+e6NgNiXA7GwjNVbPTR7OvgpoFuu9+f6jdfGOHSeUpfrn/RQQdo/QqlxCC2TFX+aA/lhr+DdQKtXTMBSXEWECR1ahKj9dMIKyNCuptG07DSWCeZsvshz8CvKKccFgbSB7tkaa8NYL1p0=|Chương 673: Thân phận bại lộ;02xd4jymmmOAhgTNaGvJ0U6F/1wECVC84F9EqzNOxzYODhip/X//QaD1cjzZnBfznhIwTG1qvsGZTfovxAEEPjw2qbcujzC2Z6zgjBedc/HD1l6Y8I7cZMHgDbRlKw/QXCv5V3QpebGFVEqsR67nBn7tTRiBiYJqNqGZJrVcQfg=|Chương 674: Nói rõ sự thật;R03WuwGounBQTTQ5ScUbN8GuTL2x+aGh/g0y8wlXVxFZoxWNViLuBfGbxUQycIHY2NS8ZLrVS3UB42BNq9dp4euqtf/jIVIRRxK/W1TNkW6iRBvietg+jUqDekpFo0U2PJ9cRPShRwNLSyF3P/U5xzy45BopUXzdGKc5rImXTlU=|Chương 675: Thi Đại Hiên muốn ly hôn;DH2ieegWez5B/IMsL3buE1nRUi0JxVS8dzWDQwHoyI1nHhggpOn4uQhFE5tW7yXQ/SRNao2KSS2mqz8BFbEfUliqUg2idBwJnbytkaZReCafAWFGBWwqj5mGWh2s9/bNMffn4Ng3nWa4tIeqJkr8VQOLH+T3Plk3IRwNyxY51Fc=|Chương 676: Tỷ phu ngươi đủ ngưu bức a;0/AI/uhEad6VA4WKrhuIomMOD2pnfmwlU/Hgv4ETiVqAIsDCo3dHt4WQWPwyjE3aeA0VG58CFsuJTW5vHl/RYeSRMgDPTqp78KGrnVNr+zIOBzJGjAfBPBnCGVa5ffmZRLWWcvIGh/KAEwqcaJHT/QFX/b/tholbgyvnzgQrv70=|Chương 677: Thi Đại Tuyết mưu kế;cMhVKrStYniMb5MEdD7bdX217qs3BL2dckk3jKGX2gO4QGj1TXmhsjQn89rSx3UXb3YZ8Ufq4HQwEwEyB1UCtjBkkTjr85UfewDe9BozAA65yvbObXTIrdYeWwS1uXnHiswvPc1Lap5rly+SVEh93MLvET+WnFsZPt7Uef6mxrE=|Chương 678: Thi Đại Hiên cảm giác nguy cơ;B+nSh9IK0UCl9MOwTuk4pf6TzS6oIUtgLdKzXNvJPsRQEHgJycra4BoTsiqIw1fYY9QL9lg+L/6iFzxFKxh3u89p/R/6Pv6QK/yVobepd1LCZYf3dgIanNr2XhD5guJSFdZWD3ncSUA2mRET7b7vdN8K1ClOiYwR0i2itax2h8E=|Chương 679: Chứng kiến kỳ tích thời khắc;P6SZ1UN8Dgld1N/VwlVdrngJMsc7wM6AkVTXgVCw0OIHRA+1xwa4pL0dIApWGy+Uaj6EKPE2/oNcOBW26syh4HxC9fiR6zEn9/dwnjpJ410+xkiRfledxkTv6EEpkGWWdJqWTw5+W9JJcsoixm+FQXH7JaUbVi8JvWqsmcYaJ64=|Chương 680: Kỳ tích phát sinh;fbKYfmbTv5zU/Y5K+8owwp2gOEwE0HH2A/3A00PzBLc7l8NpZgnSna85oVH4cK8zEV4G+nwTlA+OPW2ToUWzKkPshLBgmnKT0xASkfcMHPYnsQpzKlCvLBMiZIqE1QZKiVxVk+pA7aC0jn4R4nmsq7/BhpWHYfY1j49E8pS1JTs=|Chương 681: Diệp Phù Đồ yêu cầu;tEFlqmTsM1U04EocPVYR6znULcciwgThfxFb79d0c8u5wU8/LVe6NbIJDv/CDlB8SmrIK5Rr/q0F4ielrxAJZlgv2+MjPDY/w1NtA7kujM5NrOepHWnF+OsdIkilawW+e6qMV5JaGBya4OIoLSTXY66vcUnL4QBLiZtM64oRfUc=|Chương 682: Công bố quan hệ;M+EJrjLsN7JL1tZ2VExb5GykPxZhRkFspMPpVSJD6l3SGh/wh01NypjxK+jd6GsiNr/Q1yse5m192LBAeQU/eikpCwB7pEIgULNveASRAYFm4STTZ7FEukYw1jUKFAMHf6/S1hIGkhtx8cLpLW2lDfQ0E5GT90rdptIVZIXCfqg=|Chương 683: Chơi bạn thân lão công;mCqm65eSVa5IMRvo4NB+pzGnpNAsRlyl5qBYdfVEKoy1vJlRMpo0yteC8gDAwkBufavf0+wM0woXiigU3Ow0w3vSKrSHDn6DVF79ktJogWRKx6B/WlbeQBTlwGm2PpvrjhKLPRZCrSSylo9KlHC+mxoUnowkBb9Oi/4WWEOfePM=|Chương 684: Ép buộc Tô Hi làm đồng lõa;gKM+uQE3a527BwhmcpcrXaNWPmidJwsIm/e6cfmJJdkIXED7jG7p3HcUssCDpyRi6NYWvi0YY12jf/kwIc7eLIQnMs+CJnp4ZFzBfPKZBblVumdofemoh8KsU/jcRQxLNAkuKygpealTkZ4WDDC+BH/0Ez1lC1DRRLBVrGwtWmY=|Chương 685: Hai nữ ở giữa giao phong;jGFW1rojL+hVbNT3OZaRTTroORoycYYsvF9hAz2tA7WShkrdHk25NNl784ykjd2uOFHSWcJuGcNo4f5EfhvTz++dITQs47rf4BxhgedkygwRIpC5V2NM1knz748XUttAg9jqbURVUFHzgQlNsB1HpYv4kSlJV64EvTGSXlHFAco=|Chương 686: Kế hoạch thất bại;B7USkm3paGO+albxHzLyMyE9cikE7LIKXW0kJL26ZKYIxQcWyPrcS2H9GTf69lktiVOwh/kYlot+E7FC+S5h9sLJH9JfcEcUBRDQH1/LeuAoXZ7XWfWzYo2q4ixLbzcKYqKQPznAiHXXAhXJpqGuvWs6GTLLQm2BS8GryD+eEnw=|Chương 687: B kế hoạch;knI8XnsvTprytJSF1/MOkzuPDQWtuirMXF/dpCXRPefmKda1QfVoahnFZWkVkqfI3S4vxBCbI7zwfi2z1rS4LncAknMUr2Fs2wWjXDNgkpWi5BKnFMvzJHCvwpAWhWWjTfJjDUNakgVOfNr+soCfvwvHqlsRdcIN9Oc0Kste9IA=|Chương 688: Định lớn nhỏ;t2NhfJ+sDPpVIKAIujHrQz7TBsTanAick8WhX77fW4tE8UWwku/JsxM3V5j2mZlx6thaA+FX7EA2h+s3mZlt6A+n8ajDYpqNBkDVZexJRVdDFIJE5YBg1mEmvvumzEouUWHeiSUUNkYIVkIHDlDD02RyxfEyU/Qmj4rGJVphZUQ=|Chương 689: Chúng nữ cùng lên trận;3EyBhW0BMUu71E7hStO83qCnxuSA4O4UqXSEZ6d/+K/W2hPq8nWiPci1qXs3mOUKCnycnMgCmboIxk0Z1QiZ/7WUCVgngR5PztsufRFDcQJrGtu4m3zIQu2oiSp8fR0oMAlYD4dvp7nOHnIK5mx+uthpC1bTb116kxppQVt16uw=|Chương 690: Bị đánh tan kiêu ngạo;mfycLeZBP2pfguuICbJipEtZuuf+k8RZeF+QTpjwOOj2TxSRolaf8fP+xUQFF3A/u8udhGAePVEix54MqYPzH/uQTauL3ISXx6ubXxn7BVVBYEdyACb4TFP8DcqIk6UOs8M4zWnULvmY+8Qe+nDOGCIer8gcKCnxX2LS43UNBlo=|Chương 691: Thuyết phục;c890p2PegPi53wew7WKsfS6aBVzCSe4knxSgle5ClwQQhW+v06mHhevmE0TTdzYM56vLssXzrLSAtzfP6GoXN1IK63zNGDy3ELOEWAXkahxgGKJuX8bNcq73fcwJO4n9ENiiEK3dtyGjPXSm9PRRvgXpGGrJFeogyWKvS5reb8c=|Chương 692: Làm lạnh kế hoạch;+KWGGJCEURW62BbDQwGY6AtpiYG3BKDWbqNZu98bV/knsWdp3XZRq9o2Gnc3Il75gu0xOWlc12PheoMijTs734vI55L8Me0/d5ucSdrZv0jWZs3wJVgfh8gDexeKD+Z03dxsjApkRBElsmaXf/+1WKf728had+rvcg0UZXEYOzA=|Chương 693: Tâm hoảng hoảng;/8QXBdo4QrMjerH2svuldyewgZLfklpkUR+luehATQz3OhsrJwTQMZjLABgQGPmSp9beKlU4y+4EZxekBzWIzDBGjmEIh3ohIa/FymsekTuN7S1jL0tmaOg6Rb48fpYYo3b9bYOiRV+6zcoRDZdor0DlzrWI6OvV8juBI9Y48Js=|Chương 694: Một bước cuối cùng;wrp2Sa7GaDH2Ph30vVFs1Xo9HY2u9Wu39h0+okneWbEwSkQ2Q7JgeTAGwizFras44nDL+YgJPWRN/iH0n2JJ1NQxnF9Ng7AnkR9Ffg9DdWlhk1T7scMttdzfgUb7MyOKL36KtjCD64Gd58sGf7d7skTUkArMpjP97IF6ksZ8mfM=|Chương 695: Diễn kỹ thật tốt;9O0Nf6EQjV8jAKnDJZ2zLvj4WMmRkZaXgW07TcYu92tsNEz40ZP5xYzJfWmjrdLqcDyiEE/S37WO3VLWweMvegKmx2yfFOYdr3Ey2X0mEeNTxRcDG6Ghc2clOIvVKQBhpAYEcqaImrwKs5NLySc0VbCWxySXahdexadQn2/V8JY=|Chương 696: Như cũ tại hồ;XQ9hMQ4OsK2p0x2y/qMXsJKLjGCTsXqmZ2m6yzAsSFdP+65HQcqqkKpMJagrtWpcw7A3fyq8RYwPQtI8Yq+KXYyQczqGGJaxuiIE/88FeFCIYxyLtmmQcJVbbw3vdfM4QnzN5ouVH7RYEjlWzUSDk8HxnCq2cBReEb8UkSnhy24=|Chương 697: Trời làm chăn đất làm chiếu;XKkrmSx3yORYrmO77BgZCRrqxiqIlRqzawbi4aQN+zN/XkeYhpjcS9mgkC3udn0D2ZhbO56f5xSK5USn/Bn2y8f3ivFPMzoqazPRBoWbI+TEFcXsemwQupRt6eD3rjk4Xzp/EgGHgN2c8Qp7CYY3khSYP9VNyl7r5e96YK0wxWM=|Chương 698: Thi mẫu nặng hơn nữa bệnh;wRwhe6tzeMYfSAt6H/lvk69swOuRkv9bBfbGAqiACQ1/rlHbesLEycADJzOzV3ohaYiJc537Yj+O2KGSydJE/rECVGOY3uaOG1qbqVH9W10VxT4OUMSoEOZhGzOYN9S6PhQKoFoc0fMRGQkNcDQ1FnRRIpbMIpDrFDSb3DFy8Vs=|Chương 699: Virus sự kiện;/qzCNE/l1QsJK4nrGhHwaV4sshD/+lFwoGvYPcQNf5k+rSM5AfR8pcDzTNr7Pb38jEbdBP/CttKd11LhJUZ50rdQtzgTRSevEC0dbSUcv8ah5iCWeX3J0KHLm9ZKF1h4HTOaGpc8C/7538tprXRc8+ChF4AOSrKzl2GM89+MYg0=|Chương 700: Sự tình làm lớn;u0+PpnPXl40NhCL0kjDMadxPWPnCiVapjp8ix7odETQRpAmfAub038dJrar0YzAqun7EHQ/6x4H9r5aFdzMbHsYXh/8VhkBaJQlzhTRUVO94WrtXAJBZue5NnYu9dyfBt4KsqrTvFQyzXk4dKGEGTHbJ5aGtxbFKyOtqqLuoc+E=|Chương 701: Thúc gia muốn xuất thủ;/M8hfo4xkBAMLExEQuc2MYMsHE8FKyLar9mY56G+kQeWvacmIN0GS1tHge/GxrLSWy4WxniSwreLZcJWRJDW0dOsNn7jNAF9PgfyBpdEkNDFSxXhtJKcUoOPHw8SRIlrujXKHXxueuIVsqmJIn2lbKRehjzlgq1HTlRW5TDjX8Q=|Chương 702: Tần Tố;jnijB4DCAfpJXgPeg2PVfqVIVxqQm7/uCUfLgMWBNww+AD5uizaqB0OJ+RwROdvbC0DsPQIjuokeG+JNhnukJKzgoN7ohxgBztqwMIp+Vr1Bbs8+RZKqYMjSjCiRgiS4Dui1zPSWL5zBO9J6bvuCVdkxqc3tmTy1jjuR2AytkE0=|Chương 703: Diệp Phù Đồ đang trang bức;Tk7yC/yoAzsOMP+cnODf633VsIRxpG1/q0Ex4C5heu9lEUcTdE3NKFcOZNa1jxzYogO/E5wl8THlwkUof7RoO0Obeiv5R0zS8mKBsSDFGF4SrHhjlHa0e61P0MjDzHMRy/2rv52qshQ09dPj1RdAOvv4xw0rWJDGm2TCdjZmIaY=|Chương 704: Đồ sứ cùng cái hũ;6Rzpe7GhNC92Q0yJkEJNAV/4ammHSoeefWPjo3ZNZoAFGo3RnHQ9/yoN2/GoiWGzKjX+BP7cgxmMwe3KxM4CE+jnevZH5Tj5KT78NKMtxvlYnYKaM72XBlNa0sCxmbQX3O9oVXooL2mnkwphk/GEYn2JuQg2HOHL9MZw17AahlU=|Chương 705: Y giả phụ mẫu tâm;TeP2xeKxxjGk2kwGpxBkKcH4QGd+krVXpz3TX2Lgym6Ej0dVCQcRkAotmZT58XNHoZEtvBQTt36TLufHUQGgvuyroy3lf8/rgxGmnMbFa8N5YWbSd5BfNx1njFtd4tgeVclMRVH7KhGhkSir/E2wSY9R6bHu7GhUhx+hnrbP6Lw=|Chương 706: Ngồi sai vị trí;x8Jhk8uin/JjT3ul1qx1txaWgIT6/ZL0oePZeSz9fa0axsqcYnseTV66VPm8qcNkxhNjjvnwLdcalPH/0D+IgXNsL9jriGIv1zxeAzMUP+8ZQgrAUVhD9TRaKk8+onPxWNZGHKoEVks4Mz6h2yAlsujzO/E0zXUoiiL9sm3fg1Q=|Chương 707: Ngụy giáo sư;rlQlVhRAc50yRP0fe7GV4AK6yiXWm9ZICA/yWt81m57nu2tYPhUnJcfN3Y0qFeJ9rsIqUCvWXUqTLhNaj6AMu2IrxeWrK8sRBbyO92sMfuaLpUGJON0k/Qknfg2XRvmAmqp2vwLfn5guGlc0D99kWfzLK4rQTOceAI43P7DvEnc=|Chương 708: Bạo tẩu Lý Tu Phong;zdWqsBuIDjv3JnpeM3LmCev55SnEO75zHIlhBZ1T8Ir7Owm5MdzDmvAAcVHH3rs+z0p71+FQd5b2ruaqG2glx9CL8Z3HwVd0TLReivhoe7W68DTqIgXfZ0zHoF1OLYpxYhSqkZG04yVvS1ax0vG2ekV9HMMxPTSYJvMnRuGSRng=|Chương 709: Gây nhiều người tức giận;A07+dbGzZOOFB0o3G56q2dU0EjEOhwIikfvN8tW6/abt+VynadEkn04WiU7ZPAY6tG3AqCFFeb3hiPHtOG1LHTvqAR4E+KRvYpa+OJLvMm6BM35sCTdThWMXf1qglxkXXU6g7GjlE3lA6q2yqwQhYdc2UuowqRTYZzU+qFvqS6w=|Chương 710: Phù Đồ cũng giận;D+PlrD9RJHYBQtEfYOG/aB+RrPZ8hyJ5d/HwRBnf21b1OUwgElGPk6QJXfZolOuBy/JwWiYDmRQwy3NWlwAUVw4EUo7ZYtqZ4809uFalUzNw16t9XBcpreIC6/OkV1qq3CdUP57h3MItH5SiTz4gFjxf/QUdMry2F98yiYj/gRs=|Chương 711: Y thuật đánh cược;RamkyF8gBVpSurq8YGq5cNRnnmrn12nDb6wOKHYo3v7B4EpSqyrTgIxS+BB/wy+D2OwEUvtvVIz2eayD6Mek8yZda42oDIfDfbJjttMD/OS5RSkhKsLlMqfEyHIv6YX26YHWXBGWzyB+Z3YsltVhhr+nyQ28hOh1HVT8HygZppY=|Chương 712: Nói ngươi không xứng ngươi thì không xứng;fXtNerE4di+AE9gKLueJ/gxF/UYsivRiQQQbYKXgFggo5AF5D+j/mZSfOQqEnjJcI0uLlxd/m3xYpHkuiUnbpQsKaCVv0q6+LLdF/F6pcrfJycZbOLSBU4EEcpL3KtSTwL87cj1CSfDMJ6c1MzARGtGc55XjpKesW2Sa5ZhxV7Y=|Chương 713: Đánh cược bắt đầu;y1BowVqCwEfMEHQL503LLxMRZ8vsDnfCkhHD/gKsqkMEhg6Ucg4lDlBCIt5AY0L5Q0mXZwuwazfqfUbhqrhdY0+1drDV0szWhavxzbo/07PKWxTtbwm2H/TIaLriqAd1RWZ5ORttbxUgZrOF35Y2j4DeSG8l+YloGGWBHduarf4=|Chương 714: Khủng bố y thuật;KZLQ6di7RaWja8nbR9NznxKG4qs76ea7jacJe3U9PF0Jl0IMIs/H9SUdMJFMahQhFImnYv4y6AG5COu/QWPZlvooAJs/VvciH5MqWlIKh/Tsrmkz/VvF6fCSnjGvRJgObBxKMgO7zr2UvefJ5CIfP3dF//58zLfQh6vls+45H7c=|Chương 715: Thân bại danh liệt;mLXM4qhFj4vNekoXKSg8WgQwi6tVLodFmdZz+xpSOMJ8aVErDRZq3TYGSdPwRgVSAi2nj4UNXFNu8RL1Bha3RZV/91wPG0e+hRTzzyrhAqPefUG8fHB4W0ovSOxwkDCJcm8UfZwX28dsdehaMROyFt72Ok006uHmJVJdnsDDZWM=|Chương 716: Nhân họa đắc phúc;pr12ITNEHKVaoQlBdmE1gxx9w+SL9Nx7GrlXjBeUlphHxZNwQFv+DenqLxjBHzDDXeNrTIug7+aVYdOy3ncK8/kAz81P8s9Yy5XfxFwgJP8IijQjfx7nrWcPp3FZ8O3PBTBtJunaWs52HJI5IORV3FAXmkFDYUYD1HrQCJraPv0=|Chương 717: Dì nhỏ muốn thưởng;AXHpCks9c8Sz3nOkycXTYqSLLgVCS1AmPjoULC9Vk+SIKv6GVlPUrX3g9iNSY8tEDA9pa1SEWxTFf9yvuRA4Pszr3qGnCXlx5a6RINoaqtDXbErLncZQJDpefuaDzr4U5RxYvcJK1BV7zOdU7nzEXDhE9vUXuFhs3KG0hQt9oEk=|Chương 718: Hài lòng khen thưởng;mIddoYHImo2GtcPvo0RS3rGYxMPBwC1mueHlVdI3aCaA6ipsUYP/7YkUCSf3KjXwB4U5/ckqo8mzyNeAybN/qdQ0tjM23qNTznhYawCQZzkmH6IkFB+yYhrAv4ufr7dlogrP7+SqnQlhlnxG92UkqJmLditUwHfXqEA/1dujPpQ=|Chương 719: Muốn mua phòng;d4UySexaOQ+sQhlOToGqy55gF1w69OqmDkgDu8Ju6zNES5GY9ZjkyO4uA7+f+wfwa6mvq+TB6J2jGImA4vXpl6iQe6IQCrxHGKujoetVJEcHVRpGaDn0MZJgfGnQ09A8RhMSYVy5o98CZ8bz5rjv1AWcRIuU4gibA8O2o3wEUw0=|Chương 720: Ngẫu nhiên gặp bạn học cũ;xZ256kt8t2Zi2yn0AUY3cT+WkpCZbfQv/YypydtJzHDkQQAsvFkMrg2ekpoQ7Vz2phZXngNe9hmw9m14nPmuFMS9WTkOEDIxVGrofKo2UI35HT31bPwLicpyaIhBPYXW/7CXXenjArkmE7RbFvP8vW12p+pyr0G50DFxTmb/fs8=|Chương 721: Chớ cùng hắn lãng phí thời gian;2yi7Hc67byapyqB/7xcTOSwpZf2k5hYEVheSwhwzs8eJBtQTe5yRFPZzxDK6eo9Z4OTmoSu4deuVNuK2Kstmo8t7/UIojtwPhpmhLLwzdnF8MwY3VSDtGZCIiPmFyUwpIY/Q8o8e95q/vZ3QGcWyGKXbLPRNqJjRvr9K9iE1PNo=|Chương 722: Biệt thự chi Vương;ItK7W7qQvPp4h39yAZr67eMP2BcLDY/OuoKEVIX7NciO4L5VZEcshCwFG3au9Y5rpyv7D2qEKlphNt3BJwwmw+sBsufVuXPL0gIAhaTjBlLFI+GjyFv1qkzTVAKPWzMmRrcRcUIcAFrYyMtKC2mvlQoonUKuQ4+1FlkWcHNEs8Y=|Chương 723: Rung động;yaKD42qWVjOIPR8HT/xYPDtT4xTYRtf5cgldu/KXW31mNrFxQ6+ciEtr58dZDwtQdYGuHnrOWLoWZ3SXF1YNst+TpRsKkYsNquYZ8C61xkp2422ffxBwuKUatUkWdiTOWAuLca0SQdulWLOikaLcIRvxs+zF8MLJ08sPLlc2gXE=|Chương 724: Ngươi có bệnh a;dNPessHLtbSXQneBCUCxSSWL7Fd8nLZ4VD9UnLKceWBKXrFiduDnK53vVGxz3UDLiNwyq44p3d1SJXQMSQ475k5Oa33YkV/5BwZEWqoJIpQPkvw+6dFL8e9PvFttXGxyQoZDv32dgHPBqXvlbG/7OYZaq5VWCuhFhj5b5cev9PE=|Chương 725: Không biết xấu hổ Đinh Khôn;+caJ4BSkP3bBx0j8573Q2eG56ZUU8vYCiZy5+4HN8gXWWl/K34zeNeFzPdG69iIAzr2Y1dMDiPNrdVa2DKorNOqqor4JTcE0eNPjl4S4Lbu6GfG3S+yidXQXTWlIVV8pz/jRRW+/WnOOJhAl8jzEbowP5h3DYKFKK2MS+hHL1BM=|Chương 726: Đường Khiết câu dẫn;V/GT1Nfp1yPmkSABxkRjPr/VAOHU0YfpPgko/XeEh8LEKKNdi3U1wd4H7lsv+s6v/N/I5EhuSqAfKe/4aTWfuVf9tqd7Xg+uHYb1+8Fb9jAW3n0DqqnQON08flcc4oSnugMDSZJLNvdLPNxSiFpwW7NAylVue9l9WCUeDXvvUvw=|Chương 727: Cứu tinh đến;6y79o9/W0lNnZTh9T2bG2WG8lvRmOyEAHfcKIxvX6CZci0EVcR57Mt7OSQhZuuAR565Hmn0FPo77Whjb+GxvI5g5AlOi6aYv0fYRy92zqtv8M6+mRMwRbSM/V+VQRI5AXefkxBM5j2+jL1KvKG+BPN1xfxNnHYX789h9t/X5IZA=|Chương 728: Chia phòng định quy củ;RFGqw5rz109Jzw5svJVp68uCz0aDjF+Evl4scmJERM3DUnx3aSv4aHYAyhRfj3p2yyLKduI9ERdKkytZEBMjf2bluuh0NEcefyR2ShIyyolrP2WXPFm9G69GhlQ6h7ZajGTTbLq48GdpA1ZJ9s08k57ywdoSVeYp6blJI245Nsc=|Chương 729: Cùng các lão bà bơi lội;LPop0LWNORpfrnh2QqbJKSD3cLyfflkT9yfnHMN5uUtsb5TYYhh1yAZClO/eDDZ4RRTtfpa+qVI4iO3lXiQ6anFVgYODqu75NmwhCg0Bo/j1/KeUgJf2faruMICWBtSW6HUsrfllEVZW7pfm+KUMjFHVucj3P/a9vxhzw81uJlU=|Chương 730: Dọn nhà;RgQ0BleP4eyBGxVXX8UeOnPNpYA7hc5fMyBoUqWjpLSyvvZvq7p0fxxqtGqC2wQ6tmQ8hmCENCo7109kh71XTO7tP3Znzm5sBebGydwq6I1xrKfLh+07x7TBduNLzxOSBZvFv/X705RfD5y8Adxwm3kfIqOvpYD9pSxgzbAnM0I=|Chương 731: Cổ Nguy phiền phức;8AnI7ElWXQp/zSZEg64P0rw7Y4kpPTyc8OFjliMc/ooPrhpp7rRSMnTL2/XwUFi2u2TXkZu2FxX44TgLq+VudUnRAe5G0Tmv+6UGRlM9mSr952ZIQHDdqBPcW6BZdlpljskiQec00wh1VySgbQmXu5b/IxUiMkW3jlJYHnuCPhc=|Chương 732: Vô sỉ người một nhà;e5Ie+zghg9jCtv/u7rPKS6WqPZbYru1HGOnMwOkyJvS4on/LYibEsEEDLbseXteN/ynoWnq4Jjr3Rs6MtQVrusu3y0Lu8KCydLMVi6QSgcqcyuk1WXhKM17FuPv9atDpv8ZxLLocbF6Wwuh6hNgr/OiiUTcvRlXRO2TMnU2e4QA=|Chương 733: Xảo trá một triệu;FoGcm/Bx4h+TJDn/y5LampQTJPYuIsiqUdm8iR1OWiDbnaWZEa1wmFl0WW0y126A94lrYuO87NX2f6lfBaBwxFSpsxoFhFyktpVr2EzkxFKzwRw6b2HZLivW0u9EIRhOyP8RNpBlZAuq3ZudiiUIZMF7/iA2j+mK+2mZfj8XdpM=|Chương 734: Tìm kiếm chứng cứ;qXMEXqVRYK6eLV3uzZfq0T1Oo3CWroNmsflGv9ZIsSikbEmB5NZwuJAnzxaUf6MHWHNffD8Ued007OwSCXVCz9BaXk+uEwlXQqO/bibvnvfcW0vFvKsBOL8iI2jT8Alo9ijlcTqqncuy6Zq/00cJSnYugrBvtZD71lHsqRQilCE=|Chương 735: Tiền này cũng không tốt cầm;lrkJY6ijjMbTRgNtDg0JrMnwnE3iTyIHB2riyS2WqETgjSZ4DBPfgOk1FZCr34laamfjt5jSI5WTb0bOpZwZxbBiaqxPs+a6znbGZvOd19KrvXP9RNr3+GPjE1YJJY1gxRiPE8phfe18GjgQFggybOkBYS6kD6iaQNxD1s84RxM=|Chương 736: Bắt;dnnGnXiKTlPvXYk8ej6jPzJkNoQO7c4gDT+yRUGKME0Fs1Hg3iEa7Wvn4iGc5RRi8ui4oy8YPII/nMBQeJ78tNhXvPlmW1QzuezMHjxZB4xy2QMjl02TtHmgKLLBkl9INM2/hIZfD6MXNx+lPz4oUQOODYcAzEanVQEyKSVpwQA=|Chương 737: Gieo gió gặt bão;7k1K1wX4IE8sIJbm6g7S/ZBHxQMvJlNBsqn62dngaBknulI0k8Yu7iicCwrryCe6xj8AwTxmUVeJNZ+6b5BJW88rGM59VNDmq2OSnPmCeFshAuG9O6XJjCFc4GoCJa75cD01pG8U3fmdXVUlseokKmE7atRWWV8tvczchUn2xm8=|Chương 738: Trung Hàn y thuật giao lưu đại hội;h2GbzlP67LXWTjTe5ygmFG1h8fRAmIVLfQmEjILZ/R+3s2Jqpi80dlTy9CRdsbZ45IUHA4fY5i9guXw+LEOqvnCpMNdAYaJJHLQwemC3p8ffKKRnUhXdDy1Lmgn6l403jGF51VnN0O1q9s5hHhv2XpdjHbt6r1VTDsPtdqcDm5s=|Chương 739: Khiêu chiến;QVQWtKBEYa0yOTBDfsl/aTOGKqNtmVtFiWRFB1gwANQqRkfJV2wbuMAyMgUvHxbsnuQEvtfSurw8FP3qDDt4nH0d+xS9sUrQ3pxtGvfGFhhLxPZrIdqkRwJlIdrFlPp64XweCJzChaEb+sbyPJeZLcQwdfunOxjtpjfpXntp9fs=|Chương 740: Hai tụ họp đến;YYhfpzDG0CKth0Mhj/cpN1vhJdfLS3ylHqvVvS3fZv7tPviKx94OzY8gU2fYMMQjQoTDtDIj3zs+XITe8bPO/S9sJt4NNR+n4upUUq7FTvykNWoanh++MWcNJ/Jzls9GFTVtdQQUv4jywsJNgzHBfRsKxEpmTmjZ/xEGa9+zk0g=|Chương 741: Lại gặp cặn bã lão đầu;5lhI3WgEjDh51UzVW9J0P6Uwz6SU3ZFJqzPvKgQbJIRDfkADz5rbLsxhSSAPRQn3g2XWq9sv/x2BaggwRYRYgsb2JqxPzuRE3nWmhAnDx3LEB5pJN2Q7BETdVfRaCl99e9jbUwNneZYk19KClxLxP9l5IEeOewauFwszlMz/Yec=|Chương 742: Ác nhân tự có ác nhân trị;Zbkz8fAwVHd1wl6S4kj6zfQmdrigmFBvomcZiYhIstqfhbC5nw7nQr6lhVdKdtcBvlB7PwBs38LrtpPO4hiCSrcPy/q67zSSJvySTYGKcGmFCIGeeDDFYuVEINtODWJZwvkNX2Xp1AnU/Tzrx/7UzMS+rEjB2XGO74ZLpSAkzm4=|Chương 743: Trên internet đạo đức kỹ nữ;XhV1sSJsJixGi3i30F1QcBfILMH39Im8aiadMZALmcHtPrbGiRcE5OtM23SpADdpMGxHbImHuPXlDzSYQfiLKbBZNMKzgSJNVxkaUOOzDHRGs5XhGIUxBvWCdZ8e+pDtgEnrBqUQKwsJIdgXiv6uZXnCcZg0ix/Ciw629NUjACo=|Chương 744: Thanh Vân quân tử;eGv3CgQMyD7t9e8Mxh4rYUnJ/vsS7qPx5pYuLqVWSKeZ44PWfI0cZ64K3g54LHXQSUmvlKsHBdol7QiaPEnGPMFU10Y/iQqZAK7iqI+n9Y+nmNjNVi4orPSM/p4vKP8W1959+jiTLHshVN2IK+A/bAhIaU5hn4QSdqj1lq+X/Yw=|Chương 745: Bỉ ổi lại vô sỉ;j4fy0MxwrmXN8B7V2l2i8c4kg8FczpCdTvgB+n3vXwWh+RljJ/jAwz6W+a+eanEWywrLgNMSzia++/Ux0U6rJuWuUPcs7b7fX9Oar7/45qazgUy39PSOYu6pwwRFwlSIGZF454aUZX7OMoZYbNWZnpscUJZtMyJn3aa17z2GMNc=|Chương 746: Siêu cấp đại kỳ hoa;kSyfyq1B3MSaRHXJh1JURwKxNpUNeMhFxi3Il+LJlQz+KLHBJ8qURIvjWZroIlklVnAeYAUKw1OoNYZwLhUme3ZPI15EdL0bpJylTDy4Ld7WBtQpPiW9CaHHx3RDCWPEZM6D50XlVkDQBx0HwtaSZRjb5ro6DGs6RXN/zak+nIg=|Chương 747: Trò vui bắt đầu diễn;cUrNgvB4Cr0cb3NeFjV43NiQuFs0Yt657FISjHJBs4QMBRfB4TwjRygY2EhwNaOhEW1WEQMVHiqyniVjdT+mAEMxZI7zyQl35a2lzNk0Ci60aC372JlwLTxavt4UehBm4BCgtlM5Me+RI+KNrExQ9ho9DTrHy0x7dYpMBO7Bkyc=|Chương 748: Thanh Vân quân tử cũng bị lừa bịp;fwj2PHRRAS37wMA23lyZDILbq+X7/+EKLiqAxLeXE007YfHC/3p/5Tk30dgbmBB0Uwyu74cy/aLZgS9b5mX9MeUgZOq9sucgcx7W+BFzARkbzxe9CHovL1OV3LCFiGJfWboBPc/OYMBVBcNTMT0UNfgZnAHjH/9xrMSdpa89VlQ=|Chương 749: Giáo huấn đạo đức kỹ nữ;yrKGBsqtGcMAH33/ddg69ARI9+NhxSUUBWNHmrRFAeOIbSxkcYBRFhDSCkOLT8/GxUoWnpmhbwyt0ZAIrP5mjRSzA2ZIMELtd4SmScY3H7OSCmC4ikGevKeykvUUhx2CcCx+EXKp/rou+lFdVHS42omNo2Fkz03LtrZ2D+GUYgQ=|Chương 750: Tiến về Thiên Thạch thành phố;62t7BgGuWnTsf/13lKGO81wc+ldmLvrrMCRIg6qnW1k8k4NkKhzXjcXodCC79wAx1LrxJkmAO9gJzLHQWkwtpK3uqpJEWBfFAmAkza6EfUxeBU/4fhbJnQvb5SwVQildJefgHK1+8fAjXRBUk3cZ1SvywNukQVWY0cQPQFyp3N0=|Chương 751: Tử Tâm Thảo;z/EelxhftbaDeVas8q3IEJh3a4jX1tosHsKvSg4CpohqS4XhRj2t+UkKGwbl6swG8+MTukdrHa6xoqqfUrsUUBJ2zsjCJP69Q4Ayb69ChULKnDetEMUlpN4u7W40VVLB+jy7pBd0tiTad8Ggiu7J2DB/3fLqjMP9VVcQaJ72xC8=|Chương 752: Tần Băng Tâm;NzyC7S2knoL/bFtrdUdmWt9imFqYhtSl5vCODIUj/O8Z3l6V2ib12cq0ukMO1Y0tljP/l6An+Wud8gjQf+DSgfVl/5AyY8KQmyo9k4/Brv/DCpTXs/b6WxsWAmnjyFuhc1K9tjFO1A52U2iiitOT5CpHXQWT8RsEu6uKuBnJ2Ek=|Chương 753: Thiên tài mỹ nữ bác sĩ;iAYYSby4fZXNEmyQq1MmoiNNqTb/tmRaBWE2hr2L5YP1Uh9B3WwcA+HTSImGSDnocjjLWyJkxriwVZ06Y05WLpokwYXcP3FoTz0b6w/8XYRdc0kAQAsefYzWI6/AWtORjdyvS69PxzUgWx7R/eUcget56FvV/IbALPj50SJ4wkA=|Chương 754: Chỉ điểm mỹ nữ;r0S1RXkv8rWpOWgItnPzwQwNDcvQAKr6GonvhjA75dB0p3r4aFlGELDLHdguhH2AyQvHaUwj+r83J3SRhe0YgP9WHOHmgLAorQ2HUFjDmfLSzCnLRqCY9wm2MKojcm+IcwD9c6fk0x4JQWqzjq5sEreA9v8k3WlI18v8GkzrpNQ=|Chương 755: Chấn kinh Tần mỹ nữ;36JEmhj+af2yQcKwrYqma84w0DKdHpyyrmulWCoZtnIxm2tqTMo7tx77yk9j78fY3gH0kimUUVAXIIahnqeMS3oE9cwgayS8Qk/mKkFUPph4Ls5GJXj2OTwaRV2Us0+PtN3SpbtLlXKpcTqdMNDt/CGKOZ2M/hjlLGgncr6PLDQ=|Chương 756: Giao lưu hội bắt đầu;RH7zo30R6znL0ba4I4b0pLNuIb3NJ+dgD84eyo0As5jWL1wpI74Sev1TCX3IQR3byT7T6yYH5iwnRv2UVptR+ZH2N5nDu5vCYzxr8vTcX+//6BP5UEzT9KQ+FJILGuPWsgEoo2SUep/oCckrIWqEKBkiGP2GHXIRXRGIxoy+V9o=|Chương 757: Vào tràng phong ba nhỏ;/c4dgJbAc9/yUG8wmQpPqvHZ1s2DK8l54ql/xWYtZWsfF2g20ucY9aoit6nW03l38qndr+voEUBIdvtixV8zF+F02Pti31P1b4DxnUCu0OZyPXOPvQs+fTKKylF2tZyc99lCMqtydXvV8GO6kw6XTcEkvKEUjQSc1NknXjqruWA=|Chương 758: Xung đột bạo phát;nRRLY1O1r/iFV77ZFgMZe40MCv9GFlYBmuGlAxf0OSEnvnjdedO2/ty4PTQz4laNmZQ0lWug0xac8PlWu5BVVwDl860niUwbNEQNcgF++xWEKcJK/sPJXqbPY47vZfRhE6ZdJsWtqPKe4YVZgKJ4jZiiJp3wvZXFG4Guh6Mrj68=|Chương 759: Tần lão cùng La lão;PDKU9K1PTuW6Osp9zvB1+QxHwgaqXDZG8T/lmnrSKqo7/9YsofLrhboLSXKZJSAVzlUCrGaJnObCCJs9syLkzFkeYlkwX26s1sdVjoZyUOwYrbT+ptUnyMvXru1tA3X5h93Cfqs/jiDPOr4t2tEZgNWMVWVHKVXHyPu4S91VSUY=|Chương 760: Bi kịch Lý gia phụ tử;1l2zaehh9hxDFsIu6J5xBPBoGGkmFqaqgReesJQBX6RCPFCvqmjRiSg/EVktSmTfcJdqqSSwQg4GxlwcELXhAAuqHuG//iYJsmJUWuTvs7X0qaOQ5mwi5br8jb1YrC5zd1JKP6OzswH8NdS2AhHrwA8dAE7siOb4fDyxHLQUnfo=|Chương 761: Tống Hạo Vân;RwI6S1PIPq+rgmyanMC3qHJ2dHWp/86TwVk2h9xcxSeKSWpwqV2tQ3IRQ2Ceix9VmL4bb8pfL23i8Unx0uNKsEl5jvB2G6cgPENAdI5bPq2wHb4onxnyiNlLSwt0PGsoM4lDdXubtFURyiAP1n9b1130eiRABT1kgpFJzjWiHdA=|Chương 762: Gặp lại Tần Tố;o0Fbp1Ur/ZLxPCVbRmdeNBfQzTxf6hK+mZykg66OavdnamODNKv6gjwsB/28MnYeNfDkwLoZjO5DeZTROiuyHLxosWbcLEhwjSe+ZmwhsXSRvSeaknocjvhegpPaUj1FTAvNdAwotKlOkCPbl95z3l3TVUebiEWWCwV/1fpt2kA=|Chương 763: Thôi Đông Nguyên;a5zUFedqlWdrZO69AZtecAaBCMHuP85gv5jv6O+WFYIzgeg0fkbxSlVGH4JDAbzLOILK1GNE7MBm80wmFIm5T+S5fY9xIU/0Mmu+eFGTZmJwGcu6zlVTkUV/hfDrIB+vLQkNyQCWIcoTpgkxdf3lZO/TcEMtKoLr1+0ne0SsUek=|Chương 764: Kỳ khai đắc thắng;T/6b/rxeFXgfBxdicswqSC+1miA62jDWmqh77T6x7OGhlO9uXL1E1HfsmyG7ULStGKetPK3dugZ/Pp3VogM6Sq9KBg5BqUroengwPxyQmmGLJXGlNf8vCnJJ3LzmIYJylmSFlmagmSSXEW2YYLejQ5XS/Sqb8Z1j8n0HNfZN/Q0=|Chương 765: Ván kế tiếp;+866gaI5OQHFZntd04ONQW/ILkdLimowLDEy9PuEMYLvINtcgXa7y6ZVI9BL0HgoWvGdb2lBIXHn6eOLkW+FVI0KkrnrX1EBOuXpW7D266Tkpi21ASfu3j/AssTSjQvFFA7WBoK3L8gJZ+d20pzjyAna6XpwZqTmV6addq65pg8=|Chương 766: Không biết xấu hổ Duẫn Ngân Chính;YqGOG4aA9KZoYCwq/hpBB+/Rdn41yLEaTUEKRimu3dwjL5Z8ROys/FKUm2zLP/PbYoIhnKjocsruqufXEoxBA0zDS3CoR4cUN2zfsU4xBgAqtLpbXWALECwbnXLdRk65G1WjMa8CR2MymcUMQ6uExL8JSHC5bpJ26uwiLseix2E=|Chương 767: Tà Thủ Thập Bát Châm;xbf9RMYPJrjDhtSuMYlWE1qC4zHdXsH47oFhu+PxHa4aMBap7owvM0yCf9dbnmVwfmzndMLataGakQAYiUPMUNAS5Cm8Pap6WHgzlZdo2xnnSAoQueGkTWhrzS4Y3ytf7JHFl+2ROjZWhWgypgi6+/4/RwBk34U21IMf90H9Ji4=|Chương 768: Vô sỉ đánh lén;g4Odz56IF6QA1JcsqmvaW1YPZuD9M38HJ0ip0rjrKnAi71coM9/meXKYNMiItr3cMTaQnspEHKE8uESCaP6AS2VaH8x8JFMp8nQ7UOUVJmyxZSiFrApkUMmg4SEM587Yt2Ri9VcquJcPVzSsSqP08ca6ZV8SqO6myR3AWy5vTVU=|Chương 769: Bỉ ổi vô sỉ;CtFol2V5pd+dOJUQRUPprYVm+oOCLg6AUPuTYgxyc7thiuWhi2sKcN0IofFKqZOq6jMk9s3RRFE8OZ5c1eewbH7MKI9KvW8XecOQCbsOSbWMcHwo3SIqBojbdEB5L/T9IjPwZPWMBlvXBaSh3TOSEH6YbvBPdL6+jD3QDygp2ds=|Chương 770: Thôi Đông Nguyên muốn nhận thua;+VT9x7gJS26/a7t2oPGwQa2C2zA++344Gdi+q+gnrsXrVTVgJnW7rgBqEEfUbOEVcopzy7Emwy2ssHeWHPPHzaHKoaBHCspkKexTe2yGn9GYlghojBGZbxiDG2BSNeaGWTlvIZ36Y52TbFu2gG2Bn7F7rcgvV+aWHYvRb1WlwSc=|Chương 771: Thôi Đông Nguyên yêu cầu;2r7WVT3BZfei8rTrXit1i6mUEaWyc2JoZbYKkpDkKxy2gqL9pZ32u9pbFmhszM4qDuYmtGKHl7teKd9mq0GS6Vh3dqbUjOa6QkW0bQXyrLc0MMIzJ72bXLUEwTiOtc5Jf7aOWvHKMgy5gQbY2daovuiRPJTTkES46Nlo7NA15nA=|Chương 772: Đến từ Thailand bệnh nhân;4CeEQpUOBf7QFUkg2LcvurtlHEBRAdNoBaaejQGQ8J4ktX7kUN1tEOtLgOOn/GRbxoa8I9drwJhmmjGlVSIOwD+tEGBBharU1bj3R9Kw5p/+FyvGNFKjaES8OIC0/7ufcH6QxHEvhhD3S1pHW6RWj1oeQp4EBabehfRZBxgqihc=|Chương 773: Các ngươi đều là rác rưởi;Tk2xZpmjPyfWTAuaidtr6X6CfKMfz4cSiD3oebXkQBqp6RvVMnWfRCfnmEjoD4GW/os0Pvm998vbx9b7Bk4ec+xAot5Cbr61AV1RUYW27lBFhLGhqRghsMEFVpijqGybUpM1CJyEzNQeNi5LEjK3lOhWwDjnZQcmzK7dR7Rv+c0=|Chương 774: Trúng cổ;VUBay1swvlkauJ61ny6lmY01v0dRuC1WllEGT14oO4kAaiPyifR9X/ztka8zm0RjpEFdY6wtkuWUS74r54wvN05vpDBtrHNQVoW1ENaw0tcSYCm2G7HM8X47d+8/d0eKVONXQ3uX5kD6zLdfVYwcrvq+29TtwW/bCKMLttomyXA=|Chương 775: Giải Cổ;CJJAZnqWITGDfM5A8Ho9rgsQd1jtAvmwaUfXPcVRymjetvezLp9lTuVIhrsXU+M0Q2lIwvv9/83GolkFM/ptOucbuoXslJcRjpCRazxvSpZgtmHIjcuq35OBeSjAA+cM2SAmWnkF0UoTI888YIUXGeaPcYQ097YKk9BUS5fKmTg=|Chương 776: Treo lên đánh Thôi Đông Nguyên;jVOGjAxzvyKK00gv3LaVY8vx7M5lCF1b5fp3Fs0AGv4Ul2ezcpTJIkJ1/qDYlJ761Qc9gBKXSdHqHVykOYuZ+dTcvG+nswJO45Ir6bG9uCvzwpX8aFaFc6tg8Dq1D4G1XDcuFyhh1GqQWMo88TwrjdCnV2BXdU0MjWDMuEIAIbI=|Chương 777: Ta là Ác Ma;Y8XpTKfqpP25YIWSKK5Ss+4Qa4V6ez11GiFqpB6wZF1mXe8mL2GnMLi9eHXu1SRlE5swDhvqP/oF5Fs1xsFrxKpETRHSDgf+m23ITtljBMg+bE3Qix0EtRoOgumkz6/iPBWTHPToc7iAfEPdyUjslkBC4vqQUKn9tx3BT3YRzrs=|Chương 778: Trừng trị Duẫn Ngân Chính;0bnGVdJaam11zt2ROeKov5LIUm2gof6UUxjMBvQyQ+SeR+alHGGxyZsoiQGDD3+0OZYhIU0VW8JblW/Yvvyn62/xqGAaixpqfqZocU7iwJeXwQWPgfCHxFcsLrtPCQ2NtY1NqWYvcH7P96RWTp+SXdkRFHQbGsB+mYgCfSNtKFo=|Chương 779: Người nào đến người nào đần độn;dlHq1d2nBbxbiKqKuf3hN2oBrXjQB/9JrDX9G/fUKYgRDK9UIk7ogujL1r9qsprpdwXIeI9HSZmB5hrl0k/Rr/4HGEsT2WbQFYIA9gqbBjUYCCjPzjKn2o7bVrjQFTWq33AEAGMaZol7eCeGMv1/5jQM4cN3CDSBgYdGXvnFFXQ=|Chương 780: Tiến về Thiên Thạch Phong;87EvseN/5ni/5Zb/AiUEecwU78+6AGPO3DA6pFtw8FX8k2X2C1W335LMIfC1Crri6RH5ktav20ZTeYheESB7c4dk22PNDft+jLOEoJHT7iiaa/3nSIGtYRB5Gc1b9pt55VzCxnLkhW+PI1gpVwJahfj9G/0bFi5vTvHMy5CrNHw=|Chương 781: Gặp lại Liễu Bảo Nhi;p/3/vHnit7tEvCAIue27bPWut0x2Y7Pv7QZ235lO4yF2IdzY9mT+F5osfJw7/4aC0X3YshcO5r2BGFYAgprJzHyE7Uu6r3rbtkTMq4KpWhczoj3uwN4FPOZ3rtUggfqLakSGbPMylNG630DTMSGwPSWZyI3roGc6esVmCDM36P0=|Chương 782: Thiên bảng;o2241o88cuBlgvNeKoH78npwceIolC5DeH7hWeUH05e9u6uVUgcHmRUEz32A4I6G5MnukeV8BoTyJ4akuoxIiFagp0Qt3kdYyND4p42yCtZij/nq8kgElIFyydXZ3cVXrDfa0q2t7ALRqEkBMLSBK8VoL161nlDv1DwRvs8OGeU=|Chương 783: Lam Tuyết Kiều;CweKSScVPL5MAGQItPJbl0sza65hmgneezZpPohIe7lWX89+lFlmL6ywG03IIZTHu4l4JhTx32q9oDWqbBQCTbG+Lvqeuf1uQUqpGgkCm0ej4MS6hqJWe+29QQhCf35v5kDuuSpp6VmhITLBrO33d1Z9I9iiGCRyT+6zU2jYdWI=|Chương 784: Lạc Nhất Long mời;LaD57mcbCPl77LL4xzU0rtEZTCwrNal2VZ5Oqd92td8vHWoAX4GxJ9SaL08KYfy8alDYbfxxQSV87vVEl+wrP7OPpziPKReVGnzQ3SBCiCdCjQ1ob4m9UZxBh6XlnRg4Rxz9zQRJqDQudm/PX3ZtD7iqr4heg9xa5wp0tWdjXQc=|Chương 785: Chỉ bằng ngươi cũng xứng;6/ylo5t19DVfTdPPr+NibAz3f6/gdlkDC9Bh2vEDuxumwmajRUtNt9TgVCcS7YkOlcieXrbWO1KeWgCwqCUpFospHqLo1mBPHUaO1HQYwmllryYV9CfqY4bdEsnYaue1U3CP4fJVkT4/6YwOBo1CQZoHXUpJxYWEuTUnmlYEOR8=|Chương 786: Hai cái LOW bức;td6sw5trGd2BtZk+KIioY2d0nDG6yV5DfplP8IU7cXvSvZfVWBgT0/YaaAfuMm/kAM6wJzehRye/DnzcHvXPVU9AH/zdS7w3t87rfvuVvYxvX5WGa0z+o4gxFq9OniN711ldO+1+Pqi5z30gWhc92Y40PwrzWOZr5Zb1I3Jzzwc=|Chương 787: Ba Tụng Long lại hiện ra;owC1R3HCkdHDDCHZTzWTgWk8LhYpwMJ4sFHbNL3mQyjnQrLRGIxCl9T6Lj7xTYkG1K//r2DGRUMRXDVWpeoh64XwuSegBDL5hR9H2lpOYMBr2+tZEv0OrmsS/7kTyS8EqI288vLQL+j7E3M7N3ytCi7l4Zhf0M77ZAyZsxRmBLI=|Chương 788: Lời đồn đại nổi lên bốn phía;TRmKkRFa3mxbQ9UqFOgpfn0W00CSg5Bj+S5XUCo9ptNyuL7GgYWPN9IE/c3xAnFDgSnMgKDQt0iwAsclspOxrOEQbOywfzygKMXiqqd9RRmclH9Asq7wLK9HlxBPvwd03uxUKWyHND1lv8JjCxnRKTmiB/UWQ2KFhfxpQytR0b0=|Chương 789: Lam Tuyết Kiều đến câu dẫn;6kM4qdHm/In96+Qf2YlyVLNtytKV6iSSBKcj+fcI6+REIHE/Lnu8crefpKwj6RZrnqiKNYH5Ijcnu947TwFa6qXFOY5oDS84/y/+F4wwDHx7NHxFZC81E6mOpkuVY2d1+Et1/To6v+SSjODJKpOpnSkhF9U/FmZ/2r2WvSBqNyk=|Chương 790: Bị tiên nhân khiêu;ZPZgTzjpPFlGyK8GahuJOoWCpZnfs4RSWC4nlw67lXtyiGJS6p/9hkITOcdU+D6wKAUEkuu5T5vSKl5RZeuh4V5UqdjDSPQnXuU+bfayTCaYESkScZF3V8i3p8zVql9eSFBUoSoBNOCe2UO5LG2fKVxyHdearPf2wdDXPou/E50=|Chương 791: Nội dung cốt truyện đại đảo ngược;ssazcExseZ6WvLBvrq6CXqriNx68bWY3lSK69sdRX7LCJjubR2WL0jc4oMlYJL47oXTydOwHm8QfHEMNXtwB3Qyn820hXzW5lQ0R24+zvysy4mKdIA++Xsfxp2vWGyEzOW73ncEFoAoWf7qw/4zmi4sJx9HCN1FlihJpYeVR6bk=|Chương 792: Lạc Nhất Long trên đầu có chút xanh;2f5Ms8kz/oUhW2RiV7rf1Hx/y+IdWxYPCHlL7dn58UTzDG5vUjk4N/IUklGLOuL9TxwTFckC1/NQ3vXqsTF1jIRRFA4e727MEqKekc088yD6pLHgGZqwtzFbrU/VBxAUAoBzP9uEQR6soa9wK0R/RyHUDGUr4RvVyoewiYPv7/E=|Chương 793: Hung tàn Diệp Phù Đồ;8rF1oa2ElmvDefS0gXTcaV0aNE1qxUIwtSTv/IG4klfX0TdMmiQ4wN+P6QGBm4PmO2qLvZeS3kZjPChswEeLsmk73px/I5LKqPWTWbomIGPcu4G7IgDHpQWW0EFBMVo7pGgGuWloMeEQkVC970flkc3f4RDiHlqEz6ks9cJUVrY=|Chương 794: Đại sư rốt cục đến;fhy8b6QPQxhJQTESksIHy1QolyKUp+6UBoKQ+6ayqrVf15OBgNdeOKbsQUwsYAORFbFjJ2LtMVXAVbcftXKev10K6ukgZLVmqEqMc2SiAbKk9A4KGnEP8WeBLxtz0qtbHAOfdmwTUgK/TD8p4u9J6gMxHRvV/zxlmiQGQieZcaw=|Chương 795: Đại sư cũng phải quỳ;diMr55LIKvvSVGs9lbSOGUyJMpz3GE5ckiqhjtr5GsqBOnVKKC7skh2xz3dGaTan3bQ30diRCN08WnW5PZP4v2qOHQX9StY6KDNP3k9I01FEqP7Bzk1ADvj6tYZNSoAt2TU5SL9YxXKdT3SWAOO4GR6Bwyhfx27rTWHqD6BFLfQ=|Chương 796: Diệt sát Ba Tụng Long;7TkPoO3RWylHC2DqrNXdN/IkBjMrmbxNguCA9OpKcMmK9+26k3M/qr1c/5FfyYi1aUKY1l/eGqEbZ5NzthbtXx55JPlGu6V4swcXcV/mUNon5B8LNsLn3GVwz2c9W+4RRZmPIOnxZYyteDFD9Zd4qKX0JT1Y29vTULraARrdfgg=|Chương 797: Báo thù kế hoạch;WtSw2u/hcXp60SuKL/z17VVLibt01NZR53CeO8UZ7nt8M33DjOCfPPTlp9nBB9TEUnq3NzAlJ5TMRL/iw9W9Ah5u4KxMAui26Bh8igDKmj78UFrd63SLXCt9bAekyoOnBCyL5/rZNEuacBvDN+vTTAbbzhTV/hxP/F9O5w1Ca20=|Chương 798: Giang Tả Lưu Vân;XSZP5pnlZ5XVOcjL6cPjYJtLtvYUFUFllz08t9odxFjO08Tt7Ju8YJulJgGYiLZE/TAHoenRsIymIxkUxoqN3UoG2xf6elxCPsjxYuk7hSQOW+nXK7lEGr8PU/H2J2nmMydEGj1R+KVhTovtlNiaUCiZX94hR8qf9jofa/E9ksA=|Chương 799: Phách lối Giang Tả Lưu Vân;WgMoaO9zjap/xzi3d6okrrMl7Ad7QIbI18ftPBXxQvpi/cuZrVapFrkyfzHOfX9hge0vWpIs063jAWk7rL52MKDJffufJAu5uwohwpOJhyU13jjjHsRZWWAdFrIezMx+AZnswedxbYhNrZtSDaomUAZo5K/To1h4nFTkM0k72Dk=|Chương 800: Đại hội bắt đầu;inmejQZQ7pe4L1beskfV+K6ZQ6Pfkqh5td57SER3b3HUdu+pVe4majQh1f6IShfeWKFqbVO9fy+k+M7EW5YuTwrSErmvbPuuIB67DO+yPuq8mSGW6nnqKjBw8vB2ryRP81CYdwtdz6wIo3RD5nN7sfQDevxCLbBtX1ITdLbtFP4=|Chương 801: Vương gia song Hổ;kmwrMovt/Ug/1dxNWLjzSsNxqBa/OepaVqZEalzR0dOu3voyQhDcQVS2pUR8Rm359Rldf0JDVQWljSHI4AZ805r0UQmIKxeT6skLhe9ynGSZJyUJQXpbStKhPkA5B54Fc5UFK0PIfNdMXYzsBLbt4LvRxxbW1GAAGda4hXoExNE=|Chương 802: Ngang ngược uy hiếp;c/2dV2RFxvffJ9nsl1H0uKmQbI0DUCTGXHVs+8ZEzQLJfth/j3NMFdcZuubBiIx9PupTZt9VVoeIH2PWW4cezhMggOiDC3PazX3lIf5JcWD0mU8HHew5Ieb31gCFLC12T1LnSVOxg4EVAMKeXOGsIzZr7KJXwx5mTHo1utr4ML0=|Chương 803: Hỗn Nguyên Môn xuất thế;d8Am9uhS7JsK9hf7BrjzlRVhyBZiFkIwdP3LO2j9haPWYwCnpRQIIZ2ng5ntm2h+Q7hEbFwi41g7rSamHOkCaQBEXxEO0u0nDFjhDBdVrnSS40Z15kzi6FzQ8d+90B1z/jLwwDYYBedKemY11zjhliv2GPmfD0YLrHE1Z8YfJ/g=|Chương 804: Thần bí chưởng môn nhân;rH57uhTvEaWRYJ2OFgl/Z/CRU5KsnAxKZXSKOk4H8Q+3Urgjtf4V3rrXSAxa46FstuWhsAAmD0oKFjAEdG8sC0hF8leFq0Z0idqAlmktB9HfnOAo+3PQHWTYi/usK4pT9oaRrjTtzEcG5+keY6AMw0DH74JyhjCejaAbjn/JWAI=|Chương 805: Động Tâm Hồ;0+lTZxkExrriBzakfdjPyUyjb5h/zlstf/FJLSowCWVqDVm34PRSbtXQAauMvG27jj33nLnrrTBWgcwTBG7is6vLKDGg5qqmwz/qA6i7F3+X3THxVjcSys63Z0OyI3YJa0j2OvomAaX8Z8xYygmJHlDg+wcq9r2hFORUdW0v7mI=|Chương 806: Hợp tác;WJUJilDzY5NHNs4vlBmHiqQ/D3OzAyk+9KJOa55M2LgXht+WVSnJy6mPLtDZqGLzpfyBwYWMwW0V5eJ6Tk3JH8fongua3l3Ajfu2YSW9TXOoY5uc6LkytjE4qOzQ3X98tE5YlAB4FdSDgrr5HpEsfFFJuSw4EkL7u3f5i2+DiFc=|Chương 807: Lệnh truy nã;u2J0hOuO+e/ZE2Miv9MI7ylcH1nIdN2yo+A/djvH/htpQhj7UkAqtkIhL9tWk9K7kl7sRS49zFiCQsf+aPdclT/k9TJg3IR3/PREOAnrTPUcsDLmc97NSh2NDzOwqlqju3SpVA/taoENR8j4SzK5KSoqcylUxMn7tO7uCc1jGC8=|Chương 808: Vào động Tâm Hồ;fqUDS4Cn24WzC77bQ+GFmzaZYqMrtRArDABRgrW1tArXxFraK3dBfcl+Vzf3D+k6TXQY/IdRg3qwNxExPQgtew+nDwDbUblB1k5qk23oUcAkOD1XDDpSnX2gP/lQHKnwIfq6MLmztBxj61+MHH8JRScOEO5KodDWWOjm+itK17Y=|Chương 809: Tầm bảo;7OmdluLgydfrjPB6cI8loeMgGZ/SD3SmwbLmWTzMr/jO/Y9wpSSkN5fu+CS86AhmVov0/4Jet6vdL7h9zPt7Shx9Uvmi36V0bI0AeYmNcQqhakN1h55KfQTnGKijlzeRiEj0WFZN2HnvrDgC7Yn+DL8/+zGDGZ5LI+/NPRMMtd8=|Chương 810: Động Tâm Cung;0N9AD2yx+k5uwy7+AgY2ZXhvdu2Vv89JXtiEiPETwnsHUdGIy22wfeUTqPYFp5pMLHPEwkJNDIOxCwnOhMIE9cSB5ztfC8JVsxY+12JcFrU/tJph84pScN//BIYbU+FnI7qe+1/A/D10rJIvf5X8A7Kr8+c6uBJWHF55jPEosDw=|Chương 811: Kim Dương Thảo;+VVMhltfLzcxgGGITi4Q/O7Ko6/N8DyZ4IeypcMTgqX8T+V34g82ATeDZgXhi7lVPP2989jKDWqam5w5QcvxA0YqRFWjsSuJptHxISL6DL3Xh8wF3azAyC309PY0dz0RkO9yJ4xMKsz8R9qL+VAuRlmhRcFOMo9JN/Jf4YomwL8=|Chương 812: Thư tín;kJ1KUKEMGrEN9K3DruwDI2EbdTIdo2jJQnoOvdSF8kcYUA3aWFjtS0b7PMk+dQ0h/dUVa8mBvp9003gvrPHtQxx7L25IxnXRW+AMxYnYAe/yNyZmEEYbPsUoMq/thuw8Mm1WBqd8FdEYqcujqrk3jbZi/uIc+M2rspc7aE8V8zk=|Chương 813: Ở nước ngoài chi mê;dZmIUbIsrIEmwwp7aldGHTW9PHKhQ1KsGlFkzCfvy94OtX3qMd08F3A4LoPGE/KsEXw3ULLeQ2xUn1uTpCUR1YU1RIDao5BDyE1xlYKLZKEvRJqcD7I2MkYHcO/Qfo7VKdAZgN/A/7H+mXUaYgycQ/Ft5qnoAND+vhRj9Z6h6wQ=|Chương 814: Đánh gãy các ngươi chân chó;VsR7zPIsOcmENP6cF/POyKtS6eQqcJxCdLdGOr35YuW9q98UYEMBy7cbFfxK80BX9rsXVmMz+prRGAE483zK/7Ek/KSXp6a49jRpF2iVr1LF4CRSQ6EKOe66k40zGyYKF5VZUEh6rH7jjlvtPeaFDoj49UBFp23rmKLTRTVQEco=|Chương 815: Quét ngang;O7Jj8NJAHnlKPlxrGoLaupYR1Cy0h3eQDuQRWPap9Ei+6ex1UV91tiS8jPgu2+jBO16TaBnkLYPioPgAAspWE0wUXMxeRWcCwkEKnMecKA+/7F5w1o8ECZALAxYxFZciy7WmyUHjTsDg68jCvemamTtu75l6aCaOsdVH5LFkHg4=|Chương 816: Gặp lại Giang Tả Lưu Vân;+3bnNL/ATEP21ulCewSZAgKCXFtLhNhPy80KCVDE3RzcpZWOQEnQXrU74TALniuaJrP+UVXMe+dVaGjlLqRI7prOKZj9BYUz0EmiuwRyjptG0vwcJM5/TpZH7+spUjIcP5x1NvP4AMwB7E/igo5eSkU/uKUNAaWwiwGk8hpwLDU=|Chương 817: Giang Tả Lưu Vân thực lực;R+AU/WqiXjuveOdn6nmkdRdfEfY4UWfEKf7gzZf9NPgbpvg45mdJ+rjzCC4KT+rVXOq2KD5QuRhgVRxVAXVs2keRK7aFehtb1U+r4ENuRNVnMgW4WMmnH5GYIDcVJRSJVInyYFKEBRuoLJ3gIywruo/lgMGSMBCSYloGR0nGkmM=|Chương 818: Đần độn lăn đi;GFA/z9/5kJ5heSeGgtohTOacgPgf4lC/NcgdLP6fJKh6W/AiN6o1akGkqnEB4a3ljo6M5AIQfWg+OK2fU6Uchi1d8TdBuhz2vPlt/R123kJIH5ECOhKxDqYea5s1VQgEZSylTR0h7BiLOaqMoLIgERhYo9FNC8Oqgue4OD/kwkE=|Chương 819: Động Tâm hồ sụp đổ;vAGKb1oWz664WwgmUUmzncCHFT/6xmYIxXF9tfv9LiMFiMXildwc7iasEYGrRbl9M8Oara75VoV0f+yM4W9w0jT9uZAq5jmOioSg2Se8Eh7/MoAYTIrl4aljYBnHid35o26bB7D4DH5LdHGwLQPUgkAuTN/i9eIu4CQZq0xFK34=|Chương 820: Vu oan hãm hại;BeVKvuGWRKe7zJGY5waojC7ZACG8XYheJDHkWehy84fg6eNu2CLEMF1sOMYRdsH2ajTVyVCCcL7/WGbLqbC91C2u3230QRIhoUNAM8lG6WJVnjcB3uPzzBV2MqcM3HdXylTT2ZY2wU+1u8VeaZdKdqGM2t+Twy3v3xSduRNFrxY=|Chương 821: Vô sỉ cùng cực;bJ3rhHLnqaHg2joYOckkuaJlceW+C4cNruTzlCVNm52hY7a48WifuPtnyXc+iBmjiKPsFnaq0y5wnjPIIL07stbDefPFxd9KgnTbzyAnhdjw8W/kcme3itTGsj4wuV+/FyHx43gLQlk3zKzleE4YO5sIpeYYF7mWOc8rSjkSJDg=|Chương 822: Diệp Phù Đồ là tà ma;maNfiPV6dsVzUnk/2j/LllM8W5u23NkLgr5BOEpv+ul2qMo1oCB8sJPNbC4brtmBeGHb+oa0IKGtH+gnojH2XF/qqApCSP2FIw1G+MOUCs6ESDqijeHSirt1uudft4IBiU0RW2euVYMTz296D0gEpfSxBMYrbTRSiDJSQTGPq24=|Chương 823: Kinh hãi bạo tin tức;JS3B4Vbt13hb5Jy20LqU5gbVplADcg8GtLnIkNN9+wjqGs/suvuQU1dGw/0bcI596tvNVVZvl2ht79W5vd4rs/ETx8lAbsex4MkOg/1cSTvUYYeIJSIukfCXy1s4765Sw7MaaQVAemGTHbI1LscMOz7SeXM41L5jTA038uROtkU=|Chương 824: Ta chính là tà ma;vaeO/1Ii5O1KhgGuYtzXLE0lud1XWAbBAnWeQZpC94vvTHdaau3U+aEOSJuaDgH1bYNxuhXGfgGBEpm3SdAlhsbS3e40MGkhK06diQvtBPB/glrBDLuR2if/aeFe3CNBFPRmXA8nXDL56KqNVbK8PK7f01FEphcH+FMwP1c7WlA=|Chương 825: Cái gì gọi là tà ma;pAt7zzV/pBVbkBbzIUig7+LEhPirhipmF2R7bgFXT1HbIkcbmihqwVuKMG1K+PweXZCMbgirmbhonydiF4Zy/GDekgYaeAZzVZmttNa0Bl+ZeSZiJgKjFbJvt71gBRf9uwA8Agh0TDON5M8ByDveUl25utXQMLLr5MQJ2DAPk2o=|Chương 826: So chết còn thê thảm;FpQOLIQNhV+R72VNS1CLHLQFL9Ts8k8IKO0Uvu4CL+LixZ9oNswvw6ixl5rPSJth4n4Ddb+P93tnjAiz4sZhbccQkkKhzURVAmWsuIT1rDPNeCSzRvd5xiFqSr7EsEUNalJv163KQRD6Z1qyr+8i2kViJWWuJwHJfWoo1Ec7DZ0=|Chương 827: Giết người như làm thịt gà;gkO+ia8cF0W8FOJs26mV5NMq35iyYjWSaBk7oyL8B9A+RafRCmDC2vPec+EL15Hmaa5xCxyKM9l/bqRh8E+mKlnDvzTUTRS9+sKH1bYCxome3KK3s57v/rEuJlSASOElxDndfEsTxUBAkc2zALZC28GfT3Lyl3wNlmN1GJthQ+8=|Chương 828: Quá hung tàn;e8UOy8/wPno8hjKkz3q5D9njcSGECKEKt1H/KrdlISbAcBSVKLipeRhWIVe7/SYtj1h1rpnGhIaU0YUVl2yXrj9prg99b4EV4dXiiE8KSK6y4b9M4uHkiIrDtuG5x+NkJdBrZkweRETkp5SNmd+t8HzdE5blVfiAKT2OfcMcWrY=|Chương 829: Ngồi đợi thiên hạ địch;oQIUq1ER8oCEyCmX1SW8BTzwdOVpEmvojzxbrsv1T9vJthQdR04u98o2OFIvVH+hj6k2eM3W40scxoedBsUiLl/Xl55eE68SOQIow+okw5pzFoyN4Ii/JTViBqZKxm7KFRHG7AtqYLBo/r/YElRZeIL6O9qmvBz0Ax5qw3z2kcs=|Chương 830: Luyện chế Trấn Nguyên Đan;wcT6ieNFbbWf0YNnJQ7C/C/k1Gl6GSALIXUOpeufy3Pn/mzDLgH/5alPluSlVpniiWT4of/yUPXVZBTTJgH9y58bOAq4ZPm6dqkamw9p2E3kAZbRX2HcsMwJf5kJKP6x4ZVJXPAKYjvW+02L0d1Zis5bwQBdwwqh8ZoAlqDCjtY=|Chương 831: Trùng kích Nguyên Anh;vdSFw15k/6Y/GEjDfNUj7+L9AUp7KR6gae1wi7MtP0jLumw30+ah0gQs3usmyG/bjcysSOxS6EQBUNWUXM08mupEsT06fzSxMlABntBKO+55MP3MQUWmVcIml9aIVdUGUlfGEN+C6QaSuSMNgBmmsLd2bFMj+s6Zttq0RwLFSgk=|Chương 832: Thiên kiếp sắp tới;UhXatJ3/kiOgfOcbg3yCCjG7/dXa5vGV32CKoyRotUNMCd1hGAC7lIzBRrd317f1s5zWFrOj4HB+E9hqQYU/vvz8s4lJl0h6YYVuMRIL/Gp+MSZ7JFEl+Qz2krYL5UJI9s3MRO7q1hjnWo6HiEVlccTZQ2+cwqmbhAzdeETqwHU=|Chương 833: Diệt Diệp liên minh;ikco5uUA0FWdGoZPY6rJjz0+B35eKtJdgDQ2XmQYNwtQfLYibE9t6wihbIBPAyl2iblfq+FO3B5qMc2M8dneITZbBPnNPooQknliEgOq6pEab8vwlC+5X86DN8ThDN1mhGyr10aYMlMikO4umLnJ+cxIXqek61vNUxCdMP6LH2k=|Chương 834: Các ngươi sẽ hối hận;thf3Ec4S5/Em+vJRsxl1Lyafm9t/eivK26omNHbI5rrSjEsgREYXEC7U1HEG/Ry21TohHjr2R9pU4BG4EAAztKUBs35sS6PYLBCgDcoHgq3eIrqrAJMSRHKDZJZOSUKT+flJKwC5Pm8A4Tvwhy/rfMbz/HrmTvoB/Yd1A0jncl8=|Chương 835: Thiên kiếp bạo phát;JmM7BgWyfsC+MDn/JF/+E7zyK6TftOodNrzhYZ0Y5KUKhfo/NKiSpOIC8/KAj4r9FqW0NygIzCxJVLdkBaQFr1p6AjcPh6rOu0JDjRyDX0+GsSmOLUSLy/RRfThpgCNgLRzWylNbVqmurKZ4D5rxgIiUnwGT9KauutZu6NJYn0E=|Chương 836: Hoảng sợ nước tiểu;KKKOuYMLh0X+q+krjBvdjxCdL/RmXdPs8sk8DcPlaXLyNv5IYvro6Nk50/NcMuBWhP9S/AYAY3dkTxekWNvpiYH/2t6yKBBU3AranjIcrMojuGCJQAYkylUD2CZKGg6Ik5O5Mm1r2Kd+f/rXTNu2RseLyQdgzOzL+eFMYQzn5tE=|Chương 837: Bắt đầu độ kiếp;BKqUzguuOn1VfcfvgwNhzc1szxCt8ID5PDzBWf2s3FnZJah/JGrae0RCGIdAWIFVq6eVOjtZsQK6hQpyH2D0mDX2c6fvDXUcSxcjSKINly6i2jdI9snWiUTytLgHW6xAuwmcF8gTV3R8TNlb+rN6/3Wm99ufJjvuJEte3tTsXAc=|Chương 838: Lấy Lôi ngâm thân thể;guDTzVHBtq4xr4twlQAklGolkCSAZdeL1smzZ7A0wjKY5NBGjI4H9n/LXUnHrKXOMgf7KoufBCB1N66z9w2QP3jTWvHevWvBbaucS/FPQYdlmz2q2uQqXmo+BH/RSXzXbTnyC+gEYYzKw0CkU7ccbM4sW1fYONmujfZSl7b7lrY=|Chương 839: Nhất kiếm phá lôi kiếp;X0Rt3ICkzuvYU/TGxDzTxAK2bL1a9p6c6Ht05ST3vZtcHe0qzCPSQ8u0dhYLP1s1n7bcSCUn6kZavSvl83oMyfl188gb+rSR+QWkJwaZvsAuktYlCk20GC1SJ2/KNUs+I2kEkzoIssENGRNZgQ/9KrJm0jayMsw1z8ez7XBj4T4=|Chương 840: Nghe nói các ngươi muốn báo thù;iNDHhs/cjW1uqoQh5kmUT5vtTTAVcrQaYs/bHcoBgsHY4k/2OVP+XFOynH7t28VyFgm7UbbRth/JcZWF+XQjuTDWHqx2/aTWaErYJ+r0WvSIyNLb8yBYNMGUC6QMq79YxnxjUfP9slpIis8D18ou7dDpgRzVQhepbSJ/x7HSkEc=|Chương 841: Chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn;1zcoceOA0Iv5C4TrwwuEXd4451cHhKyw2t6GavvD3t3xfzO5e8hk56sBPLa/acWBTf+0CuEIjDrNYtk0cyQTkcR9WR7yKwOgmb0LVXwVVmGJUj6grBfmQO0UpDtFuSb119ITtJ/L6p/iY/G5J+Tq2Rgfu7hdH4sZwWXOoKGITU8=|Chương 842: Trở về trước đó;hTn+fivDwsHuKHA2BGGzdBXI8pWouOuBEbhtxKzwBZX1ZkdY/8UwjVq4PoHBSvIi6jC9JGhfH1i5ak3Dw3H0uCYpHUIZ8NKDhxUc8bep03iZBlB755WHHd+e3ijP33g0wACWtGPnLWXi4mBOpJg2PXaYTrPL7CNNl0Z2fkVWuCQ=|Chương 843: Hỗn Độn Chiến Thể;tJmjFaVLVBTgSx6aorEQ1GEgyQlrEEfsi96XDK4YheUVu8Q8sbUavG3J9SNMYUGZi+9ExPBTA6NseseLu5g7UHM1HAumS6CyhzTJadvXJ/H9F31GpPp3n92KG9bCqSb4Iuv30cMcE3aRaVVq0ekv7yYV1OeErNFOdVeafnlV31Q=|Chương 844: Trở về Nam Vân thành phố;7vGYs0MdBFMKyuoyAzTKTpieEYWUPxrjz8H4z3G9azaSmtB3zUVV7SNBQPsdrDrytOq88jOrrqT1vCzYUH+lPLEH0zKYVETzAIoJXgwUYHYJO+TpltCsUkF5cunNjoDmsEt05tSbWrOABe/43iyhKMhaG0Bcvaj8kfLU8DsOeoo=|Chương 845: U oán dì nhỏ;Lm8UP5aeM0ENbuBbgxiWAhokqZSga3lIYUfOe6MVtkElNsjQLPFu7q6b7M8H4qHDwu9mpE84n5rAqipGhBGFYdDFX8aK5gDEGC6cIMj2JkcQYA8HJajK2eOwxzkV2lDsIwbVU/+AVAqlYE2huUIxkpDd0RGAmY7HSc4m7Ho+7M4=|Chương 846: Cải tạo biệt thự;M/Y4MSKmMU0j+hoIRJakeqp2gFcGND665/pFMY7lOalF5EZ0hNgEr8sy2tjcA0aquUFfEz7gKHIRvoJ1Tm0nBuRF2N+L87Dxn9q/RzMcDpeTTilUYHfC/GaFTtpFepgO2Q6H9xtLDVhZfpHCcDuxbYLWbZnOq9klov/z2D7ckOM=|Chương 847: Dì nhỏ muốn ăn vụng;MwWdFrHdutAuY/kIY1IOD3qq9tRImRfmP1h8zc4kFXBpxcI/iJi8ORuw01yYVI0/9M154vfU/opSo2oQptqknj+GQE2sll8NnBV5HaFLZSEY0xg8G6VRJA4/5831EnNCrLA6NxZylSPC+AAhWkDUhkIoY9UN5wCbmf/JG1P45w0=|Chương 848: Thi Đại Hiên lại trúng chiêu;L93PqUE1Onma37IbZpUrKLNsThRf/uU+01VgUUuwSFSLPs8byAeuLZQn4c0M+DC+h0LUFjYCxr5PGfP5sXj6QKVC3fIegu3VYv1QFOCU+n1LOPNzZMyqyJtppqR1Iqf1274eICQDhNqM1zwzygKlEJrLZWa1dVHRA0nLwzX7p7o=|Chương 849: Bị phát hiện;pNIivLJ+KDW1U/eoXcsP3kokLltw+B7MzI0r/clcUJJqgtppCSEk4xZeo6MUn7+DFJXXv076UaIYMbEnDMOGiE42ldL/MozyWzEYrXaGD1PWAoO0WsnSVc3qbN7YWVYYSMF/uzuebwc8X4ujMBLKVhlG3qhG2Yl9hfLpkk5S14E=|Chương 850: Ngươi đừng hối hận chạy khoai sọ;iiJXa34FiUwAbb2KmZeArthYtHxuL4UdI1vRSJj8ZpiaNKg5eI6YnquIYoUjoLipLj+YwMkx5UuySi9HKyzeglacVE5M4f1bdL47MpzlTZnLLlZQdOS97wyCYJcq5N/uVm0p24B8MWh9MgsYMIpSe38Viu050ttF/cFRWh97jgk=|Chương 851: Làm rõ hết thảy;5KlUNpscZAizIRJXu9lK2zAi3+1IMdZxjUbZGWiBSf12gMnCic6FMQ9toQmjcJuOsuGMSjH5gLUn5Vm9DJRQlzsLtS3ZJmvSj1rW7+wH59vzvIJiasv0pcw+PXNwWNIZrJ0K4aHqrht+SW8vvs6d/cliF/gk8/s4yLF7rrJ+7RY=|Chương 852: Uy hiếp;UI8Zm4yl8VJ++XCLxVX4YXvfbQSyVYebYI8BNAmte7Hf5e7yRnrv9JPfasvBUchd4TnlerU/G11SMkkoEhQ6yqRsK3B888vA2IPBXCVpm+4p9KGJXamBspXdmXADOo1O1/+FxlBNIJSnkfLZnDaGOyBsKQz/rZ3e8LSGbk6QNhw=|Chương 853: Hòa hảo như lúc ban đầu;o9k0FJxpxGgB6lzHN6tNCmJzQ+oMINdosQKIY/avtPcYXk1TbkkalSdaVNNXkQS5VdbQQtMHjyaNX2BwoYTaHyXr0QEszPMKrXCOnGlQ9oxOa/0jNqJRqt89AuV8jM7FmTO6TNadTGn3lctVwjxwHAmcs1I27in1aHHDxBVxlLg=|Chương 854: Vinh thăng chủ nhiệm;gH11xD61S1g8C2ASZzppT/Fc5dlABBVyN4gr+AUdvFwuMFSLh6nZbyVyDutmzOqVh3vU4I9g5BXVynMf56tW1/T8sfTkwjBIEgwbj30BloCfOYB3diXK1fFGEFwGxr6JbgQVyeiaUAOR1HkFM7bf9D73NMi/WhD33dwAUdkQ5GY=|Chương 855: Vay tiền;0saXWvPlg3ZvwajKycG9jdG2bpBywhHyA+1icZt6E8so65d7KNRWZU6n3E0TYgBwCqbi77uOgRauTGBav0WK37E2HMG6w7Sz+LHinuDdaami8l+NN6x73K06JJhckm+SjTBYjXKlVBiRgY8T3A+boyXimtqNXRIM+6aghrd+E+g=|Chương 856: Lê Lan Lan phiền não;QbFeTsWdJ0opHFBS05XSnseSwtW+SUjGxPNlRNEsEuSnOQmzYAAaV9B8AIExMazyLXlWY/mGaHWbO1vLApp37nkswzHtrloALOzsR+BqOrasEkBV8zq2JHWDnuvcQtKwLoi7S6xsO7sLPLLyHjYIcwAZ4wNKYd+wrlw76lzN6uo=|Chương 857: Bất công phụ mẫu;ZZat/PaKNeENYyuN37dYxrKgLD7ejDPrmZz27rOcAx1JM91hVLg0cTwnhlsprUtfaez+aDwrG3Y58y1yx+e7kNmaHegrpSTQ3su1euMy7289/CwXdNs9k64C5NfUC8HAfBGTr9r75CN95BsPNubAdS6+zj5+xH3ERgSk61x8wQY=|Chương 858: Tưởng tượng sụp đổ;rIhmCVOzegxBQTIAP3TOyefEHwtds+IpyAf59tXccFp6LF/HPE7pkc95hZybLuPNSzDIG8lkM2G4/tHnu4ZKHV9ZttlluPgi8oD68otF068CVbCjS3jbCmDlYsppQKMqqkt/WZW1OiIFsOcfOcwMX+ERLorSIu771InrFABxq98=|Chương 859: Lê Lan Lan một nhà;940Q3KBufwWJPW/FgVsT80i/eygHcD1o2eLwPefGvecTaH8w0vbMM9LN/agEhpZOoNzQjnLN3r/VgpasyL9p4Aj5Dnkzy3S+WpUNgZUFp7ipRBWNZ3HL2QsfmRh76Tc+PHXVnkDCCZhL+eTf+eWZwAxRLZi829eOoniiuNgeAUI=|Chương 860: Vô sỉ;+70nTmMU7y40j4zgtNm2vC4R0wcktzKuuexD+Jr7M0S/Ag4iC9g6MF8nRRh42R88wV+agici0tOAK0I1txBmEpCq95WxIGCpKF7JWetsuK/knd5kvN82EZi4DhS681c+h8QNr+Z76HMrfti56BTykNgRg+PnlMs2XVYnBSozR8Q=|Chương 861: Vay tiền không phải trả thù lao;P36V9Xdue/gMjvgBcNk4E1MhEVX6TSufLDXe+lRcPvc+lP3kEjwTgr9SHRwfR0kUQKUXhqUZtRLbMy3xfF+QePDeXipFR8at82q0j9oXkW0AanyOVn+jKUT/FMii2WusoC+FVAh3gvCKdFvGR1Acmr+5ticntcRHNQomlJKavqE=|Chương 862: Thế chấp;7IVVMk8Q7+IquwzKwSbdM4bL7PZAdvxE6G8nqlGQCHr0g4AMH2V2Kf/KdiozJnTB7vYjQ/vePHaplDFkC6ifdPl6v8+Nfqp18/enEsdc0D1UXk5DHNAgAfJNUS9sBBjd6nJd0BvETRhNlPTbWN/7RlfHi5TD/luAK2i+rKajBh4=|Chương 863: Đại ca biện pháp;GsTxYTyqc8xnUqY3DOcBVivg0ApCTpwvG1aP41Z9QVfhDWaZcLzrUeQR1ocq2LbUKFdWPvgTsdJZwaDYzUZBBYIox5yHCdLZpko3PPf+k/0NkxLl815LCoJi5Lj+kbS0swY/G9/2BlEzr+p09OS/qw9KStEef3oEtru+pBy3TVM=|Chương 864: Vô sỉ đại ca;IPpZj59SZY5nGG7grbtSQodxU93rfs1tShAlPfE8ljuhUHtECMp9rX6xTAwZvBSyVEEUIu2U+rdsqs1emHY18wK+Q7Re0Wza52zg8amnAJM1CCpSxmAX9wFjjxsFX3AOgNMBS2c4GmHgr8K36lDl7XSKqdB7zJECvfBuP+Fy1eg=|Chương 865: Triệt để hết hy vọng;uSVIhE6EdoEVlMBERHTR34NA+MZK3hqmhn+L4I5DKeskx6LD3T8+viJO9X2KuB4f9N58Befs1lFF1wflnx4v72xWijTTJ2wC8K3Hs89cuBskYBBKeuFTlJZwqs+xEpaetwWMwt+pJuSxmkFOPDw9xa/bPHzIDbHK2sWELyJHFuc=|Chương 866: Cùng Lê Lan Lan về nhà;cwk07pcONCykjg5WYLB0UgKo2fmQXPk4Az3nUXCfOlUAd2sgje8OY+9x4azRmFN7Qc0xYu99+2lmSXnXtM2aA/J4on651lDPF9LHUVe1jqwYyvLTstucWB8T0xnV9m5HDTPcjR7q18OksZJQ8BK/81sBzRlnpUM959i+Ig2Uz7I=|Chương 867: Thủy ca;ll38Hm+WgmA5kgW18QmGX8XukbREB7Z551J3tC4PckqwjCOqDGNMfZVLIfTZL4x74SIRF1IzAkF5I53i4u1MzZ9dShv6I1RUo3ez+B+2Cw+zwYPCmpiPZ7vAD37kFV605IuT68z28anEPtYTmZOBNnMoXdrVfDoRolk0W2Q7vf8=|Chương 868: Xảo trá;JG7Yixoh/lxDWKNlNuAtLTFR9umpMkmbqLOQ2bDjZialLp84bSQl7GmY2Vp/DnfzMiZ7Lf1O0/x4npuYtFsG21qY2ksazeuFxa+mcCXQJ3oudew5cyMfO11eY3TCN+2cJV4tzdbbtGfCDgnlIFgfQ1OPQnW1gVfTvP3OixFgwT8=|Chương 869: Động thủ;7cyjoFpgBPpC7773OCBRnXokFt74Y7DyO6LRYJLyqiWk/Q6Z3S+1N4x3lBRbbxvxq6CDlKYr/W0SDUS4NJoUAc3S9jhXh+LGrknwQGStoA2ET4SWLq2Civce925uFrhb4MdFtxzTImNF1VQDG0fidJ9kKv0z6+4j6Zt7caZ7Kpc=|Chương 870: Giáo huấn Thủy ca;HPG0sITugIUuhVkCnZdMNVaILtc23swhbiCP7896N3uzDV9rmIHOkPCHFm3/V14YUzaJ6zPe94CWBIgoI+jVWXtY9R9twLZNRgRrEk/fmI1d2Kd+T/XlCTo1MtOcKRGPdKQmAYKh//VId7GULuPha1bKBMpNdp80cTMB4bYwF18=|Chương 871: Thật đoạn;2KwrN0ZtLLllE/q9t6m/hfc/ndDb+DBuoEK/dk1wyB6+EMrj4q4Q/nlwOimxaAlxv4n8NzKT+MZ2TtEo1VTDM+NvqWVUo/xrVQl+gV/e0edLvxTT/JgULa7gUX6Wqo/cRAEgDacsFTU9p7Xzi6JHp6xi1vmS0sml9KUbKILSGhY=|Chương 872: Lê Lan Lan tân sinh;jrYQnH1sOG+b8esBc8zB0Os3wEGxqiKgPbdGN5fJQtCL/x4ZznBs+qhMORHOTBs4ynfUj+6X2l2oryxdFt0CqwsmRy/lzWvDzWgqaIEx1B2K6Nh4/QkGWTJJ47uLCfu+lr0P4syYJ7edYsSjI+DKD6hLIt5/U/OC7xxgDitlZuE=|Chương 873: Phiền phức đến;mLxAN1JoJGhdaEN4alxuuYSjiukqiWzz1+w81rWlExGYoGtx9eW6okJj4PaFBIGxJ8ISd4J7Z4w1TIxRKG6AhD7dhuT0xBH+4BJIES+jyznTzNM3keKDvFOh6372qAhAOzBobnEJ8hOzcf1SyKyus/QsWXsB4gjYy05X7+sevKI=|Chương 874: Ngoan độc nữ nhân;vvZyrEht4YaQvOv3vVnRzbGDbe+ARSEIFBiwIhkLDFK6y82dUtL/et7cLH3RzqNVXzdAQ0z+AxZAfY7xBoNSaqhRiZmvjnZw9THWRW6XPllECf02IE3T9Dx9VCBTEq5ajRHbuhT0qhR1GL6+w+dIKhq9tPYYsDrRc7Fiuf52kkU=|Chương 875: Gọi điện thoại gọi người;D0B184fnI8FBahF4U+7sFVTtPtMU5ztRrAdzl1tyUBRzP8kxDM5d7tG/Y2iP8w0/kLSEAEriD/VvVMPG6YK/a5uGNMmlKQi+HMsWQ1INuOLRUa+mEtdDT2QqgAfoeO6EDr4qNzhYitohIBNm6pbim/BZfkhQyasand6bTJrtK+A=|Chương 876: Lý Vân Dật là cái thá gì;0Oe1MJ/9IyIkAfr+EvqrYu0S66hELYAZNZ7JbxEVUrmvZPxTwN0t77Yauy9pgC+6+DCFZyTd8KIoBHuyn/qFEhj67gogYcIejYIVq83KQE+y2ST6Ex+0P6DUpyql3HNMQcJLmxVwG3qRqb5KlkfKW5UYE2wESszWlXzhJZ4qEYU=|Chương 877: Chủ tịch huyện giá lâm;CyouYiQptcMjtDSmn11nopCvIrl5NVkAujsIJV27Ga/x2dhdwWm8MgO58xTR+eZ0ScSUm+rSUb1TEMqZUMT+4Zw+7CfYSwdTpDXQ6oSgOx0UT05nreA2ac2/b76WtETsZvlCa0srKkJs9fJ4y9NZ0k2Yri7+eRqDsYeZswi2r5I=|Chương 878: Ngưu bức Diệp tiên sinh;nVY7SXXemuORKctm+tAVT+StRO6X2reQtSrTVJeetuf8e5daeRo5WXbsM0P3Y15SmNnlHa/WG6N0MmJxAbcRpJkwkuhFqSg536AtItsjKbT5j1uoMK+RsPoi75pxbPsJDKC/ymJdcp7r2c8vxg5ejE5c7kO5Ubk49Dx6grHoEAc=|Chương 879: Xanh đến tỏa sáng Hoàng đồn trưởng;cvkpMm4HXu4YQCZmcRaGangeGtZMadpfcYGugVwUmahl6VJOcEIAWSN2+fdVE+PebZZ9SFkeP+AzaTv8eOBj3dQCM4Nq0HW+H0n3s7wU4NWTJVrInNe2TZn/bAdj9Yu1in2Vna4nSPupRlL8vD5hRfP+0v/O/2EyT1pR9Bq8SLc=|Chương 880: Về nhà;tdrKdr4Mu+4q234wJF1TkO6/mfUhd74VyzZVh1KED1sCsBzqImU+TTGsVKRNk4Wf9/4noyr2/phm6MkfEo/bFOzY85QfVAnbXn3dGOwzYl/Qdm2P8yamsMuVDynUfP1SP9tlsWAI7Yjfory3MHeC1wEZie9qwN71aTDrBTnFx7Q=|Chương 881: Lê phụ cùng Lê mẫu xuống tràng;hcniw8b0fGaQwGFm9M7FqhaL6eGuW0Pg0wA07iE/2fjRnoDrgv+oulM/+9Q9FJSlsNCKit+LF3HUvGW1ZCI6iyB7WUmxjh1mq/+yhBK9Pya5Qbugbxrkcw9MDqmKWdfVSuZuuQ9c43VrAFdITBihGfePbPql0MuosNA0BMkcHwU=|Chương 882: Lê Đại Hải bộ mặt thật sự;tvTnnZNTqhjoeAZeaRGC8wnIy9H7l2NHgPYzeLz7tCdEOZ4dKT+p4RKK9BgV9jhl1DZKvj/vIqfarkJtCny8vgOOT7A30lPufJk6v5coCGSlnaXRJ/XLAZrB1zJIvmcpjPxFhvaHOQPc/UqPm6CHfAaaq/4Ffyj2TvTjPi9z+k0=|Chương 883: Đáng thương đáng hận;SoQmN8GW+law2pBBMyzvwJudjGBDu2rqaAk89qRLR8Q0yiLqtI5hD9Pl5fqQB42QPpHh2BDYkMn+F0XkiMlhtbbrvFN4/3noNzW6dGOsWP4aVzhBUzALQv5LoD570ZWHXt7eNnpiix3iC+P0mjmvunJTFqEoopso+UfT9/W8a7I=|Chương 884: Người nhà họ Lê kết cục;lqZXvtk2qfbDOTDHDxxjLH1NZ12HIM4UOU0qrcDcK1DPlLXdWfYVkyIVUMZp97zjdzPidlgowz8Lmp5HJtBHXSwOa7c0wpxDGC40VETwS02naS6XPSfIaYl5LIO2J8JAR5bicklwnjboMTTk46SnU1dlhs/LreGyKWQi8MoObpM=|Chương 885: Rốt cục đến nhà;BMtf8HPL+sukBU1B7+NvQcFVBYDvBiDvnERl7+LsB1W2rwYiVa4hEAPFtSJg7kP6+HKIACs3RnS+UxI5sAo3ZhtJguVqSnaWBBivwW8qg3r/b4CqdI16sqItZZa4JbwlTXclU/Yn3XXbw3HyEZnErg3snqaOF/Y89k+KxUgTASY=|Chương 886: Kế hoạch sửa đường;wWMti3ysbUrwDmSuHi88iib3lHdOejjgvAYIlzA9Pkty40JXtb0G5vwmdHbNmgX8RyWkMtRASPKnm0s0dmFZXRHjaNICU8LY/cK3auma30eesSkhbWIpwdFZ3jLoY1bOzkusZMvo7OPxvUiz8SwJ8AhnJ4psNB7li8Rvic8rEs0=|Chương 887: Ác thẩm thẩm;YbL4qeTvqeoVLgk3TscIZqnbmQJZFcmCmJ31kyG+xVVRY+jOdNSgy79c8nJGZdnKatWIaHntYY2/9jQwJwHPGsLMZxtsX03VhTzhAdqhK9JfskmYIeEfeHFRBooEU/xa6T/qiwttS+rUKGAPzz+K8md2+RruW8BDaQnYo8qDVuk=|Chương 888: Đừng nghĩ so ta có tiền đồ;HrfWIhj1uzEIq3a92nvZ9M1opnJ+GX9vTCjXPgd+7fQ2JBsQrtB0+5sZPFlPftNvFLPTU+nkYtgibjwGpNkiNHSJidssZPKURQdqA3nAN875wff4pF7Wi64eczf/qwm+oQdTWkeQHEVKywNPfSz7gvO3H1WF+EG/oHeqqmxVsLQ=|Chương 889: Nhị thúc cùng tiểu cô;2btRkkqkaapLBsxNPy9I626ahVrfTrZ90dRpcWqN05FnmqlL89y5DJPHZJWjzUk0xrTVs32LiGp5ffB4HrVUtLzuh3nPnCHXvaSmbjdijVEAxpL7Tj25dk1NLAWpbI1DBr5ii1oq9c+FRtzWF8DKkTJRFrrXGcmInW9Jzl3mgWc=|Chương 890: Bồi đường ca xem mắt đi;ReCwbHGRT1IE+QOdSyep185KEHWP3VSEqaVIVZFPrbyt0Nlv9wSX/Zj0i+Q/xOBfCIe8evu/V9o25Vz4yPYtFL6gA8u8pM8p8SK/WQ9FdHPWaxaQDIASBNDCSvI/yUH0tw3vgzmH4cZzB+lAQ7tcK1+Lh3FZTncsd4FclH0Ew6Q=|Chương 891: Đường ca đào người tổ phần;LGfYoB7x83WH+z1BMsTUO+wgC8E8qV3RXQYTBw+wQsKUk+Sg5iVaFgTv+sGO1ZLRHYYwmQl+60x48lVKupVLI8oCOw36XtKy5LDLuFgYAAaQzfrw9DF8SUD3STBiUN17XRA/EZ/2oLbXMb+Tr629kQ6ABQD0/82Hj6j2Df1p95U=|Chương 892: Hàng nát mà thôi;y6q2Afmfcgwph36CxnuYi3m+b02qnfqv68UP1zJDXIkuUbsvnY5lNGDT+5HzJ5xWsGhqZVLc6PaObrk4pkCf5V9D0c5imoz1MOcOS+ge3yEDU0sofcLfZiGmqSEFRiAUCsVxN5I2F4m94wSJDl3thngRtjwPFdAe8m8ipOm3txE=|Chương 893: Hoàng Lỵ Lỵ muốn trả thù;ZJpfFkxxPCHXFJjK5PGO99VmfQC3hpiZuDvfFQvl2AjW5hp2uWmnawiGnAlvpbK/9W8qfHdXgJ6TfFSuk5g7wcm6SGho4207LZwULjiojEdYK9PLP1wBuDmBsOxgi+Df3rw4ergq2B6nsH7xZPbiBXUH7GFT8j/rKr2p1QpihmA=|Chương 894: Phách lối Đường lão bản;CbAROxMXoDQG5nVVLs5lOyLFw4oAd+CtlYKfYhqF/t+81VgjLqONpaM5va/2BPqTI31VawfT+axZeUi7ADMHh9HM73YajsVPDJDemPZRtHk4Y60g3WLWwItNZFoy9T8iy6WXPvEmMgWlTeAGL/pg33c9kxVtDwxtMJJo5q9pLA4=|Chương 895: Xe bị nện;EbRyG3wFIaXcZh4UkM+HulJJ9cpx7yO2C4Qce0Evo9sw4M4FR/FolAwbZoJV7QgG/VQWY8bKVQW10l2OguEpZVlWTZUGtxWj5lRrC62WlKcQgomAsSQpIF+HKNmoZHoswHqd/f3eQTBJbwjXssYIcbFRRj2pGK4a9bFt272fojw=|Chương 896: Bao ngươi hài lòng;6Ph1ReMORH+w85TK45Rd+eIFVVHjcp4AnLWtCpCcAvl84p7Dqi5L1POWg1rVlvqeXofrzbVqLudSsBpCWq6ZNDSFAVi/uDzKniDsZvSlaamV39h766gpd97PQVIPRRVlno6YwO3npb68MW/tAK4DUKuxaNhxRPE1sFnqzEaF478=|Chương 897: Tiếp tục nện a;UdC2mOLE62/cq6NcGxUGlxg4Kelw4hTyrBk+oyIttBF9yGluZR29mIB3Z41kkgGxzrFH8pLiIQ2dWtd3s66oCq9Nv8NiGY7jpVnl5wHNI9VX/0hkJKe5+hxMjoKxE++s7meivgMWUfw9W5NnzuRCsM/s9eZyo2mVuB/Am00EzRU=|Chương 898: Trang bức thất bại Đường lão bản;2Hx0231R1c0sHYdM6EuabqYBuaWmRH0gkRZUUN32bWsPXoC9QPv1BVRFTIYcO1QOj4IHO8hxldWQXXkGeYCJ7AawhgA0MwKEuldIz9YA4Ijgl5Hk3T/VJ+XY75tCN4wmRqq1yTv6DPr+WEYUyBvGyXJiHHY4AGveeLuTmGj+wjQ=|Chương 899: Hạ cục trưởng giá lâm;Wrvi13MfKsNWm05zNnQv9Sl85LYs69RoBZA832BKEkhhQH3SKLwOPjcAuO/1QYv/ze+UhYWt8DGqtCPfgS6cY91lw493+rY/BG1N1oXmprrNZxkAbiYZ+EaPmCraU/S8TrZ6yaZWOPoRkiwnAao9KD6BasVCSsu1rHbOLx9hadk=|Chương 900: Cục Trưởng cũng không được;jkSFH+fYJTFTDmcIkX7n6L1zsXf/m27pHzZsKkpevvWE+bdOee39tEuxxGstkolYl+b0fMvLhAzNMzn7NDk+acpTTraRpGKsVRhIOjyfaIAVeKvldFpcjtnbEXcnlHKJmL2GoLIcZXnTBkq1nSRTuJUFyhXqZG/OWNvVxP0BTRs=|Chương 901: Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ;MJMCdJVKvGnWYmyXt1q+oST/DInxBawm9uj8CONFN0qVQYRFRckT2D19en02MLJcGIUprkQdJGaNzraQAW0A1rzj/jKMN7DHANiXTki9sWozpT9WzTURB1l1m0XtLeEwKWE0Bt3miTOw+g9X9YRMSQv7ha7jfSWDB3P4lBbwYeA=|Chương 902: 50 triệu bồi thường;OtOl+O2zzK7sA7XzI93H3mkW8+aEo+m8k0X7pfSxOqT3mY8ASwolAzplRnxibUv3ZNgZ8bFH8PxLB29LQuqXrf//f1zypbr7T/bLnReGZbXMrlW5M/BPYah9MSOxGShbSvsxmNzsTaqIelZCB7fF8KUhuTlXUCYmf5/2P+Zsaeo=|Chương 903: Ngưu bức dân quê;pzab6gks7wd+ZJAI1BxObG7OySxzLlEHZFK37Du0AoLrB6ZD3oyQJkAz6YSzj+kKNKhDA4ULahZf9zXyaeHlW2a0ROT2rgp8gewW0zH+apfz6NWj8/Bij9AM+EDgYX3SZ2qZzIU+dEBc7Vr9CyMqwtOUVQgG0bKBrttW/OaLvzA=|Chương 904: Cho đường ca trải đường;UcNQIIxIfUI3kdeo8fU/NTsByqt4viOQR+hkLho3lFWk68dGT9b+fM3yD6rd+mrGwleb722Vb9/vBfKi/90Do9zeYiQ0hV5QMH+28+xO3uqXw+gqCcDF07PX7erHjvWmBChgxp5q16HlRjMtZVm8BoXHyoXCtxXwC+WAvEPuMe8=|Chương 905: Xảy ra tai nạn xe cộ;ToB776ZK0m+Qoa5c0KbgcAgxiRmMtEo/eP8d10ksPrRNMevtl+OLxp7qxEMDrLh513qhDRGPgD2ukwI+s+jC8sd0rZiOnuh+IrUFjSyEdrzaraM8QwWtozPmBDd9DrI+Z0n1crHRFx9KMUWfcHcM/gJm2kkka6wHkIcU3KjrH/Y=|Chương 906: Ngang ngược Đại tiểu thư;Wk6XfbqMdFapr8fb2YJht13oJlJG084CKWKKpD1RK14qJ/zxcOjuJrwg6tIAbgq+rwPU6wlSA25Iaye3x002qXUhCfT/KGC1iNNpXbfuHQE6QcjAFvXhs/PGGEADWxA1kYoS7+tdE8IGDJL4vqq4yJJpfMltGmlsyegMmkmTxjo=|Chương 907: Đẹp trai bất quá ba giây;v7b5U9xRiRO+WFlUaVR72Qp678YB74erh5gCMen1VT+alchyyYPt6U84LRQxwpD0COahIuXWsDxy36e7gMeYUKOClBRjTY/mRBY3Zw4LpWLZpzRvloAQ9amnAauPLmETImpEw5AFoK3o6WZ9n1PYfsPqmp96sb0QRqMOLlY+BjU=|Chương 908: Hung hăng giáo huấn;oxA9taYzc2KMnNVny5JgKvB8mxrw6+N2y15coGNKbGatOxWExaNUqM6p1fla+vhqxNtGqO0YSZOBy0/BEoaaMyj9kbK6cVMusjijhIesKClyLJQ2guwVnhCND+Yg0qhXtobdxsPhjsg7CEBz/K2ytX+M4VG3WCr46hb691Hvsnk=|Chương 909: Khoe khoang Tam thẩm;gap0T+uYUKCSOQ2G3T3qeeP7lj5dsMyq2iOv2w15pA6eGAt8cyNfPuDwtDExo6F1QsKD/NFRpUSzF0xMxiJIk0bNoNyFV/fxA76X5Q/H0L8QoKQhBURLlrWHcXdZ08Yyjamn+aB103fFfBwneZis9+90Wdz52RkXjGPVsrxicAw=|Chương 910: Bao che cho con Diệp mẫu;TfxsZms+BTp3v8uCBQKiE/+4BhqXdHmjihwdvLuywxdG6MaluARhBiP9pn3+o+/KI+2x1IqLDj7KHSVEdZFjyciV2klprGeZDKY7indI4epnCduX2IZmJdHvDBuwQhfXS27semzeI9MsQF7yaJOBmvJ4fCw9avPcPUn7g81WdxA=|Chương 911: Cùng hắn mẹ một cái dạng;ASDYoOicvcxz4kX25ZoZPVEc7bi8PQ6disdpVoYBln6tuSc2mS5Eex5c185NjqdQzc3MgijhB+SMJwXdDX+8uKZWBC7yBClJM0eVLId3LGuQ6VJlezDpqmCBvr87EyIWFMS4spOeeal3e86U8vgCHrhgxAAM8/zG/E6VVC5Ltvg=|Chương 912: Cải tạo đại sơn;2J25toMWbjOxKVAPtkhPI3CqG/ROvBFcwpHNnwEfYgJqig0qnCVTyIZIB56st+CKli102Gvhdd68d9X+XqCDzNOy0hkPqLz71v5eydgyeBtW4Dn4Dbu9pN3r//atYneR0GuiGAUSNl6lm/xj2HoFn+YcsY+isrUiCS+aeIHDsIc=|Chương 913: Ngũ Hành Âm Dương Trận;ZVGS5Zo3saKgQPNA3rst8cspWnk3Ph4MDA4617OH9r0Lx+IExfg5qWTlrC6cUrEWW3/ClluEKbBMRucrUOMs49VP2TARA/dm0dLvfjjAdlgf3D3PmbN5FZkXgcqxdwUJfdSnJP9Aq7/yeNcShB46R3cvUCbBdTjLYVoIfRD9HJE=|Chương 914: Tam thẩm muốn mời khách;fSMtm8YTmzyV5MuGIWDdEjlJBLlYhR1ojEpjvl7YXGKm5j/gMw8v+xoyhPnPlBruCK29E2QGslYkl8KwY42ZJuvkYe7aYrEc5pNVN/UERT5Fn2SyePGkUOlQY2ZYwqjrVqA8IIcMQnAAy/GYDejUGWQIogtyEi1O2B5+kgUQSWI=|Chương 915: Mạo xưng là trang hảo hán;ia0iayvD46AozMjVtbX9QmEWEq9AIT95qj1FMBEwSWlTa8xYzIDoeOAd+tRP79Uezw8RftBRn0iejjgo+IsyikvLnBZ+4jubYkOzmqyRh/oyiKHRREilrDEgnVnirqTECZUOZleKS/SrGsAZmFbNVtKC6fS8CTGrQ/AcXAsW0Gg=|Chương 916: Khiến người ta buồn nôn Tam thẩm;oyZH9IYN5WJOXoSLibUZhVO/akEMtj1BNlqMQjkmu6rjOxYMLkxG9Ku+n+rShVMer/hssQFidzCrhxdj8GJzr0aBoQs6B5qHguzryIAe54VfkeArrSWnswIohR5cyqp8k1lQStuavBzwpEYEhCeerPmBRRBV6CPo8wjGOCYHxks=|Chương 917: Xuất phát phong ba;ydvHh8C7jVj6tDFJl0/UFAJ09Au2HHgBODYQ1tNNaWQ9H2QuYubRTt3epETMDtcil9uVsVc/Nhu1IB0zhg4U53okTzuUylPBDlmm4yiBJAprUtpp6ElNg2lZ+SKIDLjnvjvpmHM1Kpck0kdf06jPzNQm03tpseVJK/raYUvZFMw=|Chương 918: Diệp Phù Đồ xe;qNoADxAaqLYfcuFkQPDfkNJV7c2NAGDt4ZoDcYryh5XkQcBrWTLkP9g8ih1ftmePgmjR0kRPi5oetz0Q3b/9D3jq/qJJMziOdiC2Tj5ySUQs3fcukAo4ePFw8EiiHLzsY1fV7k2/ZGAczSYCre5MSdqh0pvR6WT72FfmT2k3zBI=|Chương 919: Thủy Tinh Cung;PHoewS9nvqhLyZXoJ61oDuk13Tm4GbkTNs0O91KAqZhfS6SD2vgGJlcmBaCsnfXlKqFk8qhvUXtPD7Kzq8Lb1yB0MYVtH23AZP8Wvq5KkmwK+yLWeeeHH+HW9DPrc0Pd6gebiy+qQeSnXVigbwpRAfGVCSb1UIjeUmohjM5h75Q=|Chương 920: Tam thẩm nàng dâu;jKAvQzMl3GkiWVHi0G6iZyTlLXRpYq0NDYJ92af6rD90wGuf+KL1iVauE5Ky2pdmL4BIfo6mryTfzUkRc1Otj+VTsjpYun91PWMKxVXa5XRN3BFTxQplc7vQ8gGC0V/K15zZjiIlGbCgFbfAsuNmGv5CmcKelJvY9TnioNnBKfo=|Chương 921: Thật sự là 'Tốt nàng dâu' a;K0mgrXLKmc+ugdIscFsBY47bAGD2/OF2ByCHatPU0QhruBcVboQVkm2KFyeONeOohjjOpCS+YGWjS8B11vfOXnGdYfUVghghI9uIFgCtRyAzxk1TwwIEt/OF0874DmjmsOh0DQy1uXDj69Cc0rX8+7qzGQIxq3gQK/2cOQ4uxec=|Chương 922: Con dâu lại tới;c4/fZb3ksB7oyvpA615CTwrugueT0TAufWYU264fXLGaO9551bXmrtg2E+pmftaFK3/t3BqJBKJ4wKU0pVjSoYp+xQce+l3ZE4Mq8fffoT9I37VfnpHcC0Wpx5jET9+jsjJ/jh0qblNwOvppvFZ6ou/QT1ve+oRYdscqTIgnfPk=|Chương 923: Một bạt tai;kbAchNbJJ4YTtnrOIYnO6CFvYRYzNjLXwTQrD10x/NzCeqTh5yVD7BLxVeNxiWBTCM3iSasgzsbmBbruBtgebyshKrOkiQ5YF20PccX6/r/HeWaS4gKzy9aHkNUvtUBpoCL5zRZAUg1CQ0Mra+UiZnfTajvv/NEafpLuYy5DBQc=|Chương 924: Ta muốn giết chết ngươi;VN36xnV1xN+XgqrIrGag1WYlEpiCI/yp+v4eQeyt6URJ0Hd47Wi5llBvA9nJmBh1/eFr8FeEp7AxlvcnjniFilwFDStyE3dI/QGtr7vwRcNSf+DslZpB4CctZ2dFItR9awth71nj4FrJYV2m0gABUMm1Gom8dS0kIhsZ0F7/4q8=|Chương 925: Người quen cũ (thượng);RZTikRzKcjQOA21geErTgVqRIpMW9YlTqd4VGBUCWSq9EYiPnUWDj4XMlHWpauPwM16qziZoSTCFsToirwnv3a+YG0U0IgNMbSqOe4kPnpPy4ladw1PoePbzKv6E4Xi2bL8f3Ap+Ub1kxcc5aSHeZlj0YO+bfvS0gJEClZo3FVk=|Chương 926: Người quen cũ (hạ);g1BOc/WAQ/bNSlK3aRw3gmDsLDPWF/8YB46rV0YFEjiI5aNyuNSeU4mCd/yFlfLnqxG5it56FyCZW2y4z7mIcaC+qYsH2d1HPhVCvhArGXEyDvreKGhh7yV3X0jLdnuaHRhznmKxSEK51jeofG3NFFfuSH1ZEPg9u21w5op9qCo=|Chương 927: Quỳ xuống Đường lão bản;hL8kWArEJdK5TTR4suGrcatHasoSTpH7BVNtmeGGEurXv/+gMG3fqaUwAnQ2vTz4POL3452YU9CHPaL95H7zkTDvL8w6U4k9+su1pHk+orJxJLjFBM9FCy4MPEcxtLYGOFUStWqTr1DUMddiqerwAX6V+nPQl6KHsRGeQxuqYlM=|Chương 928: Giáo huấn Đường Vi Vi;v4wbYJx3pm12e5cgPvu2CZFeNQjN1pceiw37blf9AeZtu9g6CixVc7r2yFsQrU2KFP5UnfSrhdAQFgWK28PHkaqSMXskhtZdc89EmLiGeiwyhHVeUE50ezDaXb22buKgY37cCkHH9N4eyAdmjlq9iY3PiwxKSQ6VO0CF2j2ekWY=|Chương 929: Bắt đầu sửa đường;XzJWFDoLGUvcgt0iVBLu44JexMPCUeLhrhJfOZcf2O1d98gQjbRSZoqQ9E9hMRtvl4uaws7gyUKgzUu1Yh903K/U51l7AdTBnId2lbLgMEByNKMWiExDNyHgXtJgvE5vyeGQO0HxXm2T3e+pkm6lN5fQJkjfoqxlgexWlA/UE20=|Chương 930: Nàng dâu gặp cha mẹ chồng;amYgtaPRMxJ5ZLp8QDuvRq4hohCiqRWhqS3Z6xLANdLzshao65VX4Tf3TQoXTlwXQVXkLnrNi8x9YqlaAFw3wSwY1f6rfQyB2QmAHFLTD4m+9267TrvAx+qBMdBfNJTnPqU3WeOnWmdH5TChA2UM9sswv4xZc7yMVXFfz2IaJXU=|Chương 931: Nhi tử phạm trùng hôn tội rồi;sEm6VI5/K19oqNbEqyGeOtWmTEetvaSgcizT1s4pCd43jXTtDhu4g/TaPB3j9Gbhf0UtQOk3yQ4kBWqAdMt3pA/gIKTOTruWUQmg4/Azo+voY9dIqplVo5fiNplvDl9XFgdyW5XhFRO49nLYGXINvNcB+uMgMtgmGbMHJOwChH4=|Chương 932: Nhật Bản ra chuyện;EfUlRiT1yvDdIv3NLEbMkMkaqLK/ZngfIACLHjWpa/KE4DCUV2hvXqUi+RpyURmcWdjCA+QRbc6kmWyaAfvMjHtBoHWhrbexJkpH8H8eh2yLG7ZdggXSPh1Jb5yARklvCpP+TYxOLb+oaRpFZgmMEx4rJQT/Os10Ih5JE+/zX6g=|Chương 933: Xuất phát Nhật Bản;C4lCBsIdAAk1NyAXk/I+YztPwVkuYcQsny5UxHgwHXxZPdtq5QjNnKuYipk5Guwb/nitFhEddsLOCsgfr+vWaOCUZDAP/tUNqKopTGEC+Cd89vYXoAmhkPdGWqxhFoE3zV1B8EhTbqcHO2ly5MH6dme2IhjrKHYPGtxOxxDGMQo=|Chương 934: Hải quan phong ba;+pTQbRFQuGvppF6LM+Vmot9ij4Lih951HgZ3+cS7Zp6Y7w9ed+lMUB59fY61K1O4yYPwyydLS0C7SNxSY7snVvpH2thQT3xUVy+3rceuDBgd2dHHoFgP4r0bfQXWzG0xixTXa5KysqFE0JRrTUXBDJh5X23gatCZhcqPq7dZ5HU=|Chương 935: Koizumino (thượng);+wmWUWqBR+jjnP3vtjpZvuIP4mA0uF9YUQmnbXksIVrfHzOUgljb+GeU3lrs0cr8LmwKd3VP+RaNq1FuXT8AvkJSGgJc1kSfpTU9fgZklSs0SJZGCaW739VplHTkSE9drrddWb1DWi1IlJdHo6F+caC115aT99N6lhsFXrLdCNE=|Chương 936: Koizumino (hạ);Kb5pzhvWpgTy18+EEX8Qqj3/7XX8nG5h+gEJemmPL7MkwHVMSXGRxY7TwuwbnOKW2Elr5UK32B72ZFawQpQ+1xSzgcY/FdM/ZRXB42ZMeZwL5BcRXfkRtMgo2v75KWMBBx+w/bZ9Wva6c/z3ZDpovqqeABwt6iw+S+WVPD8GeBQ=|Chương 937: Atsushi Watanabe đến;vLuZXHZXPE1Z7QWQeCnoPU5nxycb/khZI5gAuBoEuZeqisAALsCoc9Incu0CYfUQOAzR9iIwLZ7p4CFJ6lTarUGo9KZAk+Hz6aacbA6cMz/dy/XG4hnH/65luA5RTU4lUy059wVUXh/plQ7Wmgody29+8u+oRcqS9bvgKfKPYsw=|Chương 938: Kết cục bi thảm;79TX6ZOw8ogchk7yPu4FEcQUeARLCHo3SdbwxZhGy4u8Mntuue3N3q/GJuWcm17YdAqVf0w/DepdPHl1oZu7zNNFqTMX3bs1hc9wqseNwL9FJnAaVDPCnuLTExXh6BgHQPaBRQCz+n4O8akWjicvXZ42AVLThBgL8uffTByCnsI=|Chương 939: Gặp lại Sakura Onmyouji (thượng);fjscCl8Zu5JwKX38jWixd7Mgz5KNQQxPsH/pVXL/XG/9FJajnqSUlChxqk3Mt70lbrNcZJmlYlv8Zv8r/mfQ3BvRLKChB/RwEmy68ZqerZQ7Pv6qfi0kUWEjmUqmEJmUl39AzRwGwmNgapIfH/EhULsIkUIDFZd/jmzqsJyEuyM=|Chương 940: Gặp lại Sakura Onmyouji (hạ);vfpFKXZYX3ar/SrthndN4e5kD9bUdZg1uZnDIonPx4KQaJFUMYwAItHfHTQ7dUTwyQlKGhjkvVhtomTK2M4kpf70QvOO8nxzXF27dTQLH6W6ktcGN4teYHVFKbQwYqQqlUNBYkqrDwjgfLspy7eVz2v1dF0QGpK6sY6HnMnHxjc=|Chương 941: Ngũ Quỷ Phệ Mệnh Chú;yiTr4VSDRkkX3bgfdiX8sN3BE1yZH2xtYUkmxYwQsCf902QqyfigAUZHoo6X/QaP6BbLTpNNHDPNp2ffXrg7u9aPTAV+JDGeiTEdBwhgt7fAtdoBG1V/scutjeehvLkkZLPRnHWdaspdQBnZQr0luGVukortcgr0ZFOsAfe7hi8=|Chương 942: Nozomi Miyamoto (thượng);L7Fu4jdpJhlhKV1FOpTdk3Lva5BxwSLVKxRSDJnaYkob+Jl0nsEiYtLhLVNK4TjO0tyvgKIuMuxpQmxN6oppuovew1hK+0E3GX8IYNwgZ/1fo0eiMbV4FWf7Pfql0mXTXcOKFzzL9Re8BnHA1Ylfq1HRS858pKGgxzhx2R+OxZs=|Chương 943: Nozomi Miyamoto (hạ);QumjQlcu/9BxNwS+UCfbnoCB1UhLU2s322tCl4QQwplLFzucL9YOO/ukvOtA51MAS7o9uH4/LcIWh9AdVo5HqXyLLX0U6BHjIfvE9qLJJMd6qi37Y2nJlbId2lgxbcQFSD1BCx031E9+bZceKBQLSYYoQo+4z/h1cB5ledkxSlM=|Chương 944: Vô sỉ (thượng);S98pCCr+/8LSKDGFE8P/x1NGKNwfLcL/YuJQrH+nPNmEeTxZuHlYfIs45MOIW1Dci6tFFFOkb18OsN3tq7tYkMWGPGBbpOr2h1a8JxAreesp854zHZXI3kGLZsByECfRuy/acRcdFWzdXel6Ifqdo1WLdcgqpMM8aD3FteEv6MA=|Chương 945: Vô sỉ (hạ);ndu425pwjKO9gXEB4uuk1VZgpSAzm6v/X2pCuvd3FGYYHMtQxpytoY5NzQ29GRlQm/RgodQqTc8kUUnAWvx3c20qqmsGMe91FNi3J8w+ytLE5hyXDsASQqrKhb9bgRl+NPL+Ivwoucss6O0CpqSrq4QA1EURBpM5H+cQL9etvys=|Chương 946: Ta chính là xem thường ngươi;4ZgWCnqyIMXOSBu9gTjgBbNd7GvUvsVfcFEEIseY4lh4olsoslSmUqic0mWRkDwhS/A+WBgOXFWG+ytg2Khz2xSXdXqtOqmJFSj9l35UNjYEuofz6Us8AuZsGW+NqBiX+XJ04xwfnG2XSRvjBTQZsiqYBHkPCQdOE0BJqM/pCLs=|Chương 947: Ngươi trang cái gì bức (thượng);D/opIPk0dwjg4QRmWwxONIagjhFA4+jRRAb88DYIppy5CG0HuGjm8r7Y+RoQqRRAPwE0Fp4EQoPqZXZNwMGifTWU3y00WovvCWz7HInYZ7hcBHKrsS8+oHsMzy0x9F3KisDY847DKnjmhNA4dwavfeBgH2g5ixSZNQEnliiQDpk=|Chương 948: Ngươi trang cái gì bức (hạ);tg0SU+G/WZPaM4P2fZNE3c75VmudhjK3WlcizohQ1EXrEKqXCkl+YQLokpmMu2Y3qgYVoBMkv4K3AgDLgSQujcHLQ3UYhK+ykfFwLd6yrr55NTHS4MM/+APnqU3EeXI/f35cSyoSd8PHO1X0OQh209Hw1/N+A7T+N9ptQMNAJQk=|Chương 949: Bát Kỳ Thần Ấn;V4hpOAdw9OUElBi0K3jZbRfFOahEMka80IiHxzJJkMRiQh+9BICoWJwkScLBsPPYkJ5zt8iAWt2enhESxVJ5WWfS6G5FiJhghiisRgnA6LUCrmFOg/FeJ0QF+mtVyUu684GcnoOUADFBZOnAhRafLnBA4bZixVAhoZytsMT562o=|Chương 950: Phục sinh Bát Kỳ Đại Xà;DzMfgJn++ht1BcapLDjRGszh+2U+IO8trmoMMLLgQcb4bcSdghLv8re5Ca+OKo+t30chKK/fI5V0QD2tun9N4JYC+ppbdvcYYdOllRk2f7ARwOBx8UMyRT4jdSteJW2ZMLt2r9bX1Y4w2asrbM5YGqvVqE27eQ+X+bwJqpFO8mU=|Chương 951: Kim Đan tính toán không cái gì;dgYfFg8Hcpn7kdd93XtGEqCYr9G4UVUbu9iGVXKu1C/9LbllOWfv50USRAJvpT52fFdbUuLn2c32swUyx9RFw+BJKkjZTsLoX5Nix5MTe0YbYSdGZ7TkmaDtEnPAgZaiaUqyZqZaDnC4FSi/PqdDs8fwdhySNNDzC6P79PnPBKc=|Chương 952: Mộ phần bí mật;zrPakewFCmHp+V31xbrUicU9ifbov0eFwYcYoyLdXVgp0nG5ukIBQzwYl8PMi4jjKhCN1988qklvL+z9xkXRHmE1bYveZ/lD3MrM7tzyR+83hm4ymODxgZwp7sLEwLDWHVPX0nXwvf93X+ZbT1Gh/0B0BcxpsQaYycS11p844Dw=|Chương 953: Tâm nguyện ta là hòa bình thế giới;VnCK2DKz4T7YxwL01Drc1Rv7ajMh/bhEIsSON01VwXGQxtBVgBXXP5B8tsrjRqLT0HulNEy+wSoMtAtPa/NLxoTIm8TkV3OxBAfaWMYyebx0pMO0Nv4oSIaXjA8+OYuHdQiHUNFJaOlxkZ+6gXjR2luY1deU/lvQzAVaJAzaRdI=|Chương 954: Cùng chúng mỹ tu luyện;GSznicExknWP8aRzUL6BRFugQI564LVwiUQPQsg/3pfu0AvcROkEDUYSR3qJ2MB8xRJJRswo6wxd5L2SIVyYinikBIrXyEDKCodrhGHM/EPj8T3xH//nWjATR24zvLD2MudfdbKM3UsL2fpvC3nT/StqAEFetDEw54bKuYCST8E=|Chương 955: Nguyên Thạch tới tay;Bzyf2Xf36Gnwv9cDfaKamlretQJ+8WQcayb3EsNqiP0DizLZTCj12lratFmH8YmmstIMjwrDEGNIXkC7QOS1p80rRWoR7ORPMToZ1boooB1fDDyZY7OCmert28Rvb8MIq2Jc/OQu6wwCKZWiB+1B9EM6uw9SNQd0kdGwwCyu098=|Chương 956: Cải tạo Hỗn Nguyên Giới;LxJejW5sjYSxjlqENiCnRb+niniqfwRaMLhdcig04f0EeVCycIkBktO0DzYtU5x9R/Boicfhxq/lAyBx1YvgXlWnxQwxOHtOE/HXbhHniF+Au3fo4OMtOGEohHK5Gq1kZOX4uqmZpitKyrjqFyjuJhQKhRk8J9G9SDojSKmPZTc=|Chương 957: Mộng đẹp trở thành sự thật;mRT49ksrfOCPcCKoU/p5sZAT3CLkAQD30nzf5EbC6V0dzU4x63CleXBW8lPH5TqNJTHRreXhSG0n88Q+5hT7XRytxJp5sgoPngVQPjnFR8BQye5pEmZYgORpX6x1ELtFXXdemwp1Pj4mkYmUqSuIKfmeqtjGGGDz0mdmzGBIYMM=|Chương 958: Tu Phong nhà ra chuyện;uTTSJRtajE4FiaT1ZljjtUBPOnuYbPZviYjECYz1oyrj7Uvj4H1Fx7+k3Pr+4MpLV8IxSBNWXFB+cuYbfAB3m/LDMTBfKOpw17zUG1X5UN6nZyaYqBYReFgTLRaTezfdMzKsPfb04uZO6zCSaBeqVBBrBVb95u97eZLRCbXety4=|Chương 959: Quy Giáp trắc mệnh;FDFmiuoUZJFqRr9UdyMz2aSyq1EvoT3z48hqhGyJPAoUNT+v1B0MA8aexZfaYAhBaStvni1V3EjSWKbk9CmCe98bMJaVdjTcEO+wZ9b1x3s1pIzAX2d9pbgl8RJH+IlzeVxEz40qyhdnS5r9V9kKXdmV9rvczbeSAJtu+8eDM0o=|Chương 960: Bị đoạt hồn;vJnFkakOe3g+ZAnzd2xli/5nUBdxEGG/rLLDQ0YL8sTzUlMRw8lSn8+uuVnt1zIxNI2TtfWLtOnc+SkYwYQkmC8+ohE3Aj8+tfx/OCjIRc2FNLI7Jvgzjs5Ti2SkUo/Bb99kTL3ccsDRRWa1HtDLRy7GiPIKHOPQj4iL9m83GNQ=|Chương 961: Hương Cảng Hoàng gia;EMBl5IIBV8A2R8qrlAITyJQw5/AM0fUroGMxX/0YVWth3ZTaFVcF4ayitbSWb2zNfJCBk2P1jm8GGDx7X9KHcxgAqQexlJX/72B6boNGNYJCDyvbP7sUjSuGQhlPVvcfD23sX1aF05DqE2h6vpE2UlSd92FbVJSGOVU9hw+YdMw=|Chương 962: Tùng Hạc đạo trưởng (thượng);gr6isG/Ygvs5u5J7K6ZF1oWEUMJadTjkwhd0jhYft3dTQDfHL7bsHc/4Jp3AmDqQMTFLb5YXCBkjqW8wxRhETHX59uR49V1/0B/EJxXc6/neU81bfFA+ljwtIgoGr/AtRlKHOsb77cCheUMAh2q9+1amv7thTurwYqaQoZiqapM=|Chương 963: Tùng Hạc đạo trưởng (hạ);CE65P3C8UaWTE/pjDtQKuupJpxvxRp1UJCLWDmilpdljmQ+mVBE3YmjXGpi5Da5NKoAi+GDczGgVCKt7y6s3Hek+luBtKAE7k/nQVgozodAsCOzV1/JO44PRxexr2QkP+PA+yuTA/bheVGjdSdoeMCxEtScYK8iLaOPCK0zKP8E=|Chương 964: Đoạt hồn kéo dài tính mạng (thượng);v9XEfSWBkr8c9ZuKFrtX9DOugQu6RVbfpINubj2sJoMTvXTcziK/zjnhQGRO+8UGf/BfAp0BBv2De/Ew/OYcNMDO8lkkzguwbsr7M00WjleDsC3jDWkXeAcUYeNFbzuVSNuK0eh+JrOt5CsAt05Mv/Ad3I5uLF+cMzPYXuIf4JQ=|Chương 965: Đoạt hồn kéo dài tính mạng (trung);cTdt9Iqs1ALxjhzq0ncPrPh028iEJXj+zuGlHAK/T3UZkYRMRPEmTArZjqRe1Z3Kj8OxMKzh5esKBLElHWsAvlloBxyqTs9EhhB7GZbUNdpGAI31D4eL+cAzFwzxdc1B1avze+mKlhUExOrHjN60otmxjIfcOXn0Ne9Molwxf1A=|Chương 966: Đoạt hồn kéo dài tính mạng (hạ);ZtjOq6s1gTlp3uTNG4MQgz8GUSw6ivNF0/s+pJxYokXOSkKowruxv/DWHErmUlL2LwgLl+nCuugi7IYUv+P4kYLMgKgOabyRcrsXS1NdnvzfRsN5F/rv2sMQErg/Pbk5JVOFvkg/LNgCwCsmKGN6UoP4Kgje7FW3h0sMvjSXSEI=|Chương 967: Thẳng hướng Phương gia;TR2iLooodFF6gLqkpJo8/roDhnklH3bpNPJCoNaQ3exI78o4xIemkzANNIc9i4Nrr8yfo78mc3mM6r0KCCbRsoNbIaPp8oiaMtjE7dHu1P1lyd+Ow3yZuJ6+YsDFSL7DEtlTVkkvXOxMUZNVjXycAy9gW2ntb8OHIwFRoyEs3JA=|Chương 968: Tháp Tháp Mộc (thượng);tS3SdCb6i4giKtD6mk/ljDTKOnVSE1YD/SU658srpbWH1yTYp8ekrj/yn3TbxIDapODqsU+Mv1zwCLd3hIp/eLpbXtQZWdBZJVtT9mxA0vaykuj/cxPtXyK8UdwTlb8ZFUm/ufV+H9IUPRcutr08n72v8OtHO7EoguhQ7By9L/c=|Chương 969: Tháp Tháp Mộc (hạ);sBng1YIUaNvncXNo872Un4DsmZ5hmaYYDEljUvJ1t7Y5zY6JT0ZS8WaBXcNGVPKDm2JhiVtgA0M50ZXYQO5DMp55P2rZhn6O/H+gmMJSZl089zUSnYYjfQSI4ZUttIA//tawE6HTwq8pqyeDaZtOe4n2LLyTHhI5t8B3b4OuAFg=|Chương 970: Đây là thiên ý;rR4UmpjFeGsAMzTcENb7zl08CL3fadYa+TAJ+Nn0PA6EDza45KHZGv+XB2uytFDqWxmC3PSKUpYi1kTzKMMK17SaR5rS445LpXhnD9aky3ySwQadXK/08OlEuYeltZw77S+CYnj3Wv5vx+gwB9TKD4VJap3iwxHA6/wVl/yDGjI=|Chương 971: Ta chính là thiên ý (thượng);gc1UDmUOXA93+lg6PGhCB0yuuHYN/sS5GTNYWXJNfLstVdBgMarbUKMSkONb6Emx5LFOu56a2MHk3WzjTnpBRYRVxEcrjzBRsbN/AvqErY/oVXqdDHVKPWF0GGxvPUledb6+gEDDqvBsvIUSYOzFFd3xz3ugliw2VFiiXXjFoyY=|Chương 972: Ta chính là thiên ý (hạ);7l8FidkijET0uyAGHqFu+/2qyd6Me4NwGuQ6GJjYN/LtyxVIrsA9Wrq7vNh3viGRmNrqpgge15sgUX1JNvnG0N4ZRGuvN5PlZDGRMTsxmWLKUDCdzNJrIAR5KxDVPKDgG7nQuww2QVCm+gcMfDMhbYDIgfKfjswiaO9hsq5Nj88=|Chương 973: Trời sinh quý mệnh;7eHwad7fqHppwj5eirpWYF8q8m96/iXZM2U0Dv+1PRUD8jmdFE9mDg5gFyBP2t1auM+MPVdbA+1MByU//cpeIBETnlr3u6L1MRtYXB4h3Kz98lQtrsvfChvUOA6OJLCMkTmnbXziM1MlVhZ781rLb4q8mL37FOxbAZfre73Ku9E=|Chương 974: Có phải hay không gạt người a;aRcjECIYDk2L8Y8kgRB1evtB6mXz13YGWkT+6He9GItRDgVTsciuY1+m5NpOqRt8WUc92YeH3jDEKwFV+FfDLDcIou6a90T9ir4kGEvSQjqEuAZ8C7iQqWLyLUWFanfzRvSqoOTEG27M22O31lPLJLYzDrQV06KY3/yqK3G189Q=|Chương 975: Làm việc tốt liền muốn có hồi báo;BqpUhiQzvPKbju3BPb3o9iWkxLeISYUM+B93Pz5z3WrDym+H213KUUpGDkZHtAVQ6J9pyHabGI8JhtowWS+2ir+roWOmBbagharmOiqv616ZiFR2xHemvE1sK0WgwiTrUc5RGd9pwYv4vUsAtD3aA3+Y3kb0IDalw5D3ZUdiOXc=|Chương 976: Hiệu ứng hồ điệp;AkxtP6on5NxIfl11DGZrROlOOwYCBZwDW49vycjkjfbjYv6R8Heo3Cu9mrACC7oYO5hFjtbAHrflrtIcg1bquej4LMs6Un6M0nqpq7Se2s8vN8wNUv60gdN0/Y6feiG3exrmrDNfzaCxIsta8RCGs2m8fIg0Lq05koVSIQcMihM=|Chương 977: Lệnh truy sát;fbd9PhBoryuERbsj28CorhZ+pU6lzJ/NnRSqXZdjaE7bcBuitlmOD1yU4PSesLobBYhjRzS2b/JWzNfYOOAQQQVchlKWIPxFuJ6XnN7kytvG7tYbgg7oPjPG4K8YT9VVbki2UFYuysgL7daAmkyhgxnE6E5FDX+tihrWJuTpMlw=|Chương 978: Gió giục mây vần;MOKyc9BNDXdKK39vK39iHIT+6SeIxGaZOAFTSHX/B4MsrvaaIiBFlnXvas71Viv3JrDXdaLC15qy+7Du+8nzJDE8S+VYkLAHbFiI5ko43lC0fhpgPvpxmZpDZH2Y5UX9xqg9iKNplfPMfp0FAswSjJXnXMX/HG5u5in5v0J9ic4=|Chương 979: Đần độn Tháp Khôn;j3tBiQXqg7qPIe8lW1i1m6w2krHIli3Mqbu2pIz4TEYJTj2FhspK56fkWAc/V4AhNU53xVK26lwkWRf0LY0l/tzML4mjOmrks64i9OXmd9jDXeySRQL/yEsvRgMpCn9SQGU/xG7Vl2rlPu1zO4CCok6RA1JMG+zgFvHlA/hO3Ys=|Chương 980: Liên minh hủy diệt;GbT+6ItfgmhYn639zvnk7vNWz/DFdWCns2R80wQZ7j3Ogh2dX0QAT4sM8a1eF1bBAK0DyJxKIX9LeT8sq4x42jzXcQuCP5dz2z6iULuPtxRcheyqvy3ptm3HnLmuaqqLeMf8L3kjryonHkQGWeOiHxJ4TQ0MykMyJp9x8gQCYD4=|Chương 981: Truyền đạo (thượng);iUT8n0mJo93ZBLeKEy9u85VihA9A5tMY+lQWksrGVZ/PiKS2+mXgxeMfFGRWq/gZSMAgDBzLji6Mt3L+/R73KvgTlLMS6DAHiYvo9Om3YLLbxNPJfwBnWohuLi2wBscTUyMaCENEaRf10nsyrwO5Ns0FrWH2RaGppiRsMiYR19c=|Chương 982: Truyền đạo (hạ);YKEE/E7wWwpGwXy2Zb3wIEziXept1TVKqK+tHTBKkAc3+BeZLqk/2IIsCQlUcZDQT2MsQaOpXCKDBxYkE+lzKiQi3UsM5MLj8+GG6C5qoNADBFuD/NeML7ie02cPoKvaPDubGbDxXcOXy2+0lm6ybIPSN31TTlGpEZhlthSpZ+U=|Chương 983: Tiến về Giáo Đình;M0XkMybs85yuNjocpyEg4g1AA4t6gSBXhqs+uhdMus2q/Fr3DKTX0t3I/6EjtyK8lsm49EMIzqC4MBb5V4k2PObGOvBngVE7/TtAenf1fPA5PAhU7HeM2j7w0WHEI7vHAGWnwzJoYcPyigOsk42l43V8hI7uiL+gwnD9e7JctMw=|Chương 984: Nước ngoài vưu vật;LNQ+1sLJ7sqPBgchsHKjYN5gm4ucnrF97c+1lwRL4cJZ+3J2EfGy4NdNbe40GsML9NLNJCMkbymMCfXwKN/LxMPFmXFKT9eXdtQ6x2epmAkH3pv1+H63aE1ck1Mzm6jbO8iT+f0U7bP63KRs/KRuMDOMzaDfprCOnL/RnNIUjxA=|Chương 985: Một lời không hợp thì ước pháo;t7H9Y271es96pgsKdmmfGUxO25A7n81kB/+r0KNtfPdG2AaIetCSv20VOLm6qMD2883+LKDL8MUxA6PFulpVw+hz7LgrgIq9mAtjpjT7AiNUrC1hXygxwVVTMzd7W6okD77JvTdTve0sb0NV59JzUmj+fbSGx9LPjz7gkd4s5YA=|Chương 986: Phản ngược Corinna;7SsSicxuLkraiXknWLZibcQBJYch6Yr4AybU8bQ86YRs785kwbEdO/O4a7+z0VSFzolaLW6L62kUYj/1NUurYtCiiSlr55RDDMb8hk7osoZMGMU+Zh/rr+shv84J4y9ObJLrfJtXc39k6ws1cE0rfYiVM6BS0EumnK5gZFtstDQ=|Chương 987: Chơi Giáo Hoàng nàng dâu;o45YXXnij8Qajo2xJsylhmdN17TPRuERHIQKcrE2qxtdYYbO/Fbh1oTxJ9imwC4Z0Wcd0HwAn9CL/FHxvBsWnF0hS5nzGn/T26Cf/fuURomfJrPBTdT/HEZQRUCF+yoYzS2VeM27b1iDMelxTnhWN1xB+5Tgj76MJTPrdML9Aac=|Chương 988: Chém giết sạch sành sanh;VyaCk9dWSyvHEVAxZCknT91OsDFD0u9ndJzz/JelY6QRpwdVtdqr19baJv6saeyE6is0K0BQNyPw7LRnxGTUq++ma+4NhK4OwZ/lnVxrLsOFSQ5W5zOSkkJcqAMEtVe+fuc4k05gx/fqkUEVTTcBFZxESJQj03tLc7s0N/tTHWg=|Chương 989: Khống chế Corinna;uW13kXJd22sXeKILC9dixtAr4E5uH7Hqc5iTjdrzKlLs8UNhQLlEZRnGvj4TGIzfK9n4rqRXjHpzgIMbkV9NZlWJPSogxhlWuG8TJ4ljgX+lbSo+vzpp7+fH0NGIRUKErfKdlVONuarF2zFYe3PuKW0U4As2YQaRvKJxiZpY4k4=|Chương 990: Bắt đầu thấy Giáo Hoàng;GCDkpLIiQgKLjDFAZTCGoI7SkYCoPw2Wl9jtihgrXoHnahxGFxcvEMu8H7SQO4pHr8duqjhiZWtqL2WfDMJdQF2OAgJ8oWMWM4vmMvhMHkJiArieG93YAwOy0GqiiJySWUObx4N8mxqX0MboTatsnSYuKXoCA5LPNcGA9TCVAFw=|Chương 991: Đánh lén;Z/z0XVVTjDJie08Mll4W4gEBrPuzk8aaBDs7HA6mAC4zS+F/U8iXnWCK1N1u2wV9gxZLtBpSpI6IJkrzxPqYXWx5FiZKiOk63hWR+ugDBSFx0YwDInINsQrTMoVXg7aZZaP+mkyjy20MqJdeIlzecSnQ3lmbQH2GEPKZokHZ/oI=|Chương 992: Quyết đấu Giáo Hoàng;y6zqY918F7ykNu7r22ClKS4+iBHUdwRNhHXH9iYqSUxX68578k/OXmvZ/GTfL4fDV3bIJOTLOzMGWMQidasQU7RDgr/8kSK3v/xQF7CKtdX5i7t9DM+wEQssXhXsAJf3NWar0FomsKXzShtvjtyHtoLCwYh2nvSj/xJn4PxeE7Q=|Chương 993: Giáo Hoàng tam đại Pháp bảo;vh9vwAH73vP6ikaQcLvxl0QxfTkOdo2zKqALA9vZS3XC7ABedYrDB1o+P+JG48ygLhJyZHXc2U7PQB8ysoUZXDtSKhYQwjVzX+I/6YC8ktFbKPA5xLwd39Lyr/ULep8PySapnW3STQAiPgr//ObvysmCoOHTItZyTgVLPwozARs=|Chương 994: Ta muốn thả đại chiêu;aaBsZVCn4A9PsMCA0v9SevvBvI3dC0S6YkSo/Wo3OWpaQDajxxt1r0ZtAHjB3hdPqGiL+NN8OIL/Vc/jo4QhB88QJOj74b0C45jZZPx4phHhEa5s/UAn3iP+mj9K/vn/F1+SSPtmh4k4ZBoL+h6heIomveKBUDFMwlrBLmF3HC8=|Chương 995: Kim sắc tiểu tháp;LoMGskB5fyiIkCz32YIkfOM0kh9vItTfp+o0VAX3pAMw0fYjTR9igXNj+L8XXOVtx7gyJ2Wh4GAF4yQQzvyt7i5A5vrE9eDrWLwbzOUP5IFpYSmG7Ruh2rgJ62n1otIwaGbOUu4jFPsmJmLxj6Ps+s4YSrOEL+q5SfH4MJhXcyE=|Chương 996: Phản ngược Giáo Hoàng;YzqdUIl7D38o6nfeauFZmgFpZFX/elWu60nypveyczNIgQ/PbHU9g1pOT/YgGCcAnspAqEu+SX8amWFBiYZQwGuwkx1Vp+PTDTVSC1kEdFXLkgS4ZLSpvYAF+rAiC90iRXPDhkZ8Srj9o2P3BT/NOiHNgZn2CZWewavJ38qcUN4=|Chương 997: Đã được như nguyện;JPb3KH4FsSY8+p05giWyrB5Caxm2SDWRNKstjK1FbJFFmYJNkPbXeWtC1E321wot59xmHhN2YiPxPdAr7fJh+LsFt2JLhx+rsha8LjvvxVTH1HTi/sMjlgau4zIsJgXumTz0K/gQ7aG/HavgUMPqMAbYOipLiCGqVA4Vekcilpc=|Chương 998: Mang ta cùng nhau chơi đùa a;nHzufLR7oI2ZZDJE3TlR3imjRnAa7Oh1bW5qOmgXs2sbWF9XTrapr68C80vRc5B11F1+s87IO4VrbkpRQgoD3GX7XAj1Q76DsN4F+WwK96wC4p7KZG5NesEm/pdVi+fryPT0oqd6LZzwD0lhcVCFQdY/n3MjfdlU/79RgmdLQds=|Chương 999: Về nhà;SIdJls3AcD3KYlBK0TCJWMFtE1eD94+CYG9VLWp+Zcr75soh684gWdhY7Ts0Sw1HF6R4rolAdERwgnrelb1RirHXeO6WIlxaKo7lzz2qOTieTiVVRs6kT1eFHul8Cfy0P5X6mGnCe0ZPHxK25KpOILR3VsD42rZhLu54rIvTnRw=|Chương 1000: Luyện hóa Quang Minh Thần Tháp;Lh+FQ+9COFD9J6zsrwvVNqPVyGKzpAPDgtTVY/srX2hm5fJuSJ2B4+n8vsfGfWaROUcRAO/qoNxmifJ5rU5rRy2cPSBb4AjpOUJwVcxdEPPRPMie4vEvbhKIWct5IFstCO4ZMrHXVx2O2QEff1Ci7aMU1YrC8B7Ol2D/VaKxAVY=|Chương 1001: Xuất phát;ZGaqvUU7Dx3x0Wi/H+ZFeZK8P2pXYb3JIm0cAwkRUQFWqm89ZRGY6myn1PnNNpCTQMhWPhBgG05LpHel1CF9Bm3Vd9B3K8WNQu+eDlxiQQciv9dTGdi8hgcvN4rAdCKDHTVDgNk9hao7mQla7OEGNa83ooNtcVOeIodF1gySviA=|Chương 1002: Đáy biển hành trình (thượng);5T9AGpo0FFZ4HoGOAGHAVshZMgNsd9C8C7v3IASmbVRWCoTGRX6rvMXmVkbhvcobm37IiFRhbneEapak60jUU43CXOzDj4+53WvqUVgzSZgfW32oW+RCgyZZMgcin6yU4B39Y8F+4iJ3aUFlxo8P+J1DFRik4izkbj4taXu4odw=|Chương 1003: Đáy biển hành trình (hạ);VGxvYf/s4ot2N9Fc+JM7Fq2FM88pII6xKyAbQ8N2WrdY61vL6Peb40caIz7KRjmh8hs6ZPXT+LpK0uOKYe4rKaEKez73haBvyq9npWACw0Z+dxUz6soRH3ZK/NErI5L7S4d3t/Hi8yzdj+po6g26zowgmW19CjdZP20YFOY1/0k=|Chương 1004: Rốt cuộc tìm được;qNDqr7eaziWC4KqvwN6Ek6vzQ8/DMr7mwXT4FzMSmFcZgqwgporPq+IF0U3MManKIb9eX0My2YEKYeFT1HD3yVSHRE3m6vD1PxWmy2RGixsvWBev1O4t0DnReIIOD/uUyKWQjRWdtdE6ggk87tUkEua/19ST1nfco3aLF/whOXE=|Chương 1005: Không gian phong bạo;bOmNUTVw8v0PN1z9pWkTdqBkHC/0f/WlZGpnpkZQXSSP16YAUoBlHHdVlpnvfHxNU0LYK8QnHtomxON0rKL+BiPhbrSWe6O7xvpZnguQDToVcmJlBTC+bZYwOL22vILAVoeiM/m7p68EFP4PJ6GWXIkL137ZreIP8uR4QKmdZZI=|Chương 1006: Buông xuống;YIWZJM3goh0Y1KWYslDs8S/DA8XT/DiVc5vfNR/4+5FuoxW1wHISRB1JjIPDDULkx4S1HlOSRZSzC0mZHU3ROJZ3T2zYSsDKRKpGLla81C83NHA7bdp/SNKvOog08Si8VxkkCiUGyjqY7mIyDBTOX7vCIWEo2gweMV9h0Ie58Zg=|Chương 1007: Cửu Châu đại lục;oPMEN1LJiHTgMCiBOUXM9m5aO+dLQu+jGTU4ydZVc+yQ2kix9Rw3YKUu+96WU0ELb79bf92zqexpHy1gnpKImXIfT+VM1EWuM11zi6Ife0CcPNhpmJgUMojhFUc6cpgYpI+cShVnu8eXiEsTrPQ9SSBtgBHaL1pTqF7I+VB4nUc=|Chương 1008: Diệp Ngạo Long;/L6MM6DzIWvP+5eufm1KrogRAjI5QO1hVEofmDUFE/6yvC8jHD1lZFsx0ucEpFqedndBnQByLPfvApEt2tPBGazMs839/BJ8yCjsmjPWpqX+sErRjhN9abfF7TXwQAG/0luMuyZXXCmMvM+ppraLKRCCCpdVHgkYa+M3UiZVwY4=|Chương 1009: Lục Liễu trấn;EgQ6e7flDfc/yAWvYQccuhHPVOL+4/sadTPsKXRaoYaaRl591HCR7iXjVk77HAgQedtOoqViXlMEuNHNgBZpfeJZZxSp8wMd08rgu2yXVSOX5EabK9NK1xDZMj8T/5ym/pzhVBD3uw1Xe6savTMaG7CM2OBL7lrn/rdOUrp/drY=|Chương 1010: Trường Hà đại sư;GLVo1lGrAR4WzjJBdr0kGkykrs1lkZ0i37HIMCqmiREVGUE+MCJjfr06FWgrXgWLoeEy2ZcingP+Rjq3HMsuc9vskUGiY3upCHBKpRp6KRzU91ORdcacMT3yGBRB7k31ThdXT+avvAdnyZXa7yxLkKSdjmM418/c8Kh+yMFG9r8=|Chương 1011: Bệnh thần kinh a;rq3ay2Ny0QlxGpO/MCzvY/RYtZpksMq0rSTzCjHN2tp2Hh5Yo3mMQ3jKmPb6vw9l8kG6x4vLSXIzmLZCC37z5xWsigYOY8EU9/jetk9yz2MOi59nD6GXXlkgumfPpINjYULVOzBW4PoEEgPoMdcKnNRnMpIRMt0GjGile9/RFXg=|Chương 1012: Sơ bộ khôi phục;VaQoBfQwmGgRYxZLZP1Q7xWh9A25dAwIMjpLfHU2aHVF9TFVOfIDpe2GEF0HpIwPjgfLFqo5AMEAHmkEiagsJlMOSbc8Vu5mHAIu/UF/s7GG53Bsr+W9QNjAbdtq4wMFaBe/iUTy8LKs67XiRMP+gZWGhhPONe0kumvi5OdhJcY=|Chương 1013: Kiếm tiền biện pháp;Ql2nlJlMBIjYzmQbyPvSMkJoY14GzjbkMkiP3ohz0uOBuLGr3pxwHTDDfmXVRvzyEKex2L0SYp+b5CXqikHZf444ZIzCPbxSfZw/uogXsCmIFMEDcejUwOy45G2qY7qbnfUBwXDniSuXCGthSg+IMFuzDrAIn+4qOVImAWYHUoE=|Chương 1014: Gây nhiều người tức giận;pXCY/JLjgnc8iWaXr+tlVZ5MV0rKwBvfAR1iIeuniFDX0lF43T6cxfgGIGYmGp6mA00MwsHVK7JMgSEi1a6zEbb/aHx9bdJn/AnlN1Kw93jRqxDW+WgaJEFx+aKydauajVzBdn1JSCdya7iIDPy4EkZ1AZsezH2cjRscDk+E0kc=|Chương 1015: Trường Hà đại sư giá lâm;Y1hxyKzDAx/rZdkSrMjQ1IbB0v4bwaELiTyr5PP2vmFwrHl5Pg+E5yq82OnD7T49SQK033O+7iFgQ1gHDMNtjuj+0ipVRhXDd1U0RBsKebE2eWyYC0o26uIMwXMN7WpLrybsweZd6KHlh2xTKkLuRXbS/lIiCUqvMgFEOaygwCs=|Chương 1016: Ác độc yêu cầu;DpNs5yNWcar5oHNKeaFDP0skyw/+zRnB8ER4wAlQEK8KybUuctTR4M3H/ld9ZO3HTRY7x8KqtMGG4rw/WJET4lm23FeEVNYu0JRhNALClMCBqDCNcjoX85yt6tWDchgjEHQMQyDSSIKas8F5CvpeG1g/LoApm3speLzmjwfsP0E=|Chương 1017: Ngươi sẽ hối hận;ObxD3lHhpg2VqfwGG9Ewz9u9wXuBk9MqC9t4DwJHhbNjw8AWmQVM6T+1owLmW4NLNiRMVK+5QcjmiYTjv+8S+wvWSr2ViilS9Ugc70+emOWFVhT94G6Nz3XJ1Y/l4JFU4GBLowoVkkPl3aJUmvc1LKbgCqXs6LQLx3RvP8baVEU=|Chương 1018: Thu hoạch được tín nhiệm;u2/f6YR3iy1d5hbK6TpmeJU6/09Hpy5kr2RYcomOwpnYxiLVhzSbFW2yUqZfZzSadaJ+ftZQtDSQ7y3igrGqDEy6hXdlKeRltjLQK3ATPJ4o68fDU/EsK/DP06b1U6kVJ9LqciTw5Q+9jc6QjnjtBAuATfj4vE/x/Z2OwTRkmaw=|Chương 1019: Nhẹ nhõm giải độc;dUfsLlworoPcaF3rmddoS5OL9bSbkyJvZhvgRFDAhtN4We5kGyts6SChhZXz1uq/2x6kTvOSVMVxhCPWBl16BzOTsTR1M3GrWXhtEa5x6UFCPhFvYsfVhBCNxsA/rIkTwXU+fVgTSBsUJmMrIj0aR1sUt8IFs0XK8cc1rVr14ek=|Chương 1020: Xúc tu quái đại chiến mỹ nữ tu chân giả;SVglCoo84kaRnZ2dAPPhJEkxazscZEHKtBjnmn9apvPAGmWCvDNwqsR8wrNuSeNdZVKSyc9rCkz0CqULYMrnYtM+T9GobAcNOFLm/lkZMsyCyekGpN+ZDj2lmJ+Wxj+Ng8M7T3emWvLD8Cku6BSjI1rPrSiEBOUBaU4y/SyzLFc=|Chương 1021: Đần độn Vương gia chủ;oKalnFL1AD9rSHTrLsFpvVDDWtd7DbClgyNY+/4TUkN7AthvaAMfjVN2xHDpe3vfdpFHL4pICoJ1bUUsRdDwN05lbHWq5pgw7aMd87ClfN9/DzhiYksU7rsRgCYQLKy8IY3is7sC0IdszV5RHK5H5Tk1+Pf+OLVs4YxM8k21zow=|Chương 1022: Biến thành đan nô;C2noSINg7giLLoJddM7ppWCow+D5FxiA+TNBxSOFtVJicXqUMrKt8l1F7HCmIQZ00ohS5EL82jNstz9oKG6xcTsJzqRu6n/fW8EHHVrUWUXEnxuX7ssZToIywAc+UT98vEo+C4tMRFE6YKCYiClAu9K5h4x8U7QfLscdjuoEAPY=|Chương 1023: Bạch gia (thượng);5yttNSxQ+1qIHeEzldvFp/uqOG7pntlPGZ3FB3ugJRIwvDERETk11/Yo6OOnqZ6I956L5o+3MGmuLhf9WaajBCB/NlzXJIfVqeES7iGbIo8vm5PNsLFogpEQ87dPm1Ug8bSg+a7FeQLEvhVz4EWU6LGdABC+ITp3Ob22ebaanBQ=|Chương 1024: Bạch gia (hạ);5ej3NcY+8Gv+01MlSJ6eHqcxYzjdBGcYvXYN3SOPg5ILgPH3nZhHaiya9KH33Bx7YHyEqSjdcdMhTIk3vKcem1aJHVkvx5cJuzZa9BfE/bO1nhoxjOlV0CaEgoc4eh0sxRRRHq9E9VM3qpIKpvARgQpibgzXZ+zffTyhJFm+lNc=|Chương 1025: Bạch gia nguy cơ;ggdA8Qk0vRkcwZw7h2j7mjlotdMA7MQvhisYPtPjplcH81nTb6c7BV1UzRwHUtkiaDCGMn2cGGv/R6FT7kDQpeW7KBf9oSLmnABT0jHImLG/mrjKiQcWZcG8ESUAXaNk0xcxz9j25JEiEH/VDrGO12Uwgtr8gQjZA80nN52OO2c=|Chương 106: Bạch gia phản kích (thượng);EalJbeXTGVObgJbVBTbSxNh+NCJEMQM8VpvMSdsIJvap9lYmrUDr2Aohd4iBHrSEJUn4COxCja0M3cb+TrvZ048NLaRR3yxZ81pzzmfoJGj9D2+n7WEA+92tVf+ln19wUmOdfHljMr7kEzXJJ7Jp3hR+z0I35lH2kRmg0qE8yoU=|Chương 1027: Bạch gia phản kích (hạ);ifLzJpFQqbjiCREqnKkfl+YYWDh8ctFdQARWaVhuHZK9qzxIBVy+gjIOE7W2NPdtHkze100hIq2d1oCa4fomfr76gT6ZXyjfyMAbC5TgxXfscrPLv6O+0Goyse2yEz1BfYv4NqHWtGIMgzq9RX7IdFTlToKKQkRKpZHNp8aWWSc=|Chương 1028: Đần độn Vương gia;F9nWVBBI/Vzkurk4+ZQhpszG7rCZjo3AgqwnGViJnb2OiUTmv1GKZaNua7tAJ0sGq78u2giuJSYHAlEVVExjQNB5U7svdMTO1Gw/dZn49NItUcCBMQBTzM5269ASK30//WoDHM3G3K0odEZU0722AfjBKj7lTSqJbqLis1hEhA0=|Chương 1029: Lời;9env1/teWWZQdqh54cw6BNZyDDTNGGDXpSeVImTaDzlBAG170Czwo8XmzQzMTkiQT2Amlpk0kkTfoUtVoh04aA0BI8C7BzCKJhajn0hrrZAALpMmuFaIQHQ6/akhe8KKNe/7Bg14haQdGKa1+1vZMw+6zd5fI7zN9adjN/iiQ5c=|Chương 1030: Tiềm ẩn nguy cơ;YlB1+2Wp63U7Je9EwKidOHGjXPsaHckB9qXIrTuH0KkDEwLMnEb1kno88cHZzMOMezlapc7izwRsQRRIEr3TWAOInkbVvxA6o7Juz/A089tptHyusvwO5GPqJWPW08/PB85H7wE/CCWvoVDiZVcKFeT90lJgdlPyiWXwaHUtWo0=|Chương 1031: Bạch Tử Kỳ trọng thương;eLoQ+fEO5/ZmgsvzS0J7PFnlg13pKDzHFnNcxz1iOn6uUMgMWZthYcLxrySxO6bdF0YDBJp5aSp7sNNK2IUfcH9AfZBkDSdV3acYR/ICjZtNMp8nZ8LYQ1WeEkMBMB3GYfPWUJWmPnBYPMOw1W98ZaHgmYhlRpIcv9Kn02m/kVQ=|Chương 1032: Chủ động xin đi giết giặc;QirHDI3Qwy/JZBndPZ5SHerKqFzajTVSdFEn2IMh21ZzKYQghEkTpYAm20Fx8oMUpbcMXlqTmAJF58WjcmXw3HvAJ3o8GK9CCkema9flxYapDElEHIhoFsxbxk/OWfnWGcLj4GYOytLWkG8Ko3katyLYSi0Ing9rukc2NEGsV6U=|Chương 1033: Ngũ Độc huynh đệ;SKELACpo0wpZ3Ow+CsMUOSIEvQQF56KkWls8b2Dz/p+jAdr1nD3V1OplYcVVDLggxldfQbWpJXnon3k7zsKcnmtqu0Wc08kuG6DgVL3HH2eM7wo89fkb7QArRsytTDhYGQv7LTaXlBAnYn8sxYUaYHZ3bJj9Gs5WGo79635HIWA=|Chương 1034: Bách Độc lão nhân;ohBimpdYSYJghBfGyAuZFCm/PavWXvEUL4Y2AX7OLExF68JV/leJmhd6Fnem4/3csfJ6xocsXG3Mq89uGgL8pMEIAN6PKbsiRI77qI4sSsXQ7TUW2eiAt18+mt/DCOQtteqMU946xhFYd/7/0YI6ZpnwFBCjE1OOtp/YLUD4Q6E=|Chương 1035: Vào tràng;jsv4P7lznBVMBJha0la79DKDhpzoKgXLfgiIjCDIavS7rSqGkSoE/8XnLNBsqeW/15uPKK86VKu8f+p6eu28qE7lpLFmaHPLGfPJyFJUKPKQPEzCfIgYPdHpieOKb0Q6gRbAeiZSyVggDx/TGYG6H3KlaF55zorqMjiqW4U1cxY=|Chương 1036: Ngũ Độc huynh đệ đánh tới;ESipBepvLA52mn4p7QcYzxGcum0ACDikTBZ4ru/rIU310zipI1TIzjnxJfSb1V85J6JjuppG0R9/Ta4oBMaH5KXTyTNxE5zt86jMX68IW3grh/IC3TP6QbGCg4StRd4j5rfk/mxwGKCWB5JSiHKbp4p+dqHTL6ci7TY4C0iD050=|Chương 1037: Quyết đấu;WAW9uE9KGwBE7Jz5nWxZUL2kmDprAmy1jPrGZa4VSGHpQwou8L0kYEHoBl5oA9sH1ZGp470MmgmpnQi0g4sFXlSjx35HPSWcxp84mjmGOnyJY+793kErVSpdvFizzLn/h14ZOGuBBNd0ecBep/WswKzViJafZHd5Q6vsi+KCj2o=|Chương 1038: Hiểu rõ âm mưu;6pr9j8HsLPHaJ+wnv7Vq1vG+kdskCkmGShb4vna0LA+ow0gncUW8s5F2HySXs131yuSM7wEa4zkj1oU8pSKqP9yy86/MXsy1ZtobrlFzn+xVxqMqPdAM8OAcrz+SOkB2//bfTFhEA29lQtdBHbEIFAy5eFP39erXJ8aoNFCjEbw=|Chương 1039: Thánh Nguyên Quả tới tay;k4I03dT51Ou2kwBiVlNG9Q+qFQk/ioKg4BifBQpOaI3JUx4z2gFBa0Hmy9AQ8hfa0dcGJuY8cYPzdRjsgoVInB2CH1Bo4/eJmlqBluoIQwQ0QxD78Ta6Q3DiJcnAC2ZtmHJfZJ1JlwUd5aOIqJ6nMyZ0yhI13pIPxt4yt+wbUDo=|Chương 1040: Triệt để khôi phục;Zcaznl+i5W/gQ/rte42Hc37yh4Yz9gD33XOK1gUxQkWx+qMCZGyjydbiq4aNDHW9LaAZQ2iRx9TUJNLrPXPUcnYaSfaHgtzO+bh5+qMWc3St9Q0Tq16lwLpC7izerAbK4ag2DnCzQYhBN/wTGGtVO1saUQCZfNFiYBNfy4NlH+M=|Chương 1041: Diệt vong nguy cơ (thượng);SV6IDlegiZCtyZKrjGoBaW/pRp8jAwL1c2vDsFKfe326GolYsLMz+5VlG3iOTJZQIriTaHpHf1owWA+outuig5xqocR2Ul2Xo7/pvHsrzfjNyVjkkJl1Yhmv83seo6fknyWOrmb0ThmpcVTx3kqOG0Al24jTrAki1DsT/Rd0kUo=|Chương 1042: Diệt vong nguy cơ (hạ);5Ezq/9TnDa3hcnpssIb7uZotwhSBcPnESsBVRz9POgeDo7pLNjuQ0BWaz//oTvnKuZRnL29sLTKXyU9mdUpfe3uwcQh55bXLdzlzCCyMXiWZD87wtzY8MoPnfhhb4scqoz0itD9Mtgj/psE3ZX0ZD03XneSSm1m2Tw4+8hE8d/M=|Chương 1043: Ngăn cơn sóng dữ (thượng);60NY7fW/0jtt/nAm7Hx+HRKNYEznRp9wq4oyke6ce0BFZTF8SiQQwR6zAieQycnjplr9xvcKCczo4mKyqtKI33DWYVYvLbr9NR/z/mNHgiAs6djKz0+5MujyPVlFaH4fCbqxqgJAa3g4tyV958u3mkJDm/6b5oMXZ0Y6W9+nc4k=|Chương 1044: Ngăn cơn sóng dữ (hạ);9tEJd+pVLQg+IX0BgtCi1af7Y67IqxXRP+H+tr/8t6E6vSZigJ7VT2jio1TIskvaco4VhbmVjEfbLFAxVF26M50Mo6kktxixwpxbzKGG1x+zK4KmTbBpqcLDHOVnmJ4sOXsigIcG2OpBdAP2+C+cyYellZ0Q1sys6C0ve6cTiec=|Chương 1045: Đại hoạch toàn thắng;Uq+kTwuv8YvjaOuj5Q31wwbmxfZxQxR9c5vb9cAT6ixQ7G8lz6syMXckGhL7/o4hIjI7ttYloEbhc/JP28NlZ9WoLZn3XgSx0ZbM3YONL4xjxgDASJwl2RNT5Ml8kARhWCdLYgMrQfasruvMQkEtDV4t4rdL/qaxiDNWhpK8snc=|Chương 1046: Lâm gia Thiếu chủ (thượng);Y5zjwHaPgBv8NJjdWAQc7d/pAyzMxAffYsYOp00tP2hzbLyTRKFU9D/Woh5FS0ykkyhUqawr2cnN72duzvl7XZOGwnfr7QRMasezKe870ameIS1L+Fws4eiNZRl36PPCVkS/ulVwgCe9vfbrXS5JLgPqHQa5XzqYVqHJOmRSVSQ=|Chương 1047: Lâm gia Thiếu chủ (hạ);4qmluMZjRmQz00rET0LNz4q0mWcgVb9aOkbEXahnWimyxJ/DIZxo6icOOkRb/D2syLGX4Cp6L7ov8xPcfI7q/d9ZLbGmhQKttJzLA3Fd+rn4SGjXonsGJTDDVlU1Lade0AKt1qZxEL+zY4Lg2XQEFqVer7qF6yRR/V02PooHPE0=|Chương 1048: Lão bà mang đến phiền phức;0JP/V6ta4MLNkH8AlrsybBMXqUR97rMNFXQPYrt2EMjGsEPMUzZE2BKSsAtI2q92akxent1B24TXsST61IS+QH0y5TTkFgsRAm7iNEAVzmAwRKvwbNkJcZznhCeHANrI8MiYKWjHqAn/OfbvLWNStlC+9erhJvURjDstk8yn3xQ=|Chương 1049: Giáo huấn Bạch Tử Kỳ (thượng);CRyCAylWQ3U70ADtT27rexNb/Q4PQaJGwdWuoU5Zi7DttcM3KCEKRfYfMaN1jvXigcF60uV9Kre3WqF35LAIvsG2/WJ661xrOikdTQX3A2DunN2E2jnhMcoJfzybcLJn2XfDkWrVNsQsS2BtAAACWiIstxcWALH2gaxRQUeb61A=|Chương 1050: Giáo huấn Bạch Tử Kỳ (hạ);ziBEN++TbIJZMfFgX241DKgJIQtmcY7mlqGA4W63RTTKsZ5/HgmOGLwauF15Kbeoq1brDrIEojvkZh5kEX7GthcqyDmWnzB+vs+9yALk0VY8Szq6GNAuF4zyv4OAQ6LLfuKa/ObJhtwSdiucxFrtNXAjfw2aEyxSCIJsXI2O3TA=|Chương 1051: Bạch gia âm mưu;1SwTBeQUp7swpSjIMYWar6BRZ21Nw6YGHLEygXWJkgBXYAktQTa089/9zhdNpcFN6vcCyDnQNstW50+yhPKb7+vGAgyNlFTPKBK8w6SrhO8UxRgcxztuk/gsL/DY9mlEFnch8fvUS9eBqZyTcMvIHbmwPYNatk6DUCyvfIlxKLE=|Chương 1052: Sau cùng cơ hội;NnXT9g3OU5UDVQtwoYlLvCtJCpcfV3VAxm5Zsbp2uem0wiJcmjbTNOtXBzzUu678F+l1VBBzQVd8JOupka7yqD/BKdOXY8spVIx5820y7W3IR1nVT6s3woYVXc+ib8F7iU/1VHb4PAI29+rGGgGhWACxGHDJ1770h6CqVgDc8c8=|Chương 1053: Vạch mặt;qc/ywEfYgmEZ+5EL/cFQQj1+4liZke5pn1WSpGFABU1BAV8F5eNfMEteTW88fUSTFWV8v6iquEIPIGCX9QfbjuQk3dqHsbvoS/uOYvBEUJ/lgmgEaGgWGxc3n/WqO4BPbXfBAob3OOptdp3aJLwWx6p2yqceYv/lByG8lZnSld8=|Chương 1054: Chém giết Bạch Tử Kỳ;KEz8bdfR2G1tYHIiy0nGe40ObpdjnmaP8/b8JiTU3nlwiGEl8xJfgGgFH3NMokwRsq2knCoqwXe7R2L2Tpl4UQunzWNVSa2+vTZ2HT3tmPYPO5TgLeVhNiUFXxq6DMOWfwJqhROIJipwpAg/Ofkh9Bb39NV4Y9xxX6fNMxuY5ec=|Chương 1055: Tử Sơn lão nhân;KMkb63nSZ+2eRU50ow1bGkJrit+K/RPGcc5dDVmKxouCbtlhiiJOowmbUq8Kym7DKUrWtM2+bxkPlAq1SmU+z+oe/YV+Wdw0vTtDdH+/+2VLQy0n0Z6vUXOrx//+xtzR2Mbb/hnKZzk1dlI+NTb/aifWS604VvY2vcPDzK7uSos=|Chương 1056: Miểu sát;ctCu+ndgqLr5h9KKFndCQPTPAhE9XK4HFzMDk4dA5EVipUE48f1/FU43OOiLfbdbQ0Dn9dDQ1xICDk2xg4Wpzw/gykMx4GME+xSnBc/Senn0fLjZYnTTszSiWXsoTWlVZfMnzjhacV1qNGgsVOqglIKPbRGFw8Bpsqyq7eRq3tM=|Chương 1057: Mang theo hối hận xuống địa ngục;u2vMkjIS4dEsE/tJQZ3t3zLfwK5rM71Gegyr+qi1yUS8Pwsh4OQbxlOUgQzQKhOUd2uXLO9BwM5PqHdnUF6STxAt0qh/zC8uD32AOGj9USxKVzDL8fKjXNrLHR6K7ESXltQ1RV3G1Z2E0gCUEjigGtRRwuHJ6o5Eu8i0djvY7vM=|Chương 1058: Cùng Lâm gia giao dịch;nZ9Ohx3rBiH+vgxJy7oftoK7RgGZna0uenCMJCfTFK5yGUFj8S0D+UBqgYvgo1cc16mE3Z7FounsvgN1sgN5I79/csqHRO4VmgaoXhyvzkaqIlL5TPnp1tuVhczquwNe6FJGr10owmQu5Z3+r7GRAiBNxWC67nADfzXi0uY12XQ=|Chương 1059: Thiên Tinh Các;JxHHgmmcSKUpdKcfeNk5KcZMUO8BU24zfoCT0zLCIdbkfh6AEur+vkjjJkSPiABxL6k0f71d/qFBPIu6HV4D5WHACBBL6fNfVGmEVaIw3SW9etykrqOPFQPDYd1zZEAAR/NQCDmoYxteVLQR+Kp/W6DmIuU9B53WJLNnfWvqKZU=|Chương 1060: Đóng gói mang đi;Angu31dA5sEKt5VaEmBXN4u+2pJEdQY2FGbOVo8A1DT8DSosLEMIIxGj0PnN4IQgXsbT9g1AJggtvk9s7Toc5Hkr8V5C8OOV6iPAVoqQTiWOJXjJ0Oef5jj5nIqrzqGewjbhD+Q1Xg7GljV+ZyATy9Tx32ABaqoWKmFJ61T5ISo=|Chương 1061: Khách không mời mà đến;mgdsvyU03Ob0ReS+gMGFf5cUzN4FBS3TDuEILHkxGrgZo1KBvcTdXc9z9xLccdafMEAPI0JusD7uZR9FUI8k7zpO0IvbcQIDUfYam5wQU5+YteaL/5rpJAhwlK4V3kRi0WorHdSbu1TuXbI8cm3+86nKsVMNNE4ROnmKLDZLZ5Q=|Chương 1062: Cái kia không được ngược lại bị đánh;KK2zEuiXMAqNrMxipeDrw5o4ELzVJ3D32XijjwtUC9kAXOG1Rop+HKZtIrwmWXYA9gV9VR77StDqP/9yF8Eql+kYdWZ4uLcpPsRwvmvw3Y5RhZeO0yR0ppE7+l51/8+26lCkOQF2fYmXdTvX4BZLk7LA8SMfPbPci2kwrMSqCDQ=|Chương 1063: Bích Thủy Thành;SX6cAmov1JOze5VqGJgZSvaKLBqhKKniZY/ji8tSjKZuIsyvRYu6IVc2QLkabYXe5f3+qYCv4iK53wDGCgRLCpsh/iXO81CYuX382zflSqY5UVs9vATGKcaPF1qr/rS7W54+ZSx98H6CfKZ3JoQKOmCYqZRFP+mDi9OM7MzMNX8=|Chương 1064: Cổng thành phong ba (thượng);fJhmcdIj9qN44QVal8ZtUf+VKqdNVs10DiLGRpMMiR+dyFzzT7iDArVT8e3m6/FNr3l5sKKWWQNrXN3QyTPw9QjW2kOLel7AtF1JFtHjNIFnzwY1KdX6s2Z0hOusV2p21FeXObJ0//+4yRDOG3wT9RG1KXgNjmIZouwZ5UZM8EY=|Chương 1065: Cổng thành phong ba (hạ);A3SP8o22eDMOZeK4ahmiiGKjS1IC9r+LSOX0PjKp4d9XQNuBAPibNiu1it0q4puhdQDIAgdzpEj9RDvwt0JCmXNmngag8Tz4B8gdHnAvq8Ab9gBj3mp3sAymiYQRQpdrpfsiqvqv7QN6M3e8BalZj294/1X0awZ9Hog6gOMHwQo=|Chương 1066: Tiết thống lĩnh;Wab3wbRBdWa4w9fZ+BpXMIApy8ZfYd0dGk1TMvVPxLeN/c9L+dy409uk+Y0wnXTZgHX9Pp7GgZaTHAUwL2oBdMqWP2GQiDnGbTxgfdpJ1lT6k902lz7N6pwQWulyLRqxSRuk6lGF+aj689gasVl4d6Fa6jOfiZS5H0g8iXljlnw=|Chương 1067: Giả mạo thân phận;KocyZJQaDgqortmB2vEOb9PQDkVeZgkOpqNXUknHMTOGIcXrABA5nvMWK4ROIj0CBLTBbrNRhY0XwndeIOGmxa/+3E9rEhjRuGzLAhgRqaCr9mX1sJjhTtMt3MiM00/xBQUs8hTOd8yfPatGqrZjkWllL3ehtO8RahQYJe/6h58=|Chương 1068: Trời xanh bỏ qua cho người nào;u2pKtPlfN9+OA75+OReXkgouWxg4dhsQJJ9HcH+EiKNXSFI/QiN8Uha6LDeDDPHAKyjnVki1XC3lZkqQu7I7wcMiQd+wJIJfMkA/10qkYFyxZ80B7r6aGiODBChAmcFJLV1FT7pTOo3bKP1VnrPlXyODqVLfT6neknS0iIKtPqk=|Chương 1069: Vân Thường Các;6Im2nrgbGRAfG+vloNuh11MvSqwyYHSks+kjgyROykmkNB+A0q5n5YbVrxqYyhjKx3y8/mEKUtYuYpzHCAS0k4Iq9zpyx2ioYJO4Ry8INf04QKDX8Y8nXGRoonVn3wobgGFkSC4dGZLdFSTYHTFBntt01RVNiIE1bzvoKvE5XLw=|Chương 1070: Bà điên khiêu khích;R/vVO79VKzr58/LZgku+aGazz5+Wq4e8B/gk+WYm/myAKZCUCYOx/AU3hSDAser3C/zuP2gaMzITgP9cZoVDsD2mRtg16acJvnVOsP/hHXgwvcLI1YOLw1RglgUsnPh2vmvl9dx2ttZvs463mt8wWkGm7kefw9twQcr+8RW4mgE=|Chương 1071: Thiếu thành chủ;9oh0OlurRANsRg8f2sPjUsOPan68Kme1O6qvByHv6FV5104m8qYEZbk2bHJReHHrkavxYLA7BwYoyMRE2RB1Bk3y6YHr73UfjvQaSEXySzUgyZwSMo4HQ2Nw2u5RagxLaXPsTM0bINyoMkvNyuiAUp2YMihKtNK0O+7FUWZaCXk=|Chương 1072: Gặp lại Thiếu thành chủ;cJ6VtCcACGVgO/Xb7JsP+4Cxekx1YPy4X6HHYZmmAlmNCf3Y/nH/vagLzwz1ph7drlLgXPZH9ZCAPqrls0Z4IM+Ow1F7liH+xBDjuk5lEkhf76yrP5IHPMYLPqSgfICQWVGRbFDS/uqKUbfK1fs8XEeb5WayZkZF77/RkYvXrCI=|Chương 1073: Lôi Linh Quả (thượng);G2x0jAtMq1oChVvkl1mWGCTLQecvf/GMRgvIcxPuqEmB8vh6jPBV1qmDzwhRvBufjanKSROvT1NQ8gNkUyKjn3lLExJQQehEeFKgJ9NtKTWVsr8Q3Rr3m6atcATBMkkFTLEgXLg5pceoKfjnrq5Ztz66xWGZ7QXM4/9HcMdhPe8=|Chương 1074: Lôi Linh Quả (hạ);qhgIjovj5UbnZX9sje52ne+fTGvFxwS5leMU6J19WAaBU2M96iZAP/eerVYy8Vws7QWzeHk1trUshg2i6cY3NUtNEieGevsHBNL4TmhyGLT6MB8OiJTwjM0tTjlMrj8dBLlbEv5rht8O9vPuIXr8N0i7vqTF9i4k9tkTysJGuo8=|Chương 1075: Quấy rối;bzFDzG/hi/C3jJigZblF5uyxbgYHzo9QHyV5URBRSUqWe4dj8gAa/iwwHk1w+vjO581D4v3jfcK+zZk7ZqatTOrqzxlRRAxdCOXsPzPVlvgY9gsD8UyXl0+gB8SAhr7GPZh3TN2ir3dm9XDA0F90VVw0UJ0qBkjN9F1uMWjtrMw=|Chương 1076: Bị hố;jRTCbGOUHhODxQAEToh96DyXf3hPVeAeh0a8G30FkE6+aIvFl4CeUNp3X45V1W9bu3nWgrtEt2ccntcQJa0E9pzR01UGt3jjz3DN1hhjylI1j5/KdQlJD7HHb6+Ak9byc4Pgr8Ub1AbCyE6LDv3c0McT1dNBia10Znd0041IVy8=|Chương 1077: Đấu giá thần bí bảo châu;ClRAePhUoJuQK0U2z6uoHplkfMSWpnsJTyvWwlydV447z5Tb+Uq5UOi2GhEbS3hh2sAZ1EMziIJ0o1BNYhMa5fiftKMOyE2Oxd4LQ5pm1BEEi4JY4U5EGmCye6Gn694epE6URBk+qHkidJCT2CuCT5dM+kfXfMHQPVvHF0zj2aQ=|Chương 1078: Bích Lãnh Thu kế hoạch trả thù;LrA8XCGRFePmEDa4yw/E/+W1dffIdwhPAajuN9e0Jtoekj2Sxh0TuA9x1EkgPg6vRsQQndKaVEw8LNdf2bl+bFEVEDpmx0qOobiWWlW2XtyB1Pd03GxSoEH1e5T9oLOTLWX5anqQlQbLA0eREbXWqR6hgYb6S5hcbZWME6UXExg=|Chương 1079: Phục kích;DCubE6gQpQGtZ2RnIKiVy3WD65gxA4dOsvK+/7Jc6wMA4jc/PjaeDrm2k9ZXDXd43b6rEa4MIe/3ohY6wZrRYwn131LwBmdxXRUAwyxHF1f7t4H8fUz7eyPnKfinpRpZJNv4XeArldg2TmPTCfZeZoNH6DUvEbE7iQoFlCxftFw=|Chương 1080: Phản sát (thượng);EQDJ5GWpD+C6ohT4pZ65X7D/gEe4WVbLDGEL+uIYsCULDNBwJOEpdzU9IEygfHDd7AMHD/tw9+Vue/hncUFZj48CQlYXy7hlp+CcteCEn/Jy8noTyKNo0HtdQWGtlJdEH2YDIu+3oGf4crK0fNxc+DWa0fDCn7KbVpXITkWLJ2I=|Chương 1081: Phản sát (hạ);U888wSgaK1AU+zpfOm/GuIAuaofqGX+1kjFk2LpuYVLI4cUG8NafkNilmCsje1N+yPtgjN2NGz8H9eHVjvyrahVpnYPZ8JpDKemghhB+68yeYhVf1otHDAa0PGv6609CI/S5JvFCKief01UlgsiOql7L5Ezc5hUHJ0lhPb99+RY=|Chương 1082: Cuối cùng đến Thiên Tinh Các;ueSO0FUGyVtza3MxpD4eWCPChlS8sRXqkiQzvEXt89niwwJDiwGQFsYkHnRNVTDWI2XvZV0PFiaASZIVwo/gctHdkQUJrOjvH4adFBxChhYMgOI3pEA/OqIs5IfAtHsNmw5ZoD46gHMv8+etGZ4RqS/bfuL3Thztuj2/YpQyN+4=|Chương 1083: Hai vị thiên tài;ti/J8bG6UvmGZ0vIL3qHbsoDLLevUEziM7jHztZ8iO7hFvT/ktR0OvA2lABQu8ScLSEme5zB+BGNvRXNPGKQAlJdghnecI2kfT0VjU2kdUX8Gdrj60136K3lC1tvmEFoEw9oUqwmuqQr+PdZsPrJmKx8T4Ow7z9K8drg3OaUfIY=|Chương 1084: Đắc tội thiên tài;sit5eW7ehqqasu34/CGTokSy8VHk1iFRlq6Tra8Y3LO9Mr0hPm13ohVLi0WUXmhBwe2522QrLIiZkO4DIzNjTdO7MaM27WDOmeCIRaQn8Oin1bNXy85NIqJw53ekBU3CFAZ/4Ps7figgX+1NxTvbjMbs/KkVawGjpBKwArpsjRs=|Chương 1085: Khảo hạch bắt đầu;gmVGv1zvlhhZ7gJuSa6+/DAszIx0xhM4t717Q+MwKsXZq03shX+OAA8ZMhZD4mA4K0k94KO/QBno8cUB67d1YgMFqZX2OUVPfTODJT95mTNC3IxKP39vGo4H1wzprMmIXO3XTwGRTN2zX6xlgcO8Z9TPH6nTsV7Yh2CoSIrVN78=|Chương 1086: Cừu nhân gặp mặt;csCUNJcSOWFppvbhBMeZqx4bmuJWRFaGP6a9UK4q/Ew0OpEpiuxx9TtdUCVwo+ZyYrKap5ZfZ4VGBAvUAnLrFYTlotTAitQoiLYPH6k9PEbQcC8m51b+jY5nPlK+njniSeZNssEXlc22Bx8JczOsDaglqCvNHZrOxTZla09kX0k=|Chương 1087: Chúng mỹ Bích Linh Phong;hPiwDIvmfMArmv9GUHVMIhkTyr7fDJP9PCmj6/UWi/qO6TeYB+CSV8866QXbviGtq1zimj8m1oDdz4HMq6Rc0faFGCvWIPwB+ynZdGKDcHiR86v/Q/1TSeU9XZR2COD55drp06aSlM5OCAxTFiyURLs49FywIu2m2KU+bt02sIU=|Chương 1088: Vòng thứ hai khảo hạch;RUaY8qnyzu4Ku88bfyQUB9cD8+pWDDQhhAYjEi+1FU0OrL6Ea5XKbl6BEQ38AdSHEI6p50C6jDytDilDqpuCMzazkgnd2UBzKXXFYxdTH4iWGt9nle0uvUPKvjarLRZpcoFGGNf8ZKhzHm8+GHuwMqgB8V0mF7sU3MgY1hKSjc4=|Chương 1089: Gặp lại Long Ngạo Vân;xkz71TRoK1zTOQTgYv1xahkB+BWuNp0GYjXcZu/QS0aeHJ1BZuO2QJOUNr9dG9VD2ob9Sg1ZBtb6f0EgI+hco7fhHrl2rfcA7UdskoaAD6YxRZxNm0wThhLVZnetTMMIfPfajw/MBpezG9ISAUeNtjuWjOrtnIugyyiFfqrnXto=|Chương 1090: Lực áp thiên tài;bcbt2UUPsq1WCWjAl5GO0b5izEB9v3ARXTITTMiExGgrKjlg0fl3zXQpqFjXVR6+Wa0ydAsmUoDCFowZXG5/QnMyGi7n3EfeHfj+nO+7h57Tu2cHWy91/fGdwZioFm8e1KUFd1fkvUVEvtK/181rZyqvYciZLi4U/sqE47NAUDY=|Chương 1091: Nhẹ nhõm đệ nhất;JHJbrso7WOCQoTgjpMr0TFV8ToyBluWUbPuRI8etiiZW5ctaFTZBdgfPoeUms2pnjk4GhILfZ+4XK8KgdRVbIY4zEZWTx/hG8aCzcjfW0umHYGn1NUoVdSMmmqDIlSHC3cWG0CbBiuihwGkjGQnXC31QpCZ9P81zdi5wn5L/H1E=|Chương 1092: Tước đoạt đệ nhất;Ef3v7lo/mjxwX3YpGDJwUWT8QqcEf2oWurIBt5wukzxGmAGYr/MXt4V3HI4oXIfhj4FCzVxpwgzqOcE1342VXzo+UWOeOhxWc/6rfNLRXD0qKFid3iQLIF0xIcLF0tScjd+Z0yOAUlEx9O10D8W98pbe2LaQEHQwVy/OEwR7TnE=|Chương 1093: Không Phong có thể nhập;neqtIRqqA6LJFqiiXFgL1x6Zv39dRf7orM6Oe1gd/KelFb4xQSesWCZVKoVFrMnW+o2jx2kkU/OnYbvW/e97/IPS6QW4/fwq++jKF1R9obCsGQm7twbSzWr9WcQ3kcZDuxnN9lZ7zDtoHH4DC/TVR4/+eh//Wg0IzJuy2vnS8z4=|Chương 1094: Dược Linh Phong;6vTqeix0mv6iXV+rf9K+SA2YLn7koIw6HG81Ev8jOkGWdCntarHadnRc4t9mitEM1Cjf2oTyxt8+DeEZi38aeld+V6YMdtMkrAYprtv0iRT0XrpY0jzN/juMXARIUgi7V638Tq0s65yJRr9kbULgy7J6eSdDlwiM4zGRvKXYEfw=|Chương 1095: Vào Phong ngày đầu tiên;fT9iQ/gQT73rlIk/IOIOu2NErtQTFD39QrlOs/qpJoB2WrPZ6gNYYXb1oq8xwLS8mn+8NR2fGeV27GaDp7YMaFU21xkhvnejgcgwT8DH06+/DZQMmZ9NHINBCRiXtW5ZDV6LjoHeIJpifdNTWnkr99UsQywrfjfvU3Oq3h9u/IQ=|Chương 1096: Dục Dược Điện;rSIyMtTNOI/qpuwI60QziipX5NvdlCQly844OKqSsp9HuotSTz7v+FCRsI6aEURE7g6wjP3qwrUSnzvgfrj+XsqpR64vw3ugDZW4YtS0IUQwRCd7GKEBymI6ZyWd/M/X8/WayxfJ7r4sF5O/+xs0uJJHNfq6fZPBqCuv/r5WDbE=|Chương 1097: Trồng trọt Linh dược;TssI338XxKaVXHiw9ToThRQiGHF+YCfr3sQbFBD6wLt/GOobF8AsQQEzoYbjaF98qfhOKnJQ4/2Ql9N2L3QGQDhXnH91G2S+uygNN6Fx2sr+lNhoSUwvIHg4YiQXE0MRHi11NQDBKG9yZCo/EPNuvYXzfRvTlE7CeBZ15OjtR5s=|Chương 1098: Bị hại (thượng);VoKDS6RwlD3NtlD2LmKm1l/88XcRapDpCa8Fifp7FtOZTTRc+yCDoQF/7Rae/Icn5+Mqxf/kDQDlpHJ4guvmu6R2q8ReItfi6CpjEvcNrpEb7V24JZYfok4KiS58JCqGua8WvCF5EZcD+2UNPMLTMpoBylCvtLZx/EwLK61AEQo=|Chương 1099: Bị hại (hạ);pjUy9yjgB+wPsHzQPX6GIOuxOaCDyFaiBVBDIZ1rag1nlXqJScUwy1jBg96s6mP1Z9JwneGSyarGVUIlz6Fu7PIwcU67WaeloMNF68xseR+WfPB+SrEb9BVMZ3aruJrYpuCUtt3FripER05swUI3EZYWPWav6P45VnRn0cQM6yQ=|Chương 1100: Tự mình chuốc lấy cực khổ;GUgmgs7MHtSK+59SHUq8VBNFn2nbPIejnygd+qDMBDnls0Utmxvj9M81DqoJxCQmXjf5B5AHdr99Nr+bZQ20tMZUFMueDs0V6dm18qxVNAFSD9Ujr9vw90eBY8x+XHPy2E0fZf9JOc06yO38okuzL2lVPOa+0D6AtkNpk2KlBDY=|Chương 1101: Bóc lột;m4mkMZjqMAsu58kPz7Os9/MyVoWEhnIzxu68XCe4AxAIUJeqkHpgtMb3sU+Yig+vY6mHIZPLTEdoEwQ1HCATSjre+WNf/0AqMWn6+UCItV0sNsZOg2pQtm/tE/sNzpREIq6CJHWx2aApNnb5OWiFXmTzUJgoJiGvb1iEhwN2o9Q=|Chương 1102: Chấp chưởng Dục Dược Điện;tTRPEY/eqtD1CqW63G+nF29BRWKxTiib1GDjvLfJi99SGIubvmc9gNIk8g/IE3LrYnkRpS/vk2Age8ZugW+H4Uj8JDXfGIoNakJPCsxdora7dT6R9dXQ9N08rMwrdT4jl7dgdtqtPlw8l2GXEQexoEYmsj7hs22+/nkvbVJ9cKE=|Chương 1103: Bảo Phong;GkCkHmTORte55nk8p8xTgRlGkZNG7HCP4HPBrAAtSTPhVKzKiOMA7WTqcrKFvhS6FBTydLZI/Jsq0nqUAh4gavohAiPODtiG3noZNLIQVW3ynOuFLLIbXSb+fHknEmjofGXFvLv2h08TAqj16k6Z/kfRUkbAZhmn530ri17WwAw=|Chương 1104: Sí Hỏa Thần Luân;6gAHcuk+3GAOS0OWOaKNDbkfN4RFI/7wEGGpE5cBpd+UMD7JBPLTIe97pc2E5h4T6PDJBwro9w12OlmZJlYqgjfIa6aRHPbnsTAYXaMaaNqRzKjzmSaPKkbsp+F/08urHu+Z37eNU0lxgm118q0TwKpHLxY9HOmL7aAvKh7A/U4=|Chương 1105: Chợ đen;o9UNTKwUQFYrMLisur2ueaCFqIkatdPOVyp4odeLtoTHom9verX/2j6+oEMWhNue+qk6Zmsp41y+KN+EA6KF9gB42chh++8poPly8Acudw1bbWNWCgWHnT5AgcklIv22uDcQEr4X+r9II5rsLJVHSyG3tfcId0XExk+eON3k57o=|Chương 1106: Công pháp tới tay;TpFYlTq+MEyYp8Lq3Zl8bdOqaXulE0lUXwDrkZ1CugYhAG2cAjHWXcx55qcQeZ5vf3+T6QA2kyBUx0x0xZB8jBuTspd1jLB5GPYT8vnj+baWQngQsvK5a3xcQUG4BFtQ++jz9iMOMDGxPrfAeKhJA+XMMYpxd1zWqU7Z2OiJEEs=|Chương 1107: La Phi Vũ;pyk9nIRaLOvXFf5ucCrL1I/wvF3E8NvJXNBmODNGuu+L/gEvyc1qvnCvAapHF5XJicPvR7/FcYg3601pdkT3O4xAw+zFC0wKfkrpAqtEX9kZB/dw/gQc3IRLaQ5TKpu81Al+BR6F5AT2ItT+7m30uuicr23vxIT2qa5In5hk/l0=|Chương 1108: Thần Luân chi uy;dUbUl63MWSZTcV/hkwFONFdKfL8QQ1JUIyr7PWwt4l1dDcEoALPOMDUgDbMY/AbgDAq35TToesISpIwUzAtXaA5ztJvDTD8MeGqIZBrJZ37InJMYFRh625XnZk5lAgdCA7bMDbqjjZfz1rAopHYkJm3OHUn9pCJd6la7dmd/Fyk=|Chương 1109: Hình tượng này quá hư hỏng;6Fk3UFjg9oc/1WAlezzAVHB+D6vPamp/nPmKeZCKs1TrFa/X/fVxVVFE5J0jsEuuJrI5FCwD5StjIryKczxz2laEbodLRDjLTTrclpfklii/lUPpnL7j97KLbmhTLO3S22zNYgDPavn+w/tiCekjbvajlvKdPUcuxDCvjLDRRnY=|Chương 1110: Thiếu nữ áo tím;8b2NAEI7rgqiNMM1Vsoy2KYSbu65HQcWP8rB0wotRx58YP/3del2MGU6dxKvmQ5FNvRi7tm6sT1g+qw0HM8TGYQD0XUnGSWes7vwPDMGKaRV7WRVLxLoAfNjVlV6CXmWSIAW4i4iOMeIMeKNkg/DmorPliB4UqA3oslgCOq/WE8=|Chương 1111: Đổ ước;YkuVnqm6kUhkXr10JQRcdFJ9K+Xk8trwF7LhDpBwQG/C6579bQW1YodpQFxIcF2BZSXSt8AqioGQzGK71qoziCl/APF0rc8fyLMtU2gZ+opzm+INJuyjHKeZgmA0kArOmAKEN5bpCZSVRz5c+d989SJKAXSOn0KWJwKKxBE9JlI=|Chương 1112: Uẩn Hồn Quả;fBb9dF6FDHG0zICMuWWrap06jew8A/4u8siqiORiKMIwUZk5WR+JdYVo/vaE1OrVvMUVH5hSlJLIwfd3JLNALPLBYIOtTpXV16D0eMRGMcMwAkg1nIoXFSZ16fhX6XvfCes1G7smcMOlhJfjWmJY/WHw8/6WkK9QhG4ktTrivWs=|Chương 1113: Nhẹ nhõm chiến thắng;Dh0umvV0okImHOp6LAq2FXvCj9bH1b5ZUavWJ0N8tIkio/uGM0Q1axNER0OtU/5CeXUCSoj/0isSrLXoWj/xaF5sxwvS2WZcsHF1L4thBDS5pizQZ79FzCP+O0m5ApAc7WUAZ6iiqbdGszVW4DvA7JCLSNQ2Da0n3juLqwyi8EM=|Chương 1114: Chấp Pháp Điện đệ tử;nTi8n5/dIQfB5NFMWcZUHz3AASaP8e2GRNKrBWcWx9OVHeVb5cYP50Ps4JsvwsP9vNqK6f69CmiKiniOB9uvAfPoGf/LHbed/rH/nAKXS2O+Lof9cFWJ/xJU7ytfdzFo+KckNUIcULAg68awkA8l2rcN73djGgXXQIfv6Hu3uQc=|Chương 1115: Cường đại Chúc Thiên Hữu;Ueha5DMoVOdss8hoYYRxzZsq7vHOjmyrgo4mb8krLIKfzZYf5Twsmza9IA65U9OhGbdGxdZqAnkrh1N0UlP2zq90luNVYUE/3zNTQ8UqWzMxb9pOEBY0hViMfXSWlOt2havNnUpI0TUvesWep/xZFX9QT7GJM3Ak43ax9J3u4nI=|Chương 1116: Quả nhiên nổ bay;HfjgH/buJjWttBxOWG4kZVzdiyBu+mksZMxlfST8dfc3XkQ/vZ1FVnhZYAORe/hlJNgq/QyhQDEezLC7gsiSJDr+5RawwNjJ9pa/DMAEzBw2rYfblBWXtFtkz6pN+OHeO1qO4VLPyHaJZM0g3lGQUwGGnKv+mXIBrgnfEUf+jSA=|Chương 1117: Hoảng sợ nước tiểu;x5Ik3TQYkuIV3QOpuGt41aMeEEDIPT9qF8Lc9buGwVw67X2reXwo/W4GtgXiMCoEkydKyViNvwQpWygIU4+I2w9wGm1//9XlXVonlOUWOOMKNar2Wh1DiQscjH44PUzBwIJsUoHvR5zxCafHe2Irwxwifq109AhzUHzq5jaJJc0=|Chương 1118: Giải hoặc;NDDHudomxICCzbbXHtpxFeya4mdiYKEccSON12nTQcY4XZLUZ2hOVeS2RJVRjpUc13KBb/5lqZqWLhYVAFZkY4YieB7tc4wA5KH6nAaMf2TvpXwCm+kSbQ2J6Zg12TfuFUPAZqWNJXvmyEhEqGWId1fb8qGIihESEQygR8SENAY=|Chương 1119: Luyện đan nghệ thuật;c4xxhK07XgpX7DxrJjQCSIFxnuzc74YcX4Sl/XY28uCGc2no/y+1e3OXNPPTzJ6WRvnQdTfTiBUcnYInvEEatN6ihhRzfT6qSphd7zu+l57SR3LfSmbHwKAFpBGCXrDdyv4cX9ec36DgZ8i8CgOG2LUabwYGKHglRM8ctq+jDjs=|Chương 1120: Thu đồ đệ chân truyền;IoPIrardjSEgkIicBmG2366cMiltqZ+qpXORVCv3GmNH5X9KWm3MewPblIHS3NgsiYsMugb+rUzEd5iqnt2tUq/6Hiy+98jBUjc4ae8j37UkRphZ/RYd3R3pxNhJPfRN85V/YcmRECEmyDaGuNNglUqUEShEbKz17D9M4wIArCc=|Chương 1121: Ma luyện học sinh (thượng);DiGMlwaGFm0/5w9hG9kyZLpvsQWPVqqyUDChFCEMbZ51sm6Qdj35M/hB75lvb4eQUY91/ej/vARBsOd6SNXZx9m5doSgk1iHJPfoNWmUi7bdLwVHyvuyZmHhVOCJQhn+/kxen7lxixW+BXV9/BSiRVNjEYmQVD900+0AnaL5DBk=|Chương 1122: Ma luyện học sinh (hạ);qbKcKB9Kp9R8EFGI5TeEQ0OZYL/k3O8X78O6zJbP79jWEldMvBhBM0i8b2C7XZM+tHbBXSQuDu4jJ3PzgoBnKp2KkM2micUdx96EmTGcrzj3n1sO6l6qg57nvfXWlDaxn4FWxvbRu13ANYfHtWU7yxntg19m8VxdTbZKwD/GbUo=|Chương 1123: Đánh cái mông (thượng);Owv4rV4QQ3nCGS4lz6tRjtDsXRYtSs0cDj4kjfLpiFsYeWBKqgh2B72+7kEgXnrHqPbew1L3gm1Bc9FYbiuPxhKxPrz9uBhCDtLFDbLyWvewRPgHVkLime6QSpiulcymHfyhWfY38xSrCsaw7B5MJzEhxhYqoq7EX/ze68RheoI=|Chương 1124: Đánh cái mông (hạ);9K0tJDDMoyrkGlDGOyAoz5TIRndgZpzoWoucPIelqTAJrv2eGLpLKf7ZmYkT7EWXqSPKZpjLVUm6NGveNk87rs5FqbaHZkhFJukAfXfzYXxpn/UdcvviJDGHVWopDGH4ilS8/AqJgS4t6y+0EysB69tmo5kj54M5bT68w3JW82k=|Chương 1125: Hỏa Liên Vũ Tiên;9Hcb1xFa2/K61PTPpIe7zsBUEvab4SLkWAFJmUK84fQ5IuSnXi5UScXqcLtVgf/oGBAU3XszlHSqM4ji2MOgqjHpkDXh+sxPzwU2x8XI7ReAHa4pU+yH/gPwZWDw0wBafCrym7f0eOHPTB2cOYrAmnFxM4eszn9n1DCTTmgqLT8=|Chương 1126: Ngoại môn Phong Vân thi đấu (thượng);V515y+lOUWfNF4fsdV2Gxxgxcqr/4ju4ouI+0cWF62kDz1rdqAltkjIjUycZFal8cMnDCZ0d2Lfk/aj2z5zgb1nx69+dHT7njtnjYiA74c10Rkrljycdd+Af0hr0j3Y4TLsXSsxoeN5n2rfxV8uiniVVsHZXQSjctbVcGaDx10Q=|Chương 1127: Ngoại môn Phong Vân thi đấu (hạ);hGvoa8achSO2Px8dHUYO2G72+0naxxBxLUlzLtHS6Db5K5EoTOPZqNxYcCeQdhwO1JAF5lpbyKoGo2A63D3ETYxx0Dcax4Kf8lIAgbIhkC+RpmUjSbv1ELKptR6IvOD7Urs/8npg+Fh0Zcvr0Ly2eIPuqHvwmcMdDgEePAg0e0I=|Chương 1128: Ong bướm;0PJYv0s+YAK1nKmQgyS/48sEOKo9+HeMotuSJtI2rQsACGE3cPfsQ8IBBQQtJrOY/AsiJz2m+kZjbdzNxbJhvr4Z3B0QYPBAtHK+xCZE6sKfgcVNssI8yD8VjevqPbqbT0ak67+rb0xcaaYn1j5z/OBThNHiu4LhGk6UP2MfbOg=|Chương 1129: Dạy các ngươi tán gái;o+ASjla4ekXgfIueWOz9LVEAjt0ZD13IUncgkw68fWBWu4OaDkX8zmRgsedeJjFWqs/NGuNnQwpMvGmrOb6uOiYdSbNF8PKAYeLlc+cJ0L6BxUmEN7sQ+gkyREAe+X0z4zCfKl7AE7EFpYomI4RQaMpcvUuxLGYef+y/kG+3KEw=|Chương 1130: Ngươi chính là lớn lên xấu;r/RI8+YdKkS56vVHU0TkmTAMpmQX75q1PcRKafTq3N7HQ6k6TeEYuiiqO2cPeWtVAKE3e6MS7NN0Fwvd5kRXJqallRQHTmMuKPxkwRTHHWRCPCAAxKG0yFohWzuR1VhIycWdIpVLLyR8xVkuRuQPd0gPDCyEc+HbUTwYnJolJk8=|Chương 1131: 10 triệu điểm cống hiến;PibzLbYKE2jkNSSpVvfKIY2lRo7RCVvEJFOFPZFGv7qSXM3wuyHrwnixgBPxYHWmnO3FcX7IHdVquMe0dO9Ei2QyCjOorzJF9K+EqZrX2+BKgdCfeRYOzG3Cb44rbype0y95bnBPrVAEpGKl+D2Eyp8kYYE8a564RzfVqvP6hJA=|Chương 1132: Cổ Thiên Ba;bmesFJP22XaryRD7ZMPoNSuQQJa+OSqRhJ6mSZ4l3yoaN4MjIQwewNP6SbccCc3yVic+Wm/xQqVI25P9zhPEaXZlUbMudBxDTfArAhDl/qo43i3VqE/BTZrmyERFBKwjElgLpbaE6wVoc/VnkZStK09rBjZka2TI+LM7dhIuqhA=|Chương 1133: Thu mua Diệp Phù Đồ;bkcePV1KZ8kjF8T/BOC4Z9oWLahYvXtezvdSj+P5MhrKFBuoLbzNFB3W4btVNnb4tok5wzlU4o+SEDPranM5c/P/YuynmZBOmNXTBvPHT16Iyu3blgujfRb6DGqRvOja1Ec851NSEjNStb/sGlfcke1vRL3eFrMqe8mOKpANCdw=|Chương 1134: Hàn Băng Huyền Kiếm;JqYg0HcuXiMDCYapq8lXpqxJRSUxQeXuBZ5rmgZQXKbs29jqF92Jpupco6hgaGDXSZRATy3HcezD1PqIzN2Kf8vPEvwn4H+Jbx2GOHsinobRUUNZhy3HdsNRt88QxfSqdoUBNqKHXfB+a3NOHuSMcbQEGb2QRJ/jU0c4RnWWSBM=|Chương 1135: Tự rước nhục;ufB7SuPeIKRNLtHSlkxhyeXV2ln3rorFTCyEHphie2mvs5S/oL3PUzbPuHg/t0xEk+sIYcVRaPC1GzoAtO4BzqZJ9dv78ChfP1NvcTGBI2SdQ/WR2xk5OvYKzk5wWZNYUMLyJ6Td+akYo/5H27zS7mUGfhtkPUwpYjrYlWiPPyY=|Chương 1136: Trả thù;Y1n69WxAG5PBrSXZsnUOa+d9X19GATpFU69iBhCxYkJrxwLlMGJi3WjBcNr0i3Ge2cMGHzQOqRqE4qq5/MAP+Dz5vru5SZwhZi52nDygQiqEBfOWaOQx+qOz7xodCIbF7D1nz3vW7XmtwM0e3ogXiAh9koIUrd9r4j932s/y0mE=|Chương 1137: Hết thảy biến thái giám;WTb+m4aUM36e0nDmo4EtAXDJPwSchvBf/E/cCPMLseordOmrBB6PQltWnB93620H0p2ouQbBY6CqCdBZYLiGZqiU5R4FYT6cI1+03pHmm/YhdfKtJixWZi0INSkeGFTABO8MtI0CcssXKvlfK+oJNwBO4bVChnyfKkL8dT5bu74=|Chương 1138: Ngươi nói nhảm quá nhiều;rhl6B4PPKowxWEjMAbKosyCNYUPVzhu82fnWhb1L00U+z0tjRwU1Z4mRBIBnm7grQsRXY37Z3X1oUtUNEaA5CDtIS3Tv7SEKwXn1sYwz9zZbaJNpTzlxNpfH2Doxdn9atg+qf+eNlxyvV2hi8bS8LuDCqvdIxIxGU5v+fgjbFaI=|Chương 1139: Phiền phức lại tới;FM6lVv9qh+0/7vOPBOt1PjGJrBvhyUCXwN8UVom7ECQweoFmhl3Ec4u9zJ3yHHkkJhCOXnhhPSMRewTk5Zipl44QouLKWfukeMH1UGxKDQnzFom4CMnB7+QdFjI5DJBsH82khYtuiDJvi+J+UpXHCTj+VV/qjmEpDonn0fSaIDI=|Chương 1140: Thạch Yến;6WjsoYi2a3Wg/uCWaSRJB1KnjyW0bu+ZZhWwB164ZRI3GPo/U6Nf6PpfCutGwBMlgijjeJEMnZ/v/I+kjNqwsYttbbTLWioblv8vwFrQnUFFA9KQbgWez3nDnrYbpOb1NvKXIXXi5ZYyXm2jqjynaY2hEQJSkw5xvvJhH3ZKjJ4=|Chương 1141: Sinh tử ước;NWTy6PfO2HhjQ7c0Pm701akHDNovjxIMhERunlRasBuiXmDaHh8MNiT6sCg5gZu4CUqh3UtShD2tTwn2yWkWEjq8+INZjRCh5AjInhvA38wa7XY6WUzSKz2SHdg3lelDVUiWkOJW3HFrM7zzyD5g5BF5xQVxNaM67DTs6er+W2Y=|Chương 1142: Tu luyện Băng Phách Thần Quyết;QQHVowI52dsiJ3or9Z1THU80Nr4HXuC6SY1w1WgM3rpZvtxPVcZmOv9ELr3BGtUuiQqjoNqQJArhXZLqod/7KndD1FIXNGEuVsIjLof28xlWO7UmqzyWfVlzjaauXSQNRj2r1ICTWYPUrlusKsNbsgMuX08w2phAurwpScY6uX4=|Chương 1143: Lên đài chiến Thạch Yến;EYI7NFCtDCkhx6MOl6yT+pbqICoQ/Z/1S3hHU1GdMSIkej8PeSmG3NU459PjBB8m/FPbyThZwwOk8uwwTpVOIMk7X0Ij6V9iIhVm0zubKk058YgcVy841eRRQGJsfFvGEJoOPxlmU3zQKhE7hXNNS3U1C6W9avkmoQ0pBqLqn6Q=|Chương 1144: Lẫm Đông Kiếm Trận;W/7uDrgDOgWLjBQV6qct8T22psEa9/l6VLuY25jOvKS9jr+j5oyJVoqkQ4mVKJGi5vCJEZnHsrtcy7DOIYyhZFKzFFJG8jXxl5qSvIDv90VxMYTHKD3MVj9K+lF8U+SurhCIbV9k3ZCJooYI1I3E2RbfPlRvw9e+Gavi/wH56B4=|Chương 1145: Trảm Thạch yến;A7p8QIMrUaB4O6r7WhbbRKo2FNvfGRxMfdgGdJvEVdZh8kNCjb+K/NLVtF49rl7Wc9XoEz5SVV87m+9Nq7AbphozsnH7kJpmY3nCumFgs8Yz51cxS9UXXulJpodO3zmh/L7Z16PgtauIUKKBmxe6cVndQud+aujey60n4ROKJ+Y=|Chương 1146: Dụng tâm lương khổ;0H83gE7C/+0nZfo+SDCN+aFgyC1nJLdqblDrjQSS4drXohwBUErpB/VJVTCR86J/5faUCXpRnMPyZhfhjzhT6cs0strtTCZXtTIWLzqKw6KhLVX4Rudp7muytXamnl1yfE6SwEyHyQMxn4hLQwIvm76On1T1DYOGKjUaJKN3kbc=|Chương 1147: Hoàn mỹ thiếu phụ;ltqaVuDcdjfnmxwhWpSici7h1D//RymzgQZplNVHaQWKyowJmSAxj/gJOUnoXvYljOv6BXTqApH8SttNpyHo5AcL5eMfZ3Y7iBSyhleQtjNJlDP5X7JU7xqwSSEjlXKAQWxvF737dBZblMiZBoGC7G6vMLjzE5Hvf6GeJEQY8Ww=|Chương 1148: Thiếu phụ phỏng đoán;FD+UdCI6JKpsWXqswmuat2LW7u/fnB+WtJ6/YPEqo12XnWpBfp8GI1TNu2MkXh22jIzfwAn12dut77rDqQqa12avDFKODDAN/r7Nb7gKGh0L00F7E8kXZ6yNaWXJzdW/KHqLto3zemoPfIyyU7uUtmR9wNNBYuDSPrT5f33bcZE=|Chương 1149: Đột phá Xuất Khiếu cảnh;3zNfxtyixnDkWavEdDwRvVFFQF/MWAEccnNllYwyBOycLTQF4T3CKrf33uvSg3HWVbJ6BMXVJmI3qJsx5GSk4mwxI4BOsFx1wf0kQQouVWXgiYxgqpYo55W3/OnlyKKL0pg68CeydRMM3Jofoohtl3NdZ4/JhUtH/+rSHqv1NZ4=|Chương 1150: Thiếu phụ buông xuống;SU1hrtM9nfPQdqKTgfzNXY26clNal7mUXlnBjnISCRrpwA6lj8lU9trLkDsNt0Tio/YV+3tVQFqxgDjmu7P9GBXHWkctbFb2yoqqq0Tn/kKHX50neQyf8zmk1a5uj7aS7CMlZVQ2AgEgfWdiRSLNcmSEnUVukCfMhRqQAe8OrbA=|Chương 1151: Bị bức hiếp;4AW4CB/3XYx2ug6yH1yDX1GRQvYsuW4J+mjATPzP1RRVWLGcTSIl+i1XvbMKlD4oTvj1jx6zbPgUGCwwLDk6R4EcNi4VAxNkN5/I3ItKagRKfptSzLgmV8EQ8dc1guwP9MOPydEkaPlFCcVou56uEmcgoB2TcWlGl7DgtPjE7WY=|Chương 1152: Làm bất quá a;oMdHxz24isVYwdHZNKvcrH66xuYg2rClCPZXlIcVLCPx3qmd11vE6oQ5O1AMmwEOwMsa22zuJa8AGwrc4zDm/0bv4J1OmqmoXKEu0Yd2tguvwUYtdSMayIKSm/RRKqCDqLYYeuwiWRDE/V4PLNsUIWdD37fqYpy8s1UkntGcZQ4=|Chương 1153: Có đảm lượng! Vậy liền lên đây đi;HtS+02GpV2yqT+N4K6fid+NHbBkYq1Ml0fo0tJDzRZ8oLrui9RYonolnuOFfRrfti8cRyIbcMc17ljI0+eP6JAe3iurBcFYuPDgjqMs4BDyaZj3x2wxL2YgI2yPCnXXonM+NMM6j4SrU3Av422q8ZJ6Xwyf6LcMaRcMJFeQJ9oU=|Chương 1154: Nghiền ép;auAI5nlb9msKbllac8Jxio33SwJiJEDbhS/b0xRv4Bt6i81YI5RP6rKHNnJW27HdI/qserH1EYgT5RLWIIey/K3L+p0eskdOYPsfmWg52muXGWZ+f6PwA5GUWA4hrSHUPV/4wKUUKEyGylWRsm2O85jmOXHKhwDDothG7OWTqoM=|Chương 1155: Sắc dụ;IJ/tYetqvdus/Hv9rVw3fbLuxLFwYwamJ686k4jWWXaPowpIAbBXA+w/MJ+gWCEi6kqC7ivWmUaWn2blFpdWQhirrI2wyzZR6IJt3XtKrqNatDd/sYIRB9UQB5w2pxwioMk9epwfJn9YAjPz2/A845A3aYiwsFnZ1pxPulHcPsc=|Chương 1156: Bảo hộ biện pháp;tt5h61oIb17GawCmMGFzDj7mh0iVKHlzbUiDZvawzhYbRdzLSdtQdf/Js6FfzVRcjrMqQ/yMaeBcNG0ss64deAqr9Kbd/BQN6jZa5qkMTk7VmMd7nyrLfiNJN8dv9ZXZ/RXjNK8+yNRr7XCgGLW7qiBeSDVxVJm+KPkxpJV8lz8=|Chương 1157: Kích thích thầy trò yêu nhau;mPsCAzoe6VhUQ1Q4kVfzLlRDscgUYV8tfffoNiH3HhlEo5E4sG/oHLRbtsiv7TCGiBYVA4Y4ZuaJqIGnnC+EGRcRtwiHptgXIzyidVYxgf+0sRUtfkUnzndUeu+PRglAae3LkXx+9dgOVz4S0PfdJKjiy6t3PzXqK5NFisE7kGE=|Chương 1158: Mộ địa;HZDiH8AUTS2qTQxEIHFY2YMRLZJbGdlbfMVS0qhO6NGG6bVDm6IbGH4bmRystxwFNUWtwnLLzSZjs8sNn0T36En88Y0rDYJwdrLYqhihbn8KDXrSUZP1fifc9LIS9IrhLN4qknYRFgg4cDBvTG3Y1tHyIKGKndryeE+5M/20hdQ=|Chương 1159: Thiếu phụ phiền não;p8XzLdmYAQXETaBQwJituvdcTa6BCEo+c40hbjOFdtGSWne93nFMrDrphGHrq8URLXzPGd9znv9mrRp4UMYa6wWgWHPfgBQDsRmblLMm9KVQb67YVixHbO9KyUCZxjeohe6qi8bpjHQNG34pbimTEvj8hfHOCm9xBZN7sd5hzdM=|Chương 1160: Quái thai;LyPswt2daupC8e/a3ATWpMQsXGSY9g7D6uMVjrftMI+fJVNKlc1ZvkJfWhVr+nN7aYh9zTnPPdaM+zS6pG3o7e4GtuYX3whUyQUnp47/ba4iRcdbDrtTAhYTkSTpUgbWHyq7kfuOac+pGSF9+beznyC0QGTAsV2zSbTRn25rtdE=|Chương 1161: Liên tục phá quan;dnbc7dA8L3aPRXEzO0zKNWpI/WisRJyvildv1svRH2qx+39+CCmz05rjI9fGpU8g6qiGfSsbSBp333+xKVKaJmyR7PjKM3p0Yf/L8XaCRHRTSgp7e7nz/jr5JhsfMwGuAJ69DbdjExQqW21DUnSbGFVKyXl+hhZ99mDBLKgVnG0=|Chương 1162: Bắt buộc mạo hiểm;cJ2znn/q4nb8JxFl3eeGgvhGzeT5FBKhYgqxdMFtol/KcvWQaFmnJkGzh/l30xafD3mxGFDXvtEM1ThemMdfZJdf5qj86q0h5L/mZ+dtT5nk4XDivigcajjbDmTKSXYS6JMZMp/BwkU1IRvwN4MAqFCTm5WVc6cWU677q0kcsg8=|Chương 1163: Vẫn lạc nguy cơ;SELTPJRj1LztccB9zQxG9/looIXTOsfi03P5tvees8+OW6Kobex+n0dOoaN36ebiuO49cz8l1q0YOKIXiXf1UsQ3fqTdPu5Jy5SkpZAs+TWPTD4/KxInmqFD1hMdZHBdHLNgdm8XmjRwxUt4YHAxyn4XapW8EurYq/ZWjpYHIDY=|Chương 1164: Hỗn Độn Chiến Thể tầng thứ ba;lSFtXR1eybbr2WdMIypabKAmfHUi5eiEz6IAcGYDMsMpDKlb7hB7iubpQ68GUZpkgFiSdgEm1yLpL4rpxtAD8kjYTRHWGAOrCTItZBZ9HJvnanY2ueOGdrrNQXHe0SbzifilVw4oZJHyKGMd/xqXEFXCITwlWPkkZ1B43ySUToA=|Chương 1165: Thiên Dâm Châu;1TOdJikGsCQy0y6/foa7CeTHqpym6LAzBsbP7wbFulD938tn93qiHXlFiQtRri7RoJ/idHhtxCzlj6TepHIwLzJHHnPYyaZzZbEqiKF1fInKdM9FpZ8PojG8JgYNm8TqMqbbiUaHYKvoRioXDHoz7ZB7AhRRFDENXmAOdZyhV60=|Chương 1166: Được cứu;LCTWYWU7OkVh7z0GFp3GpBKLjkjKegEqXiWcCTjMWfS/2FNp3I5M7dlYCA8BguQMBhntX+90YGQUlZHyf+1pNMlpj/eJW12BUC/TjaVWmJpnSHnYk7TrcMZ0wCouzVWO8k2V/5J+E9TOm75/wjnZHaNovAOgDQKYc2LVhdpyJxA=|Chương 1167: Bị cưỡng hiếp (thượng);n5j4kzhHyfkNE2qERf0rO/VYFso+v4GwPMeQ8J+iFVuk38IZkx7kk18Rpw6ZRbBoD4PAysQToEUlAekGF5q23/1D6ktfVHM+cs2DoZfw2Zq49wnRs6FIyY9wj0TNq1jrpsigNUPqkn8C0aAweJzPpXdbs3Hmcr3PewsLMYuzaao=|Chương 1168: Bị cưỡng hiếp (hạ);11iZz0VQcsAPRBdjEZYkOrC6JfDYipcWY1yqij25CbFusua+kDTuUoTlcuZ2TK9SmHE2NGNgHcUHf+t/kvQDSDEw4weU0sNImR9IgK8RYzlsWmLv7f6VkQvyfyK6fW70SLixLWPqeBRlfHot8ypGE4rCbtRrZCvCuxrPl/Ud2FM=|Chương 1169: Biến thành đồ chơi;w7LxyfdbhNEZ7YlTRRSOLp0rEUl4AcDXuE9E+De7avPTejOqJzcMGfajDJufZrRWdBHGZm6E5LsJZtXTCKkESxPes09554W7PEARY5V+9pHvUz6aBIGTCfz4F7WqKNsFgkoq8gnWepRYEz72J3VMrJ1ICrszy4FpweLt6oc8TUo=|Chương 1170: Ngũ Hành Quyết (thượng);pey0DCJotgQlG4hxL+MVUH5QfhdSLM6NrvcVLJHK5nPSs2/1ap6pda6myzX4NoQxM2iEfp2/U5D1/gl6WJV5w18XWI4A41Y/AwhYwagLvznJLQz9iW9A68BTnKbI1FlYKokA96Xl1hiQdR9E/SeedXz3oVgjPjlRyEHVSYRE0Zo=|Chương 1171: Ngũ Hành Quyết (hạ);vFfksfN9VzsdkdUQt1ZsvUUwTL22S5fhm7EvY5vbyTPOq2TdgMV6Yo76lV2ytHdBu+3UwIpuPD2r9DxTKb2VCdgDd3Xagrys0LoGL+qfCH0sRlM7smODmRGWmvvCmvJSW1KJ3dMNxfXjaTH5OFkDNhfFI+HHLw9AC+aXGPTglk8=|Chương 1172: Ngoan ngoãn chịu đựng;xKToOUyERNU1UpN1W3qob2gajSPCiZuuZT4gAVIjRPiVzgC+YuL6gglRvPH0quoh3TbSjnI4IjzvHbJypteEXiatgm3h+UA/y2DHlW/Ao83cHE1sNATmTX/ZUCQqoqx+/D3rTqP9186UIYQb7YVlsbeRgdlhQNWo9Ov6K8wxQA8=|Chương 1173: Tấn thăng thi đấu;IGb/IdkwbaqnY+7JURO089nwfE8GmMo1UlydmXvn7788KOSX/eAo7UNwYt2uxf3O/e/6OIliBOtOjcHMfRYaxkiVmjyS74rUn76y8Z9tIpghWyCmp5qywZYZyr5I9XawUETmmY0d8GUOusKgc6TNzn0Bk/6jcC0segSnCwnGsT0=|Chương 1174: Ám lưu hung dũng (thượng);zuIwQCAz0yrlOpTx+JdIWMLQhtb7DhmuGdR4Uv5Ramx/xvqsOURSs3z+zJYxz4BLbUgi8FgyZVEjaQhNngMusWqQHNbLwFNUIdU//EStD+QYA6P0ZYlgfNQ+mT1UPHOU+leqrj/gImOR0yqidZ/yvTSokQ7Sp8A/dS+ihWzWZls=|Chương 1175: Ám lưu hung dũng (hạ);m+l4e3US+aLGvPuKjkTGey8ywqhB2kK6tCl4kMTqn0ywfgOElAwDAQuj/MsXjEllqSwv9UPOnXqlo9A2qbRil3TA6fvBTQ8/OA0wr0Y7S+bUgsd8LqThRiMmxu1vGGWx/sJ3ksgKUG/kaMKR6pUXcvX/Q36kKA9bSqgS1x8Qt2w=|Chương 1176: Nhân duyên kém đến bạo (thượng);HFaFgrtdQYUXwrnTlTrWACENQdDbyE3z8QtUESKPrHvRbmg+7IeDiwtuoMtu1obQGo6LzGfcFPpbU2cSdoUVl0/KK3qQrtOPyGpFBJ0hP2Ndd7nR6A9+PFGx6r7WGs+ktzgiyzrJu/tll0OFL0cZk9P5/GMLHBpV9zG4PL60Ozo=|Chương 1177: Nhân duyên kém đến bạo (hạ);g/h8uNEYvS4U7kKmYnCQyHJ8+/C03ZgwX85WtRB77rF80KPyN/cFFfiaeqDK7vhVcorAdyivFw1zZSHgbuvYZU4ptvP/c6p4YGPbVROSo01HfGhZEceuzYG63+vag6IyJb51SYWUD4wsrGktz4L1i1rd7dir/jqASqXcNZRdvPo=|Chương 1178: Thế gian đều là địch (thượng);LLG5NrABKO2B+7Q3INU5Px1bpqMoEhtJSVBQ8z/bL0aywpho6JkmxTkgcB9K8c80fhcplHXyawUvPlsabzBQ6dtH2j3+gNjB6wnG2R54U2kNamZmROl3fBRMR3iXdeqXeWFPbhP56qdoYR2MaWqu3G48cCACCqrvpik8w+G022U=|Chương 1179: Thế gian đều là địch (hạ);Z4YvwOMwCKwf7z5vZYvGWJi2PZjAvPkAwAMA7muLLygQWIEqpz+5dLQXp3ej15CMVkNaFHRE9MwktLtqnq5ch/IUn+71mg1fHvGINi7V3BIbmaYWyDcJmbodo75BerFUXcUZPO23a3JitAcfAS3vV5b2irIVEgN89Py8Pg5z73U=|Chương 1180: Sửa đổi quy tắc;ZQ+PFOY4FRTP55HLb1a7TajO4CzT0Mb5TjTQQJ7Yow8cXBCfZb1fsOdHM6f/f6idu4yjBW5DB4FN966feOLW78IvEYBUKjLj6+/3VmWFQtqp6EsT8a3D2VHlG1aJg8TRDtuA5fF7MUelZ36HBI0szg+V4JtqXMMhoiXxLbAfjfM=|Chương 1181: Độc diện quần địch;ZloNP0qBxpRVbhHLgHbt0f4jeishDa5HxfitBFvKMrkhrvawR6K648cHLuWFna09E5wNc0QAvkYGcyN3lc4tkJtR7+OZtizn1yBxgIGarOeLSb/2dPqRaWM9aRcJW0kZu6zwIr9LF3WGiiZjENPPTTu6khIPjhIMywaq2VoSH9c=|Chương 1182: Chiến tam thiên tài;I3ZZ/rluFti8WjpMtN9BZwqTlDbjrGuxSqt9nhjZomotj7FMZeq1kkE9BzbyBhLKyGGVHukrjLybfJrcn/oIu7Ev1/Hi9NNWnzsPYOXsd0ryxiRFA+xQ9vKcaVd4XWLHFG2wEzkhaYZ8Kv1gBBoA6NygpyZuordK0nPn4T3i/v0=|Chương 1183: Chấn kinh toàn trường;rrAMBjZOTsG59WOO4SQJHZ/2wf9I9N0rQM0tE5JwHnj7p0Zs1oDJFeFQr5KF31AWrM7QbeHW2A2qFFGttmVa4I05Jg6QwIkUGNJbsKRb+/B+ZfIiCbn1NjFpPZF20/SeFpjPcHG8YTRYF7juE9qr2bZJzVBGWJLNV6Ms+9qU8Y8=|Chương 1184: Trốn (thượng);Yyzx8RJHs+UuuhHfnFUn8egx8u0qVpmnTWxVfV1Z2NfxHHvEV+WkVWWeb9+vBlpT+n4fxftlPZbvjZleSebXeIle3rEf4ClpLPDWY1iI8Xw1GKXCoMIKQyg/ln8i2sBfZK/ga/FjMtPHAXzczRm4cj++8zP+qMVp8s3wcEHaUr8=|Chương 1185: Trốn (hạ);nCyPNjLFld4yDglBnl3bB40bsMMATM4WMEceG002MX2JBgj3szM58xt5OCoQo//JGHxtG7c2sXZl9v/eusRNzuXR//tLngAtXxEW1EE/YGdEwuW8GIoxRzIxM6PAzm5n9fPVdQCF1IXc8slkpvn8f69HYpy1rvUZDnn6pLfFgMU=|Chương 1186: Bất chợt tới quỷ dị;tAt5wrMGeO68qgwIaU8dDQRFeakD+pZYMBlkQEldTgUKOhKSvGvf0FXg/0xTRccz8PMwCsK6C6ETPurSHVJkb5m+U08RzqFYFAGs/tMbTBg5CiOWQaheLntUac1WentHy7B1Lz13OEt51G077TbRBlTROTqggEtI0pX8weeXl5s=|Chương 1187: Lão công ném;KPhWqU6D46q9wyy7Dab7bWN1xaG+eMi22BR/IHljDlB8ZqFiqnHVgsGl/H7KUZC+r6clQphIfwCRnH+rx7VhGyaP32CBPrqv6W/RHptYxpwUhePgtWo85DpzlDhNqA+kQ9jaiFCIo6hh3wGG4CAzY50ocTjCq8SJ8g4+MaiHi6M=|Chương 1188: Kỳ ngộ;iCD7T+n2kVwZRu2FY79MjuMmXzYwB3nCFhV2crglGJHRU2kTEs3nyQ+FEIFeOvkFSVTCnsWPBF5PMM9H3mhIk758yW0KGiUj7BJUF4pBIBsQlKqD8WRGtA0f/M03wKR6rag09GHuJ17GJfE5bYSGPMZA0Wm6idxO71Gt7qVbIIQ=|Chương 1189: Thần bí thanh đồng cửa;Qk6D8MwmtxUof4+uzVaTtfTWkRu45Y2CaShNQI+ZKzR0kXK79RP/Mz9wsWs1Z/B47snfATqrfRQRY5KgL6ORqlcSDadekkiEnlQa7hnPlc0hm/BdplVYidq9zm8j5FTnOS93s43GP5TB0MVy5QyLVk3m6Wxmb/LAsuPDb04h5UQ=|Chương 1190: Đấu Chuyển Tinh Di;XkRkYhdSS0dnBttuvNYnBt8PZ+cQrHjjsSKrL8ClccSigYcrinWfciXggqM6Asl/c8M+XGrEacR0x7dBN5TAuc2i32wKIHBr0ibQq3WgAJhHOm6Rg8kJ6pDOLjNq3XiRH4RBKLmZOEmUfJ4ge1bpseGlerL9obTTT5avzlNG3wE=|Chương 1191: Vạn năm Thạch Chung Nhũ;9+v4n79V+QbeIaqmYjC5G9WmyFv4xifDR3rnwCPost18mOJSZeqKPzvm3OLsyyU1R5S275CUORECgFG37ETb0aq/YheLh7Ex7uhzqR76xDVs229qGrRc2Hel0FhU8WDlbEm67zpGoGdPI2gaooZN5emFSwHKlinhYeXxSZQgDQ0=|Chương 1192: Chúng nữ nguy cơ;30f7CKSV5HjWFcxn6YchCYBGm8RI9MtBDBUh/3UUA4a8dBSk3ZL9G4adrrvFuruRqFqpiUkJs0s4PneJYc+zRMMUck2CcpLzH34NFBM4H9ods1zLtqMI4pbQHMGEu8njZEBcdb3DPyUwO40sO8vAJ0NAP/UA+pkRXaRHvkkMJQs=|Chương 1193: Phù Đồ lại hiện ra (thượng);WFCe5ufcMT7k6fNuIyOAJHNKiAXYzRYVMTZeiJJ5FH+PZMz+PuNdlFSlt10f6Ue7b1b0Q9hJ6/yvSL2bBuLLUAreg1QcCli1Pc0+yr8bBTao7Mcg8AI+K7v3zsXDQRPTjo1cCrPuz+/DVqC/EkFYAbHBtld7QfylylZbFTP/Wts=|Chương 1194: Phù Đồ lại hiện ra (hạ);XwCVCJG18Aj97gO0J8y7y97x9jKuAAnnZB554gEg4ukvu2AdfJTWkp83pQEGNuB+p3JS3ZGYGjwkWKUC/AhPl/zPMNw4OxKj2o0FEeW5NEP6UmBidjKxGssfr2M5GFv1B5mWok1nVXTwJHTHTOMlUIvsKcIHEpNpQY00WCdgIs8=|Chương 1195: Vô sỉ cùng cực (thượng);Ccby95p+yPi2bwhwR7cFLII6t+S7+pUK7bq3UqRCHqCWQUfff7jo9EbRfi7pwouABc0Iwo6WN+mYVvUVZrDTGmjT1NkNXtdllfoPlawAkQbersA7PsNSunCahr7g3CE/LXpFF9zMYx6FCB24B6OyAIP4wsc2ts9I+7MRy3AcTCM=|Chương 1196: Vô sỉ cùng cực (hạ);jbkbQoRGcRRp7Y/2ObIEXSelMr3CszPTCUeGJpcHOfzpRdlXMGPdxM/cT+R0Oooq6/bQTD3kXWYuJpAS8n31NDK6lm+hZb2vWsiQ2L2xH5ETQj+PrzGhkrL0bpMUDqJvh2ldChvDUHujG7N/aeA2aOXYk5J+dVW4rkpmy8kw7nA=|Chương 1197: Viện binh;jUKf6Y31F0H/E/t7HxwtjdDbTnY106lV639YfFq1LrT1ODmnP//KMi+fLxAJP4g4UwSPCqxzPf9kTk1iEVSVM5fgum5DaR6Nh9IsXzAbeggUPd2uxz8Lnjc4c1z2oe2pZ8CVnatZLVxeaXcpUX24NRaYI00u2owzYRw+HhJbnOw=|Chương 1198: Tự sát;rZfkYZrQ8ucr5i+OKXo21aPdZrSSngJsvuLJyEQ6ZFDirLgmjPp6S23BXpk+OoP4Jr9HfkVNqLQmDvYWynIZ0gtfU2wnRYV39yNA+MOenuQxGn85vwHv0oaiY4JSLS+f6tUZaXQHFQJfzxAa3n1OJR4nmUAkJpykGeWSrIobsfg=|Chương 1199: Từ trên trời giáng xuống;+Sa48riaZ70PSsapwtRsymML5urmdmXspvz7qrqmSoiz48lAvAcbeMsB673G+vMpsWKJllUk8VPjxcF/EbW+5jgSbEfh/E9ibjlxmDBtu/bPf6xti4cMRTBajm1doibfgjtaB0L18SBDNl/PE8jiiokTkeJ42xmfNn7l1MArKS4=|Chương 1200: Một chiêu miểu sát;HH0rRnu2CW8cJJbq73fHOh2oOi3pliELeB+BYn9aSMsS5G/JdSGH41TjZFWGEli3XhDJVhurqkcl3VUhLhcNqpA10z1X1/Z+1OAAZu2Jh4IzeaIAJt6nQuFCwiTS5BeFuKlSYjADdHiDqowV4Mwt8FDWSO6OHPWPKhdsP3iJ74o=|Chương 1201: Trưởng lão giết tới;JjM6iKhdYw2WkG2/SMkR/5VyxTjWEnzPmhquNzU3ZrKLHyVxckUW1WXh0H2GBYzlzBBGXC95ErIPUHpPTXWbDJ4qiZV7lbOh0nUs/uftaoy73AWgq4xOmQbnVlsvXoXjT2+wp8zE58Z0Wk6vPvkjcEUlihlBwR6NqXA6VxrLT48=|Chương 1202: Chiến trưởng lão;UvKs8CBbxjMwghsJzMQq4SQn6tzkzX4AJg5NcH+Axy5G7t2odlcX1AwDAVSnPkvVoq0wyPGTkqFQChE9zrQrIOg8EQ1WonW+8gXxLI2+oQdntXjTS5AASo6nV5ZWxoxSDVPv0AP9mMEWlMf9jilO+onyngcBzHEWrKmAv+jYTCQ=|Chương 1203: Giết trưởng lão như làm thịt gà (thượng);CZj6tmHyLSjDQn8ERIojKpYsID69E6pvV50Dkl6l2bE/82f9SqB0MV8zM97hmfnIrVYw/6zyyb98Oq7f7QP3I16rRgmLaFvhzvbgT2US5sZ8EyeQoyHPHWyOZ+e8fqZxLIY3KveSEIWhFaTsC7ophIGuoKE50StAWJ0t5v1EANE=|Chương 1204: Giết trưởng lão như làm thịt gà (hạ);+Vb3TeOq3bs+kbeybT+RyvorDIRGrG9qDb8VE6Yjanx4rbNMZF4ZUEkRTArEZH48kyj0pDXF/nwn4HNFGYAOFfDuwzK/cwBGjMLCmsVNNx2MNBb2y8vOJ29Z1fx/30u9sGUi7UNGilOyBio/I3cg/XQBmnozyYUi1SHUTp+pD2w=|Chương 1205: Vua không ngai (thượng);JR3fb03E0R/iMcd5Z7Oc4IPEgB95tVI9Ha0pdnTbA/ig3N/z1cFqVUQLA7GFfzrK8/6zsyoifKPtKHzcCDcMEvfn90lrOyPEEYv0s2rhsPwIlpZRQYferqtsQCFf3tM5PCvJYg81QDprtWOJJV5MU+4OfB86kyIkZ5nI0pOgNeQ=|Chương 1206: Vua không ngai (hạ);A/ZSj8P5VfAFO2B1NrEhvXXsAC2Bun7aMQ95V2cPog9ZCVxY8lUMfwIF4hcpjl8f6XnmkCrlQVstIEvMhBb5GbSRD6lfMUnHhBheahkZ/zDz/B280urrmQMYIwHCzWGSewrnLiQEYG8utYr1F7gBnd578iSYLMEG3YxMyUzds20=|Chương 1207: Nha điện chủ buông xuống;dQR4vFq/4RGqffYPE6+TwN3/et/GPwbgXyKXihqByk5SCvP8AePIu8NhGFzteVbBlkG4glw9JpWQbgDVOi7+yoKwBR9nrNYyzopaU5VEBLeWr7DHtX7YPUx6SSqyu3+b8mr625KOyWWOerHR0Siea6L0pbXNv/u8fYkOl0ciaSA=|Chương 1208: Thiếu phụ là Tông Chủ phu nhân;MzFB+aZaj5EdEW6kHtf4F0BXNUedahMiCvgyuhYqsoGSOxVjKsoQoGMGZaU3PFfNktASBruIcSF8t2xDR+GiCSWWM0mwsN502knoyZB2yPPecNxD+FmLLR7kfZ4B3guVc+hs0QWMNqpva3Sklc1vjiAcF99DmhNXyYVH/CEvznY=|Chương 1209: Thiếu phụ bá đạo;242uQU2ozgMSVeHOuVr77Yu2/6m0P5zspkbfGzqEdf+yaTN5TiCSuzcSQgQDlmBD4sTb5Ge0dcYYuegiTAst75E5fOCUsTLePNMZOKBWpiLB+KRXQvdMN8nYeyqUKX+hlTlRMM/t0r5/rR4zZO35YJgdygcVufnOfX4OMibZ9Po=|Chương 1210: Oanh động ngoại môn;rMiIzo0dFGszsRGm/B+ASIie32oq3PPPRaV3dQbTF7CALmhBsAn2t6jU7lANqGqCOx/Agc8krs6qTF6O0oSegApcoEG6jP+Ok1SpKZ/aefxZEUkccxvjkLUEeescbedLHrqRWoS+NAjQrZwZcyuLaxWW0teQ+Qd221OyxaaxZy8=|Chương 1211: Lấy thân thể để báo đáp đi;BSfCkhlseRkjZEyEVGKnjz8kyt3nRqw4mdBG2wh6t3SjBpIzYuybnZZjzfGmWHvG4GwgRPXLxdgkab2+JPiCvyDR5CQllsW9d/eDn7JlVeMpKDkKUf0fHXTLMjY7uh+3XJpmgZJK1CRB/aMlS1javgro2bv4MnbXi1yf4oyDA0Q=|Chương 1212: Để cho ngươi kêu baba;7l2g6oFz4ARigbTBMQGFLzbab8w9UUIwdmRdXO/GoqexSbihQ1lUsTgsvc9I0uG2oNe/hgtppK8DpZ+G2cMJHXFSuEzuiJWrI9CUtqOoAmp8SYD0wtMZCRyHKQ4B22Tqs66LO/3U91hCX+CqXhDwx0ZntsSEAflk16y8maZWFWo=|Chương 1213: Sau tấm bình phong;UYu7RZWJGKw75RmxW3l0vOaQOs5ToSiDU1CgGAT2ViuAUQStPprEjRIwexpicp+8xHwswbZemNTA2pjF2qb7HeG1P6EDQmh11Tj1IrEPWXtYleUelFXV3iVviQTWViwwKGBvPIrjval/fkCrJS50/DvXmPiYjyEn5ief2dkCM6A=|Chương 1214: Thoải mái hết liền trở mặt;GP1sSwMr/63huivkFiMY3UKW7J0Z01xxO1+8wax2cOK7tak9S/c5sRnW4mJ4P9WYfi/XQ8i1zvAJPWaPG4++tz5X+mp+NnpyVyZ//aEQvRVzg+jXEoUyhuLOghspVNrC5ttfd3ODEIdMciOie+sjsV+kkyxpC3a6AMhwYqTiaj8=|Chương 1215: Lại bị đánh đòn;hQoK/LsJi4+GGnRc9DAHjfDMQVPvfwwqh0zXWs1+2KKmUELBDHUhBSqMqaSbI1oQNPlSu96jxHwe1VsMG91l7HRmd8/nVLbNOo2FHYLVDX3jUbj7XYan6MIkXz6O4S3QvUKzjeYIT94Sv1CWtr07MWqWKkweoXVWWbOF3EyuCdA=|Chương 1216: Nhìn trộm (thượng);+QlNCUr6KHpNn3EJO5Sc290ZOdOangWqqp+g2rGgDJ/qhuBNZZ2faKvrkXsS1b6gWGayETQ8LyGd+jtdrAwNsZN+cz7dhNOhu4rX9Z/oXLolApWDNWtAEs5joIwrqLpLBr/y+dhM6evY02CsghQwhUteN8r/F+4PE1RGla8YPDQ=|Chương 1217: Nhìn trộm (hạ);8SOsf3sZMO7784sXpWXdM1S5O2IoWyGuPPQkrd/VD/xTIT3j9sTVzzvxEitchdR5Fe6ziiPlMb2N9+32fnQ4waIWReZUHDffG23JdpflUlYelpc8MuS7Jsm6oRK7zg4WMvTmlfRksyGJ/2ou5QmD/sROxqvqvqdGqmbhk9FyzpM=|Chương 1218: Trong truyền thuyết dốc hết ra M thể chất;5Z6ppwkPu1gLlYiyLutcltA0I5/b4z2bys3+89YCMLzMuO5PYU3s8rGPnAECqFjFxXoiAIQaGi6YRPXRFl5XiVLx/7m21P5iK+dx347peS+b0kI+QX1lvsHSuaCDnEYsWXNYxNivptwaShOa4HEvKo37VXuunpjQ3SKxQ10mr6k=|Chương 1219: Cho lão sư hạ dược (thượng);+M6xcNJ15KtulhTRFt3JF+qVL+TAFlgCKezJpVJxJssrdEY5dHv83MJO4WjMBVVWViBJ8pjzAmQWG+qdDZWkA8rkhw18GmPJHqWDmn7C0LH8HsgOp/wzv/tB6CPqKj+Ev74t+zvKRUahCDM/+KI4nFq8SuD2GRCChmbaLJsjtis=|Chương 1220: Cho lão sư hạ dược (hạ);zGNJYlrLt96uNVgEuPYN0bJQsNXNGaP++TE+qlnILjknRoP/A1W1XjsDUPUz38uyAEbERtNJll5DiieAuCw0TDRyQpOlAJJxkj42sbHOs8cdwIKQjSAR4drLuqOmp5b2ikDLOuKJsBrrLprf35QgYAuMS/sQ45q0t1QaWlqEucc=|Chương 1221: Hải Vân trưởng lão;oN/FI4nmjRsr2VzYJkj+1koO7EP3J4gN7zm+p0QA4FNCV5XSrePJCU0NBKBhNfoDk2M1JPbwQUCM+LM9KtczLRynN99Rs6bZoPP0thI+VjERapsu33d2ng/0mDb9NUy5WD0L1hmPmbhVimmhFwKoOk1lMkDWvNqwvxd4YOm/CFw=|Chương 1222: Càng nhiều phiền phức;uPpdPkXD4SPmpHiUovrJid9BiKVxmUHby5DJT/Ziz9+CcqKVMcUwfeLiSfLTw5XWnA3VCBo4Vng+JJel8gKQFEdHe1RgctWc4MCcjlCxtNIrrmJ3Qa8JBRMpdNUrjAJjswuCw93Z+mKcLuVbpVJZ0Xc4M0bAyk7M0LINNMr0kmU=|Chương 1223: Thần Tiên Túy (thượng);A0nYImg37Cs6CK+UHaB6P5PAtRCxcKfnMu0hZxqm7G7q0UV+oWD0wHn1+ovfTX+eRUbIOb95W/ykfGEvOPjAdDpao7Orcg/sSLll7IGg1NF5CODYD+XrmFN0ahEDBsxgyYbiOd8Kgov+E5HN5+jJOpxh0vCCvKTxtbopPvwC4lA=|Chương 1224: Thần Tiên Túy (hạ);7m8kFps1knwJKZXSNcTR5+NsQLlL25V9BQ98ogvSL05sUJC9Gl4OyUSbzxdMOf6DypgnWxSIDdy6oYvSaAoYxO/gxvXBq6N334ykBZJhNzyeKajAB+ZMV9jIJU2XPhu/JeRtdZaZdHGNP8fD3mnlxZ7+oJ21pFED05Yx/PDpROQ=|Chương 1225: Để lọt một cái;ZBaHFktVT0bbCUumYA1vMFLijYUopIri5KkHd4yOOJrNBO616tocMhcZZv2bMxIyHgcl0tb6PPNLlNECrvuR6miqVB4bZWO3TLUcghP7mZXbpneEBSs257ATqZLE1r6p59dLrgD3hKHh93W1R4YwJHgpCAp9pwIHikqlBYfzCy4=|Chương 1226: Thêm một cái;XpuW8qI7e816Z+8XthvYUn1SeCHbOLa+pG+k6sQjx2DS95tqvf14bjVaL9hm14GYxQLe0iT3fU0B7hSsgN0ZcjWhpS4KQFz/qydSuwkaIbT7EEsdsOWZp+gVuVeESCu3FpqhO9oJideAPLPjzXLJ9TDI/EPjoZtnBtxASK7Q9/Q=|Chương 1227: Tác nghiệt mẫu nữ ăn sạch;XIB3p35krd6vOutphnvXbiwylcMqCsLkUA5N4rJ2I91Ho8C3qQpyWU2CAIxsp30N7zHR12DLES2hElm64cgKg6XFKzzXzYep3z7UVPuWq+gNZRi0FiYNEqbv5k1jEZSTuIc97ItGA5Gu2oSFeEi601WOqF736/PfVXD8myeFyks=|Chương 1228: Vẫn là gọi lão sư đi;FV8IOy2Y4DPgLqPaELdWWI93Sl5yaKvw1Se86g4IWJHHFSy9tF3ww8cdSh2PbHtfAVvPAiX6TV67PhK1OsvHu/U+mvbyp+lOhQMEhtq1rHRVIqGp7nLSc9F0s0fiA71u4ltromvM2kG/HZHcg+JCiu8G/IJ/f+nLdsPlluXW5Uk=|Chương 1229: Lâm Tĩnh Âm muốn độ kiếp;HCbKTdCCGZNuN0UvGgPQCW+eIxOkGw5QBYhdpW+9Jgnf0TZTBMZsUshJfgWeecDYBtSf0FX5zoLNkELmOVFIalQGkpETvu2rK04cCtvcg8qrYXKyDYclY6MeQSsr26RF6sIm21SDbb7BgDG6yTelz7VYdAmvfs97XNfd6z8O9fU=|Chương 1230: Khổ tu tháng ba;a8dDMgchEeqrUoy+n6qQOWgObHYK3O9M1pxV4KvbVBGLsCSgK7lfLN01Ed0LbMjHsFYlhmCLZn4jqMkOYNlYSg/tWcGpw/8BQ5NjTKQChhqAb/9XSufELWXBOsr8kRFtJwM6wXcs58Rs0bbod3BXWhzsDRXqzq5vm6TShOB5kuc=|Chương 1231: Tĩnh Âm cho mời;cNY/Fvnf8d/SnCLk3S3E+5tKMNXIU7EIDWFh78rON+RcTMguc15wmw1w5lj88RZqf9J8ZF/wrV56F0GCJoBPL35tHhaysZWBzeykEW/YHpEXNaFRaL6SBbHkihcK1aZob0BnrNdfMjc8wjFM9HKxv6hnLgiHU2F2WCLPtrL3A4s=|Chương 1232: Lâm Tĩnh Âm phẫn nộ;7f9u4ZCm/kp2786Zo+D1MKHdXHGh8wyK0taL8Nh75fzyC1y90kG5bi4ULSSloL1ii1p880LLV7YzgVaMBzkljyLpxhfrNu/7F6zkgxlVwuLRqXP/2c3JNcdDXtzA3bc/RurmU3JkIFz3prHCYspBX/r94anLAnCCr4Ctm6+9pXg=|Chương 1233: Độ Kiếp Phong;SG+0Rs3FMlVTdfkKhW6CqgxR8Op045I2gEIZA9GvPIWx8oGGZvqx1ipUzm9uFqyh0O4GUDU3Sz0Fv2CjjKkvx5KEqONavJ3FBo8C62vxrF1A3uv40ECTGEG94JLsQsVBqo8PnNHQ1iut0VnjUKiwipzdP7xqOhZPCCf1iAAdj40=|Chương 1234: Chân truyền đệ tử đến gây chuyện;gX4Mn1OCju4ZYR4cTUmg56YeGzMJKZhFTbw5yQkq55+WtSMhYc2c4qQtMbg4h3NJoiBxBPtkR1xCDkeyIE4mnceLCztNqU2O1RGrzXJJIyrqOzjjRZMmC1yoRfTiP1FjtyrUWRP62Smji+PxJa9W79+YrfgHNYv3zftWHulw2xs=|Chương 1235: Tát bạt tai;7Ydb8OylGrozNO4qfkzJLOtY2dIQl40Iai3pPY+Ay/aRqV7ImMq6cumpYissBEZax5Z1QUsDUZk8aLbIrDuDol4iz/x60L+QbVvD0gVdHU/eYBxseNRqh19TUCTmZzQQ/UW1zdZge6HCziksYLk86E94jwsV8g1dltOsyG3uZx0=|Chương 1236: Mọi người mặc niệm;Jekxi9yZyeTq4BKxO/oY3vyKIuufVAQgnab2SQsFOqWvr6KFUFuNzNuUElMfSD4YKyE1AlMK6RNYuBagq2/99HA43BSJHg0AbB5iI/FS2HRmVPEKrK1ctgTBbheUQvjfZvSVwOgP8VjGK7k7GZHYRqbG2/NsqtwcuIK5++fKFVk=|Chương 1237: Đệ nhất chân truyền;eh2ALwqU91tWe30HZkCcnzT8XZBGJa9cjaJBN9u/nLKNmQWMz+a/wn5d+L01a6gGd7Wu/Hr6BUSxtQOdOkIYZHsTfbd5K9G+ocnqc116yowXgbxRvuwHuX9j8GQb5UcD/7QicRqtoXwAuoD20uQuKHin181yGI2bYWOVX+KuJmE=|Chương 1238: Chuẩn bị tâm lý thật tốt;qIR9iQVD7zLUPYdus/WcV/Ai/OVAUjww5phVvovvuSyTtW9Nz501j/02dYo5HK/neCO4Owz+K/IfCOHfD9rpCTvtlGyHb4sz5J2x/a7Ze3j/ZNQFlcj7askbcR5U64m/NQXq5azqxyp1Pv5ABQPmzFzrgcj5E17kPNufJvjDtbk=|Chương 1239: Một cái tóc xanh rùa;Wo04YlzJ1xvc5HvKDGSWedgfPcauim7nWsJJ62FCbLwIDD6+KyjhOGF2xqtMALf11zKZCdKd/frohHNH1twdYjWdPCw62hfzhM6WLJ6+fQJrhp/OrHulN51Zc8LROPq3mU39MbWarCS/9qsJuFPKhoVuZIzy2CEORpKuhBQ6fTw=|Chương 1240: Thiên kiếp buông xuống;L7Ej3AfSWtkVqNgmazSPfmRuYA6gm0kr1qw9eV5yybKCMAjzksDNDVpaPkKWtJ/jXqxB1YCTiaKe9bSGLJBD9QPXnu703inxNwZz1rDPcytL8LNfpFK1zbzdM4y+RruOfz4mecpBhmCr9QOOTiw6p5MG8hXfjkMAWLglude3hKU=|Chương 1241: Liên phá bốn đạo kiếp lôi;X5rdleJVoZsAMG257QtKOfbsIm+Lu6gOkrEdDv/6VCXhiq9kYXjgHujVdQkAvUSHyxdPc7OLXGsAB2AF/SxI0HuJ1C+Bddzhd5DN0Al9ZQ+FQMzibVPDbjyvfINsTyGjBg+I36x5RiJ9V00DJ9Qa/g5exTSlpvxjjrT1s+bR7PQ=|Chương 1242: Liếc một chút phế thiên tài;Fh1vodHJv3BHlA0EzbXCV9ujK+Zct++Dc8cHQc9tlOdq8cXXKUk9BRAbxunzowAwIEszVQW2ctF0W8qSF6ostaOFzhIbpQ3iU1dbOto6Gtiw2ZvXpLIRFvkpPixWM3YFD4Xy4G7YO60D6uEUbau9rNpQFZJEM0z/YGpqV9yCb9c=|Chương 1243: Tâm Ma Lôi;qiT2LSB/O4DPwmE/7LPVPCDD/Qc5u/sFKbfQ7+t5LV0EearT86G7WOA8bUHsk0kGlLBB044z3qps743bobKHcIssZ3w7tTDT1ib+oDlm9yKkYFphmetvxcIjNJP07MbbBB8adwvipprPrOfh0v6NHehoIgQCfGKOYZEQGJC4JdY=|Chương 1244: Độ Ách Thiên Đan phía trên;0tTdI4F974t0HD7MiWa0g6In/h/3/5LUgroAfpBEPAiu1y0VQpHDJoulPQxofd+5Wmb9JgP8cP6Kmdh2cWauIieGtMixWS6LgmQx6RiwzjTBWLTBsBi85WZvu3N/jVW/EwlJeDxPml3pVC02GQuENZm8Q++ESOtRqsnBq2ThLyE=|Chương 1245: Độ Ách Thiên Đan phía dưới;pFqj3H4E85/KKBGLw2y2GpXwcaiUlgC748fi0GqX1FQmnJ4kOBJ7RnXObYWahO4x7F6QJjV71gMABRy/4QdQuwoEBJMicThgE11MyGk8f8ENLwtXq+i5WybC/0GL+ft2usKrBP1Vp2e+FLAhylsgU8wA9hnLMeC+MxQaODGB+5k=|Chương 1246: Xông Thiên kiếp;5iQdNhwXpWzg38c0TR2047V0WpH2tdPz5W6pzs2zccr0B9r0ldaKpuoLGwdgDclu2PMCG1LJVpAPry3eia41zUbQA1f/XQVuI7wBS+wrC6Zi58azu+yB+jvY96pSnwUqIh5DkxWf1x7/b9RkGpiCYkjDLzmqSm1ayIt2ldPnf1M=|Chương 1247: Sau cùng một đạo;FzkvGDzfQWQ3GljZ41bEQzn7F7haaBThywhWfEXtM7J6BoN99YCt70WyAhdoEnd8EQqky1VqqnRMnUrftdPSQqt84Vge3aNav5We1YMGX8fFSPJsCZrKEoH+yKTUMocaWfXmmTvLPUNlmoXnLnej+PgZZrqNHua8Dr91RQvKywo=|Chương 1248: Ta nữ nhân ta tới cứu (thượng);XmAatloKlgAaXMswY+T1I1r3gsYlHiwUYvQWRS05lBxbSc+vo3ns6hjZJ5WpwyVXIPfC10caMmqz0Y8Nu+BXzQFY4T+F8zqd4TY/PKmq1TTz7sth2A9N2x7UbcpLLDniANBZMWVdODIleaiGCiLWnYQAO3dXrVmy+d2WM3nvXEU=|Chương 1249: Ta nữ nhân ta tới cứu (hạ);PfGpI3QsAgeOaRFzShxTVPFviKD++aZO1Zod8OW7pvmc4cX/vLu8CWMa+66m4iDxcy5/ePac8HiB5Kf0dptHRhloC5jvTc6DbJ1pNoGLUegJuzBIDVqiPT5qTYCy4yB6FgIKTi1VZh/83A4a4mYkux8SvaY8G8K1oF6Nd0irHgQ=|Chương 1250: Độ kiếp thành công;EvL9uww9gZQV8Pk2HbDoPyTjOe4TkqL47plo/alrKxLUW6TsJzq8odMTEUXoPtAnboUQ7CcoShYVpDaIdBCKU3a/1Fj1VSXU3Pj3tac/bOd5jNiuzZGkOLDWHe+9y+4LLB3STFiFf+3fCD7utHSnrmc9SA1qul+NTudrQig7WDg=|Chương 1251: Tiên quang;iadYTkKFMsxXarxd6aT0DitTwqJ5F7t8Lh1934MaLV4z3LjMART1ySZzEKauvbJ8gH8YxoQtDRWduuXpmwP4dQ9EhlTZhuHU/OG5lZnUjfx+/ve+Q9pgm5qfH1wcYCALrZ5/43WYBf99SIJcTzBi1p6UCDCW7z0Eei7Hk3JGd3o=|Chương 1252: Nhân họa đắc phúc;+0bf5g/1guWG51qRedEDwpOI4LNWhUPz9X2iFuEZY3z10zKIEKH6Ev0mNFKqHzUMLBxGXAxvPwLwk7oYZ10budSPjUHECaKVls4GqNDibnv649wIGFbzkORpkMBt5nuyDqGwm1j/p+z/hjaMINS2jQm/84Li3OPtpTGIGbTh5kc=|Chương 1253: Quyết liệt;cekhrT6KxfJPKFFjoNDrs+I0nfqmduI55H2X/vvz7ukKuhJ5ZulbOsH27c0u/0DSZvikIupc7f6TDXkipvWJ2lmuvwrTD4ynmlY336OlkoLnUkkCUrr6UJXEEY3I4hpkbxUvtVXlzUV8GLL+nrNJTjsyWRF8oOYKtQg3LSo1cNo=|Chương 1254: Lại hốt du;zcHAKH5iAhdmxzT8rht0IzIFpmQOlhW6UUzhavClTlqlHixXNJQEXzilm02xl0gk6zd9hDnBocsSlqac0MzAIkdf0AiQu7yCJNLCbtQ4KAya5Ib4uGYcAvePpr9c3xOg91rZQI5I2Ch/ar5nIl2WrXVU2xfxCC0NECEHXCAIpvM=|Chương 1255: Thực lực tăng nhiều (thượng);m/p1ujZV5pVUJFfIpWxdsLXA6wPP72HjZCp9ZpTOoIpAoPLpqL/md/0n9MuUq2xS8D+7L+mUQ6is6g8e42zbC2IbD0hL4LbDHQlSoR1CRsafX2Zt2YhVQgoNjl4SXKnGk3U3yFsZEvMfoyIvgyGp5pyTtR7g8V5jA2wejwdukx4=|Chương 1256: Thực lực tăng nhiều (hạ);HtvPAhv7SG93+gkrRYxce+Il9yi5ahZkdcCLk367oMCighAl7ZRKeNJhExftdUBlei7Dkjma+2GQ1lhu5+SjfE/f02B6P2VVfZdXPFudQEn60bQNQG13MIgMHkPVLK6ZhAQYgjVChJMUrYamHAZCOZMDeO3D9E5D06BTz72GmKo=|Chương 1257: Sát vách Lão Diệp;9oakxCCMcV2tQ/LA+Ye2qOXoRmdjhrb8zHqhOtDX2tdHm+/a/G6UFIkVe5+5CpBgQ7jCmbTicjnPAySkV1FvlGPkiINkoz2CI8n+iC6O+1sozycpWAx75HmFtAzJd/8nvEO4IEHi2bfNHQ4fbgrCoB07lqG/3zD0nt1E5ULn7zI=|Chương 1258: Diệp thủ tịch;te6JHV9bmZtkrGRsPC61IwlK/IZxtTf5k6+6jw1Aa8tTg+nZM1rVdx8p6EC7wRy38lqH5Q4UQlV7UBQDuUb6CeOy5vnx+KPIlldx3WaQXN+ciPvaC6wzILwCCAoRi0ujxZJSeLGEp1jy1sFm2iFxQ8celunrGuZJADsGa3ex+9Q=|Chương 1259: Nói rõ sự thật;oQVgDe+n54vzq93IrhXeG7ziEDojCS3BmQ0ZdYupvRo6FJmXkfNcYoLPHV6orqoHwowlFbDdfd8CQnfmK9sXSSc9UYuS5v8LozovoSN/wvfg4QeAqeO8oRerCphXN1eIjJKqp1mnMK7bmM2IHe8HEKMN/StxfZic55HbaIYdx5U=|Chương 1260: Nhẹ nhõm độ kiếp (thượng);T0//s50pKp5E1c/qhzsEkZ1Ul9Iw5PD829tERQVEwBzZdyQUVLDwSA+ODNkFTnYisd8/sRPQPteJ3Re93+6EAYFRX6DxMixKY5GV3mP5N405VrHCY/PbQYLxPYvsFEXZg2MTONCq5cf81rkDiGX4Zpl95y09Ni4TCjiZvw5GZv4=|Chương 1261: Nhẹ nhõm độ kiếp (hạ);cA6gdEm10r/wnjCp+z6qDDMOsdGm3pQTp6wAKHtfFGRmt7wTZEe6gDlKRFJpq3osD8vz+rfsn0cfrn+PABAqVuf35kw94fk/WWNjWqiW9flGQLmTvWrDVGYTljYfBTf4r44lid5Mjm80aYOALF6BIgvMH78dsjHQ2KU83ah9RNw=|Chương 1262: Lôi Kiếm Thành;XdS8DMf9QnuqlT+2Wyba6aWRCN7Jf7m5V0WdapjfpcaRTkOg3A6Us1Liavl0EnW72p8Sn/emSbQ0qtywPSF/Oeb9nJyokFHdso7XtO11gS+5SEMtpGcK3Z57U6wMxXOuJUpbo471pPAcNNaaODwvoSjazcWDRpxiV73bhCp4vY8=|Chương 1263: Giáo huấn Lục Thiên Chính;ci1EiLDk5NruQ+aIsVrBO44vGtuJfMsWLwzyFqc+ybEyiWejYR2eua9zpBGWqF15XyiZV4vbz6y3hQrr5RMbymjPftXqoX1DMro2zwHAHaMKJO+AY29GQfdchWlxQuUKs+T81Ddew9eW1KBNAZBxZc1Os7IJAn4iGzmD1FJ5CZw=|Chương 1264: Lại tìm đến phiền phức;skaVjs1g3dZ/xlmKV+7g7of5W2p6ta0N7429Cyx5l769s7CE3yUw5Tsc2Qbmwl/bW9cb7ttwnSpcyTkSOv9sFeAoTta2VChKxoGNX7BaSwFQXdUo4o0dYFVe4tr6xTptFQY+EqPOSnjU4JN5qd0aKIcGLXTLESL5prXuMJTlWBU=|Chương 1265: Đánh tơi bời (thượng);Ej5aijhBTV8I8fVie/odDlR+7QckkTS9O20x3IO9ZR1OyCbNGECVEX2o436ZbVel9xMLn0ZI6JNWeD3s5WYkMUsdPFTT9jKrv3exwvIg/98Ov4ssGCAiy3lzXw8sj+ll9ldrY26cexKNir8sO72P9R1qt7GRfeGQkUrRu3ZRx5s=|Chương 1266: Đánh tơi bời (hạ);J4Rxm9Y4axhSwSLmc0u9umZMVgTXDLx1vv06RJFjmc1CTuUmyiaXZNV5oUPjE8pCgY7pc8uUECWqQt5F9GCsafmKYchU5sLQkwmzI1IOZfRlcRjAT0z3+vzZ1snN+i4Xizwwp5nn+sHA77hWWnYgxLvR+BvNOygZJqWLqi1hrYQ=|Chương 1267: Mạc Thanh;vZGdaABOxwbFfNA8tB8Uzrsp0y4C4M0gCUV58zd/rth7S4XWQRXvcrvDJI80F/JZ7Fs/mbnLlUky+zUknRjMqtv9NVZ0jHOuHZEAqOMou0iEZ2sGGq4I4MdGUwCAfpPi7GdkXUM0w+T1CBNbg+pP0Ham/eD4Z/O3f0teFWhHgzQ=|Chương 1268: Đan Dược Điện phong ba;WIdlcfTu6lnqApgDLsBi72eEfhnFrpvF+4zgatk8OlZGS1OVDBv7Kk5Cla4JRCK7lehOpyntx1mK3RXMyvx8GCnoP37jOuJhPWS+4Npg0/6U/KnGGwDhm5LUjAzqmcHvGgeroazWW8pEkQYe28rUyYf3dzlUJ9Tka9sYvZKFefU=|Chương 1269: Tiêu Trường Hà;S8Yamj8CFS5oXCKVFepS0ne0c+vPtp7hlZnV89vQiGJOfjnDBRod2oPQvaZLTG5RNUNSIdfHlKlVbCUQIYxvKrq1/FuPRTMhOIDGXxjpLhXNSHHSEw15iTPcW1b/0pfwtqjAxeHHeGf+lHAG8Yn6ZIVgvn18o6QgkhqOMQEHIPk=|Chương 1270: Mặt ngoài thân phận;6Q1v+adlGjdpmoTDleW6Vpoesb+h1kQQsELuqsPNrMdtOn7iyIJ0wAouNQNlorPnmBarXrQ/bRZ+e25QKZce2MhkZ2c8TsiVm2A3LO9/LQJc39o43s8l1rBwR3oAjUqHcDQBKucqlY95qrVnchWPg8J276+IuXrm0Uuz+7MCP8Y=|Chương 1271: Âm mưu quỷ kế;XkDEDXuuv11ZPQYn9IQFhjxdSIHXpHoAeLVEX5LNLpGjFialI8CS+ggMps6RrjHWyz+TAnNXBTFQGmKXDZKZ9faKu3qi1gX3YWT5NZplxx2OzxmklLTQFgcdwEjCbKxej2WNYD4eEwiWZk0ysB0z1dRNDVI6kQ8r+DLeAf419xY=|Chương 1272: Cửu Long Luyện Đan Thuật;JxcNM62F6LE/Ff17QpicEwYWNh/lqmQaVwm66+qsAFlV88KXX9M3NU4CctaK/zGWLi/nDiJ6mCJVQM2Agay42hyCQafDZTyCmttF2D252cUuZqrH727yZnHJJXuSfiAX8smOo356ubi7qSi4/SyrRLgvWxaoNnaoyFvENJMzKzU=|Chương 1273: Dương mưu (thượng);94gL089F6/rtiPBYNVbe3Ldf+UIVLM4AwrifpopstAHI0O49oDGLGI3xhLMqsYUZPjPMCE/w728ikkUTj2dSrKnBazMll/7Rabf2Q0SeM43jwHYWXZqMPYmQ2kiRmgo3bY8A9i2J5lFKpqC2Gl5QLASM9c65MLMStUyjwRP9CYc=|Chương 1274: Dương mưu (hạ);ZJkcw47lHs/RANOdMZCwfm2AHP0wiuVi1WtM+e60kvXJF/jOxOB6ZU97SW2aM9LxDt2unhxLfvAP3RLcqYZaBQR+PtSPC6wi4mMneoMSnc1cIWBnf21UX5OigwgIuCn3ir/GIjBiCGT+vXLWIl2duEGUlNNsFasmHImd7oMoiLU=|Chương 1275: Phòng ngừa chu đáo (thượng);4bcF3KRRp1vc6z2IJhfbZZZ/jAPhYQV6rtmthT6ou4blnzFC7VsMVyXfvSA+m7XfyEV3gI/csPs6ciItDcO7WO18BEfYWJzQ+7zrQOeIR+TB+IPjlsmCoi2l5I3sgbH22rwBkpnLOquL2Dj7JTB/LQou6xWYQoBfhtlFReOnGso=|Chương 1276: Phòng ngừa chu đáo (hạ);afqMaZfQ7h/aNw1h7O8+WnHM8kEfLNP+bFiQwNs7/cbk7yUJ2iBMBqeSr2zbLelJzFpU0W4ifX77buzLUrRrOiibPLyNgN30MgYRwPU6v0wuuq2IbNTHpOZFQkxIes2knQeVQ5YnhX+SsWK+PXDDZp4V8OD2LkxL9JV5f9nP+JY=|Chương 1277: Phiền phức đến;OKVPWdZi2AloeVTZvhpZNW8nLMW5/4CIcVl7+CHGP5zMVQaRcnYOeMxxiKns0Pz25yCwIujdAgqMVDk9D6LHBHDdhndAQ23D9oPnIb3Srzl9LLi08+trGY+PbfNfa6nF2mWSrKqbgMh2/HDy2J50Qf4gFoUaiuyhpeMdfzTmFJs=|Chương 1278: Trong nháy mắt mộng bức;SyOrfc+2YIW9YFJvV2q+uTPMZTHfLOKHGW47AhQ0Sx0VfQq9ft06xppJHskPB80saAkHIpg/TSeItt5RMWwQIfRtEFj54MGYQgjajuhz8Gzr/3b9iTthgj9g4jhx3pT73TQBOMg4wIVxwn5/K3QEQowFi1GQassPtlPk3fRse70=|Chương 1279: Ất Mộc hạ lạc (thượng);p0huXTfPjLAbOb4jQMBhsRLBYBH+Lnjc/zFGGrH1cAX9N3a0xshXkzRa4qkSwsKd6AN/k/t2500xNjOYzGqy9rVtgWKuj4SMh+VTk30ybxfiPpjLXyu9YIGIjpmI99GJ5qNHr3S3dRtAiABuinowUKVv57yoW8a0mubR2gw6XW8=|Chương 1280: Ất Mộc hạ lạc (hạ);Glt+EubwoBfeU/qFKoKtFGxm8HKvFtqo8JtVCg4dUStWNxzAIG3OX6wsxE+whSoDJwRg7RsW2qTsEUESeQ84wIWefCD3bGRSwOdkUaFQ8HVPnKyJduGrYc6OsRn+rb3uUSVbPT6/uEbChC2qHUzqpZjQq0uUTsxEP65z9xUENYw=|Chương 1281: Hắc Yêu sơn mạch;S9LmJKb/lz10zX3ApWW/w7ix9alpGpI3TVnUuCSx9X2+/3T0psPvYbGiwUiTbpwiSn/sdxds9RfaXSlx7GG5L8KkM4AoYxvmhcYapUp1Q4nXnrlQls9QHACRlGetB8qFBk0DSty5ZUJfSX2RAk0cSOB0qb8n4BLyvqn9QtDpdwk=|Chương 1282: Đến;zaJWr3eJ3dgwct6md/3Da0WHd3sPjZLcyghAX/fkAsfeWXN+XPSvsa/p4Db5wTS5guR0+dgHjptrDWmGQiQ89L3u4NOBXq1qWj+CT6CELaZilM109K05lGG3aOssP57R43xLvDPnlAkUwisKgo/2dGTadB1Yi5cvOU24CLjxsCM=|Chương 1283: Xích Hỏa Yêu Lang;i1UM/spstTFnm34S4rw3R25G9/1VopiYkV78H697t7A2Hb5dmenMpZ1n98sa4EANHax9o4l1FpM5H5QashXiqZ2Zpms5Ui/uOvEkTnnQSnciaUxl5wq/OpwXQuR3y12UyeUVMliX+mHkmTeed08EqEUiZ+KeASKUP57dVGFu8i0=|Chương 1284: Lôi Kiếm chi uy (thượng);kdjw4Z9E4MMhWPJeq4zhj8Ih+R+rmpdNra0C26b+ETsFrtBPzekVgsenG8qWqz9wjYwmoO68YurPf3LKkfNsPG0gfZC7l7eVHiYI/Pq6ADGEzx5Zdn7NdvTaAHdCR17oJ+dQigSjWg/O4nGkQlQHJfpYLVjg5+V6kuCnm2pA0Us=|Chương 1285: Lôi Kiếm chi uy (hạ);J6dydH+I/z2so3jDGs7RsG3gO8ckjLf83zqyBZD1zMc3advDcvRU+1SWhrAswFxEJnYeDaXD2EjJnJxX+BzuuTbog3kPktJwP6FuS1e25tQmnTHK4ODu7I4dffYX/MbXVvXo040IQ+3QTZm/mq5TY4ldHijSfP8sI96TU+Y30Dg=|Chương 1286: Luyện chế thành công;m1mXWt1cm2ottod6wLb9QP8EPZ1mFgvpWuWGgezgvjm0DbPGegw8kpAQZAj04EsAe0/tDDHQ73IuKUWjFzo0KuKFnTRqEFNcw9EQFoLoUGtWO42zmqp4v9ndpJQpl7pQVOIl8ZQ+x1Bk0fWZSKTCwTWrjdUEq24lezGhcmhViHI=|Chương 1287: Tử Hàm độ kiếp;hN/YXcYhBEV4qOipqhaH6SVvpJpD1auLAKZQOr9FzxX9ywP8etJ6qSAADHbkGcNtTAw5tNJhVCr5TnUD017uiEHeOhcvxbUcbpyNjwxanOmJP3QgFw7f2zo6TtCGXymGWE7mP0MoTBQ0opYRjEXZ7HhIKSb6iSxfj8Y1QJeiBUM=|Chương 1288: Rốt cục bại lộ;11yorQVyx6cpUdVqnjV77NpfCQ+2PuHnRxzipaQbhT4DdR3fsZZD0OvMEYEPx2btMMXRh1zbau0+P8vMRnS5AQw2Zb0c6IRUH/shzw+dBQf8ibTGcGAlR/psCGAS5zjd7Fh0CqG7dizncYZOYfx0oC0mXj5hqbMa2deHveAAJPE=|Chương 1289: Thôn Linh Thụ Ma;dGr/zH9UqlKGQ39u2UR6FHk8AOEC0TU/XZqCmGeLjrDPiuWeV2qAElHCkeokewxG/dsLP4a0hrdhSa/bZv4pdHPZIhzkDvoZSISEwL2xCU8vl8EWwP7Sn/d7tw9ns3+V/rIQFOJlCezMZEzych++Ed0qEsA8ZqrkSWGQKevgI1I=|Chương 1290: Đại chiến Thụ Ma;MCmGaQsSd3fAHibpWZYjSLnTpk/Mtqu6uws2Gj7iXmiCNPv/JjA9aAxeJZzb56ZX9lLyz/bH8gZnpLEI9+R7/njscGaq/KGKrfJ09OnDu1DFja38nCRvxYl+bDNtMYf/PEk/yKrkNgtu5Y5kAVxIQh1fcTn2deNSPhyLV+h5Ieo=|Chương 1291: Quỷ dị thanh động;lcexCSGbdg+BOoKF8jchKPqOUNZjnHWmc8iaIwTmDi2c58XCbSNmNt0vnP4eY+nmuWVA+Vb8dqDe0u2amTRuA1i7jeveZmcOYGaqzm/gph0Bqeh5Y6xMLpqdrVEIRMhDg/zkLoAef3lF+yryny6aDwp08N7yqOwtx4Nng+/13U4=|Chương 1292: Hòa hảo như lúc ban đầu (thượng);PXz92XSmS8WxYXhTzcleXRysdPrwqJn5cLEj/YJlwewKmxys4AAih314M+HLwULDYNPNcaPeADQaKe0OawXyuh+L6HjSQ15PHgUITWdyS+YwXaxQT05mzNMc4ZsTh34vpSbJV4d5D1oDUoJmRWEwDUzC3Lmm9T30wFfkGprC/no=|Chương 1293: Hòa hảo như lúc ban đầu (hạ);/nUaJJd3/WBoDCmR7JWKOCDWObsgD91pmtzKqBqeYFeIriCCewANO7zDBc3CS+QyRzqqj8yLb4Cjjd3bQux9V1n4mNzo+9QOZFDXzIcCTebl8U8yMI9KS//cvcZX5LF5GRTcT2pGYAnMMe7SlZQS3A/75r3cldQDr/5iI3Wqyz0=|Chương 1294: Không có Linh lực thế giới;yWzHFQj6IOVAkzvr65vDkHZOrD45mJKOeDuLStVcofBumuE7KqDx2ODzq8tReYy8Rt4Y8xOfjsxPFKhJl04Gy/VpmUyEc7cHoWICqd8i4RzFAnDUIDh0JY/4kwnf6Cr5Vd4bx47Xul/rf330wEwAC29pwupegp3HHgSRd4BXoOY=|Chương 1295: Thánh Vũ thế giới;0ZKSr+wcLl7ONWMqlznC0gJv2RSf+RgKN9WDODX6figVKdp282miO/8FUxIaBW+U9eUTu0YPD9haCUVbFoWHCc9H9Sqk5L5q3rRfFXp8efFSktYMjmrGM5ePxEeUdEZkpoEN71/Hr9zSPxq0SdaLFYqWj9UOXH0cBEBx+wouuXE=|Chương 1296: Quỷ Nguyệt bộ lạc;NFkDdeet8yv7IbUVl7RVsJMzolr/kYmZXqzmYaX/GWTFxjX/e2h4KCxcCnpqPnMJUfXss5yhOBUmIPa3UMyLH9qJJydX3AuVl+1COqbZIdAdumOPhX3sUCwAo+DMhzAc8XCTGGQeI2rQd7qKxzvEU6s6V3rd/VR7KIH926nTH+A=|Chương 1297: Phiền phức đến;3wuF1FR1yjNIQfJoJzV+9ofkxmjTcRbmDKia5LqWQDSKGfad936j40CmWcTlFIuZRWldxwQcjSoqZRb7XgM0HfkrYnJCLU+b9hxFVUn2iMwaowl9odfBidH1Hf0+VFZJPl6ZkD8STnj3auTK11O8wn9JEXXQmfJg1mXFtvUFaaI=|Chương 1298: Quỷ Nguyệt thiếu chủ;Dju1dggey5nGryyun0AkxN8hOLPHcJbO/unkJA1rYSt4uKVMj9dYlfVsSnmmQrTNQIw6uX6vg9FraFs/gO59gGqzXUVZL5EQ3DrRhXIMfxreBVo8wv+iTnXrYmswKX1JT5Rnkkpci82H4XAm+XN1Y/lN/eSWpgO5hCoTqjHO92A=|Chương 1299: Như cá gặp nước;9fu64eeTdDukDvpJweUOWQ9BzKqtnD/q5SNTJGADa+lDa15CQKCf3eCKIwSnCH6IIZte794ZbaLx5+/pax7V8Cg5EV/j58MXz3BlgJOozj2S8LualWqC7XD9Y1BBbkvIvQrVu+ftVJj5ke/Ee0d+1P0rPFXjX1vSZBF3d6h5TMk=|Chương 1300: Quỷ Nguyệt thủ lĩnh;GWQSS7fSnVsxlpeDwNeSCksDiiDc4YFvb9QTjqOLzb1Huj72xh/GtBoA5oUWA/pUIM0jmm49NDtsrwTF2dp5fnTr+CmGCK3VX4BtRPorhobvrNN1K2DkUch5x1+CoUPv/xx+1sPOG26Cihaw+pZ8b7qXuji9GJond+Tp7BuszNU=|Chương 1301: Bá đạo vô biên;ppMpCmTjHMuLldA8zMBifXnPv12R8Q73InY16zzU1/OWwFwQqv/QV0RpciyUWtzgKYev8lt6R4YMvjqs0+fJD4il8WPJ7cO5izWIB//RLc5piHKrvXYA3GyrWI4aomOxpyxtLLLpbtp14pK2sT6siVYI3N6gOUv9uLCGz6PNQBI=|Chương 1302: Chưởng khống Quỷ Nguyệt;BtFcuPArqergq+4P1nsCdxUF9Ka0CXhLKvJXIBuE1+RjocYl7IKNPiH4S8KhrNtZLzhnVJjvVKmM8TptKMQ8/6+d3oQGG60EN/FBm8e/zEgpH7ztujYNiyCbI9ut9IyGSecrUdHye7EruM1nRpLen7M2XWN700XqeW2D99qpFnY=|Chương 1303: Tình báo tới tay;pAa5vVW0WLIHnmdiQ5VtC5LyW59ndJqbe1qvYPtFj7VrV+hDrs1R1CF7S9ELmc4DUo1eKPOeY5dIQsEJvlGYefTpE6Lm0aD0BcoSOrdFgMqktCUpfbPwPe5TK+fFBNSG2UHhkU8QwoWFNKXc7O3kZkuZn76dUxftWxOLOTuFWRo=|Chương 1304: Thánh Vũ Sơn;vwLGcyFbQR7720mBLhYJKkrpC2RBFv9D7/dBVcBsErAc3Y2h9Vo65Sp96FfS6wkvQ0E6h5m8FuWgSta6cVPFxXwo2xl9yOtYVg3v018jwhFJF7TZe5AiG9/p3p0pF915vCucTPjDt8P/DL5Iwc2k556Sdbhkr242qotmNbJNi7I=|Chương 1305: Vào núi phong ba;Lt/0SknzsvXSMKtOvcri8PRvsmpjwCCiqWf6aPeNvnVCrpouJbJc2W8TSaUf9+a7DQLCmMKEIpdgaK4I09tCqctvfNURkm6QBZmKbANzHmnaxVYwPP20/KKRZZbKO1FiPwe32GtNb5PFLhNYxhmpeqhBFHy6xoTZFlAh2FW6Oec=|Chương 1306: Giết ra một con đường;LiuJM0vX5s879I6ammv0fNrIJeLxulCgkzXdhaQegPk03ktdTM2+nq98p09DiIfWZCoVXUSI7OycS0uKP7jDWiDvhSkHbCcaSosZw7VGHzWmQewXHWmGhUmt5eqUPqeHCuQnu5yKHEtt2s/fs/Pj2CdpdYFjq4SWZ7fLqjYUzJM=|Chương 1307: Lại đồ;wagE2hIGCfPp98WvjTkonpHW+I1nH8nRewDlvOZNvrVc2CLowN+UAF1uqH7Vnuf0zBOp/nP2UnG9+pNhSB3kxZpjBO59Q5MpF6gPNGXiF9ralrSE5oCfa0ja4UyVWkAwEEEZ0YEw0fy032gDIKWOQDBePVI+qSASACZka8bJ7kg=|Chương 1308: Mau trốn;h7DswB/6mz+3Qjpgo30C2hgIXusFRYFvIOjQLCjzLtA27+wWcGgcrfl10uQCfDJmzQTyKMeDWQwXeyHqDBXk2mTA367OfRLX87Cu73j77bVfgGkZp3GzuVxZDXuVj20Lko5AV8klSsFpcf2d7gwgs2dL3GcMh9smtloyrlzVIXg=|Chương 1309: Bốn đại siêu cấp bộ lạc;5ZaAMoXIU71zTrBWHT2BwEysI0xG2wwSSmFnERI8K8+BvNailiDBoLcq7k2A4o7sxPurU/aSxJaoEOqoaPT877yUs64p5dLJ0N6+gvRS/+HmUxrgIzd0Uiw9kWIQ3Sa9dQDP8iIRQPD0ed1/wk2JO+ccr+72hWU68As4fStgTrg=|Chương 1310: Sát Chân Nhất;/l8AwVtDWeobYQHIK1zTyy+EWgHodmq0fYoQuF4rgwellgYzq90qqUbviborrngiywoZEDVJbdvNROgiBKEUputowVepYdqBBi/heFgr4ee7aXgf3NzgFM/4WDYVmBJFGV6+Yp5W6ai7ACFeZB7OirzDnvrXZQapLs0P75DEJHM=|Chương 1311: Sơ bộ giao thủ;HIhMCSoLj4oQPEb+slTB0IEcsv37osfdYQjyfcCQXzKYUuFpw3bdkRbDD1q/18ZVNe6t1rE+Qr0OB4PVgWA1LVo4yB1v6jSg9cetpA3ffaogVbD1ItcElk0RfPt4KyII3F+c8bjjJ72XhjnwQXU5BTpA9U+jJHUztJ1Y4j0NrJ0=|Chương 1312: Truyền thừa mở;LAbWBLdjqrEsdl693tYgzjW/bbinH/Wqzse4/TRTr+WKdZigC26BWodJbdW1OcGAavkcwyyvJp5/TRIfG20JVpZexgRDwknhC/wDCG0HI1MUruIREZO7uMr9GkfJrqNyYbQJJAaNDi/1dGScUADeUGZ6wGpKZHBLnjHHcDHWzuU=|Chương 1313: Thần Điện;bn+NWzsUX+8gxdTlFgpVdUa+dciASJW5NBFOkoYv0NM+3IfAZM3bw11MCBZm337DyBbP55vIkB+H3wg5+wrx3uuh/IiHaKE90jyDOa0g4vPNJ1jPN0d/8UPUpBU87HSade6ANWCiEd3RVYNJ7gMjxDSYFA4luf66pcxhu4Yt8rk=|Chương 1314: Lưu Ly Thanh Liên;YjeTQvxPG9wFySs2sBsfpqiIEsWz99H3RCyCf/7olEhdMmkcRQYzPDU6zlOY+Fgp80xd7mP5PkGA4tZJ0Cj7GRJ0xKe1GOVMILzxtW1u7/bf+1B0dHPi3uvIhjTpJPV/X2ndNTw4OSkiw3IIjDfgqv4Rt5rYLFYuVmE6yrbDkW8=|Chương 1315: Băng Khiếu tính kế;uGMlLR3bacJPQBrLQnar/1f8sNjKJn9dy9CN5fmClDyhjgnJ5QkpxephGaoAIGw8PmACOx8x2txvrrVVEH78ebOGzS37SLLH6bT83+VJbA3lu56qYdsDsrIpw5VrztQ/DI5oU3aF99Yvs9XDOGagaySacDjwLiU9ciMwa95XSM4=|Chương 1316: Chiến Băng Khiếu;TOmbjhDXYWXy/afUUe3b4FB0SIKzlNuXBf2mLNpICR+PJincDhbMTo5/Rvzi08k3f/qGZazZ0U5+P3ViEeXqO3ZoYByLPK//V1VI09Y8Sg/CkQUFI1skrRBhjnDAzQ1/orxbamYJMzt5VEbu0uM9kWhBq1kvDkLhUycQODbuwyw=|Chương 1317: Thanh Liên tới tay;Lzj++JIV5QlsTnTvGBtX68F//6NNZ6iPDH8lRGS2zUPR6hvgmFSgrL62Nj0NISrDsSMEtyqj3DP8MSmD/9CPdfWQlKHDv9HBS/tuBvWZNCps18roiVF22Q+CimItQgPeJEV7VK0jGJwC+H0/ozfPzKMqschv+4RIFVFZE/i/cSk=|Chương 1318: Khôi lỗ;sdZn9xGZh4VZdYtzMwo8GTFGSflJRknjH02p5KOVd7pfDi7R/N3fr2EoLRcPk2Lg42e0QXuSrw9qAsRv45stbyptLzD226QrKlvSIR1mAWFnIfJiEa7VK81/3UhV5BXOUj+sWxBXV1yOf5ZZ/xaJrZ/YmWVR0l0nTaNr1PWH3KU=|Chương 1319: Khảo nghiệm cùng khen thưởng;Cg1dV8t51QFE5hPkOpcrroOHkns0aiN87TLSmSFcncLuMCWcd02TAWoW7Xvr74NnN2hjJCmhYgr6J8zbkhC7ONjcHj57B6c2Rkq4xrmh9101/5l17XhtoEZbVCyPzs6+H5sDcoG48AK9xCTqZA/uGSBXc36T9VRvchJfx7UnuxQ=|Chương 1320: Thánh Vũ chi chủ;CKbC+afWQxKbrqDQKAV0ZsNr0o6I2kgAEtJ2mbNbxhpBojTbWRwfrHleGefm/cIwLldkZvb+Ik9lzydke44D0lOAtYtQWiRd8ac2dz1Oj6nkwl/ZvA1+ROE0T8q3yqfd6H3ZBnjJ4sbjhwVIJ90tXSfCNKF6JcyECTldTDdubwg=|Chương 1321: Khủng bố;v0N5ab/SxGd9uFLAT6QMUIYGfV+o8K/0Poof7B50tINvYKnpdzUDij1W311Mx33ZkFALOaF08bwVTbAnIzV+nd9W3vyOyXQ8JQr/qmh2AMPAvZsDpEekBFXX1cDnoZZj8hTJMXvegz437gKKCZchVGV5mx+B+ABi7cXW4RwDgE0=|Chương 1322: Cơ duyên cần nhờ đoạt;obq36DEK3a9NSngqU7P/sD0YklOP0lUH1JCMLYJFgA/Rl+4YBF6bHa2Bz1Px8P6gGDpvwLOf8s9XumVEgaFk2CjJJ9sbXZmR+0IPDrstxIpbDudy9TgX2G5kge/q6b4XA+P7OCSoFHWFeVWWWqqU0YEmzHQJAU0f1tsALbBr1kI=|Chương 1323: Thánh Vũ Tháp;cwqkv4CeeGZyUQfvh32K/E3vYGrj7eLr9HclsqdO01HcFEqwbNCbDjfqrbvj1nyjr4oYVI+X8PRGknvSKZ1FKubFWwB816uQk+RQepczRSkU22jfRTl8NjRRQpZSHOFLC2bxYM+HG3slht0lKBWHebFUEFKBH7YKGwfBhyAMedI=|Chương 1324: Luyện hóa tiến hành lúc;LmbzZpieSCbB6cxxXKPwEVIem7qGAQLCNWhwRo/QdGdwUkZeYF3mNkan7dvsOWEb3L1aM7lbKZq6n298qkBQI42H3H8/5nfm3qNn/vtkt6DNqGcyshZXzMl/xHwBpLQK5SEoalH4CXtKaUIW4vLZELhyScP+cqpjs6VlDk+lOWI=|Chương 1325: Thần Vũ Tam Thập Lục Thức;BI0yttZPI3N5pBh8nTbKaRoBUX4pAkAn6pTn5Lx9o8uvg4i478MUrDo7oDM9IqcM6IRXiDZLXbtAOE10xZSD+Xkb8cy4Wx6lfBpBjKF9/cfgr7hi83KzxVE9tAh/7vypPkabTfqNUIYb1aI+4Z9qFCPEvZhZZu5z7eLTpVE6ZuI=|Chương 1326: Rung động Thánh Vũ chi chủ;qVuOnSmreBsNz3ZFjdk7eBHigBrblMeqvhosA1sXlwYNoQbT8Tw61c4nNCGY8xdtuKeK0ennI8ngrkcDs/iCsFKWRWS+El3YSdlZ9ME6cuxK+f+DYc2mt+bmT+sa5BwgZCPBsXIJdhH8LsdjoTq3/rSDTnjWJ0I7MRAHi2iGge4=|Chương 1327: Thái Cổ vạn tộc;qtZLFQbI3P6cIePbrfzkMMlxRPA33hG0V6I4QbdLQ1GXRv495zVxE6osE+AWPzSPbELZJQ5hdRHKSQHf5FvaYVI8T2ZpNZT4rokzWVqbhnkI0OLlwmd6DEPOKGi41o9fmfxX51wkykCe5ESknqby70Hb+byhmMWZQEow57STXl8=|Chương 1328: Liên tiếp mưu tính;pTL/rM4ejwcKHxWjXM7sa5Rk6kkKnmdO3d1l3EPiZNQKEqlEsUlJR0MDCTflOUs66GPVS2xTAeM+t08NuumZTgTk/cU4185RRxLmK+EBU351wxKoDcblPz3nu8EmZRLfz9YF/p7aQNT6OdXd3bRHbfsf7GE7rTCDnEugMw9jfKg=|Chương 1329: Hai nữ nguy hiểm;D+hvbwt0Rhz1kaW489/w5fTEOVUVHmwHcdvdbog7ZPhkhhJaEVteMvWwLokWcpDjmBuWdXSnNGBn66JSRg4WbhxsiCIQluTWwVSwlLE7Rqe8TeZJcJtcghPPzz2HN0I+CWtQ4U1hdpefBpRSFmVrowApRb5zUpxL9NdrYAmxXA8=|Chương 1330: Phù Đồ hiện;sfcckrD4sn6VfO0ynWYk449eGLBtqaLvK08NOr11nE+oQZuMxP2CYvDExF7QbzIx7I5Ovr0TOPDuUPQLGfOvXPPzANHp7JVsylMu6utnKtGhojNZsdZGRV4qiTyBILIECWW51KW5QIEdF2qdx05AVH5FchojbFCvloCIc0n6WBs=|Chương 1331: Khác dựa vào nơi hiểm yếu chống lại;x/hz+5XRv/jo4ZrAsCLRwRussT/JWEiwvsQrLCk20yqhq45UPQ98XPAy2yG7lZfdT79eLjX+X1SyT0BQdwodIibruL02NpnX2fZlaQZEflqGE7t4yd4mKLI5uioudRFgEaVA3gv9PSjB9YYofTyr/pNMuzLTMWoljkNTf36Vi9Y=|Chương 1332: Ngược sát;jofaZYpJNdHqa8cdX/LFF/9RKMIyMcUlyZE5n83TohnR8Y/V/jsW++ckUlEeIt8WFe0XXI3BiM96l7xLMe8oQkVqdvPmaswD3zySgaExl1b9Vd4Vg/3iIXcLhydBgGyhDNEzzQLVuTReLNWfuWbwDIJAY9AZlqTAkGHihODCXwE=|Chương 1333: Mặt mũi tràn đầy rung động;N1HOLrkPerKpW4eKW3HlE62gkoRh9FSK/G3MLWPJ6ReiJOlbgq9Z8+U37wHI8og0i7AMidZ0AY+TWTLmjPiMiIUecnRpppyYdkucHo5KfO7kCg91cLw6MmpXv6aPPE/pkYZoHJ/UHA+OEKDV5HH9Vk1I9PNLeWwANWzYTAwSCMQ=|Chương 1334: Thủ lĩnh tề tụ;K9JFj5PQhWN1VxSZ8DkKCZjdI33Pd3+7EdoR6xUFxbOc8zAPLjNo8RgqJtE2uDzlqTlGV2x473kwsaCQFAqaHsKo9QBMFvxbM1K+k9ee4mjpYqvlhapU5rRKC0jsYVUd1pszQ5bUqvTSvs4tj5ynBlBp2eDFcl3qWZY5HW50Qis=|Chương 1335: Đều là rác rưởi;OOyUFpX0fd5ifZ5xc2LEHa3Q+xlfrG3EKH4SqBiYSlefR3VYCVUCGf7cb3Zd+N/qEJbyG8tt19fw/T5S+PJEPJoJY8zTZ5Cylt4zcv1OttvZilqqnky+pK8+SHctElCnoD7CDl+5nvUQfLId/VDikmcjy95bCeMDmmOh57axmtk=|Chương 1336: Nhất quyền miểu sát;uau3nI2QWinssRXiSynsujctb+To3sZhUxTYzbeBFtw6wgOXK9WPpCY/o4ufhFpC6RtAyUutV0vpQHs6FA/3pEWQJl8/2KtRVUTzWFMIptUCwPkzfsh+l/qnzdO47TfdpTzVuiLcg0AQYLH8Iff6XzrK6TcYc8KpQyOLjDtqdHs=|Chương 1337: Các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ;l9LP5vQ/aW1y51ynqmq6CDr5yAFOeKzCoXHlUkKoYFpiuSx3TGrnX++eJ7aQ0lim5kqSGxME1lfgHfwAHyzeg+ztMHZfurS3MmIUjuYvnXl+gUp3L7ypbO5UL1gfbBjnLu+yesaYgRaHh3BXWQRmNCuvuOH0zXK9dQLbBIGzQWI=|Chương 1338: Vạn Khư Thạch bí mật;NV2eOmeL/QSgBDSN845Gw7anjDPUgEEciwVuq3ZnQ3qn7i57GRjtWJHfbXAgtayyl3B1AgewXJWNgCpresQzRliraoDZrwnYwSufNi244jVy3x2SO55bwaazTQ9CTVU4ReIO9mq3n31AgTO6G+DuWtlIZ1EXMqn7EH5UxK3mXgM=|Chương 1339: Trở về (thượng);0KP8q0Dj4F4rrRvuP5+rpRUtazWIUrqCjx9+3iU2cQ8Y1EgGAfopbKHPWh+YFukf7E+tK7yPGVRnzAiLlyzWZqibkguBfxmep2iuxRI69pcjTBaRr5BM07IZW7i2klksg2NcfDfqdd4hlVLmtNrZs9FeidKbd3KAKS3DlF6EoHc=|Chương 1340: Trở về (hạ);2LAu17vUGABGIbdyzF5ZwoEYFPrvxUCcAk3Dvb2N9z+QXP6A3W+BFSNprmUFEjT1CWAxPkePLC4Uer+GkBv0BrcVfdJBe5pRd+5VCFygG+IefnyyFLbjy0Ibp5yRhnSrFohA4gNf9oishp8GNQYqj6ey2bskjSLL+d97bjry2Ds=|Chương 1341: Tông chủ bái phỏng;mqyK+dC9o18WW1fbXl1Ez4beQ6aTQhuKTG5Ao45MRiYe2yFXyeh8oOFO/CW7nrReR3+/CflDDLB8xZwvddZ9YnFy+0rO1QlXJW1P4XFxhxlaAFbjneQKgE0kmbe2jtjFujYMk5ecVUb4Q6dv+1nhRQA2FglN0VcLQPrxTWIWcnM=|Chương 1342: Tự rước nhục;pdIamnES2czWh+7bS+wqaMOzmVJXl3l+GEmpzYOg+nEnhOwfhonzPBciP+eh94tHkFqEzLgYvrvWHExsU6KCoY81IvVCgcAJe7lKhnaX6I7B4yKgtT/th+Hxb93PF9t92GIxohm32+Fxu/p6lviTvfENfDemp0A0j6tZGdC3wK8=|Chương 1343: Vạch mặt;1hcSSmBjQ4v1kYKQMMaQ9MUhcDhtltygtnyawMTX7n5LlzQyiPwD9FsXQ/4p0xP4xM4NX4WBflRH6rRRUzgQKb6Kk+ISJ6Lzkw2Izbky7y8ZuZCDb4hF732rg1wwOTmx5fLj3ZZNzIQIdoLIhRKZ9ZAx4u4XBmtRFW2eytv19wQ=|Chương 1344: Hội nghị bắt đầu;vWGzwDlW6Oyv+epT6voJc8u1p3TiRrgw3D2K4RYW1h1Jk7oltR9Y/wyHXO44iscPJly8lqUGqocUIEbyNq3mGPo7+5A0nvYT4uXaqhTTbmD4EZUMvKRJLkzaDDuImTxu1PSWPSLxrEpRei2pa2ET0wF+wAFBmo3SDi+xOS0o9YI=|Chương 1345: Bãi miễn (thượng);/bRFlc36U5gtMpoy2Tl49o1NzIPANKK6aLIXCcCLpj+VsU4UyJmxTng7z5PjhjKYqIuwP8Z5GJGkCJL3YcsF0kNJu4NIS63p9SIO99izaeSaZOALYs+2IYMWhbM8FPPcOKByqkVpUGN6AW6NQa17mkaTq3ZzHMWIuCskJo00bbU=|Chương 1346: Bãi miễn (hạ);wX89TKownpcWJmo3xBpt1osVwo3jypddPQTyzPUPSTYOwDSpZNA3usxneeYsbMViuXHrFtnEXmi4B3ne9M9utrLPPjsVhGubR5SGnhFM6X2peEdO4CDyJLdhK4vk8/eqpSZI+/tre50vjv9Y8cxs3gZDfmdg6P8tdmS5UaKlKOo=|Chương 1347: Trấn áp Lục Thiên Chính;PX19GlgggX/KH6OyqLeOqDODDQeeyxhRPDkOXwOnOlOovH/mnXxb+Al+9Q2kwWOmxX55N3GZcRm/S5BBOsdwU8f6GcLy0iy536qaKJ4vf3Rdq93IBF/u1dr4CsEhe5WGgOsppg46z5DSle0A6aYWxQU+7FIFPljc59PfiFtZGyo=|Chương 1348: Hắc Giao Lão Ma (thượng);0P0Z8Xden7FX42CJ4TD/edcD0aPkiJjINUxqlDq/FIOCL0FgK6NRiuMT2WgWAGA+45o2YyWik2L9pMeGzZKdeBsqcs5mzOue7cEmaEqQDNO5ODQ3fBYS/FSGCobasIuXeE7UELyppvSe+79swtmtnlp7IJULSnHpwmM0bKej3gQ=|Chương 1349: Hắc Giao Lão Ma (hạ);umjJzJIPR22bcIlqcVxLd9Irb2iQCTyZQ1K04Q8sAYnx73Wjl0G15FP/UvIEY7CARIZAbjX8xBpyucvX4Lgft+KvTlbANe08hE5zQYspIifrCUlW4PraZ41NEkHs+hSCHLhHY1yEVDmOz/x7lvNFw3tSlrmM05bnmMR8oRoZeLw=|Chương 1350: Trốn;jWac2/rl8qtJiFBwTrwGHTEZ1ZHbmKt99Zw7N8lZZps7CU+4AY7v9DUrD2eLFj66OHSVhexbNMHHwTf7cijyzcLHLwovrwAKQVcuGka6FJLCd5NZ4n6Ids+J4vi2I/YPdZYJQm/UXqbKBNqGmxsgROZ508cLRcRDqWtSLybVnU4=|Chương 1351: Đánh lén (thượng);xdjBqRBIDKf/R5cqS6Dbv69iwlQn9Ak7lmHAzQ2X02IThgikVLZ/YcJSywK6bWUA+XUv2XnligdfhN4CmOflJJVOe/QANKhsL72BsbMUmdkc1iwbX0e8pXk9ofDd6KprPHrOeCzxOvu6OHcq9CCv79of0zfMyURD2v9KetWBwnM=|Chương 1352: Đánh lén (hạ);OU6FISZBlnMYt/usTttKfIuXAQNesgH/zeI0rCBQy9fQVjRiQg8+fXRO79yBAw+WPd6ZcJd2D3UdM1y86pH2LCXs3+SX2gokZZZKmETIXhGdfWMwNEyDx64IYcQQPfSahOJPvniJhLN0sicS5lWF8NrQizcr8M5nAPaXHUvOWdI=|Chương 1353: Diệp Phù Đồ kế hoạch;5HM4pTSGi2CP2mdF3uNnc051ETRHRg2iuWGbCy+a6/U1krkpI80NKs4/hXrbuJldCFI3V6z4TSD8dFTxHg7nQk8L9LNjWIc4jvWnadm4LBdqlcJRV4xBWw7u/LO8wayUuVEiaX/Q+0Aw6ulFHaLOXse7B2rsaklysWH2t6lx6lA=|Chương 1354: Kịch chiến;Y6rYD76BgjnMophb+8ZJgev5nVKhQ5b4vdE8RVYIKnpxefmdZFtmnVKvIjtiY8OAiCN9tIBkIVj/aS1COKmbEGcjkfzAHqeC4CIC7QNlUq0ofS9DCQH2CWWrxPBPgcJJ6G7vyl1dn1xfd+ISbtU966nxBb49KPfp3/pmPn4sGao=|Chương 1355: Thần Vũ hung uy (thượng);/lt28KKV/HQck/0MltsRydFa8WPi9swcp/p4ef/ojDk4uehzYKMf77/Ip6UogglA+rD27/j2YsBWoG24U4d3yX5jAFKY2NrDGklObQnq3u2mMqHcwNFuGbR6TAob65HAiS4W7IDbbTyQTFes8TQVdHDWKV/89bpEefIEzy+Uagk=|Chương 1356: Thần Vũ hung uy (hạ);v6AwYsXNA1t05GJsuGhMnsw544t2V9ttv9mInva1LtCUgZ3NhNDQk2cd+M/9KY3F9MtXp1lawhteZtOJoILQHPZNcJ8xotRQJenJElxOoqXiZsPogm4A11Rf5cRAbEIGxS2gHb/TJEuqngUQsf8UkIFNQQsJ4weqeDjVtMJFYQ8=|Chương 1357: Bại Lão Ma (thượng);pS+DdMFf/Jw+FYoBwH/JYlTlGiUMSA72nuZWa6jBkKINKG97CEJgSimiPRWMDQOEjmXxsucXjqMgS4L9uyFhZdkwv9eZU4VDIZmbTd2JBteLrdcD1IqG/zSfWHLtKMHGTLf6nuKxbYRR2gAlzU1/9XCE/1iQSV+tvlJaN4KNZxg=|Chương 1358: Bại Lão Ma (hạ);YuWovOoTj5tcx6HQO5OMGyCuYfpyNuuK4+a15calgQbJlunbxM13PUtiVt1wEwHsjv8Yr9O9qy/k+C5jePP6BgPpeW1aCC0N8uiXpnRo2ehYTQAVvLqZygZXkuobHiRMiezIrw5GR4OwHxW5SWU+6KjvhYbWi7mctyeSJH7T8O0=|Chương 1359: Hàng phục Lão Ma;ImewygDdHzipzjHJ+3ozBm0HkgM+0n7zrGxnnRAXeLFWSCGnqLxz8q9rlpg9x+kdZ4phZ2B6FLmmW5CdiwoISpiWMBHp8cfeRfOgnBxcWCL8yXOsHiYqIgG03XjugdyzZ9O79XuwxIt8EnfHKEmTdh+v336+gGwXab3sL81m6Xg=|Chương 1360: Phản chiến (thượng);zorKS8DfVgjxy4+uIPr0eBAi1UII9PxYHZwhvY9Kn8Kb8XjxVWmNERrQ/jkkC5Cn/KsAxb3V7mqk+w7onwPWdUex+JKLrFyBX3+ZftHL3/G+pSFU7lVGHOaXEMAsPfC66px1B7Sot8y++C7Gz69wEsOpoHSN0KhC50Z/rGtUmWw=|Chương 1361: Phản chiến (hạ);7tkRHZ4GkXnFZEo67XwjHbk3P2mymyLvssaZA7UdPmAlQsrmwx78PMAN+tOLWK9qqJ8GN/nlaPgmUb0GcX8srxNAti8lldcFX/MXr5DUDD7IsDB0tdTYl6yWwicZVsTF8Fw3aro8sWwE06w3N8tVZlzdd9HkAPZu0yXdUtf3law=|Chương 1362: Cường thế trở về;eNP7FTGTe05Q3p8rFAwKy51nONhnKwWzFrsw745XVx/l93GAu4HixmYVtYGx44dvxKwJNDuEmdYGjTKZkzrnqsVvYVdNQ5kCvHsHRS0ZOndmXct/mckKsJWmHCO+NUkGfpkOKiS8R+13ajZXQ9WbkbpOj60UpFtckNT9RtT6vfU=|Chương 1363: Thanh tẩy;PpjQxR0OUZ7t/Kyp7e3cQfrKMyJD47y0QhvHe9trph4DCt6Eu4q5jXo6zOvFvY672iOK10ujRyQsUpY/ThRQKH2Yn/D6eWZ5eQjeIbDdEnD2zpxe1TlJ0b0ceFvI1gU1M4tBSOC25N3FG3Zo/6EgvYcBvBz5GM4rACFhrcjCq20=|Chương 1364: Thưởng phạt phân minh;aoIIqueElk3VqPGc+eoFwmHz4G8WDkwgeentw5Ckr3NAYFwxUTXwd8xqcc+wFwnNOAtV7wseTF37yYDE+2WIwl2D9PXj3Hhr0+BVq2y7Cgkh2LMI/qMnLQscp/dZ788sk4rqGjAJQwTpDdpY+fJ17sqbfW94YMcal3neDkECMrE=|Chương 1365: Chấp chưởng Thiên Tinh;kqN0mTzfVeygCxPDFfzewY7GN+F9gconUAF6Vg2wk4IBvO+bJYIOv6PBrTAmanQvCcNtyoW3Ek84yinUOcSNPJ7Q4YFll2i0RqAIInku4uNqH5kBfCkg1J7md4o3qsyfqz0WYmbniMt/wbru90c6cBEusMM210otS7jcK/AF2R0=|Chương 1366: Đột phá Hợp Thể;WA1FMC4w2uVxXzBPX2Fspqpe8yLTwxvvNlo4E0qBFL89cJiTcwhNQgcz9pQYS/c/FDOfLmx4heWUZjwG/SdPVX7tk4y+T26lcTHJHifZSVdq92jd1VSzSDeB4YX73nZtMDfqeHjSQFF5JO+4KRlk+iCZFljusaysHF64GnKv8jA=|Chương 1367: Tam Tông môn đồ;i9rt6dj215q9f7hXOeilU3Im0UaQRnKIFii0hvN/L1WnzFPOBBb8eTMud+ydqs3WJ68p+ji8puQ3yIPMWAD6jNfyIwPhhx4UI3D4YCgAVW8MfvzCY09yI8Ff55/3Mz2qF463Wqc7Z162AFWpp4Q2gZV03hWZFlvpblZWs9cZxJk=|Chương 1368: Gây chuyện;aFUN8GwrM4pOHzCAJENAVm2y+dBeuUvEh7jv9V2Lg1xEsMrUqhAcHfORi7d7+hxHbGTd07Uf8daINsCMGK3SJ1oAx13qHlX7Opk63O9cc34X2wJfTYuj3VPf2gO/VmJsroA55c5jfN9IxFKdaVLxlkgfti7gccfsgaZHYu3Y6+k=|Chương 1369: Xung đột bạo phát;bzhMQcwoO3t8QMj2Agavrpa52DC1jJFZJRy57hYZrzXa0mqtMoaC77kcpgZ38lG0CAlXlvxDq5Nr8KR0YoBjZTGKkg7VfF+3anzrzvCDZzj5LfczKzQk1bqyDl3z7W9CbytyRb8pd4/OfFRARWgh4dNuYjN6nBNeUUDVItABMSo=|Chương 1370: Đổi trắng thay đen;FA/IKemJlaEf74L3wbFxtmTKOBkyC+nG/70ovDzNc9GOYjgNm9iq4JZ9oV+VgEJLvfE5QUr6uT2UOv8X3dT1VNxbkUoPxjEq/OgQ9r6112ByY0Yao/MUYopxrvzG3B7pq9ft7veBRZmG5ORys/imWF0sfmraoavwP1bZtkQR89c=|Chương 1371: Phù Đồ xuất thủ;9LWxQLMzccJFHidyVOgmJA6TQSrSerJL0hOH38jl7JUsem6R/+TOPn5RKbHf7JMh3RsGTPAqpAMhUXGqZ/DVJVIfPm7qxYYFBtuYVAoF9uGBb0Xdkb60CW8zfE2nVc8pHGgVnigVdaLxIejufNdS+Ug7ndOf3HQHKnAYuoha+jI=|Chương 1372: Nhẹ nhõm nghiền ép;y5KyW7y0zKxIfENMUv1RU8Q7FvoDcj0JDzgys4BZhUt+CWjgSF7ZVswAuHcYNnwC/F/rpr+mR4W16/Z2UCt9gHAtDOG+fwtH28kPkOQNDVntTGSrQPZdYWFMEMRBjZT4nQ9G0AdixNyZ63bMgWusD2ityUC0OXFTLu5t4h/WszM=|Chương 1373: Giáo huấn ngu xuẩn;8fh+fy0NtmtwGSsLBLPyCjnI9nD39JPddSqkY6jsynJeYCM9mV4kWvnA3wkSYY0c/Q5h4F7L2WzE05f/FcZcBGrjsuJWv7veTWsORaEWNspu/gFUrOaus//wEXoAnEjusQ74+muoHTdwZAghrNFvlAGt6p5smqOyoH1doF9wCPc=|Chương 1374: Cay ánh mắt (thượng);fzitUHnjJr7E0y7+5Uu9ESkHH3bGy71wMWgQRTxfTTtSWAVBD5T4Yl6eUVT+fqLAssT9OdOah66VxxxHBw+V8mawElO8rxJOHzskcRHpgYMB08O3OD39VeTvUvOPdRCxv2222XkerEUKNKNRy0EbObtwW1aHpOlRagsB5eUjtgc=|Chương 1375: Cay ánh mắt (hạ);xFcx8XQCHz9HTQUO6Oj1tC+qVeg3I8yW+oEscWwwkUPTr0Z43Qs57Cc5vu+So8HM300a2IvDBP5lzmmbDgBW/kn1tHhTgPJ+28b9SwIpaiSjC6mdexbHjGATpmp6m0Y7B7SZXYs2Vbrz3v/5P7bFdQX8wWGZBh5esuag7HllNy0=|Chương 1376: Tam Tông người tới;HPxkuJX2N/vTE9b/vKhHGUu72admsku8PtQ12+xaowyaSafssZdzGi+XI5bcAUqRVS1Vz193I7d2+Ioy2pCmd15gpjkpqdZSVK0Bq2wuY/aAlhV+3xJ4cairYm/NZPbZq3YwRr1XbW4AnZ0H5f2YJ+9jl1DROCQm0izxLBqjc5Q=|Chương 1377: Đại điển bắt đầu;jZtQnCdLSGEKOwlNRIcabxO+G6X7V9HStqknxk8xEpEOGhmk/lr62yBD3GUJXVQOqjXcAFdB67DBvch5cUPq8e1/e/wNdtEKJJ2sVPgD1h9AbpLKoX2GO2ZR1D159x85wsC+jbAoDUh6ZMbB/kyCz7nK5dJ2K8NXSRRVLLoHJT0=|Chương 1378: Làm khó dễ (thượng);yURdbM/LOS63UGPJI/jzqHQA/ifGQl0LiZq3Cfdb7JpqjQOYdEdSO+J6Ps/j9jKNdIbwqV/7MVSv7khjbix0ihsOIr02IIUD23zKcYKGBgZeAlJ2l7f1pOmSrtiUwCyM4BYqYKBVpoTa61flBVleCem/2FBGrU4iLXNG0rfHhNQ=|Chương 1379: Làm khó dễ (hạ);sgdIDomi3FlLLkAr9eUc02cC6MgjQROk7GVI5kZ2e/174JtRzd9yzxZbwhqbfYSjnxaLE3h3tHTgRXIMxZcxGiCgknsO/zfhw542pLWf4J+lg4x5fhje6ncxP8w+39VEmvr61SC1P2gHXgg9zfsIbN0XNE4wKNALhHafdoNO1Pw=|Chương 1380: Bá đạo bắt chẹt;skWirdivt5xpjhqykCMA5tE2LJ8U5KK+iLv7O6XAbhMiy3fD5CrhYU5dgPE8pf6fQHWyqu+9+ESN1lEZarqEzuLJuaNoNb/gjssaOitxAcQ8MOIWx0bOdnSTHNu4L4SY780mKxwAJLIob5A/qn+pLOewFgGpPCNgEidy40rYlsw=|Chương 1381: Ước chiến;ybLOJlfunN2WQlNHDTLvHDk7tgZrnp2UHa8X3Yygp1n9eNH8d5ll8zam5gySHpQ2JVXdeFjKTVhjJq0lYzj+uKAzJ5CpWmRxoDEvXcxaXyntG/PJj43UJARKnyNbaoR5mrxh0ZPPU5FAWMwa2mJaRh8vU2Eo5giAQcKKJUm2Ka8=|Chương 1382: Nhất chưởng đãng diệt (thượng);vOmCYbWQF3PkcCvsrXi7R8aTQobRlN30jWy8F9czs77fiycIIpRfbOhmzuMWhzk4UcGtorOGAeFZA3Mi7ndaU+vqvmND2g30pQ0rXNoaZCXnVdjCtod356RCKy+TYaTVTZZBgx6V4FY+TOcEXIUXE0k6Q6srH0E1A2pD/B30GPw=|Chương 1383: Nhất chưởng đãng diệt (hạ);8p5d0VI5737fJx3VykX1b98aYL49UdcwYqhcPxqwwxc7X3wryoto5PnotR0ZRPltMJy9UK7fO0YcwbY6f8EeWFMlqNq84/LLpMDtpp9Yx95wCnVqoha4Buf1AH2w973yXDt3c9AbYcZIefwyIzmmQ4yUViH7UEI1gXBJy5e19Wg=|Chương 1384: Kịch chiến lên (thượng);eyJmsFG5/OyN0/lTjLwnmaoqPdrZbB78PqaneZL4PV8k/X24ka2IDiMZ4SdU2S6/jVqbmbf8+WI6F92z5dom+UQiROkFKA0Q3vg7heTFx/YKB5FafsYx/xTHvRs92fZKScHSL1coemXhK4ISpRz0yaypRbmsBSLx20FLSh0EF8w=|Chương 1385: Kịch chiến lên (hạ);pnb6o9lWRA6xazn3zw+IG7oUHfFtKH9sp0utNVLxBKwVngeBGNLzORNUM8yZA7ivxRm4Fi5qYKmYLk8GD9lQha+F/o6qEeRR6egBjqL1pFANPQhu0fjX1el5R0ia5BmlIY5cniZGtdYQ8ibFbTR6kHdlbKWABtrdO+w7VGIEeog=|Chương 1386: Lão Ma xuất thủ (thượng);Yar/TJavIs07dgy0ehV/1+Pfr8x8R72ajIBbRFBC/+3BY0DjacD+yfZvvMUhgMmAxGsZByRoUG86zDQ/VWsgn2DMkCtndNPe2xhzPBzpySJ+lIquD1bF6++TinSZDYweBLEkjGCVx/gIwOYlNhCNQfNg1SzDNzSYQ3K5xcDzQE0=|Chương 1387: Lão Ma xuất thủ (hạ);ahTJs2cZqktoqwE2ih0Y1DI/zo0MAZb8MBY2E+brFG/htrpcBQ3kf/trgfZz3kyZrmrisu9Bg5+REx/H6u+dQbnPnz6OJ/AzFzra2f6hmZini9HU735IQPTKStEpoiHl6BEv0KlNfAyMj2Hzx/zY2wxKgYC8fowMIO8GskwXsoY=|Chương 1388: Gọi tha cho;q73zGxPkJbNxtzAcwukXVNA2rPjnuCjS3yKJnoPsLHGNetoQ/YVeaB9ZA04TWN9MHM16Y1hNBVOUDg56YFFaO4FLPrrbxGejrKJOl5kjn3NlxR84w1Zt1l3jgOBcWUtDp3qst1EWnI1lhiKcBbfVS0m/Rw7q8HRDVTOTX7UFW4U=|Chương 1389: Trừng phạt (thượng);726RqB5UdkXK5f8GnRBGB1RvWkQ9BCIFpoxaVaLHTZYaQuUeRH7R/3H3KaMKY2VxD1RGi4VRlu7LwmmqrbjGJlfSfFBC/fBH9jglJhB5LO98sKeBhYkyXzqWTejB08X8c1htfYC4AHLmdBoIwxjd/gZI5nwKdSIfEmlQCiO+ZWE=|Chương 1390: Trừng phạt (hạ);hPIatfekbbYALlDJT2IV9FtuAfBT/7jGRia1hn0r7XN9OWXf5G7ArhygE5O0jFBqz1f839ePP9KOdB+FPb17GzYCBvNocCRaiTbI3lZZL892G7z6tGjVjGJmiepnd+hYDAaMnqno5EKu8J4Dint6hke6g34nzizzKs3gkzDDK/o=|Chương 1391: Đại điển kết thúc (thượng);bCSEl71/+R6QjoMHjWNSS2s7NV+Ofzf0kTWkWALqt9swQOyyzQJE0x6m5JZriLx8t14BaLZA2PaevJdxlI28FtRoW69jyP+jlza7kEVrAid2u5ClDVySIyjT9OJ/cz5Wllcy9NUG3Lwhx53A1hyLUPzVZXkLFMdaKdTctpqEW/w=|Chương 1392: Đại điển kết thúc (hạ);PXQaae2JoC+bw84een5pBi4GRbsweI0VAxTvdM6tvdk0hvnNwxFWqCOXWf6yguYrXKbjy0vSWN/hK12NrhqfEqIFejdHV4kHiPHHCxP3xFqVibcie54Y4JoTXfPaK1NOhlwZFynU+6X53RqmDKWLwQfDTcO7bfSYUP+/EetgAWY=|Chương 1393: Cực Băng Cốc (thượng);Hvv0ZaglGVrZBo8IfeH9fbbAd6s9AkkvoX1Ghl4eJG/vbjnAZTbyZ1DgTymjTeKrObmNck7BLgMQBclQ1qlZ4KXBmj8XFbE5fd93W6bCH5ROpgua5VUDM3n6dZ6yIvwQ5A7nmDuAFlcBdyV2TStkqz+pFu98Lo6XopnMolYJnvI=|Chương 1394: Cực Băng Cốc (hạ);/58FDOVlDwco+fmn35130ZJRGvQY0KNmZi1N6/pkBJhvvgFAR7YSILr3GEdJhpB2cx40G9hjbYcjbnndBq4LyoeOGReL2HDIb5OEuNaw40Fz44TlWHRrHhOeEUCVsV3+vTIkFeIembq0JTrSi98KLV7Rs8SlPQNkhHM0RovL1Y0=|Chương 1395: Dị động;LC/jpCJ0MbLE3yMVBGJ2PnO2s4B2IpyJp7rEXbg805S/MJbPi4uINZtUVzN/vznFZW5/Wyu5eBPnQjneYb66pr3VOPuTl6qJ1AFDKlVDqyFflWlT7wjK3Kh6uelQtmNhxWyECmGQOxsBGpUoUsfjinmWP5qOlZYAmbtoZSGfP/Y=|Chương 1396: Tam đại tông chủ;6Wq1LTRNWrKWi+6kuxVRUEsU5io2vhv1gpC0BUHB8uWqGXJtimTwudQtKutgtr+2NWZeM/ojthyyWAXtQ0z+ci610Ae7oPnsXhPZr3qhP5k6O27cXTTOIWNQwsLj1mrzLGr82QTEUXbd9836Vv6Cdc4DMje+A6AOKamZdOK+Kr8=|Chương 1397: Cực Băng Thần Tông;TeoPM2xb9T+timcf7dJUfz5G2TtO1U5f8vMvOc0zdEpJeBKg1B7UvR0aas43jyRAsqinW7LbVAwDVXS9vrs3Qy/br6IVCroTsF0NXwj0VG6Uxp9cuJcMHw01Xld651KGcbUcWSZ4TaI7+3fzpqhIPTgMTVoNEe1SE+S1SSBj15A=|Chương 1398: Diệt Thần Băng Vụ;NKeTEQd/Pu/aO2E2VPUU7WhF9cyehK+1m4D0dUyRBnebhxNxgFYiUXp/WKfteoGprC1QhYXWKvWnKbhwfBH+3jMV3/Gt7tmEPgcVEDZEKrRq7qWz7qs6pDOCgs1s2TmrJgflLV2uGWKOQaAfyFZmFiF9XKeXFYQPd0YhzT6F6SY=|Chương 1399: Phiền phức đến;rkgUIrZK4vDVuxje0hQyA1bZhDt2yHtMsW2Lviks7qUmJSaAjCnH72SfTf1PnZuShzMt7X8IqtbfhFDX+4SaKIL9ghl4whbyztZJIsttBlWGsU2JtxPBzfAhwVhjtLtTNoMyE8/etUvEoEp9/9iPxbJG3M0MzrhRg8Dr4xsnFHQ=|Chương 1400: Nhìn thấu mưu kế;SLAPversiQh6BGUqCw7xkMXHFU47lqveqvXjtWuzTxO494LR7plSCeUzlFjnudvLvTPj6EwUjz6J38nUx2jP/LyJYBD+3CUQcHN26JkEdBi1ENDG3w5iz1h3bVw2PIf5PM8QxdCEDLKmyJ7qthw7V33gkDx5h+d7C2rs9JGhQ6I=|Chương 1401: Ba cái thiểu năng trí tuệ;j11MLeT5Y9sesbRZt69ZU6RHau3m3SgV0Btajd1pEY8NBbYSAReHVZhSlAQ/u8KujJ5Co1ak84XC1E6UryPP7Tr11Z4Qzq/ymZDnXk4o29c1LEdTkZkJ5FbYqZx7NFapCMKF9/mJCG84+QP/mx9OU/nxZMctalVZF0ZBHQapsG0=|Chương 1402: Đánh mặt xin lỗi (thượng);2/fbLGrzYG26JDSgScNAjvj9uUKV6YeJxrG+h+GWKgyeJyDQ5koBVGECCiajP7yWbNA4Ka+ByZ8TYuLwAxsi4DJSroE17zN7h9WpmjolLnAvfdd4JOdCWt4gqYAf53UP5hJuc0H1EeQWWvzqq/eWQhiSdbjO9U9QnxRUepH710Y=|Chương 1403: Đánh mặt xin lỗi (hạ);s13uYeuZLbz6HVihxBqgy/moEXaAbGyndbt97+BWQfHNMBjEDOa/okP0iU2Pqhn+SfOuhPCgw3sOqVhD961aVAIhEMggqz9pHgZ+czB/kRjeurZzT6A1QZEhM29mx1f7yq+J1ndDj685Hm/E4OgM9Waap6UYOgcIzjnf33a2VL0=|Chương 1404: Chánh thức mục đích;r4ZKX2npPOlhkHnkmEw85Blk/GXZ8NelIdWSUxK99bRp5y0A1cDXSB6kAZ9990CsaiP68fX2lAq5CD41lQynL2rfEmGaCj8OwCuglMY9kmNJL7wT8weJNQ7Z0poP28npyKDvRaNaJhBUhbLwO3vvOZy3ieSYyFh1XHGCmTZnIDo=|Chương 1405: Mưu tính (thượng);xsIXhhI9LgDHL2Y4T3cDNDW5uJsTciEXz29np13Er0olLAqYWGxLnXrw692q9iWz1FokJLzdVNS3QKZ8B81tJ3msEZKZm/8Ej/1HhX8LPfHaBnvVIkEnZQiilsdzoz8ULWLZlwXs76Inf0ROi9C9E+6Nkt5M3eF0cSlPxwHy0Po=|Chương 1406: Mưu tính (hạ);8MtsTBm9y05PTcTu7HSmQYeWxg0E/YgRp7Y1xQ7YmSZoOuuaNCGSShz5HnzwS7hepC2f8O1/AocI1ZZspSUnDYs09yrE5qJzdlAx1DFQEX1tLAXqh5aYwxWEAjBS3KVVlQCa6cZiPAYaZyV1eqbpaJtRidhsh7TbSc9+LEDdS9w=|Chương 1407: Cực Băng Điện mở ra;8LCLu/xdHUtgyQ7k+FjizXu9rVB0WCW4iNFQ3cQW25Pi5IerHUYDegptTmOY5V/uE/ZUsKfbadenf0MoHfS0VdrKO6hQo/3HRTm1Sa3ef7muFYJ6bmDpeYIwrrzs5pDewmchWRKSnDKxK+YfdUT1jth5JgFnHzfWNxJ3uGs5Pb0=|Chương 1408: Chín tầng đỉnh băng (thượng);DyR27IJ9SZqJN0XGq3Be9EuY/s00Q6WeTKY+7Wzu+EhE72ASYGZfKYT9E4CUwBeNEFEGZhc5ZGYlofiunf4KvSGoJmDOwB9S5CfHJsd1nKd12qBVo+eRZO5yBpNyfeYnMGNqra67fRR+fB+yWYYN4eSyyNCMYptAXb8FwW2SmYc=|Chương 1409: Chín tầng đỉnh băng (hạ);EdCNUAqJWzgvAESiIPVKuJDeuqpNaKYSR/37inW9reMy6JszW1QMw72FyaU7RhDYs0NIcLdo5PIXBsQb1v/cNpP2B3ZW1h13sOC31NAeLgckHECOUdNaivqNfUOfrTyX1TnIUFvfxux8b7uUZ7aTOw7tQ3D24OsTDTBYtgJ741c=|Chương 1410: Quỷ dị ánh sáng màu lam;dwKE4bv/cFU+OjepqDKn27uw4ie8jcL0jTJhYeI1CZ4OS+pyBzcpb4XpSX0mSVeK4Si3FjRTT8QYIYs/2XCfJU3mzP+c/kdGXppG5UU7YcNkMcqYMLFeqrL5lDxMwTmgzHeKBffc+POeZBQjR1otL7pEzuGr+OutF5YpQ6crvAQ=|Chương 1411: Liên phá tám núi (thượng);UxlpztteMUOmbL8OIVegKGl+RJE/vW5SmmLDOIaZBTZHxq+DmPdFEjhpz4zUDAi3QzAZ7dxxyZsyBPt1MblKoKHWR6VuJfn3PpKDdr4QyfTLMoAf+WW1fd3sed8tisQGWwnTJ9wUAyNtkqkRy2xblcVUkpS2+T60KWI9uMqM7Ig=|Chương 1412: Liên phá tám núi (hạ);how8b6nWNg0d3qsxm3KEtLRrEIULzIRLkUlPjlOdW+CneWBeEOyN0oQTytftf0JqCjtu9Xc/EH9Qn7UVrg4DNEfturjjOEf9/tRGDFDWBK9YYXvykmZHRSuhDl8U0uB1CcAJUgfkn2yjkcTk4PDqfp9FvJrhviEeW1GbOhefVhI=|Chương 1413: Trảm Băng Tằm (thượng);MynsO6KS6herpgcZO86hWKoysqtOmlQrURQd2lbjDOxU89vVyfPi0iupiRpjjS9Ec+ajy4usbxEB9pLA4gI+O48GS07jDdVJrYioq+AxXUcIbp3eMh5FP6PU9l8BBcWM8wNPyeiqBIEIfHuD+wtlSUdX1hZGMRfR9Tqhj/I54JY=|Chương 1414: Trảm Băng Tằm (hạ);f6N2rnFNpuCJjE1eiMaRMgqcNiZSwAYPdfRubCkYZXrshWWzpDlScSOX9cnLLx5je1CDy7uHsHWSt0GHXa3E0fP5ejGgtQcKzsQ4EbwmE6OeZfbu99/bVc8xdsk/x77c2sPHwDzN/2IystGcwL2ADxOAhE5IGTydQ5cM+23M640=|Chương 1415: Linh thể tiến hóa (thượng);/7yCnQVGN7i3CxLBXG0WvA5mbxYaJf7RTfoctWVMDEulP7hYC9AzOzxzqnVHAdEAC/E+QmxgjsF+Z3Qz20n8QTu+zJF4xNruMMCHTeOiHXzzPJJRWgz5qCT6yI1uqytQaAoKOWLn88vMfg70sLHZiPFUkg/2FqEQ1HNbKgxS3NI=|Chương 1416: Linh thể tiến hóa (hạ);S4GqFXm9bhsfCvbGVRHRuUrbq0w0LHt5V27Y4KwtSpaM5hzc/3v24Ybh81a0Fe1yQn12xd/rOhMZPJnShXDzBHfnRGZqk/UhxrhMIx3dxL/R/MIzLuBpOecbby00uRFsSMya/536Ui+dPBPAuO48KO6Lnf3p+8MK0nT5B3dIzj0=|Chương 1417: Tiêu Yên Nguyệt;D52dihYxtUwDBvd5hWVQl0C3Mz2KDf+l7op4LrkmBb1lSPMS18BfEVnE5sLngzNdEzmIzzY+OP1drz7WBGm1ss1nmQoNxF3Km8/06XHesNkybxDkfIWKbZ1NPijy59Qns0W3bDD3U4jKEIo1VbzITdv4mPp3d3sf3fjk6MR06Ns=|Chương 1418: Yêu cầu cùng ly biệt;GCBgHV4Mb+ZrZq0lOK4sJHbGMQM0HL4C/LqaBI/aT3hzo7pwoNOamhw7r1+FuyeB/j1UA5aXVxYUqfZ0PjKpRBi+RZl2TBrJ0pRoAp84etE8DW892zfsFrJSQyOnSPFtX1ix4i4ngr56HYDy1CPzgPEB2e2WI1wX60JoOIS4RKo=|Chương 1419: Chúng nữ rời đi;xTbnFyZcvS8BO7eaRchliIEtkhw2wmNnnG699pLT0gQrYTfDim6TuhiobOpq7jZe+/FN4DCxrXbLM0+434OIoSrHEZYwKNYg+UKso4zghUryS36G+hrSwi3i7q2jHcM2t51yEfKk0nLSG9bEAgl444smjqxvztVuey9ZCZuxRmE=|Chương 1420: Băng chi bản nguyên;RGSQZg163ev1cnHcgozJ4ghTts/JpA0cowDPHm9Dwewqtek2wZhhNkWrvLt+Uy8KQ+C8cUTlVRyR5GnVXEL7qbmoc8vuCh4LtamOZcgM5u0UILdGw7+U++OOOZUuMxSBpkAlxZPoKFnbcekvae2IFT2wx/LJpd+K8DoLMtnccZs=|Chương 1421: Nhẹ nhõm bại địch;K5dCHZlZlozhzjgcQErKMhTUFLIxzcANOEXma61zkc4jjFuSq+KWq3HRVLM0ehcIRBOAlszFTGs7jkrGhPQXMXbB1N8kLuQ2sT2Jo2IgftaiNOhHAWxhHYv7VRfyXw3/T7jVwVaxZlBUclyAS8oEq4HKHPoz3TVYatRRWNGyxng=|Chương 1422: Bạo Huyết Ma Linh Đan;qhUmYb6NowElzNwgk+xiT8KQcQ4o12XVzWSM8zF7tl9wg1jYd8y60hKo4HZI/gr88/16VBoAGVukm5+IVznFIEJd2T/+z22woeVGRL4bfekKYvrnoG3YF8mEUqVX2jNhtX2w441q4jY7/QBm9EOB7vCyr+td3tZiYx2cdUek8hM=|Chương 1423: Chém giết sạch sành sanh (thượng);vuTWn2qd3hJN0Yb+RF+JY7EUlHbpZJrFE6qM7s24a/noEBybI4KbdLFVOR541BaGnaGjZkj3S7q05FSZjf4CttTXlJQDUYv7jDbn4LX3TOB6kvb2Az9VfshgJ+KQSpdQGCNMaSwbfqDr8XJD9+ThlZW8EZ77KpdN3U+DmM2Gc/E=|Chương 1424: Chém giết sạch sành sanh (hạ);q/kyuI7Ajh3tOVKfCBBox8o01qpY7k2HhnFU8KmxvT/hGZ1c/2Si3g+CR9YfP264a+1HaehTuYWyuENNC7mgTF4W87BElKAKl2wCZvX4tWdfybOs0JGtDyq3vEZnNNprGhsMonZdtdCsGVrpsFUnMKlaSHD1TD4pxfY2ZDSBtOE=|Chương 1425: Kết cục công bố;5a5k28WyDsUFFjoPBefBccoD9iz3ciVDHFtr7egb9XEor3PtnAyoL9LPs5+I9q3r6s/e5R2v04395+HOu9MP4bawhnfqeMwcIvqpDxuq7vRlEFjzcCm9KHPSKSbftWY5OIU/1VLv0A8eR7k1gtcCRs4EZJgeAaYPdtA9E7TQB1Q=|Chương 1426: Hủy nặc;kkOjcKM0LXu/yBaDhyU5JMJjJVQV2DjjZnh3Jvhik/sjvDWv8wRaHSto0+EMvzTFPNakN/dK4Vz/L0O0EnZqRkuOU3ikAQwkJMPFpucyhYJ2iqek/wQOA9H6Pa1Vf0dkIN2t1XzYOmIZmg+gJPkD0U+TQuxuzE4sfNeUsyTWLdM=|Chương 1427: Quan trọng một ván;Z9BSeEL9YDFgRNpGE/I3/JiLFuobl9OO9i3okTfYUnd3eCtWqxNd3MH21OqUp0NQ9j+PfSk+Xh23zxKt+gS0q7mJdTcvAj5/yFX+htA1FgFAnpbKEXMzDxDRuHI1bQDfuB6fXyZiQd7HBnYqLfMwiMfOHVNkwCjpEXGe2S974FQ=|Chương 1428: Đối chiến Băng Huyền;SlCIqSjomM7o2Rwo1M7IMhDRTjesjwQCGXNvXrMdtT/ddDf2WIlMjNYVVrF6OA7LcgJsrTfzm0CRxiupBy+xxnMZ8lpAAe09VFk44KoRZWw7VIsYEmCRkVIUYEhA8gMdp2itQf6iKaIFri8TsTvfDnAI/DgaOJE+YNHMZ7UOUzM=|Chương 1429: Băng Hỏa Linh Lô;B20+CHk39SCI8M/hSB25XlTUFd9z4whcp+1gmUyTrdWJUS9kV7Ixd4gQYEi2Gz2jB1L2oDdEnE/M1KV3WFN7b5LMdQNc3veEA2kBStBr4MMWksMco1wHT2Kdag9pm/H6R5JOwpb6AH8hJOSWtx7aOUMRmqdg54GD8NB0Fuyfiv4=|Chương 1430: Nhất quyền chấn toàn trường (thượng);vJD5v5tg9GbijhDKn0r0Q/bkFyUyaZwk0X/hL6mFR1ipuIolxGHbZyV0goNM05tEU363lbsKWuBNJ272ELMxmrXAjPoXhHg+shsQSLpUKMucEIdorz+xvLJ/Zay7Fj5mhufM7hzc+6WrzyDb5nAs4sGJ0guBVM4Nb9dh0wjZT+g=|Chương 1431: Nhất quyền chấn toàn trường (hạ);03KkUND802GIyxcstBMKoCPnmPVRAJbeZbGEktNc4c3dR5MMrCk8Q3UL7RCXjSiSRH9JsSze7b6KCzrVgabmNRCFbAgOIuZKy5siug4166AzvZ/LIKBinQcG12Na+I7iFX/j37akekL51Fu2bovFYAEia2vHYIIBIVmExYcmAyA=|Chương 1432: Ngưng chiến;Tb8v05O31fws6PMYwJRNaKjfYHxcKXmAphmxGQIefoiQ3p1QN6R3dhJVf4dL5+wDQvm7dqpyMjaa+vNTQj4e6460poD1b1vuWYFISbZYHlsZFn89fTZG/jfAlGraguifJv8qE2VzgiBYCVOhz/N6eN3h/+iYYIuCAGcxajmMfKA=|Chương 1433: Bồi thường;GApVZRvtH5IPwC2l8sW09dzxG76h1VzHYMqYG9+txV0N+KBeOKvFc34LA0PoaMrpPdHCmRoD+MFTVPl+tp1z4CVKSFmFGhTHJQEUf6zG46A87r3M7mxyZX3en4WJgpGyyzwnNcKvzK0wtUZk2gruEsXYV/lI0X8PzcNGc2MKBqA=|Chương 1434: Chung cực bí mật (thượng);XB7/bDEZSrsp1weCjFgqNeJxjEcG2W1Nwy6oPSLxXKW69XpolIRU1UXkEHZ3AoheqOX2UkRGrpV52nnkBw8udHvICaasKuwulfM0XYDzQzeq1XPvmN9ddAlAfYoaLniT5NTcPzd/Vs2Xo6jy/IwDzv84XILl9rezL2aQgnaq+5w=|Chương 1435: Chung cực bí mật (hạ);3Lx3ShTVX/upyE5VJV1a10XUTbxMMqkVYNzQJvBjE1VgUJvmINcRNpy2rKl8bZPIjM3GGXzijTLmVUTT315i2P+5L8bOldSAfydDdKT4m23g3zNAFEn16BxpwAkKDOjS4UMwW8t+/Y7Uj97OZQ5Jvz8EVUncCPaNkLLB2VD4auk=|Chương 1436: Mục tiêu Địa Cầu;RsBqG3uuVBDaZRMSnfCXsbWY66CNaAf2agvBhL8GIHF19drf9h8dVwrewuY6m0m8EQlrtJnjUfTJhrsc5DXr14xOBKYc8CQ/lzOj2EQGBlAton8yANJPDP7XiNmCguptJj4csyNBauc9rDjQ9zhwBa69glfWqTxeaZMNCAIKKLg=|Chương 1437: Tiên nhân coi trọng;CCTP1pIG2aG1el0GJHX69I+Dsk81a4pz2YekTnIebxo1hMtULx69i1B7xvZvXmt1f2reu+5M5X279n/OeuEND54HrA6vOW9sey21c21OlmIArMrOqR/y1rnzeXK0ICTHf6qOw9H0x7YXFp6Sw/RetKlE+GsNGnQTMB2AZ/35d6s=|Chương 1438: Ngợi khen;IZxQKGu3b2emsGjElPOKsUIPo3gqRkIBtkxqHGPvtHQ8lYuGs6VN9pVI/JPtRxHGnWfan6FnwdLsmvnjipTGmsa25oNLWhV6m4LCOKvDyDNm/D/PQnMiRw8Wt+6+y0tBf/BitXjXyJEZUw8iyPLtvlBIRR5nfJx5R5/WqTrvgRo=|Chương 1439: Nhiệm vụ mới;RskGYrhA6RcGy+SzIcPsxtSfn+fY8yLSj0Zq0WgjJWH3rLUdJdaX43///Dg/lI2WGQXWix/MNsw8W3HFmTxLXgkCBNaFzCKb6m2fIFiIOoxr5qRK8wpjEkm8aKT4P0KHcqlCdrzLr7vFrDnh1DReHbDCsPljAz88HYMO4SCIicw=|Chương 1440: Cáo tri chân tướng;Yo6JHY/dWImpiRnSArcdfGrpKdmxLjUeNq7rnLMuOEY51OUpJDtNhDjYI9h1t0qJnom4SPbdB2oJ0YugRJpIqTyCNp226mnPZEFyNsAE3tuoBr1NwCE76i/uNntXQrzeGV5EYj7W32wOhZQy6+Pg+BnFroPOIVRgHxdEkGiKujo=|Chương 1441: Biện pháp giải quyết;1AFU1iGvDoCD0QtDavzO990cMtgd0BMgsPXuugGOs1UOyAxZjBfHPVx1NWIqH1Xyxn9mfzfMbv1fw1HMBaChhwPL84bTMHrBu5HBbX6kTmOh9jWaxZq2r9QqtMFgfBXfg6E29QewbezJXf32IZ4gYkpJTPcrLrJHKjCz5NhC4zc=|Chương 1442: Trở về Địa Cầu;6XYgOd0EKfVOub30Rlq49Im63T+98rvQ+KFk8km4s3iGmFtqgq5l9GwLyiLqsmdVx5Rv/3wAZ50tYD71oSWfL8yYQck2x7MZ15s6AxBZPeGxmG1pf1QpFficXEQsgHOzD6/1YMw6nPHzovn8IHiVcPzRDVF5/Y1jXEMOzIeLE1E=|Chương 1443: Trầm Thần khốn cảnh;YmzyBYzFrrrBsXO70yUZQ0e91UeXmQWQKlBNQqu5a37jJnQa7p8cw7CVpkmxTgEEVWT4TvPLKti1/79nTthrdcqyMST3U6YjjhkSdGcjw44C149+nZLulu1muyEtVwAJ6+nqJC25dfG+v3pG8mn/uN5TnSe+jehjF0sqeoQrvMU=|Chương 1444: Gặp lại thúc gia;2PkCyDChZb1qCtZbMo6VUNXUqKGxC17xIx3fo6ziwfzhq2nkwBSe/ccFEBvrzBjXtx9UaT65nTcYDKeBNaM18F2GPabf1QhoT7T8VJUkj+HPQ4TMPHuoyQJz7dxrbDLfdyawEy6B529EJRUyr8YpApK8zD4hdlFluZBNAwrSV/4=|Chương 1445: Thần thoại muốn về;c2wiMGcr3PHOAXHMg22f92OhXjrM94eh9yrm/0j6mkAbN68GCeq14ew5pyYw09dHbENn9wkMj2oVNrfCJqdBqbKjyLU3IgALvb66fmS6El9kI8UszhGv0qJH3ca+WUmhBC1QxkTiRGKd3mMW0MKfr/T7OSUDj/xw9THAMJvNDfY=|Chương 1446: Trở lại trước đó;UE6mwjt1PPpw7nruGD7XnTsqyauYxP7+I6OurT9f48WtiWEJUepGkFyN6YGI/sMQkZ7kdONmX/COAm6XqP/Sv43HEvEn1RfuvnE+BnmMGeu6FPdbvoIdtQ91WmHONE01J76kzF2zF15+A1CMagEeZpxWwBTy0YDozp2Wy12KBB0=|Chương 1447: Khởi động trận pháp;ezLPMc52EwkTh8GQW3uFIin6jaH/+9B0WLF87p40lkzbPTHngMFDO4roT0OqYp4oyJIL8tXxsQFU4TYR/5ft5YfpwnhpOyzkAGbDx4Mr3wDgValljjFQbmLw5X/cSDZqf0ipm9A29uJYN/LIAlbCxVBKkB90qVoXrHJxm/K6zMc=|Chương 1448: Ác địch đột kích;Fph38PFVWEopsr7jL26z2ydSgW1gGRTvSUCKn/HEnvB8Q9RvvTPfGzJj/AIPpeSqb/2QR+7hGqPoPcq6gekRh5CPTU0zwpAmiNcYGAeJhVrhkJ2Y5tv/uK7KbpbkmNp7pmyKWspMVBd5vKr4ReZuXNpb3xJ6gZ12cIocP6nHG6I=|Chương 1449: Thần thoại trở về;np0XHmM/qTyrOQ9wDprI5RFo6Aq78PV2TAkVU/PBZMd4DzjW+9ZRSHnzxy2pBCeqa6iBkzefqZXnHOQB3ZvciHVbN8GsXaU3EVKcx7N8t9bhgqvs9JFeDV6twteWf/Qk7rRzSv+7DA3Get8a3KqDh8OaXT2QQZ8jfmglXNfv4So=|Chương 1450: Thần thoại hung uy (thượng);iREkSRagivSttgslUKOpzOl09vA73pe5booHvmehy0d7Qzgc4cD4WyiVOBJkQ5XaGebOKExjt9dVUo2mQC7adMXr2r+As3p7CIhqvD6NXg2Yc0c0oTAC8ygTkzrlrNb6UR46nHjdgYq/1pbO6x5HVle77oafPn41LKSD5XIaY0M=|Chương 1451: Thần thoại hung uy (hạ);axcfJ6DeqfFWhPQyW2W0Xp2zy5ZvcA9rmxHBY0tBHP6MqQs12XEcsHgqz5pAiWWsCX8LN/rUltimuIDSIchvCLDa2V0pV/xR50nP3ejqF94nlpJ1zW9a8qfgy54RvmOgHpubh9GqG7qyOX2nerA5jiVpqd5gdpPvWtamqZJF72Q=|Chương 1452: Địa Cầu biến hóa (thượng);aGfaOyScfjwthiCJvaz2OfsoWY6g2ArNYEMNqlRNvKBXs19aSQ7MzKSf/4sU3MR9oX7L/RF9CEiKaMITQ7rkLnOlqWilpHPm7HJIRuaKBq71IFZH4mj4DcJPvQUKyCIEM59qmgcM6ZvhZ3TAyw7sWTWGCSs7Z7CuIxEVrZtaKCE=|Chương 1453: Địa Cầu biến hóa (hạ);yVeHhBZcMFwo+jaPYPyHoiUr0saotEYzLFA8SKYu/dJM6ti1PvWJCfMHNISWXBZajxq2ekXbRoaytpNS3YWfUG4a73+7SJC8ZM684X2tWORyOJqFnnBMEPkIZwT09M1EITfr6k4x5AGhsze1SgCDfT85pdL5++mxEJUPcOqfiH8=|Chương 1454: Diệp Phù Đồ kế hoạch;+MIWey0ZJZUulc2Ob2uJ+KbSs8kbTx9jsaGYC2dLHCKOwSFaEyAnEa9lIdrpvUcd/JccY2d6mBOHuu0HlxwUSDESDbwKv1e+2Qle4KWFyGi/4CD47RqrJqx5q2jSIxUJqkQyrkWMVdA3CnX2ASwYNHx366Iddd92g/cIrBibEIs=|Chương 1455: Ba vị Đại Tông Sư;Z/1SUh8Sh0UN+wB9hlM+Z2zO1KPkyJmXY9tCi617NKsR9Q6dlMQDTtEXWXvRSuCEsZCuMfCt3FhjE5V+DMaC9OTnmUYfFRvlH2RhYpSAvuOsBQ3p6Hma4Yi1K+J6dhrqYoFYrGJOWRXyTsuh9JmsYp7tXskXeorx0q08HmaR6YQ=|Chương 1456: Kỳ quái người trẻ tuổi;bzi9ZuPBr6pVH0Q+nXtSeub+uy61aMOufWI1gRCovNSod0IGmbjgWmRxHF3j98ASjXOx94LOOyyF+FcyW8luSYnO+kp7SS8EoxP6rwuqSptKZBnELEKGkOzjQJT2lhzaXYsHm/9pst3F3+zBPz//jUs9mf2gUFSQBNDnQH8g+gg=|Chương 1457: Long Cung;olHqwyaeygmm0qYHXldp+DBfKezpw5U3215sJ0kZynruLnYq1wA8ZWz9aYedxMZNnfvV4VPmRGpnJ3vfc9Lxx1McMl3H7V0RiJbWOahRLs6raqx9zPpAs3aGDOy+iYpKDoEg/rs/rqTQvWJnUCgLmIjiNJzI49ig3bocm3cz9Eg=|Chương 1458: Tỷ thí bắt đầu;f9lXNfNU0R0hK2Tzx6HvvD5tYPDtF0wuMC9g/STqj124qvFYzVmFoAz8vw1FSpo34PTj+XbEO2FUWWzKtxkA6lHXLPlcu6GCa5KCWeyzCaJ6HoEjnpeND1Czc/8kd4F4fU61+0BTUjnhJGCHI3KjGJH6M4hvj8ZdSIc+4Uqzxjw=|Chương 1459: Bị bài xích;B/QJOc23T2AzZJtJ2gkJdi2TZElg5rQYTvHatVO1cZorFG0RFYLrwjJSrvcnz9/IXJMtSXuNozZ5s0maAsJ+A14zLPTfqGRi9L2XsXHOuFZCesY+nPFMycSwmLFXcqF94g/KVn0sHIsEvDMmyYRuQmxNw8IdMr8e45Wvf/strKc=|Chương 1460: Long Đường chịu nhục (thượng);ScYYCENibEyuN1ybtCx9hBrDsDjbSA22hfdYJjKzJlOYTGhYSc+IW/a/KBG6k5KCwZeWFZYPHZ/E+puI48qbLPc8Xf61y/G3ToOA098aLkknYYS3EnFkPtAjQcxXR2BXf6MYSKJnw62iLWfjsXS62utALGKjRxWSoFMv/XRCL1M=|Chương 1461: Long Đường chịu nhục (hạ);dp2CQ9JYuv65O+vWShIwGdtl6Ss945dDPOO+QBM7ePfhrr+7YBrR4D0oPJhXL9rH//tpCdhfAt9ttq3GjMqruweyHKjrCXzwd7WBuLXaQyEI0dDCoz/A1DWEqobKCGRhPdUpdppDvMrus/sNlfPWPzIsEeo84sIdsCmns56+HKM=|Chương 1462: Lại lần nữa chịu nhục;3GTFwQ5qngVsGYPXyzT70nwG1uOLPSH0apah1Zlj7T5FDuaaxTMozAOqmIbvWP6HOtsH/3FARXfw3eZrwZqBqT/82pwkCQkQULu6UGywUJHYl7BPqXg9nNdVVm/ovdZ2jkpe7NYrLmVax4oTNLnB/wN/klb7/kVlMMHGzUCYUuc=|Chương 1463: Bá đạo Kim Cương (thượng);0eEphWdut2IwlHTDQ/2vahY9DXRwywo5kQ5WxLbu9sJvhm3CAwwsaGQjkkpMjQXf3k2gt5PCXNp5liSrCQqTm8qTm+7xSxzwzyN4Y/2tVzCouWzsjPi7pZe40+uAdX2RylN051RissJQWOSEGMY1YHpjruNyAGWOVnPaZcCvjTA=|Chương 1464: Bá đạo Kim Cương (hạ);d9yMe07Ai8GruIjydptMdYlqhjlqO3c6WMEaCmu/WQO7txH2g/jTXNM5XoYhgQiHM2vSL/k1tOXmyenViHttAUojiT/vLehNSA/viM1Wvvmk/cKvL/YBB77IxVMPOAfIq7p4UBMQvQdb/aMurPoF8IIL/utmRWFrDpIThLs1rjs=|Chương 1465: Thúc gia xuất thủ;+xa0HBeXJCaVW80fyRtR9+NVOokULrDEojfFO/AWI1T8H59oCPSWDbkzdR+mMNuQBx+pY591sGPjqOW8eiWCjP2upeyk7nE+13aSi1vpcHNxOfywowM73uwgTlyC3uFGUdDkJWIZ7m020mpn033AGWCaeFmBr/5BJtw0oju0FRQ=|Chương 1466: Miểu sát;hEEGHe+4ZF18MPUKopsVwt5piWeYkF+bDHM0vr7V3KkoYEZ7CmZy+M0sr8d2lr5MQuU4i1oHqJSs9pKpjirqwc3IHK55mSa/aUOg0HV09oM2SdErn45QDLA9rV8tuGoB8hFHchup4tj28vgEGk27GFvfpKnbRvJYOpNEIDKFYzA=|Chương 1467: Quét ngang liên thắng;zWj5M7X7OPVuL1wH1XsU4CuM3PtLWCvCakD3j0OfqRh/tp99jNzgeScf4YjsFR2GP61E1HqKibN5rbP9EsLJqeGytFHRXiApGY1vuGaVWK6HV3Qfx4qG/hVXJ2Blk+BayO9MJRQ6TT6nPSh8shijvuJGjsqKatdJTBVhNaM5qFM=|Chương 1468: Xem thường đến cùng;yOpFzJOSvHmzdAWvp8l5ZTuInCCOF3w0iWj6VXiWjUcb3NQuQmINTICkG8+aAWK9fNmJVrwbXl5jWnaHPD9M0t3vSPtYNu1+BwNOgahFnIhBUn1bMRrO4SfocZFbwrteTkNRioV5OT71/nQjl5XFSqDnfdKbIZHdyo3aCT3FZEY=|Chương 1469: Ngươi còn chưa đủ tư cách (thượng);Mh6P3nukZ6XXs6nPY0GCpNu/frGPcvYeyNqlpU31YbDzAjxLR4Pl+hifheTrqjP5HZZ9Kyf3AMVb6Ejq7naz3t70f0n+jCeJDQ4/vQciFIzSGllIewcsDgRW2UpgmEQA+m+CGhsxQseC6RyLhc1R30Ar16756DIE4pNoanfdTYc=|Chương 1470: Ngươi còn chưa đủ tư cách (hạ);q4CixqIbyAN5V6Z3NZTFwzLIsFoDAJoAdZXzDZQPyp36uLRNWyrZ4UvzefigG1mSBDroH6Qns5W+ayHJC7A1ZRIzb2MSUycKtraXopHp1D8KIntxi8ZNbdWWB8WzWkDVDnTRnWbeX35BJWbGMj1hgjZ8w5BHua1lEQSj9G5aZH0=|Chương 1471: Kinh hãi toàn trường;rzh8SYXbZnAjkBN+pkN66sufPmYs5XTXFQmQf6nNPef/GSEDNm+PaH3UsFNVmpCh61Jg6S//gr061HbUX8qKlEnIftPK4zNe7NByFHLphtzvLvmba22i/lk2+i+uwnOy6b1f5LY40O1M2RvXxnqpm4Bv9lcBjAm4TrNpOoclDBE=|Chương 1472: Lấy lại danh dự;Z0QHzNMf0JJYqCNx2ay7lq4LAimec/lwSJrAsv/t1cC23564OpT6W7AueHOlaNhIcW1MoTEcudL/+TooUi+yb+qLOA+9ZnA8Z+RaxI1davis3oOIITAOv7PCXj0uYADxgfMmFljddVcpa9APllwRrs518B+Cesfcqt8EU3f0QDA=|Chương 1473: Đối chiến Kim Cương;Ir6oYHN7X9+sxppsZf5epTXH288z23GotRRCibVGaO+7UOQERaOd9PMeqvAHj3AgXrGBToKQ+qeSeYRSM0P0209L6D7yLiR+/X0ieXt5p+Qdqd+i4+Rq/rU7UUGVbib+8449h5e4sdD8WtwzM1UPgPMzq1XspHe+BD3kn1EQ5xA=|Chương 1474: Nhất quyền giây (thượng);WYwLVQ/QlcwVy+XrBsiFQe1g2mNr9/4/SuGPxIspWyT8y4nDKX0IJcSELHTAsSJ31VOITSBl2E552/xZW/1sCTg3fTy3mUFO0J07YfBkjFrEWvOci1MbUEa8s8TyLo8lG1eTBOHJRWr66Arqg8FbS67/CoyNHGB/g5iz/qtB2BY=|Chương 1475: Nhất quyền giây (hạ);BSmBs6RzLd6MUNJWuzm7Y/3QYYp6huP+cdl4nYd/qpabKTNN+mEBni+Gi0TLEqOhGXEuJBeVqV7vwCmpeT+mcDxvkv7C+NDrNq+eCCnyhXUQbRRf+eieFCBiZpyLNDK92Tc3rMMyRmKBCFDGWPWJ3wkPcu3HKq1PMqWY7t/N+X0=|Chương 1476: Âm mưu liên hợp;fQaM6N+3Lakn4cZ7W5uxqKMy5ZouUDUQ+RVZNuPxVui8xnzOOzo57IZSnc/MZSn2Yr+NsbD4pGx1UcDRvvj3/nhEh3eJZxhzxc47+GO4SFe8OL5aiVUgAUH04ojoPSxdi7DJGvQCDEJEhRWlgRa78Ew8qkoCVTcT+te/OZH+wjs=|Chương 1477: Tiểu Tuyết Tiên thực lực;/V5meYKk/tZ7l28byfAG/dGWl82Fjwv/ojw7+Yn4wntGqLNH2QEiyOUAQ5eqaj/xRVM8yWZQn8vF6IcmQgZvMXQ6Y9o7RcrP8Cipu97QewJvOog+43u16CVfrzQiV1HLcDHFTA+g2V7m0z/2aqrQ+cD888zcwDuXhd9Nte76oWQ=|Chương 1478: Minh Điệp Linh thể;0+bZcJcr2n2gYimzQD9RHbqORLNez7Kc+04yR6uVjjhN1rKRZMkg1HnT9wuEGiNUhzPC1TdibdMW0zIyiKDzDO5E0pRIvoKrEIUa+E1Zuq9CILAddzmSI5ixaDMbV+WeKGbJ014N5V953J0a0ea2AGDDKS+BdOpwTrdwqS7ehKE=|Chương 1479: Muốn thu đồ đệ;9BmrrzY6QOxzJWV/qXNlY8vcnA9I9mkCmgusKVp0QRf0RqYn+Q8pAgofpp8bfZ0KIFX3yZpcsFZI7ERXdktio/J4e/ZiRQp8h06RZA1LRsApmlJ2mjEnNmq3ro64ZV9lP+qdD6V8a0jkhfskvbWbWNSwJS7wFgArHzP8UKfO0Ek=|Chương 1480: Dị biến lại nổi lên;iP2u/TeGPkY9mYhP1VfHepzfSzkQK3nCb/SGsuyHxcnrS8MtYzjPiV0lR2wnK11VDo+niltpX49mYeaZKpK0qLCXBZ4BQCtCjiU3Ofvc+xGvyXcNN1tPi3/Nu+J1CjFj0oTV8LoUnp/qhw+p+bi4rlXdahxOn4dj3MyAwHQ8f8k=|Chương 1481: Ép buộc từ bỏ;rCuhG/BxWqzaYOjy5vEdD6tTRGxD/Tsx3MMRZThWGTGcxMXUr+R4RuOtR6aRXAymU4OWrhKRX0tnsDl7PdcQzlYV1j0c8jeQzlAz8PcI4K+6+LAQyQammpudkPLlW9/hNBURTB1QR2EWADabeS1dQgV3tULa1KY9/2NLhWyjWOA=|Chương 1482: Liên thủ;ghHHhfvhVai5GkxBbP2UG0+odf3K+SUH4zxapKE6+mdkRwIEhzeFAUkUU4+uVFfAN0FHuhOEhv4jLYLMxgQYvqIBbieQD88CqIw5ORY4BqrRhTQroYVc1zLqXJayLHwyfHbUwrSkimkLUyz97Qspv9CQhwJT0xrxFnqAFNNBmSE=|Chương 1483: Một kiếm giây Tông Sư;p3vMQ9rCJP6ESwCU8cJ7JPqme2QIirSGL4ASPKBQeZyT3SAksGhQwL73JUqoA+SeILWk3WxRIYiQDLKBHifEhvFBfrurepajlZd+OUnFp1BdWYQFOZcUx6nhKvwdKFwfmrZd3nHbm4F39CRfC2FgzHymp0ERXKfb0gv+lJrDkxg=|Chương 1484: Hết thảy thu phục;pfhvzSQsprJme7bhYD7FDwxrhSau3F/jtyRzx2z0IRLcqiGZ7LGT7FKeDO1TUG/04laYO6vBmp8Y7fUwv2xvFKGrkjSzi8y6oFHMPk0X5cvKZ14qHRUHrfdO4P1mBeOJqUaspWVJCAam4Lmt014paX5+ADa5m70BE/6wbVYYAMs=|Chương 1485: Quan viên bái Thiếu Tướng;zk12j0Eh1FUqLAmswTLF1h9os9dR7k8p0gPM49qrJqV1tKQJ3QSImVmyVRw02bsAkRuBaS5Q5k0aZ982WuQ8xAfwIXjI0iwPVybfGhbvJJ/XraS9TBTlg1PKemjrEIHb1AK5T77Mj8wghCbLhxQnFgh8dmJnrWOIoX+51gdOYvs=|Chương 1486: Cự tuyệt thu đồ đệ;qZVqONGM/UeydNNWSxErTYlqJ7lwfJFnmbZcMX0nIM3FO3qU+opEe+hD73ZaL2fenmDegLp6ijmgFmX5qDBUEn7T/0tfFSlvJpHcG7MoG7KsmFVUUeFrLum6zBI8MrxkZoG9EPfl5TgHFxJpw55TjaBizGaPkxgr6v63JoRyne8=|Chương 1487: Mười phần sai;oxIazQFgHXr4tIRjV8Vu4hN+NtdAZWBi7feJ+JQW2J5cuAxKQcApqbxc7IpzYTaT8jRYKyc5y0c8lEcRe62smOz2/0Uof7h2hmrVyzllakjssIpyd02I6xewGtHbOUpEppQXP9AB67TbgNSHSITQM6sQ9FPnU16cpvmrNsSVNXc=|Chương 1488: Làm ta thị nữ;XsS7fjNmkFqKkmc/idcVN1BfTslZ/9uOcAxkuSfvMKlrGG3m2qt94hvkXebQj4TEec5YVe0UvPcOTg4L7kE4RzD8NyqLu0SznqrC733iXjxlhP4hrfiB7MwvbRTx5+qyGMLYk6wYarUdJ5MfkeQcWyFk9+pwEN4KGl7YVZyIr/k=|Chương 1489: Tiến về Long Cung;N5qinZskB1NVCdW9lPkHo6RNr4xGlLoHPzz637Icoes/ZA+GSMj0Q2q+wxQoVaV8kidk9a9VPO47kxmMpXF8a7JJZSkuaWVK8QKNo8e9vzW/Jkjp6KWPskdSqnViOQn0qYq3E+V9JTBoCn3zv6yZ1gskzNQXutUt2MkcP3pgrRg=|Chương 1490: Đáy hồ Long Cung;CrB0j63lA4vSOZdB87ypQCjaDB6R3xE3WCiuei30yEkaO+l7jrYo2FgRhojLly7UQo0IuNJftr/LL/N2Zl0u05b5J5kJDGFM1sYVO3CGzrpAVSfX00YT8Mbt2JPWNtTr2+xAf4X/WVdZ1oybF8nnp/GGI2R9B8E0wKo+uUy7e/Q=|Chương 1491: Bạch Linh Phi;4HYPclxooX8bRFTyvVpvubkXVhcWWFtqi5+0NDaEJ49Fk/q5hXEiH28dT5SBLEuQzCldOSuBDR+nvPWztY9aMDqN6eo5wsf6UzYzcJUiQqGrY/fIp5Fod/AYJrWN+ERZHnJMjpjImJW1UHl8Z88kdTg8snDHP5UftcUo8NKsVf8=|Chương 1492: Trục xuất Long Cung;H+Glsv6LOrzkcUfDPIzj/bRw1+o6dsBFvQKSuRtbCJLpLzEF+5MNSlniSL4FnFXCp6x6M7o7UYXaKD07s8uxjoaI7UeFTVAWXcnWlma+5YACmfLJVJHNTjuPNfsqOXRSqbtQu4RfGBGvBFPFVRQzLzeL4e1lLzlxMsJogN6zn0E=|Chương 1493: Khiêu chiến;cHmgls6whcEZTJIAp8Uxc7ID0xmasleXi5A1O+VRtVX+fNMV0Dcwx7Jwgj9+hKcXZULWgU4u6wEYZP6c57kR/9RGmADSd4y6xzQcgN05pl1VhFJbJrU24PgvK12E3dfk8XehzIYLO3XWfp/mXIanX2rrztYQZ8CXeqpDpDttIUY=|Chương 1494: Đánh nổ (thượng);5tAYJ1VxWGQaUm9p6CUKtVxusWgVZ3oNSTIH12cyjyk3hXgaVBhwDmUI31HJhZn9pFvtViUVWdWvMUrq+RgvHGvnXzv8GNAZjdOmQFQlakrL15fwSZT7ELK0iBPFcgDXSdKzkE9SoFkrpwNQLJPJUUKZuR9rwU/hlV7nK6BgUVM=|Chương 1495: Đánh nổ (hạ);o4PyvQPoIv5kzTVXvPSU8M/mMIpHyWkthuOAkwzdunjGPM9n1bnwcaXE6nd5R/diNXUbdBeLPppzjTxNyBkFNUK+9gH2vyF/pkbaL8fUlvEhqDc7cLFkpsm5jl0RIhm7Hf2sbrW7TYiXRaWqltheVxLH4SpuV7y29w3Pc/4p3IY=|Chương 1496: Giết không tha;badg6BiY87Y7/vb+1Zf/HhRLQ1mp8gpbfp2F0r83aB6/xxxkf+DDsYQg9laV/So9PMXvIGYbOOOR3YeVCDVJjPpLewhLFQGW4zeDIfb0VZqgrnARDEd53c/CalWnnXBoVN97al/bnCyoWpQLqw/uDL1n0ycLqZo1nbehUwb7qDY=|Chương 1497: Khen thưởng;S6G+BkwPvzNanY9ezlwEoEVtbZR30bnhHBXFNMh/Db5Q/JGjj8hhe/70zzU1ysJeruQswWDBC1ZqStylnE3vZgx+4DiOaUBqbpZg8THgIPkhq6+xbXyTzKbD05odXdCy/y3gvjUWYZeYrrJSutmXKz5CPMU0Zf8nD/P/GrxoDt4=|Chương 1498: Hối hận (thượng);TFp0CyBeSFPS27y0i3bxt1S6jMbPk3Mm8wyVxdN5u4L+sumxcFR35dT6vioJY2zdBnrndxN94B5MymiMi125VlUxvVidLBjRt5kwNTUTePW6XxnIvxlAv4n4CgOZYyXEY9ahKUk2+oTBlDQ9a/qLMEQzlVoHS5qM104sNdvvpdk=|Chương 1499: Hối hận (hạ);E3P0mm4F8pRcv+Ryb8bm0X6e6XkiOgGKpb0UfH4z/7ymjUDSKeplTErhHFKNr/yWCGj0wMQOjWph45vZmoiHxu1d2RWR+28nMcLz2C+02NJ5Bcmcp17e9vOu64yvYucmoJpAiCGc/ejxU/LjiKUlLGg+yhFNF/Fprh1gIx4Trys=|Chương 1500: Công pháp phong bạo;pyKsTS6ZRE7o47Tf+0xCZCaQM0yjmjhB+GNTAPM8201Nh7TVU8FDkmMpHZxFazYmikKN/BBzz934QV/1OZz6hEILdqFAsoCIDpybUbdQTiiBgbxcZgP5STYhz8Rkvv5aBWrBQ2to/Ot7H4ShFBDrrJDmQ9PGB4zX5cYXV412Nr4=|Chương 1501: Gió giục mây vần (thượng);cot1UULwxPR930sfg/1myjiRjcSdGSM+yH7iuzRNNpVDiLMan9JnJ7TFiZ4El7k/RgikBVZWHQ2cpuvIHRg2tiu0XP/hYma52E1/KyiAqjC/vFfLQsvsivUMw5Mn5T+RNC/+nWmiZyIN8xszDQI6cESktcG3urvfgckhpA8vokE=|Chương 1502: Gió giục mây vần thứ (hạ);6NyqenL5HfBuy1qHNc9kp1iYx5cQxCqKS5XyZDow2Ko0d6SfAkaJbcYcy3r+R78DXIiLZdHklGerfhzAnKuYRR64XTYMQozURit0/xzsahSOE71kKqAWuGuj2BR7pkYLZ9olvkb12l2GQehCsqPif997RCR3D8zPcbilX7Wj86g=|Chương 1503: Khác 3 tìm hắn đồ;BWIPL/aFpVjQf2YLvhDiK/72leEUdjiVQrv5gkO3NoYBcj5SI66TNe/RGwZ/9D9iGHZqNV6SbxHdo4Dqp57JnZN1GuaPhRsmnhpH4/+Otn306vb7vufmfzm7Lj6DyhN3SmiijNzS51wE2j1LQjG4gVZ/GummCUvrUTrFNDTxuTQ=|Chương 1504: Quốc gia người tới;CpuezpnKJNvnO/KB+m5qTQPGKfdjqye9AtzQdQxtjITPQlkwMpDHy1ZitekJM3SnZEklF+XJGJ7ZyQcxu9bg6pOuSpiiSNTqFY8X2e4uqP2xvP/fynuMECrFsRQSuFCTLQhecMyDvesDQt035ewL6UbFmQOL/8Lr7QKgVCuuv9E=|Chương 1505: Điều kiện;laeAjJzNautPQ2h4rvjCVUVfF7DVWvWTUgVg+BJwdEG4gHxRL4BtohqSPBvFOfqY7qW5PvipH9FaeMYLvHVnqaRlmoX3uIPFUwPllRWBKacGfUsSzMCE/60wXEsy6CU2nyWvZXafl3LpqUsoqs27Y4fRsYrw4NKzZXGIropyVAI=|Chương 1506: Các tông đều tới;wECluVFqUVBAZkPgfaQpCeZPx+ko0BSWUpUrBtmox6edvtS1lUJgGLi+7XPFCCIIXreYEhroBY+rXxBCt59P6pufhBqYMj1P495CX8O84VROYYZ/qZ++vsR78+F0x4C8KCVv+1UDNINk09hFfkRIbiTVKuh47vm/SOfnVKJor50=|Chương 1507: Tự cho là đúng;UyFW6KAG2SLcrIA6I0tBKyydRrPx5rWRQoaOZD/JW/qqO3Ohm1xKDKeHGazv/sB/3m6eLVLToLjCQWcAHSMFowfaoz0qxXFHh6SQQnE1zNGLpz80tV416j40VjtIGKoR349bqMs9tpB7PLQ2jm+8tcEWg6porNRzYNEMsTEf9s8=|Chương 1508: Phách lối cuồng vọng;fV+nxPYap1vbBNheis8r4br9jtd9256y9pZHAHg5zeKJ6jOtCqjFZ/0ZgLfU4kWaI3df4dC+W4O1iZImU54kfU7+jk+ngHsD2Z1FbgCyv//XscIozm/QOXu/s7PRRSQOyyjX2KKopm7eXmyhYLrvyrngq6Jn4rJLf7OIZkOUOWU=|Chương 1509: Cự Linh Tông giết tới;5jIum9ZSUhdMEXnukcvgiW0TZIBJMQ6N1dHOLtabOzpqZzEbybgGQHpAe7csEYQOEdQPlck89iv6BFnVX3ViWlcdMNwgQgx6hOxkNNQTlDHhZc1LYWXnhErkPx44XYShIp81P2Y5IIhV5tJFYOHuPulLWd+R89CT9XBwciWAzzM=|Chương 1510: Ta không đồng ý;x4N5EIXmTXEb5a+xHk2Yjtju3ySLzLQWhv5d4C0f3aHt5C3Wv+W4LJooG6w6Yu1AK/89Q3Z6lVDlDx7IuxvZ/E2Rjycd4qcvMGa2ad9UUHhe5uFA5Z5yF4ARdjUW/0vZNfAjcReqdHvV7C2+Mv199kxDiZbv4AnX0wCUpiRRclc=|Chương 1511: Sự tình làm lớn;farQNR5Q1tqSRPDTSqTMpkKL6i86asulmIK4NoEpSMcHZp/9Qioj2DGKwcpzqtXNcQTqahdPCqAFQtJE5WC5RriV+VCaNi7ukXbI8H0UU9SgDbsjggWvU2ssDPJdpdFFTRwrFblcBm90zrlttUd1AsDP8DUgudGHNQh8cjBT8NE=|Chương 1512: Toàn bộ phế bỏ;tr1LRIeixkL6bttcky09XXIX9ZyEkq/7FCxuxi3doWH8Oz4qjiO+4wPqJYtXsi2evKEwZCaBX36qiAtt7bsfH3Hc75iACn84A30aVIJVUxHFc/8VQRbmBeU4PKVdPz2Ps9VsalqCRbYgLAn5s1mLiwTEHib3G8Fj1O3fd2IoCdI=|Chương 1513: Toàn trường run sợ;qPDzQeb4nY3XF+u11/RnLvyjMvQVUXwCwnlzRsqD74J+NU8dTTi0lmeXebHKQFIJRmbK87KOe4iZ+irwu2BCk9sFBqS88OCqwlO6YxkAw4v50MD5BYAVsQySa3+HN5myuVLCt6GvR+w9Msrxbb7b+5jL6+Bv3zd/TocCh22R0eI=|Chương 1514: Tên chấn Hoa Hạ;F/d3Ixd5PgYzPNn5tXsPlVa8HLYjKTYX6gZqQThVpuKY61wu9Pxq4ltakKUWB/3pxZd4l13LmNjhVmkybNOHxa9f5GY1ETpnBNGifesg/I/agcrumVL5mhkRQloOrfV6pnIVgPpiTRSTW0KS7oNWAFUoMhxjBtgobAazWLR5ZJA=|Chương 1515: Một người Trấn Quốc;Yxpj/8SsuyNOX1aQ8TEVeBkPg4L1Ex2ZxyK/WV0XI/ITMFpQC1wIV3sSzANwY598xbUjDCfUSg2zSHg45HUBI12RlrA2ZByUe1HUlAZM3qCx9t3HMG19PGtUUp8YYqfQDjdCnnd8Q8MguxLwvZVzTzwQiLnN+AqfJzJzDZ74oZo=|Chương 1516: Chấn kinh;MPhLqZ9C4OgtpuPLu4Ga+ZrPwo+2ME2csLLMRbFoxkzI/uyWkt7OuhVGQ+wYWm36Qo7RUgnD7OrlU7MDyMT+UARO9wgAqs6EOid3ZPaRDTZczq5HgK35LfrGyifeeEuyKyVlykmhtAe/3GG7/eyrqpNDrOvaVuy2HaYTHedfZnw=|Chương 1517: Trung Quốc mời;Z+g20/K5nP/w4rIntrBtRFWlZttet6qbDzLyIk5PCCPHitEeqfH/L6d6+m4uF2fB3f8SehEHk+qTnk/CfKHbfZP620JcitpVE601Hq5T33cgJw6+bWqJ1mYLd8UR/0gG9m91LBTdHGdn3npOXyfcaV87Q2qqGPWhk/Q33WG+Itg=|Chương 1518: Mục tiêu trường học;UehLFhHgMiCCaM3EiiDxRpdenNq1rs+Hg2jyHxjxcqySxuMgTHo2aB8NOirS7HM5Es5LbwHbETNAPTtFRGYM76fPYtIsPQlndX3vguM8aSKN1+e9+C7ILSLk+a7XdgM0EZCGYLMSBiY7+SrdY/pCJY22rDWUP7lShsDd13F2qhY=|Chương 1519: Lại tới;swAHO5AKqUdBLbW7ePJL42Sv6FKd3U6F6zmuHkwVo5g+q8R6kgvCOFqo6ZbNDwFgFTzjfjSSr/UgfJVOE9JQ6QEIHvBViae6QDmnFBCV6pH7okPaMQRYT9757YvEKb6u9MRArWXZy/OGzULQH386/eO/IPAPV1BkUrFz8EJuxEs=|Chương 1520: Cự tuyệt;CtN/o7aIBQ3iip40fkf+wFrjzds7ojDmhpBSc20hljXGORK/wMlOOiwD5DLeS1Syl4LS5gkpVPfn//Eb2q4UCCBp31ZSaAxu40sEOw/0Mm0bd7y6Kq01lz1mdNq0ZKgb2zTYN/gtHoqLKpulJWjJXSYLO+ev1SJufBo1RhP1/X8=|Chương 1521: Tầm nhìn hạn hẹp Diệp Phù Đồ;wOsx84ZC/k5ZwjX5moQ7Bwop9kX6lkPsG/xOiCGJaHx/DnpN/55EqHeE3YGMjyfwICeYC4lcAR9+nwupjga9XSB/4iwUsaj/Gg86dRnyGzkXdjHgZD9qAWNuoBAfEgpNF5QrVEaM+NgIisAfSbnyLi2A13f8ZFP8b8ECpj6FBgg=|Chương 1522: Vĩnh không thu nhận;aJa8nAB29aXK5brf1jrqw+fntSvVaFce9iHj1BM8GV78cbszwXhfDCxzJNtlK/yU3XC75oyi0wgzdxNJoc3Mlo9diovrVAwYf+xIDEx1nj6tWuf2II1T4Tv45ekTWF/aMhrFUV5F5JCA3svHzY96TeCGsAD6IUYTmBN8wHXNMfQ=|Chương 1523: Cự Linh Tông lão tổ;0MZs+41lz5TAi1VpVahvNSx+hxiu/yqqSC+aulISPx5s86ZaHfUwn6OxpG7XOPRft3YiygBYdqP10f9PtrtkR0lzz9bj/iv9ya8kvOmj6lk8LjuAxn+hLd7eIsw1UE2WUGycSveTXZFIh93M2NcyHHqTNxB9kKmHNgVTJRc1lt0=|Chương 1524: Ước chiến;FdughPPQFRFYiRAhpo7XKLIrHO1ugZhP7kIhR2nE6Zhyw97qOKeHB4y8az5g0yRPXHBBxk5RGFLFcKgkIH1KqoZzrrDofQkH0XhR3Ga3/mib7kalfXOHOWamNvPaa0XxUp5gkIK68coUEvlY88fDVySJcThTRnE3GeS8IyZ3rNI=|Chương 1525: Muốn chết thành toàn ngươi;h8HKBEHBaYkXZer6+JR4tE+D7ufNBCPUW8yjqKFL3JGgBBnjr4sUFGCjYpS9jQe0kBZquj5l6ujxad9WeQvHBhCjbgoCdRqIWDVISgccHbVD7oLgkcF5Iki1IPvmRbf7JP+ji4XfQeLgJYmAWg1aNAnVO7zXageupeNCKD/a6DM=|Chương 1526: Dẫn tới nhiệt nghị;pDi12clTdqSanNCCi39GkpDko64uwrKM6JaHw/w24OUzw0zMAQuPJ5jJW7xLfNMgl7WxATpk/Iiep6rv+HanvCeQUWSA05Jn6W+Y4mtuPTJaQGMkRngIVEbnEGz7D5QcNUgTF3wOhaxnyqxQH8dJ4etifIVvlXmyQS5kTXKHlBw=|Chương 1527: Không dám nghênh chiến;8ZolQpGUDCnEX+Kr9YJ63bG/Rg1pZEh3H1PXKhNeq7CB8argzCECuzDM0+KCM8xMVPX4+4cnfU3OObsMD3DbApMDBtxL7TZTAhVN6n5p+D8NGFAN4GaNQiX3qrLjAy2GKm+AbWRzSGIKfL7Hkex+1Q2rRF0eO+r9NkztpEa7qaE=|Chương 1528: Diệp Ma Vương đến;j6NokeUAg7K1e5BN9Eg8U1UbvhN1ns1axvVWIpmiiIp26RUYCEMX6W3zUbrOuwG7OXhkWkqc3RiT57PIpFOIh1ZofW5/oewZSY8vO107egUKksldVwzbItv6gegKN+WTMFBQpHvYEMxcF0HOCaYd3pDXirTQ1FXGrCmoiMMc3uw=|Chương 1529: Cự Linh Tông lão tổ thực lực;DT+5t1imeSoS9Q3vKbBAhLems6cZ+NHylpmID+HWJbKzRET3Lmw+jw5l6AuxfD99//YYnLxVEc0a4AhixQHeEYOqTIXFjk+jnjt0baAhWL+Kwc5qaOiLnQKymESxI8BsSbM3ND4x5CdgWCGz6jr4hx55rODoI4VQFx9pP+9Jcqc=|Chương 1530: Ngươi mới là con kiến hôi;ajUl2D68iQBXviqsQrPOzPHc0KPVWdWVs7xcPyuHpTzSiZPWZNI0fGOjKxMbNTv/DMcNLS7cpJsAHHKFWSTF/TINZ731V4tdOykTg5BR+6qUEWdxw2mOHVXb8kLioe+yTp/eyhMuhn6yjojRoKOl7RgtjUHqbSAanrA+Y6KqJYY=|Chương 1531: Kiếm kinh hãi toàn trường;dkRAONPmQiWK+sTZC8MoiuN4jF+qgEE1XVtSDUMeJ65enWFp8cwbn9JbHmIiKuKbWnPl8C6UXYGim8JMA/9uj0qZbfr7qfmow5rfMCQRKe6GraJRDoZOeqeSDCR7LswCSXCQgVKGs/uy+HoCuQAb5fp46LL+kl5S4+uOCXLgRDM=|Chương 1532: Cự Linh Chân Cương;w4g/DqtYODn9UEDAyZ9gcK5EQrtvmXWmWasw+BRadK7eMl2c4mqaLiP8+nEvw2WMu7oMvS3jyPOFu92Ees8CyTCUwmhIbUnZvXALNF79z9aBBghMuZNbKJ3+GNzM98H7igjcODfC3aVFv0MHZvw4rLlAa+oKqiRHzJY3yOwTtq0=|Chương 1533: Thần bí người áo đen;jPrw1p5fhhtx41BDKNcP0r/O7ARW6M9l9lRexoK5hnRi8AB0uxrVnuDXY91xq4/euhJj6ezK/1NMNYa7POPfSAjeSqDri1rMqAufcZ7KQJNa/ure5WFHUZ4htR5pRz1/pUFZn0d0j7TccINmMQNoyT1vijNlBi6jBMbV+OMjt+U=|Chương 1534: Vừa chết vừa trốn;ZP47iyOfibbMop5dztE9SwrSx5zRAi63l374Y6h5bprzt0rnwEc9LCFkptQFXebD9kL/t1S+ISq6j/WReLDBoPUzirYBydf2Yqv2KyuycH6nn4IjQB4kVI9XFO5NO0hSkeGnHHbdulNSbfcPmmcFNAv605G95wt3kQQQZviwNjQ=|Chương 1535: Cho thấy thân phận;dPOVfs134XayMAOe/rDmOGbY6WRNLbzn0KSXC7Zk2LBM75LVlzkKhwvkXanRj7sTQtKAjBwa19dyaA4N1waxM4d8yMfquJnnWJfNzJUmXo7FssPLOGVSqFF+xDlLCk/HyGV+vN9aO7ZyuZFu6fgtRvRWmJ8IDsSthXNzDWWvy7w=|Chương 1536: Lại mời;gwPMcKJFzDvu1joP3H2TIKDjtWnEUeQsUxMVckdoaq0IEA9qO5noNwGRNU2Uo/f0ScAv/+m7J378jGRlzxD2ZCXTQ5jHIXFi36B1X89G4Y81OhpBn3iIsZGmi7Xpb0faDpNWFHv7CEWROoCGC+YQ3WcMXodCkgmq1SkQssM4meQ=|Chương 1537: Sợ mất mật Bạch Hổ;70QabotxKMwlEuvQGpu7BX8t9ng7hccgu1zdywuvuLTtV8690BhRWwkW0Kacoxnk18kaVvukNH68Ss7OfqiLuB55/jCOOCXmPO8ac1ClMqmtPa7bc0sbACOi9aLaXS/wEuvz0/jZaP6NqrRFva509jQT+R4M4fXOQ7D/xox3sng=|Chương 1538: Vơ vét Cự Linh Tông;LSTqf4Az5LHVvh0EqrP3v6g1Paa1/iV/XKCDlPJyfuCh+7MkIcPLji1+ccZ8SPwsbvgsQIMd1hyfo6sITobSeNPGdOVrwlBU/xJRCdprFzrID2jRKdlvQSkeORa1fXFzzLwMVrk8EH1eb+Z8SHS2e4V9fvaJSTNEt80zIRyU/1E=|Chương 1539: Chấn kinh Trung Quốc mọi người;DJNrBap8f2cg4FIAsMRore3OvIZl1bwwCKUyj9ezBZVTu8mrjQYmxp7QqETEmzAnAj97upjb5epCYqV7h88IRiwf9rPKZJ5QNQve97PCZrtQK5YaqZvP25wmZza2T8dLCIDxQw0WUb8gTK2wlc2MoabFFEl4wllMhlMREIghEEA=|Chương 1540: Bị xem như đá mài đao;mBcc1RdX0xgr5ztOAR+dtklWD9N9VFujkMEzDI3bUddzQeXpvjsYLj84TV6947ycTMAatgN3Q6gOhVb9fsICBFPsa1KFrLg0Bw0vp6RkN8gjLNgqWM/wORH1TNvNJClFKq0fEtPF0YsrCjhHsI5OGoUQb8qVGjGyDUiYTnf1iRg=|Chương 1541: Mỹ nữ xin giúp đỡ;Azycug9NyUph9AKB5WyNngd37zXMv0OGOvgNu5yazocNGKLs6trPvfowuUy+jTL/kt3q5em2G+DBBseeEGuI/Y/pcLcU5fyVwkqdA+n6gJ5f8h0KJGSatqGHCd/edQWY+dicKIvjMs7oGS43hrcE2JTYM087AhjSlluZsuK+Mfk=|Chương 1542: Vương Thông;4PQ/xD+4TqyiahrielrKJdTkzWwNXttB7fYR6plVgxtXZRha1y5RzFNcUGZB+Ykd0j44ilcOCwTtkjFhPzPSuf1qqsYDgcS9LOKYppaO8kFYAD9QufhW1XF+SwMlZK7XAOT51F4bBd0VZr36vAQeoiAT86zujwjnJJXJcKV/ofw=|Chương 1543: Yến Vân Vương gia;liWaMCeHYN0fdecLu1D5eQA8Ic9iHXRQcaHZ9MytyXt1qIW0ey/2aGwHQpTBk3+K/s2gQUF2EyyaJHLzZB/5B1C+Amt1NU4DAvTGoNwPS03tMhpSrGi6gUY5ZECNLCi5OpxYfiVpHSKBuUJ84CJroBGPkX+4F9S6aIPaJG5KgwM=|Chương 1544: Trả thù đến;P5BBG9xJovSWH8VEbn5L0UAiCg0YN62bpnUXaFgY3wtU5aBSNLCp9I1No6hRdQ3O+e8iEc/MgcAYQbhIVTrBsUrHAAqWfpPeMGYKsCnLqBcweLRYHXsHWWUJd2muzifnzjweecNOysQ2Tz6OLzWXe/SqjEptz4sBkWG4B6DmbP0=|Chương 1545: Có ít người ngươi không thể trêu vào;xRkqfT9AtXZ0fsJvetkdAct1Tk4Rce8I3dsU935FngRPPNpwJVh9E7O/XG4kMSC0htqbBtjFpmck64KlTnjZZ+7V0lpgbWVYnUAEzDfUaC4q2l9pJbIjWe9EKSzsjIMtCRDQVgewzpBIwQVD+n4OkCrEWCoPxPhAC6yqG39JJwE=|Chương 1546: Lại gặp Tô Băng Dung;enlkd62SUqwtcHQtInBNVJ4CnrmPO/C8266ntbw32NnmqT9B5MarTKMsil0vnMC/cgvho946h7jT04/ZN2B3AghNbh+JuiA7czHEolcSUaT6/tw1RKXVWGvzVYAVjnJw0kFwM9gCGXlEWzG5306uTNB5a1MLtjlakDz5u14Owh4=|Chương 1547: Khẳng định không phải nam nhân bình thường;wkyJj/CcQ+QthBWO5lU8EFCIoJZ8lS70kGGhBaAlmHtbk7Fn89VqShdBT7F/+B1wEh1jkrCuWTTpqvn1wmnv2/eUsuBkxr3XxLVbYxQABvxuCY2rzmch6nN58p6ZL/TjrfLwQsH5WHV2jsoRABNaXBOJ+Q5kvz3LdxXj8Sl3tUg=|Chương 1548: Trầm Quân Dao;1JfbgxlHJ6tloklGurUJ/Q3H9znhoRAA4EWNQPKbKJByAJE7uc8SFlGDrVDFNOre7hL5jPaibtfalnthIAmjhzzTxeNxMvm42hEFLPgDV/0iddyQkQ9N5kFQncbrVYXtcAMyg+M2ld8S5ges9KIvT1LLnFFaBuHk1gzbOhs3fzQ=|Chương 1549: Giao dịch;oaxrFlCV8OCmwlRWHMrEWw50Cq+DU5F67CswjdupjICRzboc8qvxoBfjCGTM9n5C4XCyTZYnZWgRWvONZ6J6DRDReP3gm3iM+KrIHXXWDOby6amEwplcLaDtmok8GLEdtBXmRf3/17Vt0lloE1lwrUiiYQjY8i5OoYQAq848/ao=|Chương 1550: Mới tới Trầm gia;zNcHo5jWYuXLk0gmCSv1d7MtrJimzoP01TKqjyAGQbzKwGdpu4vNx8emAk4c4m+S21I5LvpRp4b5YIvU4lA/kPNC0xvj7+q8UGU/ALC+7EV+etadNlYjbqAs2xoFcusqfJZSRi06DyWJ2EWJJTM/PqaycrTabIFakZ0GM7ptL30=|Chương 1551: Ác liệt thái độ;z5XLN8XCMz7XfHAIF0DnO6UNsn2+vm4tIOfmPz4Ip79itp0hRj/5f9uRLKxMVw92OUy7a7Ub9iZr46MBQDdlaBOYxIZ913flQXbZyeGz7RPqtQf8YrLmVmsYh1zhzIKSr8SNX82xER+f4CGdSwmJk8+3tO5elTthD3m7zdu7xN8=|Chương 1552: Mở mắt nói lời bịa đặt;SU1k0UNEMvsyji6qjrW8fcxRF67mbb00EpiOwv4HEiRff/3XPRX9zf48vu9Jjm47geddguA3LIALdhoX2VqGyWLW53L1fqhcdc0W5Lt/iv3GnJ2leBgROIDVzxLmgX1vZa/eJYK8eqWL6N7ZJg/m3atJwV4sSPqlBMEyb61nOBw=|Chương 1553: Đánh dụ dỗ;lG4CcfrD3kn6PhIVJ9+rUGZ4KeS4sb4Pgv3bmL4lmB1P5+y42Rs3VnYMbVjnjLXbbHUkA19Gku54IfeKmTxRaTa3FIMSZEJUjqJNqVQFwJ6nP2u8C1znhMNlJeYEuIiUcBzQ6eozwSd0/fCGp+TGl3SmFQKeHxOYUTP7YoWMlzk=|Chương 1554: Vạch mặt;gdvxy4jdcTrDa0rZrGkdsH1lj01i2H8WocpLeSADqExzfezuPg2FwdL/m5agexlXlMFqJR4Ha+y6m/QbFipDCyxMWAREs/aP6x3nxCQLku2ZsI0ZQCRuDGhEnl0+hbcvB0K1MfERWZAa5uPOa4DiS3INLzRQJQztaAxNLUKiwxI=|Chương 1555: Hai vợ chồng mưu tính;/LgyczK+JHAB/gYaiRD/V5gVJNsAEGByJyihJMXPAwue9ZYdjGDq6fwi+t7uy6NmYbAbQ/I0HiLReUG3M4cysYl6P/knS4pPkb7W7pRjiREjMq7zY9LMy6Z4bZIPjRV4v5/t+KXTtiPb/uY7SpnIIgZqIgHE8GUTMJor+zOZNN8=|Chương 1556: Cáo trạng;ewHtPpC2VhwnYImAeDEN2FjZBuqZn2lSlL4QoKqzU1V/2kuXk0Y4xyiAo0+yFHmxcrWDq4QaZDye0blD5ftddBl1zGCTPz4KvcifBuP/Gm2UBwscZHjMye63Pho2c8lWvTFUY3KbbjfPWM4eRzCxkJ1SfFwwv5viQkZYBwqhLnU=|Chương 1557: Ta không phải như thế người;EE4cswQNeH87GCEv/86bTf+tFhRLBtaBFzMo1n5DekOGJD8wiG3QTnrZMhDr5AhElt7FflL4ILiB21Cr4gnk5/9x4UBeemNIhybtF3tDuzVfD7H6jssPNgW9AQnrh43+231q5mbJTvfGFmZeCkz3X539XeZaHtpJFKsDzx+Nkhc=|Chương 1558: Nổi giận Trầm Thần;6EoXrQLh7Q4vVbbXTPZi9dGXEKmmaug0hgAr6cA7juUsCVfxwB2knrf8CfY6QPPygHyA52JZxLyrYhl8Opu0Og410KvCz5MnH4uNfh3L0OKa4hBzNFJVb9ddg7Cuf2IMoPKOr3f9CM6BGfpb5dQSWR7CkIKtkJicfIcyk1rF7oY=|Chương 1559: Vân Đính hội sở;SlbkFvWq10qt9/fE5o3W+x3zKiO4XpQs7jQTbqK9hhyV/uMrmP3vj8ge/t4HTnwgLttqF0VLTwhkqdrvHITTZrigpuZlA+xebe++YJ8iWi37K4OK/r3OXxbpri/NQ/6qwiOO0DdxMg15D4uGl3Sszp62XxutKTro4O0SpVJiuWE=|Chương 1560: Nguyên lai mặt trắng nhỏ;fACKfQKqK5I4d38YStGoy35V3Avn1YnCzGmOzmyULjwmniOohoOe2wTuK19DA3gpNFmqAhwxgVezV+fz5zWuTeREh2dHqxce32WM0uWNgdI1ukm1vMkL7vQxH5oKV2NDpBaTvBV5KZQYwlkf+FdG1jZvPkW79ZWSgvct3STdD/0=|Chương 1561: Tôn gia đại thiếu;dhtIfoM2VZmddV7vZjgTSSYaP44Y9AoSS6fQr2otsHbUIy7C3z1hZeOjp4IM9jmXy87h5tyvZ2PqujpGUUdwUmX4J2bMKV1Z8rwuV7ce2sQ4HapEYGrOi7zENnb0pVY2WgQoIhwy5yJqp70CUZ0O02yXTzJVIL8lBwa86yiw5ms=|Chương 1562: Vờ tha để bắt thật;4O66xr9KCDb8GEGOESw1pQHC29KlDZZvaX3Z8nBD2YITKweed6AwB62GHFHwAiX65PvuANVw7GCeEKMYKKxT4/zJ3LZ3IsCbzxOjILOAa3pSrpgof/0H6e/e9yN3czY4jZWT+U0iOCrHo9EJgPcnc64kjNXc9DZQLpXGuZTVgeg=|Chương 1563: Đánh cược;HjnT8YU+36IdFz5LEFGhrI+R0QssEPacuj7L0XApiJwmQrvDUYxvwKHM+9Ow4sFAaoaedlPwy6DImjt6UkYg5O1eryVTu/X8yfJBgrtOf1+OX5sU4NhGTRtLcAI10AiltKxOJahALOkk0koQba34e4gbb/uQ1s/BIuPHy+t2yf4=|Chương 1564: Mắc câu La Manh Manh;dDr5AqnLaoYDhz9zGHEfDtWBWAYdK7elfM0XfjQkYHJI7AYbtRTaW10kJVp/J3AZFC047ADAITUPG7egphWoeq1jNqSxqsPOq4h89WA5C/ekc59rZ+4Njb4yA39p/VbUhzNGiWT4AurPT4pYtiT+pHt4juXnT0dR3EwLu2DnVow=|Chương 1565: Giá trên trời đánh bạc;zkpHV0dpxHFXfpzETzntpzThSS7DxKeL9tUbNzPPO7cQSlQpBPtfOhECB4FI3Poe8mID3E54AUFHeWkRj17sQeooNNbzhWnRjxvWUW5U2SsoSib3ouKp5xd0Vwivvgrd5p6aKXxUmOQ/aD1UiBv+XynivYeXNcU/uZYVb5oeP7c=|Chương 1566: Ta giúp ngươi trả;pItz9na0OxMchsrZZIHKbHmWo6HI0U8/OKuBkfI+kB8+Ov8nhwelhxSlw/aYoX94hnPDioaX424ypwcYzIkQGO14naoIgYWiaxwYIFNwUebBVQCFZLJj5o7/3VwfPOmCLcN5xYPaFVYCH2dE2ur/5s9hFh/tFCjgKZlSMDMVgvA=|Chương 1567: Nguyên lai là thần hào a;NZfC3F/epzTCHVUE3O5QLlN7PpQlrQhZABGxZwD6nYoMLzZXrOvZl1qSz76pRJlL7UCbJdUf2/56mHOAErDpUbl4pCL/gteqMeFzmoB7M5bbktnE39AoCtjbjBAzi9SQMnjox0ElWHI2xOQA79hRtmya1dLez0DVMCfcMPqC0P8=|Chương 1568: Ta đến chơi với ngươi;I7ShTSzYzlyOupNmncEOgKKTFlodZL/bb4Gpy6wld4GdX5gQb1wJzugX17U5WKNKv940jSBLnOEJqzOGGjUSCUdqwJpntjhY4dyEUCXRDCHEaa/MEUXRSZPbJra/gm7HwMEvSgaZkH+4JjICbcYMqCpw9P6aJEShx51hQwhEEa4=|Chương 1569: Đánh cược;Mah8+jrwseCMeQQDf555DNQiE71cSbR1DT73+KMwaLff+sRXuUIvtk+lTSIPFIMuJId5/pFuDw6w6MQBODY+O8Lt2dIUJXJElnnHWkmA4srCAZPN473yR3mE+Ele8VGkq1bK+03mXhF/tr3PeAQcJnxDwArnuVII8Qk/j8LBXw8=|Chương 1570: Công bố át chủ bài;+5W8Xb5hfiwxJWu2T01nN8sEpJkRuSmJe3a5bQBsSo7+NxkSrPKSYj6Xrb76aJKu0F1GkLUt0fgZX2nMk2vx4WuBdpPzS8IrJ4ptEcwtiCTFpvp2G9MZ9lCQ86f/YYg6htVIXySko3k6rCYIc5mmfUdP8HzWV9N45W5hz98+L0o=|Chương 1571: Toàn trường mắt trợn tròn;uul6RVhaGILbFU/nXpWMgL5h5Q4avNCUSrIPNf4RjHVTFf6n0w53iZYvD6xMeWhFTaJrqhekgQeFMBeP5UlKAAW4br818V2qUYZyEinIFNfMqh0J3P3niPWNB9Uyrk0+HLyOUh31c/ML13eLIbX8RTGYgeqgwAkr15/Wu89sT1g=|Chương 1572: Vạch trần âm mưu;1W6FDIlfi2FNxgpA3OiBC9M3jh5KX64Zay4xXuGbI5b5DEfnF7GpEaTQuBGo442VGkwNPhAhSHqVa/KX3x2NfBYHiF1JvTqXGWsyPJrdj5XgqIC/1gtCsypn3YRbBqQYFKNNXYMMM0pF/3gMbe28RBODP/xu88PGexTMZTJmt64=|Chương 1573: Ngươi tính là cái gì;erU8B3W7NY57TlQZuMYeklzTuqr5c8K18Qd69msntqnI+U0Y0VqVZjYdhPgsg3RLA+r6m1nC4SHepxZFY8aTP096Btcq+F3cvT+a5AjoE+BzVZpKCZB0yI2U0RBJDRGlGdtO5Z/DxyiDmfmuaTQhuhD8oUgp+Ck99tF37DcEfvE=|Chương 1574: Đoàn Phi xuất thủ;FbVesFB7SRNDScDlW2eGskDJbZFH9v7ckl4zT1eprDRxl+zpviDMnYTWR+p5hk48uttptx3ZKXLHLpGTQdf99VtXoKziJGRuKn3u56BKmhGr1LBB/VQs/utkdWAy4stoYZnYqZ2CyI9aop5IXhl0BvAvM/7VayV8dWO0DJDkk/c=|Chương 1575: Ngươi rốt cuộc là ai;tbApUWI9/qXeOdFdFmW9HQK77NKZdfMHbRMllm9iWM4XIxe6qbLqEMnDdp33X0AWoA6HQuAxk5c0EDH03ekiKLyX10Tk72sImdC4Ti8Z1gEIIbvOmarV9mTzxU0ff8nkYUZJwI01HGhjK8l/l9OsGIgPOnBcQaeM6harutRsQ+c=|Chương 1576: Cảnh cáo La Manh Manh;2x1mmPk5McKCorBwMLZy11rNme+2nDah1lhTyRdAQ5WFxmkZWfvL9iVtv6hxdxKWeq1IgiFxDYQrunnbM0SXaop+rj1H4+JE4mrfackY9SKP6MXkR7g5W2g3e6cA6T29VVt9fbolAzLI6Rgwk5//J9G/Xfim1GmicVXxUxrJQjU=|Chương 1577: Trầm Quân Dao mộng tưởng;a1yHSoauJHP2tfIiYOqaqBOnKi1MhdyDhzdufeIdpt08WdARVxSqlLdrRiD2vZOQZvx+s+YAy6LJPBl9Hbmuo8eL3swxexx1219h5j4bTi8FRfGc1BOtsy+vhn0ED7U/cpTpykhwh31h8WnvLObS7OIZfuOtjA+ijczdzc/ppDs=|Chương 1578: Ngu ngốc;I/tRidI+ws4Lukqk8cBIGoykCN3KxnqGPOcewxtKQQpt63qL6xMJoSwOcT118/BFMYfiU7mlDdRELh7b9rixwyy3unFRn7ltaVBejhM5qi2l0OjyUTXlDFUBdBkzf3jEtyDq7uL6HaWrImw3/kxbKmhDBBLwc2mLRsuwNpvdy6E=|Chương 1579: Nhất chưởng bóp chết;DBxsSwbo/+3JNM9QZQNQU1ZhIGQopJ8MXkn5N6KCrgdWcwzrb+/I9/LEYkSC7rAtQSt8llVmbG57MBzccwBOgBhqC3ul5zxv4yzHqnjaKiY5Tq0btxDsDwWenaMS73IQTZAfykbBW7W6XZt8ARqQQG8vlUnhnGj+Oe+EMy6x1pQ=|Chương 1580: Già mà không chết là vì tặc;0kzNNGdLkT5M1YiLRxjAjDYHMSBc8gbh0iO1jTmm7JuboThcXrHOu3ydufUm/rMEi11WcKfPINDSlaRML6WWTpNcpSnUF4v2nzu5t9gPDHQ+6U1sjj851FGnCwzh+aCEBnJPcSKxwJamhqJxpG3H1L9zg0yHfB7e6aB1/sbRvFY=|Chương 1581: Tin chết truyền đến;V7qRnLGrBV5ErKN9RcNtocA1BXInZaYFAtX6HHLgLME0TXfMluMmRupfkujrnJ1QOC3KDfarZbyoqkvlwP0h6zHWZn4zTYYwwFZSESyPG+szV0F9r8RaapEmpHju4T9vpJdsd1XkNBunQbokQ7Wbt9LZRh4lFkD7GY9ArnsmA94=|Chương 1582: Tôn gia tính kế;l/D+nHbYdcJstll90SYta0ifuZudv4ZPrH3aFI90XjGB5mHeo+qw4VI0ncTGjmgFDV+fVP5M7v6KzXhEGLOGqKF0DjLHlbqFWpf/kJHY2SapEIMqNPbYkspZkf270GzsB/I86QSpDOmShd7c0UCQJsXsuUFl83RQaJBsb3B/3M0=|Chương 1583: Đi trường học;OLq8zVvRmpqYTgDz1p6jRX84fLVUQXjojJ87MyUqJMux/orJgS8VrAh5cffFp4GXhwilLynStbooSAiKGbBp5fztqtnxwkPlkuOYU+ainkPLr60IgN0dACSzHeG8uW4fQSvSYaNDFQi1OwY0SxpoEdDC/5oE1SU6mVrLr7UJnDw=|Chương 1584: Hà Vân Bác;7dCHQ+GWmu5Y7OEiDN9MBRxQxVZfrDrIT91QKrYjv2wty9oulEW1gjcVrp/PlY5pzYm0hDjb/iIIYMNX/egtKzJZ5k06Rh4p7hRJ4lfScH7q3BjqzSlNm3mEJB5vkc8S/x2is3diZKj0pLd/32ZjMd0s6l2l7XBOv4HvzBjcarE=|Chương 1585: Trường học phong ba;y6f5GZTA4clyPxDFLggRuWzEtcLkYcRtT+u2vtiq4YWap3NgxPaWWwMpQTruv+mCOxWMAwuNFoqUr8PcFwSnqEzEgEZh2mdkAumuHK5Pk58nFK9a4innmSO+DrDPEQrtMahKpJmD/SQwMy45UCPjRvB1FzR0ADQSHO4HJb02Uqc=|Chương 1586: Nói quất thì quất;z2xt3dDoLupCRfXPo8QjT//rVICkuNyVbhPBqbueqDSDZVsZKIqhpuUTGPsx/yDgu/SKelS/+ME3Q31QdjjUpu+D843w3XQtrmO4nW1mNjID/pQ6GLfLhvMv/n7Z0xM1N2GIEtikj7Yms0SvnZAepxPK1kUULHkrswQwgUwsTAA=|Chương 1587: Thầy chủ nhiệm;qih26qaX+VB/p5ZRmGrobEXLhP0PAhsSsnG/7WT5kSRAWh6FN6WdvYLD/M/mekwaXja3n+SOfq676JMPEf3xRbrqSAcdCIp7gqCMNPPor+2lqncqLjbxIwGXS5J2S1u3ROQpV+mBfFHWs8WcAugNXkpO2YK7mW9ss5bx5HL7NWI=|Chương 1588: Lâm Lão Hổ;f/EwQJsr+dnETeIW8qblEtziLrFTWngoeV7D0AAsJcCK8u2sFCNXg5K8SNiTGl8SBbH8GIaRyXS/PY396cEgDCXVK1jWVdkIiFP8saEznHVoe4CJhVafmEC8/a6t2yi0lTKyJT/5duaACttfWHpwKQ2DOc/OqOIJafNRwLXApJw=|Chương 1589: Bá đạo che chở;Tu4KFNwxxIhykbwiF1UPnss88ncvfdvAQAX6B8ZVzi/gF/lwQ3UMEotJBpECdZoMlTe7+LpkA1doME4xnrlYSlpVUMXPCNDTv0Lpvf8GU3Jb8fSv3Y/aEGdZbuKYSq88Auo8VT7NR/2Jpqh5RDLQJTqyqgqxPkZNpcGSfHIxrRc=|Chương 1590: Hà gia tạo áp lực;m6zCb7605bruBBWcdXDAmZMcNbDTI0I5SwMkAp60oyDjiYHYYFdtadF38CghDv4cK13nNhYQAg91L7x2D024rQkaFmfaffQKyJIMkakXPT7SEa48D+WoBTZNO7LNI5d7oB48DfJlz9We8Iq373oAWKV/NzeiCIDp+Yl1raYtUMw=|Chương 1591: Da trâu thổi bạo;DfAtpe18qTFIHiTh/mqqV3nqTcqzHa1//9zyzWyOZDFYfu4x9nlzJLsh89nq5J0DfEbf9DHORFBl1uY2Bl7KM11s4LaB7IQ4DcvfZc1kOWrjYJe/77wbFfm+1kqJCiP6DvfiGUinDcyX5FCQY4Gh/L5dumWxu2vf6dfInDBHvzA=|Chương 1592: Mộng bức Lâm Lão Hổ;XnT/JL1QbszOryuo/Iyi9hTupLUgRwrdhHHxIImS5313j8Ezi2caz77sHK8/9wFqLwjY58yO1Xdh7/zVII1daCsY8+SwWGwGHn8Rf+zCFNoEUnCWtbFXkLCXwzPdXa0hSKoiuzo6B12gJMUKkXHfq+CpZDEOsjrS2p6m98FIIfc=|Chương 1593: Mọi người kinh hãi;Vy5QpZC89r3vThJcmkG+bwEHYUmz7OtNmXu1pZuy2ry+MsIt8hftmCCXqqy3cTeI8rWkL2Y07YZA0rX1n2/N/JhF3hcVcrq/wEOr8eNHGiNONjWZZZdMcm/84CYobmijyZ+F26gjBChyTQ84HI83M6sBA9IQao9gcMHySO3oziI=|Chương 1594: Trầm Dao lòng hiếu kỳ;cUkRsBTOEQiY7U/zcwbl8FPRUrAFb/T7qztCPQi8LyW0ty6dGucrCz1d/6GEdWapU8P9tbS9PMPPvMtNXh37Hi1i+1s/+J/L6+KOD0H2z4H+fw9X4UuhYbi+hKYTxmSWHIy3RYnoZS7hUPW4fuIWf6A8xv7I49txrY+BtPQJJF8=|Chương 1595: Tần Dung Dung;Pwh0eXLS/bCMPjrhzlg3myjGIEuv2AKlmSTAyy92rN6OPTYmHuCfqp45ewFDv5ytsF2gQ+ymgaebG9eRfQ+9FtThVaYOl9B4HkpVdkQtvdUqJcHt9pYPWFqI+10bDw2IR1ZH1H8vUfdEdROPegA0JDt38KWbSR9WhEE0wyhf+YI=|Chương 1596: Lên lớp ngày đầu tiên;Fc8GEVl4juLiQM2+3f/dqbopAGxvq+pEGchEb6HwdmZGhuqZzDmAkizzdseFaX3jVBapfEZcvw7wOzWE0zlnLKgT4351jCqlU7wQ8lnUdmhv5ye+wS66mMwpn6H7VILI2JJJWtp9lpuRVft9hMDoRoeir0AbWmOXjAjjgw+Lqt4=|Chương 1597: Trọng yếu tình báo;AVl+jxbvnDT/UuirOzyEhFGnbLXCu2H4JX83Fb6FhBN9Z4i+Rx2qVXAvWQ9tgKs1kqsH0m84o/k0XmY9MktnW8QZ8lMhgd7XHcjL2+TIm+PxSilO9vv07k3mYGI+QxK5UKI6ZCiO794CnYRIZrmaXAm+1hRFe5tyRHHKjW31T2g=|Chương 1598: Tần lão sư sinh khí;MKTho6dQLaa34EdgGmmvgv1JeWRMUdKfRxDlqqSIc8W7Rm9/7sQ7jlpgIsBG7gQfNjPxyCXB+3n2O6Pwqw9iGQAbxIkxtF9MZ4vlzzp3CSAvnBduLg3fBw1FwKKzP8i/wXpf9klRybtpTmzD+bPbzVRiuOEQPfUbQ9n+rLGI2nw=|Chương 1599: Bị nhằm vào;xNOaxflOZ8W6g5yYf0meKczc1gaw0c+KeaJ/Tvf8WuATQwqfv2xtBlYS/9s8uAadx+82xvKjA3CSmbqb/2bAfDfU2u3Kj/uKi5Lij4T+6YbkuG2tqNjPmm9PwXsmL3LLvs6tiWoWrDOPvk6si2GGSc4atm0RXX8imwWB/8iTwSg=|Chương 1600: Lâm Quỳnh Nhi;00TGanVhG53PW3VWpTxN7vHUc4fmIFPGEl5E0DPs/yTaA9XMcok23AmqjTRSDJhGT7mJ+aQz0d79SXbFjUNnk8lxsQPPOQMuDXu23F9Q0mFYL5+Dow9uNx/gkTzyH9TQPlzzTSrj6ydX5PXbaaROF4AH3tbyaATr9IWIDI123tc=|Chương 1601: Long thiếu;eJuWg/q7ri2eV/vB7Z7LQxgkrcStiVZ+egdlFfIawT3MjxvF9q+HzvAR2osei52A705oqbhrCCn8YNqKkzUgjW03AqtBx7QJiV0tudwbSs33ZVO62R/L8mjJPRx9ZPTfl/rvikYp2FpZJuAwfeTzheYd+lT28TrUrZ/IMB44mgk=|Chương 1602: Không sợ trời không sợ đất;i3GOgstcS0BtPeizcuIMglfdKxVa01F2AXKv9toDjPzvnmvWkKu2jwIyrfvJ5bDRksOlmRzFAzR4pRhiD3cK2OGeU3Zafqg/ukc4wULc88jdv55LgaWdW+bsR+WZycmshElEC0jMcOqgVGSJ2mvma8/VItoIM7Wqz9/G0J5pCik=|Chương 1603: Người nào cho ngươi lá gan;YGdfWoCFftjBvEv980a5OaRfYfJ3xtP0nid++sXvXXrYbOlELGATgOQCyV6hmeXK/xNFouxntoWGywSZ3eCNCZgITlkI7b3+2kfHd9zLb4M7jk2kgH+JfPPfJXXRmb95mj07Jkj9IQwQ0cIpFkozpyFOlnqLQQLKMr+1giLuq98=|Chương 1604: Một chân biến thái giám;YpksISNY5gaYf1mk6fgeBtFBHOSfR6kZ2Jo3evXnuUuNPqgv/Z8CYHSY4umfNKkrwiuAL1g8xPOYTb+VCAcZtl62gOrDuPZ1rXLx1eCqAA+/3a9iPyEho28uw8GQKxHZ0DN5GCu3pacxsjCDX591wgFkTEqME5YKEo5Yel1Xd+Q=|Chương 1605: Thu tiểu đệ;6TLAEJSas2ragyOWFdyHwt4HWujDTQCdbDIDNGLuw5Zls9r6pUHjjN8fycAdydwTFU1XqkhOV3+enUj4KwIS1tr1bQ8xZqNdUdqDg7ZLZRSFyU0InYSRU2e+huvcxI8hoTP0CZ/SEVAWPHHZE1NeeQAu4RDoTdniegbPpBHH+AI=|Chương 1606: Ta tới giúp ngươi bồi;L1zM3W2JPHF5alNMaWCY8q2OimZzK3/D5t82yxJJqKDc8Yfso3nBpMxbW17PMzdsW7Qp79EXxwv0H8qbOg7b5PHiVKSPx7yppGJLl/YgnJsfxZ2lBX9z5KcpN3rg/j1uBDs68N7JGTgu8Z0+goKmVL4USawZ/DUn7v0NvtK0T5U=|Chương 1607: Lấy thân báo đáp đi;gW/u3S4MVu43ZMFd5IAp1ANxy+ekSChhjRquQ+bQhhqhxEAzRylghnfB179DNb4dzmQwCsO122cTXSN4TOGNkRUbcc46elLKycoQ5ukrGwpabCLWIbUQVha7W2pdsGCIQcS4xjfmlFaiTvrw1nVXxOC40TEi+WGQTAJqdMg7KZw=|Chương 1608: Nữ Thần máy gặt;IIjxm7WZH+YN/qnA8K6bYfDqO3saxOXqUUG8EwO78v/cFvWrLmDyz0XA6sUUQq8qhnkV/yL0p843PnE0TjS9ohDgmat5pMSG5e90OLSA+wNtq2w+rRueKRV3QWsTATIynGY8Fn8sX7yjGSHLoCRB6FSrv+5Ftvgw1gm8uUnRROw=|Chương 1609: Điều tra;2O+/D9GrnL3R8VRvL7FT57STXT/PeDLIjGMP94k/TSvcIEZ8aqZK110XalHDpFGnatfFRADti7RIXYuNzI2SeM63M+xlrxAc0IZF34BlFnIENnnOLd4ZS5Vvj1oUYWIrwxXUTpDeclOZl07rdQrozEGllAoLbz9KFkdqNHhMXSw=|Chương 1610: Long Thanh Sam;D1Vd3xvdZ6eYD3ccUCBensSH5k0rjh/MsDGIiNjO8A+DWcBLE06NckZ6/Zbrrg8OH/KOulxqle9p6bk60yViyfnJbm6CGNMFx+rH2x4Xt0VViTqMsipJzb90iqyU/+Equj5pfY9LiyZE59MgwaPBQuEHgyFD8pD0hc4dXOjtx9w=|Chương 1611: Sinh khí;Jg1oHqCqrFdtAcf7G0begUAAeNCZYJfKJXr2mHJlO9HcpwF9iAjm/IFlNigUDj9RHvuJ3pkA5SEzJ8vmn4vGBnXrTGXAUspGa8cCpcc3hheNRk2kDt4zk0duUFtMe7KjVhvYy8iR9fSqJjDO67oR9DfqunACik9svQann6FWTb4=|Chương 1612: Tìm đường chết tiết tấu;cdZHhd1r1gywiHXlxowoluI3a8slu0id5mTercN8vCL5UxSrLU4lrDlzXurh7ybWBazj6iym7Hj6NKKD6d+Mo59Wqfn7Sw7QdrRqWUHQY3R+rzQMfGB4U9xGdMhvyIt6fPJsGMAmJvxjKQaFEQL9b+QWynlNZFOs82cmjkB+axw=|Chương 1613: Khí chạy;hj0NMHfzrbjGaUDJNatM6vx5U3O81saDgFqf17QOP9jHSY+QeHzt3YgLd1ItmZb57Ott+80yStwx1Mc0K++8vDb4I7gIpO9XL4k8DbBjDoFvcNA5OlYkI5cFmFgJkw9F3ZUA7LOCVPg4HHufND8DtlYMpwG8TZ/ruRdO8QC89io=|Chương 1614: Chẳng lẽ ta sai;PwUEbY7H7nKCDXeNrKJjIQYabKsmmotr5RBYd0eVVymRrhGuyjusbrjIrQnnhXYmvPGcQH2UxNv2pxwnMYXqJvGfBEH/Z1cqNOlS0UvwlZy6TNeOzntbLmiJkauljY2OIcn4xYNx2+Xd1Rbn7Q9/TIus8nV7Jfgoy8/3dbIoYwI=|Chương 1615: Mỹ nữ muốn nhờ;Yw9dMgjx3zDUfHzUQhdVgFxicAOCT2I7ox9SxVrJfez2L2JTqE8CzpH6rxVM63JnvFUPBvoRMvlSTe20YQPE0cuT9SA+267lrSCvrRYuH7VPYFj9ISCvrDpJLq5NhBiWRRrN/NzZOUjj3UBcrm5xoUtZppatF2DgVRlA7RA0Srg=|Chương 1616: Trực tiếp quỳ xuống;kLsw4jwXqTbAmQrcb2H1Bul6beJGnhhqXv2bmvM56Qd/jK6eDzW93+mb81ZvBVoqDTTxexaLx5vOLTPRkP5KGjVY+BUiaSMFntuU4csKSoaJwbvEMGbVZ9ei0h51OvDA1sHBGpcpw3gaozGukrC6q/s2PcvhY3B6B7Ikwt7DSNg=|Chương 1617: Bán lão đại;9vvjsdhb3Zl6YyQcYrtoFy4SkGe02oYxomHTOP4qgdwpqwEsjRd6gmxjI7S+xwlKQhPkD1GExpPqjOZtdaKecptmzRLePI93BCNtjc83pBHk+cKB8XckJf/HiC1dkjgDm1wpvdhdAIMIK9wJpZ5RvOZkrxZTp7B8rEP/YYXFtwI=|Chương 1618: Phó ước;ZpIzYpI7DELxtzhDJUj1BLrF51/f1Uyvt0a+9xai5z6A/qBw2rEFIIAau3/rIij7PhEucRhj/RrrBuHvsVbSJgTIBTp5ZBym8tXMavhWe54fnRnmKKgffxoIFuVwut9NToWa6T2k9531KYim+ygXam3NdR7TlI03d5H+4xO8T8U=|Chương 1619: Chấn kinh Lâm Quỳnh Nhi;/xnS/JvtfNWGzAjbcdLlrFceDkOFPUuEbMMoL/G1H88Vn1MzdL8A4azXUe81iB9a4a9S9vBg/9tA83W3H+WDwdJLqxyBR6iYCPOfyPifL1fEMj/J2+ca2PQ4VyV3Fvmbx1UGmtxweuBOJP9lR//8jL1QjM0NhL6seN2yj5jix0g=|Chương 1620: Nữ Thần sùng bái;Dvgm7jlixt8oIWgETiT38/SOC4Xa+q16iaWxTEmlCdc1GOvrsVS4BTr/GgFjW6GCQpCMdXT/aSmcaXEAy8jKo3C0P3Hls/DJ2gYq1etcHhNXITJJEats4LFF5ER+ccMNBlfzWFeSxflFrEbjuqVoR5X53dVPY5d5yMG3WP5tmdI=|Chương 1621: Hạ Nhất Minh;qZmdQ5hFlyZiZDkqaf43QQZLFCpC//L6Cyqcs6QySvGfGm8VtaymvrYA0IbuXimbZL7mWkwhiirYXos3pZBy5PgTqiZEPLhsryz1lkpQ2sC6GiFOS3wSuz0kzgys51aQP80xJGDYVUcwlWyk+cl4YBh7aOkhozXiHglH/4NKK8w=|Chương 1622: Hợp tác;TeAP9gYIrcl4jQqCNdhwq8wFRci1NMs/jikUjySR9xCew+3GJAAENAICQwIBCZbIaSqS0xl6yOogT+t1MNcl/hMlLOtAOfgBmJjUFafPsh5amZTrovq1DGVLBQq9jJQwnGsSF6cXVWHEET8RbykuBhBbIeuBh/kkcizmzF9PeY8=|Chương 1623: Hộ hoa sứ giả;cUyBQV9tRNmxVNLJ6cS+aRmhLFswplTLMiTZQaCZrrPbQ8iF5mv97yJyAhHiR1qUnXhWnZPatTdzstv6iPnNfwziMTw7VoyDruXAnVE5H91n5jiI4IvamzKevajhf+y5u2hX51SV1fB4muClkgGUHPmZSbTZBfrPJkBTbynJXLk=|Chương 1624: Hỗn trướng đệ đệ;NzooTvtNSbWVT/9+0fTFiUloUCJP6Z7DEd044QrVvxkNzAly5bOkFnCFIytuqQiEXA6u3jJKjcUah64n3KyW2RtXXXNaF9z549G8LaoFXSHIGxQYo0sfc1ERjQnWvKRS6kgQhxCBMi7NCNwQaVU4CsNSRGCSNi9dRHqroROP8FA=|Chương 1625: Ác độc người một nhà;FvzviDGNZQVOfkglHANPDrlVn3h+MjF6V+HbhfHCpTG6rD7f7KGS1b2g8UZh//QqwlWQWYpQp2fk2Upf66VzfwBpBDqvsDkZpJJVQ9sRmyB94vt8URsy6qYAkBhbcJZjJqoH6uf3tufeUMDGo9FYmSL2wbWi/7W2EMYpbsiAtlY=|Chương 1626: Đáng thương người tất có chỗ đáng hận;UAK31Nd5pXB413Iq2G1ickuKbH+VaXFCgzYf0LQg9F75MlHoS1lDLQ/Jhh5fLa4iSmG/WmT1Ob4Jk20x9JLR7YU4StNB0rf+HTsDlmNFSQ9jrBNBboHaGMom6T/HbpILI9CZRh2bbpR/iO/X6cFVcGy81j8pPj2poq3nURUb9R4=|Chương 1627: Phản kháng;tNWTtMxnEpX5Uaf1ldqnHCy6JIKOWQIld+jXI0EIIKQ711S2cBGiNXJXD7D2u8IzUOvwZ4QxFSFSejRIUkpITV+uB2ZDemcwNrx4GX2ptaZKVJseqnPcGsQaeiylnOweo4tblxFAFVd435muo3IVeXezIO2M4fVmB1NSgV3Zel4=|Chương 1628: Trả thù đến;QkN2bDpqdMpCUFjY6ndTF9xu6Wuj2ZPdjXGlHWb73TeYcBjTtnJfbl0s+Qm+8QHnoUwajJ/vaqlvb5Qe2ECtq0EAMvn23j302GFQApv9+QymVg7BwQPFQfGzn5XUHMal0jlzHtO6WXJE/h8BNIT49hH09Jitqfx5rM/+MSN48kA=|Chương 1629: Doạ người chiến đấu lực;P8AK8G/Y90leXO1gFeDWspLUhZ5WKN0KNhGeGw37eVVeTod4pBW0MyJdBDPO6R5KJ3/dx27RILWtk3WaJTLAozzjxL/plZhRyASBYTgN+zDubMtnYZHqVGrFXBfb18jisOl45PBEPEL1aRoxOK4jm51rmDaBS6bUB0axXdEa+EY=|Chương 1630: Có súng cũng vô dụng;s2gZOCDp1BQA2o7ETax+Bd4BMrTTyE+fzzXaB8Rwe1YMrnQgI/2CYSuPFVqGF4X+YqNxlDtlNtPb/ipVkxwC96GAPcf35Zbz3S4dkb8H0v2Mf+O8+MxYK7q1KdYuCI0AXkBwTBYt9xGX6/OwpMsH9oAyN6XMTaFPhq4H+Q42uyk=|Chương 1631: Như quỷ như Thần;SZx1A0f5b7ApHcaHU8rZitprUg5JkxtaYx1Fy2qgeaVGzk02EZb12e2+vPd0ViTGRHcyFfrbcL/jHo3pHVNzn2/OVrUgLCyHgbHtXSBRiew8Lnspl4TYBkIfa904hHT1T6uKhmpcGEwg6M0bUd6iTy2ok1QMAvnbLiF6R+QuIbk=|Chương 1632: Thẳng thắn;IuBB0zLjeQFhOLqiQ90C3bUB4Xj/9e3RzKkOwKuqP8qKqm3grAr18tBjzlpBUu9QXArJb8aVlTQbqOwtpkWecZmeTFiPt6EWI/7F4e2OLA65EcZZDoua4tSqoSscKV25+QC6LYWWniTaBTSFP1tZLJeDWyVyEx/YwI73CcZxX7c=|Chương 1633: Truyền đạo;IlcIpQEvVoH/xmirOMdaGG1xvteuTVOHxKmRZGywc24tP0sBsYIjvn7QnH1oFxo/Zpi2cKBYIqxPZHVH1OGd2otv91z8uFrZhnhhRYnycX2KyEYl2X+Ivps8JSM0WQkmS8xxNjgjv5M5GC+T+mJljjMMd61iEkhtqGSuHpHH+xs=|Chương 1634: Mỹ diệu hiểu lầm;IJCtk237PE88GD58Nd/LPuG3Ij2gkUoZj+3CbU7tquteLsi6oHKtocDD39xAffHTXpd920uQyL1LuVBNpd2SmnL9VbWXmXMWpV8QenKgOyjbR5kWbKVINTyvobC64S7S5Fq3RjwejznEwUPeo29SqHvsN1ndppl+/g/974RS2wA=|Chương 1635: Bách Hoa Linh thể;C0ztS2AeZ4UC4TAvcs9hewSkYWHF90GCPKginv1fxUbQpyoQHyw1j3i+b58nVOuj+0UJWYv6tohLJaDW/JJL8GBMNmeuBMeWYpxlXS8qpwxstHkVpbP8PkuEFgg4d6V6Js8LVQces6ScuVuEB/EcF4rbisUt96yhwiw3Z6EMNZ4=|Chương 1636: Toàn bộ nổ chết;f4f5tegrDrykLUe9XWPa19pkWL+oRh4La0Qrr0JpRwpTb9ii/iStFubatK8oEBInneqCxcBprfkLipgyiKPVoa3Q45k51bkU3bBF4KRm55HWDbcdtYMP866o0RwnTt4+q7JleateGX8a3wKY5RO8QafZ80eHjAhuX5G11c5buhI=|Chương 1637: Điên cuồng Long Thanh Sam;OeuEkTKiXnVxb+C5f9v14EKGC/gGooG2Lm9enpocfMD2/5tkkJlof5PxB2mp5704bfDsYGnEQYyXhsAEkqxNlDR13+doYGfozHoPGlMQiQ4HaohvYzb0kd3c60eU9+g2ZZ6jok+UbsVH640C7sQqHPssmeJqTIdNAFf+gGxCJ7M=|Chương 1638: Mưa gió muốn tới;t/ZiPg4a5ZHEUqZY7s8X8rJugpOYOtZsa3mzrnJiGNzAoPrPoqw2PbxNRerVDcDpZ97ntHocpWNTh7bKcs1vppQB8CBZXYaiyCogjK4UmbHHpPSx1xl87LF7fzfXC0MUJpkGy8g+PE4FwsZeEfDznwV7H9Cm5u+/Nl5wc0MVJ3U=|Chương 1639: Ban đầu ngưng Bách Hoa Linh Dịch;qlCIVFDetFDCYEOpuFYd5j67xd3aFZoNtXOcLCH7W9OHrmLWscJA1GXwIlYsqKRZv95TscMwhI0JwCxYKJwnGL7EyYJBQZQhFdSxO/b8fTF2PpVVTS3IRa6P427zD9XAZY69NJsvJkgcrsNDxw26jUTOREjyBihrOR/zvxX4ZkU=|Chương 1640: Xuân quang lại chợt để lộ;ywMA8qYRvV7FLHTqTW9p+nqzAuX77uygM5rcvV3J48DycHzBQU9gyaDT/rMvhK1NAs5dMwEekIY1LQfDQ8vpTn0Bpgge/fONRidtNUgDL7Umqa50JaXZ0Ot6iZFQ+Cvkx4p3tRQwKyS9vUWn87VRuZZ7Cr4METI+zZER3A2J7CE=|Chương 1641: Tức điên Trầm Quân Dao;QbLvjDIZHanS/JZSk8vwF8ZQQiizV2iTMNh+8X1gtWPzWTlGImbbLa24utFQbN8ZlnCw0iLe2vHR4I7qQP7wU9RScFS6rGdnnP6yoLkUgMDSqeWRhZPen3CXSZwimUcyRsfMe8+8ETJje1YoJPtm41XWiVGvKem7gBgRbR7BH9k=|Chương 1642: Chờ lấy hối hận đi;SgMnNb2FFp6VjJ4tQNVCCcMoUFTe20Vfc6eFsO/UNA1TKT7aF86uvTKtFqXcl9SF0sZk6gnvwC5+wWGwYXje37sjfRA2i0p6X6Fp7cmtYTPSqzk1zqdc5BvWmL1bWRDECanuTTXRDFpunvLaSKrLYeG9vHLcWYk767F4UgvW/7M=|Chương 1643: Tương ái tương sát;LL+34mRbi3e92j6LZuR0n+7LXjK3LfVaL4FZNDe5gFSgXBXDBslhEwoPjdl2hNP3vE5Nm/rTLsach6UKYr26QtYRfJNjxJCQGlfj1kB54sXeC9PlZr8Dl9tr8aw1rdf4oS4tgRzigo5e2M0SMtUMvQ081ownkvA6BOlpUxQf8oo=|Chương 1644: Trang bức Vương;etlZeT+5hxiD7r5r5r3UDEqZP12n3f8+XEjEqLAxr17B9v8D2Xx0StOILXCHKzrv2UtMKL6MuzNjx7ysn0FwrpozVxzXKzqT5XyE5dts53EU/UYWO3QZw87kVYL5uBcFnyrUMzeqU3rQp9l4oGCYAurF9+UY02Sfltz4EDRxvT0=|Chương 1645: Tần lão sư bị đánh mặt;d6aTAqH3gQQduEUPaafNWvSneu+/I07JCbknjiZ6hD9Qlfw0SyvZXu8iZ1iIO6XSfOdNgEpGIVNX1S9EmB9Y1jqjymgoOB2EPSSQLoW3fKs5eKfjbyrcfnckPguIfMN35sdxiOyeMB6stfECszhoEPryzEPAKctmOlbEQTzlVz4=|Chương 1646: Học Thần;7hOJ55s3tb644n88247OfVNuH9f1ifxiKHpV1XTcL6+1COVkOAk/XQ+GU7Uqkyj6uKM0imWy2n9RooOnFZZmNXm1RDMuZ+tLBCT9BQW9k+y2SW9CQjBAkNsbVRu5WFh7x5JBqNfOvsjwp7Uk+qIQkOh2LRwICcw16LcQNL2UeQ0=|Chương 1647: Tiểu Tuyết Tiên đến;JqjqLz9fi2oYcg4yIqAXf0CxpisI6zMG7V2zGhpnKhta4lNkyx0QplHGZRXR6RGj3goI5l2F6MpPRh/sorWn7375FXA3fiwQpEhVapXyj6xg9uOZiGgbiUjn3Be8tJsCn+IcEazjHDy+yiICJ/EAvMBQ12BylnLgCoPD8JjYAa8=|Chương 1648: Thu cái Nữ Thần làm thị nữ;GOWf3LiJ1mxoHOLK/ZIGf1hZP3c6y5MtMaij75OkraljbdE9/Gu3St2gW3c06vWrmbhkxp5hGEfioDDGcszDP5at5DjFm5Ou8qZl0QMhaVrU9jEq0Ft8gWXHm3qdO9v5g9wEE8tB/6PMCh7JlyMPDmwNg/yXZB+93YA/BAxaTPg=|Chương 1649: U Minh Thần Kiếm Điển;mLAKvcyj912GKrV5QVMiK/o2R8q2P+khEHJnJNg+/KGLCNaU5zC9f5Qiy5QtUp3lXuqEzJwCeQG7DYk7CBY4eSG+gE+VSPakMmGHnnPzmsW9tLPSjQTAemewu1VH5ffuHgcHt4t3Eh+m+PHZbSGDsLL+B8fq9Q2jBo4KRcmtqRM=|Chương 1650: lại bị đánh mặt;40+KdJZGaRqBqQiz2VMqeNiRKul4IXEXX9glXqp2HKPLgQCXjhRoqsBAsIqQAjpd9ypGVL64N8M9FvUjWkss8j8mAkLfT09TO7KKfPoTHBWuuoSXLbAQNEeyq0CnvOXvXTXWlJkq3+ZBVLciVWp2OzdJO5+sA1ZQjcul8/JAwlE=|Chương 1651: Gặp lại Tô Băng Dung;OwPbekbWfZV8Hg+6BdMsddotxm9Dulng1v7W5PU9wBDflpR2aUAMZ23T0DW7HlJ2XOQvZxQ3u6FHSq7TT9F8GzLwbExgiTyVONm8IEsiWHdgl5YvEHmP2noVCBa6he0wnzNJ5QW7QKHMNmLVfZ2jxxP6OnhofOK1RF5+KDMZr90=|Chương 1652: Vương gia đại thiếu;ptZA2O7l+uxAKczUKqozzV9Mp+4UQhTYGBYcz6rqJl3lChrC7NfR1d6XU09WTkAgt9BGwEVUrVB2W0zBQZkqGlYr8XNP2oWmy96ibaYVnTm5tVNYa/N5SuWKoqbh66kKCuxyTgojZfFEKsJqTdLduGJcUWaO+OhHIUP6iJNZODI=|Chương 1653: Long Thanh Sam giết tới;PHJ0jsJTJQ3ijT6neCM1JN5UnUyFH7egNOWjCk1MyPe4uOKflH1uiDxHJbruzc3+qvMcLj8jImQgBbDvOG/EP+1GUF4eaRkK8MIAMrsGGUTgTXIluzHZdawsDLrKpnQJwfWf46vWr2QrvZtPRVglJj0VniHbSa0Y8XRfT/Fh5aM=|Chương 1654: Ngươi muốn chết như thế nào;+9ALAY4xwK9Ix8A0r0bw7F1mf8NPUlNjyvWAD2LQ5c+nJ/fMnWrxSgBygKu7i+C1MejPaqgnL1tEf1wDFpCLRNnIYem0FSIgqK6mVv2PRbwYJpc9fWbnZk6gsGluSlYRFsbUwtmMDtZMt5r7aIhTsGyJl+SdZ4Gs3LVEkE7eg68=|Chương 1655: Lê thúc;NxvT1x1KL8VuytZPKll/GZLpRl1VYkiqfbn4RGjM4DJo2VFux+UMdyNq7Hw8QvVMGE5z6vCwXijl7IGjivcxMXnBoq964iqAwUiCK9V0Cftc0b//CcBucpffRsEvFsFiVkXXzBog3xcW1EUS+MQLfYVuFiH09qD7ld+bvd4osac=|Chương 1656: Ma Đao Ngụy Thông;NbX6aMXA+tl3xoT4ca5fWiUqEFJvIbjQh59vdRDW6975MZuicWJnsHyDaHh/yZ3uJAB8M/mqRw7ZRHQLfqt4nByL99UjtxMunL+MFoL2DE2Lp/iP/BRQsROuV6AW5SMrwSpHT3o2QijyUnWkXmBkTkynBI/Jg058srQQYa6y4Tc=|Chương 1657: Trò vui còn không có kết thúc;i1ypLrA94qBNSI2seIK/zlVnXXR2Hlw2n1iOmMqpHDD0J1e/06DHB0R+QwegxOsCgcOirwDDiXRV5fgtEbuwl0bua3s54YXVKIsE6u1q1Dh4+aXYT8LA6/NEokKlD30ZuuYNzNVCe9/wL2UQs0t8dSXxj0aVasYrAznN8tzAiEk=|Chương 1658: Tuyết Phù xuất thủ;dOXv9XAmd9v2S+9WV80hE/KPNxjJ1/sYmJ47MbTfNSAv8Q5dXc6tI7TDGhqbqwVtQ1oFYEl6PD1zVeoL/Cn2Iusp7gAtqjywJx776Cl68h01P7FclHyQLmBy36mZROVHAli24oR7xpHCWLXDE2SBdJkTqr2LdcYDJc/aVjxQeNI=|Chương 1659: Một kiếm chi uy;Wj4rbf7l4WaeJaN9cExchsmTm6bE0AE41iz9ITnUmUl/yif0IoR0N7WUcW2I+Bf3zCxOAXxY1z8QKxDTSvydiXrxy81IhQTfE1a95ftYBRJyAoUr/MEAlakKLeQYz9PXTAInQFg6w8G35LrpNSAMmUdxW7wSVczSR01xwGfp8LU=|Chương 1660: Địch đã bêu đầu;SX9j+mXa96D1vdqPwfuKrbJsDLUVOTtGunvtV1UopqyE2RNnXye5c69smlkGEeN3MjUm6SSmPwp58aEd8Hz9eExs18R++pNxTvIdtiX+n7Q1uqpqP6fLZ9mPKx7uxbBfi8fcFreqB6ZNx+W75BH6LIrqZ9TW7IqwdS9tzXeG2jw=|Chương 1661: Nô dịch Long Thanh Sam;mbEcoOFl7a7M8swJ+RhQ309ovvUGEeiqOkYfPdAPSfi3l4CrL/+sCSeI3PwkTLEy3B+nKfbHU1Ca0eyDuj+hSgsY9C6znmGvFts13eEJLm59w5NR3LayriwvMKt2CzdfqCOyJGfgsR0aPSjziYSSfuVq7vvUHlLwUESur7nAVNc=|Chương 1662: Giang Tuyết Phù vào lớp;vc1Ej3kujomi9EM3Tt/CBPmZvlb+zrQJ6CrP5HYAhfLcmU/SOSrHQJbRIg9LMpO3e8aO+AFxCL6iBjpTDoFaSoDAlsEszAEGO//5HzcXg/wGIIWKSdPLRQ6NXavyMZTtnXEd+OPiUKEqGQNDeuT49a6eI2+9WQZVZfl9JGOsuUM=|Chương 1663: Bá khí tẩu tử;uyPqAe5MV/IsGm064Wfnh7yWZ3JqzukVb/wfm/9bx5adW4ePlujLZCX2vZODiCGdZDLzW/X9sxRkDidvvx77/I1f/OeSGfNBXA4Eg2T3XA7582FdjcuvStIpKFZctA52w/2kzYsIhYJgQ7G/QDnpGf3s/k37rhwoIjfawoxCBXA=|Chương 1664: Trên lớp học phục thị;uIXTvaYv3fnb+6UhQydzo53wFXYx026aFM7mU5QbUkfyw+RJzkCuo3y7sHwPD7/V3YIwPLKYB0mCHVHVD6Xr7Tusak7DEYIAbH+AA6aI8rG0Xr9VsNlCnSq3+Kvo0Ipa0f3XXBGAc7uPKj0RDGLLAhNNVIN4ClXZI8tsWz6q3+8=|Chương 1665: Nữ Thần tranh phong;LzBcC9qKGIP+5ycqFjDGFOPRoXPEgL4I6RQkZrKFNYC2xz94BbuvQQv6lk39jyDX/JOX4iusgszIUOXZkR3QXOGlHuo6W13BXufKQSsuiej+hKM9ZRw4d2Nd2nC/MwkRim5whfLTo+O/29AhJNXW0Z2zO5k13X5r91p/dTaxjyY=|Chương 1666: Ngươi phúc khí;zEl/1MN/A7YZWG2NuNeAKvS6Qqmfo2UjemdGgHdXDaBt5abJR7qDiZ7Fc6nPxk8IsX+hQMC4TZj8MFfml9USU3WwwIDLYDvLfZFE2ToSsMHfGfOwaAHmOpSDUxAhoYQYCIqm+7hhmbpKserDUAqLM38yyKo4Qv7QdB7t3tk5T80=|Chương 1667: Trong sương mù nam nhân;eoL7K8AO0kO+Ei9EDTcsb5XLdohZg3XFmBcBfmcNOTrvloVpzo+kHM4diaQScF0m/G2dAQvXVotHvmCfQeITVXPny6agyRt50R3aNeVkfzoNMV0N1nVmvJQMnj9KCJUWf7Qv8F/dau1uYTJJ2QTunY8YzK8dLEkDEShZA3z5Cpg=|Chương 1668: Phát triển kế hoạch;EPwhAkTHg8vNanTTYy2HBMCQ3Jay+KHxYYv7WTHGFAHfMZNmdob7t+J2+7ciVvLJkAdaWgLKURiPwxMbNbj1GwWAnOPE7RzV+iiALSFl8y9goq/8iw1+4UTeFkNusXdZbzlcf5WUQ/1uMX2VrWgPj2J48kSXirW+IGy1Z7lSZ5I=|Chương 1669: Dược tài thị trường lớn;TJ6n/Wk9ufGzWVnePd0AWxsG9kww03D6cw4AmSRMJGInKSVpc2S2ne/+rFbVt5ZEK6tunkE2LVDqJTBG8KXGxOmt0swoJdzml6t0a+14HYjQq85iCVIqPXxMbz/yJ1Q1eiS+vVSU++kPBpEp25v1Bem93R3rceoOnmWPNLQ9Tkk=|Chương 1670: Bị giết;1tzEBYtdT9iSwxl5p4asv62W4l9nRaVLMYyG+JxUDMdw1pR7PHxLxijSWLA3/ozuw67sdxxzmXK9hwKkybNtlMTdz+VbJ4DHIuU/tyxGZZvofwDzvpaGN9Fho7O8bpDoOzFnqGLRdxLdaZnlL7wcfXnXojLhLwvkFc8yGrfSKlM=|Chương 1671: Đến cùng người nào ngốc;naY8TTAKvlgo6dnj74rDXMQudN8juG8iiZO7kVofHlWm8JlV8B44OnU7zNjoAXvtViniXRoKNhdlTyZviUm12xx/K6c+PziO+7nwcZlJhuTv2Mt62evvHjkTVQDtZ16o60GsBXxhLQGvetp8EThgvjH5BQL8veH549aGS/hgSf4=|Chương 1672: Thật không thể tin;j6Ky56VDOfRkTbgDzx93C/0s2WqxiVHn9x3SDLc1SbO4dXPInU1x+LFOOBqaXaaR5Dm9gdMlx9JwIE8SYr5jHu28GV9tOBZufc1nUJulXobmruDf2A5fo+w4gD1TdkawuDjMbUdb9tRqiXzEm4bOU8Yn1VbSZs9CvjpDdZ8wGws=|Chương 1673: Huyết Ngọc Ngẫu;263fil1y8tf4rggJpS1eGKUmJQXIX2yPcINxEiXpJOG1PLFOezR3kXc/QLRMatcZEtE+MkvJEegd2SPVniWL2yGYn7kcQWiexpthHTX6NDVEzQRthVQqG0oA9OKjKZIFFiS2khdrnWE2zdUi3HFrPCjh8SkeAj/x0ZCf5vbiwE0=|Chương 1674: Tần gia;x7SEnUYNEBzrkOzx7R2RqSh7ed8XkUwP3gig1MPi0OSvLSG6QQ0v6x3MAIOef4tJgMeFX4rOSR2bZnvTEK9L7aE7a+X+lSJXafoZZ5nLLTw0DhLXvWvw8rjM+VJevw6fAMVWzt+eaGhm4bIyp7EAsUajUubxfTQGQ6Phj21zCEI=|Chương 1675: Bá đạo;kRExKJM8LPMOXcg+X3soDRIDYIHRGPrAnzGUoiwkFYOTv3dqgNZ1ykgR1FHZbkQBP8IZ8ZakALDAJ3Zi6pgf7Ckfr1tmmvS7QZzlakz9Eb7uwrYeLRRxl/txVd9IuaTo8NSXGswjBsiJJX9Y0i2TqFsioy6apWiYNRYi7duOey8=|Chương 1676: Ngươi thì tính là cái gì;CwGhsIZoBjMOu8eQtuthK+ZCacfsSsuqZE1tXxu1yWOlh98ktPJuj37r6ROx3/FhVOD3o4X5QfV/sI+QpsooUXcYxgAcDWE3LF/tDrUydXF1dInED+Z0HBVx2H0cdJtjJbrS5BQRpfPyMP5FfGwXB+cKZIvfQIM0yTGW2LVGE0I=|Chương 1677: Tần gia gọi người;JwR+cN4yTKRoHN27UFxdfCHU+XWQkdLn9nOtv1Ra2Ae4LzLd74Q/Z2s6RShKXjqvmdAbyqqRZM7i/iRRWjBn1CbIv+dn56c6TQy/QgHKFW6+yTKYikV3WF+PmYIP4dvKIvTcLgA50EjSMLPb1EsEvS52yWqBIQPzmEnimS/YDdQ=|Chương 1678: Liền sợ hắn ko dám;6aaM0w/FA+y3nQiXylNJC0t8nCOqEVo7nT96Xnp5FN88kS3NaKZByUqEs8UzgE16E5whHeIQD2u0YTOWa2naJtVyIFztep8BiynABLmYHARa/NfL3YIe4oY9Ur0nlOZWNgLLp6y0++XcLs/97baLvaw3VB3JD4Jre/XNhZXRHnU=|Chương 1679: Mộng bức Tần gia;ro8fdQ9k6tzabcyQwMlgrL8OutClhtHdVvLsjKLpTD56NGsRABFlfUvWQFHUNaMhiF0PJvMwHp4qiXTpvMKhemao+2ovQO/2DWytgt5RwGLSxLHuV05/sZ0jU9mWDe3QUpDKXZWopcarvdQEhs3oSt8H2AS3o+Q3QJ8sm8NB+iU=|Chương 1680: Người tốt có hảo báo;BznBcVDetU93Wf3T64J262Xkii11pmYi8CFXKtAl/7gZQfjbsycP1zYK50mz9VoHtX8VRmqWraVckhyy0rsYgF9+5UKpH8XrPN0qdzu5UFo+FrgAscUL8hTjqFAiIkh3un58nn/56xtB+2X5EDLit4my4T8mxurPSKV8kUbhp5o=|Chương 1681: Tinh luyện hạt giống;1jELIU0y2nPk5G4ljs5eu/i3XqjbdANtLDgZXWA/RZ51oOWUn8Lu5vXHfPZqRPVh85AwVCWQ/Ibys1rwH9Lw8M9Sk+FmtMdU3efzAj6DOSv7t0oy4veXr5eXi/zp3g81jRETdel7CZntA8FF1FZtogfjBZq12C2cw8fZfoOq55o=|Chương 1682: Một câu 20 tỷ;d/jS8CngkoQAV3cUVZrgIDz2upeMCrBiWjznGmgchWln/E7zCf2mxCg/phLfkbOUMOL55DNx4DtXOTfaUictCt9xG9a86xJnHlSYsgqlc3nwxLcX6+TK97squ4hVg3FGoPiBjms2hDGwRwovPnesNRWRl7p6jfsko+90tVR2Mr0=|Chương 1683: Nhàn hạ phát triển;Eb3zWbYEhwyfRF5u4rK5BWyoE0sUnnD4bx+eju6dRiJMny7GAVExWM96vMjRyMKyGd/tHsNT0ATAlsb6LzX3Gzuwk6oBL56ndPTrV1updRaOKw+vjqKRm3s9EQG37tcK1isCAtNBdWIXQRiPkv3jjxh2GeDcDJKHvUJfz3i10n8=|Chương 1684: Cặp đùi đẹp Nữ Thần tới chơi;sySHnEhi2S1R1qixHls7Pg4cZcbP0PNafLuls++zUH6HgJv/So6nTkyO6opgSkgwjd4qZPvhjXVdNR9EdR8qTn1YeMuOyB5mNsU1eIkABoe1qsMGPVNHafwc5W58EI6YocVI+2ZsTN5AMAtBW90PzPpX8TgDV55k/9wkEwDXxGU=|Chương 1685: Tặng ngó sen;Q9L9OxNUiZkHTdgS1njf8GASVXcjJPErGxFkJVFvo0rW39KBbnk7UntD4h9DwTjUHF8F3BZBS2hXxjPhAKHbxYR3wVdySCYMkQMD3tAzJtb8tT6v+HyTsIJTKK5LSGG0vTN+0hGaCP1Yp5Fzf/szDjhJXpoXrolcCu0g86PlNLY=|Chương 1686: Một câu dẫn phát hiểu lầm;qO6ZHaysHoK9cagqdtq3NgsOG1/QIItSF0egBv/+U624wI27gmf95HtLaY0hYXhZ9Qmet0KAUeKE7w3O5LJGQ1HmHiZnjE6UwaECRGH36rfSIZHcpQzg8JATZOskTml/EZpK1hHd/JQAjLziwMyRQAuJnUgy6GnRZJ/2l3V4DVM=|Chương 1687: Đi Tiêu gia;vKLSYWoSu79ocj8VxVVm/QvjPgQnEXLrc8pBd20zPwQ82p1SWsIyJE1SKE38rS7La6aq61FdgUgJvxVCpg2TdiL+HJA+pe2tQ/r0jF/jVhZFmsXP7nDBJlYkEjY06ry2vQ4embhqDfcd75pTk2P6urbVg3nAfjTMZs5dDLCura8=|Chương 1688: Triệu Huy;o7mNXyM6mi0pRtUkb3AQlIzqamcLUTahU4Xosq1C/MXhUaJGQHQvnDOIoz5O+4pTS5r36effr5njXohzt4rrXl5ILKoFuQ/d6Fp5g1rEJN7G4C7+cjE73lqXCA0dgA1yQMrJJGD4RdnGgYmVYx5RhE85/vXTHqOWd6b54idVuOY=|Chương 1689: Tiện không có tận cùng;p+Lm6W5dLQq433N0EXfdqtAZZKCpmMVuoHHguQkoUzbXEN8m8xSKJS6IqltoF/iSRcfQ95VIGzCrarTEqycPSNZDYbaTz7PTkzgEFPtu7jyf3fWzlsQZS2fAcPbiwzNCbouzEp7oSPao5riQahNj/EsUOgNrXlBVAnzkbo0HHZw=|Chương 1690: Quỳnh Nhi trận chiến mở màn;/ce9O1nbjfJBqB67IfTOo/XHRzUEercl0NZHJUgc+x8o/YYgzkoO1OARqpQPjW88ZSwjBNZD6YreRHhv1TeLC+/UTJvs8RsBTwpY1TUGjMYOl9WgiL308ByPAM3MnNIMKidLteEMOUj73QA2cHrDGMjKuXLkEfuUwjqON/shrCU=|Chương 1691: Tình huống ác liệt;ca5v6AdF7tX4p83MTGy6f0zC863CFadwSm/HjhQ7w/i0DF7nG/IDD4p6zh9RDK4xKGlNdxRweBc+0Nhsa9jYv52tzsfyKLC4Lj4ahHTre9l8ZNLqHnxqMiFi/+k2H39bBDCCTqUTG7OTOtmNyVGQ9bufkibRZa7iKF853KkvgW4=|Chương 1692: Đông thầy thuốc;I2wO0rOoCs8d1K4rmrMNPWD4cQ8uRKsIPkO4ZWpjaE62L1Znow66n0NfrZWnY8AQeeFb8nFvT4JowJT6i+nmHpfx0r0fNvYp8qvJo2pFS7Ba29zm8xomxJoIYEc7JOQNP48rPf98toxPyAnRK1BqxjF3e6SWv40XbchVoupfl5Q=|Chương 1693: Vạch trần bộ mặt thật sự;R6drQ1AWuKQlgs4UV/t2Hn//iSyACIr1NVV5YgqSMOYBdHPXaKIR8bpcwGOn9jfEy9/vqZYgq6/vASk0Ld0qF2IO5P1T7FieKbRx4mIj1vQ8yEmWzy4qyfMzyQ9E4O/PLKBJlRXBeQLiTnH/a1C6S2kWSFr2lTAjStkrio2nLTY=|Chương 1694: Ác độc vô sỉ;XGsSUmviPvT8FMUbvKY0FIUyrfmfRkBQRuZL6dsG7M5re1fso8xWUw4bW/RJCMzPKswaO9d9Q+yc+1lWs6aQEQ2r0hfXrpm2LHxAleICfptV6SEHwIs9PVWwzRKI3rnBKto4M51cHCuZ8iu4JLColb+m2Ixg0W2Ta+octN/nfrg=|Chương 1695: Vô Cấu Bảo Huyết;FnhOcMzpVmpBbMv5NiJrQ+TViUAhhdQwv/3m66KYA+fBw/Ljz9JaSfSIhzNlc889I3HWikLfCggYLxBOxlQXjUtd2yQsXCTXO1gcVYiPI1m+mru6mjWFRY/JvK9agT+LXFPFmlwyLJmTd9dipZaGDBPmKtERQYkJveR3Aioe0fU=|Chương 1696: Được cứu thức tỉnh;s45sVVWJZicEZKCtxZHCOp+dECJlKF89qZ1S4zOlMWi1F9sWJ1AwEwVu/I1gbLtupeBdT5KM76l072JGJ2S6XOZDSgGlKWVhkm4kcIseEP8NJdIzAs7JxKBtwvn+zsM/ujYy887RynFjfE42t7nCxmo+V6QAyP7Mxjz2coyubsY=|Chương 1697: Di sản tranh đoạt;2VL/MfFUpngFzISqpFKkkcrNqV/IT+ZY+guwxffvqLoVzTcBtXjCqNudohcaxsuSeV9Gc05wS0j5ZVrWcQAy0V8BkYMLw4YyRLw6SYl74TLwNEcgMlcBPm71YJAlnh41G0V9ySc13a2UZdcAUIUAJlsxRquR1Z5ypQnc9PPNfYM=|Chương 1698: Đông Vô Lượng hãm hại;ZOoJDHWvMJ8UGVmBcm+qI3FdQXrQNM1sC1N7Xfh8jXmgIGfC7DBVxP7vbyFpEGs5ZOqlBbe4vw4iNhnBmYiv3+k9sJ6m3+ifnctR4AhTLAcq0MgfZ8GeFX1Sc/qcnZbdNM2GQI3lIKRunNpDS8jePhmXRn40B9ydcspamcsYaXU=|Chương 1699: Ác độc tâm địa;rVyQLFrGFipaHPpRua295hyEWiKvjf5A4fhvlTpLBd0gvgnJHuOb6aLOmNPGfBYm5XXvYbN6vk4Sq9+5U4U3hueOvGVyxn85zLy14+YrPul1c7x58P+pV1b+eWwjScc9JSJ36Bnx+W7fuZbNf1+cAP+zQKmZ6q+BZUMkGhzFR5M=|Chương 1700: Tiêu lão gia tử đăng tràng;ynxyzm7Jwpa9ReRUcu2j2g10ey/kwDq0ByNSX8JxH8JX1vrxIfzpjf1i+vlHTH8k2HliNi4sxSd6Xl1LJb0iohYZGMfJGLsqgb2fVbnRWtBvZGiBwvU2YrnBf5rRWnY5ix0y0mo7VD/MEdPPSOzvDHm0mjhAnHmVI0Siu0+I1MQ=|Chương 1701: Trọng lập di chúc;X0tg7xhp6O1P5wMUDJa1qEb1rPbbWwx8V5iL3niNbDHWs9SGL0xl6Ige51WfmZE5j0zb3Dv2bEuTIFb3BH519dP3MoGmF/zR8olLsAZszL053cJsCtHDk6OxtElCqJ5JbZr1lZFdjCmDGDvLwqZPDZX3ngSXZfgH98tyFwxhJ8k=|Chương 1702: Quý Thiết Sơn;uruvgqVY0YPwo4fZvYG6Q16u6wBNwcejHKk4jrpkOkDt97QTFM1ffYKPqcRQAWXhZMGz65Jid8VMj3h27wsRhLeJw13nVs+KMCueRSzex9LxGqZ15C3BOeDgkRBPMhfZvZ5f1OaB5ANIfRoz9q4r3pAy9fsOCxqGFAj5X6WfyL4=|Chương 1703: Cùng Tiêu gia là địch;WxyYkgtJ80jtR+04rI1cFb7y2nQ1z9+MxewD3aQTJ7jSPMb7Q7POnw5ybdSALOB0SfmlFfhUmu1RVON9ZSmtAidaBQb5yu3spYyP3WMHpgnHdT3xER/sQqcEO/IrY9/sr+W6TrbjIHcwEnvY69sdv/OKJE7daPNkygV3XAeBmtc=|Chương 1704: Quý bang chủ phản chiến;+8x2Aul/g3Un9/llhf8H9zAR/ePkgtvIHeQ+4vhuYUmza5rCkTFkd9mxpQ7mUa30Cb9P2U+mpr4FMWQKl+B0hfmcAWs4JaM61AxIQcNhwWvL2i23GJ8sLw59Pr2aupqyMiHXaZ2olUYPq9d74sStraLMPgcAcsxM1LLD9azKiFo=|Chương 1705: Tiêu lão gia tử ôm bắp đùi;x52O6KnttRNWgiqN1gP80K3qnUxzj6yDeEhVJNEwXoiF+mfkrSSM1YkslLcMLnI4fjqvpId6wVFYTCoUy/sZDx0VcLEwJwKaeg1tG34b8Sc9KqU2RdCjxc46noaqTP5KYJCCsy3rfugXvKTXb2mSqnZJb2EUELd6rqbgh/fb6Wk=|Chương 1706: Nhận lấy Tiêu gia;TDFxpdyPYX96KK01w/9ZpFKldrf308r6/7jeuld1HGtvf/Ru3FOM9ypJ3RLCNVjWrJ5ERhU/wgmuWd/TqTyAmLoUns2968+UqzBmhhkIxcy+R95qbGkaPF/HkYiEypy0+EATLld37HDW184fa6zobN3QEzD4nIfOdCwL4nPKmR0=|Chương 1707: Ngươi cùng ta có duyên;stkyxNRmN5UAjfMKewg03pRpgJrn0yBKrB5ik6pV5DuqkkTialfLWifT+yLk58HDinwoIEr22q2PMfqRi23dQttJq9AQ9Hxzj777kVZWeQxDhpb94moj1OefJHS8n1EdUgpenO7BxdZAlCDxwqPyZpg4jbT5EqcqfNPCVLAm/ls=|Chương 1708: Đồng ý đi theo;jigg1A+cYI+8suJZsS0KvSPiUhxLcSlZG1u+/Q854OjwWw6GUWdmeEMDq65WTvIFzwvgHb8uFdXDDeEXBWJXgoxaShEjt5MVXiKmtSNDk4jQnuXBaxk6FTmoMGbQdqizj9nitMbgSD7VsQGTBGSmIlBLp0W5sZygsdiMhCMzUE4=|Chương 1709: Thu đồ đệ Mộ Tiêu Tiêu;Xnxtpa4sQ70AdZOGJcc1ZOdIGlryKfV6fAUEdM27rNgunv7hJdrt8tDvf0rBUpp/KA7gTTQ9cDyFhGAs/SErpzh0p0k7fe3kNtPFCu1dENoLqqACOjATsoR+cMIlj4y3bFknSbSY7DtTTl1exVjkOgacqJiQm9tdCz7U3q1z96Q=|Chương 1710: Định ngày hẹn Hà Anh Tuyết;oaHiWiY4oo/3W77Tp2s2xK3zozzGisZwoFsujUyC1XJwHDJcz0Oy+2dNAz5BvChZI6rJ2t0ncQVCRoXeGCoIPDJeBu2DHObgjNKn2kouTsUPFAxfl4cGQtPtMfYHdKMUU5hBLBK66vfv3t0KNM/OemXjB1O6fuphPCo6byZOOAo=|Chương 1711: Bắt đầu thấy ngạt thở Nữ Thần;CQ9+8WObrSyDc6HnXel2MSofstyRn0fTrN4wZCHqIIYp7h45jBjoNjFYAeV7HuH3kWVGudOFIiniB0fyXnYujmlDgAjFCNxZoBgIJWzvJuUFMCPIWjjWu/1jmpfeeuxwzq9ll9/NBMfAD6g3Q0VZurov5wS43pkfvpQ8dUPXpNw=|Chương 1712: Hà Anh Tuyết;C8ev61x3JA+gMebHDQZCqXGupyIAYP/rIWPS0UeBTpIcOkv6tbAJyefrDFJQ1GXU3DAwBKCwvF1PmS6NhXjIHT80SPVjS7UqHjUKh65MwBGnfbbNUL/ZTfVQJJPabZAkSfHJ7JMyD3vWMVf+AQI0ymOhQgleKLM+LcObK6SlXSo=|Chương 1713: Lạc Gia Bình;6y79rGykixRMojlOUM00ReLnUP+GxqtdteI7UsYXTGN7A55lZzKdgOAKkgeaoiCUdq4U5qmovQGPnrr7BIL9on/CpBq6c1M6dRZSDXxfifK6bnOK8Bol/UaJGQFHIQemYDb1XLldFf3QdPq9X4M++l7hS4pqKgKG7ffZykPelzI=|Chương 1714: Bởi vì là ta nói;ZrWIG0ldEzpoinbW5QJbWC+gNJkJ9StYU5h8IuGUYC9mJCpfJO2jvXU5eYX2rsLV4H8jZDDEG8vEfqSGu7GDnHKoZyatuEfCqSNXlblmPtV11+aWiJ3vTeuQXDS0TVcNflVlOsmRKONnwd3xBp3c5A6yBFnobx10a2xEhPjn+wc=|Chương 1715: Vô sỉ hãm hại;sfaMt7TTeK8yNutSAQT7n8BTZr4HEvVTEAOvYrviS3ddel3iFMMp57q1AH7PjXXOddtIwgwKmgsZQJEw6tluTgK9Pk6yJFUKgpcRp66h/oz1llOgRRXbd94vvAHOHK9aCnvpe0CMcHY0YavcaL1W3xmYHjBePahwW4Iv1oLlT9g=|Chương 1716: Đáng đời ngươi không may;EwzohhBXepy4pzX2y+oFHpB+KZXeNnx8WtlWQs2BuW6Rp/LD8ExNgbLmsushw9Qi5O8E5rBtoq6T59kA/T4NomHdya3TmFn1++efJvd5RajdYIEZ3RbrxVbW8jD47eQKbQd6mIcF+UZDM8SGWEujt8XBq+sbxc86bHQUeMbErmQ=|Chương 1717: Siêu cấp hào hoa Chí Tôn phần món ăn;3dhcv3kAO1g4gDcMIQ2g9cKdFSE+QI0Wtpw8pqRyO6uyrgH4lWerQx7duxoj18G+wtCzAxuKrmP22UFlrJEb+TC+RNiOVNyXty/QmJ/1FaoV+thspoaJiZwMYKwuwGDraaIhsJMZI3K2VxhKUGkRCFr2Hq5sKL8VdlMUP1cRhhA=|Chương 1718: Giá trên trời tiền ăn;9gJEqxB/PTTqLKEIE7qe+jVCVP84cKe+OvcBVDSH+hl9wBTmeymHY2IpLBzn1QbuHrnfUBxNlSVhx1LPYXeaaMKZZQ3IDHvKxsFT05/9MDwCFuzRnLdynM8AX0/FAdN3SjskU5X7E1y0fN/NWbe9NI2lsrB55Egr+1544kMRScQ=|Chương 1719: Liên tiếp vạch trần;Trop5sPyx9As+wU+8d9+1ZIttsD4710+Hr7x8ouoAFQQWTKPR3um/vnjRk0Yttjy++k7zQcHrYA+zbSl9EMM+4+jla1G8xWegyrCb2gfCWK0WU8evINFD87WwN5MNsRNriY+K2F5Fb/e70isMSy6dP0HU11RMyVcCNVMfEHN03U=|Chương 1720: Lô quản lý xong đời;m+bN3a23UeoIArIcHBVrnXx8sPcuNWld+CeLPoP91x0HbCz27Qybh4cNnPQ2ryIxLEvaIx5tkJjBcoZnozb6mO1tuc87L+xPTe/eVN2X9Zu9b3G7uREX+A+sS4NoErtYjFWSJCXOTpVQL1vNSXNqOjLMfdi1uQrLTCoHssA0/5A=|Chương 1721: Giáo huấn Lạc Gia Bình;apCehk+wT3FQgij/IPcGs3TBQoorF5/yVPIoAMvwNzQjo0LClqvIeZVBtNpwcm5fE4w4S/rvKQnZ3FhZVHzKlUsj4ROmhe7Y9gENuv3toqs8gmb8JvDt961NTndP/ASYjNhL43yuNViibMVJCEL1yVDUv5bSKB9zFETpSqPB4Iw=|Chương 1722: Ngẫu nhiên gặp Trầm Quân Dao;dCKHgiY2rRL/cMSXjcjOFzeRxCNZK+FzO589ijx0s6wAteFOpM3uCKNbNOXO4ueC3S8oG4Cvc/4WfFCQZCIH8LxuLS3fzR+dJyLU2E+NuNIpm2slZZTyDoA1oUXmAaRUOHMwOVdoBUV+GRB26hVp0aK2933uKYzri9yhglqLMeM=|Chương 1723: Bắt đầu thấy Hạ Nhất Minh;DfY04sRP2SmD63XnKQGaLLRsYGd2JpZR4ELoO7Gdes/18opt7YGLNz4nOW6vhLD9phLUmXPXQnoJC7r2s/IrzLDVumjCGhkcKpKm1j2X/97hSrb91FWdHAgZvM6+Mxp6f0dxJ7UwbgxPD/T8Sai/v3bcuPWqRf5m0C4ibTyrHaw=|Chương 1724: Đứa nhỏ này không có cứu;C8ImUxa9Mdp21y3KUqV/4/KGlahvNkvuxGQFiU4use65GOKziBNfs6gL8MQyfzMxBzGgM3J/bpQRQEJe0ahXkMN+MpFvWVTUlhmmH62sTT4K2KQU9j6Ngr2rAsWHHn3stDnRFpzXvV5kigIusJ/8DkAK0+h16zYlomYc0JjiLgs=|Chương 1725: Vô tri buồn cười;XqnysY70UJwNXCYBrutn24OK62w3oo98hvlG2CNaMObglolwNAZAOGmw74Ut4Tp9LchzFjnxRDYyIoy20rRj17tH8vMBJuPx8bBfWf8NA7NmI/UyC+dhJzdRNrPFXbTReiV8ku1qZO1GqwBV0IJ7X/SZNaSHSou/ecR5X2KetyM=|Chương 1726: Vương đại thiếu xuất mã;oWJXEdle54yHmw3CXguRJD0OC2atwy3IeOpwk2yhhmMpVYmUM1l/k58F3eiSjqJ+kKNCdBKKx1pvHn2aCM3Sxc2AzreSRMuKWxU0D2GAt/QX8bS7rTeFr8sUI7h3GeOaQcLjGOSIpMUHWfNP+xBSYg5+lZ3nqZHDFRzb+dopwHk=|Chương 1727: Để hắn ăn dấm;UsGm4cQ6Bf1AZ/7eyVLFuYS2TzGI2i50M4/yZ4LsvuYMUH4r/x7FEuKJL0g7SCSrroI4I6HuICOTGKAwOgnGjV3Zp3fEK1eJ8cbLAvWyPdxYTw2E8mFG03Zek3OfKvwLZwYeNx0K/D5pHIte+WaAQUmO5NSGBOyQtEeb45jBsCo=|Chương 1728: Ngươi không vui sao;p1Od90bKl4p41qXq3Nu5Nh30DoOpGUsu8iSmUwEmE0Z4uxe3oknUPIVE259xE57yCxrond9PfYw0152mVCv+X9KAILnEuVGaX3ORfeMatP6o2fMz36L+GiZwxBD2iFli7gmIGP/8wEQhDx6wpN1L5gEQNLxXSDw/KG+qjqPzfUU=|Chương 1729: Ngươi không thích sự tình ta không làm;09LfQssDOoCTqq+x/FUFvxqiFK3KM3iakJxK5bSMy5EwhZlMYI5uN6DH9awULKmScVcvoFw2lztDcrmy4yBfrMGwPpEG8Gf3SOku/zER83bzPYQ7N61FLi9sxI5M15WUBVZJH9FFxsCaC2nSfuTpsNrXbhZILuh8ndjuYge7nXI=|Chương 1730: Hạ Nhất Minh kế hoạch;nOTbAzutUsSUzLlnWbUuU/I3d4nDyDBzdPpjFtI1VczuBx/G9s++7wGQO9vVCgiWp0ZjW3Olh0lSWVuB/j8NtOAmXlLuiAC7WQ4qTkiQZfbP0U11g6bAoSXbYMrni/1sx2wXLIwNDmzcPwWbf9lm+hdBrqsprRXjKgpmM4MQkE0=|Chương 1731: Vương đại thiếu đến;AMiblWJviz3NEE+XMkFWzn+C7Ge7nBUIMgklPXx4jhNJMiId49rCjwnVYbuSloQXfnfSuUQC1xhWNxetMJV5UfPP2pKFjXSW8mJHusijf55scfZJy1RhvLlBqNUKEr7Jqn9wj6fgeFLY3ju+Y2dB7ETRp+nVBQCIQxRIiq1vpsA=|Chương 1732: Đại thiếu xuất thủ;jRDq1O8NwJHepIOKnZC84b6oGrhzLJMD68zUb3F8W6jhbvRZHvjAKMG7gNl7EJPrzW9q3wG3a7hUp4f1FtJsyaf5++4UOLwSWY82uhQv24/MdjJwPXnzKwZSOJ2lTOFkU13TYG7llxYbzY9hui7UUAJJzlPUd6V00Ade989gJ8Q=|Chương 1733: Hai cái Cục Trưởng;frN5HRLfI7dG7g0DFsYQnAUt8W/1ha1V6EaHAKPeWb3JmU3WFK/CmZ0ybdjRQUt/aOcdel2BZMcfZ0+9VnzLbmQ/mirLF8GW+ejAJz4Vxa1MZFdQRERx29p3CqO228AGHED4gN17/VnL9/Ra42wfefycFq9moE9uCHPhxHXnfwg=|Chương 1734: Bị đánh mặt;xH3GFbhp4h5/rNRmngQNfY2nvoioybDwg0i4vL+eXCx7/fQ38NC/6wWdQ8wXZ+VscXvo3+C26RgZp+qUpT6wXYgaB/sSsHYZ9/hkLdlsTOlNI7/lB19BUKwUtmLm/QmxpERTUFtpMcOuE0eQVkuudiPLr4VPi6AyyrDyYp9jW+A=|Chương 1735: Giáo huấn Vương đại thiếu;sgwVboeLkwYieawEPBHRp71DLvtexgfXB/YkwJ1R0FfHsJkOiCqlY/woKnAYeUulYjnX/GSgwscNhd9vKkKChljNdZ5GoYKqs48QUMSygP31jEy/gpyCpgHDJgj459d0CZcCnqqIexVMi8istZhKqdvO77xfAZzRHQVFAxplvME=|Chương 1736: Không muốn;rE/K/poOtdpZlKimgySBzKGg4M/A5MClmcPGf/ustbBhreLTzodcAvxu65fSYyvI7dlMcfc3rY21xj04Dpo9lPqELyUS+dcZ4H7DTISXlfnaaqmvCZhMfNx7EWHXl6P/mlatQpxtj5xmbBYglXeZrONuwPNeVDgSTZxZYMak0Gw=|Chương 1737: Tennis khiêu chiến;jT/RC0DgwwLGwGJQ6zb/kcOOW7JB4F9YQUIaJLdQoj9qyfoOMMooiqRzmtpFHekC14AZPOnzHvHIjHN8QGPr3F0VB2QC8fJWsx+Exm9KAf1VDQLrbOe1R9KiiSW3z45MumTfzxZHt1F5iajXmxSsNrhX09mFM96TT8uanzwWNRE=|Chương 1738: Một bóng 5 triệu;Ok5xrvPOXfhLyjq7bLCQ4BzDISj0I257MtF4/NV9jkE5alDg1XdJvS7RH1ykER9uyFlMce0wNGdl+415mMbGI/L808suUaLHIUtoJDJKd2+UUOmpH3CPgK/lAJw9N5gN7RvNCRK8c6LL1ZsQnDAgTDOOlggdmRyBiAzZceQsA10=|Chương 1739: Trang bức liên tiếp thất bại;oFHMYOfeG7FqdNFkuecAiiZO+Wp4KUXTeII6nAZqzx/Cg42DEOQVvcuGUGCHN95I93VZ7TQ6JSw2Bfks18Tu9H9RR3iUW213UMty5UQOPP800+5jTlwcs50+RjHfv7ywpa6SYwRA9R3fYXYE0Zn88EbXI3XmqDvfEZb+7AfRCPQ=|Chương 1740: Nhận thua;jfBj/H76F3lWgh3+63qGfn4kiuF+U2mmEYjg2wyeByfcR0BePaUBAOYkmLnCc+pbjBO5uVpdFM+g7GiPCpEN3G8CBIquiy3j9gkTuu11066kIxj7hzE7cU7LHJ9YA6JAeCqwxeCVTDJgti5pHYXkFc2ZWfQ9qD/akCqUQTNciZ0=|Chương 1741: Lấy không 50 triệu a;/mG9+TqdezjxpB4n1FdHgsz9hQ8iRr6UiUbCBA7y8bqY3n8lbL3+IKjmGSr8mHYkbTdPQbOFek8OAhRoCLOEMJEy2VlNTmFTAmE4PpHuqqTub4wUDVpuUngn9jgEuTy+2AIbJHbOhI9KKq7zdqqp2ZMfyLs6kobjX8ObxmA/qMM=|Chương 1742: Lại đánh bạc một ván;Uszs2m1DJSE/F3DrgdvOXBYaKc0lxaIWzh54DdrWagP5u5dHhbEg1EipS4X171Y2DhizinU7o8c3kwb1uXYeiHTSWS7ArSgYLUzMQrUCdp2FbiaWwRu47IPBr+drDgHDKes24JK1Pgae0HXXWpYCdUMtuUZtbIRH++9nSMymKSU=|Chương 1743: Diệp Phù Đồ vận cứt chó;N9wM5dE7P0HdTRVYjZZY5uf9zFhM4givrXjwYQbQbR9OTVCtJEQKSpS0msvuehhZAjcR7TLg0TqnGZ59WlVBMfXxCxe0rrXPBzC4uowmJfANS8JWdgPl2oiewvUwlWo391+iVKjKxEZhWPpApaY31JLRaxRdpTI3O24hg3ZlOQo=|Chương 1744: Kinh người tài bắn cung;jou0dvHzdv9eZ6QjUlMwgYfPZwNoeIup0UTouMk52TrK4OnXmYHyvc/6kyjl2xOndvsW+3rvHjrAtQCrRS7M9uSKrhiWrsTrkOSQbQW50LaeknYb89U7fvXNYiXWATvH/3+FVZOs8PQkLlN9ezKcuxA7KY7L+QmqTVDycMN8yUU=|Chương 1745: Là đầu óc ngươi có vấn đề;81+B+wNJq8nKJJFRrWYpkqOoJZvxGOu2giHaXFpzphS5+a/S3JHlwKdLtISGL0le8OLW8rZMvb5Aj+Fwy3D/6NrDf4PGOiZiAFNiZSL2NfV0q9r/BybmvxFWcRGIUQPExMCJGBD1fb14UGLUGhBLRfzzBfgIY7JUgiAa1F+YtSs=|Chương 1746: Lại thắng 100 triệu;F3DIe2vximGPKwaK6mwGLHNqTVrrndAvoWpJ0lOPZPp+F8Emm0Alp15NEcslf0XnW1sMiHZv9k7ysY/1h29BoQQVFo7UNsdYnaXTzEp4/q8BtRLLM8Grp7W5Y/fF1dy2QNvA5VAPcWZBxvKVeWWX5smdBgYpzoFB/Y2JO9Z+cVI=|Chương 1747: Suy Thần chiếm hữu;j+DOWyPYGFbP3f+gLZhVonVBd/cGoPY+R2+W5Tcbsdvz/IOyFCaxFy5AlQUK0iSMzR2iQ2V8jKkRrvFM1ebbY4MV2DqTfKjFVAFI5iMDRHi2xETrTf0sEvfMhwp5v4MhIwAnEnkeDFK3UTpl04wzht6/DYfNTZ7w0uOKDyXTo0o=|Chương 1748: Táng gia bại sản;3/RGIbN6zyOJTRjhHyxvix6pcisjajoRlDsW7e2h8TOOQI5ulr0NChR0hOXVz5kz0Ozjsl7BYhtfW3U3LIfqstbxUdz6iPLiTWJImnX/F9TkHW51hkMKaZdrq8A8nKtQ+QHPy2f7vgnvq+xmwqDYKfCBF43tKOSDAcdZqdd24k0=|Chương 1749: Sinh nhật mời;an5tsMHbKZSfztBIxGgc/crFTbitJ41rDicCpkpI3qH5PtlXnYmz8OUl4x/r5F2LejeIE/K0DAYFenWLK8G4LDyFAX3nJAFb89ZTdCC91alV1Ha/1+BdY87VPloG3wPDRMEjUF0MYz6L5m75EkR2WKIAGDhrWU/6BoyMCJMicXo=|Chương 1750: Vương gia bá đạo;axIqS2YdqqyFzuwB8383KOaCFuUfft8xb0wcJc+n/i5CRO/yUiWvlM46BemIZ7tmB1KUVu7kyk0bmjd3wTQk2UkpBZs7RfOdoxibXeZ5TAFvW88pcFJPiKdG2th1ciP80GHPR6hahSFBO19Y2UUaQz87jRdmUCpkfNVc0NA9MD4=|Chương 1751: Tàn nhẫn cùng át chủ bài;uKpJLr1J44O2T2V0zM2M9te8zjGL66hH+bOprUPcVZd1ZrKXMbeL8xMTRoxQ4jAZAtVf1mSD1f5PV/ZIpGCHovuR+XzL6jAyYa29iQJ2LdvYNkfHljSC9vRqjbD3I8fAD9t9wcVMiMr+JG6NgBtZzRS0tZpbjQ4zyMAYtQ+UhS8=|Chương 1752: Ấp ủ trả thù;a5s1wh+9SRpjWK2tlkPg1r+EGOaPjeXj/Zc/W8VnzPB0embV7/PYP5IwkWQIiVwpNNIxQakAyqvVejzaE9bulGnEnb97a78HjCDP58rsYhzCH9yxhTvZSLasvD/4gLA4KFvRrFTnKAgsYGW2Fy5woLeysdXhDsEo1Er0j+GK/O0=|Chương 1753: Tiến triển thuận lợi;1wcmrX0qAkee2vkOhJRyXUdOFcGjtjSXaZ0ooDMaIF7PJmz7wNjqv4KQOHA2IAbZiYDkkCPXuq/l11CS0pIPKARvYlNMof0Gb8ucM1cfxlKQprLAfw4ZWGrpi6wWBsoRhc2Q/cDV0Fa/GgH2kVyp6ZvSxUABnAbMNDHEsGzdAYg=|Chương 1754: Hạ Nhất Minh mời;JP2cC/tXTU5ny1YQNelwiiM1ejOT5VW78kzCnTnc1Var2Z+cVTFat9vggEZMuzsn8CqZBc0bZlgjkyhOxnHSKctNtrXJEArNwy0byeUtjrxVdBFx5pv7NTq3k6C7oEtkqXZI4AVVybGLZgKAOgS/3uRvY5Mi8+MA+Cm7V0bmPlI=|Chương 1755: Tính toán ưu tú cũng nhìn không ngươi;7mzVOI7ur4Ud4sUlgIVKRghNH/Ix+4bu2fMxSoB3iRzEdq3bEJ/fnXm48C1nUf8ZIw/VCr3hPM+s13kWVk1/nEmvspWUIbVmXi3blwZ9LEJ6Am12niipsdlsRqt8lo1q9XCFu6J3xU4t/XdrxFuYXylspiVVT2odkXGlQ1f1kbI=|Chương 1756: Bộ mặt thật sự;o3i5L3gX99YKofM88L/8dDUejnGWVH03gZSH1vPzyDCMBxMgr3N/kzLGE1jEpJXZHXX0K5DMTYy01W6JtQt/nc2MujQ21IP+5kNUG+2GaRLqT2x5cX0RiJMQclr2tIfwtLqzHPybj93aklalOh1L9ffEiwH65kD4i4GiRvA7xqQ=|Chương 1757: Đơn đao phó hội;IYcuMenRalYxzi/Ngo6Cf5X91iLCVwu/olmRLKgYsd8ilR0FRjfJh4O26Xa0PNorKNJzzsd+kOUo5/vph3uwXBPKujq2wN2Wg/iEX0JngcO8FcJ4BkfF8CcOlhxnPrlp0j/TAppAhns2rE8Ii3iITFFT+JwogyNcAhDI5y6x2L0=|Chương 1758: Nguyên lai ngươi cũng là tu chân giả;ZaAvp42Ip7U7XKi07K0aRCcYmoeWCLt+0g0a2o0OfzRSnfDmgLn4mX9vn0KnwYLBj3ieObYPnHEpMB7u/1yeReB4Y6xmgf+od/9ktutH5qdavKdUMS6K/ZLWW1fuePnnLU/rCi9KiX2LsJH4vbr218g/C87rCj4u4GIdkb79sBo=|Chương 1759: Mắt trợn tròn;KMRZK5sWeIzCpBsEr96aFfAcZSUM+q5WdgBbvXFQa57CQaiHvi9Ydq/aP8Ie946miIBfyJ2w/niPehwzRNvYhpAAbuft4P3dEQqpMIEqPxzcpG0RWh7zmAbqqC80Y/1nF/xQUNrLBh6TPWQXuKr5nv1T/Now+WEmo5Tq5rszCps=|Chương 1760: Giải quyết phiền phức;ID7mRqm/XirobzNj7v7mzkea7kBoInhnseHtb97IgicFeg4gAbna2sZqW0wiLFACGJBy+QZKfVrhRwQKnGfRbkXHWWbIEkIHB7omkElreSJyt1adh+qFWqya4/HJ9FB0VJwZROM9dQhUK1Rloa3ZTKtm7ESwZcJwcpAKMDlgaTo=|Chương 1761: Không cẩn thận hồn phi phách tán;q4beC3arrp+lhnqA2hCPll55/WV1vlFeIfw1QZrEoJj2ZAvFF0o03OmY9LGpSUt/EUD3gv6fBR3u7CtQW3cV9zmZymnGVwkOEYPi9xGexuNXOFllE+vbp6F72MbNuk9ZpszmGAfoPlbWOPXLUrxFgNH5p6a1QvMlVBOu5kfrLHc=|Chương 1762: Sát nhập công ty;Y1Qbfpv2iPdZ5MJLV0N9YT0KJ4lEmGIC8hvt0F1TS0B5TceU3MNUbksjtuUx/2G79ZYVCbKVKIQQH4aFSB0DFH8dpu2GK2pw1Ig0KLt3v8YI5Ks9YldClGbhL2iqrfeRo/HWqo+Fro3x3hvt9+52hz8/B5Tbjxw7hHgHky7HXpM=|Chương 1763: Xích Viêm Ma Quân;2KbVpfVlN99FxTvMvdL2u7P3ZDIcqpFmOlIw4tUEPOi3lUkeMFNuTQUhNj/BmRz/M0kfurzACKsPplQWZnWX98iT8sMBj9H6jk6sZt858Ah2wp8WpGkL7zjB5DSdePblbFr/FUbSSd3xfhpznLBXgusuFNSudzSBwRLvjoyg+/o=|Chương 1764: Lại quấy mưa gió;vI96/CdFnsNS+QqhwwDnN2Ybvh2G9WAd28PLPGMjgEknl9PZzg+CoHMTNFDSidN6ODo75q/mjO1o2ejZh7x6xW5pxFS3UXRoStJmQOFguZ/4WTSAyErmwHlsk1WRsIr+zNm8++5ZX/7QGHyHMS4lk0pZLUBa7ExWfgI946wQu10=|Chương 1765: Muốn đoạt;MRcxJjDzgGF+sfrBA5TZLrlHopdRMMnO5Lz64AerzY+4wU15pdQsKOv6X99v7sIh03rl1qHjzfVnZG4KZ9RKY1Btv9CDE7A37CDkBeW2OtSDs5FuO/ZO6AXQfRK2culbP0TBD+EbIkzt7QweEbNNJdcN95CrJNhWc04BO36LQ/w=|Chương 1766: Tiên Linh khai trương;rMvx/OBeRSvSSebF5oLN28U/KfOOF+gfQLxhnXVxbitzcBlwznWoyxODNwxbJ99aOC1kj3rIRSLflYm/lznlDahi2224rG2nqEebXDWRP6oOshRws5/rBN8fP3pXgLOFCtdp6uVP18OKSK0g9aChRUR/2vV9Io7gFg1MHhnK+WI=|Chương 1767: Hoàng Húc;Ve184iZOKutIbUFMlJ3NUXq/f5uxyfeXeSqhGKz2clWkujb853KxScusYSK4pbYaithlXmHku+ZUNAhE9CfGiz6uT/50OVbZJCFVJ+at5FXOUKyW+Hfdg3lwQs+45RXKzdOLM8G1bGmveV+gOvrRz/DmCkqMpY1jRe8GbyOVyxo=|Chương 1768: Xung đột nhỏ;w5RwnaIzMAE1aDXD3Vyapt9bunGNDXs5k21jjp8MOKYQ0bq0vpBSVPqxbQdHqQ/pfsSzDze5wLl5UrK9kVCrqe7g5ceKJQNLAASWlElngnDsQu1Ks3TKjhPmYjNCk3CAvPV8fJsLb89CoCbElqVYwnxzMkYmDFZft0DJzO7RjCA=|Chương 1769: Đại nhân vật đến;HLCXleg2WAq3vePYbgQIZ6jcN/1A168P2/mBRXaPRzG3wghfC3Gr7v3bDqL8loOFYH3D9tEJPoOROssRU9rwUbQJ3uDLUOFlIdGmsU7taQye6eYDvx/R5tBVSSJcOqrkRm4F3YzmGQqV3xnE9mrgzZ2LSE9vSdlYxa0JoFAMAlU=|Chương 1770: Phong quang vô hạn;OEr7gG/TYgXQ/4+Dz/G9b3h+V2n55bLhIaFurZCNg2C4d0yNPMhfWbAJOFJ4+RMMp1tTslH7inH2SkTp/0/t/1k3D34F3qQW7oB/1LkdCw6Ic3MU2YNQ1m8/ykan7gpvdfp5fxI2GtKZY16ocYIoZz2DtSvNL+B1vF3vrN5Hh2Y=|Chương 1771: Không xứng;/PoOMjsZoPXDBfMriOtcotGfBvoqi/i6/PuxQ1tATUgjYHdAGqPHRGxFbO6Ri2XC1lGfuU/A6gtmnEPsmY2O4BFIYhymPjuUqcdz6G6mwfA0OU9d0U53jIwLACQh2suC6OFGj5gCO1XgEZxrL0edD+AdLjjM3B4vlueZpXCV98E=|Chương 1772: Hoàng Húc làm khó dễ;q3SFmL6Aie4pyC9qoV1sNv3XtBJttS+AKawib1OTH70YyrWqpXPv0KjjdvvljUYK74FrfzrxNKGaFCuUwZu6qCjJBy1DaU7XVra8Wlw+SOj3z8puBXMkWhuWiqmukX9SMG4Gp0vlEpBpogXMH8tbRhqoNH+Iidxw8v0e5/QvYMQ=|Chương 1773: Tình trường lão thủ;9AI8/uTTha79ijogL92GIf5PEiyNo4t0dNADj5g1bGRXD38lqRkpg+FKTd2lVB0mo9Fp7pVG70Fc6JQESF4pSENA84O16DcFZKVuDzkHyEIRrSKwGQWf8A6V56B1hYVdcsuVv8shl8goCKhm/shFn1zKu83RFmvv0KRrxHei8xM=|Chương 1774: Phách lối Hoàng Húc;Bu5Km6sdKNWFHKnr9iFEM2BqPCMHQXqbH9WGyvnHQAH/eg5y8B7tb2tc4fx7dyxge4FDV/nWZNVJwX9zUltJV8nkm2gLrMgltI9j16VEnQ5qGQe1NmfL2lI/vlUPTONZkrJM/AuwhPZjU0i8NLPZem92he33sIqOnEIArU+FvfA=|Chương 1775: Hung tàn Diệp ca;whBWPMivNtYC2aQatbGJyZHVc03yXQTN5WC1SltJ6+YuAweHQxHKrpm7Q6HFPEAArQD7un1ETyqLZiPUm0867Tgi2BLa8nOZuS7DqJu34o7iI/02DIRRiJtEaDtzY3SB3XdZpwi5D0CMyX2Qlg5zs83xsC3W+Y3z+dexOIoGFLQ=|Chương 1776: Vô liêm sỉ;zsEFikOK2NqJ16YNGSbuPbIeMJbLwVdbIlC57nbgn49XElnokMTgUHbtvzMroSY9+InwZWyk8wQkuUd6BlqtWy3QFtIEa2JYNgyoa1aDwbnZxvrcsg2SibYpVMY2VoyfciHbtHM0pKwBqc3jHAYlBTyvXg5AysrMVxJZP8O7s1c=|Chương 1777: Chân tướng cho hấp thụ ánh sáng;HOGeurbU1b9mgtIsm0opZiHhZVf698ugjpP0o2fevxxrpz01cpw30AwN3E+TVW1KH0kqo/Zdrdjh5R61UdBCFTOnP3k6JVLMd/7SszpPw9L82JMX/6lVULl1oTcaFyhqHRrsLlkdODcsGXJHsw91+AB2/G/fO2Tu7PzYjV4eYLM=|Chương 1778: Hà Anh Tuyết thiên phú;eqTNmyrYZMu2jkCxpAy78f+dqTocFnwiGjQEBfU+Pnyd/9le3B5N2lqPDkY5MdfYXsIVsdwkmpXKJgctC5exm9odNKsJ7wn6Ju0t8jHHWtUt/Mk1qb5pjrDAv0FNgZ0ICv5l4ZOM3kZYuwfmkA2kqDkNYGuw+Ktz0Pd71qSPD74=|Chương 1779: Thái độ chuyển biến;6Y6vfEdh7KY6r7wvjXk38W8Jwj8JQ2NxYtQO9jf6Qm00TV77+DmWwTTt/lo33ABEwfvk4t90tcsG0A7jm3jk+SHlvEilRvVzHUQEtdfMJyAy6WxBw6e2wf1RA1XPyBwAgFx84Qi/Rd8qwvTxMyjRKAJq4a2J2ri/LUr7exSKtYY=|Chương 1780: Kích động Mã Thiên Chính;0i6wxZAAaZJ3f/UQX5JLQclrqKoyb9Nwv/vGYYhk196iZBABr3Mdm9V2LAOdh79iGTXZHrcK11P7gOVHDHbNX2FFZ6gRgN+lUhp6HyOnmx8Gvzm2QKGVGAO1M8jfxBPhFaUiqQPS5UmVgmG8k4Vg+vT7+1lZp2sgP4IcKwU4Fvw=|Chương 1781: Hoàng gia người tới;P9ez5UrJSg8hbVq2P0Ap88s2kSsqCj0MEtGb1hCx+8DXon+7U88npIzYJLnxRwdRl1DhaanhPwHJrtSaEDeSR51xYfoK78HYU22K1fq/4B7MkweRAVk/UDsl8x6SR2t3FCoy/rVpkoKVTicZ5wEFZq3/gpppmxaP6jNMj1sf6ew=|Chương 1782: Trầm Thần trở về;/pABfYgg5Iu9d8U5Qikd2jZeSyP9L2d7Vd+u+KRZ6V1L6ltzYt6me0LcHJU8ew5swTGsZbaVJNLrZJR9OHBc2Y4xYr5sbsdZj4kXkbO6mdKZIFXpgM03vWlpxKmBjhvNH+54x7TwHWcxRzg3ZCGPcmHnrZ1xUA+RZPsYh4JDsjw=|Chương 1783: Báo thù yến hội;YBNEfILv+r+X5hy1iS6qjP9nf6Ywdy+h4KvR1lfSRzO/w78/XbJ1pbOh08wCUDlsbMgkkvmxZd/wvkGxbvSektFAOIMBYsG8oqBYPcWmpPaekEudy4hS5axIBp8qRiE+JTcWS4qD2AhJ3T2gGEU8IwMY6EYk6kRNvyKLMr9ZgCg=|Chương 1784: Hoàng gia cáo trạng;iAZCzeZACod+4+t43steCIK64nnBnKsvg+/KBSs6dievJ1zHH0hdZD6foM/gjPsC1w58ijwj+E/wcb0hCZKj1TTnUnaxG11C5AweZpSHED4OfFFf4J7W2b75KoXa6FpRlqq/cNzqNmTvpX0qmqva4FXxo7RvtoNRIBs+/dfg6XM=|Chương 1785: Ngươi hỏi hắn dám sao;vsl0PRxIfQaCibBLtS9vhKHeq1dxagNEeIvRX/rOAMj7CtlCeIBMaAsd8+hPnQ+1Jmb/Eq/gOEWLP2WMh69jpd/u8guys8QbfIBcv/yftJdXaCCRJA4B8ieACiH582/SIqLDTgwaai7mn8K2ToodH1v+Ex2/48YI/aE+OOqOcKQ=|Chương 1786: Hoàng gia tận thế;Dutk+4WcBYGGOYT8ITIM4ycl1oG1YXlcS28P4AToeeNb3YMAxA08s0EgFhi4Nqd+hI2YRUvvb2CtkScItZUe47Cs5xfC8Z3D1MNBqSPeu+9esmiCFoDrnNxAMZce4x/BPXF9QV+HwbnmlRJMZBeikQlXNXMIWwRPdZpkC4RJ7Ig=|Chương 1787: Thân phận cho hấp thụ ánh sáng;ZiL1anZoM4uPhL4w/avOclxnov0c300dmdFa9h+BYanAkvi83Mex4rXFBFcJ8XF3M26VJIuV8SRqFo8cWI1jU38lBLL9o+i4CECPnMwYnzsNBN/vGYKq+nCtJ0uGCjn3j1GIK4GVOhpWrPxwPFW1f/+tkcAx3IvwGPcYVPr+dws=|Chương 1788: Yến hội bắt đầu;61k+6UfOnArlGquWdCcPbrPVqXxW44ga9mV4O0+6bwx6ALWE0hncDhkQAzkcq7DSpv5VmAHBoKHL0ef2+eZI+iilR7tzkjI7PC4W6CX1jJxJq/Ql43Hn8mIcZSi72LFsxP0zL/puTSBHA1NVG8xLlI7tpaIGPziU8OAEINsL7HI=|Chương 1789: Quà mừng liên tục;IgXT3rtq6LahQvxQXqweZwrZprlwQvAxIZKzmgR1lrmByj/6TxCOMlG602prncSaVTB50FfQhMFoowlSG+i6Pwg/hNPtUlbZULkt6wJprSgd+m9r6Ktv7Pd002JwkyHj3vwvmeccF8m4uvrYU3SSWkOsCmaUAC0GnJp+nSyHrtQ=|Chương 1790: Phiền phức đăng tràng;C8AiQNmE2epuBqVvbBrv/wnnpviDxdlakk8tgftXBngDXUk0Zp22HxA4NfvkIwRluX199zeMAZFVMM4MoViumrvhhoNhmagpp6VdXRGoo4+HR/MW4RbuqMduRQo8AzunPwv1Op8ZXw8FizN0ZZei2BsQkD10D9ZMoVUoRtMA8yo=|Chương 1791: Sau lưng ỷ vào;abxZoFDiVU0Ht8EoK5futoJpki+ENLi+DtmPSNX5mcUOh4C2WRkQhsRLS6Urzz/q9SZ3HqJ+AG1z3nQFrCEX9l9KztrG+vDpGhTtH6Dp/HLe9F8oK3PY1xZSgo1xorGjEYDhh2saCEGh5ygoYzgG9FrCIbndWlLU23azOTpdRTA=|Chương 1792: Còn chưa đủ tư cách;GtDJLi4fNhKEGprYIr6N3adpuBeY83/LwOEA9YDCOY+y3qCZzXHk7jezjD2ml541O5MBgy8mGiravMt8U3l+/LMtJq8/7pgDa6tJyPNABHhzYBpVd/0uGRk3hz66dNmWS3Q45xSYav5tFNl1heWcZnl53fwiUJtmof9REvJKUz8=|Chương 1793: Tề tụ một đường;+BB+0scMhMBJJNLHWyRu4VG/HwLcnr8HHCVJZhqBccgp3xACTzfKWSaZcK367eG7VKE2qLw2jemAlSKtI8DdERcWcpNyHBPXTdqfrBnFYMAOnFcTLeGxDdXwoc5CyRet2GUsnNJPojdeWlkbqmQkRqotPqf0eJvbbSKvmyC+mWQ=|Chương 1794: Không kiêng nể gì cả;eEIcUKbfF4/rP/3CAi2zW/NOmgFUwtEEWoDsbqCPAGoxZ7YKs4SNlNY8HQ9GhzB3UXbHuZmdBFnVi8BNGQVCBdCgs205UVfyNOjx1Pm7psFU5ashe8u6yltUTulCaU45sIxoHVWDyGoceq6tn66ABC3V9A+W3MdF0VzXLAqgg3Q=|Chương 1795: Cục diện thay đổi;F5cRjAtkwmoySjcsWb9EpqfEdnsWB3OlEYkH3R6X6XEGf8kEfrX3twAh4y35Eq5h1HlemysSlC065OmRYut5PeCDYiIXB1t1SecIlvLkHIqZcrjMg4gI90+LQGwmsUMZf7OhywOetfAvmLATVfPjUyk98c0+Fh//XVNTDgIU5BQ=|Chương 1796: Vương Tôn hai nhà át chủ bài;8eLEJI0AxsmrNYpozPc1uYJbZrhgY5oRtIPPO94fSbUQDgHpQB0AEgx1nFJqq+7oEFNRq1KoKnH5v0iK0tA4Q+z+bBbM1RZTY/gA7XM7Hhgs7x3wXvt5UMJmVopwPpAZWNXl4yh2Z6yIaiBnOz1cAXHyBilLlCw98DI3XrsuHHI=|Chương 1797: Tu chân giả xuất thủ;CPFXC+Z8H3Ga3jqXgdrX1ywnQnfaUv0U2gXj0ndem+93fh3mdm0iSsXR82Vp8uOG427RX85MpjofjtiiHf74Tkq8B0MG3aSkxaOr01lUGute3Nis7NGuicj0NkCHSRGi1ii9BT4OOLlbdMqMgKaYSFB34rwZ+aAXaPXhFege5IE=|Chương 1798: Trầm Thần bị thua;lwPw5G6fsVv9YLxjkGJRB1ZA2+oXvy9mBJbyEndmYCNR1aFC+Gu9tUCunm9fuJ7wigZyv1jgDM8pVN2gO3eVKeGjgP0OR651m+FNzQitKaKLC5MMfCYyQLnT0BSOXMK05oeVzL67KRNwr57KGp4SR8vs82Wo/JXcXYiPvzuUolU=|Chương 1799: Bái kiến Diệp tiền bối;OMBqzY1Z10en8F6ax3mO2wZi+yqlpLzTm2ZVPmibH/AkQS7p1yskJYJ0mNkr9brnorXZ6TF41LFy4vUS1dBOdryWn9GO+qfq2ctzcLcPgCD041HwUOTHbJxwoPQ7kK+jb2J+8vm6UnWPp5A9jzIR+i0Y9oE5JqJLbIHeqjVboOw=|Chương 1800: Thu làm nô tài;IBMJomtr1/3IgU/ABnts3nox6aMdEmXpuHatr/NXeYhl3dm9Xq1fZyRfHcArkF9bJR6HFSKNajgk52v+yJ5RZC2zFBaaTkhMlLs+WKBVuYRQF4XmHqqWEf2HKuCC1werX/V/ZGWlZvnSYSbHscw3eiZ+YKfMgpbAGQGVZT/lf8w=|Chương 1801: Ngưu bức đại thần;EZeTZQk8IzoexOd/CCDhv4OBdpbc6UNO3QRxcnr872ktProK2SGFbRlToer2pTNVOKbBhuvnZYhoC0dx04KesdZKHFaucAvLBVrYPrdj54orqi1W5ZsbI5ivUZEKJpyqInl4uNqX+NUpzeLPm7Cc6lgIgugh0T28YXg36tvNRxU=|Chương 1802: Ngươi sư thúc tổ hắn vô địch;0dfKY+TpMTmd5gUxv484zfyfFYsbFwdTFE0IFrIH3llMaUIeEw0az4MFyzV1pB48FCxa8GP4qcZftEW0MMKyhZqFqYD7Jra6dikZE84eDBN6bAlRgAr7AK38o31Bhymzj5D19irtuf21SdZjHtYjXBh/XOTLU0bbCfctIGre2D4=|Chương 1803: Luyện chế Pháp bảo;1pln4SeXShng8+xWCMKF9y3bHWsK5l3AzgHG95yHKa9LZMJmzjAjbCi7pot1rUpZi/xg6oo9kK1vDKCuDFFL/blxNH8NqwDlM3cU5USyRrrjXtoQEHaTAIr+zXhfhHsN5RtOpjwpta/AGwseT9OExrgvHGDcZl2hpm8YbBb5rqc=|Chương 1804: Kiếm Linh Đăng;ksLEG8QZBxtO+2oPGoDHTnk83xJRuhqeHD92VuI2DUMR8eL7wekO28IxF5kzz8necYtX4SVLaGcBAFjmsWnTwgX6jpBDywlYpo45zjm/b/P8R0FIE8aUaqzVD3Z4uphYndR5zJRgJlSxdygKryPG6n/X0b1Z1aA402Pzpdu4Qzw=|Chương 1805: Thu đồ đệ Trầm Quân Dao;DuzYB5CN6RRJoXqwA7D2+E4/6qDS5gGYO9JbA4Kz5sxHXiXXeBpa50PnaZWnSg5UYPtQeI4W1eC1UFIXIq2bQEXcK2UyfxK/OqQVv452P2Ef6IfzrkY8UMxhgkDIhVOwI9BlPfl1lmMv/IEs+UwrhURuKjtfZ6ULdNVNCfYu6d0=|Chương 1806: Cốt khí lại không đáng tiền;qIp7brpEBcOEaSNE4NAdO4NkFHJlnAPOvgWASaxEOV9HurbzMesd+ohJFlxSb+i3iwgXw+QBImTcwRKgT7TfhgCJax3t8BU5Ofkt4XiWS2jwYia49KXhoWiesYk4ByT6peo6ugprNsCX5Vu1zccPe3/NlB4jJcQrd5kBj8P/170=|Chương 1807: Phi Tiên thể;sM4tU1DFXr6MNF55NXYNNbFHnYuSUTO6S3nJrAyOqjzMnNQS3rF2D/oNrmBYdd/RDuwd7BY4TS4T5yJJLIFfMnMaEADTFRGdzpGe7zFCZapLB6thBsfdl0/nw1GrYV762ESN2bsr6ifQmO+XV3rTttcWAQ2nvwkONUZD0RLWSgk=|Chương 1808: Mọi người cùng nhau phao sư tôn;hSb2MCDDu783t+sgqvi1ZOHOEluTIYgrqGOfZK78sCL/zvW14zXgjIS1Fid72IrPVdDa6DVwmZ+Y4QZr/+GmGBVcUTn9L6vz1Q8mgb8OGsR280rmfJ3BLdBepJg+EFsOZtqqILTiX9X1hgy7rujYNFDB2WflFiBfbm6DceFeJhk=|Chương 1809: Trận Linh thể;omv9zUb2LB1Q457lrti8swp1cNfH87lV1eRmXejaBofv7N50hBpgjh8yL6ksEXXPjsQli6xlFzPI7mK2YJkMymxGNsCSWbkkSyt57bIrCrey+4hLYzsNIegH+niowHcpP5Fpkb8TMsvAuTov/5L3r9H7KXbAQAXCRLUjrfUH1eY=|Chương 1810: Phát triển Hỗn Nguyên Môn;9wrwVJmlH3kdJuE+Vrcrchn0rR7xEprbs93IPvupNYznetKdyETiJHvnf62EqteeLD3ir9vxR3Ch7GNLNlTwIuNs6sAB+bUq4GMEITqB4SN/RhTLmgn2Wk1iPDoCXvil3sZxZJmpllcCPfBy2VaQzFB8WsrQMHDw8h9HvY1QqN8=|Chương 1811: Phát triển hậu di chứng;kidd9CxCXQZwjw4gg71SOswOw0MA92omewUNUz/e/8/RgzGGxR5ejx944GCQUMDLVE0JBmd+c2umR+/RV5OiE3n1THzablejEKY2G5Q9NwLrvfiDIMqxXR8uClFetWU6Dtqx6r8X3mtW0OSibVzemvJ4W1BHTjCDIQ7u9TRFAhU=|Chương 1812: Hỏa Nha thôn;SCVQVM/0/DfoAVEJdcfj2qsFVAURgHi8TmtlPf1h0NiEJE41HZ8KSKmWOgNhaBBIL/Z+ODnggO5Nlgl2DSu5UMlRFKo/ERnQeMCIfyBe48DCHW5ACGkf3jONVhwnbywoNptUqKDeFgmtcLAFY6jvovj36itjY1Q121Ps0B1qv2g=|Chương 1813: Tượng Phật cùng Phật Kinh;R1kOt1HapMs1sOc3EbnxSGesgJUtSdY6F3gPprVtpVz5aPiHjLRRHjj4e+yoPHFzx6mSwYkgniBaApAuYjr9fZ1/I8VN0C67RzFX/yiVe6LvxhH3vRxv5gMeXbxjYJv/beKZg05KY42ZbyScuTL+lyG4c1pUO1/j65uXotxsOT8=|Chương 1814: Một cái bí cảnh;HcTeqJDaF0D8kx2eNv45cm6L1HKKGeG1ytpLGkmeloFrX8X18ha9MbNyyBWeb2UB6y+Nc9gKQdhGEtfiwUnkntjhAPdzNzRqHlLvSnyDALfSsAX/wqMkQ7QeLk0V0zxE/UFH6S23x+xHHgJgG1AYteVoovesT1irzUGRTabosow=|Chương 1815: Bị bắt đi;pCnNRZnuAqKBDl2XJIIyApcMAUT+saeAfyjncFzkH1L+cBXv7psIInV4jJQIO8DMvoxCtFCyJ+OaqpN+/ZleYdDWnAEFcKFbV+ntMLyN4xb2kgkQ5B2OtgQgjnX6nLw0Y8VPi3fM4zfISuCRMX9XOUVyrqjqVfC+lpKaSOXDt3Y=|Chương 1816: Kim Cương Tự bí cảnh;5+wFQwS4k1DRsCQyTQzCnWrWwtSOclJwV6DaOmavNOwH/kE2T+V+I6tM+FxcCA30DCHhwrtWPBJqqtkxxszcPa5/ZJ8cAH4KABYbQnXOTruCrKt+SBS3IWJ/vDrM6eIT6ldltT3aM6IrroMJDHoKj/nbQY0ZyZue3mOK/QM+MkI=|Chương 1817: Muốn diệt khẩu;PEyKEwX3E1KrGd8/j8LvdubX+Gti2E9slxvUXeEDK8KUrGb1FXj6zC7FCdSP7gNWiEZ3GXr55HmeRFQrByCXLyq8q/fRDw+71aTUk5Sx2yRuNOdgzrqNc2to4CWnQ4EaqAak7lsByDphosddpdHxJpDfYUOO5lb/JTxKPNsqmMs=|Chương 1818: Vào bí cảnh;w6KeE2PPdX/eIT08QIu/YhdMDNJeQW5eNojerR8r35ZpsFGlLy0FCy2tcT5e1Uj3Pt+ZDKOo5DMSqxabe5kC1S4n6Y9kgLBtYIq/hCHz5D4cz7NPRHhAMvCJOn6TBaonGdHoqj9asf4CJaitEvNzpe03qJDWvxvIk8vwWsfUzWc=|Chương 1819: Thạch Châu dị biến;7iKBoHpH+eaptrRoFiZ6wZBtzXz9E7TFHIcf+BNbI5xxYw0SXGW41kcxgBvfVRT0OoFtcMslVNkl2HUPGN37po8TxNHXVVcstY0pQeovGA0QYzScFCPKSVP2fRockN8p8sxATVqgUnJO5Uy75BMjcKMxrdHB65IsO52Cvb3Mb5s=|Chương 1820: Thần bí Thạch Châu;D4oMUwCSdiFtw6w+y64FDYBOCflaYRrELPaLDWtUezQ7H35NN7bY77G2tvmxIdBd2KBoq7z017+1bcebO6n4MkuXoX3AGRYCO3LAxZcjwoMMSM+W5hAIl+NDCMA8LNIJlXWJJxYx9668zOEz+3JPTmWFjJQi+Kak9jjCtpDccRM=|Chương 1821: Một đám ngu xuẩn;W8P7ywMnO2pXhZIrmETftQVu79XOGr7RiQ12lkUHIX18yoJK5D5mw9sFF2cBFKQgm/dGl/QSR+Ks74RyCcogt1mmizXj9tQE21nb0Hmoks79/RquS7IfjAL+OTPgwK/G2E7AI59Jbp1bzUPmHB4by6P2bym3cETdQgl61TGonMA=|Chương 1822: Ma Quân giết tới;R0+od+QHWdTPn/MU0tIQFVU8qebBDVr1Ka+xHzZvnUP3UBGYpYCnSvAnEIHhtUzRNviSXzAtVlRAoa1Sp4/FovJWQMU6Fona250ht8AOkpGFx4fcRFm2qAikcnO3UIlqfTmNKIIGKgsDFXwBAnC4d55fBGPlgsx6LCMIrj4O1gg=|Chương 1823: Kịch chiến bắt đầu;LhzpS1FFi934REhW/ezdxM/PjuSTVsocIR1nwlO5vlze0uB9P41ww8Tu1D7mw9SnUFLQ3Z0YgYMr3gu7mHY5JKYBbC2MbuEKo16U3z71VtDB27soDA+iL0nz2SP6EBK9SRS21nx06P69Sy6abW6cT9lEtkA4Ioxdq0lj4OIFAek=|Chương 1824: Ngoại môn hủy diệt;XXtPoQmICw6whjkdEYEvAgZ8Ugd4m/soz8ynPzc6IrkaWHxHy+S8WVaFfnBTjjB+aXQqniPuhEE74kkAjF0osOK4YlMW0KFftRKGzgeVKjA5Sf8PRkZWejVRT1sLduuwadQda2EhrBQnoetS2jzfr+f7e+KucNP9sbKuNTOd34E=|Chương 1825: Liều chết ngăn cản;n4cNJ4qpMoS0Mjc9I6BLtke7luNcVA4IRDU7Cz/gWMWHXzKshUmc32w0iiJWBOSmimY5VLn71HyS6XPM2P3WK2zGih+eqXiPE+fAFbb3HSlSroEuJIQEwpv8ZK71u4iTTgYTmmY7wiyGbzuKqntcWWvxqCBBlvQvsQvFxF7/950=|Chương 1826: Thành công mở trận;ugxw2Wqe3YqdZ8nTIT+gCjtLL4pAXq3t/u1EWYX1W7BThJcZUC/TdXypf9t9c67OM+TDxmHE9rd1l28Sg417s/RkhUie2Z6Y3AQYoDwR1e5E+nMjs2rTYPxVksozU0FLT3z6N++OsKXHKnqe2Rzqns3YMwWn+MwlokbMk9XH01k=|Chương 1827: Mười ngày;3yqnjkj4Oz75Q1QdPBdeV2wlZ84y1MSbCtpERRZ5sSv4BM+3f5y1MUt7xMqhXTgYh9uPxiRPzBvsVlwlmVwoozHb/voApdljl3R/0VBeyROshsV/F4fyzToTwYTFOSzq3lB/wrgkkd0/hpfCiMFSpPqX5XAd6wo9YM/T79NFGMs=|Chương 1828: Xâm nhập bí cảnh;tViPOGmqNxOTIpGc4OmavK0GOFR/uimDZGgc51PqCjJSA81lZWSHjArpxnQtPqKYb1R/iu9KjMuTHQIGTB08jOdftKC3DrzJn3Kt5U1mPwAI5pNKul+dXGi4RVkDm6He3N9c1rAMSNpaIdDvJSr9c2rzWcrI9lNxzaH2gm7yKfk=|Chương 1829: Mất mùa;/58dv5iEEtN64ZWsNBrW2dLy3eK5dNu3zZ6MELcy9Y3l33+QbM2wKawUWdMLcnRq24Hsc1hpdp5F2X8FhoTl3R7gje1HAKmqCJlMexRDsKlwwRAYX9cfAV21AJgFKLWhguU1LhRmgXiCZs1uamJMmKKCUl3lVXlfR8P38RdSCwE=|Chương 1830: Thiếu chút gì;CUyIYbN7Xtg6/hlagXKyjqVLfE17MBnxOvkpCvucpK4yx7Hv3Vk24JTVZaUgJ+Q9bTV+qlv3L564TH4gO5DfU0q3PuNDmOYYO+e9eky/XyOJH4wAwIN1Umi8xP9PgccaB3nPxQc+yfmpb7J7IKqQaqoXAM7RRkUPdoDhOusPjqs=|Chương 1831: Nguyên lai là Xá Lợi Tử;tNeUH556GzsyP1DryaTfxz4cH11RKMa5WQU3UN+vP8qvJrahYHr2Ul5zpd9nOn3D9F+UR4ZiNxPKR0iQDmYvWTiRLJrmDhJYKRkWxW3mC0fxlroQWvGNwXKw+Ys5lbhNrmhdI1AH0VoGtWWVaO/IqBKzYQ/RYbgqW/nvse1Tl3I=|Chương 1832: Nhất chỉ miểu sát;A7Odu2ztNogYdOrBkzxh+9QrWuY6Sk/5e0wMStWcnlzbLHOVNKcGgPOr/7MyyZytViKn64sjnlgqqh+xECCvwes1GvGBuKoXJwkENjp6jVxcJ3TVRyxR2gLP+ItgB2cESrtCeFVUMnZ9vz8cOZMqus1OpeNfjYRe62kpDd2UNJA=|Chương 1833: Không chịu nổi một kích;9vC4zeUs71HTGBKjZROJn7yg+TGFx7UPINVp4xfYb7orLojh3TTKdeacVFbzzM6glY/gHdPxNMwu+e9Xwn7OyxDEBT3yGNdGjk8jSNbdIc01/t9DmfB0a9Ptr7ly2Y6wDxiUYt8JT/FvdZrkZbHDSY9Cp6ohimJ/tdMGvntfO4c=|Chương 1834: Đột nhiên xảy ra dị biến;1x5DYrY9yrvQ+DOVvJCNXPhXJ+/fWc8f3oaGaPG1L2Q2N/f3z/dTbO9wGXOi1XnGTAP9T1AExFWuX/QmI73C+YWGI/aE/CsoHbLUWORRl+QBQ8eLfF96RLNVmr1qiI8QKCP4qwRtkDzC23kubasSyTwbmbEzkISKKwy1+FBbLFM=|Chương 1835: May mắn chạy trốn;aZqlDqLgs+NZZNxps+DD2R44MAlG7liA3xcoIKEnFJCjfDgUVMsrCGrOWum0G0U0l6Z/GJdwtE38qU831MWUqPiHiZHEyf0ekJ3M9ZOlg1AhmrMpNs4+NxbjHkVCiQ4CtgxgEzo1a9nNDDxaMjWW2NH7UcrbpqwVJ0w3Nedzqq4=|Chương 1836: Bồ Đề Thụ;j7RVVJd330XBHpKvxXYbzF2ICPr6wwPui13RBUH6mfbm/pjUMz/Dmilq+00zCCAF5pRRdK6A2Fg1+H2IJMqnxF+fQXoGGG/D/gmmr8b0Tkz8F8Gd+lwGzxhdXfdvHnMt+Q8/iG2WAfwFMBW66LiYeJ8AVjDLjIy9//HHX21LTaw=|Chương 1837: Kim Cương Tự Bí Bảo;Z6RRU0nRcPfNyYx+Y1iShuvUzJKQWqTtCpODIupl8mjsLrcxl1R046NRrXrqpWl4bAe62SqZcO7fkz2fk8wiadEu0Qr/KOPik6PFrD+gQXsQE/qzCMmIXDv45Bp8Seew+o5XvoMokMHi7CPnwOe7p/wmu0nFSTDyBLyp9Dw1QbM=|Chương 1838: Dung hợp;ZnOVnIO34ARTYUATouMPMlX60NL8PqoGNCaDqB6MYe3NwupIncP4DoLJ3tLL4lpmN6WTbYrf+hFhjTWWBE9JTsrNmo+twmgER2G75dsesyBPAPPeSLvR4G4ev1BOuP/DD2IqY1mfZEiy3beE/nScS1I+XKb/UwrB/ty8hw7m3MY=|Chương 1839: Trở về;d6B5fZKguk8mO8BLB7J79Z26K3NC7Qz4rhlluKhJMU5K87ofWInegwPtM9eKPnAFYWgZcERK/swhCL1ho9cOLoU1ZlKjWVFaw5o5ZnMDyfosDre5wfewUPL3YGy/4MY1AQ5kd3Gp9il7sYlYhXsx4yKafyhnvdZgt8sUy7jvv6E=|Chương 1840: Trận pháp sụp đổ;RTOcgzjtIj7nhT32pUTAAvf4hBap7/tC6xDpJPgZ/pHG4ktlS38YxTrH74vQav0XSZiAs3HOXAdOwhssdPg0by75Uy/RyZMkdHTPbfYVl8cl0wnUJluzmX32vGXFXUfyMjYWmrdRtOPgSnaZF+7Mtk5U+80c4cKhnvVDUHMamV8=|Chương 1841: Tuyệt vọng;vCkoAV96jEmbADtF4SPdlpnsH/UtB4vGyTxHGlKllleUNOO/Sryvv2JZWdQ5HR9Z1LmPy9DUo6tGP1W12bChb17qXIS0p3DNRFevl9wQAeTU+G4FY1FFAOwO8Au3R2x9jh51p7dH1i8/ayWoUTXxLnTcL2MulbMVlf3TWJ1u3zc=|Chương 1842: Sư tôn trở về;ZEScRU1790gE6QXqvr8NjeGXXTpRhvyvdbW3lsuQ2WA+2eso+kwNQz7WKDkDqwCwkdvLfnIGbbf+rrI61gHFJ+nLnqMHTHp0AFzZCjUTZSg1GYfrYlQ/TYTzNR4iRBj0187ov5Ig6m/B2AMpPSelJB0a86svbFM+stijCmSk2qk=|Chương 1843: Tuyệt đối chèo chống không đến;bPJhpBcfJ1v6nXYG0Fv2f2sODCXZ4wiwtRE5PnDbkJVd95fmKHbd00tIC71UnVHB1wojv/irTxyKsnnQULwr2TsMlr4zFfVKYb83Jsu+S6ZXIrmEMfphuuEfYnvFcxapcWXS4LWCcp2zzMRkxOWRsDngcLTFymQ6gFOY+cWTMTo=|Chương 1844: Hỗn Nguyên Môn bí cảnh;4BQPuXWkUYXaUlFXq20tweXRYek/OHAGnmllVUpcJY48mD0MwgQgknk4Tkj7sNO44D5ivVDrvKdV8s7a8HR2iNlMlo36qMjUwOjUgunLCIkWbPhm6LEnGTSqIngnrVS7jMu/yIZOhnglr+IVvCxXWnsIVv+0qUGP2AouLlkStbA=|Chương 1845: Điều tra;BIwnc1ci6YsOagkAqcbQYcN+N3g3lSila5KDrXkERDeGOHr46TJdX/8i+QZ9v9gXBrKC+Y/8O25pQSolKWQo3vyRFBiw0k0TvqKH1EelQwXKm+tGuNR7elGX4cazEa//6R3yNIsVSizZUprYtQhvAr++0OazJrPH/3GTue8HRnI=|Chương 1846: Đột phá;fydY2u8WoqDR76P0AOdE1FHh0tX6bX0TVtXZNSR5wC08fziUyE47jXEvtKiS0ZdYMWDQavGXyYL04SyIQ9S5E7rcYAdTgDKrChir9jRZ0PdQYvObIU3+h+kNBZWMNAG+j5ToDK3V4CUqfhqM35LLGhTZnUM6Tz5gM25iu/j2ql4=|Chương 1847: Bình Sơn thành;lzBD9XxR6v4RN+u7EWxLENmJQgkJOIsfOFq4hbMp4I7Hxv1TCJxadP1Ht2X9M6A9R7eyJbfCB8UfCvac6nQcKezFszPQfy6FczDhvh4QHHgtaQrQYJlD/JUmH2XjOrNhEa/acvaRU4RbuKODZKfiThEovCmCF0qUi6Y59lj8ZiY=|Chương 1848: Thì ra là thế;9l1zvfnA4xjp6BHsG8VZxO8u9jNXn/HK2BMndt9hHBo5xxHhUZirN5VxWWu6D374+N1PgmGsii48SEz0cWCTSgMpk2d/nK62hzw2duei3RLhnOh8/gpuvysapA2tcscD9ryszzJgHXS+KZfKjWebw+CHN7KV7k1dgQNb3TW2bGY=|Chương 1849: Hạo Thanh Môn đệ tử;1i4PVT92BecmID5DaXYh6tCq6XKrYYLVAp11BOvTNtmUO15jO922cF5io9uReL9X5HxW6sRGq0nzOysj/h+zMZ8y2J1856W776s8fFNj0Oj/NJOXe7/mgUPx3qTVsqj8s0I22PByUhLT9HLJE9RlIsCJQToVvCRH4a8AOiH1Ug0=|Chương 1850: Độc Lang Tiểu Ma Quân;U8xUJkAsE+naEG/4+IYd87sjewf2NxYN/GDrWlZ8AlWn/pbcRMbW2z5sXYsTaahaZv8ZkQ4GhgMVDvGjactCevFt+dmF7s9hd4ezUHr3Ca1+dNsWFYugf18xEu2sbrUQighJvbsdNvzEAJ7/jtICrNR0Fb/1QkbSCIf/Kw2pVrc=|Chương 1851: Trong nháy mắt diệt sát;glzGv6HAmQimdwK7j5mbgdCXpOiXXpVrsk42GJyEzOOAw1RlJ0xgkQ0lfUg9Tbpe2Z1Mfsfa2nb0vaJicfUPkbMBFRZy0qneLqYQXw/gKj66oVAIRFdzu2iZc4mS7UeV/6Gr/3SdDzY5YDPXEem8jHM9R5KB0OyqwXejUF9Y8CM=|Chương 1852: Bất nhập lưu;JQSVqhVOcUQYCrFzsR65aaCVgBOpIyvut0BjLJBVNg/GpAO8ApxnaCVbwXNlV2obKMS31iWIFSFEx1wuib3wrEob4gkdzXT7SN5cNgpyGoys9cOAcspXh2bcWrU7CWWY2wwQz1uoCtJQXkhpf2NMcQMLC/WNLYkSXNrKuZvpMhE=|Chương 1853: Y Vân Vân;Ua3r4qeWf65hKqTBJ0F8+yNhP7nMM6HXwTeFjkyg299bEWvKFbXiueasCogZF0XFcQIg9X0GAk6LOveq1OzAky0V50jv5erWawjhtYgkJ2ulLi1H7tdGqzWYueG+u2ckm5HW4//4hUhFxe18EkDj2VSC/qampyq4sRbyLSSNyPM=|Chương 1854: Đồng hành;V/6N0pmQ/MciCXQ0hX30a8ipvZCnRLuFhCqsabBmg8wEeFW+bcWksGcQqKB3H0zbu+yppvDlAj+ZRDrNEDf8cG/kggA2ImaIXqQMFHgGZxY1jompjjJqGqf+G8ucrmjgDKhFwdLz3BbOJw/S6rxY/eiYkxUtSlwd8U7r5vMetYQ=|Chương 1855: Y Phiêu Phiêu;MHcybueh1nQHC+8HCPQboo6wNp+cuZnytYEXeki3uqiU9uk96RF6QMXwK6GY0xK0+XcxFDL68EPoXC7dCCZw4ijVyTdA36zM0ivsLGSWEFePdsaELyTYL1QuwbuDDOn/aXO0sYPa907PD0rvGgAjlJGYejBF5MA20iBMUgkW4iU=|Chương 1856: Cải biến thái độ;mXtNro3epUNMKBjWs5hCOVH3BcNoMV4fJhLpbU8dPzl9UXCf6AWdFu//okenndqktQAiL0reZozF5O1euVhDRt/fuVw7+hsmRBirKXKoRRmZXWnUYjuu3sjlZe2X+0zP0OShsMqSo/b1QbYYn3nmkt337RGclWTty0WZPeL+eRI=|Chương 1857: Đánh;pYO2sMD2lGO5nVKFdunFDAd7IMKB78B5PbiuWXuUMoxY5bztEsAc9uIrw//e1T94w4KEZJt2Jp5nO0Oi9qAJDef2HZpToRyEZg4w8p6nvoRVOBk8pNrH3+M/TOQtyEGQPTz1j5Pujv3pbb5JDk4Iwk6uuUSndAlwECPuOvfdn1Y=|Chương 1858: Làm người ta phải tự biết mình;8pVV8RAV6Tnb9PErNunKu0yeAbUAp1diyHieTmEfjnTpUzjEqm8wOnhRdOSxFsStc9/h5ruV+QL7+s2sRxWCap9aH2AoUq8CkkRbIA4+TIjXYMqcvFNQ/Zo6mtHAZ4h1DCMKJPKdP1+iz2Y54GdAfssau5+BDAKlvZRm5jpAI/I=|Chương 1859: Y Phiêu Phiêu kế hoạch;CAGPzt/tJy5ZZbYfjz4Nh157lPWroycYzJkbUPOmn4JkyaFbo4nxmnXHtt15roBJowYIkn816KuvY1YaXoWAlyt7STbr9FJ3BsCmo01+rJFUBmrJGAMaoGSzC2dwQfHxFa22GDmewCj8dh7KqZnzhMD+D1SU12bHb9xQAq5Mfak=|Chương 1860: Bách Bảo đại thương hội;MEkZVXdTweelYb44QWf88olcayHA+xo/pk2Htn0T5QT4wRJScChl0PYQnoWQd27HocTCCCH+lmbgwiBl+lHreQ85LlcMw3CIDt6MmQv8aGFJhZKwF15HlGNf0x+k4aZaOdCpzXAJGPROBsaBHXpiJcPYkbH7ApDLDWT7KAg8RqQ=|Chương 1861: Kim Huyền Nhất;zWb+lpkBJeY5Y+9+NGRnr6KCFQXAeNsthpMJR8VmiVPZB7K4Y//uFIUQwsgH6k50CQNSI9BHoomPCCJ+zRGZV6s1J1A3WmnVQyUt9Cs7DNpjVmV5K4Y6qIVu7Pa0H/HBjCxa3mS2rG0zp6S8pitrrokpf1508jGX8mAAH1asn8I=|Chương 1862: Khiêu khích;OYh7a4gC6hlKxsArkW6Zul33Ys9T6tH5b8Jb3FZGvg07F0dktXaRekMqUdhHjmAkEXITPXrzXhpQjxUp9zDPaISN6LmDM/NT/QonkKjDmGZViadjeo9RhFxP+0UagIHwOK90/RQMCqJmBiGkbWx0/meh3gV3A8BAzQjgzT68uxk=|Chương 1863: Không biết sống chết;VG0+F1FbJqz0ZWU+zrYZJUvWhwW4x4Nx+QRWYvuyIFCNjCcejNLIsesUWVEkavzcSR5b3KwvdRQF/ooTZVcVraRRutVmWad7rXxGiNUOVF5bljcMEHgKufz5jf/Tcxpz3vR9XfUoWHfBmWwgVqq7sdi2wcHmgSsvGIiNSAle4Og=|Chương 1864: Hiệu quả gì;4HcAwNlIahBaHyGNNwu+UtOmdOEQJoD7dwvA/vfUb5929yfqt9ZYZX0c2yXQWShvZTIZSFIg6qmpYeuojxVdNjWxQwWUJU7DnhEXvdvGTDP5NBIFO0MHazEeaxbxdflAar6tDA+QhB0KStnpCRKbyETeN2I/Jkh4QBd1HRZq9Pw=|Chương 1865: Nguyên lai là tiểu bạch kiểm;VUsTBgmZ4c6WfK5wqfXM3sOQRCX2/4X/PEpB5TnF7ojV7UitATWVcP2EGhYQ29dS8oq+Ocrh8wrCwIV1k2CTfR2fIRP9MzwTqjd6/oU8tXIck38x1RrYyNRa58/6u/g4NORUIq5aAs8cemJxEYVszPL6OxiP5SmXOw6c+zuEDHE=|Chương 1866: Tự rước nhục trang bức;smLZK8LPSei1kdtIFO1nOfSaBOyFCHEhhvVOgD/I5aaIPkDgO/davSUNVmhpraNgZDj2mQV1G1huWfZK5nIT2KgwkcG1SeFqinPq/wvKre5xP2nM5fUBjK4OUPbZ2tjQ69fSt3O5GhO5V3z5/JEi9Us0bLOXHpmAgNglV3BI4IY=|Chương 1867: Gài bẫy;DJyCj4Ewl76QGaOrCiABaNysQ8JELefsZ8T0+bhQsVI3nTYUedD3tHnJwkL5XKa/Gb84183jz6KEf3atJXxS9mtZ0wxxvTyZbsn0DlycJKSQmqUn7+e7x5vP8Q6YU680iqrBJ+tHvZbxImlciX/dkjAq//3Tfx/7RwloEmv+00o=|Chương 1868: Tố Anh Đan;4JwI5cAKyq1Hmt+MV3p5oQamywCpMd+3Gn6ATm+bYerbG/wVzL+l2trIZUoSnxnofntr4WCBLOaliJSDhJHOdPWwGzsh6wbOovui3mMil2vZjiTQqxUYwvMNSTiBQvhvDGzwsU2rZBXBXfLNmXusarUo+VBFoI7sQqQnCHoqmac=|Chương 1869: Xấu hổ Y Phiêu Phiêu;xiKcOLesAyZXSeqXYxEoLM656Sz2wiSF4GLZC2/9UjXSNzLT8Rc5q33pbhcp9uaiemiFb4RDY/IZinUq9xhahhWbO8IWn25PZd/oI2DQdk/52SAGVLehFRZCgoJnE3dTwiIQmTAgVD/EojvjTKufCO9AyfYlzMqG3s57ECavj5Q=|Chương 1870: Thả các ngươi một ngựa;d69XW1MziaEoOdSQ63x0hamTgvX+2dWOayjaE83LpewkYwROE7TFW8MUyeDXAeFblaPsrhTBtA/jfHhD6c77VHGomMq/LJs/HDS3hauPoSQyvme1oMhp0CXHOSiOzq2H53M9LQHTaCG+HYL7JZ9KpjU7yMD0wGzS4RZN9+cUnmg=|Chương 1871: Rung động toàn trường;9AYFrDoj33fhgbItAEAXmXcs/uvYqDvklWJAE+09TpSk6vDdtYmujAYf7AeaA/ESnspu0zc3wFmK1tAz4TYNYjlwKGJandwC61LZ/mGI9hAGErkHmID588ASo/14IxH1N+NeX4ZwjoIHeu86SmeQu5/pcWvL0w5jJZEigkBLuGE=|Chương 1872: Máu kiếm lời một đợt;7rFrVIATeXry2gt/6aZTHLkWo5TT0d28XOPMgXyoRBC0OSctMqM/NB+3ge/olRtBR8CnneYJ75aEiiF0uaM1dNvFL1yTTQsLSU33DM5aHesBvb82iwU0yUoOOL4dLz4uBeCz3ELrBQmUKphLz74QZ23HtuGRfJlSJ0lti9pP+Tw=|Chương 1873: Xuất thủ đoạt bảo;vY/VHAmzfh2VeT5a3KtlA/HfV42FHtDyvtd9AE67ONMtFDQC+Uk4eACPquXNNbfeWmXsKQNPsLfdaunaXxak0njMztM2k6lD5OuXP+g1R19sNnul87j9klqp4p47i9A2n8cG5bB9xB2Qc5xIeRaV2INR1k6lX1h57z/K/58YGbQ=|Chương 1874: Phế bỏ;0iCKJyEqt3YCx/CsznsBN9Q1GjvtpR7Q0yN8jsanSxs1aJ/FhNC6eD9qknN7hKtZ3y2QxbA1JJTtpKef8Hyj1Rs0hjCPJZFK8iQMXA405Zip2jvXy/vuyP93Z3XYjuBghD6MYy2JXZKIzLpf2kx0Z+3LygLmDbSjA33K6smQpD8=|Chương 1875: Chu đội trưởng;DILBgPZK84fpvsBR4SdZ4A1BLnMbXF+C5ujI7jlNtlqba2EjkHejHB5jrwLQLPUfsdeyxJ1xe4U7Yx1JW4me5Y9QjPjQXNFV0O6vPeIy7LXS8f0yPEotN7PCYQC3GQydA+1UdqUmI58i17n/i6vW33EpjzHLK4kQC4P3b3v8LuM=|Chương 1876: Giúp ngươi một cái;40+Xv/wdbz4Mf+Lk/d6SzJB+eCWZbSaaNt+6MSWpwn/LzygPsR32feZUrftYpqVPxQgY/hwUEB1aK7OTifa3dbC6ct35lruronGKBFJ30GiEkoW4CBrThR3hHFMdnEWkCQzD6Hjju9s7+Nag+vNqca/DfLFWmxht1G9lZbwzT34=|Chương 1877: Căn bản không có khả năng;yQOf9qot7+edRPid0b12no6OLuTGStM3o4wyX/bdi63m6Z3gVOA9qvxRdWM0cxcY5gRIPm06/ZwK2o90TbKow6Dbw+b2Ad9cIsinZFM1JjLK2pErzO7hU1FKbaom/Bz0ptamvODd4ZD7FtsocsnWAaVjiEbRyOcH+nocsM2dHQQ=|Chương 1878: Chân thành cảm tạ;U+Ip19eF0qIIsZ+tt9KUAZ97phVU0DhdhZD0elH1PEUVcJ7mqUwUujfFDLPlr//sYfxwNaYSE6ytnMG9p3LeQmhzCgqsFpQB6/IuWQRXyWxsgdzRsDp9YI0U/OqrXsXZuwyPsvZEz3wyea2D3wqOW3vVvcwDtLLhmVl/84RWPNA=|Chương 1879: To gan lớn mật;fvo0EzB+VaL4392MROwNqBQrJTYHSePMlOTLcZH5pQiFuKyhuK6n0mlBSkGk3GaMDG2ENTBhlN6pk25RH/GwihS14+2YZgxb39zBZdVhvsDkUZuayQvsTg2d9hbgwXhq01Mf0MzaREDuAcu5VLqRtG6g6b/V2QP2B+mHqHrmk6c=|Chương 1880: Ngũ tông liên hợp;Ro4mdHacWEVSypBWkPz/jbWIguxPfz0OV93zbSQJB+16CYc18g084q1NaC+HIBmrgZfX2QAynlkE9wqTfqZeqBk7PgDMR/E3PJ98L+WyqfC2Ei+vkmXRvdZD560lZ2MgipdSDDXJ6G3UxfJ91ZPyq+eIhyiDuEU+AbK4O3FaAgU=|Chương 1881: Giết trở về;lxzv977C2QUiWi10hiXHay/MFf2A6YOrM7Z8fqpOgrJLuRw5QYc1Ub9P3sg0DwwIrkSrkoVThK66+YaeFOxPyn8qlz88XdWM3x7u5Iptfzm1HLYth59RT5sN70v1/wpFvapE7cobSzERQMPSvFbnjAvtUkPegm1bvGv1MOeDm1M=|Chương 1882: 5 đại cao thủ đều tới;OklA7bE3+EobcZ1ZjmQhJv0yOOYXGi3ba1nk7ljU1vDavxuQjZoV80zzjVhX4M4U5vdUVfazsWNYubucdV484q7sJtehGWrh8xY0yuCvzZuqFZz+U2XAiPWN4Y0nmTVBZa9Q3veYSOAEiKKrAjqWFU/4GPknXWqqoFizZztvBWw=|Chương 1883: Điên cuồng kinh hô;oT2qPt8fVdxYDxHkYX4kMHtmCTsWf00ImNma1V/AILWa0ffzZ1he9QM2cWGo/8Se+8+AACqdEeZ5fNu9KaHX+wbqSWwB3DuIGrDiYuRtBqpml3qZXRexH2lApsWBWxMgfSs79NplxehStWHtPW1qooW+TweJ6+YsGR87dqET5WM=|Chương 1884: Vân Vân tại họa;KHes/G+PhDCLUOmeBOXrqvNHG+0N51XjCO74zJvPhyPNy0d0fGxZ8dDqHBkmpbn9XczWRz4sthi1+Kbej3Uroppa0XOpi9m3HqQYUvYXNOghzOfgSXVFiQIjCBxf0zCmosDufcd3P3HAWgI85lXU9DWdDhNks+hSCOzo/mENbic=|Chương 1885: Ta cấm kỵ;IMzvfRPQIYbbxZu4C3TwT/nam6dff6W183z77BkeY+UrfWQSIxnTjQa0vkiJmLNhaEsFfjhJ1pRZi3IbxyTIcQlzoGOcH5Xd3oPeThRJqzbxnUF9/OGzuC3yZa1b6Gs+xMEYu6Ej0NLwiIFwa2ju9PmDvN58esoiXyqgwFP9nQU=|Chương 1886: Một chiêu thương tổn Huyết La;x5EFiItN8yrnVA+4Ctc0gveW7aXH6uCF1ssLNgDXFdmZogGvj+Sw/DN9J+g1cPvcctUEKY1prhZjPfBhMrSflzwhTl+9jjd3V9u7oG5jeziIg87wq4VavJ1p+GAt7cukpWl3eyluoZb6+CFSKfjgABY8xvmO9c4jjtc3CM9Lr1M=|Chương 1887: Đại khai sát giới;7qi9i1mUeVjec61oKQPXrM5K4mttXjMsukKezfrRqy/rnbYf4IJb0EhPk/myRbCawc0gB5aGHWGa0ofLGucB3pk9zGHXS7Tv6JT1st9Rs4hf/rFTlgOUM7agsM+ryNWPu0EmjnoJKLctuVrzdJPeUzF9SpETVTCQnNB5xQzmD9w=|Chương 1888: Liên thủ chiến Ma Vương;CGSBg0Rcy3RZ47t5+kOvFdmje5enkwyhlHqGJeHY9iGC98PLrO42+OmihqhpcRAbIo0hpcaDzvzs+9lp+jlIpH1AXqgCqWOSuabEyiv6jgwye11poA9whAnNbLRyRiqRBPj2x/1onxFrfQUxIr7M9RAwkq0n4wkRWMz4Z94I1UU=|Chương 1889: Tuyệt đại phong hoa;XlQ2amUA30VXMQCx31kNw/9FJYm1r2VtF5aJotrZS7bCcn3ddn96AqteFZbhlXlhfwBllxoZUzgFzW+PtTuTG+eQ7VTEscg4RKeOX2YnTmhbZMnaVEcCIRsgWjBhpMtdHuaJFGZSH9A6j88vAt5oHie9Fh9VQepYeU4V6/qlOKA=|Chương 1890: Xích Viêm Ma Quân hiện;6tI+/HRirgYwwqa8Ge3OTfVRrJSHTbwx9I8Lw6nOH1+SQElMFOct2sjaEUvX1wY2GJkoQRlIow37wsGcPm2ZNWyVijmXXD7xAgvOwOnlTci6DqfB2ZzsZlNK/mYTuFuCOgbkX6ClDHI4uT6SaYJ88Tv/QzJN2kczMQWmP96kkdE=|Chương 1891: Tự nhiên chui tới cửa;chbt4X0F5rob1KWlFZyQseaKjVw517vgKs1eMZOa9Nt68hZbH4pFmBrRhvDJDsT523t+864Acn5G8hM+qjSYrI4xaUqXPBeE0QlT89oheCAR18iB9YE2xXyeXTDBSwkDSWho1tXAeJJ9or9qW7vGxM2x8KdMvnXBIpYcerWRa0g=|Chương 1892: Kịch chiến Ma Quân;HVApF+H1siyFa6I9+73uH1p8DxPbY25lFSZxYJ84TrAJTIUQiqspVzj67ow5KCGiNyseVj/Z9mg4Yw7isjN/rqebhq0vmc2t+nub9+3/i/TMFcKdLRr6b41IZ0YojgE8H+t3wpFozlZhCr/7CRL26BcjNglIIDwgvhFbckggh8s=|Chương 1893: Phần Thiên Hồng Liên;rtf2V91/h2CpRKMyuNP8GGL2QZOUanx7ySmo6FSPp3H5BxsAckcP5cjYmrfkkI6c7QhyRvl2HL8/HRkf4CAOEFUc8KCe+3OMutWiLivcTOdHREk9hK1opvzfhwDbKf8KkUJ4zXXwm2dYCNrGlSNxBmIAKBzXBQb5OIisPHVzW08=|Chương 1894: Thành công đoạt bảo;8oTc+1CW1QPJyeK9HnfrVRvIniQ+HpVDXmh24ibpkOBMHT5lQHYbs7gqGZxA+RoQWsfdJvuVNhS024f2cfcSb4oBWBlF85PnIaUVCAO8o6TAFHEWFK++OvnLiga5ibN+tuOCtl/997ykVVJPB3KMZmT1zsCxeyd82CRw6/X7vnE=|Chương 1895: Chiến Thể hung uy;x/Jpb6bmOuPgLu0IsbWLViYOLy8glmLA4hTg1i74YozE6FKtfLE3ge1cYaQmmSUD2eAq5D7hfhnXoHxFa/HGvsGPJGAiA6Bn/8egh8G2/C0s39dqXH3kQPlL8GLR4263er9Ar5acXTnM5dyO7NL/eKv+mLwsJfaNjhaSCxrdeCo=|Chương 1896: Hỗn Độn cự chưởng;mqBdu9TFlGtJ3O10Bv4smr7q4/QdaZvaDqwVz4/0uG0hugBzgjunGrIOQrxVnNp42biSlln3Fh0xP2S46iA4U9kCn9NBuoh68OrjXiS3xwES7yGRS1JbfGjQW6/egQ+EQ4gkfF3vLiezO4i+O9iyvcCrWdTTifsu/DU5ITdJMNA=|Chương 1897: Rời đi;oc/CYXsukhms0te2eDOJvBOwapx2IEwc5KlbwA2FbCrTlbNIfmPSI5EAQKuIWZeMpAp30/5utVQMEJHCutX/Y9XXgLG5uRVqJXfJrFtT4pAKRZLr46cbeQWj+LR9tMltQXGDE4tQZLZleuWAPHL4mcGEpHxbEMNqy0fTraiJuxc=|Chương 1898: Bất kể như thế nào;4B8pLurQsKDiFOgoD82R6xoMUQuReHPryKHYkGoaH73TqMJYgyE/Uacl4wYSLcrG6WqWBxJFunFkxl4G3eaxbfxV6xTt/vNHp3dNn/y1djA/zHHvHdP2wkIUJSLCaoe5CqkbsWBfEAhILu2URbc6Fg+xR1YDB/89yevdJzisMC8=|Chương 1899: Bế quan tu luyện;i7NotCvFYEndc1TpiyIaW3IyVudAszg8BwuYXmd9c7JF3gSqFnUf6/D1EceUIeTRPW9M+RyCAaWwshGjvKtrPclPndFUM6Mv9M3pEcDBCkk41gEbe5m3RW99LA1lLfVszXODHuePVhw6ZCrkbhMXNK3sLtzD22w3EIq/TwNWd8Q=|Chương 1900: Tôn Mộ Hoa đến;0mM2fpfx0rb4/x59Br1rLgVdlbaCUgQigTCEjKsOpmYz5hJxhdcOPCcCARpAGlZQvXWzu13ZylgN1wIX5wChqjX/thVtic0i4h7FekrpUSu9cPsW2zJVLopOezJ/lRFaVbuRd8M93Et91uJSAA0D+BDkIiCB/8+Ws49tk+4IqtI=|Chương 1901: Trung Quốc xin giúp đỡ;KY1/5LCd4gmfIjQemAugE1vczY8a4gAMJKf0V1R9KN3dNAcxp+VChCNv9lhdVTWAEUh/fp45OhrTbiKVw2VXlRE4SvqipxDzUmQylKD4bDqxJBeMVfwZ7+LUKZPwS1jBR6+Z7dPem3eaj0m2rhSqNfRZsCIg6dyp5joRy4o4ktQ=|Chương 1902: Lại đi Nhật Bản;371jsJS2QSKQgUrO0MBlIPqzfJPBjwxtYumTNsCHyEkvEKj79BaLIt0rrQsiuGSk0C6Z9doMjrMMZCfWFfnZMR6ZMuSASnBo0qWGjKqfeVCqORysvPI6wX14z4c0vd+Q7XcZ35PIFBgrwXg002bVJ55f6WwgaE4RU+G4izx7nhs=|Chương 1903: Thiệu Diệu Âm;2/rtOfPxrCdj6lQ+uZRyEVB55/MUhxpVCQUoY1mpCHbE2Zg2snC7K8JImgrRFf+su3I0e3njgKhq7MhlznkUObFJEoMxTraKMdg36OtfTiRpdMqm7a6qtCRHC+9PSj22D2DiULI27hZC0Yn/1/FhcPLu0t4lI5+txXSPboIED+A=|Chương 1904: Thật sự là hữu duyên;7XZMD1BpwV9KY/kvuF+/LMuHD0TfD3YD+MyK/TJrr6z4oEeqfMTgsjuMGBDQxPXW4FqZKYKVpmGvOHf6npWNGGcSIZNnIVB4fpFQAhhqrPhaHF5lPP3HjkiZzIIMCvRZNt1a+xHM5jxuxqsWcoaLR59FVJlcxtvB82fl1TM6CqI=|Chương 1905: Takeshi Noyama;Qj0CV0dunZ+2aH3h0wHUf7vcdQ1ufy/TrmYQRLeFDu2kyYHbl9S7YZ2xsrxjlYQRDoUlASEL/QOjKtZAWFWOJYNGEfDan83a25DHWZRcTRv0WJ5QRoJyOqpH9L2d+ado0XpeDs7XHyd9KlY+hDEAhxcF4hCfVMV7l1dy+NRWPcA=|Chương 1906: Diệu Âm phiền phức;MxGw6XbnHUnv4PjSwSYZc99Bv0Hm9ADlqXvrv7I1wegd07FNJAtL5PDH6YARj0XgfHbucTswyXS8dHi7cKlPJeO2VQMOxhitaV6aJA5b/+SYo/o3TT1ns58JwCCaElA3bPeC0uL4ZISNsZSyCYM0S9QwPEjVw2bhEhXvLYUxyeI=|Chương 1907: Kazuo Hosokawa;IPCuc8LPw3/Dt73VMJQye4u6ulOwwGHh/Qx+mbFkzAFFHQ49bTWmpyD7v4IWlUa3yGduH/Bjp1UdcpsEhr+tF3K43cxayGF3N5zkcYFj2YFVlZM0HlxGOtw3V2UTvvGyPq4H130KDnWMKWojcBYY6BAQofH6H2gKGjDoOXEr9gc=|Chương 1908: Tuyệt vọng Thiệu Diệu Âm;wQCSkuiw3r4T/ykR+y/PkrG0sWTxcdANxx02Bz5GCIwjbVuWF4b5jQogE+VtmTJcE8Xe/g4Glm5lf56T8VWE10sZKtiTRC27oVHGq82pfnVQfQU1zmc3Q9unUvdMc/Pa48VbFQLuxtlRyPkrlip9B0cBhRbGa4jUXjSVDNm4obU=|Chương 1909: Dạ Đao Khuyển;dj/SamwIm4FzZvoanRRbQwdmGFATKGJQ9Vvq+Px2Tpp0GHk09PcNuuUEb9EXr4UPdHNMyRWYY/Fr6cbi6ie+L1iC132ifBRH7/2X3Ao/1br90xsRwKrTFrS+h9ECAViYfzuA4QhOLVSE5o+0MTvJVQnUBMyQ5ZE1tNl0+81epLI=|Chương 1910: Liếc một chút miểu sát;Xkj84H2dHu3VdkbeOuhDUpZbd5hMXDD4bjJF2lhhtAEFkvUbcj96K/6lNcuyH/+X2dTY9LCNl5hPoHQaYMfLxhl1s348RQynMaeWlLouF3Y4xD03CDs5IgvJW/LN9xoqtzRqROY5KaIBIPfIXyoHjmiVkPMNgkO6MzxLYhaV74Y=|Chương 1911: Diệu Âm hiểu lầm;vqYom/t9MS9+n/QpjFgJhv3etHLAUDo0/vBgCYQM4ttt0wv3QuFKyftIq/65/BjDrCYcwbeWXvt6K2F3FSJVyVgJBevk4CqjbqqDlSENFzVpVKxQ1qjew7ZFbuRy+MqjDUljOoN/Jjkmqy7lri+9ROZkuHvIc0SDFiZNrm/Mass=|Chương 1912: Địch nhân tập kích;QdMUDKQp2YLaO5rBhBuzeRepGtkKYs1buGsoDLKCJ0U/0Oi+Q5hm91nXWu9kcTdl6rRA4xXIbRK+xWpgKBZOZaTfqfu5TQrEdzZnTW9nKBzja2I3skZnk2KlQOE2NFIJuEfe/VivYrU2bqmCXIGhBLZGJPzLePzgiXSq2Vh/arA=|Chương 1913: Quỷ Hào Âm Dương Vương;iT21NABlw2AIMXpEZBSejYtIOBkaG5CeMBxxwungpYpDBm0B8A0rzJ9WjzO3AqyxCqd2TbstyMJKlUmovmHPggjm9XuMrx8mWFq88JsSgFlHp/Y7OfTvvdS+sBtfIwYMukeynUWCN4mjZttBAPSTti1gL1o9N9QCqhRLOZmoq7Q=|Chương 1914: Gặp lại Kazuo Hosokawa;ebXDRNa8FwvipCMcRVFg6FdawaPkYX7omZ72PkjUNgfYHyI+NWKBMENxNwIf7KGHAvGd3FTvJjbOpPmpAOuqHkDYC79oEsqK97u4no8y6m46kHVrX7Oscf59MltwfdOaEgGwHyIPuSD/nngom1hhD+pFkSr4uylPeIFYnva55eg=|Chương 1915: Dẫn tới vây giết;C0A7XekT0GszYuIfLJ+khWUj8RWQIOOhQQ7l+AOpWFmekUq6w3ki7m8XT4GQI9tpur395qnZlzOYzm2PRhya79hZ1m8GVbLKnHr7hV/6jFx81x+2z3vwad5ngjoN6wOK5uZiRhzJonNMSDuGH3RU+//Xh8mhbSyvLyGuJNao1MY=|Chương 1916: Tới gần tuyệt cảnh;GkRKNrXi+ssCcNbIKQvzYb0IlT0FaO7rpZpvPOvjl7O7BNvMngQhovzGf4/qVlkK+JtJZY3YHo/g/v7jx510VpAnFXFOxrH+lgzDwtQyKyxp8hHh5rWdMj9Xhv8h9XXum0FcAE1r6Tt/GqDQ6BtdG5jaYnx74Bnn7KkoeyRnYnI=|Chương 1917: Ma Vương đến;J5ApGFlaHwBT+3jyVoOBL8/d0JYZBECQfFMLs0AsRhW9ewDri+HB++8HYvqT3ap2mlag05AKzDGK5/HDAyXp3gJCS3VcooVu8oWIPlxITtNwN+zhv+pplJNDh8PXNeQuqC9NboFzfJWxIdcqhBtg+AaVzmpB9StsQ8ZkqtdfpLQ=|Chương 1918: Ma Vương xuất thủ;KLDUBc53A/SW/hexqIDbLJuQCNRT72sSPo0Vn871meDbXDaK15u9c3Cqks/Ii96F4uaq7l9YodB2nf8cPsbDbIkhnnNqtG2hs0LM8dPwpneS6tAkTnl/Kyk0OHs59mZMImb2fQ+REhbs4CQN/gvPSWVVdSDgjgr5oL1Qvko45BQ=|Chương 1919: Lật tay tàn sát hết diệt;nH1p+9dzQwYD+oeUWpjxEEav7J7DVsgZ0vVh3KhiKWRuTCuEK8cpFeRliZlaZHVAyMI6Ngv8akj6taAeUinl/OQNy6Mxtj1GtbBM9ynikNdnEg4UmTF1+9IWT39KBJKFCwMRnMNPH6LutCFlKq3jR3js/iSOyrhftLhi3fP7LBQ=|Chương 1920: Ngồi đợi trả thù;8XvYYhNCQehJMAOvpsr8jptgI2UHc+0GXHDhmX9qbAXMyFIj/fQSDRCAbm6GNobfWbdKuMyw5/LgEviVY8+lxE+N6w4G4Da9zBpkkkExf3GpomGLmw2l+e535mCSwQrjNFZ291oYwu9D9ZZRfCh0PmTi7jRKDBd5PKebb0USLmQ=|Chương 1921: Nhật Bản âm mưu;hJ+YDNzK/U871yZRNuNG6VrZY4mITVL6PWCp9ILo/wWAWmIolF7sixmtNifHQFQ73g9D1JVYeIZ3BJx09Ze+48L6thEoRhwYdBDDd8DzDlB00yEnGUOxCQrvG9C1KNd7lqhx3weJosDCMwwkw2ongTyFCuY40agP2L0Ep6cwAUA=|Chương 1922: Chỉ là Vương giả mà thôi;Gq86fW4P/qImmsFq6cAAZlJ6qzzPHSEtJM7jJ4ttlKBZ2pRkS0vuQ9kJVP//nSqiiqNCHu0nvmZit0gKvZOu5jpKL4kYaMjGh9w8kd0NRj7SMOavWXex+YJOhG6MA61ovU1Md/1vhJaHYAr6Vdk+DLmLgMUCkmSIogHEXzeQF6M=|Chương 1923: Chiến bốn đạo chủ;7yTT2QtjDS8juCY54MhtNqJF0Ws/+Y321S4Zu+TiUwUMdNbBOFGctPIZFrHAoHt+T5b6lpX6bTlAqDWUkLvqvtXgiaPdfLVjQFt0qpbaHiM0/kOxqdtmKShqgFcYfd9veE7Qc0ZEYPMQXtKRIhIuMEelhkdi4ltd35blhtBE1GY=|Chương 1924: Giết Vương giả như làm thịt gà;4P8CM50f9vYIwGWd2b0gHThu86RSYD0+wyGmnVQYM1CBjupxwtYBZ+meMU0ex5F9nzhd/prHVL10FK/ja3RYl9Fg2kEgVahgG9c+Qrqc03UnGUEtmVyCob5FZ4pzU98ibOm7fwkThPMXKDaFUKB6iS/ZasMoDanxLT+QRiXEHG0=|Chương 1925: Sôi trào Nhật Bản;6VNa2BZJkn3GKk7m4Xap3F6boDk7ojvLli71NRBt+7nelmVa32y9kI2MBpY+LzbskM1zxyE2lvWUfjsFXTIj9o+qXwMxWZeCSNk8oE5RCNTFnzzr6t5rvEP6kiGXn+9UkNpf7N4iPLD55V/nUuRPXbPPZACS3xF/dX4O8LXIE/8=|Chương 1926: Hoa Hạ mạng lưới đại quân đột kích;ZVyIarWziVAR57fQT3/EKC1X5UIK+IFOvqbe8LyNocCvRDaao/eDEm8XWaj19RESSiH28bH8p2xy7OcqQ/2z/zZT5S+zep4PIiuWXU4bavuA7CQyJ5DMVq5rbwMG9dK9NMB4eHC+N1mRaPol0Lfbx2FLOfW+TKYHi43DFCLjKe8=|Chương 1927: Hắc Ma Đại Thần Cung;0PC2Ig/y2BXwFMrDdwPM8Qc4huAZqhBmHDwlIxRHQ9zZyPD5E1Xyc60LvPCwb8TPveY0Z0aj7baFlpmN1Mhz5Sd7dXc5IUifUgnvdnZy/5+LxXFxHW8ZEQTM9aXwiOHMqIC3vZDQAYZF2wYG332M4Z/kCUGPf7f9pG2gcGwnVc4=|Chương 1928: Hắc Lưu Tú Cát;Nr861rIXhj9ixedS/vHHPwYiEgWffdXkCyUkWxNh2LqsnLO9w+voiDPJUWD1br5Dox3pacfEmuWXZ6HOntycfvIuPx4Jd9u2gDznYdHDiM0YHz7ie3+MzzrFw+Vxg5NRSaJB+WzST1eUE4M7jsCzpEwhXr3y0jdkpTD1j62ZI+c=|Chương 1929: Nhật Bản thần thoại xuất thế;wfAx5YHb4iK6rfZL/94o+CWMwxQr8H15+xklWQ/YQF5zX5ZLtkd4z/57FV94CZZX+8RcYf0flcbB9UyiVr6TGQ4afUaoafuB9UligIOTaTETIAA2/0tvLwYP5qY7dzWSi44wzwqmKCDe0QmjigpLQR0tqCWgfY2jw0sNILgxANM=|Chương 1930: Ước chiến Hắc Ma Đại Thần Cung;2CQd8EQ1RrdL1CN/CLzHvqSRPS1JSioYAyyGOsQzMj4G8MmQEcPYmPKVPDMHkQMMWbQnck+d6OuIzD2zht1uL5EXoevzxYrv6fDaGqRC6czm+IbsWnAazwqPRX+FkoeILrLS1r/fwESVmlE0fyMfmGfu5UHRn25VPlc5XdCRWKI=|Chương 1931: Ứng chiến;h44Xfd5KDzvVMCivdOyoqnmdjlE+ZkL00H9X7darxF1gy54SgCOCWnIYmrF19EWAqrlhHZImM/NVoNduFlg3EooQb5CzxUES6fVm7gbmUhuPW//7m49LMH7Gc2SSY17Chy9jbLCnSHUmN4Uveq7uVckXhRJ5poIv4GN7+2k/nxo=|Chương 1932: Náo nhiệt tràng diện;b37Zfn9SVlY1dYD+cJ5RahtsAfU72n+RDiSOMqLXsJ15cp25QLqPe92n6OGbX0zLISwv3dHq1OnTvSeQEels6PsObUXnDLuX7gsG+NrYaxAmsHdOGXianK7hqKcaHVSKDOVCX4bZRsI4Sw+AoMlMEbUAgzCk/pVKyL0Ke4rCkzM=|Chương 1933: Yamaki Yamato;lNEiM6qo/+LrtFTsvdxZFAjvoDmw9mYY2V0xzYbM+s40iN0dB5mXG/4Mj3/Hkz9TGNtlmdxhJ2oLCTYJ1CsgOzBXHMbbW7q2t9e8SoiliyikiLkdkLZlflHZ0sNEhPAEWWTNUSmD5XRYeKhk5cqRTn9tInwXwptqVxYY4gqd65g=|Chương 1934: Ta rất không thích ngươi;n8iEC0UQFUSTAUzseHLF3HFG3kWk/3VLz6xb6vTNsPv9SJkSG3t/oSQaalhUmukI2D6yME7AFubr2hoGG+IjxatxIqHv8UzU3bptuUh43SffRUMChsT9hz7h7WbH8i3fWwpHDkLFoFcAmXytQCiU7ICYYnZhZH/nEk1yXAN/y2k=|Chương 1935: Ta là tới giết người;Pr+zQcth5lY5SUNJsMxLYdspq5F27HAzT7dXZhjrJChZMiuJuIAfH7liJBDdnXnxn74qQ28MuCPppInDcnCWDS6mIe+6I0kLWS8It3+lYp0vp1YQE+XRwXQeo7qrXpeakqK3vn/hL7dNZYPirnyHSuzaAacIBRjbkImpVHDXDOA=|Chương 1936: Khảo nghiệm một chút;GHa0vRbP16GPqDX7mHBFom9OZMDZ7x123Ti4zNsZmvoTihT/7MUr5HxtIH1O18/l17eOUUyqW/EgYAY4cVtGJsre7TnDZ91axhBUZ16tDT00Wce6ztJALX+GN6wVhdC4jIXJpZufVc5veeCEvY+bOApo2msVvyrfKRry8/ISQ2Y=|Chương 1937: Ngũ Hành Thiên Quỷ Đại Trận;XPhxgMDSzoHmcJmqD3qkitLrVAvje8cg7VGvLqrXU8cigYZYLpEIILS3f7iU697k7Keyza5tMMJ/MtUaN91UDdIhKsgrn7OIHnEO2HRV1O06x3KRLDPuDbLYwO/8GKIXekef3JBuMJfwrZ1Lg0AGelvvLzzCfp1uwx92370b6rA=|Chương 1938: Tâm tình chập chờn;MSEJoLJdD+bp0Ub94efnhjCykmnnvPOYdvtojmbpCFJTXlbxBl8jY+beBFCqh0FlOEhRmayO7O6/NDkphcvQPaLcCWMOMWRjz3Rx6ml4c9kcVFoYE69ipjh/3lD4Ikk45JVpKM5AuHZD7/CC8blG9RC+lL5K1UrMInFDTTN1fzc=|Chương 1939: Toàn diệt;IpZnIqOK61061WwwuxnIva2dsvzR8p3Z4WTebdvE7fkNgFkZ2crzZuoZfzJpe7Fzt9LoQnBqxTkpt6utPujFH0FSFCenaIHknTKcUFBuhoQ87sebqbJ5IS9n06uylfvI2m+s673EXcE1n7085/oX6L4SsPNV6FUWdIpAWTDPTJk=|Chương 1940: Hắc Lưu Tú Cát hiện thân;lBqTqJMJCo5yK+S6QmkzIhNmhkTxKmACypAH2t8nGaa3XiecfDkTCEvASQ4b4kxSl9IH6xbbbNuy0weNnw0Nsk1h5k725f16R/+uFWinQmFmQBr41gqHiSQoYsUG4RXn9c/aiuiWdVKDdNSrFrSzPw4gzrOfFwbu6L3pS7+ti3k=|Chương 1941: Có chút hoảng sợ;4DTdc7HMeEzbsRV+TpIj4A8fm5n17iBneNLkpZvQdSlIr6nZUlkLjmyiwNK6DnAhlJr/IR2RDxON1WqqGGPl2N0UvO2C2GJcZEoLC0aI6nyA+uyl3wZMtpnXd97WeBd+Aof0V/Nn43LmUOYTbXWtWBPY396yYdxOh6VvipsnfoA=|Chương 1942: Sát Tô Hoàn;s3ECBIBT66VgPKydVOooUAU+xefD5U9N3ynHccEZLLbwpUVh/dJYgSXPwpoYkWYPjG4MHkvmXd678pWu4S30WfVwCSdLjacYjqJ423MRGPb4y6PglUu3751jrX+nb4mdn9aVzkOicaatXd90YqmlIV8XVbDHhTxTfEpyFXEICDA=|Chương 1943: Kiếm ý hiện;qwIw9dplSwn4I8V8hsHj3Q/FNlfeq51ktlEgZk1XEavseooJyvbWMUJFxXYsAe+R4G+LRjS/xDnyEmGZlfViyzb8RBM6J/dLJeEi7ForcBBvgkfcjfwzNvcHa0d+hvin6LbV8VkZ9Zg7Z/E6FM6aSMdezC05QDKeVDjuB6m9+HE=|Chương 1944: Kim Cương Chiến Tu La;MJ5A2uZ2DWueJ1xgwHqsmSMFR5i2TjwcB79/C7b8GRfPZJ65iUY/r+pWErGjJrcWp3mo0Y8xQEhMr+VWmyOiAIx0Ge9WagFLMy/kmVXqQQvVhKKKeJL10M4BFeE9Ggaq9kH+99mQ5DL4cY7p6CB+WD9IVdtNtmRjo42s59qA+rE=|Chương 1945: Chém giết Kiếm Thánh;gaRopveg4OHk1bjA9Jv71rK5/tSvesmzEkHhsqtQrLwXu6p6/NrTm11ivEh9cQdXGOtu2AedMP+SMU1HPTVB6VPrAP/zHudaJcnyOvuQdR9vqdWio1z+udyt5v5XYoc90SL6ivWaWqUfPvaTxgxBUqzkUH3p2mDx92R06cazvQk=|Chương 1946: Các phương nịnh nọt;cE57WoiIDj6g/ZjubaizdLBrbJGll2kKghTlj40YCLxDkwK/XzIrt/SJZvyCyIChMfUHUs2bLt+yoRpJSQAKYKEpYCOdGwlq7hFHv9Wp7tQ8Yl884rZk7HmBZLrySkFGyaVGzpQh4mFctu0KUArQXLrsQax2ice4JKVH+bi4ZQE=|Chương 1947: Một lời diệt tài phiệt;JJFgghaztk4HtapGht8EwrE8rj/z7qS+c0jwPDKdzhCftdi4haiCtxriVyhYzEtaU38QCpKP4OcQN0hWBQgi43S0Qrfi9SLKDJsTQbbCEgTauTvsJT/zjHAFoaDflaUicQMtCE6dmqGKXK54wAaq+6wU/FKh3He/ii385JbWQeo=|Chương 1948: Một người áp một nước;dKX5dDIJcUlxPjM8lhUNlhPwgovFc9s3sYxKcakkGQhh01XQF2li5vyc/u+rSHaLD34hQkQyGZ9MitGj2nd981bxAhuZOvatIdXexDNgExHTdbzOIwnGA2zi0Qx6aVKU+sdUB14MmSOWcKfLlxYC3j6ogK5mzez+T76Ta9IjFzk=|Chương 1949: Đại Huyền Đạo Hà Hoành Xương;dJjQclSTi1S/F1HmeGhqjJ1TeN6uub0OJ/uGpNGVQLzVgbAkfHerqouI5vN9o4h+a16RxpJgee0XB8kGqhgk8I6WQn0mgxm+JajRwsStFVrcL52FCdtI+3P2bXR0ZMLc9o6RN4CgodWBtHLH6AGArhVM1kqzvqlko8zB/79d/tU=|Chương 1950: Bị để mắt tới;6KroGz5dBdkfar+nonRtur+W8a5laixoLdHbiCy4L6wtmdoJHB2T+lrTEpQnZzDlNLwm9XsKMZUPHVk55JSMuj8HcBniAAEsGV24eUta50WjMZ7NgvV1H7nyb4Wk2PyCypCz9JFSUgG/N/gRRpuyh0Q83ayiz++fZ+s4Kci8Uos=|Chương 1951: Ngươi thiếu đồ tế sao;VN1aycOe3zjvbQx764cSsvwycF3nNBOp8v6TuM0BXi1CZnxEGqxH1msrXXtfkOBW4UAe9JAGF6utOwXdLUXi9bLbd285o/fSfwUOromSY5PyC5De3r+H4ApXoxW39hBWpJVaWYOgWaEvVZyrXZRsggt0O7MttvgK0QCyEU5Inho=|Chương 1952: Diệp Ma Vương phiền não;OZxr/6/GvMM3JRehtUQKwLRXLdxgnDqZRuWBUuM/vMwd1oYSbtJVNlnmF5a53jeLH5KZSWHD4YStMlBX65kIkQHz6wchv2zQWR4E7Ryw9t4JrLrLh9xcFXdy4RjBoVU2un8rw6t/Nv+X3TI2m4J+764Z4DpQANAKd5LE/5HZHvU=|Chương 1953: Ngẫu nhiên gặp Tần lão sư;NNDt0HN1kcNfqeRT2SrBq+a8FwgL6j26ZbCQDTthJEEKOCbNxPvp68yCCD6DcUAsO2zIm2LJeywsUdkrIVZpxEJ2J32VuD9PYZlhCG5B8Ju1zTkQkG66JAvbHTMakOPvXuu4c6fqeLAlfDKrb+Xu06W61/FwDrvbXvrqPGF9/jI=|Chương 1954: Tần lão sư phiền não;mwz5ohgelOfHuoDXMx9Y3zlFBtMhMM5ivojkJ7hVxuo3fHCmGkIG9JoD2nAe2Ac7tpiOiDoFr9D1pyAZUQVfc1BO8QncRtBLxTsD2YoEKetvOi5gaEXnw4QQI53QGXaHIUrZ+Zvsawrp920o2Dbz1T3tcAEOjCj7d50ek/xachM=|Chương 1955: Nhãn dược;dg2/E32Ic9YCJJHHXsyhHgLAyF2qMbCljdmrwaegYMMVHmxUfqkQS4FSYISfzcZIl4FxWMGf+39kzmB2ETbMU0An53GGFS2X8m/nV4gYwnHg22f6RHi9ObAALfW8p3HakfeLdXqVadXuiAloq8le5SARthezJu3pkmUTD85CBLw=|Chương 1956: Oán hận dì Hai;GmWdsvkHaKWVXUJGjaSg1I1B69j3H5h/Rr7o05ACvCqOsKco5SJER9rvEj9OOleKIzcDVABomvlp/ITYVjFrl0R2ohSP2wAUeARMzBPNdoc64LQwfGXXm4AV0LLbIXAIPZro51sD8Q1Kn/DZeqFdjA7lQh3RwxSRzXI3XHTZNU8=|Chương 1957: Lại tới một cái Lý thiếu;fQTFPHzUGe+Z1rEEM+Krzd5mZcF3fOtnEhEvvlGSmVFi6qnZIT4Q4hg+9idZXwDkRXPggojmYqe41ob13z7BGvFbTh+3pC0cuZ2wxsR7p2A41voVZk5WO/0XFqyQT2UbSWucIQOk2eTd1iuVHu4M1PXgrPEAY4lDr5qVVSo6pe4=|Chương 1958: Trực tiếp đánh bay;JnuD1wylGCOXQ6LNk/9jxGxEWKEU0c7qGyDWWnICmicMpfZd3CorADr2zMtpLalv3k5rM6++PZ9rUCiFklFiw/+xKWQRYXjvMSJLLfgs7LqhfiEirR+vbJ2Ej1a4U4uCN23jNEbs4N5pQRvPHD31YwvVfl4N3eX4steG54BSMwU=|Chương 1959: Không có người động được ta;6e4jxZfMQgjA4rtPAvlyw8e9/XqsEd0Udcw3NiBfb98scOOY2gR3qz6s9aC7vG0CIRM6r49D3MaLqu7A8kHYessZYAajdoL/UF67KFh+GLznbJJscz837BBpLeuzVOYqD4H4mrP+Bm+eQS0yDJaFl9LwJQDGPkvMR/7ZsXulglk=|Chương 1960: Không đủ tư cách;DGe/Cld5ikgLGvjQQKUinaskBeVQKvArBPW5Z+RvVwahvPXMMNRsOkdAt5tXo9uU3aufwvymB8Qte4QQ6dRB9t0AaDXmmqumt2HKrXwbGNpk/oJ4v1QMv+QIaLZJYvtd+bp1Ah26kgznX2cCvam6iztFiuC0XOpWE7WH313u+VQ=|Chương 1961: Vị này là Diệp đại sư;3rsIuBZqZQ9zvn+b8zPmTHLLk7a3p1K1n1kHe438YLCo2OBTHWCM5MDxDlMR95ULH5wL6AsNoooZG5gs6tep7eKbH6ZEBBWrEHGl4nkWI5rCo+2U8a5OvK3OoS8yEZowNI1ejDgdwhUJ/Bk9MaprJQ4HjUhj3B6XQTwSbEMH+5g=|Chương 1962: Tự ăn quả;1aX4+9UCOCkVTuVOgSdh2TqnNqFk+WHndN1B02J+lxXgF8PGwIyK8em5vaV+ZWaVTTFLsJIT59aroVIRX/g7TVPdz8jzqZgnGhlQ8wriE913x/oLlM2mZpqKxgW018kQjTg1xUisNIWi72S/MgBsyKDkU/+iTbNo2veeDlnOASw=|Chương 1963: Không nên cưỡng cầu;MQFfRJPfKfqe9U/I6FrETijPqcF7jTSnEiPJ1sKZbBkoTmxiPzBUKnZLWLR/og5O9pra/NuebO9m0PnqmF/vNe2CD6iLfXiVg/aSuIbxGVrdzVtInJ8nYU5DK8jFcGHbo5S2PeHUzotZfcq2oIMaXUJOPUVXqHEvjkvfHFwZkbE=|Chương 1964: Kinh Thành tu chân đại hội;wO6CtCboiR6wxg5IVR4wKlnUvKpUWGpKQ4Q/mEFieIqmKzNsblr/AYu54d1IW3MvBTfSfuhit+Mm/weIERO+l/C+wRZUMy2OXLqnckXxAdNRvjAnNUKKP3wiIJnkHJFoxk0I9ebS7yj/lKsuICbnsWvKcthzwEcJfAEZ+x+tVME=|Chương 1965: Ngẫu nhiên gặp Tô Băng Dung;D0+dnYN4t+jbZm2dw2TDFvhgepBU7hbWlUgVyxlHhAyCzxEASXhloKHn5z7CrhuplYVKjqT9SUxr8IAZQ+TRYVrWNMrfXndH3WWWS0uzsx2+ZDk8uxniunWK/h623acrt1Q2yb5m3JzXrsUIC2UDYIDdgDI9QbPpOqZUH/EBoEc=|Chương 1966: Băng Dung phiền não;/lXXtxWwmY2QXDzRffZk+yiMv24k+5iE/z+mfeq5Yv7i37Z476kCUYCv5ykOxYq4bHpJoZsj+BfW72ihJdVL6Fw5uxNM+dILjseLhASgYUMP+SCpgHN3Srs78BnGy1Nhg02LgDHL0qq+IO++6AXddIc9NN1cEjcFwcCRJFpK240=|Chương 1967: Phương Thanh Yến;Cr3+weCTAVp+FE4C6WLUdZDtaWwOEjFi6SM8Fj+nmoQOknxQ3R6s09ZjjkwT4WPNX0NI69G2meM0PyNlK/tJwt5mFAQbbm7Fbl+dRXvXDO6JFVofLaawQcIQbd2tHNa0DDzZpIIfzaD5azOjJH06riLh8E6fna22d7QwgPI/96U=|Chương 1968: Phách lối Phương đại thiếu;usF/5IPCVEU0i3kb5fYFOrrPCIY8NNeW9oE+RsyJnCTR/nUT8wNmszq6uRXtNVSl3Z2DQeWAUIHiqTfPi7ieBBriJBtIzDis3bcxHPmqW796wJFxX+o01DZFo+XDXIwmt6UgzTpe6Sb+GyKWRsFNf2wBPzpavOch1AYdB4JLIsU=|Chương 1969: Ngươi cũng biết;EFxkfOnBQW0IaXVq5pEILhWVl8lIJ15kaQDX0bVuOusj9mL/T5Jo9d1/D1VKXLKJSHhQd4hbsN48G51YIkegQQvSoKGu+0EgwtiVe7n2BpMuNl8yg72D+f3SXG3rlzF8vWFoccgVICSWkMkTEfKc3thKQt6/U257KtoCt4wVFg0=|Chương 1970: Gây đại phiền toái;zgb1d0SEKG2BxPYpZ4GGgNjb3XfAFJWPPggXxNkJmEK7vGpSKjNth11cd+5PMAEP5sa0tKbiXuCvrTtU7DPkIs1vtqMHMMODA4OUMNDAxoGtwPpU0v6a2k6PZmNvBL8uaTbWs+oediC+0ha0GKrixYhPW5yRV+Th2f09D1r9gZE=|Chương 1971: Sớm hôn ước;8a+m0Wd7LZ5mU/vIbg1GE3YzVncG2AQfwGPXzp4CrfDL2m93xzqFZi6jrfZGJBikDXB3QNuFl0CM6N//qePBUb1+RhVWGK4gI/oTPJXPmCOzzWPwnxwfQNjC30rTQR6jz/JhcHpXw85xWNMPPoUbtQkXDtn/XIGXUNqZrJTQ2es=|Chương 1972: Một đám phá của đàn bà;RtyBLk3AUTjHggBN/DhGJYeE3c8y8j8G1F+WOr3rbH//GLu1GzXqxqxGvSg96b0QacM9p/tAZtKq0bv9duf3RWRAFsApY6NAfXT94wYLr7pi//mJgzudVw50n6Qac+8QE/tQ9w6hNZgw97n5JbnySEyI3mZ3AaRjbqhI7BZ9duI=|Chương 1973: Chí Tôn thẻ đen;08BgioGWq2jbx81ohsRdBybfVNhdEEMcYezdANkkqFD7tgLL0CcVaND2fzbS4psrcT3RD1/MmxMXW83kms+JFfD91AKdBRW3Nceev5EhjIQuDEgO2gsRtKaE4QhzpMKk7fn8lDmbLsYdm81X9XyCZGYZDslKPmKW4htH1CLzJ0I=|Chương 1974: Kim Bưu;QqpVRyK+iWnbDskJdTdgDzKGG2SiA1ki5ZCNVYgmQRLy7gAtxVTSN5GNrR81IEHCfFCfe64dQoeaqBLU75vzRD3CEZinphExDT6moNCuuu7I0EaL6iWC21PVBKzQUKMykJxot9LqqO5Y672DSe3TWW313Kr3Ge/GyZoDASysxng=|Chương 1975: Trêu đùa;+kc3gYmJNjdxAmHoxv3LkWL8T+Yewtovef3ua6NVXKK0oLK9ECGWYUESGAQ8QHjBj+x8rUZ/BfCkE3yTvFtpZRDC+7XIaHAwHJsb686F4n8Ogex50plwhlLekY2cUbP73its8M3vqbeSnLPeW26cSyqbqaU6C/4u2lJT/1ON+A8=|Chương 1976: Mắt trợn tròn Bưu tổng;PEZSDcEd6C26VSzLLZzPlhu58Kc+8kWoBHRSVhMQfwQSAK85SQyk0ZVnv3JHo9wM628C7mIs+RVpvJjbUULmyfJtpezyGBPkXl5JElD1aF/ExAS3wxU9gn1pMzBtwaw8VvbgkrcG/U3YFcmRn0GXeToV6uk8kpawiQ4o3MaF3Hk=|Chương 1977: Quyên tiền;eR6cPqk7k/zC9QGHbDEAjHQ1VmOmbkPk0Z1qZsP+gREU2BGwR/nK2+xP7YlbSo2JpfkGVIrnE83WqCZ3RRR5EtGcFBh+K/tt/7aGFfmKhmQd2R4Kgi8zLTC6cZge6L4Myf4w/zqByGLpPvd28E1MMKJ48CvzuFXKJ5POdzOiAhM=|Chương 1978: Thanh Long tới chơi;bqMUMHNojc+F+I4ylJzXe3cv6ar6oQUP4uM7kiv5wzuy7NBPDhQC2pTwQSU7EoJe5gjk//zu7VErpowmjwCRN/cVxwtkhnJwetKBnPRiZOeVEEJgA2VwX8zMaIoujEWXK3P3ONRIuTF7rjjw48PgIQnWMNH4JiDUN7eWXAZorzY=|Chương 1979: Lão Thọ Tinh ăn Thạch Tín;Fzd7gZ29kLnz4f6uKvIKCsJJRpebUggExITpt2dIqqjj1ap8iHEPJvGOX3E2YuatN1XJtzpl765FxQw/7ce7dgTaisjdJkCmHeCR275QVDAFh/QUJe2DuN6cyTT6pbV1OWv3hw9CmHyLAxXK3XEROU6C3An60hqAwnICUEn3LEU=|Chương 1980: Một đám ngu ngốc;V/zWwYLg4Bvsn4I1Vj7HLcTBK7/2sf8aveEZTRG503opVIfVnSxgrcpPL4VJPN89hBb2HiEX9nSZgFrmr1/VdMOCKOxo0k8qvDQ5fmQcFlkkSDeAavPGj7R13Z7x/3dABhf44EC+6o0Y4IyLFqgdAjLQN3WgVLaooP4nt/RING4=|Chương 1981: Tu chân đại hội bắt đầu;ISv8Or0wVXE2z8yZJV1K0iVYQ95e11rgQrECua/PbmZR/suh9Ncj2MEUWpHNlc1wzPbh0kgd8OHsUf9PhgHD98R/1h5FJ4cSSSw+a1gJZUPzDKdBfT6eTmrlaeQgFwlzZlYCcDioHkiD+0nPZU/3xyIRs5eWYOJqj13IQva4Ke4=|Chương 1982: Đổ thạch;0qRt9EEfpFWT0VkyqmwH1Jm0SnSSipFVoHF2ZZxlIFMfzn+CbftHAOY9O47gqrBRJy4NXdBbJJl22S9WrfaWUqOshUdQiuRqoCzqLQ63WAdgS06iouAcdy3KUCIWolD/RDddHFvVZ3O+F0Di+5t5n9KwwV5z08ZNUr55XynWuf8=|Chương 1983: Hai vị đại sư;b5rCzDbq5aq8N4GafdYQkpJxsREzxC4Q74RZ+JW2BU+EGvgMn/9MoJkWzjkU5r1G1MHn9qvA/CO03v7RPxG0d0oT3rl0q+KRRiK5o64zTy2aza+SmnxBKFpNqBhMIoS7fJdK0UhK/1syp1qC5EpalBmrk6Sd0m75SprliO7hOsc=|Chương 1984: Đấu thạch;//lHYdHVkUx6t9+IFambfAiuCzljc5FfDr/RzLqzz03d+/8av6iD3AQqmuG8KX4VshO7BHTqr4QFTIpYdRnpTplkNg4k7v3fcMY08ObH9Kw4e6ikLWfrTtQBM7iAvuqc5rRSfFHJ+h1hSrn921T2hxz+Se2VxurXHD2n2eBoL5g=|Chương 1985: Đấu thạch bắt đầu;cCjOrcHKp2C3LiDymbMqtgp0oCj1ie/bFQ5N1ByeyJJW9Bpo+McIjMXgUJuoWFwa0vV9n4XRCy7NG1Y97ofT2R77aXK/l2bYAiaVOiqCmLBxixLX8FVXQbrliG1CFg+O+1joYLyHkGnfMSAzhjJfpoEqWVPkPjdRW0QDVhitw9o=|Chương 1986: Trong đá bảo bối;anBymu6URxrB1bZEjU7fIFmoGat+FcAe/T1vb6qaCUXxmKu0cZcI1FwVEF2uEI5XbetraK0DQl7FvZGeN8N+ievnc1slgFjNGw/+tAfFwOBSNQOJVTsiiiqTVnNeUDQ+GfNjXK92PXqN20LuiTeuqp8vNFhXXY46e9LsKjG3wO0=|Chương 1987: Phế thạch;74xRpT5CB2YsOxNhaMXw4WCxfeaVShE+CF3ryFvXeqVYubzrDVmri2Kp+mTDN0x8Dl1aAsoByVORHlhjnzM72zoTXEHxeq2SjQJQkZWcEPuyYLMRWeLOarLVbv23AVc/KXXVIymn4s9nf3l08I29ynbcZVHjCuZU+EH/E3gDsao=|Chương 1988: Tất cả đều mắt trợn tròn;RLCfR82/oXZafP9RjEsW5OerOCtgYVQwPmFWRdreww8iJFnRrEdf3AwSI0s8A11J6ZCR+tDOJza3Lw05n8IWDP8FJznUag7wiqT9GUGfTJbguuM7rnYThFkEBiv9wusmcgZrtarZJaNK7vtCJV3M6DZAw1sjzBUaM+H27CtDD7Y=|Chương 1989: Trực tiếp nhận thua;gWBzsJskNcRKlDu8u6CRNQIc5UygrMrA5D/ZtJHZqR21rKaDot3d5ZgEZq2MAWx1k1UTg/o3O0vda/F9ZuhZEW3qu2MN1K/iUIsXeb8cLZQ5OVptaiuHEOvQRdwCt9+OobNKK0BWAfB20MdxVR6aSt9mpzv7W3t0sGLmqAzD3c0=|Chương 1990: Kim chi bản nguyên;rYUzZ/tUfK8slI8ZGdIhCnL+Vb4qav7klmh2bVsbw8Wjae+pPGj9n8cAziVLyCHYrvJeFGfGirGqQrA8D+qbTyCzTJQcM8N1kgR+kB+0M/onGW9nVYykXToLs255z2QJI1Sz6fdy12G+p62FwGMArzjPYp26LPC44g78JLTcSuc=|Chương 1991: Bá đạo ăn cướp trắng trợn;W3K6HYtcYLoDp6eOU5IRmzr36UbP8J1tWSz9Uadk5C+Qpj2Ga2zBamKmzN8yFfzqe8WKn9u1/hhVb6kNaO1UIcCArOIyfs8ZouHK0/2foj4+3CMh+vnvwBw/crHS2au5t19P6pOy+8/JQJLtO0qTSfA2PQahl+yREDj+rusx/TQ=|Chương 1992: Hai thằng ngu;RTiwzwWUP/EuCykFY1iDf43gWP603as8PFdIXRHW2T7QnEv3wDulKfAk+MvHbDguiKXaG4J2QSLYwerveBNVTdyqAlBzO1VPtRz0NBldshelQU7Xn+/EOi2OjsHIRbcCiKXAIu9s6nbgdQnUQ6ScJEDKLrVhlQATVJB0DSoLJNw=|Chương 1993: Trực tiếp đánh mặt;R2KEV1rGJ2VWFGsq/KbTq44lEHi8Er8kUDs7v5p6FD52wYuTVWskCsgcNexHPphMrEZAaMzUN5mPtNHCKUl3qWfR8ace20Srz2ZPk/QOelQzN5tNKHXajWe7z58WxT3GMrgizi2HoamHS5A5n9BlnGsjxJhn4tnjaOpZfyrO4+0=|Chương 1994: Gợn sóng lại nổi lên;c+NtkJ2bki7y723VO/aybthxPNFVsxRGa+1l0/+SLwizIJK6/eZfE3cHjHFf+QjfgUo3qzRFlsEzycpil4YBHtBQHM2b5/37VREzNm3YknRIRos/Wr7zXvO5OOspXJCZ4NMpmTDfqYaRvpz5SNrweqDMO9mcy2QvcZzogYzjZZY=|Chương 1995: Da mặt dày Thải Phượng Tâm;j0A0mknLokIzAi+buKgByeP05u+fS/O2a1TmrGQ47W07+lvFHyt6Oq/lIFSV6v6kqmBpsGz3vzQuK9JBitwnn1pR8n3cZclReEzNEm+w9mzWz+ZfGmfH9p97isuDIX13cQpSN+vyf6LvoToV55os/bZ+I60sqzRHJcae4LcjGWQ=|Chương 1996: Ba vị Vương Giả chi cảnh;ikV2VQ81xbSLifvns1JFJ0M+ZI/FO5X9tNNS7efO56W01TlAp0sOL5qCvpAinuSUyrNDpOvCVl2JTwAqXDeeAlT471DuCANheZLjQ+hR+J6LfpwB/GYv+BvmZG9nXB5l9QbTTXxuWQaH8EtC/2m5HqbBKSspgNLd9cCH/W8kEC4=|Chương 1997: Tự tìm tai hoạ;lgxTqoRB7L1IGqGlaa+qS/DA/dZC+AI/aOv4mG20akESdOfCTus2QCtDmKJAOgO8Uxv7IdPoI3xAelE3kOVlWGMAmUc696HOwkZLB3gyp4S7R65lmvI2yCBUkLCdVBENeHGlTfp32WGCN7ZTfgqovfE7hxswCnnFkO1oXrOSKvk=|Chương 1998: Lại diệt Vương giả;NmsT5kxNP13H/wpEHe8OCo1rSB4BEq6sJBhQkFWbVwR8fbKPKjPYykumqUc9HaHgsPouwTv0OzTCqMIoJbntlxruikwfCyr32u/e5G1e0vBemWq0GCoMdRBrgp2uBjyReyJdksjF1rGLJHxjfZqGnJE0hBT/3TRu7Z1m/VHfYcg=|Chương 1999: Đồ đệ kêu gọi;wI/n0ExMcfo4/fjxpm+L+MWg7ZJTVUVsntEQjT/9nFAFqcmNnIL/CqX77VORq7v2+8zRjOc+44fT3Prj6JmtJjhthEMp5GfTZ511ctsYLcJvloAvxDeTgi6nG6zHfOe68wwyHYJgGaFUk4PZz8JEWtEDgE6AY1/UfOcyL82zSrY=|Chương 2000: Vấn Đan Đường;RuqjFQyPycftlgXbWBdACRnqHxXmOvdbq2nqV4s07TqKXOu9DhZg1RSdz78MH1hBU0a70UP7OgjaI5FOJt8drbJvCd1VX9XgxanY0kRdGHe6giGaNRZI3vP5dE3ZL0RLw3bTk7rL77rfw+fixrCARjXO0Htru/Dd2FOqQZEFgUA=|Chương 2001: Lại thắng;ofwsrho5Z47qj1jFo0qODMWk8Y9lOcJ19o29dcNXK+aUta7UWNNiOVF0JzYo8t45TDpO6ZBikmgbs9yTpBpulIHPf7wZOWgrv/S5pxgNgGWNJK+7jpg8yq03ZVSUwPOwj01P6KCaaq+40P+F7PQ+iOk5jOI7kt/tCK4NTGGUerM=|Chương 2002: Tiểu Đan Vương;I859rKFuy7CQLMtAcIy9zY5i4N0dxea0ZsnEsELR2fmiyX/xe9AV+yPxKORnPItu8OHgYYsyviFGe7cjXgXS/i4KmV6d7NzRuxly9LRIrTqYW1UuoxuZO2TYijK+G+hGiME5G2ENtB2qdzPzoeBUk5MXCly3pYvCn+b+vdvKhk8=|Chương 2003: Mời;iEMG7GJdkYBZXboTl5HYh08h+70Rn3XUTMciJOV1KArVmJ+QR+gmGEkdQvXDoYB0c0n2utYG8zreqAWnxRurq4M1D8NFL91HJmOI8UsUi5fA12tA0sTIEGbPpBf0bGG6C2g0EL9og3VNnVVr4c7iUEsuJXbh7m6Wb/rtFT1n53I=|Chương 2004: Một đám bệnh thần kinh;O0JayoThW50QxANfjHgoe9WvtWvP7sPt8vW/c10ukyPNZcIFjfa+QClWji7NBy1gEhrfMvpdNZssYUKqQEinpXBrgt0EFm8C0Ugwu9MXL2084Kk5h8OdvW6YousXp/oqte4fPiUaFeJ05+niQb3Dy6sK3y6vR72EaRx5TDYwkiU=|Chương 2005: Trực tiếp cự tuyệt;lw4M3imzNDtXpyy4K9yUXHSmaNOJjy2e29j1jxPiT6GjMw6sVjElXO66Z/5RV5I97Ms9WtaZ5CBANcCr344xbfyYBte346CjoIhPx6m/HRVHu5NAN1HBtWHmOHuju4lgyy2crFsZ2//GSFOxIdzESGfiQdCXQ7VEhftxnM+SpiQ=|Chương 2006: Cự tuyệt nữa;pJ2xrzse6m680TRwNRDncNeHCd+IAt9JgUoDkJ7aN9wP5fQxIhfO2lnVsbDN/eoIuOH9tK8aI43BycoCIjCUMbJqFjK8RSMGkUDK7MpEpl7muBrsMSnCu+zgGWGlmWI+K3ddl6jp14BJNIchRkuIVS+/yijnk9HSRu4lH4UlPMQ=|Chương 2007: Núi không Lão Hổ con khỉ xưng Vương;lSWi0t7sUqggRA2oIzvQJZmRGbkLjH6qaFNirCbt6XlKxWsBj/pq7csXDxAD8pf9YPuGt/6IzMEuk80RUUyRg7ssf+1XxZhB69bA2cFRrSr+0yKuw5n+YQ3EK2xB4CxEDxSMkm5WAX7dvKKyp1CO9voQOndkGchG9c/UXvH3Q6U=|Chương 2008: Luyện đan đổ đấu;/D73BOxM8G+GhJzR7gSj+7SVuKOY6yODQP9e/hOS+dmhkJzaP0vcavRYQ5L3ugSJCsOsd6/LTZ4Oaa0TKaI8ob5xkwsIKEQzF67CZXCOwmU7LcXOVJW7Koy7Lnpwz2Y424DdVqORA5+Q4EaHflco3eEBtw2LX1AqsDjik9YTOho=|Chương 2009: Xích Vân Hải hiện thân;PIJ84CuLAVL6rrmYcH8U/sf4SSLIA1hNKOC49PCs9cpL33nRo378Ak/oR26YeU+D8EWjFsFAqLLbe602SL1OckA8JyDei7jlHlws4DjBqZWeW8Zlvq3Gtx+vI3FLZnTSEFgSVn9O9kz9iGMuWG3lXKrBchjBoL+uGQw/6YF4SAs=|Chương 2010: Bản mệnh Linh lô;JZ0gjamLVtiX6NV3SOEtf5vrJ+bqL/empfHB37i1kLkTt4Hml9a1fx14fVi0LSVhDZGFRCapEUO0nekcnmCrUhncyigHgvnEAxiPJnGtNKmOYUHkq1WXrL2X8Y9l3ZX+HAlsDxMlowynzmCL+nCkEJQYsRvC5WvcfM1jk1Oq8Fw=|Chương 2011: Bách Hoa Linh lô;/jVpUEAKTzezoKiIQg8/VyQVr+52W1wZaIL+ALT7kZm/YZRGe4roWl82k5fr19YiDtFMzJ+F4i/pSqWdLMv2m5AauPUrR/d6TQCZtfH5AK65koaqD30AjeFFBC7nSwoA53g5jNPivyApxyXzHTfOV/jMrhk7n7/7HMMW5hl4I0M=|Chương 2012: Ngọn nguồn chi;2dUsHga1gAnSc/T8DawAn4Xb/BYsorm7gO36JGaTtErO2luG05Kk5WROGoz6SopIccMyCsOWT60Y4/6ZO22zyXWumcA1JwWhegTpUeEU/FZVjfefuY2QEZxrEzBEV1vK2+iQMbiJXsU4oB51IQRZszWbHug8fytbQZsvtZqZh9A=|Chương 2013: Làm cho người sợ hãi thán phục kẻ bại;XAGcwf+kYqn8x3gdlge7ZOedPyQP9fwyylBOM2+CDlEMBP5zodqKTLYQTW1r7k8siLjL7gyaAQsovEC+/Nl5+J4DPgKJGLCwzCz8S9hz1Y9a7ztG3ya0kU2L6JoLweXUdACboQdWY5p7TNcVFB5Vjegx9aT7hrbyfWt1lZMRv+o=|Chương 2014: Ngươi đệ tử sẽ không thua;FnjasQAtQHLvYp5pJqJ7yd5Uk09Kvc4OtyMXmOYHodZjYc24OcV4X49+f7fELwaE7OOopqZJC7Rek4yTa77tSryo8jUy6bJmGrK1zyRkTA17l94N999fgNugarrxcCJpZo9CerY1xm7AGfIhIQeZlIBEtEXkUQ0xbXAvt1ipWNc=|Chương 2015: Bách Hoa nghịch thiên;18Tn7s4zf56UMiH40KYBh467QlwgeyFbxWeCq0jHERXq6+nxO7/KprVEFkyplQaupXtgp+oBtitEztsMfh+nUpdMHn/RuDe0VmIMn/KDhBvf7v91DwI/rYvK55CcMMkw3PWVc4uMC87B+/Moe8d3Ro5i1oaD5fcbuULuDK9380U=|Chương 2016: Phù Đồ dự thi;JoM5YF1kNAaV4YuJV00dFE439uUombl9CgWq5T4UlJZ9ASQrOxEE4Stq+Cw07peyvB/UJkSU5hNfPw9586hC/TE6wXwUERzg9DltoQZLbeVzWNCQxXcu5vDGbs8teu/+C666NOscPBFHmhgLu1UaCdsZ3sLCKNzuQ5Fnz6gPoo4=|Chương 2017: Toàn bộ nổ lô;8YVLAqTrI5UPj+Q0l4xr7jq5tqHqLhBNK6krcuSs8WHELhas0MtWKIuDAFomddeqCqq262+X+hKJRYrUkrpdKtHCmnfknBr0j2F1LParBBmYcLhvzOXPu8agfOMMSWAu9yJU5dvEnOFPLegovCIm+4wVsxvJSAtu8KRMCWk9rSQ=|Chương 2018: Thê thảm;E2JZ70b3D07NGRuA+0V1KfA1Nl2W/847t+Ou+ow3l3DxoIEusiwuIyc8JQFtWzlRVAItXwrN4vUqFRso/7be0pVrHyW5gJoBuKAUUWgeDyTy1nEh5WLF2SO/Yab0HtEqe52FwD3isibN/ciWbXInRz5FfoaBFsj9zF2gIsT4Xgg=|Chương 2019: Trong nháy mắt thành đan;pwBYp9JaHvCh1gl3xB/4KaAedr8yPwvhMXKsrrAyRVuWsaYP0bqndmJYAlYAGXr1LZiyaB4HrKp4Iw3rBNBaFbDJEAURgaxRmOKIbhQ6J8EB+GDVliRVwgX7TKljiuDKALmpfFdLqgULuQbDcYSFc1Qzp5d/LkUU0lwtmx4IvrI=|Chương 2020: Thua tâm phục khẩu phục;Bsw4JwER4wHmES3UiraYtDCPlRdyn5pPVI5jA5QbUv+Js+2AC7EkUbog9QknRtv0jRRWIJ2EO8gNViJU+ArKdZZXZ37bkIZPitHGr6+LyHBq1s/GCriPv/yqhwhn6La2Hu3tGeJZbEiKufxv+yqUfV7b5q7/mWePga1gxfSxrDo=|Chương 2021: Trực tiếp xé;0BCHYpTQJlk09VgAjyeLH2hQ6zaeoaDE90dFYq3wiIescbztOecLepCM/+NWwk8PXbzFNc9eyA3rbrpPoElJZpXbc+q60znAgd+uOkmI8QfPRBxtHki7/gY3rWOvh685XBglgZ1UHpKWVthsrhGg8+R+Vc8W0S1+9cVFrIBDs1s=|Chương 2022: Luyện hóa Kim chi bản nguyên;F4WJNWwbT3NLeeO9kZgjKSdU44L6WfX4ozNxk5vYywvyrZBnTOGdMSYW1b9ALfuR4bplFWjLlJa0w1q6cnJ/2vgJl+Ulj/3vH3BWiaXQsqbVUvtZO33Ggj6KvCAe7XRUCVvOcWJKYJbX/7Zlryp6pkTb+PsvIRrk34Ml/EYGj6s=|Chương 2023: Tứ Tông người tới;YhAmAptFVLtbHmMHn6mwo5z8/a6o1cGM6TfuB/1rrVVZnLU6Vw+A8VwNFCSqWJw8AM6e5anp2Bto9Aprsrqy2rqVAMWzK/oUS2jvCulU//d/KztdH31ynS4fKtB2FwVrTjDb2pv7XGcMc0THggIaAUucagJ06KA4XmSoQiDPBlU=|Chương 2024: Đánh tơi bời sứ giả;4wqHwzY+O/femVHpWYtEfg5ZK9fklXYYtyNGTDv0lyr/tXbZV8mC7KqI1GR0tjfY/A5mUAwNt6ZDzB+1viypuYwuoC7c7M9rLbJuYP4RnQ8boDNaWNHUhglyyj25gWkXW018HeprS7t/W07pZhaWpeqx7352mwKWCh80Klsgwc0=|Chương 2025: Thiếp mời;g+rjwayIrY4zQAf40irO2gTJVdk6EXgwUbkk/jXFVVI3jK6YpkOImSO4ciHxwybv/IdEnysPnfANbY9pXT/6jtXdBMoTncjbeXHYGMSg8LajuNEOYMqnzv9NGAqnv/dNUgG3Pd18uQ+xAOPjwh8kCaAu6EordyElIdJirOrCzdo=|Chương 2026: Sử thê thảm nhất;8AFkou10DXpN3YX6tDLoowE/cfLv7YPAcYQYD9zom3v3BRBLCvmoYXQIQFrTPeciwdWBKqLUkjcKabWpIEdtI+PuwUv/wyRTEbRMvf8P6gYKm8DStxJcJlbt6Qx8TmkqacWVj60QUhRSK59GycNX2vXMm8KdU2fFJu3gatbo+cE=|Chương 2027: ★ chương tiết trùng tên ★ đại hội bắt đầu;Fdtq6/Q8ALFaUCFAL9NpkEAvQ0HS68Ynd2XFZFKmKSHMaTp7NW0WGsRnvvq2tWm6pKjPR6vZT4Us9Q4KDJu8GRsdbMknuyzQnaN1o3amgYwTSK8XIJQONds0SOuTsCnoCj7vUAZPSZXf2S7eWKw1YHA9I7FsBPS90kLpCbKQmpU=|Chương 2028: Phù Đồ đến;ZtkPyCGZ1bqf8DGIQInvU/5O0AACmsk9SMSsx4AkViZxhx1wyUyWnbciGoaVqiU2+sJMS49P84ANIrNikVHFqPDUbmM7i9vpRRpyqQO7Mrmr/iSY7PQ4xQoGt02ouSMadRYnOIc6Glg6wzTaqE8weVc37JO3C/dq0rwCCs/W26M=|Chương 2029: Người chết không cần vị trí;SEWSDvB6XWbnF3LrLWFoZXh4xqyzejyGuuCwxryaVJF7e+0Py7GElxnoY1eI+6NhJQ+EpjMmnXwhaj076dZciVp2HfxofTCDSiOPlgbsE2t7McnChpM7h37FFJ4B3ugjl+BWkTw4uC4BJSWe+0o3kCXYeZ4qKCTeTIaYrydSl6A=|Chương 2030: Cường đại chúng nữ;z1OLhgco1K3fFErUiXnsgHiIzldIS2Nt8YosOxZ+Yx4F74CiOuHCUPs82qJJzTu1PLz/fZoyTCNy0iKY7dtltcHcw8VkTT4Cav/pvKAlHGIXuH03R3TQdw2RKNFktyhLQhJdjfRP3p9U02s+HAdgjz+hFbA6Vh5sWddFIH6urEU=|Chương 2031: Bốn đại thiên tài buông xuống;4OSCLSZrQcWZG33HkDgtBwhSkb5XjLO9KRQuHwJiYd0EEuz5SiblOlTjzjzX/SPRE82lksHB94LQ8aPXgy/PZi4pX0mTRr6/DeKUBm4U/dRXtNOcRwzHqzb/MyQQzFBWGNBU+SH3LA/EiNDd45766pem9/K6qWTb1iR5JvYI8tk=|Chương 2032: Lăn tới nhận lấy cái chết;OlmzZj4httvctZLpMN0VIqwASW3QluRE4PmjDxNl1s+u5oL8Pcuhd/u/fUGDA20Mp9hl3zBBegLHX9ZE2NYZKGGYlvInwXC64KIQcWc/jXc1oy7LtAiVhJgT3KTXAlvzobrEb4CqcGwwovPKwneS+BjK9fYi22UXBDyZr2yaNS8=|Chương 2033: Khí thế liều;lhbj+qu2e6fJajdENW1ZN8KhtrECe+IUbSjTTktNHG/pvyzHUZDpvCdcNBOjiz/vgxSnANCAJnkB/SQjaAIgMM9a4P6akop7iu0mJQIx4ncVTNswyx+95PKLhS3ufdIEj7VYfCjHTie+7cYZJsvcRvrMjt9U2GVLa+Qi24fACs4=|Chương 2034: Vô sỉ liên thủ;1kJergL/CVpdkzZQUb0BGI7rvFujoWn9WlssviyHWrTMoLrwuE5o3f5/ZfDI8gc4nF6sWrDbQAbBuTpuSiI7/uvzjffiMwwoKhtTWtXdW1shA29D2t6t9HLJZeLA2v1nQAFN0zuin8txJ3fI3y1aUw+wcOdA66JnCKbyvWG0Eh8=|Chương 2035: Huyền Vân Dương xuất thủ;5d59b3HYyaTRXZndbpU+CY7ZpRY1/lJQyJdxC1GyXHJodF/1C0I5J0amWxYbx/IOVEcdsn1wMCDiOoMzcVqILThGnhGmuyYhO9ohyGagGOdl45sMVCoAA/OA12/TgDaULN6elafiTIlKzJnqZ7w9WPqVBVMWsvBJDWS/tpY3uuc=|Chương 2036: Ta muốn đánh bốn cái;O19UF02rS2sMiL1QxOVBWZGgKmSYbXnVMKOJrC2vm/pLR2uSfKD4MyKZ+ojmC5OJ7ir0RDxyROw7ZTOZvWTTLO8cxmZjGTnHgio7e9uhME5btTqJUcpNca2m2HtjFQz1eTt0jymVoK1N1l7xdSdhpTI06ka1jnOECetShI/56Co=|Chương 2037: Toàn bộ một chiêu giây;43ayeZNTebr997jYaiozILW6EtXAMdhqwQvW4FyLabQ7+gZISss5nFPYGKyJl+ZPl6jvjeue+ZOuGTFEg9f7Ju4ideKjPlij97R5k41IzxqtMYAny0nY0NFLRIL9qgSfWIUzU+jWOq4/0GI8sA5nRHRZ5OP/erdRHQJAZ2r9MdA=|Chương 2038: Chánh thức ma đầu;HvjRCfrj8iGpb0Bs9l3J3Jo8KeWkNzgEtv1aq5GZj2L4W93PaTJkGmKDYG1w1V0Xvzvs7STfCWn6DxEiKI6x2RvRVyukwlvnraVsHbpwTra2FOyTcLDQ0Xpdm1l2+ZAA4jMh6qyvNWgl3UtNUhJ8y4E4+Gqa8tn1EvbvJYB3rtc=|Chương 2039: Nhất chưởng bóp chết;ANJ3OUb1Z9IYHg/mnh46o6sKKf298JTe4OF6xDXzqM+aLMCZkndkWFEGx3f4o7pGBwD3g6ApJIqIELQQNztgnYe3UJcew9p3/fylHNaeNiYMV50Mhf4/maHfvrCCjIN0zHD65H/WdG8HUllN4qEFVoXZp30uegxxluKQUnlcPUs=|Chương 2040: Lừa gạt;hAOVFcgesdshY1yPVwzz+HEjhd5xtJaJSFViHirIKBXom7+Nt8vi55c9G1l0G+cf0uovO5gWdmh5QyAx+JlOm0DF9thMqACGi1RZnOL3UVhZRcYlwLO69sCBzuPWDsb7pXSANwBmo7+zQGwD0I2rpyBPcCFIz9hSIzvQZHCUT8s=|Chương 2041: Đại chiến bắt đầu;H4nY1bbw1RaHTwGn+NDt7qVBqTmsEdZ0E3prkVAiN6x8h0NnjQsDKCxmgHaAH9HzE3C16NNjFL7z3cR/DDm3gwINGJHjNX8+ZyDJVia5RB+e0NVfH+alH/mAYvWgNwlKKZsoSWjhdZPC/yx0dxZbzWIBZo67fsn2uzZ6g/vcmcw=|Chương 2042: Trận pháp lui Ma Vương;TL0poq5AxOYWdYzLUHtBNzV4k6Mdx6tVlI/Jd3+N4+9mN66rLpzjw3cbldOlkSPG7c1pnd0MTCZRwYVqQ18dzaEgTZuXaCcuBUhRiWYOAbr0PgRlj+TS12SJZiWn6sLUWd8aq95TDu6qFF3TdTUrLPn3PvuUYFWwGWBkTJS9Isc=|Chương 2043: Hỗn Độn Phần Thiên Liên chi uy;mxqtGHF+pnFYIWE7QaSRfPRXFwUQWDqWOdGIQbGNbkFYdW/kc4J7Y0kjXHULOhZ7PkBa9jMF+0tXIFRDs0E8zpdtcuQuW53nm3ggukEF9cL2lku1p01WCYv+Jeul7QD+4MaLDzR6tqqIHKywLGlH3FKp+aXnMzaldlzAvq2l6P8=|Chương 2044: Toàn quân bị diệt;gE6RvCTZLDRH85JtCg715vGL+VXcqPqKJkZPGlKqsbyeIPeW2HgFUSZ8ZoUUvmQbstkPs2MZZUSjjAJ+UuXrJTpxox4z5epcgY2I/HmX6MpbJ2IrfROXG4t3mE42IwzuDTuMSkKGVGNXznHthkynxtpP09yiYMFTTElvzwANze4=|Chương 2045: Nháo lật trời;BUn1wmeQEehorwxqdtIktaI1ji+6hir8UcjOoDrZUNIwCwfjor/FPvNuTBxzeDWhT7QQIvv9Ry0KGgqGKS2fV+Y8sgPCr68r9mnIceo+ezvVTFHuLU47yn2aX2tFUQF6FhaQLl3Q3+uAMZgOqkHl8SL3rpT3a3lRP2JuacD97/w=|Chương 2046: Lại gặp Tô Băng Dung;3uCS0kJP+C6gn1GedSDgCRNFE1ocsO0vhd4pWHRfsXzTzqYgGdvcGaKYw/8MdgUeY31Eyt5P1aiWANMLuhj4WcXPwbpbQWnAJKmdd+YSHOSB9lq1o/Omn6lwMM92IMUwN019R3iBTF0rnR79oOtZNxeIU4NdEbBy1dW2+crBN5Y=|Chương 2047: Thu đồ đệ Băng Dung;eaIva33q1pHPoseSUhEmEojpCYah/h3s69ZhXaddr80H2WDGkDUQUEpYNSTqdfvqppJf5ahVqu3sDmE9Mn0eYq9p2Welo8dIsEVhB6wcMzxsTXXtOt08wW0iIqnNzWLty01+VMWUQKlhqbXgQWZ2n6Lave88h3kzGthaonG1+Pw=|Chương 2048: Xuất phát Phương gia;cXysRjdgZiSBUv1xylQnmDYDDhXfjm88uBJV9f+iX+T0gz294Ub/I8UDCOnxuUVZrnlYlkN6S351wqWdDMI5PiuvErw740TwcqpOzAsRPkYZkLAHjO4LoFvM1k4+8Je+KEcrA2sn2eECIOkKxT0nqN41tuKhHE6qVFQtiRRj77U=|Chương 2049: Tô phụ đánh;bY5KW3wvh7yDYJqVNEGkkNhKck0GZaIf2vri/keo0mSqILfXHl0ucTMqpq/yCQE8RNvtcGHgdEG1DsIanE+8jmJnRgaeCvNb6Iza650aK6t1hddifMAyyuQ6MZFEODmr81SZAUpk6E0jNRUXb+L22zATjzs2HQxx+YWNe1jReU0=|Chương 2050: Ta có ý kiến;ajBsX1k/yZi8xU0ou8KJShHVHp9J4XPB5pxxB73TCXARd3H6ztXQUd84UZxbAJ8EzXMikuCQ7qJSVZeNp/gMFAam5cLpo7QS8BcWT4QuZKMIMMRa5JpC7lkUYeBA5JY8c1gua1rprH0OIDjxgP90fXSB0Qu4UC36Zecf1LJoWAA=|Chương 2051: Phương gia cao thủ;tmlE5dQghbrQkf2764i7OQiw0whGuhyNZZXtCBAUu3nTrpZKluFKXgUvm5kgPNKD3JN3oREVuz+RWx0hMXlCivlUcJX/MtPkgAjJcF6DT3aqwKR+HxEjd37ruO2xXMgbR3H1odz8lGu/GPhtxxdRFIv5U3BabZK5t809221gLss=|Chương 2052: Trong nháy mắt miểu sát;bwcyzOxvWC/XVeAUT8lu7xPJ0ySoCdYAOL84I+7JXqPfxQt0L6mbs0gd2pw9YOg1i4GHH04MZVnkyj/LTDjFOn4STDj+9PyALy9Nj100I1Cw8r9iiTjRMbaa9s7/DhgUxeH4oskEmtu6Dlf6JePPTph1yLR5LGUdVbfo1n1Z0/o=|Chương 2053: Tìm đường chết Hà Hoành Xương;9OE5x11E1EoSLbxOqsA88M5JGFJpfUKPli8uae7l/0V3G2ZFYvJbxd4sSSL9xrIM1/0BTmWV6chzOH8UYm6qQVXy2kxtd3wyWv1VIpBgutOCQx5K5Kzu2iP++61U63hT/bjZnwcdBQhj9yacXql1ChCuKvpO1/3O7EFDzfbS23s=|Chương 2054: Lôi trưởng lão;NznxVLHcbevO127pLS75UKGuaJGutavcHHB44VTiqymFC2wQ3NTWMb7zeOh8qoFmFAgxN/LWoHy6I+EA4NPBN5VYNggWHaX85dO9VhlxXf9sjiD8ynYB4+lmaE9aP9AhQsfSRe9VPbvK1gDj2sRAA9OVkRzwvpVnwKQO2rglr70=|Chương 2055: Trực tiếp hoảng sợ quỳ;MwOxeLO5d2uf3zrtPv33hiGNslqSndZvs/9/GLV6eawnp0XkJpQPZdnlktHefwsMDs88Sml985jtcYg0a+b/ofmKOvxHO+zVqczdHVjtjvF8s/dw8s9z7ntzqFM/fgTRUpbuZOnfgoFlYnxBwgDbeP5UqGTV6PhRB6IhDtrVK5w=|Chương 2056: Tự cho là thông minh;0tFUBpXzJ8imz5wxRkU9ogKyNiFyWDO/SRiNS/oQCD89mxeRHLKERIEMBt6Fb/Ln8Z2Y+nMcsY8RkTFHS6PiwzERsj79OZul5L1p0OnhviPgYMmexbT2UMgs9rYKIQO1O3inSK4FSAfgE1Oryv4qRzTP3RAb0lRkuWAMZdcItqY=|Chương 2057: Vô Cực Hồn thể;iC68U1HH14hbXeFdiPFeWpc+9xkSbanBd0UjQv9L4jy3gUz/qv5VrBci3bUuIqm5xuvm8HalF5aBaw1imxircZCwsv4Ztcs88lDuvG0etZulIrrfZf/hTZq7D6WxboPrDij/qRkT/hX79GiPga5o4W7tEGPv/VfbTkVxs8AK1Xs=|Chương 2058: Tô Kình Thiên mời;tVOoUdnXy2ehHYA0lm/RtYI4CeU46ez2whfxzQeWNUamqkUFtK2xi2pyt8Hw4V8L30FTIfumQXsumr4xCrj32Dik4OqqHXOcMCnPRleD/crGcdz8p7z/fJVeM2fz4U7LR5mecdln6phev0U+JTFEy+2/nC4oZEEK2J5S3NftKHc=|Chương 2059: Đưa tặng Thổ chi bản nguyên;wZvYiTqB93TbRvb4uNVXvK2HLb7A5nGW0znF2mL9Wouqx/O+rI3kmWWR7TN7ph0VMcRAy32ELk1G2lSVTN3SxfywUYr1R+tDIVhjI0n+KOxt7jfdsPYIhxtjsyoFhNVPmPJMsospiKcbAXCr0KT70i1GKWWykNFd5ukVullI4pw=|Chương 2060: Nghênh chiến Tô Kình Thiên;k5l4ZUbJK4hRlzVPRFFAj1QQtyxto2WTHZHVKgJyHQQIGrZDT2hM/8lnVUwADztJHoO9UahMi8TX++aiTzaIImqeRVGPxfWCVi5qe9KokFUSUbhtIsCXPn3/lFs2NkP+nstDhfAhkyTpaAUsdBmjWlKeUCIWcmwd/HbXn1Cje0U=|Chương 2061: Tự tìm không thoải mái;wLRGuPo3pTjw67MbGTu/FGBxv1iYl2aEizTpgB8HVPtE7X+kfDxcOS16mr/JxGliNs+hfhkHcAgrtkkafamCIWneSU+Vc+gv+/GkhnRTdwgbJB78XItBnnpwcNAlP4IP6TFaM27WtCY8e4UwKEmiN6tSH2BEw0+wquOqSGGRaoM=|Chương 2062: Tế đàn cổ xưa;f/ITnMHSSCwUfX1gNHNYv5oM2Adtl9+QO2Iu0cEozNNIQ3eJb1dL7h3mtqLijlt4EPePG7GXisictsP/ZWNtBGxZe4WIJhSl7ZkKR+bGm3ugUbtnIitREqR0IfT+N9GEAo+SguKoCIy9Um72jpM37TjVuoWBHy6lXMwEI7t6Ti8=|Chương 2063: Xuất phát Bắc Bá Đại Tuyết Nguyên;7fWx7SZMPLbVhTkE/46efmwnuxoJ5svWS0xzFHU8WSBcEKWTZxSLCjFlvCffO/2WQUWYUbk1EylKqEkyT0mZhWFYODwrxwpjKpJqHthabk52RuOTdF8jvVQ81NrXjdSiMdrOsAD51Ho7ZKvhX9LM9/J5NA+Lu6mBKqmrXH2VPDE=|Chương 2064: Đại Tuyết Nguyên quán Bar;4US8Hds2/gdFxGOvwd/YybeD4RZZkKAX3HiyNKKSbOkwFw/tRGDpV/fPiUZYVa0DF+yixDZ94U8Rd2GyyX4edFKLXMNKQYWgoF/glHjPTB6A/be3ZlJ2x0bcaZraSBrAQAFphZ3N7U18kMOw+ISOkClB/p2ualYYlJeFKxzPWuw=|Chương 2065: Thực Huyết Hội;8k8Uxi/rs7qoJiKyDlEIyGrHFjSgMErCVyYNBxQPFNAogNKrtWghMCiQU4ovXxKyznErqMTdheZo4xuBC1hXkZajVhnAouZ0vWX4FMGreQSLRXuZlf4SutAuYZKwbK1Nol1rZCW/Flmqla6gY13eti3NEdJk+SiBAeTJk+VT8VY=|Chương 2066: Đối chiến Huyết phu nhân;ES9ybdfZ999VZFsaRXj0gXb/QX98zx+VZthQYgIvZaOfKh/3Sah4/7N6id7O/JS2STxXURUGDX8ViXyGi/nYnJsGfKXN7eEZZir77f1GVWmF/EOXSRryk+TmprTX+fEQECEH72ZJTVeE00vKkSVag0yP+D9/L+9s119r0FF2Exg=|Chương 2067: Nhẹ nhõm trấn áp;DKzgYRxQrjDQBIcag5mK0LUm/dV+Hpa7l/u4ze48/AbwXvJkrAurCXI3s5vUVO10RPpNu3/H/FNO46Mx6wdtIj7s3FQTTBSsWgH1PH8hjF6muBJr4CwKI7U+VAsX8vEFMBPDxY05GizjL4Z2MzCg7BqnxaLYmUdjBBjpKo9UYOE=|Chương 2068: Tình báo tới tay;LVKOzAYWw38pC/1NsKbCnDVNvCXsvIl0K+IiPx+hwWywhXnvuJA13sW2hUEpU5q4dfrzVPeiUFqg36OiBLHnx0klslcYMXRZTfWQCFZEa6X6njtMa7fIlZ5Idd1xMf5jKhj98fF/aGvUXmGXwd+y2hqRcmRDffKCyhFMCyrHOBI=|Chương 2069: Các phương cường giả;aSZ297+xdrVsWV3LD6I6HgTrzNY0+SPCga+nsx2pP621YKbxp5AwjP/SbG7ixC11ST1Zgd61+207aZdVTLnhxSyRycjEC27Ap3u1KJ9olwL0o9DOBDYbyJdVklx+i7oFlbapsW8xqtHt4moAuVu15ggQwqCkhjPIIETr2NRtm70=|Chương 2070: Qua tuyến người chết;apzMo25tslsHdfTkSctTmjLTGA4Hns9CMAgh4qzYa3xijDlSdt4B8ZmBy7dy/ogJ1iI4c+Z8TeZb17CLelhLzVsq2wr3VlFyWG5cpIS1SKt+GP9NGbsgND96qa7zT7rBpkU+po8zQ40DHyc6JWkhbEi/jyT5OaG3+xCluucaJdk=|Chương 2071: Chúng cường giận;beX1DjyVsmgcpU7Q8+rTmLs6BXCOQQKYp/fYJIcm5JDpTtAQqfifT/zSVmwWpfD1cLVpf7yuqO7KuaWOx2Gv+53qvbhAOcZe8HWK8pfODg8Rzsf+mETfvzgdwgQKaNosbhbBtI142OsYsaP4jaWSm27Y5susrTu68oQwelUhDvI=|Chương 2072: Bạo Quân đến;n0xsCltmdFeV/TLJlLVt9iGHUjHFwsOeVYhcHpnMfkDC9weFiudNjFMggHzcPiySWrzYQ2EMBtzFBhVYrAVNkGBtRDsdmf5YOV59yISlEQuW15p771bdGpTlgvkdApSibOoDg2aipiRiUF3/nH1SmKs2MD3k9pTD0XBMsNBycOY=|Chương 2073: Đối chiến Bạo Quân;tWKJWaTxtwXSvbf6AH74osKmGIs8Dk4zr6CX7xlAZXc1q4AgYmuSi9operF4qXWe5uCy9l/Oj1Kl8DXEsV9yBLnXrlN3ivS+eKEaeiP8HIXsFRPIU4H6GLlPLRDIXKMnT2hzLwInfUd8ZFz45S/AJFmo1xiSId8Asx5hHrRYTvQ=|Chương 2074: Bạo Quân chiến Ma Vương;7BJ5HW2MxcPPPeSAk8zgFOez6uAs+5gt7UIbAvpQKkESl48qbG2SU3aMataiM+vZdrgEe5ctZLKYklGUXRs9IeKIl4WTqPuUL2jrMYZHxQWyezenHH7JaBPlZO7Es3785v/l9PrM7upGeV9DXOnn9s4UnmWJ3qzFVk9qgBQ+hFc=|Chương 2075: Trảm Bạo Quân;aGaRofsPf9KIvooWBgGrtg6SjKmc/L/MVLk67xcNObWjWTP1WZnTZra/LT4m1J03lYPxw9JBmYKo0JEzDADVUaUz8XOM/p35FPB82agN4pkJUZHGJab292Cqj0IE7hGYZiIhPpe9bfSMrBi+qel/hf0gPsC1mRAV0KM2cxWJKS8=|Chương 2076: Cứng quá dễ gãy;+4CQGumrEXO3hUQ9vSWhQUif1OGixWetkDK4KVmkizykto1ZCbTIwQIOcIJD+dLwMmwcEFP+d7fHk5dIZosdrfVlMSy2NYRVeHqzUOFqGXPwV3lKbZLjBpO7wmWz/4QuCI4XJmCFEuJ1aHWu+ps5OWbIDHPH1Mx/ZhtQ6SSoK7M=|Chương 2077: Quần cường xuất thủ;aKICRXDSl/zVEzymhlFtwKezM//h7MMlWkyLOVVoFLT5WD+0FagNXOzKlokaIwpoEFeR23GrslAbqk7VigA1KA2rue3loA5F736/FdLhpOrlTVh05Lc792+9WM6v1k1BVHjS8BpjkKEJO1eLuQTQ454tkpaQIl5AdaE3FV9WnEQ=|Chương 2078: Ngũ Hành Hoàn;gHsswqdqGa9jLY/JYF1myfm2mhf4aEYjCLxXomA8W89P7fin05egZjwE+cCDqbThy4hBnET+xhtIrMyTnvWRyflcMFwm2/wDwrhTuzAPHUAz1c7TePTy5yFKrD6/SOv648Qp1wOpe1Gl+YbqCAqpladsBvXFX5CNR238gXdhaNY=|Chương 2079: Điên cuồng diệt sát;VAjuT8GCYWdzJ4L78t0BbwcOtJqiA3k4cWHOs86drQS3dI2ubz40jPlpB2t03+mJ/kwg5upngwEewr1SSLEw7lkmj2v3FplvitMPrp+AmZA1I2fGMmNHESgh9akkSMy3Ernxo9geUyy7w9vUPZiGgtjCIzViNG7Ie0M6HktjZh8=|Chương 2080: Sáu chết hai trốn;G2uHkRjPZDMu3KKtsIIvsCi+r2kWCH4ZY68xHqy4cUIJKa8IS5t8DmPmO00aSSJsxaIs6WFn3/+3s/AAlGfKyHnaC9u7RVEmIZqxRKJx2CZ7o9aogJGjpPcpeANGeIujeQWWjjLlasm3UvsDEKVaRt5At1la3wbdqfoGrsfwwF8=|Chương 2081: Lôi Kiếp Đài;wYo2dPST5z+4Jf+j+2s9NwOIqrc/IolVO0ml/Fr8WstmsoEfYYqszJNEwgKO1jiotDfZwa5YiAmK3gJ2dnaftNCxfZZcPsC0EcKImGVC41NHkM7zNKnbdKUNO9/7MpIF1b2xKb7MHtH2RqHJjU1XlTpczthhKPHeEPwnZEB/jCo=|Chương 2082: Trở về độ kiếp;AkUG6perPPuo8AQHqBsm5B3eoqpljc4glEgCzqkl84tyoY6WkE/tjZKV+WuUmr7vWvBpoSdGc8rymHhdBRdxIWKYV97lHRdwBeZeeDBi3q7Dkqk0P54hqrcaOwdoORC6lWrhSNFBvC6GI+d4OvLudRWEg/9MOIeH/YqaAvZ01xQ=|Chương 2083: Liên tiếp thành công;DvE8XxqkhXy1n9qSJ/bv1UUd9A38PJLMn6qaAsTJFjIG+mos7O473KBv/mQOnNn04/hGdJyZsH4BxwodTy4QI4BlQRM4SaPAdPABcCkQ9R6zmQmlyhZ9MQcFNV/+lLek3X6YXg1aNzjQ7eh5YN/eaZTAtwkhuxQDfevAJb0uwdg=|Chương 2084: Tự chém tu vi;jmPI+oC6UYweMKB742hC3BV5+40JCZpYgdWTLM2rbXl+iHr9FKSNtyjhZhHR+4MpA6wkr6b05sdaRS4sQC4m4QPViPTWx7vS/xWWvFI5M0X4AW8YOJSXQb0wowRLMMJVLpJElobc/IdmxEnZWjkUMxwCS1/fBzH9uDk7dXB8mfk=|Chương 2085: Ma Vương độ kiếp;p0N9COboW6MkdFDRuVaFiHtrlQ1M0zvmJrtPJlNRGpF3PQcH3KQU7UR14z2ml5srdV99bahGo86boM9Use1Yvt6kIy8AW8IycczTWm9yWXNWmnyR359mVgfgddKXbxpnKJAEfRehnJ7QYKlDbduUHkVMVr2YEu2zV1zEgzAc6ak=|Chương 2086: Miệng nuốt 1 triệu Lôi Binh;wZWCXWCtwyKQ1XfbrYWN9Zs2mX3D0OIHRVU+xrZ3yz18PG+Ogf+e6DU5he+hq1GIm4wmgYGqjrtOTvd7ZUU7MFU6zFehzpZZGzosB6LQpU1zLwxNJZW5Wa+jgGEqOI0vTXYO+7chbQaKuCEep8Tk73rFywQfwEnsTEHtUWp4hmM=|Chương 2087: Đánh bại lôi điện tiểu tướng;w9vJ9C67Sq+ZnTupkIUAhaB+GWH/nA4/9etVgydVpD6LUt968FTh5AwEwZvHE72X4KKt2UQSB+7eXXs9NablYD0E4tSmwUCZ0Nh+Bn8ohjTGomkoARcdrAxIg9Dd+X/1aN/XeDPccj2cBgNfP5ZSvgNJwQ7s0Yt7Zn/2QjM/4W4=|Chương 2088: Truy kích lôi điện chi thành;4hiZtObBmeqRqtSGreTa5womCPAnhhU0oUMdDt7sQuc81ZJ98TEsFfFhMTuqWLvwVVN4p42NTY9XULZUUR2wgcnnlyZ1HtoQKPNfhNcLCV1zR+dh1aZaYGl2rW1jopMIipXl/OeG8jJ5lRi3vGW5PXn3/k5GDGewGJXn09QNIfg=|Chương 2089: Một tòa Lôi Trì;Li9QJALZM/o2g2VuaIcdvpyK0cpfAVZ5YV4Y3fgGcAoWPOnckLWwoOZCCefWvdeSTXlcSGKImff8mGdfTp5SAaxeeZN1iVynCDOkBjBEU8z41Rv3JnxDdsP+ii6FCLa/cOdeTdXRHw4NQnC4cFeXR3zUzr0Dj5j7qb9RtNcF/Cs=|Chương 2090: Bế quan tu luyện;tra7HJsu1hha4XZEdvPNl/iurMeCO9Rxg/wdmZR7NIBk2uIrRswXuf1jbvNgl1slQ9v3eFBqlcT65yzQ+wqzicKsPQfHFc9WVlyl+J4qomN0x2qd6DVungpTjNcEAVzB13WaDjDfRfERxQb9ap1H5JzB5X22FRuOKwwqAO6h1os=|Chương 2091: Lôi Điện thế giới;lbG/NRDzBP7qoWD9ylET4p7wNKjvJTFgmmdYImQmuz1e98h9k9Ka8DQqxa58WhtPycTjb8JnLaC589aOE3kkrZUuT8e7G35zquMJgDjjFezADgX7iehOv4xybtjgHRza/828VCqECrElXVzAUow0ny0xzjWMNA62a28zzHZdmHE=|Chương 2092: Lôi Đế Kinh;b8tStgyYt3a7A+ODY2biIyPGGaFawJmtKBDqHcdc6gIUthgBu0cJ0UBnhSFuoQAAzHSjV+LSuh1sJ6c/zW5Prx3u0g0MFGLOKPLkcOhh+13wwIwvLygEMx08eX+/p4gGMqr9q7jhmJZQJKYroNWdkZyepT3FqYtVPr9WNRMjmCY=|Chương 2093: Tu luyện Lôi Đế Kinh;a0IURbtRJnyvcF9hnGY5IRXvB87uE88PKmhtItIS6xLzec4DxVuln29P+BtkErkildKEUQ093vFhGcRixbzr1n/XD+hxe5Xl5xXl6xaHNFES3u814W1/FpR0WU0ZM4Yv7uUDN3dGaxrOg1T6rphEv4dzzRuwxZRrAEiKbxBBRTc=|Chương 2094: Tiến về công ty;Vb4o2C0TSU1vogNJjx6U2kAUelCc1qYbHL7o/U6r3qk7LrMujAZqECe/10m2woGnNu+4lcyIiokbPcGWmLXSRvcXaxHuBHAhSSBi1xXphaqI9h3xNQSO3TkBG7h7e1q2tiaxKAm5yRF43WFzGFsXy1n8CL2xjCoAh85T8XoGC8A=|Chương 2095: Trịnh công tử;T7kl7v25Vpt8sO3xmxN7lUh+JM+Mv/ZgLAfxJQklkhzzcz+KAl4v9TRTH1D1IgOei9ZA+G775AyMd343x4xLO7olHnA12Ox4EpIHGnFqedQSwbp5JXx157j8V/VH1GhuotKuB4+tydX+Ib6KWRmWDOaLJvlBZa/gOmC8rWlezQ4=|Chương 2096: Thích xen vào chuyện của người khác người;aXEk9Hux/u7Dtdxmfj7NXw3LN7n0t42ukLNMUfUjdbyPVJcweiHZzMYBbgRnzO4jmN+V0WJbtLCvqAmbKjd24ZWILYCrgZ2cWBs2h76jIs77++KFnj3Mbk7dHBhyHO2AY5EZ6J+H0VvijKqnFHCK8dl6dhMA0RsXsFeaY28B8wo=|Chương 2097: Lấy đạo trị thân thể;X8TUnJWANsXCN+JOrErdIlPNw9cF9Hj42L+f8AkS9oMEjIia2C+Av/rP9ul1makbK8Ld9ZP6kAh7cvxobPpJoiobuX0DAuCKyIZC2QAGAtluTpXt7G52FAba04mJ40bQGyq5RHMB280jbuMe6BsaBt84p9Jb0nuYpKgbpyQlkMw=|Chương 2098: Lưu Như;gqL+DWGxUQqKuYO2c3W1tIaM2Xa+tf3DoHGojModA1932hNYC9tpQXmhFg6KhMsS2ffT8rtEckANfXwcDbihTMxRUFsFabIJZF8fiYXofQO8d24tfcX0SOTIMe/Bt4HF5r3VLB+ECwzd3kVsQ8PU4/CN7pU2OIo/NFEloxw4QrE=|Chương 2099: Ngươi là giả mạo;UzzfrHDlFw9bk+0ZqrrGHA0IOwHr6Cx39biR+PwPbUX5L8ur2dRnsxlKexQDbYudhyu1nf9OAOaeDglfrh9V+kJQnwBH5U6u0ENOZqkaSpwvbCbXOdoFVa69q3q+neGq53PJFVOjpSQVkjrAJykPzn/47wpBFKX3WMxoNKdfdxk=|Chương 2100: Tiên Linh các cao tầng tận thế;1xRSAGSStQlANDFLufbp9Yd/e9IklTynu89cNpODl/dcnXwf/VbXsr4BQ4u/m/+qIkxmPSASicMpJxQfT2zn8MQjTQjq/qtZLHDCLwhtoHh9TWqnIjC8R5vj65IHlS4lubMHnuANZnkLmTQFU499P4jJg3NUr9fWT5f6+iULbAo=|Chương 2101: Quét sạch Tiên Linh;sy+Oup5LQX9tE1BzX8EWVMXtcOZEmcTiuCVw5zIQzOonvoAy/1xmSW1ztxmmSDkHP1tT/k9L0lTL8QM94mj+Y1JJNc+hOOo6I8xSN9LNVgSh9TxF9uRIdcLN4H/xFEYAAdfr9cy28T78wsetV2C2gBam9zneGNpE/yQe9epUmPE=|Chương 2102: Trịnh gia Trịnh Thiên Thông;N5aG4/3+npvkYa/Xy4I4M2OI34O/A47/kfhcXkBu2scCm6kBQR0oJGyOE3xVlrO+Mg4JRTw48Fmr8pMkVJi3mrRoqbqOQviLsI6G3tNVB77EM3S+5jQtm84kYLLRaBm7F7kiyNL/ZUiDFY50XIzHDbeTJ2TwkFi72IOzwgk8LO8=|Chương 2103: Hà khắc hợp tác điều kiện;raH8BavOz6URVM9snDTH6IqOb7cCj/INHyb9eDrUo0eEkZr9gvtLDtOnun/ri3Zg83l9kRJgqao/VqLmGSzwJwwx1pMq816E206desnnynWWAqSMAaSFJl0hSeY/W7qK2s1uV04kd25m6saEMY1DYjyWWjwCJc3CKuWgpafq+nk=|Chương 2104: Ghen ghét thành cuồng;Z+FsjXopEr0DDm4/zCfDEO9RhiZB2SyhJAlF059OSjLFhGY3QzSz09uESvJ8Noz0IyOLOo4bwOI0ifID/XAoALgzw+6/0u2KAUC+TvtlcdM3tDhKAZR+M8Pg6cMM8CF63pl1+4cMAxKMfReyLc8n0ZgJ98rW0NKrg3BAt5bULCo=|Chương 2105: Ngươi có thể lăn;mwkhf31MDxsILaLtsHaSwPirHoghedBGlzjNJK3bMJadB1vYAnQRVEnMGeMa3zJlc9ZBARAvzF3uI9FcSgtOWdaKPHXDkUvx9Ry1IFiMyrvhEMwOghbCynHGi7pOasL2JZQezTP014Rno61MRyuZDm9lNzOdgJRJgx3yHj/aLGs=|Chương 2106: Cuối cùng hợp tác;MaxgTCBXSE4ywwCah1bQABDgJOjLHpGhBODl0puTXgOFdmCbizMG54/nDv3ddt3pPC0S7UO8y5ClrSgw0Fl31UTMr2vaQqDZHaurbMLvzX/FGtu7w4aP0L0dR/wQe7WdN5cA/Kq03aevaXnVQXaHKQOxYDlADc0PECn/bXt+FJ0=|Chương 2107: Bất Dạ chi thành;y0nD8fJwr5Zi++eCjLxlZCMXvTrn6GrnHUC1YzpyEO4Qm20fmeCzyvI/dC7/JnsIKk76ekFek1vHBTo22+4/9fosEFqyLh+Ht5UUUTZ/EalUL5PnZPp19+z7jsLVDizpx/aHUTCkjK0b6VKcWWrazLRZiN+nXXJwriIM8woIV9U=|Chương 2108: Một cái ác ôn;wHiE3N5ZzxLinrbuD7Odt40EQypgY2Plggo2ZZe8MHQ7O3qts8U9it+KiSVjJ0WuWSGrAyas43mSUl18g+/GY3bs/YQih6F9wj96XVbcIEEdqYsByWt3Du+K4L7sLk8L6tN1blqlPxXgJp1sPWNeTe9IpSoO2nsSQtw6qSk7WsE=|Chương 2109: Mạc Khắc Cách Lôi;CqDpj1CVOollFD4HHdusNFkuutX4kpPqTMNU07Z8fB3oyKucfYClZPsCIAlPIT4R1GZkrCudN09jzEfpbuIRa7r6H/ardIJhI03fOJugOIMZI+OKR6FScGwcBXJQnDVnm8pnckOFWCc8U0Jtc+jtq5G4a21gO6WmEjojtuXC83U=|Chương 2110: Đến cùng người nào vô tri;g+NuX2OutOwl9wgLmo+EiCDifpboDthV1Vn7IqsYc+8t/BYnDhxHaZYstJmn3RBr2DCixH/r+JNIM07c/pWEHQHwgnr2P/U+hCUbRo4Eo7xH9tF6caHOtiQ/5OgYAvLI6+0w4gmN4gIWCBq62J5min2mhYpNRv/ItWuCzyEjExU=|Chương 2111: Ta mới là kinh khủng tồn tại;H7aOX3b1hGn37gT3XpY4iGjsYlkXFZywU5PrdyZ2NQWi6FSudfXTyNOhMis3ydnHhq6CHfL9nwdQyk6ifz4+7dpMzXgn0eQh2twebiwrdV+Jcjxx/ElfCnmjccrSQGO+3tI9xGMVrrcoaoqapqrIpJOOxaRPudtpEFxE9IkdcYo=|Chương 2112: Mạc Khắc Cách Lôi cái chết;Vs7HSNoIBYdavah7pCYn0SWgDA4vvJ+KzGQdBAdHNur0PGaJOQ5++68F8kVn/9QpoL++Liogi7JF8UAYRCZkMmZTtOSNnnn46zcX/iYMM+MutAYKwV0LHrQkdD9ONeaX+rB2V2GM7oB/44cm0uAO5jLn1PSCmSwhC4ulI9vZ3Nc=|Chương 2113: Nguyện Thượng Đế phù hộ ngươi;S08PDqc9E0GBImPxyTDr2osvbrWe+WpXa09dW+OuJDVp5iaIL5XPkmrn7b6/jjsv8k5P6mOtRgylmrgGByFHRiJFe8+cNzhcG7aG+7Fmwr55TSEV5rpGcfS0OEw+HAa4pV0p8zQQUBNcZdWwKwZMUyn7Or6fK3hs98ai1mxzryk=|Chương 2114: Ăn dấm sư tôn;Zx9R7Js/ntR1VQxCiFrU62o9taydyvLocK30tIZ0gWmhI6lKcGjmwNe/9Odr6PzZ1FH4Y7Dbjv1GflXI/BN5aFH7xUD6vezrCQT2lOyD2G48zvNko2n2zEiYo9BehUiU7eK8zjap6P5CRERB8jSnXcOkskDUawjVq2k6ZQ9BQR4=|Chương 2115: Sòng bạc khắc tinh;tDcZUOZOmNncjgMImMcpefVfI824oPZ4a23PZ/gCQx9YoqQPjecAvNt2IsOggDBOkmjR9Th0eCsTmcjuFjSkUmFKeQNbS5RDO6Eq87elfWFZqldU2tpCfppWDr9+5z+O9+x5sd+nGOKufLVzXs7vpDKbj3a4qbQqJ90FTR/lWtM=|Chương 2116: Hỏa Lỗ;0lcrgGl4vTA15m7EPf7aUk2G4pa7SfIZBuYZfEKtyX+Bo/gpEXtZ3kIF2xIC6Nk4IzE/3FAtWQZcz8stlTqdGGT2OBYeZ8szoDenLkZCxthB051PYes0kclvwgGWiwLp432+9utCwsqjZC4cnC6b45c3EoPCIAG4hcEKBkWKXO4=|Chương 2117: Đổ thuật khiêu chiến;Xd0wW52quKzCuCRsE8uNpFeq4kjxIl68+F23KY92ZDVDNa4pChLsbMx4XRZNfgFwFlry9slpcvvmBcFDlFpLjgWqh6554E9tFiOpGE4Mvi+z387vF/Ts3aHWjiMe2ndS2IYzZCUIYeWY2ciz6QbYAoUb8faG/aHcBZKACjFyz6Y=|Chương 2118: Bất Dạ Đổ Thần;LwlyJuLbPWsEr4WbfHb+fqHJOr0oTOAZYglHwJyIFW/Y/cIgFYnjNJIkiLUcvekNsVf4PPs52lgwrlSfKwBPdW0Z1hShRk+E2LFc00M4Ui8u5iBptLKJmzepVu+nAgDLnT/AIhMYw9N7jJHlN5KnwOzFj2UVEOWiULb2lVpamw0=|Chương 2119: Sư tôn là tình nhân;oVL50HYZUAoREQY2Wp4nrfRaDt0TKEsmyBaidN9vph1AcrYuwHcC1AzJRSxhfSyxIlK5MBia4JK6XpXaELnBW1wN2f3SQNxjOH3Xj7Q6rGx0x3nankKv+VSuHAzrWUoBPcmQNxhGUu4xedUDEqgdAWIxg23Q+fOqZamyUTU1Mas=|Chương 2120: Cái này đầy đủ;NSAczfDoU+ATxF3qHwqzigswRjITERH4ixSefbGwLbd5DmqhSkvezwMOOAtDCS/DAPvpK+LuxM+nCJLM134Bz8fs4sFFCGO49T8cK14yBvkxIIEzS0K7U98MIKrv08ESUi7CBe7QQVqfpMitq9qGkf1PuSnv7qiNVkpAg2Aq/tY=|Chương 2121: 50 thắng một trăm triệu;sxPDRSPv0lE8bxXB8UYxw8RcHc+DCe7/ECcTZbkhEQBjidVUVhhlWA+/fgFUI6W5WTRwLKs/gwc07s1Gp3flGcPkF9dO0PE1YuJakkQ+jzrOxdXNSugB4/oUMs7l6Ohfuq8juLz/NcjmZcAWDm47dlsFG74kNS4XFSxAxPQ82+M=|Chương 2122: Thua đỏ mắt Hỏa Lỗ;pn29eEetRj6B7lO+WVnp+xAtWfaOHCfTgpJDsocwL6AENRsFb8MzCiPd9BjrhUSlWZ21tookPgOJLJa34mx+JNmr14ATyhiaCbaDn5N2c6gYUwcCu9D6M1q/+mb99g8xj5xa7fn8M38B2bQK3WvbQwqkpQwxVDAqcbkbCAUSIeo=|Chương 2123: Hậu quả ngươi đảm đương không nổi;8xCPhHbLZs21M371lVy26wYBSTtHXhMWQp4QAI1/SRp8wj2lkLoudF1qAWF27vh2fw1POme35qgfjFkiIzh+FlZEcfXkjMW8U5Ee7TaGz+uKj9lqfCFZW3PqCrjs0j6j9rqhfHBpKObB2d3E0wa5jAE/uGJ3kUopXeC9wyPiVkk=|Chương 2124: Một khối đá mài đao;0OGngoOxbAcTQh+ehIH37jULf1Hyn978Ic4141U1R8WfORpJdj92xhjStcKLU7WzA394hHXNIa08MRQfnPA3YhIrvl4bE8CVbSeE925pdDeYxachLWX5iEZPLuFdKySdSGiGlp0bqeVCB++4y/pOIRqDSleKqiZFT1l7M82Awcw=|Chương 2125: Ngân Diễm;g3cqwHGQDExrea+TDQ2BSYtmvW62J8rLva1g+xGnHj9I6zqvjBJ6nKUWQL7+sI0AX2Jrj/ubyDdvDCjYXQGGiIH5PMfGNm6tmfeek56dgnBEuaPCtyZ2dvkIcOh7/rtr6CdRVv3x9IRKGkJQO3xc2B0ZcgbL7vkzK8Q+ykB1pZM=|Chương 2126: Trò chơi kết thúc;5MBiSO75sGBgN/U5WuFpzGpAXJ6/6fuZ5SXcwuaLKRiMbeFZM4QW6Ulwn6uxMAUbxNzp5WFIuWR4XBYfU+OpoNGNlogRrYyBK/8Fs/Imu0OlX2rlqoT9sKlcGzYm5F4u2w5ObJbvLTwyj3bdOLmK+FvqLo8N1OgbFi2Ea3osBg4=|Chương 2127: Một kiếm miểu sát;JikMcJFQecZrIW4V6lkLtFQ36qiGMVcrmr9iYDcKDuGpBYzkPiGlWymXDvEH46yYmVY26EhPy8PtbQCbdkd5hfhcDziuRbWTjy2799P9lJfv5Z4oxvNkRlvJmgsN5NKykvLBpoYcfiTz5W68RHCnv0eqZLXuNo2i+yrBWx4y97E=|Chương 2128: Lang Vương giết tới;G9pSImAoTas2tllBhppj31iE18IlRvYEL7ue/pqmQFJuNuJAfD5snFVzsoDxsPluBtXJRpmOGiI+f2ly38c1MIeGq6Yr8jzajPR4VKPUvLbKqOr7jB63QspxkjNxtfgOVpna4LWLO5NTeWUFmv3ZMfcBiXEXFHpkEzYekivvEhU=|Chương 2129: Còn sống Thần Minh;Z4DEs4ANJ9MbE5cLS/v28r6J1bo8u8yzim0pKURNahXNuzi/om5rC/nqw7BXz5cu3uLKtBf/uX2TSvuIZ2xmKAVjjqaFTGMBP8wUjJ65vqm5oDJODjphujteWKiTD3IXuf0I2ZhfitwIrTSaJ/3Gr8ENdRh6jWI/I3xmY5fioqE=|Chương 2130: Biến thành lịch sử;JdEoSjtg0Aots8rK+txDgdtd/3qAUIYuJRqsdUUHRTK3Qt3rQIFJWe5J2OOZJ7F+TGL6J8iJsxzGRukVtV4AVigB+JwdFXTeyVXR53Z5jTJeVIY61+wh8z8972zFXvQZoCny0zUH57VpgrqydNvWH/8Nssx13hhv1mnWas5S9QU=|Chương 2131: Sư tôn ta sợ;J/9xn4GLiJI5RsWsu/gvZaGDrub4gJOgCsFyk+DRn8tB9az7nkEko8O3U/M5QDUEAJ2Hhca/PWsp73DiW2G1eIxityOPVb9EgD1rUjEq6EPfYaqGH2AmfG+GSYHn4st+J5hRJloqrU34lLADVtMvX6zNu5g6tY/+DeobT5hFdoY=|Chương 2132: Toàn đến;++MlnuXGAYf0C41u1a+7wQ5u7axIxCp+H51sXRulJ0OfXmWcW0Dz6rCJklRAGJ9BcqLbXk/qhh3n5lTJyifpczzX50suK8jXCdkzW+L1NR9v7h/awQYcLlZdiMv9HbhpZoRIV49nYKSJP4weclXgyEPUxY8VzBjl/q/GkhE4siU=|Chương 2133: Vì ăn hết sư tôn mà phấn đấu;GRzYOb6VFLi+4yDkArRBY3Kk0HNT7ILgdz2Iku01fTu7vylV2Y2FVXwQqdpLwmsDVO8shjg8DhIxqFL+Z3X7aHKfN4+e6ghQMhrVInHumbMLF1KenPsGn0sAq/gGGh3KNz+lJVNpb7J41VdnyoF6UMbaEvqnnPm0LZcLkG76oI0=|Chương 2134: Sa mạc Thần Điện;wxXcp1PV5CBa7gIgkNwNswx/XR1LeT0Y75sxqqm35qgVUFwBZzgPv4cXvfdjoGeJhm78U7+pq6FHwxKfsZYfWZl7BnNpx/aq4skXZfVGPLlLs2NLP8JhxWcdgHLbjBfZsSl4MhorS0Zzzjo0oyaSuJSnksUb/3QhWWRjRKlu59o=|Chương 2135: Siêu cấp gió lốc;bapkO+75MGWfdwqTf3Ui6tnnms6WpL30TIOwfgdGfnI2uBwi1PSitL8p6k0nTu7y/8GLniG5nhB4tNvt34kEk16Vb+l8uzmZa3LtNjsjhM1dTj9KfoxQ1oenKaSeIkjfEv+jiUcEUIDA2fUXeWXubI+Ghhgux/uwDyhRZCR5lr8=|Chương 2136: Chư Vương đến;bFEVZXK6AlGMhPtPdfjIv/e6HzDZaqlSbpbWM9KPKITPTyYr1eHSntobsqKr5H8uoPGM8oiuhydwqgu0D+JHxmoRh0mIMHZeC6r2VjsbGF4naWW3czXWv/KcpgvUgawuCBWsOyJtXkMTBY+TF2RrZd5my/UDfXzaWRNShQM2JX4=|Chương 2137: Thông đồng Diệp thiếu gia;VV+2U2HoaR0SFCZKh9x49BLwk71cKuec38ODwrrIcwRcE0Z/EMjWu3WPYmvlm2XNG5XtQFNecKFDVy8lJ+CqFmJw4Oc1KzliKiBztuE9h9+z6qcxnPgMwQtsBVcL0GNrxIOqydi6a7XE6TjXAbySFmVGpYTW9YVbsis7T+AdvNY=|Chương 2138: Chán ghét nữ nhân;dM7e0OIDc+D2sp4iZAC0jw9a0jD61HgLDhNjr/vyr8sQr4IUtykCpsqnLB31s5g0cZkbTslWTiGf2IGcTI7kbxJv8sn22ICyLqIHNmQOW5r5lMJXQ/8LhyBwJwbg+nHHfbHllBWrLj8tvLjXg0waUAJ4+01Sid6Mh348VHzKySs=|Chương 2139: Thần bí Kim Tự Tháp;Vze2BoCbwPd9bHqVezFcNuTOvdkpSuKxJbwuRwF1OIAQftWZ8gWf3zQNeoMfo/lg9jh+o18uJikFPLuRygiNIwm4HnDahE2OoFP4UixyQ2ulaIglqplF4HuRAboVIyNiGpxcZgGp55iWFf2rXBlwl3AlcpmvJg9MXPcVUdlV5sY=|Chương 2140: Ba ba đánh mặt;24ZCCzVH+1D9+qpK/vyGjr9jvtElFn89M1/os15J0ZeXqis86nQpEnl5n4sqHHBWEasYUGZTsMvBHY4r1uZ3Cisa5HbqS0zAlcjRqSROZkyZY6Ia86rpg0QsmaF8mTps3HxZCqkgJbPWsU7pfiyM+mWWFU4Z/wU+EkRnErPENlU=|Chương 2141: Nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra;sF/FLhFU/ty63xuS6R6UR+gUbVWUWELGxfolu5twQXFP1IvllGkIe4XVgxuryfwWDLOSWXNXiJj1EGENcARiwXDnXi0QufZamNAOlykmNnWbgvG7JQnhndwG4FdEyHoWTBEuwhxH7Yp70B2w9VvmTtUC7EFm+6NUaRGbPH6iThQ=|Chương 2142: Tử Thần Quyền Trượng;HTglzz9qgzsuMgULr/84BZV1yEibkfNxsl3g+q8sEmf97GVh+Z+NyMZs2Fkix6xxdKVepJaw7ZdoOh404qGRQv9DGJS3+0V8POCa01B1D896XqXXpI/tE4gO5nGxSdhnhGpnifNS5mHyc/LCroaJo+uPicA4Bgn1zvZsnXLglD0=|Chương 2143: Hàng phục;6t4zmnOza8O03ZxVvP2AlB4dWwATcty2hDmmUw+FAuNcFNMbHnM8dpJHQhZ4AtlmjyLh3IEFmaPErfUJM8zmDBhsKZ4uX1sSczX4+2txBcbvWLf/+iHSYxnYr0dZ7Tw7AwsA13Vwkcu6JzAG1htlfOr4n0fppvd0Ng0d1t+rQK0=|Chương 2144: Vây công;OYyRKludIdeqNsIAevyCcNm57Hc1g6mJ67uD/a1c7PzCeWYIbJUqk69v9FG8E8GGI8A7AcjpH5aK0DMIjmVelUXqDQS0EZbW3nsCuWj7DBxnug6TTrmT/bOOjAhGMZcbTBJf5benCfro8IJb0SVmh/RqrNz4ULOSSg+YKP6xmIA=|Chương 2145: Sa Mạc Thần Điện;CRPJiK2BF0ZA9bkQubXmoKyNFJrNdhBx770qUtoecBSVEzbJzQqv3VIiCMLXQdJL3F1kxScvzk18l7UPJ0QSpQj6w5hCjdPKxG0qXwAyoV4Qs/iFBHJDlIfl93nZ2zyARy9hkLWii1Ke7DGfG6EARZaZ0cUt9Vbm/zD2wDOI1GQ=|Chương 2146: Tử Vong Thiên Công;0EttZXZZBtSUBXcsjJnIMfDVnbW7n6UBH29k9ujZwEv4Fa3GAoUjaJc6tkFvIXUfCMTbK9DoZFOFQPi+PgWb5J+mTIhtYvizOvmQkRzUZ4bfXQPw9IOjr/g5lgmJFzuNBAo6x2HHDpCk3XRCJq2eGeJo5mi41P8Lff4pCgZz7Hs=|Chương 2147: Mạnh mẽ Dạ Luân;uh544sj0lyE5Rc1zGQwdnlNrLE+FlONhF/LoR0Y9CgNULxT3mPovp99r9ONZmFCLQa3Ns3l0iVMyTs9M4wbmV60+OxpAGuYlaYNmzDcySUCc4vddKZ6mNYyYOTlL9TrJ6NDCC/Eds6ozUAjDSqTvIwthgskzN2WNbKWafDPw1JU=|Chương 2148: Ép buộc thần phục;eU/SdvacdyhIBhkXLYnMf0dm4IoJpJeUwCJ3zOvcyI7mviqvZ1IzWODZ3kxRaB7vBPyiKhBIXiI1XIEPWDHxH8IyiLJwzc9T8XkLo1DmrL92LEIXpgWDiSPJY9Iq2bEDcI/L8ogY0wYe9DKiHCbYkgXKXWk55WtKVFmMmgW0DSw=|Chương 2149: Trực tiếp bóp chết;mxNDSXFE++QDVI0py2JjkTjEF7yQmsuF+Ra+H0C0eY0ANRZCdc5Pcxrgi4Yi3AF4LdP8vB6gz6K10SE6Gm/npnEnKHnatDzcdLjYyQYOS/Pa0EyayVsjgsMNGaNMgzZubw/2mOkuYPbqj5Imy8xu/LWGpVvZeQNkHNSt4M8MH1U=|Chương 2150: Đối chiến Tử Linh Vương;1k4+pgEsQCS4Zazra+OXmYaix5meCzvwYpps+uFtkzhGja9THseXhd1x4sKaXPfAfbf1nyPntV/W5C/2ksimCxWYqjuCXMXuQYYoBLdsCQyg0T3rs1MvAVyl5xdQoi1aS3NqLckxd53WCnqC8drIpu0G5KozIAUk9OdHYvgRmOI=|Chương 2151: Không gì hơn cái này;l+Txvq353gNMAFEb2iMzzUJwRmoYY3rMDtrIiuePAy9MIGGK2ZGF8pOd7rQKkdZ5ylr1LA1An703wnP8UFPt8JoPpItVQmbeoBNsSgv6PjWkocj8hzgU5jVfl4PjykvCx2iOEYMzxZbvp0mFEb/1wsv0fypHklXyKJ5T+pdJexo=|Chương 2152: Chánh thức âm mưu;yvBreIDeJKTnGSH4tcHytt9czqjcACb8/w0tssXaKNCZWO+0DAoHrrBbkqFhG4Y2HD3pdhQ2c0IFb5plZb20/iqu4SZR8BC5f7JSMeX1EdXGBrFOyKZNoDtKcEmkuEIHjUigjbJ8bF2HCikoe3CdmWedm4VWcxSUIPNyBxFjRto=|Chương 2153: Nửa bước Thần cảnh;X5FuGK7OTOHLGwdO/zAXpvHmGin5duNo/ACTF4eSSV91hezXCp70jgAv/bjVPdZUfODnAFQzY8xKENA6HGFWTQiW60I9D4xX47691WN4ACwVFsP9w7LlbCKi77C9/NdOnIxA9x0eTAKIaqyc92p8p1yBOeZVr7p/6rDrLQULQC0=|Chương 2154: Năm đó bí mật;rOM351wr4/GnymRxloaKTwsIAjtiVasPg1ATjRfmXZ17Vu7omMGnaWcNOdJCJU7ZI1asyysTfwTatfma9rd+n/Yo3PVFCM1B1swLmdwc9eg8QRqcdbVlcFO4LiWNbBOU5iyWAcVNh+WpguQTUnS2ePZ4AiSKEbo9eJtQMXpfbJM=|Chương 2155: Lão tổ xuất thế;iRYMn/TCYOoTnt+fcEr48MkY4tp90pu4D4Z+GBpjhO1UekrApZvAVlDcaVm6OCnR2IjIWF39DCg0VcysHkvWRvZFtG6UH0u8UmNBAjuuLRviVqztpBr60L5XWyY3gGltWZ9k8+0bEbhEwESSMFCYP+1fYqto0N6tY7T7gWOwfDg=|Chương 2156: Nhất quyền thảm bại;Ywryvb1GqUr7Jl1cOVgwNxK1wrQA/cHP7gKgWG6AOiM7CjAO8nmfpz7hYzL/dLbVnchhcIuteefhmdF1R019bePOhAcfg1wWWCrbhgEzn/FrLBzYc2ctsWp6+nvvOa3+HUNt6IuvA3WWgupPdBUDySndb6QWi+8k1LUCL4tnAmU=|Chương 2157: Đào tẩu;LK1oFUAgGgUlUhh1w7Gf3eh4/ccPOkhx929Zv1BBtUvmx6NDj7B1tWbVSZMNPFAcaeUtcsGh5sojZYVDJVXQE9ifXvGqqEocWiEq/LjNSTsG3F5w7hy7Gn9dS4ST/tI16UJBWrGhVcILPoQazt+5J7WUX4ByAafMOfZiKvr1bc8=|Chương 2158: Nữ Thần hung mãnh;PKhfR8hdFakD3xtQaNprJwhT/PjppG9ILkjTASm2UG0S915wXp4i9jXn0tCO2HMssqmZXhKVFUibVf7oQmu65Hp5UIsMpi1QHXGAf31+BxCrjbbIOpqmeiywWQjFaPd9sfbtHLJ7fE413pTQXuhg6z84jm2AAMzLiTetEmmKqZw=|Chương 2159: Không cẩn thận mà thôi;Qrvs6RVbiTgh+tLm6OX3BXlJZ6o+wBeb/HvyzMurDcfVPFpTXl1zPRld9S38j13ckSzcyWKxUHM/u3iITwSJoXcsQNqLUxPq/tT/nD0f5APvNm39tGQVkv3pD5ng19r0YWXfTNCysgjbumAidkl9D3T/BIw+n2Y8b9S16TR2xuY=|Chương 2160: Xuất phát Hương Giang;J1CfILNKhgu5MNA8ZZ43HHF+vMbFhspACCc3REokWwESFxRdbOoXoq7goO4dieiPx+gp5e3ccbxryh4cljPj6Dh6KfY9OI2lf3W6eJv8ihwNHVUV7hkUXRYZQAqyKu+sqSCtbwV19tMDVBeHmrLRmf+moiy9XqVzpZJfx5FLyqc=|Chương 2161: Lâm gia huynh muội;3mcgq9XwR0Micd5u0Iq9gwuqe/6TQNH9Vuc4YXPA6vxXFhn/9Ei3m3PaIOA/h78zJlNZUcp5gNIw2YN4p1UjMqRLJaS/LN74k3+aMnIN0b4K1+BawZpRWDfRcr5sAxVLKPW/IUPyqn7nGsMlDQ5UTK/U0c/tdgXMZOw3mdraIo8=|Chương 2162: Lâm Mộng Vũ bắt chuyện;NLp5RcQLgdz6hDrgOpl7N5VMLVTsIxk54o7UIDmG5XVGRg4JC2nrgG/Q5pR9ZP1v1oprANmqz6eIUkKr0QXyIDV7rGaj2LG3a78U5viT9XrOBv0/a+k8MTLm6rmyn+SuWvXR8+EE0cFedD4xnYLrsIdo5vivpIQHcFKUHjyLO/Y=|Chương 2163: Phách lối Hùng Hài Tử;QUJvliYLSl8cDS4DdsRlXDK3ytVn68Cm6VnwoaBKrHRumjuMASmC/1ubk9cpxCT8QQuttCwFMUPYhGLK5rTYgVOnCnpK1FyZLwXd3nCdMX+UHG/VBWNlYPbUo5OSNnCx0MzZywUMza2D6GuMy0Hvt8uVioklTRj0tlxDCMiZMks=|Chương 2164: Giả heo ăn thịt hổ;ghkquzMc3niwmT3wvTshQUmrsyKymDuPWmUVhKJHhSt84ljb7jWy343c9yG7U1PZVYDojZnSQuc/hCDVMKzdMlM2HgtvMF1pVPmhF+YFdP3/JNzefzeTCxaJjqtVdcqg5M/MER3b+df2+uRmDeE5Wpc8pTO0SCfNxKM4UYWTjrw=|Chương 2165: Ác ma tiểu công chúa;bleKTZs5Th9MbxE2nskbZ7isrepGPdH0I5V/+XuL2Y7vVLuSxDfmJ9E4ZRfE3gsRqsVM5E1ofLwEOIbLPHxAN6FFIA4pSi+Woony5xRiAe/qBwLVqA3ploHXUtv1Iro9cFuDgo4r6gu1IsP8rlOZIxBrzj31t1QEkL3YsvGfUcw=|Chương 2166: Liên tiếp quất mặt;D31RBn+rYBJQSxepG6jp58TrzMo+U/QrPm8br7MdiBv38ycgMDZeBM5cq7xp5N4h5cX0bKpz0nKN34rZ23WeHN4k/idtud9NODjJlFpSgTf7WyWkth2JNzFMIYkyFGDcpFbasQgMvYjbq9eSvyH0/J55edgJA2sI9PNGyxm1ZZw=|Chương 2167: Ngươi xác thực không có tư cách;rQDdLjMz5d4POHvBe4DNgyvvgYF9W4lzzW9B8vIpgYGQciOfDTbZNDwknCNAa4cW2/3DfEVW2mLZr6zlcd33yMAR3QfGD74kVXqk9HdYfMnusFYYr+AjG4fhWk4MrEQF8C4dtg3A96chNDssPSmremX2G+OdZxJJm1GtS6B+zgA=|Chương 2168: Thật thành heo;PNE4ywhw7zWM38h7fXrMHkjBSuuIxG+27XPAOOClwDHxeSlcnMxIzyTUUWm4k1obelOmei0vVhh7YodEogvAX0yywUpnNtEkHgDTolbQVMc8ClApv+A5hTsGtWCGZz3mOcTkeF4hFr7+sG5j85GxxsdZtorvt5Odbh0ITON3BAY=|Chương 2169: Đến Hương Giang;FYIHXseeTZkVzSiu/+uZ/I0AuOqMOFeJ7JlFUlfLDqecsQ4rV/6EP2nBBd6MRhD2iMPS2ODLnIqGtl7ZUapha16j16lNlyElH9LttcBevVFOlbtwh4gb39WbNV16qNkDDZVDlp0Rmp32J1MG7+DleCfc7PmnLMrH50j+OJZPuUU=|Chương 2170: Vào Trịnh gia;OBatL0/RSm6T6BFkZi3g2RCwu6mPtkQBeYPRQPRa+B9czKShY/Gd40LL3IpwQxlmatAIma3JpBV+GXYbLvYsEmTuqR8Q+Mi2zBmpNwriK/HaaGLXfh/SNeJl7lx4h74MuOYP+fl2m+nmyAU44HEV2qBNXwuSL6EQujGKgD6efyo=|Chương 2171: Đến đòi nợ;W+JbM9ZFtoeOguOZ2J8Fmeyn8jByVixtMfKCbXDCw8MaG/kKCqYOj3dNPUOB6d0k7/pZl+oURr85yblVtrMll8MIU3xiyVR5yXXnbxPW/MOeIRGeemRbT1TcyRHiE2B6swGz/udN62q8Rq1t2z8QLZYqKIvh70TbsT+0QiQCG/k=|Chương 2172: Vô sỉ yêu cầu;CHRLUK7ylI9LQYojKGYempM/isMRSGjfVcS4brLKVJ3sZxKLcWbO7IxLgqOz17jFdZ5J8C1mAQkUW/q3YlA/QymZt7WDw0xErW0mkXK2cY41RBoWg4rEJVqTz//2jv84JK4YES22QFVLBLkKVonNh6gKClAXxTBjA/H6lxUObO8=|Chương 2173: Không tìm đường chết sẽ không chết;UH5ZPO/3Q0M88PnMJBrEV9DxkER9Z+JuTj48l1FRJhYOGFK6Ys+nGA4vbdZZKoB/tuD701UBIRpofl/IiXjDI/1cIXxPkn0AsAoFBgdEKZOpkxMYCwfqP7tXPRtqILaPd8z5A97qNQdrVQjOParkFoXO1Y7ZfBGzVuD33vvVoIQ=|Chương 2174: Hung ác điên cuồng đánh giết;FiF7Zu+BTidvF7T+Blmkh82+zicEGCzKD+MFLz2Tc8w5jvkAQ6j5jfGVCwf5zqJTF3j6BcbHno7ETFoyRVdl0QY/EgEj0zH2p46QM8iUYdyZpF2NkLhVceRGjRMm3ptDuEawLExYsmmMHwmuA9PSdU5o2FXzXiqXA9TCQtaqwBI=|Chương 2175: Đời sau khiêm tốn một chút;2sP66in4WVIzob8LHHcswIKNY9MaPv/ItA790C8g/S9L2ihIV/Ngdq+An3X0J5ChxoA9S2iOixKQVjkExjmdm90fkO2KKFvIUBTJG6WXsSDrsLpNvKWgktq+o+hAy0W/OdziMnoy6UtUo19bBTURy6oOsxuTyn+3W4ajkMMZ/Hc=|Chương 2176: Náo nhiệt lên;BecAEf3a2RGPCCQedd4gwuI+gtlHBfUfyvoSbzncl1ulnqeq85blPoikn1ApQirFEXIKZfIUy6ekil5mlM5CfaP+TNn9Pq1OmCNt1Uh7Ps2hs128t5lwQEBLx17YlOqYFgA7/klkN/KMziblovaj1zQcPIEN7fZJC5aCiOnY8I8=|Chương 2177: Quần hùng tề tụ;u8taGxi7fBYEqB2oZp0n4pLZRX/T1cz+vHrsW8Lt5+zJrRX/zqFkP5V+Ex95/LrUIKEueESIKeYfLIc0FL8oKFhH0kzXAEXVsoExTWdIv8v0PmB8somfO4akjJoFQID0FvRTHCBtVxwuTKH37+ZGbdMN/zWZSL8eRAi8JCSGm4w=|Chương 2178: Vớ va vớ vẩn;3SWCj4fWraS7CcZ3Ze0KcceA4iy8yehRKR5Y+q0aHoTUsnTQL1P+z4J24FkV0K1Yw9z89fOpBjIb3LLFTWwtgGzvGSOozIID0+p+qZ/+1r2dbYIq53Zd9c9SKHauMsx72Wd/GtGTe5HFrBjQlUzYEeftANmbeK7KOSukk/xCi9Q=|Chương 2179: Nhục ngươi lại như thế nào;xWGUtz6lQ99SVsF1IYUr0zbITVa/nfUI4yYN7rIbqOD51yPeTtN2CE1x2fb5sfOyy58uDT1mLaO2QMP/UfwvN2ateq+8OEjO2rbOCEWr0VyvmME7IcrNezpuz7OiUwAQxvC1FPlt5HMTsM3AJ81nHww6mdPRXyXq3lLcz8cEGuw=|Chương 2180: Ngươi nói ta là ai;2OIiHuaI7udTpAcgiCZ5Icg4HHZFwtab2eeu0sgDjZUHY4FB0RWuBopYyQPuhogAk2QShSsRFkEAmkyuVWolTQbLoa051JT3etD3C1VX5/T9UewRjl4gvcjQg4JtmCofDn8NDWlY+fZ7VLcuBahbB0gdFmNFCr/1ppe6Mr0d7aA=|Chương 2181: Các ngươi tự sát đi;ukFBAJbz2DTWJMsKnpxrv1dtcE1SMQn2dth/wElq3+A7lGun2OyeTktQgLqvbMYJbEfEgbmVVEhmOpHh0a8P4TEqPBiPG5fwsd/fpG0jzb//m0T48u52HJNHF5vUXe1fZ/oQiIV3qlru0VtXIl9HzRowrK56pOXc7sHfhAJMTPU=|Chương 2182: Một lời diệt hào môn;SmCG4aR/bdjyEUri4OuZefDlX+UGvDpjEFmhVvep7yauKvOYuLFiaZa/p78hsVGDvh7Cgp1taPjflai9nnjYZ9ef9iL8QqZDaJu75zuGVSMlOLkXmTetxMX6z1ALx3/ukHdXuTpa9cMVm8z8l1BRQ3BMpJM1j9ewPAl/MojU5E8=|Chương 2183: Ám sát;ji9OUYSKHKvIxNVW0jaG0bJuc014n5B7vtLtXpor76DLyCwdCrBF7Gc4c6SbRcGGhM8ZsWmmWVr3QEKkgNAI6bxu/0yYGNhIgQBzE3S+t6/s5eGzMf56mKwai2Vzphhb8JG1CJLsicO5UtSk4/Y/BAjz6dA0U0nMgv8ssRnNRts=|Chương 2184: Ma Vương nổi giận;e7XpzdjIdmMONldAHkfbzZh84nWx2Q1NaXzyf292bVFZv5imFQ2Se5bZJEDQVkecMW1hlsPWaI+bllPhIr2HWSi6GM+lOeKIxUErTYV3oyjC2PwIbyHUGsc7fRvDIevpY00CM3G1s6Hz/g+3GjSBcQrdBMls10TgoOoyoB8xbpY=|Chương 2185: Huyết Kinh Cức;9TehmLt6XhcG5bf8LWCGB9OTcGxOLVxpKAlBQA3AwBwlMU5k/7G/1wJ5UuXhMh9BmfTj4LpYBUfTZsLopB5wJowIP3BCtHi9OQZmdWYKmRHayKUOhataFgwZ3RexzV2OKxqsXC9xKGz+F/JD+g5LePog2vQngN2wKoxx/apF2fw=|Chương 2186: Huyết Thiên Sứ;utBsWAWxQrKX6oKblDZI/sxCXc2TVHnrhq3TIG76HNoYYJa8bGSZZckY+RjhyV64Lyz+hAwUEK9QTR4qkCcqFnVUD/d8JRNeOKV0EIBVrZsUD27LFCKAg850emE1G5iQjP9kH6YkDt4HOGLm7dsgXLapi/2FBSqqVTykFw9QV/g=|Chương 2187: Cường đại người trẻ tuổi;pesWZ3p/stZZrd+GnDJPEpb3STjCjJzEuurvSJmWZTfoshc2938DCmuUOq3wiTdfLSUa1iNvRqjLerRCqW4Kz6kCWlnQF9Ic+jBNVMW1n88nHNkU/JH2lNE5+Jt8gSjnRxC74VuKZrCkZxCEv8xqJEHiqbVszaiD6UjEXdkb7AI=|Chương 2188: Cao thủ tịch mịch;pc1/WmnEL+w4o8uwNhJdvw08FnY1yBpH0rWi1LtPKQRrH294L1OygWOLwEXdEA+tG6wYN4976t1E0lkTAerk+Hg/GR7cvIpMLCpcuS9vTwXzp603tQsWNgaF9k6iePXFrF3wDXG9eO5tv8xv5KVbOxukPAt3/QjRYC39vKRIoag=|Chương 2189: Tô Phàm trọng tu;G7MNEt5H5EEIt9je1Ee/YPz3pn4EP9Gl/txeLOVIGzRMtHU72/v2CVnoBoVV3ySOKP/mtqeZQycUCexOyNNNu6eMGBBbzWbvQefkNmuSRKImMFKaqaEcDtIOHRtLubQu6cb3gT/wOHe78dUsckYoFXjsk0M9dtdR/3VEf5UIgF8=|Chương 2190: Tô Phàm suy đoán;XMA1/BnCMpad8Qv7xm5B8/mPPngETKBLDteTB1g2jgbL/cn7Dn0iE7XXluvKamSeIhj8C4brzCjfunJp81cBEXCjNtKQ6N8+ROUuFaM/4YvirG18iQ/VfgXQOyZWuSHG3+MFZnOLsrAyRAGtLO3sNtPUqbPcRQq779Q6IdIOrzk=|Chương 2191: Tiến về Huyết Kinh Cức;yO5iNNSaJwMER+uNYraq3ZPtrM7vX2wUcbIsETeWyYjcm2z69mPOaUkITbob2EFEZ/5ChnJ9KAREfGVHIaxv37nywILHEayX6lJ5sXFLdtRFWnWJEImPLSQHCjY5RfMdyKoTi//mm1eA0zF1eKy38CToF4QtvXHcDisqYlb+YUE=|Chương 2192: Bạch Linh;8DZfU0ttKkmW7z5nzleyW/PqLttm4N9Vm6Su/otCNW/P00n9msXUbXfTzyMLu61Ve2lf5T2HTnwFgw7v/PskgSZi2OKzfeCtp6Qog87qsbDy0PnoU0HnCs6z99Cwa6NaHdm72vd+XrJCYgNlRJhSVbv2WK4q2LunRcq9QDvViks=|Chương 2193: Thịnh hội bắt đầu;/VBUg2lkwoMEicPq/M6H76VoSUnMPsM4Jr2/bo180US4+FcEpYCNmD4TY5CfPG+k414poi6ZwIVGHkJueIaCPAJ0bzczC4XWd7FQqzcXtZND49GefMYMzIrrpn20Iy4fb97n6NiMRQX+p9Zc9PixjklqiWGyhAmtAfPMnySJQVA=|Chương 2194: 5 đại sát thủ bá chủ;98PBR1D3Ou8QdMa7hqgH57hUFlu+6CLcFxbbyYrtpsxRiHGFuW8iRpCevuBzyTGCB9+paCiWBl6ZwjlIadzKkEAgqIWR/V/bt8pHCboDOnXV2wO3CL14noDF3+amiwuW3Lc+9TMOjEOT6RXi0DVUaYHQXAUy7xTuH8rSd6j9iKw=|Chương 2195: Bạch Linh đăng tràng;dspjdGMrx8FxdFOE33ysTk/XsgoMVZ7HIzuFG9goRc6zSAY1w/1WI7uRVeIZRX7pXLFfAuhFd5Fy4LHWlods4wtK4xmSPg+HiJgCUCScSLSjPKhTA1WNnPFjkhM0Jt3nEHrKOJk+1Mt6GTrG0ZOBfzIf29cbK6zFv8+L2S0Lq08=|Chương 2196: Ngọc bội hung uy;WLpt5RqHUbhEuban5bpmT9Qpd6X6OdBVxZPteWweD56iflu3WSXODSj9vHiavTh730nP+2+8NLQtpXfiz78cM8NPtk6hSDbjdSaPaA4fidGmLbV8ce3Jl4/8gJbT5KlSac+TY4t5kLyd+STmN95oQyEFYwIX8ftnTd5cKo+Xh+0=|Chương 2197: Tà Ác kỵ sĩ;5//nbLD2hn9x66JudpTToEAk9sJduWaUCG7y3JS0pku5jangXKzbWBkba4g2ZnL6Z1k2/xdiqfHf6hEbig89BDp1NaXHkh1ljDmejybOod1oFzT3MgJoiUCcNn32VLVygvNnIw9HzR3AVhcKhHcBgPRXYk/7ZfA0UiX+sdrVyrU=|Chương 2198: Bá đạo đoạt ngọc;2mLttIAqg9M3d30G3JurniPMzUs8nDNXQm1LVNxLj9C6Q034lHAXzkQ3DWHJXHzYV3uFK5a0uz7AC10QTfmtAPcLMB5YHCExobSRo+g/QmZRbiyEoCuJNM7eDF4WyeS27w936zC3CeFzKcKCYDt9tZRwhdV8oWXrD6gb3f+sQms=|Chương 2199: Phù Đồ xuất thủ;iooPJU28TlbkdulgpSGKXQLIFxl3pT2sRRo66EBRl1SDGLYy+E1IoAAbvR/3lGxN2K5N6IQM8PybDlZ3H6xp02tNFpF2uYUtJkILYcfu0fHC9A7H/ujBqriysjIIt0JfBstGSCfyK0t6aUHED22U+fVgW5P77/jyoBejI/nSz9E=|Chương 2200: Ngươi còn chưa đủ tư cách;2MHZrorJXndzznScCtv2gCW6pdhF7p+y81XM3svX7IJiZAuEzefWgReqxpLxxjY7MJ/A7qgqyvjejzKPJjPfKoYNtVK3ka8JJNtE65hxRilo6lKLqoV3PWbJfZO6Rh70D9oP2zjmOGkXXoYl5OBskiiKF7pyaT7FiOlda3dIpMM=|Chương 2201: Huyết tinh Bá Tước;TWwYoOQApHTb2nvG1X/H6T4eIkOEfsTzRhrhUlgZFbNi8sdhe9kpwDWOvL14nzjq5sKrxo/6E2ipJn2zUupY/sn/egRSI0DHoGiD1KR/hD3cf2r+3lGMJFhSiolRb6otx3Ko3Nll1tdBIiiGRGEGVBLkoFaGbugqQ8rDVaJmMYw=|Chương 2202: Đấu vòng loại;M3KyJLzvFrCU1pkJ0jdAlJzxMtBnKb/75r3qe9fZ8PmORrUZgNLSs6/ERhPPoIbnMJxx9FDFeSUF4THZGnG55NOfKln0wJMYRb4zuXmrXbvf/wuyYGCwN/qCpbK9OqmIMISBIX1X3KeRmFn9E2WBhqiKf/L7WTj+REg4QSGJATo=|Chương 2204: Chánh thức giết hại;/L+sh2K0EihaLYZ8NEfvTPaXRns3KAlx8qyHvMprwmLWZY8aC0q+bmd7uR254txs0vEgPguzLsZrcspdRUG487pDPXCSF2EhVdKwWI9KLLcaE9Y05J2gkCI5NdaJxQynJsNMQbXLCeNn3wZ35V76St18uDPDdOSGSEwGLC32Vfs=|Chương 2205: Nhất quyền một cái;C2Zb4SoriXlgHyex8E6iDkxBnGGJzriHvqByARAYfoSMJq1xU4/BYRkV63+vBMy954B51woF5t1KMXSQvl72w8K4dmUqUTLQJWAbE+KdgRu48pWJOZC2tG4mf2Nkqatv4O/JhwvOlzsqm6/npQbtUq9JsF7oKa2RuPEkkWH4sz4=|Chương 2206: Hung ác điên cuồng Huyết Thiên Sứ;ee+rBlEfcH43EtPQKrODki+BNNUQ0+UMHNsrgbcG1OXk74lGlpOmiU+Sip129baHj1OafGLO5ZlPHrGgYJMUFOW7yNsaIkc6LaN6x6mMa5eeR8TmMUa5hQ1xCCps67foaH93CBxWHONHYcSwIqXWAbbT3f75H/ZPu95eMPYeDfk=|Chương 2207: Cuối cùng trận chung kết;fPz8GLbRkL3ItPB30eINNZK3jzhfgxd29NiZapWa+Hsxto3BwxpKFfNlzoQV/5J1PhAlMqKQe1BRqIf0tDNGmsixsPHO5lU+LunPksLtBFUIN3ZCMJxGq6XS0qlO5n5YszfdBGc+3IPT0fPSHFpq9YTCxn4s757NXTqHsCxrHL0=|Chương 2208: Lôi kéo;yCxlYsZpRG59iYTDrV7zW4gs68e2LnA+/cCpixk+ewRlc0rmi3JBmmoA8y43kRSPa45Lt1Ooq0zFwl+yghHwhTjsn144q3+VHcGdB7FkAbo1hnTSo57rJDcwUsbU+lEkTLDFs1Voe51Q3Uc9BCdgF/J+d9LxLah90Hbcg169ZC4=|Chương 2209: Cho hấp thụ ánh sáng thân phận;8CHnupPLaeyj8iGFlYCDM5QHZrIkhIQQ/I6BssRN8Pu3rCTZAiKiVlbTACSPQ1fCsysdE3cIUgjbid9D2/ALrRQCs/Y4s628rgkKYNxuCcQo1TBCS3J4xYx/pAw7j/xXTQiFdvwE3ilcRqyjlZO2/LhrTwIOLvzKpizgrWmodYc=|Chương 2210: Bóp chết;4adG5vOrBcCopaOm7v6mrXw+o5j00gJJy7HQyQwOSq9fOMdfkyy6Fq9Ddf+rageBi0CGdHV2qbgdloA4MrPeK8nazcG+YP4UxENiBChzieJYXre5d8bct6ShWlr+RyraZkB1ERN9/p6bU6wiFyWnJIvtagYHKeS3FbUF1Kyvc7s=|Chương 2311: Chém giết bá chủ;wqpQs+Cnkc88/2UyXcx+dlyEn9O1V6zwFkgi49b0xOIB9fpu8TnQwDmcS/8xtM+Yb/m1mgiwZ6eqbaL3RohkbNn8iLJ5NLZikMwylDkZPjPFezCT7paxFOanig5f0gkOE6oWkuKvqVdWZNT/EkivHOg3SyTXZRvR0gnY8xaSUtY=|Chương 2312: Toàn diệt;V8oj21cKUxxh0o7da7rd6AXkkqlUAx2v5Atj6y2Bo32rfSUSS+yFQhpjLCwm3bOY2ims0HMAFmbLR1nrVLGZr/BCOuPIKlAH95Hz5ttiAtSr9am6+7/546VlmgT0kDONFtbY3jH7P0A1JVoE3KgKKf2T/LqM8JtK2y8fhyoRxSQ=|Chương 2313: Hậu trường hắc thủ;vvbX+oelBvAmsOTK8IzZo72sk8SG00/C3SzVsAfH82oX1XzDzSNAroLTs5vJ6ig8TKUzZ43A7di7qo6u9zvDisk7DxF+8mhEhwJCqBmn5T/8Q0ZjvA+cT8wMT/8+e/zMiJ+HXY6wFeED+LxSfHdX18Jwq9xDPM0FnnXVJ6k47iY=|Chương 2214: Toàn diệt Huyết Kinh Cức;UOHZd2ofr7MUa4ADQoKn6XhyISOUPdVKq3MajVgRPOuqsn/TYOHMCdSqwvpf3h8dWpuH1w9SAX/FIK1x3ADgTxP9gbudFwoejsRhQCWF9ePfZrRVAJbp62IL5K9KJXQkbAPIO8XRNfyTI1fAZBcmL87CdAY82gG2heVHSMWR7Bs=|Chương 2215: Lựa chọn;OwtZkgru4iQrkcKm8+ZfTDzOkdZqWDoSixA40kJEj0/QNCieDs0vJYuVZelkfjvaG9oiwsOprCt63KV5ur56IGFVM64F9NUSJsCy1Wbhxwn9ktnjvKg9mnsIcFPy7cfmG8YTYCIKzribfp+oHF4DVwOp8qrGOvnFjKwKDe1QsJY=|Chương 2216: Thiên Vương dị năng tổ chức;qpcsQYKAqSGxsz2yFovgXeW6pBc6lb4uIkKYaK4iVv19zT4Z7KTy3dUbOMIT7zhZ84r9mvXnnSqDJQMSkIjbVPoMKY8t+iWl7p7uvl1afgcgHoqaWNwcQXPFqWY4JUdVR/p+MKyrwvnOlrpaZbZvxi0KGF6cLBA8/47KpoDEl/A=|Chương 2217: Đến Vụ Đô;Z0OkTlRYqq6V329egQpf+N/VX6w0VfJ6IJyjvXKl+A+9+RgIStIObsTmThAAD36ULTs+lmFNlhxYmI7JH9U997bRK3MFozrDuf1MaVslnt6PfYBDJF9WGPwinby2Bf1DNRtLG4PUrgoEee1L6SrxUwVBMpHO3CG2EIwp9jvN8WY=|Chương 2218: Mộ Dương Khuyển;oZuP9HkatR7ZnRf6HVwa+8l4SO77qsd1WJoQaygH/SAQ4A1npP+ufFymKGY/0YA2YouUxKRuJyBQMb17aV74S6IZwPJSgETNhOjRqdOJgsGrqg73lOX3dSpPgbv3BfPLpE3WOfUePqhBmqqSOb+26dhRx30C3EoFTKAyVqk6Z1A=|Chương 2219: Buồn nôn Lâm Tu;ZJLuiTNy3PH6KpfYw2CIR8AWM8v4mrzoI/3Hm6d8eALw/itix+A5Hwotf+t2GNs2/eG8guao68qLEFNEVZ8bqI5fDX2nWvse5XAE2ljBrScBhgRZoyPUBsFZpqyLlvO8+Lx8DFIFx/QfkXN2gPZHrdEMQkAZmmAklmPdQB0OCaw=|Chương 2220: Mạc Đa;P5imuDst3QCGWhQTgViFWR2uQg/+Y3NT0eb5nkF9dwF2MDzgmM1ZC+GQxFVxIoxx6guYXbfMUNfcDPhHNogENfsls2o3cqy9rQXDoWPpUVp9rVtZlvuKpHuhzr/dMEYnlLe1qbMjpXyvNEk84i8e571XEX4wROOgSqlG2K7g8P0=|Chương 2221: Ruth đến;Y9jnjQx3beVDJ6wkBj10YHgJSPud4Xa4FSFJcu1uJsLBCrhhlgjKRkLv76l8KBAHQO8ogvGkEw+dhQrKmleyWXL5mWiI6D5BeC/1Y8CRfZGNWMxeYCc1naj18sey73/6gVb6HizoBbcC1fP8Ag3UI/uJa8Tm8NcL8yxbE+y8NrA=|Chương 2222: Thực chất bên trong ti tiện;nUewaCg3OxkZsYEQZ1bSvOubS5XMMO2KW6ZIYCnH0BqRSMPxMGi2CPmRCpKUelcmhHqf7Ymokhp0YvVzQWXp2odNDTr6FZ+S5O5Ty2KogRmuD4MmIhkohTfs+0QohcoAYNsn+mgnRUeC1vopnu8grTUEVC9lgjAFwvgoEqBnqY0=|Chương 2223: Gặp lại Mạc Thiến;G0MIinZJXBdGxc6EEccwKj4giCC9IYTnEiXIC4c2n2xj5EiIVrw1+qPqUSTQLg6Csf1jN782LDs30Zz1Ocf1l9lb+FFLMCLNbC87qmdl36dFJtS5Da6YoV1l+Lvoqcanb9ILbnUP1t+vF0bJHag6ZgQbpMfs9WvpY8IhaVPxAeA=|Chương 2224: Kinh diễm tiếng ca;C13xu7/pOrh7fSSecfb/QYhBWrGs+c9tz8zMiLUy1H0rdTOdyAycDGgFpDKldIPydy2+ZMK2kJjGONekxtSVpUENH2UXSqx8d2eF376JZRQcHMyhKrn6NziWvwOcwf9OHMuyD6riKFFFHRifgZz5xM1uYaApKswiHKG0JP+n0ZA=|Chương 2225: Không thấy không được;MK40vjfNVOxUO22H6ZpWjragklHRAZMZoAulJz2QJ+tOadu1pyPuNX1Pllqkzry3PzoKYep2Zf6igx988ccWeWumwEmGsw/h+ci1w8eLX+7B7/3hMYscnJ4vNVCdaYPZ1MS94kYGGdKffOJ/s+4UIQVum9WcHpX+0lbAx/4yUaY=|Chương 2226: Elke hiện thân;jFmFAsiN2z7nk5V1wT8AO6aPkfMPcyZMCnckkKyShIeW0xlKyqThtbjlOhZoaekfR6a5J9ikOBdaF/6eD5XPzRxn4vI/iJJe4Fvk6oEste9b32jmxV1rXjoVBTNeQ+7qhFoU8J6KkWr7X7II/+MVT4MA5tFE1DpbyYQXB+AqCHE=|Chương 2227: Ruth xuất thủ;3IRKgxLm4vBhxMNGQ80KGZHo3dhBWsJ0wplrPpIJNLWjGwcOu4dU07J1PH2nOk6DvAquJBr40kpZB5UFIKjNc7GhWoTCu9f6wd02fdKiPvaJzyzMheSPi7EOblz/acYONHoa5F5lQOVtVtA9vFZKCKel6d/W9PlnFCBSmdghMgA=|Chương 2228: Ngươi trêu chọc không nổi;hHqK3K77uHNmvoecGrIlUoZAG9c1ea01ttxOsyL3eupX1WSOZpGVTjXRRgHfLi5ZGylgCpxAn1aBDeIMdXXSJUzIDgyHcQbQSPuSZRpu/zfHFdHJr+3CfQSeboIBu4UsHtVQN/pp9V2Sxv6c+WnVdzZ1ICAN76f6buRl4Tt37HQ=|Chương 2229: Lẫm Đông Vương;ytVezaRq4Tn7XgxQ2sn4KQ9FVxwNVTky3mpvzcdl2ddGrEFWpdMNFre3YkmH5TM4NqCfCLc4UePaLuWjYSJy9TOhBAmihf9hEPgsRbUKvKz1dWcGnphVAMqbh1Dy7pTzG9o7oMrQdAHyUFWnKgiqpCe3Hr7/Y87Qr6QWutZ9gjA=|Chương 2230: Nhất chỉ trấn áp;gL22WqjcQXnypEVOhLVxMyAyxdHxYaneGPjOfgKLDHL/GobULV1UPQeTRDSI3FjCW165xLS0A6MQiIJsKY+SvlxAHL8MRCTXXjh4gSiJL57DJk3gItckyAez4ArBN1IlYBB271LoEHvN8z8T/KvdqSVX/FvOc6upn/NrU+okboc=|Chương 2231: Tuyệt vọng Lẫm Đông Vương;voiWJ1LIbA8JueVu8tqRbPGhbQfkAkbfeo+4AOB0S/xFDVscPqpYnxqjA5ZlCGWJDY+xpNTGsxjQNftE3ACCmhe8t0bAG7kSXPX2lG74x99WdzgwmMubPSHSEZ1pxT6sAS0D7bf0g+XwwWz1HYLgiArwVm4Vy9dxUOHARDBaGTM=|Chương 2232: Cửu Vương đều tới;H6KBIV4GpMGyxeY8D2yc/K5CF1mASW3uku9zvLqS4lbylLryE6KdqBGOQUryY/F8ot46kuT/JvkzDE0ZMtdSxAGcOcU0qlkrlYo4EgRmF9e+LZMOb/Ct6N19kuDFW2zrT3YHIhPpu9jcpQx/MYqUo0psiTxfVgm1v/MMTJbbGbI=|Chương 2233: Đồ Chư Vương;daoxQ65ke0asbxkSqP1Dda66+LvIiwmJELJz2+JSyMwPf1HNLpU4xvSapYaYo3LGV7Bv7AeAI7vO8G62WrRkwdxll/0+Btyvqba0MU6wD3xrkx7/fliILyLiKyFLQWLS8prdQR/6gxN6GT9akYBPFAR2Ub0xQC+/EBbf3vk72nU=|Chương 2334: Hối hận cũng vô dụng;o9BGI68RUi4U7fFUYavClEc2E3oWb7wFSM5LI0T9eTNa6OecG6uxCAwG82UVibgPX1VnCchFfd1A7dMnYzJqiGkAj5bUhGlfp97BBnKTeZPAs0U/tdKH4TPgKBrQf76pKJG5Dk99QPrCgmiOu9oTXF72hvgBqpd369ovliLdTmI=|Chương 2338: Đến;Rz43Cr3fDplWgGe9xV0eXf66Jgn9wgL66G3O9HMhNsuEK941v+jQumj8U2tIat5s15IHmv2PgHY/hPX3RGxAyWnJ/GTGsG1IkD2GuJNvlQ6FjwaA+l9jOItrpfyYXjo8ZXatsSCQL44QcwHQ+J0oy/BKIKXcDNOVg5ZBY6p1ykU=|Chương 2336: Đại chiến Thiên Vương;FCNI/elJb5Lp7qK1bL9dDYaMDmWvP+ecCAGLyFjnAKCGgSamwf7kFLIX8amKD2ietTknVy86P+63Uwes5JgWoac1tQQ2xcavyCBPWk8xA7t9HP5z+aicEuAxC9ncTMIS21yHUXRjOJ/vrmD1EQ6uIGaMvUghit7SS4qUFCp/Q20=|Chương 2337: Át chủ bài;bQ1J8qHQfozCe3eabbLKxNPp6jRZSPCT3CAxrZJHI6F2dS/HD+uRs6xhCt2Hx4opqm0L9/MUF+ktOUfI2m0jfG/XPu4saeIvH40CoOKmMHg2Adn8eafWxNc54n+EhfNNqKvqNObPTcKbiiJpI7KtfA55+LvEfID0KC9vTJ9tV6U=|Chương 2338: Lôi Nguyên chi tâm;CVojOL0gF3Yeu+dKxjnzKdZ+VzmYa8YyDP080t9r/zyjDdwGXNZ5fGJC7VGA7GUbAJnyiQvTCTlM7/200nKpqbVOSN+NNeMuWEes1rIPYI4TVOEoeKpqsag8UXSUKC/QaoBa/Fpbps+7REB4emRZY6oafHD2jwg2y+tYnU+dQ6I=|Chương 2339: Đột phá Bán Thần;JSI7wpaE4IhzA9RBGCC7JyghqWLVAsBGPM1GDuVczsa5LhR3x80S6i++hqcOI7Uy9pccFfOSEYkbGgOwqys7znK6B+WDRah1DLZujAcPFv5NoyzV4yqDrPZdLVNyiXK9PZJRu0q0u3hJ4PFCx6n1LTeN60W3Y9b2IGX/eiRRtpg=|Chương 2240: Tru sát Thiên Vương;8Y6G9zChZIJdsBu2qk/Jgbymv2N+4KWBEMCK/4fnqL05Y9fCBsR3j5QeD5FHrOYo+0WXlR2Us+L1HxNk1bj6Fwh3UJgnj9sbn6xanNmuSWlMIt+0TCj+fkeWnP+h7TTo8uZhTRVYtnjL1FevbVmGGf2u1HheIJPtEpT1pQFsfVs=|Chương 2241: Mạc Thiến nhập môn;I129Xk8JXoYH6bqFaS1uJ5MCH6Dtq+jkLNzp60czgsF+P9p6/FpYMiWSEwBxbINJqeDV/DZtAC+GyD0xUohAyZZOgb/8NCCivNDyLeQG8CxYI1baXEbJa0Ry0GC1SdNUCYcasnRToeZXMIq1zofgi3v6FXyNFvButU9aJUJaQXA=|Chương 2242: Luyện Bảo;0A2otDAO0saerZEUZYSrT4Q/1xO28MVKeP+jytOeckCt5jE1m+ohZMnuWCNmBxRW6LrZC64dEmVmY7EYAM9X/FkaJtdS9uXTEFJh5Ny+K15ysa9QxPBdp2sKce4lLgxvnjxuj8fvIA8I5aPzLQgwikcdfUfITevWgG1ocbwKbeE=|Chương 2243: Kiếm thành;RmJ8X6HaCfd5nfu9aqkQ3sNj3kIII8kJ3K9qVm00xSHZ1IPtVapVue5TSscjUhl1ruoRnFjt4VxBfRIgtsyyDjGmWCf3uT0ULgYgC2flAFgitk1XSeXDtHdU+Q5jGoB8xcIQA7FrXOA07kB3c7lB5Mxj4AxCLu5NZvjKxmn368E=|Chương 2244: Khí Kiếp;Asf5fB/BD8vlrAHtT/2OV4RAvGqGUlZkTF/PRy/emqyop3ZZvS/VLTLIILQWuGFJVt0lCmfNgFBw+E8BpM23HB6RMWjz3RSGbXc3dVn15wpfxouH6UVXijRZjHriHtKdMUjSevkzcxMneGtlmpCtMocijNWCoHwE0/W1su9rhkk=|Chương 2245: Quân lâm;j12hNW7d/atUmWsCl0OsprvhX5yj08v7J3JenBY//Cdo426RAIgzczb2/WsHcjgsENX8INMk+RWvQzzAXuSkj2cixk0nBMUPeZFMG5yN054xT0VteD70GF4k4arAoYQMS2tWChVlpRVpVFmoIozC/VFqvzQ/VBF45eJQjDtzwIQ=|Chương 2246: Liên thủ;DWi++/64pyn2IEyz9IoT4BnIARUgdNTBXgKpyjN8utugfJlT7ditGBl6HhCWkSqIIXCnArFEOvysfdnBHqp7rZZtOfv4VxUlaTY9U9rU1eg0BhTDuEH/1Zg7YJp9WG2Vzn2ZyoDCfRbe51+U3ztyKXYMuEKe2KglszzlxJK2JVk=|Chương 2247: Bức bách chiếm đoạt;gUR/kkoXh8JP1Wy/pRu/bsEuYVetTvB/L6/SacQvTg7pK334D3yCLm9f6wdQip01EIiXhxDUXBP/KxjkTUuTA4HpjhtOVcRYO8pA0WDIR2vdGXcMTCXWokrlrOc9N/kNPeiq/uQWVPfZpjJXtNd2OrFfczsXKMsHzk5FO+NURuE=|Chương 2248: Ba vị Bán Thần;a8u+hCS3RuTyLuNjL0IC5mcQDsMAvGuoymhLZnV+YcnzvSDt2huMdUSc4xnnTMUa7VUjR9zLtP87E+hQ6BEHbjbdi+12Dng9/5KPfzPUwvMfKoE3rfFPKapwwTPiB0FeVCiGBMbwyrp/+BLOxaDqkPUai1J7yCDImDOnmoHmkKo=|Chương 2249: Thu phục;ScqeZPLQ9AV66AjTBQQLcoU9u0FEc5w9JJi7EHamh6xaj/dGsWqKrILH1AxA02A+E+/ISP1slyBA7QcA/hAQx/vNlOi5cFA4ycxcNOsqZlLJBDMmCaDEeoYSxVeXkBqUpZkMIs4wGq+iUbqsMbbqb0+6O7HnDRpfpnqoD2d2/iU=|Chương 2250: Thần bí đại sự kiện;3CRiR8OSg490hVuhwZLrFW5tD+Y11mujsW3yzzn8fmZFSXwHpGKPpA2xmbDHNBLHInOIY5cAewCpjAHQk9S2QzLmmAiTs+jgsH9yFQLxXkD5mUiu8r419iihuAR0CEEVwKxhtfwrK+9pGgtmN+q5rC2z0XwVxipcC1fknhRPzto=|Chương 2251: Chiến thư;ped4oETjJlkmZnPXfkwOgX4o1jDXZHoBFJb0petJ1jvEpC/QTfZOSO++J60rK+Tj+bdwHK57kIuddj2Rs6bHAjHIAbjdCjXx99YClxsSbkNjXw1r1a321b/jOsi4QoVODacv69o/NbQeuWZT09HI8DJeeGioiptMKm1urRmQdKs=|Chương 2252: Ma Vương xuất động;Pfo20P6UyFV2MlK8KMgVaUrdacR6UKeTfZVOCX1jPGaa0YcAdgIxFBJvkjad8Of6zGGzYtUkoOIwTRJmTwsiz+tRt9ciJGTEb0PXrmZ7tHzx8aYc4YkwfwaLP16YYL00szcHpuDRQhfK7Qk3/903yWE5MJoI02wIjjqJUI2syp8=|Chương 2253: Phía Tây Trí Giả;M5aZDATDLIxY/Z0gVqb2bBRraUWk8S3z/gPjNbjABuuaBWdAFmDoLQ5NObUO5n9wQDvEn3ozJXMkHMEvTxkhfwP3rywl37uzoCWH3+ml5jtkJLOVnIo57ud21LNT1SxZRhlEYIdexgSBwRoTDXRzdUc9EWemjnVhqLrTcIGI5t8=|Chương 2254: Diệp mỗ đến;wO1+ev+PXAZPsZC0CPEPAvOgaOzb/X5Ptckm9JoDjT4bYgVOMXnbMXEGgjrJdXmUmO4YFV3o9Nqr/AvP4Y8XXotHvrJc8aZ7GTxPNVa8PNrqEY67c8E6rGmO9SWvMrLBs8FH39IAceq13qdytcojOHMGY37dsM7S0jyMYyLGR0Y=|Chương 2255: Nhất quyền diệt chi;pNswFksbRGgq8zybzcVZ//ZPfzh6opy/z61UCRSlE+M+ikFVNNgblC883Ixj4PpUhwappuERZndyzDZTMc/MakQBITxThkqbT8Qo23xnEVHwrQac8dTsNlfuKX12FE3WQ1Yz4br/LIUthO4T0dZQyMXJY4d+/gMv2NLbYq1gtvw=|Chương 2256: Chém giết sạch sành sanh;lmy63P7vyamo6g9U2V85YmEUbeY8b6gvYDghyAR/S5spu0aCiGwkgwEoNZ/YqKFuq4I3xWtF3X7dSAYdFyYpCtynw6BcAcKmsZ5JpvBBBHTcdRmyi5itr3tZufAzaxp8EpOg6BJonG4U7RRcNb5eVmPq1X1sTzMLQOMZOJ7FDcw=|Chương 2257: Bán Thần phục kích;tTyT3i9tYYZTxeLgKdNVorkuZDmVKiolXcBqpm1ZpS8lddL1ZTpeD3Xe8sVObdywNeo26qBnKcWCrtBIDGkI2U8RzOpLDSSUpINpswEp75PwnBwFNhkeLUVShok8mN+a9o77TUqnn78j4RMMHZbYPrrLHWH8KNQcH6YHVXlPpqY=|Chương 2258: Sợ hãi Bán Thần nhóm;YtUqCqXGj5xjdAZSI2jW13XGyUt14UWT58nuqudAN3xSpV5TC998/BikUNaoL1mKryqppj8ELrY81291quLu27zxEG0mOjZra6KkC5zvP5F5IvtUOfJ1SMYf8R2idlc4a9Isdym/88dYobBbdNyMV9izy4QWX4/3ox7UCI/GvXw=|Chương 2259: Hắc Ám sử giả;3gOEreXn/SGfxY3mqqJqaYITmWv308LnOXEh/treSQCa9eJpewTy4SGiRl/g7TYGCYwk7s1+GxWIK2eqep/v5fEUO4580i3M3x5kyChtaOL67OAX1b7NWu2AfCXi1TmmIOkgo7nZJthiHJHclVFQOrANCcDtoGk0eAU5kgjHCMM=|Chương 2260: Antonio;mZ2rjbxqtZlJvlCaW61fmt5Ysk3Tyykihrf2udVWhFJ+qilYs73SaUp5KOEI5kOMDeN3ZE7extlXz0wQrw8aUuIFEYEYhL6AmUQ/4E4dHUl41a6ieXrz2za/3jRVcZaGa1EsL/bq4kfncUTWVA2ntIlP3fn0aHVeAXuA4rGY1tc=|Chương 2261: Kịch chiến;idG50vcWAB6u/X7Q1J40pAsJEZStT1aIEWbaqofNJcNv/bKZzcOuovLxifR599VGMb7Sxrd1vTpqd1OEt38C9XxEhUjLxcCrGNKFAlL67z4VPNNmMBmZkTwOJu5AhjJmC7jp6oCJVnTu/jfpzrP+4SIhkfMr7G2bQG5PcCMHPxI=|Chương 2262: Đọa Lạc Thiên Sứ;cPfDEjibVIJe20iwQdJuI70qBY+Fye/emb3n69VIdzZdS7Hah8WKN8xaNupORFTE9KqF3KQCYAnlhMyOKrwhyfFetR7ce0qhY8dhzVYzn/Z/WtLHsws1ngWhOhYL1qN18a7JnFaIcEHe0cv6wOWOBdzVq8QRvIJyExx1eKG3gds=|Chương 2263: Quân Lâm Kiếm ra;tJh9/h/WIbJXJSjn7Y0GLAoq5uzcXqpYj48+Iz4pY8wEPdkSLfdhdX0ARMeD06qH43a4dI0RCx/pyi8enN47evOjwDNFKZiYBOaFNwn+6yrlT+Ow/jp7oPkUC/o3NF2wng06oYC+pUpGQAPBqvGQpiBBZuTGRfmvzTldB3l4sCo=|Chương 2264: Kiếm uy;xTEKtTL+6m50euhhLkfnCveJ3HyFp1Jsl/ntT5HyF/WeqZ1h0EGCNiwoIZTtGEiPLHXXYJ8T1oI1hhdA7ZcdXeineGnRNsJoeiW7yny7nVgctXPgm5Fz2yXeSPlnetF31MIVhonS7V4IK7WwNTufAyK+9q0K3qQim4aSyThBJdE=|Chương 2265: Hắc Ám Giáo Hoàng;uwIlwIvhwQbHJG/0sFo8yVVguVQsPY6J8YIbmqCIfRnHO1TTEr3y1NJQvjliPfHsSN2eaMtD+cCFdrLuMhPXu/053tZAfNnmHjNqg/zE57/0xGbFwfBIxbHFZExMj+nlFk3WgyOoSsAr4taLLcRpk25iC8yCHjfd36KPvIhcsLE=|Chương 2266: Trên đời sôi trào;kWOi1pDw//ynVFuzFpJGl4T+Z8ZkmqctPDPR4boVXCwfBnqJ5Ytk9cGSeX1rEz3z2P/NWRyZRTgmGPzZlRTsXTapEwNa8FloekmGZKplKkj3BHZk1oFRtxXXB5thi+AqchYyWX7DcpZnrmYUOpbWlJJfr6xhTfWqStJ6QP6Y1QU=|Chương 2367: Đan thành;d6Ilop2SiLhBADsFuwVJViphd9Fk032UZtu9xWJME4R+9p3h5EE9abXbn6ZC1Q4Uy/uXNExDj8KIJ/sC8qJP4u+rrHg4V7NRqYzRPi9Ag22zPkF0azWCp0jxfjtLTA3P+QaoLfKew9kD1wbr9OX4KJcxSpsXXNQB3f+JKOq7QMs=|Chương 2368: Đương thế vô địch;nXKBWDfpx8pMaYt29T24jFNSO8jG00DwLsn/cyRDLKjH0jKGTerWg4Ja4PITWzCOUpkwKG9rNwsOzWKlFm3PC1rHRcRMH74qjidFjUGg6Nt/0UzBVyXurt0aow672MZQO6ceV+QMKIPhJ+xNUXvoxURoBdbpxIT3gE1YmtJSkzk=|Chương 2269: Cường địch vây quanh;eRCW1PxzeCwrSTnU2cnt6RZi0WwZNoNQAnNGxxMkYCK8IlOq1m9TiBJ3or7C8QjscUWFzdZO5yAWYG+vvjJEvNdUivca2gNKvlVL5wk/i4rfX52lcTFioe77VGHAWmNhh//UbEwcyZPbkDCKS1ehrtgORPqfxclqfdi0mELNs7k=|Chương 2270: Trừ ma hành động;Yozr3r+S6CUBxFjx4/cDqJJsX+8vL9iQvN5AbPgtYvEWW9OhgRwYyKuKs/LMw94m36Jr2Du3KXka9r1RhQDB5MQXvdGbEBYlu5qgzBGzY/juHJBSDcAnP8pZJaCnITJjMfAKko5lKIrsxNtZnM/FrwGbwJ2r++67Kjph4ajoRng=|Chương 2271: Năm tên Bán Thần;yEJTUAtjz722apL2zjjwNxDdeJwWVj/omkBO4nUSbjxfWDZnKFOBB3PXf4rLTGkveDgg8HBNQzXczpHEd/khT74aw77IFiK/kdS7sXtO4IFEQkRVqATNR1JOsnF+Y4vkH0R/S24OFMXvuC6kltdbHu7my3bSVa9uYaBVqIMHPEI=|Chương 2272: Chúng nữ hiện thân;YtEgbdOjBDLKwUNBpZFhHdMu3XInm3z8YhOj0SR07RNK3oO370Vnq46RyRsuGNdg9y9GnK28SUav/aiUT0qgq1XDtOpnMz3fgVqKrhb0/pGUhoxLITtIOCAsVoGyYb6KktvPfsFhkUp1+60efFCGU95lg4LjvigzmF6iSsJmNFE=|Chương 2273: Vô sỉ cùng cực;g+u3JTfYqKn5f59mMPhMngGJj1d4ArhTdLycOrxdRau8C57g75iyjUovDjKwYOYtTuOelSAHad9Q7mS1V4+dJIV+H3ghIfoMPYYcn8VEnyf8i3kP66wPKzkOR4gO1VIvmWW0EY2kszQ09G1bsGnN6e/+YJtVaZPZe2ma4Vu6cq0=|Chương 2274: Hỗn Nguyên nguy cơ;rCtVuZtYrbOJX5gng4aPq2KqyJpjLsTDIaQitzEKkkpFxiZqvXmTFKbshLcVLkdefwlV/QpWBP707abPqEqiAo1mpbhTVoj8duVkUKiYC2KlHvTrNmOT26pXXHpBCyclxBaNAL3yKYrRAj04DuOGhgDfb+3IDSwqR/V3JqtNkhw=|Chương 2275: Trận phá;zzsaqn++OW6+oDW9m/gCEmGyLGcXQ5ode193lOHTg54rzFVPBGuugz86QYet0yxQh1VlvZvOSVBL1/Udth7ntTpB9nticD1iRjxHtUK0dOP/Omyx3C1WVJTWn0lXNfgWpziNYdMlE9muPCegXz49gyoihBKAzXhAonmKZZIUmqs=|Chương 2276: Trung Quốc đến;XUtLb19J6GP2rkd6SEP5aXCWQ9Ss4wY+j/yomsK02mOBdqImhwFOx+XhuzpXHO4sRoRhQ9h29ELlo1/LmEuCULSCRnRPwtvTpnSrKe0Sc2GJyMOp5w7ES7yOOl9mh2jwnXdvoJbOdsGwMd64kTFlVBJuA2pbNvPj79K10CCo+sQ=|Chương 2277: Tô Phàm hiện thân;tq6kB2gb/NFPBM5eikziOI6xoc3I2dtZIXmV7Q/O2chq/XjFeQXxirXxG01Cky7pQwYqT0Gwm4qVTuXeq2T03vZxI+Cl51tMuwE4K3lJLI2eS9Y55NnksFAqYATX7676Rz+wb8AWOynwT9rbUPtESP5m6UrZWaTB6upa7M1dI7w=|Chương 2278: Bán Thần xuất thủ;9XGryY2Oe3Ys2J7tSx6mXiP8gUy0O2BRMIdbZoIYrFOrzgWlcJW6P3ghGkII9WLxcORu3LyRwlKFU0Q+zXsSE7kwTDzGfjL5Ml/ojB0VZ2+1UF788VWRL980XI2vBsNMZKmPiGLUkEpgKWjNJcD+Ulb8XxB3eedbERfLh6ygvww=|Chương 2279: Bị trọng thương;onX2XtK9B/YUzJGVLAfW5sl9M0g2aRsx4o4ERa9/ZfpqdFeE1inzr/ykgdBnqyZSDrkJhuv654kS0R79QL8Fx0J4uX64hLi2W+WSD1ffnW4oT7HUIY7sUNYenosHKqAZiwL3+J6moQrj+PTcCzANxKvkI3HnEG1k5He5UuXVAj4=|Chương 2280: Ma Vương trở về;h3RuOo+93GUXsDsQUb4LpPfdquNEDWdFZUKNPanqy01GMmoJ5LWLM2oq/mO212zmoes0R0DqdO9Ii0klxAqtk184PmBeMhyFnmLNr/ixzzuaw/xh9H5irzLghqA/kUFVM84j/9gajbWNoLLSZUCaFNiGh1XxF1YkIWP0x31DJ8w=|Chương 2281: Giết Bán Thần như làm thịt gà;0L6MDgojktzd2K07o5OgZPM+M7fhqqK/fb04OQ1iMhfpWnWW4vSifYYU6unsm8fbpOwU5QDM1n3GvjWfExTFMwlhF1bdljzt9usIP0ZgXtMwTkMVhXuCnqJ6pIKfMDsrbY92Mm3vZcSi7n9hcqXiZpx4FFePlAlpso+6JrEdF8Q=|Chương 2282: Đương thế vô địch;E8I5ULpNPAmD73YRfzJHVAJtDmqaA6FzuI2BHu6FsPWFJ4PxCpZjXIhYKBtHrQcB2/wZ5wBMxmhz+TK9H/ZfW1M7vR7LfreFOiPjVu2cLgjJqax8wt3hxXI2MpBM9pxBCO8fI2Vf9JF5+2YQ6gaoX4SqDNdNAA5XmjXC+MIeG2w=|Chương 2283: Thiếu chủ đến;P1dr/9sVSUXrnup/7+biKicZ+Aypn6+4cERjCzejI8bNmppxpwzRIVOGFLV/JKKqltOxsocMfpl5DPCA52DY+kgiVPDIdHZt0nnZc58f0YCbkfsBWKuzDneLjU8k3sDJTb4f5N3gWUKrOawVwcMk28euqVBczCoCmy32GA5OcWg=|Chương 2284: Bồng Lai Tiên Đảo;ZEymw5hWUYiFmzdPtv6fuTm21NY8U4cP1Dunv+pmellIzMGkwdKFQBgufX5HcXf01TzxYrvcoAHRybbtGYdRK71TjufSn+AzCCA9BITdjswnjd/VqPrG03L6Q/xTFEtAdQDwBTgd9voXOmQQ0Xv6rT4kQ+HqTSCFpE/ybLaFXrM=|Chương 2285: Ngươi cũng xứng;nI0GaqOgzUGSkU9atiwZ//Ar0WlMl1kXL9j+9NB9nhIO17mUF9kcA+iGtL1IjuiFbYIsO7M0nsIaaAD8skpN0WmvvttJ+g+c9B7KAb8jAzEijsLxXcqVtYfob5X0MFagaSjX5GT7tlJzXaw68LZKpzi6gVX720TYKN6qmBno+o0=|Chương 2286: Cường thế oanh sát;WidHHNKGqOWSUAbAOQBaOAUCl6lEWtNjcmLJ610F0PxjquSNW6jx2mlpzrbvS3fCYw3PNPdctCTd6lWJ1DgIzkn6BSw6BDO7req2MSzuhFO13AtiRdhcsHIC+NzV3zV8GAqE6y2WcnDMXvC/TOBvYOZU/H6vuYE2L5TQ6iRqO6U=|Chương 2287: Đảo chủ hiện thân;kw5KvxCHzRAaYxM8UXcOYizHfIlBMbWEJKFpoNAd3j7iuQuvcPNHVCIJ7F4yMBBuDf2bpapEF+yiKiZslLWCMKCWzcVmbBwT2e/fHHV8Ne09AZhifbk2hbj+IJLR9yB42QMzx+ZF75l0dKGbNZMHKn+7kKTVufs9yJxSS7AOBtQ=|Chương 2288: Chạy trốn Thần cảnh hóa thân;8tre5y57IGUlQmxzSrQduizJgmNiuE9kyQyEjNsy84ZhLPCqXPRH9gZ542szB61rXOAzmOlmsOJMUX8JKAKR+ZSTXqE8dI9ucnunbMxXE8rUT31sBKs9GSkRohtyuabEXqqBCF0iuc8TlyJ6IkNOB7h7vr/lZrOrOIgYQt8DjAA=|Chương 2289: Suy đoán;NQyS6kSrcg979l2nvvIvMj7MKHZdrrHZbwsZGJpebHTsBxtD7ySvyuapLcjukD2EmyqdKdW+7g3ZRn1eDVLE8XTcMhW1LjyfDjbJRyUM3cHbWn6ULcHz7MGQzeBvUdWunGzB0o2nsIR6qyRXN9a/81VI+YxdK0xr78TrJ+TDR7A=|Chương 2290: Long Hổ La Bàn;VPcIPTfoOAI+DkrUfi1bA1BYSO0PU8BaAu0WVOtkbP5rRQZug7wQ3tp1abDlctXJbQqAs5dVxlV8XD6W6YijpmUtwT5XuRSkzVyQPaH+FBpvtxI1BsiB6qx9gtnemYyiXI95wGRAWr/Gu5GvgiIf7E5TOQSL0xVe4sbBKvyFvAc=|Chương 2291: Loạn thế đến;DMOi3sWVp43tbrOg1Xac0Ch3beuPVF+xNPM6HYvUvAxfxgwnTyPWC4MtQ5qTFNkZOVOiszt/PLM2QGohuhmws/mI2AgFseEUhShmaGVJ90IXwt56elK/eh2BQGBbekjYjWt73IKgzWZPCux6mSHeysiwu9FMDGmle4ZFdN6H2dQ=|Chương 2292: Bắc Hà thành phố;lMpcf3kp4EYHn1hgysADsCQQ/BNjtAP3F15+37ARSB4uNClIsEd4u5a7tXVUJkm7bVz1k//LJ366kwp7BGfEaE+StUjzyMaC1CLMFe02VNoHbfCf4VeWhw2CT724YQ2uTHRyjSzoiz+PtpwA1dX/Z/n7IkN3xNca8J2r+Asxoak=|Chương 2293: Bình Đô Sơn;Ndpj49pm8WMQKC7Taro7SkoNpTh5fLDxLNyr70waQ0mXqfV1aupB+52gTcBgRaroLhd1zGS1k9gg0DQW19iLKYCuI88lB47ZsTeDQProh0A9oJ3HBtCT/AKQneIgt8VgOIPkyXxFXAfCCMQCO0M3DT8cO+ZqS1jhPH7jHPSNq0w=|Chương 2294: Thâm sơn ngẫu nhiên gặp;5xEHO5DdCoPBYAJYZn/4suLGXclHmvsNO4HpMsXvDbxV6c+qVMIwsLz363HQX9TBj58R7T3V5q9EEuPQXdB9kHHYYeqq1l7l04RfsX2MuoX+xENEzUsFF26G5s4KrIBn/AhzEeMh6m2haHcvETjrcsJcT/bKhe7ILR2WIaGLgAY=|Chương 2295: Giai cấp chênh lệch;MErWRAWADBgdyEK/6b+FXOTXQ1WbLmybhspKg0zVhIIpTqeyOWoCJwGCaPqMfbdKIABzPyzf00I3mQgUbDhcMgGa3LRDlPUHc9hcg3W6Q0dx3Yz9w+IoIcPvV/QtS87VszHKZso1ei5IoPP3KFB+DSOfSfxdK29XLOjAaO75iY8=|Chương 2296: Mạc Mạt chấn kinh;Pkv/s4Izk/ksZBz+b1heEerBy1auKGbC/0S8MS9zZt0lYecgl4l4cY33l8g4cIG7Jgrv2cfKdMAtEy39S4tqUr5dK6XuDNg3LvOboblq8ZN9/cuu2rboFiDF91MdTxulhGWYZ79H8S54VNpsNGMeCfEi/+LKXgycS4e9DQSQiRY=|Chương 2297: Ta là người Hoa a;g2cnTvBfztnjZ3+RteCe7dlb7la1UiC8j7+twQkvbD0niibhfC+3symq4a+wtwrCE8pXlcjgJMHit3sRN/FG5JDCwv5yuKc7vk5aUjYkGb5fQo0iB+aKbw8Zb4QSibolEsTgj7S7Oah6UmuHVWAOEz6FMZh/hZFnVy6VZOhg+lE=|Chương 2298: Thâm sơn hạ táng;7v3+5T5YQJrScp0i492c1i1N2+dtRFoTt67ApMUfsd1fLZLtCuoBHYhttwVMqbiciuLCr0xnlVcpMeooPaUI2v8GDwJ5TAWO2s8asLzHGK6R02o2IOs5gYYq7LUyM8XOGoLyeIUxYYiQKDiVWDcfrOb4tmQUWZrkElHSZpLjKVc=|Chương 2229: Ác mãng nuốt Long;IYCjpV3nMM94lnuEt7uKVWnj564gKuZtESWwUoYqwrtdLfh5/RG0GHonZ6rQ7h1lGZR/2oZKsAYAZKnUC9w3VP321aut28LUP//pBUccnCNLAUtIoqGZOATYKVJgPpmz0qxnNZglwM+uZxiLD2uz/ldnc6YIUm2jbLAI5tbjzGk=|Chương 2300: Mạc Mạt khủng bố dự cảm;j2zxkGHmVdcRymVeAQ9RdR87ieXRZGrX50Cd6Rnuq8mFEas1iiQf/srT4Vy4XwLPNwZMsp0o6+F8Z8YCLHLxsrKB/ogSJq5hBiJA6yM1TyZyyYXGGRlnRerN4SIclF1T61QhxRxbbLBHfD2cyHVQVvRFrysLZUiKO5i9ZV7iHX4=|Chương 2301: Trần gia xua đuổi;E6r8JkP39kil7YRZ43WIL9dS2uSFITSNm2brc2dDIIP7YvPuCcQVsn6EQFYoatldr3HRMjK25p2od4vmGKSFgIVn41xUUlKoQmZiDVTIL8yY0cln/b+IXmQmE5THoZJ2CeaQiSJ8NXyYclbF0mr8IimV/1kFhFaxkA3x72d0UZM=|Chương 2302: Ủy khuất;TdhxZws9yB27GER2JxuOHeW6bM+RFiPEAIpO//8RCjuSISTWwbMauh//SdzP/wKTl+oW66sCkC/I8R2CDqr+Snp7d9GuONbg4Tb1tiLd7Ns7MVtMOeMiYNMI1r7EWUhO/s1F5U9emd2abH3UL+VvMo9kf7rcXCACb6tBRs3UkkY=|Chương 2303: Càng muốn theo ngươi ngủ;pJLBKENTZZljk5mcUfERU92WP63A6nLvyRC3EvZ6cprJj/1RpgDphjlYjnCTOexMzNNpzNXjRvjVqr7PinRlRZm9SXvitIFV0Jwu5ZDxZfh9RGP7ZBpdcuRjC2fzdixXbAhgFqqxogF8Zy/fYvXG5K5ykcrzmN13y/SB8twhHhQ=|Chương 2304: Lôi Lâm;AbrPtJhoNcIFgBbq70pH9cRfBhLL/axh9z154WhlfMEtMEtua4TYcrrcCGyHhgosr1WkmLd+u7EuP4BNC95DUu63gFc+00zbW/D3FgqqsUSgpT3TY8Ok20TR8XJQFcP7OEsf4zi+cHfH/GSl0O0synBpNzeipusmN+s/UWSgISM=|Chương 2305: Khủng bố cương thi;PpVKolzQ8R76WrRdBRkwfvt5o/ITId/MJm1vFt0TkjlXEVmB6ygiQxhUDfpceO7cbYQ95eACOCtvG1J/kSH70M1GrFaS4f2zZPB6Y+2YDQKdTJV0fX3lKfG7JPCqYUz9lDwxWRK1CySryOYiPLjnrESBgo7BtLLv/H4Mvkn4aPU=|Chương 2306: Trần gia gặp nạn;+jokAaw70ddMYzrZF6orvoEE+/c6G4Ck0SsRdO0qKDjC+/n8uQFO/7hLa/RW2I//tK8AiVjMgqiRqj9CMDv5NS24IRI548oRLGUgtzfJ19IJrGJXFamTshtleXLtl8L3QT/vs7O9LS8aeMAA8g1xcdfEw3ZW7qWwSCRPQWKHH9Q=|Chương 2307: Trả thù;VDQ4QnPjCgeZgQ22pxOerxTFoivlkBrwU0myXnCjwIPZRiodEc+I+99NCnSdmkaa9QWSZNEsG3OEPoigTea/O2FRIkzbHrcCX6ITbGey99ifx66KwiteMCvtTz29adhvi4/BzCcWI7ck8zxlZmatBWcO8m3NNdaP/mQ1s83eL5s=|Chương 2308: Âm hiểm Bạch Hiên;vIvv31slgOjm1U3hYjfeVIQz5zEVNEeMqMgmWCkgGDW/mb6brH9N8XHbT1hVI1T0ttxj0Yd3k1CZfufwJNc9k7gQfnerW/Kv0W2OGy4Q/sYRnz9Ve5DhFWuiUJYtIaaKmUj/rOOa4ZVRjv2lYYXLdRxBRbHU8x8iUqUTkMmz0Lc=|Chương 2309: Cương thi đột kích;8HmqASeXNwXctB7CwcwHZTyDFJDkFDFY7kXwW301R0qPhqYZa3sE6K1vnSPStO9lkEidNXsLldfTohyRgFPz+f/xgM+1N4fB32HIhyA+sISSJoxTKWU7uvjjzX6dhNvAx2gRktDG89RkFFD0Kes7xgyDmxEem2BKOhxLC8T6Fu4=|Chương 2310: Buông nàng ra tốt hơn;5GgS+eamiLx8B37jr2sr6+8M4JapKdQVRnJr5BYKaur/WbxT//tLIJnFjIM8Lsipcev/CGfA2gmeTLG8U5xmDOYs3IuKmOhs3gIxTaI560UkwFvlBERMoV1Fp7kmwiRz0UtLArL8svDVRzWUYeGJTJ8iA2Vg0H/riGDIHxdMWpo=|Chương 2311: Xéo ngay cho ta;6ZZVSdJNvX0dSFxSHmuvK2GYPIwzCWxCKyNyV5esxTDSO6FZee/bzf9NwKei86U+QXBv5oe/mVs4DAggvCvgBEHb0VKQdL5F1Z76PRhbvp4lWXT5p5V2FiDG4DbOPslp9wdvnpJsptLG0n0azw+8V5qax3d6BKfVaMv18ZduYR8=|Chương 2312: Chân tướng;dqJV1QGZksL9kGl+P0U83BrqRemOUqLkWutT8OIo/eJ6zl9Nds7pv/OhrqFFIDhc4PEl4j26XoKunA+VvXn34ieLoKfamt4z5mQ8yspYJGE/hLcDMHlYnhk1Majlo9SjIWenB6vza8+nU2+kE1gf1rsjq4R5vmTmFiwDlSqDdNc=|Chương 2313: Vạch trần bộ mặt thật sự;vQjBaTLAgGJhkQQPKn8cGyUC/6z875Um2D3WVQ+ReURlQpdugvcTZOLvS5vMFKLm60Y5T2p/DaUX+AVuebVU1iVjhhCaaImRi6djU5Bfnu4vw/xNalkVXC/xkoyt4rCSANtqK7xqMOroGYmsKXo44U2eCjDqHc9OudnyWpEYU60=|Chương 2314: Tàng bảo đồ;nea2xrKdGoSjzoG8psqPYJJE1Hb2ON9VSVmrtJwqGDgFF4A0KlYICTsXXQKWffBrHgc3oE865Oa9Rw+Y2/SMmPSYgFfQD+hKyqwi6FvbcBBMK43iz+lpB+B9h0vVD+IaY6CL67MtAxi4dslLFFTG78fVEQvP4boOT+Kc5vjbooI=|Chương 2315: Gặp lại Trần gia cùng cương thi;6D3P+86cQwEol/bd25kYsV5x3WJXmEFKTZrLfb6/jTk/IfY2GOdGXBrr+Y150t/ttTAcIQs1hf9tEZg3HvT9S2thUZM6OHsUJoJgvjBmw5oh1oHctqB/bkowlMs4m6dbx19Ai53Y5/dI4+MiEG+4WI85BppeltyA5klpF0kyglQ=|Chương 2316: Liếc một chút miểu sát;kqlzsdCmIHAkQ6gu8+Pb9wbPedtlZKFKESpivSFWZphwkjA4T/ZHRVbFyP5BSAOyMoPNSQVzUnm4bM8hyiZONKJhwS0G6hnoQWgmVbf8AEU/2OOTucrJnF41KqODbilhg81wALUlPiDwcK+Xo2PTJFDG7J7qJQbP1RnWuf4yuRU=|Chương 2317: Thương Khung Thần Cảnh;1KUtslWLm5kyQvMsFkCO31ycwn006SSelhJYa4o+5JwoWrSTbONgUYK8D0vVURqBP8CD9mQGJJvcN4ICWuSqDnUu02BvL6SiIwguT73M0yeDa7k3anYIXHRg8pRqTX0ofma4ok8sJXrcSGCsXZqwhjiT/O6AUW3iyLb2uwheH5U=|Chương 2318: Bạch Hiên giữ lại;dvg9HiWDUM+U4xEAhrvn+fCpd7qtFfJprpa2WRNe/Be0zmUEWfXY7JxkmaqGiaEk72qVPoCl1rpWtp3XKPOkdoVeRJFBDqmOFbSKiAJbJC42ypRBnpkNB54m7GTqLT2nfqe6kiNnUTSWdLpZuMHZHt+vGQPzSzpmK+4cwHJ3wuY=|Chương 2319: Đi Trần gia;xJw7HyX1SHkoUpW50ur8pKoxCAVkFnGIe6SYohj7dvv/R17ouMCBrUzFWFQnMXyVL/1C9ZLBsU92cDIh38aHDrhHJusUK6tL0kisKLjn5heKrRoxclt1lMUpXUUrjJMw/MfB+sO3JnoXZTMc2Gc7drPvKALjbp5R0apEytVsL+U=|Chương 2320: Người Trần gia chấn kinh;Nbh+ydtFl8MmESC3yx6r399fwT1h3DHngIjkRtRrHmQumbzlLJnx5wheP6qFwKHFqIaLCErjtT32TN9Bb+RqcuC7Yp+iPLjiejLyaM6q9uLlztqsylFBO4e9aFFM4rU304exBYePSfqnxzX4/OwzCtLm6CJb5fSBMfqmhfLT1qE=|Chương 2321: Hà gia cùng Lý gia;T//iqn32h0xekXqU9NQGIkQMIc7CRXZprlCxPAmOCwQrtN1pkJGlZxuzHm/yNCODwXmssJ760C9b76tTfZaf2ylpaK4S89/uqv4W7BGzQoJRj1ahn+MYQVvYpd5dp5UHWawCx5N8qI+mUgsTT+ENiIKHWkEnjzkYq+IoQf2HBds=|Chương 2322: Đánh cược một lần;hi0NZntf6jwj7bZa40Kp0j3FEIJG+j5ZFqkNk8MJFN9iML65BmTBM90ARfxoWy0ZJ7CKknrmXZJYfaaEi8XCaX8Y9az3JQmSbXuWHd8CA9p78j2KPfJmquGiv5zUv5tTaKZ/yIWYWSSVU4SQ3Zi2SuRUuXeZVbcfMkFtZGpcvhE=|Chương 2323: Hai đầu chó nhà có tang;qFpVuNO4YM/FVcCqd0OGT5iLSI/gsltUMvg/3d0FzxW/AkSbCzRY+HF7vTsOjc9OGd8upPC7hhoHgNEZvbSnzZlTZ83fgT0xKQm3Req1+AWpdJslaiggIiqDWhJ2J+hVANtDekbN2mXUMTRnAd4G9WMbCq+/XrQg80siTS6OehM=|Chương 2324: Trần gia phát đạt;x7D0JhLMxFnEWXfl8uTHNjBn9xxL1jP/af0EWTP/HnN+THyfSprvftKvNiofYL4snu2c+aO//5mNwXaaC0KHnrrYilY2eJI9OLL/vRb9lt4xWo7k+yF3KaeKIwmpxSJHMaaVCCSikAVGWucmXGQ91AvVl9l5unOS+qSa4c5Plw8=|Chương 2325: Đi tìm ra người bán;ggQuFc85/2TdIUFpd8YuRrWXrOXa/QlAm7cEYsqVAQzC7Pl9aiqkWgIg+31GeKnrqZBN6UUJPV5Fi7f+rKsGWVIaStamOVGF9+OcwAobww9VFFmwcMQgqXNq8kv3OKwDoC5yoHmlA7F3YtZm612PSftZ+KzqZSzaS5eF2dLbEJY=|Chương 2326: Bạch gia đến;WGDXMn4zYh6rLuoXOawLkKw/vjspJJGWJUMJkRn9pi0lL7vCmxYWfiHakIYMYg9dDsYMhjhaAKHjpjYO5sNt61qDlPgc0bwC1iCYzPPIG+aGzIrsV3C0KI4LOS0nkSCopsm1EqWjD+UV+ZSeioYKixXps2WiFNxMRqodftmjug4=|Chương 2327: Phách lối đề thân;vhQfTErd0ILhEpN/vpHJky7GmHEozGcEaWsVss9xTUEX7iTqwBiy0h65nPu1IHlKJj7kK6UpufXgcj0tUMi5LHJsKhowxcpu9OUmrmcaIm9O5ty4/i1dhxrZuylzvqm0xzC42CyGNQcm0n2pkE2APE+B/fyfcw4ANTNVMRGyVJA=|Chương 2328: Mạc gia nội chiến;DQ9pV6WGBEfBAX1tz4t8Ws355Iw+NQ8iYdDhgmRxgjROeB+wcCMB7vbmKjpbvGsRExl+RmcjUoiSGMg/F41mhX4BwhQ1KFy+nt1gNqLhKCUlcepkSVDs3uJdF2MgexG5Tcl0i4L1QBHfbtpXVL0PteFd6tXgUWTUZpNXkQpbOc4=|Chương 2329: Ghê tởm sắc mặt;i1HeNom1Vu3mI44fee07uQawe6SfUxHMhhl9s1/uVFEmRjSpjycYjM9qb2fafoKIdGemzlG4jgvtWeoH7HycKGhwgdSJvj9279UqWqX83octpEB7kECZPad93lvBiN5hhO3MH8Q5MLB9T8LtWYqGzdDmmdYuuiV9J7WkPQigr44=|Chương 2330: Thật quỳ xuống;xLIDqG7tfk2jSlN8rYotGpf4v6FvSJuD6I2PxQn10fIr2STNHRVO5RL5YIUhRALt5PfBJR0gO94JM+awvEjOyEb8rGbz5ahusNd/i5XqWLzeMyD65LZ8QwGoPJscfu+RajihpVA7Duh+rH6BjEZcQfXLDFkTj2cmDSeu5yiAkB4=|Chương 2331: Một câu diệt Bạch gia;LFjLZ60DWsFZAdvrI0fYzIAl91vhbLiLrxPrLqdHIG9zQhqgjDYw1kT4F+CxvLYOGj1PwOfBatxMpHiCnoGoqJ5ghnFqxfDo3dnbL5ZwU+Tj7YU6zB7mIr3I3dES5Yluk493oWO2XKEJI0vCJGevWu/m8AteJ5TjkSOnF/pcAqA=|Chương 2332: Hối hận;imdWMPhoOHffpDvhCVQObyDRgP2sp8XRuZ5C22YJK6MgxET9lSON+gMjDLomYCmxmpBGDTwO0GXn7NGaUkRSX36UA78tvelFo56UEYPV8SA6Af5ckvyZFCvI+ynu4hM+0zol92G8RQeMi6MqlsX89lUzNP9D4CQqQhCZSAZya9I=|Chương 2333: Cũng không biết;Ud/utNfXezoUHCMg7vM6ly2duQTMXzH5C6Zc1wdcLKwQOER0o8ScaAyQHHNDNRU2yxpnp+S3gGN8hl9s1yRqKaWiRTcL//XzxjGY4UEGGc9q91qAxgRcqTjrnHp0vOxGy+xeg+DnqgD4u4SWWsoQ7J783+7+DU4NGE2724SUzA8=|Chương 2334: Chìa khoá vừa cửa;YFzDLiO++jftKYQ68WLLVGxy0OucqfOI83HtLtA3JQGAOykuC3wy2xFALaf/Dq9bXT/N2Qj8F8kvS75EjP/Ay2kl7UgI8xBeHlE58/4b/1P9tdBrX/RSp2MGA0/T4T6rd3vwR5BM2aLudp9xs1ivPlidSa0MvmL23d5dKbKZqZs=|Chương 2335: Thông thiên cổ lộ;9x5Gnc1zRMOHqKOABvf3Mlvvl1j7KpNn2N0iO7XhZiEQLT5ijAWsBrBp/0ZCbNqNVxUtSXzwTzhwZ2vtNIiRS69gKG65Ny+ujb+rAS3n0NruPM+GBOAC1bIdbJPStqdbY8DD6AKfrfcoKZ5yz00sId/t08OayFYuDeMUlh0b7JQ=|Chương 2336: Nhập Bán Thần cảnh;eW11RNQ9bH+v+iBJKdLLwhUqrrs/+VFI0K2sApqmfhDxQ5r4rfxY6nLK7dE/XuzIChd7OJ2/uJph2bhgo5lSJkk3ar4yC5UoG+Xg4EuBe5vws4Hw4WVY1YFzYZbwM05QfFB1lWKpt934b7OEdyY/CtYxSH87oS4gIE0DB78gXLg=|Chương 2337: Thương khung Thần Cung;lEg3+VAAxJly8QQXfYnG+Fh2+nYVNKBAkVuS9V8zxpf8690elZR3mM1Rp4z+chGFsbI2lIp02ZAbVRDPPPgBOt8Wx3byHqHvKuur6eUPrtT6W1YWSv6TlezJKeDqX7JwTTWVXs5JA96LdwGYCZmWTO+0Dj7UzoHZzm9v4VMV/EU=|Chương 2338: Úy Lan Thánh Nữ;WaZE/jmh56qpcaN0WjIdDmKZBwuIKXywyAuAbIgnhQiAeKnrHOHvhmgEBqMRReGxC3mip9YFS5iDwgO7do11iORONd03kHDdYxmaHSeeGbCFzmkuZyAf7U16lK7yCzyo431188VMxvmlTtM40D80noqoi3kkNDG3PF1s7GpxBH0=|Chương 2339: Kịch chiến Quang Minh Giáo Đình;oZIFPoApR5iDZefBnyWXj6hHxvdEQhJW87sLn3o68yd4JxD+ehBMww4voVzTIqdVc/BCUN8Ls3mXtoRGvhyrcKkRY7Gd8Ks0TRymm9XONkrTdSwwhZMABUO6YYL/LrmAqWhIJlPFK59n2Zo9wKoGvlTyWKeLY+sftuyYZzOKpUQ=|Chương 2340: Oanh sát;Z/X8z3KZPyWJNHRFJBEcOwHcJOPwDfejT38CeTmUp/HgJ18geMq18yS4xk45dWzPLh0qDY2YrCBq3ZFybICy7Cxp1Y1Ig963N9st+tkmAIQ6HFrTPG49ogJrDKNnut96tdxI6yUwGHvbzGXgPyzmTwwgs4dVggSD7XeJvrtrIBQ=|Chương 2341: Quang Minh Giáo Hoàng;pcg1uob6b+0s2oxWyEVCOa4vxU8W9IQT9VxhxSHERNXu4kzk1CqGMhGTFrQHcIUSw0k8HqSwBwwmvfmPEQMvV62Jh2RsH5d2m9oLlwOplEV4zhH/QekBX769XD1hBrnbDvRtkqTJ4QOO7q5bv4x/pU4vnMMgkhxS3O5a5Gtzgyk=|Chương 2342: Chánh thức Thần cảnh;o/qngRQpM3YtRz4AeXpUNds9dE+p9Yf3sTjBXUHGtEMKEWvWV+55En299OEKPLeMzCm4DASKxoawUMIL21tkhryPrYP8/fsKFM99OCmFkvE+xE/rJsfQip4896qUSI79xSUF+HsJuIY2aeCXnlkSVlVEDC5ZQMV5C9DIAs2ZMlk=|Chương 2343: Lực áp Giáo Hoàng;yjDN/8G+Aw/SHeDoZbKYAAXYZ2coLYPA0CerLKh7idttbdYyXlEk5g+WTlqwl2GwY1Ud0VUsYcZVN9aAuPUXGbqxqBmFjDcZqPzkRVj5QHjoCt5UMeQHtFlaozDU20oAXoHoWnCVkZJFEeFvy+0kNUbyZW0fnhP+UD4CKzGvK5k=|Chương 2344: Cũng không gì hơn cái này đi;3vOK6rUOTfx5gg57AkMCSl/HwXa+i7kBzK6R7/ChjqNDWJMlONIg2LvEouSSd746o6u2z+25Dv6Qek/QUNvC7ne3l8kWvomVBQVhz9W7sGySurCxsxuNIvFN6Fm/S+c7DHec2NviyLM3K1XlEXIyJg1WcJUrOF8lLtPPawnLd3s=|Chương 2345: Cường địch đều tới;HDhA4j22Exldo+FiFVeWHBtQ0bkdsnjB/b8AtI2gKasJkVzouPB9UiO/FjjXqvJTUa4Rt8ZT9R8cK40V5BPfiTRPvP4V6uGJtWYcxnUM+whT38xsZheGT6h3aHFlcB0h5muojtnxIsHECy+nQfpi61daNULXD+BIVM+DyvRiFL0=|Chương 2346: Liên thủ;ygXc0FNKVO5ksoWHyeVO6zGQgE06z8f/G+MOE6ZVVkxUGLZRWiSMMgRYMjJ3ziAFpVX5wkYcqcp+500gmIn+RnoYRYBbCk9xH4VzGJwx5I5xnGyLJ8EcHHE6AcX/V2VshcHyatkSNgnmYOQjP3yvK0zpz+iqihU/3J+isMLuPKQ=|Chương 2347: Mộng bức ba vị Thần cảnh;Y/Q8p5E79WynbEROEmbmKpFGdV0QCpjav74v8NdhERgR7JAl8MYmnFW4pxow8UcXb8hJ5sHFzer8xjV121bGanjMHGcoCvFMN8iaa/tta3LdCnGsvd5gJWwmuqNRQ1YnwmlYpVM5FcIlW1uW0432CHy1T1ycen6z0NQ+Ezfi6Hw=|Chương 2348: Thần công mở;kozNPmO3sZUir0UGh/XCIF2XPQ4s8LTXjFNZBvF1i1GEirmNFAcbxl9q4RvHThMPUnIhkB5pdaeDnw4JrhGyJEVlNoj/xrbLiMkMRx1SMRBc076lNKIeMl27gPJo/lD6ArV7HsDjzNIM4zvOLuZ8q5RMRGWB8UNKzmKVcrsX4sI=|Chương 2349: Truyền thừa pho tượng;zqzQFYne95mtOvPHGIXD0OX7u1653Qbm5ivycQD95+GAVeQOHzk0waGJIWwWsnqrdYcJIBDEsyY3iHBsRwGn6frSytbDJHF+8Ow3y90Bde+TLgdFBdlgBHgdqIVtaW4+3G7EtwEtfhqGEuYQklWz7i1HN+WUODzOXHmXm34PNms=|Chương 2350: Muốn đoạt truyền thừa;uMOzFMj/m3BDPMxeYKpbBaLtH0SlMUOdQI025YzztHE/YIBu9blz6Fte4yP7BplFxuHClIOx60rGIFt6lFmqOAyKQfMh4LS5EOr/QxbctVr5vLZxxs9WJBUH1bhJWOYuqVvl5WfySMkoNwhyg1zUjMs6rDfzxy94A1SnRwzeN5I=|Chương 2351: Thần bí pho tượng;W0YegFDd0aUiZ9Rh/VOFxddw2iNGShb/8KZVebUqkrZB4UTa1VajhET17i1cjQHpelPJHiFoeGtsbr2qowTK5C6OKuWtWJmjTnHcdWNy5FPh6+n6uU+3LwRpbrjiaLu+k3+Xy2NuD/cEs0tFRur9DSQPwgw4oPNWAIvbZ26cd5Q=|Chương 2352: Năm đó bí mật;Y4g4VIIoc3x4rOdbdpPMGGkSWr1WqPj6YvQSANGAJhGyeo6NrkIRAeZ/ePb0wVMZ3r0JYsiwmuGIs1USzs/27ahfvd3TQOeqRNeNGBaHbxxs4SYjSEbl/ZZBIQkAdlB0T0pd+dC51Py5ElOcxq6tvE4P0/aieFQHki59bTujL3A=|Chương 2353: Hỗn Độn Thánh Tổ;OFBhQPhQ+3+ArBdCIKcS1FRy9fDadR7Ub39JhZSkPGfhvutZJMMUt3S8jN1LYTyUZS5kf98hAKVGK4ZHPST1r9e7FhBhFzgj151jOvC/3aStEGx6QPml5Avx/sOPveTQzn/i2HLNavFiAPmMiqgTKD9SkP//O0ZfvoHJcpG7fcU=|Chương 2354: Nửa bước Nhân Tiên;QzRWvDDDc9y5tEZEBE0pxqTLGw/LPJDRxOvkRXELlVyQ5WB42C/els7iJ9c4X4/Qc70d4887u6Qoc0g+FH2ymhOYrZJlPODR0GB/lgla+BCg6XYqRf9RF97Rkkeiv80ndPPK55BJjKPHFptgS9iNHwu17aX4DiSFgcQp7jCzuQM=|Chương 2355: Nhân Tiên hung uy;AXAI7Pfega0UaN2TgS84pAApgH0BfFHZ0+tB9AYBMKTAW5O6te+GEiM6DvUEEq1wjlX58Cgm5iwN1h26ZXNTX9PzIJE4DimiYM0luZ/7ukR0Mm5z6iXIovk/g3RadHts/i0KIQ6nwRW2Ysx/nGOICE5krA9f1LPV3R1xQfhr1QI=|Chương 2356: Phù Đồ hiện thân;zEb4MpwHMXBPxuhmRlj/YQNSwFlb1XnfE6pkfXHdcDFr7S3e02Lhtwf/eZuwzl5cRYKgqIHRBA5q+U1YZcfQ+Dv6Qs5xsPX+GKndrMxIuxScR0p1YJmdRRlxaWM4YiatsXWzMp1oM/R06e1ObZM+Smt/BXGPzKLkcvhirQVGnl0=|Chương 2357: Tiền đồ hủy hết;IBu9VcXKX4SEI9z+Pyjh4Rjxm3/nDXoR68mSj3PLvtNWCjD9JqBm9VM25je5hbHCg4DfpiiJGtQmbZVX9YM7H/s4YIQE4jtDDoug5SDYhzi7hIHK1F1GglAEsmjOa0iyvGqj1KJQzyQUfN0y318bHT6L7IGyOnioHhrO484Qo0Y=|Chương 2358: Tước đoạt;vO1zmsfhdfAUOW7+zoVKyYsA7OElM76/C5OA8A7H6/kZcVgxQSM6FH0O5BqsohDQ871xAtPgM+A7tAWQILpdzcfHA6SwMaGGOi/fIA3ibvB1ZejlpxDxsJ1qxZA+dcY3Y0sKPPSgkY5dkWKin+tkP2bdngoUjopzrrOcD77BQFY=|Chương 2359: Toàn diệt;v5LYkr9NudqcfmMEdOA3KFrwvzSoAk+mLJZTqXSm/qHIU5nin4PNwMzZrCZf5piKCN0hV/M6gO63YxVdks+9tp01bynwhHv/wgZrtBzs8bKHwRDjzYMO1ja1umyUDFRGF1l6ylKkUtxaWjrlBKf21rOwELFBwgJfU+sL8YeS4f8=|Chương 2360: Đương đại đệ nhất;3wWGkDgzJGG944Tgx19GmOwcEBzdoLK+vZ8yywYXRb//mEMsQPzejab/zRTKjPEHnDOXxmJquFCzMbux8f2fvI8+mjWBe5x97HVHp5uj/Lvokrg2Mz51M2hvpMFZhIkNDh1JY3QsZsqER422e37PBlYPTECyHzj8mFIcEpM+QNs=|Chương 2361: Hộ nước tông môn;iALZYdq4CA7zZ6AC2sCgY8xSNzEzl5DDVn853bSQmZHjWIVXLtcME5Tu09xSpFtRExMcagEXU+/N39qRNWtQNz5AA+nocvavaGSTNMwGXojp6ZZV/1wdilw+EES6HNarg8A3og0dH5g+PyQFmtOpO9sLocBxLK4GTLB8Tj0aHFI=|Chương 2362: Đại chiến trước chuẩn bị;AnsYpbFq5BHTva6R8Phu61uH8mT0tWw8TK8PtvO/aDKwUsrpxHnmTc8OBC/QBmjjBeaIvFx6gvXlfPd1Hf6IYX8VYmZovRXNKp3dTSTez82JkUp7G48kreg20IG3fd0NCE+ysjaewX0dUAXHMagdYEXw0Ko99UzAyrEWDODnlw8=|Chương 2363: Mỹ nữ lão bản nương;mXai8VIKLl7HCIvdGpYHok716std0BxfS6IUt0Omv9hPAzhtniPjJW5xKks9olKS+7wPacWcFvF6UAgh7ddriTjGjSeKma14WlZnqSdn2hHpjwzB9mt0yO3ODtYF89tfIy2BEt8zK0rW8Vf8Hit0yea3/AEdc0Xuk6TOrS32SL0=|Chương 2364: Chờ ta ăn hết;qYLML2AIhoE62H+6L2J5AJIJY54aNWUIp5WklN7rLgEt8JMgIiUNNYQLKxZW0AU5C/EACx8Wj/6QGGkdCHhv19/YQ31Oe763xfMZgnynyNw267S9fcA500VSn35TU/s+9jrXbxt9kwNs7YOAlrMvQ1Ri0TG7wVrEiHeCvA+r+u4=|Chương 2365: Siêu nghèo Diệp Ma Vương;AgEy8rrXXGCiC6vjEuwgK7Qk4RU2QJiCvupoh9QZF46v4sqlA4XWVANJqW4n+uh0c22wHRTCfO5lcSV5w3rcwH4jpQbv6wsYgfWbLAd5KX8Jm3hMSSi69Q76SwE5K8jFOlNLgDNiJfspQZoro70js6SJMEMn5gOBzEOKLjuOp9g=|Chương 2366: Diệp Ma Vương muốn làm thuê;II1FXl8a9hYrPev5P9EzuKhwu8NxJlVoCH2GKpOuE2jw7TI90oIkxWP4oXS2uNm9XSebIvkZgryOSzcGeMcyyvcCSnWVgDnr6TzrDSU78hNVmzsFdpRqSMgMRxxVuciRVjqAvRGcnzS/eTLT9ayuZ7QrLY5KO7xA2wHxazGjoPE=|Chương 2367: Kỷ Lạc Lạc;JrtIGv4XzqSa1X2CB5hm4jDODoal7l8WdAbe6yz5mF+hzX+hVgvXL4Ao6hRsxLAPEcTPesP9nuXojOrazXC6IyhtMFqBa4e79AOuaTLvm3q7x09jcCuL2YTTEGrWfwbMFPrGi4rfKkPkIzkIcW/dCLXNGHG7ArrKxi/fFzd92lA=|Chương 2368: Trả thù đến;/lkGi4c/6ornLGYNkf5Su3O3Of+RO9GF41v3i+/hwuOgRrtTKglIFBY87CBVd42VgSZCbXW/B4ublnMKYw2Fti5c+Uy7oOXB6yv5Hn8HX7VLZ+shBmwqyLAQZ3bmZN6of+rQuqTh4xPVq7x/cA5iIOkO4bFGBtJ99LozMoHOAqg=|Chương 2369: Khủng bố cục đá;PYSzz4y80qDg7OZq6dR3hFCoAhEvJ1M6cWxv95n1TykiU7K+Vj64ExtIjCZmQm9P2PsC0z58IgJ4c0OEhmzZZEU7whrPbQACpDNw9Yxwuvizw5o8FNPHHeLJm0hiHstV4DWedr4ZYM06O0JeGHpTrb451Scrth+sBLkEMyU2QoI=|Chương 2370: Trần Diệc Tân đích thân đến;5T+4wnaz7b3Iko33rg/t2+RYjTCm7ZsLBkb3xIALFxE/6SdaKq4dWNHcUY0FNt+kSuoxOjA25uMq/ms9fIaG4NgpU9FECCkKGZO745JDWoWfPjdgb1YBSP2xpR93jcpcVw8ahbGW5l90gy7K0kEXwqazM/ntOQxUKLjEiG9hmps=|Chương 2371: Đột nhiên kinh sợ thối lui;riu9BeTnEW3DCNfnxBc01O2fQYoL/OG6DJ82Infs7XcX9zGmUmmYSnonzEvW2KSPu+osiYueFLklnBY1P9czSakfFFXVY+x023DIQ/hhkVzMoOWlStVKo0iRLw0MleKJXSSY11ktkaOY7ltWbNLIwBz3D2N9lcq2fcw+lS+JCWo=|Chương 2372: Đem chính mình tặng cho ngươi;mvpnZ2PaugmpSKlObrWw4YNKBS2OF1dTUk0hGswipFTWMuW36chnumc1sM0+xxTXsGD4Vn532rZ8u2q7fhb4sooZLXFPReRBsr4TSwLS+7mgUJTzYG4/l/aBYWYGnJUhvA+ZLT1G9WNV+t0r6l9HNLCPNPqXF8ybxvCmcN7n80s=|Chương 2373: Chử Tinh Huy;+vF8zdAyf82h7Uh3P5il1vO0fUmWaIVCtMFBVQfuKRN+rCnG612HSUdb0P5IaKiHp5QlWKmDlUpOJakkBA1FI6IKtBeOordLImfE9ur3mnVbDGxDt/WTAYWVES4IlvwEyWlR5SxAUjTEJpsSkyapCjmU/IXhjTSHNErSaBU6F7w=|Chương 2374: Quát lớn Kỷ Lạc Lạc;PBYdMr+WLk+afBrfJjopktVAQgbnhejED3BZ0s9l+LIf1uOMzv87X26ZxpQUa+ba5UZmn4Zx1vjImg0n5yfp71Li4ikgy/oOy8t53bWY7Z5uCOftSW7eiCIH0Qy+qStYmm9dMSjUD/q+PJ2x+Ex0io1ACar7Pd8y0sj2sxy/PE4=|Chương 2375: Đế Hào hội sở;ivd6S4C2M9ejJGfcB9C/lRr3U4gG2QiSruD8abhOxFQ+8rtxAsRUlz8cZ7ZzGAur56SlnChAcba6wj8iMuwR0jl39CyAGDkaooHkHCaeFLsXI8iGCvcdMAPs7rRYt7FgfMFrTFrk//x/381UwhEoHHcctGVQQNaNinRX8IX6U9Y=|Chương 2376: Đương nhiên là chờ ta;14dSb8PZxAPeccoZmcmHLGS7D9ao+3xskOHIbT9ZC95mmewd5DK2OMBjeZUecAlhnZr/GzNMNw7jV5nAWZhm4LdlNgjf18a8scgJ6YwlRs4i++wkeqKsc7BPDt7A/Heh6elr4jw/z1Z38Kzz1ObYpVXyj0sgTRSv9AJ6ZlHZ6Jw=|Chương 2377: Bái kiến chủ nhân;kLbRdRTwyFgdTMXdMChbA9m0ND14iSIZrNvGs7W5cpDsA2iJRrnDY5sACeuhWGAIwvS5DQsthrlcZLKvv1vH1aMJusUOpeURVRo+BLQAuo/EH6xqeQ/EDElCC3L3mAALL84n0rbLl4DjrybBYpdp+no/qddLfw35Ow8LMH1d3Xg=|Chương 2378: Ác giả ác báo;yWPJcR+5CaM4Q2FzJWDEMTAw9G+5ypK0QOWq+9zkpbDuCH/Pm/FEsRSbXHD0EU2zAUWvX0hUkCTCewhy4JLjljf6+nTe8Zj9R7/comb06a6wqvY8ftT0npCePeRK2D6IMRyvb9krbcO0pDyac6VPfQt4yHVGJWabu852jW95C+g=|Chương 2379: Kỷ Lạc Lạc lại tới;r5o2GdrMEIaWg27fQODSdBBVB899JM3vdj2WaCg0ZmekagQ0OZM+1GUgq2ESSuppz58yvxLxreslZQv2fpjbppdwTJWt6JFkTCM8ktDDC7qLt7mck3KPmh35yatO3Id1ie6Lgh1gmsTFMpB0OdQQ1SwWM+4Ewcne2bhCEM5GRgM=|Chương 2380: Tiệc sinh nhật;nDCkzGTcfp3VGQkN3WJDB4i57F69N6BI1BcmKhzfYmfIfAbLAm+efPUYgnV3gRduw6vxdlBzDHUkk/b+zlmdGc04la/L+/RW3NVgIlvuH/T6mAq5Vg2fhoQ76TVNu+X7RUU6ef6uwrQ+UjUWMjJPJiu+wGGBlYR5bEsneyudIjc=|Chương 2381: Hoa hồng chi yêu;ki7bllFvp2s7Okha6MCx23N5Gf2vIBSwxCCjXa9RLw9a118FqU3qOKaZz9kZJehJVrZeTsEEhALCOdbL74bFrwnrrQz6IQlklujNtKqwmjc89nWfuR+lsgFjl/+jRN5KmKz5OMoQhlZc8N1V008gwRiaP/FsOXX0CDlE3u8N9o8=|Chương 2382: Diệp Phù Đồ lễ vật;8ftFEe0XWcoVftiNLF3tRLhl1oqsxzbXxGiTbI6sFpnXue1qLKrgEVTuvNZC1keTywvU2ZjdxLHufSalYZafDrJBetDuBZx9HHVOtxbKzdKtARbgbChwhuugPvA1X8//BdU48cnsZcERsUjQb2OkfT4r7n1WGRegQhsaBgImSKg=|Chương 2383: Lại đến Đế Hào hội sở;A+nsm3xEU8W/wq5hgsiP8rPzkQ+yaJ/qjPjrbbzMze9EB3KcmbHE/AcQyuZ/q3QLnKGvGKm8y5rP6ySTpgG44nZIebnBd8t6E5UvRdOceIIUL48hcXcBcM3j51bY/vWrHCspj7EYbNi/I1VeJqTqI4gOdS3KvkyC1eDWfJwUkGI=|Chương 2384: Uy vũ Cuồng Đao ca;TO23/mF5qV58A2qtCs9LetavTwGIMX6U4U53c0DMK0V7zucr67IuB5Z9SIEvhU5NjdNvg6j51Nk242mAtiu8puIIBfzxbQ1v3TxeWwIh30whuAGmgUoLMgnIgDa5+lJWlGpqt45TA+6jxtFr6Mi0192/So4BN8KGNC2VpVPJoig=|Chương 2385: Kế hoạch trả thù;mCjKWFk/L8cSTCA7xMyrGPcewvK3+Hr5imwJNjJXrWe7CxwAF4k+3PnDSzaQIDMnZJ1vX4yv9TK1wyDTfUKOUJ8lWh4bl/qQ/zyj6TeEBRVe2MCPe67N0eEVxY42o48QUxmZcaPhqToQ9sopGz7pgKrt0v/IravpzhcKDkQuTTk=|Chương 2386: Số tám Chí Tôn gian phòng;+HFPy46meOWvIdfBD2l8g7hlY1cWqiwDrwx74u2zGpYxgHN+U5hgbG82YBEJj2HKUdA2jMDRmo4t1ki/7NNLrwkRvjFJ8rlQ8Q4CsXeKq3j4mZMmc/hetxnjIpxmE10BSpuei6a/aosPFiwWPRZNgwYZfcMsM7SLcUZPqa7YgNc=|Chương 2387: Hỏa Thử đột kích;M1nrZkuSwYI1FiRpU4CQV2xy6pQBIL3BwwCU9lZZbG09/Rv27IAnR594NFbyg5GLu7p57FUdy8i6fWOnKO4nbLB8w88SddVg4pTTYWSt9weC6mxTFrrJz5BBPWwrts0FCYZtzOJczejjCHni0G8s+JC1B75OxZJEfJVoQVqiM4M=|Chương 2388: Liền để ngươi kiến thức hậu quả;XJEYHIvNyVXOQsYCiZKAAEPXpItKBCK4jd9Z3FtR5NGDbX4CA/afgNSiFdwGFRTW1wlrET11f8zukP/OPYbgA9mhUqcoUz/fltGJrBvfOssFDReHg1aka+0lww+Cyju8ZT00T5fxrLY/uyzRX8+MgkCOCKIXagKjKhYJeJq6wmw=|Chương 2389: Kinh người lễ vật;TokTGNUzTyz5uxthqlnmFF3cgEEkSIGnLQzpg3Z3rNFEOGc9+BLp+izNK6y2JzrLbAKGdNkS8I2k5gFX1NoAorq/MhazD+c87PtRLfz13Kwt4DKpiZAIEdU5vXt7h34X9308jlAUk+4nSiJxy5QBOkSgkYMBNm+33PpIcrXVHNQ=|Chương 2390: Tiên môn đại hội;2Oa4JWJDr8ZWseIldwdip8paLmVR5zqAsZfdbl1EuYfi7OX6d4DP6h3eL4PrbtPcdofanzAXibyQtHYazfNqJnvFhYFpBv9m7s2ZWy1aaCuj0K6Y+wsxPOrp6AJNIH6LDVPbfrW7E66cxCOkAYSN7K9/8ZnC9kS6KbcqSp1jWKE=|Chương 2391: Không Linh Thể;D97KV9vuB07dypNjLWF3rd+i0HXVphpdOFRE93ipwEr2ancs3ozs2b/86VT5ZyaOVm6Ojl+re4oQceivDcwhzlADrTcE08+eqDhmeKNMrdNm10ctfLgdK3zdDRr3Qk4vMRlmkyu+iBQfwcQkJgUNR3JJmXwET492Na7kcVCKlFs=|Chương 2392: Giả trang bạn trai;GiSYD8jQO9bvWE33Ru4iNIwuk6nYvncoDadYSI3txBNNj1Pghkq4v0PvZ+7s5RbV2WzNsWfk98h3YTGVDoNDVr6JxwvMnKzd7V3ROFqCylJEuLJSx2I++Xff7FEpcgWGviWyVeQNNlvcGnWHf9aCtu9gpCLt0OGPQ2VTwPkGdIE=|Chương 2393: Họp lớp;9k6p5Z6jD2KHHavqK1ddXnG+gUxEp0Rj78wQPSWA3NF9w4lDr6YIzYi26yFac7ONCWiYhatAabJl2VKG9nZCVSvXuSHm32msP7TX3m/+MEYJVdEwfiOmUNVgUHCfoRBIRIZ3L9Kq6mF8xG0hWMFXhQmbQ7KEorboc3lqmcxcaS4=|Chương 2394: Cẩu nam nữ;C1HwDaxEp3N0dHt5xV6F5C0+Ijndv6GgXhM5Qx3aU2HD+SKQOISD2eM8xPjXgC+HFT7ZaKhi8FHd2i6OudJmT762y5EQ+Qex1uSA3nMhCYoO4LJ1nNe2LCoGf7FDHYzJDSxb3uJU4Hic7X5Y8+7wXdRHK/ASVgdwzHKql9xRBYc=|Chương 2395: Ác ý làm nhục;Y72ah9rh7LdADDNlb0CHZpRKYV+KIOp2erKAnCCp7HFOvSF73ahngNU9OzixDmWhCCGMKgZv6BLeqmM6IfRdwWbWDXyPUqo+xeUmcvqDewKdrZtNgffgRe1Hjaf/0mDvT++PH6mFnOCqWixn1R/ZIB0gNt9CCbyT/jazXJ1DLGs=|Chương 2396: Tiên Linh y dược đại lý thương;aqxKZ6oQ7h2G4dJaGgwWJaiDQw7txDx73u9DrisuIEUYkanHxod2Loy+5aEv4asyJzpADc0mPs+bnzJl4p8B8TL4DXSXjR1/o6GH6UGRytsXRlHWT518Jwj2ULqPyzaRZZyQrs3MnKTE5EXgGU5gLANg+VpHIQrLigdqLZ6HwJQ=|Chương 2397: Nguyên lai là ăn bám;tstEp03BuYUytZwu2g+dWCC7LM41t8KuC7sJWY6Qg07MYiZ+OJRBFSMwwtyoICWFJtgp2BL4a527OPLrqvBx9EN8v+BMDIB0BnTO1Zy0Hh68tIgeiMqGBZzl+gq/JHP6Fx9mL9LRGfNvg1krxNAW8uFdN52hEo4pRt3+rT9iB64=|Chương 2398: Vô liêm sỉ;v1ZpIN3tH+jyEZTbiJVPya8rksnFhIMTZ9tM8EuPu5WYejIpsHH7PhR/NgB1gsww3zyc5fcdkM0z/EvIi7nadcnkA2TpeB8ciNF81UctHVsM04w7JUUh3tuXFDni0Z/CvM3a6MOPCFUwjvLgWzuQdxWe/Wu8K54/Aqkkt9FsUO4=|Chương 2399: Kiêm chức chủ tịch;Jp/7CRIHrrW6cvVqC+lo6giAZBhUodOaBhDlwRhWz4ID9eIwMjrHDw3Ybbtdvj3QXJ8Amcc16m2G8EYrM6g0oaYl/o7A5EH9Ts631zk49UTu3QLFK/Frio+tox/S3woTiWZXIogVUIfxDMRHGagfoFnnM4vlQ2e35ROc3hIWG7k=|Chương 2401: Khâu gia xong đời;X3lFD5WFxQlXdPn8IJQyliV3Cg9v377hE60KVnVIhydl1uSO6oA0D/mTz67B2DyPPBhqvvceAqFezxVackeZX28LzKNAF/vPQjfO0xZChhSBLg3zdthif/ku2Hl9F+9oySK5G83vbzlBYeIk7qQzK/j1/gfv2GOQbFBAYLOsICU=|Chương 2401: Không có có thân phận bối cảnh;L1XwIo40jdy8zkD8J9ixRXElkk4MqpaHTYEPGwQQJYIWk0WEVtVJNY3mmlDnl4VfUbC/wXodC1V/4T8usrv68fIFC7k9Hsv7EUcI8XYGIHQXEIafTtQIzQps6uUM3xIyuaMHGA8Tgptf2Ocjf47blCSGUisXTJoJjty2GVc/RvI=|Chương 2402: Hạ Cầm;VcDgIkBqv1fci2R7V+ltC9bFnxrqd3DjU6Am2yMSLJknVFE6MkkGcBwN/NZnwDKtQmqOEbm3cNHv0i5B35Ge7S+XZ1M9ReCZV8WBuVwky2KxkTuG/4UoK9dc3NEruW9m1vJh2cmAoYL0rPW4rknwgrXz7Vsi40OkRRlCjTbUKuQ=|Chương 2403: Hung hăng càn quấy;UB0fdnJFYkhJXctqS7php8MbTWz4Pz4ZkjvS4+z85JdRBllX0+rJnQimMmkM98XjU5hWKL2NARpws79Ym2spY1MrJFI3mLjcRW5X5fe05G5E4zKF1G/AXLnR/cRMhn975LGRE+3hFbq9laCmWY/JT9mX4Ohn4bqgUCkYfJer6tY=|Chương 2404: Ta bằng bản sự cầu;xYz1Nd97yoDU5JAMCqUS9tykbdhBpRMtj6njzV8VBlRpESAut3avtQ4qBgXU30uzMe9i1ignohPCfayxly/Z0L45SSeETGhrZUzAHNbF84yKEcsYxSxAHHrcTVlsjJ7fIbDO4MOHvpKGK2752P/wfthmIx14IbJ7WKQIniP9KJg=|Chương 2405: Kiểm trắc bắt đầu;S0gquKHKLXrFSr71h1pjhqD6cXhcAvE2hURwK4ZIBKFLQuY9oAG2BUkRRRURe3k/oQx9p8qcIDqJOFQt8YNH0xjuEB3U3uS09Q8ThXoHpixf/9eD2DjqHkyrRUitPGviaeug48a6ATy3wmB2nm+8LaOUPZRSb3tAvbcuFwK+XwQ=|Chương 2406: Phế vật phế vật;zRWP0v0xoxWYIFlfg6YnF3smOa7iRJUSzcTVWKb07vqyLJQmj/M81O5K84ijHnhJ+Vlb0+szpk0Pmy9fl70JHuwBM85romVVT4A7+S2excAeLLR63XNYwxJH5m0pfz3d5PLvVQmLyURXGmUBJNBeU10wOCJnzGjSLyM7+rJQB5g=|Chương 2407: Kinh hãi bạo toàn trường;74V2zCXSGeQRc0IkTQ5ND73QgH3S3lWwkZgzs7sC1RtHVhIUfzQ84QZfYehghQXT4Khg3kFpEcM2INuDZbnn818vVA2Zjb6e7w5kKGXJVW8xqSn4CE2V6I1n9ZPIlrh3fwS8OPRI6OTNR33nbi4dXxc+ZjK3rx5sxMuhtHvJTBk=|Chương 2408: Đều cho lão phu xéo đi;bALL6xl+Cf2xPywzsRF1vOW9JmPcmsRVlGs5IQg11092VmrHcf4edthwmhAHIyVHL2D7+pXd5Bz9+MhMH4ixxnjfFTK9jHydhJr2H5so+0rgo7DXb1FpI/h3pmE1SURq66bnsWZr0QJ3n9W0FxAIegETkI0e4uB/w6KCLtP6fKA=|Chương 2409: Đại hội kết thúc;PN6XYdm9tRdGOc4Jr3//fZxZYvnaW9N2XNLdmRQq4BnHoU7MaXDoUDFT7fO0X6wXW6cXmWhvOonNDHPo6v8e4qdxdcvm+fjCUsUNPyxkQYR6r19vXSh+/IDZ/W954hNx55fT2twdslWbMzg4hkuE//FZNV/2fvR74MaSpHg6f3A=|Chương 2410: Lạc Lạc gặp rủi ro;3Decr4AzrmthKI+XPUZ3yCla+96CbBp52ihrBfD2WongGxDWwEuY4LFvOvDvph6A1XvJEIKVNlat7wzwz5bDh5NHoNO/XieNwLVjrp1eKFxVDdUjNxEgKOP04/Cwdof5qOoVNbyxn0YzVodxyBNjZkZOfRx5SKk3c8+eKDhUsUY=|Chương 2411: Báo thù đến;0fkS0DKxxd/c+jLDG61f4XfmYvYgGD13WjzTfD9YCle1M5zSGOtNw+OvFz5vU90mxwwjQBWnE2Me8i6edOtbi+eKBsE2MMzZnzCbM3jS3XEipE+qIMy+Tq7SBxzopTxPw+McnneIfizFYv6WPYbJ1lgvEwEVcAEMFK4t6UvIr+M=|Chương 2412: Nhìn nhầm;yaOHp+Xkgjuloh+/LyrA+bHS/plYOIich+B2trBfXUo1CZUix8FyUmWrE5kJC3kO7vyX5mWjMipvw3Ws1YDLS7A97IQyGjnWDfwUXvU/rULdSWxANFdr6Vc8NEbcreUomYH382VewG7TadCQQ+zu3kEsRTWuYwYQMMReWxvlpWw=|Chương 2413: Giết tới Tiên môn;H9JNSuwP2CE5PP4K/S8vk6Vvo5bJW3K3X8QZA/m/C6/CAQn4rNeDK72p21WzFvjtJHrpEABhYOwV/E69/Vs7DE3N/E3OvBSeE6//FNtnupnbStUpihXBvEW5G4Cryx2b91JEtEfl/brBha1f2akHzzh/B4ZB+ETZrvIRiz8H/sU=|Chương 2414: Ác độc;WXFMp0LQOgvzA+I+zgfKExuFN3BRqEnWOv/vtv/t0HFcxpii4McAebtYUC+SZFWK8wHhqBJkvUEDkXPRh1ao1i9vydjdnHYPUSiGUpA7tj15ro+EQ1VEtTutJLHQ14NZg/T+PziIqD+odxfqpnSLRu1ZiTGTjLmr5YWhjd7c6Q0=|Chương 2415: Ác hữu ác báo;iVYRtVE7glhJDu+aCq43xUgs3SnUdiFU3QV43XJBsi2n8waySqs0xOrCcy1mi2vCggVrL9l+bPVg+bcowwJyJZhPNuH9eW2d53T2anPfGG7+PUSQ1ina8KoCvGQ6qrxdzKmmw60qF6j4yrsDV18umPZiwXmAbXEOK4D7XRKwBHk=|Chương 2416: Tiến công Tiên môn;SR2f8fBKx/zYREMhcJBfGeN4RMxl92OO+gJi7ofC8USZywISheJFjTitkv4vpTgn5lCNCecq6nkH2+s0vCTyIZ9+/EpiYJ78F0oHVkVNKfHD9vKjg+yh2AXqUbIOmRrWBrDsb/IaZ5iZ5pKupLGS3A9UJxDJpsSGrUauI/lZfdw=|Chương 2417: Quét ngang vô địch;oVG+QkLk5b1rkD7JMAvx1Xw5sQ42pGNfKO45l0F7Eb5CTaVMeaV9yI0uSZ4qXS07c3wXNpoGNugbPOJosMGopyE4TFPpZ4YQqMGz118b9dTo9Sjw4FxNy7+pQS15gNPnzbmgxzFBXvP6atbXqq6rqTSvg7awe0IVBn5+6ATjyRk=|Chương 2418: Tiên môn lão tổ;hXIAdAdbk2KuobA4xO9N3mUHzAP089Q4d6j0qZbeA1pk1B944x+h4AEIOCbkj8OKKLYjHFe12SFtw0A+Y18SKtAnCMMrngFq6hpFZQFu/dwluwGrqCUVHR+ydo/WYL8/Qo5bFkJZjZNXChkuF4tESp9QI3msIJyram1RxpUkbq4=|Chương 2419: Tiên môn bí mật;3eFoC23q7zBVDUe/s6ACXjAMvB1+OmWt+abV9Hk4AraJozT2CZqZh5JB970glKD51zZGcbXSGz2gOyPmRY4kqqUY2tTYF+oN5IIl/l64pr0H0kZOpmOrPEORpKVbkgKjuG64nqKrp3IbPlu7Rn2+SzS/4H35JbTKmzbyDcHaG5U=|Chương 2420: Tiên môn diệt;BE+ewmXMfYsnclqkxSFxOkNyr679MrX75LZpHdi1aJ39p20t0ums7oS+1TIqlVnvxfH9820Yet6FcXO959pi5inNWt+vOqB9IQhaNCANotDYeHys6J9lYA/RIt0Pybhk9MTvEypaYrpWO/qqJpKo9HP6zr02O+yseVlZRNz+gF4=|Chương 2421: Cáo tri chân tướng;/lD34A1jUAtsyxZz/da+miFIxolngdtxb6S5IGKATXOCsXOLocBIzDpRyNaeGE4RVgMs52Whsg5t3A3zXjsJUBRx8co60jP6tpPjjy0pgoYORXf7vrEtJN6abFWSimdp9ZeNPYXrhTQX0852ktCo1MSGoVHgcTMH6hyLxtO/a1k=|Chương 2422: Trở về Cửu Châu;cDZn8/Bz+N+Kd4KsJh0XtyJpvpuzv7mLiz3g5e1YA+FpNqmi7vnQRQQIxRNv5Qnib/akpxZh2H775Oyl0kf47HHWQ+Suar0OZ+w6GLludM7dQ1m+zsLuhe8u6wrdaD1kp3KzMBeCAFXyhaPvx7nmsA9s0TdAoHGrQgXg6iisMyg=|Chương 2423: Tập kích;C+LctTKyrqkK2IB/tbrbc3HRAHQI0RQIkJBLNXF008qgVLkUla01G9J6d3HDDuSzp1ervBNnyXT6hBrXOQzNV9X7hTdO+Fyqx1PNbnSmKSvZCueGW+SeclRSg8sNdhngW47x3GcKsYOwPEuiI6fbyFwXLzqdg/j36OUJpT0mlmg=|Chương 2423: Trở về Thiên Tinh Các;Igah3baD/XQgD+4wvMKSE9/eSRrcuQIKbOPicKE0Nt4Kx9JInBDnJ0T4ztC7eOxmS0yN6eIpxA5NnirEHtXE+fq8GSUemBRhVHKBqug2pWjKzPRrO/wVeTTMsrspPaJ66YneyM1VEubA2PzEWSJFyt2xrVoFeebxNtabzX8miI8=|Chương 2425: Lâm Tĩnh Âm nguy cơ;oU7gate9skNvQe2fwKT7/1qYYXfR/4bTQQzCR7gRTBLhmr3WJMp2R53eBRsa7NDb4zCjSWQzeols7w52YJUH2+wAFXXxU+kHpBtoD2DeE7Gpbkg+INupNI3ztVJ4CNXCC0Lh8CV2oq0A0ZN/w/wAIpjJFAYNW4jhdeBCF6k7CgA=|Chương 2426: Vì ngươi xuất khí;GnRnM+rkUArmTVw2xMPBMB6j6y4wcN6c76/zMqmRh7nvrOeTKmRKxca5eWYlNyJq+PQu5vBx0xcn4n2KsxD+YX43TGH4GvY00xR21bxsX7CpXY0MZCAEdc1ORjjZh+ETJV3wyAy6NmqF4E4KS7Mzkes5kVvx6jI9DQn997KfVwo=|Chương 2427: Cường thế oanh sát;8XMAOrwwh8DitShqis28xtRCL1sYXkVe2iEHG/g//gnFsqWzWn9WdeEC6WaeLaOx9fAfXE09B4aHg80bTG1nXrsnTEA2VmdiWOtwBrdonu1yxlHVxm5Kkjub7W5iCLYN5afpfHVRwVbjJNKtPZyEY3H8wDnXA8GH4I1uyuViXH4=|Chương 2428: La Kim Quang đến;tR7bEbn/A6Xn36arLAf7Ah6iuogJSEYTiYeNxPk2yfCRNK3Q/LNHLw8Jpq9/06qwBfv1bRhNxmSPcjD7YTa0aKHqhVjY/dNSnYp9H5tLSnS4+Sx/Qo1MAs2cnf0wRYs4lurOq+8jTjScIBgEACwDZ05c+g3nrpGBkiidbtFGQIk=|Chương 2429: Nô tài các trưởng lão;bJ2PY9gwACKkZVQtIkciny4nAYgT2+vZk/zkSiEV6L9N7nUGAR6imkPYYjdp98OCg7cKgmhCeRbulV8dWY9A0Ov23G56J3snGr83Ghw7TNw4MhDibj/+E4wzpmCrColHzozsZgyFfpGwJjQNYTjAdVLrvjANr9/hQ2K6kzpHJBE=|Chương 2430: Ta là Thái trưởng lão;VkNcq00hUIXR8CTtjotX74gB5YqrzXbcsKLecP6vBnBJ2xx2+fiNCxSglPqfOliK4UpJS+cp2T8Xz1GCQ4OgDal+zFOWXPrwa+nsbA9gRt6IcrWrJOIYFvqLLeL8FxheVlXX2X+n7rXflPcBcVfDTdJpr96lvxlCl3yYJf0O/QM=|Chương 2431: Cường thế giết hại;gxLveXUNBx5CRAjEOIWxuitM1wpLlFGVjRS8E6rQHn0AwF1X9m7ISdSBgyjpbM3UXLJpVP14c/hlZpFoRTdmesblUYxzRAj8dIewglbluZSCwKq94cyuiprThTRJSJRu93YcfEFwPn7z6XcsZnaAHziv133ms3w9SMtwMkuXN7c=|Chương 2432: Khủng bố Phù Đồ;5WBUNCZkPg7seCGBVICL6zG2x6lxTGr+/77R+MiOY4DvN/Xe85IbBdYaoPlMu9fLXzM4mgxpEDrFltDtEdloNr38AHGR0Xp3BGz/2TMnkxhqYy8M3F+KPujbEe+8uC5bi+X1ggMS132Ijhwt9IV+GW1YgTUN1lEb/gw3MPT1hDw=|Chương 2433: Đối chiến La Kim Quang;n3Q7B5CzZts/f8mZ4MSimhQkGbhDJUiyDDp6xWGfqS2ViZ+CTwxOEIJKPKWZPFZ7zop0XKvetBNQ7XMIRjU+A39PoSK9IWR04xs8xaEesjJKEIwPynTI4V9ajvLbiAnWbOcKBDORfxTxZJpboaklpUKAZvi/LmKmvYlwSZmn0zA=|Chương 2434: Kinh hãi toàn trường;+E6VCmbLkp0U0w4CVKWmmsit2wilKCsKHFXKL24cICLFAdocfsHsvXK5PlbP3cOL77e8/WLUw1dAZrLKrPs7RYI9QlvB/78WY3Z7ESqBHKWNbnJCLqZGI41XIKHXvVrmk8FRn8eA87cchNihwPByuCKD1hGlV8U3yUHHLriEVJM=|Chương 2435: Địa Tiên cảnh đại viên mãn;qqkjVeHGR9tR1cRCHMiduqMGx0JUllpVBOYPHeyN8oPK6/YQ2MqN/50PlXKBeoS8VJO5hv0IDcQ3kckTQiEZFeuqKVrE4vZdgYU4kg999K+dGRrJhme+Dl51/CxEgOaNywR2JVi6ikeuNM7nX+dXwJwa/VXB+SDgnt+3ObZZo40=|Chương 2436: Bá đạo La trưởng lão;4ZogG+WaT4BsrXzLFB2yugz/36VnMeRuzOmBiU2eictmQBmrNeRE4JqIvxzZChMSJ918sVzSvDLgoUku1A/Q+i1mLXnDYGeKZ4NpWNAfOm3KC9e3f44BVVpBQR/oiAZ1oXZ3HM7QfmLBNLlrLeSum9EceBLyyH4oE6bk5TEk5fc=|Chương 2437: Diệp Phù Đồ diễn kỹ;JwwimwNmcyOUbYIQ4GWbO6BiIs2qMQLKANFWNK+du/HIAoowcFHWNhH+sQbttxFNbdROKwK0dM660g8W3zs2Cqm8Dx7zRxezrqRMCDyZfwzcI0x1yE/4QeALT2tSA+Un7ZkJfovcsUvnWOu/TJ052lEn0A+UUuODNx1834U8VRM=|Chương 2438: Đổi bị động làm chủ động;8DwPUqfGE/Zwmhs8rz5jjOxYjq99YvlzDUxg4+XHZdcvO6Pfi+oIgwvvljPX8txMeM7rOeBZERJM0VdwantpAy6LSLOmDTwxVQpJmPXfANvBBD6x6VfVGP0cPz5cGxGirngSQxU7Ip7iid29Ih9FlnC38Rx8KdGilftuAr2z4CM=|Chương 2439: Thừa cơ xảo trá;hDJ3p5y0zwMajIKfKXU+uRzGHHLLRqF+v6oVgZUHUTBLelSuiX3Y9i7XN8m7cXC7pkqF6/RphZQ4D5/WIBkM9hcyyeIgCWJLIPiM4Ok7coi7flK/nm8xznHGiKyypaNviVTXCr+L25mmAxx6bMs8LX4+8KG11p3f0V6Vk8vp4TY=|Chương 2440: Đột phá kỳ;CQY+vG6M3u+icC5FimubDq25NCVfoo8PMWAhoo5f66Hgmo42Y+dmuxaWKu6a29Ph4xjNVWhQvR0hRANl+GEnqjsjyua5W1Swe8vZrsSv+W4C4ofGRne/0qIcUhKovdrCrHLKoDXBG6YKye7UfyTiczI01Er7QP7lAo7Xh/ZugTw=|Chương 2441: Đưa ngươi đi chết;Uuns9d/qvHWkQJN+ShkslGz4yRd1AFOtX4cZdqoIC+BBzaeetI2DKXjKJZIqUxiRTzbwCSRc99vvja4B4asUJZ/twLlMhV8sI98HjUhEGVWPwJ+rhsj9PjaSaEn8eYUFwFTb2QKwuMfp3drYBiQh0G8O4t+F7hfts2Gas+bjaGQ=|Chương 2442: Vạch trần thân phận;eI+5mC3A3l/NCiIIVJvxDKD5utqn9Cal6dKkoIMYxPGYvfPbpvhCIFy6q9l4xco1uEFot5QcWfg43MauBC0oNf5CZq8PG5ZIvdAnX9A7hD2HEvJxcM1mUjRZjYNClz6r4JybmY7LZoewC+GyYoHRCBWFuBA+hB3Qo7mx3cgRiiE=|Chương 2443: Địa Cầu phản kích;EQ8BsXwTAhmi1tB+DOiPtJ7GnvH8iE72QuiFKDszqmQ+tT+MLhF7ztlPIcbFiFwiCKC+HB1YanSSTXOFDgHAGuigpBoOVh5SYBmeH4UMuyqj3bDsvlUl/Qua5MuXDIZEnQ+nVhaiMl9w24Pv1fKNxwf47Oupss+1kCzLFPioBME=|Chương 2444: Pho tượng hung uy;O4iXI8zF5308XX413J19ssxes9cYgbB0hHuCJhnMb/rCRuZu2Xz+ZMstYUnOxaVubmfY213W5rurq9n+XYOoL228cq6Cz3NRL9faUf9opLk6fyX/ahQaB2stICmKXuD+9j28P0Av6HGsg76Dy62nlyTSREeI2FCYSpbPwDJ0qH8=|Chương 2445: Đòi mạng ngươi kiếm;KFTbhmABeSmI9zd8xJPIcb3DSCN90DSuTXpq8Oav1uYtdP47iE+gYYB5coUTAknY4jd8MWp6FWkWRTFtp8j6a5tAw/eCLXtCv2F9xrbbi+gY/s5MuGOsjYBzfticZnZnBj375P0DWjgjU3DnOQFK+mM/nS8XKW/HcfKrUa+J2mI=|Chương 2446: Thiên Tiên cảnh đại viên mãn;Q+iSHAsOVC0+WV2XcW52pjNwCztzOy0jJ3o+t3FJE7D2/xfQ5yDK2o+xmEaP7ix+bMcBZSkm0gcMG+5z2/qxceYsodYqW3efGyrml7H0Vjs7r9DPyes3IxsfgI0qOJvUfj9FAQKoYG8xB5lfZt9TP/y/OFEtClJELzy/XzMU7mM=|Chương 2448: Khủng bố Thiên Tiên;fvINOhvuSrvSHxKje6+yI9Vygk5wau/bmnBC2L41qLQwyDsvDHbzflT2ngtslOWTZfwKVd6NyluGUq8Odm11v6KFv/kwhP4Wl0TVgOt+zWor4sPPjvUwZ4I4BLsfxQ/g3ydAkLORaMz8igEZRGA4SBiGZUw8X/CJXfGHT/AIwFc=|Chương 2448: Phù Đồ nguy cơ;qm2tQEMB7csLP2EGpFfhUrVkHZZj+ZfuvIqDRVIR1kHC4uAMcbn3fahoQklf0q0CGxEjjpPl5ENf+ZbwXWrsyyB3h9cZPFWLMlwT3qyZeqemJpWO1ZwQya4+29QYBaL3MJxPIIWX5XsP//MpbtQ3E+sRVN7ngzYAvcqO6V1BI9A=|Chương 2449: Gặp lại Thánh Tổ;IzS3+DC5t6YASLtPnhBUn0BjUOXAStLK/hl1n9oDAn7K17IvWf93OCZnqKK3E7P8J6xxH4sphVWNlCOetstJlDHLkEA96F6y1e8ruPEgQM4C0uPgMVtitr7Uj8vKMJGovJxtrOGd7BpAmxV3g39HUSpQzw6VrkKZfAc6vi91L+8=|Chương 2450: Hồng Mông Thụ toái phiến;+rB4ExQquHzfhYzFxXVmVn0obHOkd1TqXFJ93sHPD/Y1GCOtPu2+S2zxh9XTiDZx27HyozVknyxq+nMpsGUOo0XGnLDhCOWv/NzG+3E6eDSALUHLkNpozCp+1bb8ZbS7TdZ4DHVbhkKTWddYkH7kLzu6M9Z+il8utpq2cKJL2ow=|Chương 2451: Dung hợp toái phiến;i14c37el79HlK2/UWuXMOxSySN1Fean2w+GwiuMIuoH9ZY+cG++xdUoqsb2TDSGNBFtyto3FnqnZaQ6Xr2Vqh0B/btHrQjApvd7OZan/lkQ91QIZns6DSFRe+wIP6dlcgFFt+TrY22Uuq1oOgDElTVrVBndGqGmUdlRuvfRpGVM=|Chương 2452: Phù Đồ lại hiện ra;ycp2TvoV0Tsooto9SR6RM5SrdwDy+zxW2l4mCDlMo4jFDCANyVGr6o0Oh5Lu70+goEk3wTf234Qx4mlgRwdE3sWLi6D962Ue1rl/MFzSfEEGjJTKkKXmIqmy3WQfgbFGf1KRmmyjMA439GhDebriGc2uvmthA97PN7xNPtdw8KA=|Chương 2453: Một bước một cảnh;0izen50HX0kdiPTKpiCHx0oUSk2W+gpnxvq54A7k7jwqZExScMVtjKiWD4JzxoAPxbQQieCuzZptSMq7iZN68a8B6cR68JuK6iAGG5Z8Bf0m190c4UD6c3sYU4LZDBLarYPSmSCi5dW8fOH+uG0N7LWniLEUuvGkDJNrYKKUPzw=|Chương 2454: Đại La Kim Tiên;Os/H6EMR9NDWkC49FJzTa4sgAMdQjVCTYSM/BlQjL4kRGwMkUt0tm5fZGtPSMQIqY03nT/tCAt/HNRjWDNH2QJZMtDNVWUoLVg4+L9GFTCS4wZihUrOle+CSyCDnSB4YtIQdNAkOAskC8wzQa5pCqVRnyK11PtuO4BQ0gFOxvaM=|Chương 2455: Tru Cổ Lặc;FFYWZkN3LgBAqvRICMJzN6/MVRk6SINxoz1qxgReU+Rlt4iKlkDqHBsNr8Ts5qRkICDDUvgx93xAsQkuAgO1zhcCVm8dLHjpbqXTBqMHftBuWj9YlQxmqUHFQ/E1X7cWg05IdrHkaURt7Y28tA84sO/b02WdVJ0lxacdO1PXiF4=|Chương 2456: Phong lưu sư tôn;9H493wMcCGWc/8RibgAmzbshksKWIhy78cXXKUqGPGBQ0W1o7FC/AR//T4+9fJTQH/hZu2aJAOPjFVcIl/Xcua1Hpepd3/EzEWraKODYo5R8l8IC17FdVlONCiyQP7tXlf3ULQcSJqPLIXLx5VLBNWwkWRogB/o+UMWb+ZLNqVs=|Chương 2457: Thái Nhất Tông chi nộ;V5xXbQZP9wAC/zV8/L2nAHIQpGTfh/E6FiVH9P6fvs5f4WJq5eQ1bSGg22gYW+oDqCMJPf+Cw4ZOufwTy7oVP8qigoHFnWbwy+B6j0mbGiE5jSVLpAzjF71KI3xOWNuyrvf6vs7+KZeX3YPAuCRl5O7aMdMr7U5ooUY/d9CfmWI=|Chương 2458: Thê thảm;8iuTfUGALBCBEB6mY1wz/RCqPt8a8cq9NtMpAdhnDuFSABy04SYkbx16Xewvilqs6p8RPeEwK7zj/mjmmM203sTz1IXRGKIAfPvxzA2mv5fOmaKzStgRnKVeEDTFuhIaQ3SueETKkY5rXSeyY75x4pR+wPlmUQTOiDvJwb6roHk=|Chương 2459: Một trận mưa máu;iWoK53S8cyFVmeLLqiYYAlln0MUJUPnJABrmNGY9hURa2+kQ3q/gr7mfoVwxA9Xd79ifZ9yGhckgOU9ZXLgwcOnI+dPQUEFVCl4U4nhfQA8FbZxz6DIG3kbS2K3iCwTEAm9D4Wifq1Dvio+grQwxmslAF6+H8/qit7ytEWDTGRs=|Chương 2460: Nhất thống Thanh Linh;Q+0Os521LLhTiQA6yTpP9xHIjOPbctUn1d1PniafZpyO2ZqlPfepnz741yZTqaaKww3zrqaJyn/YJae8VGXJhWQph1Cx7UIUDAS41+fz/K363SKz+TgOKZBPuVFTxhbqGTsm2LQFqMtXKpfUONf2xX6y9LIZEmAfi965NZCb3pI=|Chương 2461: Cửu Châu khí vận;KUtTdhynYoBcsx4+teyvomsUBJyp8O4/oYEoANN32FY2GWmFbPuGLymFQNkJ3fujrArWjrSH31m+9AxWPypxkeesbSrX4O88KQs4fQ7AUxDbPvYZBAgusRcyfX12/uJvIY1o4yS2D7+vST5o0+7b/L0BErJaJDbwKE4g7lRZ4rU=|Chương 2462: Đại điển bắt đầu;pYuwpBjKjUUSC0FpQp9BDPUw1m9kmBPXr0Tj8G08SE+2L84lavoXmYu7sUivqm0SYu4R/R00lIl1SbCzOjtT9JV7Bfezrp4D/7tbSGX2MKz3ShbVJs9elbIFFGgOqvKbK5rhvO5wP/Jj5PhMdYVHgtwF4tz0wKSyR8T8nl2Rk44=|Chương 2463: Sáu đại Linh Châu;SKmwDCkiWHFFXj5eNODEy7ZC7G8N68k4dZqOFS3POvRR3ukYblNhtHDjnH9SCfesJEOz/io8ueHVg+FfOxI70EaB4bmenS+ghfoPP70yH6Xx9CD49nB4Ob1P+VrMsyOLqh5WSK2RNu0ZsHTBRGX78MDAUnlTwP9MUJl2+IOvAM8=|Chương 2464: Trước trận chiến chuẩn bị;B1pf0FoKk1eNPaHs6HE1p9RFDC35SI+98FpYeO3ehM0f8mPq2UAyFHtxJKry+MpQHrIO1bQhCVUKvS/R8XxhcFEgP4iZVUCS6hOPmQkysJKxDncSf7PQ7ALM2L1fkcESWj9KPNeIREETTLS8dQMmO2CkAx/5jNPx8DmkCvUcmkI=|Chương 2465: Điên cuồng luyện chế;cBVfV7H0h9c+Cuvttt3U5iFMJKxNSy1t7ubnORjEB8BGASyXGt+vLJ42Qp2rES2WWozP1CbPfWBk9tH/k5IN5Qoicp3J3rcIqDF/XHYGLd9ygvcS2RGILBAjMM2M0p3efSI1KaxkgJDodnBy/ZFae5E0YDDPUxfzmz1VHt8K8SY=|Chương 2466: Sáu vị lão tổ;wYKse7Nbxh+oMVRcSC8/0xXJ9zYoJacrY8Jw1yXgh8gD5p8bR1Y+ST59gZUukAADe2NLPitcso6UN+LEQWIbugshJ4ZTZBNBZYqKVeEeQOLhVMXYgL8Eq1uK2G6e5yy6xb1QieEb5cUeEEe3gk15GdDm4FlgGwxRwQ6qMYS694o=|Chương 2467: Giết không tha;tET16MfKFBidJaQcD/IP+exR044n+EguzYxZJ/Wsdcw2h7QTOSdscLhy6pXPSc1lG0slx961dZNwcjXPNFds9DkjlVWYjBJO5eGzJ9ZEWjdoqAnb3LD+z5BTtHzMsU5uVN9mhGSv7yPtghUVfeXBBfYKTlzBrreB1vxbaunqAK0=|Chương 2468: Cường đại Hỗn Nguyên Môn;4/XqxBu1kyMt1Q1oX2FwZlS920VTWHpCGZdLKhL7Ar/6d+G9r5OryKNzrXJFzUdLQPcyfHAyKXFhGpA9uzKMMGVv+jpjNWsWXN359hUVOClRMLuR2hEP32e5dyZ4oHbOIhsaTpNWsmzJ5IUrzGDZfyxdYOch7gls3D6vPccqyoE=|Chương 2469: Đối chiến sáu lão tổ;0l5deTj6oXZNG2Jid/ItNxhBZWqAnjsMrdnJbt7R8XZdwPaw/HvNeDL/rh0hqOA5RmqKZwt5iHMoPXwDWoIB0vtKh9GQkxXAd/Z6VFEC3hnP9jmL1dXVLb5XIkVtVFTVDEEEQ56xUpFkEA1bD0B2Kqa8fFvKCqg9dCwExSaNcQw=|Chương 2470: Thần bí hắc cầu;2FVpgLnF8a7GKzQqNkOnOPUlvoi4vfC6IGSxmSj8KV4/jvqcQgYrqH3uinNQ1gQOZQDqwjgNjRMO1ggoVtlYRj9+SsSH6RGy8o6JUXsfwS6WOZ5y26NNkuxNTAgjq2iPqnQK1MMTROOLWUq2e6f0Dbon7e6uYhF77wqo8MQvAqw=|Chương 2471: Thị Huyết Ma Thai;j7lmhY6PkHG0ehKldmSw/BwvIFBQZi0NZtKij1/ZM85/dn3/MkPp9Ft2Y/FLTzgzKkXB6Uu9H5MDVurlmd9eSMr9hfecfFFSAsCpXEGlfzp+TYBGuyA3eDr6Glg+Gzzsz6kSuC92MHuiz7IzqvBqdCu7NZhZvwJZzoiYuoMARPI=|Chương 2472: Trực tiếp đập bay;yEzxOmUjXkUa6fFG0Lolk6m93ly3d5ybLOWxDyibHu4mrgSGGGsvnAnC8hbud/wMjH+CrbNz1kInSW8DymDmq3YyG7WjgHSdueHNAiGhorAY1niJB9z/Xv/NQSC+w5DhVhaJZck0B7dkF9EconoczAyoCUNWIkNKuL32LcbeHcY=|Chương 2473: Diệt Ma Thai;/Q7++QtYkGrz/ZF8xx01JwwgSHS3iP0D8x58p/AbpGaNgHYoB57GQXIFuCbXcdkSmAZg4Q1JlmnnwSjMKeiWHIgN3T6szg6KXBrG3CNSRRhTlYUYRiRdyU/vs/HoAahl74DX3Rrp8WEASy6ZszzQFVCoLmCvt/PpwSc3jd0NBvA=|Chương 2474: Toàn diệt sáu châu tu sĩ;WJQnCxQchkj8ZIHfHTAu9PSlcbGVu4r/adI/efvMksXjyaxfcbMr8EiHv555Nk4yAUl5Bmq3k8wIwzQOnvd5Q5NuREbHEUZJAeWDNh65MD8dlqzP6E6UU3PYVbO00yBBCU90PrDJl+6olKBjBgSOx8BuazEswvilMss1ph5br3I=|Chương 2475: Đến Địa Linh;Zn3mlJ6dN8reL/IAkFW/+br4omAa4LF1BGB9XXrRsng08kQ1lAHJXCxw6QT7UtqKg9CsqPsYQYvV8DFRLZ3ZFynsiFedfwQ6aLOi2o+N8G004XuR/BxYdevZ/5wNsIdXIo5aqHloPpIWvh6//+x4xABZmHbR46kbyt8X5VJtv0Q=|Chương 2476: Lam Thải Tâm;ASxv/za9dRUzhDdrJL27eu2JC33MCAABZOMkBKRPJixDC0QqqRpUBlDyEFAXmJdH5uj3FJEoWiPf3f/njqoXshWw9eEf4JQ72SyQlCHc3UY14alG24nCvUt9lPvVpslJbkYJkUE6Opswp1OBxfeKuNzgYo5hSe6kU70tDiFuGI0=|Chương 2478: Toàn bộ diệt sát;7XIXAYBlJleli3vvJGAaizEG5gBJZb4bgDU7O0DCgWvmcT7/FkvT926fCfi0uIcII4SQ36deRpSSeQp80b4VcMUJjkON9RjkPWvR4Npfpi2o73UBN4BG6Gff40JVOgpGvKFoK+DSjCr3W4yz7GchMGLvLNBt6m8huoJ7UOzrbfI=|Chương 2478: Tiến về Cửu Khúc Thành;7o/2H8uChW2zynHdK2bIR2dCmE7ghVm7GNGOPgjI7ivgjFyV8aXzJqZK8ttrgFJqobM1m/SZtmPX/3tf1g2GCWJcsADhoMKfy2gAq9tIVmYHyl5Y+WhcykWDEZJY5de5VJB7kYkr5xZXOPhjyUjtiwtB9Vsd1j0oXAXSDtNvti0=|Chương 2479: Lam gia chi biến;ml1Z+WyKjnvKL3fwFaINLFAwYWrgwKCk87Nnbo+iA9xJOkToqdCbOzfRZg6w+emkYFGfJWY4j1UNqZoecvtAohJI0bVgAmHJp5ONrDL79AeVh0fhRuDTYnVCw64/rG9EvfE/yRWZ63iSiNk80oS39K7DWJ2BY126Wr7Z2Hjjflk=|Chương 2480: Bị không để ý tới;+2hQlhvV5/jkjS+aEiN6FT766xDkqk33x0RuQO5FEKjf6KDgbQn2Yx2LIQtfwRHmxZr0Y6FSv3Omkj5t8bIMJDrdBhVcIzBfLBAvXjhkkirq1VrPC2q9l1jrOFF03KcpDKz8KS0lL3X4+vryQFrphpxisOVdNc6PqfzEZn7ndiA=|Chương 2481: Trực tiếp hoảng sợ quỳ;bwNfTge9z+wSn2AxSEasLxpCIIw+88WS6m9jamREyuAMHY+kt/YESxO2GYZk+sYrhnOsVNbzzrNMgD0rE2IoiRxab/7wbQ5KuAw8rnMAGe/Nx3NboaSHkhqONxvyCO+ffL1KwL5Jvx/9tmeYEu/sPHc0xGGlcm/mUZUuTwOecC0=|Chương 2482: Toàn bộ bóp chết;u8jOUSlxuQvqWVZqbzJZ2jGqdf/L03DKF11h8w4jFpdoJE9RkCGtwMi2woHV96pYwk39fVXCW1uH1zius6CDUvmN9mYiUxcTEA88eZwgQfI8eHvit+VKWP3MOrelZTyLQ602LiGfFKqJDlGTakmsKyC0ybypEQCzd9ecwXZkN7s=|Chương 2483: Băng Thiên Ngọc Phù;lI7lVeLdlsok7jyMq7A6cBLvzAw3+u0kzRNpBtBFNuiUXDEOZUMhg+DU258Fx/X6y9n+UbgSrn+fe9YDJ9iw+ye9JIqVtcWIejPAIUD/b7bxBqrHKDEWZ8OymP6d10Pz7At6PIF3d3dEksQ3D77YlVNA/hoSYBlTTHdH+5flT30=|Chương 2484: Diệp Phù Đồ lễ vật;5Xi1eGTdNNa/cxfHL4jDKw6AWKbkhZvBv7Tyk3iwMtid4Bx7d23/KBzk71c6dFq7C/i83t4op5W+XfYNkT+q7NH5bx6YuawHpGVYMki1TgY6r0a30X4n5vAx+xXmEA87Gd0VoslQOd52WjPhcungVFvlXERdOO6fkIdhc9KZ8iI=|Chương 2485: Ngẫu nhiên gặp;2fZ3U9qeR+E+DfX1V8OFCuYGOiDe8fCC2q6Pyrp50R8Tb97CJP9j73J625/PZqNT1mOAO9DRgkvbn6nJ9cNn32eUFYKAajyZyxFhoYw+063oX8Li1U9nzMk5KLQwvHaBypah0p8iXV/DNf+FMPq5fOTC3zGDWzLFVhXBvS4/5pA=|Chương 2486: Phong Tình Tuyết;bn46WZrvxIXk5aGEygRQDJxN2cnVxFDM9rcCEHantG4x1GFZQkfzciW1fLMjHxrywvNVxopFENGJiI+aFmLNLB0T9e9rez0lnqXn4wbGJGsnMDWScZC1oz77K2XRV1cf1qCdq52j7u7B9Cr20OBOHRYtXoNiZ0N6pwjagurgnwI=|Chương 2487: Buồn nôn sắc mặt;8omFeBzIbJCBDrXEEJZAQIpVsac81uG3GoHqahCDTOW/aiKuMmO0osB7t7Shg4vGU0KbvekaSBfmH7/0oKuJI8D6qPhRk78Fpt8Da05bWX9FYO5G5NxqMwwAY5M+jQM4dbHzSM5JBigpnyqp5bTsmQ2c9C2aPijW27gbZr3QRcY=|Chương 2488: Hạ Tử Huyền;tUUPVfLpVvWxrjYvPSJkvCxRXKt24uJHNvuxB/1o2drTU0wocNBvF74d/wUeQY0wYukKw4R+H9uP+8SnadqfF2KdvDiKNHdDBLhRO9p6Nbt6lq8zC85THufwj9p14J4icGAN+KN0d9GmtYwuqtGKZehEITivhAVtS5lW4ghacQM=|Chương 2489: Vạch trần hoang ngôn;I6Arv8YwDRxlZ4w4FeZKpM1pYw0RZ31TYwIZdaln0QUrrrFJmebuEC1sJdmulbP3Zvo1QQwj5kjXA7JMVqAHDvoPjRC7MQv8vpELTjpr45HVto+fICV95wChgKGu9Nfx8wnDd93RrboLdbHaI2N1onOGr3LUglvuZg2h6ZL693U=|Chương 2490: Nguyên lai là tên lừa đảo;0PAMHM0VGSVhnmfwqdB+f7SRN97cd54eldK98UEPTVS0LPPmxRA5kl59zlsVPM87RweioZxoTnUcGewuhVJ3fVqbtVWTFEUHYk+usLUlJu3H56iybTClgP+pEBFHiIL7I9biKEU6OOpYl2Uc//YLZqyX/7vW2KQLOzAUGVLjUTQ=|Chương 2491: Mặt dày dây dưa;pGG2xZjpGqUoW5/N9OxQkwDsqQ1VfHLVIlkwwbkUay7kUIFHFzfnzR5V7EMBoe72WJ7Efur90ZVMITWeSWe27oB/E/kR5zkZc3U2ZuEbfRgEBiKHFoJuT5nAwAUgXi77RLWgb42dkhHwbyvav/EVzg8N3z7YJdKpyrwc7yJrXvQ=|Chương 2492: Đại sư tỷ đến;CoyZbQ6sQb2UbNmvD41Df+IlaXkdOlCxmX38IofuOzWKyLQkvfzaJXu0LJFxQYiHArpYAF4tx6/sIXD0M90qLeY2MPLCHzmVgZb4/9U0EYj0mEvVs/lZwXw2+AO5VWOnshLsS88Op+5b2df6jtWoo1qkSg7qtfnEAq8Ie97qzcY=|Chương 2493: Khổ cực;8HPbW5k8b592x55DO/8sSqpwjuiwErw1YuxZi7+ZJeNySkXrS34DnP2QpwErrHOAFbeLnUc3X2vi4nqweo+2O5/iCgvPnIykD2XOm13uyQWVfCfnFZOpg+6IUV1vHd0ly3oMokruYV17ek7J4WihLG10fcHHHWOdLZJ2dEcu+to=|Chương 2494: Trắng diễn xuất;zDUxkdHqwJvXRNTjne8K1rFAURnpbYEaVwtikaD/I9sf0rBt4zfOEAF4uvWQpDjXJa3CQhysWQ+ixMwqVrg3AY0fSgUkS/Lo1A4jEibfX0eXs01FX42lXhqOwxn44/dT3PTm7FsGXiPadL3KsI9/03PVxwZK8JT5lrEMYG468Zs=|Chương 2495: Quan hệ thông gia;CEeWXAYLxap4+eSMhGcVp89a+bv2RP/QrDOpj7nJvlG2AEXV68pXy9IouDCFOd9v7xtiYlOhkaM0bgAwuROymf+JxKsi4u5AY9nQHD7jfK+VbRnxCksUKuvo2zSeko1USqYqMhjOBrmKdZ/g+e/y5VZ/+8Lj6Fj+5Obq8rm8wu0=|Chương 2496: Nổi giận Phù Đồ;U7FCEtg972TsxvxuvYQbiGRNI7STgc+qYi7HsbZluk1oNsS587PaQjlgEVqHp7DOknhSMCJUks0A9LLSqsZfFwhkwvHjl2+WtjUeT7GhOpIvHSrWBMWLHv/7uzAGCdWYHLissKtxKky1IWivhuFO44tbq33sWiUxMsh/qoDVyXA=|Chương 2497: Ngụy Vô Hồn;SOY0RoYKRbcWKgopkpIaJcbzDub80wu04oaTbujoyRyoYieYTg/4Xtk42xL0saPk8C/xuKOQgdsDJH+gJsVm3SKopb9XwqIuJ8+a6Zwzw3balmGOyb8d0OTtpuRUTfouDYrIICFmSkGq7sAuM/z+3Pd14aXiOMaIgnWeGcw8Fiw=|Chương 2498: Đại điển vọt tới trước bất chợt tới;V3hnvc52r2t1aesmxI8qSRfXO6iPS342Gcy7ZL+zaSgs90/2SjX524nRUpfD3ewd7Lf3/pH4dXmIPIMEBnL+12dtMUBY4JNDnCveuCSEXUkAHh2F4trKexKVz9GJRmFUBCBzdiRd2m5DfJLnQAIYlnGHyQErRZO/eTZQfAWN9S0=|Chương 2499: Ta phản đối;eY4IJPtCo/f/7vybSjUYc4ifT+8JTq3IU77h+GSknI6RACS45F9zfZjQMhVTKKT8N0FE/fNCHhFZjkG3SmYgzqRwQujUjBIzFFE9CHu6mWeTn2oA07av+kNMzN8ZXO2jVK9TTWnJitQomZS4cN6ykNNiYtfIchtf3QeRTJC+vEg=|Chương 2500: Cho ta một cái công đạo;g9Ff7B+VEpDIOTo4bAKm6UeoLl3FvebL3Sct44u3MU1XPm4CTBvzVRuGPMUZB+meeVD7XuO1115AJ+WxWSqxbaFNE/HzeNDj8/vDRD5QDk+BamHSBvoy7PjFmxS5r8kh+loeqVrRgvnB0rpr8k2kSF3QleVAa9WZCRdMWCybQn0=|Chương 2501: Dương Cửu Thiên xuất thủ;3puZ6hNTFQ8H4GHanh00xbyYUIaXNSefZOdjq7R9BarHPPSDMpGwmGRpUsAUOxNczyf9+RpvrVkxH8w4wLKEIsl7PfSuZWxq1x4X406h+0v7OZU5XD4LXPnRWfAt3PDoM62c11FPV0XQmvnWPO4ep8de/UTWr36f7f93tLze89w=|Chương 2502: Luôn có ngu xuẩn;v6tUSpnlu9oFDhOvPxgjI/451F32CKyrbHmNuxxk7mXZhyGWaOioO0jkCxTgzfnIMfi89lTqECgud2gi9RnBgNTJkDMXAQAAAhXehmGeDlVvLf8l78+y/5m4GH7tJL+ZhfoY+lF+x7LR/7oSUuIZM8e3dy+5WQVtDDJW842yAJ0=|Chương 2503: Cuối cùng gặp mặt;2j1RILIfPZel6WZ/L716NsUAqe9/DN+Atq02l+nkFJgLaofW0fO1Bm/hbVIWWvUrGFQ+rrEhXaYuMh06qgY48AS0ZnHbSidzAbFomsmJgWAIGgRGiSDUIpRIihOkhkhedCB+vbe1j8wQOwUkdkSlfmlMT8PjEKAooMThPYnKUMs=|Chương 2504: Huyết tẩy bắt đầu;m4Ja0PcRymiuaxbBIeUxmaC3y67N+P2FrSkqD/wShKSBtdNR3owD76N4d1JEby0aicgT6D3bhrm4VgAK0yZlq8jzUH/EfEHqw4QJmNer81FAb5Wcte1bVUxjsd1W96gxoZIwVPhsA5tswPwaJiBYx9i532ca7u9udDWA30m+pTU=|Chương 2505: Đây là một trường giết chóc;GmvFgkrJr6jMNpbXRmsJqRp9askcJnCNE1XGGrXriUtmTEHrsxrugTtGQp3aOajTi+I/05PZhtm9KFuiGoRw5wL6CupuqHQai1ioMbyMY4/9n+7ymgIkOhCnbcMtH3LAD22A88Mz68LIlcW0zLvJts3lmEgY/MXaAmR01HqIS64=|Chương 2506: Phế bỏ;7/GK6VSlkNwRqTNhDEWTZG36MXgK1J0V+jis8hIwvCa/egSDp372boL6b4SnkCyta6AJwQwpCDJBjPOU0KlOcLbPqkgPe6Zy+aqkZs/M1C6AJIsljxn96fY31g4tD7yUOvZIHLsrrPNBK8s5nG45E86FGCV6CZ4VbCh1K/zrXOE=|Chương 2507: Ngồi đợi Thần Cung;JxTg7dlj3wjggQoOka9vZZUjFBko4P7CHeNouZ2UrYOxWaZuZUuyLPD+5Y7bubUoyuq1bxOGu87oJgzhr+QFwIl/pp8tCzPXcVSn7DNXUGvZaFw86Q1HGfxIIEpsT77BlM1NKZYiuOAZejwoPuIef+dcJVWKM1LUoeaC/ofunLU=|Chương 2508: Cường địch đến;bA6fufgcPfugBhAD909dV2IQRst721U/4ILf1hIpbCgbV9abRnweZGNOJic31YdYsIxg3Fb5392SIIkp7m31xq0bAdx+vtsjbnLcOYoRvB8Z2bTx6AMqECaIxTIsCfCfjApUFRLQ7S6bXK4mID2UE9no3isn+TRmZsvdXMTg0sk=|Chương 2509: 5 đại cường giả;EX7ZLHv+EDfat36O7eg6adLFTj5sv93mtRqbNeLG5GlgpGHkIjG4zm5ZFjwJk8Irc7VHKiFcjkVETeG1tRDQzfOvJ7ZjLCLCDpqoM7vNWeNNeF96bmVkK1pKeBFPt1lJsAvx16mcCsNz/royFdjEi/YEfeEbxQhudLWcmOECJ0A=|Chương 2510: Cùng ra tay;CrwrtjJAG9eJClT2kDq8aJRqKMEuGOMMnCa1cyWJGGGQSvreC7dhBoMtW1qyTLbHGdmW9nVA/8Arc3J5DQdiBrECEaAMVdO35GQEcXwbQjPAujgQ/aWLZxCctH07Xun7vA7SOcZieaK/0P7z0/ngCuE2z/7NCnykXyq+3tc/2x8=|Chương 2511: Hung uy vô địch;jR0nUPrCL4k9uzmyy1RAcZVgZUWai5VT9aM6wVQhmO9bkdgShObUxsIAVzAGfTg13LZQT0cHjKUGRtceePKqCtUL9ZN2IcVhgf+ttZLidIp1cWqoreEWjDqQXOoX5kSrslj/CoRWVYFWJFyClYSyas04M+nOGQR7gVQzr6bwwWQ=|Chương 2512: Người nào nói cho ngươi;4UdUpCbgwavRwyu2orsW7WSSRCpR5PWWpdlUviBMnioHRkxkxx3Y8+yy/N8ofeubp7cmzNDuwx2YU1oCvwl1w1mAJ7lKjV3DXX7Oh3QfujmTNM6E3Cik92BjOc4RJ87SiTevN/N2TWBiliqJIx5SOfZiXOC57x/2wsF0DQ0Pmwc=|Chương 2513: Hỗn Nguyên Môn đến;vzQhFpdS/w4qXBbSq1wCcFbOfWRHQpac+UccgYXJji6YmxuETKrJM8dcF3hOhB32j4uj8jJVIqX0lgP9yjhbd1e7USHseokOGcWq63rJw8UsVITu/Rrdxi3UrYelzd+M7DpfJwLL7PBjVFaygubbdtCOP0bj+pBNIRQsIaRaVGQ=|Chương 2514: Yến Vô Địch;fpa5TGmo3vCyMkJwUkoZEfYSNE6Z1h+q9rz4ou9EhxQcxtabQwDmBcT/1mNfeLBmDPp6oRV3la4QbcqxPZw7tqvmYSIEJ/y73TNSOgV2goKGtl+CsaltV+p7ihajNY+beL5ehK1aqzWavuXh48bHu+pvyUoVa5F+Bk0PBJ2LwaU=|Chương 2515: Kiếm Thần;6pUM5BMCkZaTT9cp3q4LP5Iybw2oKFd1KC+Uu8O2FZgOETlhiDiBYEh9DZLttCWm4ByN8X+tsht7dZ4EfNu+RQc2rT7g+43Wa4HaYxYL5M1YRqMqv0VQSVK7SyytEaLjdw0C3pCM0EQ+NcRk29X1KTBneamN0FgTJZxqTQ4BS2k=|Chương 2516: Chiến Yến Vô Địch;cg3AniYpmzzPBWG5gpTDUG26TBTXU3vET0jvmcaxe3T4+QoctJVBZ5ORWdHYmZBUplzz9SpzWKBi1LYOmK72QpuJhR419DePNhTAu1WgEqb8831M3H8vqiKhMNudsC6GvGneF2x9nbUTPaniM2AwYHPNqf1isOI8Do33l3s/mJ0=|Chương 2517: Vô địch kiếm đạo;heqTB/MHe/7FMstT6c5jOeTvcJK60UwzzXYxtRtZLhFtPdZDM1xPyST+IEBJlcYBYIyy4cMkl7NlJzdxNCng6k907ROO2/6cp0jT/PkYrs2UFlBA/GIy8qOhJb+xgTOePAB7FeTvC3/rSDGrkTASlFhxwUfOLwlDi+pj2gZS79I=|Chương 2518: Chém giết Yến Vô Địch;xaYYWtYRlMUUEOYgN82krRJvgqb2HrGyYdGsWw1I++kXOGbJn9pxtcOt5jBGqmMGqWNvXjYJHzi17hXsHxbLzfIRtinkuNcd4VL4yUd9M2jAyYzGt8ylvJwrdF6ipttX30ud2DZ9DaJcX5JLbZFCon9Rl4XBgljbW3Q9tOAqunc=|Chương 2519: Bái kiến Diệp chủ;e19wMmbEL5UgDuVosWmQ+4pg9Of1/lmJxMNz9docBvg9NhwSRySOph1wLOif0dczQJiLq4W7Iym/WrLOyeYbar/Q8A2Eg3CN04ZJb3TUHHE1rd6RTAaf+rvm0Kl1/8YQ6vH0yz0iqBkjyKEnW+iQypSnB49iLhUNLdh5QLfM2hk=|Chương 2520: Quần hùng hiệu trung;F1PlPxJcTFewh71/9ceTQ9JD63w+OFHUnuFnN31wf9QjnuxCStBVAD2jYwgWXBniu43AEewR2qlOUquDkRefNiGpsdJr98qJLfLgonUYd9eBzcGEs1660LA1eWFyjJUYUOM+mTrvtOd3WokS7rDDAkIXDrkhjRpyuyEaWb8VGsA=|Chương 2521: Thành hôn buổi lễ;sXXU8ua7Gn1o9VAnlm0bcfwSFFjWX8W3QJCnorHl2W7ZcKu+enu8M8ecksAH4vrIkJdc7b89vZDabW9Qyy8cm7z5oxsTCtry3L0udPyfhSiqjVIBM0bKc1XgoWG9T7iaI6ftvdbLs6PBHDNqrNk1RCRSQMZC53lWsy4Th87nYg0=|Chương 2522: Cửu Châu cộng chủ;UftiuVT4cR2xBhUEmd7MCzeaA7zIa0WuImQMv1BupRUwcUvyyhrUmh3AzEJOaXo0Fci15BExLcKP+YPENA98KwV7BFlsFPKsV0loPU+Jk8EePvDG9BSkNB4S4d4+eowtBCmQcb6dKTTMd1H5d/rWy7YZ4kUBHaNJnineQklTSvQ=|Chương 2523: Muốn phi thăng;K7YTg4H5b/b01BxCxEPfg0rBvVTkzdwiX7s+Y685nlkRFy2h+r87aTdk9dkEdAXwwfCLMuK5/pzE0+GRocwpcPkbPn/kG0Ak1aE0HzbwKvh8cb7/bzt7VoOz+aemwsCZX++aeWCnoAZ+uaNBeXDo+q3Vrq0fIUZGByRhr0mylD8=|Chương 2524: Cửu Châu Ấn;umOF4joHygNaOLEXU6NV+MwUITQB7h/9jtmvEs853xYdNTQ8aF2Y8uHr4r13lWv9zCTR9T/he+YMAhYDElYJLVygCC1FDHd+W6NANS01mrwdA9q7Xnu4oWFXkuXOo7K2GxLJ6bKz4gngHLzvcspg1dWmLEKViOo7Z945IuOWb7A=|Chương 2525: Đại kết cục;N+aUj3fsUQBqXG/xD5BHMwqYJRyBezpm4SwBB4Kv3a5kRWxL/GzX72cKnxnBnIqfas6QaxyWKySsFYmqGlwd31mrsvnOd0uVWtzJ6N8MvhpsNSyptKaoq/ExFNb1ypryeg0ZWF/iruhtBP3S3wrcvRoqmO9mHpw6N+7ZIvx5icI=|https://truyencv.com/tuyet-pham-cuong-tien/
Từ khóa tìm kiếm : Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên prc, Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên full, Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên ebook, Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên download, Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

Loading...
HTML20