KK Truyện: Phong Nghịch Thiên Hạ prc, full

All labels

2018-11-01

Phong Nghịch Thiên Hạ

Hắn vốn là Mộc phủ một cái tiểu tiểu thư đồng , bởi vì là tiểu thư quan hệ mà bước lên đường tu hành , do đó bước lên từng bước nguy cơ nghịch thiên hành trình . Hắn tư chất kém , chỉ là thủ hộ thiên
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 1366]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenCV
( convert - full - 1365)

Hắn vốn là Mộc phủ một cái tiểu tiểu thư đồng , bởi vì là tiểu thư quan hệ mà bước lên đường tu hành , do đó bước lên từng bước nguy cơ nghịch thiên hành trình .

Hắn tư chất kém , chỉ là thủ hộ thiên phú thật tốt tiểu thư , không ngại đạp bạch cốt đi về phía trước , máu nhuộm trời xanh .

P/s: Truyện này mở đầu khác với những truyện khác. Mình convert cảm thấy rất hay và logic. Mời độc giả đọc và ủng hộ. Tks
Chương 1: Mộc phủ;lm7PdvXM1UGvd/+oICNg9B+a0LWUH96Hyyz32pfssD6LSLhJ/p9E9kbdlkA4LFKiWd24A4euRY37MDkxtZ9LCOjYuEHsHad1yky2wsat9QqFAV2x/VpoMiAml1Sps/wJkvwvoRwX0Gc9mta8ZTGVQiGE3JOlZKr1Wuwr36lNmac=|Chương 2: Thư đồng Mộc Phong;XFi9mq5wcv8+/6amNlQ4VDNLw0y+NSq8CXaU1wQuCcUUDBLH/cbFKk2FPkkVZnCzvb/XaSGW7GLo6idcgRHUvL8uqrmycoBCmY2WQb88mbm0Fq5Alb3/lgKi0kcikDsnxLd1ehaZhUveOkjrOYcDuVo6efMLfMyZMLS3wiTGNLE=|Chương 3: Bắc Hoa Tông;MiIMdicGCxI8R9ilhZBPvVnTjZuNgrMhhfxIp9QEx37s9WLJi3q4Z/yBn4AiHLI3lYrdwYdyovfjr3WZhs47PVDBWxvJwsH82pVh3otefBcaS6KlZRw66ATRva4IUmK5Z734iVBs49gn5jLYkwpPaz+w/Wew9SiUtXvi7TuIrKk=|Chương 4: Lão giả dơ bẩn;m1eQMKo6JVGMGaimV2KpEDNDofnFmJyUylcKhRHW9z58FT071ThKfwLaVJhqMdYDxVHk3DYDu95gRBIiTRyKMGEA7Me5Mpb4KJstWljY5KLZBo8cWFTSXUPKy+Ng5y1lLHPrYtlS2s45tVooXJyAOsoX5Jf61C1ZEaW2DCjvjHk=|Chương 5: Khổ cực Luyện Khí;VYGAfI5sZL9tuFMJFC3b2870RfBqG1wOnZetrQyA+iOckQf5qW44Ym+E3GhBj6p0gxMLOmqfy925jpaLkHhsLgWLvWKRTsXyN/l/ItF+SBlcDsDJt8s7Dg5y0QA0F3lX26A7QLllFIZG8qweeSpe70IT2Ohb2uIpEMbuoX1/cz8=|Chương 6: Thuốc mạnh công hiệu nhanh;yoiqnLAosZaFeAZnMrbLkkBMPaWsCBxOCVVuh+xQb1I6n9dbtmZBYocewpmJMp5nBLU3yH8cacHaYm6YmekTKKEqaZEyiDGbuARrPG8VEQNM2Q2YNrAKcj+KpaNuC5y3OOqNuphwoKJfCLrC6xJEHhpTPQvqjzAxNjXMAsg2lKo=|Chương 7: Nguyên Thần Luyện;x1ByMCaHgjYS22PW77wVTIQDGwnjdbpUhgx1d6BcWUyAWCT4LMl55kR/srQArVD2+DDJe8QmG9EGHJ2RxZXZH/TCTb7tBJubxG5VnRC5v9v5HOwu4pwnGKD0dwFYMQ3Rt8Hr3O2vyU4+UDuwm2dCi5NGb9tTHNXfKMvwvHd9cSA=|Chương 8: Tiêu Phượng Hiên;262if+c0cyY098lwEvJN9Hnn7hbHg/8hjjwZ7du0igJO4RElyHmL7wxcsL+mLWJuivbcYaKlDp/uZcZF9B3TnRvJhIiwm3gFTWvpTNQhRV7P/nTBVPxrcyUdv7PBq26U4nDE/XUj1FCz9jwslFpDCp9FbAbqJ5AbnE8dUeUzA6A=|Chương 9: Luyện đan;2xO63FC1KyYIsWDc49tNxgUuzdyLOv/sNfTU11QbdHCsAHDb6PF9X0eqUvjuSZlU5FyIU6+c/f61o3AP0XcI/iFfTqt3Q5NaHWVEkHiFR3DBXgOjpvkvDB5ikgM4xDI9k8Tl28YHZjy1lhSqoTP6yqybt1CMhLdiPAGWe2LNFNA=|Chương 10: lịch luyện;4BsKWZbxfVLFxI1OOqwIbGZ4I5JWWiXoGkPNlYp98zdQOrvLKavtH/Aj1c1F1spG7O0EHtfjhwJwjnKhhISy/iA2TULAsspHbOuY/myt4cRWTX+VQ97qDcySbyHiIcx74BENlZDz83G4FZpdev21Y3261KTeV1rcSyj8A8snTf0=|Chương 11: Âm Dương Ti;laI0ZXP+Hg/00BFCIw8qXhplTdMPEKZj4DbcEvd7pCzwzFaBO0wlCYbqadpM6CPlcsrNPTTrIWtL+gXEfs8natOfSuBhOt+j93YFo4krUcrfgfMX7ipVAOtSHL1QqsXISAHaNrxeW5VIoMLaL9gZEZuI25H4kR7qmG/jXEFKfiM=|Chương 12: thu phục;XEObdTsySH6Dt2LomaX4yHjZxBqq4saVlkUY/ffZoLdeq/LCJnz25PXAx74AdhXWHFmTNdr0j5E+Axdz4k037IczO8oGH1AxsPIh/rcQT/0pBYG+WMCsMJdTv/+8UOCGMJO7tswcnLKkCEN/eZbJgBT+DUEIbsaKPNZTRIFgpZA=|Chương 13: gặp lại Tiêu Phượng Hiên;K6tpD5HRlWyYAGndVOV+W+tFTirrK4rFoUzNlu/S8Slq5jgTnSw7BNVIs3/d9RH4uDndwLxiwtb6orCyKMhjAQuyGC0s+kkw7SDDvnlmV1zIVh+c6cPIaMmRvCGTI3dciiFZR/JVwFYaNbDLGBqK0CcVWiAuG4DsM+3WrEZCjwE=|Chương 14: Tàng Thư Các;193OgyCqTyQkI7eeGAE9w7E97W3LeFCn0/jumWRTRpfdTTfNYOsD5xUb4AcCDi77T81G5WM6ZjIR/5OgZLCZ1BIgTV039553Rrtyco9sCnAgRjTNqQYvGwJpxFhhwLDrrTVUDiUO+r0xHKUt7QWnsbjJmvy9n/cvqG5hUWeq6HA=|Chương thứ mười lăm phong ba;g5W60/q7wUTR2i/6MH4ll90eI7ljw+fyRlJN43ZTsjbrfv1+KaE3RX6xfejQGfYSnEANU1UCdHZdHRWczaRqB5Ec1XUwigloA1j1CGlfQdFDt3Kv++J3oMLfZL/aId9ZOyROqdGyEM3LhRcaB+Y4yOCiKplIbKK5aAMBfYRCq0Y=|Chương thứ mười sáu uy hiếp ?;9w3YLW5ei6JdvNveTd2OCy4jYhsUTAoeButPwyNH9kybp7ByXKp3+pgxJ277RC1zgQsa2+ty2Jj8pIL3JJqcV1UIfgqTgOQrg+MQahH5yZni8bCHvuCodF2oeHIN6zYj+vaHMS5QjWjQ19U2RFVOqdCuW6rAVD3fVqXCx5QQUWU=|Chương thứ mười bảy xuống núi;Kk5gUnB58YAsD0QULKc3heMnyMfWfhrifGeRYMhziy88u2ZGQVj6tuJeJ5AUlqUhFu6ElaC66+2v4o7JrgmF4KYj8cf91rbBJx9CBBZwDgek5i/Bm49Y4D0QXWJyMeuCgm8IX4/vBx0X57zkeulmhR/2FC0jk+T/fphvHPTEBxI=|Chương 18: Hắc Thương;T/lFFnHW3HtdG99pOAR2fFqxMR8yE5mRjvu/AwoMokQ3aO1H76rhe9yCkzUSHGj5VNP84fXGg1c3QzAkyjTeG4xaMUwM0kWe1Va6PwT6mpmSRSf9hntPJoptaYE8MqW6gZP98+DlAwz6SCwfaUE+zQaCOFKluIJ2kxsSslkRJM4=|Chương 19: Phiền toái tới cửa;KaS0unA8gNN8QCbgA8rD6Mdy8vH31SyH+wouN6a9uEJ19WT3WHsPBJUlX+axZdgXvOjHRHJDB/XdjwDiSDb1cXD8spv44IMCmaEL97h5Joeum8hoYDCxwy9xKsv+wsC5PqbPqQ8TAcYwp23lWizoQHeMP4iybLvbsXDlcQe44AA=|Chương 20: Luyện Khí Thành Binh;d4ZccwDBHLCv1mZ/9Fn8bCg8IPpqcSKkPtj5Ob50LobWmZAX03bFrEzw/110twA9IUx4v835Ayp95da6LELteX0IKF9XY2GW+Q0qycfMfo863Cnr1+CgLd1bWkQaKfbOlt4xYUIyhILM64ch02+b9yrZnuJqCjv4lNJWmHb8DbI=|Chương 21: Quần chúng lực lượng;02KzsOk5wcRnepE/c0C/8bro71z4oLwl38s92IZ6yoJ8nUl2tN6pO5cQZLDKmXjUj1ukXE2+k8QRa8J9OjqF9H8/8zg2ucWIVxPPHT1ddpdcqb/1+Ky/rOzDDs7/ShdVhOh/7u73DSUhugC6rQcyUQUEGDQGHuG60VXQrBTehXg=|Chương 22: Nhân Diện Tri Chu;xJNy0br3N+wi44Tawu1k64ignqZFQ/pgweml/PrbLLgnMuZHlVVtHKEAzQK9wksYO3OWqwhADt/Pl6OY6MCoLwfvTKbfaNh5mb5aM9TtslAr7/+0QVlFBrj2wVXYABJAFJ6sUHs8GzNEeOBowEaMaXq2sF3zv9R+7/Fcjg9utbw=|Chương 23: Phong Linh Phong Lam;LJGes/gxsN64+Wy8lnDstNMnJDEhCHVGpMTDRyLmvC4pOsErD+0UqTK4/pnxcQijt7qJ8h7eZvEM8oEq48+t2p1rzxwVzbQKtiRKn6Q6vNHQQXlA9qrQeGSXD4f4ObpnI7DkQVSXptiSf//DOGGOjDT3PP7QIELT6pr7pOSOJgA=|Chương 24: Lời đồn nổi lên bốn phía;aLriZeyU25ZcfIgwpA3FnBxJIYq3RUJeBPc94Nd+c9+X6YydVv1i6Nss9mHyTSBkpIuAxeQCHyHeiVNbJpXiIXkhy1yGm3L2TDO1ToDlnm1PDzkoaW2GAvLXqO4MzfrvN6t7cBUkFK4gnm8244M0d6q4C+rDliLFtrpSRPn93cI=|Chương 25: Ta nói ngươi là ngươi tựu là;m/DDj/jCjuG/b14HdRmeWCCn4ZRmp7TQ3hPjXW6GbRUUMv4+wIvDuF0Cher5F35d9T/E3WOJejvQjtS0YXveglOqtMu09Jqc/PJmVpUjXU/GvaolX1732XwxsnAatsE5xwGLH9jSLcvtWeaDHMJ1A7xCF4eKjiGA2AD6P/ohwmw=|Chương 26: Ta là Mộc Phong;9ocgF4kcpMrcoISJtLM08dlLV7q2ofzQgUEuTxV6LeTRUmUGyM5u9TrRe17RiCHcsnI2KOi77VsqI9SqWkoq33ANf/TOn6Ggi8CPfVnbaY+hmW+9LM3sD0vmO9t7G5sedUA8rjQAhS38s3XSBVLCxnjrswQLF2YdLeLfN9ZGknw=|Chương 27: Chiến;lQF5P3ML2T8zfb7uA/O6GyRI4KLiEdoskd2VFOsdJ2hlVXGAP2Wc0ziCOcvHNSNJqqGfeK0WE5wBeBGY8zpy3XmmojIBMLCLwttiFh3QMlfnNna8VOtJoCaPP9nOBdjTeot8vZrx1B7ykgnKx7vJXIBYoScrxfc8IoQeGuJB1mM=|Chương 28: Trúc Cơ tu sĩ;WSffGHVpEijEN2S7lTtBxF8VJkXv/oM5G1qqUt7Cm3D3S5N8dpe9iJZsvBOIxLaPqPaqrOwZKxkAEEJ687U+FO0gRWkRw7s9JFnkpeCBXGnMcI9n+UW4UlYlhvyrp7nZoE1Fzo919FGXAYTluyAN9ly9jYpjzUJ2M3mYtgvfv4s=|Chương 29: Một chết một bị thương;04vsoBlrCe8nRcjQO+oIcmu3a65o5itNtUVio6uHWaXdtf3XO6LBBg1a9a3bNQSCuUooUrA/N/G/SlvLazxhWlnUDSoz3RRYZCGPDTkhe7ebQD2xh5ifSsSlOEYSLBWy9+fM9ZASoIcrPoeiqJFsXpApoxzvRZ6nw67ljTky8bk=|Chương 30 nhất chiến thành danh;qY6qIJ+xvVyLfai0Y+Kr/HpEDK8E25BjCYW9j4LJWyTvoM89NkQyDInad9wOHQFbRZYhPnsRgnBjM17q6vabi9SRplNAnUe01HJDZAcbEjMCNeKIsGrlM5iVr23AJ8Sz0xXj2TKVj4rnrgO2F+c2Zx2qGbHi63h/99bNoPT33zI=|Chương 31: Luyện Thần Kỳ;Nz8W94e/9INt1VWGpFluQ5C+F8CC49uKRbQHzFwqg8DfLTVbxUBjcUW070nixDhVN38ru4Mz8rlWAkt3/aJB7UNh/49e4a0LXH78RCwTvDdAgd2+q/U3Vx//ETr3LxPUvDgJyp24SExM6wrFl+EPQs1zBcTyPJTJFQBXipdhYZs=|Chương 32: Đê tiện cũng là một loại năng lực;sf4Qe/mHuEmYj0e1yafPmSTZFSvUllP+hYLXifEUTszRjCRZDM2gpQQWPjKGCyPsvNqNUfLUh5J64mToz/15mKbICT4eDoS3910SsJ9kKOQDb2V2jqvbrhhm9qbq6RWuLSwle9qBzpmLQ+9DN3IHq28b9ewPSbatPIOklQdkkkE=|Chương 33: Ta là tới đánh cướp;GyfMMkGYior2r8j1TavBoWCfh6svKKTnCHIlgDChsBAaDjebmHiD7QOmtOrdHAT3vKI2SAKoLtPNUAfg/yPLnhvPLIceq5Lk5b07kY8PVmUVtB3D+YSNJf7UOmlWgKjh042zOPL/u0U65EBktQAXV3B1lxuLLphkaP2iDr7I4gI=|Chương 34: Nam nhi hậu thế đương nhiên như vậy;BbhnwTRedGi7EAmOeVgfFAxjWK+ddTjZUhUeeSx6iPO8p9Ms90zxX+5/j+UFG8gM1riMOIRYooOWKheJYOeFUI3i6l74gJ6rxO0+nE5HjaOisvTqOMiAyENr4jg1VmIZ/4XpuFji4ST9jzp6A/1AKpbgCY/eHaykSinlnTy2DK8=|Chương 35: Truyện thừa;1JmgrAm2/iMs4Y0ntOLS3tkuQ7RSg8ocfXyDai0Sdaqks2F78Ym4ZrXb5f3lLTSa/fDAF9hRBO/5TERcWYcCzmW0oUiEGinbeJw9domkuyIrsOvM/F5jStSN049PjM1mW443Nc95bVCIf+pRgrxUl9qdN9RAR1iEQLkEzRR8pKU=|Chương 36: Đoạt thiên đoạt địa đoạt thương sinh linh;D/SOzH+ykpaK4VVrHTpzO7axgRP1U6uIOQlIS4CVzsexerADrTnGU+5weDFoxPSVs6Cn2ANBwrBwrEfvFnp4oqDMNZFBJOferyaXnXoCQmH4iXXtrgzzUzGV4lCwOgeTixOtxt491G7x1nzGMBDFAwJWu0Oar9/b3OYnQB4J5ek=|Chương 37: Công pháp sơ thành;4F2rgpUf5NxGZ16Ra9FlndckbJazZACrY+yz8i4RrPXez0UQyDLcmLQHlXIhGrn/MKvytJO5fwZaeShTM9tC1qL5KwoO/FKR570KbQonLqS5bej2bccPpgx17sWg5ctM1t9WvMYQOijHwo4GF/3aA1RYSbvihKgmgr1z8PrVsMA=|Chương 38: Đây không phải là người hầu , là đại gia;sr9znhjVh1/KV+ZHxEh9Y7oaTOLm+Z/3svgC9+Wq7F/heKFdws3lAmL4wkTqYOwz7/+4cDob1tG4+ba2LiZz0l+/1wV9iCip1hDmCCvB21RaLviRpHrZE1QTSNSJNtch8SZtfYEm83nn3HEzwVldalGXMFWDJHHYwAG+uqSyDPg=|Chương 39: Lại giết một cái thì có là sao;72DF1+ZlQbpy+qXEYUe0pyHRTRCTkAi3lHC7gxiYHr6N8n7q7DLABDrvSgl0cG4SS5Q8Hto5JP+KLlGUm+LL+c3Bn7mAL6egd1sDznCE38ddrfYJw5YADwKmQbPXKSkTia3vSrSR0J5dgGhELdQ2kFKEyYD0Vra+FaKyWVu5yy8=|Chương 40: Cái này gọi là khiêm tốn;HEfdro1gL/CHgbIV6tSpWkm86r/2QfeX55Lh11f6TJYWQ9XUNGmhru8m7smpJOBfeVJG9nVhcgDqlpbaH12qgfU6EHXPZIXyBrQQDq9ogN26eKVOhEFFvn/zGnsTRrn4MOXo2wsFjGblXZOTrM0TvFcO+XrC4WYSDQ2ae+EdxkA=|Chương 41: Ta mang ngươi kiếm tiền đi;4pycDqEY+vvi3f4hi6qjxMkBzWvspU/4zGuFPuMr+YXi+l6hWztf3hKVM6xgbkus67m1tA6khhiNRptIlTSPYUKRyX2Uk7K8V4DLBFL+MgkDErt28NHPiWe8JPio8BLYc4ctvoPgdzGF5m8KBscDjd34qIXvazVF5nq4EzgvUnk=|Chương 42: Vô Nhai Đấu Giá Hành;BLMj5kjhxmwVFlhMNHGCS17+tyY+c6ow7boF+i08SMV+1znpJUBXzS0+SYJouwj/loSou6JodjTaV5y5kvr/JjD/fTQ4FmV0jOp0brkpO8aqsNGIe/pVUWwZoz38PUcSm0wyKBztp2bBUywTGkg06Pa/v1Gc9eWs6i5aUFBbasc=|Chương 43: Huynh đệ;Ym4hzaEVFpGibzYRCrCdLn2qQoZX3jxcgRiG01p8KHglKW31hR/hr+qYY7NpGRWtEcMCAMexge3WTuwQsX3pLhf2StK/cWqE+7D5URA+CMIl2M+jUxw+GA1ZhVgWNFzNZLUY/KzMBsahwW8bghf/Aa8gHjsseHIFg8jEXfWu1SM=|Chương 44: Trúc Cơ Kỳ;1nzWN7ddnh1+fA52/QPqGom8iyKkuvcccR1XpYHluF060UGDyPCOdnP4ahW75FnSgtwfWndT1UcCrnGqj5prHYJpwZ6odCks4xflinhK9h1KlYOS8tBqyhzUtHhLhLBoyqPo0ZLIYSVHoQwkyIaIbz4lmDU+hhLorSJJX0oL2+c=|Chương 45: Mộc Tuyết;Z3EUJ3YMvldrejEuG/i4PHM75gxpMifS62XkR3w0VCwE90D6YVlRTPXvplhGlCcykaDjxE+Tf5gBpIGZ8x332bdWyjWq6m46LcBfMx2BpeXYbaS8Ua9mLPkvzh0PUAeACbPuLJ5zl6iu8woxdmOsl//mcxPEAD+fHfjC4HHH760=|Chương 46: Đáng chết thiên tư;D0jNUNB5O184T3s2NK0HFyJdKLVIMuJ/MIS9RPV8ub42X2pFZMhMx50NmVvOM5qKUGImUVtKpurjSL1qNHo/5Wti1RekLI2m7vlzgwZcqSPfH2eJlLJXyP47v7ryk0N7MukugvxEhdBLswfKmlVM4X3SpN8u6OyjHsfTaQ1oDiE=|Chương 47: Pháp khí về ngươi người về ta;8yplqxuAQADR3Pq5wZHtkKMpcLl94UkQwtXewb8Aa9Wd66Lzg0WQybGqLDUUOZogGJ0vRxVzonmzR7xZnKS2pIrwqVMGE38xzF5b9mLE1vq66b2pcyz0B9+o/mxp4UGhWvEz75EBGbFVhcGvvos77Dy3g1DifU3+zVLDTiHFPj8=|Chương 48: Nhất tuyến thiên;oH7eLbxu7ENUOVVTn3TBjT7uwmwy+JksAsoBT24vyRuzck6guag9+WQUhowMxWgE3I7raAuPbK8bxFCYBLLvQJeWIX3E6D1H2a+KEWNcXPhJv4zX1+b9IXE2kUtIiLv/aYK2gJOF4Ri+29pwfA0MYWvfADy/Cchy9zVQwSh6ViM=|Chương 49: Xông vào;9741UJzZzK6yZCGWXl6UpYptWtgIsYnllukYbdpBWDqg4e2YXDgrXEVrv4E/spUnnBlCQvpu+PB3bf8XhVWz2xzku9w4aw5GbEWlyj/XW2Kmd0aHg78ZQ00ALAbsA14L138/s/woRxoSGvd2BO09szKt2mqLge8xJhEA20iiZrM=|Chương 50: Miễn phí sức lao động;bA5kYFx9PiKVLxE+gpEC1nyn0uvyw4B3nrWwBEshl12JmS4Et0hdY8dOWp0Dkr093gxwSfwLypBsYAZcF3+vSq3nW1NRRF5sX1TGoEyqMKCdR3ARrt/wcbTHDNvo+t1xBrYvufhEIqE0mRhMDLiuOo4W7FxCzNTHiDuPD8desW4=|Chương 51: Một xông đến cùng;shGG4y7jHbNSzkYLwTjTzj94zgCickn7DxZc8JStJEadTGskkzP7RC1ONQ/PiYTOM9X1aSb9W7/Js6QhMOA3hE2O9AO/UvQEmrLee+Q1HtrCzODT4id3mlWywqmS5eBI8EEzxhgGa3LfWha6wpdreunNu4XiForvL4RvrhHmMl8=|Chương 52: Thanh Phong Cốc;aFqSBNzZh95HZHQpsIJr4hVDx7NI2FS8UUjgDS6E+5WF8zDTpiSBZSr7BobX7jSJI0hyjr5WGY9JF15SX2PlbuxeH0G/YE+flqaKOW7sWl8wmokQFWf2A7BxqK28IVgM/L4OHEh9kuqlXpsZOHJt1r3cLohof+EL6EtcUBEakaQ=|Chương 53: Có phải hay không rất tiện nghi ?;EAScOUErzCD9zOcWdE80wATx4zFGHEkStJ8O7kVTfzE8xNn7DFub9tfgvSYZH8ruJF1oQgRrY0wnWuLcSjaNFo85jqnG81e6Vqeyll3g4ffRFAbN9eykMxX9Q6uC+p4Vpbca9STD0VvARb7TGWTYOAzEqWyp6mOmUDfEsbUIz9I=|Chương 54: Thần bí vật;+qe0BrPVVN7nUXp0YPIouHzkPCUJcFAhs3936rOchnriXzhJ/CultUz3HQIs2KFv4uBcToc0a17tA2AvmoVx/1YCCPEqf4DJ12M6LzjUiL9YVNzQtPU+3Q/qnhoQSEuUVykLSsW49bvFBoxHoNPY3P7lDlp273mCkJOaLqAil/0=|Chương 55: Thần bí Trùy Tiêm;0U+a61WFdXL9zSpaI8A2je/xim7yC7jvkgxrtKfuR9D6OpdSykFwsZbSFrSgeM7zQ0z+lLfi/XBrfoU5SIsghy1dCMWpDRo1AG321i1T9VbAT7b2EX8hlM/EEchfe5Syfeh969rKI/m+kEafkjmFBStk0o5D8xiTUBKh37JRAag=|Chương 56: Ngươi lại dám như thế nào;FCvVZeKLo2ni5fqCTYfawzQ9je+C9sTHde1LD+IN6yqllVSnmuvgj0AAZnfxVS5P/i3Rf8OBVot2T0b7krQFdf8HAKuYm6sDomscaHR2rpw1hMK7XxWTb/FnSrk9xrAZZhi1yctj9w6CUpmx46u60UPL3jeyaYVLH2zGaKEKA/8=|Chương 57: Hắn gọi Mộc Phong;a7OnYG7itytFmslJBjiQYXDkUtAqsDArF0+4uXmcc/m8jvEGNwSM8Vlalm0hM3QQ2m8lwA/TfnyD5qf8nPt+9KbEvMrsA2SJXJE2W/aDvK0n9FZu43MPhYS2mnj929Wv1Wq9xiibemvITKjmW4bGYnMXrisslpEubpP/NSRfQlg=|Chương 58: Ngươi tựu là Mộc Phong;NsKmlYayewqIkX9r1htst/8gCI8jKhu4IZZoOnvJNLCl4VjBt75qOIIxH7QCZ0N4eilWtRN2OM8gkbWRa5P8kclGzjrkwcp9plidoS7S12e/dXNvaEQTN61/8efWO7ovvOTF4tzm+6kNklr05IxVfcxODfvOcLr5mL9uwMj3ZqI=|Chương 59: Ta là hắn huynh đệ;demdBfDPEPIljr3UtyZ62kTjQ/OzBtiNn9zPoPM4OkXDNEwx5BxI1+B96ULuQesnZpUl4pZIiVTfMfzk1g9O5WCqs/2Vd5IcEq1mfrTaf6LkoDYpQc14V2hQxQwqcvKljlWYJ5LUphzzH1UWr+wgVmYYG5qzwNbh9ILTyuU3pwM=|Chương 60: Chầm chậm huyết tinh;c8ygzD5fz4yHQ9UFY7wRnU/e0SN9zf5CPVqxe9cn87maWJ/aNP1LJEJsdb6Y85WecX97MSh6K+2TLBiccRgAuaeUwcb6dxoZPNqOmobBeza8G3upbEZGNayYvD0hN60RwyQPIX8n4ZO/tYwbyJy5x1sMSBIRXcBHs67Q5UdrANo=|Chương 61: Như có kiếp sau chúng ta tái chiến;+l5u0VyYk349I2E5U1GftNIAUiz6XW8j7u4ZfJwDuRYDXgIbx8fTBJFapkn7vPODN8hgMltaLCDYHiMG6/TlnQO+2nI+M4upScMCVU/rnVwWvMpYDgPJLVGNVCoDFCs4gLnkwtD6Mm1gNzUbuKjC13VAcibOkse/mKRUyVz2kIU=|Chương 62: Lời ấy không thay đổi;sM5mwV0PnrcJNpG4on2Xsrg5FTaEy809WrZ4AATJLFAJ/OsdUU/n0CX24WEQpXr6a2J+x5DyZlCboSekeacEzDtyvCzgPaiVjbJVeGLL+EjDd/PAh2cPDG3HaTL4QnbdEOn6dy6oWIxK8qQ24XqssTJMayFxVKzEyPU37FUhmW8=|Chương 63: Đừng chậm trễ ta việc buôn bán;uMnXp/GmIhu9avvDMOe3metyFDk1AftW5khY18jv0F20gb8lt2EvHSHB6jkOZD/92ZPfN1xTpoRnVwA7He7X5d0lSJz5aEstq6Yf0ximAGOT54p0btdCcBMWWcKE0l9l2fKiLyeK9vepj0QWixN83KhMLpsToJsj3YnPyA2u/rY=|Chương 64: Trốn;c+omthhklgfyHHuGL4Nve9/wUY6BI27VPuJISkRjaSA1NTgse3UqtRnkpkXElwSXr8aFqk69AD5z06juSUzxvs/QH68ipyEsi4Qg2S+2H8tNaIePHaK7hFRcLw2mEkf/o6qsUI4HD8ZoCIsaCL5QBI01HJ6SNuC6x8V1ew14jvI=|Chương 65: Mê Vụ Chiểu Trạch;DCN5Wapqu2YsYIAescy64OVYGI8iEoN3pn3KKnM3Sx+OPWbljvhMz7lxuHAniHnkZrpM4CGGDRn+iu53zdKjqEat+daGRDx5/eNTbBto79oBrb3lClICqWA2mn3hA3i2tah7OSYFnhfRD4ODBquGXzFnKtyP/MbiMbJ/dxJOxMs=|Chương 66: Treo giải thưởng cùng mệt nhọc;6s+Tq4kEizKzzUpQgtGwBMaYsdwKn+GVY+mnXQaCDASY5Bm2XyTyk4Qdev5Mv9GqNF0luWU8hpHvtKC22Z5eK5aESVc6qbpPCBH22NKg6uPKw1CdUWG/f++Thg4luwmvNjAW0wZe2TvV9ipdsDJ+q6Oscq7xpTvR8t20akuyHk0=|Chương 67: Tu sĩ Kim Đan;HKPCVBHmKe96tSA8fwuaaS8n2n5z+EhHcXCU6FF0309Z3sUbpeF50KhPmt1qNMP4n9cx1ypKMMiYaYGbeQL4ChXsSkoYBF5bmWY9Vb39BdALJizqJQ+Lg7XJkqRF2kCShVl1cqOGC//u5SY+hGObr1w8PUxa4sf9NJy4cQLAxxM=|Chương 68: ly biệt;3h+mWRcguHsXApprHkWflxbGk9YqCz3YEDK3knfg4ROEiKtA/KOjREcF9+bNr9+6Wr+8X06Alb89cSeGm3j2XItsrjkXe++QdlfCmzIdWOrsC3FBVRfP+5cuJfZkJAKNuPJPIWgyDHj8q3pmwWFVzr7UUsnEuXSewrBJ/+2n+mg=|Chương 69: Không ngại máu nhuộm trời xanh;Mso/8UJpTJGQLCxPCgU+yCaVYu78jTjO9IaI+MTrcyHhxyb+ZWjIKIrnbfh+SOsRBUSd1Nt7Hsp4NMNQSLt51PxkkRPR+EMQ+HrxQACeBy4/dus8OAITWfNtIRU0BSm7Tz76IJgaQLLDpg3UQQPsQ6OCdhurJYkpkYaX/zuOX8Q=|Chương 70: Tu Chân Tường Giải;EV55Vk2JWDO0EtGGwOQNbSrseOCMLd07opzDHaoaCk6wNKyWE0kiJJ/y1FnM2ZYYWhBg+WEauivpYH+gSJtBSujvSRZkRclhJUYOF/io69V4bf8a6sHiMCnb3buy0ftcEy2LmjcBe3Ek6U+NfdORLMQNKIGvxp78WMcy5RkvNeQ=|Chương 71: Bản mạng pháp khí;5T3dK6FosAgKyx2JKJvPEwWSPvbiyKv0/LHAUFhHhCIh77lwiMjjk1AI1GEamkr7Q7wGHQ8XL9iPI3IjvEtpOWkG5fjPGY+8HBRDFubjkgEgIcNuXomukwVLH44v9odrGk6s0dGePMNbyvG9lz0xivsQPcfHP9Lf8VXmINJbyws=|Chương 72: Khác thế tục!;R/TXyXlZ/5qHSh0w4FSHma0YKJl/zNV/I2scDVCNrx+G6WPKvtwApappJOTdf2ygbjvYG6ABHDk5SVtixDExwkDv82XrxQtwktzfPrGNXpWWk4Q/pJCtgHZl7GSDmsvR3YlKUICrVwmICede6GtYafTp/vvv9CSxbMjaIBmLm0I=|Chương 73: Nộ xông Tử Vân Phong;g6cwt48/1mF1c6xAmXYP9wOPv/5AR4k7pwtzdU/5Ma0qHT1girL4dCcL4TGUV2VLUAwPGR0wtUJwlBhAAUj5I1m7aaAHkS0/ayXctvMz7vMs4HI23iKWGg4jrD5pTHuQ3OlfHqPexCpvueG3TXru1INYDzNGEB1cc0f26SU2QFo=|Chương 74: Ngươi phải bồi thường;oWsT/nyD8SjEAZternHcn20gAKMG2itZEZMi4mSR+pnCWrEY6jcfJM+hykmJKgMTkjrFsGp1tpyQJ6S1C5qzNt8broTQRBE4cSnndc64izdCh0c9oh+5U0sFObQKBnB6YC2U7cO86cy8+QFPJzLC4lXcXdHJoT1xPC+xjPpHmJk=|Chương 75: Trục xuất tông môn ??;UP0rr+Jq8fari43h76BXusprI/TcQOzybURJPZ3VsCQfqqc8WYXE9wwFfQvA4/lOU8e7rLfRv2kWRCF9UvtBAesSuwleUBKbNwEQMhndJbAMZaGxIXwxICZbKJg/857PPwCrguNmrFE2XErktCF2nzlKY/QIvtddehOFCFiCPjc=|Chương 76: Vô điều kiện bồi thường;/4XT0YjiKr7N5IF/OjsjshxSz9JRkMTH7c5u5E+mDKRzH/77ps7hW2MN9694vmggo5xc7TcVNO66PKf8UzPjnZFmM96jwcfepMLQJ3P4CETc8uPMyfUNMBpVLqjGPt81xhwvNkZBUY8E6QmVg4h97L16TM7jat5F1A2qjciZfKg=|Chương 77: Lôi Điệp;xxGm917AKbC9Qn+7v9Ixr5dT/GIRy52AkDrAH0QT/DYWUuZkOkWpkWh6ReQ24aUEoIhkc3c7/p3amORs5pffzpfyEtqyID8GA2XAxCMaLx04S+hkJrPHH52JOhJT/iPCPmnygNrhtKC2fxsPrzBXrYogeA2Vb70UarncD1flZzU=|Chương 78: Sư phụ điều kiện;hqp399fYKiuKrikwZe4hjin3Xx+D6uOMOqb1pkexPrqwVcvHSf+1XInWZd76R8VkKNDCgSZf7rAElpU5X6fVNJGENXMA4zctGZEKqbgOISkUyEYA4SdWhc/HY5ZsgkcuHn4oi592iTKoPc4pwr2ygxgXQzfsbDZrh8fNWf/d42Y=|Chương 79: Mộc Phong tới;nlT2OqrQHYnDGyjNiDu9fEctga9jXiE4W1WKZzxsiPoullyqeC9nBuRg6WpaYVdmTaUr2dB4xoy5/4X1UcYrtqOr0OewbeExZAfsnNsKYqZWifjbgoZisIPaNxB1pWXAf+G8bKPc9MzzZ43zsPdrkko1cRGAuSnravxjmH2S7Bc=|Chương 80: Ta là vì dân trừ hại;CqlOj/PAbUhIqltlhqfX1gqj+I6UlwJpHILIlByDYX3ySgxP227hwwQa3Bf25hJPIXRofT3FYkBb2P4c1xMAHUi7NsjQCtka1H5oSK0K2SKg0tvreiuEjeTRcbvYP4DSf11kiOO6TT2m6bcvePAJcFP+plrUWiRJMXxWqeNZ+u8=|Chương 81: Ngươi liền yên tâm đi thôi;I+MYVaKpdUVsciLxV89G1yPe538/NsLbvO902pkF9qwVjBWcqlfk0InCUeH7tIe27REYUhP/3NhA/1onJ2aCjsTAUBq5Ofzb2MdJz3s3Hh0KfZqF8rMH0xD6A0ciwBLIBuYsslV/tjA3fTxkeO6OdQzWjosaUd42TnRYhI/A0mI=|Chương 82: Hủ Linh Giản;6Uw+1vg4BGbYEVQsByFrIfOnGuaex/ItlzLI3y/r1Rt1Yitt0G0YaMl8hTzlSgtSEMeIYl9wmRLRr08Xdd+3a5kbHhDJAJIxfADv3HpTYugw15N7KTD8i3/LnJK8p9uIQSgt857WcMnqEvhOXuIPTgk7hBGNSVwFRhKqmHk1Z7Y=|Chương 83: Hoa Tử Du Ký;qCmiHNl98smWbTDi+A2oTHZ8p0fpO3bFyNzkv+o6Dltp9gcPAqfED7AK76062FcaBfP/KAwpWyen3D74AqLqeJ2XLXVpFfU87jzaz/TVcrhHa0xtOVqvccZ2U0eJGM8h275Lk+xXAyMdNlflzeRKAuFaOfAhiku8fCGtpXq19gs=|Chương 84: Trong lúc sinh tử;Nci2Y8SiuPV1QWWHUsCYhDIb7EcdS7It6VukdICyBkPyoboReeK9JqSsLTVKfmO5wCTJsbqP5CjI9D0OrwRWUxD8qeyfEY8IQGk4hpMiESB2hpEjBZWbsyDW1/gf6jedyabrhWPhTdQCeRaC45vjh5qb3imTZsqinukVgVhncEo=|Chương 85: Sinh tử nhập thể;8A5zIEFrxDu423c+D5t+OMUbMPVo1VTg3fSM8s1fKTZ60qfdoOMB0Z4wB7awPEejz6u4+6wsW3Joyljvu46nF2Z1nnZ1/w6DBrksXdEVdA46GJ/f1hsF3z799xH9SnqgEBc6nJwMkQjzz+Cj+KbnWcVRlXFyxMdykEb7gGly2zk=|Chương 86: Sinh Tử Huyền Châu;DapucOYh3zBSDR6dZEs5LkRujelOhv7q+64smkK5Bb4Bz//7wUT7kpeVSa8Kt2SFf6ZtlM8XE8M6411j1NIVYSVDpEa00w6zXZCBZ9gOVyOe4rPPbji4pfRpxhZo+5uw8vkpHxPjUfjo1c49iUF1PNrzP3VGMZFTlBS3kPnzSQ4=|Chương 87: Lại thấy ánh mặt trời;BSWGDwQhX0RzwrTqW/O/RsBY1pYdWHKV90BweGgCDiWiyyF/h51UJysa/N6RUd+EW9bgz8Veu6jjUzbwGvP3ded8huM1/Om7MIcg9iyNg35tW8L2y1Nk+QffWTUdB4OjfP5uPsNNcpuoixoi11t7xCRiJoPpNYmO3C+ujQjveto=|Chương 88: Lúc trước giằng co;fHTMMuikgJ0CzDuCE44KNovUX+34k3ErbPxUSVyP4X7BzkjIdCJCniSRFuKk0p1cG5o5wicrzRiGhIOOlphTa+hx2Xxv9BdSV9MUS2quYXe0VcwcSX+sYh6HDcKcTB2rkok/REDd9ot3LwewnlUztezMw5nn2chu/vnQO3zdW68=|Chương 89: Đãng Vân Bí cảnh;uEgaZgsD9vy3D2+Jxw8ZpXDd8URkf6CQAYCG7YkouOaBypOFZBZAeuxHQI++O6sJM+Wk18NutJ4Ff481vZWHqxyB0SdD+KkMF8jRwX/Je7hejNeq118/X1PH+nPiCov6mDxumKdOGdfbFXl2a9VRfrIhHWSpk4ZzgUCPu1vGeKE=|Chương 90: Đương nhiên xác định đương nhiên khẳng định;ZIHkJkBRH9QmU6LEofYTOXNSJ2342rPuRiBwdMPkAUNcal71SiWg+oeIt4csz3orjR6mCXZZubL1glblv6BJzHpsg8q93tqcUIce3+qkqWnC3iYZzYfdeZtq3XCXoTfX6IC2LpXAnF6BbiabSWqndjgTj9dmn68KI00Uv9Y/IBM=|Chương 91: Khu trục;iDEUwaSREj3Vl5ao+aLtPLXp7nUyc7Spp9rnRgs1LC6vgKhKu8QO79ZXbA9uxTorGDj62hlqcnURVkdTkVIiBPgQ4XVJw/HlWrffZBQpNGO23HSGYvq25kQvWTi/mazanaK6XTQj6tUFp0X+quz6Z75P6O1PK6mmltS4i7R2ba4=|Chương 92: Mộc Phong sát khí;O2xkWF0mOJ/f1P34NAThVmvDA0kGCFDzWGfCWGA0TZ6yJWpyP/o31yvCG9OtbFEPCLEOOpFceyFh1VqAe6IKsH3HkTAY1jvTxD61DxVu38jJmDle1vxA2+TykcnFYaA4xEFBq2V474AWtijCgoNyyIaIzD8nKBUNRrtY+vMQoek=|Chương 93: Chiến Giả Đan tu sĩ;bm1nZvqf4kCpVViTiKWiiZqYOyJJMEB5zwjBNiZzdVaLKd5vfnwIH9qGsnRKhMXEIHAGpXnM9RQcV9B22LqRBNJ7+GgOmhXDfVR9MN6MXvLiVvCkUieGDMEwg44IbSCR9fymIVkbtoRKXHf9Yl+qLfQ7Oe6ImaKA1S9O3q8fTTI=|Chương 94: Kinh sợ;3+Tmo2XTbdUl/QjbEWoOeZDw9EBxk1nV+z4sdQ8ZwNOHrk1jl8/GYAu+bUp3f+8cvFnZ9lCr758+e6jjkQ1Qe7Wx4rx4oskglKxQTEfBSE8KB3KZDOvcz0eD4dyGBootKLFgEgm0qHc6naJQFf8VGi7DzqGQwFM4t39eERwg4tI=|Chương 95: Tiêu Phượng Hiên chặn;RDj5G5aeVIgTTek3zKOYgxqDYIeFZmcK8rHB1xejN6ZL6RhYJVBHF/UrBefVt8h6lrbFEj+ZhzgeTfkSd2XttmO2spgxijb32rXSsngoi1E5vewBRCi5etQzLH5MZgB5rB58RnZlnKkgXPCRZvshXbu9EN+4fugMzhtne0H4Mi4=|Chương 96: Toàn bộ muốn chết;SUspdvoPUZ1xpjnB8ueSBmKwcFZCYwva17OLU4ks9QUIOJlXnemGZQQ6Q/rhb009eChvJUCg0aeNiHWZI/hPWhbbDOwqeizXFVye9QouTbD0b3jiy1G/L7zzFGiEoB5eTgWLbQFRW8B2gT3DxlPBSfeVSSJn1t1hN9hc26UL8Gc=|Chương 97: Dần dần lộ vẻ lãnh huyết;ypkb5o7IM9UAsqjuvmQAtaumTRRbXMrXRAt0DvOZTsSe4zNTFB4kqKIOiCZyONehNq5u09cmjGZYLH0HCIIhu/nuECmzheRn9XM/a+jEihmXcKC1ABjcvmtSwbvsjjWRIicgyiGBdMu8smOZ8YMbX+GgrSx4mdcaoHzMKXEfogg=|Chương 98: Giảm Thọ Tăng Nguyên Đan;MSM/KUHjSqp7yFJincgLcakhk3v5UiXUIKX4M7lepZh02IIIIwiIMzmnbpRJAdCBnYBtijQREGjELpdNNmbj8xdVHI2F0Gsy5mvqnOkkAn2gyWoVL7WF6ZS6xuhPHWsYwe1YcmhSCZ/NzgYI6tregDVv5ngY2IvdqbdGMlhKd7s=|Chương 99: Chiến tu sĩ Kim Đan;6bZ2QM+VE+NWSfZp31Zu/45lSfcdc3V18I3JLoQ5Cj2bhHsiWhDpcrS8t0qDvKp+E7ir1e9Hz2bGycNdYBNab04IfaFumWPUS7wPLBs+ffu2cHV8ndIkg6aIdx5aLZHQV4NjsZbRJTHJ3uDZAC4XsR9FEmbN0Lvg4hYiL1mNnik=|Chương 100: Tự bạo;OyYNgIhPJw5MqxkPb8PEH4ujM9730ATeNtzwb+9Dmhtn/u47HA+KSlrQhyi8/2BOUVzDkoTAWBei48zed05rX++YpFncLQnF8SziLAuj5zK8isdH2R0Wq3X+iZQ5qD95+zj8sDRtg+gC8fEyVGGeKBJwPkZSvs/iLb3JjhPubnE=|Chương 101: Vây giết kết thúc;PmOzSZ7qvivVZT3sczrZBFqOZk0IUmK/MUZ5GKj5X1m+OvciKnO7LiW0/ajzdzBfiIK5oM9+1ZV2Rofqli9efcYGemeC/UAe+kkJ8YIH+0gTGt/O2Ras8AmbEcT9CyM3Rm9CwaWZFGz2fsQeIQpkJBcstRAWM4gS5Bwfb7VcvVU=|Chương 102: Truyện thừa thuật;tAj1xLdKJXXjMNccMA7AT/MTeNQH0wFqrEu8eFYYIwm1HJLcpYBpRadxhd+0NPw1iS12kXm6w6dE/fAXO+7jLjuAK0ERgBn8E997vz9c0FZ9/zuTRtFsr+r9IM0nzaVcEZFklPq43HWNhqCY8X2Vwn2VTeUaCH5Fd3mGZWtn0EY=|Chương 103: Điên cuồng chạy trốn;R1NsR1tw1a7i27cUoBmPxhus6z3QL2aEm7UgKQZpAALpPSlOTeC50XvrFFKdW8+chvFJP88XztU/0pVsulvmtw/aHy2rL46rbLehX44xiA0MDVfCBybGBYC3BP9Fs5GIioUBADmRwaT6blrVf0wVc4mRCHMuLB1H+v3Y90t3i4I=|Chương 104: Sinh tử không rõ;HQ8lgy03gI4PmDPumq/d4QwDFBU03alh73Ye328oEXqQgEfiQgG0OxjNr6NcmZPRRnGddcGvwM7kjvIUA3V1AZBR9nCK5R7+b/xGcNF9fKtgkMZpYGP3bhi8SPme/QXAcfC6JremiioZKdSSffyKV5gbNwKzuGTHlvX2jieaBy0=|Chương 105: Lũng Ngọc Môn;ErpHLJQu/mxleX91Sskx+BuY7+vojixvSuKBsom34pNYrwFg2/ZSV29h50QTnFuE/9i/2X7N3iEJ8ZqL8RazgZ8dnRaxdONX9cUYaQMgc838HV9jefDmrwJFmOUvZ3XmV47GtCmTPrVK3rCQTV6YGqoc1wgWhrcouVWDMoTNyXQ=|Chương 106: Trận pháp chi đạo;C/J0MHZJfDfm0cO0/JAn3yWwhpz0P8c2Sinit5Tbn1ckmJuV5lfkfgES/2pUd5deyqmVYs1JOWL7lJq+iaGmYQ0BblN7A81hoQArKJ5xqx4DsDg15Yz1OjJDRZhR1EUx3LqUY7MGdck12nLm+E/ibLyOdLiMfV/CUjD+vyKJfjI=|Chương 107: Có nữ Khinh Ngữ;/jdB+DPuQLXtvqPrqgbuAgSB0CD9dsylIW43vabWPD+HvyuiT1e3u9zuAmX577J8CgA7lIuYH6HtJrDDyqhgMYuV94qiT8/8ijgR2b2cdhJftRHue9KRU8VSjjEJSqlMTLmGF7TiBUxbpy/0Df2o8ZF5uquGx5Ai3VidT7qdCKo=|Chương 108: Ta sẽ dẫn ngươi ly khai;Z1J0ZLbtdYFpEybHdqO02zuED8qUOcCQ39+lH03pA6PWYkzBHGoo8ReNCUAc/VQ696VkotTaydNX6mbKpVwKOkvzQBg8RYnopawwWH1zq7ue8xQrbHAqvfrppxeDtmEU8XGLN26PQr3JXLXhZngZa1L2GU855rxzHhpipMBe9Yk=|Chương 109: Trùng kích Kim Đan Kỳ;wkU2D7GMR0L7R+BvbScGSlPFV55a2Fm9JL37iTBuk40UjJUYpRGVIQ9CpwxVT/Ab8UHkurQTIPf9tBrBtqbKkQOY5uZjLYAU9JPwPic3NzdqnQ1yrAkjE7hpJKt1kMJQjkq6aJZ0PgRXMrwlL1bcldyFXQtLHiZcou1gP5VCRrA=|Chương 110: Khinh Ngữ đố đầu tu sĩ Kim Đan;hurNdTb+5epOSivdgQtlEnylVy1+U4J9ZY4qdaogj+4WSOZ+8/cLX9uX9u4ZTKRv4VQ7sOBChJmTSnE6c4pM+oYUTgZysbG25jrhL3FYEmPASlKGku7Vl5XSLhbsJFKQ0oKFi+zwoFg3KgINS3XW4pBiKMGGNnrQ2KfZXP2dQag=|Chương 111: Mộc Phong xuất quan;9yP4JwGLx1FgAduMekILFVYi54o/win90dIkmHiq+y5z+/ewAozr5cqVmVZh4Y730IaTwRTYyTYeU0LezsljJW4bCzvQw+joFuMqv92FDjlxW7y9xDIwWK3SNE7lwPU2R8Xerpfk0hL95EQ9FSYVPHKn+Z5ZW11PYmpmoN848l8=|Chương 112: Khinh Ngữ giết người;cqzKLkzERGQir6Nz/8AcU4l9nIozTPC351pYdnllR+ncCoyHZMUZTTbNkBYnDUbUbN1+0nAvFDZPztPDHHsTJK1hGLbkJlZrMjuFFPQ2++B/foWqlZdIWiBXaW5WzjmqTYKpErQbgvNTVWx+V313wim5DV4mRtM2cvbzkIAFaFM=|Chương 113: Khinh Ngữ mặt thật;AOXkfND8ZvitWY2SAncj8IsTg9FRESG9it+nv4uzR1PTp85vv6eew2KY5agPclrw4JOh9Fe2pu0q7udI1mEuoLgSZ8S2v1KW+5WFiqYahXR1RpgQzHZcTbYazAwWwVk6bseE+QC2+MkjphE/y4s2hN6rQVZJlHCBkjYjwmHWX2M=|Chương 114: Thiên Thánh Cung tới người;AI3LjqSUGqKXYZhTVkbhfkrn+urhE/Dq2QEX3VLjwfZtrLk5AVw8C5nVQYt0onQHLiB5Isq5Y1ZEKDpxmrEKT2tKL5cl5H1X3DkUbPz5iZGngZrEScyhxrr6yptgpriEeNJZU2kfLBIuEd0PKjVHGwjp+y6gLLQbk2qXOVsx2z0=|Chương 115: Thiên Thánh Cung phách đạo;9oxjK9MBRFx5rN6op/QOPrW/GRvfYtOoShm40IycPjE9ZxRlle3QQlTsQrdolxykhQTZpREAOjrge9fCALBAI+V/4zpbiP2ueTSeposwsUMHi6QDAgcoQ8zd9rlgTf0qTbKcrS5KuDEkqujU3AH5uVHlxrLTzIrRbd7ANbPDUpI=|Chương 116: Mộc lão chết;GRmLH6PBjq53NnfbdHByUL7ho5pQtLtG/6fxJ+OvtMJDUcLV+0a1eP88BXG0UN5VhfJkwEYa9faKBK05gwmvucI4/fDg1AAoNIVU/njrUw+N6TTewkvouVrnvlmaNs01rs2QMerjMIsZF3bgfeMjcSF6CBq7YlwBCy7/hc3V8iE=|Chương 117: Phong Dược Tử hận cùng điên cuồng;pHT/YODtUnLy2GqCBQyXe31K0HTCsXW9Zuf4lBlpYeb6y7LvnhwJ7ubbfeTjOcW+hwRNDL+yuecgiOoAtFNglz7uCz6ya+XTjbk91pyEHV5GfGF1ZQEqd5i8NHtkeguJHXNbKGhgBU+1xDABk1g1lrOVN0Pk2UmAUMw6EPHYycw=|Chương 118: Vũ Mộng Tiệp đến;de5gU8PO9KmmDCjILbv1LHYAh+WNdEtSp03Wt/1TqtlK+N8xwLWpgRbiA219fu3oZUQ3Kb7qnQiVZopUVv6EhoPkSN6TFuvJ1s2hv5nTzTvgc01G37Z5yAUSVtWXwMPoD6UZcA/qJVZX9YHxb0CWxhhwyEvg3WqoJmlH+SMLXFs=|Chương 119: Lăn;jHzukk4ybK8Ir4riKZsAEb9/WYdNnOk14kor6Ds2hpefyMjReLwJbMjLh5BwP2z0RUBosbwyJX/dW9qyomMiN3q5EYfpT1b9FNNRF1E/zctOA9S/sxHHOKib0f8Bwd3VDSr4ktV5wD8FLtbltNuCvWnZETct3+WhZ6eTUGUGnaM=|Chương 120: Mộc Tuyết ly khai;sxTUBIOrRLv3EH722EujqxasVd5l8Nxw+N6Se42CCC3PecB220pi5SYC7Agxfbi17gvcbd5dMfiSp6dOZLeTfc/htVKIbMwPeM6IopuPI/+L0If2/9DVHjyeP5Tv+0WsGjbSvyiqeZ1Bqf7C+gGEitlmBHYG5rQcOiju3sg9Fng=|Chương 121: Tá túc;WeJF5s5wexnQO8TWSxP8bshpaQqxxojuX9DITgpyjzRzggDyvshDzCrNbk+XhUVAePBxyukBxc4whY6LcoJ9a5X0t71RyJtcwYXpRnWBwosw14/QuPGmbFDAlcw6C7CbvisvZ7GIIzAMKNXYeaWSC1+reTafU8g0dl/nH96LK7k=|Chương 122: Thiên Phong Môn;YX/9dqistqoZY/KP0joKfxfh7XsZJZjuRiVmihLqfEvJ2mmKOfj7WX8fs+9yw136riOPv5b+tLQlMNBXStSPeFlgT1+B/dyADYGs0XvHSyKOJBtNpMLCcTGTt8nsr01BihDEdaV3ep0EqiN9Xz1i5+azfrnc59jlHhiaLKrc3Qg=|Chương 123: Minh Thạch;iMepLOlZNbAhitu4UTKQTYjDHzGIXLm5yOYb82kOhoQ/8vM7u7qTGP6dvb/tYxdyrq8nO6Mu1LV/3hYKOnAk2PvX25FRdeORomySsQCjy9O+hUhdYNrq3I7y9zpaKtfhknI52XUPaOb7rObD5h8xEf4RVHs1IOh8FXL3Q0exgp8=|Chương 124: Ca dẫn ngươi đi giết người;YlOVdIKHjQXyqa4jAEyjf13KGbW+64UvQSJQ8B7rjjacDL5YffIMTkckpjaeItR8/ap7Znvq5WunzbrSVExcDeoNx52L8obON2dsps8EJZaB3Pdh4sgnq7KjDpiop0GUq4POgHNMy3Gj3w3VK0UaQ/8ZxEwe6TeUjdlr/4lc4s8=|Chương 125: Ta muốn giết người , ngươi ngăn không được;yn2S15Rrjcq/QFr4RJOQ4N2yMFzFaW0uI3K1h2klI07gmA7DajJ1nBSNgv2zYJnX3Jrk1T+SKTJo9s7V9QY1KPWFXUNq8xJ5xekCHfQBjit+kBnHxsiNut+vrLD2zKXtP29eu6WzeHH50olJuY1gMB353KZsgGo/iQWLNjU/hbI=|Chương 126: Ngươi nếu thành Ma;3iaz0SA0HYK4cAU/HAe0n8JjPRq6E9X0riQTgKwy869kjHDh0rt+CqzSqtPEkrIzPbrRlgzoVv3a17LBynhyks+gcP+jVj5pz15ff+eKBOyxD7IRyhUIlbO/YykGREV8Oql5j9CcDsG+mzbC92oz01PZZVUWRAbpfvofXkdJlvA=|Chương 127: Tử vong pháp khí;DSQyGWJoEBq3SOC1jYaJlG3ZTyBceIdUfaF//kyLtVQu84kqA4BGLbSbZRPVO3XFjnRHN2OGoVtWFiBX5xAm/oHpDsMy+/aUp/4IX3hi39c+FSeVDwnuXurZIi1UmGAVxI2qM9DgzagMEW9Uk3dcvSgYLd8Cg4w0MpVL4hqVAZE=|Chương 128: Ám Nguyệt Lâm khoảng không thiên biến;LTunTU2LLcDJwWX5lA8kmwlA4caWWg+7mMYUw61TcKhITvn07LDqxcqvR3Yu0FShrY94DnV9lYluyhtHqc9UHSqhP7vwFqi0Si1A/Qj0jdD3g9U5VY0QbTzoU5Azd3dnCj2BFyQWX9GZxFXU9GGCheRRKG45JAmSgBLrwUf0t7Q=|Chương 129: Nguyên Thần Huyết Chú;W50ZPJ/eHkK/Z1kd0yifp3n2+TV3sLh4RWeD+yb7GFH/O1I6r53N5kiqjjuHmwYzFsU4YRUvbVx6kihzQojGZvT+Ed5K6EfvY2KjbE4yoCC6PPLLHg1uQsd1Wz96iOz7ViJwMuLQHlBzjIYXomxaPT5aYBQinsKQv2Pni/JC2cM=|Chương 130: Lại thấy treo giải thưởng;nt/JUJE5m3GnCWNMq6kBC9zLHnDs+sMi+fx7jRUELmcmCJAArQdH1bgwILULY592ZzZIOcYi52vPHFK3Ery8mZeMpVA8UEnOeSIlGUh+4sMT3qzLi7nhjQ2gptJqM0Qjzxy0crdpTMiltF3B9THQOUdQvi6jCYtBZioz7eVg8u0=|Chương 132: Trận pháp chỉ phải nhiều;R3iWLRP5Y3HDSTcwkqcE52h03T/Oj49WSKuLXyI3KBeHskGmdPhegk1yCp58A4efoWxOTKSZAkIlSXP4mePWmlGASrTEcN+thQ5lrlhDcMcIk9tmfnhXcmpUsBRcxe5kkoc4leXQk/cGvNcF6PsHIupIOD4Qcy+VrN8agIYQPng=|Chương 133: Hồn Binh Vô Hồi;MqWm6vWS5cPBBC/yfxiDojVpCUV8CAv8N5v5jf5Y81rvve2U67yC0HfzNO3l9H+B+DfTCbAcOQoFwdwlZIXThP1JwFrURqFegBMQKM5xsXE5NbcVMiPtL2VYgowH7tUySsvj6FWOP54rufOlIiDV7a1wVgjf6SLn5n9RTwFAUoc=|Chương 134: Tập sát;gXuLSe3R/8ZsOfBVFy+iPTXyHb7iyaUn4vKUIEGVp5ilMUkP+/NoCiplBcYPEIXcztyvp2EIeE7xQezutIsrKahRbopSBMfpLlH7GNI+LDcLm/VkwuFIcDS3DrFd/Gt9Qhd+Yb3JD1o5rr7Qrte9zGl/Q3SH1oXWfqG3eAYZGE8=|Chương 134: Tà khí;ew1m/FgIFV0eJtHg2VflRuvmhvGB5elmYUrFMPj/E7MCcI3j1xLBL5NpQsDMy9g31qZTZDlr8pysfx6tOGHiPyoOqoxdeUUaGCuBT9gXsiGoJ3A07KMZPguHJVi8acc9uRFode+Wpm2WwqlE4zLHmHYrSgNXSjw9Tqym/4yFsdw=|Chương 135: Đáng chết truyền thuyết;MjKwL/yvDeIlP/671Mva2+hrzdBlEq3OZDekBMRmS3+NLp+a+w+6Vc9Lb+i4As0y52BrzJo6I2LLUu+gOGf2VhJqKcB7+ugm05ZBSVANEop/Puv3oj061obSV45e6fFXbG75mQhMuT8T79ba9d3lR0jTje7AvAhY46ELR3l/sO4=|Chương 136: Địa hạ ma khí;rQen2lucKsB/lecKFQwuUESfFiknYjEdJBTCyTA5A91rZpQ1HFAcwcIriP3H5LYYYHednWd+uNTaAyiWxIoHFYO88n54uDBJlvTKGGOIxGC6ZaTqaLCAJ7d0q2/OTmlP1ZQU0zdUFKmFKZQSigFTxf20Z6VGp/RIdHAwDNwU/Pg=|Chương 137: Tẩu hỏa nhập ma;08Bq/00Ar4XqoU07MX5U3BNE4bvpSoG1uy6x/QuXOxj8XQxe2ippuyLsYmk1eYuzaKqzqP3uxepqu/irbdvyygGrvzFJDsZWhCmfSwVW8TZC/4XXPCENppLwPz9JyifWnIvEmHqBe0PZtua1Vr1BkdnHOOLGiOL5quxBeO5rlRE=|Chương 138: Trước trận giằng co;9CpO8EJ82nBryn+3hSg7OdxIAvB2henq8Nc/brW1npzn/0w02Wu8rM9Ojl3XGFO5ShyWCz8qKNGTCo+E9glfsxo8C3QNiddE6uvY7heeKnYRP1PymXUnN9nNqhoVdBLnnBU2YpGa1/Vk4fOWT25/sBU3bVkwCdx1LW2L8IoP9W8=|Chương 139: Không ngờ mở màn;zZulhxIXaBpTCnNZJawXlaNOZt9U1Vu3VV6v8rw2Rm+IiGtK6q8IRUay7yiN/1jgeAgKbPxDWcaaLYps0yFEwmQQUoxXRx90KpBAFkucwqBRcuF5j85vWyn2+xOwbUZ3rl//0AJUT+7oi/LKdvgRcrwzWJ8kRvdB4mpRLqJJaVY=|Chương 140: Trận trong sát lục;kQimlF7Tu9iP80Mkbmh3/Y5BhqZDWmt2ZUR/ErjCFLtA5PjIWSiqN3GS3jV6HQQliq4On4xboqq7mtdCgSHziRVsz2rDkAL5R9qIZQ/2sqd9fitkmPx2f0bZI+IzL9XONhnisqUc9UcvKqGldEgMCkboaTfnE+XMBOMAYND7mVo=|Chương 141: Vạn năm truyền thuyết;QDoNzjjyVYKmH0+Cqb0i6YLQyoXA8KHZuHMhdWdCiEqx6dsIeBTBhqgRJ1GtFtSHXP9HraY2rkY5ghxjQNh/Mioc+cbVqDBkVKTA+Vt0UvEIuPm2jOEK3xYCMGGDlL7EcsVx0NJt9HzpNr5FDR7vT4CSMtZsfIHTCpseD6PhL64=|Chương 142: Ma Cung bảo tàng;g+t7aaiabcupu4nLpTIp5GLT6lbBG4Jom2tXTAVSYMkuRhgvSuhHngXDvgoeV0562tabr+3EqnLqq33AeHRh5XGH664vJ2+RR0dj8Tzu+obniwdkDIyY0t138CoCQkapDB29qddZlHD5GX3AsTr364810hSE94x//VPiP4fcrAE=|Chương 143: Tự mình đối quần hùng;g6q3+idVZx4ZTr+hOds2V/vFvGycih6YnPaQqbmzUy5rMtiOmcGMhgqpD70bOGukUPooe2EB2IdYksCTdw+fOaOIllsNszXMh2ila37WP37paROdHsBgBAUCNQeRSyc2rCsWE8bXJ4fTwlW2mKz+G8AC6so67r2wkQa67SyKbKw=|Chương 144: Ma hiện;hXxeVUgB6cI6Of1kVgDOWvXfQGv3Qw3wi1AXnx8FtTSxYvpSsCIxA5YDIRlmN6sm+1JWMF+a6hlgSlQcCyrrqvY3xjra8sJ8Hc29ctX4LpVXzxpTzvbhdjf7xQsuwP+7YWdhkd/iOezyNe5HAFCH4Bs9uxoh+q1o3jcOYOKBpOQ=|Chương 145: Mọi người đều trốn;/z0x6rMgpFJAg4CAAqbYquxIDzi338KdBS42BOZEoNcYsBwZ/QiJxzHGbdPI/TF+3OT3Kutj+fZfCy5aOok6LARi+6zeQXs/TuCesmWVeMQECkulqjrxEfk0UMHvVcBeDwCwn6NcSqm9wHpxrS6uoz8lShmbAFuZ1cLdKczvgfs=|Chương 146: Bị cản lại;0jvGKxVw/VN1XOuH86llP0LWajMXUNBaRco9yBHk9oFyFdDExlWlSsDJeKsEWsIa8rQk7T5Zn7gZJZ6mVRNLY/szSW4p5dRweUQJIaIU9sx5ECBIVR2uQzbGS0nrwk9kdkWn8UOKVyq0GxRe+e3MA7IiwCiARnB1CpP4eBLtAM4=|Chương 147: Thuần Hỏa Thể;WvQhLN79SlsWi1fBwVQC37AwYhGZsppMb7UB5oTVv7c9YqIrlm+ecMGcwJigoF4VpZ/iEy8U0dXbxajt9gfyYLc2C3XG/TbGmBFkOrR8nsUMDIr6TYBqvBQXLrppsvlyGTBLif/V0AMsMcvM5kj5B9qO6uRjAgzyweETFl7WR6Y=|Chương 148: Mộc Phong nguyện;zSdmPGZw+4z2+/4ONZgT16aV4ILvZs84Ldgy4nJTMTxmlinOTCtfP4vV6Nj8k/8bpybDffnyPY31vJQ1TTzupflyPXzBMaaGCoIz4ykHWhKTzXK/L7319sv9XKitN5nUQhdpwqln6HBCaSTZu6Tsr0BEiZsOGSUCTIe3atQ+5II=|Chương 149: Khinh Ngữ chi biến;s7RVcObK1+f0KsRvGMnb91p+21eonoQY6rzC0vEw81S0I82U5UvOaK+xUoZnCP2z//PFH1XSOnozrlbQnk+EAwXQ1VALB6gS+6p6aVENl2l2+fBLpCWqgIAnFWdYuWuTHO9cxi9ZUlPWRe3qsFGMUpwVEz0nZhnVE/hoibyeLR4=|Chương 150: Thần bí nam nữ;LwNRpi8M5FAVlhSKhJkB/2k6gGKOImxiU6b+ZU3bvDEMdXJH5arKTqaNS+ws5P4E4So6dH2Ti+pq8RovjwtCOASSVRocmXWornGXzi2vAQamUEgp3Jj/h6RejLFG1s4BYbNjQsRXnW/hS/DCpzTfVqkZWI4UBV1E97W7GycywDA=|Chương 151: Khinh Ngữ phụ mẫu;ofEfHq1IxYUtCtob/ttKuOtL+BgWCqoGR4MbITwVf7N5ZXHTTrgTWfL8YjuIkTrV31cPwwS4G454zEtsnwv2EXBiv8/yIOZSAfZ1MBMMmLxjWSqEpIh4BgmaCyPJwbM4Crgdqi2dF7Xcvaja4zcsREg3ky468NnPBYxEvppw6lw=|Chương 152: Khuyên bảo;wdriyPC1yultKnUes0jMyJv63J4hXkJzJ5R146HGW9qK8Ey42wpqloeIel9huZq+qmOLU84EWPo3TC76/yDtZdzaAXNEbx8PR6hL3RN7ffTWtlewQ4KUMdUv7C+Abvpd7IiBoelI/4EXwVa9Cm7Y+pZxtwSejKd72/UxGrxcygs=|Chương 153: Thiêu đốt , diệt hắn cả nhà;ybw8ra2PNg+0w38eZ4F5Vs3Yamg3gVqnVTzrUwEFOUjLgxoLv9Wr4BDBBdmb7/EKzY8Mmf/WAPdUXdw9Dfxts54KrZl8rfuTLDiiTzuKbPPxeSd83JGkXlo206nH1cR9IbxWbG9UDwjmEosWxg6FDDZltCgP+BOKQqA6QTuReL0=|Chương 154: Đông Lâm Thành;1bmEnrl3VE3c1a5gFdT4mMk2E9w2Ikzr7TM8URfqIXLLL2D8/RjqjPWTkASkU/rgbi2xFZUvtTYRK8NuINuJZeVMi5BFAhFX2K6ffWjZ1FNGVIpKF7ax9svHDxP0Dlg6ZGDrFRYjgJ4Vc6QDlRKhsbG7DHSa8II86jI87CyMXTY=|Chương 155: Trả giá phải khí phách;X63DWZ+vy52N+nqbitVyAoAtsJN31G88Z9wqHKoOIBRHssjrISPA/OYQ1BtxZCLzgRkNErq3hvLIP/cVnCuqpY8noxdbqrDL+j7hQvF2zWPd57RFBqPZWhNpI0qy63WTHnpf6y64oHf+LHjw3yY5TUkucy1GTy/rWyaRHlUHpe0=|Chương 156: Bắt trộm a!;ywamHt2ymh0TDRU9be5PF2u3Jhh9bIWv7dF87km5onQZNHUa3txA/Z/8U0lxUP6fKAFLHOFzCBF8z0d7aGxUg+7+Yvu8CUSjnq+2yIL8WzoTUzSOY6yrwU9ONXlwPYgcypbSIEifBnQ5/DtSJSTy3MeWjrbeZJLOOdy4HNr/pig=|Chương 157: Vu hãm đến toàn thành đều biết;WhJWFj73EUy9MlZiT3mGJZh/MncbdFNwAF+Oc1hddxU4ibPiNzPBHgF2VZXIzai8ydho0XlkYAQ7ql4MEQUKEkd57cJKcx2VrOqDJMndL1q0Tq3OYrFSmsPXBFBzB+uUbNbIDIhaudnv7a5QCZG9nBE3Blso9gtVcjhonc0OXv8=|Chương 158: Hai người kiêu ngạo;3MiOe0WWX5M/w/w52foxwslDqbAAa3T46RY5wNrXlr8CwaS7h9jenCRvWi5DYcq2nArYb0MA2ES84ViEqjpon+QBKP31iC2Eqs0MEIjYnCgjOpXU0psg30a++L6vF9TtER4ebKXECeQbMLMHaMIhg2jB5ea9eunu/4YGgdjcTjk=|Chương 159: Oan hồn nữ tử;5sZsNiwbcAyZuKHNUl1wNYUGjzTrYDXrtTeNKgY6BTKoFjGSuUD+XWW9K0VpmxceTplE0I7mIlhdkreMxfMJOLfy93gMeZd/+yfkQNGBOmLMlqEpLENekGRdwxJIrqRGuiOp/hAYetim9TWiW++cfqJCK7HWcXgx+4aoV16Rp74=|Chương 160: Phượng Thược;ByF9XFT+MUwSbcFEQMXi4IdrQl6IXarcMUWhHfCu6A3kwp6F7u9/GESS3FbSf7kkzN3/TXzlxuOAmcfEVDjmFAeuywuLSPBDBjSGgsRhmEpAWyMu+Xe2GEFNM2DbDgZ/biHbzlTFBnlaNte3ZgkZSziaqnuVTbfyL0/akYe40No=|Chương 161: Không còn cách nào quay đầu;vavw54llli0V4oGcKmC8VeR9naCxT17jojfBEY6tBczUaythTDCjyxRojxH3J+DfjyiTX2XPuTWjSDdIwR0DEj1YHD2MqSELkfVXdObjj+23fx6tSWbg0Z4+AYi80Qwq4LuftVNeREFjw/zhFPuTZ6W5TCLMuXIVrN0O2gY6QR8=|Chương 162: Huyết Sắc thí luyện trường;67Y/GAvS4h30TGWAvFveU1lYxmb61EWE34lgA6C1TJ9OJE9mstjo9b0kptL8fgnC6QeEE5UerOemP51EZbYFYVB/0F78bGsVGhAlcerkQmyoHeldLhLUH7b3669uTqY79W+WkpEx6NbjzB8+wEqVFl5/UxmwynL0eYdhVhhcfpU=|Chương 163: Mời khách;A5nmCrpri9tGpBZRt3pT/QO33iiU/0Oy/yK01+ghHZUc7/NFwDOyqtvkIsntzCYv27qNf2OAIKGromVzz3sGzXvl77OaMfq1W5l/vtAzCAmkA8DK2tUhZLNstPRC3Wx0mFCl47Lw7qd3SAsO9RiIzRYqAomH8ceK8J+3NSxrhhM=|Chương 164: Kinh nhân sát khí;biYCbsIRRmYY8HmtVdrt/Scd1wCXF3eF8inSkL7R77RHCeczXOt2Okx/f2KzbJrz7VA+Ro17LVV3xDGHdpi22kRlG7sH7UZCEChH7g84ETOmTxr8gWkTGfzSz4HRYG+IrVpUWulg13F0f/eBjbTghSOV6w7rBa/SL54Sve6rdfA=|Chương 165: Linh Đạo Tông thiếu tông;gaNJe4iG6w3pLK2msOjqehLzhbM2TLZUakweD6SERf2ilZ4tPib6EATyaDg0OHb+vcKRKCVF4dP64QnkmeSSvVDZBr2rjXvrSrxau2VhsDTNZdklpsjtCv9bfpKJEkdy5uPtfteFIMsFJzrYP0ZVvD/qdyFllo3FtZ9UNCIl4so=|Chương 166: Mười ba Quỷ Môn Trận;TVZ7ZLj+N0A6fqRtU6JRqTx7aLG63tqY/qC8uQ3wO/eCqGFBWUkECuhPJWLBTNehUhtqegM6Im33mDciTySqiqo3+jHABAwvyAQ/WTZF0S9LsD3WI2LnvSPwlqMAOfDos0iW+vt1xvEuLkbJIsavhzKRUzVL5O4wVFOdMJE1zzA=|Chương 167: Khám phá cô độc;SqQ9pxWRVkygdAh1Ky5In2liVkk4g0nz+1SmW4ghRx4wTDn4g9MPOGxwH2VkMaXgbeYrAREXud9LK404HQ0QRZk5d3lI9kHl6/N8E7de+OrDDZWt9rQhud7XQb3axCxsiDqUdKBe1+VcM5erYYte9Fh70cu+7IgUEkdWnaMmN/8=|Chương 168: Đấu Giá Hành trước phân tranh;BhsCmvT85j+GA765I1Guo/NeNRuwwS5LAgH0l2ZAPFRVbIxsh+1hWBONaPZXIyCPFG8et7VVSdVyvcFQXuTCspIULpC8KoAAzFgX6WDDNxEWwCBJCNyaSkWy7vDNr0VJj6R0eK7tfgt7q/nxRv3piV2LhQmbrAfuNRElQwL72mc=|Chương 169: Bán đấu giá bắt đầu;HtuhHZfG/x2SbU8tznmB6nBIBxt/buwi8mq2t8/Os+Kwpgy0X4lAE0TMQlyWewn6b/7TZ20+wtoCKQPauIU0rq9+7jO1DQpSjVKrBx98SdA4yQ6TxqI9gFxNnSeUD6LL6PMmaWmpV9uq9CZ28lRFn3mMFvFTISnvpHYNRumj8Zk=|Chương 170: Đấu giá;4spq/7mFTJGclPQpJUp7+qJmeDQQpcWfL6vDWxtg6JZetFJbZNFSr6UFEhUfcgfZr3U7RrNPsLMIpZS4eecte0qM+ocj4vx4/TDKropnKLBEXqhsLXij26xVBFv5bub0tHtSlP0g3VH8J8TIZwO03HpiJwdBrKTADRfwf5Xn1rA=|Chương 171: Quần Anh Giám;mFpug2vUJoh0zOmAvZhQ4SyPx/fnF5Hnp7hB/AtMzuxt8C2d2P3EJ5+vyp2Mmq5Bz3VeaYmUQ1HuEe6yWqJGwIk5C8KimRsXmgQJPf+izxw6v3Q7IkT5zBo7ybFVC1Ia6hr8QcYaNNAUYJGy/sFs6dJo0IoMlQoFr8SqfmT6alE=|Chương 172: Ta mạnh hơn các ngươi;f/kYll2hbwjBoN0OEQ90d/lhiDFUt6DV0TbUwmFxCkF/ohD2ztau+v8S+eby98WsSnPCupBHjzAc3J1rG1K/25XH4uy4Yrgv+fdaaRGDVu7yzme/myg8SFyLS8fBmKWXNn5v+B8ciRzzbGqww4iGeap6/aeomC2oV8pyu2jmpig=|Chương 173: Trở về Đông Lâm Thành;dNDnAjxWqK5lLhLSATRDKia7RcQEHHk+G4yrb/xhPM6Xl4CM0bsrof8FvbCK13h3vPijgz4F/vEyxR8zoADoyt+ZHjug/HTUz4IefVkLUyIoLiFtzygopyhYQ5DG9zxLHMMtA8ampIRCD27P5vwgHRHBaTrmCn1HUt6VY2xkob4=|Chương 174: Vô ngã luyện trận phương pháp;kcpMxRMG2oClyy9iXXnC9hs12Ht4SauvGL59dqv6l7udnUdpInLEYegPObdTvk1HKKlctyWYzptlcDbVtEZHPBPSo3BqSgpW5knA3j0bbMq04Ny4BvWCZyT1R9zu39DOLiIo+Vn7uc9innKIkhcVT4D2L0us5vicUDtR1fscSGM=|Chương 175: Vũ Lương Sơn khách lạ người;OCQr6pKcC6gmcX+LyAPeTlh6HYHp/Z4aAmtbepXbF8JJ90d/TaNxQ4YDZ0flouhheSHE/Q92dhHJq8cwfs/MPvtU7o6Dd97BKAqdmqF8lOdm+XwTvOFZocQ7dzVDluIkqYc1kEd6f4M1fLtpKCjbqmfFOt2QccbSqJO1LGO98x0=|Chương 176: Chiến sáu Đại Nguyên Anh tu sĩ;nwnHIeJlbJC1Ci2V/qOPE2vTyz/I7Z5kqb/s766YZ2mOQLh1rML2ZMODZw61u1Y7RX/lDtuApeZqjsnm2KgctgF08VJ7FcuJvZIBvM1PlQtYeKAu5nLRqBdyxhonC1rFeY0IH11yBvswE97XAeLkE6yI2lh+bKXcORCOG6v0rSI=|Chương 177: Thân phận bị đoán được;xhoRbRHftyI+Y7B/xOP8eYuJfdWLwsYRpvz9bNxErqDsWubCGg89ghHOohMms52CZgssFq8MtozjgBe7WNZ86aYqCuApiH/t6MqluSe/gtXhW5SWTBwTc60GltHyk2O30T77HvqmCYvYcxTGODGws8Ar1MRvo4Zrjfv4Y5eef6A=|Chương 178: Bị ám toán;aj2evRcEsP3lRsLXxc/S1B2HNHPsbjpIaq+yLpRKUutK/yFwFpuQL/9lZd/4VZxB54WUIXcx1GYLJ1lyK31OQIPIlIw5NyQVJLQHXloRvRC6RT/EycZ1XyDD3EH1wWCc32wQ3CT6ueql7Z0/c2JkBViu2vIBj88OzEO39Iu/3p0=|Chương 179: Nguyên Mang Châm;XxXqT1d5wCH4zN6RpoxqvgrmcPzQ5lZMjELWIaXty9NuwqQ9/JHIM8LN028YistDgpyBGp1t5ubPu4JRZCkWsflIE417KQ/umCwffkDjY9ADzgJ0YLf3ZjLrxTA9uuOOX6LbAYX09aq10ZQ7gdGWJJ3AIkMEqdWF/d9JaFCGwIc=|Chương 180: Nam giết xuống , nữ lưu;c2yraonLVDk7T4oNR0lb+ow3YIl49ummyVVPFrL0Tag+KSq+788phNWGlDljARqr3QXbXVxMUA0r13dXX6zeOSezxqriD7wX1EHBPgh1Y2sbk4qFAf2V8td6w/2zWnPYapx+VyOmOU6zop87ecm/NXrVKuaXc5sRm6Uk9y+RxgU=|Chương 181: Lưỡng hành tương sinh thuật;CZoW/feTkjUcoFHydWABHKXzJBdNKy04Fqw+jE4jJLET6c3pN+PdupGlQJUSqTxnXmvgvgpUyjSPlj9JmENJGKmjKCujf1O+7ebbiWZ/I6XE4cryN7j+IvEESvz+CYK1/CcehnYRagVCZhHdoJvdoK7kM2qUXmgEjdgtTWnpCI0=|Chương 182: Thế tục , ta lại trở lại;K0fDr4No6A1+iUaPv/LyGdfC/XjrSQn94xyyJUFwwfk7NJuV6AlxMhCAD2L/3wZze5OvLUqLDyhyJQAwHe0+XuNL4MJwRwXBOmNNfkvOaHXgtz3H0JvD2i3pzzFTH6JcWLqeKwplpSQR867XARNHgMEgN0yi7qn3p+uoworfZ40=|Chương 183: Bắc Hoàng Thành Thành chủ;33kqsOxPPuONfr9N4RQA51xmq/r6Hd68j2EpS5AVmauIJ9An9MgpMPNiP6FkWxwRVycbeI6GUed+9cOaUHMOj7ehs+YeDIMRmn/DVa6+NYIM3elkMx6kaexV+p7/TVAlxmL+DkRl7Ka5lUjOq4h8WwzH7cqW6iLAqvL4OmVLmuE=|Chương 184: Kinh sợ thối lui;980FMPV/3MjULGFpNS7EOILF4iFh7hVs9GsV3V7ZqyJTxVyrXCZNcxu8p9xX6fAz8Qpl+lzDfq1kdhbVDGF+7QkvmA0Ha1bo/EG9mIULpGO5+D9mQcaoZc4SHWTi6WEH+fLlk4hVv1q7rsgurPwTg8AtdztvObNZeXX/TVGRD6k=|Chương 185: Thanh Thanh tu tiên;D3t5QuYRwGXx2FzVHNQZqsTwXX9Z77cAcPSt2Q28J5HA2I/3cbgEuNURK9Ku64H0X537fu9rrDKc4LfSKG1FCyVorQYlHHfRE2U4S6hT3PV2CHd9t5E+8qWayKdF8sRtSjkxg/QtubgHTbKCntlWp9VI5p/7WO2NpoluhbdU7KA=|Chương 186: Khác loại truy sát;fHiSGlLb8lZm3zNwbhdDInfx2JVX0/CgnVK823nTls5aAMjhvm/lh2eyv63b+fOjBGP9kAhA34lMdz9cA7wRdJMJ5wIV+5IGazk3IU06G3lMIPij5XyIvVpcHHZpVcdZ2Yuu1OSJWyjqKEkxzkFFdy2dq4hWwiymb1o8fLAp/bc=|Chương 187: Anh hồn chiến trường;8WPBRQQ2LCQzUXqEqVJ5CFVugTJKJMU44/0oFmDZo6/deNPFfJBkOlsyJJVD9e06kC7Tmlnw8i0rHJcnkh5Xb5u19d9FBd6GInqJnZQhwGVi1+wsivfcW9IwttL2iTnSU6hgv0XBEh76s8O6Iv+E7gJEfDoX50A4vuuSFC4b210=|Chương 188: Chiến hồn;+OH8D4QC3ptrIiy104+1P2G2J80Ow09IDyMUH28MToaepGhMd/z/iC6D1zAq/LhV/TyzIREVvbbtuy2C4Wfsfj+m74zM3RQC60YWqHeBo75V8TdqXWOXuZT0KFI4c3LkzV+KDVhFu9edeL+cEIfIL0AAXzHyzeDhL6WrXPojddM=|Chương 189: Chạy ra chiến trường;GrbdqZAMngusA+X4LfJC6QQR7XtPj4xPANHneSFmdyhkkHvzf1AD12os7q1uClW50WLI60M3IWt9pK2BJwdNhc/ZvULqrYIOf3c6besDSy55Iyd9QaRDN5tw/v3FgPiQtvuXyXWPhyULU4JdRYqBCdbk9Jo/b4MiFPCekkgbHXM=|Chương 190: Mấy người hội hợp;xuPkOLok5jBDUPG1g0kNCS+iSgaESUiKbCwUWssxZbJZoChq/2kTVbs4BeTBh886qBKdnHZSLSPLSjVbR1inLaKRlVpu/VMbwmlWjqr5a3/eQSt6+iuHgmoiYkQ95DzElgeUhD82PFKmWrbY7VaWYxS3c7Ek1P8/VJJE7xcbXVY=|Chương 191: Khôi phục;kbhRXJ7ZKMPCmSt19oPl8MMwicf1hsvnlfO9rSGWNlZYDWo1IwYoL/Et72eai5Timcq8saDwJMXHr8Om8TTuoL7PEOsLeMNUxxYvaG7Z/qy7J995jVrizyPUCttY76qytJT5s2u9X+MLnLUSw8FM4Zx5BQUX//B8rlo1R4dhuHE=|Chương 192: Kim Đan trung kỳ;QIbJvnM+niOr4jUuKvsYoT4b1KdDvmq3+clUdoMZHOke35KfLfFaEjs1GhTVlR64yX6+s8MmnJVfa3SuTlc9BEC/GOcbF5txJF42G0n1szDL1e2/S/LU1YHrCDo2GkmfK7PfzFisc4BpTSVXSaKXJSC29v3K7WLm0d1er6bs3ws=|Chương 193: Có địch tới cửa;upZYcFWhxTcWn/ycUMgpRUJPnBy5+8QubEoGxFpnNjNmGgH6FQ9qHYzVfns2mW10psBPUFVi/PlrOwnSEAlWORLWHieS6g5rd/NZ25NcLbCAzknoDNKtagABdO7ZfpqOR1d6uzFy8qwr2bE+5FSFw5ui47vpaQRa8c3KOOhbt+k=|Chương 194: Nguyên Thần Thiên Âm;GpvDH8ulPT9sm9SsXdpSscIRImu5vARpiA27Sm/JzzTfBdypo9U8YxRw8C9MXDKuRcl/rInfNNRzdn/FnysP5qXTc1uBD/kiqQMDvrSlrwgK6RNqqQbuTXcYHou7kpF93/1T8disRlNCxfYokKTBh9p6dkv2ISvU+vWQfwrBnf0=|Chương 195: Chiến ý ngập trời;r3eh0viIMIW34gxvYwJnzivIPVPpCmqYJ8Hv5OshY8pxfDhGidu7/gcA2GA8g7sIGosbSkSXs6a14kTkm43dDxLsVh2iDokiPr6c3ES0a6y/rlCwlAhioOd2CMoTi3/igxppXD3Fb/Te4h63CCvQma03hBpQ66dsdrPLdx6f85Y=|Chương 196: Binh giả , làm chiến;vz6NKq4hcJBABUoBRe/NYXDHzcGtOp72m6HsSTfSR01tvXi3fs530shw5SELSuU3u4ROrdHXGHUOxY/KGjJYXgy4HHWbZTA+21vbvIsfnaCoaxlkAidF03Pmq8MoQJsmKGaQcZjzYHvkTXwbCs7D/KKXuTSQJZAA4RvkX9DFRlg=|Chương 197: Tử y đại soái;3iA1uwpurbcVK6ow/mfVJ/nJC5WF0YWpm9/tICcqOVj39m4+6kiziJezPsBxdhQiyfMACbFrBe0HCMX6dYJ4G/Mod1ipSZMZRafgsVAzEOyYuLOxg1EdjTTDgB0LYzDBTieKtDsVTEbD0dAbTsA0Ml36RWoc5zruLieEGVJjR00=|Chương 198: Ta còn sẽ trở về;q6j+OtFjdbQGQQa5WY2bokgmNFd6julR/j5SOhXE6FbW0tLYJQ4KRp49VcqHDAYbwOPE5Gwkqph8x8gTjKE9lPmneF9LEmsxMOUXk1oxq0i0vnYH1Ps+eX5h+So+KqmS4XPky5ZRtaRs3L91k9pbNe+z2r210GfrPq9SY1J0R7E=|Chương 199: Ban đêm xông vào Bắc Hoàng Thành;g2C4NS3hSGU/OumbaLDawQterQxE3Agld8z/ZPhdyKaDH3Wc0qRkqisL0Kq5rqJnU9QjZHfxWv7D0MCrvkDmpRMoU+di6JawOt/MBuDQS4MAKHmMmuJLwP0xW/2z55vxQ3nGCO/rCGeBTcKO1A6gTXrFKSKbqjyIarboh3BDrdE=|Chương 200: Không đánh mà chạy Nguyên Anh tu sĩ;wNfFRuHWoj+Wex085b1BVpPnQVHwDOwfd2xgdm7dRopeNW1zbPXbkL4xptoRH7CApQoUEAdxKvhgL9U6gqxQPifXBeIJItJM3rO5popJ+HJH6ZT3xAUtyZPncAgbPPHgOoFFoJ2bmWCLSP55/c2hyk5gAVco+wPrQPQ/UYhk5Nw=|Chương 201: Đạp Vân Câu;rTY78uueE9TehOmeq16IR9HZGOjvviX/C0USG0RqoZTi8wynEUOqCwFUc2p/hiwT/6q212QA5BE7k8Ee4OtM1QcIYd2RWLamraszi2RWyTzd0EysBJ7IC99dt60tQvJy8dDQ8RjEMHRBtmjySLClX/RD/BBQPcODEwGBR0vq9BY=|Chương 202: Lăng Hải Nhạc;SnZ+D4ljMGUwu8QpVxev/oFJUv/tVLJOq7gUHPO8PNCgEXVxFHS22tGmhpiiPZf5mGrG/Zs44lgL6Ep3ZpqQmVGqHBTOdho0A8mhG3SS/LSuX27bUJBZzzoMy6P1APLQaN4dsRkPaPOb9XXHfkiLFFHOKB97oqkHuob3jiDeA64=|Chương 203: Thiên Thu Lệnh;GMCIVDXdQkPhNq3ldtWZOdtvuxtI48zwiALtyTOHIze5WTRll+h2rYEOrbZ4GU9TugLjeE7Udend0Z5DrSXRDhn/yxkfsRMPSMXsKJRYnlpckbnJuQMxsiv5QxaFOfnqqAV95wDiRmBDikF/GunnDIQqviUgCoYHOOITB7POLMg=|Chương 204: Lãnh huyết;qwmN6J7K0GWS6SE4+8/yvotDYlGtWQgr58Qs45LsLYdhuBbFcx/u20TqK/pyeH1FitX2tsGnEtd6ab3lUdITtYoBO/iKE0D+0WIjs7fLxDe0CicbbzsCx8v0/pJ9gB6vPpOOQbrSHeAK8xCYGbyAVSF9thTYv7yQK/w+okOE1gA=|Chương 205: Trên đường đi gặp đánh cướp;GxUqlC2WeEfeV4uMcmC2w6cEtl0tyAx10SWcoVKS73lFaB5Dmc/TmECVsfoGANpualVuOaOs9noXFBsQ7sDzgCdN7zOB9pekYLgghQ2D1uxHrmwgLuhNrO8d8npNB1D7M2P7Z9Cq3IAUd94XOZFLTA3Wz/XuTxpexhWGxxVz2pM=|Chương 206: Bình Sơn Thành;nbWmD+jPk1ODRVpJlD7XUdW095tQK6YHOBAzzu93AWPb8DEzV77PZAn5d3V4QCKsjGrtjfPkW5QFLa3sVqkC+kaMS4rFVaYS0zEuur9vLbqqUKuofQiWqnXfCatJaiu8LyNjpY10t2o/bZA6JdO3mjiP8AczJp3GhxUAR0jw+QE=|Chương 207: Bị mai phục;bPWsmBrDZfVAAcr/omWCHQNbJgFBr9M0sN2+yblf05SFhd/rtVHTCGocBsu85VJ1hvvN6bsLiVHXKt9rlzP8Rb5KAeAkmmbQIeXZfabCjMHEhs3Q98jcmR2zv3kQXFeoqa+VQEajQ0w2rp/uFS/STKMI+y0gst2YqLN2D4qrd7g=|Chương 208: Công Dương Thiên;ljb1253aCkHWV5kOQicQDqVgISqaArmMeP4DYpFWUWfmSb886g9pR1GTBTIAibC2fZEG4D/n2gJkzphNjWa1cAuZ89lFeR6eycBO1rVbjtHCp4GlrxxKshKQrCn6NBH0JUvt+kfWY2APAu68AFcqU9/+7/gp3VxY7b14Oti1M2c=|Chương 209: Ngũ Hành Huyễn Sát trận;KUGI/XBWw2Muq21yvOahoPLO+sG8W7Lx2OqfPO+kbhTGEMIUy/D5BaqPt8ghvJw1k/zc6Tya+SjVGJg5cI3py2G941l9BprgOf487UQDZHAOFBTOGkR+2t8bs2GAECVxK99Jd7eXm/nYfAvjeeSYhpeCngYlKEZJqOhTp4wXqBA=|Chương 210: Kịp thời chạy tới;ci2gisgC3jPLKOFO2Xmb+gSUYGlcgk3zYkjlXHc+SrrDkxdziBApsiFeMWLyx4RJ12r6OSDPgxBQwT0rkjboJs0WhCMbOUvjuN+5yA/lXxEayChALbhDOidynLLittdxZqwxSPUrWR86s9NJ8zp0bAVnUSmfaQFBixuZWQzkMvM=|Chương 211: Sát ý như huyết xạ nhật;jh1pRWptQALTu2p+JxeFEnxAcZVy0t2KbNdfAEmZXvu+naW5u7eSWymDPJRrqERo8cX9YH4zK/leZWU407LzbKChC/KNIQYh9YAdIxE0rCLkSzqSF0QXQjT3+YKQWB84i8fsH6h8de5KG5lvIhet67i8gEfdjW0bXMb1XdHkLds=|Chương 212: Trận Đạo tam trọng;V9B1nWDDcWzBRDQ7CnfiPMWZZKlrAWy70fdfDpe/VcB9SA9Cydm/BPWRcnb2g6AcKYyr9IDa2DLe8oUgJ7HXemMnVSzg3M8S/UIV85rI1tqMNYDtkboGb3mYEvxnfqrMzZYJQbNJRbGamCky99KVPX1FSPrVX1Jsy0KoNXFc9Zc=|Chương 213: Nguyên Anh hậu kỳ đồ đệ;sVCfn3U1rgqPEJyf39J5ebPTF6+SeSBqvU7lPmCPKPFlKR2RMX7pul2c1/hNRojQFCrc1Trit8gC5ii2MvsocurVegn4T3eRHA+k5TK2nCq4ks5/LGQZgNzit0OkxZ7V6gq8XF/wx/xslxyFBE5J3RTRi60/BoyKtyavyv3qqSs=|Chương 214: Vào ở Công Dương phủ;Nrpc6j1jrTDdgOMpGXruAO2dA30yEgM82SRGfLrmLlH1PYyAberVfrm5qtZApqmXvi676hfr2ZSgt0ys/bhy7OgqEsP+rFy8UOpGbQLwZiP0cyzytspP5R/P25y00n2LKsyyB2RB1GP+qs89cDZrBdXIOqAEzBl2TQffFa/yPXY=|Chương 215: Thiên Thu Thành Nhị công tử;OInNXHDGeYoD9n3rP6jDoZF04CWv/KnarakSul1uYStWDYJlqEih05sjCrMmn9cobzPmlEB+SMLQRNyjTdxPhgJh5Uw4cHWPrenwPFjFR9UoQqFFaRgP5qtvpE7kbXWTGMoPtPjhIvIgR+qiZm+i8MpBvEmHIP7MxdzbZnfY+1A=|Chương 216: Nộ xông Bình Sơn;QowNEGuLMsjkRvBeGtKIiEms5DSW8IjFy7bToV5FVPSwxrgbJ9a4olEU8ZvUz9k1JmbTjA5TnpF38A//PkqhFczNlEydsftV4UIHBuOzCCslCdMM0new/epKTltq8w+QLYZJ0Bjj/d13CZpGeJOF2OsWa5+A+oz8Y2oEt4yQZ5s=|Chương 217: Bình Sơn Thành chủ;9UTA71iPEwLqpRBJxGwuz8q4CFwS/aEKknT5x+Mz2x+u56yQi+C5ez2zgknAw+YBWKYsMTFMi4S1crGn25GNDAvlakymzbyN+wLm1IHEfHYlGkw8gyZNocxmVhiUh3e2TgOKbbD5RE6flH+47eXp7L72TlCHK+oNl73L3gv20d4=|Chương 218: Mười thành trì lớn bài danh chiến;IIiYr0Y/opvGqs+Q21O5OrQ+4nAwNeP7/Jiv1GxELcq/ybesbr77rn1abl/LRuNc5AAQ2Dko8jBabp9ufKv5cWMf5nytXUtWQYHmpZeTDT4W38E8baxa7aNP9iME9KkpU43y5IdeL3kbHQVeNpVQSUnR84Nn+WW1UbbeNcFCiC0=|Chương 219: Phân đạo mà đi;18XNEET/Dh8uzuxRDdTaOHtN0juIFiLEEwTxo+rgyKS7G4xpTnDSRlOFxUko1/SsiKxXoBo3IwgYF51YYMDwwbwIcRnwlJryM3sSP0trIONer/KQ5QWI4Rlc+NArGjso5uuPjyiZs85rCdec2v9CT9RRsfC7gVL50iDT/dtbm5A=|Chương 220: Có từng mạnh khỏe;gf41/RsgKEl2A8XLZcD+w4rzGa+5heSagfui6ZUh3znA2WzW7l1XLwv7lwROQqr8EaNXj93bPzArGxBsYybY3PdzGafMrYtia0CTkxAbXHUIVcQdDVopwMk819YHOW9KFCY+15EDmP88ZPMrLY9uMpkgkXeY6k2GaXyn/Nq8JcI=|Chương 221: Diêm Thị Song Ma;1DiVh6ur73KtS/UqrKfk5m0p+iFk1VmJRnlXH9YemhuRzUq3KlQQl/HRzVagnX/oCo/D7oYc48/URyT5UkwzpC9/4u4vnQxzJ61IJaTEYXx25JwYiiykD2AQFARqmJPygIDxI0/Rj8zcYC+vgQLsGXkhsLloFfLHU3blQHU1bPI=|Chương 222: Đan Thành;qeErK0knVkjT3y6Vx1SvnNlVwC4ITzKzi4xRGv+y5Ta4arcHAfAVNF84vgXzVi3oNlN1gPPP3RYrmlfDmor+B6JuTXB+HaliEDEw5REEk+mdKY0h64Aeez5Rjx9RuKFJqLBkAQLDN5HwW74G0NwModRljrTNmGZNWjNQaiq/U2U=|Chương 223: Mười đại sự kiện;3zGNpyZ/LiCi2CEyIbN/cu5GuGyz906qJbKdbsf91BbfPGSGff2m48aoUbmEmhX7B+E4NWY8wH5CSt9EQVtkGQd1GDluv4PZpxR9OrNSII/cpQCLUQM77/jokf/AgSWUtahS6eYfRLXmt+Tp8KAwlqYmI033T6WgxSIYjFT+st4=|Chương 224: Tự thân tình huống;qMw5nITU8Ie2XL2Cf2c2CS5quUNX3SV7SYS/Zc9VlljVom3dzz5wOXg4BiYQehhEGoq77o5uMPgWx+7e0mecsXLZaEEp4Zch9iJ5NY1+JtgRT9/cZRMu5FLFzV3ls14tcyL1nP17FJ+R7paE4l6evv8xH1Sl6PA+LuS7+xUAttc=|Chương 225: Đêm khuya chiêu hồn;yq0/zcdzcqzGd7bzhV/bwfCyuJhDkTC6gbl3sgnq1/2CL3sfEHmztezXahZMpqiDqDtp36GytRyvZOoJidghrGtkjEreTVsegdWA3KKQeNGQdSSiq6bzvwuGE/WgAPHiVy0rQoEko+m6r+CZPsz1zoZbcD5aGo/+t8O0yfkOyf8=|Chương 226: Âm thầm giết người;7Jbj6z5JMYp8iST7l6r1ud6KuUvb02lBz975ZLT15kYeBTnoW2utBeVSzCV8htMWe/48fxFBQYzXPexiz9ZcyvJG+pJq5NmYUfLnmaQBgWwLfFPy55pmgpSHzDnjW12/yIB7+HTPqyrc6U6YMFmMn9x0Cy518zZH/ock1vjl+r8=|Chương 227: Liên minh trong người;5jAwqHeLLu038SgzOjohLcO7G3wCfh+7yFauVlx5H2mlOf/vCvVSDQ9gaHJQhmik6LZT3svKWpNtZhrCcGBgy8S+pupsLXXDiPhei3NlcxajDfog+qNmrCT760eFSFew0u7EkLH3mUgfOmwev8z0Wo0/umIjBcs4Z1OBZ0TtV4A=|Chương 228: Yêu cầu quá đáng;0heNavMDMUHSjtRHUenRZt+PAZE8TrJhCdeo4cYX6/ae3WcyUtmXuJB/JibWFWRP1sJaGQaI+ZPWaLrhBqttawcOsRN0vqSQBAFQ8n887Z9u54xiFDitgWNQ4JIUSySHDkGgEC2RgA9D/CXtgLLDGuJfcSAy1M/5Hr4Dk7VKXnk=|Chương 229: Cô độc , cao ngạo , cao ngạo , cô tuyệt;Gn2RP7j4Z9u5r7SVWprurmzzjvH0oEClHv8yOTgi1Te1mzT1HftN0Rk0L+Cj0yZEU5jbcrdzgf8tV2Iuz4n6D7d/rGpZn3gywQscFMdNu07pGkpcrdm5hbkm80+X5dhWhZS0F9ngXDlnzIb5NsZlMlh/XPeOwHvFfwIUTtSj5+g=|Chương 230: Cô tuyệt kiếm ý;G5hqlWZ8TYhPxp+wO5o3j1mvV1vlvCdqloTrrrwPNzK/4+XReUkj+08gmMKgoYdQxKW6sjUZAb2nCw985i0Ftp4GH3Ljk18vCisQZ32TypwVk3UCWOKLdvNdmE5Ht7t1ItmwUHUfm83KEydksKO2NK9fzYRM32/rUcnKgcK1T2s=|Chương 231: Trong nháy mắt hồng nhan lão;wh6lMVPdZnvUEBvpS3kkXbPUgNElrooNgxoe/tqam0sE5/XOhCD2X7qpk8DN4tt0i0xho7XTPMvf+UHnAhe/Dv3kDKYlQUCIM/HrDy4My2OUPBbPuLZ4QjWSFDnOOxKteTSaE/V21dyeEAh2GDWMkaKQWpAfLi7HdE1D1NhIGo8=|Chương 232: Thiên Thu Thành chủ;vy1FVPRt1FpYYmA3YrcAtQKVqh1gKjdb//k1MCsqhoMPwjmUGj/R1mKBA8nVA2ORGAXSL/GdRB2HSjQosiSv2LDUQW+X4rqH5ZT8UO2b5h+OraiFLHgzwjVxJHAcjEHU5h9UbP/cAx6dXpBb8SJ0aui+o/8DgLNq9VgmPKcS/OA=|Chương 233: Có địch tới cửa;AzYSck6AyRktac1frHvZfBtZ8DdVXQYtYoUP29N6FkqRshsLqCg87yaSKzobORO2iZZrQZ2IcRQ0POHkwW8ckVNTqkI/QnYonqSozEAFilSl92l3e+MCULFseFc0ZY3e96NdPSGscVlhSHrJw5CottMpQXv2PkpZz5xrJzs/CA4=|Chương 234: Huyết Điệt;ed9BfaZKSUsCuBeCAjRCshGQ/CDr6EZ27af350DP5TvNwiWWLtoIF/u2ZK2p0C3UxeZrr/1N81oeKjOUB5eUkZfbRUJT7n0cQ742mVbVbeK8SWIykpBgzFGBjjE3ve96gA0crC+oo4Q/hQhxW8lU/GJe2yr51elIlXs9PnW0tS0=|Chương 235: Điên cuồng thôn phệ;FdTX2vhMe8Z3X5c6gW/Y50BMDYPab1Grz6k1YniEc8p1clFYXexqOD2eeHlNlzfFkqHluoWTHfmljWmoDckHlp6ikJF4z8HvCdVKyFB45kWIozdAeN0KIkQyB+GRJSHmWTieI6oFaqfcieG97wzZmQcTfnqD7UBWwA9qnGYgynE=|Chương 236: Điên cuồng đường phố;EK/YdUQdBxD5KDvXgpZmxQRkOA+g6WlZeIS2q0FqPR8tntPZk0xbot0U34lMbht1PCOWi+E0bPYyxARAVjJECAygj98RrNByi23HABFNT2wpr7uB7+FxWCaoEOlgejrWDq/CfIaGGNWszDPyNUbxFrJfqxB0UDK3GBy2zsZgMHg=|Chương 237: Nguyệt Hàn Kha;/ug/4VYM+CjMidXFH5WMGM2y9DcYGV8KyVoB/Gfbxjyd7EbgNaMayWHPcxqWuqA8UCiOXebkuMcqHMl434TKxGcUaETKjJYb2B2PhEUxxW+OReCIZyGccWw41qzJqUSl+VLeRfbb17CukKSWUGQY160w7NPRZrPylPpwPVqNsqI=|Chương 238: Băng Tâm Thể;15r4WgCM5P7RptJrJMzEaxVv2Zj/Kw1RoTGmlH9X6g/rwXCVliYxR3Ay0K+Oj0X8QaNfQ4dS4mzwieRN/GokDtGiMWvHB8HUmh2pga3Rhf87WvrlvSXKVD7Po8nF5rJHK8eDt6H87iQ0XFGhxWlKh6JtxgwSfVwf0ghVNQzT7mY=|Chương 239: Tấm mộc;fAzHYvpkh+zY56HpM1Muin/dPV76FCL/OamzqCa4hDZYzVq4kmSEvr4Ople4WpCgQOam6SRxJYUy48fZITd0c3zyVkMk1/VLNpItnfTn/HA707/5fCj+wZMgl8BxoJ2Z6XSLfqgd6pDlegjYpo3vE4KlhHOXflPLqm/7rgFj6oA=|Chương 240: Cùng Nguyệt Hàn Kha trở mặt;asLl7Ck2efl5hdVfAOzF2DjqJS8L7zU7xQzi57qVeuiDFwoK2f/kuR+mGQQjeAObv5mmFusrFEpkWPCj1XH4Iprej1tPmbx97JJ+vav+NmrEIAxenemHwoYvS6F3lWKX8wiJXQhU0z6p/h3UgObTPrgclRIaK3diloTd50n6YdY=|Chương 241: Giang hà phía trên cảm ngộ;q1d2naMO9eLTuLyrSLmxWqYxJr6by85wvAdjgDsyCNxh0/GPpuaE9cAt9tTgBeV0zGFDTnP1MBUCf70zpHnO0QvSqRNV899H/DBLMMs2T/UCww6hNHE7Pg/OGlqLGRlFOJxJaSWKHNToYMTrB0ELNIuNwWp/4A5tp2Z0QDa8+rU=|Chương 242: Bách Thú Lang Quân;m9TjpsPjLjfBCSVxVZqZhazut9EBLiT36ue2v1FtcrKvVrlKRqzGjRuXL2FdnrR8nMJ8i2mdDvXJCoF3VkQO1/ti5gkJiRhgcxVh5GgTBYCdHgP/ttSPBbmzI72GJIHW4pwkdQfs3+CPEUygB1v/Z3aOHac8jAdwyiSGhz4Hp1g=|Chương 243: Giang phía trên chi chiến;y/S4+5gyiyf//WBeMz/lAgWXZwXZvHZQ5HyrvffheEMjBQt9nZYG8LhMEnYP7CPGsLyVHy+A910Qu9IuhIm8c4G8t+Po5vnKf4EPJusishdBvjS1z5tTTlKCYATxt0wO6/b3JaIjF9Z+xYqHv0HdQ8z8KLYHE0YbW2oq1jxUBac=|Chương 244: Truy sát Bách Thú Lang Quân;mgl6jxkyxAPO2dfrmsHGUGRqq9C7N9q5WsuIYEIKu+FCaFIPQ3AQmm3Nv+JSVUBreMD/i9VwpRKI2ghskugzzR9WTW4vslrR5YjFKP+LvD0Hj/2oFkWDQtOtd7X7nhNertMVZu/NlEg19EAb4FAR4tGedYEXBvr67K3bIlBh8NQ=|Chương 245: Chiến;rPy/QwAVCK9ojXq5FDcrxkDUUl1Xeb1XONuz/w1mEUd1iHjiQm5e5EhS0RrAUVj1av3fk98VmzrDnT7yRERXTlCoGYnWYXGuAYxB+CmBr+eJPhAnUb777fAXmTnvK9s3Bnsx6f5uAlJIzlor8tSLZpXxRVym4yVwpnfZkXyugJs=|Chương 246: So sánh tự thân;gXjxhqgj2XA8GhYtlE0kndvQoJKigVks34CEwPB7VLUVgvbn8Vxi8w2QFaK8xuaSbN9oJz58RCXt0hnGEoth4MQ/ZKLhIdJh85rKhkX+xne6cu9TzqAUak4JNvopw9otZnI1RogdCppi3QyFkbdLqYjUkBv0XXV8CsF1QRkBjUY=|Chương 247: Bạo Loạn Thành;1WY3Cz/43IvJlP5cJYb2BKHvz43Og9LJksvsGs/t+iSZ00FlGu31bpZFcQTEtGdxYeI7zuoC6LFo9HYf6eT+F4MPyOIwk5umfYHQYlt+KSkF0Y9dAQkjJgWVZUInovWbHI+Sai/uK+UhJ7swJtb+Sf2BZMni2elPWs723SfhRHc=|Chương 248: Bị bắt;uin6SCY2R6FVHpN4b5OifPfJcZLCuO2Fg1+0pCpx8yO8inuZPhnxaiKj0XSeMXa2teA4g8B/HnuOqJY1PonS+bZIgUf0B2ZbYANF8e2jTqNv3G1qhFV+zW9gFwFrnlwGVR6BndlvdNHnkHb/omezoho315dm3bEJNM/ecomhpBw=|Chương 249: Hạ gia;iv9T89BPoXtKKQyWtXbdPGgARIFLYbW7G+jjZkwbEdisFMBOFuoRBGRjDXfQcmSM/KSLpWluifdaMWDGDcShO0niQasGP84YhBqY893U1+nKsYDKyWNxW4vGA01c73LZWZ4caQcVbaSDNVI6S1TWtzWiXN/DzYdFGaQpz642efA=|Chương 250: Ngự Huyễn Hóa;FzaimGNNX91hd2HwjLOrdhFYtdMwaa8KBuZX0NFxua9RKEeui5D9ZYwfX3BCcs3cqGyhvPKk2an8CxvE7ra+4Qnx5LGp3Krolu3xt1L4ukgPpJ0pHrHzCPuDNbgdD737p6mxHzbYFAmXkwj5Jjkm5/+TNlRMl9tjpfg2+nASJn0=|Chương 251: Sinh tử giác đấu tràng;dw4BpvtsfaPXy+btH/HBRr04bznXL9nDTLhAZxEIfIbf452AvgDIhmrjtRxQ4Pa2RHl3Vcdx73u3gJ6TKYrcrIN4kOhvqsxr/I8CQSwmYlYqVyIot14abGp/Tr8XKArLRFMxQ2lEE0djPkocVeGl7KKUBMQf2AkP6ZfnBhc4hWs=|Chương 252: Chiến thắng;rVgMmYGL4CvxqQE78ixV9j1UzWZ0KViquBcopGLXfRFm4/CqiYWMYv9jP07jORRV2NK1D2uYQdgyVXdF8MOop/SUGwI5bVDWiAZSDcMsbfp8Gkn960zHwk+Mg50F49tRE8pzS8e/QprWJD5ZRmAwW+vjPWz8JOO+0Vm2ZtFlNU0=|Chương 253: Phong Ma chi danh;Cvy4TWBxpk+aBUaXDF1om/YYidzzR1Q1N2lJKo6MI1M78RNaCalbGrkd4wYvhy37QPYe3Uxj2ZPFlTP0i3n3lwzg884K9pkYYwvLC6TCEg5s5rTwSeH0x0b/JvofvqXvkN+u0zXSy7yAgSyYGKP3ciSaBorGgoO1Ns0uJQyTg68=|Chương 254: Bách Hoa Lầu;rgnSD+8qbwOLjN3WQscCyluFBFDhaQhfU9gCZ5Zjozg26x9f614XBt6DW2CdPS1v6CX19IzASpXZPdyhWBOhVL4wjUSLw983ctL4tYi6EVzsm7l6EfnOawqB+7ptk0wb9Qh8mJ/rUGvPh7yaGwskrRW9+ZmRlUCJb0WaEdQOTaM=|Chương 255: Sát khí lẫm nhiên;dRkQUwtQ6PKcfOAh8Z/b8G+kZYgDIFW+av4I8H+HL7IXM9O0hSE/oVI6Hue++X010XcSgfVXf0xUPARE5tdMUwGSbwPeUB43YGgaatpuEVGKFx53m/x86VTmrHHKzYCV4w00DPAmE4lntEU+e6dev0EecsB+ZSmgYQ7X1GRSOcg=|Chương 256: Đánh cuộc chiến;YDw/JH+xXQcKWwA1LHtDA1GsgFLyq+zqLLaCKevflKToJz+aZzFQFieZ0pv5AltDKfRQnRWg80yv3p+hqOyC4KeZ06OrVDrOTwz3keEcKQueoy0psNhKqwD1niogGUQI5mb7a6/3g62PPV1nK4Rm3Mqel56J5huO89yh6ywMWeQ=|Chương 257: Cường sát;+2yk/Bo6eOAPWfI9xbkOVXu51QbX+THUguxYVS8zf2zNR1zz3lThc1L0O1gZQkXlY+vOBDAuJtt2SZ1Oao/m5ANhtNhnAYOwlKdNVRufe11oq77SGIAwteGJKnhkHf69cYtNHuk6dMA1kyvAE9A+WTMoSJwUy5tQs0hbu1qxVSg=|Chương 258: Trở lại Hạ gia;MmuF/ZMJo6Z2eHkSMxEiX71fujaawunfUQO+Gc25dwQl3gHZXTy9CHOdZQOXN6BBAbiZmJNV69oQggwI6EJWwFcpyF71r6vaLUzLTB/X3QmNEuLw0ABxmE7aeeIsSXBvb0BFDJhlE5+F8+5pSQf/nfsvaLwQrfxoBzJStt9omzQ=|Chương 259: Nghiêm trị cùng cấm đoán;ynJ0Y3nL3zp7Hyr/naGnsV8Cf+ZIQtFK912oIXzeAI9Ir0vkFVoXIDEfYKdOlCNRygPIMDcG+uUL0Nnrbmb07F/uCRBmypLvOo3qkTuTdVnFNTszV9EMIGe86ozaSeHbqUehiauqNeNLXK7TBmW6BFNgoqR/0wgANWgmkDveQtc=|Chương 260: Một tờ treo giải thưởng;Iia4lUkB+G5IjqYbKnI3qnlRy1+K/WisR1iLD0XdrEl/jqtXMT3OFtQ+EwI9LWFql7LIiiOFy+AvzCDyqwWW+jkzU6G8COUH0aYoyOIqmfV+/iyjjSrKtKQmJRuLhoWNtLELFRwS17oTXrFzsg12jfAzduhv8PRcqmGtfucACd4=|Chương 261: Anh hồn chiến trường đại ngôn người;bu46oC0FqcQcEtfrIpuLUFuX0C/stivZ0aYZVVgrmoRD0/2Jx6f8Z39gW92kdScYIb3iSUj/AHKVnIpGb2UjyDHrPbLXnWgwTMBE0b3qYyskxGhNe1Y/de0a310rkryXUWYa3Jd7EAvapb3k1ellEDy3PjgMbmdsLU0sVz35QaM=|Chương 262: Giam cầm giải trừ;FJm7Y7SMeBQeNjyEUoecX35KFL75B5U6+6SryUGRiOe1F4dh9BsXe9RY72iSS2WxX57OdtECNu2oCD3b9t1vmiJ+h4sPQ66rVL3YEGFLc+YH+HRh/odLeAsLUGH3gM3mA+piT693EqkSKAWykqBMlsZ5SsFFm0ARJtCkb63XClg=|Chương 263: Luân Chuyển Kim Thân;hjVIGjA6Rf9rRdAJbaNzZzyKPuFKFDYhLyEE27y1xY6zRkezKYmyIK5Za8fd4Vs+tqw14ok9sHaS1eSd+zV4RErGAIOh9n/dgLWGuzUHsUAuqpIf122dxjkPdkErqVUU60sFWMl0dPIimOW5Zk6UKOamCtEsoE+etbCXkVmX+U4=|Chương 264: Luyện hóa tinh huyết;sBT7di6XcAppt07mnd0LmWDekcYfG3Qx6IPuKpjyvTU/6rbXFi2QVQHxgu5jimfGyLTGXDI3CLp7way0WuIwVj0lFvVhtADLzNi0w9cTMn6sJmiG/AcbmbXkdjEaaV/EidZBXCGs00lEgzxvUfk46IGk81cdrwvUhiPeijvPfoY=|Chương 265: Khiêu chiến;dJkKM2WWcbSR+2AN7gYazyGk5y6vEjkmSbOBob8+HcAcnTFwL/04b0Qw3rDG2V5inqBk54HFNmbMgtgUN98zGk6sSxdCqTo9D9Z7j9BjfpW/DcQXG0LRWnVhsY4zbmPRiygmVU7t534jk/qZJ2m2b772ZNpmpG5rSp/B/b4ZyCA=|Chương 266: Nguyên Anh hậu kỳ tự bạo;ykt6+KUF9wOCXD/Trm62c6xPx+9udHCwzWjG8w8BzLy0AczhGkZrTnweXKGD8OnDpg7yGpCjV9Mgcfp7O6QOarTdXXpEUkLSxN7PnbHbTOr+aymjN+zKXURIfE0Z3IsqLo59ZPtq3ztVnT1sThczllonaFlJJekJ4h5ykWI6Wp0=|Chương 267: Bước vào Kim Đan hậu kỳ;3QkOUNcyz+mYHptl3fLd99/jtmnQ205jQjYztkxJuF5WoPtzZQhfBwqp7aPuXo0asH048DvYguMxxlQDXFT3qNyVjrFeFRe9Ov19tmuwgAQLKcgWrPBljD42jikQ7MLxfolEI81PMrVrHlOH4p4E7GEtA2Agmi5eaG0AS02VkIA=|Chương 268: Hoang Nguyên;m9OlKhinBSERW8GE/4RJ/ZcwInxZyaWTvnH7BF1Ef5FIxHtWZsHIGBJylrXPHGhMWoZdMREdD49xPc5LF+8TgC2Pxb1R9NQyEZLyKjgSN4K3+P6Tb4H5ambDRvQ+pnlK9/PTI63O8q2zgNc8/V5uliwS4QfgLnj6SmAmtqTGfG0=|Chương 269: Tu La Đạo Qua Vân;9OOMDXFnHhD9x21KejiU4FCTfIlRkkxuPKHxQ/gtaFWbmaN7FQUyIlB/XGJA9J1CeLWFwgdagBRYTRFohlcYNri6bRxd/OqwlI9a1VPz3PFDAqCOVvE+mk3sDHWRJM81a0gyLMtVjLlH+1FDqCFjDAEUPUK5BTwBat8cuq3O6q8=|Chương 270: Điên cuồng chi chiến;X1RCi8ob0MMBX8TWT4llj5X3ZstbQKzPNHdWe0SX0ZVs6w93cYLTxkzq1byhPRY8dK5zfjJvcb8TlYS+NoVUSOb4XrU1Vfp7yVlzg0/pL/1sl9nwRyUiGtyT/Qls/PHoM9/U44A8TkgHj9KuQIgvfY7WqFXv+11dt4UhKMDrqck=|Chương 271: Chiến Hồn dung hợp;LTHTsjJ/CvMrt4f/Z2PMQuJvuLVGj+EUTqIP05weYxBtO86cS6FFqcRwnPOFi2v+y79o/QcwRDaxQaHSLzHp018rJkNLtIJUQpUQkkcli6Sl3FLxG0d4nutSemFe/Zv3C2CcNHb3iHsFQhSv+4+c5EX4XrN11lBrlO7YNbQHf/U=|Chương 272: Phệ Linh Thử;TeA+Mp2G/yZ/44dl6MXL1QB1B3YZ1btM3yIpalVLHXqTmAS5A1L5TKImj12M89LUtio1aW/ABCPbbsEFgxjKxxWiE+W0qqR0D5NwEm3W51hpK5fee219WdBwHzsrZvooGTwE/wBsKJjSu1A51mCLf8vH3Mb+us3NUgBSZhFjgIY=|Chương 273: Địa Tâm Linh Nhũ;x5zRJ4kFUkCPzbv2XA5jN7foEocWM4bs+7BW91jIjxrJZihD3bfkvXMK9a9KZp9bB0PFlbrS78KqaLczgg/42XGNEeSLZSdoaOy/U76SKVwneN4ct9LPXRfytGQRMTZ5ylp3ut8g4fL+xhFCA43zUlcxINcSVsdIjxE8adS5sUs=|Chương 274: Huyết Ma đạo tu sĩ;kU5g8FcbWYe0tkamAKdH0GA5d+uqUb96rhDdpjKfIJQKjFqFn6Bj60r4g3+skKHIluxbITBLU2+rHDwQ+D0g4LOYFw42cI5XCwq28BYQOq5HyTIVCJa1jFczyZMThtVPgHSyYScK/9SdE+EWt/vSRJoy7idh6TnbSi7UKUuDt68=|Chương 275: Mộc Phong chiến Đường Hải;Vmgs/CNNRwQr7hAS2jw1ORH9TDBZLfF26wbv0jcqzHmdltqosDrdQhhz+oteydRmNqohdQKvOX3Z3roAy9AjgBLs/c3+jkQAoFEX1LPcXdlluW6T7vmImdoCpFIqZRbSlk9uVo0Yw522ZB1FJSzjsgsKx3xHeA/J+aDNLflikAk=|Chương 276: Lưỡng bại câu thương;j2nfVW19f43ni1j+5qjZJLVS1hxoa9lWwCXeBUfcv4ngobttp1U9Jj+OUf/hbqs0vHlnQwY9E7WLt0+QqxAcq4x2aHGn229U8bbUaGshkuqrRyPrBVOjQhWCCKlYwa38j1j6EnWypq8JZlnN6W1cMK4nAcKg2whrCbmepFeB1+A=|Chương 277: Huyết Công Tử Đường Hải;tnzcKj+4N/jziDjo8tHJrbTti4IG0M6fLC87Exa24bovv6xf4W9AevNut10+yLiH3hKCmYBFRxu16jjBYIhRgp1FS5fT1jFziW3xJ/o3DSvRIQ8ylso3i0VurT+CBJc7sXjsv43n0ap4zIhePOTistaAQQJdHQkfjQp+OoTjX/s=|Chương 278: Nháy mắt giết Nguyên Anh trung kỳ;IRrkz2U2+aVDA3IodfW4NxWbrEVEmcA5p9XSusOGMnIx7hUBWnnwgqJqpykBXBdBOuejVbUlO3WVXcpbDAnlGw1ZoMJ0EhdhvgHb0jKDmLWq+Bl9sjUFChhkqVywnoPn6/gs1dikfOvX3q6m1onCeg+1l+cEu5LLQYVgL0sz8NY=|Chương 279: Phồn Vân Thành;BYyph9dueXUUj87qz7ghogg8A05HR/xtKTkkYh4TtGZUFcUAgmkrj7W5Mt9v/xETIkCVJRawfUvsIH+pHFp7ORAzjpeLc3FXbTD/YvYwLoYa1KrDGdslU3nVK5oD4uFvTTUzJ+zx92FADR+fE0V5hjxK2/T4fLwZDLflZKWenoE=|Chương 280: Trong nguyên thần dị vật;YnfSeOth5QCuQZq7YWdRXuvhc1GxUjeHGzSTvw2giTC4+m3SD43QM/89E2QWxwKUTBzVN2/DPUbOtBJ3j6Qsy9pZZ4Ubej8+4SdkbRP2c55lGbPUpVsGa2gv8KuXJJr09Ja6r+vTsYMazr6yE7kjdfMUryZdLYPEWWjwbkRoaeU=|Chương 281: Dưỡng Hồn Thuật;nigChu8sui13lhVLWBhrG7OrkPsBRr0gBQ9/zVV7966zDOgn4s/nVNKF+zjexqrJN5y1joqPBiJO+KbbJh2fLQyiqSKPv8gXIWEisY3upXwH3z8xT2CpZYtBjdfWXidIU2UxyMjntHQISLw8BJfkkJ25TnlXTSHbDYq82zzYmzg=|Chương 282: Nhân ái y quán;aB0gnas0AApm10yYgE/ceJz5WcCHBcnCQx0mfq7n3oVWQr/p2sOYIsly9a7QhhvVBMU3j7RulnArNRs2Sx/4c3WQ6HCFWes+u79UICECINuOnL+9bde4Y0hUliT2aojG6iuy2CLHma0xX+CM8QZ78B3vXQSfwsV30RzB56tWIUA=|Chương 283: Trong thức hải va chạm;gImUE0oeHztdOzrDNv5fG7jS9c+2ZbN3PyRMwCPKsCDf63Mtvv7uvkJa48bbst3zR3cdtRhinG8BYe5rrzfF9/4QZkBnBV1P1oXqNppTwaGB43DXxWp0+bM86dmgilN4FJeA2XWovaR9qU3dJUeVH7K5AY1RNG9LPgCYgVf2qi4=|Chương 284: Cường sát tới địch;CNQVs+gYJAxRX0OtWXu+N2gh31ow5KK3fy/bNnpYFt5tJ9GBcDeSswFGdM298/X+jS6U69MybQeQx1mOhROPgFxQn/LG1lt+KeFvwgoJ8diCRDgR3hM7dIXSfm6QAInInjLfzSZtIXp3LR8nzZMDDW42ZHTVWpteWKM52HH29r4=|Chương 285: Hóa Thần trở đạo;nT1VoQJwLpuwVFDWlzgBh6yzGAub9ajB2zvpweZHX1244rLa8TmU7GeleakVT0ZPCTs1BWgNFN62n/x3eMWNEBUYXi4360tAevd+cX+v4ZWevYpYn/IePYfcTNTodM1YE2Z3kjaMa38a7LxJG74pK6VVuuQPc0U0iPSiX9glRq4=|Chương 286: Vạn Niên Hồn Ngọc;KLbOdi5tOxEkmIPilYPKY0AA7kU5i+85k1R4MTpU5Ga4oEhs9ibwCPOA83PsVsAMwzQcpFfzFL7uIQbmjulMJJZ2npzTz0fVKO25qQMbfmII6ZA1ZYUOdLvsr4++6fyUhSCRDeXsXzls1o/7aWgy6W2DWCmfcrCSXXiWZUwaIyM=|Chương 287: Thiết Giáp Nghĩ tộc quần;E9rW/KoqBNofoH6ftNeTsBySgA6lhkM3U6mYMenneAvZufpxixmqlBwZKyclAgqWhKStwlmgwj2B2Cr3RLu0N2x7AH3pdBj/CT1vGss5efkN9jDom5M4TZcK1CT9wgXXKqLL80m2iYWGKtz2YaN/kttLSMOZhI882z/Nz3IbNu0=|Chương 288: Kẻ gây tai hoạ đông dời;mWs7YpVaGXpQO36+87RyPw/wABfa4i9PaDFxvVgkKjsja7I37MiipfgFmGvfG1f5qhPw2nZQLLnvvTh/DVcPS1KMfDo01G74ttF5m8dnb60yLdpYCbHm/4LziuitvJg8ygCx70bQPowqXy4fpRHBMinvmzbToqJRltAJCm7Hz+c=|Chương 289: Sinh tử chi địa , không sinh vừa chết;npvNo5P4zjPN18/P/908jaIZMfzhijL5t/EjyIuy8eCAs+lO85zIwI/wK15m9VTJvVSwez8AixFE92bGpCa8wcySLGEAoSX/0Qxtzt1VkjCHOpgbR7iRnq4QBpjNbMKLWpAy0ueA2/bf9yaF/nILVGROCLlJTGcDPoEmoVKzrcg=|Chương 290: Liên Minh Minh Chủ , Nghĩ Tộc Chi Vương;9+HRuNqiZmWB71MhHfM/YSDuqbupZZC2X2qFkiBb1HBDB/ww5sfAB4IrpZHQQEdn+at20Rev1yWChemXIEX6hJ+SA4G9bwh9Ryc/ogCnljjGjqhZK0gB+COwY4VYNTMRGSgyLPuGXCxZs1ZjBcY0a976kwq6c8Z5Tt0sGUk+Jho=|Chương 291: Bước vào Bí cảnh;PENwVeD35Zg6ry4CxVSpEbg9kA6FAPN/e9Tuz0fuTPKxuB31+C1LPN90hgr4iNmkmlUnKZzuVVzAOdouAM+tP363VjBbvbOF+Emuaf8dWbMgbxCMbb83hEYLqcBDH7uzjtUAZLq+MH7oy1mqSy1/Oe22dmd4EMK0ODmevQETel8=|Chương 292: Tăng lên gấp bội địch nhân;m9tSmtXC42qFIW1K/K2cbPEjNtDYucphyIMgE7gSNPXzQ+lMwNGQq6i94xpykiLQBDUcXuz2HqYjFTU7o/ctUTsIshS4N20kkLyLkpMGuThCBaUtUKN+cNL+yIpk0Zhg/AFC0nLrNFf161TiZNsiX1M/Dx0cxiZDv2bacMOwIMY=|Chương 293: Đột kích;tQZzg/swSM+3E9nxIB9DTeVRe8PwW+D74a6nnK/0p0J17DrO8M6x3ZWU3Y19BteSLTMegJFghKInkYVgZ2zMtZZKCFhDPd4S76U4B3a6IuhYLuW7cshd4n+/jHEjrMFFloarv+mIUCJrumEgkFUgkYQlk/3fYNMY8MrvSDMp8sE=|Chương 294: Ngươi ra giá , ta xuất thủ;B6ldbzCplqmzSTRJIYIOFTivToeBS7NKazCUUtmAbU8Be8qBAIEqBYvPOdWtGwaMqAZrhYrg1xw1YN2UN5dsQnrzz+dQsI7ssLVmiFkpkU9sk9OZ9iW/aUZGN/Nl7WmeH7vK+lq8Kf5tsHieymUCEJzzxTpigTOw2XABvgorobs=|Chương 295: Vô tận Huyết Hải;yI0f7vnuay9ditgpFabbKTANlBBQKJiuyLbA5//30R/V0/+2Jq+jspiWTslgjinwPn8hWaeBos6eEDxCprQ6EXDvUFiyP6k47xgR1G7/3dmp9DSfCLFPKnpLkucrRXLl4OPKIdwXlSR9jeHAGAQF1NQj3DUFcOuObD/K+NwJcCA=|Chương 296: Huyết Hải rèn luyện;dMPXTEKcBGRVRCQIrkKZT0UYTZDK5Yg3LZ4v26/DeoQXPSADYDBoufw6byrbmR3qviZBLklHyP2BV13zabO0HwALsTsmuaUV0/b3gWfLPmTTHNE10HOeDSQPo40YNhz3GHjKYqX43Ycj4Bxr9SNLXSjdHlcN1MENjM6cWQDxvUo=|Chương 297: Sát khí thành đan;UQMBZjgt7KZuHHTH7Hr+KuqIenXpauvhUrfwa/mr0m9Hq9/uluV6fBQ75hwexNLZtKJyiHSuEemuFftLCzeRlA7MOCd2woCQSS5RhX6RCM5WSk6/sh7k9vUJhxLo26Zxmv7EI5cMtkErLghVgL8J2BfQdt7O8TrKXNtfqXNzCfw=|Chương 298: Thương vong thảm trọng;LDlVkZyw/4d9dES6/aoUz4dK26yomwQ8Gwi/Tv5jg6Iy4IsI+7Irqcd4j0cWhWpnPlgtbJ6iC/Wh3MEGmdJc4QnFI+DYIbFSb1KXAGLowNuEz0MlB6yPg24OL7dD0bsSo3NHH+2o9Q4GGGgon20Jl0e0TXJ3NA3ZeKBSaNHQ/KE=|Chương 299: Sát Lục Huyết Long;2hCvO1U2S93OzVP9v0ROu4FroE6gNXWSodzao5fXGKv8oGx30fMrXIUlv8VX5D76cCSJRDu1YQlQRjuVjR5nVYG26kN9W3eDDQG1MRYlQLPr9hCFwqPM+XMIYCezwIOx+iuhH+LelG9LQmgdyeOg/aV+QCLZz0X6lErj2EM3d8Q=|Chương 300: Một người ngăn cản nói;sTgNspPRFPpA8Eryd4NWYTJAkcVNxx+Pr3qWs9OWOcJV/Bfr/v+VgBuh3rZzDSN7+7wKOXae41VAsxQQIMaHSeD71ElRXI/K7XdtMfSPhYNMBTFblOfnl8v7To1DbGGea99Iq+PMErX2mPUrxKztG5UKBjVDzz7jlWN5BZmIneY=|Chương 301: Xông cửa;am4e0UGS41+pJfN9ZRcLa9p0ZAvvuEOASJRtAJal7jUHqT+xYgwNNMxkFYJorLWSmdemtR5uL53PluozSeDERRgKAe5IaGbmr51B6dWNQEXljEm6YKKffn62myk9lOBu2FNz4u9xEa1VXpWpcHMgWTVKVEPuCcfFdSkIsLfXcUc=|Chương 302: Trong chiến đấu học trộm;k8I1il5Y+7WCHRVhUwlijHRtrYGpjNi/Sndth70oronAfnO/duycvBL+Jd6yu9cLRKtd3ba2kfNSppeJMrPvACAJ/9xtCyTDVsgcYHIv6sXT4FGh6+eZUZIq4ddpB2f9bWOkAWHm4YizOt7UmOhsqzey5+DxhESw74DRbU8rsJo=|Chương 303: Thiên Ti Thiên Kết;TV/7/5p4JppBjsxzSsjazEcxo/BtK3WslmbAXlkZPsBwUcJTTZhPyoITmaGRLZZ0BjXrMhe78XcIJYyVUMwElkWb6z9UsIKeiIVfRU1WKMh3CuhbadxxRR/rED7T1Z/54YiqwqtSY/EPrS3PeQGUVx7QMf0qR4ThKJditIAMtsc=|Chương 304: Như bóng với hình;DYmc6Pye5+qG0Dycp4wBriwnox+qcVgjn4FJfQ8FbfaDdUKZziO+ao64whV/pFoSF+Uxqt+/u149hEuh6krF0XoljtR45ZX3aitirWdTmYBkfcLBEfDqpCWpFodtQpWDwXEVd/LCW17XbGfcMzTEBp+cVrJZht+TJ0Fyl3XawNc=|Chương 305: Hư không chín tầng;lT9dq4VEkX926O+iiPjsvUuaXJp/8tiIk96gks2aX7qRK9qMoPBBkwK8OOXAno2OYUwdbRMdDmjzgh9ZTi0rjse3zb4uECKkKLonPPVEgT8+WKJ7BR5ptnyPmQdKsK+lIWqowYyHGwtw0cEkk471gqFxR1MHIyc80hbbzIpq58Y=|Chương 306: Chúng nhân tề tụ;nacCLh3vXzugfwv3sHaMQW1+5kvSIDkLL5riFdrLvZsGl07DmFzcRcMqteGgygjG5rJWh0ePZNLXn6CKQU3rPRwYSrxV+63YKRXHPAM9/40eOqGzcHrwZ1bSYK6V2WlLQcPhQ9kGVpcPekU/+EYt30Kq8Cr7sxnhjlsg2YIBd1g=|Chương 307: Thanh Trúc mời;+AMP+Juo39OIh9bsktw8Yk0tyzbJgWrsopcSU0ObXx+bXwEQ2TIYMl3GOTN1mxLsq7OHeFVWYx4r22gRVDRYdF43K2GpfldInYnyJm00MHBB9wVlesg3BKLZEH9+IuzS7+uKKuey33JY/cltms//WPB/i419V3OHGPWe53GjIUA=|Chương 308: Người vi phạm giết không tha;GAloC5kdLmobEpfSL5EOznHbp7otc1xc35WJPycyud7R7cuqbLmYFOlp+6M+JB3wvP54cUn7RZhkfrTdRJYbfywZv2dXsBmjvYDBOi1eX6FV4i3dXsujG3Q9zK8FFLK1T4euPQZzKoIyK5TpW3/D6iGXfwQ2m60W3isdGjNR1ZQ=|Chương 309: Trận trận tiếng đàn , thong thả hồi ức;6Oz1yejzdMSMpVXl8yd1IyOAhWBnK4wD3wPT10m8qQTC/fTEZfoyNl+K7MKrhvhhqtf6lmi2PtbEFzwGAuHyjto9e08xM+P2go0q+kLWPgVuuaJz9RioBiwVTyUodsJGfO5qTuRWInpX09BXkc0Cvj22e1W0Kteb5uYGJEcJ0rw=|Chương 310: Đánh lén cùng phản kích;zRPgIsMYaYdcq9Gc/Ap5Bq3RqlSC3MXEhmRh83lFQ8tH+BatCSE6ja/qtqcEqoZ/hMppSVkHE02DOgiQQSiNrSDzSyoZ11B2Qygi1pCqqRCZYvJrBsP3xvNfwUTcEbwz4COUkDotcCNg4ZnuL5DIXVVp8rwueyswHUuZX0xjp/o=|Chương 311: Tiến thối tự nhiên;RgqF5ifyESspJriAqaa/bK7S0Iejyr5r2l75fy7RibRQGTFHzRf2S3IuQxMa8yopGcksAySD/FAKLJUUaYazySr2QnyDY8N1qI6KpvIjDpimL1zWtiSTw7P81XFv4QajTb1Na8cQvhZ2iZbCeORFc3CLvZuYREjyLTccr4kGXRU=|Chương 312: Sinh tử tam luyện;MixTDcgBr4tXU12x2sUeWvqNTt+2p3eUvMRmQWx+wyB0t6MyKacfF6+GB7kn7cpArkwAZJGtTUIGd3Qy25R4hP+T59K1MgQpheJcorLiNkAlzNTqwavImjamjA8vQnMXsp96q972ZjYOC6LpfWfDXBJqqTT8sanDRaiy1/+1Iac=|Chương 313: Đệ nhất thạch đài , luyện thể;DHaPtXEjODVopJXiwaJT/dYKy+zB4t0692Th4CJIm8t/xvJDQGEd4+FHHnVS/ooVTcX2pappmum2WJj5L7erO0ikEaHU2E67Z6jwxJkzKv48pu3DCxEQboBDBpvja92YCtSevIMj1zXsTL8x1S05oJMU5RYBrAE/utFz4sKGkX8=|Chương 314: Lần lượt thông qua;WDU8cPzsxQ5AuPsVN52BylwW9zmfpFLiK0EB9xM1w1y01LO8rHmnlg+pm6vQp5C/QRHSoyq+2Gmp6gCbUvautNOTSj8Dkfj3Vj0XGkUWXq7/GlsoDTDFVdMMTUnJFDTscHhPWyuwrSaUVSatV/p+238o2cVbfrvgIedFlOMOwLE=|Chương 315: Đệ nhị thạch đài , luyện nguyên;iFncnbf2Z2pMwSS/Q9eSSfYs32kXnb2QTj7ni1ran2LEHonCLjvjFL3icIxhopZ6+N+jD2RwsErGA/SCF/jO5dauEZxjKXYu0enYs9tXvgNePuhozZu3n/kOi+39DkpEJGlARBD40sYTnZjYs15fXINh0icA/5Y6f4C7rk0RuNI=|Chương 316: Đệ tam thạch đài , luyện thần;SfS60lzBHeQn3DlqPJ6wSB05iHS5U9LrzquSsz/KDpYOHTLNHP6LjMf9BnDSjRtN/3K49YwENO7DVNgVlFLi4r1tlB2wjPQSh7+y4ewRP37B6Hi7ar4AHMCfxWhj0XCiopHoyHx5F6EYPyz7StrrlMBUCV4+q26OHeQlwZROSO0=|Chương 317: Vô tận thang trời;aBjCs6dA0lgYR40mLqhVWvnEZVlXTHSfKNM7JRuVHTzsJ1Gb9uPx5IX0Qlg6KNDc+hDvE04I8QcVKUlq7+sviaM4I32PeCk9xFDkb4tYl86qxxuWkss8xzDLiujJIBN38B1aJujLbSsp5CaB/y5FYr655UzhUa5ulnkaMR4+BwQ=|Chương 318: Cô độc cuộc hành trình;IQDkrrVb7xzhgak45qWgI9HtMUwaN4l2UIMHGDM8hhNjsDjdmaIfEt3DmidGC1EmwBwix+LNSkDYTw5bfotuZgYwG/wBJHZuM/B2ehZLFatujGqUgr2ylwaefH4z5jh5OBMT3ydDasLyDCtctb2cFKtU4RQ+UDYZjjeFnSI32XA=|Chương 319: Tứ Tượng Phong Thần Trận;2XmvB9KXWpniuv0l6ALi8GnrlS3/QtvJcdpN2s1ckTvDaIdt6iSy2V1U58NxCW64VHet5radWOb9P6P/FTlCYjv++YWzRPF6OGxwcXom0E8MIBdf24XLiZOBe/pSdyrsdbperyPvM3PXqshqpCAivT8IBNQ+2D5X2fCb/VMfsws=|Chương 320: Thiên môn mở , nguy cơ hiện;q7mvgF3j+ydYSDZlQfNdsaheKfnx+Xflfl5TU3sb57t/2pC9KihnIv9seBL3AiI9Y5Afa4YBusYVJmluS/Oavj2YtAo94V7puNf32MgfkyuKiFklAiGxFgrNL99lvykCDgo1YQEzGmv3x6AZ0wMCtSyNZJFYnz9R843bckdQjhU=|Chương 321: Mộc Phong Kết Anh;/VUUJn5k9i04sYjBuflJ9Ss+mpuNiBOpYkb7u6I18XQnWFeM2K4sGbG2l8A9PWCklT0rugYpoRn8MBqh9j+ObCO57PqXCToJLiYnnfwz+TRX652BAhAKBUGV1TQO5NNu1XFwrxeo72c/YUtsOCb9AxMoXTUL2OO8H/9Hf2Q4F2E=|Chương 322: Nguyên Thần thân thể;86IMIKFwbAsxKB1686uGPzv05xiMWz33waWOAISdAN5kOvTJixhHXRbQwf9gI6Z9Z9NpTCczz0qUA+jspvAxXsgVtVkOZPZ1by3+HJK2KUZ1XUEncM4epGuozmIZcmBTse4RCnftKDJeWBM8hcfk/1S8Rgc3V0qrMrilSuetuSU=|Chương 323: Nửa bước Hóa Thần;2ZlUC54YygBU0zAljsUez7xcU9tRX431LtyPL4QLGOKoxNaC5aTIDJC9ZQKcSQNquLZrz3Kvo29BxXF2aOcM8JA1Py1Kpd0+RpMoPfG5zYcjMgfkiwnk9vjtyhVAhpBaNwwykAE4xwa/yjQr1SdxZM7RsU/71K6tZjSBls+Q/p0=|Chương 324: Tinh Tôn;OrESXalOxNO4CSVPwKFxdwSjW9PXcvjxw3cd/Jt/uTGxgoDWzcYKliUBN02dCj9rGqYpNph7GzC8KUXc3hqwoPPy/vdnq5JWVlbQQbrVXl4HSCG7ugk14JYrXW/JoBW1lpEKt2kQWbkqReiy972tVm6tOhJv0vdKHVL4vq764cA=|Chương 325: Tiểu tử kia , ngươi trưởng thành;0jfAiFpxMWCUapD6lSdPEfrQ//zT3JRAOiHgCy0SOAZbTVmtAUHUV4moNo3zYenOf0y9S6wZxaOWxHyLaaQSzzz4GIpr5NsSMFoGtQ/AUDiL7PU2rOJ8+dY3+CuOgBE4BIya5qgeCUu4DIq3I8zrSWZNB3ZIrJG5tWZECVmQ+gI=|Chương 326: Trở về Thiên Thu Thành;nqwCDGZynydz62HiuLI58/guw8Md0B29qg4BI3qkkqh0y1g8cimStaE9vNcW3bkSNgo4edPjhdAp4do/ByM0Bq+ZjQa4FtxL1zlH0IfmP4sjJ0WL94+iRO6XJ2slFUm+dYsxiBCjZEJ+VigN1n4zUTmdXDDEUkXb7gLtFZO/IF8=|Chương 327: Thà độc chiến thiên hạ;jVXis2BE8ZgtQ+O4Gvl+ftIlnN8S8ESedCXlLCvpjkH8bnjTtphbblGDowmk1eZ9PMAHbw9MR3WmadKi77l2QLWq4xoAQZL47TrdZQ5+6o4Lupkhykm7o3G9RaYqrlxI6P3KQElPFMHuFjvlm4D+/je6D1Xfp6CiaitEUS0U2Mo=|Chương 328: Hưng sư vấn tội;OHPz6KbtEL5Em+E5Y9OaVtX2FriMLIMKOQB5YWzbfFzAz+roS/34eCQOl6bm+M1Wb0dtIZtmau0Qzohnt4uSRl3f4euF9TNy7TXj6NSRy9raXI8ZbC6+BeibZ1Q1GgHKGcP0ypHuYNGkSRSCiXzIwAPyMbPkyzT3EeNLiZYygc4=|Chương 329: Ngạo thị quần hùng;j6tWs/rg4d5OZLE4Qf2LigZIuist0azgubgM2JOgSuiWQVzyW8nvRkRqGgDUCohkTIr8Yfx8Z9MzxY33s3oHtRojIeZNB/glakkk7UvPvCY1YAN6Df0es4ZpCIO3qwU/hWHjf4OgOeNRznEpdSDyUqGVRgxgUplG6QyHTZOCUrU=|Chương 330: Chiến nửa bước Hóa Thần;htUw+f2LPQlJz75t0vzgJ4UfrchzL/MOQJomS+GYKMJvs/u7Ep3j2TmL8RHSpT/MUM8iLx69isW97diwWQEfQUw/IXYLVp1l0JQ79sqBgCc5y/CXd6SOt43S7eifd52hKxlfoJeTcjjC0HweRz/QvPZGvi9qgSG9R1t+9TvYtpk=|Chương 331: Vô cùng thê thảm chi chiến;L4Wid3YlMLJ4fQX06gjzNuhodkvyXWufyHKWL5PYDYltnWP4rdZQt8oQRsXx41HQcWkyY9zBnP+wwtjI4U3qivbNAc3sFsLAdpHzHWIQgSe6zRnivR/I1f9zUv1KtuAwiZK4zndekJck++TvPCc4bjkCHHSfWCqc8MrgCIYqj2Y=|Chương 332: Nửa bước Hóa Thần tử;GiBn2mGIRCxTLp3VgBrtqVnPb847iymcLGt9kYIFxMWWZfszvMkkeO3O9ndH1jvVTmyDLapc1kSe8zS3orcjrSPUg36Y+kD0tJxiGObwkTdczHaKNFyWlhNZqkUDQdq3e6KN+4byPeiu7XQDrgPV0PQXVHSqX/qO7ff30oVicPk=|Chương 333: Hóa Thần chặn;xT48mOgKuQioREoNL8ej7/XLF7YVr8ZsppJwoD/cP58li3HAYBtgRJAZOP0QxdQHUyWf03HAT59aoUOT2qE0UNtNJsZBBhFfSyww4VgpEeB6VNPvekPJaG6YRwwlpJCKjSY3+aVV3QDj3q+U0+NErAcSLEpkFp5ZDAA9g5iZ4fE=|Chương 334: Nam Vực thay đổi;69BS9TcGbtesdzM8BsghRyvj/4N3ZkMj783xjMMq3CnApAmT4XS6vayL/M8jWgYLHeX+idyU7nzVpXAn3gPp738/pqRsBoR1yEXcGtNJ2JdE/Q2zvBXZhdUsMVge3VLNRUjfL8y+tEO0zKAw63fW/zAviXuyOl0YZAJxT0y21xI=|Chương 335: Bắc Hoa Tông nguy hiểm;gBIj0nVq+cTGKDx+qNx5LSLAgnLHuPQ1RBstEsXedkN/36AsI/13stYGV7zEQEVB2VYKuQ1XLgqk2pS4IWHXLeF6yRxQVL40rKZXu8mlnaehA9Wy4aWlfmNhRI1Erx2IYiT0bb1kQRAcLVpIQZxjTrxktzHo9hR2kTMj+oQ2AS4=|Chương 336: Thu thập Huyết Hồn;E4pykTjInVO4fWtoeKqK+ij1mGVPoIVswAaC6TFO6gb2H8atFbeaHXGdBCL2nha9ftjX5qP6BsO/he81ElfBkAvCB9qaSmj8qs6Fhmf80h0hRetWUqWA3f4Uyxl4jaA4LAQHyAcALBtnzKGRtocP6igkr0bPGhFiCSdihYadkVw=|Chương 337: Không hối hận chi chiến;r3fIxyWPPhqijAiqRmLTLmokIWacCl8f7VydbO9IcpNrviqxfO/5I/4Lz7Ij954mkbVhuvWdcJyYCnut6FIi1gJbxn1dXlGr1z8KrZQx/7/YfJbqj7yU+pSIZ3IY51+MGRKDQ9HVoKo7EHrS/LTD8ZFI9sivvRZCGewGlNf08BM=|Chương 338: Mộc Phong đi tới;8VEC74TCYdwEg0+a0OYwKF+vRqQnbscO2sG8pjwuTebQDq0TOH+cdOUMpxXYUEbNzFh5nFuTqxgxto7TZDGuh61AcBDeqmUJzfTHsaDolf7mUcahRGsu9+bF9VATOasemDMr7lUTEDl5kPaC35DB3LH9HaOe2s58ZZwBEaZpjio=|Chương 339: Quét ngang nửa bước Hóa Thần;Ezm1s2GlL/jkSu341GLCy60wEiFgueUM76wWrHxGYKsRPrwCcv+/H9b1fKQziuAkkE9eFp8uWL/pYsZij7E/CNzCmYl1umHEAjJ2dA9irbioyqI6RuCfSdgdcfpUOdmBdXGDpLjqrmyzA+8Oyl8Dx57ih/Z+9/96f6Xzk3RfCOU=|Chương 340: Cốt Sơn tái hiện;3Eg1IRwhw1lKReBqK37VCpxsyaTRR159s9etCy8l0KeKjomEny1YAyhqU6lCxwgQXEo//6sWf9YwuWrTMauFAhK3+jTJRpaoDZMjI3oZbCC5RGBLylH0JRJcn7h5wrhMyplFjnGKZxA8iIEFekNqB4FiFBI2kXXyEhkk2il9mwk=|Chương 341: Thấy tin dữ , vô hạn sát khí;c9MpWg8TdXy9lSZ7QnV/ZZxwmODqxicpSYlXiz4jU+ZwXduBZtS6tDfSPSuGReLDdjNQzy6T+DY+xZWJXwUSFH+I/T0l9c0uovkAgFEgrFYmuJel9nXqXEAQcfPSSsrj/XcNaOSajvfc5lYLnHo+tE3NZxTNQA5qIZjPPtEm9rM=|Chương 342: Tử Trúc Lâm say;cFB4795P0U1c4g1T37NRjSmrjTEmlzrhLgJqQr977RqaUdn0O2/wI4iua1l9sStbdaxT0RwlMsNHXd5LGI8wu7CMJur13rLuWzbUk7TAjKNga9D5+MsE/NIYQbQrlw0IoAwMfUx7LupWLD8JPkzUhWbypQDwcBimjSmH4W3fkQk=|Chương 343: Hóa Thần Đan;I+wEKx6gIbZISRr1KosZZzru730Gaypk0r8rYEsX3pjyj+A6GIS9oC550AkS2FugAXFQevlHENLQvvfTE+lxU5opt0H3ZHDo8VPkFEYBfQkVVSywx1Q2VCFKKKed5WbHOk+/Yt2r1A21Oa+nM8D9UqkIlmyiW6AycNwIObdIRH0=|Chương 344: Ly khai Bắc Hoa Tông;WwKAZPwZ/lyt90kp+bVnBDku2n+i0+33VhrWojveJgOxMUjQt0r/ZJ4AjgUlv5P7yzUANBHmHDiN4Oi39ULZ0bdQPjAnh1cADaTG2nkEbqdeJKd5WWrsqajo1jZFRU5fDCto4/wJMzsqAezO7+Q2rFFg5HtnHLBWYZCLsZD2Cb0=|Chương 345: Đi bộ hai năm;1nxnwwAEiqcZNNP6c6bUxf2qMgWGlDPEnegLEST04pyo45PoFE+KWJ/5Rx9S9bZVQrY7sgOlV0qQttB1rJy+UJR0fp0cUmgxJ9Ta4Upj9f/ze0ZBSJQTgnSD/f3JCfsdIPiCeBEspvrb0VK2X/syClwxRBIkFzeQWMMzY5zBfBw=|Chương 346: Hắc Long Sơn;NUSAb6K/48LTokgf+f6O7MxGMODcnKSeFoZoIW54fptE8cceIgYlW9rSvtCXX1S4OMo8VV690LORobXLKBYSgVVjTqaGDceCyi7c3AaTV8Y7ySHf3dhSQNnQHOw5FjYXQiFta6kZZt+P2kr4/dDcJ3SGF9Nr7RbLriEbkICbaM0=|Chương 347: U Minh Quả;F59EAqQ0nCR0qrTsM0x/oKyL3DWo+kHSX3EXWd8bHsJr+1B0Rk4v4DBdtfzD58JVy+5GFtP5ekBsLFzmluPkHgbJ0ArPq7B3AKd78qVRsVylBFJ7WEav0W/z9fUxrBcyvnky4uFA4gOcy1kX+Lu6HXVbGphAVcTEaWzDt9DM1OU=|Chương 348: Khoảng cách khác;guIB8Wjmg5YAEUr/njFHJLTJgtYYVMuO1Fac2bvEHe69wWzIS1cMj/4R6lN2R77xlmDfKbPr1rg4UHvmBq26aFhUiTHkTc9jq/OBu/ngEV1GsAeiJT5q06Nd9d4oYPmgdYZ+mbPXQX0XErYW8k1YVrtpIHQf1qH04ZLP5X3KdOM=|Chương 349: U Minh Quả thành thục;k29dWBE4Oa66N7t+IzzZHgRXjK/BKxtqvV7EX8D9gCHyXGOW0UxrgMDjUNr5IzjnUd7S9bNHbhc1wmpTux5QL9yyczUFUhC+QZZ2XmnWU3E3AhJ9zzfzugbC4r0jjXX8wz6udgiAogmttuKXxpgj7Dj74mqhGjn0RwfkUEjrldw=|Chương 350: Loạn thế tam kiệt;mEUwHvaP2zNL5jR3f0ciTU7DkaDdpedduNCmGgtlTUb0B4MqK3pzXYx51Hs7XOtZIbLbPOkqT894QI9qmF4ac8uO1CEMdYm8wmipYfcD02cHH3ayRurGgAeECQZ7ymORM4RdDMVGCPMcVK+N9GNDihT5KNGJK+oEDGnAzKZ8lss=|Chương 351: Hắc Long thực lực;sCWnkRXODxA/KEtblaZ7pBlu/WIs6qAbzAQ+T1v8IaW6XRrdosdQ4Iw+e0tl5kFvwXIL2UxCbNSnYT/tkrWcHEK0Kc6N/TLVBBnpZ5JDX+5zwcW+inXkevmi+aIliqTWpP+Ecp0f+pjoVLeINiwtRhb3eKUpZStGGp7eVNNgMy0=|Chương 352: Giết nửa bước Hóa Thần;OjvuVZCSvuwgsE0D+7eCldd8hwU1kqUwcHzbKTxHiO2ILeOcDCTASGIDQyyt6wi80AWPP+yCjAjy4IPIyDsB1+mk//pKUXW4VyPljirSqqWRMp52ronf+AYlT4rLnXvKdrGe4xMErXqT1qnFuPWx6R1P06tENW5rKT0vvn32uMc=|Chương 353: Đối chiến Hoàng Phủ Kiếm;lpRUysmmetGG4zsxUXRWx+NG8TIgVeg5f1Hx0jzm8u0C/WPPtYHeqcqlBhkiTxg1Q69xb1RCbzblVDdTyJ1Xa0ehbfkZDYjzJPlvVNpX5x7enRR8zwEgx5J024yBnNBxP4vJVTbafhRvUYvAE4MK5ceWuJmixZujLkda2rljR84=|Chương 354: Hắc Long đánh lén;UlnOLhSb9X514lIo7PtB2LzGUfe5vX2yuWoQdv4lb/3H2z5T6JJH6SHBH8Z1cJIhkQiaXzCIjzxU2gBOKDnnUuF2JbHOK0FeKQJdCOl4poGuZ6iconCV4A+4+E0y/SlGRimS3IkdqTjDmubhHwW/IzXitf80yve1FwhM11tELbk=|Chương 355: Hắc Long chết;dYl7pphxni2+RFCkbwDAtbCNq3icqbYxEwIxaGLPqnFNhxGu3OJrMWjO8FaBKvg/3QXxQUo/SlQclmy9dS8j6ZXTft5RVkj1rilEziQcJ+UKtTb2s9IP3o1oxFco58pWi5sladjXNzt4ZJG3LPNwp0qvceEkON1AxqJddMtLku8=|Chương 356: Luyện hóa long cốt;QglCuQfNFCvsNElRZSHDf98f3ADtxhBx2eTvBn8WfZj6Y3zuS17rgObez639R6Sq90Y2CRj6j8NaJd8fuTqzftn4J0yz8Ahz7VUCEqyN7Ng0pHQ+gO+Z14lPqbTbmKFmD1aL4qsJE04CdGNirM85H3ZFpP+B7WLL22LsT3Y9z4w=|Chương 357: Luận Đạo;WZhwTzUmV1/NPDD4AD+Huu1Zs52xdfW0ZzSMzjR6D+WISGyMjUYlbOamZKh+mV+e557jZvCbqFkG6XHr9Txfvxz/X1h7C9WdVqDzy+BSLeAUPQ41ySYSURR66p3p8sFb/+gZ0ffuL3xHU05c4+Ez98QfYS2u3tTAGc71zhl1neo=|Chương 358: Nhân sinh ? Thế giới ?;8SqHhF0szkT+vq/nmau0/suW1MgL8OTjJ9hSMuOtdLwyy41lDBYw86qBODbD0xFu0OFH3fnqEYKGFj25bKNshowAMXqJpGI/DkGiIOsH129+Wo/8a+SHtLiw1+1NMdYuBqQQ4wTlflyg8fgtX6+e6+XWPds7/qB5BpD6a9X3jHs=|Chương 359: Lỗ Tiểu Ngư;Jh6/7e93vrYLU+BCpwrK3mTz1sR1nhJF/p9O3N0AuFjmgr49XqonuiWiK9toEq6519LBCMGHeaKlRBTqJlqdAwK0iaRFaBe8uQCx8XxBriVeG4CuunYeBVEC97I5qcON759KwUfX4v0UWCzAmcvMyr1OYzWDZ6tFnI85RMGJbSw=|Chương 360: Lỗ gia cay nghiệt;IORL6otWSOSAIv+8UrnwXJheo12u9vAVwAmGsaxg6V8UvknxDtH+11b2scRs+T4FGl6tfzr7x7ep7YdxPLlPfHbWWe+MAuB8JXNClER+JTIrrhjYE44MYjUMyL6nNfrXRW3vl/DInOfYOnblzMW4+tfluJ4HTL4cw18JsUNlXjk=|Chương 361: Tưởng gia đăng môn bức hôn;yupQO/KNc+3HGWw1CuKF/nDiryeH63S/JpkuVWeaw9IE91K5MIs5vTQFCB2p2UTVapwdg38pRiCA+YO8hwjJK7TnzMttWXmH3CFSWBVas6Q1ODJL/lNZTLwcyyH+765vGwTZT9qlejwvqwo90MSi8bpOI+kie/ynZeAFFurQUzU=|Chương 362: Cường thế đổi chủ;ypjGe9XyoaTgq3NQnYxQkKZYe/Fgkr8Y8AWX+zpzz9/Z/iDSevnpgBxTDmKIDiEhDoohQdPWbzxnh6Us+CAOQ0XdW9S2AjCIyOrzh/9HWNCReyuXujeuwuawLw+khHiu5UYeFLYpuPRE2hkNVrX3idrDMthUWdhEJJztvvrz0/M=|Chương 363: Đơn này sinh ý , ngươi không còn cách nào cự tuyệt;yfeG7Rbn2boSf75uFVrqTXKXxwquPMU2QYzYqBWLOzYUijByrieuB+q8nxSuy6YBU58dQtSbFvpQuHZogZpeiyhDJwQsCba9ND82orTtvCruGN9FhJyY/7qygY6nq/pkYvxCOnCg32uznJu4fsRqiFWGi0IcX6LXeXjIp+IuJMQ=|Chương 364: Cường thế;mxV92xkbkzpA1NIzkwDchkLhQFH0a8wI0Rq7ntaiIdsopizrfSwhQUTnZVUNdF2cnNtv79jFq19yr9iGksHS5d1DCwsEMwyZ26dDQdRp1+/watcS2wgXvJe4oQiMrTq9Nle3HD98EEhapDLuVk4oXwhudIt7KUhozU1Bxr8EpY8=|Chương 365: Liễu Như Yên cùng Lỗ Tiểu Ngư quan hệ;1XDGAuNUQM0kJEMmvDyKz/jNd2NOnQh85Gw+5kNtjccLqWFIzOzBj13S24J/XYNc81W+JrJEmwauHj+2dhN2hafJXoEv21s9Qtq2A+D+dPx9Sw4IJ9UZ2Y0hI7Yk0v2RSEUxJJ9kGYYhfwUoy/vPJJwEKdq2eKBGIaCfJHX09L4=|Chương 366: Luyện đan;/S92aj2k9f4TGk9NBAR6M96VedNeeYo7/GC6whUZDVFmTMz86Mr01U9CNVcfUAL2Er9QLoFoC2BzJ2NVYHuB5NBmPqIUJw6fxx50Bs8sg9KRhT/hC4X7/JG4ExYWfFR7VXIzzVzDBMDRG4fj+75f7j8GEc98QnKik7s+9bI1q1A=|Chương 367: Hóa Thần Đan thành;GKySFi5DOSX4yt/T2lOEXO3/Xe5sPYoakAFSNMoNKS4MDWNhfmVZfnC/4C5wuIEuwshCkqjgTl4gl7M/V4Vxzt8CBUTgawu7haZturDUAm+Kgsmjz0So9+u4y4KKkRpPYmUX+XXzDO57j3Fa4YT/gyy38PmfdqwKPwu6KzOQWsk=|Chương 368: Hóa Thần tu sĩ tới cửa;dNILKvNkKR3khjgVdrEm7l1Jc89upLJ6H8dPtjSI+dg4lZ7livJsAqCov4opwCR/1hh7pVcs0sPdsvcsUppuDnwwkApCGvHxjcIC7UOz86cmFFsTdd+uVbtllSSb8K1ESk9rvrAD/ayyXEPJ03VvPbSOT3LUC9KiD+HyPIZ5Gxk=|Chương 369: Nhiếp Hồn Nhãn;Cn/etxEFAdAAVMD1/znsyyj7llczSu8HD2AQ+nyhLVNxqaiBX33KM6jfi+cnWrMIeqvxOsQng7O2nwpsj2z1wv3FQ1mati5/nV6zY2ZwlIzzPJypTPXAPJaNy3Q4DIrJwbPnZxWb/M+b9bnLp/tgd+i+wx62rWrCga6sXKGFXr4=|Chương 370: Hóa Thần ngã xuống;rtSIejVPuC0HC3ZQrf2QK5zV7TiA8sTqvpxgpSfvoCaQmR5hQ8auB/cQwgz5FXNPdy/zCR4rIGdUvloMyesORkRJo2DuivW33U+i2xqQDfRv6vA+qAaNJ/1+dBJLHjvQ4iTYAGZ8UnCxYrSKfrnwmx1GmgMdsgR6UEnK255AzPY=|Chương 371: Mai Lâm Trấn;N+M6a5trCKoLI7YYNkxwGuRHJoCqJmiXTbs6wFbzT1oWRnq9emFwqSuQdymnSQnaatvXSPrzTFtOG3T6AyYpsDW8BzuBoyja1aXQ6bEhBVsvB5dYiZ9DHwptJuJNzdFSw/7M+oHbLMwuoO6YwiPLVsfnxeM0AwJl++jCOyXWB20=|Chương 372: Bình thường tuế nguyệt;QF6UUNmACr+F8Dq8SCSIgAESEuupefhqc0yf0AM8wgfz6HaHFdLYrrxkajxNMvlW3xCVrkqNaV8AskCJd7OEfg++kfEhYXhev28xIHDpp0R7dIfYCEfNVCuLewaYs8pmbslrRNtIVs+CzTsTIP7saz2zCH18MyAAdDsVBBSqUpI=|Chương 373: Nhập mộ chi niên;GB59mIsmCt8RDigU3om+X76imuUUrOLqG/BpgizZfrCB+baNmn8MaLmPvKvrVMnnmAXKSMlKGFV4KDiKTbiqY63NAu9zFB+vuktF+hGR1r15N4zDfi/uuh3m4NO7NxH3a6SkWg+tTHSIwwIUq6qzhv2MJBVFYa3us5NKGcQydHk=|Chương 374: Mộc Phong chết;RqdpxyaTKpAOti4V1ram5KiqYNfm3kjbxjj8px/v03XTc4LPFCASAZP1MaOTB74BLaOyWvNiDSph2DEs4oPZ+1+s/XHJYOEyQ+dV6WXtNSNsOzeW8sSLbzmeVCQv6GCCPkQaI56CHW+8n9IQKYBnU+s5HfsyuxZuXDwQDWmvEjM=|Chương 375: Chúng Sinh chi đạo , bộ nhập Hóa Thần;tJBXaXbHUuiTM+hvtusFcQpNKA2F45COMvdT29I9/z1Iu6lp+4zaQ1Vx2kZI2TBQfxEyEgFAl/UnxmoXm2+wQam7lB939ky1w2oaJvYazZ2MLkfr61jHNezldthP3ZqU9fZoFtGt/6bXgNo3OW0dEcYFH6EOnvm+Cu8kNt95Szs=|Chương 376: Thương Hóa Sơn Mạch;qRmslInx4KgVhDl+MQ+SvfgzLbLbp8pTKlWPRUh11ZL2O212vTbsnVcbxngKALOFTSgb4Q1QMkK1QVFKzLBKgR5c/3R+NGLodQcm8CwPzjN/k31hHhwtxcy469a5chFWTMyimI636gOOb+vbQwrSYjxVx5aljaaoaZ5k8oCU4OQ=|Chương 377: Đạo Tông tới người;9GYw5VGA+Mc6Gx/8oEnSPJbyga1tb8u9jTghjrqc83L5io9W9z2ctlH+6AeJNZesLwW/mjQAmksMninHnCO74td+dAHbQA4LNopTP1+ms6m8EpmvsMFqnwwnD3KZb8D2fdaWHrNDObpwNPzFQGrrM+pQtjUjixVBL6ewIakIz6I=|Chương 378: Mộc Phong tỉnh lại;hyYNimt/hnAjc0Fdaayqz439YWLHtSx8YfjHeZ9qirGr4pUTYVuHplFl9Yr/CN6zEoW4ZA7YYx5QVZSyzPhvk/wPdBnliAGLMg8oqiNvqYcSZNo0fT301EU3LHEClTq7JS4vSwpsTnGKCO78KAfMf5GF0W0qNb8sr2UijhxnIXA=|Chương 379: Phá trận ly khai;eCtGZHtCeLARYH+PX0QAmIj1ib1mzGDWdDBARrr9gSZrsJAQUZfRuNEVKBnanncN4sCokb1cwW/LpLSA7ERKPoB2jhNTta+Nm9HJL/c868ceJSWPDxW2uh2MecBFUfPXxLlaJs3VYz5qn4NoQiNxslELhplE1Cex7IQ/6Gbhmec=|Chương 380: Vạn Binh Thành;gj0QtIc67nmU3l+s5WhwfG5dXyx+uTyym4Tmb5OeEAl8j/tRLcEoROsUOU3pUhKGEltdiHpnNMjugAJECkO7XkgwpUow/BLWUejJK6W1Jb2aIWioZ/8TsfD8oD6VKnMjO1/viclWfLM4OyREWddFe0R5rbNnbTsiQsw5wOrFH7I=|Chương 381: Khí Tông khảo hạch;SxYZIbzOPNbIXqCeTww3Uwdw1mYsisrDe6y4XK7ufQOM2fVQyUuBYmxJCLcDnbR2tAfYtbbPLV6GwHF3b3PembW5LHDvOyoc77GvvalRDWJeTUs8mqqcnZ0J3sCcjVpS4YGx9ZNbjFA/ftj6nfgdFvrudc8YqQqnIoOdPROVivQ=|Chương 382: Cửa thứ hai khảo hạch;gdE3XJ1CzZ8qSpHId5XIaRnIShyP6D7/e/+Q8jE1klaCoQ5mpqzILHtYCTT7CJsdB0PIYTw8FGZ0nbRyavT8aDy9MzDEQO4LQWJSSHQFPJJi+s7qsrQFe+YiLO0ksoIcfxhbxyW1najmhEdMz281NBZM3n+/ZOtt6+nHt3HW22A=|Chương 383: Ải khảo hạch thứ ba;wWFgMVzjiphO3e3AbStMhl76Dp/rZDUHqC1mYgHVHG07dm5VhGXiwE/VN+/tdWuQ+s0F6tGB6Tfj5Z12HXEsiHHVToUni2lAhcjZgDDYNoOEwhZ+F9Lk8cscKLKyrGNNstVmmrMYTq233MthlVF8IWvPNpCR6g/PsUkkktdqfqs=|Chương 384: Tiến nhập Khí Tông;2sZLJS5rqlujc3NTllKT3lez78QSqQrI27ChaaBYb+8WYz054YCFGxZxMECjWdeNNxBbTcVzvyTGiX/p+goQ8WbGlr1JA2O9M6lwNAHVShxymOqrGORbC8FrOKuywVvv3a61DxrWrGj7VN0gESbT/ffkBTz2FzzF6QHKpIFFAjc=|Chương 385: Lấy lực luyện khí;A41znDBsR9EIUosK1L6FkdgeE+pY3Oqq4PVqT/f8OZTe687sQ1m3Jyy+WbH86KJs35QIVYCW5Ow2rAVt55kETtGTIPahRS6X4OHYaNTIIDenfeRNlo2ENH+nTRSz7fhJPVepSbuJFuvi4CuWpbc/5wxQIQaV4NgKkKus0ZKpJXM=|Chương 386: Tinh giai Luyện Khí Sư;WNEu9ZQJ4sxlsJfLIi5HrnYPB6S0Ojr4en2OfFZiv0lls1IgwOpDF3a25er+wh787CkHth//3Hm3fD8EWE4skAl/beVN1EFosucG8RBtqoe1DcxkznfH3Qoy8+6VvJE76N0rJYYLpXKdwn/rD5JhVpDTrnYcqFm1ac6fDqmh510=|Chương 387: Tám năm;GXfauQQWRMMQw1tvZ/o0OZ05WyGtJqrTBIVIpakZNk2jvfOEzN0T1/4GqJdWG7SJ0WzD7tCUYWPtMdWZn3GQHlu8PRIEd1huq0vje6HsRprRRjeHjtWCdnZ/PvgE6iAg3IBQtN8HV/aADYoh2MJOxdStAYitMEX7IJ8eh1GJyas=|Chương 388: Luyện Khí Sư khảo hạch;FX7oOtpG0TdeJFze7Wz0+Q+B1pkGWedNTzgkNyO/SUP1W5O23lc/3WpX4TFNtTz9/SKPmXLM7kmIPF1LtLOvfkB1TXYwyY8osnZWJbmTTb/fRtW2hZr6C0b7zouwyevlvBYY7SnuKopBkKmfqu+YN1+3XgJg0uVKTF44/ehzHiA=|Chương 389: Cưỡng chế tương khảm;C6L9F4ej5wx4s63F/cqjiygc73QmgszL9hflhqkwAvwX++8NSb6I8hr0zlclO/y47pLO8s07m4T6bND2ca4z1/pHBeIrzmbaEkc/KMc+KPBAakHF9ZwOwS8KOOgM/Zk9IE+qksy3zaEwHAG7uxk7lAD7zBpqldv012kVzWs7e7Y=|Chương 390: Xuống núi;zWBV3dOVhz7mqdflP1dXSZ220zU39qElKpARdKJ0GEymJQItrMgprjQ9vwcUsnqFK6aIN5XxlLWd77mHvjZrQOOARttTF0h5tN0xNbhBW+/2ZKQgHfzJBxl/YXIRiLnVBsnf6Z2JbN50q5yFD0Rd4q7GBNjQm0ehAMjJS1ob2y0=|Chương 391: Hắc sắc dao găm;SYuDEwqYOzhsKAGyOyfaEvj9j3uVrwZsB+bAZ8pvdBTv+lsa16G/VrEOOj4aGRAjsDHNbh83VcL0tVJ/BMA10K27UQsKJg5We2iBvzrhSD2C59KXw4hNODgG7JN9xbyumHanOATfm44wgeicTDtPNGgi0KQkAJ8Zp4hlKLAfM1w=|Chương 392: Hoa Vũ Phái;qNX9R+lrT/SzZ5ORvhHhX//M79eSbpJJpCDZqrlixTaELTYGZBXdqHPTFzKiCVshVD81hogqrNsBoDIl11hvLlUstCcKCNGdRu9WZcPvF2jEISGnyp8snqr7T3wfNVib9i9+4ufsf+Z+d6VdAVz7C321v0GrSFPUEQRaaMzex7U=|Chương 393: Hợp Hoan Tông đột kích;QZ5quvmbOjr2mtULCPhdokD+JgvZghSgMtSYxIfDeL/zPpPewAC6YU+ySuf33IXA5Vm3zFO/S01Ma0TWCLpq5oV6oM/dUkiXJUjtilO91GJeYc0FJtUZaUgQnN8mkkynHV0A5G+c3JPoqf9b3x6RbRyxu3Uni01MovEh/PdLXaU=|Chương 394: Nháy mắt giết Hóa Thần;0vDFmqMOIVPtW6Kd/djKrWLEopWjRaI59bSGbRsizlk0ulKxIgNzO1jn1sSNNCyzT6dey4KOWyLZCHKcAn3GWN5kQgC3DMwkL3wQITOznn/z6DxqL4PKlcGR9JOhwYY0AbQF1kI8bPd2Hub1g9v2k8xYRznSzx+/ONIaLJoLhvs=|Chương 395: Ảnh Thạch;+a/z3CdDyXUUsbZKFOkpvuaHW3TknOiXY5M1CAlouTpNBP6YU5QX5sAQDXYYn5kdwgb6ZN3FGpGrZYxa+MEcTRVA3JF1gr4uhtbiFhdY10O8QdXaa7uKKvcdYp5tqVjUVQpPHIsPmThkcbcci7ddeiANWyO2fFMFRF/lwK3uAi8=|Chương 396: Thiên Đạo Thành;2bE4WESQateiTtnRl9p+mO/Unx1SMm3Vo1v+QcLYji8PJNx99zlQUhdN/nChWyI9H+3zmGYgoUa7DC/zFej01oNRzmTE6usmS+NOwmdEh6jmkEgrYkvstd83wGT64/bngnbEoRmDV0eMbDpmdho6yLROIqXSfRJ84gPeSOizjv4=|Chương 397: Thanh Phong Tửu;xy5F6LMJ67rbSmgtPj1gRJl52p0MCp59XwSFHqRdKJCt8LugCgiFVJM0ZpJRSt+OgcmyWTInhdY4rvR4AkN9+ouefpx+UltOMHxY+UrVm4YOAeY87DhCal1HHPscXTD5uBzzB9hBNvjCCvO2l+aFY8Ap29GEv6S99fCLJb885zE=|Chương 398: Một khối Linh Thạch đấu giá;HzHHz8ABXEWrw9B/FdGmmeNiows4dMQ0BV0pGQaq7Jn37HXa52RBmWwGma+/Wg42nxfhXeCUNXvdk+o+QVfh+xdj8PMZb+kySKbCbKEviz2Uqbkjox9N3tXfuLJI8xfEMW/5M6sTYaEWh/F/Uhcrv76I4IKJ6Ln0Ry0TrCCNm3A=|Chương 399: Mị;pBagZDkoBY5L12S6vcxPmprzVHKxWG8ubFbX/8ILuQQR0VLEl++yvcRBHfLTJBaNPjv/LzpaaY8YEO2txxP3lZiUmd9GNtsg3sDkbdCu1RIs9h23A0XXBGIue7hdSWUG2v884ASxcAkytXQGBeXwEXPhSZOYNo86FQJm6mhjLc8=|Chương 400: Hiện trường luyện khí;rNBwgFHvvbQVFNKZS9jfiX2m/VkNkSCEnFU+lkqqisPTJWwJ08nx89oLiUMyQb4VhynimFeo8/+6tBF4Sr5I0UujJzs5NaZ9Xf7FXwWynzElnrxeZePgEUkGdaGMklScNSqERVdCGskvPCqHFd+Eieo0CA2bu6ZMPAQPJ8KS/OU=|Chương 401: Dung trận phương pháp;1GZWTh4U04M6tLM4T6w/2Fn5bxy9qQltBJpAy6XZZ9+VnUV3GDJJoFI3+JgmTYM9khLd5Rc6BkowqVLGtgk6iqRxceak0Osljo1ahVWz9v6SxzvmJdj0CPO4cnDVsl3bBMYOACfHTDX4CmB0pAo+JVVGhWpNKbUVXTm8XqdRtf8=|Chương 402: Hóa Thần chặn;NXlf/nIj6nvSdVzqdTRI06PAl9zA5FlYTP4FlfSaEO1KCR/UMuVjlpd0Kn77w1mGPPAiokiSWZZoNL5bneKpAryqikFiAW/cZMKf+yUO7u/By0FHzSp2BqcgNHC3fhnZqgiFEJSHf+3OU9WF6Nc4aqadQ02s4xY8W4/+6lEyO8o=|Chương 403: Vô Nhật Sơn Mạch;g1oWErWEs5NlU/ul/dmArPUBZYHEcekUBz66wWKVw/W0hwCaDuF7yYUBx1+rt+Ucfm2F6PDeeGqOCC6FjppyLSa2jb2kGwVfGNTOOEcc3Xq0PliVt7br0R5SPY4mVW/+9nfJYTKkVRJCE3unRMbI3lN8KT2zFQhTJ+l+9CP7wu4=|Chương 404: Tàn sát đồng môn ?;T81MdyGnju+4fddwU4h1HeJbggDW7zf238CRabSb1uv4JdEs08P6HJ9HSUctuJC/iWdhc458irlEbr8/+s3KjooV+92USTZJcWibWRdLNT1tUoqntntaCSArr1EeA8XAKvXd/vgKvVXh9HFbLEKij9nAE6XeYryBlk8Gs3gHzxo=|Chương 405: Ngươi điên cuồng ta cuồng hơn;oq3juzdjrE4ZDBut8Bl+GELA0e39k5SJrt2b/XLJq/Q+lDTMk3Y4aSrFBQ6w19B2L11/G/pdh1tv7gkMEIPbgi4LNng50tziqI9FpNCGw5HqzL8yMAeMLolbyIDMJr4ifIsh3yyzOrLiAGtjYI09g0dc8smpB4p/ALskifvOrXc=|Chương 406: Hóa Thần liên tục ngã xuống;KjYBtYNBD+qKSsqqtalr4LdvTuku3mIzZDvKG9M/++xaNY/pBa0gR7BF73FFoNHEcMXuiiVzVqPGWwZTbHJv5N20uzaqr4VnAa+qVp4G0GkTnM6D126V616zUdXUyKB6NQjO+ANdgdWkd81ruHjvRhYoOZQZBfZNzYDIaevTWjA=|Chương 407: Huyết Văn;smEwq61ntLgluvffUxtXOLzoTnJReAafkMNvAXbzF/8CkYf8I9fF6/cerzjm9V+yvt0gichfrKojSxsFD6BcUOIb4N4afAOk4T/8q+yncxXy0wJFrbfyA2jPaAIPTFUif374XPTNuHGZmkB6IkfcmrLHgN0KujTMAd5cTs7Ve3Y=|Chương 408: Vạn năm trước bí ẩn;gT2BxJja+hhK133zPIengZm9Y/zrd6g9/Y0fmrpL41xjqfmvv2Tva6eXYJdaLCvIR98ZUu6jaVLWH+YV0sUvk0mzRRRee6NYJuK888V+/cZHbqHKmKGxW/R1Fubp2zrtcoJ1krlBWrWSH6RFo6YgSjN1RjJMxfsr6SCPJWlPazo=|Chương 409: Hắn nói ngươi có biện pháp;stjOSQ79tBfzMJ3IdmFF4iKdKElm9rp70DVxH5XB8o2C1dJp1ejRdoZfqTwAGuvkjHIQL3INFEMJ1ruyRi7SfCib/bqIXbu03WnQgCOKfVkniaurpdugWZpWIKJ8zW5rHlj+YkkmhQ91bvSyNj3azP/DQuzNWkhTtZSWVP8xw2Y=|Chương 410: Huyết Phong thoát khốn;gSQzL1DzCTVFp6p9DryrAlCJJ+aikgaHWNCguGVq0w68E6I78XpjR9D5rtWKm8yrcHbjLGCIbZcLooNdE524u2AslOoBJYXrqy2hBYVJHc3QuVwZYLp7WALJbNrERtgEYXxDesstCqZK1h7FQrOuax+Qt4d6XN0yXKTxf7G2JEc=|Chương 411: Cướp đoạt;uaoC+rBjqvyOBv0O7PLTk+xKq5ElX4R8w68kg99OXwwF7i9Jb1+B46nPFibF3pKpJ32EFO7gQvmTcc06fR8oyj8+TwL29oOz0EenLYIeHZE5s3lXsnTERQ+1w46EB8iY+uzLgeXsswMediSUs2guzmtjj7hCN8FIsAdjgU7Y0sQ=|Chương 412: Tôi luyện kiếm trì;cidIiOg3gmXD7j15b5OC3FK6W6QNU0rDUiryJ5JoZNJXIfX50UKSaX7JGfMuWX/MkR8OkvG+0Q9siOg3n96VeS4BPYzjgnjaTCqOyCwojXKzR+OhCnmP1LK5r+TM18oH2N823ajaZd3w+u8TiJ0k9xvk7Dd26tbQie+Uy3qIgr0=|Chương 413: Bên cạnh ao luyện khí;hCV+VQ1XRCQbN2QOBTNg97PoXjNZiup2lNwGOWvp78D7X3S7SJ+9Xj34LLEC5xm2Is2C5rbL8R4S3Rev+LW/5332S84e5bpWP1oxqkUfJGmYVGQKoQHTsngMRAf8qyT4jyMvVob+C4NhdloeOTtxIycD+C4bpFZWtchAqiVs5IE=|Chương 414: Trong đêm đen vương giả;yfunxVr1UBhxdVLRNzc4LIedTBYBOUMttnlDMP7qT8iLdn7qYkw/ZPyX2wr+b/+ek7Mq7soXe+oPVQrMLUZhXhd/udnAUCjTiTN3GTXeEYg2BbN3vKb4xeIX5vKBqEa5rH8bueK2DeltkLqLv06eKqr5owEBqmSF9ETT0P5jJeE=|Chương 415: Cừu nhân gặp lại;i2OUy7KkSNo/sqiGV3uqc3dUJUim1Ukb4JDRB6c5Y2Yv9mKKWOBJHogesZmwz/vNoOnIjgcS2K/LwkIjnpLleI4VTkf3c2k9tnhakQ+Msd7Zrz+nKETd9f1hEef6uvYHDBj5cupMwJoX5fomrUvKorcNbNK8ygVNVukklHSPt6o=|Chương 416: Ảnh Thạch chi uy;batmuhxFp5wX6lg4CBc3RU/BshaIcxoI+JNrgP4KfaqFaJb0uBCk6qNOOHXttZGBUDiKlev57OqxVTUX+gjRq5KRreZHwFFV8aSObsD5Jkx+U3y7/LEUeNAZHl8GQszQ+ZQ/lE1FRi8ZI5nig0hrOipWBXJl0OmWjFio6vKpTNI=|Chương 417: Chiến;F75HO2nKQV9C/XlV2CI+LE4KhR/dD9NsBocSDdvsYknTwExTWiwO4mfWs+IUDFzizE6Pc8EyA4QBO4lhby/YZJwYy3DfdF8Q7Ko2L+FEXijWH1yHsQQQXnKIxLE3J39XJ+56ax5Pe5E2bAVdZqZcHS/Q23BpqsU/f+uQXQ2vUWA=|Chương 418: Lâm Sơn chết;cJ4E5IhYpf85vDty8LpnCwhD1bsHCffi4BV0AZlpg5X8DUg1nqfgDW2hVmqFBUooBooasabJdjsqmOw6b8nkpe6DECsat/nzNuCKFVefRWEmpFanGykGU/luTRiwHw/x07jfR7SLln67bUGJyvzDcUjT3SRSEYBme0VxNDAfv/g=|Chương 419: Vân Mạch thân phận;83ZG9jU8N3BzXNnjAGoC26sbjqpmu+SqfXcJU3ksO0W02VNdQFxx55qWWCgX40YFyS1vT+cVXcv9/wcZtGiWo+IE+MUVdyu+7iAkFhP9Zgyw3RuofcRergV/rjYZdGdFAb4rkTMAKdbB0iJi677gAtgg4iXOnFNbZztuzVVhNxg=|Chương 420: Vân Mạch rút lui;Z0z28u3q+/kyfRVkTtKWxNyDdooK8ayA3bFucvclBHj146JdtRDAmabQIRAFYVCVEBwzW0CX15BUuK9VAXoVA7PenRWel3fUfVGsq7cDmBkbrD3pIBI6QLjg5pXDyOYLDo4+TPFSydkY3WZe6VEH1POQ+l6S1r4BonxP96RgF6w=|Chương 421: Mị Ảnh;ZCanijABzoC65ZLUuziCW7hv1P+SjOFT0h6lumtQxUEDQTheEvDU5W6hn5Xzu9uZxAG5JAfrjpI3nsWJqs2iNJocOtB2tArKkvPmuCBr5kcCH48nuk0Gix2E9clf5BH2EO4rjnUMPOExLh6LVJFxkJW9kMWW4EGoXulXMX5C6Js=|Chương 422: Tử khí bao phủ thôn xóm;7r0h7Eko9dITmlIb7gHLMlwr6OXk33m6iHGdUIKH3CcV+MVfJKtVZtwKCZ2vwDpcpWx0YfsV8qJoFNdvoiC//oeMp9/SY7X79+ZICm6cCAeoc7ZHGeQqZm6rH3n+TlZ71ErglxMVySR0BIgvzs1dn+E7eSGr7gk60POOpXDjmCw=|Chương 423: Ôn Dăng;CxO+OQHLR2mn6FKzXuWN8E5k+UXHEzV5BnOqEL2S81in561jemDvyCQ9/d8MU84u4R0GW1jh3wjqvRDShlTF100YbrvAjsyaip1rVi0lqklOqnPwWyAglWp7QAAz7xEZrYvMWANyeNLn5qH/l8j/KBwbDLPaDtZ/1uVF77wWYCk=|Chương 424: Khu trục tử vong;K60DzRzRX26Allsi1KOF5btBlCgrpf8+5GVO2L62tX+ob+IHnYEV5mqp1ovzcGqXo4Leq5BPO0GUSA/7YP2WPP7/HF8UhZndJ1d8PaHYeSG/8SlM0wBIfY1dzp8BM0V1SRMPvEbiGjHLrSc0Gm9NAqDbESSTDVJcOLSlUgqRDOQ=|Chương 425: Yêu Thú Sơn Mạch;IsbBATVjnBHbkLgZosl3SEsmtQmfmQ+4erZsjr+f4mf5/Ke/SEeXtywfIZqD8kDyG4doVXsphnXGWhmhcINyvTqYXnMNVhOgXHWg1bHWb/QtGUviKhTlJSVxW6QR+Ynnl5c99q2XqJOA0ZHZ1RqjdMc/k/7wSMT7ONujKjEOh24=|Chương 426: Chính chủ hiện thân;HwXkggjQv2AdFkEzQob6ycBzzi50SRm5b4FxESkaT/okYbsJIFEEucgAw+S/WOJSoYFfoqHx12pmlvfZqmo773hfO8JJcLbjEMpmXnBFvfUT+U7JhMNU3vmvRSNGzhXAvCYLdkGghoS1sifdr4jNljHzBrZ+uXJXw/ApH78m/2A=|Chương 427: Trăm năm trước ân oán;B4S28o32f9Lz8KspFlAXyojl3IBjIUC+CAtqGlWXqbDMOvN2yKW86xAvH0/BnJVMDgD3Lqn8sUyDaugv7KcBuQtQTKhZgniNVKd7fb08SDq966Rn5dTArTcgF14Bh61wXv2x36nUo6g7rwXZHrZSm1ucolwm422oPoq477mNSDs=|Chương 428: Hư Cảnh tu sĩ Nguyên Thần;QgFEMUUp8k+9uljExz/5DjzTaqx8gX0Jle2pPdj+bLJC/HksbTinoojwmJv3ZFEl1hrt7Gw9w+RF3WHuPbd3R9TXINBJdBGxHqScF/1G6sGSn1d2wJbA4m1W3s3ksWlIQK/AxSA2mtTJL1Tm3/EWrNFtMo1wrtnyFcNkGEQCwAs=|Chương 429: Tam đại Yêu tộc vương giả;G2Y7NEs2H8X213DZ8GV/bOh/m92KK9kqoKq1McqemKZT1Xy3OspY5Qg8b1C+cgf+o6hVy+o2PDE1gIYb3muImWCPBmek9yV/sMKa6TFw7H1ndaMdB3GPYk6MOJmVYl5A8ngfyk5jpA5mUpaaA7+E42O0JKHOfteDuru16/mrSNw=|Chương 430: Là ta hài tử;UvRtJR880B9/qHpihJCgA3dqC8k7YbXBIxJsZqUAibpotN/9ajWlt2wyUr8arG46tu4l6BSdRxoC2zZPHOOjQv1zNipOVHLBn989IwWvyI/VgRDLOtIiOc3XUTvvCNuOwtw8dP9nlVGqT/IjNain0g7Ox5HkmFL2QAk8C/nppuQ=|Chương 431: Có gì đó quái lạ;XmoazyETv8E0ZboRw9rcOk78noA8fjRrzf/KlEbJJhsYY+vg04fYa6+LxXUs+vr0DwqDSA3kJXTk+XLgTp2HUxiqntXPNNTSy/g+mIf0VIludZub5+EV/414ikyxH+lITZK4uQZUKQc8sLN7SZcgxZnev5VXJ0E83/HyFujbmbo=|Chương 432: Huyết Anh;3aB79xlz1LuUYgg+Yg4LmACkpiziSuQLE0a3y1eNzZApWhAvcM/OHBvw/Wp9erxBAdQhcJpu4NS0EfgahxZNOV81wDnJa4n0jvAs5+JR0IEupvHHL2Wiy2uTTiM4aq+fiFLlekHrm+ZzzgberBOZRtzrDrP+tibAzJyNhQegLAU=|Chương 433: Diệt môn;Txa645J5ubmQDzKz5+hUGOoGDXaQsubWhMmKDPGtiMvmFgbd1Ilgm7OMn/mnV12LxiveXfd4675MM5hXF3Qq3ZRQa7TU+n50AKNu8+cmBTtwMnso09HgJdASXHH/mUI232J+DWwdcc5dRSdvwYA6z4ohxlAzdiUQE44DRVBKqjg=|Chương 434: Yêu nghiệt thanh niên;ZAcrCEpqMb8HJ4HUO5ed1a9ODXVZcJxsYqO60zP7T8tOpdAOmwMJv/KFjTEmX8cj+MCuEmO52VRB85FHZvzeem4RTz1EhqC4wnVe1mHsllYYpXlLCz0o0BUixlXzwIpi/PwjRiBfeJJnIL5vu1Nj+8a6JoU810Tf088uRhQeFSY=|Chương 435: Bị nghĩ đến ở trên;oE7aak4ML9VmqmMNwU9de88hWOEHiLkufqvPxqp1hthC/gmwum3+J/T6MGk+tlzuEPZ34md6Jhu+Iczss+Du5h3PM3ndxiLOa0KwpLFKoOqpT2fulnVepO7qncnKKj31NtmRec9/TjbAAj4vWCyc3V+xCexa3w7JlnB9tEpvq2c=|Chương 436: Tra Mộc Phong lai lịch;+Rv4I2jo7pMY3ArMWLD8cZZDHUB7S2XZ+NJGgFYlT2LZ1d28IFkuBENUDIp+QtgmbnMwwXsBBU6E819oonJy+U12ZiDPZ77FhFoDd0Q44kd0iczLsyNwZP3mn5lZ5duk2HY0fera7vgLZRKLDKmtSUN8Ol3BhJP6o1nh5V3lBT4=|Chương 437: Hỏa Linh Môn;hrnvhCDwXi/zOnSCiRVhKvvsHhNwjn9kpHQrlNzA8bz71ZhXVZepML7xEgAQ/KYSdCH5LKK171whjB7S1NHGwKCy8PdWMO4cCA44Jf1Hoe2nttzZWMHqukzrq075kxxzv/26wfUWhYDD476Uv+EijuM0aN1IQ31LELIC54tdbVo=|Chương 438: Nhật Nguyệt Sơn thiếu tông;9H5uCy7qpJVvASXODbnbIGgVZa4uqqX4jsePhSb6BE73K5ycwFV/eAwIXrEW2BKIx4odIbHLj/mK1dq8keeLUZiVjDJ+ebttBamFgueg6d5YAkIu2555PecCD1fvqC1m3voCRasJ0bH4Tnw1lJUs4YKqwJtca3pmTdYur3vgYlA=|Chương 439: Tam Dương Chi Thể;Bgb4eWpF2DZOQKYqxRxTLdhhLc11atrPIpDZsmklFYPpMyZGiw2VHmt+QwPlibJt28nYByii7gfEmSRskST1Z1ckCP5wKp5gYjRFozaQ4yZlu7w0BhCiLeE7BqrY3NeWcDPU+OXZqUkrYdgV/kkyg+p34Rq8y+cEQK7x6DzxJwU=|Chương 440: Cướp giật;BesXlODmIOO0k9/Mc038Am21O2CLJsOHyWvQQ8s/MpRxSrpxL2vDIohNQwoI1w7fJBiDyEz7M7vF0GjVoxfCCEzS6iN29MXfhBc9/VpXavZBqK/wg0Gzql3MuSyeHb2lzd2EqUfyA/vR80iWKgeI6cMGc7779NkxIXrTqaCp7Fw=|Chương 441: Có người thảo rượu;rRdkSpFAchHZFrOUImBSMSArOnYLnvWnJKZ3IjfPvd4ks8XCki/OJUfcV1JK24bOD7qNBybaYtxfum59+AtNea/l65oSXoH8SrMyyvNRTN2lsiZoBXIuIN593VaVr9Hk/DGwV0t04h7qeXwjAWRVymwytE+bXRZ2Mta9EsQhz2I=|Chương 442: Khổ Phàm;CH5+csaF6uVnJAWWLtSXnsJxt19/p21iS3Tcg9kVlNwL4rn68QX7Pjj7/vso+VHAZZKQN0yL2D9Z2qJYWQmK9xN6/Kpv/IiZSGGiStxMkFvhiWYFj0Plb93Uk47niYmBMu6wwsZcKpqFkdfbg9VsthZUfLQwQ3fiLVohEK3TqQs=|Chương 443: Tô gia đại hỉ;Bo6tVdptFEzPKaaV8a5DZpEgw9piIZc2O71g8pQ0D8lm9qpJTaBeeDzilr4nbCn2UWwRr45jD8wE6QZYX1pHQoHeHd+lQM6jX/PJyVLsN+arGtYC0XmuroqeinP7pC3LgipHBY7y2JCvk2jPZwm0xdn1Wm4BAkOESurNlWInEzU=|Chương 444: Thương Tình tổn thương;rnFFS8xzu5sHQmQirdILeIbmTdpx5NKmr548FQv1F2oC+U4kfyZCDqMQ2NHuXoKy9NNHFdDze8pplgWWALC9L6R+vF84HnkiwPU9qYOb4GHFruj1w622WkvyO2iOiyp1eJTpnJE4nJyWl88B3tgpaFlnxodqSesfVASi6mAqBKQ=|Chương 445: Đại náo hôn lễ;ibBpbZ3/CeKKsfglJKjvotgSH9tdVccvutWepJUwzC70Uoyu+INZVplxwQxsI8qMGMjYA9sZxvdauVylYnC+QiAPr5I2wjGu65hywIjxbMv5Rd6eBPhx0N7LYd8aR5tdCZUY4flq7Vb175jOaYR7R3YDLc1kzdVfFZfiLaieQhM=|Chương 446: Cướp cô dâu;S3Y7zJQk7Y4nOVkVhnDN8cdIwdcoFzEP0yjThaQnBL6wVnI8cMyAvNvjTocgARRA8sdzA+oITZ9rPobDiYQd+Z5Y7HHHfg5kJwiT6JAAp0nkBWZ8qPkeFjoGZY6YuH7uC8t/zRru3I2NHThCmxYlkfaBay+uzzes2VaSS0Gn/rA=|Chương 447: Sát lục;Qq5x07d1ZhpwQu35pWiICjjY2Cb2bFLmxPKAg1LYNk1N7hIUOz7pTeZh8PCfBRAOwyPranuORp/tNVS0z5sttWbUpWCMGaTBNV+8pZO1Tg+8UPrarAQRL7w2Au5aBSqYqtpRjI0IVXdOTsI8se1pIT5ZlVJ3YPDQbgyKRlbZJe0=|Chương 448: Chiến Dương Thiếu Thiên;yBk12EtI1UFtxJRq8QCoL1mtlg7NJD9CYGsJ7iQMHbpenelvskgc1u+e7IaTh2ueP9Wap3N4Ug/WqRolPkFmvT/AVabluokvlnPrhLDOR03OZ0YN71G26nGh3JzYKhJsT+ckIdW7qks0UhJj8KlDu6oTvvLHgvYS+ejpAs3eDWI=|Chương 449: Chiến quần hùng;a9qxWYEvuU/IwGWd/2BlnF2dpAVnCyRbxQVGip/tWdLN2g9N+Cj5TnZ1Qaijh7fh/JaXHZv71KZ6WJs3rystO636C7sxXEjZczQ7e6RXrG1IYv6fFXYCOm0Ab/27oc5XWS2MRTn4AUxKNy3s8+3OFfF+51nCmejz73PzFpM4ZBI=|Chương 450: Bình yên rút lui;Ioq7iMn5oBqoXLUmeAox/sC17Lhp2jI330fxkhMPaaxlMOjuSW8pvKzztQWiTpZwkQpStdDnCNCwHbol2ncplEEs+on/AXzrukBWdQ/bhZSWch2gKm/qZS15ozUXTOsMBKZ88wgfiBvTPO/TzdWdhOpcNjT7nWGzjZV7oXx+3CA=|Chương 451: Lánh đời gia tộc ?;8bW+LcGZjof/nT3hxeBjmwJ2KTJaDcEoHnZwQaX4pLB5CnKUef/3DDxpsjZQDHz8rm0Af2YD9WtwzodJyTuevvPeDKO9GYruhmN/KZ64wmasF0gizrBGZ8igG0hkGDE5356SbO4iDAjTkc3fH3+1gpApAVrD0ukl4wcwppUEWcs=|Chương 452: Ào ào xuất thế;Srhcb60FXtesptz4DMkiWrnwxHJKzxC2QdsqlFBypJsfP/7AmKTCERY7LNJDBbE4We7gmgtKB9u/k3jMQRwwt4bB/jS/mTYuIjZoB//X7Qtv632mrGzHkAoEqKK9/ydeN4xjyuDwBXynZU6auTBFwEriS71tdkyuvlptzbVULog=|Chương 453: Lại thấy lộ thiên bán đấu giá;imJreea7VUe2jKnwPHx1hCEzviMcTxV6yAYwXztaO3cyVjrDegzjHbByc/SaPcRyd/kaCD34NUV+CqaAsIxfGfE6UI+6QJGFeo6BpmtRtraGXEjaihgsxO/ynHvWk92yfSPzWhH5xz5X9WqqIncJ0f2nnDs9zLW0ii7oDEzfk3A=|Chương 454: Đấu giá hội bắt đầu;xDM/L6Oca/bsoDya/k/eCva8ynYdTVnT9yQ28Q/piIUnQSDUr38oEklrTDN+PUpB693INCyxQwNdcgU8wgGtnG1NNfAm2EXworBSTyKKUGhRiEWoPYsIsAhv6kmYk30532UnR4p29pF2ImeHwRnPeDs9vTIPgzhcusFiXhUUiWQ=|Chương 455: Nguyên Tủy đấu giá;C4ArCoHa/hJR7B76kvmterp2XT7ABkplpNEh/DYVugK44PZbDD71Uqd8r9lyhOEwDiGIRGcLOZUpRazs13qSubfOUDX16sYX4jUoZaC1f/I5kB2JQI6jsNf+sQSNrQ52bsIfQEVxYBSyCLbjVkR23UWVxt8WQO015/foERVwj7Y=|Chương 456: Phong Lôi Thạch Mẫu;L5j6EYiyGge+vcDLcEQYGAdjii5zYJt8GC35VE999B7O4lvSSdWWC2hefeXqoQ7fgn16VIrKF9NHahocD/1Uu7Ogx1YpSd1fd6GRzdDD6bOrY2Q1ZnFHx/rt5L5JPSdRJaaBiZwAWdPczCqamIzqoCNlqCUEnFdwAcew2HD321I=|Chương 457: Hấp Huyết Biên Bức;kEITKxux9kZEWvHRHKJQGNN1mvwcZLKUJvYN+5FVg/3OlMhv+bMzXG4mTBUwfWnok8UPK6lzr2p9prudKArQapSJaGjSqgRMxkDJV51IRbHANPOfr3CEiOBokD7GGzYm2CapcizZha50ZcFeN/gLsSy8sBBqrRqkjJZtlRifUuM=|Chương 458: Ma Cốc đệ tử , cường sát;43M05IA2GgNA2Mksz3ce08/q6kik/80TTuBJgprMSsB+fCWuT+PW2o9N/INt3M5K41RLuDXzqmxaiVXKrgdHdcb05byRl23PVcJmEaICzq3kpGlOv3399h0kuv0WIQFTT57cPe0AikMGkiuXSBH5YrlGlEHYs3hApwGom+bxsgs=|Chương 459: Đoạt Mệnh Quả;Kq3Qffaftsi0a6licGz/DZaHcqWScl7Z9IVmRaY0jKheS2CxOPgVltHmA1hz7rc/Ea/KYvXUGeBsUmOXyX1uDO7yNr+tNidVkYkk1bafGfsqjARh8n5SFXSdd2rQJWc3AgkbCrRBY62dR86+m1Oo9RRAPuQMO0id6gjYXqnKtfY=|Chương 460: Một tin tức;77Us2OgS1XvoM5OqT/S2OqiReGDKxZqdmyrYjGyBbRrBL/ek/Gt6Q6Y2OH72CI6jhnaDXVXHT/U23Ml5zfiVxBbvsXk0Ri7B47TxxKUUiI9HnF1W8qDBGEOENgow/tWR9CcREHiuiprEzxuOehpfaPwoq0G8Ds2mkvIgsdsVL10=|Chương 461: Nghìn trượng bên trong , đều là là địch nhân;V9oNv+oCkMlnivEvcmwYAEL7mtp4ICfzcpB65bOpVCIcl5QhDXGPuIhJTlG2pxQkvwhHlPMfDSO+3CM6vxC7Ho6J9eKhkXaBCNPWRdmJbuXpoz0NQaBSQmL41vCdim+VnRk1utbonD/2vjo+2OKmmaiOkIwD8d/W5aaw4gHdh+I=|Chương 462: Chiến quần hùng;zrO9UDgBYwlJH5G0bNgwvSFBOv+JkwmwBRSKfG1ywX32DKgrKD3/U2Fn/uAYUVBjC7bON+zFrTienAfkkowt5oAY3ugb7F4lbBIkphhRHkKkGnO1RpvyPQ26C2sKu30YxwJ1/qIJe6Vm2sKcKNNAqhE+aNPe/63BtmVJwThqBGk=|Chương 463: Tô Không Hành ngã xuống;iJOgvBiNKKvDuRBdtLEOn7n29aM5DBMSkny3kPMXIi9THdzvzl9//5VPqFgj5CzOp8XsXVNiGKXMvlWXeUDhcWe6clTLRfb/d39wdW6GJQS00qx1e8KwYApdh5U+Sa6iWW0kPx9DDNu3ZnHZyozixfNRJsF+SarqHHt2aU6q6Ys=|Chương 464: Tình hình chiến đấu giằng co;BIlZcttbilT6+GQ/uAgNnQdRVaj8ROzsz4ynVB9wEL1faljQdCnevwMwbUo+6AUy3WX/5vuooOpy85EuAwTtWBxupmCgDrqCzt3W5CO3wharxz0WaIX3AQrzfNfDryd9JMsPtaZDSrhS7OL3vc1XFbntZGR9qA/OYF4FM4xH/Es=|Chương 465: U , đây không phải là Mộc Phong sao?;gxjbMRdFlntZsjMJKa9mq6FZjA8QFUAF5L3Sj0nzJHf5QpZNDEG7qX2Vo2KzLoTa5DfeYTLOEwTjS5TTQ/ga4K76gUT31Nx+9XA0r4LjtngrOEoWrlhheKFasI61o9BVIcpftjzHw7vWOK2sNW2UOi24B1Bbzfslb9VAF07cs7w=|Chương 466: Bôi đen cùng sự thực;UzYRfk7RefvSdPTXM+rYxHsDYJTcuKeR9ibKrkYGldcgubfocmQvnuD/q4Cvng0vKoibAveqVwykUsmCMO6MrabWWGXjqCVvSTn6LS94Ix+uOKhSDOKruPtcir6Ke+yh9U3osy+Gsr3ZYld3CJCZeemciwZ0FMGibjIU7/Pw3gU=|Chương 467: Hồn Minh lão nhân chết;AJ1Kq3QJePwBNzDjGj+52h/xeYyq0W4SbzaUJEXKQenwSTztpKFFUdlBoG9O+LhuUkbOHqmMrfO+4nn5tEOQq8CeGcfCJnSYfm7FliTOzJYVdknKXTXe75vT6Qdkg6HKnPsp5w4HBwP7KhIOF+9gIWOv+a1mOnr0Hu+tlju6rtQ=|Chương 468: Chạy ra;4Aun1nNk6NQ7CrJCbaYM6ANUFis+OffJLVsYjEu4MCHYYnXCYHv0YtEvDRupX7LNvXTC6K1KoJxRUuJrIWde3KfDy8HzKqjqH8sGB7MxjSfnWNfcxBfU0XlLwvNsmcmHFUyCm0hC0yIJTA65s8ZI+ZywYyuAIfOIRLcB46D9S8s=|Chương 469: Thanh niên thần bí;YuFpp2IyqqgfqUw26GTIXnE/4uKZfd33QcGtSa8um4BvT6sJYFEnlqv4KAlGK+mSM3HjyUvTS8ikB06DKti0IEDU1+kgfPapNbmm6i0tvwVkjngAEfdRel/mIEEzGGa0iNfPrvwtmqFFGGfWxYo01NUVzzsE/Wnspv1J/r3nXhs=|Chương 470: Đi tới Cửu Phương Thành;ldzYM7/6LoOwNxXyt5CZ6pBCY+CEBEsAYjQPa+tpJyX7q64XTWlK/HDMMjAEJSdXsCcuM7m4UMZlQ4WIL1xuWE/pf+eGJfK9pDF16DBncVbWNMkqf3KY+zP76x8pVEYp+8FDhbgM6BEBq9hOgMWy99gNRTXa0UBPOd4a78PoBNE=|Chương 471: Bị người thu;2Dqc1Jw0UrSjTVqbMDgo9t99Le4H4IZ+k/gztkwc5w/SLhMcefVCf+Ppt3gjnDEchTwlruN1z5Ixk6fX9JEkeSoPkEITJDtYV8wmhdgsoPSw7RWCbnRNCxP/Bycu1YKzilDlPDyd40xuQsTdr6nO3zvkV72iVzVwP0XcxC6PdNg=|Chương 472: Tự do lãnh địa;Kploe/c9KCs4SO5JPUCQ7nUoQ6gE+ex7DE6yj5O67YX0Vzpp1w7/HF3ETwnBubW6sQM6ZdMaQaCit3ziqpEYYOJARkqvlEk42gqAAO7Q5ZZK9JKX+fTresf5IZHQZyQ8KhFDi8QD5svYRJdRc5L77aoRlHrqUez5zaNqBns9LH4=|Chương 473: Xen vào việc của người khác;51aq9Gm7r1Yl5UBEOs4D95tOdU2x3zr8UOeJuQt5LwvqpJ2EKa5A3C1bJLEi063xmOisAQFmWMlgFf1Vm5Nah7Mjy8KorG2EXoowCJ7+r7Blj2PDm8TJe1jq97GJJiyGJ1TEyVOMbKYTOh6YU7CTiXQG6DbgQqdQ+NlupRtkzt8=|Chương 474: Kiêu ngạo xa phu;zWTSkJDJkHmDELNHgOyqzRlz7XfqyvZULnPh4nZldp5+lWNLYYJ8tzKkTyIx7ksfLeZCvFEv5/hbANWI8877X6v6DC3WdvkLOfbkVAkRpeOTFDqOm4/UBH7L24GejlP0r6gE6qIptWJVEwnJFGI1bsz+XuBE9kn4nuVYLIqImL0=|Chương 475: Mệnh cứng rắn;tF5Ckl//+uMRHBTuhXYMLs/tvw2456VSqnt8r7czqp4bI39+LFzpFxYTJtIDa0PvmBn/9n9RTQ+uNUnHOBTPtHF8aRNEHR+5vfYKy7eZaZy7Culu+y3zBAdcVgBd0+p5UQk6ZqnGXJ2Np3xyE6rU8csH7rFv3VZWhaM4uVCQtng=|Chương 476: Hóa Thần đỉnh phong xuất thủ;0go3jzHNd3bo4NvXq+NignrX4stimzRuFbb4N4pgTRR8xXDoaSAVCe2X0DH/5+zJxrmLOTFt7rhH3D6cQDDSBt6yYN97lVN6y4H3+UDYbMzY5a0D7/cO62siL/D1UcxVG4BHJq4GTNoEyFvtN/5iqmq44sY/vJolkPEfSV1Ziz8=|Chương 477: Quỷ bà bà;VYF/f92T5aGBiUy0TdmN2nBwKvwuKkhsey8hS6i60nxK+BNB+qnx7YfMow7KCvW+QiPWB3gDnYgXmhst6fzzaz5xpeFDEylAWVn8R/zNeg5AuYIvvUgt2y3DxfS7n0PdZhUQF7ekJ3nAXToUMZPIdpYqHc4gCy1ZSMQrQO5zlPw=|Chương 478: Kinh sợ thối lui Tạ gia;gOhodTKr/4dIb+bN7IdbAdnEfVZy0yjPIQJj+6JqtbDsYfNdfPv4ULlu1sIklYvKhnQ825aCPvqnaKTeenOvW18OAeX8gXZAgBrmNQBVY5gZglJFZ1qRw35lSQSPXTjEmMMuwYXWbudNPgZg38YT6PIZGrdHd/992+8haeYokjw=|Chương 479: Hắc Sơn trang viên;GUkzjwFy3nglx3tpMm2m6sylJf46CDp6+fYYW5j47DgkyU28taKdkWa92Qmdn7RTNDOJS87+pb843V/wCvSVAmZPb0lE9TLOLIWIZyHMiNAQNhktbfBebA5NoSkGBO+ioPOlT07wXc4ZpRYK9Cm0oeQ8VXqjfr0hDJq0honmmtg=|Chương 480: U Ma Quyết;m+XOsWugU5Bn16yDGVrnVwIJcOf/LnHWXU5XrAbfBVdsvBChXgx0MARhZaut8c0QJVqQU+JgIenKyTpIpy3mW4kzTruVP5kgYfwc0NgFwHCL9iS9Ul4Y3ixZ+A3Uf7o5JMM4DLZsGGRLuum3JjPl4adxC3Q92kUkwm2ZHp2MtiA=|Chương 481: Thiên Ma Linh Hoa;7fj1+h7nLaypIVJl4jMi50fF436D7ttsPd8dplXld02qLqHy6H/OhCrdgvePXzzUFsxvdJ9L1r8F7wtaj7juBdc9mjQtmtBA0oZJ3hqktnnNEDSg7Rf45CAwse0TTrH+2MkwTkOOwiaLFSz4xkXGw4Vgbs1DVhMMngW7Udv1QQ0=|Chương 482: Công tử người cứu mạng;BV3xvDXjgQm5SC8KSp2xnm5f06ChTtIV9UqjwwGpkvtKc+OQ/NC8qRToEPmfQvxoHNXwHByBCIochDXACCHslY0ReSNyJC08PwPaL6ZleoA3Cr4urLan3tnNXjWwafLO2iYNOpQ5p3YEdgTrU3WYIJju5A3UtRf81Ge6dPnsKV8=|Chương 483: Địa Tâm Thạch;iBIa/jGrZ8b9CzPmVHoTlKIP2ZtcuWeq/7AFJfgiOqUneMgUpITWPJabE6aFjuHvBQclziJcs3iUeIoaahAkvf44WidCyaH2V+VX8Po/azu1DEH8tgfy50xTzv3KjnZdSdfVFIa4MR9s6aPrQnFFSiDKXzFulhrq5pjrToQCdCw=|Chương 484: Tranh nhau cướp giật;eLg/LLN9kspEG+he2tyjoEVEutlHmOseCh0PY4md7YNiV4dzTHGTuQWOGV4rE1CqNSmfvpYsxdPVK2hAa2G+GOQP4/1whHVGdXXPf9m+303DAC7aLwQ4B6lJeEWX8cf8MRxGNAkywsvIf7LeIbVO/vggaGlSL6uyEI4gQhpwWJY=|Chương 485: Địa Tâm Thạch tới tay;sn1yXDo+3V6gBRqet9Vzwx/8onLznAcA6FmrqNMGsMxq6321tWPUzsEjjj+yop7kBAtElQBaLD5zmCH+WMkGuAVULhU8A2eWQb+FsdEaSBe7hLyP96guJmQjuphSghNRFCIOz4alOthZ0X+65aEidpJzTSM6C3VokMm76jgI2iA=|Chương 486: Thôn phệ ma sát;Ig5yWWU/ooyJJAAELhkanNAOIGOpfiOxZWM9gaZGIV2TPVYFaiTItizOLMqPM/Lz8+9KT52c5Pg3eVs29DHPp0u51wWJJx4qBEh1kjYNT4eHoibRLyCdAW/ZuxS1ZtpSk6WLgJpbfqNakcpwADrQwzyIMS1DCGd2xHX69ZT2mVw=|Chương 487: Nguyên Thần ngọc giản;TCBIZqmRSwYZSJDZrraL4JymQRAuJR2R6SDiRKE5r0anVeD+kxTxBBbgNbhKbGodwuAjBH1qMVzfyWDhvjCGat7o+XUfLVbR0vEDSPIDMSCcX8p+LJeIO/f1dIiSE0oKMwAKduqyUaEItUs52QQCTA6cdQsGlON3Yrf+wyRWqys=|Chương 488: Dị biến lên , quần hùng tới;hgCU8jtFoQF/e0dKm9/FU6/9z+X/ukRXApP4JysvhsPNwuLkzH1TRcciKqg+Xp39yQ7IlvP178rwacN4vk53W5t71NgagXDY8lZAKGoq2wh3tm5gXDKB4hil9qpB2ESxs77QGBKazZaSNi+N6+H4pXJoOy38d/kGg7Cl5zoibyI=|Chương 489: Hắc Sơn Tứ Ma Chi Phong Ma;3lIAaJp7spGmr8ocLyC1LDbPO4kh3DFt02dQL+jhgpEpo174oB9dwZDeWmElDQ8tD9UjyG4ST1rmml0TtxG7ZWKFvDEVj9pbuNFurxx3NnTsT2bfr7j/6qv/bLK6Adb+eoOlX7ZOZ+d0dfA92VZd9Hxl9cd830oEHTcWcbz8Wsw=|Chương 490: Quần ma loạn vũ;w+Yu9nfl0FUztIKDwgPKv017hHMSRW01lOwfMSn3EhtCWdc808BygIdVHbOZMNYpEs4VgnEroLez+3AKXOvt80T9/DUxA2X6JpEllqfMYZ3Hcrg4ctF0InrBUopDLIE7dQQiFT4QcWgOZvqu0B6qPz1M+rZdcFp33tWVukcynyk=|Chương 491: Hóa Thần đỉnh phong ngã xuống;zRVuHF0d9P8UDsLJzpOG5kjlbANp/nOc8j8uq8LNVg7Mm7sKQyDyBhNsKZQ4qqbQEmfkNZftaSiHuvwzaqIgUM7C0DxV/fehI22mYn7irHODn5dVwvihbN1pD9Sq17x/jRDTKPVAia/LumWxhWpPGHbfKgdVyNu9jMaBZ0cg16U=|Chương 492: Cao nhân phong phạm;I2ZNOiwDnvMzbntE7vQCCJYcxOOEEAVEQvQQrcPwqT8c3tm8yaLcZBKYXT1MqAp+/ty4LVDSyl/8BVX3vLVsJi1AAlXzHE4tmtpX8zOY72VlahuZBTYErD/4X6NiJTUN2q9YaJQyZkXafe10S0i4fVAb29dP+UoX/VM7nCybMpg=|Chương 493: Nháy mắt giết;5ce18V/fZp6koQqXz756vsXCLHb6jrjmDHsVPYs+U8klGYTA8uiZ8j8eKrbRK5dyZ0oWdq+/EZJMu/hxmUFWDRF2rpX2OReqUCXBVcOf+mOAAeAZpj7Pit/3VwRCSXLA29/DW/yaNvInoqJNRp+2S01wzc6IU0QzjSrnb4WwGeg=|Chương 494: Ăn ý diễn kịch;Gh7EYEGCFzHFKVAMlDeYHByAwgwiwNr0XAZSZ3z8A2IR2WIBBACQaP4l8SiNhEef6n3Wu8T91knVvT+bt1EqKzajJrAGffD0HyYePExVOsaO1yVv+1g6FZIyFcTJjlTezR/AjP1/m6opMFsBgYKR0sWAF9QnkjPfT2X/0pKe3pM=|Chương 495: Hắn gọi Mộc Phong;UOoKpnA59fBjuXETloaoBf7xqJa0Nt2ZEfN3BPp+CwNaenBFJHpfVDQ8TGg9pTQKo3g7INCi9WdJCzVXWHeXr7ybAObqlWtAEliog3Un5KTc1qOSre1IYBMbr72uQa68TcJWe1PwyTPjTKQhtRq7GSN/YptJWJs8hF5YPLyd4EM=|Chương 496: Hoang Xà;0EbuokgRn9ZrPunSsflJuXdumrbQRRJeH+OHg+B7/7jVPouvvh+KMe1dhGPseCwKEAfGicuYfYaeph5jpMoM6OsLVGwlOuJfFgMzR9ny/NFBP4uwY1tXl/pilZ4qOGzxrD0GjZbvib5ZDVg+RumdWnTXdYkWTCndU26fOBUqoyE=|Chương 497: Quỷ Công Tử;w7Lq9Yi/uLxwlBrX6moyv9oY724WPqMDnQXaFcqNeq1SccB6c8d13nF3/Oa2IG4uKKPTPAVOq7YzFTLV3CdmXYD6hdmoeiSnNShNTG5PbWpQvlYf7SqpZ8H37uvz2vG/tv/5+vhMC6mCgTmodbrLdliZfpM0QHrhVrHilDoLh1s=|Chương 498: Hoang Xà tính cách;7PGg6stL7DeCyo4nPfNCQUOMI5LzuKHT9F6soTalI2KEimx4NsO/eYBVkcgvu4DpLloLrjDZY3dBhzAj3BDLBHZkheQOvNI7/4//iceXrB24v1TUTP/PGCD4NVkCHieSV5JnzWICenrx2IWYw0MD8bRc7RS6Xlc8kV6mlBBO6Io=|chương 499: Hoang Xà nhận chủ;PaPGq84nmxISnmHVWks39f5DZVxWfWafzbJEsidvTkvvJ/NoFjJs64mp1+7Dq6i4wPIdcUINg1KS+Kqi5dpl2A6Je4wmAy51xd0+TNnPPxFlviYv2Ia8gavwegGhbqDd0FuZoywUOAzT3bQAe3MPfGLPv0I2HKQG+OJ6pA5o06o=|chương 500: Mộc Phong , ta tới;ICxzF7AdYkVeox9MpCsWyPhbMOMKXCeWS+1IOVmb5RhSJLwbs6uZFN1rJkxbUXYkAkHkhOcC8haVbvjTaWz83ZfMTYczUl8LbN+Hi57KFCFOGAXJPyjl3y1rLg/qg0sAkJw4A5SI/z1sEjADpU7FcFJLF8upXCj7XeTrJJ1dRQs=|Chương 501: Tề tụ Cửu Phương Thành;Jt0BADGj+6RT6OxA3Sp8Xdz1DVV9Kq1RKsU0Abc4/tvsaMG/hW2Hze5PIc3kH8JLsvMCD5zSmSRAH4IYF+Smcyo95ok8RgbotrFa0kzwFRuGDKthYvLCaSTwpk30KoyinwOI/roJB3qAoeGaPvI29KhaDmCVLKLLkc0Cj4HDU/k=|Chương 502: Khinh Ngữ tiếng lòng;zSdqPf9GEa0sLwZ21bS1LFizA9ejoCzJ47YIlyglcRO0QZtv2cSg+STnKNQ/hy4wl48k14iI1JRe61G/dR6X42OU0H7GQ3gON1dHZdm1QNfBB8TslegSGdHWG0LTgmSYVsjWzYQ1BOFu8RvbP4+VgK5tQk3jOcGi99P27s3RNLM=|Chương 503: Phượng Thược trở về;Qq4EOR5CiXVKhVnrx98SjrKkfPVCaYzpJpsbDh+yF58wuULppEA0MlGN1To/1bi/QVwTohV6CjGCfHlaHrVxy0MGrKcXqlYD1Sx1EbTlXVPcY9d4BKfoRvYHrvtC61PF3xCdq6Z9yaQTry1PYbJ5UxhaiBHPbpIpFR14NNE32kk=|Chương 504: Chiến ý động tứ phương;Lc4G0EVKCVvljbJD9uCNVXqXKVqb9BEkKn1vtQDyWzc4SDT3NmTaTSNrPCmq3p3ftX+VXe76ZdPeJr4PTWNAy5hOunIG8MaeBfG2cmmMTV3IOAjABv/zw7tNg5U0q3EOL6Cbwlt8hma8og5oxgn+NgwHydN0wQzc16Jik10Vc90=|Chương 505: Chế tạo hồn khí;+wFnsdyaG7aRMSD+seTlsaHWXsCaVDTB6WiWaLj4hzE2HBp23DGpW1Wiq8dcVQfA0rw4cFjpCtyULbLoC/XLH4fPIgQ3Tn1iBGPMDd5TogdRVDBdMjV+4Or2QeYZ0MUhnXU6K3TdvlIYu6+CMM7dlM6fyZtL0wNaKp6YVlzEW8E=|Chương 506: Viễn Cổ Bí Cảnh mở ra;6A6fwRVyQ4WGFjp4P4fjyKOo5yOEzHc+7vWfyo2mgxEWMQtWNY2p8uVUr9TPgddd5pM2OU8MiIICP/+AS8AyMKgfpWwFhIg4e/4rUR0j9h9x8pD4+a5QTgSFA7sqvzKsJjnyP71qGelAt4HgJ5wWVYWecHi8qGXWHZ1Y5/1fBC8=|Chương 507: Bước vào Bí cảnh;ZBBC6eWhZRS1nU5lQxbnR4S2OWfjDJUkHMVChisJXYVGtaAjStu1PTsS+pdT3kvs/vpE2qImTPmQmK7s8rUwpt9600N11wNz0+rLn8dRiLnTsAdTaQlVnYczK2IpCZohyUcMbYEyINgwNZHSrlSuyznR1S6P1SuYWT8IJqBx8zE=|Chương 508: Hoang Sa Cự Hạt;NyXqDQWoJwg7MtYxrrY7Eh2wNBf9ihioCf8lhSEYixZFCxPD65YaP1nW158ohbXn3qXRaw4tBG5/rIRoKy13J8TyGJFr2crBKzacqlnqGawEImVhermcO3PjK+jzVKmRzvBzpjb02eqpb0DxEma/lqy4LFnShz7pSizCWSrKTiM=|Chương 509: Trên đường đi gặp ốc đảo;YFNUlZsOONNGqZCZkZMSPyeX1NrMwfJRyesd2lEgAZUyULPlAi6SrL1H9S3CC00mf69IEVRQeJBmQE58XfAw9EyGQzTmPNMaU9NdAaHHgOFvd0zIyjEok3D9mnxovLyjboKuQx92UgvSmbk5/tJ+wGyPsbdiq2n1d6K1MGbVxpc=|Chương 510: Cực Lạc Thiên Tuyền Thủy;ruWwnhOaU3EmhR2DR3rlNGhhCPScsexz2/Gy6thAMbC2LnIBkzN3FTzaAPo6ACLZsKoTjvZl7hKoF935cxvHhqLDyj3X+nHdA9z3drgU4MsIzqMQmL/V2sLkHgdBS0h5hETuvjPKbtKR3VVDOoJo8UegM40xDRoifz2cbZsyU5o=|Chương 511: Cấm Không Nhai ở trên Cấm Không Thành;dH70mSwnZDcKHE4ddeFsId/tiscY+TCiYQHp8f9XbkKnXvUn8CYsAORCidKw6ZVhNZ35sbdjjCM0+gfbs9+UDU9JtyEne+8Plzq6V6TAFIq96reBuz+9UAZCEgEtnHwVH3pqrLvWpMLMuymmBQWddMosbfW6w4Ch5yX1MkHDbKE=|Chương 512: Mọi người thăm dò;0ho3mBjRBLVRnZDXjBEN3t/WfJ+e920xIXrofDDFu8cX8vjTy7GQBH33xVIxfQqeUkAKaDD0Nse8jTUZGCB8Jojcj2ymIf6uUjskAd+h8++nhPJ8X3oTeYtWy7ahGAT5qinZOXiVMHJYRA2/gjwMNLH50fi5uiD3G5J6/t+nJl4=|Chương 513: Tử Thành;SazJOmWFtnP2Fe2f+ATkhJGJ2kTr06IhhUcvPOVfQcbLaxemgPgvGvCIPUaiGoNBRf5DiIUMMYOnwgmvSpO+1NTAkDo0DS9YhxVRouD1BHZ0rwITEHeeJiYt0qDSKqmBNWv5T7oII3UzpZFbZ0WFGcsjCCVaYF+952ShHNguCK8=|Chương 514: Cả thành đều là cương thi;sikslaV4k8GUIZg3hfNSkxt0LKNKZgCxtx/x64TJ6PcJzRnkqyxY7EwjUdkRQ40ahI+cwvV6rDIsY+o7t9Sjad0LNEwM/k7ysK3H1V0japUlUoPSiWmK1HabhTovucSgjyuLzCo4Z5ZyTrIxFv7mIFkH7kKCoL3wvyeX5ONbrlY=|Chương 515: Vô cấu chi hồn;hS/HBrmz9ATRuk1Z4e8k2WLP+46sKfn1UA1e6f2u/1H4MJNQp50mZqVBfp+n5kovApiSCTqhvbhrRGNWt28gMJMjDUgXqGITJSBPfdTrjQj/gr5Ccl7vhLm97k1BKy7QpaX+je2E0EbwF8A8mRj8E251u26E6NRy8JRFCNxuxoI=|Chương 516: Cấm Không Thành đứng đầu;Sbfq3JcrcopgoBSZK2qRh2quL2F6xPW/bgTqafF43rMRKP7cG4iCv8KjqEPy6pRzOjhyIFpDQkf1LN6w/Mk/cMwqvkMWPthV8d9aZlHdTpeBxtScAKaKj9WT5eABOCPNtLMYX68ZAxPeSNMefmMuLeUh55RFfjTR7TbHdFH+M4Q=|Chương 517: Một cái ước định;ALN0rY/XNJLJPxeg1Ocs+CP/HzHh91A4r0XUe53dlqWpiNHxhbmIFqp1dnXlWoEC6E7fsA/WAs/2SJZF7F+cawdgyI/5NwCY6x5ukKK4WxpUt9jCLjC0o35hhHJt3pj9/B5MQCBKA9ayLq7yYFM15OFkY3fOfHXv77yuIRU8UX4=|Chương 518: Sát nhân;qNoplMx/clojoI58X/K6SQJtB/qzohA6h9paQZOjNQ3jxp6KVhWUIL5BXmU8vtBMTPc6Kx7prPd2H4nYIoFDl76PmD2YoisPImkBzAjILeZg39xRm0KZDILfaJq7e7riabNRAYRtxcGZjHfPSAl0gC5VNAeVgz6cqy/88DToOUU=|Chương 519: Đông Bộ Liên Minh người;BvDylF1kq+AVXQxjyVpkIp1/sGbPUhfKVv65RgN9bbKpTsVyaupN5JRnGuoliFe9/I9/d1Qw2JOr080XymSJ5MdZoHXEYxRYlEyHts4ieUhjNF1F9uhqqOGGECNSfBIbmcJ58qAZj7qhw52oBjJjiKtuoMG3FJIK28TjhFU7UJI=|Chương 520: Sinh mệnh thụ;nDTHm6EyF+WBpOVvJmA2ohCA3F5qgrEIxoKw+zU8O9vg7KohXk7scoKcRorIzUgorBVmtXB1ajQYbzfkMEqyOsxUrlfvCwjg5xIbu4LbNXyJfvHZLcVgQTGueOr84hzI7ppVV7Rf2rILo9B9+hS35BTMTBxyMfPGu8GvRdGpj/o=|Chương 521: Huyền Xà Long Ngạc;KattZeiWBzNu+8pgZabgNJbj1/JJWW9hTahJkH8ZjgbFxPkSnUJB/okeK4dbKbldE6dU8PZP+cgHp0hBrphWj5guWDDgLRQlt2l8EIJ1W6xfc4kMLI5ufP/FrEWJmmb3f2AebTWfPRlCPHHdLhAxWtvTXGUPylcMtF/BLZ+E2Zk=|Chương 522: Đánh lén ngươi người không phải ta;M6YybEFxvpQpq7qwnZi7HsxMDt3fobXkj3NbHRqzujSPLNr1PH1pWJfuYXVlb/q2GnsMtCQ4lxNR5xinU3cu/h0LJsrkHcGi5UisVaCIgDJ27QTy7GrHZHpqIrSsD3YiYhi0Xgec2OoYaWpZpoEOJQpE2L2KRAJFTLJGjpNd8BY=|Chương 523: Nguyên Mộc Ma Đằng;HWFAxcZb0zrwi3kIqY2greo6XqV40F5Sm4pDscTIc4J6A9Nv+3CEbW70bX/Qv+/xYWXajhtCxbap7L1A1GAQ497cEqSRIGMIcmCKKrqJbu1e8tX/YrFND5XF+9B6dD5pCGP17R5ej9KC7ssuXHaCcOucxXVnMIk506A82tN+V3A=|Chương 524: Tự tìm đường chết;ZR+YDknTzhdOrwJ6CvhXsx+6ArJ0YeNFVTJrSFLqT1AkS6PNKVPLruZycZ/bzCJAzkrZOVIUZkkm5at40VSgRrs37En2VareCctKBnzNsYFT7Y745wZFshz5fcdEAimUQ3EX9kg2TZhf0c438vm/3vrBS3fQ1rT+3utq8pLBEk0=|Chương 525: Bầy yêu tới đông đủ;sWfNV0a7SsfNLFHBhIDlDZsIa3riFfK+Ydxcz37DIpvjohL/vGIHEjW7pzyG4CEq+pE59KdHHKbSg+dj+RVVPtdP6YsO3i/VhicgFEEtNBgWEliTliQH1I0UgFUguUMt9kGyGrOJ5ZLjI4V+Kg067R8qQxSAQLGK79ElieFic3Q=|Chương 526: Ngũ Hành Nguyên Ngư tin tức;elA3grr0E0ymcal8d6t9IGIJPhNjHM2BZWMUE+yckToNdfMKctwbDRIONHAOTGrjTWgRI66CdBkaRs7Z2peCo8k/0FigRPi2GEkEbx3ErXsJkC4lAHgze0uonC++oU4QtJrUd/yvzB/ONlfkspe7B6R90WEJetTFgfbgiLEJsUA=|Chương 527: Thủy Nguyên Ngư;cVWl+mK8XjmWrIMiB30p0wT/UR5qvRffJhy/oCslv+he2nm0rpZt/2PAMnK7Uf1LjJ1xdsYa9ertdXAGEvpTUyL8oZJDFz/bJiYQNBbLLuzJA+BgRjCN8E8DLzTPDXzNkSoNVvanEp/WOKD81lnTR+Af2pcYAhCkH7N+bN0dec0=|Chương 528: Cực Lạc Ma Quân;c4JuyHuECxyQAkdF8o/OXUBENvKG7b7dyyFEAcMk2YG4NVXGXfm/pQjVQ+D9iebLjHoQqWSGyU5hhVj73MHz5oyI0hE3m2gqgcicpQyg0X6/hVW3ZA0Xduz5PN0m/p+mNa4KZRfa5UzNDLZyION23pab0nvZk7GEiZYS3I4oX9c=|Chương 529: Mộc Phong hiện thân;61nq8fW3WaX6z7p+aUBVg/hlWzQvPblpub/m2RCP4JNJK4tyavdzNpQb8njd5kFSXN2Yf/zoIxlErbCIZ7U2Fwb4+X8JMpqUdM2WoKuxQl5Caw6/EA+0FF6FWJ6TqWZ6kqsfHVqdOQWJxRE5p+8p8TTiOx6TTDr07IJVE7n/Ujs=|Chương 530: Một kích lui địch;zshYfS1W/YN24jISjCjocx4MV/vbk5cnAK8nYVQem5EfrET+v+Kd7lQfUxTOJJXCI0FQBHhcx8IDuEGZYVWPsWdqmjVqzEKEx5nLzq0voYOQvXXho6XeHa7I29crby1atBjWC2/1zlfCYsj5aF/i7UjHoCJNPSzvI6f2GE4pYNI=|Chương 531: Mộc Phong cảnh cáo;9p0SvBo6nVkXFHd39D1gpyUnVYTR4fYss8DWrXT9aCWYXP3WTjiPL9hOZSSnPXyyNABbWELOTKga5EZ+ty6hnCO/YT3PSdDE+ZRhl+82noxGRaUe2KOoJ8WUwqyfG2Zi6amANA+v27VrOs4SSSClxx8a0tG88ejRsJ2TwDPlfrg=|Chương 532: Tin nhờ giúp đở;2TEETTRfLP0dj5BoKhnI05t+ignQcvYsS65c5FBLv1W/YrMW83u8e3ASg6ULo9Tf78gJNWpGveqvFlP/JDGEzLDHfk4lWVNruRMVY7mmAPbaQz32JrqylXvVE1jCsZqIqIs1IZv/TsJ/OKJezN7HsHT4gzJI7wgxkb2jySPOAVs=|Chương 533: Oán Linh;6HKoz+7byYm81ZWj5sfB0nnym2BhiceMNVykHxQduCp1AN/r9otUBkixxejJLZczW83VuLIXIgBMh5xHlhRehvaA7BUvEpEcLLsLm91kfBCbIEW5T8XFFy9nOkWKSRpFzDJEXhTnEt6cGWpWHFVQ2eBxowNeKMfvioZxu+JzoRY=|Chương 534: Cứu người;xM5O5UFgCv/80qRWgsi4gGKOXOi3TTgxSIuiPh2A2zacr9RC71StJciIn2hK9GR5H3vuc2w/CjpoaYJGlLcRjxrcUeWCYWepVlnm66Ll+V2hEXicb1AdojlXoKkMpbCK5scZ7ZPYvnq5s8lepYDz35wtM4xjL91v3HGvvu0cyDQ=|Chương 535: Thức Hải chi chiến;QwWZ2TFrqgn4/FNoCkOp1X7IlmuDhy4wMBP16OfjbHxrEX5jgG3wfdsj5y+dp+Y/2RyYepqj8usiY+kbDIOwrmMmOmjBiw2NVUaybHlkCMc9JG7SfE1klXvXkWTKFEKxhqPXg0UsgQSh5ppMMo0Dd3fOxHII+VHhD8KnommPVRE=|Chương 536: Tiếng động có chút lớn;qkH2lE8kxRLblT99Azqbn3OxJsgDVXTWdAVwkcCMX1br/XpsXV7sg2fYaYw+/bRRiUdxwIjXzypvtWvtIeUJoOQ0/e5mXuLUS+YCexMSlTQIA5qsa6f5Lw7OwZZMiWhuQjPfWEGtdOpo0+biEmi34zu738ceHgdpWkH2A95GQkg=|Chương 537: Sinh mệnh ý nghĩa;sfpJ2jFFSh3M2uR7uUe+oQVyFfY0aCYVRmtR+t0oLxQXHfERNvZzM7Y3SdkNcWgZBfHCrhlrP0P1i5ju9FJiGGei/ju+t4XbWefEQKgmPyjk306if9V4VTe3hWHsz4b1kjdrRRahhY3KcTaPHlxavYZLKbr3t2pT7/zZvKFcqr0=|Chương 538: Phá Huyễn Chi Nhãn;DFyQwAQhy6mQEBv7I9/WZ4lt7lCRqVklQty7z3c8mXevFdmEeUXaawFlVdNVTHMlq4eoOoBSW+wZEdfY4VO2JUgo6AGVI0z3ax2Jk5HyVrC+D7uM32AtNkIwvx7/IhH92R9nJwgjN/+xPiFJD2cCo327XYuBdOpWlVO1PimEiI8=|Chương 539: Tìm hiểu trận pháp;3hsfXF/LM/0nGE17QUmh3nGgAPFbg2ySWJ2lGqtlGlwyx94u0dZeNFUGdSYeOXOHHRID+UFdlbv6Dj8VBz6rJNDWA8ZLj37LImOW3TbMTSZBXlbGpBp3CR1ZpRWSLHRyCTk+3ia1loWlrmQOSQ6I8ODNeTb0Z2R0eC4NDx25PKA=|Chương 540: Trận Đạo tam trọng;PQpra1SlGAdM5av2iAB+xm8X2CzVNuKTHsSxKjI6JEvdzdHMGUeA88j9F4krKY6WhmiCJjcRfpM5rHJp++U5P6aycfu+B4XVHnV29pif9airq1PHhH+J6TnnEMMeWsgIF9NmUJV7XYJpAAX2F1iVF4QHnznefA2qAu7TTTsleVc=|Chương 541: Ngũ Hành tương sinh;Vc2jgmUrL+apKtz3KcQ/hMRnEoA3dVe0rTLHDGvX7ibFBHMCj7UIrQFalK3Ek4mFbNS8Yg9pAVin7zetNUTLFcMiKEeI0KzjSltPwMCyfpJvs5YlJplK0ryq5Lt0BJp5BOKrD9bSJdq9eXtQ2FNWElM9SXmZNWpy2kzhhTHa+3E=|Chương 542: Ngũ Hành Địa;3P8AzQKtXd7UTpegLBezrPfcDwfZFWdhQnst7BOAPuxSN1ur+YQkvpVxVVWuHPnYHIHDM+bnUuN9ugi3HtDUVymCG1m3BExzhCvdhIbWhwz9gY0zRaiLUw4lqzJH0baS8d+SPKoKu2tuYL3rU/3rRAe7Yfk8f3VcTU0BP9EFIs0=|Chương 543: Trong lòng đất có người;1LhQRtBjQ+YjFCmO0GImUftG63X7AvqhqQxRBDZ/jtHdPp8yCxQXh5DcLWgCISVerwe/7geVEOR/HSqIKMl+167aExRSRP+WGFkbIaYy3HycIZfYO+WgmFP2wlXN0TbjwNSFr4G9Yl/zbS8rT7fyW+E5agpqu7AcIwYN8LRRSgw=|Chương 544: Nguyên Thần thay đổi;kLO6Awb8qAw/UREq0oq6gorp6GBOEvmvo5H59EVrCzl3hGj77u8d8G4eii0Hyt3XAehw29lJ0y5kHvQOjk3bC6OzlQhla9Jl9eodpMj/65YmfcjoIs9VzByTgiccx3X+fSQXFhQsfdVTslDOcsOZ2+rOG+aBWi4+lv0js74S33o=|Chương 545: Nhờ đột phá;UmXvJblSb368NwRLKbG2sYkXviS4f5JbAq/5AbDlPSS9DhhQw2GU01SNovoPivbLLtdqHnX9GvquJC6xVl4m3JpK7qdsiQK4MhtEAL53DIgQLdqjO/az76OP+feeltrCwaIROUkM8Jh5B3SPbQb3fD8lc9DS1th+sjHkMyre6iE=|Chương 546: Bị đuổi giết;4PFjKTzWFnk+w58X9EkJmaTOoeYk+6uWvQrcELfjyGRWAPFHPAubj/7Vhr8SS2mKSLtghHXDsTA2tCZHu5Cp7gPxKOnv7JLCp+ygKuLykSC2I/aml02Bc/nCI/k0SVs6z5xmh5uBaG/juxViYwRqVhgQ3oTuGQQpZcXV42AMi6A=|Chương 547: Truy Linh Thuật , Thiên Lân Hỏa;9DzVCGaYCkRr535NnMzf0ngnpz9Sd8ikyBa92F7cq3pY1pyNlte/36MqD/o3t+XyPpnnC30YsvNmCWK+B5KxCAQ8oMyrnhStuUg4yJEMKV5WR8UEZq3AQxGDchC3hto4vOPCwWAe6lVMAaBLg+p++0ltJNVBb0JKK2LYVs8sNnU=|Chương 548: Cao nhất Triệu Tập Lệnh;EyTYL7fHZdwexOTaGDd6bwUoKkvC8UPib9kUctgUfa6422xI23KNMmKcuI0MrSb9iL/IA/TAhYcJFtWDdPXWAxMLUWCSmoLCWiAuJds5AGVTfPOYUwbpHTC0NI5Hyb+GFVEYYKIt6O4eK2Od8yPLtmn9Wit03bgYJVON5K2dDig=|Chương 549: Bất Quá Nhai , Mộc Phong bị nhốt;D3GUpMft3EFgq8Gd1QB4UmCJ8KHbbcqjNIJZ7nG3PfYcHe85J05bshrA/jLWPx4Takz1MnmXkN0GZe5Wr6eKZk33RjPWr/70f3vDFPf+FO9UOCCAfht4dEaBLIjTNitmKJ/DKDthTkPg2fiZJIVEu9E6qpwdbcc9plyh992obS4=|Chương 550: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của;nE1OBcEsbNKbUkKvg4paMDznJKpSnLzPdkCmGoQLjjGyfclyKTh3mQvOBIZ76Mnc++Odx5iaIpGoDiluUBwMc1kFegDsruGuSEAe+pOiGGQeuQhaeiajLgMelsQZ21s+fRDsYQQkF5xT2AcBmb9RndQQN6ZvOs5BkJ05mCDW3ww=|Chương 551: Bất Quá Nhai đã;76JXJo/rCRFQv6FpQsflJaEre5+VPNDDjB0+vHk8OSoZXUZfU0+WdQ+mfgdpLY/sqNRw+It+b6BqIBCnHTIOmIKbVHDADE4tk4YpoLy9tH/rk3bRYlDMqM+Ao98CEwCEQ5rqVbJk10oFljG5rn0z02bPyIPHf/E5hTfznFd4h5o=|Chương 552: Cực Lạc Ma Quân khiêu chiến;Y0lGu6l1gcBXk3/MCA3JGdzfrr6eoVBhy8e4cBLUJFUN8ZGrszBH1J16kk7Aq0ASVD+NO2s3yytSqRDHzaKj4XiCT8QXqVWgNECtEFJqbJT7a0eDZxzjgfB02Xezrs4CidEsEwoU9dlHk0prLv2Hh75GTeFG0nhyeuM5ZtwNzTM=|Chương 553: Tụ hướng Thăng Tiên Phong;2Mmx4k2usMLGAvUWF6REsIKfB8vwBixDtsdIONrGmc/WqJNQqYeBrIVgQDJDaoCjn2K/MI6FGeT8OT35aHEKZGqx+mo6G+sl/sC4QORm97sZsiZayiffuCCYgTrpT8n2dQ+ZznCWha9kdhgsd4LTvorWZmeqfrrBYWAzpLkvdf4=|Chương 554: Kỳ hạn một năm đến;UXnvnn900UzsaD1YTGtybXFtMH3kV1xMrvizq5uQZnXpAP8Z9Yr4KvlgxAonHct0cLJMRduz/vdK6ylGuf7dZ87Hgdpmo+2LRBk6pPKBpFTataklkP67zpoJ0NnunzCT4Uf8P3Im/zPHrcDS32rPALPpC3lx44zpuF+RSQvsm9s=|Chương 555: Phượng Thược ứng chiến;zFb0uB/UcRYhcIo9H3LEdzDI2HgcBLXzdT/wCM6QuqLs6xUbS5u6tkVQRUCvCddtqIcxud2qlFdEU9emQ6tOPZoWmWccMckT2POxQTBeGDMJNs8EyMA4p1Bts5iOz7O2UfhuuBo46TuEUzWnCiZOWB/Jp56At3mFErGnruHyD40=|Chương 556: Cực Lạc Ma Quân thủ đoạn;Eg/dxHbcYF6PWm7y9sqxrc9gykTmSmuW9D8uC0GDYaOzLZRafkJ0Fn6Zwn90Esx+voOXiJuBq7X0U7sd92qgEeG2Ic3faA1yJCK/iDvPDV3wObUwVyNSha5zZY/r7ZfxfiduM1Gb6oCumjUGkASnxZjBM4O6JmG7cH5nShK4Kgc=|Chương 557: Mộc Phong hiện thân;rJQCpmIAe9uIBnC3TnpkwdV0Kl96y0xA0YOXa1PD4aXnEMHm2hJ2MJvyy/J8x51oUvcOdK6Xwt9fHc0JJP5L9vagF0ucnu8oTt+qXMGuTxn8JVV2j+LyQsA86gJQw/pQGdlBiwuTl3FbaQ+1bFJ8apaxEBz0dSUlHjSsYKVTnog=|Chương 558: Độc chiến thập đại Hóa Thần đỉnh phong;LGNMmDKklzRU2LnpQtp91fjVP0zvUlhUFbpX6rAk506t8UJLeUiyPeZQo3/TlywiYgfoI/6kTjWx2lLYO1bLLz8S9KpE+qUYXsEkZnAxrPXcQ8BKDUsVuBDgbpH/pDO8L3xOd6Kcl/FV3VfgX8fALcZwL9iMcuWFabgwznux2d0=|Chương 559: Huyết chiến;THUbKmKLyI9a47VtGew8mnyojG3iRlu6bPKXfU3leoSzm3fZETQwnI6h0vBA5T15CSTLd3JF8dNOVfQ04iGqWp6l3IbQuVRQdNMOlfPfeyF7PnSvXHTBYMnqS9hwXYvkXgFQ84I51R5wuBlaWZ9hqqWi04ke82UtoS1/EjgCD8c=|Chương 560: Vô cùng thê thảm;ZVCN5W0hO4zgQ/p4fGLeVob32bS8LpYfBTaX7/ETadJEuLdQPIs+CV4cl++BJyz1rulVO6JED4ct3NJawMMlMEbvZTToKn4oGyX3op9ve/CTroNJcGm8Nj+pHTkVsTo+p6YB87ehDVir+Bv6dmqju/VX7ZEcst/sDurnQhyy1o0=|Chương 561: Ngũ Ngục Luyện Ma Trận;bXZDFp1gPfa39MceZjoWycaZAb7KGZ2gkA28ILXV5DoqvFoFTxQ2ydXr33EsuPromcadR52jS2+1lqHxpx3ICsArUrtrg7L6FB1/+p5sPwZvD97QPQuIGohIXCmZI2nfBxhDdSA8c4TRCkDvxd2S7qcu4tT0nnJ7HERKssp4IAI=|Chương 562: Thế giới của;sV2cciMfWZuLMPGLd7lCkCJN2XHVmA+zfm8mle621SL8p50PTC/NRiG4A8F+rO+p5XgcbYxdrFG2KKGSQnXgQFobbtsX47NH9NKJt7VmxClpyAvtRZmbMvaf+K2z/OEPc7rxoMvnjSmwP/e0YnTp/cunki0W8U1IcmeDXbC3uXM=|Chương 563: Chiến tranh Phượng;SQjaCn3HWa7RSG6G2V0dpjPmwIYHsEVFAM3H8rflT1f3sjbbyEdHSlu3uVhoMK9WnTKBrDDDoS8lVkK4uuMl7vNOI17wIIwwBZ+13u9N24rJJNrMCO4DWCzrHegx6S5ekbosCCYQ4YVQeR7YkhX6d/eJ9C5aUw5ifyzw09qAbDM=|Chương 564: Mộc thế giới;230/WrUBq8q3WBk09XXB5XDdTV3JztJAKfl7JaaycRxcpotnW4s2t2Z4qlhuWL2TuVoOHTgHJ8RRPqp2pEPPabyOCaYoCWpOipHQ8FePXCNsWqrBNotmsqUpAazfh1uSR1LuNDmfwJlXkNaERfSOGvRkSrgFg+Hy8nzPBI290uU=|Chương 565: Nước thế giới;mYs68dhCBqRBeNbc/1DVjvzV90Pqyzp/9BdRvZiKOzT20ye2qdOZzRA3Jln24PA24h0O9AO8idj8pUjX5K8px/LDEEBzW9gqz2hRRf2nNB28pvUHm4dfljKJUtwsX0pGFF5ty92i1HtP4hRBdyMT4mPSGwGFZTFWmkZ0DuZOWgg=|Chương 566: Ngoài trận chiến sự;TkvrpisJnLjN4097EvTXqx+HuVy9E/DzeH/Im9AHfaDCZrDWDDfFyiKWI35PM3e4WSYEVlTCqbZtvWItSJ6PnRJscPVPwl1z3FKLIzvqAK7WVolNZEmzeKkvtUoxiGn1Ivhq4zU/sHb6s9rYrXLLcb79yxaPVQDeO1+De+1c4aQ=|Chương 567: Ào ào vào sân;TD/G1xixsG9ZwbVAvxnsoSrHG7P3zcijk/4xTk9njSxCxFMwHWwH9isrb6Hl7Li+kfXyBuqxC/e0zyIcEkUxQySi5+ezHSLQh8kvdjpUYoejwdnXgCQPTAsbqSUqem3VWXh4pXcu3+yy3T9o/uvjwy9zFLjJy3nnE/eHGGGbRZo=|Chương 568: Tế ta trăm năm thọ nguyên;2L9o9iC2TeucPqTeNNXBdPvOyk/QulN+pgwV4vEa0BNfxLxlf0lCFJctAMwacgnzS18Oyemj6IykiVKtNCBNU2mGYZ/vvkm6JpXqG1pZ91VJONZWlc3m9PHzbj4F4ESYUNNaoNfxBtL7/0fdVXiL1qOI5nBiC+030f+6ECWeZOI=|Chương 569: Hư Cảnh ?;KInPlOYwWG8f4wGDI3QsBl8aUOpXe32Nzdqup3LrPI5/QjpIo4ZYXio1uV3xpUIpggRIR3TKKVbKll2sf99s6psEVZwJzGni/TunJ6IHLvjXrxmkMgW/VFyg2wf1XQm+GPN0lIiMDjamWD3xcN1TZpb1HhOHJZaJqj+RVc2RcmQ=|Chương 570: Ngũ Tông Lệnh;8nxEn7OlCdGQ3GbXY/T0EzKRcWwuBeywZ0wjurVNbp3OM8uOEPijVgpdurRQ4VpowKM7Cy2BYakiJsE0xwI7eu/i7ktLL9hq/FoRVpM/YdqlFjAcYrHoELDpI631TxKjL3Ac7yYpKYwJP/qw/mt5iE5gribHeDdR4FpiHe3vceU=|Chương 571: Nguy cơ tái hiện;Iws9LwGTIanirSYLDoInqWLAR0k1A0I/lBCqDffLqVD8od0/4IdCk7Mmtiig7YbVLcnAtNtAhvn5ZQBtTjymjhmevJXB8AddvSfb2tx3i1YXzBfnCi1kw0g11ZBZmQbIxI1HkcTmsRPC4KM7SRxdyN5TsFFDVBO6R3jnMVrM3B8=|Chương 572: Đồng Sinh Chi Thuật;7Ft2C4HZ+R7pVp1//JBoJ1LiGeKMsDbwankxRdbVfnqab6VoOqoUUlWNTkrssxbyuVEO2IoQhbmBK14iLns7vnEMnrHb/5zI8XZicDXJDnOgj0ptIz0GJ93OLv/MWny/LrrWt9uilBlwH3noB09ZZmF8kC3psLzgSjPVkEbxhB4=|Chương 573: Thanh Thanh lực;aHmot/UurVHhgpsJuf5U5S80/myZqmyL3L+9cjJrQ2Zp3WkAzhfaGZm/06WOE+jhhyMJYct+1Ps1L5v1z6EylP7PlJ3+RTMDVJkHITgVmnxvpFal4k3XEDmXnxMGmVjmzjYUzeRSrb9NxYR+iYQWilhAn5RvjWbW6UNiZg5jrmk=|Chương 574: Nhị nữ hấp hối;CLf4YgIgy0+euQflW+8v9WuodCPw90iw+ABOGFN6XaLBA5Cz0smIf8kFR2gw7l5o+RBUuh9wXCRQXg5rDRsEky0VWZuAMZsYg+gsoWNBF2W/q1xOO1Pv3zBAifSTomt25cCHAh8xfZERvb8N9+M9hiDDLc4az4Opj7kh6yFjdYY=|Chương 575: Mộc Phong thoát khốn;TkMtWZFLPo6YlznXZIPm4wg8Wv0qk1I4ZPIJ0e13jIPA9eR62+nGKDznFYj+ervrKd70iPqWCWo79LONOyXwBSGdnuvq24pfq0mwhCOZRCMuUkDfm4ebbvU7wnqamJUgku+mon70tOVcqdMPKNyYCnboD4We17jCkRc9I8v7ROQ=|Chương 576: Sát khí tùy ý , chiến;bkp1eNgtpDP1M8LKMdd9pkD7v2K/tGzB4f8Y7fCKb42Jmy2knT7xg7ZI7yZY4T4cfCoigCe5NYM42B2pJqATRNJuSh5HtKzd2bcMtfqZuBIvYTlJEtCCHbYXEnN1VMwd2Oac74K+hg5PZXunp1DuqYDevBv1SY4b6G3hF7BZjlw=|Chương 577: Cường sát nhân số , trốn;pYHMTIIaDF06KIrXVWnDQP5wVETlqFYOp5S8nrWU5J+FhE3NEW7SIRnJYdJ4R/0GD57GazPrXwRMa5SLPsI5hJ6JsFF0QYPYiYURbn9kE2aZEiULNqFXbSHUAGRB2I1Yr/j6V+MbUYTFYXN9ZRIr0+X7zBuMymAY3CjHN7hoRSk=|Chương 578: Mộc Tuyết hai người tới;/9Z/xo/sM/bTrh/gI6wiZ4gL4RFU9Ka6S7VN5h5gqcnnRGwbIsQn0GQI1/B142sbnJZQjYSBhjmlQk5vcevjk8MH2V2iZhLYLAVOfjENs32Elgge3AuyDTCJGshRFw/GhKxF81VE3HBBJq8CadBqWYHdsxkBas3KoraP+PNmNTY=|Chương 579: Pháp thuật thịnh yến;+0h/zS3Mn6SR1HCtQULD3tqx9LprHRBXdLy1C8QW0OknQ6pcl/EHLv2DVj6AR967bD/gnqBVV68GVN4hxku9E2I+RU5L6f8VaC22PAtgzig7dI6FvA2562/cMCK9e3b3oqwyDNfEZMXFy+DYAEQ5ik7PGGsAGIeUru7BUG0D/AA=|Chương 580: Pháp thuật khắp bầu trời;oZ+SOvyhgf9vVtL3vkAimCK3JPmkvFfdhNI+nQdyibJ5zJIV9tXrP+qv3KzR7v6SdOmbFTc+7/iCwNywAk/MrEncmNs95GqzXqj9SaPjeNY/+CqBOeeVIL0k7Q5lswSQM6Bg69Qd5Lnh/qQl088h8u3bEAobfVvGJZQqqZh6viM=|Chương 581: Khinh Ngữ đến;8HoHULYipFj80IY0TCECn6Ft35rtFGTMmY7FPJ/FpSc9kyWlbQF5h36UMH1RNTy3Ld87j3Tc0MbpOILsQOCXKBeas59a+94h+ccaeHezZBmJ8VDoHwrNacGRrZD7SXcv4VGZ/ofVwp70XZV33IPV5dcqfy0+9db47esckQwlcio=|Chương 582: Khinh Ngữ thực lực;rY1kTvMVVlO37DNwwougbfLckoYVFIvVVvoec2/cLkQLoq3rm/oH4fYoO9k9e++4ATtxRkkhx8daKroBw3BtlALmdVNyx8JL5pJG97rea/eKjUMffUbZpseFIdbnWCEW1Rlhe8K2R/jlXeooOtdXEQyx1rVJmKesKEi0SW8nZUc=|Chương 583: Linh hồn ngủ say;L0Kh7vxDF2V5lU1J0Y3+7t+grpNGOp4rDyFQjHun7U7x3x+L9EfCvuKh8h2E90DQi/vYeDwD3LCk3DWuGTvk47H7W1BlvmRBHo5zTPajFiwHmJKx0TfP3f7PL3JMfY6eeI+xhAO9Gfts1ezekxRU6bkeqT6d1tFuOtsBQXaC2yk=|Chương 584: Thất tình suy diễn , nhị nữ tỉnh lại;hWdivM8bIYVHnZgpM/Z0RWey3yLkV1lVVPjGKJs9g0ZBoZQwWr2iHeEmwMuD244uWwYit075etFon/Go/BuAuLOO7OgcjKPtrJz08ID5UE+jO+7ri8HuZiZa1J2vxkKtiaLGZPeqTQDaK1VzvAZlYBcfhl/nJW8/OjVuAnSo6e8=|Chương 585: Toàn bộ đột phá;xPtILgDZ1dLv0jihVkS5r3NVQm0Dymq6sswuLRWbg22ixR7STsHpv6Kxaw4oeRErCo7Pa1oR/5CSrRtiUBtJ/yRoPkX/s1kE5Y0VXdRYAB1QMmfNw8W97l9z+sQFdn8jtj32fvgNGAvFAGjVligJEs/AqfUNtqOoC8END9vSy7k=|Chương 586: Đi thôi;Vj7NMKkLsLCmO9wBqMzE28zwSCvD1fYxkH0L1lI0W/TcJiSoS+JsXtUrey2zyeOVU2qC/agpwsIFLuRByj1m+8Loao+p50ile91/tYz7+JS77HpVgk6bGt8gyYNzP6zZnvKJ5GuXmrPuX0om5kJWsjhtZCeSb3awnJKaKu7OxhQ=|Chương 587: Dốc hết toàn lực , uy hiếp;RUQH9+7ac6YwTjhWDE/s58nnRQ/KKsRhjh/wDS620y/qMtK/Alm4np5dna5IhvC1l7/ZY11sfs1J1hGcTCHbPor20+Wd50EMUIZNlF0i4/V6DquVwx+9aCg/F3rGRMnxaZBXGUJ+ScK61avh3sH5kYd4TPbP0zalu/FFUwDE8AM=|Chương 588: Truyền lời Khinh Ngữ;QMUt7k3VneJfnMqXUUt5pdx/X+NiQE6UuHAA1WFz/gavx6KhEEhlprMOvoUrjcbx2gr1c95RxvygvH4PhccBkgk3IUI5qt/ntDbppmCy8BVqXQ9yZMkJPGL2CdSsQeVpZHDT2y8pQu3h2T6IKGsRd9cXRZEOJz/PB3QqQttq2vQ=|Chương 589: Lại bị mượn;QmDtM3OiwXNCiuhefBrneBIanjZ8ncs9SpyJ+cF1gUrJ5eeE8XSqJX9pCmzSpTEUFXVjzk52PUM9tWjanSZYsR/x0n09KqzRXAZhXtOpX561H5iJfjZWCyfY4Ka7ln6yktXbNfxyvzH8XU68+l997OpcydS7ogQIn7zOPaOPS+4=|Chương 590: Dốc sức liều mạng trốn chết;Jz1k1B2Gz1QmAsPonxvRicHf5qH8osuKcyCGS0nML08xUb6tUKV6h5/SS/E8n6+4IlSQbPluuJrElQifEE0Kc6j00HeR1lLLAZmoaujT6sTEGWKo31kbb8W4sgNebMR/JOGRlzo/kyUzuWJSBxeKoe+4u17SGBtfEHEiUiDnf4c=|Chương 591: Bị nhốt;earg7wbJtZWVWASCFLsMRbXwke8Phskr0CbjeP/Spte2Qn0GzNhwG/JPYP9lApf/lTEjCywMecLlaNrVwsD001/pujBBxVhpknsRNcHujMAKIj6JmVPyF6HwUBooVsA+OlhuJSGOfivWjw18tGzDFyXcRzXhgwVM2TVJ+nAJtDw=|Chương 592: Mồi nhử;+C5iFqvun+VmQmPYkURNGu9NZgdyaAdp55E9BEJaN64IOcskLLIKDeByL0Y7+9Bk6/I3kmY15TZaM0Zd20/40iBqdBHqJ8MIySlQG+Vxv0lUjWuikpbm/ahUsefixTshwgOlvCuxXLNqxJnYIEJF1eSIOCN5nGMlT3/NP2Vbsew=|Chương 593: Thần bí đồ án;LA1mNOiUCz6zapZ5szv0xaLVrLItf3S9J8JeFQIi6fVhRwEYEMv9xa07tdQWjIR2RCWxK7/K7fdicTnqTPWRcV69IjWQvnwYJQAckmqM8XhQ4PQGS2N4q5IIxObhKjSmIXvSSChKwsCaaLhkLbQ/XVleMP83WudaPby7bbeudTQ=|Chương 594: Truyền Tống Trận;vAc+aTsZvXrf5RNH8WozEQKRe+wVLJDQwZVad7pBuvakSkrdTLrbxFTVxowPe3E0+JanN15igO54u5wimn8c4k210e8U0ES+gi1QL5mcVHK1NvbgSntLAFbGbVnguBEEZZcHbJEm2X+MzU414gZW8jmILW19gMHwG/HtM8wvwB4=|Chương 595: Trong Hồ Đảo Nhỏ;CQFXA/J//ssvyhBM5tajbioURubl/G/z8tYLF1yAP1LfQFswEuuuTJtqYH6v++DmF3bkUQ7HaxGEdR8LoaeujjqgXzjpGY+QLb0j6rt+eMkpHdtB1lEXiXRDWWSc+zkFqiQquV27L5Bf2cP6V42HrWw+4+pNyPr++GoS+U4ubfs=|Chương 596: Sinh Tử Địa Ngục, Phúc Họa Tương Y;5w1rI3QiYVIt4XVXfMfqP5DjJ2N5fVwYJo7qVY7ZvnQ55K8m6HVa26akIjLzdsyzs4dt1eN9L2y8rr69oRZdkOwgSSbKjkm91365izTdm+jxQnW3wnPG6VJaSNBhMsiHbnZU+pK/zzc+GXWIUoHZRX6uqboljB2luViSAI6dLqg=|Chương 597: Địa Ngục;udCuEHUX8Q/nCQYDz9Bfy/hLOt5pOXb4UJiS/3eOKSnzBSBHC/zuAkvyT4EnnLfrud/1gLOQT6wJATLzYZ6acWSpkbhWdM7GxAvH8jcpiYX50C0FQnvO1hPmxKYlYJ8PTcv/GNE73QX1jgIQqmYnptMuIlDgMqekcZYiJOwB9IU=|Chương 598: Tầng 2 nhập khẩu;Wr5T2zH7HKjn7BDvRb6tlcHhkGU2zM5K91aKHK8Ms8z+Em4xz+8o958TCEytUIx3Lmy/4tvo9TU612Y/tAWO2pKGtpKXNdpx2BWv4V2TgdchG1VV6VBXZMLF4onqIp+rk2HAinJNQPgvwl9duC1fVC1eGgtWFtr1hy4OmMDwtgU=|Chương 599: Vân Công Tử, Dương Công Tử;ZGce81PtCFQZpT76PIdtB/xIWyoKVWUjttSo/jVOJr5HCj3gtuJALuvCzKJ8zBVQhNIqplw6SGr7eX9JMOv6eMGL7g3wALOIzVv3r6h0mc06s1ct9GWeQEbkFm1WaYcQ0AN05nWguZbM6+saPkAj2/IGUDzR0ArdAcNjXxa61DI=|Chương 600: Tiến Vào;17EKH1aqDCu2zeQeAxXuJmqcIiH2uO7/q5ivO8i478ZRU/DLuKn0EAz2HabuDEpwyQt5L1rVLJQpb2ESP6g75CLORjI1snHO8iIap5IM3ek33M6TIPt9zeNKGGUeR505XGyNW6K5J9xmy+3VCAHbSBCfPDm5ygq8Ou82/8ogV9k=|Chương 601: Hồng Sắc Sơn Cốc::;GgVDkyWz+A0+qBJq2QnQ8MJwNQkmTTDkKaL44vmQ7KscFVTcCHEjYWJVWqfGFn8I1Kkf4Nc9K0Uk0OB4RroQl0S5yYfGNLhKyoQ3oHoNX0aBzwJIGURVeB67nskGz3rkANHGGeZBE4UZdfy1fw8rS/RJXvFsw+QTpD1V0QIFjEs=|Chương 602: Gõ Hầu Lập::;2TxMEZ6dYkKYYW+86qt+Gi/maGrnuFzZWEAnGY6fnGQMnAVh63aDqns3IUP4Ojr1jqCTXd/9sZyZU4Uzkn2DYc33MrKGefFN2RIesryQm7Kze1lPM1woAsEnzK9/dsIud9bpcDPCGkjX7JI8zNyzHa5UiF7fxXv6OAOnBUdJ3v0=|Chương 603: Hóa Nguyên quả::;i2QDG7fNLnbUV1xmnmy99GcwXjW/oh1SI3mbUOr+qD3cmk569m7zm9cfbvHRptiRTKXzL6SM66PJJAPUlHtEF0Bhv1I5V2VnCIi34zolzd7XNeLe7boyhT1dgMUQNI/DHlTKIV90CtQeyilt0HRUShTjBvK9l9c/XJkzEJKPEa4=|Chương 604: Huyết Công Tử::;yNnPsk4lMNji5KUXsr8LgtG2W9xL0A2/bNR/zoflc4HQNi7qZliwOAMuH2o8b4OhZFfDFIQXcf4Y9X5oX5cVnmOdObTtQ4o41DjgeRp1lNNaG/u27/0jw5cxm35y+5CbIKsBgz7K3diMhhyPyxU9GPlIEmg36qDm3zvn5Co5CAo=|Chương 605: Tiến Nhập Đệ Tam Tầng::;FbnELneFr4f5xW2nfXBnPuZN3eXiQiR0e+236++cZXLnPz+EEn1mMGkDfBIrPjArXywwQWhtf7XRf5ECN0gGYhLzokJtkbWXXP5J9b80Pev5JghjapvRtKjYLGwZEAc0WERy0gte9PxO88MLELZCAC9DXMn8alSgteekWX5VX94=|Chương 606: Nồng nặc lực lượng tinh thần::;Qd5hKb5Q6aPhJ1/JFxe1JTxyLEMji5wMCGJBCuIgc/iQP22IPHP5sGWVvlpOnP4tLyyBMN/Avfa3fT1shH0xzMyqULav8OsUeMRdcRV/Nk5CrvhraA9FBZDjzj0fprBlCCJgYqL7QsjrMsuBdUEVz6roPzhRHCR0Ggj1IeCdTjQ=|Chương 607: Cảm Ngộ Tinh Thần Lực Lượng::;8uXwnyS06meJAlADjgQYdDdlLEyeWXnBUd324KdK9r4NH7EV2JhzTUXJ2pfNqwPMZpxBpvKuvZcIMZpqFIRhzPW7lmzehbI0l5nBOtf3Gi2qUko/CRLlFQgIOOe9qvq2JkZsj9mlJp1w4yRNJrKADUOOGWxIOQf0XzYVZxUJ1YY=|Chương 608: Sinh mệnh có linh::;WgqwHOfAK7S0yVopGi1RrOibJR2nH/N1AGrJoBbnbVuU6bzVsXFrsibOD+XHdZVmQDdeyVAAOxmFETuFbFhi7r60uO8Nnh5qo8kWigA8gBaJNllM1oLU0l9XsY9QUl8UdO7iNxfKFleivGXVxr0IOWoqPhVqRdO28FnBoAbC9Pw=|Chương 609: Nguyên Thần đột phá::;8Gps6SdUYCTzDQ46zQjjGsSZwhwoarmv5QpTxOyBg2mS5n2yxpOvdsDjCdNlN4V1Q7LuBMLjDZyJxJhFiw4gAp7bLJT+1Ngd7CUn7CaznXI8+Tj4Tl6NvZOzoKN778x6iXuDpb1BsgpUSptx9N+xh+1oWzTduiVuRSIPnKN+8sM=|Chương 610: Đệ 4 tầng tình huống::;RRXsP26EgO9krN+GR8olxEdsFdHh8ym27I4C3Q2dxZeTtCAgpX7Nh6+3ZDEG+pHgHU5O+G8Led+B0yywcGrR/3T6ADwNWtjK2NR1RCYfIKPJVF9w2qIiVWY0cjrGaX9E+xsI4/aX/gz3/MQGBqvTkWEaqPCKAzVWhDvCI0/2qkc=|Chương 611: Thần Hư Quả::;/R16JyLBhwsmTSbDyAWoPp9pfuT+B2e0lvWwqn0zz4tvvqX/nKGjVwJYAx/Hm8H7Jt2/i6owJdUjuPEmrWUsHzz+LK/6/tefYxZW+SpF2kgGmj3+to3vnLpz0/KuKrUw7V6v99/1xw1KnLqSW6uehCweDvP0HVZ8aWngtQ+fdLw=|Chương 612: Huyễn Cảnh ?::;XpflbwbTfiKXl5rxY8RYwU7t98/br4qllhd+vYAnuKlwfklGcj/Jj/Na6RN8r7dRisrXVzyx3uFfOtFO+HPbtxBHZfO0TZHGFCeS1K2RSy3qbn8psOqUknB96EER4svfGtnyjstnq3iQQc7ap06ma3oHpegee1Po33R3ZAht9yw=|Chương 613: Đã từng tiếc nuối::;8A8ZoeIwcyFQ3nebepV91UlMOM2+HadYtkpcUsyWjlgw11ux29gqPwlOI3Pvj8yCucSggvCsVAghGUGI/m5qVHmbUtJDGi3GkVLFm/X7AfHd2hg4zOe9hsSGgOgDjqvCcyfoiiXfvVoz0LgxMK3WUfihz5uQ2kYomPXYWgZsCfs=|Chương 614: Trong lòng hổ thẹn::;HeuslbAem/ZmE+r1/JyXA39E0spl0bdyL0pjuefaQg0UOgR9pB1y21QAU/zc7dHLz9g6g04K2eJhwrnYI2/7+W4uXJ7kYFKL1XI348N6cVwhH66LTI3wZvsWq1P/vpfMtDYM7eIlLz8yo5fUMdoNX9rMJxFJMWyIKgjYfA4YIh8=|Chương 615: Huyễn Cảnh PHÁ...!::;0ja8khQfMfnnMAbHExNRosDQlwddDlihLaEVcDUF9/o2Zyd1T9E+zP1KmhCc+Dq9UHPeye/BmrI7zlUL08BA7JCoIiHbE9ZoFDrehPmGMkaWk8fz6cJmWKsIHATqlBDzTDcC3lprLlhrZNaQbwWfWG8t18yJ1mYVtUkQpAFLQxQ=|Chương 616: Lại là Thần Hư Quả::;UGytHMwkqmdf5OXZSRvzOOY1G5JL0PY4lIGIBYAxjqE+ZI68wZJ9WuOuNOz2ECkyp+cko0VMAkaYDqV8a2AYWlq6BIsGmGWukit/A4Y330SWQsXEMEQdzRj1sGgY8fFgc7kWdgPTOpGC+3Mhfznj2Gh8ymYiJwUfF3U9hheTSZI=|Chương 617: Hỏa Phượng thân thể ?::;uZvk4IPYKXG+NnRcSXjN1l/M/chhxGbQQX7Z6p6rsRK8rCkddj2wLJBtTGBgSyONQXC+vfJFg3HnIxCD0UQT6F6KqfKSvMC2YoNawD9wMQeRGVgpEO5pYmWQdyt06rtf6je3zrzAE3ubBCUoiqnDLBLt+C8ZxqFP5HyHHvNseHE=|Chương 618: Đường Hải tâm cơ::;MyrPeB65S9mCWiovywLuUmczg2pgeoNOFzcIvZm3aX5aLYJ9bC2itO9cxcT+IMU12v9WCHT+9p6titDzDJoX+R+2g44DiPjlw/tgPqliSVSEWJuVxCGcZSIiAPOekrwx/dv+PWlmReexT0B0H/gfKgrftHuwDrOIyuQYVTVfAB4=|Chương 619: Khinh Ngữ chiến đấu Đường Hải::;/JNh4/JOXByZiHWBtzlFL+Wkv01KNsLdNbnBKdgu3S6Cn+abtJBhulGnHMplcM5aE+UCwDOxza913D3WuQYUAj15RoipbRZ5NC5yXPVgBFdCo2NkvrCv5iaM7mSprVnFSXeTpovIMELbfNVUQnC2vWJ1M03XZ2tlZPctMhIB8F8=|Chương 620: Phong công tử Lâm Vân Phong::;ax6GALK5QkRzJ5cJOwu4De8A0x/Lsy1IB0GuaSUQPy9HkoSfw3k8Fr8JN+XcFh0A3fTO2BX4xqFjKRcwzQpEH21sLHFTz5oUlqDGPQ9sv3knpXC+uioPCILylfySHYl6jv57ZoCDKzDUNnrMwVyhWzWVB+nnPMyBKxIjkNzob6I=|Chương 621: 100 năm kỳ hạn kết thúc::;X7DZheVk2xNC6Xkv+aWMyPEsQYWKuADj/Y/12jMPLkQ79Lna0Uxe9EAmkBlr7CcG8Yi+NoVEfHBSpbDu7MXaYuoAlq5EaFk8qVHLYa5acQdcLvJQqZC6Z8c+eGdIjBzinwtnTpVOU0qXo9IlIoa0W6VWHHoZtDO2Lia8wvUYxOk=|Chương 622: 1 cái nam tử thần bí::;s8KqrT/CZ1a8+i7QF1pOkV42GWtU30XPVPgNEuAZgcJxwAqt6M0XI2NPuUbt6Esp7V5BjbhmZQVHmZ43vdCe4QA4HO7SN1bwWCIyQg4erWjh+UR2EkuSt7oLGsxibDi1Wzr7W09Gqh965n+gu0f14Y5DM3k2DzXIWEhhohRaWTA=|Chương 623: Chỉ vì 1 cái ước định::;piCyHv+FmBEFqqDFHhcLmGmaqVmjqDlt2UjH/yqnhuecSd4kSiFWVXidq1iYlpom4Pg6t/5EJePr3Oj6KOXSK4c2oi2eOYMbG5VYaGkQZufUEp8uWPaJyHHIVDjHkWvqi7uUbyGd4lcN/7Ccg/jMgwsqc/fdSVERvRfujzMFnGA=|Chương 624: Huyết Chiến Phong::;OmdIwBllt1t2QW1oSnZWbRIVecikPecyCqF5NLCQlprpdcJ0wCanrqr8A4Fb3Byolh/LwTOKQr7BI0rRsKmerzS4mhJ/WuqDHFySoY9zuvGdnDbvsGv1W4O8uOt6VMPVj5SDFD3pPuBv/Vctq80aByvCsJ9WRvPFlE/a86ozTRY=|Chương 625: Mộc Phong chưa ra, phân tranh tái hiện::;B3GWKVRWFbwBbqDhFTcmQp1v2e6hi4e6qstgFverMf2Lh9X7U6nP+JOL1Nwa6wb3Vne+g8oGheXMY4CsY6pXe1K1oDuEa8Tu1CREqcyCRnh+LVUj0MQySfqC3BFGXtxbhJCXe/GzkTUUPSruy+LkQndTAkL1RBg133rsH4dFBUw=|Chương 626: 7 Long 1 phượng::;yVPdf7Ag0t1BYN0AmBbI6B1lrka9cVTWPFvtvL1VFPE0A65cfwSWt5IFqRpfgeUk1J/BuvM63gLVh9kta8FR/XejHcettv9aY5+7pf69srvQwQEIzVC8R+cEQMVCoKaBxBvMkZKSMqv1WE+qBF0aqG/9mTON6SNOD9SL74gxP/M=|Chương 627: Phong Công Tử cường hãn::;FiLw4MwV8f7JEkWo5LsX4DzMZ3uqZi5bhdK61lci0+0C8CBv9RPKCHs1KbMtzPcF7ilKftBY2eRr5EfuhG9y3pkSs2yqUyy2Oh/88hEucSJO1HnrhZPeeQQfoXuZWOT182HcLpp1rWy2M/6/0a3bPsmtJr/sYIMN3x2xOszZnpM=|Chương 628: Tuổi Trẻ Đỉnh Phong Chi Chiến::;gyKxEYxFcn43v/0IWBVZ9XN+oYQqhmG8MmjLQ+4c7VOMCXenLi2c/ZD31W1Df4FUszk9hLhLO4MXAw5kLlnVg9ZzAiwumSiUmY7Kw20iY7KFsnFu8eS4b2gFFZ13/luMsmj88CXREc1aixTMUEh2yFlrBFUj2RguhBNExdrydg0=|Chương 629: Mộc Tuyết chiến đấu Phong Công Tử::;5Xy/osgBrJOzhxXm4lQiOA69kKMixDxUKCH8k0qQFBp1kuuwXh1SsySCGZW40n2TVJJkMEil4gDSQHn74fO97stV4zIF6yKxtN76TkLdw2O7r1UfQkaNYU0v14FHFFYq05oMwsE4bL1zkHK95rd1bpQO/aXnEidwvyDQfjZ6Ujk=|Chương 630: Lôi Long::;0NkkKAuDnWsGpbkqduxaoUBSp8SWyKHfG26/kWGg5oueCTxhqcePtOkz6oq/6+TRSBxjTITSN0vakzKqQPm/AReq/BueNgmGtIoDSWRCMZt6IbplPVdoW1lbpSuMWuGHRMoRI5ZPyqGJmOqZ5vtwoIwtda5e+XIfKunpGmfo9cQ=|Chương 631: Lôi Điệp Hiện::;5Zjf+pQ8OrjqChveQ/7tx0xWUbs0OcAwAyM1Hs6mbvYs3Klu7VWnDbpkRwG5sjqt8/2cfGqEAf4WN9BfmNLFtfNKlH8DYi4PN09Tg5UhaHlS3sbXPJgjDNQSUUCJLD3ZHbIJopBnibqq41OQqFbHh1kEzuyBhEZQyugzOuvSFsE=|Chương 632: Linh Thần thuật::;3Bv9BQT5NASvXkb/JFcI5fmPFdoYrT6P/OIwy5bE1o9pyeBizUWuV6SgEvJKCAL1Vnv7FqWDpO2ToMYIn2IOgN1nCkry8k2VCYrPtx4rcW/VSJiUvWNLiMcAcDcdOvhYN/uHnR6DqrhXUSgKM8iDHtNPzfkroKmo7b3ouW0SuF4=|Chương 633: Có người đánh lén::;AXKDxtL4tMWPfQyEirDi1wxNqHPcD5NdbKEyKWDUro4IoxtcnWszVOdlonMMnL5Jsor7S1AdUZFcdmCskoAr4x1VJWl/pSgofP9g5KvAZzqeOi31jr4fNgZXZBRAbinGrw1oV9o0P1p9kefOb0tWMcY/OBlIWlmf9ov7xJBrAwE=|Chương 634: Hung phạm hiện thân::;MP195yTBt/Rof5Z7FAZ/vgz+ut7oiaJi1wORuXIzq2eayHKjFUqAAJVVv0BgbUs03RpAnnN5CgMUe+6regkJEU0fGqn7UJtVw6LRny23yH56t4U0hB66e/v/ctw2TUyk1fi+QuxOQPll4DzXlWtSBqaff0jlSEmN3R/VvzsZBC0=|Chương 635: Độc chiến 4 Sát::;9mYQALTGrVg/ndfsm3OCu8WrY0KX8/b1Nb6gt1u1SFHyq+hFRpDzfgNANJccAMY1sS70hJnS0TLO5mFliXPfv9ntDB54a/vqW0eCz8Dw+kGa4O5EjszEDipSI8W8Mzx7q7RN8Mqpy5V4Yue7VzUGPVOSEL4QYAGme9CXTruzpdc=|Chương 636: Linh Thú oai::;AuhX5u/+6TrcJnztqluuOfZmqPDw5dIJFhx35EXxZFVkleCrJ2URVJy1oCgXMC6sNJcNctaLmfpsf4MtN2uBS6uP8CoRByk+RqAi8Hgqm1avcNRMiY7UMRVu1A4TwfYtfm6ZXl3gSN/lyVgaNPR4Er4YNFxIjKO2GoW0DCpVpkg=|Chương 637: Mộc Tuyết nguy cảnh::;YJtfEI8yjBei66BwDmRj1a2z5TsscLZWmnn6Wbu8aGOrCwhyA39Nviti4Wev7Vy/ewkG39KV9nxuzPaAfsbvoDqQ092v6rvfM3xJBc3nNit7zvywcgSw9lcCN78IN8rb8ezz3ATO/EMtRGrX+C+pDFqu6Ee/Zv9wQRhOxBc+GiM=|Chương 638: Mộc Phong hiện tại, tái kiến Mộc Tuyết::;dpYlFoFG3CeB1hB1LrpfFGJpAQkxle1JvR+hL2QYnnk/t9RBG7xz0Mk2ew6NLhjMGK2nHg9EqtLF5wEHvUpETuIwHVm14vx/mgx083sGWIfHfSJpdnGyobk1S3IKM2rq/waHM/ryzN/jfMKrmJjhCGVrt42yYYCcDTbLS2RqzCw=|Chương 639: Cố nhân gặp lại::;5wBUbs5WtAl163lQLa5mt8wR486LYDm/Yuyc5yoMH9wlYpxMOoWjYYbfNNbJwEeXrvIeJkva01p4pTbQ+qV9SpYDz0rsrzD+1YkjpT2pj0SvasOfp/j9SeIaZZXPQWoSXZ5d0aeH65JC3NWaMtJ+yUFpkzJBqynn5ZQK3HpCBhc=|Chương 640: Sát cơ tùy ý, độc chiến quần hùng::;jl1PM/ImHb7CY4hXpmjEF7bAMlm9wUVgQjHppZle40dMvjDEBrgjf6+3WZjTxR+eTikX/Gi3KnS7L2sc2fJMhMqdYb0auqohVrkWtXNuYk75OuqQzrymt/nvmvf42mA+pmBTRBl6pM2UihGQ/65RwuIsI2iT8CKZKGTcbprHfhM=|Chương 641: Chiến Tứ Sát::;3NPGmeCrbtXsO9nk8tvhfA7g4e171/fVj+KR8rk5r8pVCl0KfBg5QBn95KorhIxUfrQPedzo+4vgyJoKynQRHlXUuCH2pmB2iU0d0+cjHJRiFgR3kjAyJu17AMvxMrto4r9rRhOlFXQ96sVeKK4mDEP84hPB8W0Aqt784MsWDDo=|Chương 642: Quét ngang quần hùng::;6A3mYo7lTkzvKukzP/AqTZL0gHawdAWH3EQ/c1qWs4aMbtYUF8osN3PiL6QcxgulO7la7JeyQbaEM0wfnQ2a/Yt72v2tC7pvaazEldL0t8kqkM1eTne6qvSB8fSH/4JNEdDdbrIyd05dmht+n8qG97gEdJuX7Rlks72JkmwCn4M=|Chương 643: Ta gọi Mị Ảnh::;O5dLXGpk+ktGIs6siiyd7TdkNLYzJdQdyktR+35/zEGp2pLPNud3YhXhvTfSFn2fUw8MuLVQjpG7mXoP12expAfupcFiz/Od/xDYcPoG3AXHs0fNmqFXliXLkhpnC2nNk7bFD4/bEYwgJrQPrqSPuCHnzdZ4JY15daknf4HLfCk=|Chương 644: 1 tràng nam nhân gian chiến đấu::;1KpMHTwnHTMEFfDnmMLjtVVHQEWJnimjfl1tlk0Hog53f651TTBdIxGeNutKsNfthx3XRYXfz242iXBTL35dNUbmYc0n6I7wVqob6ruAZmaBEUWuVUXd6Zh02NvWwD2qLFPyDGlOdyOgy65ZKqfX8iGK2lzfsnnyCVzfwXJH/74=|Chương 645: Cuộc chiến sinh tử, chuyện trò vui vẻ::;uYJsoSFOyF1zV+TnjvfPMMtqCezPocM24UI7LJxF6EdaLDuhtkKNPWuM5oxmnZa8j+59T5O9Hhi9hKNBfwBYc0sj9Xu0IAbIRODo/L8GCpEKdaQMIyj2tu54Iv/uk2kYcgkbVW6ZKDgZf9HQXkV6mw+lNDXVYLi7TWI3PwAWOPM=|Chương 646: Thảm liệt chi chiến::;pfZ8HLRmWDfGB0Suef4FF3vAi4bbU8B9jQusmoFyXMsZlc+8McP/WcejyW/qLYOfNQ/CMNyFchQv3u+a1f/sIEAUvcfpd26ZtrNVNTY/NvZ0BQrTXlwWcoi4GkKglEsm4ZNJd47WFkLZ220IL33AX3qfQRXWYSvm6VmVvXlbgPY=|Chương 647: Phong Công Tử chết::;OrkqMacjlFrHMbmmGu6jK5EmBaoYKJL4We+42ljrheGz1+xhny+uJMnCWCn7QBZCHm/XLxmZ8Ld8fGfHp17GRMJ75daFPTni8+OYR2srVxdQSXNAO8lYYLV/yVYjX44OswgdBgABs36RD41hSGkvtJO84mphCr7jrCaFmysxhiM=|Chương 648: 4 lớn nhỏ tông thủ đoạn::;Rj9uyE7bhAFkFogBLicK7EstN/xSAC5cYliOdInh142IzxHmhJC/zz8DsKAH45Q8SRSzZzTezEfEIGkUNnuKcSASs4xjOaXpYsq0Hd7WCLNisqyZpijKmjW1ukQckYsJqrbT4e8YYs8Md/c08osh9rrLgCdWk/58twsaHmxNoM4=|Chương 649: Giằng co chiến cuộc::;MM5IP+QZdxGxcyCokuNEFeBAy4gAkKp39+QRGF3wCjn5pN55ptctGN+7LM/ysVgbynLFU6itTXkjZUHrSmdlsNoL9X4p673U7a8icSW8PNKOdu7qP4j86C0rbr0+URjfITIl43OWbtRpnJbFBLuVmTR+98mg6dfu+3P59oCGzZQ=|Chương 650: Tứ Đại Thiếu Tông Đích Để Uẩn::;K/N5sJmES1wCM4F5ygpx4eVtt/yMornI/RZ2VEJH9BHBRaP+hIB4vHycvYDWgZEyB9yVXb+s97KfF4AIPBhbeq+sk2tiz9Sq4Qyv0b/LnLZQdZrIsD6OeLI5EROq7LoFuZfy8uYetIXHzFe4WBAOyNwOvLNxxIbBz4us6XahT5c=|Chương 651: Quỷ Công Tử con bài chưa lật::;/cpUTF2CKrRO7MoVfBJzd/va6EK3UYCBWBlPDqjbp9UMqdmn1RpMSDPkbmpspoMdUocFTBPmXRZUEPo9ED31VIlA/Da8NHTWjrDG1mKh/3FovU+inxczgvQrAR4/buzvAfvtzgQVB9TdXCUoJrQXkbeUlPgK6pCBm1SIUtO2q4o=|Chương 652: Tà ác mắt::;HYBqtSkf5L4BIOBcc0HKaZTACyCeTZxDAcYaL3iDAvvD5oEKC9zDesKPmxcpsFfJjmlNiW8JOkUP2wrElE4HDapSvOmK16xgzw8hkKB9J12ZpedexvlARvqeSc0tPTDhvtGFqtpHrjqCRDyO4PU+LRzaCujP+orEwpHkoQOoKqo=|Chương 653: Chân Thực Chi Nhãn::;EEw82KFaiTDVlPgB3KbxG/5Gxbi8bRDCnFkxdnHDY1lNmGx3r6TU2OKbCtNH5m1EKd3HsSPChdZNlPoKJEW3FLUJ/e8aYoe/zlOs0+ScU3/fPWjvqU62aGE4SAXfSAJ+iOtJ4Z2IFtOqi5kz+w1ePP+qMGvOEMZKqK5b7L6NFus=|Chương 654: Tỉnh lại, khuynh lực 1 đánh::;6X12J/4k06DeHmblaO1LPHVuXMh3sjpDmii1q1rvah2PAKRtyksFa7vO828kUrbOxQpe/4mngspUYbTigDPBxqX/I21Si4FZIpw+VXrgqJeoJ6YItdK8J2WsU45PIc7WMZvQKwnoET3ikmQcmLk141U8mWiUuh7A+o7EPadft2I=|Chương 655: Đại chiến kết thúc::;wIFyrG8YJoQ2ddxkjoQ/kbUBd1Q9L4mA4OTXUKtWgQxrWUEGK/8YGlYyZypXAqwjLl3qO9jR/TvsXg+Mv599UNhgQgK5omUWBTkOlmPXNNfgLCNUP5xzI4ZN/oi+ZqY2M5vrqd4Md0XUaEaNV1EHoBmY4yBnESyXAEEf1dVwQ7k=|Chương 656: 3 năm::;qO51YO+RVM19hvnkC+/8u761u2nbwU3Wz3v8/TF7iglPFa7V9tEhtr5eA0sTabd+9HNGYvW/17h5wOQqTerrrJQCgaYxs3Y+oMxoSjX7QupXpWlO1mgFi4HsQtm6sP2l80tcNxWohsWlyhJTM5cvJavUYDVLGnIlbHD1ChGQcz0=|Chương 657: Diễn Thần kỳ::;J8Nu+jIzAo36O+dvjJ+FxS2DzcE6UlOYpvdC9n4ICxnBGdqTJ0EYyyBYnice3bojsFRQ5n+SomaP1pfkG2BnshAwvvYbPJFFIfYgFoDbwPFXOPqEk+Fth5jfdrcsjlTqJlnykBTrSFkDtbK/+nFM+f4auYTzHRcfQAIOSWpeI/A=|Chương 658: 3 thành::;SgeCHiuFOA9qWySRFoyuNr8AprmS5qfNO15w4u6u4PUtwMhhlv3owA5djfH2N+mPqNDFfIYxtasJIAsxJSOS7nqBR2XQkQ34xWALVXe3jv23dUfEYKNa6HO28eS4+zjSZazral2huDKfqutV/WXZzYwh7ltEjxo+1Nwcd90/OoQ=|Chương 659: Thánh Thành::;FOk7HTPbOo76YyDJhNXxBUtE6DHrfPCSQlspmFVI49eCL7KlFVnJRuuaY+AtcwOF6jmX0eOLnUucvEKbVL5QFQ2XJlUxoIcAZ/1LPz8GGWGQcxmifcX35VSPxFUJ3khKcRijR58blobWBotK1Xymv4GSqh3eO0QMgFG21TGsS/k=|Chương 660: Nhiều năm sau tâm sự::;mIoHB2FS/I7D0TP/K7Ib+WhVh77a7b2auFA5V3ijtKxG8LIxh1aNmL34RWgyj6DKZKcRE2/7AV8BWBhIiHcuK00L7g9VShMLX0h1GeRUHcXa+1+9Ma0qpBMGRndjq1MZypoeU/E5zzDp61oAKT9y0s8ojjA64BL2FU4lN71OftA=|Chương 661: Đoạt xá::;WZzxW9wKuACdf9edPgtImOcL3uLHYED5gTf0o8okr7et/X11116h0gWVEVSUGN3HfyPczL+3lfd2te0G1j4HfiZImfa7ewcb5FH2n5eufYfjh0yzWdEbQAHZBlV9ysTNDRWegHxUa4uqza5+mOOnh0FSlP8kKQ9hIlOTj5ZP68o=|Chương 662: Ngày mưa Luyện Khí::;PHsnngfzcjPS2BqcFSpI9So3aeFfcgfQkNokYRCxuzgQwTLsaRQo+iTT83k0GppH/dDVv6pdBAgMwV3af5yyGwbboZYMsgFUEk2zAd3DD3YO8NFZE8fo2iX7IMbOEjx1UaC+Bnv0M5+J9jjzttTKXmqrjikgXEjC4CITdCsp/64=|Chương 663: Lôi Điện Luyện Thể::;e09VRzD43ZzzQpatuHkHRad8ue9zJU/RKHTShpSw8xMjr9g28669tsDdEfj3yVJDBHaqFvAmh8j3HF89juYFAbe7Bb5mgfhcGkZtkt3qio9Og1GIlLfEQzpiygfOReVaWkWFdH+VO0MNRtKnsdVuxPVE1v457qqxWbUf/qRZqLY=|Chương 664: Lâm Vân kiệt đến::;L5rVsmgE8sJiRINZHQ3qxQCFZWQdv8M7IPpja2ZeoQz1kR0FQh2evdH+n/7d1eDgK1e9E5MdSzcofpUHh69+NXk19mpir0dHYa11Nf3/Lwq9i6gcEXoWX1CuPQH94PqtP+v5ygzK/SPFUptnoTJH6DQraowm/hndcAzwMlevOOs=|Chương 665: Lâm Vân kiệt bị bắt::;3JXhWlAyJoVw0VFaWg/yAxBg3etP2987ka7BI186dEOm7jQl0nN9YMq98JRCPlJEYIPPQj8vvCIX6psWbhBVGXJNE2p586+FrBx04gXixsd/52RxbCaQRt76E9TsoM4z3J4aqU8mGNInMAcGMhHfezwbZ0Uv1MqPIq54twP7UWk=|Chương 666: Hư Cảnh Nguyên Thần::;3l1lc1dKEgaM25nYI+GPzwXM7rg+2J8s7QZ/SV9GF2dpPwhzPVcfhCDMSukYkjK48SKLYwMFGmxtsCqzpUi+PAggSTSlOD2cTOzs0U4n2No8aHJKaM3TH3IK/NtNSb9kC0PUo8A01CxxTgRKjvw5voZ57y9E4rc0MZS5SvUq2rA=|Chương 667: Thiên Thánh Cung chủ::;7jAtOph1Kg6cU/CxRW+w6xNkQnhy74qh/XpHI3Q1mg2ijMI+7F0UQtYEBYm+BC3Tn4X1MaoTfweR1VGdP0LEsaK2SIfIbFVJOrSgdw4Zngn3Fk7dZx/op6Hm1Sq9sb6aWqdCmgNunZnYXAb8VYKZTOh3RW2T4C9Xq8CvYC7XQ9U=|Chương 668: Tuyệt đối chênh lệch::;H2dH4Kb3nTw6CW8mbiZ3pzNsPSp28GRg3x0Q7iMStz0zyyw2geDGxes2/CN1C25suE9obIPvA9kjUoqS3ls/y2DFlUz+7QCAPYE0J0PoEPh2vVzMYebjJpGEcCv21MXscVrXfE04GutJZuw6X7ab8iYid9J5gqFfOGM1dS0yIq8=|Chương 669: Huyết Phong cùng Mộc Nhã::;Fkqn600Yo8l4xI/YWpYRvXkggHphV28ljwve21wOsX566cuSOJ5k7JqzVPj690qcpmyFrIVlIW97ox6Ftr0zoMG38b5NZemrTBdw5GhddqzC3Hziu2ApyEMeV+D1Eh9zFO+tBUtOC1x7mzMlw/ypzuKGN81Ph2TX/totNYF4/Z0=|Chương 670: Trở lại bắc Hoa Tông::;6Na4xgFMDSx5ip4z5KxwCL2xMibpYC8JzemUf1WQUMa7n+8Ps49RDoUkbMyXkRG7klldEjBxZi+BFetGYb+idLIK9OpSCGJpVb6z7PmvEPjciS4+IWbBDawhKw23B3a0Fvm/BLKxPgs3WNv7Z0pUZtsVQAJnxZU10tIg7QTZSa8=|Chương 671: Cố nhân gặp lại::;qty2FXB/Z6qodAgFqlNuXcgOFr0OZ5MJRjD2cdM/yUi1uoaUY057P3fMB9+j+2Ill8xEqJIexUs3Nk/lXE+ufUY7qC09YWGZr6tNRc1RVL20slgTYeZbmF7OHNzekwsGHVpetuCYuE9OuZ5dOkPjHYSMSXZf9vfHznzvNg1EVmU=|Chương 672: Ta là hộ vệ của nàng::;UV9fEHgkQFc5XmqNKjEBWoPBi2KAYGQN/vbrGzUWMQ7FmVRPmMKP0WvvQgzLadixa8jxvE+0BiO1NYtb3E4JRPCeqU/cSbHqGCEtalyBz35Wp3Sq9s59CiPyDbfUblGAqAmqSExjIRtc7PIIkWQGDwAdw/2gw9xRli0GoX04EFk=|Chương 673: Lễ gặp mặt::;vFH3RRIgTIvyZR3yYqpwPu/KPq7cCv9kgI42dLizp1a9b8Byp41v2entyN8ZFYj1QtdwoMB8EGNpTGv+MaKD3mLQHAdoR+ddU4wB/5200iYj7xUslsFfWPly2dfYoz7eoTwSdIyb2TTCKwUPrIpCDVMObhMyntGqXGczRSyuqgM=|Chương 674: Thiên Tông Chi Ưu::;FEYy9BDvp5OGGrt6kMauvgXYcZt+yd7sMBh04oyCL1REHzMupZkaw42Y/aHGaN44VbwRfMi15Al/nM8WzHBZao7GR/ZgNGGKgsnhgc63niAEdeBCTgxWYHtS1aPJCmvR6JfjfWJPNopzxY+VIr1f/1HDB3wWT4RL/CrwILzwmcE=|Chương 675: Đại loạn buông xuống::;z7V+kH3h843UdUAOb5+24XIr8tbMWP0FZnLO7gKJrM5RSbfpHkXU8krgVEigT88QajJa6HKceSt+ojiSgVWTq2PgfOcMawdURgcxeHF2tYxk0XDm8IvU2FS2BPPrGOjzfXNsZi3RNekY11LAQqaSk0w7v9yWOTw1EshYey8cQEo=|Chương 676: Loạn thế thay đổi::;OWXjvjG3nwddubCIg4sfmAT4xl6MH8xhQLCfThpwik4Vd7K4olAY7Yu/v8WicP/IosVHvKR6l7OhylepOvGKhNtiQfOgAdmtarNrP+1wUqT4RC4tk26qSmUVt2dzVw0ib1pkt7qAYJGRdD2+xuYyuEYi7YqmkGVlmtWyoRv68vQ=|Chương 677: Trở lại 0 hoa Lâu::;v4CC9ReM3FsQYANZGo0/pejVg5G+OCa3d9PZyjXSktLZhxbdL4vzYBpomLGuqPfbfZtQ1S3dZYJrJuRSybmAcFwDFUMyvWwt27HoVB4bsqHzeqh6HCX6R1nnLCaK03M0cEbexWuIxreNF+M75r/7BcNJnFQmxNZpIeesmSOtbjE=|Chương 678: Rầm rĩ Trương công tử Ca,::;OViFC7eFk6U53Jbfhbq4uhVOt80rKPt12GanoFwwZcBkOcC+UR5j65MCsq7QDNlz2EJnRjCDe5cNd26z6yLvKYsL9taeHhn5UfDGrzxn0ZBXCbZdr8/hamVl+CQpjmyjvWWLhs1Fny6TCqDk1Mm9zg7wIgQ2a7ir5xppvaNg1Dk=|Chương 679: Ta chính là kiêu ngạo::;3Wpi4wrf1K7KH8UmTDAeTLMrimlnHr5jrxmSSj1aLxAax9nAZUSs65zwm7l3ttjU/U7BZntxwpgnpG7ayFFwXBlAvsW8REQs1Pip86gknmMmICWDbMOC2GU+gNBfu4WXwu2/0ivn6MwNq3QzdL115lADs08Dq23Lg6saoJnmUe8=|Chương 680: Chúng ta không thể::;atb2HVe6edesqNDidD+FJzJxROQAiB0QPMYGMiNzDL+i90FWlxwk/qZ9fgnNAH8m1njDCkCHsru05foIcEI09SQtK85lrwQs6+VpoXb4T573Yfh359NzA8n+Lsena4wtDJ2CyBqo4lw1yTgwI76m2YkZog3xFV1RygQNl3Aalbs=|Chương 681: Miểu sát::;1gRHatlO+DUPDN95mhxmjfXmrSYpPHqLotbZcYhFToEabd4ThHqLYd6gSe+h6fV2E5IyJuww1l0gyEhHkX3gb2kf6bv91KDWMgwk4RNRrfq0qMoY4aSUQYeMz2cQmpquBLtt7eQy83Pdigic688K5jqrFogxCvJ34gyOhGQMFRY=|Chương 682: Ngươi là Mộc Phong::;6X8PHjxIpl+mhFLlsz0qq473sP0xGAj3QwnQJBMq3yUMjrlXymlpaQbCiNlnyD9JVBxqOeELTdQpJpY/25n7+pwjQ4mZWUOGb46ljIJUV5vnlpZ5C2tcctu2jdHZ+twDuAv6hhAosan3cv1RMaQ+Ugpx5+766hITrpYERw/a5Kg=|Chương 683: Lại là nguyên mang châm::;NrtmVA5W3TpVqqK36+8cozlG6Q7pbjxEGD5FZ2odSbrJMBHIZBsnRjXKxF0qA0ZdifFMym0KLEgKkRIW1bQpwJzWNe2SkYs4qg//BHhbBFRafVXOJm72fceQq7BAppaR0gB+r/0OCRORXDovwVyDh34llQjqKj+KjZUr4C+/G4o=|Chương 684: Tái kiến Nam Vực 6 kiệt::;Ne0XpZ/5eMX3gCrMVWMzzWuj38uhxt3Zrtu0hAbMvHDYCK2+YMpMNWC9loV4hRFsrLWgC7HQnes4n6KXoLrPAw/5L+WmUOUaPrKjyfSgoMjyB7MUa9BUz9BgM4pI5Hi6k8VZIohqOx3OTOusSPCJo8UpmmKbPWhwXN1g00q6RQc=|Chương 685: Thiên Sát Địa Sát::;KlukBoqTZkbTt8LEaVAsECyuBn5lE9q2YVcj0LNag1Q0UXlDcfBLoKKXFe6mAdTtRguy+a6SptoomXVIh+b0qAeqZuGzs31nkYDbu+eYRMLOsvLerubTr8MAei/QsiFf761IPw+2EcCtKBkJXoRMTJP9fjpn2TqwbU0PrO1Cs+E=|Chương 686: Các ngươi đều không được::;RrFTRz+/OZ3ePcydEMqgQFIt69MWc4HkZ2UbQ7BBjMLwyEqLbGmCjkk+vwAmQ+qgU1IlFA7iJtKijPu3ejrgs2HcoYh2MEIMqMLIthJzkNPrhPGd2JiKhg2bmh68s3yLjuPsYaae/vABJ+ULUvPjlzIfrO5wnQ6S1Iw7cHYBfL4=|Chương 687: Toàn bộ đánh rơi::;mQCbEXHUpY5BXFddjG7sTLyVdz6J4YoaaAZqRnro28y5OyQX/H5zaGnGqqcqzUHJGvyl1DEAeBGh3SOft0dhRzjDpZHx6x+CB6/SJYEd92rlz5HooeeDc3hjTt9iU7/GKcaimh7sIJ2c+Aqyv31pjzhrE1t1o0bpKvR3yI1IsDw=|Chương 688: Lục Kiệt Giai Bị Khốn::;5s/UGcrRNoXgrY13zEBJ5JeLjK86JsADOQTqS0FmA56IZhAFdeBrcOyMeZ0bLeRm3GL9nKWcRfiEgVnhAl4C+eIFMEHTuBlqfFi1AmQt4IdKmcldo7Jo9NFU5uYh0jSYmFU2fb7IbC0oajHFv178ZlVLSEkXJDDCUIdPx9ZynAA=|Chương 689: Hư Cảnh xuất thủ::;DbbmjrlKBX2VEwemvCcnHjBaitkZwh4e6YrkuJL6MqmSnvmC+SmqCtw0UCBQLsscA1CoPyGW7kadY3qTXKeRcSwks35IHNafLUug1u7bDh2mUbYIOUbvY3lWkhDB5kNoBNj+QrHJME6ZVzH53kIzXHXo9P87doDJF4ayQnruNF4=|Chương 690: Nghịch thiên lại ngại gì::;vUhjMtAz6O3KB9lZCYMF/HwAnpTgzHMF2W21AduEwOziEoa42Hj2qi7cD4GpPaf6siFdKXtVMK+bg8dD3KPVgZ1cjso81xZ7WqBkq827FLipIBM0FkeLrDHkGmQkPVdwmiixGGmaYzJVDGT7K4F/XT0Wt6vsB9PyCNts11dlR0w=|Chương 691: Chiến thắng::;u4ANnyGL5E/8kg7uBs1dRwPxMRy/sYAnl6nTnu49pTGvKr0AKFYFgUkEfqwbqgHaTBLKYzZcSER8Gb7eqWxoBGTQMxjhJDvUuamN4PlpQjHWVelLzQ3vRp1Kxb0xCzDSK5RGhMPUi/EhEtXhUdgY2gVA5I/LLDGYZ1z9xcI6EOE=|Chương 692: Thanh Trúc mặt thật::;oCFL7B0g+LZlH9fPur9EKVD7ELcf7gsZctMivxtwOIcfozweucR+i5eugsVzRxnn5IH3qyOhc5v927Bsaq8WI+T4RN0Dzdf73ofnDoLyAQJ/KfptypBVSRAT8yyl8qs3QSfQawV45J5+ICJEg8riCJ/TSguJyiPK0gFUzyh3MP0=|Chương 693: Anh Linh chiến trường bên ngoài::;wkZ9WbhYxWh3wex7dViH2RPRbHZWzbTqHKJ01X/PD/i3zopxR7F3lgUsrQmXdpiQKbCjjlrW7CST/JMLJjksobOmRIGvvZipv2r1ixcE4spglA4jAvfhJP0rO6XEy1+KRQRSvHUb9Bt/8El/E8OOv3Bsjel0FsSf9ICDIuo1erk=|Chương 694: Chiến Hồn ra hết::;oo1Js0grSPctn5AkvstQJb+63sqiuHBW07uGhCJKFHTkDH1x4kxpMCnugxv/f6mjvzz5vv89hQek7x5AGVwuT1d94KBJzYArqhTyGxwxzp++8VKbDebHru/tJ2FTmCaeJBLPZt8iCWCEnXHcvN4qZcXTsdg76YPcpep8Kk4Mq4o=|Chương 695: Chiến đấu::;VFnoX1zi9VmHNSgubrNN8EdxyL6s7hs6t2Gsu5Zuax6Rvgivz5oBn/Sa2BP28TBlzeplc18HUBV1hKs81Fup8Ux5uHMMezg1l3imXZBiBDM7y8Q5vBmrvjZcH77WWYCKZutLMMjt/BmfyU4U/lgDHkzxcy+T9uyUi255EpTo7Gc=|Chương 696: Điều kiện::;ekcC0oxijNjEERPR+rZqfo8OWf2DBFXwa9ewkclnhoopOeiEPDjGYFXdl5ttJlQmq8R6hhJDzGkDM3wOO7ttT2fi9Nd2mlAlrZmF85EP6mxZPLnRwCb9b/u004VzZoj/rk68iCSYh5YqqsXMTKnX+z9vlNJPGkxMuAHj2DmqfB8=|Chương 697: Mộc Phong tuyển chọn::;ewNmcSGIYESbeYM40oWGbeu7oRf1ODi2tMpBuEL5Ovb3NKaiOkLyqoY1nHHmTzXL5GBqSXF2Maee5s4qI2jWuVNY7MeqTEseG9v5TTLjMoKQ3XlKtVSwHkSRzw+6pO1h/ES/WY2eYXODiO+xRzHDZUWEnF73mSXli1/0DSCqqxk=|Chương 698: Tái chiến::;rlQweu9idyS6HnVsBpPfYfzNix/wHVg4BFw71MxpoJx5nmjbZT9WYR4gosl9zDMtZyCaisqcYoYGaGTdKIh01nw//2N265dABi17Jm9NG6rV91f15hRJmVCnlHmTRDG+zPQ8GrnEc9fvxG4zQ2EasRs/lIvQ8D14oZisbuwT5Gk=|Chương 699: Thảm liệt::;49BcR3ujDvn+E8/pL3Ceo8+UKmZgC0j9Et+TOrsRf35UwqQEauu/4J1TGrQU8/sQGosZWp4+u+suiwUq/TaNJBxombG3hzM7u3ilPNDF6KlwueTayE7IYQOgU0GT7tY66jjpTLEN04WNW1JLppCNViud8wPhWS/5wXiWb71vQs4=|Chương 700: Cốt Sơn hiện thân::;IuAbwLgzmudkTUMv6OAA0h/sL3Q0hqsyfpLdkAhLp001dZwVq6lTnZqwPpBuaa1KGuJV7hUScEPuunMocFP7F273bw3SjIa/weWhCKCnHrGjRXf+hxUfcRZFwy+woJPiUI8ecidwEPdCBm0LGiBYLbn8SWSFBzRm4bi4G4n7KP8=|Chương 701: Nam Vực dưỡng thương::;REGIHEd3VfhmeKHIhppLCrRXDIRxCstxVTPJhjEYGGXW8nCYZ9SZxIuFcFa1hgYr7r77lirkuRmnPrU38/plAhZHR6xHbxMPoRMQteakyjpwfF6+nRDYH04Psr6GGYlI092/ZN9HBhGaWcDY0ZHm75OIX/gwtO2pZLWIuUdq3U0=|Chương 702: Thiên hạ đại biến::;Ede08t2OpoNSuc61TixoqPbLLVQaKcQQO4dG4JUeZFEowzI/6bxH1xg3hOstfJdBWgqzD2QwMiKoEU/sy7MSfQZY90E4/6uAbX4tbfgnbT+agOkPvmoiyHrEBhyPq5woZxcdv4k3MYd1KmcylmzE0YpoPEXsC79sBzGI8B5A/TY=|Chương 703: Thiên Kiếp đến::;Uc78+a75NmkmZ+Iyl85pk9scgmWdfNXgACKlfR4Z0yyst3ANdxJ3w6lxw1mQ/pcdEXxZdhdlPWaClOaquQbMuUobT6u7K0w8bCCQqa8NZ+XPeEOHH3B4C0NiFItH1JBrIol536ZRiEetIPlxEO2bwGH4PjHYtZ1JhA/bzPgD534=|Chương 704: Song song đột phá::;PMl6ir660t8sq56VkO2L9CnU5qORtenVP/K5yTz9U6GLYRVUWvuimz//MFEv1f+O/olWp34m1+iGREbcFIrVCuOv6JO1XUjqMQ0+nRI0rSumVglDMPxF2y6EsXJAsTTcfMTOqHmbtRAM2W0cevjkr5qXBEC8KeiuTx2dVCw1zFI=|Chương 705: Các ngươi nhiệt huyết vẫn còn chứ ?::;P5M6+Kn5vDQnyj1exHDsI+e1gpyfWx4Az3BW6KNt4hOBX6z4s2Of1lWeeRPCa944ljfcHSGzET0n5VFfUWvr667FfP2eJvQoQKr8MoW7UrrcjoRN0u7qPXamZHQTvlnh7pg+THpR+m024jeZP3j2sIc9DQP8l9x9TQsZeGchPO8=|Chương 706: Nguyệt Hồ bên ngoài đợi::;X2g0kj9BZU19MZtKYVAXeqtGtMnGc3/65K4zn+s2IPmTOzM0M/gfbsIdwFv5Vvv8MDi0ksOJYkREN2S9B65TFn/ATdP5yQFqy7t/K6f+5faYFDHT2KRVjeEaoXJuYbKT0Z0i9JYI15ZKUTiwCAgOevWsOZCrBA1CNiKQChnPZlE=|Chương 707: Tiến nhập Nguyệt Hồ::;K5ENQeqyOrlJtyOveooOJTvgqjQe259AXi+V4e4kuVUtYeVFX4GJYJTaeZf3EVddlfOmA95FTxFrVtnOrn3xFC53t58NIvkWRDkmTcwUjARTfzqbbIVoRgbkqvR7fHg+Jl7+mQYZtJV7jHuut463voSk5WHHrFR2Dy65IMZ4NOk=|Chương 708: Vạn năm trước bí tân::;oCHkMJWOIQoxH2wveVqX18O4kP4vmAXbG06a3tTfOTSAqMj9pVTgcPGGY8O4UOOJq1ENllBwlzkRTxL8DjYpp7aTvEHFPEnJXaImkQqNFqFj3wV2jiso1JB4Cek/665VKg4HqGyKxRZ/qZ+mYWt/Gakhb6R1OAiOkqPGNdKbKf8=|Chương 709: Đi trước Xích Thành::;80L6D3f6RidjZmv9n0HZgcKNCeswMhGwse4V+9pa+UJ5/YTiwrssVu4EYhLHbsG4zwMr3h98677Sq+Yra7kJHx2RgNDzqQzUgoW2W/pni14yT6MAjuQTXHixoCA1kj+pBE5vYDrt9dH/KB5GNYE6Nc9iTKbU9CP1Pc+iUUMq6y0=|Chương 710: Trên đường đi gặp chém giết::;o3pxX2/cHvJoXiwIckj144VS9xGOo7BMS8t/qOXKBNbVvCBY7X1fRJnZMX49CCPs3ShhJku5BOdEoH3BIUhlN+iESRmo5YUqWofsRBoNJYDwJ5+tqWRXtaz5thhJ637JcP4Y0NNYHCQDMCMWSB0N/GFFJH4hjVfPPLZ8AUdwRUs=|Chương 711: 2 người con đường cuối cùng::;8LCrGMhDyonKeNpmBc380DRU7vI10jf7223qxqXHcO30Ty+V7y2zaOQuUFqFyfp+qXnNZp41sgBraz1Cuiw62s0GnfXVaqv4gcs0TfatMalmtM4zJae6UhzFG7NLzYsvIezRDFD0AhrE/zBDyvsVsmZBDLjlUXGKXkkGOZC1qyc=|Chương 712: Y Phong chi chết::;2IlmWSJxci3GAQkeI2b5XJLd6jNZo4C/qRXhGVcUw687ZDiHV4PbW5bR7V9INEXBuyewb5x7x8PCt+VjQLmehefROLhiR8VqthXWrPHD7K/zRNEcXIuytPvDpjb4a/0lPXGIFu1PL7xKI35HkG6DbI4YcnGkYSuTRt1RMHS5w68=|Chương 713: Xích Thành::;WUPn8l2gGnj3DHR2SvSajHgjJqf1CXRzSLDqragaPde4OE8h6t2MRZLdfRo3b1IRTZT75X/pasaq9edHx4BYqcai08hrihyW5NzoNQqaWl/0BMdS//lc50j4AO3iNjnvQseZu8x7Rya47wvcdLnhlc+5bLWBLdK+T8xf0Sr/Ktg=|Chương 714: Gặp lại địch thủ cũ::;9hyVH6FGmm9/Zr3PLKHh6WgU3DVvyXqKLKiIXJekOvQxQ/FhLT3pQz5i2Xvu+q6VBDcJbCxfbTwxzDTklLgNOh/7A7vbs6zU9KbbNsYZZUNQZdHUs1iS/jnPM1/cye5w1f1ec69CVHu8Al4n0QAnePaPQE7s2rg+X+EGnE16AL8=|Chương 715: Bị thương nặng 2 người::;PGfaKmg8HMj9FTI9RM36qM8nal0Yd/nzbJFCLaWHT8VaHdNcXfEYAniXWT/likJOAK18e749JWLYr1IOxqx5XLYFuQ1PLASrZNC91O9wpTGWew+SwTMG1wxKga0Dur7waOPLZQlS3alR0o6okmdiTvfP+MWAfdW9raVjsLT5bik=|Chương 716: Âm Thi đạo, Tiêu phượng Hiên::;ueXk4+TVXA3ZNIjfvsouVkODrZXDl8iXMegeh80YvLvbn63fLKSCeqkh2zoh/MR/+Lxw5vFxHf8X0qnjA3+OqOs+shogoXjXwrqYr1MowdrmnnyD4Eg+IutuGqapahoieOh/xa0uXrc8vKbCbf+vFQfDGjQnf4UIpCNfuw1MXlc=|Chương 717: Minh Thành nguy hiểm::;Egd8xhGRwQWpfrwxwxGSyPokOqvnlyY6bBQKsjlPnieTDKJxl6fF2uJaT5T9AQUE91bgeXYNyLU8WkU8pCcFz578UbbcEd+irfX5ftepgIHQyBKPa94UkZcAcx7ahY9VAsW+SceHKD7K7ILfoF6xtJiiDo+oI+y+4c2SDW40p+U=|Chương 718: Quỷ bà bà toàn bộ lực lượng::;57WggR3IBGPxyzsZmqJl6Wv7jHbTRNCR5VfAaLWXE6syDW5TjR0sux3vhvjcuZAantzjoWqE7f/Jhb1SEB1adltQWuZ3rOxRTzqHaF8q1sQWMmrGIXwqo4MSapbFxUNNT8lMChSxRH749qrGBJf3ufG1K71zCmHs/t9S7tQzPP4=|Chương 719: Quỷ Bà Bà chết::;PXbAtICpVQjVPPidWoAYyTu9s7Hb4mzr6Lpmm0kvYNM1Ut9PgLZeQAHvQXMliJtDKqbEsfMSId0qMieWUyTL0OZOyoinnTBBUpg1l+iO1QgPcgVNXkN9oo4z52PDd8cjHhocXuCBi9OyZKg4t2auMwM7tg5+za+oFRkMuAGsXeM=|Chương 720: Tai vạ đến nơi::;aldEO4TUEhdm+uxpHD8ULLi01b6GRjCex1pdqL6uIZ5CoMW00NHRyrT9N0Hr7pvkRuvcRUBvtLtmYWIMOPTbCWLXWU6XdivB5rBPOcAiO+hwm5lOTvGFS18yRiNYQJgyJoWtHn+ZLmSZo0pr8mrvDFVLR6Ce/iNOukHq3ozTyQg=|Chương 721: Cách không mắng nhau::;/DtwogpXBDt1Py4VLZvBdrLu7NhE6wuUomFtxC35DYl/G8k+QVBXtnfLjEGcAXMPp5ejp41reICPBf/t/L5Xjz4LDBKtNHOvpICXeq+J/0zuFWjDRrmvvVDIQTSQnq3PXPzmCyJ1SBr7oCGAoyLq9Ad/jYiG1l1qIuQnQjdXwJk=|Chương 722: Liên tiếp bạo phát::;7msftJ1Hg7VinqMmcfXve1lFjaGXCtWIeEvJnzNIAI/yJBS6KUt2J/tOL+WN6+Zjyv7KaTLVossF3jFzGk1/16IFzFlniM3F4nCqve9fxVFBHghl68EFXo11nRPXc15X5l+NPTFymA6bMsvMhpACXVlqMC91kiZmcGGm/ORRuD4=|Chương 723: Ngươi là nữ::;1z31RvTmAk3HPAVrSHQHovjPqqeLHHtrDxziz8b77NV7SDvuWhiCH2V60N7blDhgHPKJl5TVmina0T77FD7ZAZaZXQZlRcYPP+a4TOw3G8EWkwoO/o4Z2gWAJtqUTpNP0KAhRgljfGPUUVpUu5kClUz5b6k0nLZyLE5sEkSAM20=|Chương 724: Với nhau chênh lệch::;LK1QirbkF3PHgKOt39/AZ20lRx8cmvqAQ6QQcGNZok9HzYhEmXRzlhDICyKhDY+kFzzQT0sCKK+iC6BguO13iPSyxPYgR1sBPkiwgF83Fm3wXEjZtVxXh2qAEC5uoIAIJ9JXmuFyJbnmMkPtisO1vnfLkhoHF7XCc5761hO/DZ0=|Chương 725: Tử Vong Chi Nguyệt tái hiện::;Itt8T62YNjn1xqpKU3rncc7sHbh+RmRcGO6mgGfzrwFpjV0QyZlW0iy0+al5lVu8LTpzfazn5j9ZkEj4hB8rUVbpRwIGVAyJO36d/J0qLuXewkhkH7pNH6oTYJvjIeg0mPBVS0uSgazVxFRKpVqFF2RQN3aE68Sj306A5i+XJKI=|Chương 726: Kinh sợ thối lui::;fSAfu4lqvLkNBmrImTozpJmDVqmIf9O/hWt6TUU9prJ6WokHKYU36mxOvfn3u/z2kcK20yblyeLl6fG8o/O1TjoP1QjmX/D+R4GiKCHpyyofXYysuZlcsr0YPz/Q8Y8oyAj5+igSMJwtD6DSODOG7KjdXF0R/SFr+jk2k//mRQ8=|Chương 727: Lại thấy Công Dương 0::;YTXR4SxN4euCXD7i8EM5I4xDcemgVJS7yaCK/ME33ySiC+IVb6fdnLs5JWeBpxIkiV0C2nE495HQvfTMPBwR5f/noSbnjGhCC1sFrGYl+ooZasG7DUQOg4VJVP7zXeDtGOok7Myesb3VOF7mu7aMUimk+Ep9P76MsRAm6AhfJvU=|Chương 728: Trước trận chiến chính xác bị::;Wy71b29t4BWBxSTwaVlfan7wPqMRjm6G1juGxb++yUHT1jMY79BKfV2PKcktnbPR+JkU+PoYmET46DfxzfVvxRuOEy4pECppdg/QwV03Bttu4+IrQ//Xm80BqdAyVdOYJa6Tdsd5HDynx/l+jHjZJe2lbGcwRdOUUDJgq9MsARE=|Chương 729: Mộc Phong dự định::;cQBFfdkYE2XIcsDztA05Yjw8vfo31nfXpc6KZtA7ADbv2AP+L/EZzNp8BqlQj76pjPXOFAL5qq/5UXx9UrawC28hiWQO+h7q1jEVVTYROcOPDh0xlyMOzxMEg71W6xHQG5lR533FMg5h+GmRmjlz15zOxsUP5qypwqiIwZWsDDU=|Chương 730: Bị ám toán::;Maj32u/NfA3RMO91uuU1SL/yEzN6CNCbe1bQGLYVR3/MkX4JzqUYK8rDXOCebj/JUARRy4o5O6ClpcLLYM1t3EkE/GDjIZRQVRmXkbszz/FP5Lei9jCFmbV1MLqkDrz2RmXnvjMDIwcZXrH3h6M5S3rJqJKD9AVDcJuazGkXH5g=|Chương 731: Gian Tế là hắn::;r9dmJNW0vzzprlG74L27WZIUYxfzQkSmV7Red1i+ShtqD1V42/fFdMFTNC+NZ9Uem//wOkLzyHpacV57Gu9ALp7euHuRQw29LdB6iEWK2UHW0W2DJZA5aCUvCN2kpZKC/eJtnOAhoSL14k8QveRxL6n767oQqjIJYVnES829O20=|Chương 732: Trước trận nhắc nhở::;L8ytR9ImigkbfURwEItvWoZjdW/CH5FQyO4MZXwnVdAUWTgpVBlGCJrXchhK9xQh77s2dFc7EPVh4V+jG1Iqg5wqoIBbHemfRNCVJ+hmS8sK8fpsfLxuQ+XCmF+E5PIQUURojD5AhxzcvnLUHuhyLI+UPKBlK8mm0R5xenYIw38=|Chương 733: Lấy khí thành trận::;oWl4D/vlV/OmYHeefON19Zl3qtuYPSP7BgAgHBCE3jbAwRyEf+gXDuJfv00P0xFJp/+p7+MCHLUf5fUCxwOWXQJSqgO75zSnAaGQk0Ec8bjVJP+jkHOW2pxNCTR5u896gHefhTIeqQPo7hKcqH6T/AqwWlCYsKD01OTZvJRV300=|Chương 734: Độc chiến Quần Ma::;yUv/rdqhKyJm6HMXTDy497ZQKXeUBZBk2qYVe+D/iP83FIhKkRmlmTY5Z4jcvax5igwA2qVZOmaBd+xBSNvRVnWFpHr/5DMJXceMVwce5lxC5DxjkCGIGguRa/Jqp47slbrqkkYM7Q3ULH4Kl9g1z/KfexXAQi/Ufv9mAFDUjh0=|Chương 735: Chiến đấu 2 Đại Phá Hư tu sĩ::;F2Id/z4FzZlyCWBHP4CK+7edZOZK3lCByaQhZvehqOobhIeVBQ2A27sz/tf+08g75sRVmPRuKb75ySC8v6bDQxSyyLmP3gT9Ea49KLeBFQ00KmhrvulSPiAU2AV13F5JNBhv7VI2gvzvBDx8xs3g7x5lwZCsPaUZ7lt7YpSepS4=|Chương 736: Âm Dương Tông chủ chết::;dPqJuDsTVA80/XtNHn9mmCZ31+X+s6qDLL//t1GUC4qYh50NFiQwFAyD/O3qZX+bb5EQlZ4hyBII3lc62C17ZjHqrtHef+dyHW6AK9StmFOM2vfNBlxikZ2FfS/GmdfyrIv5HQ+teKvgeof+nD4jDrxKh2abPPro+YPn+NOXU5Y=|Chương 737: 3 cái Nguyên Thần::;91E7Gp0WkdDZmp5Ob+RyhV7ALFKaZhnBoJNmMnFToEqrZ9biKWWIyk6qU6X5pHYG929g0sbRH/aNqqk0O+3CXhziXfHa5shBfdNyaiLl8uXQy/x3vTPUYW6P5bQ486ZRfnUqqpzrR/y2UVOjthSpq3igbMdMmZpec+oMsFuzhZo=|Chương 738: Vô Định vị Truyền Tống Trận::;gVuD+KDdx9345nmcD8jT+DmcMN2vlR5Mj6pefCp6ApavZbvKWHBhnoyUBcilK0Wh/c8rFhdztFSLamlYuLpU34OcoyoC2dnAByWRLbzLQv4iXU+qi5IMVsrusZfGl4xycDfhfnOYvruPZmWk53ynXHaCA5kuWiFtDEj8OKkqrAc=|Chương 739: Không biết Tinh Không::;T68Aypk0SO6uqnQ4eflA1v8jEJBstvkCi64eyvvgEX1XHVKemlVIlyqNBU1aJDg3v3IQBnP8x8nbogFJ0sqazxw8R8GLf9smpt9L63+uucb9gAU2qRbgAcXoGopawt8PZb65GigvEOzjiSOz6TrCoY3cNerWqEL2CxO7A0IMs00=|Chương 740: 2 cô gái::;k9dPN+Yyol+k0o4Up1VWm3XxDxp4dsdvl8+njVkhcp00oDn+kAEyblvnSLYUpGwybP0DbIRyv2cu3P90B6miJsxlO4XcZ5+3EmhpeSew9Chq/JMRL0snY08/gAD91UYFEweh4m+3iJy1A9PdUQLbu5mzRtGF7aQ6NvSygJjP6UQ=|Chương 741: 1 con thuyền::;A6vdg6HVM6lYcgMI6KG/kmKtG31MLFGPMSgFcoNk9lU1gMAASgHMNCikqvtdBgDWaaoKlve7ZaWeLZw1cn5aTwL5Qpc99RpKwDpu+YBNUeU9sBRKnPibFLI8V/gtvu9irsh6CFur4bk6RFTdc6MnGmXsTbAIvuI8d1kJ53+nC38=|Chương 742: Bị bắt::;aWVc6yoghImhKpeOCoyjOlZwgivXZmnffJhnt8JS/sShAj5tbfyBplPPFeUYHdIOLvWR7L0MT2gC6mVHHTW1sPUsc1jSIuCn8fo4ww22YuqRT5Ra4FiiG+hVR0I8ezUqg7p5iunMJPXpSEu0TOSdbIaRYJ5fQ0qL7nmhIk/HKSc=|Chương 743: Làm lao động::;rd/HmYO5UM8BXJ0Xy3IWLw9XjUUTjccNk6ICa2U17oS2wBpn0TwHKSswHECX5XwWMxV3ypt6nxZCY0TBjbOFv2IdlfkAr8TpYrh/951aqOLvAXTzHU/luTwCmEaygMnU1YkWlfBfZz2cgNiL6n+T7Gl/qy5GNmHX86M06dgsF5g=|Chương 744: Âm Dương Tinh Thạch::;QMq7gfIZ8gsTTZJBvi3GcSw+RBqO9tpxYHCJAJ8NhHgmwThhcMMFTsnxIsWyDeBt179bws9QUwEEFDNNI293qvLl688ejij9sFckKTSq7wp57nksjaZ60uUN3LwUEd5spsYwKM4ZkMQzaFJFLue4gjg1AoYu2mprMMUZzXvV6Nc=|Chương 745: Mở vật ngôi sao::;5FIUGyMdcXs57JmK34MZ0m4WyPGi3RJCSBamT5OLix8fCnuolbtTq2FKxpECTzENt0nj+vVf2WDYJCC0xZPPiR7A3C5ZPZ+lX52mWWC/xAKySp7Ie4U/I27suwoBxA5Lty8wWGfJVugNoxjmYzx16ojQ03G/4mazUSPxtdjAM9s=|Chương 746: Giết liền 3 người::;fUho71jA//1ewiy1f0mzPbBy1J03p6gkJeg+OFZiUq/v5ZXt8J0pLdzdxkf9YXV95iiFUjf2boLSvNONHGqFJZymdjpQ5yU2Fmk0X6MejhwKy22K01pnUvEFSOWrnJ0TS1lEnglf0LihoHXoU0yGbB8NnhXu9UpPNpNJ1rtuogY=|Chương 747: Phượng Thược Độ Kiếp::;GXfhsTf6zSFlL4/FsMbNo5tDCz4cD7GxPrLjqaW1ssV9w5JlVBZuIxhdOHSNQq37vjfE1l3hdXoTiwIUal8Nm899Du3ywspcCUByLNWQfDC2D5S2E4R0xpRgzWVTMSDsuYPmhtQhk8wKeWfa3Vu0GanxvaLxWUzrqyhjQtHobwA=|Chương 748: Hắn chính là ta nam nhân::;fORZMl/oCWUPcfonVQwtfgV937T+o0z0fCUslHIkgAacsF4HodSj7cogjhKLrO9GbFIeVnzpI4zkQUwBqkU52PtjfLr7o6b12ZxnGF99XF5NDPPyi8jsjuqMWg34WuDd/2hsL6W0RdBWQEOXkUSOC6MCASnEoSxVKSLzrJGo/EU=|Chương 749: Phá Hư đột kích::;GPWykhoy7hPlyarTPVau/aSl4HtjE8jaTo1q54/Uee60PTRo23WbICF87vbIlYFVrj3vtJZjehvciuo6oey5Cfbq8tEiK9Bx/27pKJVZ3C8D+7ORKwoVgvvcgXSq17ZQj6oiIA5LLDb/z+j5yQCYGjrElBLjRPR897fGtUJJWwA=|Chương 750: Sát Phá Hư::;eKie5Dxut1XmenqJshyTKKHrvM1d4RThyGUXajU5kyehp2L6gLtM3GYUoCAeoD0m9PqKDY1GrRcuTUKf4UZzdUec+Dy05TNSQfBHW2bRkW3o191mO8VpvWyVEzXf6XTUzP+szdiA8ccM0ZvlqIdq8k6j0rvSbf5wp1x76owmdww=|Chương 751: Phong Công Tử chưa chết::;+VbkTjV8HjGc4YBKwxIruvutMYwtlHkgoTcNZTRDgHh6Q/+19Iateo2zi3tDd+cw1/06tSbgwNg1SMtkgENsZvt6YUjvIErbkPoBZiy00xh2w8/JkJD9sLs6Qi93iqXGpKF1JWPwmQgS0XrLT7Ea3B88erzwu1bwwgQKvfeamTQ=|Chương 752: Khinh Ngữ tuyển chọn::;LmogYMQ0eGHueSKLsVs0T5083bsMV37wmVUhSeZ1WzbtTpSJrVElPt86xrr+YD7YvK2CpX2tGfnnYficlr4CCACko8GPnT4yijYMO5dqDdzcc5ZIAYxw3MTlJKLg/d3+Tps15jBiR6OkeyoV3RhVFkMhiwY9R1lDOW0c/kf6Ol8=|Chương 754: Phản ngươi 1 lần thì như thế nào ?::;PtpIcdrQnyaxsMtbEQJ5up0bySE2l9FjUo2KpJjmi/GaWhBse18mS+cenFH8vFQ2Qdxap6eUM/gp5OjFf8nurSZnPa4RkCBifoWNywudI49HsetFv+MfmAPqxZjwJUAoZ+wbcec1xT7FsKO79sa/2AxaGUzs2wRJ4zg6L7x9bws=|Chương 755: Chiến thắng::;cU5b1LMNt2x6M1+8to3s5kTV3gU+ELaed0le7y38ndy0ueTwMjVvFhkRsB3k1rr7CmQ1TV+35IMW5IbieClBnX6cBnNidqVSegw8Mdo6SF6Gxiu1oZiSJkAxuKSvV9uR30GysXsSTorxUeVQQs+se9BHErjjWJ9jwm66Eg1b0ZU=|Chương 756: Tiến nhập Phá Hư, truy sát tái khởi::;3+HaDjdemhfJrwCH5Dclj4s1EVPJB4/FSn1ego7Do7nYuVzs7AFtP5+MKkoa/zrgY9rJtfYRcAAwz4n+t4sWrpZm6JSs90pnWdQmT57reksoXZbq7yb7P+MM6orf5sd7VnR+/77+LodB3I7Gd0DjrrJERZZP3ct/zvVHLlmhzZ8=|Chương 757: Tiếng mắng trong truy đuổi::;+8UexJiytCIiSFxUfIuPGvAiXglS6KXIAkOFB9NCIxrxRLM6qxAJbLz4fD9Cd/idYBDc+uyStd1Pg7kLKEbcuH6At000ex942FYDa/pi8v4BqKQ8zzb3fl2OJKmk0D0hVmPRA4OMK7Jj81wnlt0vgQBteiNremece/jYMRamqJY=|Chương 758: Chiến đấu Âm Thần tu sĩ::;ke/CYTwN59fEEQX97KUuPDXpaCWaaEez1ZrHVt/w6y75D5fiDjZUj39FFfHL0D3s+jllIovBNU8j98tq5xNqeuL2C0D0zJ5KrFqo75W+XdukctCQtclsBUEw7iF4opYnEXq8IAq8qbo5tzrWrbsy4JzzLgA0/XTwOHr0bRoQe4I=|Chương 759: Thảm liệt::;d3x+SIbRCyOzFMn7PEp3vZ7ua0++UyzQY5lKFnSMQaX4nlZ/gIQzTzha8RSu/mszJPcipqcXAN2ux2j6cRd0RTG0jgs2SM7daCRZEwTXgiBMbl77NEE/9IToxzN38Jz1K51PSiRjBnU9fSR0RHU73L0pWbo1aTB/AroovY1a9EM=|Chương 760: Trốn xuống dưới đất::;C904bTKpqC730ykPcyUEUdCrjSX9On7N/c2xHnpwV9YAU1gHLup37UOs6noAtMPAMFTSCQliF4kCpLlfMYjd0PM7Is+MDowePKjUdY1tczBj6Ks88gg87bf58U1vk+JAxKUU6RtMB8IPpV6wJO0zejNUlXfxxDC2CjqbJm+QknY=|Chương 761: Phần dưới có cái gì::;y7AJlWcrqcSUFf3DTD82OiOA1wZW7IzOcMOZ2hBoUk/DK5baH1QbNHkx/nZiSUwPpcIWW1NI+q9UUqCKk03Jm+DM8UK/p/cM3dgdSe38o0kUK6vIw3eC66qD0nrrhZNakxkiwFFRn7cI3+q5KkFuS7oP6QPzgvzbb5vALzbpsY0=|Chương 762: Lôi Hỏa Thú::;SBpu4+96RZ6Xxa6jEUzVGtKdle8ibUeXFdDfq7DT1Orhf6AWZpMgKZIyLBpB3TdzkmvNFriW2sNZvShct+evh5qIQfSOIJxi9Drbu2a9GnugeQV0CVgINKmThCinNluSWGyd2Mxbbr6rhHG28ljL7AkwD5EaRlbBl2OkypO6T1w=|Chương 763: Lôi Trì Luyện Thể::;JhDVWmDJVivfsew4Zi4vK7WFhAJeurbc0tlbqLCdkS3oUujRdqDz1IQ61HVLkigtrrgzzTtE+UYu8fl2ETt0Y1YalOVtwC+JvvDS8Ys7DshLUDRzeMRkzyfMYYv6wZI44IKMDWDmQOptgZfCwDsci87c4VaMalQ1BZdsR+P2Qs0=|Chương 764: Lôi Hỏa Thú thức tỉnh::;xuQzTHLuURa+c17ZS3KxAR/650PSlp0Qx3GMJ+eDkrIsytzBCRgj4xGinOV0xT2oquOk2WwIuU6Sq7CYcYnkGX2aSb6ED4hAmhbOBTCEzxuHDKvoKXPgccNFj2m7TlFMosHuhtqfT+NgooHmLJsmGVA/sS0V1U/soNv2YrvtNJY=|Chương 765: Vô Tình Đồ Lục::;5dxtIEdEdAyYWVXyXPeiSKexZbwPj4rgJToEIr9bpOAzWWo9M43Go3q1v/W+chhlLDM0dktgqoUa2cWP8AlNYxXkdTfqJdWbqBwAFNobliEHO3PQV1lVcHTnf5q5EXCGYFdpp/9NSsyxNdrSfzRQAem1z0+0Z1rEm573XTI1EPc=|Chương 766: Phong Nguyên Tinh::;5vDe7dtZ1d8+LEZWyvLhx2j0iAlRjB0ADThqL5pe4xT55KtFJCiWpomWEQ/KLnkCBgDuuT4qydd3vKq7QEyFgLWhyJaRtVzU7+Y1k3uXmEcrPj/kWSUkF4N6eH2w4Hl5oc4n3A/4da38VkjmKzb/noLh2EoC1nXNiB5/DEta3Tc=|Chương 767: Lại là Vô Nhai Thương Hành::;Id7Xr2w92Gc9VJ9nBSRZ3NX+rkONh6uDrc/hAEeXFPOmxBDPSsxLgqdGHKUDbiPh60rtEN/tsUWh/3XALcy194EvuR+G2E0lr3AcE5G6K6sbNwMTnbp5s+aau+J3ktqJhnOfVROzOoucbh6eej3Y2zDT50eduh+lJIiriX8EhuI=|Chương 768: Phiền phức tới cửa::;x2sx+kXTCexUCeTIntmt2pEhr9aIfw/0zgvoNAfxmp00hj1q6q4c1AzuFlI3X4da+GhnlQ9X7BGAhOz+KRqWwAZcwvKDS/VfzoTaoFsZjxF0/le617vUIDuDy74B1+0UzSVK0lNuprMQWmQR6I3Ng+RcM8BE9SThj4yMM/haWu4=|Chương 769: 1 đánh miểu sát::;DqZUbYdKeVMaw2qWfmvmBDeJefDFzLn2Bv+3/UKZ8KKLM5I/LtEsUDRLX5v16sgHByvynhdmRSXjqf0mlieOyffPX9OOya6/FTX+WyZWRgrFLToniWvlipkRrOWKkWoSk/I59PBv1nkCHo3Ycj83wWQynUNU6DbzoFUflVzaLdo=|Chương 770: Được thỉnh mời tiễn thân::;XyeHxC7t1EUNfJmE8Dxhv9e6lqguDnzJKyQio0VnCxkjxgPJEILmx3LKvJQrtUaCFvVUfobMeyoTEUXaE8NT5chgX3Yg9mohuqRDlgVAC16LT5FzE19nRHZtGhEolVbHO7Ki6C3/t4Uk/PYyTwMFyiQyGXb/5Z+DJxllGJmw1zs=|Chương 771: Lại sinh ra biến cố::;Wksn//htj9Bc3kznhZPIC86PXElJJP2DsSWJdZzbTy2143tPHVyfnSTqEe8Yqrdf0BEf1p2FoL3bAJC0CuGqBWYDzIm5skQfFNR2kdfHEPJ6hV0PBOMtRSFLnexrf9p4M9q205xh1xOoDGeEmQ2Vgw2krF3BXuM+SgmJm+zkbzM=|Chương 772: Trương gia bá đạo::;GaK0Uy0TsuVU+S8hVmEzYIl2OBzKaYXqfJ1mNZwl0K/z3r3y2zQmigvyBZqq6PD/i0c6L0tewfufW1nPlL9RE+qMQUy7hL+G3YXYrUf50VQn4+Ho+wbJtoaNY6uxdLj7vbcMRFd+29TUiSLupbpcnDBl28uPz/efUAGrpA1uzzk=|Chương 773: Giai nhân vẫn lạc, Mộc Phong càn rỡ::;77NjxXdZsFJizn+VTgc2KVLzn2ge5NFl2P/yj6E9oawArFnYqYR89kIAGh7WzjSdT7NjPDnvYLeD1dWJqHbeB+Qfa3R9g+ED5JHa9amyMm6VoQh27J1XrYYgjB0Wlsrtw3e4EkRozTl6DAaCZl0LEqfjiYqJP51xc0BUJo8tLFk=|Chương 774: Chiến đấu Trương gia đứng đầu::;HAT4/sZkkRo2heAXZe8JdoT0WUruhTXFOAJH2af66evHzwHQUWdEOCj0Sw+eOgiFHimy5jJGEJPKHqkybs5dAm25TZvq8VY2DME/VbGtT3tsx+1csHywVu+sEF9iWxhV1jmnJ15L0cIIFMbtZnyFLKXBYr8Gs3loqi3PZpNQ0qU=|Chương 775: Cửu Đại Âm Thần đều xuất hiện::;CWBxQ3S2Fi9RSG7b/hTlz2aNT0fYMjpDp50jLjpRfc33Bz7SuwZDTj0mtW0BhG/Ftx4K7hTdelzSXREkSpgoo/6Y2I7M+15C9kkNMV1W2Kl1Te5oyy2t25S47BG2em/Ya9AkOZqH+KX/3B4vOTY4I2jW5dde6Vwbc+8c7ctcjN0=|Chương 776: Diệp Lâm bái sư::;lXD9cYvdhlF2aDwOseumqSYPnvaw9mArne9MaWCen4QO1hnKsc8JtEhJF+t/zfI24U3Y0t95U5vDqaaUkRlsA4dIISX5VUfWujxqfi1ahzWxJo5I3Bf494rCJb6vg2GzGJaOxnP4jwYKMCD4+SGrFXv6VtvUgTg3WeeEeZqT+gc=|Chương 777: Lại vào Vô Nhai Thương Hành::;6cN840yjeakJDy654O2ncljI3mmvD/UpBr5amNRjxH+IkSjew7kYTbGvSaXWXAS5t/Im+u7Sq62xSFTcYI/ky0yTpXH6wEJHyBaJYMKFIBfAs698UX9i/hG7dwfjx6p7LH2FzB9Sjt7vl2NCW597Y6e0J3sjAl/+YkQEbvsNq0s=|Chương 778: Thiên Giới Tinh Đồ::;KWpSKstKKD2dQxs3HfrxTgkQ0IG0OrMu8L2w/TjCvpR8L4DsRwyT3Fz0lNtjjy+MrL4Qh9ReSYGPRseB6vx6ytiZjjwhkc/4B27+05ch5hKXt2Fv/nZ8XRYiV1UYRcmM+ZA9Ip1ZEZEq46HmpGAJnhLb/IYS8WB0aG+ePgCKOaI=|Chương 779: Đánh cướp::;XTFR3isqAEIBtntZrlVx4hfBUVwi5akJEliKRyNjYtelWKe3wf1+mA0VXDwKAAG/UVvv+42Q77QvL6KQKk3OdOZ4WmxvhU3GP/y7Ud++99uprw21mc2wN5gh7EQo6UeBBo0zdFFXOshoiHgD06Ypu177RswVtA/T6uywCp1yyHo=|Chương 780: Truy sát tái khởi::;H/v6iHVA3BeTX5xsTaoSEvQpjjoHg1WYI2v0lrPkOvAJKn9+nSw1ugU5StieSrVl1PSKM2eXtA5IM2ywau4jey0YXLtJEXk3BzFuSx4FpLyx3SDujKQOFpJWxhISuvDC9HvHENjneqBnQ+wWFd2/w+C3k/fRYKKYZ12F2B9dSA8=|Chương 781: Bày binh bố trận nghênh địch::;kgsZHd/UbYxW8RwFnX71UAX8+jmhnoNKYtHLqSIXnaGq20kJ3CAM7fDRGRwWOlZsTYhfsxzVGBc4z056emiUSXsJ0rsoooQLLSUtr5azSkoVBkIGtmUXrP6JVLuSW7M/5UWBmcLI/u09waS9YVy2PRBY3MmCZH6Fo9SAZ4Bfvao=|Chương 782: Khắc trận pháp::;UOS3co5Ue0oOZksODPYi39dVoFVo0KEh32t1Yo59mR85JgqUCA9aZGphG4Eeas1g/NOJCmHyUzVGx/rH8leP7b2zgHeFcYIKmFab5CEtI/0ulMmj/YApqltbJ/xM0NXd644xzBtCr6RHbBHJw7hohPSFyH7pMwuZnF/+Bpxk3jI=|Chương 783: Quần địch tới đông đủ::;qJzfRdSueWrTUBhG5t+mC43WAXSgXLq+fZSBB8Act4MQZmn+1s423GFkk5Q2utWeltKVCAdNGrVmme2fCG7Wb3cgfNR0fkdeUEFuTwThQg41rPLYkbmigXk9w2RHiRmPLJSSRsHssasNIpTPVDEOT1uNrQtatZyKxTXuDjqYqOQ=|Chương 784: Chiến đấu::;LQQ5FiLHcOhArw/jkteYikSmVza47Daignwr+v86Vz+nDC2ZtYC2IRbUrIfiKtShetu3bE5y+YlKxu5r7gs9/dSd6ItBabhQsmGuX2C8gHUzIFKFkyguvahyovP1Gg+5bUImevi7pzRHf80rqECqKQWEYiTNc7NDFJERHNXNOT0=|Chương 785: Dẫn Bạo Âm Thần tu sĩ::;JtNsL+x6CRBFlTbZr7/GfXYeB+OqngAGKfJa2o/rMZqjdVTWMKVJoAnoTerFMPrC2GogZiapJIBZcDimuNqT0glmc90jt0eCPx3MK1UanJqnOuA8Pl2pDkOWhYmakaDxdaSZajWYXf9/n1OBKougmiez2RET5YNJ2ixbPyuxrMk=|Chương 786: Trương gia chủ con bài chưa lật::;DB8PXTUMadcN/GLDY70+w1ZLs8BJ3Gnp2SD9hLUu1B7lcFYRmKz0zwlLPkvXbh6KzGSvRJNHssmSabvR7ctu2pkTqjMzKPYWmkJWanO8ngZ5fpcKbBSVLn1xsT/g3JeRN3BZfcOcgZxTGU7Qda+wPaLbyPA2MTnHYoM0MPtr3TU=|Chương 787: Thủy Nguyên Kiếm Trận::;nSj8own1NNapv6chXZN5p0HAmKSHRrRm/p7Rsw3RnqdwfuBqc7J+uY5VM5e1lT3kiISbPq3luA3yAezfohPW3wyjuHX6e1eRfgex5Lq/l6D8zhyJpla6ZzuusgDL/HMxNqjsJFxTTwYZm9HRtX3ivjsoT3H9/6Gy1+sz0DqROc8=|Chương 788: Dương Thần đột kích::;RKQ1tG83kkzuxar9NqzCM47v/h1nKgWY9E6N+ABBGUqtgcHBR70ZsohXyZ1ArXAceqUsH3Y68sLjCdYe2ErDj/GJJH+EqGz7Bzuzns8z+ciqAl4OAQIhW2RkZJ69D/veUxDChxqRMM4jwvPMzEFrz8n4lReW4oboCRGx9IeXMGY=|Chương 789: Trong tinh không truy sát::;LuyVNhfJRuJJSyh4XLPXtAvTPipoUbKJ/PCuE/zN7tfTU80w4qINIEafCa881oZXnZj4jmNCjxDkvuQMTk9MmpoScfArc/harNWZHgLHGn2Vz2OE//76uZ/e/aer6q5Sdyr5y7qHVbopVKzXPKBcBsLUlb/iMYPcumxpB+9vNXw=|Chương 790: Đó là Lưu Tinh::;qVPwD+BH7HfAOeSZ2Wdnce70zmR/v9Vu/eIHPSI5fKjEfXyX+A/ORrVvOa9BYrZtHFJ2KEtGlSkVDkv6pVzqfFUfFrEK1CbQ5hm1IKljVPRzL6Q0xwxnbcblOtaHxPjTb0bxFrGmY97YYajDOjYjpUpfNyzEb7uk2RfhSDQDY/M=|Chương 791: Thiêu đốt máu huyết::;pamxYMM0k3UOJ+bKj8nAxYYVioRjHRqVvtpivsTMvHs1gbrfFaTUOcwGI39EGv80WJO55+S18OXdPXBMdNP+t3wlAtPwFPfxlQMGMoeM20el6m35UuH2DIhe0+HHbqtpiR2Amdd6XOsG8yft8mw1WiLu8tjWGQlHDH49rAqgovU=|Chương 792: Hôn mê::;mcxk8Q168LB9sImM+aKQ/CRaPH0QKKSxz+oWH3UGTA/R/OFEdNH2c+RNSs2eMuAPxZx9oPn0+/xCaqCjKIIdyHErHK7gWGm9dqKJYxYXqT5MeNO2iRayjYUoGZuwZN1ViTRwdFYTmjHZE/DkiIY5XrTfx5cQVIydybt9mHnyzYw=|Chương 793: Diệp Lâm Thiên Kiếp::;L3OvlwNwaLuNLZzGaYNkK9xleOdPQXZIOK+Gm/nHVNKSgnN34ckXbI2Q1LF+OxvCvDfcHcUWx6ZUY7gjC3kKok2Yd115ASYzgGHliVHuEhLf7lAwv2xg/uGlNo1gJsY1WCotZdOE5ArG7mOUKVfqN+35ReP+l1c3ElateIB5FH8=|Chương 794: Hư ảo chi thể;LTdm/c1ceaO38RUUvJC+IVLlm0r403ckOEcLGkB4H/DFLfcIC/Wj0QqZ+oMVb4bcK3B3VsCAhNw10CMg12CNZJfi0vR+ROpZIF1lnjWxa7PRjnGNNq2VWUgV8p5cejbcu/KFkUHTI5FCgESIHi7FEWTG/10Y4PmgSi0FOLX3e0M=|Chương 795: Khách không mời mà đến;CAmdgdwsucRmI5HE72+EFM4YtCdkGvlSONM90zQnKfVdR5jRscKjZXHyz2PpGmV1Bes5vygh3v6anWctegvZsW0lJKu94kc3STXzS4+eMDNht03dimnM3HbK+a4/3OvYNgOUiKlTr4YMtonx/Xws4Uvv5ITZqHWi5lULnlA7cqk=|Chương 796: Nguyệt chi tẩy lễ;ekNJ/94On7BtwD1ahquqGbgGt4KN0jnX9/ijfWl5zpe/jLxmFE8pGJD6Dcj09d4V73tOXfJh9aWPw/FQFshrWx0AFmHF6uTX1DDb2loy0kc8FFCMnNi7tDueFvc5r9jnuBsh6cvbTzbzxncNT1ojdYYkieCgDbFsB6LsTkOEI/c=|Chương 797: Tiến vào âm thần cảnh;horT3wgW9HjZRvZovOzCCeMdIKNBhQxTeGcRKKwFc4BB/ayLRrvWdp9BXgitpX+hoZ1hFYKRpaKwbPKXyl9wSbf4KANVCxqh+znmV66EWCNkZXSGxtpDmPZovUPQvWBP5v7/8Gk5AiF3smWbk8FSZdwgJKXwM/B2+NCP/Acl7aU=|Chương 798: Chiến dương thần;oJi2l0uotg2ub36rUMG4Ay+UckE+YNjn+WlE32hSVLwnsA90AEALD9scNvYmRa1MFZHsGI0WjT0NXRkR/ow+HTQ7nDydLxe8u5HJv2179g5nse4+ScgX/vstQTtf3w9tP+0aDIzDipvW/GboC2xxciF/yDihX47mTsRAF1XyKe4=|Chương 799: Thong dong trở ra;xVeVDtY2cW6Kqac/xWl4mVnEyHArpGw7EP8xAgPqNIN16amxXrGD1slPec3qvljUCLXdVhqxyUY24qWIneK5cwyntxHT+BUdw2yxmIGD6zVtWAE0x26ValtxIh9Ley+D4cx5nLqh0PFk5IwpoVws40ADm2TDRunza5VyWiwjyE8=|Chương 800: Tiến vào tinh không;QptxX1YX/fqxbqhCrn3N2Q4pFOaHCTT7zrsFvzVxhsTBNUuygVoqeCfMKHgetw24VMkKqySVdDqQTUHECuELAX38gh/nYLGstHhU/dbF7LROxPqnKrrzygJvazqCYCx6s8CEFtv6NjCKPiBIx8wKO1eACv0hzyX/lSOdhJCAfqg=|Chương 801: Phệ nguyên dây leo;q8C1xnhy0pTlD/Sk6FO+i9kKZRNguIBBb9SgZuDFqfR1ssMK/g7gDHQ5uyINs6KjXClKw7VFRh88yjmXKXyQS5j/xNmobMhVcrZnfUNaciRL/9RfuqkkOUYNHPo16kEcGaRzJuNitVt8vWwCt6ly9PRqR6IWs0ecqgWpr8MGy4E=|Chương 802: Vũ minh tinh;268xIdj/1gvjQShTrL9dCRWLYQTnftacXJXULeUu/LzX3wCipLlNH4d4Omv4EcTOgKF9xyousg5aQDIoYVTgnI/5bhlfwqT0dfbeJy3ZyC6TC3BTLYFt8p7vqR6DLRDISPgGxITpFFJ0B/IXJOAt4IPJBW6dXQyspCN9g3b8eHY=|Chương 803: Vô tận cô độc;0ArBr66wvVmJKsQuITuIJdpJQ48R2lkNcFQrYtqIZS72imbG2zJZ+O8IqE1TXPim7iNCO2toYU/Ip4vpRTU4l/pn0w1sveWYYUikr6scj09x4nGkT3HjJ5Dw4QUtddMIuPHL3N6sXVmwAQ0LQcBTNQdOrGqgy6Pg8HUth6F8uPw=|Chương 804: Tử vong chi tâm;5iRFPHFpuX2stYbj/53IE81JI/J3iOFSk/mUDMtLgiQWdc6Yf16/8Z98OBBhRkOV344Jm0SqVudKevOoG7O6TJL2EGJ6nS6XfHYGvyjLtW3mKA8qtQFVh/VgnxCzBdIzZp3Mn8FFnThBETEpNOTgyuY8LTVyEAa/JeK5qfrtGDM=|Chương 805: Giết dương thần;tlHVRaPc7gCLwMfiAl9cVwUlQiePaLkDnOVG0XFjVSrBIRjYYjRXJofPHQvdFjP96VsTzJBNg93ohAELkNKQm1EqaGBt2RKaaBBAlb/rFgiLbq3DovANCJfktDbeAxDpKOd+qLW/p9I75TFBTnNr2vYCxz7EWFAoqNkG64HwSgc=|Chương 806: Vũ Minh tông;2dGaBkjtfd8tdhqdrB2UQpzz3HRSd0kWTs8CJ+WR+TIKBISAJsLfiGXOW7Hzs3qWiBT7bMWFUFfJ9/WR1l1fkjq8d1iUUpbXU2F1fZNI0mMdyjXWNLcbEv+H9gh7cJaftP+R9mADTM+KYprLKVz0rQ7sGAWffAHz9gWokvyhQp8=|Chương 807: Gây chuyện tới;dOH/WFZ/Wt1EV8399fmN/XGYSPbfx6hm6rGivZZSSv9ICJNshc4/oIAZBKkKBvtUof5o81yGl3JpNIfvUd7vx0G9JM5c2ol9jagybKgeSACbhZjKdjZkPecdnmFqkjlz+p9gVTQNOF48d0pJo5ZStCzgdk5ltlSuAiJ8cDLQNWI=|Chương 808: Hành hung;xyO3XnGxHndTMko7OIp+z97KV3ejlUgP3c4woZ6G9nPZjncLVYXcgnr1Tz09D9XWOAY4f86tcWSzut1APT4oFB8KlfvIrx/qxR/i/cSc5FTsLnDQNGP5s/8DoMCswbKLaZm22P9qF8wJKqnGmxPjSwMpABIexp2yJEl3FcyK/hU=|Chương 809: Có thể ăn cướp thành trì;xesoJyOKcC45pECSgSIGEEoJ9vk9YauqzhpASzd79zMIAjJq8S2EyRCOan+vR2q/Ig0mn6NC+UMwahncIRGTYqWE9IbynQk+pA8v3tHvIBy5wxc+SngVd3kbMrnhnDvDXD9sK2w7txo5CAloKT+K4xY5AgXMjybw0Q+MmU7CuWY=|Chương 810: Ngươi đến ăn cướp ta à;knZ+wELTVPKDy2b4Q5OLlI7kYEJ0E28dyXqlbu7hh616tbDlU61C6IWqVYOGMJoqAj5OLGjRZs9YDffZWQLeV4QebzLDkT5qLVCM6J6/31tn4h1z0u+r8Rp+wyN+FnYqTXEriKoDYmo8j5pYlAXH4RJGB7w/hnc0O4NpxYj2rwg=|Chương 811: Đêm khuya tập sát;DD7TivWH62aiNPAFl9PBkfyWqmVOP4R9ts6JcLAjFzB2tYr6aojwd+Jxkk4D84vDx7iMcO7w/AvZhN0LSkth6bjHKZc5wjt5DRiHfWPq7wWoN2a+NlBKfvSaA/P/F5XWrDIKTnq5UNNA8pF+IXLzVm51arjuqZ5dXx9oW9N7dj4=|Chương 812: Đánh lén bị trộm;RQ6MdzHGKfnuKfRPeUywo6kTeiDE6ia2NQg6tktaO8iu6XT4gzWIOwM+xB+V3ksLtpb9U6xuun1QildaKb5IePUi9te3uDN8I/V4obgU/9mZXA2twaOzTTAmWcgyn1f5yRcT2bNUbLGfs/PqAIuz4u+hN0H2zaUEqET2TU89vks=|Chương 813: Cầm liền chạy;xUXNjWslU36sH27Of1oiWnP4aTgjBwg1B5qTfU6ZxzSeqZz5Cv66C9jARTOGUj0YcHTW8cPJynyHC5cGNctnkhC8JWZTTxq0EvnD2cBSomNHo6a9MsIKp72FjmMNdn5S/cMF4BEOdZzsyj4Dj+9///mVEUgPprPIRet0ec6K5kU=|Chương 814: Trong tông bán dược;vytQHlpLiygktTDdiP9F+l46K39zHiYFvKRNzEZYhlyC/AalLMsIsr+6XvCJxQfCG41AAc1ybMOM3kLR0JDntCjKx+he5uq2+s69z835Gba7eRsPSU80hILxOYyKVJ52S9Y0veyqH4ssabIAssdIWSZHVf2dRh2LHw/W7HW5TOY=|Chương 815: Đan phong đệ tử;nKCxthNTw7HESGe95pgbdEWkEN+DouWGJTlsXs4k3C4jZVoC/Q5DkN0iUdiDLsNSJBi5DKm1W5TqctNt13+VUDw7bRFktbO1Oy8xylQfkg2VyUu3Nqku3psfnTkXuJyzaxaqmJfODig6GgLA8qqW5qrV9Lhos6HAjViu07kW+Kc=|Chương 816: Ước chiến;o9i4wLv9p3bVp5aeZvTwF9aF2uiDW3tqAfvwL+ljRItMeFKN9QPFgGbulizZHNvyHBL7DrFg5NMa5HJDlaBuYzZqVf57TU6nB0lzuVBjx3FpzEew8hK8HDfg2jd+JyMeVj14Hsvt/ZHnN/BBKafF22cSzWaxbQQFN1csyP5TpEU=|Chương 817: Tỷ thí bắt đầu;DCZfRv+gFGrPXI54xgbXa8yB7x1dJnFNGYvtsoSUfPN56AhHzpJrsZMPZj9cCyoc1O1xeQBkk3djtAmTn1aU7HfjHzOV9K6+znkUk4njy4IEtHrqenJ0qilAOOmecyFHBW7OHn6BtQLcOaQ+p5E4YFk/55PviAtUrqIUTApkiy8=|Chương 818: Tại Chỗ Đấu Giá;FO1bDNV8GX37BmZfHrXAk5dxHnQTAOCEA/aq7/IHCj4duVCwCSM2YCwNju1aeNyqGpBJ0uOKkU++QbhQgtl+QBBqoJ8NBghauOcRGBb5haTos29stYLyBv/Y5cUcU10dnivmkIQVYz9K9aHwmEWNYla/w6NFKSTGeU0Ntlvo//U=|Chương 819: Minh Nguyệt Hoa;Tg8FfKEIiTplgdm7PCvb9FTtv/cJq3HZm950jsNXMguvSqiDcb2E7up8RmnyQ5v3CYa8EgjUSzJ80jM9QzTMAyWjKQ8ildWjlWUUFpIw8CPjaSesZ4FvnAEH0B7eVeYBvju+CDSzcxYj/R7KB2MJwxz/bY39yxPps2j+z3UKhQ0=|Chương 820: Giết người tại chỗ;mG3QHOvay7EwVdZlRKDVPNeWIsVevDHRn/qwTH7zgfKA5c0VmuzUG0VLPUVQ07byQc97IJJADY1L6Ff6kzVi1g83VCo8lrK3GGk3M7Eb9NLzhkkTCUOxQf21JrUqIRS647dEKqHjz/kSTUsx9vzyueSiuft0mjKrdTV2+rWKhqc=|Chương 821: Diệp Lâm đột phá;Uf0rKlpGDGGnGpMguG9jVDUGzUmqMBBQyP/S4M5bRVMB3wwSg8B+jronZhFlsL7UIS4z9+I21jWMnsyX+iJWJoow8Z9NPZY/IU1EnSlraAtoYrN8sTPKevIM8VFQsliIg+Zs86PxeZM8hOUJUmDyoWH4sLEUt3tNyMsjhYKWejg=|Chương 822: Trầm nguyệt thỉnh cầu;SR50sSm7Ujnc5DHUUQZ/pw8YU+EgF5JOfN+nDwmLgeTO8GmuaLW/L3vaOpJy3/nifcJ3jR0McJ7JBF+1r7oVhA/9g0GvH6+Ogs/f9f7lQir4rn50rUwzUU/vauYPfMEThhfQPB2vd+aCFuWvcBq9Jl2n8UCSOKRBu1gLI/OHrq4=|Chương 823: Xuất phát;FHAXZVt/G+3MYdNxKduko27ZhO1g79XxnZmE4aghw/QjOnJV4kwD5zioA5WwfbO4slg3/M4zOmFrVFRAb6LF4vyPZth9by+FCL8d93bJOf8A/gARbepyG9cV/IwCFrSdMwSA+jW/hWo3BW/9gqUWNZdKxYaebIWJpOY2T4svwOU=|Chương 824: Trong tinh không cảm ngộ;ZfE9hs80fU4HrkyZ4pGhO+jo8ozK6/ilOl+fEs3jD5mqvFAK5y7Iq2pOjjVz6Utdt4D5BSSF2GkdVzV00cvfUHdQT0LPNKSatJVhb9K12w5sjniEEaWP9LMo2ZbqO/1cIPTNDBlDrWytDrayg5kYJkYVYmKnXimhyh5O89XrjEQ=|Chương 825: Hoàng Minh tinh người;OVDHkRv9Tw1oIsB1Eya/OnE0QPzf//9keHN24JYMqS2wJCbqkPoO2zwQcUYg0O052e56zCdHGZpKzJnabLQvHdZoWY6C6r6zEFheQ0ZKye7GQ9VwyfV+MxfPtk4xVSGTtDGJY9TkjwLTPwqV2SvtlHwLMKDck3jPGax9zodqL5U=|Chương 826: Tụ linh ngọc;PiIKIKtesdYfrhfZ5qs8te+lsBzjoUFyv3ycA9o5+CUwppb5hj+fK++CXtynyE2VvI9c4H3X2vmylwZP8fVaik6Mobt3cDZgXZlBU1cBnSEDR17YMCnMHPJSDdTlOrP8GCF5dp2HwcOnjqyBJAEgETxmp8AUfWV0uhGcFiVnpCM=|Chương 827: Sinh ý nóng nảy;+Uky82oGsHwtlaTMgC1IOs/HenSGcKIGyjvNFwcKtFRVXu0+NjlIiGD5XQEXWlGHzb4p7dg7m8v+JZuGwY2Aa3uxxgwzWy1JdQcXpRPq8/I2hz4j/s81gQPD20HVXOQj/iMvfBUlgyYNcmHMJfXuQe4b2lgfE7N3OJUsZi+wigk=|Chương 828: Tỉnh trưởng lão;iEEulG157uGLhQyALNK2vYhJ91YBfWOWn3XE+UPuynseR2/NhquugdV1UTolLVU8H01Fh6h7v8/E7YWS6RqOvZaow5WRctCVzVXHl/Ts8Ew1xdLW9GUlBsWaeAPE9msjoWtmoTyTX5wPv/JBVqlTFdq5dMPXxAYUbkdurM/edLA=|Chương 829: Tiến vào tội ác chi địa;jxfHYcozRY/AE7R9FZtzOJfYeINVYCX/A/XuDwdGp0jRf2t5CBU3U+uu1myYt9nNiFSNmhH46B3nVZ1xh86COcwL9mVsP4ViSvAf7lZyOcMeuO/48Twms1JtKgcVen7ZUSQ3l3qIVjAl7WqwGZWdXhwwZwDq4Nvs/G4O4WDllzg=|Chương 830: Cháy Mông huynh đệ;jfj/ymcGqEoBjFwaG6lhoDtngZc9rPb7T7TBM7teHuRPH3Y0vAnLnR8Ld1JiMeO7bswb73NxqnqZSkuECtJhvegqyiQ0/KF6C/mRMwqNvHGtlFiDd9QgxcWRrEbmwnuGjYnPrSaedaf58zAHrgb6UgMwo0zyq4vB9VomjVFn4q8=|Chương 831: Mộc Phong hiện thân;bGLJrYFDNtcUAqDIilNFj5r318m2pcmPdO2IWK0HhANKjcS1VsGOF1CEKVbAAV95AwHiTQS2YDTWmZq9/W6lMta1dTmNsBh0ez4elJkhTPJb+h9v4dDysnSkuMGycAJ+b0BTBosX9jflsKcaAu6l3uRKtOmfktRlSq1t9SJLAlU=|Chương 832: Truy cùng trốn;HKwxiag5tGyDBHBhTLs8gPQy9fyFEdson4dwyKb8R4nWmlCLhdm8AONzrwTBdKaH+6ebHmHWOV65UduUVCKaId/X9fEmuDkTuq+rIOj6IdlDeGBusrxQdh7MBHZoPTPGSv6x/bACTZZmOa7z/BcPshEa/+Dvae4Z8oBrfv4YsdY=|Chương 833: Hồng Hạt;lTSxjVlrh5IQCH3pY5fmGo4hD9qvfed6WEROpk8BfA3ZD7cR2JPcHCukfET1P2ngn3MZet33/GugB3dsnBRF6slqsLyLAwmi5pR4Y8lZbY9F5UPIPEkSMuOg5kBwisL9I5KG9AgcGxDtEIymumPBJX6BxwhXLOq2PdkIXV7ZUdQ=|Chương 834: Quỷ trận luyện tâm;wDb/hB5W2rzYFw9w4iIO3htUNwsdzzWhcbZ0mwtN9q/5anLHMNAAsJ62Vb3QAztD8BIH52CtOLYTd7+PmkxJu06VmIKRSf76n85uPfcFd61kIKSuKQ4giZkSRT0yYdn+bxVnf2aWqaVBUgoffPxi6vYLbMc316n8c9qoLaZg+vk=|Chương 835: Tinh Cung người?;FoCAgIooSoNCTiEtC2yT0HaksbvvVS89DAYHSy05bWAbl1Zp6bj3UPzull80pN1N5+jiiYQ8Zf8+WfuXb82yDqFqwc/MM0hTFDhSZChCjB0d6YN7eKndoLYX63LMDriXX+Diiz7n7pe9/BYDAcuAad7IBkj25aplpR/syUrMTjA=|Chương 836: Luyện Hóa;P8Ly+b8/kO0RnuaQUt65bAJinQ6Db7aIOuU3xZv0Z7hLHxveNBxgNyxNtgqrI3TqW/yxJES0+Ye0iGImUxc0D23ndUi9iXEmTva9BclEnHqkNgkZDI9etzpm67aR3WPAvm6VXUPR6lIfrLbSZVcfJE2r1gbCQr2/4t+vRL+4gSk=|Chương 837: Diệt sát tiểu thuyết:;pTg1oYQHd+tjiBN6TryFP6ojDY3b/CFLj5vIBEJ8c3o2bsS3jZNJK8oLfmTjLtXMjwN6eGzC+X7dVNUxrNUo3Ay9ybtAvWOqK85ReOeyH6vXNlsjI4KGAwmvUKwMnG3AWNgsWPXt7porVKcVFMBXJ9AQ+YpVnqiGuH5CeL9heSw=|Chương 838: Dương danh;WUg91cokr1RfLg5suI+xcIDqf4Buk3mjAbNSwhlSLrk/YL3mTBlHYDVAFZzpWEw8gwwuAUel8xFqRQ2gruGCECUZBaPs1pZi7ZEq6SvqGJBYzHM3esb8QcSryMHXIzyv6UPxZIUp64RioFDHfyB51EJPDaZTFxVvkFeGHhoRIao=|Chương 839: Chân chính chiến ý;nX7IMcvNCbcdpNB9omj8WQ1Bi+Atys34uzuZgW/lzLiAY3DBTYYHJpOGnYWslC/AVqPDmY5mENb0rDchBW+3cRiX/3b/3KzT6QAkV+SPe9Wg7eP5CHE5wsjgazaGLGqbjFcIqui6rPLExbuCw7BmvA4jwmoo47iA6HHE4KRnDko=|Chương 840: Thiên Nguyên nước;0M3sh+EYkuJaor3JvtE9PFBUwsw4jALeKOE/cjnpIJr06FsUNweSQc/duEZM2rSsu37dPYoN6HvG6rv5p+G2PHubBOH23Agj/ytFoTFiWCu/MIbs4QpMtEnXMIp3+XK5QTB72aCZiavmreTgYzG9x4fom0xrTrgtANGmEeEHKdM=|Chương 841: Khác 1 trận nhân sinh;90hcyBwZAZ2VwlHxHqDBJdmPT2XsfL1dPKj/+BNUOpGJDWyDCuDg2BB35LdlyLCa7ZfosdHieAMdZhPJcIb1iBiExpqd6V7Ba80dCbJONrTxr3zbdd+fa9PqMiBXmYX+Vrgz8V4Xe++cKsriFZuTJirGGd+D/pCKt7/oX+wfgU8=|Chương 842: Chinh chiến;eeYDfaq5ikRMFLYcvl5dNFulsEwT/FBIQc6JWjy5QTum0UC5x5gC1ueaALrLhuWYqwRRglbPOVmKUQ2sujYrZ/jy6QaMVXFrZjGOtM/qnq6+grJOl31yOVYkAwOLXDw54VjySxDJmFsDAqw3OLj/Dh58h+LnPrbCzZIdAVDXyG4=|Chương 843: Mộng tỉnh;07r/qY2Xn/OvBqJkk33grYPW78SULNkxwvI5oR9oGTHO2NWYvFp+oczLIkXs8/qmmzzrtoCvzuoGhpYdGTGDQWchD8Qo/Em0l4Gds0zd737Uhd/Htl9njQs/6TVsiA4SYS+OCmN1T2rt8T3m3tM/fMmh3FagffHyqTVaj6q+LHw=|Chương 844: Hung ác nham hiểm;AG1K/rHG3uIvpoDW0xjp7NNxtkjYJYC2HxvbPPXvYunxgWZsSXskokhBzCsZ5BxPzKoHziU6UkizyhAPhEbuhxG6eWx9MR/hHpgahTD48ntGBhCOa+CWr6xShEBdqVFb8J8EfwvS4cFp90SbJ9eoGBAIcxyO9L4Uz3ORgAbAWx4=|Chương 845: Dẫn bạo chiến hồn;B2AQOjSzY+8wTe12mUFDfo2JIo+Qt3k9ylI0R7l60vmmv12cMNGJD27qfIK0HRo7wBNgMOHh4gkAbcXut2/g7N6brErqVUYznZJIxbHZHA32/l2RTIWWCkWkWG7ben9DR+fKrz2iOqbM3y5ZQPMLstOzJLfhIhotLz38Pv/bShA=|Chương 846: Tích Hoa Lang Quân Chi Tử:;k2wv2HCtpLXhyapGfdHU5oSH2D8M8SumdxT0z6SDyKJE+E/Eb2ON1tMIiABVP0ZakCb+HWzklNzD88ppK3g68T7AuKPzsU+h0zLprhFzb7JMWjhZO4gAgC93S7PJmHB+YR8Xt6VYNlWdGjlJueBHx9Ko0RtplfBKQfb3y69u6cE=|Chương 847: Treo giải thưởng Mộc Phong;A9GVOHHb/4QVUH4nhuBMbvYq5AsNhEJH2NSYe3NCkC+/FS+WCwFCMAdEW/UYeU2Pe1H8YRBeeUx6fkXOqEsMNFge8eulVR9AvAl52cu67tNKTwDk2RpB6VLygWlJjX2U3Nn9YFPC3qdbevlhowgo5DD5j0XwdAafNMQwCLs10/s=|Chương 848: Diệp Lâm đột phá:;mjPsuF4Qe8AsL6nH5ss6rE2BdGXKSLVomJUOLKln4JIBoy/j3K4d2N2ik3FClFkuHsiL0RyvyFSEQPdCsT9YAOfr+0C/tJDud4+4s4ChP/vGGO6MSVIYnu1RE24bcCe/lsIkbbbJbkXFRNZ7fPtSF7qqf9MO23agfR/+hJdoaeY=|Chương 849: Diễn nguyên linh hoa:;DssTCQC56WD17ltwWNIwDITt/18Dfs5/4SVn3+yHct/IFtPvhJ8GrYL/FnzMNxKqCgxqDJnxuSzaI5IgK45eBgwn9ZiCMkmZCq+FtwyLOw7aIaqKywFazvVBNwMFTRT7COfamcw/1zjCEIEGsQ+ztv4I5DIywoJerv7o9nmaI5A=|Chương 850: Quang minh chính đại;4Vcb9FxtPyAYuh0nkBPOYOzf+65EsoReHvWo+eN5AZ4LQvAViC2Uj1MaXhsslUd+hUlFJ5gA5KsRaRPylxEppUiqoP+fKZFeGG3Oqbr+CVAAD/o3qvtgzaQHFpw7ojH09zz/JiP5kLoKNJ/WkVL1/vW/273PxTYbjrM1SRVITuU=|Chương 851: Bại lộ biến mất;U9Sj23xaReMw22NzGjQS4ztx1KBoPw++LCKqJcoNRzo7owDVcLrYjg5cE+PUCjGQcjfbKixxX36gC3JS4ED22gKVQZM9KKGsUTcuPlIA1mBEAuINeaUbjpmJlRJkdLgqZM+F5MzM9ojXtaTnxZiHpVexOrSZwaeUDlF1n5enhec=|Chương 852: Âm dương song ma;9zFOkYPffuqkbNvX2viUXAn3VLWO5Jv52e4m9G0iD8qTexnWEnPZ0s5IXXPfukk4T0dZBxHKH1on19xRaYnOzJ+bse4HicWNOimPeQNXV19WT86k5UaAAN4mYEfdK+NzDqFQqHuOhD8MzNRL897pmpgQ+KeHv5JFDH3p0xHVy2k=|Chương 853: Chiến niết nguyên;2702adBLk37yK86WQ/KratQ5Z/PPj3OMCxudb6s1tE5ZTNUnT5wrPp0YokmFkO25s2nxcZ/a0f3PKAzdfrowZxMicG2XtR1wZtKK54ydK3U04snukoxs2gaO88ZTXiXq3WDhO0kl3fIhkjQLvosuznhv3JiYtA96o5oUeaMJyTA=|Chương 854: Trốn;61qPylI6u3sqbLxHRr5EscPpc22xXHMRzzdSoB5N5hBvvdzHJ5E0J/tHFty7EeZZnoNNdY8PmtzLr8Ux9gXfa2syMgmuJPNV0JJoXQCXaib1dtoF1YmXAO/2mcJtG62m12okldgyl89RhTZlJou5l3MEZlnN9EXsT3o7h3mGkFs=|Chương 855: Cái hố một bả Ô Ma;zl5ZXgq0GOC3nNBdk9OE0nDZEeYG8GsQjbChVMGikTNOqaTokW3WAGgkN/+69/B1jxkodAiwPvbJFzYGS4zb1hSPUNW3bWrSY0sLFl5VYall91PJt/XfgfV8wz4I4aWruY52mDYr3+/eUZyjp4qUQfqLQFl5c2sbnN0+RzYp1u0=|Chương 856: Danh tiếng tái khởi;V3TCKPlgIY/AC2pJ/TPB5Tsy0xL8ty5gjL58cS9+oFsmPPw/fLWcmJfiHMutflnqU5jJfYLWSPOOgCvoBbsZ+D63opknwg+PmuW/Z5oRe9dnaQ8af/nENxilblZp2HRFchSVaJ2M2rMRakXplSz35lUJ/0wCEQpDYiufAEc/IcQ=|Chương 857: Trùng điệp chặn;w4zBPlZdpwt0Sln0Fb2J8b4HISg1mZwCMiM11BNxC0U8vKviRJhIJohAlj1EOy1GtW5s2AWMelwGGCRZaRam/OPt4Y/hPs8PkGerX0YqNTQsuHGcMtks+PQgwZ0U9WCHb6RgsxwPh98i/WZKTsmkpPvCLNmMYWN4XaWOM5adnr4=|Chương 858: Một đường quét ngang;X0SP0HR3T26LE7cCOP/+YFScUb0MXu0emG/4q05SCwvolJBCao/HQ02qNlDFXCrHsvnGcZpXDb72LSddeGR7R2mifI6vd+EsvMju3PBXz0pmCgU9c/tJINrYA1ZF+ZFp1mvxaIBNmwXMtq739JrMbSJ61ry2JNXDECmTJ7glEas=|Chương 859: Thủy Giao Long;IihKkach0Y3FG1E/+5Qoef+lqb4Dkras4hmWmnsaNGsgKd2dHxwrk97GQBGnuSkA5Ok8epeuaGlhlCG+BonzfF3T7ExJPNDdpF/cJdIkrypFrrmZ94BYXePIy+EOCTOSQDUx1h7N+6hxF+MOPTswDaDnbsSlXQK1OV+ZDZvG+kQ=|Chương 860: Dưới nước truy đuổi;t82byEfhNNeYMqX1XBc3cXKTakwuK89mGhYPye30x21wrgB+dYh0JLYZHXvMDotpdj9Q9iO8GauoVJreSk08wg1E8GdQpPuwyXOSoSMPtP1Mvmq4F/u85HPfnIQZ7Q++AAVRq0AUSwklci91rUsBU2yh3i+ULB97madMUyzd51Q=|Chương 861: Ném;LCvAy6BS5EG+7FnwNU+Y2tuHydIr4NlPALvK3JfLUtnRZ0aG8hBtLR1CTu/GAmZjwr29ri3OdW6FazsvRu0bDyNUvYqL3Q1l7OHE2wBKipYxov4ibwdZry45vau5h89c7kADQpzwXWpHDjmgzlJnx7B4ie1JKFDuVNNDyxtE//0=|Chương 862: Hải trên chờ đợi;nHs5dkj8W4V8XaUTRBVj3Z0b9wb7koDejqNsMZvB4bbJimVcB4IIF7EKBfILsQJGKRGssNrEoxdk2+jgZS/ChDRD1bY33P268vjc25y2RjNdMGA84lLikAExXJFrYA9l0N0WlXlMIfPW6nrsmH1ql9TwUcLDk5r/85rYcS4l+yI=|Chương 863: Mộc Phong hiện thân;cAz/ZR16825vR33/fvM7bfNLrY6bIvPtgXkIUIwfPCx0NR5mOkMi8yHZrGnioWnQevO6pDFAefL2QS0tAeVJL/4n02x1J/gMQPnieo9Ib1zu5sAtwbL2MRYil02sqiwsP644f9/zQ0JiwS2u4oF5fuvnPm3K7hJ7Hwgl+4+zpJw=|Chương 864: Tái chiến niết nguyên;IqAsQjJZyhMqbeL2Yp/q6t7lL7sdhLDWtyS28rAd+6OXH8kRkB871ckCe3RJDnM8nyyPrTNpvk+92B42n74LJJQAkmdIuJJjrmRXF4f9Ybahixvo5Ixr2EwuGWePtXssTkknLStqAeUHNZuNij/xZ+Sp9UD1sEFEACLF04iy5Dw=|Chương 865: Thân phận của Lý Tâm ?;KgSIyvW1WdR0uBZxpLpMOeyJMV+i8qVPlSGFl8eUTinNtsIHWTX9+h7Z7Xz3CvD5UiMBOcEz2j8ibOEmsqmLx9TbFj+AY/HbZzlTPEf/TDZS6oSMYcfO7Cz9Su/9Cg54EGFY8/mOIPYUG+UR8Liksg5wLokTnDx3gNlIXNerQxI=|Chương 866: Tổn thương niết nguyên;urzICD1wKi492QCJjTnJ07EsX4NJ7YvnlMUxp1d3y5EPTF/4Nb5NIFRBUdVEWYBHu6LAvwwjNsb5jGyQEAHd/eWHPkFcqqNb2iNgpq5Hc2PbiXtDJq30HidhD7doFQeUPsR1RJCc23utZHBw+yBCgh2RE6Tb5Z1zRc5FDY2Ck4U=|Chương 867: Trốn nữa sái trận;T2srbmrGAS2l1VAPb1+6eelF51kHy7qodL4yEG3ZHTVC2Vk7mrgATRcDK+J8XkNlX8IaPpOqr1S4LxDezbFL4w/Jy4EdWdwamizdXyXeSm1nFpJDeINO1hSDbsiw8DRyUIwZ15A6hT73rcHLEe3xTg80BwxKyvqeQ8I72lSSbhU=|Chương 868: Thị Huyết Đằng;crJQ16dLFUG+eZvi0SfLLcSlJxVPOFNi98ZLmGbP45ujxy9wpQ2gdRV3liLcxocMObyZ7ZpR9pcZyRrxh5yW+sFQB4Ui5euRdprvHIVqFDB1tDuQMeeIFyikhJF75wMi/wvdh1OpOrOAXb6hdGIS278yw9RA56JflRzZX3fQsrA=|Chương 869: Cùng chiến đấu ngũ đại niết nguyên;vVDssm736rDuwE/kRXkVfUzmsjFiEEUWY5clCDx+Zcumuba8Q1Ws0PeNjziscunvOrKlJuU9xJuU1xc7cWEaRN1FKeA9/d3u7mQnvuzmb7N4NG95cH8eylmYBWHoJd4PnBw6zJI4nbZZffcwdlQqmghfSSLCmn1MgUyrgZmIwBw=|Chương 870: Hỏa La chết, Mộc Phong bị nhốt;VO6nPvMp/m4jBzMCXLk7KB957KuswN7fZ6vrVQa59Nd8LM7+2tjhiHn7h2cgtmghdUBqLl9GDhUiwPBgPbYvSIqPrmzA8R5IUelG3ILS2tgvF9bd8mqgtPwvrZQq/H+qgqId13Dqzpj7z6lQmj4F/4h8fAaLOYHy6kZfA9M7BfQ=|Chương 871: Thị Huyết Đằng mẫu thể;hjlfykJCxIk6pSVUw5CDBjlS0SWoMIQWDsWpJpOByRuEEFlihm1uH7emWRtQfDXdmA0IS4/DBM35Hf8ybJU4SkX4hfxd1g9GVo2OXe3Fv7+OpULbgnVgWVJD4hQsSrnlchqG4QCDVTMIw+9uUfNjTgjovQFkflbUkd+5pu62PH8=|Chương 872: Không có nhân có thể cho ta chết;d+MqvRSdYKgIA451/LvQApinTAksqc0j1UDwr9D7qsCyg7MYKFMDKA8wr/olhBegvp6swLoUK0XyalKeXOScF5xrRftZtN1Rbq2JpG/vY/3q+M0n43te50u8n5W1EeWSz2FpmbHqdMsN7DqMkTY+AsCNoi0xkicPr70+PIrwxgA=|Chương 873: Không phải Niết Diễn Cảnh;FoTLuEMqAaFOzODbZnjg8+xlLAL7ZNpK2O1KbLE2gEdi4G89fbUuuGpIJnimsA5KnJxh08N/I7zY+yUH5EWvmNqwOIc8btqtd/SjPUTVE0RvnfiOVxisQnwb2vq77mzk7uwTNC+LY22A7lyIiwmAav9fTmDcxK8AR3fCZEHv5Nk=|Chương 874: Mọi người đều trốn;Eitj+iwQ2M2GekKNZwuI235VbciTxBs1WnkgX3SJLodIIeEOK/vPkdEtHIxLqHYlbLdi5BHuF1p8BXUjMFMFSTt1AjdMmvyGksiDQ25naGpSThvrhzUYMURMTigCMg0EK+nwS4N26srTQticyzV0MffDNNrR86VERVktGtEdEPM=|Chương 875: Thất Tinh đổ vào;LDWBTEs7Yv1qnf3w50nD3mR+Ect74YHc2Z6/jzKAesJ6TC2X9npcJjwB3dSKvKQVnYV8IXymAvnr1MDobX2CmwQpc4M5wUUcnzn6tSD6v/np/X5bwYe/I43GZLG67PBYmegWL+Zn66SuwFknzLrrmovbIzuu7PF56VyIakPFFio=|Chương 886: Bổn Nguyên bãi đá;jvWQzYtoUxNDqnPQnMpv/tMnKdpjWRjf5NEj38F5ZLCnWroYOeef1bTMmiMTo7QjB60f55Hv15SxCJ9AoWfBh7pmXxXrNezNkfHRhBktDs7fTkrjuVAlEaSi7HJ5eaB55rSQh7lbYF9BAO53UvMuwz+I0TJMiq0BPCFCSmgpZ4g=|Chương 877: Có mờ ám ?;LeRyhQaJwhLFX9+ATx33p5B7ewSG+5fPKakExVm9nuUP+dP3vozkcUpQYpke3L3uH1DTwVIbgrI0ODOF4YAOOfbBpCIzLrOpauJRH1NV0afC53ZOTuivFPsn0CTm7AAW/eiA4Zk9eI0+Jv230guzBXQfaYtfdD0c3ISx1ItPLaI=|Chương 878: Quỷ dị mọi người;5kiVQN1aX5Q5ke0TKw6MIMtmQKXDsIcBy17wvEFA6IB9UMTsyENqxyu9TP0NvZkM0rqw4R29mdOPMugMNb9lEsi8QIc3WBR6/RqxzNsNa604J5LSHWo0Vh+cA+EntaSSNFZBuVD9MVvWDRFIfhBnz6XGQu9jpJ2gU3FYRNW/w/E=|Chương 879: Mộc Phong xuất thủ;3LPGxhFZ5kseqz2HPXbCGH5yunfZ5Dgxv+Knu/47Z3p7vhJCASi1lY31A7AelyBx5Hxtr5lrcql5S2T7xtiFaytJf3ASE5XFvnguFzSUhlKxZHtn0rzVQXb2t5RwGbl6SON24Qxt1xcUE0tbKRPVIH4Et31K+0mt44wIuHH5A60=|Chương 880: Mạnh mẽ mang rời khỏi;/olretwfn3p2+TPoNr+GghCf3+HGlckIUkD77ESafn6PCtBqnoJr3dSwb6rrTMsKTlChoCreMc2szjV7jTLZ8MKDoLBqHy5+zeneEvK3cBT82L5jar+2Cok+AiK3NGQUNFMBC1mwZbpiganx8DKMNIjuoqND0FLdnhI00/qQih0=|Chương 881: Sát ý châm lửa Chiến Hỏa;RYJmB9O+sC8060JmSs3Faw/NcMdG4KSw9aCl09TaOBbNI3D8j/cc7kAmzM/LN9E9JohTVswi9W0foEqmUrNRTRaezkWmfqVp+1TPuKc/vvoUjS3yS5nOR/9K9STjfY1Hp9JMlO5A7/EAb13Lm3xOA/GBbT63BD9BseRK2AK2YRI=|Chương 882: Tĩnh tâm chú;R5oEL/8czp2av6TRL6N+k8CFgDICMh6dnA58PtBcx+a32JmFSvPcYAOg26CU5yY7ILfbmMvekQSJ1+ANh52fserCZ9ZJ3IgFBdyjIfRJGgM4zMPJyVWuCbTFDsSMqF2doyE7D6DvITVqoHCvhFl4u7XnMyZEuC0i05N3+rwK/Ng=|Chương 883: Mộc Phong nhắc nhở;FPG5wdB0svpskhbbVXA+NR/svlc7TSr5sfF8JaMP2b9C6ceVdtXCDTR728azeiIg0ppG0tDyxW4UeOaM3hLepmFUa9rTpcAhYx6DPSJaFsPCEvusPgz0jDcc6CJZZd0ScHcXUWOzHekWpD9WgtBSQSGBZTOXdjBJTDrt+d1VMF0=|Chương 884: Bất ngờ xảy ra chuyện, tái chiến;8T/Osviop7cTVwvCucjgoT0w3Vq9v02+1dWBRdRNTxlqogM1o1Q0k2Kg+HT5IPJwWNrlvGNVF7Wdzn1loF5guxQPQNcDxvXrvBxbbu35W/79REYU1+0gI+0l/eNvfXG4IIbOXt4xoiI7G6HEYYhzuWeGHBpmeH2QPTzL/cHDYFc=|Chương 885: Giết chóc;VmlfMuLftDogBa8PGrGuzKEVxpVsC2Sw1FCNBMTCuHrJCcLIFeO7OE4hRCVUE89rmak1+quazlO7tvnmTHjMEYVTbjjx+RTHrsaiXYCdE0gwH8OiS6pZoNxLCe7FMafkYdv5GX3rnnA2qxWuLtJv6EhEuhsskMOCa+tWV6bcxmk=|Chương 886: Niết Diễn Cảnh xuất thủ;SOdivOgzfZFzFZ0rxxUA351ECqf30KULI8qSnAldccTPoPgVSq6kLGek/PWl5DrpyZzjUDYXMfUl8hvl968mEK7Gv3b5XcNxlRFPCsPq2ISCySNLLJh/cjuBOYPOh91Qou2xQzbx+JWKap2Mzi0hY9K2/ODQw+3ZvJaLhP/ck44=|Chương 887: Tuyệt Thiên Trận;AmCcyIqdIa3NkNZVDOzvLT2e9HxoY5ooH9T0S4mYM3sOPE+530nnIs9SQtK5LJoJbbaSccRbE1kpJH1znrqNZFQycmKi5ifxU2XThR2sF1CPp4P0pWxjGx6b7LdQEnQiQghi0yBfqyEW6vPlCbHXD8f/7hUGhX/1MjurGjlDSDo=|Chương 888: Thôn Phệ;lul5NTd4FOP0NDHvbm/6kbLPD+InQ8lOannFOvApMSUDJ82CwXwDbByqvrKkEuKuNuPie9UlNwfeL8Es27L9XoayHLL/b/SgCFwnkidNb1hmnNibWlG6OnUCR0TWroQaa/90CDCNSvn4y7pj9lsEdciHhLQGPHWoh9PrYaYoR4M=|Chương 889: Chỉ Xích Thiên Nhai;pPK+lz9fffX/f1d9ANKOgQA3B8+jcVPnbzWsMSgElNoL2hF4cahKL4UzVWqB87ayXfCQMgNMG9tT5O8ZX+GHLaIQ2eVOGuuKrC1tYjwstCx0iReWB4ga4PjBVO0pRDsxDJ+c/AxxV1ORPYX8ypta2XyRDivNqhVFA4B9fwHGdCM=|Chương 890: Niết Bàn xuất thủ;hCRMQpZJZGpRRW03RhutiQZt7/1L4Py91apSGjjjHauFlV2L1330iSm1ydpR7x2i2ZjZS2OvQth6AbGI6ex5AlC8rAwjg4NjJr+ak2j2R3mhcVQBxpZu0ovTCwy/hn7S0xyMUXgL/iuxZvBQ9tGctfYA/6Zd56jQnT6O71A6TW8=|Chương 891: U Ma Tôn điều kiện;YWkRJ6O7QY0tAURsYjhfpL7eXRdoiILZ8/EJAywto3JiOTRbL4Z8/QWwUME+yfS5eaAGd01lYhUlqi97tR9N6UqwhzRLCGn9uJVezQja9PxVQwFtNm47cDIzzDqDbF3Pj3fjGTackS78eW8IQO6qQpRo3PSuLJwBZCGkn86QReg=|Chương 892: Tế tử vong chi nguyệt;U6TKfXuGpQWGf9+Zq5nCe8Q9PgBS01nJTLC62sHBl0N7p1WC25w33kiZ+PPbPUHuCzHtc24AE9lscUqKD075thQKT0UzsqqgEA1NMyrbv+Z3K+uWmbSjuQ8VPEiUm9Mty+PJ8OcDbuhdjZUn9GYdklH2M6fMvLezNSla3yhakD0=|Chương 893: Bãi đá chủ nhân hiện thân;aw7azcgqlz0Age+7WEqmWl3lnOaRESWr73UhNG8U/d/a7XIqqKNehdcA7lNBf81drE3ayBTaGh6SeBWU7Wo1FkbhD8kwHRb25WwIFREo6h8TFJ2oF/tS2zeikKSGhZnmwnvi+tKDRbavAwufkvTsdm84CYAOQT+e5lYPhwXINg0=|Chương 894: Nhân phẩm tốt hết thảy đều tốt;jMotc3q4RjmIpB261dV1FQqDBmMogmtxc7Wft/Ae6lr8O5hKl+QXyOBF3G33EQFfqo289My0eh/zS2xKmMgMa5cH5yHCtvIkdzZXWObWoz3bIDwcWMPLsNauHrE+sSi9x+rh/0iJeJ68DIgEvPiiSzlDAy6xhq94EkGyGKiZ/hA=|Chương 895: Thiên Lang;sUAdZoVQixRLp3uVMh2D8zeNbH0vxqeU0lO6HGqqVtdvthp6ZEZIq7+VLVvXahvOCToVlindq+mptWgK5ti63ZP1ggV7EifsyZfgj3qrr3hHq8HLN+P8qdstUpz5xzw8DI6+mStqPtMmiIv/yYqr25ZnoVMTETbAqnnl/AcMZjg=|Chương 896: Dưỡng thương;UcQMWf+1zpGJr2nQ1EIoG+Et3T8s/u9ObSIh9BH52fEe5cEQGyMFEHUsGt2zOGRO/2Vv1rKKVvqckESJ5kmzkL/TU3gJESXoh7cqmXzy1yO8DtXD7oiNSxNfHXvtQH/gdN2cKVnFtTO9ZYelj8/ZyDadEkR1DW1ALLU5YjCB2js=|Chương 897: Vạn năm trước bí tân;eibOlyQUM8oXXE7UVEBRD431dOvIyuT/4HBlw9dJSa/c4tj6pRKb/YcHxkSfMoI4T3dzV976x/R+69QH6J/uUwZtGaCAqg4LUH0OfL7dz9NIR+RxwAEzZEJjDLQe009eEzMxpRUHDNIAg58LayuiwK4nDGaL5TloQcSp5m/EhCo=|Chương 898: Tinh Cung hiện trạng;WuvZDRcwYAzRhG/G40TGo/FNA+ATMT1b4OHthfJCntR+1yoZIAunjsiCVnYy4uvxQsGeKwgRKOmJSQENcfMvo+u8i/Gn1Dp9k0F4aXkU1BdugAOFtPdYpbzzjuRGSjaZMS4/6KdNZjZnk3eSA+DpZlMdQENKWUjUqBHj5wBaaYw=|Chương 899: Trăm năm kỳ hạn đến;SJahhQ7QJGY/djwoa2wVZ+v/EqQ8dAfXtax7mZ7i2FgBABxOlzQUdQ4S+f1qzrJCbJSabYXTvPO/5gg4uX+nqPsJGgQu8NsEjSkGBifNGlYAx89fokvXBFDtmakPRcnJLIq++Z46NJId8bIb2PJZFV49D/OjIXApXuod5/8d0Pc=|Chương 900: Ra tội ác chi địa;th4RVpavyaYMNr59TbNp0W7WlhSzc0uWMuvVooY4ec40HCy/UiCfPCQyP/+rSRbD2pqwBxApCf6g9sJnXxiWdgfCCZxx/cksXEXnzSbmuHzMuy2OQa/UxzxIXKEe+J276SMqo7xS+XK5LQumOt5zk4XjqDtrEjAUYcG4oDLmTMY=|Chương 901: Không đường có thể trốn;uKGQzyouUes02sGJ9pr2ZoXBnZtuKG2NMEnfyXvqaMCOqhEnBR5RccfhTU+FDU5R6bVuaphqw2ki/uQStSVepcckn9G4VmdX5YYLCIOFcQCJDP5nG85p+6hMB1Fkua+xVQ8W1d1EeeYISt7QPaNg2sIWOyPPexLv9+puX8wws6A=|Chương 902: Tội vực truy nã;+uKxgbtkynzygJBbv+W84SXMoIIs43xlZJA8VK91tRn0iY8LS9TLd3aevF6n4zIqpjs9HjW/ucinw6Fh12reS135WllBRBycyR3YvVCoIG5YlDDcfJ5MpgcJhaHGJoP25zIzKx9LLSU6gwukDQ4VxxyUdDUbh940ULjGBufbnzM=|Chương 903: Lam Ma bà bà cùng Tư Không;sF0gzEGfHQHzD/+WTfS0jsq57t7gBTwmoEusBbD9ZKTD5fDogLbtryDxRvoOcBIyHNiwDVUvzULFzV41IHWl7rVFExXenTZgEFfoFUDY4zMkN0JuAKmHO0pqZQsyI5XhJ+3WCQubSVdcnr/8+42lxPDoiGIP+z0FfmJL7UqW3jg=|Chương 904: Bị đuổi giết hai nữ;glmVsSXAeVytmed0601T3Sh3B7p29YVYZWB0haLbOYC4WpkSMQ89xPEc3zhs9v4h5k1Kct9YYpGLz8STazPoXUDcjKbnOuiPqsUnm4ZtlgSCs2FM8bQfJ5w6LvjhNAyea3OiRDpLIzYreGNZDJZEB2JHSGSQQ32pcB278FvMRlI=|Chương 905: Gió chi tâm;nLFi/NWvq2llKzaTAoMQcCU9Lal8SVXnxW48/rbHq7QZeEymDau/PG88hbH43WazXEJfcwov1CV4/FsYHG04a+pvUNjSTTOn9T2Mj62J6O8uFHC6ecOpKSXc17Kw9SXMuPZvPELv9KMqD5WlAoK8KV2g96SahLHiwbTUPnTPO6U=|Chương 906: Hắc Yểm Băng Tâm;VYFKH8+kb4ari54ik+Mz1uKDsH/grynHTThJqDYnMaahCz7G2RHmtcS2x6OYfai8uMrImsxrfp2q+I7dGNTe8k1dosxbTzpHjY3Laa8NEJqwlyjHHOWWTLygTeBnic5xY94qnEfdSu8CegxrIPeL/nZbJwB1uVyxzVQHzKdjfzk=|Chương 907: Thanh trúc tâm;GMh8fmTjdJaYMYSUOK3FuFsnJcONdJ8gsD+JsuhoarNx+zOLd219sL6LL5HQWNB9LMkNPb2J+NoCUbQ5OAWDe0kCw3hmTRllSSGD+PDqyWJglLzH4ylP14bWsN8tNvp+s+N28l21m7MJ1bWLROZIJy+Ys9/IaNcpacQWsBY7koc=|Chương 908: Ngươi cùng ta rất giống;tjMWDfJnjYisJhQJdXPcndcsOgiljdB7ExzfATFiwKdEDU3BEVqi9lBgQS099Bj4qnfjsQ0hmvKWqEpsRCET+EzEhrftl0WZQut+4trWUkJZpqybB/LWrAIdeSB2GE9/UjAQpkDDyUouqFEaoKdDwbho0fMtL8glqgkEo7W9w7c=|Chương 909: Thiên kiếp;afjM8ForVT77Bo4mPJK3PFpoAGipkS4ahtlgrwt59RZ81X/3K7Lrc1c6cmjDfkEC3RpCilQPBa/4xR4Y0hS/FdZ5kXfhhZnl5E2fYEmlp/B57Bcd75kCeowLqHtFJiZtk9L1ZfBxwqY6V3FW/gQz0o0yHOrLXEPkt3W+fU3zcV0=|Chương 910: Bước vào niết nguyên;rYxSk6PLXEEGQIgl/XtY3Oo/A0AkmQapOyUeioZbYTdOTQal98YB0ABSezRv768ZFT4ddIliKAr5RvO2vpYlY684/gN9mdANwS0niFdS9OSZt0UGob7c5c9CHnrYviw5u3eKghCixbWMRFB05Thhy1nxZ6fd4/Vvj1lNNdyZdOs=|Chương 911: Bái phỏng Tiên thạch tông;1N1+C5Igkv6qgMl+533oQUNbwWwHA3E2eupzA3N7nh9mlpL9Madgusn1cQBNmESi/+6GQ1PF+GGASQ+nJFXGw7+5q8q8tawGRvTGVAi5oPSQOIvduQgrI7cerijk/o87bjnhHtOIe497fFyRyd30ZhDxdHw7Fh1vgMQ205aXe1A=|Chương 912: Tội Ác Chi Thành Tây Môn Tiến;Uw/Mna2X1r9EJBH/J6Cb+6ByitMQMKUeriF3Tsi8Bmj/Fj5khP9nwPak3voK+340RF13AEp9se4D27/Vbpijye+bQr5+n1DffsX7czROtkUIYXAW3gcP32p86WGtTsGTCsIckTiMqigfxGpjfs5Lq3qr0P915bRk+F77PzHDPLk=|Chương 913: Ngươi chính là Mộc Phong?;22LZiZmEHTk+Jkf9+oo/YJoY9rlzdc0xQd12wOC46FGDfvOMBh33kFoHhn5CCpYMZqj0FjBSI/6/Q6etGnF2NA0d7h2KquNbRc8t059rsP8ikND5m0Fs9srHD8LI0hwbhSeIwOgiRYaHJBmnSjwH1v479u0AIWWOYEHPicx2vtw=|Chương 914: Không cam lòng yếu thế;gQxS3gCex8pyZDI8YZTnXqX4pPYC33v3EpF6SlzlaEbvFn9/6tzPvUGeZOOk775/K+q+uS0tItAXqKhhB9aT3+iT8m0L9VBOjdgRZ0k7IAeInQ/HVLvPGjFFD6BSzgu+2yETa66Pp4ItU94Wq9nGHiXSL9oXk7TYa7NNFmMMXu4=|Chương 915: Thất tội lực lượng;Ycjk2nNNm659UO4+ycVGw6t2thESTrNtXRe/p2j3UUDkppXdcffC83D6h9oOXsREj/DXKE00BQJfUike15R8NWAldNnDmtnS0RA7M2HqhuMN4zxozDIohehYOJK047TrVb5O/Z8qNMCSFnvqqot/DTm27V1QsE8mCnm1x+ImH+k=|Chương 916: Chiến Tây Môn Tiến;6I8OBiJerVaAW6zYI1ksaph/fGJOHBJRGer9Hjc6V9+nFvgfx2gwIWqi1LTy4vDqXvuAfl8oJcXITjVPf/UlUMo2LNz6tlmF8Unp34M4e1++h05rq6JhfmbmERlPZTKTulWteWuxYh7yDYD1dsAeKFfiNTECZ03UGgyzHXmwVTw=|Chương 917: Trăm ngày chuộc tội Lệnh;IVPiehBfEYJziEkts9Pwf/JGfRC6PVCjktxQR67Z5em9W0W0wi+5DqjjQ2b1mnrMygopSAfORysO/LgGzJo720mYN31xMIQFz9wvd3vd/2MLhBiI2iju7Tg3/WpGBwFvEswh3FPwmJD4Bhjq7nemUgYBoAYnPg3AqnhFC1gWbvI=|Chương 918: Tinh Không trốn chết;jOb6vvSftwpmUpREFM8C8H4PmJAwmsP4EEYb9s0jGBIBR/y3veD4VDudPpv8+kbVxkCmFm2nQiSw++NgabibNUUDcL7h2wmBJD85P2jP86hQs1yE4KKaTXuRMk1xhsK1M5M9WYQk1+HIcYB04oTxv5phjpXoIp1doxDQrOKsyWM=|Chương 919: Tây Môn Tiến ý định;Gjrm6qaIIxdukFra+3/15OnFq6up04BocTfvQ28QTGS1CULGDU8DaCw5rpXYOg0/LhGSUVyBwyl6pxkL5z+txfQIvSnaz+okxkNIFyUZXM+IdV8vhCMA1ASoqY293OFgTARdORHAbld7v+rjxoYbTq8JhMEW4o0faamM81vgPnE=|Chương 920:. Tinh Phỉ ngăn đạo;zXyytMtXjxrkbR1k55Lb6e5K5Bu0VVnj/IECKufqFqTAXhLXT9YbhXYEqRphBzKW49Zf480ENv8e2PAzJL4yQsd6eg16xxSLi2LVgJ4HwSF0OkDp5OJgWsGx2VB1jD7/WTxNs+suKsnKAmCut5groehxgnVzwq44JT8eHyiil/M=|Chương 921: Nháy mắt giết;83riDtL6MED6yo4LNpc3eThJnCPQf7WjKBT+Aso/TZcbwe1gFm9Q1b5PXNusNDiwLntk1+mK5KqJUALzQE2GqLDedjwrr2qDNHwwW9HnTTokVgIu5qKhONX1ezTnyMy0uoiyQnP2T4nxype1tvXANOTKxFvlFSvWKoXnDhkzRBY=|Chương 922: Chiến Ngân Hồ;nV0ofDxe2vtmDyh8ZC8QZ4/XTWT37iTLzzBUhNjTEZzT3BiPzfyOH22TtaX/Az00E7C6f4Wp0dltpjyKLAgiRODJPJA0HwOVi4zk5Bkx5EiNB/iC/xaMpI0+O/VKpprxfVIii6i8A6n+XuZ2b4fpmqfWJYK/vZZHYMZoF8SJ3Gc=|Chương 923: Lại thấy Chỉ Xích Thiên Nhai;m1UDAlHBQCOWH/2fTlm6jsqqCkcnz/yTP7Zuy+SNen/j7HnLt1yXn84oqLt5p35W2n0dVvRKtb/lOvIxcTSsMzIFxG0rkSMkN8qYsnMIGtH+VcSTXfwDzuXm8y19ANAOk6801n9QFGtXziJ1cCy44m+Ylr6hf8jXwgEP6oMCOr8=|Chương 924: Thập Tam Quỷ Môn Trận;1pwdlT88CqV+a1XXw6MBNRRctBrlakD3jJPr3HwtD+xu1vqcAiC/hI6WuTiEnCYk/E05W2Va+BrmD6BlX5PfjLOR5N6yXPYlpqC0gv09h/pgDi+pnNsUgyc7Rm+sZYm9QbSnomYEHD8KfSpMB8vhN7GboGqfY2jI3olLKP/pdzU=|Chương 925: Hoàng Minh tinh;8rNRGqq1DWK8tnbPQsYC4MqtgJIyqUBdtCVr1/yxm+mXCY7eqRcXm2Y9/ZRaDQxJlZvqemOJzvebi/EnHaCMRadEUOCbrCA2JDoOdMqBFjlI5NB6oIed8wSFRUnuIDjaK/zqBXNT+85zhntIpupvfSS1qYdwaVHs85yBWRyAxQo=|Chương 926: Danh chấn Tội Vực;tmStxrdFCtLhMrP9Gv/0P0Ad+adLeD3mgpxzWxbJ1NhmdcxAIV0oQmlFtxFOfeJbVyncy5MqogyVy2ohxtTf1pTUzD6LU2XXH5OrOHxqPUXIksysu2J7tM2bhyAzT7XJKdZBuen/2F/zS0aa1/VEYap2vEGvkvhq1g+JQ4dxpgQ=|Chương 927: Bị ngăn cản;L2CdjXZyMhQ6fH1ObYrnuVcGrinRGQP2ZEaMbsNjTj+dYWDf4W0jVvEPHezffk2+oo+0hlJcPW4IFmbSKojvFiGr+IXbEEr102ZJM4NKTo4JCYgNBW8Z7/gHWXhGZ/5P3r71gJiktOdeWc1gBnzrff+zOM6WxvKgJysBIA2NBI8=|Chương 928: Các ngươi không bằng ta;E56ph2xVvzhuuB7TswlJnfDQp3Ur+v+F2JcPBB30matOtxOedBK1HKJWNAM1FNsmY8TEXZnElV4AXOCykFkzI09NH//4ACVvaXUpC9joQ6iU7GlK7qB7vNqNn8sQKuS2MTB0LzQRUuNTlvbXjBbIBn6e2iqgRmrTBPCgMfhcuOs=|Chương 929: Chiến Niết Bàn;x82WztH+RUqujbysuZRQ+jesKaDzO/3MaQqwEoe56xQkFIBqX+zCDsJfeKw0l7aK8ZPr+OTyEecT5qAEooPuBOJHWovm4SAfzA3WjB4v63RmVdQh6KeaOaerBQwhSWf8VgAzQ10VIkbKYvlwNjKhw2vSETc1WaXH4irbKmOu0bE=|Chương 930:. Niết Bàn vẫn lạc;wYhIAKt5q+lb0MtvZI4UmcoavKo3K3vyKQT3BxBaJb83QPXfnpyZH1p2olatzh7lbZnyPLj/7T3JutwGbSCWHApAfUIMd0pBgNJZFJ1JHMdhgu0Ktq3KDIgZCirHX6FcVH7MLrtQcVRfImi+BEx/J2nqgmG69aVTHuNs32n0uZE=|Chương 931: Tổn thất vô cùng nghiêm trọng;HgoW5685B1PM8xJLj11KR8WYi8lle+aTV3n9i5sEgitB0dpzWUcoA/ukGvr4Frtzj4iWNUPYCMi1glZKFUgg3MkjcvTH2MWBO7W2HqQHCUznLFSyM29f8NILcwjJQB8zNhKNtwXBYcjFR2SQCSHqxcigEDzNNZNPPf+DxkaDtb0=|Chương 932: Sát hỏa Ma Quân;rpeaXmCBFpVoTzOqfq1O27qzBOv07g9V0zZvvKriy2aY7HVK9FawnWwEShMfYQSYOS+JKV9sohbNq3KuykI6oVTNBqr0N3Or/KhQdN6ErPERIgDsI6zHc/LkzTaZ/r+WfLHoxmYpkBJss+/DILSWL5tlxkv5iTZpOtp8j4jPJZs=|Chương 933: Tái chiến;287ufgitxPd/YwBgvUnrtfEDOGvcgE4SgKGSR9IjpAAkCfldZuiI3WBPBEWJiV2nHlL9TypzCM1s9VMwzon437DswDyQcbOZlbYLYYVUl9GmBsohT3xaexe/+riENZoL1sQrvjWVp1m0RDuGJtFAC6UgI0nglJ2lUmF0BeDLoQA=|Chương 934: Thanh niên mặc áo đen lại hiện ra;+zOZPj/1kTJXeBHXYsnPw3V4Cle2WQyrjGCbu+xUy7z5DL23ocQKyZpCHS5Wo1xfV5qNDpPomzbAdAa70cjZZHVFbB7npug+TEEo9ix/c4UhDupm9xzMbEDRIECCrZ4oCC7EzLeqlcv0o4xPlCDycwNqYrg5PWspKrSlns2iPiI=|Chương 935: Một lời đẩy lùi quân địch;wZHyZPoYOFHbIAvvkvMFcyxqGDozuftAcnjOvAn1KYWBvo4qSO8y56KhQIIITKLBaupVOFmk0vWg06p/9gjKqSjkLbxAyIg04uWvuuBreXCVN/lKLS8U+MCBdhLi/QTkfoJwlJ3gjrbXbKhUO93CE8et+EqC2CoIvcYFx/IHok4=|Chương 936: Mạo hiểm đào thoát;OA9prZPfhy5TmGcf/u8XYFYgjpITSDKoh9JmY4vlNluwlmbBE9ICED9Kuut+JhE+XVJ46oKC72UDmXdLP6YxtUDIx0ILX7X7sEY4CPQgrgpURu2lnkKXW5u5qvckvV/xuScMHVPrqfnk70pOgHgAKAzGkvBiHBfUlyFggyK3RNY=|Chương 937: Trong Thái Dương tu luyện;vWO2l3YATgI5V9ECkz3AePZrKodKZDHuEeP2YWoHzWPC1n+78AkMn9AKoHAQ/LHLRbDIo80a1+F+X45Q4lXszBsvWX6gkwf0ckC7exELwmWKBvUlmrdXJcDHbMjFz3fMEA2yvBtFvp/i1vMtkJxFZF2PHiRdYlolZeLTSbrsRyY=|Chương 938: Trăm năm tỉnh lại;/m1NSRJEbsiT1FwqoZJzQJ2/mnZF2gjkhadqKxU815PqKFhpngPcHm3Na+MSw5UEMwQinjU4/uvCNAH3VvyblZ74XW19Zz2rIk0zO+nIHk0m6GIvg94AeND315l93E9MW0IZr3QjJYT3lxVlDmDUNjq2fNjN8LAkKnj/Qa3WfDA=|Chương 939: Minh Nguyệt Vực;6fg728kBJJJ21uJ8SC1kR88CNJs+OE7p5Dw8HsR+SmPAQyYE98P7BbbCxWMhwl+YP4ZCHZ8VHQ1/e5WRsKQXiLiTHtYvY7JyBhSIAc5hCBMK8M32Jxax7/GLBHFjiGL2AZf9Yvk154o7B4hF874HR4+739IRtg3KuHlOrtEpJfw=|Chương 940:. Tử Sắc Tam Tinh khách quý;tMlQuxGE7C/neaMSYqlc1R9VxiDAgPy9ZLpcfTdKhbe+4zBsekPD8ZjDPrSCsfZy3IC0CquvY5KDi9ZzUf+tfZykEgjqBHhHuTDacte42GcSyfUlBUp8OX/hBBy6CVDvPUNHpxTvlI92hnPy0ZF4+YepgSRDxsvjM5KWpzFExD8=|Chương 941: Âm Dương tinh Thảo;hx6Af0BXy29lEpy5OlHp2zlK2S5L2qp4/WZ8o3qDe3Y+WgdXhpfpkSkoleu6R4rWbFANuI8XzrnD5lm4+jktU9AxQIHKOlaUsf8hg7KTi4/3zfgDFWQ5fDnn/0PAJfJ1sWIiHq0BE46RJi4PQmUYCC+4hZnv13jfPscEKO0jcMA=|Chương 942: Ngũ Hành Kiếm Trận;X3aniquFe+idx/Hee4xbr5SdsuLwYDrh/SPUbP2ymQhHYKHOqJIE+FMk7doYhc/ACf+8ewqxcCXfeS0aL3nwtsEdQ5skPtXtgBAyj+emmRHeuHvm/wW5f1W0zBWIRdZJxioOrW3Lk3wURclzFSHlMSIcHeYInx9BeTUOgJBzNIM=|Chương 943: Cửu U Hàn Khí;Fws2Y71W5mq5pbX93eaJdWadKjBhSPoUw4BWPZUtEE0irP2OgKQST76R3PY0l1B5oFl6DQf42ctcCGZCLLTrcWzi9T5wSPSZM4nHtcIsGpSZMrCujvvO51MY5AWXuS7CbSqUmjXOUhO28z551Lw53p5MngbDIcgxzfv0z1rbVFA=|Chương 944: Thất tình tùy tâm;Oatjz5CeVkEWelrn/fU5pIXp2MCriyRyPKuQQ7TUi5ZjaNtNULI55Ihsl7LXOcZmTa+yoAefKG/GLVhmnhdY25bNmjXxl19+u+gffoggZTcZVLvvGr4PikPYC8wnN7DibOwvCkdVxJ2WCLuclNuxYIdKJz8bo2EU7sPCEdjj0LM=|Chương 945: Trao đổi bản đồ tinh vực;pB+QEn7FGOBfmsqTjeXANyENf2Q/z/ScMbOAvOSpLB64eiQmvbsQcvcnqKK7TQ5mMcsYDB3XzdjmeSrG2kfB5sHM3B4+ZkUSZ3mxi2wyiJ1nv2UhJR+bINHjIQBiCVkmWuCnzwmOpg7Cb/CdyEAwUaaqGll49LK9XES9NuTUrF4=|Chương 946: Cướp đoạt Cửu U Hàn Khí;8ILSXvjzPrGuTuwCzPdE8XRy8eBC966pF0vVlqxZr86Gowv4wQzNFeEJKrZDOvjKKMzkc8GzeqTbfJdcREx6ydNAtMyvmpePgffeAGosLii4pjhAPWzGOxztRxXxFAaOHl8suYf2N6xSgN6/nfrQ4vewfLljrFzq+PTEBvCy79M=|Chương 947: Tự động đưa tới cửa;nZYcW915eibrKd1HFd3dedabcmENsKM7uttgcbZqXYjMzCDkpkt2YcQFSlrFdFG+XHa9m2Y58Dc5IYA/+7TKdKLT8hJs82d17nEh1m5uKx+iIeK8aZJcgxilXM5OAZHmxCgvOuCFACsJAAeHqRXmmPCTqwhm+5vgb7HWQYsjYBQ=|Chương 948: Nháy mắt giết niết diễn;Zu1MhXvipczxklx7Di3Q1eZ8c1reOb62Z5wSb2DwvasAUb7OWIgiic7aAelAccYCaQKQE805J69nGC5wfvHtHI3sLxhrZ+TvMgHZRZE6MHQmOZLUPdAyF+BzHW2UXQLH6hy3b7k48cgs3CUHlXutUq58RNSmo8g3a887TM1CRiM=|Chương 949: Bình yên ly khai;+fQxVhaOkk8WEKhspP5eYrdvSXZT2W1vQxvuCR69r7hdEhnCj/btL8+1nuAsrYxhhKG12cIaaFdu1HGgiI1kaCUDn0eOhpv+PVdFtsbYT50eH486yzsK8HZ4S5iamN0DUyRMx3XKdI24Ayx9in5Pk8a//khaXNRHmX1Fk3ZjkQo=|Chương 950:. Đoạt xá, Nguyên Thần cuộc chiến;ygK010B0O65PgaWf0fiLZQU1+yVv/1lMs0Hz0TBxY/Kl/VA9ppxgHzqQ/CycgFhLu8FwpMaMv2wJrfQu1Ln98b2NhiWK07U6uLdv975VtWFoB9BdhX3eO8QVK3ZD4d2OCUboHc8ZsospzOG5fQcZ8rhswaRSohhCwP26Y1qK3vg=|Chương 951: Bước đường cùng, nguy cơ;Tnwqc1w+A8nnQg83LN39Wb/WY3HsTeexh2qG8irZb/OsGu0C6INEFK5SRnmzQS6bOtdqWZe5tmjJdN2z2bosfM4roseuM6NuU9s37TwH/ScI/Bthxm9XPtv8PBu3MJw2cxFVaiqcHcQ25f2WHrIH35ob+5Np6pG7g3gTnnOLwls=|Chương 952: Tự tin hơi quá;IpDjUAIHwY2zfgzYPdJLIkfUvKareni7VjA87g40vJ/tdB+FnrVx0fcou4kW2lNXQyH9SzwgDjQXsuxM3i+mu1a5DSatwRZY2e/ZQucWIZuZ8QNGe3BkTmLZepG4LCNLOacriceEvBV3QcnoNsNowSVnBgbQf2XhVWT33ZvC6Gs=|Chương 953: Nguyệt tinh;XxXJoYN/Q6Nn3hUEqcUTn7x/Wb7ppiAvlbJYMKou78zGg7QP36X65CfBh/cXr7eTkHb1GrmVpZlFhpGApXKqs8bsbOXpi1K1fz1YxiFKE62i82FPpFZuq4YX5xaJuVbGc67lmjTorht1F56gSxDKarzMb6sm59MmM7kPxIioY1s=|Chương 954: Nguyệt Thượng Cung Khuyết;ALWUdG6EKZWhINO/HlMRuL8G1WCIpzhZ8SqauEQxbD4ggXnsqZBHxHVKVZSvWyAiHP2q6CYSnGegaC7OsRZyGgUvl6t+1GUh4Xyyzt0ubYfH3CNEmDpi/NK90mz0iZ8h8oktbHQxcG1MxRIQ79LZHEhy28Dy74nxaqVP7gKnaso=|Chương 955: Nguyệt cung di chỉ;ohG8JRVD1K2vmr9R43M8l0ED9TCAYh10US1d8Hwu2YjY9hv44oHimNGpMQNDlts83dmgt2tNL9FlwCEre/7qYUkElWm4a/Sc7q9QPsntEhpYS+E0CQC0tN4X44oIHVoJeMuC631nnI/NwSsX2hTie1bF2p8nNVbZJduqvYziavo=|Chương 956: Tam độc;h/8i/cs5A6q9mi0bIXkZQ+cQd4EQ8V9qKMdcCdx6ZkX9bG3Yo1sxXi86dQsVH9e1VWNWLd538aajfn0bl8q/q6N/NdpaJt8PHJRRRR10rtWBLD9anTaqvSLw7C2jRaVl81hoNTgycQ4U3tnDBILZfY8D1fg+O484GL9uzSo4hwI=|Chương 957: Nguyệt cung mở ra;op2We2nd18Rixk8TzyUwC/wFRnmhGcXH5aJBBeYMUqkee2Y5UlpCDOESnWGFJn7ok++8tZ9EzkqK7FFsO7ElhhYfu5bfqXP8pizY+2YVH7WzTGDlBXYpfnzLL3bhyLjackXgwZVBHJT7ZfAl/RJXrsflygcuvcOCo3mYZ8VT1QY=|Chương 958: Phồn hoa Quy Khư;qqEQsevPS1f9nxN4J6gOYmeVUjaBt8Cvm3DnrxHTuAUJBNJHE/jsu337PLR3oyHX5eAjax8Z0b16lbaUneau37GDL0TdZfOFDgm35Ia1LW5ktbLWuvoyIgl0YqQbtcqyN8fyIYhjqPsLxFyTlXRihV6MJhDwBuwBJD7eJAfwX9Q=|Chương 959: Cảm ngộ cùng đánh lén;Rzo5QoIwKA0Jlk1i5LT3SBOEPi6YWrHL5oyPnj4zapZZ0+jTVzxq1splDShZZR8pzLNxfMQOYFWpaGOJfwgBv2Z0TOKyie8RwwZjzVSe5FysY4N+nSSnaBpYfWF2U6mQ897dcdkZc82cvthSOoqHQacFo5ZYVnyBonjjTjrDoqA=|Chương 960:. Cảm ngộ Bản Nguyên;PMkyZIvQ2O3uIAfK/NWCsojgd3s07ePtLGVod9MAXOemqP568RAl3Mbrl8r51mWqgIOPjmWBLH+8sN9k0QrmXFt6ZwmfFm3Wf5hnuGXM/BQCkIfmH2MPph2RUM+mQ3xZ8cJLKmMWcw99U6dwRSpnpYWpEzF9wS9mX6N3wvCJQew=|Chương 961: Sinh tử tuần hoàn;TbqYgEQ6R95qb9slJj8qYKMJrAGArT4vC8kriJw4Yvh4SYXTmNqHutGbs5nP/iRL2ibknJLBEHfrHUFEybUCFlRrhOhbkQT42ge3/VdmI+OSvoBl2wFPPYUaf2hFDLgA8MQDw18X+4+/nbqw0TQA+acprZi9AqGYYVI143vY0Uw=|Chương 962: Một cái chưởng ấn;VA7W+bT9SmdQsOwSuYpBdx9fsBLiGdj0ph4xiy6SbtLqdXxi2mIpOiw4UeaJnMV3yLyU6D87McGbNvF6EXEKmY5HexJmQTrvtOFvW8wcEvvn8ft2wf+XDGkNW9baYD73h6E6P30Bc7LPNfhyhkqOBybWr5zYjS3FXmPJiM6a8So=|Chương 963: Thôi diễn một chưởng kia;3z2SDkLHkFW6rYgxmJ/22S/dPai1MQZYnuFbRdi801lDSteIH566IRC3W44lnrHzkZRpWes5IFCKWq78gF6icTNXJcGizt0CY+ItxTURJKMu+EsNEgB9265JLYNj/4QeK61+KXLtHpkvA5uUsDdHrjG4yaZbmebBY0/F7Rv8McE=|Chương 964: Hỏa nham thạch thú vật;c3BtN1lmxlhXRN7B55yuUzd9dWzTf/XNH0ZtQbpoGqPxQngNliYjBc8ZHtoklO/waEsHGX0Nm6HrSnaAw/pjqS4AFh4CYsag+XJFFNe/Jc5dd2kWIgsKdUQy4Vox3A+DhFF3W/W/prikCbggtlRcZpp21dwUosApr4S/6UVf1j8=|Chương 965: Có Linh vật?;oI9i2WjYc461e33pucT/lTO/KOHGgJXVIn670K5PAaPjfILTDtjgZqQjpvm2i8K8R7vuTXi11sMMwtMPPIkLhaZwgffmeBwDQtdAx5IlCEt127FAfIo+vChLsx6Nw/uGRVY02VZbhYCI6c4LXZPyYcorChyf2vuwN14d1kwOqeo=|Chương 966: Hãm giết Niết Bàn;TBk9wLNxNcHFoSN5q7aZliGG2ucX3Z3lvMVpp0dYvLKPbQ3D6QG/HohxNs45XnVSvTFkWlkCO95WnOV+uXvNn/mgjR04/sQtVe4KeIYgGIhtkCFbFWOG57CoQhFtkkc40U58LcruA/EJ+FS0sBZvFiJv1JqkgHHpGBm1eRhftTA=|Chương 967: Cận thân chém giết, hài hòa kết thúc;eBFV6v7YLZI6ateT2YUveh7EXN96UdegQByeCkL0/e2pKVKiNSm0FXfbt7rBUXyhFDH1KEKIRi7CYvspn3fBF12nBsnAVg3dxbZuZTUqkjhUISdvTmNaiGhligds0lCvyFSSMTTjuQjPCT+cMQMcJRGW6mHrns7JueSOtOOhyN4=|Chương 968: Vô huyễn Linh quả;b6q+DjmdLeUGPXtlbisFX2D+zV47Q1HEnpGbYoujpZiknYlZZ0IiFV1wfSalPW5Ainsr3rX+gU9FRmIcdtNci3ROlfZPrs5UdUn7e9J0sp/CG+pFmBGuflKcJKYA6Dia3BWn+o8ydf75PvV6xftQGh3lhtrdeCaL/MKEr2kR7K0=|Chương 969: Khiếu Nguyệt Thiên Lang;9GhS2dj4JPHIxZF31choA61+NfgNE2loXJKD8QeEDKk9L2sAeBhKL3Lwj1eSa9fz9klTh8TkdSY0A78ns2/Ni14Ny9kmpywzqAXq+ZpYtfQTaBjMnk2VXHTX7qvVYjITf6oHNrOzc8Lw3MuzG17aX1gDLeXklrDlFN6jFkPRwZo=|Chương 970:. Vô hình ảo cảnh;cfb2iqAHZi186UChCt7zqLoPjPDORv1sh3MlRggP3UyhER2uDsd8Yns8PcUUjS3me6UxkbuYryuWWL6CDwn64oynP2lAk0ZKNfJ29fvnAbsCXFN6I2Iabi05JdM5SkOTZp7GSElpUptiRPJ3JxLs11sEfR7kNGChtFwqiGoHA7k=|Chương 971: Hủy diệt cùng dứt khoát;IQi28KfTDaR0LMeNXoBrjDlXJrHirYzqYzVChEevkpsmQ7z4RpSjNIhOUc5TZGFEPPw82Fa0FDkn/DVF0qIWqDmB6QeIv1aZFsHZ5RlqxNnWqSviZWLbXP4URWQJag5HwdKgpm2kXXC8GGBwIk0cD8f8Jivx2y50jBubp2vQEeo=|Chương 972: Nguyệt cung hủy diệt nguyên nhân;ARevced8KHbFgfNT3mA5EINVrB0JJb8vliQbLEKqZq2Exv6CIz2g+Udd9GsaSmk1bsBgpPD9nVFOBzzuamkD93mNKJfGpbXlZFA84e5UhNJmkH3GtaYz97M7OMOfjh8bRSWMqR3J9JORRFIBfWVfRMBpauh3pa5zr0bEd630v1w=|Chương 973: Cái gì gọi là sinh? Cái gì gọi là tử?;tDGuz3DOGSgVm63Cpy2Sfzy4EhykGOaDSuTCFGcCIFE/ewzMO6rW+/DaETrOF1hmwNfvh43Tmjpce3T5pSa1tnf2DHINOycP9TLas4eMa6Gpz9nKm1KWJ4H11QhddrzR5Dw7mGOp/y1OZ75KI50XJ5+XQ4kkDu9ctRVXQEIeU4c=|Chương 974: Sinh tử hiểu ra, bước vào niết diễn;N3yliqDsuLf4mo6xrK7bf46xx3YW1e10xzRhkEHrN0zEOcmPpooK/tWTrkUiMNp+hcHq3Fsm1HFEH8K7JDu/6XsqSf24Vt2qi81c19K7ldHJHWN0YwuzijaQ1/8QV7Z6d74u9a5EAA08yJBwSPiiZV151NrC4wBBXp+kQoM3WZ8=|Chương 975: Hạo Thiên chưởng;85Jk+Iqgti7EbXtATq1sPZFlU5r4MiMha1kDhAcPab0wcFIxoA3VeflFB19yFYSy9+SU8qluBTBmFgHMOgLkm/sP5FhIjtDjWaMDM3PBGUU+AKqiGZkFpeVpmyW9o4DT3aU/qtlmN1H7BVzs26Z6ELx+4d12KaWxmf/tUUcvG3g=|Chương 976: Cướp đoạt thi thể;1VrmoKuXNGruDwkTERbdExXN4eOU7uLw1LU0PmdXl7iKL1qwyvpb7OF8KnMqxdEpOWaxD4Et/JfurY46RBFxA5t9MmmT31mzh7XeAB/1IMp3Fxr6Ec8tGpebgdpeOHGhU5IScUycHCHKlo+872Ktlyx4Xej/5SyNw6qxHFOXElU=|Chương 977: Nguyệt cung chi chủ phục sinh;BdwNpLyJUaR+pKropJOlCZ8/mie7r4tIPV5EA/gdGM0pxT0tu+KWTkcfhD1sa0a9kJRFMbc/hufY7cI0dlLub1BJGPE5n415yLZMlmKm62DdSlXo0D7lnJx/pu+V6RwEtrv8o4n7D1plO/bJITdCZUrl1NT3WNHtigW95uSxgvw=|Chương 978: Đăng thiên chi bậc thang(Lên trời bậc thang);V+ta7k5ihnaMmbd0ulBtaaWZw93wz3gd8z5LLXLnb+PmovYPexaIgUAR43tyNqHCUh/h7hwSydGm33zXBrpweql8AbXfCp4Nyv8cIV1dQDncMa1DPLHIEk02M1XzcxD9LdJs6e1003G+qPndj7BsZ3ZMOTbch3KwJbg7RyLYjFs=|Chương 979: Nguyệt cung, chí cao cung điện;Umqn1pHOsbcItTPRv7wEISSW2DZAj4ONB8ddcyG8RIFdB7KCRx91aFLBJDEwEeCAjffOljAodsA4wp7/Rm6hb8aCXQpTO8ud0D60eN0++RBCx67Sia6uoav2NUsfCnWBvX60z1rR6FQTXMZktzDH95TuibV0XYqb26iK6saXqdg=|Chương 980:. Cửu Nguyệt Tinh không;N+FGmSPVequdGEcCSt7/hPQ2s7Wq11NDO0auAIGAoTJG6o5A/rAinaBbqPEZXsbOCpoVv40V7zogHNrT3ZrRskAvVi3rTHlaktfwR+D6YcU+2teLhOWm+q0C9FjQw6L+Haa/YMH8cZR8tlYubJAmIgVlHbNCyYjsHI8DPxJqgsA=|Chương 981: Làm lao động tay chân;tgRMSa7hpXZqZ5tM2wUeznyvIE8Wx+ICJUHYa+8sEbG5bM0BXor+nGH7e0iRThWXy5qOSyC0MzjYZuA8mQspIcqji2j3yVHI1Tjrgko8jiP+NNzgsQ5GYAG9a3v7UsXAs0fwpzfQ+kD8duPHo6jCCIH0TtGAhk5UphJPTR9NNn8=|Chương 982: Huyết Nguyệt điện;s41tfYNkqehHkngyfAB4bzbaIHgn2oDSZCxeldJ0QhzuU1EqxHcGUaGS1O90Aoe9fvT+hYPAWO+iH5l0CvM7DybygDg8h4wIrJgz31fvnUag1O0QcHwM/P9vEY+tibdG9q4Nh0FSUfL1dwywXz3Jek6sqJVRZr00aN4zdhwlPlY=|Chương 983: Cảm ngộ sát lục;OSR46qxu6yFKg/gWvpCjaUbUKmYWnr+6bowt8Xk9NFcjRGcJKmBDTh4A60f2TRHjq9YJvnEbXRkQCMrBKaToXPHr+1a83+5MfIxxCUXf5ErEYPOk+GKgTW6P3DOFFMawlHf4U96cvAdViURwEbxq9qDl6/OdR7idx9PjVvk4Xkw=|Chương 984: Phân tranh;6CAmM6v88sDb7wKvU2p5+U+4PlNmIYd7XhrpVX6eDNaBnw5IY3O65lAi1aoHP//CDLKpoyI9Zfd5khu+rlhTR9fpgKKr9UpfHZrSLwJ9i9Go8snTSf0zYWEJb6pdqs87nAGDfkcO71M8eIeV/XSf8rpw3p5CqykFpgA9+O4r++A=|Chương 985: Áo trắng thanh niên thực lực;TMhAixElOwBEdHpRnrzzf0WSEVHjSDKKeD8Qsltjo5c2quuBY0BCI3cSDRiVbnVm7HP4S3IUKu82xiAvitlaEhaHZxFH5q3hyKynFWrSv5cQcdUVCIb6nrmNUs1MnHkky9daOazB+voE8BEwUNYIvVbddDPOSogqAcsM7s46BB0=|Chương 986: Cố nhân gặp nhau;sXmz+6zlHQm4K6FzfTTY5AuG9jShow9u3Ajg3IxY5oUFccdsjMYd9YlhGN19Wa15JxQzZbPrrWhSAjhZwkuQLfoyc7BoGL8095Kqg+JByqSrxJoByeOdpasHg0KrMPIqycRtTrLHfU8sF1IgQmCwsPXIYrAN/h7A4nb2ymkNKd4=|Chương 987: Chiến;vjoJGbZcPUIEpkjWR/3syWw3xuj3WC27AVNeTE5orB+dofaqhr6X5vpu959eASwMTqPTPCdd7yt8eE3MId/ZuPfn/M/JVg8m0tYFQ9eAquRrxODz011ou4WTlKqPEKqzjv03O5v+r51vYQ8ImzyzILg2gLWBZ3BmfaTcOZhK9pQ=|Chương 988: Thiên Ma Vũ;y4QZAOu+8T7e8kCetF7cLhKiIV4I7Ea8qMv0aZsC4NHMUiBQkdrcHqb1Foy5SY6Np1v4Snu8RB8zCgThTSnM9CjiC8doYCtEgCYJcFVdVfNzxpOsXPkL6MCGA671Oa9N3ruTaHqBaRLs7ceaRB9ghgEBKk2/trTtVwtktx4YE3s=|Chương 989: Tự tiện vào nguyệt cung người, giết không tha;acfox0TLPXkdPBDqC1R/My9/9ExpJrlq2JxsS/DKQxo88D8fCwnjyHkZyV6n+zSh5O+EVwz6j+QQRbwxJ24CAWlUANXADgNBec02v2Uw7u5lIChy/h9RXGsGFsIBOIlh++FV41L4HEeEGI6cPwOtFRPhkXyi42J2l8yoOhNug7g=|Chương 990:. Dùng tính mạng đi nghiệm chứng;AR8+3CLSEwJn2pS6fgkJLOzqlCPXtrVPhAKcLLQgEQQNil/f4ZsbzNysYrHQbq32MmeigrkSzNOCK/j8j9HKOM3NsxOJayA6BSwQH5ay5fULkpS8igvkLmKlGOcYrpASc628tSFbI/iEv83VaTd7ERXH5AqJrKbAvaTGVPqqaUw=|Chương 991: Thiên nhân ngũ suy;MI8cAwFZeFQZGBOusOOKznJtEVY6tftgQA9BsYUecBXkkuMIyUq6mUxcMkdc1xd6DBwV2eYzTKX/4gWbKXp522M2/7R2GrIwX9vQiPszmK0VCpQVI1ok2X7JecUp99ja/4l9oJYi4pqDoBbXLXhqEgv3NRe4LFcqQPgPDF77LaY=|Chính văn Chương 992: Mua sắm tinh du thuyền;LVUqowo3BrRFMAomog0L+I+3mEx0lJBDn+nGztq6GaYacNYLr4M3EmgfMW66EeMn89m/JO2zHRu52tG9CF8HzOdblEXtOBzdUwucMiZy1mU2BXGAbam5GOX1SZPA8GMyamUMByg0vqQAkHAAccHiXRmuJ4qGbevyNL8D73yxfdk=|Chương 993: Cảm ngộ;YU/7kZMCoR/0nQF1YhwIaY/mU5YGphBdudipWuZ9J1QBGnAgu123+qyuv0anY+A4h55uC92iQNDx8C3u6tCIn8vQJ9nPJUXkVWC/o0tJLQXM8obo2J8dIZm2h8WqPyWabw3GHdR+yCvfL1aUUiiVyjV1bj94fyJ76Xt2DSPjyuM=|Chương 994: Thiên Đạo quả;N1bGUqYhxwDHXzcWYch8ytApENpKYeakIRp27Hh/n5RkHAzU+GvDhg0wLxH3OdfuN9xj2cGj0PdaUKm6yeHMYIKv57wPwk8z16r1AxbexJVkrLUCukTOkxkYAd7S2c7vIfnabd+Nkv6CHN5D3J2gM2MEYrt8Sylmq6TIRefpetc=|Chương 995: Âm Thi tông;OFT37P2W5weN2Iz2EgguHSwO1j3koB69OppFM+puL+tqWYDtJ/F9Cly4hgXfS+nZ0pB0zBJpryl/J3+0k8oJ3oJs6Q+X8xmGHP30qgNPrptuE296EPSH92BCfnpkRpg9yzvzhy2bLsX0vdhM4oYEYvyEB4jRLubhd1p894WL9BI=|Chương 996: Cao thủ liền hiện;okbYft7c8N+NVscr0iQlQ7DByGteh+r/066qd9x6DuyzJCaHsXW/b/P+9neDfFo5lolMvI5dCiuH+bHSTwV7d0os9hroUlAIBJh2X1mA5jGrXr3ihxY4U7cHdt4MY+qHziYA03+C1HsJOYc+22hcN0WyYdn0JTHsGVzjnmToGh0=|Chương 997: Mây đen rơi xuống;gzo9rnLYGxFaKp/zJMuZKO4rmAgJH+93K9KK/n5IihzrakLsk6lODt54X/7T8obFxVI4wwK6PKaDtcr9Fn/NXv9Vpqif0dFc58wA5ysCDIvHMK/W0pIK/m6dGfGj+MxiD9C3uy5Vda3jwtz1t9o0LelgOjkN2K/yMtu0R35K0Y8=|Chương 998: Gặp lại địch nhân cũ;mW+sVpBedDw3PiW+CTlYg8pLJgQslNggzFs4M8ZJNt/y8rTS8zwROpVm6sfAHCHn7uLrRbJXcPr5HdtUzwQkElzm2qUT8nc9TKvforftjezb9al3eEu4F1lm6mZE0aOPIcT3HnOoHlUGnx0vi4Jb8gcj+sm4p3Pa3SKtlEIBF3g=|Chương 999: Tiêu Phượng Hiên cùng Tô Phiên Vân;lWE5vIrYa9M+UHIjb1ZffDBuHc6lXoA196bFjBrjZHy4zijo6ekYUV/Zgx7eOjJUvgXDqMz18MpFFP2dngVC4vCIbJxCk+uU4Qnk7JR/aRCLAln7u9QIamdW5vOLijQJF7GWBwyoTsXbEzFBxqp7DjdC515nCSwi3Om8/aUJnpw=|Chương 1000: Thêm cường địch;5FsYYsbuR6D1SeZNCmWN8Y4cOyoHYjs5aK3nOFq9gCG1FiwvSvvhnj3aO2gPjdiAIKlZk94YqSlm/qw8uvguqwO35tm6r1YlTu2Vea1+UaiEF+JILyYfRDVktaCMTE0oFO2jLU85NhtKFDNoQRViiREKF3oU/c7BsUvlJOEhRRw=|Chương 1001: Đoạt Thiên Đạo quả;UGwEg4778NgnTfhN7gdrXv4NlzOybxl48x7PlUj8FSt7J8R42HHpxOhRZKmrnchHkktCBTJp9uMIV3J+0QEKNIsubd5Jh1hw4y8nudzDgNx4YE2matOpdfU3qF+4X8j/O9fIaMMvxx5SdrbTinHjKM4br7y7tuC3hcdHO09AhBI=|Chương 1002: Mây đen sương mù;vIkWDYU7A7npq2J1peovMXi376Gm1DpZg5DOzHeARrxuDyC4dOuqPtPxkNrDoLbBEl0jrjJfUxdOhrO081W0n1p8avv8/y9MVQ1D8K2w9cwPO5THtW+ieK7FrTdMduR5B8XH9nFWbLF2fZKOAqJYGc+PqDj1jj6tAkudANwdEXI=|Chương 1003: Thiên Đạo quả cuối cùng có chủ, mọi người trốn;3HvcUPILG9l6v53O+S1ME9xEKQsZQAhloAPNDjylgDLLT2B4C3sMwNP8lay7TvKojWrg7KmdFeeX5CtNe3B4XyORjT2VK1nk3A6QCjmO3Zy1moxWlHdJ120FaJimabn0IAej0jkdtg/sR2U1Re+iZs4GchRh+QRVgjYJHdb40fc=|Chương 1004: Ta căn bản sẽ không chết;MEuAeY1Zpn+tm3Chy3EGbwclkcXjpg4r988j+2fZySDnpcnYuJ6fRKE42JLY7ZlkIxm4jJZWOLDeFFDQaIyuhhJ1lhndM++ipCuwbOeljmi505Leqo8X2kTNnqB6Sd1BZZSoPqIVTGIoOw9G0lQoActlB+4cM/QbLZaObNhzt7w=|Chương 1005: Từ trên trời giáng xuống cự chưởng;t7als1mLEygMLNIlxFFO2vpC9Mp/+9Bth0WY7k9WqxtJ5MabaZXcxVOziOD8dphB+4ikVsuZfXngHwlVKG0TswyX7RtOtDQsF+lxIAuwiasfOJ++GIx6nTS7+jCedmtWTJ5aNlGLh5OVqsQatTBwi+patQWWtofn4lucQmMtGSQ=|Chương 1006: Bị gài bẫy là ngươi;a8y05RPaun9lv5VOf153JGfP9NBn9x0v9jUoMzzUFXpTzzvQEakmUn6Ooj0Ti6O4vwE7t6oitidPc8C52HysvUFmPZetM8u14VRVb3ScugFBeGbHn6xMQoznrqGoz0ds+tIjBMI8F6HO8NLmCv9EQFrH96pzvnBbUAPkhfynuAk=|Chương 1007: Đối với Tịch Nguyệt Vũ ra tay;/ZxGB0FGDXJmeP+5GiKkyqCgi84LPiHVWp6QxsXtJb91CasIvbwJSBvwjG2lgLobEF9I7KCc9nxQPJ5KWF4DNZnhQYFat1sQL+vc56akrXThrHp+rVOjyGFnY5xjolbI5NSRHQFRlY+X2vba1n5bokhpqKzTkH9TvnCKaHy1L1s=|Chương 1008: Cho ngươi thỏa thích thôn phệ;80PYyK6+xLaoztNjssqvHH85KFjRvLIF9132kCbRgaNXLrScp+YZaoT816ph8LlwS9cU7KbIfn+FwFHqTPqi3byiB1k3JSgPEZque9QOz1S62IDBAI6ITRoBFvodDfV1Ql8yedamw4DuBVReFoDVbsr7QWYzjDj24p3CXmErVWw=|Chương 1009: Bạo thể mà chết;Nl5gs3Bm4CJ3uP0S2+egQVdTLKyU1KA9i4935MrqS72DFIhCAvM2SXY1XE0gdCb6wCLh2Tfn4uJ4afO4v4F+xoF98uIC9QfpszL+e8iqaheDot7cVOBrEMjJY2uw0UlbG3VAi9m/9YuGGodxy9twcaRND52aLvkAnuJkmndAlcg=|Chương 1010: Phân tranh tái khởi;77FofWZ/5KuwQonWoodlu5AfM+I8XGwpa1dNgWHJVB+ARZ+2axjOIBqll8V74E/piZOX94Oqxprwz+ElnqTycMabzIjLq1Ss/fi0SGpehVCNMH0zpMZ9lzUQ6aSYonIzKzNfTgN8/2VzHV6BfIxtNQ6uZBRwq6ashdVfFIAIwFI=|Chương 1011: Nguyên Thần ngự trận;O06EQxNSf2+q8fvJcDwMFsXYftVXSU+FPuRKoEwC5ePUbzqJm+agAg8XlYOJdJTUNCdIPAw5aW5e3Zea3IrkBssMRpX7qCpV8A3aCg9datDYaE/c3U4JdXqI/M+Birf9zsqdOv18DCwg1gyooZ7ZnwsSx68nb68bGXv0+apUExM=|Chương 1012: Ngày khác bái phỏng;t/rVwqujsS/JrsgAdSote/3XdO8oxdN50qGnEvc2Dj+bbwmOeAP+DHqjbGSBHqrBxgv7K1OI6WSsTIbT/Kuii3JGADye4hbNF5/C5Mp0+uFbQU4YxfDaW18xqgctm0GXnsRhD41PTHJu9IOTVf0LHjd30Y0BrS6Cx3GDE77vTaM=|Chương 1013: Thanh Long sơn mạch;SI3SQSVsA4mBv6hctQVVmFMzcZ1xcLVleNLRK4jn4zi2N99urEriZrJ+KouB9+x7NPK4xctyKhFP4zy+FLCsVCX3hPkZl26S//avtQ8zMAZJTTkdeuejT6hE4d1JghADpJvT6yfjLvXUcbtx8XTOTrpk9qdVVP2Exp+cuC3CTIw=|Chương 1014: Tư gia;Fa8VtSsG/Qy81qrWWdb748PiDzQlQazaWjjDOL7dGCDT96Gm/kz2LX3AlW5L4HDWx4Ck/ciGXN2QFE2x+geoDhw0cAM+ABSIkH9bHSX5MXws+tdx+eDGgbGCy/b5/Dw4aoqzOAh3q7tXfSnMrDgiAkjPu7VLVrFV3s1HzJkmHsg=|Chương 1015: Đối chọi gay gắt;Dy4r3tC2XpC0wyHVEkAQZ3YmLgrovlEQUORKw9+mLAgkI520ebtvXqcL+bAgSi0k/J52u7pzIgpEUe/C9UEjaf7DnHuwEHpqd8PsgMoBscjPeYWpuA6tonQfEeoMjJruot4OvwjTZj4usZhw4VqDea23Oke0tKZJdQ5q82zhGCg=|Chương 1016: Điều kiện;zSDN5JKpxE7yySAssMU4VjHYyJ+fd1t2d3c9Pa7BkqtGe6NpGlmv63/mMwlu/7eRKC7Sb4KCxKYwJRxg8rVDRH78WQ4BR05vav/pU8SK47KtpG2vu7VKoKNarLsk9Up5CeXA4USKOx2gQTJ3VK+DJsVAeYeQqgCdpa09LOapFhs=|Chương 1017: Khảo nghiệm;J2CtYrOjzPjgkT1CHcI9YYUDVXonPEqqiNKjyfbBh0JRNV0nqjK0KYpoD8t/pyhwuPFdre63czKLWQ7ErCKRWdiIA3K/mBm2mM2/ypiq1ZUAt/xyjlZN4B/9r0JdcXlIKv0YcZQW4ianuUq5vePMtm86XcBXi18pF717s5FWWws=|Chương 1018: Tư Cuồng;9HXnO9ugktNc4Ip7zk+7ECIOv4SsYJE0Z/CI7y8c8eK1P+y1zMp/EVviKQZgNucfTHEhIPgu+54ucXkIw5CR0BvtlM6q8WNDxcl+KP2nybOHxgYI1Jm4ir/KT6V7rHLCh8FVmtXtAJ2KIOCT98UmFt2BjOiD9I6MLAEa7mNtodg=|Chương 1019: Đệ nhất trọng khảo nghiệm;szQLKIq+HAHUlj2Z5xpZQqebE1rk5g7wx6BiCKY4IeQ/cwU5sTfwRouFtXKBKkuW+RRULiHQIktRwJrNo3rwJEgqpsCEvL3OnWc7CEZinPHc1jT8RCjJrfNhnXDJk8jAAGWb0ql2yo1+8IDjZ5V5t0+jNTr1F4wM4JNSk3QKiAs=|Chương 1020: Đệ nhị trọng khảo nghiệm;sfJwX81NdzMJYuavwiut3GDnMjh1ONIfgoOzAyp/QKXSwiauQ3OH+q3waF76rl85n4loFS2wmLtuxaw7YkXs378TRBY4IXFLj3zgYRqWDa7gNYrW11hRgYfOosF/26rzKGkgUTsiu58WB0YX/nZSO+vsijjoKLve2EZP7mjFu6w=|Chương 1021: Như hỏa rượu;GPATtuyU18iCPqbToFI1s0qgnI64x9QtW2srzzTqCaVn99ZpuWiVT8FZeG4So3CCIheQlzNUkDH+zEO539x5VwP7YgFUC1PbWBbst/pOifaq2cOPO0t4D+J/NeGCkdaRcGPCudi3lAeZsD2UYrru/8hK/U2qa87fTVOCSs4PrU8=|Chương 1022: Toàn lực bộc phát;KSDQwETuOna6lShVandVv/vZ2u8suoXcmQciN1yhtrJYjVX1WvEe0RUpYVHWs8u9AH8FeQr2R25fYEbT35d4ebrC/RDwcR52Cfkyj6XAqSSsocaL/Ehn9b9OhHELvTm1OFHtcPM/qjF2Xb8GArGQZj7vaBa9eT/G0pp3ahNXNkY=|Chương 1023: Ta nhận thua;weemmrBpMS1PqooFuxT5CRopQVNqbS5hP1Uf+4aMGvErwtDGTKhqc/i++amQxrCOaNev/yaSWd9sftXy50XOzlwUqZGWFNK1pyHwqamFx5QPYOPU2E7JrRCE1PIk9kEN07IMX8u97+I95JK0V9aO5Phn7lzbPA51k6DloIgK5Uw=|Chương 1024: Cực Âm chi địa;THFmW95U3NHBcY9Bi5cCGlDCKzc11qeLabJbUrlSlliwC9nQOzYDB1gXwRZqyllW7N5o1F0AY6tocMeNZWd7L/sR6LaFXS9YTeq0j9+bamAFLAQiPcyo5ksm2sT1Kp3JPBxsRK8Grjwh86zM5l03MLvNDyyZVOXlYO8Ssm/9ZRo=|Chương 1025: Chúng nữ hiện trạng;PfxVlR4H9ICP+PuXOaqJkH+pJtsXM4Pe8byRwFKEEMVCGYU+RAkFpReQDoQHA/THVsfEQaWspdN6AM78WIOBBLts3EfERmJzujjimtynBMTjIYl9D6Vr48h19ainfUkfOCE7m1QWmatbcm6klSt16ptZAeZuxvj884fjRgVM5oI=|Chương 1026: Bản Nguyên lực lượng;+GRrcV35KkJ99CDBP2s0ON8cyigR7hl4FxZxEq0VAWGLkUVvpTaPupfjZqOtuK7SKAJq/aE+yOn4esJ6JOHbCVX794rqy1xiHq1MpjrZR/ShyMpkCgpN3OVQR4tIuV79mUYmjxgY8UTMH/aFZEXMwtmEKGtlOTbKXcfC9NYOr4w=|Chương 1027: Hắc Yểm Phong Kiếp;R3YW6g1kV/rrt2FYNr+Mnt+V6msBPUaUeGw1hZsZeSSJP/P/XoIn1ocw0b5Nem1Yqf5GytD+Q/kF0eIWZYFOAzhrpoaQkqBtNdBnxMCiEDk3zz/9tgDpj62Kzk6isVjPGPB+8Y6xH3GfYWloJd6L1jDGmVDf8c1W/HN8ZWDM8Fo=|Chương 1028: Mạo hiểm Độ Kiếp;qV0aCEpKvpnYcSv/QJAo+xHb9PLwfgeJa6500AeHNVvrSl0a2mmu0gWGLIbVWF3ZsRcb2MGvu5RvArgdJiGWcT/ktqnUUUjzYk+2KjZsX1gVUFs0QzsGNqQZe5c6WJIb3xk0EkBZVJvQInz562FSJNKMurHgZf6G8svtu94bb9A=|Chương 1029: Thiên nhạc Ma Cung;Evioy/SI+O/EWoz+1MdawF2cp8t1KQKoeorEWq4aUeXu0B1gny17y05VgZaD+n25oPjBx1XouKUlXIyvRahD7SEfmWI3CvYNMQPiHHr9yDtIF4fKTpV90Bm2FcAlz279GZKTQLwVtgtPNmShU4Wnf4xi5241DFG7W+C4OGGd6is=|Chương 1030: Thiên nhạc thế giới;YueP5ql0L5M1KvygGNrmsHJ5v4hMPx1lD0DjKyBzoXDnsAz6W5lVwHqNMZvp3ZYsQKNEh1472UOGIB6C6f5KzKg+hnBPD0OiDYgXEsGJDErMPfr64H1MZB1KhVypGuNoUkoNzeQkw9gHEEOWLsuukY52/DezqEE+7TnnI4R6YuY=|Chương 1031: Chớ có phụ ta;U9kQhx1XJ7dsLuYNr8mA8N6+4iPvEoRr+IfDV46AZCm6B9ycuPfmGZLzld+Nfni9iuhXdKFqUldHRKlyOvYTUjuTzRup5Fam9/GhukaghuKDUT7PyCX/QJCRPWWqS/RYIR+4O0f8X02NgICqlMKLf5Imy1EkjLwU51YXVgrn1zo=|Chương 1032: Hộ cung người;AMEz/40d6EG+nm0le0rP8+B3jgg2SiVTC9ejO15GFkMrL0dFubFPhg0z16kWKVtRQa+I02vHtHRvseDjisnrHeaNR8sP0pVNEtFb2oRCGciciVHyTqIXN2iQJYZdh9/1OxdNhdARHGyzXWRWlRKXFNysiycLmqRudVXVtpNI75k=|Chương 1033: Nguyệt Kiếm Hàn khiêu chiến;aJjBNXtX0zMA6LHl7ls/tpLQgSPy1q3BMKnbspJLb5a5s9UNgXhQx91BySPfm62ojjl86YHsxfnrctY0m5uK3xvJacNH1D0D0S+mNT+OwP/+mZf3xPM/vgMh2nhz2vqzACwq32wZ971l3WKBRBhDigmAWPaEqSknpigwyEyijAU=|Chương 1034: Tiến vào Ám Nguyệt cung;l4wKBf282lth1sfwcjsg77JGlPzkwFcLnuOQFOcqC3gWY2BkoAKaI1OwHd/rp1IgD3a/hISC5+l/rnYcPpt1LbbOc2ojnryQL5iWJQjqx0vv4mqIQFu22djJh11FsRA5UYg9jyt9lMMzJF8hLxbS8t2Q8aW7AZeottzBSL9vVTs=|Chương 1035: Ám Nguyệt Cung chủ lửa giận;D4NuP791zsZjAU9HuoWU3+xxVhmyNJ53eIfAWv3Ynloy5OONcU9/MrMBkdaLeqvttC5fKaulQX6m6cTQDgwMUCyY/87WFl09gyVCv1sDylp3oZ9t0cPoi15BKp1OpcKTFxayGrLsC1UBtImCFchHhp23/OcaCk6BhUEbDf3yZT4=|Chương 1036: Truyền thừa;2TBvWf1ujbr1TZ/INhjquAdeY40o+U/ZWgY4rYSgTNhmUhw9I6i6n5xMpGuRjWbT9fodOvcHD8LuYQCz0phiZb5nI9SbohiimGLuWaD8CsB89xcVyuOoTJ3TrN4b4+mqsWV89s/MYyRHitsNWhxj7CfQ5OELOmBWoOCc79wi1lg=|Chương 1037: Tử Vong Chi Cốc;Ew2z4JN5GLJqXz95SbRegs68zCb+1/awwUahE0N1eDzp/aJ7n2868/nWaA7Wjd9MRn7pwBzkrXHSlLI1W18/C/LNLwBvJONA0LTJuwwfuH7jzHxx/veXcoFHkTZTyjncmP0hwnZe00Q1Sb88nSXRUAHkI2GHcSsIPBgi5Qt89AA=|Chương 1038: Hỗn loạn Tinh Vực;Ya72Ffy0Sj1+hOidPPRpyKor75Oj0IDw9N0+KaHNz1xBVp+AT0HEBUX5a2vc2p9iy+rhQvr4F/Zvfbrw0ffBtET6JxmmlGRiCaPLi96OCAsj/JEFQD19We8TTWFeT948gFBs56XS7p8xIQZWSUQVo2nzPY/tkM0tHK7T0ZxzVyQ=|Chương 1039: Lại là Thiên Đạo quả;GV7vfN9YfcLhV9aFvKib8eeNZW3k1IB+B3D7TCkYIGvAbLoBK6CCDeIPV/py0vOeeaNoms4QHjflsv5jdFZr4v/enOrHabCe4RhJPvmegvhxZADUg016xFISuwaG2IIxtC//qKVIvQaJOOvqMfLKc7JXyrmdNxCPZPAM/i8T7qU=|Chương 1040: Chỗ thần bí, thần bí người;G1gcFMAHWrIM/6O4x7N4q33SApCA3rV/XXUfuWKWHTM7CK9YclEE3OxfMbLipOIy1BfgNdVQgIzgyaoMFWQoFyeBCRlqQFr/RY+Y88RWccDOy9/uRGG9M4ZnurACb4q71FGdeAdsT0znw+oHbNrevQ8iZ79BRDCqE7sJo7/U0hE=|Chương 1041: Đạo cảnh Nguyên Thần đuổi giết;zfZfhEwtnEUafVOVyTWSuk6JzFqCrWdAeuBSNYwS4iUrdFtnyRULjl2BGNycqFoVnUokIgeSJFSYeJDrj9Isv+QNc/W7PZpjbh//nJhkmG/nHXZqxQbLS1zPT+0aB4jYBPuRQOwdVYR3dBabLdhn/vFp8/9HVDMA5/YRIRYW1IU=|Chương 1042: Tàn sát hàng loạt dân trong thành;92kUDoFlUyNJLoPqU1bWbM5NkOcqIFweCBb5GwqytJSamatoL0DUEaeC/GeMe9Kg8x5jTYGo1TlPiTCWhQ3GjHGlUiXBWdXsVO3z/cbY+YdFWit6uLa2PU6jjCts2Lo+2YoxpGqxL3nnDSIFyf6PlXdCT6mhQ6vFS0Smsjb1MUU=|Chương 1043: Truy hồn tiễn;jLVHBXMaltMgzhjg+uE2a44gfNbS3rKYjTCKF0ero7/QdSUw1ciZcp/RYeFNEwC799IYdbmg0BGhOTPimlgG2k+2fF7XlX26tCUru3n9c1/PRxrd+H94JcMXnO8ntgLzk2R365OK/A0cCiZLURkMSrPbzwuj6iRAPVDdxOHqJzU=|Chương 1044: Đạo cảnh Nguyên Thần cuộc chiến;ncBtEPSdC+snm4mieRZ7qtLdnKwSJKg9N25vQ7X8oWNfS9D/pe4Iu6t23rjqVRfPc0sbNbFb5U23NhYFoZ9Cjzk97bxbeFVElW3mikk8MZwNdTUE2EGrPy38UH32xSEEohLMYkc6qSdxh2JiYcepxJUIXIF1+tMmTpVZG1vN8cU=|Chương 1045: Trọng thương;CNAiJPRuoTYY5Ei8pXty+fzuTwGqW3vR9udjXyT20WxMBiBUqZuF0V8Q0bwwF8AxsAd6XRJPy/QiCD/9OltaMHR0rPYslyY9DgFGJCK+c5/xhJblq1wvZzLduNPo5M1UVUL5torJ7eC4trMimXf4LIpOuKETWsrCHIOHZXzbGWU=|Chương 1046: Vào thành phí;MdQOgLfL9CVkbMKJyfFbfB+anoPEdWNJ0so7FhyBu6x/nr7HSjuPXsPahXHWoeu0yzhk+w2umw8utpnB27y2QyN2prbm2juLm5shKJvO5LED9dYw4NvIhyVsMfeBXetUKudaO5RjK5eeQOexGkTkgsRRr+XDE0BFFDIxxXEdVrM=|Chương 1047: Dưới thánh điện;Ve10Ff94Ag76qjN26PmhXISJyTZmMcEdvh4goAf7dm4v8bNXKf3cZoi5FGglNCamyINKAIAovc9ZUPNtAqIQ5pioiT3pcMOWHn/fLjisVbPAl7RzPatO7/vXJmP6JF3uzADsUX9cvKPbbRkhqXSythL1sHYKndutOLJLKizJ5ss=|Chương 1048: Ngũ Hành Bản Nguyên;lsu5uqa1PfTS4rFyzUs+YRds0rZnV7qP2MuYCbp8LCzEH+mDB8IYz2Wi4u2SmNo9HTM6E8Z4az/Te6R6Bb80zDNQoMFPyVzKCqtBdz+4GgTmstKSXryTsTXWrQMBtRlZF2akSDuopLyZg6S6UyDpHIQB/fkm8RYRosAwHDcAeDY=|Chương 1049: Được Bản Nguyên, trốn;Ctkp9JcT5DNuD1uaHRIHh5HJ1SrH6v3oN4Lb5Cm84bxqpWy8Q2PLuI+FepBUz4V7pBoZz19DaPsWaif5oz7TsQDymui9QNTeP27VPpPwLuX+sUAWHo+N4aVHHoGCznIChT9oZl2ziTyJRjfTX3LWW/nuxQwj3P816LQEng1jV9U=|Chương 1050: Ngũ đại đạo cảnh đuổi giết;kzv6sauLkD1BdE0GzgExYvf9OiAoymHoTObPDVVdbSDc9zndTrU/JM8ycUcYw+BQ9KedTSD7EqAvzx/cnVzOVR1KpF0YOaS2H3dTiyswWihsyTLAi5PXV3w2hYKuzUChnoEeuaMwhmHR3YjQbXIM3QzY9UXix9yFVL/2vJtjfsM=|Chương 1051: Dưới mặt đất truy đuổi;VqDKtGeWvSlseNVtGOrhgR/t0oRiAfRC97IswGzF8iVoYhQFK0R2xKTOEC4XkPFy6hdnvNXb0cUIEMo5eAlbFpBRtcLxSbMEqYzuVzSgJc+EKKzh/Iq8FI3shQHJvVKy7wSwY/AexOXHUkNRUVNp0S767Gs2DCth0h88Z9Jww6w=|Chương 1052: Trăm năm;sTqCI0KLBgB13KXfAgY5ODAHDah7NrSkRcJRoSuDCj0STmN3ZmApadVjF8UObsVq2Lz3Is01119RhIYshoVcRvRH79Dbopdb9cSOgaOc8hl9Kc/e3bBG7QyAj/ay35F3Xc8xtb5asVxBqsauRo+O12M1eiin2YJmMgqDp14kc2s=|Chương 1053: Thanh Mộc tinh khó khăn;vg+3jCpvTGzX2LyzlrGRNXPrc+PfdJUtKEVVV4qrhGyVII0SO+FzUPoM3q0lpjx+op76VloUjx66prdF08WtCgNbz0FxfOyJSxqxjY+h0/mBRHMX4MG4cW7YykZt4lwrdzTDhtij9CXHPil+dsMi96IcSHU5VhNCT4UpUVKq+bk=|Chương 1054: Kim thạch tinh;H5WZQQXjSeXONLFlovFo35ovt01P6FR4jUBzN/SD3bAYjAIRAEra4/6DzvOz55q03is0fg3BKD+yiYO0LlFnHLJCWC3p1Z7GN1Cad4PSPEft9RDtX7PidsqJVdWmHPvX/roWKt9IvJNnGqP6xg4wUtYA3f7+NshLTXWEPs6Byb0=|Chương 1055: Gặp Hỏa Ảnh, biết tin dữ;bdeGCApLJitNPXiQobS8/f766GQArjgNVlBtmlv9rr22gKijlwfuxA9l3cD+TOignLt+PwZ5KqvT4ckJHAMApHeDQGlLGUH8HxkuLCFmcEEkh+FFtHS4GALQjouK7RDb1K85rGSPH54FhDYwYMCfj71GorIKgDn3pNJjgHQr38s=|Chương 1056: Đế Thi Vương đạo;tx2GVV61YiQQW6hNmlHc7ivUMWvfTcFHVsX2RwrEn0SjGGukfFJrvs4PB/oIniYAnboERjjXLJBKwxd/s07Zq991/CeCIkzCt0D0xj19XApCEzrb5WC8gMzbRwk4Hj/tYwl0PP+QiSomL6ooyCG5E5heSQ0DwVOOIhWQg+j1u7A=|Chương 1057: Thiên tài xuất hiện lớp lớp địa phương;O02V+eW+6wuv4eAEqWL9WeQBPCGau4KBffMz1Qm48xhHWcK9rPBHpnoaQttztgae5ku1AOOSGmO7CowkkG0nkSiA35TY36qvfAz0j2FT9r5JH+hb2wmixj3RvXSn21JevT/dnhcoJYSluPTkFv54GYSXWNYneOMMt23RnXEOGnM=|Chương 1058: Mộc Phong trở về;CHMorf6axoX+WLD8A5SYKx9Lhfq9HV/jkdzZxulahhAnMPAyySa2ZIE6hnxlB15u8xXh7S78RAw8DvmUyhZYYmmFgTCBQwAgbOpMd1Bjp7zrNmov0TO4JLCtFDKcs+0Qi2tUvwMFTFBWrhydSeL/5EKIZImTNqnRzt/BbO63XFY=|Chương 1059: Dùng các ngươi tới tế điện;1Qd8Dcsbk7Ipch6k68GiRsR1ELpnG9Kq4tEfsmWiw7zp1fnkCTdbLdtDbsT3FJiOlKbHg7WEsavSQmE/ov7dzweF66KQgfBvaoxGrWyWokzT0CL+YMmgjlN7Gx55husWszpoIDvLmMtHOOaDKbhprOixG/UB0dNbMRCQjWDmj2w=|Chương 1060: Cường thế nghiền ép;goBmxDy6fY0j2assxijl3f++8mhfQyM5WXTXWxA70snj7ACRW2iZ7iRnez4c5HiCdcMml2CPB4elUP9NCvIYPmTVEzdT5hxkSqDmOBEuZ89K/autM+c53yKDBryF/aRDQS284xz33asfWsw3g8nYJJkUhtcZD6ORxgW/COxcW50=|Chương 1061: Gặp lại Dương Thiểu Thiên;vBdhLqbuncGuKfRl1xNW4Zqj04oGphIVChkgalbooUqybyC90JvsFBvdIc11cCq94kJC1ilapMjyNuQdfxc1bHwKN1v3NFsG9+8QVxTAMHTrzUiMPuwemd419s+YH5Qc5Idnxl5zTiQNJGzRgG9eMlH7rpo+W0XtGFiubq5VbPg=|Chương 1062: Liên Liệt chết;K3mMNtfrawh2JNUuBJZ/7u1uztMLUejqp1CDgw3J3ZinPz8c6a90HqMcZ2XSroSDxdmRECfOM1knQqvxAjY6nW8FcsyGhpTmfV7y/YfUNrtZY5yfUk0YB8jKtRrQczwXL8EKf/4E9ey+MlyrIdOO8gCT9Vw0wwJiII2bZcnRXeM=|Chương 1063: Rút hồn;EO2ylkeRF9KSIJyPf8GjONAI+GYqJsZSjT6QFjFQfQm/N1+EFNKf1xf1OSZ25ohafIoKFnLITRjATru+B8V+REJmJRwL5JV/HBHwr6Jrwo7LUCUzONS2CdflX14G8I2tpZ9JVnmL7Nlvc9/L2Huzj1Zb7LW7wiC1QAPYp+hTMIo=|Chương 1064: Thiên Nhật luyện hồn;GSE79ppC/WiNw8MwiR9rh2pzB09nd/RCY89ITzQfZr5KUpqDgcJ5u7PHfbkPWDV82sgLppjrmvUpA/rtNZYSW9FLM/H938L8Typvpvzzuvpppl8gvP77MWWUpJhiAaD15h74uZftvMsrf9tb9ZL4V3/kuCwZtQwkLVOfhmq9fDo=|Chương 1065: Bày trận;mdmBB4fr6t+ji/cGayCfWhL5dbUTYwqeRfli+7mpxdGdSPVreK2YhMwVjUmqwTb4BGEazoCq42GP0hid82ZKjqIw7SUJWKuujPIFCtAy8KUKeS7ii60wCohz0JLXaNwi7gR8WQKkQQtekNDGy824+ZcVtYZ8jJAodVHpM9dsN6s=|Chương 1066: Thế nhân chi tinh huyết;t1poJTyfo4d0A3SP5N6Tw4HQ8T+s8ZR1UaHHqa5gw3k222URyn3fHsVZxLmbD6tnTEVDz3JEnj+ZIe7A8FXu/EvDWd8GEPTmXmhBQQNCFBHbk7PWrsc6531gVM5uwrEYwA1yWq3CG4jk3jXBdKxui/pX3LTCc46LhO4Tw71j0nk=|Chương 1067: Thương Sinh chi trận;8LNaYuD5XGoipgWhG5WzuvvVwMd/w2St5rJnKibBc7g3eKtu9nQtcekDCDDKA69bSM1sfX7Xfz0JQOU0rcrecwuFiVC7cpUQ02BD7ihplWIYsJFu93MtQ0VIxAU1FMjFOiYPP6Kg880A7d5MU013ubVKd4VHTqHVKLj+BNyS/JE=|Chương 1068: Cầu nguyện lực lượng;+mzzBJPxw9zqURNOAIRbAoAXvRMYG4GlW2zAFFDL3bqWEd0sqtsPjgfLm6AYmalnmUtjhbhR5R+f4oAxPHEzoCl3cwwDTXuDxavrHx9aRN/2hzRyN8ZIgvdAadt4iAJ/lOFyf8QCh6MmDiFy6S2QEnAE02jx0b9r2s+QjbU8aoY=|Chương 1069: Đạo cảnh đột kích;5QeeeF7aOgp6NFlFRR0NM7nqemyVvu8L6tQnh7n1kWlHFNP7Y25iWiv5kJsakFE+9J348THAS00RibhRVDh3YYRIon05IR1rZGCksZf6LZHDEutPrabIJ7XNq798CeB8cGslE9zKNpIt7ZM6QurOfSHvmzzeoViOdTJWdSwqjxg=|Chương 1070: Trước trận giằng co;cPRAb9970GfN5S7bFMa5IZWJXhmroosBOMslDEUKT4TttQ7/zcdSxJmS2yiEo9Mi242KVJfZ26rvzznDsAkcGY2Ux2INLkaiZqXTepJvGYOhj6tZiX9RFvI1kkI6x62bB4qo9LTdDm23JL2OdSjsLHHAnX0n8bHNir03d5/ELik=|Chương 1071: Đồng lòng ngăn địch;Z4eceVrLThokgmRHLk5yTHx/S1OtRoE70SRk02/NcDcCFBGH7WhThGpvfvcfuE1WP2jH2AeYKKvAAR6J7AhxzQpltQed7kOCnK447ynUhpoWhJoA8EHDVV0f1InDfbj6nnPNqC+F7jNYESVx5syIuPCfC5quXuJYYQAF57UArgc=|Chương 1072: Xuất trận;3jzoXSI1V6gf4iEzmVOlvWz+EhT5EscoeJEoDbVkg6azUiML/7VT3HPEZDTFwaJfyFZFB+I3b2NDN7ARpdQDJSCReui03Q3eVAY0nhMBXpq7pjRoHss5yJDLcBiOYpjwt7C5Jm1qxnpiFWsm8x7dxR+NW3uSV6UrhUweLe+TkDE=|Chương 1073: Chiến đạo cảnh;Kyr0NRQYCRvkhmb0oAdmePvzzpVoef46swGmhzdbLA5MgDU9XVtiwgWTGViacsMmyrQBAF4WdICfgWtwH8uhSlMWCs8FRnWjILISLSw+UYKKCg4jBK23dF+KZdtUgvSnaIgODAwZ8FuFeGeqTDVS5+XN4nCc8sMRKRKrS9aV7OE=|Chương 1074: Tất Túc;KRaf65B876pgd3bcCerJNOe7WkVU8XHBtbKpqFDBOf4plsuK9U68FiGQWHTaP85yhfEvuY8XyG22zUovezV87ySqOYeYYpbsB0abMXHOTgljWTHZjhbIyUfcsQmUKPhxOuC4L7pr4t3yj0BhkV2nWqQkfjzEkYFYrU+nXHX0OGw=|Chương 1075: Độ Kiếp;8u2sN8KpEu6q8wJG+7no9ihCsIVgi0/eHPVz6oDJFZ/WShkeX+8aIGD78hwYX72PKAmwS1YIXclv5lQfcazRVAkZZenG5jMC0PBk8mOUsYZNr51uPvG1Jitdq9nTA8zIsVSgUGvS0AFrkDyyYyskGasAejCWmAUb/b9wyQZ/SVk=|Chương 1076: Mấy đời Luân Hồi;P/W8eJWjDvpjv7dliHTFQeMwqOgdlZFLRjZKrxoutkexQCz5MAiMhbpbIpuDyKiIO4nyxpqLm1L8r/A+H+0i/+l+ZCbRKartYpru7Cp8/ZGLP47EXASglT10i/n9huSyHjVvLSC8p9VZIsIeb0pCPuRooEKvkWzEGXYt9am0nVI=|Chương 1077: Thái Dương thành;qw1pKx63IEmvABvPB+mHmW8W0NGKBXqXHtKGOsygEAN0HY9yjgrDRsekKjipXHbKeQ15KLsWL5xw9y1qb3CFnl0hggAK2duLw3NErlzEmQ+DACfRdWK9IujCXiZ0r7/r1B6T1L6xRykJn2YdWPoB87Ae0jVIltjFnTPGaler4ZI=|Chương 1078: Thù hận phân tranh;9iCIT4Qqjec0zZWRP7S4SQebOABVUYz0SEd54g4u/NE48PckeNoY7IxJmM3Qjxa7gVfeHAXQQ4KAZkGm/V5zd9Mxo1NlNvSQwmiv6bG/VzI/laK/6rcJBo8MYIzclkDRHtYLtx4cLjKXlhLrxXkk5eDfxiQCGrH/h0rErB6HpMQ=|Chương 1079: Thái Dương Cung đệ tử vây giết;za49tXZhA/WEENpV7y3hsk5wfy3ykwbDc4i8o/3SCkmwulob47Hu1FqODOaDzqyYxKegT22Yt1LIMX4wN/DqIfF/9E5F+zO19GMbMN5bsLHFAyHEbJ7cPdPSQnJ0PEp89hUg3t6gggyyRO0mV8zw54vGvXSEx1ZexQO74U8FdQ8=|Chương 1080: Hiên Viên Hỏa(00h45′ mới có ^^);0rGDpL9Er47qee+htc0RFHZICUOeGS/xziySaeV+iHq8ZBxNv+N19GH6lAim8ic0ht5+hZYpHJXciXwspfcovxgEu371cL+XbKluFF5cnX5MOi/B1ezq26PMAP7btrj5n3phuWjIH/suxzYsB8c0pfa8Ni5JXJDfdyaHR8TKhxU=|Chương 1081: Chiến;oAayUWlcV7K93D/OmaUctB+TtS9OUIx75F9clU3ACKlCLTYbo6PCh11kshlpCJ4opBakiuge0xK2BB1ElWOyQ8BcxZqCxK3M927yH7Ixj91EIkOeUrWqMpze/UgM8ZRSwxonCPL2pBOx2OIFu/8P7Wb6dszG3waUuMVh58ua2LQ=|Chương 1082: Mạo hiểm đào thoát;N0DK0p17UAYGNOhQQ8UDvVnbB7/YTucSp8LNpmtYEEB1d/mFM3KWwLF3zIli7m+78+n+3C0VnOTiiKvyaFriQaCRUyT6x/FRv8o9u3XmQOWLsaYI1etgt74Mf1N5nDgXK3nsnqGpWU2aLGx0kvdUoG+CWhx2eo956fMSIgMU63s=|Chương 1083: Khiêu chiến;NW79cWx44ThrwLo8jrvB4qReKxTXUHjFeaYNxiAt3LxkeEWWkJMU+O8kuZMvMVnxdzRL2clHve/Xlqk1iR5TL5NhXXZQkgPV7gaLMjtQNQG8gsfOK6QpaZoRzQD+nSB4woZJeBWzaoVNeyDzSmMx60JrInS7tUNMp2N82qM3sM0=|Chương 1084: Gặp lại Thương Tình;CKDvKhWIbt9X58RnIlQPKqhYjd8sKSQ4jYJVE3vmLwatlQue8kDn1poEgK++7UMtg82gGkMpbOiQM/P2odnucX2CjlNBZ1V0T8ZS/SqLMHRBSO8UW9HVonfNmC15AoudZY+aC2tc3GTLNq9gwLPK7+qplQ1PkF8u5L0BW527j8M=|Chương 1085: Mời người hỗ trợ muốn khách khí;6rUB+3rkUWrKZ6u+NqPq1m5KGvFcRJg0JMmrl0qXQi6VDidThECDUWIG2wgnL8g8hYKDFpNPq7Kh3Q4Epv/OOIhwPczAxb8cgk7+zaB4xgrxPEjIYt0nzRAhIhNP7uza8weAZ1w2mM1aePywBMbb7RJgLLRQ4nckdmjGVBIp39c=|Chương 1087: Nghìn năm ân cừu;2kMuLLN+ki4HnLCwi8bMZJV0TiUVG1T4wb427mdJgmXELQ4A55Vsg9IAPhlNT8UBB7lw35deAVCZpffJX9MDs9RH+JihNDMSfPzg5ufb0yE+OU4yjLOoVXC8K/RRentgez+7iCtORvtxO4b8cDTccUZJITMQU3oE6gz2XfMagHU=|Chương 1088: Tái chiến Tiêu Phượng Hiên;DCdDAEU9IILRjO2SH0FWeia3VeJS9IGqtblI3kZJqcKOXMjBMP4h+CmbxqlHovSxGQV30O/REDkSdQ8hnb4gdXyy6cfY07d0z5/JSYu0Nqc0WRf0MpsAnr5jlvntbgeJc90gd3kDzkMtMYNQqbYFPPjoHKd7fue5XlLxNHibkQE=|Chương 1089: Thế lực ngang nhau;h7ZyXDEukCw4SXwa4DfTfx4kAMAq64+SelGOLPvyBiwCz7vLM79kNrTRfSEatLI3ADAKdkSvf1nqySu3W7F1y2et/9lwPYwjDlBMvGT+lYMjY6PUQWrYzKTCR0Fq9vRrHFLgw7PDiN1zUvErZLdds3ekTNP0Caz/i5G+hI4jBgs=|Chương 1090: Đi đến Thái Dương thành;2F+/h1W5W8tjmzOoxL0Ze4QhSRvEBgfOO6vjx0RRRetZMYuzZUZKznuA9QdZyChh8KfxxFdnx3Haka7SH6cwxrCZDiX8kptYracYosRl97NYWLoazoVCSmHpczv4Qk5nfAUkXH7xnWgX8CsMeRoFUDkZmAmRjblhISBh+/F7uiA=|Chương 1091: Mộc Phong tới;/dJEVq8qLNwjdd9ssjbc5Cmus6GRh22fOxAQrdnLks7DlZNjr/l3Fq6DHwx9VoF45FzdgIimnaKJoZtUKW+9cIKWXbCOi4BFYgtE6y+jVJ1CdtTXtLOt85x7Ob7He3oTJwF5gDNvO7aDz5DRx/2/dxPAia7W1tl4OzjiUPQGNFg=|Chương 1092: Xông thành;TikSmKmTSIDaaewUYs42wRpV8aGvwPYNh0VXUROLhqALZeMtWQf/VVG1qPw7f8HLM/Gr9VVz0F7YiTOUQBfuu9/R2+mTMaq3oZ0E6wpct9YsGzG6Je7LCHySqmzqx6dWwtEMtoGOlXsmmq/VMf/s+N2dJdBjUWHPygsMaGl/L3E=|Chương 1093: Nam nhi hậu thế lẽ ra nên như vậy;gFbsUEHK/tYoa22CEIWHbpbprWqfklmC1uiHFDtpPw588UXXN0xWCI/vW963bMSZlDNT5DkrcjKirfvcdWO1MVFiFYF+6BRZOJHmwhg+GXhQefhAdxpYs8mP22pbunQwcj39BOPiqW++Y9w8aaFqcCgf1DzJzwjR5hkI4zdbnPg=|Chương 1094: Song Long Hội;Txv40cvM5yTc9+xTLsTki6K30Pm4l29Mlb8twXh/pwVgTtngsxtSwMqia7ch+Mnf9qKLqA6kdWpC2WX3gaYP89hCDJ6VNjsm2gzQBB1KKcy2gPGihnkljcRRZbGRqO1geMGdq2igOxPgrRe7lv3F4olJFZJkp/mij5W1qE8BH+s=|Chương 1095: Song Kiêu chi chiến;32pFUIMQVBADve+rMwkgirWAeC97XPW38zyB9mIjSApQjJ+AxEAvtG6McrSrAXwMKlw/DvzbxoCg8oMc962bISNMx2Gb3UrgFDlXLV5iwrxfox5pcGFFyIfRNvszhBu1pbSO7EMy0/zOWzbmy0U3JGJqZAqYZQx/s5ueruiqVWg=|Chương 1096: Bổn nguyên ấn ký;KdRFWTk6gjTJHLlnfYZ40er4yynj0S4dxwHHn3+G0JiE6biRzHOqzxwUyOxmtnk/0zlIPLM7QzJ3I/hYMPzaUL5/NhREaZbAdXjRAaf4pZEk1GvoDHUeAC9R0UvfaLJAsLvVbxzYGJ2BA9P2ABP8xVUUUueu4V3uXwv9UoBeEwE=|Chương 1097: Hai người đều là tổn thương;kXJpOxvPaJ3JaBHk4C6sJ53RkHh6ildcubFAP5E55UQXBnzaBBLNIE16ku/NzyuffVQJpl+3gxiY6nQtYsuQsSFgptaC+9gXNOsECVZCXmgMd+WjkSBKvBngTTQpCHyPIkjzbGgY/EeWlM77a0sQVfnXRw3pOLa9mFZ/2MYrmWU=|Chương 1098: Máu nhuộm Song Kiêu;k10L55mFlWLA0Vpb7mG43mMGnSWfJMkl7SJOa9u9P7jlEVhMYZD+WUHvZvCNOeKGVJpYtkqa0915pwK8guuSf0F7eCw1/GeYkhqgg0a/X/F4hVbWm0CuSiOZCflc/OWL7qe4BvDGlVOO/jkZq856K2BfNlta5hHjVP/ZAwZZiDk=|Chương 1099: Hiên Viên Hỏa bại;lrAnpF2vkn9cCzuc5TYLzWvpDwGva73cnKLL1U7pvbBkmBuOEtzJUTULn/XCcP5Exiy5cPag8Ju0O74vq+gEWHPxexZD3DlDsC93JlmlZU49Q6bs6vz9+Vox7F4AWJhIHlD9+IQfF1pp8ibzidmjf6ahsxS6vGNLyllk/U5e04o=|Chương 1100: Danh chấn tinh không;LInKUPRgt76X1tKxif0A1M+6C/9PH4u81ShYVXL53JkIoOjVb78bebbzvxNtFz1iKb9dRePBhOHDJRtQelsQKfbpi4y/VboZoi6CaZIoTrmKZ2DBtfo7gS1D7q/7IJZdQ0+gI1fRdG6qcYjWE+mlTbUXDQzbUQsEbo95buH9sCw=|Chương 1101: Phượng Hoàng Cung;5B9dwAF5HYJwBpfpDhmkaiGfMLO0O3Vn45t61wdXQLaHV7L//6QQ2knsrrfKtdECHwG3JyHzbFhd4gVFTZpKc0yv0RNn38UdpjQIurH6l3wFwgDoGIAaGs/bUp17j556zcqAhfe/2hwiBp8swCS9JK6yh1tKJa1sVh9Y+lokpQo=|Chương 1102: Truyền thừa pháp khí;E0F3kTkeHLNP3GAxP7a44UjX86IA5yE6n3pNIFFhKdwmHzKBmj6VhKtVjFxvSb7tC+YsD63QE6r7S2OFjueq8XYpzNuGwsd1EqN9eo7PMiO7vOWdWvDfsIrfB0jx1duPUs+wImpBIPM8JGkoiM95E3jH5yZAkGmMMXhI4oTjW6c=|Chương 1103: Truy sát lại xuất hiện;api3coOxAf8VWJ+1ygMnBFusVPQL/zAoKqauRJqwLa/3nRNMzCoqVyy/0EbPE570xMvutlUItccyhfLJJSMCV3JKBj14bt7Q2NNJ6MQdXMluwuUrKFXY5DoMW0WuqROQ9HGvBgepQ/PHjqD46YroEI5USensIj45U5WRBMT80Sw=|Chương 1104: Trận pháp bay đầy trời;ruQCqfXmlTlkWKBHEUcCYLIhbgqObHjE5pUNzXgWrgubs5BBILXKh9S8sjvJSuaNZvmTpcfdnvn1HeqMiZTl6POLD1nx2XvDSGd9tAl3aF9TLvFPfnr84dc6ucfTmge/I+KKgCV7qcWM8hVmck10YodhBnilMK3Na+OSXPmCR9g=|Chương 1105: Lại tế thọ mệnh;LQqAK2LI2m8R99WbDUWvkRl77i03vqHUv1TUheTE4hjjihXkSxOEx1pTDuxq5HGkrYB8DYjiV24PCX+vvYSwXboahXao7uLSmiXMwzYKHtOOGUhTb3nB3RPwx0aabGuSuo5PqFDZs1kpRm0/jbMlEPUaWrUA7lnQBbdHQFBwUxo=|Chương 1106: Màu đen phong trụ;BxBQBuYSfJU2lC6CBYOfLfsB75ihmSF3d7IyHJA+FvdouvVnIvFlq+pd6ZgCOa2eLa6heHKl2dZneJ2d8G3o8qCO0u3Jm5JQFA+VhgZ7SWxAE6kaEJ7c6n4KOjy3x3AUAa8JuA/OnWQTRHJG/un9B6nORyzz1HAX7FWHNkVCWjQ=|Chương 1107: Thuấn di;wybJuxi6g568aGCxh4YxVUaDJm8/x+yKUtfBI0OfQxxqBnHDkjPMTzI5qDme1Mfg9QhGDOEy4RBuy9RE0ntlOMwaFyrgW3dVmiueHlPqCbE1JvYYse+s6C1HLqqh91vvscSuN7nmezPBu7kksY1AHQbWt3haVxyG9ZaA9Fszo44=|Chương 1108: Phồn Tinh Vực;2Cqtnv9iORGu1wGnLUEB4HZzvM+pEj68QHDtnm7MFtiOonStUJi+pfuyYW8zbVocsqkHqH9qoXSHFydpn7iSrlnTcTod+1zl1i4yEQTleIhzEW9apw2/c0+BqXMdQaQt2SOkTlxEECQKathArJ8WRrSAXAo1HhSyeFfxq6bKOc0=|Chương 1109: Nhếch nhác rơi xuống đất;qRqAJgp/SWZaXYYRqN124NAOqkFurcgyr7TvI5ERisJVKrMjtQee/2SwLXMhHFBOSa+raCmWzovd2LweILP88BUJjCfa57wmEyHeTdTZA880QgmameV+QwWVl1CWEL7Ab63azytxei2gkFdPX6e2GaUwsfjZD3DOEjkxlebRcco=|Chương 1110: Tinh Cung;4VpNWv1+aU7P339JdNxG7+92PeqX60NgqyOHgrf8zL1IGXtL1am65Gn1T8RqP5ELeT/A+HgOpId0yFrszB7szs3E/F0MD83/boS5EeBVALGwuIFac/KL4WeM7DbKddEWd4AxF2UBcDqhECB10ReWlbo8MwBT/mBYobyttTh5dKg=|Chương 1111: Thiên địa song lão;E0odf4p2LGjVNaO/l/2FUAge5BBA62zHaluJjjJH8+ByqYyS4eiWs5NQ8TYZCcEwZX6jBjX6UIBiK079rO5q7MPxB03yuQXyPMaFO81mrWKZsKPL4p6WfwbcN2OYUINxJ5CUywZGruVI32xAGGNwQPAyMF8vVA4QZyEYDETjWhs=|Chương 1112: Tinh hải;QP2m+8BO29VyMP5EiOm/sfqpScQE26zxC9Um7QqpSfH2YMfcaC80QTYPz9urSYksgC/P6xKTXI0GgQcgjSFdm4YSIGPtLrULHGVetio1aYYbzV8Y68UzK+5lGUSLQNlvWTW45LP3vRpHvUjIqKFp9tu2HFpJvKOLL4WjH+JxEAc=|Chương 1113: Tinh Vũ Tông;sRc8I/3put5vgHV14DqeVQnV84eoXTkkSCxgl5IZr4kLrx/oXDQ/rq4Cnp8RTB35HoaMe/h7jcBH7zzxQdzRN18HglXesdhmFKnW7NdlQ7UEMr7NTgU01TIW3AYowZJJ/RfEzjoQZFoHmF/U9qeaOsR3Jrow8i1F5P1+XsiQs/Q=|Chương 1114: Tinh Cung trước cửa;LU4orTQuS8UE+giOv6CGQV48onw2IOaspmPp48PT+7qmc10QQsGn78WKjILmIWQaWeSpJag9873oIUZJxw5YlW/2gveBxeU77K/Qa1G8zoNMX0Rk14J3iN2L8XHLswbrAmtkRL6BETxBFr4+uEVcIGAVQPbfjo9+Z09unx3FBWY=|Chương 1115: Gặp cố nhân;wfuqXY8HJ+ieEDt+YIPDlQkw4LNvzM/k4wFDIqrNZvUdTIM8aC1hXHae/q1JUvLdKU//wB7NX5zp32WS2AzTa9wjmZ3FSlWO8W6oymUKh6zTRN/xB5hM+1pxxuxifIp8lLtDJ8g3kVGT8wIAaFUG2n9a2cKaWP7tqbia7MkTIjM=|Chương 1116: Thất Tinh Cung tề tụ;yBwlJFNn7nX0YU+1NQRwKzFyLqqjcjeUcCDSdS+X63b/TyT8eCFkCSzynRXypT/g3tIQvNH0R1DN3Z7uL82rQcAPuXgJqjWeilpRiG37xA66tzxaKfQ8MebOEmp03JRZNgnfwbfKkA6UEeU8HDnXcb+ag+/7xZCADUdWElfbI8w=|Chương 1117: Huỳnh Hoặc lực chấn nhiếp;68CqwQALYIi58+KnoOOZ1FwvW7p3nBp+YLq8nyUH1fwqCrB+sVJkIHADqExD8lYcrTlBiJbXnbOGT/SObcro3ebFRCliBChCfWnlSTA8ezxnHg8RszC7HWwasIqzjqKEaExWyB8l6X63gsKdHXFFNe2kau1U7Sr1ELopZwvhpRU=|Chương 1118: Quần hùng tới;/wX/IsycbC6OvOEvmrU7fCJ8rVSRF3Gn0Qn9xeA/CTc4M00HFVqSJJfvvFsz0Z4v9Ae7yjLeK5d+lvQ6Cw4mUKagn7wol/h1IHdMi2gTaiJFcOpvLDoVqudowsWkgg22Ry931L6CtQ3NSW/jeiXHcLLdHlkJyKO4t33eQHPJ3TA=|Chương 1119: Mộc Phong hiện thân;oGyD1QdEQr510HJMdEHQht4w8USg0jatihSHM2YvchIvjHFCLFGRaiAIdFx3khcOmZ9SssKUlvjwUEXJ6wblcqe+qhIcq57ohXFp1HWLcWGacVUxOBVJ6+xPq+nSavxVzwD7YfI0rmbLDFJYIvcpMEXqIaUQ+mINUeqjmMV8OWk=|Chương 1120: Sư phụ ta là Thiên Lang;nQmBhcwh3Famj4qI50ZH4rAKA8mq25NKtW+tRWPGWEv1IlOpphIuDGhTSoeE88+Feg6p4XCxQonSMIMCV8OwHSjfEPIIyeQ8mEhFnoru9J039vLSXDowTtdk+y+6TsPamFt7KnHc7IIRHSZbkLndHIRW7Mr0kYRupTnundOLHeY=|Chương 1121: Tinh Cung giới luật;V97hHzKD56IE54pttGPrh5cLJ54l9XALfOLlasKyRXKv2ywxmPUacf+YA7w61UeSJSR30XLfrPTm36L/W3LQ6yojVRyoyLhp/5cq2GMbgRYgpQ31g6ptDOEWuQaTmJqnKqC60CLFtHliWWBuCRw9kq9hIqRvxJcmCt2w/Ntwzuk=|Chương 1122: Phân Tâm Phân Nguyên;sp9O4xp0IttGrP6sBMAN6kqYO1Kqu7FFu/LXISulQ7vzuLVN0eqn1sfUy2PeBQPYsbgJNOvg6KU8XirHsJaLqqADotrEZ9OYluZ0uFQ5F5J9UhStnax0bJxuOH/qfy3Lt+gI2mPZfemvLiMy4UWPOJJm8D9PgvPEz2o3n7YAvmQ=|Chương 1123: Cái tay ba phần;pYVsyxnrtSPCNLLvlIEPzv1UMP1p5J8TUE804xrAq6SER79GzJdCn3MoWSYbMjEFybUFbm4KDPcKMkktI2ty1MVArTk6mfy0CsQ2nAYQ2rVg53/3efaThlrkEaDk9wRFfCHypxnOBAEQqibjAMTTvAPf/gv1p/ZZn4L1FWo66qs=|Chương 1124: Cuối cùng một cái vào sân;1E8xjqXftVlAW8cv/CPME+k1gajK35eCYYzbkMMubN8zRjbEyAxGfRDOO97DB7lwKHLWq5XFCQ3T5M9mGSiWpLOx624sow0wrnZ1iVYpdjzEW/Zq5akULsgk7PLBXzopYlmylkZrq4tQ6h4MEofHsZrjpQroMPqxUR9ewi/2JVE=|Chương 1125: Lưỡng Nghi Vi Trần Trận;4tDBJjsQJXXGROdg+XBDaPo0FZA7cZ6sXJfcNZd5u7fctP5dxHP7xLetd06xm1CXKGLCkQ4+I9HMLJE/D8fgoS6oEBKsgrUozOLDSPGT+NzerM8vSW2WMie7WgRj/RbVQFrgqG+1HhTw+aspLfOAILaizW6WklRwXhEb3wWxjk0=|Chương 1126: Luyện chế trận khí;a7LJM1sEWgCfpu1PS6/4AOSWj/j/VJxYRQoqL8u0KpqhUnGyd42FQgVfNhkZx62H1qQxSN/r0LhXpKsllqLhCPJ/RDi0Hllt0pKg7XyzBpDIBmGxs/ZJcovhnZc2ffctHw+bLp9Hb95cTkex7K496FDQ4VU/JpqaKtFPixllELY=|Chương 1127: Kinh diễm toàn trường;U/+LJjs9fvomHcWz4/nMKuJA2eFQOffGzqLm4XNPsasyzv03+1ZtKZUN/T9K1TPwVlokOCuLzB9dq7kvDsFCe6C+9dg1j6JnzOVVD4Hq6BeFPkXjVm4ozAtxGoWMVZHFggpLpxyFH4LfuJf9rriyHpzYm2Lyh0JlsBkdix8wDCo=|Chương 1128: Bốn kiếm kinh tâm;j0W77W89gVM2FTwNGRnEz72RCf0TsLjp8MNoD+s0Cqz+AUxobNz7Z2SBQC7Lau6xYOu0OLISgQufqrYj1IXzz4ohq5kjuwLES/SF6GZeJO4/zUQA+b4Cio66NVqkB2eiDAXVf4YXsOU2hC2o4TzEr8CfnaXAtJwcec56cWgv7vY=|Chương 1129: Tru Tiên Kiếm Trận;zjYBotGag8MH27xUnD6P9qzJC/xXTGqPrAXNrRXvrajap/7UycUP/W27R5H7QOBNycxiQQdETrWhdejjAoVjZo2O16MveA3U0YFtZrPxhrfrgWFGuyhr0XXH0Wl47Y6Fg5DeSoq4aQBT/RazGNWcW1u8h0Kz/qbAjWvDtNTp9gc=|Chương 1130: Phá trận;cwsJsvUJCK0M3vRjsfpGaL1/2iTBVk8G4M0JOUHjQkOhwT06SHc+5tQZGytM8C9FT8RZfy316fjNO7fa1OEx1YFX7Ve7YyxxagMGHRhSfQHQMN+3pWjf98vaNi01rbpI5qiupoRhZmBCp0Hx8Pr+WUIP9AW3BBKhJIk/YFT9huo=|Chương 1131: Sau cùng hai trận;N1gFncVP4h2ho73JQ/Hi0A1iiw6bbYPRCJsCCSY8Xd4jl2wXEpkqdSEsQIiY5kDjLyhO/VrmpzSZSHuhP/FUieqp7jdpQybe95t27f0q23FruAWSMQyYe+9YXOG8vk3C/51XVKcVodjHfd90Y7/GVtoUe4e1/WfVD2RKVkU+liI=|Chương 1132: Một chút hi vọng sống;nLSGYSiJn50tcCh547u51DEXe3ifAD09qzxSeiaeUm4+KhPHGwt+boHRIIQND2rZV6a0Om+tP3HhGZ4lv6NUDixwq6o3mD7cY9AiljrrxymsDtfL5EwMWAUa9K+5VM5IaFTeh5zBx5XG+R/zZWpNV5wVIRxFz8OG8UW9lqNU+4g=|Chương 1133: Kinh nghiệm bản thân sinh tử chi lộ;wJO+A934WN+KBvx5NjihlyKH5rZuKVQarZL1Af4+A6uwBUFNa3LfS4IwKNS6wFwBoF5sqZcqsgOFkvBToSbxqLFcvLXCH/sdpH8K8nPpJJDXE2kk3QuL2+XUVP2ofsRyXIAieqzzWtRwXcjejZ+I5wCSzre01LwWqzPkREgiLGA=|Chương 1134: Không ảo đồng thuật;ptFLcpGeRDh+yPI60BqBEYV05KxC+4OZn4tJv7Y9v1G30pkGilGMPOqcsuyFwX8mR+QgEH4JTTk4xuwPkHFyhUA5I9bBNdn22R6x7o2O+mQrj7ekIJWgI81so4n3HP3izEWvC11NHzZHRC1wcbFiq1zaVVVZZN0X76EXxWWTycQ=|Chương 1135: Tinh Tôn đệ tử;jJuoWfA9PuKaP+kcLmXE/XAHBzFQqmD5Nx5K1sPMWq+7XMNcTRHX6ATIx8mT3TgzU1RYz29NNxsFF0rin+NVN02UJ38Jze3AXY8k92K+w0sdrapE8jwwhm3O84WrwqJlAvxML8QfNnNAACcOVNdl+KQjKwjD87RdmoVTFofLuMc=|Chương 1136: Chiếu cáo thiên hạ;+yfk8FSlCI7yzt/f0R7q8fJzUU0lytWjwMbVijZKiYX7KgH2Js+a9gUWBr0n+Qj8KEnJ/TGTO87ed0EdAOgf8o6zgVTrbt1D7mBs1UOId6+GGSYP9SXSpdffzo3ckImoyVlTS/jsJ3tHK0gnL1qOOzUTo1TicAAGbZSMUluUY+Q=|Chương 1137: Năm soái tề xuất;F/MSKo7bHPSbBwoDVetP/xCLIpjyIi6oLEiPv/7MJKl7PqqHtlsbHNeZ0AidGOkcX/noywfhAzCOcbHmANcAAa8srDGYddiaBUKTNjFp2/z1GHNtjQD/719rY0gHkgB65QsiNz1Bwzl31A4Jrrt2uLxf2zeanmmhBV0HzyxTiSc=|Chương 1138: Mười vạn Chiến Hồn kinh thiên xuống;aK/XIWbjOwV2sLuePr4Z4zfqPyPE4tyRgFbLqYCnBL0jkTUxwBgnJpHr0x5hJUMjopSAv/8d3KkBrDdCvVR//3/Nkwvy1GVrSy2B8Zzq9NF9lsEFQJoKsSiZJk/T8zdn0OxhT7DhxuF/p8IonQ3v5I5DvutuX9Zx+lJdT0Bv4GU=|Chương 1139: Tinh Tôn tàn hồn;zxgaxjB7c5+X22FAI8DPhGm2PgDSMXYRPGblg5w966fujte5rTIT45eQNcyBfI2E3PoVrsI5akI4+xF58otScEiEpCCsx5F9/Zfso6NFEbL3i3h9L6LTnc1l2QnYfc/j/j5WejG7jXt0EDLdb+ALfdKKJTn59HPCg4EKoG3znAM=|Chương 1140: Đệ Thất Đại Tinh Tôn;WYF5+8AhjcRPrYUCpjaahe05Xt+B32E20zXfIyRXUfOsMfyGhODq5ouoohQWyJijJ7+YFfjY1ltrSYVBUxbKgM1yMkGoQPVElrI7KM3mCvs0HWgplPAFU3PAVz1+waioaFPKExv0bk3HntoEJljsaaeBfXkTWFI51VcDwksC+oU=|Chương 1141: Tinh giới cùng mảnh vụn;Xqx3xGumpuy+FGcLHI67VooRx2iauWr1OeBWFxcJUmidCRdZp5P+4/z/0Txg3GGcldSLiMTsRP4DDI6PpBiZr2qZVkff+61pK3A1PiyPDR806mQ6P4CwkgQSR4+Z2/0CZnrfQ5YCyepjudhC99w/D4U3y42zxIW1j/8ZRntQlsw=|Chương 1142: Trừng phạt;MKeCyK6RYE5jm/d/toMablEByOR22R2uy2aKuKQfH+3nVao8whRrGr1ZXRcpmIwt4CFayg8KT+xHu2m6HrAJbesu5Xf5P3DNOmMIW2Mw7tZZbklnDg+PHsm+CHkUwpXWI8W0cPlQQidSxGgXbRB2aHI6DWiLO/K1DAazowwv+2k=|Chương 1143: Bí mật thành tiên;3zaOOH8nbN8nS/F5rwVroDc26pCjBpimnPoBZnyXo9TxWrpR8LB+Wddkhjw3jTEmUrNI6SBz3Sus4aqTCDb2+6DqLoaTR3R65sKAk4nKC60MNLDHrNhvid7xfMyWJOwznWV/NCyOB9rJSnOTVXLxNv9xSCcq9n17wxbn89O8jPc=|Chương 1144: Thầy trò gặp lại;FwEEsfqbfXz/NLqZaGXOIf1K6zt8T4jcxEK8EQzmKPj/c/+XWMlpSDdCp4Mek5g7397MGY5PbA+QRTL6ks6XhD6usrn451EITeMdkR7GDEYq9gOO/nn+UIS01zqdDzqXuZjXOo1M/qxB7Sq9XBr0bWnYKrOKvZJ77tgBoNMl0Qg=|Chương 1145: Rời khỏi Tinh Cung;PHRBfkLrC57a+INyEtTyL+HG4hDEczhmRfyDrCj1gDa3t0Zh4MAnYw4k7Cm/YqCtU6zeszWBBelEPSsEgORF3LUhmwO5+qK0YWcekYnSKXO9RFtAKuv2SNlv/5gjG5hT3x+LVQ6vzfFHkKUrXT8f69AuJt7IGhz137rEBEGIXSg=|Chương 1146: Phùng thị huynh đệ;kFsUD4pmXM+UPZLqrLNy81AVKHXJmUvBeBIj1BAU3w/pGrucJeTH2DkqsC9zNTGQZebrmUrvnixSvJP/N5iNKN21pdcyg1PiXYBwkSQMhF8m8RK3Vr+/HWkNwKnIUUrfYVZiZvr944rZCcRlGRn0xjWb3CUPbZnuRLWM2mSOMGU=|Chương 1147: Gặp Tà Tông , Thiên cương tông;OrtWd9jyZpmii/WX8jf3LOUGnM5xb14nrDVGdRJ8f+O60SH34KTJNv3xwjW+k9yz/oK7/RqftUhudlZl1N4dkDuuQo8fnpDhE38eL52z9g1ddSQXoG8dTFJf7SZTz+E3ci6Nawy7NEp2rHb4GoZ8shJN2rVCx7hsyniV8bSEXZ8=|Chương 1148: Đạo Cảnh phía dưới, mệnh như cỏ gian;hTNpOGfk7jZ8otgvy/HtFw31pc/xAPcToLPBOUMx9fWlepB0hrIK98UrC+k36OX02abjzDIidNYB7fXcpjHFTORniXLU2/Khq59A/Yi7UQfZfiMRxxh5m1aqvZb5OkUeB3ejGlita5XYRAOMF/3nrxf6lPTXfrBsGF99e/yE0HY=|Chương 1149: Hai tông chủ chết;Y1YvVLJ1r8KYdxcqYDk8r9CVQ2oBZbsZ8OCjGcy7T1ZIATohk4Q9FIUw8+hxYnpoeIAGbxvfVXakQY4Wwc3JOTC7D/NG/ktO0KyPURdUrGfyiJkgDvJUSvC3PJl2ZzDxHGs3gf/WoOnGb7VUtjbDQBOHPICPWDBd2v4fjhrcb8Y=|Chương 1150: Ngũ hành Linh đế;zMvf7hzx9ZJ16qe8G4vdzH2h6l7O6LiscGz7WBb9qTuO3I08qA9rHWIqQevm8JGLSLAvQbba3g5olfRZMGW4rbaeRW0p9MVBhrgcJZLATP31ZGtfjAowRIV9slhOtra3Jw3RrsHpvXCT9+s/zIsHbcdWTKLpzc3/SZbpCPXgM1Y=|Chương 1151: Tàn sát hàng loạt dân trong thành;9DcyiYJQssd957WRtOTPBpMIADN33/d4PLzAnfLXaWGcKV5Izj9edDot1xfQ3bEmcd+jexUEv+9s3RM0gNgS+RQbEF0E1wBj8udvSj89DTNGui+WaTADZxlCFKZOv5ddJNOF/oWBa3Kw9NvsU09Zjwd9+19/1s7Nh+AkUvVMwjc=|Chương 1152: Vạn hồn Huyết Chú;s1jGElkAKeYkf3Gr5gT8w7Xbz7rBzlMqB0KkNooMl2z8ulThQzNBJeChMb3IqSle47hyaYtKzWJ0Db0S7uwSZmauoK76DZZ4mvUvMPMIUbGd7O6OJg+zWP7RCv+wohE17iusNV/juol0TZHmHv+BwI2CU6OjjvZHyDsy8gk742s=|Chương 1153: Không phải ta làm;skKed6oNeFKuf0+E69I16Wg4lm/9fEOLHp7/ZoM+/xUDu0VJPg/r9qg2fsxxAC/wrhZxSbG/d5C6xYSFESNTgf7iBFVoy1Mizj/cjGOXlPEJg1jQq6Hx8cY+KD/lkpwUDcg0PzoI+0TAwuLvyTWVhuxmbdpa90bUL3m6yAT5LAI=|Chương 1154: Tinh Cung ưu;Z8BLdYbBSHVxSidFEnq79Xxge7DN7o0PaH5ha0Ohee80tPCBuK0UKyp9Po4zo6yQKfhpF6D5+/bZiqTVn/boozYWPDUIFAwckBmu7nICn1jrKQ6MrpUNeaCkJkzpcesJgA7Z/i+w0oFIxU6bH2sHXRZ2POG3Un9o7qWBqDYZrso=|Chương 1155: Tàn sát phàm nhân;M8ClrPp1vmBQwtuQMZbHg8dbT92eqfsaFFLMrxU5YqbRshXOtzfaEG/v5giBPwaHgJjllUn7sKSCfX240Woas5OPX7ibfts9ybfyCH16oXDcCtENccISnaJwDJjpzL9HZQm8OSDIbJdjK4h8HKNDeygxVhCJ1I7u2AQz4V6x3kA=|Chương 1156: Tàn sát phàm nhân người , giết không tha;Qn6M+rniGOyfeXap40Aq74ERSskHxhlu/wblYxSkix9u6gwpm7D+CcRL4WElIBtVrnBvlH5FExuCNAiM7LBh0MZ3HhFaURjRlZvBWcUu9ZLMcOyx5P6A6+bWdTB7Bk7PD3QO5lf2YKs1Uhc7MLbmuhkwaB0OgZ6GbI4AartYhvc=|Chương 1157: Huyết Ma chi danh;RNxF7IX4ZU0/GiR+7mPdZz0AEc7AlHTVM0ML9Bcy/njkGEBy32KamYZDJzo7SI6sQzZ8/RENqAnp3lNwzYoOZsGSrW7hdVtx4cki2JR1+9DYelGVfEBwSTzMEkVYl/kEApR3GYzbhgrVPJ3ujtgYg37lR2QhaDQEtnk5Umpvdeo=|Chương 1158: Khiêu chiến tinh không;8+P6+SwYQ8VZpkw0MIE5Noj0vpaOOdneoikTptVEne6Y/385WIxdJwlZpK/SP6WZIpG7YJh7qrWHl8R1L5WQKmblbxAZbq6MRxRl0jXBC/MLIri2/tgcDcAd06qbimx+qrrFwfpC8XTZGo640eiHf5eeSmCt9lalnYRxtFfzRjQ=|Chương 1159: Luyện hóa sinh hồn;glTrnu2zoxEHUg0m4Uv4Cl1pzLXzcIuINFnN/KUw68MRzD1L1kpZrIJIQF58PuT0S2Rv73ha7iD9mEMl/GMD8ynIa0hKDg0O1vY7fxM83R0tN5YR2y1QvmE/RQRG5ZGA5+581vkBPF24J9CUfi6SI+EAL4W2KG4GVbPnjmgctDc=|Chương 1160: Tuyệt Vô Tồn tái hiện;96imPDfKHB6w89XXD87ShvEkzfMMXhc6gL+zK44g1LgNmBqFJzX6w013edBu4F1FN+D3s1xNaAFEMs7c/4xBNtm1ljMf1JFF16Rs+LoyMhmdwpjnS6WmNcRm6TVk/fI95OfO4RS0nxcKextnLXD4maRb4jepFfx7sHcGHdVK9IU=|Chương 1161: Độc chiến quần hùng;Q3agaSs3m7JP3NhgaukhBuUhDYAizMPfuiInu6pZm8Nz/ZpwR0GSAJohf4ERYnzECYarehxg5wevfDZYxTLhkFFFXOTvR8MLEx1V+evX1tnwtixQDPIwAf/cg7Ejl2WKM2Y6ngrTnmWHqcDostN0YJiKQmi3R7x7/6BXqjsGm5s=|Chương 1162: Từ trên trời giáng xuống chưởng pháp;K3XQDdLtB4cs/1tRdWXP62IYZTOB8/hyJxTk1iF0+bRZB//R+xKD4iRh6fNLVD8icBfSuQ8QRglxntTOesqamCpJ+LWBNL4aw7Po0HBkg+B74mdY6Kv0ANlb+D1SY8A6ZDCHSPuTUO/q2Nax9XyQYXua7K9ncdR/UnfSJDqD+Y4=|Chương 1163: Tuyệt thiên mười mũi tên;5XpdvI5MfqfXu6/O/tbyKKx49baUTj8hM2OXNixwNzru8HFY+3BqE1IxdE46ySh9F89HepXIChdLxL17pu5FfqmENUlOzdHEMrxyDmozbyRCC01F9Oy1DKjVq5OC94QaHz4aXWR6OfhzEfMUKBH/iSCkb+UKcOWBH0IExe6ez7c=|Chương 1164: Dẫn bạo Đạo Cảnh thi thể;IPoWJYMRMxUSJFIQGmCaVeed+ym4CoLgslxDezdorFJLKkqWMCE3QkebHm7d1aoRIXExqNJnseYUPm20/nEbkIubG7D9T/PI5prF5Y0GDSNOeMJYE4Ia1qe6C6tLRSBNxP67/Zc6YXoG1Jx6Z4/Hmc/r5zkfstxTlwEjKzMctd8=|Chương 1165: Kinh sợ quần hùng;DDVbl/TVK6c9vTM0mrH6uY01AlMdZHfiSpn8jU8MiNzxuWlHbD5FXXN3i7GsiBeH/LjA95aXP/PYB8pTwHV+fJbjGU3X00pEyn0tgXFnYgByo53+vDKq22KKevz2zasWP0XpcPkj8cIz3SLHA7To/mDoGkfDqkLRIeeHOBegdSY=|Chương 1166: Đánh lén cùng bị tập kích;jToUT4ky1tBSZPtZ1tR3ox57JW8IzrCeJ/1AOycFalwrBRRLL7uFamGJKmYmXLtqeZdWPvo+RLjgw7wi0JAYcasHaXDmuXbwLmIix4nE7vNtx74HgspaMuhziHAOwcLm9MiLLfYuQn5hTB5oq4r00lSlfwBqwk7ayjiGokZLODw=|Chương 1167: Chiến quần hùng;Goo0iji7hJXW49DmI3nWy/yGieiSUMxmplDrbPIOfTcs5ITliyyzw3s9VyPixIr96ichkYnimu4PltkgnMPx1mv6SFHAWBoYY3PK6hiv0afBLPbSpVzeMJMnywmoUKLbNGTgKKY8cujEXLzesSpDvAeYBx+ZmmPk2SKONjCFbNk=|Chương 1168: Thuấn di ?;vslS/LfAwOh7iGxJISe0woKwxc0nExfE/71iBVxWKwM3lLMfThLmWMUCsRAdT6SqEs0h5dY0yZGZj5QMOGOUfII8X6G5kdJOfyXBedrGq84TtjOtp/QcX9zWyQhiGUZAYUL+Gi038H8cOw2e4e2IEzXAZnkTRovwyw8qO7LoSBE=|Chương 1169: Cường địch ra lại;JvZISP0nDMowmQvMESsqvIl3ezQ289FfHSjar7XuaNQNMlqvqwlN2p+7eUd/FZyDZuOt4C7dPXXNzGh5h1dRqyq3flB5bw0pLujIKgM5lZXOILcKfJ4ne0++hLP8/2tzDreEZ4IH5sGb45Bo23fhCCkdgczzL3yWzyV4WjZIgAc=|Chương 1170: Ba đại chủ tể thế lực;ME8/rRqUuOCHTt6ApL2sZDhncueruuGmvjzx0jneDTncksdYJZj+MsoBlH6iWS0ScfeKEh5BiBN5e9WAfWafPCgKbKWVOEC8N/0/KZAcQJah9OSW2kZQ7UjHuQ7lMYF1OS61UVlvm9l0xqHnR8JjkWi0a77nt6/E8j0L14rgym0=|Chương 1171: Tái chiến;7fZC9H4n5D91hqj1gIzrkUKAE6sjLPlx0yWEmV1NYhWh34izsZYm+8DSXW5tMkhswdwetFqaK/8CUnYGZVsBvnT/0n9hJh+UzKYpx7bsKtzkYlXWJ/0RLWD/Wi4xUcg7WeIoMsHL1/OonyJ50YwuX6abNoA0V2Q3IAoW1jonosw=|Chương 1172: Tinh không ở ngoài;iiKxwHikNn+ZBFlAebt9e7FPVbJr5k8oM1yA6js+hUP0MfXBGMkv01PfQRh4+TUcCdha19sEwVWL8U4miPdw9/GtyzPZPGL27yzUIGvEL6AZGSH/YGqOelMpind63rEfUsvesPblPI3tw43afXp+sK15gGdemGrcLpmrmQiszEE=|Chương 1173: Tái kiến Khinh Ngữ;Q9JDGNwF5B8szc5ScwS6GYxUxGkQAKaHbnSZ9PxwTyFY6xqwHRUQ+siNMs9oFHaHj66uMYoXOk3qbaLV1VlFQm9NMvP0zX6jEcWo5YboBXkNRnvmCV2wzUSAcakaEPfbwR8xRz4pixuJIP0OXKyEdvW0A+MkYpG+MqPo7maIgAs=|Chương 1174: Hư Hỏa;8xYFHxzlVRGMy7yNHLLEQEWWJCHTQQf1T0QTNkITN9uuS7YO8eQfrwjNpYG6IiJqb/W2guAyWP500QDnWBhnFo6TRa/y1xkXwS+o7Pb+ld7W4ltshbft7uow1z3vDrT5wOeKP1DD6OYTqHkDhl2FZ4YoNQsmOvZIdRPjSCOYYnk=|Chương 1175: Lại lần nữa dẫn bạo;cYFWElVSNSpUlr/UTvI/r/3NZqs+o7sO956F8s5f2q2fxLUSucFZvjChA7hwbB3wQbgGaVJqKXsjAoZ1L9zKNUdfBGa+LuvYNv5Dhl/+LtTZmmr4GaKh1dhBwRWV35yihJVrfmq3tL+nW8gpVuUdCdFrk0XmxhnGSviCNq4R+28=|Chương 1176: Hư thực phân chia;HJXxK/w6Xa0MU0gRNW+dfkG+m8qxqI/ea55FS5cP50qF5Vt9hRlwpvv/AfWKsLnaWjd4n9bOeM/0rIDCnzOMiv+q+5P+L9KD+eRrB0X2HBXDmj//PWECiVCs5Seeb+nf0SGbwxE23BBpWEAofkjB3AlZtc6MP18dlBCPCV4lG6A=|Chương 1177: Nguy cơ tái hiện;l99+L53Yoe0q57C7JcHaGfm/Zwi2dWWZuHM6SyKu3lGckeA2O9VGFh1soUqKvGqaUioG2k8woK0Z5p1eYoUPEA1/vvJJX4vCHPmmZa9Bfbl6kl3rjwewFfubw/CJzyUC+/HwogGPtkE5NGmyN3rxvXvPfACIYHztjceqI6DQC6g=|Chương 1178: Tội Vực chúa tể;IJvl3Z9bePOSa1DjmTHAdhbfHP0DBbSQj5whK0Xhdg3UK0kaJ2fDe4yf8oOnTOYpVbWLzZi19jlDFCu7FBZ1bBI12aCtrG+KLDK3jx3loCmKcifIuSdIZJ2vlnMctz4plp/n55l6OZQr2FHFFIl0ptEz5wKdEp6ExUFpHquwlzo=|Chương 1179: Ngũ hành dung hợp;uAtS5X8R/e57DSRVvSvHJTCfFHsaN4szLTfDMxyTv2UgNygFHtTExP7TmGAQS9WKvYLm2G3gV4atQEYViPtNzhTCJRlEX8v7uVhlUSwVkFhxoAxTjiBHR5JOko1GjDtKRZA6Z5rFLs8MoNKqh+nC7hyFR3JvrHTRCZCF1LhMc7E=|Chương 1180: Ba đại chủ tể , hai cung chi chủ;f8lNqdZY6MyEKax+YDrvzZwmhFaugipDDPie9gKIdpzrpQuFiy8x8rz2CSe+uDX2d4ODN8nu2znK6h/ipIzZ8xF5SVKu7mDBIlTjGC4wgBs6Az6c/ILYfx3fb0QvLUAPa4JIV1hsD5kjst8xyXk5C1m/+MCAufhdst/2Y3bchms=|Chương 1181: Biến mất;Md0/dPOT79YwrdK3oBYCfeuELatiOc4x6DvC1mA9GyiLSfbGaQcUfMmcQ6itH2RVWLqWrsEvZSKhrUSUED3n1QEnlJ2NLV95hP2BOA/b4Tz6GKb6DBbzd2H9rjtnoqPYfnqiVmtpXWk2D53IyxJ5YFu+sYYbvLs+n6eIrhjJBRw=|Chương 1182: Nhị nữ vào Tinh Cung;T6b6BNKL59IfGsIJGCDfn5FykAOZ8BhMilz4Vvro/AKeKiKWqKWTDZAhjXeIopqloMMAz5ehMIBkvqGhCVzrHMD2YjeuYG4g4oZ7F2Fn3BjW8r+xPkzb9BYX4xNsaQjD09vcSqejiyBVBvSFKaxIc63qznJTHAAyj0vgKsS8Y0I=|Chương 1183: Mộc Tuyết cùng Thanh Trúc;Fi2gIVfjPKAtNNvISXaP6Scds7/8sHLFKzkGkRlQsEg3EsNfTUAmYocTLkPSPLM1Nf6jPlq6VaYlP8Yn1TmuT5D1K+AEbSYYhQh8pzZCWAmzbajm+tQvzaqD4AZDBTSeHjyT6tnWF68Q1BY/5ax/FILjgxpGuPpybYTRN94AaeQ=|Chương 1184: Cao thủ hàng lâm;rL/dAu46tamrA3oZJFFrpajS4o8ovPocuRPqbTgAOm/65jggipAm/CPBC6zllxgvUYINPUnSVvIk5Lc3avBOWt1rFq8CEG+KIGu4SWkM1tBi+XYGJt6QKNpFLZ6AVQx21eA2APSESxXUGKh/PrIHO6C5sFCHE9emkrZ5YlcBans=|Chương 1185: Hỏi ông trời , có hay không có tiên;WbakzzBAu2jsD0qItKdV9BOKw7gDCvENWiMXdzRZDySi5GpK7baGvIwxXFrgXxi91+u1j20ifwn+JWqqx8sDbPHa7FLlQ8JFyIEWXRsFarxEcAzIH1daikLa2cTgk/Fkt4eZkpg7myK+k/d1pED/9iMBVeGshaxU7dEShnwdmbY=|Chương 1186: Thịnh thế phồn thịnh;j2wfb7GOf5/nj+Kr3COs//xbcQApfsDmGD5bHYkLZov0uDoUGfsHH2SK6EaOYpeC/NcHdveQSm8/feI34Vn5YGyjy8A5tKUT9RceRRt9rECQ8LwwHWx1Hg+Sbu6NX8gXuYlRkLaMtVhVgi9nZkM6bpjVvndmTXaSCVV9T3KF1iQ=|Chương 1187: Máu nhuộm nghìn dặm thang dài;XMAG2nmCf/bMMBQ0wtvqYySCLKusz28/H8FsL6lmODrjgIp121r9ObBrB4zhljoQUwT2R7Mu8OMzWlGOYAjlnz/pU4UtdjpzWprJes1pQILkS4kcAsp6J21NQcXRPFaddptS0yKu/54h7b+t9NfonLYZrJWMaS+GjjxgahRD3jA=|Chương 1188: Yêu Hoàng tinh;Ra8LZnZQzNURsrr2YFIleDLGwR5uqTUHZQihmwBuGijxSANi/24gc/Sk4JUqPBYny/91AsdwpYksfzw/8VAbvU9geU+7p0qPpevY/rqp5BTUfPx8dBzGlmMV7WUTqQxngUOt8fabHhjB5vUWBICCaTiPQLnuBOh7i6FdDXes9Pw=|Chương 1189: Con gái của cố nhân;YFsw+/febjXl0Uk+0malLsCQVhIxlCz96WoQjY6scq1CscQM2X7767A9mNWfszD/m8ctzmP1JABvQ0NUNOP5/i6IiSr4iA8VHsfP5JtfCcxY5bgs0cwJujwBHMeEytxUiD4aCnlLJMCoSCWnP1l/9ax2FnbnmRO+U2ChS/hLf/4=|Chương 1190: Cố nhân tương phùng;ZzWRCuIdTvZDx7wMUVxbdKqEZ5WRvbndy+eLNzzDOI4grSNo0HwSqNG/JnMxfqJW9DwwVw3xrN6j0cV2mHYYpt8EgOgQ2w+OJiCZmQDYXngzMJl3ty2NZ+1yTrxJW64egIINE20i9b7HOYH/9vjDdVvG0XUGY/uKa6ask+s+Vr4=|Chương 1191: Long Viên vương;ADXksdzdvsmuc1lEZaIoTOX9DYVkUrn21nXcHonB0Ob5Ii9UW5h8l/jzJjzwteXtSXlKVaeIKp7H3GPe01WRlZEJL8LaegW4JjMPZGgFjdwAHORDJj3dMj7CvfBQObKm+WsGTc9CS26w2O1k5MewcHbRRJh8wC743piQDSZGsXk=|Chương 1192: Chiến Yêu Hoàng;tJW9YnZoi9tPKpyBmh95yPVbudSV7QWkxVwE7lF0zRxsrhqC23jDSpA0d/M0p+5DMmsCuuzbR1l/vuVqCRBNRkhichaFt5OSSHYek0CnQn9wexqiWiL/heg2WdVXLe3yySCBK8qriarAPwfSpbolvqvHsYFgZ6CF7LwwSkGLsOo=|Chương 1193: Ngươi là Mộc Phong;bVhiNU/+h085IGsK/ekKSl8RsbOHtP1MMDmkrdcPoWTG1y2UzeWjAaceo8lBjb7571h2er1qhP5Et6qNu9+Yroqvr3sLKAjl0EiSDZ1Trdbu+T7IyFfOY2GLZE0enaX2X9nszJHIF1wJefaUM1AvhGb0HG0NvwhXutkXLwCe5R8=|Chương 1194: Rời khỏi Yêu Hoàng sơn;pFDdBraGnenWeUNvEv12qt4XJd3E2A6l+HAZg9XkmcvJiudjKhclNbrScXal+ZmHrIlKKZv3JlQeDweO6pedTlVihCpQGw6geID/8gl5yH3nD3ejqWOSXARxS/WD2X5szeSNxrQIA5vTdQq39ddSY6Phj77SlRabc9y821xkres=|Chương 1195: Thanh Trúc Minh Tâm;ZJo4dE0b4St0MsrvD2B18KyWvtoODcXX8ornnChdNigS/rdJjRdcqla6xCYDKGYngsHdEB6ynuaK0BIDzTOKpP3XkYc5aVsp/+AAWfTCxefaZrBpBh22mVyWYF467ff7mqKtBJ4tjdqHb9J/0y9vlGhbRMO/fJfNBj99zEuG50U=|Chương 1196: Bước vào Tiên Vực;gZWUY3vQ59HzDQtd8fFXFTLeEMuJ/ZQNgkCXycAygb7br6dAQouEvLL6xc6XFjyMNKv95MzoBuj6Q3A2zxCud6j9XKa5pHodzx8cPUOclVK7trNaIoA6aSHudSUR8c1NkBD/H7fktRYKejkanfkykhMJ7GxmuxakZDYfvKCvvC0=|Chương 1197: Ngộ đạo tinh thạch;orX5GqS7eq87eBImPcIt4NAkJdN+VqlYb7NwjNaxsTs94R+Kz3jHWdPPfDdlhRj8DbWZm6K1oQ2qqFKbBzsxhEqfHk0IwXorlreN0U6/NquTIiDcsPL1kQLHPxTi53wsVNyGGHeEypXKVZafSxwnR/ho/sEjthTonAz6TV1QqgU=|Chương 1198: Sinh mệnh Linh;0VkOs54p/1OYsGpP2sk6f0LWmxxlE8SBiEU7sDmuxPZlVEpKOFzlbPuxu2Urjlwjm40iWzfNCbHvKCIyafGjGMHP49QCUvWTdLb7WuSKRPUJ6vJYfR0DRsm66nFYmm6VmAENZrOVrTg67jAo8hZlGcg/6+nhSblWUESCaoxGA6s=|Chương 1199: Đệ nhất trọng Tiên cung;pi45DbWfC0rdyscWte4cSV1w3VAAKeYF/E2Aw0plKjAy7O040+2qSr4CTTqEK3xPObovWt/wtIOElQMMIautW3/bv7knxXDvozRquhEvoEAxtrYAOg2co5KEUhIPCgtDwLRtm0pB/qkaPtomCpFvvGzCPnI5E16Slf+B1pOBVak=|Chương 1200: Đệ nhị trọng Tiên cung;dF23b01imkMmovgsasiYLQJjlCUNR6yhKyxHIW61/GmBDRV+DLr1JduBAzvhTKmEC+RqI73mVuu5LHjHUDw5v3+FLWFc5Aqdoq5t1dBhB3BfyLocpIzRKcmPt9MJmhcTmWMTPI2OERpn6GIs2E3MW5WOmEiEN4dwNNl+5OWzvDk=|Chương 1201: Chủ động nhường đường;zLyRl2VIjc6mOyyH3qKFotkg5cP0y74LEENShgh+e+eS0PhVKdGa5FpMvgGofmXcbQJng1wIzqq8bZpbfswAZlHcvZGqyjvigy16WuwfgH1FwIk7qspQ1+57GfFSjt1CdnCVAp+iR24cfpVc3E2NDpiAE/32mS3ZgFFkeeZZ7yA=|Chương 1202: Thông hành tinh ngọc;i78/njqpeYNu4SCaDs/bO6m5DGV/tV9HCGYuNFt4HzgrHFQ5AwZ2eC1inVxxixpmXcdugXqgGw+LBEaVoIQqtbWLkjwsXeqUNXJWsRJjiTCwKCY40IXZ6Pojfpkwi5c5uLZTCqK+r8BXR307UrmWdCyk+xjDzbC2JjuLagXduRI=|Chương 1203: Tầng thứ bảy Tiên cung;iXQNOJ+uiRB0VEZwZtbp0n1dFKtnFNt4C45AW5fVy5/apYJtSwkP0boyGBWlhZEpjiC/7MVixD3YfdiGxBubdaG2tbp9aOBdufKHRfabj4OWKYR81bIHWfAwczcn+zYCcR+Mtq8tGiXXAsfYyvLuqDLVi2Pm4sSmOICWAo85TRY=|Chương 1204: Diệp Lâm chúng nữ bị vây;X+mKXgT5r2S8HM9oyDVKGNNZyx34BYCmfNZ3iToLvwYAJJnrQeNdGb01bMslZbQay0PCEQO/Emmips4DwVZQ5mvuLt8wikfm8AguyWwokNuWhOfxWT2iZEQLteriUepNkJbLPB6/Ym3alxvsRO3qwT7VoVRu7vTblAY0rPeRByw=|Chương 1205: Muốn đánh lén , ngược lại bị đánh lén;VCZto6YFApqg8/bSCOFDOQsnxSZ8aQPP2yh9yIxrzGxIKbpIANHlz/5zCuyFzNjRwq9IwqEuynzmivJq669BJrQtL2SUqydC9cOQB95c3Lu/41VehPGm/+RWXfLI4ARHytcYGRyLMpFL8hGXdDg0JRZDvtKYlSPbMQLfpgPdXJk=|Chương 1206: Thân phận bại lộ;Kj67r40ZTx6qATbTUHOzLlVe9ecQq0J6jYmC44FsUSYA/GL5u074L54UfsGkSkeB+f/Ryo3LDlwO0N1VhkJmCPeRY/dUFisDcM6N4a7gjAfgyRXSk8kKvdFdYs6aOfjIJAgErMn8wqvSwCQd3IiI7q4ian1iOBJa9VR8Gy8nRhU=|Chương 1207: Chiến Đạo Cảnh nhị trọng;8bIkYkjI8+tTvIdvzlCSwguZ+6KjAEN5oleEsZUoI1u/3Ba23FCGKpesXYckcYdmdSMcQa8IRRUObBo79JJ5SFRLagAb211lqf6p11pBnTBQfxwqqhwkjE7zaWoGvejDc48gG0FQ+BEGkrcQCOgt0Fpovx3yvaXi9V/2mL2Y09Y=|Chương 1208: Đạo Cảnh nhị trọng ngã xuống;Gw06xNaKQceBhULyAYmDGolPX+wXuJ0C6RZ2ne87xPMmL6xdHn5pLJMTIbla+vpbVELBDmjj07cGwbpNA2vNkPo2ZKpFj+m6zscacpWnmUWoU55VvsX3l9TEvYtkL5UcOmw2fzdVDfekqwv2lq/0qwT/Z3a753UZkuOpinh9kc8=|Chương 1209: Ngũ sắc thái dương;iuHZ5OmJ4EwXI6TJjJwjoZ+EusKRU9DTqjXpKNu/MJ/TD+2hfJzS2/SMElNNp3GBiwym6OJqluLNpMWubyEGfpe8qj8ms/qPaOKPloIPaCNHw3HXjBmV/IkkT+BW/Ao0Aaor774BhQQah+Hawa+kiu8fBxlAkV4wC8+L2l1rs6M=|Chương 1210: Mọi người kỳ ngộ;+2VWbsmrnTAAIX9sE8s0egEuEVNLqV6FjSFKf1gw0jU/wSe944IE3f/VnvkuZd0omUIuqXYWA6lhTQ1Zo/IsHlBb2Ypy/hqvNXH9YoiXz4avfBz3pp7wz50A/RPj2AkdYGFYV8D4oRwsC8yc/9puMMXZKJpRIKUCftG+wpk8Kqw=|Chương 1211: Tùy theo từng người kỳ ngộ;Fw7aPmGhr2nCML8lofm/bLMro6eZuFQmnPuzeIYUOr3AwvsNPM0IOAW6XXh6UhBlEc3kv0CzB6qyXG01g+RZdYOJDV/wuhHon7IleK7ZjNLP7A4oN4J9JJVe7HN4ClwjFvYbiEGtv5kxzKtEFPuVj360ILI241XfuwJncv74WtQ=|Chương 1212: Đệ bát trọng Tiên cung;Mp/F28ycaPdUJmG+/Xl+IYSHyL0CNSl2NHA6/Mgw2EH+6SmsKgD4XSO8luEEAWJ+5fGSJ3H/CiWEjEruMcwwJpXYN8UewB7etIvVTJjTxVOhnUvWzAk0MQkmF30zwDZQYayJCOKfpsck+Jpmi31KjwToa+faO+/X3NoZNyfXTwU=|Chương 1213: Cùng;3SEGSzsBHSyp4kx5Ckyt+b31qQQA+mgkCMwvOa2iRqlyvEwL1j+EmniP+4H57C1KQijhcEkije7he+Bd1zzXKpcESh+O0mDnhFJNxY6vlFVAMPwY6PRGQNB27CdNNFxUli0XTMfTy+QIUAiGZMoniF+6ysXLv0c3q8XQ2+f1vK0=|Chương 1214: Đoạt;um28YnBbr5X/N6Eg3M/3LA/URvrijzl96vR848w2Ys4H8FY05ppCEWuMVamV6VAJGX/DU6QFO4jw3gapjl+4u/8WLpGr3Zb2laJeEDoU4JUgEQjipmS7iFvf1sKBEemuQ4wq/2kPeycT7+oGkDL/q8FIVf9YtQUv3m8D66NxmZI=|Chương 1215: Đệ cửu trọng Tiên cung;lwqfETt57wBsTAQU98+ZJoodpGIatCQnsLu2aDy6n9soFX4lD5E/IBDS4OEP7Yh/tLbnYqio/c37hyZsHrcwCbdbfYMbNWh0+xdsSox8d0VyVroXmcUr19X5pai2sG3kr6lryUwi+uWX6oX8rTcZJrm9RcZ7ZFzu1fFkAvwJS+c=|Chương 1216: U Minh Nhện Vương;F1ggwIuyINiNUv/P4c7O3WYEW3/QbKWIl/1PpgKolvFmi4Em6CYQHlNBs8n6XfVtMAxuOtamRpslD9FfKYO4muA/u+cfO2PQLKRO1AwIkNg30CUCghVGyrhoMvHZK7a89VtrA+0ak8kEjoB/PUejPZbEmvGJVGIUWDeiLaSK0bw=|Chương 1217: Đạo Cảnh Yêu thú đầy đất chạy;wWi9mcwD0WUA8CZing5MHLySHUQ/nCVRctnkBBu8SysB7kCXOExV2BYnQ/LESArLfGzkLJZ19yDttir1mRRbJDsoqUylxIk66eFuW3O1onNV1VwFkOJG4PRCPAYVNtQ/sXQRgdjqf5TpX+vcWvyyPXpVg9eDTg09pSkwMx4zW3A=|Chương 1218: Ngũ thải rừng cây;OIxIE7gYcc7Unvmp9Ijwnk1Bajvpkyq9EaEot9nxjXpA8unLbd8KOK2YIc69hTDmB/z5w8ssvl3IpVUWfb7cvwyycc+EVGiwIHQ7YP34hulMdfYztikYvyxRRsY9wVQAodO8Wd5O0mPN+E5cSQomBFPCJNE/2zxP5wzu5O2UOwQ=|Chương 1219: Bổn nguyên nước ao;R+5fdcPrn/p/RBaf7MaSs9F0WQx3arcBNxqeB4vejoAvX6rwliVLOpOhxVVkTFmh/QwBiIVRGqMiHSDvJlJs27LjbHWE6wfHWaU2mlJf6fYo6X5bBH1d1IRFzMr6O3H+LG7XsI7lUYVmXovDYH5v9jMHk+fJE5NclvDJi4iW6Lc=|Chương 1220: Lựa chọn;BZHHdL/5vpd23rxPo7Ho8UE3NNLoTXNFAEcHmrwAsYBs9c1heWXn4DNbHVfvGJeqGZ5bIR+C0tdMVnc/qCbdl0OKsTPEXZ0X8gRAkLKAS/xvB0Ohcf6df3gJRK2c9zqfwTANh/qpN3AHfErjCFi3WRt4RGcl7WBdzsUmeXBp6wo=|Chương 1221: Buông tha;MyDBJb12S2ybrNgvV5jT2Mh2Ty+Z4rG7vmfM9b8QmwdM3M52eapQGIfw3GVBMJY8cr3rMBQkC6v4uMfliyvaUFK4yMPl5cVBVVz0AqxJf1Ket8UyoQbd7tMrmqVOyDpIElVdoOjbPqZCnsXmXZe3I5DkRCVbriuJFXG3Cq0EoYs=|Chương 1222: Lão nhân thần bí;BDO0MHXDgUxk/qs4IO2e+PxCLg5hLILv0stj2qKR12wZSyeY3h7kL3QfUudCT7rscmtaRt9uYlY31yuhEMjbt2VGv3byAD8+BbqULsfPOYeFuRu9usHeGZvxV3oXdy1DAAdy1B8DFvmd1YVWsHhVp5M1o2n7/3lg8lkVSyFxUv0=|Chương 1223: Phủ Giới ấn ký;Kmkjo8hzk3MWq+n8G44DNC40isHeD3v04uOIf3+XlpdgNCwlCnE1WakUO8kX8DWPphfnjrgzn7C3UddRyRuXcC7tG+PKBE84QnQ7H8HksPKL/9FmNdVwEYe0FEdRrO9+Wxlg1XKo8UFE/8wI3/v7aN7vPqt0JnmmK8HdPZD52C8=|Chương 1224: Ngạo thiên giới;tVloKOd6e9SdBJil2K+UoDfPBVmOlmJ+/u2aZD6NlMYj19F6WDlbbAxFT6snIIfCbC59ceC+muZ73wmseQJcEaIZkRN0888E8T8MFpa5vyBMF0rFttUN4T+L7lt+8Zm3qZ3aM1BZ18UCYHTBVPzPLPNP0zTW4NghDu7BVXHyVV0=|Chương 1125: Đã từng bí văn;OVxxh29uBRP9G2eEYbX3k495XegH8hsjQjo+gBcO/Y6f5CoIZSO/spTg37SfhP7l2htJ7cdK3TEbbubL67x+J2bCbHQQvloH562ZNB0pvoLUiTZxeJuONzJarEwQ5TZE1xkdg5D+UjRE2p81Cq7oNO1qsFLeabmL+g/C3yBTb3o=|Chương 1126: Xé rách Nguyên Anh;Qeje0f/Q+Pxb8FRCTyV9a8JebS9kgP/BbWigD1THvFSMNJbqurhSC7k6w4bqhAZ/POqmNM1E2xDqgS7cJqqTdkuod1V4VPZ+JWEMNO5PO2Z50i/aFXg2v/0u6cpzg7BIAv5ZeZtexWXEkVOhKg0x2D59xUPmdTUAyGoEvmThe9E=|Chương 1127: Tiên Vực đóng;tVeDhb0b2dwUadM7VddywyuKuEFthug8e96p+bwUOsiWNST8eqQXJRvPaHQmqGkCySbyjuGRH86AS00wNhMGjEdejcB5gpkdb1unbHkWCYQJNthb8Xi4vE1AxAGL/WdJ199aW82Pw3qV7oqZLS8fVDNmQTOh92v4MKdqv2a/DEI=|Chương 1128: Chúng chú mục;wSWWt7dEqKT5/7pYbBaLF4fjOtj7ELWSpUJbgcDxmVHYvSzIoQ0ojXG/q8YhmmdhIBNvaGgkdkM0jJvGt7u0FQdb1wLohHAp3tl1qdI5Sx3mi32pRiX089LEEbymanMrW/av4el2W4aocNPOM8WEGzoQfAjiO1kE/Xnui3+tApc=|Chương 1129: Nguy cơ tứ phía;sS9mIgWNSRlj+rvP20kQDnxqwsXIZ9EhKFIYZDnWr7Uai+uvQUerZbcVTNbb5kzpWFb8zqGdoWJbUPknWOzXMjW5MDrl2by1GEa9kWWjshpSRolCkix7zC6rsM1oyV4+4w3ndMuN6hruj5aYslGt0ITKD+HCvEYoTel4DaxTjfw=|Chương 1130: Trước bão táp yên lặng;uXX1GkpeQD8O4hKyJ7Q35550yB2SDW1FZfmC4bADRfPqR/Jxoh9/7RA24gul/U+zcXYgytLSXUr6X+XzjQ2MMUoYvOyx0LBwaCLqxzG0U8qDjSVRK+uZZ9fflv+r9UGue2MXz5aSCjWCEHMw6za1r/yTtmErJ/5bWUIncY7mhgM=|Chương 1131: Chiến sự lên;nJaX3EeA/r1HP1Wr6qWFxJUO/YR27K5djDDw5C21y96zd2SXX3VjIbCMHNtXpSDiI8ECEv4G2DZJOOELCCLGCQnxq+yg5XEKaSXOexEyZFhEU6yH0J0LIzoWnmwqkOwRRNlgzwjLpvJO9HigVg9F4O8X+3VrNIoVgduCD+wYcGg=|Chương 1132: Các hiển thần thông;/ePAT9ph2m5qluPEwkMrSzg8cp4MDeKdMQuh+ttd/2Wv7b+MDVlSSbor6tlCQNnYOhFbCB8Ee1E1ti2ly8H9fN51/cblwgfho/M7LLEqW72OzE4F7RH5lP1Oe5F1SN5Myjw0DC/0ZnU8dBgwfK7NkrvFxkkmLlcmWb3V8ut6ziM=|Chương 1133: Hai công tử cướp bóc;mL4l2gjhSB5emg9FBnws6RMkXgjz7rtO7oLbV8EpM5uVOX/uBD4g1oIbvTa161dafjdSxv8xqcQs+1KvIkCyaFiWMvKdGUGAEollXhmmu+czcAApgwpM0xJHNqrWfqIRNPc2jBEerq680OH/dMCdGNxVul5ogMuUyJ5YwC12700=|Chương 1231: Chiến sự lên;PxfJMKACPHl4R30nFvWRhSTRjm8+NnL8wiGCLwrdwbMq7EHFCoqzkcbQGJ0ZEvUJdttjSnaQouwXMScjYoZC9/Na+6o5jEWWSUkEbaVRrtIyfovDTkfhxs8Bflw4zCKNRQemnqVrC3C9ym0EBhUB1ZI75aMbCo63a0UE2gHILlQ=|Chương 1232: Các hiển thần thông;I7nnNGsogHiMod7LfIlvyJNzx+MtIjNU2EVUiUOsd5cTUZj8KFnwxOFMLDNmqPTV1zoW5uZF1yyIhbPN/Qijzup7y9z1RVNMK5DqsjWJKoMXrwarjbwclFKBpxAiZP3QkDz5tVelqSoeR7rlGQMKLIpsY0ebYNSPG0SFOiOz/Ro=|Chương 1233: Hai công tử cướp bóc;+Mvex8sGGk6Cnxvfx0ZBHl4Pic1p7XDAoMOTEBkKXrGC069QbadCBeR3Gt0FbFF20vsgjXQ3Ry/8ouSV0Yuakns9eufSbgk0qCUPmThY4ffU4N9AMwaYXTt8SJTCSkIKTXYTaEm4Vl2sfky81hcQ471KlvgIlvF2rKo3g7YhWx4=|Chương 1234: Nguyên thần chi biến;v08cgHUuTUkfA+3evire21aV38Vi9Q0jXKD8Abeb0l+qLbDd6SKgW80Sh7ebK2TPuQT9KfAzSdQdRs68FeEdIhijR2dbIBpM3XEmXLnlk4Y06dbPz87l4ubESNqLRUG0RCfLZbgaCXYDhaizd1o7Z/+smldzsmKwFWKaq3EqdFU=|Chương 1235: Dị biến nảy sanh;UlrQh7hHJfmYZZJvZ2abZoaqfHiabGCc8GaocvZCFGxs8vVuY8WEza0t22K8Jh7YSZ5J9im19rfgiVyZr8Vg/7npeHKy7ck2w4Bn9w5UGa/XiBh4YnggrK9Bb9SZPgwD6yIkionvIvBcoykjfWn1wEwMif2R6FDaF0aBL8/LXsg=|Chương 1236: Nhị nữ tổn thương , Mộc Phong hiện;zq8GHoU/4/aiDApt7am774wLl9CSR/JyyTqfwwakSdp6TRXsY/aV0ODqylRRqn3D4cUWJ8lFMxunjCa+kwxhHyK+CHplVXWS1ic4FzntaFaZcaxnNpxIlaIi1jAX3Al2mtUCO43/wvV32BIJKGEd/720vbX1vLfPWqAuth0Zd0c=|Chương 1237: Vạn nguyên quy tông thuật;mvtO3uyKd0oZAJsazUp5f8FMPyuE2FOunfmnQ546YryqmkWFk+6eIhlZzVnVLCVGEirP7yT0W34wT8dlpwGzXLpm3Hrq3fCBIdvCFSGjFF2cNKtzaxWpmSswE8sh5plUDpct2ioHfMmZd5yf529VxQ9Tsc3v5hpyClJy8LDszyA=|Chương 1238: Độc chiến tinh không;jH9q8sYHjKvCbKdnYrLEK812MI3mm86peVyxFQWg/bc2QE4xJSSkngnLUTzLprRQyaz6vq+Oop/r5nm013cs/fvH+LZIEIHQ41kRUkG9HdOcusMbBUQmDlLiUTtvG7s0rHxd4CzyBZjv7DglKmn89rUxvkFxBOPdDWCVy6nes3g=|Chương 1239: Chiến hai Đại Tông Chủ;ug0+w678637Ov5kW+5BO4pTiEGCHPlGNx7ByDvTqPiiqrumGXR9NeG49xaJaNzK6UdCWSzG0QsOWMXKzLct1fO2btPdanOjltTPzLZbPMG2NziBxmoM4FYH/oKIo3sujfS4h7nxpJRsKVhXcOCu5oQx1fKaI1AefB9pzM5PVV60=|Chương 1240: Hai trận tề xuất;8RFp88vQunvod3lrdacJNpoYxiYr6jbNPeNmsC+Ud3goLq8PLWxzhzNSljMQqydx7NFApvLVfQnQqJbzS3gIUG/PPY7h7vjGUtXtZN5rKOolXYtpY9cMTzAjuCXfoyJ1c5QqESqnlimUix9L/EmYqOCHY+hLIGlO5qzTXtVyOiM=|Chương 1241: Tháng Kiếm Hàn khiêu chiến;7FOdAnqhiyeFMuw7qMhWFT/2UVLfZXolFUWlo5bScJ4H7rZFGH+RJ6BS5t0YAS/uK47GCyyrlJJ2eONwuQ3xMVgdfX9qK3vAHRE735VV2fQ42QbeVaeb538pHsj609OsXV7u/1aVTqAWgvjwKAx7P/Q8lJbXXc7i3RTyOOkmrsg=|Chương 1242: Tử Vong Chi Nguyệt lai lịch;ILLvSuuubsjHE3LdEVsdfgjc4SJ+jk72+XPkveBIaYA7gAUuG52G8CNEnZGbrwFuM42DWYB5PYL6Oc7chalzbWmoZ4mpGs3xOpaHcammfpzpRLEAFee9qCqTUQrSvTUddKYzF6tWh95XuDi2xtgue0vr58gGBiGkq5LLpUpHCbE=|Chương 1243: Truyền thừa chi chiến;h1gLCjK7oLgtKOY/OHvlsJueiwCkegxIaRh9NutqnI6gW2fdpWIFjLWxgg/CrF0co5RWhRPwFnWJhATeGFN1r70dEkMulBr/XEGl5sJYjPr6WLesVi3X2v0hMKKshDXPPN8yxHU9FmeCzSbdmAnHN5vLzt9R2YuEUbsWwb3/0bc=|Chương 1244: Khí trong có hồn , sinh tử không thay đổi;PQAJV1pe0Gb3EtzNsgs/AgnLbnIrYprbaHJf6w3v4HxMtdGQAmPMNKMRfrT0OMYxRev1WKejTw9qGZK/nGD8PjOqltCI5FO8XeFf5rLOp9UXPeoGDKkOXbKj+a+7cWTPPPDiMGkgUaikZBoqPtrkxb/0TdgjEd5v2woqDrFBrKI=|Chương 1245: Số mệnh chi chiến;hZqqfmRSFvSkM0lclf8MsPqzU+G4jCLEPyJAXrU75O/qj3yusoj/iEPUc2anJppMDq5iiDAEj9RfCe3xLgAZuzvMhUxKQc3IkJmw3AQub8NWwU3jc4mjV4P3la2JiyMzlsgWvbo7WpU+dEfp/a/uZY0xgFIr9RxtHrJXtufWaxQ=|Chương 1246: Mộc Phong cùng Tiêu Phượng Hiên;q2Kn3foGaKo+FyXwC/acpsDeDTr7U0iQ9m9+ILC8cGUpipkv44aWDqHnc8OZNmcHF6DJtm3ukew2FtAoNOowKHTi+/4xOgu/JjIndNe8N6+jAZ1F4Mnf469wpYJXMyGlpRgmOhq+wxGaMilLf/6Po/z4HWcJjjWQJfNnV3b9aTA=|Chương 1247: Đánh đi;zDRnh8456g3Sx+1Z1XP6ZB+nyB2BkfrV3fMRvgXwW4SljCwZDaQ/0AiDokPtXrB8ONf1YHZ0jxZe4xOu4i7KyVfMJp8BukC4jz9uR85jheOl+zC31DWQxqfu6TDfl93AxWBgwBVkx4CxMc553sALZNTZ3IUQoa4h7Nlnwqt/jbc=|Chương 1248: Mấy vạn Âm binh , mười vạn Chiến Hồn;xhjFt0Cd6qADYo83Rh5MUlyXhxS67NH57WXD/LZU0hhdnc3nG2e0wlZGbeObva4ihkk0edN8uavqIilJIWKTy3h30O6NkEik87jEjXrL/pDNl2TlzDy+BcNya7epGL2r8ivRtXz4hi99Y50ssY5w+bGrGeA5YGiP2dYcSDCejgU=|Chương 1249: Vạn thi tụ tập;8cw77g4Hk0d7U6xZRujVTP+IcA57SjwBVfBlT2yJ45RzCLv+e+UxfjkPMbGFKfKAcuV9NEPpvtJXRXUiPzALnCbJsLHoefNgvXnGkW0B7migdU+1c8JP6hZiUTtiGxYQN22Btkiey/v64aJW7u8ZZGXEhtBkcWZSIV3w+m2fhPE=|Chương 1250: Lấy khí luyện khí;SKNhCETH+xsu5HGeoCZgf3AMJot1pAuM0vq+u6UgzMORn9VlzfYYcph6PGUKaNg1N1wmXzZgHmZlchLGwcYq3MB7wsohAl2z+yUMwkyZEWV+XPKOBuz7E3cYJJQCvQq0+dFtQb/tOnGNYQ/yfTU4AW51jGlJYEEyeHWbeQ1dyxY=|Chương 1251: Đây là chúng ta số mệnh;eU35W131IcTrhNe7DuSAhn26Xxbvm/qcD8yK9c5ep9B2Rb3D2ctZ2Xf76P6ITW0iIwSQXhdttv1KsJT7ARcKFKbnnc0yHawR6OYLY7mcEOV4bUDjOv9YjmKAd+G2KM3I/xJ44/En3/3GzR4XqP+JU8j+5ZKJp2eQzChqnxErVtM=|Chương 1252: Vận mệnh một kích , sinh tử không hối;+6vMDUq4AbvprtxhyDMINAEx26bFDKTwDLiWq/UFYzwHW5LdIRm5yhMg91fFO3QHWT6ES08khLSosRiK6BuR1KHsQcOgAmUKH9fRR41TwPuN52F08PUNGMw7ZkkYO3SU2AApn9JxnpH6u1NgIIM+TTuj6qon/uiHl4oW8J3eGYQ=|Chương 1253: Đạo Cảnh tam trọng , Long Hoa đạo tôn;XJPiaVsQKM+hlygTi08+rU6cMtzYlPRXC7wblFhoA6pPMZcQs7XGjC8eo+ooB6VlncjpK5tsD8BuEVBYFp6y3/hSfwwn26TB36/ZSRiLM3cK4zHPvFtphJKAuVhEONnWwwHE0dM6tLD7PiT4vqlSuZTKXzhiN86pHL0iOK9zMxg=|Chương 1254: Thiên địa ngũ hành tinh giết đại trận;jI2Ric5V2oZfL/G/nZWVNFKKe+3GzdovHAB/WaYLkF0bVoml7wMb2NE4tLzfC3gf5UZ8f5vBPUQXJ6YNvDvaW85PAFM39J3CKatSr/+0Sc0Z22P6YrIYsQgLLqO1pGizSM5MUH7Vj5LEftH8Ha3JQfnrLdKwxFn69OOxWq0BEnE=|Chương 1255: Đạo Cảnh tam trọng ngã xuống;f+BTH1tjtznzf4ChTlUrHS3WPm0YoOsPNLbDaaGS3aOLz6CxglSVGZApOchkIG2we2qIalVpUreB8KyjtQsJ00mSnCMtAY4+kL1fAXyaP9CGNJvoEG8B9fq46InSxG2vrFIE3IZ5C0h/GJOKcgpwBv/VYgax0/lKoCfEd9JyL3I=|Chương 1256: Toàn bộ xuất thủ;EcCiE6Ow3BsZXUt1lR9td2wDgaHiW7Pvy4UoFcaUfuSAIhk7xPgXTo2+ikQ46ri+q0ixKVwGlE6Fo/ZSiaryhwHAnG8RccRUA8JWi4KUhsHJ/VbLv5YmGKNbnAQCqelw8nJ0SVJ9rC7f6r5hVt18ODRPGmP4LFKQbg0ofIeR3w4=|Chương 1257: Đạo Cảnh tứ trọng;uGtnsOF5Gxe9r8M0yTdoWLkf3wEB0X0ygkVHfUtAU7ZbyUOh4ThEQprc2Fg/kfaYfrUBnZv7GC2HqbqFUFLH5ZygBAVCNgX1okyR9SyxuVrCByhn+1h4gFh3tiQKv15A/zaioAS8FIoyuRazUQb4RrmM47EQOuN4/4zqEpV2Vcc=|Chương 1258: Một kích tối hậu , Thanh Trúc quyết đoán;50uUSCjsxRjrl412z5pwReydYrdXFHnKJ8/uxc0J+7epDgZwO6GYEduPt1enIEpSiDzwIztyWsrNxJ2FRRwQKqY99JCN451U7Tp086GxEtX4oa1QZTIEwA/xxQQk0eWazcvtUxvhizG/hgc94ydxfttLZNPk1A66lWteiBwRVeA=|Chương 1259: Thanh Trúc nổi danh;9IgvkwmRUJbTOKG+LopW8l0+Z56heBz7N0z3ldo/DfWDQyqIw8JidpqzeFyodVc45+sP/Z2LBxTpOKa9bU+4D0yIrj8Q64P/FdAjCUitphiJnKH98i9bM3gJWz6QWcOgtcHx1OR3mqwVLaXuuLSdJPCBpd83yIgRCVdiTFrt9dQ=|Chương 1260: Tấn công Tinh Cung;dd014FGD4vyyeT+Fs62wIGiOjw/bLXVmTO3DBhn+IxiMW9WTKKT0NromIyqhyvGI0pEpzFJwtpbnrrpc90EpLQTCTolknE6TA5FUF4B3rvnKqGYWxwU5MPbX3j9h5CyW5lf0TxsLZP3/KJnXy002zSS5lTHwzaRJxcAdFec6wYU=|Chương 1261: Hỏi thương thiên , có thể hay không có lệ;Rt2/pm612UqSOiu7euopyIN6QeHIu6n2uUARGveHCArXYep28mjHvbpwOkVQewMGHOpWbfl6W4+RWsNjtXxCRaG3Bd8U/FpiuextnObgPKhMVsVSqUacZDec7vqBLCvD+UWI2f4BlILFuvKgqBocd/7DUOImqDT834sIpIuleHw=|Chương 1262: Trăm năm;4EDD851EMOeKBY1IOexdTaRDGZ5XIBl6tMf8pSIEpsrtRHPfHgL6PGnmzkC+IG84jDpwNlc0aS4KiZ/4wYtJWJGccTyHlAUyxBgFEkZmivXYOkQ9G67kqfJcygATRQRzAWJe9Ed8huhjaYLRvNrUF3xu6KQKe4gFB/N9v2XqutU=|Chương 1263: Vũ Thiên Phủ , Thanh Mộc tinh bên ngoài;ETdb8jh7e3lkarE1IOfcs7bEy5uTz6/740ZjO/1NX8W5Cp+BM7DQ90r389g8ej1BRDbe+VSJ/lZcWYMhGxipHOq44y4mpxJP2vPbSkESOKEw+vzdkLc9dyV7+qHFVkpPGzuDsa0pKH0SbztCSjCKUc8CoDwimTvXJG8MDTqp408=|Chương 1264: Thương sinh một mạch;U6tt66/hxnx56CUez6zymCA6s2tOCIBWutq2alil3CzuupvWMUvjGj60mv027FBFE67QOtJrZ9Y9yszDkYfjgBlcoY44eYTWfJ4sAbNNnwd2rxz6SGZ9pVxWmlx2VvblWFsmx3x55ejmutw1RxswcsJhEJ38mZfMCks4Zj8Spno=|Chương 1265: Thảm kịch tái hiện;rBRFl49I5DEHU4n3b0ls+FO0jYzgjYkrwHcU//fPHwj3dpj4ktM0gI+eeUtrxTm8WrIABVUuxuoP47dfhjGkmFOip1tIppus4SzGF7CMQf+WqufxGmOJ2WuoQ7wJfx0d1abBLnUcaNk7zlP2IoBEdeRnCiDYN2CpH7wsXYMXHsQ=|Chương 1266: Sát Lục Chi Hồn;ZnvmImnmJnZmmMJUkcnuc5Z0ZReUlx+rKv9XIR007YWhq7v5B/uznA+phuDUfpBPKS5ODueNo3iujTXEWVoLvBda8MG6ERKLgJrHZOvNq8wrHYY1MnDV7w+LqkDdYRrP9oKpsWknZXT40rHwV/kvZrmAa2OTnHRa5wBDV2hNfcI=|Chương 1267: Thiên thạch thôn;iMS1ehpmg1L7txq3A1lz0A+LOZYW3f03FObE5qnaUf86bWUU1z8sIlVt7NvCQ6xYKwzcXlerorViX0rn8/3qcf14YpRP0OAowUvi5FogJpheG+KS3hQghVloKe8SBFlA4C+bH1oR2Q9lj6I0bjJFR/MBqqfQdSgQB3iAZ6tKqMY=|Chương 1268: Năm trăm năm;2P174kHbcHLx9iStPsnHj0wJ+0O4YoAIL0VI16NI25tWuo92tf2no9HBT2bSHKheBHDsniIVZY/gmAsie0qxV+zv9nGNjzGJrAj9cqUZMcw4gs4zLmFpxRTb4TkFZD2y9VFWwuxnjeFZktmEPlMpPKVMGVbUtjPmQEU7A+IirGE=|Chương 1269: Ra ngũ sắc sơn phong;fKs3tNoJk7Qa6QzmD3nafBrvawcQVbZp956kc3sTU9WkXocFc8t0tUyd79KXVluYIfCcU5KnaqQ0VGMSIyrP4qReutjcF0ONk+YuY8WPBXQ60Zj9e+Mh9kqmtDg97QAM0b8jnm92UexesHert+NsiznE1OwE5HCYB6SXmMvSWaU=|Chương 1270: Không trung đại lục;Nr3+ROKI/AX16KYwHrXBUvMd81wY+qa6CGx2QIKYeOmhgSKLB4ued1w3gEyf6kDu0vCxOuORopsBPMRWH2qwY2lEnE1VPBw5qv/O6AASfKNDmRf38FKlLQrlbX9zOLbbPYlmb5eLoo+TRlT4CYBcyAOtOz9WuTh+aXymxPmiQs8=|Chương 1271: Thảo chén rượu mừng;01rde4Jmppm17girOUZyYXndQJuT7kjnKzMOng6cDxvSKysHFuruJgEobrCDaPYXtgmmXFqJw6X51FLuxWjL8MR2YDW44lZHZWdvqpiM5MO95tVEJ7t76/t3+b1SMBozteyyix9aYJwIULi6JBBP6mbqbVlPGdHWRichVzwzbSw=|Chương 1272: Lại thấy cửa hàng Vô Nhai;P5dPETWOE0lWTP8XRC3Q0F42UPlJLWngDicbIewbqrX95XeSdcVANg1+2X7doZW1yRQ9WEmK6R8qE/aQ3ARaR9K0VYkyKAMpYuZJdGu3eYAG6x7B/14VNIbnuLIk9Fzs6mo2TsTqwRrx3R+5vgj+gYUwXDYIPUi+wJCpc2x1WB4=|Chương 1273: Vào điện;PMowexuTJWeADwViphOTpTUYEpt1yPOFfH/X8OxJb2kzwmiDfYeH2nf8ECzKvJ0Gnjq4U5c6KDdhQQ9Asn8UYf7Cr6L7jUjF8pXR6FyCiVWUKLW9p+b0Vc1DW/lzhegkcxhO3d83bQ1LxJ5w57EIs317FubkUNR2QgtMlIzdmqw=|Chương 1274: Liễu Như Yên Nhị thúc;+DPNjZaftJFmEqSdySOaE/XovSvO7UPO94a4ZBuSyguDK9Vf5siVrgskqjmZ5YQ7zCTGZmEmKHluIlR4KHPJVokHKN09lGk9QmFTzuG+S+im54v9hTa5+QkW7e5KuEv+SEx50mSnXTbGyEAq1goB//VvCx+E/f/c8Yos540dl2E=|Chương 1275: Lên tiên phong;WWlgwLRPReTLSqAgfdo+1sMKArHC0PqJb95LXHrNMCCNeUn1UTfyzGp62dKUiktMmea6r7dbotuy4IhVqvos9i+TtSlfi546urIXRt7e1sWe+hSZ1N4NwqOAoaQYV3QmHSNDumZ8PVJlSvlNFvIqrLfu5q7ppEETr/tQWaWuimk=|Chương 1276: Lôi điện như long , nhàn rỗi đi dạo;FlKAjAbVmmUxHrsdvxcFcgguLsy4G12puzYN2Esy5fmtn9GVmoFFIZGRbr98gMnFhqSo3Kprw+5puBRY6hshzy2xUFZj2qx35l/sZdPrpaMcFGcj0o7rkjLoL5i4Gr6gA6df57p4oMBvUjflXhCLgtnv6l4FQc4dHcsgRtYNKkg=|Chương 1277: Tuế nguyệt cùng luân hồi;y1UWaerWHxYD14Avp97GiiL80Wz5bdPACj1GMMkJ49NTETKkHiG2UjPmADul18mY0rzEJ3NPlw8nEswBUsNmi2Xw6cjaj/Yq+i8l4fnOssU8nWjAJnl72ueg9b9IuoqMHtOuLxeb2dbtSwPi31nY7YCFqA3bshjSro255sPxaAw=|Chương 1278: Trở lại tinh không;sXfO5H1ZWN++HAFYwGWssZPmiNq0S+ctFSe2EYSeisCFFZ+sFSmTnSOD2bzCAeX4X2bg8BAwjrJgHQN81AygC7v9ArzZ5srRksnIcTzNSKUp1X3pC2vzCz+iRMU6pCZJhXlxfHXhIbhUJPXihh476TX6xf+vQF7lg5Jdhyj7mBg=|Chương 1279: Liễu trước gia môn;QPPjbkdDwIlWWoPu4MO/d9qD+UsQG1husYNxmjc4VZGKt9fZcG3B6HsuiHTlYwEtuuMbZBfseEAaLpeHe+Z5n+JkgtObKdJjVlQ28jVgZTSXFjtLXaaa7tG8y80jNHG9Ls8uIJvulr9RugzcZJPVDxvE2jQiaC7KA8wQvCQFQCM=|Chương 1280: Mộc Phong tái hiện;IHdbgtdm36NPW3QH77GyBDNWzatRqu2kMzKmg1EBkwmfE1OMoc9CmS6cM7JD/Z48YjbD4ar2Dz3pCnBH9zmxkklZ/leofyRnsnRIfdrS1ByzOAOo3HL61JcrTGAoBxgGi0jzZ+C72RoKpG3c50Q3O/9LTQ9xYUptncziOK03Uzo=|Chương 1281: Bất ngờ nghe tin dữ;BaoFmwtm1HOXlypqa2roTM1NTM5vZnzia/IKxW4MOfVP3ybUfK4V23aYVmruCAFR5kxrVYq4fP+KGesepc/k0nsfsC3u5OL5I04aCkAakRBUKoJeFEKUWxZ9CRazwMbDiLGrbFoO6NlKnxNRS7T7QGZBlbTyFAFLRdHsG5h8VDg=|Chương 1282: Thanh Mộc tinh bên ngoài , sát ý ngập trời;CLqgUNci0vdkT18KxFulbzrL0wLCsQBNeOcbNQuJHE0IURJLz4hePyViqh8aIW3QoYPvGAJYrK7cqerM/2scQiOQZR4Yc2Pvi/HKxh1QOP4Z0hmXa2gOKeDNm7rP/NODrr8u12MSs6WACwmasmqQi18BM/sv+ju02+Dl/xZFP9Y=|Chương 1283: Kinh động toàn bộ tinh không;A/ojooM43nZLAW7yi5i9kvevewuJIWPSO0NEmikWeE8lr8k5zentCKQl+uRtDHz47pmiFOJOgPO5BBZYQxkab2ot8Qv0V7aLWaj9xqMPnUaYyjfI5ZDRbsFkqVPlG5Tf8YSH7/bQoeNsTpuJ9KXItGhLzQ8cdTc/Z4uq9znohjY=|Chương 1284: Chư hùng tới đông đủ;Bm3mkQJcGmUAWSYpGsD5daf9hyrqo7eNLRHkhiRKz6r6ZAessoInBhcuIakQoEfzVvo/QWr3Zf9qRAIl+srhhIPbQQNj7me/l0sCrhiZnGwhFVz9L3SxJfqwuq9kQOXo+hG+Nxn44FFcUqvK8UddBq3EHIgT/fp6PYUjXKQio/4=|Chương 1285: Trăm vạn năm trước ân oán;pNcq/0Rg70YAQft5EDO7Zipvdq/sm5OaxeBYFc43Dmt35NGSPU8cQqD561CcV4sbiXehGZytWMkQEWacG0ZdQyLQkTui8gWBrIdCFMIMAwZ4/kW0WRtYbF0SuBEAkRBE5fpZs2bnzy/bzQylz2vBrUgHo8nn+5uBp1Fy2eWbPZg=|Chương 1286: Độc chiến quần hùng;uHfB4yflRDXnCthlzobGabumY1nOyLiaK8ZTM8JT+NBuyIZH/nwsJAhWrFCCSHDpqwIF/yMFs3WUryHLN+9efVO1novJxz93n7e52FzCtAxOt4wlonvAZhkhFhweFiBjIoTgCpx+H6V9gVCYGItBu7Lp+hlxj+i5femSN/vf1mc=|Chương 1287: Là tinh không mà chiến;CX3nLTT2GqEOAR7Cmoe7iEhMrdFr5WX6ayiDQEKC6XSN2G14Tcn/tOwr4+MG0KwY8BjtGRIt9rAsnr1iwYn5XL8QmlfVmZz+F4CZenZxDczk68cGK2hPMzsIQyMjl6x5vlrteBtISW/BnDaP2QBMNRLSJriAxO8AepZth1zoqL8=|Chương 1288: Trời Ma Tâm kiếp;Pfk9Sg75I5+HHGkKRoXsbSGsMDfQMni0yTfiVDXAevg5ePUIZaVovhypinABeiWxfrLYDp/ezx7wZO2Nz/CuGHW3mXlD4fT4Bf4SP/M4pVeWjjf2UVxjM2I+osOv+P6zPcMs88oRglnPH7H15t262H9a7Fxw+FFaEyUVTjdM8XY=|Chương 1289: Hồng Trần nghiệp hỏa;7JBiZHkpgDlFQq1PQAMhtmkaD1TbgfPEc/Cq3EEcYV6KGpyCw1OwyemPlLVrMuQrKsof7MiDJ2mLiCWMPwTBvMn2JJ/nK5Ykdph1qabECI66jZRIks3xfeBayvWngbYV0RiIkvjExHiu87jRn8idlmWX8C2c+JUqAysvR9ukmuk=|Chương 1290: Cả đời này , ta không thẹn với lòng;YgIiBFvzNu3ghmYRkXKU3cdAc+diyohyIJWNijOWhdAiLnB3OOCOYHACjgtTc71mCygnLqwUblIqwzb1g/QjtR0z45MxP439KemXARjs284YggxYeAiLZF/GkxWAO5P7TY9G/x2JXgdxstBvl8uP10bJOrAuSlCFv35pyxBLhyw=|Chương 1291: Thiên địa ngày tận thế , chúng sinh luân hồi;7bh1T0t/Y3xa1r9m9Sj354jXnMwc3u9O3/c3pFZuJNLLPr6TaeOjfBNe98jtl6gDBmugZYYlu2Yna5kZbbuA1Je1NFKAE0Ym6SWM/Z/2oC3mOz6bB0llCMJd51GaMiuOwJjQM7H3K50Ya4KzlZG5WKJRUZaYP5giEAF+hq+yFxw=|Chương 1292: Trong luân hồi không thay đổi cố chấp;6pjkrvicbV9/oRy+wDVBS636cZs40O/+K6yBBozDn54mFMX97tsH40hSwuEMUZUAcJILkeLVZzmLyOfTJBrlZj0lZSYfwncZiOHXn9zXU3JASXb0OqYHoohQzBigAd9H6dlRzq82Zx0aH5bWrEGFkJDNbi5I51rSeZiOzJALFCw=|Chương 1293: Luân hồi phá;VsjL/rCxSv6/02hhmBCgyZZdekCiJK0ZZ2hzXPJpR+AirDPDAexMgxlXHQpGhli5ykwjJfo6QzBlMyZ0cmivS+xB6BzpRPveOr2OTJ1UZ4FqSODTLTN6p72ifNZbClT8Ig0tWiuwlRF0fav0nQkksiQ6Qp//whbKF2S4cSVFAuE=|Chương 1294: Đạo Cảnh tam trọng , ân oán kết;l4x7Bt+PRD1bqimoQHQqJkdeD52iFxDGHdNZm29wzhoReqvpp9XFt0RcPlVBNsmJ29V71inMqY3ZfskIXZ+K0kXMK7HzG/T0I/P5NSUb30IOPjI25VlOyd+8AuYbfkmaQ+jgKPXnUUB91mkMeRhdKrmBVYfDgBIFl6zSih5Un7o=|Chương 1295: Loạn thế kết thúc;0Xk1Bk9YXcrOcVZc/8XVpAGvrGmuum27kC4hRFpRjKK/G78ZxGB3hugkDZWXib/teebMj/LliqJ2ycmVuobt7AzSeYNuc6uqXtJ1BZ9fWeLtpv1NATzpsB5sTkRGi3Lt5Gw64OJnJH42cdi4ICH6Qflhb5Nt8JMUNY5IIqhRYYQ=|Chương 1296: Tiên hoang chín ngày;QoIlRVs3G6bpZqtdUJ3W7BSE7McjWpr+qjS8d9yr6O1Rm3IPffH6W+6F5c3VFLRLV5VkbnmA8AAjiR12EakLQRcSUa1YysC59gzvGbCau8AE4MoiidM535t9Mrb5OtrV9TISh8OXuvLWKkEPXIlHamDiH5a+4sRrU36iC/ca83w=|Chương 1297: Truyền ngôi Thanh Trúc;dPA1goq+N6/KWTKDVYU3Sj1ytlpnMd4R4HfupMr2yR1GSRV/OTFuuRQ2SXYI3X4L6PEIHEI8V4pyIMzStRlFT5g/9OaM7+oFqN+lePkf6231gkxuhmFWawUrEn6Y7MppMeYrjUnSeZ6Xau4/84cfbo7+/PGMwfYqPnlGfxQP8Zc=|Chương 1298: Chỗ ở cũ;tAMY8H0Nj5UBzYiqjTYxMUuzjj16W491zcE21rIE0AiiRpBiISHDgTYjb6HXj3xgAvBX5VK+C+WKEwzAKS22Nbd8tXhlIck/s1Ob2NGJSnBZ4OV3OqJjMXK3GRuE0yvlhVKVAlYe/OM3Nk5DfV1i7yPGNFGKNb4KOak8BRyb71A=|Chương 1299: Đã từng ước định;jLcEByk4v55NbVN40cfoNfAVXN/kcLbV3cfSuAXT5y9e8I4MMi4X4XsNK+IdoP4erasg4TA2uLbi2TJx/7hpHOnsLl4JoyfZKpUJbsmQmXAE0p1ZR4J666eXcH+MwApdw3wjV/HbFhZKxiuYOjQ1JAbRzSASjU+PGxuB060RgKE=|Chương 1300: Trăm vạn năm sau tự do;71JnlYs7Q04vF3wX3/KpKvlnBq/kC/S48whEPIYdRQAZhhJk/APze1mQSx/9Mmoyv903KrG3uZMXPjs/hLavLAx9lEcrykTmp6ERw/zMka4NxBmi14WMGRV12rZJ0qt6bbdI5z19Z22pPm8t+akWFXwCwsNhPWA2ZBdxMDtkpTc=|Chương 1301: Tái tụ;cHiehLK7qQ/G+6vD2bWOa3+yMOdy3oWKehBvu882GB0S8Fet1BI5a1GH8Yf26w+mKDpPGPFL3AxFRKNKbzSSoWtjtOaLYULb8Yd0+UiSAizd/v8GiVAq0XMMNiG9mB8OSX1y0f0oyWVBsUuer9JV4xB+EjJpDyak9/HfodONZ7w=|Chương 1302: Ly biệt trước;z7MmN7PxcVyCu0Zn1zpCOaN2s5mXRD9atEK6l6l35I6NIC4KQv1vQ9zwdBLFEu2MN3oo73Wfv0AyOdfru0vAI+6rApHb/Fw+hkXCPq8+hbVVg7QjqC6krlfW1hqnSCLdxWLQiXYhJaf+W7S2RjUhBbPbsduZiyx99ELlRh5+pf4=|Chương 1303: Tiễn biệt;luG4Z8RpF0UTZAHijeQbytNFMrDUUp0SizMIEuxibm/IiyhA7alPV3ufcTYKSiRU4ThZ04HVWytQacvHzSAx+Zr5GQKPzKUxTO11tHZKhHAkIiEmR74BKXQ2H+1KSNZPvPBhjfzkqMuTjUGvHY815esM/rn0k61JRq1sxZNYrG8=|Chương 1304: Tiến nhập tiên hoang đại lục;A+gFboJ0El77bWctPN2CkbX/eRASZFyPAtZpCbhpbAGUkKyedNjOY7LcBTtRCEmr7vRZWitffA1Q0beTOVs7yMPz+sQIRNVkRZN7zFtNcCJPGUyaVt2YnM0X69PiPX61j4lo6nq+r16xApeXBL6ROb7808HHuCf50kraPxg7sxw=|Chương 1305: Nguyên tôn;5NNpOnxoePJbzseZV4M8wa7ozkbQFp1hGF93lD+tVn7F67GbguBpRdp0MLhDZM+PirUG48BzNvfoicTzSZJhxIDWTYRvOTCYm0HFgPJ4NiEbY1vCBjosDTkXbyikpohzEU1+i9uB+ZaMi3ebNU3tQH803NcHX5QluFXO4UyeBEM=|Chương 1306: Thiên Phạt hàng lâm;AZ81M67C4MH53EbOkgYLADcZ/YkJvvDUpEgBj5LDJZnaes31gkoPzUrW62p0h0450xH2ehV/uv8EIbgvP87gTA4kR4DB2WvWo53/rcMWq5Da1e+qgmciKbzMru4Y0kGmCezi8uswUab44EB+d8D061NVzbEFNqtHczwO4ybX1f4=|Chương 1307: Chúng sinh sát ý;fC7W0igFp7plNpmdmWRpYhANqhv3og7G1VTAB9/n2j1Eigqr5vm51Q2404WWrOTnNQ/pcoeN1lF9SFW4/gzj/vf5nVH8T1YQFNlFsjXa5/2YgaIpeFMXSDTqqH+RRchpzjZQ38ami8J0BM78kFscUHEB2+KWZp7DaJfI+wwdpNA=|Chương 1308: Hoàn thiện bổn nguyên;YJdOIHrCoDBPz1CurdttecDSpvxwRcpK2F1LfOdVMqdeJKaB26KyDE0d/gSZlBwAxsl0m+5E7mGPSMv1iM/+VgtvzSKTYpiujzcNVncJmttv80BmlLlr11EepX4odeDeeNAbrpkoo48T2po+fuNZ0eXsZGDzFDDjtMQs1zQRv5M=|Chương 1309: Cuồng hút linh khí;732k7IttR/Xef//1sub5BSKI+FRHN6+UvvHbH4vLCAtY3E4W2WfdYHZMdr1XPTkq8KTYrRin9d+2xcGhRbBy4VE/tNLFTASCjB2Kd4/SKjgZNSZVFiKxMJNw7eO/VPuW8wZlZ9ZfsgnH7RMkGbnw7ZkSBQYBxX5RIiEd6YfBQpw=|Chương 1310: Ngũ hành tương sinh;vRKXK5lj9V8V1+JObpqWxt37uyE7DS9chRqOfX5uN67uqtvfasf5mhzBaMtZ91wikS+0RtY2dIQfpiEC4PgOzqRs8YjbOdGGkmKsIelnQaYtlhkKQWfEqoL4P/x77QT873m7z7122UupTAATpeSzYE/eatRVjvsgHydKDdhj5Zs=|Chương 1311: Rút củi nồi;436BcAWdbVAZvWLxMFHYLYepVRner8dXtZWmttqzAzM6h4c88EK0FwwqVxWAEEHYk4FBYl/73W61szLRuZcth9KnOr0ttX8Ut+6LvZHXFU1Xb0866zAw+FcPz/YanIWaFeni86Fxp8+Sei198lC8wHmLkxsgvYD/J2Fr9Px7GaM=|Chương 1312: Một quyền một cái;k8nyiR3bVGRMCQBuUEHugpwuZqs5wAjnpQovStIl9+qo13/nRvyCgLJo4lJhPpr1Xlad3e5h0IarM/2YP9FOMRuYR+kADiZQzKcsnteZqegXoZ0Je/wKA8DAltbkbSCZnka1QPfS49kw8k4VgRYxDN8GUF+fUh5HIvRKMXciZCA=|Chương 1313: Trời bảy thành;8fefXmDzKFbfT6qaf9F4d/4LAbLkCQlxPXDAD8qlHZLwhiN8ckUFC0tq+r1hhfmKpslKuZlC/zEmHkkT4SH/AmLw1FRnEQaK7KXtGgVVBQJXQM0KhwU6RV1al3tMd6ZD197+cRQvwNvb4MvgbfiX8UdudzeKoP+8wn6eZLARBB0=|Chương 1314: Không bảng;LCCIIUXueesJunMQTiXF0kKIZdv8Az8ybvPM/zqlt8lGo1Z+hdiXDKljhDaPhCt4DR6ITR9KoupX4mXayIKIPD4aBBFQMJCUK+Nn+rwRLYjhKwb3xY1scZG8wqjrkN3z1qTaKo0JUmxka9Y4HDS5/MxYRb7h2uMPowKOFUhtlwE=|Chương 1315: Thân phận để lộ;vbekexDrB67rKLzZ6Mg1P7uT3dbvaQ2LlhbQqNCisKbObJkCg3WKjDgKjIhD1qF3mMFNFibtyBz9GiFfvfwhycvlS7hwaPhwtFrDJI9hxRrjFTQUQitIrfUJWYY59coK42Cq+TVc0sc6P2OGY4HE9jkpzVpd6nNFnKBYue8/Go0=|Chương 1316: Đạo Cảnh vô địch;FK04h2d5+vgaxED2gm8OKeaOPpvjSbvEWwv3OALtY+EiGWGXdAMsYZHLYqduhO9tDj1rhke4iUjFL6m3Gw6r7pWZzGA2/KEGiJovo8BEnPRxwvafMuL9X4nnLKkOyUI1hoWxzPGMdU6mUtnHFDfIn21bGG+Wpf/GZGlKmfOxVgg=|Chương 1317: Trận chiến mở màn nguyên tôn;8a5Rc4voRPwx+X2JBAt9gWOdsQeZRnp6+xUZAq78jfk112JefEpvd9j0rbUJoEy7JxRFuT0Ohr26+F2xde2UPe6YTAFIlskkZ8psm+gtyWzlsSSCRrXkTc0umtOWlfCJJ1OEVdZqs79SMLXNeKB/EZyAzz5rye2I3F74Tev7yIY=|Chương 1318: Truy trốn;/lkAdyDPhcASi+pNOOJ3eC8ROmbw5TKqo4lpjP9L0WZwKWY+B5rMNnFeiR+Zrrkv8E3ueR44Zc+WPUNu7Qg27ubKSACXtDbatRre+qgtg95kvoUraaXXSjowmISpEtB+YUNzVFMoX0H/twWwvb20WhhH4rXH6EMC69jyx0zhGm8=|Chương 1319: Mở trận;5sUH/2DXFWbL71XbHL5hvpii/FD8gl7S1h8kvSGY4ouCnXEC213d0goONOF9YyTSZPRoLigxK4G7KcEK7/3MFRuBbheGiHFotmnp/RvL/TlEd6l9Q/DI0MAqZZv7EoVrEzIcC9x0+f4Iakvb2OAcCDBwQ0l7XWxdqUZqDnSAHoY=|Chương 1320: Chiến nguyên tôn;TXl888tbueWcXP42jfNb26ToTMSkBuDLwU5n4oltlKKHlbbiHIuv1xIPokavmbkgwOBwihJe92/gRI0ceDhlpnhOMQmUKeH+GwdZ81reiBnqheGTZCYDgx0ugQ35712cYUa7HpmzgwEbmhozgyX6gQsL1kYdSPwSAiYf+MsFv3g=|Chương 1321: Bát hung huyền hỏa trận;CQfjwRmvAewKl0hzf3Yd8eFYNqOu7PPZ9XztIWtzKLq+2oWpoDtkLnAdl0BPcIu75cdj6j85RY4IO47/n8hDmoAueMQ8eA7JRu5GztKMyhw5Qzcr20B60yufyl4xuDxuIz+D3Wn2WArU8ORj1LMgE8FqKs4rbunHRFxoToQbTkA=|Chương 1322: Ai có thể gánh chịu ? Ai dám gánh chịu ?;a+nwlGSVzadoJdeIGPFzsDSs/lVGTaDF8M+Znc3rGLdF/8LVKhTrkSX+KnQ2zpCiho+UNuQ3XUFRYjdHWfVEQVxmz8XIRCCKamb8jDwBppE6LVDIr5IHJSZ8cmKfErpSel64TTNQO2mjw1y500otXMwW4eOsIpe1gPWYGUCwmTo=|Chương 1323: Phong Vân song tôn;cii3H+Dqny1YTEDyfNPkvz+pJm0LhbTZUl2zx9jpMmcqIrmMi6ReV562lWltVvqwqjAI6eprj/oY3F6DzjKdJeuetqBcRX63dK6eGybBbbeN5kY3w8DzftYS3aACMRKHtKs/kTjS8egBW/eLAchUwsHFiAZl7mcO3ygmOu4/3/s=|Chương 1324: Di Thiên Nữ;rhs7o07eawJd2gbgcv3t0zWkc2xWR5xrEH7MXSDsdIW/3nCit5aEfSxFP8VMz6c3JkCwhXk+66C+7I1iUhfk3vS7P/6ygyS2DMLnnP72kUHEyntjFRt3GasiQE+AZzThLhuXi+NO42hTg2uArEFKQYEWb4Fq7N460HLceD8uUpw=|Chương 1325: Sáu năm , đột phá;kgK8j5UYWEcoEo9iNcKIFXQNgMVpbKhzZUD8Ok2j20aBjm5XFqKxMCoSjvKK7KBZlLzvYmFfB5uBTmRfc3VRddpq8HGYKAQn7vzQ8Kq5gMoglcEVf1ymZgfKMCbwo/HyIhVkL3pvOPxjB9PYJNUScVmRM8nX53pmx/A5ogDliyA=|Chương 1326: Chúng sinh chi đạo , luân hồi chi đạo;28OXlNN/Me5OGTe3X0NOm0qAn5qG5eg7qcblHtjtwjeCGyK6qlaYKMPgnLV2H7SjN0WYMSpV/TQmVhgNe0XpybJCr2qRzfshivgSdxwp/MTrMvS41svgTQp3HD4hgu4aOCpfAQt28/tZjiADpNjEu4Cg5R7cfYYaRbIiw9bOf9M=|Chương 1327: Bước vào nguyên tôn;gLBIMRIQ5rB3Bmdg1CCeDMj/TnC8bd32fAuqUOrkdguwJnY+A+3+dpqRIncCAzG5hl2SJ4Ytjz8ffSjpis1MLjUvAWyPUrvXc2eSXrgazBP4OLWyHL8AVbBSHBvRNbY9OBxfLMzEPiolzpx6S+CLYVNpfMa4ENJgC+q3mbJf6ik=|Chương 1328: Luân hồi , sát na phương hoa;DnmMYLllSQ4ZZQfyCk6/kNfljKnDfeUV7LnRCA6r939T5n2B9Qz25MHApAwuMv5cLXa6rgz+daBM1JcvEI+9yAUpa9UXKypW21nr7FDxyboebhLFi/xyHlAfVLUwakf50P771ONVt8LSV/z3waFDfKPJcpgAok6PeqOAmAnjU9g=|Chương 1329: Chiến hai đại thiên tài nguyên tôn;qMRaBrx4BeS25ZLtQyqqgab5IFNO51DeI+BzR5eDlyFQRojUfaFZ+x7wegkZ4rTfFWm9Wl4fq5IzwXT3AB9NawTOul14oIEBEhOvIjGI7hk1cxOfiExk/FCwdyAuLutDq+L6/s3bC7+yLttUwPVmVDwIKuu82IiF0uTcpGshpb4=|Chương 1330: Đại Mộng Trạch;NGl0le7+6lU1qynNjhEQRhhIZJtUNOQCVeLHnmfMAOEaxBJsKr0UIubkWZROehglZRTSWGStKUIyySSotrLj7+JhjN66VuWymtZmwXDkBG4zy7kA0DdsmUrwZIGURJKQr+lbrtUDBqhAt9hS4xVDQuCAJEAmYq+QaXfs8NSUbfk=|Chương 1331: Phủ Giới hiện trạng;Q9J4SqqR+I2xas+Lmlkk7wmT6AXT+tizSJham+vf28CheD4WXEG8sb36L1JAc6GTBRLYnN2i8uW8dDd8jra6Af9vjPTvwKQIUDijQU+1fdwglRbnSYre4hWsq0huo3rrA/wBl8BjZKAx3vN+UMENJILpuequdUJ+eSPWR3axhDw=|Chương 1332: Nghìn năm;eOaELVhq4/0tjmRQkQQQCqY3/V4qlrojTbpHNeqpVqGOoJpxpcJVluBTCOr2t3BdYmqc4ReWeUkP/pBZ1R70qZhzm9TRevJJRQw8NsTazPI81Yr29kj7GMnYWiGlq9vBuTZcnMb8ubhI1lFCs8jYDnJESEcssMP7ftQzA+KZh9Q=|Chương 1333: Tỉnh mộng , đã từng thiếu niên;w7pL0zMVUXNk1EmFykZcCyE/yEa20orU720u2heutP7NVmcAzitnhOd6KTgCH3YL1Askxp68YUxynOg8hmRpLQK7Sl+dufWQjAAsDL0emY7IvE2dxblNUhTMi96gNgSaaz3FdTgW3IHzXGvnteJGPXu8t5klKcNUpXGlXPDHhR4=|Chương 1334: Con đường làm quan;+o2XRv/l1Za9D8dJFQuO7EqT7mkbCYAUNX8/+4wmg5u3etLIc/pbegQCdeKH2eCAsm9jCKA6/qa7NwMJ5Tl2Kf5sbIsBPLi1tn8Y9AmIyahYjFbPdkbS0Mg4x5n56IxvkAsshBoT2N7r40PRB+HJ5AIeX8oeyTuRTZ6GKbLB+3Q=|Chương 1335: Cùng nhau suốt đời;Aq6HhZn+1i0dhmBXk3Ic9zc33H2gZkTnWs4CvkMIAKqLt93FA51lH3Ojo3eK70UqTA7yZXeTjcGVAE7yJ90kUmPFRntNDIfxcCuxkKKK5UYMqdc5GpoxCkHDLuXVjtVr7mcAtLYKID1x+gp9/HgfOJcxzElPOuTI2E4fbDtgGyc=|Chương 1336: Hoa tươi đầy trời;G4aHF2aRqlYRHuCzV6Y1Znxb6gg926UNF12tcST4a2ZVERDFrpMcWqPrqQeMD5GkSJ9lcXerEns+k4vDeFB6Ex1qciV1jqDI9E2flAnbj6vvdeAzAMwSzS3kxQwwBnN+VzdwkQy2iNp8Ik8iqo1WwxdWDM/tffBwKUodVFcx+4M=|Chương 1337: Tam Nguyên nguyên tôn;sk+BE3vDDXRE9D49IdoM0wWPAk+dQkeyo4gFnp39+EKvPgSFN4E0xKBcX+uvlZPehlFn7jqsq/bOf4f23+iyDjL8qemCMdeqEQoFMG1ju6qh48Bwiz69RuXWXv14KBKMgB7haLquYEno7u+4keOw1o3WmiNCHhC5jeOJHvvrAfo=|Chương 1338: Tam Thập Tam Trọng Thiên;whzCVYAEEBY3beY1/S7Pj7emHOWeVBpN7ZZYe7L9/igivv0sMdBxxqYaXHkadk8AwudtdELXHH20mC0ppOxXHqwbqXxpDcRIoc8HFoOt9pr0LgWYRIFYTxubsAFItoso3GTSjn8xGBWESJgZiuMGvSdpfnCsn1SCw0NiKuwOyv4=|Chương 1339: Thiên Đạo bài xích;15Jsdtrhr7OIG8YIu6pfW0C1sqA92clvmD3A8aYQ9L4rVmXF3o3z4aOLJbpZRjd1heRdgNNnY7NMirGOR7El9s6pKdIvsK1XDI/SabhBmiRsSUVh959NFBCDUI1fPMrCMZFj0P5zf46KieX3jiaEKetS7AXsDIcRfeG7OhFBgRc=|Chương 1340: Từ trời đế kiếm;UzWYT0txfG8XuU5xQojMr80O3nAl7ijFUTD9q54mhMllEz6qC9bWuMizgoIC5Idc6KXxpXVSI9MIPPdB5VGpg0w2Fv1J/rtEs9+3pN8cZcgk0tzRbbkwXo2hIHsA7V1hRdJP2FiL3AY726odgeRqd6Y9A0IVHUm9qrjZK8TNhqs=|Chương 1341: Tỷ thí;wBSOdxo/fNaeIhCj/J4Q52Xr9S7KPOMnSo2ORRHURnWJMVGBF0LMeOhoE927wRxLMPWgCAM7RerMMZ2DXZOXyonXin5Wk3an3aJOexFKdVj6/G2Sg2QEyq4YjvKV40x2WqrSqmww7n3U+XPXo41P4nWZExt1EYKjyl8rB9gJmQE=|Chương 1342: Bước vào tầng ba mươi mốt;tCOZaGnnA/FAqhuGa546mbE09cUkyAiTLREx5imaNb+4L83btNQ4ihZyTG2DfBv3cICYh9p6TN08W/GBt5esOowDGLM4BAmicZiUaQIPRsQOIt2p2znJNUW4kHFjrVtTQNaOdtOrz52S7qIOQZiYDehu4sG2pBEdJm1mreqeRRI=|Chương 1343: Chiến thiên một;HOF/fMPs9QqScw+TbJHT3dfitdAM6kFcYbMeFt0Gh9duZBh4GlIhNT6mNjhtQiGwxoKG4rvoa6pciISG+p3aZl8sJ+i3KPSrAPIXOUbRucGmUqRd/F32G+7n36ti3aa0oIN2zUsl8a5rz1j3m2qg0CDABKw2zbiIqtxgXedNre4=|Chương 1344: Vũ trời;lz6vbm5swtBpB68M4FLMBg/YdvwMUVKgDP+fq08Bpqd0B81/GdyCFeN5Z5LW+46kYSjqeJUoCBlYTIicl+9DOX71lhmaDzHLF3WlFIcqwLlGTF0kcstLFF1UfvZFytYvpIJ/4gvBNs91ivAwKtXUla9JGe20BnWilNwgfbKv7ek=|Chương 1345: Không hãi sợ nhất chiến;J5cOrHOYT8RyxgSD71X34jo730CY7xVYPXvrxnm/MQ+5gzFoz0LXvIOejxt3wcdZkrP6eR1ql3cROBqU/h1Ar4FddCzCueZZ9Q9X2vSDiJC5tk+z7HHjttnc0cLNmMoB0vqaFWO0vssXafaa4W4MEvz7JAwctzSVIwltHkwDlHA=|Chương 1346: Nguyên thuật tranh phong;FQDSreJVrBfj/B1Q/otqrsUmj2N+pVaY9InsC1fLDZ2e56oNHEq8n7qHcu+AXXELkPSYg77D46RFzlOKj/j4Wol8NnylNKU/IvPawU7a++ea57C3OM7/wpfDcZsPHPULaaWRWtS92VaJui4o2ij5AUlEEC+jM6rcb3AhpX0RimI=|Chương 1347: Nguyên thuật có khác;YLDOK6HKiMCgVNIK/NTJGuUG8QrmvbfEys3c6QYXzxUK1gpDTn6zr9ZBlQfGuPG2fQHRkKb+0rLCopDVXqY9ZJXYhnMsW1Tk0Vpxg1SbL8irfl/EUOfNjhlywKmL70y5esDAnEagRdTgnQqsBHuWEDDBpVCNVGclI8iOxxlUHIQ=|Chương 1348: Phá nguyên trùy;ixoSoHHvpG5zAYzU6H6dw0itKokYyyMmA8fPnQJsGCKRr04rhylJKPmgnGC+1iWiAv7xTxwAQkaG+5n+EMG3+7ezF6GCmjN4NUPp/dM2aFCvm2urtt1kAQwW98+h/dGEKf1o/AMLanAPaH3SuPyhZG1tTuWBUEd2htC8mRA/9hQ=|Chương 1349: Tuyệt thiên đánh lén , trọng thương mà chạy;uPj4iSkSjYqwr2hpOJio9V33S/ZcCp+w7XXpzU7O5tXAp65fPzM/SJHzGg5Bgck3P+7uI2asz+vy/L8MD8T3XVERkCq2xxTD1eZye6fCbew1XxPJ6mA+X7DHZW0CISNYb2fqsHKO7oMGKg1nsTO3Rh+KlcW5fWuzWDxLiSW4moM=|Chương 1350: Tam Nguyên tẫn tán;+lbdpesCRZUOkUZwxcM+EbXs7HPeCXJ/3FTXPyhsm0Am1Ckbs4ENdnRqebsHXxTMUtDmF9qMgysiZ173JEKC3uFDCF1gL2E2eVJppu04Tf6290ZT9svJ5PgXE87CUyIULo3zk/+a/R/cGwxAvA4P0TOucZP5Sw9Ju42ayX/ewos=|Chương 1351: Chúng sinh cầu nguyện;Qx7rrOHJWIAHQltFTvNcNwN2Pv2+5qC8UzY42CBeBk7Ok+3YXcGJVhtdjcIS7Q3vpSiEdoaxSZUZuaRby6v4wR1lHQKjXqH7XLWXgcqqPtEjXxB7W2dKWyf3I8Uj1xO1+b6QRMI+PFrZqOtpMwnlxapT832RFrPruVGosEP7+6c=|Chương 1352: Linh hồn quay về;X4uxhZMXZvJ9eaWRwN83GcU0cyYB+mLQa/Y8ES2118WY/wwXZVfI46JYPwJQc2Wv+AbBDWVUL6hS91BujZeB8RFfgV2tFUas5wk06VNBiJQfyeLtOh9s8vy6z6iEQd51A2QAG4NuQ2PXAyjOzIUvlcNzbu8+kMl2nVFKmqr4Hz4=|Chương 1353: Kim sắc không trung;RDnf5BxB5VYWK8F7PzoR4FmjYzDgfxviGJo6ogq25UzB+SSKwxbKcJrdtdAqzaRz+Dcml3bmG5ANYK1xFP6xuQEh0R8gCIA/G2EZP//0pygBDgZRpUoKEynS3pD2kOtmrlnVR9v2NgzA6rDwO9eBmP6v9iZcq8dsbx8GGprA7E8=|Chương 1354: Tam nguyên quy nhất;oZSqh9L6iMgLbmbmmRuIbPl0shNFMd0+1UXwbKlpnRexY/NiFVGpFlKVBG1o2hRBsX8lkhuZT7MCLyl/Cz+shNBsZAa455Xac+qspeMPCnAgyYzdcMwe30CLXdpyXFTGxYfOrDVSb6rq/8LoYTe4/OFcuoAgJ3VOhMxBH4aNaYE=|Chương 1355: Đưa vào luân hồi;RNVY5xOSQ89XYL3QJ4TgtL7lYSs0eZGUPufS1YNNQ3TiIJy1KngBD2E87ENPMTY1o1xZD/SodvH68PUAcw8tXAPZ7j2BTO6DOI4Woxhvm53YB463qMH+eQqnUo4/fyvRJI9l3iT3377wLK34eNV5732xnNdtKIQCbmb68Yo3358=|Chương 1356: Ngũ nữ chuyển thế;AFGQ/jYekt+eQbSu3ouHPgYN6XHLOAbvfKpHs+c0efhGBlv/g2rf5QrKK46cLMe+CwWN+KR6D4PZEWdOJkTaamEQ1saYToet2KUAyQeZVaIv9f0wPnbf87FWpSV6u3+wNCpcU4INhRxcWVmMAoh5U9QBlF9UVU/dpHPVmokLXyw=|Chương 1357: Đã từng đi qua đường;Z2ULfP93Xk9USvM6HvNbDCxoAQHrUKGSF9UZ1l98m6Lp5AfgAdC62d2wR1iQqAaHWu9w1VfZqTQNjy9TNFP2724Qy3lvaH33RzzDQVibH0gmm/u9QaM+CHJJ4qcEKUD8wd+gOARP36bOG7KeqUeEsDU4chWE++yqSeVNq1CGcvs=|Chương 1358: Cố nhân như trước;zuiRJEMO65brvDDMDW3tXZcUjpPj6o1NxKNkdplHKLm+cmJw/XVi7H+WYVDZjnhenVd7dlLt3x4nWzjdeftdTx8tcLmn4bcFqdJHvvncXtZxlTz9DAgs1v04RCVFPjQsB0O+5+HyhB9jx3se+Bv3+FJEAgPVOAxKxSrCndo4vLw=|Chương 1359: Toàn bộ đột phá;z48LAQ2DmgDBZB6XAc1053a6kWU+yxvPIb76RsJ2o2sX00mhW0WMCfGN8MtTHXDGPrYACxPgXYG7M9ATahr8ShO2tX6ieBjjUxQLjkmL2fULI11nZm4g8S4VnPwIokhUItfKVARZpJMa6Yzc9ItYu9QndgOcsKRUJ0tbIoX63fA=|Chương 1360: Hoang hải;f1R4nerfA4Azl6IRYxl95LbiNlQMy7WCtGXawLhiKMqAA9n0qrwyOPM/ZcfwtAxkU0jSssLmj5xmCIYtPvbYHtzo+d6ij984GQqMTO7nbHJKRj0P+5v0kt67f46P4+eufLSvNOEhl4EL8YpZU5KBQu/iL9/BUQxZ4s3Cm/2TXPw=|Chương 1361: Vạn dặm bậc thang;FuCeZ1P2hFaiV5g2ZBYh4742Lgg57VC5ZxjtNcvd1GLDJMvbjXwDK+YFt25yuLZ75+ZsLfDjsljoujpye5x2jIF3W3DS6tHwyIgvO4Pg50OISz2PDA/Ri7a9yk/gUjrjxgQHoZg4sCP5cdth+GkD2K5NBr1LA+VCMirlCqRXycg=|Chương 1362: Thiên Cung tấm biển;0T9K6nSljmu/QSsRq6348jKblNcWRgmnZsIflScXyJUPpVWv3D//UsRz1GTpkW1+uI1wKdYM95mnD8rLc2Ly6I4Hgx177C59vpHYTSS+VWb9ztbbMiNceJD9ErbKSba0il/mA7nuM4SdhMnw58qWX80c636TRsvpfEFB2bl+49w=|Chương 1363: Các ngươi không cách nào cự tuyệt;CifHIklqrvWn8Zd2clwGkExxulcz52+LuLzrQd4X3g/ghv56MqIK4adIMm5chaylq48o6xIQtpqc0QHqEYnkliq2eRJEaeAU+sSN55a434Ovj9xLgJiCA8u4/fRV4Y/lB3f4tsHlbQI72HJVQ5LZd7NmkePEdVFWQlbfo6JZtCw=|Chương 1364: Đại đạo vô tận;skrxqP+22IVKzYFuTiMsVjbejhy0yJFhkGOGDwi006m5rg++3iYEaHFWRsqLCOLxZBA3fOLvk2RUv3P+aKruxNFuTPPjYJzmxQ9pJcGr+mBt+U+lCwSbuE+rTWMqw/B8w1GEM06oZOGWVCESp+FLU/5lm60/jLfSmMP/d8iNqek=|Chương 1365: Đạo cùng thiên tề (hết );W5tGjkeYkcV2PswhYtWol2E9r2QfIaB8/bWc+lF1V7JBywrrrqEmHQ1sH3l4V+FGfnXXPXQ7gkeiijXZ7spU1Lpcuh5t2HyV9LxUxQwnU/Zt1afH5kEbEJI2v1/qHvFykE/DKvS/OVWWZYNSeaVV8brjGwSIfDG90dL5cddXK3A=|https://truyencv.com/phong-nghich-thien-ha/
Từ khóa tìm kiếm : Phong Nghịch Thiên Hạ prc, Phong Nghịch Thiên Hạ full, Phong Nghịch Thiên Hạ ebook, Phong Nghịch Thiên Hạ download, Phong Nghịch Thiên Hạ kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

Loading...
HTML20