KK Truyện: Gen Võ Đạo prc, full

All labels

2018-11-04

Gen Võ Đạo

Gen là nhân loại cấm khu, là Thần chi lĩnh vực, nắm giữ gen huyền bí, vậy liền nắm giữ lực lượng của thần! Đại danh đỉnh đỉnh "Gen Võ Đạo Lý Luận" thể hiện tất cả Võ Đạo cường giả lực lượng nơi phát r
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 1975]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenCV
( convert - full - 1975)

Gen là nhân loại cấm khu, là Thần chi lĩnh vực, nắm giữ gen huyền bí, vậy liền nắm giữ lực lượng của thần!

Đại danh đỉnh đỉnh "Gen Võ Đạo Lý Luận" thể hiện tất cả Võ Đạo cường giả lực lượng nơi phát ra, luyện tập võ công, đánh vỡ tự thân khóa gien, thành tựu "Phi Nhân", đây chính là Võ Đạo chân lý.

Sinh viên năm ba Lâm Phong, ngoài ý muốn đạt được Gen Dung Hợp Khí, đi lên gen dung hợp chi lộ. Người khác luyện võ dựa vào thiên phú, Lâm Phong luyện võ dựa vào là các loại Viễn Cổ Man Hoang hung thú gen hoà vào bản thân.

Từ đây, Lâm Phong đi lên gen con đường Võ Đạo, thành tựu Tối Cường Võ Thần!
Chương 1: Quả cầu kim loại quỷ dị;Yam4BP0209HrvmzXjg1l6Iep7OC+zo2TcwJuuwauhPzyZZ6cQ6Bmr7dOgXhbnFKU61u5q2gK3heX/10DGdHJiUJxjX+/s+d103cxZLGziKRmgCfKvlUocFKLgqqXQH1zItsnhdkT0NBdm95lddP9nTfyyJPFx5jM8gpQjn7NrZ8=|Chương 2: Dung hợp gen;ctNwSqVUz/XebupwQx7qtrEcf7XhkySRcU8D136FpUF3Ryt1kd2FIyDS1lbJdnl7o+eb4PdqVx1m2ByonlPAygnLU0X7dg0veAEaHUXOQyf3lRJI0DmOGgWz3PJfnNZ7iPG4WIKnfqBRryFXuvRbj6dqlvNjpPg/HK1/VTeAFdA=|Chương 3: Mãng Ngưu Kình;9qEizDS3YMI5DFf7LrEVwhlSX7Xj5C8FQEyPYyCBvpT7JlQHln2pZueHnG1n/aqyK7s2iKg/+/pYOI+uZ/4edyXYmeitASthu5gyXq824LJCvKQ9NakAHODxpaJKs/Xs0Jftpv0OnZEb370E4gPt0eKaaSqriYhB0swf05zsbZw=|Chương 4: Về nhà;9oMiZawm0Rv1/G4l4+gQA0ZtxDMzeHJuXl/HYV9rWdth11NKyX0XrCFvVoXZk5nqzewSSen3vukspFbdwzEUrvTgDt/VvojRPrrXw17l7FZaR4UVH3qjmyY0D5GIMjFpXA9NsFbMuf4dzDyELG/7k5V8QpB5dluOlwCp7ctweyI=|Chương 5: Lâm Phong thực lực;RrBujyzQWaFc3yE4RvfYiW1ENdA/auYlL151woTnBN0mK51q3GOsTnZiXP18PFKHTcDa+kgWbgHBIjrNbHqqVmnVJeBp7Pl51HBKVm5mOneEwEC8fg3a6E6VUQ5sOTGRgjygo8eGZQzLkj5w7oqu9p93DjcXXihg4C8PMoq9hE0=|Chương 6: Biến cố;bg0+vVwd2bZpN1FRhCeh5hyidloKBlYR2X6Vcwx3aQWoTz2uO5DnPYV0kUYmrhYuga1iVaipLbplU5fKyGAC4OurTIeSRlf8tSHwc76a8C6o7zoB23RJ1GvYr2cLatoL7y+/BUQVaAq6cpimcnLA/PXNDOs3NRvG6hJDK8+FC1M=|Chương 7: Giải cứu;TPsIelLRk0+50di6viwmTP+5rto6LLLqKm75r+bMzk1S7N9XWv+/X7Be8HI1a/c46irEqTBtr0KUSBGvnQsEnYUSMx9/am6c9rd/awbaDuKzoeH+Pw12ZpHT1D9271cuDro/o79pg40BUQO9D6wLjqx1qIGQnPgUUH0czpuauFY=|Chương 8: Triệu gia;kWprviNfhBkf7v6mvhEQ7GMdImiMhz5po15QlolmNRd2QdI+hPvtuJpbJNz0xPjFIPfnd9aKiMky74UkM9p4N/I9t/VJmL4EPzyDTEFm5oS63SFbwcnYiGLj1zQaJHC2OxRaQI3YzvnW16Ws2cp3fNo4FE2GeVguxd6cH4nHwrI=|Chương 9: Long tướng quân;9/7Dg8ZxBjHx4Xzy0Yq7WEoyAy1UN7rMJekK4Ms/czR4sMRXmqoOISg4ZHLauAyta60iYDg/cVyXhFjTA9XokNlTTlhLoflNHY1RzEkm9a9W7WDq1HpLa2q5fXkpnYIi41qAQHDcdZzkWmu0SI2fsrJE9mSfBRiEx/l5ioykS6Q=|Chương 10: Bỏ lỡ;69RYdLq/VMy0aj+kFdW/5C62OpRJzJ8POsyV5dA5uatmdueKSlAzJH39kr+dFITCWZw+pNelrOz0zCibwl4EdEPoLXxrlCwavvScfXcxwD4qpY5hBTFsM+TWcs3Nlp7cUD8DYRSDA/aKgZtsxRCxfg/rslez5NNOkVL+T1QuaSk=|Chương 11: Rời đi Trung Hải;UY0tv8U0wG8CtU5lmqA++rnMommKhy5+Jq4oVyfJLHNrJIAeVO7t9RliIIcOIGgShh+RXltLGtS7TvLoewKguvhgq7sDjzCc5FkzQv96ZucEWYKDjjlVbwrDsdrTfd7UtVJvfaycR/greRnqxR8xVtJVePfoT1swGi5c8ITm+/o=|Chương 12: Cứu người;UkH+8KzXSXw7ZxjY134cQbUrlIF1V9bYkO5EsHaWRFo1YKm5bbh4oCJsV4jCQbrs9eyBPFE14fLLZqarc3r3E6yZHkkq6UF9Wreo+f5pC8jzkdTCwQ3rkLb0cJQDy1Fh0SChAu6n0ueharSEuxOswExpD8+Lp/Znx32+Ny/QziY=|Chương 13: Vạn Quốc học viện;g8NkXPRvz/LY5FpZrXprCCB1gXjgAyl209VjcJQnzSO2+AhnZTAj6eSPVHBJUzcY8sg7mWePeVas3OVNm+PE+CDWJe/CaYihDjx4mKnDQOhix8ezXryki49OAemNV0suYH/ceNbUWXHJOYWGvq8oP1oenDP+Rs0OsKqUr+0EqTM=|Chương 14: Phòng chiến đấu giả lập;gqLhr7omS3Uh2d5citjDu7xhDT6J5SR6bhnas03XSD6wId+FgxmJiIjE34Z7LtvVFxFczquWlaVTHgK5vibpgtN1hgAs/e5ULMvZS5CloEpb8xRoI521YnjLmdcALH7uSZ7SLSoDY8HfjXwulnKetZWkA1oVvxexSGX0SLys4OE=|Chương 15: Xếp hạng;LGQ4a4jh9gLUTmxMhGKZpd6gqUzvqtt8+xwnM+tKFq2zoXttlxX1knGFyoa28Bp79TA+0qUMfxdqSWHDUHXadtIpXuwZ+UYp/aj6pNUiBpLfj1gMgNWwYM0Azb3LoRYjJUqW8qKczeL+Jh7+2fmU7GxTnJN208uMCzYBtntt6r4=|Chương 16: Chọn lựa võ học;y6zM1Yu3kv+p13xHArmxeZwcvxNputoQVi7L0YrZd9US28y2yKLXhBn/Cs2UF0yv+rcemQiseeiBQlNEgDMl+J3WnGT7MFQ4Psuiv9rJcJCdKQQkK851SBpLGRGDGUXXzYPk45uAeoJYxSsAhdomjsyPQtg6LJ147j2pmavrOmU=|Chương 17: Nhiệm vụ;sHCQZEgA15QjEFdpQcBXKEig6wYThMOLMUl9Foa8RiX1DXddqNXxJzyFfY0cc6l0ALVyJjL2+dNsoxg0eKUwv9Y2cDq/4wCymKdqSV5qPF1TW8TbPTMzogLpMIp1/Zz3/8/INzdBgt7h6curIXx5PhjT958GiPLkZR25GytRrPY=|Chương 18: Bạch gia;VWkVAspWrijbBHUw16qVvg8K4Nvk5VZ7v0sG3UPviOz0HSdUxzqnqSJvwXa0WDlgiVhO5aKdu+PEN4qajfwHiao54jeVwTdK1S1fEbmuWoxQKTfBEMyLOOuXn9Q0SrolHrF0KaiWT5XRbHH39F6snM5yT3ItJuteVDpx5i8OGxc=|Chương 19: Ba ngày;CzMv6ImM7Rzkek2toh/JVwGrrOIer5PkExSfk6p2Xv+EZZF6qr92dpz4A75nacBtPx2Pywced3UqX/1mrjh+JYDQMcMdzNiEpIsvEvX6EcvT5JcfzeIzT6jY3JnSlMH0D9RzQKmc4f5co8uNpbup029b86D3kyQ/uE3cCN+a+cM=|Chương 20: Lâm Phong xuất thủ;4MxyshTf2Mtxxe8YCQiakP9u1zhErxd1tiOf87cYAGDcOhyk355kkprn6EvM3k7dn8/Y35R6FAwNtnqZ++keYT/158VM0RMeDaGwSzoLiwFHYLbB1fJqenZoKW3bxyyiMf+KPz3PPO6sJM8zq+Vets0WHjp3/RisWfN2ecAlVLE=|Chương 21: Mua sắm võ học;pKv0vXHhIZ9ffqgDWx6qHnFICsajjlBPYr/sIYTAXvMUdGVriJ/Gm4N5EJkgkyH60QJsN7bmm4kOT2Bv7YCfKMY7rSGQ0WDBTY4f7WQ6O8PuT1SCEZGMarvBey+l7bQBRBy14ia6gN5DjFA4qNozXeZubCdidEl9O8WmieFJgQI=|Chương 22: Tuyệt đối khống chế;1n/Nf4lROTuLSee6GHXnP7wmwltzJ8MQCtq2tFQZ+EbDJ6q5XmtecrR6+zLK3ABgr7Vv2H8DjJkVTOH2uNcUMrwJ7rljE42G6Q5jJlSxsATkDr4IwY/JrcUFwqdWEGNO0TBkYAvGiWABag8FFkkOJOzo+vGx4aQALsCr9hk0onY=|Chương 23: Loa Toàn Kình;d9PbL6MrezZknyISsAxLul+Yi6xaFoCHjx9TuUS7F8wyM5DwbSv9fes9vTt+1q3aD+G5m0btHp80VhaH/EtwzMxKQE0qYL59TIEMwfN6k9SdCYP0pPdFv43P6uCTNCMOeRtdjHzF5Ewc8Zu3xIJIGvsDZMjHVt0y/H91YMFBKvA=|Chương 24: Nhẹ nhõm đánh bại;9rqCAuLlWcQX61mL0NJwJN3YSKK9eIWleM9bfwBHf8W7s+PsA3peDtnqYWY2bFInIgubtxomyP66cCZWKzpsVO6jKF367oLYMcl4OE5lYrWfgNoFQsjpL3zUYljXGZGnBUMEAepcccyZ5JshXGYDLcixklsggIbfipzBkcL0QrM=|Chương 25: Hảo huynh đệ;vZ2K9hCN6PaIUv9QXus5+5bTARNsI1edNezcAyI5IJzGqByNOBr6a5Q227XVhUig6a4ngeZBvKDoSoKY66VTgRYxNH4NSQczs9CprHHrz0cOHscbg33pfjF6jw95So6ZfuTPEy3qUkQQcMlc84PtM53L7Dcr1wIeHasK6Vnqahs=|Chương 26: Lại xông phòng chiến đấu giả lập;YGeiDC3mgPVsFUMnSLfyGc5qqzWez6wYE0YfMRxoPyPg79tNDIHptWIaEEgoqKXREzwAwrgci0iOjKIVNrVkqJO5bkAVZwX4FOOAGVpsbmBYGefXn8WuwxsD+o2Dm9fh2FwN5Z0LeNW3q0fWGU0ab7ObL6kFlO1KJqwXCUixRkQ=|Chương 27: Top 100;KLCXnaIeG3LS+Ab6dcwcfpoPBHsLQ2ootT+WpKCp+yjytncwFfnTqfa5w5PEN4Okgqz6uYgVvY9BvHUud7k/S4yaU4O3v8dEbaXu4J2UnvKRuL+jVCv5hmMAH/t9OSiBqCOAWPRV+WGApRehwoSqrTGwcaNoTkb4X4GSu0GpHQI=|Chương 28: Đại Ma Vương;d1i30jmuI8XBioFnESy6zAtcCyF9asTFJbG7x3Lp6H4d7yUdcE/PpRrQujM2UR8nShIH/47xTVXJZlUFe5GrisuivA9S28Roo18+ADjdwQ1OtWCGY2l468hfavsDIgCRw9ZnJ9SZd7pigTtb219e16KVOcqgPiUvPvIv1h047Y4=|Chương 29: Chuẩn bị;6YEurdY4ZujbtPdN3itKM9KUEZR/rE/ng1xLN/kippHJF/m2sRqSbvwTi5P6N7PsKm3qSGZDj7nqdrNpQnEFJoWZbB6I7I/cDKkLiWiax+r9I3KpTAl14rU+uBMjbPl33wPdJmL9b4JlmBbDfvYBd1V8+XHePD93p6hcPrOD7Og=|Chương 30: Lên đường;OUEVPf5lc/PdUDDoQkQ4bcXWeu4pHe3OM4W3e77pAtLGLCE3DCU/5gCqnNRe9RHsNbqP4gbNKM1ChOUnRPbx4N+DpkdJX61PscEHg76/tRDOcLzEv2+hjnMOrO1/5mP3Q81XP9l5Whb7isLbF1ceaqZGuLlbEVF1WMuDjLYikTc=|Chương 31: Hung thú;K7JQ6ZqMfbRz+LDewA9uv0zQ7WD5syfxIf32cBb5baT3uAMuUAERPQUn2QspcfDtkJ+3/UG1kXa2Y0V8AuCoYHscbuBmnES83FacVTw/z6jdfwAdBWQ+JOuWR7G/yK8jUKzTHGKqTpMq4l87MVbIhCqzIlyCuwfLANsm0tV8iBo=|Chương 32: Một quyền mất mạng;eeuVYe3ZGz+6PAuoJei6kjARyqQtQgeyJ2uYsJLKqaDLOXCKwBlJsDnATVlXiT2feXwwgIpKylPJuRujiUFieHi6jutITp7/3SoCtOW5YbYdDZ2z398DSj0Zt7zoxH0WEZWyYgYIDHM5WdRH5Te+/4vhh5M5D2KBGgRysu9Wgqw=|Chương 33: Long Sơn căn cứ;4rN6a9b93cuRFH8MaRG1451VSmSgqKPsdpMCI2O5ikq3L63+gW1ZrxcpOTR01MoCsbi2g57PovOEORS/FIJTFuyTaX8POdbysyfBCAYYkEC3BjFrutOEWgeoz7m+D+dVOZu4/fg7tRqYvTRkN4GkF32nt9zRP8VLDjiI1RF1Mm8=|Chương 34: Trụ sở;z2Gk/LJ1euEdYm6WSkL+1Y2+yfnU6XqzOTtee4b3FOPgLkXpboGUnDZSu5EXIX2rMTYQa4yEEftEkel1q0fLujaj+bIFpS6xLJbPL/THTDpuTa8Nu+uifbZhZ6892JbzQn+SAfP9qxT/lIXipIG3hDq2dXz1yLhcgdDajiE0Rdg=|Chương 35: Tượng Tị Thú;8YmStEuoPb+SK05+hZWY5Ht4zrdD9oMGiQH1InHWKVU+kNuHniLzFbwDoephPAGtdt7/Q1Nd3igFZm54ojCkhfd/WrW3A4EHqXaDLNCbog3uXAKPuviSyzGFV4cIJQqrqpFe2gDJYfwPh3daslEE7lVjARWrxoPCA8bsn/MFxvI=|Chương 36: Cầu cứu;6zvey7XRSA2HSCjouUP0vLtmFEDBHFgomQZsyBBrmpLJ+dLJGD0PiwVeYcuGe4ziwvlBcYwmYOziW1WXVNhrkhys/r8v/54hWITdOjFXqTa/qtRIoh04X6vPy4+curfr3dXJzesWAfx3ZeDRyI6KFoWn3DFQq5yaq2ZAZYrJY00=|Chương 37: Một người một đao;JORLtPuD6+GsPmH39KAOWTRDSypHrEMBB7KdnxpEhOXdxr44tDSve56ixF461gStmS7i/PfYgb4EQJMpxF4/XKwqLYSG1vQrYE7bSfEmKaTvFtOSSUfYV673c/mCrUyD68NJNNez4T4rPiBdsDsTlM2K0Yah77hrji6jToptoxI=|Chương 38: Dung hợp Tượng Tị Thú gen;JraHxlJM95rX/z8rz9T301o5BXZzJDaz1EnHwDumhoFEmS4/5L9V0lC7o8mTUf9NGLgJgYLkQc5+BLtWfRP7KcTKw+/MFv6mUOY7OLuYyf5JVmMak5ARgYhM1cPWF3wQOLCbMaBHy3ChaOwGwCX6HMoa3RAIfgxOCe6s8b9xpHA=|Chương 39: Máy Thu Hoạch Hung Thú;KkC/A8/7WywB9+jff1YPrONZldc/pgU73h3ikUQds8PkmVKNnsni6fPdxSWenKcnRthfdldGchOA7RbIgqXhd1ZXyBuqtG/+/oFL50uieQRuzLPZ+xVm2P6WZgtz8G9j5fMhi0BtIPD6ZeCiGIuTHYco5EzqKYs0NbFzQp+MQdA=|Chương 40: Mua sắm hai tầng võ học;vZuKgcLApq1OCllzETYyFQFGdrddvycrA/OCHSoPCTVYKd5QaUrDoBD8nr52wDfr23Cp+1FVMNzqfuulrY+NuFnOwbP5k86bvZ/INgoMP0nyzFtR1Liy+Ju6oUqCIlxoTYs2G7ioph23KYiUc7LjWCq5tdSofJK+LKueOVjhoEU=|Chương 41: Luyện thành;ue3ZiMZoKWvrJi6HfSfiY3uv6aY1ejUtUY4iKYcoXGcFQGrcnNUQoISxbfaKARq+9MXXrN+nReDv9j3pMMRYwcmdoQEf0I0Uh4iLeAgPvNeFzkVBa8giZudXxhW8ZJFbWuxASdZnwi5elkeLp5jYbZoPwF8eIj2AtZNZyWtV0T4=|Chương 42: Tiền tuyến;X67wpGYJ7+C83s1+tMrBSawug/Ii/L3mGjALtwkhDJZANSSn5qPc8fXV9IDuUwDUvN+LE/DVAMnmvT9b0QSMmIqcrDIG3Dwmb8R2J/ZBdtof9/BS5Bc7cbQewShCwKFJTYP2b8hMdDRzOAtVvN4L/LRe2xIZvYQnjodytILA7SI=|Chương 43: Ban thưởng kế hoạch;Vk0lts2+QcAhprO/AnjQm4CPIQ70Rscdr1/OWQlxZZ55S3ALJaa2+LPalnEpy0vBF0FvEcgWMSqJl2ni1DFegttkkGfs9TJSQqQOXZfaeXcoHm4s7iQPYPAzeeRf7zwzIr883kgGoMQrTJTXBmasq8byilprlFcwkcnXwjcS8dM=|Chương 44: Quyết chiến;q+qf6bf2OjVGY2owLN1IilHQn33qpmb1PIvfCbS3bGOIVaXegLHQeRIOUdTyCRT729DlNxIRZuz28qoHWgne6C1blAGUP4XQ6SwuUGwsH024zxT/mVAt9PCajIp5vxYvGpRjxUVFjT/7lgYasp4fIpgWmP5eAKixVmXVn++DqoA=|Chương 45: Hỗn chiến (Canh 2);BsuM54XzkD+lrVemORlLWlGcMMyQzbFtOyvrTAtB/nGKMTP0J9h8C5hjvd1L77wEImZ9g5pFslIChpf22ayF0c0z2qdl7Zkg4ybKWRSHwWuAY6xCB+kVQdiPf7NCim69j/Gyklt8IxOCfo33TMj5KTW/XD7LiHaak+Xtzsp5nMM=|Chương 46: Chú ý (Canh 3, đoan ngọ tăng thêm);ZldcvF1L1NFwaqSZtM+pAYdUCeGTJVB8WS82prO/QRDFMAc4OileYhsgf1LRoziXO9QNl9CkhpSnZfU88gtRVG2UNPXjBU1g8r8opPVBjLzEBnOsS4Yd7ufm6j+mthA/2dpDibRjz3ah0zc0tiLVGOpixHFuNo1kNQKAlqIYmaE=|Chương 47: Cạnh tranh;NtJJQJsLFMRffhfEbcONAstCDeqOVRHOmXP1b1IEFy27S6vJcAl6NQSkGNA4eRfck5TtRdPsGL4fig789URI2Psk30y1olNT/tyOOyj6DJzIkpqEuPdlrOeV1dZyaKPxc9tVxkXuSwgqPaY9XWgniHJeOcjv7kUDb7x4DRRU4nc=|Chương 48: Yêu;AxuaBNRnl6ac0MQvrVR+sdrDUUkrSkjvIzk1WmpFWsg+UWXrwtS5L4B9+vggqLZ/Vw3lpBI0+sfpPALnnf+mxPvqCzac8Gz+0Y6qWd+C12C7LyvPtrcDVfFToyN1mPa3NXzO3Qv2ddeGbdzPA3sWrjt6vMmX+x7RZc6E2/aZPLw=|Chương 49: Hung thú Vương giả;22VxSVOhgsRCUUNh5vurs8uvlBo2ll/B1e3I6Qemvwg0/b5b3zhYu47mAUyccSjRCgbQ9CdbkBIs+6XNDLj38uO29heFyI6w87bnbE/07qyTPrVCTUraAZCwOpy2nGzApBC3m6T88jigfa7/cb/sBR9PBZUDwS+m3QeHTJgyP6I=|Chương 50: Tử chiến không lùi;VOqZWgDyqS56hdKefcRtJdLQLBmhXIglylm8Sbjt4UJTrlC+9y3HWEgOf41fRDBgX+yqyjdv5O2eng7efGX9uczzqj+Xo8y95ySVPJ+b5TFl6LdL0vKfsm1miPKk39TVpjZ96S51N7cXRRJM5cOazBZ2Muz/eqRWWE8CGOVYcx4=|Chương 51: Chém;9yjV0VrK++eRqxSYrdmKj7NHuuXaXoR3+N+7G6/XutB129JzY2caZY7XcRhG6vjpEjeVbSMubmBEYkjGAwRkjDObkNSy/2UCeSJx2usGnCS3vHAR+Fi0TaRFYIxaPCMWRjJYIXubwaP8sNyJ1v5Odifr15gl7R7Ghn0XH0GJ+vE=|Chương 52: Nguy cơ sớm tối;b7nN0s6b+dfx/xlyOioq+pxjcN8OvOr04qVEyUAy4eXISvQZHtK3EA60vbuHwRAclPdm6Bq+NyWqZrE9JD1IGakf9giy0/2AEmZY+tvIU5tnCME91mfsTKq/8ExKFcQdkjBZpLTNRiGHDOBufctCWMWPbsz0J4bG5LWcTrmSIJg=|Chương 53: Thủy Nguyên Sinh cái chết;UAYKWGEQUN3w7Scx08J/FDa5xwAhGzFxA0Vxr7uWJO3AInfNVeVUM7TaQzJyD3pc4n4tiS1RT8eJSKJK73jYWKGghwTXYkJchhzkE3FJF5kebCAB4J7KziHYPnWLR96aIhkTPU5n5WpLy7F1Kz3PD78JWwSCsox0mKVlxQ1O9qE=|Chương 54: Một phút đồng hồ!;iTy0Q+p56JtTaRiYN8VoM2J2ZNbwetWsUGW0qFdBJorRngguX4RK3dy5Wi4goGDVXulXEy5LaFLx7OYTSpqNXwEe6AkqEo+lVn/DxJwrN/wlMhNmApCkOXR1SmRcMpzZsTEm11FecIgXcMrvPJqol0LL0Vdnxpd/uDrRS/B1QHI=|Chương 55: Chà đạp;CzPN8dObx53fySGf5xtV+tgYPlM5kmZ0cOEWaILUnENYKy0Cud7dt+9SVB341FdtpW1xvh8SgvezH0ybS/UF00gB62X7zOBNv+EqBIn1S8eNSEd8QoKBLeXWusauNGEgllLzQOW3ViBLRsRRqFbye8aawO/xSurYjxVGm0OOZr0=|Chương 56: Khóa gien;k/Qy3RcA4JPMv0+waMgiiBzGSpd3wjT+84a1EzQWu/qxnl7dHXI8/5o0b1N3CW3f2V6l/nTAEzyYIIkjFZaJw59rMK/zmWShshfhUiuudPwMWyl9lvJeo+0gnQXzGeYYjp/nYpnusdIgS8YzJ8PYvqcjpw+y9ECaHC3kYXhAUMI=|Chương 57: Thức tỉnh (Canh 1);EcEkR8qiSK8B1s42wv5kqjLyUT7GQbHDYGgY+/2WMAZ7Gk1I9k0wbYaiumyOx6jgjL/WQVQXpgFaHtNpjZIwOYeyMOsFbWjWAHl6pKd0VMBIykj9VJ/u0skIjmoGFuRsd75Xc2+S/j0FyOq3WK3AgQ5ISy7KfiHOhkRCy1UtXf8=|Chương 58: Khảo thí (Canh 2);2OnNsbHN16zwrNpe3iwrHnfiDWgOtah7kUa+ZG6sbIPBPL0PrXEDbIE4FbB7p6SpHHeBPUk6Vf7mbNZlBpYFUR9+UzKzh5xaUKX+UhSR+BTOg0tzF2656o5fs5zlhcX4MoXye/7qq49xdqndYQ0NhmTRHQ/10iTp/OYdFv3tkeo=|Chương 59: Rốt cuộc đã khiêu chiến (Canh 3);fpvu428PmwW9hraFm/h0WCvAVjzSx0ilJbpHYjNih0P0Nm+ISIYKeZB4n2/jI/UOALN7lRNBxqgqcYlrjvnjb+4Q4ewGAvTtNVuCF0te4V5obpH9TN6dveChKToGJ9aU2wMBEAacXi62VmTgSerersebsHsug9ojhwDXDd0Im28=|Chương 60: Loài săn mồi (Canh 4);0jRYZAcNGwPeE1bUunJ2HZMyXynEYxk9jzyNXqnusvLzNKYas2AfusOXPdcMdCE/JuWDOukVZ+kX18BuoR/dEzvXBkeXFAMIoqR2FGNPeyzERfxdNdRFTOKD/j+UBO9UpwO7x13xAKUF7tcG8hyHpZwv2PpB16VVQj98NoAvmcg=|Chương 61: Truyền kỳ mới;6yrhw5280g3xnLy4wshYqoawVIx+wp+Y9t5ef2hvjPw8Tps9rW7rvHIaMBAHS1m19A50XTc4+s+W7jMVoDOA9SikSiBn6Z42Y8Crrzk9R8KtIQoKmS7xGrEYs3xJVtf79E+ZXRW08WNUf6rzufXWezuF5LbOxbBoqOK6QhGSW74=|Chương 62: Chung quy là không;qfRJScPXaasnOX/P0Rm3yNX69O4IbCyzU6iujHBVf8T8ar6tottaRw+mFOnACDva9Awy4/hJ8EOW1VGu0XG1lBmHvrLQBI3KE+3KC4T9f/fpRlabCYadoJnwOwWqIL4HX10QeGakNFRziUq+slFt1LKd3e2V10448RfGVAVg97s=|Chương 63: Nguyên nhân;oPpvyPNiNOg1FHxaPi9kSmQ7M/VWPJd80AgFX9xVspHiw9VK3TBu7V9gtnBvSkpflxqPK79x+psAI1im2QWSmXEuQjCWd0tRyZCcVMqS3IR130Q8Ejg2xbiv0r/dqrXnLeaZIPE4Ijyktq63vTz/1YbzcFB4v2RO1nlrtfjqTaU=|Chương 64: Rút lui (Canh 2);lLuJCZfwLFrGM5PlFkTa3aFo95LS9+Rwr+hue5hN1uqHXajSBgYf+3YLm4m98Y56IfRROMpZ5G6xD04qGdeq8nP3W+ZHCZ7S2RMOUoPJZwc+xcCiYsrG4EkoKXACSQC0Zxhcs77FQ3iOcpuIMB9+pIvPtqZObELCiVuvhmWAsF8=|Chương 65: Bệnh viện;ttQ3AO3uLnLqNnvy2P77sVzpjoDk1KAuIKqkph/ZwxfLeCNj9QJeXLo1Cui3B3miY3rbW3mTAKsOvCHQdethU2IoBmB1MXtKZnoqNYRMgoTaQbIFNF6rPnHKU/5E+U4dHtRNLP99jPSMvbmIpQnUCU5kEnJBjLyOldWe5eqwoN4=|Chương 66: Ký sinh (Canh 2);I4CbPnffmxHjKj5wWMrICh/WwhfQdWz3jQCuNUhuR2CJUt6HZzQA+CEWrBPYuNEDShv1T8wuXpZAtrrfuzLGSDdSkKb7nAU9qezM4UVCK6M3azIpS4lktHtoctjLGiZgn8XLixpDMtzQYub4lVRR4eenUWkB52etdMcyo8AJJeE=|Chương 67: Giới nghiêm;YorEw7OycVm2zA98AtQ6VfrFdzn3j0E8yEvtAuk94AEQIAaiObtj3/0YrrrOXF4fUOLtnl/cK+XXxRwHxbErM6YWnMdV3BKPEMl6TIBWqkL3zjrEUjiXwTrBbfrRzmAfCOmegHCPH5Y5AXoC59RirEMuooud0d+LOxMQlBxQMlE=|Chương 68: Thủ hộ;Sz42dinn5fGv8lloZd+qcw+TVz101Yd11Jcw7kWlGa2aPuGZLCrUYr27mQ1kOfXkhq7++WzTgd2lwTt/MGurSM14JTFpjo/SVUU28qFTeflPUmUPDAnKwGkcdGv1KUQdBPYkjJVH2dAdsJZPLUi/d61WCZ7IvWwsmbDaXIVqbQ4=|Chương 69: Phong Tu cầu cứu;vOBzarg0ChQSIKpEKd/17HeV9x6I3VOOl2QP9cZ6lnf7NxK/rUNeQXDfiNL8h6LjBdfY/oU0NC8xtOw5WgDUih711oqLx5K4KAjW5cFBMGumPwTTeTJFdAc7fwu6pU+w0cJS6yLmENOMd6vA74m5HlW+HN1UB7MJigTD029YqiQ=|Chương 70: Tới;QKAZActPLplC3L5jiO/512/DD4DZEU4q52T+QaTpXpzEZU70AyEW/Vm9N7yGeetViqJ0yy5B0XF+zFfo+SD9ugPT5GgYKkl32KA8gbVXxayM5QEQFYg0iLqtziXBXzqIYq0Hw/knN8DpniW0fvbDRwBnVLJN5IqyRDm8Jql8gDA=|Chương 71: Mười giờ;SelxKMFvPbeD5yVii5bT8d85b67hUjR2TV+iZGCfAa1BDnbp1cTXYoiKLW2CUZ91a49cHa4GFZ3GL9EpUKmmy+aHAzbCcB+8PoxUsgBu52vZO/dnQbpu5FqDr4ZYncHfcNBf9lszWDvYkGeCZe1Tpq690/Vwpzy6rB1RKAAtU4I=|Chương 72: Tái chiến (Canh 2);iJVMr43GVLblnBZaAsR9eGdfG1rpCwGLLDSJXfuoMMfdQs+tIcSWtNVn9do31NQ1R0PRdh1NJmVWkA++AtrHYIPgk2X2w9aFMN44sSn7GjrQl98Rb2zKd7LEdTpNoJw2gRRuvId8J1H8UkYRkEZDTZ0m9XQskj5Xta8nrbWLEqA=|Chương 73: Toàn cầu phát sóng trực tiếp (Canh 3);QU4zPEbATMCCatJk78PWlldpkMRj9GDGw6uJVYhew8H+EhFup02KdWci2IW3u8fmmUoOHECdQM8RryJ3o6COmVvQjI2CGOWQtj32DKTjI1x8cqMklmxKb+HIx8LUERBz2d0sDQB4o6NrOoFnS1SuVSynsK1V9/TwLmVrvBWbPw0=|Chương 74: Dưới màn ảnh nhân vật chính;B0rEABeei4G2dMMYOmr5sCYztio//nVvOjivvTtHpWHkZ4ggoh/pxw8Jjc7aIRl1AdYEkO6eLHBg3eaywrH5CECy61ucizQWJF0Mny7B8gAuxjVvjqEM734S3N99KYqN8HsTiv2CTE0ZEPpewMZb34Ru4QYkSoUUygP1ZnLkDwo=|Chương 75: Ba đao;Hd3ILAUu+0BGzqkm73VJpSCMXPR45a5f1jw4gFr93QYtL+HQUOlxn+wJqxOU5bcCELgSmb/rcl6+ffDB3JtR6Z9I6xxyuTYe/iTh/uVHwB2YoBXWmqFoOcoMYYe1OKixcdKyXjiP2MNY9qYJpx3dHyCRKY7OKTPBzv7LZ2cNbYg=|Chương 76: Ngươi thấy được sao?;iNz6lZf+vRFt+CtzEX3EukD/+kkVh3eiQXIJQ9Eiq10WW7mmXI7AOZ81/EQ+QU7Etm5yA6585mc54365Tu5m/dCAp4Uu/IkeIy/YlD8E4ei9dlEEDVSSBKksTI707te+Hy53gteDeHL4DURdouHyrYz2Riu/qQ1N+j6Oh9c5xlk=|Chương 77: Yêu đến rồi!;FritCIxd+6iOpEinp0+ptjhr+kb26a4AshvMlnC/gz7ZwZp5wkiktpMp0yTLNMvyQUgzjbFvGG1dMm1xFBi5K6NqK8Of8J9saW6GLRoYr9VBO0aJWxcFAYHmX+5gtMKvC4yD2vvmE44gYJD5xw77sWV/2ZUbFqivhPepKWAZp18=|Chương 78: Chiến yêu;LHDYCxqzZ5r4kxnVXXrtFN7N2gj4DtcuQUgbJA2pWIaK/kQiLZuAfeFiup4Ee1gX7ss66McqKysTVj3W353mmOcr+rFN1GiYrPC9N1OMhtsYoVCZFuQklMZpZWZK78E3sNPHcPhR/x96QPQNOXyfqZV6lcmIlnXkowewFwyz7HE=|Chương 79: Phi Nhân chết;2HKntlYnnfF2PI2VqQ6NS5gcZSHEu8jirNhjF5UrMoA87jnX5kQ0aFoR4KgCjUqGJSQcBzgyiljSWLg7HWinnBg7c+sB25oyzYArJ3mystAz65LSWt13/vPhdsmljdHojy0jNgcW4Ghli1fUsst4WK4q36lHlZXRoPYPBVJnWt8=|Chương 80: Vì mộng tưởng;YE+lGa+9dKcJhL1IA70uOie5vq4Os3QDiKNbDpqWf/y7o5GDSPFEDcnaf6Pml4k0kWO+vR9dFvMceGw3BezXzuZioTPxLh3P0OeBg6x3oT5kH+ZkKRCcYKNe9zwvNvj4+kvXZZ4nEUQpm4abOvF8VCjsqqVIZhiTyheRhTbrAUI=|Chương 81: Đánh vỡ khóa gien;jKrugF1O6jJMSeDOCfLgaYNz91T0vvEyuiGhWjV+tLk7psvUvtiLlDp3ojZDjr9nt80ZfHJUevdzzDz5U7B7M1VZtDWhC4n0IuV68FAZAFxeAbTtjaPIuh+4sCpFyzUbXBKp2pxNCXY933WLAeTDPevN/QU7uGz4XA3JqGJs10c=|Chương 82: Thuế biến;vRDzKeG6jaCbj8YfEOK60uu9ta7kvxuWezxRJP1rblY4pjNCTYgoO/X0zLr7rTljTNRieVc7KlZrUW5GvrMNdv3Epk3zgzqiaF8Tr5vXedLEPQq3DXAzTipEH7CIDwZ3HuUMbCjA9T6vaPCt/cxJ7T2ib+Pnx7onGxbj7Ov1gCk=|Chương 83: Đạp không mà đi;I8qKwG9p6N2vCcKUlVyfksvCMQozpe9E/RvneLYVYAYU/9r2/8OtratO/HYApHYvFVv1Q8arC6Ppju5gzbzm6dkNYMQmVqXAXoZ21cwgeI7uGB7C0jdMHhNBgjWCat/ve6752svoW9RFHEZahzB1bQAeOBvbjZNRwZE7f93jqMY=|Chương 84: Áo giáp;3p6730hvFFQQhVG4lXVS3Kbm9Th8qU1dYqxhXc1OI0OLsZixmoR7e2VFnn1ujSi3sqtZJoAV2rccdC8yqRqm0KXRhTsoD+MDB/ii/8FNn32httn+JHBcKJYdy4XPIXv5ncnT5aL0G6CbAyfUOH04wUjKbGEUzDMv+p2ZNk/FnNA=|Chương 85: Đánh tan trên trời;FHvzqq38rH0Qw0GGCgfG2+payNlFY56eD2OnBuVedyZ3YKtSSrwpxUZXMbwWxx7O35GuAgEy1IvvMyUghUSCayULbp2ZBXTXPV+XHXB5EEeNsi5Nvpde28xhOJdxdSYwxoRtN+JNAatoByErMtkfG9MfaK8UMCtHIAWYtUSroJo=|Chương 86: Năng lực thiên phú;epy3nLirhyP3ZlCu1ds0cKwfMe7EeMT43tMeLg5/wUdZBbTy73b+0kRv5xmSkWStPi2jDTQNeEgkrGHElrGm56nrLa2q+oz1qtxU2DSnfzQtYQWQUUvzBHE9M+SWaenN5C2csQ4aRCewnRCYKpc9izii+iiMaaVTZUeq3/+uMHM=|Chương 87: Thánh Giả giáng lâm!;qNCwNBDXxlvZRLRbxhjAsEo1cmgz4+L+4U5+wvR94iTj1Wuv85O25swgW3jjOxRuTHfYVptqtkvHjTR99kAtpyu+rSvt1Xau3WO9G/75LhYcbIu+r1cLHWY6TpfXnneUBUBsLbRBhoCHgrnR90IE/O5dCZVCTfmx+aM6e4/Am/c=|Chương 88: Thật lớn một bàn tay!;noW9JqqDyyJOTb5cMzaDJtRvwI3XgxEabV/OOYIf1I+Ms372cCSJvd7nMG69UbHypJhhzSww+OUTPn2ZBbF+jgTOsnk87VqeU4TlWGN7jLFF4M4a6de6xf2v8b2f4rypfeOBAQnB4uz8YcAim7VEDwIgYZazsofd0QmC92jwqvo=|Chương 89: Một chưởng diệt hết;lVSksnq4BfioERuBEfJ3tvXDsk5yF3qHkWTcny+HJszRMb4/LhAeQ1j+Hvusc/RKqaxn6zunhqPPT+ixMk67jkoCqxOXzfn3kV7Nlz+WRVt3kFB1rtqspflaY2A48u4PgKjrOeF2iQask8/C9mMihpTGHvclptvTnXZBwrkL9Tw=|Chương 90: Chỉ điểm;fpHtQAGA0GtrAX9ADiYA3OBPeRi1vj9qVgF1Aib5FyjRrtvDovSZmYVqqMM8BqhaVPAxKoqydrhqotCbrwLR7HDtYRPVF6VnX+dbELp1B2c5p5hF+jlMwsvGk1pOd7UoroFALoG2SfqLSfWz9FdXT6FgUCWKisKVUSCGy/pMjFA=|Chương 91: Trùng tộc;1H0Cpkv6XU0AQ+onu9EXQVLuxGGXNw7M+zNaiIEElDWlrhLRLzCM9R3EzsIfbCNAbKO0dsSwDrM7HQi4quNZg7af7qJ/C5IxsUhALzydsYUilG7NI/VKOYCbCUWGDVv7aqanYnUNrJh53stFiOTDxN2XAEDs3mt0k9Ccyb8KCCk=|Chương 92: Tranh nhau lôi kéo;8ne596W3RlCOo7tso1+dU3FpUyfxId2a4ro8MF7cfRuF/qZgoje/W1S3yBuO4cD/hdn8LPi83gXnsZo/6OuEhBIrXLJeMpiNqbCp/F40scp5pxT0eA+ki0LC2LmIBikz92PON65t1M4mQX3WBiCSPrFkVE69TlutVceZF0siKCo=|Chương 93: Cân nhắc;LZylq6TcHxeqLFkJNyGSULfHA/t9NJBGa5T0DqN9Mq4iU2pO4tKnwzraNfhalMxcZv4pc7JtjWJhYd7thldRmd18MNYVmDCDjNyFLDBErK0cM6Egng8GfJkNa2rPI6UUtSeGB5wAYRm8wdAjMqKpIabmjZd8rabevkoW20DUnbw=|Chương 94: Lựa chọn;ZrX6P1DZ/oC9I56VLBTB0Wd/XGvN33rVm+7Jh5qozfvPKWvt5wa6vkVgYGcuszY6DAJBFlMRZqmX2mrm+rGkrIm/DxwmRZ7frqTKTxqLouaVqlV3Ej8WSrSVCkEZOnzMAs9HWMLsXHfJbm0R09tg1KOVtT8YAgKAml1oEZsKu9U=|Chương 95: Lực lượng;GAI5h3weznnHruVJM8ZRShzfHIZl1uDMACIagfIQc0BGBFM4L49VTagzUE+m7HgJZ6eYL0Xii2uhtJc0ksjeUsFCBxGcTBEOV9KE5dQ7Fa2vPPKf3gc4HZa14FjRqpJuWyZD+T8XXIR50vBlWzOaxO3442t9kFnWcUAUZsGckYg=|Chương 96: Gen dung lượng;59qlCjtx4We5IBO0y4v1cXy81cbn13KdXaBfYJ+/YVsdvGyRExxlBmuV6WTqM5PDVFc7wb0zQyJrqSVmFj3+BXJ7tEBuiDewrokMJnoU7Vx2drXOfcRRi20hYwIklb7YBjgu3zNbC6hAkcM5IhqXzaCOJrf7o8nNLjS+Z9ngzc4=|Chương 97: Vu Sơn tình yêu;ER2ZCpEL155ymkLcId6WJJWcKfepJUEUin5w1WrWU7HIFons9Tscqb3idkwdm9yjLgm6nMOGjDfAxZ4gmLziXpDCP/gup1iPzNLFKCx3W4C4NuTExeyg6D8S6+2CHHX2U9FDjS8FWZvoN/7MBhc6jfHvK/991gOnzkhumuDlsGc=|Chương 98: Trái tim băng giá;y0fPlSi1k/wKtRWCJ0E5iLPtVjY4ref5TpaoiCh4Npbvwyvjt4tT0bEgT8W2+JLwMKB1ga/F1hPCryyz+xDDDppTx6YKKfNZH+o5gSARResm3Clcg1AfjbA+AZppRrH08Bl/VgUVlBf2agZws8xvKevNWduNy5YUmky2/xJk14A=|Chương 99: Tinh thần sa sút;B8+LBx9yrc7EGGTJlPxCqxMYR9qkxufjDitMdU0ns5drBW+RltZgKzK8gyTEZj6U1m/7Ir0gRcdwZZoTL+BhJ9qV2WCCQ9M5Xyj8aixivgxVJtH7SnLhJYohMhMs3o2c1ZuV8/+sFWlHei4fNqXRjHmXt8PLly21Lh/YF+WTDh8=|Chương 100: Thụ huấn;Sfkiol0zK7jVEHexsxkLFXvB8aLqp8zWHIA9HQ7ozGXXpgZV8ev73T6vrUN+8OY3zDBeULmsYbI7X5ZpXqUucLs34VOcAG1IiovoSfYnCD2R1E87pU4YMmmM3cVjeI1UcqmpzPZvboyX95OtzAIANfu7dvog6te/sLmqMHbGUTQ=|Chương 101: Võ Vực Võng;f9ZONQb/OxMb4CketGhri5k9aOzF3PvQgEW7OlbWiRyEtMPQvK7Wn2tTTHJOogWLCMvu6EeU6K0mGDvx8/WeB1NhY+dUxN2Wxk7mktvBzz5F2UZhzU5lh5op4OfpJXtvaEmFlrQWpy9ewNP9orqtZei2sJdAZm7LTxtlX36XeEA=|Chương 102: Tinh Toàn (Canh 3, cảm tạ nghịch tự khốc phái khen thưởng tăng thêm! );Bl1mOxHoXLXUGLnAkPE9JWzT5DhGBC/mWrqp00hkrJdrvJ0GeB5jVf3ZP0GT0Nf5tqe5thlTh609PKcuhsv8q/tyNeYXNOuXD1VpUpuVtq9lxdzSNZgPPRQnhtcLejosxh9ETB6KShbSZWB1/mJrYaI5wEzZ9eLRQ3gGo9yw1X4=|Chương 103: Không thể diễn tả (Canh 4);paaQUIT77EYB9b/5Kwxj5PA9HkmG6DqrWaB4b11ypPtuGwuOaRixM9jMzVozroRLzLCSJMPOsK32rpWBGUUQfz+qj6CDAuwvmeBGJIehBekWCKLLTxeTFvkAfzsDGHBbdKrvy+fIeogvleTYyVMADKPgFvOABc56RbAi76/gW78=|Chương 104: Điện báo;dSzxG7x5vpVfjTyVdrYXrsD5wvzmr1CJvWf0m0NzZkfBKFxZmykxTlaGS+vaxfm+nRQjPVtF8Ioe4SzypN2HtOCLeHJgdfsClC4VW5/TRaRuD+EPdGTZ3pF2TGCEmfIEQFJu8u3RoUcRM924WwE733baOVm3nlTS7WH71O38gFI=|Chương 105: Trương thiếu;qj37lr/rDtadsZ4KQi1ShbX3q859BbJNY+Z3/Zmdeal5dkISWxA01I7E0ugyUXZO/HJ1om6skuxSOTOZqqWT0qn828ajt6qvl0Te14Vmr67H8f/II4A2YAnLBG+OHI9umhhLpGexVtXLoEkyHdIVwz1wWBI+rr9i9UAy2VjlSIU=|Chương 106: Quyết đoán;fF+dFHf/ihCaJv88QcrLZ+2ijLKZedyO8sGheinpltgZy6pVY1H//PKgRoqmvBqV4DXnrAs8xQsc6CM+a0O1NLyJuIzv+OF1gO5+iUkWHy87mbca+UgBg6xT6V/J97PysW76MdH7MJKE+/kxBeE2opYYw2z9o9smjeNfVzmNXv4=|Chương 107: Độc kế;BRK7zbEc0NuIY/uh59jeCPN/Oe8O4UJ6b7lRlJU83WXYX2WYym+hjOJ5iNfCsjdy3zB9gjBzavFERafwFNl45/08LF47Do29AJB5bi7NPnpAXpHGizm5HQA2nWqPilSVsqcxdz5ONk1r4arciKHrtTDPd1rlk4Npc1rc2WV+lqA=|Chương 108: Ngươi hoàn toàn không biết gì cả;mkIrVySVbcJba26QazKCRoN9k/PkW0DSmaljEIhwAapuNQJ/d47+aYuI5hrlSYkjE3w6zTTdnYxAcfgDOM7q+1u0ewVfZtRZ2SMI5fUqwre7GOs3SqVV+/LwzxyCD1w7BMIHdtk40a1Te5EvwRoIozlh22oEIAVmilj+Ql13x2k=|Chương 109: Tang lễ;Xhx28VK3mYaXfquP2DEMhN30C5j2IMntpdb7TIhDCz2B0yctQJHC4NZk4y0Z27LQz8ct1+Zg8yokTXXdxcHw9R+aeelR2O972uw0fPQEwWYeaBeLZWeXdLSF5s2WitSEZ0Y9LVA1VxXDuSVu9orHdUl/hEmqACMTu4lCzOvGWvc=|Chương 110: Ngươi đáng chết!;YGyuEiL9biA1mVwhCz0LrKz1FkhN3NebtqX/Pg9eYeh4JTW2fn+V1lhUUm/ZVxHVng3cX0fi12P3r+rav7odqruv0PcUCzv/QRW8Noj6bmRIj6uxSKVDpdlE7GslujA+mpVO//uHlxM7ZCXMT+3M1h3elMOrftCEC4Bo7g+n59E=|Chương 117: Nợ máu trả bằng máu;nmLXMO/twXvtw2+PMuAXHFrrWNs6S/wmUXIw4YFhTSrAp+/N4HHX+sFJFR8nhPbIIj9FPoJwUz5jqjTkok2SRgo8S8fzyoUu788E85iEgqv9mZ+wAv5R4NSjnahmKgEwvNIq5BdSbU3mPadOe5zFaOkzqibrVZcwMVAyDpn+qrc=|Chương 112: Phi Nhân chi chiến;/hqAbPwSbQimfbp1X4v6Zq41aTWV197hz7SFdsme9IQg5NaT7ImR1tqKZuw9JeFkpWAdDcBpeU2gYvfTsU7kQh1eZzAuLRvhRg6PjBwxeIgSa/iUsd3i4ArLmZTmyCYHFzAzsIOQcWn01f3NU3DpPKlmJNp9tvvjgOdMp8EOPwk=|Chương 113: Hắn còn chưa có chết!;QiJmEr/p/4LLyCf8D/1nnK7DV12aYgE1R26U1ma9keKAY/XyjRhFgWEgk8fZ5ltASQiU0Spf7T9stKxSPcCdPIfaWxL0uc17hT2jMqeb6iTXICW/z9C2HWCBqTJ3RZh3njY8ht43MGpdYKu7kN8h7V6QVrHgHPecUz/4PU6WkBE=|Chương 114: Ta là anh hùng!;whPOx6h1+OOfSdw3XytLo+gyxxjd4Bbt6luvN42rtydnGZGvGGM0qG0LLfSrHYMeVAf1FJVMeSwbql1P6/4HjQ/kH5ZTf85nGzQb2u59g0enUPI95QtUbfDlBG7hEfXrtLBGVkMl8fCn2Gucza3lfRa7864KYvmb8iL1MprTPYk=|Chương 115: Gặp lại Vu Sơn;8QRf9f4Ue7yIzy2p4xkoBnVds73C1iSVtaaTKQ+e1WZt+lheryPdy+csySs8UB0r2sdtpamN9fkeI/l9oOgjmsDXKfzRr6iEbMO0MPpLNQnfiH+2XJMBbtLjnwc+J6L1BnGzBnfdKB7dtraU9WxkWO4JhNPIo9sKbGD6uRg+ePI=|Chương 116: Vòng xoáy;AtwYc67ONVm7yQrPffQqQxMCYCOvichS7CaowVlCTD/sjA4K2/YYaQLuJrxNg5FWUeBTpCXXLuD0r/kuT7w5ardNJDZI1/yiohNxOG4KaDKLykY3eLwmws+FBzX9y7z9BQxW7LpS8+0mIBRPn7OaU0a2dawYKnQCi8FWJHfPh5k=|Chương 117: Vu Sơn thuế biến;UpfZA9noGc2cZ3kXyht0/v1tStot9rMONvYPtvfTaC8OJzHNot0bng6ooj7Cuk9ZgXeAiIkSZO/b6LExiY6/sj5ZgRBTtPLWCJVdlQHR/ayHLBgkxAVx9b0Sw2c6iPJR+fphdTfs+M5Jv8fGxIaIDvTVD1B+FY5y3SEgtWNTqH8=|Chương 118: Chúng ta đi giết người;od5eFgAoiOhiG+rOMOgRWcTRWnfPA2d/DaD6i7knB2qlTnxe/IAuHuiVmYFuMuWJyaMTU3KsIk/j1QkY58LX8z+wCr4cqXOr9xhI7LYjOtGqpK10Oo3TRgaFAx+49FHTJmIm7VPWZHWpPx+oXj6pAU5lDIDG8/CVx7cS/e/fb6g=|Chương 119: Các ngươi không xứng;3CEwHS1DlGiFFNq8Tw2uLN6gCmtQxtvG+NkAu+cendxZ7fL4QaA2lo13QJdHKTJY6X+3rhCbuPbz1LqkbMurHV9CJATd/NU8IS5zHmV8DMQoUwQaXqU7JsSziX9cjmq0W0AMh3EStlwZLWiOuAELU90nkgo2jOCxwtuhEzHYMXM=|Chương 120: Đè xuống đất ma sát;/KYkHJUsDgx+gR044suupjQj95+3hLo2t/fQ25lOcFeiNoaa9qqpxBgNvDC3yGUzPstXTSyrhI/HOyyk0Fz8OhPJwt0KINcelkzl3LI5MgpXO1cAwsDWnii6vHVRhxCV1CWU/0jnTHYMwyrR643abZ4GYff23Hf+04tEIg+D7P8=|Chương 121: Công đạo;6+0k+w7+4SqGNugNasbxIauaXSZ/vyHejl5SlWSZ8NDwdfPgFc7TwKkKh2I5lVU3wEbLAGgHDA9LRIMcVz42v0oFjt8KLze7NzwlkGRewpdPlSrwW6fUExzEd717PvLipJMegULYhRzmjZJtisROx9Rnhp85WVo6zgv//udtn2A=|Chương 122: Tiêm Duệ Chi Giác;MYKOIeR00ytmwOuSw/thUa0DPOT/dihCdAWe+swP+edkA56xtTJ5tf1TL7yYTQmtGGTT3rTHfrYGPcbFvoiMkDClAT1O+m4GZopB4odUgNOdLBd3NuimtZ6w4qlli4uAI0OMjPXtRO0bBUDPVDfAfJF7HUxOsTEjRAEdVQNcs+E=|Chương 123: Một kích mạnh nhất;k5D10eBue5W3dbLuNOCpb/kVkz6Y+mlvBLXFs6/Q+k+cngVsZVpEZt7lXms8H0/adnQEFRT319f+VByvWGWa4Xonu4yO7hPz383aR1Ew8RWwHQGLIZeH9Zvs+PkUp6Sr+dx42ID9pjBgzv+ilccnPKLX8TgceJrZL0NAST89UFE=|Chương 124: Đông Ngạo Sơn;QVltSuiF4PJnb5bv0sekrRIqh7QkEvN37SoXpt32mqdsHrvrzS4lLR44+m2RTTi2OzvOLGIeCWIBVqmYxsYOdSbV3XIV0XhDt5yfM5VF0CXPWjSozUccYxwu1FZ1NPArI5dxyYz/Lae7ZF4nWrmSyaHaReiS9o01B5aP+rr6Yg0=|Chương 125: Các phương hội tụ;K/gTsHwjISqH/iuK+fIwPCk8jK9zPCXvAXPmDLvGKLntLrHXOHxjD/hQQ7tWBHHxnJ2ncsjaHRdb5NZLiYVyoDChGaYG4bN4tDTga+j0o45g+S5YeO9CB0aME1s9rTRHmyKnu4ZepFCRRdsmJKTWFhaMABgE8M1u9arzzRPQCiw=|Chương 126: Thần Linh!;wK2DjZ8ZPHqD7gOtjHu9Hz00ZBvQawC5iy3Wpl35YhkwMpdZWayPU9apW9w1LEJTAeDglx9BZoO2Qn8jplhOhDvCFBJZcuT0ZWBw+Ydg8wDda5U+iTaomdamcJRai8zQPaDR/gxVxZBRN3YROOaiNCCAxMewUwaPlqQ2G/VC458=|Chương 127: Ngươi sao dám!;yAprX6WhxLUaUY4bPZ+Ch8/i+/VOBJhw8DoY75P8ydxQ7Q/aNdaeQpslcQ49w+kC2KgcNtU1SePQF9m/St1zSNqL/EkDmIcdmMmtelOKb9qCiBXDVbAQhYx4s3viodiYiNYB+OHrOiu5xqIDvUz3jBvPwbaBqXi8WCvRlITpnI0=|Chương 128: Long Kỵ Sĩ;0xGaaGoQFylMQhF1qm44xr3Cc9d0V+4Q85UPzNPMphdWUWEhYPreMEGklInOoYSr4KJzkuD1TnvQITkQcCSqpLzN1Z+iz6VQVYbnJ7p+S26s3hjDFp+15eFnH1o6jh90ozN8dousOo2u1j829QcY9W4PsJFCgMoV2GXfrexDz0M=|Chương 129: Không phục liền làm!;NoSDde+PTHCTXugBohkWj+D6hHSTwGVXNj4HoXgMIMrZLqbIr1DK83nb27rP0qQPqRywZyn5xZdEPWlwhQSWrzQ9pDBcLGirNkUKfaJsp4g8xdsvtpRrStIqZAOvzy6/yRst4NPQRMhNx08VI5Dxm9iI9e3x5wplc++c4yXgmaQ=|Chương 130: Đây là thần chiến?;tbWyhZutbTIWCpnrv9dnnVNGPI8J5ND8h5y9iEUJPPWFpXvEXQ/nvvT/9wg8lxRLIcWMy1oBjkeJhttHvQbLKO+IKxUhD7vfcLgWVnwJD9riLdmtC51hureMbwni1nojFHyq85xnptFpfvJRmLUnGrQrQJ/UqpfoxDkORqiMOUA=|Chương 131: Bảo hộ;evdDbHe4STfzTRYUmgRRBQR5Cyxq1c7fOde5BjTwcG9E2xOktxvUew3xmNJH2xR+osNvfbz1877gD0nPGpQ0IEc90eLrbr92wX+jHISe8HMrROodCyfVkqWkS/xjn9z8Gcq1nLc/uKWK+A+SIRs3yLbZxaR1rVnPzhutPKOjLWo=|Chương 132: Thánh Giả hội nghị;uF2MGmW+0O0WtZ+FDHf689cZBMrKCkv7W4VTM0kddwSFGM5eVdXxA+SWRdPAqVPUvX9xPk/NyegjOeKRevmZD/ZeJscn4gPCwHpOTtq6mRzb+G3H6fzzjxqUXLY1vRWX6z9Qt2GxkYYOHhKyLvRZRuRqWzy1zkx9WNXpm/wbVlY=|Chương 133: Cải cách;srWmEmo3QQf2mHYqocpjcKUPdeXC+UwVp5K+iazIy2BaMhcmtpI8CJXF47nQvyPIsDOaNf6OYAW826kVQ+5Kkkdpej+vJLBv4mdWg/azro/bTvMnVt0wIJ2SaXpbDeshiFFK6KzIOhfkpZvsdyfCmGGqV5hflwU3cmsrGDPP46g=|Chương 134: Đánh vỡ cực hạn;RYIuKILCd4k8jwDF7v7sF8Efyui/b7yj4I/EiUQaDw9BysyCctbjlBIJ2BjfTSBo6L+3sc1VRvfc7hIVcEo9yDivHPlCNMK0rNFTdUqDPMMJYDyjwwIvyylptHEDTvwxWnP8TMDzVDFns641lHzfB/l945UG5gxJucpuMx+WyGU=|Chương 135: Con đường Võ Đạo;ezbqyLDo+PMVBCI5BXn1qXAPuzouAKBfBeKxxRp3lpemPCcJRT3ZSSskTwIhuhGf8jZkrPxWtRlR8pif5PJvXt8r3a90Q+Ytv1JNrOzFLjFMZUNgzPYSkOekeuQV3mmKtcVeUbgB6MOAZ9LulbFw7AdYHPr2+//crqLxV4vrgdQ=|Chương 136: Xử phạt;XCTyrq3A9wagbo84xioQGjpPwZpND7MHREdIA8mFZGDTt2plg7z9gjKmnari68zCHhwSKw3qob8OUpXNL5qupJ+1hKHnWnK6crbr3kSnzr5MSohg24tVNDqlZhVEL6hZu1HtxCbA1SeO19vW82PtQWd/xDHs/0H/usdfvZZmcxg=|Chương 137: Giới thiệu người;BuoHCXlbLsvWcpI50fArYi6zZZNYHNV6YuTuQQcKFdWfVm1FtZDh4zlbKLNKENn/YgkzBD/YxKiIjBSQjU/VGMivaexG4w0RE1oOFszgA4k6zZfb602zoucLPg2eXhZ5eMqk/ZjPUd5rRlvO2RoT15e3VB9qNpnXuPdPnvjx0p0=|Chương 138: Tinh lực võ học;rxIVMLwysGb/cYcivBhOqPwDQE09I/bZkDBCtYc7eQfONvF/sIxHpGHLsAH7qHPxpMe3zBy4ZGOvGeDQEhq3nW6Ma/9Bo6fxRFgkWKQHItvkEuohliABvO2jL+7EukfryNCmjvqkpsHoTtL3xFiJRtC5cbJFRPtEtJ1qHRF1w8w=|Chương 139: Chọn lựa;lIvLKy2fWXzlYKj8xk88153CgIgcOt2lIjXLL/hbETW/up1/fkagoXt4+NZESuchcjeLxkCLXQUp8hycSM84CuvQG5CBpyujX6INuiuIgtmG0Lv1PulTx79S1N0jbXYstDRP7VZkxQnY1NM/UjUTttz1CtKdlha1mYrOF9PMosk=|Chương 140: Hư Không Phao;lCaCG46V2ykcMDo4RyYzv12wCXaPNCXQCQAgaSz3ItvZD4PoiEWBNUNrzW/vVCYtIX1EUwsekwkzFIB85igfCYXWgiXGcPxHd1rYkeIORoHpeaXFJz29AQcSAX5JCg8NY1vXk/43vdHtRm/C/XTKaBhMwXGFxIgMt4Ni1kRKLRY=|Chương 141: Sụp đổ;GGGYrh4mtDbXvBZt+pPUHLcIkCz1/wiBf0zDTxgKPqOEHvjqqcl4NM1CMCAarLa4HZD6Zl12ftqI0FXYa1tMlQIOrOrHyeuEptCONTPy3VaFNxVcWbM3hW36u6KGMnBD87aBqtaQliTjZ+baHvWaXMrGd1HoyeIgTnyXAwcY/NA=|Chương 142: Thượng Quan Trấn Nam;qQ6pId/yAAn3+wLzM3RpVbiuLKyh/6KptRk9kdRx6TMUcIRTFMogqTjQgdJgWxqhKKLoXvkj+5IDNFeQnHL6ZWlT/TStOPz3jUymMVBGd1bSmF0tL3GMYcvVQuC8G3e0tr5h+f+dgq2woZ7ETz8Z9f/VVBt1b4bDZDAtWRYhgyk=|Chương 143: Hắn mới là tổng chỉ huy!;e6ucLOP1j9y4JVnEGgnBUUADyOXk3rnv0SSXhj1j3YzR8WijofbrRfictlMoHnI/14uwuloTXGv48aKamFZPPLp7XD7I8tYbldhaVM297tTr+qvikNHGAwmk1MK21NDboQ1BXYx71va9jGb0aGidBAKb5lnxUgXVgGeHOCZJrhQ=|Chương 144: Sơn Nam căn cứ;fsvhjRR+se31RYvCsr1yuO9vHUH22OProZt5V/0yAQk97d38WmoT7WxHvNtjboaxkYpD7tjIc5NNWk5vdeA2TWqfx0Y2b9uhfS5dhUcivdG9H/GDIZ9kM1CqgvS08QiJXBrQOpqXM7qCSkSxXrPeyKHT/XvZOaC/sXI90MeLiP8=|Chương 145: Dụng tâm lương khổ;yLzsNJ5r47FoCissi1RXURo/hTmjfAXLgjpi3uJtA5Ka/GM9gX/Ay1JJI4WpQwQOTFaClKLt6f3cMcCajhMSVcMtg9axeSQ6VNc4HYUDZJ1AGb2rh674TdDKniBbI7kxXRY2Yl+v1wxetZTatKIq6t+XN/o0jrTlk2OGlEmIrls=|Chương 146: Không làm;c/vN+XW6PjAUgFeVVlDvgDcwjS9/W8Nanj0IDKrUTZj3RCDRgXz4dNILRCiXWNdjRSrQ41L/pKVVTJ4F/BoO7rRmyCTi7n2u8MoRRFU507HG9RjHcB/L967SqHGE2aJ2aRdXRD/iqwdh0ezzyvX95qPOGDThQg4rJ3aTGRLnu9w=|Chương 147: Thời đại mới;bwur1gOmkkVx9hVwkfpfeorskSZst1CZvBXRnz8OEeD+H9hWc5BHGIA8/wInkUwteLvvBL1AePFaEab7xsde/DPJb5hKswuB9hmorK/IvPxkO1o9FYPd0MC+F6evbWwGU8Pp5r/gsVgFxaDMBd8SnBqkIC5OZH2wEex6mfLm1N0=|Chương 148: Áp súc tinh lực;kBuBSak6BkQdM1VXcwjn6nV/ZoeU3WwWl3jWLPQ3FY/N2/3kiryNqIo8Xk7XihgMLibElzJpTC04qMRLnrQxZXLxwoIvESWLsNigTAPFs9mNOcDEJqL7c5y92qeOroboiLpEb7yb90o53+AL9uoYuouYk4fw0MZm3l3/uiFpHCc=|Chương 149: Đột phá;M2UjOtDyBnwij///sF+Mf73+J3t5576/f7tyHBxE2Wc7vhqyIxP2F+pjb8DihVxp8J8UAGaTKRq/68fvRGQH6660i0/YY91wZMPujKZM/NVCBkz5Yc2AHTzVODpKhEe0ZMzaiWbmE6IRDFlmYlJjoO0Qpd/ELhZE4ljKQwLBn4U=|Chương 150: Thuế Phàm cảnh nhị giai;1RsTawgNpws3pvHSTig3vOkulpcPgdn+Lhtnh5hZxis9il+EqYIyO4eI8IufxWwcp1X1WvhQQ1T1VZ6sK4tJ4F0jafuLebK7+K4+6wyP/gMpdDLJ/QAFo+eh8Xdsv7Knx5c3val09c9Sz5vBDQeRmAVz0yaLaMOz2WdfJRhNP9E=|Chương 151: Hai cái bàn tay;E1jhybxyWTGDgvSYlCEBuDSanBtkA2abnCcG8MwquZZOt0J+0J3OsqkvvzO6evJQIcYa2nSqjoDpedMvs2lgfJ6j7+BsreImDAAosW6w6aywu2ROx67qwgYSYikQbGBrYdxFgzPsCZxMyST1R6SZry0Pd8XFY3dGZk9+KbrdWtc=|Chương 152: Thức tỉnh;YjoBrJypcVDfGQpyKHx1wh7+t5O9ofJ/ed9i22ZFutVquQw1zDqJVPU0LDUcV1qO0Jofztpx3wAr98kM8aRfReU8hwBQDSx5dstoLnAV69K5VXdYBXK3qzqsFHFVNDijmPMJQdOMGfYu/dRsC2zi/fuOx84oPd7109S9BdFAjz8=|Chương 153: Xuyên Giáp Thú;eWU7bC1Hbh6iarwW2++KA7AUcbr6yIC8SWzF/zjZLVnNceYquweFxGGWrwi3CKX/kw/gb1PLcnPH5obCPSHMD2aRdr9wRKqTnoHTE7ET7dIAFnUWInFBmPQ0OSh98sr4poWk0GMLhUaypeZTda5Uxhprb9GAr/hq46OguWuZCEE=|Chương 154: Năng lực thiên phú biến hóa (thượng);hjdvuj+dJPJs8sHB6sKcGsBKS6UoLqoqTFkOuOhmYBBisTgdRCxUfh3E5+aTecgqzX1Hd8vOxS91OnGDvopPt+74e4dCPKvvfXLslIXVL49YBLvCxpRD6pMoH9qymlRmcZKRbEs00OJVoonb7zB9FkyilZIMMRSKoBY8Uvo0jP8=|Chương 155: Năng lực thiên phú biến hóa (hạ);oJAGzTP3GMD8ZQgQMkm6vkSr55nox1u02zGH+Fpoj7z8cml2OW6Q6opH6t92dI9aQ5PWhXHLOfVyEVVI5Q+eFaNaRjrcpbanHzWOz7hvE1jkupsvWaDfqzWQyqLktxTB2T9mJThX6uKF+BSE9LbzUJAopTTeFEwNJpwCfEqjH1Q=|Chương 156: Thảm liệt;zgTaZ5KHMHp+In0D6dvunvE+JhmxxBsmjiqUZhnDpa0FxRaNAm3n3jcRhed+cG0YdktJCtxje00xuH3+vdwCMsd09iNHNYq7I30g6fuWgnh3/YynUxFzcpF0+7cSNE/PVpaouf/vW1638nALBIURjJrZSlY/WeR48jxQ/v0OrSQ=|Chương 157: Khắc chế;i4GeSCwvUVzfQyJSaJj3IS8V2k2rH/V9+/jVZx8/O+G2UmPFn2whgA8N6qfCRBpm9XT7qamZoSnE6+Wvy8xoqS/ttOmvjKktKsiBz1GABqI0luqRafNAecgdEqXIzQFAku8Fr3h/9PqtSaO3NHF/NR3kt0XdavYCExhURGSCQgk=|Chương 158: Mỹ lệ bọt khí;YfkCBJ4l8F36agBC/3n9YqooB6/PwQH5IM1GITlm/RuDTr0kCZ1MQfqCQ2BDb9FgsX6l1XPXTxiarOKG6nv7PnYtYna1sJDMjiAoN+NFzVAT2/vwOibQ8ta8lZnXczKGYVXwA7OVRkCQeo8byazbTPMJkwA8PgNhBpty4c3PEEM=|Chương 159: Thối lui;rAZHigVChUxibnsgzm9iEBkgilAXpXt7zuzmVn+4SoTbXfeLfruNCHOUZaXc6oxRBdnYHjWRD03ZwWP/ANc/WTSQJmNcgSJX0QmB1mydQ//bAIF5w1qQBHH5rSnwYr9TJFCceEf64INxcnJm/Q3NOB+aY3+zc6U+ICRgFJGI1JI=|Chương 160: Lưỡng nan lựa chọn;N50WsmL4YqtG79ci3IzhG4KOlrfuQqvQaYI8Y0w50xRJrQ73WatVA1u677XRYEUiL5hwa9jvZfZ8jGDva0EL5kQNhyBY9Wfja3Xk6lDcHTo8lX/WHcIM/dZ2zn36pVax2W85vnmPLNE8nYtRoxw3LXJr5su/oyGZJ6fvZnIuz94=|Chương 161: Phệ Tinh;S5sbxrOjOmcbPhJpCOMcTy18kQe7YUCttOpZsRCO0ZsO3qer7FBJLvYIN93LGSv/KcN0F8oh3kTOVxRSU0XDP/43xU42i3gOZZ8/eUXO4hq3w6tMWtVBoxA5/UGBwI5zvjMbXeEgUozXn1eL3vS8kMEaOlocepx88TQQY87Q+Dw=|Chương 162: 5000 tia tinh lực;6ePNaa3wvrCmpcHIUEZPzIF9ZKgmzxbvjZCG5EDxCuxlni5NSg4b74GmuutH6DVIYq0dgChokHJeniSpcnSDl82ZmiRVqnchCXW2SByvtdnozLVtoiwkI1Kjs+iNZ+Sx+U+DZ1/+qamUgdRXavEVvMrFQZfFQcYKPF2yh7DaapY=|Chương 163: Cầu viện;I2glNLNPYUO6CQ1p2nO4aqXpB+oODK/xr4daaPtrz6RL0kk2Rp0lC1MXle43b2iWjcXJC04K17SVmg1kKrO8nvyFjSlMxtnV0uCiprRJ3wwNa5V1uCXc1v4C+hFIUbR/pk+gexXeSZhxW9ima8x8alQvdR0q7fEbXTwd64v+McQ=|Chương 164: Vu Sơn đến;J8kuThFHgUKJixN+j3cBKiGSO5HDUpVwtBC5o3Impexg8T4K1yFR3KuFeT7Ou9xKPfaiIHT0h8QIesjQCWuJ94DjiIsnvk3AvRBwQAIv2dvQ5fRK2J6neF3BLFkJPHwBClM42j2eT5+D8yCWe1x9KMukhvJwJ4pslsA9+/orVdU=|Chương 165: Trợ giúp;SU6hLSINy5oMD6moU5PrBTEIoWngqDfFdEkAym62ei6iRtHivKS9Teb2GkN5S79kfB/IaAHMmXTnrd/ETmMobywu6aNdSm0NqTu/egzRjeT43bZASsro49qmw7ulwOPuDrWbD7oBfptq1wXdoLmXnW+sONyHoEd7u3ZRSalNaVw=|Chương 166: Biện pháp;9TeAAJrVFGdJTEa2t+cTuxNb0JRDpNf+oFlcaVw0PL5b6rKCIaKvUWzbqgYme+ySE3KqtFsXK/u6infademJ4aD3jkziX8rTl4FJNvkwBkCS24Vs93uElLGXWxzCaUsL+rDqteYgU1bRp+3PLFbCxvBRfARyJSC8/oIrYG5krlE=|Chương 167: Hành động;P6i+h8Nj+hV0JmnuEky/4ee2S/pxLfBJf4AFYCO8MRp4qqAvj+imImHMjnZNxUahxmw4HimK9GV2NRkUE8cQOyduwQR4pj4OXMdO0X55N/laS8C4BSgT/I7Cv7P9JMN8qtTHUEe50PXQlLi869wjtaXtMi3QPDjK9VX00sTYTMA=|Chương 168: Quá yếu;e6dIpaC2B16ujIXA70s47/RriJ+jLuOX52+fokNl2WVEW3wBi4ajk3QYVnGhaDqqcsK0TUGsPRc6EbcvsWvBCEgxvuf37qgmI1OOYise2X2T/A+tPAdgeNQESbInHIA1LAOuiCzuznHANaO9w4xI8ow7z8qwJYxPlp8B15657KY=|Chương 169: Bọt khí lại hiển lộ uy;9ejUnse1nLHcMf1Klse544wrex+TWHZuEh8YSdHY4+/FkwaqklX7vciMGznh7bUxZSbkHKeKm7oBIrqllDn2O4lu/XfOnfO35SshhCZMHFVsq00SUQ/GMFi9zD+njsxYzDL2sIgHXNhThSwjxgk2aO0RGKZLzNgc3B3pgglmBSc=|Chương 170: Gen Dung Hợp Khí biến hóa;13dtf2nG+Ft/kqQCU57EticP1KJ70JyDio792EJ+66Vp+M4NxW2bgBg9Zcr/5LC1lMPwlE2qcRQT+e+0mLuI7agKkwdxumXyKa1ZuuHN7bHZNl542kG1hGIzjMc+mfTpgS3ZU4tD+uOFd19B8ACZxjC+38W3aBRGJOQ2ND4w2JI=|Chương 171: Cự Hình Xuyên Giáp Thú;srKlPX8hP9EHjzYe9+hI/OnHpPoTQp15YJ858yVQ76yzhUyDtj0gV3X7lVpoHiuavaL4SYHBHG9cu5rSC12hUOeDBaE3YGt5zlRhNQO+N0QINeQ2/4e0BQDL9qKSXL2ocoa5v0spYnZ+fzZfJVMXCAYBST291Ed52n7USs1Yth8=|Chương 172: Trốn;ssnuwyrtRltivmmeEZgNIGq/cw+9Sh+kHNSClH6grgqt/Ffx2tIoRmKPS6ZW//y6qQjeRLqpXyPpAtkCaPzPhZRLWbwA+azd1JEb8ZHFigN26HCwm5SaEs6pLkPconlRkYgI6AYDw6z3z+w+tDw4IzIexhmQqfLF5h5fjMa0F3E=|Chương 173: Dung hợp Xuyên Giáp Thú gen;NkvUOtam/xH+zzJGWqJ+b+Y4CDzlR/N2WFYNggvm7u/oJ4j7ieM0pOng/ThwNgRIwuJSkZIY08JN2SCLiSOkaCAvA3ZJ6IIc1hyuYiTCJnNUiREuBiQsGKcvPxKeeojWTuQx1AE8AngXtd8Qy9gv4bGeOl++aq+P8pp5cC06bQU=|Chương 174: Hóa đá;hiefKOiK4andbjQoeUDOvEMARGEcFt85HFDex2rGeUyMcWkkhniwMak29rXBsKuBzhRBuxAdrIHIOqFWxXa7aVf9CcKR6E/HaHbDosRnbVnkJtKKcjw4E+MW9HX9HXd/HEgfqvkqktmAruzrJ1gNhmut2R1c4/DI9AHQOYMsWbM=|Chương 175: Lại phá cực hạn;cG/YQxOU1ERkuLcRSrSelLeCr5q8HPPpigZtlEn9qgxw95KawBH9wtV4n/CnXzrujR4/5to1KgDOGNmoBtr3jDguzmCNxNZY8REyKrt05D4IdFQYl5xF2ZIWf8S5U/rlf2AzCAH/CD1YG/YWcHNL3/bC6WFblhM1X8sklslf0Yo=|Chương 176: Pho tượng;1+Tl0kqHj/4dT765Zwkagrzfun3BmDrg1+XsY2Gx/qwkfbGp6krr4nn/ms6pBgPgEAAEINbQXQkx9F6BA/TJg03ktfnXgN5are9Rbkwd6dM1qOhP+omjj9kQ+8mK1Mvv2vo+4MwAb8udiX5izr0ivFeNPd9ZCdUTmCPiBi+ZlhY=|Chương 177: Phi thuyền;+WxtAj5bjoP0cAfiyD2kmTVaYbzK2n0qcWWVnYUkg+diUHIRQrSo+XrrPy9+eHxYL81AAKd6Av2gNQbbGHmrnIeeVWdIhhGjV0J2Ni75nJuMZDiL/pT3WIYeX2Kf/klAiSrqqgeN3cmPhevWfCPLeCV1d71wIqkqu2+srofRELQ=|Chương 178: Long Bối Thản;ZHzNLY76gZD0oieMQyVthLVdGoBZ1uzA6Alf9SMUnOUkapDZwZ7TiV3OHC7mZPf4L51Ltw3DqkDEKJH5O76Grq5wrhdpWYAabWCyi8N2ZRkAZliuODIf5U4DaRe38lT/YenxnKeOkg8joRgC9LDONSrv0NgsDQFYvNXU0rPNHaI=|Chương 179: Vũ trụ văn minh;4Cyj1z8uzdip+P+eQq0fCshJBBZwFTfCyAXsjnSuxpyNJO5RXip17P8/4gUohWAg2x6sBFILlaNg5Bkoa2JIsHKfVwXDz9IbbcBZsiUTNvImTauBF1AN4UjeXZWfSfCsAYqFQVBvoDwy+iJ/Fndvkv8y/e0ncw85eo/FlKBf4Co=|Chương 180: Chiến thể;S34ChK+QM+5Zp97lX1WjmLddHJXnll5/0plB+V8NPJX4R2YMNEyDmUuKJREENVUo/i9mzOAtvrBfuVMoFt5VgMRU98JrnUKWESZTmhYCp5yYYMhrGzNx9sDR4WNXbMxHd6B1O1uwBicBS1n7Tz8Kf5elCzWHaVSOehECE0vtsbU=|Chương 181: May mắn;g454H4qYxkQ5g+CKP+6AZyIf/V7eIRAnDDmNWm4zNUO74rwAuq4IOrqDGn1fgDTUmVIMqU08kSuW5beQqReWoiPeCkXEqnP8nh7ORPtFhf7rT1tVIl32ReOaEm2it2jl0UI8WNti80mkfPM/lutMBi8XLmqjXCcWIOn1WSRV4S0=|Chương 182: Thu hoạch;bmKRUNo8M3DECKaU+TlO4JhYabvDpc/KzN2l4yJf7qYwaeqB02lwOA0fBcw2sqKy0zHLcSYzpC8yu1YoooAa8UvFnJi8dNEXwP0G2XgTTv+s6VrfBTmLZbdOLAZa8+YnOEbKTu8YQ5OlDxavkP/WuM7g5JhLRz7shCu6630bsdM=|Chương 183: Tinh thần lực Dẫn Đạo Thuật;r5SG5yI9G3+n2ENPNF8j/xNy+hM2Ec4nh2kcJlENmldkDrqmKY2JlUYZAh7s88a7SxSiRHAdaDIWFRr5poCqxXtZ71StFp5DvpTG7vK3ndg3vItbkA7EWqJucXPa3InRSpF1LMiihl/ucGA/JBUYdxWJG8DQmRfwy4fj9WyAQMo=|Chương 184: Thánh Giả tề tụ;ggOP8j3kW5eJf2h4uSQ0g5pQy/3eKfN2Pd2VpjPjXqTSFf6FM6ltcc9Bx/ZubTk0gSiIxvbZ5tTx8sa/Z02xk95iNeiK3dtnlWZNfBM6SlBPtVrsxo3ETM+A6CzOdIv8QILzwOZuxbRCqGAEFt1LBN+4s2GvKRKD+GS9rftbYv8=|Chương 185: Tinh Thần Lực Chi Cầu;YZ0hZdTPsnEkyWzlin7/N4c0cVqwjAg0Q8xSiBJdfsfq7ECM+FgZTKERxDoFNKDV9KfhRVnlolmIwX1LdFd4jqW31cs+PZHazA7cg/ZahA7rapuiNqaXoAcotczzzRWSMwr/89EucbTZ5I0GfULRAsL14Yl2NNcbV1H71aArsjs=|Chương 186: Lần nữa đột phá;9ypaKQrH+zETIlzhJuQIEEhHw1MjceuNoqQ2R6KlOnmfG/0Vg0FT0OQGlRUslhO5vHskbl8izPfJxudmHz17KYXf7s/SSPuRtfeqFWqTXH31IdBtV4BQ2n4wykhUYzVOG0rUir1NlwjFNDjVjC827ZbgIw5wYI+msjFfXmxsXBM=|Chương 187: Toàn cầu Võ Đạo đại hội;2RsLhBQg23WPMArz82lHjugvcZo+In6Yw2aeGcuWMUMQzBMIHVRAxlA/Am0ALVu0PyKRU/ZRoIbBrBWbkFQQCBzD4tryds/rZ5BwbxR12ULJCG0D/K9mJSFkRnQQNjKpCOoZl2JzCDcZ3nHgg/6ze+btVBplwIEOJ21k9KY+5lk=|Chương 188: Xuất phát;5cs/oEy4iYqo4SHbP9LZY/hjHAVbZlvAIwxwYVS4WjAq39IrMcEh9TlEAxHREhS57j8f0LZroQf2tLn1lY5zqLlcbGQMh16vcSn1sP0xireJmZShm26JTdYuIwFYfukPbwbz9SSmhHeXOMjNOLOii2PMatjGN5A5CF4zCj/Bm7k=|Chương 189: Cực Địa thành;mdNSKeFuoqOdce6JDF7coNzdmTyub0qF/aQoIU7AO5RqhVD5sVP8nsuVqtPU+dGGbIJfcNw6DMfwI+Bcyguw8Y3gA1Yfk3SH4uqkGUFKvKM/CLJv2aaxPD2BAg+dvsyuJD3icZLXHFbODmxsweKAMlJUN3bfL/kWa19SE6gPHXY=|Chương 190: Công khai;wOY9IlvWkSsaEPIWBQuJz8kNZqSKzUDVbasuhR8bf5N/lOAN7inhTGRAY1DZpnLe6K70mAiylJq3zXP0q7A2tF6vVdAq/1x5pJR7OJmGW4iFDY47aFADNCsl1pnCNaf8GYAXTLyXyOEDFMx7ZJTHXXdxSHquUXmX/JlaXHc/Ets=|Chương 191: Thiên tài chân chính;RmKPjIQUvdJfyTTve/K0pCFjbUzeKGUv91xNNJgDB3OEXxkv3PnbsQHXW/hnjnD/iScVWewtMHToGsc/qBrd2NddfN6L5reaXoifiznn5AntsXe0Js+UHAKDmb7jsrffE5gSNFs846oz9QJ5CyL3+63QHN4XjDi+wHjkp8AxFos=|Chương 192: Trò chuyện;KCyZxhD26D4ITNGcaZeeAMgwsvjFaJnnmzBb7FrKUtIxrwCiOoi8Q/p/tKULX+zzmVg3BDeZhSmALmyOV45ybqk8vzMlNNiQllQH6VcZwAnF5ruaFX5Q/3SLChEjbJQ2j0fgmSB46AfvXWnVVu8WH+cX9PB7T+xI8alGm+aisew=|Chương 193: Có người điều tra ngươi;UubtlpmtNeRTr7xo9txS+PTyYYlz3fuKTaFVssElKKOGbSaHn0ZjUT8q03waNMwnK/ZQ2Yf61oqxnHsEM9NZ83LW7wRxMiepS3N0DVw8tjzveKIwcVmeVeikBSyHtkS7XJbNeIypgTNapVDSZLb/Ak8vYBBXA7M+TgN5nz+NHao=|Chương 194: Chín đại Thánh Giả!;QOoQ+Fftf+tjFfg1+pFTBinGCw6DiroDiALEk9caZYZbA/DMXoFretz3XSzF/wW5pxRi3YQn539jRJ7/sFOaU+3DVRyUzPleEs5cNeCijr/G61f4w2Ea/WtDMekReDMQdlJsN+taBZ0DVTtb5V8uwOAsw+EL+WS3qirXxGYmhKk=|Chương 195: Giả lập đối chiến hệ thống;A5uEN92zu958f5Ry9fhdKNY0u34WuN9BBsG4VaoOWlzFKLYAZkGTJ5hoqLdidxpV4WJ0Tqb/UJlqs6IDUbHwDtsZOb2Jio8smP093inZyfgvObl8mX8cuNniFgIFyTSCTp1kUUzrQZYiWn3GNJUOpRHM41duFZmxkN4HOGjrrH8=|Chương 196: Vị thứ nhất đối thủ;vyLPiflVZFxlZBB1F5BbbCw3Rm3WqctlDfEYPbFAmaTzKvTOQg9VfA5qFiBR1N5aLHC4EtB6WjYLbEkomlKJy6EMQ10ZqyeyCk/9u0IiplvUxfMuGVanwVmlOdeSLhTE7BewC2jwrTcEIuw/cCDa+6I8rftRdoOhPfRseIuFvrY=|Chương 197: Đào thải;+2KSSORw03YDqK3aR1Os1p51XL5UuZ/7B00kiDXTm9t/DK86sI2ICOeGMFUh++/FjL7OuqVLQz1+UYGqnrBz3rI2vcR8WHOz84tPPQA7ILbEivwF9VHTheYhuDoimM6pMSnN4ShTWY3BGV0paw/B9+/PpBfIU8kXW2XkgTaEE4Y=|Chương 198: Thắng liên tiếp;goPGGr5OTZ/TVWUBC4p6I7UrwegzYMRvgVtnZLe9vdM6hTQMHP+rVO+3X+ezEuGYiXO3m6yqHyy6gfU/FF8HBLgQBuvrbJflb1K1fsknkrEcjUccfzhWz0KnuDc2zvdLYZFWzlMBHP86zOC8e2TK+dJzU1/zzOBlB0d4vRtwFm8=|Chương 199: Xếp hạng kéo lên;8s5DcAf+GT8yR4oM1vJBMzG5tBUbiMZZLRZtksdXeiWSngSHoTd9Z+WHmPD2jq+fSsSIsCJx7UjFizan6B6T83EkGVwspybFsFVGmBV4E97czB+WhDNSNdx71uCBBUCXpjjDfQgx/cR1/oaWoM9c3HnCSV6IfRiQ7vljHOG8P80=|Chương 200: Hắc mã;QI5f87lp+doINCi6Rd82Z4/S0UPqERT3700a8jaggYU5cq5VHLmidYpQT3dSafd1Sj9S6rvAckw7y0Un12GpTU5hslQJXmj1eruVAn/wwi/J6kWB7Nl3Sysk8rzXQeAGnsCemDf2vh8KHI1d9ulwM31EQcvYaMbs4K9G8jQLyeA=|Chương 201: Trọng lượng cấp quyết đấu;S7bEY+FLspfQ+Q5EegjYPbzwtXf39dxpCTixhBluvwPRH2VUR0n6gYHEE27N4I++n/D2bYbgMv+lMP/eRc5UMy53ut6W+kk7jaRJDYvTLdcFA9KdXjE4FJkagtfXYwH+lZ6v3S4c5YYwRWhpsqKiwbpPfEOYZHFs4UyE9M/qI0U=|Chương 202: Thất vọng;fv/N/D/NnlghPuyL9K43rPm5+fkud2IqccA1EEmrHinP/jalZoMAdbZ1uakeQu7P1d7aUW2/IhBMldJNpWwG24tbnt/tQw69Sfev59jnwEdLljafWASUm4aeOSg3R7FYbNeYH8LyfJtN4l/axBdJ2Vlm4gNfT8FmQVeCtpZWuJQ=|Chương 203: Mười vị trí đầu;bMnAafwqXa9wL74YzI7TKVC2Ys2mXgIB6mxFOndPdVtor8tOziEVGx1bXVWy9UXEPNcQCM2HXfsksyOftAlELsvjbT0h50zf98Wm20dRCrLuSbGXehgJJ4KNwZUTFKRe/eyDnWK0dnFLMeCCRBTbH7tzFzWh+yapYajJc2VamTg=|Chương 204: Hai đời thiên tài;1KCXMfcdwEJ24ZjeGKd+8Ujv/mjCM0PNAS4cLyR4v6ZqrW2Sy1n7rK+4H6LZrnv8iq9oDXj6nGtLjGnKikUAxe1fma3p/dCjwRbYcXaS6B1/8rmpL/u3uwLDEaNRgXHL3iDuzkDEuSm3iMhwNdB93YeykdQms1dbR8/3YKFU93Y=|Chương 205: Chỉ kém một trận!;rQBvdqFpm3m/U9JGz04JSTqicudisHEt2125B2GanFQ+GW3TxzsTJ45aNhDHfhI14aSfTUh2oED/a9VFH+0EOXjpJZsrfUNo0OO+oeK7gHlVoTGnY7lQVYtQ5BS6T7XMhD3Rmi0T6y/0PgQCrpOfilkvzJdQWd0YKnVKIIbiKXs=|Chương 206: Mạch nước ngầm;H9qUDEG0U/WpHzL0tzk2suovwFNSNBNANmDzmFKLuRa/YJMN+iic0nk46OWdOoyrpGXC5FI2/r45Czd1IWlzjnSaAdWz/oA/1xIqoq/gEEPHB0x3OjkinKvnTMg7+2FUe/eKDtIhK9jpvJ2U3M10l3nQA+C/YJlbzvslrbbT1q0=|Chương 207: Cuộc thi xếp hạng;mOO8VhXo8padHKlWl50mZczNQUHZJo+mJ+4HP5UaDRhAN07uPincLZgnqelPMzUdzFNxYGAG9tSpppG1cyyj0X6ngJaPSiPvw0x7opVgEiopwdGIjL6EbEMWTh3+xlcKK3KA7MUgdpzR0tfxasEgRGIexRHLeWdaDTNipStqvJk=|Chương 208: Nhược điểm trí mạng?;tSXqgdx6g4P7jtFEWtVuVSMgLycD1wBZ89yrLGBxjSzHQVZLHHjNPayDqtIhBhJZxVzaDxbdwf/ucC2lhs5nuj00j+iJdKA0ZrWurlvlh9/mjQZoBB+FHBeqt2vx9SYLHrxv6UgN3DLPSBovYW2+yHF29btC0yixmek4ReJKMXQ=|Chương 209: Ta vẫn là càng ưa thích nắm đấm;BIDPTpX+6HRPs/rTdPJQUU3f97clKJu1bEXXVOrRoSDZ9QGOZtWvj7+TZaIZisZY/x9lM3nuuFusbL2O/yzEwMniH0r+1brwLyxFIbN77AV5jXSFjyg8SGSc1r/txXtOBHwGN/isWstB80smt08SNy479QRjA4VtfY7PW9G4GX4=|Chương 210: Quyết đấu đỉnh cao;ol4vgMutqZP8NTJhxnaasVLhsMA6R90i3V/HNFELZxcNnzmKMzRGxlumzYdXaAw1rbBjr+94UxLSHH4gV7fDNsnDLmypqMy5lQKKOhq7sJBvvser3kMtjFGSYgvhDah+eL1UraBLF94RjYItYw++NujVPsOnYtfrClFVAlvTdn4=|Chương 211: Cực hạn khôi phục;Yh0tH8S7+d8ULiOhNaeWoevTUkSdqQ3eauAFkxuWddPZ10PWypZAhhZFUAp8k7dXlhHWf+TRqnsChEqtMfWxtesSHbBh2XfPAjkzL1zTEhpKSfN6gB+vVWbJPKXySb95y8jRNA6tKlNEoVZJtZY19AUYlp78CNV1kCYMvUe0VGo=|Chương 212: Không gian thiên phú;75JhIA0vMU0nPi3ps9V34ssDUmjUk9PIDjhLanfccUpGil0pQ+YJibXJSZfRZzRHZzEAS61AxH4snwem//iFuqXI8n/5OgeGGdvYUkobDqfiTkJ5v45esgbvfoCNf9WcE38VCYBd5zGSnPhgCg053T6h9IEsGPVjcy0uACXAaTw=|Chương 213: Thánh Giả triệu kiến;YPY/64mG0CjlKuRVM7HqA0JncP/YE66T+oixlolDxYzX31Ng4MW0seuPAeOcGa2E8gqXKUeutaBURvQ0t6pVWvWvDLXVViu67tnLUY1lfffYjI+rOoXUMhyZmSZrtTcIYulEeirWmdLrR3lNieVcdFUfna0Mycsiiyfh/iMjKPE=|Chương 214: Cổ văn minh;9oZWGENPlFm1NcJLnhmDzv7vA1nuvPg1f2YvUktdYxZGKs+ISBttkGTUFpm+8v1AlylBDA2DQHQ/E3KuWKDMsaNsfm7uHKvOm2s/9DJUWaE0D9rncHTdGFrqM0bMVtiQyAt3ZB8alQ1eeuaWtvTlbPUp2LqCoCSoB0xtpsLkmSY=|Chương 215: Khúc Thần;q5sswRL3tVoITOeeWDp4/7KgAzSUp5OMtfCyETVDQL60PEuVu2if9sw16xJvkal08ksu9inSO/+zbK2VkWYVqu/LPyJMPPJNqxSDrt0bqvLb8ZppxOGp/A7VxnunsWZ2eZ+HQ2yz0Q1x+vqVAxPhFoe8jTJkbTHCnJxxqWOy+Fs=|Chương 216: 20,000 điểm công lao;jqTEjb5CPGFg9jaY3NikZC/7Gh1uwz4c8+ibLS4yieHFIHbE7HODs4jVIMWd6BKBF9dUKMesbJQfBdCOJgBCAV9z2jwmbg/BZcsS5TBMPvLopuEP4WYvEtHzeuQpJpApEty2uhgSnAnTdFv9GbBfv6DFEVly/WDtSYpSDNd9Qis=|Chương 217: Xà Hình Quả;h5Hm/ICCODcdQlj6X7UrOT3KDAwY00VET1TeaWI10N5Cf+C8I/qROlxQTd/s6Eeespfv+S3yUZ+cqaZlYrKfglN5IJ9apPEp6ehOaWxAgNYrR2FWy+/l0i6EDmaw3UcUAU40nxGhOxqBrS829451Z5/YyLw60OrQBNHAy3ulCUs=|Chương 218: Bạo tăng;XYQfy8u3GL6Fs6wwodvpGcerDBd1PaJx0xpiQVfNHBk/d+5VNXSzOLxafIRolHbXAQPJAs+RgDo+I5dS6n/euL63QLtHezzGZFhYKzIbcChaGfbjydgf8G/GwatJySaGYkkzknxA/JzenC3e0r3BxYHzbUzGbTEakSaiOKBdjZ8=|Chương 219: Tầng thứ hai;zNfxZXxVRNUNuIaQ0nS8/+a6rgixzmh/7Kna2bX3KUud9h3dHlPxm8lJ+OSors5Alb9QRASDfV4jDFjgxyMqOmaAAXXX+xxYp6KFd/hMG5SM556bcCPU/1hbXIukbN1SRRTMVRTYL6l/8WLrE6A9BlABKzOitm0h56VKZWAUywk=|Chương 220: Phá Bích hành động;r+vZmb1afl65Q+6TcR6NlfJik9z5sKnrY3GKsJH9V1bF83SvOvFlXrf2DeFl0RrF5hGRXMcnJs7NqhgpUbsljAUmPnoVUyLQbD5Ri47AAXM7MnH1b3vqyqYrOrjKK7H39/b13UASD8y3uDNbvt3bu7xDLqGaTrepaK7T5A2PUX0=|Chương 221: Trăm người tiểu đội;mRI7T4dsugq9D8ejbrQqKEY2Kn2175PQf04y1KhXejN5hG5S2Qd9zsHMVSIYQ7M44h25tDlxgIjA1sBp4VfcGtoJddkhEuVyqh5RJk3R+/Ry/RXMrkS4rzObKGXq8i2iOlzh1MexH8Ndeq+yQ7utwtc0aNhFOTlCIRQA0KtDHyA=|Chương 222: Hạo kiếp;1pCY7UPm/7K7K+GMDpPWg4x8ym8TTGKW0WHum8o5eYmNnBx4/5fxXBGjS9lnM+K+cYDuWvwH5mDWbtdyog154QJHqpZyHPRwgYEbNQsdJatNvt10TEPrbxPCT5mxcTsjdoO8comsuc223nK98Nu7FQs7lRqC7pjwJm2O9JXZky0=|Chương 223: Đội trưởng;CXuRVX4cCTjakko5rjJzelT4Rl2DJjQ+9v6P9UpqUP/SLcihZ+z6ISDVz2ATT2xtU2vWcn/aUEWYEs5S+kyfu2+UF6WSP6mtrTMfwAlVuAqsZKqVBZqQynw//dUmqWSbU4okmSt7RV+M/thrCNIfjeYX5vuEl+VPUoMVN1j07Yw=|Chương 224: Chuột nguy cơ;t3/AQi2fB7nDaw+NEvZz1/ss3YBItEbIurVQQPpu3+py3c9jv6WWtw+Rrr0Xr0j/P9BMtIaJb5GTUbxKelYp8ELrJZE/pJjwdfPC3KITo1S+k9ScrogtV291iSninZ30XNbSGRBLuqKcR3d8m+rOeujhOA7V2FGKzwqKOP7LsdM=|Chương 225: Lần thứ bảy văn minh;WZSGdNVkhXDf/WQqX17hCgSE8CfMxsLLjdAHkbybsH446j1SU4sChVkf6moC54lzDc5XylUAkhd8OcEnSjzYhIj3LakvmXJMI7mqHE1UfHHk9GotEIqPrZhEiz9HMKx46CwkTHBSdeJS17LvsaK34qopyQUwj+dwUYIMPK+2oxs=|Chương 226: Tuyệt cảnh;MwaKDAWinX9XRbpbpNv1Z6eOTQ1t4aSZgXjdCxPBlLj0I35EGtU7fqWCge9hBe4xFgiF1iiQuZVFQQ/0IrpH7tuTcbXUyctFFipPxasGIdmrlM2U6EtuszDWnIH5M9ruxb6hZXUJFjF9K/qJ+ST34kPU3Fw2rBDIFj5mRtciCNc=|Chương 227: Mạnh nhất Hư Không Phao!;XMfmoUTVNgq2/g7/FrJqzX8J4gkH524tz3oE60U1iY75jsRS9OxYhnGkbO+iMU+Iva1zXMO3t7n6te6M/Mzm7p6L7tJjJkpPfjFxZWFxEZaFCYM5ybZ7X1sgnM36r4fe0LGmNRt1HIcSvNdKQNLUfGLKyjN48bUGEbhEEjPFnt4=|Chương 228: Sơn cùng thủy tận;8U5vLIB3yum7D458/ciGvelCz9/PXnLqk6JCykrUeAfVzh8iWp+6gjWtAxjsvZMPH3nxQBAoaswezaEtaNlKOMFKapqG/FezVEw6iVuN+RvNu2dbReis2hXFeKqJkmRbYj+Sm0WhLDaJO73jvMIZQyckYltI+jpChjA+HeDTq8A=|Chương 229: Phòng điều khiển;vRQGoG7PniQQpG8yf/KYQ0i83MWOtCsOjtYceYZN1epNEuvI9VcbWgKbT/N2PP+jlbtU/zzjW+yffeNUPIPpAQ9TD6onY5PLdWuLWe23cFHUpO4AeDcpPZErUgQWZkxD0ghnvYyDi95aTR4XiwEOSGY4Pvy9fVZslTU2mrY96ds=|Chương 230: Tỉnh lại;u1YpkmUVYb0xhUnbamOJPreG7reCP4Bfv0oBBfAu+7afwBJFo9W5zNR45lPOT4M9zO0IkwEF+JuV9OnC8uX6zB95g/W3p21nj2GQQ/vUFSzOs8lVSrcnQN1Vwqpi9JNezmMbyM0su/KxRo98tNyy7uQlOzYddjh9F2KUgeSKX3M=|Chương 231: Nhà máy năng lượng;HxW8k8aOTWkVQsdhBz6F0kj9SYm7iwLjdlZP52tkhBG30WUZi9EZlH0sp1krRJQL/pz9r/gS4PlrCNLZZiyiyaSFbzZ7by/L6JccvujEY2c04CE4NpA+37dfpshdty5naGVdfnovvNjbpbzlxNzdmpCSlG51egrWjTDcyDFJKRI=|Chương 232: Tế bào phân liệt;6J1oOKCtz+1KUPyD76aKrHLqkgbbtcWXfdp9cNAq9aPBT0IZGAK26N4lrB3cDgP+N1+yqdAMzyypUsYYOy6RYEe2MoV7QhDvc4YeK03gfKNyjRu6+aFpZZIcd0atv63RZuiaYmIbnL+yF5YJWRd1Y5GWkfAKcEE8R7UzgBWh2KI=|Chương 233: Thôn phệ năng lượng;hPVvHIkMvuZTWtKAN5/cf8fBhWDsK7asgTOWuKHUFxvA76e46QgWQBhWRmE+Q1XR8mRLKGVNhqZxlAVVbKg3Ej9jPnACHZO8tzD3IZQfMwGCkC+nmLpGGcX4Zj2thHhTlpuDszfm69E36r5b/ew1jor8qzAMdSQE/j9WG6SOKTg=|Chương 234: Triều Tịch Chiến Thể;v2IlATjGpsZmNr6WKm6bbnI/4TBYzOtKii92tiMp3zbVGwHz5vJZwTLQd3FyveW5D/yZjPIKx9VUgqugtjUP712AO3IiXePJdUia//aKE0v9e/VqAcyC78sTEIcMMk2EoHIyBU5rVQL8ksOqrSWGknSEYBtni0/PTNSC9Ym9ebE=|Chương 235: Hai lần tính mạng chuyển tiếp;q/kS1CLXgXVCHLlTG2p8AbICSyRXMYeevvZIrDapiRxkNGm5rClLKVmgPA0dsW8b6uPKi4spYdWHfUr6iLWWnGyTdDf7AZhbkZpGd0sznPTzgpSIYm4K6aUaUcFszWPmh0t7Hu5ZXGMNoGvQbzI6ZxHWpY0swTweOeEubcOlcHk=|Chương 236: Không phải yêu;0EbLmXznPcl6eQ3eWO0mxttCv27u5Kiv+5jvjsz22TVqYT0FhhA841MwhHNPPEZ0Yh0VtPfBjwlqbHio1VEMCXb0qNBrY23QbubIW4BSv5lFTiwkA8Ez9fo0ZreDdZyPqe8Nfd7zIUJErAEpsr/YPHAnlX4lUIf8xvTneaYPP1A=|Chương 237: Thần cảnh;xzYyrn48hLmERctuV0lNy2Rfg6p5rSy5Bql1izb7m9DIzUo5qmD5hyPrjZNqmDdDMmIusOcUdD1iKXl4IMbgy66WrO3+wgGUo+6eE8447qVHytiDlXQ7YCkxQSgRP4ORaEDi2Afo1yH4ADudt3Bl5V1w+s6ZvGOI4RrZyKkZ7/M=|Chương 238: Tháp Lan văn minh;lcPJTMZ5ZbCUxDP/qmMaT11GgbLkD6mLDmER0eq/kGjqnKPQjQvQ674OgCZSTmTmYw/yHAYj95svTRNtr44TCq0Hx3UeCc3zXNGfLpDiVDRbdFvmDpgH96PSxK3dojUnGUplmCU5C1wmgLPZGIhl9yRmw8RFRKBoJUlOqvQwy6c=|Chương 239: Thánh Giả ban thưởng;EU0Ut5z1Uxzu12cpG5seWnfcIJSTZ8yucvpk76OWD8aBrHMeFk8g76UiHOgdrk2/uWhcQiYyPrez3cYBRWu1BWtih7ChT4lR48oUpicEzsyUJBNQByJknkTd1i7zJS7oF8Vy4Q80d8N3h9FXmv5s1jZTs+8fvcswxPrRkQRh/eg=|Chương 240: Thiên biến vạn hóa;Og+06Vw4bWU0AoaU5yDcHd/wwtfx5zXDMs1uFLe0VV5qMfxvnZiJOlpXU4i5FCNptE0xY8asitg4OofwzYiEKgp3v0FiTP4mIbua9vpQHIouAE+krjdEAmP0knjQaLEuSi7HkLyy8Qjr/O+bihG4bKDjvTgZ9KBROSOgYNbUXyM=|Chương 241: Mua sắm phi thuyền;DHN3oYB+739cof9++wISn5zAl8LU3uj/LXwaOANHakwSeeZ7UVi0Gj3F8/1NAIYIuJ5RClLoI7587pQdibZGO3zeejvH1UDD+5yvn4UeLJuIuOVST9R4A76FbSnQ5uLd7y56YyGufJ76jci546NETZboELh4A1b3aqF+YOF6nrs=|Chương 242: Cầu hoà;EAXWQDEIAak3Q8khKnqwWXWUBHkgUsh6i1xCyn4PcAvHL8GdBtaEamEZ9s2+JFrjLivwmKECZ4Wa4dXKHP4vBmx8KNyP/TV1iO8EyCmsXbKAne6Bz5pAmZCD3mxQPF8P4jy6r+HeA4wTHokekY2XlkL42djZA/LxcEgKlg9dVHA=|Chương 243: Thánh Giả nhắc nhở;YS8XIyHZ5LSn0Xsw9ieSYUp9R0hC0Qn6pAWjxreDt4Kj1/hj2K+PxzGhTaxPPXB0M5gDa884+kzBJ9lA7OYx4GMFkmN80oX/7KYeCBqYwQOi6vQOtw6HLQNrMTMkHEVqV0OwW+8rgh7/EYvJl2rG4GOuqKGLHHKwU9+s+sUuKHg=|Chương 244: Ta trở về!;63Q9elP0Bgn6B+0LqOIb6Q43GRYP8UXechhcHWz0fNu8PtYIglHt/aSnVNSE6Fq3iNV6YIV2TEai9GEPzsdAIXePG7RL2cNvi925pN4hF3h3rYFxv0rNN/minkPcMSIOW5D6zTi7ezSJkQ/ESxPq5o0FogC60vKEzoNWEe+jef8=|Chương 245: Chân Long;cXHrXOStvue5A1YSR6V6wntBaO2gxzcz29psgYuD5h4zUUl8Hea7H+DF41mdfMI4HjGFx8NblviRNzDZDyf0rRQdBg0/yS024rCpYykr0R6dUh3cu6vmNx3djeSOe0i74JovLOMlcWlueknHJozqcsgqzu8uzGfUSoOPIbssn4A=|Chương 246: Mặt mũi của ngươi chưa đủ!;WLs0YTKCW3jVVmnwUz9YmgN8oed7LNBMEOV0WrgCIu2elErVT9Oazb3eVjITqqrnXFNkk6To0+kzyd8tUZZIkdXP0+HhNpi6G7UrSfLo4ZJRFPCqkAzJmNakvbXVtj3nUariq9K2G4sJg42WiiAEnTTm35Ef/L1pUR4jvcx+lo4=|Chương 247: Một quyền đập bay;oltLkT5e0sEhAqOTxrzrlBdqZctdcTrIoexyurhDyUQwd+Utg0ss0waEm/XQTJE3qqBTqKQYTFtAG+EjUXP0WVtn72E2fjFg5tmKFJ5KCA5OmLspIsm0EgNt7N16yJ8wu2BBcSxvA9U7USqttQ3IJn2p1++bg7zkmMV2Xg8Gd60=|Chương 248: Chiến Thần cảnh!;bXYvQlB17Y3RQKNTr6sQYWzVvPSbgIpGd/HBkq4FuiiyCgzjwr0X4OBxsKTaYh7JmQh5yDBSHdAv0/sSneCJue27MtMVkYQln+pAr/333Y3JhzDW5wjjXG6zpfwD+reyo+spgArkjCaSA0tmociZe5gVCD9M1UcREypZuvJbBRA=|Chương 249: Thần Linh giận dữ!;tnuEyo+NJ1VnBVUYwRAqwElyAueyeD14mEDNPRrk5qQgVQ28iH1c4xWlyUgcmNBGoXhz3g491DwMuGRQvfaUt+pJ/V3G1bxenr5mpr07kjRdwv70yUP4CsKY2xlSHcU8sLp5iYSMJhD2SjiGzpxKsuvrz7XDxqM18j6XMl2N/5I=|Chương 250: Một phát bắt được;ZBBYYQj9MTmuu+hmpY2cD1Ybjzlin7neSYsh031usJ0q/zkk0Yy3L632j6ItTkJWxQHcWK3ZUW8iYFJpA9MR0MSCbop6+wLozEkCsDCmaygSJVbS/khNM2AhKra5YFmHK25vZ9IuDd7OsDOfk6YawIWCklDAZMhwpGnHG7/0Ywg=|Chương 251: Hắn là tân nhiệm Trấn Thủ Sứ?;VZU45ktkXxfE3MMn13umAtySBWI/8P4LYyKFKWph2Kpfw3dNp/epFk4gkQ8yKhr/6UI4yPuDEdfb1QZLuWnJ0J0bL/uvGlXYM0ZwYJiMFc3YlNrLr7m9WFrUCl5p1YLkWrDvsJ3A+aCzamrlnb7/IcgINoB+OxlYJWmFFkjDrDo=|Chương 252: Triệu gia xong!;7H7Ql3w7vCNgYo2ULj97mCXTaNCBlreZwIbxN0+H/s+bKh5zguA6Ywtu241n3Gd/dyt7F6fUzqSMBBne50uaLsvSA/UGMJjwhK3ILVDF+ckh7HDvABwoKfDLDefuNJdJTR1KXAsWyLe4sM4ByuSqM91XDNEOvuRWKtms/+d/YWM=|Chương 253: Nhìn trộm;09l62FUe6FCO8e3/m/CHBOaqwvj4F7v0zSCe9fp0UBB6YO6V2v/ynl+h3IN9ld9Skzp2me1A/YURXiWj05CpUnp32okD+fBJ+MPK5FcZa4Cz+h4/PhTWeBMrbnsRMaG8z7Be3BcurFbLN/Z9siBmEJcjiKvHHYG6NW+AnSvtuC4=|Chương 254: Di ảnh;xY0C3esCRi6wNoCAVTPlZorLSctBkIV9N741J780oLvpW+iwYUVYUXtzNddcLSKRJg/9FtSjr2GdCGBxdZb1US5jGphKdzS6kCJN6JYUuJqGWIQBQt6NJCZA23ygogsbytmN9W7QYpN3X/eTGXJVTsgHI6pjt9ITj6fXXPrcO5s=|Chương 255: Trầm mặc núi lửa;5UxQO8fgOatE2UepSMZhB8Y+hhbNWewa8AaI6Sx2x5o22/2wMe2PiRToK6rdim7q1oDxcQOIGocDT+XIgxlBa7EMS0zb69MG0qUlmnB5lSASAp1gT/DChPRYKNC6lPnKkgkss6n4NIWMDyhBSm8AhumhiIK7XRXfgULwjzGVGGs=|Chương 256: Ta thật rất muốn giết người!;3n0ck0TblJKx+Go2GiWazDOyDATXOnTKiQYIEN2QDBYEavRHwHBUiG68IizdhR0ObD7v7aosPqSCCzctNkIrsme3rQIjqqs915XHLyuUVbIaxan5PnHtM6dg3KGy9La7msKi3STrc0frTP8vHr6bBR+NdF3lrYlCd09X++eUAvM=|Chương 257: Vua của chúng thần!;e02aYUocbKksYwDq8jsHiakKzuIy3wlV4+ERYR5rCEjxFnnCOVongKovGXmWttWN09wnTVO8iYz0Ipr3VRh4d+lOsvL5kkqiydu528AxHvSMdPCrm8SEJODtFV/Gor8lykbDdXGugdQxLeT+8iO6wXjs67877NY43oycOZ6gf40=|Chương 258: Thần quốc;K5HnRGZihzpjxA1K61Yp4ghv/CnWiEfWcWUXGcD5sPIoWbooZiw06qU0hHYFBWPxe5pC/4GgMnngGd0c6LRls/LSyIrNQV/bIYN1EcBHQqQWB4PVggtaW93pVxEWhG3JKHIi2qEL/MYMoPh74S9yOdYGySLUfjWetSf8nzAHRb0=|Chương 259: Chiến thể hiển uy!;R2Dpr+np+r7blDzvQNf3qWbqUA2eNrHXp0dgaD/RoRxnvCYc7j1Nc4SvVr18EMhceLEkKzg8OB5GRM+zdkKO/5XKSZKMmL6wAobFF1cdleYf4NqJCt3DrWaG7dlImfw2g2oxz/Bxm3B7Jqqo1tI4w7d5arq4ymN1hHcd5+yQk58=|Chương 260: Lạc Nhật Vương;jmssTisSYwMz7WE+d3jZ26369LcedOULo9BWm1OPnyi0/i7nSELDArbMBfW6GCYkrjs4jBD47nV4E+2twFWAApA0IbguWljsmPwvBtsJpXHv4oh0/enf+WWTNRF+9V/w4waFK3XaxSGESZjxNiLEK3IKflKjDSOAQLpSysxwef8=|Chương 261: Phi thuyền giáng lâm;I+awFFMoQDY5fcWVgo52cKJxeleFmhcVq1AG4wxCTJsh5p2MPsKps5p45r2xbnfcB4YoVBoktZuyzkX4i/xMHHH8gKREf1r/LWWRKZKEcjRdmkkf6ylMTpi//VX9axLzQYYunLVkqodVJzplWZO6JxXknirHMNFz44mInhbuzQs=|Chương 262: Có muốn hay không sống sót?;dMqW2VBzq0JfpeHjMYobAdB3YHlHU37uPp5zTciogtNSw7xL98omO1ToENDBcv/mU0xWbSS06UrDL3+3A36znBukoi1DXDqND9NTlpQz15fgRvkalGakcdmwbtyL7kHgVCYhDYfO1hk8cX1IPmcYc/tJmysajj7aPleIEYaBpGM=|Chương 263: Thánh Giả phía dưới đệ nhất nhân;2VfThd9dvJm1u4hM0mW6IPox8rjlXW+/mf+EAyE/b8j4d2lsoEntI6gSRCetHDPYqM7PSdzYFUsAEvClKn1W/teYNpcjzigkzaS6djgls6akuSvMGHpmfl/Mpd14oouiW8tDr9xtO0H4vMBYqgkavRf8N1QggZCJFNE2JALfW6k=|Chương 264: Lần thứ ba văn minh;8db5QTg3Aryqd/xuXfJYhuHVN41iQ2+eCR8wKxKmAGk+Byt+UwY46i6Ro1UrSwrcTUzUnAJaGAWyriGZmkmu8KF2AE0MetXaiRQMVVFxZN3zXnxW+ThX9NKSTcEmPmTMU+4iCLN5P0c71RDErWZKcdA0LWLYZneX2M9CUEBIPRs=|Chương 265: Hủy Diệt Chi Quang;+eAe1hPSOt0qHmrdGWSKPcFkErB/7F0DAEOoqD+G90WK1aUc09SvWAvKJc4kaMQC1UOZa7x8RjPOaL2s7Uu0Dq3TCIKqyleDCqepdzd97I//EyjuKPc178AgrI0dOyfiKSNJgPFCmI2F/i1+/V00X/b4BzLJBBV7NzYvh6g9wlE=|Chương 266: Hàn Băng Vương chấn kinh;1v0FaCKJjoyogEuUAiqM1A/wt67nrXZnbqVnIttQI3VkZ765L2OvAqNCq2c1USFQdBEHlCREgLgTsnqhA86PdBfKiGQdVVD/81En3PA+J0qSAy2HBtSlIamOCpVzohIAwNrBx9+6JyRq/9KXasA+6Ki8fzPcR+JIKnXokSNutPE=|Chương 267: Một tia hi vọng;u3sSSs7iUm6Eo//giqmxbjWJ9+Pizd9BYHCKUeiPhSzChqZcInY639jsYJ0FGv+5DO+2UvRygTNnXxbSccJdipJruQC7cqm6RmuBHORIQ6psozzMA33xcx4cR5i3C/WCyT5sr4Edhv9FrQKutfvjt7LXShtbBVFKsmxiZO8OR5Y=|Chương 268: Gương mặt thần bí;5nCEmgjLgMl7QYg/F6OZcwDhDR4RiI8HMVQOdq1WvOgqz0hVuu5knmNYcj4Bc+UmJy8t7xFr8Yp0XN5kU9RTcglya0Yq8z6Jm3sSxh3FKVEQ8dI3s27LOJxEet8BCmYkKF9i0bhdbOEXHkZkrg2lw4FIklrDOQeOtn47POSvgmw=|Chương 269: Nhị ca!;PKXyTttrycI5WjbQcQ1BTJ+aPNtc5mXsQBBuwZO+gvDJLdD2cVDeoryk0n3CHNd6s60jOk83jnqbN4p4OaVvjDlhSGrNAj7YvPOpkLeWQKp+gG4z9MCKDEPPS+PoONZ5PEdJQGFoL7kR8ferWeu7rAtw3VWJYHxGVixhhFKn1nY=|Chương 270: Nó đến rồi!;Avwp4UUwHdzkRREuC6WgOB+CbcsEf9U4x8N0rWJztT+Xrn99dFluyl9JenbUTueKEQCwK+k0K26Dce1I4p8yC4Sz5JDUMO7DvZFRsPZpNE1ymvnhM9h2ofqM4pSTj3WYU313MDscniPr1lifyq4ofuk+bLu+bXjxT74PeiteqTA=|Chương 271: Lâm Phong hiện;ArGgROKli4DPgITchPTn+0sVtQCvmNeaAcUjNLSySqZp/Pjm14U2rUIkVhaJaB/kVrakUmxYWPJ/hunmGmmDrA+oF8d/8bJW2zedfcjyVf9iz8rVnkzpliFLBawaF99fe8pXh1lwp+fHW4bJyRX/MGjErKqus6Kz3sueWM7PnjI=|Chương 272: Cỗ máy giết chóc;xDlgeyyu7GtwiFndQ/2x6SsU9Ks1EDvnlOfMBWCYr5NS3kwnj9S70/lP6QBtSrupnbOrgwYtgf2GueEVbtAgm+Pb5rZ29/RIYQ0p/nqPUPcNd1PTJiX1YrcLdna2QWeH8Uel8XIuUeagxoFwh3KbrPDbhvGTzm0i6X7N3Ap4diA=|Chương 273: Hủy Diệt Chi Mâu;x07NnqfyUU53AuWKPg62uiUfhasyl9Y/+2Ws9SVqMWTRDeB2ywx65h4vnT/uRzR7fQtouFvTMfHpl4NIaiEkFXssJ4s+XkmERTkKx++tA+RRVdCcDlQPlSFC8YBJ4su93Gl7zxYzvDp64E7FlJSXOppj39YUnJ92ualJrRdON7o=|Chương 274: Danh hiệu Hủy Diệt Giả;6ugALcPFbQ+ZgEFIQOk4yYDEVbT7OQ71qyVbnEJkm6ZmA3hgGx1gQK5/0OwychBVv4IFn40/1n2UWwEFMNTnRgoelw17WKSKissLDOFeOatfRy+QJPeJiFne0CZXiAUUaatkGLXjudxYDSFjqJdxrHzBIzhHr/ZH5nutgfYAZOs=|Chương 275: Thánh Giả chiến lực;xZqduvH7hSFDUkZVXDII27zDVc9KJbIDbF1mopfvf/APP3bOiTtqrOHUu7RobZQucNKKEg+RFNHzAxiuxXhUe6Vj+w8GvdScYCBujpvka5EJ7nO4rhzZPAbQ6clHdI6thLcV/ESIjyZdeAZ0UIU9mTgPoo9suDVBUUapAD9NhAg=|Chương 276: Đại quân người máy;tvJvg8+d9OF5mtfAqq1N6lKS5uyXEbntdYBTHcOj41qw54hGu63435IwynH4TytWoFgvcTUyAW0VUuzzobYvpf5LT2WHRrSqVzcu4PLg5yifY/vPNuE44hoBfCBAQMu6DISMrQtOgtVoCCfkq1cjt/5/4ipSFUR3l+kG5eN3asQ=|Chương 277: 260 mét chiến thể;h7ImdFiRTXBv7ePiJDei4iIFLbWSN2hazFlWrHSCUfifzJ30tuG1Mx4LgxLSe4c83iVLMma8f9nkxobkMsJpvRGt+hrNSmRrZ9feFFkW+LEEJcA61VLJo3Meom11ZdBYE4iAQoWKEFmu84XMjbyPYESI8hJg9OMhIYezgjUAsKQ=|Chương 278: Bản Nguyên Vũ Khí;oN8J6vAMbS2HnJz19jsNLHdeGTi4+4R/B9GkIibnRcSzqH3ga2mhf2LCboyxOMImrO8L1kvPlBWqAfUo5stxwvnlquivAvgrWNrDoeCyTtj6GzQI85DI9nWEkKMtpvCpYa3eIyBMyAAyYiMFoqRYUGa4VowL+rSqcd+zRl4rLE8=|Chương 279: Người thứ mười Thánh Giả!;KglSusXX2EdkH7j4//13Of2pbZCTuRip0LNeSF1mjCkwmISACa1mlsiBv8Unh8NkntTQRi15ZZiP2OMpNzZ0tNP9XmoFNkf1OVmd9OwPHVD28HEBZDK+Qkkv7SPRKWB4bScYk9IaOiQifEu37z+LSj3DvmxkySrnlgl8yLbyFVw=|Chương 280: Lâm Phong Thánh Giả!;uRkIdECrQ9aSXdXiNuntipvaQD04mwsGKjiT2nFB4ucO9Xa1ya3peLD/Py2N8sEM5HL+I6qGeMtwoqIMzg1uAqZEJcIY8KkRWm6EIDnu83uLQVgHjjEtidSGeYqdwANRYEkZTRCcDw19vxlEvdPuutxX7kFNSEMoDrSddAE8WUE=|Chương 281: Dung hợp Hủy Diệt Chi Mâu;+MuazoYEyzM81Hph9ogSM0Z9QMS/rHx4uLtmbgWEsVYHdDrOfHB5zJhNYbhWpEIKt5Xw1GG/N2S4IAaEI4r/lWJWH8jWvi5fM+Z/WcMd9Ryehx/AwSAep9/w7gi/YzaEUH3Tp6wN2VFBfOQ5+FfQDUTt10bkrEUw08pNCtWOjlc=|Chương 282: Tham gia Thánh Giả hội nghị;iQJ8spx0bFIwpT0exwZnotgBkt36G2aJ+sXct0c5LLciN8QzGKXw5Io6IAi+pDMck2TjnP47guyY4R33/uXtEbBnxgu1TMw39Z3u3nPqq5+xG2ul/mohXNWV+VS2+S36dH/pFss2u46sBReyEzrIbgLtpWDN3bnwgRTS8gr6SAA=|Chương 283: Tranh đoạt;UYBp7ToxE7/krGf97+PqV2vMkWdRL7pM4Igd+Ent62/k6wHcExCynFX2ubLR2yrfw+G7BfodvB21JZHFHVNzlUF/lKIaKjuZ/XHqLZePWvXj9V43AxF+L4+68L4BjgIRVhhktcO4mX5Jlz7HomI5vbRsxXthgX1N9ZnknGr3Oj0=|Chương 284: Tổ kiến thế lực;IqOcmSbWgv5cDcvxxWnWYTqMDY0h+9AY6AJ/mEuPHFO+WojJx6MKmBM/4/oOirYbwGtIUIrHcwnWvcv8aq+yFFXxohePh3vODuB5umJoQw6SMfbvePlv+WKnnR/7K9tcjlm9gZYPEbGRJJIWUVF/re2/N0H1KfSkxTXsAa9fays=|Chương 285: Thủ Hộ Giả liên minh!;2Pt1j1S9Tm4YgFkdKFR/AYtv1xMI3kZ1EI+dWL9fJP8rLBlfUwPN62wLu8nJp54/s5Ph+7DzQHXS8VQMwLpYexGOlpGE2LHbqPUGhN/nCPll9bXrmhERUkjc9rbZUTOxTunVCasI8Skar9tsLV+a3Z1+dIjT63HbmFfUnhBsQa8=|Chương 286: Càn quét;2YpCmRtI3Erq4UE2DH1/wRvXHfQpwcyVt3b2JVl0PF+OnA5ycL19VCcywQlM6uS20jugBV0uLMTtftSVWSVJkvfrnNcIPlslwsB8WMpdtJAoQ4V9JSaUDA1s7Z60hMviPX2cOIwko0mBK+elza0LiBMezCtj397x8DcUF3U2JpU=|Chương 287: Một đường nghiền ép;l8dsQnIERWtNoLvuRBPIKiDKcmdtcutnx6ti9pcjtAmB0bXfGgBjRnDxNJ3IQ1eMi+yNd9f1vGjxUDcqLrJHxHtTGXYHvZRAzLN2JsrkYsaQeafLTfMfNx5yFYLRkL/i3lrHCioZ5yD3mRV0v+Ye0l+7nq6X+674fFTzIih1frw=|Chương 288: Màn trời;akLPp25bsrSkMXVT55r6W1+XpcqO3a4d06lFFjOsEXC2csi9sXtkWB71CkpHTkesOd9DqGwJ3W5HjxDcQL9JaEl2iDR/xp4zNQATwx4dkrfpyXUZol8u4f9CQolYFiUwhkI+JR0KMKjODX8zGwG3clcpF6BT49cn3wjnYsFLFZU=|Chương 289: Đột phá cùng rung động;LWdwMafSeypK1jSsPuzZitj+FYOIBnFVgQLiJTih/ILwokaAkCfXltCiqelykHsIkrmILdowUf3M7bdnV8cNnDrU7ddQGy7qOkG5pS9n5H7J5xTqr3d2hTdT8KeGXwp2JtdbbrX20xlihb571vhOU0lcO/RSjiIPAFoh0Upf+AY=|Chương 290: Nóng nảy;U0KD0hvrePIvuzJu71FM545WLN9SQxPltAKFP9cDK88ARzklWUN/L4bpiuoWPf53m2V42JrLYDYkKd+aRnNqnbBpoIgcwfyPfizFSccuhUJmhcf1oIvQc5mKzJ/X+SCoYa/YUkYmiVprSjBhZolAjujQhBHvzK3syEPBjxO+OKE=|Chương 291: Nhóm thành viên đầu tiên;ojsy3zh00Wc9p5bwCemNj9F79sSRmaDZVgpjPBoKsiRYxXA+fjxaoZDXpXiZTIfcfy/rsGNWRANSwUHOhnYzQmvMVSyrRI/yYu6rm+l+ccMIfpG37b+rsnwtki4iE7Klm4QYFO8fvX2X7U1OLW3m0ejebtfv97rR1skGhg/Hm8Q=|Chương 292: Gen dung hợp kỹ thuật;tYZhOox5W2ao9RvkkRrp4Iw8WG2WcEsZ5pBp27gWP3oU5WWG7mB2/orUd57VzNZyxB0UYnBrVsI7h0Rzmb3Dv0ms/JhVQXtU5nseOUyk4fJaIpMDDYhK5EzJBB+ttDo/B13KX5I27Be33mwJQQj29EUE+aX6MKs0wdumGaJZUsI=|Chương 293: Thân Thể Cường Hóa Thuật;/eIORaZC0cF6L70gFDeJampJ3h9OsCwS2fFhoTHTnWtFRED6bS0SdgOxNFnHUhIozr2kBpY+XyrHSX9aAblsr9gohlpDibEMp/tvtiB7UW9IyR9dI4zdqFd2+SBjHYuH/F3Ux+Oc/GMcknnL+xAl+GqFZs3ihY+lLsdyyibJOqk=|Chương 294: Oanh động;j5GqSxjYaW/uO8Lz1cMVmhaSRCcYcWW4YGcLdg65k2usxx0n+ulA6eurmS3NPNyCeVKrFsyhKS2hKshi0qVelJ+T7MGlGLgn/Qv5kgmju+torzlVCyFfEMPAQ6i0+KGduWIFhNYGwYic50IYBYqqi440tLRTTpdpzjYcQBqiI2w=|Chương 295: Trương Kỳ Tích phiền não;MOALaRrEWLMZjULXXuvuc6+NUy9r/639aGap8HxdUN/W5Aybx7A4MOfV5BbJGlJ6Xd8yEZ6HAq3H6vBV8JOr2sYnJzNQuqdUqmnaG3IyGHcePcZEP8zKc8y7aUjpPQa2nDSapQeQRLjzkUQNs079A3aKmuJgsOc7fDrawdnm1tk=|Chương 296: Mời;8rnyBOE8S+d9g0ZWDfsx+ppWEvSXBFjSFQRtrnc1NUoNV0SLZqGEPGeUwGOD/YgoYC32LQrZXA1M2sE7m9jIiaP9y4Q6TTKCjZOGkR8yz+hvpvyOcvk4BZYI/8zmACarmipirECkqJxwL21tWJu8gS6+Z/2tB7OSipm/XHVvOos=|Chương 297: Lại đến Cực Địa học viện;X6Kq2kj3JF55N8rcNzYkpJm7b5BrFilASux4zQGSjVtVuk2rKR286VcA1RcB5w5eca+GHFWjy1mLOaum8sN9qYBGKx/9Ejn9fsUelaHrlu+k0rSq01C/N9VYCzAPnR9Ugq8+nbcYxgwRF3cvp3NOlqfk2vr6/cWmVCyXjmv6Fdk=|Chương 298: Khúc Thần nghỉ học;oOjqGouDOyxk4HF3tg/i/Shabt+xLV2zlWgpY1VaCeu1OKJ6r0MOJPWoVPfiBMGKpcb5mTi88tYIGx69bZNGImsaMMKpci471bA8lAgIJqjDXsx5IXjX4U3j3B3h8+YWB2ZDfjoAhyI12dAVp+4HmDGE9ameWUd1vAsupMD8eLo=|Chương 299: Hôn lễ nguy cơ;0ovGAEcmLRoTqj1ZPn15m3HO0XXoSVaBoxe+lX2jGsZHhG3q8nLhvN57B6kCtz9SWtojPqmp6qk8BXQCw+flzXUvS9UmJZDjYGmgH3BsXouPJlGZj4wGREuJeFFIuiwaIfZWUp5elD3gDKhFWpjehRawbxkHjgNisTqVzwzRh+A=|Chương 300: Tân khách chấn kinh;kRGP2Ltgbqh1DXrZ9BlGgBtRkE83N49U4V3+CFkWSYcj6HVO4qfUGnhHqT1Yo7Bm7lms6wEfUs4NsCBITsgubsQqxIz5qBPg8mxdz/5N13fOat0IeDgXEYR57H92yhviYSkMjK31b+DlsX3ucEXo3OndptelMHebFJ4dTRbgnfY=|Chương 301: Thánh Giả lực ảnh hưởng;MmVQARLeZw5W/sSAlgNl3u40/UZ/Nu4+sW4SBc5wFyMFsLWgDQ1jxpq6/9L7YZCLu+rpQ0imzOT7b0fipsHCGbI/mlOTUNBsWF2vxz6NUjIewAFNoGxd/mQYYQVSJtT5X6QVyQT8ir05Vf+9bqINUAC2EexRX+F3VYvbuOPalaY=|Chương 302: Cơ hội;5oF9WgmniR6zUuPpIGXpM8dgDaPb6XRnrREBgYCTgpUrRR4YhG22B79mpAiQw9X23yIjbdLZYlONQ+A3Ie48eUDop5msC9L425JD3d54IseMR5NX2jdW9dVFp10Fk/GfAs4PVxTjfQYD7IiRYbTwnvSiCJrUTaYbUYT+WZveKxk=|Chương 303: Khúc Thần về nhà;zM0eqOYnNK2X37XgLVv+rA2JsV8iwmPnVf0QiUs8sYR+WxqT1il7AgB7/N2xKf0zUNkkePMioAjXhl/JdGUxht/yrd7lAIYOKJNhRWOeU0DE/8Kkd+UkESw2Ew5nw2OMmc3cSsCVGY4+qgd7tAMky5x6RLlFX7OHr0DaQPQDy6A=|Chương 304: Khúc gia quyết định;ubKhfQ59zQdxfZ5xGHDl9+LgaPnKLbOG2ZrZnF+W/MzScPDSR0WlUXiuD9V0ADYzSvP4lwZNGZgzLdUokKvuHatzxSEVPOxUU8U9v+pc01+ObXzQXXXYmzZl5WCtNI2BoN+nGNulSLFZ3qPCp2IqmxXYfDronkLIWbsZZz85fsU=|Chương 305: Ta không tới chậm a?;+x/Q8ZUXJ4K79tuT0gCY/je52MFx68l2Qaxt4bgxHy9Eup/OcLUzD0dtN+0SoTqwRYivkYde1rmS3GHdeWTpDVBpNK+zkFgDsaUL70Igi4quBR9gZ95K7ZfAMjwrqg7o7NsRZlWEAUh/OR9pf1W1fz1b0xISBdI7qCR22pHWRJM=|Chương 306: Đính hôn;wjkk1fnCPaTw4S3Rqr4HtvnjlzCxS4R/+WZ0G3McC/liYHPtOxgOoFQOozXbsUR743UOB6SUBHDofvFnv4lGQyrAsq0U0CIe9WM/tIyGqHbJ8rZUJ2vwhgHKpwDTSBUt6JajdnzPB0RJT6oAa6TXA9z28Avu/cOzduCuWzVcPAk=|Chương 307: Vô Địch Quyền Thánh xin giúp đỡ;ldwR/r22WWdui5w5ExDdTq/l9LtN9vRiYRqrcSv+zcqzu1loI5L9rItCOTcv2ssErFwknN+CuISbIsAU7onYGERy74SS2eqrR1qKBP9jG7GjnxGdYxc4mKRsm+0EJFuUmMy5ABrBpZcWzRyJ+xjKLF4AkeknUFex02633nYixT8=|Chương 308: Một quyền ném ra cái lỗ lớn;SmkpPl93DwDDaaOiSKUiqhYrezR8sOUe0R6LgztZHonqNrhwjPOGU0dstqIJjJmS4Cr3cu85xWh4oQ0Ys3jzvUu8n/vchHgZzPC6x/ZfKUajJGPe/AZuU1BXzko9Ci4EUP3ZrWGh0ezZ1SVXzXTeZp41WQgxBK2z5F80v+shWa4=|Chương 309: Long Đầu Thập Bát Thạch Quật;olAhvPfuDoWjB+lxqfKe7A1fDPfpvjp/WZcMaDrOKu15S+R6rILSVi17WXhJ24UJF9ZydTyA+LPAu3S+BNapRIZrOwD7OznvZ2jpFh8IaCqecuo6ZuZlgaZBBLr5tmtUXnwqPP0tqOORPNZy1wjCAFanOWo4vYP6UosOBhrbwyg=|Chương 310: Sinh Mệnh Hạch Tâm;FWEqwDvI1fR75N4MRy7KoDUDzmjU7pA+xFu+ouhIhd4ZbT7EQS5RGpODEAcMjGbSESfEecZz16fis0Wicwi4mo5fLArols1kiyG9hblVcU6thMv6irtoLB/rME2aJkt9HGJ9nWA5YZ5gr+s9GbiRZRNAe0V3cgg+Id+vGhVVw10=|Chương 311: Đế cấp Đại Yêu!;KeexBG/qT/3XbrQTaDdwdQSHH3ws3PisOx2Y+sa9QHvs+r7m/4X5r5vUNdqVahWWNW4LBTjH+wu82gFtkZArndcvyIyCsX89KFKSgNFyvRPbEABe89GvGDeJQKXohxNT8bDHcxg4NtKNEHC+Rh5n7uGnVEDy6wHt9jgf0hFwECc=|Chương 312: Kịch chiến;MM+Jw8WeYS9oYECFY+bt6hbvg0xBHT7KUv2qTvWJXti+EoU97ZndFF/QJLWEPpbFWUj+o0WTBKQD1LB1bls9dOlq34GexxYgJnXLxgIj7B+ZMlIYJ2FPDV7zizWghX/tUV1byHNZwZxkVweB4xWrUNHUd/eKBY5H7z1NXlEFgjo=|Chương 313: Nuốt yêu;b+Xi+gQEKYHpotqHBFgWigOo2hbBGMvSqbnSQb/3OK4CucyEYDh5qH0PBwxZV4HjO+r0rCYJYFLSfRLCKYY+JRuA50bXpr+584jLjJh6Xy8poQuaB63+VZ47Dqcktm/kJlgM4v0WoY57I93Np/1U6NjGOQqrX2X0ePY5EkG7ZkU=|Chương 314: Hi vọng xa vời;FDf1PIRQsFR0+AUR6fxx+DQ0XyjeW5WPMqmvnpkFhZyfA0QqTekMehaMnIxsoA5kyAolzu60d1FNQ9+GIG1+p6h8hvBAZ2Ivqf4daYFxGpCSW8hWk7QZedxbY5K3CAK6cCdFvrbKK7apiQwiUa3lQMKRPtpqWXM4R8wi18tEhm4=|Chương 315: Vẫn lạc;KbWdwgZhACuyw3HwMtUSbKc8e7D6qrLkx01+/LPN1Jqcw57OJEJpUBYaIkMaaKtFUUIOWQt6l6R41zXEJVA64lAtcXDGG1jVo78xNLjHloAU/xfsNOa5jTlXRQ+l6xoV8ZBA9YnmA/qrp0FtKscIyjYUIM7WlBYjj372dgKFqHE=|Chương 316: Xâm lấn!;Q/pqtwEr6kO3xY89t7wwUwJ/OTgRpvc9gNQw0/le/kRcZRFuiVAUl3iVn94ti9crm5dwwhKbnk1l+OOaRtumF1KsAONEbYIgYNpEEIWdUt5iVYzsMuN1IwYVYTqmM++5X2RyPDUQMERjCYCX3AeqDYadrFjwexj5SGyDawOJKgw=|Chương 317: Đạp không mà đến;KtXKjOdSJTmjUDO1AXU1d3eSqP62c2UMyPr10ik6WeYcZpk8kH3rHkzvgL4M/vKYDfgBA8MjdM++BbGhCtnj0Ez486RFdWGhu3t8zYvhI3LK7vs92ukgcdwOxpBXejvbuwY1qEtzunGNkwWoLUPAVTGHTEZFrazaf/XSfUOpW3g=|Chương 318: Thánh Giả chi chiến;eaB6rAExEsCT6WZjoZ9h0RigJ2yyHLqgTvyhxE/0W+utZDotVQjiDbN4oYTw+iWpDwzT0eduX7eaPyDR+UkNmpilDijPEUmvJtqzfTLWRcbuxqmiYOQNYwQ8QhlWtZNt1tBoDxo1/xZjYVFvWa7Ko0Y7ENOeUDDI11QyU7AUe3s=|Chương 319: Khang Thánh Giả đại cục;5eQOzV286mLVBxqqp+VVm1B2b9Ps1M0X9EAZ83PTiEBXGf3zpJUzo3MCvIiYEVh7Yz6V947cU2pDZgNktvr0VfWDlajMyd11M/WIYwxLgG1QrlL+jaeQeawhL7AWZ3u/6d+eUdigaFtlWkPskTbaAzwVEsSZXLs9MXR44ucM6gg=|Chương 320: Kiên cường Khúc Thần;sJl9JvFUQrnCRoB2Ww4PSYxIOI+yQFiKJHxuYpJ6FmYgvLc+Kyj5/QLN7tUs/kvHmetD7TvcHwd9UgbY1YvBn9FHdY0XRtFsSzMBqhC3RjL/UCsa/N4lug9geMj3xZcWfSZdUSqIoyfv0SDlWTg121wGx5BcMnPjz3QtJkX62Yg=|Chương 321: Côn;jCWKmFkPS6sX8wXV1IEyOSpc1kAvBk4j1oI25mOriz47rLJze0/iM9BGWEn2xelXFrRqKozGJgADSUdi1oFPYVET2PtxCmuiO0m1cNnaL9P3C5BmpGg1RvTtud3wgwP/TBSqOsMKg0KFM781nXsr7Sd8jwbr4W1DBhACKVn/mNk=|Chương 322: Ba lần tính mạng chuyển tiếp;bUe+RE7IYWa8+0P2678hskxF8M2sq2YsKNCLRclfXGprNyTFnPTpyC0hBX2FdOBogDMJLKFmGLxELCvqJ77VabbzyOC/rVcjJ0joXlySZir0DiUBWaAyVrJXNIVOiQGTYGncQAGNiu7UBO+XJTUJh42S+AxftrsRXRBj+jG5BfI=|Chương 323: Khinh người quá đáng!;yGquhxk4/WZ9vKsrDvB3IME5jKzPprOEUEbCKBRSB5DkhRYjNXEwgSGv40p+XOp6jeKByEeFcrn6MN+831hJNqZ5GyLZ/dMT8YRkui/YKm7tz8UhYfhN/J+Nm1dy98varEnchRYe4JrQMq8HtSdlZvbFHEeVPDKSRZbCxa8R/7o=|Chương 324: Ta trở về!;BkZD4dDrJq2tAQtNj2OBuSvvVAb+tyYvM5axrvpZiwJjZx7UUPtP+AyQFOZg9pGsFTqsGeNr7yV1aasUKVdloXA02KfUCB9bgYOe1JdSqRT49vGp2pZ6C8aCp+qloxye2e1mvOckLycHeTDMy0K6C4CaStLG3z19UFeBi5vzacc=|Chương 325: Giết không tha!;kUtq5Hl7e2e4Lj0k2mvxrlWQheTyUtik3DIeDUJwsaFnI6nTDAwaT4xCnAcpKT6AVnENgslvuMEeP2D/DTrKmHZxOumc6ZmzAKG/+N1pO21wgPDjPHqyOubA0zmXKlIO0ahAcS8/rvg+mFhkeCHPbs5u/HF/R4vOnZbXggV8qpo=|Chương 326: Thánh Giả diệt!;GfQMlNortv119SAGd+I5K7Pv/uQQ+gN/1RhRYKjwbxsm12oDirhrweLMBPAWJjIsJ6f3Er5BRrUbV7waAOAsyJc6ZP7OFSh3kGZGWNNnY5VMVWS/+TbUclehm1Ccd2TaztdPAIGcN4O/0xf/DHmtJq6yDwNHRHgzTSzSK6aL3oc=|Chương 327: Đạo khác biệt;f2R32K40iDaDcPOmOj4yEOcwo74OB9lIt0PlxeBtOsqS70rG01fJAFTnYGyMepRlApnQURYEGmqg5hk/ao2mQDxDm0lBCwDti3RPpDYK3h94X/2n/C5uLE8wN/xjZMnnpLUV9kCVB0CCIlNrV3rr78Z9UtXSN39VtJLHDRZ70Io=|Chương 328: Dạ Ma huân chương;AoBrPOTLu69i4Otfv6HL2ErbpR3Aj8BR8ZYvc4oePXlVKFGQt8NfPFPvi3y/ObiXCQYDTbK+xoIxgP6xBGa5sF4V02i88iSUmnwmLeYA6G2OXVYphm6K36+Q/QWkY+0fBqXH2Mwu7TJ1x352SwdP73bzvMl7b7xKF7scp5RQ3Bw=|Chương 329: Tìm được!;vfWH474utJK9EoRmVEFLhqwjtpAk/k7DwIZna8sgrnbtwiogoOTFc/1xe2HlqGcj9Fy92u27sNPoodExfU4rxHXaCvwQW6Oq6fvMtuAPMlu5nnXksKf6sHf2/1TtvYjmm3ZFanOxlSEgRB5w1yNRGh5ELjPLvh6mYxI0E8quSus=|Chương 330: Bạn tri kỷ đã lâu;IzYZRXCpU5TUDCixcOua3JcOaDHjhIufwHy8xbI74rW2vjY8SeCo0jI2bUTz7hXUYXy8GS2H8k3OEuZH/6aqE77njWvcXbJSimGctV5BdoZ6KpOJSLozo4rUqHq2TcPVlSoWgZGHQUFn49JOhvKfJxLP+EsvT9XsVdEIF0Fts5g=|Chương 331: Ngươi không phải Đông Phương Thắng!;8HdKB8BFIP2b7ikZs7lP9N9zgZJDuiEQmHVjTBXL1UIpJ/b1ewzcRFfrvY4HXGzeto3KEovmwiehX5EJKm3yHRSIdWdhHEXp8GcYbPLIOYYidW67NtCY+KHAg4k53wSZov5+UYTxHuqqra3hX9ZDSJhyQsVloc+oEK+X1Q3w0UE=|Chương 332: Diệt thế;8hgm6P4rtiHQybD86LByY9Glp8cc14+IVA4+qXydZzXhX7h37Y1cEEiOyeAP45PFT21X2L9mIkzq4P8OdfiVA+AHlPT/u5kg8zq5GglR1PFhkMSnlGhjjm2IDGtkJ2wGfJAd6EVoDRb7WRoz03gN4IRcoJMKYXEBDAICmdhe8q0=|Chương 333: Nó sắp tỉnh;9/5nFSlCkxHSeei/aQXTZ+vz2+K9CztfEektkRHIVqkKjWt6frlU5MbbeVsspoRpJ/V8JY+9Ae8lRGyDFBQStIUCtALkh2f+3kUJQjAKm9nujfZC4c9c18zJh8Rk1nhgDUo0wP/ZlT6NDuru2L2Xt8GIWFGMT/tM3uJ7D6ziwDk=|Chương 334: Bí ẩn;DLbfYizSNI6FupT0xx8aOfvR0qVSmYIyWY7N+BVexxMzHqWgeWd5Hyqdjc4ArRWJXq3OAx4vPhk2fKBYQG9peNwYAOESxkglSR/HEjQVRRRbec1bQjUfTkMSsQqDK56pIMJ2fjUH27/G4d9Ps+HUm+PSQaMgkETzG9AU9mMvWqc=|Chương 335: Diệt Thế Cự Thú;71fM/fohkirwi5xshkQbLJFLlOGPy2rP5prqi3c6sstdxOIBW2Bx7vd0oSK0IasS569eHGjNhQpAnt6MUZGvcOMnzfWhfIDLwaoyGcTTBpg9eGaYpFZMyiUhwCPcK1BvZjiECWcT9FTqnQcZu33FITcDv8ntBzzbhyr1fYk6nsw=|Chương 336: Gấp gáp;FCKx+C4KwBMc0Rc+ZyJRxWRipfAN1BrsADG+xHiHmnDBiQRyPGv2oPKPGpn8Wk7RUJBxNLE82c52UYaF1vkTvhCk/msK8KrhP06yLXLEvCft4KINdRfdSEXh7zyyVyIkFgVH8HlciGKIUE41ft0DYGLowb3vNNXFLqFSYsZngUk=|Chương 337: Phát động Thánh Giả;mujD9QpXmcngMITa0JGqfhOzeKGrmcjl9c/39hPfkySgvg5adeZk8HPD7A3TSHkR+jLR0nXa8g6fLrDbVsjIP5CBEvn4DYQt1iYNm50YQRck/7WuzUxcAhQA/i7sHJ1D0+U1HNZ3XNPlgMpMe056laYsu5OlATlleoYjwLjGktM=|Chương 338: Trừ yêu hành động!;gZ4DNXEYWBU5T5Xvm3kqd/GQ2e4AQITM8fPT3nYz/m4PEBkxV8tBjUFJZXew0GuHItXfiu0YPp88cj1PX8BRHlSw4Vd5lB4SkP9NTnHqm3mEBfVSMip9Y3YZyZbJ72RKP6hFLRDyqVfneKP9Kr7RiAF0y8waWnz90pQJx2//UxU=|Chương 339: Sa mạc Tashikule;H9q7qSZjTKQV0zdeUM445T98H1yCnG+aTl3YLJCcj/kgzdJx4/rJzSiQIfE2fHD237Ei0PJS0YCWEfVf4iRewmbLXcGqYBTNBpR8daGzx4vT8lF1zkcANhS6DWxT7QatrXQ0GbeHLFskCEE2BxpKWbYI+cunLSTvRrQWtbVcbDM=|Chương 340: Một thanh bóp nát;kvASdsavgqi7vSxoR7VQ3e5o2TnkNroNRvxvUCUfeT2ADJWQuF6YGm37CSr2pB9+L0/2V9takddpNlva1QAS2Diw+xrnPMkU0gymuJoqQv6K+3yY8b2hXbBucVMlLi0TpIME9aSDnUHJxaNjIVXMikNawBaCKHUH7RXF8bDObm4=|Chương 341: Nghiêng trời lệch đất;P13xv5sG6jeMhfpmdtTN30DdMppkGpFKhx1b1zDcx9AbstwRvG1nQqtK7ag0fJHXHvwsxjJZ6qngG8E/c8e+EjCrlJDKgdgj++XdnNpmaz+72XO0mojFJWMibFzMej5EVUyvqJGgXKogjiWglncsMBHImgjxdXDLNpZw+TJIw7U=|Chương 342: Thâm Uyên Tử Hải;6un2wMr2NoRbAu656/biSclayXBaEGzr2omcQhTFBO+SNJggIfax+k3Hurjzr6par/r/MbswL+CATEpGGlUx7NG83kKxBGTrJGGUjsadPKi1FdmUYeKZ/HZJ/gGeDNluMbnmxUkDod/OGxqDwuI6yaZ9lOPGyjPbHcTZt8IY3H8=|Chương 343: Lông ngỗng không nổi;76umzsdtcvlMB+UuHm2RKc4VqsWIXXGAHULnlhQLHKUm3y9PW32YHUY/GjOuM/NP5Bz4E8Mvo+PkbVKrSuTbtgvXQjIj1SAlUcUkirT9R2tHA5ptBuKurKk35bD8BTxG8CbNpPsBgmv3XZiszlP+jymqG1g6btcVjsOTbwxb23k=|Chương 344: Phiên bản đơn giản hóa chiến thể;zYJg8NIznEpQJo6wfSvRQAtuCKDqTlFwyfeZ333BBGa6RDhgeWvf3eUoBUe9mLmBitvSVFvZcPFZMwX4/Op9waTo0Wyk/IDr9CAclMW2OKTG+PjukRnrd9IeBuhp5AJ1WM8oJ7K24WtDznKZoNe0HQE8/xHlOWIf0p2hvMrF1JA=|Chương 345: Hải Hoàng cung;qlWJpzjmK+KE42ZcoXzeZcRcYNeNJhLx4PxvGwwfZULO7xH/o7klMB4/bypgPglqCfQQd8vXWQuwrKyWhRVnPLKeze7y6Nmjf4K4nynCXOdhqwDkVpicRBqDXKQ0bO5hDLWBAigoXGKMbY5DetjHOqobyO6RJfSmmkSWMZ/sr5I=|Chương 346: Phát hiện;CvCan4EwL+VAj2035MCkS2CCZH2SXQW1wWC4JW9JypNNEJZtB4c3sowhAHvK1AIXU4jnvavXYie9PMLLE9Nq6Od/oxlcsAGMWrhDY8Lc4HMHbrpFQNJlYyAa7XXLHkoJj1/Ad7X35ZehpBPqoRGxbvQNLQu/sqPYUUkZkkaNBd4=|Chương 347: Hải Hoàng;IZw1wiH19Zpwfx7DuUmzaAYCm3+Kra7N7ZvaTFNGJdkGbNhWGH8/MXkjEK1wv4TGqAld+UJzt/M5RTUmilYGCdcume2Z42WIukLYKXJ/C9ehFbbPxOrAt5Y5U+MRLCSd0McHloiw2jFOrZNqyfmSKaGYP6s158MhqHv+pn7woSQ=|Chương 348: Cầu lấy Sinh Mệnh Hạch Tâm;Ta7hR4yaVmkfsyzwYoo3ul19f9Y6WhXrT6/k9in8Hv1WIGJ2ShXgYqe431Z/a3pU6UzWNSO/8EL6ELq9DCcWJIHd5V2C2FHPdPc8NhZNN30mneBHMc5omNB99Kv025f0LH0TWEsTcRDitmsmmOY5tdEGIjdgY/vIv0QXQeeKKno=|Chương 349: Hải Hoàng thành ý;az1KEL62TomVEuMhxFuzyuhuukC3/1TBZ9+IWgLUkTv9YdcwSZp86sGbn/1oYOS2H8O2ggXem7u9pbTxVjxSam0hC1jLZCqyMYQGSiGs8A1iEFcvMhvcs0nInSVqMYgbBcppLbx2OYzzNHm0SAbcmQBXZeUFWQBHc3yoYY4+tGg=|Chương 350: Trùng tộc tái hiện;cHlNuu6TZs+LfOUSe+KTy0ucxgEKFoxnmu26y7hYVReeOj7w6DfWNfJPhMcpfDMYUCpmPoewMoNqp04t1xJQxvbKDwZuKrgXaUPg7xbKPwFcLGX7dd+fKRk2DdIIs8n22IX9qA4K4FssbBH7wWPi+It/qvYzNByxQs78rzTywRk=|Chương 351: Trùng Mẫu;NEBUpw9ni5fA7yIhi7QJbwxI0SnWthrNC+jfapx9aVqOQWsix6JbkN9ggxoLhIt6ggNHgjDjSea+zMz2bjEwO2FVkloR1njWImv9m+oVHt6xA/xM6AHLnpJJJb3BH4bUcLArSE1rRGqYU2s+t2SV+a/UrXN5jdPMiWytG1DrQKg=|Chương 352: Thánh Giả vẫn lạc!;kjFFS/4VE71tgY2cBjtKFRTpKkdRpQwMJlhJsOLDvMdNFsFJg8cLjBGdjPJY684vGvxtqBuLAJNGCdGxruEQ+14DFdPZj6JBGbIGrMeCh3Dti1Lb2Kj9+Zeh1wbDHOH/nf4KXrLlqoxUt6XfLSy82XNSHfcBxyA64lx6SaMZnN0=|Chương 353: Thời hạn một tháng;VmT+m6/ccxVSV8N0G8ffBJzX0/pFK6LEbX/0aiISnL6dj2ylmipEOx//gTBR0q3G5+IuxTMCcCd+mcyNbezEJuZKXqpPDribo8xMerKauMiepPTt1utCBGXZuD5evLLCHfIdSAjOUQd622sTpO0PdOMoptuODDI8xGIgBv1kJ0Q=|Chương 354: Phong Diệp thành;2LLU56HDZ4I5CYVHUCYQvln1fLLtCMy5RZ5MyXnrQX4uSqvoYqUmnVhF0urfKTs5a4TopJR1wizcKlCqgX5KfcGAW81odO6jUpHDIbV5Q6d5ax3QLrFJmjiadXsXQLzyIgmowL8Z6tjhNZbjkEbGIOQJ+6pE1UZlpAiSkRy47BE=|Chương 355: Trùng Mẫu đến rồi!;9SgrBiCszD4tZC4LB/kwEVLAhaH1Kp/99V+0ecXBBqAVnRLWOxnbQCGrh5wydlZJn9/h8QHQQPILhB9YA3K0dn/y/7lGFd7md7jPc3JqBjgrvIdi8qtm3U9XO+lsb68GoBpFrDYPhNnCAnpnLM5wCAWKijAR5wI9xLDHkossRzg=|Chương 356: Lâm Phong thức tỉnh;VZruz96Vct3ycBczJETUFam2bKZtwgfVGd6kj/tpPvi5VSBbpinsjzq8CFDNH4IK4Cxggi+5aK3OCHAYe1E9TL5ToktMYDaj+e9jNNteeURKWFVDXbb29+aDBgBgyswXXsIbFFW0vu7qQYxt5T1SJI58Ui/xXrdylUlea/kTuaI=|Chương 357: Bốn lần tính mạng chuyển tiếp;KpndcIaBNayhK22gVW+Dbgv+nEaHo0iLtF5YqmqNa/RXQrchgHAMqqHwQcDrfIfolRkmhhecS+R9JfjWZwk8b8Avy9p9VtdotGSPrcdHsknCTseu5nC0TE76YIvA4kRj0uOgDBS4NEOgTdGQegvHhHw1cymHZKuijDZ6QFGw7+k=|Chương 358: Thời khắc nguy cấp!;kb+CkTLY6nWofIbVGljNkMLk1h3FGviq+0FJYvgnve1p9yyG/oNTH7FHUYGPgyjT9ADLDf/o9c15ZfHgBiJsCmFbhM1YBKJv6BmvBcbpRrqn1SYt6jTsn2CTO4yT5crqgSY1RgdM5KTGl6rJAyhdJ+JpEDedjfpkbj5z5Ga0PPs=|Chương 359: Lâm Phong trở về;T1KYj7Sqws0y0YEr57RGva2eIuL4VgeHCfyHZAfKfJOVTsqTJhqAK27AMsrQIH5yjvZ5R/AXdMWu7FyICdR2rfzcoYxxaHuxRMe0czI6XzV6xy3RZdIGRt9fPw16zdMVBmRUO/XZinF5NSlZ4uOGmYZ6ATqmUZw6gRN3x0COlRE=|Chương 360: Tiểu côn trùng;JG36Nl/OzARjWq0m1Rl+Yf1alN/U7lI789p1N9eDd4O642G00a0iUuU7lo2PtOFQfBSyBvdMdfnRKp69p1ncUMPT8IrJ7YAYmaFa2j5ZBj2JVO7SprM9tIHI8xs50TTDpkupgu1U5PH0JEGY2tpxTK4HJJo/6kBixz77sZZBT70=|Chương 361: Truyền thừa;hslVk8NWLhnjA6BME6RsT7TiNMUjHp8UQB7RhmPImatfpiUsolE8Wwr4naP+3FEWiUpP6IedGhS+dmF/tnB/THhVgw819KLTGcxkPd2/t+mMZHOCB3oXnM9lCXzudTY1bTVgJX9WVYo8F4SQRVLBi8+77QuoM83/TUuxPTqvB2Q=|Chương 362: Pháp tắc;syzhft+gwyNG4GVvP7jDluQzaUh6G3UrJyXPrIJF0DzlBS798Hqit6geghjNKOxHbSKxrxstrE0HYua1We5WN8YcuoZuJ4PFbwzWnVoyXw+EshE+xYfMrP1rXxcYtZFD8t5+HvU7ke0YG56DwOv35oTViOQmzQ15mydwGyHdTlo=|Chương 363: Đệ tử ký danh;zMY47kXk3wqcUjGn4l88yOOWF7hl0mMyOnLPavMH11+qzxlwiDfZE9iJuKf9zm1X5IbYcJbXS+szQqsk3Gyg/d8q+NxbbujBWf2HCsB4gX5hhqv8xzSdj1eIBkJao6rzBUhkG6Np/9lLtgBpAmIUrl4WMVrOaY/mDHz/3bHQzVg=|Chương 364: Hải Hoàng phẫn nộ;QWiMoYKVo3kCpV1NAQ+uG/Dg2wANc4z96oVOiLdKzySPcNryijP1EcPhdRQFn9lblH/QgTl68QtBih+JnDdqntLg6nqkXKHCCAYuNLkedZ22AF160Y3cRxblh+06H4f9G9/EYNiF5K3vJG80t8ktLhWYESA8EDOwHnzfzzWE188=|Chương 365: Công khai;0ME5CqucXtZeuWK9wn8b19j1KQGTdWUVDzQqLHep0T1fhSdxvdiOX3viNC1oEZmBzJSPjpwlprymlGGGpwUFnYJTz0z8hRh659mOV3G6lUEjyR49cdoc6RbhamTRsVlpgkUY6Y5eT8wzAeYpFE4UrXtnqEre2yjliyxmyFVviYw=|Chương 366: Hai năm;4br2985XzG7NvY5GSwYZMepsO/ayMDKnji0iTpNeZf1KrXFUBUREmvabsSLXrvKZWLIkmx8TXkXJLok6kXlvt1wNHvA8EnRNug1kJxOF9zo6vJ9C8xrBsJiEgjEEYYe8sSv/kifAIAiEE28dZAlFZppWimZXoJ3+v/mFnOjT1RY=|Chương 367: Tĩnh tâm chi lộ;7S9ZCVii60J06iusUCKPVIqA6CtPXkHEkWLwOlVfnWORb7gQc+4d8SLPJhdQAohl5X6f0I8ePnkcU7L0AXMUsGT24Fr7oDwroqeonmtyGtuTUwKrSdSDaFwaYEkt/nSX/X8nlpf29SVLkrWGYCHGdDL5tps4HsjhPv6sqkOurhY=|Chương 368: Yên Diệt Pháp Tắc;c4bhauk3hOG4dQpqwzf4sxxx6nATTEGnARJaZzzh6ap4W7OSA6ENHI+RfLRRfASPhPN6hajH6/ZKlwyc1wvcxt8I6uYTzi4+VTcHT51nNNsOpJclXOzBXPMZCA+QE9U04n8Y66v+vb1mHvzaVpX2jiAVkWRpz8vlq9d4jgDqCzg=|Chương 369: Cự thú thức tỉnh;+nGwbYDfUwyTgIOQI9Sx2W7F/1MI8phyhSwoZIoSoCbN6kB9UVwk64lebsnz8udvvqgXASdmmbj4l6QOMA5lL3ELJZ8v0ZX6/NTVQsFzQbppH5r1hHDjPRZphKnCQvmLd7jCfCEAdqvQAGgzNnfF55tvr3oZ8iv17+xrFCpGgLc=|Chương 370: Dự tính xấu nhất;EMu88LSiPGKz5NDTxcGdw/33K7QuCPDYHABsbZdXyhKn+Rm81f+4OtcjkDXDpjsCJNC+hgx0hI5cJYLEPzSrEuFF4/ymOq6x7/BJBQhZqrqkdWdWpFmvJWu0TenAeYm2o6g4bL1J1XayukFETNv+IZLdjVuat0/E8JygD87mX4s=|Chương 371: Thật lớn một cái đầu lâu!;ZaDZt9BQ5MZBYphvnbWNSfLlZleVrPafSHeH0vToqVx92dV5U8TniSn5YSLGfU08ROJcvEk84GmdwIsSvXExcSAU9WgGYVULFkVHp7zRWpbHAMnQZloH5zEiIF4LRM7i7JQOeRPzUYchAPEMZgoKlX5S5uIyI6WwtV3/RCNH5Tw=|Chương 372: Sinh tử tồn vong;xXz+WochsRQ6682ddmD/iXfrHOpcfy93160LL3NK5YfPApzZ7oUBxj7NTj0uZ2+Vpq3aL/wRqvFAs6mDpUj3yZDo1+4VZs7iFM4msu5Uftj5mhcoa72yYBrjMmIkB/ZnbHOZgAVwxQYrd14H4A86Sh07p/cq1GCPNunAK4fRVOo=|Chương 373: Sau cùng cậy vào!;zzim8mk0k2vifLPr5+OGp8X3TM1xqsB67MtppxD/g6rcdsYT5b3LJPsWiGFVGms0LCkgI29dDRepbS6DTsTFnj4StWabcnOpaZ3ptziih9Qb4jz2L8L1k6uwEH/eaBjI/6o4ce6sYOlZ7NbmvgEJSGiLnF3yvP7v829hcbtI/h4=|Chương 374: Tận thế;Ece3WZghUpx9Hew8Aqsl3evznfs8YZgVJ4uMm7g2hjXp3qnawvXtqZXFR2HDaMaJ0HFLu6SlWPN9BDZCY/JSLkoMoMQ0MiI6diFgvO6XPiZXvIjlmRvmdX+DLgSsTB0tRCghTpuTOQF6BYbkrF1ku6SSjXSjbOljz1cSB+Tv30w=|Chương 375: Trung Hải thành phố nguy cơ;eLJskdJ3PFDFoDArCzQMZV35Jb8n1hsl9D8LiEmdefQxNBHEn/tlEB9hBoHFxQTGLpAFD8CAYyNaDx/OcRxAiZZCQOrJrAZSOUpCZNp9GV9FkIvfQvx6EFEwb4ZNZBUi06Xlc3ZZvbI+fhnWAKvMsv9rHUweCTNcpFB+ImJDNXU=|Chương 376: Hai thánh tự bạo;d/uHRc9MZjn45nF5O9uzAZY5/Hns/G6XjiSOs3h0dzXOMZ+U22j8+W/svn0OdkIgJeWy3yf/Rq4reTzuyMvES8CdHJAvL6XKjELsHWm3ZWujonqmNm0Cnlcj2HHHABgnfdgCRpGUS74Htom2+5VKxvMnOS1vGkS/M769KEgBP04=|Chương 377: Tử vong?;Lb1q8yFzP7QVL9VYJ5XOPICCqSikC0nVTE6YQDBKKeZW/W6s8HY3YuJR/N+ZwxMcmZZJpt/5FcWGxiLzO7zc8AMhfPC7C/kvTZB6Wp6BqaMIM1fW/syb4dK9hic0GMlV9TCCj/MEIfxYAIzFBz+6/0wffZvUwjzJ10obQXrKj50=|Chương 378: Trong nháy mắt đều là diệt!;9RpsDhwD8C6rdJgTFx5XE2oBXiKgu7AJSC6X0/WaQ05XBqempq09MNlIY2CA7fGp3ac1Yk9YydOQxNkicF9sPw2pCKL75wrjC/XzXzrmqnZzc2ZQiSmFHs5OAYaoCQahBc2EpJh/geVs2bzSPF3/NiOrXgS0c23+hsNbtxtkTlk=|Chương 379: Thịnh thế;mASuyH38Ni/13+oetKyyOn1B/Vus24x9jzxfeY7sFH38fV0upkhiNxTKueaYoOVjzWcTmHKlNsybokFGZ55GMT4l8aUrUJm1/aiy7bylsGzzcrdqzMwziwacoWxEqtTx2rQiYGcXf9+9VTvzoXFXrKBfylsSzrhllMoAU0zuYH0=|Chương 380: Pháp tắc hiển hóa;rq87RfpekZH88ctEocmjcJ894KSCBhcvdvtpRHr3XaHGZkdaUNIroeXoe80k7TSvTGSNQhH/2+ki1+SNXuCv7z7oRRv5MyQNUJZiAuWqspVX2p8SXwIw2yYZZNuhm/D3yDb+N96JHQXOojLfjzFA6vHUeuTqlhUDLmCSWEBm1vY=|Chương 381: Triều Tịch Pháp Tắc;y3KOQdR1pd8EPSSgGqUT8+at/YRrqDW5YggMkLQMmAAu9EHLAj7bBgOPd8Pze/ULNEoJeuIyuMnPYGu0Hym0z8meRNr478Ca3J0avH79kCDnNVgfHOylvnZTPcDqppvqCEU2YhwaOyohoFRTM0EM6Wb0aew7oUZg0dutKmEdbcE=|Chương 382: Lặng yên rời đi;9bLTLLjDqX2H+UOy/NyYiPOXtvAu8AQSRpCINF6+BN/egR+FMzPDUJaVByxtlO9K61Q5Zrk10eg/tj0UHUXmuU4z/XJyr8znhzlXWDviwvOluhTkKGB+iWuTCcTHXeL1FHemP1HUsPaelcXfAMCRep/85sSlCkLSh7xXBwIqMyk=|Chương 383: Vũ trụ vận chuyển;aIP998E+FMXnw0fpBIJq5JfphfbkifyDYLIZ3nfku5N51x6kHAhkSFpqAV8ATqUMfwlszps5O4h1ErAWGQOEzD7BFH4zJiAlkg3l0EJQa+gIyJg+QpCEeQc/iM8FtG4mU46tbEXtkHKj4hdN/cxecESeMPcGExhHLsEgSGWT17E=|Chương 384: Bắt Nô đội;AGTjZtaU5YPjXtiZG4xlhKEcQWE3mNTHrVo6ZNo3xpUgH5omuTaLU4+Ct4FBnvJfPKwHQkRWxGtASScVAVzKAqRIQSOtAnKshz6TAHBG1riUkW4ZEkl4UWDaLGOA6tzGAN/sahLfrKWSu3RRbv1idF0TAoLVKwomfLstDfOJWik=|Chương 385: Ách Vận Thần Thạch;D3fV97HPnlTdrxMeipSosjZdSPNzjAsCqDR4gxCkF5XyvlPOnsW4jbM3gPUwWdhY70IkbuFy9btZVevQOZvMkhsmk8sPILqrTIyrGgvMgAQCzA/GwdX+3jZ1QVTrGsZ4PkFDMOuRBe9dlxCwjsf/uhyyKs1lOjNmGNJU8u/GNGM=|Chương 386: Roa Đế Tinh;bhtzhmi4iIP7dAbJS9ERHGKEfXGxpZBKrbHZuLVhEKXTSEGKVlpcYptSQqppGPYM0mKNQf+/6Bink6yCIqmjKhX8YCcYvDLjxY/fTHcjxyd0Rzg70DJi66M+DbCb9HFFMpWhzDDxRvo61Yvl9bVj161b/mqbrsMoNPFYdA5cfPw=|Chương 387: Khô Lâu thương hội gào thét;x6zosyrQo/eMnov7ZTNChfntB06Iqy7cCyakKjS5hKH9VlcJ+R6JVQD6Z+8NMyF79z4HZrBsVJIOBAQK6Av+HQVrtScadDZFPDSwe//st22G3JKf1AmXCZPWPWZ4TUXYcFnnPMcttBiMRXjxQ9I9u/sYarnaG4Vgke3jr0/uyVU=|Chương 388: Bóp chết Trảm Thủ đội!;XqVrdpehh7rLgvuLRP3AtzskNDZXBFaliLJyxQ18Y/5OKn/couYPOpeXNjXM1lSitosIv2bT9ihp+vCB97ebCJc7FMJqKrWdh7w5wzjaoq2EbHpYdU7AWSSO5m6w6abnHSHyIdnmk9J8mpSc2nNI0TD4kzb68RmEkV1imrBExOg=|Chương 389: Có người đưa tiền?;Uh5WqPvrD0czACgxNYKt8UYSulMXZBEcvl2kCrG7DVsE7j2sy3iTqGOlY/3jI+KWO3cyhjtBV+NniddHcQtBXAPJ5bSrOmCpvAo0MiklJZgYE/8zJqSuJ2++ZZv25pXJZ8S8nQ/ynIjt81MlWEyb78/LHiZFvYAETTVF2iI7ta0=|Chương 390: Ngạnh kháng Tiêm Tinh Pháo;GQqRZdL+NdtbalI7dzGVbhiEO+21QJQs3d7ZVJ1bJwr6wva8JTXMPD57mG7xtzwjk2nkEUz4n64Wu250xLizLPpTLzqKb78oWMvArzIs98gmg9Zq7H0uzhSz9n2YceU7Ay1bSLEHh0E0ix6hXiYDsLPglJPCvaospaHzu+8d7RI=|Chương 391: Không Gian Chi Môn;6UCawhcEyLArMbvOP1Ivw6NkaqKFXegs0pfP0FAL/QCQalS1tD9joyjuMkfwR6pYrIWsVTmZDVSV1Nth+sbG2mPQYPXb5DerL+zGPXyXMrn6DDsPd5A0vQ8QEoftCZXlTU8dG7IMP+d523xxuPlULst8xKtzCfomJ3+We/E/kBk=|Chương 392: Hiển hóa Không Gian Pháp Tắc;lysamRBo57TG3nLUSLycdyPX1mZBl+qt3GqPWQr1w36XskAkte+/kC/K7NDNmdBtrQpJpuqqacdHy1k1Vkr/3Xd96n3I8GCTWa7qgpWRNcpePeMrBMdGW9swcL3/r1tpCziEPO+dLmGxryF/b2C0PUorwpYKQyI3tkjN8TQOgXU=|Chương 393: Hạt giống trở về;tENbQhKgpQltBAoZb6WQE4sL0vjrjcO5eCp9PoiY8otNYjtKQ3fUm9I2oS+63x8D7gx+t8pcRhWQ7iD0QEI9mMbrUZ/3nukclAOeNBogp1GXZhRM7d+EoXliffKPtAPfiSojs/8rmYU+52Xcj8IUmW/nVo15958ceOR6DfiHo38=|Chương 394: Trung tầng khu;ZfIJeo2Ct6WqCDLwbbDpF8V5QA1j+aCBqGV3WweQNrd+S+8tBjETfgSNFSzMUVpV/yxxHFIr/h49jiCvt+Hx9ofCL8ZTrIxJa6ph7vQYkanhggxpRATwUF+92Vs/0/UlyBx3zdah5fmf70tKvMB3zqG7XOeGKf9pD5DLS6RuI5w=|Chương 395: Chiến Thể Cao Tháp;3gG8sFHIy+g/AphIdbnMgqQi6ibR3uhQ79EhHwti8JrYDYBKLQajnhkbWBZHAH554LVo0kVtoYqEOE5XKfnQ5WYh2K3eTR4ZmZ8rgOSF1GSr0Q3HNMGmdTRmuVF3yE1zyvWAr9kvVnhn0XMfdAOmDmb/QQDrXjWbcbCp6m8XAR0=|Chương 396: Viên mãn chiến thể;Kg/XvKE+3GAlwZhqhuNXvJoClzxGke4HLZerUPja+rCzFUysBe1xqiEjBq1cYg3I0OZrMNkzV9HWn+J1XvhJldXQ+qA8y4i/Uv7Lqb2BVxXbmSEZWHmP35Hlo4ZHwPvuaFB8ucQpy4CfQiJtIYLJEv8xBWzhkM5AtcFQFpAMsKs=|Chương 397: Tính mạng chuyển tiếp bản chất;vAv29VuJlRlaMwrUpA1haJbxOnmknuTXhb85hO66ANWbk6z29FkaiS5bj5x5qUFqpG+rSJZAUf8+Oa1+SxohxSk0AJHMQFkO+8eoUb7akB90EfT+0C3oDpbIDyaF+ptFWJiL9p5B9TMn2I9MTzTyl3k2pAHWA25WdWooGL1G5tE=|Chương 398: Năm lần tính mạng chuyển tiếp!;yTesJGBvIBz94TG07ePzvVGQbVhAVgaFIDLqz7W/CaLRfbcFqngxpiQo75DICM/qIuQdNP2JMB/vYBhla5Tjnm9D0gcyfqBKLLVIiECfM4namAkDhaeyS3WhXGuJ7ujFaSgykhKbA99HiNlimDuxdqENy2atFieHVqs51c2adbU=|Chương 399: Xác minh pháp tắc;94GCdNG/WMJa8BMUcUf1R0pzEONXNnZrAXyOxlj3XvprI5D6UHH+zOIQFh3hiU5qYc4mGWPtwsEA5qoUKD9cFWGCepC4+rJJBF00qh6C0//ZMg8+KJtqXBr6W1bgHX9UEb5I3Rnvx8K2hxEsIIHSBZv1VN+95K7f/SIACDFIWUk=|Chương 400: Thượng tầng khu người chỉ dẫn;Py7BgxZj0ec8+fWdhxChcVRYM4USyAcZYyZ/zsKsK/RotmlsnTKxYs8Oq/j0I9pzcgzoFNeVh7NdmCmUvhT33mT6oLVJdC5ahbaaaKPUegBAaIMjhnfKd7XyoX09QJWDV3yk+JvfiUh+TgpE+Kk91gQcEbvHNaugGoFc3r5hHbg=|Chương 401: Thăng nhập thượng tầng khu;Spt0OU2FWkXTJB6sSUTykJplfrr2FHoMNmJmj+vUU2lrbxGzf8PD8BrwhTycKzgCumhZVWHjhmZHcDHfG6+QoDfY+ItYJs5NWpy6xQaoOyCTBC7YBezhRteIH/xfGU8eWvU1PIAVsN2VTWK87U8Vi1dUHisxocrj/ljQCm0cpxo=|Chương 402: Behemoth Thần Vương;rbbixAdBz0Nz/8HILXOh/0uCRz1dIUJsACYRSLnbBDeXEvdcU8o2tBScpAyObUdfgjvENlXajVK+B5yS3vhflDjkHmo5pxEblMN8mD+jjBw3ibaybLx82cwafKqXJ74LuTpzPhVI6itnGy0XAZeEHZwo/u6jLQEQZTJNRfyUpTs=|Chương 403: Đại Phá Diệt Chiến Thể;eV1aSX658k4QsF2dly8R6h9vlqZ1hFwjEBCg1pzTEBwqgQAV76XWUsfl4FJtEhs6wq7nAcpoyZdKbJstuXJpScAFOc+HSMq9zQxcC58R8tmZqiZ7i54xyjHwO137Xdc8OgU1blh/09UsASwSeQy3sSN9MPaotaaXkP1h29sUHRA=|Chương 404: Gây dựng lại chiến thể;HRky39OcwgwiUsLS2TDQS+p8PC88+L/gEWT16jSDSBi+2bpF/pjyGj/fYRXlPlQJLKj1+/4uZrMXtzLWF/M9VPt0MYTuIn33IV0NlaAz/c9RdsqNReWjarG8QclX7vJIOtmTPCTLN1+W+xLDeVxiLhUd4iqQtlFGpcG0Fo8Jm+k=|Chương 405: Ba loại chiến thể;udV99Vrqu3fJo0lBIWjW38gxkemn77jqAAkw1YFYKg6g+tA5Q3KBS54lpTJzABcyWWfOj/SK3juCNlApimZcNUussPTz5hI2CzVt3ZRRPIwRCTVOCghVXAAGJ0A19U5FeFNUneTQYkELQuEHtCvlU+QPFl1OepuJ7xkwKU+YoCg=|Chương 406: Noah văn minh cầu cứu;UwxmwFOWmWiEbsPUohBjFWiDAhftkf5UY9ukN6tke2QROYex0ttpg7h1Vh9ImWoL0jQv5LwsszmwmgcVHOW8YZcsyBCMicCwqMX3qnMKytlzaR45UxM0Aa/z0W+szasgSDUOW/R+O9GRFq0OZ4/4+OQLEv2Q0fmmLirMy1mWfLg=|Chương 407: Đạo tặc vũ trụ Buck;ey4AgA8C+H8sFTlrlKyTZa9IMRe2WuHVrSomrcrb/m0l+oB5gTyKBCu9YLtWGKmp5rlDhrPzzlOeW7kbTl+MFb+ByiGYKAZ1wJuxCRmvCot2vzZdU3sl0Kikt0Mk6Hhwpwu+BzM06J8L2TlSz+F59l7BnIfh1lfFMfxe5jcT1ZQ=|Chương 408: Trận chiến mở màn;rpYsD95nYWE8JJp4zBwZzlAfSCCWvxFHpzjCSIj3EGTt31TJaBP8iXOMQTdQpspgmF15ODxQnLWWB9vYovZ51FOabQEBbjT2sW9zxQzepeJVUCR2H6XsrBFaK+g1nJX1I0W/9LBfCcgUk3I5lRGi1slSJU3MOCTR9elT7E8WZEQ=|Chương 409: Thí Thần vũ trang;9kiHPRd4fxIeuGSeMqfbxI4YYfZSA/8O6HaMWPB8bExerwOiw1BYdRsIcCQwf9G/zfgHt0N2+4euq595+9TDxYP3pZyMaeC3QmGUvo1EpQfUA9ygktuNg741B9tcjoWwgZg2vPqyvCwlByfHb1w0Zg6s915rl4poGnH51vMx1EI=|Chương 410: Cảm giác quen thuộc;qWZLqRqFOkfdwQEnntAD7znW4Cx48RK2I+AvaAtU/+nMv09GAjXytpZ8zaiZY0pgTHFePuEzG4nHA5MLtppx2HjGnk5G+TqbcYbQBIAjTJ3ykMcKJK8sklG/NatF2u+KVDeCVvfIMZGd9qqfjqjimVHqeNd+fK8H82i1ZhtCZsQ=|Chương 411: Thôn Phệ loại sinh mệnh;dd6GLqGMITj7iBx30Jdvt2ofqLp2b4ZMW6L6O8vdzyPosvdgwdSWsAW3Mq/YaS8KtFgH2N3/UWOXihpApZy1sMxiHr+mdAJboXSJGfM+cIJ3uIi54kclsvaKjGmLdLaGUhgu0hk5mRTBvVZ6hiiabpTbzPHdbE/RdG898DAe+qc=|Chương 412: Khí vận;xAxu+10iyeL3D1ZggzIFnMHJc0bNxoBHU/6TZASR2KYe3Puvp2sF1WacsE2LbtiQUyJmd/QLfYq55ecakZZYbINkpkoexsJgyoJ6u6v56OImktCX9RsEB7I1xE8G87EaT1cgxMxFvbmaohnjFRbJCUpgxbZ8qjwHtReu7Y128jI=|Chương 413: Chúa cứu thế trò chơi;pE474Md+GQ/h7Oe0l0JYDSOJm5GuM7ZDaQO4ASLcBBAZ3XeRw42JmOITdINYXq7tWPtXvz/O/zFRXtFsqOd2AAR3MbSfL4HuN3kWAee4fY34NA7Oo/0hMltPQwGNxydIjlSUlZ+9a+icmmG+K8OQq+NMLCrDXVp62H8AIGkdwwU=|Chương 414: Thần giới;LvbiApPm8+mZI7tmLnVBIPGZxtBBWb4I0bYNVAgAmSbA08YaKcEjt3xFWq88j+BOnRBGoLotkyFyQ/b/BtN4lKmYxF56knbJujwJNUK8poT4pQEa9DuhfJvwW4PXmIWfNXBhGwFAiQrn4tOjO1DEZL6DHdavr/qZvGpOQ/oAXPw=|Chương 415: Hiện thân;+KsJ2tmOaP007WdvZniuJ91RnIDnsTpnK2UpbIhDv0Yopfo0VuRRmZtHnuLbCKZsbLZIUDSKqarY4fEfu47BiVyJCZPEX14FPZ4KsudO1v6DelL5MarIjfuyNGzq70cF5ISUSam11Pz213LKVZXZ0trDAiUVeaOYUpXr7BwrCwk=|Chương 416: Tinh cầu bản nguyên;DzZAwtR85e0dHevci+wVUuI5lU8n0o2Jocgb/NMXONbbes/faFSgq22lGDSpP0Qk1PkuvMr4XE3wuVlQweq2v8BrOfWGqHT0HXp8LqlDkrEzVnV7QRZWCdb/TJaGtOCPRwfcvWXAetJ5w4cMUjBRJkx8ZfcTimOIq0rUzwY4AZw=|Chương 417: Hắc Long giáo chủ;yi5HsBpeyAIXc1aFJPk5ZS9XBdhAIojHO7Jn5IMr/EJvPcWw3AgGrC8GvuX7eGx6BD7NynSQgBuaLmkLK00PeNLUJYwRPX9+yfEWpOMsM5lc56iOSrxFF7om2IT0COvu7YsR8sXk7TK3t4+ElonVxTMtVNiB4YIeS2scySpKCI4=|Chương 418: Bại lộ;gOg+7qXtwn2oEfxBaVxFHdjOtfjWeGdXDnWK/gtR+4roa4OXd4HSYQW9ZHIF13RRQD0BedPS3sNuxMKUGItoO8mwvt5smqrrUM65HcINT/w2aX6dyxz5q/JAjH4gTRoxsCiqeVUaeuuQMEw7H2eVjVIJxPhR04ETzF7rl3+FE8g=|Chương 419: Tinh Cầu cấp sinh mệnh;QreQ390u7hlxLYTOkdVU0RBIU/NXQQ5Ro25C7QRoH5Em5WQksCQKmFEMyxA1gQ/ymMGh7MZpLmE6jb3nJRB3boj3bg+QH0HsINzF5Bje4AH7NsaABYRIwi7sZ5+YVr9+l9scqCI0vIGhK0tuLmEGX17Y61AqGg7htK+qd+jgNJY=|Chương 420: Trọng thương;DyjmbhTOUQJWfawtvyoa2dh1pIcN6pjrPQ7ASafBCl6CSmm1ahFq6YrPt4oECUC1THb4k0JWZEBSKahqCnpbSr3tF1aWYK9m++hFBCFjRMzq5DO0eLjuRaI3mgpMrklwYJm2At6kEgSzdB5QIzMaPNzZVv+8GCUbV+bU/wXc1Fc=|Chương 421: Trở về Thủy Lam tinh;vCvvJfJwA0tazPP37JWVOSf+sxkz8cPZgkCnttJWsKMS2/5U6x2ybNLhZjIVfWu8N10p8NX4y1S2Uz5jBHE4Ks+yl5MGwpkFgPGsyREBH58n8lr7ZqAhIvWiUn4HGJr+dHVzfas54F3ykiP5AeRT8y0Ch3EKSihhpa3nDR2SDqo=|Chương 422: Cho ngươi một cái cơ hội;O7ePTosgxIP0zxv0mLRHkBBewv+3gm5uvRTOSXoVpuuDu7LjnuxgWZD2oPuRpj1aQiWIWsub5uB/paRifNyjAnfU1BZVnJsYcs8LDSU1o3oZ8WkRXaT8TduAlEVddNYczLFg8LHcTBsis+4L1I8LTUBviNilyw0/5U1p7Ox2uPo=|Chương 423: Thăng hoa;QE55zl8RLmk2HRAvagCMXfes6xG7kNWGxWxiNvdFN4/6el4OzTX48qmacrpuSYimV8ZOK5Rp55RK4bVC2PZO5FsxqWXj+PdyaJtZ2yJIzfja8CyLBeEZ2vavbbc3Ce3YTYTlNHdzcjYLf5mBMTt7b3JzSdr1geyj9+sNLW2gYoQ=|Chương 424: Trở về thần điện;RIqNBxp987BmUigyREJEOeUwEkGzgcjYEKGC+i6Y/eRO8Q1BIxVUyOMMMAt8eWoK44AzWmpwLUi/T8oyDVZOC+uC/XkD/eLyFkv5AZkTrAg6aRdEEVE+5MwzGbMfBHwtb1Q0ZpaEfLPnc72rCwCJjKucGYKa3Kcw3ohVZe6jCI8=|Chương 425: Tước đoạt tư cách!;JDAMGzf20ocBEjfpiFMApv1Fg/do4pKcKLcREmxS0rxfPQQ629ND8E4QZN0GT0h+/KfZx/S0D6SC/LeBUnfVcxwNxTZISqViTxUmXjex+UimGuTmU+tCoeCLwQbTjqMZuBJs7SH5w3EXQmXHP3xrJG4cZV4eTdte5pKyWKPhXAc=|Chương 426: Ma;ge23t4nCrliSuTxT5s5FhWXyPtTVTxi1DexWX7hDppTJLpi4EZsm/uU9cT0tvoqtMHvvzoe9DSydg3iNjY1FqKNLIeglNL8Nj5xvvtLF/msX5YGGddQV4vstDb6FxICUH9dT2kD/sMHLZmedZCWhqRU/uJwpacdmGswtr/kREfQ=|Chương 427: Raymond ý nghĩ;Yer74POAbBzBqudJaav8z/u24+3C7CxC5ns29m9Kv6V/eu9Li64JEmEEILq9RLll6eeQJMMs5BpC4+UuXmrWzfDorLzUoGABA1Dwd5fhV1on7pAoIVNfRZKisMap/euhJJ/x4id3wOWnH5aOe1U/YgyohlqajXeV6rckkuP8cqg=|Chương 428: Tinh Không Chi Hoa;JmvB04eMQVUicR5UrhQoC9yUB94CirrSF+r3aN/47ALdiOjBFFwwu/TPwEidA/cT6vDD9C9Gb0XVK/70nnZ4dLBR6vSU0bp3JjuiVl3gcn9GgO6GChPMuncuy7TooVhd2LzpuLbxrEDsevFxoqTl6+Ci9QNePeYKLcOXb9MF5fY=|Chương 429: Raymond mời;S+uuK/Xj4U3lCzXL7EiCpsX8hpRkgJwXR8NnaES9Wg455YWvzLhA+1ceXKDerp5Rh5qdum9bfvAPXry7uBfNOYu+WB+DO8NRxYLhewMj2fdumw4fl/fmvg7ALzUoyTozKWlTDgkqNQPI1rwaTLHBuebUqBTHUVkEDcpwv72esz8=|Chương 430: Hai nhiệm vụ;qXbiagITYKQoG9XRqr6/Ghj/ZcAo9OlrNvgeFng22S6TCqEhtv5SOPvB28c5qP6agoMbBFtdVy9/hah4lz/8NMgE1XziN9ADEyGH64iUPRWuNfDzUSZdCkRRP1nygpxYdHWIOLimjDozni3kTPJfzXFYrlycYjHYgKltGtMv+wQ=|Chương 431: Không bình thường Lam Hà đế quốc;WwCKtXJMnooPaVrKCH7BgErWwaSMVeQHjgG+7xOWgsgusQwV0Vy6wspWQrvt8ENslFKODEQzB6rPbfMJVoI46rjTjGUyczVzr8XkMo//xGZJdaGrOjBss8E25V19whipmdRs43cfSja06PYIBdy6XMEkAie/wSvdu2Gi+hRu+hg=|Chương 432: Ngươi là ai?;yZPtfOXxYquTM+GM1aoUlNV7PQ6rKn1NVdN6VkflIKthzfsc06M64lCNluASyMzK0y3EFWTFrr9ywASuBYqeCpX9vzP+iBXeZ3A0BiGPOrUtZkm0djnQOy/Ig17veTjGc1AkhNdfK8SmgQy1TWFPjXE2/YDyqECgbb6dcWBoAcc=|Chương 433: Lời nói dối trắng trợn;eA85LQWTK7bahFAF3hDJzoUzpYwRbnGI5erBcmxik4d3o3pUV+yLj6XrlGSffbI9UoGaH1ymNHeHh6r1oFPfg0YjKI1ZnXFHF3bdKt8ifhMiwoSd/Sufagg87QCvEEEWN0VMc7COlO+dsCR+jqE7v0AcjxZmPsi7x5jA0cvZwgg=|Chương 434: Thần bí sinh mệnh;V6Ym6dO1RFTH5LKm2qphIcEdVsKP8fd4Pg2Jt7rpV6Ha1QhNsVCw1HugJYh2zHl5+BtLhMku0SIiAHJxNBM/O90+Lug+F6/8sRYQ0Mzz+BY0n/taCfpwktopg2pj4pJX5C2jcNptol5WRWYLuhCJ6cwQ5Wvkg4pqEOC8Xsuexu0=|Chương 435: Quillring Nguyên soái;/a+hYmQRJqdzqyhlkjG4HU5eD5qq+1QeLh//ZLCKiLR9Kg0NhrQkpr9c7q2y8RY8v+J9qafk+cUu9qoDlwIL6Z89USH0FklWo4wxKu9oQP03vg7JH/xK9g0h/zJzFLH6FOOqnvZW8qGyghm9bNY+ypaHocsh2OPbo2TrADf3QGA=|Chương 436: Nên đến thu tràng thời điểm;MmjQHjgZJYbziKWhjKYeg2aUvq1Bj4bZk26uYGz5NyasCyNXpIgrbnhqqvIe41g+Fa1XZnY8KMLkLlcpxkBjnfDspi002TU7SBGNrSgSIytwLeZh7BXtSx0eBHZ38McvXxwek9NCLHLTYwVwca0g7jl1KzJfW/TIGhYxixpOtcg=|Chương 437: Ẩn núp Ma;5jKWpOZGvqzTfz0gTKGyFZ6j1jWy0zdqR4TjEJGPY97pxPGNTUPH5afX/Xyzmk/EORcy49htALP3Jk6bGq++Vsiu8yAkgjuT17EKDPKYcmyvU3fEHBqOTZv0XyR79Vu8dBXOyxak+5ueU5v/eKxxbTfholBPs0skpLBIUPzji6w=|Chương 438: Chỉ thiếu chút nữa;wWgvIsYH34r3tPQ13OHmehlyo+tj/RjGilMUjRZQEFAtUfD2GJnVGrCQXTP21in7FuM622Uwb1O5USf9ueuMD7gU9ocN7mX8WBawFQBec4VfRpn5JbPgFHZ6ZXDrkG7lNtJhiRDKnSQSGuBJPpnFV7Iw2y6DBzQM2lZX7D/UR0U=|Chương 439: Nhiệm vụ thay đổi;ZfPMFKHH0ClZAQCOsJ4tqUZtAXURsNZkI1nCXH4HIR6J8TTqNBwWegqpW2d4dMpKV/oRiCuTrysSXcbCTsoY9K2Oj8gvyIeOzBfoa7hnEWjmRCRqqJVDEaEX6SZoHmio4UVoFLT7TTaiumjAwu+m1vOOMnpEeXyc1M7ggiuZAtE=|Chương 440: Dấu vết để lại;jc5xJNC3/0tPbePvI8+Ig8qvhwW90/hnlgQYp3ShWw8AItHhJLThYCFEkhbLe2+YZ5KUf6tSRHOcpXbHjsjTyLQh5aoKrNeW1Tt7spea0Ep8peWCVKyxbhcYFh3kZQdN71731eMMIkL4Q8vjK4EnJMMixgoXHUECcmOd0vOINjM=|Chương 441: Mạo hiểm;Px1PrdAKkVvSYatfr+pRFPxjSk1aAUrxAySkXg8EJ0BjNeSFJuJGnGqHXHW2J1sFtJBgRDI8k2K3rqRO4vVdt81daxZHJPPzGEqPcDDsuu/4Sev/J7M8KBIu2enpVmI662Z2wTZYcxU2LkB1jM2fXV5ghQSjTgdwV5veY9CbHuQ=|Chương 442: Kế hoạch mở ra;YWvbRdvwHpxdMK/fol2kK1NjIXzXgW5aUCcZ9g91k5scFNzyWx8hGGVFFEuNbpY9okdceSpuHS0Fvs5IO4qWQGcO+Kn2Nrte7Q33dJN5+7fdXl9iH5Pve39KdBCWlAeqV0TwaIwpLnovQzxizXFpDgkJ0Etwyk9EeV6/qy4d2Ok=|Chương 443: Bắt được lỗ đen;2obBi0FFxXC1E5RtpHm3ZrBigVfebvNDF2TdmEJXbEaIwxMBJlawJbgrOKdhuU+sAihv5MhAW0EJvUfkgii910O30K6FT6W2L3YVX4ie0We35cA4Uwgd9jvo9S4DblU+39JCYuNbm/1i4qyglkCKPHrQRhwFT/fFRBHiki/4kd8=|Chương 444: Hiểm cảnh;d8VEiQCyIe3wmBY5J1quzXYWMT3TFOKF2y49q7vVXfFBNawBgtww6BKaGPz8R5Syt/jN+7LziE1j/d03MqEa9HMagpn7YlBh8b1Q6FVmhsNUtGBSzoxjGjaDx60Wdop5jvTMoQBfP30CueGRqCcAlCXzpRGGMLBFVnd90K5C/Ks=|Chương 445: Thoát đi lỗ đen;fQq7IgWi80/bjUAtoVFzL8aMXORwj/QGRNxcwO3T8yBscXawwKxUScsuR8PT044st7ty5kzArey2LikmKS0qfYgrdFEMSYW6OEY/GDjj9dXKujPAN6VzwCuAwpvtWy1ZaEdk8LabBRZgkGSDLjkcx152vOP6iolD/kbTBciJuWY=|Chương 446: Ban thưởng phong phú;R+5+2KjDdDjEZsCORrqB4Q+OAnxRBt8WTC/7J/gU4PUY7PQKGJnL9pJPNbEUd5mei84rCAiyy3B1fHVzKExM1IFnhetZOKLnbPm0kX13gGYStQWcKu8BWC/X2slb7UGC77EvhlcIKhuz7sMpvogdQluRH8dKxuZR5yNYLlA8aRI=|Chương 447: Cuối cùng thành viên mãn;TDCvFUICblT3A7O+ABfGih+2UDvEDTrpg28pIPBSirwY00YTBZym5vF+c2/xnbeOm7k/hhWpcIVv/uc+Rq+zkcjBXMHL4gLwmEJzfDzrJGfT4/otxvZ3tpWBxdqH4Pvh32l+je348LteU84RWxp2BVdC92J3KbyNUSh/f4fEBic=|Chương 448: Thuế biến sắp đến;Ohz2QThs92IKNAn27XtPupUGrXdoYMVgb6Frj6XEKDYH2WNPU06iNBXaUD+fqd3AKR7uz+hkQNvEy/a+ckes210zFp8iJUW5CuHGwWTWm4B1OZgo5sktCBA8h3MukW0L/XlIVzWAVZK2FLHWdQaOZBNvS48WRQ7K/DUVEgFAkk0=|Chương 449: Sáu lần tính mạng chuyển tiếp;pE24gbnS+BGcfT9Eg3+VlAui7o28cv+E9+WtALkMoAYsThlo4fNW621fnfogVMvw8ITh03m9b8Y4XXuQXqqHK3tUjTIdpAhpFFSbfCSclL/6cO7qzGAUhwvP+TPLFE9JAy/1PnaUGiNvk/803uHlT6uSLun7b8HvhGz63df8l9Q=|Chương 450: Sáng tạo lịch sử;oo6FO6KVzP80rWDMY8qdRUrxVBDpiQZiW3AP7+wW3pyz5eH+jHj3wzZU/s+7cYriPSaJD/ZOH1JxnTDCTMFCjDqge95xMjmD58GPfC4TgXMBpo3UmZ08bFtzuAz7Go0RRjxtXAQ8G8TERYQ5GZqtYV1tgAa4KUSDwMJmmgcQVIA=|Chương 451: Thần Vương triệu kiến;UxVDFqoo3AgxffwXJptF4kKY5mQ2ROgSmOx8mnTlmgtLd9a5CHN95xyeIcxbkS0TwVz+H8fTZ/nrwgfCYrJs4QjxmnioRwycfhY8PX8ooIaZcB/4kCcZ5DG5Bfe+5SvaShowmv3YAMl81SZ0EDpnSpX5CSsgTRwFSfx4I6kE8fQ=|Chương 452: Bất tử bất diệt;v6SGCvNG4arY1q7OCfy+NV15WiBJBEngdDNCLHxYrSPdPxuGMgXIRm05Yumb86gU9RzDB4aE2ErQDGnxGZxThckqIly39zJef/WzL9MNg04h1fYXNa0qd1H1UmNo9JOvPjnovk81JFv6wo+Q/NNUj6uXgqEMyIlG71YnFX9Tgfc=|Chương 453: Phân thân;veohxsQBsI/TtRfAF2hZlY0sbUdH71VI8YKVCbgMtQVz1YRoIZNk2SYLdILkaKd1VATAIVlF3CcFvSiNuKT7W/vaTGT4+rHJRqmdbn7iW8fbMElzEtlZwCxMI/aEn4ggEvQoJCQU1ZVIbehtPje3N7C15CROMSQ7b56txgxbEqU=|Chương 454: Lại đến La Á;ksTxKkWlpN3J7CctXZdQ7gTcEn8F/4Jxpjg049rkOGLlBwS7Bz5plbZ2zDLqf1880z0YcCvf4RLSYMaQxq166c46jQ6Wfdu3nJOkHgKrbu+2tImPIlfk7Ie08NRJXhobRONpMsXjtFbJtlQ4WKBuLRz+SR+twgNix6Qtu7Yu7iQ=|Chương 455: Trường Nhĩ tộc;+svJTbdjiJP5sFCMu272UVvAXIJGG2y2lhNxh5N/x1D7FiGTVTrf3mv3NL90lBg76t3qyI0fIXgw897Nr4UYvjEJ3ThXpytWW1otehZITGJhe8ZepwiZ/1xxRrbsZwMItHHuszS8BTB15LBlsw7elj1yJ8dDvCHv/nhfTOQce/o=|Chương 456: Trường Nhĩ tinh biến cố;zot8NSb8PRgnxAh5cldoA3qD/bp9+fsKCr3fFTPg/TU0mPUg+8yisWHd1VbpMnwWei/U4sCYBKn9RNCnMQ4XdT9/XvZ4HBkxYbnCz1Qh8wGd7m0OXIO4XcnSvGGWgbJIXKTbgejY8SrLX+VMf/3atxXnX2f1llb1rHx3vk06rcc=|Chương 457: Thiên Thần giáng lâm;cwX/aEWhaEkR32LcSDmPYneA2fLz63fnTyFuwnA5orgW88w9xcAAzSI64oHF36g43sDFA4x5d1n4jqDEyPVTvYCl60UyBvPXnC7xhAhZ24xpY12UglvNZD65PdaIMnRpW59ur4KlhLccYIt0bfH1BPvNI6pb9heLFEFlhTNLzX4=|Chương 458: Nhỏ yếu tức là nguyên tội;vDK+T5kDJ6uO1YdMUcxuG0nLS4ZQcsvAi7+gXf3u8YfykCFf3JwyzkPSTp+QycPl8ZMqoJUsMGzqVSo3TjbOwwITlh6uA9kFTkL8swcIfQ+j6j7d4DQ1dsrVeoQhyNHwsbeCnDLkzp3p5SmFp1PjcLdQp5Wh7AZC6LCX2z7xfBg=|Chương 459: Đế quốc hành động;XqxhPq3MOPLWm3bcu2AyhGEeiVq8h7ZshFRhUPNfV/p2gELQ3T+RpRJZuOc5EIUGqGfR7GGHCANd8XbeV6LSReqV5BerlE5Te5Rj4Bj6s/7GMtXzrAZo28MiAOpMfOTGEeGclWDyok7Lqn/eTN8nmxuxrzsSR430Nv3pFJBdt2Q=|Chương 460: Hằng Tinh Pháo Hạt!;IiHaU4wDgGakRXg2NuU6QT+ohGAOJKERQjByPeL4yBhmcdNhnmFKZ3mp5p8T7X52L39MNn8il9TSg73cmRv/mcURUMst19mlTqiEkni41B+kkNGgedDsxGaSmqobqz4+9xL8Ozdncb21BxL5R1XLgMVbwFIxXvZcF1lnHUbZIUo=|Chương 461: Lực áp đế quốc;5GVsuuw3PVhSCOfOdkUXCBHiLln+56usS/NtZfkXCtbNggBjqGDWgu5canU9wqlkKsAZ43wJRMgp1TT065ybLBDmhefXzps8Jgnn7xYYseGaYu1S3y2rouqQJgGp4WjzDwUWa1tRbd/HAunuS6OVn2r3IXnfivm+Zopmljw3jQo=|Chương 462: Khuất phục;5sJ0XxGGdvgxZVlVjZaC4q9u6aMcoero4KFrbBEfiV+p65zp+ZmffZteLIDoKWJsuSB4QpL898ZRuVs7ryFNONBYb8Roi0QITe2xmC6AzDDf5OmSzHnMuj8Ipqfpcwth6BXfSYQ8N9Uxz0cx2iCWYy/BNZ1TnmLday2HPu9LYC0=|Chương 463: Hành tinh mẹ 'Nguy cơ ';ILowUXZ+u3eChgBd/uPeCYKr2ds0YNumzVc5X5sTwQu6D/t6x46Aez/dfKwsTn7Uaz2EJN33ITezUbVm/ElAwnMqRUn/XEei3uj9jdaGtI2/5ah5gZdd/e09XtV/fUfcHN43R7zourZ8vRx+Kz9xWlcgThiAlM7iuUaoiQl94Lw=|Chương 464: Quay về hành tinh mẹ;its4Sme2aJtlWuQdk0GhYy2iiOOF5+f1sBfhzmqhq1DMOGoghswgx/svM+BMeAPPbwYle8t/nm1cP6xGW0syTIt72AyHlhLZZXC6qjlaRCS07S/6nCL1jGww8FPzSigmgFjeHrnpOvP4ULJkbu4r3ca3qU0ybTws7OnXeaF73Ik=|Chương 465: Vì người nhà mưu phúc lợi;dhrY9+53ywmau2Q+QkTO9vS1bkp0XUKdaDaQUul7Sh0i2M9gMiRMmF6NWj170of6OEoBXwhW04spkPheWaHCmfKUsPzyXCv4xvM+dZvJaNK4uqfU4ET3rA99Mlzlmd3wxBlA4SBwEUY5j8SBW+YZgx4Eaz88NY5IW34sW27grYk=|Chương 466: Đi vào vũ trụ;AHRXrG/kBQlB6RCysL/iLKn2YDOFS2NA8LHARuSgYB+RSARrSa4WQoUkh4lcShGJsEAK9UUPDCMgahhKpPy3ys9dJdrlXvrqJI3qSuU2yjbO5ogUGX+9bzysUojjJYT/E6lQGMNaNq/28rPHhP7ZOiOEuLREcTpUPBHC7Edy0X4=|Chương 467: Hằng tinh sinh mệnh;PWyuXEz7Rn2hArYveTntTcrdTtV0s17KJw9Lr2IgVq7yjnE2DaIWRgTRFwGG0e6iVjoRiRaZ7DWCNMti9jzCDeK219sMBcDb+jJQOI1eA/sKn2L7WLgx77bYyvmKKjY3MUgxBtdpaWKyDj1MQ0+0zSa+d67Ey5Z6OZ2QjC+jKco=|Chương 468: Kim Ô;bThCNwQpfRnDSQ8RrBnyM+04eKsJMBjzuxZmIaF8pqqeWq7JG6IuL1FPAn04Uhkg+Fw6R5WvXmgqxfxWMis1C/VQq85Z/WQ5FYZcCgyCYxgIcSDjCEEkcY5FnD7Jcvt6KwGTBk4lIZ0DlLE5UJF5FgYvjeR1ZDGRh2Nht4xO73Q=|Chương 469: Vũ trụ người tu hành;t2yuqUQYrYN1RNRWg+vIxTjY3aH3iMjKSVudL9oGw3Wz1UvbQkhTlcVaREZXYxNHdwmMYJLeP99lRJi/Cl/y16IYwytgkQArdjoz1NMw6r+Brp+GH09E1x9wqqo8rDvaU4dd7zsgtJe6H+mKGJT9IbuENZM/hK3Nnkc2tZnk21I=|Chương 470: Hữu Linh Tôn;71RbLOQ/0q536SHwE8tDECLoEf/TjPQpflLiqPmY+fLpVQk7giq9sFbAy0kY192i+B5hbVwD1EtO8bB2ukaKABlMa1ZKWCTJTjfuhEWUF4+yk81Kn/k18ZwxgBzarmbzlK1vvf3fQlN3FMj+zyd555ZPP3YTO+hRQpK+DDyirX4=|Chương 471: Vũ trụ đại trận;bsVNTai9Q+CpM8mY7EM6zIhuO5aaATVWAGPoc6W3lOPIYuiaMY2CLd+ox/QTPF0vxkZqC00GNh6hZE5cVl4ObEpEXsJXdQCybj5z4koepodwz/Sw5tae0wIGLFDwudnltQh57IT5Ne7xtBMK+SFQnbCIZH+IibTmIUYGzKDdGm4=|Chương 472: Lãnh địa;VeVy5nT6KvEsMoAA/gXKM2ArbREBd1Xbn/ruzCU8pI9vjXakrF5RDbybPFD2atUmhLbBEMvkLjMIam7DcXiX6oMrg/sYuxCzO64G8+PNtHB5EJKVkpvwPw52O67oxLkEFtOmp7VT/tdt4B+LZcZFVOFtnlJhGxhlACHDl9aXVjE=|Chương 473: Tính toán;QBNB73lToIT1SiMMsvKxuXNPLppbSedulZIxhmxqSPAf1p3rYLHlqT0CpR9UpdNE7BqePn0aaVUKse5o59YnaCCXUc4IP4+JgEAmbuGC05IgcXSo68wk0V44XJ1Z4CjUlt28z3p4ifhnIQpec+J5nSU0PXHwZUMAgADa5er0tAw=|Chương 474: Áp trận;D0FIq7CNYcIFd8OAzqZ6Fe1HBe6kCMW0yI+cradCYTn1SoP4Gok8CHmeuVcpgdmMPM+L7EaoZ2dKNVelA6CVtSaAtmRlqQPSJwHoV4ZwzBk6amaVKkfkgATE5Yj1cRbaX1UKRckSr/KnCGcgKD0RiqLy2K6osVA3GVyKAyJMRHA=|Chương 475: Thương Lan Tôn Giả;Jae+f2pIJ2qiDiLcxTcJwNSeOtFcnw09v1ZJ2nVkkGL+AqRN0Lp33hVJPdjeCDrKoYNXIycjMQoC+W/FrCYdHToiClDQKw24EGcu9cBv1UOPvJI38ocusKKzOSHP6dRquhNQLcBZ1g5t6WrA8CAmPzOXegZfRvhNOZT3QFc3LN0=|Chương 476: Bọn hắn là Ma!;wSsVBm4I+TBiFiguz/c+IdqcDEUBI07htkKTVwUotk+ikTfCo015udHcdQJ159W1y73QPhwKoHtKLlJ1DlclBrG3FrOCmnJ5vQ0bRczRj5bMlpRsKwQmB/t8iYsafC2mq1L+UCCzJlz9mR8KlUWJHrbyMLr5rmaO1Ud5RENG18g=|Chương 477: Phá vỡ nhận biết;+NUvWb4kHAMf/H5mIXDfuwR+gxbQvU34+9t6k7gn8jS+cSiCGKO8MLvCx/Y6WQJGlJe3JCNC/fVHs8CxeI0XArfALQ/nREeJ8ie6RNCH1UzxLDGSpBOHmavVLv7WRpgoJz9zOEQSU6azvbKvOKQ9Cy4CmqsJ7yPoeeLCXYJ1J+k=|Chương 478: Tôn Giả cái chết;FqXx4EYnALSfq/y12jcvOcEWBLQFD9WF64EVEklRf01OPkuFRof/1Ja2sNYdrOASxPe0ZCPB2CTDTW8tH2j/ECifd8n7t1No6rn3gSgfwIZKYFQfzpdI1V1qAuCC0x/AFIJwZtu2V1hzTII7O3YiRX7kad2Gu5QgVVBLYPLxfC8=|Chương 479: Sinh tử một đường;OHePEcL2yOrL+Vw7lJ5M6AHOhBRMCRAVlAL/T/Y8e2x0HItP8rzNOGxOel68bs07f+jzIr7Toez9JcBAjVArzSa2/hEVPs2uTJdhFFAMS0qzWKP63liiFIsb+F9ueTlCl9aQS7+gNE2QhmcIzLA6B1UsRi6MJgN8E49YY9h4BPE=|Chương 480: Bóp nát Tứ Ma;DxSQc534NY2N+kYuZ3Cd9sQHhgUKMCoVPs0weoETB9qatKK3H4GuM5t2BgHXvRoW/UFjNbhXbgyMOija0KdnHeG9HLr2A/P9Hb242nS4W937KrThoDTnTyUM7cqlwcOnX3qX4qw4yKcv8Aajfo3IiVP44tXbEJ58nk98H2u3HC8=|Chương 481: Bốn khỏa hạt châu;qFvCjpcEs+P06TrQ54x24pSHs8518rlC/i5+ekK3ZivGnANjl/6mQd7M8is+OgJcDiv2STXDApLfYMp6PYdwW/Ek2mb379I6DCNG7/h4Tp4OrUXRnzSpfftHn9u2cS/7D/MSLUmEiGOlweOxBbmNmigBcJpjWpG8R0MlpaLX0nI=|Chương 482: Hư Thiên Châu;JqEeSV+hmPn0Ewftwnzi62tGEu2HTaXoFpgJH3fMjsce3/c1mBIEouSfrR/gzqDx+GWNv51on/As99soA7TkD2P4cNWHuZij+ntqQN3oRYNxVjQejp2oYqHj7vNHd7Q6p7Yk4l0kFMuAAKfFk0NHbyeM3gaZMgeKYL/wsnxfu9U=|Chương 483: Vũ Trụ thời đại;FAUj9M3HVm9rYTrjDiRPwvdrDCktUuaxBqpYyA4X1L/HCTSXPaJKnmKBZnhdCDJvWB0r7vMJKfVo1/+F2DVaE1hRBeISIFp7wh39AfkEKt+nYLTFK2qaWLA9f6NUEMe0AeJlWcmaJFN3w0oXNBI1O5iBxWe4HDfvt15hY1BNbtI=|Chương 484: Ước hẹn ba năm;teegTVajQnLmDCpHmmEldPAgU1z/IAtPosVWIpGCpuhpx4nNjXl9SU7ZoSK+uumTMELk6OmM7nTJP/HILRdnWEvJBPqe0UiZVKYmXmvF8UXazZJH5y41RnhbrGqf6JEoupsbwf6kD+tRXo5k0I3OegjBx7iYhppfxw8zPhpVvjg=|Chương 485: Xin giúp đỡ;zreZH8YX/1HNMo5HajaJmDe+ZfmqMkV0RQv2SjY7IofPc1et+XkaWWXd7b1S8KEHRAPitbdEuvU7zBf1dzYIhx8O6Ia892E4u1dlOQNntQYlS0YJOW2ujezgaFfrZHkQVxgDYH0aVos7mNkgn0p3TmAm5TqJxWXX1U56NXwdDOE=|Chương 486: Chui vào;hOaObiMIhSuQ68m/3G4fMPe+GofDMd+R+fBzdXHgT8lsALu8FAIJZhRAsDPG46Yctqp+EHeuCHvntH1GU+LggOgUWSzrEp3FWQEtzIHAlXB8wU6wNWgtsHizA9DsUzIdvCcLTKLakwk+T40qXdxIObjklAP+NW0OVskGBtCy9E8=|Chương 487: Ta gọi Lâm Thịnh!;lFtaM798Jh/bq93f9WC7vWDrPOKwW6Lw0bzz/ns1z3EEE2Hu6N/D5pXec8Q6soUa9xr5lAjtzWU1BRcJ+5pO4LqZTY1kDG+9soQ9UqzdzmLwrorMjzbJPyFTujyzu5zDmRLR75lPk5+/eC8A/Ngy+uug7Pk5dHaIXQTP7vlRCl8=|Chương 488: Chúng ta sẽ không chết!;dPiR1rSZDo0mkfRM7+PWtq8FPYq7kjioV1OVl043AohFOsI2qcqRnf9SWu+VPTaQB1LV7pATfQiKP4c5PZxb4u0wnNUG8+9hMWvedjcYysDjHCOQlIqPbaIapk7Ofj1LK5Bg+C4EdamKWZC4y5D4jPpVN7wrCVl6E7+5CGIPKwQ=|Chương 489: Phất tay diệt Xích Phong;kH7unwhQ0C8H3fHce3zJD3wSb5bCLjagRi6563GNZ6a7TlBUZA3OifBLD5xtc+pIBu2w0FiKtKTHvl8VJCYPeHHltHvIv0tJ76bi+GZDikoB9uroAZIdLYQQX71Q+SmQAzlJIER8X84ub+64k0yroc8apdMSw+G9b9wB+pMCs1s=|Chương 490: Một chiêu ước hẹn;q2fb3YtTDINBcxNINB0h6n0UKkMAfpqm+H5RQ32DBKxGMl6AjkyBT/0/v6nHT/mW2ghdha4TyX7Q6Nj5W+caUj95WhHmgKYPRdrOxIc1QOw2vwc5WxAgiw7u1ezfXcS2etLQv/SPfz85sFNh+cK+RnjKEowoqdjf1FqVKYpMZCM=|Chương 491: Ai thắng ai thua?;05NKAvdRsfmGnxQpo1ku+9+0nXwPqiPAL7R1xUO8U4ivn8d081L39Y9sRyP+r7KRhJtIh9pLNT7twuFtUk8ZE5p2XU4RjGzcM1rc0lBlnU3VP7AH4nR2TNkcDAHgDwn4se4RaWV8wp3zZyVwawEhgSD22PwwgyGaDIeqMmeLnBg=|Chương 492: Đại Đế phía dưới đệ nhất nhân!;pqPdEL8VfOgWIMqBLTITmfdsQEebZZ35lZdL1p8LsECL7LklUsalIpLrp7UhSRHz8AHkyzzGn/lBylUaPrW0+RKXCf7v72HU9QU1NibK5+fvA+O2N/Z52DG/i83lKt3rEKCEnVpGpwmjSA+HZ+L1JnfMM0A59b147nhstKLp+Y4=|Chương 493: Truyền thụ;0KnU97iCNfhqNbbtYl6ThECbJuvvzCtSVvogIQHPFzStiw3WGVnZczzXdXfqATwc8+9GnetOEyPyozB90UG/x0/LG+wr/ga+fvCy/Qh7pKmckM5VMy225BIZkijxDQgEXxEhX6wDqe6Qom/CQw0URDk1p9zBTO5psfdVc+/me/o=|Chương 494: Khiêu chiến Đại Đế;jispNJMu5/h0eWJYToi5qwnuIyOhZ6PE3tap1oKhe3kxA5FEohGGbfaJ4/lkKYJmN+iHlYJv5/i4Y+lLVZ319hj/VCJhDZSwcu7vKOtxDWvhRX4QtBLF9BkJbM5wOZ5r0AmxJ0LbNUqEuK6So7sK62rxZCCCL20C3Ia4SS3Jh0s=|Chương 495: Toàn bộ đánh bay;lOaZFnuglurW27k4cfMewsoubSZWZD8fSEx64r/wxPOIHF2Fe9xRjUeeXJL9SkHM1NvmAWe1jZm6dFdrtlK/zM4gSrgvXzzW50X3KP9E5LD95VNsFtOXsIfPdcwpHNSJUKf3OHD72ubIVXmrTU0yBj9bmNDevDpP6GJiAMgJUYY=|Chương 496: Ma Hạt Đại Đế;maPtCAezyKKVjHmb+YmGtxsWE309s0zHvqrRdIFHniKcZ9cIdtVsraDROknN0v0oJXe4aNaVoSIALCLyeLfvLQqldurme602bYlT/Bu6GbLL3VY8sU+84404bvuNJJUdkvXvJdLBT0NCn0zvj8SYPY7tAzegXs9o8OXniE56VOw=|Chương 497: Chênh lệch;iAYKjLIanhQKnQCQU1kgNxoHK717jDnvnavWXvxb6/plGPWflZ+PvljLZLCHizzwAYV7z5H077odkS6Uk98yIxC5+2VeZHal+0H60qrbf1Kg3qW7fFYEYa4ohuKy9M+2SI8cvhQxUGzl3oNwEyil++HFa021BxDHKrywXyGkX90=|Chương 498: Trở về thần điện;8K2eYf7g46hx1AvCTfy3Kby8dQPj3HHMMr4Usq6dgk01ygn25YJN9LS9e+AqHBpL0wptCr2KNDgeGHOuqMG4VxZajDnT9Uv5y3JkTbzL65dTVvGD+JEJ7294lfbyYduNev1Qrgo5ZJb/NZFigmrhSGlR1JLVA0Ay51JWGjRDG8c=|Chương 499: Bái phỏng Raymond;0PH96IEX9q6r+PGc+AnZCMF23YEdeLlqJtv3/YdlI9qDlaXJ6CFDX3niWM7UnMqiCf/jSgO2udhH9FMVQQQIzaX8CVUToCUEJUdue08Oq+QLJ9gtHQyflc2QYbfaANRpe4Q1nx/ekkuNb3PRGV68Oq2ce1tz3Pent85VqC61h/Q=|Chương 500: Thần Đế bí ẩn;LHkn0KD9/WY8vXAgVmSwUIsR339sC/JRbk7umFTDiWqrSgqzX3XBVws8jbJHkRejLrJ4F9wbqYFabrsolhuxbBTbX88xqXYZ35DiS212wmL4yCGX7s9dHTIqDvAKnDhSCgI+arHivH8Kto0R/DGQp7+GaeKBQtHiiSYDFOQLlSs=|Chương 501: Thăm dò;qYpZwg4ih3WZ+4hnT+Fgh2Yh0M1CgPONSxFIAvXiT2TK78COqtB0mWSI2lxqre2614aMluShNy4dqwedqbvTSDgA4fsOJCcyizZ+APJ6OEPQ0etLWYiQeN6Q4JXhT1I1x0szeP9dWwjvul2D4eRJz2DZyl4MRt3AjU9PLHXz3Ss=|Chương 502: Tận cùng vũ trụ;zJImgyBx2WBzrBfAVCz65AGVvwiUfW86BwbNCUtIALpKvb09AYJ1biibPTYETSbNp+OGltdicYCxm6p20pFZ4/4rDU98hRpUG4mV9n9XxjIgX/bKHKtSUKTacwRdbz6GL9R3Q/giJ7Dpq7yX4La9PgFiv3ClunvYjWCo7R+4pCs=|Chương 503: Tới gần;l+S1JkUbwTtxNcBlIJ6/4QNLp5KiH/SewVcQbQcYFvibwCPidFOw7M1LmjCUSCy7A3IaFDSRWBHiQTIQ/LfwgT6PdCCKGR56w0PnvXKCD7twNeqoOtf/vMtBUqXbZbeOOSK6qZqVjPJemHZqHQAqcPUDlBNKoyzfudmqio3Tne4=|Chương 504: Vũ trụ nổ lớn;AAdH6Ps/nFbYPuBnwlT9bZnWSnGbSeRB8l+sQ3HOqhZQQyC9CFngJx49v87K7yO0M0DZSrEX9iJOU8Ms8SVjiNNYwKhzG18rWIrMps5LGj1leHN9IUFV/NfjbjTNecY+OpxnWGDdFDpptqeuwoUzkJssAhW2rRnAOitiXCT63Bw=|Chương 505: Vật chất mới;LtyG4Kw0wKFKSj6GhajbN6Jw2NQJTFKLMS6E1Qwi6bFLwILi4/m5StjVvO4afraxGYU8PQF7Ri615ZpPf0CpeShkIaC17SMfDEPqtGBInEEGgGWN72BrDKXWVjNUG4Iqvwb54HsJt3QSfH3tHLPp5gH9Y1ryIcK2hZs7ne9Ga+A=|Chương 506: Gặp phải;QD9F6Q26f3ZRg3crOwtezipfF7ArgodBN2LQhCvqajiHPrn0TPmgy/gvMRBfSazNpEzn631pSXDr5z7Z65C2v+h1g8DUinbvMoH0HeRvr78En2f61WHjnFyXeT57BX4ENxEz1+3f2i3UmutFICeVtlXaIB6LK6Tix0t88TUUoyc=|Chương 507: Raymond lựa chọn;TLXGmXcZBeEVyZGxAuEJWOkwpKJvp8BfVHBnk/CWEtXhmlQEnF2iCSNIpssIh9yVyEMk6mwmY5ZqktjULaXut7VH8mKTJIGRhUFzxbjgJjcjkEyn+MEFgKzNexpBAmKH/z6BhfnUn00hQjJcgQ1CcXLyYjltFaY/N9R/3UkA90Y=|Chương 508: Chuẩn Đế!;W6YIOXliuOgpgzoIK1jLRh5rJDWjp/xP7kBbKt0e1GYo11CIS/slDMlqJha3uBxP5Ni7XiFQfTshEKboOJOxQqEENBrIEv/M5i83l1x/Qxv+4PSWzuGwsZg52r++E8uXYRRIImkabMc441nju9dI88I0vd0MPBXfB+y2wodhQi0=|Chương 509: Thu hoạch vật chất mới;sJYoq4CxVdNEc9f9wDKFufsUxftwjqlBKNFqKfiGvgx5aWo3WZi8ry/Bn2VS5E0LQWspYghurWyUuSTV3SNZpblsBFsvpoXQJrelvzSxht83MQRG6vFyP49sNTL6kfsX1Wvl7UO7wsYJpSeCjQ+Qrg61dr4yuczk9ANyO7YnlSM=|Chương 510: Chiến lợi phẩm chia cắt;Zaj9aYHlcoMNaRWaifZ03trKysbm3BQVBbzotc9nPm69qbXJsCsMNF05oBVb9uW2r7Uxi7ldcVuupYBRN5iLR/ciPOtOwUHELguW6vh2hrfYzy4E6B/7pUQTvaIeRVggbqUmXh27YLcWJ2uBkaS0EwywiDzPyNkJBa+7J/PEhzI=|Chương 511: Tính mạng chuyển tiếp?;x9kMSD2xDVeZtWoY7amdqwmAMx+ITn16nhxsukef+R8ekMlYCFGsRdZ6iw37+wgjQpaYeAJT/kfEJjyY50UzlRKiaTuxNolFKq3fkDASItB3D7qy9Cb2H+W3OK2QsdGyFXOEwC8sG+7vZff9E1S95klpg1csNl10GCNL2bfduR0=|Chương 512: Kiên định tín niệm;zAaLeiC/o38hIePQrEY89uWUFvc+wrKmclnneeKVgDrElhHe/f3hLsdaq2q5Tdc0Gtfr2eDIW/Xzd+L2wEKSZ3iZp3/QodNvZiwJekQIrwT/mR7DkGmnBtG/IISWUlMGizuYAVtW1cTdAlGVd8+0nB/9spbdu9J+xld2/e2SOBQ=|Chương 513: Hùng tâm;wbf4UlnY5WdnQemum5FkLaX86FFNGhqJ8Mfj3lrOT+zk5TALmrn1sjAIf5RB2sSd6Q8/ilZ0U7c4AxjS95jXHWgQCsylufSa9gwmcfp9QU1abYAmLxeSbfnJZN++gggsHY4Tvc90lJUg9+dkj26nbR2cknLVFILXGWGqX2BodLg=|Chương 514: Đợt thứ hai;DLe6a27nyOKH7sSdFiL2VEOFxqlbt0Svb2pG3qol3oeGB1sD/NZJ3Yt0dxiAaUQFiFKtvd6PxH617XLFT6Nlc21dKeZgx+lJuBpWVrLsQ5G8ZEKI4pAekXbF+fVrXI3daBIHlmvNcsCjyCY9jX4mdd6vNsXZFEYMLaih/Hco0oU=|Chương 515: Thanh tràng;4jK8Bejp60qs12XshbX7sYCCCF0Vx27Q0VvWIvsGTaoExLYyl/q4wnEYodPAKjtIWUzU7H+uB7xbN87jjVujSq36Japp2naywdGC6BUyZQHiuPBm0bui4PPXt9yJ65YyB470E/pVu9Qv5hoQqY4K4NYtCTerjllwtsyiZOrvmZY=|Chương 516: Phách lối bá đạo;YhNFg2zIiO03rEhw/xr8TwAt8+yyXjE5bn4aDIlf+uWKXLWL2LroXswt+o8BRK8Y279iFiM5dtAkBxyveabh/w85ZSy450t143/RVlExIWo6hbmEbdLtLC4wmGvGkPkPjqkGNDsrAzyUpOwKs6wHkmreK11CXJJoM194FUvjw+I=|Chương 517: Vật chất mới xuất thế;yc/pD+cC9MrXC6XM+CutuBUkewPY/B2Jgm08I1gmvQlZLnCrE3K/EvK6hIIETGZ78PyTuBEegTiOqBw2uOLqqtJSRQSRjnnotSVclJGyHFiGsHkF510Uz0peZXX6Vrjvh+NoQdyhkS3OOoQJGmLWeMe72hKT2FFRFKRlUbzXjOQ=|Chương 518: Đóa hoa;+xO5ogGixTVwhcc7I+IelqCy6yrNtVQYlvyDP5GHGIGl0gsIXwHqnpv4AEhaEuO/zLb9ykBJTrQtpdtCLSTa9x2YX9Zz8zltULifXkc88AClEgSG5pZxAhnjtqxXBPVgyAYc+Cdwiygda1+twYtyfceDxTeKVftRPK1kWpvfeGY=|Chương 519: Betta cùng Tinh Trụy Tôn Giả;jZu5XX7Es9Y7DhigQeUsOCxK46Z6WKDBXwGfLBp0ZsciUnn5UpNRTPR3dPGhqNHzyEAlOANjlm1UYrfCg5hmCquG/oBEZamyrV39eTb9jB702EZn3IDqD0fgjPosnt6xs91Ja9IkxxamrAdNdd/8yH/iCo61JOggjgZwvnW0AbU=|Chương 520: Bọ ngựa bắt ve;McfNeLRY5nuTUB7Q7yUo6czDkeL7H6WsAmhy33YSijNc1NM/ezwOXw/cTstrFoNlh1xo7TYbgBmDxqMqcTYpY28xr1XSGpD+wuTIvUHZ6PvTjuExOfH6UtIsb0sy3VS9qYENDGVAu4lHBvrMbHOFhUlVS72ag0VUDy/YFYU/UCQ=|Chương 521: Hắc Ám Tôn Giả;swmmmIzVE+PMn89AL4B07dSY48xg6X+ydZVAKr2Rmd8YYWvoql79UYjLgzSbb1lIJDBWvEpsgleib92j25cmdpKpZj5Oqagq5ZBTU+GWJk1qtZBUn/fNmFbILa4LrvCZNYPWJgHMxhnLS4ZnJidqSrVWt+rByT4wmMbAoYvs++M=|Chương 522: Chim sẻ núp đằng sau;KYSS9yZ3XNiA2/pu2x+QadjJqKsDCUeYYXu4WdlehL1MqoeDeny52J22ZDUTvVXJClPaIkSj/tLuWt1f7u59L6xbo64LtHB6E9G99hfj0e/AL30jf+cK1y9vNj+vXPlfT2gGsNgzshARutO3FAZYlhu+nNtWwFaT/oYEt695Me4=|Chương 523: Hỏa Đà Đại Đế;Hc2Za4BVeLZaQaCm30PJ4Vh5AlokOGCVlgmF609RSZzIsWi5Iv3cEralMIp7lzEvmGIenPmIz2xRbASB7Qz9PgH7SjAuSdGgpTKXJwquTcAiVP4z9v55zFxkhs6t+EbID/FkB2evrsShQ1SAld3Zdonu/dRAe2EMeLu7FZhFxRI=|Chương 524: Viên mãn!;clLCFCRJp+WpEFCblzfp5J5Eg2NtV84RS73E4ydDYe/lmDB/58+gFeuU231lKOnXaPBNua602Y8IEOwlGRCLx0+DBuxawjqYKaQ8D5osDyUKYcyxf+91QojqSrPFQaWfFzNXiwv1/sWPetKWCYgt6H806YXfRZD8zhr7q7ikXOY=|Chương 525: Tám lần tính mạng chuyển tiếp;QOTm6520Bn9jbfvk1fgPq/LVnO4WYMReAzFf1/ZJ+//Ans+aQAAw66H3fPORyVBdJ+M4n2Zjn9shaiITWP0cp7qLZ5ZiscUP18k1155z8HqtzIPzqBihQjm7i/gvVkeWQYdNjM1Rg4uIp+OfbTT5ubZ4hMfLczPmHvFPiLBCijI=|Chương 526: Chục tỷ chiến thể!;otNmB7Zl/q+bKy35XM1bAicFVxBNSteSG5+Wq+auhMtKddQfRI8zh+xIHaNLBmS2aGJt7QIv4Pz9YAnjwtXO5vHwWczSsm3DPih1iCvS5QcdDAny+yS3mkOPK1ksq9zzFfBhXn7uLD4WpoxUxBA3OOJOPVMet7v66knLsS+u3uU=|Chương 527: Ngươi coi là Đại Đế!;9OwuQdaoafvZ88OW61dd5TcC6XSs9jxrfk1TFt12merrYRN0QuaFuKVx1M6JYrdX8GdzR/NVQXrVOLScTosu6y8RsUA2t87V31dzR5gRMFzG7/IdUegfq4J1h9MiUCbbs+8yXj0YEwCoAXCzHI4bcF/nhxwYvzkMxhxGH2MtR0I=|Chương 528: Phong hào;Qy4+eXvtpONBRZC+tW6r87EDEcBTLIw8XmmZorDfFVqt9FlgsYkeWTGkebQru0PbWZslkyBxl+IQoIsYfA5+XRTZECwGcrYDiTK9kbpI+o+2ZWbfKVJlvDxrCer1ayXEb8KIn5FYQ7uQaD5T/3kRvMDRQUq1jn48v6K6brYJOkY=|Chương 529: Khiêu khích;41H+cd+4NJWGe0KP/E2oo3a2J+rOYo+uaFU4wkUfWoaaxpZ2F6B6br8EYt34cV4kYph0vXn3zt33ERBdxXNQCxZihHcFPE4yi3aHEq/6sQmtmzRUg3+9iUTcNI4GVn1nRE4VjfGiX9d0SKgdnnmwwoh5akAFwDd64a01P5l6Q6A=|Chương 530: Không hiểu thấu tử thù!;vnYnziLjhPLtwA+7xH4iwTSJkSVgA+ir+7BV0o0GajYnz4ETNaDfczbojljxZMe3NWNHFidxH9OI+hQmUbTCq5EhfZfAHVk9n1pjH8zB9/UACXdS5fqn6yrSm/YyeWbp89CZulS4quTjnKLcRJptaVATN5uVpy8MBBZvzlTK4LQ=|Chương 531: Chịu chết đi!;ZYrOTUP5MHubR1JkkEu6irN0KOgkFQoR7K+z9+YD7T3S+dJtb8bWMeFn4rRtNWnxw0ZYlhLNLd0KmpoQEdnzwGYQ3jyQhhEDHaaAaiFP5F9KsXSirp9SRig5mraKl1wCtbf0EeKydSVHD43kQJtNDUqJ6QBXnsO7ThGEOOmYEKg=|Chương 532: Đại Đế vẫn!;w5oiJYGQss2miMy9Sity+saORCtRcXDVlvcD1Nm4Jv+LBqZuHwBmgNCd7UoiV23xxRJbkr5GPQj6FQ2Pzn8nQmeLOCzUNgRShHAKPnVsr76WNNFZgj1kq10Djnh1uTLfAFJ1iqQuPDHw9/CrOluMtfmnBIowzdwdesM+2kpmfNE=|Chương 533: Chấn động;e1EZFBBbxNolKlU73f9yQ1n3gINC14gMuvBiKrJVo/3Xt/ZYpB7kXrlQD5AnMogVULu1QtgCNfIhYU7fxgi6n7q10oQgN7w94EtCro3kZ0XyDTnQeidBljiTbf5fXbzTeoGLL8ZpbhRwuZt7P2Mr0GC0KtaSnB9M6PJ7CPwInhw=|Chương 534: Bản Nguyên Vũ Khí chủng loại;VliQtoKJqICMOmepkS6U2oPYm3noR6pXQO2UaL62EP/rKS1AMkOgEcQhvehi32ZLo24uAXT90dqsdEtZ5fy5vngaG3Uh2ZEO2DtnJS2dvOMOH0Q7jB4JT9r7mK1mBYmdanXVlvSpHDaGcv7IOk21KDYT97c/7/um3pWHAb3CKrg=|Chương 535: Luyện chế Bản Nguyên Vũ Khí;NTJ3V0yXAL5FS6NY9JtPiD8WTcs0aGU4O6A3scqaB7biRhOkIWr3HARcaRMfetCKDuW9qDSeV5iEAg4F47WzjF0486M2m58nHH0pN5THdtPYR0XodN/BV77WGHiM7/bqnQfD8ruN/Is87wn1Osu9lvc3Vp/8Cn4983X11IoFJ70=|Chương 536: Thử bảo;VDtnEoQljt2IxyiLVy6G1CzmPDBsITaYkNc40etisCmUqkuPN7O+vhvINR92haN0gXK4PVKrY+wN1AMWeB5wXVfnwlqKPRipQfiuWNL37fJijgBuQUufWBhR5j0iVZveNth13BZGUQhq9bWA/0oVnYLGxSFYLTOGvCLb6e/RvL0=|Chương 537: Lạc Tinh Châu;unY8NEwWckSEY6YIEZY8trcfMTKx0B94evfwMrcxKDPCrkPbwVu5WCnnWwbQKwocYxCCv+kUQlwUVsF5wHnNQquZffGR7AJxEtTdrqa2kwq+KFk0CxUyH8YtIsqBO0DcGC2yOQwkPaWI1FBonKm5SHDPcwrXjpWG6mdF1ULjgjo=|Chương 538: Gặp lại Hỏa Đà Đại Đế;jYDrWrE/biWdPwOVIQOWapOEaH1xvJj2yk7r3M4KGLFJyq+qlbc0FD6nYY3THSWE3Te8Q4CliAKXC29Wzf79FfxrajbcRWieXTjq8sBgmPuAPsa7CJ44eHfkDhPBmsjJvG/yuKMHD3cGcv8xl5/AgEe6VgNwusJNAYXBytKzf3E=|Chương 539: Vây công;b+3joS58ZrSygJrf9rImCKG9TLEKqNMGvTJ/j+MRqpv4opHgCcUkCVsOEodyjeoAB16EvOSnZMk+9Iq6daPqk7g/0snPT59rAXrlUhMFOKA12unRvZ76+pgDDEccBjfFte1+HQnXhqxJuOD84lsGLljhRaa+quC2wfjPljxXErI=|Chương 540: Bắt được hằng tinh;j9W701rpyG7iMsGlXjmvUznh393mfLXXJOZvFKjwZ02WtdlLWWz6nXZH6eJ9UgInxr7v5JZTMHDcl4gQjT00Bnu62o38yvP6UPzEHaFfpL+Gt1KrTWFQN2DgnUHUkO/7gCbPMydg/9WAFkU1I8vC/PCcUMYXXPMgAuDWq0ninu0=|Chương 541: Tinh luyện Lạc Tinh Châu;MJCvnWUW8PiEYi5bVkcAdfvZNL6Jcac8yzewJS5gD4rOEm8SYtUPu4mSdhTLzh9quYx7pfqhSCHzL0mcnGeJoOvxD8p2TZFiicoVSQdkXqE8EhoFz2ub6Igu2G9hh6coa/BOTmjx1gooPIP5CLdCv+0J9olF5jJgiFkCUdqin9s=|Chương 542: Đại Đế tề tụ;FMj5Xy+Lq8Hsp3uGMNWQZc3ljtBqncgQMM41IArGjamfZ/st9ff61PelM6xg+DK4i59yDWIdB7IS3gdHmL2HPFGBesrDjIrDzfDMYmkGdRcxRUekAqZeaZIp2NNG3eUgAjMce6L1GZ90L0nAArh0cOf95aryeGNunCt20wNxHyU=|Chương 543: Đơn độc hành động;C/qabYvK/LjgbQrTGKXTE9QyaWkUVbLb8oNlAvfRQwIRJqblasxBI+Sg+rf8NnNd5LPSQjopfMRa99nRV1eDZFCQqtR1n2XZlU83GPH6bGqimqr5ddOYVzNzbKKmG4x/Un2hz2XdmdbZ0uTzBbhYJKpqU94HOura58kPdOFc3Ao=|Chương 544: Đại Đế vẫn lạc;bJ/cGA/2X4O9VM3PjVv3No/uzIkLhPhEOdU03yjiJMOLv9WFaRtSbKT/AqU9WwhlGGNIAbuueZazUxdZOqhFgXDO75lm3WfLij8R+RJ0ALNN2Qt6VzpKG8+lvoZE8K2jaDT1xANpxlutpbuCrjyJ/SpviJs2jYgGWCB77kuA1nA=|Chương 545: Thần Vương!;KlrKCIbJYJGzc+etBjMbZmZcsRRVvTdieqczWQLdpLkBbUxGygTW10C39AvN1HbgHo5FT8dhqFVpPIPLk9zFeRPO6ceK8kXc3FycrTgbVbRGzrU9p6GgAd7UR2gOq6NleY4mrSHntFRdrkrDncu/Yal5PCFCl+UAopgnTFrUpXw=|Chương 546: Hỏa Đà Đại Đế kiên nhẫn;NENM0XlJqXaokEP2pRzV8n9aMTRbuFCEYCLHEoFSgnNPVcI00WqMrxMkVvtQbIPvxzWv1raadR/OYT+APOdRxlG45BODaYWPX6Bg70LcIO6BAG/syUEtEg6+A4laj+D1tWlmxEwYuw3hBrZn2CP2jleK1OiWTP2yFz6OircGCF4=|Chương 547: Tuyệt thế hung danh!;+Sgtcj5SEiaduROOFTYIdD9twEXgUgOpPzHud9xoHNBZ/iXrVbKJp0ZEd1E8F9wSFd33aibelEEOi0CwWesIWx/CRqJgatvLrWb359JJpEtUJugEVvNuZAVeDa8L7qZZN8LEktU5cY+FlFtfULU5zyTd5TFayvBdfHWJzYvosVA=|Chương 548: Nuốt;xJh6W1m2oUn2xkkFYV3TNXd+xOe8lBU4+DTnXD4GgY+mPvGedMVVT3oKQGMnS3QgKofJ2fYAuRvSOmGeF6pw7u3emWX4TkZUc6z23tmIK8y7o8f3kmNtgR2Ot6CaGLqyJO+n1eKTG+lnisejTPofMMv0E6TGTxEHzAdIYH8bdAk=|Chương 549: Ba năm ánh sáng;ISjtQKBswnzJp0FUIF9GbHVlllBiClMx9bJTYowpPwglM6/QlJ7niD0ivQCnGA7uyzrYcyTvCzqQ4y9PBl36YB3bB2su66KDQPwAW+1lQPAv7CpcdD0/OT1TEfPwHu12zta0Ogi6b6jsYSVSg1pDQo1SsAoy5luZr3s/dyZojKM=|Chương 550: Ngoài ý muốn tin tức;skxfIAfVh3rDsCqEloFfzto1fgFJUZFsCAnaZnfX7Clg+BR7KgW3S971Qu4kzYCZc994X/bcqz/+FURyxHu59EI4Oiu7408jI8hzOWmhgaO9Yngk2CncCmMvtVe8T09dYOvdWUWikH459rv5QqMg1kG6hD4Vr7xO4PnIAP/EQ/4=|Chương 551: Không đơn giản nhiệm vụ;9qlx4kZZ+Xlh8SXXYmiwjSB0aPiW3PKLqB7PGGeCuwqDXYrxkGN1xZqoyzXVvLWlW/xZBLhhTWcMI8SWlj/sgGXpdTq+LjBYwwSQ/IshloBx/TEB6RlCs+mvk4MN9/GGnTdQn3dlU32DGEynWjZ+6xsFGv9zEpQ0a8yKR1RDjTE=|Chương 552: Biên giới;n1bqLLaC6/gpUyr3qE3B4JjmP6H8cLsAUTE56Foq7Q72gY2z152A/J1p0txhUcz/wQGe2C7qW/9+xzrDsDPUJdnvcp/gpqDwk8BS79/rd6TgYo14rnwAbJJkGdO1zANewYfFIoePGiXRa9isBLFtAQ12bqsMidEFI3Czp+DegQ8=|Chương 553: Người quen;P5+P/TXRNIE+DZ4NgGgQgU64VHfVyOMqtKD4Q6vKHqyf9Y17cq+BHP4uIsMwo+UtETrsj0ej2ouDh5v2yfisd832XiTtHiTfnilY0farJdXI5b5YTq7WKCfu0BmSCTsozO00MI0leQv3UrJz71iwsyhV1ETczo0DdraRPnmxcAo=|Chương 554: Luận bàn;IYNdaVaPo9I4EMt+muFn8aS+Daa51qip0nWiuM1ObO9sHb8f3B3hBC1NuZVMrCCK2/vY56mo+rjeAZNULfHCjckRjPw7x1rat+9Q1/qEWOccJyZ+xxmoikfKVYcA0nsHdixupZxAqCeFSOg2HZ7ctaXAHYuSkNqJyKipCpUJnOM=|Chương 555: Thua;APvTmLCBkAjTIbNRbLCLhyB8qxkGv5c18TOX/ywNoTYpEHVaQ4Ng6ftWjjS53lOz4pE7Ps93FTBZx3vGVSmwXN1f0eX8ZOpUWC3yOx0cDHiKnWUvnnTdH+AfFGoHuitnBvP3h/sD43P4AB+xjGzCh3Ez7RniUbnpsTOkKJLVwjM=|Chương 556: Lạc Tinh Châu thuế biến;Djt65mGFfux+F4KiIsrcSvgkr1QKPawOTtQdK2LpTaplN6c5nJdjp8odxS2PwsOFdouvmCnpEk05PpXe8yjCjWaIcyRsMjWf9pJDgv3Kax4UyUNoT4eYqINFhT+W/abbfX8hOmF4/CM6VTzQOX27Fthz64zB+CtTGVM6KRPMfq0=|Chương 557: Càn quét mấy ngàn năm ánh sáng;pAvQmuxUMvf68Xu1YsTWEu9AyN5UlqAVZrD8V+1sB0FWmpMPkSslP/eUhzjsppUEyuTj7xplolbKD6tm+H0AFbkWkEBobQi+e7oVSLhDmFpmPHzLQrC3ht0nCTartVZMO1g2xfPONrwhrvlD9rhhwyPXfTia5yp8oSkBgYpNLx0=|Chương 558: Tịch Diệt Quái Thú;RvVo82rO02L0eXvO+ABoJ9jsg8kWL/dt2uizknS74T68mKT7WOtGBewtaPvK7w4rUJeaRSLkBys99ejZWAJDc83srGb2AI2toC0Jx4C6C3n+T6EkuRqVLBXZ3+58vWfP9VzKLc1E0Q4pFfUzl6YYHBaSgF/Dq7bPfvzCzCxcpBk=|Chương 559: Không chết?;9SNWawCqsbLhsdAHG/7XaMkC7Q8WEhmbnXSfgowtvtLAiPKWXHjmyj5R1Z6e/r+MYNSFreXvdy7zQKZNNydoNOoE9dwlLKGkIeSAgM3gTcnWR9MVp6wRui/Rw/lv2vOj3yCjJte0xv4VKxGV1h1etjVOJv11JtGLShmmWIl9jmg=|Chương 560: Một đập một cái chuẩn;YCsz7jXHrHW3THSeFsQlyOSfvIxe1W9w7p0zUVai8nwTvo2/EALqIOGLsvauLVL8wzILvCI9jCW5GuNbcO7ugtK1vzsQ0oEetPq6ny0jxO6VS8kFnMj0Kw8bvMnSVvrLA6OTlMhGPDFc+NUfBa2JblRdwDTrExBG6cymfPvMLC4=|Chương 561: Không Gian thần văn;VLQvzI9BlJoz4jGLo6K1HP9kFPjHRKIi4SqLoLMU5i/2U7L3QNLqjmVOAC7MAEiUEoFvvhmxQfSr//ZYRuhbZr19vQYWiauzYGW7nR+GejXjUHE/GcyWZz13YVx1Je+y6kEI5qJnSTaR/zYqSOghLiDRLrm9N5oXFaSMzE7SiPM=|Chương 562: Bình cảnh;sPKajU46b7cw9uBs7dkU9n+zTcMHDcdCXPj6eOudPNbygFmXxVK9hByoGFN5JqFj5E0xLCCf0p1nkfh1D5OP5oqx2+4HMPYXqIkZrNHMdBuS1+gOoX3TmhnkZmZIU5HkXOyzc0nQLC89DYHIiYGUt+43Rs8hB6RU2CuQ1t4d/L4=|Chương 563: Mười năm trấn thủ;JDD6tVCXCAZvDRpqPylCq4CA2/RRyH/8VRHtPX+gF4QV0oYtm64rxflWGlLdSt37gfuKTPW/cKOGv5dcoR+M58f1745GKB/eUvy0rWuxsL5JIQf/tIBdoR+XBG5hlUu8QEMCIXEaE+r1UqZ/4zhZaFa7Q1SdASLT+M6FT0ubXqg=|Chương 564: Yêu Đao vẫn!;Nk3DJmpnxJf3d6w03UMSFcP9HMty+MAYOYyvcyGDs6f4Ag++NCwV9zE4MmpGltYVkCwIwsXDW+vd7B3hHbik4BlmtaNyxKoLC7Iug9JX0Q5ru/KHiNineaqKNHKJUxjgLS+U4P9UAw30ZClY7MDC0y70kbFkuffNKvQPSkuBRgI=|Chương 565: Bức lui;DLba1V0LJmskB+RlYcEHcY0USnp+vQuuKGVgrTyzqwSZ7dmW6qdcJiBCw9sH2Zc2IHfhYy/+rOX6WDepjkgLepttW7OHJV3ZOBGW1P+KfNJPJB2TxJpOTw92ej0wIC7y+rSqcYZYeU2A9KuaTlA0rPVCP0DgkCad2hAakqRPE+U=|Chương 566: Tiến vào Tịch Diệt tinh hệ;kxIbHzG2T09vCDsC2T450uxuhgW503slgv7siXqoIqu5UVNMxz5OFCq+owKz2og2XHicBxsra/tIt5O5hjGiA0jgg85vHkzgqp+9RuPWXSxD7RrYdq9cp3HZMBYIncKAJ0WHP6avvX3CKSGzWVRymB8qpDFny7QF3O8K1JOjnLc=|Chương 567: Thần bí tinh cầu;+rWfuZHGhoikOOHSAaJdsyY+r2Rb8x7A6QIB4C1Eapp1wFN7bvD/NXl+sjJ6sNnJusgiodUI0LLGMzdD4U7FpcXclflUxaT6UQ9cf/PnRJ9/keCFqZiipypluKjeA/W0WVGEBjgJMI6pNob53pRbQnfPivpYcVNOwWB5q/7Vxs8=|Chương 568: Huyền Ngọc đảo;Xhd97vUi7yPF9bK2ox/iQ9b9W85H3B+fGI3z6RnpS/ONwlV5NN7qAL2Uks6E/1jSHdhSdRutFQQOP4WsFEYm+U459ipv+fV5E7670zLYFvIJ9jRq2pk4Xpk9ei2rmpRuAaNXZYujWMrvNOx7INsVNB7CC0QHTc+eY8LhOIBwsf0=|Chương 569: Cổ Thần?;clvMYLY8IZqJff55G20idNHt2QJyXEodUltgH+KpK5xzpX06I+KhzQU8npY3eU9mQGi8WBVDTsaFq6poqq9SUmT2RNj8t2yxNp5eKY0T49m3GkF+m/2B/aiZyGhpjVdrkp+Ko5UfOBeCUsNQrxF3dN2NhBbF4Xi6YeM6KJPKl7I=|Chương 570: Huyền Ngọc phái;02GW9SU0Wvs6gqxQWTnCmydWlTvsDlq7usOoVepERl0gW1mf6anMYska+FFNKGaMiWNvPWoChzdT6rS3kZdkiYJXDNKU6gKsvWU0p2OIIspJmDdPB1a7Z7kNMZhbTjQGpT8xiY6E1QjGb3WIkPj1Qm1K0Zo+yzr+T+v1qaQ9yiI=|Chương 571: Có đủ hay không?;hXHqDYzqioJV2JC+YBH+DI0X2U1yDWqY0ul8S5LAReHVmysD9aZJH7b6A8+okWleoqIRiL5RnoYybE9Rws7TelmvLphVoxPwLG4a/N/BsMEw/EIaBV/TVDoTHI+Hl53Xx4KR/12Gx0MTZMpJHiV+5EeSAFrMFweOvRgvcSF42g0=|Chương 572: Đấu pháp;QR7ZHAyud6V6xBbIeglBQydr/+X6+ohphWzj4hlRANHzJIvVCsUeW+8kGmawHni8joBzeZdh9KrX5/eyHyZUH2bIErk/BUokKjX7HSBb3M9wHqpxzrmLLPZ/obDfc3Eql+XfdJDcf8KmRtmpwMbvA71Oz1ceQP4VR5b2w3DFNpE=|Chương 573: Tàng Thư các;nP7avvgPiYcjhzT8w7RK7+VXfF4/MRIhsaJlQDZkMpbGHrnQOpqGwleMQNa6fMPlS2MaInvNsGAj9aR2cTNxcWSVPA9QHPHYeJGGcPTK9ckjdAab2636MlysA+hgzL046HcGBU6YGvLrFbvUUg07ZBVCAmGXW1KWqvv1fy7OLHA=|Chương 574: Huyền Ngọc lão tổ;ht+B5aP3TjhDmiK06RWDGUjNJu3i32xn9nesD95RIrlVicYL8d0j2gj2IbVggnJrsj2m9MZw8mKf3Qg+gjGNSldMwr5eULr82z+YMaFFlbc07IOD50jr3dUeknGA+tOGhgWBqGUBPRCbNbZIoIswBZVl2DHUk2swAATRisD1z9M=|Chương 575: Cuồn cuộn sóng ngầm;cOIMcsieUrZ9EWTouUlUdQH/TnXQ+IfKEpKfNSM+vpG0EawbJ+bpWuvFwaJuCazUeq3ieYjKpJYK8MKz+c8i6I0XzBuPEpazDnkVMgsKQQmsQFZRIkkMoFiSS0ibdLyegpFLhRtAbeF2TQ3i5AxPUs9JitHMwBan7RONiNVGhCY=|Chương 576: Hư Thiên Thần Điện;ryFDWUY/n4K2uWs3yW/KDq5XOsZTHmQaitE0wsY1NU8ZYD06dP8VtOr5mottJDRrWrP6ZdVFQFrmiw+tt9RBmxUK1Hc87XQZfdZ+uW09fb84sddIXwNwk5PGmNJaMhRfKwR4CResKPiSCrKgH6YWGshd5RqLTLu3gF9+9Vf1pzg=|Chương 577: Tam đại lão tổ;mKP/z94b1vvzSTvcV7JggH+tATLt11JyVbSgwSbS9ndhvJ2Ejt5DWyOFl/mr4h+PkchTmtvslPmMnhBP1dSz+kulolquc9JEi9kdlPknxCpnYypy75+Wk/MxopRpiH0UT55uy8d2B8RbVSX/FasKQkg2Mm8fGf42AdQo7hoB3Xc=|Chương 578: Pháo hôi biến Đại Đế;gSYi4p7eMfr0fkkrTESMG7n8yKSjasGweuHENPm1gJWWTkwevv2J3/laruMyzzOLOif/8ZSCf8IORiYeFsC60gIDXabRteo1o22kIYmYF3cUn5ePZ8oVdD9pxhPlAD5ZSLi8bWK9tYuTYWt9zIqIR4K7OE3ChTM4oNEQA6e1u3s=|Chương 579: Hư Thiên Thần Quân;Bsq1k8dy+bBR5jJ7DVyQBRW0Qd+nmtt7ri16f8C93zRFSBOirJN9X82HspDU/yRk2qaD9YJNHNuBjIY0dCSO/S5mLy3LNotc62w6iSEJB8lMZMEVE8gq9noyCRoThY0lTvLOGMhUroJATXyOe0aRWHbdhY8Xh5aSi0yktHLgJvU=|Chương 580: Cấm Pháp Thần Châu;QdhVoWJ+zI8rEmdjAKaDgNoq1Yefi6ely5dzJwGnbS8zonq5SETCi1dTCKn/r1BiGaIxTDF9R7ciqfk35qH1Kmqx10jNohWidOpz55JruftP7Bc5c6FohLlLyHk54GFnq4QQ8qCV5QmYMpv2BoU8TUsRKavpBW5BJX+yD3kMZqI=|Chương 581: Thu hết;3XdIf9AfK6ISB/VLuAQWYiqIAU5GpPK/xSI0N3PyTfqpEgx5QNZu35DFvCwZ1+jb/grTHkT2Nu2V35fTwzReHgzMO1bLJ+ZVpdGDQxuE5z5as9uyuuZsar32eRHKG8TeIyxJKcXcmXtlChMiJ299H41CzANBC2ynwhL/6dfuWbw=|Chương 582: Ra đi;cZ2b3dBsFgn2gv2hypj6ZkeTLvcZsqeOxPJ0+1EK7qc7FPeLoiThJu82bsDaike8eZI4GkDfqKX6FdGy8T5YEzduXQF9JL1237D3eDeTaU4IEkOFB4o/LISWek8nZ5+zol+eJ5OZiHjZARqtFwpFzxdkx+sfthsC/j0odnCZZbE=|Chương 583: Tái chiến Thần Quân;4pj/8T0gRmyhWNshbAnb3OcZwAMElcwIJC9nOwOyGWZUdkvo0ZgxW5gr9p+C4Z+w1MEubtBSvP3HZS4B4C+bveddVjCYcXrb8hHLRoKmzWnhWJiCyCmr6362yO8lmkEwCG0DlaH+VfHSx/P4/qA+8jR31TVcblv/1ntoj0MVS2g=|Chương 584: Hợp tác;VMON/nd4xYoEXKs6WYyoumdH2VnJqCbueG4tkMcsxevsplvezcwXg2PbSqcb8EHvnAGGU9YGMLghu49Ua8apywXowoufvVTx16/OXWYiLViy2tQZWgk/79G7mZxcrhNfWEAbiRoTWfD/9xGrOlzwuZD8M6eKmPbEzmQgG1Y23Ic=|Chương 585: Thần Cung hiện;aOJLXUrnThVdhQsnxLbGBPHui3RAQLJafiaQXiELxVuLO6eElbLkre7nJn/cRYhxLcRBa+h4mYQ+f4TJFJm0ciUEYkmaEyjBcVm1DJ72Htcje/Oa3VKv0TM2yiDotmBrzh9sqzUo2cs6gL0Yasez3q6/vAoAyxPUyzH9lQUZg3k=|Chương 586: Vì sao dừng lại?;NeiAKUUSO3tK/HppNsqaD1Vi336sYzozAs78M1uDEGjNmxaARQqZ6P0xGMITdYag4j7Ajl39NVkZ53MJo5JMFXvc0lbPEr+8EVzzgYzNz2j4oeXkPKvL7c8Z5/z+S+ZymPDguUM7JDlrXKaK+5st70Osjfb8/yFqE3wXq29x7eo=|Chương 587: Tiến vào Thần Cung;9pCl3CS8rkPwVhhoM+z3C0JmtDTWr9WXMUjbf81zOqnTj12Obu0QQT4M2nDKH/kQdoYH470DzVQjrLWo3tlzgCeW2XV0WpvmfJXkf8Gcf80mp7Nv1D8HS8l7v3c42jgOntqE/hHtkpZq91d3mGmA3Vd+DykF4FJCCDIAi2J4QtI=|Chương 588: Sợi tóc cùng xương ngón tay;tuFAz2FiCszz8S04iDRop4B1QyU+S1DLSNYTPYcZIDi1KSMbxRjhURAN/wT58koFYLDuwG8yzY57+8g4Rf0ikZUW1X8TtCf12zohDVSM3k3urH4gAYFV5VeHq3W37ozfkTSOJZjX8gX6KtfxRAHM8i4o+s1MnBb4yPWkaWDPheo=|Chương 589: Thần Đế chi huyết;f8Z47UEd84/mbnqVQciPdtge1c3Md9BVnsvOhx5k8ISF1kugzGc6AaQueX6VwlhAKMtdlJ7i3tMU/HwLwuG1+br6v+G+/+emXXV/6pEir2xPBu0/ZI4qCt5+66zH/ofw0SJDe6QVTgIH1SlshBV24RN+LDJzposnNUoyWSRcHBA=|Chương 590: Tịch Diệt Quái Thú chi bí;CDR/Z99/EJxg9Dq5KP/zLTje4PdxsMV+FXdHzU5tHHUmicDJGLmxgrxmUgy2WGGCWZbo0WZKTZVBmywtHVgZBJV1y7RkD+ndgze2Df0ZzIOWtkA/Ni/0dH89gpoPOWnbYttUgSOCDcHDk4Davgx4WNhPJr7wc5gkNF5shH4pRX8=|Chương 591: Tiềm lực vô hạn;EvBcNZsypZ4wVxA44ztRwGkqTkzAg0r/kp7xDKAUL3FIRjhdlIAjN7BErknHJ2bytI/SQCM0ixdzB7HM3yr0fI/Ms0n4bt7vWN03UiXZJoNxw98u387Zu7URRnPvChy4x98Zzq6rG/gEg4acMnxNq5GPSrlqvW1NY5ticwPtsFk=|Chương 592: Tái chiến!;NCotLJnpussrbqp4uRQJR/dWy2koZnnTmOaXJsH5QaHzh5D6KqcjT8nAMR/96sS+jfyN02HeW55ZwBy+2VhW8dfyzv+J9cNMLz4eWYWFmjFPFYvouqVeBjyrZrGW7Sdg+ocbyYlXXsxH1LxlF3ZM65+dd8/izCK9JrXoRZARPuk=|Chương 593: Trời cao không đường chạy, Địa Ngục không cửa vào!;ZoEmloG24AEj0aThPIEdfVNqjJnEgJTX5ofJNM70D/+9WPvRuMMHKEQBcNNqJfJHtAJtIGk8FbzLse7LGfDQmSvdoz44/yH0oYXCtX9rP47A05WC6d2l5jT/K9mnjjPeqOWvny+c6VGV8fcyGT+awqnQx1TA035dB1eEDYFJCUs=|Chương 594: Tát diệt Tam tổ;qD6TeVAiOsSZ7swvgLEUj22TqVESVGYnFij/XQb1bVgAVUudPLJU1yXvVCr+vED0XEf/rdYr1t4BpBbD+Fpn9H4TC/gF2M6zRsBqGj+OYAa0LKky8OTVRWzAFlBS+YHcHW/LQUPUzc+HPKtHjCV3PsUmgSgwR3GORqDWmGNlmcw=|Chương 595: Chín khỏa Lạc Tinh Châu;lJR9Lf7n2Fb5AVpwrVBA7oW3SvnLwXTTQvTgcdu4cMjNCKlc9QtHduUnhsWOOWjKbqNacjRb/ZnXJgf51Q88j8zk1WmusslqSG++kptoRbgTd5khQ4cqm+NR2XPuOaOo1Mc8e/YEbdoa306Djr29pvAJsRKK3M6uN6Y32Fsm8uc=|Chương 596: Thần Quân vẫn!;YWc3NHez0Cno7M3xwqvp7DJ6nqMDsaBZMGOBhddywziYENOB5qqcDM2ZRFxswH+F774rLlTXJ5MvHLDFHGFWvXI/FtwHaTnCiar6/rSAFbsqlDJIJGlB5Sh+xMcR7mssMMR/XKcir6QE1qGn/vK/tYzSoqasWW8iiK4tKHmzbyo=|Chương 597: Chung cực Không Gian Pháp Tắc;wFZqc98lePJ9RXrjOSAkCAk9AYFg7JrOkblrMU7GlvTEPVau8IvqY1zB4EMFD8XsjXJ3NRGRada/kIZTBBnb4eBRiBvKh11Owai+Ku/nWmBEmviJC1qDJS7A7y0a/1oj0f1b1iJ8JF8JaOD/hafqFV7B9dEH9+AMQ2lNzM88zEw=|Chương 598: Lại vào Thần Cung;IPt7tWT7TKhA6K8u25a49FQwZCCN6d5cDFU2P6Qh7tPky9luSyQj+WLnMXJipnJCECZM+fEQcXj53GcpR4LnfGYMxo8A4LmowJFkp7YWkf12AV32mz1YzlExZFfXAPkSiorrf/Ov+zZyNp+/SWQlg2VdpV9LKhiO5Zwg3agJgdI=|Chương 599: Siêu thoát chi bí;Z9pEqOlL5yFJn5Qn7QclgM7wuDRr9eEhEOSGAJzoyQlQzkNCfytnR2nzuvz3XXHfGououXaqy/rNZGiFTtl2owfoIfMbjb5Ht/WB/8Z8RKTZltzY0BGOYhM5p4kkTLV0tpRQQe+EYaph/aOT8b+moQq4Izl3+rYhzIDB46eA3IU=|Chương 600: Thần Vương bệ hạ;JNEUeN6tnrl6X7aLySnQDGnqXRPNlwDt+oafWXgbNTU1cNVG4o+oRO7Kg2m1Et5TShJvXQMfKqeXVEZ56/CeRTicXpCyIbEDMiiwNSyMps1JO7nMWUlKhYBMFGCDgFzcrGS5veV+CGHj/RP2o9HiIGSSYmmtzHYpqBq5kzGu6xQ=|Chương 601: Khống chế Hư Thiên Thần Cung;Zum+DVTcKR4PNJEGBKX9zCuPDYXIGtp/eiEdV28Fq9wAdSlLLtP1B4zYia7O4S1BX+TEKFs0CkiPD9GR1NjPyZGeoBCb+MizZd1BEs8vrNbiYwyP9FNM+C1ZtaxOiG5/6F9kYlb9fURf4VvHlw8TtEkSR0SCmbBQBx9enrICDEs=|Chương 602: Quỷ dị nhịp tim;PSt8imqKcb9IhbBvStYtM37jF/rSABAuEFZ8pUNASDA+xQWYsjDuzq+zWW3gxlw7k3n8gfFz7RLBf5AwU2mqGkhN6TdEusFkctDEl87wrPwq9FwSIdZdlGr8wNWhm9CV40r35uK22pMoIXlPCMLmT9/dn/cHXzpkupm1cQhQrvw=|Chương 603: Tinh Vân;pIv04sJ6rdyS6Q+zdiBkDLll0p1Rb/33MW2SeS7Tra4TRtUhMdNFGhGlUPsETMYD4/04iklejqbqoNXoTgyidYMkTpJI7PO6TRW/mhrMsUqrhkylZwidRh0Bvtrg3WD1q/gVqgdWebcH4/m2+wn7gMiDii+H1t+eruVDPzFtOcI=|Chương 604: Một cái bắp đùi;ud8hQOKsvdW6leO0mq3Vi3X5oPWVEkA7fl7zZ6ia+64bQ5aYsz3qqj9PWpHFy7gsczgaaQq5dWkDc2m+pXofyPojXRuDT3z1FLSTq7Fa/J1+EEGkAs6uthS4j33V3jnp5K6OamTVVpD2PIWsnzG13UWUF71pgu3R3KaU4NH/G0k=|Chương 605: Một quyền đánh nổ!;K5lpClR4yGHMceESpc2l38jzPpVhZlQcGRwSI9JXzg+sRofwOYAnb6g4ja9ktL4DWPl5NezrxmBbzUiezdP873J3BMNjYSCR+p+mBgrBLbyySqP/UQtJOPZj7x0BmN7T20V007OPxSRgxNSZK3v4CAv2ft/ofrcVBflYPvfQsa8=|Chương 606: Tình thế;XUto0U9dcvzzyw8K7MKT2v+9Mvc5HHidPE8E1DHpvOND+EcN1TeJxLRt+q5zLPp9XwXv+y0gjgDeQwzKZm+t7UX6so0qMQRpYj5Bf97hT4d6TVnTuEZVIhusDoUstcxFxS867BYmc86lVg37SvwskI0KkJNHVISNbHi0SPuCDu8=|Chương 607: Thần điện tình thế nguy hiểm;onijzaeAuASiAT/d+I1XQEBOs8NB7iztr4pIJHWbGedq8dPPG3YIT/askW8eKBAywgNG6frHZU1NpHEmRstzaNqTHWh4AjRfzi0l/5tBzjhfibJ/nPG598VIS8HAEn3mVfrx/ERFSgvyGLwvmRUiztFrAmPYAC6UntQdjC8xl+0=|Chương 608: Vây công thần điện;wqAfOPbEzqJCsZagRP4IUP82fcnLDKdwbxbbPT4+g29xZH7ibGuqdyC7mVQ2sjRNgRxPyv7xKOGO/XktxXp5WrZNhibRBbxHM2jLLFh70uH0i20pEINvLr2AzDM4968s4xvQK7PANVJ8CIapypAmHSO9oFpeZHEKgm/mEX9JRb8=|Chương 609: Quét ngang!;Aw3o+pfwYvH2QxbKhgNt3IvjHq+d6MC5gJZulR1C5+shGQNjzhzFH6kc41JHzOE4h4aiWaBYt4PKnUDSia8HG+IVxSs7jWvSA2PCMVFmqikiGFohn3q7lEVjZiB7KbW8Aufpg/7YP7sKsVvDLDzasqLm66Rp+hovP92VbyIQ6UE=|Chương 610: Tam đại chung cực pháp tắc;ifwq9ZkjAm9f61Y0bJRKT//XuIiibt1zit8Bicafh2MgSxO9U7UHYfUjej3Vct08h4ZOYtNTHJO5S/iMvIpZdBabePnfnCE+i6h05BwUudS7ZpKYxNS16jF3Bw+s1qZwaVR7Tamq3tmWMeyTO787JJbNzP4P10z1ykh0YrpudWE=|Chương 611: Cuối cùng thành Đại Đế!;CPQdMc6sSIOrMol5mvGw96WLfbOn70hOmfFNMEFHVaAWfqZwwN1gNy5Xo9RtRh3PLgbxivB7gx8FxfB6x0xf/FDd1cntujeySea5xYaKMBLUFO2bYlO2XQeEgXeWOzpLYPf0By3e+dZC1iKhYdbY3hEFr9YGQIBJNjdj9q1riX4=|Chương 612: Một mình ta là đủ!;MtKpDQgOS+vOUy9fJGZaMMtiaspBL1zLwPyUAW0Yr26tYHN3CzfwALiCwPAcB/XcatQ9e8yZ5Nta4yfTtP24o7GwSm4K6mz+g0M8SbmEG7H+FLlQ2+SgDCj/Nr6VXiO7juRLll7soDdNsZzHVcf4LPxFLGaYma0DObZLvUcYFOo=|Chương 613: Trùng luyện Lạc Tinh Châu;NL6PMnnlzpIBJ3BCM8L7O8nbpua1u2IRYhoWIeGRq0GT/rEKX0ZntCmd8iWMjROUuhz9ZOSlwoQ0tFypzsspenCJeXeLRmwRLhWf/If7qp0ycpAiNmLwXQjg2XBCH8MFAHD8MBfXryXTZ7fzlPtZ3+ykDDJRJBsYZXOCgbcYF+U=|Chương 614: Thần Vương xuất hiện;ftEePKjwUpsWRBeG4TLf7TpS36cdvu98Z+plAI9lZCuFZOGvR2yog7RxY95EDSrsJa1vuFUHa2QoWbEjVXVNI7Ph57I5M4gWWuo1uNvpMqSWnZWnEnmmKZpUeOue9mgPrzqI5kcoyezpakoDH3yXn/xWEC5tB26p1J1fAqJ1N6U=|Chương 615: Thần Vương chi bí;+HwaxJNXSljoCMVF97Qw1LXP27tbbTlJrihph3ExPdCgIcGJhGPx7hALRo9XVd+gwMUoBROfOujmjoUHYEhVsvH0N7Z4s4W8eDl2NtgOKwBH6Dq1MZf/KwCNTcF5UfYiNtrJSLiwIgKm/AN/fLwOpvRdcgzNGU1V6E54xlM0J3U=|Chương 616: Chí cường Đại Đế ý nghĩa!;fOK+LN0t+s+bS4H6dd5hUWfQSZ8DP7aaPV6mIaC968o13GfRZDhHol1WBA1RZfxCkiurv6OZ7kLswLXS10MzRDvZ48yjkMs/sestGZAL+/Gixhd3dlkqCFijC8sWBRfKS8Y6z0+cowaaDh3RT1FHg94YX3jvZ1ToBEhl4vJMXh0=|Chương 617: Điều kiện;NPfeQQP8xiEFRdXUjbDbmsbbI+S7rdn/L7H0IS3duVbw6KefLJsBV3F7H8/t8VeLXyzCAXvHBTekL42LXl3Qp+3A2+MNop0qfgOAxhUf89VdR+DF886iApi65JZtv9cB+7MFoTxmPaBB+QiFMeTLAjhVeu2Vyk0mrL4OU2qEJC4=|Chương 618: Đáng chém!;6ARvQjKCPRpyRfGJuz/J+gcoll8m+xGPa6sDSbd/vJ9iJrv4/JDK8NN9kpiy4DdjhyskosCYFT2ySSzxxMPqBrFiN5vomwp/tsIAlJsnnK/YxjtNStk86l5A0zDXmq6EOpc/OwN8SFtzUg/XbB0wvPXXpLmwQJPCYB/x+vKzJbo=|Chương 619: Ngươi là Phá Diệt Đại Đế!;dwZ/8q5TW+ElUzwM+cqTLSaQnlWPXVjGhyXUSRSftApz2kf575XK6/h1K9Ar+UKyWkKinG5MMx8GQIFMmA321ZmshDDRqo13xYL423O2rt8rkJnCnavADU5vB3baFhfCcvR/cCPdzIMgS/o2By1PNsaW8TPEVgYIwaGx6QNHwvY=|Chương 620: Ẩn nhẫn Hỏa Đà Đại Đế;XJBxQi0slvErdWUV4AoW6CDapDkiVDahRAzEuVf47JxLGF0PMWOVhdHqDX/11/eT2lwZr5OwNfHUY8g6MgbP7sh00C1XSPhALQs69OISY7WaNVxAOdH+pvF2+UV6b6dGwUbaLSzW5vQw2isWOkueyHbM94a1jaqdNDX+X2g4jjI=|Chương 621: Lâm Thịnh thuế biến;SPteyWd9Ipr4IRzWSdm22I0uvvJKQctr5LvU8R72A2GmVnThMF1tGO/xiB52yWKMoAjynmWg7DkyOf0tqbj4rSFt5CMga9kSGpIJH34T5SQsQrXqy5hxqgC5idOUs11Nxu3k/MKatXQ0CEyCo3X87TZRqtLeIMT49n/4SK74114=|Chương 622: Lâm Phong trở về!;v8zBF/DzYKAYDwrSkHcDF/mM/XlTvkku1JUAvL5OhQOsCGf8p/c5qkHeQHQMDVHB4lHTzkWoYuheQsNAXkqg3pwDHpQgsFYqfjLLQDA7ThjEz5Yit571iczRN6x0VI2ouo0bwdzI/y9wsXqTNZ1CubnTFwweygFv+YGdQ/khTek=|Chương 623: Bọn hắn tới!;iVk01LnCKIiRwAzYE+4DoRW2axBx0uwGG/6tQV9xzkS3/F5Cabm4BNSsjKa9o3dEK5P6njuBr3uf2Tsm5xazuKD7+69VsQxWlQw6h+xOPo4y+bAd4Mzs1mO49HP1epGMrBr0yM06FxEY5Q4ZXlOiZim5xFMh8bblc1vschzrkk8=|Chương 624: Ngươi có thể nghĩ thử một lần?;VNZ0DfcS5/ZoHZpNRAX7GGpmYO3z7mlDT7Rvc5+Y++9EdakEIFs0l7urHv8bEyCZMeg2EgrkUaEM3NX6iwjMG8Fp+qY49UaQx8krpjQG0akqGUZdxiEzdi0WDrJ+8xfJ2NVpRvDG6jg5jtJrRc8LZnEs2d0XGcT4/UV/20z88SQ=|Chương 625: Ta chính là chí cường Đại Đế!;aZAbTZz6F1lEoaF8At3zM36/DEh81ROCyBkwIae+05+P0pjPA32Th7UADOrkXTHpVb6xjqXxmEzKWAonlzOULId4VFa0N8sX91ch9byatFB7sRFPSyMRr6rVyNUh8UU7/i2v00bYRaUQ3WZG40TF21eCxyT1Jh6JXEyUUN+7fAs=|Chương 626: Hoành ép một thế;+TwoMOnfERJVMEkshQLUABWseZEYgfahwBBAMqZKruS3X7uKneqQXbVzU/TnSnQj59OFlT3zDkjAXmkA90dRRpMfIJcZi9oBK7Fc7UXkqrKxKglenfWBeJeHcKpSeoqOELbz7GjrPyRxcvIVZXd6R/in783IXwyguqJ0SIT8bvk=|Chương 627: Lại không nỗi lo về sau;aoixowB6c+R70QrQcfk/ZPFww9V6cW9V/SC2szbbXBZ2c/++7H3sWzZf0hc0hBKTbnLfsX3i3TG7vGtCSGnlCXp96bhkLLoJZK2IsoBUpDkWR8+cBW01+yAATMZaCS4EBkAy/giJFQ3KV9mEJbVL3ZwalGRgR3J7VZhxeJvUF8c=|Chương 628: Cùng xin mời Thần Vương!;PsPbewEkH9T3Ylym0b70aWeHODZWhukW0Exlqaz14raHRmqdNlazgdMV7sR08P+z6lo8TIHyMARDuLGT9//hQiGtKkxJxIOz+/u7k2RW4W6bVTgk5LZ2k8pmK9A5cnM8V86jvIG2fZ/Av448osIXYvHXX+P9ZDHKx6mlOJcugtI=|Chương 629: Lạc Tinh Châu cực hạn;9jM9fkzOQjifvudNetg9jFMdJA84V9f0YWpCo+Gk1ljE3Ppzjd5UHMfLvGIo35oG9r99R269xOX1qQO7QSrKwHsnlQTVly0JaTeoUs9gS8Od4VP+O0KeTsLs44YwcsUkWip3U53nl19T4QVpErDtmCv0PcWoQxZNrrkI4DTKJyA=|Chương 630: Ngươi cũng là ma!;PgvZ+PDMHHp0j0AQfkOznNDwkOJt67I6VGGXzkrEc/TbrZVxHwaPawiTMVvFPLFt3VzyjNEOzoeCH49d73AZO+/uvV9lbXBQjZxV9YfzaJHOOYdkDL4CwlH9V2AszFdj9MKWjk37uo6fbtyKtO8fjkj2Zz4aKRpd9zN+UxhTciE=|Chương 631: Nuôi nhốt chúng sinh;4Zekq5R3IBvLm5lACsYQQvMb52SZsMOREzTl6ByJifkkPb2WyPRUIlw4qG+ROL4m5THh/X9tCS1JO/L0U/phaouzM7KHDhv4VQKRA5s15Fa2ofWUGqaZVMPCwVNiUtShmTcf2vpdpF/mTXJPF/Z0ZNzOGI+bgFhhlfo1MF94Vwk=|Chương 632: Trừ ma!;Efe5SrOtL/bro980/fQ6MGSxTpUD1jPCyWQjEX/qTFomBHHpwbHJcByB5AJA/YXjqxDESN2ba87af+JljCCurkCI6DpVGIngzyKr1Xjms9ekhzD1kO66zZ2gfRgUk0HzsLyn9vgeG58P8jcTkvy0WOlBipUR6UuPIsjf0poAamQ=|Chương 633: Đại đạo cộng minh!;MMAJbUqEp0T7dTsxQNnu84Y7pJPyR3FlUcMuqRfzia6Cn5DiLAcF6i2S7zBv3NnnTyxd27mKOgHD3epqXLwN21HXbr1jDttjRxBO6DhF5bGuLvOyYXdFXJAxLH00uSi8wNsJPb5IpVv6XYSBnE7YBa1N1bSlPHB8LbcKxy5RRys=|Chương 634: Không chết!;e6kdBM4jUTIb2nnabuw3jPMvjweFWoTEmh5eTuw+tyPvCEm/Ob/gnN1DRo1kEBkyxnI3MdHlojGg+ymFNUuCUzJ00z2iV0XNdIypDwIy46q4hdxeRtTzqzDj7+80uEaXG2NTnhPtOuvF2dXOtL9M+f8DTDBdHWTvMal5DN3LPAM=|Chương 635: Sinh Mệnh Pháp Tắc!;6l5HN4qFCOU8w6/AX9gzZbIsiaaUAK/q6xLQGf0nm3USdborYyg6cVfqSHTtnDgPHywa2RZ+2F89XGcImpEiRAUu4xKbZHUd+MrNK3tnN28J2MtlxfnG95HkjlHWO9f/L3iacsVgmXVMMg4bZ07o7dlh9aewpmV8pVt7/uA2VkA=|Chương 636: Thần Vương vẫn;lTeNCSfSEzZuM8tIq4JRJXilFiXUp+fS0j0Bf88RP2kiD+M/aAFAE14y5u+KRCHB1QmabYAR1AOE+qOP/xCWMV+NBhXap524w7dTkva29CwccAhizm+pmmqxnR9FRQPzpbCCDmjK/6RIx3qTeZT3CrPdHo55m7kv+c5nugHjtTk=|Chương 637: Chém ngược Thần Vương!;15h2Qbpv3lZiBYghY2U11ZCOn0ac6ATPt8DBSiDYKqh9G0bQL2ZWV3CpqnP5QWXcVY5imK/xmtBlPSWX0Z3IKGUhLPooznIycIh/S2mtQXVeSCM3a/lqb+W73gcpve8H+BEw9Gd49vSw1kypK4rrR8gvcdo/zca9859iql3Zmsk=|Chương 638: Các ngươi là ma, đáng chém!;Cq/K3Rdf+ws74zfxZXyU59EGNa339y4AgUwMFo928on1LKsSUENdiL3VNR+/QKMcV9GZ0j1gIj3xXz9O13xSgKrbDFssOq3ewX1yhjX6IibE/8Byb+Knuh41y1owihK9gmf3m5/0DimYhAqiyAR18WZznAkUrVGsvhTJ+IE3WUs=|Chương 639: Phất tay diệt tám ma;PNSLEVmEX5+DiND3igjmBJ2O6chNoGCAp9hCCUELnLlErzFV/Gc7+7uaRDxcED8IB1tCKBe5gL5r0ddN30Anh4tdhCMkXoxssFVSP2A6T4kFb0NpE+jWZQ69Eypm4EqAvMubbXnGCtZCD561wnHgxJAc/kgOXgDTh8vty0x2JCc=|Chương 640: Thành lập thần điện;KMQNc4FGE9YumOlne7JwmFf/dSg1Iw3qn/oGpmov7rMNowNciz5K867vkLMNeW1DyHgYRqxizWRwRSmEgJch597ZrzoW83jgNYewffpYHIE+tA/YgJgwxuoQjJdSU7f06epbM5q2S+BQ3YxNA7LJFsuU3PmOpb7wcjK/QYJrvpI=|Chương 641: Trật tự mới;gbF42REO+NV2lNuvy4+0/CJU/c7Z4pdZ06CQQRRTorpdjC7+mPGLH1/SOT68egxydEi5zisGpeAM1nwuKcbev0u3+ZsWuyoiakpaUNklIJGQevg/B5sf1iK6vHblSr+N3djPdyoycPFdx5QeqMtzKN9fOKVx0JPjBJiP8o843os=|Chương 642: Như thế nào vũ trụ?;7WA7P2d6lVxzQD+jCOW900daMs5Rj8VN4dtSL1fgNexifOd0WalbYSHJ4wLz/GF3EZgkXrWTfYh3eu6CF4WKRp1fw+ATwJ72O/4CNnJIcmjdnWnpJP512SMzdyTykhBQXwsNoFuyX/3lDQgCz4yLdfAo+SVxTtT8rIruQ7nY/mU=|Chương 643: Thần Vương tề tụ;h0jXtniLMocRYCFgQSMjCBYgJMh0KDBi1tc3Y1ivySuCBdgR7FlaHf0ss6CufBt69qKHToFfmV/ka4Ayt2we2j6qbTmXAXNXX6157Wyb8yIZ5k1b7HhnPZbo9MyORQwgEyAERfwpbcmi4EJTDedqvYAuOP40hke+WMKsfQrXTqU=|Chương 644: Bảy đại Thần Vương;GOagYEhfDxN75S0U1m3jR8GMSknS+klDCsKwESURWbPGT+uO2U9aKjQ/bQEem8QrKY3bHekqntQ9hFO9nfiGbHa5w7r2QQfsvscTS0gUCdnx05YvAAE3mjLOxgQQ+kkTk1vvKdGHw7h996coHP0t1c3mCIOhOzfPTuXBRpeHcdY=|Chương 645: Lại vào Tịch Diệt tinh hệ;EcxsCLiwWQEefhV44IIs99+LYYSSOwCNDJZwocFFeMo2DrobAgfdNQ4YXjuL/xHeccgCkF3yNEcf8uf1egvvSd9YaLm3oa+Oh1t1/QUYI3iCjljFF4megDmZD8il5aFci+MKa8Xiebu5qYRxD7rSiN27CttI6N8sp5ChNS8dj90=|Chương 646: Bị nhốt;kO6nNPTBu1kjC0COg2/ZQ+oQgrXEdsP5O8tWKRLNJZdYAXAdFrNb9HZ5CJ1w9zzHy5xgvhRlqnwHrNkhgTp5N+ytnXoQTEAbfmH+sCzqQdB/rqStqAd5H2h3iDeAlCIK6Ivh18Pv+qnGsJP79doV9RQImMsVrFBbyvgSLHgl684=|Chương 647: Còn phải dựa vào chí cường Đại Đế;+DqFBXGCEiS+TPAmFBrVcA3XHposdmBUStghDUYuUB/qDUW/bZ+qAoCzF1QtnxCDw/BHnq2A2zIAI3o2iZ3MDBBIuHMVxXY8nt39ioLZqhEN37CQSZF5oHKuAWfcDrZifSTB04CgZ7aP6JunE82KEIFnnzrrvPgA5BQhlf/unCo=|Chương 648: Ta chính là Tịch Diệt!;eWbQYav7GuNK56C3FSG9SDh0PIpamoA7xfgLmCpwCqIsWZ3QeOGqV/+OuXGS3DPmwZ6/nlZr0UXh4d+0jsUA7q7sQWCmtzCN3F7LBGKaNAtD73hJBHYWkSANrvVbfv0FO8CtNURKUh+PO0sgd9MTfkTwxdK2QiLeLbaT/E2oRmw=|Chương 649: Ngươi không phải Tịch Diệt Thần Đế!;dONLPWvp4ueoJDMH3iDhYv9xiDkZ4B+vIlvsZe0ASrGhCFLm70a92cSq1E/MtLJ9EO8bYUrLLnDPRMfADRZlgbTq/Ewb9Kqx+4JlHjSvpC1xurZxTgj+Xp7Bk0iFYUMDg2noPIOvKRGMhBZJ1rUxIoxaGoM5iz51KlaBfTTsXbY=|Chương 650: Ta gọi Thần Tâm!;sekn2R9+gp0zPLuQ1wluPSMUchl7DohNBpoRReZpqF/p8zx5+hawk6rnRS9zgFJRznCi384nZ2NL4ivUPJF5b4LDEVVEvHzHls7FNvAUiabCBvrzSRftRT4cGCFhPEX0JjhgFMSvHlNE5/XtGzQeIKUsdlt/rkrECG55vUJ4Utw=|Chương 651: Thôn phệ Thần Đế tinh huyết;U45P6uzF0vs6tPMOL2hpkPGsWDO9PmRK6wKErLPwVh07ne7TFEYSiajUMDoHJ99ZEpxzWTWSJe0Rp4zsP9MKvdX4aIRW26/xP295tVp0W70NTHIaa+96fHcWGSlP9RJOHdk45a/jvwKb6+l/rNy9dVptCfCSbMxvB+dR+ngi1vU=|Chương 652: Tiểu tặc đáng chết!;elDwrBO/F868lALO7i/j07R0duqT3ruo10FXyAM9F+PI3Kxo+rkKDvYhY+CdELTauwCQ5hqo9e69UcXGxLJh21+O/ux3CUJC4AJeW1W7atl+BZPbtLgCOFnvmT3D4OMzhqxLOCyw1jZoqTs4Qbqv46S69OS477xLLMugc5liRBA=|Chương 653: Ách Vận Thần Thạch chi bí;5iVnGoUHoyyaLTiPL52oxKJyZiupVydPz0WQ+hg3fUBB9FIUzhNxU+XVZOyxkr+U9Z4fFTPg0N5uNvVE0XQENFdZ4qC0AD+x1iTJ8Eg4FaVxlQDADtWbucJs393f+Q6PPRC23OJbpdpIjdG0KpZ/5/xJw2h26+gTqAkW5TCKBP0=|Chương 654: Con đường duy nhất;GJ93FhAibr37go9O8a84G0PhE3agn0DPkvFK/03Lq0CVn+poJLlVZ7xCLdBBkcYyRIRL/L2LFWSAe0Gjluw4Z0jicIs9SxOSDNMOYPIbxKYSXV/wjkw07GSE//mqfZLmKppTTsx1tzw0xc/z98iBLcEQfhQWRkkyuv7E5lpmtj8=|Chương 655: Vội vàng mười năm;aRcQnrhUjaz1aT1QBn9OJZFH1aHWTFpXCGgB6bFibbbyehmX9ixGsrYDnlKTYnBnBIYBUPqvQ9mPTwFZV72zt6DoXxv53jWbGUoQ9ise6m6ecRg/x6yqRy0StsfdeQtWVf+DiAv/7icRhudlJTsD2RDfKAEwU+eoxRckzLuBZX0=|Chương 656: Đại Ma Vương;SrNViqDuAdPA5eDihGQmZf2PESth3rcTcoChKg2FKHrkF9OMfXPmjst/goB5vVuqcwCQayouVg2QyO0IAi4Q/vtRGEjKLIkAeMEu7dosXJ9Gr4s81GL7w4h1yEzEvi8NDVRx32VgIupnxxRiF0YuF2FfvrbJTvecKwwMwGM1yjM=|Chương 657: Bất Tử Chi Thân?;dnEr9XRtXkd9Cpaf0/gDOOY9LgTPmF50gQ9KxoP5DCEk/lDalM2ZJLHnFMQUlwoIc3J63RY72S1ELQqyVeMRxDbZFTHp1NVsI1iJM64RnFVZ28ddEjy5tT0g/iitKOOwYIAkwH0vwm0NbN0m5YL1xQt1Qv/rne3sR6LIG2z29xk=|Chương 658: Thương Lan vực;lcud/eQYGjZ3EEmybjwbsypXQtt8y4ULFoqyrib9hlkWrqmBV/RQg2tQCxH6ELOT9KFcHe9DjV96519kELrcGeqg7DJvTdU63jfAoKheHpg1RXziy++I1LsV7Sm0qLLW07nHBlVMJvb8LhAe4I5nKPwS016ch0XWG7ApVBpUShk=|Chương 659: Dê vào miệng cọp;L9nnf0l1KRynfKJYhmNWvRLEQozQrxgIWSwEYo/Os1wYpVCvkZpWOwrXg9fuBRQxhciTqGksVVITuBR0U+ndHAnYvApvXYbd8Jv1Da0bKgeamBORXaC6g73vxv4XLNZ9CktK0qIz68GcmsJZ5wMdNP11gCdVpdxXsi4BZNHPJR4=|Chương 660: Phản bội;nugbMIgQHFEWPiN1Hw3EgGUPHFC3GhOZcktcUXQjKpUPFy8tkV+nlXs47PLVtaSvWmLv3hoiK7kJIgdaqyr3RGzcpi7hLCy9VcpXtA5Zb9/wAc/pAEapXucOOwhEBmyIS6MRyoIc1jsDsZ1mo/baZF4zS1pgcDOuv63XPQ2taK0=|Chương 661: Lăn!;YYvzp/lhMlfmrc0++3jHr3tOSCvLQ98DWx2D0nQi69cdNHYjHmYJCH7imocJZ7YeFvDl9qcHeYp/QosKrE54FMZQ3VRwgir/PoU6jQzizg/m7Id8Qeal/FyOvHicBhzd53K8HHrntXPkCJCzK6Lr4kYsIv8VaZwRj36ONKVxu0M=|Chương 662: Lâm gia lão tổ;7LVEV+BuTNFJcZe7ZbUCslhI0j9jpo4hZ/vTAZJdJe7B2mMAn2nPxSM+/HZBuOF0qcU9EE2qeK1NvYva4jjgQs8Cf4FAEm8b3Jamp7H6r0VzDVs8et9lEwG7d/3DIwsGLzQLU1CcJn5jlyWeyG++5r+bZ0ZrhTJOy9b/lWpJoCE=|Chương 663: Ngôn xuất pháp tùy!;7W079uFfh/JqkmhPP7+hFjJp0kYQhGQasrLT7hTYCnBrRCfmffTmeCZ05Bi0T3YZuau5IlaIpNQ4Jpv1PR3I1umbp/r/zVfi+qaUnJO8aZVz5Tg4UskyU2GBYggzgAD1QHrpxXhCCEJ4lQ97oY/so+UVic1KjNi2yKT5/xqmPoo=|Chương 664: Bái kiến Đại Đế!;FHWmRzYdd4hYAXQthJcNnTFMY1/fwVy01210BdK1lRZgz+MYV2inQ6SSUx7oxLmAMNdTvA9IEEeVjom/ciDCaf9R4Ayq6DfQwCV2cKhTpzsdSk6B+rQcbAI2HhGTg2V1UAMcsEEjIVlXnzdsxql+xuPLf+LLMC53HSQ4GTYDTY0=|Chương 665: Thần Tâm tin tức;sf522cyESL+58m0LBQCg41giANXr7m1bpAq7IrI8RMbFxdgz5IAoQCNkDdCx5Xe6qNpiNb5dCi0+HL1lnRi8nk4Zs0llE01OwP0vSt0wq50bQpuqF7GODMTRoUB5bWAu8omEEXQFlY+dkQpxW3yNM5ej+YIxvKwrTX/Cvl/Mh2g=|Chương 666: Minh Nhật thương hội;3Y15obE/ylbEvi7XVPZLWHil8VbgePB6LbZZEyBtP58hzslyVnsEzBr36vCOxeyAKXtplH0eQZPyvrTZC9hBUhscXSxqCRuub8EgyylxiqnMlrbaqypoCIp7uH6tlme8BR7Vwmkni3GVB0rAfp0nF8nNkZ0a2h1J/u1ssGeWago=|Chương 667: Nháo sự;1mlqQ+J4Q/SHW/Fv8KF7Tnjm2BCXc0KYwAPhfVuva+SjiUJia70jb7GoxLfI0N9AvA/FFkC8RRN/wepZy3FqI8IjlEns8rtdLJ5vN9m2UdmMwV2zLcPTRcUF/ezUFHfdPzRTUBcfaO75elV/rBJOYJ7kXLapyJ6YqNyCIwoCSvw=|Chương 668: Cho ta phá hủy nó!;1EgcttEsJyA4erOl2+fYN7fxDfJabk1fg8JBSw+E3Qpn+pI6seL1SMgs11zflegSXU0uw8PLIpF1lcm7y2ropqJdu/qQYVLKcCL7O5Jj11T6dR+mGo8WdA7kpMKVQMT0fVpls23eaPIm5xTT5rKhYXm5DreM4Il3/p7GTxNeSpg=|Chương 669: Trong nháy mắt diệt Đại Đế;UZ4oPeSLeq2eEI9p9jXgNbxjD6ZzxxfhixIKxahc8qBmptF7tmElcyBhORcdikQIbyGT38ahDVD4JjHKMuIuDdFpbi68TjNieDOjcNrvEse354UuLyJufZJ+ZzAxXhRejFs5RZX9tYPvx+XJiajzpM9XDekjeZiDgxi4U+woT+Y=|Chương 670: Ta còn có thể càng làm càn!;O8mHPxQVxpAdZME1aSW8sLhpEHEXTMudfK7SwXteK4yIskzxOFVz4RuRKfruErnc58I0c/CSNLlR/3VNYBFWESBH+bPLiDFIz4PNfimfMC/jinMCTJKjfi6ZGzq/32JFGhQqro/JpGwv3QfJ0ql+aUtPZzg2P1ZMxUZ+5LYABxk=|Chương 671: Chí cường Đại Đế giáng lâm!;iP0mWY0O33bquTi2fNSx6uhKbNsxoYK/hFfaTBQZcfIAjBCs6arVVNPLIEgRM43QXrHRZVTyfwRPHWutLJ+mgvIhY06+etqlSL2isjZUdFMfJQU97cpjXS7PTLnvcMklE08hi6EW2SMLI7QU7GRJLRuRiTIxRLjV6p9jW/g6JjQ=|Chương 672: Đại Đế chiến Thần Vương!;j6wvxJRp2GjBGASEC1erAICRT0IWOrDmztnZG3Vt4tZ+5pZRwyaOlFQ5+aj3zlR0+6PYzF9xw9tCbeLvOJy846PpgvZsI/Pd2bsY32top8Ex+O8H+6s0QyryiP1odu+LyHcXRnOqkMSHbauMhudpOgegfxz9LouuQOSWR0/7BfQ=|Chương 673: Thua một nước;BXbYRTo0/ZRuNfpTW8EtV3clstt/Q62B5H8AuLrChk5PwgFG7pSAgSVZeyLC8WIGgzBtE7Acvw75PGPNOS7zDmwQv0m6p0/ntMhcwQsQKHkJkDRo2X2bMDc0BhG9dFWoFdlhbm3ORVcx9RmggyxaKFjddeNFfun7I/S3rXeQvr0=|Chương 674: Quang Dục Thần Vương thiện ý;Pj4LspptvZMTMrYH2LN7xLd2kWTdRLAzvPmZre506gostfX2As8kFTCrsw73fr/V/9bHqXgZIHoTtP1B9LrSGYlyHUb4FaoyZHpOfW17l2ay4RQobtJhq/DV62LZVA+R+aTypiqFzs+jIfQ+wt2v/ezAW3oGJdVTxFArtKihpwc=|Chương 675: Thần Tâm, cút ra đây!;FquGTwmvL74TqM1YMERTJNGDgEqsuXPTtku4fGVt0Q4NrjlN5PrL/pOslVhSdUNojtOvUsgrvz1VMat5VZyVuHs1Tu7chH2/4alWm6at+oPhWy4n+NPmG8p8ywI03HyKZnMn3nr8Y0SsyI2FLH+Cj1ytRoKtTWyxgMSrRS4o85c=|Chương 676: Đại đạo trấn áp!;BqCq7eAMRYyyJRfxlOCsLjYn4Qk+2d9wrZp3beH1oG8ZAlZfLDPOXywkyBbodDVZuAC9zI5MQpmGbgjCxhYWGPXQIFjYwbgzT8uhG9yXxkf/kPxDfpd36wYi51UxQH5HOHpoMFBxjhhrO1knWCFmJAPpV1OvShCvOs5chDXHm3o=|Chương 677: Đại đạo! Đại đạo!;iaLyyLE1D7QbYZhZel2GRMqG57V54daK23CKPZX8HSreAm4Ma7CHdywEoVWkrFfHKyaEetqmCIT79IBZDtJKhrsTgJAMDKCDdFM8R1uzE2fuSO60tbU5c3L7AuDilYO11gV1NDWtpXTuk3+OXeu2McqGfV+cAKir9MA32BlwzkA=|Chương 678: Điểm giới hạn;ShJnEfcxxl/VdSWkhVKi9ltTKL5vJnTEQBCeHWJ9nOdKS23wOdq1H+CUOBklKEaEHvu+jO6BCUbd0dilmf7eElIm9+/aCIsdfMxV3xql3xyuyKD2/xRuw1MTIqEgAgsq4in62NjCpX8BLPDkxp2Kqr29tsBeNMsHYRncHaSIZog=|Chương 679: Triều Tịch Chi Thần!;6mR+m2WeVlbkMnBMSYNe2n1HDz2dnJL/41zhnFfEt3Mfdtr4BwnOXhhH1uPI2BGIWplXPwtdGsKE1YVVDHsjFyLwqQpSVNtMzTHtb3bdop+Q6BUeo8VQ+d2gU7SQWRzakzcieCVRkJDZ8pFT8McBj9jWCSP9Nnd5uhCJzWXEvz4=|Chương 680: Thần chiến mở ra!;mxOmTpK2Qkz6Hy3RV+XeyBx0kYLttBt2BiO3wx4GXoHDaBOvGVtJvralfEEh6DdORsOJGIu5LJv3kYp1+a994PpgeBgs9tazl0zIdmF+3NMLb0diKpDc2RvzXzixkJpwv14oOEV+BfzSuGuh5kwEYiKCvUvVHayhV7RC8VKvuxc=|Chương 681: Không Gian Đại Đạo!;ZW8Y0iPMHnwA19/v3Sib2B64wvRYpo1Zun0R5XPd35p7jfgDO8VxY0FuXQKvouVR2hswJ6iTGuxwueMfNPz0qxNpzKES0wVBp0oc4k0gIsuuu0NUeOWRR8q7MVRby7Wfe/GQ08u+58sq/tCS1LiQz+rZ2uo/9coqNgc4Tu1BIrI=|Chương 682: Thời gian là vương, không gian xưng tôn!;XqN9RDeHiQKL0jY/twSiDhQkO44nR0nSgrQEyOct70R/LFQaEwNjasDnV9ksInQwjLLDcWkD5m1XhoGVyiL/n/+xoPdwutfIiN1wURe78J4sdSfjrAo0aWBaEO42tfUN++psDbAHDicH1itMqzCK4h2E2l1V7yOtdceXXkU5kTM=|Chương 683: Đại đạo hợp nhất;XZIvxV/qC3LuMQJYiOtBvG+QTzFZTmV5Z2kigRH8Qm37TB9sUcla1Y9r76hcjig3JC510J77nKdeoZ8B5GJTITfIt4msTF/Qd1rM0IwfIybEsWvz5YjY69eSwPY6TvWNM3P45XY0HPslaOZxQsL7Ushn2nlT6c2XdWFUJjROVOA=|Chương 684: Tới không phải lúc;sG65UKrYGL7w1/HslUmo61I3dKN0OuIuG+N5oEM7DXrqSTepGAE9RpQnWQMSUsg/vHZZtPj2jp9D0fK4CX1e0CrpklLYwL0g34+QgBxyRaRvYCBL73E1oxGwiBLTUvZhyGw6F6ZKM6FknQSiEnaLB53ytUKaHNeUeQ1tbBeQzts=|Chương 685: Ta không cam tâm!;Gf6xblyYACFlCgeNDMpdeC/xZhPlU8J+2sjrlzuEO579I03gtoUIAWtXRdzEqblSiaz7M6QtO7st1XzgQcDWavn/is1oc4gf0I6448kjiKcE7+uHVaqxiphzzdPYeY6AoF2KBR5dBDv6VzrpCwPK46aYFU4BzaBENpUTiWD3lBA=|Chương 686: Ngươi đối với sinh mạng hoàn toàn không biết gì cả!;TnRmMIe1zvzbrXIaK4Xmbu4/d8IYGoT+63cTTzg/c6q0gZ/8FrSbc7nlASbKIwlZh+SmtNHsVZCu4ar575AvCBNz5BQnaJBvKr5ZSEMZ+6qMhzNOrf5Wp2grCVvLSbU8wRHgNUuRLNjg4d0ppMEfuWtS/HMlK2Qh/aF1JWncvLA=|Chương 687: Thương Lan Thần Tôn;m4jJnKaqWqjuuPmX4eG3EGVTglxd/z0oT0DNwStpvFYq3HJsxsPB/PD9X55lYW1/6fQ6UV3W0I56O9KvLNekqa1PMb4O/yfmk/lKoVDBn9ySKddrFGq4w3uJnpMx2aeCnrSifL/HC/3IhPn1L+YTpGtKkBsdfQ4+fQtUgPSLA3g=|Chương 688: Thần điện gặp nạn;Aee0yQn7xTJwkPiKQTcUBFu9dnhSx5lEthLNebAfUMt+5YmHq7dno1xRQEl0aRbotzXVzZ/sdDDwCfKcH7SSLbhnZwvpuJDvG0Gyvs4W56/kABBiNeNjmoCgFeP9AN4Cvuvs3gBeNI2UbwLtaaACspaDDmWu65euavSMqQ7rQAI=|Chương 689: Về Behemoth thần điện;lwnNFt3J1TZhV/XwpzyHWhw72oivX/F4eV+ZN46RzZ5IUTRoX11N/ZqLTvXYCwtQjoIyhJDJJmlukUzRQcX5g7FMCLqSgkFKIUXYYVh0C+Hn/XUxu65wLqghG19ejHvN6w79rWVNtB5Df+Sw2LgQ6tNqEXbskZPFv9pK1c+ytbI=|Chương 690: Thần Tâm tan biến;czQ01Fhb2DXLgRyWVZ+Ld53DtBUp6259qVhyJyF0hbcOM8kVjdDSHfl5aGmXNgNdcsPPNjYJKqSlxE6TBD/byD99v8sglhCekg6B19aG9UGcvQA22tgPktKHv/Q9YKqZyAgMWw4maKL9gfMCQdXTxQpc9r7MGis+kiJtRCT2Q28=|Chương 691: Thôn phệ tinh huyết!;zgcEC/8o0xlyrthq/Up0I7KlLAj3BolWGphQAWlcs/+zxXkLX74HQubVFatmsKPjvTQ/uril/2oOZs6kzySeew/cPWiiD6Bs8XYlGYu73KhYKZWqdPRERWjP8vFoMoxyyMyU2Wns/TaBaoa30kfUKLsWsqroIJTb9g/rNsEIw9k=|Chương 692: Bọn hắn đã tới!;a5a9t2x7i2S9bveRzGmbz69VrrSyZeez2BvCppyqw2mCMxMzp8pu/gAibGqWveq+tfrFk4NzloMUgGbF80M1BuZkIeGaL27ea+N4BK90xn/bZeXn8P05aKtkJ0+sUo0jk7nzI3CFOzg26+crW/p5BN9XChuCKW4e2IpC/R71ylw=|Chương 693: Thứ tám Thần Vương!;Duvj3m+j6QXslyCEZTW58RsZa8i40zdwNDMIoKIY1NqVrzKlCWdDr4OnSTEZUlMJHrFO1dCM9/AslXuhryaMQ/vaWTHp2tLvWH1sceWP7r9VYnHVZU0G+VzN6CUUYAOyHxqaZeSLo5TmM84VxC65gmrpaCRA2oplvAe441PsXZo=|Chương 694: Ngăn ta tu hành, đáng chém!;O1MmLEjbjlyuaDg7gtK/o7v6HcmdCORX/kCsKbCsIzArq1zW8i+Ud68XoKK6xAu20Vo9uAAm3XyJiIia31ok6DXBkJxgRn84ToBUm/c0aakJmOTY+qyoCYydQcJbZrB5xtgGieT7Uvce5SN59NihWxW1qUyP02DHaCcFibXmzuQ=|Chương 695: Giờ đến phiên ta!;54e/HljfdntSIIUp6rWUjRAphCxCQu6D0TnNXSF/DSmsSCmehLJNwrYGI4NfdSZMW/7ZkIGm8PeoxaXeTNXQel6+MnMBlyg8IrzpzxcMf7kaHX8a1e3P2UrZrqGYZgQENki67sqAmz1+ujt8eWOCBflCHSyYaGh8FKsru9TaOhI=|Chương 696: Đại đạo nghiền ép Thần Vương!;HoBIPPLypLIP3WwGI0qmOIusIzy3pKp2cNy+d8wNWMx58QIQwg7kWPKF5Kd9EP82V0yuwtXB1flpdsJKPcs4iZovUu5QPlqX02ihwITzSMsGiez4rqPe2bU6aU5TeiLNpFf/9+FbHb9S7LjMK0uXBDCsge9ru+vbDmXgki61GyE=|Chương 697: San bằng Behemoth tinh hệ!;fhYvRlcXt+sfKZbIwlcb3Ruan/RVLoy2c29+bF2wu7bFR4jy9vDKwiiian/pYcW7t3jG2AagS7qN5M1/ovc2ZkwXj2WW9bUsJPfBRS8KNhMxg+y0tEI7q0S7EcjENbpUZJ/EE+fxDXkKe4hnVQ0T2RESVYJsXvUyWxyVZuY2bhg=|Chương 698: Giữ thể diện;loeAWTR5suE+IVcgG5IDM6scd1t0Vb7mPoMJX8HrAZwqKreEJUjUvrrTyQTF1c9jS26HycRV6xXNKS4b0OIv8yVlgLRi5RU1wUyFDyvnhmJKeUxEVigsWnrpPaPQSX99YmuE1SwbEsjV5oz5YKga+9r878n8y1hv+MWykb4yWvY=|Chương 699: A Tu La giáng lâm!;xchZa0KzwDSWlh+drecKe9dpq4epk1MzEhUnssncsYkq7EcteD9TzQaiU0YfHOTYLDtCqQoVKewucViOsx6N48wMO7SjOW2oPQGcIJm2lT/U1vGDgnqJabdkSt/yL4U2OliScz0RrAHXZM+LW1XkCsTM5VztfAJQDWaCVHdbW70=|Chương 700: A Tu La Địa Ngục;rv2Ev2e5Pe0VjlRfyOqMQqdvQPiop35Tiw5uR5TqW3Xeh0PbxvYaQIclWp7ZpFwQQAiiN27x3I7wKhv/6S2OLZrQ2zMDfzwDSd5r+IWwhY5dsY2odRX5vNUi9Lo6EJxTkN8sCP2cutTBCEFe4rDLRY09Pufv5CV1unFHSyKW97Y=|Chương 701: Tà bảo, khi hủy chi!;HK2o8U1qUYRCRUpaoTebjSbfZ8h/6eD4vf4EgBIoZpg1hyTfo+ktPkItlIVAQnBGXu62gyONDBAwd6bKpyj8Plu685So5wxDFb1KSsLcpzguSalBMKcQqryjfIJ26JyF5t4C8igWhyBJuiS8yP5eiRwVvv13aNrs5nsoWatfNvE=|Chương 702: Lâm Phong đại chiến A Tu La!;iwOiyaTWsoV5wCTwj3BsdyX8dSZkCW1IGmcJ9jU35fAwTkoUC7OSzRaPwFZUsT+phuZtS5gaGst8pld8G9FolSJd6Q31tJUTT9Vt6t2WWwL40cCYjVsHaTb0kPbDMEVubSg/dUO4Kslq7iIP0uNfaA95ZMl8cN9Cf+2UjEk5G0M=|Chương 703: Thằng nhãi ranh, ngươi dám!;XnJyzyJ8Kcz0UizpUjphmvgvQK5rhlNjUxEvaLfNwbTlZSoqKhCWZrhZdU+V3YoS4iX3vA56O6a9MurjT6rEeyIzSKVwwitHE/qOTtXv16whC3oExCrowl2fieZnYgIqRaft4hqvPo4p6+aK4Ek4jW7AXgI7Wm78Ls22Kj/dHrs=|Chương 704: Sát Lục Thần Tôn giáng lâm!;n1PtreRXqODZK49wgDC84olLU64GR4zEAaSILESuBNisOM4mmLULSs4+8+/Qck1aZTJI9atD3vB0PbP8CEnFszPgWdhezqnC3NgeVQ/6iLTpNs8LkMR4JwZ4gvaQlVSVuV1E4rcurJr8l7AAe/NIMMsZIAEdUNGJq7g5edL3Dtg=|Chương 705: Vây giết Thần Tôn!;LP5gXKWdnRpr+Pqy3oBKmcIeyw6hkYnVQGHPmlQSlyW8WcXpe4ZopzvjzVNzjssqMDGX5fOX+oLBig+ClOSWRN9qbDBxB+jn/5nunC6tIX7B9UWoMIj5jEXgcgPKSufwQ2MZAGf4a1sbIPqLmpxsGtQqPpNBHqdbYpC9fBQRm20=|Chương 706: Thần Tôn vẫn lạc!;gY4lDpHvuMIGQrT60o/9N36kSaIyf4rtRJfCsXVgEsXvOLIUiRH+uJHYWTXtb8tgZ6wTjXxSWJCRc5p+ScQ0y6XwnFwmeevgI2pYZul1CCK4Fp4wcFgOWsFN8QZw3k9RjSs07tnXjK6hL66Ihlz9oAyO8+FRjE004dGRfWZGYQk=|Chương 707: Vũ trụ chấn động!;YnoHQDnF6pJmylw+1zLQkdhMuzcSOazgQ3crWJEmIwyPpTvsTBO+ulYc3KccY7wwrYujw/wsKmyFjJGVPtCXS/FYiBXrrndpj71SxqxNGys4RamnnVpvOU+Jw3DmwrPOQEzvPnt6CLbjIkpbci4ezqxZjcUTUYumyE2V29wzH7U=|Chương 708: Vũ Trụ Chi Nhãn;1j/ZGIJgVxFlq7IdoBpcssJSI7MxdosRXNXqrhFu1VhvROGVREacrArH72NVp4MsOPmlHzx9ORKGFLH7VktB5vGwwuHmXx/4vQVIpzjc5X+SrkdZN2uYCZzzC1Ft/uxROQ2Dyc/mKXD+DqRdRF57Gxm1S8IBMUrkhMfvp6uImc0=|Chương 709: Sát Lục Đại Đạo;I+FqxbvNxWUo+U3NZ2p9nrXqvxjlG/MZiVT1bNaRAtUnzNbbYATVFKFWykReKa4XSU6mtm0c8z8PCzZWNiYWC/TCyONOG1PJl9w37rx39igvG4ccWtVA0jqOy3Mwcqb+7gOmr1hUFsQboiNN6u+bnar3X/eOWXimuRly21hz38A=|Chương 710: Bốn đạo hợp nhất!;bCjeRSOJ6gjSp6WxAbcjlk+micQbM0nX3ueTHo3uDRQ7trIKYKT7hhNaPBYpJfd463XMrDbRXui5prtmUnyjYehuTRhYMlM9WMe7Ly+XCUUOnVe3TQv9Y75VBqx7BJbzAU/gko4ZmZUQ8F/m6Ojn2RSfN7J2gXDaZR0GYOJOWRw=|Chương 711: Hỗn Độn khe hở;w5ZfABM/6Ow7zLAbM+PcRUyeVsTD1+wFkfaJ/bODyDUIzQku5zV8OL224tadvSZDEblcSq8n8o9USGJUzMoeBhfvTNDAw2Lgwa553TUXbPDgzAIxTIPiPw1CPAnfbZYFp80KbFgD1TLozDm8NUEY1Oi25/DRXJ0ggfuJNzD0has=|Chương 712: Tứ đại Thần Tôn!;SrrZ8dwrwEY4Xs/Ee6ZQ2HPI8A4yDwayqb22zNuXSW1aenNKZQepbfHEIOc8FMubcj1kgzjfXziJGTY66Rbox7B1k7Zuf/zYXjvxqyoNrat5seoLNdmYuEQBaOHV3slT4v31TDWUo9CwxYK5uSK6YCZwUmUDl++kF9LYMDCMHZY=|Chương 713: Hỗn Độn chi khí bộc phát!;mSymdr2Y1lTRsJGGcWWLii7E8Y6l8gQOYQtl0mDU8ZlSRq2pqQ485OD4UIc2piB6Gm/UaGT2qUmhzN1f9hM3zKGInki2J3Jf/cF1NuCkiyPnnkQLtvNw9BAhFuqwCM8m6h3BZFi5TiyN9tD/OPDJF9KUbdlObug/6cOmEo67YAw=|Chương 714: Hỗn Độn khe hở bên ngoài con mắt;0xBy+3yIWLFaWj8xObqrHaVeuWB0qcWv2eFabln83PXv/tAuLEdrFpk8Z58ojIS48YRze0NN7OTE5plaMlrfDlT+FKqURNVgN9hIUTlXFKBMGPS7/WjJmXtd5fZMrWBEoKJ72s24kePW4NXsPcIimP+0JV02mcPlazK+X4cpKhw=|Chương 715: Hỗn Độn sinh mệnh!;cm+CyUD/8DPNXqjPY56bQ9MB8Ok0JS0pkeuvVctEzy4BVRtFLjf9bcsQVxIxu3zbwO/p2kXIfRYEbjL3UbSqptPDvmLR43RY6RMFOnW11zUp0ghXQxeU5U0A5bP7F555hcH5qFJwZafPEQIRHnYezuOgZSX5VtpHUxSN2m+HwV0=|Chương 716: Vũ Trụ Chi Nhãn tái hiện;Eo7jV4vCN5AQ2JkvDx+SyDwQ28IWxJBbIsI8WQf3ElEOCVJjspCD+9SzVbpXC4hECdUVrYua0turpj2HmID0eCwWjKHfMifiIOGv3dPkWcGUO5narJtwkpm+DLkjO3aCjOTMfSdtXDfsB+9mhS27CKCCjH+PZsx1PUpkZixALsQ=|Chương 717: Thần Đế?;dYQgpmioQV619BvYT7kPYvoEjkECsz1L1ygPIsJXm65Pzd8lHwlSk3xsr3W3Ye0/u8Eve9pdy9UcjHAdsAkDvL6VE/b6TK8hfMbqFkE93lPjLdqfzz8UgErq0bXPi5T0sBfBw+BXC23xIUjDKceTkqOWqhBjMi2H1OC+sx6Tel8=|Chương 718: Tỉnh lại;GO8ojKsZkAM+UpBWfDaSVNSMTWDGDNHKABXZdYiIUmzw9WMNKW5TrvARBXDL3oa/K+crFxsZ1J3ghVjLWi/UICKi5CF5+Av2WmiP1lstlhuR28uY5KgWGZK39UAY511kc1anGxuDKcYRRv+vDkvh6m+E8glFGPPXUqfI0lu9e2Y=|Chương 719: Dẫn xuất Vũ Trụ Chi Nhãn;57XOTXOaJq3vt8SxvvjOCXgyyceDRzrwE302KarqG0e8V0KRlNFiSylBF1Y5I/c71M6DvD7QpaqI+W1iqIC3rFA2uGur8yGKxSDFMqNdzAZe11HARbsthUrpTrCNu1xCscTJaZpwPlMF51KXYMo4XyVQ6TW+2eht8vIjC8F8HsU=|Chương 720: Lĩnh ngộ Sinh Mệnh Đại Đạo!;JUDb0+fDuxZKXzQOSvlKVvAERTRqvJjqyUITFoprv8bQBa3GYhvolpa6QJQICl4aezwdsdkZ//nNAaO3q3Kl0raNb+Hsqx7f7drRfvDUAm6MXto5l6IMpKLSK6yUHgD2BFkkte084bRcqEMFVHYPmQ/ol9iSAKpifv9J00/32zo=|Chương 721: Lão bằng hữu, Hải Hoàng!;lbmiFu7GR+soLWzB2Svu3oi6ihayeVoeoWNtIjeaComPZby5K+clSA/4IBypKdtFuGefZbn1uRYRm4DV+h9SHYUfC1xpHGdBXCm5QYAGphCq1ypmW81b/v49YIleWAszl5eBRrIAhIsT6qIQhpmyvc4DL3UkCxueT7Q6I2UsYgE=|Chương 722: Hành tinh mẹ chi bí;tBdRskEZWnr8pL4MEQXGorzSIEcenrNckk8w3VN4pS4Z7qNPPVBHW1IB9hH4ZLUsAR+K2RfK7EOn/Itbb8uR4JIQkhQRR9sUYEWfDw33a1LTWTHoQoXNiS8st8DUKcY7l9eZyy9uJjYMHYyI0W+wHdHj7RZ0yHTN/kUjtvtwUtk=|Chương 723: Bạch Y Ma Thần!;a6TXhJPuvA9pUJovnKmTyvFNlneekd6/Hk70ttVjBdrX58aY/bHi4ooQpF1bfz3hT3GMCTfSSoxPVwjcmDI5f/ta3An/ZUGR/S4P8Ntn+wckzTvreIWfCS8yBdvXhwgw0XvIFpDuboouxYOOnxnLs2n/9EMNOgPVnXjOH2GR5Sc=|Chương 724: Ta không phải ma!;hUhi7kcTVBbCnfjCCfa6VV+NuV+UsdYhk/OEDnCHNBesPUA3zLIwRIM8D2SdUROJfdNSGOOoVWLXsJGO1L5woacuxTTT/3T5ZGZYmowFEMWBQo5Ob9125FbBG9JchW5D7xf4qWw1Dw06IPnZtg/lMYek63J8bI4pv/cL0fLDXb8=|Chương 725: Điều tra;YJvYx2B3C4EFpd0jUBpD+yIh05cBHj5LjZGjWIMwsAcx3+LFYJk5wZuvKyjzfnLbnV3OMAUHRH5lf/Ku5jweuBFrvYfnJng7MgJ517hU4pPSEkg5EJAOTNok4mNajlxNtZata4k6IaY0f0k7K60dTMDyQt7sYUh9mqCIBdY3ydg=|Chương 726: Ma tung hiện;oODHCYhgH6Xxx+ebmbGeTzeN1RQ9egOprYGWQzyUEBzVF7ebRTwgG73EmIefAy97aSio3CwVYYQNhzYpNYIJIcjrwmGth/x1l3xM1sfzTNLk7kLDTtqtXqInh2z/vbwksbmB0x33PBrjWBo8syfpFMmAsQIm125LyCbMuf3/Ly0=|Chương 727: Giáng lâm!;plvVMyGarlfrafcjNl8SHYW9er+zL70FSoc8dZJbUb2xeqVJX3Kq3rJaKqPLetMjqJcOkQeIFCtw7xWZfELJxJxCwP9+B97CxUbC+U+0B+ZGcqzXY7C26ux/ZSmk8bhqGc/b1CZIeLA9tLq80bplyGh0oZYf8OGMKLzeH3j9hH4=|Chương 728: Ngươi đạo là Tà Đạo!;ms638FZimI3edRALyYn3922FhrHx81C30tXD7YRt1VF72dsYzalDv7w15JL9DkdJHjr42JxeCPFcSOoDKob7M6K8UTHuBKMGo+/S9y7nNf6/ZdXtaY7O1OwB0kIFHHua7LQjwdjgSqScCdiAW1k8RND7AQ8JXuXXNozWXoNhYws=|Chương 729: Chiến Ma Thần!;WAs9GE6CGCv1xaeortAKDCzvCx/KChTpv3TRC98qrrNAcLUj+K44cNAko/o1z6o1dfOn7FTUVxLzKmcfQjLriW4LCBMGMNzfTT+lkbJHde51FK915QWu9o5aV6Ocl5dUjYFhQDRuXGQndAuu2H8H3x3u3QMblDFwrtaaJ9hqoYw=|Chương 730: Sáng tạo sinh mệnh?;wk2LZ+thHl9TOOUYmyXLisHZNbgSzi2z+KB4unRPFcyOAmN7Bi8yUaW81mtKU3qXPmOFZZ27PQbyjT8j6kl5Ea/hhnERISkQuUK6BlOccc9FGSihVI2VpuJ/Q4ngqpe04J71mQdHa7ReoTWehthpT2D+aa/2apZP/bnO3VnJHds=|Chương 731: Vũ Trụ Lệnh Truy Nã;SM+Lnv0CBZzhDRLMIYHUjK65yVnGOK5TlOug8AQfgv9JDrTuEWKmOeOyEzKsciYKRETsqNk/H2hdL0nOZukugOd5B3pafpnpyju6EgVt35tOrt/CYBqofjSzqooggRDCB10BpK1WoHh0OJ3E9rwdjt5fKSqS2kTZz+e9kZQUMi0=|Chương 732: Thần Tôn khát vọng nhất cái gì?;TjstiHsAi7EIXmMLWkiW7tAYckx7SxBUfm1VjWbR6w+INIIR6dv54sEi/wWfRQakNBLMq5z+ZTsoduA9FqSAFYWZWc4q9IsQLsP++oWNZ1kuN+XejsPZLhPV+qgO0KpyMmbWh0SpuGh+y5UOEWqfwVmEbQRrHQNtQ1r78IPXDUo=|Chương 733: Ta có siêu thoát pháp!;iIyN9k/sjCqkYNtrzP26fOojILjDOGw4NKpn8eVM0KZrO9Zz6t+h9vUkbzSSJObolQKtJsN7yg6ZJFV2SjY1Ip7dpfdXiidZiG5tMaOAovJy34Bk5By53XosElOiQf798nGyWoxPhqCcuczBpVSa5xr8ZdCYWR/ciEueCYWwF94=|Chương 734: Quấy vũ trụ thư mời!;vOFBnOW8s+v3jiAzOBfluJrTgZpU3EYqvDCFHmUgbOGlt8Zbp4AZZJmGCxUrg3Tiy796DOdQUPjfWNtaKUomimcwN4q1se0TI8yaX6IaRipIZbsltcl423YRy2e5VgReJMJvLnz5jDmIw8ebMBqvRHCKaI/PU2XZ1bMSN+yGMXc=|Chương 735: Vũ trụ truyền ngôn;pXf97AAg/C3GorJuDfdEdnN2w/9SfxnDARaxPguW8aundWGgjHNa0z8+jFTEGRFVrkzF81STCixY0JChwo/cQmw055IhVk0VenMmMB45CRq0e/fiSQS+ArGPhlDy2qcCRNhaWi0NVwR+Mr/2Wa159TnPwDFKF/jkQfKVus4+jb8=|Chương 736: Người ác khách, đáng chém!;lIVVyjiU/f+ykhFzcGzkhBRmeqPr7dWiHVkaxTil2DUOq3LcOV239zLCRXy9R7nNCE87NM1YH6ADYS2za2XU2q0ynBXVv3Je/SJUfIKgGPhjPwiBTqt5AF8pCw2Y6Ce6DFUuD6+iYlIZReAjEbAefrGYU39+7kXaUaLYpeUiFjo=|Chương 737: Kinh diễm tứ phương!;G2I7SwcggtNUllglKtlR90PK84E2XXGM7ZOw+Lw9IWri945skPR2eD9nsse8K0Nsgwc1kLusRHrBNF1GOCNMF3YQMmYRzjW8PmAvV7vX604B56sEv6Dw7OxTZA9USI2iEpMNZJ/iaAyDWJfg0TWyDo8P7GX5Q5941/oJjSd18E4=|Chương 738: Thôi diễn siêu thoát pháp!;IPmznvlhxpp6Rn+DsXdkV5kOsXTgfvypu6CIZmEDPCyucwcbOQZJwzmo9vhJbKRJyI9T6dzOo7m7aa0FSkropYP1oKp3kk1peZnF845TcCVSYclvXGitNd0M7acgHex9TaWZE3QmpyZce6IljDS8+44Qz/hU8urDob2EVe3XADg=|Chương 739: Siêu thoát pháp cùng sinh tử, cái gì nhẹ cái gì nặng?;S26kAURDZZFUmJ1jjwW/QQSd4uNFE7cb1brqvupgDezC7an85FoJgDeH4CqKlYW3GnuA1KE54023KxSU9yJFB9kBE6YrsItm9addQr6G8Lpx4QHPKl73bUuUjLm/5YmekDGIkz2j+hVnCld0MAndIPB1oEaOkCuVfp1amK84wsk=|Chương 740: Hưởng vũ trụ vạn thế kính ngưỡng!;WgCS5zIHRtJVSOZ/zEg5FyZuCqMQjhmNZw9DAC9hQPTkY4c70URGBLbclFYyRLHw/OW9wzHbypVKHa8vrcKMcpFduaIXErzvAhXWPqDcGm0GB5DwmIi1okAYz79GEg0bEOFAL4NkWroQF1qC9d65HIWxY25PNX8XZO5LGhi7tdk=|Chương 741: Vũ trụ công địch!;/rlei3al/PWaykxWYNF9nJcWBWBuV52duvEUJ/5kgI7hOKw3zOOSEILrHqowH/SKfB4czcw7f5q44RzjUXWY+2tpQ8tTPfMnGfXiW7Cq9Q7Jp1cK2gQrovIYkngZyEIyctW41hjFUBQlAYuHeE1TegJm6l9n8VKT7ya9ZrI1dQc=|Chương 742: Bạch Y Ma Thần đại lễ;Dh/PLaU9R5Zl+Dt7k92TQTtZ49+TicCICIwIctvtbpheRjmvdlORrOApTF14gm0QYWHUPa+gNM3Yatu85YWV9jOw/tChwTCLYvTuhf3GKnwRPpVw9Okr+gaTr/a4oJ8VKCghrhkgn+7S7Rgz9rAlfbFBuLkLM53Dv4g5qQ+p6yE=|Chương 743: Vào cuộc;kjdFTF/PPY+JObCfWzfnQtRIuW85UwasOw2hj1njW5M6s1NyyWdT5/KpMJ/67ZPDHlCkJqpFU4PER3NwQLpwpzdTPSHpR2T1eKyFA3UmNYVcshDWEGJRSYeSGY9hMzU7rLMfWNwJ0/kf92JE4ZkWDsSnRLCAVA+EOD4DroG0U0o=|Chương 744: Vây giết Ma Thần!;xWgX9AVXbftgY9IfV91CUg1Kr19oCLj4XPEZ2q2uFfAJox/CfNftd4Dw5bb3Co0domPDTuJA7yi36JGfQ+8Ldue3nb7XQI2+wIJLGbJV2TcrsRdhnEpey9hLtCqkGdVKCfSC+RlwMeNXUdbVXrWfhlXCQI/PTxJq4R4tjJDiWCY=|Chương 745: Người nào rình mò? Cút ra đây!;I19Cy5iT4sdr7cxdYuJ0jRC37CBdXfqIL4X91eBi+eJQ91nxKOZn3dt80Q5mINTuDCTCZBEnl1hICQ4ikpG4sl/BDx1sboYFqGnk7baNau+e/MpB1RwJ6Ob1ymUBKzc+TDZXTOGXuZSJPwKKOCWI27NFqz8hqjd8neqzCSGBy/g=|Chương 746: Thần Đế! Thần Đế!;X6zFvAUwCnSRSSrs8PWelWZ9dRXP3KVGZKfsJCAvCePcwdEQ2Rn7arJ1+japwTvR77KL/+mMlHdHEKLZ9AjQxfr6+4sjTTxKEdb27RQh+XksJ1wrrThpa0/rINhTr71ATYE+WGkNRFy29uo6FGu3vsnUsIyV3wCBMldPUyfxPkA=|Chương 747: Sống không bằng chết!;B80wxAR6JaLFCAwPVunHhuIuBztEd4c3d1Fg7iQ+FCvWfVc4EN1XdSvde4/Z/lIWlWDBtYWwhAZQ0nqJGtzDA3k4+bAhd+3WVTO0l9TYH+z3BUhPqq7yrq9T8fQmEWyiuOcz+dtpkQQWXt+SpsULFfYk1KZRlkBYolcNRWpK7c8=|Chương 748: Cần quét ngang hết thảy lực lượng!;eiRTNZkzNd9PnqGloQQa5Y7d21qCbX3ZQ0LgQ6o/8APinyb5r917Jm7d3Cy1/PPmXThWjCQ0MwVJByzYb5DFa8m2z7u3dLJh0OGRU0T2EY05UUCa8wxkiwNLdthfXd5cvLHqvPPslSNGidyZT93AIJ8ihiJ4Crnc6FBuMiWY0b0=|Chương 749: Thật đến rồi!;UI9GU5TLLUYLX9Y1rRzqesm6VwYaX8XltsI1YyCeIE03L865pSW2YH/uKltxLUlsTz2kcjUXiC5ygPt/CeINPa6fsveInxJ2styT0VAJkEEuieZAC7YC5/gPdn1ORvre4Gu+2TjERDzcV3bbHlFMexUNfAXlOlEgFBhPjnrIWn8=|Chương 750: Rốt cục bắt đầu!;4BGUYPRBn7RP8Bww7RNmGx11iGWvSGIPiayq9Rn/9RsVFtYwb+IcspAWnZ7UUmGCEK0xqcJ+e4AtJNRBsKZ17r5wyrCw906ptJmrC53JElcqoiWmKsscUR2Hn4pEl4/hZf2SJ1c3xXEFaTnVZ4m7ers159WtibpoIxy6AWXnsp4=|Chương 751: Viên mãn cảm giác;P2JlkAPAs0F/519QW2j9Xvc6hjMGKm0sOTVb4DoSedU5Eh8nT5v6owpzSnDjljlwHMM9ccDiA0H2G2MCeWAT8lALDfOk4g4ZygIaMze6BfA90WRYbs8bxwCypBX/igcd60qmnDxtyNk8tCNCAEohI5qgI0hulOQEKgTMkpTs78c=|Chương 752: Diệt Tuyệt Thần Đế, hắn đến rồi!;Ln6or8lTdsp0+pbZ5bBpOqSGWqo/zYVua1mWaJwePm86yj5rzNYtoh2pPnvJg/9KhgWwb5UIikG1YDgzwexfcBJeqfEiGMzo8a96LnKaDDSz8Jmo1GP5V/qxCGALUDW/ZKOCySB7TUYuL9iv3JI7xD9DAIV6+03nqab8Q58/zs8=|Chương 753: Ma Thần cái chết!;qEIjrsEmjIXNin2YEkOQmFD2eoSb5N8QR7t85TF6q1TwBRLfEdjqzhPirbGJuWminlrp5Wg/duVKRBqqIaygJMZOqrw+Z5TWXxT1QLOuRVmgzuZLumxpQQjBc7sIv/bzcp3pALrCNg6zt4aH6paLEHUz8RMMhkQRnoxYfM4uZe8=|Chương 754: Sinh Mệnh Chi Môn, thuế biến!;HQNSEVZNwOMf7ZWaKwVJkygyjsc9PNL4QQctZo8Swv9zGvy4YYj0UQLala9VhLXPm4DledOP1ozhoWeSciuBqT4mbcL4jNav2XfHWDQBT3lSuQeB7j/a1nR06mIGpp1gMejtheY7w0qVmr1iPjtT70hDLQA4UkOiaRFNoDRunHU=|Chương 755: Một chỉ nghiền chết!;4kNOe5P+L3IJKptsKdEjSADwk0r/6oH4tdsm5+sRs7nd0hhajueEKb86Nk87sY+mGK7h1nnDkvcOdexJFSU58+px9oBcvMZotSWxpRG/gYHnLz5cLfGCnfrUZ4+7yFC2sTtxpBJ+5yDmvaT/LBJqRxXZCIsHuldkmRHHz78HfY0=|Chương 756: Bóp nát Vũ Trụ Chi Nhãn!;XVMp9faDjWaXbq1sifpZYfvMPOlAE+DXZYcrldMRPIaegc4Il8hAVqOFeG6cPEou5yeqLPXMorWwFvNJm2ddCXOGDrGSBWJuj41OBls3fCNZwb3qEpGf87kk+nHtssr9xu0NIhr1DA8meTlPkoEZ3AQH/qZw31hlUN1aY5uldyU=|Chương 757: Ta là Chí Tôn!;pOicfB7jAJPidxkeMYhmucLGXAACplF0rRqe5AXQSj5kLTFTsNvFIofWpLUPjvnPMg/DuNWOEu1bODVejQmdufvSI/nlv73B4ocaqvbGZFU87cwoev9qgbdf1niNtJkgu+eNMnZMnWCO0Wh9QkSzKn9BAcoqoAiAnD2IrsXEAmI=|Chương 758: Nhao nhao thức tỉnh;jXWPuuegojBw9DltayiY/Ai+3uwq1HZu2i7nAdWQwvWn65EgA5wal2u/yIqf6fWgJQgLWUuQh3RO4+JePp2gjUXLwRl0zIuau6EJyUmcWRAjcawPo8+0ATZauHQw1U/EoTZFvL4Sr/ZLZk0PRm76Ao0dUcvPLAGV5wyR8ZZ2INI=|Chương 759: Vạn đế triều bái!;kIqKgEnRzkxeodO3gXQs1eTsIUWckVxh3niNo/BGtwmPC2QB6aesdV4eRNuBqc6wKnO+JwLijRJ4xqPFUH5vf7tUU7HjiJbpDCOklqrWskRtYJp+k/bXY6UIhT4nzcOLhhMEoB1TLvRODZWff/CYIgSkhrDbACvRjqYKMG0jYpo=|Chương 760: Loại thứ hai siêu thoát pháp!;HL18w17CoScSjfI4jeohmsU4yKWGy1/wmgvICL/8zDjdQLY00M2hfdfupUVaku3/4FIRBu+BmSQzui1EWqbkpzg4U9RSbnVf99/m19rdZV4I5Qi/+dVyZx2NgYG9WH+9MiXMWH4oF1Zs5+XAP/QX6koW4L5kKZ2jqnRxzyYZRc0=|Chương 761: Hỗn Độn Tam Hung;iLHWMX/nj43nDtOSpm52SSTY3LX/R9QTSOjdYk3xta3t8O8V53KfRjJLwdwvyowRD4DOMyKWxLfQAfn0OHUw97fxFNjWwjYKHisn3KzzOqK+9L97w9qGd7wiCD7rL+dZfgi7PmuHIAnP1og10IO6bR13AKgAuhpRf+CL1T/nxzk=|Chương 762: Nguyên vũ trụ, chúng ta tới!;f1hR+Se8tQHSpa2aVbfq2kmk+llkgRUwv3H7o1SLp1gkUmwKjquxHgX9ctegKB1roCSWZYnBcOcj3hF81MSNPvMKzIzFG6nRY+3DRYUlfSaef5tcAyS5U8U2VqzvQH2KyHjWPtaZxaLFAMTUVX1KfE2mfYXXDmCI4o67v8ffBcs=|Chương 763: Đây là thổ dân sinh mệnh?;tJQRggKhIB2tLik4Y8y09vsdYWIKmjT+jFz5YByg/SLTbMhaP0I3Mt3DcUNoRY7WK2cB9YbVuB2TSj8P7lHkZEMUuWVfn5VMYg1zr4NbXj+x9GsfdOg/SNXvBgiXwvucYrJS11WJhglsja+5gU42qPjqaV4w2a1ZdFAWfOWRmPQ=|Chương 764: Nói cho ta biết, như thế nào siêu thoát?;3COZ7dcszUJVfFHo3b6mgdxZ21Z0FxJljDuDgF8WB9TxNE5HNvprNEZo8ngbAioGOECLUAVEXoJdEQ06BqaqUC6TJpRRPWGzLLHEAQg4cpwFNDqUbPEIq31Nsjzhun/YvADjWHUEtFwWNDdyruHnBGwTJKI4mFAFFSMJPdW4vEo=|Chương 765: Bị Hỗn Độn sinh mệnh để mắt tới!;zRxnDR4pYg1NuoBrT5HS7G1zeUnhiScc+SOpgX6q2rph3I/qq97ClD70VuBn5rkM4nVhu3u8efmuhPMFTJsmEEJgS5xtXXm/7LwSD57d/Y/QjgOBsTnhWY0PBtltEukak8XpW/7Ek/7QJLDoye8XgDxmdAJ7CzKVR348LXgXbus=|Chương 766: 2000 đầu đại đạo!;db1Hw8lECPqFxCES6hJlq+XxlqRCTLlLFenOLLQNmUb4sf+Ess/AFYTPDIEvXRqudmJHBGdQDe63qPjE5TdmlAovyFQOL5nd5ztJVCGC8rO1ofgXBhhB81dEFe9vOcwHvnV14PU/HVxhhdUUUBvzii+TgbivgbE+2E1p2oLDNVE=|Chương 767: Vũ Trụ Bích Mô phá toái!;IFuHjUj1Yy6hsVzCrqMGojjoKi0oHghj7fHjQdHIOsdwlEJcwQ4MVQLsElujtF5COJDdozqxW0DIkUVsIQpgo6NRJYjA9DdK57hNCzUrLu4z0MxQlQE9Xl4UTy8JSCT2BPGHsQrB+hv46rrU691mLTmoVDPuSf0w5KwZnv5O6iY=|Chương 768: Cự trảo!;ZzCpizITwY+3YPIhQC1/HzAUsbxHG0iqZsYWuXNBKa4XeTPbbWndQSfDiM4KS2obBKVSr10vIQULmBhFx5e8S/OAySKU+LOcM1EyWW6Of3etBpGZOqoX71edSLO/1DtQpqpz/rGK82/IMUyZ9GPp94js6YfoXndiyIoKyORd6uo=|Chương 769: Vũ trụ treo giải thưởng!;hXE2+B1pzGsx9Day3gi12YK2Pg5gzNPyjFWnMtjVhAuj0TM9jDv88Y5mwco4pGjBeVIBIkkyqbQY4xHzMcM8QM0s5rt/BeIm6PEosGw3UBRe088hqxbg1QrjoWNGvxeNJgctRknwYs05Oj1DSZ2BlKZSmmtcAC5Wuk4BDThX4iw=|Chương 770: Thôi diễn Thời Gian Đại Đạo!;bLqHKFlmHCBr1zX/WaY4Tpz7XaekvbADk0vD8ZEJx+K6RysGJGtDyg7u4ZYthNbiZjS8UPaY23KCx9U87YX+FSyauVbPZV1VG0xPD8E4atb9z3oyRke7jwi+rVXsSYJ+jhm9SNzG0XHTapX/CEGlQomh6M1BNm77qRQbHNks1oc=|Chương 771: Hỗn Độn sinh mệnh, giáng lâm vũ trụ!;fmnB+bpYTpbyGt8ihdQmkY6866BqzEympkUfEIHA28AzeS3S0MSfDvVx3vPtd0P6TYZsmVLPGsV6zr9oVV53gtYGsr3jCLpCiy4IlD6Rs7mkaiVrCduDXUZUKjiLbJhBsKjFoPUPcGDVQp3QG1JCKgW5FiIKO6OZpZun8FIrYE4=|Chương 772: Hoặc là thành công, hoặc là xả thân!;C+SlkDKyyjfLGlFSapn6J+E2KCTIP1YRuERTwJZ8x6jh4e9+j7qOHuyiqmgCIcwDAesuhe59N8PesAImqC++PKt9L+EVFid2wwyUOujfCD/KPulYnSY8Ak+AI1Zt2j46G/qeIsrvKUDa3hkR32z8cJU2fDf8eAaO1JxFAJRUM0w=|Chương 773: Vũ trụ ý chí thanh âm!;uaBIEPb8tSZREepoJjySzykzoybNiFz/proKbESC3uF+y8/v+G91treAsPLZc1ZT6o2ub9U46+txKJwlBOVmlQDTYD+nIUBmcBbOJPHQt9DwAxdXFRxz++xORCtIjdcmIf9SH1ejVtLth16ipePz8dugQ/46iHpk6ww5GP0/IyQ=|Chương 774: Thời Gian Đại Đạo!;RMUpQ8UwLo5ANFvIcrHgtvYyzmqWQ+J/AyEGfhpiarM9dWUe6fEfWC7avEIfzwbrWGuz9hoWzC+2Gz04y3Z1GZxd+2XdWeWAIMgCD1FxGg/89wcdT3v/OlcPHQwroWuBFiDWA7M8d6PIkaGfq/wDwKFrpCUGrCsEAbZFOLHk1oQ=|Chương 775: Siêu thoát!;FvfZ8IKMP1QauWJVhtmvGpBP047383Q43fJGyNYKo2i8WNQDnN7reEh++VdktyYfhZTXiNjNuWXJ4F8WWdAJJFw0gjQeNhWBsrXE7bdgOs5KXZbOZXbrLLbCaBaKc9KY+WVxD73yoqyD+EaZpfpZZWf9DEVKqrVz59TN+iAV7fc=|Chương 776: Hỗn Độn Chi Liên!;9EeuhyFvrzijuuFRR6f4Tj9Fq9jKMc+d8lFQSbqenFD7jSl6ziCXmjBFnwPA3VVWF336YnAXAIXmXbNNWN978ILegcjJgp9CtjmxeG2tL/NjY2nOXJQztNJo9gDDLYxgOhXjeQkvlzC4x+Ij45D5zzgUA16Tlx8lnE12b1WBwmo=|Chương 777: 3000 đại đạo cùng vũ trụ;WUfNyOULh/wIIw6uShxmM4mSjnUqpO8tFz7dKLmnxuWgKSI+KfO5o3AbLHPR7XPiDAgAY/R84DxPdpqLG2sQNo0WK9I2KU+Nzhksp9fUkXqYp/3ZEmG25MwuDMYYWWRd+Oh4jNqKekxB/LbKlghAhjLK271pfObLUlf2ithDEFQ=|Chương 778: Thời gian quay lại!;qxBrlO8+OJ8Tttl1JfB08jj5eMT2rhlM61xEKcQ9nINqiDFEhYsDFKiLYHDHBUuBjEHwhNgjJRq3ngCsL+WcXVVp7DwjmAfGqBoS9G6yZySOttI7//Y31FwrSt9x1qrJS9BjCN9EsUsPOGfdwOHXRkrKWGLkSbESl0I9G6PJHTI=|Chương 779: Hỗn Độn Nguyên Thạch!;NuZy35r2sDyFFUf4x9ERVGXnUfYK63qmPwN2ngxoB+mNFd7V2x+4QgM2oOegoAq/Vb0gM/5MEF4LtO2wRDoJZF8Egc6N9nveCOONl+BJTV9Fe8+W29yA496jjFsW2cFQL25AR1trFObwm3IB0dOPvOU4LKJ+PY4v1SXzxKG2Q3Q=|Chương 780: Thuế biến, Hỗn Độn sinh mệnh!;GgXW4h7ioEgvtd5+Cn5naOf1bVbR9wU91pzlKed5EZ5Tdys2X/Vp4aI2YCsgqASPVTWigSOAWd2XweEw3EnDhRiZgnlQMETtdYRd3HwUxnJo7r1/iOcDrfEiJX4cSvsZVa4EEi/ltFPfpALH570KBCb3C3uwfY8uB//LykmBdvs=|Chương 781: 3000 Vũ Trụ Ma Thần!;fZFhVHo2+kEtCsYKcaxWIy6P+pOdO8RiGT6gpu3XGSb2Ac/Tl6ixZgIprfYxSqAZcv/O7sqblux9McuiMpYPPTrKkAO0IlNzcr9TfhjmHOJ1i/uvodtTnjimSlJT8eBrQeTta8gkjY8558BCU0yLsuaK8VoebodkwHG424LzNes=|Chương 782: Hết thảy thuế biến!;g01VKRuSWyoBxaEheb5geAQuE3ZFwZQYtwUY+Op9LLaKLfstLHj6bQN6K9/Zo85wjqIw0GuWD2bcg/myb5QfB9GLhBhIW2d10T7vCQ+O+yBjTGOwhgJJxgvkwA9N/BUhD0/JMEnNKZ+slhSsmXPdv1x82ERNLp/ptWajd+aydQ4=|Chương 783: Trong Hỗn Độn chiến đấu;se1Dt+DAAQMsaKKkHyRGIjlc4WBEQDpq8MVNok0tui7PdLitfIQfEl8kfyYmJA8GHLbvHpxKKLiQRg0vFbJzcJklDN7X//HmZOGID5h1r7HITT+9VD+D4WWmFkJmYhxZuR6+vyiu8uWPZPTA8+O+i7m3RHMRJ33FlRFb+9fWTvs=|Chương 784: Hỗn Độn đại lục!;bYTxf/6qCR/bBY1Y/dBQgd5FnjRL2bo7gje/S0KudMihvWPt0YrBaxjXAuGjEMuKSVX81GBC/qkiHua3LCLQ1HHgEuu1CYxjoI28WRGeUzL7Mb4WgmeF0BF0IQbe6jXURXa79iIFN+pxNWuNCsKtbUq7WAzEDD35DgbSmaD+Hps=|Chương 785: Phi thuyền giáng lâm!;2vFsjd9W+7nmRxHBgNkRD0NbMiUE2dQUlW/ntQJPpvkxOoT1NuUMmuaczXSYEaOIm0sQAPUefDKo1fLt5QYU4kEhUYL3ZOj9EU58Sf3dMy1B93s9pckOipRks8TSDyMDcCNDogkyE7FP+ec/QN8Wmjy0VE4/wlhbNq8DtGo4CQs=|Chương 786: Ngân Nguyệt Hung Lang!;pqWWVb0D4oyArYYhJHfvEjXcC6JocZv4lp1ciraGIXSGNRrtop03wmzfj3fEc7RaHRjRZ5Evt15hT64OQrFS2xTf2ZXCMWu3rpQWq/R+1CVYtOVsXgXUsfaamMaKHihtdj4f2n1yUabkNYOCEbrNZ//bjYSe2kG6Yl/2Mzc9gMY=|Chương 787: Ngao lão đại, giết sạch bọn hắn!;fqSS6w3xkx3+cziwqfUfZGEofdTZaKmEHxjqLrkmrunvqpsgWCYwGP+AAFI3eOX6+z6guZBDXzIWShXHsrQRhKDy5NtbveNXO95bTHm45rPLRliIRgDzAQurMANvlAhyM4LMN7YS0YP/D7iY68s5WEFO3t4wS6jH3z5JUwtqabI=|Chương 788: Hỗn Độn vĩnh tồn, Chân Linh bất diệt!;4JPsVToO7qorrYQworUNa0TeoCQYZUdNqtZm41TCmPTPZV2c+XGOl32vUWhDaYpA6p+mmkgGsAny1Q1FlNn5PXFc9H4VwLkWhcspHpvE12HA3no9k+mJyRVtoCH+x35TBhWCPL8de0qnIBa9kp0dnsWulQ0L4oJqxsRH78gTxv8=|Chương 789: Hỗn Độn võ học!;xU7jXqQkk2gqIKGGSu4cXPf2sntNIB/YFcHg67ozUH9398q/EjnYbqvy0iYQRruwKoN7HvDjQiOchcSChbTtHlsPTcRxZX0fnqARa2kJDpQgjmLy0+VMqRsAImo6VAftSO95+G1PLwl+ReH0zo2prZRsoLjLuZwC2TLkQB6RroU=|Chương 790: Cho ngươi ba ngày thời gian!;eXqyfJqDleK9ioqoaQc1TuyvP+t54D0clcrL82mh0Y+b+HK6ReRnw6V9iLWRDq4ugpYcjGoVVoGCcafNgRDnyAEgglJLfI6m+Xa2cop6KImIruX6Ey4kRJQA7jLxFXnHFEWGI5hWKF+lS01jEUffMUtZOJmWgsW2FKiBEfj2fkI=|Chương 791: Ngao lão đại, làm việc!;bq8uxUtV5KxECaC8Y2GWyNrXETWOMy/Z+4KmmhaLu8ugIq2btfLPX6w5C/yABkHpOU0nMJLf5XDfPu8aN6IZbmPbDKlrJZ5AWV+8Z8ZiNmfyJmysOPJDFsIfNtD0mb7gtiMEl9eSIxscEDgL8XJsl59Weg06NRogUVH4eg2EACc=|Chương 792: Làm càn!;wTgyzfY07WgMMa2SLWTQ92avvdsaMeBWw9BUf07PA4zv0m/08BR7HuGZx8Wd42Vd3GxEZoBPcxeh/B7uyzeu7ah+HFsF8m4muHgubP7S+0KAIwqKD2jTfFL7WYNxQmDvtLzKVW7zYH6L9cxLg3SzWuE0Qhb66STEjnRQH6pj0A8=|Chương 793: Chưởng nát Linh Lung Tháp!;YWZyxKB2W5Y+6F1O04R77xzBNegxkkhAhVxlkC47Qsel+kRgUsGNrjYApAPi2BxWhxpUF0+NyTNaQQ6AtdzCmW2Up+VzXrEPPtJmfMUhzSJcg11jp4fhfLGpAxSYcAYD+LN0iW/hCaB4tF4/zFJH1oZn9ZAmp8nzh0gltlE0gbA=|Chương 794: Đạo Tàng 3000 quyển;1plnJWdwWdPZR7iwHbx8+LJDlnP2HkCc8sNDwV4N+wGQ4+6rObbox/NIrCY0OznCZhb0lPKgQKJdv7F6Ox3THQAwX0ztk0/YG/zrWjkukpo+nmdZugVLEJ8wXWNOl9cqVfv8tybgIoYRVYkHDxaAmvzVwlSo4GUrSfB6Uwa6idk=|Chương 795: Triệu gia ứng đối;7haKKG811WLoHYvF2nX/ZI5xFYxerLU80PWX3Rd8Qd0moMNH1BHCKsmeCmt8tnmSBj8x8Sf5zaN/UtlVEw9z2onQPbsQ611d24DFNlodx18M3HhMEvaVGNxUgwhboe1R4XiX+cSsrKXBux7lXHa34GY6bQ0WbQy6GkiGjCo75uM=|Chương 796: 800 Kỳ Lân Vệ!;kqnJv+5igKQplfwI6f2YqsL+MwvE9D7ugaS2ejAARH2t47US7HvHlOyRJvv0zcJe6QpO6za9cK6d5sIHlx9K+QjyT9ptvAE2BkzOu0NGhd4sypAck0prEUPFM/HJmbYr/wqa7QEGAEzbq7YOL+zBhWPDJYlXvb6wyW/nGNYOgnQ=|Chương 797: Nên kết thúc!;z0V7l6QY/viADkFaoAGHFOJK4xXVzSc4Yr0YtL+w/jMQ94aK4ZzHzFZgz+3wzuEtI8Ch7pKK3uEyL8CE9ZZ/MNL3OwKuGxYpauBurKR36QhBZ9Z6+Y8diz1d0eIhQUjY1BpKb7a1aXIH1dYvJnTIipSApMrVZHNd+zd/Tetxi0U=|Chương 798: 3000 Vũ Trụ Ma Thần ở đâu?;2OzLm6+YzYjBYOf4MvPVx9yZlKcNawqRESo+UbgypvUO5jqaNOp2e54NACUBOfAxB7xqLAGeGmNrkdB7OhTzYhL/xCHYgCjqCHGA4d4AMOh2N2Fh+X6D/7PHSA7b/mJPq8+7FsIeGGI5F9DI0H2QvX9PKpe2L8XavXUlM6OltzE=|Chương 799: 3000 Ma Thần đại phá 800 Kỳ Lân vệ;8XdPL5wSC6ak0hszj2YLdYDGhePIstl8plVP09HSdwyhzGpTKvvuUxKgoruXHLIKi59OA/jfkQismyXE4a2v99Zu+Uuqf9MlXWlC8n/yxH2UdG8+QfXBGLbGJZMvLDWbafP6yniwVErqoMBZYBC3Rs8bKUPToWe5lTDLgVxu8Oo=|Chương 800: Khống Tâm Liên Tử!;g8OAh0IeOFW2IAkmPBR24+/tz1mEeDCWnH+YvQ2ns2y445rX4XC8itOHZtJElx0pEYC/JwqSgr1dug/EX1RlBF9L6hNh6gNq8c9CWe5ycxHo4lqe9seum1TRyCdFWDgDhzqVd9RUG7CjQWBY9bvoqblututR03MjOd+n6Y3K4ng=|Chương 801: Triệu Truyền Long biến hóa;GjwEMsfW2xnEwAvYvhKAk2Tnw//1sPZ5DNoFjcABCTaY6deCPJ2CkKBa4WnxEETHKoAvX0qcdAiaM1wMOKGAaYEPt6SUSKtMLmlKqUVhvhFT1pQxhlvEbaiMF/KVK3kmMo0XmU70Gg0VQbX+Eci8VAsGVsi8RBqnTrLiRZHHmVM=|Chương 802: Ách Vận Thần Thạch dị biến;PHiRcW5O4/MZoJQvwXGjtO5yyYQYsybvTQese/uTliQhWknj8icCaKqfcArkoXHjYRStyPfbIn2eIh8MK3/gXAr+Gz60gUjziwi1RN1EaKZI1cElAQjLu7Nq0mT8sveG4Ya9i4OAvAcUAQpuGLVaWaifiTabbokMdjZ6DlOoXlY=|Chương 803: Triệu gia mời;G1oNlj/kUcglcMOB8N1gNSFpWKLAcHkNWvGpsf5pvT11R9q/L57qhHOK5mCqHciGV15YWicDDN1Wkr74k18uvDTEOPjSRTHhsuNXo1V3UzhvVCPJoznsNrj77x8TSJp78G38VOlp6ILGPHal0QmZ5bP0iR1oB0sXnM3d8ayzBgI=|Chương 804: Hắn, có tư cách này!;p8jxHLZCnpxXC0g1REFAOxYtIF0zkDsHfHKgy7b2S3M2Q++FhH7fBSJg73oxCkVAHPIzZwGEc7/Tnsu6EgUyffDvpXF3W4SX/sd6XV74xXFUh71VQs1G6ZY1lwOFpblN/20Pipyi3I9veNUu/ZA8OOlnjwQUit8KsKeXNj2pqKE=|Chương 805: Các ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả a!;Xe5nOHivFNa95FZWdXBqjrPqR3Gt+0FfFlrmCON2sJajed/WwTM9LjyIEdTE5+xmltBquUKXujoQie+WY/Dq3k4pnSzu60+yGaJRkdMda6mKT3Qy0LPHgtuJzSbJM14ogfFsAdSpc0mp/pUYV/aE+UBRfzqHGVp1JX4ssILPTFI=|Chương 806: Đạo Các;kR03SUmTFRi2QU1/57uP9joAirOzRrbr4yp0zq94AnAbYHS6V8bHCNl75G59bDzwviNx0hbcvK5kmp/hlHwq7zrrkXWYIGpkoXT2tAj6U9Z9MxzlL47Dg0Tf356yBByxr3HC8hnq7zP3krKSI2dN/wSoy6/v71o//TSLw0roxiU=|Chương 807: Hỗn Độn Chí Bảo!;abQyOovHpLx6VhrhS9ZzS65GZeEq45GciQbXVv+v7RP/99hfReJ7fqnOHkp+AXsepn8WbtCglU1QvohaT9TB/bQZ6lGbc6gxijpoeKVyngJno38ZqwK9O6Ly9G2pDwcDUf0ZdG7vRRW2yDMdUqhhSv686adDAPtanXVOKVzKOG0=|Chương 808: Hỗn Nguyên Chân Kinh;a3edQcK61TJ2/h92dxqi5CfyeuSkPi+9D7OyvnZhqSuLHuFrm1MW/5tTFYVnj8LsHrUtYN+ChQFSddW5mHQYRrdcLGtAhFd90AvzW0ciaVVK4yqY/AYzFdruC2+CXunbsSCg7wwi2pOH3a04F5/9yD9crRuK/DbZfi0WJH0EzuI=|Chương 809: Kinh gia;a2WMyWJEhPyLHNWTEAQcM0Hz82wYO+6Ye82wT88xlHhW+lubnB5j9+PMcs4RV2MBOswZPHfRk/Am3k90P6IsYYiuU5wClk24GwfvlVzz22wwTkqFQUmkxaJX6dJT8b+yoUb/RfoEOJcTn0tqyxQUn7trXemMSfmEDKDZXD5gULk=|Chương 810: Xuất quan!;Ui12PptmF5F2R03nWRAwRhhqin8uUDfiajHweqbalqzY1sgA/MmRm4aPzX+D8VHLvl1UvLlmJ7qhLacVq7oyr/0IdrYrzYwgJ27BVMFbq6R3SnZfXZNrwXpu0n4PTd094HJyMJqgdbRU0NLelZfQrKXdeaezJISaav42TBOzTbA=|Chương 811: Hắc Vu mỗ mỗ;vq2HygwfjIdk/GTBdQOZmEL8L79fZItTmc8J51dmTG/3dyqcqxKjfWySTzG8Oi6CaAiPN+DmcJqmuo/RoJHokcPW0B46uQmSIJNXW3CXAsXFZ2y6FBgRzAnpcrJ6bEErnCddQw8GD9yOY2X2FW02Z/yNVafjIeFB9bSzn05uZXU=|Chương 812: Giải phong!;PYEvBmWYik67ZZ1JF18LQFOlsNMDlavyg6MDSgpHM2wGn+ofF58pWkEIE+r8eKVJjS1FNMYy0gBshxLAK2TchaTzTwtf0WgWz8/M8rYXqK94r+N7ouB5njdhl0vR6gK9kj2tSGT9RJpSeFWJaDndWz8XGlnMgfXt2tbOKfllzAM=|Chương 813: Diệt sát;bW23pWtWWyaU3YVgS3goI/PQTEtZbQDlmyxqRl682YptoZKBvUxHNZc64YD8dO5VyKjodpfHhMLhJ66cg37lmMrPDZ7OmdErm9uxD5O8fgy4ZkqCF8Z8o5aHVSuQzh2y4UycBfX9felo0TJIgWEiGvdAx+sxxB5VGNpgzTeCxSI=|Chương 814: Đến Phong Vân thành;21X63HPR1N7+nmCt9tuKudUY+qJZ/DTNTzPa7LJDyhY6XYOlThmzqlY5B7od8GoC0k5AFTeiLu2dn1aTN00aYC6H+XMVPWVgecJeIfePRPdJpUNAoGM88Ti0bV5HQ7qYhRdBDera9nYqioi5yaswZTRmMeHmzipFhOCoaa1lbDk=|Chương 815: Phong Vân Đấu!;dayahKxeV+NnUtk5UzMdp0DLCK29LLOicNArdkR9m5HTxt/08doVPGE0alKGwoRfOfOIzy3ZFR7x+f1sL3hhbqM09Bl9N9k3d956AHACHYlGLtveQAZBMt7i+Duc0YIcMybvl102dVscrtI2gkB+PjEsetcQBS+4OfoH9jwvKa4=|Chương 816: Bí cảnh mở ra;RcmYOxvn6sb8tJ0Kq2f6a3YUsBUeqIy1fzwUzBE8AF5Z17dzozKjqH+DTCqozgd2tgw6ODN3wzItqiHNu633vhnmJo0VNN1R+PSBLXXQDPMxvjzZXKAQ5wSsA+oFl5TmpMwjqP61aCAJVuv7YzCUhyu83L0+W7Ogv4WMQSXjCz8=|Chương 817: Kịch chiến lục đại Chân Nhân!;YfK4Q0wzJf/a+drI7+FWVsy5ek9TaMqJ6/1v/YOwIRml9lPvUHEoKix9lGcXsd9jhrsSCrTbv6qcH3Tj1oayU2JlSG56z4wugnDkSoPhhhaR6RJ133g4Lc806kKKjVjo958EMaVBo4A8M5nvJ0QjpXuMlnfJl7fQgMQnlkVQmjM=|Chương 818: Thanh tràng;rlkR9xFayq4KbHWt2bT3xbpcv7AB/ScM7R5YxzMno+CgDDRskFwEHq3gMeSoSwGPUiZFCT92fdBHDqolF/8hucImu0tPz0lfWGZmj1IAp8gMA/vP4+kPTO3fxsQ5HlszRuEVmVY+YxmviPWoHTj1Zt8y+NmVjuC4obPkMKB9dv4=|Chương 819: Miểu sát Hỏa Long chân nhân;lZH3Ytj1bRD7UbmgOYTu1bRFGM+B123ghx7kGbmw3VPGEyUdXW/ghYn33nrPetx0hxq1mip6PxhLUdUUy5Ayza/Zgvj0c8jqSH0BidXt2xkglArR6Wdl/tbzzhLG0v/aHeJiOB9hnigALCUXbwDoKq/k53eWwlLdDNU+PJIJ+7A=|Chương 820: Âu Dương Băng Ngọc lựa chọn;8W9UWFLqUlycJlmRHtNsFdeCtt/StHV48ExsvhERfh8EBbOUcg1oOb9FQr4/S1LPRk7WZsPoF7onQY+zm6IbB/H9DkhBhAy1Lu+k3xJ/sqIMxwae1/PfsuNpb83pp1yRonZ5nWn1oHcsQKdD/BFzkucZQQt/yDarrcLuwdd5x+o=|Chương 821: Chân Quân truyền thừa;VRP2yr3p7eattoHY4cNfY2KYE0IpTv8ErBo/ASSFIygmUB4sNsSkriQ7wwhrO7lgKYe6RVxNWItCL9SWwG1bjQ9Pw0j6qUGZP7G1dB2fSLeJKI2vJJBkQV2KeIzxGWzNXvceOm+Ljv3pz9NDwm6MhQ2Sv8qiDojwTs1h8YtgwbA=|Chương 822: Thần Loan tinh phách;Au423XyEszIUUqK0cgnz8LFjYbkDUybP6dXp0w9B2mFwKkv0Q8qxpwDrOYFXTlzNnaY2j7/EJbb21X9umQOTCtUrR06VoCEL679gmJXpwNAE08LPzqHmp+gBtKj7Gts8xjscNwjHURNf5aZnwCW4iLjBH5dJuwINX0FF3XzynU8=|Chương 823: Tất cả đều là thi thể!;qxQtvEer+PPtRpopu6UyZUyd7RtfUg6X81d0GERVj8SQFhxY3BlwbK+BqVMca4QJJF25Kb69vyorfJwHe8tV6uhKoHSN7BA2C5pN0svysvyvXch2KAri75FUtCMFQT9eZAIaHQVKZ1FcZMRheI6R9nzqoJYBM9aCUlhFFe9oTSA=|Chương 824: Cái thứ tư Hỗn Động!;VrqMJdXSxF0ry11Wv8U3K7J1q7II/RLRTAiQo40deduvemG8f5RyluOtaNa2t1oXIihNklabtMcsooIe/gSmTUHPwLVHxRFIg5EWBtRpfOLfyhH5zyGB2cWPa54zA3AFqP337e9j4fHfFIhepNEqJN23qcfDmAs9ml77i6+KBFI=|Chương 825: Thu hoạch to lớn!;jMNbEQLMaeVu06snh+frcZw8KBCX9vxadlsgI4hgmBNo9+G6dqJRjjOdY6WvWNrxKwEqlXZPhGd7DlvHQZg005qqg2BLQlVGMI2te6Fu4uqGAyMz9yq5EeTqMA3Qcr4A8qLuv5/D9fas4jp6yt0TRXyJ/xeIT2P6Cz7LMfJGoOI=|Chương 826: Phong Vân Sát!;BPxIwnAgPwQz9TTGdaM354B/g9aFAtSoFLdD4PJ4Ynyjqee08d8TcwgrWDyCR/Lgqub4d6Cysmnb+swiA10fAPwjgSOL2qV2G59JTO19hCm99jakM1JCV8zhHExHivWPmyGPpiLtVkGXfvXmFk+6uV14TRXccSsJgcwKByIySPk=|Chương 827: Chiến Phong Vân thượng nhân!;R+/OL3vVBL8sWhSW1nqBDpc1+JITng+gw8DLdfyeLhzLEDhVkyJBAP/9M4eeZJaPEOmoUCfo9+6cFu609mnzOguOZjTHM0DVQUDQQFpZdM1kjosv2/B2vdwyjuchYnJIOdNws87sGn/qOeKu9zOEvTilMtWPpMEUPuMZfGcYyAg=|Chương 828: Vũ trụ gia trì!;6PPiFyDzug6ML7b/J88pLIF3Z9aGm/ukzNaiRy6wLaIAs+oviYXMPXzcgeCvt1H8ywfoEoECtVQpmWnhOj6MLaHLrQigO2zw/4Hv9/F4x6qBxo041MHqX6XfvWAqLvnJ7k9yufIfiEfCOh8vN9h5ZZakX6hs64Z1aEEVPpGChPo=|Chương 829: Rời đi;XDyf9+UAh7HB/F5Ay0d6ZDgdF8YprlNQJJG4wq3XxAt4qGD+gn3+n8ofBDzdsSRzBXKu+tLKgdpicrNc9+4OGSp8lCmlvMwPu/lgpAo8YbISR42JAQDf9swDEIix4dq8X6gs/SpH1utlyZQ+rwbYKRqvmTf6BREbWyzIwrFskIs=|Chương 830: Tự sáng tạo võ học;brjcF093AqdexAoiWi+gof7SqHUaeWX8s7pqA90G/ekh4I0ApDObJwkissqZ9XAKWAsiOlNgwm5lLDX1lR/RosVYPKAw4ZFR9QvT/EdvAvROVoU8p/zycv5LnAOdzi3YEFwghwerhlcDY4Qae8AIw0FnFv5gY+wSEwG/7Taryu4=|Chương 831: Tứ Đề Vân Long Thú cùng Ngao;AobH0+rbwejTEPxbwtm47AxTBSvcihYbnr7wCe2jxsetLvET6MQ27pyWnHR7o4gs2CCWfoUlOPs614a48CKTaQ4l7Xd29bUDsA97xvs7USWGHDlwSruBWySMnNN/Zjq9UThWNNbF63dtK23Q8VSwnMUkZKYXJIFg5zyGJ8Sdaw4=|Chương 832: Nữ tử áo trắng;dKjwySCnSn3xZJ9BY+IgWorhKWSGsLaUeKq/Ei+99fZ6A8Gj0rPLYH0l+5KyFPXCxMLdLzGqwcIjQHBB73uktA77Hy9SGCbZQn30YXBHOocFzar0BXipZ24cifA4SjMUpZ5JOXWiLRZlBKnUnMKl2YdsL5pqbY5up9JitqnWGL8=|Chương 833: Thời cơ đột phá;f6G+K8PRZDwwyvJKtuVknbVWjIkxtuMn0n1LQP2bPK6wZ/9b1FcDci44UToRzk2xlBksgGACPHafeL5nBAZ/0mruyxNPX5gWRaZwBa1vrdVX7aVohw2Iwz0WzL/EYrM5RyzFFQrevcHvOfeuF6YVl3eu5WHDBInlniclpj7mMFY=|Chương 834: Hỗn Động phá toái;RiWBB5vQR1G/wve+a2SzFV8GqQ3xe2ecYM9GVn+RrTsBxMZ8zOCV5IY/mEGZ0vrjOSInNq/YNcIbLkbuW0eygh3BEBOf/iAxfiT05D5YuPdl/qlYX9Kn4pSZVDE3NwXPR6EVTBNqSjqS56dJupdf2CypgbqwJLzwjFPChuGgkGQ=|Chương 835: Cao đẳng Hỗn Độn sinh mệnh!;wHBJbM8W8v6AdMYiHVA7+5FvqT2cK9OXIzFjMDM/KJiful4O/Qw9ltSjLLDbyRbMIC+r6a2BlOTABASVVEH2KbsAmE7h+Ae/QVprqF6XV0xVdMkETfe7p+rliJ0pFlVfWeFMBvab2bMpqgP7L9T8Ner0Yxs+NLUWvRBYhClEtrU=|Chương 836: Ngao thuế biến;owuFDuUWKeqzPW9sVnzQt4RAPJ2a1D8Q06K5Pb5AUe/C0OIBYPd8kfaitMKh9vtImP+A1eE98xIS0H9fHdAeKNIPb+5DnNGHTooLlEX0PJeoUvA/YHbIEbt+OiHkDgY7jfQoKc/DbMrbyD3nxOfJmHffogbVI0Whd1n+dyNLiuk=|Chương 837: Nữ Hoàng bệ hạ, nguyên lai là ngươi!;m+6yhWTiepYQnMJ4m8N6PqPvC1P4U9JAxRJX4QTnGO66x270j23BP11ucT/JbZNYWlpySw37AUT384JCiEFSYws3S1JWZ+oJwavr8QE2awGIfFr/w07657Ht4+q0cyfcNem/AwK/LQdc+6zQ/2fg/X/+sgqHgLdknRNrEc0tiq0=|Chương 838: Cự tuyệt;Qc+NT6AUEnu5VV5SnfDTqO2FHMLh8Z+1cNevIqd4OlyOE7M2keOotzq9NV8hvYAtij9daBTvsaCjMIfdBkvEPHCH6X5loPrrmfgdnxLny5hmKQxQwPA4V9UsApqEr9qUqiI5gPpQHJTiAfoW2gPF/SJfQOvpj/ucRp9Fg+Ahhvg=|Chương 839: Già Thiên Tán;XxIjYojAL0fbkwENkMaXobfm7LPxQAo+D4bkvTqVULj8Jm2uBS2mB6gfzB7L/FlqFWqHFWEzGwMLt21qYnPgub+Lh9Z02OD1FV6J8dDurE1564HLr+gsLhPtOhooQyxxvCgCT3VpzkJDEw67TtIj4wqELEfCeEJV5a4iyNPxoEE=|Chương 840: Nữ Hoàng thành nguy cơ;tcAvTiUYRNexq9+Yx5nhbp/1Vc0EsCIliGXBalopRUyxYnG5A7rXwrqDRX6IDZjNiGEkJXQEC2JZFwzTuPX6dd3Vu9e2W1uux4TTsxJ4hO9Q7nr0kaVBqAlYtTgV31STCTrDIpleoF5PhLreHcKMdu4Zkr2O1Se+fOm3ZN6jFZk=|Chương 841: Xem thường Nữ Hoàng;ECDpbN2nEgIO5R4aw4CX5TUIuLfdujnm3YU3x5Rp7GwD+DpeaePzqLRSEuZTDW+ufX+aYy37n25YTCNDu3NVihdscS+Tt1wIdOHT4FzBJM4+j9xngeoVoGkztfKl43FU/nwu11wTtIC4nsrLINXIjklA7lGXQ0OSJscOL7ZR+ms=|Chương 842: Đi giúp Nữ Hoàng;bDLWvDxVftsp6cazuw9+RSZ19dQslVg0/27/8BAqUinOvMwbpvn2rFhxoh1FGXDsjupZ8TZaMltbY3gxx8yUb/aEdBxtdgmsnXtdpSaD7H6LibytuQy7KFapulmALtT57bTxzsjEsPORW4hzdFV8DsZFy3qAh5+/XMsxxvhPpgE=|Chương 843: Hắn là Lâm Phong!;PNhPyUyb+fTlvygUuf1kbHRETmzxoN2eeF5YWBzR+oAOznvBNokrYva41t34wYpqQFp/4nn9MkulJs3Osq2Bu9V1pGPgknyyRtd7mT9gn08IkCUS7izSR4fHHtRGBja2hf575y+lp2xaK8rQHkCMnonRvxqthOOVWea68ZW3Cjw=|Chương 844: Vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu!;vkawx9DEHpDftwjP0LDU0KWQuoqprkLKqjo9Ip4j7PM6/0v0CY9S5XerPFulO5aisnnqzI/Rkar01yEhqQA6GGD+SJ3dHUKjpqg4WH3YFYV6p7fOwA/TzRZ0bcG82NbsARFaI95erSyN1VEcmFNJwkgnVGtu/1prEZW/RPf2a9Y=|Chương 845: Thiên Đế!;qRYTx6y5+FURk1lGunqAGmthO6pX7EaGfLR7RPCy4mF9pwUNsds/1Ldgf1LQB3ZAgIyajyjO5gRybTSB1RrtJXdG8Cr+TsDm+RPbb99yc17r5UCpz05Ai2UPg18FeQ7dDy2EHIHEEW8cbIHQoj0visRrcU9u/hgO9Be9r+Q3VEE=|Chương 846: Hỗn Độn Chi Nguyên!;pY+GYDjsdh8zQSCApPzN/yMsOew+p2Hx0j6Uaj2V2xBfPjuQfJiaTXNvVW8g5vBTFL91l4WyT90L8npz8Zyjl76T1Oo38dnmVgJw8+IeoDBvWcCYNKIz9D+uOXxjMPhyQT2lO2TqzNwC7PH16+RMrcYxoFMY/y9JsAfy5aqNzpo=|Chương 847: San bằng Nữ Hoàng thành, một tên cũng không để lại!;7SqwY31qtbJ6nkkphZkxKruxicSK2HcZ7Plq2EQ6Lwpxuhh3q1LMpxe9XtHhhbuEKHcWMHpLO3XtUDwvfu+0q9xpsQ4wBvJtI8/Afl/+NIWHw+9W1qHmDbc9BX/wm/6R7DtSDar8GTxgZIwXS3dH3+WAPO/7pqVSWsIizJgxaLE=|Chương 848: Thiên La Địa Võng cùng Tiểu Thiên Cương Phục Ma Trận;mRg+zzvp4ecGcFyzcgRQCuJkcJE+wAtvCfblCcEGBHIRtxNAzdQpZ5J4culcwo61VqMxE4K+i+inic0yX8Y3vDSPtviCMUzgtMyCKh+2LYecKiRAxD0auZ11Jt2PUL/mF0gx8qEv4zrZaRvd69EosRlFsbd/Z4XdM+F1K43pP8Q=|Chương 849: Đây chính là Thiên Đế!;w2+V7NAZJBckmjFTWzDl8zJWJX7OgnECLFPifxQiiPcbWqznfjoaxm94fmv3nhF9pngJPAwuCbMQACVr3Qzzn2N2X4bm3SZV9Ft5steWQp6udOWIo4xjss+6dv6dNF4O7vxqM6Hu4uN+xs2mbi6xFIxrm2YY2UAtiRp+NeF2IT4=|Chương 850: Đại chiến Thiên Đế!;Dni0hiHyBR/CYdx9WrCD8BqwoAnp77G1bLInhLbCxgUEV2y1imHS3fFX2pAaATsTep5THsT3cUV5pStY/6DgZX6pZc3YP5k8VcuHbIDjtQpcoPZ/XK9z7JgwoZ/pA21CVPhpl8q/9PAs6Vdaqss7gWZLAUdVotSGYwWy4TAFQZE=|Chương 851: Một tay giơ cao ngọn núi!;K8vsMrQeyFNo1MV9uCaqwB55CnvxPtxYceFwxCVX3WePkNi+4oDPZSxc6YzkFuKlKX0jistY0AIXM7ayZLfv0cS/Secl4UHU66cjp7eLFy20OM0Fs0IIeHQII286tun07ekFaJF4T9Crc3fq5ip56jB1C9CwGG8Dcc2SIgyme24=|Chương 852: Thiên Đế vẫn, thiên hạ kinh!;BtJn5XPqij246PZTYzNlvsjGfAsOvFVQhIVpvK0N+A1BfnKlm+u1+P1Ya1PLT8rDVAWpZBkevIKtyq204jmsHJF5t9Zg5MDSnm6gubqjWBaZKzp9EThe5pmHyHEZB0bby19D0Kiv0By+QFoAOE7FcPPwf1CfVSdYSBuuDKDvKJA=|Chương 853: Thiên Đế phong bên trong cất giấu cái gì?;cTat+ATOHiasTp3xUEswec8MDpnaJt7F+bxnugM8TlYrshs/VNsF5VxR3QBGHTeDu0kmgj0RHISZTTSLzn7OmhJPOuIRZCvp20h5iH6WPxdCVLFcgqCkNW4C0Wdydb50CCK7UV4SQISXPznVa42LXEz60nJyrrcHQZ5HGf1nCbk=|Chương 854: Nhóm thứ hai Vũ Trụ sinh mệnh!;LPgJiHjwgBhPbdatW9bY98CbCWEn1IAxRThwjTM1KE1Z6btN4AmwYleh/Jx3jlQ/87SENvUN/5t0QxI3CffeLJG+xfV9XdfPRjrNYHSkkZWjl2dgbVKNeUVC8Ua7WjWMD0/QSXveEpzNprFJUL0YR4nX03bIWI/R7GELsxoKy7o=|Chương 855: Ngươi tâm nguyện, thật đã đạt thành sao?;w6sOQi/btXDIpjDqDoPF7o+HayiyD4VSG8Di0p5N6w7jWiZlv7U0fKrpY4jt89dWhZRqwGPirci9n9ImBHMMDcorM2Q+pIiEeaGlrMupudGVUd/NixDyA93sHcW2fJ/EzP0F8U+EsTs/z/eoaczdLzCJDlufAtO0ruQrWcbIq+Y=|Chương 856: Đỉnh đầu đại sơn!;pq4zMqfzOkmiJhpxQ6yFC80p/psr+sa6iirYFLPhKLENmOmN53fdU9LEr2MIjhBPJCVg3hWU2pJ2Cjodo9ufR9hPwkMUszfeFMLPkMCVH8gfw9wuwD1Y3V9ZcS+R4Bc9dHkGEIrSaPcwDJV3PoIH6Hs6SqBQ3Sb4EZYFVYmUelQ=|Chương 857: Vũ Trụ Ma Thần điểm giới hạn;tjuKF5Wye+Y0pfhP8b7c92bBJwbDv9Cq50D5qxs+h+oiwyXGHsJhnDYivOk3ABaZssxHEb8YEy4eKacf5mSgnZnQf9Lwy5XySN4xMK+BhOtjEt73WfPwYx+PYQyVp88Cu/Y/2vPTb+CLTUh92TxpOBnX4WXsB+6dqkIlEjYcpQ8=|Chương 858: Hắc Giao Vương giáng lâm!;+FC6fBupWiMvxw+MEdqV/nZFVTg0fz4tY52CAi0jfRaRdg2KPC99h15g+XZYSHBmmrFaCPkj7nK4o7Q7FKkfWJ712XsJluaZX1Jk+lxEv9gT6W4fMyH2tDPj4esPCAubnGUr5O7muXagr9p81zEcr8F8O3vnTHXH5MoxnYBXYoY=|Chương 859: Lâm chân nhân, chậm đã!;chiyTBV26zoh6oxCNtyincqQfz6+RgrAEMxolpHv4nVW+GU7JZKN/kUMkFUzcQL20DM0aYIbgxA8kUUCg0V2z60JmdEcCWiHfYO3zcT8rEr9lodcRLWg5dR05PkvXTDf5E369Y/dLjScInxMj/uHNOxCK0CSPttxUBYaMmsazpY=|Chương 860: Không phải ai đều có thể một tay giơ cao ngọn núi!;uciY11P9gSdX83bxXHtn8UiwVRGMAjFYsKLpWyAbAnGUGUWsKGV4bFxW0A3IdOEM3xyt8RBLlobQU4WFSNfWIz26B6BRyS9ZtFTwNvyH68eUAAosPrTacIvokKcjLHse1Fx0rcqLvkF35FakcPXYnRcxuOhfNg0WSfemVx7E5X0=|Chương 861: Đại chiến Phần Viêm Thần Cung!;sQ0uPLX5abZ5lR9ss/t5YIYTa6XXn0n6kcDgZsvw8dVi/umyBrSmJaq2Imn86/4DbtP+YthRRnPZdy0JDrDPSu9NsMQbCY8LNkz2kU2DHJjhL/5QpEWSforaHsr0jIvnf5t3WFyPv02puqdCpiQb+sJcOM1GUvPLbYgfXSxrQvc=|Chương 862: Quân lâm thiên hạ!;A8oj2kwpmBykQAinjRQTPaxSnzdoC4SeLBjop289aJnef78PsZheax8MDipCsj8ckvfje7uoc7qX0Ue2MjfsScbM1z+Nj/aS9sEAELrq14i3ut/A5jH7DWuEKsXAC446jqDcj76WlIfiQDW+Eyx8AkeF71dw8AKtiGeC6/u7GTc=|Chương 863: Nữ Hoàng không cần như vậy;4xBIBvb35JG2u4xAufimqLyGYTqWIcrAeV58bXkgab0N7GjXTDayN0h1gqlGUtEjRMjidZG07GLpp26xMxV5nFPVKIUg6E4XiCaZ1I/+0g3+eMVr2F8EpwkM1LduAOJfRbeaB3mSo0RX5H7OIIm2spwVzsdzdGTRc2L2sKVxJ2g=|Chương 864: Trăm con Hỗn Độn hung thú!;X3tbLYOD1CYJdTiU4KrKxfNLfjVcLezYJ8IS5Km638RUzgmKJ6GR5nuaYMN2BZ9J1iFUDrL3uoG7GFHdof+SWe9dB1QgeeLpge/Ps+nLDE9B0gnbSkBfKB1PNhwvUL4Hlb/a0los+kWIIkUXuCBlp1pWXiVJ8C0A80kMwVcCQok=|Chương 865: Tề đầu tịnh tiến;DlzuBjKHv6YSW0xxNlFnSi/jRdmniCIndC5RyxvCOtbxb7W7l003XpJbh4T1Qh99hFPp9fqrxAD5N9yGDXvJ7YcFw6aKiDO/mTgx74KmIlhaUJ7eOEtYDzPknm6nkZH2AItGcOZ9iqrqHpUE5MUd7J2ivc5JGWWEBzkyZqg9aB0=|Chương 866: Một hạt hạt sen nuốt vào bụng;CWWPFi9mDIZ8fHNjOi4+bq+GreHPuufEH3n3CYVKj7Bx4IUBgneJOIDjritAveNr77omIx8R7KMaecYLokPJGg64eonnCQVdcl+nKstlYroIIWxEthdGD/h5BwBVg23Ivdbjp2BavzGRIIORsA8GriU1EhwseO3jGwTkqsGuYNY=|Chương 867: Thuế biến, đỉnh phong Hỗn Độn Chân Nhân!;TuiEuulMihzhMcdLSYK/ryFXGmKaDFCIAJj4Z0PnaA2Ckq/bM++G7kl1k6DBgBvnO5lKz5GPIvgh4beVAIx1GbQspgw2TuOYHF36cr6oBaVRA3UgAX1P/43lP11fSs823j1OF8tJeja8aGKo/Dhozw6z9bn4S9ozRq6QuktxyqM=|Chương 868: Lại đến Thần Cung!;T8Mw+YTibkl36fsc+8g9i00fM94TbhXUhT5KLrOMXpomXBkG28KgTM3WvyvFCZy9j7nB5vZcDJwPLWk+s8nwU6X3fIogYj+ac5/QE2LHOVzKapp1sFWgThwwY2eTNvc2zs5n07N8m0jp9w1XNnG+4fmCy7kha4f2MvYTDrtY8HE=|Chương 869: Phá;ekDMXJP+XCJTeiWbZNuxGzuhJBsm1FvOw8MoOpwuDQviQ7F1Usaw5GQeKlyIQ8EQFzw9nWDE/KztrutWLvdQ0chb7v1btoJL79Ttz8OlSkqNGyFlP9OjXnK1Yj2h7nWuiXE2mqpZEV+AOPmAi3JJ7n8QUVx7aZcAz9IfUkr1G10=|Chương 870: Vũ Trụ Ma Thần bố Thiên La Địa Võng;TY+GPRf7OZYnT1BUkYU7K4ulZ9GxnOwt1qbwzFMRTxpvTq3ZB7Zj2d+HVriUnLSWHhTmQ00Z12qpm27VqxVNmGSsiqprVadINoBYldW1FLukKrtHuzeLJDkLTuOIEAdufdTAlKwa4LYnpGZ0yP72iieSEQeBvL60yfEkH8A4VTI=|Chương 871: Chấp chưởng Thần Cung!;2IDsLrcFZ/6j0AAskua9DRFPi5+BTx/mrqfbOodIkWZ7/MCzfNOB4sV/j2kk6ahJldkztPuQIVlF5wE2xtW1O1TLE+PwWWUaG5BPNWoz0Y8kV46LZbK/fFmHumYpUEf/ZT7gvE59Npsik2aIc9UP2RCNF9Xjwk+J0ViaFVSSVsQ=|Chương 872: Lục đại chân kinh!;thRI4+UlfqgEll9AXteYZWDeyrl/RuIaU6MD3lejWQXQRwSH2ck7xmPw8w5Deu/K/dIrB+2caCJR1LFY0Ziev43CuAy+9AhBvtdlc46MHBUzh0VlsBh+IkQgAatdEyoRq9ZBeaaF/Ce+s8TYncnt178fOycZDal5ByetgVU80U8=|Chương 873: Hỗn Độn Hỏa Diễm!;eOGskjYU8q+iwcKI7uhWn3B+g2ujmdGrQ0AEDeey3gjrj/YBizNP8hFf1lhHGNMKAAU/H3gL1CmtDclAWDSZfM63i1QqgeDY77QDjpbg+d/2sl0OS+tBmrI+q2C+WhXcoiB838BH58w4XirNMKevOLqOq6oFtH2VHQpd4Sd5OBQ=|Chương 874: Hỏa Diễm Chi Tâm!;DvkkJZhUYRc5wrb+TUaTuX2SO4GcKGdu1WnjFPvjrfu8UEkGWuR1v6p/EVPuIGrkVenD67Z1NWIJQI7NEPDSmDi94FSIE7IIwjRerztLKFC8K5Xz3isIcVSu6g61dP4u2BSmhWmqcWnh2pRjzSbybMmWzBupdCsAiTKltYl7Fe0=|Chương 875: Ngươi muốn rời khỏi?;UsYZIezGql18lxE2pV01G8URmfBU+1vWPmx2Ru5B1lxJEbSWyIG2mtTfENVYGoS3bloXRWqW5k4XXn3pnzYB771vJpdT6CluEBoE6zIAYe3IjpczSC47ka9FMY1aMr3jmm9E0nbASBBf8ldxGO1BbTiZ1a3uIXG/HHT948h02xs=|Chương 876: Thức thứ tư, Chân Không Ấn!;7g2kEbscEjEq8Axq91/pF1mY3t6pVeUljIhGXIdN8duWsqjG6hkK9rVX7S2DndeH6Ds0mochCZxuhvCciBD0T7Ao7PeFN22gFOnt+o12MM7TZ4PeJAp9HMhTTgqW6XyBDiiH1DltlZlsD6O+vSgvxmr91EGswt6SJxvRSXdSPhw=|Chương 877: Lại vào Hỗn Độn!;t7VdGLd0N34s4XqYJJzguvjiBbFT26io1lUK0zgnAvRSWqcXTjlQVbrBuOsuWw0juM7i2IxzQcTFZd5RS2RuMmen2+ewqd51pebJfw8tz4rAPg8/LAX9Bw82OJk2ZFIfDQz460l6FK5F5bjKcMVZ7ZjrZzDZgpQVc5XucwN0yXM=|Chương 878: Địa Long Thú;s3mjvc4Vpp3A3Dl/IlPHgISEb9MOdqHQ81MfYW5Fl1PX+zt/H2BhaU8yGQwWJoDX9e3cCT1gXsCtA4B2DqDmU851rIPajF41bWF0t6UkkGjlrB2fZWsIhJ8EA2d2vepoYDLk7+ZhU613CJLJEfcRgMSK1kB989jMh4iEm0tjZys=|Chương 879: Thánh Thú đại lục!;w4TrBC0QAESGKUUj5zmqiaDn1gbZQxL/4HMvOCqUX15LUk7GpO3i/6mz/+mYKjJUBQUkrGLWTwusU3cgBCLkR+Qfc9TnZLP42znCcPZsdhP7S9FDtCAc4VuKXMwGTwjOgEGz7GgD5QTUzct0YcOjRrqdUF5jUNmbeQlVFMn206I=|Chương 880: Tàn khốc;I53Mv9Tf8gaMQDqZxr7VQTfmZb3cq7WzW73Qyx41pbvC/bg/+/jEzSaGcf+PuUTiCcDO6394/H7QlOChrQuVyZPF4BAmHhyo1dAWu5QLQLm1EhgGI3LHu41Ysec0oGo25xXy17TtJzAz2C739qBnOfybRj/b3tlL0lW1Hy+ZMYY=|Chương 881: Lục Bát cầu cứu!;YDmMK1iWWrAN9LukIMCDsyqoumXI8MwLCcYXPtW/WZZabcL7pdUPteAFxU9auuc88YikYSQKkJUXw1O13gFCqYTzkwG7EQK0unxSEmY/9857cHr24iPR7U0ghINSV+j2nlNFBQWKAKWu2LynFNHi0tieDUCYOyWxKvVcdNJeTkM=|Chương 882: Ra khỏi thành;LV5Ft5YxHJWCChkEqZi0ObtB8dLNHxiiX3ykr1yEDRbzmu+kYW1BcwsZepErJ54OpKahaKqfXuUhyv0Oe0dClo0h9oCHsGdSAhvVyYku1VDeC4k2Q6orKJzrwbG+j78TpQaU8E6SSmtt34CPp/1cYpkvllFoNByNbP8fe7NJq7Y=|Chương 883: Chân Không Ấn, một chưởng diệt hết!;jLv0B3CAom4WyELhFWeaJp9rXcc3ky/RcLoA+ZZBXQjRK/0VfZ3eVlps3JQ7zsCyRhHpjT92+KxmXIt1s3O/jzqrm5nKCBVV9jb6g8cbB7wzhBJ1Y/o//YgDeeQIeXQ6JDUXy0HXUZ1qkXZ1D8AcgDYOYXuLu8I8O24CTqzs0D8=|Chương 884: Kinh động;g9EkNmQUGrQTnlrIFp8kcQH9KnMGudNiVjIGWXXPw0WceVOUMvCbxVjeCE96E6TwAC/smubbViRWGGkJll13nDBlz8Tl5J0whih6YUTBWu89VyjUEh0IsP8cuSZ+XWT0WPFRj3XrtKmp+i6aa/7Ya/AsXcma3/9yiXgbgu8Nv8s=|Chương 885: Thiên Đế phong hiển uy!;wgUL+afyYZVyWfg9cKSfnCfojVRfI2pKI988YqrPZgrVpy9sXA2PEdF48TDL6ctGbuNJUyrdlTkDR+KtToGotH1UbMvMUd2ytrJc5ocmUi8t1W2X2J6Ju3pkEDyAfyjtZVb4FVaWLIeB/HgHRSLW6PF3hwiy3nz1R5GCZw5wDQs=|Chương 886: Sức một mình, dẹp yên Độc Long Đàm!;EMxFu42V4OI96+XR92Ti6ALZruzFmBrBWNPIu02TACpYd1AkE3cwbDAfyXlpJakxGblAHN+VhER8hpTW84L6GSEj/oNtLnZODTHfZP3kYC/KkKKqoKbi8IsQHQuRQwMxnXy+3hybD2JqBNrHpGZXDBfhN9yO5xkBoylpvJiA29A=|Chương 887: Đại thu hoạch;LPfalQBy/ibpUITzzwsixZ5m0h4HWXY+HVJ4R08V46DwLLGYfN3U7ZhGABApxtPVz6Ukt2dG1flG1CjAXHf1r8rQRqrPvxL89Qe/hbTIlFIB2IQ3i+xMlTiwptSXo7LssWS0nVCdII/riK/ukc0mg+RZ0wX9xcN1rvRkgy0MrwY=|Chương 888: Hỗn Độn Thánh Thành manh mối!;hUdS5EnU4YVplB8h9zYlneR7qqjSHe8HRzg1whyKhjd9lDwxbhVLOdcpmEWOfj5wSbgju1lDWEufbgB5mL2gtlumPrE/X25uXwm7rzSPgWwFwbI6pJheSr7W99pfxp44CABgyoy5P0oREJVoA8Xb/iQfCZQs0VrczR3+7ZyXDrE=|Chương 889: Thực lực tăng lên, ba cái Hỗn Động!;j/3bsH3Sn2qfh5bFfsk0yNYREYWjprT7Hi7dNHrvU4B8viRPr+8g2E4yDR0Gpf3NAJeoJ+LsczYmadkTFLE7UzLCkx9Tq0J79yPtpy22R1pPVbrbd0Qqc/O3/RMT3zHcgsuour6ZfPjv6El1SltbRq4Z1X7248TGwcE9gz9i388=|Chương 890: Ngoài ý muốn biến cố;R3Xs2bpaetRLU0BcctwsCEAkvATy70NFwgVwemHFJfujWqx3TZI6z0x9g7+kYJXmhLFsNql8oNBn1UM43bBu0ObuVrfdeBer9VWJua4KUMsv2Tobr8wLCM4d2Jh2TZgmBstEYqUIGYbCc6b/4UMcwvUSdfScIDic1bZhLklSDj8=|Chương 891: Nhọc lòng;hUpSlB/JQ4kRb8NTjcmCH+9HT4c2QvuY2bOBY4nksmaft3UdZfrVucYT5W/AC4X5hBUkIq/k6dMM0phBVHAxywjdnFm1aMy649Jt74O0oo8iqAnlyHnvTEMofVZ1NcWk36W4vktJg8KChJSVBH01oO9cqim5e8KTuM4baBzpHtg=|Chương 892: Tài đại khí thô Lâm chân nhân!;UAIgGJK+6gEZnaxH8bFH5bD5E20YjeLVPmFiZ08bV0QTqlIBmwKnw/zfE7sOPDtZjcoAfdq+ozEyvuivYJ5YvxbHPTXUOr3Q0m8AfVj/4YALp3Xce/1BImYV3PbaYowOXo9pnjMdwaFNCrCoeFl7fQa5QGzEd6GmWvHkJ5H6Qz8=|Chương 893: Thức thứ năm, Phấn Toái Ấn!;KVg8430neJZP3sh6k5D0E8PU3yS6hkxszoHTos+nAoVWhVBCD1FFsPXIyhXKlwMT5H/CD6EC5xyXrUy+zOay941y+zMZjucZ9J0hd0VpydqedWrnEvvsXP5Fs0qcrcKgcTvCb9bgcdOCtth89q8W0Cn+N8AXDEVkcaabdi6OmnI=|Chương 894: Phá Diệt Pháp Mục;V3Rw2K3UMuEVpLoTJLntORMmPIt/XMbgvMacneHxPOFwJQExPcq0TN5Avfx4RC3WkOTJMP4phPh875dM9DL21brM9aqsBZlit2KeFEE5CpWhcVMQQN056ELOALGvVCyo6OM8CjFMGia/XxBnJUl2YecGZ1rSSN84GdKnAQvhBbs=|Chương 895: Chiến Tam Nhãn Cự Nhân;l/2fVlLKYEwvzVeEGfsUQLnCbyorvQPsaDiF2IW9ZZLZa5JpVXDMCaQtGaiJJgT7vbQ9VyFHEAvinBjjAaLjP4lWXc+lkzcueVdcLzAPUUR5jq63kCncY260wY3WIcAwTkWl6DjOH6G9hy2URRz857iTuwN898XiMhg51F4dTaQ=|Chương 896: Lần nữa càn quét Độc Long Đàm!;D9Hkh3RhM7icaGwH+hMGxwmfIGw5PIRmvPndz5Tc+0OigBRzMgqpuZoR+vWKEWmy/tWn1Zo7aogNQXfQ6BNBg20gc/Jm42OioOT1Vh7xa+ZLViEQbY+JOoaNAoYKyKNsqr31RvbI1RAAwKlXKVq/+rtKO8VjE5AOz1Y3YAki1lk=|Chương 897: Ôm cây đợi thỏ!;FpEKUn9d6Wm9ltj4WxGWvS4oBLlhjFZZBOfKWRbyOd6+Q6fSTmuiqAtJWJUXOqUaUivK/lHMOfV/w3OCUh+Pnz/zralx8JOSWh7l68g5rLs/d2nTRdou2LTFJ1KzeIoszmwVb3/9t2SJvDG/RVpvsr6MgJ6VpAFWMSDuWo7N4w8=|Chương 898: Cự Nhân Vương thức tỉnh!;fLhfL7s7k3Nc+N9IE+gVrj1wDuxvWQv1XqXmBWunsdRLSl0V+HpnltiNgCiYDoGinQJf+xV4z65SfJgI6NycLsjvS2u82BlpKzpMISKMLRtoLiC59cgUXzvWEyOhcMyhTWgGFgHPbKtb4kGxZv50uqpTgQ76UXi2bGv8RhMq99A=|Chương 899: Bảy cái Hỗn Động!;bjkoqcgOWYg0PT0rVz6UwKoKJPR/LmKQgYB5v2VWd3EViypeUQDTnLpZFcsoEX3Ir2DH4UtATMJgYN+YbS9WoDTlYSdQhOqNQvQJu4gCgYXEQOsKP2Lv1AaADCOcXrSsZo4V+HnMwXRNvZPsGcVOKPwtS2WOZIwDpCw8ozC2uXE=|Chương 900: Kịch chiến Cự Nhân Vương!;rVBPsPHkGD4xDLoKTfxcy8od0Csiy74djRUqc4uHCJz1f2PcHieExwGMgi3vmRm1KpRYnlXP/2n7ZINJfvBLwQ6FY2z6TYi9DsvX15Rp6YR9kQWmV4NazYTB0NQzaooEcL9cgO/K7khM5hIBzZv5XYpUWDM9smnxE23h9eqaQ0o=|Chương 901: Tử vong nguy hiểm;4nwDvW9RSNYX0Nt54OPfuBNic/binNQf8tcnKF8NjLPRm7WJGyUC2TnogmZjMTAG0VhTMv2d+XewMGYoXZlOZ5drpbYq0usc99QIYkf0SYk0KOHGrZ3WInWKvhspkW507mAMCiNHW7UjNenixyYij67tMOD4H863rdiFdCeRFeM=|Chương 902: Cự Nhân Vương Phá Diệt Chi Quang!;j5QhbSK3c3xrb5DwUuLh/h70BprZM2fJatQiVZEeV5BcYUgzao6UY8FmkcPIV2l10Sr9X7bNrVBI/VkA5zS3Fa+k+3/DqxErAMYYrIoXiqneFTXexqhEL6D7z2bkaZlS73wkkVxqQd8LrLw2gE7Ai9HPAdFnMlyQGfi1AwB3O6o=|Chương 903: Ngài chính là Chân Quân!;VAyhyp7NZR6MypAi1CaOncPntC24L+3iG6ExDW6lGPW0YC0ATDwbk9pFR3iGGZ5oTcZwyk4peI3XzNeRJ6LJqNNAwEvsP9HJb0iTw79mJykMEhZ1Qqt6f1S9gKSak15buSRywo1l/7L4obR0x88te1Bjoao/Q6LZB0el/IU/uco=|Chương 904: Kình Thiên Chân Quân!;n7bSQPXmGEDZNimN/we/kWntBcmzF9pYEuFNMCi1nwY7t+bM1Msln3VJHZnEkWd1I2zxvAitAd66xZ8/k/mnQrPcmWqBqWWoc78tNz1fk4Nv5HYYg60JzRkfs7BjCkd4lbOI/2EnrxTS/QI75WW3YY5r/5SIG/oL9U6yLBQjGMk=|Chương 905: Ta chính là Siêu Thoát Giả!;oibsXrg2bnGJ41O7X/tiwzOzBI8xa+R0uEtl2wQ6Mzq+H6B+VPsSF6EU7OTqQ1C1LSXBbU2RzGtbg9FbcNZMpRXAiySvHPKpVpch/sAh+y1SQ5pOs+Fmr6vBLkTW8uFeo0DGQ2YHAKXMQzjoMHfdtlpumDo3EFgCDZ6z+DwFPHA=|Chương 906: Hành động lớn!;iLLA8yLYb3o2hlk9O1p0jpOa9DMVr1rm6maJEPlp+49hemE5Ob21iwDK+KA3mU3rGnYQyKzb17NzwAWwmiieWENsJxmreiauv8K3JcHuMZPyCTwbwSqgOo0IPxGdKgZ7A8+tkREAa1cGYW2K6GLIxHBcaYylIzV/FZS7s9UXJK0=|Chương 907: Tam đại Chân Quân!;K4YIPKwctxaJG6opJFosrXoC+KF7BmtyCwENv3Zhew1CFvsyL5Z3VXmz4w583xiDvIIUlcHfJQocXYt8bLVU7/jHFDlgLfFAZT+QVdoXpUdoV/KbUZryrPAkUwAODg+cHYgPtOt3LnyM3g/tvIiMfbzYliB63Za01bjfo634weg=|Chương 908: Có thể trảm Hỗn Độn Linh Thú!;sb6UQz5OTibHSHvjZrBzN7Puh+euR+wcEg4/h0xsikotVi95BlanRtXJ2LtMwOvuAVdNJ02JD/fpJiNeioKOtU/+mBET8xpO9YWPGG1nj9XjDGowaS7iJQjCx5jpyiZW4jcovYmoKmjC/oGuikrNeVL874TrHBwu18N9nTp1DDU=|Chương 909: Rộng lớn tiền cảnh;hz8ScqBIvD2SOpZZK0I2Cxt1JCRQCeU3GwQbiNNVL9AJxs7ZoyuLF6cpDvkJX0ZzCk2zFoyJjjFzlC3BL5sAu1IGTlw8cCTUWo7W64aiEq17CGE9vJ9C8JZhkUaZqZx4l+aTPbi9tINDjxPUrt9Cca1roDkH+luVXQxPZnYN13c=|Chương 910: Hỗn Độn đặc tính vũ trụ;kBQ9Ngpx9RGzGqBH5CTRlMOl8VupZws3S0FPXPQkHkQFS2MaTEYeElZ9xYQd5x5k4sZBfmf91/2IKUbWw23HfFiThMuLl8sD+qyMZJjL8JFJLO7Uvqz0ZBT6eM+4bKii2JImZl4Mw1aQ8n9DjIJnHidEkWlSX98wsY4tdlWbQf8=|Chương 911: Lấy Lâm Chân Quân cầm đầu;QhpVX7haCYnTrawVY83sei4d/aypjFgPF7SyDs3rD96VeMP/YDZKjBhJTml0UsngvTpCUE1VPwC4BzLRntnN8TGdF9m45UHaWuno7hZeuV8suaBYv68kljerUWMYsC4DWHbMKC6j6DsklYbEV1GaMabHNlMcePef0zClyp7EiGE=|Chương 912: Nghiền ép Ưng Sư Vương;qWMOuC+UHqM965m/XmaKCIDyR9TohU1+ejzTcl8/uY4MM16071UHSilzNW9qpZpIFs29wZnRRZNwL7RUx/z7LUcGcsUw3u/GbaKZSQkB4nsqEpmfdJbn+0tyKFQ5GPI9JlawFuUQXKY+VwKRaB5gky8p83eJixowuOI4RA04Y0U=|Chương 913: Cự Nhân Vương đến!;VHnW2sjba+k++BTXY/bcZ7hRld59zfuWaP+sTsTW20c+dKMzsytwv06lLa2UX9h405gRslwc57XcubP4f3KliIgABC76sAdybHERXHAWCz7KDdmNVno/dUknKU5bgplql8W1Gcq9AVCS4Xo4P3mBg9L4x35Fi6Y9nZGoRZrMQys=|Chương 914: Tứ đại Hỗn Độn Linh Thú!;VmR27LNhI67qRYORS5uYQLHB8VaVf+x+SYkwyBpD0nDDPP38UqO5qy943qX1ELngRoQqygXEqOgElUwEEu3VkUtPLB4FYfoxfB95l6KZP+bmCmLZ6Tiqwo3iWYv3XhDBZPY5j/s5kIkhAAgWCDpUhopOrwCahDHF1zyuNW8f9d4=|Chương 915: Ưng Sư Vương vẫn lạc!;3GEOPcPiCN9tydSDG8y/IaxVbUYJ2TRBZ47QIunce/04JpfTli5JVtaK+5lsSCiC+HqK7GJ35W4iJehiqrnxLLHdm4WG+NIQxW5J1IwwnxQ6VKdKaDDlljWY3ow88yZTJicupzr/LYLUuFGURN07ioA4oDQ9p/7b50K6sKs4a6k=|Chương 916: Vũ trụ xuyên thủng, Hỗn Động phá toái;oPEcOqrz3zK60qxkVEK8NzIIFyn/TEDTgJN+ZrcX/il1n68zpfoKVaNdTxek5NbSzETWU5Bwq+TtkAf//2WWOmnk7C7fLh9bmjwwnOxGPAwOthPGQIQkxYOoE1Zff81NmktFL8SnXq61/W0meYPTmoJhcXuMygtXjwYI7r14Ass=|Chương 917: Chân Linh sinh ra, vô thượng Chân Quân!;D/IpgiPNX1G+8zt7qbEANJEpbMX/B9bda7TRN0PDkY2/xft5v24q5ULoOveZ4Kb4751M97caf3XLkowKwmwDw0MNWIJwKTWLyIpILYZtdGTDSGRzsZiSb8bO9tMKS3xW2iuC37NfjTgE7MVnTP8nGJ8G2V3IiH9SNeqE+ma85SQ=|Chương 918: Chung Kết!;zDlhGIrbbPLXsQMN03pGzQXcq1YyR1tuPtA2Ebd0beGnenckcuk3D105n7pbGETMdOxJ2i3aiHxCMkLs/QPtFrZnJTwsg23sG+WVToUGRNKswj3vOeqYxhw1dB9nyUj1ntDIM06ZyVUTgNAeHow5Du5R/BcrsFff1YgC7LgO4jo=|Chương 919: Diệt tộc;vLhmYGoGDDZm6wnnHZ9/6rs1iSlNrkkmXNd2zHDeXq2/Rg3pTUuRnoWX6NzvfDvUr3WH9cdA7cB39xJnhZLluoTFP9zIziLLtwujJZiRJC/MDJWZpjOisHyEawfiRAUVeTZihoeGHsdA5m8IKDxh9TbXZ/BNnZGk35wwYltBz2k=|Chương 920: Ta chính là Chân Quân, tự chưởng sinh diệt!;/pKc3krcHVWrPTfKBWT81sjhhUoBS4Ow65f5D0g++YYzACydHWQFTP1kjyt0NuZ5bAe2UzvRsem6zvDdZIgcjiHmkyOAiVal4pSTNe+TudNa5eZR4hkxPhTiFjMUdEmaS6d4EJhLzj/cBgSwEmiOubccjjNqumjk1reStTJAYro=|Chương 921: Chục tỷ năm ánh sáng!;IotS/At4UNykP0lddT2cmOJTsVv+fXD1jNCerKSgH+JlRl2Xfo0UGVQzaUXMC5fYdVvBYafSV8bP8UIDlorF17Ziku1aAEcLZcXRsiucWLXJayfkRdc28IWhfKlj3OJg+Bh5jWEUSk1EMyAOdF9H13SsX4bcpp1YxQhFNaMWliM=|Chương 922: Uy năng vô lượng, nhưng vì thần thông!;YC1p2ewjz7SEyLSEIoc7XGlojvW1nNEtBVLMRyP19/kmthLPcfd7bXJIcSOhItceBW5/AcNJZ7R3zQp81xo+bygNSpyaK/esERpkSnJtFDV3OiRd65rj4Tswd+DtBEKjZ9Pe2svYg3Dpyh2+4B8FJ49YXvuHSJKFBRtiRpxSFdA=|Chương 923: Đạo khác biệt;CKM2n7P3TGMl11H7ns4goElY5g9OuRABKzVpqmgQWAYKnGNGFy5HwCBbO4uxRATu21+MilFKJ48jzwvk4CcWpLNwUBAACNU7HwCYnANb5sexQnfOP0cxn3Wsg/qaeOtTsrpuRxA2Cb1CdCf26y3o9gZl1kypvfoDAnwGsBa1UTY=|Chương 924: Khách đến thăm;5ZvvR7lsx/jtga/ELrJv1tgG7aBkzQXvmEpD1yc4VlvTAu5yQKO/YDlequdSI3HalirS6C1ECxUkvwGXrQvxFSSvQic59NdAaXFaGQeRgQW4G+FBDypbz0Vje3X02bdngRiKR874eKVl6D+1QVmSMAAVqS6gLdHdc8isL9IISEU=|Chương 925: Chân Quân cầu cứu;XAZKcBH+wF9y/dnsrFozwHwnE+ui7uUUM+DOiM+dGG+gxVV+oiUphGirOjMsUH4F1JqpvdfidVEj3eu2FDchxeAQPB3O6u12MdjUUk46kyKC4vE1KsOgONdcqt5rucYsRQ1F3dL3MW5lsgW/q9wmOwBDrP/Dz1ly0hsFnQ9GjzE=|Chương 926: Thần thông pháp tàn thiên;Iumf+rDDh6VvFpIMLpxYJOr2ZmaSuVxtx95iXWczPnO/cpb4AWXAx0WxavJXmsSWqdKv8Z9iiARNEmGOLiPZIEUKX5i2b2dRhcUliQc5z1//TVwdAkim6+UTOrIzr2kKMN7XGbNvS65J1AZis3MQ05LWLbzJrrth6jP7IWjAu0I=|Chương 927: Lo nghĩ trùng điệp;WcQpXF/CXArM2IJ/r2dZ4FH6vp3Nss6kcQihReYlQTArE5lqzso2EgonBGO/3wwzsxr36cHkTTc7ArzABmSAr7rRAMT5UC5U0FiNv0hXmMsSkAZ/2uhTJ8EC9ytZwQi475iIeVJfJFgRUPp4T2mrXcSb51BrQRhStKbAjNZ6CMI=|Chương 928: Thần Thú huyết mạch;JpB1Gd6ezdR8ZHffQppAaZswIzKbwmmYPbI2i4rwualeO8sUAt45QmPz4U98b8kwJ4RNOKzRESa+5BhdLAENZ8TJl9knjSmR7fUSNnze0xAx2T19jikV6YTfytj6dHCA23DErB64PF0IbAb4BSd4pLKnO/QqqjX+Vma2X1+LpUk=|Chương 929: Chọn cơ xuất thủ;pvB67Eh5bkRbsi1HzfGQTZdfKjuumD40r5M8dgMGGAPSY1rlWddWQ0dyEodmJWdQ9STEjEffCkzuI5vnED+p6rFf9F0NMM+Z+EIG55JnGMYMF4cS1RIYdQMk/GaeuVCSDgIROd10ADhohtdT+SXItM57JzN6DvtCCKjM4Tq1h/0=|Chương 930: Tám đại Chân Quân cùng ra khỏi thành;7Gr5bhEyXf0PIFOYpjpN1CPleyXDrmWp23NvFFtt13YbBZ7dLzIYoMYpKWpCOoUS0lQpeKorInanexblUeurAV/BQ0IR4SK+8YLvlfW3yW3wNQphaUz0q/yV45Gq1kLZePY2nvjvTWAbjX6vemI40coDMhSnE73dEXqDat3IlDI=|Chương 931: Mười ba con Hỗn Độn Linh Thú!;RExkk9lL/Jzlar3z8eZ0T8NNZW5B9EHanTvtI04YQWSbfSV+b26lSEHM4fEx5PFQdLg3T8VlaqvTBPoWfmgcvt85fTwv7lqoHsFf6jDXgwa68ebBXn4a09D43R0MX3UobvjXYDNUnCGM6l1iAVURlOfdXurJSvViYfix+Ky6hq8=|Chương 932: Chúc Long!;ejytFmPFnvIBtAznZIAc2XbUzoXyTOn6EkW/VQFCgNhSMp78anlSTo3THOvTZo4R5C9GvImDNe0aJBQNN3I7+WVqu7S4USOUHU8qiro2nnzp5vd2FAR8VeKWr0TkVAWVEYwDZvb/M/LvF3JPz+Ergwr4xNytFsj3C57CpgiG2HE=|Chương 933: Thời gian đình chỉ;PCs/rcVpRftqbbAKmj6nktWpXP55dNCXF36EBFyiLLjkg5Ntwbk3CDel1VquqUt8gsW7I6eBpD5bS9th1i153xaXM66wSMAM6jcoZEwiSc8u+cr7Oh/xKNSZFSBTL8vxa1kPvRo6tE6sj7DmiS0fwUUpyexUOVmSSknqpymugCE=|Chương 934: Vũ trụ cùng thời gian;UsCMdifeDXvhwt6Gwqr9Tszb7nrOT+h8oUpPFRR69S9A7SS9WOHbt53NJh40GqI6lywHMALyRdtnLqeIYwVzYDICS+R+4SNo2KZCmUs3znNXJKu7dM0LDyVOSgT6zKPPC83g3Q6Vvcrg/cWMK+1XU1lYsZi/qEn8LTPWCF9MSTg=|Chương 935: Trấn áp Chúc Long!;IHEZ8VZdpHMTVwP4EGD2Nl39Q8S6LawyqUFFzPJhYxwT3wLBXgktkjaun8ZUgBo0CIlFia9+cUSxsF4OEAEbEk7AwBWHPeA9d9gfMoGoorSjtpdDjX+M6bk+VKJr47WSIWWkw++NxEc14R/u/YOTrQT+BaM8cVxXeK8v7SZRTXQ=|Chương 936: Sáu mươi tỷ năm ánh sáng;Mrm8rkDi4N62Eb0LIj814JlpPEUoQId1x8lAeo4b9fIs7CYWfpTTYPpGn88pU9PW2HWkzbqCgcVTmsA0Va2MjdPmuttwFrASOxaTkLLylrvQmm0VFqaXXOUovenKq3Dzc2cXr8HKieHShNz5VjFJ5S8iR9fCfJz5LBZl3QKgczI=|Chương 937: Xem lễ;8Qa7VDoarLXxLtYT4dXkiTh2WHMwhRd0996JTQTtAjgjbb1ZRXoMge0GJgEteC1Mdbayk3tW4j3F2v9hacRIsB3RHKCYX+DCXeMOgJAiKJFj6f1z12weEZ5fOIQL5kE1GLheiMAqjUtG+928+zHuog8RICwMf6N1i3KyOTX6PJo=|Chương 938: Danh chấn thiên hạ, ở đây nhất cử;wtzkpko1OH9aqrg9ftN3i3wkB7s1Vtxp7UD1dHRapyL1s4XndxExedhkwSBpYK6Kp+/l3HaECXkzy4Qm2JIPPuWBwLYbYj8Bs/eRQsqwRZRSobZvL3jP8m07VZePdudRw90c0DD5DCVGcWsPwaqvRAEEPsAOyeyfQ8yanrg0dO4=|Chương 939: Các Chân Quân rung động cùng sợ hãi!;E6/gXZx2GMQBcF+h8wAis+b7qeAojOSUlQ4V26w0DfvK6ZkBYLw2m6M6A2wGiFbEEke5Ip0uViBlxmXEIM46mubHqeUb9EwhEh6SNev5IQvrLjhYd5WbFz7HVPB+vGLvr6w16gwX1+NSK/xAaHq/2uP4073xmyjmlHRwqtneO9M=|Chương 940: Mười năm;RcuP0GYUrZM4A5ArBxk++qF+JHeWNbC3gGkurzgU6OhUBXIpVvvU3nGEXCJIO2AoFV1a46IbOvAssxzWpCQGpnevYt0anJrb+bpt/5jSfYYMydPh9gcpdDco6lm3I2/65K7huqzcon/DXKZVYuEyWgCjNzXjuNjJmpbdGFBOAZo=|Chương 941: Yêu Thần cung di tích;zKrI53QnM8XsDe4LIgnnofga7nE7U29OE0R7+bj40yP9C1k3L44V202x/X+pIRv3rBsKyxEdpLaZSBScs/YjzY/TxarUbJhDeLmO7sLYad7eNAqsuU6rO/HTRxDinq4LdvOcBXN3EegojjUkxOxP8P0sshSS7zyJvF8+hXZEM/I=|Chương 942: Dị chủng;30i4ZiM9JOdzSsIAnc5YujReehajGLoay4PaC5lQXQEeqxKtVOliFDRPabPykZKTXvHxHr8VYFk3gbjrlnF/f7F99yTpb8+elJMSdk5ILfr7jSK5OBh8h3JRXnMwZHZe/tqKSbPYW/V8j2VQ4TkUB5rj3VLxFR7aDaqmc7PUpe8=|Chương 943: Lâm Phong một chỉ trấn dị chủng;z45cV5CxFhF4btnWkA0sTL3VYl0eYu3/VXxaSP4gJwsODS7G0JKHqh4nqkX2BHDU76eKHbSqgSlsuyLF7b4UtJqjnzuhumzMiLKLRpJu4doJqAm3bBInKSNg6q97krc/vhW/ru+/vkWFDNW9a2Ir8Qd1jM+UHrMn2CKOm7wpil4=|Chương 944: Yêu Thần cung lai lịch;Nfei4GJ2i4npZAEnz5yZ/l+lgDp09loqo3lcYS2yulKXGoKCkNOti/TchDSmZj1T4D1DaV3uS6zY31Q021AFwXwzjdnheiNyaCespaN/eQLeyDbx86UqjeEMTWWm77QitpNazuhUhojS4jW4Xf4TmFuifVF0gWFMLEZ20ABIg6E=|Chương 945: Lão Giao Long;jBBDrvsfi05Zexe989WBTqnpy7QDBHpFZqAN0tjEHTcg6g22io+emnGVIq18CiG7878OBOw+RKXXiTXH5bJutttu79tKIZJgKteSXMWIv7B+ahiwMec8WWd6iy0WtOMOKE/USbdA0BDgGmu3mNLHq2FYjUkVbQ+HFrZQ5ChqWLE=|Chương 946: Kình địch mạnh nhất!;8T7Nhx0xqfdc/dvor9DJ+LasiAXRmXIYgz+tETA4oihJyj4tQgtQ5WaIXColSWtruV+bd0K0Q15ZrFBgcVukguBESW6b3DIqX5XNyKKH/TB+jgVGt7ESf7KkAkklb1mtgXaRe9ytERmgl0DYknc1+0wGimmg30FgiUQU+2Gk9jk=|Chương 947: Thể nội vũ trụ cùng Tổ Long huyết mạch;VcPMSZt2Xv/9BmqzmLIeWxq/sDjMdc+rGSf9BN9uT1qXCT8BtVOVZ3cgCrA0Fmo8ln4Yjyi1Sqkq+UVRHGUlYJYnzvOthF84jkO/lSZ6qOZzew+tmINcxzKZuJWm3CNSFCYAxovbuGAoUyfAaJlcBRoBrWxy/qroQOS8RbFlQq0=|Chương 948: Hoàn chỉnh thần thông pháp;5bc1/N+vPcfTN0yBD70r82rMTkrPoiNYred49IySljVq5TjXL2hcIZngE4XBcJJrTf6oQXAJsZqV9NMvX5JE+035ORLKDvKlIBZisdI6Sj70YWHqc6FX9Gs7iZjEIgO6Ovp2/Ex+mn0ocXxhXF38CodE76ZOhGrO8WPeCvK+zLE=|Chương 949: Thần thông phân chia;DW9DrjcLm1Awa8UCiDM6JS0Y8d9ekeLj/vh/Uy8ZWqVh3DmiEwYh97j6cCYwZ8yMql6t8Jay9F+P3kXi/OtC5ZB2+5ECVDCbd4p11YYQPvpfZAdNORz68AZyPcLlMgePsLKxbaxlG50BCnDo+6VLR1JfIxDWFxtBMuPUm4kWyxA=|Chương 950: 3000 Vũ Trụ Ma Thần xông Yêu Thần cung;mG240yLbJMwiAyE6aB4LOiYk9toqwR6ypVcDINn7egyvpFlW/WHUlUxjC3MTFqzTi7cig1A3kK+P7HiOQP+9BzIUJtJPa0+yM1IrJ4uxRMBdr6m9fkhdvCB0U/xa78jWnMVfP4LyFUTxj3LkCXJcxPpJEm3V8UlbbkoEvA4Mc8E=|Chương 951: Yêu Thần cung biến mất;T4lierPa3I1ItJRNPEe32fariAzxSeVHA/ybAMZhTCXA37rjTCpmDv7tKAX1RPz8py59BQPKiPGC32juX4CXjOoBKphm5UqXmSvGKUezUjW56bkjuSQfIHkQvmeWUhd89Fog62zZ4L+x73jED/OurHmoRrQUeTfhb1oNnUdtD3E=|Chương 952: Đẩy ngang Thánh Thú đại lục;9rL50SiA0JaA0GyGB81i0wZwxomD5ysZCmT06bAXAPUCRzMbr16RFrkRSWrWiw2aQ18ndFEP6o3aFR6/aCFSB7DLf47c4BHgn48TQyjkaBa0ygNJS1Okm+mKHbnPSrMBB4tQDIdoT1JbJXDPvy1YkiR4JdB/amtgrgPCVXNvkjA=|Chương 953: Thần thông một kích, đất cằn nghìn dặm!;ZbsoqM6NPpKHyEX0GqzQqfOE2iKzhAAMNKvmXP/oVw/p7ufEgGiqj5Jn/hnktQiXXQYOpqvtP/jL7mIuqBGxazp/pWlblPL4oOnSYWf5I7JxKs8OaZLBV1X1GhZ5xR8i2xtoYdonNqHDyBoOThEwN9RABY0sUEXeslxHT7p5Wew=|Chương 954: Chân Thần?;+ytmtiNFT2BUEF/Z2TNwTi456NUXX3L1wn6Yzd++UnomppghtELDv2lt/vLGgfxMgJN40NAI6zmgmg+hCfd0DWYnWdgXbahuFwKtCSp8XY4phxT1w+3VqTKWZHTLGb7fpNFNQa0ldJWOyKKmjIyC/9BPCSkB2Oa8f+gGzmI1H20=|Chương 955: 5000 ức năm ánh sáng!;Biy1wTskQ7aSL/DYmr88F27PD3MxrMz+z9LCYp4GU9r97NOwbfx2WQ+zMTzWKQXHBs1joZ6GO8w68DIoiUpBldJzV+d5Q/T0qHB8grZUEnET7Wa4YfjmRufcD+RXWgO0QLWN/56LvS2iBxI9zi/og29gxpSBD0C7Rq5hvObom7o=|Chương 956: Giao Long Vương rời núi;9+rcEw1ocdWFn6Z94ExkGb+PBO6akz4mumaAXYbYSey+JBXqOMWxkLHYGGu/v9H0WWl8mzrfHgHklDBzFOJz4PCG0fUvbPLbK0krtxW87aqsR9GQ9i6vcTUZZfcefmUfq6YwOE4DQcwBxl4BRqrzQRQcRUrRKKFRwmXJgzOVWWI=|Chương 957: Thần thông chiến Giao Long Vương;EYpsgwN9IV18/UTd1lZCIY50KCYaoKlujOKc1EwseS7dAZ0b/yi6ibm3+dF4VwHtbAqITXqmoXMsNeN6GSm4GhpY5yP42dwZbbnuCuSgDL2Q0c7u5TmDrBNLEvbS1nu8RYKYuqrDl//dulEL3AheO6xdfxer44IKaEjAT+86qKo=|Chương 958: Chân Thần chiến lực!;UmRri6VTcIOBeUSCcRqCxF0BxPJ5dfOnaH6+2rEfKqxnIe4FEUKOKXbjylVfI628J8tYPIOyde2DFg6sBi49BVVXE20GQqB6j0HqzFTq8K1u6dl5KORG2dyiagIO+rBVVnX0hiaaa+JjocuvKWTCKWX+NTVnkyMjgBzzcw8mfv8=|Chương 959: Huyền Thiên cung, thống ngự thiên hạ!;MzdaxEg0XG7FkYaRA72pZ2rZrOCG+R6989xZRlDcIWp+Vpx9LNfBcSj3N9mb93tsyPzsUkyZwz44k8xYXKy7flI2v2EsWWJbpgfsCa4IbgwC/9YhTOySH8mJAmRmj4bsvA27s1Uqjj9+iNKdsTOtxWnIboeDPWeHqWgTO6kkRtw=|Chương 960: 300 năm;TkdChUjwz/LhW7MJtgFUEsVWw2fKpiV1hkadsqRwNiHkyII1nNSydMtRow2LLq9C3iP109P2H3QWhhlHIhZZbR93qg4mY+5cE0eXD6wDhrfJj13EXH6c3ZmyuQWTDsfPTv7JFG1bJ2Nb5pOSmCpzwABt6II5AVzw1MZKkRF1Wb8=|Chương 961: Thần thông đệ nhất trọng!;uIo1SS6oREUksP0Gjc5tFfsrcvqt4rhAObT9JHsfh3975BsXxaUh9IJoz3lgPR5zmcL7AyR/E8kaj5H62YSTTin/4CPRNUuxJ/f4TXe2XCZCpaJ8yHWQVFRapaUBG7bIJ36yLWFaD9YtZXIUNx+ePQJ5c3aIRPqc8unYs0fMpN0=|Chương 962: Hỗn Độn thương nhân giáng lâm!;ansG6M//kD2zT5WfTRkaJUiHAy5eYvcjjhFDkWqFZIaM1e3EjkfRQjkv3JntX4qTIUA82RsNAE1O+yL3NFSfFUesncKAE3OeShz3mkT3zhdOYGUZmqn/u7dF3x7Pg7bdQtllQQNFlRjboaCzL9cEEfCmniRCU7y1oaHarQkffFQ=|Chương 963: Ngài là thứ nhất Chân Quân?;cbmhLMKvSKqRIBufgFuBgprMhijz9YsWjZ9Z7+R7YiM6hBiYHf+0r7qfjVup/0pTQ94CjzF0W3+logBMhZ+tCDpBWFZyeVaIWAKX4SBI5UqDfDq5Xc7WVcG9w3pNkVy0//a115wN0QOvxJfdx5Bvt0t7dH7Tt7z48qzD8gqXJh8=|Chương 964: Hỗn Độn thương nhân điều kiện;FkGulwlF71daK9e87hcvXV8+b6RmBMdfU3ggt0HYAj83/H+gtt6gYp80UgFSXtIphcphXoeopt4SxsDdAgGgVgcFGVXd8hdsAIrBltqRh98mYl6WrZSjghdqk+2fIsyoDRSyAH2tfmOmd9/lRDYlND9gh7KICjcRihK8Afcabrs=|Chương 965: Tham lam;8A/AtvpcaLHwgX8bCe5UZmcCPOZTDEIm5QtsdTXHEdTGufLyaI1wchTt7WH5HilIBjkYK8F5kmOUepdAR/8mYnA9YjFcareBFr3D/V9mtyQ6L+e3/jfPzOSelxCI1dDiCg+xDSK3B6DMJJvg+YpPQJtbwUGL2HHZFqSSD9fiosY=|Chương 966: Rời đi Huyền Thiên cung;QpQcJja1ikgYSqhx8XwpMVpPihRObtg3AxT22seypoiRvNl2hsgytanyXd7AcBOPosD5XLt97FtxorkNak97pkOndX5krxFa66WaynaPY4oXMAJnB/YLzVtok+HF2VTAhTlRs/Bkmwl9/OF0JwP8BdsoLG4eB8LRwLgEy9pcBzM=|Chương 967: Chân Quân chậm đã!;Dj8kecVEnHVPsEaiibmfYT51TkNK0RAtrEYAt66lp3BpyEgpcMXxOwzBNaottrA67TmI6n3V23ZS2GKCYA1jN4MT+txCoPtB5ktG2NZLt6ybIMpD0eICIsX0kXi8vkaZXncPow3bQLUsDlU4exwjbLEGX6kSRWE48EJk1+d5U0o=|Chương 968: Đồ của ta, không ai có thể đoạt!;eV9kXDpe8IwGzWYhbtCmb9gxMjv64xz1jc0/7Gzjvm/5IGJsqxghCc3adpfhJSDXMhyyKOWzL8xCfsaK4x8cpEA7Up6Gr7sVpQ71gfUhBxiFA64uf2FNfVifFgfCRVP3S6vrAa6tiqYFSfegZ27s1YB0/bW0dXvYztKyqLjeFHk=|Chương 969: Thần thông một kích diệt Chân Quân;DDcAk9nvbEfpdUpzLUSZZcRmGm/Od4NLGRJG2GTW+FlGCjmEx3qGU6OD04STPcLxjHWxdlUl/TMaLqrkUmklDYEnPFg19cSFwUXkRinF04o7dcK4YN9LFU/vh4+4DsFtnY/avB4QbRl3E4ny9IC1TJwNIv6IHKJWsOtTz+ABp7Q=|Chương 970: Long Chân Quân!;Uhah7tB97C4TEEBmkFkoh/J3LYWr7/d099ZOJbkk46SMBGcLYa5SagWaopJE/blOQOzTpRM5cNGMAbwTUrEjWj7s4tDHPrHYAmC787UXoQHApUUxFM+JjsFl9CKwjsJxot1sYlBTZ5hxb15UCk3WjF3j4HHabnMYHLM9PJI6IAE=|Chương 971: Một giới chi lực!;4B3Qox2IlBUz2jmLr9dX9gOayVWTRT9le1SQ31GvUkaNPAsTKlw6LxPiDY2R9vPn9MDdM+Yf3wHeh5QUFDOupnLmMfDslOFuBR+ep0FUyX3kGdSL5wGOfOqv1dWhOXRR4oP5YYBd42g/DeQQ2e90L/78eWlO1VgH4oWxRi2FqKw=|Chương 972: Ngăn cách Hỗn Độn quy tắc;p1XvkMzNnmaOf6sggQTRvihpsEqw4RkH+odRClUi745oME9ueEVVMt/FqX4+Aeu9d25MKFFsagoyLJ9WxPE79/cpi/ste/JrxQ62fHJrzx6lecjK0+eQ8tzI26cqC0/n6+Wb40DzJNh9HgvskHuI/Kjvom3JEqVP5mwsO82HzPE=|Chương 973: Đưa các ngươi đi luân hồi!;HiQSEpZ3j1qPK5FxNg9MiZW5NDm2pIAhtJFxOA+BU6VXuaq4HWKEk1AKmhBow9UteJMtR62p8kOYLMegdRnwGqyG+5UWWDufZHO+634ZA3xvA+jsBQzrKS02QTi4KS6ARwK8/EZ5pHJOeSNXjfME+1WQ1lao8xfg0yKLKt2o0JY=|Chương 974: Hỗn Độn Chi Liên cùng thần thạch;tbijkj8xaDT2PlvZ5QtUMCqqoDXNULlVfg681ZBmic4tUbqDnJ2OrQoOijUkJt1it4OKj5dcVsPeGZGrypulSGTWi4xXvRJGgZbpy3iYWJpeorbPRBm5WczqFWxQGQXEejGLbM1GKnNQmqj2fGZCg4iZ397CzP67lTW5Tod1Z+Y=|Chương 975: Hỗn Độn Linh Bảo Tứ Linh Đăng;c9J6S0AS6IFllk5Xgyplfx+XBn7My5f6aMMhl4S2bY3nCcEG/DvN1ZFT+wBjr1ypJ1t6pXRtUssWKwObwBDkc5rB6f1tsUBnoub7NdFZ26nE2RgwAWmsLr7KukUk0iLiQe6TRL58MZ+JLpE8hHno857wJI+0MJspeuQni8oeU8E=|Chương 976: Luyện pháp thần thông cùng luyện thể thần thông;IAduN9GsZ5a12gc9dcz1k58gcSem3ie1VAM/2kccvXyvSy8h0+nVHgVlAxRL9hdDO4mm3JHx2RnJo5WNqqvHwISDODSJGVmStHN88fIq3peEDCq+2ejUQHA3PW8Jpm0rBWZ5ddRNUHNYVzWQ+NiGoamcNZyennDAJg8CAgsDapw=|Chương 977: Tái tạo;yuEC+vYQk8VKjXPyWaZOnPRN9YCuv4FukmpPYlPLFk/1J1CarXwCFMvFr4c0HgoveEme0aQRsjEt/ZJNdstyxYcyUuN29xQKPAt56aD/aakGNjCiBGrRsHjNQgiFj3DS9KrJgZC9uacfGX6qk4woKOxkEA7I6bTbGonsNc7oeEk=|Chương 978: Linh Diễm Thánh Thể;/uOP5XJwEPiwpE9LjKqz9sqT/ZyHhiGu/1Z6mR0DJN39JTPxrHYyvNZZameFVLgXilentBKULOKByEJFk3yW9BTdbSONxWsK5umrtMFnFGLRY1HKAHv9YmefXOH2t+E5LA3VFcRtL1g5DJ3VICD0WtHbl3UqjoJgqba9tiKQlk8=|Chương 979: Một sen một thế giới;EqD6r8jyW+o21q9FNgYgcllZmblx5IZ94xYp6H2QXbxCIRv1Ru557IyKGIb5JUYV8tZtZIOUAkaR2dctPef47tBfRdKCWkIgUejfh1bmv0kJGdIkXNLqOnNdty+2s5DIWmDVVyNEkXCSZn3CMMcAGgqhbLUW5YvHD91zAOr0x7g=|Chương 980: Thánh Thành!;9m2w4bsOmX8yyyu67Vq3Eu3qvt8xMiOopVZdrOeqvqpGqpkI807hBbMnIJaEg74lqDB7r84EgItF0BqatQzqkQCWvYbhvwM8+FCwqDDOHl5VMSBH6vgw0tXmhGW8SXs6AxLGV4QufwwW0Ue+VpLl+Oze473DhWkU+jV8lDr25y0=|Chương 981: Chí Cao quy tắc;gqghtihcsP9QAs6xcFPv2LkkhSVAMbGMOZXIswKxYjtqzYyqQ6/pKdl1GGL0RqFwDEbAKlgshCS+39ZTN3GjGs1cYzNTJ6+1pQet59lc/oKNxCI/NHkPl9/h6J6zeTqiiGSks1yUVTQs8E1/SAtMCs1l7x+Mvab6W+JkVVux3vI=|Chương 982: Gặp lại Long Chân Quân;OtmoS/kggOXlG+uVhZpSDeY+WHs0c0pHTXXQ1UtJYo3Gfe7rDVulgMk1212gR62kZfYF7Rzgm3YH7MdUuwWJCJoiMpNFIZrQuhLIyZKPwPkjqt7D1R4pbzq5Mt5u0KQcdTrHkX55RZB8ZhkoN+Bd08qc1+QGhPp7i7+fJTGel/0=|Chương 983: Long Chân Quân nhắc nhở;7qTJT/lWAdQu6Itg+ibOMwWi2zkpZyb3tAmn4o+I2qid+hLqRd87o6v/md7j8nG1on2foEuQVNl4fuu1FBH5cBOY09kT83t0B/9X4KH2A91LyEoakk5eZOmHDHnsMOnEXd0EGIDrMcn424Fv5iVBYIWy22fPUtDcj2VwoZ71Kbc=|Chương 984: Thiên Vận Chân Thần!;hkSATgRZwL1DIwk+FYeaiAUmOGGZmHTMOaLoVdJSBQ1OPTFE71Wv0crN36UodJPfOQ1LxBd63jI6B9MhMZBwl2NN9cw2z5xfwn/feps2K0Rhse3w3rRYB26NTKyRFycF2h8wE2+bQcG++HcFX+WJMOk7bkJyLimurL04gq6ZgTM=|Chương 985: Không biết Chân Quân có dám hay không?;eqhSWF3B3sF04v4dmGHftv63mvydEQ02P5kyoGURrX4J7anmc5Gs1KXJSKwa6voY+00HwjZSsOhcxutZxwIjoCm1+cqVZVO+yHYaRrC0bSwhBOUjsDqmHFTOSlddlb3epZfTb3M+7kPk5622biy/YEIKbrMBeVVc+P/n2EQ/tZo=|Chương 986: Bí Lâu;n4avZ+Rcd7Pxiigkjg6FNyWUeWN0jhXmhZYsaO8GLjPZ3xQjhok2pRMZsg7lh5iStvl5lYFfXIPeajKkCiyV64BXnkuT9cA74skEWCDzDrcqgisBaGWZwS4ZNGbIY3u/fupgvKR9m3ISyTJyNSkV2ZldtfQKtJnymU2ox2ZJ0f8=|Chương 987: Quyết định hành động;pGf6rH6jfT+w6mwNhkNtSopbpat8cZnrvrhi2LdrjO7/RtA0A2+NsLe6hmtklFgRjaFxHdYWYz8RXdZn3LybphIdrEa6RPjSsI4fPF4wBOv06GHV2xud0S3otOwOYGgTZEhWwyBDqs0W2204LQ+v7SMnFELKc/HdYZuZCBrl604=|Chương 988: Thiên Mộc đại lục;lD3TvXci/VhZcooQ3ecGg0XkUhvoKnWN35rJ60GiSlxuIQ/Rg0wVtlH1OW1k2F/M3VejifHagluQlv5VsPLL4EEqwhroGGM4kEGNMWv71sGyG0WGvSkpRDVwsr3KpKqy5MGsWYrv3HdaoeoNFq/ALaQDgyDdiKbdI0Ww6xsrx4I=|Chương 989: Đáy sông đại chiến;W4K7Nc20G1jHFPS4MCEfyTNcFHIjY8rpxhTRFfVoeomZlnc7OBcpB5vgZdR7UHXcBSE6zuPkuuT3bo3If3Sn8ovNokY7ahM4TSWADVd94W8eEHWGohpC9HEfaN0Y8vVZTFbP908LLAk5iRtTx1zO3TAsm9gJeoMi1vlSB0K1RFc=|Chương 990: Hợp lực chém giết;kmSGsgXRVEak0xNHrNykzX4xoe/D7jRE260kFa4WrOTxosLhp1ggvEGbfaKFuk4GV7yCq3b2ZFFXN0/23QxYtO9sfHd4AmfVVgmAzpBFWywlOudKeZvrvtdBdT2efYN1SJqvTIzPM0vT6L1b19ll6JQFPd/lclHK80Y+gEoG4XM=|Chương 991: Thần trận phong tỏa;73LYDS+I8ZjUmEMNwtXJoD6QvO4FSUDIBQvcfS7z8CC4g9Lscf1i48UykyS9GIsH2H2O0ZvAjRoBs9VbGiL74Ykd9mrCEDUummstuCJpB5JGPGf7YRsNyn3XNO0cd/GJQlY4SP2zoxi/rFXyhUxJfGUEgNT/H84hsGsyEnH7bHU=|Chương 992: Bọn hắn rốt cuộc đã đến!;6kk7LM8nrUu5c4ZI5e3eLmdHDRR4keeVkKyDLT5K5UBtddpnhea+YcAyddMLHFfZQVvgNwrGj/NJKUITaZVfjWlQEsr4HCWoyA6VNQOL5Ki7kwoj7/Rv1JtxSz3nKJmn+M6MN8/SVjsE7KXVW0tcHvS5BBbq5/Lrz/zOg1ULBCM=|Chương 993: Thần thông hiển uy;QOFgmfQE4I0+/eKvxbNlzc7L6rlysN8zIsJrPfQvJ5129E0ogtdeQLpz3HN9IGogxUK4nB/HshQr5xRcmKRnpYMJzSL2jVoexs3kPkDXAr0O03/oxPefKcw4JKZTwRYSNwdnzdpvmGRfqVKlCkH4wnTJWQfhVqI8u4tMOUWbtJk=|Chương 994: Đoạt thời gian!;vfsJBnH1E0N2kicQ9bUffMs/10+BUTmIrmuX9bcU9ICCecozcbiUhgN5zrifx0HinYbScze0aT9r+8b1ZnxQt4K/mFGqCZOuooAKMpzJartbAPbHZphzaU/Q1D6HxGeeiNkgHSuvd3NOIBwJhXjhLwQuvi7i3WWekPY4B2Ows5o=|Chương 995: Phá thần trận;fKFEkVTb128/sZf+rF74YtmOCrJh+ynPFL7igqz7ZMg4ztAodN/7tSj8nI6c3jJJ4frgNhE3CjX1btIQdPryjFi9UpmaF0gX3uAX+xdlLfdvkMXOTO8Ql2ECQz2J6in1zNvrlV/UoBDDoLczl7d4e4jENISj7+sObS8uDpUb4jU=|Chương 996: Nguyên Không Chân Thần!;Ny1aQOf6XOA4yl4maPR8X/XWWcv9cRK34Qcke5crTGzPKi36Q8d2r5OWpHGPn0lls8FJpiQ60SM9qbT4ZGjKUu5kMNcIwxBC9MiyfBKS/7PTrKek/4Mu5dqtmptf9SdK3ANxEhKQ+r+BIAq+f/fB2hrNFAZD8d8BbQsSA8N9uMw=|Chương 997: Có lẽ Lâm Chân Quân có biện pháp;jWWGn/RNC/ZomgplpcejRqcwkWoZ0NAjpbduOlQJixUNWj/1yzfaZrt90jDIpqpmwrVlpH/9GdZfk95CejIFtO5OSKSrDEeYVHVKu0upM93rqKTVWzxMw/Bd/HmdOD2F3MYtvpSaESA5/F2VADYCEjXDVXAsej2pjROjL9EedhI=|Chương 998: Thánh Thể tiểu thành!;2V1n2z4dV9E2h5ktPCw9JTvV6sXQ+5V3U/33JSfVNFQ945LEs3PAqhto7d8GIeIvRhOcwSNiJ2duw+2lAtkBL3Jh9o9QSKuxTZ+Cg4zdSQVI7UG3YamaZq6GasnvEtTF3pRzbDyIrWwCRIMK1dppVPyo5O0n+hs6KppB5evS7vo=|Chương 999: Bổ ra thần trận!;1M81vzhRals/7al7e6nxXbXddA8v4scziPoud+Aqo2k02rFe7CtzNnqtkjMZgudaXQ7t/y4n92mAabNu/I9tzRnF6UE0gLQZEeq+H6Y8vwo3SUU9hLf6dxJxp3yLOArBd/ZhmINXwVt+RW9GCOxfD6oT0erzUmo+6wKT7GrgfQs=|Chương 1000: Cút ngay!;LUSywJUV4XqGOz1N7MBkyCBEzvm+abUqqr2/SOd7lHhI/z8e2zRg23ZQ+k3qZ3hY0t7XLbK2eoMb87USvViWrGzjG7TdpLsLpcHtbeTa5MOYEjgaWVuqUnzTBA5It4diKTCptsjog2HG+/pakSldoCvurSfv/pRL5z57PuTmb8A=|Chương 1001: Thân phận bại lộ;CT4Ye3aB+pHrMRwIE6LO7FJ2fdce78IW5V/mtz6HGrjJZLs4a2KXQoU9iaguJUpIVtm+l8CqAdrywfciR5gmnZavN/yPdsk/0sLvV6WYhOuyv6iyhP1pabWe4Z54Z5xMr2i3xnJccK97cGl0IzaUGI8ZzdxI9auc6ZsHEFrrsfA=|Chương 1002: Chân Thần đến!;m8On0Ep8KWkbiCT+/MgUJMBK0T49c8ddwpKE1UmgaXrt+/8iTV7kK70r51eYbUELRZBz+KdALl19YLqsNMkJscF1UPGNF5kNBcTyshAORb7eUgZ4EV7FQDa8NXqgT0R3s/1prfCOSOQuH5gJgXo46TtnOXx1pI9D4F4qUKpND7g=|Chương 1003: Chân Thần một kích!;XMVYLqwmtbgLKfClznlGOCMO9fvGUHIOYEnmMOAQfh0hUQfTNSB5fOtaI5fbCGR+e9rDfJ1qZFBL2+lABw+ARcXyu2V2WYcw609ZAS5UYnkMCu7n7ucxa1KUeGSYhynXPd1GmcCM/lHwXH6qN2ClJEe/lVDwyBMJd7mMF1UbZ60=|Chương 1004: Lâm Phong tuyệt cảnh!;0jhMNrdAexVSGNT1B/X0blrMklJWJ9kT841TB55folajB4yVbLYg2YOMBOqNmcYlJ8qKCQ49fuUP8oAXJsDzQWeSicdhbzCHUCJ1j/C7Aor7jt1Y21bYDnziTRfbanmCRtOFSi1YPd0oQ90cDTY2GGF66W4P+v3Va0y0/TH/yWY=|Chương 1005: Ta muốn đồ thần!;aMgEWtfT1YDcBOVsw4wYs60QDHn6+TEOxhWr62GTui595UMhMC085A5Jl62kUnFrO6WTulW5bDE4+SkzxzVu3OzAgmXX0RGVIanFommTRwaKYdB5NznOQvNVtPG+KRPJ6EMxAT7CkC9lY7yCMANn/cdrsRF1whgXw+572Tz4O0M=|Chương 1006: Chân Thần thần thông, không gì hơn cái này!;UC7oI8eCvY1k5Z2si0RKzcePzpGvJqt6duYOwd+ZJKnoalTWVRvO2vGkhATkiTq6QZRN4CxcGJW1GrzXWx52oJkjtJjYgE4tMr0zkAGWkDKnUlpQmOIXQt4DapTx+CxA+Lv1yBVKzDpIG//wElZydzeeOXtRU/9116OOjG0PvfA=|Chương 1007: Đây là Chân Quân?;yMH0Yu46EUlaK4qDuuMDkJ4LVYInbhNbLxKu6FruOigFZRFxdlr7HLZ0Mj3hRZi0HScjdIAfBNvPijKtwo5Dm5YxD+lQKjk19gW+kkMAnnyZg46wKtwPR/XAtmmrYDBfnyDTwJICDGlGIplxpP/oGjtkYE6MFTtJEIIDIdtofdA=|Chương 1008: Tay xé Chân Thần!;qDILGO8Itj0yX5I1MWA9cN0d5//ZnhfaZ3BILGzmAa84jX1SmIl1ugAPPYMKRrzajQl5Orl9VPxgIedJYSHJ9JXw/GUWymvjyg4UQZBYQ8Tuin7n/FTIWnG5Nj5+CA1uIBBThi8Ng/QYf2LLECfNO10TT3V640mnNvlKvWNJ+3w=|Chương 1009: Đồ thần hành động vĩ đại!;QXuab1tJsn4sklLgOOXImpK15QhKRUoeZpnTQKFhchGTlWTBglcDM1o2f6H0d47nY4PzLL+w2tMD60uFeS4X2syyXXSsLwccVTbf4IZzo/VyW0wVvXNnykF4+7FWLZmKIQx1+f0PAOSYceM8zwmsAstM1JT2gqAF0lAt7uTnpEM=|Chương 1010: Thánh Tôn!;qyLoB9Q1javyGWi1wqmZuyWlq2ZCH5IabrRKrrlAjkcwxTi04P26N1rpisFsc/cw/myvLC75uFUJo/VAaAwdQtGAZQEUjW8P2+035B8Tuqt23ORcRbiS1sttZCYEvUDFp/S3wUZlTnazGl508qMltj1X3XV8d0AQ4LkovJukgo8=|Chương 1011: Hỗn Độn đệ nhất Chân Quân!;RHNOAZr+bGqLZdort75wKDYobtysFkNs7UsmwwarmrmmbUbCLHvGrRFtn2pVxP0n3JaWyqo3ShD0puIlU0VXpyvaEb+hd8kMj8UXvo67uy24ShE5m6ACFgPJYV3p3AjG1d2BGJdTIf2BoF4UYSzlI3X9rtOW6tYxAp4AvZL9tbM=|Chương 1012: Hỗn Độn Hắc Diễm;Lx/ZRY6xGtOXMDhM+UmFqUFOU8To9zCYsAX8UN3OJ6D69M2c6Of3IKl95agFByQev7nMId02LvViFbpfJ9cQVS15DrMxBZK+PKDR7D3flusP8Gant6K6lTAJnCu9Mv/1Dp9Zwnl3hHU2yH/AHf/ReuG1JabLTvdfGYjuC1I26oE=|Chương 1013: Có sợ gì quá thay?;lJ/gTqDp0yWs9ZZsx/E/BZftsNI426m1wNJprBDI4kAcgmbjYAN/SzEZU9xmucQ5BqzaJRaxkMvMKWZR9KebrOmucRkPeCrH66mD79pBURkq5Qd19vlY+MCxClYrohdIxyp708+t/88u2dncbyC1Ijd3HA1HfWNg+KgoLcvQdYQ=|Chương 1014: Hỗ Trợ minh!;qpUlsslpv37m4AuVjRdd5GKp9KdzsoOvZ69bRXGOwuF3MC6tC1Z0qNFz+BJkNzzYQ2bbbdQJNJ9Wrw1t4+pEWcqWSxMGhidID7ox7gJ5aWPQl/5eNFf5ppHIUUzdWmqPZbQZhGR89sswMhBDjqVVi4rWzRTzASnaw4uV9EMV8K8=|Chương 1015: Đại lục mới;RN9l8mRfGd8Ru9GuImIWATW064T9bqJFpYkOuzlgl1xvB9KGewxOTx2wy5gsz87FBR/wirNON0BVVJyekH9vl/IGHk0nO9gFZSsG0IAdSrYg9uDcTIw6oaW0iCV0t/c5QiW425riLdQr8Z9dcddCI0Fmj0fY+Y8ThPFSQriT3s4=|Chương 1016: Thất Sắc Linh Diễm;WN5oxtkZXm8sPUV7aUVrl3kcMQ4dOK8ZYAQYbwMDVTaArLaXzx4YAI655WjxMF1G4CqMbYxN6EL3t3WK6AXtrTDeZeqV7YClhM/YVekZS/YJLtfQhxjjJQbXCtc+7Pewx96x92SWmbzOH4im5T8StnNvZn332GR90PSCiwbSj10=|Chương 1017: Thiên Tinh Chân Thần giáng lâm!;nG/Uh/XlFakkL+9P8T/RL5j+ENhDxGaUczcYijcuk9L6Nqc4x43+VWoOV3Omib8QcssN/UgUwiOvuq/9eqiYryXt6NbHDmSk/mPk7L/IDt3tccn5ioWmTiMWnGSs5sq/hasObR1LPdQWRMbXrS0cIRybuyM1W/G3ZmA6EYv8TwM=|Chương 1018: Thiên Tinh Chân Thần, ai là sâu kiến?;2fdXiWfBGfkVeA8pypwsAk0d24PZqrRWeiQKEHepojZDHwsA6TAVfdQv69EMH+p29A2MjWSYQ9LSYCRvDQahHpMJ2KanHKAHkUErlkRGybbyYGk/jqBdOAovoroAQ/IdTk41gJpg4w+7quJ6ot0hJ8NLfukeWJ5NEbKYbDqfAko=|Chương 1019: Nguyên lai, hắn thật có thể đồ thần!;occ6RHBSsZz3BfOw3IaJZ9jJAdR6Fj7VJAI6oNMhJPiu1Lm5E4q7l6nE02aw7YEQjvWAXJl/ZUffjU/8/QgCtCWnnu6BYA81HwGW0e3IxZuz7ww5qSWn3D4ai7DJ+3O0GQnd205iFmYtbhOxsEsLStxigwQ/95lKDP5SmGIHrVw=|Chương 1020: Trận chiến này, liên quan đến sinh tử!;siaWuphiVSIuTtmguSD+hl6oS9xhkXTcyNP5FqVI03ZrjiFqX4y2LbSvA+9NeyNxsaXkKsdbno/LT1XnjsPFQUnYNeelt/vEvZ+14JtdS5BJ5gDjHqNHDLWkq7iRhJ9gFrDry+5GYZa45YnGr5ZCyG8EDaMj0xyPmpXfhtaq5Tg=|Chương 1021: Thánh Thành oanh động;q4lCH65MFYgnNXkQl8Z6JKjt/R+wkkmhRxRR2+t+rWbE5VjxrI8QdWUmh+htEDD3frRRkfXz+bPlqfUj5BBxMQF/8x6KNd60g8jH/hRS9VNXJ42Uk+wxZ0xQ7gPiHAcBuX3WE0JTfxKtJ/f3RIceVcrxjmHtrKmWy/UTDLTAlhY=|Chương 1022: Luân Hồi thế giới!;1qbIvob6hbiUtdMljdg4QfoZeqLaNik6ypRMoHKAzl8GINWbdcxdwviiJNXphF1JTdRFyMaBdUYqy82l82QOkHn0lmFKZShohaFD4i4IrIVexKG8ydmesVfpHsKT7UFLzWs6VcmZfCj/jDfCUFFfxSkE26Ar+COJe2HtFSYCLo4=|Chương 1023: Lĩnh hội;UgZrvXc4HUmBIsva+pqObFlhBnV6JRM37EYCp2uXeTY0ruLJdVylz/wovCNAfFwy7SaBVtqMQXTXgO4jbR/OoXvsZmr36VxxCF1Cqq5SqGCuF5PUCd1qJx7wxBfy6gaytS5mrjwS90xVrEqQggdA5yRollR2ix4aAUuiRh+NAoE=|Chương 1024: Luân hồi cùng trật tự!;DVgG5U5qR3AKE2UP5pdlUW68NV83p9Twhyy3EbzWVS3hz+f4gOHnl3kqB8a5acH28YKuSj4BD3s+C/g3AWSjqISUoWmDTYjxXGko2f7kDoc2oEXE999tUs3SqhdEsMcYWfMJW6byB00bVcvDl8gRcMBIo7IpH7EMQqvUZhik7Dw=|Chương 1025: Đồ thần! Lại là đồ thần!;WB9cL1cDagXO8BmTWJC4IkbexfJqmcJNSLpofSYxfgGEGHrIyfCp3UUIs7zQATw9Ois1CdCDQg1Ib0FiWj/0vMG2BKjum96Xw7vS5wSjI8CjMuVw6cUb/QTa1jHhsdme75OMupnG/ZN3ZJxRgcnCIYO70IyugL+LrOr8PeP9+ZA=|Chương 1026: Áp đảo!;GeFdFamTehRbUAz66fvw+hnsaK1OXjVQU3jBmgtrt+q9sskoKaLVHM7IQL8rQeBPRwS6/wuD8TTc8scgzDBbugVx9ihAzrW28FxNXuPmQYrt8W3lAjoeKkq9CBMPx0dXOZtktv7O/Gt+aVGmW6IVK88UEcgFXH4JtE4ZuJIzMSo=|Chương 1027: Lĩnh ngộ Hỗn Độn Không Gian quy tắc!;SS97GeI3r2L6tDa0IVGxd3ehluQAwAEeZgLdM0c+WcikRNamGPCezeowINw22rfDYUXY79H6kjWeYBHnmdcbYYD6VnRIL+qQozgKYmzxDTom5trh2UK8Vz86ND/zLxD2bv8bHykRJbV5OlxiFEK8oicAfnZWFfCdDTDyoju8JCU=|Chương 1028: Trở về trước giờ!;Q9umLlV/WwoQQFPmzIlovC5n+T82AQvxyiz/c8bmGabrKVaE+/POvzl1xwkm+i/8H9UrkV6UEWK/2lB15dDFDaodxmsqdw91N6f6g460+zDqUTVFLHBjuEl6cb7o4Hec+jEJE+jJkaC9jAx8aM/mz0enchzYedSpm+r2rUtfr0M=|Chương 1029: Như Ý Chân Thần;8W6F80rAWW/16+9Zc5EQe3+giSecvgF7VzjeWK0bHz14itYvohoJLiBeXT9fR+wn045CM5ypVksUYhGNgfjArXKRkIDR4p8wVtLmc/6JkkpgGy4vjo2+o0wJepTbnXzOfWsHDuayk6BRkkd7bM9CBQI07AtkWR97UVhHH7YrrN0=|Chương 1030: Chỉ cần một cái hứa hẹn!;IWof/3N25B3R9AzA5Ou4Umx8lYWUtWjp+5m16h4ThHIbZFCZrZLi8FNyNeOfqJaFRNn/uP9AixSBlrd83JAskWPKbzGqM2bFnP7HiBQl1rHxrgCC3JCy+iNjn0eRhwMDoFVtsRIr07nU1wXS8DMlmO/Nxl//OlhRByLNz2JxHEc=|Chương 1031: Ngũ Phương Phong Cấm Kỳ;jBa3Xu+MWabdLHgQCWVR6PkhrdSwCom7OBBuP5rRPAXMTrQZhLrAI+lsPDS92evSZlNtUsJgylKlK8jqi356Sy1VC18YwH2c9U1eUPNnWNZ5TP4WjviHeuxSAfcH+5KH9nftv551iznICTyhQOx9dP7j2hJTL6J2eNmNIdeZMhI=|Chương 1032: Một bầy kiến hôi!;zxrRsgeM5um+NR8SwDIbEDE42z0BqaEdC9EAtSGsxpaQ8WrbThOb6cB/wX2+/EPmZ3HIcHmAa5BkAFL12L1UEVveEhHub1MjpDTxdKfteRnvlaXM8jxgUeTl1YAV9Sl5RiVxSVsWIyzlN8lTKK0FDReryrqnyenOHmtf0YpgxsM=|Chương 1033: Từng sinh ra Siêu Thoát Giả?;8c8uwRysBqshmHz7u6FxL9KRmjRc0LcaY5hiZzWX/x9rN0O8OrPOV0AJJNMoiPcv610GL/vPRnu1s8y/pUCXaMddTHPus9Tfqz6WvLPsyik9Va+9i07Y1jpHBL+7/Cr0aWsWvkYMefavVOuzlHkL2yKx65kQQwHUFd8I50P76B8=|Chương 1034: Chí Tôn gia tộc!;6DJDNTLhL3kpKfpnQl9Kv+CJtfhwdnKBwEVNnNAJcXlNOL+eEBRNuQICmwR1iC47aTSV5T21HVRb4rQA/ueLfp7VcH8oA1OcEsFDPKPZpyF5ag5VjSC8btjcsB246Chmuw5jsCJzECVt7SMiWR7MNLxfcAzmRleHCOk2STwqk8Q=|Chương 1035: Hành tinh mẹ hủy diệt!;Z1CRD8rIZOAmJtlNSkPN+B3OrEcc3KJKmZhWBNPQmCWrDcBCWsdc2mlJoXPvquIYKLQ4aM+RouVh1MmoToZzT8xtG+b3L8AHJ2RdAhl6KpDTO08XegfuaDySKzg+zfRvZ9w0dfR7trt6duo0HMjEXaqrbVATfvbihFmNPhYmtNY=|Chương 1036: Thần Thần, ta trở về!;PkLu/gz+nkO3Ce561M6/uPiPSaRIfbzOAK1yRFdmm2MmlsubvxqNR2XPwLuAg1q79MmzVecE8BJM1OsQ82L2ECAed4uf1vd8lmoV15UMygwMx0X1Msy2qFvaD57UMBR74KpW7JxWq5Sao4egszGGKiDaiHpaq8XF5/zDGFnr/8k=|Chương 1037: Thương hải tang điền;AGDjwSIQ7RTkMs42l9K/WZwrGIYhaCBiOwOhr7LXTYIMzSKN2I51LbBsaTbRGMbRAHnO3SFnFjCI1JhvS2h7ztbiMw0+SQ/9YOWnjaEEl9aPaq4TExIGDGkM7n7CxOSr6cAjRSU4Q3VB9un/AV4w7vuScAdjyDlglwXztsQ73FU=|Chương 1038: Sát ý ngút trời!;0KVi/1IlZt72uI/KvD7DCiW2tsr4EpikU8aecD2McFSRvc73uVZwA3H4SYK1ZvvbfQZBLWfrD0RFQ+FMKeig8MptauSrunDaXxP69RUXtA7vifVXWnf41KHNNS00YeZtCs4ReI0/UvWkY7Y9AAsGHanB51p5Xwt/MHW+0LvkAIk=|Chương 1039: Chí Tôn trở về!;MMufjQMzyppmcixCyT/O977VFvYSKsQvsFMVnf80RDI7UMb0KQ6U0L5eGEzq9t7wbqtZdsAvt6SaHJx8Ictgl2DAL21Zno3N66VCw2YNq/iCtSiK3kZiPyZBRA9VbG4YwoXhq+weiHNsR9p4YL5Qrl6OzgPrvawniNCakigvGUY=|Chương 1040: Lâm mỗ trong mắt ngươi, thật không đáng giá nhắc tới?;xVMgdKPnf2XG1//JXoKyAXlW5jqdio3w7Tiop3K2LDnwr0HO7aqMn9DCcIuQ+FcIqzn3KaXlfs/F7gxzR2w5uPuq29VeQoFzdzES9Xwwg7zNCLHFrdr3cObzSQGmnm3yrPXr01mbHN7lVPYG3qe00odL+0QQ27M64saG5bs8PD8=|Chương 1041: Thời đại khác biệt, ngươi hôm nay hẳn phải chết!;Rkg7OppBCKhfwCcMIj2dlchvrtr0jf1qtQNepakUFNZSu9XW4+b9D9CC/gckHCMrUgd2LQT5C1zNFVZlpkKkg69lRrXg5cSCu3SmPHKANZyq4UFZNb86DY4PxRE2XFg2yeVcqMh9gUEuL+Udj3wQbE5rnzvNwBRA+geyubWwaJk=|Chương 1042: Các ngươi vẫn là không có tiến bộ!;YHMRmTPjxOSsT71SVe8u0rCZyUqQyX7BaDihU4bey21kGjI+Jy/QDMUCZ5IRUbGrXjjALbt1EEKpKuitYj/wmD9GWvPEdYgG5pZC3ITahrbyUybSkof0yta5nsFtIOV9Pa4CYli9WzT+FfeTsZzMcUUl3WQ/Oqj97Ok6bckCDyk=|Chương 1043: Cản ta một chỉ, tha cho ngươi khỏi chết!;s5ssmJoFKEjS/tLUZyDyfYsBRvS+ob8ikdanRQqqOMLsfkAqSTyTWwvGLe5d6SGG1nTCrb96bT0sIlpHQWe++D9F+Z9Y3+dWbSxsjfrTFPxNcseNKqCKBiqU4nbdwSwtcXK4ZPhHtW7cfwiW/wTtjxwOlxIymjfy4Kh/+uPcb9Q=|Chương 1044: Một chỉ nghiền nát!;kq9tAP/+xRKn8DP1+m6TrFFgu6ts+V/oE2MvbCu9K++4+ChSTs/8IPkYwrCa+yeWFc1rRCDFbAovPR0B0dMck8dG8Stz62qN217ALZg/ww/g4f3cI9hjnXDkMapfQ7cXPBdeD/fgMneQ/zm+TUmIdoWw7YlgaslCZnp3iqKmplw=|Chương 1045: Liền xem như Chân Thần, ta cũng chém qua!;guk4LGab4/RTP7hNY4r5hnpl5V7BYHSSLFQ3mMMyis8efoGSxBaqfv9mQCzxrj3xQpDxzCtkWxmNRqlju2E29EFMoxlu6OwUOEBS82d3m9QqUJyd35pQDo2NKSXDvKheul30ojatGkAconzFANIAKI2ZjmyefLU24YMvm9H0ecs=|Chương 1046: Luân Hồi giới!;wuG1JpJEHhDfJfIetTFZz4KkJFa45q28Xw+Q/kf3odh/YArEPmWemGSe1PTkbKuG3VqNkeJNCZL4EqWlHzfE6F8w8Frog4L5TsRQHsh6dJ3GlOACF6yxLdhZHPnwn1IMYz3xqlMgoZ7uhknC+oqefUjTU9sUxUEy3wsW5uXMvbI=|Chương 1047: Siêu Thoát Giả Lâm Phong, mau tới nhận lấy cái chết!;FMk3ttAzDRaSlsi+Ljc0+Qd+M+O2VuCvWUWzn8GojaKkXSupcX6a75kY5PK46waN9o1qA+yfQ1YL+W+ZCZFiNRybnFzLcj83fFWgj5uwzlwX64sMm5sYs1DSlZYCmlZhYySZeEflM2xkcLWJxpI93X3iIQHnEyFYb4Z+lgpU4u4=|Chương 1048: Ma Thần chi uy, giết gà dùng đao mổ trâu!;m7T9XexIhlHnf5G97E6DsNOuRQHncIjtYwKwcra+rbKOgsJ25mQxU88zrS5GcVyhgjPCzgd/nkkE+kbvM6TJrCInAgJ4IYR23jmt/hGDq6ZB7p07TPw6sOVY2W20po7vLK2zWeuxwFxBzalgJCqmiOzxpd6pc5NlxZdxMYT1y/g=|Chương 1049: Luân hồi bách thế, Chân Linh chôn vùi!;stUgZsEcNG6JlihkTiaKlf1C2G2ZyMz2Y7C5++gr8wrgguSXWUWlBMYQIxA0yxwrvpNkzept0Y5UudlCyKgcjs/cOG0BDWgSM6uAczmQJ2ZNtpNSo/41QOLr0dqa1Q3EqQ2uYryjnSaD+hPVPiJ+pVAuYfZfsTaXzPXUsfDBNSQ=|Chương 1050: Ngươi là Lâm Chân Quân?;R0cQb9L8jpDcP3ovUkDQBBLySHWhZvnh4WHfBfi0leoDBHvXGIP1Q9VTrvmzMxvyqE5NK3XH9UBJ7yrvf0DshKDzlPkP2K8ud3jq+6rF2uXKt/ya9mDK5xO3Aero5RDoiDXljU9Eol31VrePxyvK6cTW5cvqPmK6Js2ZGAJnLZM=|Chương 1051: Nếu đã tới, vậy liền không cần đi!;Yzm5hN7lSqf6E5Hs/+euGoXXoVOovMigvtmgiasCZLDf1lmWp83PXpI0jRh81E+goJ0iT66PFEz3JLadsXhdCfJRzQc3EOt4wcaf4REo/B/RbGv3eAF81gR/iUsdQmUawtg39OkPcfN6lVQ2Bg+mGbQXjMze4gKzErpMLDcm8GI=|Chương 1052: Dùng mệnh của ngươi bồi tội!;MqzKrYULO/zDngOElbDmNFWgybthNLfZa5i0v4H6lz2o66Qd6LMQNjo9xae3Fc+Q0eiy6cGwRSHclzXRWLKzOhKmX+Z9v5HvOgR0dOnrBIbuIcU/JqtWZ71Bq//G47Iwmz/BRobQ4VmQKniLfi13jJ0PC69NJH/JjILeJ8HLtrc=|Chương 1053: Trời cao không đường chạy, Địa Ngục không cửa vào;yHY/jE1+CItU2Nxw57FDrKm5e9dceGII5dYxsjelX5117peHK05LObAB9IGnPM7CxYJCsR+4Ze048i1B0BLn3DsnmF1DqgOB8HUaRkMxRQ1CMpDStPbvNqt2nBIkV728g4xwL5iOSXQdFwP7gk2S4Ag7Onq4JGzmbAsW/9dTK58=|Chương 1054: Trở về;mbBmbX7jTM6JMZVifMrKnnhzBUKBc/zF+rKPENpSoMythg4q1HYlg3ElFOx/3JDKqoWfZ5+x2sNzaAceOeqwzyKvKK5tGJ22ehUbs2eATPFKvZd3YHBbhMEKwWiWCWnacP0XzGI+J6ECiG13/KqY0GGs+cDHP7j3Hogr7sV2hoU=|Chương 1055: Tu hành chỉ có thể dựa vào chính mình!;PzOyaGvuYd04NPXVCVfM53fj5GRPg3QsurlbzpoeiodjiGQ7orKaRX61lpzcXh8HjNLg43XQSNfP8xOMx4rx9bqn5mYD3tJeta1ohcqqqJF2eyg/p4l7vZt9ryUWmRS7HzelDjDNbkk/6zYgaDidsug9yRFCB+3oeb6VkMF/6bQ=|Chương 1056: Hắc Vực khách đến thăm;Be5LN5xUNCjkqVfoyk32eSN3AhVnpOp+0GFxdSyAFXS3RrfNB2/wAxBm2SiVjk31emu5BIRFoyVaqkv0e9+0BReLQJJRBzPbR6lsLOc/N4gmHgtW7JI09XctYLnFq6u734gvSFwaaQJpbB0Kok56NXyxItq/C5TKbVlPiA47g4I=|Chương 1057: Tiến vào Hỗn Độn Hắc Vực!;bAXLshdEEJpkFMvkS4if7ajNofPV922FW+H7gJht0n2uf4hLl3ubYBAB2qoTxyS05QGsIPT2gnkg3EsB5BgTr1u1xlZSUuP1TW4sE89w7e+Zt6djLdvcg/zV50TLkdRTv/yi54bhzYXf+gClOn2XeFmLbe3cN72d4DYaw3fF9Ws=|Chương 1058: Lưu động Hắc Vực;WRwnLevpB2U5ms9+Ty9KFV4UNqz9r32g7f2H6K9fx3/gwc56suRLjfA/HuY1LjB5VFaiWdrosohfrh0uBDddYhUmPDlXAM/S9dWRM+6YF+ludEThfs0U1/GoXqg8AlYs7kFaOWoXr4gt5XT2IL73jD55TqjTWd++QudflquPG7A=|Chương 1059: Thi hài cùng Hỗn Độn Linh Diễm;l6lfLN+GWjV2bLHN1WD2hAnoh2QI5Q89pZu5aJRyHnESsuFdc2/iX/MArHKNQAw9oZVhz4ELoaJitZ6r0gdFDsyqxQX6NkAnvFlBYGlV4bTNNwAM/o8A4ow9jXBv4xtcsT4krJUGdprh9XCTMBziYMW0AJ+b8ZronGTjBSoyEX8=|Chương 1060: Thi hài chi biến;CqI5lG/l5n6D6KcCz1C+Ln0WmefBwRD3LU5rKqM/D/vS+x3QnBOdMJVGsNGPaTCiTMEJC866ptFER58AswR7YfBcnASH7Wpi3XsYBHpY7bRVtT5N/AvHREtvvG1veeKCp5KUlUWoe8/F9ILEXfA5AXu9B7r7DPCQN/UbbMJOm00=|Chương 1061: Âm hồn;B7RAL7rDTbIgWn23Hic3tC38q9DQ/8JJskHzBn4QfpAsjZHTf7Durj6QBkNaT5/cUJz4qB0K9zmJcyu4aloLR3PhdpRrFwF6AHS9QLZwVLkgBGG7af1YxdK63301eHyWjGCE0HSu6C4w6QJlTy4LP8TcZ024tS27jxi+NIcVbCQ=|Chương 1062: Hắc Vực chi chiến!;hNbZYJUaZwU1ZhbIzp//jcFRLrq2by2aZRNS1lKe20GJ2l+Lxs6+L5BYtHqzNH82v/OYJ5Oyrh3lQydgmvRh6Ad3QzbRCUE1z0SJ0h/YfQKNzXDEwQDu5e7OIRvi3zDFZNedp0EX+70ETZ59aaShRAd07sy160PiaMhKYu2bQB0=|Chương 1063: Ác Ma Ragoul;5y3sKMWINExvExdyNo9L73A8zZBf+dALJt5/RAZ2RNxkFt2HlW+StejANdwf/Ouv/25i7lnWpPKwWZiPo6X9Uu0cYI0ey7x8z8OnNa55ao6tvzJ4r4l1VTCpLN7nW19PAaMcZk1OdQv5MS0B9LgjiG/pOpJ0hv68M3FAmsr6IZ4=|Chương 1064: Thần cách;+s+NkEMtSJ0FJRLBOh5sY1lwC6TC/9OxuisJGsOCl2uem41MeAAp5GE1I0fy403xyKsj5eER7w43uiR7KLdT09HipoVkzhQT1kussV+r0Kmn4wRWNl3TBwTLwu1iu3Rn+GlK0XUoGy5hqx5+22ZJkt47hsWDc4rgFejtgS9mnRM=|Chương 1065: Ragoul lai lịch;42Xq7GmMhx1OsTGAN5wiyqAujx8Pn+u9CFeEku9GYexG1ZW+AsWuKFVA1O25RfpIo8oa871vTRnSJOXsOX3ZYDsRi6FqT1Exhh711GUr6WOrPseaswbPrVRuWIYdR3SEAUk2x9TFUzMdWEFKWdyWnloJpzNQlKCp0E7Tpo8UBMY=|Chương 1066: Bước ra một bước này chính là Chân Thần!;X6RGMSmHB+/6IX43GqYdFxV2EJzCE+XV8xKEOivb9BmoaJP0r2dxGvm6bNYr4PfrLspSP0z/oim6LRHfRNxVIqQOPv8E9fs2gkZZG7mxIe4zjr5jrLa4joPnOGZ/BvtGAGbU32dsWRTP/nV/ENsu/j2LUzzVDCCyJwPWPB+BB14=|Chương 1067: Các phương phản ứng;mF+8gYUOEXUC404eCDiAah9MbmeAjXfPRr7dPI9NbI2BfwNpmQp7ZgkW+0s3m1OPxR3Qp4ngmgp8D21ZsRYXEj0nxtlKGkIRQqzk674iXy9OhT75yGOipI80Q047mhM0swCLgtROZT7JUXhm28Zim1TG3m7EgwCK8W6Yf5qhHOw=|Chương 1068: Bắt đầu!;y0/fvC5Ce2tU4cnuXEQV0FR5N9LgZrHO/1pzLxEI9roST4u46C4TiGTze+g1/PAkw/KJZM1CWtma+bxFd5PIIhMdz5BqtWgBHzMM0jnWLeCw1rnhEkJ1K0jpDIBpDjLy1v8E5iI2ctNU7KSq+1wRTYjX4dtyjxKZrJALomdSj/c=|Chương 1069: Hỗn Độn 3000 đại đạo;f3XAwKgCTNc/hBemh/ZhJS6lsgIXOjIjblMUu3mKAnfEoll7o9vr+qUFbcZnDooK/a00dUSGjyCWzzb0J70lNWwn4HV1/tIwY0ZZ6iAJO+opcsekv40t6nd49rVE4Lfd2lYPHtyQzemb1fQ5DN2jyL1p5U8Lz7OOcqZrpmCnm/c=|Chương 1070: Công đức viên mãn, thành tựu Chân Thần!;0qUM8XpV6i5rhLGwpY97dq+Y79KHGxAv4TFGjBmSz3DCQXYxRaOy35dIJrzdGJHzZa5eGz0xGTvSrayASV3A82OzAnUYTmUbTDAHUd/HoKJwaIGKZjs3EtIQ50YrzaTA/h6iOE6lbkV0mxbgFKGIUNkJkEEy0UunkHVA/PYJRAU=|Chương 1071: Chân chính Nguyên giới thần thông!;wJyBiJdSzmX72pphb2++Fh/APA1YUD619MOHbJ6Cgrj8zsQVX7NJhPM5g2GEBxYU02cyIisdv4ifER6fbLGFKqaaqjub8LVQRI4ecBnZV8y/1/4CWo2A3ff7lvfLJH0f6GDS1tA6yOGPBBst/C6Dtob0k51kwvzLGig2UkZWg4I=|Chương 1072: Linh Diễm Thánh Thể đại thành!;GLKczTpE7aIcMoWes8mYdBz+3T3oYodZ855lJGNQdIzDdNzgHbW4nMESr+SlxAlLSbNbDQM7tJ+1R4W/t7B1hBCpxC1WRFJIMgjoyzHTAA+VebLNx26o+/PQi9b8GYh7GBGgfzbBrzya53tHoLkTFKqnEjHEdw02CPk5V8I3rA4=|Chương 1073: Thần Chiến Lệnh!;vz/VWcIMDFMriVDTLHdE0WNE7fV+V60ZuRFW9I9UOni1U0u9Y+ROv/AJK/jOn2gPuF5W48vyp02AMcwIWBH0nw9SldqT27vlj3kfsCJQ7oba4k47ty6gkpFdMlh7nNB6j+Tb8juhXHS/165evpuhhQaz/Um2TkQ06pnV8Ap/DQU=|Chương 1074: Xảy ra chuyện lớn!;uklVTerFFFkXPuoP+y46i3T+a/2n2JnWp81/T+fnY3JdRickhvbjACChKrOQSzZszB3hClwLwKhWf47AUWM7ybFuuCzHHHvpo8gkYVP0lNb9so0fI4IyjuZa19/VPsTafSHLU8GyVJmblejPffcBjIKvs/qNBubsBcpeL8INhIM=|Chương 1075: Chiến trường;h1545M2mwOuMRisG7Mo+nD/GmHR1bXE8czm+u+abMSpbYhX3JhwenerDmW1rEQE06qI/Vb9M5dkJ34POCyh6wP2JB8LqaJTZ3E0LdFLS8CPmj0N3ImUBUAJsMTmm5fGWHsfxbCCrwa50cyBnzt16KF2fS7knJQOYPhW1lrYIP60=|Chương 1076: Công Huân bảng!;39mJ/gby1cLGsRoWl+Po90rHAo+t9lHic1wkAABJml7+7I+gDsVAEKWkZm8Rd2Hx19oPw1rFeaaAj0FHX6XRTcaRm6T8s+cduGjf7V6TVnWPKJWXcRe+cuXTbDHvT/sKwhlB0JmSB1qgU/n3zuBiV20nwBYCW5csQL0sCutS7tI=|Chương 1077: Nguyên giới chi uy!;vVBATbo/R7/aAa70irua6+IYRzMu42m6sJyWA8zy7dW6naII0RS0ARbWkvTEZgZKjBwTdxj/AH3RSiSBmAzYJIe/j569LR/EaZeQz+pW5ewuDEJ5fCreIpRWQb2+1E7cc7EkMEbxk+sQ9wBjbcNyE9I2J90Mv5mnTNU8vvDPpjE=|Chương 1078: Công Huân bảng đệ nhất!;EWvPYXPvJ6XwXumGB7BxehdJ0n6n1VsbdFnC95TDq4XG6ep69hbHd7CEKr7uH/xdogVL3MauMS55mMUwTB9fTPDAOIGszmcuGw9tz/sfc8b3xib4ZW+BxwOzrAvz8mAA2IihPBvc80Js6k8NN5f2wqh7vp/yd0Ri1T6m/HuwZwA=|Chương 1079: Luân Hồi giới chân chính tác dụng!;DoHkITLbqmEQEWZiqPbwfNrhPgyh6Iu3Tk8VZVXOdB7VPvZbEHpVphMA6hCjU/WHCaH8jux1UnZBsDjFqBtLH9prY/HKYWxYEggYWw3hs8dNtrdGTWkcAY4EMYsOEZ6yq76ZgJmz10f1ZqDRVbVgUc+fYaap22IOa0O2dHQUCk4=|Chương 1080: Hỗn Độn Thánh Thú!;SGF5OsIXhqL6NeeSt6JoZqJzHBJqOvsCxRnnT7frEhwLz0byEhyNtJ3J18z1j80ZL27z1rCe3ZimaLb+OqbyjSHNsYIWPpTPlIs8IjqcB0vO1aR35m+RNDEsrM8EPoH0f+sIgIyLz7nwiipOiDz5ZnJ0JjBMeKrY6fPixql8DY4=|Chương 1081: Nguyên thạch bại lộ!;XU4bFqAugEke4be1O2tk1Fi+ywBxWzCV+WtfhMZWgTtx6J4ceCxVAA7vmR8OWzmflASViLqg8YM0MBrqly/tZwDAtoQSR4D7njbSDY0C1HCxPzyFUBuOYhIWAt3Z+4//GLoX+K0qu/qk7TZBwSJ3K3E9ySWe08KoDSGhVDlD3ug=|Chương 1082: Chúng sinh muôn màu!;O2eC7kX6kZDB0JhkBEZSaBS2r2HNUeqHwr+Xj+Mvc11GyUmRHfbM8aj/cN9QiTGaQs/EuRVYt/Bn119bwM3FavpZDDZe6uVT31w9u7aVSNSovH8NI0hZ42NtMUH7a8HS8nbHrsK9YRxTL99MG8MNTOZdRn8xzkCSMShrHx8Ab8o=|Chương 1083: Thâm Uyên Chi Chủ!;ePvTIrwW+brxh6MAgoOAy/st9tus1H/3UZ2hLZY50cNjtLjNlQ4gTswmpbKDu1aZ8r7cklDs0WYiqLygn8gi9Eh0cC6av3bTWt8Id1vg5vvPaY/Ih8VNJewaNpEAgl47oifSz11d5q4fhyQMHIoTEAWFN7d5P7UwF4+SzMoMTbc=|Chương 1084: Dám cược sao?;XvlQf618tEo0g75j6gYxRHUIOJs0MIhqqjdZIiPmYTdtTi6MYAbbVLWk3ZsY4XeiqtPEKDU6By4x4N+OwPDLGZ/vQYZkg+zQd2Gr3zMYiVtTG3hvYh1ahdCadU5zKHus2dUjIjn03z7SEbgtxCQqfnbbvjFMOClf3FjFJTNPzmQ=|Chương 1085: Ta không cho, không ai có thể đoạt!;9H5G1MseE2rPlGvubTacfGWFehV38azAtrCzutMOMyOG/uiFBC3twQ5ZxCnr1+8ufMhe34P/n0j+MIdD18s/9aU9McP39OJUYMk2lye/tmqrV3xstYzoYkT84Vo3A5vPQL8Mwsa23kPJLq0G53xJ79pbHHSHgOmjTqdZ0WrWeEg=|Chương 1086: Phong bạo trước giờ;KPI02hFTLUQ89RFWCKXT397DVc7wyV2qrUmo7v2FbvJFI8XVC4d8tWF2ntiVpB/ZFDVqQDUNXpoq4/ye6K9QnthELiJTHsqzpdEllAiBPJ0BELEpmkPpPOE85kj7phVaR5pChMFWjJb3rLLGh8k12II4sSwjRYl6uICyfHnBR3k=|Chương 1087: Ta chính là Thánh Quân, nên uy áp một thế!;s6Uh/FBinxUDu61Z3M+g9LP9KV0mohjYwC5fW2I9BoiPGFhsjK87smXVRwJPMh49d/ZccH0FoLYkOAd2UY/fgfE+AnkgBKLZfYoSp7c8vjjLIwfdczNIRq1HC0flcdA38nourT0vvrTf8p4auQDqEGr6vXasDt+6EtDWjQSYvOc=|Chương 1088: Thánh Quân nói chuyện, há lại cho người khác xen vào?;ieAkCM69ZvTR8VBl/rt5a/XlTVCN97I1EMr12eolEd2QC4ZY0Y3bakJVCCeiCe/caN6dWa463TimovKHDgdeGY5/rxYXJ/sf4lo71PQTj9Sud+U85O9p57KnvGoCle6FpWr4zr4wuM95k5ALWd34kxwrMBDF9wzRHuUuSqLcoOs=|Chương 1089: Đều đi ra tới đi!;+KNkyHXK2Eb+A2iNvc+v4531I+PGiwiVaZyQKj25wxdR4UUE/7sEmAxT1ta9XWdOkI4QqjH+yBRUN6X1Gvuk0FCrH87cPUiQB80tMXo0/aE++qmXWctTHuQchouwRtHDBSJ3FaeSp6hi3GLiID3kjhzBtE8rLCiV15pAf+rcc2g=|Chương 1090: Thánh Quân chi uy, chính là như vậy!;YU51JTOdOlLxIzNS7cVBCdTIWLGWL8iBjp6sJ/LngUaAYGzA6OFGcf7/SXJBBXxIm3ZsLLAJ8sjv0zbbH7ZdolrdujcUJGpBP8DFHCpgKhEJKv1G8XZqAsP+9zEx9xs0YqgJRUgwVdi3U23RAsstbOQXtGeXjIwgEWYnoCgEtsQ=|Chương 1091: Thánh Quân vô địch!;S2pf6Hb153eAU0Y+s7bc6u98TuHJIPolZ5TnL1R+2SL2aHZYbER0isTbPWLMUQHmx6n7ZSpylOhFa3fa0/lROB1YE6oZKdTiE98NNMW/k1i2owTIXDjaI1JCjWPGqUG6TjQHFg8YUznLFlHsWp2mVyDSvC5fLmFNsNP18C08PCo=|Chương 1092: Thánh Quân ở trước mặt, chúng ta tin phục!;tFBetZFoc7rC52uX9mYDr49X4v6Ya584jeOen24QMhVEzXP3XO6M2n/xrVYa/wXFqAQc5jJA1IMRiw/ArdnzvOw/FVEIcpIDuMSmKYVLOe4uYCZxVcWQk1UDI1LBJDq5opOvIjNggJQm6dP5Ve0U86qoH/HgRtQala84We00e30=|Chương 1093: Lão tổ thần phục, nghe lệnh vạn năm!;GO6EMRqVUPblxWDnU2eZhAxmo3GF7LKV9aacH8uIcPcQq0sdRtNKAdkSPbVv+hrYzY2rgNrsRFa7W8QMHr0Tai/rmC6bhkQEL1cX7FbB2PyWTwabcE1TVQOj5AST/j+AzkeD7x2LN+aTq4dknah8QrBsOcMFfQ/CTzfzOEPPfhs=|Chương 1094: Thánh Quân lời đồn đại;EH705CYDiJLhpLiZ4ZOxzpHY9it6VuXvsg6nQZRP3ECoBOBOrFfK+kY88nM8pkW1w1fVKuvCRO0QtyTNVW3KmqQI9xseyspWHhpW01ymd00Uzwz24cvqOjNTG3/GJ6fRfIRKqs46CeElxJGZRhzrqac0HZcMYt2LZ3Amz7x13UE=|Chương 1095: Hỗn Độn bí ẩn;kFXGnwl6oEKB0aLAASr5iB9lDkN3pKKIAYV0AomuIB1/D8YFejOt2bEqExz3rFOVOFRAz9j1tHv6f+4AyT3afbUkD8uvPZ1Eb1gormJUyFMOzrzDNqe5KD38l+va86e4Q2Cw0gpiWIdK/yULWKwPdoJj/9nI3TLUvPtye/4AHXo=|Chương 1096: Không thành Thánh Tôn, cuối cùng là sâu kiến!;Z3ffqPX5AnnCJeRMJGDN29Wjo5Ky5/mJD5whrhigDy7+UpIO5pgbuZhEaV0bT8LKxB7nkwVD6nZH2TUtQG0RI70NNRawAOyUcmcv2aeGFbseZi6MNcV3wdKho91KMwNDvPK9jf+tK1PmilphHJ0Om8uj/OXa1UdBAClVZKOXz3M=|Chương 1097: Dẫn bạo Hỗn Độn tin tức!;hfW4QiBebmI47w92TazksW+uEVZQd9RLqub7UA0AKX/0Cmcxz/fSopxc8uwVn/H5ROSwV0Y+F0PDKTZNZBRNYMtF+KV5aHLN34dsBJOkYY/Zea37Yxjj+3a91paCifE2ggTPlFO/CzUETUtf/GHH08BkGVlFvPK+GzsKef0U+i0=|Chương 1098: Vị thứ nhất người lĩnh hội;Pn7DxnICfMJe2C9fFjgIVUfo1/hMYjtxddl9Aj7AdlQoy0GxabIoc1YFYKFKU2N+D6SWgVBk08xDhmgCacly0h7snyGH6X/8xeGA95HWsnFFRrvUXkIY/YDuZtgs/gqnRlXkGCswxlchXO4IjMvHZUHagFXskIptZBZlAEddEM0=|Chương 1099: Ác Ma lại tới!;17FlMYExxMgtC9JVnOW79HiBOTkKqCcTG2H1UedQ2WqHd2VlkOl7+BL7WDCp4CNMTSuEYdO3QZ6YrpOEYkHqTmRpiDB17D3Quya6ahiehMyAHfzihC/jQGEq5mkTLQyUPH4Cz2o+lHdEUolrWnGEBVnwcfy3oFAHtgnFKm/B+jk=|Chương 1100: Andrew, ngươi hỏi qua bổn quân sao?;a/RwnpkWvO1PgXprzFC0wvu4vYdnPAlkqxmlsiwYOOoNmLZr1h/l1++Z27Yw3tjSAFW4P4J8BpbTTnseog03JKgtappC4ma8b9zy6AZh+U8hOZolTIOA1sY+DMEPsV+DjUUt2jbZMlCr2KXc+buuCpVQlzAvyKwTplQFvdCPHVg=|Chương 1101: Ma Chủ một kích!;oz7+Ym5igP/5NpLIxyMRt0uyvvIgT2twmLsUup+WtO9kNsEMWJLmR/j1kLbZ6yn408uawiDsQDlxxodilqFIeU8JcTO1n1rKE3siXakNAB2gcoJZ3HuraLiGo0ICyQ5/9M0d7Dq2W0izixFI1ry7Dohxma5r/ydWAQZwLZ+5fRE=|Chương 1102: Thánh Quân như trước vẫn là Thánh Quân!;d3x4+IjtJFxTxF1MyZ3NTwu6RzOY2D1GgceXZHYPXL/lWIhZ+MVoxRYURLxhFdRGJGiNhdtHwfc6S4pvdYTRpr02tdyqRSKvCfVxkFNL2yJTne2ojle2PEw9EJJppmT6sXg3Ct9Y3kGfpwMN4xqSqWKSKMwBiy8EU3hXqxVaeAQ=|Chương 1103: Như Ý Chân Thần bí mật;6eCJqWqx8aCeHIWYRUO2YmWbJSznztyjtbBRUhverjnIdCtJfSdcyOqGIyh9jrf4hFAQ8gY4Np5XCiGsigD557UYTGd5JVkTADkSrcgaOHDZqk9ucClq1zaIf1ff980o6SAGSAbBpkxzeXvUfdUz9G4A7zNjygud+44sdzBcY1g=|Chương 1104: Quyết định;xzx/g57vZcAZmQann9yiZh7IOebBjOI0kFSURRicSpodNGMbon9CjLYzsEGhWTRXMswer6/OBdyklI4ZE8h6lee0myIaPtCbUQv8edwT5Wfw8MEu1qYsd7qWmYWAtPwoQG1mnwyX7hN7jOgoxFRH/SWvuRgdkxWhaLqHhwhw/bc=|Chương 1105: Thần bí chi địa;ohcWx1rttvKc60qkYVbG+odjRyhofYDoxwEO/UiMNsez+9h3+vZYAazzLfopjYrbQadkJi9vvtv0eiCoWa4/sFw9OxHHSoj9sUmNRMGHiaJ6eh5c3QTCJ7qVKCFDHrzuwfNm2wfhOdn1liusS9/KcZgvksjrS+o0q/pvatjjHrw=|Chương 1106: Thời Không Hành Giả;uRTqbrIlbT8Cnw7Sh3Hp23915bUe7jxL7mIPACaBQs+xO/L1QekdDVbWks8AJLYop/rKmWMpnwVQyh9uaHKOSh1mobQDZcYrf7h5Tfq/YoGbY/5jXd31cRJ7XcqvGOMeKG09o5vslr5TfNgkcawQJn6mR62Maf3jJnk4MCdiEYE=|Chương 1107: Trốn vào thời không, vũ trụ duy nhất!;2OYDunV0n/cLgJ81sO5YEWRIONJ3c9lpvpYzUcpBm/tievVu++tsveV9iW4BpBt2ASteNYtK5tFanSM7OWDZ0Gp2bvgvSeTALBpO/nKV8hmaW86BVeomBnPnvhvhZCkYcisqS7/FwnL6qWsYjUJm5hHeimHx80YztHamJCqNv5o=|Chương 1108: Thời Không Trường Hà!;o2PKwwcnfEBjsn2piLGbzxleMEqPgWfV2K35KlqxeYTnYn1OZb2R0ZZp1mF/TKG5STN4VB+lrnI9fUpsk+HmoP8KmPWwhrcNxcTHavWQeKvP0sKLkOdW2yHNH3pm6U8wlHV4K4QoGdZRQdag/lks0f2ar0QL0gzffWF57Rccr14=|Chương 1109: Tiên Thổ thế giới;wMqGOdCEk11l/OKiz/Tatin7HHcQun+dKHi3RbFrHAxSDSKlXvYf4JEWyncNZG6zrZfZ98l3cpJ+qlZxo464HMZu5E9focbkiuVHSOZnBYHsT7z3ZZMKSbFcAPbPpALooC55lKHxOfSs5+0PSfKIqInMydiVbTYsfByo8iHrIYQ=|Chương 1110: Dã tâm;NrGGWZsy8c3b6/Muf+6WSjXiIRpKxrPgOLPEoC0ki+dnanI/kuRh2dG1GwO8PXIsmLRAf4cQhEdFEth1PgCeHbJ+k4x4iXvCccZh0xrWg9CgpUzKJmeugmVxSsME24TVY+IN9qiIaek1YxRhCF9yVCihUbHWYpvXk8v1YMyY1Wo=|Chương 1111: Luyện Khí;mfgnz/zCO1sb57qsG4BEM3gU8OWRWdxQTI0efXq/HfkvSkiei1XcMD14+kkvC8hFWqsMqka4QS14xvu/Fg3d6XQ7Wg00W9r96QiXyiyocvQ87/VrwE1o6DcNrLqTVqAaJJGNZ2RsFlF8xnkbGw0+JVfxGbYAJzHPpvUo7/F0auc=|Chương 1112: Đồ Trúc Cơ như chó, giết Kim Đan như không;dAzxEdLcV1lnXeFmo/1ntBhQdjQR28SpVeIkCURCV02H0ZQ8GKvzpd5TZY/JvnMA2n75++/+Ki1ZD/pJpk0nlM/CZg9sW5JbukYqfNjK5S6Q0os0AiWLWdYXFI/PHtN169Bpu06mMfmZEPtig+g4ATG50d9FwROyAbfx2dF1bxo=|Chương 1113: Đơn giản thô bạo tu hành;TtwOtFPkId+Wy9GBAD9Ua7aIPFo/QHAVs6FO2/t52mPPxevxw2nU3v8AU25mt9ymLMv1kCG8/QCNe9jVqb8IyRArvZ4qr06pb8+EryMsSiEZcEv+pfcgqC4pxkFL8CyreOxJUCsbUKuBiIAnVaPBdl4+xulhwMZhBdkcHpMMTRM=|Chương 1114: Luyện Khí tầng mười viên mãn;haemlObB4DjmKzTglZn8U/xDfrkkwgI7t1BPNGVoZyE5/Y8NsE7YTyfB9GNpUMx6uS+P/zK3Ngdx6umXZmtz2vKBfp0wgjimPAplwnpEyA4toDFsvjl15laBRsQzbLxKalrAe/C7ZEL38DdvSeDPG/axVJhs/ka9f/OwyUw7mu0=|Chương 1115: Toàn tông chấn động!;6wTnlIRYw+N/zWx0bVdZNJASpMhGUacO3BfQe1o4TPrbX8XKq3ckHY38tZtc766XA77oNnvJoKrYuhegkx9Kaa7NFSlN1P37QzpxMKOEAtMBYHX+Y4n1pWnQ/pmntKO7/1jcM/bzEVgk5z4X+2CVWg6M7KD7aVCWJTdGT50e8pY=|Chương 1116: Đạo Tử;iRzB9IIQfKaO+KKNH+cBAnau6PldMle1kqLCTa1cb1gHQpkZBP6k8OIOgbZPgWFXMVFHkd2JmrnjYeVAaXPdkqHA+M8apebLfprRwGTeXIODGIClzYd7/ujbMzIdDVL6fir4jQFXVkwiIBPdHrLYBp1/QDJMjNoM9/kFVhk8Sg4=|Chương 1117: Tăng lên điên cuồng;25bC2mg00Vbg6/YjEIu56VqqGY9JPmTg/2Jhb5yk6IFNixLKfC27OZAgND0dXbbDXpY+vhzdTpyNnuv6aPX81yAsGDcq95atTIgde67OenU8ZRoLSgmY5h4JoVusuL1CzjVmA/XC0DqpmM0lVBvQbhDhSk9D/ArXGjBXcfVhoZ8=|Chương 1118: Vũ Trụ Ma Thần cùng đại yêu;VS4d2F/dUBgtmaZ7KT46IMLBKEcLeEFTygr1f0fbnRLBg/qPFy9dePfC22EADRsMi0MYNa1NGaTokpvKwKGzYsD1/W+lnbhD187nGEVhAau+PAb2MO3CJ8FBdFYERW2f8fOPNCVSwkQrg/p9+pv4uG2YIpovuB6xFMgKRErm6MA=|Chương 1119: Kim Đan!;Y3c9Z1Wcfi1Ehl4QpkRq/2tBvf7OR2ZDTZ+mUgevBqrzVAITi5Br/VoT3PbgvnqXGhKpCnnxOkR6qyEDbMxNDp08mtocWv3bb2AtAs/JN8jyqiyjx1K1/2Otbq8XwcpoxHBRbVcbjkkGNXdVGl42+Huz76jCWmh5D14Y+eVV+nM=|Chương 1120: Thập đại Yêu Vương!;CH7XUEKNI7SEKnd5nNvvS0eRG22QvVbDZMA2sy84erOV3k9qMUSoqp9DR/vgAyPKMtFG1i2a3opTMTalRf38ULyRhOy1bQEIasfUyDv2aBkDbyMNioEbPWdlwJEpURQF+679WPFGySu6RZV3K0qCr9yDnL7w/3LHkrHoxX7nwxI=|Chương 1121: Thần công đại thành!;3UOXD3aEmP+U4xH7ckLzmYBUSkncUg+5LiqC9eP0QiClRVZ6ewm5LgXK1sw3458VmhU/GTkZPm55kw61NdOZw+BG12Gn0IPRg9J+YO0xtu/j9vU5kvv7b+okBrjGjc6tfHVbvuzQySmFG5Ry0Boe1+UuK/D4mVImUzkCeTWxYRE=|Chương 1122: Tiến về Đại Quang Minh Tự;pfQMUJGx21KjBGneJ7zz8XqxxN7BV/gHAICV8FTKk0+lDQR1+To1itp96TIUVAmpCAkQ/nE19uhbK75DZDIZJ78H1k6U44m/dUj0l6/TR4CUGobwD1FwmakgX7Ps1PG0aY1OYKFsWoswDNlcF6FXa1KICqid5YGaxDzF2B13SIA=|Chương 1123: Quang Minh Yến!;OUw2rsRu1DIMVzKtyEEWNVimwOUzBUoXofUP9bC5c9FPSBKAcajgrOq0k9yzb534q9+T+/MiCJzv2E2fO+q310etn0C0uPhKP2KHMLnwItsl4rGTbUjmeg9svx6nohWcK7uSBjeczPbpWgrShddp0mWOFPpQQUYtnFSS+dKvXRM=|Chương 1124: Yêu Vương đến rồi!;ND/07utI0EXsTcg5zVDACd4c2n8mAHn6CojM0Qhb0E1+h8WECpVcY9mLlS1KFKOfc9/UsnjHlm4sJxyJ5nGiEYW7Ob38Fm9baS7QkjCesPZ6cI6giztLVufiMO/XGAT4bYxM15QiB3r4cIbOwtJ0yqOFYXGDGa3GLE+SqQuHGZQ=|Chương 1125: Bái kiến chủ nhân!;6yZuIz/cjPKgM/R6wj0Dpre+iRyBWerSo1FOYoKjooItYb44mieMv+x+O1gKVv44jINcfBsBmEM5b1PjEa1HTnitwJXEiIrQrxWpgY4h/Y0EUQAsMdy67tXLg641lSm23GX/QGIVgTS0ZF8yBPP0l95xyExK+DESArOdZOiFmLc=|Chương 1126: Vũ trụ giáng lâm!;NACFT6c5gJLPe2QDXiIu//YQTUEP3znVbSymQPaDUP+JAlWKS70LYj5tkg7I1lxshVouQDS8O7cr1WBY7wIyjhBSh3dNR6rUBAP/1A25lbb40Jh//MXTuaTMhNgYQ2ymVmdjk1w/MI1TQDqbsL8ZYJrsu26aV2sZp2NQF2aPfqA=|Chương 1127: Ngọa tào, Đạo Tổ!;3nH/ld19MoI/sW8rRVMxcqqNr3iqj8/RREjuoQaySnkPUVyHbtq4Ph7W8wlu1+I41Prsc/0fH1RL55EjN8m0YhC8V1A7yRfcHdJcMwg9ziZ7zm2CSVYEbfSzGxGRZSsWIH/ntVZCvETDx4vCE30EsLkaE7z+mYM9/nK4a74i4zs=|Chương 1128: Trở về!;lw77CPEpezfuivh8bVRRHv6v3GD3XRytI2OCvGllOioMu0lA6AxCawXlYUrGDEoFRYw3qeab65IAXj3jUxGd+UemRyB6izVcxD62GjJWfFBJOlcC2fXf33c7OrM0FYUYGwqSXX+S7tCgKUALxG6AiJ291WL/axG/4GF80rAh57Q=|Chương 1129: Trở về Hỗn Độn!;DthRia011K6Jn+GZUgcVqafucPaXYSHWLYCCX9RabG+DNOH650ePIA0l2CjwSJsighdDvSeLNSg2x1hDIxEWQS7RxuF92seFm1g7Zioijt5JmSfHV0JvhsWgB2rZo+OCjQdtA7/ZmDrMHIh9J/p7kMUcmQPAlEQXQQuzsSIWzLY=|Chương 1130: Một bàn tay quất bay;NTbY4o5/0ScP/eC1MFp9fSJ2O7IMbl2IUeMumDxao4G6jlHYR060VjkB2XlY4+LDAkFPd7lyTvsgWmunEqka3L55TrQyB/OCHl4yqAT83En5sePqCZ/3IUYt9Iu/qLDAR6ZSwyxiF5dj6VayQkFXsdlC6FX7XhS09+SIM/fjXy0=|Chương 1131: Hắn là Thánh Tôn? Thiên ý!;on4nAbOVlxN/9MIxH1za2d8XiBE1snbLDClLHA+txO9Hjf1EENNq22rIw+ZXZ137t8XKqe4RnzCOYQabCXEFQu6vGLOFPdxC1nvIJbHbXtI69//5kmHGSHTRtnj3kr2tSU69+Z+oFBmc5G9CnnKXA5NXeLufHLrGuB020NDiYc4=|Chương 1132: Thánh Quân trở về, quân lâm Hỗn Độn!;nWwxUOAdFjh23yqMNgl38w0PMGNkxAp6cvOZNhGkMLJqCMmQgST7sGQyfzbewkMWNnuC8/t0Z44KuyrxyzyulFxFYKGWLNek20ZA2pl1sQSKhB2RLlEzdZzzz3tuPdXkhA9KYDOH2rVvT4vhhae988q92yM6jEQVsPWiPvD36qU=|Chương 1133: Bổn quân muốn đại khai sát giới!;F6Y5xaBDG6Ak7MQWNUSfx65/bnNISRhqMcwCJdilKoZo44JnDMcbh/3+FsNzBvhoyWSoyHmWSM8lqzQeA45YyXRc/SPq6N97dmLendr8fcoXTLWOBj99YCUOg3HF63L3UDVKvuQrZQwaXr8WPfw4RqMCfCRg/A6phAviBHM9qyE=|Chương 1134: Không giết đến các ngươi sợ hãi, bổn quân sao lại yên tâm?;t/QjMenC0XRLc4DVRfzHb3hTSxUniYIj3KFW4S/6Suh8nCgB7gJIqXzzEvz93MtYIl5tmKEZMlqk+G7DQD/GYqw/5JesjG26wQ7NcbN06HfPT39NUzqn8StzA3ULovhBDptI3tS/nKkifXvQzc5Z29RgmqDzt0upaHZDlp5WR7c=|Chương 1135: Thánh Quân cảnh cáo!;oDLujXpglU2GhtIxOIhpm3Kgkjbf3/1EUAGL2l+nFuPBygDpyXhW/56+nb4EoyD/6l11y26RQ5LEzgDPcT2qQm0PVIt4sTvtz3gfjswNSCplP1bHMChH6VsAdbT7DAFVQOhF5UHF2iNapm6MT8PaMzxSPrRkdsGLL7+bKW4EY3Y=|Chương 1136: Pira tiểu thư;zb0XhWY/e2+CwqyK51i36ThSxgd5+rHMHcVsnC2spvgwIT2dPKlegkvaA0fB8dW80XVB5km98vuJFyaQZ/3cMSlhtK7vVub6Nd0vqzHc2juUdbFKytXksEW7N5M7t5xpyyUoGll7FYJrd0zeolaAPsyuJxiP1L+Yj4fsMEZNNmY=|Chương 1137: Ta là Mai Lâm Pháp sư!;9hten6mUayeFbjMWamJnBJMVg2DyvtvbHGmf7NTskTbaFYQ+LJyjNU046YuOkEU+FTbr4Xb+1Uw0VUMKCVamM891AXhiOYGjThlQxkiDe/8SN96Ci+nzML7UCSRRyzhQMdxvxbMphLBTuE9IziYjW7uzWY91ouc583ujEWc+bsI=|Chương 1138: Pháp sư thế giới!;bcQ7abrBKVpr+1epaeH9ceV6DFtn+XxgQ5XN5QODfR4CDCc5dh5OV3I2FD5Mdhf9C/bWkL7tmWSWA4LWqGmfrfdzNgZAfOJ2v4t+t+DIJEBA5E7/ceQiQcSuLrkX2b/Xb1+WH3eYek0cN1NfY9yd7n/zDHEjnfoWbpL7ScUM3g0=|Chương 1139: Mai Lâm Pháp sư xuất thủ!;6Covig2gglGh+ojKc9Pv4jOXQjm9/TlkqzZ6Oaw8VNq0JQDuM3TmRxAyDYU+pgnLvGhLeME8yelz/PrddMke8VgL4ltm2E5geZOjSYuTt8WRlV1p7PUjxWbkBqXaniwQhIByONY6GQl8MbGt7mYQRqDm+1ezQgysE7ct7ABmG2s=|Chương 1140: Mở ra thôn phệ kế hoạch;45ZI8rrAh6LTVf8PEmRvQ3mjstc6rpSjyeLXlgtd9MQgipTGczSGVnM5xQ6oEF9q5Hq3w/nQeOztHnIW0rFY+riNbZVnGUHZPuO8yLeewPYtfK6EcrxG7r1O4h5ElFxFfGo3B97Dg8ixsItNA8YeQAYXxTx/ebVq1M24DZkg80w=|Chương 1141: Vị nào Truyền Kỳ giáng lâm Odom vị diện?;5IeKRXXZQ38SqOUxTswCOSUrK2Xxg2m3Rou9cMGh7yrvmCS/7+SjdcwLt83sLSWb3bGjojzZhF4MCwncCZqXOE7xHq6yNhvSMElK3Yfu/20Nc/a/Z7+OcqyC6vyulG4hziT+qzwU3ApUVcefnuYaBAdbCEO2EgtX3K1w6grs/u4=|Chương 1142: Chinh phạt vị diện khác!;7EUj4gIJNv4Vjj4Qb3o8T/LolwQ/zZJ3HaGgcZiO/bsOGLM36CcdqbrgPjOVISpZIlXgTZxmzo4QpNVZki8z9ADgZiz2E5CHrftKoQFYuixC9RWSwqiZBlPLMHzTcY2bNkYlYRN0p8RFDIsPXC9qN/QF8p/EBGwnfbPndNlsyQw=|Chương 1143: Vũ trụ;7Yg0SV/yH3rkWyZJQ38vZAd2u+YiDBe18pkj3XLhiOixmX8XfedAiAFNWo1ZwX0b/xYN4332BPxCcc0ddXR5pSqR0HC4I+iaJs8puvZBmH7oNkrl2oW49+wDzaRgKfsZfdfwiHiwWk02cuIuqC4F9nPSjOL5NgaFqflXEqbfx58=|Chương 1144: Áo nghĩa;leeQdHJGaGUJjCWGMBbuREingsNYqBg+hENZaNVYYizKlOZdY/JCCYJgsLMBPxwLSnb82Bqz+c0x9nLvnpjMjMzs56R2897ZlGYl6H2FOh6rBWy1I0dforlXjuzg+Sn3Z43u8XXHDnSsLUobXVrmW7x6CtWkTvyW89Ohwl0AuAc=|Chương 1145: Chinh phạt bắt đầu, thần phục hoặc là rời đi!;rt5o7WWJ88HfB0pq77QAbwwdewZSY7fs2WAPlba48VDWhb8rNS9hcKzWlA7SAtMBhEpnylcLFjJug2wtGpFQn3gL7+6l88tsJ+tqdUaWrZ0VVGM3rrBWx/NL2OfNkZKeMzmCol1CWKgxIjCBBbXvSVcagDYMcw5QB5aM0dIxkTY=|Chương 1146: Mai Lâm Pháp sư dã tâm!;heAUjxyE3VdkLCBcmfjdXuOd8NSuxdT5mtlf9xM5Iza7JNUa1fHCeJE0MP/LY642f1eq+VhBmIZxkLXIfcm7uhTIK27Lkx5s4rzIwjYKw1i8rlDGThKaIxyylxJsIUw0nlqIFFUbCtPebqXlUXgVp457gX+SLKqmS/UlvRRAp6o=|Chương 1147: Carido chi chủ!;TUUEhjAE13o6J2dhyUFLruAW8h8IxDJZKays+IUm1utGnFJXOmQ7Y/E3B0J5Ljuxx8GbRHFFjoLi3fuOTvCyQ5DTzGz2xwVGm4ZtX0fO3LC6RF7koQ0WGDD8JgCRF6V2WUOpCzRtYiQkNYaKvkvtVPNS4Ku5o+BLOepNyIBD/jM=|Chương 1148: Thôn phệ bắt đầu, cướp đoạt chi lộ!;w3pNq9eF8jHx+cS/l9WFLRuY39IjAUORV4874EDUSwnJg+OB4Hl32o5yXbC5h1Hyw2xQ+90o5rqdMR3jY3kCzyzDn/owYutXamzVgL2gVvpWhhz6qPn0TURpudHBN+7U9wEY00qOBt56h9+o4Oib2nuT3nngoErFYL69S7w5/F4=|Chương 1149: Tà ác dị giới sinh mệnh!;hhpKFT5ioEH5a0qctqpsO0hqhiD+D81Eo7ixAxDY1RaUBbTvMWr5r8++/2zEnLZgd24dhaCW8mR9L9tZQ/mH+DqUu7VkglG1Q9VRhwpEF62kdNglvmu/rZON8IC9itjICc5YApRQGwibHIgnhZpaa9DOfmzkb6ZKd9Tr+uQDwp4=|Chương 1150: Áo Nghĩa Pháp Sư!;YH/gwMVJ0h1j0u5PfWB38dNU0jX49ZtjpJy2OQQx5f8FWQka4v5JlSzOGwbhxjsb+Sm5iUk3f/NJ6H954K8nxSxbAbY9+V8VpfkbWMJhth/Ho87eKx0TGXePl2vwdTTwCJvqBo0Rl2KYpJ+DhX8v9SGmfMut6bjZBSuBAeNU2bQ=|Chương 1151: Thế giới? Ta cũng có!;FJGAp8vu3vi3uF3QW1xTor5IHZ0XRWuYyrd1l4KG/CodHT8k5gQgVeSd75vr1R2Sx/a093WUI/wvW1uegw9+xzk0pZEQSGdCSs/hqRSGnbRaS5GSRdd6QtMgRyJwGRLib74ci6ZtS2OWbi2nnGyQHgcq0FMyIhg3JhwYA1CO4Tk=|Chương 1152: Chiến Chúa Tể, thế giới va chạm!;LjQtwWVfVihSW6+t01XceMtkomEU+7QDoE2faK4eFDAc/dWJ4wqqof7yd83NujYzIC4NKWvyUJKY8fUjdP5aOWTwJ2oWxfTtBVVfMVS0n9jrgkcYgxthykbc4PCwhl/CPSOGXTaWp3dWe3MKP+MrGljPCInODuC5+HQfJZDG9ms=|Chương 1153: Thôn tính thế giới!;lk0s8c+aYb08m21KpAFrmo6KMKVmwTJbkhYK4hqCotyj3Uw4c+YvbjCM8eWmQYAPSRdzH5hv2O+gf9wCiGwzWoAV0n1P8RT8GybXLbzTuHmi8zy7mvPD06yhV9YoeoaJP2JYozxcZRRTYER2cKROyJKHXkY+CKKDvCGTRYk0Kp0=|Chương 1154: Sau cùng phản kích!;DCTuL3tCx4fxD+Ga1ty33TinH7t3BXgIxnAnuxHYAgaEISzLwoWY5jjAntIpvQrwMa8tBwhIThBJU7OTp14enOurQ1d05eqKi0/8Z8bZBJH8K2UTqiBR5EsbmCmuUL5faPlyq/GwivmWYnJIK5MtTbe4BW2AyS7csIQmZrnBOeI=|Chương 1155: Lấy mình tâm thay mặt Thiên Tâm!;Qq6z9+8v2SjVZiUTQ9n7EQ0NVZF74qjUSEV4fRkiudNqrx2o+6Tn5Cb+ks8tynkePTF8EZKkI5gJFqOXCtsgT9KyoDjzEZxDyXPaI7m5bYgLQy9ifIKjMtaQuMYX3R1XU8pDu5DsaBrvuB84g9LlLoxwJiA7S4OCRp2wkhjeoNk=|Chương 1156: Hỗn Độn đại loạn!;B0jtumw+OTU9VVOu90wV0JtQuhl35TXMl8wy7hUJFjccCeye9Se2Nv25XS0D1mOUMpyIBWwMZmlIBI2nK7a6tCMYIQBRi4YO98yFtfB/xp0Wb6oY+Y45b2t9AhV5lIw4R/WgznfmftF5Y657v1Hkgb9WTegWQRNKZrr3Xq+AAKw=|Chương 1157: Các Thánh Tôn quyết đoán!;PKpuAQLKFRV9jdisJXlNQw63kH/fr2qfK+2QBcC18ZbK/bF9OL85mT8IcNl1BlL29FUdfFOCYlsYLo2TMQPINwyh/eUhPD+9invUQfV1KdM+t/uskj9ChCqBmNKlDqRW+mli/qYSM9iPPgNLZwVfcFteaLE3lmby1le5RpCpa84=|Chương 1158: Lâm Phong chiến Chúa Tể!;LtRVUkC+xHCPXe+n5TSIVBwQtd/7KcGwFbw+E/zEr/Pn4Nx0XOruoWER0HLa7D2zCVe99wq92n/sbCoRK9Qj/Rm6tnstWHUXrao0y/O6W6vU/6bI201zy0xUJY3T+guz2dcsLaXH83jrT+B00YHdc3JyCtBHnayFk3XTvnIW8Lc=|Chương 1159: Cho ta một cái cơ hội luân hồi!;KkTGh9DalEZs7m0iy31N0ORATnf9u8wLoTI0Hw9OkvKYLGilLE+RCcjhysw0WpjOmFJxHQ0/qcuAM03UB2CTTF7VNuS+/omknFXSDgGsfl1FkhPdkk3QNCQexIh3l8Snmr5KjCUatIXSPLqY/g+FfxYDRnITVxIvEHCV4lYFqc8=|Chương 1160: Như thế nào Thiên Ma?;zV92LWOwLvWheL0H2ccKLIk561PlwHjiopdm/nCzgXm6VfBZySKRML8Zk0UDstfKWyFhv4eZA20Csn2jil2nhzv2qgAy05mnmYEq5FjkGcBRUArRIdksEL3X6hNEDEn+D2y1XWxmAiP7RygENmenakujECEpdf9nRoADg51fBC8=|Chương 1161: Vô Thượng Thiên Ma!;beNI/9yyzr3P2LI6xpwZ9XlZt9ccqIvVBlFr5dA8qULyO1yr0DOwgj8aHWpKcU+fbx3kAxNS0nuNPbwTibS4s9sEczivtgKevWn1Fny3GLIkFl5BZKVIOvWoCenrKcqhAo0B0qtNOJM6ZMRa087BJTxUz5/UmZ7dk0n3ml3Z+WQ=|Chương 1162: Một thanh bóp nát Hỗn Độn Chi Nhãn!;Hs0kUrSF/AYP7DG69bAnmwKPN0oHoTfa+4f0Mu5umC6s5OqR6o6PNR7g1PFshPGNUyS3FJOqIJvMQylr/L6i4/K+1pDECYi+PfnLllnyZFhGTrD4IQfwDveaH5obTdMQ+g76mkGclplv+It+um1/VcSfPihWfJOK6650qYG9NGo=|Chương 1163: Ngươi là đang tìm ta sao?;4X/EzFJbG1jGQ5HSdHa7gp6tcTSkq+neYGJdJcZs9zUzNwuMibZJOrPeexLBnadiIKsQ86hOQOeS8yNf94cME3/zqq4jhI1dmZPvDci/Z+vC251JpE1k1lcK8iYTJTdVjpHgwiZAWdLTaSMdydlMyKlSBmR1CsGhazWVcmTeyIg=|Chương 1164: Thánh Tôn vẫn lạc, Hỗn Độn cùng buồn!;bLQV1qp0YIQgyjKRh/q1dZI+y8Br3rIhqakThxVIqLDSTjR5iTJHgtYSk8rmBpmYGh3WAhW4Ofr59UDSykyVdBqYFCNB8CuiG7z/TaTF85EYD9y3nx+24+Ap+b+XmYx7GWYLJDnsvKHN+zLKCUSSro14qZkBpIVGo51r/Lk9/FY=|Chương 1165: Thánh Quân biện pháp!;RmeTwtp/+R/BTkITQHhQ07DEBokqOVzoez0JKMu79/k48lxX9iaTdMN5nlVCtZ2R+nEIuPBh0V3gaLy+COnRWhLN+Ndgz4Lhagqqbf+DzPASHTz1z299RBW5KkKTe5SX5nnaxZ+PiL2NunJfUMUa/EBcjeqCkp2jjPXsuUr207E=|Chương 1166: Ta có một cái vũ trụ!;eK7RFDcaqf/MG+4CpWRE8g+640DaqTQTGjHYzWeLVzIxSgWqlOJjIFi/WHqmLG3oE5OMdMzSY20KAgoTAvdOD6k/LSZUnIUSoSJFHGUXGluJXN/KWj6/lMK5XyrECmPGuTQYbu/Hku+HB3Vwqu4AsSQaTjRcdy0b7KNIFq8h8tA=|Chương 1167: Nhanh triệu Thánh Quân!;TyAV0WOsmPqvUriPR7Py2OOmUQUi3bjYuRZLD74dBOHbmAYsbr69w+TRgYgOu+cAtfBgaEiWExSQwDW05KWFKigRvKJU69qY3NmPzGk88XI/hRK3j9T1UMtojSXEuqRNknMS9gb5Pt5m2sj81zykbo3Xlm3dSWCfSqOPiMBB/gc=|Chương 1168: Vậy liền nuốt đi!;olWG2BYigTwVsCnGWoS3Jf2ldD1NN3nu7PRNqiJPPtYLrD0CwQcjTGc/TPtoTcb8VBOzlQ+RAglLR2wiS6UYL0L8ENQz5/lItaaP4jfKX9D2dsLX7e0PjQL5Jx84bWK00h8kMD8VsWuIoIZSVniAbf1nIIqusmUKMYtzTiSxBhQ=|Chương 1169: Lừa gạt mất đi hiệu lực!;CzvCoy+cyc0nVdqKHBNQfVGUaPn/IMMceX+sVQhr3iwxIWk9ud9wiDrCRp13USC57dg+4mtxizJFxrJXJJXAjSdL04LZPtI8zDNINJD1zwsOMz4VXgMWKhhgpG+iswavEvLMa6S995oi1tqt+bKRAXshU9oghVkpHL7ey10oM08=|Chương 1170: Tát diệt chi!;5YyiBlSJxW1og8tFhy+tI+zmCMqep93VKJ2NINHgyC/w376FzlDARIR8deusxtTyJANne2zE3n8WqHyGf13pXjr4h5hkMRFRAVc5MjNDvf3Md/Mwy7Zq/v1vABKQpm9K5K0IKOR0Wz9Un11apX3o5e7CnjKnABpQifRNxuMDzpM=|Chương 1171: Thiên Ma thế giới!;8CTQkVaHSCQcn3gOsKLvSSOmGYDhsTQbi7eaFT+pqr6NzvQ0QS83l21d7uVZ7GeqeGxKtmh+qjEue6LnETb+OY6+Gq/agDAzDsf4UYm/GnTdIlc4x6kjBLA5m4iocyu5FXFKL6oU+mb6+i4FRrGjaYPM+trCh8TWiH4RvzklFPA=|Chương 1172: Thập Cửu Thiên Ma Vương!;3PR63Yfhz3By0woUoL0samBpr3wYr2wOESUfTW9PDCNkAOcMCMT+xpJoV61dELh6FaQOc6yVlTNsP/kA9ZayxJLRYRgKuHVPhFCVLm2WAaGxM8msWckVtF8BeVD05eHSdiqfsjdwjCV6VFxJGJr4wcdElFyJ0bWgpePSD+PbcyM=|Chương 1173: Chí Cao Thần cùng Thiên Ma!;nZpMMybiNmXMjh0O3UxUzMeXByqXa1kBRheol+NXto9iOpmqbGhxFOdwUGHc1g3qsoXxxRZ5foKZ1AH+6nLw7fpoIaNOQ0hIA+LbwQjSub2HGO6eZfd0DQ56cW+f+2XHwUCKTCBj4SwcfNKGXTwjdWvr8u1CNwrv7xKOd2U4Z1A=|Chương 1174: Dụ hoặc Thần Linh!;+M3fV++ISo9MbMeUMfBVESoUrUkvLGNUKWyWK57yfapf77B3yZ19Sq1fnebkk5bdpbe3ZfEhb9uztP2yPfgx5wCg8dcaqkepvPbzymJIxpcSIlvpgMi/Zfc3jTZgQG/45gsXFP6ik5r2M+/6jDag4KfbN9y/ZTljNYZ3Opii41o=|Chương 1175: Chư Thần thế giới!;GanZtZMjbPQHh9IVfifaSja/y1YNxYjujo0x5Wj08Ss13vtjusyw/xfOmSCE3VD8qfiwC+GCE6/m2yoAmgbaJvpE3O0R6wGjM1FG2cnH8VMSTtngtynBMCjgwhyn3nH7R5pU3FM7PQ+zFfvslGhrdK2cNv+VsJPagP/JDei2HeY=|Chương 1176: Kẻ tin ta, đến vĩnh sinh!;dTY7DfjyD26R8EiWssoH6LG8syzg4GW74d1uwCO8OydeD3wNnpmSGWNJYZXwI+teQpcTdtqdN/AG5vbUA8e/ddHt7Ql6YLpRsDzVpfAyBPOLLfXip4BV/CW37oUcevPXLxgisczAI1IwCAmO6FswX0JGH1SZK0dEnnGm5DVrJc4=|Chương 1177: Ta chính là Vĩnh Sinh Chi Thần!;VUmqaN6wp0pTXZ5+4MONUtLSRlbj9Auw0eN1fV3KMm9dvVOt0+4l4O1kpobyD2IPDX+F0PcA2qwB0Z2mjjSLB2oxXz/hrn8hCtZ3JeRcclvV5zlh6alISl+fiGtUfAMKJcsbq1QzITYQki0iUYDVMBsdExHbUdb+F5ufFmCHvCw=|Chương 1178: Tín ngưỡng chi chiến!;nd5uNMC6x9UoFIml9glpk/r4dNPaZxNYEf+7VzM8Ae5Df1/CkX9881aosd/vUEHKj+CEO9Pa2EiXEd4H2tx95U6ipuYqCx8VenECkVaIFyMgTJ7qNowmfLaVk2pSXh0vkjyIa8sOaky3hR6bPQUHmsR/0p2VB4vpomi4krXEfJ8=|Chương 1179: Điên cuồng khuếch trương, quét sạch Chư Thần!;HT+W/QM+gL9Vz8RMtiRhDx4eEq0JKNEDHcyOkB+1yrKYu6ivgXv1a0T6RecibJx4BUj0pZPgnecfm/DIpP6936sAvqkqSZ2x/Y4Rd5DG564bT5xo1m/o3CUGrTowhgwdp5YlsODZBO2WkYQT6nvbELjnhtqb73rzR5ukzh2z/mE=|Chương 1180: Không cần ẩn núp, đại mạc mở ra!;0pbGh+Ewh/SI3V45yXbPbOLxEIe/+uozQbKjvq9s8Ov152v15yqbqaHYPQsnwwJ0pFgPbKmttkuLyb5KG5wq0uBCp40HanH+lFm/B/5BWRv54mlwU2FWiajxo0lQfPNuAkp2U6MhIIwRtDjDxW/tzpwuDNLG7HYhgBOOhqQgBT0=|Chương 1181: Gặp lại Như Ý Chân Thần;g7Hctvr2Ci9ZbK8OqHgX6+hlFxuufIBU2zx2rC0CEqKJVRssdfdiUrlXnMvsoMK0fUhSMa5FqayNoQBvjxe+k1OmNi4sWUppZlv58FzZqbyHuNDOYdn/YfWTRyvc42gSy09JLjVOMXEeCFfpLia33EXbs01UDwgwpQomFgFh0Bc=|Chương 1182: Lực áp năm vị Thượng Vị Thần!;97wEvbp4h41z//8xektb2/SOp3QqIBhV2MqaloVKmfuhRN5y1d4LBAST9SFYK4zVv0rJH81KyokOltCMXJdKDD/hO3kBVAflSftSYE6YkN/EEEUnvBeIv+TLPaeX+ZOf62a1O0OeXDWg9EdJwpkFjRx2cvm16UkWpRQ2hJug4n0=|Chương 1183: Thế gian không còn Như Ý Chân Thần!;pEZLJp85MlfhIbN+78WvhviZ/ltS9q2Rhsx57yj9tT5UR/LlBa79DkMpCZDpYXUbc+hcZn8iT59uALBw23noad8+xQ9yDBiOgk73Ucj0WLNn+AMU5Glr+Xalku01LBVwhA49+M6MCMkwqPmQ96D73LcyI95S6sedXLcTK4kAEkE=|Chương 1184: Đây là điên rồi sao?;wgSuXcBk3abB1IGpMvGJQF7Viz6jcqTsTP1I8Nx6QHUI8dmIsCWRMgqJEtKccZIT6+EJibritYRQsSzMLnUxnMT5Z7ya//WkE8oqhB3WQ6EuKwO+Ta3BDIvCGUv6Q+l5Npcf9WqrDk0uYnDY6anyKzpwHl5VvSUZfM2FxGiqRUQ=|Chương 1185: Chí Cao Thần đến rồi!;qfpI/fGv+I37p5ebcax/MCqYH3z6yRGAqDcYIEDOj873++9BwGKbvkVeKyaDysQl1kX+urHM9T5utQOxv5DmStFIeok4xtuqimawm6IyhPmw8MuB+qQ7TaKi25iZj0NNmYlBpm5zxdxYmfRRPEXVHSuBpu6y+snOKfuBps13WiE=|Chương 1186: Hoan nghênh đi vào thế giới của ta!;DNl/x5PiPiSDfwviJ00YTHSLdlsZdj6JZLLZBWKSAcuJWhwzMaDNxTUFSzzN0u4Hz3JjjleHOXt0m2bTTyk7AHWSWCygrunB0KKeh1xhcFmuIcMWM/j0908dNoKLyh+/kXyFZJQXdped0VgkbTPZTL60TgEevpsRkMYnf3V/U38=|Chương 1187: Thiên Ma cùng Chưởng Khống Giả!;aJ9Ovq9Yzi28LZtxC+ICVeoTKTZsPeRQIHH6HBAoryoaOi98lF6J/xbv9hsMeiGV9aXvgFXIxguD2k+xxbL12Xma1zWIzYa7OQdBCp9z0+osEt5NpU4PFX4izUP9UGFc+BzRQ6w35/3yZr4NH9oIgR0kCnbzY5LyJT8qTmWyRPw=|Chương 1188: Tạm biệt, Thiên Ma!;Yexh6H+VFOc1lOsEcZ2iROesVrEth+hnMp2UbE53zFhRnQ1wdr2uvjsI2petf2QQhNm5rJgCfkpOUjPr+QM/ENpysOff6XYipYF9OilK+nwuptkybREFBMQfOXGoivtOjHjkEWYJIpEkaZmqi5T4J0K8XyyBJt2AjPd/Y/Z9ebc=|Chương 1189: Thiên Ma Vương thứ 11!;TbTHq+fSDg85cMPkqn2X4LKf9ttfmjY7RsptiJkWYoVzaFUrQgReG1JiiC7sz6jr+TqNyTWv4B0qaWoY1iywQVVO+dRCTJORPvLaFkOULZtXQPOAWjMPTZE9p4ymzfnPxKltDnBdsPBTR6R3V4XGDybpPsgyzJVeOwLWz/1klqs=|Chương 1190: Một ngụm nuốt vào!;JjDWJDIFZX0MIkrEu/ef6TG9Gjid+MBuHn2oWsRx5SiR076LXhX7/PASXfz7D02DQuuR1pvFglV9kTD6p8o5zC6IAEt6xxUgUtgbfxeWxfa682pehczQ4c9lidja/tLn90QWPYpS5+0OJQyB4fRfgAuqGHJ/ouJdPhh22Pz0QMI=|Chương 1191: Hắc Vực mười năm!;HYexz+VbknFpbuCEQ0E4DhQZEt0/2BkTejKWZP2Z1sXB1EGFj7ntxqUimO981lU1DvsxRB2E3TLdibRVfq7RvznOed6FbpsTLaJtGFJBJoCiHVDTMKSZCtUw5GBx42DSfEXoJW/5DmGMtHdM9GxPnBXX5r0I/+plRAzXQT/fMxY=|Chương 1192: Hai nhóm Thiên Ma;cPfJcxwWTdPgPK+owKK8ARQfVFkEvHFYs6XcKMeOAeAUNyx3X6JHAj2iE4z9bD6QWuZ0EhUJM5bxQowgbjN3PTQneFhcBQSXZreagJ7gOp3GBjWEmdDYXaBxoYHmh/EujsENSrIQIX4PkFGwv6wOkHwiGxzc84MjRpot/3LE9yc=|Chương 1193: Các ngươi có thể xưng hô ta là Chưởng Khống Giả!;uBPFsN9RVMStYJvmiyCYfLaWw6W9xQT1IylitsInNUq60/FT6wEiPQzR1cSXJ7OceKHHc4wmVGUZJlWTOzRSGWnxxIEz9e/ZLF4rVMTnLLYFVwXbzteHB8z9EX7tdyeHahJE3AY0vFfk9ky8Oj4Q4FTYRNhIoMvyT1rOOUB8Zjg=|Chương 1194: Thiên Ma tái hiện!;sjcvIfwUL+8zxvDupZn+7wwXqGBz7YILV5EUlcxmqR+P9KZrZJ4vHzDb1lc+4tmELQsVT5saIyeqLA5W4nxCHhMn+shUgQMrtH+qH4eSExeAKImwprY2oaQwGaT7yOxARh/3PDSYODlJbMizNKoUC8bNfzua5/BnuXwUn2QK1Fc=|Chương 1195: Lại chém ngươi lần thứ hai!;lAhsGZDyhs0SpNUn1s/tx+iMfjKqRLEt7bHN8ZKiKwkneBe1z/rmHX0LKtbuyC8KSEV/egNykesT6L7V1Ms8T91u20JJcNi+8pZ58gmjDRUhBI1yBaZG1fRuKuAkMqpmy5HaP+t1hS2RcdudeeCHdnuScN5h8RCTgFYkGfIPXnc=|Chương 1196: Lâm vào nguy cơ!;m4hKThPezCnVGxjNTFW5ZgDjDV9Pe45+SF/qHUV+E0R6iyho8SoCUyzcErvNLmLe1QgqlqUUbu7mprCkF4Qt7ZHpM6qIdR4OCLqw9oTf4+upzjCqrMd0ezxvspdCxuGqeanC0XsA64ebKZ5NAKmN5mKQXmuLyuunS6y7rIcRstU=|Chương 1197: Lòng còn sợ hãi!;1PSFzv40E1AwFFnd9ttQvAw9pR9TjvN37PUU6QllHKvHABytNd4JmhuLz3Dw9RVin5pzeDa9r4ld4B62dU93EaBHJ9KDdLVy3gg9hnwh4LymyNt3EitH7aU0GDZ5Hm9gO5M7smik8CjsAkjDfvshohcwpg6rLlsUZRX/9kQN3MM=|Chương 1198: Vạn lần tốc độ thời gian trôi qua!;O8H0oQXJrvOGVc/NXFx9Wk0/i4MecWlyepY9SktgdiFHqTa6o1ESd1ErN2If4uCbN7GeCq4f1i/VxTImTuSwzucGEMP2yukPfRZGeOFDTBeLas/FDh9MeldSBUXuoJtNuRDjKArS9FQiYP6TxID03ps0G3u/LLS8XO6g+LIAwcY=|Chương 1199: Tứ Quý Chí Tôn!;Jx0rfgPklrIVyZ5iBeVf6ygt5Zysxr/10tdishtpqm+fY5zAtIfBjRlX9lYnSSacbk5sgalb4mGlL+qnF7BvcSxR8VEwdTYq+EAFXsfQ5EwLt0VYB4g4+zHZLwauZ6kozIMvUCaydf8kxq3NhqNsnlcRmNZ/9mANgfGn4TM7efE=|Chương 1200: Bản tọa muốn sống!;m+KdAzWtPDIcIq5nMYQmXMJK6BZTT4ylNwnnj/aWXi2p1ksIghTFcf5TVijGOpOWejHo+2rNfoKBmEACMcBFXdCdnDsYjYbMR98NxJ9kY/+4xWjtVt8uqTJvp35ajFM6wIdAqQq8iL50vvPLu8tD6GuYMVSrx5/XlyXT9XjuInI=|Chương 1201: Người kia bay tới!;KeQ7cwMDT456aT4eIKj0hsVSOuILVpAOq3POIgitn4sXCIUT86FAxLUBtcMjq8Gr2aV5maw/MVxfKFUIyCrekH6aqcENHLYHa3Yc0yGCu1WT0Nj8STFDWHfAxhsT4jMw5d4ZRe4FHQk7EGqL2USgTSYXiQLe03ICKffxpVYG0oA=|Chương 1202: Một chút lễ gặp mặt;yE2SYJ53AdwaQ+22vF2PcRe5Uw63SG+4R7cgUXpsF4BFk0dokYRt4adXP8pDtlebx0Ki9d5gnCFnKlvtC3N8t7wxmit7qdVnht/72NkL0QW7WL244Z9rQHH7VCfV8erOCoHqROBoerWSDKoP1ZmvBnOwE9N4cAVxJbh5/El5NEI=|Chương 1203: Âm hồn bất tán, lại tới!;sB/fSA2aTUBlnmzufqNDP90xnSdaHn8NcyFV7NVUJ1JPTvnz9gIOHYrRdfX2Wc0TlPGQlWjwFGKaM1GpvWThUJ7Q5FmXWmhHxz2xQ9+SsrligMoTDxMjGYBj4QMKjje+Paeiq/ohf+S88IgeiResU++49+po6IZzZP2KBAxK4uc=|Chương 1204: Cung nghênh Thiên Ma Vương thứ 11 bệ hạ!;D8idasbdv2H6fFdRKMHgGDo+csJ7knqKYmarTO2yy1/IV5j0Va8ryTqHY+ZdpuGd1wV3n8d2SF9RCJv8HPTsViQ3hBHUOOYUu9aXK8x8Ooc5fBcoB97Zl3Kn9/pqSD08xXXfZ7pWNHzhvVnuNSIbrISYhyWANQ0YfEb1LdpWqBU=|Chương 1205: Thiên Ma Vương rất mạnh a?;A3piQEs/6uMdhRPaRWul2Gks+fHmkWVirg9KV2+47uRekNcIVGG5osIModRVy2hC7mL8c62Mmm9RumzFWJcmhz8cNSnEeJL2va7HIhm3IYSKnw+GzQgko6pcBxdqOYz3mEwvxE+ahY6Hw5XeZ1gEnwg5dRLNo4KIQGRVotYce8w=|Chương 1206: Thu Chí Tôn!;S1xXSkmYNDZoa2m6bAo98YBXJ3zGh2WnEdmwpl3OLB4KUtc1rU9uQVgvlPVs0rL0Rikbx7sxHnHA9RlSWhMRwo3KjRNLeL83sUigRdFGGX/NKUMMT4B3DJu5KnqwsnuuYznKChwyFxiZPuz37nsBsKoGTN1S67dyVn4MiLmiLUg=|Chương 1207: Rời đi Hắc Vực giới;ca18ewcKUs/UwOZLuNGZBf1yfBfHLFmN2ECUaJurEp2+I80lq+PD4PvGAGbc2Z8W7NoaQjg2MBOMiFxg1Sa/btFZuiBwMCXJUh4WZUmyR0HKmOKo3ty4t4zHoHiGmgKngpoMIpcWlfo+Tpj2FBTxXHZ8dI0l854Bgsh7ZhEdI1c=|Chương 1208: Xuân Chí Tôn muốn gặp ngươi!;xDCqIRX1U3rKrzdKKwvarHCXfNUXa4Yu7o5J+ic2SBUOOfynTGClgtG1NSvy7TNSTATsK14hnM2lf15mQJ5ChqGf0/HC2yrxggJRc6NLvc7vW4SC88itQl6AQfyy2EKIN9o60SdVu3FGiLCll/gvJ90KZqeTDkb+535s2FaB90o=|Chương 1209: Nguyên Sơ các;JZLyVIUkjZfTgMu6l8e0tWpoTbZ0S76d+uWoarDfRynqxuXpBLh5Ijfm0fVD/vELm+W+jpHcwFWuVNi2pYuWpaPxQOWQ86JYUoxyo1eTnodehVmAesO1sT4s7biOAEPWWE4E2Wkk6j4Qm1+Sv0SKqkhdhBq9Vff+b4hr7nW7Xnc=|Chương 1210: Bí thuật;3aK7GbewV+Z6eOZEllF47SdltrkAxL47yjaio0n3+PMPAm+y9q+rTsOKeLasYnMwqMNtNRITctCEmP6RE+9i+x56vycnZ48Fa1+xAqsluivUW631LbMK63cvE3l2hF8svif4BmJJv/BYefdY5UkKNcFVfW0rlbZaAnLN/gUue+Y=|Chương 1211: Tổng các có tin tức;QoWS0xJxj+mVcVtx+dDrfe7yRwtVCWEWth4K4M1bBO7I961h580o25DG694p/xjr58vG67zGJKAAS02WWcauGu82ysdamtc4VdK96sWEfH4yqVC9neeu1vFBWUpTv6aJ0lb2DPB24QAU43mHOWS4mskMkMohsDk/Fedm6J5Bz18=|Chương 1212: Mở mới chiến trường!;k2/D+gZ0qi9ObIvDSRGXwr18jo4UC6x9GTrb80/Sfhdn85n0RVHaqkoah+e2tBUmx9Oc3FYfhNYl43G/KqujVNVHX96rZDUPhVYBZxO4OOEO11qzmo9dAWCUrM80V/a+GdBF4Ja2oPa+wYjbdLeGAc71Si6pzMohBkYBa+YRCVM=|Chương 1213: Đến từ đồng bạn cầu cứu!;07h/CZ/Dl5DLovnDqctsytw4RmlCPl3ub3G+Ud7qaTooP4DmsCcGV3ZdmpUlzFE7Jicq2HaI0Jn4bd11hoL6P38Z/Ngw6bxKPz6bD6Gc01LWmNr4UwGSOp4EAX8+hq4VjgOXAXujWvBV6/PUNNVL6g+DRcrOgpSzZcwEbrquaUU=|Chương 1214: Một chưởng cắt thành hai bên!;f5GUA5UlMDCUuAWG2+TzXUnOh/Xbm1goYLCy/gN81B2LTEa3PsVCCwg7Vp0VkkglrPTYSh0lIw/e9obQv1cPEePj2qpHp8g1CQKkdUgPfoMzTpbu9Q7lpVLGCSoq7hoFBTwAATcsDZIUEVR8Z9BaFJNDaobAdowgZv+7xTsvC3U=|Chương 1215: Nghiền ép ba tôn Thiên Ma!;dykdGKNCukYrPM9GiD14FQgV139C0DKoLRi1kJet9U0DV/d4jxM9FDuIjQNcubYwFzL+1pNamfEX/RkhXkfwAo/4byqrU/1+JSrsrkamCR+jHXOeg8Dar5XI2ndgjQa3MqRySfXV55H6YPyukQvsPvhBRFa0HVX5RqpEUjwD9ko=|Chương 1216: Mãng Sơn Đế Tôn!;tafkR2OKnao4/dDzqkaOXoCUq//L0KqRRzWiOa2A1XkkxrtXjQejMttXvyAij4qWc3tWnfT4HxbT924C7oK7dsE+CpHu2IC/RAA8XzgO898ImCi+iXjjLqEfX5FOGSTGsEkF6Y0PeSozzpDmY/IHMW8k328c2IlbOL/zOzLNdYg=|Chương 1217: Thể nội vũ trụ tai hoạ ngầm;AiweOSxEK27nE7G74hNNxH4HtvTOYH09KlbeGax4dlHGKHWs++9AiZ9aa81w7JH5vQLeJRYLVX/zVg2fN4NIdCivSlfyHg44pNoJeHMm0QcdeFjQbN2g+o5GxuMjpE7brUiOPnNBiFQ4HfTSTGzPDyzwASbbNUb8WeIJcdbA5Us=|Chương 1218: Thôn phệ chi lộ cùng bồi dưỡng chi lộ!;slNGYhYP+9Fmh0qgUJnCf1Fr6bnP+BjGIEwptzhGNiKMqpbMt+3QG5aMkYCFONdvpOkJ31Jq4X4Nu3FQ00ftyeDgiim7KzAeLcLJwnhQMSOZskGVsLoOF9rAZSAEehK8pN5Iq3qRLCj6PnnQ7klMSBhMjhsD16ENaWIF9qLfu8A=|Chương 1219: Chiến tranh, bắt đầu!;vGkuYqfM+vlA194pbuHeTJzF0wzququx7NaIZJaUjCKS7zUQX5ubjCj3O4InBwqygkPtSYBCfJQwW7Ckcpb9QNdMH5u+ST/1KDYt7lV4h6uZ8Py1sDlh3qclkB5+3x0LNsMhRkDaSGnJCtsuH4zuRf/38Y2HXObJiAwVB/eNaHU=|Chương 1220: Chém chết Thiên Ma chân thân! Thôn phệ bản nguyên!;AqS8XY8tINtA5e2JmcRtOdDCFYukhxVXPbO4JSsNa+G7gznhllBKyteCqfLEiy6s/+39RwnGqsdgO6kGKm+A6BAf5nRzd8zeeAF2BhJvjMMApFeCq487PGZthyzgmfzNb2TE0tReH7KQDgaO80tn7HML/4ASzwp5mEPhSPtUAQY=|Chương 1221: Thế yếu;D1H2tot3td2jwSlPpgRvjiTxTJZTwJvANymuTXWCrg0kK0E2iSTRKE82uGc3ifZ4CCbciz4aDtTUjJGVzL3Zz9agL8UKxKSwEiUhbpp3ItULA877cvNz9Rz3QIDeMtASHGQiddxX7rinZdi+y5VpxUQIUkZuSfbzYRvOTB8Da9Y=|Chương 1222: Tổ đội;VZm6I7QvPRyKXlvn0vCj77Uokjx76Xf88R5DYg5V6kHwpRGXy53C1lz6sR4cjxSj7CU5hkNzGUyn/p+eSkKMyVseQP6y9+AA1xyVLtgs/FcbTCHLby6FfA325iRpAkHoCBTQC9tqWX+J7tO+NSVAcs6I1kBb+fStJ3wxK8BF8zo=|Chương 1223: Thập ngũ trọng Thiên Ma chân thân!;D9DSPZ9gE4+ZEQwJtapj51DMqe8AAyU/9i4X3XGFb4CEMJvvM9NmF6HMvNmV71YL1YBqRGxUIx+15kU7xuvpFys453CeLgdDup0VxQp1rm/BRR9JUeAbZGhpJEEVVu/TL7ipYcgdELbFDtL+IJ1EsH93d47FhLhzHzQRTEcrqnk=|Chương 1224: Mồi nhử!;omhWWP1lh0naVP5PHpQeAD2UQlko+o7PrNYXitVC8obCFSSfElehPib3+Esk33FFzMfBFUBKOT/fXBsI8nO5BP/t7c59VFmh3K4JPTeOuVF/PMN8GvrZStOA0Brj2W/HFwWn39NK7hpw/irWY+Cm+ocEKEzwoNnLFQvlpSFsqJo=|Chương 1225: Thế này sao lại là cá lớn? Rõ ràng là cá mập!;6aQ+cSkzFcrjP46Glt5IPN6LM+wZRq8g5vK5owgx79hfw6c6vTDHFZv7iI/dbO10ADkPc1quBFIhPBVXberyD2IUV1kh6bLUxhNCBWKR3k+q92f8rXB7d2nsGhEj9SFidW1ay3VJnnScCyM2uSkzruxqVZ1OWy+xHr43HeFqRSw=|Chương 1226: Thuế biến, 36 cái thế giới chiến lực!;1G5t6WZ0Ho2A0z51qL4EQiDEwzDEeWDiLOPZEOVl4g4PsEgusMyoYy8ii7NfUm3u0Vp/7F/ReX/Lp86tnv66qiK/dUpo9u8ngXwPb1aJXo5/6Kk15jlZOY4JcMC7M6armXY8CIaakbMo58XQCla1T8pJiIYI7iokWF52jKrvdsg=|Chương 1227: Mãng Sơn Đế Tôn giáng lâm!;IfGmhRCR6GFThFR0QIIY7ua/WoeStIhL80HQozxkDQtzR6lIpLFkGbJTeJStWBPCm7CVBqsF4BN61nWf9Jrp34DHiOt42XqXlWlkLrJjo+49C2YpE34UlCn0WKR6bTeXqZ2OUXCLy+bwGYCRLhjD554lJjb2EABRhdNpfx/Dp6E=|Chương 1228: Thiên Ma Vương cùng Lâm Phong!;v4zp48HMtt1tOAsdVhCcKe4qkJlmXWSwzZQoQtw7Nov5vaxyzePUCT5htpHCEQ3+io3agZeVRfRrDjDD03K3jJu1RIXDMM4T8ljmYX773IM14WNbj1VM+4KKsK9DxH1IfQwC3VAHBUa5gTS+CqXgzkGqGPJW9XAtZmiAa3fwfKg=|Chương 1229: Lại vào Thời Không Chi Môn!;VYnbxnqxoK333xIzEj188v5DEQi/oW3USqQazxLxiFFED4YKEvEGO8eG53M0a4rFU5mP4YxrxvB1q2NqsOyTEgQoVRP2QPfbQvny7VcTKtCkmqAxxBVt+5j7q4zJik4+gMg6fVVB8VGZuhSaYz5YKXnKakVH1/0Q4wCDX8w26X4=|Chương 1230: Nên làm ra quyết định!;FDj3XPe4O2Kd9QtxqDb6aE1Ip8COvS9YLh9C+TFZq+jODdXHgQyIIOg6p912Q57Avv8kP045QamHwmU+DWTBaez0O1epL5kQ+m1r4/rx4ztMofrKCKUorAbmVi1/cc4GmXTtW+z8kMVByT1uymTl6RFaQOjeqtrE+jofLo9ywHQ=|Chương 1231: Kinh thiên tin dữ!;iOfIlTcFISKZa1VH5/34Jhag0FBuPRkk8yjyIQcC1iHXhsQWBddVYBDliH/zYjaRJa9TgGGN5ljecYZJmhc0oFKgf+ewLuzQjb6VWRdOomvghPpwJ6vEz0LRoPHDlkIGhmsDckyJz1L5n+gwdS00oGNNkd9C9bXfhaf63nhToIE=|Chương 1232: Đi hướng;qDoWRdF9WQayHiNiutSdUqGx3aFyb4RPnbOI+ZHEw6qYO/ICpnQPSkoWNHNspK3fCcOGY5sVcY28rdINpyJ5WCwQkeR6DBY00vavFSG01k3k3mAfVlGKS8Ia0oMqzVubkzMXRvdJTk+077VbZhe7noXmXRyO7uqHdgHgLSh5yiU=|Chương 1233: Giới Thú;SNUyohEmISP6V1bfhYW8xJh7PXnxVILyU/hNYXSQFuEPHHIjHbLmz15Dda8qAvGj4JogwTTCqFlj8RqIRF7SQGVC3gJ5qGMf0Iofyxlzql9PjM+orpW61/yBJR+3b1stGXLKyBh9tAm55VBs/eEvFn1oDNLPFnxH7kFCyL5JSTw=|Chương 1234: Thuần phục đại gia hỏa!;F6Zzmm64/pvwecdd8SVI93EPYVtgXUIdWJWC2MqN6b8OsAwKNZnuEB6VbLDRoVmFH0gqySkZLDZ8q+yGTXpVfLNwpnZUXj2IVA3zgIdS9vPCMBIDML6J/H47ZGWNShC/9fWzb78WF5bEnBnCGFghHttrcyAvF0wfkPrHF2E5Gok=|Chương 1235: Vặn Vẹo quy tắc!;M1RLYp5RHkccffegWQMNSbheWo6p6akODH5dE5eoyIzs/pFClu+BwqfZ8j8XvZGyDZPhsjViq+Rkm8KTgkOx1CTjRfz08TpR+vQP1dMYIsh5Fdz4O43p1HpIorIA8NPYAaVCHGB0w0fieB3dyE7PuS4R0Ok+LHj7pCEROazP3B8=|Chương 1236: Furla Chí Tôn buồn rầu;phqOUUxjxPxDo6uqlwCI4tIlcr26VE+O1Qa/v2RsqL4DSAOPFtO40aM5GORUYhgJoSAsaJHw0cfrEd0yr1rmxrLSAaKPoJWx+aNAy9wsxSlPPNJO/NKVvuR/M6/t13wqeHhK5e6l9i0Fvy7vyvkB8WKaCDctnPI+sbrsSVwUyVw=|Chương 1237: Lão sắc long đến rồi!;BQRI+tM6yc+ilQVNHi2IiUYR2gxfZn7d6vgYBOPvVbqg+SRMQKavQrCi/EXfnXBlZunkDllgch8FcRBssH637NY3Y2XhNXeAc33vznKz2CD90LHXb3FxieM3vGOFFFoP07/oHKV1fQxt3v+EHlsXibCQ9CcZzsnNS1FOMUorN3I=|Chương 1238: Lâm Phong Chí Tôn, mời xuất thủ tương trợ!;VIl8bUqb8RwKf7h2VIPTMTeMxBgkez1ZNUrqvuddp4mmhZiLfbh5474Ses95AN8b1/1TEC3ko89qlvEGV/uqR1dBCUcYtm+rY6mdfbYIlvzcmJkMob25opLPZlDv3dyAV4IzXy0KqoiXQDRrmY8rmQgu9Ftt4fipEXxAW5yh3k0=|Chương 1239: Thế giới va chạm!;vX0Yzp2GBimKooZ1su/8ncOAXxGCAOMwQMRKn8/IO/KlwGzBT1kuuxdTks9DEHrQWYXLyATk8jkaIpkBfwdl8tJmSHdqKDjz0QDLAA24ua7gKrvUoNWn3qXQZUcf5lGQiFW2oYU+F7TmnKKgTzPyYEldetRwno8et+KJ0cW0oUI=|Chương 1240: Các ngươi gặp qua vừa đản sinh giới vực sao?;v8s1l5mNUplfqtF9yHfW5P/0bt9gWcVEJwBgUPMgmRnBYIdIhutjP8ZarwPBWvyclLV2/Htrq/1JVCVC65ODQ/UP54fzHeBz4Ni3UE/DEQ2g0k3wiyXSrxdcowDmryrOzU20GaK+3Bg3B1C+QRJZsZON52nIXJCA/6E00Zy2iqI=|Chương 1241: Thiên đại cơ duyên!;Df6zID+hzepqUiLZRzqSgq8Fp7a7cDVJEK+XQ/5bf272nWyT2fiuuIdEfah0HGgz/cKzzGyuZvh5UPJXuByfqHMWLp7f9qQQIRC6kWyye5r+apTeCD+KoC0IhTosqqzp3itw2erhr8U+YUM8DvSlh78H/stVy2otmrF6Hztb18o=|Chương 1242: Thế giới như thế nào sinh ra?;Euvi8zH185nnSblCiFlvd4GDdv5FezkBWUyteAOoijVfsuMYiLeVx81rm+sM13X9myAgMQCkWDm7qrLbjopGKP8IbkJ1p612XXiKG0WcIpvdF8vw9TTUn1XhBq9QUKiAgLOQHn5zadp3s+fa7MUsQ8oofyjJU7NklDQP3sgaK+g=|Chương 1243: 101 cái thế giới chiến lực!;Ivw0D430paXNPwoEas+jeYalB1QtGZsp6y8T3Q06ncc9vNdIxwDpF0qmuC0PqSp5LrM+d9QoK7XdU/JMw648xXmFWi6+/xjnuEZ6M2rM3EVCeO0XieqodDsC7PMdw7Vv323bJr56FVNOxGEemhFNueWVT0Kj6Q74c0iqlslxzUo=|Chương 1244: Định Giới Thạch!;4QkhLsuJ6apavRleTovjSPxZkjO6Cbx9/mKl9xFX8qgTDMTRPhzfKRyAWslmExTueZ7nw1HpzFKWuEueWmHEUGkDj/BDbBtkzlombH3SU/4r7e+6zMrGbKkHH5DVCXFjUxzLHtmoTH7eKc7IHx/Ai0uz8IB//zUUNo5QtVi054U=|Chương 1245: Càn Đế Chí Tôn!;DGJX/IVSj/DklJX2qXJOU0L4P3OcGcVkCJqYq8A19ABRbsCLTuBl8tjAEbTX9a8FBrsizAE05UKsxzg2Qv7226iAT4CmzFT2CG3tHzLCvfE9zJ6QnpyAa+5jFKQo/YBmvBcaIcp2gjMHY/J5CR8Bpjh3JqnVb3uDGmCof5opDuk=|Chương 1246: Là ai động thế giới của ta?;8tCLpglSumfuvygYH0qAS/ODfR1szEXgdNOOfkQ3LwVs68nreGbF6Fzs/vliqJX0UlSq91pKR5dNpCviHUSmVvJn8z4PU1ryACXAjG35LOWupXoOg0+sUqtQSEBhgu3jhGnj8O/tnWZqWYEsy7kqjrW1VolkROwBHzTY2KjYdb4=|Chương 1247:;nWfBbt5MA4FLrFJ77mNiCrjbBnoBBVeDiO21rc0pfud5OcZ8ByiH9KDQ3dZEBAll0ulPdnzNTOEENTmGyvHEXWnIJuj7+2BVmdrnJ6Y6FSRP6S75uEYTDLQ2W3ASlDYcndpqmvBVWZjcaDoIZAIgK0lL8E4P3EH+rO9dhcW1EQU=|Chương 1248: Furla Chí Tôn Định Giới Thạch!;72kh3XFKL1bNeYGxP6uekjTpAPyYpGQA50YvaZHD0lVbU9FackaLxfq/4isRAb2PwcV5HrKDGTIDfRnmjTv6tPilZ0GbsaLFooI1Ybxt8/EvylwkcwSKqLrD2sr9v/Dz7pSRxu0svX6s99Du0SFAgK5Ltm5LASsXbxHtDaC4sn4=|Chương 1249: Cự Vô Phách thế giới!;EMg7cWAEOHYhx3skHk+frJHGUDudrsgvBrw2lrCx/KKFxg3QeMOV2PXxdF9ka3DoULUC/a9TRa6wQ8YR3uIktp+1kyQs/eYbZ6t7dhAPn6Ckc3uck6ZhhjIiQcpr954is0ZC2Brod45EV9u448zbKyi4qGVWFYqLT4XllTGFOJE=|Chương 1250: Đại bại!;O16MlTf1JtabI2DznUxBSovS9dKmQ8W+C8fL1HzdvqsUX5VlwWUiC4AOMtD6XtUIUPQ54cn4R9f3RnRRoqniELuH+zPLlbJ9ij8PeEVU71ZEe3Rmuf67CA2ixQqNYK5IFvVw2AeqQI14yrUcf07STEGIuLopNv/pU/sYlR3iTRY=|Chương 1251:;gHNJS4oAQ3e/a2Yfyu0Dz8R/gHRK6JcfniB/C70W/RE7ADXlLNl9HktXIHJWWDor9tkE1kC/Aa7TneLgy4fkoLJcoWXTFvTKmUgHNjWeDHXIuQcXPJF/52opK4CIiw02YhJNMRIJEQwy0jbIoLCXZF6TlaBa2XbozgN48Q7YVL8=|Chương 1252: Càn Đế Chí Tôn tái hiện!;FtldgqViuFtAz7sgQakPhlLxM4/9c1IMmffdukLcx5S3c9SpWNFfSOBCnNNVBMJ5Zk3Nk2kxqUyIoe91wKY+1CmbdLC6abkyIux/HhQd2RgJQbTRbHaGZ0uB3SkSQHkK6VF3CSSa4sW4kFC4D3YPJ4V8IqZ5V8WQE6cZzjvxs+Q=|Chương 1253: Thai nghén bên trong Định Giới Thạch;utukl9C89avLSju1FU1SwTHhovnPtC45oe/jnu1hbwCd2HGnm04CYpfsvcgwOnFqAVowgoya9OutvjksYPdL+DpOc4eeD7OM6dS+LCDLHSDjO5Y2YrLqOFVegFvOzG8gfhIbJcEafX0brvpG9FiW1awDU4d5122L6Yf8KSm5lqg=|Chương 1254: Nếu như ta để cho các ngươi quyết đấu đâu?;dsJxsQ/p0WDMq/v3bUfTOte1dmuvT2eTsDEpC21HNix0/eBs33ym2FD+P74KCA1sReGWdCuInvbSFN6/bNZ8JdoAEyREuXtkr0fD6eKcdwyVpbzL3vA0QNVzeuiMmmGP5gxw5ytNtHonTm81JqxMdnnWzww47YEVLd+7kLnWEAE=|Chương 1255: Bán thành phẩm nhất tinh Định Giới Thạch;ZVdxg/KKH5m8GP2OFvNrlajE3WewlKI+mjUW87yU0TjB4mJH5WDjs6zbsUiKRpLu+ggjRh+jb1vx+Hl/SPu/qTD2WEOzdlwnf38EEVLEOfPLrU7g59iDKFuUKhydQDbk6lsT9H/mImgdx9I0h82eDEGdSUUgQxF++0/hrn+KX7E=|Chương 1256: Hắc Vực giới, ta trở về!;LSTmX0VciNkDJDZahz+5kXkHYuG2JR7/TbXB6dISvq5vABI9FodkrPtQG/3/TMg0TAy2iJClBAar+ahjFzBEPkgH2VV0Qxm3R/jz0G5Dd9xXQl7wQswYuKcGlBKFPIVcQtdWD6B4yMfEGue4QOB2/vKcKG3pCrNzYN2vf/ZlM6M=|Chương 1257: Người quen biết cũ!;4fNROt5MXJJyDRBHDBEDJxW8yJu+N2QaYVbsxUt4K51ARWpGZAS+vEMGwtb2plLhssChLn9jrJlwSS01tsgWD6oGgotluLEU+GfEZE424uZEFQhHnMmW0YJVoYF+GukjThFqqowNRvUCkfNEmN9L7N+HvnNCHapWTyUBOOTibkY=|Chương 1258: Chém chết Thiên Ma Vương!;vZVzXB2XN86NjVKqlKngG1wSdnWnY8dwHfwYW7aCakg6Dh8a6nQ9UhHNLG/SOSwMYGDC+8A1yVdyiN+8MW9RWPWHSNWqb5RKscmVSjLEdyfLQqXWTB3lSz46c/U0HWvR3KRbcHN078enwFfkzrfeeeSPe3WAUXTmZk3ylgK0i5U=|Chương 1259: Quét ngang Hắc Vực giới!;J32ntwuI/Y89fjajsLhgV/tGV1pvJY/BD/0U4N389n3FkFSKlEFcuvJNcFRp8dHjSTID4jjk3zv1tl5E+6svYMwDePNmJ5lz4E0mnAqJrI2olV16/G0cN7e1Nf1E6XL9/vHmtsDQ9WR9CcXe/C7Ow+679MUV7l55uXCdUKMnliE=|Chương 1260: Đánh tới cửa rồi!;sOTRP8joM+yTPnUttJ0/Q8PQ9FNcOnLKaIVVNNone1iZy5hgwrCQk6eCYETQk2VdbgHiBXMBywboxYg2wR04VKECpcRLVSSx2bx4cdQqQh0QXUbhJDWxxIHYH599MQqpTeJNQK7MmmoPSRzwvZuhLQPNevsN0fKotynonhYZlEg=|Chương 1261: Lực áp hai đại Đế Tôn!;kAt57fpUBBvPqdZIveVT80ElIg2Vl8NZ6VqBhT9rV5vZhJLrcaz4ikWXquwRzOoZKd7E4C+Ui29sHg2ebjWalD+DsO7uHEXCQx2rjRQ0dmxwRTC3CybHOAVU8nesuQMtEfhM51r9ENhxqUaQBRZI14nokccZZnjLkhxjt26wuDY=|Chương 1262: Một ngụm;UAkXZEfOTMP4EONjH3UTwnFHw1+Xq4q2wJKUw4+jOKlUAHUOPdBkmmLEv4cxmvPwITb5GGGOGErXeb924xt4W3+ZqIrjfDvM5l98qlQ3xF3XhDuPIHnrscO/cklMZMID5dE9j54+j3XzWTpm0/z9t8FzFKlUXppkJi2ydpCb+Os=|Chương 1263: Vơ vét Định Giới Thạch!;663pzU+d5LnRZUZ/KudY9yk+ZaO9Az0lQ0IEQ7183enlE3cBkbqbSbyBHiS98ijSNyCYeWXoGTriS2A1PFLLUeRy6spEHp1e55gkpahXNYknRUcJJm8ExPUgI/i4k5rNhR4NersAtxm0f6t7vewpLgQdtPcB8IXdHSXKeaSEclg=|Chương 1264: Thiên Ma diệt hết!;f73KurodyO1R65Xjmrps4Gaetvvlvwtytmj/Kixd3LjVCJUfD7iMl8PWMYraKscYoCP67KrWBTdBzCpBbheWP9VogBc6lHJEl+6yl7naXVgWGixgNbym8ykuvYBUiPrW3gUuqOzlPG9kqUDZcr4sPHXKOHKLRL478HOnFDiD0LU=|Chương 1265: Không cam lòng Mãng Sơn Đế Tôn;7/Iu4L8T0hyuBqSM0fe3aecF9MVTk42A+F1nhcdxVcZMbM7KURlcFxswXSuGcchLnH7mss9/WeXt2GYhzHHdxsYHbHgSj7nus038qDavWT7la8mpCekSeE27I9HBoed3DUcDtYemTxMiTylxrmjYX1xbW1L8VvojWkRqdF+rDb0=|Chương 1266: Ngục Hỏa Đế Tôn!;4G51fmGpng5IPit+9hpVRIR6mIxcsg6ou1WmYTMkqxiKNfqMtybcstYLF+CksuJxcDonnvDTyajaTi5TKwZHGRdZ6+t4KrB9GpVgpKWw822q8STwU4BqGFqgs9oKu1PqVrCJwqec1f11xwqVAmt+B/TIv1u4rjTdAB9KtGVi5S8=|Chương 1267: Quay về Linh Lung giới!;bV+oZd5lB8VNY00DW9AwAaX/djKLdbSwsXVqKQPPWckqPtcBh4RkA/DTidkhRpSHAJ9z+SKd4WHAL4uAoxSuQ3uMAEMaSGRVHxdaIMBcJUfJqZOY8bziO3bHPbnr286XP/hmVVDJU4ydUoi32+IMh5JexDmf70VC7W4evxzMdVE=|Chương 1268: Kéo dài hơi tàn Chưởng Khống Giả;ZiEk4NG5FW8+W40+2p88z3ZYJt3xW4gYyDpzXwMeprYkqiRHuzZptd0YgxmdmQt6h/qVrOj5tBXAOJZL6nQRg+3cYjImw7vWGVWQTYHWRSKyfFPPkxFAjDRbHFYt3G6zyo5wSXc9TrxMLwTlLd2MONaChkhnc5aJ6IiQW/ylbuk=|Chương 1269: May mắn, cuối cùng không có tới trễ!;ywDPO71QW5XVLblp2tRMnEoPa407xoab89ZSpARn50jnIFm23QpzvPD0qkVp7yebbeQ1C2o0aJvKG2iOvQc76qH2I3uxvL4vev6480RkQnHd37QI3Z6lTFuEyVhYpDnZtVp0qNmQhjNkNTHfmTWh+mDuec6weOrf0gDUsvIDLV0=|Chương 1270: Thiên Ma Vương? Sâu kiến thôi!;PsxuBrLv8LwL8A55kSJVMSApxQUZD2IxenEu4lzV7nqB6wCKBOhmGblLjPOTJQ06EH4YqqHVOg9iDZoFbdK9RQhuCmUKXvNd2ZLOqAYA/iODdGfApiN2N95xOOAtpYq1n/9K9lqnPR9U/Ei0TzQEgKdAzi0R0YuiyXQgMYD4GNw=|Chương 1271: Đuổi theo!;QQ3DFVNidJzCiUFsP5uqe0D+k8Ej23XMmckc9zzJRWGpZydp5Jcr0iGZCaNyAV2tn7cTPgsTvq42yl/cK/YSTKdh+PO0abezB3lMDt8N8+1H4LuJfPy70FR1LFL8Vt1q1ehffjkNi981+CBCY//ZYbXB3ZB9SsAR8hZBKQV+yiU=|Chương 1272: Bảy đại Đế Tôn!;WWIhIDx+RGWnxPQiGHhLvwWbJHgMKImxQ1zwnMwAwzESN2Tdes7nWQxKSM5BgpkaX/s5htfBDJ+breAiso3KCjLsGeXt7Sc21zFoo66pW2KVro9E9JCZR+NClnVrxCUAFrke8WbgMYbhPjQKIUg8KB3fZXG8rhz1xljAJBskExg=|Chương 1273: Chư vị, ai xuất thủ trước?;cbcGL06BYidtEGVUIn99E9OUXHOAWe3Iaosvq7mJX1lU6Ziq4eVlWZnqTd20pZ+afmIEc4z9JOiPyo2Incbjw4MFg6wDrsZ0nrcgJghkBeB951Rs+f96WYUXarbS2m92PpaDPh12mFziJ0xg0eoFKKiL4hvlfcpauJpXxk4vEiE=|Chương 1274: 7000 thế giới chiến lực!;RZZC9wyCemoZE6poLwHEIjDmZSAqsVubGftk+Qjkhfb1Lerq2lXXKjqmteqmxR8Hmy1s3KXaxmv8MU634pt4aBmF2kU9xnlg5G2L9sKAlsn6225flhQJ0AF7ThpTSSoL6J4rKCGZwhjX1OpyXMfCSlh+n6Cox4JK6o4IS1wegVU=|Chương 1275: Chém chết bảy đại Đế Tôn!;G6Kbn41CE5JtQ6ZkjCG4ZfzDYNwGwRHnppC39HSWsQPy+PXH8br3r4fXyP8kWar7pvbjQLapxmtTUSmsr/QW5kZx/LnM4HLLRDCP9Kx31pWCiufL30F1U1YzV6jrxkjXDk4ns5Oir7Gfnj8ljE7OyjYZ51gHmw8AcXVjULILfCg=|Chương 1276: Cảm ngộ quy tắc!;GiQQECOhz7aA/tzo2uICjR70IACVpJVpjDDU1G2QCAI0Axb3nKK2McHKJ5vfXkUeqpvJp78I2o8OLBTjGXwb3DlT3pRBBcvkd6k/DRiia3KL7AkQAnv9yPRuJhdoeRM6IjZw7uqHv1Q0FiIc0MMPBlYuPNhd0hFthx5bpJ+XZFc=|Chương 1277: Lâm Phong quyết định!;Jk7ng8OnSJ+sGRz51x4bX9a0qYxihXdcAwwEjTFUtk0MKb9/a/TtsKCIIKdn58rU1OHASonOpDbARU8nUbaJXLGf0neD7JLXJR2NdeQNT0W25Y0jnzluK6vEBKzzL5EDJUf9WXWZqp7MDJgzH99pVGx7IYkLFxgShutByUQGMYg=|Chương 1278: Thiên Ma đến rồi!;xUQWha/6+Wh3JI9jWvLKo5POZhOD52HsYjbvCGZaTS07d8+bFarV6JHWTg7iDfSAFsFmw0xA94bE+A0ihgJX/XRkks1m/ytbozw1HAmx/ue6eb2FPYw6II5ZD1BvxJlNjQw/ywOp1rwVfbkyqIb2/oQfYcm98lI0fCrJe7qAWr8=|Chương 1279: Hắn là Hắc Vực Chí Tôn!;4xf58hA/tt3/byEFVcSasvXPpp1ENZBLKkNUzaMe8hNlCHzGDvWdT6CRxiX4KJ4FdE0Kv7trvX4+o6NTYdHeBxedalpLsKrxt2AXN+CYfwRGJu454SGu6eWDEP0KJJ78DfIges6ftTRyglSVSBbJ3npNQziQuWFWqGcBQtah0as=|Chương 1280: Ngục Hỏa Đế Tôn!;AFbnHg8WXmvC1BHFmT2Vu6UpAYqCUXcPV4C7h7hadpIKQ9NxkRDPPYutuMFZgSX1ZQHRIBkOTqTuzF/jAd819dPtZ/9qUR3fojXzsWYKRTAG6mgHKKfRACUaft1+YfLIT9Sh4j/Y67CAxLjpeQ3PnxRMoOwqA+p/tnOxLgdyOZE=|Chương 1281: Lấy ngươi chi thi, danh chấn giới vực!;kSy70RXl6KvyB35dtWsQ2Neca60DjyXYA8wHWOATcmg7WDjSSMlIuhnYu9Uu9GsEOurOBAeSx8XlWSk6xEGijIWHo3Y/3Dmg8F9XOU03seRc4jvIf49MyuAIfV8CYiQ0EJJ83aCo3yLIewzjPYZ+K2u+xJdia3fbsrNydNt0dGg=|Chương 1282: Đế Tôn vẫn lạc!;pqAKyE+7behS95M6EG0cVxhk0ULWl+Cypec4es5rSofGIQxxcLFV3aNtzMNFlPkikueUxBrdf4xBHP2PvO9bO7HOX/inA+SQ8nCn7xNppsw8emlvZrS27WNe+UyLy02GRE+xbcjhgpxOxztCQRod4E5m2Rm5p43JhYGqpbuS4BQ=|Chương 1283: Thiên Ma chấn động!;FzvSSpX4Vl6EsVrOtY95+QkaZ7Sf+rqcTTCtF+yIPN2zuxbESYTcXc12FWZzbKvm3l0/7ujw2/jnZyg2bOfqXYwABwZP24efo3fbtjB7+zij6b0LNrvHMCxCayXGvFJXpG5bS5Naaq5NVBrFr7bqISHBNqCXe1NXKLx1qWCyP9E=|Chương 1284: Nhất tinh Thiên Ma Đế Tôn!;DrCkvGrdYHvqXx2GGQaRqsXQmB0lgtUH4dm2OMEiKb4O/TyrrwWK/xpTCcOBEKlfZHhYeQX6QuJZTRJNsQkDjak7HUfyMyhOTHfM7XSdicvbqCE8dRsk3yZDwyZl+aTiZsAuA4VpnWWRN5R+3jB2wdfYuvLzPoChLu5eVH0e91I=|Chương 1285: Quy tắc thành hình!;8ixMqQoqNMfO153LJaLRSQUAWKtfSjS3ZHdpV67Euchorvtwj7WFSD9XGBdCs5daPbj0MS+Ej98Bf7AKTE+KtnUiITGveHp8H5bHFkslQJ//LRXeMjvtQcE96pVtjYgiZiCa2w20HHAc5sZDnkh1uSiExIT9xZJm0bwLUN5yeHc=|Chương 1286: Ngươi đối ta lực lượng hoàn toàn không biết gì cả a!;rmpsFzuAcdx14NQaLgXXtvd2wmGdYaKpQq7mNnHTsek6ljbRI4xyZrJgDxnmfNbKxCEPuESnqTS/npIWcfZgwbX3qaBIv215f1PFKeKgIlmeDlsmooObwXYMySjaDPU9tZq4CETvy1VnSTVD614dT2hQeAFX7c5gvJjloxm1gGs=|Chương 1287: Thời gian nghịch chuyển!;Iy6MzXvmvF+wqYM9sUP4zrKeXs7PTD3mWFERIhZuzzsbWeS9LTvkeRNTo+sFvGDc6lOLlv++N0ZOnquSicj74S8NbFeW3aMyCsKzSVnurEIUtdTnnayy9AwFGLWIwe9VXW0ve6/Y1wcqDmGfF4NGBdLPNtffu9W5AFudRzt598g=|Chương 1288: Hắc Băng giới vực biến thiên!;h+5ti6wkbNUAbvQhnUYhc8JH6auA1tCR+WtGFzC7bOha6dd0buBiWbjmbeHz9+mtwdjCrTrOCCLvhICbEP9eBGeGzF3XpWHmNG8FSDxPMdCw97gSbfzL4DxwHhHJf6wBzK9u34JjhSr+AEIyogoy2Y3z8CGLkPkI+TZGlBK850g=|Chương 1289: Vực Minh thời đại!;dAbi2nlCFL3CnWHtlWPVmIrnQ01fiVUJ/nQCX2ZrtaYUlAwG4uXar6k5xcxfy85A9OZPwXy6RZXalXhEkMJxI5VvWCZQVVG/P/LRrGJn4ayXN+QPQyX2CmfjTLX+TzkY34Y94lA5CI/fbu50JUDNWcF1JXlwZHmDwPeDy9nPNKc=|Chương 1290: 20,000 thế giới!;bTRduEldpc8zvkx2oOVtKTzhwrLuMJvWUKNw278XstP37tZSRO9e6zefsmbPAFlZlU0drq2Q3oTIlBIMtqFc8JegZHuNTVe7i2MEtknkwErAz9l8pHQB3+0JjmPX29uoF/1L4PIp2UKTUjS5CLR8arroNhWrowVB/riPWmGfl0k=|Chương 1291: Hoàng Thiên minh làm việc, người rảnh rỗi tránh lui!;VP48FR1cg+y2QqPfBA9ZdBC5LD9ORn4RsgcVjP6T10HRs1kCOwFwA0HLVJ6Tiw9reCvv6eTGVHc7r2coOQUBjCtAayjIx4t23ByU/2WAnL+AuCGVZHd4YZE982hILlAj8io+nRssAQ8UbG9dgWAgvXSfR+yUlrT/qOd+XUQxdYk=|Chương 1292: Bản tọa Hắc Vực Chí Tôn!;lqsolWkC0cTTZYacSrrCo/WTlS28SPFCBKIXXgtGyk/9r1jxPVXdhYm5g4AXmxy8LlmhH/f92rObJnNLkfiURIs8kpPn4ytQ5WZrCtmGIox6q8QbEr/flj86LaZ8YPbO7AMZW9kFJ+liTKLLSD+0aGqOiKNzWeIXtGjVMv0seWQ=|Chương 1293: Hoàng Thiên Chí Tôn giáng lâm!;HTWVVjKuqGk5hUhzBC+iGmToEFPCctGs3dVw0v1Q8nmuqX0jx84JqMQemtTzYdVo2yT35fLcDDdXPLmAQWAGlpYBSntSK0zNZN1Oi8ed0nOPHJCiWsCcgEWr7nXNM9hvtnJsQlK4ykv9hymRvuJKQF+q4RrOTkPpuULD9B/jaLY=|Chương 1294: Độc bá tân giới vực!;y3U/GqtYmfeiwQWHsoNNFu1g4TJVID8kD5yqeMUoj5CTwXWMB7X4ffKrCYXxrdyax6pHWSp4K3fwHks2FKiQZXtVlAWHkF4TCEhOhWcDbZ7i65K1ujCkzau6GHkHOCBgMY/tE8ji0eot474f5wDa29mYZKo+rC+llJU++KuPcmI=|Chương 1295: Cố nhân tới thăm;5hCqvlIZRP29MEUdnMhd7/koh6uNhL+q/PTUJQZSjoUnZ8vv5Q7ftxBuz6yslINzsSCMosKTWiY+qXK4k/EEeiJyiuu+Ws35KEhho/53+DaDmK9i+FiUqd1y8sYMrnqSsu3FtL81/ncitEjh7wYRFP8UYUQ8kkIFaoJTA2ZIJ2M=|Chương 1296: Tiến về Hoàng Thiên minh!;jstPfbx3mqxhn4UOHBpq2+eqGEm5ntaGlV+zJCzXh4EAgxU/tY3QF6PflbFbIIDX/jgghj35qmt7We49VWIMx+6saF4iGpUFna7BH/8w5IW1QubsYNmiHopao4PrvxIo0xWJVrbvlI3+lLQgRAkFwcY9VM79hmtWzkpd5ARz9o8=|Chương 1297: Tam đại Chí Tôn liên thủ!;EZLFZmMeoJiZ3zqvejnrQiM0rl4c7ZtDN0GM4IYwWCB3HPpgWVk+S/riQCcxROaDkYJIrBZCis8EVOtpLoLHA3eO324WyCbGJR5/X7wUbfaoa9A668gSvzl5mDliBRU5mWs8T5CiranSm79h9Oy2AbRSyAjX2AhJjgGLeF6t08Y=|Chương 1298: Thật là nhiều Định Giới Thạch!;pv6D7BFgpzBDnqrUpUx83i2UUwqcJMrnk/jH1KxAs+T4rXxUQ1KeKrW6nr1ExO4ZjZg0T9UicGdqGcGzOBGB24AT6x1mpIA8y0XXhEia4xYOTfu5qXj4U+GiXrZNGY9C4yI1PjIzMa5h60te/8R2CDC/jqs4aQ23XpeGlwQeEDg=|Chương 1299: Cường hãn Thời Gian quy tắc!;AtW8IaohEk54uOhBwKb92n9MKthMRi8hewLAZym/2hmayhvKLk53mLtHSpW4rxi1cmG45r6dOeFxHbg+w51W9UEARVi5SYzn/Wroc7TOJVslYgbbZm/2OvEQTmjP9pg1X/ZVLEPq68YlE0+ChjoxZWIk5rD4soUtbwl1stC79hs=|Chương 1300: Hắc Vực Chí Tôn, nhìn ngươi!;Dy0qfMZhbml9HAAhPZdBE5v3GSoXQDHkE8APNIMnceFcaKDiUDIKTAf8KmTpkzEqQ4FoZS+IQ1grMoNdA7dakeT3USNGOV/Tf0fRe0XeuC9CqY+a2PvxVXiihKBzNEP2qs397BlNOzsV5302+4iCDCk7dU6pOr0gL7wBlGDomGA=|Chương 1301: Đánh bại;qiYdzuac2qst2sXj+RB5EzMJNZRXFRjsHRRckrW5I0sX6cy+NgkPiPZzdmA3Yq73BLE05/zceDC6WYAvQLXJEq1OFo10i4QGccqwMPDAOLXQEnGvJkuXa9oZkPHDZTxAU0NXOd3ECZPuMFaGiGffvfL6yJawx+4kfFPaIQiP734=|Chương 1302: Đại thu hoạch, hai viên nhất tinh Định Giới Thạch!;AePLOslvQ2AN0HIlh2CzUXfIdO6ViURMle0ceLZ9jXUcHz/Hfo8Fbyx3jtwTVB/iNwX42dSFwP2J72WO/vtSehT32ZlVaEKlcOehXKK2RgGm4vAaE2EDN1IFpUZ9emJOyYSoVkRCRBz/unTJ06yTZOg8bJVPzen8ds6tg62XgEc=|Chương 1303: Không giống với hạt sen!;sGUHtuwKv5E9Oh7MWyhvOk1LdHgUQqmmhy5XkmOd+i8+hOo87qWqGn3hJ/6/U9uv9bbQfOtCwaXAFtXvxuC8AQUo7sThjw6fnVtYEEH6IkEHVp+qpOT3UBMWjjXx9xHXWPTv5o0NvaHeietsi5frfpXU8Vud8LSm8DjVnJna4jw=|Chương 1304: Mọc ra hai cái giới vực!;vinTDPm3LbhgSogMziLt2ZvKVNWXBoLyO19F7iZ9mh9bCDJaVRvRm5oeD+aTJ7RPtdYOkE6EEURqhike2bpnHNQcq7kM6PlA+4LmWoCQPovgzr8qoQ9rL3G4cu5W1eTDywldFhOMoGzHFc9LGIH54Mi56kvyVc49kHXE90QDd4Y=|Chương 1305: Vô Định giáo!;YQTXqTE5l9HZ9sgPFbL7J5NyJFayIKJbN8fSrspibgt4q9SGfbiyVZWWJL/S1TsvDRoVaTpB8jE6zwV0ttMen+MrB1cRpMYylr62hOSEVNFy2EoqIYCc1PPPdREVIjghkcu22JhYaRC4qKPvRgVUDpLlOWNUSkcAFZKqfxrWAUo=|Chương 1306: Hai đại Chí Tôn dã tâm!;HSvvJdQTZH7N++/HnmT61H0hWP8JnLr+apJfgeN4uFUhw1Ge+em7RUGYQVEhgbQA+rooDuSLBbS5sC+kuStLegYRAtzE///S+Ggl4NJ66Xc9iCf21SFKTj5k2kFdv9IYy88EtOU4z97KiYq3OJda6OohaG8zy0Dp2UurwEuwYyE=|Chương 1307: Hung ác gõ một bút!;QK3BXA9nUiQOakp5xf+ryNlW3KBssIxqtQpAREUNYOIuM4Io7A7w424Vfa8CNfHg4xt5qcTnhwyTX1w/CEAoLG4ECzFyBYyGcGo4Tfo0CYFcq4KZjrrFybr2LKzcNBpcXYgLLPhp8iDZ7LcsFn6G3XzxeJlWSwoZ6a4c0P/rtbE=|Chương 1308: Chí Tôn tề tụ!;rGsmppn9XnGzknXYfjIC/eJ1w3fH2TwuLibKMX3LwBEaeVW0tOyUralBb7m74jcbOiGAoBdVK7bGzmg/2YFbuopMgYQyAkgUm14bg1N3pmExfaVkAUb+Q153IL/DRG3zwgcE1UHNrYpfdvX6Y+1bizPJ4R4ISk6Kldab8t2p7uU=|Chương 1309: Đột phát;INgx6SxofJkjpw9o7Kal4Ycl4Xy/0tC6GOAvVUgE9ATlVDzdhvF10UWMBSparafhufcJuPTujs5HT054VtAwz8kNlfkEVJ+akK8hAwJNa37szhnlGydKGzfe7LPfRtQFz/+i4olq5inud5jjX7KziTlrXQhz4aMneZD+x0wAD3s=|Chương 1310: Vị nào Chí Tôn nguyện ý đi dò xét một phen?;Z8oPU2ggC4S67niMlg8eXGOaOuRYeDg2oyknEu9mQcSYeRkRNDsm0+AZgl3cqN3FonejZY+MQBilESsLUG9qdKI1GcLKjfxM8h6MKzGyRVBEpKba6UpqYQudxqks0CrD362RPl8mKOiu0DxbnDGLEOWyHz+IS0cNRMHPeQ33h5k=|Chương 1311: Nhị tinh Chí Tôn, tựa hồ cũng không còn xa xôi như vậy!;gPOnee2269fbvW8c5pqvNJUlnlUZvPAVID3ZFz24zWC71RQNHrJuK86SfGtxAo9dCaOKAhJL78Duq5ugRI8VEstpHAa+PNfF+rGjpBB9SANd1JvOx4OSz9sAue9OgheoLlD1K+gh6wW1hEg4tKp0h3lpZXiUkxpsFZjE8VRI2Aw=|Chương 1312: Chất vấn!;rxLbjY+JBkfdlUJfprLliDS35IqH+Gf3MfA2mV44vkjNCJadHuOW55cDXj86x5QJhwkEPZFC+PRTHQ530UP6CET8Ht5y72eTdyrNAlEzmwTLTTLD5rp9+kBpVwN1Rdhln1Y2HPunwjSYwrjd3393LcqxQN7EHdi3xVbpBxCTXVw=|Chương 1313: Chiến Mặc Độc Đế Tôn!;X+ZVUrlz+tIQvmnUhPNw3eGnmt71SPYJgbvZuQC+IJH6qkqGv1RylKUkzgGcSMaK3RI8D/3qBuwslZB081wavnwDFbRu655hbQQfG/vylKX6RVWqq2ydt81lJa6vuzWhRrfpVJMSTk0QPhlSbcI8BoVf5PL75PuqZQoU4NTMNxg=|Chương 1314: Trọng thương!;T+Udh3ON3gPGbuJA3xymYU4OkxPwdg0ixJ/8hGTGeIyK6poteVb9KwaOUw2JeVRMJvf+hegyBc7ISdYr8K7kXOjr3EMgoVJSMeoxQS8wGsLIQpncBvFAAc02xVgQvCCVlivI7BJkgaxgtqF+sgZnA/zfaYyjRpxGI6/hEelOfmQ=|Chương 1315: Thiên Ma thế giới, thủ không được!;9UB64EE9kPmbKkKVYZwQC8lovSL3rY75dxjqsbDErF5iVLEwBpM3PDPKrQSwn/j1AgXXyd85ohnlMdKF7cXn2hlWFADMfFn7cg3RWkWQmCQyh7Db/P3Uo+aZFzm30Bomb/xrABIJ3F4YN0Pf7oVFoE9rUocec/xGVjmy9glB9L0=|Chương 1316: Lợi ích phân phối!;f7HzQwZ0QzR+cSPHS3accoQZcDbP3AvQdHRycIEqKQ0xOGvxYHPDrkUo9UF4MU8/+Q8kqSRgZSg2IXj+Ap4QxW9DXJkbSu5sS5AP0uzq6J++AUqmj7qk5bk1q6M9PoU993abHcCVfxgArOy+v2pEQgzzexKbZehohN+lcAfblKs=|Chương 1317: Bởi vì, ngươi đang tự tìm đường chết a!;QaW6ZNgaR5xW9gT/IiwM+TW8akRmjdiY4ot6g6efY1oJjcnVipc9EDcu5RC3pTSahbV6Ljw8N35VrgJvg0unbUs9NCK5p5+uAm/lto5jMdCfmTJYyJVBRrTqk81TXQ5cqCnzkumq6pr3yg0kT83moJBnFZaaSM+tlXCPlGbabos=|Chương 1318: Phất tay chém Chí Tôn!;OPXIFHIv6IgaO8Djl6Sijv+ZHBPw17+C2CBvEMAei2WWhAOXbAx/4Y2YCsO/GDAycAmYC0GncwKCOtdoe221fpr7sbZ9dRHAgF94k3rZBCgzR7GppsFe/8hen5mLwIn8LKV5lYDg1se41NbqQ+YNHUYF9gRzIyC7XQRyCbtotOc=|Chương 1319: 25 vạn khỏa Định Giới Thạch!;CpakXK3EAcVo6J+NI0jba2sy2RzhwqaMCm7oix4UWJ1hkqqX8abhKY2IENpG7RkKKssxs+iTY8Suo5kI2rE6Hg/maWUfIiS6EEd8XGgvh9bmwsEoZbfSDCAoxml1vP6YMZPkPhjyKd3IPzPfIG8+sutlUO4HVtQp2g87Fxe1g/4=|Chương 1320: Chất biến!;LbKkGct6eax4BNWZXIQPwXnNOLaJ9+QXx3ApVxkK489s4pgLgCYW+RyKCL7FjeKRMEX/+EWV4ipOO4WcvOCva8ocPnr1PUmDt5Lzhfhn0WQit4nGTM8KJ3/HodHSDW8IW5kBR4T8Pu3M8sDeQlZmZexNqzIzlbnP8M3Cwol/jJQ=|Chương 1321: Bọn hắn nếu dám tới, giết là được!;Jt972kjLmVecFwClQvlRxBIlsjBjB3gl5RvxxYqfJR87BOMrV3TYhirC5gQM6yGG+7tiuM4lPqvlytHyk6/rCY/+hIt6RaPFEB8XMKKapaXTuKVitd9zB72AMSybw/haemOtKMJe9tgbOo1coGepoyz84/LDHrzs+CMQo47L3xY=|Chương 1322: 21 vạn thế giới rung động!;EfIcqiHvjMYZ7QIpMwyNxaYQuTTV7A/iDsI3Zwei88Hy0J7qtxsmiAZew7Mv4WG/9EtH/pHzVV/y3E4KbQW5LTpH/PF5F7+s7gKu+Ctmgvlo+Cy+kb/CV4++NRTO9MroPC8FhNKSQXuVCQj3zpjn37KNwcrZYh21OSLErTI2/ug=|Chương 1323: Hoang Nguyên Đế Tôn, ta đã chờ ngươi rất lâu!;xkh1mXWNbbd8+oDDnHFYnZ2cbtEw5ICSXSxBZMB8Od9IFfhqs/PTZHkqcb03xfFZAqosBFmJfFSyernasWd7yR+VXTzzYkCZBkg8vww+mcaQWwTGTAIbpxh8AriDZwQKeNLAychYWl2oxHc7tt6w5IxSyr7XxEYIO4im4c8mxec=|Chương 1324: Đối phó các ngươi, một mình ta là đủ!;LfTIcz7ywGVBenWq1HbhpdvSng0d42MwhUfGAsp64D/hRHACqRISu7XpWtaj/MmBc2/jm1cUDAmGSZJYENcd8XtQkXr4eN20/2VhQpXk30bj4cJ/JfMfEGzJTObpt4vOjgc5LlU9izGqZ2mKscH5wYERMOmx0Hvw69+B13J1oP0=|Chương 1325: Chém chết bảy đại Đế Tôn!;43NR5L7tGtY19gcdwtOJlo8GJulhNLWf7SuD/ceLgwjaOuMHBkLBpi/Wk5DVYOBfVMHe0SAN2MWChcZAhiZLoSdMzGPwuPxkUasJGmpOABC1RgoiRn2Jh+O8jWN1lbCCtYCW+CJPSK8xM2tpQSkb5SKKYZTGWF0Yqr4VEcX5HzM=|Chương 1326: Độc chiếm Thiên Ma thế giới!;+Y3CZGwmKCZN4ySQXG3B/Uk+Emd5iVjkYZawMngSjk220bHsKZu0SszCluzb6GDxrcg5h8TjuE4W+LHR7B6So9+B1InJvksU8+50HQyjyMh/V+/ceICQCDrrzH5cGARGVqnbMd+FhtmWq2+yeBVcZ0qw3e9av3JeUrdGAaaXcEA=|Chương 1327: Giáo chủ sẽ không bỏ qua ngươi!;mqzMDWYIvR8eMul6vLrDNjb4RnM2HXTE47y1vySFote10db8cocBh917vu0IEcmZzrhYL4J11spZHBlrIRwpwkdyid1N6ofQXVroj4ChwDnhhZoahRoyuAYZLCGt4ooEBCfJBIIy2FHoRS8tqpIYW9gTpw4S61nQwy8YSeLIhmg=|Chương 1328: Trăm vạn khỏa Định Giới Thạch!;IY2iZ31wzUf/oVU8BUuQ0og0Zi/6YULoVLbyGU0fL1GwOMUOUh4WqGFnreyzpy6XGkmACOhM9h2FXngSUEJMBnuzigaMZM0V4oIjFrooj0cTaR7PAJADob73unUz8nV0s4Bo/g8ffv9vLHTA46Vg1ilyjIHRHYn7Hx6PWzo48t4=|Chương 1329: Đó là một bàn tay a!;ioiQhpRFBqICCw8VzcA5UPBIXH7YurnX6S3Tnuw0GUEfNor/vXkc06QkDyT8sexMzCgmax/IkpzSlf6nsdRKkh9d+i+Mn8D2sJAJ//rsPISe4IpowCtRgrLBhmSIYMmLfcKifZofLZJADK1tproat/PkcF5YGxv4mLKv5M4sRhA=|Chương 1330: Giáo chủ đích thân tới!;zm/NYz55UeTOQFeu12D2ox7GkTktKcRQJ6KmVMheKP23ncNGFoMXo73F50oU9LpShnhbR45Y5R7njxFYDM5d8pE3iTm4kKFRcLD3TxYyue0J9Eh/Q5BmG4MK39I/eevuOV5gx3rh3stLyvD+QUjDAxpkRDY29X67ee8Rv2tU4/8=|Chương 1331: Thời không chi bí!;3wPPkMb3zyg2MAqJIdUbWNxhZOJr0aM8rMSy48wnwqUSSBqtFUFlm3CS96v7LVX4HBfa9sbPbED+syBymal0+6U51WihUcZ1nBgkWhe19+CjTTas86iTJvfT2wQccTBt43Ib+bDXiX4L1uFxyqZgzKJ73Ft47h8faM2CSB8f3G8=|Chương 1332: Đây mới là vĩnh hằng vô địch lực lượng!;6kLVj4Dp3PNGNDaj6vaeIH6JtZwp76zlxnMRTrZQxM7VCewbb82lNEIKYgsVc/yp+jBDNEvMHhLU3R9zlkZ8KGUS5gT+4x97w0dTGJpa5InLHdMZY76pKsBbljhAUxGQeklN5SyfoPy3DUiaE4iLNRdSLf44Vx+XCVB+qsG7MCY=|Chương 1333: Linh Lung giới, ta một người liền có thể trấn áp!;f0HKTfN2nK+gdjwtf0ZcC3hCt9L3u7GWMr1cHQrUB2gXpZe5ajwtHvvMyQsPkdDrFDTqMf4PL0zbY7dIY2reSHOwHN5B3eTeyAlwYOqyoPYcudDSfn9KMw1YmJRfZ/xoXZm+Gr5vNeiyIyaMF+z2DHMKlC2P/eM0qcK7LKK2vmk=|Chương 1334: Nuốt vào một tòa giới vực!;dQT2dbkklXB8YF4ARlUhvMkrokzSowlRbeUJPwrqrh0wbZTzFZvf5gKXRi+Vta4iFlkAJOoog1cY482KbstqlzssimFhs0eybDte7nCTAytWR8ab4pj5hcWi93Tmoxfl+92G9gT34rB6w9S0aOfMcsG+ppDiR7078uXu0lX0xOQ=|Chương 1335: Thật đúng là người quen biết cũ!;lTsyJ2TbWoI+dBHH0OetygAdfsGGBZtGjaD/pGohXKVCcw9fo/6TJFR3xKdu552iUaFma165e67/0cY/FrjCQpWVm1v+FHT9r+b1tAlkN39ubPrvSCIT50gAKMb4raWIUeujrE5npHvjy6rE9fY0edM1PlSYAJAVjz+Rxzz/zMI=|Chương 1336: Lâm Lang Bảo Các đại thủ bút!;637KvudaWoXgY7gqxtSh+SZeMj9FWU1+viaPKV1M0BtnYX54p57nZEkCpMoCpefg5Cef91M6G+VoRg0KWmbqgOpETJC+BRxV8wMBLVHpVplL2EUoy6ma3/ysV5QRhjmgOtd/maDDRTnQHkCmfm5fbAfL1izCzRChL6zBvhJA2ns=|Chương 1337: Thành ý tràn đầy trăm vạn Định Giới Thạch!;9zvAqa7Q8iIJAdbvYX5RU5bF0tQELAXonsdoAB3SKnAxI2vYZSGW/5PKfA7ch34Tm+GIj9lcGzDGh+Cl47I2fQN4NZ8/apNh5IQ8vQjkH/dO7Wxmfmf4ZunhsZI80n2C1Uo7dlHubWBEqa6ACOU40XzntGfV4DD1+Z79kJZc6gA=|Chương 1338: Còn phải lại hung ác gõ một bút!;yqP2t/IOLh5Ve50A9EQKnQmhXS4xyUXyj262CluUgS5vhE1Bkc2yytP4dZ9EwHlBxrLMMsPD91e1y4iyolSfP1Uee1fsYDmf4QT7z8Rxzx67/Rom10AEe17E4Zex+tZ3l1nR8t6w08/WIFr96jJpuem+6J2dOFNz9mOT8YMqDbM=|Chương 1339: Cổ Man Đế Tôn dã vọng!;nZKj8X6msi4P3u99vUlaD3ytLX7J82967jjJK74Dx+EM3wAeTlBU7/sNby61iGSqo/GR3sbSDPVlW0kYbBHjpySsKUAlOVJ0KNpABoUNW4G5GzgOgP9mKfhgjOs5M84F6Ka6/Svdf+Qem0RUxcUw9F/Ew5pkY/tRRlGuNz6i4qI=|Chương 1340: Có Lâm mỗ tại, cũng sẽ không để cho Thiên Ma vượt qua một bước!;pNOzAZ4Q4Rqt1pdHjtGrrz16+CQwgnBCAhyYSVtpm97OwEF7sWzraYxYDzJXhi7nJ0N68qGTXaVT+onjJ1Jjt9lQ+6o2Q7jcSjTs9QC12XxpDiQlLoRBDuD5DJjn7NeYAEG9/jCTBVG7FkG1ucC3+goFVU4rz77uJJlFODpLz74=|Chương 1341: 5 triệu tầng Thiên Ma chân thân Cổ Man Đế Tôn!;QON3sSbdj2vhJwWlI1mhDQ27I0fCWz5ZLKj4EIWeQP2/jwiHqKsZ/Kk8qVOItR5GsQCdzDOzaE6jFRvBk1is8o4eOQEXuTaCTL1JVrh8kYExWM160VkLQEhdEtfcFst9921KlGeniCNAb2SwZEon3ZWuElGD/VZF+mTGNPzEZUc=|Chương 1342: Ai là cá trong chậu?;9OgZINRcIC71Ichb76nuHT5B2T5IGA0rsoIm6N5ZXOK0ij7IZYGtFJ1aFQPSH+LTNZdGuRqsh5+k572iHgf+jVOj469jB2AFkjd4NdQT+Dk0atPxgI6pe350YP9206fBthj8CVE7++Yh8YCc2F+A9hB8+UOIdpY1KEVZMBMBImE=|Chương 1343: 6 triệu thế giới!;A3/p/sZ8MsRrFnVpDODPZ646+22z96m6SEe9xBoAsQz7vzYmZmNL/tF48F0PSsgjeQVmmK/s1CAVHUanXBM7jKtF9JZgYYDFcR8Yt97BfNZPVIUmYr5vIBGPakp4DFc+03OYhT6TcFcNzPCwZvOo221rGRaKsax7szU/UPHCxVg=|Chương 1344: Tham lam Kỳ Dị Đế Tôn!;I9/lEz5Q3dvmjUG1KKt6GdWuWg6P6i/POsFIXUGPBaDKwWoLYS4j4NDvip5P1wSbUh5evGj5B9GBt2Ya4j2z7dFANFGI+Eqp/XzhB4fRDd1jC4AfR9XtAP2E7yneUdo+Atmbljk0p2uwk/0toNbIal5zai/J+Ok4z61HhlFsVaE=|Chương 1345: Mưa gió nổi lên!;PjPI92a404Ca4Uc8r1jOIWJdP+K9Tre+/tyuxSlGPLX9pFxiPgOY8NTawZ8kjPxxGfP6WlA5eZUG1zz+jDG3kfyIk+N3XEmG7qmV5CB7tMelUmOuVId7K0hP1Rc+hTk9Dbu++9uafl6SEoRrfVmtJ0KY8vELgeKJ5iMrf8gEoAs=|Chương 1346: Kỳ Dị Đế Tôn giáng lâm!;Ni1LHfqvQGEXA/loJGn3++mfPP6UA6r9NiAoMBP7PK/LJqdnsUsnzuYoxVbovG+8/RWV8ISTk472XDpWePtE7jTfATw6rb0jWbSpU83YRhpJV7v+kSDCWzvIX2h5GYVMQ96H3Ccb8SFYR3tTx5dTeNu0ZqEMzyOq/7C9fjuoJB0=|Chương 1347: Công phu sư tử ngoạm, 5 triệu khỏa Định Giới Thạch!;txrLebyIMEpXv67J/ii6NPiisVFSVUfJLqWGCP3ymRPf94/xzFPwrf7nPEJFKdHdWEX9uh6Q98icBZ9aZPd5R/7xD+N2NNvA6d1+S/lH3Dh2s1sCILs4Un3h+fpVzMJCXMJDxTK2rhnsc7w/mu4TX4QtEsHRwyezSmRbq2OPR2k=|Chương 1348: Hắc Vực Chí Tôn, ra đi!;ebDqOcMmid3LviO+DsHrwekKeASB12G8g/0OqW/gprqtDeVlCDr24bOcZN4wgCgYCoc5yeVctP3ct5d1OdPhTtLs7OwqBieSeud33JUjgKX1X7o4lPkAQEr91rVjwDVfJvjSsQyj/UDiSIJFGE6ThuDm0RWwIQJTvqkfMR23DhI=|Chương 1349: Thiên Ma Lực Tràng cùng giới vực quy tắc!;FbeJYtmpUcq9MIQ/+06wftzWHBTU2c1o5ufSAj4tgTE9jrhC/J+a3i+C9S8ZF8F5lz8TlAK+8OdrdRSq70nRzdbY+seepHaYHrWG9tHGE/BOCa4m2rK6WLCuvxLhggQh7nl8KO28KbYuJQspF+FijG60rCr1Vg24Nwv0Jp25dSI=|Chương 1350: Liều tiêu hao, ai sợ ai?;N37x4mAuIS5xyLJ5pEAAQ3ZojhnC+1MYTpfaNbhzaCRvpN55ecmopDSv6JDWgHljF5Wa/8n3kZ/4EckuCpkErNZMTyvsvnLJ5COEmx/8FGbeiZzBMsQPRzrjAAvWlgI7hSM3fXIbQ4yEB52N775X2ub5tAZCbmAzV35JnkZNaEg=|Chương 1351: Thời gian nghịch chuyển, nhìn thấy thời không!;Q9lCg4iDKPdO7gp+RdW3dNxXrn/cJL8bylSTAx3or4WS7sJbUTJJ3ciHgQkZGX0I6NAaxQfBy/8t37q4QiNXNRqDHUZdzRUysZTRdcpqxSnvxqJh2pYGXVJq091TAX9Nb+7KXZZ5EWD88F1kT5eEq6cienu3lib8lVHHZSQXEAI=|Chương 1352: Nghịch chuyển thời không, đánh nổ Đế Tôn!;ywz3pcPtAWNY4Ljnjq9hPiuZ43x9JsDsHYuCHt0asMcJL9O/vm3FM2NlVRiWkMKRCFRrRqOcsk07jamqki/rjyCCJHXUzfzBbfaFBM7Iuj0MxfuR6b5N1+GWzqWW2sVYzrlEUVIXUNr0hAgyzqcNlpCHiOnBjsM/QMh/G3+h/pM=|Chương 1353: Không Gian Chi Bàn;i4QXoPJPinZVerdEvZmRkpEmufA+0YAOCsqKUd8zZS1vmtBwH8rLRkQlGXQBBHGkKfMYxJYIdfxOxSjE93Id0Shl1EiA3RCOxwUUNIJB6bGFBWvaTGsgKKRgsY72EqYwVW+Ouw5Vk8yDMKlkuPM9fn3ssg+naXIhZ97OTiGM3pg=|Chương 1354: Năng lượng bảo toàn;QJKuNaUri7QgR3v2FqB6ipMebQF4XdEifTe62FnJ3YMNEBqRpWeqfxmX//K33+ri9nOTR5SjjGCdAcrC0+tEJsJcwyvb9eDXplj3sAJxwy0lvCerr2kVZEPVJLcch5fccs4LhcTuZrDJ42Vp5hPCFrMUYN9vBOWtoPGPKPce4c4=|Chương 1355: Thất Bảo Chí Tôn triệu kiến;3vZiiR2gUV09Y0cNYl6NFL0W9jo8w/NV1yzF6dJMfDRBlbSJCfcGwdWw0mo4yucbuhmTxP6iHBp25HTUdiY1ZD5Qnpox/TNu0hBRh7QiOEOQYZHWX6ixGeQwO5ktSHQoqmweDb3qK0xEyXXLrB2VRS7CR9xfQnDQYWurq2SWtGg=|Chương 1356: Thất Bảo Chí Tôn thăm dò;tal/ftFhRWaWVJ20qkJcuBBRJ7HuZBlEE7Dt60PYdNgKN5iiH6mcfF7/hY1WbtiFhiTMe/Pw8ZFEE5M6jDeZ5wlCOQ9wZZrUtnXNpMdl7vVZt6gGGyUcI0BrVu2hfTFFi/6xGuxnsZ481bhES02O/rVvyN1gVU7sORYjdBOl2yI=|Chương 1357: Khuếch trương;K45xJhTfBOkynRI7wMHkfUiKJTD/nmi1i9GurWTdWuSnGHgmFxnM1cFw3coZvZ/clZMjpGe6Yf0/JKPpqVul7jzaJHOA2zJQZ+e98Gtla48vgwEpolf+MI701MeRpFKOhPonJrnJlxSQyHSPJxXIFeAvhyXC10UPs0jXBv+4Cok=|Chương 1358: Khu vực bá chủ dã vọng!;h8uDMaOy+BC5+6ORv+jCK1+YEK8+KTGFwY05HvlztSCzy72g9mBljvt05LsqiFtdW3CbaEpaT+8M+VOZZNr32MDsiKtj4ZSibEJ50bfzNEKMQn0bnwUnz+LF5nHrtKRRbbREKhMHZKVQqopZk2JgLIs61XzA3uzczFvAMtaGPPE=|Chương 1359: Vực Minh, một cái cần ngưỡng vọng quái vật khổng lồ!;CzIdPSGfuztA70bqUftQDmStjalHIwBdt1kA6O5afNEnHiaP2xIjY2TcL5TOlo8U7yPs8FFJsQSxQwd+XQ2hCu3PhIcHVSBncZdZRY4dmNHvII21Nyxx0Um1pFs/BHEkSrg9t4ISBBR5TISuJ6SoHESPA7EjODD0T31dwp1dEes=|Chương 1360: Ta đi trước càn quét một lần, các ngươi lại đến!;AOyX58LLLwRe+vKOOLeBs2DffK4co0P9uBOXr9ei8rbZMVw/pv2Mc77g6QsKMc+iqOG2j5Awh86P2vSmmQG2Q3uJfGIUBVh7Ih8H0+zUuatPnNvw11lGGTH+Ds7cEvPRfvIw+Z8jg7Q5q8x2+0fJR2hPSBOV3V5/XFimniPxDMQ=|Chương 1361: Sức một mình, chấn nhiếp trăm vực!;sB/oZ73beAMe/OjB6PIFwEUuPbqBMrOdQntIh2StImbBxZ1aZpwnxY+Sd4UQULxgfSpmY10Z0Ium2PpWN4fxeW7+u5KfymbJ7r0MU2FH/D/5wGTnmBtOWoVRP1aXiBhFcz0jFmhdSmc87Yd0irLWfzyvVy6Lycx1oyjtaSQW7LI=|Chương 1362: 20 triệu cái thế giới!;kN+jgaffNm8ZZNXH/0qh/bqyvrAhMgR4HB2YxS+C7SEy8Xa4+cVPcTXcwib3qc1OgZDNJKRZtBMOqdADre48V5CQRijvh90GOkzCp5VmwuRDXXC2kF3cI1PTrwi7tFFjpVgBPqctFaNAHkAhvEhjSazQ5Xaa5xhRi4B5ICi5tnw=|Chương 1363: Một triệu khỏa Định Giới Thạch lễ gặp mặt!;Zlfk3oBkbgNfUaCqLQvtBKf9N7LewEtzqXDr6hfTaCdvxKNvh5G0Fcls5ClkF0j7f4cmgDMiTRMHUsFHF8hRDe5OF8x57QEJGZrLoESYKD/tDQl/pg9Iy1TDC24RCBpcoRFhMeBMVA04oddywGrVOiH6HYzpzybW7MT1kAhVCD4=|Chương 1364: Cản đường;AN08MP/nHk8rkYpACT/0SzuWeSp3w4vuMfBNFKtLZzi30mpIkZC0D3fIRnsvxpHIut7O9g5TBs5tHqZwaW2zCwDMj6tvhKltEFe3p3V979FG2fbcJUrLHRn1PN1+csPRCTwvju7fMH5dsvqbQjKIdbAIcwXWuIBwJzAbfhBiSfk=|Chương 1365: Hồng Nguyên Chí Tôn!;MLqIoeTqRTunxZTayaWRR4NHpnSS3uueRsE9l8eOvD+WzhMPDmz1R2KUUHlZBqeD+A7I+zaGeFINvMeoQ2CV++XUOicW6Rte8iQ8eJf42CbLGLz9Xg7EF68iFVuDxoSnB3mx9BUlGecKnVxLnSTY/6OgG3UpIp+kmUJdWtdnt0o=|Chương 1366: Cổ có hai đào giết ba sĩ, hiện có ba thạch giết chín Chí Tôn!;ogDUTMgOs7K/4rrwO5/QB/mj8+KHW46SstV7vc2it20ixPDOQvyVdY7A+nyoPYPha7sFen4AJL6Z0kw3gZmlZQLK+Unlhk5QoyB9l5atJAYsqyLfHP0PpIbVD9h4ekIaWgC3iBZ+3Txmh86+hN8szMKuaRxZDKd1HHUR5lBqmEc=|Chương 1367: Lâm Phong điều kiện!;pZbRe6zAegxFDag3rMi7+heupYlN8Qq/ij2CO6Bj5rBGerX0+NQp/3ZGABSVknk6NE5XVA4S/eXFlf1Z3F7n/1nt7vB/cTl0v+nXIm/nttvJjamrUvlxRaFm+wm2dDaCCmTZ+xVOAiVV+7yfEbyroCivPUGILa40bxa0fbZQTaQ=|Chương 1368: Hung ác gõ một bút!;7jjpXJzHFFqji+VNM24yuO03YL/p0POK1gFj2jgxj2IfxZ4jnFzgo0CsTW1iJWbufDDUdksoRiiHzrwed9cBh48VEFt8ms/qiJ7tkUG1b4XKo1XKqFmUbZP3L9VfKkNYRZC6GYsr/NpxRo9CJiBgleT0hOav/ZnZgg8jqteHObo=|Chương 1369: Vạn vô nhất thất!;M5uXIXgRUFfI9Nvn1YzY6Gsbg/FFQ+h2/WROqqG9ppmiHjPRm1QaFbaOfyUnwIWqfdT+OpCkz2M+McwVUTBLk4PWwK5MdZr4FjswCr18aRgVrUWKRyzzAUht2l0yKQ/tGPGhOG8puALNILzG8d12BugUvnMkligoUjJK5Yd11b4=|Chương 1370: 27 triệu cái thế giới!;jjvv8DV3jAhc/8M8V+T5Rs6Plm9LWyakCuuFWUjD9Eu5+M0C+WYmveeY49gxHOhPJfyRuq6DsN9E6yR5zo4/Fs9TUpNJMwcdyxu+A94QV9xVbZME5unEZpWXDTTaOvoVOP4ZDzPaT9hz6oGfrQVkW9K2nhbttw9zrpdR+e2jepM=|Chương 1371: Ai cũng không thua nổi chiến đấu!;D3hSmW7C8sYIZiju3XljuGto1TvzGM1sIZUyfNEUG2+piy39Xh371JvF0I2wvh/XTrOnXiir8DHruFX2fdsRvGDDXm5Bm9AFYbQ9KqI7LZT2adqgW9COm83RSXjjpa6RIoSRhZ+Ak8GAgALY7q3FNlYgDkQPlpQaFrgjCTs3XNo=|Chương 1372: Nghiền ép Nguyên Huy Chí Tôn!;WCd2fgJ9LuyqdvdUitqKFUwZLmQsT0QMmkbdopHrRX4ht8KhRuiCwpQM3eXy/kHIJWCq2wVkrQ9IWpxIjvEW7lHzVRPfWXXUyyP0FGQ3BPEk9tjqihrLytCXSmswMTwLdlUEaJ0h7i+Z+WMGX44t8MNlembskf5n2kPcOc+lTik=|Chương 1373: Nguyên Huy Chí Tôn, ngươi cho rằng ngươi liền thắng chắc?;HjXECh/3y+jeGF8g3tXMfepIkI8tH8UP5m3LST5OA6XtPB15jffEjCiSCtRwgL/6ZQGOBwnfnNEmoGQbT6yNh896TspV5tOSi1K6o6G7XxI+rZJ6nZoLTshodvGof3EIPFhtQ5DkFNg9dSgdHeHxInY90250+oRhcaSfJetZLwU=|Chương 1374: Nghịch chuyển!;SB5HyoRfIqDDJN7KTE8RW1Me2PBAtO14PUlZ2uICoME2VSGi83Y32PUD4qStns2xeaM1qUGRU7khqbUvWDCLbFJPTvRxDyyqUOfWTHe1CWzKNNdvQGaoYoiGrk8mq3Wz90wdWfqZ+1CLsrJ2uuq6D3bTodyVNzdtMzJlJ97mz0k=|Chương 1375: Chém giết Nguyên Huy!;nRS0cDpqHrkOf490H5pPoDGc0IsUelEVt8TyCzrdSZn9LiVrQcEVhkKxf7P7nS2hgiVlKhpo/W6Cbosijlj6u18rjrhqFdwCpklrMgDjqawjuVo5Ur4U9mJueqGXWxBWhG+JtcK4ITjaCrn8W6BnJap7MhwemetezTYLMon153c=|Chương 1376: 50 triệu khỏa Định Giới Thạch!;cIY7XptOe+Wl6tyCPZyYDQGg2XNQi9VKBlbn67wBn4qtNHSVcAjwA7u10NQth5I+nRmmBHQSHu3dxZ8YRkDL70ROhS8W2bp6pnxJlBPxitOepx7rHj0BLapiBL+eI4UV0JkhiPzSU/MfeERh+gCsuwno+TiJdeS4aZE9QqUOWfA=|Chương 1377: Lựa chọn duy nhất!;zK1QA2JH6CFUtqeQCQA6bkMtiHMyqKCXCB65djTJz/ZOR0h3U7fZbURkDd50qlePwVe0ok1cH6Bqn9BN+bdrQEVfsgFoBMmdjBdsURkOWLFjIQhNEL1xJSrr8Z7jz8J4hc79VdcXMFAVWhkErPU59hKyWrLCV4RiYhpapw/frEY=|Chương 1378: Vạn kiếp bất phục!;8+oRGvKhg3LhmLSvCcY/v4+DPWibUfT1/QZt+ymhZJ9t3Wrqw2PhsSTKBYnEXAYBOeaFczxYc6siktwD3d6Gwchwf9SbaYrew4GTDRtlcjCiuO8W2DcIa8mwlGMgIQkqOx6BomuNHsXC5jEWa0kO3oVmrXYaPiXBXUfMAebF0VM=|Chương 1379: Lượng biến!;fX57QerPecVNnsL4Kvh64Gn/kZ4g9jAwBqG9OgWKeQOLEjebANllWyhWSlfSNDVfqJTUWLAI4sXY2wJSaQfmT6Y39R+FFEca8EcXAJnNujc5Lq/FAs5usAfEBt3y5hegnR85+ew+AUaLMBKgXjNpoN1nqbyOyNQZogK6KIVGRlI=|Chương 1380: Xuyên phá;mYOCM6xZWsfuZMO77F9DkFJmCbQlSClMQIxqHSSBqihH5XuSKzHVK7Jhqx83g0+RuogKZxDHgRhNfL9UClYTo2WKSgspHjojEiTRnOS9+XrOeej64uVYnIsOEylQraDw8KB9FWVrFf0pZUFpsVmjnrfisYweOEH8wrqEL7d5S40=|Chương 1381: Phạm vi cực lớn thời gian quay lại!;sUKb7LG6hy42hdMbDRJ9erOXeSmpIVUhucUyjiobC0nstZtvLMOESdLWk1JEAjln6hCc13nGrRg210A22h1+X5Bmfercy7dj5Pvlo+lBRkxrIWmdP6f5i8rcilonAxHjSIwMgCat9HWAL/kcZFm8oFlw25eXttVzaREW2PdEbXk=|Chương 1382: Lâm Phong biện pháp;PXFUF1fh9vCDUIhXveJxQkT0Fsk6xQLrWd+82/+2Gicit2oHt9li7D06zNWrsgBFB1/dgqe6IQ6/Em+GYs6BWR6w0tT71Azt+ZRJ/CFlM09Zp1KFDSq6bqxvI2CW26iRYfwtejAPQdWqG78nbkmUCY5AkgUTRyjlHCEUZoW7g0U=|Chương 1383: 9000 vạn cái thế giới!;FpzZ7CYfjwvL5Pbf1FvtCbV1xh/0GpZYHtDNGgoxFIKg+zmDrvcFzB5hOjsOxv5lA489WEYFYD/NP5i1pqHoOkjW7BQJC7CfVzMhxLF1ACXREEs0OwGc+F5gXLB/6zk+9NBdQCVd/cGkpVyv7Kc87C5ta4bNplsGxc8HNi6unNU=|Chương 1384: Ngả bài!;VwU3PQwFW7HpbAtlxMd1GVqVNEgV6y+6TlaZBs7DYjeyNnExwUFW6H7RM6J7Vhlrpos82TnWYQEw+hT8hrQTFQ0eaDTjodLJNl73YzHt1A5GTPwpZcxFZ16Ij9waoMzhQ7FESmHloC9IguyQIcqcSAGTPIg8rTq+kxk2eKJ643s=|Chương 1385: Nếu như thế, vậy liền đánh đi!;u+KSZg/radOq4eARALut8RZFFfPwkEABCICOmFzBxCiPijAIPifpS3h+bGzkPHuUxJTIp5tBBcdTGYGy+gHKiK5ip46jMGV5dfPqoBT3kJKP1AuMlw8eTZLB2joRC/bY+Fi/EezxQFvRL/kw0goCtozNc9U3PiG14SH1gG0V+u4=|Chương 1386: Chẳng lẽ ngươi quên lúc trước Nguyên Huy Chí Tôn là thế nào chết?;YOy16213bmzepSI3y+e4kwMCtCF5YNkloI8x60Z1orp+oVJsSl0ym2iM9R1buHCEt5vKsTq8J9DkPseUTUNNTXpvWX8mbCKMCtbX3HELIhoJ68zX2w5TQr+EbN0sRY0YLuZToEvN0lQ6v5T9N04qBFZInnhb0ICInw4+rUKWw/Y=|Chương 1386: Sống sờ sờ đập chết!;raddKHIPSb5UxTEapcdveRShH+7cGIjl4s2pcfxQcjBi104IDy3GPfyFSCCW6OLhwXbFW8wfCLNmI0dmQMswXZzoah5Tm1nbj0VKBcTOa9cm1KC5twygcjAd3+KcIuZi1MxWaOwcmuUJdig7GULEGw0cXYXxcwaMCJagBkrqZmE=|Chương 1388: Lửa sém lông mày!;ilJSq3+TtkSfS1wL2VnxKPqJNjN72CcW/7aHCXuF5ojO6GJ9ULm3u5Gv5Wly/kEXZsp5wE5JXMi/yaiXomtFAJkqbNGE6Llo8/l+GeHsOW9po9EEgXxrT/m5tt/Iskj+HtyEMXWPnrek04NLAd3x5+vb91VSczZwUQ4t91S5yu4=|Chương 1389: Thuế biến, trong giới vực Thời Không Trường Hà!;HtfVSXySd9tMmfQGl1uioI9uf+jA3nkHRk/CfVhmo7TLFWIKVHkT8wt8PusHthuUwK36IBQjRqJv9FfGtMGRiSNx4Rw0vKavDT6KGXmgLwDfMWg5P+65ahLiqx1BcP9RBChPwB6t99ocncboXnqhj/DhCPFCfcHrYVuQyEqmXK0=|Chương 1390: Tấn thăng nhị tinh!;BNqYl1vYLh7vS4mg6XE/+ctdD2KYRpyeXTgLoyR0+u9u1xcRofddOwrRTE0a3epoS15OSmWqDXXAPUuyM+B2OJo6NZFrQOQSaA1EcOcuV7gdR3JBk+QBBs3IvG4Q9x7aKFwQFibiZugGrZumptI1872wRP6Dvzw6cdvQYJ7MJXA=|Chương 1391: Kỳ Dị Đế Tôn trở về!;VNfP1UnKZNTkbLAztiFUuqcW0/qCbX/umjhV/T+ZaM8ciA9rWK2DeH/vuPj+kplBvkUTs1wZ/FwGu2+nKWNOh0XMUxeobltopwgalo67JYKy7d5aWaXNlhmlacThcK4OPhs742+88/MxoX7stYcybCIk0LxZPEFwHLqIObsOV3U=|Chương 1392: Vô Định giáo chủ tái hiện!;AkHOlJqAVQ9VG93q4vCviUA6ba7P65+zys4NCTYCTDnaWF9YKVd8nbuDWy29JhbB21Mz0IIi5vn5ky+nHcE3Swkq2uyS8QZYgiQTj6boYoO7zMGDRuPF149OQB7t9yv4S4rvVKtTR6464qkyOdUFGH0iRrSxb2qqvi/YYSMHpnU=|Chương 1393: 170 triệu cái thế giới!;HhdGk4oknvHGjTtOgcQOzJkHCCE0YHacfWV4DU1JA2PVLNT2bPU3QdLT6MzrvGVP5KgAUaYXotxRu3wXKNZl5sezfu6JWKrl43Qx0Teo5s/p8qdS2C9nUMDNxuugsR17U2fa9DYQNxvnW6R/aAZO+hUi8S5j5+QowB6bZLW33LU=|Chương 1394: Kỳ Dị Đế Tôn;QVYZvr6lK4mHtFt7YkLowtJUjRO9CKJ8u6kngrtJGEe+2Uy8V7aLTUPau2mQRw1PEJFnymWRfQibtxOn2ImORaxLlyBkwzYAJRgNivja0dvZisQYpqI1dokRvoZHgiRiIe5mX5Va35xQ12S8mut3a7GgvU/DkKi2N3djxziuwkM=|Chương 1395: Kỳ Dị Đế Tôn khuất nhục!;jrVyXw+9JJImY+u7Mzz/YrCybuTL+T72XWCI9uq3ytT0r7vqjF+dthxRm6sZfIjunsGUNCtfWMMlDixKh2NB8a3tRlj3fEauz2UGgORE/HBCvb581JQVJiFZEQ/fCNQ3py+kRqYZE935AbimykVOQmiUPoM6xBhpbOA1akGM8u8=|Chương 1396: Ra đi, Vô Định giáo chủ!;88BJP1GTt+fbeEH/YN9Qy9nPbh2COhkMkgL0DxqSEwg8avdg167CuA/pZ/DhHrpe9J2swYLdoBmcF53n9llGG3F1saciTc1d503XuEzT7gt84uciGF80Se5/e5+mRuDNv7SCX4x4uU184nJdJjIzAHV1kUe9cq0Ixao1w5KPDps=|Chương 1397: Tái chiến Vô Định giáo chủ!;W5bBKqHZNgUAv8vOS9PPm+XhOlEiKCE/lrBF4whKKk5cjYiKB0yAyhS6UqH9HhiH766M9lhN8n/7ZqViPqa3apMZ3zlo9TwGmhDOQgKlVdAkO0K7MXof2PXD+chtNbzsyBDeN8EfaiKtXIhMxEai2E8rQYv7bDmBsW0EeftykLM=|Chương 1398: Chém chết nhị tinh Đế Tôn!;kZaQTg8MbWK/6ph98iIAZjDfMsY9FhT7qq48+ii5YAzCkmnZTr1SPYWKaj2oRSrtixgctxwZF6pOiffGv++zPLuGLsf4YszF5rNdbPFj4RbE8QxjktGm2bcBiaWNdDRaPRM2H+UQ2leQ3pSk3xc7u/uQ7oQxq2hYXgvHPUMd3Kk=|Chương 1399: Thất Bảo tính sai!;g5lGKPcDGAaHKxZKe6HhJp+jQ1vxoNFOrJ6X0MkCynD2iIonm+AVRyP8Jfb6pgN5KiU8/pDOjfreoapBA7qic5FxMEqWarV+VNdQY4Ej0VMCwYGc6KeDEVH4FijLU7vjKkDa8s7e22igJRmOYZDpOh9KkURCpSucr6EXxEsSNiM=|Chương 1400: Tử vong cấm khu!;OeoJWTVV/WVsaC1RmyM2QG7+pQTQ0SZ0pQ5VjHFhKDKiZ1tXxSI4zIYpa/xddNWsl25zTdKZhVC2ZBSiCkNEcve+qoppNOaYaddO8KXueWaMb8CRuW79ObKC+ML3RvgQMKm8QadA4Sqn1aVxpQr1smUqHmVyDOJ9yl3kzGIjE24=|Chương 1401: Chí Cao không gian thông đạo!;YQplgNRaZnDsd8huYgVEk553Xvo9AQggDMUjmJzJ7aGizHV8n0w8ioFmLF+kui8EmpjNh4D6o8EDK3xs64NGUvWHDHCVPBmgapP6SCOnpE04mlS5TzOClTyZE6Qv8EzZuemv7U9P/mFFFe/xOFDnbLeLpKLn3GCPSpC5WdSMNak=|Chương 1402: Cổ chiến trường!;sxFwZurwGQLJcr6Nhus8jSI3zk6ZhaUrdpWUkeaCGFjcmaYRHjpWP86bT3lw1cXvUgYxQepknAdrvVveKRC9D6mhAtFN8uJtlUBK5MFZ9oEhZ7/ovPEAWF8jOu1CwaMgmZfQSws53Ji2EfOrYa6HIMaJDQv/mKqRqeyMSvsRAwM=|Chương 1403: Khắp nơi đều có Định Giới Thạch!;Ua1HAPeEo3dQ/7mPRBwzL9LMl7hdQnc02MLFgBC9WXkjwvAYD6f72tyB+UHoENsIyG4Yrj3155x+uM8KQOc5Yu9eoxmDK8kO24X2ckRmGMoMuhn3LOUlBG4xEnllSs2PuCXt504Pc1Heq0ZfaDfmimvceUnofjvldbcaomEfsRc=|Chương 1404: Ngàn vạn cấp nhất tinh Định Giới Thạch!;BxNoTruGJDC/fMEGx1nOV2hRkl0NeNCP2mbrlU+qQq1J+07TfRtBVc7v07BYVH5CsR60fnqdhPXUeVHMVVrM3fyP9Bzrt0undP8QHhDewVCdYI7uGmvfFGFAYual1oWHcxv2UUdpgDPtvIQqKtZmtpleYa79t3k1U5T27vl1urI=|Chương 1405: Giáng lâm thông đạo mở ra!;9Pe9pg32KZb2vbw7rifjDyEatbxofRv7G4Z3PQQ6jZ8SwvoNLwvO02OCCUPk3smwp5mc3SlOhIAdcnW3s14sHkGSC5ljiqi8s2Y+HE+mTjXRjyEBUl533am07l2PzgGo62dRgeuBpMn7TeimXNQofW/H+Lwl7KkD4UN4Pa1DMTU=|Chương 1406: Hai viên nhất tinh Định Giới Thạch!;KL5BywtIz/2zJ600Q+f8NAH+ofKy9TMKo+sYIJls2hyCmrSqh1vDbrV8j0wZUk5EQ0VynzVLHdlViPumTwF5ooqr9TeMP22e0NORLrGHAg+4+dL3aDZBxzCfa7QchD7buPHNu2gwDpdYacwBZSoNH9F5+zpmi9QbZBVsz5aWWXg=|Chương 1407: Quy tắc bạo động!;B8oaSpmfHrBPx7kq1OM91McvyjckloFBoe2rSKXnuleisgAe+QstpCS4KejIJTMQ6+IaWQTiiDLcb/nA5/YiQoAJkOgHCnXnDe8Lqf3yAcpBZu7hLzsxZhXTG161pmYznXHMTM+NuxsmeAYWrlQExA7V6tA8s3T1bZYK5Ye7RbA=|Chương 1408: Định Giới Thạch;4D0HASekpI7Q7jWpkoZgg0SdlN/lQQKIzQCFzp0V/hJ/vETmomosO6KVOltDAr8Kq+ebGScB7FJYEI6y9d2zYuhMmqujfgEgIt9zd1n4v/qkTP3B6q07hPTGQTvgw9EqNPJaD8awdFQ/ws0H+9/6H0wAJrZljVen8cuARYn7BvI=|Chương 1409: Kỷ nguyên đại kiếp!;oAtVXqMuGwDVQ+y97xSUCRCI4fhsHz+NU8+Ggxff4jR+YRMWxoFi49xTF94oO3gFwiCMYZrby3aLDMSBO2CQjkICJSHOBbDsYT5m9ewRrz0vJlnqjyG/QmwB0NY3oWFHMsjoxwKhO1JHz4ghW54epMEqRNMvwwyl79hYeSHMMo8=|Chương 1410: Vinh Khô Chí Tôn giáng lâm!;P++nRjMmi0gAb7/pFCuqOSSaU6KVvpeUEEYvqShBExQzh/S/Gc2XrTNzOXXCMoC/5C9emTh63SmCf9SevhELl24R/r8JN7PL64if+SqYyM+ae9MUyfizY+DcfDK0ikMKHiS/0JUV02mrxTDJYElwPQ2+0oySn0YX8nFCz1d1RTE=|Chương 1411: Ngũ đại Chí Tôn cùng ra tay!;4OWWc8xcXF5tQF70hdwA+k5D7C4kgHdSP85rou0vhBzrLKB9J/I6f0fmgOkI7bm/vlsQVXH1+I4yJL+5o64yqrZC+476b0r+613Mrlhm3s8RGUwKqdQDmXZRdUuVNhxddcvTr+S7KI+RPYBh/POHzHrZKQAU1uPuVcnoG3R9xs4=|Chương 1412: Cho các ngươi một cái cơ hội;WL/eYeZBPlQo8zW9pYIsdiaTr4okvAc2+EQ97HJHZmvcT3EeAtERDRTbzQtDnBOt/cS7l5wYLO7xKvY0iGSHLUrwAz+A+kV6XYPyWQCc96N6JoVIma4+PVg9G4ygcMObf0TSJT49o0JTPaQvu+eBDreeXS94rb03NRgGLIOCe8s=|Chương 1413: Dị bảo cự địch!;QvR8dp8rNZM7B3RCF24+2x3r7UxSkYK9/5uKtQ5ZB0+k81Bz1S9d3YEmemsTQTuv25PrPr28Rdgnw1x4E1HNAza9g0TcSx8Rt2UsgpeeyCgFALFoBDwApvXXMtjI2y0a/xjbq+yi/gz+/BeU5oQ/CyyTzwgurKatiZi8O0M8gnM=|Chương 1414: Ngăn không được!;0DhzzFHVEZo1ShVwUpKb/Fhbb8BX1hoaUSu2wP3rSuKWsuN8B+5N9uVegSnLsbZHnVILvE4PGADDreAByOwJac3JopuylYBlUPQ8qet1QdWCIHIMxw18QrWywwRaHbrzuEOsw3+DLh5AByj/0zJDL3vv6Xh7urx5sMZuhaU04Mw=|Chương 1415: Người có thể giết ta có lẽ có, nhưng tuyệt sẽ không là bọn hắn!;iZo5joLqPXwvyYK91kkGM8j3tUKRzEkLm22RR19N9fGbSrYbwAZq2bFCVbg5MBc1PRBoTwq0YhLp8ABvoQIHbNiSBzl3fcnpwX+iEjCUxUk0IvrafMoGd3SSmRsKFMkIN7cw48LJklYWyhwhJDtVjyb74W4RFt728wE4u3wTdNg=|Chương 1416: Lấy một địch năm!;QMuEl1tk9U3/uWvw+GobR9FO/HWhO/C5Ml/t5ds5gjE+upw1EL6/sqKAEZzdkI9eU2WaCeSMpl9tJEHAFJZJgbgJT6+gJzI9ltpNUWcPK8DFKhJTdIzqxSyKw8b/eCvxrL9MyLPLVaS2Z9DFMLh2I+yR6auxFzRBXRwrpJPm/TI=|Chương 1417: Thổi hơi;UexIX8ROEsx+EW4dK7i+M/eEbLKmZ0sNsI+65aAWfYP7UAe8xKZhUAXwAEyYJr1eDq34x1fcIKvTuDXiY7Da4nNTMyG1JEdCEe1Mk1F/MXg0Eu1UkfJj5b6S+mllxUGhTwlW6kuVz6NZQnHJWeIHNPz/IIqBCeFDkMBFbRnzp3Y=|Chương 1418: Phá Giới Đao!;mZKg0UTg2KYvksSs0vG0bFCVE2WjU79O5cOU9Z9IidRQzj/1HRocsc22lRXAxCBgvBXQRIJOtzyLPe0WxCGYueBjHhoysAh8y2QLagB6sU9dsLiWuNlnpUUu7rdf6Sie6OJdmDjBWB03RzVfhLZBNGjEtE+DjNPBT853/ntoHSs=|Chương 1419: Quét ngang tứ đại Chí Tôn!;egUPzZ2uQcA659edivmS71owaMAbWaY//aYtOiJQsXsabTq5sP7tsqx8kMgpZzX5OsSJDYRnJPK/x9XjbxgAxPgf03Yrm/6mHAH0CqdKec6a6oJu6FLPNJHIYnsIBAHrPd7yWbj8O0EaOuefQAiQb7wOLZpMyGCSnU0xILvG+o0=|Chương 1420: Kỷ nguyên nguy cơ!;Nfh2N6hk+KP4gTL/B/UBN2Y67z+Qsl5pBGSndpRU3t2FBHC/yo5KcVNkx0QAe+5VLIIdBLjBo/EMfd9dNdgtErl5KoZQhRQefZjJiNSaPtL6Kdz20fLIAUZuoXZMIagzrp1xhWVdnTrzjOYvCWrGLi3QFmzAsTTrFj0MOGSOswg=|Chương 1421: Chỉ còn lại có một tỷ năm!;mEetN5989WIM8RuCZFIaWu9MdQx2/C68eevYE2r2HLfkNA+6+ILld737D0gnWsYbhxGGB8Pzplv4xx7c5fEadskx77F9kXjHjN+DJEMxT6oTIMlX2UuvqE1SHWP1XK30lRt3gZXfMHte+O6G0wEjNTg6oRdJ9xyIzkEzeG0nnlM=|Chương 1422: Thật giả Giới Chủ!;VBK8kT23yJ4IXAS8dEA8+otj022tlqorD4IKAO4/s/wqOCw6j1BaBwZp1+Fvnbl5SzvSd2ZG5HVAe5dCSftkyjD/fGjrgaNvUZ8mW6gJ3Q0/MjspCyRPBE0GcZvSEb/IsyAVdNUf9iENGWdoQwuAQrBVJ2+c8maqUmicU8r2vEc=|Chương 1423: Nên đi nhìn một chút bạn cũ!;7zPHMU/MAkde/QmI8CiBI+LKcJcE3YXcfGLfwdDmgaij0AXO6VKn2KCvbsGq9OnnRvvTE+S/Itmn8KZmrD/C5MNpnlTbX+K/RE8hFLUkFMoLYuYm8I40GOKZfI7ApzztXYPGmoJGICglcHT9pS8vx0E3W8o1MeDmW6mzrzmB1QE=|Chương 1424: Điên cuồng khuếch trương!;QRqhmJmFuEa0uJhFJOfDtuuF5n+IYiKGXBbyEPkqwdrY0ysuzhdsYFDojldXirB1DqelcQS20xPCbnUcZ+MUINPUPIF0aXILbtEO9xCBgFjzrSRBnNVjwI1UGT27nhJHPwtyI8A1GRd0EyzFfEGV0sB/BGgcJv5K8LNgXsQ2Img=|Chương 1425: Đi gặp một hồi Hắc Vực Chí Tôn!;NoM7qUYp50KHmdGXPA8jXfUeYeAbH7NDi7cReoFvVE5k24rrtn6hb4HmaBNUcX56A/Lo61iVkzI5jfPvfB5v0QZl/iIP+yIHsZQQiX44eZOS+3/CJB1tZKgF14ERsDrLVGUSOP9v0kWNh8IapTdO3zsoooZHo5DGYWx4CmC34cw=|Chương 1426: Không vòng qua được, cũng chỉ có thể cứng rắn!;UgW0asI3K1JF/Kuu7I0+BfaimSJ9U/rsPt9Lb+nejdKjh7p8k13GhZ2P5Ld9SEuiqicowTEFpIEnz+qhKT1fl8TM/p3tdGAqYvGzXhVYTV5ysl6wZsFA1M4/4gY355MQ1UOrMrxdSSiros83aRXc2mtdZl1IjUJ8U3xK0DB8x3o=|Chương 1427: Giới Chủ cảm ứng;Zd88u38nv4RzJb1TEbzWfgMUjPSl748f6ELa45fSHBGGPgSeLAJpVF2bs8VUYbMMgKf2tr85DBANFnB118wzVnPsHrULjWeaGGakXiqHP4odydKDsfny/0gfbj1jDON2jpFYRW7KYcjUPbpO/Fg0J5LgFvKYkm8vG13tyGAkm3E=|Chương 1428: Vẫn là phải dựa vào thực lực giải quyết!;wrNRnBl1coW+4hwrCOd96IoJ3wimXprgeRtwO9GJdR9R0eSYddNBwrC8RNv5IgEs70pOCSQaxdjkIfdAFcREQ68CsfjbpQ1LlXxovO6adDJwi6/qfMapNgDVZo+3YS6snTG3+4S3JSPkHcrUopD/VIA3hkNm/CpITGnaVa/y2z4=|Chương 1429: Chính diện nghiền ép!;QKE5/0GLkRKPLowHtV3smio71mxcJZKCMr0JkfuDfCszHK6kuC/p4lzrsTlUBJ4aOefl4WwjGtInhcclR6jxXbCcF92vumt7e3yKjlDdmdjR11mqWsmS4KC9CcIzzslLRFrI4LSke8+dLD4M4jPg4DIvxsMuUsSD4OGx9Ijk+Ak=|Chương 1430: Thần phục;wenJy55T29q099uH8nJMwoPrQrNsT8TZ4Od7kZCiaZIAKSLo0a4F+ESvjgf6WSeJ2rJjiMt5PhNxdKGSjmXD7QDw3epdD1hmBTJPFidpCNVmUgo7XyBed1MoRdIkGG/HJ/+NhKkTzu8iy511kXWB5cjzJ30PS3SkMdiHcaguTS4=|Chương 1431: Binh giải;Tva8aycdh/K3hbF/GTmzwSXhy4bfAtj3qhJPn6TfQhEjfPVkL4rpddckRspPN/nl5RMKkpbmvUo8Wd/F+V+PpBTVsPj42MMBhipuu3ulG3ItEvbakuuZV8E124uVYL5PFoInjNLb3707ovtRcQ5nD/WNdFLnv+AHr5CYs3YNH3c=|Chương 1432: Đó là. . . Giáng lâm thông đạo!;qZ9v7NjqWq6Gbw2vNijPhHIGbGgn28Il/eiyCCG0ZPZcoNVk3UY+/Q1/R7JXpnTFpGQusvLWSMS1VVMrQ7Md5PmZznmgYz1gERdKs1aQotbifd54nz5BuHXn9NloRMPei27nN7HjoO6+CgRkwQZkcBOb6+KffLhOfUZOjEIOFZY=|Chương 1433: Giới Chủ, thì tính sao?;uI/IpCUPzLeBQzlb/ap6Tgd129sfCBcMYzS37OAGg/f3Rj8kggxKtcvKt4cz8wPBYHgg3psSriyN4nAnXKQUhNPvwK+7Y1FvxZcKQ/8KxHUkNl+dh5MQj5Qght4KaFvx2E7xq8pG7tvHbAPo2F4UNpo4DuajlfmtA7SQvm/3fwU=|Chương 1434: Nhất định phải liều mạng!;1Hwb2LjtVAJ1O/pB/1ko6jut1IPsGeY9FDjLwKg+jsrmU4GFTb72sdCm5HTBhoEKrfYNs2PzRyOd2bQK0sc49tx/Z6JNoWWoJWNT1XgwRFirdTH6oVZ8NKIU0A5xqfEwfRNiFT36wDV3rweDogmdXqWJM6d0wcKuni5y8L8spDs=|Chương 1435: Phá hủy giáng lâm thông đạo;URJvEGn9UaSoyr7iSVPfbjd3Xp3VUGmqMWUgkEF+YDXWwiDluQpkuJ79o2zGY9Ch8nJxmcfdQhfwuyWwEPdKygWHOHEPRUUvIENXxxFcLbHLjrT89LagG6LIMRe7JMei+s+OHd+ktu3V0t0YOtWGWicPhnDZEXuFyM9n71emdRI=|Chương 1436: Năm viên nhất tinh Định Giới Thạch!;Hk1AQOZ3Z3CtU/IaQQh+/eQOFae0SJxHpQTXLPoDp47828efXA2jFnhlMs0tf8DlLjmhdBz60zViCGL5tO1x3yUsOuikb7PcSjZub3IvB/i5mE82ftMbX0oW8/Sh+gjxvj4JWK6hIO1OpMOmiPMo7N5VXKKGgz/8sbEDlsFG+gk=|Chương 1437: Lão tổ thức tỉnh!;4kB1x9URTgUunLC33EviXL5pY52UT4tFCyMkL1N2VHzxG0ATTSAtZRi/XXB8gW6Igt2ZgIV/7RyYdn6c8OX4KsNsrLaSn5USKf05Abij4jj7p5KJTY0iL3v5bprgnTrfP6d+Ekh6U1WBG778BouQsils2PtrsTGfZNhZnPSaGNM=|Chương 1438: Đại thu hoạch, 600 triệu thế giới!;qTBWBML4AYzWrT00AXFxGq6LZwL7nWLtKPPazXLH+MgElAC7qzkkJMzG9/D8RPDKhFh1M/7sgE1kw1vSN940UNbuP56AeZk7/PfFZtBmIBHjXkhrcTcMJ2fV8PmP4eCgWw+84zeW9PnxQhgsK6/LrQXhIoemigXMmW02xt3fmaE=|Chương 1439: Thần bí Chí Tôn tới chơi!;BtsBBBU/ZiQunTyW3zYhED9MdIrd12uJTyFh6ylohkQaPPlcpJjuC5URhOCyXeGtgJt9VqFkZO/jnPu6/iT206hvqgJJsCCRfSqPmvM2q7EIRIe8uv9E3qLs5xVCCmnF+AwJJqhfT1QRG0LxbBu5vgBIr+zD/UnriBfobdHpObM=|Chương 1440: Kỷ Nguyên liên minh!;WhGZG0V4IGg7qt+fQ0SMtN0LvBjHXUCH1nxTZNzFTHLL0BPHjyPw9SxsaZLDAF6xBmIjwYmQ+hUj5wyaexsaFnihfggssYxZttn4QVydACYeiW5UT4eNJIuUSrT3h0aupoRpCZKB0thOZedjbwQZffJENuGwEQWwptCBgHisoek=|Chương 1441: Nhị tinh Định Giới Thạch!;ns8KxN0o4xQDQy2h8LQFxfXKOaMYXrpXjcoWEmP56nunltxdXqDVT8j1pEt0tI9AJ8G436yu+sibQi5qwAvaX5Bv5qH2wXy28n9/RTDSc+uImf/8fcbzmPGzLsDGfVAUFt2McTwwSK/JYd8H/+mm26FKtDF8/yeT6wLf2y65k0k=|Chương 1442: Lại gặp Chí Cao không gian thông đạo!;sofliz9NA8SYAbXWUyePkg+YHQ+69Sm55m+0nRofcBaTn0vxWAKfxe8eHzZEuODVkpwA9j3wCQMsFmKVXh9I76mwfa8gTYGzZj3ZbnTRWcv1hds7wvl5kGw+YScJdGKEvuYDS7IszjH3lTKqr9jAw8cvWyFrME3ZYAZnTmxCdOc=|Chương 1443: Thứ nhất kỷ nguyên Hằng Quang trưởng lão!;1w3me5D4zXkOKPFoYPIpxVNF+nuoA2EK+C+3DMCaJzzh6jo4ubLvJtCelPJIo7O0e5dvpJA63BPNbUCASWjVe4XM0cXPkfZuBCrlN/dOk0tKOldLmXjolhSEUBfdkR7sje1iclJxH1tlxgyoLhy68IDMjn0ygl2JnVFriGe7hkE=|Chương 1444: Khu nhiệm vụ;cm0zA9wGnr6NEvgaChU7eXxQWCwFH0nz+P/ZN+YUCedzH81dgvORH4z4soMNul0R81y/i54z87nU+hOeMhA6BdZnQiIuwjHMbzpyVVeH3hZZcA3PZ4luem/CyR7WDkvgtW8szRVyzQJ9Omr+YPR21PPXizxnsMYwwMpy81PixNs=|Chương 1445: Nhị tinh Định Giới Thạch nhiệm vụ!;CitGufiIJHO6kW6FAmAO82U4GDkPWDsgiVbvQSl9nPDFdjLYc+kRC719VsZfzJYA2e+OVQ8fykjoI6yNPzXnuFOxFn38jtjD5oCS4oW1dEWpQGOd2r8foMwvAH46yWPMo1np7dZB6tslANuTN9Jiq31xTUgo47KRnXpyDlO8MFU=|Chương 1446: Một tỷ cấp Chí Tôn!;BvlgsrIJLodBGqLvTph+j4OZJbjGsdBeUm40lzL5sEIyjsUnLhXV/ReR7n2wJVtimXld6cs2goB/RxLaigXHa2Wbn/mZhYgieTzLLOU/OGlzMYfx0nZF+Uqimk1a+SXBgnS85lkPsIe36TC2xWRKs6sJ7amd7774QcUmr6iUr84=|Chương 1447: Có chút không đúng!;D+nifYZfOCgbq4ZsAoOWGdFmt23Z/AXQ7k3xW48WxhQLX/IhDt+G4K3ZWr3AbuH6d3lEQbHANe0qB1NrBEko4QV+3Q92FPZgLgiyDI3MV9gBfaAJChAIQcwBlnPhFO2j5ix+cbQAkN9og/+TvYztopWWv6hpQMi1K3oTMkgXOc8=|Chương 1448: 100 triệu phần Thế Giới Bản Nguyên!;Qirm0WilZZeqEim0pMetGzo2xcV5OMMIDHK0pCuImEAZrua5cLMg0O6XoDl5sAjjiK42kGXcUWavV110NsNc5cvcmOjLC53VaRbt2cNLWSJ0TQ+R/yDo0wMKeHO/DSRj74biO/LzuvPiLSdBpoyyOlmCSkAVhR0+EJhZ/iwsbKs=|Chương 1449: Thiên Ma biến cố;jvTPCECn8EXkbPQodlUlmNqGKCxg4ZycOci5xz4indt8/LQ9vMxFsJN43mEeh3trPT1+5py/EBnPzBjSC+kHmwZ/+ap/R1n/g6Uf2ZT26x+Xv3QTq635UfH6yyTd4H1/T32sAXiRv9Yu/gwV9DsbGh18OASkbySsH+WIGy1lvfw=|Chương 1450: Không chịu nổi!;omTPc9gDpVBzmwsKGctPSoef5agooFZklffAO0MTolIqtwJZKyvqI8z8f2qhCbaB7qC+FXPjjXbMIuAQLye35lk4G54Ufq+IXri3XXxL4m8BTGINECC6/BIIpWO8iYMc8PY7ZEVaXbm3VZKBl6y5gni2eHwvkqtynuLJyHBeGKU=|Chương 1451: Xin mời Hắc Vực Chí Tôn cứu Hồng Liên một mạng!;qtQonhsMW/zPLpYirNVLx1YAnFcP+pjJrhEPuJE5Nc40WnVbia4I2U5Hz/YE/GkwV0U0nUbcOKjqIeRf9PaTcxgbKUaCGdIVsx2TWzsucz4wz27R+4c9hh54015tVZZ37hE9UFA1XCQa9ShPGx1FsPbBdb7gpVh8DcinrzvumoM=|Chương 1452: Các ngươi ai là Hồng Liên Chí Tôn?;cQAYzRBHBgV1BoTzsOVnDBBwHufxMg/Ow3VLOgHycRIi5z5bR2sKRW6vZTbaJI+eNX8tzCNoW0/CTYHWtTP9RxRuxO+Sfxwn+Dl/ArTtmUuglai0wlnl7TT74t4sx07Qz9mPoMtVPvgNbU35z/s/txczTOf/O/NA7Bko13Po/c8=|Chương 1453: Chín khỏa nhị tinh Định Giới Thạch!;cj0dXmlONGpaMcMx72RFfV56Uw+q51HD8Shu+rVkvFs+QZoO05jgeIT++rNJf7vp0P1U8q6E3qKr1u0gg6u7GJGPlmlpclZ6V/5DCD0D75NngH/U+LIxVB+AYkTsTjjsMWy/oOmqp9zG8XMx2idEfNXiMFovoZAgdbr8wS/42KI=|Chương 1454: Điên cuồng Thiên Ma!;P3P3xBWbX41LfvWHa5/SFBzTEiJSKdvuzSA+97IiG30LeGzW27gQmJVyg5mLPblGxwOrgXLaFDf1okWc8WmZwG8rJYJ4SGuwL5Ua7bSr3OCJhWVwNJcyjEgU5np7fhBN7FKb37lTQ/OsFgy1FlHZNjDFJZIZ17YGbspHtOo0Oes=|Chương 1455: 50 vị nhị tinh Thiên Ma Đế Tôn!;I8WiOHaZbNttTIbGs1xNBkpRV49vYj+yb1X/KeEFUrRcJbjHyLny12lrQIT3e73yPu4wFSdjQr+l+a/CBvcqbXJL2GXVM0HM+5y+S62Mf88dGuEd/igN/du0nn01vmd+VF3Q0MphPJeoQeU2s4BRPI6iar3UIYmBgU++Kx2Nito=|Chương 1456: Đại trận phá, Chí Tôn thoát khốn;siOffMkzgI3LVzNjdo0cL80aNXl3MHOWAXW/9ljk53TwNfT8cqnce3z0bVKfXZjaUGtCl9H6lZdhGDs2qAUl6YiZdgJrXgI+IPQGFsqm53banY2TuQtSbhc6oYHjxahwUw3TY4atQmJka8NW2sdKEcRZH/q+ztOlkR86gzW2Fjc=|Chương 1457: Chiến đấu bộc phát!;9C/YnTM9Dx6oAu0GUrqjKQZilo0mIySdMy9o4r8ulYlGWQ30uR+52Bqn8gfjxSHnEwbvbPurzEm4kPgBww73DvtkUOrSovb5czcETuq4AbdSLJN69KD7jwK4/RLOQBhDdefFXJn1NiELrBdBRTadR6KTRqK6XApc4nVqLjrPcxY=|Chương 1458: Vẫn lạc, tôn thứ nhất Thiên Ma Đế Tôn!;aBN/+z+X3K5DKO28ptdPyClRFUgwpRpPohkCDEvN8YH8Zl0wkIxpViIv+eg9cxfcBo7a6WWj4s/CR+MpqjIXNxY0gPt/JO68SLTwlXprAazDbaZMgV0zBNtoKM3G2w0YFQ00BgR1K7yQPkIfGvC9H1r9CrKOgCpY5Pm/wLgPslY=|Chương 1459: 900 triệu thế giới!;ywNq+A/zWdo+yFjlpJP7kyrZlOf5a9TX/+ZKRNEc957GE6VVSXy4PPabyFEK2AfftQ2n8kXL4hbXPTfFxDNRu2mG9zzBGcFsnZ3LkQle4pjm5mxoq2PTA9py7sHtjPP9/wvcCOXBCyz/kdfPjSpgEtz4j9SRHDv0JSR10FARwRk=|Chương 1460: Lấy chiến dưỡng chiến, lại sinh ra một tòa giới vực!;NeqR63AlvVCkgrQpqJ3VgEeTLfjVpVuOlNVV05wxun0SJTOgwZxoaOcKDWyCa17UNKUmLLLQ6AYqm0E/U7U2eDd0HU6nfo+yZayNjSTCLLX0c08PrHRu1HflK5SvlUQkva+ve5wXY2c3A9e8QSeTAPSvtwoakGB/kfwGyvaCeOQ=|Chương 1461: Cuối cùng thành một tỷ cấp Chí Tôn!;H98kIurm8O68WqXt/wJPs9aJqkemN6mLcnMUUpQpKoYxKQe55r5lhob4JQjSbEWBKXkn3cGdcVwV4LAhOa+IH9HaSl3Fkzcpo3OOvECZ1qK/vgzcW8Os/YCeUymFI1qm5VHMe3+B0jvdS8Gc9hRXoRXMYlzS7jEO+WApGE5OkYw=|Chương 1462: 5 tỷ thế giới chiến lực!;MDJ4R6fFbO0LZkpW7ZTyl7zuYTBacun9u8GlqtxfX/gni8jsXeldoZF+koVQD4VAJwUksety0gm6OHz3imcN08eeZuapbYQ30FrFGeHOp2VMaWPL3Fj2f2j4qFinsf+aRWQ292zvOaN0Ex0FT9ZNcF3/ZeEjEVe7iXT9Zbs/VRQ=|Chương 1463: Bảo tháp trấn lão tổ!;WYxlTmebkY0Xd30Ge2+WIw9WV5EGmuLLevVnAerkvD2zH+xgKE2v96EdJb2vb/eOZoi+/++236h6iY0SmaQYJlN3BSKgRt1MBZeEVawdoQuOaVTOjF4oZumKlz8/xqv4INhAhpSIYwY4AYhhyGEt4VDNGKML7C3nRQSO+GMMEVU=|Chương 1464: Lại dò xét cổ chiến trường!;J/3es4RPyUf6cftmwVRsX78aijmnaAUAMnqenOILBu4Uclkkus4uZtd+2bF6GSzRm6bur9KyK2iEG5ZZIGjzBSrQiLaz5YUrUuDj6WaISkKv5eGv8z7a9ofq5E0dNGVoZqbXO4pB15cP3ubpNAugNQl8Txty3coZRYLj/QWqZpg=|Chương 1465: Một tỷ cấp nhị tinh Định Giới Thạch!;fSkrmG69DBFZSCltNbaAJiu8vNIwldkXED77hJ72KOV8Y2bKw6YcaeVHt2SSx1lqBKAT+Sz2NopEezTAwC17Y+3cCznEXHcPECG/tVxdq74bxQQ7i/sckZh2Xu3I6W+iWyl+Ba568E/QdqusxibmHAjiAl1YYee56dfSexbGtPg=|Chương 1466: Trấn áp vạn năm, chiến tranh mở ra!;TeUJQ61tmXJuCl8VzUJckppIiIX8a/QXp6c84kFMrR9Sydx00ceVuCvdF1V2UZs+iVOPaKQvSAtIo6+NbUS1rRu0pV9MalCQBSQyIOGNUFTz4PqSXmY0A8hJ7njFXwfdxjFdBJhXOA/LdqsKmprG7skBOGrjSQCbwGEanAiQRDI=|Chương 1467: Ta chính là người đồ ma!;uu5P1zhRivTC07fLIB1EdIt4Fw82wWBJ5lvtg84nctom8G73knL6imiYxDH5retpRIs7qeVeKP2wz9w4g19j3vSr0zcEf0A2Z8e8M2079KopvSOFZzUXKgeS2FVWnhaZephZ+7p0Cxe+um5m754YJ/d++bgIfuz/LbO2Gh2IBZA=|Chương 1468: Thiên Giác minh, lại trở về!;QHjpQTsuXQYEBp3N/5gJUR0/aW8LRnvOsDYT9GdZWn3xj7vNlGfTCU055IXlDWeqUcqhIEePjTaS9UGsd/VtVlFqf278z7gPe392XR3xx+oFgz5KagaXji2LcI+BMNOZ+dMXq1uDWGgta4mQueWQ3thQZmU7m40H3WN1wMqfW7s=|Chương 1469: Một tỷ Thiên Ma như sâu kiến!;CJASkMhg8hTr9D5yEyO3SdMmAyHmUeHj8+wHELPsYiJGF1M0iAkj0hXatZAVOx35UEJFPyF9R7IXDCnLDjbWs/gw8oGniaPg8vpXaKCnPAMVmldQ9ND6a1zPGVKa90kO8M6SO8kpJqWty0QV5AUGFWhM1F8j3fByNKI8NLerKFU=|Chương 1470: Khủng bố chiến đấu!;G/to9Iktcn3jzThBUQfUWqFSYlYaMk0faLv48zLSknk/RwA+UcQSy7jKYc51/6s6p2R/kF+AeeAl6jkc66MkcvXpji1A6XPD0HPlPN/Ac7y5Qt3CQsQTfkhUsYxTcd3NFjQzdf/RCLo297zIy5pSaAXWW682mYBeDgb/bIH5TIw=|Chương 1471: Chục tỷ Chí Tôn!;7hO8Ed2mLpnr9oA6H2nOVyIbzwfXcnD6HLa939O4Ddxa2M5tolqaUUGT/7NQDvnPbdLLWx51S3pb/LfNWate2w1PkL62V2mLXjRK3dWPm6CcgaPmWP/HUgn1pP7ZFg/puzVSo9jta+hOt3v0gtmZPrfsTWUIkdctQKKeA5i3PzE=|Chương 1472: Giới Chủ gào thét!;Z28HdTyhSv/Fvrd4v9DYV5REsd4nWjchcvf59iOBcY389KCd4aAuhAzu2JCEMl3sGFIZp5WrNQVcHVxAUymcZjKypi5AWulBcofM9MshbVeA4c4oJcKauOM7Dr8P3ysPJ09N22vL+gkza7kurI+tvMChreISkAj5xedHPd9c9AA=|Chương 1473: Tọa trấn tổng bộ!;D2cKPhFAV4yFy7Mc/SJ/f6hy9dcf6ZyKLe3sZZbb8A+RqQP8E4zyd55HoF1CgcVLcj0vzPleEbUkW3yl9OknXuTz0B3fCLSOsupzm4vhBgnCR1GwEN8ZAlgTVnaOHElqkJCn1auMW34rgzWOAvcCvH+4wpc55rwxoWg1TeCYiKk=|Chương 1474: Chiến thư!;vpuPJP3ilyDOEq/81l7lIGLSY40yTW2dgebK4UXwC8GWlkR376Wye706CtEpk8DWEMA5/QabiegGZdB+p2ZYSEyujqcAbiU/zuq6kzB9rSPYMwjRKeDYKdOUnEXw5OJjqwhGBqy44QGt5c9mkQlkZkhxi2Zdu5TACLuJQM1BgLY=|Chương 1475: Tuyên Minh, nên diệt môn!;rrX6Z7EUllDUm4l6OVrES/pzH6QNTO7hAmlQVwY5vxjSRyqJT4ZjRt+hw1+QtoUFPJ3hGcU/VaMALfgJyZC+/65RBfbyRkOyaj/U1SDPxOvvt7AL5EffFwixAWXoHBR3qMizBKDlik1pPnL+0XKZH0lDuLd4abD1ctnaBYN5xxM=|Chương 1476: Diệt môn!;YK8UlRh6eH2WMMzH6u4ZB82dBYvKdgGs0w4PKHjIanXzdly1uVv6ROemoRwmplplTaF2ybbKOLNmCMozatNMlNrT5SyvZk2yhZjew/7qod4/7UaDQsZ3sAAiPX7oq7JDhO/KTr/kSj5S7X3VJV27OYfuzU4/58ziMhI3lcgG2Pw=|Chương 1477: Danh dương Tiểu Thiên thế giới!;5LVzRUuPYH/+DHeLVM8/nTavRp6/iyjSOjdK4xOSj36I2zGF98zCub6cMsgvZZoTY6aKt2w6Kg7iUaMJxcue7s2qCcIJXWAmW/JVRIZRQfNoWNvKsWy3LdxYRfXMyBZjrLlUacjCTH5YCbS5JN74DG+4ZySTi/OYF/PAxR4G2Yc=|Chương 1478: Để tất cả Chưởng Khống Giả giúp đỡ tìm kiếm Định Giới Thạch!;BTfRRoKt3YDOtMS3XcSet9ncjXcYOafdjGKfhIhi1RJb2FDfEev3c45wixBAhMHhfh9orr9sZzOt3rJ/a8UDJ8D1eQOGbS1ppLw48d2VHwzjqG/k35oHR5p7knoT0LaTA91jMsDz5+gajooiYV+fcvqJXlz5RahO1P1keIJ+acU=|Chương 1479: Tam đại chục tỷ Thiên Ma Đế Tôn!;064gc6ypTMwjSIXOGdJC7HxXkpky+d/vVLypWHc7dXNPUHoFEPbJ0hVRXjbCq2mZQ8gr4iuNInMabVyFJ954soM2ZQBPbZqNok/5XmMKhmLyAZMmj4PAO5ZHa/VVH2+rBDqoT0oU4EdJGr7qpbwJscMjY77adIAiVMOyqlUAjFs=|Chương 1480: Các ngươi cuối cùng vẫn là đến rồi!;vTes2yALlEgEnFzJGc4sgYkkYG5SoHFy10nIqynFaG97xM7YMl9sXJ/eaKeueUehsEaLwyxmwdE/KIOR0cUOu8S7BzkGJW6MpT9dh17EGk3VmiaEvt1RkFm06jnY/oKARRZVt7pCNlNk8E5UHwAROCoC8jjBT0dzVJc6rfDnx5s=|Chương 1481: Lấy một địch ba, cường thế chém giết!;R4IXawa3bqpDl4hFKgNBNwuX5m8D/zzgzjDfCQi4yAraJZRTpz9CgzWeQA0Yrrn0QmUF5XQn8z6HiQ8IMQf3E7+3Vp87RvgNn4SHuOjL93WFLoNO6Geyzt3Io/byrJE0fKRetFVtZyjdHGZ4PEt0boXI0AzTjQsz93ZnZtl7yI8=|Chương 1482: Đại thu hoạch, bốn mươi tỷ phần Thế Giới Bản Nguyên!;Q1bcrHloyFUyK/QobjoQen3/Zr29jU2uL+eYLSQJTMHfvAcc9U7F8LZlcBN7Gxy/ePj3JVtNve/MGIRMIXmBDM34DuODQRdfAzXm3EbfgcGOMyrrmPrPmm5XaCxcr1Js4GQtnAeHXglXGuvFFiH24s89Tqnzns82tjthhO9NDXo=|Chương 1483: Lâm Phong bá khí!;xzqh4o/+l7s27OhKfjMms9m/Ni3P9sdqwdBdT2HUWz2DXz73hp2QduOlEfpORXR/nFja1DS4VWtPdf8yakTQw9zSOWDEwFHpUUO6TXcs6tjVj9pfb3an0RqFQ1udl5PNyfnRTSMV1S+26PkSWPv53dtZuKlfkYENGy2INiUr5xo=|Chương 1484: Một bước lên trời!;gh8Fpxzq4EBX9pjhs82FMeNUOSFVfiCaZ8hpLLaunN/R4sa+759kdSqB6eCKoRkO9GsB1Xnc7foEMlzLDyNzsObt6C32j/gmAAtSmOI3uaS2yUXn9313UgAO4Bem/Qr9F5TInVk97LIiXd+62gpyxAIR/ZebopnBoqGwdhe/hZY=|Chương 1485: Thu hoạch to lớn, bắt đầu bế quan;13mWlIuXOjyJhKgaf0lxPWqU1AJ23lPMOjnCooyAKht0g0YlX771pjg8DXY/CeCSC9Y93N+I0vL89vTcPkgzRk4iXj4tPdaQhlUhBhwsXG1rEZbaTtQLP02Pd8iNdce2RxVShEw8z7W/j3sIovJtsBjzpCGG1hEVuPzjMoAlT6E=|Chương 1486: Mộ giới tỉnh lại;wSSY470wXwCzXGOeS6twlm2Sht6smvdL0CYcKLl1Ep4dTyZcMXkXIGVnLxq0rn8qaSK6oi56z5f+DgCwJ08022x9R7EdaVc0k+ZB8nLbTdoBpp19w6PTmUeFIbBBF9592QnZgmck9rTXuamdC7a5L++FI/954pphw7FaTp6gssA=|Chương 1487: Thanh Mộc lão tổ!;cED4bqTErAREJTW3wOMoUpsz/uoAdvTdbdGoQ8O+k5cM0zBbppIU6JPcFTHYsWc1vA1M5RO2zrXjSkl2H0DDWIvtGTC7hc4qTWMhqxg9+2dUrsmtcVRA/0IoNgQpsQa/1eiHA2CUfzRiPvjAyE1ushus+PVFosRHbkoM3TWoGio=|Chương 1488: Lão tổ giáng lâm!;9xTFWl/KJ+h5qLnU5yKygr6m9Ygg+ukX5Z7NdWeRJHh9QW4ka+jvKke2L0qxMm+tA6yQLo4BC/3GNpKoGy0pWirhGDDX9wufvIGpWWbzBPuPNvyrGxFphMg9lnNZmZfkIx3O2DlTcZhFpqjPi2QV16LmhFEDHRd9lbimVrRBu34=|Chương 1489: Tuyệt thế hung nhân!;P26qm9gy2xBj9RmgOS2PIWKYBivS324dD8/1QgBMeUrewtDwSKPiTPhBZTA3SF9S1EMDWasyHZAZ056Qs/IHN4dhdmVg03jPU6L3Ui9GfETfbQfL+UneSjajXvtNfHiMI84sNuOkgDy7kkF9wwtoeK2BUsBk89cyAKgzp6li1vk=|Chương 1490: Như ngươi mong muốn, bản tọa đến rồi!;14qp2bylkDS2LHQ7wMs4GUqnb8x1iglq9c8y0N0UVmLC83iBCebjTcP5gjc5apURSjIq/zRBBvlCaOVMV5Z6h5n3/Y7/r+1+6b6Ffh+0s02De22t5pBpFx7qkuqCR/FkvaaKfZDPp0bYCKi2en2NIiI2TM+fkIia/i/mvju2g78=|Chương 1491: Trăm tỷ Chí Tôn!;05RVwpNPO4LPES2nZTun6neF1F1s0zmiGTBBxfJvj/nCrFQMiteg5tra+ru44lHOr2062Ae1xToBgbUw2A6ExRqj+n4+c7CwScR+2wA8sywFor7tBaKMIq0k/a7xKdXL5W1axsrIxO86sjNVppBMeRpoXj4A2gzlChjnydqP+r0=|Chương 1492: Trăm tỷ chi chiến!;PcNYuNP0xlPgQzWd6UA0O019/mqC9mVVjwD2MjAGIEGB55BWJOarbKIVPh4IxP0IZBWRsCF1jh1KwVXc9cgK303U+5Dm+ZrO4q/sLHbKz+o79kqFkSUud5CxDpqQfytSOoWV05n4+7iBlpCR0JvWXyEt9A0ezXQN9GdHRh9IoCk=|Chương 1493: Thời gian gia tốc!;dqKrV0D/Tg1DRQr2C3/9t/ko32tiwnzQ/yOBSX685Yj9njWcGIKjXI2qcBlcQG9agRUHNSNyHduZCvitHYJymM9Txee2IBMtTFz4qCfct42iIC5KTtk5XVFVRixtxEXUuqyoKcigGB34fIBWIpwQky+oH7khDKG2to9bXROOWc0=|Chương 1494: Không đủ, Thế Giới Bản Nguyên còn thiếu rất nhiều!;RFeg6S3WPUKqCMmi75tNURg87HIkPwT8lCkx2T96oq+S8U7rqtRg5LIzUprXUX8akMCewEcHdbAPjVv0waBIwuH6hVLEevjoADaKmSOql28TnIPmEH6mWXDB5Lc/QW0dZ8dVkTujI+vowZwWQpOYy44gxjbzO4p+9t56YFfZ410=|Chương 1495: Thanh Mộc lão tổ dự cảm bất tường!;2vQMhCHMBPssjsJF3prlyfSKiLcpj8C1VwDmHK65lbRt0u2Q9MF/pmHCVqH2tRoYKtB8NNj7OmxbzYESQMom+xNwgmmgNbiY0xAWeUcrqHFLh+FSVbNU5tSF/W4sp/bxQRmFMNUT8EqXRbt6O7aYU7SW+7iNZ8Z3Qqzb0iiJwQk=|Chương 1496: 4000 ức thế giới!;6MLhXaPWi85nJwUFZlGbP8Qy9i2tJqvQJbeLzUQ9ff5eUASaFFDGisJGLZm2uTXj/kC6GqT3YcQNvnxtou5w1388ptIJk46APcMDh9GJwqVimkxP2ed5SoLae3c6WH2Yj/+PbjqSow9UiYtXy8mP042GAM5BDGArka2D63020RY=|Chương 1497: Tam tinh chi bí!;Qb57SHFXhp1zYzi0Mf8WDpARXX45H6sbMCKDCEqYw9RI/khZ4gXtFcCIam4tEJiMF8eaNadLFbmgDmA7uOKBX8wy51/S2iacf7h13S7T8Lz6wOXiwJ4+quh6Znczgr42o5GlJH5za70JHbJB6IcEQj6mFwBOJspN4Dcta6GEUf4=|Chương 1498: Hạ giới!;ZW0MBL4j0X53JIJeMeJVX+UXYRHa8BbDdr4PyY8YhrxEZ/cLuYTEP6ktxjdzk7TkTPhKvuYz4AMxL74gNbswg/oavYNYbuBd7kzlb2e+2rtFH1CzamUJ3HpVmTfdiQc8G3vmvQQbFsceo4rVJ+S5jeKlUEMI07WZ7qYTdaLS23s=|Chương 1499: 250 tỷ phần Thế Giới Bản Nguyên!;XbG/FkH5gwo1bsIZZyarykXYWZ2TgYQG+jdPUUMrtMcAfa3cU1/uTP6EIaQjXXbQXw1l8x4uLp0f/TXfx+fU8HhylcYGPVnn+ZjryrGorgne92he89da+xWkYOhiLWpVUgKYrPMxSviSEoQIG++VCORdkP8j0tZIexsmj/kkHsc=|Chương 1500: Nguyên lão trở về!;fqHa0a6s8uZv1zInSFvokUvkqS7aTC41FABnQYQxzbfzS65K1Z/UL6BkxZldQUq3Pl4Jwe1BgOGdaC1h8XdrDISoAvRJVHoyJY2bFWHP81csTrb8CANzLCwUyYJgOp7+8OfpcpjOlzxOJbdjFFTTDic2xQJZSv1jicF2F56OLDw=|Chương 1501: Ngươi là hy vọng duy nhất!;hKNL2yL3DfJwSbpSnK45yeIZauCr8/qi6z9qNfOF7Degz9Ai8xskuSkEMRTqomypMnHcjMMj/9IJxHljr/amluASJgVL6G4KunXwjXh5woDyOslcP8nTqANn3w5Pi0J3I65a/Q61X5BhXYJOcQ/y/V9gnvh9VzvUvkPhHsO1P8c=|Chương 1502: Nguyên Lão hội;dfOVBbhnPWOH9ApglabfSDeI5E+ZxOOaQDosp7EefTrOGSXednAVRBVoCnqsqLpPWwdhMtdHm3flBkC5qy7+mH5otGJey+z3lCvPwCt9Kv8vqh2WBmE3d1i2FioelvuPBEt64GtbAjzm2bNuSF0ZQjEafYDYMamNoTX5WiRMQps=|Chương 1503: Các nguyên lão rung động!;M7KgUKQ0E3OmX0eMJPpkXTEiSbuk/UYCc8taQBL1l5DUf7JgvAm+4r0c/7lAR9A9BpsbXVSmzLlEsguiGmKFaTAuXkg7E2BUuTWfUEPLodiOih6dEJOk/Rl5zYSHxsW4lh38QjaS0JuqdvrR6rYvX4uMzjcsGlHDMiLu9bih5Uw=|Chương 1504: Thân hóa vũ trụ phân lượng!;oPqGbAnD3QBKYuqCWzK9n4pIJTLIfs8bhJ4N2vtI+pw5jH4uThZ2U/xAiKDrXMdEmJUX9ftPa2xlvXuGI+slOJV4Pk1kQ/hARkIbXcnPj6+MIfKD9YTAHmVVjMy37+OfIBX5V/nlrPcY6bNKo8QZuwMORI/KDueKQL+AsEPcZHs=|Chương 1505: Các nguyên lão toàn lực ủng hộ!;k8pdgKuGrTWfsjgrMHbP81BJOsZ28M9vZZ+xrC86cJPU0mh81wLoaVT2qbGNaCv8oZJhTDzv0HALcrL0vfnaw6/j6lq7GO5ewtVM16sBpqX3LdWlSHFn7uxDh1ud1T1NVmVw2deqOFVUHqRHMJGcF810mmLMMIhGEmpsO/uqMNo=|Chương 1506: Nhao nhao giáng lâm!;ticuxT1XxVNFdjM6yHjGsDIvyTnii5gdknKctztagyRWUHZzrkk9x4QijK4YzmKj17D4BQ4eGdn8HWrrzu9X/pxtgy+/+B4Fi3cdDQlcChnPmQHqEC18+Y6PG560VprHYJhfVqZ4e0OSIcBBXFcnogXf6Bf+OMMNeztNdwwPs0s=|Chương 1507: Đụng vào ranh giới cuối cùng, nên giết!;U+4eAP3XE6reFWGmY9OlKSXq/NWxR02VRECv0h5fcKCQfk3wHxZ+4wHLpMZNEBaYQ1AbMDan5mnU/TxaoeMuvSLuUz8hWcFmzZTPn3aL9IWzV6jdWeV8tsBSWX3Ms4To5IY0MAvc84bRolrRoeJvCHjjvg6QwbT+PdJt8/uWqAA=|Chương 1508: Bản tọa chỉ nói một câu, các ngươi từ chỗ nào đến liền về chỗ đó đi!;N3mUtft3d1WaMqn4qVIaq8slpB458MPu1yKR4Brcw36pAA7LwI8lTPXLQF6be6J/lF2AZwXN/K1UZfutguJOdcbCz9eGZzEpRE/EfAK0MEFxOIOzc5wonxoxRkQjb0Kxum/WGNoCoIl3IjBgrukvkEkF1+/OtUpCZ1WsR6RAsjI=|Chương 1509: Bóp chết trăm tỷ Chí Tôn!;Ye7oZvr8vFmMRLE4SG/gQqc4EyHqSNdMvJweoTyZqpvX3Dn0KCkz+THzKgdAmla5c53dNwfhY1eg40P7DrKxrdpsLBHL4CtG67xZsMCTbfJFZxMeao/5v/jVlgwOcQMubF9QHN9r3IhpKHpzz7/pyUSGNna1FA+xwx9yMCvCH4s=|Chương 1510: Ngươi là vạn ức Chí Tôn!;symtgHhLndfO7gUN+LFoEfdY/TR0+wa9tAkmKCvoCLHkerC8dI8gDCbMcY/ZogB/U2GkASXO60iw48iTo6Jl7QNeU7Ijp/AhvlGBFBGUY2I0X1EffNqieXO0THx+C4DVLz5UKQsCIem07NIUW0tU4vKw2gYigGEtTsaiKGZ/8MY=|Chương 1511: Bất động như núi, Hỗn Độn Chi Liên sính uy phong!;KQiCiRh/v4yjE2oLTbm3KqTmM//7eYeSB/Bsw+i16cwMDCBeUqkejkcy4T7AU4g5cxSdm2QkpbCYf6xuRLsqYVUy+m2DxKdqQfLTfp06L72CjEpvzEi7e+S94xEqghIqbj1mLGseDQAfMYm0vWCEXHlPiBUuxiBdgzA+auyswI0=|Chương 1512: Cường thế đánh nổ!;9fY+Bad+kHH+KwFYBToRXHjL9HEqG7jspmmX5iGLdVB/6QkTRFnWvVZdBp0tFSNkPMKsqtvaDNNuid07GjmYTHXfyRvIh14T0ZdRkrbwjLMQUAqdEDdYrfyXcYbWRczM9tU9pfESX3de1wrmlc1JBk527QiTxNKAmJGv37jLAGE=|Chương 1513: Kinh thiên biến cố!;S5VROq9AWkVpkup/t0w79V71ydUY3X5uSNnkMbLGaSmzlZrSb9LZMVKXMZyH4nJrH7te7tcIVxE43uXd6zxdHjyZRBZvXVBDAIoBSaTpVPPQv8BsCgzJgWUmRtrG8eooq0DCcz5cGiEbXxNyYkjMQ/rNXhRbzykT83VtpujHl7E=|Chương 1514: Lập uy! Hắc Vực Chí Tôn quy củ!;OhhhMmi1bpzyk6R2qQp2vjMfeFoxDUJybR5aVVEF3uQ/1yvGFir5GxbvQydnBSH5XO3VI2KWNya0q5b7O2lWC4YrS5G0lr409/lrn5gFWdH1Z9OH2qoszfSnSe/YkhgLn9w2OJXV1mHSDlnogK2VbCN5jIQt+Rk1Xjp/4/YJagg=|Chương 1515: Triệu hồi nguyên lão;9V5FQQcinV+vJbtgDDw970E7SYgLS+qqCaz9dGibRJkslUhU0blMXmx0s0XTUWS0Y7A0UAA4T3/tPt0yg4XNs54x68SKfWjQqZWgfpEFvDGJFQJ/TpnmfFPnULhwcCc8M1uneG5PvihsRvZ1tFOSJotcaSHuDPWl/i4VX1GmEnA=|Chương 1516: Tai nạn hay là kỳ ngộ?;olyBfY7Yd0fWEnSqrh2SnAGjyD3E+t/JI9M6j1w/Hs8ULCnV9UjomboTOgQeHtJox6IZMSGozHKqUAHNyiDPeSRLkyGyd0FcI+hmCVfQ0w+WqH/CG2m3f50bmMTNlwf8KIexRAv4HIqmltJHXsLpdNUUQwmuYrNCHFBMmSUAm8s=|Chương 1517: 26,000 ức thế giới, không đủ?;e84g/a0eoEGacjYB2s8/Bqh84X7pz8aUj8tZGNXV/OylDmcCmLJ6EfIXlPBwnWk5fjxCOWHXUIJAzcPxrdfCQXYPoGWNlto1CCE0eYAKIcHeN/zhXImLKORo4bMDU/Mf34QGhDwxOQy4j9yu1HCV8oIA8mLUrkAmAAHfdg8DBWI=|Chương 1518: Đồ ma kế hoạch!;se9+fELcdc/M0UVLEaaWXEWRjJvOl60ywHqiNFTD1L8uBiwOQXjjIAjR+GgWcYi5uc1clxG6GlKnuh1r0s752Dhkg0yR6wEMzqc5zWO7cGVLsRyjrQOpWabNB8POB8p1bZxTBZJljV9IcxR/7LXpo77RC1vwCc2YL+PJE8VK818=|Chương 1519: Diệt trừ Thần Ngọc Chí Tôn cơ hội!;WdaT8luRSs0+5MBEFfUfcple6GllX2fHCB6bzUp6ruwBedUZVFARoP2cD+23O6aeO+rOmq4OJhR6g5xU0WvGTK3lmBdi6El3tvf+7Qag5+aS5USA8KsLVNlV46orkhiPiVArntFfy7ooqL6oDtjANtUERn6UUh8q7fEhFsQjx3I=|Chương 1520: Đi, đem người này chém!;fvrvEgWyXgoUZdv6jPT0bEL/z2uYsaYhrrFqPbc3NiFN0gM+ifZiP6S+sLVqoBMXOKlXBilnsx1yrEMaCPqGNBemNZsj81HM+0yE4c7sCshtfvW/FNeFHYNg628yi0Lku7jcY72MI3Ro1VXgQqNfwBBtcf2/XJ1E/OPdAoVW8+w=|Chương 1521: Thời gian ba cái hô hấp là đủ!;c04vlkPlbJD7jPK36A4zfxKvaX0a7V3S14ThWke57yXbibPM41OfcKI9K9KBvVlknw6VzeBuOgGC5jeWDymQAb2Jv/f4YJyOinqrb2wp/NgR5j7gOOzimY/OqoMcjxgOV3IjBL7d3YLtZPWawKOkaXqe1DAZetE/o4mmz0P1G70=|Chương 1522: Thời Gian quy tắc, hoành tảo vô địch!;D9PReYSq//iNt2dyNSMGrvdmjKKqf36NgZIHI1auheiwsuM44lDHqMS3hdAo9uN2kSWDQgHm595nDqMD2mQ2NbEz9OjpWvg2+gY4IxIByJ8J1QkwOpiad7XfnGb8PadX60T0jkNZ7WjVdwBZ3TU5ZdXsfOO6jDLioJlkE4MwxS4=|Chương 1523: Một mẻ hốt gọn!;TS5GQAhJ6+SIV5SCAMY/+TIoVYSYkxxzh9zV10P571hflS53RKpxHBSeI9fbnRnuzWL/C+tycFZTC6XjON2CWtkkiewVKWBM0O2u5xOCYCRGdVbVPttbc1D5wd/2S6I/UpyQMFWZw4dbEsOdLH2ISr6wZfRGw03wT2Z+xogI4zo=|Chương 1524: Vơ vét Thiên Ma thế giới!;P7yCEduJnUcCJHp9EwKcFCd8KA/gvSNVT2RTOLikdjaf18r2ygiBuq9a4A+RyTZHdRKRSOSgmgLarr5OmoeggVAlsBVZV/oFFYITs2wSRpEV0Do3+jbgq2w5SOaD4zI8xKBCAaruGGQAZCYnDLeb4Q465S8FsqoRHNtJZ2jGKq8=|Chương 1525: 60 vạn ức phần Thế Giới Bản Nguyên!;EmazLqON6kBF5M0Zpj6K46TUvlz/j4snoLizVqlKc+6gGKCODMa5waB2XI6UGfp2BWTzPsAwTT4Sf9Q+V0QCd0wwK2IjS16btQx/h8+19WWzh8fPiGCbF+z4ibYRFhzAJvrvn3EyuJ6GBm+xVVpdM4eTZgX8kTnjoOjtJS/xIQg=|Chương 1526: Mưu đồ bí mật!;Eym+XPMir8QFX/qm0qQxmhNcp4/99UmMfm4pP2lQqoMwMO+BeKrfyG71AImEOrLQitYIDKjuFk8MX56QE7XEeqBvDUtW+2j+7iKUk39Mwy27umOwpDn4y6z6cW7aK8BF8SI4/cI9HIFrwsuZTYmrRJshcIiBqs/xgOOSSt8GB7w=|Chương 1527: 10 vạn ức Chí Tôn nhao nhao giáng lâm!;9PQRQ4utxZdaocWEfhd/RrWFJAHbqSiRxpzyoudyaV3zD5NAusbiIa253irDOqD6qQN4aESvAIIep3FuU+maiFAQAKeOPdhIzFTlZqISVy+pgnXD/QGXAa8vIS5z8a24tZ2A+vBnwJBtiVQVLtoXYU726pycp0IQIf0V/7akKZM=|Chương 1528: Phiền phức đến rồi!;Aks3JX+OpQh1wrOUQksN/DFQ2VKxNbBN6YSqNnTmA2e0jX42EAPeBAJDSMmCxjRgpz31/dTO1yPwlF6EH++EEKb2mntuhRx2b4uhsiG6wxVvkxtiRKAp4cVygIiM/3zt9ZpQiT9IdX34ZDnnNdO9qqFriY++PZtdf1YD0x4ixfU=|Chương 1529: Các ngươi muốn san bằng Kỷ Nguyên liên minh?;3WDzVd4guPqPrNr9zAFCh7+txzqQEXzcvJWnU8XWOgto5kYvZKjz50n464xJgN7xQFd6xwRW1TeSqBHZzQjYLGf798fUT6iYcEL29LN5MMdFdSifC04vxJddZYAlGa4kh7pudHV4wP3Wf0KkNcwE3hV5iKvEfQo0vVCtWDbY+1c=|Chương 1530: Hạo kiếp, cuối cùng tiến đến!;rBM9r2ZdDGnosBB3yaZhGh8LpaBCBpx0yp3yumZv5pL+4EnAOusx6GSNoMMeyJaqZ71Fz4nDdKDoEfBJp166yarLPWHS24NLsyllzRNKir9HbEn98njlq5+GHp1zn/cZ3Z1WbOmvOnfJcloAvd7hK8naL+yXZrUimeZZX3FDZ44=|Chương 1531: Tiểu Thiên thế giới va chạm!;mvL7JKEkY9b2hgEjqFgWwrFjaey+U6i4mc9b39Min/SGYpEAvm4VVkb5r4KxED1LOQ8jJvi4EA3I8rfImblCxbkPi14Y+xc04jgOLxql0aHEfsM6/HZzPxF69ACbsd7AeUCJ2ZIG1UAHAPltVkzOUBPmuE7ZB+wlMlesYn+3pqk=|Chương 1532: Phụng ngô vương chi mệnh, chinh phục vùng thế giới này!;dorKZ01SUw+DZwSAhTyKPPELN9RB3ryoae1GSFWpMUBkjP5TAkalWZRjA1ssDuS0zEKeljFwMJck+I+mi72f4pscVEp+fiZVLj1vcSXX3Ksxn8OnIzYvUgEqEPcUO1X0nC5d3mEVZziuEW1yGnmU4KGGsem+1NuRHde9FHZVeBQ=|Chương 1533: Quỳ Ngưu Chi Thần, hòa hay chiến trong một ý niệm!;UwTvczUMwRw6kbtyjkn5d5R/4tarlZpvNYdIdEogl/VN+Ln0fqUTfgjHpr7nlf4iKXJd2KZonPQl9SNa4Mgk28OBWn1Te/Q8fWbQUdkM6IcYHNx96V3uABR0T4RvI4N85vgxYaYHQiZSV0QH0hnv9wr5YzRs9LCRTTassVCBmhU=|Chương 1534: Đạp diệt Quỳ Ngưu quân đoàn!;DUSV4UeSGCJL4XY3cVONPr201aZ2sG4KDvLoJL77c59TxiH2O7/e6LB1G0GpJuOkKN0kkBqPCcllk/w83VgpE8D3yiOb3TVwIaY2YCdoEps8o8KCfB/N4EZSXuTLEv34uLjj9l+2skpKT76mFZVAbEb0os6si03cjiNUzTgWPTc=|Chương 1535: Thần Ngọc Chí Tôn biện pháp!;EmJgkcawf8RccDPfbr/2wnt8tLwDUfMU5vwJenp9xcEFb7+R5sIxR9c61SWbq/NtSj6NknR/6WabdsSrokvuZuWYR8o5WJHJ1TjlSCDKcnyXcPNcpaLKHj2tJVIhFSW8ZqAfwsXtJPK4tyn1sKCYkFBxeAUhnb7SysotRytuQd4=|Chương 1536: Tìm kiếm Kỷ Nguyên Chí Tôn!;IXAa/Gw04R+e5JZlpQaDEsCcFpy33ROaHf8UONhd2JqpTttKvVN0tNUZ9C8vlZc4U8nplNzsbnq3cDSEh8J/7NBxYDZ5emcl4kGcavoBVNZJEu/EHWLx7FY4WU4pCpsv8KwZnqCd0odSzw661I0ye8NzH2eM7hq7iRTcqE2mJrE=|Chương 1537: Phạm vi lớn thời gian quay lại!;BX4WU56o1rYeC65nWlIl4deBF+o080CCbQhDsD2hZ/FLCRe/i2+dUhpqOCISLpgDjqI10qUqIRvENvHsTPzeO3Ih1w90C5VO49+HSRlUxbf8pzXaB0GllUSsZHaMtsZDekFBWG0wroQDzPrJkhqlXz8IChGskMzpp1sQr0RiFhs=|Chương 1538: Chí Cao Không Gian Bảo Tháp!;GsMhStF19bVDdYo9sG1GFzJls6kYiOMLCXzW9a0ulB4E0pJ1SpB/g2ZKoqHCY2Ys1y8oKGlk1kCOqtJLXiJ8hF3urXGR9aeqvAzoUT9Eq3TA2jm/1bBpOwutcJjTD8R4gO/c+dHgYb2kZtx6EGhe2Ga0mJRL2bRoqIYEBNnwCLg=|Chương 1539: Tin dữ!;qtg6gg/yD+3bbOVB53zE3Iafpnx5YV3bfUPN9chvwWNVxK9vkOszUwap1/6fnPwrIvTjEOCdozsdSa6QPavIn7XOQ1o5Bn0vgJfnorI9fMj4YYUP3AQoUYpBSP0g4y2UXGPzED4giQSQDS9ahR7wWLcb6yTZNLTZRlBJA1l7TPQ=|Chương 1540: Chín cái kỷ nguyên tích lũy!;31gITXCqC1RGnGrVin1r4C0jg+qcIi80RT1ib5+lKvdmTCNPp4W8gYIKzGRg/NjXkxIjuR67LQs+2P2DGptK/bJeL+93Q4B3qLRDUnJV47USRVbQSlHAol8LHHKeotw+i4q6Yt10KQ6aY3uttscQ96ggRFrY2J2xydRZSDCXUk4=|Chương 1541: Thiên Ma lão tổ!;5+4X0XNwm8/U4ECR3d0PTgFobUSlxot0ipZIYLs/mO2ksdiBS6p42KHL3NDiZ1lAqoJdW7upcwfuEOvmQOIGPx4JKYY2OYJQ6R2MXzbpZ4/QdTptHQReSuKfz5HccDco3IujKZZKE9gYi5LCN4IhdTXdMnenlyGyoH3MxJqT3zo=|Chương 1542: Như thế nào tam tinh?;DXV883VCuJNUXi4R5BjFUpKbheHfqZc9sEwxPYaghEn8kOPCeLGpF8bpJoePFrskIgH9/rOFmNLndQrXB0u/KHajeUitfLo2BExQG85roa1Y0VszXRdN2j+CrZi2KfxJJ/Q1Uu3dALGY7Y9OLqLCPCoc1il62TcyA7gLpsUpud4=|Chương 1543: Lấy lực chứng đạo!;qrCxoUUVCgOL9bYoOKmiXpwh9pL0A2DKmidNHfRhq56jp2WhX0SsBh7dgT3UO0puPHaR8EhpO+g8m/9EjmOyaXgLIg4/3GZSIiwbUM8jWht6jhU4gBtUujvNa1X/GlAw8AmGqucai4p7rw6NYWgIjV2+9aTHeSmhsC79AzszNIA=|Chương 1544: Toàn lực tu hành!;OYupg6B6l2JpsMYBFaxAQKmO9A1HR64LsWFbp6oE+YHWjLeY6slAfq1qMHaqHPeHXqORcwv4X/E6Nu4YvMKV/2Y5Bad4iA8Npb19IP0MtX/EdE7wTBEsLGmr+lebk214KYXgD9bYhcqyIdyfCDixFaqO8Ief+rKLtHwlebQiBvE=|Chương 1545: Hủy diệt cùng tân sinh;l4cdeyafIJx+2dmW7iNFfIEea7pZcaVD0KWorXZYzpqJmRSKmvm+0+f28tHQ9m3m2sKpTMPzh+vgXKNvATng8AWGvGD8nOGrQDUzCCzRft8+yIG0eRosLQvQmslXUIZ1tQZJ75hrYy5l+fsG2Erl0nkhdsa5fTM1IVlDRi7ClZ0=|Chương 1456: Cuối cùng thành ngàn vạn ức Chí Tôn!;39bBisZo43VAFoCX79mnTdkoSB9hMn8v24/SKiPRY5/CGfOcbaAsMJC2/RKDrEONHU1YjVSZ4q+ILMQoK1/dj4A7e2NT2f0kBhQeULuLGd+1R5m2iqlD5RU5PdX9xqcszGXJmL2Fbq1bxcHIsR6xdQuEAr4tUgQpMSQWpI1Y6ds=|Chương 1547: Thiên Ma lão tổ, ngươi thụ thương!;VaghaAGTkO4U2HQ4wgQrgxtOfax7QV4RMVELk7Yo+Z76ZPt12/0nOhIfUxvS56NWOiEwI10bINHH+X31REanrbOG7Z510I7Kt67UobXM5ipOV5LWDI3cgvXwNME7Ko7Av0XJYtrQtilTkGWBISiyVfO44yULKuZTFrnCoTcB6pE=|Chương 1548: 80 năm, lão tổ thoát khốn sắp đến!;8Mqtp2KISbIiUz9bNg8G3ALoWOzntmybAcBkcPtrSxwEd7jPykBfBUFuP+J2TY7VyOKt4LgbvXgF/Liuw+XD//ultPjpu35pq8jqhGuVPODtee1lgReh0YIxMMVptYfv8QxxYOwSoBmT6Rr1xZnBKD1sLATa0cLczZpEfIOgSqk=|Chương 1549: Thiên Ma lão tổ tận thế!;/4I94SDwzfXuY+I9SWqkp5BoZiEkq9jfbenAcwCqapciBv1yX6FzfpIclXaGaWF1oidWpetn23P+GyKtEsyBQXf7MPuyLt7K4+gb2T+2QPNWLKbyyzJOhI2WtzLGlqSLp+NxW77lI5+GfVyh53q5JZevM0QnBehC2VrQSG+QfS0=|Chương 1550: Tam tinh lão tổ cái chết!;kmEt8coF3JulMg3SwwR39XYgjbf3yBKZQGw94soVyhdV2H1GluqDVfWhz+bjj8U3t56o/fn4p81VywJbyU/xob6iijROyRXCgsjfLnCxdryVBgbTp8J0TSAsrhH16mQDaeKvresqHOKMt5TMaFyJkBNuU0IQWrGCP6eFqLPAQ7U=|Chương 1551: Tới đi, hủy diệt đi!;7IUvecz304wTG6pnPNiMoBnW4FNoAi8o1MyHFY8jiCMYKiYWGluUfzqV6dgTphu2QNzTZsJkEeJITALPBZzuf0qKZe5gZ4X3sDVnpJBnkDB0QhV1kWg24wx4F9tFC6gqV3GuW0wcem+qD/pib/UxWiNEFGhsQre7jEmw0VB0Zgk=|Chương 1552: Diễn hóa bắt đầu!;HAe/bbo/nkAzuBJTiLGgY+v9OG4GuxK0Zq7xyVDV6iDgXAAaWituhmuNq95bjyR9VnVnrXbMJl+rax/MQ5j0Bo4Z/smOoq1DW2/FsTSKzsutzAfez85hMeXLRTd+2GcGa5bb8Q7xYu2B7LJITpSX5c47a4CMGcYV8lRPEnpl9Io=|Chương 1553: Tử vong? Thời gian nghịch chuyển!;nkkbLSa7I5d0152YsdZJ76jMdIP9TUYV/hFkEraIqUXtBqbJpzrdIxxYF/1sS1oXw3DMR2LGy+dATa7EL+qTrZpz7Cxsk076fiGI9nczf9Vl8XyotGrXKtB/FCWD3JMxHIyyJK3xLF5tKB8dTUIkSc0f0lVPFgvDWUBmtq8TK7k=|Chương 1554: Nửa bước Giới Chủ!;Q4e4Ry3AzsWaNKhqHRiE0VFKXsIi8amubbZulgLznO2Yft5IytNtWn3wGDX4KQTo15N0xEXoF7RS9ExjZ319YkU39+AAYv44geaIazM197XQI7BMpD0wo28ug/tBVV0wEIGG+UgDvi+q4+GP248xrQjz/MUV61B1Mm/jOPuzDXw=|Chương 1555: Không phải tam tinh hơn hẳn tam tinh!;LFJ2WNp22nG5DXijZR8XTDsX4Z8i9jM0Cve3uZD/0tF3+b+jdT3/EUnAtCPak2pjJYo5/7SwEk33SagktHrOIzDeksf5PDZQRYtE1PQiuLb8irouQ/YeogHfWtVooQ524ATJ6YuyvjPgKFc0ePF6MKtIDq5GElpVHR+5rxauRcc=|Chương 1556: Hắn là chúng ta hi vọng!;DFBppzPZMoGM2EhbIP/b4JKbAlsa3k1WJFSZjbhXJ91WEscmib3VHKnH6o4PyQk4F4uy+JH/UwDFLxTKCO8y973IpxPesFaMI0NT5l9nwD79s/s+uGtqNiBrt126L9zMhZBkuiLVPbysCP95dbHdsqFTZWHveuXpLNgyOXx28G0=|Chương 1557: Bảo tháp xuất hiện!;e+w6O6SGz2fmZoY+EbM+R1LyfwmTQZLRvZaatQp8p+yYLrybupbpIEHzWyqvibzC/IMWMBegjUIcVfxplYZfBqcGcwsu1f68r5m4nBjMYMynNtiyivYsFvKmT4zXHYO0rRXpQC+PB1HnK2AEHyE7A2MK6yCaSizUATk8d/XfsfI=|Chương 1558: Minh chủ, ta tới đi!;sLpDgFomvuIFQDNk0iyIPGw+47dki8y3DQbQ3vBGI/fjW8gkWwcG/rKVp9IarurPTwzGKxfHo1wbA2CVxjVZnQ6WOfcmsQdq5SWs/hGKvWZCgEN2E9hNKPQXbWOE9ZI7isoEObj1xftKr6UYa5tNsV/7e6HktugM7Qkr26Vg0rc=|Chương 1559: Ta giết người, ngươi ngăn không được!;gSsxBwR7ScPxUE2wXRZL77Tbw89WIaAUpmb/sr3qqMsHVZqZcGRLoFjbplJ5Zt+HAPOEeWPWuffUki2LccV8OfNp2xruG2Lxqpe9cLT3McggyJKbXMrK5GWz3hL9Njpd8tVfAiHmHPUtkztG6gGIhA2BHtD4i0faGiKyVGYgPp8=|Chương 1560: Lui về Thi Ma thế giới, ngươi có thể không chết!;K4SWOilmOdWrJf1zu0btLTZ1g4HTLybaE9rPBb2xc56Ujd9BehRhKSJFRPOAG17Al2c16Ef/Je95hfOMvmIu5XjNE33mOZfiAbvazSJsu10B4s3VqmjsiKToENX2vxgHBr9LJaHTpepA1bKsaOmT+fwch6C9jwnM4nstjb4r6+g=|Chương 1561: Hủy Diệt Hồng Lưu!;keGCtv6jWUTvL/KvYoDhnkH1c+EW8o888den7wdQQxqUp79FozoV+9b5DL+fBojFEeJB5iK3/UKqS0Iym+TMfjseIHCOWa0w04NyK5Y0rvk0dK6JTRQQJvgM6ERYqyRWRkLFSe8vKydYqdgJfj0CT4uV17l38ef7g5wfpZ070yo=|Chương 1562: Tam tinh Chí Tôn giáng lâm!;HzkjjLLXBokNySHVl8zjRuRaF53DhTIR/aCFEPqwRKyGPbnc5eIX0/fsWC7b8Yk8gswS1i16rtNUANlZKytLJBoxA0qkCq192s7VlK/JJMWTM4MuimAZ+h2j74NYRxHEXx3s+0wOWgMYt0iBgOK2YyTG5yWl2/ZqEXnM+xm3VvI=|Chương 1563: Tôn xưng ngài một tiếng Giới Chủ bệ hạ!;epNQkSB7Bx8eZol570Yf80h9ugK8waKsj/koU6Td12EdKEgqvQC0Kcd8tXbXsp+ddDMbwf4Rsx2oAA+FVTSw4224uUPqcFxT72R2T0FmX5wS1LF5qCKOqIifDJNrxW1WrrpY8BFE9EAmyy6adA/ytVYH5fAoixlqb9ZTcH1rnlg=|Chương 1564: Các ngươi cùng lên đi!;0ujgtwhyO0EDm+o7wdh3SzH7btbX0/8IvrI50gwmcE093t8OZTBig1Z+7FWB+venhg7JXi/fZzA18mcDrWqtGlGq21X7v+4jdGFCTs+Urf/r3hr1GcVVPVjY/BvyZFAc7iQtnJkKtJjeITE4NjOJeU4ddi0V41BE+T2Ev6W+Y+Y=|Chương 1565: Hủy Diệt Trường Hà, thế không thể đỡ!;WEmnlANxB6svX3BuZujzzg6GvgWofyFiOSbXHja9brLnRkhifIsn1HcyZiUohykpzTIZ2aaZmkcj12/ijLS8kOjLMqC1pX9LaBBxr4A7H9eGGr+WHwsX9CIYUnONHc22s/d4dDNech3nI85sTOHVFSFiDpUxpb2oo+RIc9sbtIE=|Chương 1566: Giới Chủ? Ngươi không dám!;yrwbc7sYHYNsAY9U1sLfgGO9RwAHjK85rziefo1UbEEl2ssntGqwagr9n2fVJdOKITGt5jBI4yOPz1Ej2PIrSh7MDNPp3yvGKnCS8JrQ/GwWuWIK0pYrk0QARr3OszhUXAIGrMmmf5U+A4zGKv8tGdVygBfeJLZI3h07m3aY7JM=|Chương 1567: Tam tinh vô địch!;aTcgvX1RYmFxw6p5BQwpFVU2D7iDbI9qPoimjVUNPz3DEKhtXwMCUsPbvix7KVmcTmVNXTXH6uTMgrvi0PlbGNJn30YcuHm4QvJfXgtdo7cw8nCBukDvoUVPN1jWf3YYSFxsOL/5BMf2t5KbdL2Rt6Wm6KqoKz/ZpFBRhGTVXCY=|Chương 1568: Một kiếp Giới Chủ!;Zpr7mE4Aurj+JTThELBYHfvnZIjKu8iL0Dw3yF1PaswyLWAAFccSXgd2r21SdHieNDPneU+wkynR1tNM1HxsrrrA0Uh+BAq0yQSy59Kh1tAHbDz/OAPuNG19JcLWCW18hoyzPZsHdKY6sm2sCvO25R4a4My1XZtk3I6MJmIzypE=|Chương 1569: Tiến vào Thi Ma thế giới!;/I9TBFFd2V7NEOr/ySKEmTcLKfueHAJJ6o9FMrBZ5Rq7QGjmbTNsB3gGxh6JOGl0lxfvgcau7k+HPdX7ZIE4gxQ8vZdUkpJKd8aj7Qf6Oye4vhUTZJkdHzfqIJ0odbRbjyrPUBmKCqCVEkne8USU/alsFSWGleDd5umjSq0N6BI=|Chương 1570: Thi Ma thế giới phản kích!;yBiurciXtLsGCjJdIavdXUrbEbFZOs16IJ6p2uTiw0MiieElN7o3ys/oJ59CWRhjabUwHGAz2zMjxPoCZ+pxchHxu4S4Zt26WxJYJ9ygjV1d9GTRS68T+pqhrwRS3KmJPMR49Pvsu73E8DGiNuf/jzLBcL42XPeQ1xNdvM4QOAc=|Chương 1571: Các ngươi nếu không lui, phút chốc hóa thành tro tàn!;sLGGZuZnPprIYX2EDMO8hD4wwYbfCBZyBlpZkTPwLeKaf8YO3eGuDBQaZ+MTjDwJQaoJKdXDQjGQCA99GVeRjt0AxXMyreJHg8zFoIjWuEgIu8j82jAEzpE+GEnyblEDOALAEZqKupanrtWJ5Eo4eh+Uvynr/PXvQ8oW7/j6Fvs=|Chương 1572: Thi Ma cung hủy, bản nguyên hiện!;dlTtz/8MNaqpdNU1G01orST9ut3xAKjl0/hRn6uLPdpGkMLi0Y2pvCqHEO8iaVJUTdVh755hboLtsNRUf6Hs7aal9EK3FiqwrsDOBF/BIYWDv2mQoXkh8kucQB04O85SNdUULBpljVHm37gxx5PGs6Qo3MLQL+JbfnCble8ai4A=|Chương 1573: Tiểu Thiên thế giới bản nguyên!;+RiwDDGP02o+yVAIHzVEX779mxpmoUZuVweiLw0LKfwx1+WDRQUccAmpVW53OlX1Y/60TG0BHRMzzQj/5WlU1IRHP55fiC0O5JBL0JR2vFSsLwNzawXw6Ur5LnEM3Uys/CoHnjvWxht8Q+C6jicXIv9Kf7ccF0FF7DNHVQV47yM=|Chương 1574: Sớm thôi động kỷ nguyên đại kiếp!;By4RjqXQSqQlVqa+AdCHaSFijJg/IaQ00N25Ml5q85d+uIhEmg5+vNekLhRKUwpOJQUA9OXG+BPwTkpBWMEE3QzG/7Y7kOZlZJ7jasK3/C5+HJp44rWKcHjOzucFpixF9b0OJd2hxQtbBWn6k7r2GwE88qdwm0/k/CfgTc3M9T0=|Chương 1575: Chủ Chiến Hóa Thân giáng lâm!;PCIFshPtX7wjQ7ucfRlQGQMZlSmp7hi52DICphsUSvfWDCt1ADxzmPO9Bs3mxTWBZVUC4gy8U0cwOIsF2BJBQiKftZO1TqZ3qyw7pZ0QUtCk/sw6l44dryg80baK8bmSHKn65aTiCNU1F3ygmckdJsLuJm21JHoTVNdtKtI5P5E=|Chương 1576: Giới Chủ! Giới Chủ!;Yod4hswSHqOzKQaFtsfw2GhAFWaY8meyqWiBsDkdIJD2p2I9ZwlWo2OBTqkW+3PRRwr3lHx97peKtyy/E2UnTsE1H8+NcYrUP/zen/ENe0+E9hgUj/bhZpSEtXSA2fTxM82wZpsIPWONBQ2YXL/nvksPISh5XklfkcoGzuOGAjc=|Chương 1577: Tích lũy sung túc, chỉ còn chờ cơ hội;61H+MIGtQmMKAtOml8EoSe8pPS83yoxPO7m+kCGw9O3qxKNaemshtdy8mUq66cOVPKUw6LXc0w4+3hxrU4Gh8QLLdbrFtSHmts+iA3JWXxcr79dZ1Ls17uL1g6x99mJ5T5aB7Zzs952s7yVsk8GQ+lGcvfBQghRstirk2pKhhbc=|Chương 1578: Ngươi cuối cùng vẫn là đến rồi!;NsXLTRR5u5NFW2hat7X74pEisEujAEJyAMCRkp8/STk6Q7e6ZdjKzpS4p6euOM54kdzGGh7leXUYMEhwPqWVAnFSLTiqIeWj3aI1dwfRhYU/tuFP9SWELxadUTNPoWTOi/C/eNCLDXD63YD6Gu8NZ2o/y5MY3cNGj8N8Edj0hcA=|Chương 1579: Chiến Giới Chủ!;92+s20Fp+RTQ/vTI2+zkkPfZEnsXENwK8uIj212IJ1SdD+RMB4FNm/DlWWZtkO0aUvpBdUdhcNZoKFE+znQ6RjXIzD0XVooC5GRjq54UrruOXM+tC2d/cE3afWC/zC0XC80y+ObYTMDBQWIRtnpARoApB3vUX9RKueq9xFF/YEQ=|Chương 1580: Đại kiếp tiến đến!;VL5aaRObSPHtJGJk/yx+JB47tTWEzZy6l/HvmHopZJ9cHJ2fTc9+4RZeJrHZuoSIzsEArQJXK0yjfTGygevycGM02/f31H3imshCAxzqANNA5br00vzIhPU5i1QsCE4+OyPRtaaAbXymbhmwdIokLcWvuYk5zSGuB4xCgk7UJEU=|Chương 1581: Kỷ nguyên đại kiếp, bắt đầu!;agIdoVQdeaFR4TZKeo+bxm9y8xA+mBZX0Q3MCLs8bkTWSbc92NXs8ZD5qoDV0xpWSSTpsdSivc5TH8xSgFBo+oeQ0bmb0WUORmM16JlnZVjTBUFp41d7gd4XdtZ4Zm1IDRNKMo5/Utz0hAHSV6JqMQHxA4cjxLRJdzXpGpu360Y=|Chương 1582: Vẫn là thất bại!;RIxzt7u8pr+4nwhQAa3xSQZ0FpnIAEE/YXTDaZHAcMM5i5g/hx10grVwNYSbmnLT1u92TDKrDXu+HYHIMoJAJe8DWKW0jQEGP8NKWOF/YvqUKHdSS7ySpuHWuY8UhZmV8XxFsmr4+y/C7Yuq8lyvFnumIKv2TITzA0R3fQlde5w=|Chương 1583: Thời Không chi đạo!;lu0p0bxvFxcimE765qpyMGUe326LJ229Y7IrhYaWulBXQ2lxe++jKmTHbS7eP3E0NUaf2j1juoLo7Wh3KzHpTkU1iVwMNq/MNm7PaPLzTHtAWRSxFPTbwyQul6E9yjOG10Gg8Fn7Smppj8pWfo+Necav75gxqeAYK3GaCv1SybM=|Chương 1584: Kỷ nguyên hủy diệt!;/8nJaZYGMNEgVLa8tvF6uHkApmqy9YWUEqjpAU7/WATRS6CLXcPWDoo8cLMH8/ypAjD1vXSQiQqBSkTGdQB95hNUWmGGmAe8Zhs5U18tIfwlMXUqwTdujvR7joJ78YeEOM2aLBFyo4atS7Nt/yj2jHILI/g2/pI4boQpDUo1Z1M=|Chương 1585: Hóa thân vẫn!;ytkaiDLtAvvKAhyvexpLwtqMNgRV/6mjqxQB8BI9SuVR6mzkQyT7Af8jhf5Q9lOgtwt5XQaLuUXz4rWypajE1vSictppHa8su/6xoed33J95DX+YDCTH80iQfDe/rXuw+PpVDsjYJ8qyEcGur1DfBbzTwjaHqH0iVhYfdsHv4oQ=|Chương 1586: Căm giận ngút trời, chân thân hạ giới!;jFh2KcY00GD9Mupdb3ZemJfUOsuqqdp5xBZTTlCCEOK6Z1puBJ+Bbz6azd0TLVxCJQ4iduaAbcydXr+uCQhTpnLbyxFzld8WCIsKU2LR3Cdug2eBQJbln6zTtbbMkox4xQi0dSkqPbOcgCRegSiw6IHaClrnjE31uRzfwOOptzs=|Chương 1587: Sau ngày hôm nay, ta là Giới Chủ!;SwTvwWXYsu8/ef2GSUxt6O3Zp2GVXEdPoG4W8kpVj37BmAXzR9tKdEELeP65/pQrtiZrAwfAVeY6Y7tOBJmppN1WcNudhSCJCMvwOedeN5xS+OeIRnaLy5eHRnO2OJjusqtAjeV/vuccJhLrjsLzVDastNbfngsnr/AbVfLL7Co=|Chương 1588: Khảo vấn bản tâm, Tiểu Thiên thế giới hạch tâm!;zcwPEwoLavxDaSxlgmjuSjdhqWQSDuMydf8Je2BvmDF/tw7bB9/mY9ROynBA2X4vh9nlPGYrClVbgqFiN8VJ7Pza8lY2+RlGYXpxBx7KDn98vYCx432dubkM083OaKiH1YKvG5k3Vjbt1XeY+zsL8e2UVoiIkZYnewawkHOudQ4=|Chương 1589: Kỷ Nguyên Chí Tôn, hoan nghênh trở về!;FTMLSIDoaZjhLjA9JzDfHEfhMRsMQ7P3XwgrJl03xT0K9vOfY5Wyuow+Z/+xvAXc+q3ZYuBjWO3Egy1Q/fFjs4NN4YahIKUJ/OufV1q+tXrShOPiFvXEm6MJsqIGhMjMKE4LYQt03oHksLXKDTnhIOIQ4qJkYR4YA+w+G0pusOc=|Chương 1590: Giáng lâm, Giới Chủ chân thân!;nlkgIvip5XkE9we7KLlehHgnFHInq8i5dGgwsNmvWSEPWYaYhQL6a93vhMhIIk/KJWgEjmr6boabrUbIO6Vd91+YPrQs2QuZvFz3z0HhR4UiQl//0U8+RqypoO6X11zDTXPpygGyuePG8tFMHiFTdQLRCYz00gmIt3pXaI1+2/g=|Chương 1591: Thiên Giác Giới Chủ, nên tính tổng nợ!;n9gvYtc/3rZln+tfYOJX6n1a8cGhUEXbsLFcfPFTLvojdFIvkCAGP4JTnsYDwEqYymGzTUNwCgajrJr+QJ6xUxToYjySqNC6ilDhSjnlJaQNUZJKEeHQxjsLJ/rXVTD81+0j5r/dujlszcXEaxMUOiwMFCCi38sfLS2XnuDu0tc=|Chương 1592: Lực áp Thiên Giác Giới Chủ!;yxntVt9FBQZjD+jPD1BDyy++KVzJfNwzQbUlNsrTl7Nq3wdamdAnJTtRuDr99kmsUvX7IU3+bGKekONLQ6Xor/wQiuxvQRhlhCxrTElJm/sRsa/4rn8SEIxGLhsKnyB68dsnFQTQx+bRVm9auLv/+glMifjc7z6Nubslb4Xtwpc=|Chương 1593: Thiên Tâm đạo tràng;f4euyz94+T1a8T2sVKqQd6/0L1v1cvCIATWFBhlLnrBtRGKLhWHW63Ucf9ykJPQV7i2hhZ6qHJOV66Celcr79b46HXgGK1kOyqN58UR2Z20TN/K03DZRiYXGIumTwsK6a0SFIIe1M5vNjdec2Yl8bdW2BN+OdJJXD+A1NgDmERU=|Chương 1594: Đạo tràng lựa chọn;JMNepjOqSlcpllwpLpK/FdZDXZJDfZGO+rG8O9yAMrxoS+0+U3vqY+xYCybOQL0cWeoFwu0wxYIUOtajuSSTEdEXHWBvRiIIssrSgO5wWsYNfdRUgLUGfeRfH7vFRcRQl1Q49+bz3ADYBl302APBwbCYGH1CugZkxsWjjIx0Hzw=|Chương 1595: Nơi này chính là Hắc Ma Uyên?;gn9YxVBNUwONz2h2RadZ6gLzRoyELvPq8Ebl8jkla8ROlBr0QRbjQtIJ93uqOdMGW4g9rZZZPgdCZMBhtHfnuwwhsYKJ+rtGikX8pTxGRABRXydT84Er2wsi8qSnsZsN5Ol2zM+mk+Nhs/psEzfGxqMUPhOho5nX45UCBXcujIA=|Chương 1596: Hỗn Độn đạo tràng, hữu giáo vô loại!;pTPooe5bIbfVsXk7ONkvNSvrVa1kcy4P3IrHQmX+PZFT1yJVLXUtBFmVrnfJjpz4akjYiC1vOevnd+HR3HfnYb5NNvfjRoLJLMuJmCnVpMoQpQQIrvnuQenAePGKaO98bynre2BZ9e94Ny+GrS2NNxmbtJgC+vh1c8c3v8FmB2g=|Chương 1597: Nhất niệm dẹp yên!;jAVYqx6w/f4eLDJW1Se7ohj4bGFUrFdDqm6utu7AWwCVx/MKWRi4M+pkjHfjLH5QMkfY/RPbsomVe1ezfTIm9Br9dkheWTYYW9ri7G90ra2/PayviNvMTu0bhSEb3UX73hQVPeClwxeTAm1ztnwZaohYzeHy4QbbgDPZr3SvSZo=|Chương 1598: Tới, Tổ Ma giáng lâm!;A1TJlL1Xd5umNEw9oMyUucBQ6+4YtmMp6zm7xzTuH8HK7Px+JYBXZCc/goul8CorugR0xZlLy0Cp/LtthCJFMI00wE8KE6fPkefp+eNvzw1wwHfkgunzwNbCGO67/rsikC4eod3TrJwnqTvGFrHG1oNQJXm0BXXMrc4MD5wLJMo=|Chương 1599: Thời Không Trường Hà tái hiện!;v/iIv+Ai5ksZQXfIxpIDJ60roSGpNSvixdHlEXR70Phhzk6aab8MFP4W8hxSyUdBF/LWygwYVoRJv4qdtTFRnnzM9SF4781mYNsmsFgnfVDlXO9lHlGjDCb9et21pw90r0t1Ih15LbGNqKJAe6uH9gPv07/PG001/EQOBPadA3g=|Chương 1600: Chém Tổ Ma, chấn động các nơi!;mbKj9gNlE96FPyzqIs8Tq3VSRXy6W0Qd+6exz8Pw7phhAGAcZJV/jVhsUIAY5MvFLAtSUBma6rDvNK8ix6cs3Ieod4UC9pnYsQgy3Ohttn1SLqQxo7ot/f7KB05FxKjd2CitAl2dci1t8cUYS41jYG2EtWDM/YNN9qFa31MnZiI=|Chương 1601: Thiên Tâm Giới Chủ tới chơi!;YKzW3XKe/IbCLGWX6ok2g4rnG+7u7CCkvYFBzGWDErFs2edO2zMdcCZNTknOdIJV7IGoxk2Zu46poUrgLI7VMzJNDyd0kIJbUga4/gwVZwOiOUm3jLUHpRM71MQhCLyPMWl4o1fh6si7NiYeFB+VakdkzYpTEqVmTc204+B1+zE=|Chương 1602: Thiên Tâm Giới Chủ mục đích;xerK23podm3jSf2bqz2dWqkesICIsil3UoV50V2IhpfDl34RH5t2DcIFlpdFCs2UbATHy1IQkbfSJeoLQiT24TqMehXiwbTgj7h8ks8ydrJQfIB0D2rCmZRt4TR7TTEb3etHLI54RRxJw7cR+1c5q6/r7U5y8iUD2MGRSyDtqc0=|Chương 1603: Bản tọa cự tuyệt!;qknqzCUHlMfzVkcRwhMSJSKCAQntuGwtSbykkg1iELuA2yC12FHSIE+IO6MsfiZF+J6j5ZQcdmYRWJtjZ9A9o8LcjBI+2dOormm++MP9z0/xOWMjnlXXD2yovmMwdTbcYbw4OjwHkxhXMMxBMRCPxkXIlBhnY3VJFoPSLkodArU=|Chương 1604: Thai nghén cấp Giới Chủ Định Giới Thạch!;ypeaAUP5jqLXU9vlvHj8DLgqt/EdVr4pygj3ujA9G6wp2CaOg7oOUygUhCAclXXIjGry7pUu4X8q6QhMAv3a3Fc+rKp1REpcTVQIJJ41+9mTOEqwP5mPQpPVKYtY8o3yjj3THVWiOpG/D/GZoc0j3sambIi/Xa80I6dWyoFv7ag=|Chương 1605: Suy tính Tiểu Thiên thế giới!;x9OM31mBEsd65NXHxc/dM6SgoYXTSKeE18pV3jrNGgY0sT4BEbLbSo0xHLT6sPDBanbLskjFMG2hsMeh85k623gb4S+R/gPhQLN3tqMPGNCHWP2DGDVqNOwIDxIv+pdKgNab1MAKm56RNQfpuZnGvSshBenNSQlL2UpDyXo6SD0=|Chương 1606: Giới Chủ hứa hẹn!;lt1pJKFcY83BqEVQscMNv/hHR1Qz23d/9zurxIZg/3s9zF1qvLUBL3dc4dTx75gJ3ljQ8OZSBgC5prLBQwuodMdw1K2pK9oT/pfg3ktCZ4CDSaLXuSaPYlxfcEjqMTcM4AbsdQl8uBvc4HpIXGnZa5kcd/5L31PfNehGt8AkuCU=|Chương 1607: Nơi này, là phương nào?;KFiCdf4YIxR8tTyeI/dvkGPfaJbl5BbtAT9cplzxTkr4XbyiS2BvzxNjGEjps8k8ke0kZ49iJsUJhgvNQEr1Zh1zazlI0axUJD0o9TgmMVF5wICn0psne9iwv2nx+Uia7idCOuOiVcSjSA3EDW2cxTyRZYiMKSkHFR42lUF0H0s=|Chương 1608: Cung thỉnh Giới Chủ bệ hạ thánh tài!;Cd0zS0SyHlOTSgump4USvTxKF8Vvo8o0dOBBaZ/4XbZWvcEwGMzIh56mNmYSnCIVBpO4HoLWiLn3+wUg5z/WiPsKYST1tn4hjTEHDMjlZRlOzbKPXoGpYHr2eAOprmp1RCwJTo/3tHtuz/o4PvJwL+YbrX840MRK21uNbSKN5Wk=|Chương 1609: Trực tiếp nghiền ép là được!;qqOK6Krb9jDnkJrqZgUkS2zrI+gsEnPZVOXw9OP+6/i3dfgeXQO/UqiigrG+DNcebQH1wdNdZVafkAHibtKQNU/kxEIeKXro/uNU0BglUkgmsldqJLDwhPwdx8tQCebg+AE0VPwLeSEqmPRaMQiv3GQWoUylLH+LVOVIO2EBXmc=|Chương 1610: Chấn nhiếp Thiên Đế!;xNEq3hJ8975RfEdn04hrxyk+4180f6Cs0B2GJOkkv1wN9dZc/GfYDbjPlx/Dz4kOJZZS6oVryvBvme3RhwRDD2n84AguJ79XI2A30TGtA4z36CxZ4DlM3taCI9yG8McHQ+y30gdoe9yBMcCneznJpJ1qDoBcchW9/SlPs/4+n9Q=|Chương 1611: Tam đại Thiên Đế tụ họp!;6qzCLzLuGo04T/IKp5jjO/dapRO+orfDHb0zHV+gD9gFfy93gx/ULROc+5wH11rbX6dkD/SayI8H4q6QSkfoXf93SMZR33nAFG3DUzG7WTZZvljL2NjfJrMZhy6RccQ3SCfl0VsjY52T2T4waO680QeMzesfBpu1wa4XD1mdz7A=|Chương 1612: Cung nghênh Giới Chủ bệ hạ!;RI7kKn+RBw+jzngF6v3G3NSUqJvPFow0iNHNLh5h2xGXT3RpncQe0cpRBgd1AyVVmCbecIJOG5glSO9bkuXm2PQ37gZuzOvzpETtZlM1Rgg/rCZrPoevn1ulyyivZn9fulbiAoaZd6GBiYWhY+AqR5c/kW5PSs4cLp9nMS97wBY=|Chương 1613: Một chỉ đâm thủng Thiên Thần Giới!;wUuNqVWj2EeuLozVt+77szV60BbA4hDS0KHWwzZg73QjArFHsx/7ckuZeiuKzfk3348D5XCwjUap97NNB4rdY+TjKsZJi/RCzgrz3bsPBbg6OTPVuSfl9yyikB4yYAZ3Zs+2UEplbxokMgBTYcG6XjK0VdZjrbxmOhO5SQjMJaU=|Chương 1614: Giới Chủ vô địch!;V+eCx2bs54xz4AHCggZysRk5n957wMyDnTw8rbqUCVkK3dJfi9bACz+Do98w4ElzK9mTP+PdMwkJq7M7P46F2xrGD5dqs8G/AiPA8vn+ykZLposCwWpJYX+vhDvDRHUzIbVRU4qGXiaGsYSsVGsGgob9KXwRGRfz1URtEFAoTXo=|Chương 1615: 50 tòa Tiểu Thiên thế giới!;RwHCp3iNlbFjZpHxyvGBBVhrOUU2lPcAXkF+KqU9eN0Br1o+0f+3208ao+sgnBs6di8RYYv+0E4VaK6G762RYR2hhx3LoeuPzleEiudNwjfwSN5RaAD+KRTQQHS74uOLxW4o4Mbr4fsufBFVLgoqu0pwsOdAn/jIbPhFyLddA3A=|Chương 1616: Thật coi bản tọa không dám giết người?;yFvAyZghMKV3O4yhbjYBk13YymxCWnnZKTVP+mEiFXjGD6cSGHC9G6zhfzDaX1dCk3F2Pm9ukps5rSLFjlNMLmEmna+nCJOGBWmW58zqq/cYq45Yno5Hmuh0P9qToWb/7LqakhOx6GU1j04qwd8e32PqPHfKvKIscCaOz3VGmuQ=|Chương 1617: Sát cơ tất hiện!;8u9BceBbTVxL6iF/Zj+FABikngP4DThq78BoCJXFWWbhTwS4rMBWdiEUJ1XTCOqUIGLLW4/fZq7pJKJYdFdZhWjOoOQ/RyyzWod6IqmNb/A8x+tQMM4q3EiI2E8oZRVKXVAg1Oh2DWKi337JLZGkvV9rTueszQq+zykljM+KNOY=|Chương 1618: Tuyệt đối áp chế!;XvFBCZZ2xltIaWwIJR1w6R+/gYdgRiQNqAUWqTV1Vyc6zMuQFpKvmUaxE8IewQEw3b0lkcp8xKObLcW7W1U1c5EcS/K518kXue/ipqOZ1o9Lw8fAr3AIzCOtz0CkaE3whNF3VIxTRyFcRIKf516hv5oom3FGKG/wTvc9qIHehag=|Chương 1619: Chém Giới Chủ!;AkjC/MB6HgaRCKKRrko2FUTfJ65vhwar9pdXV4CQ5LGORAOhg2TMrFDaZiwBc2Ql6WXnuEZkQ9SIuUaLiqvm0jGVcwF6oeCLJykGUbaLX8EPMbi+Yx0k2IbWuOJPRVlESwUfCF++/EwO3k8t4Qm4NG94himXQQntErMBmQMe6JU=|Chương 1620: Ngươi vẫn chưa rõ sao?;yulbpoX7O6ixHiZcmrA7noF+HY9qiRfN8SI2PNp80a24RhKkm/neTjKvsbUIBmxlP1+JKebJ+wmnCf9LYdeh5Cw0yvcmwMHy+eBgC1jN4C2VzsrBxamZXr3pqXfTJCa0eEBtZgi/KJKyloq5KN2nn/UrJGHYMII+jHmGuoJnqDA=|Chương 1621: Tính toán chi li Thiên Tâm Giới Chủ!;QKonbiO/zXYsWil3qd0t6R3bFMlmMbyrHdzpE+XDm4kfIeqVWVcfCrHfU9F5wKVPIDDp3IYobCbGqyi04+x41ZGPlxfODGWxpdtvKc1SlQp6uDhULeUeowEl/7B87WEGd5HZRbttWV0ImDzF8TWrIFp2tI64mA7cK08JHw0rHzM=|Chương 1622: Tiểu Thiên thế giới bản nguyên có thể hay không mượn?;zesY8HVKmUkGHoIwrXqArgGqxcfngbcw+lQAUleHAuBem3pM9piH9gFfHgP//pFt9aRpqZ3jhPSDEnjnHoStqyILeG7ldN1lvKz0VbYuoN/HCLm5WcJ0Ob5c3gJnUYAxSX7QXbJeqOZo/79MSs+2WX4n59EyzA8QfhWKrxW7K/I=|Chương 1623: Thất kiếp Giới Chủ áp lực!;P4N96WkXlfcyETZmzFNxbvjF+ADPLq5wQG3BQtTUMLS4FL6PWTwy/dAD4Kz5RAMZ5sEmHD1Z8yPmnwVxKKvI0swoIzJqzlXRnwQ6Plb33mlB/dyluUA34DAcU5xOGwWtmkhr7l6kFnSZ8E3dXtgNCgzf3YsO8LTDRqR50kQYIGU=|Chương 1624: Thu hoạch Tiểu Thiên bản nguyên mới phương pháp;2T9JNCadwYm8/KPR0UPdNm3bMv3LWkpTOHRHteEmRZijVBro83lDAR5rRaTKxpu8hERgdph3J8NM3HNEGxR2sJvmHtuk57KzkG6gByMp7qqJht36lgLrmQkLJFNGPtLeTx7oecbST0hdPAt/cHfyydvN9dqLMnfHtz1gzPEsI9A=|Chương 1625: Thần hồn giáng lâm!;P/RlNd0o+mnu0OMyDSFqph3x+qqRADQmLOyHhrcQFzX5CML5oi6kPHwWRk8kVVleynvwKEo6zbjjexAh0oU5DoOaA5+jxVgtcZJeQ4Z6SgtGkoBl4mpkmHykcvoSeX0/XRgz5GLiTzceSqLfDuLgfcX0yDs65Us0OtEdoJqePzI=|Chương 1626: Trong bụng mẹ thiên tài!;+Wp+XbhFqqag1k7xSSmM36be+1FQ4YnJGzkCJKJr45to4vgnduLqs2AA56ul42HlFEHWlFH9jsWGUTMZ6XjeYL6DFSqgw81ZXGkupryRhG04rjrLNhR3zgDagtQ+RgOXsjP7ex1ugdoTTP6AcAkX6xcZzrxvmmeOv3fgFl6I9jQ=|Chương 1627: Diễm Lôi cừu nhân!;dp7cFAQMBcfDA3wfwaI33JuBB5QXx2hZ4STATmloz4DLccY8reqOdKsTg589hCw2QjL0/gpj9nYP8gSIGFDkIT9Ox2dR9u2VFLcL1K+zKuzRaGoR4A076qyUtQI0QGZYFU78FOOL359U1XoKY44Z/wW/bNAEUl+0s+1E6WP89Yk=|Chương 1628: Trong bụng mẹ đột phá!;7X+FmZHX5Mj70SuuOUWLCs8D6nSBhfftP2uL8rs8gmxI/GDIu/OvhsvQwvSN89HkrZmq/iHleNoPpP0N1juMxncR9/C/Dr8ZUqRauVu7wlncViecI8D/dmSBfL1/2CFW19VMw7qLjrlL0k9FG/h/ip6KEofpZC4zy2/Yx9ddmxo=|Chương 1629: Nguy cơ to lớn!;YCqH0bTayQpPTZ5cZuhHLXM2var6XDS2saM11wELOiF9YNo/uBjqcTnsMrCsb5IRHx2bNJD+2GdI4OtsV5V7zuZB4v9ob+Sd3vlMyT63u2rjr2HurD/RaEfckOgVWm6daUeFncnPTKcHHNymKRGj7YTsSLoeqDAkZ1L2vUuepZE=|Chương 1630: Hắc Nham đại ca rốt cuộc đã đến!;4v9dw6Tpe/nNXyPWSw+4p9/npy059qLAWQYzmOzy1jKUPWBz5WKf5kzdwLWS9tVkdw6lNaIxF8YVt/44LN+RY5RfkM9Jdss75vZYB0KEJgrVMuCMMNU8BG3om6VlDXG0BxFq38I7QYJm61tpzMBaGJ0Zb6HqRSbBy+X+FDB/NEw=|Chương 1631: Kề cận cái chết!;0862OGpSScHIBPZXPd4DfUIPtv2N2bsYiP68U9FrTN8zmqYdy566Xl44Y+XEbLnHggUfg2FE+GH0ollYcNOaBVCMc9nKuSBCLiEh9lM2fJazQ7wR6fczGXUS0Q6NsYEwLTyx5W8S4yCzUjfTXbbQihdd5gf/aDMoKwfWV20VieA=|Chương 1632: Sớm giáng sinh!;6bGQ9Xaw1G1Bpx1EtmBt73OAxx0So2Vqh7Fn3sX+hSvy+fh/UaJiWxWTw58h/52EW5VmBv6JTCkm0grTOel0fVdq2c6HuWacX3MEgwlRFA25c59yKBU59jsFbqI7Hn90VMkXU9CIq0pxiiRKGUmQ4f9EIyvIW5hSzoe4gL2TElM=|Chương 1633: Đây thật là vừa ra đời hài nhi?;VkSmmk9zTMksS4CVNeW/Yc02LA88fd7HfjDV70fZn23WpyqNae/J6OR/hS0RwQIZoyWKfOCDraeiDdc4a6vpkMaWERRnkCWb59lHbhlQTcV9Qyjt5b2vyNlV5fS5jA28QJN8cOzGZMyWHw9aab4Knv5Hid0wbjd2kbstAJGl1VA=|Chương 1634: Đây thật là con của ta?;lRen3Do+L3Ai150V5lnT93b4RSOjcqsjGQa21FhqPZ8YTqdo5b0hmhdChKJxUzTkP4tfho3aplqvCTzrDQAc/0UW5DIsSxKcVAOQDnQFYUhHE/Jm1NnCSlNp5PW7reqeeE7QYfTnAuComNcFzRTi7Gy6H3gDt1nXbat3iIt9Tew=|Chương 1635: Diễm Vận tên, truyền khắp thế giới!;gJQE3wVxjauRMR5KX0+6dFBpzGVYPrAZWB7+DvEC4dqQPxV7WoNNxv99O3RXVHSql3JSIgFgWTJ6sDWmoySyNxFH/pyudbAuKV1vG/iV5F5pDO5iNVftKFTSK8TJ2ZDNj7UK6s0woZi8GY0yY+HnZa35b1F1SEs+cKBxF9srsfs=|Chương 1636: Kẻ đến không thiện!;+yQIu7FuyrUYKeH5XTrVGa50SWo8c5tnFFfROItlMf7PlSJu88uAewx9GLxQ5xua1uC42DuBPZUOKdj2ef7LaJ08/v2Q3detPPtUMnEiK5JYKOf8vQMj6OkwD6Rcb9oqfcIpx3HNI7JG7pFkojTiCMpv1VsFJBAZMotxbwDC8Rc=|Chương 1637: Thiên Ngục cốc người tới!;V1tQQas36DZNvQ6Fazix+A8V2JUaVbzFqRV6QJVGiQil4FIeZtLnwAHCqwLWSLmcFPNZ/qoHgdTLiNe8XSf9X+Kaq+XpE1yHvOC7ma99oQOgSRzovHcKaZLHD3d85nWjtafYIOXC6Ijgi68EtLZrRp4myvv1/FyHsw13nGrnKXo=|Chương 1638: Mượn ngươi năng lượng, giúp ta đột phá!;YOc/773tVEZU3/IDKJbDMG3iJwdKcLqxR71S4+yNUwNDpZ6N8La/YlGPcY1Z6+CWeXq+Er4+r6aAzzd8Fzr70kgMe+Kd/UsrsZEJ79+CnobC9GK9dXJxAHqop9oEt7Ow/ZdJnq2ZiNK6FBPkF/3Fp+C9GAi/CbRFOn/A+fbpCso=|Chương 1639: Thời Không Đông Kết!;1uatgtYyR4xiMg/gbwgfcKmjMDj0UfOZBnrDrq0K4ra/QbeDD3cTnUdxrnsnldpaGAjLhLvY/ZzO0uO09YCrmPC/1q196x4hRAvx2PUvWZ/SLXpKL12YjFcJRusTRZ1264CrBg6clxsWhCEG8B4Z2DhLSxZUUcTGzX7bVyGU0oA=|Chương 1640: Thuế biến, Chí Cường Ma Thần!;rWq0CiVY0jNk7zHmS3P/DQ88WUPCTCHbHMvQWAru/D3262skLvb+3+FZFX4dxyhPoaErC8gfBVonb8G5IXT+v8DObRwCmsWN3g8WQnT9+ICvedrHMsvDqpQn4t4KVleH3B/e5I+tyM9/DGOJtMlw3ndX2fa/MJ1BJvfg03mpCXA=|Chương 1641: Mang theo đại thế mà đến!;D3ZHvUfD2xHAuQA2lySRpwGA6mqjxOiwgafMlOyUAq4BUmTg9TLyY9OEpstzp7lv1nXwq7KyHF7ktRSBWlQdD/c92XirXhtmu4QhbIdsI6DnR8Ku94iPhFLUnKwZLAk2yRzCaQSLbolEDup81XK1Xl52zhB6a9Na9FNv0JR5Q8Q=|Chương 1642: Quét ngang tổ địa!;QhayzAi/OtmHp7HmpKpmfuONe16/l9e9o2azriIlrqiA4UA3fllrLuWHVvGZvqwlxubJPHwJXrI1l5x7s4va8szvVs3e240MAjOQS7zDCFXlyZ9FdKoRS8fcTFLSPzxS2GG18XI519DD0aEwNkNLOGseUp+/o99cCRxOl1/mxmM=|Chương 1643: Ngươi muốn mạnh lên sao?;djdRLt/TNT04L5UbbibDhp68VHVpNB7Ahm2XfBedxXaLRCrnUR9IaPczEBS+NECbkaTuRQ0tOnbws4TuBKf+l5a/Likxv9ie0hTvYvpgLbNcoLMENOPBMV2+8En0SxX9TRM7cVbgO9OVISM+fqnoU0edhpqHN0vTVagN0PnL1wo=|Chương 1644: Khí vận nhân vật chính;3LDxn/LaEqVZEovCVkL5CMFnSuexHx0pkjnpmcCBb+r6bKhX++3lYeQnWeF3IeKa074ErN/GIrHRBuaIYnmoYVgz1JeDcCWjdRCMCkRqEiEeqMpKo1x4seerJlkpv6YHGzj9Wj1MotLWtlnxBZPSLjiujk2zkbIcj6v1Y+y+8sQ=|Chương 1645: Đi, đem Diễm Quân chộp tới thẩm vấn!;D9yDvTxJeqhr94KATCQZpY5+VHo4t6KleZ85IMZciHMV7/CLvI1d8Y0SxayAsGopEMMMZz0TQ4+ITWxR0FOZAueg88G1ihblsDm0cHSN1P/vhxoAYBNldVijqYqb0IM30mATTz9gE24xHASa/6XIOQVSVAD8fEhtgBLQybrddy0=|Chương 1646: Đột phá, thành tựu Ma Thần!;OxJFzPnOt6f+n8XheQWM2FT4B8+k5gTtB8d05/e4wOUZSA7ZWBM0KriuNBn6+BUM+sI1KVElj7rVmeCiydoeXVcsV2REvGDaZQwHe+Q1Rn+8AZn10Y8Sw8YxfzoY4XWHbObcjrDweIxTQZAMLjdClYRE2yOcJceOWTR+Jw4h0XU=|Chương 1647: Chấn động Diễm tộc!;lY4N/GS5JmYduklXzubtmrVJgOptHfwJGxFbKDUwDaBeFP8zzOe7gaCHxrSVM+s61CsGSIZ4tJ03YfbbkwvFBEkKjpylv+7cGfkdaKftE2B8pnqRmdzPwrlotu8+jiwJ54uxS2mc05NtlNdyUQ+hVKvgLbm1FCLQZRlcDwOnQKs=|Chương 1648: Người nào dám thương bản tọa đệ tử?;H6z/nQxAsulS1GHuesaC29ouiQmz+guukaIv0oGXp99z9UtlRVF12ExWzUxPHEj0ymXol04NgtCCrZbtebAiVIobqy2IGrU1+Acl+DJvUkZP60CcpH0upoo4T5FV/jMkQ2zJ5YShxA+dsD+mYKPXRdcbKD2cjjy1ep+1XlY75OU=|Chương 1649: Bá khí;a8LUu4hxTFIXjtCspH72J4YnRn/fknX26TWBihJxY3l4/dSG7bISViqlSPClbi1CNOl/3r+yK7K/1XxXl/OuOEkdngBijAy0a8T7FFWcE1XO0ehTKpN7uzjBLTLlvNj5H0HUqY2ep95OwzK/d85cgyt+D8pGkUS/rIIJZgVOsks=|Chương 1650: Đại trưởng lão!;y7RzwxxUYBAJw9CR5ONORjZjth3aqrH6RcjCLDYwuPdxqzPAYDPPVcCXdd2DGDFtzaeCH+zjt3b0FWz1/eGmxUMhWksAOK1HvxRqyGWY6nNzeGyWfI7kyTrqKpBEl0WkODHkEgvMvIpUD5eZ4SsY+UAT1M4aZJrYr9LQyoataSo=|Chương 1651: Đạo tràng nguy cơ!;lUa7UDWxrs8VNLu/HfzQJQWCvAo7HL3IuET34VbJMfxPnM4V2Mfhh6PjT59vi99H90iCOl8iDkQSh2bmt/+WZ2HnhJP0ZQhk/G7PSGgd6CO/WIRasBqo/uG2lctDeqPg5UBgcrIiY8bspPfC0lyGmalMwB3UcKPypT0++TrD3Ho=|Chương 1652: Thủy Tổ Quân!;xG+Ec2dfDDDO5ZH/1afZRMP0Lqc8mTeTXFohGkiz2iWReDIsSwSlRVlCNFp0x4WdObVspZ5xWhB+VCko3n9EYEyBG6WxSPk2Ueqx/NtXejP5UHVdxBlPjFHNXpcA7gxINv2vJFAnrpHGd9mVMgdFEPNIVTbPCiGF3C/o44xt0Jw=|Chương 1653: Chân thân xuất thủ, một chỉ nghiền nát!;LkJ7kNleK0taoMFcyHQ89IQEnDgGBQ++FaQpoeLIbxHCI+erSpxXaIjyf2QhVMMUGMFygkT0s4XA3lK48QdWY3IFf3TVssUX39SN34qkhU9V7IZ/XxnJpAz2ymS37mR4zBeRYJv0xxxTNZjuXaBXk0e3HsMlHBFlopY4wzAtE50=|Chương 1654: Cấp Giới Chủ Định Giới Thạch sinh ra!;d7qNksTzOdxmx9ez6U26h1RpaeY904spHPpezEbkjMueqX8v7u5qaR1q+VsUJ6CYZXNuRmVh0TeRHLVWp3uq/VkRoiycIylmZZKjLX6O0EKcIN/mz4vf33G5G+98DXPb37C4tAaTnmA4aaYMM+b4ACB1uWFfiLVUOoQCJuxK6zk=|Chương 1655: Trở lại đạo tràng!;oFIK+QB+h+XYLt8F3Gtc6lnuJsXoN4c2+jPvIw6cCFMx6Oh78RX6JzMeYhOlcebHgLPrZ5nap4Exr/zhQ+f0acUN4NKhlXqIZHimU5FIIgj4Av2H2C4o4KCeYV++7fQmubkDbj/96DhQtxpL/XZOE+GcvMcWgJLZs4eT+Q60FDA=|Chương 1656: Ngụy Giới Chủ!;y9yJ+50dbKUdxGtBItHJ/Go9kjb/bnMk35C0ZRprKtuoLoyb1hwDbbHHGRXZJEv3eE7Mbddsmbb+REbWkIiLD4bWWQ/m+4Zkz7/3CCWcwKUHwDCcGmYaHXel6Zk0RFy+fILox+anJvWI535s3TH+V0me/pZzttgKZqdW1C0YyZM=|Chương 1657: Một kích diệt Tiểu Thiên thế giới!;UPDxXljhGChmnxesOvCHPbCSdPZgdJjZC/BaFGV9qvKU9D7/cbdIYaKGH7nejHhPgwATJ1Fez+jS4En7yC0kC9AiXzbklTWOEC4eVDuyOQrxArcJGAUlqoLucrm/dBRAIwrjRAeMs61/QWp9+/zoclhF9fVm2Y1Pz4XjwU0m5tA=|Chương 1658: Hỗn Độn Giới Chủ, ngươi thế mà thật dám xuất hiện?;z+MgY1GrkpJXQWO4V2/Fu/fLteU/4zXWjNuRHNL5TMFfXF+TYQI048n6UItP+EwWuAc3WHnE0hPU///7SHZ5vQ4/na5jwZufcComHVoLmPGVzY56yDoP7Oz/29chxZGvnuAWmWw06ly/sf4DzGuZx2oP2a60/+UXpMVqJk2InhA=|Chương 1659: Phục Long Giới Chủ giáng lâm!;xAfBiTsmkGFVICvNijvR99xB3nWUieO5qGB+rhyVNrAnRwPyUID4jpXIU4fZrYfKSeRGM0giYGpiVnOQkyofRcg81FkgwSy6DO0+BrtlNoL8FHcUyPl5zmJXWP65vToVbz7magpwrPF4qs7rAJPJI0ZOnyeteok9gyhZEXYXsxI=|Chương 1660: Không vừa lòng tại một phần Tiểu Thiên bản nguyên;THOmy45q2jG0y820B9Ik8Lh/9TeZyTQ7PaeT2MryAVKBthlkdiJL0kpWmUA0gwEOE5dJq1K+wuzUxnu7hrTx1RZAQDataBVdC/7DgAF207Qeq+qPFHNA5dhLkvPYJgJ8jj+g+TC0rrL5BxDFh8g4OAXaojRJRO6/yUg6nhmVJbY=|Chương 1661: Dã tâm bừng bừng, lần nữa giáng lâm!;+HeqKFQPpTpdzfAefataMQa7JF+kO5M7ZBiValDpANepy54ZFd2vR3HpIwjY13WdOBbXR5cjueZA8+/Q3tVxVBaJLa63uwhbbQAYN2faM1PlTHy5xeEy8I21uU5eyxLhbXyFxsbz4ieqP3t5+FM+FnHxQ94O+vLue6zt1t/L0C8=|Chương 1662: Thần hồn nhập thể!;ofS5cYo806dbWJu1Sdjdr/qncFfbcaGSoP7qBl6//qTiTdNt8FUB6I65TsChFYfHQt7kPqqtBnWVxk8YLNO/nn/7orDf5aLICI+TDogGoMQmW4s3GxG4CiKyLVHMw111sQ12hdE81A0lQ1Ih91gmVgoG4q+CbonFtg20qwlk8dY=|Chương 1663: Ký sinh trùng;L2LQEAprHRo24ji1QepSto08Xn52xoNchdTqYfS0nP25LQFc8jQRm88Whw/7/J/zD+pNzLOx/RB9O9mvZ7JdcklW0MnmSRwrZThfW7Mu6u6yterS0v3o2YWjOfSjVxe7zSOLudgX7RJSL9I4LWO+seFdqNvis5BdBlQSNfY5d8s=|Chương 1664: Tinh Cầu Dẫn Đạo Thuật;obAhcNBjHo//GzhTw0YxgG/o9ZC+6bNCK7pr+1s+EUZIT/gpdATCTPeDE0kYxRuCe3ii2537LG6RHbF+7CFIJKRe8tNHSzsYpZSz61Pet/lkj2vklvaYI4B5q9rqO2CcnCCx7xIHXciq6nzgWwnMf5bTISQxsDrSQ9jFEiFzokg=|Chương 1665: Nhảy vọt tầng thứ nhất!;3E1GqVfWPmRAKMgbzN26yPrCCxR4ChtQgrePLzALyZNlcN02hlNuMqc6a7sv+sxDxPxw4KKHabo4erY8uEkiFw4rjJMCilsOrRMq3kzWxa5FYWuOv8vmjCw1bYz/MpuoJuqDc6go8MYdMZLaBvrSVedKomBtoGnqfJRThBKJy0U=|Chương 1666: Kỳ thật ta là tới vay tiền;PZ8yd/E2b6Dukndhp538mVKTncinVO5m0/2QoIeb51ERWbpDY2L13PGsnKUYO6FeXnsJevoy7wEtJ3Ydgkn/ElLupyrDoHecepydBWzfTs6IJzGXrHph+Va5fYK8WrVSzGysnhne0TdoqnEbGZsxlnG2r4XBrJPBYsP+L7igWtw=|Chương 1667: Thu phục Bạo Hùng;AyOZnuYfQ5TkfeG8sISd90lOESgc4cD31UWr5IMXkWMtjitOM64ywZ4XGv4VS9vIcGwAaBTU2pN+ky1u0qa2X4IiWtc1SYr0xE45wGA5lrt5JGEEXa2sXYMyvm4mFQQuCGK+HSysuerFJfJ/N2eAUDCkJH67HRa5l7vTq1Xkbco=|Chương 1668: Bí mật bắt;xXAoA6N3TvwohaMIAZ4kFfzD6F+jsGoBhbgixwIUmhft4iXxKSba1p1u0YGZWWOQzbtrd87TKu8D3YXQiT5FbTrKBEM4KOT+0ppiiRGitBCvBlz9I4oRgz8Icc/e914106HSpi2kuvxRGWTewunU/e4chsg2IhCIkbtgc9Zlz2Y=|Chương 1669: Giết hắn!;tiwQRcQpQ5iVQHV2XG8nk9bfsg2O7yKOjRbInLhbjFY9mmwB8NGUOAsLBz0h2rMqFCIbiMFFfbzY3Rqgcjm7QP2NGgWqG1F5g75e0t+ByVYyOxxR3Vma0/drftlKBcD9L881Nt4IS5FMHsrkBRWUrrHGhWJjdFOqiUHXIdxsGxQ=|Chương 1670: Chân chính Gen chiến sĩ!;i2XmJX3rSqGZdAvraVFfch62e8ETWdHbKDNDCyeZk5cH5vXKdd/COq8KHf02/m5z3NFELn7nhGcmxni7bTifZutGp1MDkFDVLHWPTuwX/k/VwLBtR4VeEsgvCFzqddyKVwYcYRh5r8CddvwnY/EjrYsFZlSFv22LsRMXKLm8ZcE=|Chương 1671: Musa tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt!;dwXBr1Y7///IRglwjCmW/25ZXTqFFqDkEggiVinLtZwdLekpAEZwnLso0m8EqsWfYnkytUNm8rr6fzHiLlOnu3ZlAsnJ/m43eNfrvcDPNILn5rEsfnylld3UcJrlnX1wr2b/pr7mXkUgSaQrJ2SdeE1WLdZma/DVlDrgh7QMXFA=|Chương 1672: Đại công cáo thành, bốn lần tính mạng chuyển tiếp!;AL5248XkUg+Wpy65GbAz4lHqc35p11SVrtYUbRvmQQo+u/Ali4MG/W0QUkVfnhZXgougOBijw9DirGFsVQ8nteYNiazirX9qje/7rVHrcXHAdi6M1dgGiKvpLKQyDXnyLXwqOG6CkPLLsWknVrVHFskI1iiUDEYb7YpWrWupePI=|Chương 1673: Lực kháng Hành Tinh cấp chủ pháo!;MpEGm/hf/sBs2W+HRLEeQgRcUjnTPzAqVrfy7ei1xbE4b3Bb+5HZ0atAycQJXOFGLsqHlrY/E75tsLTDT31CjR1W1AWsBWVj9EcjLXS6qYlQnYQqqbbr3+4tXx1Jd6EIS5jx9ahkRArE4XKpQAIgSsM3cwcLE911k0tjShulA3A=|Chương 1674: Ma hạch tới tay!;yCQ09X1LefR7vhUyWIhiyrkNAjiefeo5/V9hx+ZfHMpifyOzsIyBVMaS9BD2tBrEbyGowo2xtBTMgvjD3fMKQIDrpcgjY8G+GC42ogWds342gMVlXCegcEDjuujHX/Os4W1M5LkpsJgj0kF5qpe1o7/4veiWAqtebVysEeTE2Z0=|Chương 1675: Hoàn thiện Dẫn Đạo Thuật, sáu lần tính mạng chuyển tiếp!;3ovjQv4fPvzjybo+OoMf9nXlf0kKIi+E462tRyMh4ffCp0L7DQLtq6Xexntss7Aipi0SMT7hHqt9elB/2fLtAajr45lGOu7JnTsNignnQzEgDGBw2Hd5P4ko2FTI6gtTCva+qsj3dkw4/OrbOqjsQzaRC6+s/GtXnk9Vzw3WN2E=|Chương 1676: Một người chiến tranh giữa các hành tinh!;B/041kA9mslyuu6Og8U6Ga6+DDEWFwTcBhZJuBjpTK7IjkGWygf3NyIowOswlDcw9J5pH8BM1IZuo5wSpHXHn3Am+52JeLbcUGY9Nabu2EY8ZRMRKu15EyEL+G9BodtVguOa/v80MEovbAdJzvfew8ssIdqSFkFKnF5whTlCrz4=|Chương 1677: Đây là người có thể có lực lượng sao?;+6NljYUNnGET6kW3Mp1QPcUvGJR1GB4wuMmVLtl7x5SDilhyTJpAi8CYadWUk5J59QJEWHxSDhKhybZYMOd9Q6W7CLfMZNQ8CBwRdqQzqpZdEvltEov9jLRXb0Qo4lDXwjJJqO62PPavOweyN5ez+e7hZdRdx5C3VOqYe94oOzY=|Chương 1678: Áp đảo Torna tinh!;VLSAahld2chqdPAxC1nWNKrPlnzCWlEzjumNIBTpheuSIQ3ewiu1H5zR4677YdaQpUuVXRHUJFill8CSb355DPxyFYKltWxVNAZMCD5mLJELxLQirYXhsb9J6qFplCUIyfImCm1nPhRrZVfC4zq/IVyWKu7F0QnkPhBdCcE9fRw=|Chương 1679: Chín lần tính mạng chuyển tiếp!;qrU265UFJq871/ROM9e1NQBYqz10E+oFNSbWPv0p7OPDRAS3ZX3KU4TiHAUirrmpwrji0WhAQqijD9wrJU7LbDygGm2zk7zKC8bknrCAx6lNNbMz2MuVNnIHv3gNczWOoOSJ7gGt/g6MGHDBrw6HpDML9r49hMqPhHEkpO/joQ0=|Chương 1680: Vũ Trụ Chi Thụ!;iR72GtAcSBgJBdjk32S/MP9XSOqcsYWhtGdYCx86U7HXlzEiaVPXJVSO5VGK+u5d6KH03+YDL+1bD5h+byDm9EUPQt9vVH5P+DtRRGtzMXE64qvi631SkngG15gws02ZotmXL74R+GczP/pKIqWu/2UqisYbpyPS8Zl9aaH8tYQ=|Chương 1681: Trở về chân thân!;uu9xK3AW0s66muC8gydEVlu7GMv1ZwzjxRFQz6JoGriuuCDtKhYi5VttuBjiEjg83OjSU2wdOHjUSY69nDHLBbZ4YDr2lnm3cEMSUTqhcI/3+S9iGY0u7Agv6Slq9J9wPc3nKeBPX5uawVmCt94H2myFWLPwZz6xjP5tD0JrVXk=|Chương 1682: Thần Phủ xuất thế!;eBnCoWqk2KQhLQ0kZa6kfZaTCaR3NA5ItHjBa4UZJ5XQx2Lzt+OlTaMZvBeVRbIwASSIbj+pE0hyu4P5pSJAobozoo7s0yM/m9sST7zZVm+rjzllwzVSasBNmRHLXNRvbIDLCO73Shk3xARJqr4DcSc3gyWudbWDKCiMg/rqJ/g=|Chương 1683: Nhị kiếp Giới Chủ!;60u1czStW+R8CcxQ/comm8O+nQEScM7jcHkwK+XXzoL7jiC/6hgoq8/uDCArgWcwcu7NETJzOE56m2dL5UUO7WqPC2w9crNA6TC75SZRf5d8XIi3f6Gtaq2LsRRX+LS9cIqMS++q4n0/ueS3H7yr8NBR0OFR3KCA37SIc/qmbGQ=|Chương 1684: Trở về đạo tràng!;BGyAJ2G4KbDAaB7rd8KJH4pgKsFKOgSgyT89uOQD/ZvR1m72hcspI4MvUeCG1Zh16VGXVB+0HHXWcBBetXSEtCu/NrJHC8uL64StU1op9lBj+Qie8jlt7RX/0up2deeNhJCnid+q79CNVLT7J5w+NzEw+jtQ4B/Pe5i4SsBkXKA=|Chương 1685: Chấn động bát phương, đạo tràng nguy cơ!;MN6CFh/NqgPrb9noBQzmTW1VpZBuXSxo5AC57AUS4nm3pOyxUF5nm9AUdCrXWD1RYJLwNYbcjsTVQSiJO4zi/LUK8AgS2nSYp3Cv87RSli+nsEC8NyR2C46kJdsIMr4uHRSzNS/HNGY7WendIae/L4rbPZwf7NC1EhPg/c3wYyg=|Chương 1686: Hỗn Độn đạo tràng bá đạo quy củ!;Wy4d93dLTu3j2KEQg/66F9dsU0JV1GAtztf/L1x4OiDh51X+CDlQEXRp78sPXQF5XUtSK/tzubPqEwpsdpZ46kqYs0Nd6ZWq8TlC/LqcFYVKJLmZmrplxt3LGp7sGxmToi0epJ91IhlKPnvvnmdCeqw3sx5TSCJ5DfE1aQmSNfo=|Chương 1687: Ngươi muốn diệt ai?;QPdOHHlkFRAnhXqGDA2V72COAu0J0co1TqJBqpYPGtkq0DFC+mMGz3ZDUeLHFgjYWREcIiaQyKjer7GW2z9laTKz5LM77dml5+036hWq+uhON/d4VPT3SHNO/a4m4LQgSz0xFrl81ea5Zj5qJkyEl/e91tGmvY9B3wiYfVLqSyQ=|Chương 1688: Chiến Hắc Đà Giới Chủ!;9WvG2kf3OivknjmtZEW1g0ZthjN8aAsm45Y9ZsPJ5GZh3FWRHMV1MyndF8niHl7TNszqVUltNBblTEuxyz5zLCf1AMIgTaX0c43B55Vwc8xXGU0QMT5sdFnPOKE3qKcfV6QDFpCOHtBeeaVkIaaqekvVkWwgqG4Vyl8Ci9vumao=|Chương 1689: Chém Hắc Đà, chấn tứ phương!;6zwLZE0iz/qhm5HjIXgxZykkQ0j6yYVH1sas+r+X9Ue0irrRqTxsMpsjgg8UCJfyXrxUIGHJiw9EG0lmkurT54dSjn7EwU1pb3sUJOjWV9uoj/dm6cEkXpdHIr3SVTJlSAXtjZ0Ve6uSMVMuyzFExVA66yGYziZWo7OcDaX0x7k=|Chương 1690: Thần Phủ mở ra;J3tsFKksS7tNhq9HhzDVvHo5W5QVDNz+zOjG+CwDNLgTy1C3a2NQuztkT1klPYY/z7U4McYkxSXCJPtmru63bYGxEs7mcLLX0Xem4a3+VJP9a2rpBjk04/j/iJVdL6c0v3+av5cDcaasdGd0Gw/viUkq0SYwAFsX5YOq4+7a8QU=|Chương 1691: Trí Tuệ Châu;W+feULpKnlD28r5RGqfVhja9mwNQVyqIT/JveM+P734Pwz+M6A4e//5RWJPV2lMFRofArDxyk0grCZd5ESQhJO/g5RBy+cQz2EC5jJOWF8vBDmjwIBKDF6IxVKNSIrj3A4ga1OVvxf0viefD69u+WdU2hvo+kLz6k1NLH7Ev//U=|Chương 1692: Lại gặp Phục Long Giới Chủ!;9+k1NfGzaPAQFupxqns885ues5CjH2Skq1mVTgCOVq1n6PPRWtJ9gSv1ApJsyqdOV4gLo0rq/NG1dhPjT/0akFXJamKxhJBABkvVHaty/EOGAS9lVd60puNqy49W34C6unRgE8DKRPf7Y70X3HtV5oA9hLEGv28+5UmIqFT6KvE=|Chương 1693: Tam kiếp Giới Chủ vẫn lạc!;oK0gqnwlCWXxqp8KN8fk7oy5/+GQypfUONVDZNfEdjGro0+gWB9arTa0Z/4vmyNffUV3RC/ysFmfnsEPuAAy89+i50LzkD3oeoAQ9u4oWhKt893gdR8g8OdkfPqN5953DOBh/uDx9lvvnnmjuQLy6sLM1VnE/YbNYkyiumjrlzI=|Chương 1694: Lại là Hỗn Độn Giới Chủ!;ESXsr1J3LwG9AOnJVsLp2uYzVX+6w4v0vRURLoz/HBmJuM4V5r47RDcFIFYhYmcgk/UhC6hSzLS9eNZKkatUAwfxcSEn9JZo8KzJ/Mu7agvXDSKS0pqSB8iDex+EIYgv5fi7P0qtVj+OcgzTqviePls3m0+umfdSEBHuwCPp0I0=|Chương 1695: Gian lận?;YpKkGQAHUPVGk2ralFIC0oZ3Ib8+I8Mgkxf2O6bObrYQ0woWWoch7e2HqY9Dw0gE9sGzzxf/vdt8dqO/XSKON6/dGk35w+q9iU3KMoqKnBeuGeBiF+ZPWrLzLhXAMTiKwdFKa6nThfG5neVHNQ3QR/3aJXSnJcYTUqFulCAmHz0=|Chương 1696: Tiểu Thiên thế giới bản nguyên tới tay!;OZvZScbtW89RwiJjYMlo7bEGN6ppY6jYgn9WnGOtGA9fVr5pYwkHXRT+1/ELrmIvajfiHsVb2w9qhVcImqvIH0thE9i1YNL/imdmLP3MnbDpZQzc+UBYW6C0VJVcTja727vkIEcXq8bS+Bd+CHe4sfE1FhOtscaIHzD6CUh250I=|Chương 1697: Rời đi Thần Phủ, chuẩn bị lần thứ ba kỷ nguyên đại kiếp!;hoi2bInwBTd1FaYedWFGCbU9DXMYpjLSUP9aMpU0iQvmrXAxAAEAJViwmWuJJYcI1a7S7Wsdm7ZF0KPvm23brcI0qOaLTScEzcUjmkIbj94G7ifspQ2olpONCazD1A6xfUysejm5XzO4sNwQn5961hVCSzx8L2NQxFWOqo6x5Y4=|Chương 1698: Tam kiếp Giới Chủ!;0PLT5lhqHwrF0ryxJ5/lU8bI55cft5o6SnJ+CqE1W5Z8GK63jxRDXsJSLP44mamJzHQ8zLKondpC4KTyaoZ4TdRTbBijsPZaUCwNNwzs7KruKBaf2WZ0RnRZ9JzvYzcaTnqIkuTnBscCAOYM3XElzgRIWPv5273sEmrM574i0+M=|Chương 1699: Hỗn Độn Giới Chủ, ngươi có thể tính đến rồi!;sjS0wYrU8l9xYI83KE0oT/zrFZcWoHuGjfdppZaOtqhykOicw0ynvW4rxxAiqKh+QsrfPUYzeD9yfIyGTGHv/WJ7xaxOKXCh6q20P1xgiRvX/o1IuTIyfVE0F2QWPK21oVCXcHtHNOn9YikiGqx1r8gtzn12omEY1j7uCr5sCiY=|Chương 1700: Hư Ma cấm khu!;1B8xhQaR+IyTN2W/TXU9s8RSbmHPkJB8VlU5YFcoMxZMRJgcQomq9ZpM9Cu8qeWExFpuQaLJGTL6Nw2IEsvuYFKeNcakaEUr3obVPNAwms5Zg5OGF121r5ZzK8i9v/qzAq0DVdhaBwH5qGhVkzOwmDLheYWvX/mkHOjBLC54AMk=|Chương 1701: Xâm nhập cấm khu;EnZkHLESE82vOoyo5luwdgyRQWI1c3KrTyaMysDR2lSZXWOW3FCugkIm8vfNPY1e6vcQBq2vrHqBCp1aLB5/2JXWfWtGws9r3O+15tN/acNV9b0+JjRSlG9n8c4YpXFwFiTAkb4L9tlpALJxdlVFHOXowlhnWojF4I6MaHao8vI=|Chương 1702: Cự đầu cấp cường giả giáng lâm!;28LnTzNxfgRdAogYs2FAkW7Yn2S3VEnVqCJTQkmsSM3VjhkZWk7AByRhhh/UNdLBG7sBGlCU1TeP31j4O9tchGKKOlObvaVYKzXLpGWTcYcUAfbaYVyyyP9lbeLAix6HGV/md4WX0K5q8so+dAVMT5D3wXcs+4bA84XGbKAdINQ=|Chương 1703: Chiến tứ kiếp Giới Chủ!;luvBkAciCtMkSDfMpmIHDm5f7GDK/4ntrzPtemoYjn/xzYf9pcGl7tNayJalSYCk2k/p798TYaabNndTfPGnPWurALoW2xB8OQu+4FRYz9sv098rHlrdjT+2W6uD7v+ImUcEQr9VoNLWJ9DRSIuhvQ48BlQu5+G6454oJ6ZfuV0=|Chương 1704: Thời Không Trường Hà trấn Đế Kim!;dTsqpq+KTf+1lZ49E12/jpVHN1Q4S7kU3maSANOP5nCSEWlLJnxDkoXeUgKKQns7r0duSLKI+EuLFrziTf1zBCVm7341rdXLfNh8DXYB/9h03Dy2Y880NCpstuiLQNoETQm+gAlbdksNBWPP5kxojK9mXY4m8uLGeI2DjYHLS5s=|Chương 1705: Lần thứ tư kỷ nguyên đại kiếp!;Ib1dvUIU2nP8u96mq5kBzjQPZheJbgVslePIVEFSUwqSDJsN1HJ9Ot2JgELMHB36Ehnat5pK8++OuL8QmuyGKuG3+23ClgVr6O4fcUC4QpZLiSF30Fdu/vYt+b6sUvz2rEA9MskQLcdo0BVEdU/MFRHQGW7rVv2qU7fANShgaHo=|Chương 1706: Gây dựng lại Tiểu Thiên thế giới, Thời Không thể chất!;oYHOLMzGixuqwTRBbZ9q9BazjmiHEt1dNMajKs+eTiImJnR5epemHYdo8eDzuZSCfqHqFVRJG9MAyupoW57TFbWprh94/uJV7NVeSk7WboukGCN6rXFcnMO9tBpYwtr1E4xDtzQVrkeDdNHDRjf5WGr0stZi2vInnahuavdcTJA=|Chương 1707: Cuối cùng thành tứ kiếp cự đầu!;QebNzT/718qXfYyU35BtHlUWeCYzcdGIOnMPnvouwRo80KnqZhCwQoxPRQj1efYplM7Hse1L8J9Y7Qajaxy2jo9ATjDvLHSocQSAXo1lSBaQ307M5bteEu/Uvojx8+5qe3/gfoD8UCcTsDRg5/zcbPhdvtaOmVNiluKK0BP43F0=|Chương 1708: Thời Không chi đạo, nghịch thiên năng lực!;e2A1QuKqileFnaJcG0owTvN1D29j4OsnxZDqvwSc4+1k0YSeXSaVUqMnllRdM2fuNcDB9KrzLPkvk16fK4JhrN3KPm+LBROJQNBcMEt3+pF3F1TMnQclLest4Pg7AoPV4YOgEnV7WTDisGSTA2xoTg2J3PqsYDEGyknRbvBw55c=|Chương 1709: Mạch nước ngầm cùng nguy cơ;2tmX+VqBHyMlBUSdkx9C+Q3Q8DE6GOhMghOHGVH+7szB1j1E1UmvdugeFShsJF2VmZ21l95ntP8LhkvEsEKNqeMlbN+qCN18qTDXK33edgWtAda7QqH9ncoaUTvH7Db2dech9rS+34qfergumFx1FPWwqcQOtLqOlxvq2XuJkWw=|Chương 1710: Ngươi cũng là cự đầu?;JCYh5l7W8GJeCd0HW72/SntcIymQkh6fJTN8hPRlbZi0wi1S1GiebPz40FcAL8RKCpC8LvUYE/LWcuCWHVV0czkz66IqTDt0g667hwJCyEMqCjZVOvEQHPVCkob7PWeJUCUo6Dt/DtUTfofVD/br7SGzK8UnO/WInvd9o26oj9s=|Chương 1711: Công khai trấn sát hai đại cự đầu!;qexQd0lYaraCTzMa6nMl19fB3MdgcSI5vOl8N0nCrEWhDOdAEbBhYmNRA3liaOO/UsrVqQFNJgh0uFmjFyboBcZy9Oi98X9LNJhGA3HxmSMvdBmeBOS8C9Idh2dsM5GUZgtYLLH+TQGyOggn7y+sfK6HtHofBBorILI8RI461p8=|Chương 1712: Nuốt bản tọa đồ vật, đều được phun ra!;tLoAM75lYHLwmX9WgiLFf/41guTmAxfiY4THsq73YxfDjfIVQqbAUISXy5H3hmWbEUl4ArjRaZtpYPEZLEtaGF2lvrUha6nJ4HE+K3M/JTjTcJbj0MhDPcpL6ehcjb/KOGFkACAmGPFfMfd1mHyQiJnMFWKbOwyxXUYqIJlfLhg=|Chương 1713: Giáng lâm Tinh Hồng đạo tràng!;RQxC5fX1kTBYwkdjs3SwajJ5ekgfY1VR6HGRYfhzyrXEm54bU+OdYcE5tpSsBDtgz/9qdTcOc18Vy0kVRKp+pbOw8ZkvoaRib/rb6FunVedpg11POfUzBMD4C+PCnsNdEo/SjQCBGfIcXNFWUpWnNZkr0j/d+AeDVpOqnCNW4W8=|Chương 1714: Tam đại Hỗn Độn đạo tràng!;c+5CXOT+I8cs90+01Uzcvp1v/s6jnZhDjy4MY//5cu/NXwhz9bI/aM52AztIB1yeujkAPgyA9NkJAw0CGG2V2fmWz5Mm90F4fguqEUVKhxcAyKwCD0q6R4wg5btRk1assah22OXMZu585j7IsEPcI/dFRz29+jKoyZfNbNoS/l0=|Chương 1715: 2500 tòa Tiểu Thiên thế giới cũng chưa đủ!;zxtw0CBaoCdixixbIsubBaIY/bTDZfGnRo5akL3G6d2tbKxKQP0ECWcegUIKu/BgOlYL0BQity7vNW0EfrH/2Td+5b1DwT+I/b1Ff1k7TVVwJjXhudkPPSCiIUEcAVJGyW9P1oLjTE9avvGCw6dW5WAcDMouHBDLeJ+wK2GyBMI=|Chương 1716: Tiên lễ hậu binh!;COmK2hw53siXbtPw9MXDjnl8Zm5Bxf2gugrXOT3CkYNjHxOQumz57K3hlaNdrtpm+vLiYj9UtyH2Yf2mjkuDtC6Gjaa1U4Hyol8T5C2b2vCP7GJugtkughM7iI9FEy0Yl121fthAn8e7PXncac5GOSDJzbiDVjzJT6fr00z+rSk=|Chương 1717: Hỗn Độn Giới Chủ nhược điểm trí mạng?;QywAYgc8AkQrDzEDQUUiNCVtjSlCWDHPA0Pk0mxgT3wSwXJbWdbgfIoVqx2aXItalSzE03qgSKBYeZh4OCARuq6uk1oEMk9OJTm7m2/palhMSPQo/oVi9CFLsEJ51oQOA8l0NoXY8EEx/PqM2Hp2j0b/BWWXfplAsqmMl35Fmdg=|Chương 1718: Không có chỗ giảng hoà!;+ZqrnNcx+AiieOIxbWTSPm4Y7g3y7zArCoKSKK7eFfkrE+3BsVeAwYI/75UVA6aojqMJgLrdZtpBUx2jDg1dESFDeZq1DlHiek9MVBhWE/J/HdOaa0VVPFlJRlHC5xfxKmHdT0B5MK+hCWHxMeWHFVhOU0+7JQTyLZQkYRFnYek=|Chương 1719: Như thế nào đối phó Hỗn Độn Giới Chủ?;4fR73E0UT9jX0djJ0GiMbLZyFh7KxnbmY3dxzavASuVS2bHzOYDBLHKtky3gI10gyRbjzeBoij1ZLes7WntA1OUDQEJ7XzMVEsE4v+DKp22bn7zWcTN4gfI8b7Txp+8CWW5+G31J5NAL14J0OgI/Hf6UhlGcx8vjWLquot1qeBI=|Chương 1720: Hỗn Độn Giới Chủ, ngươi đại họa lâm đầu!;XwrvfVv5tvKTQ19EqblyXqTtyHJX9+Hwda+hlLV/5xRJDMHoyvSbbjARv7QQVfIlBSRNyhRZ5qx45ek6h7oeNrswgpVNEY6cYRIyURLhdPEf1Xbj5aVdOW83XoHsrnlWeljGzWVwBOPaRvc4KcKFS73aucs2PI9mLkSt/G5Fdn8=|Chương 1721: Trực tiếp giết tới Tinh Vân đạo tràng!;Qlcsrs3o/iuUhUqBQCZrWpLnNZktrOqXzjMtbbOk/a026xTTqRawGtaZ0COHx0Ubl1HUklSsS6xctKH+hqTk7AuFodMDvlu15Orzm5nar1kWL6nmsniJJ2Tttgv51v9CUbZGZtf8VA2mgdTmLDKeW8cg//FSjQPHtgjz5sFYRSc=|Chương 1722: Thời Không thể chất diệu dụng!;0crnSHoc2NL78ehSLpwApbD/r8NhPiWSzpmmLhOCKySEcoebNPZlgy49Ct3ktWG0aO/BpAsii3Dh/y/8fr2vLerRTNDfdLaxMUa6MYglJ4UPgRf98xTJe+uW2vdDXM8jpI4S3g5a5WHnXHDVzR2rSPOPO1Mvk6PTEgXJdE37lwU=|Chương 1723: Tinh Vân bạo tạc, tất sát nhất kích!;GPXfmb9+3KenP2HVXTisEcKhEI1cs36xJEkAGrqmyN4sJtiRwEAzi5TC2d9kfdJfB1D4VmqAOAfPEieyAB0sTO/0ez12tMN+6Kdf6C+DtARZWli6q2qdafHQxjillp7ROKmVxk9xt9Zi0pOWWiTtuxX+7va4CXFNLgxvJSoysmM=|Chương 1724: Điên cuồng Tinh Vân Giới Chủ, dẫn bạo kỷ nguyên đại kiếp!;ahEs3d+EvWG7kx1C9awYV5gU1GIKSYyOusZ0gqQGdRtDhG89/rcZf7r7Q0ZIhfaSGv3IHr3ENFMC4jZP0N4TVMDuOqWlYMh0CnjXdMULUZCZuCD9dm0+8TF+5xWUjkL4NRb2xzSy0UDjO6OjPm4L6rlQupcnruzuLBN4S93mFws=|Chương 1725: Tinh Vân Giới Chủ, thật sự là phế vật!;HAEel6RqjHrnqNmSRxm1B6VufAW6LopjeBYAYi0K/F/mngwwQ7wBXbwVoL8KomtCG05MO9LRzXmCm4NNoO4zyg9vafdKz6Qto6cOgpcLpPbyaLnhOu/y2ytGIVmQvB+EzH1T2kNhTK+Lz5YtTY+S+nwqXF6SraEOqvpYZ0ap57k=|Chương 1726: Điên cuồng Cửu Tinh Giới Chủ!;J2LliSJrRmZPfeKrbt/+k8HkvvYg3wzYFDax738JBZdsqppRmmSasbmV71oFPXR7+yZX/VMGLH7mWQjOsKgg/95cUjdxgyEAvQ1hXANDGkL+fttwNvUNpFeK+hmq7VDageUt7a5NUeZPDddTPxa93V+1CrNspaN3GzMuaEhwCc4=|Chương 1727: Cửu Tinh Giới Chủ cái chết!;xUfGqDzJ+K27xGpwHb+VjIfdY88uxl/IBY70Iw5NaQn6bqWcU75h+zWwSq0gq//qjf2fYy4tfycEuu4PqHHfdSpK2jtDpfn9V9LBwQJFBEU+kGwEGL4vKLtNddRO4kO3xqmT0soE0FoBZSo2iEITs90KiycPov6a5ZeOxRA+BTg=|Chương 1728: Ngũ đại cự đầu cúi đầu!;CYCYic1m3xAvZMwTdvDyl53kHCZbnFw0q6eL0UBv8sRtEZbQBGwZuuW0MbZ2dqv1XPBr/6wB6trxRM/jKqrDfriMI4i2m13pd71E4QPS+HlVjGntusJ2XMYo7hFr2XWGvt6wkT2ARVhdsH1tRvK0vOwLBA4YaIBIwfJu1LfTtHA=|Chương 1729: Vượt qua sáu lần kỷ nguyên đại kiếp cũng đủ!;8GchmhMK+zor1Tf1W30J+xgfCz9g8mdqcYT95hV1xeLK8AbbnI15V/3rd7MZdbq27h28io7WrIVksf3+YzrqwjaoXL5teW46Rle4aSL5c06GBROjn8VD/Nd385EzKejPl3nUbq0LB3yf9k0Y613e/lORr7i1S37J4LUY/vclX0o=|Chương 1730: Năm tòa Hỗn Độn đạo tràng!;3tRrJdVpTiHSZQ5sIDuMwM+lshwK2bviT+nye4ickuhwtlQrla+T9aFkHkqLTePUK+kS0NXK3LfYBKWvhyyDpmPjXNyalJ6IV4DO+aUply/MUjwKMExPbWCxHEUneHlV5Ht2uvuqhZLz4BvieERvv1o8rl13JJbGqf439N0puro=|Chương 1731: Thiên Tâm Giới Chủ cầu cứu;/V4CZifc9rgvG3h0Sc0e/UY1wIkym0RkuLr/z6vJfDdZ7y89tCmz3TVn6moOClyOoKZHpGJK76J/LWGmVtNeugPSdBP+Ewc9IPeHkiEUmMlxxO3Ju2dNn1CVxG1U1TFxzXSquwtSsKySiJ9M6vcoqZ3VTlTH6evDza3a8QKC/lY=|Chương 1732: Cho bản tọa một bộ mặt!;+PwiqOhlWwjV1zh6YiONPyvpv6hXOs9ePg8l2yDu0dgNNlP6FTeiwjSX/kGOlydueNpgwP4YWGwsvc0zo6oEMI2+qbd8cEmA1hsBLs5XYtMW/oRkCsFM9zVuiuUynpzEQh+Z5aJFDNnbapUkEDJ8WgK174u+R22V2k9d0GmLptY=|Chương 1733: Cự Ma Chi Thược!;5PGd6Dwrk0PWDesKvFCxn7JMu5OpsOvh1ObOQDuxFrsbe1/olB4yVrp+AK8Ed/ENolaLI9LqsbzCGOth8QShvkBOAUFoewQZgWrY0DnIkzR4BHiHylbfpFCcEr2LrtpthCDCkKve/CFOXKroUauTyq2rSd7GM2lEbus39loNyyI=|Chương 1734: Thần bí Cự Ma!;WHfwadruIxsKzmOof3qmbatoUnQ54BrZFD3Md/KVIR8DHPJilMPL5Dlh5d6gRkaVNjsuDKa1YoFvqDIU45Dzt+h3GPPSSXc/f+PGmy1ypvcYkCsPq2tySULyxDo6NDOGhFxInoQxH30y30o5y8LxMQklJkpY81O+Ne4TfLaDhoE=|Chương 1735: Phát hiện mới;DymIRkGrkajU33D6SkiSHiVuO0b1RhSvkkXXiVXXd19x7W+K7frO1Xy/8z8u1bGyEFVo3C4gdO8F23tWDxpzZTJeV8suIt/xDQRMjctFObOUhGWZAz7if+CifW3vnz2M5dsOOeg/OuQPPAEBlRH0yYAk+6bhuvAT6Kx2A7Ws1Tw=|Chương 1736: Hung hãn quái vật cùng đại thu hoạch!;PVrR/4LJq5Ym4MfQuGOlRHlFwLfohJpFttzXnIfJc0+LEnVU8eZZbhijo/iSIyOznSQylUtXxwLyinwoFgVX1NOx8OkghIJWrNHvaSZh2oCGxJFB+ijTqgsoaHKn8yKp1zy14yexxy5wjWaf4dtl7XSL1bHgJZcMbtcUlayh+VE=|Chương 1737: Bất tử bất diệt!;S5IBAcJUzEUc0yEpK1c7lfQ+1u7XCf6jtfdXETAZNVXJ6T1plSgkiM5GUNKadqfOkrwn5spaJfOfQmkjAjRLwElpi647KMFelhIyutcbGpuCacUF5reM8UN/6GTPnTaMd9sXTYauLEt/aj4WIWKMZ4wm6rAzUXdbgdPgzcaNAbg=|Chương 1738: Càn quét Cự Ma cấm khu!;zGJDW3zlswSwsE16KOKRqOi+uKqZqs4VEmIJim8cqSW1JsGPxAPfLyiOC7Gsm6J8/+zm1k6X6rXKK57+BG6GkaOSaAGQ6zF+OvElpglXlP3Fr/g828SejHel3phSwISb1DZGDxqz+m1GP5mhjinndqjp22c/yRn48CsZDYAIC1M=|Chương 1739: Lục kiếp Giới Chủ!;VUM58EvwPe/Y8ynDB6xd9UPx3raYY3LzJSJztjE+huccMfZLFk1Fd1JIdaqvAD9HEJOJzp0mqzQRzbPe3xv2v1Yt3nTj4n4J8bMWbPlBXqXq+ixE1X6e8YeNmGDXwIPPrkybUgcHzXnpvoxit552g3NM6BdZG8vOssLA2/qCM3U=|Chương 1740: Ngươi là lục kiếp Giới Chủ?;0uujmyoMCfP9d+X60kU84wrQDhIBlWYmK3XT4QJzSwJYXG3V2/Gl6pa1MylBxjZ32i/ucEMWFM0LvKTLJQWaqmqAFOZwfjCRYekR+IqkQsvXuhretez7pLNfNE/VhtHpHzc1OwqAQRvfvodYNy4m/U8LjgXGIeOpyPAQmkh3s5M=|Chương 1741: Ma Âm Giới Chủ, ngươi quả nhiên dã tâm không chết!;6HIUH3aURLvDf/Ca3QE0uOSJ77yw5oY33GsyoFu5cOQdop3D2zUq9oZjj6nhwmJ08MxS6fCQWBK+aNJHYjJa2fHva7PQxJcVbb3avyg0WYfoW3r6ynrJR+V0YFueMNteHMFQDefNHOguMqGpwcZyXw6iaN6u8INiCR4wFEgMazg=|Chương 1742: Hỗn Độn Giới Chủ, bản tọa cùng ngươi đồng quy vu tận!;Tt2ThtdBrKqqy3nQgzGko0Lu/SLQJPQ1RQ/4OHJ2Y1Ezo5DgPUb4k6NB3uhPn3gjhoWSzl5fhOk2GqsdUtoP2F4GhCWStWOQJE5ocgijPYtr+sEvSp0g1D4Q0Kvi3d1Yxy8GQFOsjsOoqDXoAM03RLI9jVNFTcYjPZPFrE4YXiw=|Chương 1743: Mạnh nhất cự đầu, không có cái thứ hai!;YmRdDHcjQf4JCTwcUuRDiSc2Q1QC/rdy4ipuhg4/IR3PXp8dUVXH/rJf9/SsxlJ27600iZVARFg2YTLkH1ce2YsnaGYkBRNH4yckMnl1538F5lJ4opQ7hxi0yJF5ECPbVrQzkJZtnXw0GtqgJW6WxXZ6w8OYT3VAl/8Ya5aJ9Nw=|Chương 1744: Thất kiếp bá chủ tới chơi!;qiUBezf1PcybVCKFXuF+EpDNkgfF+/Ws8DHpOqjH6q9XkHJjUeHBlvQPpeRVZmMwhNv/jKm9TdtWNce0i2ARXcKfV0GJjOyWytrimgH+6nHh2LDOaYp3TGNrkL6IVw7PvKfszC6hjohOQHf3mh0r6oRgDQRH7hP9R87e6cv68v0=|Chương 1745: Thất kiếp Giới Chủ đưa tới thư mời!;evKJ9lTfbGUpVUjLJFs56u7FGMvqxL9Dp3nT/0YJY1nXxsgS7ihnYS7sNu1RFmHZNnvgVynMW2z0XLEJZy6QIfxW6i5PRJ6KUFau+Fz2Ezz99cSKw1oEehgQTwK33T7V+kAgkaETg9VpZ2HyU75BlNeAHrGtd3VLB3QQ+Ivt9Yw=|Chương 1746: Vạn Nguyên đại hội!;ufHzOIA+7bdklYLW6bOKDzrEtJtLp+Uuv/EmS4IqL0heuEEUy1dXhqqZgk4HmdH5bZ7QVTx7ZhEhMFxj39Ch1LjjOaL7biUORMrtuNBKdrRCgHyIe44ZnQsXv1fWWZdmXFs2wFWCR2EIvsAHdORSMbJvVHVW20vFXIhg6jepChQ=|Chương 1747: Giáng lâm Phong Sào cấm khu!;3YPk+WK0Xay9ehSu3yEl1wutkp6UQSrViPq7F9+R3OQyefPTGU0GSImHCo4Hc59OEShB2Q2OxhFJrh9Nc6WdoN3Z0yWUR15PuRTTYWtQrGHCD+da3LIkq+zLZPqScDN2A0pPvq5TNkxjHqFvpi4M4QQjaEgayFyBrf5y/W5OoQI=|Chương 1748: Kết thù kết oán!;WQiU64BHevCZTo6zIlKr3Gguxm7vgPZRcU4vXUlGsTmV3ixSVp7I364XuO0QsJEzHjzl8am4mVLosGTrBKCjSTYEF6xdjneTPHW5z1zMx5BSwQpytOoojCtsyG6X2cN/DdnbPdJK1WIPCV35xSyaq3Dt1Cwp453M4PO8ltGNp5M=|Chương 1749: Có lớn như vậy côn trùng?;W1uMEQETdI+r12OlForA08XfqFe3zgyCw4a2bPU44zdO1zOWqEGS3t5n2YobOjuqt18Stp+ekYcrMqDhQQwFpUJzqXv0y1uB5dj+1EjZ9h0gdf3LxVSuFsh8IaE1JPk9O82/Cn3bA1dERyWw1xq7lfoPkq37NwLK8MBgETYpaik=|Chương 1750: Đứng im thời không chi lực!;mtXePQLKkNkzeF9l8x9mJqmUnfD0iHnchSmFqfgd9UP8Wcxd7P/HP/flr1PIoRS4pU29IYNlAP3UuEA+Mc8iLxENdgRjW3JGpm7YN6XIccKtrl6fY45iyGtwg4NTM0IijBVyD4XCraJjdrTLdp1SvCB8UDoh8Dr3WliBXHcOcz0=|Chương 1751: Một tòa lao ngục?;nlpydVKL1a2Cv4vVc/QwEzfqHr5H19CTQzty9Hsf23EVA2qqWLRTUMOnw2be6T4Pl1yO2dkqwBn4GvXqRm243nJVeUFFJKGDljLHzytJrWRJZzL5k2cMvNQPQIdWYpCcVa90kxWX96eTwKH58NrFOp90Pak0edefhbj0eCg+NYQ=|Chương 1752: Ai cũng không ngốc!;MhemZicfzSnuROmy8gLN4+3x31g4NGr6XjnMe/41nS3xSHFEDVn/xqwIFTgVNmD0SCAypadQJSmDNMOIOfmRK2KQC6FEkH8FG4SFMXyCQjcuE0jp1TIzNMSzf5itVK9UhQ1UUNPTAutLllTbZvbutEfuCYUyeYPZ3KaAmB2abL0=|Chương 1753: Lâm Phong phát hiện mới, đây mới là tài phú lớn nhất!;lK4kSdXzSoiLrBNBP968YjueZc1pn0dmRHALI/fmb4J8RcDYCcy7ogducs/ARMK+/G21CiwrIq2FP5UBOER74fVI51GbdVuuKwsjl3lTmpjTKT9IAsf8xtx+kMto0N6p7fxtrv5VC0ODa37v5O/i8k7IRPto1emu6RjAEZ2QO6w=|Chương 1754: Đại thu hoạch! 60, 000 phần Tiểu Thiên thế giới bản nguyên!;n3onUXOLv9EjxmR1C18YuyhxCeKmATPGOM234f+N4IhqxpMVuQwOyUZkL54Pr7Z5FW8LUI2yqe1Rf0uMAk3d9YwIiADpr9XhIa2uEk9MaVpsbbhKy0h+Up96tdIFCyQz9oOEMfTagL745XbHk8EJ8QONwtYBgrIj300Ipj+s3xg=|Chương 1755: Thời gian gia tốc, sớm dẫn phát kỷ nguyên đại kiếp!;z2woJmUI6/+nAcz+3z1BGj61kaYiPnNzaGrgVE4c1G5bYQNYosX7neB1MVfP0NMDGBtlE+erGMYzHMQO6T56bYEpV2swJXLIuL1zdHEnI/seYxRGnggAzEbnVrBuNSNMvlQf7JOcm3hBPzOsPrsWWvo94dMC6b9hMWI3z1GUl18=|Chương 1756: Đó là tương lai!;hinSCb+hhGO7L9tyFOdnhuG8So8xeSO/ZAMuq9paJQyTkSN0ZlQwFRKpeKdnmHqmIpH5U/vLjB+dcV8rcq+jYX9xd9jaXZFJcjhsxIKh0NiRX85ifS2ujUdePdRItUvwyNUKyskTtK/I+IB/T7iI/VrEFkItwGN9x3rVVAhlaDU=|Chương 1757: Thuế biến, thất kiếp Giới Chủ!;ro0zn0LA0hTkTCGMt3SMEVjjXj5hV5KJO4boxHD+7eh4fRy3da+/hls7Kdof/uAz9w4f1wAqHpVzhAdWHhXtE7KISWT5w+plowAy/msTWu/L+AKnYLXlmI9rY0Ed+C+9ziyOqmgfqIx3OkdOKjw1QH7OlQiVYUP2d5XffQ3/Xig=|Chương 1758: Điên cuồng tranh đoạt!;2INahKXx4bmfyPfcgCT4L5wlm4BbAzxQmHDYmyxeAnnX//3x3WK5HrFGdKgkjdjTN33kxGLAq2vbRMpEDHIXqY5Uo8c85lGH0uKcpN/KGWK8UB9i/86MIEzSE1h52Z3loPdeFd3yao9N907n4BHpal9PNtfXkTJtbckDx5jTRSM=|Chương 1759: Đại chiến chín đại Giới Chủ!;eeka/p4zpDYc3mzWkkGUluSw1JRIdZf34oVbEdSId0qQnIPpY2GhUd21BYzqzaUOqIny5tvWq8G6+ElLTmmYSGFC23qH2j1dcek8aFo11z0BVqBUqGUE6RrrNyN4FR3RATB7ix1aZ/+lI/i1JzGUcmFpE4RXn1TiXEyBlxFyyH0=|Chương 1760: Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ!;XEQD3WZG8BapKNQqPIkZjTuHbwRmDOJrxpgRB9Lu+Mq6rCQxPhRKfQvaXinXB8SUtjziJ1YO3GEnP1BNm5lajV1ooOKHVN95vQx8Qo4YeAi2IYo6tEIkUEZ68FqDfNh2tNFbQz2hOMWbvs2kXDBRzr6tjfVSP/iE0Dwp/kVNnCw=|Chương 1761: Chém thất kiếp Giới Chủ!;jl9kHylWcPQjFz2T4WOStKI25XJ6XF617FRS0Nm9fJIwDzk5+DOuK1cJ9omUFfkKDXrlt3avIuoM2sIquIx8yiS4qwBLkyZKY1bbTbDnpTEuzNI8LHH9GDJ2GMzUkPZrX95eCkc1xO6IAowtjS7b9pUr3KOIab3+jk9mdb799vo=|Chương 1762: Trầm Không Giới Chủ điên cuồng!;2QjAesBasEzyxxdVbglKm2CZVcR+ylqcDs8hECCwDzKIw/UIW6NTq7KxhVLsB57b7tp0Mp1Q1me71IJX2mk7l6brcT2cwqtmwGct40l/vyFhLaoAo2+OhfYEtL2ZFyorW+v+X2n34Szv2OQ7HrRt/f4EzD0aNUoNXPQLsCBTBz8=|Chương 1763: 15 vạn phần Tiểu Thiên thế giới bản nguyên!;WaUjBnHB70w1tEACPR4ZziOLouaFTjcrD3YNREUuhKmwizigetnwHJfLIk8+kncA8rgH8RzLFOeHCQrkFxD96Z+7oTcKEUI9fI0kITWtoOD/CydlLsCqu7+HGFNQ4w3bfy3FcSXFGRerpqv0wg0ApQQy7f6tXiT4+JCn1rxdLnE=|Chương 1764: Kim Diễm Giới Chủ, ngươi quá phí lời!;VLH/FNdYy/mGKh9wHgKvFYZKKtk+lEEkQmSoNeuKWCxLxzTfKm2k/3Nqw7Uu4RcKZcnqKWAzu19t9pWres2qyMAyMkHGO2fWJAvULfUjlCa+QFHUPCXrI7Ry3+ibV5jF/0u6ffWe/udinNN62poY44pDqsROCZp1uioUTETOMs8=|Chương 1765: Chém Kim Diễm Giới Chủ!;WWaseJNCR2u80m2YwGtIXWG/4RwTOSfq/v1zyTE/aELiVh0r5P0n9G9oizoXR9HzYGOVPUfgQ0uJbMG3LPwGAwPML1Ah17HKe26jrdc8QwfV91GLODxzFcPsmH7aKjJCyDwpYpix104coR7vE9T6RaGtZAwDua3lAuONzUkYm5I=|Chương 1766: Tam đại bát kiếp Giới Chủ!;CDhajg8hcd+W9fUovp1vZKXB/R4kGchbEqF1ksqRt7lgZ5LAR5RSSFTm4m1rB1/xCTrKcS+cYqzFhq3miUmF9CE7uVJHmuPdX80yS7e5dvgoos3Qkq8fzaS/lXllvp1RDGFZss4eY7PSSx68hgZKTkN3iL18W4Lm34aXVyKc8Io=|Chương 1767: Bát kiếp Giới Chủ giáng lâm, liên thủ một kích!;plqSzzJyx1T2m7F0aGQdYCiHN/jx/8e8y7u8OOzY7cEe9x/zF0ORzdjJ1v1ai/jxAIfomYbkElCgAOa3SQBi5fig07tyLr90F6kWIX+R20LXSEvWEPSQ6HZ73pj/bvbdhdm19cB1NqE6jyqjHnTouYIWF7lJwwCUgyJopFyaosk=|Chương 1768: Ba vị Giới Chủ, thật cảm thấy ăn chắc bản tọa rồi?;j/vI3p8He2NNuTVx2fMmRzdx05SKqXFcLjmP2uwwEC2OZpYBVQ5lqlF9Oijjrrc74mHmbR97taFcwDcs4Li2Q6DD2dprReyUZ3MMkxzq7j8VKupwiQmzZ/yPCKO2zEgP5UtsWY5sZFCD4sXI2FLUNa9+tq6+J3ASX7ewY07pvNI=|Chương 1769: Bát kiếp Giới Chủ, chạm tay có thể chiếm được!;gXr9GhOGVHTbwAjQh7f2NBLgKCsJxWNhcwj6yF1tB3P04CRek2sQ8tJc0y4nf8hgobuek7hV7mZ2sFYWWZwshtjLE34AAyx42z+bDVUEUHR2vjPEiyfEeR6I+q/BDKyoZ2Y8qkt5vsmeu5n414Cg+tWOFs6uwBOtFfYPDroszrY=|Chương 1770: Thời Không Lao Ngục!;w6V4dHXrsjT71BV7PZ011wgoHM2LFKpj7RdRdEs58BHyh6/SWyhy+6zTE+eOK7qWAwYhuqTBoH0Im9feX7rqCgfGt376Iusho1QS2OHLV/VzitWL+bJWC4VFaB1QE8deRlApSCxN7ISP38wexVobDdY4uXsHAd9iL8oc233k5oo=|Chương 1771: Ma trong ma, bị nuôi nhốt Tổ Ma?;DRx67Yr63T/CJnTvTd1hcXsqvxl4DhKsQN/yCQYV9eYxKxA/G2arSQ4wXAhoeL9qUBWE33BoNWwJvWcfxC6oLNOese2Dwt/8YLDvZcounz4j+wWXU1nXSga1jZiCIso+yv71sFluxuA83ejUJ/TnF5SprLmB8hwFLoMCMemT/mQ=|Chương 1772: Trung Thiên Giới Chủ hiện thân!;NH6kAseR4NOMrw/S7cGBCejFVC++I8auIN6zxz1KqiPxYmHuUGtWWgcT8FSYuxiMhFT7wcEwrO0nWeUpGKrZ19LR46kyTTEuzzB8TB03JXH9ecU629VaSYKfemVOnq05TUMEY4eIRXmUwoe5fZEuT9E8JT99tAMhJDeWnUceycc=|Chương 1773: Thần, đến cùng là ai?;jPcK1zxaQAzrb/LcLlxBgQ2h1Il+inbNEW49Owe82YCDwqu2ke8WsYrr4kDu3JjwHWfEpPz3yawpDAiv+ySGUtFFMpenhObTa3flBHczKyqg3ntIerp4R2pJrkQ/2IJey8LIWngx+5qm5uCbgQhlNTi3jGz3aN0w4F9K4rlc1wQ=|Chương 1774: Cuối cùng thành bát kiếp, Tiểu Thiên Giới Chủ vô địch!;sMkR6+wqzwASpJVuCj8dYXPYoEiuGw54daIwNRU5vt2gh78T7fhT6JZYzH3U0NcCB5OIWvx4d1yRaKGR0YDuKRqPCxSPjTccfRbipypkdQjtDiz+gOgCLniSsWqydq3Didkexoq/sq//7vOjGtNi1fBHtEdNT+PNcUWOSny2cTY=|Chương 1775: Hư không cùng Trung Thiên thế giới;q1Z4Gd/tHlsbFp5pD3NkaLwqRwEMayJQU9MiPSu/YKGKlia5YDNZ70XnBUuPgvk44sRQ+2KWBmrHQOTgRTemwbeiug4Y08Rq4FuRDl0MV8Xoht1enNXvnzlc0CMoSR7+tQ8DzXmFqycqkDhfBxmAEcG2+fN97wAP2EUO1+WYv6o=|Chương 1776: Thời Không Lao Ngục mới thật sự là đỉnh tiêm chí bảo!;XkjKcmXrP2XT3aXvGKro/qvN1Ar7eIZeqp11J3nSyaspiyYlHccaMKMrAE10m0BZHrmMYtZ//VIPCQ63zyD1Xc5+xAKf9tJiiU/0KTaaNcgIlItf5Wtu3eEHMPBPqRV+g4vNCNJOK36H+sEgbfyUMwvVo/JScH9IoEqRzrtMkMY=|Chương 1777: Diệu Thụ Giới Chủ tới cửa;qupQ1FMntyF4BHyBUnt8tha35xgJ5yOEyLOGvBGgr3+2vuXMzd0PTG2Th2PofRQO4s/EoGYoO56ZaY40sKXNL4L1sH0rnXCuMkBGNP90An7E+heWSnO4s6zaKIYRuQFOgjI9bMM9x8ikadQ+JXyOOQ2RG9nXjVSIxnM23TqXQRU=|Chương 1778: Bát kiếp Giới Chủ đều tới!;75xTmk+N2SxgUo+CU6mEWcBfluOzDc64yiDrIGD45bDxKYBdgNqn1O+8sab/rI9XGKje6sZevPo5E8a01SMcLcnYZezEZQT0j+pYWIZiut/BOXCAzpESXu2/C6OI4g5Ja+GWaAUtr98CPv2Iei7UIkSaH9asVmwvg+RnuYOwgoY=|Chương 1779: Hư Không sinh vật!;OClxvFTxTtQcoMVX54pR6dZDSwKlrSAbizSuh2bl5L0JwmLfpU4XTwHVxRjuw07qZYtCy0oiLwS9o0GQwam6lZMVay4Vs5AXgnUTgg4PIzqOqsxK1/EpXPg4eF03TGuLZc3QRM670pxgz1tSYvs1GkBq9BlubDsqcUaUy48JIm8=|Chương 1780: Nghiền ép Hư Không sinh vật!;ky9f35zrH42lYLNXTRLE2dLpsOQ5qr2Bqu5hPLSvxA+z3cT2V2sGYt6TWjox91F7orTvgEaO9/xiKK9jinQvQWXEdCFKGWzcGu3/YAU3ffxu5wNzAR7DYbbYL2nL0BPd8JbLPIK4j+0KmtgvYRaGmD9pE+a7j/FBIHxyA25+LLg=|Chương 1781: Hòa hay chiến, các ngươi lựa chọn!;8gwhF386LtxspYkfxocIkdtsCVKIOwosghTKYh1VmjZg1aUnbNZ+3sOAuMT9voBD53/sj0Vv9mEqPy6ankjt0zMES+JIur9thS4weV9X0iF9H6WfoNx6aldoimQHWn/gCScOPAjdZdYC+yBbiez6LzMo3vZ9joD1oEIM7LrzIPY=|Chương 1782: Hư không đại chiến!;904N4s1mtH0nx7+dB508sm9K3dKHK54TrbKO2466pHn3KKK2zxRp2sFWBNh4HPeNif4vCQO+kAAYd9gz1l0YGiLw9DLkOZtorHEj8FpvwYndsgfqDmMPg4T0mmkoGhFkwRuxJ/8P0ZxHW7KNgXsSE1Fnjahf1FMYGgjk2OAGgsE=|Chương 1783: Thời Không Lao Ngục đại hiển thần uy trấn Thần tộc!;9mkZKyEqyUaBrDtdjP5uAnpCBKTPIiCqj5L5K5wuImIR6DsjU/AmmbNwrSuN55gpL2BGODqRfmGrWzWfN7Uq12BLkJPzqLt9rTaVK4s1yDyi0J18jS8RuRS/0vulHcdnYgQmje9w/HS+wHzl3hNLsjGK7yp1oTNY6rPWudSJco8=|Chương 1784: Hư Không Hành Giả!;+oD2lkmqtu89xn8UBIiWz/xu8KymBV0MW43pz2qI4clO44uJe/DQQ0jeYWD/Sc/+lKw2GtzELZ9kUVhiIR4IFOAMB7U2Dsvl2BeiD8wLgljG83jD4LNVR0JZDNT7OrA1TIo8ww+jJiRXPZ/3Ga6p1BWANjIdjLJVvq/fyGQ+dJ0=|Chương 1785: Không tiếc bất cứ giá nào!;Y34OKT9OemdJX5xPpe6b01dRREm2EzlbcdJ1kOIkcMKSfG1PkvZ8+dXUKjbVqDn7wY2uu/tiGL9t8w9z8fkXiFn3vVm4ttyKXqbgjOX/t2HwTEebmq6gkb1Z0rHZpVva8iNRk+xPHR2hMLKNE4hoJKkhqs3m5w6fxCUf+T/Avhs=|Chương 1786: Thời Không Lao Ngục bí mật;pg/AyVcb4aIfAlONeExxXZirC+zrRuU52ZEV+DfdR4zhgbm9SCRnd2i+V2fciAbJXszNzZZMsPUEDJKG/GxyISa7tatuVpNgl15rT0/f0jeu8C1YAQO5rsyaCIXKrS3yrS7ZyzDFL9sAac7DYu9hbDg2suGSPTkXiBXpbs/zTvc=|Chương 1787: Thần tộc thánh vật!;sKkekb2VOR+Q3mTg0uMAOJELizZfrOJNuo9Hls8Y2UGZUg9g09Qz+q17fHyjamD4ERaVFAaJb78bn6QoS/am5zvQX6sns7AqGxMQmMV4Q07MBAG+6VpnGVcX+2V8b2KyzupuNLFtooT4RAxZMJFdwVda4gVn3hnRfp3MDC0FnMg=|Chương 1788: Kịch biến, Huyền Thương Giới Chủ nguy cơ sớm tối!;ltb3l8xp551RxhY/ITPMXX2E4HN3vflk25s6I9DEWM2zHFHoaZVavVU+ea8dTnyoD85UpmZM0FtDurVpub09Ck4yg8Do8Ao0/i6wlPrw578LUZc0+I5yBwgqXAF/EvukVKSg6s/axubH38fgiTf/BxlHh5UD9fHKNnUMwTN7PBU=|Chương 1789: Nghịch chuyển thời không, cứu vớt Huyền Thương!;7Yqs21edFbxL8LxOn+yhod3J8OMOHs9ti7c6/OKELY+TrziSCXYPuOcAHSRjdlISQ70UJhylSbwUqYvYewrsE+vR21gxkyQjsBV6Xpn2xkuRRJIQ6uIpKjPT1i2HFDZ2jRWNgrQ7o+OlkYTl6vkI4CWv4Eys4emtTqYaDOmzo1Y=|Chương 1790: Trung Thiên Giới Chủ cũng liều mạng!;MJ6p4iVUbwsLxop/FdKzTcqcnBuFr2wZ7XWBPyd62e1BWFMCtM6JM5VXSQEDoytEYzcaZEN4nvsLYpu3ksP6ixcJyYto+6mbYY+ED3Pi0TF3NNR2KODYF5Aq0aTETEf/QxZm1DRMgmzZP1BINY7dhwqO0GbMthFbnzIqISFIU+k=|Chương 1791: Thời Không Lao Ngục cùng thánh vật!;+EJ8pI9Gkjwv/Yu3ry85s9OuzdJE65zaUuLO5y7LTDKK9a4JU4xA7kwNDX4nNnmOSdjQpVDlEjLnX4Ke9J0o/zOXxp/VFN6ED8J+OepO/I+v1fejqQXJT+f3C1+slaA+0xMQCFF7TKg/cF+YfxQKU+Y/W7SXgZ7vqcoiKaq+nHE=|Chương 1792: Trấn áp Basta Giới Chúa Tể!;eiZYpJ90xeNhvdXg7CGkUSeq2/ZiLCeNtwvSvMxdO5REMIifqcDCjOb/PxYy/XBgsiVYguBcF91tCuo3k+fduxfAXzb6lXN3kHmLaFX9PenLcDuLdoyALFW2HVApQ4Lnlvz594609P3TehVPwy5CfuRDIXBd2CgGScl2SsJcVKk=|Chương 1793: Trung Thiên thế giới thứ tư Đại Chúa Tể!;JYNb1z0Qbd+1x8L7v2Y1XCl30wbCeYjz5F9MuUbmwHhQ+s+H/IdXwL8tERuVnXtpft05GYJWcntgKtqnjw0YIJyBw1NzhVZ/Cn7lL+8DCQyP8ibpRDy2Ewd0d1lcZqYmheIQFWItbBy6ezkjzBwYCIloWUXOzLQCTh57dMGSFrQ=|Chương 1794: Linh cảm hỏa hoa;YKYu+zCAXlINK63B/1g0ISBZKzUkAD4cRfy6DryP1Ma5yDZBGW7BWezcvJNeTMoX8qi3ldhZzPWnyuUHR4fbiKIWBSIxj7iH+8m6QLNBGmEncUq0IlDpJDAZChDZ2Rmy0ZKAcsFi3KKoPEG7DrBnR4b4HVTGB+MGde3+dL9t63Y=|Chương 1795: Nên rời đi;ObjQgQIx9RR/jHUmXbZYiuscRMAeFq2zfSsgOKl3WdZrYFIIju9j6UhM/IP7qKUYWWTjAteF/Q22juEtW/xRJTVj+uouJ1s1PM1mHbr0tP0rVoHDp8528xtJSNoUXBFSBEgTR+7iT5dskChKEODIeGXnGpyFesHgAGZlCdlHk4w=|Chương 1796: Các ngươi có thể cần hỗ trợ?;9OCg30hP/cc2IvXn8xrNcQceqyPyZ0gZx1xcNLEVwWfjlZOJGfA1vDu0tEZobf1QatpjyOJ8y//mXiP/9ejbkYubjcdus0n9EXjDvcpo4V3BUcBTrGbhXTkXQguQdeqEICcgiMjT7PiKetpUaaLKI0Z7jziYeDjgsdQO6beWVDA=|Chương 1797: Sinh Mệnh Thạch cùng Tinh Thần Thạch;VZH9LFNrLwpLZWSQAcWX5+7yMhHsEkVfmuqUZcyc0JSU2Glz1vtyQ2jE+F1/Gako95/HXs/elVRQgx9OI6yBb/a3NIx3x6qQ/fccIAuoVSVMb6rzD/0tc+miEr4t2OfXhdRUoTXl/R5BVpkxc6TSe09MIZnGvs0gF0dEv6jB8Pk=|Chương 1798: Tu hành mới mạch suy nghĩ;aoVz7Fo/lg3Y/H3IEFWddh9UGh5GsYWCiu/aGJSiHtt+s6dL2In57MDWykasvLzLXbg9cEB4iYhsylRf5yfx+WRoSmOrKy2fSPOyledh/U7h9XC2ItxQR7pkdKdJ9C+/9LQWcg1ejzUkxmSKKPcB9hqWqgVRF7KU8FYI0kDlCWs=|Chương 1799: Đại Quang Minh thành!;EM9/nIhpOEM656DFaM7NAvEy36jak6sU4FeVhfL5s60siRzKcr1end+mnbsWQZfbS60L7H8PWxAR3ArGIzej+zx3khLDobRCmPA0ILC8iIz9XEPk78SPlC0598SpXglnMhdqKZOB1Zd6U7ufhAzwANI0kkq3xGR0IF5T1JE/Lnw=|Chương 1800: 15,000 mai Tinh Thần Thạch!;L1oVkPDvZvmq0TLuZ0V1Z5SvnI1wLw9I3cLtlaIeJl+98d6yz/hXtw0LNcYMPWRU0A0IJrM7Zljtuial/bMR6Sb+IAmWcrUgh3W4YyP8OBKH+nhN35hErclSiibMgtTqSSmy6bryyEsesMnItDLORfhKYbl/EpiWSp6wE4xqSGU=|Chương 1801: Chế tạo riêng nhiệm vụ;p/6pnGh8NiRA1ucZnDcUeNvwiLHsjUxE8V1iLIvU9vW9j9YphNaSAHMkPBHTza97VPmkhh8oNOYKDUnnQjXlz1cRik0bSW0EX4fc02biWKh6chlv5xumdWsgJXedmgKEsVRXOnWvQWKJLGzOCT8o7UHxPO3qaj4Jl6d9IdO/8LI=|Chương 1802: Vượt cấp mà chiến!;CPna0n7Le1xp+4dQQvgnv9TKzUYM4bWz3Pk9JixLGN02DrYJjnXFf1ZpQzblv/AN3Js+u7uAv6AYfe9ygbHtwdMD2Blx9ogBmi/zImbSTgXI7Ryj9mFKkFNMpxm3K+vPL9rBAf6q1amobkaPGqzSX7fJwtVQS78V22xHBJo/uIA=|Chương 1803: Sinh Sinh Hư Không Liên tới tay!;tIaL0eC6CqYhbFGmuA8LpL7n0D4lyjWFjHbWj2z7BgikRjZN6R42NFgbmNh+QsjyQIfiqNuj7fWUYSz7/QfuDrzQg0smGEG/VVanzj1SNrtzkxdEwR6jmZE4RaZ5gp2+sAACjlJ2kKZ1RuJvvaFTCfGK0WmCGNofOJLEhMC+F1c=|Chương 1804: Tiểu Thiên thế giới khuếch trương!;3iCKX/ezacM/FL+dJUz7ECOLNf/XSj2Tv36ZIw8bBnbrTy75S5+lwXbI49UqKYfkVB/svI+Ziwf59+XH9Vm5E79Qj5epk4XiBA4ddu8t4MevOpCQn/QM4qGbxlJlwGcy3w1ojboPWKV7hy0wUFdZKbe0BRvoSXU4Fka1Osz4gTM=|Chương 1805: Mười năm kỳ đến;SyqtLwAB42+rfK9O81zZT+xLIoXRiUKlRHRnkULB/y6ceZjqbI2NrIOvD8dNwmr8kFx+UtRLJwfvimxzfpQIuNHyvenFkfCU0Fozu/W84AyRGz6aFnTp9HFKbaVyT619tuwzNOTrcJCnB26BNf92xcJqv5SpAbYLeYo+RqbMP7k=|Chương 1806: Ý đồ đến bất thiện!;h+fZ9M4cFLqzG+PesRsOlg6MZgoxO/aqB5uxJUts0nIuJXAL44l/idYnw3FKQ0I1qAPGa3UdpjwI8WuAoqiOGb6ZO/SrieihwrcaCX+o4ZyAk4t3H46yYa55HqSKK1mhSp5m9aAXbqCEaWS6gzA5BEkdBnLxWsxr68T3/e4rYRs=|Chương 1807: Chặn giết!;3jMB/StWNARdnGsyUBodeBqEHHj+mZmIEJsgo5j0kfEh/ICDwkuv52OIPtAUhkhlRr+UK7/elLBS2VT1sumcS1oQ6PU0XE191kyhgRpEMQzrFCoLw0S8KQGRAq+U+j3ABWAN4T7nTmEbvrPkNI8WlwKUU4Ju1VwvKMT+Y588bmw=|Chương 1808: Thâm tàng bất lộ, lấy một địch ba nghịch chiến Hư Không Hành Giả!;cfpMH/KFpwBbD7nF1eHvbIQ1NB7o9m+9Awj/fSL9Upj6Ut2SPkqtluddZt/Nd3cPRKXVe6iGT2OuPMJS4EeyibQc4BI6dP5Neq3v+SvrTLxqd5VRUaDkGWUSXczYINb6z6TJ0cJOl76SVKB78g1R7yR14FoKc4Nxeeo1a+P09+k=|Chương 1809: Thu hoạch khổng lồ, 50 vạn mai Sinh Mệnh Thạch!;x3XTBwm5N/fR9zR+2Kv6gY7MvIHU6OFoc3ZW0Q7ZQD8GjQM4jyHZwJOH+uS/F8rctaPjuHoQFiuM2vcKf0dT4Sh1J9kHAeE0cB9RdCe1qvVmU0LLtbm4FmiwCdrEAHLScDIuItDoGNPwDA00SVqxQ9R6mOzYV0SjvE9IxOXRYQk=|Chương 1810: Lâm Phong tiên sinh, xin nhận lão phu cúi đầu!;8C6TfsKOTKbdv3luuP2/vJSnfgTUVO9cQangCR0tLnbYsq9kgFRTy8B6cB5RFgS9dRLihNX+oOWSsoNvGLAhxO64uTRd3zU8EoJXE2xHzuj3VLhqxy5pW/OXSVOZIWmDgnGqThwBDze1Fpj+9O4nFdURddIoZohq1580wwCjrK4=|Chương 1811: Vũ Linh tộc binh lâm thành hạ!;hxXhXx+b91E69ehCPB5E6Ll1wCPCXqP+UytyEBbL3Jd4vicuDVkq3kq3wEyumvnI0JQt+nJQxwrDOVA33aNMYSbYpiWD/LhhtNVhYADhomv/GUI/U86y0A8LDS150te27XRhSpuujEuChMctdz64UPKF1o5hiRwmCY1Fq7bKq6o=|Chương 1812: Xin mời tiên sinh xuất thủ!;KVDTb6AtRk4yT0vfmm0mho+Jno9URuTaZeeX7rU60/TNDSetOiLmPuxPSs7Wv8Sl7BTnUJE8BEL5Egjp+rTSMj3DXnLrll5gFZ2WW2MZY2jqqQIhBBUF4YC3o9GLl1j/JS6IpSyn7hargZyPH33YXWe2FSYmb64d1l/Z5LlrnK8=|Chương 1813: Lấy một địch tám, Thời Không Lao Ngục lộ ra thần uy!;fRjaCgCRsSY7k6GHfffWMVY4WHcfV8jenu9Ju4QuT2PBtTrkDJFWVKeQkJzSRIHui9esWlubhcBQCB7g5zSFOIHMGH9dXocbDXTFd/SNim2I+FotRjur4duRd3iHOCDvcHil0e2BR0pq6pESImIiIffRd3inrwQnwZVhK2akLpY=|Chương 1814: Vận dụng Basta Chi Mâu!;GCWXp/+XyIqRRTXfMgnrJHIAP/jhNwzZc6JQkoAI9oeGBvZzBmZpY9ZlxN2iPf6d2fU4YLHyyFt1bpZ/BDAj12fKVjdFxMCdJw5+AKtmAo8Irah/6ARwqREWkspG6Imi/j8lNbn3vWTnAehosOtFT8m05UIN84FVznhBhtuFVSk=|Chương 1815: Huyết Dực Chúa Tể!;+e35NrhAOXB1m65Yw413QgsXp+wVRKxSGX2FOC1bKd++BdfmKu7SGDVxCxRI4QOG6JMBJS0AlnzjfY6DvOm3AtKbdQxctk0Zh4XHkYO/D0Vb7yt3M5YvdZQ6k1t72XJU7NZZATbIdCn8sd0p+otrOhFnjeBbLn2aRHR/0B81LWA=|Chương 1816: Đại trưởng lão xuất quan!;PrzBXDUzxxh+gPzC3yCA4yNyJcKTtREJtPCWyG80+a9HdidTcKvh2UW2oNCjU3VPGMlirsK8rCW6HC7z3K0icWVTXE+dWL7sN73gmrqOGDaMSkTTr5C7w80vtb7MlnyItZXBbXGOuNs0eartUZnOkFV572850Icg22Ud4uWjxu0=|Chương 1817: Tộc diệt nguy cơ;FiUprzcMwjKmVkPwP2W+HWBhLwjwSj+8y9fhHZy/akdUI2YmC2nESacjmpadZ0IrqIp+MWqQOHpRF4new8+MPfvaNg+Rd8/m9TGaLNq48KfXPxeHi1dpAWeSa8pyU8jQAZ24VU+X1Ah5re6NgoTxAFuyxeVIVQ0uPT9dwwdjiEQ=|Chương 1818: Lâm Phong xuất thủ, trấn áp thô bạo!;9N9Slz7pMk1J3bQaqH8ub1ipm7LmsfulFhqboPO3lfR9aXxFU5H1wD2JyMjAEj1oXO2FOfccLI9ky/xGK+iiX3c2Ify7xyb2s/6fq1cl2kqnkPxqnUuOYVvQu21RcRYzSpqDqXWk2oE75NmnhIZdZBj3elfc40XkF43sToV3doE=|Chương 1819: Trong truyền thuyết Khởi Nguyên Chí Bảo?;HRfSNNqyrnT7NkJbp/rv91DiHSycfZrtDzv023b4FJ7BJLKAzm9SrAkLR7MBdCdU5+UCFh9dScJybqJStIOCV4yS+Imli372XdR/xRBk/R0/sjjOA1gn5a3OU3BmBeYDWlx63AAJvhao4U6donSK2aeVOMkn4nzvkTGCKcIJoeo=|Chương 1820: Thánh Dực Chúa Tể tham lam;8Aj9oCXGOJipKGDDWQZ+ZDIZSZqr6lW2k0rQcPqFgdg5Gw195/uHM0hrgTSLa4YmeU+OWVXOqWwDtMKKTxVRA8uijNJI33sN1d8437Zvxmg6O7uSx6iPDuEnRp3PfJthrOt3GCiVB2gCn8naOFKf4MekUnB5x6qVBHkZZmyfk5Y=|Chương 1821: Tất cả đều chém trừ!;2traqB5SCkB0YE/YhcinfYbAjpP8gxwI+qC0XN7dfr5u9010bY8pSelFwB+1fBKhq+5Wa2S/dzI9QUm3OxBAjg4v6wqc7526Eaipr1QR/S4MlGKYd0bIHmiygBVd/PbOFY+KBpAbBX1IT0S15UtE7zD/wKdXwr+9JwinSXMUbZg=|Chương 1822: Khởi Nguyên Chí Bảo chi bí!;HcJOd7VaxDytwogRjusfaCAiJZBwGvnx+bV9hGEaRylB5dWjwoYf7Oy6fTm1VL0+QkSrLNSGM3ru+QIe0KSTNQsOMGM3hi1MNxGCj8/T7BEdORw7rIl+yDcv5whVF++6ktmzhTVKm9EgVuquoudy0xOyFBA4aXy7o85qWNaFhH4=|Chương 1823: Vượt qua ngàn vạn thân gia!;ArmQPv2OgR8OMHarduvP51nXBwITyJw9ethRthGWrcT179JMf5YR174LkjBMeE7Q7VBBNTACwH68g7fkAA6vYIXzPsiQpfB+T2GFgDfGjVC9cEi6SvAiQI4s/4BEY9kIOrCmDuv6vahYGvy1LD2cDqn36bOUME4vCCuMOpe8KIE=|Chương 1824: Sinh Sinh Hư Không Liên cùng Hư Không Tức Nhưỡng!;jQMdcgse2vorzZfVYGlJFNcDku53omDyDY+NK4coK6YuHQ0Zc6IKhR/RAecubmX4sWUDiN+IKwwZPiaLkIq8FIo+mal86rwhNwQThQM0l8yhMqnNoE0yMtAbGPBGxDGHgn3Y/SpPZi6UtO9ZNeEF9Ao88cvnd7Tu36zdn2vm3uM=|Chương 1825: Rốt cuộc đã đến, lần thứ chín kỷ nguyên đại kiếp!;m/gJYKIqh5bzag2vjVvCa7baLOwZCVGi0nAOnh5Zc/hwkOJsNVhK8h0HwYPI2F2XnxUWrZQsU6A6dn5GbUr1Xv18typrhDIfdZTmDCJRojLPdMfu/xvlDxHNhGe2xgGtkjigWFWU8VVCGhZyd4zZP7nIMaQkESuk0VwTi8+fg9I=|Chương 1826: Cuối cùng thành Trung Thiên Giới Chủ!;YjHrMS3oRBF+K8/iOi58IMuXGUetEYdw6EKVVwn1yVIEn2GGgyrZhXTfraPqiPQFeKiaOBs5bE0pS/LFsH4RJiQs232WcMU360I4vpiGCEHqgw7H8G6208qZs0j3qocQAD1dBu1nU1DJIgUhngUrKneEWyFKS5C50THLrgNhG3I=|Chương 1827: Mặc Tinh kinh biến!;2P+YmnYgaY7Q0zQndSkgKp1Xg+bCf9Lsa0j25uT/1LI+skRuEuAlOrISNQCLe85gePWrYOifK3qtF9ghIlUqrHuDl3wcaVKe+obnGbLoFJzZz7lJUgFfc+JM5L/nWU969PWxd0RMufm+cv7Flpu+SYedXZ+WP5RGyyNKWr23s2Y=|Chương 1828: Khởi Nguyên Chí Bảo bại lộ!;jA4+aiEMmvkVv8lagBCa8pC+zTfIXQXETMxXjmpTxJnyo3NBTbSQJ0GOnw/J6RzImI2tOGPICzM3eguLkcxo7wq9+tQXAsWeM4pVKB0dHOMR8TthwuNFXIO/9dRKCVw9Vm6Qot8aqEF+b2zXNBpwP57M8mtd++3Sp8lTBzajAAM=|Chương 1829: Tương lai đoạn ngắn;TU7lmq8EAc1dWuO1F9j9B0m0iTtAA+NWLFWnwmob4JSFFsDXKj8oYpORGIDMgRGfnAJYAmAXjH7ivyvXeWTOmf7iOtfK/QnrRq7p692hlXEjLAVEMK6UJC2i3tvLx4nrLWV0jFvjp4aI7+BHUuB/CsGiEBCeDQ/Iv4z/fFChP2w=|Chương 1830: Đá thử đao!;6WY1PHGTFJJ2hSEFHYxGV7f2FfrGO1Nc2rOaoG7JPiiCPMcZKrgpVzGoUQr2FfGCNZlassjFF29479fTKYiwOJatwiCHZYzeuY8PnFF/2rKExx3XUBFoMNIliOxgejp+OqnTum1zskScslRab3g5q/FThsimA+mFaEhPvpnLoGU=|Chương 1831: Ngươi là cực hạn Hư Không Hành Giả!;ic+KmmRqewL/iMTBQIchZkR2Wp4DCQ2tvC43YA/f0VBVgRjnk1rLLpxlb+DGYeFnSobpxnlvSbAlRCHM3wHC21Pmq13IJUzMCKxhlkAT92rcqCIIN9nEAsB5vczuPRGAcmXKQ1ObvfmImWoopwN0G0JLkpCOqj6Y/m7czNQ4rZM=|Chương 1832: Dâng lên bái thiếp!;E4P7itV6FCpYCVyskGeq/nK8m4KaEfJVwmmNlH9IYq7o6fr5wyIjX4Q6pObzcKSrj0K9M2m2EBpqE4PnR7uK3NXzw0t+mPt09kxb6fC9fk1Ui0V09iy0DdY/FNtoLtIEuCzGdGeW78KNPlBNWxQ1e/u1idT2TbJzuYcOW0ol4Mo=|Chương 1833: Đại Chúa Tể!;fsB9EJaW+9fC0NXBFzbaHPLukYV+BeRVuWwEapVOoa4qU+M01MwyUUsYpv1roZ13KE06aYukSEaPp8vn7RcQB8RZFc5TrZ/72Vz6KS6D4vKRbzt4C7qL0J09BH+6LELSY5p98WhziQ4y/G5VwViHMUed1DZtwIxy9OS9S9im+cU=|Chương 1834: Khởi Nguyên Chi Môn!;IIRKx+s1y4P9dlkSmso3em8YPX0TKhX8rWyTFmzey2zFm81Lr5SFRe07gbBfXtgOJrR+evatB36j1HU97EGYP42DKMwwDjSXRzB9ts+dkcXR7za3WNCl4Kcx2j2yeD0k1IvnjtwCTfhd/4fJMYsBYgVLmURFEoDV9UwNh2Tkddw=|Chương 1835: Đại Quang Minh thành ba thành ích lợi?;M6r8nDE41C/jDaOoN1pgKGeAEgvlxxRgpvQ02riIMb6jtXOZnlGQ0Uv/pOR853uYZJV81OsTjrFKs13HJk901YxK3myEG8SSo7uIjBnflh4NVQnddajGEhkKlGS9wM+JRyJanLWdaONqfKqKHbeqsm/UYNg3iFYyCxsKsXc6IAs=|Chương 1836: Vinh dự thành chủ!;mMCdWdfS5GXShydHa5uWl/tVSIHN/nkpoFQ84IjMGsB+OB41qQRCUUDnpK4mIMg0F0X6/hh+BBgjWCCmrKnNAYbdw31dIDgU2GOzFtD4FXuLd+iZL1fk+UjZXeIEuX0JTQn/9z2DsO6VhWNU4UvovSVj7PsFVlrHdtNJz0uHtSQ=|Chương 1837: Nên trở về Trung Thiên thế giới!;u28K9fU3XLEFfrtmwhn+CLqfJBUI+5phsy9yy11N8gui6Vnn+YmStIgm0UccftcTJjD6W2iVPoqHxX2bq+jC+pRQNEPTB48/u9Sh7pPLAVp3PYQP/WZp7Mzvx5pqDJir0w63uzMoLQ5z8MLYpDTmVGBtrCxOdXvO90/16IX91jA=|Chương 1838: Thúc đẩy Hư Không Quái Thú;uSnK+qRwXmxsviktffEW46TNV1YRAzXceUFw/1UmhxoNCDVSC71PtNrZeZ1sio8Icp+r2ro9Bjyc2O9AciDFnop49NJ2JdlDDw6fWTOFv4o2Gxsb4ZIz9EOcaVs4UUsid8wQxb3xKGajg6z9ASDwnNYEuGxGa49LIJeDQ6CkyHc=|Chương 1839: Trung Thiên thế giới hạo kiếp!;JlJ1uV50LMfIICPZ78p/7WhXRfHVTLtjd8zGGZWF7Vg7shMiPGN8+2TOqLrAu5eXmV/1oKzdyDDC57fJBqbLxjKStp+iFYfF0ok3pOZqUbRd5jHSIWLtL1JeBSQU3KuF/VvX5DaD3QbJJrWK0g30zyAE5iHxb7VtcWWPgZ8ZKG8=|Chương 1840: Thủy Mặc Đồ, hỏng mất!;QZqgI5uag3qfsi4ghYSMqMXOKX0eViRNP41jmPS026EtAPghdEotg17ejB+MykJnLgIAheTnwgNo9ECSUg350YTTZlWVTRNM1lF8dSmuFNr4lAYugVaGixfq6vPi9kdRJAUyZPC/qM2qHEXmcxACiCh0USSCy/DLFd4LEI2u6qU=|Chương 1841: Căm giận ngút trời!;/MzoQ0HkVevKZurNl46X9D+W3KeMFa4I0PWUe3ycDIiAlFNTmzrty/b3hQ7CEK9U3rUxIZ5g5YFMRNnICbFaEOt1xTRg8sjWZhSWDFQ3bwa/SStBC/IMl7yJZA0ZSWx0JoUWcr/TAjHhOnLbJvsyvCR08AyN9AkNxn8K5yLQzS0=|Chương 1842: Hỗn Độn Giới Chủ trở về!;7QCcJcaZLwEgKpFppP1raqR5JFtVW7yzABPnEMKvtzrVTkFdi6ek0QYyVIL7frIYk9/FP6MQ2QRErBn38bOxyE2jUqEcuKVFlu9V+uTuvCKisKQe6C3ZK3c/e44O0M5tFVzU7ry8G0Ps+Mgm27Bc3ZLnoqBucr4225MqtqqGH/E=|Chương 1843: Ngươi hai cái này tên đáng chết, hại thảm bản tọa!;rRbTydebEwoosCviDWrNFsXszudYPar9+yFXLDWU/oESo/vjZRuhD3l8O6ht/W37U7T3XyXgOfIkqiJSGZR0mFS9gklJyvfhnTRaYFpa1RUBnndk1kQDx+fO+YBjACw3RhJfju+RgFGTLv1PS+/2q7eF0uvNq7RS/plMrQn52QE=|Chương 1844: Cường thế quét ngang nghiền ép!;Sjw9vNLExDAgDQREfCtLBu2X8dAjGFJPjPbWHiMdche7iufJ7HJvOqrEAysMp77jsY66FoWdAgzKzBuzDNBNNCzvy4SXZoMqHk6EJeHFiKrRRA5E66r9tbRlpdC/5ouoXCDd10RQ+FgoBBKJbuEv6/v4bn3JuMurL71mNG1iNh4=|Chương 1845: Đây đã là kết quả tốt nhất!;LXFa+xrw4JpXOJX/mXgu3prtF7ef3Nya/EPLC6/MQ3fZjxBY984IbXk+dtXIehLI3xYcl2GtjP9Uw6knkY24PZJqOyw9aQRSl7EkP7cX1vdTL98csFJWB4AYp6lnq9ivyUBGqrbXg8DwxK6aMJF4jNeFBOBmECYupyza295AGT4=|Chương 1846: Hoàn thiện Giới Chủ tu hành hệ thống!;7Ec1UbTA0O2/9G64vC1yv9MTojkCKf5JqAHgfiHhTOBRlDYijfkz3YSnEAizrtICHgTxK5kpa5HiONqxaE4+mfW11YTqaftPerDIHd++R+2hLCFpKgxZT0OrAPTYlOZRAQkHDkLQKm2OcAoPDYC5LV9vvezdeT2iV+NsDElA5/k=|Chương 1847: Thuế biến biểu hiện ra!;LjrYDp8mLW5qYeaOXlWuV1IAZqHODJfKtyAPyQCdmlqOHgjpX6sbuVfYKubFon7oAb6uNhGL8rTEcTyJp1waPqoUpL8eP00IrrkALPjNSqMP6B5R8DB2tiJsux9sYps4xIfoJJCHtrmkLL0k6t78FVNpk0vnGe/uOiGnfU3nc0s=|Chương 1848: Thành công!;+zPMBpT+NgrFUWHmCIanEr/f/EsaHCYYXZawn355698aVyPQeY4iM/g5HzClUUdicsLPtEmWmApcoW+334mufWeRPf6NxAYpyyGla06gkb8dDUiEslznHRHuKFOHmrGe/PYtCA7vraDSBITPzKwcLyOmXVTcvvwUdVeaz0nBUtc=|Chương 1849: Tập thể mất tích!;U5s/hc0fX7mjE+VjF+mtNpQTzREw11gP887axoYda8BB1glksmiIEPCXwmV7W8vVtTTTgjQKRyfGH+cWC2SfZZ05DnKxvQ0BFDfZCOjKKqRizvSKpHAg19PMUX70DTbmg0v/OwBwWUYd2Cub7tyTqa7uHrGHuVfQfymbS86X4qw=|Chương 1850: Tập thể thời không gia tốc!;bpXSdBzaXS9MQlVJtvpqcAAUuOaozU+UPRCCJbAs10rD8FmmORRK5Hu3+6af3P54VnbBn6At79uv720o5npvJLCsPO1Xj3BiJfrZojoQ4Et0/YHLLoBFXjW5qE3l7K7zpbXxSS1dJS7DeomD07osy9YUqo00j65cCh8L7AqE+H0=|Chương 1851: Rung động, trăm vị Hư Không Hành Giả!;G82ungQxiKUDkBbwSwY0I4Jn1FebZPHrqfLd5b9TmAOvIjMEVGAfF35VDc5kTr7HSmtES23sKyWilgrm9uj10GCYfk/k9c1GTWkLC1VY+rpEsbx6DamY+BAIJuc35PHBCkSBwAyQdreu3bQdw6RF6bQGR2UKcm5io+10I/CkWig=|Chương 1852: Đại Quang Minh thành khách không mời mà đến!;xiQwymTzSwIgcEeFnCUfzg9xzCGks51tP1HlM/tZgwz1H+PbCMFN/XSyZzMnxtIBnIS4kOHuUbMKwPcI3hRQGNbL4JTW+r/F5zsXLOr9vO5e3+rg1Db09orYf7DU9TQoJL2OJVZMG8/9msm3yWX9UwP73He4SZ4oyw5EatJRfl0=|Chương 1853: Báo thù Chúa Tể!;TqMu9Msbcia+84YwOT2hTY8TqNTQdWYEGbVZYul+iv/DvBHMcqDM6CxVQSHscuEPUeoF3CwS0IhZtqj4DJZcgcLb2rfwZ6Iw39V20x4sDlbSsW3aUMRL7TiRFXUuSTNhg9iufa2ZOlnCt5JSVBQQNwW+0N4uodrUNY0/Bshc2Mc=|Chương 1854: Đại Quang Minh thành nguy cơ!;RkG/wsuH61SR9IBjK5FtiZ4lEUVNHLjZzxqhh/nQuB8tY7R2dZfNMYHuy+WNHOZV6r0xxuY/oJXMxBW/we9Ofm77iUhKmOEd8h87JLKNRhbLoXOi2VhF7wb8dV31vumA9DukPc3hGYwiJuyr6Kk7y+Yfv2o9pzAToC5og/kVfag=|Chương 1855: Các ngươi hỏi qua bản tọa sao?;cgcgG9R7knP+etomvSqaAOC5Q47GcXtZFktEqs+BtG+ILdFbsy+c7V4LHn07gYeAIXmHhCRGKPqk+aztye5Wa3u9CUWwZ29xA41dbL4fJzsf8RZUKtFvKjuqom5QOOBDdej+LgiIG4W77XoFiAhSDivwRcvZcuBqkz5YOrgJJ/I=|Chương 1856: Hút vào Khởi Nguyên Chí Bảo!;uLjcmpgBJHqhg/v6qOCxc/ef95Q7JDfpSuQGrk/XCH7gKE1K4Jzzdqi4/K2USS9zhpStv6MIJDBte4bIcY8M80VXlvS+hbKCcBlp9kvpS2MsKTD71PcpYTtl8i7rmeV6ccxdIoeIs8IxpYG42RP4fAMIoeZJ6j4LbBmSxaa1/Io=|Chương 1857: Sức một mình, quét ngang tứ đại Chúa Tể!;zWXXqmvBeN/4M5IK6F7pl03MnTiC0NkljS7lQTczQ1PTETOBfPJiF9N8cs9fQchoxXE6LwmX53LE1aBBfiwyL+j13oD5UfLfAMV8I7/5ixHVLaSSlKHNUD69GQojJ9gdygX5C+6oojHQpFzVTQQiZZxj0KTdQRRIkWhC8Ffvy4I=|Chương 1858: Bốn kiện Khởi Nguyên Chí Bảo!;VITSzIXD6rfTgaJipA9u8kh+LrAd+jlP15tLM0qTE5k5pqtR+wg9vQsN1EMuPP+er2Ficm5aN3vHWEECMNoPQZxMUld4ppSNrDRNONBHo/1UpyhDe5GBAQjUCgBK/cZKRu+S1I1Ryj/ZWOAWifUng0kP6OPx5ih4hCy2OEf24p0=|Chương 1859: Ăn mòn Khởi Nguyên Chí Bảo!;YkgewSZ4XP/UiXTXJtonDDMctrv0gw7aJyU35FPuI07DP9jEUTeeRzQPQ55lWtSSRa9olJBen2GIqQx5OxE8jR84KJmREkR+NeAZCn8xi/AacaH4vjnmJKf7LXw2cE15kLpAtFOxZoXaSZN1Z0eXx7tT92bYBF4pIFmVWp+Het8=|Chương 1860: Phân giải!;97k0rFpSs7OJNkClGCLULP4vBSOc23e9D72m/zeVUHMUeXWIlA/JqKfcFk4eIEgvJmYr7qQLu+6OpJiLlDhEzKOI8u5bMhJfwz9aa8kVwwtRGFW+i2QjrDMgnGjI06RKrAAat7I9OsflwQ7UmQDZYii3dNx6fcRWkxhJMMtbJWU=|Chương 1861: Hỗn Độn Chúa Tể!;yjaRmnJthexrm8Wnlv2CHmse4lzZ4GlHhNueJdrZg9mfZEPdaREp0D54JYXcaX2TAQqMr9+WZ1rACTa7jZGyMsBMtrsyteezRgDZexNP2C6shKk/GjZEzK95OdITq2T5g7UeQO4qhLRC+4N2zvEFeWgbjeAjM1QfmqMXxcaLW38=|Chương 1862: Khởi Nguyên Chí Bảo xuất thế!;WzxCea1lfc1jkVqUuKDKHPddvdeybUw9R6cp/jFOZqzynewhZx+ypzdC5O2ekqbkgp3nLke7kanKHTP31jHAk1wEdF+jCu3w6CDbJrMtZOCIC9ord3dn4Mt838syx5wHvF2QT6hgwA0ohAjt7H4qV4MSgR8ps7lVxeNDbgOrNBI=|Chương 1863: Hư không chấn động!;VwzUNEhSXtbLa5OoWOnC3+NLAcdl8uVaZEx0f74Z9jC2lruchbGKiMwMa5m7iUEB9hKXBiMxE1iQctoeLE2uA0MqQY1hAAO3Co0XPBNTdTifWNIRKDd8SeiSYkkqxGopHg+SE1hQsPfzhYzi7/4XzPwG4vbHT/xAdd3pDdo3flk=|Chương 1864: Tìm tới ngươi!;pRlFXb9UNIJqZ8y4mCDo701AlYuKAexFBJkj2VYmtL38jGkz8AAgibuQXuWASLbWRBhaFtEtTK2SPh1Zuf55dLXmqL3Fsp359lFulHGr09T26CpqgAuC4hCGggkS1CkbTRI7tC4E3EX6LfOgfd87xk1TLXviL8J8iEfDaoeuY5Q=|Chương 1865: Tranh bảo!;OJReEMJ136HXcxv/3GbukGsoQh9QcslU3K/mlTHnMysd2xKZWy1RanOiRi6Gla/YQgubH3SlfS3RaouQ3EWYF6UWZ2iTErb8eVE2XlU8ebNXpXTna8Ktm0CiPD6iNPHqzpBvVuGBkyjcH4DiHHysy+Qe9tXIwAmCpaEpukqUORo=|Chương 1866: Hỗn Độn Chúa Tể lộ ra thần uy!;oEOo5/0RcbNnVb0KAGmgcHwJ+vstZ6QaJZ5io1ZWpTsOFTgdtjBM0dqVchsjUmuQjySi8Oth7cxxgXpIfc/011dau2ncABMl97Huw5mRgsCAUII2MiDy8oycl3VhnBCfUceV/oVpoQkzVbtvSzb7oAYPcuFsoyLXXsyR/ch1SSo=|Chương 1867: Lấy một địch bốn!;nZpXZVilHl/80T2R/CwSjJ+P2fWxGzteDyxP79Nk0DmOngeNRVE/JzVqHK8OPHkHshlHDn+9j9EFq2h3d9YyX5IDP45cYXvr7GwYtpcVRFABcjHPoEJ5KjtkoY5Dj72eisYIT52/CbvgapNEy//GingqGrN5ytQviPzmJrVX+Rk=|Chương 1868: Chém giết tứ đại cường lực cực hạn Hư Không Hành Giả!;ae4s6gyJP8616GJK35pvrF8uuTsxcdjiehKGTEOQveoTkhREVg/cDoZM2lndZDc6PQzN5v030jnRzphKGrRzsXNV3+MTyREQvy6vWTQW+Y9iON7yKdlZj1Tz1o5hdBfc0svko4vDb89y4gm8MvU5SSYgBrvx719T/gpzFi+1GGo=|Chương 1869: Sức một mình, áp đảo hư không!;q8a8ba5pPjxVx4QUY7vkO+4hAnNqLNI+E7CEX7KAEaz06f22lGB/OLo0+lNyNCqTiNJPH1UFf8J8Leum6wLT5hgGMuJoclHjqg4dO02m6r1InlSiFGMXI/MWkzVMuw7Ty7D1wVfKDUYKwxlV6TCF16fkWf24W2+Ob46SGVpsCMA=|Chương 1870: Đại Chúa Tể bí mật!;u0nxTfbUoI7nnq57nHkJCGuZvFmbl4rSF+W+V0HDm3xIGy5df1RclWp+RB74mKY85ZHmB10eaQOwVAyj5dO4bjP5isQ7bZ9JNMv4u3AUNRc7S5anDcqQXmpM+0URPMeUGlumclN+Oc9DkYVoXtN7VHUINkX5iz+7f0U5/8eYUW4=|Chương 1871: Tin tức liên quan tới Khởi Nguyên Chi Giới;7UdUK9FdaboZfBkya3Q2TYf1M7CeTWpjaOpzziDa0lYcyDjN2aFekBfYsA8Cuwv2MhxockfzEkD8rMaVcnT/beR/hkFUkNIIRw9iJvdULtvtwcLkczhCBFQYKJmdctdE6wv1CHMY164ntlgBEHvQOzeg3s9gJFmo2Aqy6YYl6p0=|Chương 1872: Có một tia nguy hiểm!;eam+wmnbQq6Yb5F8ZWF6nRKy35W6WIqE6M3FxwpA+AG+cj/XsIicYyL+zygWCnEhM2r3imQy1nfnfvR4Sv8xbJFJE1vNdt+rNvc5jcIwqG+i3ml1+1GkQWaVHglE9+fFwgXYb+U+njbtbi0Q8rFuTB+ppjyBe2LLcOoJw8etu5o=|Chương 1873: Hỗn Độn Chúa Tể một cái hứa hẹn!;fvIcyY/Vkj5JIux1s3CeG1GeK6bnutYqc0Dsp7jnMjZf5tf8gLAUnur5zJOa1iJeCNEjBcWAxsSlizqIA47cYdojlzjGzQ8Hw6wiY7GDmxIBmtwiCe28l7/wQf7nxzTqB/X/MyTAlL7ukmnoKlNeLjEGrYDK8xmTSzeCHmvWNZs=|Chương 1874: Một lời lui địch!;PZr1SyZRpTHEzshEzgvrIdZ6Ofp/6V2hjqFJmWTbG0FLc8Gavr32xzC2yGt4qvrIu+2F8ylwmFXvzooHKlspyUBUi2CBPs/un0Crf2+CQ/HGF6P3rLY071uU2SKvfq/g3ipRTTLXexhDxPszRstbmuIuP5gVdKtMIjRABheFYxs=|Chương 1875: Lâm Phong cực hạn!;7x/DNFd7xha33C0jAqj9ZK4jlwp5uV7gwYe/f5bBE9XLJxufVAXKpHz7fG4j+cOd3jBl1PE7gP4WnTzOWyvO9rauCsO/kpBUg06fzCBiEuKuh79UcZUcHgF0PfxbLcMjM5xWY9AXlkyQFxTtKAD1Tqt+Jri+4HJLjC5DY0rzzP0=|Chương 1876: Thăm dò lỗ đen!;z5qxCCydkdh2F/9SkvoMkuCv6mqwr6o1I/TGawwgZifPDTfky4zRJv334o6AN8dV1ZmFDgr/GrKkBN0gy/b8u7FYVk5Qw/M211Lmi8UxmevNwu27YTWoTffFS1f3pKm4lmwmSxI4iMJuOxr1/5JqWtv73pdCdCpKeWxkVKD331A=|Chương 1877: Thời không áp chế!;dzK3+r5dcXzB2jjUw8PHb2J2HD5iw1iAXnew1h6yan5gWKTX5fPaD5A0kFXZqnvTrMCvIwgiT+QJ7AWKGwd05wcbrpXUNPKCU13+nUSmZzYX9HlaMr4XXX2EDZJnuD4++EAUKnVfoFZsiy9IRxuAhv3MJf7WPv5bF4+2pb3SBz8=|Chương 1878: Đây là địa phương nào?;c4d5N5+n2qb9wBTXlbsRcr/TRSzv4JPlG3Uh33j8LdzfqJTU5beLCHBplMy4npilaeeExMubcE/GRYUvojayBGqcFlyxq0SpJ6e/fQmcifoJKG9vTsi938dxNXE5LJ0oLLEIs6dNO7vJpCCfVkCP6QEi3F9SsG/m2NLFrY3DUkE=|Chương 1879: Khởi Nguyên Chi Môn!;JIVikI9dcN5ahwLOGrKd5rKlqxD+y8CYw8rf0EhyXjy1sfeYLbYEVC1dFK1Zi1NNM0gEYdOm9S3zEPwgpNH4FeVt2Ekw8tHjNw5bWPsaIAmKx12tP1SeC5cSRiUnC8K2bdN/baaCV7NvFSgS8WGu5Lunp1cm0mZbw+ikqhvc17s=|Chương 1880: Hi vọng!;g3Z8rinsj4xkhT2Kfhm6WxuCx7sLSxlAh9Rwu21C74hsQfoK+E3UTkaDbcBcsflSixyGQ4eDFMTrKQYQy/NfTqVDCqugQ/Pn4YoFwi4FBk8UZLkNjDtZ6EITPVvnSIODXOL4SeoIGk6yVevhO132Oddw+utFb1YzhjAvevTHMRc=|Chương 1881: Khởi Nguyên quái thú!;H6tYycmhQ7A7QrPm+BI0GX5maHHGunqZBcDiqU1uXuCAfRHb3Q3m3F/PbOpa1zfcH6Yc7Lsc8eDwI7C70CgO7hzy8l7jq12W7mocN7rZ58PuUIOuYxmvnp+9blFISDASezWynTnxYh1CV1u4hTEC33JTwfqxiFjeNpHm4+ElwDY=|Chương 1882: Thời Không kết tinh!;OtNFfvJ8UssiNDh37jlDDdGT5j9dp34672oMUDGfinjyMaAr8G3s5kw9ScMTuTaWZdyGS1yaY8Ku1dTQ52QJtfx0pTgtDycRDtvlcckJ17Z7cOipoiB5Q75JvcfybnIbZpq8/RmWCnwSrbr+hxpuUAlLAbs/n1+b8oimrcbyY6g=|Chương 1883: Thu hoạch cùng nguy cơ!;vYP5G7diyJ40+7bLqEDRZfwRF0jIpYM8UvFcV8K6Ooqf17ljhmsp5p3HfLWMD8dXRAUTdrmfVhXBNe332g+6FWEtkGCfAAIHAzMu3OfCeSEdMIn5AK9HeL8YITa4G2pueWp/mdalyMcmfG7CCXv0pCkuJphwpI/jlirgwMXGgqA=|Chương 1884: Kém một chút!;ZT+5ZqQCBiTpoNaOpaNDRlxipttZTJGYk8QBKdcBOjSQvL/x8MG+DAjN5Z66f20tuo4m5okEEQByTSIlAKjuHSdEbFJ6cciLeScv8I2vlQz6s+3BDUZsxfbSeJ34YBIVntf/j2ij+4OT9jbt7ocjXgktas6wKdqe2UIwOfkqKS4=|Chương 1885: Thời Không chi đạo năm giai đoạn!;DFU9NLsZNGwWON9xDFCJCTvi3JImTx1p6+rfOkIM8cGZzbu4UPTKbd/O5jdbz67s3knQBQMNIiXs5ceqPjL7L2SEadgZnpi689GmaR4hdYkij3X6B8SXKgoWHn8Pesx7YHLtjokmqn9TlFMTGw2f2YWpWsPEQdnqKhUwBsMgwiI=|Chương 1886: Thời Quang Hồi Tố Thạch!;tvn72HW2AeC3ydZAHmkAJECcRppjFpumk78MoU8MN7UL/JkBFe0XPieLuHMette5Nalplgr/gqaaGeYxWSIEWWaAgRLdKBPVYtyqcFnZ248FB/pqbzoR1kQXfXcpSadX2Jjuv9DSu0bRdXECZiPpyHwMGvf/19B9+iyBGGFxaZY=|Chương 1887: Tinh Vực Chúa Tể bí mật!;F2VMnXCeotc4uPBmmN4vpy7KBjaUDaHebWqkl5OVEb1LdTUIql2+Ofd183jKhDaBg8Pf7eeMxOssOkxr03YPyOwAN4deSoS1KIJkddK8bO4N3PXQ9seGH08tPAUCG83QP1NxKaaxANpwtAHnfU4fAL2lie5UBpI1CGyHziD+wwA=|Chương 1888: Vân Khô động phủ!;r+Euw5NoGVJqMbyFETOwkSHW25mf/I/mm+rQE4J7njwnooWU3PTHLF0iO+ne87iVT6HCPWnzkqfv4+eLowxZ+ltus0F8J2JBcHK2dvngi8J+qIbPaV0GkFSxtc9hXklXNsXJdINYzCZFvCqnKoS0ZlWUIXnD5i4q33QoCZ7oN4E=|Chương 1889: Động phủ xuất thế!;4bfC3ICDPjpNCFWgnpqkHkCf1+hiY40aIKKnr2pP0/ZMuy9RLvtsZVKkXDyojsrFJ+YDAOH6ZeXsL9cQ7mMmJUzJjAq5qu3FHRP60gN4YYTk6xRgnxSiWqcGlYgSbEmH0smSwgQXFEzWGHqJxXXHz/xHltnEM8wkZZj3wuMrOdQ=|Chương 1890: Bảo khố;j2bjP2hV690BB4xZ0UKgYEim8XhTD0iW3rOPIPVQ1VJxgNW678+5lb38u+telEK09UGN2TT2zu7/yk//kR2a5om8H+FNqu5o8grhxbhzmBv5qxD0AhdZEYXuoYJjD84fCixg6RbcZlCJ2bdockoaes2m5x+0avkeArNH3EuP8zs=|Chương 1891: Đại lượng Khởi Nguyên Chí Bảo!;NeqpSzXzoJkSDyOT4YRYiLkg0ejTWz76aao3VHsMxm2xU3PgHx9kRgJbnG84BpVPqUQyVehTEjFV4kHrrx4tATj3xkn6733IHL2T6tEsG8omt7PZMSlKg5FRnzggZom2BSNIeAqP95XuaAN9ZBMWZoRiI8RgfXU6aCeQdFeJKJc=|Chương 1892: Đỉnh tiêm Khởi Nguyên Chí Bảo Huyết Diễm Đăng!;3j6opX5s1lAzev9ccZkUw6DQrTeDlN1kjGeNOntxUNPtHX2p+yLaniLkk7cbZewS/4d6VLHpPN18aAuNvQHRgGbds04pJLLB+zhTTxQJMaYwm43VyBRqsy+wgxFY3uFs2pgLqevM0pIWzl2p3fg3fym3EzAk8gdpHtXVAgM0cIc=|Chương 1893: Ngũ đại Hư Không Hành Giả đến rồi!;5fZ36eTUJ4986hXwvQ88JNYS6rXsVg+4IpjoPog3d39qSxgmNe8xxZvliwW4kngsv7sNEE9MkPtUaFcAd/o8oGI7vXKMR9YXl1oav21pTrsAb/JhC1kDIxZC4yfugTwDiCX4F+ruMv+tlKqAzlZYoQGZ7R4Lq/VTW4V3cRcJJJQ=|Chương 1894: Thời Không Kiếm Khí!;E84JldBwnjoe38aCAcwK1sjxWEx9hahe/lSIU2hAaQA2Qc53KHo6bezoA/65yKqASu0LIZswuPAh9xECRUml2DriO1vYynxzI0bISsA8RAJbMbiR6rbdgmJS0h2FWt0cGsGg+3ulNYqBBsULTJGQB+VRJVx7zl024h+061TMmAI=|Chương 1895: Kém một bước, sinh tử có khác!;Uh+VPRER63NgcWR2isCf4v+ZEBd80Qia+VRj2ecgntL2mpVgx90UTHF9dB/qZhpK7M1xSJWIuAfNrAl+GSXFDe9No+sg0MynIo2taRHaCJfygzlnSTNJcwE+6H6g/p84rCKqDVyZinpmtQnwSWLwmw6wwvcmOk4B2jWPnx32sYM=|Chương 1896: Chém ngũ đại Chúa Tể!;hCuZ7ABxlkipIHhee9gYL8wRogf1r6OU+gQLGJbrxEI1iAZLbvRO4ws9akOL7XCerVi2X7WOF1rzJcfihzsRzhBCmeltNYarAF3lg1MZ3s//Qi88v9ZNh+vnP15q6VA5qP3cXAy36ExTR7zdm7KsSO85Bcitz0YLwa80i/veHWw=|Chương 1897: Mảnh vỡ quái dị!;YriwidO94rBwIQl72K/A4TylkqqAplN4nQwAmt49ubFlXZSSWVx+r00E9WDLa1/R0kZ8/LoRYRWxvBOz3pFBT5rE4nd9wsKAfQsaAt5xQcJVI2ZKl1QsdCXtVeLIr5ySk8jB6oIH+12EvC2oI5K7WyN0i0fgIGVso/ODoVUnZTw=|Chương 1898: Vật chất vĩnh hằng!;SIk7gNw9JcrJ8cfSB0Kw4md15D+upFoQEltUEthColnw0cfcZ0YLjfWm9Om1AQnBZpToTWqwJ+BCvZwoMbChKLnHs2oFOfOVGD2YboJiQrh5+XqFp8h/iP+G8bP/dP7yrzs82zBvsP9d368EQu4t89BZrUwyfAeAWBbWTZ5Eoq8=|Chương 1899: Luyện hóa năm kiện đỉnh tiêm Khởi Nguyên Chí Bảo!;4N9S7EkrEBCtcr0r5hANl8vgki9uqmFAq8WSQnKCMJoKS9cqRu2M5Q5Vo6X+YscfcT/ty4U1fFjArB8mZZ72EI9Jbnc8Bcvl5MEn5FKNtdBPvJKxkI5kfXf9ciRqKmLhO4BGLHbYZs2QRSJLCGeZXKcre9JTif+epduRyyt58vo=|Chương 1900: Đối cứng cường lực Khởi Nguyên quái thú!;Mp03TBMUL+kQ8Z80ohr/sAH4fJ1JZCquSH11TMxQLuA+UTXXtD9BMHAHM9xdwtKEwXAjSKu0klpPeEfKGMQhcAY1PaVVd/EK3DDr4el1M13p57eqUWG+J0PgpYV9UDzxTCYhXd+yioQPm9uY/TOYQiLJ7DSS2kCjql5Nu5TFY/I=|Chương 1901: Thời Không Lao Ngục thuế biến!;6oODOFYnPKrXkP2FdhxCRi71omL6hRNWR3g0JSX9FIB9NCCl8OhEEhofRtbwqDAC9w0lH5u+QH1tWMfG1Nk6U2CjE3rPrCeFqrmMgaT+YNZ8Gfq3MqmmNIEEpfDNWns73HfMgp51shJkk0rZwpZchQ9k0CvZO6zhbmu6jJqww0Q=|Chương 1902: Thời Không Chi Vực!;cth59V/latKdBksthpWWHBXSMP7TTAYyPjjFtC3TvRe52uoLaoTgQYu9gAKO4McLwrcYitU8zTfOlVXTrY5WAI9Z7ro2t2FnpUJfxFIURDhqvI0VeUU0b1rm3mYZjKcxrONiWn/F2NoKesXH+aFYukaapd0QYs8hPzWcRswA30I=|Chương 1903: Thời Không Lao Ngục trấn áp cường lực Khởi Nguyên quái thú!;QBhV4f9+yUwwEi2TpsuiTazn6tITONqjGXe3L12RCHvDf4PCOrGyVHylpfI23Uy4o003G0TbYdxpM2kYq2FmdCOjO7omXQXfucM18dVrkyJkkf4CvFTzaP8N4jr6CmYePXIlR0I2QsaXLznmFmdO/6n7IVZ8tmKhvSjAkgFGMVU=|Chương 1904: Bước vào cường giả hàng ngũ!;mN52QUZDNrnQrM0rrW3WQH6YV4grkIWHp3GrPX+XfyPWwq1lC/P13Fp48fzJSgdeaiXnoahCQ54haYvia2/ouI9ZfPEFyVK4gRjHysMjms3J/bf7hJ9Ya+7ny0+kui1xFBvt0Tc/L+I4x2+iwva5797epQ2m+aXO/Zv3egzTiE0=|Chương 1905: Hỗn Độn Chúa Tể, ngươi là cường giả!;jhOSYHdBXtsbzsSi/lgZdrbC9+r90sLAkIX7PGbJiwVob1fK+/pk8HSi3n9PprAS3Ed8OTY+tBu+/sqD3FV1rCw3r7iHK+YYx34qyC4WyAmNzcV4Jiuzkx6QaSWfFHV7TyFW6I2q7GwGFud8C2EqoX2bwSkvBe8jxU8OLL+15cY=|Chương 1906: Không đề phòng Hi Vọng Chi Thành!;WG0krzGKpcooDXBPhugF85sIJo4SmzL4CjIYwiwgKaE4SCJLbyN9M1mcSGn29RagwLNfnakExXngPLs1kV89pH7McClV/2Ci8V0nGyVLgM/wmnLkS7Jn8jUlFa3spXh7BlA6CS5mHLTnahar9MQUaNgonGGFRqdAa2bWSOI5Fog=|Chương 1907: Bán ra;8GrvDe2X7R3nIB8HMjJhTKEZMWRsRHfB+e3wyIs7ncZlRuEpwngUbytlumqQDz4CVnv83qDdHXhtE0qG+jHYeAtASNpnFqrwacbvEqbQ8giSYAmhuPMn5D18y6xfdeMtMN03Ks70ol0bdicqRk9NN+gEs3pbhLvdA7tl8SK5Biw=|Chương 1908: Thiên Tinh lâu tình báo!;e2gLjAzPg/cfBlE9VKyN3JaIApkooBzuCbm28mDjGTX6S/VPmD7Y+XZ68MqaUJwxIKJnWfRJdFjnJSUy5yrDDtuX06goPr4TRmruHVo84YEtT0aP2DordLzARKusJNw1pwcXoA3w1Anx5RJnrhR1Xiv+Au+cMu9FWnFjlbHCb88=|Chương 1909: Bị người để mắt tới!;OXoDLnDj1fpUk746N5PTRZMRjhCHju27OttTGseJht2a0T7Z2l50ywt9JgzG9525Yucb2NHsokApclgvhVouGQMClCebQZe4vOOCHXEspCrAvtae2dyWBZN12wYg/hofGKOGCXMAd2/3DdeKC9UMfsNonLPQDYP/yW0L338ADBw=|Chương 1910: Hai mươi đạo Thời Không Kiếm Khí!;49nZ+WzOmcls68uBaj/XFwpUDU0F9NPYMRFhXI8bIUGG36iY6304L1BJLPeABDAEmpkrtyUZ0J81WBhLFgMkKbCP5yJsP7PEQxWuHnVyJ11myJHbSrZ+swRAGEArudghOqf2BrwSxQiWBBXg0iIpU0pNA67IRGyG84nwP7YO/q8=|Chương 1911: Đá trúng thiết bản!;FRXcn8B2KHnj7njXm1BgEGgTzDXBq5acT+O7r6m955CTd0qsbk2atKHDkWWQRBVAJ2/JGL6Jpt9QoNitJ0SCbXQrPqeBEiwRZ9uKVjR1qO3yfHA6X/4Xt4lAc01o2N6I04lfA2+2izUZtR/3zb/WkbkQ9qzEj4aqDoLS8wj8XE8=|Chương 1912: Hắc Hà, quả nhiên là sông màu đen!;z+xAEtMwwHVoBu7a5Jd4t7Hene0Bp4UFUPuiW1wT/H3GhbC3jJ0v+jAK6eS+TrmcVgYWUhMuvTGfnpvYXvds4GvjUgFyo+8DgalqgWmbbmtfYyhcwG0zNTEy7+DCr4o/8871hTaolFjbd28TLH+/fq2+LZUVEF3QUyp/qUsNSd8=|Chương 1913: Hắc Hà lưu vực đi đâu rồi?;QYFDOWB6UXO/f4+m0JenuUyZAsCJwUnz58CNs7zoA6ZgweJoNT5TruAjC7D1fn2jG/ss/Lr4flHhlFtDilyEKwmZqDhDVGRXO9UuZTqQNC5G6eVlcKwtm849g4QOgDMeAHReB6HbvptGF5Deaksn0VGzNGf+4C4IOqtsilQ2iLY=|Chương 1914: Ngao cò tranh nhau;6UprHZEwQKbGx8wgW5Fv90NXQysIcjA1swTjVKOhAix9WObExjph4yYK+IqoqsUIw3Xl97xXKMOljS128+gxjTX+kHghZSrcz9GBgFac1ARiOa/MlVDL39PB8ueIU9wbrjL7LNuk/2Sg+7fNaDruACilyZdDH56vgXSUX88mNPQ=|Chương 1915: Khởi Nguyên quái thú tức giận!;K60h/laJaUHpRC2WRYszo0IuD+cdKXnh77YpRFlUDG99qTGkANcy91V8vTK5D79NibeqHKyFz4FDHVqUzfGIpAgKLZKLjvWviqf/FHQXhT7N1WX4VDxG16ae/mS5k58g18kXcF6UyF3Tp68lMq7LVb/FVFR2SKbIgR6bdatTl9k=|Chương 1916: Trong đáy sông một cái cây!;EUHcVAYYvddyLoYYPEYEm7EJd0UXzIgBn8gH2w9sAzMdRfEKJCBrcxbzju1cpW2LCAjEMJghcT7tXEubDebYMpj5n2d+RYeMn0IUTN/H4ITuEC5M5Qv3rA0zuyjz3YCnue72UXE2xTs6+j0r9ZEjMNqC55LUg/QCy3DiFSeTetw=|Chương 1917: Đóa hoa màu vàng óng;oVM5H/LkwoRXdtI7k4jy/kNc9CI/OBAm93RIO4te6I0LHNl6if8hBuaJgzNS5+aM4ze35vJwUkJsVD8bEAZE0o++J63h/U1pcw/qbjWcEZMhZfKbKLHX2rpfK+QrVG3j/MkjCJGi/mxvg2AuC4G6hOKMEVQkfHV+fZvGpRFz3R4=|Chương 1918: Dung hợp chất lỏng màu vàng óng!;uhoAtwSPdY5/vVbPMH+cTVukqQkHKNroW5bzGCaL3eLeETCXn8RiTGIL0ba6oXGNJg8WGEz2TxYF4+xHRpPKBHd6uR20fMBCHMJsQTOn6oPNf/ZHzk1RNuKpM5DD/2x393Tf48xBSNXSJaJ2X7ccGoG9CtWfv4p11U80m1znALU=|Chương 1919: 300 mai cường lực Thời Không kết tinh!;aCFXQgIgzfy0RQhgnfAVtushFuwNrz9ANgVhz6IF+xODfjOWpBEvfbib6kVUdhsHRRBIaFFzaGXjDvbz4SdJ4nGv2n6/+RnHcOEVPStVszXhL2oE7eidT0uLqxLryvCbVvHbrTuCZPYRUlDFxKmIBk6mT825RXcOXX8SBhb2bMg=|Chương 1920: Lĩnh ngộ Vị Lai chi đạo;zteJHwBYl+mNlA5dhBhtmSZVd8dT6J8HZIIUqTDMm8KZtx2dkkJdu39ovFNdKbwystE3drimiLMNcZANas0IjMloQ3Q6r86DRbIdPxQyEADxkfekdC3ifW1tR3CS3KrZvZ6XG3qf1I/Hv0w6kCuOATGmKppdBBda04xa8i2QBfw=|Chương 1921: Sấy khô Hắc Hà!;hj8v2un9o0qsUwgHo91j29mVKPmIOPia21TVc9YFuKKUUC+sFQ/QvBH3rO7YfSMT2NKPX0zesG2rcs9gP0KR9zjNs3sg+ku3SE5Ou/yiyJyOrJUA3bEv1FKfxd9Z0dRL5Mcsk4eze042+hKhvZvopGdvcr9QN32xbxToOnYbw0U=|Chương 1922: Chém giết đỉnh tiêm Khởi Nguyên quái thú!;1lN6NmD5M8ErFIbbDLY+YqI44yHO0CAaDsduNwTGBfAuciUTUg6bBb+4TafdKtVpCyiWtSiPbEIUB9S4yt9G5J9366HexvnyubzggzFmYp0knmoPMyPazmu4OCXRPnrVVHjv3JA5vMEaY6f7uCFPdXewZ/fg2S9LOCvykg8DZYs=|Chương 1923: 13 lần khuếch trương!;O9NUsIe4rgRRJ68G6etdjuscqEx8ykFNQNNmPHdKj4guc/x4fGOzH2SXR7Tr3V7Dfl+oBOGO7FY39EO9LfJ9A/sT5CKjZQbnoouW4auTebbdbNrNjcWUGvpS+6AUuHCYR4at2vILT6Qu4A1q1t60uv/EQN54vIdmGNHOEh4WCbQ=|Chương 1924: Sinh mệnh năng;hklp8Xqb8FuvHtw33wAUfBPi4KxBugVuuxYN+ZAbjyUOEb9AS3jT8PUmgHQ3SSzPmjwfyVKOARK7WfCqTZ2VS/N6KI7L7lKJCyXLF69oLgg8Gb1cbApXWO+wz2cMj6NyMrJYLm/l62HuFw2bNV5Y7zwt3S6eI212PruZswNTAwI=|Chương 1925: Thời Không Kiếm Chủ!;JzRHGpoJqkbvVLCkPebqnArLBmaRHCWwxHlk9z3CNaeBF/2rN0SCuN745ZK4btWhQWkLErZpkxc4o4RQPy/FlStz+cBnJAaVWYHsFHbYiQ5SLBDiKXNBauyM9RtO0XC/wmQUZqU5D1W/+JxUo69SL68AdetyPYtg+xn6mZEMm9c=|Chương 1926: Ngũ đại đỉnh tiêm Hư Không Hành Giả!;J36HG+jkz7sAxVThxQROGhZVrqUcXUCQ26crUDSVJ+bYpFUgKa0MKTQXV6BJRU8NlsTKvHGojEVe7ujCoRnnsE9ySCr7xTRGb7afE1x+MUgaMLYdDHGqT5adrU8zTL04bBCSScH8kSdgXO8URqFhmgNdTNdpFdnRvQX5zjMbKpE=|Chương 1927: Cửu Đầu Cự Xà!;YwSqx3h3E7kwizeERy1++lsbfMkXe/0atQCBSbKI3sKU98WprK+Eul64CrshTYm4HXnLOLG+Z0tYYHg6aBYdW3WxrisXvPdR1iFqlaT1AiLbUfNtSFnjCZfvxieDJHdZrU6XumDPkNvGJ9RzK4HbyiQ7X6wQ+HSSSKA8wz/9oQM=|Chương 1928: Dẫn bạo?;DRm5Wwm2t0eURa3KTyMqEu03TyQmIk0TMMoWpAs+AupJduiBbuELmWTOUYaD+0DWoZPmXEA8J5RdSTdLVhj8q5vPdH/l1qlXU2/xvzWVgmA6bi+edwBS0xdxpHZUZ/NJr1YNz5F+MIa6etiCSVt7pN5qgdmjIN7iwoI2NXeaNvQ=|Chương 1929: Ta có nhất pháp!;lnIVNQpu/kT4Yyy7rpAPSN2h++FmtPmZ3gm1ZGUFKvT+RH5TqmyRE2N2sAcQvLBfOCYKtTdYg66fcuUePMOM/EbYBRbMfHRwkahOKFwUm/msaX4JLSWTLT4o8sNG43NKpRDqR1qCauO+4s9MlYGIv9Jbsu6CCnRFEfDpUo3qb+A=|Chương 1930: Chư vị giúp ta một chút sức lực!;jCM431cSdh3PQeGt0g8p2alzHJgHz6tr1Z4bXv/AYrwKF6CnOdDTaBg+hJYmwAVVKoF5tDbJsNg3lkP9H3erif1BxkIzFzOOGBRgYUSJUpqN/ld/kpc77nPfCVRYaVKWSuBrC4G0cSK10Jn50u54DIg2rB/DOtEEd/5HTRi9FJQ=|Chương 1931: Khởi Nguyên Chi Giới tin tức!;vCs+QF99jn8fhPcCBAF/OJR71olP/N4cwlp56EJLlpq5oO15lePg5x7nfUUgSVyezJ8oDjUuePoKSXwqT4lumdCnq6KU7Akq73Jxp2TcimDTQPes+7VeLWbrW32BxW2JXuIK38qaAsRlndFPezJI7FVGYXJ8f5qccWVeRGr8dkg=|Chương 1932: Chìa khoá;ct9od0BR3o7XjEU/9yDXdVbuldKwedxEWLFNoWOKMquDmQOOr+gjNNhda4dVwIgWkQO0B/CVqnkVLOYZk8Q89LD4+skPzWtbVRk85MkiC5/0lVxbHI5xVhq2TWjToqK7QfC07S0IghsgI4uzapSlBPhZA2PWSeStPGwVzHlTbgc=|Chương 1933: Thao Thiết Vương!;Bv/aTB69Lam0wNRj8zKCI6Nm4biAcc/A+k1k93O4vX4maCmmR4ApZF05fv+6XJun3+S9n8RoDD91CBiiFh2Iw0SO0cx8utO/7A9Q37FuE+1FweviXcBQ+XyxUXHuSCp3MfD59XorguZhfLxIY6E0sL2u3yd5cBPBFMMWKZCrhnI=|Chương 1934: Tương lai biến cố!;s+CpU6JJ4KpavbgCjU70VVZgIcxY7xLa3IRPjXSo0DWLu0U3bGLoTp2ImCt9RQpbXNj89wqjIcDymsyMK3CybE0hq6BJpE6hmdaDTj5A8RzgvZCPhLSKt3yaLr0Qnp5ZMyCTA+Nat1BoMEtlIrAhIoV/HmLHycmCqmYkXpOJZ8s=|Chương 1935: Trấn áp Thao Thiết Vương!;qD+t/xNATE/6H2C7aKX58uWHB5prqSJ0WkiJuhW0rEiXK074pQmTn33Kg3WX0x9KBnngi0vA4VQfObmO7O7YfyiXuHw+rGEaP0lZhxNzU/TbkQwj5i+rIecySKZoK6400S2DjtDL7ZJiziCgIWtqvpNXn47Rd4WsDCQsQilvUFw=|Chương 1936: Đặc thù khách nhân;7huZebQG1BRMrcZ/3o+k8wUIjDrb8UKDulHuMwAanNsU0tGXH5OtAf0AdG+thKy+oZoon8DMEN2MtW0p58Biwjp/efLRQRhEm22Mn4v6vkHAhTdHBc5HrD6J/fX72Qiy0ql68wnRexxvr8MB/7AW/LmG8AmPAW853nn6upYoNho=|Chương 1937: Thiên Tinh Chi Chủ tới chơi!;a3k7FHsq/QpVJqtxEPq9Q/LOSDqhkwWeYzMt/AW7W6YNI/8Zmpirkh3O1PZqWMOVoUbRyISnYNTuXCJMNdReTycwL0AGAD7jzYrUqLn9c4VnoWQe3RB3hP/TrbyyvFoV/+ojOCLpgdlWrdycY6Eqvj/KnasQoOKE5tf9NeEglrI=|Chương 1938: Nguy cơ!;wGKFvw6O4LI5r/lZYwSXF12mJ8iOZ1YNclvgxYWKtVY676EiJwiUgrO1xHgb8NJKeHyoPSUmpSXy4+SuBnzteuDMgE5guUZcXnM+8ASWNG1BfsvrU6CCz3Ac7xXrJrp8CAg1kg67hJHyWvG0LyW0m0l/ryz/ZabxLo0fJV/8fhA=|Chương 1939: Hư Không Hành Giả tai hoạ ngập đầu!;kIG41b7PleCYnZ64vl/RMyjBeBj2Q535PphrwtVGc3eali/z2KK0OPbUmdI6GSOE0zMEoK0jJ4EZhUW9Jce720YuQOo2bphSVyy0D2ted8PPjOEjJrVAFi9/vllB1UrAGB/Rxtj/Nj1ZpiEDpm/X+o7kAGEfy4mTVZJ0xpErRW0=|Chương 1940: Đây mới thật sự là bá chủ!;Qu7dmtft+FWB0F21RNxuMQr0IC8h5cuhDWt9qzRPkgs8fP+IFTPv4MB1JbRXKh38zIyBkmy445oUCRpvbfqX6Aq4F8F/VEZ8MKFDh3+A0AqmAOJX98XeNjA3tkZUkCrjmjargc8DRopxNxVvC1l0LNdxRduotFcQDS0Megc7N58=|Chương 1941: Hỗn Độn Chi Chủ trở về!;npN/qKfu7VxUKS4QxcnFiL7YfSesHP4kfcsT6ZBEtbsbdRU+NhSTIxeWj4ZcRCNVDOXCZHBGA/uUa1W72h01mG1/Qpo12qrji0arN4uW0Phx5yyUgYwr9B99da8dwZTy42L3vfzSUSy81YAAsSLV2V8F/CWKx/1HhJtpDuZLjMk=|Chương 1942: Hư Không Bá Chủ!;kXPyPjppk5c+mGnHAmuDec+1+3U+VPppa8FZQ2+B3Xhs+WHm2H4SvDb4MQZQNtv6fKD8bjtway08PrugLgdKr3kGbaEcPjZU0tOlKdB3xg9XMvSE4k2azSdvoCKKugGvcjb5UewIAAB9kQxbyPbv7NvW7YPTCVPLK+n4G02byHQ=|Chương 1943: 49 tôn đỉnh tiêm Hư Không Hành Giả!;GkFCflPSnmwxCMvGH+Nu7pqqHh95bmTIwSdqyLpudo1gVx/G6eCaqLX6NfsvCIcXXs1E2In1liRO60Fln1nnw2PXDlhvY2r+6GPNKu2xaTUYug2iGqi4aecmbVSCdRFyDltA+QE9usR55o2VQ6IwnuxTyjvCLPTuumF12Rf0E4A=|Chương 1944: Chỉ kém cuối cùng một viên Thời Không kết tinh!;nZS2NUQnKZMamblnhYzboGAeXIy/f1YJThmfsJ6KK2r+hyTUj2eClPc1YX0PYVwNBKw68FuZhCc8ZWpLzSYaRGMISscuKKMoVf8cLX4FSQtOjXEibIsdqu4f7ba1dveh5U3acoFakTcXUPzUunbeKuuB0xI5je5CqOMDI77j61E=|Chương 1945: Khuếch trương gấp ba, tiến vào U Ám cấm khu!;GcB7qBFEfa+sfwQnoeW2xkOIzMQW3+RXNrsQGWiuQ7PqW7QKS1TedJIDa3LgsYGPsovLF3zReGPLyylsH4gnQ76PEcFIW8LVS80P/DvQqClCkWfK+0BhG//G4Lqwa1E9gwNj8mKV/0jvkhchJ7ciOmCndvX0EEYRqonGAsGt1pQ=|Chương 1946: Nguy cơ! Mười đầu Khởi Nguyên quái thú cấp bá chủ!;u1li3M4ABmX3x3eOP7xSEzvtIV/dGv5EIetOxBBQBhNr7OsVY5Lb1qGkFTqNBYvizBeBr7sAyRrnFM3hb1xRXJFtD61hAnDB6OnJzR+93bawcNZgbbw6B4aCRSTlkd/LybnMHhbH4AXJiOIFhQZepydnMGknpy9TVFxk5GqhK+A=|Chương 1947: Vĩnh Hằng thông đạo!;zvQGU0b1J1MsaGJhlPBAzgqarBxL+15VOmdin6NXhnWAEWDPRjWXWEbxOEbgJ/BO4sDrAYt69j/Qy3UsDtBYc6CTiEPHkwQgjULuj2SxfLKcj+M4KKl53WdZURxEBC7zcTiuHgJmBMzSlYVdWXAQFwsr2OOwDdQ8Uw/vH3wSm3A=|Chương 1948: Giáng lâm Vĩnh Hằng Chi Giới!;vbpwz5XFqPqzv+EfYezGfUa050/wK/P6jAvAarRLZ3GQjCIaQQTWgRzhHbsLcs+Mdo5PlkSwrbX7L15ciyCEKVu1Q/I2GLvUzAy8YDhBRTGpYliuoY6uPClmOF2qYXaMwB+4mIMwnd1OY+oSHHPqVA4u8vcLsHiLXfAAuSoL9UM=|Chương 1949: Thời không tu hành!;QnohVu0h61nUQqe2uslh5x6LfXn22GXDeOPe7IIpZ8DTmyIMug2FgvZh7sFJytzylYENI5FhWq6aBzyjIyLaspE255UAlRpWrQi4htRmhUjlDa3mGOz+Copsn5qFDF5jNdjyvhQT02agQRLp1o5MqTk2JV6v7Gmfs5qTCrxrPNQ=|Chương 1950: Tương lai Lâm Phong!;SjAAvO/eJApJUl1h+4fs/xUv55RvvRVuxboWl0zaPPKWXu41b6XeygcP9gqI8n/nA0CgFu/uoq8kRl9WxoIH/JpPuKqUNcJU7XtpBUfRoE3ZSZ9owOCq7KfNU6Nk1F4q7MYQtzm6VEaUnacWt4MHPvD0E+HuZ5KjMlUFgbSr9+c=|Chương 1951: Kế hoạch;l8EOj7iZqc9gLu7KyA0Wa4ZXrz1/SziJLVTEXliMZEr+GTiKaV1iOuHFNJkMLS5asQajMlEME/RDVTNlebdNYlK1jmd1suJhAA9PnQurCDY38cL4eZGTNj04PthNKDj8zZjtcEXtq8p1R8/dJX9rip6NKB9lEinVAAMfUKkY5Fs=|Chương 1952: Vũ Trụ Chi Tử!;TT9jvtB++3a5BtYU3K99eXbD+1KXi50dUGvNgteVw5dVP83VTsEcm1SBte/jZ7rOxxyP9P4BnUESL4bgovB9wqLI2ng+59LTVs8+VDUpWBTm6EV4Ue0pIy588D9wHok9bUY1vT3jbBWcCpf43M3jDKACN0Y9zP0qjpyhMLSf1UQ=|Chương 1953: Đạo Kiếm Thánh Tôn!;yBphfsnxbmmO3nT9ZVycTDF+P4XkjK1t0IRBNa7QE/PdIUCuDIlds0PHfsX0tQuCs5Jz4h0CdyzKJvzKZ1tCVMIaG1Ao5o5IMRLl08Y/hB0PnZnB0+Ku5bXhxQ3G+ulfmrax/ZwupvLAbiC8COWlX1Ql2Zx8dRMGv6Ja26cRvI4=|Chương 1954: Khống chế Đạo Kiếm các!;/nSQFt2CrzCjIJ3wE0dzoJpkuO9YpNjbb4valGUdNxsl7EcO8vPz4vu8WkEGwpri/tFd3zP2Fiqc8GuNbP1GvT0NW/e51r4tMtfQqZ8YyqPyecjqiqdITrB/xZrHjASdzeEdpUucRx6uZ4OZrDW0VO3vhfjS0UIJXPVBKADfmzU=|Chương 1955: Cái thứ nhất, Chu Thiên thánh địa!;RwEKA3oJ1C2Z6IR0oXsGzZS6zOGarsxwGlR67smaD8M+RebX2co8WbEmXk+A4gdqq9I6FNOpTMYxoo2+fvM0Fc0IBkxHfcuLpQN2ajMKlvLCZ79RrvcZ06b7jyTUDsf0PKEk0R7Tj0qIOxR4qdioyrPj7tiSuotrgJEA4XXqckI=|Chương 1956: Một tay diệt thánh địa!;rrTv2dsHjknQ2+JHOecflxmnS7f8Ts7mmlMKBuxdfCTIim9SEGAKGzhQXDMq14kUaL8r7/sGISGrRdssD7WKS6DJHGbE64Tjr1wHtCvyUI3SAUKfIYvLAopk4UxCCTCNFoF/CXt24u8KFwwDySPN0j1+KcKoi+8hLMFEIS3t6Ho=|Chương 1957: Vị thứ hai Thời Không Tu Hành Giả!;Oj96mCuSBIORoDINH6sshNqhi8CJ+unc/RXcqhnhdiEsb7LEnnQAiFCrRAz4iAw4AqFuOVO8Nmf4Q8WzfzpbzFPCkrQsyvuzibTDOI/JKHnam+FA9Wyk0oU/cpRwSrFP7+noxHGRZaiBcs8bp9QQSKCyQ/NPzSr8dpye0weydpw=|Chương 1958: Va chạm!;S70nQDGNttFMzrpEIrD6JCbrx4Urhi6yJnmWBFkM/iuYrPg+TT5g5O4nrQUXYhHVN8GDsnRA0goo5NBQe5qhzCjm90r+MtFKsM2zpsksJyv1VqXmXLJ8MjLPdLk0UrkFNo5AH815cyPBBx2DpB567PZKeEBL3+RtXdfQsRS7lQQ=|Chương 1959: Một đầu khác thời gian tuyến lực lượng!;64PHAPcKCJe5YEX3hWWhoOM+giViDovtG59YAkR4Yhq/H0rkcoz94rDYcUfN9ugpXPDZyVwQM5OaNd0qNLU0js5YyTHk/5Fm2rp6e131Oxz1aPziQVb6FQNcZWVXBm8b85YQat/+pd9Abt/6xg7SsbknkHTF4uLCNrl9iHVtrEU=|Chương 1960: Đánh bại!;maVRwqExIvhD9+t6jSEPFl849J6d9+OeBX3582y/dgSHcfkwdLqEVs0xl0ac5+tqRXgc+AmL2G1egdp2/JU5CQbA0laps6GKVYg0upyqfPoKi3ya/Pbi+42sq7OJW5a4BDLm87DDbsKx6PCZi8PLfVA067u+EcKNxY7qXRFXHfI=|Chương 1961: Thời Không Chi Tâm;WlaJY07J1kZAmBD1c6XYdVHL4QaKg0DE58IKqyyGWF2M6qndr4CF9WoMIOu4+P76sLfdJIoH6veRtnKhqxekUcwuMhKMOy6n+NYxb6iglaBYuseUX6ymg7ou6IYcnzTU7/hUNGyLHkW0r2ONkfzFmI1EWSEVUxlb/LbeJy1z6lM=|Chương 1962: Đến từ tương lai kêu gọi;wDIUxqiD+sp4/8VKcWEnid9KKsE3b9ZDSGaM/cYYpCo9WLLfy1wYxOQchbqpt8zHAmJUI4ffwEyiDQrUmbsD19Nb/SNGQ39xX4tW7MzbPgYrjSYfgPlGtTZ3F5jsbp+rTaWZsJxZCSEoFqpAeHQLOY7vKNrbgpRCoGMH64uZH3M=|Chương 1963: Điên cuồng thôn phệ!;dUoQ4RHAdGXxyUwUQLbXgkAFi/4gmHOvwtpb2XVjwDBc13+H74hP5oSHY+fzQ1Ep7BjfjAvlYiODUTjESPjXVw+4Zdmge4vR5SSHnZ7ExC6f9eQeIr6kokXnhLd+ejeYmR4RT56CrKlMn1jtRr1JOA8RM087cFvDgZKO7MmZtXw=|Chương 1964: Thời không tiết điểm hiện!;kfJ4CkKgMbKCfJc7j+D89e7ChsAK57Ta99mHSBJZeGAd/wxwpnmmwkF5lrmqPJnntfXzNTx/SpoCOl1ZnhhRGyQaRyr1CxKUBxsT9Iqh4+plQNFFSZooSZKyArOPlTXBTW4A5Lqkw4bbP7yoSpAJ3InJU98AjDkRLTyuVaMn6QQ=|Chương 1965: Sắp khôi phục hoàn chỉnh Thời Không Lao Ngục!;YadxsBOoEUIxOR+CYMod5u/emyVbfDJSTALwQodroEkXmUzvDhhK0ANKs7eNR+SK/OsSiDuRbbNrqI1tiGGiH9/OirTG1yrYVj682sS9fKZtp/8Kbtu8zGRN4imwc9ZiAbvlNisyFvtk89Hzu6duaShf9qqLyIAdCLnkjJZvVeA=|Chương 1966: Chí bảo kết thúc thời không!;exwfIs/On8JmX3uHo3hdwJuwtJFJUjYUUXDm4DvmMmaBG0/e4w6/SQ9zTonpZjA5W5QvoMTgrWidHgV+J2CSX7V3Ktc7gwkZ51k7IeuSJCxbLNb1lYD/ri6t3J4Q2JCjhxhn2SWIF0cqFpHu6jDpVgCtuTRneolWxi9HjIS6tQE=|Chương 1967: 200 đầu thời gian tuyến năng lượng!;Y/296tJZBYbPeIxz3xiaGlc9c4fEHkbiJ9xYNm+Wf/SHmfdjwFBZQV1Oarj9XkmBdydI6RBKa1ZA2oRewmBf1HbTEF1uiIZYquAesNq4gF5qVx2U3jdEnqSYAjIgRAFTYBvZt2Y92rC8teXWsIPQDPF8ZCUz2a7SWyD+GLCUyP8=|Chương 1968: Bản chất thuế biến!;gl+o7PvMzBL0AAkpeYhPRfy66vCC11ALvd6hzOLPm7vISN8KDTYybamJjVa2jcxplE6fFt6ePhw3Yh82A4/CbE2TYiAENsKKeepqBWEqZm53PjjnOxMIAZIzvOga3EJLDJVDuJHe7Ci8YTeqORYkIQMwn8IP1RCDRb1hKMez5n0=|Chương 1969: 13 đại Thời Không Tu Hành Giả hủy diệt!;sRO/BazMzX+Sv1Mr8u1CogAB3O3AfXIoMJs5bjZMWAazAPJM071zmEHK8eh9FihAAOUR3Z6ZQHchRc0UEuxdH743ZvUanQXgVZ4Nc2xH/lhN3tkDK9zi3mtE3qD7vszgVoRT92DgtcN/zMOs0vb8TznXvmgmDClLD5BROVuxK9Y=|Chương 1970: Chặt đứt tương lai!;OWFnlrwTHk4n25+2vmJ0+7IZfl84RZk/+91njaLgL/hGMkU4uF8PnGjaSsN396atGAblZHWl0pqjOvsKeP0xEaPginVpl1o+mWYym3T7FuiY+/AHvRWd1JDf8n0ZqM5IFwQH6irnr70KFG3IS9GswvAYHeGv6T6QrP9tIAITPxE=|Chương 1971: Vòng đi vòng lại trầm luân;Ee4+0GcKiNdmmiTGQq+2X9aMEZetkViD8tWrwoBSNyvvWdZ65wH4GOubIsEjP4cOUvJ8IPcu4zJcgNfJoKF6Gbez7oQ50vXL/8Hjq8qTRXh+ULqVZwsDJR0PZ4W1czQF8ZPuh6luQm/dTqS29UBTd21gxxRINPjXDAgBjpFF/pk=|Chương 1972: Chặt đứt hiện tại!;qW+aKX2duHqySyQz//pYoakDQum+jpBhKJ3DoRRPpDEXZa44Xz6D7GAnGyf75xPrH/f9tpmxCDdvD3yPR/i9EoGwDIXE8/qYe8nP4GV6Hu/VpgM1Y3FcdcXnKZ38QoMYUk1LLwQlLdfpq/rqbDsBqqORVJJOyglKxLuqgrdGdO4=|Chương 1973: Trở lại quá khứ!;tR+cUVa30r+deigEdlBEGS/1cvCDcnk1DY1qcsSJwpSLqP98djCGMOjFxGpxMwnPLDnmulBGaU2d8PkUmKKVRvwYdZ4+b4GLy6jACNAhw2L722jCoTEGnxMf4QBNtwM1jWI0tgn0N7QKFcgbVrtGPPuI7Xr0voupABOe9UEV9Sk=|Chương 1974: Vòng đi vòng lại không có tận cùng!;+KWV05b0hZE27XSY1D/C3+lCFqTyRzGqBdq4amHN+3j9+bpZ8lLWiRJGYM8KvC4Mw4+kvmrsEf739MvSzQ4BTgIWQgsB/Yba3eiDUnJEUClrQ3liEPgBTIkktA+YDVIc9aW2o/HNQzpPhW2O2e+yNJNH0ui93Bs5HzTgsY4DGXY=|Chương 1975: Siêu thoát thời không! ( đại kết cục );cU7TlolcEip+aV7b6lWAa2dovwfCQuNoOF0HNhnzY+QhZhHMcBIviHHVG6okMGgP+exvtFD3JwpGpxPGFMGc8eZCNpjPvEmG1vwiNpPbKyXijkt6vLUoCUxvAN/UjGDrIT+5wtrG3Xl1vO2RgAXwxavKuu+sW5Fia/vzRW5GHKM=|https://truyencv.com/gen-vo-dao/
Từ khóa tìm kiếm : Gen Võ Đạo prc, Gen Võ Đạo full, Gen Võ Đạo ebook, Gen Võ Đạo download, Gen Võ Đạo kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

Loading...
HTML20