KK Truyện: Thần Đạo Đan Tôn prc, full

All labels

2018-12-21

Thần Đạo Đan Tôn

Lăng Hàn - Một Đan Đế đại danh đỉnh định mang trong thân mình tuyệt thế công pháp vì truy cầu bước cuối, xé bỏ tấm màn thành thần nhưng thất bại đã phải bỏ mình. Thế nhưng ông trời dường như không muố
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 4752]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenFull - TruyenCV
(bản dịch - 4760) ( convert - full - 4914)

Lăng Hàn - Một Đan Đế đại danh đỉnh định mang trong thân mình tuyệt thế công pháp vì truy cầu bước cuối, xé bỏ tấm màn thành thần nhưng thất bại đã phải bỏ mình. Thế nhưng ông trời dường như không muốn tuyệt dường người, Lăng Hàn đã được trọng sinh vào một thiếu niên cùng tên và điều may mắn nhất là "Bất Diệt Thiên Kinh" ấn ký vẫn còn nằm nguyên trong tâm thức hắn.

Từ nay về sau sóng gió cuộn trào nổi lên, Đan Đế ngày xưa bây giờ phải cùng tranh phong với vô số thiên tài trẻ tuổi, lại bắt đầu một truyền thuyết mới như để chứng minh với trời đất: Ta, là người mạnh nhất!

Phân chia cảnh giới: Luyện Thể, Tụ Nguyên, Dũng Tuyền, Linh Hải, Thần Thai, Sinh Hoa, Linh Anh, Hóa Thần cùng Thiên Nhân Cảnh.....

Mỗi cảnh giới chia làm chín tầng : tầng một đến ba là tiền kỳ, tầng bốn đến sáu gọi là trung kỳ và tầng bảy đến chín gọi là hậu kỳ và đỉnh

Cảnh giới Đan Sư: Hoàng cấp,Huyền cấp, Địa cấp, Thiên cấp...

Thần Cảnh: Nhật Nguyệt Cảnh, Sơn Hà Cảnh, Tinh Thần Cảnh, Hằng Hà Cảnh, Sáng Thế Cảnh

Mỗi cảnh giới chia làm: Tiểu Cực Vị, Trung Cực Vị, Đại Cực Vi, Đại Viên Mãn trong một Cực Vị lại chia làm: Tiền kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ, Viên mãn

Cảnh giới Tiên Vực:Trảm Trần Cảnh (Nhất Trảm-Nhị Trảm-Tam Trảm-Tứ Trảm-Ngũ Trảm),Phân Hồn Cảnh (Dương Hồn-Âm Hồn-Thiên Hồn-Địa Hồn), Tiên Phủ Cảnh, Thăng Nguyên Cảnh, Tiên Vương có 9 tầng từ 1 đến 9, bên trên Tiên Vương là Thiên Tôn

Cảnh giới Đan Sư ở Tiên Vực: Nhất Tinh, Nhị Tinh , Tam Tinh, Tứ Tinh ,Ngũ Tinh Đan Sư
Chương 1: Sống lại;bPHKreL5o8XC/3Ho5xCGgbbvOfByOW9DqNzDfEFtWQWTpT3N05GJ0Lyu9+SK0ktaMGCGjy6/1CP6kk8Ni4qs9PtnNbU0K150i8696Sm7iFkkLfJir0iwLwpP/uQhErEBLu9yDKiTJ+tTou1e0LGNC7HITXwdsw9YgrbMqd8ZsfQ=|Chương 2: Cường thế;WyBv4s2D95q0xv64YKKdDHNSjMKfetXSJnTXbm6ad1UQ4pPvuMcMgqft6GpWlZWXwpiQ6K26iEOyRBAFx4ZtiT4dE7+Krh9gI7ANiLjBzYDj3oJVvK+F/U2E/1tyrNwB8froB90zgJfI43O88DAQLPAwA89mbcrpwonywB+tXrc=|Chương 3: Ngươi có bệnh, ta có thể trị;iHd5IzwfVRPySLqPgy8Rg1Tc63GGENofAQyAUW5UTBuGiwQ1c141VpKP/MQi1YsOMfx11hA8n1tJ6B8negSq5XLUOa1I/gbjBlfn9rWdxcW24VgzJYKrOQMH2nHSOFpV9zsARBccwhEE/bkw2+3yC0mC4t37RVdxk2XWJr0sj14=|Chương 4: Mệnh lệnh thứ nhất;/mR+x3DEF6yHstBW5o+Y857NixyWl8C27triPakKjjOCQkZCjwU7aHnN4tRnMvO/aOWP9tY37bzwds6OjBZguqAlk2HSTYWH5UErYaaf2uafaNQXRrnnlWHjTkG6JMYlsVrMUoQbzxao4In+oS3Yr47TJby+9k4VTdxJ1QIeIDY=|Chương 5: Đánh đau lão cẩu;KoXRyptFg8lBNBsqBdJxFHPJRmVXUrsEQCcnsCWqtfQlOUqcCQt60hx10f0B7k8h1ukxMVa+cF4Z9gsT8qpTYodQRy9LTCGHH+Z9jrsA9pSTanOWMwPcaKd9Ai9NRilDzToUwWIudXQZMNTckZY4+ZqdGKveMJe+s9Xg/JckjVk=|Chương 6: Thiên Dược Các;tZNWSVLzhlX1y9ab6X8hSeWsuTlwa5cbJU+i//sauE2SRK15NRrLBuYXhDhoGonCmrXHvV/IaLA8VUyvmp4DOgc9mr/6BSwhlYY5wDA3WJVlLIIXn2NoqRNGO7U/+Mm8l0Lcqa/t1gJPDh2doih1FcwdHY7lpA0hFy8wHe7zWgA=|Chương 7: Chư đại sư;BLKsVTV1olEKRPLvpcBRViUZ5IRPe69mNvLVuVhztOVA8Z9gC/lx6Xv9Siwxo+MEi3sfb6sw4PUIVxweDxIOYmkl/FRBTwUgRrVzZ8ey8c5qnkI9vUPFq/XN2AIgx3BoP+xOqvQD6YcnNeB+EiPpgOAqPgWi2RRLnXhcL8eoJ3s=|Chương 8: Thuyết phục;dqFnoO3/YZbIs/YhQWRPGM0bE0wkXvqufncIxXgZwealS95VifS7zBTG8xBUzpvLhALBg/DmUgBU7ou4+XlnAgp8+TCF0EeU6RKQjefU4vSuHVH2abDlUdoytw8IuutCRTVJR2U19VX3TS5dtaAWjLT26ghTexZtxvGgBJybsD4=|Chương 9: Chỉ đạo tu luyện;zSQ+NR8z1imMICgI6ImMRn0mhb9UvI+MawMTxVfN2U6Xf3QmP8OGIFaeqgMvNRDgsa3zeDZZ3YEF8or/qDJr5S7xG0HPNjJUeFSDltJqsgMujIhxuBdsqb5RsCSbw9NBS+BOiaMyNK9VtcdUZ1fMrLmZh+PwBtrV6iNmC8kdoAA=|Chương 10: Chữa trị linh căn;kart0JXPkKv3eSc/Q6MMdhxBWrnMZXT+AvOTPdKj4dE+gkxVe2TS1vBV1yzoAkfOJU7kwC4v+a/m++GxzpIo/sxrvy7DIDLeP87vbS84EfCjbJa9lP82uYse3QRg20jqHZJhVGwY3wDOO9OOMaPPieJNZiUVGGegeNNwrIKqmso=|Chương 11: Luyện Thể tầng bốn!;zSy8oUBg45pZaCIecTn+heGLe6hV97LCruHG6a1wHv3xiPu1oyvMHz2OqPxW/WxGAJXdAam2xJWWDGlhOwNJdrxhsbqGIUP/tamBwl1PYX/neWgfkZPiUaBAgoqWK3ycj+we+5cIGRhMY1A6diFZyzofGD1GIUZgyyGf4xooXqg=|Chương 12: Phụ thân trở về;X67MRyT6d5SlwvIrfor4HqQvZlihC7Trbtk0LHFq/t5RJTELq/Jz7wdrmOt/DMBjzQcJegcPtIxvfRky7O0t32RcapqpNWWmVqTak4KEf+dMvw4Af+x50NZA6VQcjhmgY/ZfHzAfcEXed3WNZw5GrFtLOGDEu84/Qkszv8/Y0oY=|Chương 13: Lăng Đông Hành tiếc nuối;6mUa+HHlZjArJjuIV8MsBGxFyn8Dvg+P/jLRU7+sgUGmcQYfBUSoB2EEBSFOIYPUVStMVO5iv1wNid2emt7kkTlwYdDHXu5MkYLeJ2A9F6qejKHxW//wEGpmqJqdCXQqS1AjCrvkbUvKExAS4k9j67d3ibCsneddJu4YZv3FVQ0=|Chương 14: Chấp niệm kiếp trước;uWzkknY+AZ8QvS+Qu1YyBX6WdyBw8jxvzCXhCaZryXRif/IpI4+iufJ3Y48GEP8nf7ERHvqioNW9ADiJ+4qRKkvInbgbUQRBuQkx3QM2lTNq6QxkyfvCFRdGG7d2wN/lOYmxXzi54pahhHj2j77/UPqwY/RfdXwyvDXXY8FOy8U=|Chương 15: Quỳ xuống;2sXn7d5Z9kIS+GsFutfFkazaRcqraczX1Tzwn2mA9lwp1+SCKWhqU09JcSx04NArCAYzA8JSikdwX8UAt9/Po40e6/2iYZp9OIPA2iEI4RaVS7oE1iL90RP02FEG+fe/VPy1VoWZVnIr/us9cjmmjSPiWrflCW4bRrJRDC2rHRs=|Chương 16: Bò đi ra ngoài!;lKOjrgxffJUOo4YAlMIUpVCm4ztv4blX7fqQnk0rP76FwrHUIQfBRHlc2uJbv3C8CJWbg70tY887bVxVsren6ac1s0eCiysHXpLJPKJSVP2egfTctNBsm8+6lpUizbqEL0Za35jkVAyunkpN9DicXe+FmSeUCL/ZGclA+NNfaCM=|Chương 17: Trình Hưởng đến;VtJCjn/40P/0cnVKTbt9xXeS07ekc5hheD3Bm2CAfUGKGtSQqp2sXYymypQ1q+fIpQdxXaadpao9O7b9S7vSx9nS8pmhEeSlwedec74cZIKvx88c38xgtv9rYE1oQNiDVxm7pOxuQRg/BCIUhDmsfw5wmzos4xRv54PGNAGowdw=|Chương 18: Cô Lang Huyết;Rcwvalbm7+sARUPZyL6vhLTZxEgp7W1+aMbaTw3N9l1KNeyBnr+2ntP0/CUrKtwOhVWKyhUeZwRsgBm6ZVkOW2ALB+1Mejf8XaOf9fp7wOQVr+uTxpYS3xQ0jv5ci4R3q362ghiyLKTamy4WZfzp6Szn284/QFVjOXTSdMs7xag=|Chương 19: Đạp ở dưới chân;Q+5FR+X/p0oCgGHFed6fZupetTGNJADTjdjeRRtWAU3qHwVdIBN3pgJp51rWzSQKIlivEfot6esSO1c3Cy8yPVFWGQxLmRQnB6rgIquvCNtY/CY9KdPXz4DRH3BQGFeg9QiAiHAN52X6Fyp+dl84GnPXDSmNOYm0coxTQz1NKqQ=|Chương 20: Luyện đan;lgw/v7oHCjvOUV9mfQ93Cifl+Utw0oEV2UCptWV2llNd9oCpKeRo9gYhN1DhCK8lKVWrhEmfMgQ17hdDQC3SSeh1oheNMemdhGGML4gUtwlqbZXdFEBFkKULnsiSOYyNk5D9QIQw6UxA7M6SxZ+LdubUPp09Pf/NaqXQSE1TaZE=|Chương 21: Luyện Thể tầng năm;jVa/8+OKI6Ec8lLKoQjhO36hu+2JW7VZJqtBJ0to5XXIGBRVjslECzbRjFlYIaS2jnGMIuu4/kxTetjCMZ1dAGDtOnpCEmXQ+vmbdWRORKE3oIHQ0kDH2AvntKrkfwOIsOq1kdX+ow1tnJwfVjZapjaIg3VvRKiiPJPuObE63Ks=|Chương 22: Gia tộc phiền phức;qQpAt5rppCyErcHfx69b/iX4dXaOsc8zXAzaXhynzprkhAy/L2lWQ4Ran5EpTi+KrUvolNjPaKnGzJO/pvsVlRqg2Mi3yjYoSmX75HVEPuXMtOtcPh03XIQIImoTFzimNDt4weiBh0b3Fih714yLiiIQ5SJuyHexdYF3Dg5yhUM=|Chương 23: Không hiểu chuyện;AhMTaxV9ncI+/Xb4DZQVxCLPli1Yac58x9Lw4zuFbfEQiJOpD1OMubYZojn+A9MFb15U/IxpNP11yMuimJTGhPiL8xEIYi9Pd4J79RteivQthL+oWqLEEItwzbVZCyN9nXqzWPCt5HtbguBVW6hxPX8D71KMIZYBz28Ta7Swnyg=|Chương 24: Không có đồ đệ như ngươi;4XBMTBFkK2b9L3qNbt89nTMhtptCirADeg8urEhG3AcU5ybzLiib2oopfkyiUt7o6bzaHCn1s3RBVX2ISdwaZi5eRI4y3iGweSHIvDOeyIu4dOaaEku7ZESZ+G9IXHkmItA5Ljii5X5l3d64YIfb9oNYicLvfPjKC2cycqV71ds=|Chương 25: Phản chế Trình gia;MSf+E//YqM5zEoIlpUmvUiEYr7NX+ICtOnaGxfbAYSybudd8URcC4CEsjv7S2xrzreV7hCTD9f9xU1gvAIpiuAJPiG59Cvo2lcI9IWCrIA/1vS54/u2X+ZyZgUK+nfsBpEf+P9QAubJJ3Gx4FToytVT5SkWsdkhvqbv1wrDJwUw=|Chương 26: Tin tức Địa Long thảo;3uAyBA0Q2mSBTxZuPXcT9hfB4HOaN7DqHlrQG3XmwncNr7s8IjptUmahO4N0Zo2HMHr8C2vYy2hzT7DFkbRYqNejsk0QJMBZiIAMDNJuaRTBD6AJsbnM5tHg0R8SDQZLLfXJ6bfA4xyh0MX0Gblg7bkRaLeWfvogX6QqrGrslL4=|Chương 27: Kiếm Khí;NaWh+4aXZ8scq4kZB+4+TMPJChyXSil+6MTXHGih25AMFCABSGUM4kAlQmnAOvqcLVTzwxJo4uaFXri2DovZgZ7dQ/FYUBGttqoRVfHEq1h9bEx7hYYza6vc2yImac8rqJprpSj1Bu3BWyX8juT0m5clEqVLxXqj7LSKGVKjcCU=|Chương 28: Thanh Linh Quả;oAsJTpFt+WZC0bxrjMNgLVoPaZpwrG3np2vcfGv3dI69YN78tDVP0BDynAhzsVIHZhVuhvXt5DEQpNoyWDppIilqmiNz/t6lIMnLpFr3PQjCro9H3EqK/68ai8Hm60Y1pVBe3O/iS8hRUKUwFU+8YGqgOcOPmpE+jaEYjDpdmME=|Chương 29: Tiếp ta một đao;2qAil5+A5tcQS1pGpOWbq9aDqj0t3JvFOcynbjTHYN+wuhrzK8+lPD/TdiTWw5uXMC5QLX5zINmZ1bX/jJQCvFnM/ICUmXRHMuNU7nzVqELyXs19bBwumcNrOrDP9HXUUq+zcRtKlKNIHNxSla/kWvL0fFUKaEyby1EscmY7Cjw=|Chương 30: Hàng Chiến nửa đường giết ra;K4gwLi/9IeENp2pLtcyTnz4gAQf7oiiroLnSBx+QCDMnzghJ6n4ebaQqrKwvJfLReXYJU912Wtx7+YHvUFhYj6I4grPj2foHpPcrxrLs6+7P3j/uQcqYDESIxtc+LNTmCzBsbEW5HrRRELa4gLYrcd+yEEKAlsJmUijO7plch18=|Chương 31: Cúi đầu nhận sai;MjeFcjatHva+jzQqorp9MLTeltSYOkj4R0KLA/da8eKN8vUSJFtcO3fTojqRtY/ntQppysd04Vy0jOA0hTuqV6D6OMHxd03frcN9PUmYl4TJnf6zYDJBzvH40u8/lxap+WYfjNDOMLMRm/z7cr6KpLwKLyiEQl0G3NlBgp6SGMM=|Chương 32: Đột phá Tụ Nguyên Cảnh;QmHP7yQwB8qD0EucsVuN++uHOizSiG1CQntNMJn11td+Pglf3IUDEySaaUZ6NkhwK1gpoi/7PbPOJveXD0o9lnjURz/R4Jen4IW//zkP71frpdJEvhYpD2tzLl/srSIYt34N+an4/+I3dRM51MXTQ+or7xMSMar9ktnQxQNQATA=|Chương 33: Ngũ hành nguyên hạch;zBwIWwp1iFcKqNgQgUkv+MhoL6q0hV+ZsG/KLdnazoeDqpsLGfTnEmwCTQA4Toy5SmahzKk5e3ChYl3zbZbAiyGFq5EMtyHdxDIQeE/8ErEicjMEom5RqkNE4xUN513PZb+KlCQgTrTFje/0b9uGEiazP8O1jPF0zZLQe2jXe44=|Chương 34: Hắc tháp tái hiện;0pWFLMh5SjZm16m3KVW26RusOEW1ue4NOo9Af80v+3M26fCWD/GgUfdFjNmMGmnBvIil/uSgl487yJn/Lq1tECF412O7edfLeYsNAtFG/bbzMfoO5IoTHK+SbwPH0ycH1STrOwznbmFsQLI+w3w98mWjxW8CaT6kmkySgjaqBYM=|Chương 35: Ngạo Phong;XHey8kI/ajXEicrNrnxqK8gh748BoogdqzqJrE0pgSgLeXwSACI6lTl6J0e/DroBMKny+LLW7LvZeBmWuP6KjMXGg5RhpDeSVwiO84EtYTzgQgw516Z4BpA4s4zROLs+OwriJqAfeShBZqlYOFYwt8m+l9DxuP57WsJaqvt9xi4=|Chương 36: Vĩnh Dạ Vương;S65v3davclgf6bN8fjqhHugfRMAwNTsI0DoIZJXD97+Vb6oYaHP51YOnPuG2BO/4tEy9OTQDTstspAHsBijk3cCoGFi2LwJYs89Y77MvjjB9n/4c3I0VunX3K9rx1FdbBJCDkAb4RmpWAJXHPmhwZPWzUK97bXBjc1l1onoWXfU=|Chương 37: Trình gia dự định;oexcs0GZffFKbyPUffWaU57TneyChDCZP8/RycEGFsnH8kiKzzYN8+JUejXAzwzbmvZFdQ2lyZjeq10o54kv/1hajshuoAD3Z183RVXhQJDwKverrl/ooPEcfrN15AsaGl8cMrff5q7ijZ6zwX9yiBqgcU2CxYDnhw++AzQDEA4=|Chương 38: Chiến Trình Khiếu Nguyên;ieqoSU9pKVd5lOVrcDwoyoUYHUodbdECtH4YhqPfs36/ATmRRrRfny3no47XDv3wxRcQEI6lvHicWJpSUWv0LcRVHFK2X7x4W27tB3W6ae/E2FodoCrEa+Gjng2OQF+HSG2bcMH++6H9q1hIA6z3TDvb1o1E+uecVG1DBn8V6Qk=|Chương 39: Đánh giết;gZ8eApeWBDUPArPE83krBxOhKHKgOiaQpZCE3EU7VB6lmYfmyR0cBx0vokTaokAL2Xoi7BjIpBALUbCLY4uI3LV/GBco1TYH12SyCvJYx5TO/1cR44Py8HzAQKM/fEoeW3GDoiLuHKeN4jIewR2LfjxFlH27Tw4bzFWzYrhFGi4=|Chương 40: Trần Phong Liệt cúi đầu;Hle/HhHKsuCbPcA3Y4C3fH0YPY3TCgd/iFaq7/BPtN5or8KLi81Rs9Ss8Khne7PIocQdZKTh1WwCZfF6/jjeNNRQa+gIc8QqnjAHJy0u0H/QoPCpYvkFDPkZalsmyJi8PTiW2XRSDu4cZ4HGSNg5I/i6hn+VCeviKenFCPTzS7c=|Chương 41: Mã Lãng;IxOyBBOpxiVt9ZfmQhyonelYxh57Nk187J+hQMylEKnca/orWUqQdwpkI+xIfxT8LuJ7/8sUxqZqatu+xifEnGbq8hrL1AhWNHaNX8dMv5NNzTdlmcF56UrzDEGrxSdvVX6lB5yyTlyZ0qs8qBU22Vc9mBn51BiTrhsPEQIix78=|Chương 42: Tính toán;8GnIdANr7sO1G+6SICyRGk9H6rKgtuzTr2jH2TLVZj1Nu7svLRzOjWvYaV1ReVYo0AkGkfHE0MrhUMdulAQOU8tssEzUhChIkBNNTOPrTiHfA6QfczsKA7tzvEyiwhyBwOMHp6x1d9brFDbypmstLaTPIppAClYKoCDSLLR6XxQ=|Chương 43: Hạ độc;vKlYU2eJCXlcygmavKa8fAZocWMcMKxS/gv2nvTsEY4EYk9wd5Ht4pnOd7cMX5UatLazjcugEQxSSnm/a/OaNT9Y5wJTsrRxhDgDbfvT5deONoVLhZs/ZtMH262ySC6Xpe36uSq5pUKB5eZjh9x28EwCzoAsx9EOVoOPukFB5ko=|Chương 44: Chiến Mã Lãng;iCvLOPLZlm8ivSAh8nii7nK0+ghyPmR3Qwo0CLpWflMKSEB9NSLSkUJWZt0D44k1vnAFI6x971DJ1m2lHty40XPNnvD2lC25QAKstXnBJV0MqDoN5L5ES58jvy9SOjjzNrbm2GwLA3SeC08oBhv7VOKrEbHrcMt/cyuBidZT5OQ=|Chương 45: Giết chết toàn bộ;+klUDVADaLKTCnoaLHFSkg2ShNbek0vdvHxJgCYlLbmajBGjHawxNB8JrSNyhYbe46DZdgqb7g4fu2ryRb54QqUCuDGFAXPfhS1AsTadV430T8BvID5cCFVmyQpOCWp94Wh60IezJyWpu63qtdKyiQ5QmVeEYr1chGu9j5n86bQ=|Chương 46: Tiến vào Thất Phong Sơn;f+N5w/tOuavJmeRAYYnnbM1BLIbWmnRN6elnwWSX0kpzBtDnOi5F9DQQ9CeCLGIyuPVe5gsacjG2h023svtJ23bq0KBpVUSzKxa4isJuOWkQ8Q6oWCIomneXNZsYRZ5L43bOaSX0qipTIaXWBej7RJZ0rHwH6ujyPqyUUEKLA2M=|Chương 47: Manh mối;CuZ+uyDN78DreXE8wowXxal33bnDS4i/1rZW0V4AA/cJL1+eRMgf3ZFToM6rKtP7Ia9XVVyygfJhuNMHYMhKvUV01+HGh3bj/IjoHfvAn48QdyiHdP+mS5lH4kDk0lXp02qX4utpZhiQX3xIdWDLiFIbAadp8U1S6W/iBJNpZnE=|Chương 48: Hang động đại xà;pbJOLQap6D61zvTemtmdLL0Toq/5skUi0qlXoU/eFKDlzcC3Stcc/ZUbERj7a0DRIKKTueTBFMkO90nIMdWCv9fKO0mz0Qt9uPRE/kCfH6erfpKv4oESRWgiCU5Cd4ANlsMCuEKfD+S1ClVN2NPpAE8oWtotITxyQFnS3CU9Ztk=|Chương 49: Chiến giao xà;gtkhNoV75utBN10YP0JwALV+DPXHGWyENhblhkwfD/LzCW9ZnBZo91bxJ6NLmeLNilUHn+r4DJU4J7Pl3u8SfabQwD+5ue6Gjkv+Dk3UZU5zM6Zpv6iav9BkG9bwNEROt3a9DZMLG3q9aGXC5d7aWQk67QD4G3qwy6tsiAjHgb8=|Chương 50: Một kiếm kinh diễm;CswjrG3GVZOF7YtFLJC1TkHbLYhG/U/LgLbw4nKtPwionWfVRQOK1YaovQY8x40S6iCm6D19gq4J5GFXykGCVbV4cjHZNQd2xGv9bpJxgvv4rVixVp1TGMEwS8sEBcu7FYgWSqcb2wJ14kUSjLCtii0qSAEv7DDm+dKeoIkfdh8=|Chương 51: Phong gia Tam Thiếu;GZTRDDcRhOpEMhSYRd8f6xYN9n0ZfqeI8y2xfJk1+uvmtUfQwXToky/oUiS50DHf1p11ePMfc5cMykW7qVLxL1lHKtRk4RdcNEDngEl97kGJmA3C6vUK3YECua0gcKf5sv0y/za//RUT4E9kKzzm4I5drAu8opMKK9IGUauknxY=|Chương 52: Siêu Nguyên Đan;X6R1r4ZsRl4nRTehuQPOZbI/VJcre1JGrrUuegkIytKhQ8rLfINb0bElhDdCDs0EmchB/K3419oFqWo6WbeiI6Xv7vQv8wuHlK+R/c4sZwkpoP5qPRHZiAMOVp7qgTyFIwP4aHs1m8TQVWynte6/tXVdqLWPs43ZSWX+uditGQY=|Chương 53: Thân thể Khô Mộc;sOey1EBYeAXWOA+OrI/5ZLL7rkxq/u8Kw53ZOg3M1A0nok0dxudnYtXV676WgewVR9wYEftGhcB6Nw4RG27gk3Cx6bezGVm/eMn5uyAoSrl0zUFlvx/NDHoKT+8oMQoDoMoHmkoCM/JKRz1qqEFPTO+Wv62cufzp9RHC7sZ29hY=|Chương 54: Đi tới Đại Nguyên thành;JPDskz84eGfuYd1JlW2BFrtCgkT19SGsLOzLfVFfq23j4v5M6gVryDLXP17BntpG4tSha4ERmirDp6iAFQqBpSvrBqlf7KqE0zjWgWRqnDyHIbVL5WWcgClvBcYHdVMU9HWdSAWKrfBkSmQM5xvMW4vQd0DkyXeqIs+w09RBxck=|Chương 55: Dẫn kiến;kXWVwb/rf39OyuXTZDZ/VIadevLSxVLthtYjZL/XCkEagByteMk9QVDR2GjVChBdStpNnKLdphXaOqvQOCD+3tDl7cv7EdrTue8MXbvYweDybeLKCsMOq+vC9KTe4F0zttt2ffaweoPM04Z1x5NZ9mutOsoKAV25oMlZz9YOAKA=|Chương 56: Ai thích đan phương của ngươi;4plphZgqkejJ+LsEHgwezoogQAvem+dbgE/sbAIDLJ5ZGzdv7yCBkPBGlRr2jJPiXJyBMLFEzGpfcgtLACyx+TLgO+guykop+GyF6dTrAfXvB9up7ummoPGIyfKWP8WpFdiBbP8cd0FK7g2PrOG0LmcvIMvZDIQ5d5NwCwYNGuM=|Chương 57: Xếp hàng đi;+FukrPcbwBLatoGMbkOVmhBK0UKysapNYVQuGyTD7QducgWlsNlHj/qEu4hG+aw5qAcPDZ2+M3dd4Y/VOzIp/kTt/4w+1XFvWleawU3ppaedKuNFjDF2UpOE5K2e2CZkhNeSm96dHQhWNr34uw3zifQexgPEdkhDPZxV7N2Yrs4=|Chương 58: Đại quản gia: 53;KpfglRFCQhNxuiIOfK2pn7VlhAKaywNUVWOOiHZYt8GFekgoqbC6VA8jnFU9fBE9Y8hbDkKjmCBPfsCMmO0UCR6Mju679AuBvJaskcKX6LnBylgnZEV8miP96iqaTZ4toAm3eRplcH+fv9qKRqQ1dbo+7BWQLejYYMa7cqRVeRw=|Chương 59: Dự tiệc;NfA88a6aZ/g4g/wSwX+lfgAgOnRfCUxDhvVYGNKzG8s442e2JFbwi7G30tS4RoBS6JV0qAHYIk/fRDSLVoBZpSziujdbpVJTsR3hkaj1gHv9OhpM9CTGU9MHMKhMHtKgnJodxNxgF+b+Ldot9q6s5M4OROaa4CGCkBjih/beFtY=|Chương 60: Ngồi ở trên cao;9VvqSDB3DyO5AaNry5ewXr6pJIEWX1+YoFSfo0YVdwSdizNELUUHBYPHVa3MTbrHjwG3lOd7sfG5SKkla6GCW3Z2ifwMWmS+rPDnWp5X9YXYJVD8IJ5j9yBj7ceitPZuRivNp/CF6sxravnM5sganIuCQjOuxSWxYVlyPbcY08Q=|Chương 61: Đại Vương Tử đến;Usq5zE7cLXNoKqrOXwfYPTEz7liCL8TvRQXiy3Azx2BHQ8GWRY/b5Ks5KGnx9k05jeOQF4kHOBQr9SyP4QoE66AA1HB3Q146xIXMBL/0oyz0MA+71sILxLkWBWxv4Nmo9T88mZPQm+M5elsT+GrZcmZ6NF1PAE3oBjY2J6PMoxY=|Chương 62: Giận dữ rời đi;y24HCFLQwqnKjnLxuAwHecceh1+oG2Zmy9ihqy1ue59lydruKyGUoAhOfHKkHofBHvTCvBSB9AhFGgmIuPCq7xylb6cRO+3nkyqag9+8QuJkY771hdaqGThGWKRgUAFLzU47KTUGm+v1K+G8P+N+o68ut0sBNe1oSzQBAaPBAPQ=|Chương 63: Sát, đánh sai người;Uf/mvCe/TR/TPcZRpVXHig3TolZjjDp/FoARtb+c7A7OC5fiOTn9edRGkMeb6vYu9doVCJc7V6A41rP8FKpliRs95p4d/s5ShacvA/dEISwTifqVZ/BeeL/hW3k47YsU81sZuvA4C8GS5rpQO5Fo5IuuLVTpbvnrEFJTFLRnM4g=|Chương 64: Ung dung khống tràng;S2ZdW3rmpKd7TxV75rOMHXv6l31DCj//8aOw+j01A6guke9Ex/MElqAIxJ5m0AlRFxCYRR3MDhdesVcv2l3Ubpqx5Xe3PyO8wmfYh3x3X42F22r4ZljhksQkmWLQuwDBfCEyfi/9GZHxzA57jWXoFzzEAuYQrJcY7qJpFgICdQY=|Chương 65: Đại Nguyên Vương triệu kiến;Tfa2zm9Bnf2RroSdG1vGf3mMzjuTr89uRsAfkWfyAGWAmJPVEJnrTp3sJTzdy0olYGB1z3Jvb8XeJOFXq2X/RIGlfYAsHshZ79sXr4hoV/i6x3lqSIGYCSPjOG7lSZNS7j3y3laadnQEtPcQyYlBlc+X4fOKqXWOPgq2f2drGPQ=|Chương 66: Thi đấu bắt đầu;IatSUPdHF3ylX67QjypV/0IR27D4RKGiJAv7VdUfdvnd/n4gxsHJ8g2aZz/LqL+UfVZ9QAYCPa9/D34QaGHg/19g/TjOIHtuvS6cQzEgtC1bFgNUq4X8VHzLFYxG5xWGTALBiqYxqv7JBn+Q291yErFzgAeQSfQi3wEkOHoGO9E=|Chương 67: Một đám cừu mà thôi;fRHS3m2uwujvlEOLsRG4DSZSTshv0YVYDQQ0qVWTChNijx7rHgbBHKQ+cbJlJ6L3KuhzlXItyY0w8vjHtXKZw/AaRmtckLjNpAdpMFthXLWayoaphwMTe+OqelFwTDbmuLzE1DqyMKt9wEiDbqOkK58YOegcbBkN4aZd+tOqAbU=|Chương 68: Thứ chiến;kt74ht+NomEX2YUXF6R0jfpeqnBmTiHdAypnL/p5JU/CC9LDkrUshUgJND4mMoCOV6bPFhwiuhPgc+AmtQVUVYerMrCpic6HN/jtH6aKtLZh/LwNEXvFEY1qHc7JEudj20GRYz6sL1cWiRJ4G0NnJjn36wEFTkjieYkE6fWsYkg=|Chương 69: Trước 10;1FwnqXZcuHII9zq1z6Haf1Mu+h+tlETjFRrUcGWXPafHdneBB5DmOc7ZoWx1+cDRxbc1ncmWCfbgnmeHH/OonKXykvLhi6ioXOkM2t576YUHADXgsuuNDczr1k4gQWOpCN6raYMt8P6pQQjO915vraE8PxtHb+jE38u5zdSNuQY=|Chương 70: Thiên Tử Quyền Pháp;7JAg43j/xLX7I8wcY3YxqvwB19N0QmtXzhljtPAJ28yFLez+oqmFl20LP9MuDdRlbndGH1wnL4Pijl59JoCUhr1SvMXgkrOSe/SWoEh5f3y1v5SnJ1GHvVpcVerOpABz0UAioCbMgQoce/TGSvkKWy93BJlOmr0HoynLsLAWwe0=|Chương 71: Linh khí;Bfmop3E0qA6hQMusEx9cDF74gwj7j2xUtj3AsGQzbbdUfW4uMcg3VLcQ9fMVdmLS3QOLazFdd1K1uvEj8uq85+ZHKoaHfqRWjBABAM7wEC+BUK9xKRvAlCAoH/vF8hYG3yZ8H8OZR/StDVaEOb4z7yx3pHJIvERnJ9+Eho13cMI=|Chương 72: Liên tục nhường;qmZQ5aF3evI9OdPTF+mopAS3bJui7I5Xc0vekc6p2b3XexqlvCnh2RQ7+8b2lhHwjBej2BXSg1Rt5M0vKWWU+p32fsqV6XwcPC5xDvi8OxbiNKhnmFeGLNb8f83q+NLgOFE+340tCItW9gD1tV8GdA+6u6fX/0AOcLp92YPhE7U=|Chương 73: 4 đạo kiếm khí;G/PH0V355QqQ2MzDh6Y10bbvAF6Xrwym2ghmOhRPOi+j47wPabpj8Lm09abt1Og5Vsf4tBJ88p6iUPAYnXCVy5LMGTNSXn2g3asuI7ThLcrD8awAiJERQw4s0lwXBisYALYytLwvydF51xMiWOTX/T6YEypSdqpIycSRGL+HVUI=|Chương 74: Lại xuống 1 thành;YYVBu0BFRY/f804tx1OtClWVsUHJ3WynFDuzVzh2t6ADEUfbx/biYGGxHMYJaSvo8w9WB3MoXKitx+5a0/X32G8/grJwf9kYWTm/7OZf/G5X5glUzQ+RkZBY33djMsyS0VtQdp+BZMP5Lo9fKmt0HFh/Kk+oL0hgW+wIcQVJ3mk=|Chương 75: Một trận chiến đỉnh cao;TXSgiEz4oOO2CSKaJ7KnUDDd2Iruc2+u/uJYvf7/SpIeQg2tr5hQY0DkRDEkCqqfYS06ssKhRagBPLebGPfGzs7pDQG0EGqR3cXEKPwh5lf+uoIJh+9oGzwQw0jRkVNh3q1La4ZmnGNEakNXAMRUjWGQFjJ+e+L83nHaBFwEFXU=|Chương 76: Số một!;1o9F89qEjklPr40yt9kbB8Su3vKlGOC/fdf8KYb21mD4K5b+sXdWeiQVhj6u2/v+3oc95ngp7y+n9PoJoltVrMHbGjtsFg7DZeluXgbzz5ParpFEq/isIVurIkxnFN/Kbn/ujOpSmwOt7jmD9T6bzzdQ8RDEWlNdGs8X/LnVcPc=|Chương 77: 100 Lần;bmwx7kV9uDSOqTeDnoorAa3kusKZkzYbP79hNO0Y1EdyKGtFC0ITmpka3ECOJJeqABz7cpPoUfRiwWpzvPhACrRaQ5fVJCGheTS5vz0ao6kLWSH0W10/RZH90PPY1oCO4VwbEbjLgm4Gxk1Utc7OW2jgE3MVFkqpstvgjZcxPSI=|Chương 78: Dã nha đầu;SShwf9uPAhRLL/GmZ9QoIYGF63ND/+RTNceZl+QG4+rSUDXXKkhanKfID+9GATofGmirXdK/8XMMPVszG68MM+226UtxlvDbwQw6UItKahNBp0UcJOoPyF7cnAAdnxnymFwB1Hl6hQ1cDs6OjFywmtv7sDEpZz2U2fmD0XNQZV0=|Chương 79: Say rượu nói lỡ;UUck6/y9uD/PeP+6hnxImcx82zKoau+R7T5jfubKp0gFzTchnIBLmgQw8TbbNbpvXj4Ft+AAi0uMbFRZKSu9DzSnMjWglZWz6oNX06A4k28PAiHMhN8CigmLatz0myhGqDgynrSqmY5/8mM7/2oRGv8YjBTk58CcmGKxTh8d5yo=|Chương 80: Trình gia trở mình;aDI7cgy4rwm2hWHDBpEb1wdcXHc8VuE3OjlYiVeHwMohhbTNt+l80zRSiNxHPCMxh+SBf7grj6AGynMkgwHJlEmmF5lsE9nqQxoqXkUWK0mN01ROFvA/xpIvoFNp8eDkdG3U2auKposZll/OgqEek/aAsp3cqtbwrfX826jga5w=|Chương 81: Đại kiếp nạn của Lăng Gia;rmeaoSG/knbdRIwpulca5ls3D4PqGUmaoLN7RchaalEqzN7zOxlE0LudOwcafFvu1oyS7drIEb1nX+oinDFSIsfWL/YQ/ehiExqF+/TUtaTw7sH6PuGw+TFlsHb8HLyS0QfEVqxWVSYdFQeo2Sl8b730paCYpcTnUcxDxBZ76XI=|Chương 82: Lăng Hàn nổi giận;XNQJsNM4b3Goks7CqGXxQUc4ohNJq/tcH3kuZXX4kXTpHj0ihZU8rqbgvvNQufO/ZgxF0qso/DAj7h7xu7T4/8BUMMn855MqOCE9sBLBWq9jO0WBhEGj5tWeul3kCGNo/63Qg0LE+zVD4fWwWlDomW5eR7IbUiVijWSpBCNA2IY=|Chương 83: Ngươi muốn chết như thế nào?;cPSrM9h0nsJhAFPAahxeqp6fCNLhrwC9ywlmpxO59H/HA9A7gP908+MEpkJ1xeOuZ/UFO6c1H05oPSM+jTJqd4h8T8joN7uX9WI4jVt+f/FFRIa8R1q5Oa77lXtypYvocFAvg6SyG1PiDFmDcw2BIN4OZ9/O5hK2PUnWHqlM9Ok=|Chương 84: Cứu viện phân đến;YVc3B8669DvDE9zRv1ObM6KzOpAriF+NPHQfONF5p7+YhUlACUH9FWf5IIw6aIMisi4rQatMP3quSmpr//4gC9d45NyHNe2uSdwquzLBLzln70h9cmzyZIJ6NOYMh0uXj5XOi95IBNVy1suezR800V1hnn/lY3qKmvkZz/yNbV0=|Chương 85: Không còn Trình gia;8UxZ51JjNVMzH2Q6NM37y/lvc2zxG5v0gTICUa/ObkrPI6bEFM+3DxoCKAotBXm9KfxpNbKfzk3es4y5nLCJvxyvFPJD3b/yp9qd2eRgooU3vRJYTDd7cm0PV9/3QG+jm99mtGKLRZYZ0kabIyc1BcgG+cd9SYpYfZfIZ87oK0o=|Chương 86: Lưu Vũ Đồng đột phá;seNHKdzYw7tvl3VMD8dPcwHR4kwpRgZ0p7dihZh9JaOA+IVXHHVV9SxhyPuNOuFGYE9d2BkTCnaWziYWsk48SHI5vQHdaKxkaUNv9a22uglKSm1J0C9Sl5UXb5mgbV68bYuPlx3IsM6MGBza5azO06xk2OhleSjTls12XLrm4UY=|Chương 87: Hồ Ba;lAnBnHHoj1YtVMkDgJ2EUXw7EPrABfuguwJsPvZFdjjiYfZ7C8cNPVGOyxOOENrpfO92mpBre1iLwfREz2R/gvq41ix3DPLcCpz1pv1nkcHESiPF4frKrX+/QlJ8YXdjhumTXIoKmyRy18dDTRdXAh2veZuHAaYty5j6x0jp9bM=|Chương 88: Kết thù;ihL/q7X3QdDx7l1wjua77V7Fo/lb7yCs9BgVpEbBxS2PhRNbb8z+obDfjpyCammsrO9WFacKBNaK4rcoVQPHTmdAuiGBAZPptVLEHOQD59xyJIXp5Y6tyPx1b1fXNEqVlBYld32obVrvz7QWDjMMwGIR5qt28ZCf/jIn7nmInXA=|Chương 89: Lão quỷ;0nItVsyDAsFNa0aAPuauabzc73/pkGzbjj1WpYoWrwHve7YrU/FR+n5RBA1JZKh+EAx89fDFOmPj3qWS1q1/+ku7F5baTkuGK3/1p77eD9ehXTa0J71YD5Ierocv6L7EMr5v6Yfd3TENLFoKD7r2GFZkQQ8lM8P0JavY675FNx4=|Chương 90: Không hết lòng gian;6uDQTw0Xrk4JCOPPqIKGM/cPC4JANupeaK+evG1IJ6eDqyun7pqF7N8h181xsxNyI7mQaLSbjVgPAmo2TWJaoL7Rn1MLN73avnjLZFW+13rYiRDhQXDcuIlp2jW3X17wrmzXInf528JLB/z7JdGdH44gKRt14BUIxYvE4yXQF4U=|Chương 91: Tiến vào học viện;NGKGimYYXgrhlxDxYc5oaMhbxY8XCIfaSejcf661cnA3Dh1TLeVDRDebq6QV+yqYPUJO0A4ovc0eSfyCQ5flZtoroTrVA5Li6HtpPPgA8cm/GragILMAJIBvWgfF0Er/JYvidum2N97cvgwEqKKV/RJlXKAceHIk6y4k0KCNSSY=|Chương 92: Tật Phong Đan chân chính;8E4g08v0WYtXina1OFkZmIb7Rb4ovQ9iTNxV50HtNMEddPVG537Hb0BtryMMbAQtVsjxTJI8aNiR0lO6DaHqEt49l4wL/UgY/AY+zkWN1Vr6pSlz+xPzcNbz1apvykWiTlQ4sNp5EmXbaKn4+j3jDtxL2+dNkQ7TIYXjJRMGjg4=|Chương 93: Thuyết phục;D1tMsTlKEcMv2AwBkhMU/c5ak4OgHJsPtTB6BnsnqrgA34QtS9RYN7mEAKXA9ebjDrz4yVoMS8P6pu3HC8DyEtlTxjhosQhJ7lKqpIhYa0JsttN6P9FHY9ax7epJahX/eSQXEGyrU08aaaSGnt35bYmpQiX+12caLLTWD3vtWgI=|Chương 94: Tranh thu;ubALv9Lt1f86uIqBdT8H3iN4b/MlHVCpp7TrJ2NEI8AG6dQoj15X/KP+LE4xCW4svGIoV1rV0yGX48Qka7vXP5Tny0Erck4ZNTgPxqp6zujkWsGZSybJCRg9KYuIdVxQSa3FoYuhKmXk/5ugR+goQYwjt/Gwj9JHrfBzXXCuwe4=|Chương 95: Tìm lão sư;ab6fU+BgmFKX4myqygEXFPEay1OFFECZ3Q1qkk/Kqq0AM0FbNp599kigYTvoBuds7EUiewvdY+CxO9ZgcyJK5H+oiHusTCkaB4LtORRqp0QOH6MehgAvwsdRAyUfxhztmtxKOmSHpMXcZ/i2cgFyi+G/4FZtyicC8jXpZvmP8Ao=|Chương 96: Ngân Nguyệt Tộc;aG4vssPX3AVpacp0/Cyeci9LFZB0mhL90PeAeelyw/oBqdb76Zmt09qF49DSHKRZd5bX5KBNKlxGm52XRlXa7nGnbNfI8C4wMbm2n+bUcbSrYmnCjEbppTCqucNzlwiYeSZt7S6E9PO6ikNHmWaU4BZ/2y11K8Nc8jC5q15ysWY=|Chương 97: Truyền thụ;HbhSbjF92zQjyEFsqr1nJFtjVLEAH4PLsncYngkq/jelCFvMrZeAmMRIxbYhVTFXJbZLKkFjD3B6Clcw2Acn5YK2OveJQW4hBemLdSlqKNbafvceM/fLUmfRTzDZK5tjjfC1bh38UMUZsdxrI8GuDkcWblNjbZlwXMfQWtEwoEw=|Chương 98: Liếm hài;K8NQPtlkj5rnyATSzcumXZ1UjwwZs6oyGOPk6I7l6+QNtjwjYKzEmVwZEsVXk+ic/dFnMScwc7OWDfMh3wevEky4ObbwY+X5qE2GTSQk1kdC1f9joQjpj0w44fmkOhS7WvYEK3Pj1tglxFMQNa3yWSLp+5ojXIEHmXeghSixRfQ=|Chương 99: Chiếu đánh;1mQmf1HeeEBdEpqgqqkYxhyYL8EqsIbOE92ddGUKQpQTQMuUR4ZBvQ5NxWsip5mCvPjU16FSWeYTx+xqaZpwiDrOmknBMKT4ioA8JqltyguD6xuX467BjwT5xVzIIcPayZn02bGrCPjyVeYLBRzyGMdDwcf041cM/7bPo4Fm/5Y=|Chương 100: Kinh sợ;65sVMDUzXy19OkazApXjFzGa29l4p2TI3hKvbXhX5bX0dYF80q0Pl8bnyQIGWotwgTCOW8skMTnkmcNqNogriiTjiNP8Qr2Jim7M12iovfTM6Ys8SCmU5d5SmdxVS31uPt+Tkpcypez8bJO+zJB7fjKlCF1LziIBOU0DhUW/C0M=|Chương 101: Ất Tinh Thảo;ngLogbK+AXDywGW9X+ER4cBKVfvxr70Afeyk7gt1SV4o1xGYthhB/dO2vhhBV16vlATvHT8BneKl1GswJKPgs+7FatvoogWzcLHbs8dV6Nuqk5zNlifXKLPDqHY7NLhJ9Ziz85HlX2/bkbSjeVzCTw3dfVhcH2bvzpDvDaA3Utg=|Chương 102: Đại Nguyên Bổ Hồn Thuật;AesGym7hpMz116xYNEGxD1X/IkQW1YMNOrJlAGdTVneVHdXqLndPHcTYvKTNF8aYyUVzCcwQBgG1pWqCpTrzQqB7AhSKA78s0u/NZ2ScKtzZSvSCUifroUc3URr6JtBlRKWQlf6YAoNCelO1WltopDEqxke54sMhzOth6Q2NPXI=|Chương 103: Kiếm Tâm;R02axhnGpgpntYpQg89D5HJ3sLDF+lDS48eiyK2p1swIKZqL/N0Zobj3iCCMyzB1+aU5K7z7BMk8k31Ri2MkSOUcaJKr8Ye0SVAZB44dQG6mUksZL8YT2ILUko5tsF51mktkfmBQo5wFUksB+/nVoBTIdmGhoCskD9R2Bft4P/Y=|Chương 104: Trong túi ngượng ngùng;SWeJ5ZpA6WeQdSuzEz7th9Jt0a7Zrc9kYhspCoENW/E/ZP1iouacpGyx9HicMVHMkp+1IgstA0wc++TmtCoj3BJWHzPgiua8a9+xBI9SfPVwqqKYqRHL/+d7XWHr27tZk8gJD3iLL2MAOaRdtmRuady1rYNYX2/B0sfi+bZ46fY=|Chương 105: Nguyện thua cuộc;gDMQ4FkwGe2XF/Pv2y5teYWCyjsGIq+nOQ7kKgKJR6aNlx6qW9L/vq/7ycaXbrs/BheHokiNXyw6r0nh5LJ2iZi3/nUveMV5dzi1xEo1S3wDFcr2+YAING2ciEQwPguwtPqB/NLbn3Qe7kT28Rb3ysVR206fWBJJ/6ASkrepa6A=|Chương 106: Nghi vấn;uASiS5WlJvVAJUxSZ+uit07jdYoMpQ5F4Qd/iWKCNL+ONTp7cJUUQDS2sbMjD3Mm+DRuVDdOTRCi4+9kMAdMTWMOVNeNgouTJKaPClSn/Sft2AyDLdtWcxP6BKXZcjuoExpYU2332rGIiY9unKd57FCNindQkQOMSHzBQVYmZdo=|Chương 107: Tứ Tượng Ấn;Oglk5OOueMIQecQV8pif3A3egYaBYLX/o8GEROkB6Cn4d7PGee6U1OQmgWDlONgeZtWAf13qc5GZ3HWjL4YMzPuHhGNvakSgwe1dr8TRMdKmK+ViaTQwE7TWTZNtH3t77shbmpWR2hl+qkZzN6fEYopbi3uB2q9XXLsEVR1oDqI=|Chương 108: Tam hoàng tử;62uB2/eeRqUDN9y1Tm2pOdmDga32XhEuhuHZgS4Ei4PRONOuGSJKyoGbswyTo3G1UmaB8lvMVPkNvhrisNpkbMBDzhupZETQNN8x+xvsNQiakveFTLfUrjBVaPPi0BM/sXNJowWpcdNu5ryYUdZA66IIxJcc4RjOmbxVI9pPoAo=|Chương 109: Vu oan;T/njU94F6Xg67cpeJ3D115G0OJZc9oDE+gKuopTUfzvmZ7/2cPlCif+FKvto1HW0e9VNWJDKaqm/7gg58JRNPZwd7hIxonGxBUqQNQdeMakY8ykK2kyURuSL20dH82NHkkh/oeP9M/qjom61Z5b80KatS5Yih9bTHIQAXIEMnkI=|Chương 110: Tới cửa;+NWQ8gQrcJR/VQGrhJJzrZoXrxJhCdqb5wag+X6E/mvameGpUYeXsGMh8TquiEspq05lf02L8s45Kg9rCpXx+VymBveKOqUbTtTePCRH62LzZMv4ccWEvCh5MG8RiOmglCph50H35rs/yQQ+42x82dyrbexJSPwBfMVT//0zIoQ=|Chương 111: Bắt!;dc4JIJIgwQ7ZVpdP+fWpBzIskDZ4OPkvjO0lPoXHEGesFQuVps9cdBBHZma7vnlPWM8KlhOhsQA9rBNIjPEKVahP/TI0I0hE5QO7SESPaSMk1xnq/Al8GsWRtBi2iQsShBYrlmw9Rt1i3sRnZ4KlVk2WbHjGUj2ISkvjx3es/0I=|Chương 112: Chính chủ giá lâm;YRKEpgsRjYB1l5h9uXtFMt8YpJA+feAloUsNy/4VFbHfpQHuZQ/iU4GXeFlAAmItLzjTKWukAlSVC0T5GHrx4xm3TbZZ39UDYcfhQQ5mhWoCfIrt91ZY3+5Z7EOQv+s//ruLTBaSK7zq/DJcBMLRN94S46X9oVNKRWTJVYnu4Go=|Chương 113: Ngớ ngẩn;Ieekmrh0e1Bk7twYnCIIWSv3YtfabMgeL8QpVVdc40mvbP4TjVJXTcGlAu/LYI+9tfo3NKf3uY3o9PXuyQsTfUOPbUDr2HTmjsQEtXLBwSzz8/YiTqJAGNCrp7vVVgt1gl4gXAMU1M72FVZC1BfUtyiz9SHbXFlV7W1B/k6ds5E=|Chương 114: Đánh người;/fyfZHD+FZTQO23Zy9S66N1UiKLF/9WitxW1fMoPANWN9DG28AqyXHvZJoRP8pjdpEcpvhFhVIu0ry3HVFqR5hbyEdWNje7biHidNmkWxhAp7ZI+mN1AxJSp3oYQJy6bpd2QUTZmGqJTKA0juR8hqHKT8w/yh6ANq3VafOuWMhE=|Chương 115: Đại tin tức;vzAXaa3lermfLBCRoTEDcgJbkxYDnI8hioJn2PL9pMcWl2h/VGCtGvyGoG44zHOpkmHjijTNjOY6ZEnAxQKw0IwRblog0hqPgA/6YMBl4QUJevS0kl3sVG69Gu6YfOfIFzMV3CryZdu13dCGWalMTq7tecuXtwaIIeMmzkQB0jQ=|Chương 116: Lượng lớn Linh khí;ZW/fsk2cHm1W8YK+fCkQvJucOpIwD3FkwzdS/sQE30pVL3DuwlyXsSR8qQHXDGKJxgcWhPWPL07Xm8fby2aLOPudQGrSQNmY1X6ANUWJC0xwQo38DsdeXTmMlBOOfJ6HVt9kN5CZzMv5XUhCBpAJ7VPSWQkuMqlnqCmWvS+/MxI=|Chương 117: Không trung nghĩa;bGlZAMyOS2AxlayGlqS3x5IXJgb0b9TFIgbAyukhHbE70NomsyjJxQqOE9QqE1sDkS00wGqrm77fKrtUdN3Jy+JNGcaj2yBkqn6hGrtqBnV+rNhQG8P2+6AZwHi8TA4WQm2PwUml0JWYg7sgubqT+K8gRnwGka05M2uviDxDZfk=|Chương 118: Huyết Dũng Sơn;0L0tZ/bOW4AkiNh8ZVVm1K9tuziYTOIeDm4RfMIfyOJdQDX8T3S09oTfQzpE54NUTk61IqX+bGeMtNCumC3yRSsYGH3hXcvsseHWiQl3JYRfGMu+D/FDqAniSONeAOrNmSG1f52nJHOaT0xRdki/gkS/StxJaUnUp7gszaOKSDI=|Chương 119: Vớt linh khí;rRND+o7pqfir18Q9uNB3tAoJjdKocx/Uh/Ntah1LTaACcKzUHx6MUjNwtTk1B7hthEFqIWAUCuiK+5/n8DpoG+fSfclxlmoOBCl+a9r3x1uv2qH1Oy9I2yN5Zf1dp/Az1q8X875YzXTNIWI9fCTF1rB0k+lKR2+Qog8XDvFLO9k=|Chương 120: Nghi hoặc to lớn;HgQXbhHE8SJvzVxE01Ih6qTJVS/HyAn+odilBwEsPkeVPp4pO3uP+o7Qk9YWPnF2KYOMpeyeCE2/6VJw4RXp25JDwdcOIxQUIkrVd+1zbZafkcJov/E9+gmteySXqoSYeq5RQP98dKY5Qu9qyE8OhFjiLXKsQql9OXr+8G+QaMw=|Chương 121: Bảo đao chi uy;aC+wOpMo1Iu0VW+JQd4FtzjfLKTs4VlM9THQkEJHRr9bQqQkcTBT2hWZTNQ2mTyh3WtIysOykhPERtrDhwuSrLswq/nQa6AvwzEXRfiRHYtp1FLN57th7IMjVLK66pZFIz/qDAzmGEJ1wIXgo77zBqDIse79gGnsd1yzga+dD7c=|Chương 122: Lấy công làm tư;HIrKfLvunQ/PGM1vCsFrWL7nfQTHG77e1AYZxtVoDNPMc8Mb78BAOHzG6CjKDgxxFXEbsKVH7nHYKxg416gOxa8wfi/+2DB1H6H9toWiK1UpcMkQfUsUYukySI/JXeXt+leva601aw9xgkRkpHA5GUxh7ZAlbDuNPlRHbaGnuko=|Chương 123: Thiên Thần Chi Quang;BW+C3pWM7RLhT9WCOefoMa0dHsLG9+b/oAwOZAKQFUIFdU0mk/accBSO1Hn3f89gdJARwPWaJ2P0CTYSPHEQ+A+rtzzsl3Fiz4CRJ6kRIZNXVmtEizSGqZRRnsu/KRgTItlJj/Mfy6eiHa6zcAESdoUhtwdMaccNByFCN/pcRVg=|Chương 124: Phá cấm;MGdxVll1SJbJJ/3HIlhaHwi2u5/i7JNB4HjTKni40uzk4CtBBQRyIFZjHAvC2R0fcKLaC85gXAoiy6hbHuwmDAg+QW/WRya+FRMbDXYEyW9y5kdqI5VrK8mBqFYUo1LYyCcl/zh8f2NpolhLeJljQ0vpSLE8BqQsLm1Nn7obl1I=|Chương 125: Tứ Quý Kiếm Pháp;ll/Clo6bXBRNNzmFbjkZcj9H1iY0pzexA8q4QGhoUr7ilkFxxjYNDW8+m6gduFMN9hlMMWZ3pqxo0Hce1ZeAJuC8vyqCKAbIg2wsyvJ0kAl6rm/wNKHm1hlUZWEMj6I1BLSB0FKxbFEUj2IO7FSYfnUE+Ye6OXMXLAqapMwz8xo=|Chương 126: Kinh động lão quái;/Yh+iYkS4vWShnyQ2MpDGYGhXb3QtImNmt1U8L0xmwIE55IOsp4qj2JrSxpcuoHqCZhVZZzRXEYJ2DniL3NIsPT8hQCd27PW46/E1+E7GNy5PrwotshE4e0rVF74U3AAfoDF5OpN0P36Vkc/c0hANgtc/UewKxU8ZBLmF8ngfCw=|Chương 127: Thực Cốt Thảo;V6OkUfYiw1kpzljM7tKB+/Q1eUJAqTYHAxTe/oyaAGJBvvM0O0kFbjGQXWKGA7w+janzI6zEdmx3V6p5v6OfBEcXuGFwz4MwCW0qmJ1uhAgJBLqXtu2GLbOmqKRowOEguPK6C4m0NQwmC/ygk8d1opapg59g/fZsW/xNLot6ClQ=|Chương 128: Không gian giới chỉ;LDOH4cTNYJEstrk2Zubsgpk4aFz4ezNUoQrWnOVeSEXaTzNNxOEzwQK/t+7pXPtkBY9DOB63azfw+02C9qMMTplPHgR18z35l/jmTOTosS5Px7Ze13YkfziRyO6coyvwtU7FXg4WapHzHnOQySDtdjfVkOsbjCTgMtD2RdfHHJs=|Chương 129: Thần dược;6nnZrElwDeWIwCsIbuoLtbKHhr3vW37ZuMO0+wlrOair5E4GHsQVieSSCZsvkMLmOBoCpJ2q5afeA3EVFTPzH637f/7/mikACYm0kJK7sMQE+HyDpw99pHAwgTWpc+U4B/yE2/q+sMsAMnpVGXElXee89XtIJYOazB+9Ln0T7no=|Chương 130: Bị đùa bỡn!;xOzv6VSrMx1EhNc+4mWoGjcnVsJ+ojba+AamZeFYffb4ymAzs7ULfJKh6GpjFQWfp/9e5wMPH/cIdtysvfGzVYJjvlY44UgkMCSMMvOg/2JpeMw14buqpZnPrRgl8WNbVoXezBvWNhqKMu3DRp6QMC5aQxVgYfs5DyvhbyKXaWM=|Chương 131: Phá vào vùng cấm;QvTez8qgd0VDINwV3/VIxGgzcpjLuBxlrd+WkkUzjva1fU0HRHvymlJeItfT98NdE//Z5yRvskASdI9+5i/fgfxxKNwtcKlzyHQDziXoLpmrtJlBCw+0FUD+TeP9iWa9QbSPnVz1j3AeOx/AK3gxqkBNOK1UbyYKWOCyzfbnpco=|Chương 132: Ba sợi rễ;nt/XVErTuvpDG9ZcyjGpNYF9qaK4B+gZa5utb1uX9qVATyiplJS+W2CxPCf4f7n3VPn1qCz4Mvg0pevsvRu7PYdXmZBrSla7S2jKl9VJuHIw1eP2K8aN62Xt2G1zo+vth2e8eBMvvcyub4mnJZijp99Hwb9HUElsQhbCwtQQz7g=|Chương 133: Dung hợp;3dUsmr1gkzHcQrdJ4ZTNgAZqz1uAeTzeIyu+88ypWRdhqYPTKIw/hQSybDe3/V4X/64XyPlat62ZSjcAO17KRfzY3lmoDtQW8tAXP2zkjWDz39ZOKOnx6DOphK67g/jh3MHVXoyBih1MMO9V0Ez/rX+Lk2jL6Z9f/r37llfcMQQ=|Chương 134: Trở về;b/Wp2aFmTbRaCbEPgJqtQs1BVvVAUARtMSgiZ1YdBBuSGZAWZE4MCh4+8XiBI5SKxKL5MrXZgEgTTPMufRpvMEY8Y3zQtUwYy1XXlQ4hpNwIFLvc/ZFP6p5IdXoUEAl1NN+WsDf594W9YBpbL6SlJN0JLqcHVZd860vqlkVJAhU=|Chương 135: Phạt mao tẩy tủy;zvb322aKjA67EN9UtlTymCwC+53CKRcqEwchPpaoIIZOxJA2FeAT95SttCHE4dJGGjd6dpxU2iCQLolVZ4Pe2Fj3rBsxm4EmH62ea0G33zQ07gKuv5x4B7mBJIwmeZ+y3NFdpv7r1cf4dETp2cJl3gvBDQYjYKEHD3ZSKgOcGos=|Chương 136: Trứng;Rx0IV8RSM0AI4LIF609ahKrzhFI2+XWhu0eUcLZJhvqIoTy0DT2SYOntl/7Cm7e9v96y1yf+32/D4hINAdw1W2Kd5/R9Kh03aIsyyhXxRU6GrczVU2dgninYVpEAo6p42e8ILhEbDvMQOIzuNVoZDo0UC9k5L/lz8egrG/csOSo=|Chương 137: Cút;IbtyYWUNHk5UDKJzU6i9n2i8/EOzskQnD5WnTIJ954v2GmBLwuyup2TzLHm4CUkNAiXjFStqqfYulNyNwILFGLZQ+cqFX/oeinQJEctKZ7Fl0zDXZmtlXOkmpvk9npmn61tZzipEyS3l2k5D00kE8fcPi3urDg4hJ3Sa7UHhb9Y=|Chương 138: Ám sát;dmjSDIO+bKSFCp6zIpzko2P3IzbgeQLLQyW2C5XVK6a+1SGQ3B1uHV9PMHkoXQmd/AaE+phT3KCNUGhOA6YdNO41TZTGDePzUH9z6dr6HDJmR+3RL7CaYog87wVVD6hRgJzhK/tirMshRnkngKd2fwFpO9iOQAh4kMrM9T2k4gI=|Chương 139: Thái Điểu;QQXaPXXG3YLdNDxK7vCxr4xs0IZvcTB136ADOdOBGKahzuNdJI0AURvqMn0H8g6F5lt/E35UAioKkgPCOja+gVBKfxzq4WR63vIOJ4iJZBp4zyv8uoI1nabFSKDUZtxPjVrnHvgqHQLzwQzqqu2GeHUJKf7nea3izH94/wHkXB4=|Chương 140: Ngọn nguồn;K8UipQzG0tgi8UPGIeewDrdyo/O4oTWW7XmYHQYKfTKX64lJsLMJkWJfs/RWvN6X/jKVKmEkhQJQD19/pA+Tng6ZjMB0FewPNqGOGSV+5LXP3m5TNh+B4YwoIicXRSvkBtfcd+dwTtY+QC/F9HMTNA7fNdy+M0QbVW6pHCS9eck=|Chương 141: Giận dữ rút đao;k31mDMHyAVv7zH1p9bhaSPCbOsu2jOvH5KVMb+0XGVMWG7K08w0uYnrKqqAFID+C/CKZtGddrJvTG1p0go8GciXFbSewCaMF9BJ0aN83t4WLZGrykTtTtUS0HIxgxQcfHrDX7HpjCwlyo2Bv6wtIp4XBWf733Zfb0+yCNADw0Jc=|Chương 142: Nhà quê;GeW1wQFbIi01l3933tuBZIVvIeFHTwkyHIuqEhZ0i+VJqHSZqScFM3RvsoWb4DnfKTX+cfYBSV8Rskw4cy2AK0kA24EoPRXxjdagJ34v2rhmyxRE29ml7XewCjQEA1sAExJV99/VFhIy9QA7fTMvkQ4wRJv0z3jFm+p+kLsKuLE=|Chương 143: Khiêu vũ;PTNzCm/DuIvt7V8PUyktLPjWD03EyPAfieVO5rq1PVGoOQDBWoTXwv5JtWFqZt9jxvmOu3ZYELAcg2LWKRq3DgCYPALlPp/UhzDpBaiX8e8rV9dx5eQ84YO460wg4Dc5Wg1rK7lws3sgOjlHAk4AShkzBiWHYc+5WF1e6C83d1Q=|Chương 144: Phong Viêm đến rồi;DtVCqLV9Yt7WSuMDs0r4vmrCWW3EE+KQK7tMWgf/xHxtNJA6wKtlAjjeDh6PM84OA1wImV62KX/yKZZ3neV3F2WETyUpAgl0wij9wekBUkMybVOxySEzpZQa0+d8lljsAvLlE5DICSLhNkjXxtrPgZwAm/yOaHIakCZl5tKrDJg=|Chương 145: Bá đạo;+ZK3FhdWnMqurP0YRtVZpYJ4ShzsfxlNaI6JZs2E0PIXMAYi4qnHb8FauEs4m7EO8KMvTvKdQ9sV4m1ATc9SO95TM8P14d4pYiY5Q9JFubu+E/Bw8oVMRhenMFf6WiNh1jPZiKJV6Oi982iy60V1lpgvYDSt60t+HpyVk0mxzOc=|Chương 146: Nghiêm phu nhân;wtE5cCSiu3Gc7ozBqbozamzkaZFB/1mTptazuI0LHgjEXAOcJSykqG4XqBiwJ5wnB3fUOKwmdi+e2hSSs3o8CuJtDeO0xXcI97xPHcGFj8bbmFqhtvud5rmWAqeDvl2/mucDChHH809afnZtTutRcNBOjDJ090sxWdyPIVRYp90=|Chương 147: Đường dài chém xe;86MZ4JMEnurHPPK6XGG4N14IUXHO+3vWS7yj7BeyjTNBkOgtBhNoo7VBaSE+vpa9TtMqYdv61nD5RwXys0EpPbhoh+W+0+7uW12SutnSfIlLqgED/XHyybUb0YyJxI7rXTSkBatJacniyH+iEQKaIFmQHtYBbp3XjsMPTA+oE4o=|Chương 148: Phong hoa tuyệt đại biến thái;vpe0mkKTjETSb1NWfgUNflH0RadV7NCobyM0TxwwZr2WjlM/ARzDwFGFaS9JicQRMO745jVZxAlFkRaqffcB3Gs7uphVolCFNT6y3qXzqIxkVqovjEkZAYUjgpOeUKLI6ga0ZmnHqusLArWpT8VMO9CYKdSf2wrBOCGHLCVlRQw=|Chương 149: Rút đi;21D8xe6i8CZ40A5XGNpD7suTiiLZB9qKn+qnfT3niiHaJvuKWi2a2QkBnZVymwS7khD38o/ooUSfm250Cx4s9Kp7D3ROVHU+TgHpWL+T51oMQOW7lD5s/d5S9+ZgNfbV538SAxEBZsClCOAOvVHZWi7RQ3UvXmHH/0DbbdrYwxI=|Chương 150: Trứng nở;/c5vTupl6/tIz2LSgy2fDXxu5G6HbMCb2l8+2bKI6siF2AJdupT5Nz6vtdBNtKzlQ05+ltBlDU6CxFDU14AWiYvFBhPobjbDTpClSLMjFxEmyKfTxPcRgmiuDxDa/9cl73QQ54uq59I2UNPIw24Ul+0y8s/x3BwgYIiiyu8vBFY=|Chương 151: Phát hiện kinh người;jssIpx89kkhoZi9vLdVaI/owAKLolPzzZTE9asVk98F9wPjdaHd0sjDKOcMqu40nJ5T4DI4/wAW+3sIzKyTEVfsyOlkcekfx8IvRkyNgkRmSf1dgi+007xNxKCqSHdBJYEwJCHM5TZk1AqihekvouwPkwdiOy1dqAuMCtSAYb+Q=|Chương 152: Quỷ dị;fsif4WEQvBgj8F/T7UXffMZ7kAqBPndWPU+TIRPkRErD1j+MCiadL8PaeaeNODFjADoR9CDCRRgpIBwZSg/DE5Qb/keNmd4v13gD57hEzFYgJxBlZngnRyrILqQ6ZSOZhWESqFqg+CfEt8XhmBLHeSLnboEGQrYd9lJn3FBTNNc=|Chương 153: Bối cảnh của Phong Viêm?;LIr0iKAp5tNfn0P0IPC5WNadPN9k7ZbO9k/0GF7pPafOBc20fX7UpwxeEa9IFCCu6OPM22Jsfnm1YfETqMGZiEpSq35U+R5kSQaBXV5fcIJuvOMcVhEFOc0PWcSfVuW5K+JG7FtkUYql5l0n1Si2PYmtkGbK8Dqn3L5P+YvBV/Q=|Chương 154: Chu Vô Cửu tâm phục;JT5oYIcUXf0xBNCjXeNvuI3/mrKJMy/mDdEb5PoTx/9f2J0oq7iuhyAYWLGxTTK/CgKzxsBxcQ1yVEh0CE7X+yHgZJ6JUd0EC/jsYllNlIkUWzjInT/hJbI/H3gMrsD76iP2J0D2PM85e36Rn3Og21MWo26jPMVUdFcnNv51+lE=|Chương 155: Ác ý hãm hại;jWRrO1coKhsFjdtafR4MDPuLqz6YkrCPhEE5xdR2uAo9yA6hdL6lZ1vr+z18q5oEr4hKVFt7YoxbFMTrLRB6spnlkm/PvzxwWyC6EroxzW0wjKRIcNKoK8MoE8fX0o20DWq/O4LAa+32KoUZNyTWvH8mTeTjoBvubqqCuVts1y8=|Chương 156: Đi Thiên Dược Các kiếm tiền;4Ai9w0c2rQyOdk2CCThVK1DemoGvkcz+yAuaxCd8dj578GXRdKw2PTjzxDmJkJzHvxR8cfsTkFfn7x6qly5e+nr7khwcP8G7VuDViSGQARyGhE6Qp6G80lmwQV53g1pELZXrrbPGFihVVAjujh/nZWfQ+BP8zKDpIgMiyqrcp6s=|Chương 157: Trúc Cơ Đan;fR4106auglkjQBk0by+YDBDA6ggAIc1lv3btxvpvn2AXL7FgfogMOBroiWl59MDfW9V/e7JkW7mjY8h1XyBw6fzrp6NGEdOU29TaF9PS6GQGU802V8meJW2fnisVO8fmzlD0FQyewSqgi8KCPKZNx/TWhKqBxlPGQfFROdodsqI=|Chương 158: Luyện chế;ktkpfIKAD/fdwbBNL0qAOocp4LNWT6L+wa2iEhSRE9PnCK/x+4xd/vUsdvo3heniFkxzJyOIU8LYb+I8z+/b8MbOP8VQPBlU0RpWUkhZVdkvsnXxzAgw8LGcIBaAcomTse7j6AKyTQOMqB8mcmDf6VWL83pnnx9YI7Px4e8X9Tk=|Chương 159: Tỉ lệ thành đan khủng bố;P4++Y8coheB2Az0gkhxH/toDYmcCfKaVagvn5j4/gv71clkrYJySDz/ZbAu0BvTOW+svBHMhYjvX262q37B+bAbjpr8sfqMYIYxSLW9O0laN+YNKYciQRftbsYpkE4MiU3GGIXzb9iVdSCum+irW9EUDOmi1IVfyAAu4VsaTnFE=|Chương 160: Đánh tráo;lV488Dem9P98fuC3QUOsiyDlsKcPv+tOA0IqfuK0JB4BUOmlkbsxpw1FxZJGJT6k3Yad+xyHjLP+KU233I7Xx0z4hpU+7LDcimRM3dtcfBNwMIXwTVs7VWllI6TH1SECUjdS5b7fmtHRb32DudbuGsD5oBxXzG4KZX2Vw2OmlCs=|Chương 161: Linh hồn tà ác;H5t62PPh44ATfNpExwiRkabXOny93olkg2Ci9eckNKUoDcuqb+FhlOeeyWdLa4CsfmEJqvjWa11SlCdW5NeUA4asRdB0M0N/RNwGyN2IxmhMvkAgzzS4Mmu/tCEMll3+xzmlD32DNiWIO/bmgK3GIHuyfbnqcdQTN5GmPYiUFro=|Chương 162: Nghiêm Thiên Chiếu;jLGRde7lgBqcK1hefoswu+Hs6TE1hHJ3/LVnH9cF4+wTq8oC/Yh3Oe/3S3Y6WTyXx+x4oUUTb+XkisTHnWr6OCLU2vGwViX6W9EoOWbITq4eILfqVUp765laex5/mwvMxqANsJUlwCsDSnLW+vC4lrhyg/Kz0vEr8wIq/3MqmZ8=|Chương 163: Kim Vô Cực thỉnh cầu;pxKT0LL6J99+zmO1LjwqtiJKKNA1TaBofbLmyKtutQEWrqGvE6K47cV4PAFd4frS/OTyFyHUBsMfrs2Htny0CQkbSSYcX4AoSVLBhhnyXMDGzTEyhtdzb6A+2lEC7Q1TF7Lfjg9hB7BRXGLvFolDn4rCX/aRGyw3hhGbMttfDBw=|Chương 164: Lợi thế thân thích;xTiSz0Mq7aWkI8fLZHh/SwKx1wYO/aGWztncb+OTvZIKjXqhD2ADyxmdp+nFtVPvw2FlmNyrJV1z6qJVsH4ijJNVU/Rfsv7kDc7Sl1LLMpYcA7qztFtN4kP7qbX7n9TFLErgqID7d/XFiIGyOUAdeN8K2xfeTS0OF43UpbFZsdI=|Chương 165: Đoán chúng ta nhìn thấy ai?;J6tRIgQLLmLOmUAhpLM2WRq4phSCQQQrTMOoB7pLyXUwM9VRoqV5pldKwq/h5lawmlq/xXyzMawk3t3CFQSnS5lR2n9+wzGW1VcSpC4gCba4ywYThfzmgU6XPwgGxvrPpXTyMJCQY3YnwOpN6mff76yy2Aj1fmZLR2KN7DzawVc=|Chương 166: Gặp rắc rối;tg4wC0vSiAu/dzwkeU/9WiRbS/6Ulm//tZ/ax14nT7ItygUQ56eCIYsctouYarjhL/eAplNenXgVrHsZgZGa+rV2/Z2P8DUzhTeGGKmbAy/bf1sNT/NXXdxCkNu3hcf1zW+YyjcSM0whrqAP/QfQvSG0JZi7qqntv7knvpZV+iM=|Chương 167: Truy cứu;v9Z15aL70k4+wYM4Yqh7siRarYWQ0YEzLWRGrCW1noYEDQLan3koyRFRYfGkZub/ILqZpSdJB/qPzdFt6tLy/zLUTYft+rZ30rQAFkcaGm/mRa2kalgDSg1lakg6CXvezgpkYCFUcfjMnuz2EEBj1ePsuOizaaU/iMFkQghq1kQ=|Chương 168: Liêu Âm Thối của Hổ Nữu;n8MxobSjeeZQOAxpmu78IZWD6KUnEiihkPZJSy2Lt6M0LXwkm3nbxcAS7ATUVnZkOWjMDbI0PGjb1xFmEOlGR8Ww9uXpvYFML9C3KeuTgHvS6+36WR0F7UcG+ZdecLFZ7spCDHNMZeASqyVafw0B8WdhGa/FaAxUTLkxYR0ZYx0=|Chương 169: Nguyên Sơ đại sư nịnh nọt;+rTmk0C97fDTAdAiAc7MUTOreNRHc4S7GQoCD0eOUY6TMj3iZuUMKCOR6Yl3lz7K/ulHb7eCS2WT1WxyoHYI7+5bJfvNIiPkFcxDf5uMWi8K0gZq+ZnqjEqr1MARAH6g10kQsx924uiAqiyMMXFDXCm7qQVhEGQDLwvfbZVuiG0=|Chương 170: Chẳng lẽ muốn Phó đại sư đứng ra?;4sXjodHq/g2nHSAY2isTk2iMGf7tFdadQvpcP2ycfmS0RqK6TE3YAnmhoKyKxTmKX2SDG7NT+7mggRCrrxtwSSRWaAFMIjbcPTmmnkgjy9GxtEXHrmuySXBpK7gjG6DH0oeQPRhPlmLf9CqJBD0D2SqbLHPBTCDmX2BUz2bq1Uo=|Chương 171: Trị liệu;o23ruiV/TbBXAdYCcs5XgVYgrDPgXR9v1ns2fc4U/mTyrUEwisFhWN0mlg8Cw0DQAGvpnjmlibct3XBLIOYHCxr/Zl6N5GNX2cdd+yCITz3lfkKXFklXiBMbcJfYpGbs65NF0ZJf7lSRWsgJYhytsfMpeuIa0OU9oxJhMmT7kAk=|Chương 172: Hấp Huyết Nguyên Kim;Ala4jj0iXTHmNbgKcuz6f6vAfqH2kH2ZddmXBHShTvh90qseMiZJX+sYjMNzESerSEqBAWBq17Z0co7GP73xs/dpSu8N2wqaUHdMtcoNQ2jxjhJobjW4hsYxNnGmYmyjzIwi+VUqe3KU4T21doDYRgDv/hXYCSQ3LIRu3MzAZVo=|Chương 173: Đốn ngộ;KqMPaptuKvtTL6IMH2SW/V49TMvyPSNuJxVKXPHnzoCtMuWguVE/yL6K06A7tSB57Nbnc551+XVeJgruQvwheOQihr86QM7dgU+QETni52D7HgIg+OvTDt6gsPiPrKf4sAN4OVuCcA1cjg5ewc+rweBImoCDgJLxs712MsxONyA=|Chương 174: Phong Lạc làm dữ;0EVYEdeOT90E90+ZSA4ib5a3DlvA57lR/hb3DYIfn4tTbT94PItoC8h+4gplJQfh+H+SssieA/umD9JoxCUEcdNVfnbchYMPD/NLsrCbIED4hk8xuNhevGKPSG2qozWuN5S5NCoRffBewEP01wV6F3tvj4jEOAhiTxLAH8/cJzs=|Chương 175: Lăng Hàn nổi giận;/0J0nd1XdW2HQH/jfoOwtq+Upk7+FLP79jlm4+A3o1xQpEeQAK7Sm8qXK/rZxCMijrRQfXZERryROH/U7HKwepZSpwKLlFoNGQr6ZwEV23NO2NN1IIGr4FvFEnSfBt4x255Tj9r4ZOnCXMvz1yZZdMDiqkGyDV8wfnsr/A+tNQk=|Chương 176: Phế định;WALNbLFOdXGL6qQPlLouisJsorQsoRzHbUgzurMkT/Rfy3zWXFV/UmSKGTn7N8IPwXYnza9Uj/vRd6l0Xk01aad8vR5eX8KMsd63G8d/lcp4gKMp4NMwUSbN0cUczMv/pT1jhZ9gS6MyWdKCI8xhZNptTY4nFysf8HnXY4/DjxE=|Chương 177: Đại hoàng tử giá lâm;s8QSdLzdB8Jywt0E9wFOmRjnD+qQJZ6Rc5vimP0R4dhC/+v5JjtGoKeGL9N0xtAGRIe9Hc8v2jp8t0ACilUuGVddJ7MihniQCaZfTM0JWExHxhKrVjATN4ENlS3YXaR9entotx/QStZuGogDBsNL3Eymc2roniUyFWGUKE0CKAY=|Chương 178: Kính Quang Thể;qBb2mWzfOhOMU2d8t7nKyM8BffzA5DZX8plZPlL0otccFe76FM66L4n+79NOZENj4HfFuuUaOGyjSu9vC3ZxxvV0jMpA0dy2UdclYTw8ITTYWjWhvGhrxSbbF8wmYzCq5qJnmhbtsWyZLf/8oJxlrX8knCTs5D8K8liCrBcsZMI=|Chương 179: Cành ô-liu;jFbF2ftCy9fhpmZz0MVK9SXxE2nDfSYNrdR+EEzuqtUij7Ihh3fHoc5rsyzMs/RjtJQWbfvy/nf0zwKJMkfYSG8lHyxrY+XxAvmo/5lrvhwtRpV0nBbECxHab6E/0yfYtAFw4iKLz4UjRN9Mp7IPEWhkgc44n7AFT8EOB7YwdTM=|Chương 180: Chân Thị Chi Nhãn;2f3oR9O+KsmAYqyGr3u4QovVgvBJcZPtyvTzW2Bg9IgXAOPSpj8v9Uf522yQm2fALvkKmwaZWWxWQ5flFidSmBowmMbi71WXXtTjcAQHkbvX37jSNA5lc7A+A4R7dYoh5rKCXajZXJho6Ybj6gAmohXpyEdkor7EgZLkU1cyBpU=|Chương 181: Ước định;9fEQmvweMQwfR2xpQeHvA4eoNc5/x23eaTHLh5izXpkq1ProZCGbitdgIvQ9SBXkCifAtDgm8jfgdHJCj7ofEHrVQi/m0Gi+EHqvEhHpeiZshHdppAjFAbg9XqGiyiCdUoiVbLOA/WWadBMnAbnTEYm7kGLTB0/Gf+M3RYlYnJU=|Chương 182: Nghĩ lại;UWUiXGKWNFi96/KI9mbVJ86sD5nCFyN0K8t0EREc54j366/BMc5Tskn++g3kLSP7rxtlcMjhe6dc6ynR/Fob2LpYKl0/9U1PQQNeUssctNW3iz5Jk+sHbpGU/cgMnR9kKaj0PC7VOz8p17zJGESZbIeTMJsvCI9QcZI0W6Hzmko=|Chương 183: Tôn Tử Diễm;SRY7L2lkqEs8PdD1Rh6jVzbcU7+KRAd4ZkHCxUqZ+qQrkzdh3rHHfufSytEZTGG2Lm9LndBgfTfXHAr23fgE9fDQ92vRyG+1YjUNtb/+K6LYCjCzyhRN6le+INXGHt19Ce2gwlrOpJ2Al+by1lDH0oQNNfRycyXplfR9Qo4jsvs=|Chương 184: Mời tới lầu ba;2iZ4gMjJksOjaLLcoRnUWViKDW+8vym5kzR6Y7z+8eAnvBVJNEXmZMnRq+zbcYkL0lK2ZbxehHTK2FGLisrQKkZGbudguP0P5xsEjHXvqJpliFhzZMYkxUvxAghxJtbJ5HPnEnN9p9DoNdiiFmjGqex1smfsp6ui7O9yWeTC87Y=|Chương 185: Đấu giá Trúc Cơ;5rGWy+Mb2Fp1jQqnEJwxmgeRPPMe1hxjwMBn8Vggj34mJVdMkJ3GN7PTThyEuXOHM4EURaEUQy9NVAhXC4NjwL+Ats6JjOAvOpO/SqyI3ZvKu8rx8x7d0Ta7w7o+0Ch+O3psq8CaL9eKO/hbKBYUQEzRlp6iGjXA8Frc0Yz9a28=|Chương 186: Tật Vân Phù;PMaW61ZFmYUc6qdBZVnHwJtLiiTx4ro6HUW6CTEx2nSF1OQaU9aAtlmmogkZbopRzio8CHnTEFi0qaw8d+KT0+C690qUcGE25IN33K7e4KyLFwvBUui7kXtraaD/lyOcx6l0iyaIoRaj4hSZHEoK8WNpbLVPDvaTx5RpkLtpAw4=|Chương 187: 1 tỉ;p4jw7QTLdIFK+JSD7as/6Eosi0xxiOPpkhjs1q/2XRyDz1N5Rto9gB2qAJ2LbL2YAB9aa+kqsl4PmJkl9HGqGvysctLmR6ce7gc2UozBomgMDwJQ/oiOtEvOhhCArg89tOEZwNltoOPIpNM+GbEFvbe/c32AVq6CQdqLuvvVbaM=|Chương 188: Giá trên trời;YHx8CJM5cmC8r6zumLq0X7t9fn4ixvjcNhyv0G0IwVnR+b+Dnv8Y+uvPmWNoH7EUZdGsatm64vmV9Sxy8Y3Md6paQWeMunNQ2FOX4MFXdNn2BQKHyfghfFiBUDdeQpWHOcz85bzEzc4aqD7mv2e4QMZkCRmBjC2fkuW55kufVvM=|Chương 189: Ý tưởng mười hạch;obOSFEmIzl+NqplY7mZAUHdZmN8cQLXKl/HH9voCi64Mx1SXH5SDTyR6VHAc7OAYCr+/vTmZp+MZYN4zhuMVaM7KUOcGSKVNSa/y1+KrZYJ+PaL3I8Li7geuWC45NWZ9Pawbf55x9rFR/jtcjQP2OG+UV8en9xmqnls3F71wChk=|Chương 190: Ép bán;Ma8vzfNlHLv3CKvaKfL2AEWiq6sQ7qz1w6BMzf9nADK6/Ny/MhcXQFfeTcwti5X1sWAmZkqZIqjEeHkKDvXpvbX2zJDfXDY7HHno7N18fW5YyYDmpcQfiM4IQpC6wIyD44Pmskq/ny1kB5FS3JaspC58VPIXg5veuHxAoO4G2aU=|Chương 191: Kim Hoa Nội Thạch;UNG4YFREWizxoJDhwW3FaUKnkQJlsSuZZ9OSAM5dDGNbpm6lo0k+Ka22Dm4tGBLnmgA1XUvZQizGoTySM1T2Sz2rfaGBuvVfZ3ZOvup3gjmHkMGecWG+AiEWOP4W8w5V+oo/UNqOHbp1+PADdTguF86aRRt+qMvb1x3R8ZVpaDI=|Chương 192: Đi Địa Thủy Phái đánh nhau (tham quan?);9rh6vIg89xyII6g01IIsdEuefyS3Pd+gxDNBTIhnmNTs8ypFNPrd/UuR8KE/9E3OY9ZDNl05Hd8iFC5PH0+aG+HhL/FnVMrEFz5aS3lTlWul/zSF81bZLUtsDGz+NkFBYJEj/n7EXUvXMApofrUL1sFuAkDf4HDOQi1hT6BZt2k=|Chương 193: Hoàn thành tổ đội;SGDbMjRE6HB0fayZqtUkuCOLY/jD4MYlnnd67oTCmBY2N5u+n/1BnuqKrZaR12vEEiYhpXW0yAXQ01Yqz4iYov7hGov5qe+VDPWx5v3pKDBWk8W4H6GBfrp+krbRQcAwLgkdZ/8lane1Nqzj2X+zKOlBhf7CLB9LBif8/Hr6sEI=|Chương 194: Ngươi lừa ta?;bAg6xvMx3FWL60pwsl4YJTtbg3IzIiwocOfoJU1vEVjSayy004mhHMQ29+Gh1EJIWAivBLW5XIaSTzFrcbznOFwA1To2ulCgcuBzwsyN92amUBZCYnf2pPfLHzt/D9wcgMyfhSuby6vtPE/oFaGr4FZMv3V+w/mx04YTPphyc7U=|Chương 195: Xông vào;VsDKWVa55y4i9L+fFm4iQdP43feVoPpgeHqApbQBeWdav6xQ4dX9WxB8IKiUrbl9YNPsUkR1wl5pRwX7mPjzAcsO84yb6v0DIb28ar4izPS6X3CeVJi3WfcdMKHDza/1pbd9QiOlVRmzTP+rmdHa4Y7fkGOUn7SOiVpgs5a+x6U=|Chương 196: Bồi hay không?;dgnPQZzK4HW7f95mCK/p2gXDU9a0lRDLfKp2mVuivsaCoDSUxSG1OtT8KRzbfsHI5ITyluzBZqppt3BF42P6nkOqVvLWkpYeKBgGmdb6IxSwwnIofwqKTC83J7e3+6i6cYK5/foyMWF0gRDL4zEdiAVbygKExABJBsJfpesm65I=|Chương 197: Báo quan;NMMN8v9VKmdIEwkC8ULHsa1W5TTYa1bAOSpzW9VSIrWoTKxCGmJjdvWvAcqGbj/4okAEN0OWKVvFbmSm+tTnK4PfHsKPuJFaaUO5eEC3573pdPiuvPhieaOlfkmfWOurZgdOn3P4vtgtLiTgn6HE7XYD2P1KHMSRCfZtqSH77Hw=|Chương 198: Chịu đền;AukZjJ2KtBXTpqywPAJTx6jNQMr8XyPFgSkxrQ5UaiDrmTdsPzlhKf3j8RguQXyisMAKWQVJr8BxyjRQX5mNxrjm2EC3BttS7l/3xja9J5HhjofeRJodCBEOQB0T+WE7ZFveqZsFtmcKE787kHv2t6StrwvN3QuUdIQ1ScZQeew=|Chương 199: Thu phục Quảng Nguyên;Mu99VUp3c+FDyBkjmsj2GiO0el5v6WCnAoCVpsv4yFgpAItYQB0Q5ew2onuINWL7hJ9EiD95fVnOgLKtcXmyXCQCoJCm9WD4eDuaHHmCS2ZrjepqO9vK57KA+KpvDJAkJeCtEkXHYhecNXPPdrRMIB4LpVs2/NkL9CbEFiaIJ6k=|Chương 200: Mưu tính của Nghiêm phu nhân;rouyYXfZb1DMRPgdtJ5B8el+EH65RML+sleOzjAKq9mXNM5YRijcRDk/8W9GIYSabF2mSITWWQNhCQEj82IXGwP4HV63aDuQnbpuD44WaL2VOieHpc3Q+dAldYHzDnIt788Xv0o67GLtNldJ691J4YIqVhHS0wdCPv9WIgFDcvI=|Chương 201: Thăm dò;5dvnnIVgez66ddC7jrrUmemEZ/pNQBKvdRYVZUdsmmmG4/8RcztRMhh80TwhWoQMAMkMMk4gtWJWUm4Rj0ONl6d3nfD9C8GbHi6AeI1FlOLEl62tI4wFha5DE5KZCRcFvXRXB6N/23SzZlViptSLIPImed1/BZeVPeZdRA2UTOg=|Chương 202: Lựa chọn con đường tu luyện;hzjf6MpBY8Ong/K2IRKNiQ4M+/sAvJzaedIPCN7NsPNkM0HWIPECiWfCUwpmKx6jnCM5uEz8EA0D26dTf0yJ+7gB7ezd7SwJSUl/QQKxgpCE+JmSWUTPWlyXP6QaHn5BlR6+nSjJggupWA0/BlHMrdu6XWUyUWKss2I3NCpF3hs=|Chương 203: Dung hợp chín hạch;t4/t+aRSeZ+skxlOfmHeEjpTxAz4lOiSXihMrkHl7w1OheXlsSpZiC1MAayjrvOeIsinBKR0uCYSqw/27wGCjDGMFcyeto+eTwdmMpooloic1G4aFZHux3BHNEkiPknED+siinI6L6okXA9fm1Nli830VTNlYA+harvimLu2oTU=|Chương 204: Huyền Nguyên Tam Thức;FoLUrhCTp25rWgncOskvgVND6QQXMBq4g7bFPP4cH22XvzFHpJiLl8kLhsQpju+DGuxFMN//zmWxR4Wx3ERGjMPD5jhANXj+ey7XJC6BEIpHG0sS5uwEJ1chy4EXnWE8rXQIR8EQKjtjleU6WE8sjkJRwrbBTXpGag1Me4Wv4Bg=|Chương 205: Mạnh đến muốn nghịch thiên;1FFl5DpxzQPDkpCpwK7b5/vJej3JJ0uGv6kxK2G28eWsIXOxpkkgK+L1yEEFF7XSyQy07DrgaY0oxARXXb2+Xq6lnzX5ySTv5XKdclDj+YdaGR4G73FUqIg/bCTJkTTDBXSB8FdaiwVNVrq8qCl7ztNBouBMoeUPngHXCJkN0qA=|Chương 206: Bắt người;8gCXXJzoHHFwHt1rFydUUAAsyNYXiTmGVVIHPHCrh/0nmCyN+SUGDDaDk/mfSvWMqYRkvlwPs5+1CyTlmJSnJSnrAMY2aR0aYLeHo8AE8fjxQ/A5lShWAP9dJHtV+byYnjJr4fWakcaZ/QqcT29TKbGIAFNkcCyDrI+RaYL+mw4=|Chương 207: Không có mắt;g1mKI7l0Sa/WmZMHR+T8Y5p8pz9/zNG91nla2GzXV+eOaay6OjODjbGGIEWQ1z6+PfBp+ZScf5bvJsAjws33xWg3WWq3JoQQf1IbOREnJpentmKPiGnTMtYF718i5SiJVS0QIXjYGBQs3P8SqR3J301Z0uZQEuhEqj4jjZwRLQY=|Chương 208: Tàn Dạ;0J3q9a8DciMETgvzoZD1mazyvjPqoDJTU41HdW5/F1vPOHR8iEiKd2Gk9VhUATFuL0ao6r1zk4y/rwJnA6C8Jvgw1ymhLlNem9GBclro/msKAEkW7Ca4bQlMGGDUIglWN9qlN2/kZAseejFA29I260usTZElxprviNs/jFwZCic=|Chương 209: Thu tiểu đệ;e/C6nZtKnM8EN/BU9MtGbwCjLrgPdECezZBrl8IxdYUGAgb+HN0mgE917xLfeeiMko5WLxh+beEdHcpdGR+JuZuu1do/SosFUKVXbjCciGaqqqmO/u/gGaV56Ja46uPm7fDzWywifGH50ot6KgjBHA5B1kPEL2Nb9jpszR29o/k=|Chương 210: Ma Thiên bí cảnh;lEyqtZCf1xQPwJBx+NyxESRvtdR+5m04qIxuSiXPof3+/gV73xBDt3bTkZqZmo//YbBuWjhDldK7BIPL8EZ1OmNCEbzz8p0zy+qVJ9jsN5SR8At9O5FDcuZ3U7nVjBNFvjRP46z42UEw8Yv9r+MfcYzHjuPyUJmjz704Xtx7T/k=|Chương 211: Xuất phát;9PcweRXF9yb3Zn9YliEAbsWhHBzzpGl8kpTaoAPFOxg/gHDHyIAIlGy06A2fssgiHzVDQzl/Laa03bFmnUt+FiJKeHGqTAeFaUjnRUKUfP/bw9eNJv8ffDouALjOm6SelTssXQc3LYtZCzbqgBwI2i++Gf8wdati+WA5QzlsU+k=|Chương 212: Giết Phong Lạc;PO7V0AH0p31ebXryxFAHCHn+LbCpwD4ywezZUa9hlk16n7mHDgrpuvqu2000GkaRYwGSbHIxBjyYV0fXj5bsvf950l/EaHqdiCuxjqic5fhCbQl3ClXle7VTj383s7Dkk78QI0mWPrOrI9dWYKTdSQklDflxExrsSBWFPj42Kwk=|Chương 213: Tiểu Dạ Dạ;cL/GgOrb6FaMBP3cWOuw9v5WuJLsyjlyYUaUq/Izsj/r4hRmkNmOXUGheybRmFss1zCcAZGuiETYWLPJufoz4DDzgyAvaML+AcL2HwNF/pa1Z6FyjFEGMBPaut53LZ0hP6pXgNRT/7Ys5fSbtxjqi4DtYl9uI++CHu6RhnEx2CE=|Chương 214: Bình Nguyên Lục Nhân;5a8sJjgvUSZLOatfYcdsQWq67FC3kz3QzdELIbtgMrltqOPS8YMtUUVzuCEWuaRfLUN49SfodF/ON3otyuhdr7XZYOsu34Oh2swFSpzkl2SD3kHNTuPWVowXMyCxJuqlz1POKXkcOyerr4C4gKTTUAQNko8DTYde4HHKjpyYZoY=|Chương 215: Hỏa Nhãn Ngưu;hjQeehwsXbnyewJvlvT43rKrQ1QGEnqoaFZF5abwJGWF/eWNJDqN4bRbA016wJhN5NJKwA7aVlLa2voXJFYAfBw1hidU31FCKwf72FJey//mXnZBpAnCU3COLZTwIkwJNKZo7XcHjq4F+O7CPaG3Oqk6AGG/7FbEb94PpZQTUiA=|Chương 216: Thập Phương Câu Phần;6XrBLo/di/AmdqVZGFZQC3utFAMaGZGFkhbo/ydeXMlPp+1Wp5Ug1DD6N3ywjkiNksZNLyGLVUPFZ7j8HdbsHEPuHc9d/RXT7r0+lWTRHS5OeygpSnNzQmRKndJ64wo5E/SZCWJnouENN1iPK3iTrCTei9DSfOr15zMDP+ecCMk=|Chương 217: Một kiếm diệt;+W+ksSwabWma+zCKVuDM+i6yk0D9sXHCu23pnnf/HwaEbqE3/F3FsfG7OPILu1E3gDd6OUKotnXq60+YvA7NZyzBEAiimF+hgrzh1Zj+WNn4OgU7rjTwwPnfM7txUVsffB8QUo/gKi+l1iDn7r/UOTqHcSo5ecgBv50mF+AIE/Q=|Chương 218: Tái ngộ Cố Phong Hoa;WsLZs+BBD0Icu4Op3coeE4t0TS02VU/mctAq9dnC0pwxjpwEmE/0AI6sCgsgc6duU+q9XRbGd1t0BmimIijFYTrQjdgx5X1MDyC2DfC9UcFg2E9CRXkv8Fcx7s1eH43dAGKNxjajunLnZxVBr6L9B4ERYSmnGe5aFqfjFDSuGJs=|Chương 219: Liên lụy;44qCNFBA3lXnj00+FG0ARufBUm2BEwgRbcq2wD9Bt6Hl5emZ5JR7yM93bMfP61Ohgf3hp1vaKHH5w5WA5IzjL7HARlRMjnKtxDKmleyFPLC2uLSIV96HpZjGBcTbArSy0FjfyPu4UK3XytVa9xgqIQMQ+NT2sDfcx3ABLAfZ8hE=|Chương 220: Lòng dạ độc ác;SUOiUwYALcH2tT+MVFik0pf23qOHnQgA61SGcYYYLMFUomz5N8DYFphXzAaFYyJRB9RmP7vd+NwmuGMqBwuEpLUYWkonyW8BvZUmPlk2viwDUuyXMNYmf06DAjDfPBesWXZPVWtRTEkpdy2clBdJQdimeHYybIHXNr5WVG0mVGE=|Chương 221: Ghi chép;bLC/TfcqlXdxh3t36py7MX26b5Wmn1gtmPdmcKv5MW0mJ+VRKm/CVCkc0SRz/0RJXCw5OUwccIAZOh14QG9hGmJjjTD1zQCBrEq1wq5RDfuTQhtf+y9jXOU8NgODz9qAfhFl/D3LlYsngPwLIwKRCRik4n1UJaQii8HIJmmboKg=|Chương 222-223: Thiên Thi Tông - Ngân Giáp Thi;29repzYKs7JDCsUuYJUolBZHOB6I3gwxQ48V7lEyPmuC2T5Iu35Mu1QzP6cNOgiCyOSIKFpPCNFSpLpJIqvGn12tKEn4W8fnZH9J8TFoUubdpr14SeG1kAJkbKRwrYUUY8pkqNo7sTi2vVOI8pXWAVpknNumBXZcwCl1ry/+1cA=|Chương 224: Xoay người hoa lệ;xIEoc6jRIErru/70e2IO7+eo7wg9y09t/LPUOcNdZSBI+vV7Saiuy0XOD2m4li2PmrEJo4tQKDZDbW43x+2Iax+BAuF66rQGvsZqLWMA1Lq/q7f2DiF2ELhRh5R00NjZgcgrlfPpmkP8s1kak6nm32f5V0/wu4aLcQn2/fOexz4=|Chương 225: Trở mặt không quen biết;Fu3sJiW1cAJc65/ihOJGmQe6MCDTN2Og9gIi+Z+rne7R/d4xMs5d1J8hn5FNWnqTb5/itLoFwhxm5Ih6amuSWTtcS54SyMRtm7Vrt6uEM7Vg7ZhGMkVMLsUhwpr0fq9A2h5ytziOg4pdGARrYFPysyb9auolLtIFsC1DcWVQPxg=|Chương 226: Đồng quan chi uy;CxR8LO62Jrjz/VdjegZ6s/sBhYPDoZYslpqYB0Q3n5BoOqg3EE4Q43lmy0PuiMNtyVkFLrW1uHyh8GB+EnucenY0TRwcgGbT/iZ6CeZvIhA8Krl4Zkd9WtdNB74IDWab4cefBwMWbdwntMKPsVmBHUdENmUVXGECW9M8TspX0mk=|Chương 227: Lựa chọn của Lưu Vũ Đồng;DRt3mX5G+1rpr/V19j2cOC9/UWZ5CThd5Po1LmIMJgdSAZmizeFzQBGc21zV3cRv8FO09KArD/uVYIVs/qPuxU1vqow0V8dGMJdZhrFiXrrbFCw+31KAndtfj8OAmFjHr4WodxAHxOLlwO//Bdjl/sO8B5AI4A4uPFClGOXghHQ=|Chương 228: Hóa Tuyền;v52Z/9DiCNj9+XY3Qh+0n+eEDdDWMmF6LUE2Wqx3nPgSSfENqJtB9yj3ma2VQF2bIA0kpfGq0ZMDi2pVGfDZ6m6jjuM3RSoCpA03G47XfvS5lId9PKl++c7tfBBbTjeulBvNS/y+vMEA4RGuTgRdL7Vy6tdnORKYK5/4pXZafbA=|Chương 229: Hắc Tháp mở ra;JjwbCyBaA7emeoZ3Gl2oMaJzijFWLxLf/DhbHi21dUbOOqdt3jP434wx400gEk4IKdHRAz0ZEPik2NQqZB5eMzGTXS70T0Ff0RuBH2FT5ojvf0pccwqP7DoZqMvAk0UR3xBCsztmGsCp/nNtpSP3QDEJIsUw8kCsrkYuxyoVrBo=|Chương 230: Tìm người;hrB9S+wmHNMDWwUQRB9y7a3aSkq5D6lGnrJPDPJ8XJpmouj3SW+phPMk6nNs5pCoVP6ahqFjcPksY2XAc91B63LQMM8iQgtiySrMiNFmrOonYyS8EcrnP9BBpmJdVwv8ogtMnQSmJpVOnFDvHxuq+fWizxSHN+WhvXZ/fhaTT4U=|Chương 231: Mắt mờ chân chậm?;nY1j4QkSCo6TGUGRoEeGsBQhZlX1wux9R+1Emkw1i8dHb/g+vwa0+7K0VTxUfqPtHsrUwpkPINmH/xhsxeWl72Z5JSNfRl+FSsGTF4BanJGNaHOOSGv4lZtQ1kM19KY0yQEt/KpcACdagCl5K5/Aw1Azd4Nlqshf3AL7Zbn94X4=|Chương 232: Bắt;okbp8VYniEl3M7GWPv96lYrxuZwSZScOmoyOWHDj9hz1iUc/tUMhks3c+ZC9ogQGU3s0dQ9zafDSxGaPl4qU1gBPZXtzYMg+MHcihsaCN/EKyis8rKBeFW5pYnt38CxPEM2m6EBlQQ7YOBIet6onY8Cuzx/z4qvtcOF95Z3aKgo=|Chương 233: Hậu trường của Phong Viêm;CvmcHLtMG78go/02obZKhEa/Q3GLeGYx1XHMEsybIjbj65IN5iIl41hakV6PxaWJtM3GklmPaYN11AaG0D50PlLcK4Hi4BMx4owIPH1d9BnBSkD/0qbAgxGkuXvABcBNw3eHYegdgbjRlXKYvzXJKlcWznkUFwq/bkKVMTofKUs=|Chương 234: Bàn hỏi;2ydrxjgfU+t1bDHojKYwUmFGvzAhSrA2vUQVJzzEl5BILrZvD/YaQJkn9nsRi7JKeq3oVzKMK26CXVK2wrdJ7ipxktDrf8TxyFnroH0AZO62qraynMiBKlyLPyyAmXA6o05WKjzeue6HqZQCSWXb+Vb4PLkk2zZy36TkE8irXgU=|Chương 235: Có chút thu hoạch;xCjm0duXOVzDS2pT7pDaVcHjrC9zaeAtkQGhhiLGvxtP0VEa4BPV6FBqLGp7toxF8zy37cBerZqMwYR53S0J0vVhsCPtdm2ME1weQg0eqsQdapVE1GXSQiRCcrv+mt2DbWl3YQcZEIvzurxI86eNTzgu5fXxB+tQfW6Hz/7w8HM=|Chương 236: Lôi Hà;9qgi7eoPxDhod2ei1FJQyByhsMjQ0xAnufWUZtWUIrcqjd/2+39dg+Uz/VwVgVZqQk9I8TThaUmPajjPML1amst3hXfK9wIXKJe3XrQc0JrnKXQ9WlQJi3Mp0Q2+NRu2Jq8Zu+dbe9Q8fwlsZAO1zPqHsLDqIFIs5JRgkX8PmDA=|Chương 237: Trì Hoa Lan;0Bq6BffRe5TV8WnBnwwkEoezNWKRkLdvZzSQs38JHYMd4SO88aJIF1i7EJImBWa2A7LW6Mw+X5lXuZ+Zwd2TWhzAARxeQg4CFwbC13ZuKAMPB3Qt9g12C3CUlXu60x65SLHfKekpDUcL0db0QEI55pWqy+RJZaO4tgNUHhFoxms=|Chương 238: Nguyệt Ma Thụ;QL0sHH3ojNjFk8f5NfP1PDvnwzotp4zn6o129ykChGiDUDy93hhHQ0yAqQgNTsfEQlXD0GNtH4vdNXyczHYJ5XmemV2P6U/LlE69kC8N6h/K2r4EShtCIBTDOvxzj7h67LwTgXKw/0A0CElJ7mk4JYZ4ScMw8XnWoPR/eEW1o+c=|Chương 239: Chiến Dung Hoàn Huyền;vqkudoWJ7gNDqpKXkHd0LaCq70eMHbR3gFI577Ac4MWoaUkm8WmtXrpqfRtz7BQfu/Z0tGHFnapM97YHa5jq8E0mNvyeFgzgoKFVCR0CDK8OiWNkRUsvBUjSLRdphY8FIFxhqqg6q7fJFG8JlseGPpmRe3bNHcfHZsCHELKppJE=|Chương 240: Mưa Thi;8paJAkZsSBqfYN0X6vy6zrvJjSetWEnvjhMh+1Tbpd+4MMYBHuxjZFAhvf8pJ5hblCO3RZRP61jRiUaKiqEnC+WP49+tdxUMjLC7yIthi+wNwB+vReaKiwQS6DGVLkGal4i13rHfV9DP2yxODl8iHyh5FfektrtnGdP0OZbauvI=|Chương 241: Ma khí;7YN1mtfTqgMYx3Hg+e0uDpY24SMt0Uu6pvtdH6qzFyT4yd1onHwPL6KaA2+VBQll0fO4bfekNJwRfmccYDDd9wSK8emIoCVQpqB6kltuUfVQjkG6aFmXymA1mNnYEXi0U+bzPxVuDNjomRJ3+iLYIhYOf3YFyrrPnLO3zQTo63c=|Chương 242: Tu La Ma Đế;NoRDna0UP4VpUrL6GzkVzHUgzfhnoXux/Llhz+61L41ojbflJw5aEPWfLXih440JKEjsM+UxVDxOZdTQxjDQW+6YrW9zJ/rS/mQqSuq7gUJ4E0wCyojbgzqbH7fETYIDzWQUMLifV/AdCbkvRsqrF47/vlPmwBJg0zWyVYqM4ak=|Chương 243: Thật giả?;lyTNFlnzg3CIM8CmabXYLM61k4YMJSiRojvlgs6vcf+TL9n1PQSL6tGVAQtI5Y1UvoM/d893h5YXCqGxo1z3f9gKuwI2WYCADv34X0/qiS62wNQSf86EjywQ+WIYAGoGohFT0dX37caBxsF4kWjMsP7eaGS8UNIes+rIn3qZjTE=|Chương 244: Trận pháp hạch tâm;IZ0GdZki7egJqYv/m7hNbSjb0mWZmW3iFyeDkKGPpbFa9k2aQj96XXpRx3KkpGUL8B1Opkmr1dYhZWYwQgo4YhmHOB6B1xx/YTWXQywtB/3Kbfsjt7/cBlCHwuknUn9xz4TFrjnfp3ofC8kpFQGhkOzFpuJM/Rsb2s/2hxZ2b0E=|Chương 245: Ma đầu xuất thế;X7S0xLF/io1VT9k1ioNyyGTH5SWdfW1odXcWLcfLsvwI1ID+KJ31SpKEGdCwp+2gYsLgkTxo4c3EiD7OvbuUbjGmVO8JX1jyws2Ue8U6XV1FbKJ+h6Fyf2B3aEXfoFyVqHqgCYm998rrUJrlOISaF4K/GbIw0gajjEXVB6pFVZU=|Chương 246: Phục sinh;X7b6EyxZWMP7LbpLmjB4i/Blm8Wv38g3j2Rr8Jvc0rsPPxgdcUrHLoA7samiBzihZG6EpLhiUwMXggEUXJ63YGR/4Z4tvYA7XxYUPsq6aRNJzBqlODuNrP8YA5X7jgJq1b3Wd19SXRa7I8nGGL2FxjFhZpatmjRiPP4UUACDY7w=|Chương 247: Luyện hóa ma khí;PDVOgLE82w3VI4G2kVCT34/dgcgWHDl8ZpvkKXmBI9KcO7teQFWfEvGFwe07exZntZhhyAoy29Ns+UdD7KddActgBkE2OKTJ4eD8Cimc61mw7r8cKS9m68fK2IpLftM9zLhm1tjS6kaZhcQm0J9wQSRdC+UrjvLewZkdfb0FmRg=|Chương 248: Chiến Ma Đế;rWBtIhFVtSfGE6dFVojjPsCc17Y3myBWs7p/QU/8t6yvaGCnBUX2YT8dtutgXChJD+rpt65XJCJ/VbSnmopdLJ0nXIYnePYYUcRI0F7dTxrfR2urb0TM/EYLZsQ+Bx+8ULBrjJ60Cn5cuxy2fb1P+mstqaocmUA+/YWKUQded5U=|Chương 249: Ra bí cảnh;cKsImdt6XJZJH7EK7Q4EWw0CFm87faImtz9sFllu9YwUWs7Cz7FS+jxLDpoLbE8Oy93Bzcx4TSTMd7z/bQCbeYJPNvSallcQRAFsgzsXLA+JBB/bcDV+R9Usckp9HeazvBwp5EhozDg1y69Z8xqzWKxq1Td1KmN7wU25jeGhEDA=|Chương 250: Phong Viêm lại ra chiêu;0TwTpIc/ADJyOGHvKmAD7kWDdDftKKS7zUBl1xXTIejKneInsqSzslbc3ICQbRGwyB4o6AMT7l+TskTcr/PGdKPAYDjH9ZEIvNkS66StciQkVwbz0vmUPHFcX7HA1bDP8GnzBOj4qXPc7tsPIT4ICsCmS/Lx6+Smm3g1+66xoV8=|Chương 251: Làm chuẩn bị;m70/I+jRIgkjtSCVkTcUGKKn72icLvIAd8kXy+FIQFxwejwXk8UKEA6QhhUeP0l6qlHWAgS5DLJeYl50zbB204AeTW/J3VgBQB7KkiHWa2F3qTXvXK54qoUEVnaV7Dl7Zy6IhA1bOBjJrp6kkhTLCZzVrNsuoUPp8Eb6d3JHuwM=|Chương 252: Khuyên;MOhzViSbwCb7RKpYBnvNWoF3PM2yYjbd6cktDwOyUjCsgEr2A5oeU/pnotOpx01yj3dulZdn5Qxx59o1XrRRbmAD1u05IuaEnk4iB8W2qmawZvY7LDj4XXMxHodyQuRa402BpZtyW/nx+k3RnwWpkr56ZI/0qwW6Vzj7CnncrUw=|Chương 253: Thất hoàng tử;NBHWoh1YutSgMRTJ588/MfZ2fkVRIAw/q+KnlOwwkipk/dnFhtP24lqStCBDa8GmULYFh0CHoCLpXqXwdrLp9vaw6UpRYzkIv5gmkQ/fYC4bkr3SJNrGV2kUx1A+u7PLTq8aWqfdtqhFdO+EVGgfLP/frgmk6YupsFCFvPmeggc=|Chương 254: Đi Lưu gia;8gogq/hJrBeAEooFfhHSuj4CwKxPcVe7HJLVX6IGIDuBUtsXfFTcR+XAoTUQfpNxGSI/3nZYytLuUIo5f5QjyaiH+cwveu1jLg+96py4XaGmeabZGLCgodjyLoxA9977DBgxBgVFM+E3+F+aMzL82NiktFGODxzffbsgQkZpsGU=|Chương 255: Hôn lễ bắt đầu;we4sa1E+n1vGltDDgayFdBv0YWbs4/0XO3HWOwOFc5lVB6c6iH1M4sJbEXfNSJrW7qTqczqkADKj/dZYNeqakCHdIv4pIrW0YfUYpcmyfIRvOvhl2M3iCOAFG8kcnYCvwp5hx9BWjzg7CjxWdmvD5OdoFDoD+CUBTIwqi1Vu1+g=|Chương 256: Hoá trang lên sân khấu;KU+gE7QvUguJrQ5/xSoFvjo6/EaoZ5veSc0Cd7L18QAs9TW3tGmIo3B5dtC2teXxf5CtfY8Lct4hTaLVGtbfEI+gxM304h2X2LwT5TFkr2AVDCBQSoKGcU7BXxUTSff4VkTaGrSMGGnYXLBo/qlqvayvykY1Uaus1pkYRxXZCkU=|Chương 257: Đối kháng chính diện;mXR4MnA22E0T49pnYOpuP9sGegpQnT+4N2Wy7kxoe0YgPQbmCRxXO+WMYconLKG5hknDwTfiAPonbT+JTFh82beQ/KG3KRtmTKeuo8r64+55b+4XNbMktlsgftxU9pTwdZAke99S2aaoP0CxK7egfYQX2ZFWQEt6+TVCsUWBmIw=|Chương 258: Pháp chỉ của Linh Anh Cảnh;DzkLYQGVLQSpFZ+4m9tF4rVuqLZtlxC8fuxIpJbBjxTSoc+mSauJfdMM+g0ehD820KGlVwctC5r6guG11gAF3R3+7ryOqmlN/xch3P6mrMxm70P1FCOKmSiSGYTRiFmoAO521Hh7BO24cNNv2BRIJ+t22Qe3fAnI6iX9wnZNU9w=|Chương 259: Kiếm ý liên miên;aBbAVXGFk9NlSKbyS8JkCoFlBnyGdTbz4WOyjlLoHjp/GzOGPR3gd7fy3+teTK9UnprpCjXddxuPqS7s6DxXkdDdv8aPro1AedKKG/OIPJGC+5i0IVTF0CMuNoX45NvX2EvIlkcRsMilGhM1CeJ678y2kpLBzouQcpZN2bXu4ko=|Chương 260: Cưỡng bức;HtXS9PGTxwzW2jkcSbefsfSwXBlyyVxJmNJeKh6C8jYdiew4mjDWO8u8PcJ3qRHbvZoOYNH1Oj7LTJV5YSE/tnCilnxnXwoouj1Fs24GBpb/8upnpRmrdEglDSSs9SzixrcM0O80/iUntEnXkXjPb0RkG9IyFR6BzBi4s2ujzJY=|Chương 261: Liều hậu trường;tC+Rr0FZ8sBvmZVNYkNleJZqTjO7UuAtuSeNrc5zZ6Yp/Yl4dcF3GUr44X77lki54I9/OdRgmeOiBclNh8lrVIFrHi24TsUr9qfyw3Opo4LKb6PpG/qvWHllDGFX0Ig72GryyD5M3FtWuT56bw7Zdbz491RxBaF47x9h+ITfXrE=|Chương 262: Vũ Hoàng khí phách;tPUPfbS7JgKBfucQ3bgYa4MbVjqXNbMgkMBvHfjuenDtAki/VlSpNsV+0kUsHpkjRFfUB6hyHkp+FWPEV94T7i7Fj9JFdNZf3M3zKraxIkM6zwMCYbEmVPF129hTJk+Nn4ndfg501q8YDE3Dw3aiVw3GREWVrlUdTMO3cdVD5W4=|Chương 263: Gặp vua;ta7G7oZWHyqz616oemOzLRkWSERvBW66b/g770PWzkSmLYNyb6uoPppcwyoBF5ZGj9NGd338dg6BI8eoda70W7wNbS/IjNYRu37AYmcLhr226WtkFEzPv/44753VPYEsPNikwMr0QNLac6gDvaRrcBCrmnBs1/rfwA1F70qpZok=|Chương 264: Châm biếm;K0Te7bMgsBT2FytoVGyWk1ChUjTaPn/avaTrzhaXHu/HReEAdqp6S9TmXkfKsiAJcm+r8GIiNCM63S7J1P+rAaXvXxKgAylXLpkOzWzTAQ1DUJw9ngQpneyzrM/HdhYYWnIlZFHdO0ugKF3RVm8rGyHxlsGPY2QimGXqkQVoMok=|Chương 265: Mở điều kiện;K22UFw5sRg8QE7x6vEOyqzRxFWHVItVk7uNueXeOKsX9AZbZIoBTDsudyxKR00pXHPhqrAB2KOw2+lbjthmJupNtg06VAtQBbLJwYyTZ6T9zCpo+kiL2FV5LWttMbkuo6/cP+8lEjbfOS7fiCxrjG6cIn/HvYKB5hi1iBwuoqQM=|Chương 266: Giao dịch;Fm5eAy/YZ49obU7FK0+uUiZez3g50V8dKJL6ug2jJCtAa+EM2i+xgKSBz7YQ6laTDZrMxqdKiVfs+c1N7P9CdTSsUkj43iAxe/TjfD1mrFEO/1WmTXeriZA8wiZQd0Lz/i4+cVMFvuluKZGDHlzu6zkdR5IcJeaBJ9hJ7KEHTBE=|Chương 267: Bách Độc Ngọc Cao;DToAo0h+avX0rLv0f1xWgY5esBdPbqwgxDYBtO24FdbpMQj1YQ8p5U8cd0zinuLOWciH0bmGKMXaNYPQFOBBxBpmLzzJuLQINtehWP/YSmhqkARkr07FSENViI5WnpwGUW2O0imzO6s+l3RQhrU9UZprqRQalV2VbMBu2v7Au9k=|Chương 268: Tất cả thả tin tức;U+6MQGSV4LoBCSvwIMfSn6TcX82G0GHaA82azoXwHZIO7riYk7i8rVeg0FjLMhrF6FtjrqOEtzO0VJRbIDOnVYNAzrPlKXCR1tGToI2qgUDwhyiCzqm8E4UGM6A10j4ZCuJuD1P7bcLjkjZ/AAe8d8oAZlDgJb+W31Wi2po+tj4=|Chương 269: Quái vật ra hết;voy6GrNIqjQBpmPQvtrqO9LPWfvYD4xN8JL5XLiT9ijAbYxCVKF59m2E9YWcTTTbsd4ueuyVXnTjXyTmwIQ6Dzm2rqUBQboyB8rcQ+e3RHBuwHOIzvSrkF/5Ruyqb6QsLe2r1LHssEStFq4ftT2dZ1u5igcuqVGNzy82oZnO3ik=|Chương 270: Vũ Hoàng đại thọ;EvBKw9J2rdn+7/Jnv3TChRCHZihHQJENvKwaxb8IE6TKERyzetsSaX9VFt5rPynNokcw8o/xGZvAKmlEDd7Jc+8PBGTTm5bjI527vJMo4eFrq+yEmWr5zIKvLK9Rp73sOPZocnOgQq9fHkpgw1xkOWF/SvkDmMdjbyWP9rOrai8=|Chương 271: Hai Linh Hải Cảnh;v8LbDL8a4n+9eOAq3A0wh/CSicVUpK5BZCrSABxt5F6OHCYIpPKXgn7uf1W3fwVxsHIrBELZxAj/Pa71u8XUwy2ShWwfhSnXgSSKQclE9bNEd07clzKh2+mcslBP3ugz5vjJs0ierVvKC9oPX8Z1Tynhw9upGkmjK49azbxbWF4=|Chương 272: Đường này là Nữu mở;0r9xfPnlOE/P/ihaP3YEzmm62iOPEiurRzhUPqG08925mO8SSEJ6bUlxSbjW1yWvZrlrhjl+M2H0oS8KabIyxMatFHTUTGwmmQ8FgrIhuggTtGaHJlHWyAok5pYCYAzpnpwjEkYJm/MtpnjvPg9zDmGwUtYFo8rPQ5lS3LWIhxQ=|Chương 273: Ai mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi?;ewLqU6ePNjdluO/P7M3vnlji8XG7fRq8yivTm85+2AOLAhkmXuVSbZlG8nnFe+fswYcOlKoj0sGGTvD4ZSakZM3aaRvb5NWmooCS1KeWF5kZqTtyYyqG7RmJ/9xsHKWePAEaxjrDoX7vEVGSS6tGrJA68TksYDehvFqkrBkgZjE=|Chương 274: Huyết mạch Cuồng Lực Bạo Viên;latN6XhR2zNBdI/NQNwdGCExBZn3b0XzC8lgTYOGOC/dGzlV7b+Jt20EzsncBA7OeaI1kB2AX9SGFqABxcXr+JRDzwevGYoPxd74Bdfpsm+GgQd3NFaznMkUsWlq+Ijw1jbu8DktFWGomAR57x/QQGqVEI5CTDuyzOV/2g2fPLY=|Chương 275: Hổ Nữu kinh người;4yJ/ecgV+2NsJ7ElHb17OfW1CANCCzXi4hT5x2DQ3+glmhPVbUtEp//lbsAasFqloJ0kVT+WfoUtRW6RGRQRyLdaxN0LjbYZt897OSBzkumoSykSq/cr81Khj7Z90ZPLjgMBqA9Dwqh0bv3J2xIgOEo/Y/mbXIS0o9s9ecGQpc0=|Chương 276: Bảy đạo kiếm khí;9z2zO1etr3Puo1UjmRpV+pHG4z/16Jbt5wZT4i1Vd0uwFpFc6r9BQyyx3AM77tuafeU6Hg6DEA/oGNISX5QswvWzcRxiZSh2dhT6DuCyInGmwxFGjuhubErBD7W4+rA1Pe09oLVaebm86APScdYYM+oPVBv58Wdx+ZzpmzouvBc=|Chương 277: Cường giả Sinh Hoa Cảnh xuất hiện!;uFyrd9GubgBCtgrDYHxVrQsEsnwtB375olkRmiPuqIWfu0stOoG+zwRBpJEeuSiign3tXQyUKqbwjBhw3MY7uV/lyuBfNi+MNRN+vvweZPbXET8LWlCYL0PG32gcMkmwNpcbzU9tCm5cl9prb3W2okycpkw8Ig42molX/fpULas=|Chương 278: Vũ Hoàng lại ra tay;ZvK7ExGOGWxu3yyd6I4ob3NTATFGJcAkIuvTRivW7iVYRDzOtk+7BH4wLJ6tjh6wWEmQ8FNofGxun1XP3Rp0CvGWy43JfKpfC/YZb3DcT+9Ick/01NWP7/6nYuUSBCDRt89XtbvvCyPxB6bUu2nGGZmr91K25TzKoG+OMa1vIUE=|Chương 279: Dự định của ngày sau;FKo/nZF3t06z4S4OJDrwLka9IAhPZwGItsJ+Ioh814PXVHjzgEcjp+HGJHqMHvQEXv4yzt7OtSIf4cGI8u2BPTSHKCZ2Je0soe59GymDAwZr63kW3fROYbuPopL2WRnOmRHOXTIg2I8ch6l5xX8A1ppnAkdr1STQT+ho7xgHi58=|Chương 280: Về Thương Vân Trấn;CogMsXJI4hWlsSiuKHB8iRpTXWVNlk9ULZUmyvrntYeAaH9gI2RSm+cNYEIXEGeEywWceXDaFXJ6knC0MDuPttmAq415G2KrXMkmE3f80QphZ9bKw1Dwdt6WXokhXnqa0/u9DWMaxU+ZWseVqcGf+51b85B9D3cp448OgX/pZ8E=|Chương 281: Lấy ra thần thông;atG/LpHJNZlpjpG9VNuH3yVxWayVHTW/hGxZliWODmH+OvKOoUZqmh7L+kAFJSdzvWRSI/tYOY/pAoli1FVonkEuxltKzPKuKu22vjSs7qilLQ16X0QxFtTEVs2BCEACtYfwT1fVkUlgcdVxCM+ndh+mV7ypd3V3wUnJvFar3uA=|Chương 282: Lạc Nguyệt hạp;8TbeENWsjrJi3Z5dBwjPzywLDqCbfmUP6U9bzUG72UiQqKQrxw6mxNVtGIabdxRu636HUc5HUvD6muP7ZIt3A9HDvZqpTljekFDSJVKm+FHICDHkVaTtllpVU21Bci80AiXLHgiX1Pc6xfkh4yN0DdYA2651+//jpAsxZkXxXTY=|Chương 283: Bức tử người;YPAJk7/YsIA6IjkOVhEHhpZpQKO1gtNGSzuMpFiNJ3FTRKoscx7vjF84xiaqnaWKECS+yi1SZIl2OoOqVToB3j9HDy4vC5aQ8ujWJGXb/7E5V4p9i/oUBoBm5eJaUVfLNhLH/esiim1cltP5cleckefVvmjW/fJXln7T3Sk+qM8=|Chương 284: Vào trấn;mKSIAYmgDX7z5NADs17E/mdPqTK3qLhzWlLI0H/F/avvIB9SS6mt03TfQebQJZIb4803qZFtqP4ueEvgRvZu0BPDr15BcqSRe5+fuAvBcn3bmZz17GActA45015QMKLxtVJBBpWN0WeB7h8/zhTqmdcDnovWNGaAO3VUVqdeUgI=|Chương 285: Giết cho ta;XdTDydnW6dqYn5H1lQLKW2ll5Ej5kuDS/03CQ0KbgceD66rrumd8HmEy+DwtMV0PhRcSA0iQma74PQVNxmiPWo78U2pYh64WKMi3H9PeQbVxa5YOXqWfEZVtRfHhvz+wR5WFRlmPbI1t8/oWgYnQNe+Jue6wylM9yonnL9b18ck=|Chương 286: Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta!;UT59Tk7LGFDExZuMHerjWYQcPl+GCMbUQi2PQJ/aNxtT0nk2ijlGBM5WwCb7SOPBK8RarO3k0VsGb1BfnuAR7HnQO5Tb9P8NRN/48rrq6OXrwlNX9q5RnFK/TYkjT6nb56Gi79zCg6FJd1A4UoZzrMb29vi4LWXyfibXUaZuA4k=|Chương 287: Ta là Lăng Hàn;cqHhDwvWO9OcFQdrAeOCMslE/Fn893XFjotYag2H5YnB/gHFtB8+Db+pX7jHm7hMUKh8DUqO7xNbs4cVwH2XG8XEz0PruejpA9n5j1/xxbU+WJJGEpMVeuVjfqKSU3chJL4GN2NVL59Uel+ungMnPZ+p5//6BqPARjRn+MpqHk8=|Chương 288: Đánh cược;O16DCaqLCm+6L48wkaq0tV5yI9hAn8VY6M3GHxQShSnJcKlSOP6UCcEszP/TYStNmnXGjnLcj06wNjhFGZ2BXtR0MxKxEcWak1fTf8SzxWwWZQAEtcqhYL6tSLqQesATyD47evt+8hRCEG9WjTsH4rvFWABlpWfWnocODLq8kcU=|Chương 289: Kinh ngạc đến ngây người;ICcoOPmyseN+OsjII5fN533HVVacgZWuydz5p9momG+B4cIkw6zA5ElO49vhfpGy7/N+eECiGOM8bzqUjG6m6FcAy/+P57/3zwpPUts0xb6eWJbz1FNV96ays0GabRLSRyk2Pi1PBd6gP6sgA9Ptk3vyzIBPua0ugcmlOWXh2hM=|Chương 290: Đan thành;TAF7syy683D/b0Pxrh/Etj7/DlWxnaFAtiMHbugbBqKr5tpcyMXvjs+JQB2Sgok9r6OhboJQp93loZxh2wo6dNGkdug8y84CCJZHd0KPb8ScOVYuwO8o+rMWIGpGqsLXincauaQUsXI5IcLeD1dhbihK5yh3zV9/ak67sv4y1yg=|Chương 291: Cướp đoạt Dị Hỏa;JPQaIoBt6g/Rroaf9gMR+h4kQb1mqogPkajIjyKOVuV/PPUe87MRhB0VVZml33/MQe/XLp98xVBZ3BiQfQAT6v/eozQ4LnZnJQQGc9RFtQkhkaDYHTfLT7PfXz+ZXlUPsytON9ey+e8+9EDS6tmP9E7yOHzc/Rr07e8RiOzA9YQ=|Chương 292: Thiên Thi Tông tái hiện;8thY++Rp4dtWoTMqT9IohyQU7fwPggx6Ob+psFY+Fm6N11TCSAB7QKFVvU7fBPCr78N11+wQXaVOLeT9Uj6FRALKbkfdyZX1DBhpANBshSzVYg4C7PV9pGUnq62Bv1hQhv9Bo1vEzsRk/hcUN1vbyFWu10ECZ1DQwirOAG8bGuY=|Chương 293: Sử ký;NCezvpP0YoA7jsswoxGKkp36zsmOAgE0PxPvI/NXcMqJH7dls1zKG6K5h6M3pOTO9VTOBijMrjFxC/fSTBZja1oJrA4VEVYQQKvC+h1MORdrcxvkULHoeu00oeCF0lBkdGgIrdexU3qL5uKsQhTj6+a8huImKm2y2LrKNIgtBG0=|Chương 294: Muốn mắt mù;pt8pSlVlZgx0sPvkrBa+OghjcPoV0kejiTZL0WQBmLQ1dAdAXoCUdG484lmSa1EWWvvKi1WQsSKgYYvUk3NvA5Yce726z7CmX08eN52iuiy4qkb0z5XCYcB6lcMiM8NVjj596qqDXrRZjM2HRuqIWK1DUwM/FP80xj0uJDJT7XI=|Chương 295: Hai tin tức;uamixcb4roI4x6Zg7IFTMarmIxKShvy+QW25nd4e4SpTjZOQf9ZtA9rW8aruxZYXgy8x2mAR8EarTwwBvPTvs4ZDDGvgE7yyItTDU6amtkXe9KvB6bZdQAc/GxW8uyJJ6ySB97drGoax2Cly+SpFWePdE2T0ZB68v2vDAh3I8j8=|Chương 296: Tụ hội trấn nhỏ;WWrJ9WqCWnTqOVQt8d7nfQATSbRcBj8HmfnKlECl2iFyJ1j1WCho8xPtvlEEYM2YGpVbRwzoRLyCqOw8ly9XiuRf5U21MJsB09bBZuFL4nJri+oravLCM+pBmjp3oJs2kA3FYZhIbycvn+0DEGb8oaRHe4GWQRP4pOJ3LgxZsHA=|Chương 297: Thiên tài đối quyết;v+h/8iESqjk5iQPoCPfM/VmcbZXm8yomwUiMEPK0d3d3Tux0talrZTiCIZ2tB3rZKWPtNYP3QyxPFw+m17nRfb9PtsGgqIqdYQb46D0YkO3cZErbt4GHjsWIHNlTWlJ3VJzvdc9VLE2te1iujzieSV25tNc5Mt7LRiLXrJmBjd4=|Chương 298: Bán nhân sâm linh chi;rrUyd+14+uCtfu1LDYkNNU1V5akwEjwA4zw0qNHglbCPUKcWXcPQFdE4c2ImxlCJaa4a8fLApCaSmoNoJUG33/vgGpN9ZMQcp24fiGMtfV1mV7TTUjSffS5uRP4Goz5WxjnLjB/QWCHmuq3/n73JgZQlyHBaFIrMGV2A2j82u4I=|Chương 299: Bán sạch còn có;Ft8pH8TbJI3w651yAd6VVu4GtEOk9DNUWAzi47sZ8SWscVeI3ay+a7w0Pyc0HNVbAndFWFoIH8mWFYTTknSyVgTwpoaVh2rx8n9U+tsU0rwvmqaIg07o1xXyJacBaAQ7UZp9ny0IPXWGJbo3S6lFmyoaKo07cTmCQv+fQFLLPO8=|Chương 300: Cường giả bỗng đến;HxjO3WtJ55SsFb2/RMyy0Fn3KfmekHlBPR+lbrhrOy9gIlmnCUD4Fg1HPcKCrDKtEbZl6WBGKgh84r2R7/1P1MU7R4TG76AebXqAPNh1XvI2J7EgKsr1Z//oLXY1XRgCaGXw3m1nEevZWjcAx8Wy00L8y4CBAE+u8dSg0ujqJ0Y=|Chương 301: Ai dám phản kháng;fHVujgZVuJMaEqvrsiLnPT0HolROL9BvUWsLYolprkSSyMZ7nNMqVFlWLslLQ0VBsTvhliyZQUiatOG6KpkX0prFN1ok1OEDLpzr95kkbvHB9uIV/AvEG+buEQd2PSjPUWzmfq3hjOblFavAswWtxiZ3i8tQk+IAKek/3gOyXAM=|Chương 302: Xin mời Lăng đại sư ra tay;8rJPqxxSuq/03utwWfQqOxiH++E9X/qp5cETszTUeY0w9/9KMiImSYvfwyItuCngw2r7/UnJlHkk7h3twDtxx8+SnJhIsjjrznjk3X8iG4VgqhSO+Q+LEjL19a0Au4/EaFz6w0QpEOshwXd4HoQvj62VrN2Ez0VavtlBWRc4neU=|Chương 303: Hai quái vật;5NsXHFGPL1PorRzJmhLDxwintajRypHLpViGqtjigvo1R51j7AeB266BRmTFvfHJnR5n/YBCSfPrLsvxeOHKar/cai29oEn2qgtoAUvypdGDyDU2rVzENmGTbd+bHHnjmfwiLW8/19q5yXerx9SiwbsAgAxbrfDI+1CRfsQgAOg=|Chương 304: Thành thần tượng;QTx3jbnbEVFl+bful0o8o+f+LKV+YKEvWkhFR8k4LNS49v69ttYaOFGF7Hs3WFrBzAo+aIz0iFdbXVwPt90eWeM2LUypxzrewroPItQFbXJO/liCU+nuujZNoB+2/q02XD96q8zirx/03ZXzoddr3pyf4TbkETeDKMCjKQcsxf0=|Chương 305: Bước kế tiếp;63SEkTJwgII3kXAnOOvEwqIytXrHqDfWNZaLlb8LpwNFqtWB+QaaTt2f1RJw4V3fzWrpoGAlus5e+fp09RurhnK/vlKaiRKWTBX2XWi5Px+Fj+VfNSZXS30KEd86t9wwm7WaS2maELXsRC1ljxcyuJ2vyV/LEuNLoQNBvlotqsw=|Chương 306: Đối kháng Thần Thai Cảnh;Fz5tuQMRIuo6DWcINV0XQQW4TjISH2MsdTE26/U9LDFuE2mLKKVljkbzHmDFjZWBXjyTncVM1IEnXFERXKBASPyK00V4yx4vWJPdncZLBHidrUpGTTG8pyQvzsNpfRZBzY36jYM4aBVBdxbMl4H5wrXhhoSNVBSWmNGZ9MotA9Q=|Chương 307: Theo giết không tha;8CE+rElRvj1vIud7qLX6oXiMflIYWXbdZaUjoFgLA8afS38Imtyap97LU8UJeHC2QyRf8J/DBTLUufpf3kCCqPYHOwbxRQxM6/FkV9K6H3Kz/fVn7bAKde78vJvQKV/waHk0iXEGYkV8o7xRuajO2Hftvid9YqdmRYVUoXwMnIg=|Chương 308: Kế hoạch của Thiên Thi Tông;t66Pw3jHU9Pd5UaDuppBQ9y1p6nyaaOUD50ckatZFYZN+s2YN9HeeGiGhEwmDIULXGZ2NWg10Mlf9N2HSFAOPTGIak4708gIRuUUXvMJMxi79bR4TT/C2FM7aTQUCHRH0MqIthdsHHSaNH8fWcwia2h0tmDR4SF4toJb0G2JCEs=|Chương 309: Cạnh tranh kịch liệt;XWKogzjv7hKi65p9w4e+wAaFcthGLjzz01A2Yb7ogLTh9dKJlzTK6gglYouK2q/W3fsZ67p209iRMj8k4S06bv9ArF7A3jZsimPsVe/AfoZ9MqaLDX5W9NMOTKXIH61kuJXh9Ia+2L6EFfhxSjbsAhAViFk62X2338yEzW+ADdY=|Chương 310: Hai đời Lăng Hàn;qVX4FjyBb+mLD2yuW2HpHy+LMESYq06ZQYmBwimjBxpaGcj87npQbkDM5Oy07uhdwV6VflUwwvLez/1Ryvk+4utHxGjusTsXXXzH3aXggS3MzwHJTjRZ12pGolH1SaGp6nsRbxxj0BkJlQQ5ColOiZOCzgYSJC0oIWk9Oo+SSao=|Chương 311: Phát hiện khiếp sợ;/xaEgD08ct9UyP3sNaPN6klGfVR6Vo0ZvuLCHf6y5JnhFXyugcWjK2sHKbQHdWFiTpGDjykyx3+kV1xxX7s7AWarWpQx+P2mF4SoFOFLvgN48DkMGb8WNtOjUIzSkXYHo/pmnWIp8wNV0pv2EfXuqWivr2lmbRsQl7XQnq+OO0k=|Chương 312: Liên tục đắc thủ;smCtSVet8ERl66NXrT3h1W7oJUjO7j+z6i6x+160Hn/432oi/0nKyP5Sm7PZ8OYouzKePdx9z+elXzdWhGMNCi1jUHbuoT663daDkuvYvDpT4VF2jE8jsAcNWup4lo3+AHhTgtCKbSsQkusFjz51rkWq50trjP2L6758WJtaK3o=|Chương 313: Giúp ta san bằng Đông Nguyệt Tông;g/eIEA2PsH1UOEC8WuM1F3k1Lfvs5ShbCBSue4FYrx30I3BPeRTMsB+kpRvHY0Mx/PpaFzDQTAJ7HcVqEKrLi3vc+u4Xs/IWsWYAgVBiSpYE6BM7UUP2Nsw2Ikq0C7lxHHUGGHVIiJ7x+lDTtWI2pZk7BhpqW90Dr3R+i4H/CaU=|Chương 314: Bán sâm luận anh hùng;hptI7QUUS1ZTuenHTQuzdX6JKQ8AkiBWrMqvTidd5YcooCytbqYAJumNaKptxqWVhhv0yxvZzQTN4ED9vp1IVy/TIcPpK4DmwQovaoKBfETpyhP7Nb4PzpAUo7x/9AdRweGBrT38cHdCTsfMTMNkRKa68vGM5j+d7Ea+AyLvMLc=|Chương 315: Ngươi rất có hi vọng;EtG/Hs4LCUyc1cZIbZKV9lK4BANwTTWPUUqz9S8xmOC1PQgwA2QIhbbiOkmvlLW8gziEsNAciW2eNMgf1VXKaTAvxLtIbKfaoTBDdac8Dwf3Ue16BViDo4drcDuL6ZW242RWxlM+RUNuqa4OrIofe5HwGrtGififhjKNaRFjWXs=|Chương 316: Đấu bồng nữ tái hiện;VXg280GHrAXRGtHnTwx2HtYp6OXYhw0+LsjmnkMVVNw3NjEmkjIP2XVtJ3tIZyJV7GCrywTfi505ZbjYU1g1p19qcrm2tkgO10MPblEy1PKTVN26oeDg4Gl3Ag9Srt9fBG687EUjalAZFA6685nKR03dEszFT+8/ZIfY16tqWgk=|Chương 317: Hàn Phong Hội;JiDM8NK7rz2MTsuzF29F29hy1fWSwNllrdcwYF5VprpwuTs5abkCwgnw0bHWxAATiQlMqpOwqemCNWtQ/eYfe3VOCVsRygxFz2l0i9MmZyXddWp9HimINDhcNxYAs8LnX8tpkZ/M7uX2Ge2DgfSjJ4Och01WErA1YzFOJoq3ok4=|Chương 318: Lôi Đình Chiến Giáp;4Hj9kVeAX9841zLbrtHiWeG3waqbAM0AbXLDs3G2RIChJIb1prrAhDTrMxK9Nm7JQHo8aL9A8V3OW6MZ1VmdhXmApaolHog+cl3YBFFwPkh7x764vqCgD6GmijOiqzh4m2Z1sTdUgY2gNUhUdW0zEcjLcpLEy7vOJUj0e6L7irw=|Chương 319: Bảo gia;JDJrg8Ao/SJhbWfMcdZgu0JQ93G9Xm3MfwN0Tl5el4Ha2CEZaGe+e9KLL8em3ei8STDrHoaZxh9ywisGQou8Eb62ekWI03flY/uozU3V8HYvDYcc++vi8Z/5PbvPA/M+sDJRVOj2RKKdc5xbA4uitVnK7F+y9vELwWq1t/axFdA=|Chương 320: Âm thầm ra tay;k0jExarZNWFuLnjIwHte4uipVOgACPnP1fDeRnZ29xzWdbLJhx4WvNlZowdbVQRHtyOGtqzwpyAT8B+ozSX9gCXCyl/nZwDbWlFoOE7ANmzK4RUPIoTe2wlZM6XPRyab77ZnCHJmotinwa9fOMhN1Di9YgnW3faoGC2Q7OUCP2s=|Chương 321: Sát hạch bắt đầu;zJd+dxTEAoEt18zCGjPcQFnjoLSGXRcLhqLfUwUlrcHQ5BscD235csz/TI68vIu8oSCoi/NEy64FGMpwqgMcMBVi+PbYiuXLxPagriGYYsTk6PkN27BUw5itzx2x0C8qXJqebFZ1q8PscVVJ22+cU2lGBJOtoB5+AmIeR8X0Q4s=|Chương 322: Người trong đồng đạo;m+xIhk4VRJW5DVBNlTz1lXGuGeW8VFJVF2AWIbLyrV5ypKdnepzEQtqkHCX/8MuD0db4gCRYNRe7qrK9Spv+scjdfGBviFvRke/t+dCKnnhw/agzDW8g0ZMXTHGnxMduwXdQg9D5RPMUkjqs1GuGyjXKBIx9mhJLgWM+rxqq33c=|Chương 323: Trộm dược viên!;Cf0vZi4x5kEglfYzt3cuDDld2if4yFJkcFqD+ub2o4LKWDHf8PpACdRZJ5iGC7Uqwha8BvvWtPQz73znHxaN5lqSvTALamvC197ak/vz04aS2vJ3JO3z6em5QR4wbmfLcdLv/40+zeexn6XzCWv0NDRkS37psb/TacPf+KjQnD0=|Chương 324: Hoàng Long Quả;be0qfpJynJUVn/3yhDsAzWNBCPm/1FucZ4MZhouvoDA/bS142e0hhAu84UT4P6fikvjDlj5CwZA1V9yt3fUBDO8oZEu1npKxxIXrNnVJtLhsBy2KUC4F5L7XPDptVhbQCUzJXqJy2/u345Rfk9VH5W3utMzSbJvihdfQ5tHFldk=|Chương 325: Cửu Mục Yêu Lang;46JVRru0lfQRUFRBKC7lrhCOsEpQIxkVrsHVPgwuXJunpOHXEVEd221E3u8wPcrrSHyNzbqG5cYSgwnM49PXMHfocM7ZlNfkWYIaNwV32SwAA+PtoGD/5Q/qiusGgFNZE/If1X5fpu2AJpROpnicuvsYFNeL8g5s6EIn26nJ3v4=|Chương 326: Nghênh chiến yêu thú vương giả!;zcoTQZhrT2x4a3a06Lw3xsn7hOPYlEeybhl123aDtXCUd8tEZb+G+xRlfAI2sLd+tIqQMwiY1wKKxuG6zO6V4UTRGtoW06Y8geKSfM4eJIjXU+3798mi98IOfYoyuGlcxEpc20oWT23FBFVlBG9Di0WKJq+9J1XpVF0GDvl1QTE=|Chương 327: Tất cả phóng đại chiêu;AGujhGoTRdYiUw548UGbabjiutbAdyIYGoS0nlSeLoyV3E5r8Zjs0U2rYY8SwLz0OmP8KvVa7kiXZoU62BKrGdwXkR162b7fzWH3AYoSdOV0pZYsTKxf27U//p45RR3yU21abO4GwCfzN9an3Yd+40KhaGq4aJwPzsMsOCASa7E=|Chương 328: Phân tích;ZJJijRrZ6GT91hA5LQmzub4qEkW1Qddp2wUrB4phH17f4055tt3uW8aGa8jP3mxU7X9Al5L1qSjqvEwmjo1xc6fr8VBwxBYvU+xEdqw2k5Fa+95ztBw/wMxuYE/kP/a3fQRedSBuif8WTG6hYLvuG5TgTO+qbBxbIA6bun6KGaA=|Chương 329: Tàn sát;z5sBL45R0FwD2/BEce2oR3cf3daDtw2g9QhCgIhfsuRrc8boa9RIcAzR0cm+GodFjWW2mN2/ku6u6jaLhiCU/ee0zJhMBVlblYn7zaWYRcOGHjaS0cZaMlwf2TtDqEfIzHysfARIE1RKKhUv9STac04OGBlJ0TggcZbHL4QM3es=|Chương 330: Diệt sạch;vLgekMzIYSFZnPwOvFZy6b0b5zACPRibKstw2BFtEgGGGVE+cj1M8cWaWqJBWSVA5bJOZwFDfpm1a0m5uB/W9hBWEnozewMYbkULCeFKjtAmbSZ6LBcrdQfhYJwZmJoM3iupk1S8etyC5IQ8TDn+c/od3haoMtzXgiS45Cnzv5Y=|Chương 331: Chuẩn bị đột phá;eAjvzmcOLDMXr/OCM1KVa6WokFi27cVewX7YA5ezoz7klVLyQwQOCdFVpj6fl7Nuzo0V3UDzuzHZqR/TicNFFeQpmo/jxQhf0u72v7OsqhAWfSwSxgEd9hSINbivYPNOT6iXJD1Nx573JJNaEflkEu4Urlq85KgdjxzSGhrt/lw=|Chương 332: Hai cái Linh Hải!;9M1OS1KQGdHjHpHYZpR/N5pKmuh/S6rlrMMQ2+72EDcVh/lkvmbcP37qBmySsCxofP3cmLxMQopIdJu9xIO9+69grDPWPOyDKDKbJmKv/qo50WB/HLK7YR/e208M106Rfqny/eWtP7NhdYNjo0/oY+ZEvCcoj6gkr3F6WU9+u7E=|Chương 333: Chiến Tượng Quyền;bRSctMrpP/PzkwggheXxNNk1UP54iG9Om0yXEJoJGfCaCq18d+wLU2lPog6Wy0/Gph/S/YrS+ycmm3n3i0RgFZdnxUM3OOmCa08jcCOaP8zoxgw3onyxlMZg/aDyyug3xcie+aqKbrybcilvhgYdg52ZvWkxmCPQjZYCwsA32rY=|Chương 334: Giao lệnh bài;YEPu8NTK+MfsmcQYcpmPXEM3UGWlYIxtMiaIop3JB+AHbpilpJP9RmoR6aaTWVu852BFj0oW2h3OVlzO7CFAY2tu8qr1ui67lKuegnrMkpQYDO28wl4hOxL2oHygVX1WZI0rp/ju5wQ+yLlPXzNVQWVX6KWbuLM+koCtAHHhwDo=|Chương 335: Ngạo gia thất tử;5EkiJLBE7RjPW+t9YXRY+A35ApAkC6x03Klu48+8v6c0GfDXcFx008S6joGcYaMsmRXJeweaC8v9aCG+8mb1XmRoqapj22kAl4zpPDIssKhLY7olBpqj6vPhOQbFobGamzgz91jpPAVGVaRt6H6GOXVuj49MdU6ATFVb1SWhMfU=|Chương 336: Duyệt lại;JytW3DA3tH31/otyCpI5wGVlXUz4CwoMrcgBIgPOwEjFhUJtOSwrRFKzseUC946DfH+qkD3ldEfJsZBRr8zYuUNLU7/Y7xvdCiMtD4dvYkz1WsoZ+/8Sw8oeYK/TW0pWqzxhl3R9LySjIHV9lV5SJGe0aWfqd+ZYlH95cZXc3to=|Chương 337: Mài giũa quyền pháp;dNmuJj5Qukqt85K7hzewb7lA9dQhyCId4q5Tz0VG9QjKOHxerVNQSBlxBUM05wS2e4IUICYm8OoM2PxGutASeJPlOR+21+5VGHg/9MRgM1V7po4eqIpFKtMeORfrZUKOqQb9f75eEnluhXq2rx1dPTg0zvtcfnbC17r1JmIFh2I=|Chương 338: Biểu ca;ypFWB1wLHdT11Y4BkujeIhM1NqwpSL5p68xnXpFQBUbslvpWPAwpMg4oLTLBlCcFk2KeE/VKWgs/kiEey2vNFajY2tB6FFahl7PDSrDBcU/M5+njZouj+gTYsX+o6+W442rXavAKwNV6fysDZXBZOxmKHMypYFQcs5Ol97Wp0fM=|Chương 339: Kết giao bằng hữu chứ!;fTeV4kYI4nFGmtjqELrVCz0kamAIFibvWaawD8y5Y3RRjJgG/sF7RBykU2ho0TsqoPqunvLhwo4FiPoJI6YU6LbnLOJ3fqrV6V3ZRwhNQaIDip01qu/RU2mNRHJKoT7NAk3+KYhme2b6leUllnEV8CTgBle/ELQ6c6jFjKxCIOg=|Chương 340: Thật cường hào;ua0vo4C8Q/q0L1FtSy9M5Zd87FN6RKbBYHfcfhsaeA9iBAoqGJ3vf1Kq2g6bBRvSvx1mPSpGt3STcEXgp9W8kfo9jZQRHCMt0AWIJEz3HMaz6HOdfwOYtSVby4gkjmQ1i2fL5hRgdXS9I61Nr+KQAGvhJlsSlbu4LNoQgZ6cC/M=|Chương 341: Chiến Ngạo gia thất tử;OiyyTl9Z7q4HhuXH89ivS1mCU8d3jgGYAAyIgkakPp6L5gz1B/CcqCQPNXE8d+TtgZqA71sY1REpv6EpKkHrtpZE85equx2xzOFREbQFzURAL3A63JpPiNyFUd5CS3B22Zkr+dR+M/hNDqV5/eDOyrilUGcfUmA+iuiTHpTFbbE=|Chương 342: Làm mất mặt từ Lão Thất bắt đầu;Tc6CiNxganLhyJjYm7pKhAWcAw3tvsI8ylLoWfroj9TrIx0Ur5ws3iKFZQKOMquo/uTlmGWiAMOFAtMl/B8cIx0aulatpApVWqS3n1NGYYTwrp/zAXdTXmZyk1Ee66xXByfoi8MjCMLg7zkfd0a/dm42QvRZfY7mW+gYxYYeNO4=|Chương 343: Lão ngũ;sziZ+u8mC+Tcww6CyjB7tI0TLlGjvFZFx8MhBJKMbduEVgeLupWafTDGxw5k0OYe85dRV/Di6GONlDnWx8Uo1mz87Sv47eJX/RtTqg5sMrN9hWk3aHH1i5UGxtYcawTjLgoD17um9T3NzirFImjiPAHwzPyBe7HSKnL7TtNIh38=|Chương 344: Tiểu bá vương thương;JfOOe7YpFXsjXcNxyiaZZmi90WX+F1RXRDyYu+9XenSOD9gMqXGcNvuSAsFxpWKOTglDQ6nLe5HoM4VatP2CpUMXEVYllDzuBt05vmU0D55cgKbX0XIXfH44DTuk89MKa0J9qTEJZzRXUcA2qiVv78XGUinmiEa9zFOqyxqfkmE=|Chương 345: Cuộc chiến cuối cùng;4s93I7qmi+b7rdKguIBG80iIrNeohsfXd5bnwvUF8hhO+mTyUIPdMTAHX89Nr9BEd0OX8KOTW1P3uQ4Y7242+HS6D87jH9eJWtIU6XtcmcWQFrkVYd9Hg6vEYLDW+g/3uWoh1G2j1wB+RZpQWAKMNd1e7hMYs8hMZyK3Wdw7FQ8=|Chương 346: Nham hiểm;6JMtlHnp0UcJ3fwQbrcMhNqus+7jGZzjuGtwbXzlBP/wLKqjOryyMhAASx/qNuls5yw8YibHmqHQmuXYphX6L5X1ikd2TuKOcOhTlszB/EwAq127LINFZWNO0MEDW8uYXaZwAr8U94YeH8UKdzgasO6gb2CXbFCiX2G7Gvb+bFY=|Chương 347: Bại Ngạo Tinh Lai;aa1+zL1Embwsk0DXdgzZsD03zEpu5QWz9MWWmlyPSZbU+hmDvb+fpHqy1SZaEZ+GRsHgNFE/fz5XU4ENnO6gwL99AIEAE2fOrWkWtA0G2SNXTOfJBYmycsiNv+Zi6WKQ9evtFDh8FUV3layqxCIX99SUatJv9b5tSUX28WQmXZo=|Chương 348: Nói suông;+vffPaVJgZhVVWj+n0Cg/rqxyA75gtLzy45mAarXGwgRZcf0GIDJ7hFRsbb28eMm+ZrueCIVaQvhPfH+tYO3KTAbonytX7U093JmQdx6QQVDrWlEiC81S+L5yVgrp3YPE9si3xHhEQKiQDSORd8xPIVO4qt7iUqT+7w6L8NiehI=|Chương 349: Vu cáo;NDxeR49NthMoh5maJbM8Lo1tcxVIL+k1D61yInVxKT+0eWPrhqQpbRgif0T4F7tgQnqtazQUmbqMAQLT/oNSDB7BmfOJBTu8Q5Q51IZ8IINXL1aiHh/S3LkozdXVe/3vcc5sadumkzqJcxjGzjB39TZi6/8J5edmllO50cvwX+I=|Chương 350: Một kiếm làm thịt;blGh1XurPuZIxTrF1MeKOsJipZZSYiQonD3X2T/3veVmpytVOGS2fcr8h4hgzln6UQC9TKP04RmvlaETujiV8iSE8kBQgbyYZlIEux+KNrOehu85YT33kCY03RhDghYl4YpRDVRXRI8y/mR1e7rhpQ7QPVgCCQhg5cJhl5V+Fmw=|Chương 351: Ngạo Phong xuất hiện;KyTuYkigV0+kJXHf54h4Fkf/gkJ4RtDgqT71aPm8Eo87ObIFtwFklyKUOs16TjxTobqqne87RcpLTX+BuQIJWIP++FZI2WrbCk+ErKIuZoxC0TiAnMiVCvpQ01rfj0lG/5MwnLHPvNg7EGZ559/BAIZDPcW4cd41pBkzioMlw0M=|Chương 352: Quyết định xử phạt;podS8lbua2tbhOVv+1BgEsT8D6119BxabgYDmzO0V+jenMriski5aMH1wLVC8+FVkkTPXbQhDosHiexlVWDvvQwqN8lYlO3MN7zrlTXiRPGXwFFGBcT2bxIYIDqvak5Q9bB3Nd/6JbPPdO22s0joRYH3hMUvugKCK30q7Sghw98=|Chương 353: Tàn phế;dGettTGN+sHGlfCEQkhf10mbL5tHg4UbWllWKkpQ4vzdPSgl2J3nqR4WaynaPPIcqzE2WBcBDGXj2xkhhhI2U1MgFnG0gIEQhTkPzYUW4UCkN3NQvvWmB7b9AptQNbdVkMbZa2kmAXelUSiezleLtez/hII/7HiEjYd3no/gNLE=|Chương 354: Tài tán gái của ai cao hơn;XbpEPAffNAWHLvcnL7h1uaY0V2iDs7i/hw5PtDGhq9a5d4X88axos30R4qbdz0NvWBDjLSgVaAKDOG+f/fJKdhNzfx78sDsemUnGMJtzqTMLL0VAtSKhdp60gWAizhSQuhpPFar9JJfMZ5FrZQK+qN+jOj2IDw1LFL4qT/udhEo=|Chương 355: Tin tức của mẫu thân;XKpAHrKnQhEU+moBiZF4V+HGAP3AdU7ViBITLr0pwZGbiHmPIB9ae5OaNDF03K0+17A+NuuYE17fFAvDPUCN3QaB5+keJNct+5x5ZljWlzOKdLMYl7LZsNw63uNyPJHUKqlUYjFpkxB4wTkcOun/vP+zn6UOA5NbwSzWCWlp+NU=|Chương 356: Ký ức tinh thạch;AdaK53rCP6zz6sgxsbuhScLRsIuhbRM92sn+QsUSptkGLrEWHBVYoUiLP9ZGu4IMnDjFl0fgMWmw23UHPwf79oVyV9ejEMeG4vqvMXYftRVAgaKsWcQftjw+xwOOiToFenvrUmkjm4bP+qSKxKVuAanmzWaf8dg+rxGZVMA3/sc=|Chương 357: Tử Tuyết Tiên;UQ1yu+Jt6fIS4pnhGfvfCyke1oNC5iZpiPjpNiLnmNH7b4+NZgvhQkwdl5FSEs0GmNKfrwfzTpy7xatBKF1cHwespA3iDWkW3JDcd1pnKxqDKhjS9m+JOsFL9VYQaw0b2qBMa0NtiQFH0HUXVb4KgZfMeR/FoUp69JFVqu1LzpE=|Chương 358: Tất cả đều là lời nói dối;b0Mip9BEwjjXZrkW2SNnTHJsKmz94c0Tn6A/nMotp/UOGNeb1BJr3gk5FN1d4bFmJpmirslECuKwWdl8+HenVgOD7KEb02IyY39cYqyJQei2p7re+CUcW3sZkPyAwaL/goJLFe8bPQ+AvzwtKDK/3QXg7+Q6heBsoAO0CTSsbeY=|Chương 359: Giải phong chiến giáp;yEoxxEW128K5OkfsXhvsRqFNYrdAVjz73e6neUyQx2EbvySgrpieRQnSbzAC/D7ZDOsh9bgTyWt/lxrZZoqHPDCcgBMEGI3qZvnoJT7XBdfadZ87B2MVryEV/Qza0vPswq0F/s79o6ZqxXbS65zJ87TDWPWNLD3CnGpPib00Q8o=|Chương 360: Quỷ trạch?;XjSE3dMGhoZYraziWU4N+a0o/eDXTtKXU5N+3aQ5dLPbow5ATvt9nZKt7+Nu5WYKIXV/X4KOA7nbkf/Tfv2eL5VcISMw7T2AOzJLpAxvHirmRj26i5r7sgjmm/n6RJ/RJPq6kTFY+xBZxMXCgwK8tR6E5nSAUqYaMydw/n8peNo=|Chương 361: Tiến vào lòng đất;01ZVyuvbe7S0l5HR5FhqsU8Tr1hhw3E58znKw5sc2vTgM9bDRWjymnidc1tZo4dT3RC4dJwXAS0IhfPX8w7cAonrhM8rfAMKP+L9m9LU1y3j0zJsSRihJq3W5Gc2zlg6/qL8oeRWcViVXf7u6A4WUJ2/6SbtR52rvDYbh7ls05Q=|Chương 362: Bí mật của Đoạn gia;AvW2sWw8IeVX8lmoPKZIQFo6SrvcpTDSdqO/XILS3I6d59mO445KGf+csrSLzH8Gr5lELW6PR2uJpNEeNjVU+oEV0W9I0i5uY7h3qsqkOy4cHCv7SnXjL07RNtN/DufP2LNEjzsCFvW1aXlPyfrgLtS/wfdJwM45ywRlFvDscts=|Chương 363: Đại chiến Thi Binh;nVLdSlDQKr+g6QRZ1D8cZ3UPRPFxhx56ao7lHxj3wz6CzY6jmczZ7D8T0o9f8cVdmu3WUsTb6wk3hpaf0xoIYWYSFKjvADDt6Eph2aRcJ6b93YGdJ7hn6mt0CC7nvW2ISlLrcMOeXMtdWWgzFghSkeLsg08K2m1E/k8B6On45gs=|Chương 364: Chiến giáp hiển uy;6dvmf+uAUGUhcYMRUmU/lXbXtIOQuGoLZJE8Z0Nksvipy1KXNXZ1itPEWadGNBZPtoudg6fHikYeqaLUL8dYVJGcnYC0e0x03o6DOV8VycxNtt/tzXLzwq4kS/RNUXSA1nfL78QzGMD+gzLm+kjYrY/UiNYOjTS3FfSe6zRNVv0=|Chương 365: Ma Âm Đao phỏng chế;d580Z+NmyMyMaxiLMrdv4sq24qUM+MNYt7e/jct6JEJbKTzXQ4O6+VypS5WXQjXP1CZsK6b7lJYk5r502pDK+O2FHm7cYV2RZf1fTnt1alYcc34S7gnPlDSIc4uhQ0r81QpgYNLfSpH3KdzHEoMfxPF/BtMSTe7q8r6ey5d+e9Y=|Chương 366: Rời Hải Phong Thành;tqslqTV+OAS4ebJRJ6ACcyrY7M06ohykLMsY69LE6cZmx8nH+0I9K+P3tq1YFAJI9P7FOhPbo6lMGcccYpe31PkDL0xKMzlVnCoRteXCterg6SdhvM+rPtBV6uwZ2FLuC6RNyycPOCQLVfOpSjbemLmIG02AgNXhnMIc41LqBcM=|Chương 367: Đoạn Chính Chí truy sát;bqN+GTLHktsU/dQn1sBXpc68A9PPCy14zkV9oajAoxL/fgIZQz+tOa8fntitfu0WUG+I7FeLlYKqkROuBpU3d/3R8Cy88uOXdmIUk3GIE3VQvTkZQcYlAkvjxu9lHnWbaw0PDiYT33nfByvcKHHBmw5ZQkGe3IX/DDnwswa5Leo=|Chương 368: Biện pháp;xLd9wgkfLdR0HmnkZV0lqyqDngBfOXxgRweG8VdaJMbzjlsiT+0+3REYwXwN3GrFekCtUy9uDqhHr6393JsoJ8LcYgWuQqXAXw3ddU3ZHI1+bWqn/SNjnnF0HXComNCSTjI7bqMXRQONzxeOdTQrDwVVLBid3R0cioQzrlqxgpQ=|Chương 369: Tái chiến;8JlRGZYhg6zPlQwM1nGTMG4zP7xlrF2Jiww3EW/MYDkmPJ7a98FEmy3XYeUqrzsyXP0uTm/6tiRKUIQXh6J9eEgJqaSyU62wjcEIkY0H6MI5BXNYLOiUI8Kt8k6jSETYtzAOIz/ZAi7QM/SI50L233gA0w70oqdiGVVinkiITgE=|Chương 370: Đánh giết Đoạn Chính Chí;z/qkCIy+aGxgkgMasltvP2YMgc/jywFWtvICDyfh7FL1C4khUwzzBOtBI3UAf6jiHwSJuJdDRYaQMvf0y+B9IJM0/QETnspZBkFPnzJNPgGc5uDcPxtQXoxhpD38YGMT6AIYeIjh3TGfzw8V7DEPZbLlxFpi3dEj6Omh/aG4jJI=|Chương 371: Mở cửa tiệm;wL2P7ngrhIMQT6NZ0SLaVdcFtzTwFkKHXl8UKsH2dpcxerXMb4IxB9X2sLwMIeso5PVngILx6cWDWNZrmuG5mplNLbw6KQaE/CnaXKVS6rWn2VZOxfLeuq31/I+81FBtJseNHK/8VK3tXoS8XMbO16Yqny/cJyW/e6mH/fzkgJA=|Chương 372: Giở công phu sư tử ngoạm;cGH6NTogl4B5YZKRyme5nF7RMm4YQXB/5vSX3OK15rlfmQRHau5rwpdn7Zs+8z8QntZtwg+GlI4WQshI/3mqxbGzo8QOkX8s7MMa4PWPgzxxx8dhqmqM7uGcdPQC/96DWoZ25XE3M2B+uJer0HV9sHYmAiMzO3kMQYxXUPHQMZk=|Chương 373: Hết thảy đánh đổ;wi0vEeL79U1OVEFhqEX12x6LpprgEFOS0lqxDmXMGPwGZgSdFsWuli22Xhop4dcp3qhHm9pkuMyTBz4cvOLs7xk8VSrpCdHjPvLZtVgd+WiTnlFXNdcSzW/lNnT3VeonQYpCX/dnLMFOXybb14ARLixnMHLw2thmgDncLVNpuXI=|Chương 374: Cung Nhạc Thiên;z4TS7R9cx0Pe8WfSndfM2OFcmeXRvCM6R8TxKw2gT9ASudos5nk8fBZTCUCSKIBS1OoKm362TVMXDCppC+QWCxA1VYD52gF1AZpuE44WVyo4OyauQF6vGOfNP9GAfCaZizzCdFjIXaqnNOmtcH0aLSJM1P2i9m9H5xQO2eNQZ5U=|Chương 375: Da mặt dày;PEs4weYHfc/5P+tf1D5hAYiB/xiUgmsmIh9Pod4UhY3F/z60ZpOTBRmrXaT+lggDMec9BT1M3SUZ+ugbiyp/Tvzn7K1Jq+6HTEJunb9hbnvz2v2HMwcr9D9BBc7pyZN2D471HpQ3xWjnVZk78hCovdnl/Br+/mfBbe2fa2BZ1/U=|Chương 376: Bắc Vực Thiên Kiêu Bảng;zDtkDpWnYeq3IdkT6zYI2ynRvvxegAUfEVRsn0hJ17fBT94WTYNYDK/Okxw7S1M++ot+PVtzLUjQWn6bNhdlGnBaaxHn6V3SlHnnEAxktLEPkn2cFfEb/QGh8k+Co8kb/aFDHg3bgr1FI3b6i/U/PRajko34rdHmuo0nYTpA9pI=|Chương 377: Mấy thiên kiêu;YmNt9sDI5kfZUfR1PMd9L1wdKYl0YlX3oBqlGIoRh2K9f8GZWiSVpoe/LtvbGIF+ocv0frtlFEkVzTDb3vNbtbcBS51wwNY/vRQqvLOJ38KxChvxENLZO4grlmHLMJYMUX4hHKoKjN988Vze7naSz1ZYkVz+ZS8qFeOjnLcqvMA=|Chương 378: Trao đổi linh quả;AOeDGqxC2A0dzpklcV60PwJ/8gjP+91iy46G6EjmCXbHtdDRaVTfWQse1zArUkWVyvv9P9LeHSw0CGfjopnbQ9u3EpmwSYUYqBJhP00rPh0FNl9tHrXX0d18CMnhWK6QyA7Pebjqord+dr6btSkgNm+bE1wBTNG9YlvSk9GMJCU=|Chương 379: Chư Toàn Nhi;uouPlwz4cW4DaCvM/SiIdPFKFHRrN9VPdR1y9uk08ZOyos260gyOFa3xF006jsfTvMVE0SIlL1K6zFntXvJ/sVlXJ2nVyfQ2MFHnVdO2WJ+3idtq93F4so6qfMvjBN1lCNGuM17CIntI15egR3SqHrvuxMpSgISZuL9JA53TpXk=|Chương 380: Sinh Cốt Đan;4s94Im5ual9FgSQXbf7lxrmW/qfDU4xZmB7FglQnKn2oNvuwE3G4QUWoPmAy5FRpvVJFN6l7rs2uQutGEfyVR6TwxRiG2rm7dpZTXmfMKITBnLasmmPHe6s37N8EepXuLQbbRuBsd26+Q0VcSdNlABVdtiMqvJq9M9LUrpoTVus=|Chương 381: Lại tới náo loạn;e1qFwSOLJrC/KYv688tVhAVEtCAMI/ERQBwTQfA2BqKXypdYkft9IeyPPG+Lr/1xNvmxSA37GUjoJlVL8Pu3LtV1lKjiJF32oecPiDR+qb1hzdPEmGIHs9Zdjc8B8e4SI2+utvfCvwgefLV5K/kJc7p6TOSv7ICEr8ycORx0G/o=|Chương 382: Gặp trở ngại;o2P9yycU8HEJEXIxVbCI+xo69iAtJBtw25EXZedmN2IIqw+lTG2mAUteXkDeaZFbVcQCSACB/3Xic8rHV8Dji5gQfWlCWUDM4h9yBKjPKrdlK7ij+w/QQzexITqC5uJjfQe0HZ+TaHe922ZDr0kwXFSEEfnX4FnolrytEN3RpLU=|Chương 383: Trợ quyền;Ok3vkxokyfmxgT9T59o0ErpSrXyH1yLdZ9j3TFSlYAgWkuGUzbFr7NGup/9+XUpEM+u5kYhB67Yj+FKPehCU+brUUjlr0qU0N4E4rlMYeqFaJIReafoB4GckuRYl560oOoP2vX6mQ7rVfv4TMGc0A3zL0sSwb7TbMdz9hODzU04=|Chương 384: Mở điều kiện;hOH8RU8RBdCerzmujGbjp58EiBqLe5Gd89x3nAl0ZBjocnG28TokAEE9Aqyd9jshFzV9FKbCtKH4weU0DwdH7ng8Ojr/327kzPT14YiLDBiojNHHw3agp4LbqtpZMRnjuEP7/oOk1Gre3U+gzhtYpizilsVF9zgVmljDYGYtzQE=|Chương 385: Trận pháp đại sư;KgT5dzTNgS4o0l4krdZHzRmKL6R3L5OkkAIWLvTMmDeTp2ANrpa2uuB3o07o/TOB9j7krW6woe1IHLiK0q1dyU1A0FIaAhFDqvY0wEfRIKRRUXeB447eSLntmsDUhR3QP9bxDsbuz+XQuLzM9FyUQXNeQVVdSgo47QHLPrb+5W8=|Chương 386: Trao đổi trận pháp;owGByMwZi2fa6GJRTNH6JzyJpx/DW3RHFswNCXG44SK2uDeT42HFkXZMaNmL16uJ7s7HSGwX53FJKgtoR26uWH5ltw+bIsWYiEVm5W/2nl/vqCqVFIKwrMR6ODHUVKahZTxcLHNmE1uT71PkitNRsTaQN7b7aKT7X5by1Q+rnn8=|Chương 387: Nghiên cứu trận pháp;St+Lwcq75hQ/tLAQeaK1XcaGjpMKpapKpHYJ28CUKOoTzRdGkQLXfVbMukMEIzmsoDFPd0Lrbb5VHgozzsab5+ZPjVOXwoqm5tnEhxBArQrrsHKpKdHx/2f5zSJ1wyha0JxoDlOywRIdIWoJFO6vjIYSy/aFYDN+AyienERCmCA=|Chương 388: Xung đột nhỏ;mrbqfdzNTHAlBVO+hQfwxPHgE6iNtLjRIE1iKIqKWQRtPST9aBHxQBL0D+Ym2/IZAOXte2z16qf9BFbUmYHjl0RONhdFETo/lwDr5py1k2BLeySoyGfgxa1h9qfxONTuuxnskttVwFTpBC3zXho+9biykMTyIn8ecDIv+syZeHw=|Chương 389: Ngươi trêu chọc ta?;Em598+QMra/IoTa/4a4sPtKZU9VIesUF9CgXG37UGkvLUWmUv03FgNn5Qz/X+iduKsF9jnCBBMtsyI6DKzlYZnPMgntBwsdzKIjdfhT/QQZ6ilkfCGVW+YMokaVcXSJJW/9ao+ENXpHUct8BLUZvaknsVJNnVbN3idGNcOSsAk4=|Chương 390: Bị nhìn chằm chằm;UrolehLfZlighl1EF9BlQIGeiTneG3NM/aw7coZ5OSC/lBJ6OwPOovEGYMTvw6q8iKsWG2EKzjlqIuNWup26pJuGS8IiLUKXkhXNwepIIzPy5kv5Ve+DcHfmLFoRylZWJSdPvo1c1VBu37BsDT2GBppezp8b15NuCowA7U8ksxg=|Chương 391: Như bẻ cành khô;wTmaaZdK7suqncXGYaISG8pdiOrkhhHul6I4Vn3cpGjAEDXhYcMxTlKeB1OBMDuHvCqocMEPeZaeh6nwyGaefoCoKjvr/bYoo/NH9gVFoEsTvInmq/LemZd7Bjj2EfgMi7/YVo30Uyleg2ym3qyWoOiEy44PEj5gIf8JGEdsIEQ=|Chương 392: Một trượng thiết thân;k7wjulqukGWz59gdo5uxuRyPzAnC5dLMRuWVLEM/BjDKWYZtELzDOKKonX+b+sV/nZ7K98grxdvjDuFd1qZrPmNp+PixFxMkGO6E3BDFaUzHzb068ZHp3myr07cU436lWAw7OZdaXLRxCgTz9VibJl5w+W9B5PP1hh/W1hXLD+c=|Chương 393: Băng Hỏa Hồ Lô Cốc;LBUkTDlxo+CxQy7FhNEOfCZJiOgIIRihY5ABtRPBEXzd85kRWHvsVa6q94DBpP6S9clO7T0dHnYVVeobwxosnTr7vC5fZTr1ASrdkCqN8Q/9iuuQQ8j1unShiCzBfz+s/ZKOcxRgCusLPl8Y5I2TVS3CmP3fMlmYpmyIEcek6XQ=|Chương 394: Gặp lại Ngạo Phong;2NtGJLjN6X0aov2jcHPH4C7FcXHTnA/kVLzeiFTobtb+tu2iuMI220Y/zVsQWV2DzDNmh4CTckARlaf9cmE8rQwes8EbjciqNY9oI5mik/hINhmqwd4Cj13VpBPAObYXSZOggpee6Y7Jmoa0t+rOchrS+vt7lrJqZGQ+mwu3/9Y=|Chương 395: Chiến đại xà;j+psRQQhZKJ+0mrg9G74sAmj/aOBK7b7oQDht8e6DszYhPpjUpcYed3drvPbahH0zv5DrCVclFOYAoDSy6EHD209rvIpHe1ZWl4gkziLbOh6QGbl7GXlkfZI/BnC2vsxaGvj+0fcC9F/lHI53e2dXR6sKo67yaUsZVhMYl/pxhE=|Chương 396: Hỗn Loạn Bản Nguyên;p99vi/LZ26ibL/VIegZUkAFSFwV5aYZNXqx4lAByQHuQuyCs+NNjFVW25+K2MrVh7GEQTxL57I/xPRJfay2TtrCFUWv8FxrO7Mt8GpWeX4wqLUix/keRPWHbbdfG2DwowTul+97+LLDTC6eMXvpagu/7+QngyYWjv8IRfJyDXH4=|Chương 397: Huyết Quang Lâu đổi chủ;SjGgXtBruFjVxE/4OgwFIKjqosWlKK9otaJBoJBtusYUVvZo6L8K1AIgrXXN7oUrc15Os9D5PUv+PSsCR3TVgiHvUXQ7R69ZgeEnGC5jv55/UsFbpdnDcYFGVNld4lI8uq6c8MKZm1MFxtCklFOiPH3LYvg07+hUSjriiuwWzAo=|Chương 398: Thiên Vận Thạch;CtJZsuYKZAeIRzWFPnVBaARNOwLAdYH9di3nAjYy2d3RKXNe/6l+nmOcA+UU4WNAp4PZrWSni4/ycyWxnLwpoViHFFu41OGk+6ivlsLez3NSYCYVHx1sLMurjS+xpzqM81X2TbYviaQ1bb9MYl1tqR/umoGURO140Bz5cxvACxA=|Chương 399: Bạch Y Kiếm Vương;MXifMDpD71YSFpY7KsTWOoFB3CLfpXCiBB820V//1rSAo7Gp9E+O6YnIh/yX18DvxfunlG9zk0rRq9EFN7qHc50VrovAyXDyBKHG7ksGyV7bYpfIhmG8YmR/OUoUy6IWgpkEomSh3Epknx5vJHdCZTE8nfKhGtgGREffJSuuiQQ=|Chương 400: Kiếm Đế đệ nhị?;Oc6P2bxel+g39oW4xEFDBz8PW7opasAO5Hf4Hrp3s6Mb2fUYvPkg2C/UuQXoJNf1iZ/Vs0Lov8OfPiiQ99RNnXwkaW2H2uGHfZrwdqVauBFlgzXYAQOoPCAHS8JESQ9413/CiORCRgVMI7jD/WPz6Sf/ETheBv+Hr601dbIUEuE=|Chương 401: Không có ý gây rối;eEOxkn8CI4H9yWJNDJX7U2x/zSTpHnJmT6YOEIdDcsUGKWupYrFsyud/ZFU9TAe6J1b3iGKzt4wVmrNAPFDUcwJ8XXH/QZyh2Fo+4fYrXVVjYnoXrr9g4LJaRcSyxPhMR3/usADuRWhGnAfpZV5S7vvSxAliOKB8t3ihkA+Yv7w=|Chương 402: Cửu Vân Trưởng Lão;hWi59tnmz4O3qox5VJq04ZVvErrXxqO1H7CcavKCuoDWScAQ44ryV8LwLALLTKToTsszJoUrvdFGf1yU/u+eB6o05KOvHSLEcR5Us/whkM9j0jN/5Y40qPr5b1XFGEzDyNYenWR5PyCeiFEzC+hXjgJ2OU56RQT91s85nsOavIA=|Chương 403: Linh thảo hiện;wvwYLqx3VhR+UJgOuWr54jqZfBsE4covOC0H/FLCTk7qZEef7OlNZvZLV94VQv1Oo/qqFpBVSZLw3pWEv4e7glcYjhUgZekKXEuAqNml3Je/IrIKxwni7U9zFDZtdj3f+Q4meD1zSiGsJXANK3/F/V6+6LQodJn3UvFedTg8oLM=|Chương 404: Trận đạo sơ thành;QOY7FViATuv9TpzlJ2L06v86pR34um1Lupb5n07jZT4Wc4EV+fh8Pnma9VaCXEBX9DlaeVQZBIgU7hM00Yu/5l0JdYgImxqegPx26NjBGUAcK5YYZBGdU/X8xsJlf1PDZSe8L1brNu7BgWcb9nnYioy5azE0lSbQr3Jtr0CkJdg=|Chương 405: Lại chiêu hận đến;gN0equGhikbi56wp5rwrGVkBu53fX0qnefh+odL3gbgZWRzJ/FArnj82ZDoxtdTQUacR0pKg6EdbXOiX26HATHApkN8vGodHjLAaYF8GyZXCYrR4LLqrKC+ZDYA60atjNQue38Br5HkDKZy2stKvFmqUfMVTatIdoWW96GfsSFo=|Chương 406: Cành cây nghênh địch;e80i+9jJeR++7o7DlUj8aAzl1Zr3+DbiCyOjLMhoHV2brJh7HfIdIcOzwZgR4tbZ9k4AOcZFXTlHO8gfMfOIbvSUjXqwne78r6EDjyizvpJBSmjgug4d41A6Dha6OZIkoPYyxZj8L3VG8uFR/W4KlUpNB1p4EEXqU2r0n9MW6Cs=|Chương 407: Chiến Nguyên Tâm;hdcozFwdXpFWut7DNWjow3lvG3saY0/YdbegVfHDO8n4LSLqll6KVVxBZeSXLCi65qesYZL5alWsEOWl5KTwC4Hx9tTVwJNGTYT+2xUzqHuAWxMHfAIIbEA6rvlvLiJ6zYRzAguCcgK5Q/3mDPJ2EKA5YvF0CbQt+hUlHXjfRDk=|Chương 408: Đạo kiếm khí thứ tám;PUTOFmh3WhiTKp3rBpBOkx7OVGfcx1T/keb6WV3TuQLc73YG+6cjiuXjvBE40qutO3itSjeNJ5iad1STdPLIBpt4YFXLriFip9a1cc027CSxvGZAlUdxxN1Bn6I2pZDC+1zNHnzGjX9tCjEygWqanENOosEdKVnMZthwVjucHRs=|Chương 409: Kim Huyết Ma Viên;QtrsYjTNWB13Cx53h74ez0ck2oDcrfZHk7kJk+G9BT1Xb8VB0NiuP3OhLTq7ujlfOS4MwfMUPK/VhVd7n9VEjoCKU7+vVEwabV/GlDQJAOFYlukjkZZxXdvXGMaEgPFWblLnI+d21Wadf+GjMVQcY+uUiKsv7l6m6QORA+Imyhc=|Chương 410: Không ngốc a;TM0VPFzUOgfKc0Ll4/id+/Zyv0/JZ4afZpC+v00QhYtl2EOK4OocMoeoN5peeQMDtbNIdyR51EorFsoRAvRDe7z80xFSnfEMJn7+0zEzO8Lwykuj0VrWBiTvVFbz+xPVSvOQlnDj9nGG33Eepb5nMNDchdNTviK3WET7uGrS/u4=|Chương 411: Đắc thủ Thiên Vận Thạch;9lmrc9+rtsFYbCDoc/Auu/zJKJZA+kY5q8yRzi0rXN4p28Go3CiBDpDC5N+AnP5ctu0sSmjHpVUeoZuDR51Lva0bgd0H1N1mkw1G2nr+YNJNOz/JL/YnYO/FDB8/px0+vumxzXP1tCK1X1i6da4zHI4VLF+816r1XdrjPxzUra0=|Chương 412: Vũ Hoàng tái hiện;ZcKbsBMywz9l10SBJkygH/jW/e1sNkrZf+rhPG3mBBo+ksDF8v5D5purNtKkktA4G5iN4AEZYGJ9yI+2pm1RZIx9sesYGPxnnlsbP3zAbBAwtTBdNn+Vr1tEQp0m+HSa3kd2TikiFEJfeJUy9InIZ/4xPFZkvItJRunywWhOni4=|Chương 413: Núi lở hiện Ma Hồ;Y6WjB58h6Xjg2rrWZxvlzYjluLMvAz/7iJqlVwsJlxhTBGnUNWsaWIrKP78DIl+d5x9xaeGf+TVW5io/z1G+Gpd2oQQNSR+uQPuCgUlAoAo6wHRFeftnlkQDG/Zz6qnRg3el1C5+NDfNqQ7IZwN/r7YZucOhazekp0ULdF7JYAA=|Chương 414: Hỗn Độn Nguyên Thạch;QUV8GfEoxUXM3Ty/jjup1mVH9UXt53+/j6vG/CosLQpFR8C8o25ej7hI3D7nTwuOvyM+l7TUGtIjjuQwYH7hfPHEX8Jdc2MdpyOTf319mEmoIEwDVEO12/Cj7Z8qZ/DOo0YKIV340V43eVprK0LuZHXdcKIv/eS9cr5T3eLvhVg=|Chương 415: Dung hợp ma khu;7QKY6+vUnolitTl1m+WofQhONlSUgxU3By7eBTJ8syN0VrPgEZ60EQVTIjyOPFcQqIRaKLM+LHBWogxeC4OuLF51rS/9Dryxj/lMGbuRVGrkk05LpCZFzdOF8TXTWGBB2Xl/kxet/bBKEfZwCN3ocyJOgyzc0UwbzzP2fYnuNb4=|Chương 416: Âm thảm;rasQdRWoJxDzsv2Vdaz3VWirRw3JXCXLgGWz7zx/VofSlOB/nDtlydHojSeuvWkfKFUNC+hK3I1VFU0gnUnYcw+kkFK2FPI458GXTw+Ous1XaaU7t/5iMlFirGP2ezimJAf3OthJsghnc6LWRg0AuwyutjjMO6V5xe1fp8SUVVE=|Chương 417: Tìm bồi luyện;1uLlG9iOSa9sOeUQO0cx6ZvnYblmp+g0YLZ9jAPmnWPw7HkttAYuvfrh1wyJ6fi1QQ0x6F1RBua1dZjljqv1dhfPiMruReWJ3mSk0KrVWIYV17FOSsfODILayQ6Y5a9MfcMRWSMKlNnBEe54PTSg+AGovuMEBVHoy6NuyHJqIjo=|Chương 418: Con đường mạnh nhất;rXX180923ou/b8/Pnr4FrVQ2cFKfgNnt3YuOQ9OLF7dTgxwJQT/eLGto7AFbEgaqfy18HAKlZkDbYsyiKaHSj+/nC49vSD3RwBEnkSEy4LGLrva5g8+FzwyaTAFUZ6EwrLIsw5Om+WStC7szJ/mAMNjZp5YhdHOoGS53NRAt1oI=|Chương 419: Luyện hóa Thiên Vận Thạch;ok0rgxzNpoHiDq1H9oGX3ou7dXc8KnwaetL92gepiWFC1hbFIV/terBskcgvDQQhc2lfj+SCyYCw6krOIYoUuAsh70SJPxcaEHqRP51iQ0Eas2QwmER/fkP3FGG1e51N0j3a2gZ50ONwtXz5GUT5oWNiwP/Kn7EVLh+iYsjd6nc=|Chương 420: Oanh đi;cnqHLjkE8yrdiPQ5f73J77laHUVQe/MsZYdUWp+ZtlPQ5TmMo9ejlDPzpGaQezWk41DbeXC0gDSZWLPLUrsRKfGj8bn/0X93G3MnGesKm6JcXJ9kYIkz4bOAwohBQ4bjyyM6oczvkbVPeIdD7Iq/V6D7WTYHBwDGozoYd/Nx2l8=|Chương 421: Đánh chó;oCYOUzd5mgN6lnSjnplOZTOlXx8LK5TCu/+fG+6Qgd/f8ADnPSQV63psImD9wirKaE5kcb8XVJ8bfhwSnjn7JCErq302cxGjl6KZ/mYWejXPiSPxpZN8/OlN/K6ulAeXqlap7jJKHnpB8ADTDZW97SsHpmWnVaa3yq/6g8c+ItI=|Chương 422: Thu lấy linh dược;nBPDk6iYR8GUKUNuHj2d8R6GREjf2uA5ch2VfzHMDe2F0hGVDYCZtL+vNSInyClU6kbVD3zCuzGE+34Ui5dHfRkHkuro4gGE+NZYDgScjwG4UGCp/8tWcftNxvWU/Au8lY+fTHggDWWagySmOlqGLBEJuG5oltJz0mKSB44AcyQ=|Chương 423: Chiến Yêu Hồi Nguyệt;ZtH14tBaCoxskVtAu05UxSZTNI3OnN6v2hH23a9xQBNZkHQx7+TDPQlWE/e7h2Ksm65O8hXvC1yTMkjvocqOvPHiN9KWWDF3evqHormdFQEiW8TPQvwLjmjK5M13dazeR6Atd4orT4fuWKBB3ShbVZN0RXiYCjSc+Ze18pvYDag=|Chương 424: Thắng hiểm;FFlNVv8Urx4YHgaB+I0Rn1d9iDlsZobiliJwLbHRlX6SsUI6Tjacd3+BbnvqNp2uHSYcBeEIa5Zabg4tJj/FvN6DVyHlQ7+B56DltLGX9FtMFTIIWkwNgMEpRVCr85gqYp8eHsfzz7MTdmzQ2sncEmV0+0Lr+ZP5Hp7usiMSFlM=|Chương 425: Trở về Cực Dương Thành;/vNmlvOP4Z/7EDqdx5zYVjjLBuLSmgA3dQAVrkAnF+qPTalzg9RowA4RuY3ECqXsi0nyYmF5uy8d9ePVlV2q4cu9i27PH2s2nWsJoQzWrX13nPmifytzV/dDoMA+VpXgFjH4ctCwXzD6pZ84BWmefS0WKkstarCtcnFU6rUmd1c=|Chương 426: Thiên Đô Lôi Cương Trận;Hr2erZbe6wa0asfV0v1kb6FQRG6sCQeu78/HEDGz7UrOzPCg0kNCvokgq9t9mplm8+Fc0d3JL8sIZ5YIZyg2vFbvCEA+8c5xicB9hIBpL0kMD7np+Ws2d3lcIMBsFaLYaSQKNOORfMItZa1TnyaBF4c/HNgT31zrrlhr7WBq4l0=|Chương 427: Chân đạp Quý Đức Dung;715CFVOfy1ll7FjMlAertkR7/Bx/EcPtVKuERKOUq2hn8LP64r8PCBYSCLPkYP/KhomFDjCrgfYdayf21iOeL3ogfBs/mk7e2B+MVQBSC2y6G5uF0M6rF7GfkAJhVPyKG4UPZCq8tt595iUzbH3aGHj5KMxeJS5zzk3qJfMeNSU=|Chương 428: Lại tìm Thủy Cô Thành;ReW4YEsYCgQ9W1zr1o7jComL1L5o6EIfWJmdk6RSy7JiNnpnA858Lr6lvdHh/I2/MCGdhzgYuYI2KXYdrOWe/Y7vW23H2BOZeI8b5/burdaBfqDV0o50+yKFWp1uSySEzNGAt5MO9YdpiY284MRMkGeJTmSwUCP21oW+a7/p908=|Chương 429: Chộp tới làm công;H3fP17ybhIsACzCVVr/ktG/GUUpUD42Qr4pgR55nCOWCPZiIu0y868qNNSUVdds7cUzLkfXA5ybYSflyqOwK8eANr1gAceosMR4NpYO6wIhTXPAbV4YxdhsAEWjAYUY1D1ziPnNE7Twy3OoSFya33sIU6Xb1DUnPfZn7mmNK7YA=|Chương 430: Đặc huấn;miKAMMUdZYdeukdtZPoCPlplXQ6AhOgo+DiLMdp0bj3amnbphkvuoSSTTjWeHPnG8vICzDay1rhzp0a4MfjK+sSyBwDzPJ78U43BSRfCCNxHKBTgqxRB6TSj+w5jVx4piJmtExyWtEc4eRm2CeXixO8I1oMFB+q1XoQxtAxrW8M=|Chương 431: Đệ đệ của Chư Toàn Nhi;BodtQ686LrcwmDGDddxibL7W//1jRN09dw7KwT7HJ0i+5nMBXYlt0+YbhB+PvgpX/abStthpPKp/l0FOdyYgq8g1ehTKWX4U1tTPf/sHDznYTcOW284XUMt3JjrrcnjfnSwomy58shFXG2ciIzuKfPU3Udy7e1RjdBRU6j1ZTNM=|Chương 432: Thành quả đặc huấn;FeyxK6dliatQEBDP1GBUwKSiA9OzHNLlwSk0MaCf1lcYIYDup7sr/Nns1feWpfzQhrujwN2wLeepZUj6s49jEc5Kg1vLS/gnA6SMUvPykqPz7Un5tOC6YHq8erunoBQBddeUPYAM8nSkHUEs7+kO/WjwBN1lAg9fiTTAB7G/Kxg=|Chương 433: Bắt đầu báo danh;rf1r5QugX7gUPWI90j3IvEF7xYIk2Sah/tEdjoiFSgAXnFacQv8gGUuHPUv/JQq1RbGXBKJry7o6i3jUnOY2EJGxzTwlxVf74ixRjH/nJLKdgVajtemS7DLJm93cN/Yw3DpnnF9SIyM8MeeT/bXgvjbP0wT1TTMgEPss7pntbuc=|Chương 434: Kiểm tra sức chiến đấu;FqqJWBxYFtJeiOpcibd+mWuvFV/y4By919fiAzvoye6CxmVJTI1rxx06uEtqwN72nYXotE1NEhUH+j7nbthE6bhhFFLgFl77TbqNmRFk1LNk2tk1LeAAVQf1YsT3rh0iOjZ2uyIDZTtJJ58fjELD1aVHzLipr14SwsBH+CxqlyI=|Chương 435: Sức chiến đấu của Hổ Nữu;j8ufUrWrjoQQ1YBJZhP5RfrQWkm7otcHS6uVmRqIC4Kasrx9zj7F45dA3L4JrDK/dvwh4vrpVuapjDDYesPnfQqa3L0bWZuw6jS0tK8/Nf+X+eWCJ01V8VkEbhVZAtDEfv1gOQwoeqY+qESrlhBvtorN/qflmQW/0EveRT1o2B0=|Chương 436: Giá trị sức chiến đấu của Lăng Hàn;oBD3PEZDZmsm++v/OCSZMzSoD12J8HraDKJFLr3ogIyC0DwMMNpht3ICwy6WVX2FLQWGJ/JWplp4geloVFpPYjHVOvPmZZGagqzTptaD2ztTP9TuCZoEpjLPOu3M0Pt8E3ntkQZi+0th4t+9/jEmRP1nerPPqfvF7/pnGH7cGfU=|Chương 437: Đào thải chiến;GsWt+d7KN2ummSO9AP5Bdx7eN9H7NLKqD7I4J/O9xNcdYTouA5HWFYj3D0auqubEr9Oc88FZebIlY2ztx3qlqYpRgpALJIBfVC3Icb1XNpbCYmfytEgfhAdu6Q0U/l+rDCQ4Ala8Ga0O7g5e7dGcgyMHGr8nAK5JMQ3b4BltMCE=|Chương 438: Xếp hạng kết thúc;NFgnhdXrtDrNtHNVW4Wn2VkKjrWURjhYSqOv/sRr8YP0+OR9avKUasoDRwhjrSk3FAb9bFa2NAs83AOlslHLeFPHQDEI2NtSqrl2rpcBiPPTASrtlKoll3KmQESYpwpRGYFJjGMsWpKTyQWUvsaUEKcBSL+PwOljSnntZc4dw+M=|Chương 439: Đại tin tức;FlWftKZvASN+Y7JIAFGiCkG8/vRkba/m5F2bkBSqPcMqHDOjnzRVUJIBPYyQNFg1p3u3T/M0IqxEfUs/Jy4jMQmp8K7lQkqvOwiAMa2GBT0tpJ7vIx7fN3jmvLJ37nZlJXL0ZLm7REwgnmynGJStxyBRGjhecUs+j5Uh4pj+2cY=|Chương 440: Tiến vào Thần Thai;Jni4hopX5MgFP91Fzwg2kunfdbnF70guVxmoOE5ZUtL/FQx0wh2Cuer5/Jq+vfny6aeXQVNLO/SMew9Ks7efv5Q60fJt0iirF+d0AK+WHSpX/jCQ31/p3j7i6O6uiEFdozqv4miWQD6wRvdRPqnz7DOpT8s2cnKw/GOu2zWKfno=|Chương 441: Ở đâu bị đạo thương?;rqK3CM1o0JrGbCTSA/IykyuS5faDA7GLo5wYX9imFToFmo8pi/kg2IGsSQnztsAWOAnkTCSzht2gNwqzRPnlfunkdBA2VyzDtFsw6bppjPm4La9WCAV/P1yQsg3sIzMWKC5jvXkkGbNJe68Hv44mZMTW6PfTLau+qylKH5IZFKU=|Chương 442: Đăng võ đài tham chiến;p0Y5PbLpjBjBherIl6i6h3BfSgwWTSToWjsyAr75gq2xMBylym9EYrBlPSm684Uc1tKqsK6hlHdz9CeRcydQNmkc6NwBkFrzJuX2J0IZ3hT3/8u3YLjkQiPS3SP70ofe7dr/YxWtb+M6RvBQmzGxKwMps2/g361LtG1vDJrBkPY=|Chương 443: Ung dung thắng lợi;9VPgO0X5h84q5ZNvHJQjEVEo299UbZPs9sRBghPZyhty3odm+39PMlbU/qD4lIkEultEwrvA11Cg5SzVLCIS8lmmtUAdZOW/nfEA21Ndemv8xDHoyrYwHbhSQc9DMuixAAg14zsRtwnqs59pJjvW89bU5bs0iLcfSXDQIvYEE64=|Chương 444: Tuyệt chiêu của Lỗ Dương;vYzGfS4PhFJXb2lfOyRfYKwQp0IZpcDhAHPASveM10HvxSSD9PR8AlsNj1zSnfRXnWEsZY+aLrQD6TANdT57ffLZ79PI+nz2rsiDWAzju7VGwDz0wiqFAqRp3qnbtxOzpf8ZxPFK0jndQEOxRi51tcDuN9HEMqDCVoecI8wRXUs=|Chương 445: Tiến vào trận chung kết;27KYeYei2jhoC97GO/2FVrmV1HpiD3kC4xp3iDScZBcsXjlBeOUzk5uoYPKiWodb6uoZ9obz6CliFxHtI/1GCjP2eaR2DpynXFqhaPFJB825iN/uWP8te4h2YAwQagUNUpYmcHNC72WPUf/v7UYGIgXTavR3ulsi5Ioa3ERdcWs=|Chương 446: Ác chiến Trương Tam;A/wtvoqTjAxZzGfFLaXLD68SEFpsgRo0PqTvUjGFkPM2b0HBTvZxX3yO8B8BPKy9IOmmAE4VvLPl8DcPO89d3jFCt13UnM3nYSmHrvn53a2eUbKmqLnqVJPDfMPkJp6PJDbuuWqwIBbHCnYTh9hO7vuhmr8uM+BV6vVqZddnPIo=|Chương 447: Chìa khoá bị cướp;iH8xMJcBTEH+Bhu7sNaHuuK+lT8AAcWZu2l3tcFLfy/1b4nrW6f5mWuGpmrIlSza/G+MmJfFvTXFmnov5tAeyXud2MgLqgzhRlWDtMt/jn5Sl+boiQPuQtq5PjusjPIIYHC9LQNHXM/qzEqOuvKskKhyXIqbAiI/m9O9eHeDkfE=|Chương 448: Hỗn chiến;ZvnjQ8Vqjv6cbhTacfcglbBOle1pF0d3sHQiugb7QVvrrCV03NURHBj3dhlKVZ5r5UxWLuopa0uoueC47FEoNsy14kcHWBV59d0pQRVYXPJnOtQrpzQYoNzrGUuC37tMHBL43kaIh0CU8lQ4aKb1mjGCNGpUuSEz5yHDoYaiggw=|Chương 449: Lai lịch của Nghiêm Thiên Chiếu;58beiCCejLprmT7bmrwDp9oLRwHKpslUtRD2Ej+VBC7TZn1oHEWFNiR/dZtCcjWgUsSIwkPX5cbxfc5pDrKof7hre18j180nrCV4KQR6niHCEGwkBPyCdoUGlRHbN8iHqd8hLYhsCTHLFIKzc6IfjUBqZh4S5zwOtunNKCobMv8=|Chương 450: Bụi bậm lắng xuống;g/hqx+QBQ6FbJugYhC6k04GXkgGlZ1bF2XdrjmtDsP8nfWDrOEj826XNEdBiaMsvj9AzDYzltDFcjDVu/ybgB7tQRIqRbPgNfPVxqfDdiml9xJk3TwcN8S9uDL4V5KGv2Rn1Kuy5TKCRhT8OK57sQNVO8T6hH+Eq8ynv0WEjYxk=|Chương 451: Quý nhân Trung Châu đến;ayS37TSGzlHRqIm5n0PV/BRPPCw9AlekKrPJCdFtmR0MC+om27x22jEWXjA68X1uT5E31nXij6k777T2Fye9WNUBVWmKUPYc2paZDQ7BVgmiI2XXkf6IwwZ8seVfPgtV/jM5070HDUWZ2Y6uXM8NNx5xGuhV7Awtis6BGGXEYCg=|Chương 452: Hậu duệ của đồ đệ;rxu1sWcV+5Cpc7SulVniU9IxuUakFUbL8pmhBXwdT2uBmxK1+h5iuGs24iXIHCkFjIYu4dOW2DzsXLN7vIOWyf4+NA4nb7JCLxKNW3tchrwLOR1++VjoJjMVtcH+aZLiPYk7S6WwpyVd7hqStqiutNz9xU+Cn97arS0xHXmqhJA=|Chương 453: Đan sư Thiên Cấp thì làm sao;HV9yJJgge3/bIFrkEDraVpuFUhlrrQEgPT3kqC9fzggHCQ1JEdEcslgWLR33Td3eb6040Hk5q8TncPOd2hGffI90N7VuooWtZKi4xbx01Mw/USBXK68Lw5MsJ3tqy6RlWUGHghgVRI4O1a+Jh3HpfVc5m7NF7v5xc0EsQBO4cqE=|Chương 454: Mở lô luyện đan;UTZ01hTdn9bhz7tAloUSv7+590Uzl3OrnizM7RZwgjefhvkO6r54b/95Qpsn+XHq5jPIHhXbik8jrWEvoxxhPmV4p6niI7iSw8I3WzaPuxT+mIKq4P25Ik/CLgwY5oeVsB40cbk1y5FKf1de+KzNtiq9TIgCjfVbEhtcoUlpT0U=|Chương 455: Đan Kiếp hiện;3eLIE+DzWF1Th5NsPk8kiB6CNW+zQXQxVdfAFgVgwnS5rV+zOCfL6vOUrs1EyXrng2AaiBBT3kAK+W6J1uolKCXRF2dnjLOxejdeQYgChMrrllLF/2uoM7AWvs2PC8fs2QGkKpgoXfDTYt5t7/pDOiYlokM1lzuwY/EG8HSy7SE=|Chương 456: Đan sư Thiên Cấp… Lăng Hàn!;wfHN4Kvxv01Zq3b4lc2qy+nHr6tpQS2l9G8A/RdPyevkH4lVJt6AjryczR0Ri+rFwwLTv20+mcL7Hz8fX/uqS9aB3ZOkQNyrlu2OHDjKRyT9c6iTxRdKWK6S6wjlp8HbaZk+YHxDjiR2eQWef11a4s2RsZ+gOh5BcS0qEcENa/A=|Chương 457: Từng cái sắp xếp;v1vlz2vthz3G0GgjDQuJ8rrR0a1+Cwi7BGSXsSr0FqOMkzPP4m3vHGvBJK3AUfksKKz5d0uaGd6R7/jEXCwc14LGBz6jiwx0Ye03oHaXmPC3s/BkZryZ5MZXEu1oCTZ81ecfnjL/ssfQbylgT8MCybJrljbbY3/ifbSvQ83v44M=|Chương 458: Đến bí cốc;WwyL4oD/OcENi2TYP3lMlo5co6FEe3y6XLpgXls4Ec9uxmkHo7ZLxJzL2bKy9oLt1oJoRtVIgoo7dGoW1kifolbAAZzQ/8Aon49F7UwlQckuinBb4acboFNqc13P+SmsItlr8Qnep3TRso7XZ7lnxzbkqXTkdkIAJsDpMwgUESs=|Chương 459: Đông vực thiên kiêu;Nzxr4mGaCu7wrt35/oU7NZhVVrFL9PhKPJFjxkSPXlmFMBWXpX5nrVmW/48sfWa5d1zPM9tHAjXgy3NZvs5r5nwBy06hBiRKAx805nnIa3em/hPwL8uwHm7ybPVQINuMGWacSWz+/g3Yk0N056/XIHrYhmQ2fXOZJTgbW++yr/Y=|Chương 460: Hung hăng Văn Nhất Kiếm;VSlVHGQRpcs5sPow4N7zukjlA+kJ6Fr7k+XXJCaHdrYU8ryJESx9ViRIIEax1MY/5/4MbBwjIA0liz6nMuMm411GAAZkCwSp39vfvX/ofBT2y0ckGFVI9l+gFL8ljWjVpljulKu9ahpWyICsEhPSoV1DUdl7qWC/tsvlgsbTV7s=|Chương 461: Trừng phạt;rv87n7s0cCl6qOEfSjW+gyST1k/my5V9bJXA9BbcD7T8NbnXA+uVluOwvaw0FQ9O6bl8gqZXN81qhaWRJ/b6GOFqsejbtD/ImyJ/A41aQrzO5yRPwq/stDWAtSlEcvzC5dGtRUY9R2eZSVztdXmOQMyLyhEYzPVc9ijB/cx3oCo=|Chương 462: Vào bí cảnh;859FeW6Wxbxrj7E3lPOiPxmE3zveCAYDaVfFe0VGMDyN9e902jAHDuUhDFm1DCehmQkwSBXRMtHgjlDnGrjl2TZOLJVWbnHTD86K0gQ9RmPJLRItRfP/BpJ81THBbcHaab9iAZoIJ2vsD+y+9a57OlqtlulRHw62SCe2+4R+nf4=|Chương 463: Thạch linh;jE2fudB/zCQNVQpR15pE1JEopXVoN8dKgNSkfXBK6fx9gortpOThrQQ2EOW499ssiQHWSpu3WaLGAonV4hU/ApDBrjjdsLKzCDf8jXzefuBvzqzxHBHLbG9sM95pFkeBglCdHNOppVPIBRjshqsySiVk8o3V1XXrpzWJwUm67tQ=|Chương 464: Đạo kiếm khí thứ mười;GKPAJ9bdB+9EXZraqsXAzvfV+2CVS/s8QUrTvBASytQLR66kQOI9YDloAwdcKqwO3YBm10oFy7/hwoKuogSce4R2Ef9m9Kiz/1NOiSgrwdHExZXTZXo0F/D/sPRxvVYtigfTyjzFP5JgfBE6kPVjH992JCLYxy3E+T8Y5PN2z9Q=|Chương 465: Thạch linh lên cấp;Z80CWNECleNC5ecRN/9otG4eFIQR64Ha/a2FXkFPw2HHrXWUJwQ3Mv8dj/9Hno2g//CctkSKIQf56pp3zJZNEHimAQ9e0Q9Gs2CYIwtl29fjINFB/ylzW88fRBTXij9rbjii+o7K+fGLiKRh6HFKvKw0TO7PO61G57+whQQx8fQ=|Chương 466: Thu phục Thạch linh;2gXhx72dXTILDkR92jHIWG9AZqXnoSkD7HLJEEKjZolsXpYNPuu6Q6tOb2bmMtYOtZZk3ZuYPMLI8ME+HFcPhGwezWl105Oxv44YfcTjGSf28cC6sP/6ATLhoaWKwT5xLhxqSVi0OTVubgrx0mOn1uLHV20OfRzRQ0xlObbCHfs=|Chương 467: Trận pháp đặc biệt;Pf7Z57XPBgcAwo8f7nlkNZSH/L+YGIAM1O3qtxM1i1ABCmTbHMvbgmQSbqYAEEgkl+dGpN4E/cA26SoKkZCejS/vGwCxg/NYOxKF4Ze0gmTUbRvPl58Xxz04sBfuo+5KiieVMcEaeumFyJRmmiCeGyAO00CtEzOor2hB7xMcD4I=|Chương 468: Cốt văn;8pfQ+s6djkfMDiL3MWcgBwtMt8U+2Y8jIViph/7DebVYgocqMe/pBipgwugWfG+ek+NPp1mQhgdnG63YoJeLDkWiut9bG1LpqgM9BMhPqARrPcMuJ69L9QZTIVkLNm2kgB2/rY9QqGnrtemIl1YOCz1XhbGFxc5+1pfAUX8fJts=|Chương 469: Câu cá;U8pbqe9S4pgDADuTv/7nIJAg8D6aIDg+ZfLNRI3GsBS/huBmuTQdVHuquzBMFc08H7gzTJXvl6KsPLhBELL4mDssAyLCm/j7fBzPzKlgcmx6exlsdKJj3ObCzDW/4TsQCAApMLXaIoHhPrhJYF7Dkghk4ihq1h0Lw+jBbIkovL8=|Chương 470: Đại khai sát giới;ld66ZKbvFigfzmSVQmhQLkpkVShwV+XfjdMUMFyFCXrokaNZP5Q0r/xUDlE1w8FHId0LWxyTHUHd8SP9c4swzwZ8XRHdp0XbaI5teJ2olgLaVTDLEzxcghJ1rbDn9Ejo4mCrMJB09GN1LFQ74jZFLVOlT2N7RD7MVuKpzZXR814=|Chương 471: Đại Yêu hiện;NSRsbqiUklfdavTHD3sBhecoVUoQDihRNOqHVyUqs+22t0sKcwkDFHMroiILxcUi2nia0AUyL4wMEYUf9gvSiFX4qhpsblG8CPJt0eeztihVtydbWkb145BqKrV9DhrjVC/a9dQ88RJksr5SEPnhcmm7MU1QZAN/mh7PPRB9x8Q=|Chương 472: Thạch linh kiến công;4wczO72RVpj4JT27u5Y9b3EckO/pp6q1bONE12uK5FT/4pi1Btge7tMkr7LuHBs9nqcwy72BLPuplVUk2mtbmEa6PXod7tOkC5DcRGUI3tQuziFunBfDWSkrdPVfPhnf91F4n8ULdoSih0Sn5SK5x0O7QIodDFcntXsILnLkk18=|Chương 473: Dám cướp đồ?;dxC4m+pUPuRswoXAY+CS9FlrDFWLP2yX9LUU45A7UswuzAOoMBoLLCvfX50M/RhI0HytKMygJjNiAmSZzOQ/EE8uiQxLztVZ37DR+uN8fGBRudCUPC1HBrfZgFX+zSXXk85PW9JDKbDwMgFjqFZK2GgqwXn9qDe2WWlgX5LiPuo=|Chương 474: Kiến trúc dưới đáy hồ;ovOFjI+5NXAKW3Bib451wZ4X3+t+UcqDC+ZU2coiJ56aZqtKe96JFww8NpmM9ALgbMvYvHqUbO/YFPd6vjTPjpR+4HCOpubfVa8fZ4zw+0Fv4sqxuVg8NAygjwjlM1gej8X1WLgOIResVZGP0vFy0Ph6GyppbkdIOK9ms+p7fV0=|Chương 475: Thần miếu;nY+obY1pf35E6mejORHg9tgkO0uqRCZRxL5hca/Lu70TOnjEIf4RXddc/AISKJckJWt5PCmYE5ii8wI//yPK6ZD4dej6P0cyMx2PFO2wazOh1WMyQP+2iJabSMAObPXQBkO7Z0E6WGZy9xqPhKOR5y/WpiYkl7cOlnKsNA4wtcg=|Chương 476: Hấp Huyết Trùng;A2L4APqEk5G886BtRazbpMx6Hd5dtH8hw59ylEQiUJnZj/If+5kxD8pIyvqd6ErlGu1rU1tISim5h286GZp5qiHoceVigwEeCtZsFc293C/aVsv7aaWuGkbRW7j3+E7MAm0CjcDoCjN8Gxa8MqR4ZTESkzL9Pc3V986LxIOHGZ8=|Chương 477: Dĩ chúng chi danh;3+/ptuTWIc+hCLlSgubAzaS0ptXpFj7gV1x4hsZ1YbGi3+n8xSOuisOgDT8wneS8t+F/Gm7/psLCZ7VO3bxAEwOGRzzPR3mxgoHIjB++fJI8t/TqMaZsR+/U5vhQDWFtQEUlKbyRNt3GIm6X1Ye4jkzDHNJytlAsd22bosUS62g=|Chương 478: Tiểu Hắc miếu;E5n38Ua6r2PTJ7UrZuumT0DNwCbJ4MfC7a/Ml4+JU5eWD/I6u16lmFMXOBcPCET8azXwtobt6qz5zZj0RMnqpdcJ4Z8DhcvImfZG+ny1RkHSTxI87u247M24NtE+aS3/Es189IXn3iWzjroD41XSflCxLiUceySpkgElq+fdBn0=|Chương 479: Hai Ngũ Hành Chi Linh;wZ7HAeXune6n++ksJc2PpiTMeC76E7zFWRs4d2TTKoxXpkIAZoXOoq6JnndnICbegNisixTLajl1Ruy+gHLbDlLo00iCLmoOymIkxryOKH3DD82tR3MpgCaW7rLGSyxnZogiP4idAKF7lfK1epLUBTYuuazZLl8prDk/O/ePkCU=|Chương 480: Lông đỏ kỳ quái;ypiWmezQiNlgY8PXRTOp7xGXc0RzLuMKAM31gQ2RavmjAfUNG89ZhIGZk2242WolfEiL9qhS2pL0Cd/Mudvdw9zHFIZmcW+dh6nfQZk4Xu760X6nCQt014yKvVQGimh99J7V2FLnjfGYzpdPEX/RsXpX6P7G2vSD1ccjXZum8cY=|Chương 481: Giết quái vật bất tử;LEI/2tmg8nSMbuR+Eksw7UrGcFQh2hxQeNGl8d93UexKgxwjnPKT6ldwXqVHZclpu7e+zUlebemdBjAMfm51ub69kR+iqofQ/r0H2irUm9Ib/wYaPpYQJfwb9oEbSClqhl4UrjItdvL5dnYPd/Par1NGdVTU4UC8296jfGi2geo=|Chương 482: Thần miếu cuối cùng;Luwd0TREvh+O0gg3UJ9cA3WoBCUtiddqVscvxTA3mpIDnQjeMbrdV9jxc91/ENvZDINteAPxfyqYgZPF5W/N7WtR4hteYnfAr96vzUGY7hDM5Mq4gqlVA9sqKHb11w8uJUzTk3t+xeZ8w0AEAcxTbAVeOTaigAfSAGY9SKxOCfE=|Chương 483: Gắng chống đỡ hai đại Sinh Hoa;aAsN71ShFJj0rRYpqgWW8Ucr6ZDmlJOeZlZZdhR+Uf9DdMxY/uHCevfXgHw0G4vNEtzWf0xAgXvZrKR/DANGs0QjFfmsMNEp6QAPfwlOvLp9yjQemr4ciM5YJKHRukBtO4wdhIb7hiQedWT7oqvfdX0I9mBfOW89jWJEMbTE/54=|Chương 484: Siêu cấp Trùng Vương;q1DSJ97/F9iUFRdi3Op5jPA9VFdIjcXG43slgsJZHjSvpCBdiWxgxubS3QTZe1B1xkhd0aj6cbJpGoCcCfhBPUsObczA3nHb+xvHB9/6SvBY6leCFns701RxbV0zubZ/PjVM8J8S/aJbWkehDfm0hfx4nSWiZlF5LqqMshuVsEU=|Chương 485: Thoát thân;AyLNPTQwmw09HUZEISXH8W5bhuNzD/j8S3Y0iPjPpotMBbYv9uaQHN7Ml/ksKCqkYtoT7TEH0g7zDduuroFNHlXHU2c0jYER5ShzmNZI5B8INtaxCqaRto0HNaK43FOOOgj726rJEnCUmRrTPKbNUzDveD7W5i9usIlQkTGmp+Y=|Chương 486: Ngọn nguồn;k++lUdJTMOPifm4mVX1b96axcju7fAfIbXKxYVusGNthEXsWGiBfuUPWHw+ICy4ry1YRGbXds1vkTJofPB0rQ6BYX6cyThT+LfoBlUOzikya4WzMFj1z2hIL5dqtgTOelPvEOavowZBzJSUhIxzQPG8goHTiE4pKRZ+7wqZa63M=|Chương 487: Linh dịch;QA19eJgRsNcentTUKqpOzUGt3vkjnudDcEnpzSD28WczT6le5wmM2G5ESSr7dxkIcc51ROE8zoyr6mmjnbyms5s/GXobNhjvPCL+f3uj1VH0GBxFle5ahHAiPYHzDvigwUwl6q/gCDtgmNGzquCHBQv5edb5v/+VeyCJxm8ZL9M=|Chương 488: Khảo nghiệm nơi cửa thành;rLYxp7vgOn1Yl+KRbukhNnI+iydEbg8sSqo07trGnELldRXaVr3aE8r/NCKUP7Lf88lCL52Q/J+xocxYjt9eqQxO2+GjG4xuvg+LAukf9sjqgiId+y/gXCg1oEiamKf9uwwc3Q9I6+gH4PmmSp9nSSgyauubcsjDnU+FXbSOJmg=|Chương 489: Cửa thứ nhất;ZAKz2IQqe1rUH4xijs09eDMLRZqWaQhR+HaI4y95jRRwsu74/efyaIkiGg3Nu20nq0NXhN5XTv/rm58rspcpysOjq8AUYTgUQYttQSl3VBu/GRVPlCPQiGrQi6DF8E+TVWrI9WvEBn+ebKFQ9ZpVn3ZZieCmPKwZkAzvHApB8Z4=|Chương 490: Chọn đối thủ;vOySTZ8pW4lcrI5qSYHTkJdirQjAUb78zEgdmwJKVEjxtWwdXTMeWPhKWC493XQO6Xn3mIo5cI59L6DWMMocLIRSQ7V441GkP8IdGBY8W7+fxjFlKRJhiyXmBsG3AcB+Bp7TM4zq9XlhWABKoanIVVnZr1nYuZg/IhBH1oFcZsg=|Chương 491: Mỗi người có thủ đoạn;ydqTSswLo/nuOF4E6khz4Ox9hTfBaBGkY2hTkFkWXTHtI/GyBUuK1GWh1ZmMUzdFB5uCp/DrQ3E2S4d5iG1+vIxVQUVdwos6Dams4Z2gzBNd5ghjXR3eReCailhlgvwqRjswN49Zx5gLN/I8PYVsD5U5PGw/YIhaiYW+fpkWNqk=|Chương 492: Cửu Long Phách Thể Quyết;+RgcjS5L76jQAHwSLWOm1O1uAtosQdf3D0OmjNFZMmQeZpTt44ZqH4esDKB4NL3ArDRqYjjnab7eFvX0tkcZdN96w1FYt0gIr465k8Ca2uWH538VO/zZOSXP3xhc9nJNZ7Xg09zQbKsyJH21jQ0lMZmwWS6bMFZlV59BI3dxM0Q=|Chương 493: Thanh Diễm Điêu;CN1mb6fWiBlftvBP/HPwmO7Pdcs+zdx88bS6H9oa5SNHJ70yqUKvOP4fp/IMi6c01n702qKNZC//acwY5+t8a+ppwXp6OfI12q8FxrDASLfYR03L6BaAFG3JsZQdDoPEtD3TgJBdsZSBBfL7g+Ry4+Dsu9Ncxg1YT35hdvXeS+M=|Chương 494: Trộm trứng;jWBt0zYUPSM//gN0Cfh7P5lKwY4sV+jatSVfjsAkHj5dERmcXtutDo4rfRQ9fA71DKWXsFCD7yFC+xbhdOB3EiF2lBVVdj4L53RubcnY8AphQnZsAXhaNjwONz+KQSVLAuesR0KhYAiXhQpaa1OK7BrE44yjSzp0u6SyvlIvv3Y=|Chương 495: Đánh lén;QVvbdTPKJgZ55X4GJOs7gE423yYVGrqfkdrFkoLIedx9EWO8n0Te+vPG1hctkz6LLLYHA1zxsdpiQOYAupSFH+d7IY7g6rYsrEzf1x48dbGHsaur7nqlk4oG3TxoZy8/vxctk6jm9wM8TVB/YEvDaxbSQmNm0wM18ibvV2kalJo=|Chương 496: Lấy ngựa chết làm ngựa sống;30Eage9GtkeqkfhfI8YwJtBoQkiqxGdNy1XfFgtZk9wNqbKwTWWMDUFCZtKnfo8kuacAYrbAPJHvwfCiaKPvpUKX/dkyZ686MNo20bKcIAdvhL3q3kcyjYJmCoh/9Tqr1TOBhcP9l1ohMo70Csfih/NliApbMlrYgaW8wQNZHdI=|Chương 497: Phá trận;OPu33JBAF8GsL8B03SaMJ/ejIApqCBBuWKIoXmQKjWUgRn71Ek7M6ekppAhPbiCg3Yufou368L0tqsnnmWPPR1d8js2RN/nKzx2y52ao0FXpRG+j0uuhvFnVP2y/HrXMXRhG7aHI6dS8HO3JOVzu/q9rAmzimHTH1LQJ4VaxkN0=|Chương 498: Phù bậc thang đá;zRiIIZhO7LxHbP/z40InSLXann6Gv9ufXjxdKhZfcXdiN2tgyob8x/7rLkWjxFbAgtP+eucdDdaunzchGSSmS/oSpKemVO1WgybK6fG/mlhAI3/NANvEedjwD9mZ6mrkcMC2xfXVz7WJJyx6JCTq76frOhhCYS4U77yJwCU1/L4=|Chương 499: Luyện Thể;FdnfOTMv+kNM8rd9al7BqXH3cNJHpX5INPmJDH3COXqfwEanlkICGEv9M58DfYD3gDpcAbf6qolY4xTxfUJt6H3vySdGYbKo68J7RKN1uxUQNIGJqkDYqPQjTCfGHPJgKgLPfai5znb0kvWEMA1RknaEgZIBG1SY3xyU8+JFIzE=|Chương 500: Ba thú dị tượng;n1T1FNdIC0RaYc9KjZlmMUP6+lvko7Y6RQRi6WxrHOacrQhmJlO7CHwan9ziCpFeCPi8AvNR/N78j39aQHC26aI9+xIOjNVLftXtLzkZ2ZsKblm1bNJetQMJLB2adBN4IwK/IEVRmI5JW8OsjHkc34PiUJUI75L3I2Zmlo2mCCw=|Chương 501: Bù đắp thần quyết;8tPYHeJ73g9cmI8A+J4S8X/LFyqbfWM6Mv9qNP11m1LQzBKyObcv4ewt6sW6kVwTLBNN4Y8jrFT3BJoxgoIBubpvQd5FSv4rsZNemoEVwTTDIIllLEJVHKuXvKNqoBZngXzTEgwWy/7Xq7XNcVE+co/EYQcFoB/fPfi9kWbVqCA=|Chương 502: Diệt Long Tinh Thần Tiễn;hZSVVI6mthCVkT/0y4RbXnlKEnnOQBQn+BMLuHZcNxMte3FQy8NzV9mKCDfAOkwZyj610+xHuoMw30UOZ1hS+EnIIYuk+Hpc0jqeVEQVc7DlAsIgiYVd7MitzgFmyn333k/JQw6B2A7snK45oUIC7O83IZI/cjcwjpaOEkj+vWE=|Chương 503: Đánh giết Nghiêm Thiên Chiếu;IQ3omHELMEOCKTr1pIheG9uTYi1TGrsln4Vesnqx5h+dzzriNIjGEXrO3u/l8s1JiHcmcuRag9AUipS7lo4/s7s3zhQaU7sXKD2YmzFh6Sd7beHSWL/zfYsBAtgZQEtwxQQ/Kr6/KiXj84dZtprAHjI0l9JjnxtASsOZBnJh9sQ=|Chương 504: Lôi xuống nước;SbGZdM98/7kk27Hkst+q2FnYBkNxNHQxZNrUvZheTEveA1+7n7nTtIxDKagBE0ygW7SopyUUhHk6lxmF38cmcRW4Aw7/tfLIWl8cypKrGTSMVgTqU1D2KDztsUz86m9Nlr1Lkon+0QwuTXoRjshMSOWfv2IMlglctOa7d37ZW5U=|Chương 505: Chịu thua liền bồi thường tiền;82Ol9ccDsbA4Yw8+6Kwv3f/dT8O34RSxEtc0G+WtcLOiem0Dk6D9NiouSDM0YRY3h9q2CByd3B8b+jpdTO2maJN8eM1OBRm9cSExMCyHObDFbGRDuJIvDNMC8Zi3pG2kCg2EyTqtoIFzgGFN5bG0i5mD6Hl2aQ2m90GULmKl970=|Chương 506: Nhu tình như nước;A2RfWewTuy58sIMoFr1BixczJ7Zi0lKxH5MzCDpYAw7e1v1LPjlKmtQYDmkN98j3dVEJfgspusWJcaPxfIxh8Acxe0KZN9O4JWU2AXPPon6fadPY1PkyircHiSdn+a04xBG7d3d4gU7ODFqns+/UfJM2lVj+bb3Vy9T/kn71Ax0=|Chương 507: Sự tình không làm thỏa đáng;BIVP4WUYXRkzOv6eg6RmuiKPWeMv7se3Toeds15yvJIKZG90zcbP7SnVrxYQ1kYEaX7N94wQBWXkce/S51fRT4nhkIfs6GBttDQYdQZi0KlqSjbCayrYSRNtAdZ4rRTXuIJfr/oV8I0EOU+ryzQf5heE4rt/h7T/sN3y7xAwOQc=|Chương 508: Ăn cái sơn môn này;UEIKzql5h0WhSz4SLPW8kvq4ylXDAVCO+fLeQ4M519jtushTI7dgnOVag3kBBkH6CEKYkcN60JKmzqJs4MgLzFA9PCZ4OxX53v1J1Z3Hwz8ptv7Ec2b4lCQeOQLY3TFpkpNAgayqLHn2uxXrxPU5jQngi9FHPxYn3WWoN/VMToo=|Chương 509: Ra đòn sát thủ;KltiuPTn0EyrabQdWZzyD17uceNjOhg7FBiCT1HvBnMHYh/PU2KRcdjl/YTz+QyNePJb2pzTWlXRr2N+oX/Ci7x8erwbE1aApYzN1ftxcQfyyDrUs5h4O8xGWAwyNoc1cNbyHIgU5PS0uNhBuX5ACCvelmubDOQUdi3wQCMSGFw=|Chương 510: Một người địch một tông;qrot45kHd7knKupA39R8gYAm4PAlsn7E7fh2VUYzlhLgbHmSKA/bCVw+QgmFqWDPmpyX5nE35bJZ+tMuqE8CuTVCHnREOanC6ltseeQX6RRaiwqDbMZJ4fVDVb4qWce6EFh38gfFrVH0YfnhkgcLGWtQap0hx2JODm+pzvq2iEA=|Chương 511: Thoát thân;nBuqXxi7G26475wl3joAabxvoBQGjLLRi5wB/mi7Ck9IsNkJ5isobc3TI738Tga9qJLXzXPBcnaGxzRfmv/hyNxbQg9Xa6nIQ7The23L5E1PPgYadCo2/AFiicI96FmsUBA2e3kOqy/Mf0T2WOZGhgAvlyak5GQ8MyguvjK0Oxg=|Chương 512: Bay một mình;4WdT1M6tvx2rGd7+18bqT0oatQTF137Oi06Kx1NyEGuvCbqACuGn/BGjnXTbx6WHoCvHqFiPijOHMZs4CkKS6ls7Fonc8o4lvTP18dv9LY5Zq8Dgn1MFlA0/L9HX690WTaPdqUAL4Q+zuI4/r668i6123VjGt4iew/dLoLzpzEM=|Chương 513: Phục kích;W/Jz3whkJFYzzwLe4+FaCyjk2AnIqSoyu6rVtY2mV+LcMx8VTfRjfqJPv9q0ko2Un1a5uor/bVXiOeEoU1Iw4iwl6rWctxXzjRTayWLHWYXhAgwUSQ5CEqlJySS+3TFt9raJ4EHuPEXmCXbM0CscjraXxX4scVSblAkul5VfAU4=|Chương 514: Thần Thai sinh Đạo Hoa;7DeKp6HyXMfICIaNegu0wiBj05a+ar0chKlqdVHfstRer2VQCuFmnPXdnXWDcabqI7FYLKoptjaaFzKXllBlId0CK/JEXPNnyCsEiiovDiEk8fTeKNzvABCGNs3r1N6llVIm+CD7Ack4coHQ8DaJxVjurIPKSrAXrRvszaJzuME=|Chương 515: Gài bẫy chết Linh Anh Cảnh;m2UaikfAhfOD2VnD/Ch/opiYMWvjcMrPgnsbYrLmuY/XkyU40NGiicS8lk1JHEaszUlXfkmcp74jmRsjrrD+/wTtybbTKFFgkiqTRBXJ6z97b65553GYHFKcdby2kvvWCuXbjGtP98/xL2lf58AntvLA4etdpd4lWnC6INFcU6E=|Chương 516: Chấm dứt nhân quả;++cQTkTtqCh3crTF4FW1LYWXmr8FgwCizUwh26/B45NA4HPBhAjh7WJ56jPLYn6NkMkWbF2zRjplA781lLoGBfp0fUbZ56XSyLbO1peKeKvtJTYHQbBIX9VPGZXvK09fouoysjVgrxt4QbIRdtD2NJ17UG5gm+NMXn3AGk+awhQ=|Chương 517: Cha mẹ đoàn tụ;SHMPpwTsh5gLc4LVBoaF//iEGH0xTLEq7TLsNEBaDiledU1YhxSHaki6A0sC8nSKLdk7eIU9wHDoypB0j95Z6V0O6XGLBimMVEnC9b4rKD1p29RjP1d6AcLETCi1G3BzL2V+Gcv6S45wQr3TI3jjp3cMua8jjO6+JeK3CfN2/q8=|Chương 518: Nhu tình võng lớn;ElYeZQ4GB4L6Wa7NiCYO2lTKCiFw8A/pIzk2J8oCdnYuXrZ/f6abp7elKnQdJYdsRF2bOZVcBJeM1pHn29RYYfwuddK033K3BLgRw0nEtdDZ/5oyK9IWoewiu9xcS6XtA1p6BH8FxzrpixqeeLo39xAUMSlAMfgnsR0FiZEL7EY=|Chương 519: Tha hương gặp cố nhân;F9fkAA1qyLgBViuoRyhilkgyx1x2m8/2YZUICXVyXWtF4ETX8MicedNMd9621nAPrKCbHG7mJqOkUu5jkmTiZnE9Qzc24zXpdAHND13p3nm5K1mIFAVAqugDBZfbtwssVtLxI0DMspt6cSv1AVc9hCe8N5o0XrtnvvtUGOlKgdM=|Chương 520: Hầm quỷ dị;U1MuPdy+N+K1+Pl+iknBq5jd3OAXfiuJ727v/Yk/pN8St0GeOiKKP84lBiRGVthKgSLXbzr/SVj9GzBbciGfmjNToo4H1kaN4AMFouWLaM0T3EvRGW7C3rrN5B+UgnWqcha1Uc90ar0qGU65goKlAHSQZLdBm5LWM/AlnvkSoG4=|Chương 521: Đi Hoàng Đô;RDi7Gbm1/r75vA1aM4jxkiaBN7Mjk4ijn85dVbnM9xxn2dCK2OcICIaCHCdXxdVdQr+X6vNuflor2YzpQD+9LqRIoFGpysd+FXfD8L4+R1hLEqlrf1TPOpU8qpf9Vadgbc2jkcGg+aE/1aaXDQOls+rdUfSbfTZqE+QdN2FTUnY=|Chương 522: Ba gia thất thiếu;i5kPdfZ943EjO6rHe9yJtnExbRzO/n3vLmRYs5ghyerdCrSDvHSGvC+5JtJ9gptTVSXwKgxG8kFhNhvUOomB1W7hSO2QvCjo2YxHJq02AH8tjOwrb9+kiHvi/81rY3iiwsGl92OFgi8T2QBm5dpfBZXSvH/SVb67sYBvBY4ePsw=|Chương 523: Tiến vào hầm;JXHhRiDMzVi4x4tTMHde405i4bkR4F8Z8+VnJYSsAU5ZOnh+eXeOHmh5v4wYuVYh1mzIySPrmLlA04cETLspx91AqrvZw3H7w1R2j2q4iK7s5A8p2SKJ6hn/Zz+a6OxksvuWvSRXxEMY1STORfC7fbQW8CJrcIvJ2EhdX0Xlqig=|Chương 524: Huyết Sắc Khoáng Thạch;KgKrb/WcX2H3ZwsIQOTkC2JzBuoHeDDl4qJH676qpU+8tpiTPjuY5Gu3ZOt39D3BWqWBtFTcCY67cCyLZcTih3NpnErY1WfAaFNG5nSJIf8jz2tjdLFuDEup4PgOykqUGZ480MduiADgjmQBY0a1ymSwOlsGqrgs2MGqlDKUj0w=|Chương 525: Phạm nhân tử hình;EiClU/0NnzZaS5+neoPFJsXzRBXdbYTQlJHbGooW/I8zbu+DGs5OKi9UCvIS7pO7PgnWfHh50Lgi/INbJ1LtfYZRmlq8K5PS+gLL22LjQWUxHZ6/1X9cBLed6j2as3eYRRtJWdl/dMJhEtHow/RjdsVCw7NsVX89mzVvuhGcGCI=|Chương 526: Cướp pháp trường;uVpFIjvvdo7xB653vTHg1mfz4YH7EkBRcTLxfa6ZC4aIZtKV33KIQmSuSqHKFYzciQcEjQ8bjhVrr3T+0dcv70UqEhOWr24VUfBAlcl7uH6ZL0MHUuiVWQR2ZEMJ8Nx3gntxN2yK3N/W0ybMfGm4i1qJB+y6Q6aYFFfrXASnN+Q=|Chương 527: Na Chi Nhan;L024Gp8yggQtldyILMZhLH1vCh2b/SMamrB7fBPctyvVeE/2Llv9onG3BpVC71Jlts+cRwcTGvkVDdM7ufMLAVeStfqQVVLehARcrBwDmCaoR1s2C65neLCuQNt8mod5SwC70S2uds9KRyPOBGK9FWAeg1psqy3XnPfHsQqq0Kk=|Chương 528: Lấy bạo phục người;7Xss9scw1yIQNPeiLHoYiYTJkFXgk/A40PEKi0P52UHc84MixAZCqtXiW53BnktKM8mb2el6YnaLIkLvKyom+tFzsE26IWKngV0CXzWMIuTGF72qn/TLUKxrPfzx1EZ8UBuzfGaND4cu0Hug5d09jka2BF8me3tW6ric7xWr1Lc=|Chương 529: Hải tộc;jo6URMmuZizveQTqiAMNCtzVKVZt7E1u9NDsyu3w2w/oMrcomfM5PojCeJSjs1vLVBhLhYKPAAdnLKgD2mPIQjJrNsfprBLsA/3hORTnQa5att1FJD2RqRL3NbgzODfCha8Zxyhh9fDUJ+KPurSQRxWfU66Lz4yB7TUg+NtXOoQ=|Chương 530: Một chiếc lọ;7Ww06j5Kpc12MdObOiGG35QM0V7Se1/EKPnunvvwWjRnDoiL/YlDyG62Aor0wGrdlUq1SwDcIZCqfXlFfvL9YVeCnX8ma4MP5b3Lc6TytqeWs8nfgwvT1eFj1i/r+Pac1GRV76H6kF3YXu3aEr9wU/Kz5sN/6ay2w+N7GDQxg3U=|Chương 531: Hỏa Quốc cúi đầu;HWfHPyGCga+xgEIZhkTGP5zhvuB0XU36dzsKFbLaRVApZN0A3fH/veS4l5DiQhCBEspvXfO+8VEhgfUarwgXH5EsCqvTAG1pQ6gd5JC0Y5HGvy7EKeEXaDNIkNVpOA1ag8c+yxevEz7pPRsMLXqdNGf0ns04GjH/9m+TeA7np6U=|Chương 532: Bình ngọc;APJLkLAn66zHU7pHhDfCPsuR7eKM6yi31aPYlRysno16V7/jaEjeGopzZY4JV04Z+saGEYgrVgMkDScaNEI/+7V4hnk2WV9W2RC0JV4HmHDNmf9jN99CvuGjRwA8OOQBRFSpPhoRCgvegnbIGTr3WkVAytYoFfKhwABXZA8xj94=|Chương 533: Dị biến;sFQ8UIzbopn1QLgW7W87Zr5JIgw7oVgbLT6fJrOitMBMLrSCN7Pg6lw1tCZjksJJMjIdLBxuP4GOvCv6+vp4EqyNOmXQO1IytWMzcJty0D6RS6HVk9djyyu6e7/34RduuPtaVnJK3QJXmPdBLWpX2elxmrVmd5sI8gWUfW5T4nA=|Chương 534: Thí nghiệm chú khí;F3CBxkKS3WYYg/4EN12QbmYD4lkXMkIBzYzSZQXc8juBStllGfb7etdDtbW8b9gEYgqBXVzafWcumuIjLiox/co/xbfrLk48Q82AXsfFfVSXmehSpGZTESDUs1jE8gnSeAJWq0HHDd/eyJljNcIPsNlJuDfneKzp6joFzg6IVUk=|Chương 535: Quân đoàn trên biển;2G1YKNbnzzlQDKjLNXTQLlqgCkThr2L58KUetb9xMZp8GHXwn+uI7NUA3APnoTSVmHhn8C8cYoDn7KDkP37sERJjb5mKda6lPF1afCKqfeG7HKR+2tv+16U2s/YBdWJ6hpnXOsnzz6JTQI9P0l9df7GOcHH+KeNonLiLWaa+80E=|Chương 536: Công chúa Hải tộc;rx8GeH057VXIHhGYJoCxUGUwN3slw2js4LJ+B8r/bnq03dtYmzLQpKh1W7co23kD3tuoT5yX0yqKzDpkvjjxR3AjCfNxLIxfnjlvvy2ce1Zy4AlWm66FHj6U3FuVsKaMdjb0/GlkMVCaKRAg0U7cez4WkV/QH9kWrMmkSi9sP98=|Chương 537: Mang vào hầm;zYAXEDNfTztFXWsw1nPago0p9O+IYL71RRy1vno06oStArj4HF3pqhmKzwq/eHh8S15AU3rBNWCNOGrcKTuCziZehnqlRo+dCoz+76XBSRdcF3mDvpaTBt/cEboYinyRA3wjlliqkLzFciJx5YPzYyQr1j6YwstTmrDt+P1NBGI=|Chương 538: Không đỡ nổi một đòn;WVyQ9hXhgqsvM8ZsF/vqG5cEz420WXTolw1WNnKZuzd0wOKDelrzhh8qnqL00aRK2Y6TADDNcwoZ6ckpjDapqLd7AcFhCqvXMMyi7ciZr6dDl8RINqwejRseX7r2Un+ezMBLKdUbODFuGyvruu43a37WCDesYXNca5w1qWjQHZM=|Chương 539: Mất trí nhớ;NiV5KLyRTF2LNJMHsgPFJ6kujpwIe3QNdlso9LvsuMX+JcpcUiWxgZOWdGO4Oy/YuRkMH8bP0+gtyQjG9pYaQb1kS7bmw3lNuvS36ty14K/jpnbV+M3kdnVBwOmDokPJOnUlKzZ7qIVnHbu/aUScYBcwWhf8K3R9uSzN+jHkKuA=|Chương 540: Lừa gái;1KMU53Wf/S5S+ddVOZqk7H9On+0KK2d6JEBBjikgCOiwqSeVWrr8BsF+wr/NKJ/qBN4Hux+juMLoeMfzZX48PE2j59rS1WUkUUe+zd5OcE1HVhJxho+5vzG2GOkRMvJVVmCPlUsSbwX2xzYIb5Ie7lf1Ds5KVV7t62nHeODqLSk=|Chương 541: Lại tới Cực Dương Thành;x4DuXuzYvvkQk+ieuvbzv1l8ckA4M2ajqjehii9WDOeLmHzc7/Uho3zgwdMPwqizIZvVJr0WAcEIkGUk67Y5a4D4ocCW+y7tFpjypEI7xBQ7BlXEX1fcRQbWXlsuzN2iprQRvGD0jv5wGLAhKRYQMjVvXQK5iNDrI7KUDU+adnA=|Chương 542: Xuất phát Trung Châu;Ay0ScgETs/ubgzJynTXwpcJGwM3yCoEkVokcIlc0adWh6ImrTlUTpBTkuJbX4qyL9IqCuqVs1Hbs9bUfTHQYwVgNc3nzOJBHwZ2POECZCGBfaOxUhTHQytuIBL59pDZrLc1KrSAAMHpJV1YuP/0mnw0JS5tkw7bE9fjVSCzKoGw=|Chương 543: Nữ lưu manh;JowHoI2DAZNo5WqNGNzSIbehAgT1Jca0YxwQQkHU+yfI5kB9JzxJjJu2zChzOw8HUVVB+YErMqUx8OgMQFNvsJaN2WskD2IC1rjjnQnk7PtYeeNytQlwUyijRYtR1rTNzbtfPIqpyolhfJnToOQjsTTZtv0YVB+poO5MmG+PVco=|Chương 544: Hai đại thiên tài;v+SEEXxN0rFsIYx3Y0eOb+i9o/8J8DtqX7y+PQrVD162YSFJWunoZhI2sIIfgq6WFCeQkzlALBAz9VxDCLXleIak8I1fXQvxr1Ib00VmnknhrT4cyxqiyQVF43tWzIewuIOkNh0ylYMuetVswZkMZwooQgCNgOxp1iAIi7wpGNQ=|Chương 545: Thiên Đạo Chi Nhãn;Bp5BWE7EtWV5OZ/0eAGYDfu6xkhKYSnhpoe8clj/dmfXJPOzlhYH7aKAi9hxzDcm2PUuXUuZkgyZRPuFrbeIbXVQj2V7+xdeF+nzQJE0g8C6LIwszGhDp3V0D3dU1/fpArDAmK65vlIEDhiAUj+r6E8JoHyfC8ZiK24G9Z8DfSk=|Chương 546: Người trẻ tuổi mạnh mẽ giống như Thần tử;v6i8nMa51qzM9xaXXbudgFgSSefmYwbbnFfAhin1ERDbBxxLnPwnTGNDMcITUTeLzP+4+HwRoFctw1hH9iWDz8KxH0u1dg7F8UmQ1fVJ3xalV4tda+fK1nYQkvBQto4/majFAIRkGunGfXB4F4gticZsf1lqSJqvwsZE8Xka2hM=|Chương 547: Hiên Viên Tử Quang;bjbCS5aI8AqpwH4AGXqJjJ6u1/ebHAT8MfD6Bwzm+zMAlM3nkzveM0FWv3SzwRvTuIpnROwosRXNgyzzDY25n9qXOqCCvIXtq9AQcGYK2XkkCais/rY5aNeVGTddtQsn1SeZAR0VVm9pvLx6mMebHxEMfKNG2T6VwhwPkt56vl0=|Chương 548: Tìm kiếm Thương Mang Sơn;UFjkN6cbRCHPsqHpnN7GWDaz96Wb37nUr5V6qVCbsCPbZScNOmh+GIS69snLpsWWJ9sPDST/t08LjCXmq48mHji9vE8MTP5FIkciTLw8fknnO2h/yxtb4ASMGebixdYIoM/KY078Ak8s1psWnC5U+LNSQgE2EEW/5eTX/rLtCJ8=|Chương 549: Ngũ Long Nhị Phượng;/KaYasmN0YoClCWOMFALviBnU46RHDTbjPanLUCtTPeUT/pz8Wt9y3Emn4Pz4I0r2pv8wjYRa4L/KgwVnr8mYGLR0Dreuo9sMgocq7Hu30lhmbESHvKXF2w2/KzCG2LK5WedW1Sg+xGqzg2zS5jxcbedxsm6PhMIGl7Lo+oQzHU=|Chương 550: Mi xứng sao?;1sftgKytme/4ZpC2c83MNzFNqTRS0A2swsx0ZmbKrnrSco+V1pfxFf9mixZw+9JKHkWHb1AoJ1hYiITocOY09aAFqf0KfJvQna1S9lFwmAkdrkw896Sc8AZVfIfSY4yxBTMrsL49Pv564Wo1SQQb4rZn9ws+9d+x1dWLCAnwCak=|Chương 551: Lăng đại sư;xkPM7RXL3T7pTbbPbRrQlRlxLZi8RHuuw4/zbJAdN/jr1OMBDOOUOJQOc3+JkTcGKTgugzd5y2HLVi53fiVhc8tYN5ZAiJTNkp/3XQpJy97RBxCjjKUwMQ3TJs1O+pDqVHlmvHoR84utSc6IxX70y0mJiwdelTHXMbFObZxRrh0=|Chương 552: Viên gạch;1osR5x0QMK8ntEizzUryGqtLqQcJe13dMAfpQfYBgIM2oJXQpS1lh88CS2dzG4Y0GKpuVOb3RFqO4LXNdrIPO4U+Dlxp2VjpxTq7Yw2ACZDJmG4eeiMORGbiysIiEWSYt9jPvfvijlp2p1yiwD+hghwzs1eQV57y9QNzWtxfL84=|Chương 553: Gặm bất động;Wzxx55hDXmIXoz3xNUZjSAuLn2+Pr1/OlR0JRvaBGCMXEeXdS7ozRdeMAhSiPIcR4863LPr2C4rbZs/T+0Quwqqu0EHEMCHcpDeVR4MnomMVthudD75z4kQ/TGfww1rOuwepti7G0OkcNkRFBDcJmwblvJB8AX7c9UZ5/hBW8fc=|Chương 554: Lời mời của Mã bàn tử;G2wc228B2zkNLUQWHDxX2dEuUPLBWXXaAtWOcsr4f4xyovrFXJBgA2h96XC9EDTiln8mvpx0nqiduTxWZmNSL2k7oRNwZVXMXmKM6rTgICINwLMJwv1g4Y32aDfVB/8aJvXdFkHVkCIHm9xvNZTm2ImGjyUkDA5JuaE1qGv5y4M=|Chương 555: Khai thiên;uyRNu5KmA7GUR82jHXjxNaktrzftEte/hk4qNRBT919XZILy0beW2FiXYfD/KrDLE0r4Wqef79ppf/eJY3Jvddd+4JYUYV/BaTerYp0YnWON1hO7/jOB/I56S7FKZ1KJbeOUMB7WncV3rBiM91Xo355OUOzRXS2ieVw8MshzNmY=|Chương 556: Bị nhốt;sKWaS1yPOenXvc04kdruB2604PjWM1yDMPKyrFu8X/UqwPdn5TgOQgTtAsiZN0+x5iravrKwSQCsDRZ7kGDASRB8AkGzZAi2ZL2OajX0DBsYoMlmDFyKxdSHYkFnRNdMIh78dZvoFL5DVHiUUtxNYRrmOzY5nox6TREOy4TO1sU=|Chương 557: Chiến Hiên Viên Tử Quang;8jPUljkRdMtR+x9Z/kU1NpnM93RNIuFdzuYsnQM0cC3cUtOXfJBcl1CJnysMrkI2jKjkOwcoaUqQU5XDqvHs/7ryhutVpsOrMxbis89hg6sF9Gyn8rVoIVaF/lR77JqhGLuDeV7Kzzq7FvKT6bQdvXN6PFbNygjRp4sftwU4Qfc=|Chương 558: Đệ tứ sát trận;fufGojasiZBKyc6q8pMyxg21/BR1Nyw5xlZ4XlxkckmLapqNQoPxJLOdO4RQYnF5r4Rhq6Q0NnE++zB/ZQvtJsAViaAzDjPeNqB+nlTIB5/tG49V4GWuvUMcufULVIIhEuhzzjeRwtgivaRU/4t5k/NHLUaklCBBlI8EXdwDB2g=|Chương 559: Cảnh khốn khó;fm6G7XkdeFmaFnDYgRZNQPujLA0ZSluJc4v9yO0VGmrtUj+L4E+OhHyYl0ecSA9cVjkXz+zPKNtSOTZPrcsBAwxwAWRybBlleuH4Ju9FpvjgVQ8q+KL9jZIIteth/qCbBZIXb+QGG23SNjkWow4VTHw8vhqdIg6gaC8OK6DfttY=|Chương 560: Thiên Thi Tông kéo tới;2hNMsVwkrCDjUDHLXmVKeECAqLzI4hGSWjbb8VuRFY4POsOEskN/1meiCwYSTMT+2Xp4X1x0I6yhtW4b29ls/MIOqG6v3f/Gp4ydy8v+7iQr910AyZEKkuYLdAe/9TOgUuQnNmCc14ujTodfTT34/tbCFQIqiHgQPWzq4pay5+U=|Chương 561: Thi Binh khoe oai;JLw8aVEAi4mO/UiBBDMsDhwWMa7h91XZ1lDnndmLMkHH6cGNUy59nLyUnSzyadEQACDrwv/qCSuf4zfIO5SIi3yNXrIN70Gc+kS18pCbw9szU2h8h6xl9IGeVEVpeUkNiv08WtbN0oK+wJ+KaErpq0FYTvE55wnGTFjPq0TEZzg=|Chương 562: Tây Vực Bàng Hướng Minh;J5ConpjKGFjzsQ+x51sqv9rVDn22GkiZEu6qdS5isXRuCH1+lYDgBCTfNBOb11KiQj9MupBA/URC4S33zxiQj/9AUvXdSTALNhGPQC5ArhLHmka4NqTHFHZ8GoGE2uM0jFn30Ql2wMhRJ77p+zEuXJArAGkb2ErBBBCxRGQyUKY=|Chương 563: Vì ngươi mà chiến;vRrlqGsIqw0MYtnsa9mKJdDLzQTsRpGYEUikMcBrOYwHljDRDmHK6XYMifCVLOAkLsPYxb6JiIiZNXCEWPF/UKGaDsEzRK9jJdic7xKpz7quVAbToRQrgL9sCyw+IoeaNz/DfMdqOF3Q6eRvkMIGessatkhrNAXyimtqUi+1voI=|Chương 564: Tha Sơn Chi Thạch;gkYrnYUk66czhB89m1O+PBim8RJQJXqKCc7gU+oW3chzaQHrewlRH7wX/bI/xPJ4BGSB9eQBF14lPhEWpEYgxsB9cyTWnfe45ExSsQ5s6ND0Bj3sEWGLpOnzpmbUNoXnED6ASrZfXqeVVODo/b02xtwtQkTREVxxUVinppK5wlQ=|Chương 565: Thắng;Zhp/TEOYUhY9DyYBnm3QxzzLnl5jcaI6KPtJFuCi6dtrI+uiJqXKukPZpokNPGXfi1HFUTBO1hAoIuiKPM2aHj+eKmvfLQBlNxs/paqU2ni46urLD0COlGZewpeR4A/2JLfW5ypJ75txWcmM4JyPNBYgMThoiv6wu+nsGLX6cZg=|Chương 566: Một viên gạch đập ngất;us38WoAHTeedkgBGfWVvJOGa7qTCmBjPlLmjAPzSQgJEAHuF7+snRqhzPvd8x3FAfbFeIE4VCGsI64a6cK6aEKqozrXrvA6PLwrlTsEoVhXDb+DPibL7A9m7QHzk5X+MP0Omur51pHpTPBAYLsg9Qillf3U7azqXtS7L0Jl6sXo=|Chương 567: Thực lực tinh tướng;BaAHpUvhvkEYEp67uUABq/KQV0LyTgeIlFDzUVMozolHSsavBChwBD4/E03c3+sgcMgpvQy2iswM5TqnEzcv0E7k7oJA0Y++wZz1pMbHbxhrKmxMjykVwsHjAaGp2fw58okq07oWchT+OZqfrZokoYhrW7AYQqHeLqcKiF6Y8Yw=|Chương 568: Cốt kiếm;Z5Q0l6kUvP0qeA5shFEblg7Cc0lsIiSVgsFBinV+XXA+cqT9LtxQSp/W1iXWRFbjsanD3/WB7GmZQpzN6VdTmMBBJGAyh6Xdik9goRb/tu9Tj1SXyTXIsI2vsTko+4l95Ze6xQfv8Nm+e3JsDc0I0eJEup4mCCd9eK9+H9JH58k=|Chương 569: Tổ hợp kiếm khí;MytySl8hxILQBw7j4+3EQPZFik4dKfnra7nMRU2WHXH0a9qFDmPJTb4XqL0zW683Wqri2Zipf3H/V60WzSe8wJ8X5zlVe1LmfIOf1xHUnjOLFuFuOi+nI28YJdHiZWNWwhR/Q9nP0NwiFkE3PFAZ77YB9NcdsUH4szuruJEqHh4=|Chương 570: Thiên Thi Tông đại bại;eNcNco3SOjKdVYU2KZaepnhUrnxdrvmoZzBp7mUcanYmOR8z+8bQy3ZRINRywD7ggsek+7JuKMG2R4pELVCV5Pc8giKco6O9/mRAUo9tCryf8qo1JigwMCVPm9O5em+NgdJA6sNFekXtTKW2r5bmIEOjMpVuLRRsqs3jPe59o7A=|Chương 571: Hầu Nhi Tửu;mCZd7OI6YlwRVMHlQFeSqpWe5ffy2TXjp7pZAZ0FVA9TXleRBjt+EgXEjfA2WBP1KCbPsEbzqUXdN2EplSGZmgKKvPLFlOzdD8haW7sQLyDyW1c2oJ9u6rXf7eSvK8O+rsvYoQgIOT9lOEUnZvNbgANRhzHFEFR0pz6N+WWbLtQ=|Chương 572: Kết nghĩa anh em;iDly+dNrFJGGShi3QuMIhFQ4aQgb/GFAKbqwigu6/UtxQ+yc60Gx03ylQCTJgSYXeFflpQiGGZXigiz7dUKS0Ua4Vn+NcSg29Vcpx1k1feIc4DDocLplopbxZ03a1j7AtgZpGyZVRIB60pk2lw50qrclICDlbDXTeTMpXHmLx7Y=|Chương 573: Phong Phá Vân;KRjpynPCN6thfhK+U6Pw513z1N1Ay6jUa0A5f3nIYuFPJ5aXGgg3mP9BQcxJG7jJdyun9CVWqyKX+jeofjMKa9+qSoD3ptTml+E+UOagG2JP9C/Xrpl9uL9Oaok+Htay8ZXT/qGqhJ6KWZf0EJ4yo58MH+cnxh4o2C/FoA3u6VY=|Chương 574: Phá trận;A0B2SDKrU5a4ElJCk4DbcJub+ci4ZTB3Li+PMRN4W0lo8gCS72kpqYRgPXMFt5f8mZEoe87HvAj5aEqbU88mpbvJ6oH/8Na4FxfKbJ4LU378ZlMiUZjkQwzRU69WP5v8fYTPjeBl2Nb8rRxphpnJKqqSNOQz5NRvRchrdfdE3Tg=|Chương 575: Tiền cứ hậu cung;/hWR622MDhl7Yv06QenkVMNHx7MvLi8Jmi4fWu4j6jxY/iN3vEtkiI1u1kjmswLjgSjJEXpPRn2BzWObqhO7rhbF2A4ge+Ykc5KVbGLUeXD6Jen4s0k7cO8EnLZK2wvAh0gJtuZvGK17jeBt497LCDogeFWIHNJHuSjlkVjaGFk=|Chương 576: Sầu lo;so58zUzfSEBbTiEl4/U17L5ulnv0BYLGreq5nFiSJzpD3uQPqrkWZVtGngydQ+4mIy1JyFyIHuEssLcpE+7OOX5cG09P7AkNtWlnj2QpOt+UDOwJ7+4tJ1Zoi2Y4Qi4GyBfbFvZYt66cG4w8uyRIaJJi9CnmSYUD6UFK9ZmVBKA=|Chương 577: Kiếm Tâm Thông Minh;+UP6L9NCCWGzvVv73lfHB+KmhTAXRLkQpg4HpxGCa2+hu5ZXUkBQL18UfXyvPhR73MmPO9iivssjDfeR0Tza33hViJ4vjeQj+/2RpAzeSRrbVDdQwez7w291sMbn/1WWNALYdTjfc9UmZoEbNWgWBpMBdkn7NUQWDCFrVcsSoVA=|Chương 578: Thôi diễn Vạn Pháp Quy Nhất;tsdl5VVFXmZrMC6IaKXHBbgE2Tnb3Kv1Yw7VnIyt15duEOKZUgGSkXMup0QObrIylvDLVJbZINlZ87/Mxrhx2XEwVXARPoMVw1c0q+tLKoYNXCWqewt8RAReY2K21ZvdCXM404T+E+fbAkeGLPyeoiyP1uDBaVHFLgiQtUxw670=|Chương 579: Chọn tài mở lô;jqEOLi+rXkPTWjR12i6uVGHIm3H453OMtLJIJfFR8U0lL9LTPdpFLE/BfwVD14pCKCG8I9PmfzdWgBRik/0U4G1U32ac1oWCIQPC1d+b65fk21/QtaDH5iFeGjrhFWwhNRUdT7BgPEEOVG2392509faxXOqHOpPzd4OWOQEAHT4=|Chương 580: Quyết chiến Hiên Viên Tử Quang;uaP1Pg1dXSzRRREBONwfyZDEYHE9pvRgZ6AoTlmYip/vBeBeoDZlRziwZeYHdC8D0NO9fCco/FGBTT0zs2uBPp7m0J34XESy9Hn33td04pVj0N82Lp0iMqrYp1iV+02zUvFGvujSrIBT6tQxCwOKCDSSPF+gKfQFqGSUbiW8Hks=|Chương 581: Cuộc chiến óng ánh;GUQQk3dgo1JkuXNIQYb3f/kv3hRZtbmXEzYUJPBdxw3xO/ckO2/+1WwMtCrl4XJpu0AoV7x3CXNTJcsiZwKqSe7jIC73W8RyvwEPfL+wQ2d7wm03Fkdsiq/a9tz38bmswQPw8+zjNrzWGv+5uMjt06/luuHHcJ2e9jCpfJ3uft8=|Chương 582: Thắng;xsTiopx9DJZ/r6XuY/wuBTxLxItLDk1Q1I53eVRdgF6iO8ceE2hT5sFqRODzLrClglovOTxZiQAFuR7crzN7lD7LetOMFyYZpTJ8+Ygn2j0kW+P5RZRaX39y7pc+SszUP4aXM9Cx+nrTYB3uVhXRiJZrH+lj+UVMdGed90D8R20=|Chương 583: Lạc Nhật Cung;Z1718w7SbTw/uiGJ9D5a9Sk9uWQ3+8pJvRRuTBNn3bTnCVF3o5ReyDIg2WqXwNt1jQJ6Gespnjz3o/kszj4K4Dn8DPbMOvu5PT6tOfKtBTYi9i10MgkwOgAxVfChPDdhYqPaLU4PepjwJV7AwnWazkUIm3hvAJgkS4Ip3AQrrKk=|Chương 584: Bổ Thiên Học Viện;WK6AqVDhQwrvOfLxA/JfAAiNjy1XCJ7ueSeSklMaLEjE+N1qLBlV4XN1aMWKl9nUlelICuDdmTXU2CBBkwZFCF9bWC9k0HtkGcOEnrDFYMVjVAmG84uOUG6bzbBAbDEwtHuQrf9vaaD+3ThAQVZiP+/ubmo2P+NDBJ7JKzZxXws=|Chương 585: Một mũi tên giết chết;hJ5zrWx0O6UgD0VndJW6fD00CYzXsbBmXZnUnYXLRh3NWzsxHTxIH/vxJva5QbLnwIsv438ZQl1zFkpR5nUMlPv2GNSbuxIjGMq9XqXxFkUI2Naoa6ncBr/bGYJvQGcxC2P7NpwPoHm5J77iJdMZiBHFNTNMw+gOAQy1SVaj5ng=|Chương 586: Giải quyết;lHjfnQRHcIybNEfEWPcIGYq2bqUZuIGddvr2lGHoZYGMlEWV/WCMLlsTdwPwBOqWxr7iAVwFQ5CjboIvpRrrRYY2N4KaojxpDuZ0klU5eJeaJlbYKJetcPGgQ1Yp5yaogNVJDeVPQ+RXHxbRPgCytGQKxro5KEa4CVg3kDtzvNE=|Chương 587: Trong hồ Có trộm;0ibj8elDdQtueVJlIhQ9V7LJTJsHTrUp/UfkgX2OTuHw957ml1tJtq5a57uaslQ8oLzD/oBGjigMds09U1Ewp2lVZ6qNS0UmLr7PJne4sbxDQEAIO7UKXv+LexImFvHKNKvjG5WTnzsQH/fXqcAnK/Hje+Y6LdqdbmsuBy5xJBg=|Chương 588: Nguyên tinh pháo;e4F3wsmpJikEhYNLR+j2J+UX/D2hMuAAuNXgw4q8Yvq34vMgDNMgZyU/4tjCAF+NPPDB73WdViapFRvRWt7VLiMtpAnEQRUbMBEWN6xth06xyzmUDdpOAfLWuColCV0GT8Mg9MI/Pp9JnBLfT7p+Kh5twT+KdncYw1wRfOL1ZBs=|Chương 589: Ép hỏi;bRDjv442oXSl1JnDWmN/Qlkvo/L39buhBvaWQLI6Ke9tMlSA4M4vMVGQPlUnBCSnSEEaKN+DrchlAgnlYOheSqRMaYTjv/6nH1ieVASerg6HeLsHnwuTXn8lq/8xs6QtsF7JCQDn1GsLlU/vNv5zF1r1gch1HklRrUzEm3Qf98Y=|Chương 590: Hắc Mộc Đảo;OInX/lLlur1wPrVtHFVEXExnpEm0C6f2xPhxzR77ZdFxFKtDRXJhS4c172hBYCzFTDXJKJoGaLYWDr4UhGNryS4Wfxt6suYj8PbotjEd7YUkvMw7RBu7kpI1UaiOH3SFrfY96xZOxwT7hAQRfEpc6V4VPrxOv2gGeAuKqXsIQPg=|Chương 591: Con rối;kA0FnYXlR6UQ3kASVC26w9P5wjC2XNl8E1hmk5GfWi7tt5QwmoD5jt9ESlxUqaXcqoKPCP1TxWZgF0R3SzWdxQm93C/xVpBicbJYjShgIgAYCIPiYYt51LPkjm9v4WIAeyTrlqsVGe2f/N8s3e54YrfMVKnCsl/nMYoCgJOnH5c=|Chương 592: Nguyên hống;gcs9lybvyf4HCWRBZovMHGdisvl/Owak455KeZOAE6J+agdoN0FEFG8W02nCP4gKBKHwTFtNYHx1XJHW01uTvIAgzAaNV6/QUKsDUdqgR+2fxHJUbWHNbVd7tszUB4OF9eepb81M/o510yA68mVcWdRzkBPz2tXBXizPJou1NI4=|Chương 593: Đáy của hang động;cCkSfQ5HJEeFzcobCvmGtcTb6AzrF+nnRuN47pVlStuEQ+vRYnnaARAOYL69DFr314wn6tETN+Ko66aNVlpDjYuP5k7zhy0gMnIFZy42DxZ2cYh1CYP2zvAT/pyxAzlhlCSbtWpv9o4IC+qvtgx5wtEvcTyVC39Hf7XQFlx+k6o=|Chương 594: Vạn La Tán;0txEffTna5zAtc5E1Ky0IiqcBrilH1LC1K8YYPgkp3PHWdg+yL6eahATm/RUDwEcc3Qh8xCYp9eAXTv5oca3CLxHGzRYlwza/RNvV8/lsOHziADL/2GiUMv7t0/WESnELWUrOYs7oUJtRNauINXEAovfTnTljeGNk3NoJljEKvk=|Chương 595: Bảo khố của Cổ Vương Triều;npCme1CT0ZIq1NArK0QfMyh+Qx0bYHxdui7qyKdn2kDFoRVKJx5+BfdPZDS1ckYyL2f2J2UNkjlWFMyX+PTb00apK1YranrYC8YOn/SnMeI6Mb1DLyUktPCIHqei7QBNWkvfE0ceBvoKV2jctdW9crX520TbcTrRBAp1ZMSb2bs=|Chương 596: Lôi Động Cửu Thiên;tBOm4CjJ2Gr0N6gAAMsAFckP2NPuEE3PO6dRWpNj3cD9OxUigbLYFYKoxrOG9LjWXhJu4sEEx8cwFUAaDB1cVnIDK/iDAJzQgtE9oy20o7aWHYXOf5xGUykob9/tVGxGhqHZSG/yCt+o5RDr2U4NFWF9+0gmxOJQYl88lu3qvek=|Chương 597: Không thấy Hải Nữu;5sZYrqXiFTpRNBVbX0y4Jlwggptd347TSx0D3RCZHPfRFJj93KgYWZE2nX9lYwXhL4QlVoZ76f/L+rRuekjc0qtkwZAxylGgtec3T3YvaRRUSVvfIDVz0JJDX8kePpmxm3DV1pVPSetog3npmokNEz+0Mi0KlqGqKNDflQcg3nc=|Chương 598: Tiểu Đao Vương giá lâm;i81oj1VeIR5mcx+ftMnVKLZY7VZEjaAeFl6QdsT+AISflybzXTH/S8YmsCY6rf6cxsN5ZZNdsNdP5ghUEmUfE+74TXxQ9gAXT8RIPt05v3rBAMLVIFbqivzjlx9DhAKD3SxSn6QrHAEio40rBRaefetC6OduLhXI7bzFf7+O48Q=|Chương 599: Giao chiến;UKwia+580JNLrTtjIRBL4xIFFelQbbx2oW+8sb+dAikNCOOJG0LIoKUTJ2DEdA2OJWQ81c+/SmSCI0sWV6T5plmEE3UfN95fN1HfVbuhfj+WoIqnUJ/a6Or1GInMTIj1887YZPiL+QmGgEqWyUddGdzHARHZnwk98GA7/IqBlz4=|Chương 600: Con rối hiện;2iVeEax7WJBdjCD+//D1tvj1YKDIIWYU+BM1G3yONqo4CUCYBOz8cNiT7M3eTTlU+gshVR9XIIXg4yqkMC5jp1kaMMsRgfBNaCCrpuNCoND+avcvEQ/p7qv5albbT+P4gZDR2WfFbH26jh55MyxJ+iN6TBh0ZUeDFn/2DMtwt0s=|Chương 601: Nguyền rủa phát uy;yRjOzcnJIk5t8KMU16GjV3nKpOJaNPgAFeGcetWjCD3D9FW7lB7ua+9m81b/5XZntKAyABas2CR+NNBqEmgsKXDE0mJlc1m2Y/mfkiM+0Qfs0jBqmaWyDo/DSyj/gjcPvQF+UzoBCcNzl8EItvp9U6VD3Nh3EbIo7IF22XJN84g=|Chương 602: Chém sai;29yRFEsZzv3IdBWsmCSJYum1IXX7bLhHaZ5KToa+dnvCA85B6/IHjJNQEcfderxcwx7uUf8aeYuCSFbx74VaeN/wesLCgeGGsKZ+7y8Lh9q9NfSWJNGHMAKRbobQl1AHSOmVSiLoCYr6Ra9yksHRXOn4TNe1fObIYNEti3Yfglg=|Chương 603: Dẫn lôi nhập thể;fQ5oh/or7bZjql2wE4SMNIL0KAQtyS379CJQIlK9InzEUHg0w+H0bg72EsY66ZOUQM0U5h0Wp//msG5FmDMnaKJ+SQpsX+LwZjXhO3uInQrcISuFvfJZ9F2sf3krBL5BwvHsDMQGknZiCiKOYcfPWsrjTAv/4y5WgpQRhipVyXU=|Chương 604: Sáu thuộc tính;UWu7MmbgjX6A23dTLdF665AFWS86akYxXIaBaCfDXCSdqRMZijDmvAEhlrNDrr9bSy3wmzKpO/whW/e1CA5Wm8VmpiX/FoFdiPXyu1ry5DSwNu0/xrMNtN3Wi0JK0H+cwLIXghoRXbONWkvK2WIqdwKvBZ9C2n6U4f/FhWpvpTo=|Chương 605: Gặp cố nhân;s9f4T2Fco0NYet1LgkvoYFD829A8NZK23KoW5+nG2LxXRhRPewBWKNVXf8EUi83n9NtDTr0JUPveyxRQmrf4MOiwHG4ypgyngzL8e668Su7ScNXoDc/x4GoxBCICsKkYpFaobh3vFVD3ia7VztIYhl56pycKZOUsYEbYvFbtyzM=|Chương 606: Phong ba;WC8bfXVHYOOlQ20eTGaBFvZuWwaXJI0F7Hfvh221qV2+r+1yOCnimlpyreS+y5DxM1/mqYPMpt2hN5EuNQmDphmYcdUdTuJTTB5gIqJ2hBev40kdsmJhgqGwRQTdDkck6JVh2fEWIWkF/03EZWrQ+LBI6dovla7S1patx/Omkqk=|Chương 607: Chém lùi;dv9VSIkse9SM4S7j9G7ylXzyMYql3+66jI9AmbyQtTQf8E96W+CsUyAbhVJnmeUn1ODS+Ov51WSFpiBGlzJxXuB4qu7rTXI956O4kp5uGDocivjZURy5vRphgu9J/h9ebgJpK7D4vMw0Hv2JNKG2rrHb9/MdpewGb/7hFQk3sXE=|Chương 608: Vô liêm sỉ;uUYA9p5NTySMaQjoa6AUomJywatT8AtJwDlY8lPqxzCd3OKdHSD9acSJJvt5GmMg+nTZSzrYWuBs72pacyRkSofYIzDr9a8LICOjYfUi98fKSPlnkP6vA6Dcw87XrpHZMFbdVLuW2XevX5dYs7wcs8A45aM3/JDHI3NOiWtkoiQ=|Chương 609: Lại đánh tới;ZTys2CUjszZTGUV/k/RoPxcBe/fMKNgrPY9tCZDxP6fGjOFpj0IlZvJYx6jRk46pwV2bqn+HzpodWypncmIe5D3Z/9PwUQ8DJz0tbFgbzXqZFhvZm/goTuUboiltSPuyL/jELZ71n96PQoSf7+KYDFsEiLkkdaziS3ctDHbfvGc=|Chương 610: Thực lực nghiền ép;zmZkgLzx1e7JFv1ATESAUmkOt65CheXqC7b+HTIkfCjRLk5qYCQ7fcoNYP/pLvTA6T4kz5mUBkOPbIpUKtMYk37WArZB2mMPRoxs5ZNYcDUJy+rjEwfEk5eduTO6stIZxXh0mO9ShwFDbnIX6dIin5Aa/WHjKF6lAwkFPFwUeeY=|Chương 611: Đều chấn động;w2Y+RJvZpgJrAImlXA7khg2DMgnyoyAAMnGHUZzvKMbvGpHmzk6VgOovam3lUTCU66F1v+RkMhf6nYHDbkYlG452urRoqp1S85pdtSJ5HS1hpETmoLCQuy/VnBBM4QjZl7o2ha04KE4R7nLGzKIfW5/SNFDGOydvB19k4Ewayk0=|Chương 612: Cực Bạo Sát Vương;Gh14UuPkM9ipUVq5vfnmq13lrYZWPEBkdBeU0UE0BRWgnp8sJkXUAMeWqaTTAdiebx+SaQ4Ea0qbYxx5yoaZBX7bJ1uEz7d8aSlFYAvSn0aneweJFYZcdG978Z7D5OfwScDrBqDbnIr0KgUhbqk7lSNnGTAK5ULXbsjqCk4ZOhg=|Chương 613: Chiến Linh Anh đỉnh cao;s7jF3iHOsk0GmU8MabS7JgQYwq8ZrKSob93zJ7tXYv0t+d6ytnS9Jy5djDTrD3iu003yzfMIfM+CTLzYsNw8Vi1ZHEvsQe1zVjp0zKgkzDiNz7nwuEzR8tDb7Y1jw7PJCMZ2E7kiY1aavg/XfQ0tpvlVFiuKTkXa3ra6pw+OF/4=|Chương 614: Vô liêm sỉ đến cực điểm;xZfnWRr367235kdOegHaGU14d5+rzVBAZB2XlhOTm8UlHKxUsYd4ebm4rJBz3nUcqgZLtRKmt77yeyjDMkcz/QWwNuTKvqV905dDTDtrl3/JvWonFFrVOBzYdqabomtKUzprh5WTsS3StL0lw1gPkHfEzLyOBSSN09zqpCYhNXo=|Chương 615: Chém giết Hồ Khánh Phương;scBVGKQHbeecV5ne9BPfBv2Qgf0TAe94/JnmxKUtoBg4DbTbVOdfgwvSB2yI/asU7PS/uS+BC2ix9HGoPZEKBLJBG0aBPBVMQUdlwqL7xQoFUOJS2ghaeIH8Y7H+BrghlISPvc7Fu3dQLkF1wG1FjTpZcl74YPKen5Wp+5gWAvQ=|Chương 616-617: Diệp Vinh - Tung tích Thi;7y99Fv7ss9PZj1DH3G82lIrlTNgkZVMRIibROIt8tUXLmTCI0sRzxlOCktFd0UJsPuNi5UeUiSDN1oW7P1kSOfIUsubWkzVgSQUHLiCdU/5O3GIB7DX/fUks1A5GnWmf2sv9sWc75QQuxLOEhL9B04gx8G74MVW+yTEi2xDDgJk=|Chương 618: Thu đào;dhu9FBPddp6gCXJDAR/UxEgRaaGEZ1D+zuxYCo2uBkID8joiEnqBEal3EAJJ9BAR7Ww27E9lY7ULaq8rN1dt5KhxP0Cvtiy+cfKYjDLR8IhCMNrwkF5GEhgIZXsuxOjknFiyxBeGtH3dG5aeiG+8HgRYv99m4IxTbCW7yiPZZgA=|Chương 619: Thỏ gia;gS7+cvC949YgQjLW+4tiZB/0mzAd12L7d5MfKe2gx5Wx+vwHlBxJOfQker6cSedOX63eYfxWmnFwz2Q8sROurNFislBcdViKAvneAIChGcR2LXIoslWjMLD9Ht0oLQACbgw3Zpm178f6BcYI5+pXUEWAk06ahZkaLElxIfCfukQ=|Chương 620: Nữu muốn ăn thịt thỏ;sk9V52TTJkWgsYikX4RmULgYT5KsKgbpg4MsInK7GwPQv5tVrQjnsrpBUYrTnCeYQO4pC0OKl1X4GGZ2Y0mA/U9Y7Ny3b/sFThzh1cOn4zeOnmGATyHQ+ZKfmTDmuf1dWOVxrUNTOcEoXlDciCCLp1kUxaJDDe7WuFJW2iQRVeI=|Chương 621: Lai lịch của Dược cốc;E94JXL9sewim2TWwLBVM61dbBmBqna5KKWfYyPz1efzR0I0R5OIYvZjKXiA7/zPh1nkwKQ08YsR1fbV2jzCPYdC0GrAlLgDx1W+sjgMrHFqu1rtf4ZKW4PUIi7lx7p28p7CONqb3t1EdlarqqEG3H3kPcNQwzj/KYb69gO0Yz6k=|Chương 622: Một lời nhắc nhở;ovtR6AZSMjm5VFO/j17j7ccNzVKtYEfqlbBL+eZzC/KPuKy/eb8Y5e23Tec4PY4l+qXZnb8yN52p2oG1YZnh7A7EhQyGv343VOFSq/WT49NlEUOYe3kyHWXRD4VM68PFD2roC6ou+f50MVJAu4agOUZ25SgvR+VGBkGnT/MCTPI=|Chương 623: Mộ Dung Thanh;eJJvLV4Zittl8S9REU0xBG291aAgOCU7fz/y2LESAOELj5Q+k9h/eCDSCiIWJQ7WYgJTarodjhLPmKsXXX0n45Pg1JUGM4Jgc4oVRVShBD+kYyBIp4ehZqoEnGwKRJuLmwGGF3B0uQ0XYRqV7YeHPyil+CM1JXMt8PepzlJWXDI=|Chương 624: Giải trừ một nguy cơ;b90/PaD21yNXstugDPWojmMmXWFDktO6dA/YygKriuXdSzfV9GCDQFkk2viK4T8htUkv3ax8iNCUC5fAGTT06VznUqaZvD6RELFYZsNAS84OqUrzI/qyYKYTEE1seNo4+YGmKmnzG8/SakB600zFkIaeyWWHeSBjO6urK+iStUU=|Chương 625: Tranh cướp chiếc lọ;6LTVvaoKuLPVyjRB95V8/gRSZkzO/IW1ORYhP0mrUNH1TGEL/kc0MB8N2sIplnFKXi2ntoLkRgizDE/kp3SitIP20tN3CliwkgX/ENk4jLSAcJMqMQhg4UAa+OF3vK4T7F4zEdaSzetgQZAhZ7OtBJfHpWZR0JVXUd7eQ7Ak+3w=|Chương 626: Mời;KNLBe/jWvm+1PS474WdlI1GHgQcrrcg1d7RsLetqQKApecRjcAy8MWMCqfkvf55OjolCNj5pTeEHx4RLgtwBoqERuujHHP4fq96pFzrltYKRSLwX4H67GpfVw6k+FQ5GQI30j3A7vXvHi6FW3c/bDoowEH8KyxU5V/mtKIMGzBI=|Chương 627: Hóa Thiên Oản;xljLljZrqy/ZY6pndR9BvfC35SMz/kqal5K46WxUUevXoRHp0B21upabRfRu/cAYXXLF+r0tn/L2WQR0jAW3xhWdAoaprInHNSunUasCsPyh/tcHIXJsVWbK196VFioBkPYZi4HUwerx7aDNe587Un2J9VCJoDdwH3f/ZPxWKnw=|Chương 628: Mượn xe dùng một lát;OkvIfWQxYgDnNVnnUjnoUVM77FJ4nlCXb6zYOv1FiRwDZqjsK057P1Mi1TD1I0dFZWtbarXC30t7lUF+fKBNWskcN/7nlhMMJDdL64k4046CmBle28QIutb3BKVXHIhfChmnU6ISstDuRkF7gpEu0HC7nCh9f4UQFXW6FKw68+0=|Chương 629: Uốn cong;tCJ27c/Mjl8nS4YwKAzx9oczxY0U7Jo5nl1xJQCRf98MpFgPOXoTSCN8eSOYluoTWqmGdw8WtZUV2ucKXRSpChzRsXJX/L2jGUHDmL1FCsQqv5E7WQM0JUR5NGnXEe9IjQ4m0mNU6cT70/oRgOSccDnE29Q89pqs2SC/WQHyPHU=|Chương 630: Người xấu tâm càng xấu;Uvn7SYXB3fL7TJifa+zs0weW+a5oOsFEN5jrYa5bbNvlgAwXDYJfM00nILo0BIAmSmnmTAVgrlKh9AENLa22pRpd+B5M1FVVXtR3OnlumvJE3P8jbGoaBuDA1stvC3tQ/ZVnmK6yreouuDHxEwe47Lf4Q6Py+Aht7iT6enghGwY=|Chương 631: Nói việc hôn nhân;dDjP31lWC/+OdAUyX8t+IO5HFj7wbkcz2/ksJd8qFYA1i8rWHr+Q2V1c0OiYuuj45t2A4E+3MfCbwlvZBhZl+o5tcrKHKL05bgkCQ5jLmG0dPJKz8do3TP/KWfEZ4H4tWGwj6kIZqGKjRz8gnqZPhH8oRxfsljSJNgVZilZUPZQ=|Chương 632: Minh châu Vương gia;55XuOkTgmi42xFl5JjvOXBZwujDDQSPep6N+h9Cw3dyEMT9Ztx4yd9EO7Hl3iUb/4pLVCKiGTaZDMH2IXdlz37BtD3coz8qiPiSu2Uui0ZwKbcsaFB+HYznOt40jMt1ZXMtnt1K2V8LvcPr4HGMNdXrEbMRQDscFsosMmvw6oZc=|Chương 633: Hãm hại;UksLFo8q70a58BkqI6D9LwcJJ/rmpLPdojsdVIcTiZUINKyJCZ6PBVb/uGWX8L0K1Qyzok6ElKe9cGWTn6Amuk+xAeHHne1ua4jT0i7ZH9qsbzqtiqyc2XrvvEyQj+ReHmkxya6nuIFuuSHa6g7qIdZRIVMX63DknmHwBTGB0qg=|Chương 634: Kích Thiên Minh;9IPbXD3AfoygPj1ri8ZXkOGW5JPwPnN5OaYmJd+ShngKzezjkwaZuKFGXv1JQAS9w1JhmvlAeE69dpOnLtysxUnwdW8Qj9iFTg7yT4lStNC6mj3A8gswVRv3n8X0vyvrZ0zLrF6ihI2ZcnkdKHA/6d6zvAq/NLcse7O/Kjvllnc=|Chương 635: Linh khí tự bạo;e+yCZPk91GL+Xyg9WDyKnj1P6PXAdBaHMgxnvBlUMAlY93/upCcC2siW5tJ6ZhJZIL4ljyHX+oc4rD8N7wZ+wG5RArbUsXRa++MqwhzeRhgLogPbF9t2yAQ7LKgB/Oudq9Jqv1y4V+aVtuhehZzhpnNUqvsUrAssPqumFfdLQbM=|Chương 636: Tiếng đàn;+FEi9MOCyiy6Xs3JWFCKC5cbUZVKEe1pv7b/en65TP6b29GSZNcDt2IuuNZVk948V7c551J4XG3w6PXmbbqq3rClOHU3fhF2RE1KJBgKZ8LBcgE2xRH6nH94i3/xVbCej2bYgr4pGUamIVbOQloT3xYfekqkMwQi1ir37fBrwCc=|Chương 637: Tuyệt chiêu liên tục;ts77wxbjuhtrQP/4g+XC8rZ0WpPXuTeX3naf3wN8YemjqSrWUxe5JP2rS4GtWFZ9s0ejfsVqABXKXAOlKnULkNO6s1tzeqjF5iaYwI75PvfwncPUI0Al8Ur7jmAP628ltimbt3XKQ0/uQdO1O42mW6A58nOUJJdk/lGJil5nOYA=|Chương 638: Chư Toàn Nhi đột phá;RFPZFgxbTEkv8RyCXIDMykLX9BG51oUooQmkznx80KlMHX24461Rea0PQDgl9Fqi6uqjXHGI1EPYysIefifdY35GwxUq3cnCJXF4fHuf+b/ySB0XuQigT7Pnge+5pHt3UcBlmNjbp5MWkEaRddBknHABQjRpINS33HWc9g9S/8Q=|Chương 639: Mua lại Vạn Bảo Thành;KWM9fCcYz37suk1pbsjJcE3s1br0XbjywnG9xn/UmF47RbcGQkJ0cB3WjAyG8sMa/JfZ7Vd07MyxikoQ/3kbNqZg7qiHsRCjzpAjNREay9pE4C3MGyqZapK/s4dVvUfph62J+iA9KIK3amconwkAopQUA1f86iCoug2C+AhZEHs=|Chương 640: Thanh toán;iQw0h1JoJ9s9rrj4FM4a5OzTLgoSLx2s5zSDivU3gHx5qAbmmIOUZdyHdWppwLF4H3Syc3a/soiELVEKVZOvr92ZvO0oPXhvVpnCKPt6ni+lxDhrGqZc/M69Rj//D6UJcPrxOZxNCOyN8EtaxW0BC5VnhoeLWvZOEnRzSN6sMX4=|Chương 641: Ba huynh đệ liên thủ;nxvL/PJXsdNJQvex4TryHsO7iI9y73JMQFHOp/DnYSUfT/tZQdHPFQWvHpMxJ1IjLbs5QdoHwo+uCcMnEJIIs1ZoHifevumiiAyVau2Se3TT481YaLC0X2jqCjfvs01xX2lEzWTdbn81yZ00pfTy5PcSQU6PGYVyiT66/69M1p4=|Chương 642: Yêu Hồi Nguyệt giúp đỡ;isAJ+x/oOpXZM/2UZrCLEpHyajIssOdwGDexireS6dZHmkuiqF0y60iNWVyohuA7SFtU1+5KwnlJ1e98Gome8+AiAEthugk7ZXN/0+hYRlfCcw2Mpa6Os9cL1lJSOx88pOE9x5FKP5xc6VNburCy2UvvlONK3OAsAsUqY8t30Ls=|Chương 643: Thiên Vân Tử Lôi;M0oqgl+4qDLT6dB6Cxm4MsKR9q0/2bz6YgaekBr06n+jqPi+umAO9HjxLGv5Yt+fWiEQ0qwUZGIDkT2WmvasXwdnEUO5agYtAC+V6nA/UKoar6rnrarA0xIWCnDJt7LRxpDrBxelrJX7rvQ/DWFHNcttV/3w0E9tUVEFwUJ6WKc=|Chương 644: Tiến vào Lôi khu;a4nyIs1OnISP1KjRTEUpWoxwoLKq/pKHScz+IEPNI7nfLjze/GgQYd582qon7CtEK6Ev5M6zoWmGuMUnum3CT5ngWlr9TBkNWjOmiRobxb5g1/2VUuze345qqoAuXh6GYFJLKyYx5G8cC0UyWtrX1g1uqNngOoTimWCb+XmSlQo=|Chương 645: Chó chặn đường;QgHSNqKgSc5GYaA/sBaRV7yc+thngujbRjxLh66uMfaI1b6OdVaVPRxDYyK5mGL/8KMN2OoTXrHwJAeVFIOWhKLH1YnkOG3raJto+wKgC7142jaC/TMCcVKVAsDj1n4Jp8IKdQP8H44dLWasYh+2ichjgfUtYX4pic74i0Yyb1g=|Chương 646: Có người nhúng tay;uKT9tkrosnu4wpd3LVa81aLiZ81omJvIbDOWSxswhL5wWB4KIM1AVkbPTA3/YeCtmz6VDehbj4nMsrtTmsRr6ElDkq3VqsE0v8DTfm/LoflshDzMXa+fwqMI0uayPzQ15Xi+QOzyN1RVl0XLO+CCzmCdtqTYr4x5P58hqDUy0Do=|Chương 647: Doạ lui;80aTe3c5dnxv+AuFRbQ0NS7IsZGGq+uvqbB4wBmBx9vsKcEALTg6fOTng5xQVYLNSf4gzR6ZKW+hkz1zlf1dAO0aUaze6XPusraAVIvGp2i0JSOpU6QdbmNmRdKhDeuCD2swnpdNdR1Z1otkWy1oJ36yPIVUwy2eeBAX+JjGC78=|Chương 648: Thanh Hòa Điện;wgzmhKpnJ71v8Z3Rih1wAGUXwccmz3fuaWky1DlmE4LdwAGXW99GY+AGZsHFn3DXmWdIs0YA5B5qIh+q7pgm03L4AdBGqsmvcu3smfLEs+m4bwfhAbu0JL3XT3CWuOFv1P5NESsj/drAfhT0BIoGJfUl7k628/CzG3syd3JjWro=|Chương 649: Lôi liên;HNnaiJICHh+9y4+AF1SzLw9zvKkocxgJf1zRdIhL0tbhkb+3h4oaF7nJX3H65viqOCK32elBGxhfEXOj8tZnPY/+8kHnHkx1dCcfl8cfKDUxUkeL66DDe8ci43Svns8WI0ILH77P/JU/gWL5wEk3k64Mh6xdP9orxpIrhBuWB1M=|Chương 650: Kiếm Si Lô Nguyên Cơ;qIJ78lTgP299I6GH2fmMlGPSlGh7l1kRkxoZK7nTHQ2852+I7wcmtCmO80CYtO3cpLvzWca6b+L/EzeuXVqjEWoSv8Ru7vXYH6YVNUNroFsPwkZVYSXh3SyNqqzu0ftcac6kioUVQZtuf5S0kK6PCL35zc9ui+C0G2wJapEszSc=|Chương 651: Tây Môn Tuấn;F0hIKm2s92j177a3H6WAWplBZq9mIXK22Sy1lVdHvj0VzVOArcQqBNn4LZh/ngscI2jTQDqnqpHJJwLuM1h2RTiKy2SosNhwlzvu+uEAAwmuyKFCRJ6WN+m3bJzcH1kXPjYD+a9tukDH807rpyNZ0j7rBmVAC3JuIcPs2wViMBI=|Chương 652: Lời nói dối lớn của trời;TeJxiKmq1J4/HsDroDtCJjYKm3a05ujnGi2YPi42l2k0xetlFt8s2WgsMWxvVu5EBTkWKgr3sqBQxrNZpQfuWmw9Nv99UvqP/EETUKr+k21aJO0SAbSGZCtdnYr56h2DyRoKlwNs+AdDZP9rzFMqKA755mgUDF80N7tPM6BCqbo=|Chương 653: Trong phẫn nộ đột phá;eWzohgQsWKFY0NdZfRWb5egChZP+Z35ByEnrA2jvrPVB8OH/uS99wZdSqeqmGQdNYYlAIiuugkNsOx4SFyu52nsn074K3OwAHWu7yqs1zheR05TndifMDTwWKcOipwtTDcAU3B+iwmZBzXMNAYGycYSWApumVEZzaIFhFan/MKI=|Chương 654: Kế hoạch;QfJdTzlio2IdtqzwY05rrB732dbaIdg+bD/zbl6AFXfHf3JVEiUMP9yPCoU6jIu17g1EMtJE8hcRDsqeUEHNQ4wFYapDRWTwNA6VTgYHuDPSAc5hSg3pdcviYnt+25yqgbkDZKX1fEC5pJq8tJGxtzSu2uqYgVUJEEEIiIadIzM=|Chương 655: Lôi Đình Chi Thân tiểu thành;erZEYfdVgkEyU3psHsUSry16y6OhaoCCqSYkUgns96Jp3J980OGmvuSlSBSAe6aZYAk66ylkq/XnsoL0nu9NO8FwSsREFB80MTcOuCd39eYoGE5vtmk8viu7S2TQdup+gtevQwEiGgtCZE7mdX0SsJi5CZg4lpllAO4hGmqgFXI=|Chương 656: Phá Linh Anh;ripYp74VGDywGE+VUCQmSUD6ilwlA1tLcmsCPKjjBYvkHNfOtSQkkInAPvI8w1W0tujNEiyoX9cbHqfazRbFvDfV5ep/2u+dosKaOgCkq2bkY1icF4/StiWXWt3FBf0hVpwbpMwaxaveNtQx8F7NfY2QUEYeyRe8Vy26pxFuHAY=|Chương 657: Tầng thứ hai của Hắc Tháp;1q9D74/b4j1FX/hFHW7GrS+vf2DHrJerM5lbmZDMH6lB7LQ2dGwKRqbMbxzBdjmgl9/ZDAUdqpdyuOpmw96GOO7uE8HWjZk+EaRWwPrHOjLZoZPobopNU/E54RNRhKrTSvxEKX6ytnN0UV+VTHZ1e9aOMXl5gKBvnLKzCgV+hzY=|Chương 658: Phân công nhau mà đi;wVPtTc3JyXQjiPtmuUu/yEtrtsxJGvTpD36JBvf+YZKLkVn6zPLoELfb8dAbLaMYfHdChmM1tQMqmhaiYSVTzkmr14baPSvxz7vJ0xVxtDKm9K4ew2YNMtg8iMQF+DjDET0M7NJcY8sQWnE14kNJKX4BU9bhKoTyo+qIS3CXb1E=|Chương 659: Trắc cốt linh;yeGeFyQVLlfBm6X5YoDXewEueBjDfxRgkfSg8vX2Jr4XFzk/p2yoHQl/eSR0LJRc0dtVE+88J7pZtIf2M3VyfHbYNceCzTw2yNA06zG9uyYqk8KPQUiE4+jsfR7fvFd2N9QSUvy0xenZTwhL9AGPxbygo+T4lx2HqsHwwo9xyxU=|Chương 660: Quái phong;s2oUU5EX0gewQSkC0rrQ43+WujrnIlys8IMeSd5m5XfDtl6KCoU9SpB/yXl2Nb4vyJ/R3pXmM+11ibmvItvpDpVrOgjEuK/b7ff7cfmUMnFNtL3EDx1omwBLyseHHQ8dF0hnPBEKh7NDxGX6l9MYJt463lOd5QEfgw7qcaMBqf0=|Chương 661: Mắt trận;N3VUeZXjYuLixJPpGCq4qyr1TwC2UhGl6XKEOaRZCr8OHe8lJfiBWO4j7jEyHvc8eOlh93kv6zLpJf1fYx+J3rpyT1mYdg8GIyHznZ0syLXlo1iZxDfZ3kJG4PrReCehvZ7woqDKX4C4/aw7mt8Rws/80oCIUifXmkrA31EGGBA=|Chương 662: Tỏa Quỷ Cốc;HX5z5ZnffBUxskeS5o+Pmwb6Of+EOUqFZzvX16GmnXp8JB/sICfeQSmQH5DHjKxq9iKRdz2WCtp5Y9V7QJxPQT/+ZW0xtoDneFIlRKYy/N8X5I5W44A1YPNFiE7xA+z+09qO72GARcu3vvDgKHbV9yztXUfMf16KSkkdb+d6MhQ=|Chương 663: Đoạt thạch;TyLtIcRiA99tUDBUug84Mr8/BKgCe8NZ41KecKU8QbMsJcczFL+aNcJ6ATeNZUaYb9jMQvhh6LU08Id6fa2a+LxyUXlUgQHsda2bXQRV9x+jk9wWQaX6IuQVFzg1P7x5p7rdIJPaXO/sOeiqENMe1eRS7SbowKoilKSKQc9bnlI=|Chương 664: Nguyên Thừa Hòa;x8gobZoUy3XPDQgefNpmq+Ky8kTabA0ffPiT4NQaX5oljLb/1IlmHJeH7bIoS9cminj7f/+57oalDG3nE5sx9w8GQiXrTZwgdFstd9AIbG5QzpZLsZXvE8+d0/3ytCcMEoPjDJ5NsTprp0cuPRGOkIAPZNo1Tqs9PshgTPQOAV4=|Chương 665: Đánh thành đầu heo;U4SHUFHfrQdnzam2IpG7N/7E9OUJViSWSrFPETNlwMDDii8QbyV42azR/Jt+8rOwp5q9I7cgm2P7FBpSQWrxod8uzWimJbknl7cJBs0g59FSz8+jQ10hsk8GqVWtjtxllfijVZb0AdDwvlQJelhuNwLQ9ziDXGkHnqYZRBn9Iu8=|Chương 666: Thu phục;XfU6gouy5ArKmw5TJeOJtjX0LnqMKg/xHPLXQpkNv0EC+BggtRtVib8EWroXTUe0iuz2AgD1HfetI6j/2MWCzGtMw8txXokoKGz5D0GVjVhWFpL0gYNlFCS5AQ+ruAIY6rjNyauXkGc+fn0vsXNcNVYefvOSmdi89OmN0ANEHdk=|Chương 667: Đại Thi quái, Thanh Phượng Thần Hậu;uVoLBSWW9j1g/VVjRYqLE2xdk1DgJi7U4W1janBofaNJ9Mswn748SJpT8/5tIZFYvm9MJeZuqDaTWMKLV2TuQlDDCuvaZY5xSR43sj+PqF97+LKwVK4KmAoIdsnpKji+xQg61U5b/qu7Ui+TmCxiyLhOTA8vW4Muuhy/GXJxr/w=|Chương 668: Chân Phượng huyết mạch;GRNnwWVBFEfzOy5/S2xmqH679+eA3VR19JK3E2Wlb/RKhE9dALcbQzJroWFGRt/WVP/4zJLeBudEF02NBtF9nLVWkbwfyTVEHA8QllBnkwKp5PhhALUV6OJzNBRtZIKPA6VKtYYA7ySDtagS6quY4eCE0P0qHx2DmgouwC76/jQ=|Chương 669: Mười mắt!;wH9Um6KWOPCCchPPA3E2ePN0qf5WZzWB1aTo67HUycEDQ9+/78pGKrrYjAaQvYT3z3vYPndbU5Fvyu7bj+DPLgSTcAgcq5ZAkAu5vt1vSRmlpaE+2VpPmXg9MQnUlyz3o1XIRWYqIzalmCWPHxovaTFsROnYFTQGThKYo+B5+z0=|Chương 670: Cửu U hiện;2oCPx9Bu16DEWuE30BChNj54lYc9oqucwUrJkdvFUzpnmQN8FOZHiLQkM1qh0YlkdzBuWHe6JyJstRyfDm5IOg33V23L2/tdUJXqqRwxbPUpSJ5fKo6e/9qpOUyvuLfkHdjScIaTdpatNj+OIqkSKk1TGxetxdp+qr3m2t0q9S0=|Chương 671: Kiếm Vương ra tay;n0FyJVxmhoByjDFqczhkOEHsP9vyxfrf/iYct4+kexOzrL2yRllZ9sONhTl/UKs4R+2w7YaNnFheLOel7zbsRyUgx6MQE+dD+2Bju/PnWedOetbzN3w5UBEmRJ/3ba9YUrxaY4odB7OYl8dWhHVjGYSqWakOysoO5DJ66cme2ks=|Chương 672: Mỗi người có hậu chiêu;fuk3inZMZtCVxaSb0GSgBn1pxKtJmLz+KWkGzXzq/cE/cvnQ8mm0LoUW6SvlFFw82TjBJmAU8o/UxUYyhquNBGY+1bTMTvY1l78uOdJzn59/c+T8HJLtaAiwfiEoPkUU+z/xxY/pTmHMXkeEEszFVrCkxktRJmNCSBdjj1zhpAQ=|Chương 673: Đệ Tam Sát Trận;TlR9bGdrj9KN19uvyQ0G6X5uVK9Y2ADa5QXgp5vJLZ6iB/Q6vDySCgf1KZjoPddWNRmxIUmLYqzLIFP5NWbZI68j791geM5LLjtgAh/radkHeeyR/UclqISzASlKjK1o6PuUMNAiE24eu/GnmjG2ylTupnWw/bdzBFtmCf5EYgc=|Chương 674: Mười bốn mắt!;lPS0GsRInF8COGh743+89VyRt8LDzr2kdJJUEj5VTOO6q2jisUUkBF9c1vXvxohWqloYilo0v5szczlxHkTuK7LwzkT5o7LfNUirAjPYIimQSi0txzo2MkFVxzHLwkpJS5gXpLFE2Wzkby0yrTgNxwUVv/iSZ05lGT0MT1ilrlo=|Chương 675: Cướp đồ;6Ss5+RInrJPKgvxwxCsqsb3nhtdM9BpyslP4J3y0CRAdKGLQraukD069j0YvYiVU01Yf7oza3uISg2QAQDmjI+6Ac0sWSwbw2BTSNgB3YRipi2d60DR4OKKMqzMJue9YWwJ3slv2k2WzEfEt54gN7UB59M/KJ8UeYPw/LfiAADM=|Chương 676: Chú chết ngươi;RgWr9FSeTYVW0wmQhldfRE5GZmenXjmf0wnbfifDm6iGw9I0FskPbRhpXmcloct5xbpAMug0JeqSziYVUloNQc+ULaoiU+ogvur8pDsdN6Z9YpOTVo+SbMKS/dTy7FCb4UDmbL0GUsEWogpka112B0M1zooHxuoovomjq44GJ+c=|Chương 677: Ma Đế phân thân;z4EI3tAaVC4GvM2hEPX/9g/2q0caa7CKusipIiQWSHqpo8IGhuN6HszMGwJBJJqVdpeEEPtO4bbMu0mNz30p7rHRyb12cOoufXLjinV64ywnxNMnpgyirG1lwcQks7DSx93nlMcNntySviU1QvspxJd6eflfjNKcoegJMjWXWxw=|Chương 678: Tiến vào học viện;krJXGYrWfcngCX0VNVq3aMuMKRp5828uf0uUZFLo9HKrbBj8psYvo7yiCtza88erXT16D6yhn83PUCqw79/gRpQasKaq4bBME7yHP5pKmTmj7TVCRMkhGyJzuMIFqa4MLoDiiyhdjorIdGJP2Yy062VszjXgdYUOUFVpXsNRSYg=|Chương 679: Miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm;G22MWffUFL2zD1/mkWZf95xojAMABgQ6H9lHcd0EYC45+FTPW/FkbaLVWTrszPMg3l+yS2JX3B/YW4Dp3Q7wvuP4IOxpoQWd+O1Y/DrAUsjP17qRtkI2CoWkDJwd3kNLMjua46l83WUBM1AkCTexmm8XqtHSbAteyMYCVp6+Dh0=|Chương 680: Tử chiến Tiểu Đao Vương;UfkesUuouoeVEvR1oZPCjtoof7xUrjSvF4QBAQ6eHsneB6idF0qBLRJ3daVa4nAWpfMKzd1FVRG16fW32ei8C4K1SWYayl9UOXV108AOaa/PueBnPcferFDXMXz/CrbMJ2qPjjX8EDyhXHu3LlmYCPIDwRmPxWXFz/11EBX7NOA=|Chương 681: Hóa Thiên Oản phát uy;ZvZwuHMgyzI0DLU473Bb6qQITer0prELVN2lofiXJfcTSk+fJ2iYSnCG/wd/DzyrnUmqyL4bhZ6iIlxHnLhv+KS+Wp/625swBicK3YplcPmkLqY+0Ujc0uAbk3lqyHO326HXBLBYF1XxhC20eeFsLmET6GnFtWAXV2VS9PIOG9Y=|Chương 682: Thiên Chi Cấm Khí;taAqv5hj2e+1cQR6C9/h+oMr/n1rzqz7WmYHj+C8rAUQ0CnNKgaCXI2dLjqSoRHvnuwBpxEGNlblAVJJCldTdXCt7+FZmOo4bvqizon5fXbIqvKeja11HApvL80oPcVzhqU9Sh8CeGS/dHlyzLHJDDThWlr/akBcGEcsCAOFcUk=|Chương 683: Một tia Đao Tâm;GfPyxHVRhrslcQpdGQZ4GZsPMB812KrbOjkuz7ea1wKYSWCEUUejtiFFISSkStLLQG1hXGXzrxUiCIarYNreXTZ4g3/Dcqvk2nKgQL5tB+e+Yw+zsY9fmUcZS/8LiTCIqkwjrMMwsWjm4wasGATcjhItcox7hbXubefR3kVg374=|Chương 684: Tử Nguyệt quật khởi;bOeNac1Z23rUtS524hiUY4gdLYvKGO49+Zmcbwz5p27qOLJmejyUuEPDLpmWOz6CK0EOEcOyPiAs1b/wsaq/It3KxCd53w3W7KZaz3kPRhXb5+jlTmDYtg/UVjeTs9cs6UPci9mcI89TF+XRp9+xDe6iYGutWH5DEUKKYDdiu8c=|Chương 685: Thân chinh;lhwtx7IC0NwxOcXypO1jx7bUChDg/NE0Aj2t2ayII2EnrulVFdmkNf/+guoPnEXO1ZU2tHRobxMWu3Lm9jPLhvwU76Yks3iwUi7s3t367o3vK96/6nuf7t9Lel7ASIQHAs32nUjWfpE/67Bep4AgxTX9dz1drmuJ572tWTnP4II=|Chương 686: Ai bồi ai;eTVGwWdFdA3CkZNlvi2E2yNqAsWpKxrNpGJKES8MxjIQQBzhjXF87jbdoBzG1HgiGaQMOM5Rk9NkqRMVOnSK9pZ25l6x6/L4FTloIaDF59W4ucK/d2j5TrdnS6OJ7QVOvZYG3RhaP63lFPwSBXC/ha7Jp2A4A58bi5LhihYQ1+4=|Chương 687: Tử Nguyệt Thiên Tinh Vương;pPka8ZDIXCsD6nNkqrtJP2HAQTs7p4uevNYuf6WQOs1tbTiqdZI3zdlOIDEEfB6XDExn9MALg7xZXuxM3v9C6QNL2WPyhfOc74ZdufLnGJlmH2YaAAeKUdttUEgsw51rCWYYx9BMsJjdrBO3/p3UVRi8iGkDg3bgQxoF2V3GwS8=|Chương 688: Đại quân vô địch;jNDNBK+ktM1E37jI4OF9BTG5cLtYGyNMjQoWi186pZtN5T+iac+F7rf5JRgAVVwvSd+MGWnBwttFJTOKSs0JYQk5SrmX1d+Rf4CTqIH+aXojoCAVoDJpTJOJaWmwundXIRdtMMwxwgIvKpqpb16PXzow5PlIDgfyjLc5gtLYYfY=|Chương 689: Đánh lén;3Ldg7qyZtK2o1Fkp2QY6/CNUPmP/z+4sPHLlheim5wZtwIetU1FUGt6ghZcXPVNv67mDbIrawfazAw5xBTgwsVY1Ltr81e7kGTVHvLr5vtpljiP+n3ptCHnVCjSw1Otxjhx3+ArdcpHJxUj39EpzPIswr0E3QSsL0ZfJkCselK4=|Chương 690: Cường lực tới;BgeO9wROqyJOgudOXUpQTC9SEPMWh4d3JjPELEZwBw+tk44zwGeXfi6VDkFxVtDeijGnnnIyBs02FNiNcn8bXwH5qCT29RQbvXrJC0EkUUvHGm4pby0M84P2neRVVTEmJXync9vuXneDZTCLtymATzrEDBhBh3JMaSJhS0LKFgc=|Chương 691: Gốc gác;1uxG3k5gKI2FdN5WALe6E0E4J/CD0nfvLHvLs2pGLklK4dkhszyjmJzhMoCIyKSSeuDNBbJlSKhHynr9bnE6h76zeQqhiNhoXGtra8QZAWEnywdP5RjvXCPun2UxPFCCLc4J4b/uacXPgvOjwxicgcxiTM9fLeVvzB94u0vOmgQ=|Chương 692: Mỹ nhân tóc đỏ;nGiC8UuUtc87eaIEeCCRrlXMC/Pbq7Lgya2NsD1V9arEL6b/umkOPLvr4EYclEApiKuXMWsVxBkXUu7CP//NQpXv7WiettJ/mJ0SJ3lbrAxTkL20ijRnD1EZMDb118XPEr67DsMkSDNi34VM7iXi2fnkoJv+uSMtn2euoqVv4U0=|Chương 693: Nhấc quan;8HY+7nRxtOfJOoVZYfw8XIRhaZ3Tmcm9ZJBT0CMBhA2Wke8+gWogt7whxbk5bcBShOTdyWBlxZ6R7Edxu6b7i/333+C3FQWm+RPNiOSzcpRjusCo1wfXjG3yY+78/BBPNgRk8waHNMECFy6muwTccZM6lVALWBh0jrUiaQoMpUg=|Chương 694: Thái Âm Vương;AqXYPxT7feqr2kmd6oLv1RwDeX9RUDwnfuZ1qZKYk1/Uq6NPFq2L6iGmgPk/ULBHm/8qJycw88GKDRY6MB3c+vm4u8hX0HB9oseT2HPfT5w0pRqUwRTi7iW4vpBX9szXT0ME5eieKXebX+gzKd+SqfF24G4bvfkkh6/tjyPFLBg=|Chương 695: Quái vật thành đàn;D+XLZqwNzDlPgK4ojoeLy6FAgLTLFK134i07LKXHu+xDQvPZl38fuyaqLPQqDKHIbrrTlE6qZpz4014Z9XTj8/b1STyX4N9DW/yZgBWcVrstJQsEuHWyWrSJugJsNICq4OBsqXYTs/gGReq5MHZgDFcoKGxvIid6sLzHmsjaMLc=|Chương 696: Từ Tu Nhiên xuất thế;f3puwWK+TkGqScI2zyJak3/BcOzKs175MwKkEKh222JMi+lqkVskXevh3IFhS0F1R4GA7XAnYiSRsx9uFARKcSRZQ9JDkCnzB2mDbNhUCGoF2fwOtdB36yj2aK5mJw0V9zHa+0kUBSigDQFKIwwI8Rk/r4EhEsAeBy/ABHZepKU=|Chương 697: Thiên kiêu tụ hội;TMuJAJEEFgMILEGted+Fln8m47xRWg8XMaeflCfIPaQ/qynu3F5kV049P+N3XXhNo4A3Bn9Ivc2E8ct/mcB7Pdv1jqW7FIH7XcpCpaqiMVMewXV2va82sKQekUwJ6QRqRnw+odwGVk6Un0dfGLZBRnNlnsJgvqKgzAZYBvY6EjQ=|Chương 698: Thiên tài số một của Địa Long Tông;t1kPsI1VkkZC2p3T9gs9s3b1tiHfAkSIUg1ulNSXuFqn1h2O5pai/7dufeiGiO8NRVsTo1knhgG2HWzDZVL/bKD+sH6tk6k/F/0h7hLPUDnIV0FbB4ybLKcxR3e4kBxKSe0sLVPpTdoa8HXKR2WLVqmJwnJvON5FquneRn+68ok=|Chương 699: Thể thuật đối đầu;Zicu2OBAHU0FSPjkiNZcKC6I3cL65inlm9d761xWTWkuJB0AFb8RybW4ODYqFXqlesY6VZZhLXg8ZfHtasDyDLWLgRPt7uY+E4Rhum0d8cIKs0ejZwBg4Gdi9fajdEEoQAwOVgMDSR4taT/Qz1hp55s8lYw6HV3tleZCuXd2ziI=|Chương 700: Tiến vào;cGYVD3vxvJkbQ8EscflBDk/tCSRWe6MdhuzrwNNWiBH7sTioJRtUqtp4MrHdKDfSRX57s3G05qpz9BNkc/2wQnrGUouxgg8EN0cmYRTMUu3AMpwbejsbf4m5wBoLe5JfZK+MblcltrF8EkGIpxdjA1cVkP+euvzOWUR43teWi4s=|Chương 701: Đại Thạch Nhân;vODpq0vwj93FcL+UmfCCM8mROyvCCjk2K08RD9pMX9JLqKa7ohLCUa+oUn/fXn90K4oPTe5KZMHH/BzGs3e9L92BEANH/doALEJeiA34dKFFyuPpdU8JSNpBzhcaj5pFPaQZB7QvB7tVKMyEn4Q3hNhoob49Ivr+mS/VGLr25KI=|Chương 702: Một mũi tên quyết định;k328fAYHa9klRiQIdTlPROFbG150wt07dqmtPqw5GEoqgH2HZRifYs0FvmxMexuklBd6C9cqoH7aeL/rPB4HcftrDG04+I/ZQ4Cw6/Xl4DnXicCDmr/CT9LQSVqskNeCFqpAyXceSlX/daWFsDxwwRSyTcHmig96123tRJVL4ow=|Chương 703: Ngôi sao chân chính;1G6jkzw+B35E8TjuOjq54aoQ7qoXEhFMau1Qn+bCJtVkqUddpwFvQbgnMzM3C5EjciHBWjE7Ewv3Pr+Uf99shSQz+J/UsvpV0OxbpIvNqxT5sjyjtNSpmrZ/nNqsSEjTVGmX4fn3odI0cu1c75xCH6zWKcAuWzzGTqHSCx7Ae/I=|Chương 704: Tầm Kim Thử;MQrbEUC1IGv3hyy357dlgA4J9eq/EUGjmG+EInUezq+f5LQVou3Qjc4iGJGzoVIHgU+7NP7NjOHHsZ47DduMRgZmPymuzz78dANTkYNdbBCKF13P5w+ohDEqVAZNBcPCc36H/oKgXVHuSDvh62JgH75n6tv1h0R7mKDm4jb0nPc=|Chương 705: Thu phục;WGKmRFSvp8AGPbi364t5yzL2YlcuB9SHVLCMdWQbhPwlyqNDQq5wlTvvx+Qh97U9InZXAci/DsV8zeaeGPYiYGpLhjMp153ig9b7cb57NsbSqBnIFnNkrqZpTxNXrGVetf8sxWIqY7N/7EXras0i1PQb/rISFVoSMRoq2m1vhp4=|Chương 706: Bảo dược quái lạ;hFwsneprzf7zpQYYElkwJJdb1WJ93nMGEavP+EQv9xZz/LjNMbszglciBNk1461MrJeY/jhlCXJ+gu5kRHM3bz22JGYVfgjh1HUMiIpbe4+smAzcCH2ekI9AIoElkgD+CjJYx3dmf/amIBfLU3aOpXq1h9GbaddpufTtT3g6B5s=|Chương 707: Mồi nhử;vvLtdUQTMmCf5UOhXYNrKLgz4tjk6c29VDfTFnMkr9IVfiEBkOAR4Suz/J6/uKFGCBgCXsH3knl/xEdJH392f9bJpH75pnD55QhkLw/ZaTnwG6Yx96Q1/1AgB5gquhmoYmJ/+Xk1eVQiDoVZvUDUSS08ecPwP1FZZWGbG/LWsgM=|Chương 708: Bị đùa giỡn;KSP7HipwThuWNpM9cx3pWAeoOXwoGnSYs/vyPd+BEpccyEWOcIJZy7iTJoKvKItMiCx+4U1OUh8aRkCCbrBr+L2H8dTsEJ8EdSSvNtC3mDv9GxbosywXi78qrNZ5KtUdZpQPTmwCoCksnxwhhmOqG9PRDxLHaGRD9hUWZm+C4II=|Chương 709: Chiến Từ Tu Nhiên;WAvtZCM9Yj7eF3H5G/BSfUuk54hWxqtDEdbzLOZBlOCN9gXQRSR39PpfhHEaTpSiBLvLo9XBJAbSSsPXJja8KInIEc7H9pqvTUdyo0ucap6uQq4V+Sk9kdZZA1FYYaZKk9TEaFoy1XA2FgcSvz0KSqfHinOVswy2lcgknLFShxU=|Chương 710: Phá đao? Tuyệt Đao!;OGuf32YqkOfo3LDIeJFYHTH7kCR9LLr6EDK6drw4E8QbiIfO6Oq2hwUKSqurOgjx2mmLF5tj+sVSqW2YdaItdhIOK47g1OClNG9vllEzXn0r/EEJZRyINpeKfmx8FCW1iK4Af782wr61YbBxwUsa4u4oK14SffQujPcrEuobs5c=|Chương 711: Đều lui một bước;/ETQOqTidTp7gcxjtcFm8wAdlsRgZDYAN6Ls6t/yj3l7gqul0JUrhagJQv7m00u4JCuTYnf6kmbuTs290teHZHcYbBGj0YOuTWqCA5QRzD4ZMz4MkVbKLfFS2yzhDQ/dabcq0lbz79mUEyksi16adGd4Q5mre3KMYhwzzDo1IUA=|Chương 712: Bảo Châu vạn năm;n/dWXdedAXt54XVehZ43pFIFpFLpCZlu+FPU40qQuZ3Un3hS30v8duTmu5/VwOXf5w18MFu89mRxpHwqMLEtM8xIU8KlxwtTYgtK5zC/CTwdeMJbFoiaDut61uLsPdqkXLbOJGmBZrF1j9pcCQY1t6fR0tCzCA3XMTqWjssY7sA=|Chương 713: Ba loại người;RUNdKDZwS6IiQlEE6Wlcj08meHDgIdTJZYFSjBcqXw8webTCS3vED+kuLc2DujLLusFs+HXW73aemNW9T3xgArVdIzuVzXLSbzYyaXcqAgr8iOW/b4jeigg3BhT5BBtveGkfIT95IOpDItXG/AuH1ykDwzSYTiptwHFry+sQsXk=|Chương 714: Đánh nổ;WybfSgd9hrXHOFs6VNBV4eoeNnPGleBqIxfO8sprotTsQVjhWTFFSremHYjeEcn49iouhrLy+IESXwqdQo7reET+8DF7DHbBI0VHTRDsL/r3jpOborB86EPQ83v8OBQbIBPowH+kQZZHaoQgTgoCTNxRR/1jAuLgr1xdcesl1qE=|Chương 715: Thu nạp;9zZb6yJ7+Qag95XXOS7OhdJ/zNezmq4+YyNXGYXqVJiXipW7zFjqBw4LQNGEMPpKV+xPgipO8KO9wIgqvQ253UcRSsTbedgIpo+xt/s4S41C19l+yPOK70saf6ZoDpVuRRSaIanmDkMotwuFnYtn1kz9OTBGfQH4mI7k8z52Pf0=|Chương 716: Đây là một thú viên;CxIbgCkmpjXUgk1I1/VIird9wMJ+yvN0lJ74LOLuaz06SdZGwnYf4IV1jzodb1L5hrEZsYptC7NbvJ8yYAwuOynvZwH67Ahov1xf41tqMz+tkXBxMH2SVFnF1kEliqbvE9/Q4iGxZtM8kOkPBXq52aF+yl8b8goO916cuB+5/2o=|Chương 717: Bia đá lưu danh;sViKesutCimvUpd8mZ5FinqIkvmqDDopPU2wstHOjuL4PIXh8Gn+I3GtR2felkupO5U0+Sw8nxDApCJ7wdvbAW3T/glqI25lT8lvAztELZebC8GyCAcy9boLDc+tFNfgphMW+9/ypFtKBhmq5w+qYIH+xmJ0yxr4lDozxX4vC30=|Chương 718: Từng bước phát quang;csT5TOqA3aHbNEnvz4AUD+dQM5FX5Z6hf3hQm3BACknYMfUrhgkyfzv0dq/fmBYr1nJf1AQVrmQQnaEH8Vf+XPp6YO4GcC6ZbS/FE+v4QSPrwUBrA4soZ6R3xzbPQo7+C9I4CsxX8qs+e5GqEBydxm54XJdjPEHWkEnzNnOYDyQ=|Chương 719: Trên bảng đệ nhất!;YIaG3GwNaAZVArra5Vdy86JwWlRBVWaJCkRteggODMSvkmSke38orDWgP32r2uW13yaqqtcnuwfnv6cXYwRAPDObJ68KjSKJYLAb/cjqvU1BM0f+oi8IfXNo2It9pVfBf1/Ij3a/p49w6ffqGyvJ5I38rF+0kBTgDKgABB9h4OI=|Chương 720: Lại một cái đệ nhất;02UuK62zk6kviiekKdlw5nYziEBIjqDHam6plvQWMnnhxpIL8tBXSqXEWpJztciUfi5e4BkZuLrlJ8DhL2eCOyCtRfE/zv1Jv6JOSl4x+Fr3FhAOjnYza9rN7U3ciU7s35makpEwdEYh7eXL8Z7KnjeilY58xViv/dsp5TdezVY=|Chương 721: Trận kiếm?;CaCb2YYZyFUXLAYtWna8JPkfbspsSkOztNynzg4lLrgarNl1NErljdj8wmdEx3NkoxwPIV/V2lLTebsd3wuZNaN4V0QNaJYgdUE7tvi/Pd/iNhogxTAjOni0Ew7eB3okYOzx/nCpYnC5ZhDnh9eAttjibU82dqWqCsUW2vUXivg=|Chương 722: Cương nhu cùng tồn tại;hLJZc2si2xRhk0TAkglKftG21JKERlsy6zIMxx3yAyhGFvweSOAwnLwBnZdTBP2vt3k5MfF/r2zL3zLh5R4CIl+xuHl9A7kJA3IXnbkxFvowMd0aaLNXwk/quRimhP9JcuhcofQ/+aMG+MKBpN5T86GI1/9i5bF2LEWpCNS8944=|Chương 723: Biến hóa tùy ý;T9okEF0Y1/oyWCs/Y6b8eXDvJl+sFLlUZCBhVJbuteiq86kRlsiXc6v8QozLDCCAuQZsRKHkzrW+IXFn4iFaG8HZZkwBelNW0TX/NCaV9Vw26yXBZUn/HGYVuhux172JIY0xhOrjv4tJisnZV0As89UvsPqxly8zFzQayzg/Nsw=|Chương 724: Tích Sinh Kiếm;zt6gB/X3pF25emiJkpf2Ak8aRSMEBCofCYtTs/9Ru1GUgxAZSVXxI5/7ism9NOQsenGMUaUkO+4KlTJw5jebBtVO0szz5AIkvFwEBH1tMLBFIC6jybGlFtxkaVytwPGQpXeYlANRUkllusc80TPO7EaUPtVy0I6jXdM36Eycf+U=|Chương 725: Làm rất đẹp đẽ;GWethGCHrFuoA8Nf1EA4mVLqyArn8MbXbFJG4ywhwGx11f/VKlNzkx5tTnE58UVSuws78w1ZbvUmKuwIe0SgZ1b0rByMtF/W/hHVoVx5qD7duPW7iTfyoxd75Swat8s0F689AJ782+RVl7VD7NicfKUOPfpXToBAQx39XmyDFjE=|Chương 726: Huy hoàng kinh người;J/fC4VOkqQa6sWni2AAMSCAJXNYz204/aksRYdRePY1sSK/VlxGEEvzN/5R5xoZiYAZzCKyloE3d8OgMAsfIaEnkR0yziusvvzdpntQT6cA+BByFCILr3d07ua/BH0z9VY/L4FVKijawUj0XP2Sy+InRozUYV5vCyE89mijqA1E=|Chương 727: Tái chiến Cổ Minh;4B2h7LxOiUExpYEkO+Z5/9yRPpz5X4OuXjNvebj1xn5KjAc8TKnSwxmdqNlsrsPR9shXvpHBpRxWxJ/9bU/4IiONqKxAM+lE6GcuYxKoFPmxbK9agelmfWEL7rpJ7fBFCVLdAqLpFW5EC8/cIJXu88i+Y1DtDB72PzR9+g4p51Q=|Chương 728: Huyết mạch Địa Long;FKRgKDg/RxRCX+DhT0rKP7IsjAfrV+jRnx5evBnyvbLVSxqkJgemuIOC8trACnhXs72nNa82iebI1ufT2UotWXGjYnVc/aKCFwFag0rcJOdeESqKio3y5jASC+lthhtRuH0lPI8VGTXilMWATltm1CeVgF7SeAVD5k0CLJEmbHA=|Chương 729: Chặn ngang một tay;madRYEEV6YE9JtDRMliFzEWiAllgvJKgNPGX26bw0LsmIo4U3IQtqtxTMV+4XYSMFVH9fz9LtYd77aG+n0PNgOCncvNL9rT73TRq/VMzGq4ZDl/iRWG79SC4lkADiVvgkSSICXmOPzGOyBYQtquPzhFk05tG9YcPr20LmTMA7A0=|Chương 730: Thoát khỏi;hW4J+4s5gtlEOG3VH+/+e2x2Gybu+NsMOt/JXBSpZ/4wz8VwJqQRsm7vm6LPE1grr8BHEaNCb/LMoo4pmzrEiKDJ4ff0N4VD3oWYdaptgqjuzyYbfGiKV5f4HwnSF1MyX+crcCj2QYzNyCUfxuddNib5B2aCSURGMkftQxwoMzc=|Chương 731: Lang Gia Thư Các;rkHPtIpHrpiuxYnwT9LNG8zbkZzVlVFa3JbEaO18zfrtsb4tEHDsVLLxJwqIwf9UQZR/kq6EuFHhg7y/3gUHakEQJXE3tmV55McbOA/Y23DexDAouZWOBjvxua3HWzCQN9DtZvta28GIh5hwLlnbJRZGoJ4QQOCYHIxJ+yO/C+g=|Chương 732: Đắc thủ;O/wCPT28MhPbagwUAwsN49uKIYMmk7SzB6aDep1OZGVrhEytecgQGrBM7F/GP2Mo0v6TDNm8Qkv490Xw+6clEkxft7dTEyEyXDK5uCzHxgVD3gFgISWc8AiLCJfMCu0sVgKBHmjALE+4d+H21hBfkNPIqnDJyfNmxKy+memyI0A=|Chương 733: Chém Chu;kxuByyaD4s74ZuQiEJwu0Idlg4z2iCiQOBGKFsbNGxew7tCyZ37yjAEhK5cnXSWePz+z+I9ODuEr8tF660hzyUmNuyMCMECr5xrZGNsytyvDWGYNuAtem9G4bpJ5iN3ZBcQ7rjtqovazGCZHGTepqsdLxjNk2CAI7GR22IBLLZg=|Chương 734: Vô sỉ không giới hạn;llNKvyjmkIC6/rCK3iOs0z3VSUttX3AVKltL9b9td3V9BOdTcxzGzEP2x/3AENx+SljwjQNYmsz8uDu903pcCtxrAIbRIGySOto738HVnmiBUPjyphUahGWgBMm7r9Nv9hHIIS23/bUkIrSpvgp9JhRpR9qQLx654tcbiuDp+74=|Chương 735: Song giết;fMBNjREhWW5Fm/UkyRPttIRJMgFlvYV1Dl5u/N52LsBBVJg6ZUkogZlaoPEHKRXIxGZrUCur4hmdY1655H5Cs8JhX7rp38SfMQleSYKJICjnPdX2tOyJihe9tI05mZc4umXW7xmqIZxIsTINGhtzRsataJzja8YEegRsATtBvZs=|Chương 736: Tái chiến Tuyệt Đao;8SPwTr66l9w7MvSJFXPUO0GK2Akc9QoXlXXaKRY8d+l0HpdbosiotDgsOdIAh5TSR9FKDoeeLi5TMoeH1z7xYEWuw9SN301I2F9qCObg/Iu+U+Ap29lF4rEhpC1uFc5faDFNC5+vYHoxikG+wenpDdouZrInObKiWoA2IB/mKis=|Chương 737: Hỏa Diễm Vương ra tay;/OjAXPh6//36taDZ6qzs15lZKCxTsFanNVthPMGPW5AGrb3mGAVq6xYxA3SndG+/7DbVuQF70pUis7AffEB4HvXwJspQKZ+rxWCM3ZnrdVEwjbOi+Kd/jYH7Ho9Wvt8jWTXRTF7gfEsf5iUagv6cL5nTTxyKIAYDJplR4RQ7HTQ=|Chương 738: Phúc Địa Ấn;/ADw5S3ud6YKz8yZrt7iZh5omxdVPvuC6kf77H1TnsX+BFldb27Yd11xd8B62mUXSnhxK/cU+/r87wzkKDn+++P6j0/Lfkrpnp4rioJ1DV9YAPRd0VwY1ge0Rno/iG6M0rWFKxcS8Z2oK6QLB6MP2MMg51vKH+SKiDElFJMWg9o=|Chương 739: Trưng binh;KKV5gJCHNvXysi8ou/A0eokveLYkQjYZ6Oz/5SPSs6W803yek1vnEsGK6rjzekw4ssjjGz6Kpo8NKrcsdsbF7Z4ZQYx60jZW3uvx2UgoVZfarleaHeAvkqtAYEE+gjhBXCLGlTUoM4wr9GWX6H2lp54IkgHYcegMjvO1NIt5rlQ=|Chương 740: Lính mới;zcV+FgC/3Bi9c2pWqBrVqKey2FraDemtB5ihiSjQ1bOBFHUU60V8Zqc2a549GTklU/E7X2b7YVv/RMi+3hVnXrEraLt15uAJF+BRZJHkAlBajCd/2359187xLXMlU4Z3aGNipGVcl15zOGKpCnuHK7RYWDpApmB+rP8grYBX6C4=|Chương 741: Sinh ba;rJ2zMYz4tn5j4hQNztG0lKcC1ftMgMBmDgXqLEl8vQfpMPCV+7ZqI9+PHn+Y/00NeLjy5kQCAay9uSUoii18NUW4InJpcU+6brijjvNcybpU9wkpqVP/mF/QXVb/IDHT2G6w4TUxYfGSpwv7R7XuF9ABz/UOOQgry18VUZUc5pg=|Chương 742: Ngư gia Thất Tổ;efhH+piSJ+cjqW7fg5UrkqAKqNTjajBf4H8FAlYBF0zbiONE2T/bu8ZDXQ1n/56Aa8FFOIo9IQsdyqK88L0aiHC7jCTuggfA7GI0N8h5Zpu4DAF6SALhWWi7UBE4w1gKEsXLpDue67b7QUNeKbqqL5O1khn9BLm7KB5j3Llf9wU=|Chương 743: Hải Nữu tái hiện;kxombXRTv79fQ86gguVqodrp8rmLKKl9asrUgjsPTLugLNGotibbci1DYDZ0tDt39HUTQfuu7egcyHc+GH7NpMREK5Qerva2MTVy3mE/2VfImEpvjuYlp57W9IIniY/je7bPJpo/let/kY4Tqhtcdbo6+/YjigH3tsiENx4zVAk=|Chương 744: Đây là con trai của ngươi;SoM99J75SKpStifeGgjBk+dK3QDJiWJX5/jeLZBimQ4UEPQPeaP55LhyNMyTOiirwHvO+rvdFaxb+wHAW7w7s6WFiPEjtdALCX7Ymqvdm8KNgJKC44+/QTRn1GhHt6S3uIXYS52Pf+JQo/XixE4ww2jae4ZxshGz8Q80u1a6haE=|Chương 745: Thật sự làm cha;0mPZJxebsIISgfPAtfptv1xQZ/p/2EUvDGuixGzmTBbGn9NhN2qiFFhgs6dkP6WYoWclV5XmAjsYXKxovv0eaPhCH6VtN0sSbOeoayUDSosHg1ptZj0S7ZuMmm8G6mTbZSJbIoblnxCR4gQw3zcsYqgsDpcFEXQKhhZiisHJnmo=|Chương 746: Cường địch tiềm ẩn;v2m79o2i5nBwPOE+0vv5lchO1bMVfc5OnL6z+CGxZSffNJtlEq65qqL92Vsl83ZNTp87evY3uS5U5dK9PuYlslb6DQGNKy2ch7QpDg1f4B6ACTeCCt7MeiZcUKxjbg+mYOZKdRGhUhE4e31wij4L+TZfqrSLioVJr9TrHH5AR4k=|Chương 747: Về Bắc Vực;KUpatYVAYPtNTTRe34Tz9Q0NFZYlAgxX3ApnOC1EaC9yIyzvsEJ1OcH0+rCLlH8MwFbyynxR0n+K6c/GTWpxN/BF9L4ZI2ywJ5A9cEYTIQO73cmz6xWxlnUb6/TAkFe2kGZ9v3Bv0mu2Nkx/6QGOzmBP965Dn2lZiBHvjCL3QbQ=|Chương 748: Một đêm này;yVjqnHsxLNi702Ts69NR5t2kMNWLKln4WZO5MQaPAjtUKnJKbDIVYa1cvZPfJlIVH7r8H8OgLpqboRNN3WeIZX05pFwNgoDXQdSpipVLjsgZ6qQ9arjAfxduTixL2jnMAZ4KNmITwe0Z8TfzXiT6Tuiiv8otmQTF4INTYajpWFw=|Chương 749: Hào khí ra tay;2Yz+nlrF4RDtzvaYDxykS9sBxppTeuYr0vOo+sH2dBMG2cExttBSTT9y3PR4ynIZr7OszB/KmM82aamVsiKqgx67yRy+t1GzxdS+MrI4I2dBMWN9uDfVoxALx57AG7E3RF9cy70fwoLVUfPlNd/ZYfSIYqUIlJP9dpYelkfbSho=|Chương 750: Đăng cơ;pIgGttahgM3I3HHvcrOnKL7Avq6vHz6qThQmr7PtGVDfBKrW9uikJWeMr+JcJt3y5dm2AOwe03pQ7XO+LuAjNocK4vPbU8/YLZ/tb7RSGeI1cpJkc8Ho/erNEkgRsp+SBWBQ2jOH8yaZ1056f8JeDzj5ptKGB7YmDkr9RhDY/A4=|Chương 751: Quân lâm Đông Nguyệt Tông;q1BsCqvOtmSR1K19gbrpsx8SBQkPieq9iX1Vbl0c1y/BpG1XwRNyk4ybSfRQR2W6Db5kH+f0serbpojPMW0+DnTyndL/d4z8ORkO3NBCL+YjqUmfoe68daW9UtdKtnHUEJfhYwxfcT255fCgcCaq7nT920rKQyumg5Y1ghKujww=|Chương 752: Kết thúc ân oán;vWNChx4o7TBLeRP0lcHD0kz7ngJ/L9Cg3qTQAe8PmZqG6tumUb9VkYuZ0P7ugu5q+z8xlJRNESDGDhgqawj5OPECgC2JnisdFPOP+Y3UvnbUX67BTporwSuJhXPFtzTCqsE4SypXwtALCt044a2pFr7MPJekKbA8nCZ6AMzp9g4=|Chương 753: Trầm Hương Cốc;xal4Sc4xSX0fNJ/lJ7pa0AvyjC1J2vThYppzygMLCinL4ZvcpK1cUjVPl4d0A4OuWJG+UmnbMrxCKakC7hM1CxQ3E44CLH6BHT519HQFVjD/bsXkMUv6/3kKaEcNv7pDtCkZOOrb24dTCdsoO6GCyq6LXofitHW8v6MV0iR3gco=|Chương 754: Lôi Hà;dEnnDWHyRjFoPR2cbS2LKlJWNjs7nR8HDCe+gLJ45fBc4+PDf5n0MgktjB0UJWhQgPKiOWOJsmMzC1Pwbi9UVs1FxjrzxnoJywcvTUMi1VdSHAuT2k/GTmcBKcutCGYoL9HCMsVyRO95ZmIoEFeabmSbgz0+1TLDdzLTBpapTeA=|Chương 755: Ngũ giác đều mất (Thượng);qBGir9Xouq5zqd4DxGQOTgn4hZy5SzSHfWPRWn0XY+coiJ1r4qqLGXn4x5S+JFNQL+qtcX/QgraLsqnMZeJ3rWZZaiPZO0xZcaOGOHN7MTwBLp26pz0tm+UNS3lb7vOO0jVoZr49Lv8ErVpQtgBfVQ1feVj8sLYifpo55TUPRCc=|Chương 756: Ngũ giác đều mất (Hạ);reSN23aYMMvTyOoIKbSCY1lcZ/1JQWS9O0sF9tf79DV1Ufx0DqlUgxzTOC1Q4WQjmGV8V3cx7rWIDIq+TPcIWEVpex3EXpbxqqQQdNlst31K8kNlXZadSuA9OZva45sC8A7Y2UFpi85k8Hy69+TG6JJ6C9KuTTLgXllAsxViPk0=|Chương 757: Tượng đá biết nói chuyện;vE3SEvpPT6Mi3mfS/nlmMwfiLv2H0fpwzg0MqoZUxdc8fcSpmE7UQyEsmd6lyI/SKoxQ9a8UJD9CwDgz2H+XYqj3hS5WWqYx5MucMBsxxl+11JajzQf7GstHhpCuPIo4b70x6Lek0YCIA4gTcgw4H4lC2lsN6nmkvq7L11jY7rs=|Chương 758: Lôi Hỏa Đại Đế;ljXhG9cVf3oTWVGU+RQID0Qf5zOUY5Ztky1W1PlIpAjznWClNYBa22Qp2ejVPaRADu0E3kz58OkrJW+MErbpAe3zAppgrkVCEQSaX/Bj0jHGLBBT8erRFCWPuindX12SsXooVJ1an5a/PRg1Q4WqMXxDlCbnBHjrZozerg2hPv0=|Chương 759: Băng Long Oanh Địa Trận;FoZBS7tBcIyCKEGmG9Pde2oI0Ljy+tvV4AKpYWfoiTf4v3FGL1IGMGv6TIA+YHH9YuOSzZ+Lw+0QEaZ5z1I1yZbwcRaQIZJqjxsH7g89IbJ2RDtLwqfNL6axbcjTiqluzCOtznUTBXun3HNKlLrFPl/pv8gkAlO3jHtlnU9KB6c=|Chương 760: Thi Nhị;mt00uT7kndvtZUSYmu4FpQJmG8RVkylIdGJ4c0h0E5IzzNwl02XUx9r6Qkn2CJGl8w8NG1p7yoHOROGThIjjL8h9y4utYsdbP0sp7oPfRdbCPZ8uEuBd/Ujf5LB9XLo7c9vXJfVD2V2I69D8TMVXCM9gHga80gmaJVeG/3W8u8I=|Chương 761: Lão thi vạn năm;rKBHx0J51d/RG/rjBprfXQKHdpP0gIRGQl0itKcGX6flw/ZCFFDgfuf9A4Czl2jL/3DHkVAC0iAGPdZ04XoHvTijYo41oX1XNniEIqHsLSE9y9XI6KM9eqC5MRkj5mi5PWeWW3Gw/ZmU8d+QRDod0aiFgegjivWYliAsEPg8vPk=|Chương 762: Thi Nhị mạnh mẽ;tt+2Z10LkZv4whoVOy2aEJ9ctNUt/nKtLggj4Xwzth/yp1DA7k+zsYeFVQH558m2LipHW6vccqzS35D4/qcsJCzNkfnk7RYHChSsWuLZNVgIdIcLcYx2e/h0tWkRaOGXFx6p0RsHcvdMqTkRpcRaT2gNR6+xL0rC8EBj5wQIiUM=|Chương 763: Bạch Cốt Chùy;bsrH+HuaHSeBYR9RB6l/MMRAGqOTbPSiWkJMj+nlsirKDI9qCRqKOljZF9wEI8k54gXZXGaOwVU61Imri/G6OXdLmuM/mDdS8UojFGNHcl/AotfGcWiMOc0Ws5agwq3TqefU+5ENFnfiUYrhkDb6wgSNUEc5dFPWMnllc3zRcVM=|Chương 764: Vấn đề lộ ra;rDXM2Q+k4IsFjml0jW+mab7XnV+gqqHGPMw7XuKPl4x8Uvr6N2cRoN9iV0jPuAbZlkBHW7KJPmuKvdwrZ0JwE5pOogrP97tQxd/Mw91nJRGOLNRL+4IC1rHgVRh+MLNJsMeeEFZ+YoHwM5Z+C2aAPH91ReE/WgautKPWvFnM+vA=|Chương 765: Giết gà (Thượng);kinj0IvMeCAMOEzExKl78vcF+5zpyn3KLdiyoHb5d5VFneG/Pvvj54kUO1EY9bT10JViHkZWpUlCNYqr1rLzB2qUHUDaKwg8xF3w8W5AJ60xo0E/pNlYJWXHN7sZpDKnURK8nrlhHEEoeOXi/pcuRB7TK9FSpTx5Ws+A5WWOx2Y=|Chương 766: Giết gà (Hạ);iLfZpglXpuE+yohkHBtllmU4L5UpyD6NHYdATVUUYtvkcrAx+A8zLa7n9aUQ7HRt2jsmdoiLAc5x0tL0fu+Jggb8WEFgGAZpxNBDceuKKoMfxLBD4wn84nMyh7sKws6kMAt31r4vShtwUDPtpMF5+K/OQVcott9onrIrVG7nufY=|Chương 767: Người Tiên Vu đến;srMdLOdD6h4grMHRIRpzlzAa4bEgzljFy4LYzcDl4dLiIOlzkgYrhhJ1VO5+xQg7+NP3JjmZgWfnzPfYc5gI4v18q/+A/1wr5sUCCiQUDgT0iwo3h5pRCyEyS3+Axw3iLPMhyg1vp2ebCrBCpslgYr8oB2o3yjJJzWguBzSiR+E=|Chương 768: Thiên uy bất khả phạm;yR+6APbwcC8xQJ/488/6EprzVMXigOiupKoTx6/HcnntE4zX/FKgx4HOKWsBuKVM1FS9XyyVLreiQ+mh/FQQooR+r2oDnA8ncAPjsVSCJPgRjI/wjqym+dboBNDb5uxITcG3cldPOuH4FWVqcrc4ldPEhOtPbnZlsEQDQUgbpbQ=|Chương 769: Hư ảnh Chân Long;1nT8+nN15bZ326iHaJLx8e1oHBa4p945oLoAz7Tkt2JniG8FJleVUHKT4CJM+yGpBL0Ic7CQBFwXpc8GcLJARLEDURMFapBkhn9chSkg2ycFdWNU5JMY4h3y1erI61mk9oPidas4vIPRQmr3C56rX35Y70U/flhqjCbGOEvQvFc=|Chương 770: Trẫm muốn Đồ Long;HGr+IbADrDIIWAtAPVgGU14OiS9E/O4j0N2PSVgS6sqZLQG0ak1Kdq1xti/IPr1yTneHb+7uZKnGAgjsfyiqd1UCes42ljGTSAHDy4j2ErltDOcgxIOKy0895p02/w8SqgfNht4XsAFzhR4uLiwQm8mmlwl2mkupb4XCIM1TnUI=|Chương 771: Quốc thế của ngươi không đúng;q65G68fJ4OugQyFHp8S2K0EbsnE2euT6hFeBp/WwIeA9s1fO4taAgT0mG/qKNKvFb+lKdmJw6rxzIXJG401/Uo9pxZCwdgTvnRlakT9i5UTH2CaTaEBupHwu+1EEFjmW6N9Aye33ufJZsoM8YvHXv7bKDQAz2k00sbokqs++aww=|Chương 772: Đồ Đằng;eyIGo6331Cp88DqW7bMv+z0/xbmU2tN4+zTWv3oPMYg9RP5Jomj1OMTZebgcUjh0GZuZRpLsMG6PL0x6kQpCjybayWw282GLYjh8dQJgZs213Rj6soDy03xvqZHJv5bFaHFvFNks5qtH6/ROSOp6BsjptC/nPKT3xvhS4eXf/m4=|Chương 773: Uy lực của trận pháp;GN9DnVYTW0RJMUwer0N9a/GF0Bueoo4w2/bzWNfmLUQy+bqi6qPKUIWrtXizw3eC8aQ012BPbfLJ7d8ypltveCtWpa6aIq6HUTmXSGBF0q7dzDcEqNR9sKRKiPjOWaraaGqcf51YeSOI2Z+aShV6atCbjofOBpufH3RNgZDJMsE=|Chương 774: Thần Minh hai giới (Thượng);gXTFcOPElyyQkV2vjS9aP4HC8IrG8xOjEgHxeXV7+v8Q3smCOKo56VGeGIkjOY392rMvdqfZ2OmkMUpnZeJRvru13GO3QVPn6qreDxNr8oW9wUtRWjiAgBbdSVEal+xER7zmJg37KhdcY6iLxfu/r6hJ5BkuxK9kjUb7rr+Netk=|Chương 775: Thần Minh hai giới (Hạ);Wsbbq0Qt6L8VFM6kIhRA7XPPMS692Sh5G0GP42j/5/vHlWNKUmXa9vgoX6obaMOS/9uWb2+4iBSwdUCbV4Ttp3POVD8rgAu7ylTFGWt7RBGR7LrMRauw+6U1SjDGk454vuHFPx049K7cHNcIFJd6fPTshG75qdKjeOluhr6rZTo=|Chương 776: Đại chiến động một cái liền bùng nổ;SdNs9r7DC82EZVFkdWEHnj6BMVAZCMaCJvPPcrPDF928X6i0uMjz6UkGvJZb0H+5UGmT6mq5vsMIEqgX6BjNcmDArEeFT3FrI1HROIF7yyoMWLOBnaEb0ox4ltfzj44UsxZnSbxtiQxMRMZ5Dcu3VMY9Vx91syoQRLddArSJGHA=|Chương 777: Đánh lén;KxsC4346yaQj9Y+a5exS7wc33fdaV/9IvZFDqUtsXpWaszS6XnZZi9JnRgq2IDDOodeFyfM7xRTh/5SP2Tv1RlsK9V8xbEtKubN9XD7vVOj7IAOaPP0WwI6zPZffsYgLy5iJ8MZ0HR2aIJTQOJDseI+nqYBc81t96icGNZdRa5U=|Chương 778: Lá bài tẩy của Phá Hư Cảnh;W8hyHVBgbuI9beuy0Viigq81f5tJzpWPn6yftBlyHGqabPArQ3qSCBhtt4DkeDLyNycWZzYSKGU/T/v1Z4BsddLHHryFkm7BGdRqIZdGshD5wD49158Ed+ASTJRqtgBQ/Qz6m/c+jzqWmco2ForhTUV/t3VRrMQ6k5gLU1TkoZw=|Chương 779: Trước uống trà lại giết người;Ji0RNTpNBUWgPkH8MeRcL/ZjfV4pPpyOuHa0S4+IDmkvpAWISKoAKLd1hznX4w10Dl5IqnxamfAsRAZY8yVaqBg8Y9AszZj9eF7xoUR6g7uyJBcxyjNB0VYZ3tHXVk5X3ceAs0eY9cqCCaEVbxLEQKZjTkl296BGT1+DeX94Eag=|Chương 780: Xương tay Thần linh;js6TaipS/gQohvNnquBlfY+ag4GYpZhV5UaNk0B/Phyj/wMY+0e08HRbOYYuhlirpHPZsmHaNV/IVHeZywj8dkDjo6vaCLefUetE/+VMWjz6o9wrBRFc7oUZZCpOYSj8fD+Yp3cbg70blFJQxIf+Uuutnwl+WU2PRqFb+23MqKc=|Chương 781: Cướp đoạt (Thượng);mZrVv1s/EwarJqxK6w7r+bB5/4rL1qR+QBksOTN19j2oAkpGynXw1akAE6rVFYUajIc1OEH1L1ceXdQr6GOSPcrNaTfazpFnXRl1FRPJWH7XVJoCGeiEDrDYeB1L11HhR3rcqMT+VwtVp8GvEWhdhEBlCCqvzY/899k+qlkAUr0=|Chương 782: Cướp đoạt (Hạ);MQ25HFQuwUfSBGkXq2Es7KE1pO1fMtYgrS1iCAT3YrQht1Ps++PkCbGWEH5vFwgh+y5QFqtnvHXPhrdy9wuTqp2ENiSuOEdU81DP0PDJO70YGx5S3xK8cInXRPkGHI4osoNK4ptpiAr4bN50xzYvwftvmS2RnyQtQmsr9vJXDVk=|Chương 783: Thiên tài của Thần giới;3gzXEJgl1coRQExC42yw1obFv6OstOMjzufv3h0pSL7qRY3OmhrYITyznoCvjLIssPi0BlwTQsloHabeYwB42RcszodwEOvNDg9Q0mzEBbdZfG/BAIfv7l8c6I7xuE0vSRerA3DOMeXb5K0MyV7VHXfB0g9Q5OTAN9WIpfoI+50=|Chương 784: Cường giả Đông Vực đánh tới;HvXZHdKWfTIRXc6dEG5p8xvvTZ/eu95aPydAnSUMbGOoEkgnvFc6TypAfnrdVevFYvWFtq9MceYDDysB7qtxVbEQ9YTvAEjYVHdpTWZNDltSZuEUPZLPktgtllnRxFqMd1kkiKyi42oaUnPQlJwMz2eYQ4rhBDsjolCZc4okFCQ=|Chương 785: Toàn bộ quyết định;RzFKFtQ+zGgYc5eTgo1DFKrze9eTOXgnrqQ4aKn3Nz7MJT6AaLw+sqZIOn59XU/t1+JusVGMdO2SaRKpOuuU3XBpT/BasDvRciRffrpdKZak1Qr7A1d2unxFtj/B3vunpSU6rBydjXn4c4xNLERTx2meSI658BNqW/zlfwYqT0c=|Chương 786: Đến Khung Vân Đảo;blUpkzuh6iojXE3/LXvvnqAuXaFSpuDMcwRyIr13aYUYnxczC7vlEhJdYfeUeiF6URCaJlR/5Afk5lH9d48wyoJqRW+mzXI1eGVGxHrcgcIQzPgXip8eKyvvbFh48tA6CdPr28ThVkTDY0LuBO849gngChggM8LpQqF4DaRiNes=|Chương 787: Hạ mã uy;voz5R7lAH14RJ/KUTp3yq2GpuVKX3KlfyO7HnuYSZgKVxxZjURr2oNJsZE3WeoRZ3YXm46Ut0mmv8SWM6yR4m+GjNoo5nDfGCKW+bcP1CX7GwneByziV7N8ax+qoDlc8SBiPxcnRs+gecPnCMT223yfCUinABuHwg0BWLfduw+I=|Chương 788: Ngược lại đem một quân;FhpacHN8HYxoVd0SGTy80QMSHilAeBu0OoQTc3woIlHd3VRoslq9P9BuDqO7gDV8texpbW3wg7DqZSYVl/i6lwaIXGOTDBusJC/PTtfjvJ+BvopLnqacvirrWt+EePad6gzTtwGLuE0qbg58Ip1XjA18/67SiWwTsSfmrAw0nZE=|Chương 789: Lại gài bẫy một cái (Thượng);JHbbeJpxHmVpZmkBaULMY5mMSLBlja4CzqOw8wh4KpLPbwYfEoh2HImtcoDK6d0sPk6CNxfMjf2cgBq4bFNkQl3UYEUkKfco3ZYCcpWseQEaZJncw4LdaaAZlQ7IbVB22giU9/Vp9WHRnqPeXaitmgQsChgE8AjUY8njlwzIS6w=|Chương 790: Lại gài bẫy một cái (Hạ);xmigsM+M+HNhQrBrDeNOQpR1+MW36fPeXJemP/4gCwijIFNRwWk5Sm8zwyqglEFty/ak+myEdklfDt3WiljwoyMYHR3LedtmJrUQB/MuizCYtR0fN+h0Zqak6uLFyw/qjkBNJSM3zKcJRbOiUuY0y1jLXi5QQnPCAdphdwXcsDI=|Chương 791: Đạt thành nhận thức chung;aO7drKc+HeYymUSjmIMLdQ3JIYjOF63yqm8z/MKJbfVvfouCWLXRPafFZ+hhh+jvnpT7NWHGUxIiC8twz7NiYjNsnpaodN2ZT44WUgtO76R2qqmhoo39kO3h9kvjHe9TAW+GE4Ad8rrIKcyAl9mKmPDO9IKhezFIX9NKEfSS/zA=|Chương 792: Mau mau sinh tiếp một đứa;ZefKanSJYJuwZOxqSyNdfJ9IOQXWCU8PiQbueCP5cIPwGhLdFOOxw7aBwLGalxBLyl39e1/LXzWc9RWwpExtFdCiVQ4Uu5rhtVoHeWMvNrO1NhohNzDCT0V6OoZikNHatblPFn6XP/nhtugrFSjv+T6MoJ8mcZd5wFA75s/0zYE=|Chương 793: Chặn mười chiêu;ab4DEn/GI75TUXgaRHHGTyv7E6HNA1EPSoqvxo9jB1v3Soy3pEo+7FQQa/nS4ZvGsIPT/JbYmYyU8ZJkU2lAdmeiu6/Q+a8MSiP8/2YyYLOTkur85SjDQgc5JYtXSAUZ5ad7S3G2IYh6H7vLxHZzNEW37lyndb8sOYRuj51O0H4=|Chương 794: Nhân tộc cũng có thể phách như vậy?;V6QgXGqVe0T5vJuBJKo7bZU26vA40H3ptcHYzBr+Fs7QLAkX91OHmG4qVMIsOdE3994JrxO4AsfZCNi4lUnovPuboFeN/F8i1JxphNM6UVdVwUksjPcHfmXzek8gTJyiu6HWmQADVd5+vHp6gJwTwEorNU9DsN03qnkqQ4f7UsA=|Chương 795: Lĩnh ngộ Kiếm Tâm;FGYgwk+NCnkNmsmQ0pu1olSq/Bph6Og1JfjjsJEunC8JxECzt4czG0UqRlwPVROMLC1WrEJnUNxYgnI8v7m4XHE4irC7vgmZcfQXqoe7bnWcr5ESErzz0em+RPHd9SiHAH7nAxLRuYuz0LEvixe9szs5fmwta9hL9qlDwj5zp2M=|Chương 796: Tiên Vu tộc cầu hôn;dNOCEaMafiob8GiwW2o+T7XAj5iy2Op0Hx7Jg7KhsCjo4NqXNy0FxLmIO/zRTMC0sj5IWALXlftOEyujfbqVU9GFZ0osJFKY9bZbXqNW3w5pgPqNmjvWhwqPj2wySdbhcuJpgW2L2HaYPYgu3e764jMgFmhpLA/wYdgGA2sM6UY=|Chương 797: Hai lựa chọn;CxfSOVLLB+u0UwowufCsLnEKBelNz/q+7qyUwXo9+cj7OXy0yqIps0ng9LwXoY/tB711gR4IsJzLJhCuypknCOtlbWOGlDRvpM15t6FEFvcyKDkgl+iKoa16x8EECkmdqE8L4VU8n92GhkMbG1xJ0rFd6fEUmdBen9rcKy9r+L0=|Chương 798: Văn Nhân Kiệt (Thượng);LoNa70oe4Q26TXwJFw2fJsGW22w3rr5RgonFcshB62AcMMMIkGnplfOgeRx1GCWnkkubw+XmxmUx6E3F1O3P5gvN1vukSx+VKj3/TSIHEVyGgyYKUxM/zwduL7nkAS8zuqhhE6ujJJ5Imf0k6J+0dUZDQafivEI2CE3Nc2Sstsg=|Chương 799: Văn Nhân Kiệt (Hạ);uSGptXarCXDT2g4Ad2eVGhpvJ6K0YpjsoLvCDFdre23F/TD0K4xYxaPDIVT2pTcq2XaQZ2YgH6Uu3kgapDzppgsM1ozk72WutiooY0irCgm6qau0OJd0dbTIcK8p6c2XetNK6B5GVkLy103e9F065bvMQokl5lPBBjwq8nvgF9Q=|Chương 800: Người Tây Hải đến;KoNcj405X1Davqed0H+HUJvfiHOSP0gA99J1t5YhnfMOrBlofDX+lVEO4qiJFrm5UlXSlKZoT0NDaQPS8YTJRc5nuX91eLZgC5Qa/8BSbMXMl/DQwqapZjGAsJymLHOeq4TXEAXAzHSrN80NcoseWKx30NHUfrjNSvP035g2bOg=|Chương 801: Huyết Hà;yGbSFcS7dqtAiMgnfI4uBTw3SwGRPT2gTxTjx7qWz7c2XcXI4xQM8TY+30C+hpE9IhE9LedEqOmGTf7z6qqh+cWk3/K5PXmAYrIeQ6iCW4CN9zkR7sLfovjePu19Z6LmTQ5clh3zyB14dnzQ15n6nmJwg7ROe03swSMNW1T7pgY=|Chương 802: Huyết Long Thảo;CvWmaI+UaDxC1dMW6K+Dw6LZJbZoP1hEQ3kDFIKxu6UUel0ESn5jHNOsogteUDdCSe+S88+CRQ4a+ixETSGZC4vuhbK2LUtLzczZnvOz8zT4C7VtmAe74gT38NO7HYlzTQedWhClTO2ePtKO160IWLq6F0WYeWmW3kdECWjkveA=|Chương 803: Thu hoạch tràn đầy;jtXyPjqz98w6rV37zGTo9sTRzz71XUO7xW/dqm0NRsz2BkG4HiRK3nWBU7XxHQRhwSr704GLSLc6a5T/wTHlZ2yuCLa7e/ef+1JPEXXehrBGASZGhXwEhcoV4G2yvbNiFWxH4p1VDtrYWq+z1YynR0geMja+VDRdyT3uw/2rJe4=|Chương 804: Phục kích;MWkECPtzYl1gxF2dZSYp3McQyYI6KQgCHGm81cZXzvE8UxQhvSobLD0daavd15VrHKxHyMwTKryVT6JXXNQlQ1+O6WuCP2zPrxg5GHRcxD0q9RE9gV8U/cHk0QOT5OBta7uoSkRFcPyoKjQbKyPSh1GfV5fo5hKNhD0HcLSpOdM=|Chương 805: Tuyệt sát Cổ Minh;oMmMWzL7UzYzRnYDC72s8t/VgchEL2icUPg8Ub+6lpiwI0hegCt21c3bmmmsbhSbaXyzSzo5WPPtpe+UG/LZQloBNAufP3/ZTkb0zu38D/DMl9whpsm2XeFwJIBiMq0MrOuWgpBX3bUPqld7fU+aw/Yj5SA+pPtjUiToJ//oPK8=|Chương 806: Sơn Hà Phủ;9QGzLZiuUHRoOjnQq3xz2XTmQnRD6ZN+N3JJiNR7tGm6Tr7MqSgbKCLwFChMI1Dgk70SvVAkTZdpgQLMzSuB4TkN7TuzSWUmd8XInQgd8bSxHBky6yFSYAbJO/7d9RekM7Spv/473iMLY/5+b185+NaS92+Oz3seYmshUDW/Xjo=|Chương 807: Tử Linh Chi Hoa;ojt7X2CcWN1iI8fQ3JgVWUyLryast0GFBPeT1sGBnW6vHbXXdq7Z88QHxobAsQzGfhbkNx0XtrqNMs1IQOVCAmKlqtFpoCPZjOfupI7FH3tG9VAHaoASC34zyKhqJ/Me/Cus9vOAUM7wHZORNOiDpb5bHkd6NU6SZL5onqJe/KQ=|Chương 808: Huyết Hòe Thụ Nhân (Thượng);JXe1Eougevfg62Mg8XdcXnNdj8MLEYVezN0ln8tOxuO4mVqJLxCjZ/C+EBG2Uf7CqlZuzrxpFzMaIX3RsW2mE5D7bbyDty1qJeU7CtR5dkWJvX9B389ad1E5hZ/1pSjI/zCNvZYvO6pQjpssT5KPvLpQa9jsk7jKgE76AVMCUh0=|Chương 809: Huyết Hòe Thụ Nhân (Hạ);3bjgQSfKGgbetgEp8ZYqLSOqcQXrs2zSOfx8YYJl7exKnpdAEW5TzkUfYn/9G95ApwQKoae2LMGe8yVfdoAeaJiZfursgGhsLFe+/+iqbYEDQg/V2iV2aQgK/wbPhIh7rvZ04BALvKBlJrl26C9DJLhRVr+5jfxFDQs4EiaOt+E=|Chương 810: Chân Long huyết thạch;CtTeo11KWDRqskOoRj+hwlphD5oZ2He92aHR6L7zfQE86znl9cBwGO1m1TTG510IPTvNJQQYXPQ2mgEbtUxr0GPtd2HN58kpdJMxKGx1hvXFsEY9KkoFBBOlI2sCJ0cCqYs4TciXzVlC9kyEHbPBHFoqbyfavoNibcDAPJ39eHA=|Chương 811: Bọ Chét Vương;F9zC2K9nl0N/QxtfZH/iiXj9DONONxRuN7G0ojo7RQxoLfpV0arBpPhw+JQWCagt0hFbGYb2SyeTz/uspB0GDZEY03XUUHJTKh8ZKEj8vj+XDmeoSs8GOqfhYDY+l5WWHM7mAz2HN/VmTiOhBiyiSkZUFYxsMri4VRPrhtIjE60=|Chương 812: Cuối cùng ngộ Kiếm Tâm;xyF2kkzrq/eyiR32xg4LJkDRq1RhlKZ/c6DrmDQywdFkvpAPpcC/ePoI0nIfnRY7VA7rINZZB7p27+FPWLZXqztZ2jgAsvLcTj4avqPVisd7WyZ6FHTBMtiZngK7gJOwocTFS2GucCb5T/o2ii77sut+pn5IWeKc7YrlBDE8KRc=|Chương 813: Mặc gia thiên kiêu;maCN/1VYS7YL4D3G0ZvUuxJAmAyMlC8/ZfLoDaSxN9hcL8UeSp9ELTlCv67Ge9Gf6CEaltmyfnFBNaFDB2GJjZaROP6iaXhJGnGCrkzAe9cgtrUm3nXtBZu9cTsJnuvVq5il3kf3VajcYFQrTw1dsUM0OJqLBixq12//8/pukTU=|Chương 814: Liều mạng cận chiến;MdMm7FVODg4payItM0iY/bioHDqn/X/3mR7Nr275H/Ue4Kd2KjwYzGJV5W9o667JXXgubxsUi7nlfieGPonhFDcsnbjR5s/fOty7AZ9e+8DBDLXnXa7ouz+O72jaSLlsgfQOdlnbzeSmfnbhMRm9RKHvUIYLYJBlBx23E0fviJE=|Chương 815: Xông vào;CKe77c1Rk4cZHoVeQ2YiZKwn+8EgZWD5Kfia/97q+hzRiXSPMzwq4shdaqUtWYPm0MLOfTWO1Oire7UEI8LjuzwA7I6kPO4/aViK5ZeeI/xRtj62/7mby7dLMJTO4BbHkSGPuDA/Zvt1ZXHVcYiLUPe8Vbw9zBymamjBTseLdQE=|Chương 816: Cái tròng;u0LKwmC2sN643p/hvVzPw0AOXrS93X7qWQ5NS2CbIQZiDnEc6UrID5GUvi5VNJ46ti69ybf6GYCLZYy7ZAZtyS3giCzkpJRKyvQG8ZQa6R31c68YTBed7CA00uP/d7G9238FZOy/pllbTRdkiG5d6fztw+fhUJcPju7T9TILK2A=|Chương 817: Răng của Chân Long;ISHgZWLK9dvm+ghHyDap0ZZQiVUbr+1yqYfBQjk+Gpp+hPtmXXeVoOXSZitDgYzNRsSbfLqOAz23NlDuVHD9Y+4Bhc+m7q1v70Z9hDW8uV9IL+OkB42vi5yPA089kdfuNXukOXXZk0bfMyQzVkVHqByqS6XRdwDaJBp8KehaHas=|Chương 818: Á Long tái hiện;HOwpdd1/TOe/fEDrgHuKMei7ksh4hFx3MrxfmJKC9Yfa3uNJKY0T1sVaLOyRdnRMUfiQJZphJaERVoIIhMdS18VGhtgJZGka4RyyNZIvTpLezB5LgpJnva26N+UoH1wE+eL+fi1mMiZuVNL2Jsg1pk5WWQJKwOoj8zTKzz+HOuQ=|Chương 819: Thu đồ đệ;J0dnQ6COVaEAtiI7IdG7VDPeRR6om9LWQsoYgfOUrfUpRsulkzqg6iFm99OGlDO7aJkhXxABfOrqaD9GU1BxdC/rSQD1Y4FPJjL7i7VGBwVuNijw1SeEg3CE7SGpjEb+tpmn62MjPTbglDAEj+RNmGc9+WELym3Yhigx6/aTiwI=|Chương 820: Long uy kiến công (Thượng);wnRSX6/rh7BUQF4f+avpdfkrw/gpa3xQuGd+QslsZy7ZpNRQGI9U/QLeRgQ0Y9LmhsxjON7miCLwVVV5JJUNgzlIdhavoZNTOOWC1EWdN2r3Hgl2QC7g5z8VkymDihoFeaQRC6PYzeYdO/gTt2hZ2h0XL5TM8ERvsPMCTAS07Mk=|Chương 821: Long uy kiến công (Hạ);vqTw7PU9Q/+3EtHla5HxceIi6wMMpcALQVH1RIlrap4F+K8KEHOG2bYmqOMXpgu33H7tTUoeYtnbhH5rdvfnFlbZlP+sQKTEli7eFBH3GBvATCaCxBSZYwJyArXsL2RbAdyrfanQ8PuQDocrHatlWlGreQWRMcdAgpMITWbMk6s=|Chương 822: Chân Long Thiên Tử;0yO3hCBO8Rc5eYPiqB5o/F9YPmncRPC+N8AkcACdwnRtQCOZlwGPUiYdHWMMmMiuvQg1/87FbpFd8i583Pm5FIVT5l3Jfhh3Xvz0QnVdH61GevLO98+aGHtcYRUd8fkt5PKcKX2c0cluUUjTOukyIb2K84x5UJiOj+V//7Fo2GY=|Chương 823: Tổ tông nhà ngươi;dWyqHGARPLYKer0DAkPqqZtYov8gojADfcH8oRX7IxoS7WlKLTsL8QQjCAPwWAdarKXxc3KOFLZl8oL3b2kBeu5lPGaTgO2wi/AlUbWTcaAKqGNIECgM3UBDUrRMZLOIKnsceYUtMf5ClN5VnVUVBpxawkBWASfmCj+Ua4Z1Z98=|Chương 824: Về Hoàng Đô;3DGrv98sS2RWdUOA10Nf8YL649c5NBUNXVJS34UHZCtq9pHR5UocNX3yuFZaxZLdVUFmRyk2lvN5bhh8yF5PG0lI02zQ7E1AMQ5NW7Ce3abL0imrigqtwa/Vuu2f4J675xoywOuo71t4BuZyqBKxb8JqE6rGn3RTxbR5FkFJITk=|Chương 825: Cường giả đánh tới;N8WocP6Ujn7PT4jkVRCWujVvdE5JpcMfuoVxZD6NeR3aBP/EJtnEHvmB7WD21XUVgsaTlpDjs9yOcHHEB4DVfDXuKwY2AF+WL1ir2vIFr77fOvUB7J7QuN7vE/Ru5cNPStvfDt0kT9LHNF5ceHnJWPj2E5VryaLzpzLExAW36PE=|Chương 826: Trấn áp;D0QiK7xoO7pWNlxl/2+7MYSf/aBp/Mh+2LHbRJYQJvhblgcBhskXl2IkoNRwB1NTv/MfzTufmSO+FrpILJAvLFsKd0xFb3Ggl/vcLWfXq3XQyb4kDeFxl4+bg1r41G9FUmnSYuus0WWC9gFo4zmL1plvG1Kx+2wh8mefegvPXaE=|Chương 827: Dực Song Song ra tay;BRCIUM3supV16x0rb1AM05M/Y1UlfJDp/YnEjjFYpV6QGOexMJX4ZdUSywblvEA6fLLUK/0dhBnHSfH8CVZrd7QG23UXI+18re7IToXEFsVd0ztjLBoAfI61mGnVmMhkKvVuro9RZOMiZbu7qojIiKmr5I60+byWFXPaMIZUN60=|Chương 828: Bức lui;BKCHzYfKs1A2MUOpdBJUBAcXmo5dg1YM5m7B2c4Zz1tztS6IQkkgmzB9Lhll+jdO5W184s9cOXMlAL113wmv7cfeA3AyMBe8eZLwHL4LJb/2zDvuKsMPwag/xvji5bEBr5FwIGzXgkFBekFU/ez2RuQnNq+Qp0uzOwvQmDZAt1U=|Chương 829: Thái Âm Vương chiến Dực Song Song;uilQHeD8MvnIuuPRVngwYzlForixzWl+gmAkvSwltopt7sVg87e17Smhqb3Iif+VGZNXqOxXzyABA89m4uvwksk4t3Uhlz/cXLh779VMInWvz2dLHwjV1lgLFZnLdNY8fwLMESnysPLFbPn+8bAVGVq9PxS9hkQ04xajh9YMjLA=|Chương 830: Ma Đế quay đầu trở lại (Thượng);vfMpO1MjGnX0blT2twgc12Lc4W+FTUZTv0UU2mugUr2lPYMm9Siz8Yp/6R0aW3AOcMD3usyhBXzokUmYpyDCvri+CjDsOvUItotW9M+Q7aGYL7IfbGX6MCnxZCy8zt6aq4F7GMGJWyoRhRhqHZUvW8RubklsvIArezGAEFqA+QI=|Chương 831: Ma Đế quay đầu trở lại (Hạ);qNc2iv7uHHzrSjMji00kGoLtj5ApJ7/G0cAKCcDvvG876O5GeVPXExxcpNgLy+SvO9LSeH7MBY5f2RwlTw5DtB66v4BSqwp47CUScMpr5owBw6NKJJ8DTTXDXHNHzcAq5lz/YbxeYu/nYNsn822ky/PHw8PmY52LxHs3KxCLAQ8=|Chương 832: Chống Hàn Thành;CQ3gwX0zShAQccJXs61J28e/Gv751k4lys6lEIoSKrwHZwfm+bhpcJbOISniAURNBAk9YvjNFw6IyUwzY/LeMxprA+OGOpT3W98tqwCxs3szP3Hk2vlzXhtw+LeaPK7LvzZ2Wca1HHESsY/ywzA3qhEs2PDxmYuPtnol1JyKlvw=|Chương 833: Khắp nơi có vai hề;kPFMb+ldflOZFKsG7SkIDtYsofpV5bHPFH3UsT6jPkdAvU3i7bNpirShWNAazW9bSh53y3g70Jbz4RAo0hzX6OMypnaSXv5oO5dzXdrMzAdZ9HlmB+PGxoe1DMBOVuSzQeVi+YpiyJaXCluth6z466nfuAwWx87ViHdkteO04bM=|Chương 834: Người sáng lập Hàn Phong Hội;7yHK+4HU635JSQFhinx0Ao9BOTsACCEzIlhco5TRmlQBBPlmmxO1Yf4VFZBK3VS7IJvb5NFxGoh7ocNKRc/W2eMQuUQdOI0CuBRtBBaD7auEyCSAOZ355UDJX7M5Xtt7MJ83iRojAAJdgdReWnbfFGi1lTwpU6NDgUkT3gjpkqU=|Chương 835: Sửa cái tên;inPXtRtv/rWAITsQuXydWQhFiUxAbvuAmK5BiUcq2+zFx6IpO8bFNuscIYtfnuxVM4sn3vtKT5xXjYPc14fkPzVfxEmhl3KG4e/ASzH8QH5pQlN7+NNToPkERKDELy1Q7SEjezq3bvWA2IT8LNDetXsOe9ihCo9kwfUmSzIi3gs=|Chương 836: Tức đến ngất đi;f/1Cdf7q+C+myEnAHfqzQTjNgt1yJkBHK7aRDM4dEGLZNZPbpBQKOw4AWtICaOqky5LE7tggyVtqvlbfK3Td1CZHGKFrrDGwukjoR8a53P3MohFC2+WSDVEX3Q0VqInLXFB3kjpf+/U+z0Aykp7ZcbkbhU9QpcPzDhdHS86bsH0=|Chương 837: Giết vào Thiên Kiếm Tông;RCHPoweQMUSiTN/pinQtm8aGCjS+4qjRvtzXcKsorC8/I1ggAlDTcFBSKA27h+aKBymkNYtuqikidexFNSb7Zc0ElxXwlM5ASoI218IOXTBPl6lMFlMDltyFhop9B5IM+KdkEbiXWX37myOHGD8XjRjxaxynvuiP4DSg0CcdcGc=|Chương 838: Đổ ước;IT07RwbvxCC5a/t29knGnfT5ykvO9rBI1FvBVWzXoPHDfPTH5465+c8bkD4qMrlppQconbCw8B9AJu9gXdwmUYMSvzr0VrzXobuxkQCKbQSilcMVX/CKJaOXoFYYHAFPuRBXN97G+iXSseLALdZccGWERh1gPbWIfyLa7jqVC58=|Chương 839: Kì binh (Thượng);FYREERRFMaKJNGnHV3db2KiEHMU0PYfHd3pZN8+Jx3eSdxbWaDPtzh4oKm2dZPzqHFAvlBEzJxeVjfpEIr8HwduO9Cbfm5yrHWXBAvE4rhGmwSx076QRpvE0l5+ekf1CSCSJUdwYz+P9sLust+wn3XCPTw1hhY3I3tfIM0+USFo=|Chương 840: Kì binh (Hạ);Zui4xkUVsWDTzKeYFbfEOV+2dBbmE3vsF5/UDZb6Dd6J+Di1Kw4nL2VEUu5r+0hX6GVEmzdyek++hDVL+TzJKcp0RRwOVOnQk33ipVK6sF6LFeOyNyVbm7ruLWzwvFX4eL1pwmasy9K79182yMmQvuUDbqW+8mxrs/PJRJgB+nA=|Chương 841: Liên tiếp bại;kBaGkZo5ZwbcvKkVQ/GjSHXUpL7N1g4L/Ge0GFINXUfUvmVUsgbo49154Xbvgl8CB8N0edMj264A9rC9/W7Ouu43fsC3S3ecYp8sy64UVoynVMaK24JvmkdvsWC9ZZ9bWZ+ibNr8MDNW+/5pylOfEzo1kXKLJNO+yle2nvFmBvw=|Chương 842: Ta đến!;wrHFA/NhFU7vEitJ71nvpA2O/X1G1yxblVhgAw5cFQqxuebkT461gZUA8qeoa4CosOVmgmA5xm1j+Hf2MX0S7seQAgWO87648lZDnmZbtb0Q88X/HO0ezH25AyfcJQbmsYt8O5kh6Sg2+VevH+Vej6KSw4371r/m7J75a8YWcYM=|Chương 843: Thân thể không hư;+2qXsWD8xqe9DBgVuNBr9av5wDvGdAgVsUWt0e5k8V2MifeZrKPAfFhNfvHwXKO9JztILThyu5/kjd2nzmVB+D4ads6WXOBZ13X/AiIg85J4h5syM/FQCKEtQqz7kWDKklvU+8tu8RM0I+GDB5ZH3B767aeHaY/cbnFNtfMwyKw=|Chương 844: Hoá trang lên sân khấu;Ck4CZ/6uWVatnrUDStFpgZarLuRs4GuCvbLeco2mhXPxaC52/igPB8/Tb3tIT7EsG7Qi8oN2zuoy3AZGzd14dDHukMwU5qt8O3CObx1qoTZh/mn0tNQ8MT4s4m/iFf10vE5iMx+WFRmdx9n7xqbCdOBScdkez9EjJrM0HAq6ASw=|Chương 845: Đại quyết chiến;eNjgeJUqGvswMx33UEY+5uA5EByHxL9X1Qtdz7VdgGxFmrtQqpkSCwyoRzcftflpMmm14IJ5r20rXdqMKGsEq/Mno5BXxDPG1pGf51egu1DlwLMHafbzkW4jM78kXgUoTMVia1zYnMrfiq+yvii7Fjm1jKF79h8Q5zUyz6IMEok=|Chương 846: Doạ chạy Đệ Tam Sát Trận;AlgeNBRv1mUY78PKMJgOvKDQgRZ4vdkUc7cJLuK6jKIesEXqLoPIH6pXbcZm/4/uUXdnauc4BbWC3Dyqk0w/og+ikF5uPU/Ety7Yv697SZYTrHx/f/8QSgWyAuzagk+rPNkInHDFLwVZAr2l/fS6FiGj+BrAhqfr+bCDTA1Luas=|Chương 847: Đệ Nhất Sát Trận;6Ns+delvySoqDF4gM6L4LoYLWpL8xbZ9Ye+bxDTdrxpbnv9lh8cxYs7cs3tKBSkskqq5rtghfbB++ftE0nfozBRdwij+DQqib73ZZLDExDvzhBeMqe32s2Qh5dAiNVA2kR2nuQ77JsBOocH7LHWVdSyedawisNbi3OUCzGn8LMk=|Chương 848: Thuyền lớn từ trong hư không đến (Thượng);S1d653FkeXtdZ6kaAKgl14Pml+0TxLsnQvnknIW1G/QEe97kuZr+luGjW34484BpiOCIvP0Cqts5k61EBihOseSpVI2kLp0yVThax47gDtu26RZDTbLEKDla3PpwV6NiXYxLuUYSlpme+dsQEYbSGvik4rqjS/r7CbM2fEtzaTQ=|Chương 849: Thuyền lớn từ trong hư không đến (Hạ);VMchxp8U+9fAJYka27NNGUlN+baPx49LIgIvf8H59i9W8viBIjWMjcRhR45HUXmOp0iMtGNA2TXZ1afZkQDHY3mtInQO7zdrSORFto5nZAGStAFxBXlTxZg0O84eDBWpf+HUog0/0WSAdB3JBudOJuHe/ZQo+zkZinr4vnA7m4k=|Chương 850: Vong hồn;zWLGrBleBh9F0Ndec6sMvGZr35l7KSAa1pzbAb/7pxgWJNWbQUlHqLtB3rqidYsnO+a0qtRDk2eCjjtrjIu3WiipfJDIuQ5AVSx686wsqdFwWjYpvT0KqiYttC/ekQI6gb8OJ5bTU4EUkOFDJzm3XhMT7NdUVFBY6uy9/uX9duc=|Chương 851: Cùng ta uống chén trà;zaabTUYTrH1u90gjiM30Nvb+6ApIrUr4hYkLY3lyYzWyvnCDShDE+H1+5ZQA8aTQmkaQMbdaNDOFCQwLuesrFy/6ndvTQ+Q4AP0+wbovmp75DGqNG3/VlQpw8ufeChPowF3EgjskcczYNe4I4uaUGwGJ2UNsQ5Hb6t6rPXAyPfM=|Chương 852: Luân Hồi;wxredCfgSjiMDbm9eKROE0uvgK0i8fZttvrV0UcGxloxn7fcls09Mv/Kkqdf9O1QEiXRlKNxpDcGcL+vZuAscdlxJlBTM1Vi0GPvpLNZhI9DW32EpN+ilGmLh7Qn3PJPhQoyjPGhsxMtrXcNShge70ogMr7UZr8takdOaR9ZWWw=|Chương 853: Nhảy thẳng Thiên Nhân;InezWpccpb5DraQy8kKdvE9iWlPzNCEzgw6Y9b+vycNQFnFTXflj6RObhcOI758GzDwPsknVEAvn8Qauw9hEm9rsypPASS0KI2pv4j27WXBKngWOvZh3gqx4AC0DCWU6YBUoubkikte3ysj90m1dMhWn3HKOVr2vIeGS3BqRn0s=|Chương 854: Nàng là ai?;XcVK1X/UtGGfAksVlMY28UyxzSnEsOizZMKdGIU7/1Oxsk/+0wr7zIg/GVPlxBUWY5mYexFgm1lAZiWTNCVou7jPo7/aebnq3WJXdlk8Vyel7k4PzXvuPh5XsmqmYYKEBZSXTxpOci1rbM+lnwYzo746zQ7gPgYy+zqsxR6qhj8=|Chương 855: Thiên Đạo Chi Nhãn chạy;7iqiCHDq0TKrTJreO5prVs6U5jDxJwLZ36k85MAAeg+KqmyjSr4W/FicZMDmFkXJpbph4zUhRBcJvgg/xWj1HxiiltFr7JYk+Xft2hueIgyNCJlK8Io+40JtFQfNhOQt+Ej+7j/6mByKFtQLQMie3yz9FyXT60nOBQXNwKQYBUI=|Chương 856: Quay đầu trở lại (Thượng);LyucItK/RQH/J6pkxJ707hilrapvoUNmCt8AlcijD8MGHrFJ9Xp9X53ALzQ9EYnx2dyCGJneaPMx4wTn02MohebXLZk7XLmC+WUVX8LNZxMmRc2xWBj0GH+EuN8A4tIIjgNv5wLMtHQ71krOEDmmu+pMPyRhe2ZcQ/kPvPQu3CI=|Chương 857: Quay đầu trở lại (Hạ);4akAlYtJ2MqZaHDcXZlBP2vS9UsqnmdrkM44/AfAYR4oWbepNFgpKkXauAJ9jEKGy4x1P7aph+ZTVh3yYyrO+gamr8CRn/EFbZP4sRhSDOQat+72XaKgKDYU67x90Kv+hHr3lyyp6rkvvMlfTGM3n0MyV80U+Fw2IFnRLtiI5pY=|Chương 858: Bắt Tu La Ma Đế;MkcBl/8/0ps6PLHoXLhWcN2Vk7cMgtjptTdMc4axdyqt3KVLIMsL3S5ZXzFxxYyVWDmxp2iVje/DJD4HxoQOshBgPzLeANSZl6Gb6IzTf9YFB3zzt1W7vXaOszuAE7TNBB81VaN+JlAcEJ1prtFbgF3oTPCjM5pgz4ngtABR1AE=|Chương 859: Tiếp ta một kiếm;o6pmO/VcDa62ljGrNXwyGLwXon2c6rU2r1C2m+7F624hZwzrVyIvYtP9ozSJrvmHi4QMtAQkXpGYd6lbWLMdTTOZ9p+dBwIYzWVOO3YjTg1PAIx7GkUP1UwLCZ3LojglkUJlOIdvd1KotoJS4EIqM+HLiGqbHQHzjQCoXgxSkpI=|Chương 860: Một bí mật động trời;CqiQrci5sIQXbhDisyijnR0KThrOGUCTM66sUUFW2w8IqkubbLYSQkrGDHJTsfOeN/Xaaf2chBIvOiY7bBMnPUmTLowU6IZXc2/sd6ij+sS+s8j2HDCGTP65TOVJtk2+/Y8MKtWTZ2Jqo+dBoEpqcGz2efFfcYy9QwhogPeWwXM=|Chương 861: Lai lịch của Hằng Thiên Đại Lục;crgpSz7tukeKwUfJyUGWsdesazdIxWi1wDr5VOvPHyrNEJSwfHdQvMn4LOQcOfdd9Y/piJK43ioeypy4sbsMKXVZof/dRH8rO6Bezpn66auXD6NNo36ZpPLVN1ThMMn12dQVBXn0v9Qm8C8EfnGTZkyI7STRL7mC9SQTNNaiZHs=|Chương 862: Lại tới Hải tộc;SSxvF06+kDPyrKWTciSxr+A5M5t9+B6Q6Ozu/ba9XXoqqlE41JX91v/xozVf+rIP1tCpTLTAbFk/KK8AdnRs3HNa7z6Sk5Qd5QpUaLSVpjFHmWHgatYcOyl1xPvdNnohmwgQ57nyOKlDHlYKwn9oRloKmfFk6ChKELSPj9N4KXI=|Chương 863: Tính sai (Thượng);5LWyhZivT9FdKBrb61EQ6KmPVUVh3/RjOo1oTFSIXIJ5a5avSEF4D0zBKDDXl8HfejZeJHKhCmfRriG/ewtwIdl2tj7YLzAxitDDl74vlB6MydcMBw98vwv0Po85OoH7dC56Vbh+qHsA0osisQFtp4g82iEh+dLy9B70aLGAwj4=|Chương 864: Tính sai (Hạ);JD9CgTF1n8kdVYGaas7zr4Um4bTAdo+J9NkWwl9CMKKtHnnmPhZBJBZskvvS+tRh7gxv5erObP5uZKwWv3oWgiYMV7iBGf8rLEYZpNRi5n4gk45hOKXYI6tf6rtCQXhlT6eVB77e0yEIxP25cFUa5QTQkIFy1i6343Gi/HQWwTs=|Chương 865: Cổ khu mỏ quặng xuất binh;bUvo6Jhuqag1TAWUaI0TCwvkrBVMYUWROgChPXpZc30cTAk4maw6gg9VvLJoGdDLJ/9GpSqrDxuCARxerR43+PwZpqWjDEnbn57MQ4C7YtGAckgnYpOHVoaXvcVcxGnJYB1KqSfOdYyVLhHMrB7UILSaCbMcc5u/5MuauCNW07U=|Chương 866: Ma phó;/wG21fPVMsSA1oY0AKdmyDeUKBBGjQX88UgPmX6Jj3pZiHmeeMT1KXptXcQE3gE9TCx8AaQINcNHUs7fn5CaGi8zrztUBsKbQHFWS11lejyYhnkF+zYRFo7HMY1q2kqgUIyRvKds1stbPp6MwfKb9dTgewPXA2X18m/Mnv/+QyM=|Chương 867: Viện binh;/DAAFlC1mO0YL2d0zSI/PxHTWlR0LzUBAJZm/HTVLGBF/CIc1jJA8+GkGED4MeIyTj7qlTUWlM0zOhRH2bodVD8T8glgAxBIp2PiiEBox0DBa5WeebrQjgJphq0349ILVPWAPuLt/TEcyszOsqUj+3fzN1eoZtLou8XWHKO1rIU=|Chương 868: Thuyền lại tới nữa rồi;IMuB+NBCTbvXQscpDGQ5MRJF39xNIZZ7PSmvZvMadlUoW8Np1oNq+Vy6PNFPIwDLoeHSSUcivtXUdm3YjIbYvr/KZ+lGOvFPyUgCqajFQkKzqjnvMMe/fYc1+PCPKelE6WWFBlGlOyERKqVyaNJkEZZ/eVXMia89hZgT/D6aGUE=|Chương 869: Cò kè mặc cả;6K1ekeeGolzIVBUituFTMpYIClazxi6KMrIIn1jaLfnfmoba9ACGXTGV7Brjue5BZKFfnMv99tq0Yr8DlPbiRyjzk6pdO9LgvQhFkyz+HN6hZTEqKgXdw9Ds/H6QPQLFrx2I2oBbXAJQ4uiq/oQs9Xk4WnvKmNUPT2nKJ84BVwg=|Chương 870: Rời đi;tM3pqyfX+y1zj+6WE/2Ds+iaBOJSnVV8fKYVFGGs4GhwNrWBOhdFs41Dc94PAEJvPpo8yeTt0ie24+A2zRnlKrzjO6YOCiUYWdZZhDWGvDRRxGvVP5Yd3V1imZTPCJz/wkuztRN6iNYwM155LF8wMENuJ7NefQEHWekDwnYymec=|Chương 871: Tin tức tốt cùng tin tức xấu (Thượng);UfGD2SFY+8aoFQ0OxYBm6RheOjRAy66snwMaanEfMpeMs1QbxA3S1bMHpRxAIiJWU9f28iP99YemiZzeoG1C907Fz6BGAyMDzLkjK2912uXj4ir+DsyTZ+ixf9ScqxP0ttWkRF5eQSHeyfayKPFE9PkYZ6rf94z7+8b2EaoIX24=|Chương 872: Tin tức tốt cùng tin tức xấu (Hạ);vznaFGZrAlN/tnlk9eteevMhf4zXnIrjAYaf2gBnk5u3O+njpfZjqbv5f/5XbB983980v6eauq/JrzguPObjqt87vJE3C5drfmaCXOSs4UJMkOWj5u5f1jcqTdXCQOoC9f/R+PRFZFCKI/w02jPwcfhAK5ygEXItUJwm8DZFddM=|Chương 873: Xem lễ;OKFnwcJ3A6cUzZEC8z+0R1bKYHLv196eW7lDRFK+QKTxG3gUsNYnx8wJ6JaeI9qRMdtVE/dE7QaejhJnVY/oo86XT6vYRVMG5X+EJsbA150Uvt14B8DOtbcfPA7fi9BO9iFQE2WfT1P3Un8rlmfd9M7ECCjV/90sdQXJssHFD28=|Chương 874: Doạ thảm thương;HNXYh2pWBHK6WN2kOnyED0E4DBcTcsGu5G6tfEO8k7XrwAMl5ZSjpfkelGvDaycQBMaugj1uWizQizhEArKWWDVBnBTknndCSOR5kEog4PBmU7ND7Jk5Twq/mByWBoyIZmOj0ZrCJQZrcS73u3OCnW0mXiuXZV8PmjI7tkHzsNU=|Chương 875: Thể phách vô địch;58PKGMQ6jLnjH9kxzJBk2whIqT9ihmttd5+vOOY7iD84enZYYfgdpyqUVStZn9ip48ThjeCTMwTJBbVCw1hszMwmCM/sTjnnflcXeQEFmpHINy3ZEeBtMtOScKLTsxBY4gJAmi5XRcGlJyHawkiDWSi5ZK271QWUFvqvArNPKKo=|Chương 876: Mã Đa Bảo khai thiên;ARXaBRc4vmaDOd4pQhJ1bsQ0rL+7iv9/vEG2gATbvccjeGRjiz8L7tVy7XUG0tWYyS/k2jcs3N2raeC5Phb7Izbxmyabxf5MPvbmB9le7RREogq1xtyqVNsy6tBqYD+cilj1vdvyl0Ujk94vTizChSqhJJ2sWAPlat3BsmkrNQc=|Chương 877: Chém Thiên Đạo Chi Nhãn (Thượng);cWNsYYpv2kRIAV25xOR2HtmfrmUQTua+qfVy+fZVzLcZ8PnQtyCqI2uURCw8CVyNexA72F4GKmAZkoHs2QP4Kv0AnwC6YmU3/9Ya/EMf9i62no4mQPpGO1GpIDE2Vnd9WYkKMziTlw/+9XnwCIh5pbGLHfO44WRX20Ew28CZWyw=|Chương 878: Chém Thiên Đạo Chi Nhãn (Hạ);lmKyMW2YFpKDMnInZ2XggdmcjzOpzouxYIlFiYEUVxOdZY4pft/u/wde87jcATtKS9w+p/ielo+g++7XFaMAq+n7EXwwNCAFXN082GePML766UZ6kEjp3Cq+p/1lUQGHbPUXg8osCdoGeaqVh+Zb2uQFTan2PEvagbub7FoIDi0=|Chương 879: Công kích của Thần giới;NsDS3oi95JSuWfAFkTRRYpDdGuULcqHS/dKKB04sMeNbj1lYtNfHVEYaqu6tG1fPRIbCVbmvvzW5iUIG6BP8V2wanneAIMFcQ8FDjITvL0bier+9o3Yh+IUMM/NhIen4MC2M81qChjHAc8W6ltnsm3/Vo8iELEK5FustDfMRcN8=|Chương 880: Khai thiên thất bại;5moNx77S7kYGAwD8GXxOq2MssTskm5l4KR7NpODDfeSCz9hpxIGS+Id9ohyBuKospORfUNDQckMQ0EJ9HlVXALibxBgOfQpRVmJzKHR5FGocgug1Kc/OsT70mpRDszwmJtmwy/BF1fwcXqfaBsUh49iL10ve0NlXn3Si8mFdlgE=|Chương 881: Chiến Ngao Kiếm;j1XVEdevtcqt49vUjOc6Ayq9rJCviFk6+yLpdglZs9NS20D8L4bO04QU1N/3m9bwIBqLsZuRWrNi7mp8CuwygbsdVCoXYHQZiFFLFUmRo3c/igvjgXsweekA8XceAPkbBupsLGZbbTET0vIoJUoUxV2sTN5+ERTP1LORpbEM130=|Chương 882: Bình định;yJwiZ/HXgxm5aNTnxtwwyl6HNzpYE1vW+mLTW8i6Aoz20QUwyzTizDmcepOU/fUvdcf3xeMD3iUkwex+QfKhv5yViz9osM8WvnQaYXqxQ3e3fQWLiEXzA6hWB6+q+jkTRQLom2Q8LGBsqWSz9Yl2CUqdquW4FpNOii/xrqR+4B0=|Chương 883: Quân Lâm Phong Nguyệt Tông;nIhjPVtZjYnxsWmSF/Yy22uphW5tY9aq2C64J1haXu7nr5NzuAvzjl2wfx/03N1xIUt4K0cGvDUY+QrtF/cCTGPQePOsvigLVIhQhrC5/x7Rhc1bc4kbfwMPPf0+91r1SfLpe96GhilZOqe0oRyjjNl3zo+skY5pMDDFWeiwhWI=|Chương 884: Bái ta làm thầy a;b9qrqgcOqKStwjBLT9SYy8bbAJocmCNEfLdQgUdHRN+A246gqjVKjHsZVU0cdoOP+0AaN7RNtBXF6dyjxJ0pUZhidHTgjAapRGoEYxH4L76PUirZCMyvYKsH0kBXz3DijQfNDet+0+MQRHoOGRZTJstXFTvIC/Q9tSm9XuVdZa0=|Chương 885: Luyện mãi thành thép;qw1/ee/V3jcDePny+7O67ajZEbcs47CQ370HY7nlN3OiKbpTWq565bS8bC497f3tAR8NPRyhc3cVTJuAGpelUKFFFI9BN8hir13yjDbnCltiwm/MKhDq8ixg0eX4KSLHRY+WG91nYoWhMQ+tGfzaXmsdJzIwSOcQvQnXsgtGpWc=|Chương 886: Hai tầng (Thượng);SO9RSiYsHdiAZYGdyYJ15zfrO389nnQyXmcKrnjAuafzxqW0tcHYHP4NJLsEBSLnVs+MX3JUGfxxWyWPgQDTwlK9dXjb4RNhKYcS2d93h90n9hStlW/muF9OtCYh0Ob0KPfFx4bkXR6XfW4VTExcsXs9nGkLNOzt8z160cr0858=|Chương 887: Hai tầng (Hạ);63gSygRd/08Zbn4yF6F1ScDH9cClkUqfqJGR6d9MlaxvwHBWpjjNIYQcamn7e7L6X3g6AuC0sP9ivIpL+x5UMms/8y1/ynFL8i3/bfzZL/9eFp6tpn+FYiVw+eVfhYa+3DmRaNaACJnPZgqJ5D7yAY1QbkztpFlD1e5LaqOx1k4=|Chương 888: Một quyền đánh sập;AVDtGBe8vZDG2bLhVq/qK21gHWprWwM3OuN9rad+/8Xpeq5QckK5BGKtgkM0Dt14830ammlWIebz663cnbcZ6a+vqfRn4j8yTEBz9GpGA8n3R7yOi+Mz23QVa+umoPcBVKa5k6jOoiD1mSmtUekz7S5ljedasZHcwmOSnOjXFUw=|Chương 889: Hiểu lầm;ZyWlGo175nXlQ0eFQ+JR2kqT4dFKy44AOmMBe+N4xemuehQ02Wn6cTjU/wsiEAU35RhTY92tvY4oelm2AjJimYz99/D7tBpPwbWuIKtWoI/Qp6P4A33W/DIQXZePsyPBIiec/TfzOTbfGjDZweN5+mld8/O2neAOnyUQRkx0ITI=|Chương 890: Gia sư Lăng Hàn;Eb3zVxKRHX3L9lYn+mleHzOCXRxCKEWoAYaRJFba9Y6UQ0Mci8xRip/dPqr4tHkai6ZlcJ/nUqffDHuMQGdDi+C8A8Oof9p47PzTzh4S+7LZpVYkhCwJzflV51IiPRQ13P7WaVGsKX5HrqBLxHjLM0KjrJ4GrbIOfzjCyh8NOxU=|Chương 891: Rơi càng nặng;SQhoHChwmF2suJuCGQLZkNar8uU0qPH9Jpnui+3j4euMjKLKAxyDl0i830BR7jUBeMh5svW5LXIGYxh4H2XL6x9VvhzVB63owSkduoxKgQjo1nbz/WPl9rmLUSfG1NOwq//g02ttfymfH+3L43TE59d2HoEABRnZA3EX4hOdkpI=|Chương 892: Lại đánh cược mười chiêu;/CJg+IHthL+6cagukCrI/slOjZ/HlOgye/6PNjPuoaNnaHbLxKfs/AhqGFk+i5U21dsaRVeCBlaX23chdlwTbKYs7ecJlRxX0XCtdxgRFIz05JcjFp1S+XkIUkhS8LJLs2RilaqxTUoPqM//O3w28fE32Nfm9Nygh5km8Nzl7Fc=|Chương 893: Hiểu ra;sgayQzVs2ariRISw9+Nnww0a2HOQAiRH2DjrnqoItYhNngN0b0GpsC+GSM/wSTml7ZgnFoTvOkvqKsgrtvvgLzMcUxztPr6ZWZwpEYln9tJRyS3BQMcgltkMgsAhESTST8m2OGWx+Ebk5zQLlfSsnbSfxUXL/F19f5cwXjenC90=|Chương 894: Ta đột phá!;HHtirPYAlVzLwiHpE0J4SEkO/pjJP+/aZqpLENVioi/H5tqFDc4UnVf0p/eZH1gtXztgxBgo8yaC28CTH3JBkz3+zG0njnIf7Pp+06+U3y3iufo/6zOvr+eJ/g/Vsnw2dGvgL9rMsx3ZzEhV0yQogdUF7KeCgQagdo9vb2D2A8I=|Chương 895: Định sự vụ (Thượng);0Uj/aaXKp0zzSdJXEAJbq/dBjRAObqFTf+9C0lP/CppJl8o8k7HaMHd51t5jE1GJTVrNbapplm4ewg8TtIteFts4biWACnGm9YHjhI2ClAEm1D+zXTnPTthw0TZvD4MbX2OX3xak0Nicpy85dugJstqsK3x2iHbNbYiis20m8Bg=|Chương 896: Định sự vụ (Hạ);tU/KhrtaGDia1GO8xMRgFF5Tmg3pkKPIaCXJmsuQDyZzSWZl7F+OjhJ34H78WIUBfMZHtHW+pkqGMPVPbcO1Rg3+h8LRHn+CxAAWAPZX77Nwde6FjI+KjeoZOJMzUOdKdPv/82JpgRmpTabptTApSBC2Xt2YoTHad3TVizXXHGs=|Chương 897: Lăng Hàn khai thiên;Yl5Tshty4N2wUZ3ahbLDfTmmOoL6Eut6n2VEpIIWPf0GKmE+1J+k43Jj4C/aApSXfiKF2y+ovIgCnW0mKi/rMZCsJ127yy32wIuJMF5pGIT+09h4ybLv4Ox3e4WAZBMqr0ZVZga+IrVQmdMZzWpwuwgTs8mU3/F541anKWjLNmI=|Chương 898: Lại chém Thiên Đạo Chi Nhãn;b7p1Q635HzrjYhUyesrC6dnbvO4JQjowfB1jWj7KrZZ5uIPkRkSrXmyFDtaO7d7NVPgnkqVD6xWKClwsAaHmd+0x+QMNF3638vh7Jcg8tk5i7d3eyr/rbftsmC8kSlCpLL/MHEcxnV1maS9wZHy5MU7ynijEV4LkFMJ/CSk14Lw=|Chương 899: Đổi người;EYHauFwU4aFQ8dhxa1giNokkS4h48w5RSbq7DqorhxrlAsZD3ZLtK20QXRw2VgYTJqWEf3dJMJh85nxoP6SeJP1JhDjqaQOvGTtkeg9HVIHXFIukYqDGr8ZcI+IaEU8H68bjmjOTA7xw1n+OFxnNTZZcYPbG4B2Mi4xWnVxbvPI=|Chương 900: Tiến vào Thần giới!;HY+KGHoXTaUSWO7C+OZb47p/8GrYppjJR9/eJeuyYeKQN+Dt+owLdHvVxODOMXr8K4K23+W0D7yJ6mrCf4n8mldJMYyoZFBdFGuJFYWIzug+/JQvF+3IMY/aGaQtNVHbPXjPfwYSstgbtLkhcrN2M2xYHx65x05ysUpyVMmTu04=|Chương 901: Số mệnh gia thân;nVhC6o0WNEL4mK0nlEoXa/tE60QbAY+FQTwCj6k7jzc8AVa8JQSbaUevN7pBJ6XkIBmnoKN3ubxocNblNJNtNt8QgEhYv8okb2ISZ44eupPUxNvtpBfS0NQEzkD3bKSetCLhxEMS1CxvL3qlzIdgqgaW607kyk5D+Qwuw6m4juo=|Chương 902: Loạn Tinh Hoàng Triều (Thượng);5HVl3pFX190wGzNnYbS81+r/pAB0lJbqbDXpWjS24d67k+D6Yqxsx0340paZti43i2Jvx0ZUhNBsfPG7/IMeQCXLV9+iPu8mjpZW2bK7jE+NSQSw0GKhyk90a/0bp1KUkGfDpgeBXa0h7ndsi1uzXoEhKWgTybNuH3ZG5Ru3+Sw=|Chương 903: Loạn Tinh Hoàng Triều (Hạ);ii2P4fkeLCXwPQOWFR5QoPxTYB3mRX4t0V0o+++FGG9UQi5NrCUFuwdRRg8uiggvnUooaLMzlvtbU6cCqaBcfqb1WYUys0VKN90UheHgdkWWrfQt567UtVPxyBfwINZ2yWthmlDhuRyYDGoc5wdfsD87xSWVw5ZjQWZMIfW7QzM=|Chương 904: Tứ tiểu thư;H3h7DuxYIPjck2CS3BUeIFl7ZkY2OCd1Rcn5RXw1L7BRq9JNAvxQ/3z3tOqmYqvzmf/0opCG8umFVDyKPPYgRwQYNuUpjcVabhiYNQ8XuPVX+hGS3T2z/2wSjA7induShK1qf8oDJ+LjeaDizf4c6bAOccw7YXD8pBpksBkq00I=|Chương 905: Hi vọng ngươi;gBLKtmO+QFOs+14dp4uAuKr83nVhHO4EnOavmVrexGLgJKUi5S7GXMfdKmcN7hc8WBX8bQXubRFzod9z/jAXIEawz7hFF1jviSq4TNBfleJxEewDVTZY0dcomE0WFFupx3+AoojUYaHibHcJuuickywgfZiA0uMXKE3hdM+DgCU=|Chương 906: Đắc tội;yvUz/tCFqjNJCya0ztgW+G3pjDM15Y+NtGPZ6PQ+8zVOlIgbiGhBMzepSu2ZRLBNvc58uF68Q5fdMhsk/jrxv/2bMd1HEGbk+6UcK3DaB8BIHbB7TbNgLgK1rDVsE+MojMo9D4aj2lCORvMHbhLoZENCuHq/fp8WdxtlsQJ7Bqs=|Chương 907: La Liệt;pUFVbBVI0RdLxF9D0CRkffR8CDOqn7iWxWPKTa/aUzu+0mjYKBGqNHD19/ycwaX2AqUBQvxrclhGOMvjijMuYhmVuj5SJq8TPYvODSnZb0N53siVC1M9+NovgRJdzigHGaEzdF0yQy4O+ZZkAq2JXCtJ6FJfztoIgtLp2XcUfo4=|Chương 908: Lấy đức phục người;kowRbea3TgFvBBSQtQbOdEmdjSHM8Qh/oRCb6Fc20bnKxT0aE2l7+nOWKrpAl/PiwDiF1czbOc4Ijf3WO7LdCTHJ+6GB3dZhsypZqr1ZLGwGG3OP/Bs/yN9HTVNcSJPjhP5pkCoubm7OgFU/U02CcoffjRRtI0Khbp/bZJXQcM0=|Chương 909: Lực lượng quy tắc;fF47rb4WEuzCXu4TJwonts62xIHhHrtoaFqTPnasQt62JYOjRT/ExJ4FFTAXz2y70G7YGn+5BWo/7EcPkZO1zVeEy7SRGXPO0WKmaY+oTyhraZ+QdIJvqQ65euFYpHNx3aVVACsBEpfXvcwOL5B0bKst1IJT9fJa8/vEYrkjJoY=|Chương 910: Thiên tài tập hợp (Thượng);TbCd69z3ib72dqPlYMhdoxte7q4qrktrgyC+T+z1TKESXGtSBLoAggvViP3/wm+gbPrWXcCz8XZpL74OG8xBWUWPXDyffvtSWQr+vo7I20DNSZa+mxXMrSLvSkpwfDp0M09SbTJLPTqFUHGRZ7aJvXVpNcy7dKXvtkk1fMMgkFM=|Chương 911: Thiên tài tập hợp (Hạ);UvlmD+GzydyemItuGlwgjn2Lnp+AU+QfptG3wv5pWIJpGwMi+xCHDC/guNVExScqch6y3uFQvSrZ1FFsg7Hvce6yH6TndeTDI3Ewt5is4ZobQ5KpkrbAEzQE7bTh2gvV8UHq6JRzn0aXztuXNOq92dJjtaUX5mbsnfHI9OMnVq4=|Chương 912: Dễ như ăn cháo;YqSMn+hKgHo+ymOtyQK1OFyClYkUOnl+cO62FdXIyJcWKCZWrXDz8uyOrR1nHPjZSIri8UXMpxeEPbXypXPNjsLM0r0NNiZUUvgXpExk9KrzUQrigmki47PVMzi0q7gVj9iiK5wpUWf8s4k32Fl/lPLylo8L8IL/QgeCoere5i0=|Chương 913: Thiên tài tầng năm;seFOBprPfb9dJbUOgly4ivXPlM5mbKH3NwF+YfVgAwqywIcQVknG4b8fJHO9PCuAfGzBAKZTD4BZMzraodERRosyoP70ZPs8LsJf8uaTjCOMx6e1vV8dcta+AaQiSMTrqCEq/I41QBUVct32RzWNRYdv9N506/8k/j35EFAgdQ0=|Chương 914: Vương giả Mã Hưng;XAIkJAYEOnBiaksJTKRBkNnlgeS/Abn3E8v37Di6SrKwnkXyTsCQyITAjPrhgvoGbMltYQOWCukKT6pLZ1B4wFt41Cy0/uOWDcVFOjD0fAQcjAJ6g37VG7qIwFZEVDJMpMiJhrKckJ1UrAG5zHiNy9dK4nL/2jiC8ihEsek2+kg=|Chương 915: Nhập tháp;+X27bFbcF0SI7OJfYUCi5NmmyGK0gNS0cjwL54xp0GqnJYNhk39OwOD1BDkDY6oCVwxjmpcwxBr+2ESxhZ4o3u6AgLxR/70CJzLYkSFIOeIpZn1Yrv3BAYtFikzRajpgRbHq6+Z2VDPtsCkqYkgJRn8AbwjWUtPMuGPKhJURETA=|Chương 916: Lực lượng cực hạn của Phá Hư Cảnh;YEHz2D1aY64nzcburc7EJAHZk1bse+Icdkm08CICDo40lNqHIT/uRRgxXRwu9QjW8GMNT06kR/Fq/xs4mP/QGwqosBxTu6QQAfMXwJbk1KcQPUEi2RzX5kjugi3ZfcQsCSFmcBUvEwlq6SrJSXPQM+NCC9/7k05VLEHRQivHObo=|Chương 917: Thiên tài tầng sáu;/Gjby2ROnjOELWeUXWiz52GcWNURmbZrR+tHmGR0rLxvQ8JajHIDmf4R1tSvRWS19G8on97DHDfgqN8qRtg4kkSolBtgiiddIKCJeWYZtW7thfTkNAhD3BP+7+9ugRyv/oVBNtgGjtUm5vphrkxELsLEyEW+gGs1wE8N8Hbs+Iw=|Chương 918: Tầng tám!;uoA0f96ltPVVvE3Ut/u69u3w0DpkFXd4xjIa00NhswN8TItjgfPaYTJC3xKT4Qo5tCpVRzoHBvdQskcrz7rFISUZ4QCwn7JJ9gApq/c3s6OHPHrJEzBB02qne6Pc0DPJjJ//+LEGhGZlJXWRElebIYomUC1Fkxug9MGdaB6T3Dk=|Chương 919: Ban thưởng (Thượng);pqHabnaofmPaF6AIp7gDXNSNgREAjUtsL5BBOsm0NI9bKznCUq+pdnehjeosAiR1m2FXhS/9ZkMbMQkdajo8ZJgmokXLhs+IJVfzXz21VgcnS9IsTmgEidjQbug/JmK+nPGa0oPK4/YFotIP7PoILDxv0Y+00l09dEpUoBgM38U=|Chương 920: Ban thưởng (Hạ);7FFmiTgRIgYQxcj9V164+/jcj+AhEArbeu6FqhQkjUBBYKWoLNM4P5Lz7AHELfkGa2IRCDuoIbVegdAM0wnq5NqQV6PbM4FmNr7cRK9UtqFxUXAQHXul/w+BGoBjCrUDtqUYZHJa4KmzosqrK/hcPvPNHoLLKDz0EDiWCzEAQWg=|Chương 921: Không được chọc mèo;HZkNUay94t2CfsdU2M7vT2Q/7W1mdNuv1bGt2lCo4p79euiCU5cOW/lMwEmJIWbllk2pRl3mWMMVpdtyjrbWqu60evLCJ75Q+Rh7cPuGe9tCynBvo6HjIV4n5SQy41uSclGrPOgyMVgX54SBbikILVmjYqBzpL8FTP91QSpEd4g=|Chương 922: Trả thù lao là được;RPS8wFTEezB8tuidJ53R3V5jy2TuLq5dIsMcuQWRl0jbnV6t4DBUNQyP9UdRobu3jl+7F9Yfk5ZJ+81S5HRQPBpyT5k9JZ6Rn7S/cEUAUDHhuretUGqF2Ssg7BItQ7PMzS3b1m6uWLb5dGjsqfP4hMQ4srHZKNS48aVxkHPY4vQ=|Chương 923: Đi học;oMSlulVUGAahSaeQUK56fRi7/YbcnfUOheRXReUI5zaBh8dESEHkFSkNxfX/by/7O3aqwuB+Qv923hw4nhpSnhQmtC6jlXWB908/5KDsSIeuaoIl9RjZhyyZPyCP8tf+5X+EbJsFwnA6DeGyBU1ejgwWFwJZ/8ShYZHmik7oGP0=|Chương 924: Danh hoa có chủ;GJUyaGl08SriEe8DeSd5izrk872584Bk54kPr8jSO1MD81SAf4Pdatew0Dv0IWISogH35aZ2WvAnoumzTXnwbzxUxyL1fDYLTpVqIFMh4gz/42C8316ucSu4Od8TJ3RyhBCQMZdTLhygEZjxlHBTQfQr05xMnFh2QcunUG2fGa4=|Chương 925: Đàm sinh ý;FjVlFiUtq2PrAUFcFoJRk3/tI3fKUTUma2ujJw8fQ56X7ijkBlBRV2vt6+VL+VEBlpLJ1AyIBlyY9UkMTyq4TL1Pkzmr3WZ+O8iDMjEqzWCMl1MXQVNtrhcAxA2Or111rjtbdY6VWlK1FxBB7vkBRk35nIGuTHZbP7mpC4HkziE=|Chương 926: Bạch Hổ hậu duệ;y2ZLAW5tzOPQwUFlCpl4ath0TYTAV9/CYif/Vx7TEavfxW/oyMZiEVXy/8g/5f54BrIzbZYGya41hKd/YQE6pRqv7EPRuP8P157673kctkvOsCx5nyYm2AHsR4tXdf1sv8p8Yp/ZY+MGqUAbfxdfXUGVPu8tBhqcXCJXLEPq7wo=|Chương 927: Một bữa cơm liền thu mua (Thượng);tavHus58OUYryX5rMmwmYoBvElfbgeOjPXwnaW0AsjRWnKIL1JweglkL02yQsvtQlVmwEnlWgJC2vTMUVMulP0olw5aHn+zrRfHzdJqfl+xuYwAU4fIUaCGmf0EtNOR0CCC7PXf2BpfqcG2+WI70gxTeLsmOaOIOYKMc1d8FUwU=|Chương 928: Một bữa cơm liền thu mua (Hạ);pFfVLF3es6XxT8W3lqxby9nBto2MDQiF0HXzzJI+MdP3ZS0FX5qnUhObTkoy/pHEVkzNOclhLpq0PV5YY/qFnR6SGZ0+hHG3XHBiBq4ShooHPikbuoT2sZJtT0QRlJaaPyt6nKDe9hyj3SLg4FeRQeruvDCKeQkFgpzZCJGeGGs=|Chương 929: Có ý nghĩ;5C/+b6kjNFqKu294JVanN1WUd1UqArWqOPDlgpWJlK3BHChFlKlVlVsEs1yftdxsI7hKCIwQl7YapKdU+tsnfRM236qij2d5390EwxnbW0+Z6zQDSM0oA9lZUZ/a9vkKZkcMwQqUQ93xbNdGP5twcp2bCtq9eXuINFbAZFGnBOk=|Chương 930: Luyện đan;jntGUbKMdJOcSZO6VNLXGA+f3fSse4D6rJjEkQi140PJH3Zw0WEc0d8LACKJZygR9fLlbjmEgP870iFpWpW6qVzMk8vbT8Fxvvhq1VEN3z2sz+igWRjwQPZ/gfKGX5pdmEr2CVpeNPSomDFgZsd6ftI3GJIL7AIyFIOwnP2Jefw=|Chương 931: Tiến bộ rõ ràng;lKH5KBTtRKFCyzkUhlOVat2V1fmZlLWN5YwNekBZOvdQqZUTGbPyBGgtWI2J7ffbZJkqR9fq9brGPG9Xv3dv7Ca57YTZMgNGu5wIYS5VQQpDZOlnMI3tVDUSxo6viPbgNZzzVlFcFABPQCwKPU7x6OWTjIQ8PXLSL1Xwa3+2f2k=|Chương 932: Chợ đêm;2IZ+Js0k6hHNxfPJSy784z7ec54nTY3Uql96L6KZoEF1UWEojLbsiF/rirk31YEFZNrkhBbV94ytw6YtxgJuDJsTmP5EsOvdAnQNav/7NgEYGHyR3l24/MQZQn2qe2hEmU6p+7953VQVO5KM1i9YcW/cy/jER/SiWID4WleKgBs=|Chương 933: Cổ Linh Ngọc tò mò;pKdQCX760hUw/cLdWF5dpQ58pFI8Yyzzzx2vuDzTHsBLrVVgWwORo+309pzHTtI3SIu4uB5gmYC8t1dsQ7Od7MOz6TzvHDfvq1BwygxxPFIe/optR8Xn+PlvKwiC5wIC9V0i+btEISe2YsREdLAZSjyO99OFpX98eU38hEfUi2k=|Chương 934: Sáu pháp quy nhất;2qAtwaIKoFy2Kl05OY24dczSOy2aOThUWvYZMIcvNoFZimcpdN/NlmlIk15GXWHrUuL9Y89wkN3vra48lsarekR5YPcEgpSyt3wCZU+yLof1OqCATGUCqRIdU+e12xkCOIsMHtiZWvnpQvwycV9C/O4dfCDQ1SEHxFIBktqp9mE=|Chương 935: Ta nói không phải cố ý, ngươi tin không?;XHRCQsZwucb9LicMm6Rl3yTVFDSOwhS5eKMN1TIBRsOCHtngZ0fDENnMs6btZ5JO0sHGjbsZ/az4oQFGNDyqsCo1JfoCcpAkMr9RDdMaheSRdChekzvYa2G816riJgI16d002l2SHrGmHOcU2D84hCVMdDrJ2m9gL5tDVimSJIA=|Chương 936: Cắn một cái;3NA3Fzr10sM4sto6UG0zs71DKeBVMiuYhOnKGL1JlSnMW6h3ZxHeWAJApcIp0TV+rvl4Ez+hVpgGyjw8pFKgT+VGPXkUJarevkP2gBhKNibLlM6Qw6FOvmz/VUE9VMOYtvbhAvfViWLxcQY4pYfJK/mJfPRBmkxb1oHx46oQwhk=|Chương 937: Chân tướng rõ ràng, vô cùng bất đắc dĩ;pOTA+4bd6yStUsbV9A04yLZE810mlo7xDy5eqDt4H4zIDy9BTkuELo2oqu3Sh7HFNInzTFSGjPvFW2UnDFtOpTEkAx3Idgqc5ruYvJouTGr6fiP5NfgxGexIGGbHesHkty/nJIkaMlAsnrQo78q6JUNei43WGHJpHNNYmv9wcZk=|Chương 938: Yêu cầu của Thủy sư tỷ;P1c8s0Ol7HWgk0K/TwMtyA0e3qdkzurnnRbx0QRnWVnQDun4OgdtGyWaDkmh83My0IVOz9lXM77TdmKMclrKaZFAnkxqxtV2VHemMPJvnzJZSlobziWBeUoB0qG5GHcprIQXArfLRGVt+MGFcWqDwBHRBogZplfVJdpxteUDhtE=|Chương 939: Phiền phức đến rồi (Thượng);QYZGuzcswXhspEuoKky6xf/T7awl4InWrcJwS54ZEf5c5aGFX2MkOgQzc4W6+kAOO+tpQ9WhWWHLdhU7ul3T85bMbIQXPX6NyEiTqXsiz6DWrxycEguziLX6CnsYTqF/BFP3BbsvsrUsRMdxfSPUgXwtfm849XgsMmflRkGLRyk=|Chương 940: Phiền phức đến rồi (Hạ);SP27/o2GsvsTpIJwkNAWz2vzR9e5fKVEHzsiJwTlPkI4gjGjhLDNxrOY6aGWJ/+F7o3fS8rbEWUJQXQ+fP7LYdHZvMV92xUpIXVH3IKVqMm+SjgGSW1dCMp7a8/Zo/N6yiUc3NntKiiNIN4KVezGQxsbsdS+cjw1nSLR0Tc5Q0M=|Chương 941: Không rõ tự tiêu;e+c2aBk/DmaQ8ir+zxzu+eCbfNckQjJLyJ5mlgGkyLS/w7Up/lZzBefBTFeBWSlBizdkIBq4fkiY2cjq8UTQT8LVJPUBnq6v0VWuI8cOCH9uabxeeTZTqAMOfkhzrvDB+Yl7r/SamVlmbDUr5G5EIdTr6R4Cr8HPcs5u7snw+fs=|Chương 942: Bồi thường tổn thất;yzebAAls5THQTZJt5j71nAJgaoNhLWgxZIrz6eF9HlGKXRtDF9Rz0XRkdJ1ZJCtpcItVtOub/1YR6KZhBOoiXx9JTPOfnm/NXED14SyNbBwWtLzAvUZfpB/JoGjvhHzEJtNJb6KFwoXe3HNKV+mRmT1Fx4TMM0R47OvBed3HWPI=|Chương 943: Tính toán của La gia;mGlozq5JGLiHdvq3K2q/d9IVG6EIPQSYKHWeP5gYhzzrSeKcN04XYs/Jtc7t6sy0+QuJtReMz+wcygyqrZg/HHC+dwWhzLJQHuDpOChdcXBgZb0nVeK8eajb/R3vK9N+iDVazGCS+VTaAX+y4DB5E3QVs8SjOWnx2SyGKznqnZw=|Chương 944: Châm biếm;wyFyNWIB1BgCc7ZR5jyibz0me2AQAMqZ7QnhRtByPES5ClELnZGiHb37rp+fh/VqAdY3gpR7+CIbg0J1e+kxt8sufvT/IaAt9eX8B1N5oY14GA66tgGjyPwGUga1oXJN7Pgtsj+O1dvVtx+xW/VYG4yzUCfbE+0pLua/BqimTbc=|Chương 945: Tư định chung thân rồi;/IFpq2WJglKwAdKXd3vnusBFN7FkRkaQ58uA3fzwqmZrPdfR/smaCwZFcehoblB8lzVB1h60VIGXu9GjYEjrdSQ+es3MfoEMsrQmd0G931BRBpuETrChTCO2iaSvatuLyOuZxe9txpwgJR0o7PavFYs6YdZ07Ps6wABQja9DLpE=|Chương 946: Lễ vật của Triệu Luân;s39UJNNOBsCr0Bce2Kqevnb04Qsxx5wr1pDNytzpjMF/LV4kBvkQH6079e4nLG3IugEuRiCrml2OaCaY4an51GFkQA+qbwsRm+rRi3iO8nrP1umDtdG1PtP56/mtyXjaDWWH2IdYENUrSILj54lS08gJY73hS80+nRLf6pGrj2A=|Chương 947: Thu hoạch ngoài ý liệu (Thượng);aHW+m/JwTvkYg1+LWyKBPrc+5FyEG+1dISiWswP/kZ6nSwhNsuj+hSpE6kdg2ICZfBwiz/A67PjdtMWCjqnZrZWpinAyMNPSaCSa03sWtzvPQRj3Gkiwg1kVhX4P1fUA3mpvrmVOEPOVkmLANbRrHdqZWy1LL92C5kWguEu/Fgc=|Chương 948: Thu hoạch ngoài ý liệu (Hạ);zJ6WjAp4nSON9+b4uAiLUZkuVx+GKXQFTnLfBttxacUgI5ZLrXssR9ceQQjknigk9VIKgVadyc0SfbHP6q11kwgFk7roDFdESeLS/qFIT4lDdrMd+SYTuSUZfq0f9wZnVJjWcOJC3MMJ97fbn+cCb5s2EYyHpilel6hVNOE0x4w=|Chương 949: La Phách trở nên mạnh mẻ;zUJyRPuxvNqsTU9D2FnWLEMsn/XBtdDx5Mjg7KVCjxyWeVKH+vBigcvvzvTq0K+LKKq7BxzqdOJQbeIguMQb1w6p5+1jEQPrtn/OnFdzXnRPjJc1e0vf56WQ8g20vikbt9bX61cGstld1nFh4BMyN1Vmiikz1XUKsMoXqtMm0V8=|Chương 950: Một cái tát đập chết;T7MS82AvXZdXalLbmBK2iP2ZioO2YWE5fM/s1u5UNi6PzCWpw6oMp8i5Cbp5ZlmBzuK5AWbC3a5aG/H0atGU3HPlFzso6Bi5No8dPxo4PBwDY8Y3jktYJUMFyADnRXWQAUBOP88uWZioaIPEBLKGTiA+KnfaGJAQ6JrToFXTYuk=|Chương 951: Muốn thêm tội;fn03ZyIPIWJjXJ90laIIn8TO6ln6EmEzuDfXYQZGuLsUcqPPLIjIrp/BvY3Kf+3nCVZpxZq7UQJEayPbFPl8ePld0JKJoroXDYwJVGR+0C2xTvgmITXGmn7q9FwSLGdVB5iaVQ5lFeLALkpEsiqHQAZbVvpgAEW3m8e0XU/PsUk=|Chương 952: Giao dịch;zXBx9aVuPobr4xvw2nvdUQ+O2mKbarmSm28VHfmpd+ola1hnWwVopLH3ZhLaAQXomUuNAN82PGFXhCGGbahMz9f4LlJRwrP7j//+OaDanRJPBfOImM9zxBp4q3TfcwgcgDDoQ14YRbiALJ+Q/bf8H4RZ18fwlj2tYJp090LWF70=|Chương 953: Cha vợ muốn gặp;w3Mk0AvSepXEPKBsfsDAZXm4F1D9Wspa+vUUk97f73F8th+IXXRlCVMF6PTxUT7kgzxEVN03tuyzblK+0Z/EEtIv52ci4kO2tXBHfnz6KsQSGRcNz8nYoDOsxX5k4Xu47NK6yAI7UTYQjroPCoMQT5OrDJqWgqCkWNV496ULmgo=|Chương 954: Ngươi sắp làm ngoại công;yWE6YkhDI30t1QQiOA5oOSp2yumr59nzgUh9eryOWB5JVnm+ML+iGpIH4KbIjkBXMWjTcVJ4fAjX341mvH40UGNrUrKfHPWnUFYOS6KWk7HgAyBopGhlMCQvys4w7N+01FxrlZ3TFWa4Nlan/sPIaTdmq391FN/dY2RZFqCl30M=|Chương 955: Sát thủ (Thượng);Do0SbuyR36zpBMltSLqhs3Jl/3efVHbXI8CRE8qSsWgDy4lR78njDoqvcje3gySQx/0SrXMtGQ297uAAzaF5njgnqPSQCh+ZQY0czld68YP1X73tw6o0u0kA+ODBdhcVczYsYA+ME0KLuJsX8NH6m884UCCZdeVwKpMU+8Yu4bU=|Chương 956: Sát thủ (Hạ);63Wgr7jvema6cW/s3+5UDsgYRBVU5CKqh52znDAMxGodztMkZvlZEMYwsvuu1V7eOokvtQ8TCHer2fJr48dIQS2vbwICVDQZ9ikuB89n2ukYSCoS112+qviUFGClMSEFTxj+9Kbx6ZPgWAbuF8v7sS08jm64nfLW4fGoCDDKars=|Chương 957: 9 Quận Vương;9yO9yJ7cTu87q/tf+dCKJTmZdrH/2WwJEd4rGFymNaRUXrbJzzyMoT3tBgSm/0Ix4vauKuxlCKFwzsY+PZWb6SCvq16g8WKheUOm/z2DArttI3EHKU+ngqdt5J85SGVF79s+oow7FMD9lZ98DlYwMVwfNliVmlMFieetB5ucSi0=|Chương 958: Thiên tài tập hợp;WdraSy/VCyjZ5OF2RGvuQK66m44697ReA93hSPcz/WKyaYcLrFLDHv4xSJmid2vSeL46/YpR+CjcBwCQDN13kPc4QE1F5fvRTclIeF5f5JB2CwAeAOAX3SRb28hk+61tuPrmR5UvzzsLUywOiXhh2KTrZOfqRjvUvm2WDkneRTU=|Chương 959: Một kích oai;9SaE58yWkdY27k+w8m2pAu8rz2UjNaP8d2GEzyL9RSXQJkSKEzNlXmRkMB8vUuyiXV8dbJtMBkNOyZ6FvlQYLScOgBL2muo9+lK+0LVVWwNdfWLq4dwFmtbzMVb0BQ+N7HvtimqsXcwdGZwYW4WyKJy9UeM1sl9gjIIlUylx/PY=|Chương 960: Chiến Tây viện;6v1lKp4DxkpPNQkeeEBprshI2xvdFC+gB2a6FaNj0Y9n2R3xQDCeD50tFwfJpunPvR+PMhDtiqVZPlW/MG21+t6fztZ5YwT7rIyGwKbFvcoYAPf+XqYL6ETSMGrXN3CN2lJmtPEZWP6hJRLHD69OTWWAwZc2+jIGxkPWx0bEoBc=|Chương 961: Quét ngang vô địch;aCDoaKFyoP+UcqxRjPVRpXTrA7anD0AY0yElTSNCwqSUijENMfMM68Jj+Ynh2Oom37HncsGz0oyq2VZ3M8Xpr40wbqA4D60fUSkNoVQ5ALN2Ul2r3xX86u5JN3R/r2FUab6VnumlsfK5u5RumV+HTpgqAVtDNUyk5WIdGQ0md40=|Chương 962: Thiên Hải Bí Cảnh;8sEAzT7Vf+K8xrogPRb3hvzrvsjCfziX/fZRtSGf/u5KoSAB8en0ZEgYhJNISkKTpDfnn6WgDPm7dyc8jqKLAFxkl+25FwEGu1mhIVyMtr4Tomg6u1pgf6aTQ9QVyeLeZGBk7xA5hWhp55X9C5C88kVADMPWWweWHn9Jo8LCLWU=|Chương 963: Lôi chiến bắt đầu;AKFKnlqYe03UmsmFw3QlMKWm0EorOTJDOkiXs8KQwCpX4YlwMZBZkV/3+OekJNZsqVguwWocVpRtqfuTDEbMcqITuLmjilHYcNwOvtOtJrYeGxnGa9I7HmQGpCqgEbK4jFcAjC8YFDnCNZswlp0Rw+BnuWWRuzWLq3GOb3Tst3g=|Chương 964: Phòng ngự vô địch?;z2skAw3E5vyZf1mIaRnPiLjihOS3CdD6YVomdzNeRiQ8izYMnVyDco5hlUwikZEdWOvEG6uU0+RgugTuzWL5aCach8xGVTa2IkOIl0O59AJ8klqljerFf93vumn0Cy2Vn1PV+v4VAVm0bHgcYdUENkdAObyKcJN3T649FmjrTp8=|Chương 965: Nữ hoàng triệu kiến (Thượng);ENndVz9zrBONjY1/hDQKDpEcJ0v+UNgXI2/ajA2KCKt+S01+wgxKOX0iEyWx1HohHF8SvZeeUwJHUv8DMXxLhHTLqxK87EDXnOuynegFGhXenEGSKrPk6v++LTIVWiTlXZW56TJwSDEn57WL6V3aXXgZfISYqGLJRXn7zGLFilU=|Chương 966: Nữ hoàng triệu kiến (Hạ);QNsM2ZISejrGcn3K6SOUiNifx8kAuzVwL00xiYzuaDml4yyLAhEhA/MmWYBK0abCDpYjfva3tfUJ9TKYNaQta4JAIaxXW7jr5T5UBCPJWcgg2xvTfAVW6AUX1LBnDT278f7l0DKWn4pcEF8IDgsp5eFLqCElS8uUr3kT0djj6EE=|Chương 967: Lịch sử;u0vFKS4+z1yNBPLBSKLB9tBOiZDyMUwVC3MJyBdrHoqe6b3I1elZtSzzAIjiZUzzbVLcPvzsldzimNTozIvcvB28NTHcql2gdYH1sT9U9Q2Np8VVipLxtCdXt6g3Ym3bHDCLqpsaUUg2Ex25uM6rtLbF4R3mGe/di9anJfqk5gs=|Chương 969: Cửu Quận Vương tặng lễ;cra/SftWRZHeg7IXIY2DLSiI9pGTqt+dWf7RJ3AmRjAUE+z86CUs202BkXeimQP3Giegy93dj4Vo/vMNRWHB0MpJlxnQlq9y4xWfQiLzoMnB5S2hH2+IkjzrzR/gL0+9kFJL3fKGa4iIFvqCibJJKSb9ERVVx2xxNf/fBoONxJg=|Chương 970: Tiên kim?;67rdVet+3AOzmu9FkRPdUxIWmvwrTzY6eq2GAxYmvy1ST7jgaXY9wMLRCuq03g10IKAk4pdhiL3JKiTkaCQxi4KWy3RhknpjZeMYM18LuO45jwRZcsGMSn2QFNJlyBOHN7n9mUD+cOTXTMAGjSCXqL/4oEdjT7r/Va1FCnWbqRQ=|Chương 971: Dẫn đầu tiến nhập;jcGTr1AWsFix0NPEjzpKN2+iYNeY1RPptk31qD58Umisc1+14b09Tlf+Mx35AAbeuemJerx7hTKv5F+v/92N5Y0Z+BZypEs88q8ZQvmNALUJEHtlrpkcheS4FIu++JUVeAkPxOF7mFPV3ZUCmZ2VW1HUYvVL6yN2uMdmjs42b0M=|Chương 972: Ngân Giác Cuồng Tê;5eAt+S5Pz666ndAjHH7ClVjouoTNuz8ldMR2kQ5XHeZwZ12YKOPun0x7pAck0JQNKUkV+kRJEsyLNCJFhvFpeHH/k6gdE+3r6v1uTX9MmX8GEhgiykH9bXSg48h0W3rrpD3mr9lWjgRYEsWWUgGguuFR4J6U3daGhvTAGHIDGAg=|Chương 973: Linh nhục;59yesULt3s71Zar6u82PMPLsqSHLLDII2Azm1f/w3vAZPog5V5gIjOYhWkUi5yE7xPBu/cuiYKlV/QXfeNh+HNH2G+9tLF5XGnO2/vuvucI6sZfzYrbaKpcgPAha92qaA0yc1RMGKXJA7F7R8KUGAxf6o5PN/O11s2dbnjSqmLI=|Chương 974: Chém thương Thần Linh (Thượng);Ho681bUdXz7FI9gBLkqhqEpExS6YtpgEtReTGiNnQLy6zG6AvEm5UST4MYmvzbJl5+swYMdb00MNAs8WKSvfrZTudDNcvYnQdzXyQomwFog1wYUpm6z55fN+NSQJq4NyPbZUnMBlZRhG1mPs9ovIkmDQNRz0Rz5iipXta/tXQIw=|Chương 975: Chém thương Thần Linh (Hạ);/rlYIvNsfr5xZzxBgSz9665TYkSXMIjW91pHy4SzShOJGNB0jR2IM00XcjbNDPelN26Pnx0Ghx6MK1EoJDwcJbqbc+x6JR7t7ZaJGLRuE9hrFB4wNHb+Zc8FXVF2wrd3jUojfFzTmVYPWUBWvMfkBut1L/BJXbbBTyQNV2EWJgE=|Chương 976: Lực địch hai đại Sơn Hà Cảnh;IlidQ47s2wSPgX2I4lTznjYkT2WCu2fDwi2DPVJmSBqR3mX+LbdJLAy4eGKI8GswM3h6r2RlZ9+7dCbp24NX4yvd/odNyLbFjwteUZTa2Yw62OhyIkec796DBspQeDi1TbtCtjI49qzgSM+9+vBha7W6J/0qaTUzH2ep8PT7gj8=|Chương 977: Đại thắng;yuFolD8JIJrKp8WhUXvhvLDYQo64QkL/skMdumIrbpgk5V4hlMuKXoKRTLLs/30mhUupMx/RJ6p8pylb9oHw9P8yVwmmI5wRf7Gj1867IFtVy8l3dBpeS1D8WXMrh2gpHAf6UOiKAt2uZa+qfDfxJfZckV9lgNWwQ5hnz/RJUm0=|Chương 978: Không hiểu lòng của nữ nhân;0gCRsr54fL7c7PCEN716DcPFoVwuKOw3DYuzpTlWR3Lk5rhTvZsroL6YpuCcU3xk+mJCaIF2gzxR89oO4Ci4GLnH+BNWWErwsJKkIV3zKqQRkTNNOODMBfxnYaU7DDPnlBVBhSHOcJjs/Ees4U6P8G4EWyEqw2+ScOLSIgZIeZ4=|Chương 979: Phân công nhau;VPmuGBJG8vgDjPKfHzL2vQsGiI5SWJcfbZVjkf73uWxhdmRUS1+X3/3TSrAthL3byKrjDG1HWtMHdWdp2K5mBzCYVGbVDE/MOsVuWZr29lHjEHbmwpkf0KHk6ONHj5CYxLK53ckMXFdG0YxLVeVD7whkf1PREvsrbrGLHUAspbc=|Chương 980: Tiến lên Sơn Hà Cảnh;5cIpoyD8aHPabbl472aUK1giz2IN9WNSwMTVeipIOYeqY18ssEuqosQHsYG7Wd1yLOgo7vOaXEqvGMMyLROsJPtY+b3bpVMKZ2wWjA+jYcuEFWKoKuVEfIqTpX7sb/TZJzb//luoOw15coYbeACOVQEB/j/zabMBw9oQlNXearc=|Chương 981: Thử xem thân thủ;dIq5wiBdxW0UKXURW86OhuauDOJxRJ2/IUOYi3WVGPWrfrv+m5+ch8o/N/4pMfFCNNcSysMpkx0HZBdCM5KRX5OrgsB+hrcsP9q2OJVrLv/9rC9UdBAaK7ryWU6TgaM99IzImZxgufilBKIG16Lf6vxT+cLyO1R2/wmfzK8AVVo=|Chương 982: Thiên tài Ngũ Tinh;PhLKff8uyWO1ivAJuhNdnth3qtMFG9nQDj3P2DcG93EkrTwGNwj0uaw5sEF1hp91WO5aqNhawvHtv/eYamPQc2BrW2XBFXSGhKEDMdi5mqpQHhp9mC1aQaIb1LDEPz31e5NscaKW3FQb4cGO7WTwUbObaMXEV2tY8XrPmQsu6QQ=|Chương 983: Cái quỷ gì;uAEo1mC9Uv5XVZRZ+0UgOnVjkl7r3niWh/qCM9LiAVsIvG1MOxv6qwyj5P4dBofm7YU0ilbaqqHT3tB8SVCE4hDMhp+TQcevwWixOsagbza68O5FsZL7bvD1ChziXytxJG4RLfm8B26Sz4zduI1kZs+qwJZwxGvEfdRywuTvjM0=|Chương 984: Đấu Yêu Lang (Thượng);qBIzghhUGjqFx7t4m0dxUInp55ZpVHyRRHt8akF/vx//Sw4+OFM7i8XPWppIPyBwn/bMQQB1os179/ZBaZmeRzVpysBDUJ1qcXDcFUidHMR9X/r88exsmsOK+OfRZOZqsy5h94bvASxp/yISx2AFMCDz/0OBQAkxmT6Xh9HnXSc=|Chương 985: Đấu Yêu Lang (Hạ);Jj5Tk12rZCJZboEaO9fm+sKnhYF5UjHFdCluevasCU2Pf4pEyKRMs5qtfGg14nlE7QQW795pnM+H47nr34erlr1ut2VM33Vefay72Z1bmgiuJneMs7xfSNfjrSSZbswUxGVBvCdfb/KIw//3mKJGEMIpmlukOrL7h+iHViJEldw=|Chương 986: Xích Hồ;j+VMoeyda9GOJKEoAe+M1aoLpjvc3RXUtKUx3K4did3ifh+iNUMeKYJ/5KJZbgWrnOKyoMPkkRr/RC4ye9oqSrreSxDyA7ky765syhUw9WILxQJbVlgfHBGFqrtwU89esZQE6teLDvt6LcuoVZgUkcJfauuL0VjDT8LHO89x4+I=|Chương 987: Chiến tích của Triệu Luân;PMqet0DPTxcfqEf1hBAQ42RvzZ+OiKOGO0b1o2PSRkMkxuPNx09tN+pFSnK8A+/v+WSVEYBqk2j7elyZHbHI5RtyMvJthtu1B6A/NU42Lb0F20eF+D6Jn2/64BYB4yDVYhzbTW+nEBQRf9BDbkv1MabqeFyAAHK/+T3vyDyDZss=|Chương 988: Tự ăn ác quả;OsPdFIrM+/Vo+IxxKtOtmJ02YeFP7FWEIIA8Pm+vJC8dcRFn8ZXQToEgllXXtODX2UKqwKFIGvWymN+LBn1tArMkT5jHO3wsd/99nkNLPdCc9itFxLl+rXEAPwRacmuLktPuYjko+kDRGyWhNDtbQNg8SygbJVOtv9o7/J/7m5E=|Chương 989: Đắc thủ;YcRQlAfgiB3MMhyBNS8EG6SV9SmBQoSwSEAxzAP5qJBicX18LFkZ5UowkXAr6xJr6lhBtGYImC3gLcbH9y57/P1RbTTbuAbTJb9N4nQ9BIMzmkmnTStX5WoAh8Vk5p2B8tpXJrAuOzcTLRClsmEbYrUEDZm4SEziEBdlP2mFyQQ=|Chương 990: Lần thứ hai nếm thử;jf5q8snNxEZgW+XW6MHRgB/PTd2dhRSkx9yxOq4SfDiyPrthe0aJK76wTcast3u6TXskALWuM+EGQGrIjtayHmhYnd/Gwbyhzj5lhQIbN3c8HXk8pNQrozX1hFdSw5RkehyaNNlmitO+PddqKTPTqgnmSD4kpkb8yE7tqwo6K5c=|Chương 991: Lần thứ hai lên đảo;spqPS8Rpoy7ReutPy0yBCdJtVlKIpmUz0otK+WALs2Bd/J7AV8bIb0t5dcb6ZCwDhf6v5SVbvG3F5ZfmOf/tLYmzhwN9SFIDaAXCBTeqSLD/KmP9GuQM4wkZzlG2E+W/nxMplz2qqfsp2TlntW2SeQRgBEkLBjcrgSiyMgexTiQ=|Chương 992: Lần thứ ba!;oFUOJhCNFDVR6yQGN6zdQiH+JaE9gDwR5mk5l9WeBjFsviTGAiE/ktxFP5DC0VeP+b+FLHcWXr5bSdDv564lZ1cV3a2e50wBLWTFkjYyMyeSOsVWa7ueFm4tj7uyo028368dDp0vZu//yuOqCsmYe4OxhCi+JIcUubEcpHJqS3U=|Chương 993: Độc Nhãn Ma Viên;3HiH3BbTt3i/KPclB6XKs0lJT1Y+WaYMia0ZlY1d8T/uK74fBNJJIkQjUhJJBMMwfY2VlodqT4nNM4Gp7KhWe7k8dMgSPOhwJ+aqwjhKcwHkIL+1S7ObaO1a740iDN8OuQrDcG15b0ez1qpqD157Wow2GtqsdjF9slWOQxhWC20=|Chương 994: Trốn (Thượng);R68UO5l6MhC22c0LMstV5XdAK9k2NAmewVaDOHJHUeX2iLmLbov4OvsnSFgneLVN51tAqJSZtUy1Dr0uy6A6047KW99z+Ekyju7RsmvS+G8S1Bc5DeE1+QdX1PxxEE+0p4WZQBMWDj2QzZarnK3jsLYsTIJ9bYR4BnR+LQrMavE=|Chương 995: Trốn (Hạ);7bcm3oNC4AGqfSGwZnffiBb7spx0hzFGEYWX+CrqgFGB5khIBS37n0KFrQJzutrGSPwhskHe05VpOIQsyvRzL4ekdJqDgoR9DwUu33pLkvge9By8iZ7zokX8Ympzb+IWhfQCnO9lu7vKhN0+7furHV7NEOGthoresIe37gaTWXQ=|Chương 996: Đồ Lưu manh;PuzwUd1t0VkUKhQKmlBlAmcaR8fHpQ/v/qrylq7UsLngQ5hlFj/LfYVtwpwnO5jKbV8mvN3gR7VDaUWV8ziBg5ZZSW8jKM9KAww73cIZpJ+x14lkYX1I6HHyZaz69HU4FDCITvbiDfQ+zpMauF92G5IuoWXJTOzQ+kbOoboPOhY=|Chương 997: Sinh Hầu Tử;RreZPCD3dOPDJDE10Rv1y8+I37Pj77GzEje+SJTc1eAtkDzXr+O/+3BY30f1Cq3KjUn3Lol+s9l4mEQICzbi0eUCaDUPxjhUMf904hbOEVPpxybJj8VYtxwEBuO50M53eTal382zSZ3z2rpjESLD04MNT0wZLce1CP3dmvoaBIU=|Chương 998: Hỏa Diễm Quật;pNhY0p+QMZy6G2Rax0wQLzmAg0PjFCxeUuRUt1bYVdjFHX+zk/9gBG6Pik5nahY9WHHI0FG+BFgPFsUq/1TbclH67CN3x0Pd4G6oRebr43GRNeRc04S8AsY0QAY/szOMQbwln+H8SinCVpbzemOknohTHc+m9UoaOFTuSKVIM0M=|Chương 999: Mắt mù;DvcCN44IX8R9u3lU/mL7/ZDQc1pTF3tV/bCUn2Fa6aB3SjQns/rk9iV9Lh8sPF/cda1m850snU+ABBdCJP8pmYtpL2kQwMRsFXxhyQQF1qIiLEvSmU/zPcDOj/5fqObAiTEV02VpjtaY8eLuRn10T7KJkJFA8CKy0WRghfnJf5g=|Chương 1000: Chim sẻ núp ở đằng sau;x8QGnCinR6X3Nl38C8ede6nNJOtajO/a9DWL9DsAayc93nfUhJi6Mw9+nLlQMUZ2JxPVqM8hK3hV+Jy+vqp59J3k+1461ffUwldilv8s/+itq4zr73++twjbvsNcuUV3rcjjXBbFvqOJpld7bO/Puu1NNuT1g9eSZhW7gfQ2VBU=|Chương 1001: Bị nhốt;V4J3e084chTINRhPZSMsJ3/p1Vd0hLbm/quD1qXh4JMyDgtE5q9dsuQ6Ryt2mlSZj3Zavj3UtqOsRH/R5mykHw8Kt4lz0TW88zJvKzNCg2Bd/y6PvRimYYD/ORkSSbSN14Qlpf1MZRq+v+l1ggPHcxWGpjcZWtiYOZf6cCMkZdQ=|Chương 1002: Ta chỉ là có Không Gian Thần khí (Thượng);c9pyYI+G+NhMMbnFCbmKBUHLNba5UskdeT4RNZaHfJZMFnC085jEkrkRDB6iUH1KV6WPNRBVxbdWfasKhCuR6Wm04dvsh9jcM432dandz1+s87QSS7caeO3wLJdcNFPwrY8xKx8Ca1qS3rOKHFoWY0xqQ+IxdH5Fp7LE2P2vg/c=|Chương 1003: Ta chỉ là có Không Gian Thần khí (Hạ);jr21Rkv6+X2VYhIRYJYuxh+NH683lWELgmYzbiKlSIWK6kBQw42K9scLBHbhcMJyHpORvQnp1tZ7LqeLWiA3nb+HUhqCWXts6TZToprWETpTdYpwVUGaP3lVjknoGy90fCBdG1Ef/gHHDjJ5Fx4gLWWUMw12nrsB1sqtwNYTjx4=|Chương 1004: Ban thưởng ngươi vinh diệu một đời;XkKcxTa6C21B8fseVVX0t2yvp1QkDFoSe9g4/GuDCT/6h1G77QwkoRSg393tg/Sex/5JvQUnreDiV6sn7F0d8PBLrQYIR+gRbbtiSPYOUkixDs4g2zIWPMti7cPjLeaUCvW7Qs20PDLV50acXVP03/E98JGhYU3uUPWyr6IPKM4=|Chương 1005: Chân Nhất Ma Chủ;iq5jD12tPoghM7opkhvj86kpgeMUj56MIVdeIsotfM6UnpKhhIycg9qJynVG1PBLJ3Hhl5u+eJn2C53G455uuhtl67uJctZq7T/UFk0sqsKImhmLqYKuTcZfTlyiZFoIAZoPlO5p/OK6ora2rqOn91RR8TIzjdwd6eOCDBcvC80=|Chương 1006: Kinh động Tinh Thần cảnh;kqV+UY/QUI7dLNIGSqtE33KRw14yUWemr0+gX6fgHjb+Iqid5gUZ9wu1tTXg1iyX2Zfgdf+nQ+3wXJNZUFqhy0IRfftNliuhkbfeAjuWxyt1PPuQqYJG4ijXw3wCJjrtRzbSMCc43EEQqntDe8AyAR5H2gBMIfxrlSkk62OWJIk=|Chương 1007: Ý cảnh vô địch;EuXb2hVxw0+yJl6Vsu85DdHp4RXadmdPm9dWOvlEZqLKQWVP3I4EMns87O4RNLMNMGrQD5BEfA/6GnMmOVFUOL+mXopw/GlOaBIVjGP/2eBSwg/v9t2oDCxyb82LnapxOYYOPT/qpcl6X7neLAwH33MruDIPHNhycw9D8XR0jgA=|Chương 1008: Buông tha sát niệm;T/xmjnxy+xq+7IC14VatejgTBm+1t1V3hJEhm1FkiLqSI71qRCOFWRMOSlHl6HJTPnm+E4svrD6OWKzN7Jj6xXaKOLJOjkUetkKFVbLq01BilVjiInjE4LtetaPJDPRV0D3mE+sv7Bde4qY9KGiODXtW4aZ6yLYG2lpEQDB5iGU=|Chương 1009: Lại đi Thư Các;m3vA/Iv8YtPqmKoDRX8QYDJZPb/3kpHUi7s0QrHR7RlW00UGfc19lyNoOdz09hr6xkWUZ1lrQL/DdN3DDtnC+TCTWmEY4VC47nSdI/ME5xoA75hYWkUDN00Ry4+ydt2ganiAYhEdSjBa3mr/CA8YUQKQyMzG47REXRklmKt2AvU=|Chương 1010: Lục Hợp Bát Hoang Công (Thượng);mBwDFeEAxWWLLB6ByctSBXkLMqfFTO3W0kE/8Nx9yxjXJQXE6UPE4R4iNdFLAoW8IlmFBKIjG4Yu+sRhGFQuI2LIRPRvy1AHsC7ecoEje+GRaVwA98Rq5bXOz4EL8Vgj9aXTUrI/XrEmLPDlN8qHc/+pRaIb4rOTw16JX5De/hs=|Chương 1011: Lục Hợp Bát Hoang Công (Hạ);gRtPtjDItctNfe6x4HUho6fsYgi/oO9OsQqn9ROyY9v+dX2JQa3Gck+UIWQc01T6/htQVmLsqQpidlMQsKSFpHWh91DxLuzWR7Fax2oljV5kr1k9FIj/scs/+fGxBL5UMgXRfOiQXa2CtBlF3MU57CgEOl+Ta2X+GNIOOkHtgN8=|Chương 1012: Trung cực vị!;+Oq4WkVxipFS210gpwHgEWbKRswi5H1dyzChY2wOxB61/jv4g7b9heGRPJjI3pbH8hEkGA2XqYnpjwvwhVEPEdDhPmG/aSN3Guqr1f5TG+7kwu4KRpM8O9vqzuB2gfAgRJkXDjjsfNVXblMFwQ4h7/v0a8PdrK1RMC6kvnycYoc=|Chương 1013: Có muốn phát tài không;lPNrpIxM+L4Rg2ahnBxIZNFY0iYIFzBblz53mxkkh/NSCTfPWDsL8x8OFkLsjOjKeWWI7ayX3DNCITEdWOBMB8bKS6Lzwl572g8gvC6W0NABgf10qtq0Kok+Tx71vOa4UZHEdhOonBNericgvRfH6tGa0L2ne26qel510wt9u/o=|Chương 1014: Khiêu chiến Triệu Luân;0wQfol2IEWolGscqJLI2DYQ9nUT9Pdxfno9j/oqKJhUnPVWly4G4hn1WZhY2BGDd/0dNIMldHsuFO1mThMzeFJggOYuL3DlBq4099eWSAD34mZLzXeZFvl6QsjfVU4Z9qoJVypMhaI74ov01R0bEM3EzBLicA8nwsrdvDmNkN9o=|Chương 1015: Tỷ số bồi kinh người;2IQ63HoELnfKNzV2uGih7wR0LdCQnFhZC5YT7HXyElubgK8fTcuLJsTaDDjq9LbhRw5Zc8MAf5uzE54yifL2JeSyikOO7VgQ7nPDkjzaP6th6Z7T8zpHBsZ3rscyRe6LeYkVa+cgq+By3F/YFmYRnc/NKgex/zoyTiwwT6TtVSw=|Chương 1016: Đường Phong xui xẻo;CABfd88mSLPys8pWB01ysQgDRtSMN4R+HvNgVJJPxbHOKHDR14ajnHZ8qSA9pV70cn6ciiBuZ08vTeGYVS2F6HMIO7Y/0wUiWm2zIlroA+gzdR6e/dwe+DxtXC90Modb0EX1pn2GIf7jJJyagpIb20080aEZIxXFGZkuifkFX5E=|Chương 1017: Miểu sát Bạch Nguyên Tư;P2jifdMm/asGbL30gTyVTu1ZgeLtDj9vreI3SqoYEE8UPxJhvvJ4hJ1ydWlyJHxT/AVfhwDp+OU/oRJ16IZziihNI8RDwPIIen+CpnQU8uReXlJcW141QHkqqZpuYIAJualHYpTHltobDnvvruN/NLu+pq2fokUQpJTodIooR/s=|Chương 1018: Mỹ nữ hộ vệ đội (Thượng);F1XgtpQ5cF+OyUcO4l33LVjA22Imw2dV3zsyRJXOxnniGmY8idcvWbHXgB+WQQt6EWqbshGKHdyLS5anddsc8DZl5m0xBPXTaJ70ZA+k7vaL7n6EcGMShcaj3LBPfV0ryxYYo83iayBHGBkYWDiHqsSfHcj22N3sy+JWCYczc10=|Chương 1019: Mỹ nữ hộ vệ đội (Hạ);woQhzp912jDmpxCCtoweOlWm+hoPa6qSRxwD+QCaMaOUES24dnAWTedBYXD5xub8ZV2kXAyNiDIXe1T+CVwZYNLmYqAqYdxZCKFGu4rKiH59cStbgMm9GFfeWcgOql+R9exoDuTvN6xw5AN2d+rgITC9sQ9eI+TBbIBHObYGawk=|Chương 1020: Còn có viện thủ;hl1PKYOfgSojWXTKj4TOj+h0cMHsxpJV5cG6ns47EspOVA2ry3f483M4hL06spB2oc3BjjFWbCZm42UWdKCBUmd3EBYyxWsTVy6RUfmyohDcS2ulsCvsQRCKJyfHChOgPanN12DWQVKKUZvt2xZjA59PCl3Oa6pyELnfrUvkEB4=|Chương 1021: Cửu Quận Vương đến;QlXzuuUSzIa9xAM0pH0lwQeTgxcy7gOeDWQkzfoz9GpdSAzLnT0KG+qaHXesUBEjMImwaEh18PAKkI1ydldNJj1maO2sZpVc9kYSo+U2vMReEeyeVwfICr/bR7j7oN2Ceniq2XhPBL9Lt4fDgW9A4sqTKHlEXKeZLUca0Cn9oho=|Chương 1022: Tàn Kim Chiến Phật Quyền;jIqZwFFpEvKNcjEm3YfvtuuAn+DeA6z3hDTHk3IAKhfn5NQ1YyUKhbUsWaAucSALmx1EIZ32mCngpqIqJ3jCLSPUuIOcQY72cEtYV8xAhXBg8gLwfy/UxGyLzqutqgVhpCzyYUlAzxf3vJ4EDuvYHIOW4fRwDpDI1XWQht8lzoc=|Chương 1023: Tranh đệ nhất thiên tài;EZMlfdJTSJ673L1yQGnUtAA7H+19nkKAViIMxe24SglJJGlQyCoJU/8AlrQR0v+HTBum5V7hvyvWXE0vwbOtpI0XhFGr+pVkVu2D+1hK7FHcmxycuquxVGmOSaTuH0sprBB0GMfgPcyhi7yhCvEpxS3fQOYoYg2JrxSNcwVen/c=|Chương 1024: Hủ Thủy Tam Thiên;Vt55CD2z14nBp8E3/3tGkfVEHldObiqoJuAnyKpjU9Ou1nwVMkDa7Pgwjim4/YQpT267ijy1oiluZ2cCjlsZWVDQk5YmQgyLYgFZXa3hRXYXEjlPIRheLsZoJPi6V6DeEDO4rvXloG7o8NNyi2UrLlnS/s+MY40yXxWaZ0Yo+DY=|Chương 1025: Không thể quá cao điệu;V5pnSzVqXH2/IetM5tS7DRMEIpkBTj6MSDffBLR8wpIm7omY7moAYr1QwjLwQzHqJO5R0CBbqOF9qGqpevM+3DFNpdvHJ5BUi+IUPnhwOVbWhg84swdZUdadRcpn2m8Ei34DZ6cBkgWdeyjXQZHrPo4NRG58GykKG/Bz4Jr0ZSs=|Chương 1026: Tiền đặt cược tới tay;oVfM6acZmY1MwUVyLjCMoUQ7EgxJFV6NVkrHSwOEVNdU7YvGkuAFGxR8BG6mbCPypxNCW7Hnas5IxeN0ZsWY4mDVz5HNmHz96bvWoq0p0aFkaHL5f53X2LHm4UDVsNpi+DwKH8IHRLkSkLKq9wVRVRxwqZGjxSX+gYCwsk7zyNE=|Chương 1027: Phản ứng của Triệu đại tướng quân;k4CFA4p6xmNsn3c02/7x5UVM6kC5el66cgfkJSEtsfzkNrmua6FyzP6g3mk7mNBNpVe7QkN878cQvZdGD53SFxVk2giAxcT5FZpZET+liBfUKpu7Ag+x/5EfKxPXRnP1G6xWkgyFAgsL1zXYE/ioEHtYcZGGc8Cel5shOWEp3cg=|Chương 1028: Hạt giống Luân Hồi Thụ Thụ (Thượng);5gqg3aZpuiP9BXW8G6C8uJmFc83wBuDMT8EepRjw6AU9cR0ZPFbo7TdSr/raX/7pLPBT2lLs0f+pkLmWxxNTj3kr0O3a7IFkDB9plxZA6bLe/U0mksV4Ur1wMIOEQD0vgwRwlHLrliI8XKv0dZb53JDT/ObcxEBwSH/9tyUEwNc=|Chương 1029: Hạt giống Luân Hồi Thụ Thụ (Hạ);JyUkfd2ydqdfUtP5a1HWUmDyAJ+tXc8MwLWadlOrbGQ1OCMQLjKesFr7ibNUoPpY+bNL5hfya2FhnoQ4gVOt0QcBwh+HEXavqH3WtuMs3Z+ocwS0+FfEfzBGyAGXofi2Id26XNxBb7dTk5drOt9Ve5e1nljiqDRckEDLyqTOa3s=|Chương 1030: Sa Nguyên mời;sgz5SCREyT9VVAsTzGk1h8PF2NBqmlk7Wo8mHAC9RadWaGwK1WU5krQ8lnFSzWBtuv1NULEVWEdkPqq3LaTTMoZwgxRy+liBCw+8g1OoJwnhIeP7Wx3jusLzUYYqtpdIzEqVl/rng/gUjRwHvAMGs/IKvtrdg2Z+LB1XQVasdWg=|Chương 1031: Mong muốn đơn phương;wDA72lizGd2Ildsy4gSgW/7am82Ia3+73A7m+xHLsJhPJjhDV8pWnZc+i3kUtQmi3bUhsg16nsvvpEhGmhhWXy2tugz01r0g7r+BdzBXCOyZdafl18cD4lX6/gZrO42a3JhRgvX+VO+puklczHIci6FTmBPfdHr7RxepGipmerA=|Chương 1032: Khắp nơi đều động;jIHui2CNXd3C4cTPsoQYJXnU4x95XyhaUTCPDpFyIc5ycqwR26CBwQdjkwmYDXcbChPNCv6n2SYAWzHPWdbuM0kKZL4Oz201f1JD1D/b11s0rUfllZn/bHIN9UJsqAnk1/KV8FxPm4xRzjdkxgH/SHr1rh7S3m3yj9qXetNQkGk=|Chương 1033: Bến tàu Phách Phủ;UzRrYh5L3lEOkOFyRjcxLv0QuTOFTbO5p5yX2FvQz+3ZQ7BYPIZlAig2hK9oHSg6VSWfrboNWQx1kstCdHEqmQYZfL43J7g0E2iA2HEI/2XK7+kYac9ih9PNXx3/tIK19YamkY636C60pam04hCJYya2JveXBZeAk+Ay7/iLSi4=|Chương 1034: Tiến vào trấn;Y84DFTyWUiUqjifQALJu92O1suxapvNOVSBsJ2seeqZUXRRluXlusaYBpxgnRZovvb7ypfcDPBQaml9lpEEMXaIaJVkBw7FaHnv0RCIPFiuaED+fvanvi1mAz4pLuwjaJoD9veAxQ24snuJBH0w/hNHObDkUD7PgK0qUQp8Izf8=|Chương 1035: Miệng tiện;l91ubgZpBpMYJHfnq9lERaOqa76LKWN1qpXuwedx5Wnfnwh5NXuRAEjh4XFNIiYDbMXfAknf3h8hR+p/QZ0a7OciRdXknUIJRzZdJFFmOQBAfqAhgp90a69Z152QcK/IKCWyIuiViYpSJ8O61B0OYn51pGnvJVHDFaGNKnxUiaM=|Chương 1036: Đánh bể;P1SVeDkvjFwVdCOXpFSUYhY1YTcpK/ksQki/eOlMUOolnY07apHDvmpbyOB1ffXgxV+N6ZUtJMkCVYgKoeTo+CnMj5KdiRH+M5M9JsGwwVVXg+RtrKnyhFD76oYD/O/p6FjyoeL9wejjiJ+jD/Zsho7OqRY6ZqOnfFmDrEAh0rU=|Chương 1037: Hắc ngũ Bang đánh tới (Thượng);j0jBgUBRGCh/zaJQt1tIGLJ0q4t8anO9sIA6C/1jBy/dn9NL6OWJKor7j9rm3sA84B+F5fhPUE/STaRHjB76FffV2TqvJhtY/yi8TGaohzNmIlhdCyncuy0na5SGwgdirlUaBfs7APVGvqTSFanqkjhpST/m4spS2PiTG+5MpaM=|Chương 1038: Hắc ngũ Bang đánh tới (Hạ);19C1gl7O6hBUH8V28SIrTcXGhJcixKArFu0Sd6mheGmM9uYplv3ZDrFvi+2X9HL6P7MlNp1XMluaAfiUEzPDoTYpTB0yhYKe76s8U/Tlh89y3zqFRoYKFlfnGcofwyYvEt4L1ByjXOB/YoWP8IJg/Z2470cMd506rtUzR7bir48=|Chương 1039: Thiếu bang chủ háo sắc;KSx5aYlDc4MlXJfR2d3TsXnRIAQI+hjQei2vJ5MSLHjc5ps1ix44a3MIVMhLFbaT9JFFmw9EOV9T25KTLb49+CkyZg6F/9e8Y1tP3NkpbjOkSxOYt4lK4f7/OXZDgz0kzFj/xmmz1wzcl048pXyrb78G9Ykhd9Pb3QxY5qt3Mio=|Chương 1040: Truy binh tới;vrhFR1DZswVFCNL4qXQG8oAPjI6IXDx1/dTOB19lnYDlNBdplVXkIqukk8xlGj13xDpjCAby/xbze8nkxb+F23E9zwhDTof60HrIdX8RwVjAw/KlftmH/h6xeh8Hp0qVvTHtb3FwRIdpQVbReAL4MdnEvt6mvFIk8D+xU+OUuCM=|Chương 1041: Luyện đan;LbrTCGZ8B6TLuS/97jDCHm8kBxx+e01yiO9RIOYHd5xAQdV4SRVcvecgU0pXmyYJxBzLsBridFjo4LtG1TineeGpVTAJyh2XlpJaI0oxH4xeBUDXvNTHfYNr1ZVXTmJnkABFqyTaQQy5VeiotBoxN6CowmrPLjs8WCS71NHMiQ4=|Chương 1042: Sát cơ trong sương mù;T1h2sYBaDL7CPZrpAEpGbp7V/Es3EqBVS83DrJ3cEDBEv8OXUfWUhVUgnoG7kZi3xTt3U2nssvIjRScuAlLpFwWh/GQ+DozH3II4+zF+JGUexU2y6T6OPHUL/iWoO6vf7qioVhJHERoN6LN4PmXG9GJ9N25yzkwY+rxs86j6XtQ=|Chương 1043: Ai là hung thủ;vCsMoacRQ78LQHtjLkhuP/zPCcdETIGHZWUQ0hYiAKKgEIhmQ7+4MW0K73BJplIRhk07aJEwZJSelGD2eXr4BGY75Oeh1z+bca+XXJUHr8CABRoM+ETWyBlQgpdZqnSVhAsx3m7Zb8RKuAzIR59OZYkZgKc5REsqBr7Oa04D+hE=|Chương 1044: Ba lần vào mê vụ;+19u7evyttrUZmhLbky1Mg3f2wM5Z1uN+wOHXrgUL2KkXuWpsIxlAMWt872IymE512HeoZMrbPzrDgADmbgVCkUk17yRLzO4bkWkvBKAp6B0QsmNupW+HpASoRGKXaD4rxnKOKTQVq4iSNDPQc1mQDNJ+jZtJqoGmclX2jOf65w=|Chương 1045: Hải tặc đánh tới;7BUqvWARrQeOtdNxIcVGVFqljQ91pR+CfnGOqR7/XgcDdhUkBoXHTQUPq7RZ3udu3SOL8tlXCuf/NexvMfAaFCYVla96vYLeAtMJo36RSG3G7al89LqnVCTAtnkNAZMDDILF/Se44+6vxYSli7NxIBBnGz20j/BcxZ10UPvbSAo=|Chương 1046: Mười chiêu giết ngươi;sDbneWiY+9if56VHP4lmf9LmyweADmO29Mj5Bo4ETXUQgrRNhby/fiv/h0rf06/WmsJjLhh8rqT8orOhu27+gTKr5/5dayf+IhdTM+EiSN1+vuDL40jsVygFOzXf4PEoXCF0akjHtEYBE24stTDp4wvMxgACF/ggJbasmzIVa5Q=|Chương 1047: Sát thủ hiện hình (Thượng);yoW1XfgHl3N+XMLsWTAEGl6yqWgHl4kbJNnzs/3iKWoPJzU+ysAZNA6fIVmM/hb/1jbkOKixb2+yyaCS5uGbA72vafOBnwbWPz17PH3ltJOxkZDsQ2RnNubyLvOD2ibP48l9EHPVWVIge7QY9bAJfmm1DgLfDpJHk77QuZUpbag=|Chương 1048: Sát thủ hiện hình (Hạ);EfIzJIZ5kodVCv3w+8Zo2FdIPO6exhSdYuLKH+QE8RC2F9lWtEODFgRc0El5GavLGoiMimwJolMPmQ4dXKE6PV/vaHANF8DU229L1u58fZlO3ppDUzLx10129aNlqWwpJfTq4iRhGDsDqv9P1WQ2CiG3/cxPPNlTQ/AvNBu0Ex4=|Chương 1049: Hoàng tước ở phía sau;PvWzXo9MBMYli3buB5ITv+Jot9JV58p3Pw2XJF6RCw9cdnmUqN0M/875w/wsES5iQLf201yTKQMirV0B+ZU5t962Nue40y6r6yMWkO+xyg5T115myDlypRBLXWaXSUiaN5jPGRW4pXFupwOthDRIqTJRndmjSzUzmGAX5XeyzrM=|Chương 1050: Cuồng mãng tai ương;sGhZ466M8+9A1QYefhPxydwcDwauDWQXNcvP6A/CYfdU3Lr1pzgaFpgxJWIhb2C/Bq7S8sdECao1gwRbEagt9sYwiF9i2rzujb/Yxurb8a+vflENe/hacBVxLP18Vf7KdOvNqzK5UxXePhFPEk51oga8XD1j6qDnThJRZVnMvSc=|Chương 1051: Xà Vương xuất thủ;MkHaYQI1RkyU+3PwINtScWHhRY1Ut5R0dOLqKBProthaIpQ0I8dCEwAyR/jkA+0rCKuzg2vfqtDhU6zYYP2HhFmiOEk1PqBkws/uwc3XgXgPwOqV+VDaImMs4UB3rwrOXdzvF5Bd5eETAP+TVYRdfZC6hsI8I+CRzXODIS1QeZU=|Chương 1052: Vô sỉ đến cực hạn;PStoZALwn8K0lc8Z/ZTBOGM738VYkvHPap4vX+9VoEieTp309P85QmW3a9WQ5KHo4GUv4F6iAd+lROQZucQ8YA+qi/wqIjfNmmMD5kYV3ZvvT/cXFl3ebRw6x3IaSmj04k0fYtdOMDmg/c3Ek8BvyxLYYfUttJLPmseaQYjnLZU=|Chương 1053: Muốn đúc kiếm mạnh nhất;IbBgP0WdPAdqV/iZM+Q/Em28hTRxPgEOoMiFBuQD22HhVEPRRSFNSeAqPUhHDEzopo4GraX1Z9JnWoOlPSFS4yIrjOukJsUnfCAcZYXwznUHCxhSvt5DxfBxXKZB+GqWJvdv4nGB3ialP0HamePgCtU2dfBKL0xO4CPFb04L94I=|Chương 1054: Hố sụt;UJECs0Qw0I1AhD1d+FZT+cF1HTzsJ9dgcA87nlSNpEGmd229Iu6MANMabg4DWxBNWWMUB8SNSXfXeMiy2KT70V+onL+4+MrJ45surhCzpttUtu2W7VnWRWUgH4cCPIeZnZc9BxstfaD1MyshisnWgWcWK8rNqzDwtGho4NGbqUI=|Chương 1055: Địa tâm đảo;yFst+7QY1c0RUOnjt7UA1S+p3Mec9STmv2zTDyj9MVyXQxeH3BeJSAws8aIOAINT0biq95E5BvyOMPrh7sj2XXFRTU+6ZBMaludJqRqIEQgKD/FtyACdMTW/DaaX5ErgWg1u42JcWw3i/eEA1WdEH5/ltUk0WXX0cI1rf7B6N58=|Chương 1056: Chỗ cổ quái;RBRnBKduud7MqxZsI0REtICH7NweR5V9njqSuwW0hBsN6oKaV4tYV6BhFAJncZbMNaOA6KN7ThQK54EpKBvWfZbeGBZ19yRTbcDYmUIMF7FBy4y6mdFGF9wv2x2JVoU6U3Ci9L5MPkGIdsdJ261r+MN4HsnjMa2nBd4gCLyA/90=|Chương 1057: Đảo Chủ Bùi Tể (Thượng);goj8eoG5EBARf0Mh6Ghv63VNA30W0QJ2FLdSDJwIGXKUnm4IJMLV/bfldtcRwoB+D4Cn25qwSZCcfjnZQZe+ocSN0t14xE95mQKGucWlsjqpEL/qxhf0+zXobzI1kYdjnlTK/CHk09Kg+VQUIoS/kKyJI0n8HbnOTE10F8TZN1A=|Chương 1058: Đảo Chủ Bùi Tể (Hạ);HY+0vKF/ohHKtjMVUXEaontjeJDCGFbq3QAN2bByku+RVgEJBmol/eCho9jJ8S2XiHzrO7kDGk9zFFCT+5loHlJ+PXQoA9aumt2/tVODEyC9a0a64ifLd9e37Jusd7O/qvzSkXxEmcgmB7ZnMWel+D+Mp32zZKcR7EMB8W2BYbY=|Chương 1059: Khôi lỗi ác ý;RjfkJdihShMtSyNV39HL2B2FjDXp/gwPgheuF9o717WOP+4GzPe7J9x/hJcCWdhwozOhJHfZGPJ+7pKOvN6Pxl7cqeAi0RaxRB+Zo9rN9a57XGuDr8S7OUmktmXJNe0cmp1JuXLDbgbOCtWB11s7yX8i6XVZuWHwHn/inB7+DIs=|Chương 1060: Chân tướng kinh người;QnMzFBxPsBCO3WsahX0jqMgF3CZhsE4QGGxFPgrrRPwK9dJAd4RwFfqyxx99Xdl2JlhxTqd7ro8bb0mKYlsVPHmd9JxLd41YcA1/SBnwRf1/daX9L64Lo2Iuda0CQVooRDY680ec5OpbZKzAn+/4y3wvGK3j4IpjJI2LDwyY+AQ=|Chương 1061: Thu;UjCt7OItgADWXX2gY0QwEF4dLULqeq3ucsnZC3S6Hb4NNBlftUI+23A/t0iEPFVob+uLYDg8Jp/0pCE5YPajh2qZbeR65OVksvv9XtFuN3YRGR5rDmKkrUTDfmAwLOHcCvcqO4xO1YOrlR5VZR7uh6Yjy1lwkmRUnhxJhttNJYs=|Chương 1062: Khí tức của Ma Chủ;04VOX09vJq4LDDTt1njvRoZF/FUTuzsHhiEzN9uoO3DRnCOnp3IqOwkdu9NHH2porlah6Pyx3bniTrKR+/BqwjOJw+UOCzsBUiNnMB2neLIjtO7+3E2jGQUkooXuGhcp9u0e0RR17fBNkGQGjpdzsjALWsthd8xB5gSK0u1BEsE=|Chương 1063: Triệt để thu phục;dT0WZwYYIQvfJU3Ajmclt+4cWpP0ixRO9Ur0wnhP9QW8Ge3JafatM43cWVFjzhiqC9MYxCEksFODYKuvtNNMwMK/HE4juo8kygKz8GsbbfU6U8ZSahqkOurj8WeF0P8DM5N+ZSKTBVuMx2PfUjv+RnTcAG/r2Z0U9TBJdKhVrzY=|Chương 1064: Ác hành nan thư;2XFXwKI+bIhgny2wmZtI0PMSY8AHAuaX2TPz+vjhPqkBKcAdYLQ+Zk6H7teQ29i2MGtSjF9yh8tCWW5LH6KXN72pGyfKuCp9Hqyz6bojxc9MxES7p3PTjZtdHKrBEKiGs8qxijgBF1c8e5T9hhwq9BV5Py9lqehGQjZ6rUnTi/8=|Chương 1065: Khôi lỗi khắc tinh;kC8Q/RixNffoTC7V+xGTulkqZLQCN0L6rK3G1VSzIMP7kthh2v3OSlzgk9g+NIxTSkC8ODWbBOPvAi3+DfSsuGJkUn7AwCaq1UNhuy8wJhMeJP8N9gQ6d1K2PH3Bod8/ul+2Ww7+cy3ArnNDOAOKytNFCtTb3yx943g3mpOqS+4=|Chương 1066: Doạ chạy;M6FAxxYosZJ8KzGkOZHnYoEjoJ1hZ0oyng7lahj1DBjj9f62WkyOG75erUxiUebMBcNnkLKEmHuvAxhb/1tHmjXoxMtM5+Cf8TPczM2js08DNVX25Kkb8SblxZmKGl8HRGjah8ciuMD+Jg88Y9FD1ZDgs+txu/YteXftuKT+J9Q=|Chương 1067: Hung thủ thật sự;LsVaUl8sIgnmEqC4Eg5TQS16WSom6YLheZ+oRe5nqy5MCK0n9/fHttQpJhgJLtrRa+dNRsAn3cnc27TU58hqdiJbfps1X1OI8o9uHjRup6qf8fS5vgVtpCeJ1IOO4/WsegPGCoLWLIkv+CAmIYtDWgsJVvulu8x8AEGvmnJnsDM=|Chương 1068: Bắn giết Ân Nguyên Hương (Thượng);R4l0Sp1tyDAiP8pQyRKa5vsac+odUSLKMl4LSVMoCZN52Rfvn7qEjoREhTYR8O+oxtqeTsyJNqDsAPl2Su4NEqqDIdqVyJGbB88FSDl01cAxmv2inf4kX/6Ig+TJhDo6YqPuw8EPJ2A7yNqOAgKqFfYfZwaK6QTUaci3LlYILdI=|Chương 1069: Bắn giết Ân Nguyên Hương (Hạ);l3NARS4wVFykqepTXRWuTXKpk6Q7syap3/aqrvLgzpYd46aa6Fyq4l+AznfO7bz/Zv+xLT4mLLFFif3C+2VpfxDtNAo/CV3SRWcNDRxIwYjBfjjwRb04/dfccilaO+qwq7XstYBZwEMT0Mj8Rr8Zws3Zi/4ecY1W99vowllafWY=|Chương 1070: Bảo vật Tinh Thần Cảnh tranh cướp?;lC1TKj8Ub4cdqe/hQ2K8DbWK0ijwMuJn6ZirpnJiS3QUNY9bkDVQzQBGf/dd22+fDvZUYuAhaK2mgeQ2z/IRCF3Vif/eKuNuQwf2bmpsop9iGoz3/6LdLKACnjNOgKt5e+3EKrxxnUTIrtZrr7YjbFnYWPj57ARj7zeItG8BzIg=|Chương 1071: Tai vạ tới;+rKA08ETd1rX5D1K7WA88YBEqFXhH0v55bauPZYToY2xsMe53jVbpTazfTSV67/g+CLIb7Xdr86yk3QvDuca7dCAP9b9ayX5IKYSIgA4tcpm2VJjLBwExg/7Qp1KVXIBBrDn0JeKcyV1PtlSBsfOOPf26T7/PfiWDWI1TTKjtAY=|Chương 1072: Vào đáy biển;bEprQWXCWe4JyL5QFL41Zty9IHb66Jp8QIBm/HP1mR8n7mtJ55Vym5q3mCQ4szsc1FqHDXiEGXy1WigR8G4fWC/zVr2pZr689FbC1OziFWF1VmAdteRCEjYXm6/XC3k/9KjILu4LtJ3Jf3KkXiBB/D+4SOOTiAQ+bvhLy+QOjMg=|Chương 1073: Ta nhận!;+OexWawCm9mZgXdUOLSxMaIf7i5qyQvhvWoQXGkVufFac4dPyi5MxpCDZY+dUebZjB6gnsNz9l4SX/IDsTWVn2QbEbS7jXVjZ7z8Jb8EAWC66x8M7ornHntegI3+6ZBzDW+AS1XfKF5Bu/Dr47mP8aVllu6VFNbl9wE2i3oafaY=|Chương 1074: Bùi Tể xui xẻo;W+HT1w+7d+wEOUb/cC72BpMBLTI8QzpuMmtLvUS5JXMCTJnu9aPwMUZS+UceCZBkL/fNu31Olg8V207zqdhSEP+THLqxw+KAkUshZUVOJw0p65MbHoHWD9iSNfai8YKvZV5moBXXQ05TqDEXea7S+89PiBkVFP4RfZIl7WAVVfM=|Chương 1075: Thái Sơ Thạch;eGAOUfa7h6WWSedvvp7EgEK0d4m/9YQO+5/vVbq79Hp6IRbTALcZGrv/2whIJWPepWFFmXWF8TJUtGYYM9wpseRhlUVN26Wmsz+OK2xL/aDnfN8xMWaCPwrA/1quyCxx/aSJcthewjJMEF2f4yVTLgkGUZKz2igKWQ61EVpza84=|Chương 1076: Ngọc rương hiện;PWE0x7qRmg3HvqBKKTDtDNH9TjvekIgBuLH5oQx10adzEzzTOuiPv/CPA+N0kYvhCumhOBVjLgzOS0gRx6vtTDedYz5N8sjlvY55dJnqhYdBEpWYOSOZc5sYWHOj54iBAbcDEeFKV2VdIyGol5vcupBJ7QTRMwAvA63GBPbYoQE=|Chương 1077: Ma Chủ tinh nguyên;mMWvXMWho14XkMSDsH3FFF/rUBNcn5Rx4ZcwFxbAmCiUYc2Bzos15+gtnQMTmMClf2I40Ux2UVXQStOPlv490PsXasHZbKZGHH31MBW+pfBRD4YgQH9ZO/4NKlQPhBgk9H/8s8x1tQIk+4eTTZSZph5ZssVYMhUTEF/jVhaEHIE=|Chương 1078: Vô Địch Kiếm Thánh;/+Nr4P7OwByNQswgBr6EdZhGhsS7E/ishOVnXJp/mz6Dg5IRX5uJHhituIyHtbUp6seyxaLRVs9Rn7X0+J+soCNGaCkVqzHYYvBeNRHJRo/2zY3ylbvLXPT1UrTKEzdZ8fRwFckjy6kbRXfyfK6G06QJZip/C/GtjHynDEchI0Y=|Chương 1079: Khoái Tự Kiếm Quyết (Thượng);exjYkrDLLbO6BsfphS6kLOi12PHMzxTqMbWZG+33tx72lAK9+MZS75V5PGp8yZDbya1V2iikfmx367zQovRD0o28/R3ND4J2AOpp2dAo4XNO7tcJn0VPsLi6RVbTTUZiqdMv4NS2u2ByAGkLS7e5RJwD6yOLWYL6F2I6ea/Sp+0=|Chương 1080: Khoái Tự Kiếm Quyết (Hạ);J7JGhcUHqgg3n3gPIxIuPlUSrZKxnKxho3g8NEOIji/X/nR+IIquqLiPqBRZQUVJZWwKos3Qb8fZz3wXhl02psoouM5U1s++IUYlEiluhwSpNGwhYuUqqBa59d7N+aWEVB3ypxQqMWqau6HnW+FWKsf0oem8XQXtq8fOKu5gBkE=|Chương 1081: Kiếm Quyết phát uy;W308V1xkRfE0W1UmL2AY51wCPxw5W7dMshbsv8Cs5tmfxehE+suo669YMJUg1OOlIe0xWmWL6ndGWAjzFxOmX39qe8A4zTI/3UwcDnZYUMHWhTGMv4IjInurZJR85pg/VjZLW0TQz5d2eFZblMXyCMEkKKAx2PZgdHnr0Ab48AI=|Chương 1082: Quất bạt tai;iy5Vvw0LKYy/7L39/Vqe37KsprZfD4tZvEVAfuubmJ+tYd+Kt2XWsb//qfNhsiMamjAvSCil5DGm4f/VZtBzM9s+RVv/NE0NgIRkhYXMgjt6K5gNF824sDlvGzoKOuJHIKIfVNZDw/zDQIH9uRtp3OEPquRofajF3TFdkfjR054=|Chương 1083: Thoái nhượng;/CFL5aNhU4N0XZL8Y88qFrb6tftM+ntLEUJR1BsVlX8ObxTB6eKecyaiz3GeXGy6VGFecSfdxNxKk24SonRXc6Aqm0oFPaaaSwX68CUIuhopsGhSUiwEYwZuYAO0TW348XuDuCJISy+oJ0/ZGTp7WBclBXIp9a2Hxud1wdrrRdw=|Chương 1084: Tin tức xấu;ra710/pwYCJ4VMjIrYtnP8XbMzTX8gpPELPj6Y4VHF1cLKnlCr/OX2PEE9tkC7/PT6vleCB7lCJXHB06LqpajfUv6mzl25T3PoeZvcTFNgqXsiK0qlz+1hriRNnw2eebH7Mw5qB0QCFEEHAaY6vEBN2Qd7pM4Wk7AihQu55zDqc=|Chương 1085: Lại nghèo;/zwvNGgsBjzaz5zy+QRyMOEKXKcTKXbEUK8eGP35RLA83diKTD0g770RTsPmR+O1jcYwU3Z8ZJ8qzYu+ItY3Br75JvEeN3YnutlBCr84HxeXfokWdrE9PtVrYmjes7+SDdk/12juFc5617tOze9od/4eSq/9GotifLIAyy0mdmM=|Chương 1086: Âm mưu;11+R1ONKNeujWlH78J9Lqea3djmVjZbku7aeqiKELUPZrhcDBaRlrxj4dbCC5+PwSJVehcllf7C+DqRpPvXxuK+kWBI0FpeZ27RKm1U5Wn99K2e7NcvSo13q4V/TDhiZSgNSvqLNFWYYCwNJzszOaGoqlsjvvdURT66iEW4B6/A=|Chương 1087: Ứng chiến;Qxhx69yM9WCCNgdcXcIRvGz8/xhTYKe5Tk0BIjkQdTAQI5gVY7lStztpXDDHKqIS/Pa9EhUA6Ltl3ht/WQHhBEZ3P5CxKlKUI0y7g6IstC5ufvUY4TJm3DseiP/N80uwL4/tEppGecAosbyvl2oeBZEvSOttZQ7Pxumz3aIiizo=|Chương 1088: Môi thương lưỡi tiễn (Thượng);4nOu4DIri5mKZvnuv9TnrsR05XXa/0HD6tQLNtXg8J2ol9Pbn2WEsAyyvHbPsOEY6SzHFdjrIfHr/ICfYAmCgAwRR6BFaDVGrkGpHSGSOTS+lQ+HEK3OMWfXdHpKXtXvsmuhJYWz8W37EzjcTTLYfarJCwQTFrQkbakXYaAlz0o=|Chương 1089: Môi thương lưỡi tiễn (Hạ);xuHb7sM6FtE9RZLRNdtjxJ49KAgtB27wAhBYdayi2VzM4PG2PXV310DI1m+mL7wP3N/AJL8xPnIrWFeRpJtNbKtruJmYaA+HkVuZRndF/fQcQho3h1UcQg5p/dlRqFZECMz7GDnAgpywwQxP+NaiHMvzKaIePVoovebYe3mxzAA=|Chương 1090: Đột nhiên đề thăng;aSB6gy9uFzrCqldVoKUHn7JzKxNKs0IVL6ZWx35KP52kA75+rzlV2flC//XDPrkL4qVGRbVWUy2rEk8xSALHTTup8w8XPRxUIR6ptMfkVYz8q8Rx7x4DgHG6S0cV65EDQTYlWLrvte5UWK0zw+h9ZJM0fmpnUl58oBUjENE0x7M=|Chương 1091: Sinh tử trong nháy mắt;3+qWtQqbcHFuaqHeWPTiaPCQBwMxO2Y1OQgX4o9DgTadF7NILDM7zUC0pdRCFeFV3SIUGfWq8dt5b7Xcr84sUpQh17wxOlwluEDeOOsCYYmARBEQEHzle7bSyywcFIqvMjiY5tauViQBUrFL+/RaDzXFvHlv5T1X32GrI+bclFI=|Chương 1092: Nữ hoàng mở miệng;i7+jfTWYodDKta6Uk6rrz2sAlIXCf8RRTLFy/EgjpV7MD3lmA9cqnEUs8HF3xl+JTB226B+lDb4NO7sTonskdM8oRLy7BQt7l92pCIxHhQi1e7iiuzY7MEk8fM6zTujBLbNF8wSEy0tRAS76mBokdUCeMvS+G6jwoMzSxzycgN8=|Chương 1093: Quan tước tại người;l6N5p0enWXMWOJyta9MBhaJL0Z/kxFLZL9sMicLafij2h6CZjFAfSuGslfWQQuok+eYB7iSwDR4IVW/wDLoOU34KqLKxuxaU3jwMhTqO+iFksupmKaXPLD8eOU1JkqdmO9rc2K5XorxvuL6R3Iqu2qzuU61JLXpQNljPM9AYZpw=|Chương 1094: Tự mình cảm giác bay lên;ykOHzRIpggQWhX5nHrROEGne6M8iS3bi5VnYezBIla13M2o+PdtfFtg59gxGzTkQwb3BZ88qgNUrN7mX0vPPO2VQuJINHuZmQi7uVd/NQ+6lwsZ1f7STlEGngs7mSYpyVumJxWv+v4N8tZW247cObcxoqdJBbOhpSQ+6tv5JukE=|Chương 1095: Đánh đòn cảnh cáo;R9I7WUp9wkEMH6Y/206Y2H1bnfl7HcFuT0BGZRcebpGcFVghyGWHdDgbCDmAN/wvqHLuwUHArR2Uhe9JqKOddPTXh+8td8JKQyES4pHNToPJ3E3Q2JkrZooem6YNiEVwJImWki3n/T4x+avg5jwUyXno3g7Bfmc9fufJxuN/1I8=|Chương 1096: Chiến sự đột kích (Thượng);NlDScHCZ3rkdi/8zmxn8P9gH5ljXPcLgNVZOTwyD2YYePFsF9WronGxngXAM1sg+Kk+4B/3xr0YWaBbYoXgke/uFrGhfptzUHGIGeGVXJjZXGj1CjQGjaetWgVxXpbxtyV2AvEI8R0AFuF98Bq52gkyvnljzIZWwM1cg23suxhs=|Chương 1097: Chiến sự đột kích (Hạ);qL7jtgM8dApgih1hpKTSVHtFrJVoVvOvgbzYxhx/s/4Dz6WBCCyu1NX03DW8MeiBtFD78W5/oiXQqjsq0j4RGuY2TcMZUMZ8hYu5ez7YE62V77+rDvd+99aDtl2SJOOIg5/aTCWaOUf1Xwyq3axCBncCq3jEmzqk/ktF0bFFKKA=|Chương 1098: Giằng co Nộ Giang;MNpMmta8X+pGB+qLDvF2izdyRilC7/qalkrG6B/dHGtmT2Dbn83md/wL55C0e4oSuIibsURu1LdDa6RzZwbYFZUplv+aDwQt/afh6hQFc4Sd+eg0gbAfDY3dUi3KpS6egg0rl5aCpRLcX28odPzmyBZGUp5dvY2xDLB37naAMR8=|Chương 1099: Đột kích;Li8jTDR45NqsgshWNgrpGH4IiuIVluc2toKm6RtkH44Gj3LhqSXiQGqky75gmybfMtlw8TCBxaKQQ3wiPcspe2mL9KuorQANn/BVATrrLmP7zAWj71+7ms+eDFP6tTvyun4/G9QqijK2v5L2NTwKonDe9+VlwEmEFCXF81b363Y=|Chương 1100: Sát khí (Thượng);H24VAfZXlWMaHSqddq+Kdw84MW0kXNkPC6cVv4qSu2nw5Ab010XlvmXqQKzWdPMuY4FRCPoMEhJPiiY7iOL35aRgfqYGrPEsU8eNX6L3WPmNEDVLFX5KqCOX227YQC1jYxQEFBIgLyBrUwHFT6kRfx+PkNX1TQ7u2dKX2wpOK0s=|Chương 1101: Sát khí (Hạ);QxdMxmnh2pXTE+5XpTfwagxqdb3lFjxXM0D5YYEFuSM/KYn2Wbf7qV6bvETOidyLZzEIcHULYegj+vsLzi9i8Vc2ksJoGlTvpkQdM52vdebWXkkFiHPyJIBXRV51XRVvNIMWZJnzyb1y4tuktHfVQaa0AFWcpiR3jYp8EOA8rxY=|Chương 1102: Tế đàn;dmw4paC9VE1aUl4Hkf9LpwPENe8ggNAXPXs5C5ENrigTddATgdZ6FjSBb3FugJL15pDl17d3xLduG9uFMW5T3ujBQy+o1o24pe5AJdfUkt7VpQlN+//T10m/hD2tWGOgspv7WHt4Ix8xN8NNTuAl7v7dCShlrvdy7tzCCcJTFR0=|Chương 1103: Lao tù;5WnMbCa/Rg+45/ECYtkLcRbukEnhm931uwXbjOQdeNGZ7+QtbXCgNtyciButBqXDAM8aplHdEzQnIwq0QjBMdJ9phGVZxp0TLPsnkqpLLh4e+kJ8NoMPgQ/AaNTAcwsnEnTL/VjwJnTLRY3lvTp6HRA7m/2jk02BO3QHSJGT4X4=|Chương 1104: Mưu đồ đáng sợ (Thượng);I+4JO3eWmE2rMWCMSD477jdUuvgWGj8SERB+mCUoc0FMgnfABEpaFtgyczqCuBDOtzNVC/viHtWKUgH6VIWLNVo1NOtmR8TEyNrRFR42I/BozrgKnrCSXJJlWD42g50XhGfTa2VWpA9QXA0o1RWSNz5ZFJjqm/v1De0plNEzHLY=|Chương 1105: Mưu đồ đáng sợ (Hạ);GMjGP2Z9iGOzVHqjYQ7+4Y0zS3jvYrQYskab/NXeqjnxmVj195unBp12IPjy3zvTN8/6MjXI6VhP3QloFaYYacHENrF1cwsLdMdTs114V1AO8ZGhTE51Jvj/JhFZAhhYf8NXC5L0tZjW5Ed6BCy0T+XzARWRMZjZn3fO8OXFmxE=|Chương 1106: Thả tù phạm ra;cUcJosHsu10LsFQ0y4pkjVbWsOfq0KgQ1fV4btmw7jrd7Z4q8sIch1J6qX4FoYN5p2hkKoCYhn5Jr+nSaNtZgR4AimMoUot5aeCBan9mqn1xTOHJyCO1pkFw7kvBNiUYp+x4ziApdgMOXijijIzvKgdPvSq+Z60brMwsV/sIPwc=|Chương 1107: Cửu Diễm Thiên Vương;pZuzXByEslmBmH5IttnOODySBydpIEJXAAWwZTFXXr4pl3GbFRD4faNZSbLGp/llv77wqE0c0KE7ZkM6FVRO0kSg7hBlP9Xfbpp72upIdHEXGj+9vXOAW5wvCZvt9xKwKNw0szKAFEoU6uK+pWKu0xd4Duy2xvuWiJFYSHOW564=|Chương 1108: Cửu Sát Kiếm;4G+xUKUv1WWQ719X0FVLTc8iREnN2Fwvwn5vUIeZPcEz+VttfUW2KTmG8coWtE0KhDLqZxCIQbKLnm9WEE80yLMmV+ERQzyuFRkz9x+w1KXpIiO3i5lOj8Q8h/XBmqXqNMh4Vjc88DdK36gwhSgQ6YMWbL4mhnoJOGY3gndLs5M=|Chương 1109: Trụ Thiên hoàng đến;eBBwnjVCfWLgnBsx90xYYwKRPD5UUDi5L7oe7tEaDfIN+cHPMUBSCWMKXBSQfAaO4LDkULB99PJer14bbYtjO9SIdLY3rCbAdQgvMO0FKAB6DV0ft2HStif8SHMs4nGWBl4AyfGkVo6wLWIDgFBSTQQ5iqwOBBXwWb56Eez3+n0=|Chương 1110: Thu kiếm;oPsKWsKCZrLOxlTsVjy7+B+KeNH1y8U54xV/C4jWQeuwOo+I0RV3NYWZSZqjk2GDYBnXTGMUqpRNutZaXldsrJmvVxuXgcuzkFOX4emB+0Fe7huX2YvvQephsrpb8mE2FIPpGs7+WQL1cmlop8ufS77y0lC+sfv0lNnV08tCc9Y=|Chương 1111: Được kiếm;UNYgdUcZp1M9MjT9STtS1lmpr3scaKPMo0p/Jc70YwhR8WBIKaHg6iA0nmKDlMSpYF15lBTM95fVMCYjeU1R6XB2ApWXQuv7H/xjYaRHlxKwwi689kyRmKiOuO2yPryi8AGHHR8xTCcG+8aqFM56al945m1iWM+WR6soKqX1TNA=|Chương 1112: Nữ Hoàng thân chinh;he3L/9btzUpvWQ3AIBvNCkLK+SorC9QU7dR1dswm+DmHquz6puMdMy271tXoZ1BF5kWEv5iuy3sThTk8spHy0mYucIF44fTFycnZvw0i/rNQvHS6F8Z+Tyl/RqyYZ9dJyrx5FmsiN+grO6ZcRotgYvfIGzCsyFmghv9+kHUQUKI=|Chương 1113: Tội phản quốc;TwLL1cfPnwTCDCN7INVgRC22gmi3xTGnljrZkPEsBSYz/z+7/3EJzj6KsELv/b9K9/pfef6FGeffBpN0+8vAwhtZkx7KX7PbaFC7T3VwOSZtHB41wqkpXJBij1SlHrjZhYcZQzNvzDPXd5tjemmxR0yCng0I4fiMYzXAHRotkhc=|Chương 1114: Chỉ chứng;ztA8EjyTx3hzj+FJnwOL57C41T6MyWkbOJ+Xbnw08f3rTCWa50IOsLS9lzCVlnXMmLB2BhSm0bW0PEWmRseQpbzx0LMNme/MHwB13ePHJ4XpZK2B4nfVfeB8XdLrEkemaSl7/JtjV4s1k+9jW/kq0YXfMAgRDmy5EsSvp4hCTbw=|Chương 1115: Bằng chứng như núi? (Thượng);/pkmSNsayyLH3bOn6//NNWPq9T6SjeCHIPJAXaWfRui/ZPA/tZ2lroe42KuoHwSB7r4ISeYsAhY/gMzIzRp8onQS/ecQlN5qOvPbm0kgtOx8fnXV3Se21XXmUdxua4r62SJBcG4NNCfuVDFwccRGAYaa/tRRcSRoUjAKWQZEMzU=|Chương 1116: Bằng chứng như núi? (Hạ);DjAdIowbae63KDo01b0AA9dX8ee1H6IoX1fjADYAaJmcdM2rUdHJjVlRpFvAEaFevWNHA8ykUwYXdg/XK/icKwBLKjIhTXeoMpHshwlN7gT38befZijT2Fjfy+5g+FlVoIcwInmJFtHzBRvIOn9yC9Xkaj6h69Gasv0KUlIAX2M=|Chương 1117: Ý chí Nữ Hoàng;B4oH7n0G9ELLyIPWR6ycANAsUusg7D/EczVr3V0rYm1GXtJapGeIxFn+657WH5xKKh1IiIifqIWMOZwJOkEaXO2NXBqt+zZ2aJJ6C5/I4G2EdI2xjvBM/ykiWvUJJ8bvrewwaO1fV8XrCBsl00357zADAodXIhGTfZNQGJH9M8Q=|Chương 1118: Không thể phụ lòng người có công;JkhyttygedpbilREdlEshG6GTHgjnLnsHAW49Syx1st0hJHGyEzsUP6CtVmK9d7sbcm/rFJBZK0gJSIp9QX9pu6ZhkJNxRrD2a0Mpf0W13/7ytJAVf0n1tGuf6pJ8JZgfi1o2uLlREc2w41u/t7m/5i6Ub6xQqr4ZeuEbX8FZDE=|Chương 1119: Quay về Đại Lăng Triều;N2PztCa0nw69QBBsc89MoXNaGax/Na5O51qBCnEA196uRYDluqLFyvXNofvqkK2ITbrSy7oZlAaLCp0VsluVOEVtgcanl4Dj3X3bIWzAlH43JpK8q56h49DO/tiRTYixflIKYjCEwymPfMQBIE+NEk6Uu9d0UdsYwcAQjkS0+rs=|Chương 1120: Toàn viên tu luyện;pucUdfTYq1zY7R7AJqz5LEjSuy9jA9BmB81ebTQgOeYE8TJRcIT/SkM/V5tEhtJAlwdyAjnCswyv5QAtWwOQPYi/Hz7aABri8hMURw/OlB3lDahGNlsP3JEWeb7fBqT45wLYzrhXuRU+vh8n2AirWbMNIUVD0oVaIlDX1AkOtlw=|Chương 1121: Tiến cảnh như bay;OMFa5N6hrIfeBQkJEzk5CrMvNrUdk4dyA0vuxYD96alGej3cYY18ONCZ20FJrIXg+Oo+UJfbZbXQuA1NCnpn14//H4Evhsk2cWdQLpvOfL3UidmukI1N9+DMET8PCxi46QFX7mVTJr3WM0KBad/1fF9/hnKSFu1JatI2WTHnIFQ=|Chương 1122: Mưu nghịch chi ngôn (Thượng);cnOUp7fC6S3UtTHHupkldyE9kbWItAArErl4F95FCkUoXH541/uMEr9i6wZ758RY8GgSP8Py0ZXFUqPlTY0XXtRTpo165OPXddACuQ++T3Uwd3I+ceUK9CQUxdlVWmq4JDMiqtDjptZed4/tYu5B1uJwBSWUcf1mBXFUn7gVE+w=|Chương 1123: Mưu nghịch chi ngôn (Hạ);iXK47QD7fEknAxiHgnm69eaAc7amBry8G6nRbGFXfi3C10ETqxw8eYhzDXZ06UUVd50Dasnku22Xi1YIM7ZrVyLTRPmWMc8ueNM5g/T13oucswqMIwYF5/Op+n0yDa4NS7DhhekNLzlczxl1brzryPnC40/WD1rExVksogV7018=|Chương 1124: Ngũ Tông tái hiện;peAfPXVrRjRCcM7qsP9IBPmIKD3kUXaviUREFKNst/G2+o44Z5X0cIUHPVLv2nDk1NGFDL4xhwOC3TvG52mRiV+K29jI7lRsZ1pymO+XB8rqTNlUlk9OPJFiUmErhLinjsg/MSNQBWKl238kE7KcSZvTlhFIrSOpb5LGVAQpv9U=|Chương 1125: Phản quân xuất động;daoLVliGTh4dEZ6pRnomTzN6aV5bL14LhxdAs+yTbtcOjGUGa5DH8jUr4iApH6UMh+jZzVR7AFqMX1MeDwJBlKVlUESIp0rE6AOI5MKmROVUaCMePWqQ65CMIxAm4hYGx/CmHomf0XGIBowjf88vkg9Denpl/dh40YtjbkkdByY=|Chương 1126: Một quyền đánh bể;ImbEqK9xRCJ2sLjG1JmBHhvdMzAGuSnTr8E/BiJ7iN587qKSOoe5tOXeE9Uc7pcolWWeAzywjww4jO61QLc6GxQMyVLM12S2oNbpUh/xakT3zidEfq0C6OZwgw4ODl8IhIsIy92tJVEPFRn/zQGc0uNBykhLkoyhGnPOSncvENU=|Chương 1127: Bình loạn;Y0ULpzdXjdiqjQ7JGBY5NL4O0ZFeSKOLVj3uRmf6hvQc0GHWsMN/L052bZrC3cCtlFsQxLArH+gkV97sj5AhHmx57/I4vuRjLCT2VhtqJTwviTnD9QOhxi3hB4dZT0bwvm6UCgYx9wRyHKKHR2ByCYY/GzpgOZzOrW19POK32ZY=|Chương 1128: Lẫm Thiên Tông;C/HOphsgSAsPtdWOkV5mn2cUvxVQjaBNbKUllS5vOip5u9UbWcAeDAfFlXf3VhO7pMGevaw3HsH+ZVRhaIQJn3/jvaBg1M4iEjWRAZkCifSyZoqZIe8XjrOB8vNVVXHiCzUyVnmKfXtYUFF81awpGR4i2mXUNlMSHzUFhA3DA9c=|Chương 1129: Kim Trí Huy đưa kiếm;QifMEdzr4lsbNgoa0+Y1atbLVbwP7s8byjfLN/LcOHOZDiv9ppjnT4YYIOfUk8GWpaZk2eWShPdOr73TUK7t2zsYZJqQa95MlOM6awBJLscdNrXuzDZvx5CAfOKcC6ipfFq8E9Wt18iKxdGcK5xBLzvWh7eRmI9jDv3WkSkEdDA=|Chương 1130: Hả giận;yHSgv6rsEYGhGahpqxhqCscGxh/BKfDwJba4gsnNUhtofgR5az4TfIb3ck1qU5n0CrTSA0AZa4srU2qKKVifzUi7M2NNB+2Cv/kmm6qFkXx8WIipUfVim5y5ckQYXB5e6L/EKv50OjZAxJ4Paj/LlaL+hAr0T2NT2+dF1y5D8Eg=|Chương 1131: Chơi hỏng Dương Sương;qWwv0UsRqxxOopAJOUy6vqFlQeJQg1yP/W6G5pql7QtSSk0b7LqID6xMUmo7PsY0+s0ShhJxRs07B3MZ5otZMe+4QOcNEMDHivRtB+fT/mto/sIjZfTq9rX+5s/ZaqBqAscaNZe+sT/oUExwsNat3t9BKlITj/KMGufo5RwJVtE=|Chương 1132: Thần kiếm có thể trưởng thành!;jlpKqo1XFRYLioWth/m4oPbo7CQy4/UVwxFXgrnpEdsUY6aKohbYrA5FnSpApSvRgXq62aJDYbafF8cRuRwGwaGFw8WuAK8q1W+5V5uUDqYJztdqsZHa1Bu7vofObDU0E7yk7dKyN12GBIIHYpbuxoeLdYRYHpBLc7okAuUrm2c=|Chương 1133: Đại tinh tử vong?;sIwsvxuJV6vNMZ1rPTsERFgru1jeLQXWFXYy7HQVOaSBM4dppXNiGhhB6JErfzDqrZTAysg2ews74Y030wZv7istpFW4pT3jgGl1VJpbA1Xzr6ec8/sfJMoorojWMvwqViIDQQ6Qxf7D4ZvJ6r6YiAlt406X+elQxPzQXBGjRUc=|Chương 1134: Đại mộ phần trong tinh không (Thượng);Yj6fBbJU4fEo7b2Q+8p4by5ZwGqSDC+BQsq2qfLkrGKIGHSDMk35reiRAW0uTZnf4uabdsMrICfejYZc2kSuTl6TcjXq3QT2hZ00t1jpT4WjOwM7HlFMCKmj712V+arMgRpu75wXxFBTCIc/2PW1ScPLqPGg8iKsPdCLFTfRZTs=|Chương 1135: Đại mộ phần trong tinh không (Hạ);+s/p2AyapDX4S1zHkNhHVXQbIUo6xdKXzo2BC+ArvTGIY1PoZxotAf+cC0Ryzg9/5rbqMPX+IzLmYpHuQG124l4gWu+0H2fCN5ARMoU8djPuyMbq+0gj9OJOrKhzkH707BB0+AC7wB2Sti87eXt8y8gbuJ7QfRcGqdMgAdSmSwc=|Chương 1136: Thiên tài Thập Tinh!;IpPyIIGQnAQY/2pWTKJF0PeQqKNE7bznW871SVE0Q1CsS6q1wH6ACBMHOkzzDbKmeGB0ye+jt9e3s8uMnwbVYX8Jlhp1oJ23jNNT/nN7KX/IxXHEClvC4Z8JYrmprzr5cQmblQJzxrs6VJ5NpXQUK4zqF0891NNpzOgr54F+PVI=|Chương 1137: Bia mộ mơ hồ;2srLvvOx6odoNADAJjm+ZiGdkOMDjwm/3WzbkjQU6ZYd5TdVPqrj80YFDsZHP5nbr3p4S5pPhqfgldW8m86fQS+0GEVzwYm1OHwEUwo9El0U6lH0jRxK7mXPCINrs4YrUei3juaDawmRvEx3Z8rT+hlronJ86FHj1V8bSkv6LG8=|Chương 1138: Tiến vào mộ lớn;TIdrbmnFy7QzC1DCTqD3fhLtJ0Ddu4TXIxRITUpCD5xxsyC3e6DoDusWlCzCca8cXey/yN+TaCrz67zEOUz0j5zK2/g+7StmICJHOURhKyLjwMYeWbSe/Mf9V2+Cy8kNoPGezIFxJ1bwknafwgcadSRN2Ng5hILT1BFOECVEEbM=|Chương 1139: Vô Khuyết công tử;fjNwXyCeeeVGXbI5dVD61gewSv++44u3H/Vqc9n90DYerRLKW/gX3tzLo/jdnjKL5VtoUkmDtBa4SEjc42MqQGmaNE0hEDCJJ3a38Yc4/eTEXMCaIhPZyjsK0sD1ctdhNBjo9HQJnJp64BI9CvOXrIcd6Z9Jb8BSRs37h9T7+6o=|Chương 1140: Đại quân tượng đá (Thượng);21TEyY0gv4G+7D0Hak4EZtk/SbfSlpReRyAssybnpTs3A74RNc/FHzpxsol8nW4/oABXaqOzWvzz2rBn3tCJLtKNh9nB5zmErO1I9evgNliJfUgM81yCQsjBcqSBiJPpUWIhDhilTXwmBsjtLP1baZWu1lMAKFmwFHFLhzQTWMU=|Chương 1141: Đại quân tượng đá (Hạ);EEdFYv0POqJv7yZg4H+/AQbzWRJGrbAXdSQCxMbpQ9+CQXyOaX/DjTQaB8rKe8gx1oRb1MtuDs5VfXjT5p+3i6tKx3s/2Pp7ZmBXS5KVxSS7ppGlw3OEZx6GnFkyjdel2vlMc4sMJZy4rsABybn43bwCUMHJeKfWG3Gs384KZ6U=|Chương 1142: Xông trận;QlsUm6J+QCn+wpclKz4JXeybSiP2q155ym0HT665t/jumXNpj/VMvy0JSsB7RMtIVSnmeGafo3SwMv/OT34BkZWyV3NG0j92pN/uvsrCq/MPHGk4zWJd4jnqZKyWNdq7JKv9BJVGfXBq9Q1e5HqrhowbOhj+kSY79oXxH9xGQ/k=|Chương 1143: Bốn thê đội;gI3hsECFSdMnLXnGTlqD5oCy8ZmiVZ7lz07eg8NxLmDsmYa9YYWtXxWmr3v/VW6nEjNIF0KJNyv75WwQw4xwaTrZVnDzKri/b6u6DOiJETgjZhaZOwMhar4c2QkLVYdKuWPMUNHLH4luQVi/eo5+OiZ12t8tkZYeB1DB+dca9Ys=|Chương 1144: Nhanh cùng chậm;T5WZFlx3NO8cQzZec4lh+hM4jFXArWFxXt0IRSabDPCNsguT2TDeqCZj81nGnc1TmLb9N56wE/llCRHkjOPB8980mxq5lLbAoFT2JFOFyAgDtO2sP6W24rV5XtSgm/tb9XtGSKjsBX/g0BxdxTSuTKU0REUY7sdylanyU6bk8Lc=|Chương 1145: Năm đại thiên tài;+dnkM6ZBY3oAZyNWUJZfW9WAfdERA3uKiUS+2gQQNoUSZtznu3mTwIZ0RvL2+w85Iyds7iJwliMpoEujSE0PT5sOIGtN8sEB64B9mRAyvc5US9eap+jcASUMoejSYbhGmKpUmX/zOrrrqoslTxwe0iKfsASEgf8hcTZbDXaWNKk=|Chương 1146: Số một!;aK5tO5klSkTr9Q5/5EsE6op7a/r4p9isTrgEGXLwe+I0LatIfvYKel5b3Z6eFJAe1RSx/dNiUmNz4P35EnawhzTDWbaNyhns3S48enMXxZ02Paa+VBUUI2eznAzLTXHVElzNRdq85DldVG4exgwi3POH9NY/crHvKwneBWI4LRM=|Chương 1147: Vượt qua truyền thuyết (Thượng);3v5WqGRJLBcCz7sf4ONgEhrXQeOlOuDH4itdcdwGS9ymNWBuOV/jm8bSAE8PYkVvLei3AjNpYjyR1ky1r+NN7eG1xAWM2UFIWwe+MgfWIJtGNMTz5ZRAnT6zu2l8nm42GbzekLd05BQI93TQwg8lvxJn0Icx6Bcgz1dLsNxVxBE=|Chương 1148: Vượt qua truyền thuyết (Hạ);HIWq/VL+vmfNJQhQcUjoysXTnayuXBCGbLjiWZE4cFBFwxrqi7pMAhuPJNmSwNcRw3oqY1v+5hRm0MTRS78SKVsM+YFsx6KMWYVUFUHi04WSsvp9h9dEbs4bXVTp6SHiXIK/xafCLK/kfwVz5Om+z2dj+ZD+XWFNoq8DKxYFj2s=|Chương 1149: Khen thưởng;tTvlUEhczZiZxJ6QSMfiWx7WsUYKw07bC6tEmAyv5fvputXo/kTXZjgEN/G9zKh4ve26QulrUv3PMCqr5Q3B31w29KFxF+xtnsIVOXnKDoK5JXRESx/IqXvEbEigG81roezNSqHpMSqu2SLE5qap3GIVUNv0zCRIvtywuWCYvjw=|Chương 1150: Bay một mình;8YJvrk2KaIFGCwcdSXqDifdfO0tnZquSExnr+0YpY2tCDHxoxFfsYmEhs+4L6E/UB8htrZrMgToz0jXaFlyg8ZfD9N7sPoxbBa87xeJADJAFD3OwEA9Him1Wcl5npfYGkamKATc7ITNV4qPjAfxzW3qzKDtlQgeO97gJ+N517z4=|Chương 1151: Rừng rậm dưới đáy biển;cEYMXcWzcwIKTDOqe/2H9esxRyuavEBP29+wCb+ZpwCF4bGKHtFWJpYiCFao+qs7VWweTXsiaf9HISPq+AW/+roZgzSdTwO2LHsBEYPklrRIwui2ltfN7AqNE4727Bz2v3IBYiXuRSM7lwsdLTRGW680mg3+tZ3URfE7AO4U1uA=|Chương 1152: Tam Thải Phong Hỏa Liên;ScnUFSxq7pjNcYYCVAP7fyt4mQ5x7gqXGvsO3CcjPr+WvyT9hVb7oy6HIU6QGiYL9kaPV6PqmHyWFAXtDyX9QFVw6vQr7zptwShdWxM0mjF3UYM7VtZgwvA+bPs91zqm1aRv+9H41Q9+OH178xiiPGfTjEFojeTs4HqCIywFoXo=|Chương 1153: Xích Hỏa Châm;FdRRSjmIhDgSWyHWewXKvSTXtTow9NwUFRa9RZ4Slib6fJbdd8GtbL9bVV/AblHY3VCzZcDqnFABPFqFCHkq96gGrPBvhNjJ3QqHjCNTPW2kLjDWKxIo7qOwr3o72/2Zci5Idh34zlqK1rd1w7K/ZcJPLK4osEijC9haK0btFvY=|Chương 1154: Nữ hoàng phát uy;y9Gi5lprJVm99stJkq29e1Ie43+Bc9eiDRklWJhSgpB56lCzg+i5hE+QOooAbIRcc7avXMhUIwVimKudwWb2doBHHRgYEX0sKys25V5f5zAnnxu2nsJXkT0W/29GJF4Zqj7UxSaN9t5qHfNX+ut9YXaxgmOQHK7vppIjSF4Ck8M=|Chương 1155: Sát thủ hiện thân;E4KnnybIXJN2GflsJ3exlAJF8sG7If8Hvklkv34QbZ5PWLyWrDTf2g9jWXHLElXvUNtUSgRoxF27vImX88HuRJxPbuDCKtG//e0uI8/kiW92eD+VnYv4XVvFzNVuFYkEpsuv/4J/mCTYruWy+XSqnt/hgW4/7e/ccgjI4T8YqN8=|Chương 1156: Xong đời (Thượng);ZwtW4fTpb+y8HYHnC7/W8azXJ3VryvB/4Q0BTZCyj13gBSnij2sWOEU1Q9mnNoAzqQOiFlPqyDWpT8ypbb+TF2w7pGxSJx9HN+t98dz0wcvMKd3TRF64tVjTMDtxNjLC1Lh2xDkVNUnuyN6KTA895FapQ4JmjJmXi3/EgqSME+o=|Chương 1157: Xong đời (Hạ);2yqJSNbvYXzs1hPYqHV0xt7HKoDKRlqGbkj2kN+twM4BTD9cog0JqpzaIozbDjsO9v67ZrjiM3jLtqMYlImJcsOmAnsAAT0PRcCtKjfYBdwNUc+majI2Or3GbgT6kLe8CZ7elDb3Q9k73BrHhSLaBL58O35ZPeGfxJGagbsYmYs=|Chương 1158: May mắn;bFd1j1bx/mBwm2K5KGxcmK5Zwf6QNJdp9Jsuyf1PryDvz8YhHyRuCFDEjEtiBOxJx/OLiQbga7j9VlTvICmxiO4lbUeuAL/odPrra/YNjBHJYT1Herw5ap7G3eZ4mGC/kmc+NjdaK/6ZPzh9eM2J9SMpfWAu9+HRMji5ncGc4A4=|Chương 1159: Lại thấy tháp;+qsGec4f0ip5G9I/+UJhALWIKlpExc+xS8FF0DvQUZQ61UkA2tV56SlGYNPjPItazROmwAzGoFCK08F2sQiFAqaIStBalGHh/UBjM0xuj92BjqNvxTHC0SiKVd5SxGzWdJvIag1rFu6j1WoJtuEsnZ/qFkzhfLIugwLHv/HvYgM=|Chương 1160: Cái bóng;AyEizZ1ank3l1V51vKnr4iCIGhv2ukwc9d7EM5M5nOk4PDxG1d/GcaEPhYWq0LhOvJXRYuxGp+bJoR23b8Y1RuXYvfWyot7OnYXw6Iyu8wGyFEtSv4G9w3VfGfWGOa6Pst/T5o4zm2mPcgnL6FYD5O28/5By8ikL+WJbZRrAijk=|Chương 1161: Quỷ Ảnh hiện thân;phvQcqzhIN8kxGHDzEsKYkdZeUi/Zk175CkiXAHUeEUsVtIeNncPUmuyUEsDXBtporcUZ24CCGSEG0cTD5UfjZTZGEFUcPleS2unkykdG0F4IkU2f0EWC32jCG8M+joLb364iEMDxRveK/fXxKNE7vKyE41KOG1SB1bLis2a2us=|Chương 1162: Hổ gác cổng (Thượng);a9n39WrQeEG/g4pfpGPIs42lpZggVkxKuGJv5/acEA+L0B9POrMaBlifIsOarruhkOKot+dySvxyW9qBgtpTWcvgREvauIYvIPyycSW0BAL/0pZl6ydEajyOMDk/rY+labOaMQa+eb5IqIn1dhlpOrqim5FU5uS0ENJd++BMdJs=|Chương 1163: Hổ gác cổng (Hạ);tAcv82qO8ToE9UklY013dO8tW6WDPRc/gypxlfpkJoR3cyFHpL2FPCKtUjVz0WN3kAKPIHWJYeydlVi112KG/lc7+gQkEIGf6lvU6fsuGtT4lcyLYYxHKZqzVLcEmddjmC1LjMI4/02+uYM9I7Kq8kGzL0jas2MLL4M+plbdwj4=|Chương 1164: Muốn khen thưởng sao?;Y2dkxogHWvUT+3G/R7HMYvAAHywI3dBARFmAwvpYNeVdv9k7YclGn+ZH8zUIFPxfQPlgZFdGrkuMxFjTghUjamyWjolDUnBSMkZJsSX6ARm2PjHseGRv0uYRp0OKetzws1RF8Vi8XAk8sfgwjneu8Q8PhWt6pIrgkGw8M8PwZqM=|Chương 1165: Đánh Hạ Vô Khuyết;1jwG6WCC5uDaert9Pf4kye4n8VrafOpvCXMHXlqhTQm9yqHdUKJHTrtsQfXvyYHP6KRdG8GYaogjnn+OS59JxxWlNKZseu/cGTKzcFC4jOVPw8yc3pNmiJvE+exZtIwijYOqMNQwImRtbV4frq0+2I1R3IeEk2+UvHfRqEv3ejI=|Chương 1166: Vô Địch Chí Thánh;ndXX0wOLHkHxo7o8L6J5PJx+TKtqDUJTs7Olu8DZn1QSF8WOXdvygFsNR3BjZLPlJ3o+tDIVPRs4H+LKrLSlBVmnEN1BZRuhmJmOw6jB8O3pOyt3Ku+xu39ykNheXxZWBHiCFCmnKWTfZ1c1pECIaX5zJHP5N9Byy5+5e9vRhhQ=|Chương 1167: Phá giải một kiếm (Thượng);gZEmURVwZm8SjwcIMhJsGcGIbZ9x6Kmpj3o+F2gYH/Ol24j/5zY5IPU65wmAh20CMy6G53fWSEdDCrsX1Ks7YUDEBu4LOy9xa826SI72H7K5elYGeew7Xl2uY2oEnUoR+dGxZ8SyXGX388hOy1Tvz6tiXYr0XGTeqsirYOXmH7I=|Chương 1168: Phá giải một kiếm (Hạ);0BRgAevYU9S6+oWWL/88TZDRmtpSL0h3k4FwuIHPeT+CSzRP0Q3LIA7J7LSl4HnRX6BuQzR6Xyfd2/LV7GyOjs1/QPGOkX/li81YZeufVP/rBkCFCQ8IcO6hph9z2oXI88yksSspRNykfoVa3sQ+RQE02wfFpgLRJKBXDsoEy1A=|Chương 1169: Lấy làm gương;Am8PeD63ETkmBKqwL3/disaAHS4GPezbFcQvkKLnY4Gtp1N8YVM+eIm758djzXkQQ7HBT1s+ai8EeyOgsCBSnK7fW7pk8UnQVFRbu8jj/jC/JoEqpPbY4g4/0p4kcR/DMBS8XvZ6SPOGegYdQR+uuC1rp5qHPwbwZHP+AYs7kPw=|Chương 1170: Đánh ta;Fat9HV2UZsundFPpalA5HVIL+AEZb0yfxGQYrb6w+E7897zm8fgd9szT1YWAgvl6TtMyNiPMKUI7gOB0yYDmdAdJmZXxlSztWBE9BemD3pAotd9FY6+6TAAxSVhQ+lPmvGwHACKpBgcURN9d8LqVqmamas69BVlnerMRFLZUpk4=|Chương 1171: Ta đánh ngươi;9vmj+Lk8DHlfhZ/SbXNlCgPahGwdi7agXdknq6D6C+CwIfoR3Puiaa2iUPrJ/9/Zsc+xRgAmCwgUj3hwp/j59B3oV4PTgRf6LS+bqMlpMFIroF21w/wrAv1IAxjJnJqV9R6Z7e5XNw5FQQJiuR7NAB5sT2ID5822cEeUihkHQOQ=|Chương 1172: Cửa ải cuối cùng;r4PQuJHh0/Hk4dIdvXmMGtejXJmwYoN/bzIOcRjIOK907/CpePyD0CUWydNZj7TMuQij4ieXmqoMBzf0IpmoLQUhbzf5n1kLVgmCpF4xCKSoCNN544sR7McnRTBTIE2fCyiQ/PYgWiCdBjh7YzEEWMWPFEPA41CQlnE/Qp2HoKE=|Chương 1173: Sinh đồ Nhi cho bản tôn;4wqLSAYD4dqEbQA3hGVBL2ygOGGBBhhqUU8qdEPCAfvKbu3ig968MtzDUWZfCik+L7HLmqSj/4ilBZPYahNtRrneyXhYvQ94PxsM3NkAp2Q9WFxp7jiEHzZNvpdq9wvJwja4sY1aPBz1Q2dNnYjjj0Zfiw/N0Ajz0lufP6NdeqQ=|Chương 1174: Đối kháng;RkI9xTLiRHrzyrBZ5deXgzHWgV6PtLBZDu7KTQKCv/HJ3HuU9Q17RzRK0IOkTwrjuC726nZrfapghxleY5tvn+356ny53zyNoZeWL2IRHsIZx1lO4fzaI5cOhmN86jgP0h+mpUfjBOG/KgjlvKv8H/wcDOxekBq5zEy8bWJ3frc=|Chương 1175: Đừng như vậy a! (Thượng);vo52Q5pZGxAduEqatmfRmQ2vSbSbakX2JlnVkm2chIPfXG1u8kjmEaybTkxqLYJpg9r2Imjca8Lrv5wtd5X+x07Et+An/OBIHGTlVHSPduMe4kWBlfCifuRDPfV5Bz2GNqK0S8O7Q4kPapagLZaKsi5qYVyRnRAkbiqyzKV3WoY=|Chương 1176: Đừng như vậy a! (Hạ);C5Nfo96Fh4/cFU+N7RaZuscbz5B09YxosVCxsejJdJPyCQdSDWWB7LwsbReXIiCFsXInsJyEG8Vatas1hRYKGCl/DylqbWqhpOTjh9ywygQlFqlZXdWCGzk1rxoGbBtoyTNmW7ArFqRVl2PkvHsbXmDkZCwTEjf4pEdDzkjTijo=|Chương 1177: Nguyên tắc làm người;UlFb6VVc+PZeggRZt/NKWOZIm/hiLvI8DEOXDOlejajgq4NiBmW65vR+tVD+0VlGI7ws8owSDQf0YAFleCxzxn3yO9gCiu7+TuJDliv9V8k8ogW19xjR9VlLU7rq0XnPK5dOQcGsHJGA8UcOeEi3Sw3FYelWZTwU830uhTFpZwQ=|Chương 1178: Tai nạn của Thiên Nhân;R/EH/O66QFN438CYrdLONAuqITArKhj4YAZe30DfWsdnN3DZmG/QzNIV+dyHtp+STEH++y2kz8JWWoZnHiizzad5oiqT1xd1EmwLPy2KQIfcialOhz7atwihuHuJzZm6rp4oOo0nD1YjK66EvKRk3Ram7HJn3+u2ok76RGxuDE0=|Chương 1179: Về Hợp Ninh Tinh;SB9lP5+xtTpnyAYhysSOn891tWwA1xSDYbqfcYsxvHAqZZhNmMhXH8RL1WsDaQwW0RHAvL6QBjTe3BF7HsnFEK0sSw043f5Lt68kIS0Win6LGjeu9U/86q0ZxvdZBxVFZwKCyJwIfrzqK1Ml402us/SJ+RE4Hm6p2PwAU3iLLBk=|Chương 1180: Xuất phát Lẫm Thiên Tông;stIl3IVwrENvrM637KTWzoktes4LxitI6wrS0Da59lXoAA7bcC3o2pPCr02NdbKYNPQ6uTERg+pnYx2wHtsqIeAfBsh9c8TOqn2gF+kD9s30LgFGrM7FbD6D/GkbhMxsAk6sP83ylatz6dRHJlvcDhGXgn+b+b6f+vt79zihwQM=|Chương 1181: Sơn Hà cực cảnh!;eWGuFY5TBrFKwd7d4TvdT/KHdrTB70Q351xVh6RLdNlaATG6yGnaoXUI4AY+4Q0VHbnsUpcuQSI/n3Gh4dClpr5koLrhLQv5IvV55DmokEix5xz7LOvrMXij1EcJbQJiYH8X3oYgVTvgd0bhIHnO5+nPZMHrASu7vEcsOcpOkwo=|Chương 1182: Dưới Lẫm Thiên Tông (Thượng);RDwT+0B5WIfWu9vfSDaR4o/rOAsFFrO/LLuShg6MMi0TA8ZbMqKmQJhDYOiJDrg0+LSyTu56uCPA2LeQJPh0s+z6pFD1uaPSbzP1SoC29GT2b1zl6gbZpnXVGo8XkS3d155lryZIki+RndrlGoff+lUCAEjeC1szu3DKeKoZAJ8=|Chương 1183: Dưới Lẫm Thiên Tông (Hạ);P1Uk0NzAGd/egtmceGQngokVecJ6ae4dE8ngqvhB7n3XQnEddRTO8kjPRdA73B9Ob7zk/K3NBbCMg3xd00enQnwGb/pESPh8mmtJKJ98tff1kd6xkL2fssBrverGQaF+fDEghBBosvWt2TCZ0pPPa8qJjwumYVDdzaasCdfcmdw=|Chương 1184: Thị vệ hung hăng;4U+MzafxjZiPj/1yPZT+J6Bie1Yax1WubUvd9lLmtrahl7wlqVJ02VXPU2b24EYcJOO7RDlYeTGwSMPjPoLpOY8p2j9vUbKGspPdLVsEdCz2XT0G9kFNVTJsVbgB5hbLjIM8RUHbld0dcLTrmcIoFK8b8j7U3+uCw0SYTBOUsdQ=|Chương 1185: Lăng Hàn ra tay;4tkM+dFrP7ulX/uNtzlMKj7231QJvZSUYMx9k4AuBuyUHEdUXf/2uNL8EU5aaxHNMSc84zdGpnaX1uumRZgcUekW5ZOL2gQExAceG4YQgRRJmCWsSZ5n7+Ao/GwDGfqtEHcO0Fvm4tf7BRD7HYIId5z26E4qYNJ5rfoGTJ4D2X8=|Chương 1186: Một núi còn cao hơn một núi;Lk3pnsJtfO2hSbmcPVzFEefvp6BolScQLjKGyox+99QWKiv1m0UkbixPqnnOqsAvnjHjx0j0e806Gceegnbj3YKFaaZD/heCdqXJEuO8cCF175IX0+rRJ45KQmmh4P9dmMSj7U6xBoF35tCXznz66OVpnnZHYf+/FkXO5q1+zSc=|Chương 1187: Nói giết liền giết;7eD2uVqnhiz72Z6cBEcSGZmTuYD8SrhKyMvGD0jiUerCynFmdYbqFcJDSVIIGaXYGz5pfMH/uSfvTlpfxHUjmom82+ITtIxpIuvs9hXUe62RwvvXlbFEWvm+WADsN5oMVfJ26FANsP5Dg5BOLYZKCxAjkql3T2L3J6YVlWbiJOk=|Chương 1188: Thần Nữ Lô;o4JTnNe3bHyB7bQEifAt0ydcZBDvmE6pa6OMwebslaGG57ip23x961D0nkp0pz6Nd028JtzprDaJmI6UPa4UB/F3wJrqAfj4Tsm6KgAw0ANrKOzPSj8UyKXJA9fxjeCLmYMW2YOHhCdcyx7G5b3LhxgQypWzcivIbxIkr3lroNY=|Chương 1189: Phỏng đoán thần văn;b6StyRfz4ASfJxYqWjvNaXyh4+ByFylAoZAN5AbKG6Ig4ucQsqHCEAQ0Df5QzYg/L3XH811cxpmtXWmM3z30Si2gEBYj1L/CnBuMq6FpbTjhH3CGLGmFDxXNoQffLhQZ61+OR+alo4FCa0vo6PouPOaDysEgIOTEcfk+wVwHJmM=|Chương 1190: Trở thành đệ tử hạt giống;c16rkRXJzMi3ASngU1yURRXD3dzU7kcmA44CvqabJfabLaegPJQNFXc7FMvq8JnotHRjDrDFo2lUeftpspq0Q4xuGTwtQSf35Oic9zTBSDhVsJ5ODQFhAiKwUOxbsisPNzH+rgCCs6LygtWy96sv7BjpBbINzWD9nTreMiBGAdY=|Chương 1191: Bản tọa giúp ngươi giải quyết;G0aj4iGcDKieQM2xBNTBWvEesWk/Mw3tYP4XwDT56fVt6e5luRvIGtBqViqHSiIyaVGlDAYNUKqniaBOdLEySOxKlXnNf0UGf8YHlnK2BmQgJKFKZ/EtznQoQtBSrzPz4sITi84qVoxFwm+Xj8f69CniS+dJbbnV50cb63Gf6Z0=|Chương 1192: Con ruồi (Thượng);yQa51jdr9H5OJrB0ym0cpC8UqV4LIbvQAVahM9SQ11qIyRZKXt+Mr9/qkhDYrTiMntXkRanHIwtXkHMzn2vp/uQyzeu9lqoo6RfeADmc4R2JpuQOSgkVmdYkGNoCRavX2vowB9ek+KIHh/H73GhmI55pqoKZ9J2PLrSuWF/6I+4=|Chương 1193: Con ruồi (Hạ);PjEwx8m7zvlH4XG7ZX+6jZIzKl8NLUeRtpfXegUFonf4lJWJBLCMhXf6PYD8B+X7cJlu9thOvpIx+k8p6rwcSi4tUVGcwXgfOM5eNmCQT7/p8KKJPlHPzYrCAE6rZGzb4tXJ+PnOJMTjs9q6/tNN/Kcdt7Sz5gV2OUUol9JicDM=|Chương 1194: Ghen;dDDusIAVakdDsxJ9+cN1tQFBlHkrbFlhOl6BiBzvrdZVLhjmAw6swoJZl+86fFSp5zO0/XWmLO4EJyJJ1ciysUYp4y/0y6dxokY8YkgWVENcmw5jGx5GA5qB5hI7kiG+bfqPsNsHZPmfojtuhOPASu6G/+xnEzNPRgkEneuO1qk=|Chương 1195: Bí mật của Cửu Xà;d0prF0sqD1z+EJG8X6HD/tO6TAonfy1yC1YzRKMLUmfkEK5qZYcU4WX1f1XWmoY2XSRU0RuWhHnG/wfcI6gxtVunMJhxAxNxISsyRi8pq/adY4KEbuihEjnyCoOtMPJt0+AIpas8TvBa8yUfa36YI2mt+fmIBDfECAf/o0qXhtA=|Chương 1196: Cùng nữ hoàng đàm luận cảm tình;qeTMmYWFEzQSgxhiXY+96StvUSWGk+v4bg/okpbYtd6AhwBRTLGZhWWuaPbSxtvoiYO/QkIOTT7IfZAd1MzAJZKSjU7LCHFUk+qx+1mfjZwJQKSSKDr0eQhJTjSJzpKXbFuHWDNZWpdxNji6twDb7gnXHVGpjGoMy51RuDI5WHY=|Chương 1197: Thượng Cổ Thiên Tộc;p4V+m7ZL16IhjvXihoTnLp/UItf40WnOYLIBLgsOKroB49bUU2nfGngCqI74lbla6tuOPcKADWTDxKcgtU5bRisUxejZkK+ujpCopmYPDz4vnHqJ7/L7DLsInclLT98AT0gKbvv+KYHYZfqBgwX2k8fCmgqH5knBE0oyItpuR7A=|Chương 1198: Thiên kiêu tụ hội;yaDb+MZUQU7LkYI9wYxW9+wTxhBwSoZMRTMtoqetYs3I+WhbpAM2DeIjlGLQZhSz0J2WE0aj3hDewQKYL0i7oC3W2TbHTOwSMry/b5zRp3DhVt44YSQca5rKTo19khSJdbECqpCm2FKO2DSAyJLcqvTZQjnZKbZXfZR2XHvvu08=|Chương 1199: Thưởng trà luận đạo;XAT0x//xwtKy5aS1UasFHxSYp2pG+/LuD0iaYMsbbk1HyrNcCJXFoV20X7yTspfaVHIeQXg+exPQm/r+2IOaOaWEwuVDmGWog0MjvKSd5Ht0/14kCn+05EcjwOYvZZompIUMmjWrvpUoI29FL01vLgUxfelzq2vP7tb36Y4CsM4=|Chương 1200: Đồ đệ ra trận;jiWy5F7EQO3EWHntr5oKBQUTAsAuXTIvpJq+PFkA7E6bssmQ5CxokpHCVcMc840qAh5zVBeS+UM4OOm6LeIwUP/+Goq72Zmbhm5KwkGvaT8rJmA5S9XjkaEi1Hzpp+LIAL+FOvNT1+gsuicjIM/tmaeP8C6EAgZ0PenUixaBZ8Y=|Chương 1201: Vũ Hoàng vẫn khí phách như cũ (Thượng);hFjSjP3rpQtinJsT50T/c2fTIPIasxJCFy8TYn1eUOk4b3rqh+qWkqjNGBB4rDvp5/DOTKLShM+xN+EEjz8a1z81krz99iSUoHGspZ4uSzZ2XEBSoRzptwcZWsIe10sizAXVaEmikxRhDjU+HUk/qB/cKz+X1yw0D3Nxw7kFzmE=|Chương 1202: Vũ Hoàng vẫn khí phách như cũ (Hạ);4pt6erzHg7sHKD0p8BU8ZOtd3R+vhw30YgKSJMhzicI45r+Clqmu1r+UrUUaGhJEH44YIQJ8TMxY8UZxWe6v2YVORS/kUPepWwauY1uHVKAhIAK5S7bz8IrmZNjsJL+BcU3dOl5bJCQuFX7NZpHK4veIto1s7vskChQYYS+zlh0=|Chương 1203: Hành vi tiểu nhân;65GukODPLPO50JB1Ki1CvXDj+HYJ0xo7T08AO15L8212aMMVF6/hjQ5Pa0JpPm88JArocYdqZYurdN7tev6X/6xlUd02BfsjtcYnfOx3czpYFaZKewj2nf/PRwvyk9zMaWXBkg237a19qrtEDKXxFcrY0lyDDIQbO7LKboorBOU=|Chương 1204: Vương giả chi uy;TA05Q30KR6Jmff5geKggt7qSjvymLX3RrjDezvmJlVcgmx3GbpU1ykpNd/WX2ROrlyL8EynxYcBgAAv9jlsMlF/7NxWZp5Z0oIcksrraLksWuHqRnbcAvdNsOobzohjvDnu9XjmSPFGEQTIHFXoZFvva6RQdtOSH46Im3f+x6JU=|Chương 1205: Lăng Hàn là ai?;EknnAANcSr7JllrJ/SI+umdQxAWalyLH3pJmYTpt9fZudYFoIm3zp686iUR8uQW4KuolY9c+9EwCvovyeBWk4PMB4ZtTFk/Zo8av0Pb6s0yscfEzsOJAKyJZa9K+98YVVBNX5E69MjfqLDtfm69b41MXDj/8cBCd09K22qXqt3g=|Chương 1206: Nhường ngươi ba chiêu;dXiO4mJpJgCfDs2+8svu8Ebg5Ua1teBCYyldHXwqh+1L/U+xAgQDaKMQyLmTKZh2rATEMfq34cc1443bfu7tnQ6BAD6qWFzCW4npW8Rtm/ha3fwJ9WZHEa+LFcnLMKcVKPnVMuY9XpnSkCm4QdMoNAwIJJwgWOF3V8f1pz5Qe5U=|Chương 1207: Ngô sư đệ;f010LyIF6LN2repRebbKm5bjZ0r6onXaXgTBLkvj26OYAGfNhb9sSTs/m+Tb4OotiOyd7Ra+NlQLdqD7h2yiQciHOsY6gJR9c7j0EZ8C49yntXdZ8I1Pvz0+jKt6WwPcfCRMKBxqfpBKR7Xv1l3KYtcJzkxjxS3zsByXTle3wjo=|Chương 1208: Thủ đoạn đều ra;fIqiPp9IXOv09iTHvlbL6sSwY7qpbtkdP7I4WPiei0WUo6jtLhnVhWV/256gQMujfa+CbldrklNSqh4ZcuqyQ3cV0BuNcJ4Ra8AhgUCEMYIwP7tZJnROV8Q0o59yj+CCfr7UMGJwr7VFmmSF7ROrg39bH4sdnL3I976N3pzWBTw=|Chương 1209: Nơi chốn áp chế (Thượng);+vs+gVUMMjOjo/MMz8mQXu3jm2Yg5P3T6hnP/RtVLLS/ytOApErCvD/c338Wx2xmdO2yd+DsqSdktRnzHeH5mgUNGd3Q32kX3u73VjixzERmtAGvZE8PJd4RZBF3Q1BxnQgBzHMj1GwtXI/KgRY1C4bhpDb7+q1wrrzJN9mjftw=|Chương 1210: Nơi chốn áp chế (Hạ);1BFFEwMLCJKPSFAlPLzEQ1WAj8qOPeCH0OleKK/SbaEjrhQgQ8rDLE+ytEDv4qmK84tTbTs1hUl3eo9E3W7NNLuKT9qVJp5qy/pd1vwB5KEFvMzGyc7Cn6LzMDo0yLbcHlqEuaKo5o9CaZj+smPAS5ZaysmPsNWuyCz5pp0DyTs=|Chương 1211: Phá vỡ Vương Triều;JUB6V7ws/VDFznoFf1iFrcpgfcazbsb75oscMRUBnXzETAAA+y9GKm7m0Y7PLUsBTZzN8s8RzznOAuH8qWV/F4sfBF5FdTWTF3z5Pb4FzSdI5aisnaeax0hXPfpTjb0NJq2P2bYylBvB/7VyKyM+HtiQMcQ59njHfBCih8s+WyY=|Chương 1212: Dương Hạo tới;cPNlutv8aU75QnGjD9THXhV/vA7j82t3nir76hEojG5s9VV5aIwCHa+qLY1pjTs5DNwES6Yx/TGJHg5IHAxhIUKM7SmQMbco9vTvOfie/4TmYaMnOk4HlnHzFqM8B1VcElitD86ggxuS7VhzLWuUDxs3YjC9zEcgrQdTd31Aazs=|Chương 1213: Chiến đấu tới cùng;M2Js3boZuW3CI2kTWpneYb1nEQ53ePa9U/EDBqjoAOGYZx7WIxS2c6j2ir3luNxj0XQshC981HmmfBWWFEu0d8ivk1Nt6PIOUXtPJOAq9jh5tGTAaBtlOfK5QrPufk4QpHR7Uv2zIcvIW8/qtWPlBQjsnK4KX2xKhmTRnVk306w=|Chương 1214: Người yếu phản kích;S5cTP6XttannjUVRQbuYA9eCjxLW62AhOL5GrIw7dU5TeBeSDNLuaAYjKzUNWMO5OkoHewe78nawyYdxEPmBq5xy0ZI2OlvAbunT9Q0Vo0VbzTOR7xHF/ITLSK9QBS5GltlZGqvGvV1fugrNmncdtAnfY1Yn/P4JLswuCajUrqM=|Chương 1215: Nữ Hoàng hộ phu;usdiKWeOj+s8qTuDcuSOOE9pKv1RWz97fCTkl73VPzs0s5cV6Io7eXH3TorJCqggpSVpPN4qu53I9YOko6xZU0Vixi6RLPCoQXeXHOa3WkTdNT+Dms5LMpJ7ohv4rhSJn2qdtNSLCu5hEyksgouAqlRtIkF+O8+vaHTt0DkMyOU=|Chương 1216: Đừng để con chó này cắn loạn nữa;jjmOXxP7L3q5sRm95RWPG7fcdN+J7ne5/IZ7GikUhY0ttK2wBCouZhA7gCpitTaDVsWxq1nbfA1Gsbc1NAx57l5/Vhr4PXBrj2BQcNLqWDI94LwF+Xd/P6d8JIT1BaV34GBvuMuey1XF/EaZQ2guCod3iP2ogPBP8qrolOI9wM8=|Chương 1217: Cốc Môn;mS5q5HZV3yQPqfEe9G636ingvabyOn4ec0jaIk2IWomIRwqjBJWud1Erov3RzmztedX3oego/PMIMjdWZR/ImicfE5V1VWDFuy/SPtsK/pkUasVco7GVU4I2+D3UdxHyshnE7UUbU2iuSyVowujKNXXE0+hAfL3ry1MWbmI7FNs=|Chương 1218: Không có hứng thú (Thượng);FWZ0WvOjxuxvp6ZYyg5yZT5ng7ks/3R1MUhVrX71KBieGTmTkbyH4hUl/s1TjcWkr2JBsGo1uQn/fmLwc1JO8EsmT2DS5ixzOfSUy0ppiMjSRTDYUcyxfWx2pSATqDdsKbr40lzw2dCDJwS38ofMiJJwT7aFHGzH73fLN50BpOY=|Chương 1219: Không có hứng thú (Hạ);D0rhGtAKQIOPwccJrV5KR3/95kycyhw9tY9p7nR26PeGwsSYUFNSWT47DPQ3lEml4ctQcyCV9Y0UTGFEkRJ1ZWkL9W8Xs9JomnYWsCj723avRRjAvRRhW3WtoROOo5eyjZrBBQimAvHgztvi3RkIhhzg0V5ZfQZeFzEplmxYv2I=|Chương 1220: Thiện duyên;D+qcYHyWbzQ6KzU9GBJBvX/zugSTlIjNoPVKEyLueDR3qHtRxc7fqWB9iGLIz9kqRptjVE7d8ZJvQxaZlT41ExAIeckH4rnD8U98+Fc6UBj+MYOsGetjtrEwgjYaeZOrw3/bsJ9kcTJaGkUNsyeoqcafxKzWxGz1SIdvyRZk2ao=|Chương 1221: Hù dọa ngốc Hàn Hỏa;6YXlbIkqLWL8+rtff6bsIGGM5F8hbnTVMuAB40cY1YjqgN/J0R093qkFTQ/mYlhgfvOYz1xffFALm8wzOiSnYzPp9WsJDkCSkidlJkPCJF5Kg/M2cvwokhO2dM5FAWy+HNriMpUEiOn4HqzCjFgTpUy4Ee/50O8Dtxg7qGvAOJs=|Chương 1222: Đã quên cảnh cáo lần trước sao?;K1Hbq4L26T+7ibd3eZCepq1n/LPPDqst3hnfsdUuu7SyJCTTuJE5WACSYw2ybf6An9hgTXtJqNK8KA/6FZ9Xh/u1A1GF6JkTQuTS6LoewCNHWJCC0StlBZg/eKJ3XJYPBo/6xdT1TtkIQe4yF1mh6WV1cSCrc/bqy/6+kXrYV0c=|Chương 1223: Thương cảm Cái Vịnh Tư;u8txHvwO5cA+pva4aRxwhwuBWjuFgmgSEahLArg0TabZ9wbk92Kzi6TJu9KzIGAIUjOXQguJAzSMizdLgLt+FnrcOPKXdBwDl5oui68v2NgFZEUFSqdhMKcoQlTrRG1rjSIFebG3bbX2GIVFTscGo3HkC/EzUqeuGigk/uIZcaQ=|Chương 1224: Thiên Nguyên Chân Dịch;a97D0z3G4nuraMAABDbNOf+QiAweYuLPqxwCEUnzs4rw4AQJskDxalDaiHIGkb4SkRUU8kaycq6myOeMIVELZZdtGuExctIiWsxRUbToxH+RQ10AcjyBDhNez9AYMv1vUMdNwSBnQmNDA/1macHoGlzOCprHDf9RfC6WGHX0cDU=|Chương 1225: Tử Vong Cốc;SDpwJjMBogR72k2PQl0XLyFjOttRgFD2/HV51FNaBFzYLPDGEsXWyOziBPZD5Zk5hBIW8jFxDoan1iKb7bXhHLBwlb+0RFNLbHR0JZ8G0IyxUOd6t+316Z1I+vMKXQB5DImgMElyVRmZVpBIwSLnKniHXfBPnnwpdXKdqIw3W10=|Chương 1226: Mùi hoa;m8UigCg6fOv3jk/hv+6TgXiKkEseNwjBreJs5bQCl9lI2ANHdM21ntKNKzZy+8TniTCv2Nvitol+ePDEKKiQ48KEIwqFSfjdo8S4y+2p5LHcespOSawzqPTMlvY4a1gAhXB10YisFMec6FKm8wAGMobAjcL6ytXdVT2Rap+ElsQ=|Chương 1227: Trùng;WLQFz3sSIhnKM3c9OCP/NcroQLffIJsMxmYsRg4j6CULPzZ/j1WQVGPCGDVP7RHHrGcsEFIPf0F60YxqnccaWPDiUJiosrALLFtSsRZmcLcNapwpioFrENp0zPsMlsPsnitFgyvshhVww0XVWKFlsGJq71Z/A1WOp4JxniwZ6fc=|Chương 1228: Nhân Uân Đoạt Hồn Hoa (Thượng);Wjl8+pyWhduKzJFt34vaL+rTR2JmwPUsIHWOTsLSHJvQaNlGBWPZO5oFDsWje/Z4rIb4o1d8OMUhBfeN1IkWpdNjcIR/XBa8iyGvV9VQ/3ckCb0nfxGp7WJxBWHtZxaeUTmIN/woQ8qDn9NQvVQQzZw5qIlAsRFNGhJYAHlMlq0=|Chương 1229: Nhân Uân Đoạt Hồn Hoa (Hạ);NHAHDqo/5D5DYI++xMItEhmO5Zuv2q26Cwo6pmX6nFwDXqAKXcdm5St+N3ChQTPPCBryRWYvEz3esFYMa7nnLj/LL0wfRAySDEKRJwAJ/FJsYQ90aPmGvlMi1f3lVOmabSlGp6ZVoJT5arl5aJaF3m7Afh9xMpNNzFPi/CBU7sA=|Chương 1230: Lo chuyện bao đồng;sp7ycNu+SuS+SIs2V6xtq0gwPH2ne/VMTQtpzOgro60ARXTkgLS3JmCw4sqFF0jUGixu5+bCcdw/VU3aS7nHVumVlQAVJ0WiAHVemcVI4pbo02JyiCijAWiZaC/c+YCbOYOgvtm3g2tnNOw834edqRGvbqpF20t7CsQ0WjF+Ob4=|Chương 1231: Hợp tác;+kfoaYese6LpA2M1PtEnwn+4gwn+zc9jgJ4fPOVzoJTImEfExbKhbDg27YZOpmvQRdS5iPJ50vspq8xYou56WissoFBnGssZmmb0TsxVG9Ed538fcl9VfruZ+exXQzvunla9jNay/jMVa1Fix54ZHKYbqb/U7bW02nZT9nZWs6Y=|Chương 1232: Không ngại lão nương đồng thời đi chứ;dSadW+uaWcfgEWKGQtH+Z/wslszhvSArSzGeKtO91+2uCNFt5f9cQzAZbS4K9FqBPvRaZWJPVpn9YA7bYjtoGrBVwqI9DmPSorZvaVXJgjnCXDBu6Pq8JKMlv5g2N/KilX8YF8tBH2vuQpyZGv1L7n+xBfPu4q+mwZn6zlBCXnk=|Chương 1233: Chiến bầy hổ;n9AgSsHQ4dv6cYCpPoJ7ZhEVLiuZxUXi5og1yyTnp3iSNh5Zf3brEJAQAdQxBCBEpHzGvlgmNB1q7w6gF4DMlhqDb2aA810q0b1EGfFuPUU0trU08D5EvAzFM+2XEHmMQqBMfFRSIqoBZab3pwgzPmS1qVYetQHLosf3qDQwuLg=|Chương 1234: Mở đan thất;cW8Y/xGuOO7lBWSKjJyhC0UsfC0oPxUrZFPJuOVJfVN5dv4VEkNrNVA6ABos+isCm+pnOTGa42f10QY3VpvEHXhpc8MmoRYGpJSD4geBOfYHVTIoW4RibDOs6zY3K14B4oeGPapln6xxDsAKyLwo+me+PkK2DLhibMnQE5aUggE=|Chương 1235: Cuồng Dã Huyết Linh Đan;+0RaaTX6of2HGiGI/rzeUYG7CEBcHdKpO8CW6yN6SMHXI5+hvGah6cOqVQQiGTwOIoYJa8t6mG6s9SfiXA58vM/HOnvzZLb2tpPx4fghtc/q9wD9VkdLK3CnFuucLFQ1wAlxAAvxTwKKieyqIlLj/9Bc4egBoqk40Zpyn3kaSGU=|Chương 1236: Gặp gỡ bất ngờ;jPpBLhXpxoulBBhOoXvyvUwmVk0GyB4GNket2qQyQFK4wcqdebm9DDwmQnaqIPxLHglTCZjL7rpp/80Z0MWPLCDj+rJ3TOeY7UGRKTGsbfRI4ip6rhu2D/N5df0sd8llVwtna+6XdBzQXEJ1BBN9xYrplezdC4bQ12gk5lwSN5Y=|Chương 1237: Còn có ai muốn ngăn trở ta không?;dbzO3S5i9TSGoGBnygvrptJ5TX8GhcrvGWjC890tPnkY4xM3NPF3cyJtD1gKmgTDBshrXQ8WkqJRPug35jVxgcYTtNI4sPoEk/o+zJJyFgcpfizilC/MSGnM6Rqmz/HQN2iVqWrB96zZpWsgGKqdoeTxck50DWxcmDOskKG1UMM=|Chương 1238: Giết Sa Nguyên;M6S2YvQE6hBWgE7vM+wIc9KrLjCuPdOwSo4iU5VXbvspme6G2LV0mdH033HMxV1CQs9xRnUIicEUDTsxFZDcnQfnzvpgriV5RfCbQPTTOnVl7sThZHQrSh9RVYOy6jteEbBj8cykZGmbwnQyopN2b6QWR+MhT633Uv0uF/BP8Ck=|Chương 1239: Hồng Vũ Thần Vương Thụ;xIqLWKtWIVTGY5kCAO4xmG1AiqQFY/3BfBAjpqAH2lF0Q2aa9uqKvklZTNdpEO5kmyn5jInhyi9khZ0NWQnN6H47pZzaofrUh2OzU1c4OQwjBcPR3k98I3piRGUG9IZYwbFGoTTG6E15q7erlJXTd3yEV4wwOmc82d6eALSu4y4=|Chương 1240: Sâm tinh;fmlV8sfm9c80zQB4ub8XFp49S76UO7muwEjTxn0lSbY+2GRy2SH5MbnzauV4iXC6YTFClsJUsQ/0lDvyXQUkBtLpYMazrxJ52Oo8I6YZpw4g/7/408vgyWuMvnMO5Uuu2DDQActGpD/H4nBnV90D+eDIoBxZ/s/eEBIT3cOA280=|Chương 1241: Bảo sâm vô sỉ;77XoP8xVeIsHJD8jAlfiPyXkrQGXVHDdH8QEVwmnueW9/p6ez0UN0fqgvnD+LD7preoS7xOdmN3ZGPdtbP4G6JrvjsNNBA/9xBy4IVV0zxxW1ZULcmfZeujawVDek5YjFQcjDMcAPus3AY4jXiPZXoSugehV3Iky9reymomfVqY=|Chương 1242: Thần dịch hiện;WLzlPi0OINMkd1n8P8Qtwfmii0Ap3x3t8+wAIlWQSXJhf/KyYJHRLLbbCPoDBI3tS22T4xBIFq7aX1VaVns2AAP9jAOHDJ2sKFT8bvVrhSgoO3BKAnGMde7nK5qCmw5NUPhtJkbrLZ5ZZ7/i7hXcDcZqR/f+9msX+4CENCk+Kk4=|Chương 1243: Trong vạn quân lấy thần dịch;WxwGqCRGy7KDAa7jg/p4oFBdlZmH2TJs4ftTnZefVxwY90gHOUKwp7TOdvCzi0v9rM+5PlMOYpemaDxTHQPXbv0Rg1ZWqlssM4gQD1Wojc8Kc46sWhHuWdJotHGfOeRo17NhdDUeZnnQ65n1aGQMYRIl/udiAoRWOeAIPsh5UjE=|Chương 1244: Ba giọt!;H+MRAuQu2j5q9h9N+8wewPIkc86Zkcgc3KYtkJi79tRNp1ieIsCiMgV6VfS01FjGRVJM0VfOGRGLZsAlIMdEVXYuWSQsok6z3hZ6imTpX43/rFCJm2lXkO6KUADGd5yQ8H5c/RGZnPVzJ8qBFdoOMlp+SyTxFDsWXQG6Nt0/AlY=|Chương 1245: Giao thần dịch ra (Thượng);v3OuinrrUV0kDsnvwsRtLr8IcW3kSjCIl4cKS7BRdxYxMshSaaitr/G6TTryihTvGMUvMlPOQWxg3bDMhipp1yMZojwblDSBymXdSUPR1p+uyvGB6FgxI8sl5SeMNryFMubXPlliES8Wm8/JJ6m0iWMl+5YPMKeKxWImf4YFO5M=|Chương 1246: Giao thần dịch ra (Hạ);1SPkOAIzkSjA7Ukc2GaxYdYi96rbr4ZcgVerxpyb2t1SQwM2bLlDqEA4Su7+eftUmGKIhbTPySzXcYunni7goeHuaFx2RlmNsaJHNTmyTl+T/aBJfW8XjJ617l07hAdYFI3tjnej1OAFFVaXyKqefWb0GrdV8foB08BOjNuLCr4=|Chương 1247: Tiện sâm ra điều kiện;AGnPSCT7hVLtRkImenox6qKWINes82h4dFrDmm0r6jSb0pJJhGO/FnSopCQ9/v2qWvN8nRngsPHX/COLWERFNhFMjr0M5mgq8cIVhAw9NC3dddyZgWpPQ9pCPO/HJ3PqyNiuGz9onOsnsGMieEictB6EYZjxrqqC0zX/6Zyfq2g=|Chương 1248: Mười cái râu nhân sâm;pY+0Mt4vHuHTQWo79ghoXwGE5xJSafZdoXPVKHtCViGD9KOTjxdAUg2cZvjt6RRSo8QxDj/iFGXwVEww1pUhHk+1I9O4QVFCue/iMc4w7OZyyc4MdWubnTz3ZMldWVv+JMkmk+e7rKZ0hVygVSy0nzK1DSWPoW26sWUvtsT0bHs=|Chương 1249: Mở ra kho báu;d14SXM2y4KU1Nc/xOE6et5oZ91YqhwJRG7k0TsFYj6vozk3He3pbxqF27n403mAF66UufVPxPpt4iTIHKV1c9pHR8umhS+iQI9tMTLcazjXbSezbRQt0ZNvM0oKEL7xUgakes35UHQtrQHuOo+dpC4y5CBtFALK8MJVDSg0Mdyw=|Chương 1250: Bí pháp đầy trời;dq2qzKmAMLf/kAwjOdTEdGgJqTqRoESjwkV0tVXkjl5kmTT/v3RXDxdjC0Y8nofPbAWXnQpSZbml6xMNBFzLWlzUiG85xJ4eIe4HMYn/3h39rM/aEneN3q9i6TdiAOwutgh59ZK2jNQUdqMonzHuR0SSF9LnYANpWhmeDzZMy5c=|Chương 1251: Đoạt xá;XlEBLapCoggStB61Zq5e41l5t+V+rQBhr5wG3qvl/FNu5TXvOLNcW667C6l3GgdaYjTJmNWV6HFWT6JdubByyx0gxkZUyOfMWH8/67xPaMH/AQQ/flKO21aLi+7ZwUKIz7ziquiA11SiIkHQCAfUpgY0uwPOWA3bZIyVzUvrdS8=|Chương 1252: Sáu Vương giả liên thủ;6pxKlA92i8TCYz8v5HlrB7ppSQ56Rnzlv/J/AFflk88mEDSkmHYDONaQDmrMyQDaVarlY6OAk21/ca8lm4nazw+dhiBZY92bIQouzDNx4zbszDoANhOAQNGwkzpbZaCsAlQewOdtSAMa2/baX/VtBNa6hgJhWmJlVtFKFVYxyUk=|Chương 1253: Không địch lại;PUGtohbB2yWB91G/6ph2TVJVaoiGFxCdF2CaSgppEpNXV0PfEZXlVgu0nVH2CxefQ+PYDO9KeLNmclrg+vXu8cKFsKSZEvLYu1ee2l8Ur/chtYznU/A6mKJ9JNrOCXa7gQw2kgf5XZUvivXpuDx8B/DqfURDBl5qSujs0ioPPvU=|Chương 1254: Ngàn vạn năm bố cục (Thượng);7EvbcUm0jXyoZVuzOexgdTQG3W1Eyh124HpzKGYUn7eXmJ1+qNjQLUlXWtl4ph6+wA0Z98oCITDDWXlxRtPUxv+Aeq91vvWd7v3kaR6lXZF7zzCbbWk3zZkp7ZwKlMQmbbhw1oabXHA1Mk3/65zvimkApxo++hF/q19qLk/rVhY=|Chương 1255: Ngàn vạn năm bố cục (Hạ);l4airH926HZz9fI6tLSDQOlt0Fodqg6Ib7i3dlnrxNpxsQxTH5TXJ5UDgNK4ChPTv8OhYDtsS+VL9Ttm6tw4xt1VNEO6qkc1yuSX0fMt6Ubmldh5zJFzwePWqI09Um3V3NEu3TEc3yOWsKvq2lhQaAWn3vqCgZwDZfDJa/VKmwM=|Chương 1256: Vũ Hoàng không thấy;KaVGvCUL55vGlrwtQ/oL+uyj3H/KkDfBZdo1OuURVytRV/a00T+0xBfJIIcvviJM2I+/eSKsVnoccG7qhs2NbhbVoTZj5X/YcP+6eedoRtuS1uYBMBMuRxU/XiujzVD4BwS0SmQnOY2NxugM9IbSI7FCRJIl+vYFpDr9CrBTPeM=|Chương 1257: Vu cáo;MH6i8FL1laolJYzAhJkvW0xtmQTyXVk+3Oykum04ksJmn5bmSFREkZVv5doKCH5zK/DwWOmN3I9QyV2rWNOBvJ9wa8nyLJbj9Ow7+VzJNmv3HYxL32mWrEAVXFCfobm1fOyyyAOJIRiLqwwaX2D1bdYNmpJMId5a5ROX2DQI5fw=|Chương 1258: Phân tích;fRhB6tpzAxpU0mdsUEdJhSAiP7dQEvJEG8HCKRXPgpboMnXLmahs29GCbQ16fnXuhqz6Wm7hApdDvXpcA0+JcsDHvikYm3YCM7/Yi324UgA+5lu5YJsPAlL8bvJCfydONHu+ICgiU6U8umn79s4jxC7V7FhYOrlMbJTw8lCvXSg=|Chương 1259: Đối nghịch;QL0mETBQAraOiXBfxTbGbepSO1nlZ8Fxw+FVHuceYH6GGAVAQS3bP13rrJHGec1IMmjcXCFuluRpn2fgF7GT9sNdUp24vH+kAX0Xdneyxrfw2TLA9Nt3GIE2KMo6GNYXX6iqkkDXogjoEIqRU4CLQ2oPVD3kjP/1PB9WRi5G5/Q=|Chương 1260: Hoa Môn xuất thủ;L7Hye0f+NJ20UpUcGkRIBDRnAcOKxVbCFj2qp+5CbWnp9xp1xC3h1FIqNL2ohHA+J072LwEGY17digdU9yAJI+nsfE3OWIGZJQEXgFTiAvW4w5wszplIwIfE49i+YX/W08HoPUPAMhxJuf1vxdxya2qOaaMdtRONE7y9RnwpVWw=|Chương 1261: Trở mặt;t0BqgUmWlmnqahV8uWFup8coJ6Yp03uccBj2rrVlw3yWq6aNR6Rh1XYj1s4GWpNSQZzsNHMdVeSAdJdccAc+qvTF9QMOflXhOYHsrbpU1heMWLyXLnwJk3IQy908Bslk7IfA7+eVSQ0pVWdxPeyj5FLC2axedQ6VBHxXDWSejGI=|Chương 1262: Ngày đấu giá;ykG63jBcTJZgxUH7WwVs97crLyQf70WFz0JH7vP81cVecdVob5bq1+GweLhbXV9jSEva+X8lzxTb+H/GFyhfmOcHvo8Pqjc4iEOBRp5VYzIc8FcJfn1qffLO6qrYTBLKEiMFaYmulxeS19obt95nuqYHPDp0GgHly8L3EcwZukw=|Chương 1263: Thất bại? (Thượng);iLpqLPn7SFwq/fl0Sfq0PyXDZITUC2Df5PezAy+eJtFzLCZle7cLBxKwNFE5XybAJVlz46KWpsfpyR06FwDcOhgM+QfBHjO8um3yJ5vunBb0nDHiiTh3I6bzlC8OrXUzhTIPmgIZIUjPRqaqpVdv2l2LTwyWlg9EUh2POLyUyLU=|Chương 1264: Thất bại? (Hạ);lRGQFnPu6tx//a+JDzCXEsvhwEwzc/Z5VC6lomOp7p58muw9dz4yvRjqAppWVlSvnMNDTZJUv3K4JJBneYFKyzO2QQb0GB1Pt+h018vPuOdVRrK460iU8wU5cFTpN/0O+0/42UuDg9vMxUBUGW9PEyxYiU5rpgai32GYmpgy0Ys=|Chương 1265: Cứng cỏi mà nói;sVRhAzLBtxKni3Z8H4UZL2V9iGHEIEyG56++i30TziyfeUB6/c2WrI0sSlZK1EizyMq+0u+TzpNNrKf3hVj08+Vwxu9qKMRFwhmWabZxkubVmKTfYRE2jgYnyyzTeGtZzl0FTaR3IBwnOGrNAEY/SAMCB0aYOkfK9ENG0bHzXsk=|Chương 1266: Độc thủ hiện;5sRr+YbQJS9LNjm86f7cU/mwYktOBrP0pE1JG0GrgxLmvqjHf2y2aBOm5p7Zbt6NFwIabSpEzgTMk6AQdD5JKlyahmyR82kvQUsegLK8MbxvPZOcJNrzc8qzQMKC7PqDe1z+EewKgQCJqJNu+dacr5Qo49AHK4rThGiiKc+lLIU=|Chương 1267: Rắn chuột một ổ;0vKty5db8jqVo1+9ArQ8x0TtD1Uz5Pj9yXcAdAOvrK+EDre1TzC14EV/ZDmxI9GF3yI4/Pse/Ur7Ytr/wFOHLophSfHJKb0P03TVBoKBbdGFeDho01Q1v2h9uCq7nx0OLg5OANYiJQ6O6joiodYXecsRrN33TX/CMJML927bU6c=|Chương 1268: Cho trẫm phúc thẩm!;jSR2ec0Kn0JinsZJ4d7hIZXaietkzjl5ZpPf6BU2zm87VWHpHtzYVT3WjMHM9GVVB1CP/1msywZD1g0IptxT8oNdqa+Q4mwTxLjwsdy47mECu4V/35sPMbIvRLhhLX/N1znA0q3vzu3kFltAngRUtr9gKSVUOZd7PGnosHUxgGE=|Chương 1269: Thượng Nhân hiện;wqDfkSfJgWsSxI9yB9QfBGQhhjkmvSKBcc2zMnhjnMGiAQil5fGtcvIoe8mZZUnIz0021uaOILHVXSXdhqd3RrplWdMlSbgCE+YA+HBCfGnTkUKHbZBycIFpQ566+nQo84j5P9qicxppncMfwOxXZfPXsI6d4ZNiGCx7G8EMLMU=|Chương 1270: Nữu tới rồi;Xaz1F8RXNun2cRmafsHaUUFlZE1RBK9sEi3YAoJEotraREDd0PqabD4diJs7OLU/ooA+vHhT2yXTWyUtdMHvdbHOO0UGviW7n/p6Eotps2CuV8TlL123CzvPi5VzQB+nleknNB0P9+iYZXJYXwXw8ePwNtJ5cd0jtqxnaJD+XPA=|Chương 1271: Hổ Nữu tức giận (Thượng);hrzCMVMb2sDiSHLRWCoWYllhqgHirv3O1H7+seHs2MhJ5ZSyoufebargKxsQD8M7l8m+3pzV6n5iwCDDUHJSW+3UOIoPMp2ul7k7uLu28jcGbgG96rZCZCoM72qSB8RkPHYPj8GWzkH2TRDmJ1DLXtGaNtllXmyxgSfF3j9Ca8M=|Chương 1272: Hổ Nữu tức giận (Hạ);wi2nhFZHeUK165IC0cNlIdytziowND/Q7hqkyCjKM+1KKR2//IdBPlfYeWsGH08MkF2n/YTU5DEBjn6B+ekfAie/LUBmr4Ry5zMqUqtauQH9NPCs3OZODJmbI3vUeuSdNNXxedd1z3cplkCByJrnI4OA8zSo5upe4a9T64bGQKc=|Chương 1273: Xuất thủ hộ đồ;RJn/WjYkPpVCB1V/GTafIVO8s7xx7GX7WN+klvGsbN71vt4Ro0TiCwj9u1XWV9aYLgbhD7KyFocUZPtwMXtrhw9GLrQLH3P5/5yF3z6Ae/73/CRuLaUPZwMrdDItwFRD63MDy3jY/6AWWGHxsMVAsZNPCe9Gt+fejCV3DaRRjdk=|Chương 1274: Còn có ai muốn hại Lăng Hàn của Nữu?;xdOHztyj9Fv3DvUCAcQt4eW28O4CWyF389UTQ33Vj+MrbT9ZKwoQH7gXSfY9mY+XW+93i5QbO4HQOqBpLQo/7tsVXfbocVwlpHpK6GXxhUUxEQkjKwPx93asZ1fYukfPvmPxn1jipm3BD5uFPsfBtXlB4AcMqyFqUEc/e/pM0xQ=|Chương 1275: Diệt khẩu;mjD/cXZAxKHDlrU7jMU3pi18dsuosZO4wviVts3lnLQqwmpMzMWpommNW2yU1+87XSkrJ1O5QLY4qire9sd4Scg0R64I+WS2rE+elKOzN7m+BX984RsT9Zj0cbd9te9cWTxj4LwZldKdZbXMPoVxAkPSjjm1M6TnpV09fUXCPOQ=|Chương 1276: Tiên Vực;YTtaYjwCFG6IfVfHsRP1002YK3T+npvy6rf9G0Pil1H6vS1PJdwALtq0fhFpahUOJdlvC77jVGZma66Oh8OfyGvvk5ePdSPBbcmOvnMqPQF8pqLUyf+lr67mDDMeP2AddDkBZYYUtx2R+a0unHt0fpAnSdoL6+RpdfySh263Cm0=|Chương 1277: Vị trí của Ngũ Tông;Z8oTfVYFDCO5oANygTAYYA5MwMf3gEhxMJW8ZORi23dz7u2tJlDzpVVVXbJwRb58UPjuonK2Sh+WD+Ps3t6FIErCApR4QOFwfYi2mUaufp+iEycZo2kBqEqx5Ecbfg62EULfMsDFJa8DzHz90Z0JD03kSVLu+JO/oq4ZM+OiBTw=|Chương 1278: Dung hợp lực lượng Lôi đình;/h9q+qkTmTtsPEyG/q+IZzGpyTkIw+c2T7f8tj5Oesfy6p2Bk7uVQ05644niRJgReOjj/+9CvQ6cNriq5qK/e1relJCnYagQzPO3L7V3zzAEZn45vtw/mJ3Ki2kWMPWi1Y8RJco0V4Ms7mX7RWhJttCBqZ8V7QZ4AYfHiQ0vCRs=|Chương 1279: Tổ địa Cửu Xà (Thượng);q0PbGMsbFTEFItRxTTGmx4KXYwQSQ6cB44/4hCepk5KTTM3R1kn7fxcq6k+3YVqrj6XYO0NbeTZ4uyqp3uUfvsWG3as8flnD872YxMb+uiPoeS25E/zxKi77EpILHDv44MvSOZsaGpG6MS1BGpYiZDExiyCu9D8FDIlkuq/sbmY=|Chương 1280: Tổ địa Cửu Xà (Hạ);cmwnV51uyJJKtlCHkAKtNZ53IP2VTp2yUxBj3W0+b3qAItybUiLlv2O3zDCR+e13kuHDqizTGgKTgu6UZgiflIegBklc/2iPBADgKLS8hlJ/6sYlubk1L12iXjvxoVtIKFxL/tppgOPcYQtjURy+fzcKAXDpzhnVaWKK9jvs+jA=|Chương 1281: Tỷ thí Đan Thuật;vtlqAliFmU0O/wyjvgdZuWZ036bCGo8xol2u3HZtgF9iuUGrjyxl4LH9ys52YySioCYxhTzZrZpd42O5vnUJEwoYe+rXHDQy+e3zuRCTDBRYP+mYEFr3vcElrCGSBIYG5SMx1/alCWdVqR7h2yBG/AJ7hg9MvprFoz+lGu1nc4s=|Chương 1282: Ta đến!;LEPJBj2629PkvQdyJQVmD376PLxYsfNSIf2SY9ZOBhN7hFVZ66SkyxKNnmIq3+A8K8uWx6Y+dvSqRqPQw7MoDCFjANTr1U7KMJkjqkCayDWulOEk+xjI9F9sWmwjFFKQ57uQoxE1wUWOEa1s0FworYe6laMa66HplBSrXK7dHFk=|Chương 1283: Bò ra con đường này;fmhuxxk6z77YfSM8vZEmlZuMI2fjdUsiJSU9QKKte1wm1dVmWUdEyivRlcBY9rfimqwrT+tCbKJJ7dcG6mIxa/iuiZ1wGpoalG96vCk4+h1QhDEh70atQXeF4oyAty5ge8lvgRHSgQ+354RV91IGvQ+a5tDJCsb8CM6MQ6EY0fY=|Chương 1284: So luyện Lôi Bạo Đan;AA8Ye/xUPySDOKVgQ9kRNLeQCFIqOlizf4lFXGgoaT97JmsTnrv1kpxOr6LCehup3vv+fT7vboLW1W081CqQhqxUxH7F1nwIeKoOMNpgQjGheA+ZB2pwI+No7V33LXr2v1o+UBiCkio3pKVpBmfq7HvrzeechFQ4qbIY6UaUxf0=|Chương 1285: Đan Sư cấp bảy giá lâm;uWaxbwXpT+UkovarAF9RNdkY8ffGRtglC4g52e/yhuu0yogiBDU4/+dobu7E95+Jacj7qXIUAenX1JF8lB4woqYEhHP6Rh67HVpDKrsyBthczX5tEh+0/CLkaYssn//agqgVASbGDyQ+KVQm+Yca8qeSVG2FgzyuI6KUt3wIbao=|Chương 1286: Lại thắng (Thượng);jzFPsR9oJ1Ourl/HEj13aPqxzmn/JfuO5v5euooI56/+j1StEqfn3mIkKfYMw98tZm7w4TWSz+T8rxGyRHBIw4Ogga45jUVPebSupR10yYt3KMcJp98oK22X2WUn5tT2LUC4L3wrwI1U79XAeDVUalaf4RTA8AJz27lHkmGFAfc=|Chương 1287: Lại thắng (Hạ);e/URFce2sumu4FcYU9sDLnO4r341HLbDIsUb3Pylll9l3T/8XFQiTz78K/YxoaG7ZCWFiK6AXbCSfqsWz3nBUI9RAsnM7IzabtxNuhhY621iSu7aH3Ujw4Z8ZcFt4Q/kC+P+0IgY0pjqx9kuJMyNBf54M00yZvyfwsyW61Pz3mw=|Chương 1288: Chơi Thiên Kiếp;ByyfQdahXNQct1UXoXkQHqsz+4HfTAXvh0gqILlHM4nOxxPrq0Ntu6VrPEsMlZ6e8nT9GsYkVSjZ2BZkFKKkiADBn9rhfQNW1f0orlnzfMIzzrV5xRY76E5rUQngry5YPjiaRdvR8WFwp3+Hy+TIty3sICdRPr/GFG1QaXyQcoo=|Chương 1289: Cấp tám!;vr/+xs4Tq8VZ/Pq6VArIO1EIw7rG9t/fUzeYH1YPuIrM3FNk0lz4ZYunTaTQ2hzpWiijJWFPTbZl16dsbQU3ve9GEE9le1hdKuG9x6lAFuAxMprBza28rWeJntrM8oQ1H7juaMJw8wRI+3ZQtaAqDrB4yetXIafksZX/lNnVJQ4=|Chương 1290: Hàn Tâm Nghiên;RLQdU0/ZX26NQyPzCGOEwMJBk69qxpGlrAfSb/mbw7PHnZhrKgHs79jsGJvhAkvcIHXQCnE+Js6Ef7plj7/j5pzA00J7xvc5GwFhnHywS8QmOyd2rqxW6jIo0eh+EKLq2NPc0QBhauZHAvN1hPehniORtxHdv7bCJaM65JLUwCY=|Chương 1291: Viết chữ phục;CPhJkFKcliJWIPzViQ5uf4ZRp4dc0K6qPp108cRLA7R7hDvkFb9zz1aS/m832BQlsHTsDR/GTZmjJ6OzpEL5wmcD89Q6Lce9XG3im983F6XRcuHL6ecvMr0lSq/HTH7+foIe8SDxS9y4purjxN3q2R9YKXSktg0Wq8dLIyoImH8=|Chương 1292: Lăng gia quả phụ;p67gyM4eeeXjXuOoh8Tro3HXtkEXTMu7vJvOIvErDKT94G7PXO/i3lLKFFyY1LkaMG1UAM1zAbbtId1QShkgdNMz7Juh6+V8pMBM8Pps17wTjpdmL+D4h2k1sEkXkZ0oe9F9f0behxU7/3xOFlIe5BDaIOPvNYjiqe9iFKGOdHc=|Chương 1293: Phu nhân cho mời;zHvZohNnANEdVFzS60I0qslCC34tGRmp1sUqkGUty1Fay8Tq/a48puOblneooDMySJkpxKDMzuHXQflvW0xPndq1ekliBPNn3IwM5Dgp1ZkJKrU3cXm4PYATOiaJwUrwgYU5e7k1qbJwo3lwYTb4JNGgnU7jWsnizam1yVfyPms=|Chương 1294: Lại thấy yêu tinh;MolWvL7Q1VAh9HdG2byicoU3fNxJ7rOxJhtxaJFpL60uDC45TN+B7HFcqqy5eIKtqFaGACJRQ6bNPU1MfKHcXjoHODqYQnryMEsFQoQkjBSt3zG99xiO9K955a4s/+EacJMCuvMNBIVAcBSn+F+7GhK/Pmc1SMALn6LUInS8p+Y=|Chương 1295: Khách khanh trưởng lão;634Hn2Ik/u/ka8Sp60txqWsscNeFd7ZOO31DwM+Ctv/tn3I7L+aR65wjId1vjUjXu8n/kW7wqiijnPBGMg1ABZpgQc/psKUWWnjpPyoybwuRJbNFtjn2lrpZ+aLznZzXNL7dwooG29pE+19B2yKzv00T3A9Woxg8Ffj/sHpgOyc=|Chương 1296: Người ngọc nơi nào? (Thượng);BTPDvuHGYF7+nLdVgVuQ8diabf37eC1qKd/jB86soV7BqgCcNGBbx8JnSPgmdw3czPKEO4zEGPgmBkw3UX8wRcGi61nZZL94NdZD/EARZd6mmbX1yiB7PjeVvMhcAXqGXNFtO+3lXPJNp8VqPqlrq46t3TWw3Usi4cfle3t3w3A=|Chương 1297: Người ngọc nơi nào? (Hạ);n6CQGKKno+QzYr/BSgbAJ0EZmIJHbwcIoR9iqqk7sTcoHz6QLLTmZguPI8BN69w8X4q9IrwW/YVoyXnG1HT9NyDJfvbCPT309iZIzBZPLV1ydvggKE6/I3mf5NUE8VLFZvOTZMkXS0K5GmG1mUnjdUvI9rNUc4xPjzWU9VF32EA=|Chương 1298: Thiên Phượng Thần Nữ hạ lạc;f7XWoGr0RRdzbiw5S00iXT4xRZfnswZ2enp9txm783koCI0dYNELEE9ATjRk4p0OLs7H8eSH2FzfCXI3TH4ZRlez2SmZDWvtglfmVWHrZmxlcGzrBkN50iUBwODOZ137yWgf1tEyxkC6z7441TnCv+xDSOXVIm8oJZGrrhnwDlc=|Chương 1299: Chiến trường hai giới;aiW7S9CEeB5Ch9O4xqnBs5dGpgLMbAas+CFS7r2oXJ+IErpZh/40IStReNOJHPq3oT9E6xdsO59fUyo7Id7EZjzQ+2Uo+/FLBE6l1HuIIecAWmXL6qhF2WS+GnIpfL8fkvrDTJxdxZhy6jLBjr4to1owMep+o3kOcH7RDnvIWBI=|Chương 1300: Thỏ gia?;VM29lqg7JeJLqGrgAM3/QdeFIF5TzXI4iJs5YM1kiSsN0IC+itqgNuaGLKjkajL3Cy5jDd4BLzXZIi634QUf4f0pHQMYPksgBTrXMr6r6gJHF4lUW40gdBiou9VRkuLXITFp2fmXNaBXnyfU8WwJUzobjqUQYRGPZxLe4ZkoKho=|Chương 1301: Giới Linh Thạch;DCHMn8iG6BG6F1gWy2Q0USItN66YDTxAmBoPHdCnwW73mRMn1ohbysr16OUlddzVnbYkDS7r4tHg1A9n8zvTCVbFUj2QYu3U5d/OLWjQJwETDO92G2LPuhBKSo6rReYOoU74w2q5/JZWMqBUR9XrZGrckxvJJZBPTli1yEvOsQc=|Chương 1302: Kẻ cướp bóc;KnmjTb0dYXyNOqQi/SfejVbZ0NE/hV+CBQ+8HEuthCqKQg3oCq+7y/pwbGmvgIMO/bY5RtvAyeoFl2UV7NUZ2I8Zhc/dOmjxRbQVQTVfFX9rGbBzTEVB7vycTFEz1jCc+WFdcToWl34uisx/dhzm9yI7GXO/iQT8vNaz+9jvSE4=|Chương 1303: Tàng bảo đồ;CA3cwZ8Hp1fN2rQipYuUqIP6yYkJYpcCCi4PXiP+LNWcyJj+D/ir29Wa+mmGJs0ZRD1yWM6EAlYATqtV1Kc7VhmO2AMeMa3Iak6r1Ys70/UMOB1j7MFGCzcgWsXR0uU9EZHB2+YWqD38lnh/fCKEJAjs3BHqkuctFSECVAxQV4s=|Chương 1304: Đệ tử Thiên Kiếm Cung;GrxEK2Q4s82ctC/qbMaYFLLGJ3k2GVTROUMmHGkWEvZjRphpggfFGVdw7Jo/tGHdag5nX4OsTR+Y04RXWqTd/95XiVWr3OgLQd7f9tpaqyUkVT1yB/HtwdApYbZR4vjTFUqX/kqj6ULuroYgs+yRghHaEXqVB7UcjerpHJazm74=|Chương 1305: Kiếm uy vô địch (Thượng);A/82pjj4wFSHEVk5sMfdQeu8KwFoEDm6iJ5taERChOSRvLDBirEx3ijNzCUBDW5bB4DREUaYlmZfPbr+Blamq48R66Xl+dtnmN7qGyXWYSnX+CJlgcccz5kgD+erWHvpQDp7peVil3qlK+Vz+r+BB4q8fPGkiMXxeLAqrCPkUm4=|Chương 1306: Kiếm uy vô địch (Hạ);I7linXw+GFI8wuekAFdtMXYtcfNOltDbDzC14SPNZKPEm3sXT6fgR2SZZ6jF7a+3rrIE/o3LEIu2ftbnRctyCeMrv/sFzBimS/IAKVZ90Xm+jOaj3gCzJkq3AjvBDFChlO9Ucye8/aCB3AZGSZUOoeuRO+PbU+WKy0QZDrEF/4Q=|Chương 1307: Cuối cùng thấy người ngọc;Ivuc2cMrsMdmIhgkPwb+aWwJ5zwhQGOBpHRmJs2RFKIcT81GIP8LcbW9M1B3dgpQGg0DZnXRbcH8IN7OhUi6Nakf6mdaZ4CRuM88FW1YaFRSqgLVDjHeOaxCOeWxJsvj7x5RXbmjNKV+yqJsuX7A5ubb3BIRC0A/fMisGNRCvxk=|Chương 1308: Đụng mặt;n3Pyue8B9hUXOys5947lbvccYoeybgl2uaY20bbf83/R/5X9wmAnBrcgeyZu0asU6NN1bebSVo6aUMqowxF21nT/LSmUtriTKP/K6ShDSwDegZg00ZGBLHQi43cFmA/V1gcS3U4H9HIEwktJyfs+r/YZVEE8gNzsI21KcbEJ6X8=|Chương 1309: Thư tình;kCtekbqGeEyOKAwjwwPWAs0p/vEDBTGZ5JQPcuiF4qjK0yfk8/p2BFkLRA4HfRMl5ibF9Ththkli0kjR28+KxeweUwWDoc4YS6PJaudmHPV7zuO009hZo1BZpeCXC8FM7EOemfO9nhcI0rG3jj2zaEU7o6hC7VQWnkNA1O4POu8=|Chương 1310: Quen biết nhau;qrL794X1Bs7bay6sVNjEjzhW5G4EKXdz/5mauL2G9v3doZIpjHDgrhiRPiREqnagtJiacyPMq/XiXRjV3uwmacw7X1Ap+7U/ReJsgYmh/1gWU2yuu48qMJnGpp239dihaPA63d+x1NSEiyYkP+vdcSviBFq0EwIDq32Z186dvpg=|Chương 1311: Phản bội;72elzWYLUbvO+GcuV0H2z1OeszSLDtjAZs8s36yTusfSn9UBOZK9U1CHgTkVtqnN3scTioaloUMzguRuEAtLvElVWVXK9yLel/6wEag//Ir32Gjocwtl0gdNcMZHU9ifzFA2JCzA4Zd3nQ/yUxs1KHCGdaIATZKtjffCSeXWxAU=|Chương 1312: Vương giả Minh Giới;czCLGKVQQ/vhZ7T56Tizvb6bbFpo51RLg3ejfJF7D4U2CkH1QN+7ykV954SXLknFEnDvXtIqPgGUZSNf16+zHUHtXFjoWZxi0oGcqfvyQeAL++Yvb20zGQFMnKn9dt/d2M+Tb5gSaZiTkseBR8eBt14ps39ARWuUIdjxxbphDWk=|Chương 1313: Địch mạnh ta càng mạnh hơn;Zq6IID2XChw7lffEyuZcqXnOVKOSuj1R0FL/USS16Qm2izadwIRA0NKcMPDoFkf6van9Z6DQyMNHj7bkGGD3hatixyLp9vl3hH86k1e9Y/RswT03fZBLjMmlq96t5pp325xzI0euABI00xZJFK81PX5cNn4fMExGqEwMaNatRgY=|Chương 1314: Long uy đối chiến Thiên uy (Thượng);ciqWTECqgdZLSSJCa5Gciklp5LmeqsfIVIef9J/Zazg01j81mHyh1phSiwpl9JFpEBbV48krRMHiq2/CSK+1qECcIbMVcRHnVrBtteTxYnY4KULxYrmIbSjfm2A+UYok86D+tTJBL2BCWHz8TxyFpvMUr/f6sEfOdeBTQT0Jmew=|Chương 1315: Long uy đối chiến Thiên uy (Hạ);Js7+3ldnacUqRWqqgl4wwjLBWU3Bf1EJhmaC+gznkuXJQJ6ntf7TmipI5NXtzFwGMaX8aNvga7BzHSBbfdKAVND0Y3fpEq8Sg5xGIBy5GMem4XqwrVICuAd6Cx/p7Cm0Kzzf8I9CJ1jIOBsiGw9bB4JCNcT5xBaDu3WYwkcTeoE=|Chương 1316: Giới ta có thiên kiêu;M7HuqVJy0l6TvEFcIGy3pOodoM1Xpxrfk8KkGZKp03vr9fnZZ40rGMANflyKDwSFHUeaNZu1UDrR0Fq47Lz8vyg0eiua7VCXRE5mmonrGRQwzqFPEK74LPb8bGjms+C59Gc4N5OG49sfVt9AHHa8QX/6nAwLHIeaWpi5SSFIvik=|Chương 1317: Thần hỏa rèn luyện;iarqWyw5VYOMaUrysvPrj96EYbO8M1/695QKDa3+n2n9ZgomYA9780HkvwLEAsDnEmwIDGNq5fsAfQU/4G3fmEpY8+DLpq0EjSk32Hba2KopabOmsDhQ8ZLnGBKoLCasrYxAQBXQLb3Xk8M5enoG3lv79pJzy8esCODscTCYdAE=|Chương 1318: Dục hỏa trùng sinh;zF/nFZOKT1fo48xo4y7ZrVBjz1DVOXVmGgwAn//19sF689aZrGhx77NbHodBFfCpsXMgH/2+axCGJHnjdd/jUFwB2mXq8KCjft38kAhwTeFr153TaSELrp/g6qH18l1LbHPKoQz+AzhCbPMkxf1nEt+cBn9i8mBqcnFWaqkGX9M=|Chương 1319: Bộ phận thành công;LkinEyj8N98qR7MJonXzlzEOuieoLEMh52bxVx/+b5tn1tg7IHztz/VvloOZM9rXcXzgTALG3RwQ5k2T6Fld9vTzd7MFXNo3PLXHv5oBZIwvjneVvAKZAkIul9ZKOAboN0pztQqbZnq0b20NSeXXmxxk4Gld2d73GlhLPhkpBCc=|Chương 1320: Tranh giành linh thạch;8hdNaO1QmjSxcBgRqhp0OXHTfqLzLaFyia1MtjAyIfsaZ3CBP+tLdGPtfj3xm40w5aUvgkPIAXqq9DjlpNjIlgUZytLzOOdzkYvXFsMxLKwSDHaQM+us95ZRlkOuBWO5nf146Y+MwLmRe62RSB6k4Y70VL50Yq+7i+NCyk4rm2o=|Chương 1321: Âm thầm theo dõi;TXJp2GgsvwqCqxctB5t0IhjHmTm4K76d+OV+UBCSHy8gKQesMf5LR0fGd+KRiE1iEGr19npMerMH6/+33j8t48V6lpZARk2qV7QKst9ckzHMLo51FeOoqEdkBb9c9xlOQgkliFbDKRU6XZHmOejxEZxgXyicPlWakA+WL9BMIAQ=|Chương 1322: Bộc lộ bộ mặt hung ác (Thượng);9JRONKSqcDdmaf4bsOwc7jdPfIlqXreEnO/LowFcZ0oL69S2zDFfE9tMOIA/q+hGNMMckyLGha4IMRwiiSHUXxSsWloEeZURBnW/XI2qrGPuWFUjA9WYONiCLnShVALcstXDteD5vezQBh+7Jhfb9BYAsXoTJqeiyoZF7GtCKHs=|Chương 1323: Bộc lộ bộ mặt hung ác (Hạ);JznE8fuQhaV5HnEF7+XvlRgnH+n/ZxN2vXh5LLZuvfm3s6HFhNE6oeYLnhTnScMHCa0j7UzYziX0+0r3uVQ+YouhlaR7oNnrSR+94/4/GjWxKLOU7bxlM/1VtIF/B+88h5yOT50D0QUtaTWz+YY3MUL5CkWwkvgyl2+pnNpuHTM=|Chương 1324: Đảo ngược;0ch3IUsM9HANIlQFR4paRbIsVWDUTLr3EtVYD0YkH17CoBqRMiQQ6CXJZqQxdwxpdmI/O7x2d/+q+UKoX7fuP3Kh8Y0aIeldyaZcWhL1zXQTIa3OrrRxK+0IZbbUZhe8DwLy4AlecKRo/Yx6TsB7XwADz4ZI9vahIYT67fJwPHw=|Chương 1327: Hai lần rèn thể;E2CSArn/C31ux3Riip/reFIlVWGe615hqbxY3PeD2xC2qyX4fbVva2qarKqz0NR+nX1KNhZlyLLXwrQzNRi0568gv4wN4cTyD8f98kJeHgFXNsF1gX4NR6DGhM7uYm7Cv5f7uC2szdc/u55TEgA9YZMKym34WwLGCLIkwSq3MQE=|Chương 1328: Tạ Đông Lai;PNJQGEZYPChwM695mn6/VRGpuBNe/zI3+Q402VuvG8Fmt0UOSADzhARwKMDtaaBPq1jCw9aVAwN7zkvEPQ3IAPY3S1hxl0lwDFIQq78BUOGwfa/dg+unaUHj5HLi1LJ02KoilIVA0CwiYMDRnO8L6dcCs8FdcXnEaOaygAArtq4=|Chương 1329: Xung đột;ajsC6pYts3LjK1s3vlOa/J0qsemqc4/atAiyf/W66AKlKNtQg9KTb4Zft4fEqXa1VneuxpMYknJ+GgyZmXmC2roZwReVEX05vN2a6dGPwI8mEhpXXciUgvtt934P9DI7S22UsRDHHJRaTMcdAsGnL05BXgkRPkq6cO6//LohOAc=|Chương 1330: Mời về đi;g4mrEviGH+7WO7rWSsT9/jEDwuCRw/Jp5TzGIf6n+W9wLe2nn81DRkLrxWc/G4w8XeENdARIYYaSepxW3kXOpYMoqIQpWbrEn23LL1aGipXNRq3WdS96ImIY/Qh6q9I9q2/pX5e7hC5c11Hqvj5gz2vXzcDtUM9g0c+aR3bhCWw=|Chương 1331: Bồi tội (Thượng);2IQ5vby91xYxiMLfIL9Nk9SYF4N8guOgxepDm/NYIgQ+hqX+UOOSjAF5g5/jiLKelIq6pd+cU9dnGoI+1ra8V2PLUPxDBMksiEubEyV8H0IYGq5VEQIVbkmuf1xRH3P5t8iAIj7ru7M+C+w3eHB81eLkMqR8l09DjY1+vQZvs6Y=|Chương 1332: Bồi tội (Hạ);l1/CB7FxLtddXnmjoegvdBa3PQg3n9bDZa0RMFBNq+Sun2Vrct/Ts456PEt1aBBDLRDoUjLX568ZHT2pUGKCDa8G3hURw4qg6TZGTEHHPl3yQyTGPn+8ozRTcuZOJAJaDuMFsakDiFoVn+sBSUdiYa+kY7wJdkHgAR+oilfaZXs=|Chương 1333: Hai mặt;CkSagx1Qh7IegDIWWUJMaVJ3h0FKBoTY8Ge7ErmlF5S1ysPueB7oDvKb5MGwleuO+1wxOLxjq9Ts+5IrmV80+nXPS5Nh82FdDT/ERKDoPRhjt0LjVWBP6KlmHRtwHCCN7Vw4UaGz5t/F9x72JvQ3vxGqZ0gwbo8UAxAI5H8+Srw=|Chương 1334: Cao thủ thần bí;iUfWoNpJ4GyAeDV3A9NZ0g1NNYh6YDQIER7pgMmd2J3RQ47WtSK5zKGA+rXRROkA8qsVfndt20B4HZXdgIjCDmGtOOz7vFJ5HJQPflGgCtPfEUKPmz/Ynw1eL6H/gvF61wHnSWhPC6PZKuycwZKBA3CglhSpz1d8BUhA7ac24Ao=|Chương 1335: Uy hiếp;Sl/PcVJRHDG846oNOOFjkqt7pS/1QA1lWCwGDTaxVh945nA0uOlPT6IPOCfU1WmE7F/Jgk4RpqEni89SHUfWWEfd3i3134VgUW+aL11oxjf3d6jZvm5sSPFNDszc9CD6j8rj+F9m2PfbmnBG4d31ZxTtyK0e3wa3tGhnFSLmUDg=|Chương 1336: Một cái ân tình;A7MmLJPOqKb1XX7OfdP94rDDXKUjv0mbG8sM0XJRYxsNsT1FXfMr/UI986fEhFpE1BT5rKGiUngHB19A8IwrUoee/4czZpyMXeOxcAzFoDOoiuQamlelBTYNbguKLAJW6AVYZvFEcKiZBfKiysh38fheaLxE/q7/A/c//N5m3uM=|Chương 1337: Vô Diện;2idT3Re8vB9k42/g7+1VWg4bahF3WH7XjC2JxbCF+n+tHpvv26EnciTJ88jx/mEGy/7J3P7nmZk6H2+nAnScBEGH/ytlYz3iCxun39pV9xhOKYnhO84lF3Z6P8Lz/kRywtyJiHtM45OdFcTWXO0rBC2FPO23TySRjY64Rosuo00=|Chương 1338: Vừa gặp mà đã như quen;I35s8AAORNKy9stlF/TFN5n8sRQumEQ5TurFnRExXPOMq229U/S6q1eIjcZWNBvfeU/+nA3K0EIJgE2UBEgBZNEPhKtVBtad3rlS0W4Cinza/xiZBanFDBuyYVHC2sg0S8w0QlFfgPfl3dR8z4ZFfmyOg34XgiEkcMgvw2fc3qk=|Chương 1339: Truy binh đến;PGQQfGWUhyEp5U59PMWgFrIQ0xhQ6QCAh3dIlScMYfgULpccINkCKogsJgFXt0T2Zv8pFB/zSjOJ5UcAEGe6ewtcFMe0hLaibTGOuVqnSQ8Cp49zon9+9vMjZQYQCZJPEDXv9kBvM3tnXqlkHo3HoH/IY1bfs4EmkP83puZGxAU=|Chương 1340: Diệt trừ mối họa (Thượng);kjnbRjhjtfR9y+GJHNbvfHZvbIUlQ/rV5yrxEzBPRaOx0GIWq9Jow3ddxc1oKaemuq3F2vGbr6ZRWIWu39IGzf7+4PZ7NqOCaEBoz8qVrhDlDWOhDqyt53EW4rDXID6ea3w1jpMGMuqekXmnxN27FjAbAFB7t3LdkUHDURelYwk=|Chương 1341: Diệt trừ mối họa (Hạ);cZ6Re2e7MNoAQSYiT1HiyjPB86llzrLjR+5FjIxbSuJzMKMSR4ZfmLz/olEEbZdib914x1kY2Pq+tw3bcurDVDVBB7MB8cZFgSIdmDgU6Un7eKKnS/XRbuoZ9P454O/oWNKrOmUr705H/QYWcCbo0ln+ef/09c9ZP+gFD3UwEIQ=|Chương 1342: Lão nhân sâm độ kiếp;w35U88xQnsY03/Ro5j55qHTXofOhtIBvu3Inq87Oeu/Xx5BG8EZsxdAyFDAE7TP+Zw04LA5H2E1IdP2JQDFbkB+tL3a4j9O02rCeucJg3ClfPnssmAyjkP+4FyAyzFJ5SDh1RnEXWYkXmKbntz6XP3SRCrxkN/p3QGEuYjcIUlo=|Chương 1343: Thiên Kiếm Cung lại tới nữa rồi;aDLXkvjqeE0NvnPhCuhQY4DnND5jr2mKDwPiRdifhZtRncL/vlL09r2GYcDtnrXEIoWh+sBvUug1v1U/OLSjrBgpfAxkFkduFmsV77dmxfK01KIY+VJ0rVSOA3aZ8vXpcX+Y+3EF2TBRmAf6IsJYqXeDV7LJwy3DGjXtdeb+GIQ=|Chương 1344: Nhân Khí Hợp Nhất;ybIhWdWxL5tp4LzwY8l9u9uYurpkJJH1jc7XCrNcTP6o8J1/J07n2Fpec770BP79/S6IveV8/0ah3o41GAYx1pLAwA42VczRQ7HoPwfFkMbijZzlXyzxZ+ykM6iZQgA7CFBaKocsXeIMEm2l/YqEd+rBnju18vWkqDNOlcvg5ms=|Chương 1345: Thân phận thật lộ ra ngoài;jY2J6EVoviW/EtVZrBxoPMQBppauaQt+7seROMTFexwzBrvzM1U4kiB3ssD85/fitG3pd775PVVbS4PScNqf66rQtiUCa629f/4LCoTIc+NrPW1vt5Mtf+55KL8VXIm/ngGkFiyM8BzgGj9cxcEiHbAGTDFJXaz+q4fQ32dDvH0=|Chương 1346: Cao thủ ra hết, vây giết Lăng Hàn;GitXD7f4l8dp3nI8XgJ5DW7kYbuMeLs4wkOAzpHUGQhJRqoESNCD+XR5EaTAHyCkKh6IzKvAfPEASntEUc4wNa3aCs3EI4J8vXzNus36DcREjYIsnTGjIgqsQgXFNm9G6soK6juYPlQqlDAFNyBgTx6iZrcckIY7p9YNrSFZfUM=|Chương 1347: Thoát vây, giết ngược (Thượng);3gV6AFRVe5P/Zs/4dMb1RphXFDBgOsG9sdq2JkPnCCgugEQi4Hk2YIh5QTiaJYMiTfiAknuFEznMPAx/BaMkNRAeqvb4fjn6NCi8pKo5Ji5F/jlgL27P4RZ0djt0h8FUNPliJau31QkPvtdN2HN/RFUS3A0SWjmUQPe7bEbCZoA=|Chương 1348: Thoát vây, giết ngược (Hạ);H7qC5C7R58snckwntM7nUaMmigt3bZj9umrReTvegEjFh6oDG5UK594+Hzz7IiHvVwdha4wclvoYsH+SNGxcgL8f3h7t99Tu9EY9CXVBFUnE5elRrVwIGwc+DjLAxCA6bNH8C45FZXKWE9vUTJmNcy/YMTvuhCXzmwO1LAeeiXs=|Chương 1349: Số tiền lớn treo giải thưởng;L70c5ULpPhp0VJ9MdUPNnNzz8iMZWaKG3/uw+WPQvdfPfap7NdWKqumgUNaXbM1TOYWWef9eBO5qiiRP5pIFk7iAgP/TRV+bMV5pDbrM32P+SDFZSTYy4Dw5wvqneBcpPGuGsT+6OnM9PC511GNbqmQBRln2sUKQ+nntUIPXsXc=|Chương 1350: Tiểu thú cùng chim nhỏ;qrIV4IE9Wmva8xr6YEFcBJjboNWX05tbXXAuVBNupAPUo7v11yBTPITFHi8gheXCM2B0sEB+/dbBB+8zXQ4PT8mNXGB+SQRXrQnK3xc0zvmbTPJ2+lgYUZqdiQUq8wVJOdHwlSLJaI1JGL8CduGvXyDPrLQnSgagwnPm+bBRZUY=|Chương 1351: Chiến Kiếm Đế;8AUM/QRRMgrMZMr/DbegUEXo6a9K6x4qyodbf6owKXGYhqgZcYIV1YEZ9SnZt3TG6/VoATgUMPOcCSGv/b03DNLfOuPRDaMMvpcm5w3cIEdZo4ojKcRBzhMF2t4C7NpNnmS6zEySpHXyYXxy9bQ5ARqWfRUI+WT1W1Df/tb+IIM=|Chương 1352: Kiếm của ai càng mạnh hơn;y5O8+YXbLDYD13LdSXP5rAcVNi5kxeFasjoGkb/UpapvQU0NdoEkpP6Dq/usNxcFsnoiAX6h/m2lFBex/DnipUY/8ErOKWTbZc2S6daJqyqXaNCmnbhnn5AV0YXpMcMSjsfhW+k2RCvyXdnaJdlDUjeOvjyoW0Oe1L31c4z9T3g=|Chương 1353: Tương lai tái chiến;iC+q5XCTQBrubn1gW9813TRJTYaGKTc+FXhKVM9bNi4vsnTUG6xB4BYNnEa5ysJe3olj7GBPBV/U9HtB1cSA3laJiG6+AbfEiVOSjlIASxHXiPNr5naLFwIjt8T1lo3sFi1QUqH8eYlw53ti+9iidiz+nj4K/mGr5Wf3rVadSZw=|Chương 1354: Quy mô lớn xâm lấn;jv8TfGEXnymNDRaT8teZMF/PCEFxG2djf0hM8g/E4hMDT3r3DpC3q55227IlL7lZ+z2k3eMuyLpz9Lk9h2xhwDl5jz1me5qk4gAWfY6miY+g45seAm5Iphu69XafFUrHJM9c4YBdpTqbCFNZzDOA42HI3VpAkiPkjfbZiOuzHjo=|Chương 1355: Lợi dụng việc công trả thù riêng (Thượng);h6VdmFD9tzymI3IFbP7tvCHExROZ6Vi1/77g8Lk0twULN4+GffjtRJJ0yFupE2w5ikwr647qppCauNW2iBtey3frwdHOvBdMm1EbU7WN5l1rgr0SjsxsEPsoC//o0UwQd4Tg/ZPID6OpIZXhaUT07jR6KSIz1/XnZjDNNWCs9uk=|Chương 1356: Lợi dụng việc công trả thù riêng (Hạ);CzXDvhPAIX5nj0o9SVDzfh9AGTIXM9CPUB8KaNt3sWNR5QejbpP4SJuptJVP9kBnrKmerwZcjuWrXSZO80iyIKpwRucwXDt2flf66/mIhppfBeIqFJwrHLWCCqM+2wt9/CS+nnxzQp8arlnV9aQSoA6IkuCsaxGXI1peWJmMSb8=|Chương 1357: Mạnh bạo;SIV2ce2ei6GJ3c68Ymt+qzriUcI1aiGCJK9lk77ZcOe8RGDW3+7M0VzW0bhBkfl0G17yxwdje8niRDVPbEFHaKE70Bt17ALqLhTPcrskvwAOFtrnGZYhd00uZjWXrUT2ooNe20BxHMtxVnG3My0oSvPvHBGBTn6kC5qqcPqww+8=|Chương 1358: Đại chiến bạo phát, cơ hội tới;e/03RGo8B2Sbzg7uxxNugrCrjU5a2tM+0tV5KY2yiyOeQetA6IrkQv7Rqm773uZUtCbUjfGHa6G5Md2kT1RhKOBE0BiJXnBe87swS4h0lbvLfMCuKALrwUD8tB1Y8OW+qbdGQk59TkWcIJcZ4vEBII0sjocuxPPgl7iPiLS0kdc=|Chương 1359: Phát điên;uc87CPszQM8/5Hk3Nw9S8TVIfo5pCX7+yF8Fmspp94Fxkqv+qEeVWn1hgipargFBdDD1xd342yBy32oDY+RyTnBrOqrz8c7aJxpZmSgN0yXkdLrrFSQCyYujO1BwxTt2v3klRIE2CXPbYxtQht0XvWdVRF72yy/O/ySgmBVXsYI=|Chương 1360: Suy đoán khó mà tin nổi;SC8fLjDORjv1jZkDVRcgnCrqD+7D8+HEICy4qFJcHqpJ2hRtz9ErvgPvr3c8yIMdc/j/kuhdQc7GLVdzr9dpYONzhyqis4nG9OHqKY49AEYg7sESFu0KZCy0hZzd1nTN+2K7URobKk9uPeCr+RrwBdNkPGas6Mcic2Mu4lddSpk=|Chương 1361: Qua giới;7VoYCklBCMv2yEMv+4GXO+22xlGRetLq8hFWKo0c7hQrCiJeKYQ57xTjzxcZbSMSRaroc0w//LLdCjnUVRe2yyDAsVQR6owDIlXdiiJzDsvPoq710dqEfk5rIsgAPjW95aFSBOCMK9/MfBg65pEgTq/tH/Zxr/A6UJQKWB5Vw9M=|Chương 1362: Minh Giới lui binh;HzjCHMFTCAa7WZN7T4BPx5rY/MzrS+c+8evPRfKaWjZABZskDEg7Pj0Dz/h4/8snTt1HGZXmpE1RvFrbXWSKMsAhM7GCfj27WBl9DPpmo3sxWGVyyqPdQWdr3BDlT+deZ7165GmJvm+s2IZCO9cX+SxSZePbhZLN53omBAsTeAw=|Chương 1363: Đội hình mạnh nhất của Ngũ Tông (Thượng);4ng7dED7WSJcJvd2ugCRguqcCdJ6IgiER+6pLd+fwdB1UDxxPxP1VldDgGJY7dKee9wRcx2yTcnB3fS9sHhEP4juXXxT1EfrTvyMIcc3AcClmQx3g9KVMg1E9hbY2LaZdMwV+S7ibaM7ZTeOV03JDsyho4PHa5FcUf5IyjbeN7Y=|Chương 1364: Đội hình mạnh nhất của Ngũ Tông (Hạ);XzrEMJmm5ksOHQ+FMj7N+jE5EA9uh8NdmR+NToKy6j7stpqsOPppzyCc2Ec8miYWIm6Y1Kkoi+z1l8/24CPaNGI3TartQX8atsr0QDjeC9r4kJ+xklTiz0XibgUaWyIVYyPNBPMGqOlWKhN/RJl8OXWXIdIUKNO7mTY/DttVInQ=|Chương 1365: Một mình đấu Hàn Phong;PVG49oHthlyGjMAbz6eiz+XgjVwVaNpxRon7KwMNsDaqh6lJBsXQOF4Etl9L27grOxl2/LomaJiHFYyCcELxG96w0IXG/ecwFvTiRvFi45izc1aM7sNFlNbir2w70JwHGxXwzL9OAKXylqJ8i8eELRxV99id0e1Kto+BJ/AaH28=|Chương 1366: Tổ Khí hiện;Scw+NbSRbRJDBx5Ia4+t7kj6otZ3M3VkYuVXTf1cOkwItKs950jACbWmenERJpSuzFSiMPxhnAxdq7DCYofL+pSfjq7LAbhxz3QaxX3sHmx9JTmiIwH/pB6U4PF9us2XUCnt4bxWgIagzEQRQxxKbgsXcp6P8i9Pn1y+fI00y1o=|Chương 1367: Hoàn toàn làm không xong;rgN+3n8FXXv44Xo6UVu86djvTGg8jWvfq+wFj3k/x3CeTaxJaV3ICqhMBf+9Tszzf2pNeysnvQW8R0aSfWvxa1Yp/n2IZiEdQ8VtSe+o9Ntj1pzpRDiF65wA2MG8NCdx4tyaLKi1NFydZ/+J+/OBppvJklKfZ3nY89VFjsAtOZc=|Chương 1368: Thiên kiêu hội của hai giới sắp tới;VLf+Nt/OzUaKk+lA3dV9N7txX6lpGAxGaeTXBNGBnFSTiAWYPBmfFC0Eyis916Rr5msvckT/OlPQW7hoxYtuLRUMPWGoCuupc+9OVARvUkyDnNUKIcDvTUxhud3tQfyy1stXhdveYZ0pwpxQxqz+QgtF6JZYLW1+fCOr1Af/IyM=|Chương 1369: Thiên kiêu hội tụ (Thượng);sr4oQuKYWXiPUkDiw35BxLJDPxchWffjVndqjvDmaGugrhMMPmSbc132cabLWVKsJAjVbaPhLLW13STENEIFukDmik+Me7GgXqu+9A5cSyYveSGla4VW5IUwJykvRGxn+dU6e+lCIARoxjRtwGR3LcBUku0p7Nt0hnt3xmb7aXU=|Chương 1370: Thiên kiêu hội tụ (Hạ);IljEsprXpP+2k7M7NUHoooT8vwgwfePCLCfvwSQCWVBA+eg0qooo3fLg/Oujlz3j8mfvzXeravUZsN9q7oAV5MgRKKuBHSUOEVHQh72RpQ25yGqU/37DSPiYJT7D8zfMB59l1svUQzea5I2t5yf+k/GhweqOck6Hs0PqYacn3bU=|Chương 1371: Nhiều Vương giả đến;YrmbMgqb3AhUHaP2XNPih9qfqxEg75kGDKgkXOuS5vZrNnJKfzzPy+PK1vMjZoM9OPqmCzZTTSWc2BFWOMkr1ELtja3xva08cI4bA3SzgWAoLocKsMOYZZJFbKrO/fPGlniZxaPBW4qAqwM5WkdMlxrQWMC4HQ/k+sRSD7IvwtY=|Chương 1372: Hai khối vật liệu Thánh cấp;XV3qntO6YhpA3hXRg2akRCBbPn09pw1TSgSBdc5wHEho1PKZ6eIcLr/HHcUYyKAWack6jeYLiBO2U4tPk4qbxy44u5jwV+nJu+1XbU23SPOPQiUYz4XZOHWy06i3xUWa+5asAgHWhe+60UuLYmpo9P1DF/Wn8QlbPYItwfrE6OE=|Chương 1373: Lai lịch kinh người;sEzPwADAnqWDj8jrsKiU3SA5UBF+aQ4L7OO6MSz0nxQIONwNT3spMjytk+iimo2a68P7xzoRUYCek26cK8xp9T0gng6Me2LbuGUSDjORrKevLxwxAJAZHxR+q45gjI5a2pc6ELA/cTBoxBbIBUB+psziKiDtPGnRoJZGS34FBLs=|Chương 1374: Chín tên Vương giả;78VDAPNo1FwY4apG0iR1I0g/kq2sGa+FSO0YBYNlKOG1VkXF8o02OvscTZmK9UgctPRRJKx6pDDyOBpoF1SkvBDHYk3Q3M8Kg8XeD9s2+flM9B+o0tgBSCT42Y5keqDLCf2n4ZnerPKaRRS/6uSwiAlA2tgfc4FrGCOZ0GEv7J4=|Chương 1375: Tranh đấu;cma+uXVignBZjGTWS6gnVEjBrC5aLF6E68yAS7+uQjaa29iTSIlGISVkIjYvSaEXY2/yDvg4mGnjihO7JDO9jnId1933LXKKPa4e+aU9TA8rv5k374TC5dZkxwu2A1LaKXF95QrX9qu9ZGn5OxKXx2tX7MKJgAUM8Pv1XdgU5KA=|Chương 1376: Ngược Vương giả;NtERCsl7kT8PIexd3+kv6ZcHhxFtwRQwm7ft4Bhg8AG6hdM2yJw6MiCrrVWNYpJRCChNflbL4nZ4uEhg5Jt8Sg8+A81vcJGZWs0gSqipi4cJTG9KAVHNqICgbYcLIu1PoqfTwJgU0dWeFA+9Sjd6wZWqfmO7bmqG0agpam9rIiw=|Chương 1377: Cái này cũng được? (Thượng);iExUxWkvBM2dBBEwbFcdgPZmgn7PcQHxrdOHF/LgPBVIOybC+DX7GzPAEjAXBwKXQQYVuQHFWu0X3rE+tJegCBSLrQApfTV3248R1QW0qVNhKv8vxOLccQ9TuQtBYoVjXv1neSU976mAfwkg9cEeGFOCdc0sSnWi/PIPZFCNpcY=|Chương 1378: Cái này cũng được? (Hạ);9JcgqtsCdTh7p6Xyzmfj3R+V7dtYTLrHJohz/PAeKoORqmx31DfKeCbKrSV8ilg2pH+/gUoeySQpq7e7go9CVweNebfajlsUPMnAmmoSKfWE6Z4iMULtmTNxXlm9LpdHRgNkWXWoqAwHpgo8rsEAdOnPR+3E4Vt3bjI0qJitQtg=|Chương 1379: Tiên khí;aTBsZgXFC3pKGD13/A9sX4C4OubfC20Iu2WkIm/ndGhgOsbxvOu0euqXu+R28yzewrgrqwSJcQ/w6gCf7VlbOrHyfkRMFxdSEi748r+OgOWTeUZXMw4pIRJ6zewWGLKv5TxClRMDXWHKsKjSsdACEBPCREGDoPV7t7+qjqdNLT4=|Chương 1380: Xích Hoang Cực mạnh mẽ;g21QkJRRwkSwojP38hqCxGblLzgHaEgfMgyCmxCdQnjh5wtW8F8mpVCB94L7PsC15jJXh8Y3kCe87uXu2X7EEn+zr6pM8Hia/IARQNZBJ/BjXPlPt61wft8L/mJB8PLdzJ9Sxdyd4NHQ3XP0Gna3Y4w6YR5YPf1ldqis6Wvwo8A=|Chương 1381: Vô Nhan Tộc;lK4svwNDBZzt9AxQ89NES/2JHVGYaujs98Xh2vpx3McObpibv/ZWAdNTTrQeR2o3rIZ30DOOVVaat1D9g2NbNaxJAYn3tto9XQ9Pw5jIBYmqPs8X65t0w4cdkVMRyPFUct9Pwe7hMlWNdjmqnRqiBaAzode81SPUWNXXwuWCJYI=|Chương 1382: Thể phách mạnh nhất đấu đối;wpfIrtpXTBCK8RSF4usipEAeAilFkLrZmRT4/64RLx2InzXaFuj1ZDxiztkmElc44lxvXzbTPL0cEjvnJbOGpFRVqApOMe+Xx8zHOuDbysK9SpTY0paPCB7g5ziVlz/3Jphh7SAISkX5tpW5jGw+PjWbYh0QYS4SC6s7RIGc+PY=|Chương 1383: Phá Kim Tam Quyền;r7B7wQohxX0O2h3G2omMFyi+sagLGep2W0KLzuuOkZXBNMUuqO5daBZkc4P2ohf4arCpTNNNicmItmdIX61+mG4BBBIH173rMn79sWwL9hwSwbVIUF8CrCT+NMkYwQucdP1YNCnkG0rLz/G3zKEKScRSO5MzB8C8z8NE7I784QA=|Chương 1384: Cuối cùng chiến Xích Hoang Cực;Zvf4K2+K1k53eI5f9sroYsI7JNwBFghLQFJPiZpZ3lDxgbmVzb1XgB4q/w9GDmPWYFaJH2qqAnKXkZLVlwPr/oCCo0YmzeB8XD6b8HfkHJJIGAYAX9wS616Dq2I2NPDP3H81oaQ/uy7ykaOBC9/EDfO/lpAci/iNsRW6VR8gXQE=|Chương 1385: Địa Ngục Liệt Hỏa Trận;BBHMeQrX83qsIUjFQdsNN/vhOOvAMGuE9F0L10jpM8E4lPiyliU1/5nWGUPMhnuvBIls9pEeJAw1AVjtfafpQdpZU3aj0WPZZtV0QAzaYo+9OyajyqMBL50+OeiiWedWz6SErFghJOs13Sda6TdjjnEJU4kCOaYuwkWaaAjfpD0=|Chương 1386: Thời gian ngưng trệ (Thượng);jQy5x+//tSD1VhoaWa6b96782fe0X4P4G3hu8wU/1DjM3dQs5vW4fS247GV+/2Oop+8Wm68SbonjEf3Fd7v2Uw/lXsjAbQjlvcHrx/YYulS1mwMAB3JsLcEjHX/CGslPBwCEsvRGb2N/MFd5a9iWOVI54b9JZCeH9uW+wixfK/U=|Chương 1387: Thời gian ngưng trệ (Hạ);y11aVeYuKoXKWmx38+qEoN+F3pyGSM9AwuOjzj4mH06wV4fZsxC4E2gF6U2H808hTMT/Zk9CzFWUhshd7sIkCAihujZF9/23EvcvTKwqixh7EaO8G7ILMgT9DdH+8t2iIFebvK9qutkYMCM/BKpFz2uanh7qMy5HynGbKQcB2+s=|Chương 1388: Bản Nguyên Thần Diễm;G619ZSyj7tWrydWU9jxCAIlZ2TUVIl2eQSWRmAhPKyPnAp4+EcnCBMp0qebSebi/kfDW+7YhSrznksa5TmpzPXhK5t4KnMRz4z2U/AE/QjWb2hT0pm58wE7rLTIFIRtJxyxE6StlSL5zm3itLvQrfWWz4idTuQYVohGlNI7AMzA=|Chương 1389: Thu lấy Thần diễm;zJCA1I8o9lrb68KVtyTfsFHXo8CgPHkV1W6g0bPACSu88hMucpEL75MJavdVdYwmP1NJcDphyOFdDqlVErOLHKKjgDcuIMyc+qWrFsYdTI/nwiamYRq2QdF8kTmUnVB/cQF1DD2HcQGLNCYe3iT0SwRg2KJvZungqKvbOVT46wU=|Chương 1390: Xích Hoang Cực xui xẻo;Y/KKtBZ7llU0KeLKeDs1CbIF79Mbwd89CzS6289Ow6bxXHIBZV91yemz5C5IrjRjIeyhfq/LRjBRxTWtMM5i0ZiSGpBCZYYTvF1HhnrVIzey9bSBR6TMWImFQmCAetoibly/WYHr9pHYL2rhoIqA5voIH8vQUu02UZF732GbP/Y=|Chương 1391: Vương trong Vương;drhC1oO7uQ7xYihD8bvuy+R0uOjOn7xjupHp1O66Xs1Tvux8K5ZnqgN3vNlLvblVexsbkk3sugkSoLoYyo4JaRzNvVXiqm/+PCft3abDaNbes1Wathsf9VpZouJ2OxUXsMqsln2AJsrUQ+kaNtqKJY9FCgONhdJR04B5EoKpEmE=|Chương 1392: Thạch Hoàng phát uy;1PUcoesxKKg1MuSISZ1uYIDGIdGSj//K1ben3ceoseoxTVHaV7VvSwSahj+C+4VD5hT5BtwjpL5Kj/GugMxy5lZF18OBGY0iXFmYDMd34KlWPyAkgfqG+3dquTV5pVeOmP2DgTeoq5s90c4HBuLdwsG7MDaVsSqFFSbZ3dJfxzQ=|Chương 1393: Vực sâu;3h1p9CNQkvGtYpke3phCWfk1Hlg5NCuLfV3ZgFf7V1y/gbL3/YmsIFSv5tMrzPqdNTCdHtiXUZr2Z/IavKQAyyxaFY9825f9YGmPutRZ63kXK0HvXc7/5pq0kJB66ezj1WHmn9Jj3G31hIOXB8ymVxs5byG2Kh0e2/xMStI4Ads=|Chương 1394: Tà vật;jgt/o8xVbiVHMqxx9jE3OyYqVuQ+PkktHy253jnszEM7QkJVIJDcoG/pIgV/BqhtGtIL6Zzgqx8Mwu0FhRDmTN+4zyjGFoHXy5pgsuNd8xurJMXereVosD/rafELNlSZksYO/9aPCntiwfyA/Gz0jZaT8XBsZJM5iOOEBwh5XDE=|Chương 1395: Hạt cát để Thánh Nhân cũng kích động (Thượng);DoUjjD2+M3lXlYQWwfPEMdAl5/od4Ju+VISkR8wV30XtWbF3zynJKyhzKi1egrjpFffTKCgwSn4KB7nib3tlH+hv09AKzhA5g9iMercw2hU5bc65UdE86QA4N+LImR/veq1b9/nY11JQznIXN7c6YAkVojv/ar9Z7lWU7VBmm/k=|Chương 1396: Hạt cát để Thánh Nhân cũng kích động (Hạ);tml63h+xDQYm9xCVR67droysEUlsjVyzxAObs8WVMLRiL+pOLxyzwvXR06PMiGpZ0CeL99SS2iG+cLzJ4dWmp9SW7ukw9ofXbVx6Bib2zaxPGLOClJybQw33NRP5ZLxjNmPcSaG73yTtfBj4zEyvBh2pgIlhSKVBZNqsdUR0FiE=|Chương 1397: Thâm nhập bình nguyên;5UfgfCzgMAt2Bp0fIK9eltC46MioHnfajzDzBNJGvgEIwUfBqWufqGdGcTWfNNr7tbI6V4eWtK0pB4vlVuNbxcxX2tgjVK1hy4UTe6zLUwxc4At1JU089vwDRkcvW23PsPpK0SufzpDzREY1fs3iIaGIRdCNx1xwQEHY9EPUd+o=|Chương 1398: Ta là ai?;uOOf0WFH4FMC+BEaKrXn0xISbBN6OvF6UN1SyeL0B3gnZk+rOl0u3s6Iam12cr7RwgmSZt2bm8n3765d9i4+Eoyw7JHqqS3oZrYwaWzwU8O9Jc0BQPbH1gwyBeS+GaxwP/9A5Hidnp3s75wXFegF3/wuHqEDc4qMH35yhCGK19c=|Chương 1399: Mộng cảnh;JMkaKQRyHmyT/+ukGVTrHt7ZRw8gIA24iDAkRUcwlYL8R2WcGEp6Ss2pq/w27JThDSBs9cDN2mtIF0GiAn6TbaVdxXy9b5e9CtfClh6rFvvMnUDSd6rGghICbQqObHSVVBTTwtxNl4n0DXnbb2pBikr5iZOp4ZVzNiH5W910HtU=|Chương 1400: Trảm Trần;Mpop8NYLkfD9EC0bVL4BsVvfUE5CawpvUvOJq1REDzrm3UswxNPkUJm/2qzyDTgnkYnz0q8MDEl9r2LJIoUOu9i/7ZW1JtWCIm5VTedBQfSVRZ1cK874PpMG88dmy+ZcNgOYIixTwp9rINFiiyPWF7e4t3fViBIoDM6PKfOMg/g=|Chương 1401: Chấp niệm, chỉ vì cứu con gái;OJdHwNBw7SLAd4CfhufiN/1kIEzMKoH9+5NjLn9kEOKgA1H23wiR/bNE1LCk0nNLTvEPvBaVj6kUrr45C964CXZ736l59TK3dFmbbyzw87HxYtq3v8lquyHTRv/klBR6nI6FmId4/ETceBkdF4xiswO7nWT8T//fUQo30vRhtsU=|Chương 1402: Quan tài cổ (Thượng);TchSzWlXI1AFDIgc4ADaS98HUa/6xXt3iKhoFfmN3WTrmA2V0inJa9imPCSTId8Hgvt7Uhc+Lt1kDdjLvR8cd8cnB1n9cDzL1aFbYuRIwnOBNAxs6g06+TfbiPUMauD4nLjzsfra0c0TLDh/LbQ5QFL8Ges+gsBC8BmA8alCDWw=|Chương 1403: Quan tài cổ (Hạ);a7aUkc9BgYEirfVxy7uFsnKNWC6rhY+pQGiv0L1wr89Knla0gWeF+YQvXT4YUnVwtPgH6/gVGQTjuOOmzWBHTExichRw4xRE1/FH7huE40VWQNNjWVjuVJc/y0M6NhlA3i+20IA22nmyhKGVYcZVpzv2qL81z2BWSOWu+vZHCiw=|Chương 1404: Nhật Nguyệt Cực Cảnh;ljDsfm95y9yVGmVLa7k15wWZKn0CmBzLyZSFT+wKXdqSZMkLTT+8gj8EhGC9hZp8Gm2Vlg+saRyI1aoyciy6QRwtNxj/8Pv9oHYEagARZ46r4GVZLDKWy4PzWxe8T6qT5JdQHgHXx7QlfDjAf0VInOZT3JUxpl2X9JJO61UMBts=|Chương 1405: Tuế Nguyệt Thiên Thu;y/Dok9/UXhn1DlZgIymEuhjOOH7R1b7OmlOBmUWPw+xtSyZXVwYi3zWUUuZoyNIYSK8qg5XeZybFddNafaKBLgb6z8skV9FQ20X3U1hnRkvzwyn+ClgrdMKYihec6xVldtWV64SnR+bN8PX4SrCtZkn1gs7ZDNSvEJBFZld4kG8=|Chương 1406: Cơ hội tới;/5OrMkR5X0wm2olx0PkApL2jJmIfna63VBHHfZTpf7VyJHydmWODo5hPs+NFPg5De0wMsT5zPgcBwleti1Ec5OjCuSUuLZKrsWiBqciHk+1tn0ciCzzPrF4HjOb20KgkjyLmD3A03kS7K0XpheCMxAy8YsgDhYuETx5fSelL8Ys=|Chương 1407: Tạ Đông Lai độ kiếp;Aar3A+vjnIeZ7d3RaHdMu2JbJm+/v6uoZNUln54JWScDWrD8ECtH4C9OZoOjznLQhuPqZuwmD2TCv7EXqMgCgrRMMlwNPbKoBZRAMbavfzurfdPvMThXf3Dw/kCkFxUZbAKkKKUlTl2zAY6UeK+ighYjNENCfVekJGPy2LUGCVA=|Chương 1408: Bức họa cuộn tròn;sBsEMAO6cUjJbfwG85jQoshzZfXKRGMX5AkmsLkaOVTVfjYmL2ky7UR2X1L06Z1Z7VJeO2oAnFGfp/HES4zaZKHc3CNpOtfQVM35Kt3bHsTa/awTyNoYvTwPYrs2P1qYk430ecWzvZpndm2bJL0Hs/8MpxIA3jQlAFwWQKKTxc4=|Chương 1409: Tự tay giết chết (Thượng);vnJvE0MqLchKaSM1OS+Fa0R5WWVMChdRMWCJvQSIP7sZnMxYiZI/mOXmLjwB9LrWi4AXBkEdobVocP4R1cMvGGxutl9FHqRtTUrArdgDtDfMuIJkQ77erAh8UvG8yJaV0yM0o3V3U87yFmA5DzU6Z3B4IotjLSMysOo9ND27GXI=|Chương 1410: Tự tay giết chết (Hạ);tK5Dcs/dV3e5zEg6PIART2FTpotmwtP9S5Ohmvh89o0Du/U1i+gTniDiOepf7nrx0EuBjtuNaM3kmFG0LOuOPmL7lhOU5rN4z6YwaBszJnL5nfeCSVq3h2+UyWBudsYYTRXXdz6CWn8OfvshsznX/3+NRyHaLMHFt1hmMg/UHas=|Chương 1411: Đứng song song Hằng Hà Cảnh;iI1l3zciUY58KDPSHQP42qoPnWdwGJ1sNQzxaYgbGSPApHjaCEfbkGxzA8hjjCFAAGWKRNdVKAqKANsfQ36aAhQQne9tf0OYNCJ4mzlB4t32pKrHAFqJqPmC4SXDrfXbU6JxNWdd5yokoWV0bfqLMoQ7EwvGhykcfD8WsJ5APGI=|Chương 1412: Kịch biến;xHMMNvO+OFjZCuRdRtZEK5t/T99mliGz7y6zA3DrAiaFPhwHNEBCh5sF6TnsNOGqQOPnftFDLMX6Cq3/ux5dQXJ2DrOo4iKNmk7FvZMf+H7esXwqp/b8fOmFomX+C/eQoEqi3ZUAqpZ5FUAEUW4PHQSJjw2xYg8sp5zajkkYpxQ=|Chương 1413: Tàn sát lớn;ytckXtGKUPBeCoY6TCGn88MoSGrL3yqsN/9+yxybxZOu2bEKxZOfdrChi9P4zOWyuEysSn7FwWD9LIza0qvKbo2XPmiTxHZpnZepW40OQ+B3WDEiXt3XDUoSeBlQxV9xGRHeghhNcipKadtW0tzJgO6T1Nm0t/HE7pGA24c2rcI=|Chương 1414: Kết cục bi thương;7SNlDLTUpkjA4PPesv4g26YqcXNH6NO/aFemGACU3yEBNrIFrugY65XVfShoMryNhH6Fp5P6uNZqqEn6171zAmxy0zSWjkkvAjXOTUjf8noocpECSrV5j65RJ1yqA+42Cw+M0BCgxGibsDKoPKNgTRxa+sTOZY0WYVVHaJa94DY=|Chương 1415: Đột phá Tinh Thần Cảnh (Thượng);T1eF21kq14aFstYhp7fIN7wSDm/eoS3e1n6b01n3+SZtLYMrloopue3K0Qs2wNEgtlfAZYKRVwIk1TGY0/pjHu3yl/k5aiOqBZqsNlOWWzsn7R8X+5pkTO+RrCc2TSWWaYZeaC20q9qLrlHeIaVlJ82KqHbSOEGDGFksl8vBHsE=|Chương 1416: Đột phá Tinh Thần Cảnh (Hạ);ouFq/TcXapuJ2w31NWUiRs3OqPUhVwhZawNE+QzKCZ3Im6kO1qXTN/fPvBAd3eyMhcBoNdiaWibrH6+Z/kJW7mX+wsbRrEpqftbhwur7oXjippceAayLnROE3Jj/D1B1zuFC5pK50eSX0wSZ5aYbXQqJcYBf7nm1Fb+u09tkLcA=|Chương 1417: Thân thể Ngũ hành;6i4ns60XEMSXtiWxl0lRnPQkm5XCwHtvOJt8Jl9KDPY1Ba3BO9RZzVcLXaIaFZSJW9s3Vcp84lFpnvVCD6zlR49+jUusp2R2+qJyblyOA4bUWZsVMBzvElwOQxQCxrU7RTxMUABCIPgLa0eYIL3KMypKB6Hb6Agqwuf94ZCnR44=|Chương 1418: Đến Thiên Kiếm Cung;ynENx0EnVbs8FAUPkl+bBhfjSkOFxY/sY7Nx+C3RW9G9wgXPcZaRPB1UXdjlJXoFX8tLCOIISX9TokEfXKAM4wUahTwdmckWoEVsjRedAjAIQlcfZWGzZrF0VzaH1MFaCKIR1FOs9q2A5/P5hs8lfU2tsXvQyqnB4bINWXBKncY=|Chương 1419: Đại thúc, ngươi rất có thể đánh a;yZfrIHFouo0be6VDqcHQIQoKK7KvCDiiNxWgwYlkzC7kZWTV+yIoBVYLrBU4nwBCDDRwMXke2rMpoehQjJOb7UZX/XUFLDcHn14dJlgEp8nba8Stu1rUTwMRj+w90+2ceZYx1BPdD8tiAzdgtVn5HFwHip8Dd89vL0aQ55Wjc94=|Chương 1420: Dạy làm người;Sy7ccz4FlEl2YCWQWiGGPXKKjjEb0myAzXfJyaZk8sXPiPHmdf0uUkmUR4kIP7A/SSYvomYMn691qeVBrgprZnTrGIYR2iR0/Kp4GRUmO2McLsKOnY1WwRkqVk7FbhDWo/8ZTpsVj5MaqbIBNvogUVTpk/bzJ31Lyzh7OtjRPOw=|Chương 1421: Sát tinh đến rồi;ekQuiNzfLw0WB1sCtfWqPc+VQY8nk+ggmyYvMFlGVUoTrt9uMUepBKWjyHtoTypdUoJTCv7EwvfeuCegM5FxN9doUkxEvz6hq8fbrKGKEoMvhjVeWKbm0Di6D7Q1ERvh0LVdFKzmoGtnNE4YGQVGBdD06pMx4Ft5Q9dRFVGEhAA=|Chương 1422: Thân thể nhanh chân bảo vệ sư;68CBCm4zvveRcXzEIsN5sQkutWECCrr+n21KcTwkhieSRSdYUF5LXx42owsK/79g9FZyq8f1t794RZN1hj6WSOZVfzgtgsxJ/+aafmuWEpIu08Y6c8EbSGpDt6ey87RE8GgBhycaj0ncFBZFx4hoQUaM/HhXKp6ocMHxOkjF7KE=|Chương 1423: Trâu như thế?;CVq0BJ5CjYfeJlQzXZMFBEttF3vBIAYuEZvyzGAAVOpfkoSggKzFmsdRtD0hNWWL9FA+By9DugZS2PqjmhDHwCbGa5iZCVk1lhL6mmLjZryQieujRP28V7G+OO+Q8bSLF+CRU2rtytENDisocMTCYi0gAbauYtPN7BiLVXZzslM=|Chương 1424: San bằng Thiên Kiếm Cung (Thượng);4Ci/AFcylDEhweuwYt9rrW0D3Fq01ogppvSGLHyd8fqw71vz3DU1WaSKlOFOQqac/0ldCrZVjSJaYcEOLX6vaM3qht2u5R0lLYfOsiRwvndjgXUBm5CsHQmDTr7hatGypG733/WBhAOjKejHRXeTFgfVzg8EhGt+DZsezhNV+3Y=|Chương 1425: San bằng Thiên Kiếm Cung (Hạ);v6Kmkuf6tEWn1s9pUl6dq57+aax7ovILHV1C3krkc1gzwRI1qahY4/Zud1b/0oih0sC8XKIMxBWIdug7BdCP27xYSImHACigzgOxMiFW60xgwqGY2K2Lbic+yubi35tNYq6VIDNfzTRhM+hjyYc6d0Qau16HBIDEbI01FIWqwY8=|Chương 1426: Viện binh của Địa Long Tông;XV3ZaoSp06S/EQNiSO1TwvLlOGozYwGLA/sdCftn2Xmt0GLy9xuN91AcWpRSwS6VTXVRfVelkj4P5dypBvmRzti9nJeWx11yUN94+CroLQU7FKkh7Z3CX2TzDUWHHeL/NtyiyRIBk6+ITlNBBPn3hUFU0TXg6ZT1hAlewHgGMu8=|Chương 1427: Triệu Khổ;oA2r0eT59lV1gcbT+LyZOrILZ7WseE6LMSI01UxfVKvecHeV5QX/QTYaWsx5R4bFWAGElMgChCTVDI8oCrXa0FeMNqmvTLCLU5orWSoxgUhmmvXFNzB8Ywpd4UxRsqqQUqgYiKi7tqxBV0KgNF4B41Prk4/y3qI29Yend7la4Z4=|Chương 1428: Ngân Long Chiến Giáp;SadZJfe4MoIMRn+bxqzTtiOmMBSpJviSvbdLOX4JhPQblibw2k8TuykHpqwFgSgP1me4owneW4es8/7R0hvHtiYBKsTzx3RVl/1TEuW6lX2MCMDPFncFbpQbjVft1wTq5F7SvcoSishDxjFjyQo7j2XLC6QVvOPUUmOLmR4ozFc=|Chương 1429: Hoảng sợ;FHvxNDKWo4L825ZrqJnxUvQ3ITZ3AxE6ygaiBn1Atvt3wFjuud8SauvTL8gy+xpZTxxjvvAeS82Kb/aJ9mkC8AZTsax+aSarnoXiwaT3draBBugsmqu8wOSzSjtz3G39E8h972JV7xr8VB6pqGil7A2ITtvQ62D0r2VhS50pem0=|Chương 1430: Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm;l94XAkXJQdPiIgaqB6PZ+uNhFlixAfC+h+QOYuTpUxQpN/PQYsbKYIkJ0s/tfJm6qlF6Jh+f+F9aBKl5HBJQxrwVlTleQVVqJUCLFQ/9oCR1n4tQ18UD3I7/OaN5rG9UI1+fyPsXb7VhX2E7Y8lV96JnrDA8okaL75wN8BcOTqo=|Chương 1431: Huyết chiến kiếm tiền (Thượng);PMwGWi5Zz6dE00hICSHhl356Kd8eKe4DJ6KndKGEvq5XWg4fTCl7Ubu4YpjHHq1j3X9SpvK9/fXBjbv6YhrcAzooxejkdq+A2fxL1qVwRJAe3oZsTbtw8fX8In66UzO/4g9kLSJaSacBhWAnbiz9GghQZHSUl5/s3a9zEy5X7qY=|Chương 1432: Huyết chiến kiếm tiền (Hạ);Ol8/FinVeOV2hVMvZKFJ5+Gjw9PsvSmqJULV9TkzSL9XxF4vuGbjhGiDLBZjyFqY47L4p1n0BNh1TUvkamPUPbt/Az1M/oy/89opjJjLWFVsrXhPEsOwX+vSznO7HoGSzfXl5cKOzrzvtwuODuHGiXK1uL0L5Gj2pDfDc5d4OPg=|Chương 1433: Cửu Yêu;8qMhIlIKU3wrdCsnRf2lzGMsoGryhov3k1MSeKFWtEqB35zj1oeiHEVVAIzuRYzwrfUpthbuvjLtKNPvuFl5A+PsijnfudaTzKyUaJ6xQG+z7ueX0LWxTj7ImvAFgeikXXihADnlNdhmiWf1uG9puIk/ZKI86qARuNE8efvd954=|Chương 1434: Cửu Yêu bái sư;Zo9PvPa2FIaUBzoD215vylpU+iJxzQbJbAS7APaWJWniQWvyqugI/ioHWCvhssYk5X00YeiRvJGzE02TeXVNTftsGQ/ZDw747L7svKUxQGrN13CUzh5tCxKjweO0GrOm8k+TGp0fAN5fT3ZKvgSOORr1TLE+/Zn0tKZZ84qjii8=|Chương 1435: Ai lừa gạt ai;zuU1+5pw7mKeGRp2lcWy1uXR01LBcJYdONWiwiu0QrKmyff6UKh25NulXrua7rJx1zgQQ/i1BH8YVbU1NFgAgyK4qBVXf3hoQNdUwNh89ccR5Xk14OmnRFIGNUKBmmGqqPFVH87QhnEoe1wU1H27+61XcIvrdxeNUgl1q16xf94=|Chương 1436: Quan hệ tam giác;dx32xmwJvyuq/7/JSNog3c7eKkGmwz2M6O7INkbpaL0g5O9PdjdAUoOerwzBD0YVpAGXNWvz188gNptOAEn4yCOFbdhN02tMPV6p/1WZCBG6CcMnyS3mkhV1ToLO6MNoJ9w2lw3ySisQUXwaqPwGb7GfKpbetJNiL+sMvKMkhkI=|Chương 1437: Kéo cừu hận;BqspL1+HrR/EWB2GWr2GsqRCrippw2RNME1l66gEbYqpEE9fxatgjhZ5QshnrDugJbvGyJH0ZOiLhDQpacHdXqBOHoNPY0sRpFedVgvsc09aUK6KLnjqHrka6OBoILFiS3lNKDCS9ubg8/93d8w5YxYm16vBkiJ4yYMyg3ayBQ8=|Chương 1438: Tại sao đánh ta? (Thượng);nHAycdGQEKARY4sFv2YLcpiH7AUG8mOWaS2H2nFZhmvYFb5+qK3Mw9rr4BbuGpii3ltxUXJETWWEDH8pgvtSr6Iy5TtgOGi0x5Q8dkHtHX5o7Cg55D/eMrWHYiS0Wa4QKMQeslIMVbIEzbHgo2Z+LyztxrO0hrrJE1Zjo8DiwCA=|Chương 1439: Tại sao đánh ta? (Hạ);2ftCqReA0xPR8yzyWDZIc70qf9g6XNGCnzJQpuorPIP5EwkujtQ6KBIHyxnvlvgRgr1wdUBO5NiFDbf0Svbq+B1eYNayNKfjUZE8povJ6ruwjVc0uTT7CHRE0WV9XLSGRw2zPSk1MF4Afx0+H5GLd2y3S5qcRLz/DIFzHJUeRd4=|Chương 1440: Người trả giá cao được;IZyisw/9boQxjKC4YeTO6imTgFd1bABIFILiBn8kLORRGJeMjqAukb/2/pN7MLspcF/BtKj7S9XY9EIErRWJhZzhlC54fa4oODkhnGd3AoQJtVBbaRuvAByf1yrQNKvV4aUBBEcbn63Pq4n8AMBi/9DV6Sa3lVtuK/JuG/C/Sys=|Chương 1441: Ra khỏi thành;+Z1rEL4JoHb3Up+WJStPrC+PlBPm/eD1dW/Qm8P1zXuydeYWYYuGaFoEnCMsRKUwclY/AYgLcgkNEdgaHAUto/4KYJheGf37RRo5aix366bAq44e7q0VO2hN9DxiuJPWku57bOydqh44S/zwUmG27bJknhLrs5t2jQqLFzF5BBw=|Chương 1442: Khải Linh Thuật;lTIiE0x/v28SKaqCVCDk8Ztb4bieR1AW9yK5E34euwF12BzK4Fl46PASmWBNdc5zc1AcBn8ieEKe2hL0o4w6Ci65xpoUrnNj2wvlardBDIZG0XonxXPe2XxjS8S5spxW8IXvvrd2Fob5RsXZwkLsNy739XTwvko3sQvZK7adENo=|Chương 1443: Chém tám cường giả Tinh Thần Cảnh;ZEFHJOJp/ct7uFJBSD9HaBc361bSixa4vdF8PN7VxxHiS162qln0QbSa092+/Ygnc5vFfsmowk2EgMMjDjvUYA5R5I1FMoyaZZozXll2lkw0AT4WI4L4shOqWyZ9U2qwf27K2NMvCIKeDYMKSwXAaL4fHC3kjFBH4E6cdNEyHZs=|Chương 1444: Gốc gác của Bảo Lâm Các;UCmPYFoOl/P6ngY0K+EIuXgzUfP45gHROSxxI2rb6g6uo2BGNHdk2JP6d+pHE5tVPGQbmKr4HEvaVbP2giUKk4wuabDfpO2ffivnPk8axb0mJftSamAGJkIvUfYv/WITAodAjK+mK3oqTTARUqcUkY9R0TiPzX3CSYG/5qsK5MM=|Chương 1445: Hiểu rõ thần dược;Fr4kCpmybKuv4UPjGqYpYX8BHAS923D4AiE7k2Lphm4ixLApTQLTkeN/++LcfllicYbB8rqNtC6t8XLFjcsqZffL4fNnCQtPc4g9cBgekVMquqFWgxA2LgzykeSOpVr79MfZESNZRow19Fjy0dq51bA63cTU5TrH4U42uMfFfkM=|Chương 1446: Siêu cấp thiên phú (Thượng);RIBlbcpHOKKkJUiJ9g68R0KvFOXOeIQ8mNvTV8EMV2bEyZxBemFrcdrVtHrif5iq+4dgkKz2ahX7TUe5nL4IAeHH8NtzAy9QGHLaWph+R2sM2l8lm7MC1S7v9AXTkreEzHoVUsCOZ6sOyqmGCMCAL6c7RFxemOVP9ctkcNiW26Q=|Chương 1447: Siêu cấp thiên phú (Hạ);4NPcfsiBIBFE2g2IUKrf4p4RCHsJP6BM5OZ8H/7yc4PU/CsppmqMGAFCgGFkavmaxk3Jpjt6JlwIypz4VVEljBWcpQzUryS33ZHRYdbuZYx5AZ4mVx8/YtwlinxpKc6zCvwHsrL138pIN1mI8xOJlsmGl4VQ4sIbflfm5unNAMA=|Chương 1448: Hoành Vân chi mạch;TENGBtjA+R4dDcTqKR8LtXpDnf2XlCaf84I5O59qeN++bb4og3x+fIh/ZoFNYeGnQoRk7E/aHdU7n+d0ZKaCisOIOKLxHCbOdk1tQ0n+gDXzeOzM6G6uZ9oOeajDOdLn8G+j8whutuiS5C7MfDn9Hyli7Efl9CrIRNxIhUjDto8=|Chương 1449: Hùng hổ doạ người;m25bGr+a6lBS+xU2rCMCQs9nVxJykYDGhCnMRg92stxFNRNdNto5S2U0NLQB4EqapdHPzZZTJpMmnOk+NYJoaCmQKNoO446ZiZPxMSyyWWSZkHsWzwZUN+LeOGtCKU0FK+4SOTaFHtiT3Auj0OUjvlefCnzXqIX6+np0vFJrKas=|Chương 1450: Bỏ thuốc;e2bYauRahPzzqWA/9UlmjlelPPrE4cItq7BIHaQ362fC1a3ewamdgus/j4OFOIs27xa25UXzsjGDin9vehGYlduYbUhfKBT9xxm4501ymcNNrAcKCJNkO9fzCeKN/qo3CJYWpchqR34uEZmPOHAVbbcHRD56TMqfuySx6QDjk+k=|Chương 1451: Tự mình giải quyết;7DU9X+PI46LgCAuDQ11Eqtd0rsQRT5OUhtJujszg/9LvEQ6dXRxMFS613WpghnmA5F56cNnmemODvvcKo9eUO6oxDSGjpwh0ozwg8k1wZl5urgrJPTBnBdvvd5bXfh5NfTS1suZUJcXtpn/4krVW9QzgyapVMbPi4bwr+sgnQz4=|Chương 1452: Không để yên;WDJHySPABJ1TH86vjOjFHR1ozdb2CsM56EZaFIxDztrtzmXBtN1umskiLA3RDo3cBMV4ABku4IYtkiNeCnUFSkI8CzSUm0LPkpVD6IbW9CBeWTiVyP6t1b52kX92EjGVkXmcCBEGmR+Hp1UyRJFfFITxPWNtnfuHVD/rQ5fH9uE=|Chương 1453: Cường giả Tinh Thần Cảnh dưới năm trăm tuổi (Thượng);F/PuRYdr1GIXtDUCmPQQgKQaPAP0kvbHA6B2cJPGSNUp4Ww15O+48yBJ9GbB3mcowWZttU1inF0Kh/wA8pTYqJzRUzxRZDyARbyzT/U6d+c6hz5WZ79U1YOEfohNzZUns4bROZzZ1EJ2kP5TKSBVuvbkQpLEbQ8WeVVhMLmtlYQ=|Chương 1454: Cường giả Tinh Thần Cảnh dưới năm trăm tuổi (Hạ);aRKtfaVaZm5GJh2d8IUuqn8wZmZL5Yo+cYmfmyTb+IrMTlvd8vrChUwfc+htuFdPRrhLVqBsVP4sg8oL4a8VCqjwu6C/naTKQlwPzb7OOVdn+rnFzd8YWt/+h+RgPaZWhpS3IN9uzTTdR6IkS5av52WBPJPiV2egQKQ7F0vm8So=|Chương 1455: Kết thúc sớm công việc;UIQURm56cUPMubFMVCU553tbPbj/05lH+2QUQuj7uuxUfuXqVT3tTjArLhUcCJmDxl1RQKYiQMNmpEIAJXFbN2zVgENCy4HQNqQRjIiQWnv/cSa8IryZEblCQvcp+fVXhCHopk2Jo3Hqvm6t3LLextVg9zDOvN5n5dcbO0dCpc0=|Chương 1456: Đại sư;AVxU9lidKreAT2We75kP3Z8a0UWLKu4TrN2s4lTHcZgR83+gNg6SPDrgVEqZZb/XdVxfwyWdr4sPfrYKIBGZJkd7XRbTTh1p3LHhjvpV3IzNpxf/1kfhJRXa+rF6X818XrkbC1bMzbn9/59YRZ/t2z+K6xnIQYnVtemI8c9dh4o=|Chương 1457: Cái thông minh kém này là ai a?;0FM0kxqPFvhTOAsEt1piWUQZv9FsVGgLFp2lSsGcvQsPdX1T/yg49rRbYuIS4oRJzPZQCKg+Meu01druiavzYe0L49+xJLvYiIEHxu5ZnU04RYOLqo3HYBNlef5/dj0zaziSK1lhLx0pgTRM7SQqSuQenjQqUJeSm5aYz3SaeUE=|Chương 1458: Tử Ngọc Cửu Đạo Thụ;frvJj6ZCX+oxrzVKiQmZkw66oMZqscDDDBZbSQyJYZy6ENMoCUU7wfwTcxjlnzkSw1z7FOYVF7FrOGHO7Dgb9jQkjDylgIrUOA/0hsK0ysYmnHquO2oTzsbog0ZvQp5O/sUagcspw7FxlL4VcjfqbIUPW1Le6cD7PdUWgf30RYI=|Chương 1459: Tiên Kiếm thông linh;/h02kzsV/XjD+OyyamUYCBS4oqBlBBM9wJ9xia/OOSP5rkGcHH0SPIbS/7AULSavEJWPMworDI/XSDwPLU/3QWTYMs9ro1gGvSPDYeUZDC8rJYC/PQnwDikZluE2Ww7pJM9NLcftIuijkIdmLhcjCt7cohoSdEk9cOtl6Th/38w=|Chương 1460: Thái Dương Cung;ocCWqdIe3VpOeTlZWM7DsSsW5PyJqyhNkYqtqRZ88ZAb2hcjuejbLLpT/4bpSzGwrfz3Qlp9+mjVITCXeWldCE3dSQQK6IhQjUj6DIiAeWigGVmLKs1QyOp2ty8st7hXTu7PqqMj2oapmsYMgxMVV7XbL1wzP2iJRhGVfndK9XM=|Chương 1461: Dạy ngươi một chiêu kiếm bí pháp (Thượng);uKgohEB/2wnr2XnqZD20I4t6iyMq9oRABAjV9MYFDWhLL/8UUw2UHm96r07Fz/vJjnpb2a3Dm9xQP37lVNrgcqYce9JCvBcoBKoEyRAu2IFGaxAPHxH+Oek+yq+F5kEYD7KPOlVejZQmOEJmAbH08HvUEqY0bxFGecYarvsZ0o4=|Chương 1462: Dạy ngươi một chiêu kiếm bí pháp (Hạ);VZKBAyE+qaUo9DfOr9JIgfSYShXOg5shrgQyfKqHxwrMX9oBOHmQWZ0mqTw5zmlV4I3zXIi5woUn8iCOTpus9wRgIeorXF/iWkm2lMHftyzJaXL510zoZ6ljqUgxNbq0OqqCq8X9M1RQdARDLaYDu9Wlj0MQSOCpGRhVuimY614=|Chương 1463: Thánh Vương đại dược;CPocmUCE4QhgO14XpxyN13pg7GYG0nMREmFOP+PoqvKw7dAuh6ECoPdTZT8zyMCwGMevG7LctjCQ5yTmwshgeimCy46uSH2G6pc9X2WdhlE9tY51cg97PZ6GSwhqnPyZyjPANkmL/CbbEf6UpQK4NB0qRhkyWSC29bB8nFeyl8s=|Chương 1464: Cổ Đạo Thanh Liên;7R0dRveZ3zBcr4uvfjf9dKOsEYsFN52ntvLVEziRPPo7CSEELF5FHznFh98bE/4RGIQL43BJKHVq2cvDZ3s2D+C1xNmgNlGVoxZWADI7M0ADEng/rMm02Ow7FsZAbYQPOs76krlIHSkujQfvWr5G57HuR06iunqanBySP8C67os=|Chương 1465: Chiến Lâm Tử Hoành;DdNt5YoDxJkI2fOEvOGx8BFSIocOMaPOhgm1unrtv+mycwcCRVU43/7csmKTILDgk9bMnJOcjVRdagrA0umuddVs0FBipq8J2TDnSWrVtj5xRGfaIqBgVzFPj/uH+E6eQQ60X73xPAJiEGMB143Nc/px3sRtf7BicQorurJ/NRY=|Chương 1466: Tự bạo;8QzNAVm1npjI/uTGQtXLBhxT5JrRuiIqlqqjdnl8uXORypuV0mfv9DDIXnEupom7crIyYSwUvlqHpsjFEgIKkQ0aiLm3aU7eYVfWa3p4W6swI3D1xGykBGz6/Pf73hjCbvBgUzHfon+nnc8D7I1Tq7X5xXfuZBNtwqsE4m/uyr0=|Chương 1467: Chắp tay nhường cho;rDdn69hpJd/2wriMZlEJNTRa0o93vieT8x22gZZ3Q+sk94y8/GcZkcfEoUpf/IsJMXo6bg/sHPV/pSptcY3pBFeR/9SrPLFydcrkMelBnL1WjY1qA8Wt1KuJOSETdPnbnIxi91i+JUUJU+UrG7R4tsqBsinTymp61YPHlQ2cSY4=|Chương 1468: Thánh dược vừa giống nhau lại không giống nhau;h3Z2nqH3+yyvVRAU7galQCZuGkqKhXjHy8diH8awOJeLlmpd03NoLmsGxzv4boNxM4JY645bVUhT38lE5BMZZZ5JZ5t7Nj03SnWKUdffehhGtT+ICu++Y8NtYTntPW2zpb05JjwtmaAtzRSUZijglry7rgPAfzi8ufItygs6w4c=|Chương 1469: Ma Già La Chi Hoa (Thượng);wHUnNReNSbtB4P6Kghufz8T+Rjggb2j7tN5AJzK/9nlInQ3k0FT3ekFPOQL5IE9HFGLDVCx4b7ntDq+jbxP9We9jrZLr3j2yRQKSshsCj/jWelcQs2cnGmRXdRfSUHK2ijknB/8A28XydT3aH2vT7A4vsHZ2MuMiZ0uPpvhpnzE=|Chương 1470: Ma Già La Chi Hoa (Hạ);A/rD0sIttg4W7dziptGbfeLzA+2cTU4UL+EuT/UWCHEUAQp+QBhefUyJw86/RVy9zBJ5Hbkup92mAo5PI66JJNskO+V4aZ+KzbEK0gVFDqiGcDvn5TQpgGppzK4apJJXW+3ljhupEfQKK4cp1y2CPco6tjB4ujqs8ERBUBmPvXs=|Chương 1471: Yêu thú Minh Giới hiện;OXY4Ma5Sc+VpdEjNvupZhyxVBWMuFKW+WPaoD34Taef5v/zywFLDDrrkYrQFQgj+UIN+1RkLnmLBWeIF+UyHEHypykkjFbFZvqYUKEFlUso729NfNeyQkVVTf2PjfaT6RpIsZ4moU87XEWLzh8nvxZeHDMXkBgOgAPmHiOfW7zI=|Chương 1472: Ngươi nhìn thấy chó của ta sao?;rzfBO7CNPXev6RleOInswnv3C3HGt4gI3a39EY85TiIXb4zTzs7FGY0y4Ib8dbg314HZl+kDBJxnBy6LkeOpZL33+bO2TySpwwA+Vw0wwSbKc5jAMU4ivTzlpH1i3gZMGuZ+x1PNGBz+sxEtMunE3uPVGYJxhOl8wQRWGNmC9mg=|Chương 1473: Lão giả da người quỷ dị;eKFzZxb0Kn7Lfy7eYmXfPL4w23MFNZSXC5jlgs2BCpFvIYGgbHrIzzCYWO83fuVAGM7xqjdFKHm+/e5iBM3rRo+d1gEi6H5MrWf2D3A4acWBE7/TGP8mnv8vX1BbD+18jbAZqBz1KagI1+0Rv9WtONq4N9OhJ2vquX8QBg1aP10=|Chương 1474: Phát điên;vDO+JGzjHVZbjFS5wEqHyvTtv/aBot9hmh76+EWC0dUj0c+fe09z14ITGHn0+BhKXvkkjbIgY1GLWEz53cnBB7DNltPsd38hqZqbdKmKfjsyO2+7rqBlstI36kCDffn8gA1bUxniMyCDYkOqzqRIISmc6dqfdpCipLYaEcPiXUY=|Chương 1475: Tầng thứ chín;YT4wZaa9BuRzswlxoUxMarZ5+2tQOOylc+5fppwK8i99ZTojdMM86avfK+atgH6IByeUlVi9d6wtZACpIcJq8dj6L4Z3kQtqZXL+Ew4SW26Pt+fPFRYx2mYQ5vl8ZvvOgnNDw//dqgNHsxDjjtITZuOqDNUS4VjV1oJl3kEf+j4=|Chương 1476: Đại Hắc Cẩu;d6wYjc55oyqpI+qMGgBcH71/KgXxVJZ4n2B4cN6fI7qWHi1Lvo62stieqt2YkvGiXlVJIMG2S473b4/zjQBJ0F6pu3VRJhnQfHvzOhvSFI5P1dC8vEoH+twcsQ3vP0OpqwNp+tmakHh4gpr4azNkuCFW9ox0h7miUR4dPEDIQso=|Chương 1477: Chín thế thân;Gt3NDJcJtGSRT/bGVAbmHt0Hj+87vnH8/LMAppv21mc5MX0rSc/CRwOPOVXwyjREPQYTA5RP5G+vEILclY4dcWYbd+4pbpdilpwVaAWpwFkja9ApslliFGoe/CD6FOi78WB35rrBeZEO4Nnh7JrPNSaCLVwGzKxTHEdJ7UrG0fE=|Chương 1478: Về Hợp Ninh Tinh (Thượng);xjAMGOaoQcvxfp1P/almDWsbJg8KGJMaayPiZCJDwNwWnePEEstz2JG8b/ff0QZzMHPM+JCDDQJBTFug/muQBLGjumYWjXb/w29t0cnJKlwld91kRg6AIdwypQbcFedpmDj33/hgP11APtVFJx7AVA+1eu+yVHsH96BrJuBHwp4=|Chương 1479: Về Hợp Ninh Tinh (Hạ);H7X/jijTfdPqdHtNqMkrlhwVY8iNP0kfv3BJhb/GD0Ki+khH9SJABOLNrCaP/Hx1UOK0r6oPJf34wS6hjusq5hlG5YIRRNsxVAhJmlLnZF/crz0yzn15aw+3GpwdhoHO0dBNVZsV8peNqeafDJ9ass1p1LHQ9qja8i+fz9AkgnY=|Chương 1480: Dừng lại, sinh phong ba;1vVK+88xUfrBXSJAFwLcdyLZjIjzj8lZr5tgZIRO73PJKzuu8nq7uUAUsXqcV3HB2uzpsrn02OOzCUEWbnA7Qdx3d4caGiarpRF1kdoXaZKEJg+3/YM/zZJ53wkMsj7nVoiOkWCi0zhTsT6ofGRtZUoN7IjC/HU4xzcQaZLjttY=|Chương 1481: Vương Gia Thập Nhất Hổ;XDghN2aktzGrZFfYCzeoF/Bq3EnoCMvR66WP4Lx94S+w56Pxj/AWQYNpdBz7piI9yRnjp25u6rQyCCBahRprzItngePPGpy6M/H9fA08KO04Tjnyk2GhryuVe7RpFmpjlHpI0Zlj9RrZcwjiMRfVJUv7dPoSGKcyP4Okf2hVIwc=|Chương 1482: Lôi Động;1hVsMRFS3btG4xPrxAPSF660qlGzzhUqjDc4I59/UaDaWwdoTffPWVLmUEOjF6gpI4Qc8g7I+GwJ84ofPhD+R25CP0UxlEeM77998z0DzGsbP7TfXfCK9wINgEun8oHENXhqtEIdeSoO62ECAaSHM7ru2HM4CqpWXQ6dkMMXcV4=|Chương 1483: Diệt Sát Lệnh chữ Thiên;4D2veVf7mDmDW57wvkhww50bqP2cdNHIQshC5P7wS8sLtp/It9qXl/vLRFVDWrMNI4RVXgIX4vDq0HoGXfihc1nI/ixm/ngUX1mVmmAIR8gmoydlCX+hvejtqQrZkEry32zC7xpVpZVVtRPW9n9LHJsw0Llx3bgmJDTMVohXXkg=|Chương 1484: Để thử xem;8PgEWwFRTpAqnOjugVkCms21iVSffimpnfhk9GS5IiZUZuvAmzywAtfQMcz/UqtdHWEDdPFb6GH4Y/KiHsqSQ5BVpQXguohYbmXMhcIg3ltwhLftem7BTxz8KaQ6tVlZCErTUMGn/eZWNVqaRNv/ybJD5piBxBoIGJI8E9IyE3s=|Chương 1485: Gặp lại Hướng Thừa Duẫn;pQtT+2+V8cBdZudgm/S30CMOep2dXy+9K9VnnDu02oKZTEb1ufLUK8LsiyFJ8IIbFvz6ahcTeT3ZbFJo0gSgG1ZX/p8KrjIFFiPJf29gQswYVR4spFeuwYXwM/5UKe5mpFW/0WRqdKyhOHteML6S5IJIliTd/96qKWwKvCKOkA0=|Chương 1486: Cho thể diện mà không cần (Thượng);/5U4yNURZzSmHsfHr1CnckM/Ap0X7+/HPv+l7TtjOl4MMlMGixo2bUfBxEY275339OX9pscycjTOL5oFn14oKPi0Lu293toclj6F3Pg13aBhcb6wpNco6E/ZqpeQLIZele5WCRkpHBdcEzl3NLjYXOGLdmDiwETqq/OVGFAPcBc=|Chương 1487: Cho thể diện mà không cần (Hạ);yN9x8Jypy4XxSJ76nGn6CV3YwmnMvtWe4ZFDMAjEFJ2vJvDKlEQXi2zUBeofAA6nzhM1xk70CuDE5V3dGrxn0tYudXFtsAP83cqccOvU3MwR+QYTIZ9dJg3ViChd0rxrk+itfZBo6Z7TVWvMvb/FPD4rjg0zjbRz4b2+AghRvQ4=|Chương 1488: Một quyền lùi mười dặm;8848g3O7psYrx7/Ozq1FNMP3yoVk8/VzWeKZ5HfO6GXBNnJvdPXyqSKre657m/RUBj4vGDHKd5iShA7CKzy+YhuaYnd9sONDVoYi5F6Ru2ZLgfgJPcdmR4F1vvRDRxUAgMR/ZkrquxoUW89iAfjuACZ6ypnE4Xw4nVfgQKMvuEg=|Chương 1489: Kinh ngạc;RFv6iqoDAtEasZfA4aD1C5l+M/flnwuYaQ7W+39LK/WYuncaMkR70UjJB8hhU/GUI8OxFgSbiE/YUIej52lwci1w7mfFkn7QUCWoffyNlX8wMYv6pEMZvtrRvKX6xn9/ELcoVIvISoicMIjMTtCBLLkeHzLBqwE07FQCatgSPvo=|Chương 1490: Lại một vị Tinh Thần Cảnh;t/n0zKAd3FBJfb0mCgdIRaDftVLIuyPGtYnmfJCm7ltUgy8uuiu6/oDXESKv50UDpuTHEIFCgaKikhTvL5/9gtKq3N6+DaA9pwnNydEO+R7pluzRseWF1FU+AKpo6isnEnQy+Nko+LlBb0mSbLtnw1en5feSogpVfUWXxHGUZz0=|Chương 1491: Một kiếm chém tới;4bSS6WQXp9OTnRHE2QH6gZeZgRjNzoKTTPHs5Qw3nVktjQPTju0CE3Fdqiep2cga2buxvJzemmPId9tbFuR5ibaoj+zjRiTKu+9icr6GHQCRV0ihCPsCzkahU4rUXSBQe8TjwAe7J7NjRZCsf9MqDEghdGYjkqMWK7orK2ietm0=|Chương 1492: Bị ai đánh?;dwdIecjkKcR9kwZc85fyS83Hqy1oIdklSw9vGM0Pb3DRFMSXC+MRukOEZBi0KoNlRGDL6re5+a+R5FNk5gbB+pxUHjbm0YsKI5Wg3TNtzR6Y6JhlNizDDcDHf5RBqUwkfOGbSsxFzG8o4eCADT8xNPaoE+HA3lN1uS8kjXmBQtc=|Chương 1493: Lại muốn gài bẫy bổn tướng (Thượng);icCxqZTp5ntPeAfIzvntf9/Qq7XoSAvnBUHk1ZMLQLoe2V+ppdiY230bjtKNYEZaDNneTGups0P3fTycJzNMWu3PW7YunP4gHW6qkDmmWMZMdXbojPDAzryWy7kTVdCvSAKmmiY1XtETE2kUlw1TsouyrPeWqCCgpvnObTX7v/I=|Chương 1494: Lại muốn gài bẫy bổn tướng (Hạ);zRzn1YJjVjqeWbATTij4UdpoS1iyzgWejs6Nww/Zct6DHemuXm3ZIKt65H+AOcTdNq2Hbygq2YXewG6oktWiJLpPAfjq6qITyaRRotCrw6mCOgHTBvVA6TRoHqy/uxanP7ta5rkQAV0QmADUwBVdIsCdXxXQi6892UJP+qIjeyk=|Chương 1495: Cố sự của Từ lão đầu;50RTutfP7scNbUcUfrDOxvF79LklXldcy9CpM/oYlV22gVxg5UJgzYh+FQ+k7egyLL8QLmByinDXiJ/To5fptyvBuPPQKvCfZoWn1JoKezKFPuhXq8ijVTk7pg+M4xWaAC+Nunq6tPHuy5vMrJ4CIaxp2fKQoA0JOYhYgC+zf2E=|Chương 1496: Tặng quan tài;xKjN9ou7T7EtT2YaSiotAH/CBSILrrFXpJQjumFAArNCCXnDWxsYAp18FDnSKwyqliPSr+AQAmIl6+S6ldpu4S2X2nwDln+40dJwGPdxgaU2aMLrlhR2vBZaJMO/YRfovUYqKl8qe82G4vY5p+b+Cucp2X+eTyL5oAvCmJFCNpc=|Chương 1497: Xâm lấn quy mô lớn;EKv5sZ2/NkBfVm1XwSSIJuW7X69U/gJSHiPkLoYLCjRHCZb1vJxGMGBni/C572KwarpDx010bb4GvW7f1PqwoPga3R9f9ReKtLmtepBcFrr33MW4Jxj99gwECHvVXO2oqP4lpPxJoXeK1FWiSAEJn4g1b2GshkzXzW5Y8xmp4Wo=|Chương 1498: Thành phá;04Ns0xkwQF9S7p9C+3TXWZ67nbPFnOmJGTzFuWL/6JA7Te5rnFZ++GKb8FEhCWwy+6EuK77Q+dzGq7MEDoTMBT/217r7AZ92hMYmWSCJ/+D5fLLM5yiBe1tTQn9D0dqFV1d0Sw5r9f+BE3ochDWbvViPoJUs3bA4lzRnxKhjtMM=|Chương 1499: Phá vòng vây giết vào;POAOaWX1O1RNgpYwusMwJnZXJ6bmdH6iJ+TAtSm4UOqLpC1urilCA9CqBatHoKh+r8vTUUGhQfhh85zrrcmDVh93I06TB69uWYQKG+zZeO/vk7fBUIbx11iaYAItnEnF7dZ6Q0tVaEHrQ9UHiCB8tepteyr/Yppx5Dsvfjj4f3g=|Chương 1500: Kẻ phản bội (Thượng);PJ+pSHLSG4NvY7kU8eUenf+sbsjgMRrt74/yiSi6jt/mYLb6c/zilhIsv6H8xyJPWRjCepX51cLh9eP71e5GSxR2XygFJ/5/eulsSJCTbSgQABcRbyd77yUOAdfE1djNlbSXNWbjj8hs7mHfD7rjCjcBAPBnNnKUznBIabdjeLM=|Chương 1501: Kẻ phản bội (Hạ);FGk+xqpWLV9tyJxDg/ZXYBPseTpsxR9vyLrLMIGsA11FUEhNBVpLo8VWaaFLGHDBQRjjKvfVP2xw8jb8AyGZP8sbEdXY0Z7mjs4t0w2pGARvalLubUwhRg9JtHCTwj/BTuQEPeOLLFSxqxIeFGpk1bkQZra64nzeDDUkUQjZZ+4=|Chương 1502: Giết không tha;k4ba2K2QMqf/wy2KvHu9TgIVZe47D3Iq1UpMtbH0yUEBQX9wz9pqMncar6Shegn9EoTEmR0Bf0agZ3947Sr5pFBQpJPKQ40PogD4ofEr7bwV6SCO18gk+fxy6TUkSxhJyAu4Zd0VjOIh0CCvGW4KWt4Tyj7PTH46maHTQsHPYPo=|Chương 1503: Phi Hỏa Đan phát uy;1MbPtO9MJGtJjkmQsOHC9iHTnmefNoLtpj/N7SDzE0q7UMfjwR1PmJBKHRIWoY+MVkS2rZS7TJpmGPMfNM+D7ENIExoHLHH2Jtgw3EqRlsuMn44Z+B8oh60MaV8YNDbDBKtG5uO+pUxSo0v4XeePB7CkuxQaeA0Z+o4mB/5UIpI=|Chương 1504: Buộc ta phóng đại chiêu;8sqQCmb7OJhtY3cYJfxZy/hFfht3nFjElquHKjSvtFqyXxdxkA6V95KJirI6tquh/mGu6u6qPremCPu6LDxMRKSDQbeWvS2By5Hw8ZSZPhBjyS3Mlhj2saPUQNunfW/sS2hhJKAcjxqAYzIdBB518LnzNZjhHsMRruCbgtJK5cg=|Chương 1505: Toàn bị lừa rồi;EtIruuu9IFT0QwnjAM1LjxsagSIJ5D4DwQosnY2F54UsAJglZBxrjD3NFd05iHeRhYmwipvU9IxLNHvzI11b4thtYNHidU6esr2biQ13mEk74DRRTvxTTnehMea0chJNRcFhSFzsHePRlHh4/VD584WBUxqOkQ0y6dTyoZriO8Q=|Chương 1506: Sức khôi phục khủng bố (Thượng);3UVkfSLbSCh85nKS5g1j57yrqOW+mGLEAU3VsL9FzaytCyMM/XEuXaEpkaUgAKsMJRjm1ulXpYR++grW8zNeszB78y4+DOWeBvj4PLgVcMmQAtwLNuAcTo++locgtffm9GGpke6m12fYQObkE0L0ipj06PQbWJnjAl8SHvwBsv8=|Chương 1507: Sức khôi phục khủng bố (Hạ);phmbQ+GmXRM1mnWg1w6E1ifLfOlh8N32MgMKi2FsRzs9xvi/u8x82khqFZ3pUSQ+bj5mx/P4XWmPlZAdfqFMBg2M3wx/EsKMcnu8KWDlmxPFuUuGOfxiFjleUspvnA2r5TbaeQWj9wLk1i6GLd15BYAvoJvZeAH0kNtmxjV0LiU=|Chương 1508: Ly gián;clTtlJTyTXHRZloo13ETnbrVoaFhIcB5IDgJzmGqxBNzLVMzrvtgV5Xw61OGlcXz0sfuyNqJNgzKW1m+Ca8UnJZh73pWc1T0iFil2WJoAso75FdabYgYMIPiwPZHbt8qB1PrAVr9UsB81Zyj4CqJdYRUeWrEoGMuVDFDY74OQ5s=|Chương 1509: Nhập ma thì đã làm sao;nMdZLWnqlXUgPqcL17XpgUrk4m3wsE+rG3gsPC6NI53uhwixD4bmA8IraSetAQlfUeAUHlKMS0sGqIFM6YTmsYGAZyyI8wKARdYnPK04fljIDsKGpTsk6GElNgrZ1nSRmqqO4xEuP0ipAM6nBUtBdZncTHHkv4sBPdXoGaZHwyE=|Chương 1510: Dục hỏa trùng sinh, cuối cùng cũng có cường viện;Lst734vhqM5ndY9jqPmFbaWiFZhnWNliZOpDg5dggeiSPLAh+4PdIOoDV+vkUPYSRqROnBz1Jwpw2aCChAkd+DaPWr35aM5bMTCl6O1btKhU22QY0fYj5D35jjiD9fnQ1VpaoRWqchyUTErbDFph9jxJ76oZSANu1Mv+s3pn4PY=|Chương 1511: Cùng đường bí lối;j1RY+BM0jwsJj1cQitgM1cWozaaqmRTAxAWdr3JS80tbe6U/yn4yNKGKLyNBPfLG1Y3fEF2ibKwcyDtIrDWIAP20DrbX35ame/ZGTFWks5l60YDpc23fJa6wGeKLc1OjNp5CwGwXe9KGaMdJ+UxU1euKHFMEQMOgNm6/Z1MNm/g=|Chương 1512: Trẫm không thể nhẫn nhịn;bZDKTMsXHGDCq1TOpwFnZPhUg9sONTcjsViSo01xjkqBT3yuKdYcXh2plCxRI/65apdBPi++c7SYUXISdKtWc+ScRJEOCgJ9lqChtWyPc/4P5JKrRz9WlvDSS2xDXPxRd76aOjMNgGiKnM72FzdOjYQHYHhZY64tde9dM8OtgL4=|Chương 1513: Nữ hoàng tức giận (Thượng);RYjlC/rdAXSC6ZS3rpHMAugSAREmWbG641BsNM/CHRhq3bf+G8sxsIC8at4jGGlUcGRz8s2JjBzEMTPnpWExlw9iBPZS1z/MFjxD4b9C64uWpBK0gxQUq1ByjTUc8aiNjbvEF4AfI9+I7KSCZ3+r/r6YvCAvvE+JBz+blLiEp8k=|Chương 1514: Nữ hoàng tức giận (Hạ);exhJnUkC4VIdlIN8a0jjGFRBQVhsYzwFOv44jiJTNLcpvkX2tXUAG9lmyKIp5FsEIBFnfGHbaKkTof19HdK9/O6qfrW2uoDck8JeoCkHttndRvqS2EzXM7ubdVezPgaMXSFghX+bw+eTNTEoREkKZ2l3p511x50CUDPoqqBku78=|Chương 1515: Nữ hoàng cũng có thể nhu tình như nước;z6Viu0SKMDdWIZ9AT+btaVZvNVrfHUWitah3qs2YglLPZU+PkoLwp9bRLpFgFJkYxG8Eeaf9Y9JOB5R6HWyNKAELFr9bugdOeu8WJfU43EjLuF93dnKr3/cGv8st4lfGH1+D2NhYDSL/ptXAv3pGeLDEoeNFpl9G2i2FiBv36xM=|Chương 1516: Năm mươi năm;2wNf8AnW61/VThNwXs7CS5kNbUyGAwfDnBN004Ai51BxmdXihlMJCC3+sqkR/JgAyNQaF4nSWozbngp8FLO62F/z+JFGvn7a9vU/N5K2P9/G4q+8D9iOhcx+VIj553f1B1iR4gt5qBfRQ5GzcpO91ZXNEbFx2zUPbGLsfo88Qj8=|Chương 1517: Trở về;1TOQxES3kYY8iN7PFD35hsoXWq35QZz9Sr38Ai3BQE4Wv/EQ+6sDHAvb6X2VDsTBxyZeZwHuJ06P6X4jQWMogxN6reXL6YS0E7worX+gBoCJJRT2SRhY/G0406Yd/bLUn+d6iSWTLEnGW1HfX8UX2snT6gAVjyxbHzv0JW+v2vc=|Chương 1518: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn;qZK9q5YD+b1v+KXb9GvbfOM+BVAKrDj2lzkSXfhF2Zh8TAHlOhKEv/4CdPREZqMOQ08Nrl4+cVhlL0neMSKaD0+VzCN6w0cVP2SWy4ENrnRq/4pNDcKHKFojVKincGFJR4WqN9vQe8ILTfmX4RJ0inAbq9zubsx1oI4iuGdu3iU=|Chương 1519: Có biến hóa;09MFhYm8AVckGODzHzPxHPpibz25UOg5yGOXfjTGu2Gh/LCGgppH/4MT2M/gqhc0hUhCW/+wspFeCf+8P+N16sttPh6c5RQCAgpUl4So+DeuHANVmohzpvASEXNZ+rsodT6offkZAfozi6jCzlycYEfJyWoycz5ZmBDn1MBOWVY=|Chương 1520: Mộc Đồ Tinh;lCpfOtkjW+Cziprn46Jzig+d9uGYm0dR03RwhGfbT40R0fycfedFOL9GHW0cqhRrCPeQv1ToqMZJpx+yT4nGbwckCFUTEEeA0BLVO8RWf3SC6FE0UdaGUm1SFiGyMsSx574wp/USeIEDs+y+3oGC5nxxlWhSh6Pswif1cwK9J4E=|Chương 1521: Dưới Tử Phong Sơn (Thượng);jvS6GKmg0BdPSgo7rc3j5kLcVh6i8JzeYFzrImMqbZsRBrNF1YXwBNT1apMXkn1Ppgmdzwbvum9EgfHzqJRQvloSmlorPzOIeuZv64/XW+bvbL2gcdqNcKJoONdOZEuaBTarzQmSNRALw4IKbT9mV5sD1NlG1Bp7Zjy0ZveQOnY=|Chương 1522: Dưới Tử Phong Sơn (Hạ);641BFDr6jnIYqqoMGAom4yNriTbPSdiq6E93TSSoqPXG5A3XRCY+/QzCbOq5kxz85bWvf0EvhpAHoTmzu55j9G4zC7XMhKF3nfkciWr4Y5mXiY3INYJqa28PnBOzZ+fLXOkx+NWnhczX0z+3m55Qn7QviOMFUcCNuEP8Fjxk2j0=|Chương 1523: Vương giả không chú trọng;PHRNwhwdHv8MsGEirk0KS54ct9QqsL167m1kf+2wF3oeG2qmXwCpKSMqzveRIJZtKs0YcFB6nxw8TuASnnk/FGXcPdwDg0oARqvnZALtNAel+y0dSFPm/AzIhKSxjS6aBLD4tkB3QuEN481oYyykXtubPzhhpulO1Dyqs7lIiL8=|Chương 1524: Khổ chủ đến rồi;UFR7Ovkyn6KpxNP2U+3tvuA9cPzYBtlb5glXGbWQXLhKyfyrk494koKy1hE3dqogHKZxzzNNh3zsYYhTcORS6Kbj9nu4pjZ1meG5ZZT9uO+VgaLothTFEMVmJi5P9QiO4t2j1oRZh4DNjKEalP1ZtsV4Eopb8TZc4Fb0t+d/mNg=|Chương 1525: Tất cả đều là Vương giả!;34pP2kthayyP4dpyTH4JO+hWgs5DNUFE3aFrHO3QDiw6chWOBwiUsnhPhl4SGghBpd7Spj7pMdX41mWf6bvvlFIxg03UZPcrfk4aiT2P/XyTnVRa8lbOnoMSKf52VfhHtfL1NIerZCEPmo1oqI0MflhWH8ftoyNyGFlAzoWJ2Jw=|Chương 1526: Tinh vực nhỏ?;H3xRiJW/U+0mAxUWQgwkHaAS+TBtyQ7EjSGQKUiQvDzyppBbTP62WggtMG4dGCteJZWwF8Q3K+DTj17lz863vewD2vyhCjQkHfSp4Gca/Fj3/debjKGEUATyQS+cph1QiD9leEZ1uAKEzBDUaArZPnIddPK0k+M9fiKz2jp1jUM=|Chương 1527: Vương giả đối đầu (Thượng);YnCmVIub6EhuZQIe3C6J77dHwSshZBjf40KQVYgfkD777Q1BBtkpj+RL0QOrwtwSv4sT0bRIq9MW3CXA84So/yRQE6Rlum3hmC2HLlQacrcunjOompGCy/QSOWrqWnWtKh/KXWZ0T//MXe+zJrr/BA/mbhs3Ze7qG2ikHx7jZOI=|Chương 1528: Vương giả đối đầu (Hạ);IdPRCTWgsUSKMDolo1v6A8S4nROEWL3jOy/TkY74vONpoiXfOHM/krwiyagM+UIEC0c8ylMaFbwlDDERDLrVRL1z1eMyC3krybFHTGRCCl9yOFd/5yLqusgHoTVmNv/k76zBzERCq4P62fppvBojwhpTwttWyOEH4oFdUd6z/Vw=|Chương 1529: Hoàn toàn thất bại;FnSatSq8EFRbPtaiSHnc6JTyQCOcDazWBlFrJuVp3YA/693w9uQoHc1T0rzPjvRQ/exPk4WtnA2JYFhj4eoxr5pw9u/ddt1lB22KJDchsWTOqKdAzImZnBSrzzJUbo5CGyXWjsj+fwofaQGEC7MXdXC27PtXePGa2hojTq68ToU=|Chương 1530: Vương giả cấp ba!;ld5O5l8PjbgxJK6PMCXjLoJ7xetW/ggZMgsJccYdyv6DacNPooGjqTCZDYsqlZtbsFyLVDDMRQ9pGI5FWM2gSNP9FeWFsJkdOdPEyn9MGQuaMm2Oy7e0HNc8akQQ5wfX0JQCF0ZjG8TN3j3pfNTlpAZ7MdTznR5Nm0sOpm/Kivw=|Chương 1531: Ăn tảng đá;HMcMvgRVAEsmQwpIyw+SHv5hpDXf/RGnZPZiT8qEeV/lsNs8U9zVf1uoHYb/nhI8a7OvVCz5+2wmivR6KWfA1AkCkNtDUSb1uHsLmNNW7H1MzOB3wRgZtjfzjHn3TX2cKKEgQMZ01HMRhJ9v1VtQqtSqNc7dHS/viSa4BHl32P0=|Chương 1532: Duyên sâu cùng Cổ Đạo Nhất;L80FgZD8i4ZnY9T2ncXsyLFg5iX/4zdp+/jSnv4U5OS8CZSWh/7sqfqRDGSYT8QyG35MlPdjyFnkDKeS2ky75lvypOGJJv1v1QHKvxF6crorTfbOKnLZCRbSBeuwdZptKCB2yqtaanKv7/Y49mJFd2mFY2wM/USWeSErlbZLMkg=|Chương 1533: Vợ chồng hài hòa êm ái;+KNjW7QtoDvRkjZ/8pNjl7NlYN2k7qCMcaN+OcyfWLzXNkuSsEuGdpLr+gAr5vY1Pt9EcBaJE/OvpCQqFvUkUw5WOTnPuchqkZf6M4tcP+YT/2nxv5WWiHuQzxbw6qz2E7aEduvnRbeATdr8xTaztxoa9UUMFXBqolFq/iOSDhA=|Chương 1534: Cơ duyên của Trầm Uyên Cốc (Thượng);NCDTd/8nU5yFhlsfWG9k8IVMd6jE1+B/7NYcptRCy4ublgkzd7t0mHm11nfrp9LSqmbDJ31wpFq1uyuFKiwMErOh/nUGD5QPoPUgeAaP5QwcbMZy71JLH9qg1Tf0Z6kAyqLCHs32QESbfjZHxM/dri1JMudJXOpPNGm1I1J/0XI=|Chương 1535: Cơ duyên của Trầm Uyên Cốc (Hạ);esj1eujMdzCCy7+r5Uxku46Mr5zqBKS6RjJhdKlSvPlBrXHLSA87GFSINEKPraAPQ8zDBgvj1tMPJrpruTdqDzKN9UcS/kkv+Ikm/L4n2k34Li/BLqM4qwTktZVc0dJB5PBW4V1JederpP7aVV7QAcshNIoE7RGq86tPDJxqCFg=|Chương 1536: Vương giả tập hợp;/ETXQB3hx0dl9X0CSVhJnSshADYJaB0JsdN09TCAQ1R57GMznUmUeajDsIb1kzZEWRK3GULIeTKLXCKT+yRYIvBwiOjp5IM7LF+AuB+xxbtxG48hhCCFUuEPBp1WOd4e8bO2FVmBe2gSNm7WQ768ACnPO0hvKIbxo5Ilc4JL8x8=|Chương 1537: Đại Hắc Cẩu siêu năng gây sự;ifN6Q2Qj4rBhHk4JuVpJMNw8YWPhBEMoFrIsoeUmMOUm1C8empgN7aE0VIMSv2iS1L068RpVsmSrS3UOHLZ+B9JCWVsMmn6c5HhGlLzu9G2ZkI+oIBvwtFH5hsGVJZWMBSvVTpqb20S6uL9JG3dtmga6/YpYI8QcZ4RuyGMeo0g=|Chương 1538: Chuẩn Thánh khí;aAH6gRqH0v6Og1oMlVF/W0BJ9U5uVWN06K3R1qgFOJx0QgHlD0U+2GLLRy2fCcUR5iZjSFRreRQnxDu5e4uA+zFojXxyAH0y7Mf0ttG+SFRDoVuZFhvMMUx3Ndwizvt5fRAYnKNosl2A06gXt0I7dkL38ncM0gUxEqgQrE2t/0U=|Chương 1539: Một đường nghiền ép;bRy5wznok9PuO//ht+3kCDpWZB02O2kxyW+Xs+kJZbBWDrY1nkd7uHO20eDKih4uMf3KSLRj9yYbfn1Ejfbvz1nT/DvGKKeBJgwpL/Vu9ucblqgbSpHgPb1jnymhaf/XEfxXcNtXNW772o+WG3Jr1xH4zqAEiQzhliameiJt8V0=|Chương 1540: Chất vấn;qivK2shS4tpPGhwTDAOS3dVK4wZ8zloMWcxrsaeRnh5iEWp5VRxnCmaE68fhbTts0Qvln0uYPhLSPGM0NjB5MtP5FV2JGipIKjob/CR4iO8VMQhowvcFB7tRPD4w4QcxRiTnbXmtVGU6F2ggGM+SVEMpwYpWAslTZrxSCJ3o0Cs=|Chương 1541: Giai đoạn thứ nhất kết thúc;K0v0M5Ga+rw9R5VMp+psAsN8a6MMOwj3jG7yzPwkLdl91nng+edwr0pnYmqJkJYP22GJwNDcjnqNN16wLtkNEqAwcl+fbxAXIfzfbm3g19W3PTKeDbUvWqmVH+6/SOS5o5LY+vpLlZWiQ/Mjafwcr2QMekBTC23J2FM5AsDRPe4=|Chương 1542: Mười đại Vương giả (Thượng);kGBetZmW+KhgOqKiNzUqjj2q2y5GPhfAPe0b3KH5Y23NOXuX+n+2KE1k2Xj8wTxRNqAj8Jqd70iHR1GPZbHHQq+SgkTJJFsXITNGFV0djfPQuixD4nPx7Gv2QI6pIbF6azUGn5v3wpcTy/duvJpet+itNU0Wyf4WMjUg6e3qe9Q=|Chương 1543: Mười đại Vương giả (Hạ);P9/8DPmXNREjneCGCIwu23FloHNlS57v1gVfjYcGgstct7i6Ba0Oz/KwbEUi3+GZJAoO7q5Dlmt1oBjhHSwVnCnVQVO2o/D2pnjrkWk8X9OhdkEW0RjcNB4nGFVTQjuAofSvPBn3Ey22JM/qs8to+CDwz1+2NRlF+voYb0zAfqg=|Chương 1544: Chiến Cổ Đạo Nhất;1AClufCt24036bvkUj9uhFNWQ0xMFKkKmd78P6GuAi3xI+yQacBTzcv0etGCc41XkUS8nSe/YxkNnjU4DCtHn9e6ltrTUBa/RK8dGR5KOkK+GR1iA2Lyn6IOa2swf07HVPmMQCSUiVZb2vqoNpUMJiL/bFoQjTF5V/LZvl1a8ig=|Chương 1545: Thiên Ý Đao;JSEjabvr481n/5VHeEBP/d9EkZ+fG8uECnkppN6yDio4HKnt6mYcvWFYt4vQllfApaXaP51zP06ueNgk1Mr8Zp3wVL/z9IMF/FtGcQz/0oRuomD46rlQUEOp4jHKFE81RWxSS3ydaM9OhL+HrI3ivbBC6p45NcjIsGmO7QXfWFA=|Chương 1546: Thần thông vô tận;kXm9RJ7VWxNlRERagjg1P1SQGouuv0Lw8NSTBkg71kD/V9wn+X5ptCa+r5m7mC6VNBq8fEq8E0HfzXHAjT601bI3piHH8EJwlfAbxSB8OaBUNNlrZDaptjNfWH+k4Db6ZcvXA3V+YiyM272+YKB/UXAY34CeBqQu/DaDGE7+flE=|Chương 1547: Đạo quang;bJz+7RAu54U6bVHScF/J+V/ypc8+ef9UmrNnf9hDflYnytnOiUGEaGy/IXdn3SG1yhzM213/1O/uSgeSOWrAL7O23FYepRMPji5IVpc2rZKksWH0VGhB6m1fkfG5k5wB6g/CF/pS2g+6QJh+7VR8net221gGIusEBy5OhCcsBJE=|Chương 1548: Mười đời thần thông (Thượng);xiGaOqNHUQiAWLeF5LPXlZlQ5YEpTkRAV3M9ZcvJhUQolZCRm3OFaSZLpvWFmn/75cl6nLWHkEnbAJYj5z/ldDEV06Ucj3fhjxzRg7UJMuAg2LYAP1DnENMd2KpRv7y7pJyzPj4mW3AMKskErWQVkPPS+e2jp2jYYaJqwDHpxIg=|Chương 1549: Mười đời thần thông (Hạ);WO1eOlUb16pqy1ulQmOLZfZrDiz5lV96cOKOo1PwmMlpEEVG9l8CryBHw9RTh1Knqhp8ZH8+gK6TE/3G2xRVuJ1F751/oAKDGZ9j5sECK7nR1iqGOIEhGGI6tg44Vr2HWwNVYUASvBibY/f5WaOVZhzeTVxmehySdYbXaB4xWd8=|Chương 1550: Cổ Đạo Nhất nổi giận;MMVE4uS6sagrmnLD2WBAhhmF1Z/MpqG1cOFAMdencGQlmsNKNs6106/k/8l9Mo5rVujpuQqJEp6S4O68rlqNgfwMdm90dPzVw43yxkTHg9Ov6MUCwtC6gbSffaM/ENgMPY+T9Luwz9+kKCHyHBhSELezeGvPSMxTg+uLQ0U9iEU=|Chương 1551: Nỗ lực cuối cùng;0FcTGhHwb7D65S+Z9b0o21x89tFDwuMrs6xFFqRtNil6YdQONCzykbDnrOy+IsHYW9IkjpGDAmQrs+sGIRzHJm6/ygFO00/OaIXgxINoJ6QdRFiBhY2btAI6fNA4tiTrxCUxOvzY0I0JSBlOOpTLsdkMLEGCwy2o/w4U9N3Eicw=|Chương 1552: Mượn sừng rồng;SDzrCkVYk8CnC3E0XFMDrnSmyqtUg0t5cJ5E9VeZXxBsMubuf/Vtl2zD3rU4/AwurcVDscVXsusWrEXikdPCY26swqN3JzHJeFIBuO6MJfm+qQCT5mNWW8ScD2/8rwZ1i4v/0NrKVHjJ9gYjfUlTsblcbHRsOYE4BrvO7O/U9SA=|Chương 1553: Kẹo hồ Lô;xLczCme804g9e/RPthT2ptV33A05MmgTMMssRMdxfPSPdO8svSe+jQiWkWPO/XysZPKP9bVtAQtJ7wU+ksvWzzkOQmUmJhex+QxWOpUW+sDSBJgr/16IfDosF5VD9Qvkg3PLX3gYn5upq8akPqaoRmSAnYESonSFkPt8ogMx+oM=|Chương 1554: Bắt làm sao?;TY4VsmhUoz7UxYzG04Eq2CP00TAuwz9nNlHc9hfkFSuE5gy5qdSu2tMNZmGSUo0bXiRGKh8CKhJ7e+5rvksGcfeq6QcvR6iFW5qzaQeaxZX1lJmGvO1naNHAO+6qZEZ6KUbfIx8QzR8hmVx4Q6T4BaQJUyRhECh6NuYhRAg9H2I=|Chương 1555: Tạo hóa lớn;bHyBnRPt4EVZo0a2SZgY14rDV0+84B5jEKenCS6fOjWPP7I5AknN9RZT2vvMqsRHMmRPLkoqpVkuKZYF5L8MmkyW6FZYma/8wtssF3eho+zjJSV4tOvYyWu7zUf+ZILhaCED/QFulSLAheWMSRyr6FYsz6m/YkJWwn61b1wn+/Y=|Chương 1556: Cửu Thiên Hỏa (Thượng);xvhJ6K92aQoWbRgoQlssqYp12JJmb3hZWLL91/bTjOnc3nBoZC6gzcYzA3+rHj57IVX5/C4UDjAhcNc14hPcBVBp8dI3qgbUexMpqhpX4iOCfwN+oakTEwxtEFLzGWK7+zoojHXIfh/H/M7e4pP/x0csYOjAvHrBJGqfaPf0jfg=|Chương 1557: Cửu Thiên Hỏa (Hạ);iESsYorZaVIS3ixayRxnz8aIVoCWxWdtXdl4WnGx9fd7W8IQ1rnrNpY/t6xI84W3A3p91OqIIVoF0ETDpnsUZWXEsy0Udu2BOU5xR9X/HpT5rYQsgCGAyZvXpuUmLCjeqAYbP9kpmj1CBJurIdpirUa0MNyW2t55ZO2NZcIHE0U=|Chương 1558: Song trọng thiên kiếp;Eef+DHh9L+AWxbFdd0Jji/ui3gHcaP53g/wUG7Jk+MX2MqECbVIhHX4sNv7ntrf8P1fWjEhbfINL9wTkCrTtdDy7cK4RCLNv+6Upw4w8Dc7hs4sBXF39nX21p3h6nhAdEQ/XYD5MvSDVRZihW/Dx8cjrBwEf+2aY43oluWNVJsM=|Chương 1559: Tình thế chắc chắn phải chết;yu6B639JEkZ4RnZT4v2GzfQZiS6d7e0BAQ3goZrvPX32yLNZHT8+f0e/mx7baG2kHTYDZ/u75E7/ug+NGSIkBNJ/948HVQyMZlAhycgFn1I6MIqINVvgVYVbbCUMG1Hy/0/OgnL+o8UUZNArZvqgWjs+3XP2o2ay1VRfkyaLIOQ=|Chương 1560: Trong tử cầu sinh;zkSBPnakG9DKYShOL6hfwEHxpZcv3mWJ2P3BtfHtJAMJT7ePYrMgS2+Hg2mDIL//ZQ2YWHXmZqZWebSIf0ldDVyGjSWYU6E+3y7KpXCTfIQ26vaKE4NYAZ65PUTZEqmFEQ+YEPRoIlm0e90aqytk7oxP6SYaGZGxV+qKsvDeTv4=|Chương 1561: Thu đồ đệ;UgXf+4v3V7zA8RaqXgjB3ieFaaixuLxk/OOz2QlsMkpv4EVCEs57tJrXFCPBzQp7NP+SKONt37ga6eEwpVmqawl0IQpXUnU1oGJwOdBypDO2wTfbZQLDEKZ9ETOgeMPWihMABfUaaYvtda0du7XXg4rIUx0rQlvLOgyMz4A+xlo=|Chương 1562: Thiên kiêu đứng đầu vạn cổ (Thượng);NpDOvuphlW4uunuVl8+CwtOWedLEodT3tTHCkUbgdeUFiX6+K8HoVBAprJpRPbOUdKMdsGDCvFb5FsB0ay5D0esiGXD7PiyChQ8SCMUVoFlvXS4UZWkIA5AT3TkH2cWidKsb5QBVcbcwouT+ZjVnel7S9Bvt1H6X0VmtnaeGKCg=|Chương 1563: Thiên kiêu đứng đầu vạn cổ (Hạ;xer/3iBIEi38KGJGuE4G+wVWk8mAttIgWYSt/AK5T7tAf98uQqtfAhRL3bDYPaioah+/aD6pJldp4mPD1FfmiRYtZe1083N3HZHGkuRfQJ/dMqyR+4igdgvVIFfdsQAqS1TnkGD5t1vBUPPiPCamOYpvAfigsbrDTS65PeTBtT4=|Chương 1564: Ra oai phủ đầu;BkzqIjgQO4MFps6PVmwWkXMScODLa+NE20NfU3NZ9kHovWuk2aDraQBgKKf+ngBvKzxQa4ztCQ5s2sEdxaq7BUkaYM8smsju3pe16la/AfMdonp6oI3dOngVNOnHtp+jZ2RFSwtgyENO29mIleaY2V+wN9prwpsemRLRzl/TFws=|Chương 1565: Phản kháng;rur09POfC/lwLXhDogMms4uG1ZWgTMfjVvXuNmoridsuZWbsWhaEuw8XDoDF2UamAb9RKmBGa9b5Gr/d/H+doTaa4z2eLUAnDXxOOt1+7qiFr9G+VHlJYv9/a+6egli+QyJWEw0Z84Dn7tUyq/+V0O75rVZ9C5ZLqV9zzatcg58=|Chương 1566: Cứng đầu;hSs6f6a+iXwEpx/2wQJBlfPKKdGEV4wIJs001A/FGOow+BFmmg6gDLy1Z5siyZ7y3vQWEagZ8dmucbRyKO+iZBVHWcVa9djJP6rIQDLTOKYD5JWAs+Kcui5t0IZtA9Muum4TvI/2O+zeSQYKRgOryXCyRfmLLOO9e985O7sghYU=|Chương 1567: Lại đánh không lại!;DeNtcsaYGP/jAuQkfuXfYUjHeZ+gFqEz8sZ8DS5hdQmsPxDwSMu6nBZrjixNl6Qcdr72N4zAE534DkI1djStfki8QMK+xXc82dXkoRuFfJQXKBnFxDNQbBLOIbHarodABt9KTfSH6s01P5XsHro3WRVGUMsCmlbaz1B3oUpEmPc=|Chương 1568: Ngã khuôn máu (Thượng);oKccU1vZgkdb0T8fba0OGOGDpzpN/mx13Nzd7YQF7T8wDlh04bNvXhTyNFAHSy4qgOo41Bc1fgePkT0+aAlwEmcHM/MGTz7958atw7J6NqtRvh0/5k+gKWNaFoXRLIKR9kh+p2HlYxHVFOVVcmevKFxtbkXnu58YWJtgtnaLPFM=|Chương 1569: Ngã khuôn máu (Hạ);XMsTjBco93u+g/xRinhv6xhRh2VbPItEOJTpUxid9sVOnhJy+Qf9yeBCnXCXbnA/F5EGZlwR7XFPeMGagU8cB7g36KLkgM80AuvNhyVQfYj5Zv7sGqH/P1ZQlR9FNhkEtE9cO+OfZKImK3Z5SLrYYC4RooLuGSgGghg0YeXt5RM=|Chương 1570: Doạ thảm;KbgjaKRxn7hIwOKlZl2+UB/lIr2bf3J/5IPzX2S9e0GX8zzSjXKPer1MADAeIjNEted1aC7K+3Exknpqh7Z+wbjW0WZUmwdc2FshFDMCPeFDfMrgoU/uXHMMwNT1sdS9qy3lFnmSI4LwJnXfwlnAzLTp3RG27TszH/ETgr3ivJc=|Chương 1571: Tiên Tổ Văn Tâm;i9Hk5lpdXMRf8BT79RXVLImjYf2UZ6uUszmbNmDNNhKe+/suYBfGkAYD74+03QKu3gD7hPGpF1237e2gDDR754w9Ud5TulyfzAoFSXX+bCvydzTwTpUgBgXFmE3wB2yIwKpbQnbqg4rVuJrroNRVJ9mfkxjCxheBsAMWmu7fGFc=|Chương 1572: Mị lực của Nữ hoàng;1jUh8gOxl6VydhhLwvbslLDTOLP+n7blivbeDg9cju3x4oGx4SvsnNEAnAHhF244N99QccS4+607bhylgqyy4D6VKf4gb5G+pzPtSv9SUcF4oybnVLp0fC847KvmmMNxi8HIpyOkBGvpZjmxfIBEsF+ucV7r78jPH/NCkhpDBBU=|Chương 1573: Một trận chiến gian nan;6IjJOsjHLH6wwQ3fbODjEc2GyYd9zfTyvmnbkH9YfHemv6O2hkdUkbEbJBi3TvDBf0BN51nw74VanuHo6+gQf5L+bH6L/FdWaf2Xx60m6USo8UH969enpQoAMu91UYygnS/NtYtBV03mfK3zEq6sFnVmJbrpU/E2FgRkhUDH0hY=|Chương 1574: Hóa giải (Thượng);wln9jNrHnOYXVV5COzCkgPcclUiJmI+zgxfa0k0x1lgA6piH/Pr/1R6Nx4o4+ZF7fxxsXJNiMEofLdQ2tJCDTJsp02AVgjNxNyjSs1t/24EdTHnVVq5F+FeDQtyr8DnWUYC3/sGIQMdrhHwNe0uev/3XoIpg8NOI43SEkXs0ZTQ=|Chương 1575: Hóa giải (Hạ);uXv84oNCGbqt7wbMgMwCaDPU+jvX/bVFXuqNDMdHt1yJWEhqrHkWdNLEkBFulbTv3pYzOTAqyxkBNTlQ90GKi3SO1KGw3mlBmKtwNOH31mlbDKzOJoZ1tQv2Ogtk798Nhegq8mZCtH1V6lVeKNoYg4RueIqpX4GK/CH8udnHR98=|Chương 1576: Lựa chọn trận pháp;vAx3wmLhbTHSECbnfxvspA0amOYtmstlbhRzP4GGx3yIhu/P5sUefetCX8zTrFxPBegRcwGrSIGJkem+57A1nzdU1FRmNhgkGETnRgdSjWXrbijCONN4fF9wiuJCF/Xg4RL4081xeWAmYfbQxmfOfXnM5Q0cdt2kUkgtJfcdhuw=|Chương 1577: Mười toà sát trận;4muXMLeRXVE5k/eWTgfroO6MvosPhlbVImM8yzCs6BtrspYKVYqokVQHNb0JYDKxUDWPKP0lqX9KeqBLNbMEZZVYFxd1vmDiBas5F60fNdPqUkcIFQjM6bAsubm+KCh9p2mZENfL/9olhxacpnpY/NAYqTA0yzaQThgR9kaA2es=|Chương 1578: Sát trận phát uy;0KZWa/rlcy/O7cDTYM/CR1AUMKWQf5Vb06BooWYD1HDv7sxzphvyG9BUqpmB+g133TmIgDQ1L4+F943IDSWPxbI++BsE6DXBYvpxHnRVlRFr4r6LNzJ8dhqNKf0I6xKkjOwwqKq49+79X4jM9p1mL9Hq2J4pf60ObSpGZXJWT9s=|Chương 1579: Lại thắng;zGET2vXRWlfEcKy2VTCFxhmg7rgbX3Hxj8peewGdGfKxwpTwgMrD4F45ekxAhEeG8fkWFIenIw5E5I6pC0/PAXNQPYLEEc1v300brZKHItJLUDjf4mzmgJHOKrChHc0AfqBbCA4/57xABj7NeEZkevAeBsPFRUVI5ZLS/yHp560=|Chương 1580: Thánh Nhân truyền gọi (Thượng);TygEiWQ3kSVyQIBkP+A2aIgL2GPwp1hdm3ZA3HojylOZ7/PYT5deziLp4uhKo47TD6Icm5Stl52DdiqV1WLiVL3aVU8YGsB+uisGciCxCUUCRIwTCJbILx57ljfWxasHubfneW/qLepCz6pncl6k1oZXc/+KI6YfGSSOBAnluow=|Chương 1581: Thánh Nhân truyền gọi (Hạ);Mutcp5AfXRFMKssFvaXmHWRZ4TzLlJOmKp0yykpi8DKvvTcLf5enqfPgdVsqtNC5NJR8WTdLAxbssIEa+OiAXIf9GFWyE0M09EW2NvIyopDlVAYxQvIHoR8PPkq7vMGWjr7ufPzC+zTnpcpfMENnPcleJoyyXlLkuwu7mwOke2Q=|Chương 1582: Dã man phá trận;R6V1qZG6mwZkHNzzhp56qkpfMJHSHYj/wyEMwpKXlmUHMYqzR7co3GlmIUm0+5gssW28XyseOqwfzUj5JokL0SCaX1EDT6VtiLkNu/5ZefwocIEHG5aIR+kmGvG26MwTejp2OPVn/8kN9+uj94jwpkImM0gPrLi+aX3JwdQEbaw=|Chương 1583: Đột phá Hằng Hà Cảnh;jbto7hE8lQSqL6EQ59YtT+z7I4cFMuvRQ9K2Ka49ILIak6ShW0si0rpxgSA5SAfQOFuu1O2oTByszlqKjd7MvORE2EFcKsa2vNmFMyp1IG+BgLC3cCpX/Fu3vjxAxJKYV5sWsqHZCerubzXzTWHky81Ae4jEHVLvqf+JHB777ps=|Chương 1584: Cây già nở hoa;5DYTmN2NT70krIa2lLmPGukOTlD692w4lu+LqeVfHpv8b5uCPUdweGDIXkKklpD9+oEDO+bVoBQoWZdZvOc9Iz94oMsSXboh6r77BkjJ5r+nOHbxR21eV9QOLmp5R2aBQfgm77w5udhKD6/8+QR4OXAevzj58gr0yMMNn/EO9q4=|Chương 1585: Đánh đòn cảnh cáo;Yt+Qs0mFQOMHRoS58qytpnS7061JgQRjqBMvl8BLF8ku5KMn1LRrcyhvApkpforMf+1kw2T7azYhR35UDWlPKwHxRC/oYyOnZjPTzrLo0ohscTCnl/h5lVdmSgc588jFAzKb5dnHW9H2Sl/Kq1aThCxWR/1hsygbgUBySCu3qVs=|Chương 1586: Lưu người;HxMKCKxWGRetGHdvGeNBkYZybMQkLQBUwwCJTllUof3O1oFYocNvzf615kBDirb1VRKgIzZKPjKxuexQYUltk7yETNWh59clCSiHeejiamoNDPiIiulgTFN1lRAwxBqef6OR0sTSbfo++wFU05tPhQZHpGPwSLqx/04JgznrQaw=|Chương 1587: Ân đền oán trả (Thượng);wz1Ae9SHZ0Ip8lPrpyHbO/1lwOxV6EJ8RcO+OQyJUS6sZFV6G36XuPmwqhwVbuZhmOwWzw/uoR/ZG+nkgkxiaotb3pqYHJNvCVF4a42883el0M20VV2keH0oNtbBOV5v9POTryBx386YYMPl0Y1lrxF7cU0zqVzPr+27oI+PVzY=|Chương 1588: Ân đền oán trả (Hạ);66GO8kFReaDhuPHQkXSubzEj0AkOtfQO+QUyAkFHpxud2ZbwhvBI2ptNpl37B3ghct1WXrotYLpW3Vi+pEOdQnqurxDoc0QVZlulrFm0bd0O3mqMiErHfKRI11tYbQ71MHl66DbmzLAmy5ErIJstE0uGhk3lJAsSHYvHnxMcV9s=|Chương 1589: Không nói lý;N2HvaMc9XEPpeqap/9zSPodpaBZvgi4N7XZnVLyYvY834yZzJTjiq00gqrfZsltfRrf6VA/PG626/gjXqdw1g2nbt7MtvcG99V66ZKydiI90kIfJPFxUMZarVoLxGGEbzwAg2dc49MBZRYP8Jc52VWSwllq/+olsHldPdmglrkI=|Chương 1590: Đen đủi;B9nqYryYxa8MyL0fr99f7rgZMMJ78qNhi3McKh0J/ChXZi72aSjqWVV4ZbCYkvtaw35GvhlQ2Sk5vV7o2kibvLlPJA09pDkwO4WLnuni1XWaVdgiCdCS3USFyw142f5bMWPE0xsGyZfip9QfEo9IpGgBAp+xpyLy9pNWgu5n09E=|Chương 1591: Trâu hoang va chạm;Q5+XIcnxWGkUv4pgvhGm/6PJcyVpJSzJgs363B3qUiDeIJivDuXtY77eg6tIkVYSWZ6VpmKvTlHtPfB5gqVWMXm4Y5lZ0oZ8yGN48af1RRo7FeliqycdwWAzkm+puQEUlp76tXQzCv9gs9KJTz/51/dfReyLxMPbgWGymZ8Zf1Y=|Chương 1592: Va không sợ ngươi;H7a9Q3dU1W8cB3/XVNWZFM4FnuOPmSLXDKd6LnxGPDc8DiSJEI9MddxWrMhitbgN655UkEqTsJnTHKMtGnxSuQayhIllAkALyvjD8AggAqT1fPhMBHpybgkY/0O/G1hnDRE1IT0TS9EVXC1oIWA6BKwdEOkqvV+SdsawzExX8bM=|Chương 1593: Ba chiêu phân thắng thua;b2q2ygJWSkJbegZ/9PuQkcaEFFXfdoeu+m/fq+NaC1Lid1hgrApv4dJGsUYe1nEvobpynwOKdVHJ4tM/T1bc9jc6XE4H1tLgfPDbYX74v26CEFrBxRLhHUtW4MhjBthBp6vtDQljVgjqsSDZ0AZyaL3BPRDzl3zpDyREzPmkrfk=|Chương 1594: Thẳng tiến trận chung kết;ISIg+UXrlWpshjaijqHi97ysuGg7pnKpGfa69szff1LHiG+oTryUFgJOPzcofwxparjqBBkZZNi68DlubOIXZkgf7QVZWD65AG7mNI5I/EjwzbUyQGELDF2FMTVxzCa6tXvUColvSXvJYG5tQWXGtK49h4rYeMit54ypEZowKF8=|Chương 1595: Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất (Thượng);SQ7RP5IpbViXgOg3QJ8a2T0B/kqG0zSDfq3SlRwp408QkgiX1bROP2dQJ/cgVfmCUimN5waKMZzFU4h8XFVfreMrF2u0yhW8VR2dYlhbVa8PlJV7wwJDLWMjSBGtPgoEpGbQRPLW5i2sd+Chw+fNVJuvu/tBnqey0RCfhh6vfoM=|Chương 1596: Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất (Hạ);16Z4zfjQuoyzWxYa5znZghmIwWCMBHdlKXfk7J0+OPyPkz/LkdwQ3h+lYGwiprk4rdzTB4N3USq4fhkbFvE6GjH4JJl31BiIWHZ7ri4UOB97c0jszdtlRkZpeFGpc5CkZIr5aKmbAwx9EMFFTDXy1zLvemQD4OjgzBG4YA01KBM=|Chương 1597: Thoát vây;UaR5DVcDKf36MUMwhjg5+eNr95y3GJNZYwxqN9K6ffLojXu2KN4DfcoZVoV1KYrJubsWi6MkLCKlcRCvEdG1tIxYUTTNEHBvzsCuwAg/Cp8CGhayRSrZia/4K2vA8wH7Ein6fRdYwuu/F5qLYQ7qRJDWSdSUuHzqXFidBbRBhug=|Chương 1598: Đến chiến!;b8gKJ/RgiBTPSNkzQtAqA+3lUoJsWrbJsnEzjcL+EoQSxZBkN5eBXsciqFQep12apFUuEEwsUx7yoZfRLBIQ8Uzf6vzBOXEwCfsr+dTEtChEEnrpVNFiOO82bMjl4oZxuaeKkjH6T3uWWtzwWomNq1cR+pbgmS3pxQVmEu82xd0=|Chương 1599: Chiến đấu cuối cùng;zP+x4fgyauzJd05ARds/0P2aYdlE5TV6RfCDnJjY8mRO4XASzjlo/mDf/1zjYnG6BjCs89aKVUZGs3PCjXR+VHqwPEdE3hWpy5jTJxOwzSSl1fYl0QngkFthsdQvup0AIYCjKEOam3YEDF86fjbst7RWmGukjRRucFszPyczHi8=|Chương 1600: Lực lượng Tiên Nguyên;o05KtL+BIaiITiukIHQtFJIF05dhZ16QnqFo+S9LZlIoQnb4lo6Da2bK4X5cBh+Nc07IYPLFR99wlQhIah/keH8ZA0Hblzwrvivycr3cTcAX4619mD6zegErmL17Xb2o8VouZ5pcbCL+AQTkQBdBxkLMqgN0pj83e+tYyfKxTlU=|Chương 1601: Đổi trắng thay đen (Thượng);fJhhoo48+EUR/hRZ9ZoYWvyy+63GjOVCE2s+sLA85CyY8s9JxqFbEz+0QT8/lyPvnwMXbl3GoxUuiQZQ4VBMlZxGAwTCaY9f0Rcn0Hlgdm73H3BaomdBiFm1Wh5FkEvGeSt1a8A2vz/Myw7KaTF5i2ytoOVe+SYtErSWnYCTMBM=|Chương 1602: Đổi trắng thay đen (Hạ);kG54pox0bt2htj/ktUoRC/i6ZAqmEDc62ACtxaLFkCwVwluOGvfp8HRAjRw1gMftp0UfDr9BGWwgwNXC1wT0QRtu0DPGfdJJyOMDsvJZ9bwrRUrEW/v8i+eLzcXftGHj9eaZuN0GtL2GWq7/n8N/vIVagQMNUtTmxsF3D0m4qB0=|Chương 1603: Không khuất phục! Không phục!;ksdnyb0wy9nyR9O/b1hlwX2M1KWlZeKlNondQtg7wALQGqhaxk5AHoy+sXkiYkBiF1/6LSgfuZaMI+WcGDoQbwam203oWGGgrgJuUHkXBMgSudNCI6SJJ8zlYT1BgBDm8GcXMCqSCM19H9kSdSsFoS57ygJ08DlFUnXpAn6Iwao=|Chương 1604: Đào hầm cho Cổ Đạo Nhất;lFf6xoAwRUhMlOJzaIbW9lupO5urNyE70xJgOOSMzrwQctNrJgf1ANp6W6EHsHtp04t5HGaySwqPjE7kQY/fkfqgPuiBGI4rZkbgkR4K5d2LW7zM7520dBZVn9U0UdlG9z7kU/mgWGnnGlmQ9sMhSZpsP7ZLs0aRBt/PQKVPk90=|Chương 1605: Đại Thánh thu đồ đệ;zj+TlQoNIX1SWMhKxnYD6tmFw+DbVQ4uBQYmRepz7dZEpXdfIROyk/+CwjFRr+3zeTuBVWAn+7xpGvu+5MVpvmrpv1t6Qmypv+gs/8TZZArpwXAczGCAfwDaOZ4zEtAiItHUCj4PWeQQOvyCzoRumB77ZOdoft3MOdaXvRDWqhs=|Chương 1606: Xếp hạng thứ nhất, Huyết Nha Trận! (Thượng);Z8w8YtarK6aJ2SNfj0ufjOoBY+nOs/4U3OZywUfXDPBoEkdLXoGLQZ/reR2iarEhYZ7S604AaeX/zDFf8xPoS2J7JaikA3Tod8AtJu02wzw0QoZIwrsokvrVx2yOXS5dTD29kkIrwX2CaaXx/seSywLooC7H+e1WY2EORPbz1W8=|Chương 1607: Xếp hạng thứ nhất, Huyết Nha Trận! (Hạ);lOVWKtgALRZi5aNrof/uLw84nypWpBphEVT3kmz0LIelYUqyOGE8mYDL7GIdPLO+FLijwdwc+SzK3fAUK/7d76SSnB1ImmIzhPzy5KahTFYbcgnCVa0Lp2u00d9r/KYP0aa/+LOephoXNsUwL7ASDxXSovq467/Z5juzUE3/aOI=|Chương 1608: Hữu Phượng Lai Nghi;hm8J6AuPNpMt0uA6rfJM8HEPcOjOykv9DiZDUMoBYvujm3CGvuiezL38Hk1TCj/h8xJEd+mnoSgCNUX743PjmsLsWWrhTzuAQ129MmkqHgGE9xuRCo0dgUPookFhbrVVJxS7+jo5HQuKunxnv87IwLQfrDBzANOA6sa5tIFvHhM=|Chương 1609: Rương báu?;WBbqS6g3d0etz0By94EuVOcY/mXXDqJTXqa7VtkextlpEJjR4ZsQsMEywNAms9+8pX76Fz6sE96RMI4aPKJPcdJzoN7n0u/ZfXzvEuaw+Sv8gjZNgUblf+80Z7fZzJmrYErL+X1T7hpN7i/Yo7QhO5HUv+Qw3LRd4+ocFqoqkVo=|Chương 1610: Nghèo điên rồi sao;wp+8zNCUzOe6Y9AmmBO14fHRbCl1dB9LlTFvueZ7dTaGtOg6sZkTgBqB9V0V6DqT5diBkTjQdP2/iGmCDk+YLv7d3SWzM4iqmhrUiGlk0eDRt3QDR1CadizBKmg/cMU0A6u0MBg5pIk/sw3S1FmQZXWDZFAwrLq72DhLyAfYCXw=|Chương 1611: Bát Thạch cấm địa;OdhqNk5j02fCeDmBB7rkpHMK85FGgyCFr836UfQV28HdNwE2ymImiOd/kGOFCDZg3HzBx1kP8u7kIHKSr1LJwqNYctRV0Ynsr1/PVIDbO2qNKXcmyeOOCMFcQufNepKB9VxHhWPZXhzstZFaKXInh4BTMCRvEHmf9JNZm1eGYlI=|Chương 1612: Liền ăn hai thiệt thòi;3iV9J5REPKDR75NqUo0VrDojRWI5QOWfAxSGFjOGe5drNhgiKf9ig3lFV9Nl1r1kC8altO/0qXGjSR9Fhp/Og6xCqj4He2BpsXm7UldGTY8c12u7ZbqWk2hZzUeM+SqKpCgY4NPtMC8nDsKl69MJ+0y+V+S+n8VUceq0mC7Qzv0=|Chương 1613: Lai lịch cấm địa (Thượng);p1riUxciWBYNSJwQfeJEUWdJ2WcFK99eUIuXRPgYSEQ9TAT6ex1L/gp7DNwUSSwk2/4QwBt68p2nBPu4lAwPqLNjqrvdIe64kZq3u81QE6Qfx0AsVKlh+LDZ+XqyNwzKBJA08RROtIzCAdbNZMCHBlaJTVxsiNxHH44wtm0Fqvs=|Chương 1614: Lai lịch cấm địa (Hạ);RVhk+X/K91EqIpd5ES/2cFDfY3POMSKtJf3o51CaS+twHYHwNbEfVEmHU6ScG8V2wrQQ+EIx1JUG0GN2jqgn3zpQFi8W6P2+LYrXTaO1Xxl5X8enrQ2J97RBE2GExqlB9sdZW6pn0FzMEo9wJNQwfvHj50TZg1kVVLGlThtHKoU=|Chương 1615: Kiếm Thánh liệu;j4/8wv6h1BPhP2Irscqgnx5qXjBH1MVqAlTYfMGEE2AO9nxKDWC54e1oLaj8o13kQd1e8U+gp1I2bxfuqv6zkGz6aOGO9VuSCgzqS1rIGgtnz3aF3/ZCgbGN847HDwvcpPzfARWzNRlcG4/4/SiVPaLcJIZHT5nXOmQF5tjL4FA=|Chương 1616: Kho báu;DWRNAgX72f+6AgnhUyGQvzUoaNsLLGn/Aw89z00wORkT8aFHbj3fnRVy7x2tNBS5lk3uJKzncNH66jwqOuanPvP2EM2epNKqgizWVPJ2z5y2KAN/cPJYW3NQ2iGgFLS5yZIeLWX7BBRLEBVWZ93bfMtx90zH35PMFYAEyd2KkG4=|Chương 1617: Di thư;A/Yegek4D1P4yiqzl+4rYGq6POPCfr6mfODzwbMzVXbg/DV8rMEvGFt5lH+PavlhQViTr7jXm33u/OF67vT6nXS7im0O/HSTldnSBEy9/32DPRHaGmTEiexXNjqR0HcWNx42FFWFlNOtXLi/ZaEKf4yMOBF9yjt6T68Qw4+xxn0=|Chương 1618: Thánh Vương huyết;vezDdevlE1w6CFQdawNFV2OygW+06I/IpDoTNo/iu5IRsOP2OyKrqItqfD7deSVnkl/6+/nPMIwhhVIBmD8su8+b9UrAhb8GgPZ0RxCAwnNkcSCFPLJVyIDyL49aaIYcmO65m61m10xa3j277d4HezXbpD35BTe80OdOWcJ2SIo=|Chương 1619: Càn quét lớn (Thượng);YkMpCJbzOuFnJJPAuEFF3wae3o68USugg0Wqym+Ho0rLLvjbxsF4vQoUquz9itlz3j3djJmp19i9Ed7e4qunVSf8g+tnUodaHOOjhaQVd695fseWIsocRVDktCw/z4OMqCbNzsPN1ZzlWYvjl5V3jKR8mx2w2vQa9w7Y8gjb0fo=|Chương 1620: Càn quét lớn (Hạ);fDjKAfJGnv644gI44oRxgDT4t8t0dDViTYW2W5QmQ98ZarG2Sdvb9DOaNyYtKRuvqic91upke8iJTY+N7mVzSi35ax7arQB2pJu2iOBnzNwmEl9bIomAo7TUA4eayPW9KhS2aMuvrMZ6Z+wDRxq6cUoXvQ6UJN36AXmpOP7nTs8=|Chương 1621: Lần thứ hai tao ngộ;eyR/oykjnTa5oA83ToBWFlOC1NqIbEKvpomQ3AM04YvYPxA21yHm23zokt1cjiIbGcxF3dZtqDcMnqW/SaqJ5RnZkq8f1KfIvlKjVEqZ7S1fEfPonln23yk7B6X9oE7MdspAALW8GqPzsdLwheMVBMer0gYT5eYjsEmNs1E7rRs=|Chương 1621-2: Lần thứ hai tao ngộ (Hạ);CkL1KLZnG8tCgbCZgN/iJ9rUNh2W5XIVanRmpV1/V110AUI3gIN1pm0XnF1vkUBqR7siAZo7+GDyvLELA+OdsTdVmoNGi6yp2vQCWiNAYU7kUXA899XegehRTJp0B9vq5HRbOOBKYrZXve+lI6mYugZcXekRFJqfAx4FLLU1clA=|Chương 1622: Toàn bộ tiêu diệt;ATu0qL92UFg/d/WF5knHBUArCM3nie70Q2yoPhCGRpMIw554b34n+xP6xbYrKio9nCeCui0t2iY6XKymeWN3n4GHg3OrPh/BK5ocjKhtyG0SN8NaCSpJ0wcMZ5k1TTxWvwKqruq/dLfzK7NKCLSw+yLn9TyBmLBRXEGlz9L8owg=|Chương 1623: Dùng Thánh Dược;oHJnIkytt8zoJ07wQYCuMINegjgsk1XymeukLu+bOvaR2ha1N0qHTdrzTBOxd2bBw6AaNk1xNyjx8j8GrsRVR8liNS62xyI+kjQ4LD64BlA4dmrXr+doEautK23muTYkATkGOejEaO7IAMA6OKJ40/GPLeKJHEpFa56iCTbfPzE=|Chương 1624: Chí bảo động lòng người;aLDOOjsRzoRgwfDCdhinT6GBYdXPY0jux2UmYLt+IKzylQzRDuP/MDdLe3DDSKLk+eOzdjiMOiByQvGNHOXaQSAwYaNpMiPpXjGu9zaTEwkx4UA9ConmhAWvpjiWbRH0FeU5yAPfgwiXQxeqZP7JeQBMAEwZ/fGV1Ut/ot3gV04=|Chương 1625: Cái tân sinh này thật mạnh mẽ;5sHG09969eLd5fwj8P8sVsSsjzqS278tRzyKphX7n7ZnV8yy6S1vOl5fgdy4Phz3e02NZXJ2O9fVbJbuq8pBl7DHTZrTb4azseWE4He+V5iSYUJJ3NfUgctGseXpFDIqRrTHeWfkIGG8CyUfe/I3JAhbe+lMJLx7qhKObVGgE4c=|Chương 1626: Cổ Đạo Nhất đến, rương mở (Thượng);1YwtxgLAvnzFZ3FQHdxQfugrdMtE2STM/WyjY7aHdPQTPHqWmGJjQYVcvsF0uJd0Acg9IjTp7p/2gOSB8QMNVwcgom1665gTgeIVkSuADC1R9rQlczAVKteWmi13IvCLP9i9+6phmhlT1iuR7/R1d7OFzISoy6ZZZ9OSCSaPfKw=|Chương 1627: Cổ Đạo Nhất đến, rương mở (Hạ);oSgdiNhhPrZmVLR1JF0KrQlwXaZCJ42TmP92trhanZiwEm83e5ITy4gvCWsr1Wo5uxp9a7MjVUbD87nirqPfw/GX/BFgiavpWkUlwDWvvL2hdkr8iNcpEUbf8E9XZkKnENZtP5EgsRctAFNdkLTtn7X/+xCOLldvUIOsTxKHSyw=|Chương 1628: Mai phục;MUZS1hKCKXpQhpgh5iWVpECrZx4O2czMV5JQ141TTqbt7I6Agfxbtd/mnoy+nWPyakpcd/z+JMSecj1HHWejQCH7Dseb/eNIV13XwYdzBzmVqDwVOpMJqi0Tt7X0AWfevpsXtZ0Lp191Cnngz4OjYJR94xooC8iqy580loepcAU=|Chương 1629: Nghiền ép tuyệt đối;hyYxkDj5eHOg40avYd3G1+kfSex94uZXfwqfQ81+HCYqqCIl58zQgOBjuJfK6VreFeZALPMzyU3GI3pg4Z913RhyKtEpPZ/OnwhAYl32CWH/JFLp+1RJBazz2GnQnoGyE8rXqy0mNADtVeRURVWaXb7L1061WH5byPQOBZe2/TY=|Chương 1630: Ai làm?;X62K11tkUe3yhE+c4UZw9gsbZR+8cdy/EgGIW0/wbi3TgvJvTAwUwv+85WpWRmDPmdFBQC0Rb3a8K+M9PpNY4BHzSX9/evMNMboJ5JEHosR1M8J3icCnBn3Az4xSmBBF8x4i2hevfNYzoLjS3CkpDF5BbPZLcwsGHR3qg5ZN03M=|Chương 1631: Mười Thánh đều đến;I44n44OHe4P6L7k5RtQcMJbIqOWjgUCQV+Zj0N37r3BQ1Ge0WJdn74pkETbzUltZEhrp44dzJGgBuF9rdPi5ysIiOAxbtc9YPtNZ1Fm1f98Gi4uFKReh2eZZawVW8uThgi7NtUbbcSuJDb0s3yoN/KDPqZtFtAef913EFWtDKd0=|Chương 1632: Cửu Tử Thiên Công mới (Thượng);eimgKSMblAs5r20OEFM+MXrUpgvVqpfMX9tTKXq9hv6iZd0APyIMWOHILro+MMgr87eMP6t5vxF3+xk9Uep0AW745d9Z87nMn1NQBU5Yn6V78MwjPCAaGqBMncrtbOrXRfi2FTYv8JcP/uufu8WhrkOfunB29b+AQIYaYzoMtX8=|Chương 1633: Cửu Tử Thiên Công mới (Hạ);DfuEt4sidqefUCClzuEveWCfczh6HYuJ8DICnswUJCufL4KSuUDIzfy7OVkAfsQNkNpEBr7vXkzF7fC4CEssaF4wHRMsmeojhwsqr6ba8ZL/Aj4I2WbsGmtJ82vkFFbw9qK629iG7+2U54d3o/1vzZPSAtQJjQJD4OIkN+0bdA8=|Chương 1634: Ủy thác;ewPN7j0hyXoDTDPoktVr8rGksrv4SLXcsZ3H7p48QvMHsRZm8YhZzgxZQKiusz5D96cc9mOB8vAwfR7cD9f7Unk0aJM/v8QLC+/mJLTvtE6emp4ZCdqgTNkIFVE84ynC+iM8Ah57i/Iv+Cx13+6ulKSXIBJzhoFPaRwE+oO7aEY=|Chương 1635: Thay người;9kleBxBK8brr5WNhEBlzxZOEXJqBX3r4vF1QZNQdvqnv48si2gFEqu/ecwPKgebsZpvH4iSx7dQMHwbz9VPpxluO9metAh1jsePMoN5nQK/6Qsn/3RWigTuXsSGP/ilpQvAcQdnB0NsLNLonmWGFvtAc+xVYI2MwCEUWt3iENG4=|Chương 1636: Dám gài bẫy ta?;Wo8AeJlxTyOx5TFUY59jvVDvONbz7UsPoshA24iKvDuGmFlJ5J/3CnDCncpo8FMFWTRV4j9msE/yX/g0mhqFonxyOmI+OTgoDHE3pCf83QYYt7cmH+wGSTl67ycte8ZhIOHGavUNldB5vI2OTyQpMzjiDK0ULKJrvpqeNo4wWQs=|Chương 1637: Giấu diếm một tay;O+t4T7MQJsJT9zITwJonFojhaG2/+Q3wFRsK0tAfNzSMmF8fPsboEIy/+DxpvDai4Kt53Ym+9hzmy+tGh7qxSRltnnxum7NELy3FXOwLdrVr1dYk56NAM4/U5mSw2ztSkxmYd6AxgqVHvQvsVZGn4o254ah789kglhJi55WRDyk=|Chương 1638: Quay đầu trở lại;bgC9nVMG628dmIys6aCJZpbiQe+gG2LNC/TwsvXBvTbExBCha1eTj2Qsg7oKdeNhaoDWnNE3M39B6GxCqoo5G83xV6nVY2zUITWFn9zD5sa4387U9a/8U0FP5ytTGwSEJ/khaGo0dVlc8muByEMoaFl0DOCk1hT/3/EXOuvUy+s=|Chương 1639: Thánh Nhân bỗng nhiên đến (Thượng);/76YtKkIke+VMUKGAzQ0v2tet/LxEY/erxN4wzc13F056uJdVUrjZ7DQa8dQq+ypbKxYNDQXyMtWm15ybuzgOFXQZced5tsQ60ZQiHofT0RdWjpNz+rjTjbTO+DY0rGJc8BFhrdo8sFxhG4I+nxFbPgS6Mr51DnNbnpNJ7qqv/o=|Chương 1640: Thánh Nhân bỗng nhiên đến (Hạ);LXb9BdrFasebCrbyg1Rk0TYgUR7Iq5JbeqkyLcmczDo2jKcqLdF/xanoj7v4DiA0jfP/jjBluloTJvNJ71dtV2MCfnsIZWIX3cJa8pcw8t1xkfjMdeUj0itNUTnPHNvY7o9J4Tj4ny4PxraO1KUhzgO9YB3Xg7sc16SwOA34sUY=|Chương 1641: Chư Thánh vây công;tivfNzBWH0YoEJ+8lfpoue28EwfH5BKqB672RdVmNuqXsduFJT6HV6YhEIh/xvxEETiSOZLR/SMqHsf7xanr+duPkwU2W00mYx9Jv/dvCITW7eMIFrsjR3UvPvZr2ICSSdfy2hSE9b7YBtfoWpXlOpbqhFu24AZVaIPcUnY8uSc=|Chương 1642: Ai có thể tiếp ta một chiêu?;anpc49D5HxTIBTszw5K2U7Kd+xl5P6/QYl1+VxzM6bfrETdzWzfW9cW9onfbvbeYnH+ykQtZ5DEXBQ2G3AtGjbu4gL53DukpaE2WB0flEiQNN1HlCy4bMxWoDrHLRO0l2FRlGw2/5TElsg1L3oo9hENukjx5CuvCb3afXWVxv4g=|Chương 1643: Ta đến!;r2BT1tSmgTsT6QBD8hC7QWT6Jhyv3dy1KN8oKAghNNs/rFP8s/IBOM/oyCfdlEVo7o27KYCg66foNkhojiRIFglJI/kYNV7+NXnmVXUOR3pKYnQnTXGeD8Od0Cqn9qCNWETwSW58bOpRWDdEO/vKSCMAojkT0XetcWZhwUN/Apg=|Chương 1644: Chậm đã (Thượng);PODizJ78mBuHAdqay6inUDBu6TK6d+U+/p7b3uMMtkioX2b+Fncwts/J1jslGfwJzPbf2a1/JbGcB1WjEz/UlUl8zW+L0L9qQusBduEZBL50xWE6kwSAHzWJLocktjAsKUSM+pbinvmlQikdhIQiBXALQ3Ozy8ZYeOivZz9hQhI=|Chương 1645: Chậm đã (Hạ);97nNS1+onWn75GXLOGCAzBpk6zwyzbLDWo5Amr5rdHv6maR+BPwfTLHJxbuRKQ9oTn8BoiKV43VcRgXsUD9Xc9l7HLeN2fuIWNOCxXdbHLcIJab/sBKVPflGuM/3EYRSOaQQK2z50c1vLy3HODKCO89KEhoBAaf8zXo/Hmso2Ts=|Chương 1646: Ta muốn giết Thánh;Rqf2+olkhYeHs8BjqBqgJ87TmfqtK4wWBeYlSgiCvNMRUL7Cb6FcDTnBOtxustUJV6mBkMDXevh8isVJeG1+CLW0o1K3q60nxXDaAFLP9pKSvPSahmtwJpZ/iTz2hjZfE2/Mbv7uak79we393C/CeR0sdmy+hQ6LA6yn3rIoDQA=|Chương 1647: Thật tàn sát;qzJG4Wb7eyOEgSL1iF1WyVcMMxKrPC/HD4xdB9ar0M2kaf6aIOBXNhACE4bslOeSY6zYW6+ZquUJUtsjAEEUFHfFU4CqGD4CnhJtrqT5QVkY0C/FqUwkLVAIGY/iENgSuLLVpD4jAy0ZoTuL3NOiZgY0QbzwLviVp9vFlBUKlAQ=|Chương 1648: Truy sát bắt đầu;KGq0kDAXSQNj/GPKzCWa6pIl4UyEQsfis+2PT9nO/2LN9KDUpy62D/CKdZDMi+lLBiGwPP5/gV6Sb+86ErYtjbJwWnk06vNuQXxSg/TS4HGe/Oa7N5AF3yV3gTM+/Oh1UR0UUxNjKRuv+467z/qdr5hiQVkVI0Iyw9OIbPbbg7o=|Chương 1649: Mắng máu chó đầy đầu;5HvhY4ygGWKS+c5T3WtbJW43V+ct/wraUgBBKQbFjEJTunT83OhzY+e4S8Ife5erqngxHaXdxTfYteue3Oh+kFhdJLZm64gCVGmIVGBAqNO/nZZ1w7e+spM4GQVg7ogeS9PGOcLoe08Oy3rPrHv49+v9Uksy7/msKRGbPFfPXkE=|Chương 1650: Đuổi tận cùng không buông;m3PS/7+pO+MneDXuqVlSm+Jf498J7+BnrdYZ3iKltIojK8Gw0Alv0MZUNPUgRm6G+1HKHFieDyb+BCL6BEWo5nU0Y+2zhYkUh3g2X8ZI07uKF/64FYzCEM4KbV0dZwt8aXdbQntcpqfqrpRhHwaUl/4tB7xHMtlAzXLAyi3laD4=|Chương 1651: Độ thiên kiếp, hù chết ngươi (Thượng);QBBeugXvKjSP2YQpWFCdjpdE2SEJRIlvqAmox47si2N2rqsSTdcmwydPAn/JAf31nwlXkLJK78AvuBlZZfcYHmD7xdUJNjTM8I78N7QBevE5pepiqSkagdqt5c7nd/TJHPqGucF+q6ZnLeZCj/pb4YGGsZgUGrZ2n4MkhVYlrrI=|Chương 1652: Độ thiên kiếp, hù chết ngươi (Hạ);4YVhUwUolRr6xWolmHjB+3hF2H4ds1EuZdcIDF2c60NB5bnR/iRfLXQONB8T3PlOU+3F1StB8GDo2Zvz/+gAUemLHOUhlnKRQdotpxGK0Fc8sVJMgDcK5l4VsTbOS3iphLiA8rb+reejRcrMCddoIqeiL66+5fqWF0hvD05KwIY=|Chương 1653: Quyết định, đi Minh Giới;cPQ3LkbUe+bRoByfoQ5Y1z9UmebOzLDEdK4zJR8zmMte28tqUtNtC3NkDmzkfKja3mfc3d+JSlhS2I5eJaGLIZnTU0J8KrSIjjjeeFjVhE6ZwVatUkiJTqREAi3+UfcvF+la53AN+KjTaoOyOetGtq7GLg6iiDp89GWaVx8mj+0=|Chương 1654: Vừa vào;qdHISuqRgZM9UeXx6wh6vUpK5jmSwzTyHPtEnmytKpX6ZHGl+F7VeDlSPO8d73RNRVGYZlRrpC7kCo/O7I/A1ckDBKCJZ51uHM1wWLpIUwniw0rynhed7yHHhEdj4SLzfawIK80R49OMwf/TqFlA7KEV2qTWXz2dYxntEfhurrg=|Chương 1655: Người phóng khoáng;TH71bgbxdqIqqOLM9j/hM1dk4jHE0YbLONYlHuC3CJNTx0B5Ps31opxcJN3MtyJry3xdYmC+NC97/m1Ky4uEjPlK+lRYVyLHBP632SQGF1/ZEeUWQN65f/bl6nfFLJQze4ZRn4UZCPzh46O2BKUUrBIc5qaBBjP+SXiWBeTwTJg=|Chương 1656: Kẻ ăn trộm gà;LNNjQHsYToUAqG+t6C07u9BysgogDpLivtNOKmm+G7gzR7cHrFiawj2hDbVRvRp05xFaOEjJH0vmt8+jXiHKrGNyrm/5C3Q528wrKq1hT3G/yLwY10qil0g32NAeFUkXcpS+Rb4651Z2qHgiJukneN2B4RQLk1B67y9O81vD5vE=|Chương 1657: Bảo vật giao lưu hội;SC2LI1ISiCl7fpDVqZf3Qb6ZWWgAXdtB4qzR+Ff4cVYzkj+GBuDVm2ih/iQLU74KFTKu4j+p76Vsj7rJxc/PbqU2y7oPm7uFT75ItELe6L6eQO9FauAGda4GEX+gUCKEVth+j6pc9eUpNUGpfrvcJpMsnWWhzQLIeZVGXrW9H6k=|Chương 1658: Đổ thêm dầu vào lửa (Thượng);TdXJyEjVoAxfZYxUvExiUJhne/VgFFWwVREAchtcCXuaoQRVKjwK24kAOnxTehjO6mEcz/DojuW9KhV5r9h5sfLEBY2a2KRWqO/fbfAePiknlu85GYoOfP6ph8YkdCarEw3hh7vr2E+t5XgVZsZiJKeyKfByatG2UCrPHjTPuFg=|Chương 1659: Đổ thêm dầu vào lửa (Hạ);K1NMg9FC8m9DW80yZDPWxZByD575ngm3v5sVkJt6F7JWGl2KoCTx9UtUuSr302103IhDIcKnFw21B6A6Ooj76ne25VFpKEjt64OU1IaDWn7BOK+t1i+qKU8yAfGBzj3Ho9Tq4Q+xH8EqC2rvVGlsxvjJjiDRTiwyW8nfs6hHp7Y=|Chương 1660: Chọc người đỏ mắt;XYhRQwfyRFUraqbpwpahgQxGlwr1qpO6cAen1mWp4AZxR06hnWvB2iC+Oc2xgmUKWDPOpOKLxy+syI9Ra77+t8FxXg6oUoZXV/D+EnY0obNuHlI9MvuylAkxsvlIFrfLtk9bSYox9feMZy3kgZl4fwqxUM/cTMzOd5o8rC95bRQ=|Chương 1661: Con gái Ma Chủ;6gbYhJa12IVL5xbUF7dFqzC1pA287Qtm7mp0eq1JSMsFPjKFPG/mgl2p8oCrhNfFXG2QK7C11TGdbg+G0lbF2OJEGqtbiVnwZU1gdu2eyR3F/sHB9Lfp3tTCTeT7uH5nqKlYS7CRAx9uL3DqLeCbWMVb75/9x7+q3PHwuvT3ln0=|Chương 1662: Quy tắc hai giới;D5DSMfC91ywUUJSIrlN8kezQrxFtIgLRFfUREqFl1jCyO44hnW/V6lXh7wx4Gay9fs5zWmGM0tMwXK/K83MMZpKWSizRpxTgvJH8F1n9iGFE8uBTivGIdp4Yst6CHWXY00OTssPo0VSlHQQyvGSb5HrgtUtz3Ih2wjMFjDceV00=|Chương 1663: Dung hợp quy tắc, Đạo quang lại hiện;b3Q7W5sjBEb5DBBGjdp7abMNyuZCRN4IuUOEUQJMLWazpiKMeV56Q3hgSQWLm/qe0ZA6petpRaAU0eTfK/3KFFlx9o5HC26qMREOtYsUh/xS6NuDao0fH4mvElwGPYDxtCqmEKaDcJd5O9ACKqSPn6g/8ChfdU/MAimeDPSpFB8=|Chương 1664: Con trai Ma Chủ (Thượng);ADHUdTXHHWQD4bBxj44VIotSNtezQmWNkPTUxfN/sV2Kh1S1x5/rKOwKnVcxsH6e9jkH8avyVBW1o8ivGLrBeyMl8wMfPj+z0mom2lOuTzTJkF8wY6/V0QJgzIphkfdneX2kf02XcGt13RpfUOkZR95i1SWsZG4JsCyH+K1yNLY=|Chương 1665: Con trai Ma Chủ (Hạ);Oa6W/QHTQzgEUaF/3i0lMqcV9nFsP52PADIY1e6tRSnmD5cQ0KQYlJjbEumi6OAGLV0MnGCPQ03TDop9XXFwTWMqJbv7FaXtuK2WQVtfrsB7JeMNq6qiUvbHKjh7moUDvipT2n7N2MYT0UimSk8QLhYC8Smf6Nfbl34jeK/qhYA=|Chương 1666: Ngươi là nam hay nữ?;ejF+TGyq75pYelvo/dy0cpKPei2zl54HlFIrIxFDUkkeKGkJCrtceygk70bP1ESQlpiriW4JyFRw/Qphv/SR52vSi7e+hxz+d0tKZZprkO5y7OBDYi9rfqGK/o21g/ggmtxMpF9NrtcRPBHsz4TD4eaNgGy6qJysBQlyQqguHBc=|Chương 1667: Câu Lực coi trọng;hwRGeadV3orcmukw2SESaTVNdK3p5pTcjMuDBEjDoyki1VfX591yFz3HIRA7c6iJWQ6JagruS5xLs3+S5CaYWAE7xexI72wBFpnfmOHMmO1tDIXAWkYZYV2ReEaiiADXtHFxtLYsCimITRYlVfI+u336YFRYTye0KZY5+aLLvKE=|Chương 1668: Hóa ra là ngươi;5AHHM/yViWCesFflv+m2z86cqFSA31Hf22lJ1NnVzYPQbuVyk0+b96awYCCPi9xm8GwFAuX+RVYYgRbQeaZSpjrTA6UV32mCeevR0NgRP/d6EdJs3EqCp1aBtgqyqPaBcAYfQ6M3FoM3bWj8zPvbg4tG/beNF73yqmDvAQwpQ+c=|Chương 1669: Tái chiến Xích Hoang Cực;dgEx3/SA5FyxWhX606wBgn2p5ObvvIyvp3x3PZ/1GyW+Fk3r25vBFPb+Z2ty0XKNDYgU7l7urf0/nD8BGQ4hBWBSsy6Wwh8opjIbQ4/oODId/1vN0yNvbQ144ZwRbZSoc8cjrQMQ5Mq5Q9Bpzy5Yu6JmEDylVi9ppFhF4Yda7Iw=|Chương 1670: Lĩnh ngộ đuổi kịp;Yf1Uo5ErKQgkHCAu5SUkBakppsWFHiH2bpjotOI0T8oqIMxacDHs4aFQHZEQZ/DZLruEBEngVDwIO6Am5ohqR5kgDBuWCeffBfrftlU2u18FgP0ndKmznOBYx85u5s4gf14ngJOlijB/9Ax1mAUTxKFJvqcuWfrLnYr7W+l/8+A=|Chương 1671: Bồi thường;Oj9+fzTFNYvg54L34vJW40cqGuJLGnR8W9/p3yVOcofoq+fLLaQCHvj0ByA0CuMUrdoi+A0iDwk4QTXcs817Gl8XpbXVkR9IoxE9qZBfUoNoGU0fEpvSSrxzLGAfltXSNF+6B4t2y4CZZSR8v30eHuUEGKkzREt7Q7aqqtjMV+w=|Chương 1672: Không mời mà tới (Thượng);sbV7tL11wlGeh1aFj/yaDnlEvH/1IPpw+GpMAHlojlV1H1D/YnHJdR/8ENhksI5sWq2z8XC1vfjdq80rCl1Mpc84tL2MwKvzRhH8qofMSQQPpDPhrymJHr1FFr9OBAXLn3WfwAvbfvDDkocZVZDtxl/h77dqXgYY1UYPI+nJchc=|Chương 1673: Không mời mà tới (Hạ);P3Yk7X/KojfEWTkP+HmsgIw0QxUvwT9afWzhQ1XZ+Ezeba0LIuG5kHodFdv3khpzJXQlH9POYdO5MEf9x3Ryv0s7vYKCwn96gpWikaHHpXhoO0qVDavG+ida/cTNJyk1Eek5Ty18W7XujuAT6x3rjZ77/biQ46DIK0QtlqD6m98=|Chương 1674: Mạnh mẽ khó mà tin nổi;hQ/kLkajMI+5oWhvdkTBNvRokZI0GahRehffFA1S1opR3tOBULVKENaTbbkNM0vFk7cwXcVvBxQsLWlJppAz79/PV+XjOODy9uMzjpuR7UUyZqpoEa5a0AqyrRwl/6+aMOQAbI1yPRckPwS3O2C9FqQJiAiZrGFaE/MOLWJiSW4=|Chương 1675: Sóng lớn;vAk8HcA9h8QcBP/YKPfYDkJZZA71n1gv4ts8gQUz75tYCM+XGSdqaGoV54MO/Cbu1C1hXjfbprSioZRi0y4jU+Y161okDJ/5obBbI1YACpLfRDzq4OTjB1E5BNboi8YZF+cmSLtUcnDLV2KECKjGi8XpDNYNpnTDZ025G0IFUik=|Chương 1676: Đuổi theo;o4uFkc9gWsinFxoyF8jDTuTgLN0+78Q1D8r5gUdP8QE7Ygg0VeQfxZWepHw9LxgesY3ISGtAmIFtodMLbJfbIhOSDTKA00Y8jI+px1Xpm4NygxsrwFk9x+UdHxmeXgcaQkwH4c0lyQ7sO3aYZLFzJsZ5NAZHNII443yuXt585b0=|Chương 1677: Hái trái cây;zdD381my0XXVMASMgq9zmy0utsvTIE7HWwDfjsN/6bGXcube8xtc+f5a6CtXi5443yf/18nIO08Rxnc8zXZzfsgaaGY60+SRG3rm74TgcGMO35ze70UmaQofjy4Sc3m2gfDvU67nb7J4n8laI73FZ4YwNxDvhTwYnRFUHZ+5fck=|Chương 1678: Kiếm gỗ phát uy;R0qiEeCEpywsboOuZsyOe86cd0DyPJd+Y6vUezj/2DjL7sqv8TI4dl5grHNZ+1r5/JFQ8izX/O+S6bJ8lbG80kSDagdMSWrRuAw+B5Ie946kc0JZg/ko40SAfe21RZeCKgQlTAMMHOXEfPc0vMrwm1uFs5Ql21pLGGd7HwW+E2I=|Chương 1679: Kiếm chém bá chủ (Thượng);F5Wc82UQb9arUoF8ROqTNADRgv44uYUFQ+Sp/X3i+UotKMBNYDbKWTzCn+afN/0nj6jDNQ2vCwygoxaYeufufnBiGcvIezUVG3GmIWNgiFuUnVnU1Z3VEtO3nyVKSwUznAU+zncaNKHdBxdJeRc+b2W0KJoptKIizaILLkC9sfI=|Chương 1680: Kiếm chém bá chủ (Hạ);a9rnlNhGD9DC+HHa8jHI8Z9wZkN1v8Nc3lGp5IK6qM0VSbJscLlAis7hEW9RouP/iv/hpNC+U95Wx22MixLqCej5H491D6OllFlv1yakGptojbqQ0XKGn4NxMzZVUPjLN2uKPJ7jW5xafkjZmLKLjJ0b7g8YJeNQQLhEXF1CMwY=|Chương 1681: Nuốt giận vào bụng;OR3b53iLgQp9W3pYBXFFNFgbf+s7PXMHMW6btKwwelm3Zfkn/mZFRS1Dv9T8ihmv2Qv1RgN4TJ11er1D9r8recBtKP2l1t+g/EBpL92IwIL2R5BQlq7EWExUvwcx5JXyRIZkEU/Ux4nuZNw4vtyYINk7DQV5ieC/ORCrIMrxwLY=|Chương 1682: Phá giải trận pháp;JrYX/q1uZ4GZpODiTlKM2gmmxRALwhmjT8jmbupqFYfQ0HvDSh/F3qbFYni2rtYpW3wv0wjwjYPrwDjYXaZayrvrGoDWf1oraGO4yDj+WEgEWLnPLN+Oj01bzufm/SCsQwhKumzgzqb/ZIlw6HI1OKX0M8nAPkrx+/ww1hwjZhw=|Chương 1683: Tiên thi;joEwGrfdCHkR7t/FzMsiAN90PomowjtGnDxPn4SMgAZAQQBAJcOoB6cbDemZQ+0eep4tWbwZlyVzhOl7+LcI2H6enRbubIys7opowWoVXVsV5AvzZcsy4vOcOUZBG1zLJLskIbPG8UItfEADAh2SMSbuLUKd7CDuR/+S9cIZr8s=|Chương 1684: Lai lịch của Thành gia;fDw9zm9wqoxBY86xV9FhW3pX4bj8bUDSUHYgFBO+jggox6mwUnn+DHNyYDNbhiZ6tZ7JM/jK2JEyFMslRy5PgnO4ELZQPzyhC6sTLNbFRWXEv3D3uhik8xw0jMYw2DRv81zajK0MC7htUNpnF8rYGxO7QWAZwTXBvG2QRkhia+g=|Chương 1685: Phong ba sinh;Qc26Ob2+FvSSTbcQcoD8NQo6zgWuoWj9/2JVfFW5bUZb8jGrVH1bCY+HZUMCRYM5oFsLrhF5k5kWZs1/csVLB2QMC3ys/ahPruKkuyzUaiXYBm9M3qTJnoy4ElyD+/MItXB8IIJ7vx5DuZne3BMUIKCYsjat5fIyf9c+VgAdEbo=|Chương 1686: Tam Tổ (Thượng);2OFWVxBDxj/73ltFE6CWea5u5vEut+lTLTsoKXhVaHnXTAwGJcDyJ7AY68RRRT19A10cIJnZjeucI8vHcgJQv1lPKNyPPYp85slZSOYQHM+7FOgkYOkLDXFPdglN2UYqS5HUMCTRlXukaFqSEwXAJfVKagS9igEIhDha/Z+N5BE=|Chương 1687: Tam Tổ (Hạ);zAyCtmEJnYndvHqmqDhBNqTfYEkkel9y4pYPuGoKwrsTUeFq6YnQOD0H+exQxXfi6/sUVhGPFypUfPmQNBKTsNnRMsz4Zg5zu+1RmSYP5qTSgsDVhvt0UlTTsp3zDj4UOILnOZ9cd9VXzgHxC21SWNLICsBRQBL95/Pr6kVDTfc=|Chương 1688: Liền chặn hai chiêu;ltRG4AMbtOOqOhucBH86NLuabA956ZDL1Vn4LUrObuXzBdCsCShb49nCAjVI0sJMAi8IKAUwSkNuQycN2JCqzbRyy8AfrW+Mohrz0yZKAKZM8hQw236LaZcssIRHmxjkbrMvHKZTmr6bN0ot+rSZFDUR14pS5S6ba9L5xrBGjvw=|Chương 1689: Một núi so với một núi cao;nONXdAeUO283dxIEMXN1wgfPJJARQsXdLq8vOvYf2mKqCrHmPaAUmLAapQ20gheTmDWFyCkfKNlZFG+Y+ABi5QY5uDB+X9tfOSELKz+FOw0C6YrHH94fdAufNjOyyLga8Pga0tNzhJMgG+AYlr1Tmte8y1GVPe+jLhnZkZoUkgE=|Chương 1690: Cổ Giới!;bJvMT4q1+0lBNTZcDqe+2qJXoj7HyaiEg23ThmupFrK5ZUU27b/V1p80eZVafqfz/nZq4cFOzx1D4156J2ZnM7488FdOr05UYO+LIDYvLKlVCr3vEPG8/JmKuQ04o2m50/TkNsknVgBA1ccT3S1USX3fUEB+TesWTVnr5IlGhWg=|Chương 1691: Tiểu Tháp tỉnh lại;zyMvj0I1dAdHV6UKETJjol4Dc8P+77BMgnZLG7xj/s0Fty8qVtOdX4FlXHeDKGNiDolO9p5XNWp3WipZVfNNtP0WEyMUmu9LHmhl8X/wONh4UFdU0AZFqRCheX6fTsruIBnZZxH51+C4VOpzvVHAJLS2vLAgfUK1lUhLJ22ha7A=|Chương 1692: Sáng tạo đan phương mới;kG2KpwAN+1xdXEN2E7E/ueqRluc3S+Lm9bqYP3Ox6Zc6Ibx6qdyNhBf9X42CbajiGkOl3YPw6ZJPwUsh9C48g8zABeB0nTW+rAq73J64TJZYs/TZgZyCFSTYirdeAmuUZY8fBV+HSV0qhsofY5h+6qrztuFvTqqGSHSSI+udYxc=|Chương 1693: Thanh Hà Cốc (Thượng);KzFi/kt4Duk2x4B1aIrt157PejHbtKMEsWtQ1622S2VY8opYQA+pOWpEANnv83DTqAxHAMcQs1dvy47UxQrrIACJdRiZgHGanOY1IfV8WKpCAi0p+A6C5wjeHLsQfOPm6rwCg2qsB8fK7Js4VyFuiV1YeaEI0G/hICurUy/4Vz4=|Chương 1694: Thanh Hà Cốc (Hạ);/T9G29y1pWa9cL5PbfvwCPiCWb3L6zBSIeMEKV5eK5g3qMwDBYZlrBS423uhZtJcunacVSf3/qjCiqbWzJYI11hhLKrsiQk0ELbarRi+augRR4wR9wcY+a1xfdJQc07P8ae++yYmQSOTG1xadxjWUfWgb8hwecGdoudliTSHjwg=|Chương 1695: Lại bị người nhìn chằm chằm;utaPVU0Xa2gKzSZ2ys7ZeXA7MyQq15hTP23ReQ0WfsDmFgTSBCsLUqTJ1Z9Q2nCw6uZOSUP+kVguojLw7p+ysgpMRNruEfZwmJ9biOivmxN8IUCp2gGb0UmkEzGHN7Edeqp/gVay7++eqPvPbELl0V4uNP902ZO/5gFqdoJR6kE=|Chương 1696: Hai mươi bảy tòa sát trận;a8XGsKXQzm0myzpxLMtCPZTmK05PprM+UY/J87KlBFfugg2wh2n1WEbVGZpbB+Qu6QU6R/uTSSUZzJ+iEiKrV2PID8iJm8TZsmE132yKffWd3m5pt8m/bpYkSsSLUeUdQ9Tsn7QbckzIQ5j9/c/1d6du4t8Tohe9PTrLlslx62E=|Chương 1697: Trước mặt mọi người khiêu chiến;X51nDvlGCGSTRrw4BC7tQGJ63rc4WDccLLOs3VAF8udYARJmQXhhQzmTMQkUN56r0RdyVMScuvByienLiJk0Y66puCBFQ9/qfUHTRpTifGCDrmPu3IpPwSLS97xdPiAnQrojkZeEgdumzNrluwDmPxO9/0M2O1LfDf9aANrgyK8=|Chương 1698: Vậy thì chiến;Z4Muas1a8E6WtQPT6pfNVHAmsuoLw9v2EkmyU2hE2emA7aaXCIExMGEtAfuwfOI4dNCSAnJHPTJ2+6AxG9vQuBIa4Qk+7xiZ/juKL7LMAkQ6M6LOTH5p4sc9FIZm8Qw1FQic+3RDM6InqdnbJZM/WVEwfHPO7yJu4O9Knew30Qs=|Chương 1699: So đấu Tiên thuật;Ys/g30m6ly3cM/biqv74ofQksbaShek97TuJUB/1bu/PtOnb/+TcY9vpQHLCI94tDr3BTRHckYSo110+wIMNdQ575RlIHzKo3rJUAUI6qitlR9NfNmt/wQgCbQ/Uz6bjtD6fk8Azrd7LlEe/joJ57UsF/NqHmoyAIp2/h5sdRIY=|Chương 1700: Giết tới tan vỡ (Thượng);mINKmwbdd6rhtLEDxO36WbaOGhrE/+nHl+NLMhR90r+LqtIveLwJjh9yygS4ffd94lkRaZMim6QG54UlsVkBrX85YTBYuXy6Fsrmif8F60nFJ3XQhz7vB0ChDvQOwr31WATDPvt9SR1o0da5lFqbJfRmlj8HxuX7lmuZ47RVSFY=|Chương 1701: Giết tới tan vỡ (Hạ);FEtFJpfZ0yWBEG212vxCJMk/OBwF+ZOMA9GwMQnk9CtR2+rltLIPWLvYKy6lZJ+3ZAowawnj9bmznLNt2aDEEHuFKgoIqtPmb4I9TzyHnbBqfg/lQ0MvRwP0VywvxztNmKwhij475GgBif2pFMbGFjKa99cY0i3+J1oNGtXb9Ms=|Chương 1702: Đàm gia sinh sự;bl0XH4nPMDb4scE3THPS/WJiO+31OCCHJXTMr27GPA0Azprkr/WM+4gLiNl8t4VNP94Uc8e9b1g7dHrnG6mDiortRfIebRsVGbqTZfyAEC6HUtIt8Z6lLkivbSqWHNL2X3+7YbjoO++gxmBzWMF6vmY8+DLKbxZOR8LnscBg5UA=|Chương 1703: Một chữ, giết!;skKLInDQ0nbKeEfLkxvgzHHbsLi85zeJjUk4sJpgycAB1qFyt879D8EhUCuE0THsa0hXhxbTqvdXbla7jVyXvI7eh/PWX9EOg4x8bX3mNDyUIKy8hmhDB79HdgkGfsDyCFo7kHjRmgyQCav/AvpNTYYGukjNbTBWBms+BSauG4E=|Chương 1704: Giúp đỡ không tưởng tượng nổi;wLlv6P6n3GZWj6lLmuMpy2Vq0aHh0zh50Fjtzatql7RIWIGNLi243lbipLwuH+L7n4bSFvP914k/7Uk9eSuvOysPp28Ii5GMRCqtSNEPvBiHJvhI12n9sbEctA8bvaHZtBd3BlBpwxHasSH9FYkGV1eKnbDIYtAeZ8ICEJKid5c=|Chương 1705: Bộ mặt thật của Cổ Phong;oB0j1ZdhQKQXH31d4X7EaAncdGzvyNgtSXQUcRJvIcJdnA0EgKp7y1NP7efiMjeNbEGPzidTqXlxYVG/Ui0ATZXWx8zXcJidDCqThNWW8MY56bqxZpvCBCOTBDo9qvknA+w0eTkX1tvCon/157gOml/h5ASGx5FpGjKU5kN+2og=|Chương 1706: Tiêu diệt Hồ Phong;W5pJTp5KGPyioI3MOKqzv9egNYFqr4fEQoiAzwuMpVx+TU+E2ERiOlgvHbkIVjJfxA7sqMcGS5iOVvCrgsh9W33jvuZWa2TRKM4SneBYB962A75V/HbNG3LJ4R09Ifk+oiDXoNekPFs+cYNdH+VaTo4ClGLanUm7l+u6Y7S3a90=|Chương 1707: Quát mắng Thiên Ma (Thượng);kI+HYsJnTBE2+9yU+9zYjjfF4HI4hmNEV03IbxkitXI7pKHP93YxU+Js/yQQ2IIWIAfnnXoS3KPASEz9JQAdy7jvk94mZUEnl/HC3KfTJKF1bloaHRoIFqJSQU+YezdD6+dKXMjZcEMB8qXOUHj/vgpJr41UGzCGhASaBH+z8VU=|Chương 1708: Quát mắng Thiên Ma (Hạ);qdLLFFS3+P8t7Bs3F2e9qJXiFudlXKC55WFQQch+7zXVuhH8uNfq8Hp8VMkQbBaooXfC9nDK6refrEUmMKm5GZXjS3/zqmmbd6y4BOhhzS0Rnja4ZayipnefO+8J/VqNI3l9a34iGOgLH2B8o1VSRgJZHI/F5XSheJD7gdnH1nQ=|Chương 1709: Trêu chọc mà thôi;utD91UV/1Z6ik6wj6gyxy17ugWI01BDw1eoq0NjjzjG1WRiIIP04W9Lq19fuzSHMCdlcmDuhmsjGbtbDc1g96Ps4zTKCe+RUVs/gaAYJVsgO99DTOr+Bgp8v6PVTkGhA52El54IYMsnGuCCwd2POck/nXsTFrpQUH2rVfe8Myb0=|Chương 1710: Chiến Thiên Ma;L8bm7uw+Pp/TPqd5DlwbF6/UkisIDJfVAyu2IAb2TX8AgiKjmXSoUP8X2c+rpzK+mfqVvWMhTeln4oGScblIfF4ULoL0qM2K7H1G7vI5N8HzpclfCxSH9oilB5HJ3hxDX8BcnXFTH9mWUICBbOAeba9/ZsVFqbilv9dcScluxbw=|Chương 1711: Thắt cổ;/iy4PZFUlcOdC98ofOwFtOB4Ig4HsoMoSXS4HvAWjaCg9GoRNiF3ZqYjGv7COdVNnoYzXxbkefYadfiBpAF/psTVA8TRatd0mUw4VjaAo3ymPaU00cujISoZU9ga2r2YvGo1P0O/31LK7I+bYNAFTSi+cIUmiawFht9CvBYKb2M=|Chương 1712: Tàn sát hết;JCJJT1myJ4ADCLfHWum9LLr9eHZStvC/WF+7mbQ4a7ME5CjLet00KD7J5EeOBeWIcwkbLlGdCpYxABdodxAfv+imQBv13qq00D0hS0RJXKdxLNKKS6JQMhmy2NI/v+cOL3TvKjNmzl0ljWgXABFHv0GZlV5TM3FyKVzq4nS4BIs=|Chương 1713: Hư Không Hoa;89iQth8Zi6/b/bVZVYIumCXqzCBhziIPCVu0RIJ4jlF/jLzJleE14On/hgxwF4O6zwxvc9/u4mNmG3KOcSY2eAyIQo3B71BDKI5/0c/k+EAGNWTQ6CSfquN6TGhuRMMxbEpM50l2MZFPsfaWg3L39STb2nrrOYFjfSzHEUIw2ok=|Chương 1714: Gần trong gang tấc (Thượng);VxKgvvyZMbBnothT94Fr6KoU39eDsF6f4NM0KgdHE0tgbTh7uBlsl/vtPpcKY7b+vXwRX2W8p5147NJYbZZaBmNdmcMOeSl8G8E/T3HTklkoS3HSRCNwCERBKQV0k++fVBGD8HCz4/jT60xf0iJyHXaTLBbzW2qjgtle2hLiNFw=|Chương 1715: Gần trong gang tấc (Hạ);/m42iBSwvyU1oJRJekJoD/hkAofSelS+vI2l4Zd5HZwtcBcco2ueW7s9tLvsdysxP8W4k3T7liDKGo3KYJcaHLN6NaKa0tpeuMpYH9PbxFWtU0XOxNnviKreJAb5MZo27wbECkclKzog6tNgqsu3Az4v4l5dLwE2pAXEQMtTymM=|Chương 1716: Hàn Kỳ;cMEWzNb8+Fh6ISCmRS4uXgeYaQB+6PuuVFmxJ/3SSUNlo0+yt6inQr6NIEzuAOY74Tv29HVZCocrNPwmi1/kaDws4sU41Dfx1v2dS2iGSqh/Om2Of+jCt17SED1O91IvA0PqgeSTQt9+q2fdIa4XEL52IKkoAJMfHHtG35/TZJ4=|Chương 1717: Khách Tiên Vực;7uurwepvolJND3tjcmz4CA8iu6MPspus36siBqoqg85Y0IzpqhjaRXv6CIFJMuEyZxYEJp7pypxHgE4qI9otlA6ygy0aMqcbf7lOYEJ0f4Nw8a5G4U4RGpB2vRks8Tm4SY2cyaIsEFkbvfxRj2HDYOMQOFO9C4pTl7MI1XEUMoQ=|Chương 1718: Chiến Hàn Kỳ;eMzDgPii/0y/pBitn5JoNvCCp1XHvTlA+UqYDYIiyJgiyMHeRZ8VU97Q16Q/5XWyAS/vafl71IIzNwqTDuZp8pX5KCIM4gNqnPCuzDNbKyZxVLji1qLuqRtqr1x2aiEAAI56uKoyUYDEhjh0YYOMFlCmuHwn9kcsC0Q/cHbuHTU=|Chương 1719: Quyết đấu mạnh nhất Minh Giới;AvbcSI4/dcX5tVbY2YuAp9oXzA+NUPo7IoMw49MZK/6wo8iaNVCQkM0cvV72lIZ52Un8glAgnjJp69QYCrKEKki4eI2u9INV6CoH1Dc8qOJuhMJuG/CxfyGKb6TxkUkpWLQaeauVb0oEF+ZinC4Rfb5MkFIxNDO6jOrVCKPgSdQ=|Chương 1720: Thuận tiện giá họa;pKeFpg5Lm1iU/v02jMB6RbowXrvH7cl9d6DTbK6jefYmo7cc/r1zvIV/IZVNVCxVI4+ifTeXotsITobdiJ42hl1tw7BmL4JHy6dyCgQcSwdaAie/JoIZmVT7DiSWC3ng0lTifXwgJE2mIIr9mbXepw/t0tlvH14MzgZj3HW1Yd4=|Chương 1721: Trục Xuất Thuật;7/rSkrqVNx3oXJAexBSaF+JoY4JW6Ipabw5lM/I1Z4MTTKkKB7m/qAdHxQKn3KvncXvJA/gJ6xVxpcCoxnwB8m/tc6XO3IAibKs/8AdarvNu5+56K8DeIdm9BqWp6MOBssI3+nkKOB1Fyl8EeCxyeBzftHObrYqUEfwmQY8v/qM=|Chương 1722: Trở lại Tinh Sa Vũ Viện (Thượng);N7WAgw4Qixtgs5A2cHjpgSsV96NubvLOTQ5GqOvf60093IBTirkF74WZD090ENkmzwGoMAY2gy+Qv9YR5WzN3Jc1cryHwpfRDROjTtna7vG68rJDn2YfohoCLtYUPvedSw4/0Snh6trGAFluJl+M10Nalu9SC3Bk42ePI4UNcf4=|Chương 1723: Trở lại Tinh Sa Vũ Viện (Hạ);XIlVx4XG8sFH7mVCpq4mxwlXxGjur80NJBPC/5g5ZryiFifXqyhVP02vnB/JbhZEcElzsiRcTNZR7svLhttFi3r0x9REZSAm1HT10N6xc1NQNC8kvjW53AlIaEQt24Kqjlwf5//jU/WZ9Ok7i1MqcoKd051BcRmzKGXUpo8mlmw=|Chương 1724: Cuồng quất;jIE37OJFnRZOqltYnc7UjHVyWWYWfQaLE4jWrdkNLTtcLj75AowVO0AnvxyLP0znOwq2y5W8m/hPc84r9W0LdI3ym/i0Gxz9/TCjuA1LGinYj9Kuj+vw0aio2uzTCyf+lGfJhnQyggps/gu0h+fQAIYJ1yhJqYlpIgAJcP76ESI=|Chương 1725: Hồ Gia kinh động;HO0taGfELPNsNovMZodq8irB2mZSdxJEzZKJvVLf18i00BA5n7eWh+ADqnmjjlORpTopBGtNfwDD9cJWZyHMwK5zled2ULw3WfrUyY01YE024KZ7Nz4JNZ/2MmJv4WXHE14qAmLzEkHfRhaD/xnye8S7SqJAJxZSKjqgKFAzBkw=|Chương 1726: Phẩm chất xảo trá làm phản;x6VPkuXbRAoCaoSpSWwTSpO3Pzqf9c4qrVC4BTUvfIPRPqOuAkCY52LdGjcRGfSDjwqCSM6YL2TweaeqfZhZtMfNSEKkc+L9i5JLEbkjweHFYt/RdIRRywG+1C7xo+V8vX83EsvMKJ79/2Ug3ia1F/a1l9xmUu55WCiVBDEEpS4=|Chương 1727: Tiểu nhân làm dữ;0TUnYN8dBspwUoe9qX8YYZb8SbUzDs8YL2fArNl2FFKjVaN6ZENXuL0yCFkLcdlMox8DCKCY5q74Kuq2StrQ3VZp52ylFXF8IUNbIUXF/cW8jmTDE32NJ++s0KGBADKWqtK3NPEyCZQsdFWlxJQGMUEEGJ1xlkQkPhb5w9V/2sM=|Chương 1728: Tự thực ác quả;FGatA6ozaZ5bZQ4ieqnDXq1Yp4eY1goexpTLWCf6c3E8fpAIzPgy5t+bi0yKDfTVbkKWLwGBxkpgzkrcQaX1ldV39xI7scbzvI2lI+ivQMWLr4JrONjVfJq+XUS9azaaEUy2Sw8uCfGuaiQgFLV/6aAesbDZOvYvp4aSM4eeuuw=|Chương 1729: Một đòn đánh giết (Thượng);vlYmpfTitQukKFWxgRMhnr+6owOrmdtq6EEaiGQlJF5kWy6I1sWMpLRHigPiyyeggwADu6fz0fl2/687ae52sOUMqnoY0jVMikjoOYlMLEKZAemegYtPj1g2qGtwuW6zMk5OC20K1nfsIzPtXyQ6konFRMWcSClz6h5PAUri2bw=|Chương 1730: Một đòn đánh giết (Hạ);CPTQNeoDI1QmJVb0bWMEBGyzDQPvjYjCQDaS3/MfiVCbS913Ris7O63Yx75ywRXBnxRo0Rry3s/bTInRlRmE+87mPfqiGWqiizQ4zOQOfqTmjtlzNYc0TXeQmYDZr/CANXvtTuhyciDHhvlWpKt4PDCRFDyOstbk/aYtlMNerzw=|Chương 1731: Lại giết Thánh;7ZlEcLwkzPm+EEQ1d0WRvopYyQ+bQi+jaJFqBrzNr4ZwuFGG/UbB3WFWWwDb1LgOL3tpooVA0KYVbIoOfQBiT/BqafUB5gexhf8EY40+fbOJvqxV0K7mN01kX+gP5mApHYVKXE+f8535pE6ouodSSZOQzjtWLokGwMdFSEY2iXY=|Chương 1732: Cành ô-liu;w2Ou4SPEJNGHiHml287jutDYLqt15NGApBbNmIvOkGtNzHGTkx5C3P/GXUh1xDEYyyVVAC7dQ1oSVJ9uywQwxKFfmTdjZT62LgQ2KgaqpwFoBSeZCXtnclDuksQE42FjFsxcuJRElBy6N252Ts3iXwGtmnjS1IbU2Cs8pL+OIFU=|Chương 1733: Thánh Nhân tập hợp;PJXA3kNR/Rs6m5tDcZ9WdrVC2E/MydPZ6SVFoHYOw2/5lf5TdA+NfLI47355epGe+2m8EjMHD1LpiAr8t/BuglumGR0KIYhk5XS/FCsJ5XMbqDrlMIZFnOv9obatg6ItffKMVLyBSMts/7LboPdFSIQxYZ2OncSjluoQWqEjvSY=|Chương 1734: Long gia;wCf9af0aYV3grDJKSA+qogVi1h+awKAYpJF1IgVLByob+VhHmwi68gpY4cOf8qGUi1J/ENoxgsKDDHacS63n6yw9KJ82dy5E15AcF/88R3dMjJi5SWVRRR07wn003NKna3qt6Gejq/+h6hUzDCSF/Jkr6pUxGK8HdWNavMbz3ig=|Chương 1735: Khai Vân cấm địa;5g9atsJauJpyDP33fcfcuQqvWoMtulcriwGJtDZscHvfH1qGEX7oab2aoP3s6dIMagTvLLvm9Buo9Ulm7YY7cvPpqg3OgNq641hnMOHzUDdbyEwTR2f1icMnNWkN4eDLWOURpLAsPE0Vxnt4RF5oM2HfzPfwIX7dfOmsxDB/Llk=|Chương 1736: Hóa ra là hiểu lầm (Thượng);f89mtnQwkG/46wTegJ5VvnzX9AtITlEqGUk7KzoHWAsQ9vlfcp9icnpekdWRCdxJmqV6QCmDowhniaagZZJxCQk8NDFvKbMWEgo7DOhvWYbmnY5uZlUCknihmbcRwVIRXUI464SirSKZoDu3WbNTbSNEv5tV8RzTzFPZAQudKC8=|Chương 1737: Hóa ra là hiểu lầm (Hạ);w88UY0OKiy/q6IHMXLVZg+pzYlb6EpesWIGfF1zQxYlbmjdFGcwGlZzanBdPcqcaSi4PNLzd5iEmnbZ865CVvAkhoQ3PXxRtH11tet+BQIIFuVccRiqO3+Ky7sB8bs9JzQXG0+Y8l5TbhRLjZDpTO0hk6Y33RWIzXy5bg5d1ah4=|Chương 1738: Điều kiện trao đổi;Umy89pCUbY+mnPRSyNbAKxqthLqw7hix7PSNnCT4bRMhjzMAh0BLi8NF0LGw0k5IPwNw012s+vbTrCpJt4hOsnDmwXzA8Q1tD5DlqypaWCn01CJMifbKIchf1DKcjlv4R2zDe5Z0s3SXgsA9Rtbr3jKwLze/DvUPnOG134z9qYE=|Chương 1739: Cầu hôn;Z3ZxV7R3rN92dIE1lCipaQu0U1fcpizLYEqx431qWnYS6xcOAos3HJLdbwQCgoufm3F88ktGpu2FjShUVx8BUEkPPenKmcw96LlE0rbdOHLwjtmRksn1sYDEI00Wr3aQ9jCjJXZicY+4MJCxiogJKksqKSg/fO9jVVuncQqKJhg=|Chương 1740: Lấy chiến đến định;ioFuwg6HulIGwnbcvXz0iMwfjCeE+zDqKYza9m3NHxfJv8EoUwMrtb1ODK68EdlRWNfw/oDFkOX8KMTD1SxDXfrqXLSW1izJRMOdS95irRqepagz5oB87JbH2ap1pnodNc7asu7J2dK6nKiTv8du1BIIRXZDr06XvvJKYNbw8TI=|Chương 1741: Thời gian Long tộc;/JBq7eVFaicLP/VoBOUzBuZENWOqLGHQbpnClwF2nVfuNL85SnS/P1H057otk6JDtiNdZVoiZ/Q5pcUdZVe0XrlDfWD7kbvOIRtWowj7vbPJtrldzzbt+jY4V2LCNX31BYu+WiRfobkNslG45a+a4D7Wx+EqYgPwDzcFz6E9bbU=|Chương 1742: Một tia Tiên Khí;h3cS2g9fHj1uDCrTqhXNg8Zk66fbKv8xMQkeb8x5HcrWWgl7RbWq2lGhA2qHcb3FKz8SoCpCSn581RbdvJdxU4IrCX6FY43rNMonnUsDBcCLFmi5KlW/ZR4bnXLxQc4XC77W6cTWZ+zUul6Lq+6m+2amJiaw7bnPfa2evXex+Po=|Chương 1743: Rời đi;Vk3N1H+OdYK2wuWjw4uHfjMi+aVCccnBZrQe0kDLlerr3YNmQwzaMSC3ForFhVawOAKpAPrtpn5pOns+x0mwzq6Zb6dRjk/5qTOb+WE9CD8fJ7cJtBiTWFAzPkDj2LKyCgoN6Js3k3dKi58uNQz+as/SqwO0cqhFJrxSXQ6dqqs=|Chương 1744: Gặp lại Lôi Hỏa Đại Đế;2ISL///Ke/0qAAnBE0DLKq8uBI6LZgdpyS6ZE34/J/lDjE+o2R+79jcc4yyOKvuEO7M/glC/hVxemVgqtIxkrbeEFqI7TP7b4B5s7JRtMt6JAAezjyKpo17As1b2o/CJeb8SLyWu/TtuHAapDoKP4I/TGMN8MXvzH14sAHR2RGM=|Chương 1745: Lại thêm một người (Thượng);EGINACU3DBJn2JJeWR5dUUc1iUn1q0q5dVdGrx6oPFDVzw08NZc/eEW+52OdmtJkVS2s686lRKZS00Fk7IVKdkRXxb2WYFILYhm/mGemM4PD8jAOKgDvbtgGe8QzA5X4P8JDMzderjpiRtKpiQ1ZS5/sfaxcechWiWmdQmJSYo4=|Chương 1746: Lại thêm một người (Hạ);l26iZI0AusqpXlr538D/1B3pB8dDqjWD7tn7/VzvOk53QJoiHQf/3YmCeNCTVYxj3zs6MCt/Hd127OVXWxUsGBzMFoeXt0dcWHRc23xHVlmiIvXqgLfvyV1IjZE4n+vtAxbjLq0gP/ytXf3Hy5tTngjJaNmCPl7SoexbcFMONXE=|Chương 1747: Trước sau thành Thánh;qVmpLqwyyb/x5+8gw519B+HayQq29wPqBQ3+n1kcB2BUvwczsp8g1BXyJCkLWMv9ArH041LCjKr4WmmdtkIBViVYD1nhbVvBrbf2FknuzJ9+figTCrocAKo96X3/qpuQq4uMhfVaOvU938j2KJ0KBMLwsRxgdqH1v4FxqFdyqgw=|Chương 1748: Đè ngược;YSIRmVfepplq7wH+xNXdcJ+rO4aQouFBRm3ydDqpK53wiMfBtfhRyG+ysHuETm/A+rfkKFP8FQXbn6jop/bVvbuoqNmyxtMnnmNxEn1jk9lmcXjVwtmYaZnKfP4bNxP0mqL3dlGogEU0Tk0ArQViSFSAcSN73HXNHw015n0vzzw=|Chương 1749: Trọng gia đến;CvdtHx8SB9PYoXxHdi54pgdvdducjD6GGP0o3tg04e2pcQ0Nkq/YahvAD57u6r9lPG9p69T7VVgzUCYoMXlq5pkENxeG4zF0lvURf1t+7a5+9KJy/4/zQAsbbZpvuuQt2zF7cIbLHrIuA52t4vBI7pO2mzBK26VHkF9bTG/zUNo=|Chương 1750: Giao ác tử ra;9NTguDy0nIYGTddAJW3ePigWFOSQucF0by2THmooQ2D8mJqfIWF0nwsgyOaP7dYEMi+482sXLk5h2Gc7V/2VcjGcGCBgKVxuuoQDQVwxAX0+DIi2gvik1YjdH4ZM2/RSDCLNvvGTGgMZ1ARbFWI7FNOE8kUNE7sD1qfshMJ7ByQ=|Chương 1751: Đối sách;Nda1oBj469S7ere/DSXGzr8ro7JUawzoJo1ZoKRq4V2c9Ngpr0rF5j/9mZX/KCt/wDgoqoLx9cZtn5qDRan7zwc9bfkHbMiJqOKW0GxYU55ayQEjIE/tnVj+vkv+f0CXR8pT90zkbdttQkglksZSj/OE7Mu4+77n/zbB2Xt4tG4=|Chương 1752: Sợ chạy;z1FI40ZeWFYXWXPoRLU5xRSAn4qWxIyiXgB5dB4FA209OWaTxuf4q2VIGmAwTKBtAwg4SqMAE4Db7OIst9fLVLc50onzoBlnHeWIgkce4YDUaQEvbZXl5viYFrizGlEUKY+LAvHUw5qvWvAePteD0S3qW03dxduJTpiY+EWIEM0=|Chương 1753: Siêu cấp đại kiếp nạn;9lF9G9tkhHkr550A3sg6Un6gEBs1Zu/PlHAVPlv59jKPyvGZkVvj+iA+1YkbFcNsTuF7EybgKhZdIRw1NhzJ/REoCnfIYYQhy1nJ62ICDrarWPNdeeIA1tRdp49ow2r9g5GKvyiFwrRQ7fd+hEzfNnXl+di4qlgpp2mjkc65oMk=|Chương 1754: Tầng thứ sáu Hắc tháp mở ra;bb4/iNE9UBwYzM+sb6yZao5BqbCYMU6WLbAs0idI15yl/5in7W4O63z4+bC7eaVnBwOjeXd6ihdLBKz3tWWHhiG5oeMN2CcLUPjugmiIbMNNGRsMbhIsCpbLK9jNtaVeJFl0dZaZ4vgA3NCzqdR1ZfOJWJhjFn0Ltl4zRCPTH0A=|Chương 1755: Sâu trong lôi vân;zIH6xQq9rqMjEfMTUUEvEYi+2o2kGem44vF2ZH3FAq2hq4YiGD4c5MUx7Qf41WESYKld+l0sxCTLyjk3Xj3r9NmXByKcmtt3fxBBJkSnanK9MlZZd7RZpwBkEW2Ppisqbi0/5KzHGVBer5WqVRqh8IhYJYSbrAteQqAU+LI7a3w=|Chương 1756: Phục kích;L9Q0WzVYz2WFyJsM5rkVy62WoCR44iZlIdlqs7cS2VAKoZ0DZzZsZvkuFbNDgtBSC86C8oco0vLbaFA35d6kKjZuby897yBHUzbdG0qCWImPHanGKrZ0kP+3CDUvtmdzS2ycbjMO/CWviZxQF4b1NKhpIjq70ptm3licUirOQnw=|Chương 1757: Luyện đan dược Thánh cấp;mVOHOYD5rmRM0LThHgMci91wgdfmaoUHfpri0xD8ZJW/urP0zwUM/GrPjHJGPYa8OKuGPfeXdol4vW6zgoWs+c9w9Si+DyNIMZC+0PlonA+khax4rQvpGhlihBP/6Y2xgQGT+Ovl2cpP0d4huq5J7OX8q7Ka2RCAdJ6W5cyUxxw=|Chương 1758: Uống dịch lôi kiếp;wwdrIL9KpZHmgRYaOHPljeAYocx4qsHYayRZOKCbU4DOWyNscAgyYTWqe5qv31cOb8fBHHS0vbBbbiuJ7+DBveVw9k1fDXpdWExD9exwkKAupo107NgGETDvOcXmwA+41qWhHSYzajMFK/kL+quWBK5DYtx7r/e3/0CpACX1FYk=|Chương 1759: Hai môn thần thông;HR7wQ4m5iLxLUU9tZOnUxqs6odJ5KAwd7ljbbSLQei1pKQFHsVi0JYf+MqMVPDiLxo6ZClcJur4VNXr2CGr3FbC2zs0BDRAY2awz+CfrwaOgb+VyvT8wh3JR6PY4aof1MuQIjK9mVR3VgLZwdnIyRDqvE+HEeWhrVKkKCwElgYs=|Chương 1760: Không cho dung hợp hai giới, Tiên Vực;V0wqcLjXC1kCC94Lr4LJvXybdPINY2OjpqzaWRdViOd8+kcKThQrHlrVRoLnFVtWWnkcVK2P4eViuU+xrPidrNeKhfqMRXuk+XKl1MQpYaHY9kXa5tpfLacYgLMCWDeBwatmLwphWRba3/kDQHsupTONB+HJRVU8dO0E9VYGclY=|Chương 1761: Trở mặt;oNr3KhSHrcaXqrbn6o1MzIKitsdBo6/coz5iB9sFNUIkPlt7/6jZGI8zvtS8Gwbs5sKzq717rozk1W1Q2f9tkgnSj+V6DEe2ohJ73vkT7D90Fk1B2+W17MVp7fwwN1lUVLuQrnRyGn0pNQmdtSLkO6cMLKDPIJxUM+DHy6MAGtw=|Chương 1762: Hỗn chiến bùng nổ;i9Acq64GATYlhfIJiXiiTSwE8fIw6P2VXhJyBzhdGJgbksTqyRFkDZ/JPuDwocRs3JKfpeToS6ZlwR7bqa/ValB1tTf9XYXDB0fLkrorCiib7nGvkG2Lz+I9LlDc0xSyTRtVrtHXiRSCpAM29q/2ZqZYiXLecCH1Tbs/hGvhtVk=|Chương 1763: Truy kích Khai Vân Vương;jdUlXY2zQF6RvBiIQ/e7RPC9Cpxqy2/F6W8JlpqDBw3BGZyJUamTzZ9q0q4huFAK5C8/a2PXrkBA6QDbg0VOff7lYEvtltaXEsot6AH9Cd21d6TWSk7g7PrMVhyLRZ/wS+/gpDwDcQQRFZWz5DVb770H7NGc7ZJ35qawuLRJeYU=|Chương 1764: Dẻo dai kinh người;4x62Hr20cqUMvBPH+CvP46/llDQMZtKa/9R83zqtvGrz6IZPKnbfWeCRjoSj7iF7pq4UdutQ2yD5J1zZf2mYcT1uBqM9tdBHcDQRfdZEpx6eJAn6WwsWR/ATJXobPC2YH3u+dGDJ/2Hl/QhRVjCJlc2N7ldhhGo0dAd1RGyIvGw=|Chương 1765: Khai Vân Vương đền tội;yXiKuyT/Ou0fsDczzvHbDK0zAho7SeNQVNm0Sxm6f8abwfOYUsZTVHHH3L+cFkXyoYsY8oorcQRFEJHrtqVoRq6TUELLgqRTWDGNPxt+IKpXKNLDajo9cE9dI2lKE7pqZHUK8mFKt/IiIdMTb1WbM1jTWH2pdF1XFdTiqCypQYI=|Chương 1766: Theo dõi;TzzrgJd6xzOsmueXzBShZ1tvoUt9Hy9J3vkVdqJYxthcSUh+yUL2ocvq+EKOtMpQ9M3gDXBYCG2JmWMs0e5b3FNc0Md7+mlA/tPKsaXgsRLEVn5pwYJkTvP0rifJPCqfgCF1108pH0SX24SuUB0jRq/dWNzjIshkzB2x0BTlPPo=|Chương 1767: Thánh Nhân (Thượng);mRlbEVtvdMvu0Anfa0cjkqTnxu+rlMmTN4Sf0NMH+TP88Ed5KBB/q1Mgr47WtI0BlcXc2AyodS61t8qCiAlKbE0YW3CBm+NDUC1bXtxH8klvUEnlBE0hZriKVag99ZT9raiOlcx2GTQGyGaAhgOYgTnZRexV8IYtIo+jhbHZl0A=|Chương 1768: Thánh Nhân (Hạ);h0adviFEvWnq9JMOenM9tgUrf7XRz12dgTEdNuLp+BLvaghhAH3uWX4PRtsvVUDBawERti3wb7LM13pYxlT3UUWsbXizbPrIwyyWOn5rPpF6W9H3OdnQzZdWF6y8ByxuLQo7v7IYpX3xzC8LPHp3gMNWQQwQRe8jCylE/S2RRDA=|Chương 1769: Mảnh nhỏ Tiên Vực?;gPB1m/eCECQH3DJXBQF2NG2okf1nTMi54QN7uNQ2bRSiGTs462v78NaiMFZwPWDD35QL/9PtwbLkTOuGG9FnCLuH+F7i/UbJ4yeuVAG772X+RORwCTClrgyfCw4WBs4TdjGkblQYfXyILkLCNkndsJ1ivVC1XAgAMLUFtbkrFSI=|Chương 1770: Sinh vật trong bí cảnh;+FKlTMgSF+nzY+fXtHwHkE+jUum7dxocZH8Y23+7JFCTn3g8RK9qfy4gPP/byP+ky3U4HnUXBimrXSpsDH0pKvgn06n1N8M/rdWMOOKU43mN3OWmu05Nge3ZEqZkslGrrTwy5nDQw7CtNj7TLaNjcy8UPhuoEN4KA+yjTft59qI=|Chương 1771: Khuyên nhủ nhau;72ltknSW2lhzyFIx9IZ9MuXni4LFrdLz2mCA2Jvs4hu1CKRSweuHolCsQwhbHQ2R4UHEPnVL4FBAKA/9H3HJ8kwHO4C9tYoUwP8z5T9LS37DkTp6VMNT1k4fZRv1EalNbr/swG/JO8CodoMqIup/Zcugh9If8ux+K4rflktR9/w=|Chương 1772: Người khổng lồ Trên đỉnh núi;mWwgAhFnOWd8ZD02iKT05wXcvjcV6g8pdWMnGtZyquiLkySct3HgMjDNvifVetIN7pI/iXeSQX9HY/ALMPV42dF9+ewWTqg4UQPl56GbXXDak519EIF4U1LDIF3DfI60bizwHkRRwieADv2eUle8d7Oz7A5syvOx10PHttFxL9c=|Chương 1773: Xương cốt;SKVqr7RluSAAaLNYv1wa3wpSVf4ZZZ6vYmApaz3ohUaDm5P6miuDgkOAPVxtBG7zPDEe1VHJaEI2/xLtj9icH9sWf+o8t3QPqBauNGx1rfdZ6p9/EOgpM8NZnYZoW6n85Fh3AtFGUN7O1jWKHPZswkGw5Ty6rYqiP4rx5H9JmiM=|Chương 1774: Tử Nhân Cô;wadZ/99ILHshonrveWmm/gJNYK6D6pjsFMsAdU5iMdjJv5RASJON9ZY8RQHRmrKCJnnQBUlCZZe8YdebMG4J7lufEHo/fCIPxdnCXEjHFJznJbrKVzxvpS6tUxVvjpbu6emT7uQ6Il9FLtKlUnFuOPt4KK/9psZGAnXIIhQqiQA=|Chương 1775: Hái Thánh Vương dược;tc7LjDYBZZfIkpsSkQfWDLhsZ1peHBdASKnMCDwfJLtHbDEP2GDPS+iSp23MNm0+yaHEspcJfNR3ietQ4zSke1I7vm+TPMSgEXX+szh5u+eCmo96F/y9uqHpyqDm0xozP40e5Gr9JNPbYs71Q59/NBDQTVFiiWzGD5yXF2rYwxQ=|Chương 1776: Viên tộc;JYk4QI67HD68g2mQqzs2JV9StQbUtFApl+wZUVQtLF6yFb3yopUDqPDMEnplu7hrfRo4hAPO5wOirhlbvba4NsPFlDcSRWR2V3Du51ZOZlVBnBVI1+sYO0Dkdmacr8tzzMRCvyRG9m18fV8oUZhUpCzXgqOr9wvLnC6FafjDd40=|Chương 1777: Một hệ thống tu luyện khác;MTwk/Vq/0V8ey7S+YfkyWCZBWZRIxWJwRkPTGs17bakIP/z/Et80zjtfYqhUqNczKdigPjArriKfhSIIhAsPoyyydqsou76ZtD0GlHVFRpbhpEX5eT2Qp2izk/K8G5/rULxfB/JO0El03JWQ74Jdb55bl1LGCjec5LE+qd+cFpg=|Chương 1778: Kẻ Hủy Diệt;UH+j9tCpbTM4+wsxlpRjSUNTnUOTi1/b+qY4nIOtZEMmZnhxwgH9X784Q4RNs4iS26JV/6dLAXkCnjd4H4mDKgs6rPQRJLx4gBg1sjFfnjpkRG8o35LUt1ZuXykWkTqTwjhq0uIslikT+SNt2nd3JIcOusv7pDe5oNlC3XYuHZ8=|Chương 1779: Phỏng đoán;8wE1MSD563S9FnwJcQxKAUp6+AOEnsb2+zRcNNyj0WjVPzRO4czAdlE99p416GZjMuu1lbYjvnvxAVGowHnUTU1NR+vcKqWkAbaGN7/rGy5PoeCRsECiPoRKayYmN+SBUtK/vF54q+HQWUschZD46PlEf93k00M1SpYNs3b7I00=|Chương 1780: Đỉnh Trung Thánh;UMWZEyXrCbD+oeEBGfJSfoUD3woCfO2UCQVQe8gJsmH8ELqpG8tFLZHd1cZDFyTtXd143FS/OtcBYB6/z9VVV5jMICL16JTx1tcBLgbRaHRHrL8egIfq0VFz3ZHhLbfS9t/T7FTFhvy7/kMM7MAhgZ4MeW6wDFPIVTrsgynuMIg=|Chương 1781: Bộ tộc thượng du;VO878eoj+nMIdlha5PpSzubAdyS1N06O8kc3/CdFNEaqsmZlc/EBeDSaEH9U1NnkXP/elEv+BNQTIMj8QweMl4kiYnJnTuTeoeHDwuP4MybelkkkpBse6Fsc6jXHLNhhWZODnqgignSGr/4fEmp0tci6H3b7jUiicA6D1PYMTOM=|Chương 1782: Phá trận;Me2LZZrkpsr3uqixP1JnPXHonS1xQkKiYrduTqcPBpdDlbIbvvrK6sFyXRturZrq57b+lGbhKAUIGa++M4O3wwHTJtH8VoyoQATv6QNaTSKBBBgB8YRhYlE5s9l/xH2Yxm8ks6xgXzBGDfh166d1iIP2X91izD0iSrnxMOVrWXw=|Chương 1783: Tiền chuộc;DjYlwhD1PnIoyaf9+IA+YmC012a1K15h6qjk7gLSdDyoXCfGWpTjF81wo1GLTgaBBNAeBIKs6SoPfTp7trY+U+GThkBMBNansCZAfh8h6t0twq4yLVSQ32YAali8je+JZgyup1IcyLn2xYVWUKAWqFcSkodXqxVzG1z0/8ttSpU=|Chương 1784: Trao đổi;AstihLQ+D88/54TzYtCJdUX1bItl6kL4NN5NVvSQtWwyNiYjoJnxJjEcAinVL0s2sq784pnOIHgJZpaPCD+sj+SlME73AOHT9wB7YhkD2Z/CmrdqZxHyZMEhudZi369SSTFqSqJQqHquSdWW4LCQ4iHiiYJyNcMgD2j8GJwqZhw=|Chương 1785: Đại Thánh trở về;PyOctcIaopK2BQejKxgginAPfdvHwVe7YyNq72rfXyNrDoKhLDOoTLSP8zEjH+UrvIwbb5ywoxltbrzw5TWYslWEknAJ/n5BB3zI9w4RUTO9ROKDvUXDBSf1C7nlw6EuCBtM99kQqgyhtiw0m4p7qZmfp8Ccgow32+Lzy58gsQU=|Chương 1786: Nên đến lượt ta đúng không? (Thượng);6XkwHhjSpo0AFFjcTotThV5iGEwQwCzTBcc4LAoF3APsI/tPuX/OFZ043u0JZCR4nFbx2JviGPbfuFAL3wO0JAqQ6bsp8duI/EyU311SnfffG5VFfTcAhODI8i7DEEGvwaEkkrh/D+QS4FKqagYADFWGcnqXOH55swncvfDkSO8=|Chương 1787: Nên đến lượt ta đúng không? (Hạ);4JufV3F0t+FpyeqVEcK164O0fygj0c3eT7gc/egbYAa+oztdJvlHvT5gny7Vang2TF8vDhbAOL7wL4np8qoxyF0ScsFycFAU7QB6heSkCSR2CPx3MDHyODe2IwojQ1yWs3ZK4GRqIVC5TLS/s74bvAdqt8ctUC7vFYOWXZHfqsE=|Chương 1788: Tiên Thiên Thông Linh Quả;s9PwpXaX3cMG7XEohnNbTneBVQtGOhXJxwr43s1z9mpzfSeGHCL4WrcxLVe5G3LB5oa9yLakdgMgyi19ik8NPhAHWyigUdnw6vqtSqxFVGGS8kg6iMGipT3xnpARQVBVIBqrGTmetnuw4lsPD2cxORjioR65v7yswFVvvOS1LKY=|Chương 1789: Lại một khách Tiên Vực;DyZAgkaDRTQXHA7erkovVtlLvPDvgk9BJqLxt5cWuGWbBVj6FzjaEiqjjHcwR5kroltngsXWkZZMQCm7h2RmGDRDAo6RVNIqsc6h7s+C2NJKqxdwAYkz7iHZqb7vi1UJQwKejHxltVNUi9z0bHwcQcrC9UTYxzuNH6wOlhAEgcw=|Chương 1790: Nguồn sông lớn;9DhsAibjhAvXh7bl6qnT9L3nodRDstBC72N28O9v0GFQkZB9+JkCMLuZO1ROOFE0DGX8VK8udpX5ayslnhtMmNlB6/sYiylSnRXudJ1xUAZSR2KR27O5kq+p+GpIiI2rKXD/WpYwPyN6uK9vO6AhdC1zOWu94WjgVuDRBEYxUw4=|Chương 1791: Giao tiên dược ra;zpXvR7f1dYbn1QsHCRGgoK0p6blICLuNzI2xH7KCs274zV1tuf2y2j7ySMvPP5w1MSdXBzVpA4theGMgzWdA9hqpmFGcoy2oybggIh65aRbPsCsR/Zcsk89URTa+hTpGZflpga8fRrnlk9eE0Gr+AnxFSANiDX4DdpkikYfk0BY=|Chương 1792: Tự ăn trái đắng;YPO1jqvbnmJLQeKD/4Y2AB9D4/EICLX27dAvQaIB8bpbQC6VrktcTbtD1oxH88jOz/SepTW/BTpqRKQ8T2HYE42+amwnlFHW9eXPaFFpjEcSE2C9M2XCdJ7X+u2zf+Kj9yt201DME2tJ6lA0NDCOD8hTR79wa4q08z5Dac+HDY4=|Chương 1793: Yến tiệc lớn;lqIKVu5erE+Yzz2CSAsqMj7raz5DxnHogJp0V62MrlYOfJRyQULh8FB5Muz1BkWcPqUat2FYVAjDPFFusOMRKE+JD5qkr2k8rKIwCF6XnVB+vUy+1nnNyJ8xN3kWokcmcw8XgnLY0YAcvZhn4Ufu+TkFlN/4pKGSm6+rhf9GoxQ=|Chương 1794: Thanh toán nợ cũ;c7ex0UxqX1r0tAuAW5W83um8N/40n9Cn/bUUdKmaTqvOBdDh0sLCsYor1PWQhpkSPIuBf21mHMNCtH+tvoLO0TKI18R21elCscPugqEAZ7617ZdB6UGhyfHPy+Aqj0YX5YnX5cxdKnKwx4o8mVOlB8Ybh5TdWir/fMpFBsU6c0A=|Chương 1795: Phá mở cánh cửa Tiên Vực;vQrdkuDi83GITzwg84iPAEmI7DiodWu1MIQT1un2nNu91N5uzdnpT5YOH+mnlFcwYCllS48zyM6bj6F6OTO/yXj5iy8Z0fZWboUoVDcej0iCKAUIevv1SLyTc1NR7Wo0K3nHHLBjk2Z/+MF5eFfLy/7RjrQKP90T4uW1Cx3Bm6U=|Chương 1796: Mới đến Tiên Vực;X6maxTXagrww0TDVsJiFIS8M/kOkZj5+0OG14AGHBhoy21/P1IEbSVx3tGok46uTdg7mrZyjeFySpGg2zJcW3/syxOl2pD6JyvVxB8sv0pV/7VV+3CyRLAqMLAtpOnthUFsTg58W5RjzUWIvFW/Wg5CzI6vD1C8VOinlfK5HsI4=|Chương 1797: Thật tình cờ;olJBf3OY+BpBQ0KRrxuyLoI9bnXvdDti0cjrpcv4pebWKxDaQGn/Ll+MEC00bzrfES1toBVUTptovglv0R9SGz727126Da0cFVSUAQkEhqJDRWLPO0y7pppkQUN9zoCBMiFeclXR0HAD2Isu17go7QcmVVKBMFzjrZQJdPnO/as=|Chương 1798: Nhập ngũ;OnSFIRAFsw6+Z+X4hS2e+y087tmcEXj25Yn2wImkf77KGMJ+ZFzzYd1crpOqoWVuMSEpXF59WLtyzdmSYyirOLh/bq45P9xB8Li/cubBF3F6WJPlZ3vhC6iwbzv2nQW4gN9Frkf4cdGK4Oxgbh91kevqwjaqkupzxyia4OcVbF4=|Chương 1799: Tư chất tam tinh rưỡi;LZ7TG+9oMuAARSpnWcTdFJqvQ3YrN4CPNtodFh0KQMqpKPPzF2ynzNqERy8ssO9nKJjgZ4tA4ZITDRz3lVCAN76HOV8OAOCcGpktNeYven5ZrgHDSi2zJH1ResRLGQUVnwLubbXytDHWnMhrLsxXOy0Wfgh5mv0iM1UY++LQQ1c=|Chương 1800: Sàng tuyển;oQvzrLAQY75HP7W7aXbOi0lyB4udFMk4Wy30n7DFly71DL7/AZrM607NENRq5NIghOhdfkyatPHMcgIR73DcodxuxaaATVWAn53j65LjTYkLp789FgvcUnQhM6GyY7DrEviiv6DrcAL9nPhLRNICsOQQBwfmANHWNlkDUVAs9iw=|Chương 1801: Bầy sói kinh sợ;ZY+BwnQKkCnr6GjdpYKSEH0UWfFsRY+7+PjggwVMW+ePGh5IkXa5MM5IMJ5LF54uKn1WogpAxn0zZiLf8bZdwCcxd/t+mwvifKejbq9DvtVQuBdlL8Ecr/AE13Vi9KBitBaxVWjfzs/nFVo61D/XuZO46/sAtSq3pvkyfYZw87Y=|Chương 1802: Cạnh tranh đội trưởng;VUXMgSBkjekxdFXiAZxe+8fkfvYYorlb3H2sU7ePvNiD1h7+XFalyNuQwbokmywkT0fu+6uIqeeaXx3JPh/gpslh6l5DqEG/0X2dOcvKQqFSI1TkDqGxWpqdINyl+nxzS+bvzXb3L38PoPBS4mXYhFi4xhtgpa2PGDaq2MLIddc=|Chương 1803: Chiến với Đinh Khiếu Trần;PBLcqbyqsVGxt7wNL81Cy9mgAyanktuuj844YrD2DaHtwys09C8HMOCOUVPK7+D+sQIb/9S5Y1HjNQybRrHKdY2T12SXu7tcFJhd0POGzHbIaaZ3L1Zlh3TeVapu1BIGDazlPknXgncrWRcpZ6LK3eLX3/d82bd4hk9YcR8h2e0=|Chương 1804: Không chịu nổi một kích;JSz0UCTXSMU5/P9rcu5cWbSYZ0LAJKrOYYSKA6j8JUIhm0d39dulZD2Xylx0aTT06FRQ19OmVTIj0f5FBa7Hbp41IrqJM+ktXrO/U7pcOVk9sC6CKoH/Aupg9N8DABVK4uj2YFGFwluXp9vE7GGAd1hbR6B0QG3nl8IFf6V6Mq4=|Chương 1805: Mặt dày vô sỉ;VB6LWJXlQaXtMezccdH+1ISiy1sb0kEyrtEKoHXl2h4dkSmSFq/5wZULHz59nTRnGpghuLVFVXTP5e15GdtMGSRFeUl7iTiLZVlj0/aqM1vdZbfFiJcixTUFRrtHKR6qLE2/MdsIjiZ6heYXw9MwWG0fmleYoRO4vDvEq8diPpE=|Chương 1806: Khi có trọng thưởng;lcAhXwyWiIr3/YUd3rkFUuFYNKjxxs19fPnBwaequ/Qz41vQJ9ArlGANC0V2DPv8iNyUExXAyGL5MSEjvUiI6ZDAKZcTfHWUPlXvQqxhzQCQcXxkYfdKjb1agCRJb1GAt/ndc0rXWkOr/gdgVlQQIKpAnUz9IG01+UTSJz0bAlk=|Chương 1807: Nhiệm vụ đến;5kaImucOc77LJoxORw1OJWFyY5TjbWfa1QOQbvORhv62tUAdK9qJrdp8Wk+subgQdxlJFlo/xPQAPXdvm1FanevHv85hnO1jA0UJ71mtXEa2qfmB/lBNcpUAX5m1A0G+Kh5e1EVDwNzmca5a2mgsFHXkfSXvAMQngzZ0pBT2sSc=|Chương 1808: Nhẹ nhàng giải quyết;RntNigBAwlGEOAIyXgEPy6nb+SNRYLeN7S51Wt4jGq17AJ6161qi1CaK4XF9S9jFcI4k2hphZmQVqKYadEVyFwE+tnGpS7vmzBAby0PyMQ/Py5J8CXOPexeOtsoOd73X230ilCRKoy22KKhZZLDMtoRIqpk/Pb+NrVvScoFlVx8=|Chương 1809: Một lưới bắt hết;zHWwSJXXDucI9ZuAZOUpG2zyV+egNT0ipGRIlT4JexUuwy8QNIx6gnhR9D54p2qYWiU82jOYg2aoEf00EsFE90pusJoa4KCsP5INaOPN0R6bBx7BrukvBMb8E0iZlmHJsq2i3mVUpaTcbbBm8mWyR6KDYSgPjac0zPFdF41ryHA=|Chương 1810: Giang Vô Thương;PzhThxyGEdRpH568dEU/39AeeKU0ySldupg3n5NR2rPLlvEj2tgYw9+xPWDsc+n2RYLMiYqTuh6b0fL7Fv7GA1/y4VL51n8ta859Nwlcue61zG+048yq0lAMNSCv6SKUglhHF2g1ib6WU2fH9DdE4BSqpQE7rtZAcClHdA8N/0c=|Chương 1811: Quyển trục không mở ra được;MITxWZcP64/c5dOzD9ruNxVpozhdK9YeiSO4ZRGwVTFQWArI7b97stdEj/pYxVGRpYxdIs9xQbFFrRb//F/tlH5ErlzZYUf9zLCxrEgGTZnXeN/LaRmdoSzRejhEOKtle/xevmaCBlateBW7ytBMjWNb6JVm54Wiu3Hd/spq1Fc=|Chương 1812: Thống lĩnh Mạo Đại;RM8iwK9q4XAEoVV3mgNxM82ZwmYwzgZjcpCdY33MFJKHCLvH2XHDz/6YaD7O2v/BVvTD1x9iMxL9zytkmFxBReodNICxAk27aRxWOGNEnDXwYe4Py7jJkfwGS7olXr9OzX+ByC2rMdeDmU6F7bTmSmt2JwW6GZyrONxwph0GX9U=|Chương 1813: Cái gì là Trảm Trần;kCxr9KOSsKut/C228CvRDt1JvqB4bc6ipr+minKgOn1srYMP8tAoVyp49FDTsBctp2+WZeG3rxEhJ2zEQ9LrwgwGwVvxDJ/dAJIoHycM0rF2SFZ4C6zU9zj6lQkEBUTKp6Apb5Gftv9RLN7VtrGevQDWcv5uOevNpBNsjS2E/QM=|Chương 1814: Đại biểu;do1c9j83lRjNUEF6bHw4O+ZI18kHQ5ClMPtI5LX/K64X1qT+ly7/HieD/gb3XJe/lb9yDj/7bSgLGmZ/hMlc2t+OYxBfFOzK2pl7i9+GLKhvyjktPidlxswleodiK7CBGqBhUBeCPp/WmM4oTjcdSFJXl08zjPaymoDYc9sIFJ8=|Chương 1815: Chiêu hàng;Z7zs4M/fi3Ky8qvnXpA1ICe+f7Hiz/iXb2QCi8mgwiPUgrwKqsbTdZ8X9maAYeSCuKs20LtM1oqBvZbEPUbG4hRiv5sZQ2KqdK82WGsSLoKSJIPsdUHHmWhqfQ49RMifGbDrlcWRdIU0wZ3vZe83O0VIhYU6MWCiKZtgbamY4RQ=|Chương 1816: Tiểu nhân ám toán;guAn59tRRyaxA0Lq4SpXbhqIPjtpyt4u8lDdm3ZdgZ7VJPLk717PjLpUpMR1Tz5Dp7j17I96UqIeWBrYUOvYH+hbgNdT0li+45bjTgDAz8Y3/NNqTwXCzMspqaZMv5Tjy8DL8nO28MNHY4bCQZtaYmORzIr00GQyhGalBg9mopk=|Chương 1817: Chiến với đội Thanh Long;k9CxnIpboQkDkypMScf2dhdCIPxU+WSAEdNej/Fg4jKo4xH1TzYVp7GFb9S9gJidWwcjv1YAXFIbFOkLtOxJ8vLuR76WXeSCmWygbYtov/lnsaicfVc8z1pBER77qab2yArrL8M38Ck085IT+fXHRGcGQOGMLsE4BwPfdM62fWk=|Chương 1818: Lập kế hoạch;ze+n1PDWClyljmx4dGjTeqcVl/uU5DyQH8VqtmI+oQyBou4nE7vQBVVV5Hu8Zb963pQ8fkYuzwGwed2+GYVVHGB/6dKyT4KKHuvw3Stiv9ys4CmI4fukARs29EpEGVNx08eNCfrM19FNN2j0TnR1GndLywPj0zo+OIkf85/RqmY=|Chương 1819: Hắc Nguyệt thành;J8nVRS2z0o1cawI3PfI/ZlezABhqsjlmuBdN3jie/se7sBZ7htUsSLzTZs8QUmygHFFYn89sWUWknLuyops8ALI+pRKWZOnCMjYtEuopI0avLt+049dSIk0+ZMLUsevDF1I9gzLGT0nAiayjp7qweF3lH32llbD/84MlyRnT0nY=|Chương 1820: Tỷ đệ hung dữ;nJ4xOCXj5GmqYkYJCbi3SsmlRZUxZIWykxUadXCQrgSYXovG8D54/GMzlEMUuaVBAUXBsNQnElejXF/vUGXt0LAt8J0+c7o6y3RULWyeEzSH6BtIRbFxzimcvrN0gQOSjAqwk8+M+c88tPUsmThJlMJelpA/xxgT9Pk4mxpR2aE=|Chương 1821: Tỷ lệ đền tiền;hvxYXvMMe55ChtpKMTzpAHYjh8wh5UzqCsLA5r2JofYodvYEdtVL+38qHKeyHUEtPOnOFhvTItsYO1rs93orqAEXWeZ8lIeTi2zejJjVgy+LPuGpuMqiq0yC6j514WxtDSDNBEW/xmEs8mO6CRJ5lNxhgQBSk1JZSYwTi7awxHU=|Chương 1822: Yêu cầu leo lên đảo Tiên Vân;X5WOE4qyN3/LMmt+lOtvdDiUHzQHg2lA8zMYlNCufXWHiQsFUWkBg/gMZgfZ96leoMOoEXHFk9Al95XhM6ykCYbrorFc5CEiqns73jwMrqIlDqU+JveuJ2PMVqYoPEh4fimvLFFvzMSRGCEyTQpIYYVV8W4BCgW9KqrODCLWOak=|Chương 1823: Kỷ lục khiến người tuyệt vọng;tvrGQwKq8XPaMKcoz4hg5TNjIOjT+OV78pqTfJFnmXwLmiS5m1esPKglBsFa4m89MouN+kWsLmVO0Ylqx1W7kbgYTQRepWZzhdPFDOMjjf4wTwJYdnQxK8YqqdwZGz/az4eoMatphazUWnvt6hcdkHuQvxjoBAwJAfwzMqgntPs=|Chương 1824: Nữ Hoàng ra tay, chín mươi hai mắt;5FLUJXEc9FyJnMZjfN6D3RH/4QVQoZ0msMgv8EOKl9gpLtvHHfDksl7EOL0/+JiNSvwRoIN8Dyh5Gbr0500KSRiOp7DNd5FGvTUifc2Gdk2kvI5IW4TiKBaMKnNoXkJ6h9rB3mDYyrd4sjLfUubq0Osv7npzYr7uor/B1wGRPIs=|Chương 1825: Lên đảo;Vf0eV4bRWTP+var+nlE6kZI/AgmYg1DDNY+4/f3PSZFHmMe3Mf/zAtwYK+YqYmlpyHXnEZyHJLqQ2HnfGu8qkA8j99QyF+xBPAVH47Ghc8vIDOevOlAlayL+57dB740CIEY63MunuZoJGAUi9oPhr3Ajx5OudVRh2YOao9BABio=|Chương 1826: Oan gia ngõ hẹp;YKizTRPAPfdsrZZsIwS5Z3AEoPDfg8ghJuC4WFWAsTW7vLPRy2bSLdyaEsoBm8Gp7QcyLk25WUr1y9lTOiYa95ojEj3efg9gke7d1CNvTc9oKTvIfqmBI23S0kanExTMDzVtsDf9rWwdU6c08DISlYCXg7VDiWMBWazVikAMX1s=|Chương 1827: Dã chiến;ThqWUVatEdWE/FpJsrmhtdwsDERGBIg03CqnAHa+fq3y43AdY1EMVSTLnIQPvmFr2G4LSoHmM4hJEc0Fc45GmLB14wj7SFVrpptjrGfq26qIapn61XlEQFlF+/9HaO3IyWlfLJQI8ul1bEFWf1eNd1WWUwlDu3J8h7JKhmJbcuU=|Chương 1828: Đồng Lâm đâu?;zdKG9BXJZrVGPQZ299DsUFfR8d8y+GG4ZXjDnr2n5bbL/d50Bashu8cZB5/Nk3AnUrb7dQqbVU+b6thF+55vdvVRYH1QkK+LwmTq2pJ5uroyD3b4tHbFq6xfGkuU3XFBUr6FxsBxj9fVdbZyjSGs8RydY7s9m1YrxhePJnRi5L0=|Chương 1829: Kẻ xui xẻo;XDW2Vl9UzjKlmGs1JYcURnEsAl+pSYS+An9+gepJkVZPVa8oNX7k+VrcJeokHn94Xff1bPC4TescHnnfUoop3qePX68PnQM7sD7HvP7VUnekrl99TyxuPZzmT939fCsk/uWa/U3C3gBaeQf1HZM4mKvK0lOSi2bji+b6GUWYuxQ=|Chương 1830: Một chiêu;QQ1UDS5Xfapekp4I+IuchPw8XUvp2l/yVvz3d5WDvgukX+3mFuoueHSQlq27Z3FvMmoOahEawp9N4rCJEV8CjlQfBAiuEgvfcK38keXdkso9zq4DGcjSxiTv+L7W0eU/jjHusj87UxUBb3knWZ/jTLOtBhe9xQI8UOZr4FTcwCY=|Chương 1831: Trưởng Tôn Lương ra tay;KHcM/aZHLDK0sw9qMmcbaMideqyMEC/yYnHm45V3NbjEQIeZfexAirBMabH3Mofv2DLs3h4P0w4pUW7p/cn1kXPtFyLSDTxhTIyPtrZwAY6fFABUkNRa5/OhnO/MKLFBUbNJCoa6SaFUVq5vL9+0q7J3P9/PSVRKG//xdgTtUAo=|Chương 1832: Hóa thù thành bạn;1fzpxSNrCdzOCdCPGmxJ2zESCAeTXrCArt9dv7cnkBCUkI870ZORoiTRQy5kcO2gxCN9EBiRu/hxgQYLYaLPqmW6sJMWVDTjGQv5oSrGxY0P+YnuAEUu64+U0QDjeVqn7qkd87UyaP+s/7TZj5QkIVrgA2/O7u8VBy8IB0bJZyc=|Chương 1833: Lão tổ Đồng gia xin lỗi;QXjJU9Va1/N6mOd9nln2r/wFKNuN3UrhomuCB0p6m6/T5bw8KwoAAw6E+MZ9eoVLggmhbkL43DA6mRBw1tNjbYqdOc6MPAxxhG//lrDnhPNvBMoGWY1HCJA0W7CKV2Qoxa7VUEpvkQUBY7qgmGOQZBnnJfu6PCDyDh/ORPBm8p4=|Chương 1834: Là quý khách nào?;2+VYbaHpHfOsRGusS0MK2BP35vciz0eaOzw3pqpPeCJYVk0m7VAyMnc3NCblYBHB9B/frWgUy6tcl5i8vUYs9FiD3AjbZETF6amXdWCsHfRNwOuvZudDPMeRQhTkCGzXtiWeMTLvjotSVFdGVhHBxRPJa1wJjKZwxojAnzEBCms=|Chương 1835: Rốt cuộc thành Thánh Vương;+jXIVctczS9I97wXP6V/87junExNRjfchCNB+kGmppyhLZ66QRfRwvI5xfDeErQlR97U+I8dSx7pSWY8lPiX/RYqfuwJHDYfGIIvQ5cfI39Ckzt0k66CsZNyuxKzGGb3AMQWYROLXeZhpNdTTig4RaJQ/hCYd3H03+eoow7GB/I=|Chương 1836: Người từ Bách Hoành thành đến;PoyQWzZC836i+ag+Ygdrz2MOISt2jICCwPAymB867PQtP1TLSEp3QOVbhVgHZCz/BaK312jDv6jkeJ434itVtW0NHQikB/OyML3KWHkls6VcADaBUpmt/DPzSoaAei7twCu8CxNeIWN+INn/EeLveDHkQN5R6+IMxQXZV1u7eDY=|Chương 1837: Lại một Vương giả;2rfbgACrqInTKBBXVLnk+6soZb7VLbe36CeDI3m5v+1zdgjgCX2NDScnrKrbDaDBiivZ6Q3lnwv8/xkH8EwhrE9DtSNWg/wAE/GP3S7zUJ0fbDQr/DD3gRHA4MXS72pIMLZ95F1q4ifSvPeKQiWk2J6gqXt8F2tHs1lNCEDIDSs=|Chương 1838: Trưởng Tôn thua, Lăng Hàn lên;+qCerfdfF2V7VJSIc6d/QpNtJp/YDOabSTUKDkAiBE9NruYalha11Mqin4HQtb62n09EUhphMJ4SIoEgUvDH+SzsdeVwtwgWWU+GZlk+LYzYYaKF6HKcXUjw9MtXoK6Fy3UelnOIFu6qhEHDO7PtS8Afy/wsnptKC/17kOO8lo4=|Chương 1839: Làm banh đá;9hBgaBicUGxM46B3iJXqvOi0WOdFqz4lPsxL5S0SBHZtUdkLVSb4AXfYPr9nZN73GLPXgSPVcJIp/IoeLinB7vJhcBIgUuD8Imv0H6J09BsWPLIwCNNiBJALc4Sj/UmM14o3z6VOBJsgq4VSi4nn4ENIbEYUk+cr2jH0WLKTEIk=|Chương 1840: Ta tên Đinh Khiếu Trần;3WG5S7n4aMOixQPWQMfEbZL2X3JR4erApy2dr+aGW35VvkuHkPNLszOni8tXvJtKe98h9KnCl/dX8Myn5Im+RN7w5ParOFRim+5wkTgigOt8ZoAQQUOzvr6eybBOilr0eTyECzmUxO8h1O7lAm0F6vkT/4/YOCnPTEhpc8Tenl8=|Chương 1841: Chiêu lãm;+uz6C6k3yGe5UknPP33l/VX5VosoC9/LZpLiGIceEPKwZccwS2SXbjCbEdxU3+bwgo4NjCFBhunyuEAAGZxjh5q58SfaLTdVxR3rAQ3e9VGtg/GZMhG5qTRApstwPeLVlKh6Rg1r0DM/DGB6tVELUI6cmKhv3vRr4SyYaLrBNpA=|Chương 1842: Chơi vố lớn;D5sqLmsN3mdkRf/co7NOckMSCrqZNjNMCXRM8LHMGWoqfkv0CsYYUBEKQDUzgfX/s1VrJWgyqGTyQSg3YYf7n0mKYMNrvMerPg7S/gDOudS9et+tx7YLVQ2roPiIsawip2GUc8zYN2Fry8G2uXrhETd8S5rw8jCeLKYtrIpkXls=|Chương 1843: Hai kẻ hố hàng lập kế hoạch;4wu8D4B5uh0sLEUB097ACjooceu8B+/shK/ryXP3Z2wn2PYSw/gZ0B5reO2Os6EzqDo7woZ1Y5QkNluvb2wZUjanhX2Ecx3YQ5hSQozBUoursNDlV/v3gqkSdintZ7BAgI0p/dI2xenGI1/bU/NrYAdS8jet01Q6lfc5wrlmbYo=|Chương 1844: So ai chọc tức người?;9/A7TWogvZZhSylfCj+KDvjJpa7TF+Ox+eFshpkFuXNl2fHtzsF4eOXoTkMGUBHP4iv+gs9HPzcUn+PwNHf6OxybJAhzxmJpxGOk9IhOPV7Rnl8qFTZtyJ1Y58DzN4FnAQ2cB+kEPO1oOh+hhtZT/F93WkYJoD4TRfqbK19RBPI=|Chương 1845: Trò hay trình diễn;mIk2ie9XjysdjSKFesqI/nPtgetWexA+wzVwj4DoAhXLwfh/Me5pmcx1BcrMmwPfy6cgxrK99O2su0zCRaUEON9YGx7u4Dl1CZWinACRo4/r68O1H/7kI/LIg/4uInLg8zFB1wsMnbj2KO/diKPzGXzOvnBn9VUu7uOUvGahVFw=|Chương 1846: Không đề (Thượng);oppXZO5SWzFHoMAA7iUZNpJ5lEQ4jKw3iTfzxzXVjvYfVw7Dna8JgFMCIv4DfLZF7zVuL+x30aCtrqK2A1yaAh4dKQPJIMC/XVst5HCle2ZmNB+URBZ8HjtAh6xrHyzjvWl/b9pwELhil+WN1Dtc7pR7jh2sWu9GUpjCEeAeoko=|Chương 1847: Không đề (Hạ);BDAOZotNCRLC7zqolEvlsjfx64s0BkRvGOgj6lPcPSLOJCBFhrGYNCMq6a751tRdtWk9u5wEeTElQQbpeWwFSEf9xtlxpiGbQXxLcTFUdI1zwtQXpNkXzTsMO10nPvhlN1xTYkqb3SbbwwruMb2Mdy8io5oi+FRvwoB9xkGkZMs=|Chương 1848: Quá siêu phàm (Thượng);DKcUFw9vXr5XdMz0eZRAdTVMdorXx0in2C06UDtbYY0RGF0gUh2PC6Tw6aSJVSUaGXvHZW8jAgAuEaz3d0QvqE7S87QCbnRIpjfFk+mkVfuv3RbAFr6QXpjZvc3SlHHX1WPUHc9eknmzqgYk6TinZzxn/CwaVQRUJZl7HFMtRiQ=|Chương 1849: Quá siêu phàm (Hạ);3wADIBCikJ/CRjgk9o25LMYK+zHiNBtup3t2/xAqCdfHEUW4HpU4jI5vX9R8/RzVqAZaaxnDqa1Yo3sOZ2bTivrph5O1pTgjD3U/0RcIeZ+bYbTPzmfGcH/p8C/CGn/wPpHKVkOvV8vUzY00ffS+asOaI2lMFFbaihunVh/+3tg=|Chương 1850: Không đề (Thượng);jQ+rk7a1exutISvGiEiY4g1h1AIXU7M99bM+utx6aweyZtzHp6f1qZUCpv4YmDag7S6za4cY8TpBLrLi9KXSo1Qrkvv4dLsqmbGFcYsT2nLzFbrkoAn3ugHA6biEYm4o5j80MEEXf6adk3zdhU9CUdzyDqmbD8mcFHKdmuPSy1k=|Chương 1851: Không đề (Hạ);fc1JBz79XZf59icm+NgTIKjYRGnzAFcAQz+oZyXrsFzfzT87nTVp/VTWPmAqoZc0SrC5FlrB71JhJyUqI2aPjnvfoB6dGtV1UhXbfpN48eajTpPWK1WP/lKFeVgQDI+alPnuLWNxTC5cI9OuybEYFvHlEeYEmO3TRIXsqZV0oEA=|Chương 1852: Tới Trảm Trần uyên (Thượng);wqO9P97dvLohx4CIMQq5oLhUlhhqIyZ/GZoYmqaPLSL6k5ISYIZowOnUuse+tjyJnzNiByAYlT7RHQJlZT7M22hFjySicqavsj5Qd02Fd+V6kmB20QnyFPn91vVjd3pqvgtI8ORE64p+qGgXq82+7WYMRReDhbP8ibL309pgqvU=|Chương 1853: Tới Trảm Trần uyên (Hạ);XLtP85gP3A1lKwdjou4/9mhxto0HrS8NJcIbYTKi9e1dAsauB1opSNIfZcmsfjA+LU3+xPNcSb5b0FzFib+r0X7lVhSbrGzW6OIvVJIGo09vpJ1tcYD/HndtV39pqeSmi//rKKVmc6XhdGx2jbNyqQKGTpHXLEsfCbkCyRWSBd4=|Chương 1854: Lại thêm mấy Vương giả;k4IOerHx8UdCpXMtp4lXkxORG9uN2AwuEbaOcnMAUu0iveh8jJQCeygjm7AI0Kh7xt3VRR7I0ryTp3W4tOrEijub3K0YQVbw85KSde7XgDkmMzUTBh3lTouNrM10kKREZ3srqcWciKXg99DpxQGhVLNQ3GSW6MWFYiupXvIYQq8=|Chương 1855: Bắc Huyền Minh;dGgfjJ4EdwmBQyb34C6/uvyOS4oaCdVTaP2rg03Kgtz2DWuyxUnBFYioeGSUoBL5QuDH9DZJ6UWQ9AGclnicd0iMb3sDUwmM2uiQWtxzTEnVeKOTxd6ghva9fEeN9SEzBwKA2i2Hi1n0paB0kVjSBvGB8HzUgLcNamUnTA2kErQ=|Chương 1856: Trảm Trần uyên mở ra;PqMZueK4K1LOy/QXnsZTOixhnCxn4lbbPSBJsDWhHMqn6MfnOpQOfHB587UE8jLs+jhY0EiBJXqOPIzKmU5MpTFyz5OOCQ4llE9+700p7WGgZDZtDDAOw9T6YlxM/4r/rcPUfOPrcXRDK0lpP9Sfgig6EahhDfAkJlWvEiyy6qU=|Chương 1857: Không đề;pNcrR3nyUWtuHG+/G0ucpoK8N9fbB+xIeSGy5kMBBZElvEJ3kJ5kbOWBzA/nLQmERlWOBNb45icGkgV/HIA1OvNxmX2AKAm/mvvPgtcNmlDr0mWtwPIVmS3rfwjDb5V52LY5XmAp5Vz4g6n+CgMvGALy4Yt5hnlVULVY3TpX1Vo=|Chương 1858: Tích lũy kinh nghiệm (Thượng);cOTCQ64Kt3kh7EmBMm8HQKFtNoEtLhZs/xx0SdNKplgiGhpWlEcc0n2z10ZOJtZH5sfPwkVzd+UsZsSHOeI1RXRhFTbkF4MmK2WDLkMnDrUQIp5xeQ3SPJM5jjejyr3X2YAy2OecdD5vZYnTfjYmOfrJ53Agl/x5vjIdqdVWYTI=|Chương 1859: Tích lũy kinh nghiệm (Hạ);fGwaMBhw4lQ0ZncrW7MRGQ2b+DOx1UXJrLxG7SYG1TBIxGjlSUkmpmJD+NqrCkuX5rSR8JKLGcDgq3dKHVnRr9LDAzghZETot1Zgyh/c0y9alLAq8g7Axn2Gv/5rY2XUCRJFY6B1+YKI4rFdeRPYLX+t2TM6k9tz44b85ipLAkU=|Chương 1860: Tranh phạt;KcIUFplSUYwNnHgbxDXuIl9nb8tC+hLDNi/qz1SJSoZE3TmuoCZHK69Oe7qWoW3MjgoGjQJpUrQNl3rlkw8ET6dqe0TY38PgNPrEc4mW0GIJwRMH9WMsqIqOAqcicpn3dGvBex4qxF4IvK1eD3PIcc/kuWPd+Iz/CI5VIkl+kr4=|Chương 1861: Mẫu Hà;AcwszGFz8fNlsDO2lMns5XkwxmxRzqy2MtVNm1rzpWS5AsbAs4kzXuiQE2tDr/n7AtDON1Q6A44Ca45mrKBkZxCr5E557XTBihoTqe1xJBCQBTQ/p+nVXrv0yIlKhMXIQUOlDD3Fe12dGy+bffwQWJQZGfYFxSYZjY49PAGfJII=|Chương 1862: Trảm Trần giữa hồ;uDdIBGvzuWTjC1rBWCTbskgFVOqvFy3RwDaoPfaFNPwuQm0C94YUGN3Yra6fqg8EvyAKwja8H8frCIdOjQT9Cl/czMt+61EwmnBVeTUAGK8hXHBE/0Hy/JTjSOIF+7auJIuYb2WiCIvjPjFxGAYlWbKLhmHiBfGHbbfsqz5PGqo=|Chương 1863: Trùng kích Trảm Trần (Thượng);LBRMLK65UTWfISZ2VP4DQMkXspbLD6DX1mPjNJApvVHaC2LSvqWHEBabRhKMVmXPlvg6Eaww1JzCMWD9iSJWObDH3Xi5kHgca9rQi3r7pWq4Aluulo2ym51PAvP/RvKf82SdyyFyDvLGXcmRJak4IuiZRbZN4kOsMixfet7wfH8=|Chương 1864: Trùng kích Trảm Trần (Hạ);0mgqVlBk/cIioIcn0OOxQjQ4BG4hjfH6F/+P/BostnHzFiQwXHlUZ2MU+YDt0+ZNn3dGDY7aqMDH+3W2gGdKrONWJdf5ksdnvHNaT+N9z7EjNK87cF4bcQFM4n4MEXqmo1yIXQGBRjH6zYWgJGecvktRFg0MQ6q498kZlc2muf4=|Chương 1865: Trảm Thiên địa;W4hKsDlbGuRYzr5QXibDawp3etB3EFfX9iOW18A+4kGB8HkWcbsEam4pRD6xrv/+mEmDeMa2pEEgvIllO/rYiaGRNEelg6APJ9lkB3AVbYowD2EpXSL5Tvq9HVTdsH1SpKGgV2NJLrJdNtSntN141gwkjNxgNAXQEgPb4/hyYQM=|Chương 1866: Trảm Trần;Xu3/iOMQ7Oy3W9UOAQJGapiBSOx9gvpi58h4yrSm/9UdocxYr7nRL0NUW4ro7kTHxiHs+YS6BMEXBF2UcbSQskLTOs+Y1qNXWaNsNpYC6oJ1nul6shVcznYJT363KWCP8ywrYZgSeF9zIQvtT3iyB9yJhVc7B042dI+vji3N1Ss=|Chương 1867: Lại hiện Tiên Vương;YVA7P3CEMBwbrfJyvuN8b7G7Cu6egU5xQ3AJvZ/fCcNikdf8mctQg+gLatGa9/JlAMrT/KqdK5tzg83tSiOsBzbzWPip5QtqngnYgRatZczQqst+W52mzhT2FGT6XUWyeTCYNMBlYTQ0psEKoA3ImB1UMd/FRb6fS/woH6JPMaM=|Chương 1868: Luyện hóa Mẫu Thủy (Thượng);FCIzquxEympnr4MSnK1QNAzmZNiWtUccDf5fwCOgU+X8/IHY9WQZeY1Y9dlMOqju27sxW2snKTF22Qds8g1OX93X4akdno2pi6ja3HBQjV/Dtf/oNMjoYCr23aqXFBr+ErvhXTT55ysQc2cjWlBKmAnB0Kj46JFjxSWsbHwCmhY=|Chương 1869: Luyện hóa Mẫu Thủy (Hạ);EmONtOaGEbJDjVWPJV35ZnSHUSymta8UtIf19ooSDQ+vcMbPM6yEJgnHe2hqAFj6/b+fanfNSUvNC5qREtBOBIyOqwKRCbl6r89hSCen8giLQlUklTMiQqgwPeyMCl3fAnKlCOaYn/dDA8+LjB2H6E2FgFDccZhweWnPPnBDAbY=|Chương 1870: Quy tắc nghiền áp;9EnLVV+G/jPt93n/MI6idM2/rYJArpncSsDQ64cUTBZdA9IX6Zdu1QOBGuUWAA2qldIi04j1QqtRxn+SMhf6MIJBWu8Wi4NoWg4PjWrqjJTdkamwB4ugt6vqdhL4+87x5C2BVjZEXEuw0M3nYvt9MMkvVagmW0uYjO37uj7tHJ4=|Chương 1871: Tam giới tháp;Ph5q+MuAOc4XXxbcttf8m4PrevKnJiAnEX1IU63WzTYBp7v3vrOER0NF3uHnY+IF0WvO+F/JUc9AdB80gqSfSLpwmmomgSaPdbQ+Z3BD8bSF3TJwRmi3BlPoWEyIP0L/5WHM7MwjTkwWyGUDEiyKNFIh3CIq2gYoz7aBHbwDJIc=|Chương 1872: Không có thiệp mời nên xử lý thế nào? (Thượng);8l9ES0I8aCMrvbipihMMnmnk1C6pxTl45uVHeoFKvY7lRqPCvHKYte7igX8V3U4WEgIBCN3JwWalrNMO4kIzIYTUZIZjN2qFz2DeB85ZMZOmZDuCulvZOX2hm/zdLx/i4O/PiYoYnxypPdzZAIuDoFtUSnvPb3rO0L4vosDWRxs=|Chương 1873: Không có thiệp mời nên xử lý thế nào? (Hạ);0XlbNkNhEsp1KcUZJTrcUsVVcKYHzLA/OlkLMg2ejPDsK2GXRPkGF/J8TxFYaDwsk+ltbr+sA2lTTVOXPzm4CFNFdynI7b41yzcuS+yEupJBcgey8c56zO5OS0auQQHuwSyEqn9T2LTBrh7hEUZdExfHG2MfASTXEnSe+pSsthM=|Chương 1874: Trợ giúp luyện đan;7IPYikhZygZitcWSolC4vXB8YHAuWbxmPuUm+dK0gMYIF8enycf+gIfQE4FrSXH8MvAuTX6x1Objl+KCMZSlLD2A1QlAsLh8I8Q5MlMBD/8PKExCZ1/DS/N25tyl5JzST+aKu2diZbuz2KJPVtpbCYcIdZI1XtE7eN0O6HQ5S1A=|Chương 1875: Tận diệt;uUVmumiIa08RRbLh+LLVjvu81EeSbn4Rm1pzTmzCm20IVaj3gLTu++QXn+XwayaLfMc1uSA6V8XWyfHcDA9SqIZuyotK9WOBC7xYSYpjFFzp7v79nzL20SWMKKHrtP1y307ogD+k5QuZ3CWrtr1YKwwdfRg6gpjBNd8EIa7aoTI=|Chương 1876: Tán gái như vậy (Thượng);6peXSNrhdlBbmyiWbmvmn/HWenJ9XLj5z6z2V7BS/L+cbjyXfmhJV3FJdFcQCAdYa7SMrjDnJ59LyROxUbGQYTo2tfxcVokrNCwztfHbrLaxX8d1miiEL3ssYYQ6dCCnMZD8aFNzOf8rrAbdBRojrr2NpRB/PZMQ1symMvrfBec=|Chương 1877: Tán gái như vậy (Hạ);4iQb2Dv4KfQqmg1ep0LGYctWibA4ktqvHAczu79LEfRvqTrgXCc5rDuyqMRYQUd1H44JPFUvpMajARTShtlaXfzHbll7GehJ5o66aDr/p4J9FGVk/yxt0eQfA2wiQhVBzwMgXiAA9NffMxL0NGyljZPBSzj3f+CuejTXS/xNpXQ=|Chương 1879: Tiếp được một đao của ta;u/mOwzjL0+IsSCMDnj0N+mDQ3l8zfwg+3VkuVrxairf2ZLQOT3ItwlcKVGeJf8gYdGiHJmf1VZc/8IZv0WUSgFiRWacFTwT0pTTyip1B6JxOsSo6rn2ryGFFB800KNQUOb6dJ0kduKPJhN6Gt6QNb6KZVl4rTMPO+fTy+UfPz/s=|Chương 1880: Không đề;l8cL0ITj4LDBveT94l5sA/PcT1vhRzSPoKhhOTzwfFoyP6X6ZJHiX1R3kje/5HSqh4sK8nFQq5/Yp17tHKBXqQyjz/KIBzhh5XG2sNFsQJ6nNnC4p95D7vGqWE+C71taespDxzg62RTV46ONqTxTdPwmmlqU1ErMZfPnttk6zFI=|Chương 1881: Không tiếp địa khí;kndLFuWQBOcbx3nBvHK6Z0sKw9EetTiPfTl4t3NkXBVznlfL8xJuGkadUXQyyFcIsbH94Ov1L0JyzKOut01DKa6pH2j+N8HnmPPSZxrFhmqNh3y4G0/HI6o98ahgt6ZBFKbP9SV1fEYbTW98wXh6BQprVK6FZp4FRhWBdyAILwg=|Chương 1882: Phó Cao Vân (Thượng);yR3/2N1gxeHl74RgtKSL+pu9og8e0kMCmpHJCTQ5+ltGKgwYLmNrCB60fGQqPRj3aCRzjTi3Q6nfdhWZ2ZqxgF1y2VuHCJI1dFic3ILF24gTaM4S/m815iV4OBNRXOVtPxIJZBapoiu5R5BkRaqZwbWxWzH/SIpKoDMsfNhM4Ew=|Chương 1883: Phó Cao Vân (Hạ);6VpNaXpxAC8aIR/1VdWtTgTBQHh45JuND4ZCFdK0TuiRJUuIDz7aTPKUuHTsbG8LHXrxvXL/CW5xZcOOw2vt4vS0ru8vof04b7wgbe/e00id5fDJmt+TbA1AqzeEh6xW9gMfvRQA3TEPGFcJDrFTP2Rkbc6z3wCYuBpEGzyT4KM=|Chương 1884: Bắc Huyền Minh khiêu chiến;ukLIhl96E0KNxWMuqb1BH0nUg1X9zOyXCAy8w+mTJIl+Xw3pT13mk6Nar3XoJj2IqWWAPTlhHqcnfl8Z4jlnwagGQE9rBono7u9EwFZL/UJq4F9Eoku7TYBJN6rW289zqx1xvpDj2sd0VnIdeRnrZV5Gkdvsk7urerzvZ+Pvq8A=|Chương 1885: Cân nhắc một chút, Lăng huynh đệ của ta;KhcaZ4+Rhdfkq4RiG0eqrRamAG+8vQjyoMVHSjmj7VDyDNihhEtSGWT2i+8RoK6w1EBW0BR44MvhnW+P9PBTVb7eTFoXE4NhYA4p2b5HhDxmKN1Tw6g+/2V3buAFcAC16wOmK0q3oCstqk+CeVzaSoBv/I/1yIOTKTOw6WxwVJ0=|Chương 1886: Học luyện đan cùng lão phu;4dC6eGUmpwo6J29FsnAdkwoaDGUwpqyypIZep0LV1X7Qbb4DZR8HqLeWtTmFpwoQ9+94KQ3BQVsJyvMpz3FDLJuMl0oznjsHE8+aC9dsLtShmAIwXkagyATmVNZ2Ao3ZyEZPS2GBUDjh9vNlPPvesx+YN1t0n1CznONXH5b6Qls=|Chương 1887: Học luyện tiên đan (Thượng);tHlCZC9F9qw9SanGTZDRlGBiPdOSWihq+/GuzC95OA82yBvOgKURHsSbgTBlIpvmI0kjO9EdfKEhFa9kD4fisd44zhSLkkDp3tN+D2ahHsIR11P0+bQqEKi0H424doMonaTvlve2h5egjtvQqr6gfouErpGRBNWlORDd38mnE0E=|Chương 1888: Học luyện tiên đan (Hạ);4ZEO6OWbin7uk4PbW1aK9BzqwwDcR0GnRKXi4ZK5BgmG8vvkqhXCTqKWJnrF5nhqeW32nd6l0jH8qzBD/+LhnzXHtBs2InMB8/jSlwzOBnZ2oLd21SR32xYSwZKC78rzSTfIC6xr6pDKDFaHwtw+ZFHhvGrBPEpDxgw+vZTw82I=|Chương 1889: Không đề;xu4w8/ZHjMc8qAw3lacoyXgqbyqscTo8K++oe+Da2v1JR1sgkqCTEE1JvZFIgvfmVZKwfr4aVkhNpEnTl+rlgCHSNNlQFeSTj/uuH3GIQZXUSomEMBedzFN9aL0VpYSlNVe2FGmMpHC5ygOajcu9kDG3Qc655qbOtCrELUKpJGw=|Chương 1890: Tổ miếu Đinh gia lại gặp nạn;9Jg05HRJqLnTK/nAyvWyGmkrPb6fwzVf3EgzWkQ2VVs/w1sBmMbEt1APd2G03sc85atVMr9ulBbpEyM9iqyY2S3eLgXvBHKQdDx1sw4Q+BGHKS0jHvh8sTQZj5wvoREiHGpiEQ3fw4h1DQDdTT1PlT6fYxTTgn8tpdl8DcUfOsk=|Chương 1891: Chiến Đinh Diệu Long;fBAwJt9ciYV2Swp7xZ7LWXa+TP7/m612xGCPOhFCp9dKfkQaPkR5sa7I/488PDRBIrhckZFRYTpjNX+v63X+uuxJAW/99YXJfC4VmK1+ExgWqvkGh2acGD4ls0MSt2LA/XQ6pbrvKO0N+pJM3THuQ0q/gpFCeHs1tx1RwiufXkU=|Chương 1892: Vạn Quỷ linh (Thượng);0lkDi4L2mlzZXGjI/5o3T5mKDVF89ZO++/ag23Tc9N5iMKRvhXauWD0MgUCtLeRTuc12PDwWVAasKH+YGKjVedoouxwIi/EKkuuc6kEP2G9ZhySyRjXWTWEFZNpqiRzwGllMEvwPZCW1Ec49pjEazDris1jHfLAdpEn/MoTUC+I=|Chương 1893: Vạn Quỷ linh (Hạ);VYzXNzc83rScbCBiZJTRpWu2x9rVxhSvS0jgdaj5/F6hjfdMQ9GtvRb5/bOz6Q3ZOmonnFLRCiBFsJYCL1weOTzxWwQBY7XfevU1hORbP5jjXKyygwCFB6ppykEfHUjhaz5ZYfQyDiFoUHDzWjjGaczU/dzmhUnfumvWP4v80o4=|Chương 1894: Cường giả Dương Hồn tới;/7UNyMbPrTfnXqg2eNpwzpUv6yz0QFmPoxA3xmkN1lJZ4vn859GZ80dkTT8IPcZNqtNSht19nOsd4UeKcnijRXuovDewp+jPKwv0bC7gN9E0j+UkxJd7S6iwuygisEV5wzPgBLEakPk8zySnAXApoBc3ZPBAyIwHFFGbubSx/zU=|Chương 1895: Đại Hắc Cẩu mời;N2+Iz/FQGsuvKTC07koV2CAsX8hZ+VL+96ma5GCCpk66uX6w/YeBxNp5MRkDKc9ieP83A35Y1LDXmXKI3RdoswYAxN4Y8vQe3HONZUn1VedJCcQUrSvGOkLVZFjgSVtwlU8VmDbtofqA7A1eczCk7Q7JN6ZvMJI0jgdIJK48yvo=|Chương 1896: Dược viên;r9oz5bl7d7mHuQmHeFL64dJOGSQj9jXHjK18PXVgAT5uPzlLXorp2PbPa4OYRyt3PS6nRlxqz2LHwJyciPMhAmMaZnLLWINaWN3AAIRn0lvKHfoOB3U552vMTVi70aZtCoj/2RQqbKtb6ofY2S58hNJBg2taZj7ixImDwHU9Em0=|Chương 1897: Thất mệnh thiên vân;OML0gDjPZyQmLnDnYOiYgA3oPkBIJ0BLGxgCiZlNPPFE45zXmdg9Y7mx8pyp+VwGjGwMsEYLnZW3xVL+OanygAgZW+MSgRubqHfugcSXrjGLmfe1sxmA1ZHvyN/iIuU4pu+6K4HmJIBsm8kQnAQVAKyJ9o/bda36rUlSXTIWEno=|Chương 1898: Tiên dục trì (Thượng);CJ6Cetqz+3ERt8YdvGaPXmhPp7dAlDAu5hMle3eBBH3v+n5NDseWr0RzJavXz7C2ixFhXSFTyYZkV5XUR84t+hu5XYI7Ru43zGQ9zmDy6fcL89ZuHnoVSyIlPNXr75HCQZ6H51yLG4yxVuaFjzU9ApqtXT6XDx3wK6vfGXKuReI=|Chương 1899: Tiên dục trì (Hạ);MWXwjpkyCZz70+hOqWU/RG0pcM5LNcOBvS2KC6CBEwqFNuZ3HayxSLo0z2MOalVrQuxe7BVs6ddrWtSGfaaaviIC5PAKVft9FkUNvINsfI6dPwSx43sIiFN+30CULuSnVAV3xFBkT0QflAu9kOdL7nnWTu1yBINiEuURJZq/+Ik=|Chương 1900: Rảo bước vào Nhị Trảm;QEZdhZsuebtVyRxs9EBA6VW89cqUWn/xzJ0rjR4qaqgSyYzRycTpYq2HPOA3WpJ/+YgUUzxbGIJBox1BTyqdDk2dSOpFs1w4bq/Gqob0QmvrE4PF6/3ajita0QT4HBXCnlv0edPUv/5r/eGSYQdZGKKADIjVmtxTwPf5jnLeaeQ=|Chương 1901: Miểu sát Tam Trảm;+8SRdlryh1RKLLRfY/uG/fQfFbMIa/rCsDN360UkXfrpfCtSvU+342KWu/fb4uPX0gcig43hpoTJdVkXfaLnpYjM72ucAQwj4ZbGDHJ5YCyNxeKMa0PLa2nygwq0aFobalBwV0feWlgsKgcSr0JwWLB8kf5bFQOiViwP7lXsDhg=|Chương 1902: Một vật khắc một vận;LTtVVf+EAG9egeFAAqyjWv9dZgAOZbgLNucCm2b0bazHO6aKyfSM7zcWeT4Whu4yBKN1GHKRdI4pB4m0tswSkW9ObPn6EP0+t8fB2YPIjWBw+7O5lrHuHQhhaHK0lEzmu01rANA92PbOAuRgbpDWEfb+YBTPERswUBczgyEL3EI=|Chương 1903: Diệt Đinh gia (Thượng);A3voaupCb/GT9XwXAWODrn/LPhg7hRPX9R+yUBhksUtZn9Qs1gCWpGsOMDp/O5kjpAbjnmvBddjnMjvgGUSNtFxTTOGFN9fERSYZAFeLfW3b/4yIuH+0NYSVTRsZcEfTyyVkLFj0NA5vot+83j83Kce7eXs1OU+UmPPhk9m5zDs=|Chương 1904: Diệt Đinh gia (Hạ);iCdYMFydUsMZDgEmhlVW5fSkdjOA4uAvYmRmyMx6prsiV1vMGy96pJWpJ8/q7I7jqdpSpIcI7ti0cAOZRP3X4rsVxxpuenVnaDa0jTvKUBWgZRLCovKAiHoe/Rv0Ho8lOJrJq/1j+2Bd5OtecXrowXbIh/0dskmPAJrw6pUNwzY=|Chương 1905: Ly Hận thành;OXJlakzBuggbWOIOYRuY5dv/sEsJac5b2UvhVg54oWVTZdI2d8jbWfo+x3dofVpKub2nT5BeXL+XV9BqGJrf+l9xtJZQENpqhHSCXBx+jCUBdpQW6MSrhK9s+kYnQ0bbfxJ2ND258FGzFUaoDNgzsM59qMtsXF7bZifrh9Idcuo=|Chương 1906: Nữ nhân bưu hãn;Z3h+0ycgOr1JEySFZwoHqgXuPGGAV2ftDXTAgaYJl/zPM0Xm6GtZwwH1rvtWrQmX6tI1NcPvXMZECNwYQqRiKdiS53tKFqdSYxb3u5DfxNbFeonNcQPaxo+nnMtiPChFFmDWrjC83YdHiUM2BFuBdsHJk5f1+LBaWOyxBUgLMao=|Chương 1907: Chuyện nhục nhã bò qua háng;xYw0X5BFln5GRPOq+BUzT0vBF3bm/uPSjBZzi50Gkp/FgL82WBtfENf2hGjIHaXAXReTwszJLYlwx227+Lzuyd9FAIp6GaDcfvrextXB3pgd7eEV4wixqsNnlz1xCtt8VKiZEsDJuAwezPu8Yf1Q6Q5t5wNYMc05ijsIzHiUMpk=|Chương 1908: Vạ lây (Thượng);CPi+3/OiEcNfumgVywtFF1qww5h4WvnJhVphVhFvFnxMcLjr3mOCke7TPTST6BfUMM8WtodbiqYlaNp6PdvmpkOQBVFTX0zwhHq7uJnnEA7RVOxRNabMlYGqy1NbQr47+M0YV2q5Hrlf4ufzemRvtTYc1mOlO/obGb2HuNLR6is=|Chương 1909: Vạ lây (Hạ);xSALFQ8/78PNuehK8tXi/gukGXvzuW8bEEX0GvcDyF30b86lpcnTd4AeFC8BF2hJqs8cut0kMyJw/fDKhxyp9Rl6Dx3RARS8bDsXxaMf+GGpinNXxh6nhRQaBOoyS73ihT9ULe0AobqB4kvQOLhUx1DvrfSDdAvCnKLjb1UoWhA=|Chương 1910: Tiên ma kiếm phát huy;2wGw1srX7RDqg9w1TOgpcWSzZ+YxcZfhKC79nEm/VmE6TAyo+I0hlrpY55Zufy+OTnrpB1En9PH+8Z1DNDfPkfpJFV6VQgYTWomasy2rLCNSOGyHNFY1UIK2W3Dvu+ZIvEKnoWJbVbB3tqj7in/r7JKgj7ByuF1xegyRaD8/wd4=|Chương 1911: Ra oai phủ đầu;/ivEZkYYjlACAvtQ7+yODsZHhoVyM07thz7/EGZeYszeoUytIoOYL5239cteH5k982jesLM665aEJsEssHr0h54X0iYlN00hsBkk6I0veRx0WarJqC0V/laEo75kf6w96XrDn3F8GWJhs4+1dge2hVdcXo4x2Rs4836zzxWUX54=|Chương 1912: Đánh đàn;iHd7Mf6TXmRryhBFWV5SKiIgvKUeHuqHSS4m+5ly4Qd+QED2Mohrdf9Mi3UZu0NXKV5cx18yfkriiR+ffTmAZkb6/wRq9uL/xYnOZlnI4YeeRr41iaXXF+xfVWhp9dfOUUT1AqftTeJ8ppnCHLIBeUgbgViGaemL8ia6QKJFLGg=|Chương 1913: Tranh giành danh ngạch (Thượng);TujCawx3L9YVREA4v1boAYNZvDW5jTfRf4wMd1wBQLRkWzwUxU6WyJVexSlL63qPdEa5Ej5hbkTWJwLioSM6bOA5TFcssNbaxvfFHsBBuQCAmCjnM+JsJQRUF6AYOaogWJJ382szK6AT6mVMh5dIjf4qaNAebGD9RbFM+Eo3hTU=|Chương 1914: Tranh giành danh ngạch (Hạ);dGpapQlNqCxygleM5ulmCCsNbo8aqA4vO+ok9qoGAg51ix6Mky/2xI+vTlvfj3uVGtm1+4e7pbmpOP6KZGVIz36z5XG2YrIZEudv3LlbCspVof2QJkg8MRh/5Do0wPKsJwb9WrPvbRyi+zqIL33hSntq/B4whUVETjf+u56bzUM=|Chương 1915: Chơi xấu;zbv2l7JUkxMUjkCmwmT3FjNeALJ0Ji9jmSJm/Az3fguxtWqRrzzxix7ha1l40h2mj9yCXYG/U6EJqScrnWr15fOrLH3c7ONYxX3B9htjeB+NbV9tBwuvd+zm/j8aHVwS0tx20Sc0DcxSZE0lvrg2xbCcqcvXvndmnRZoiDzETTY=|Chương 1916: Nam Đấu Thạch Dương Thủy;3mADWDQJVNBMGYAAJb01F8u0PAdDbVLDI+MD/tA4GvITxp8lIpVV6rZ7VdVsC3OhfcrrHx78jK4lxMIVdoKxkyvxJQfCdaEPddJUwSk/JKSfQijoI2k95qVKqD5sjZwmXUVOqXO9SsxamqrA+X0AIYgoGlgpDqmR9hRkSV2dAQ4=|Chương 1917: Ăn trộm;Ud7d3LZ598QJB82pz0ar9LMj6yMACS7y1Qvmr8s5Vzd3sNTyzJhz4a8QxhXTfo4xiFfGlmO3yklOiLaPub9ZsRYfY3kGu5oKvRSJ1J7tpgOqXLmK1MQjKOTIo8FJ6W9OmUF6GyP2u063E1EwG7oLxqtnX69JPunzUmw/gwQlVtQ=|Chương 1918: Biến cố (Thượng);yuSE1u915xYwx7np37B1gNURYwiyOtrtxxyi7t4whmYhhSkvgWIbNlSb6kFzNSvxzIKaQzTvk9IcPKZa9ZbBZFYE7xgq27Sr/ModDr8H5wgyvwUbTEfd3Hzk1zPQJtQlfrJ08doXfZCcL+2gmwIIj5u8r7g07LzhV/qYrwcnfrQ=|Chương 1919: Biến cố (Hạ);fo6A9W3LBpEKD1EQHt/Ct8G8gNC/Gr+B4hKp/n3ZeSrbh2WOn8to79cVUATos9GUV4rfuoW/o1DcxkcfW9WMvTFL7XQvDAqRHcoJCTeUUFEEVRAT70Hy+nRtMNxIUt+GPdSm9Lomrw8hmTF9edcruayX/ab9ID5jiiPvcC9bU/I=|Chương 1920: Thuyết khách;hAjR4DQWJX/F7mbuvwmU9YOy5TfHf9XSDZdbaug5dM0+DA80g7belsE/oaJkMzT1qb+U6AkqHQg6x/O2QCBw7UzKRcFIqGcaYsOk32Jhf3kqUpKFJ0HSH+uDDxj8QsfxoXv7NR+l7g8kHBAHRttYU/PcMPy1cJ+Jn1U9XHAPIkY=|Chương 1921: Phó Thông Hải;5S1uPEP66hbHIdUPRtr1maBRSAD1OvdnppE79a6P8onapelOn1YkfMCN97Y3hxiANU9b5K6am1RKYDhoGksWJ5f10fKYxuDMj9HvrmHzqROPYiG2nh0db9yXOPNTuEdKNGm65bM0FyRIEyCHK3StkaSidlE/m7JmO5G3+iWB6Sc=|Chương 1922: Tố Nữ môn;+UdAqAvyhLE7UUEXyJNCAy+BxgHa45kmae70wL7n9JVZsq2uIgxvwYCC+QLsbBtl/tcOIvpPodU/JULem0soDXWcWh1DcdDNkMoPTnDn474kS/wgJhTbX6CoOI8AonoFpDyBWFDUd4KaiMLB8u6bTDWWaVxOhuMSMrdmzP3o1zQ=|Chương 1923: Dịch Hỏa thuật (Thượng);w/GJoLvrkmt5SKZBIxTauMp0BCGk3HT4tsWvwDRTi6T999FdWh5Yo36xYYksXR4RdQ43T6g5QK6uVSL3puuJgugxfImmfmQPFZBhf9oauGOdz2+jXPLjFQdSGmKvwoPqOImtJ48ycQBf/6mVHIfiaFiXXa+ybiOZY7IefhokPaU=|Chương 1924: Dịch Hỏa thuật (Hạ);5Ies5TjGReQM6ljOHIydUpcfSeNr0ZL5YJXkw0Vh9JTnonBQsyUApUPNUCA0LjGhBgzCCSr7pIRd0g6r6fGk9NEosJjd29Cf8oCR+0OXZKeAd7/w1wLHdLd8Eon8c15nuDIosbzMBLd/NUYG0BPo8ih1m/kugCiA6kRd0Xdr174=|Chương 1925: Tu bổ pháp quyết;Ijv00AO9PuVMU8uMSBiUrf7wykWgk+zTtmEhLRY3HwD/E0Hkf7XcViOL9qNEz4ofoc5ZJrn5pCCenJE1kBFm7tBNKPS/AlqzPWNEfAccpSNCrRWKSurWvL76Nj0tWlH0y6mJaHxFCdZCoJz9rQDtpxhR4K9UK3yXRy3Es5k6LBw=|Chương 1926: Nhu yêu nữ;oCr7UX3JBWfUWrkucMkfcPoUYvjynx2Zk4qdQoY1vNlDcbqj1TuFSonDsEOFdrwihlNL5wLuTElWDyTFezonFcCcmsXZX3jhAesDWPdx5pAVsAJpd4tSJ5Rz6lIApObeUILfsQZD/b6FC322LyBFJg3ziMmN9QiWswKaHU46mLU=|Chương 1927: Lấy thân báo đáp đi;TY4xOCHJaDQNpm4Ihi3whJeinYRffEaXAh98gbkylbWJPSrBImhmZAiqnLGlsGWUeYYE3jwX/QwYOyqe+gXDQ5YLEPOLdNOkcwFBSsab2m2RaJnrfWw9gguLuYnKqanhmAoWIB3s0vTiet+icNz3hvHcKkLvuUutxx6Ic/KqieE=|Chương 1928: Cửu Chuyển mị thế;ocWqZOi3x0oxAEYpqbOyoVcV/+8DWsPr8OJyeZ7k4oTLA7k9CTKTU0eI8/ksIDtD3OMLUEB+kwdDcKPN41J+fH4kD6y5q3+NOTcvduhaS1n4Mf2O1bhmYaIanNVcHeKjivvvoq+LxunJai9PRzYUV9JMzWB92Wf+gBFm0AmF15k=|Chương 1929: Đến thăm và khiêu chiến (Thượng);nKDVZPF79Ay3bvzzZj5HTALdaucIstQ1YZzAvQuIe+Y7nwhrQo6tlCTnl8ha/5Xb+71l7Uy2/HYhENa+7IaIjk1kT/HKpzyHk3f2MeehIpL51Up/5fxG5q8+c4mR4xr9zCl7dvhy2QUWFWtHOdlTA9LxMgTAyqmCflSffTIEHI0=|Chương 1930: Đến thăm và khiêu chiến (Hạ);iP8WOF7o6XrkKCHhtphCh2PEVjtBdU4kysu91t8yCOljgI/Gjl0tcU4TW2TDyYcnk8a+QrPtMQ8PO1sdLtyNCJhhuqdytz/ZXGKkD9fW6eLYEYBWhMXu0S3AgrkbHe4NrRUJJGLZh2Auk3uK6yDwDa/Ld0FMoonW4MKL3/TQYus=|Chương 1931: Hai quái vật;FJgsENVyx9ganBqFm/6K2uGI3+/22G2WDcWKZdNLkBsp1ME2mUCpSUbhUid4rW2hxEAml1y5OKMhy2NYi8gk3ZmeLmsNR1kbmGvrVVGcvV52lBtI4IjP4IPnZJDW7ZtgSn8OP8JZsqN4RzNT9csaZLU+H6EEQvCrpHUNWaxNkI0=|Chương 1932: Dạy dỗ;+HG390ocrjcdasne4UtY6lmvfuBhawinqVxDWESxeVIOqTIgsyuSzR0cETZh7ujU7gbncbhHtYSjKynBJgL6hzESkBiTwdnf/HRNXW8XvOCscw3y1f2D32dPjP4sDqVtEg//wUOuv4+iO4UOoDWJ/xADR4NaJua1XWHvHJBVF8o=|Chương 1933: Thánh tử chính thức;l1BskZw8ptdhRHbWGtJlJDoENRpsEW8RVoeAuY4Dh8ZbGFFguf+R7DaN5Ey9vvOksKYyfTQE5BfnvhNqpmmrrg2N4TgZ7LTO4TZH7T9ZrnRS2jcNzvaw1uO78fEYpmlvmskD/sl3i16oqy+DTm15tNRO6KGz4StaGrsUfec1o7w=|Chương 1934: Uy của Lạc Trường Phong (Thượng);RwDe35VylaaQ3pi9rve47q/MB0hoOCJyCZTVWHu9SmsxQNKxAqkN668dharr+XFCERV5ZkbnygfeX3OfxFEi5DSyzM24YIvQwkCzZ7frDcPki1hlOpc1qbhEXPHooGznmCNbzQrulA5a2sb66whrH8qQaPhsJ/YBnv3+Q5x2Cjw=|Chương 1935: Uy của Lạc Trường Phong (Hạ);9OppdSm8FF2SSSvCon12Tckx91ygyaqvNXdjoGZ2HeExDaWEcvWLL1nUXltNYGDtbI7PSc2p1HgD6QGhd5ghIxONOHQEAvY+Tvb+4Vy4AFBJzmpPokH2eodeDDjJf0Xuif9+4DUL6WwhDcZKw68okpk1x45FQION3ac3HWUrfsc=|Chương 1936: Khuyên bảo;pGmr0fHnw97dWljMhSvExn7gS5mM7IYwX5Icm65qqcjlGlXzTCwnAjdM5XPt4+ewM94GA7c/k2hbI3jMgfOqjEtvMi3ZvR+k9ZQaRb8SUkfOoUTcPgXRex7u+5s8Vj9UN5khSaL+QxHak42Mo4Hlt523j7Qg8jwj9XO21H5YGFY=|Chương 1937: Tai họa bất ngờ;4lipn9oTG4iMw2jMbPzJVR/zLculAheAKUnjd8ZYIjkAxrsk1TjiytVl+2QFTZroztk0YhtBniInxOrg5rhMgjTtF1cs+RQv2yoVVA7pXJnBHPP53HjsxsFS15c9ahfPDDN2K/vetBOlVyu+i0hDGw5z5TURrDgYZQLDmDjpkZ8=|Chương 1938: Lửa thiêu mông (Thượng);4JYcdYxEP7bhJDFvcSlt5tlnPPnSVv1xPgnjutakQxLj481wM8v7NzyVc1hc+aM7aFGQdERv/A5A83zChMQ4qg2RGIGk90ICOwhHd8/0X9g3SXvDWBsVe3Wnr89TEsnznVPtL+pmUNxbi/RNo5xg0/S0WmgjnkK5P+bjeOBzVBE=|Chương 1939: Lửa thiêu mông (Hạ);79kfV7msQaieQ7fb0uwnERhW/z/AbfdVCV1NxP5KybqlGMv8jLTH3LA7KQc20Loj0T4x7///8MlB/Np0ggTpq5lofUYLt8Oj9dRNcBmc/glGEzdgJHkPSF72DjSl+PEbzJSaWL934zlqa9OJ6+AFLFQwYwWWihfhoihDUThCtv4=|Chương 1940: Phân rõ giới hạn;G7logQWd4dL5b02dMOfJiRE3WSWlTreikOPDm+kAf3BFgpVDFNmdIeLa4XSs+FvsVlk9zRPMOroGVxZyFGpyZt8pJGjqf8jzLKBVKMwQBFBy53O7tHZ1tc7pTZOEHVQoexbtNryMV0lnv9QzpxjBDoOAbmanPypJksKtxOZoA4o=|Chương 1941: Bí cảnh mở ra;qVczVw4gajYH2n1pfLFGuJtHXjBFbe4oW9s6fCWsB57QwHTq6F7rghZXdiNwdN5VtoH4KOqhWT1R38gNfLY1U6xLu8wsFQkBIqZnqGdM9zCDgNxFqCjSal+mDmRN9VUWryRWkuvNhXlRUnf/6A0hFylemhT7zecKKw++Vez4Ir8=|Chương 1942: Nữ kỵ sĩ thần bí;Y0o/m2mxBgaKdunaL+E0+yw706pmYJzcKhaqpf7SFkHlmpmHhv/aO3jGui9oXmExxCwV7c0Ch/qtxeybt0ZWAkZyjw+hd66UXhhGEuSBevj+fWQNq7ueHHsW9DTcd99rxhQrVmVbHQYxCdgdjKynpPfiNFVgQGgONHjj10F8+XY=|Chương 1943: Côn Bằng cung. Tiên Vương đại giáo;a8U5Kckl+P9pGzm2dj6Lltj+Wyp7JGOK5Jm+9atypPnGTvm5vbixeqlI8nPjWEIvULoOAYti20t2bepyIIc/G05F+d4qUaZpKeT1M2WhnTE++/DaeJ9myB5h/GLKP7pfdS0xCXcN7Coqk5hyBEsqE2EW5PljI5YcBh6jTa+O+m8=|Chương 1944: Trùng hợp (Thượng);ytTrF6chAOj9EIoO4DX3o7/DFgMqc7tXHnbGBlDvBLpGrI/6dOyCpDtODuhneGOqYWruTJDsJUu/vnVXFq1V6o0vqN1cpxReKpR6hY8CbEglOSrOZFUcyk1CcOpNoE5himNUAsZ+SCoVMmqI+PsOAR6qxubaDy+XvcUgvedPOlI=|Chương 1945: Trùng hợp (Hạ);vV/Q7xobpybm0mh9mi0yA8Rtxl+aCgLY0aomHhzUeEYTS6F6A1lvuG+I6ZF7DxIdfPgXJBXklc31AJ+D4QdGQjNJ/XxEiZXBsHB+eCrGsqAimoX+cXWiqMezGfj2kSYQ0UARCV6Zq1s44jLClun3ySjqcNVfTKL0Lbm6l8nUzOw=|Chương 1946: Tiên dược vi thỏ;JkDr8/oLjovhWtxeTndoe8Yz3O+amIGzbbjlJ/MFvPg17NwCZVOOxRQGvWSSMLgBceZQFAAZrlrkPeA03r8wnmdT7O5OL8JgPku/7U4nX3ds0jOqQbKie/LLmnqqSiJBx0M4+TPmu+GS560jKDmYpE9CanDn4eHuIXPuzy6jbG0=|Chương 1947: Ăn thiệt thòi;zTC0g2w6jg+oFJoOqiZjdWwXLpbG1D5ax+K70qWxohNDYZSEF9RGRe0pBSGE3j5xKb5Zpxzo3eifHSMZJVjmerTQe1NYi6tmZdSmKVG2zFtkumRfGJkmXcGPF9gKGJ2R1eYG6otJue7VBwJjxgej9ydhk41Z+G2PLDB1kcnyiAE=|Chương 1948: Bạch Ma Thụ;RDYA0wsKQjDr8wGKKsGxMDrF/smOlSEsiR7AeZtZUVFYZxDps4dh2iVv4G+uXj24IZay1H3crIuI+KkQ7OYxON/HqbzfOHmqh6JDrk4q+tpFDZwIizLRNjYzwkVA5DEa5W78WoJkoR4MDyQOzK6fF7s81rdL9pB/Xeg5CZqJQus=|Chương 1949: Lấy oán trả ơn, không thể nhẫn nhịn;f2l0agfYI339UjcPx7OqIDmsMfVjD241wJ6lHJSA1GBMIsontnVKwggChJ+PrBu3dP5k/SdUGQrMG+r82b4dSOrgI7/bv2tiQ1+Rj8VmPK8sZQu1CAmZ2ggzU6vBn98rAUXynz5g4Z5zHBkov3k5/JPw/wQM9rZ0mW4eoJ1eeEI=|Chương 1950: Thu ma thụ;ZoeydtgreeiP4D+OIp+WAQFKSLEE8XEqth/jTwg5rEVmHyBVy/eevGMma732CO2slcyDh+oj7bBOt5R6jraRRFWIl7rPKj5bdYBOrDXJvly3TwWL5EIj5OH3ZSx55NYS5J7dRKxIelksl6k1y+J+v/+rwfqo1oNyEJvMM4q3R8k=|Chương 1951: Người giấy;dHtWAQqdtaRl0CTOqhMCNiE+Nt7IYmouKiV6W94wPMJERbR3UDmqf6/kV1rpy6cqGib+nltofzHQsSuMe7hXBYiaSDhSJQRyILp1A3LKu+6yJdwTxxgEOmRf9fCoh1jTABzjWDWayKnb8Lm0uWGfbWUcihcUqCMhIV3KcMy/a2k=|Chương 1952: Mục tiêu ngươi cao bao nhiêu?;yuR34xLBqoX1H9rOdCQPZXOt5X46m3hkGJukFW8oFppSWneDGY25Z0O4nuBj564sRRawSOxev6rQcD0dArNpBn6wI1dxpLWwdfa92jdMxGOqcrAwCelVoGpeW1QcGCSoTzJCRbPui6ecuWAJZCaMn9eSulnIkYIbPBd8kESNd3w=|Chương 1953: Ngũ trảm!;wUE9wIocMKUdp72EVF5aoGJ8JDCIUbDWJ+vmX06hzhAxXSkCQB6wj8ape5uNM0Oe31JuVyh3pwE3F3nu/6Om64cdJzmWaV4OoEc9WU+cfWgNh75JKKtyhFMlbWPKkEqHRU4uLVcnDc0gwc7MXnxaWnd5XehI1IipK9bi7EOvVms=|Chương 1954: Đánh lén vô sỉ;DWxEt5DQnmm+krPzb+GTrr6cb49XmiRYSG1vsoLGmlIJRHs7KzbeefLRovUiQGpgV0Iii9WMDRWZuA17LLrfOQJo3ZsTXG/RccjtkURWZfYou2XlLFOOJJE/XK81FRJKKwiT1fLeL50ZMQg7cR8nwO2c4IUHvuZAcLek/yQz6Hk=|Chương 1955: Rác rưởi;IooUcg8785/VaDib3TG0977ALNcc1ujRsxvj9vYGn1SamM8k8kQ9HZ7+ny9Vrj+SRPAwLiPhP2wnS9hDqxxk4PmY7IE1MHMl0+R/yxoOQJwVEP8FqRIozKVQpbUUYien3+LWaTgg6jFSn/cI3aO1e3sg9z5wzhYpoQQ6RYatkFI=|Chương 1956: Chiến thú hiển uy;mfEbbFkSJEXLWMwNyfzj2Yj1ZSfiGOqtWDQlQ6QzE52Y9X1M39pm0ffrjN6wDao23ZIBa5Fsgs39QjN2P0fr1JyHMg++WiTLhCoL1KKRSgryxRT6MKWtoGodiPeBLvApB1ZWaEcNwmstuigQTSVXDrGyeVwHIdao4+L2AFqCtxE=|Chương 1957: Khảo vấn đạo tâm;NH+8uGB2Rziugjj1L4PuQHhkJoxbX9gHL7glJYjFe8V42elSreahJ2hVDt30p/YC5cFk031QHkS2mKAS35/zF3p5c9cUSJau+eQDTIJnJQrYJ6Mxd8CWgUYFGpz/5YkYrwSF85sAfpvkO0/31uwhmojKSZ+9jyPOfTICJsuSldY=|Chương 1958: Bẩy rập;4a9NA5kUPNdiZ4d8xG/l/86d7GdXNzvn6NSxcFaVYRfq+XaBJjwBjwW8kIsHjuicJqnxnL3DqYhxospFA1tPo9+WYlGYyKjgyYON12Qk8++3KUynlwnkMR6sOtvcczwbEUHcKg7mC7EncdI2VlqmMgiNoYU7BwcuG4CXr5T5DCo=|Chương 1959: Ngộ (Thượng);vwOnFnoqn5IdMAyVRu+7cxbtwTYr7wqNQ+h+naLdonmdaPU92O9mtZe5Ir1ppHdmuln/o+hKh2+IYmlVulcWzojbHYcPwfMGOGhcTyfak+ZVRooIzcOYfPfeH7gRf+KK/1tg4ojhhS6mnNW4XRL/idl6KdXDOV8PZShaSN00vRg=|Chương 1960: Ngộ (Hạ);fbYCp+jo2a1MrHnxTEk9Tho+HTBOm9bKK+1Y/OAnrYmMl7uXU3ECmFbfj37KdIt+BCiug2hiGdq2yTkhcEKQaCh0AWPt9vyBYWo9NTvuSXpga/NkFuUdk59sIzBCHSwXliTH0m1ua+G5Ni8ojnA3FAYzMIPPBIUZu4OtobtJ+o8=|Chương 1961: Nhiều người như vậy!;uh53oCS477y50gElpNl7/JC3ZeEopGaMGcT2CStTjGfQpWUmBxuwofORTel5/M3syZUpEutvDxxpiEuoFcGzGuNcRjMRaGW8rGUx6TkIHoQwGUtxKLyOlmnpZkA/RecnJ99KmKXWvFJVQJAMCGAnjtWFuT9ZAFDb+5BZVfl6Gz0=|Chương 1962: Tiếp cận;h+DYp762D5fAhMPGV9Z8r+f1Ck1Qn4Tu1FDYlqe2uOmgKCgLEZXfn9zPnAVJd6wxgKWf5sRUz3NPo2lh9m9+LnYobROXI9+9XJWg+Lpw5ZYEfsJS/0qS8I5jAI0VSnQAhBWxHayreSfFtf3Qy9Ta0emQ0IcjwXO57NAD7z5/ErU=|Chương 1963: Thiên Đạo Ngọc;FtArwt2hO0W6woUiCMN5mBSmIW+Vj02168Ndu8EZaR+YvD/zJjbdbSq1P53MgG7QEwqt0Yer49RJnh0T9DsLA20JH3O8F/9Zq2hrR/AhPOXgGkhUUAuZPLXO7U/i9Vsba8IPkW4G8ho81WFAUCZa2ie8JuX4/x9sVpsBtA57LGo=|Chương 1964: Tay run;IlxJ3pJ0J4VqIa0IGWaQFKwSx4bSXNAQG2YmG4Rk3ilXTHjtzct3zqVyeA/0EpP3kY799GD1LoWXvSWmns4OfoSkHVutTVOc7wzedRU9CFO4MI3/WfURROvTPPDmzGuqbcUknHZBnLzqQL/JmzZCEmVnxTAE49ql+V5SqEFhOV4=|Chương 1965: Tranh đoạt trọng khí;h/I5HA+HpgzvEiOHGuUgZpUMxmgATn7xjuoN9osjFtKjJdxOBCeTr3RjnQW8/iF+zwf4W4fHQ/NPfENds2lljfCam4VtrXimuKm+Zv448qqYUeKtlA/WEI/3994WP0uW5+FM8oN8+l6NGLGQgikBCpaKk5S5SCMk+dQR0bij/XY=|Chương 1966: Thay đổi trong nháy mắt;9XXNDaWMv3MG2kJ8D/NrUwOfhrt6mDQ/+G0o/FoRQI16nl/M2iVRW3BPoN6I0gdyfYgdqFf/zBEByCbueWWWW3v9HWukAcf8E3jN5POQIMaCAPcbr93llcrhXHxNBCCW9xrPPHVPGmGJ7LL8GVjSKTRGq1sgDzqHrHJaZ5xRUNA=|Chương 1967: Bị gài bẫy;sBSlGVzg1uDPZm8+MsC1+ZTI3xDjuh7QmihzK10fHgXsM7rTcVc9kta83YuH+V5CkODMoEoyFgxZwb5aMbQ5I8Lrpc+cvQnwijez4P42sAJ8cL8sGPoiktV1zU2S0J0TdzSFTml6ZulcMFQZd0JZ2drar3D9AMwk3kOTdkF0pPE=|Chương 1968: Bảo sơn mở cửa;KrQp1dhVkw8jcJkrhRo0C6C8Dw/Y3w43M4qH7AMjgefRZpgVE0M16yvmhcir9pOL7cKkjTzl/kdZ7d7Xfj4ezc7AwOTN5K7YyaPct0c63SNtn3TrZdcUUj2cJ4bvUvv13KTZrF7f/EN/lUDs1p6vVfj5fayzfxxt9mzxFl2F83Y=|Chương 1969: Tìm kiếm;1WXRB4hRhGIf2dF2SUJr+aDn8Z12PwjeZEfJG79R5eCo4TZlOOAy5oC1cJfUyX64VcmVHJv8d6dgdVX3aOxaOYrD1f7utA1hjGBJnegstEme55AsSpNOhvTGn1j4lyVC+WxHbC9Ex/PbaWwSSaWd16LDkonFahLDE8KCPr+hxw4=|Chương 1970: Tiên dược lại xuất hiện;pNP7H+7gZA4nRCBmuNnmd7Rs9ZbCRRjRvPZcqwcjA/KIY0/fb6OGRjqwJRD0MQ7Imm8oKFYXfiy8E1WidkpIse0ll8z1qWgNAluz55zA1m9i5+zFo0F9eqS5Tuo4m4f+KiBHW3Awd6M7/Sl57HYGlNNVGQo8WcIGaPFW1nfSO3g=|Chương 1971: Công thành;h92fw8uArmBOJmrPqxeDzS8MCgbJlndRExH/AFzm/l47kwDwnQ8lJf4V98IdhoaEsu2DAfXS7hzQaml4AoqDkQSNdInZTbP2HpriG8qngQsIjuFYjfnWoqnbAFAXvabQeXYKrsnRYjDHPOaXs7qn48ZD7334Jid+TTvPfTHGID8=|Chương 1972: Đột phá tam trảm;zERseKUUzO6Zxi6SjaBiD/uXFAFhPwOdhN16tV23FPW3UXk9pLr1CLL7o/OfM4dlqiNZ/L7RlVaa0srwqTpJTAd5GuVJq2WqvFdex+O7xRALz8Gc9Zchov8xU2FaIGVf3HLJ/LeSLghbsrbC1Kzl71sf49yaHWlt7CIBhhtsQdw=|Chương 1973: Đế giả? (Thượng);Tr1ZKh4F/FHPwSFMvYIM85B/CM00AgFvrg/ACQ2ucZr+baFiAgkfUnSppIx3Ij4zqBvGJyrvIMGqBsyTVK+z46vVDowfXp9Pf/bDqWaFNTUi/pN8v2RYVv9EFQbN0CaY2by2LoZF1T1PexqBTTlW1stnrbV7FGu1IP3iqMqN2Rc=|Chương 1974: Đế giả? (Hạ);TBn63zPD6cwfjdxBIEGXiVGeDwGZZtWJLwaAh6Gs7018p/+eqNj2YadLc7ZYxzldsxPxe/qENfbCMvDeeGnHA9I6wD9nnsUSSEHcHIW7tzQC/kW60ubkRiyWBaSD2tzRXdcQbl0fw/41VxQCtSrz+jMpZ0yn5JLCphakOI5M0XY=|Chương 1975: Hoàng giả liên thủ;Ay3fcMkkhCNPMq21Mc/5SZJnzQe63Cek6LtCFoToXuqspeOjFsiIh8DxioSzT9C7GP9vIfzNE7Tbxd4SdlPyITsk0ml6NkYgKEPbko2ZwBzzPkrN8sEZBWOGMU0WKK6sIhnDYLOIySUKT3qy3df8Mwn+tcoXbGZ4sYleXC+Iadw=|Chương 1976: Đại chiến hoàn toàn mới;m3Yg78zpdjAYmuTw3un3OqGQqQAmBujxWR1awqgVxexcTxOHL2b85V0lMDcLGB+T/K9AOSulgYIn3I3NPfvTSUiQ1IrPT3etw/2vT2HPt3vLB/NPO80IhegLu/rP7WzalkPTth/V2aCoqsUtT2wjTj+YT6jlYvdl/KCP+FOwXFk=|Chương 1977: Chém;M8Z6FAQB/g7Pc0P0TqDVY6pIdKa8E6rGYqr/PHIAFGrGkQSvAEZI1cqzJqA8PXKPmziG3wFIBr6ecpbb69U+nMKCGq8YhlIqpInAOf363/fW7GW1pink9pi2VxVC3KdMemaxHmkkNaVBEehneh1K+mtcK1YST8pUWaSVTL0KZA0=|Chương 1978: Sống quỳ;Xxp+zF+SFluhjcGLz8XDNU9gZZsAElTgk/zQ0tgBY9691Mhin26oq91rsOJQYpGxtwbAJFzCOKPfGmEcSe2pwOJslICMstPV5VILl06Ei5R5tUO/qTEa+6ZV1DM+Xl8rcAh3T6+h1/wjEdIsc7/aB/MkLRKxEHqxCEUZHfK9O4A=|Chương 1979: Lại bạo sạch;/znviAWnkpWUM+CG98hBVAyES/lsdG+2Y2lveOPATrOKG5q1yUQb1yrETZuzEDKkQJWsl7ix1pGAf6kukWwUmhydZypRxv9cgT5/KEm6YL0RbNSt3jl4FUdD9Wskg6pzfv/0AvjdvgY1xCr0JwfTy3DgDWc1+1/lOCZ/zn1PbaI=|Chương 1980: Thu Thiên Đạo Ngọc;/SwCQFIhtWFoOEwRuIs758ePhF0VXaih/tDm/hW/0jHfoFCUKPivIiukUMGxgEClSe8SmTab07opRb+IFetKzWWXq49tKpf1A6CRonODHwsZYaxNvFHgYfqwMihN7+L7hdkscVvV4BkmwENIYHW5hbO6AjmfyQ9Rr5o5ApavS0o=|Chương 1981: Ai mang xấu ai (Thượng);47g1K8cnhhXptuwUnKdU9tAfoPS78FI1BnfrwLyQOOFMqjJgt+R7SS2P+m92naNcIws/+XdTXiuwy4zY4+p0z3GUOboo1AA6MOjZf+SIc9qvh2ULFXFDnoMbXb6emNwroMnW2/K+DfJmFMYwUSuzpGSmR3CJcYcaX4btq3GuSug=|Chương 1982: Ai mang xấu ai (Hạ);BylUo//68FL7yH5ALQiS6+Imt19RBN21j4xB4N45b0lIPSR80Gsk7+Rp6N3Cq/ig+C94FwaOJatswCgrg/l0nDmk4/x66cb3B61HY/XxDVltKjtHHdT3s6weJErOrZ8cSpV36/4LD7Br1Os6koFxvkBPI4TeJbI54JWExEh+fuc=|Chương 1983: Tâm trả thù;wIeugngriIuNHT7HDLJjCcV9iV/+hM1MM4caIEAskDz3nb2xuXSg6JsSvNyf7TwGXvjAzA/8A42MI8QUAPUhDVRRtmBVe9dRf0m9R1sLjB2QKiCwF7jXbXgzoV9pW7AUfVxJdaOQ9svPC8lITxmZf0WeLLliNHzgGYwVpbFPTxs=|Chương 1984: To gan lớn mật như vậy;jaBw1h/HJZX0OFQt+Ed2s4a3kvPD4PfgW4sL+ehIQ2YXQEI2zvZcLrz9CztOYzZa+mbiyEBKm/hV+sSfB/N/3jDwg9qdDUi6G2GISFZpPXlW1a6NE9W0xpNJYwRHTWL2l99fXRXPiNbJ/2MklfhT2T72i48b0z8Xk2HCVFRvNFw=|Chương 1985: Xông họa không nhỏ;a9Z4AHkxobibI98BoGtHlik42RbTzauqKiZ9DV2Ni5//TtVwUjFFqdIpx06o/6GC8SKoP0DAs9NyxJR460NOZwm7jmoEurqgzAIFh+jitYqC7qRdUqaxfomevHpHyVKoDhT6kC7/akXqXOqv/1tlAwtOhGTJdX21AE16eO20s14=|Chương 1986: Lại là Lăng Hàn;sSRYaH+hXiNVFsyBT6sHIMPEhFMALgT0IG388+41rQo0wZbAqkXlLaG59Ch6XWJxEIZK15WYNO+BED9/VxQT/euOqNu0QsJcXBNDZCBcG2bnIl8quvepogt4WOoArUpDGLCsa7bfo28JWRLggliXWaaq5OdUKHtVzcQla4IPSJY=|Chương 1987: Địa vị đại hắc cẩu;pCi2qR/e8da6wVvgFmjNB4fcFkpoJEZmjXF5ZgNH1LFvv12lejUAQJdm5WZ26O4eg4ec8QnEKwddksEJ29vF2uEXnfWB3rHHJgWFmj9Ijvz/OMgE8hfAZ51rurJy/r1wGAhlY8t3Kz9RVe7vgCBi/N6JCGxNf+YEiT6aia8kgjc=|Chương 1988: Thiên Hỏa Tiên Vương;81Dms0KTBaplD6QYvdKVWGCuD90N1Qu4WKD4M/Uun1/SBMFtsySfSbi+DFdJMUS9EgOlwTnXUsqmEbkt/g38tXnALkcbNjnNmnbuegMp3Q6cpqQXawndKwTmNuS5i9x/u2TgyIuBvXxRnDZWTjdKpo6dD2+eNUvPlVGqBgmKNTc=|Chương 1989: Thiên tài như mây, ngươi xếp thứ mấy?;ZCPJKSY2pXRHY1rSVbAL/BhGOS4l5WeDs5DvMSNS7ymqaUCbL5jQZakir5gJXYDYHzD4mkrM/eByhi+5rYsByqYaCoVx3oCgS32eJ9BTCPJV+ri0nzGirAdd9dthXHrvFiWOGG54s/eW2binerQ2a++yJ0MisMS2F2Iwt+PD9ok=|Chương 1990: Luyện hóa Tiên Vương tâm (Thượng);DM2zMc7E256eP0yXMaikz4p2AYjoomA83FLAfrPjnnNouqoGAZL98uOfNHg+Doblcj/6n5JQSeNwDA2hLh1qaGTdHh8o5Mzzaf6vMX3KCTrXXNtJ5pJMwzvU2iYQY/2/PQHIwiUkGjxpM8K3FazFoWPG7oEXGwQqT9tEEEgznHM=|Chương 1991: Luyện hóa Tiên Vương tâm (Hạ);fE1MNwscFWK1N6ZF4gLpkTpErxDxeqUz2Svuqx/IX53uARhMMdowX3r1sknOzagUWBNBW6hzbTMOY7DLupDGSh7/64AV4GMqJ9IM6bKe/Gq08uPlY42AJfTvvwpta5BJ9jXpiBnQdhtkbIADK/UjXIGhr2j7gH3CSfp4yAGMJ64=|Chương 1992: Vòng vây;OYNpJ2mUnZ8QtKkQRLP2DvpRLlmSDtRXZSs8KXn4tBxcefePb/+Fc5lTWXQm0rowzCoXgRxk1XvYWYnZY+Na9fr/Eo/hJ+8l69IkDw/Ggiphn/oBX7T82/kLsC1nAjc1ug9ehNYhO8Dzl6gn4caR8iLaRdq88IvofDghgXc1L0g=|Chương 1993: Phó gia sẵn sàng nghênh tiếp;qErUm6UAjP+AMR6qGdemc3R5SlzQM4wyw7Wf+O+UmzHfe1JzYKwgY1iaeVrA5hcF0+rmRnfNAaIyRRbMpCpR0/Y0rBBipRdG9rCuWexTVEFm2hVGWaXdgVAVQ431qt64aGMXEB/7Vv3JfZc8/nwNY7vlY+FGLenMDxfRRKBDVoM=|Chương 1994: Tiếp được không?;OzqcNn7adg9w5mFlw9SAIvxItnWm9t9TogQpQxNw7+weG7Q3SPHhkiyF42MJozWICMkN7bcTz5mZie5V2WAB4FsHA+6XQ+h78gRjLYbtYGb0mA0koyJ6P3vsSoS251be13sO1+BkoZTTm5h6cQUGbeeUHv9ZbVPNpxG6GZS5ABg=|Chương 1995: Có vấn đề gì cứ đến Côn Bằng Cung của ta nói;FTLwHq+6K0Jht6lgmUs8QFlZ/XhcFWV4S2j5sSv5nT6K1yx9WFO1qXPKkOldpbjbbrZvNw6IbggSKmbCb173mexDCUq+HwprrYuNB7UpFdrruOwRfduNgnTLl+YeHTzK1Am5IjtKpqSmbFMjzBPiXAqP4wuD4ia8gTugZ2YaPuw=|Chương 1996: Một kích chém giết;aICOSzeO2ejS5huFQCVE+u4GRiu7whgi+6F7P9wZliAt4CJujq5TCPL9ifpCnplXB1Kywd76anu+fvj/9p2qcYnAUZKi2jp8Z4yriyAI6aDBhekedCSl17opfNvqLvR6P2ijJytHAThCD5ydbUS84QgSjI/TVY/huTarGqSTUBc=|Chương 1997: Lôi Vân Tiên Vương, ha ha;ZhbDBXMSxjKZ9yx07tYCQcQQMN1DM7N40np0enB1auLcB7yTuRhmYYkk3egqkl100JLbcADiQkCT9uCMrRARJ1b5NO7TbyamxEQy0iEdbSqyrvlNahTFvreylKyZi4UOdx/ez4/RjevoeAj8xUfyrhXzQfEWhgnbfE7TZbVuu70=|Chương 1998: Đi ngang qua mà thôi (Thượng);BblbtJ2W4CWXEbGqcRuO8mzd93ZtZuXAtKlWLT3y5Zj2Z9iLgyI4tvN6kClX6q1tTF0akEzorIbdP4TiO0kkYhP3P2NnyyBB+ydJYSTPVJzyReF10hWgqM/pxk5fMd2aumjYHMyO28ACDoKs4I9K6ox6FkkY+4vQ8LrrUyIG3Wc=|Chương 1999: Đi ngang qua mà thôi (Hạ);jCuertONpADIH3HYYYlJ8utGUaDNTEK4fIl9eMRu9LQHZMYk6CTSG9QFTykp8V+GCCOZLsKCVG/OKqa48BcGHLRQVDU/9Du/342msJBUxZ7gOd4blndhVXWyXqtuMmKwhnkNUGB2YIPws8+W1VuYrthLkKxybX2R1jmpPuae6iw=|Chương 2000: Ăn thịt cũng có thể gây phiền toái;sM5+n4Mza/nzK1wo/Ir3tL7DasplsRw+lRsT16JQsBdRqOLdJhRCBq6zkb6qHKfSK5HpW2UsFdMXw6B7xboSxnrl9hUCGuzUvP8zYnJtgIP02z/1rKf0KQwg1SFGcdT/BnJsWsEBAoB0JY5vaZkLXiExDlsmU14EZw8n4QBy3YE=|Chương 2001: Ta là người rất dễ nói chuyện;folcmYCb8vcs+DjZbIWw3LA1oKrArvlV2B3RC7VPMICVpRyKJaLWfStAtOVrUm9p3bUAuUg0QqfJbDiNcMyqDvq87qKc2thzAasPi7W4F4kvfl0ANd4/h9dzxdb65x7c+6hlW23tqysKglfRoJ03MOj4FWi2GwMR0kY3d1hJX4E=|Chương 2002: Cạnh tranh khác thường;/D9WCN5T2k6yl+3NoECEXdQkqb0YQTqgWbqiBUYo6UeCXnycE8VOwnMi5d4DbSomcAWngMXqIMVsUdPVkQmmnK2pM6S/WLOMzs7m36aWDnVPI3/k8SsPvAwJuQW7ueiEH+snsLINUCTCnbeFRxTapMBm8PiLNYhfiL5CO+Nan6s=|Chương 2003: Lão hóa;GtzwsLvzTum42jKQP5gZMou+hkJSae4MPcBZGaOnznu+idOwik710ttUmlu2F30ZqF2WK+R+72Khe7GI/wchrl120SQfIz//wE5DgMqAWMF0X8S6Y8nKilyKoib+5Fehe8zyMENzWv/wdjBXxqt9FyBxqAdp2x0D3NYJBjcUji8=|Chương 2004: Trộm đồ;ScfPJBRoS62yUOYRyFfof9eDGhi80EjhWd49k0az5mY0eXaBNQzRMo66Elh/lKuPPSD3xH3VwtD/YbI4CauiX0mSQsrFkO6LOeiWIlQjsc5svTtzX0CM516DlVNn7pwSv7FeN31DOOV/HAtNKrs+Uv/PRMQK35nhekuMUPn0748=|Chương 2005: Phòng tu luyện thời gian;OqSWJrUpa9fZEc2fKhB2ihMnkch/GXtTub/2FeMuIJ8e8qdZ6WBQtlCGwWGAFHcLjbQpLo5YRtnlcuOz52ysFeVfvOlJcGcVFnQQvc7DO6F72gwUaZQINwq81utcjU788++4AMN1rH5XvvurjgN56aaAWluQnWgQIUL41inSWlc=|Chương 2006: Ta thật không muốn kéo thù hận;35rC073QM4vYVN1UFaX1HcBShSYutJPxK2jRlW0uTA2vpjMJEdSVKQvIO36b395vUcPNIhjCcdpnTBhJI8NnpIiZk8ecZ0ftHScBZaCm/R4gMhRqYEpKtxSTWKgP79xe4QYj3LVSfnAzSCINvIdWN8DJIMaK+8T2Ths75ZY9Y/4=|Chương 2007: Xem ta là bùn nặn ra? (Thượng);ahH5E9FlB2At82tBHidIzUW7/RaKNk7rth9k3hmnMOz8ZuhnNTr7aCUnwvjaJoakAEvJ0Qv8VNrZq6ffnDQRvqi2sG1eWnQ3/jdlL2LLOzheMEvydOdG4MBliCZZrtSt1Ug4LwyIG2Y6uZkQZceXbn2Mv/sOPvy6Jn/j6CsaI78=|Chương 2008: Xem ta là bùn nặn ra? (Hạ);vtTwe4jdZ5r6ItvccY6FtEKk3ch6XnK4z9toW0eO3Uj1+VyVSMh9nMzsD5UhkWEcQsQzOalZb1dHVkUISzW49WcX4PN9ntTn7t0ZeQuud5QXBkKA/KKoD6ejASUvvexncMt76NX3FXSAc+COva8MCVHoGGxYu2qxthAXRFV/Wo4=|Chương 2009: Tìm giúp đỡ;VRjAThO4820gWVSDBlC9pVyOwaM7JSW4K/oLOa4qpFbojvTAQ1EC27GnbYva+eKGx7kIiDHA860V1q0Y/xNZOJHpfARk78WgjfBJUxG6PNxkZMV77kV0nVpph2ZZJU9JJJqgLrj8l5oNg1DUgbtUmQxQ4rYpTZ31/JtmH2BpCUg=|Chương 2010: Giải quyết;nb1AC47gAusWFIJ6v00kcHYLMDgM28R99HC36v+v8SNwDts7Ux6YOuX4jOVNcKH2HkF8hsTMhF9pPvgUkHYawbJq6s6yG1U1xWGCeUNW4BIpEil1Cw4oZkTmutC3ApaFJ66cFGp+SXFw6+s25NAYgcH7QN6zNJpuimw+PhVOK9o=|Chương 2011: Cố Đạo Đan;KkGv2iFysA8g2KVi5sX3QnAj8DwOqJZlz/eti6iR0Itg7GLFO2Pz0SxHiCeFMEy5EYAh9ic2WtUAFOXKQ53cbiNd8k6b3Tdm85yChrsd3CYaIg3b7Nc3iDQv9UJZAS1DEDd1oE2PHE29HqHLDV0oTN5kkDKmFafanA1qFIiwGgc=|Chương 2012: Thanh Phong vô địch;PFZtLHenyzWQZVF6T95RmBTsOKh9xawMGzqEvuHyiuUin1TvO5oTHZfoP9Py5iGknSoZgOwk2eYJUfcgXS3pq3InT37SPL4eWV7oDVsw1vBS10j/z7iL98ud3fmQS+X2KTQdAZIBQMvBXMN2jDu6+4HXQxEFwA7isHujMBspCaU=|Chương 2013: Lật tay có thể trấn áp Thánh Tử;Husw0N7z6uE+5pcaovRzD+uVsI2XovqP8TyVZsfUChteyx8+BvWwSdNxuAfQ6esOH3zFFXJs/8ue4D1Zs9Qjs8TjzgjU2tvuHSI5FeogFYrWPQ3ZG0WZeP57Eb/4nXraqcq0YiHqaws8jNtviWcGqm219WPgVigNO/7PJG/VJfA=|Chương 2014: Tử Thành đan sư, biết cách làm giàu (Thượng);SaWI/j7GNzpiUwwiRxUx5VJY4JWaeHSTK1VMpPQu+FIp1uTq1sp0jIMabQxRZUJmNc0uzQMpFjNTouErnxyOzbsYyTql59h3L9+wcVHzt9rX2yZrEX2eGB0dJlOLICmV1WQdSHfYI6UFJEKgpP4DefYqoEURUrZxUf+nDCfGi8Y=|Chương 2015: Tử Thành đan sư, biết cách làm giàu (Hạ);wIz6ll+BCO57XYjReIkvYYd0vFv/BFRvJ00goZXs3vSMKffnSrh5k3UdKEWZmqn4BNEKtoT1VAXVz/PVf3Jo82B+/NSatkHRWzxHgE8rsOBSM8F8R8lQqOQ5HNP28qw5G0MLc9WHK5/yU6/7UGDqDbrYmk/7cwAvEIUIbOcXCZk=|Chương 2016: Cẩn thận cái chân;oJvvggFz4+wRWxW9G50DSx2sMdmcvTBSHsCuBYnRlikduWQhfgCwohkYm9WU5Qxt5dyASE3SMBQ+63CEWf4XH8jZxSGxRG7jrWnwEON0G/KiOwZtiAzCr4MHvWk1WvZ8E8/pR6C9b+n+9DSyGL7odytS6TYyO6nh7WcpwtQ8A9w=|Chương 2017: Thực lực vẽ mặt;OQj33awNDM5ehFbiIMwwm2gOVdom1Kr5oxu6DnSLIqQEtSSbO2pz652ZVYh6HRKgzkG7wws351Z5jLIM0AODd7vd5F8KfvByQMHET5Zcf82AVP1aHj1q1wwGxC3jujw13XY/skrpN6m2CD0lV3qiKAoqpcAuoALewYkXjJABjzU=|Chương 2018: Lại luận thắng bại;ZjlguSaBzGJDjhgv1IGhGCBiLHipWdZ7myVmEQLVhXi180BA14Vyl5a6YOQmijPzySf0gvnoSoFEQlZEhetm6xiQIK9M1/Ju0q1cLBpPHA/DgrlIx2Nrhscffgz5A0ceMGdCtPkTnLkXreUJM3ajPyfGlVhEaPidKJSA5c32pSk=|Chương 2019: Lại một chiêu;OsL4zwSJYy1qsjYne3RVmpeYbt3Tx5g3EsiCrPK5KvJAkNswAR3jUdke+3mjXO9A5SIMisL/p2Ndq/hLqjInQ92jzLZUiGnKJlus6271d5QwY5ih2mNMZHiFw106J3D/CEB/6k1EJJqSBMc8QS7MaKkcSFi6Uuj61lrzVB6s8x4=|Chương 2020: Mười cái tát;xehQn7HIsy9i/XaG0r0LlouLk20F4b69/jQmuIBWu756d1EKIi2t//Xjlpt3PV092xGBOdB7e3DMQqtA2K67VHmH2NLCoB+o+pFijmjJ9K07qRDbrX8EMiEcjzjXzShaqfAo4LabRlr8q5/lDpGHrMpMkrJsUXLH9uqUMku8tVg=|Chương 2021: Trình Phong Vân bi thảm;DcCRAwm1I9C9dW2HjtjmpEnfj0f/mNGi/oEZ1dwWNzIYZ+r028LAf5l4NJ6jBO69ls0kcGYlcciPpQHaVh6kSM94FN64DrVB+qKXriHBUlgeQeHiJKdjblNQuJup8p0TzelUxEzfPRl6QeL1FFsLhO9e7Qh3VWz0y3Cdos2n5Pc=|Chương 2022: Thắng được;CBcX7K3lj9oMEy/yxVTBc0ZkYFmFudUL6LmqnJvUBDn59qDDkDHr+/JDpw7GjvLCesOI/k/24Lsd7BHlHyA/r6WLQBR7mXQFTpsX5i+Re+Qp9UNHDA9S6iWBX/D6R+Un0+HMLU24r6saG8wFFkg7srLhaxExrK+MTmPpC5+ZE30=|Chương 2023: Vô cùng hung hăng càn quấy;FJrmIU8CwwgdgzSeg6s3ox/h2pV869XHmuNSXyD0Dn2S7rqukivGzhussf89rJMwdart4sCsgDk9GTX8h0lyRg9REwCeVaDbWxMGE2gEtT0KqXFJ9sBNMulcH4QX3plOP+dAzvyCi2l+OYzCKx/Av/npigKi+2oI0nG32j1wkXQ=|Chương 2024: Trận chiến cuối cùng (Thượng);0909QZfEDFKhmeSHa8i/v6UzermZeWUPoa2IwMmSnfFDAmHkWGfyh8DaWeS5hkITuH4BWyz8u7A2SiSn+N4nSdH1kb7td6DOnJGQowr25YMDcDY9f6jyYoxssp0sgZa1DaiQq5kFECCUjVcq8kcy7j+sZ+xqNj3mSp/f4Icb81g=|Chương 2025: Trận chiến cuối cùng (Hạ);Rjl9l/M7GBuT6HoT0JebKbA+4CjNIAT64d6kgATieGwb5fl7fJA53JYZfXI8vvA8ZZB31Oi0nCfgBpM/Pi8JAMm2PMFHR+qXXV03AfJkWLnRhSEwyh6Gcy+OUHimn0KYGdAx/pk1I4liTrbDPG7I3NRzpsCFmRYw7D+ASldi9y0=|Chương 2026: Ngươi làm ta quá thất vọng;iyyEGH7CHNjE/t6gcCBgVPS3/MeFEZWl0ardI+u3XFCanHg4MnJaXPwWlIMCGNNZshqCjaOEgdm7NZD/T2Wd9cBTDMpZCJlpTRfrThZMI/baAUZpqqYs+SWgrQLSwdf0O2X4QUKTCEaxp4xSOJ/COpg4V8C6WCtZbuzQLOJWG1M=|Chương 2027: Hiểu rõ thực lực lẫn nhau;ZGuIBwLuppx5b5MAf6C2TlNLEr/JDmelZAUWVrZdkgsiDU99XF9QomPWobY6zLfoaU09+/Fqjp3uRu95GeO9MwKmyydiJY8tJGaTS5OlTS6pISFmWum6w9lwAK7fqdo3JtC5+RaW4lmNSFnP0a5odGVXGNfmZ/3CVLO7l0qZ49Y=|Chương 2028: Lực phá hoại khủng bố;ethZkaEx41qLgu4AxuCWq9mYFkr6gh/w96AmNupyLbYUmn2mV03aYUEkttkkjslx0cOFye49W/L7fVWrJIbjeCblp1qlIVXHoeFJzwSXS64irAcOJImC1deUz2bK3N9MTXQSsTPa/tkbn5TOzcPIABFOrl9YIqBV3/1DUW40EdE=|Chương 2029: Một kích mạnh nhất;dzo0+BJJx1XENDZlpjesHlk3stk7hmcQ2/+01njyL/R61PXj86hezq0b0E6/axesAIqbAGAE3woG2pPE7aSbxvJ6keIazUp6fCb6C5697RVDTQZTOvxSlwREc7nudwIP3hVs+G+1ye2egtECfViCTr4hbCtcb0VEGFD7TK+nVXA=|Chương 2030: Đột phá;X8jEpexJH8TDk9yivy/rcxUImMyIgCkobaV0tRi2WixQNNAbb0oDnVnBxzI7dfOiMev7rSKJDKbJfGPdVE0iDhVOBApgHzYNYotKNe1ptm+NYfpq0Obq1fF4iT0paUBgKDA/IYoIYmIWiJUnpqrEsJKpk83MNUnmnC9tJTVa9es=|Chương 2031: Lại luyện đan;oTKbb5QmUFPO3HCiZj7s3qK3XeM1OATShMpKArH+DEYZo9+8K0HN6Y15UFgGvP/G0UVcdX2vSEVJAV9XrR9V9R7Ygv+9Ac1meGhnce1i0FrAjPrsueUETT8nXFUUE7lYmFazvuCa3z4j9+Poi1sEQhjZf2bmiPhg5DN9MCfLyiY=|Chương 2032: Chú phát;gJIY/Iuq+UUsNgSIBH8zSetqyYfpVydqZ3LyAhQkuLu8BaNWOPCHNGCEXjDPUhvBDlAGdYDDZDbzNPQ6MrAXzwJRFfUsoFxTsK4jM5j2C5DRVgWpgQMunNnSaaPm3phZwHihqPoR+7HLXtVW0BCTTRFwknmm3pw2RlUVcP87/qQ=|Chương 2033: Khu Khản Thánh Tử (Thượng);5W40Cmx0NqptDm48jIEb4gv8U8TSiozyAvUUi59d7r7BoL7uzdvACuvsQAh/MGMQrD0an5ZnwyUOIZWWtMy9xX8MlJv/2odsPIM5+D+iPDBLFI9ruLOinC4MQ9qnhUR08GE8bxs+I3zRJhV7n4C1rGGiE3YaiCXkDrkuzdsWKb0=|Chương 2034: Khu Khản Thánh Tử (Hạ);dUyqm0fyhnOmO7y9/i5OlRP69KHrgr7NNvoqQKom6BhFOcmLiX5sDs9ObcGFsqCoBdXBsQSW6J9L5d5Keqdk6TysxXZa645BWRufEcoY2Yq9L7uw41sgF22yUHOMkRGh6buJ9biB1I035lauRP0itB72peqgix3FBxOeG9mN4bs=|Chương 2035: Quấy rối;DAH9qFtCfe3E1OB+ca242L6vBJUxrPXyl5hmDjAFRb0Y6/fJT3sAWCQYbDAPdmfNLnqE1IgQ1DXsxgRvzbTbJmyOkj/p2NUPMEgdA+1AS2KDPdY4EzgnXp2Z7MQnrT3Hc3PIXjVEWNcVgnNLqxeiSWKSsbLG/pb97IOWa3h5b5M=|Chương 2036: Khảo hạch đan sư;wk4wAmrtUKtCUM/+KSm6CkixiafFi6xUYQGJQk8/KLx1y+I/tNUtKX6Sh2LYXl4IhtUjUC4pUE7VpvOr/nBOUCI8z+Yi/oULIjrVANFX/T1TFF+vrEYg6dPD5KhozidoqAIW4IhNnlX94ROPCCjkaS91c/OZkOeoe9EPmGq89CE=|Chương 2037: Lăng Hàn muốn luyện tiên đan;fQgWdYS/bs+twP+MLu7Ntlg4uHF36gzcvE159yJGOHHqZ3T23ebb+chsU2VrwVY/evDrqYk8ZP1Qv4VQCzjIFlnmh+Bm/OjFP2ptrLNwyucdPztDLMK6LKgsq6KjYYHDXwPjPkoox0K4zE/j+w9V6kGUla+SKGFNpOjAEO89THM=|Chương 2038: Đánh thì thế nào?;pKT2FoB00DsKqL8n1/yx17zWRyfHmFxGfWisLd4Qp03qwkcTonswcRu0SiroIbMmyXTbSGv9zZJ95B4kVsr2pNNv1gTm/50X6bLwAfZBIp0BJ8hAn//cRVL2sO1nlJ9tiI4heybfvQuPjWTlVJit3iL+7TGt4LbpvthbN4jhhVs=|Chương 2039: Quyết liệt;XbRQUgBSe8mZ0Awj66p7ljI1GwSVMo10sXOZHhtMiwL63GkctzRIlW0ZvMossToq1aA7djN1uSkuOWb70zuODvO93zs6SmsObmPEKHQdpbx7vP0z2HXSliJvNqfpik73OL5ksrzA1E6Fu8nFGlLsI8rRQ6Hw2CRPk31ZCq0fgvU=|Chương 2040: Chịu thua;K2jbrZN18Eom3dnXdYWUg9c9fANNN4EzUeLufYNRm/Desbs16vSktax9zSSLx5Zbswx2xaAVfb4YIyfLxYHxKfQ9Y3P0rpLawgBA7xcRZBZCawbdtLhjeU2Dus9pczcYkoCLSlLP5QVOr4g4T7lhTIzAhgo51Y0FMPh0os+WZLE=|Chương 2041: Lại kinh lại sợ;+RzeRLOoXfejUxRfOvQVId5RikoVsAuFakDyWBAKrF1xjeDi2+klxGX4IGVS0TAY4NJXRkCtwbJM4zmoKIYbp28L0BFW3OziHAmhAgdMzlxdQmyrzHIhLz1VDDWUo0RHIrQ3DCfZsKRawn85oqVx4OKnklNgG3+69KigBNPrEzI=|Chương 2042: Đánh bạc lớn (Thượng);35I8Y5XRzOTOZVVXwsDocnDZVfleeOfQRVteQcx5Fusq4PA/44ETl8Z/4zeF3w38jDlK2Y50YtyVB7Rm/uko5nxNPGg8y4PuWONY4RPiEbLpdk727qGPuL6j4exIzdcWINZO+6s02dPjKUkq20JK/KjWWvVUSw8tyqLp+UGH88g=|Chương 2043: Đánh bạc lớn (Hạ);WuOrqL/L6NVwWnJb8kpjD3ERx0YcyTQPC1rFHnSk1mbcWOES1gxYINUqXUYiIzTBytRpA+omgncy14pauoua4saKzr15TP76uMaW98yTwraRrlCHyvkoA9iSjeVJFpwNIoWK9HWK8bqLBbplU7lBlwyJOZJaPMd28dbpjFXs5Co=|Chương 2044: Phong hồi lộ chuyển;j8sHLI++X5TbV+jHE38IG6qA67/UjFLVCSZiOuu34eKSl7oNDTPGo0IPt5Jo6wTyg68KwhoVBtjX0yU9BhZHg3+ln7PXizJJgHmfWA3r2+gipYcF8X7ATkpxbucciQwW2kBvnquXzQjomdOT31brTxxhTuK4IPL3169cQmSV7a4=|Chương 2045: Bái sư;AUaBtIGrp6zweL3GvH1J6em+5NEdQbjde3AsRSMU8iZC0EQnzS4/XL/OFQCOHcqm/tKEM05mbbTvUfezb23AgSnCfbKak8Fm/ULu8yLA+xya9pzyMhzszZ4hFeafu6+4IaMro0/HUDUZOjrs6n2R7yJSYei4nUmSfv9tVTZShxU=|Chương 2046: Thánh Tử ước hẹn;mK/S19qKryAtOcVOusAtFvfs9/+Fzzt9e/f5a1O1Ij3dPQBKTaT4Ib3qBf15S6RPATjppO1jFGKHaEuUwtzndxItkLmLmxdKPmo3YHHvU4EdYMdThr4kMDXXmKMS0roMbOMRA755enp88k6ENh1QR6PKN+qpXASbFPiXeYLFeTM=|Chương 2047: Đan đạo lộ;NiJOBzJLOOMsPo97llyAedxhDxu1rk6nXkmgYQPP0Sj6dgHY5zuvQWDVJuFMH0EASv5jGFMCIEInE3FEQCS6o1tJOqwyNdclnYrAy/HNZ1vAdSkXgzmDadiNBfjDm0mjtfKkrRpjKgmOwbocKv6n1Bder7z3e5yHUZx1hoHYgHY=|Chương 2048: Khai sáng đường của mình;F7LQXs5+ekKbssrNlJqpff2n7BFH0cUubQeAWxmWsjR2EaWaXBxIZw2+Z1jl+Co2hehbW+pTRf4FVAg9jAiKqPvz2aL1fEScE3yB69wGdkTyH57erQ02xldWW6pgACEQxV6klf86GrKA8Krc9iaIEkF5D9b5aJ2ugwYAWu6NbAE=|Chương 2049: Luyện linh thành công;VR8lfqsRI1GfoNJ/KmEwkUCyyFJ99yux33SpGCSWTsy9kkro4i/WzY0gu9lZIspvMGSZw9pGOfM9kUYrT9tFQJ5Eww7BwiKTN1nwBb/2ET8fK+uc0/OZRjlhGHzIyQ7a7f5VX8AqTthby/PVqpod7/ulzBv9ygF2W0iEBU24Cvw=|Chương 2050: Tái chiến một hồi;qngEMfXv3AGTWqu6T4HmP0yxVO727zHeNUH5ZglHyDTCN4hzjYbFN1yFe2N2Xj3IMGiuILRU3eG83ILRbKYXp0SR3n/LJ9Ybsj5LU0RsJQmzi+cxGaJfvqSouZUVcFLM9wdDTWN2PXW++yyXLjSsspbiSKafBXVJHzF8lECgHgI=|Chương 2051: Cường lực tiết dược;w5UwpbWu51s8ifBTkMogs4aV0w5X/5TR+RrHi1pwHlw4/So+8PPrtjxEiYdLPfqCUYuASouXQ0jBPY+Beq+603VJadIkw33jjtcp/3ZM3S+/rqdiRFzRaAYqJgBc1b96500SCLoq0Ln3Yrwe8B3QppvII/Z0D3SQcFNzIwb1XZY=|Chương 2052: Một chỉ;CUk8e2Pry7RLpE3BC+pO/LcNgcgaEQ4r0wNPiAOgSaVRpSffSvIqs+tC5gQ6pVlQkbnku4ZSRjVuRbbG4B1TYJIP6Z97+oayxA/je9dRfP3/Kv0lOP2Br+mTJElRBunYYrEW2EcSZA0BVqnbhdbBu0Mnb2dPHt9hzyvLrmE25Zs=|Chương 2053: Chậm! (Thượng);l3mSi/KC4yzms3ylOTDsKq29XpWy2yWVoIFOnuCG2GcpDQ2IKhjyBJ1yvgza7BFZCiH9qPQCTzcj0LG/bHpefFWYVald0QI6d1RWHCaJKZnypTDUOXlcUT07XdgLW+Oka6FqkpALn2+e2mrMYBrXvlJMsENYvZOQnLWhJ++BJ7U=|Chương 2054: Chậm! (Hạ);CGds2SOONJqDdv00dDPpMSR7jzE/GB2VxaCkN8Ji+y9JoeC9L8Wjm8Kc4Fea7hD4zbg1toEj80XN7hCeqTIklUBoGKAOpcOqvVO+ERPO/VwiLzC4l0vQyZZQwdCAc+6hQguJxvCtxKdvFcR++XIPCnr0hxFKU4QEdCuzbDyTCgs=|Chương 2055: Thỏa hiệp;Jr52k2ryym91b3JhxQmSm9O5a4x/JBgHL1kZadxnkCUQqCqkQrxgRyYgHY/DoAaulQ1ji++DtnsccyMp9zgOR2J2Onpnka2cFMDfQVO1GdryDFAMKVhsayh1kyr0BBw9eOeUm7YUVYOihxal49RKk/7YvvExSFiytuMCG2fVL1M=|Chương 2056: Người Lôi Vân Điện tới;UiiwiTLUxNG4szDW6U2qvXesZVXsSN7pdCUFXZWKcr7y2bmx0IcDkSaNsVjGLrTaNq6F9neN7RpYR2LvlO+XPi4ZBBNrXLLqamfOvh1Nv1R+IB3O93ngGlOz3by85fxj+fvus8Oqdh0selpO8YYFn67eFxzUa6YX/bgxueAS9SI=|Chương 2057: Ăn cây táo, rào cây sung!;paSzqf/kEMKQt9G5P+vbJyRlEUYkXtgcuPOawae5gPDe74O0uNT5Ts5maMYdGI+yOQCEoYZxetSmlFlk5ecawqbj1wiYzTjkKkr6T6aHfSxsX+Y2G6DUPdJ8u83eC1lDJ0jgFR+bNMLQ8bY4xCFDxQ2EM2wmHJ8C+DmmecxDYVQ=|Chương 2058: Khí phách phản kích;72szeNxTrNaGdGWjuPy6pkzzFVh6WQ0bkkFGE8DKSYfdEoxI1zRMsAzo2qUPT+SuElLLxTii7A8KERGi8uJL6ePh06akjan8z6rebzwzB9hVLl5bF8vCRLnEVLAmEWn7hgq8k/WzNZp1LICkcNw8bysCKHJRLWKdGTjPgQeHkI8=|Chương 2059: Vùi đầu khổ luyện;JF5U72j4KLTqambqqqWVRDN2Id4hdziLicDEjMaCZhhgLeQ3+pvmw7GfUbZWX7JLMNKlVGN6YSQhjW88QMp/L7l9x78issxZDYqLht0Cun1i+y2A/AniyKQ1p1lWOCMIfpa6o8bBZo9T8zyAMi9CT77H4t66NN08/CMePdVm4Hw=|Chương 2060: Nghiêm Tiên Lộ mời;STbiBG+PeJGVhzz2oNuNULTiFZ8qrzxSPKDtBzHCa8BC2JIg6y6oGjTCeAt7QDjESnFEfwBwEDPEDLklOPaogET2krBKuxF3cibSoOoNP3utCsKvhIWg4KPlMUm1VGumGpLB9O63ikZqafa4rJ35jW5DQXc2NHz+hIGYpJB+XfM=|Chương 2061: Khai tuyển;D2SYi0AXNED9ZxiwVEqqsjuJKDwp4H+yTD8L1EJ1wUZWMM32ylF1Looa0CgalsEwADeLrJEHT4F/E10NAMHYmcfkKJHcEPtbe9oAfFJnzwOdUECn5Vz0JkxBDYraLxQEXUMDCZoN5TGWdeRfGnfLig8JnFyUZX4Ko4Q88OnzHHM=|Chương 2062: Cam chịu? (Thượng);Nql3lFOOjg6O9URFj7DLnn3ezkJpAYWI667ENUlbNgYUHX4zb4+gCGx5CvspjoKERwwwvh1KlPxkp5lptTRPTQlFsCU7Dveqcmd3F7ETFfoNGgtd+JliQ2U/p5b1MKA763iG/Fnp3BTvuPDu2QZSLxdhNNntP8G+kQFSoQWmzHY=|Chương 2063: Cam chịu? (Hạ);iHnpHcY+WDhg+UuIE7BV5gcBrl6gufTPdSl/VCDBe2Gsi+h+BZcBz97yQgsLPKdPf4VC+7Q5xhM9N59u1GmsHazZHCvKIZHi9HuUoZxioS4JqF5K6jzx/mafcFKrhArXctMOWddDmt7D17euF5doWb3Vul1BBiKQCy38BSqsVfA=|Chương 2064: Ra;EBj+ojw0kJJVwzJJ4K/ChrLCkMWErnj4CCpC6Wsi+va1QFTZPYpEcuIpKYF1TazLEh+F94txwYuHTSrUznp6MbhPBHy8vxJrKgMmRPiPjIMkatxkAwMOP1P+V+7o5VF0cah0ST8MycHNk1gnIj+voyDTb6sER/GngeDh5DSUUjc=|Chương 2065: Lăng Hàn lên đỉnh;yU98OdT0oojz++TeQLJIATtH9ZWbXelCJkinIOAjwpevPwhxyAAzw+6M6mI8qRq4PvQ5KMiHF0hOk04/zcDYQSMMDQNR+h0oq7RPszkA7s2EgooQDzC2vJ/OLdvKDgRYNwgCFWfyb8w2UbBQTnXd6ZMC0iGea7Fhy28kS7ujbNE=|Chương 2066: Vùng đất Tiên Vương thành đạo;eddmZt6S5YK5th/p5uV1piEXEL/gqttZtewnOIlunwV1TliB0ml6IbT/OURNeygp7bTrjgoatYdI6wFlP6IZ6rC/y5xkUcvCfLV4mGXvyR8/Tt+qVVnB5QtmMfVKHQdjsS+blkKh8AkXpIrtmkGbp9C6pCGwL+g8oMkAhZsOxtA=|Chương 2067: Dưới núi;QsPptVDj3rjWJM5MlWZgEyTcIMWUy58XbkPOTbMI7ksn3JaLpL2tb5PHq6o3JcfGRfA4L8m0uxSNqLhtxWf7aN8oIsOewI0Xg4/vDY7yycVOWlsG5NR4jVaot7pOIkeKfPiLmXoBTbPiZWL3N87FgYN/tJM5Cg9ZKzW+PvqdEp8=|Chương 2068: Nghiêm Tiên Lộ xuất hiện;hstvOWmKaVKI5vNFUJDCYmzw3WyAqpBC8uosBgigE7KqtC5O1SmRMMCjvNgnrhgVwVSXt8BP704pEyiHL/QPV5JNEDflt6+whZ+7nYyoejwCMkB34JEd+HXC9NmQsQsOT+zjKqXzA5wGKS9HP9ww0gLGpONxleXT+oPWTx2fKmU=|Chương 2069: Đế giả tuyệt đối;rUiRTmNEdnei2Gw106ZpoB/iLnGgYeepWP7oZJEGSID9cF1t3w/YJuJu5+7faeVVqHdsuBLrn2J0J/9g2CUp0P7o9NFlXgOaK0sDovpAy6FQfmoVFUg+xW1V26WoMIAZWvIdks2uByheRioIzVY49KgZkYIzM+jok2Ri9TQy9cA=|Chương 2070: Lên;EOMpg+lXgqqfbB5dzeBNHjSL7Oz//Amppf7eFDMWBNQVbiMf/sDPUVjO6fGhy3sM1zg+VAxSHeP+FQa3Hjql80K9UaDJd9gW3mAUNGNZ3kg7iyc1y/I7FlIEKdMnYZhEmnHCkh8jmrVQ6XjPdpMkA8gjv83EQt64RzQ+PFbNz1g=|Chương 2071: Tại sao ngươi luyện đan;TEfeCEPEzGyITjd61BXTY7aRPmgli4EG+5p6HYnSk8ZKnSGXJ4QcB5MfL7+xHXyrzmpxIudVmE2qzm9N3kf8nq+R40SoUaG5VfRxYkOVbiGhlBwnCdTknLOxDHKKGsPbGtibgqtGpe0AdEmh9AAMLmNRomvOcnEr4pzBLa6F9Ik=|Chương 2072: Thiên địa phục khắc;F+TBjXFCXwThpXoOKY6GgGLeYxwY/JuDQyk8MBaMJseiVnQBY4PRm8J/9/TeziTde57aS1f3c1YFrhHgpH7q7fGcM5jCniCXBIvHcaFp4P3tFti0h0CeGDKtCSuL0VT33diKuo9bIILM0okALPY1uoOjgq7fGhSUqbyd7waSz04=|Chương 2073: Nữu tới đây;rzZA6ToDv1+OJb99uYaNzITlz6ATUNd4tlfTUkbfNY8iZ0jIn5kTRQ4886DFuw7zpzn5JysZRJ438WfAqwoo5Sixej9sD+hw+nXx05srhs3olHMRR0kHXl2W95/nXrZybfSSkvEXVNdShp4+Seu9lov75QiBQLqMeUIma+Gv0Xc=|Chương 2074: Chỉ tốt vẻ ngoài;tV/Y2yCV4r8mzXIW0dGtzEgFZUv3jkwHMOoaBI4VHB568TI49wf89SFzBwZmj4hyHMbzlBiDDOq0g9S9/jfrOX+V9mT/bYg1/BTfknm7x5YJagpPeKR14H0zuut21ZxmwPQ8l1l27luq4UiosO6Woh+KxKSBEQIVZwQVvdlsuS4=|Chương 2075: Hổ Nữu bưu hãn;Nq7ZYgLAjPt/bWzXXzDz2xI72Ut5Cacgyi6UKHAXMKlSu9v8yRN+YCb93z5VQXYQC5k71QOVKHnisHi78Bq4fedd36MlzUdlLyNMXOftnCRA+qYvaBoIsVelJPrlpUh/veF3FgOqt5IWavg+SD7D369iFk5FL+FWz5gAobXy4rY=|Chương 2076: Luyện hóa Thiên Đạo Ngọc, ngũ trảm sắp tới;zJEb9v4iKd6u62ZBWcSRDm/Bpu5JAND8HIFHehEcT2CUZ7BIradgC0+4Dy9g3NMbzOyp0jrjpGo0ZmwcN0Mdj7OlEgh9R87obxbaaoPKLdGaZgLCj9yjmhuNkI7/YQd4rFp2ABuDwCZsQ6V1L3yNWhuAEaP+5ty1fbpDV3bPr7M=|Chương 2077: Đuổi tới (Thượng);3Mdfdr98HuNgK8g6hpRqPOyp2Xd53R/uPljRue7ooZCv38kCyRO1e7WFQeRhbMiyqmUSHBXas6WR/9EmV1c3TBqJB8hE2N2U93qtte+Zb/b32lrjrBMTvow9oJyTLls50bDJtiXNH/yeQvR67UFiDTaZ1rwQFUbf6k26kR4ub+A=|Chương 2078: Đuổi tới (Hạ);/wvN4P00dWfw7Ml4BGGyiod/9tMSNWetR2UekrM/6UudY7Y5fX0PsGW5wCvhWAy8SnrmA/VIv5ZbCGGPEO2dt+PDMsdXv48/vnv1bMQhzXWh3DnpN3m2eAOwthJKUkxn9yDDxES8MYHPasQtLeyTdF0FdLjabxL9opOQLR8IntM=|Chương 2079: Đuổi tới;2fb3KYnjDSWWiYHwaN6McfZIOp5Sa+S5fVDtxDrk8lRE0ChVFVCciRSdj3q8OPaWsXJCp7uKDJBCUxclbbrsjgTMA7l2BAdnHeI3qWlwxOg4dqXWdlEqnRV2CoKKZYWHuy5VxiB5zuo+ueaWRl7QMMCh9hLPxnlFqgDfub/xqX4=|Chương 2080: Ngũ Trảm!;nx+cY/9LheFY8xYkmaYT9KYy1NLY8qUoWEDqqZslx6XUJMs1u4QoKFIkbiHohGrlRO+2M+HbEXZM2f2i3wvgZ/GytRXty05cteRD6rziCnKsO0Xv1q8ciDFBWBiw2iBQfTTX/wLRlKWGNWQ49bNmcj1MUC9xqrxJH2aG0r3lF/w=|Chương 2081: Ba tầng thân tháp đều mở (Thượng);7Uu1HMdDiIm3eo7oPQb63e4SCIprhqu3PP/SNNm8lxWUu2F+ySZsoLae6FnWEwLno7/K6h6uwaHVc5bSxgj4s/uqDBT3ATd5VVWh1h6PPxgVN2Zxo5nKPVhwqoXByAMAwBXP3oZXA7ZfbFU3KtqluPd0N00BySDtaVrOh/wc7+Y=|Chương 2082: Ba tầng thân tháp đều mở (Hạ);bLgEJYkO4QGPoJzidoQoH/uNqCqsVFRvE3x9Oh6enSts9M5P9wJtgAFDTZXHDYzKOijhlbm2eXvPzEzWAfGvizxekqObbfkVGDDzPYwRsasYzTLEKmZyk2Eiwc7wvqLkNLOJIntb6Il9oPufaRAdt9OmcUzUUU39gcRTpou8sJU=|Chương 2083: Cơ duyên hiện;0eEzgBaK7Yzp3DZps0M3yFeroSSK4XNAOq338wUxp5vN+B4XOMBLSUjAhDL+mxSd3OM+9jOVrYZLKMbhcDXZ78oh9BTbvWzL1MHm4/Xd14cDjFbc9xULP8zz2/ZQLc6hZXyvjS2kkjc5FZRnnX5GUIRiDCOyLC+/QPIf4M1l3JY=|Chương 2084: Đế giả chân chính;LswN0jQdPucZeWLT4IFSdSIqOBiRa1+IwbnG/EfbWRq7NGVHLw9MLCM6AsfJYB6MKw7pm+7ogGxZWVncrYuMJM8unw16aaceozjKay/pUDCPBjveC4CZH/OeKbpRgQjACXGZjsacg4tDNycUzfSHlseMu7+KXanNITsEP9AwoC0=|Chương 2085: Ngộ thương;yN/45NscYWCSUlAym9XkOuiqBMkGR8thx8onyGCre6HzUOJkVPB+VV1BzFLB0gjxxgWBBYsxmEYlrHyoe7Yek4f/ixws+6yrZMoPphPhFiZRdqBguh3RlRww/kbVNHCLhMiBU+8BewVFDaESQ0XY7jlo9D5dwfVTOKR/jqjLYfw=|Chương 2086: Côn Bằng thể hiển uy phong (Thượng);cklu9rvHr54CZs2Z1ORgXsmb4ocb4OMl8zltjayrpGYlDqsq0NCLjc4xZRSI0OiR1nQBP44u7tb2+BnVraCLSkgSwfUxaMPAOrVQIiVf1uwdDAtFGy1tWLctLDDEM5AUhBFezhBhgr4c5om486YqxgEHbjjPXscp2tCILlh+1yU=|Chương 2087: Côn Bằng thể hiển uy phong (Hạ);Uoc0mhMFJWdVDtLKGSpEqhcnuHk4advQ2zpW+/liJAc9dREyf4ULesFTUpHj/YJS5piSPgQHaBktkou3V1LYRtduk54xJK5w75Jl7VQZEpCNDa6F74OUXR3XYCIyRuM5CTwPwxK34c7iktiysIrF6qVsodEuZARAFApq53vsWOE=|Chương 2088: Cuối cùng gặp lại;igYC7SGQUzIiS6K3HCO69IaP3oTHaqntUKs5SfWoC2AiYClTMfdf+YTisgL3LoRv0RJH5KyHDYMFIfuwGsH5IZ4E8EvgxBfDQ1ZytRlfZtXa7DE/GE9fHpMbLr8+NKTsKh1lWmIsOTwpafe6SfjYiEqG9uXkWCniCB2WPXoKTv4=|Chương 2089: Thiên ngoại hữu thiên;p0EUH/QnEOmPB/RQq+fUoQyqE/fOBruf5kbxaPCdeJYIyAqxWcIzsK3Q5nrQEFFf8Y3IzJnqhsqlUgUfB7vIzrIA8jJK71bnjZNxSvohSaWtz4ExYnmFrwLoxr8o0bRIh/O8CoaA+F74DFikdKPw9lyMtRqRl3LUCRa37nmvZFA=|Chương 2090: Liệt Diễm Lôi Kích Mộc;Lh5ALGX1ySXSf4C8OlWAnklg1/Pq6+WLCOsEAd9R/B8MoEG5hW/MZyK1/Tj60EJmens+RqkLRtIIkKNF4zFucsmmoPl+PRp9oDIfwnCf8FUDeMoR0P4tT1TzaZt+YZIvi1oCCnYqkkRNTM2x6zOCZKP8jzb7hsAG1lOmcZFfaKY=|Chương 2091: Chính là luyện đan (Thượng);8XOOpR6Wy8iw+rxvnJCjK2jArdSVJKylJd/pRMugQs1qukVew9W8lCtePB0BirrIHeiDoKStUnI/p9RjZpv9aqUQewOso3kWF/09h5O+x3wmujPh9g49p+PcpUBjzlVAkVEsck7/KHq4HjQkl387t0VXllq1FIi1zBga2mkTWf0=|Chương 2092: Chính là luyện đan (Hạ);5L7yzwHq7VakO31Y/dw2sJC0BGx+9Z1m1jgbwg2aFEKNQsq0XADjFie0eiows+pH2B5AH5VeKVQ1CjOhLBTFFht4TrkagcUeiQulLIxlLyEAeCb86oilleeqCBClT+mUfL2tlQmGXbM1pxVQYtLBP7UwwjevaFAD8MUUuriRmk0=|Chương 2093: Luyện đan cũng có thể mạnh như vậy sao?;HbA8H3EDSWXYT88+mxoG9gdKu89j+XuBuUCqUpg4V+6NkQSH+87ozq+kDIxMZXGj7HIVH0AhrdcLBY7Ci/kN2BBeu1/fb7kRqbnvJeTmWxHQUQc2U87rsFLyjB5NFgQzHlmKcUTR5EQDMhIns3FH/AdZ4gK7iAORc/xXnMnp0hI=|Chương 2094: Phong cảnh không phù hợp;+vuJklyM9F2Qx1+59k8e+UmJpuoSAY0XwNq0aJss5Dphr+xVQqxmmwWF8tyEVtyhEriKpMpLBibZuah/3f1l5QOCjmqeeb/pB7h1HIN3LQjh7FwLgb8+JxXiLtK6bH8wiIr+IJ8I6wCyWtNCyzbFAnGUINaQYn4aUIJVRCNdQjc=|Chương 2095: Bị chết oan (Thượng);Hedb5ZmmJ/m7Gdi9nNQSQfbpCUKLMQZocFbaennpPbn2uoIxLZVW7SKZR1J4l8qcE2GDwGb7gHjcYXww5fniNQDrwUd+YOwbL7DFpAMUA0wgd4TF6jf3PAd29PfDXTSew+BrxHCSNopVClvL921ODPYbCMEsaIMuRyiPhyZcauo=|Chương 2096: Bị chết oan (Hạ);GLvVvho6rSairEjqsJxqgsQXaiIDowcz+JxYeNfBkG4XR4nKfm+PBVEa5uDcOcJc+K9/jowpmqlfUar7bc6g3UBl185o29VJmPxaEXg5U9yGSm4VVlW8ZAFQ/HxKwSPTSxdvrZQrdBwmY01xzafMfu4raxEBH/WpPtLVRTVBOgQ=|Chương 2097: Phẫn nộ bạo phát;1BWw5gXZbfI4c/5PVJxo0WC7h9K9FfNAvQUN2vzM7lFaN4exYFr5BgDtUd7i//z2O3ZpcFU4gFEwFXRnrp0exZFD97emfgv4un6cj9cpEvH1aIWzHRqKMgWa4D3j2h/OblDLfBpyUmRXwMYPnKZee9voWFTucMXwJyIvDVcA5vs=|Chương 2098: Vô sỉ không hạn cuối;olVmQfQfxNtUfWobCiEombUJtgX0ugozgSvthPRc5h9ZuVhWxY7ytBVesMNQ+VAPtkO6PhG5s3onx36j5v0BpdhiFy/ih/fp/U3F402KFaRo9QW/NpqMMG7KAj5JucwwBAnQLpyFdAOEoTX8yQlPLlgOXewI0MClSeeRShDNyVY=|Chương 2099: Tam sư huynh (Thượng);FkEocGnhuUySw5B9LvM+/M7gJU38fzNOfjsAntpgD9nmJu4M2RC1mAPbnFFKbr9xWXBy6OO/GtBZvrM8mFqlOGEQvZjCkBktUmY+hdt3VB+y8VoDovyKpykAQoXYINSoYEdJAo96pGGh1pg1YSiCQVgXN9Q7kDFEf2beo5gKY9s=|Chương 2100: Tam sư huynh (Hạ);qBVcwm0QCjreHXu9M3qmEPZ44RnxRzcpfho55ZlVt0jg66h/0NKbtFrja+5Rr5kk5NqXImEWX9D5dAWHR8qxaOB2bmVf+FK1tbtcH9S+nZ/LWT2wa7ZPDhia4LrQQczlGvVHCRAWAAyzPmtEXv8wDgK6Bt/JO2IIm9oAvDBq950=|Chương 2101: Coi thường;wzzJGN9FwGVT3TNKe+HXqaTPJ6F7jyVScm2qLQ4eLfGmHzYWqw/ZC6qrmYYXkMpFLp+OiNq4Xjzo2h0YMkiB5Sp3zk+JQQfD24AODK+DHOrt7KaDsmh/LDzPqbp3T14uPBvIuYCc33uM1U9Hx2nwOnJMNB4lVsxdrXiVaOH6U+s=|Chương 2102: Làm thương sai khiến;TxKMp7Vyd+ZfNBAWVLaYoyAAol9qs1Y9124VrR1Hon/XuI7zTozOWblj9sgLZRoKoeoxxtyIcjx4vf2LanUrDI9Z6W/KkfagNpQApbS0j3jqL962wukqmOpjVr645J1Y1mowUCnoUAF/hTwT2U7ikXQHOP3mi/9gAzsFQnVbZBg=|Chương 2103: Ngươi rốt cuộc có lai lịch thế nào? (Thượng);HDm1k1PsBrzD7+noXLbpGY5iYdzG2n2PllSWl3VLOQIF5noORjHBzz9br8lWzzleNuWpG5pcwbsyaVlZq9GF2aa/kugDhTYj7+XAarG1QbLcvGZbS7XFenz8hueWtYcODcAAsv62Jo3Z+yeM0+4KoVwjpKMoL3GOl1Io0+Ug5uM=|Chương 2104: Ngươi rốt cuộc có lai lịch thế nào? (Hạ);vwL0eGP/YYZvv7rsP/8cHvrS2Qb+mMuFrgRaP31iR8jwxygBObOqhKO1uKjMf4uSgQ+UhuDF9STw/j6ynrjT7+tr37zl1zBQ26ieUW94Ubvu/dQ7y+V68Bvk4ix8JHW6Et0DjB0nqNPLvtBW2Yn0l1T81P3lWpj3vSGtpYHwFMg=|Chương 2105: Tiểu sư thúc nói không sai;Ivg14iCq/SSMIUKXyZT8sg22FUrf4iZqZ6sOPD9zHoE7Ihii8kdtlUhtidbXFfFfV81q+uFiwrB8Ja/POYQw+zLv3BEph47h3rc0lAJsA7h5FhyQenpQCI92iQhgajzzN9wwSQcste7FOvFI2qJr1WW6iOtnV9BFm88pomwufmI=|Chương 2106: Lăng ca, ngươi là Đan Sư mấy tinh;KHdqXDUE4DQ8bjZE8dCHTGJtvPKnpOOn6gguCHJg7AXtVhG6T7hBy3dQT2WsOuAPyWI2ZI+ESA+ldm/tziHa7wXUs1VwnqBD+x96Il6N/YPIugALL/dMC2rkeVU/7AgrlsRenhgh9pkMAjtHwmcLt7ot62kUqUEBlrALZ8A69cA=|Chương 2107: Có dám đánh cược một lần (Thượng);5dLqhigtAG1rPCFHYvm0nsWb0zLkVRsRxJ25B/CZvf/JSZGFw5363VTvpfIjMOmvUzNbtuwLFgwANWN/VB1uCfRGwMSamoEmMrQx7gDgFM7g8NdAUayU0Kyd17WLIw77RYOnLm3hImTKhXf+mxSQwO0vX97Ts/GcDMWEcws7cm8=|Chương 2108: Có dám đánh cược một lần (Hạ);unwJgQwXAITiXT/cJOsF94hCLeXOqe5+vLBOebQGu12NYVzkPyVAjriwmVoHpJW4Xyc1vaR2e/VIKSucOalWlpz0w3KpVcWZvN6HINivmCtWSKSQRBmwGXF/h+VdrD8ETbTgPVyA99fewq8s8GQgykbTiTeNy/PeBm+2IsUPXf4=|Chương 2109: Hắn là... Sư thúc của Bành Hóa Niên!;El/rAgmremsynitoBLacvSYFbHUDRi55Y6+b0kMYrNwjQh+lsp6999f6wIIeygJxcIvt32bklZHlAXWpsCwcrCnYgOq6kd4HC7S6mi6lj0/1v/38Z8vedh8RIrSwx9BJb5Y8uto6vvlzy7EcQ2CDpFHsGqw4PnQZhgMXNKe2dF4=|Chương 2110: Tuyệt đối không phải là người này;9bD2mb/4bMzs8HnttuCA/wb5D7G8HwiQoDmHHvy079DJpRqAFv8exFDjORppJzycSmXwcWKePCCXQabunOFzIP68/kambk3pLrWjJkE8Wl/ihGoE2uQxKn2J5rbb2KeuKVb2lGTIrI+0PqIxR2DFQmY46pjWe5dRMZgfoliJRTk=|Chương 2111: Giao phong (Thượng);cDRCH8EWCjf8glseir7IGI0hFmrBpsQf4lwhGjG8+7CQ4qADsWS0qb7jxXWJwKcY8RwCN2r/JIdB/JX131LoUsWRNoeopAg+Q/2zDCR1S7i/juTf3NkKWgpZtl/DFFkCsjsNKT4rJePGqPCmV/97Cr5qHPDKzH9px9BjbCPDY0Q=|Chương 2112: Giao phong (Hạ);o7sfX3IrAHhRb88+bySagjAeZgD1Y3gRXLZGMqLLZoa+1xuLTLjEwaP26giD26RcX+ZDQTCNqRAll+z4pAnCtDCz80XaN5BcN7fW04606hau7Yi3rgT3O6c7WztfJX/1c4HczVKFNQ3i+E4I90yDaFOA8oUDB+tvw6YV058Ne7M=|Chương 2113: Treo đầu dê bán thịt chó;Tj5ljw9cWydBvcPwcIYjP7PQM9N1BcBOkaEq3/5U+qVfdjnQDj/K8SGmX1rOiFG2o1/uGtxCb8spqQHxoqzj/PNh+xts6CqmVzhca31pYVI/Acyx5n9svseDSWWOFPUNBIhIDNW4ydASRNxg52b9RtK4OdHYpKR3lOj0XlWSTwc=|Chương 2114: Huynh muội Liễu gia;xmC8caF/o0jop404B0MHf3bG4Y0WktG6YFcjR4wH3F5TJO3quZO3EzZujzP/zSCAYq+yrT6KSTYPmatJYkdXE+LpqWi7ENUquxakcgvLI+O5a3QjF2eF8x21rBlMJjyassaxFtE8veIKeNixKcthutsEueQ5feeTp/gNUs2XoUw=|Chương 2115: Bái kiến sư thúc;ESl7dxLddufvOVw5eL/uHPHqT/BnFpnjCPUPSVP6Sgz4gRkkgXiuM96LILv9UV1LXEKjrc5zPlz1oH2meg+ifOhMrOFuAnak0EmrPg0aCUZxugc5TJkdMlKLT1us8CCwge2CeMPprheInpQZE/jgLhCJc55EmqyzJGazFxjQ4ug=|Chương 2116: Phục hay là không phục? (Thượng);QXarLd9L26MaImSc4lHsVBYNs+354ciBrmhPF0lH+VbGLMkiv0QAYz09phGldy9VXwbin1JwtvKj0lFfxhuK05a5NZNKGfT/6vx2HNrjiQodWKsiigiAa9u5TGFoiQzlhTiBKAnxvg8LsNLoeNimFM3W8nDtBPIXYZa96R82+Sc=|Chương 2117: Phục hay là không phục? (Hạ);M1D8xaBkIdct07HPwfE6jebvLwTr145L74V0eEBWh9UiSgq5kkmMB7FtPKtac02PLPTEezIacbLQ/xHc8NNg3Mg2TwMX9DGeOFSoC70ak/0T5ZY+SucQVSD/7pzBqdNmgcxY2czEL046kgA8gSNorJdZNFM5vmLA1rjzTQWZaHQ=|Chương 2118: Ta chính là đến từ Thái An Thiên;Tx+WvsL3/3vOP3f6c0Jq8Z6msvzhryx/YMOW4JvgvA/UsURsl/x6HHC/dgOt+p51Ft1OmFCRrpMEuTqi4tozZe7BXFWbbncAWP6r2x83dbZEMhtO9tutkxEFmPoXWCoBslmPg6o+5+lDZDLhHdaxIiuQaM7aepS3W4iYtODOVd0=|Chương 2119: Tây bối hàng;TykRg1WModgmxJSr7eSk7rrbnn3Nl62W+dM9W6gZao6ga7GVEfhczRIb3ZH0uKJHXl6YQh3fffvXkAGKV8tp8ykkgWZoUsDKGGVmBoRBLykaRz3/gBEezR6pNxUl+098vOr/OUBT/zupSj6a+XKqQPpo/Z7oEdXDExNP8NSaPTk=|Chương 2120: Nhất kiến chung tình (Thượng);75vUKKyR6i637wB7CFDB+yW52Lir2YCsYde5uFqSj68XmeRbI3q6H6zB1Q2qEBqltqbIsPsLXm4SO4h/3+f7RhZiG3FA0c4M+HC5bdZ3QEUPnLNAfOjlquM79Dwd0JPUbHzwMIEZPkbvUS+7890xhCkGoBYh/ziSJ9osuKHVyYY=|Chương 2121: Nhất kiến chung tình (Hạ);+me9VHXFW1MOv93xcW6Dti5v4kLrRYtx/69ZV8DPxR+/H2Yu95OwYSXDZhCAlRiLzvY4VfNgKkp+7GNNCos9cRWoFqq9YVg15IFKK2kxTvaoeL+EAaBXfmXePAUQuCi8G25H28UzNGP4b6P978kVQDBoHDpK9219IaSeyQ44Yhs=|Chương 2122: Xử phạt;nh4enwi7rfenVGqG9uAd5r7x2vhrIE20lr7QU38QFVaUafLiMUMnMhkvyeIdhx2eyeD7AebykjvO9F9V7E+RdT2IuP7HLV1QdiNThShRm0xC0bRhV5XtOwBcPq6T4JL0UUUpcHn1bSkZx3bES9dU15vGSVT7b8T7eW8ilvPtzEM=|Chương 2123: Xin chỉ giáo;z7N+QqE0ppWhBasyjPXIfJpTvvkCOux8XYJ3NhUMMiU9jSvBvnwQ0yRXg5r7GXRd3cDkR7n0QXvN1XFkItqQkntAGHMKMm/ZP8GKPYRrppn4u0lAZzNcoyswHERWV4htjMjPXoiMiY9A32MCY35KuIAqOzF+kfYKpN2AX0RcTkg=|Chương 2124: Bưng trà, đấm lưng (Thượng);axetvFYwuKm3jcz8M0LLd3tW6enxwVrUXbIKMZ9YyZmx2ZZBHMAs1Ngg6vUtMUrgkghvRGBjSFtst3CZ9Ka1GS4jfoabZZixAtosBbqgLsNZA8TzbI2k6APGrxlf3VopdYQyOR540eS6XH+HLCVLSj0CUptZiTEKzbrV2F7w9P8=|Chương 2125: Bưng trà, đấm lưng (Hạ);L5ALx47j7vcfDOh2oQVzdMTIF9ZHRGIrH9KCuNlZ9fTrUTwJPXWoq3KBfhVvt4K9N2Px0Brgy1rjDqPz2lU6dyWQwKGOSpr82oDQGPCho5tWEgs1B4osxHE67Jb6DEVdGK/VJEVyzjJjTk29UrY4FI79cqEDU7PElY8pCZ1pNvE=|Chương 2126: Vạn người kính ngưỡng;PI+f4Qb1yF4pAMAk7HtjiduIbfcYSAP8F6dE+7497WVga6lhijz3U5YlF1Y45DEesNUEFXdQyZUsxZdA6wI/aSRxlvDQ8A6VcgdhNhwineSPcFH1NYdiHq0Ouy2uostcfxILdMy2Pk3kONx+VfAFZ3tUnVU/MNtw/Rowc92XARs=|Chương 2127: Thạch Tu Văn đến;9bDXc1hzuu2XP9A1AwxWiDFULSbPLHh5m9g22W3UMVi5QP81+lGi1VBTlSY2FBeRaENHmdah+rECqmFAyHKYvTGqSKB6sYHkA1DA2CKhohyb/LLMndzCaHC7nN7PSh05QhddvcCOdifmNOdtQs/9cCCSgqaJIpiFSwtOKXA8aEE=|Chương 2128: Số mệnh gia tăng (Thượng);XmAyAaud0bfkRWNM96Pf+1lI759vsUcXz86Ygf+mJGw/H+Vibx76bZuwgHbUBYEPYbqUHIXe993Pq5GiVPDBHEWLBk+LqlLyXZCEz7VigH3fc5trRO1q6IZ6qbS03wcfEpdY+V9xcFXhCXup0iZH2gIOVe2txwHqhFlOmKypaKk=|Chương 2129: Số mệnh gia tăng (Hạ);phDZsFiHnEsfmXfRa5ihtD48LpoesuZAM0lgcQeK/8vENU1lUh0MFprgNKCg/jg0yepJaqjPM52MhbZxT1ds+iBR9qr797X+ocklBUe81CJ+LD2HUu9wprYyqHZ+2KDMsosbg2rXbrcBdNVd+HanNgaLUe7ULjPtl+zWFAZEisI=|Chương 2130: Ngươi không bằng Thạch Tu Văn;e+MpsOPzCNFpOw1QqIenO/YlzXUrHEls/thVda1RM+PgYC4vjqOaL4S0wRZV5JI2ldiHzB2fayiTgdYsm2ckhw0gf/n7RGnFK9GGpb4Hcc3/yU4zS1GnZJZyxtpWTNBOoG7MOmZFie79/tNkqQvuW6djZy2DskeBQZ4fNiAPZTg=|Chương 2131: Thương bạo;HCveWU6vrAiBvSjFopRxNZU/WZMUyjc7MuA8YoaZ/Ap7TOcKwxw5AcwZpQ4+jt4VmW42yngJXrbgx4l52iP15j/Mpp1M49nHxXXjA6Rj+QuudwWewe0dXkwzUOSI7RoJnEWxyBiGChtYkzwMi7N52kSuNDCAVOVGwMWiFIcrqns=|Chương 2132: Đế giả đỉnh cấp đến;MTcsEoKVFXo+CRmMDB58Uk6fcPKcyn73P+WCipQemSQBN7R3jhftzoPDIryBpXhmkUxWSa/uoVt5wG4u6yat0ey/0ZwIOCOx36R/EHD6XVRPo0Jq8ByzwtWv+FhThwpl7eh8KvNU9Xb14JDOgoZi2GzRH+XRG7z9CHQhxI7Xj1k=|Chương 2133: Vô Danh, tiên khí (Thượng);d+P6r0voiSnSfyQK7zpzdzzoH8kgpT1giKhc96gV1PGnqsqnxxcHR4nAtMMybb5eXygX9EiLYHgRpo3JDGYYjqt8o/hIm937hB6p5schXbtYqg0zHNv7WjEnS4lGDbgP6yw03WyWnwpp13sblAFpkBNRmpmumzKSt8r/D9dgNBw=|Chương 2134: Vô Danh, tiên khí (Hạ);TAmjvA6Z1x5PopC9nnoy0ROMNxRmQIvJLLYhII1BlnSsi/gwksWti+0XzwUzcF67Ni4bpwKHo8QYypPIcM2cGnDcxmbEFk8Y74iG6Lb9xxpY2I/Mkz5KsSWg1+SVWlTRA+iFFxLlXfQq89FZEZr2sYAji+9V4SHtYsAw8T7EPUU=|Chương 2135: Quy tắc giết chóc;LVjP9ms5VmgGI3LM5wiJye2HBc6KXObJp+frm1ZZIdjE3k8GV2XsyTJpcoSCCpbLC3SiC2LxmsTgDHQQC+z2bzbVdQHX6afedwpokLe+pGwzJA3nLMHP0Knjz9RkAewemPfn06rpn8HQvjBD5312Y9ubnPtVgqR34q4921Z64NY=|Chương 2136: Tiên Vương Huyết Thạch;yg+j9Q7Z5VL/oOBTV8oxhzxeOcpj8mvlijEw5yyeU7aZpMi2cf2tazdXhto6WJ+EXX1SOyMxD1EsVZxxXibDlpksQTR3f9te8fcWrJ8eCn/wG0OFpXyWYuN1/LQyHi5cmNPASPa1+N5DFB2R3k1C50D7p5P4zLSTsjsEdm57pfc=|Chương 2137: Trúc xanh đốm đỏ (Thượng);3zdbqeiHWqID+XARWl9PJfnj9vdCoH0FcjxUKsANzC0/thN6Z+wM6XaD75JhWiD1KMEA2l8yxYbgMInfFGeUwXVYWturmVx7SYBZozq+IqHt7/pQuxlEHHwGXZfE1FprSUflyZNgpPDtTsPc+UphatH93w2lvUrs3DdAtLYqQ18=|Chương 2138: Trúc xanh đốm đỏ (Hạ);ANrYvz7ygDBoQpTqwH+z9arDNt7gDB81YaNi2QZeJn6pbyeqKF7JPfWgjPd2DDWdyiSNsZaVLg3JiLuONB83nFGLHHX0Eczsrxw5N3PtkYlW/Xw07z85IbMG0W3Dbz385HwhKG/Sphqk+071+mAaOgCH0fmcgOKEe1nAB9owjoM=|Chương 2139: Leo núi;ediPNNtos5n+3BdAnLbECYwp6TE+/zNY47fo6+ISfzsWtwg1TAPyvuuPJxBtrsHSemxNP531eQ9IrxVJv8udoJRyso/8/gGBf0FIzM7QqXDoF+5XyGqMzipadHhm9fQFZZRaHj7/dHZCT3FwDJJBFaryiA0zlIJZ7raqk1xaZAw=|Chương 2140: Niệm lực;8lbJCVto3F5/fHQeaqLQSaTH05m6IPwZ8jMvnzQl3dmEVOiZDfYnGSu+DMeSwlHH2e6K6ntV9wWt8lCKukIZvcP0bVhKekN12Cu4//ETDgHYquFkaaGkAERqzQn3MwGYoMaRaUi6vK/uYodu/pE4MbEwXEtRwk2mFqIR5iimGl8=|Chương 2141: Đối thoại kinh người;ApsnteJvjFlBuzSRoZHfOccj6d6nqjy7dhLKGJxRocJuvwIwA7/cZaDBvmcJR1D44+2ZFqk+kyEf8eNb1ehU+2oJYZhmojKekV6qn5lqncNKltkZGk97hw3abOAXDVYw735rrV0Mojtxydq62wKtzYQUfgNxmglybyjruLuvPRo=|Chương 2142: Đại đạo chân giải (Thượng);eqVu/lXxpy1h6gVGXmlJLoXtz/Kjg0cEkQLwbMDyO52Jng7mkkvOJ+y5hLHvFlcgz9V/ZmYg4yxivjWnSANtQW5eq8rDPeA22kXCGVsJLHztrvn7hW2P5bGC1AjK36pgeE0oeN73Pp5hZpDqoFZfj0WHtnU7KBbB+67/IUf9YwY=|Chương 2143: Đại đạo chân giải (Hạ);vfMaDe8OJ049+JtrFGtws+UUU7tR77sEn1JE8EA68hFkQCgmHHMU57DfIWWKtuqgV/J73A189YZnnNOgc3fM78LTlrT3Vr4/ewGsUaNFShnNrKEsBOaIBNmCsutspGN/AFi7nl5OAzAskLsiG/Ziu7Im7nTrpfm52ZulsnVm/34=|Chương 2144: Con cóc;rpug88tWv4+XydFiywh+wUXYY3cDPmlwgbPP++1kjCZPGMfUFsSJy6Gk9lBigbJYded+C1Mjl3P+KSsPRUphIxdlssLwn/CkSYgfEwTSN9n3HAnHR8T4s0UyvzT2cNVOiT7j1LGk1vn4tQzzkRCyAZoCXXiqGu1/CHTwOnzudtA=|Chương 2145: Độc quả lập công;Q6duL3ttmSAsdmdHMwdIpv9ted7Z55NKwtjptIXplWXadOmPM4iMaP+TwuSH2uHu4S6m0hmZNScTQeH9BTKyGpbOj+zNgmD/TxTQCUADeaGSrhk/j6FvhvB6L73/hch6FMNNhfDQAuyML+aoJqMkFPYiAEiRBJGjIdhfhYP2iKE=|Chương 2146: Vô sỉ tới cực độ (Thượng);h65OsrX96xZQ0wOTVc0FV2p7wT6GiWB8tAfklbKrY953wnXuypeQ9oUjkARVVUgTbx2qsvfZDekZjlRq7M+KzJAoA84sTNoR7THgMzBH6fUWuMHeE2HD/XNFEaJjx9yChsu8SIV19BVprYrE8MK8uli7kGp2IhzqoLexbeeOlQE=|Chương 2147: Vô sỉ tới cực độ (Hạ);bHIDD1rTBvLEpHUZOy04UWNsiOElfh+7hyTFCizc2UQSisGq05sMhU1avTGULjpoARnaErOL3XNqeS53ZnfpUGlAvPwbNn2luhkGC7nR3GOMIgNNzYKzm5lbF16CBshN9jlVTpxYWkNLBSfuSqas9spjlUlw6bQKoqPqRW6BGuY=|Chương 2148: Kỷ Vô Danh ra tay;LLa+PDM7336t5OKtMs0wL/hSW1od0si4XyXyKZAojWItWSKMrKTnCUT06oKbYw26F+cmkeZm0djCiWTKMx1/hQ6WLadRwB1QftpdIAVoE2Htb0aBWY9ZSXS5rooLQqzpDZKT8OAwEYL1A6hbzeNruYeQj9PKwO2jizV8sQBMj/Y=|Chương 2149: Chi tiết;+CUJgu89t/iXo48d8NqkgJGFUsGu7tl4E6VizvOxlvOigfUzPgfz0+8HBkbP1XA5xrbUM6TWRT7myAQk8fvYuTmmP2SolwtdBIE7jQYITM9gaI4FyTPNum9AshZ3rT+VnWjiwsb637sPOnnnVmxsr8qt4dutPcD/qGA3c3Y+Avo=|Chương 2150: Thân phân kinh người (Thượng);AFgU8TRdzkjZmGdMwJWOwQbFaP78xzAcCu/Z5pc9hFEzg1+EQfjFdW1FT4uN3SNtAHtXLUzdPO4Rc8HIoUETHzWIUS0RkDt37TY6KY44vhkvPp+Ek2jlbMNObvJBP9JKNDs4DufnTqmBQxJoiIwj/Ajs0sb/iU3QFHMRUIlIiW8=|Chương 2151: Thân phân kinh người (Hạ);zZwgA3o8qLDby7nOUOl6Dza2T3rU1mFCa/pIyzuzPHX3U5xp3seWOOP6Dzhr+iFSR+I25t+KC86NMFux54x/oC3MJ//YTXPUvXTpjpphUjE8FN4DgPlgziv+ggfhhMcHp890YSGfP5qMIqRZyjDjQ2zRYpMwEJScCeyXP5JF6uc=|Chương 2152: Thiên Tôn!;Do0Sy7ae5+JR3gA4l0qdANDMa6L4zIhVxAh4yS2YpE0KmVK3JqHzpct0FWT7XjChdl+EiCpv0ASxxOaxgSDVj2QmxewGY9ekYLSwReDurMfCLy2XNJ2JUPwcnWOEW2yEBEEyERw0Eshc+rWMSKi7516/92eQL2OguQk5VTjr29g=|Chương 2153: Ngọn núi thứ hai;LO5bcta+arEOeHZyOFMchcaRL3jQAkUcSvhUpQU23WN4Cc+Y0JAgPBMeCNeRwt+r1kRCIucuae8ggxhI2qwNDFiPxBgj0rOfZtqXGA2QXDxTaS/O5sp+6Dn6ldbjp4SLTAeKlNU9+UprDq+LPmYcmvckiF7cdyyCyibVGO1IhDE=|Chương 2154: Diệt Thiên Cửu Kiếm;7JqyXdqh7GX1qNcRlx/ILGtN8HRBH7jNsCKg74lAI074298VHSbjQhrpUZZXjXCO2ifuV7aQZ4HnzT17zVt7bQjQm0JRpSpIeXRn+MsI+nJfs+epSyObf7zcY49T0YFd69BcCXIESVya8tFjEasVHy1vN75RDZET99pyAF6Nt8k=|Chương 2155: Học kiếm (Thượng);iuv5md4Ns+2H041QsCPAhg4qydHReZu5W2g2tRv//KDa0Sd8pLZu9KPXigEeRttYfcxqzcEqYc8ZKyLayd2fx42a2jdB65Dof/YFgf2iY/Ig/OAb9kstmaGN2zKQRZNnr6+47wzbGTlUpmkku52uYeHZz+OLAUwT5o++fnRZcBI=|Chương 2156: Học kiếm (Hạ);p4dNzINMR8X4eM/pwBK8A/rpoCjvpmd5gOA25A8yu/rEWBYgU56vV3sBzvdn5M+l75IFA9UWEVKCNphWCxkwC3l2/jvJB5TtFBT6Egy9zct5sveUzThSwcv711HR+kLSs6sN8EDSYTNf/o74oReJe8hu2CNzFxrtEQb3ZuR70F0=|Chương 2157: Kiếm thứ chín sao?;po9kTN9KpUptAMEVN/clied9arphQJ+iDr1ofo1WdjAMTPZrSMSE9Ez5v0vv4pSjouyiSvVzsYuGXmEfsTrLvyE1gHpo8dW79vfHJpHaT3eReiduZcSfiiOHDfHbEOkqe88xs+s/aTi1jeQ7zTX3lEc90FXzw9ts82UuCa+oimk=|Chương 2158: Giết con gà;CgHC62HuAW0OxL0q1tn7GNDTHm+E/vnD8/sHF7Bg/pLz916GpeXCLRKFkYcNpz0U3TxjNiwXfPvcDTmI+0difacvZTdQEHYEO+Qcyr0A71+aRWGeEQ6Op6xJ0ayPg0Y4A04Fx31pLjNd1CCYi0TWWujNh+4NZm6SJNfT18ok57Q=|Chương 2159: Lôi Kích Mộc xuất hiện (Thượng);t26DiqS7Umvyj+ZzpgEglFJosR+NldZaj3yRp1jDTVn5FetLG5NxNnujRfi4bjb3OVmgJlQbw0uHW5PHfb3XJV/koZYxmaBJ1V2PihX1DsOkxPgpT3OUb9Uv5/YJISELPQSTJp22hJ4kMliJpsb+ufHjuVvRchq+XQ46LWeGUcQ=|Chương 2160: Lôi Kích Mộc xuất hiện (Hạ);bi966w/SSmxnXFT+UPw+DCO3Zkx/uE0EYHy+oLzAYWoQ64odocIpahzsjUf+3xZ4nUJyaMv/sGTinEn5dj1YPxU7eH0krbBy3FituPHlLw6btMVOcxllBCYaLzfBlV6DcOuz11DvZsWuM+rPyIlsa2se76iv4MOOq5BSq8nCq+E=|Chương 2161: Rút đi;RqBb3vSh9pEhSg8b1HpDPm9TwT8UCrbuCPGtR+PY+TlecxDvJK7H0wD6RaBzlFwQaR51+re8AD7bIEYi1E2urg7IwSKE53hrgmjII2BM2wSqoqpROHFu6WB7vfFoSVo1dkuTHmIlWz+SKMUCGDrUmH/LBRzR+M4vH+PJrVwxFZ4=|Chương 2162: Thu Tổ Thụ;IWspHORCOBs1/M7iw3u1m/U95kz3qkQa5riSmW+Sf06ywd+Kkx0kgOhYu8eUEU5vsczu21iMjM5WdWMDG27EZFI7rqZS47zgv/+k6XtBA/YZXq/WQwg2NWmhN8pgTkBuPFnHwDEtLtcwzF8VI4JpDMqi4FZ65qKPhj+6SAlGpl0=|Chương 2163: Tiêu chuẩn đan đạo tiến nhanh;+9rbzfBE/IGlgEr8yypH2Q4XXYuLsHuEqXkkO9FC1eIv7i14WbBIB+lsY+hQvG5omIJ5ohsEu+XDuYZCtI8jJwpuzazc/n1zRJgmi4b3MGW3IOVEpyzhEDbOS8XdOL/ArRKuVtWi/4ZtqRhSRrUKoxnuG1XjbV7UYYim3H2oV8o=|Chương 2164: Sứ giả của Tây Tiên Vực (Thượng);Q6hLkfhdpB8wXZVy4MQ+5XS0M1iInhJqIKYC6KrGVNoE3xCywbZe5jdZ/4mLvJ5xjJkyH+pCDyHULzqTF6l3ZzSJsFHiLqrqMfNHSVQZiNKmummiqgqeTyvs4l7tS6E27JCzm4GmmS6P3VqlYpDW0O682j2wfke0RflfU7YoamY=|Chương 2165: Sứ giả của Tây Tiên Vực (Hạ);vVqF3VmmFoK3oTjV7Ik5Heb6fS7iqtTd6RCcJUFof3iUifV5X62FjnCLGYsizpHdwcZ/MpS//twl/vnpXvb9InioJvVzTXh0Zf0DqjUv15/qXXaZdV8RFQkGMao5HrqGD8MfMVv/0G3XeH6NRWYbBhbIEoWeML9suD25WmYmzsc=|Chương 2166: Đầu nhập vào ta;0UWpqHteYjCTx3rfGY3lX96XN6qrNea5st7E61KuzOADtZTnUQ0rKxp13S9esaqjx8E+BMsFu7icOdCpXRg0zlSWOU10bX2ll6JqwRY1/YHJvd0WkhdwZISC2q6LwF70ehrn5m8y6T6QNNmN8TIMzuhRzMHtrbzr82YekduDAHk=|Chương 2167: Xuất phát Dương Hồn Hải;8Hn30Wrhtw5yJ3auOu0+ACv7JANwDhAS9ZlGZFgapf3xOUYRr+0NrD2LikAK5m3whQFCv5Y0T3C/en0jz6Dsi2lCTcqtnY8DYIG5ygxw24zN86CQ0BcaUoSPvWpOqJDAPLqXFscJ/Ki/CiLqQNatimLk6XnAIMzBKIxMjjdTMks=|Chương 2168: Mã Đồng Quang khó chịu (Thượng);7/ddQ5/W0acSEUFh6wOhXmmL1kILHIcnWwLgvKTiLghyV0RYadjoJ3Pbfl1jmDODt+u/9boc3N5xBaV4oVjnaxzJ9eMTJPKk/7IAEgHvUAP4/yh5mhQWAWcdWcw1c/6aWaoee7fjIpt11i2cI+QqptaN+J6SqMgyV7ka/yGqvws=|Chương 2169: Mã Đồng Quang khó chịu (Hạ);wbWW6PPxlat6LbYystXSJjpgzAemlNBcWtRL1FixXSLPA2zMeCxFT5Y2OCnNyX4Gi2F+3hTB6Jc0ky0pP8WPg/pRYPIpWHKq5nRMS9hlvp1EXDg+y2r0BzfEJ0haULeB+meYZsfGTTPH/F5rPrBKi1ZV4BRocBR56zdHjjcPe9U=|Chương 2170: Tập hợp;myVObDmBe4R75BPmVdakffQP3oWD+1w7jblCzbzoWzxAJ2lJoGdULKtKPyzMrBIPaA5vL6UMhYKpMLiSduQS6tI48xxi8TvjQXm7/dzKqhf6jnFIEpqc1E+xmd4s4UdhGFwZCKvl2Zn+YSbnzMY+U54ABe7Et8ZxVIdwu+jnC1g=|Chương 2171: Cuồng Nhân thất bại;8xG2nGmPZkULalabd1Uvjz+3AcEXXrUKnqPtikG7Vd3QuFOXLcn4SZwdSA8B9ObXj2hlS7Vfz/9dECzW/rCEc8Oi/gCUZGWSv1CtScAu83c8fJceVzN020JRAYYxITNmqGGLViQmmHrJ8KC0C9p1xxhz3hB4TUL2jgPkJOnvNck=|Chương 2172: Tự rước lấy nhục;oqVtH9E7j9Bw+n+kp0wmJT2jrVvkpvkaXNQrDrrO4j3s39op5sC0qVimYVAk+QofZyKogybM9TVYuJzbbRYjEneByOBbvtBaD4RjpBtwi2yiLElw2JJsu1vRL0yxyuwthvI8pVjPSdagLRXUVv5mKHLUj96JMlCIPhqSh/JPAWw=|Chương 2173: Dị (Thượng);8N6R8MRfpQE9pNZNzHfgm+pwYVYlGJA9RaBbYX1TZk3bRkKo8odYceuNUUFbAYE+v1MoUl2bgTonNYNObfgNY604pvP3fZl/HkgPNCxhsbkJpyTkrr6Kl+MoxsYdwBXtpr554RXh3Ul+bhkwEWf8h6CyiKqaSv4fvqTCWHrXYRs=|Chương 2174: Dị (Hạ);B6d490yv8O0GKMTeSv43tnvo3TQY7f7CGeOrKZ2vayqjUCvQMVhVtcu5qk/wT9H+1lIBPyQgImJWmqlGY95x28SjJX8JLCpO/E3x1Go0Y9UCcNAFfbEDfpDiqMwjxd8jNpbeTS9q5oSKVZ695AT1qCRwye3s02X2VljNEYf03sg=|Chương 2175: Hai đại Đế giả mạnh nhất;22Ar+KPRMbsgiWiQLFKMbvfAAuVVcbLWh+IYP9NluoeIbeYAZzy8XimgU36ur8FgRYSP3SNo4XLyGTCODfQDEH4JY9/CQvkXQT1vj5IeXSqRInjvB6WJqsVAX6BlTcuaYFBJrmzlt/QYeot2yim82+rArPRHLc+fdff+kmUUc3U=|Chương 2176: Kỷ Vô Danh đến;oCWTHWuGa3DusYfTAyJUFM5d7o65nAqkEdAf5Y1pWQ5vFZKMRR3ya9FlWOOLX7HiIIwCcOoAfzlZtGZb7/ZNDS7fHc2ozs7k5GyS4qSvQtvr/v/j/Yzql6v8hBsnT3dqtgAqYFH/MJ+iSK4ExDWjPO7X0yFt8Aib2+fPkWle9WE=|Chương 2177: Dương Hồn Hải mở ra;R3BsCGUf2okR8H4spUqFonKda8UNhLj/lLMjUTBPds++1xJkrkjGLfw6AQIuNgRXjewK5wGWARKIP7Zf6RfTStE50NIrq+06IlzIT6fJ/uJaNy7CKkFpiIU3n/JTlpMUItzgwCkZzgXqcRZQ/1HVhn3olbOVrZZ+yIuPqYx9kyk=|Chương 2178: Thu hoạch Dương Hồn Thạch (Thượng);O0RqU/wbsHYSQEL1JzMTuM5kBZT3RS+ZxoI26JWpdlDZdAVseAXzuinGdMvLcoy96tLlTI/098E/F4EAeQarN58Vvt2eSIuuHDjhnSrvDnwwPyMHoT82ymvbMUKn8lCADD40fP7ZTLbH5D3/BDWAhEe97WsU5HKl+paTuY7CGKA=|Chương 2179: Thu hoạch Dương Hồn Thạch (Hạ);yrxYnJeR2e+0lWf++WOn7r1GsfK9z653bvQkcDhcWR+APldt3W5t7YRaoVR0iXTh/ac+nMYw4BTtW1O/qhakCwfp0W867oLKZZUCHpI2zWeVFkfUjB4oFxhcwqj+axtD8H1o5PBBBcT7HHr+aecpkIMtXP5182NRWLeTYFK4HjI=|Chương 2180: Tiến sâu vào trong biển;vsuRb9k5Nj/hQamPi1lg9tErixi8EqJUenOY7Y1WLczP2d6Zf40rqLtI/ZQ56eCNOdYlQNCDP/CIMf74VLC01iEzcOtAg1wXUYwXjwuXSvW05SKp6vCDREUxQN7eBH6Tol6O7pvLBeB0J7HSkpCNKljsa9mQqI8SBUdaYrmuKNE=|Chương 2181: Kỷ Vô Danh đánh tới;iRYBZGf+jen3xwVI6udtf31ZZnB5y3NqUXuSswM9CaPXSdR9H/lA+hrTQYDlAfotYdPiEOKRndEqaoYIXv4ijrVcmzStGDSHfZKiQ94oDkf9sJBx8UQ/VFpKWbmzCsYpYqyTD5iFRmMLb3d1PiVsnxEFoOpXRP30c4A3iB7U21o=|Chương 2182: Đuổi đi;TFJ7MIThKMip9qHJnHsJCxf0aUuoOBDXpz4u74bVZ2JlYdscmag5xT1ScL/zkvZLW0WMGOHS8iTLtlY+NhCfXwTSPLfe6n+KaWCRPj+MCVZYgJJNMBZ5TrMuJKYLCvoRUWDyXuBPmkLalLBk9/YUocKVxxBkEG6q9hbhR9H2aEU=|Chương 2183: Sâu vào đáy biển (Thượng);V0pY4rngEROyuQr0uX99C3FiDhOmKFqHlT5BkDztwZcFrTVfbRO4+IF4t1akUXhYJUoCPThXXWkK6AeQNlwHqCQxudpdPhUk1xmBcEBLK+3Q7FWXvbtuTVJ8Pdxl+3utAMfLVGVGNWp12YJNOliAl9Yf32yAmhMYcQofZuCJ4Gc=|Chương 2184: Sâu vào đáy biển (Hạ);7maZJZajTyyy1Ut0suQui7+WHpX8doXIpVLTFRxLIWfKaNucp8GXDAHActOn6NKnulOZFKDOFMjTIO9LeA19RVhg6JrNpiCmhMewp/FCp7EJjONOTsVLSvRm9yMn0oEoI18lpUDJ4x4EenAMhTqQNUL4E3sJdxBVErIlB5rSCMg=|Chương 2185: Hẻm núi đáy biển;Ly2Jy0uS+1uyeImCruV+1OugyFNc5UJ1/7PDPKp/lqEVlTDb52K/ZANlsxeVWtGT08heHmaBnMhtjfIuYbHYha3VhAqh4LQ2/lRqvCQmU1v+fYry5QPXcmuAVXhe2phrE2GN0/I6ZmsvXVSOMNTEWrhYHRe9Y82zo+3K3MYpTso=|Chương 2186: Dương Hồn Thạch màu tím;2YdoRtwh8zbgdY9o3PfhuldVIpTaSooaGqpxE7eq8eVMyP7EvZ9arWpdloo2aYtO/LlqWU/SDOcm1Xqu0tvBzGco7MhfB/Pq9sjgFPpIKaL6MSx5bMOyONjuOvLurU5V7KL4PK/FWO6TNLlYqUyVE9OMrijxC+zHxTfVdQdSsAI=|Chương 2187: Đột phá Phân Hồn;gl7K5LotuWGibcD5OMz6hESN0kLMXJyV/YHdMFbTrAo5vaSj1fxZN4DwRL4A6EYPU1ViO77a5jOsg4qJqkxyzlHtdLm11TyF+ScOVQhUkuY/BPJvmvgrbCh6WZ5FG7yDr7TV151coBFFPbK0ICF5Skbws0a4sXHA6vhJquhXvlE=|Chương 2188: Bán đá;VRG5qrvDuHclCP7naxwCx5YbvOfFd+2evXzGQokfHObeb9jNYdc/28UbCdjmtRJpx5uPd4XTt+E6SMW1neZQzh87xVV+aG5D1enhD0r4O/7E/SP9TTE+YIHqCF//dlepP0MyhkissaW4xgOS5lwIl7084lZ2eGopKpIZgCAqtZk=|Chương 2189: Tràn lan (Thượng);1KX4nY1fz/UbCL7TahNRj71rxKkq3NRKrqExnyuLlKSn8Ec1UqttIyXG/aFF6VESxVhelX78WP+u2QORcWyVSL/8KmPksQdL7kg4OTROkoOU7/uOh11bBzQypioGVolBRyvwfzDSKWd7pQKM6VU0zpGQxrUQctNkvBY2ldT0MtI=|Chương 2190: Tràn lan (Hạ);tWCt02sAFFF45gKvuzKms61S2dd5TuGHy9PYDPmQVZh1H6yRin0/S+dyg5xbPPpCcBIgw042WR5sV4Zs7aVp7zdP49nwMkp97m8pGx2vA1fZM/5VGyldznQZwp29wQ0cE9RcNxrUFWICY1/sI7ABfZhc6sUsVHawHm2NZWpHPLY=|Chương 2191: Chém giết Mã Đồng Quang;zk25j8o9X06chs4gmKPkP505Y3PffXbAA2I42YxApA4x8cRbNnqC0Hrz0eMkcKR//unj4uPBDtpZ9hzhjMofq2yARGNVDhz3V4Ka0C6UoSHpAqs+QTnZebydh5EHqc9Elruswvked59X+sHIP3O741jb7DCOyfx6HdY0Oh3gKjQ=|Chương 2192: Không kém!;0mHGETn8hcEFHLxwVdTEp1GFRbpdGu2FPqYpeO8A6oFgoHx2QQUkp9y33AeAus9IJWlIsnLClQ+RR2JqgJNNnB/hemf9EeAC46Oe8iMhsmyxGQExqY9LLmqFx79wzRxRr97POB2XmH1AE1jvNf4QMb3YqI5YeTUqd2Jocd6J3R8=|Chương 2193: Đi tới Tây Tiên Vực;Nw5Uu2EK3GZODbGs57Sd9mHWAy6rRbrxv4vAdGouu1cHmDY0B2jWI+ZNvoAbrtCMcFAfpZnCcPUzJeaMBhkpG/ebgcmBVyyod5KXoJRrLVVpnwgv9p9JgI5gSGzsFlEZMNrsZWfj8xq6taPeRMWn6XyxgNi/2E65eXjh7DWMtQA=|Chương 2194: Tiên Vương đánh lén;kyOFIYASZmo2BHfxgaqFYvCp8gbMDqMZR1uD0UUgr11dIBx4UNq/ZebU6Mt4fCAc3DP1C5JjtCIwymj+w/JYuaseJxkhzlNj277+gYNPdqabW3TM9o6H/MqfAcaQw+jS/nj6pk6F7eLGGjAcZxMh5xTOS0VmTMe+mwc9hAxgtJU=|Chương 2195: Nhân họa được phúc (Thượng);q+4gCE9j4jAAwobMrX4vBBHhTeaNV1jDAPYtXDrwcQT23cV+pjLmLhk02Kz05PcCsH+YuLtO2LDamvoEXIcUmt+5YoRk6jusy/F070KoNR1yPgsodBZGKze1d/kJU/6i7XZhJly1/2AvupkthxSVPkJYUqxXSy7hTKM6bfTs6Vs=|Chương 2196: Nhân họa được phúc (Hạ);oyySgWZKwcEk0gCiQxS98QSxIsQr/ituRoWOXuMyIF3eair1utTdx9QkeLpIbu5YwvfQ9hy9YYRqDcqEMf7h7+CNWHIChLVNmctuAD6l76+tHceHLByeHZKJCfv8rBqXz4ytB4jlXxHZqSITl9lABljF2weHoDsxHHiuPfi1mzg=|Chương 2197: Siêu cấp sóng thần;cnWlvoMKfEUigXs3JCNQdWkrghBkjPoABUH5J5l9SkWCNm3wm1UtBUsOf7wBMX/EiRH39YpzA2nCRuScdMJOVExKubt6vyBlrbF34mUuG0mgI2jj2tCT8r68wf6m7ZVohQw/VuXYmMwl80Wf91o1EpnVXTP6ky+1a7bEbWnN6SI=|Chương 2198: Đăng Đồ Đảo;PJ98wTfKyj4w4zI7zy0W/dM+SojbHIjhuj2nDQOYdXYCXtdoMnl2/NY5HMBdY7UigmaVYAoAMfJuaERAwAC8NuXU6U/BNFBgFCCzDcqduP5HO99alPWuQU3ZgmvikBbUoyfApkvHcw4zRhHpWBKlPUyUVVKsg1UY6kLEesjjC+k=|Chương 2199: Dân bản địa mời chiến;DuLPrpDdhZRXyQBJHH5UhiSZTM6UifaR3XMJuvkI2lzcNO0KgkKldlfisEkcQxLkqj7bXsx6fSYFhOSQZkMuHtTsYiCimtYC5Qe2fMbrXd14UDVBEUcGrHwxRXeRQzz/4dw7r/KFVGOmv8BUbwNQrcixqQv5PBVxw7kpQCCNu8k=|Chương 2200: Nghiêng về một phía;q/ARetkEeedJN5CarQj+Jocesglu4t22p8FNLo3ezLoZsk+fzucQZrNW+x2HXS5oJAqtP9seaEJfDBJNuC4kIgpodI5yv5YiRGVMlUh5Wr5Wwl6yHQ34eqGrBoCRlRXXwi/By7kpCVRW0PmF6+EGqtQiDdw0t4ArG5plllcS2sM=|Chương 2201: Nguy hại (Thượng);QxJskbMCrztjm5mcBHCauzWSHWS2EO/8pYUrsWi0v0B4Lo/Z+zxefy1Z2F+jK2jF6QwhpLGrl2Q84fg6ncKOFs9A+3RgiD9mQAZItLtt479xGyRub+twKUaB0JaZc7seDttWBKPpwTnT6HDwxQ8Yoy8MTmttCtXtyynaO7rJiPw=|Chương 2202: Nguy hại (Hạ);ZC3UYgHIKeuB593+d9+6sOvKGruL+alEvvX+23xuA4wpl8S5cDiU/J8xu7SISoAtC+ql2iD7eYFU5jqDX4dLeysEV31FMan64j3vrJv9ICWxNT5SQfg7xceV89ZbncVOrornZU9MO9qXWneplF+znRtyIVxVb6cGfKMxtYcjtUM=|Chương 2203: Tín ngưỡng;3FO3sIdhRkvojr+2uiOAcjec52KXPkNGi8FfWY5Qe+xbm2iE+HVxkznl2zcXSp8NKv1D9LAzhACjt6ac+lYHPCVpX5E6UyBia3WkTlQuU+qPPRc8rrMNkHOusMn220X8IQqVq80y789UrFdB6pWygV1DbvUuOBYUGxczFbpl4dc=|Chương 2204: Thú triều (Thượng);i99lU+cm89ThORUD6iYuQh7y11Go2SXGgA+eUsJwy/NtRHgIwlM9xmFrvZhOhgM5bcG6aWZvjWFHB3L388GKgfFv/D/brKYk5ahKF9r1t68vDwxxFD4xOx0pLxlTpwdRAAiS997oq9igNb9EMS/dPwkMDWV1jN6uete7AnHYlAc=|Chương 2205: Thú triều (Hạ);cvWj4K7QFU94xtVl/TLfHWnYv3iPDO9+T7GqNmsLV2WBYuW4lijfFqj6qRV81DmpeAP/Y9GRbn66ulIU+inDFpkSIC2bQjmRMPS/3JpDoiPpAXJIkLVy0ZbihaJxT7q9YwsnWQ0HTdHr70QdbY6M1NEsZNusr/iP/uEiKQLQTSg=|Chương 2206: Cương Nguyên Lục Kim;VAYgRcP4jSAD/KxAnBG0vmyAfXpy+SB8MRkQO3GOXP2X4BQ1HMh40ca2hqxSMfpw272pv/UztaSa/VY8rLbTcbE6Co+LLo1UvEs9bvWcLjv2/prev2CnvOUTefo36bqM6/Eqk6BzIoviD7kJk5dRev6jVFrJsHgXZw6m4UO8fVc=|Chương 2207: Tình địch;klewT/4ghYcJ6joGEOUiG54f6/6wAVE9XQRvU/r5UKul4xefR474SX8CqPS15LUmcZlFRm7Msb67OZSQyzYQuvtbPjduNJC6xppvbqSvJ/sOc9G36LUXw5dX+b1VbWx2hwk3O+hJZe50GdsnsN0ch/jtEOmKViP81qWxZnmsBfA=|Chương 2208: Tìm kiếm Cương Nguyên Lục Kim (Thượng);Dr6TkUydR9x0xbqlW0z9E+vOJrG5HyDdICN2wIrcdmE1sRsZdMXylBUfuV2XEyQcuzaKgScvBijr/I7Kyqym+SluMe0hsv3thjUL7QmWCeqauvlUcfSheTz5tGNV1YqOt3E6dsFdHcpe93fqu1kolWB8fe1Rlg1/AZipM5/9cPc=|Chương 2209: Tìm kiếm Cương Nguyên Lục Kim (Hạ);YUpTrvczxqH4XuU/RJvr731ZXky8SloSuuBBa019KRhJmLSU+GEPfQL69u7nATCZzbNRL9envyhgSz9Ofbl/Lflor/CFs0ZI4VgWSww30TljHue4b5DYHgYcpmEugd9vCymjSSsKplLMr9rYk7PdYzq5QgK5vnY6NN59mVtjINk=|Chương 2210: Tái chiến Lan Thiên Vũ;mKgFRQdbHbgPXrCGOz8xL84T8+j26PK8xmssszNuvTNsoGDcclKQ+l4AlklX1UVkPWngcCc7BYtAEuk5PHkrd3xaP97sOisxpLdrUvCZzJwliBG17Ck0GFXZ7NmJF68dqQ1VJuEI7xr2SMh1YU9M1+RACprRLb7W3tDSoWOL9xQ=|Chương 2211: Đáy động;v3ICKYPptcr4xbbOu+bjMc/BYQyILSveNJrbHdF307oX5O+hD0t3Pa6I4JJqHsjOnvRJ7qWVwZsWRmr3jFb6vZW7T6rwmnt0Mkt2DCZXy1TMyeN4R8vHxx+7kyaNPEZEteO1dyq5bHVDYUGCkzA5qdbnTY/ESBKwMM2Tfb+poqg=|Chương 2212: Đối thoại kinh người;yWsoCh5r1n2xJDbENIz1OXKda/8zuFX/BQ0nPIPnc0yV/vJxa6dAERFvQY2KXJtK/nh9lo6kOegU3LSbnPa71QxK3BdYWyfHuMkAHEm4xl9ywCiLvnrpmG8DntIv10oHl7TDRJCSElDQzFdiKondowy10cLB+zFCd16cEBeMzt0=|Chương 2213: Tiểu Cốt tái hiện;0DBc7zsp6J3ni7hNWD72zn0CJEEftGuRtyj3b311cf5uYuk5F+CdNHbcqaAVluFRKXw3yOj286H+QRrIBqql3czKaui+q8mvDwwuKNIEn4S7xc+kpFJuxsVWVkKL0AEXf8kF8WdbfNXsZZnrHGcAjN+Ofmp8AhQEoZX0EnSvK7Y=|Chương 2214: Thu hoạch (Thượng);WS4v8X5unDsNsjaKtN3rRyemocy7I4Is9VoHQu7ZTNRHm5ePI+lWmXzr94B4frlYgc7i1tsQaKTxivwBVDh20kZNE22AAyamNzkytGKOaexwWeMZ7GLJhLUUTlD/yKDLV2GHn00IRbpuuw6FHRxF9n6MFiJxGYrErljLmOtgVGY=|Chương 2215: Thu hoạch (Hạ);0PFilHvTQCpYwSnXnJBRP7fu6q5DTDO+svvRGWiOCrDNBiVOGliESGB8Xqdswx572SAZMsnJBTPawngGTQOePCEN44LffCZlnEVzdzojesCfroe0eXOyytWu001ikPyZzd69WemVbNe7wDpfwDXQlhBmiPdZJGv7Rm1+9PWjdAA=|Chương 2216: Độc quả phát uy;98k+nYv/CtPIWOjx5ij2rShi88+b3zqIUSWsL1QVnYsnT2OCS/5kJcVb7oOupxYAdc2nvAiZlfXPI7qy3xJKStBB1BbjERR27SUz8yLd6B0W5cLUS+UAJ4ey6y6iF2Gcjl1zyxkHWIJ66iT5kePPy9WDm7JkYzWuxo9KDB6P5QM=|Chương 2217: Huyết tế;ijug3slSzCaFzCOqfUutOjyXp3kBAxHpAV+deQT1BL0WKMkNFq4ChBVyOW8+XSofyLHqqDpcJVgH+QdKRPMUYiDh9uM1sKHk4HoFZ5UXKrwMz/6t1DngVtBsyq1zdpmu3t8xiGRNcejE8FvMu2/6F1r04SddVsH3hnClrQBe4Bg=|Chương 2218: Toàn bộ giải quyết;JiNvyL5ioacWJdnYgDDTFHC/4YGlP6XLV8VHRIwA6AFNciqMPY6k1NIMOMoVJJSx2ZhV28bYPSVdKYBrwzlylxczXY1Fv2nJJeaEybuM36HZBEOYIqzaIjodbpa2pgJbQFp4VFnFrck8WnBLlUJeKVDvp/y7cZAmVfny7z+l97s=|Chương 2219: Đến Tây Tiên Vực;L1zsgxTsHJE/6UrDllldpvwLxnmpt9UFDJC94YuHVJukSbZixeLWlQUVWqw3EHpPLJFqUq3AUV2X8L35N54999v5zGXZ5R+pwE/cIk/qoLtSXcqUXtSzHmaZJp7IIa0XPqSNt1TBZbj/qDNzcT7YlUVnHF9Uc3ytzWHhOkHEIW8=|Chương 2220: Phó gia;aKzv9L5W6x1b9CGKTKiTsEpGc+EXbc/TGSjWQDMZ3f+sRqEjxc9OXolDSvzDhZjvc+YZvU12YwDfijDj6AHAl3ZjipBDvMUG7wA0k4O29zX99CEZl2V+bD3OrlVWRfALOHPrXIBP2pKmNlU1hWnKBlMjSxnxjKtcTZo/7sV2DFo=|Chương 2221: Chứng vọng tưởng (Thượng);OnykEg39a/Wo9g1arNnfM8OpPweif/9A5HXAy3OzNQAPGZu9icLs6ZVukv3+Tjvid4XZ90r3IZW/hCW97SdR0qQDpsXRfSqUIG2VQMYQDA0OuARjMDCQayxbwILADfsLjwL+6Prynj54j9822W2RKq2OMlVlWztab7wAw99/wT4=|Chương 2222: Chứng vọng tưởng (Hạ);A/ToCAdeTVmZpTwF+9GpAdjJ1cLh8Ebz8oI3vXkRBN/LXwVHcrgP2foROrHcceHbh2g5Zn/nTdHZE4xJ/GNUfZzWBR9CfqmjqRLXUEhI57ynZnb0ljMCVPOXJpq9l4FaSabWVP8mJ9/DBs5xRkONynsZFYufksPKZBEXcrwCNuA=|Chương 2223: Tìm kẻ trộm;DLX2x4KR2lFSzRAdYxB6GLaPkaCOb7uaNKk0oukAnbtiLK+Ygiycb+/7jHNtbsRYYlXZ3t+vNwrAnWXNBlZ7sHEdtnlJX5b3I1H8DVQrPsJberdyySY55uAE+4quyTKslVEMajzdos5oj4ZLaqztFCwVbnYavIVkEbbNfwuBojA=|Chương 2224: Cố sự;DQq3hdXt08kvMvNH+CXeL6+KiPhD0RR9nxNMwfN4BM25xPSt+dWfQxbtbcIlTRccyFqQpg1FFJteVsUhPdszabRgAhBtn76MXF7l95mgUVwbHZ0mUFg7GPwm0auQIwEApHlCUb5VrhWU4f1IPmoo3Ze7W1QY5qcXhzG7kRunTxw=|Chương 2225: Nguyễn Đông Tương đuổi đến;n3qoDin44oBdrbC7iJv+FJN/fEh87sBXjLXbBhHceOSHgX1qGjrsBPzN9iBrErR/eo8qypHmblaRhSrYYGIMFY2F8DpDCpAGfCzDUjy8Tmh22zRDDPUt/ili6je48oO7YkRl5KC61ZeMUCQ1aE52YWb42QoyOVDBJWjmYV9wi68=|Chương 2226: Pháp chỉ đối đầu;DhEZ4zgcQytUOMBrTz9WQSjAiPFUPlS/2X3s8P/HIVvNHilIIxZAJli/eCiaCpkr3+FzWQg14N5twOr9wzUEkxtWWVh9kYWjhmNVZtCdwGKfdafzy4j0F2NVp5ME9BOaTiptIb6+kprNzPrASmVhoYV7vv7+vdsjhiPy74fzDeY=|Chương 2227: Chiếc nhẫn màu đen;iR5DVHHOK+Ece2HvRzdLXrqd3jgs/xBwOFTK5lJSWq09pJvISJn8HRCQv2yM8yp87LSiCfVF4YmEM8kNooZc/3x5bv/CbdE9S7bUHuGuZq9lEoblUjdq1VIxYt1rJqkgmPIrJ4NwBpd4Z7+x8UDltzv29GjFUy+6nub4kdqwoa0=|Chương 2228: Thiếu gia điên rồi (Thượng);PRxbR3vNmIAokinDP0tW4brNsLhKsaxQVLE87s+anlynZm77/iXQqqnomnQwjMJp1Ln+qLx1QtLlq+nSbn4iY2B7QOkb56eVllJE8FJpEn9Jo9lVnHSk9qx/IQkY6EaeCp1Mzm/3kmoTELV6bWumWIlH/vG46eGJuFj+d5ujbwo=|Chương 2229: Thiếu gia điên rồi (Hạ);DhG8+feZgXeJ7zvx6LuJoGhQ7a1TIYZ/yCIdJfuR4CsKuQhgN+IYxOpv8/K3pg3hPAnbs+JO0lVjFgGfvPsUBAKwH2T8yVNwt2kphp3LWCHY0VQOphRgFJvN39Lxgt2Uo/9I8OZ47UBd2va1BftiW1X7LSLJUpeI65iQI7MxUmE=|Chương 2230: Bách Long Thành;uwfUx0OK6Ha9D5NVjjgg8Yf2AVAplIU9BGgCTnlMViCJhrGUFLXLb/GDYCsHLh45FbSHp2mKEs1k0wehXvMsvR3kyNx8tXdr3x8/uX8z4GDsFNeGuB4JDd5ylWitmlhpGDO69DkJvv2paZdORLcx0tOgTR90UgKVxvdjwm58bi8=|Chương 2231: Thật là đúng dịp;wWTq7SFBoEiQO6y63wvvTcn12mXx8b+KJxMFcm27//l/KRj3zOqPBMdyFL5v1sAs/T3GhJzxeonPjoKOWT6m2B88eKE4vR/TvWZ0JPWGHvc4B6IkBl0yQI91wi08pZdYX2UnxA6Q7XW6CNk6cJ6XXaZb3+PdLjTmuD002+w06Zg=|Chương 2232: Bị làm tức giận;dP8MmvHgnHwFLLqtc1J3J+I5JECxObPUxNl9nLhgG8jmo1PN3F9vl/SiiKSoV/ijD4LRZTWA2I1P7FdQC/b0M24rLbs9ve/nNs9KYcNc7sRx9GRWjM7XBUqMpfSsLiAINpKw9bzbQVPM/a72xJ0S0h9BAfjZNaJiKaRz+PTI84o=|Chương 2233: Khai phá thiên địa bản nguyên;iIzmGyJZKB/0Zv/bhq/FbA3Z92J+h2xodQjowp8M8sXq889Xb56s0clogJfrqAFP5xN31kJwziv6vhhaFWphYiAaoIYiDBbTETHBkVNo5kosk33FGbj84h33WXgbFKJ/JhF3Ixj9HWn/tJ1EJuRZ1y9jp3NBzfPevax7WmTs4a8=|Chương 2234: Uy lực kinh người (Thượng);ua5ug+EKSixc0dEGjLJvObZHiBK7sR2YnqfVTL5/wIkFKxBQQFBXWSc1sxXcfzurBpymy2Gv8lbF61R13qJAMKqu8WiLUNsgfUJqNf8MNknqYgEHBAOqvOdvPnvXzhxElUT5y8FqpSnpHqSNfx/DwbnLvf9SVUUUtMk1S86N//M=|Chương 2235: Uy lực kinh người (Hạ);Bn3Eorj6jylNjWkckLnWh+3dwxbQ/Mn/Nyx5UZhldPFxDZ38i9CVDJA1rJnesTNbat7YN/fxxl1Kt25i92vObaKJMtqyA1akQ/EO2ND+ggB5bwIhA0tG4N2vyvoUHhDdnbFkWorvonYxSXjoZfCrPY4NKAdURuZ9x05h2CFt+pE=|Chương 2236: Tứ đại Đế giả;PhvlLFGVZDxjac/Oqp3yQ9JSXalrPOzzLg3imLgdSiQ2u6Luhleiz71m5rTjKgyiGn3vAPEcdOXzorLK+CDJzCJpH4eCuc7yadvu0AsM1EeQ3KG63OC9o6T7GrlpUyXfvHY2iqSVP9Dm1LR6TdL5qaVTAO51WsFPf/zVDD8Z7Vs=|Chương 2237: Xúc động Long kiều;VTfWHOiDkWfny5/IHKEwR1sSWpIIJ5s3s0eHH+vb00D435ZlbolsValSzEjE9Jq7IiLoM9PHa86HOgjCWGCh1h9IjAIC6fAn4fxuNbpNnb8T/7pSTSURgWHqBUpjUdp+ZYuie9lY6127XiDtCP7ITG1GYvsvERxOn1/uk9wMfD0=|Chương 2238: Long kiều màu vàng lại sáng;SU2zdFx2ZZwmVwmxO43WySj32JZbWQK4pNu9ywukB+agNZ+iMFI0lTFwsWy9kspBNx008E/P6I7vqzdjBhJ/RiqYEUJKwG9WQNlumSAyVVEl2PKM4nAE7WWda3eRwyskoHjjQ57jY4yyPzwdlp80rcfeoYTmy/qLhmV4KvimHwk=|Chương 2239: Chí tôn thiên đạo (Thượng);vaimShLgcXX43lupasjxGPBT0HTvM4jDeL6Epk9XwLksygL9yUNlQsuybdunOMDsX75XNF2SouKESUedMrSb1d24pJjUTe0ZTVm4OUzH/M5RZnS3t5aA7ZZeAdtcuyYRcTBB4xm4j8clJriuhhr75zPO+3jYtt1ji+dUiGnexZ0=|Chương 2240: Chí tôn thiên đạo (Hạ);4ogtejz3RO6YslS5z5LSJLZMmf8QZ0KMP9hb4FL8TIvvqbHNVBGwuRUqV61HedCa5pTiozfaCBd7fwD+HVkpx008eq9Q5R2jS8UXz7eNULoRHqW6zQ2xEjJrsOofkIiq97qGer+siiuAfGhuZHj2h7tCjNFGIDRtqOUXEZ432R8=|Chương 2241: Kỷ Vô Danh đến, chí tôn thiên đạo tái hiện;mQ9KPQ+GE/S3qCllePJCQcMw7+Xy7Uq+Kk96VsSGz/ACwirzE9W7uMdKFSZtzHfk1NDikHCTLsZj9D7QtQLIJfQueMlCn1zsdHOn17yjFalwHo7QmaeHHUN7OsQbB6Moh9h0R/nNdrumXJqqJbS/DcBNdaIUYx8gOD6ZTYcfb3c=|Chương 2242: Đại Đạo Chi Hoa;Ot3DuarteyXn51u7bQ2lpAfz8/wRosLzvVlJu0W50MVhmItGkiTjJB62RoO8nbTl3Ee1HwpZhQLgHbdZCxi6kHf0xXGxah1fJ/AR7pXM4t2yyN6HxaNE2XlFzqW/xyguOBrh2W25k0/L8NhuD3osU6GU/X980uM3j/XL2Ryck2U=|Chương 2243: Thu lấy;47co+RJv5auSLVTxmjtM+O/TgNQTfp3q6IofIjAbt+D74u33vdLya88Mt3U6fJvtH0yr2o1Co439Esz6BTqUADlUrLxhvWgfxDzKsdb1KUZ9Z40InKfmGPF7xC3SeC1BuApXqy/R4alB26RycpXwrhHT5sGtBSFgWk8D3sYaC5U=|Chương 2244: Ngang hàng;2r478l6515nTP4A2NGGpM35RsxX+cqiyzXHlDRrfh3Rn8RcKxN4hI359gKK/bf+22JLNj67brwsMaHheY+f7YBaYuk9flFfH/wwR0xB9lleWphQnK8e4rye917u8yKODMIS0yXdIUqJigu3EX0eT5vrBVCwVwRa/5C9gBKOe4vY=|Chương 2245: Trọng thương Kỷ Vô Danh (Thượng);RpZqXirO4v7dQs1QfXVdkZICktnFdcoDMOZ+aRThs0JPKjZXalNxV2efCVzWmVPYGFFoytVFqm1nBeOd/L5Z/+ZFyFPLk3dODuiLOCf586XcZzE3R9AvwoD9oTpElwDxR30WGw2U4ux9cOegaW7dqj3bAWZa+dAfqlxEHuLB96Q=|Chương 2246: Trọng thương Kỷ Vô Danh (Hạ);KakvI40ocFxI0axoBypb/2bYqlgR0vr+JoNOp8ek6qmvMp/5ACU5QgZdyVHaO1DToyJK7eig/Ji9gH8Kg7JsbU6P17awIxH/7yYwmWLT2OU0dv+TnADViDq+Y0ipLM+2/FWco6noNA5liB0/RHKYTdBTr2HTvb34a9a/hM6b5D8=|Chương 2247: Lực lượng tương đương;8+JCvMaMsxCmJ+tWuyyRaHz20hFyLjnyVkOAt/q/I/Mpa5zL4fysrjpZiD8XaDGrJTcER+7aXUJKQ31Zl8SyqdZJl+u+9HgbtpHBJGAkVwYFMM5cN+tV/mY3J5zf78JvFM3aW7s2emkLUyOsOj2VrfspK2bzJd3fs0nd6w1UfUQ=|Chương 2248: Bình nguyên;cyFxED/os9XR+MFP+vmFgPDHEWH2w1WJvFj/iaY1VZMOWXlOlKKD9TK9HoJFXKfp28PzqyQ+JI1nHwtAJzL8vSL599hAAx2opNC8X9IkhqS7lOkXoAVIbzL4R5kN5OuPx6VGPNtXI7g1Oh4ElhQTJOURkJyLyCUL5Y4mkpl5xvk=|Chương 2249: Long Tinh kỳ quái;f1voZfDzfx77sPpZjObK9WVu8uAHJB8YdX0gkXWh662SgfKgXE7ahbGvJUOB7xmoh0vf9hB7MM49YZ6TVaHGu4D5AUg4EMlWB9g1DzESXjLaI23Fr8U8YR4rycvApfA3CRgQoET+VmjLGB3Kzs7tDSGmcEvHx6b8LNmL5227Vlw=|Chương 2250: Sông lớn ngăn đường;dSJP/xzUXLM7D0zpHEN8j4ASLTWsMhc+GDloomloYQflrNZ/ECKwEYQRoKZFJYgacVQ9qN0aCyx6HAligVrg9riNphhuav+gJZzQaU/ILZsMr5U0FWYNnWVr6cbEdsCXjS93yeTHoemsm0YGMgM6zLC/WS0jr1DUvZqIvmoxjDo=|Chương 2251: Nửa đường cướp;Csigt7sKxlImKNlFcJycRqguhErFkNZCsOkNQhjweUaAd/Pala4dFMF/liLjps4//qlKZotfYmk4QrewramsAR+iXZxFXznNMl++X9TuI9Ul1FB3xnlUWKHt5WHTahitl64LD6fPmAhOEfNcmCq18cRVN12YsBiUyRI+Vb2hQes=|Chương 2252: Ngươi dám gạt ta (Thượng);vq5BXuz7RwtK7ELXjziLq4f/+1f4wMQ/67+bI579h4aecRQaEQmtPU3Ztjx3Ehy7MGJESzeD9JftgBnp+Oyj9+fZl2D0nIw3xcEgNMV63Y1XWC2RhJSlY4p7BY591c739VNIaSNtnqz/UyqX81/tM+kIOLZFwlDW7bHn2z5LgQ8=|Chương 2253: Ngươi dám gạt ta (Hạ);VEr4Wi0pEbrOIIM0FGvoE9OgjbjUTg3TnnjBheoeep0ovSyKDIQn4H/clHG5K+l6Ohvz9upyzcLxRxDDFLyXnhAXdY6tZIs53I2I2RcsWsR3gHtA2mEW5w+AVNYZNRaV2Ert/9QbPUDUyptFgT27Q+wizN8vdGOD+jrGLQACLUQ=|Chương 2254: Truyền tống;ZAYdd4KuUH/S8zM0j3VatFW9IgNLIUx1xqcojKDMVptjPGPQs+zIJeQRoAKRO0LMLazWpM+TsQSeUBDvHbgCWt2QYh2ozLc3rAINiTESwcdoOxObhoeh3oCbj5r2gwm1xiLNBYwahZ2r6EgL6pJPmYzF+OIIK6fPOUFY4GPSVXs=|Chương 2255: Thanh Long trấn;JkcXT7PGQTbL5yQo8uDQEfpT2rbLKOFEArR4GeKueqbF/fiJjXO7sPBOuijU2VQBsyl5oMQdxm5Fft1gwVgMvNDspPxMroCiHXeSQ6gLhJnhcugXsAkmwAp7j6ZQsAvH6xpFP5nPc/a1nxHYe/D6//l8+Rw497EoF/QnQYfMPbc=|Chương 2256: Thiên Long Cốt Phấn;bLxeMuhCUpHRJm2/zlDXgLjV6O070rpovsamBfL5NEBASVVC1z0NDQGSPoGd6W2FeKQHsJ/AX+mog66B1JJCqm+IWAtgmmnb02noaS0019rIkL7Anz9tzLUm1gndQdk563I4TkM1osZf0CaVPifEzmm7eS4apYfN/ZDjL5eGWHc=|Chương 2257: Thay chủ khiêu khích;QgBB9as3C68amnP5rrnTgGUiZv1lS5pbbGIrev7t4iuJckBmiS8vevgDJ1UHdeRauJJyy60nHWPjlcyXpGiyOIaSS/aBlS3Un7l0YG61pS9s14L4PrgtV0baQSgniD1hIbwbgjY1MyqHpXqk3xCLuff8Cl2OpZ/2OSnpdrIeI0Y=|Chương 2258: Chiến Thiên Thanh Nguyệt (Thượng);Jg3YCItzKwUd0+crTprGOLRPhqf/FvvUhz61OW/DVZebi7MGq/SoEAKptjYivGUGoJ04kgfWiMhQrQfEKVX2dISuzuPrinpiP+7hkvCg1FWFiMcbutcwxE1yeb2F0eH4n0gqmnaFxHgSuHZyA8IumJHhY3dH5JhRKq0OXGMYlFk=|Chương 2259: Chiến Thiên Thanh Nguyệt (Hạ);rZiagxiQfVYTvFHEKzLm11J11xskWK7DAr5epXSN/1SYuVCX//Xpe1L+BqQvAq2O4xlorEM2oFlyM+LvoQx+bVh34t1vlb+n8kER7ibh+9zgNUCazDm02t+FPF8W8jEHjTMIYoT9I0YMx7m93hgDD7WOxzHmZWirWffZUq9lExU=|Chương 2260: Đều đến;hBo/4GJ1ZKiRUNzSBfshh2pE0iWqvXPBBPigtvlt6EfK2TWMHWguTYJmqGx/CAN7h0bwU7sbTcpas08c16EYbSn284FXTCI8ivmXDPPRYKTqf3+Z1gS7MPLnzAsWGUXw5zyb/wXgsm86isPGsaiZfYD14z/JYY1ow1uEc/njrgY=|Chương 2261: Đế giả đại chiến;NCQtx41grFhUFqlDPX69uVuL08TCr2fNExZ3RNAf77tEWsoRvq+Zs+Xm9GN/sDQtFTyaMZS96w5NnktuHBwNolk12Sahlf1tnM8bmnuTglwgyM7PMB/FKPPllZgxWM/0ksLsAaavKnsQlQErFNMY3e33kelfzbvX7+O6GxuM4CY=|Chương 2262: Lăng Hàn, Kỷ Vô Danh liên thủ;0GSbjXLoQPYFKdWywf3tdMx1k9fJb/+oJhg57UmwhHCALsCr5XW+Edjzc9sz5kBonWeTXW6nNNExMriI8nHeJwsIk9J5i00epbOiDdy4xEyg1OZBqNhZbMBsdGae688rzfrsrkeJA6oeZP3cOWNLiSohE9FEjKQTfnYUtXu94lw=|Chương 2263: Tứ Đế giả ra chiêu;aT1AEYtsdVtJpvv5NLTpupI5CgH66Oss+pM7B5vUK/TR3y0B0SBBXnJ9BQFdN8GQWXRoYpia5mmnXWHF1/YiPG3LFN91nzuHCDVLv1bENkNM+1oV5V3NrvSdNHWiysowjF0fVa4vr48STRY5L4Ho4ek0sKdffhBIdTU7N4Tebg4=|Chương 2264: Hình người màu đen;9Lb+1bEPiHIr3Gk+PJrzH3QN91uCOgsi/qUxyyT2PmIAJfuJ9Q5xN+6+OBcGvkLpiJQy7FbxBtwHJduSKpeuflx7ANzG3X7xVCObVBxZsZxyZqHRI7TrFnl0OrP5v75CDYlXApaep2d1HlB87FPuKM63Re2mDOJlyzPkEfH/L8Q=|Chương 2265: Phát uy (Thượng);CWblEYMQNa+RezFX4Zk//E9zZop/vic6T949TH2dmODnGD1ixdbk767E9YkYFtwQJ8F5F78BUzOz+kC3ii4/0hlCjH2scOHr7XXtQYY1QY4FG1PZfjPvYRfhNCYWghP4U4A4KGoWr/U+eubsin9KTCurbMn+eetQQCzhc5W1y2s=|Chương 2266: Phát uy (Hạ);g+tLsf2WR3UPg5bfLWCExszc7OWUqOcMErCNeWklwA/FFSk8rRvemXgVbOB9GFAkd/gZSSmfw0wOStYgZSpSUT+NrjDELOCoxHhjZK/wP81ZX/KhgdJftf24bBO0ns9yE1EiNvcpaHVNzYP/ktv7gFCcG6AsUa5cKkupNv5xVw4=|Chương 2267: Huyết mạch Câu Trần;8B34OK3kM8ZGgTnYCELA2M7zY6hII/HtWr+C2ynYIAoNCTfb+i8CYVg3Atl6nn6Vaejnlh7bKngELZGYNHhUIlshVCpcYyB52jDhHW3f5enn9lvU337NQLKskNOinQbg9KJhIqtFr9Dm5nuio7uqazObIaLBBst/j51hXXdSPQ8=|Chương 2268: Không chỗ nào không cần;lOpyliBw5xEbcyl8kvK2IdXkDsN7V4Hr1oiw8E+ZrIn0eNTRtoaU3xBfgzhI6fXBYZGHqu/vMqlqXfK13/GYu9iEs9FfqGEiBhN3FhFS1tjOaiZD+UgL1qYyshSO8Jy4aZrxEC0+IZiOMIKQ0T9zFAOrRNy8Q6P7Ci/ZAw483Ek=|Chương 2269: Đặt bẫy;2HiYOmxZ7qNTIdWzaGUgKXO9uZ/yuB8KVcMDByTDt69WeCXnYkVkSCkGwEyiZHzKvZJ79jrpiLzbxcWcqCBSblYfvrd1A30BO9o+z8Ot4alIiYNag7FTErr/EpIgGQa7EQxZI8bBrILOTwOBPNax/IIzQq4pBrEoJTvZyhCt5yA=|Chương 2270: Cửu Đăng Cổ Phật (Thượng);kAPVqfLFBR7AeM78nkMkiG/GIlC7AbzVn3ziJLzZt8ywGJGsY8pQsJjV99qXrkKgYDnB9SAaCEj2JuGn+Tq7MKE9XgkGefydfKH1wdjAUN+WqsjYsEDdKf/p49BjSs9l1q6KP2CXIPZnH4XNUBCaG6a/kDK6ABAJPE8uJ+xrYFs=|Chương 2271: Cửu Đăng Cổ Phật (Hạ);e4I1Khb+jSvRQY5/5YBkIJ00bhdG8SNmth2RRexi2nH9UAkPOYeat16NfXQSgvlaaLpbgRuyqqApXMCtBffUGE01Quypo7op3mva6665vc3mGQYO1ZqT1SOXmfRRtOF/3E60V9ZlSZgP2b5HBDUauBlrpjzFkVplU2acn1WwvK0=|Chương 2272: Bước cuối cùng;H+jba5/GrxPwxOpP4v7EC30ECwFbvg5EKfgwhpDZUfjJbCuSwGgCVAlw63ScSnG7NbUlIdckExQkeYSkUcloyetDxQN9BU4rQlfRKUAdPOn9SjNgd5SqPFPwO6sysXcBgsEwnSSfCh1uSa1omQNG/uvRg6c5C4w0BBKGFIPL1CU=|Chương 2273: Bách Long quán thể;jXAb8yzmreDIpqjTtldSfxkNCvnxGssSpHZcSWnCt5o1Xz21R/AsQKKWDezaNjpQGjHOVuDBGVdHVCSyH9IUd1xisLWFrPP+VYni3cKaoqCefN9NFHMqCF70wwegHIyjIySyyJq2h8/rpVpgZcS/5Nu9uUFxMv0TfYYgjeDtRCM=|Chương 2274: Đối thủ Đan đạo;Q6QAa/zWRuSBcBhXYD1O3GF6aaI1qaa4Tt5h2chAdfCLU0aUNLIadEL9h4hbe1pQ4p8ip84XMDcY91WPZS5yt/++WpV+EiJ2JoocbgSMA72b1rXlBl8wBtbwIM/EUiDK4BTaOoDKs0/kLD3EJ+Nnb6bZsa+33hcp+qRc7W2klpU=|Chương 2275: Hắc Mã;49J08OIXOgcePAInH80YPyP3ethmH2G7FX9CdlJB9juqZEkadBj3wtOFVAh5yeMozQJmjZ64vgdCBn40LnZhnnVVlQabYlHPYMLEFZadgnEEK0JD+5vjac26GvwrXaf329VKxNslmtFo2lmh/EIG5gYvB/wgExj2Do1ps2iIPr4=|Chương 2276: Lại tới một con hắc mã? (Thượng);OezAquUeJq4kzVl9usBW9/NHog7I8jqQ/PWZYuxZ2afCMx/MMc//fhUWPXQwMq9tiHLj633ijt9mdKta4OUL/34hmAplDpd/wSgbqhR4cd23JLxZoP5gd3ij9KIFbaLtqXVUVoEeYJp2Wxz0Vjoi23RkzXgqZnnz0gYvJegJ6Kk=|Chương 2277: Lại tới một con hắc mã? (Hạ);3grbB/dOuOW8Yu6O/H8fi53iNy/TDJF6Tt4UvO6WKlqqjkLL6KgmkaS9c96tEF7SdIZXxYtsDIEXbflVDClKA1N+l88aWIoj/hmUEy6R/VMdTyAFOwmHk+6bOF+Oe8xryq5hCmxuNkWYGJB9Q+qOFpswHkeNukY0euioPVBRQO8=|Chương 2278: Cửa ải thứ tám!;Hu8YXQJMwqsTG/4lhuELHwHWtl+AmC+8XFnwHyHa5JuiKl2sj116rh/wmubVmixou6R7xY0Qc7utERH/sUl4bXOWUoMmbWweJom0+uB526TO1sujHxKoUSCWj+hcuPrPejviiszZL0fxqhDiAUNxu6q2m+guoRnZ6RcjwS7iTFQ=|Chương 2279: Đến cùng là ai;ZZUs7R3BmjZxvcOT0GVbHsOHNdP0r4znml7M7MMiGKaTnQXvzNHMmTO8ZDjMIMQP29QLF7v6lFysQIXrlKVmRaQVbFeSDQ6gYYU5V7rxAY4OtZYXWAyYL5yo1IzacNUXhDHAFk7E7DGcWm4j5DFTtf7N9qrTjFUIbAeodidpqy0=|Chương 2280: Là hắn, Lăng Hàn!;xJ+UMnNG5+2h256g3q8qeJmoKHs85RhGQiQOD+LeLQxP13UWkQG+yFDnuOSy/v/cWy83dSqW7a2+JEdgd/F6OWoc4hfMpDuUJ3T6aMv42qlBg9QLPheLUmyRDrKtMBuWbDfRQqu1I/z9/79HVK0/H/SsarAnHm8mZj4JASdkZf4=|Chương 2281: Uy hiếp;ifOTWJTWYwAgLYmDoceawhyBHfOIK5T48Z6aFxcs1QgqVXOsyr4lLGll87FffKhSykvB2jcfDF/PUJa8/f7aUYhYu9y50nCKD9CJuHUXBvfTGw4ppI3RHbffePKflhr6YXrcVEFOfswgxlMnopUO6CTPKj3U97hEXiSXLuVCfek=|Chương 2282: Bồi thường tiền (Thượng);e0IJvFvrIlZlEhTcfmZiMg9T9y9HmswZlou9TD9GZ1COtCPzAWNlxhYvGyGd1K83KNUUwDfx2WGsyY8chngfbzW77LTX48m2dKuSGQpYgpqY9hIUz7q/yLJL/tjIsyJSyazT942NwRC4GzGgOuuuQ/ZCp/2zzBn6EusVXrk8HBw=|Chương 2283: Bồi thường tiền (Hạ);fe+bHMS3KP/VoDP0AmDgOhjyS/JvKIBmgyNdwY+/z+5h3c4UQa7oKT7ATjtyMc8foOOAxP3pMUnZCcR2K0BqXNCeNJTh0OnnakQU4MhlOE9Q/YzOvevU7zg3jNGs/qIWWFvvPE3M8MoyNq7SpLps/YZR3j81YFFNHmibwGHkaQ4=|Chương 2284: Tỷ thí luyện đan bắt đầu;n+A7JFWAm2z32DndhFTkdNA6vWm7+mJmYtt3MAQaVTwKXl0xhoJ87whUGPKzgnqLzPA0i91SLhuYSn4tsr1U2P9hCs77kykOjmEn11bvrYqFKobKmwECYfbE9LNjfaPWf9vhAGpllxWTmhi3t8qby/288LMROicjF5kDwtsBNic=|Chương 2285: Từng cái thành công;dPk+BFDw0Mvbta0tI0kae9XfRlvsHmB6XbsZxIEJD1E5Cb9w6Z8liSFlELWVZBE/LUakKtxOopTgATIJAq9Dih/o5gWnxx6/5Rn9T5UeZHU5tmxlhUq0aeaOGqvw3LLyEScDySvBLOOjipSmZM6e1ZOn1rY5hvqD8mq1l7M0H64=|Chương 2286: Huyền Quy Hậu Thổ Đan;vHy+y7Pc0W0yFpsnvGL4JQAA3Eo4sygF0lCMNPfzQXCRs2tJ7xuazDuYSy9qNqi8W90sWCfNvM9zse3P2AB2EpOQLVlcmY5/1hGZhsEsInwa1tBsUkcWlfun2RvkoF/9d4Oy3JqHVHBpENkFSCFNBSzsvYboes8jknV7T31Y9j4=|Chương 2287: Tuyệt đối bất công;guRePxNUb3fWHJO3XJtPo9v1HBiF43g28mhGBeoYNMEwQkVJbdVZOiCKVOngYRI8UhN+CWrqqDIV66JJNNu5G2fbQibSXayvFVhQFffcSRvg/Hk2H3aJAQreMkQj837ApHnQDU0MgpMjKnuTDc42hepn+9Yk86WdpVRyqu9zuvw=|Chương 2288: Hạ độc (Thượng);JlleQSS4m7/Fcm2VAEWjOEWA4h2dF3W9G7GWrIz81kYr+qwrgVwBRZkZimvCCOedVJ3U02hua8i01vpKYNjOduixSt4behJZdPLCQSb+3snUhV+6ncQ9IpMWci/CnrtMnoknJO+DfIdzefUfaajvgJgD4OfqeVxTXL2FU4Q5quI=|Chương 2289: Hạ độc (Hạ);6AbE54boP3pDAbpdtyhDfc8oSMQ11eLi6ajPmYFot9dyfYOSAzRTsOX9kEzDC+UNK86fUiZjeM2b72hxZwCkYe2iQ1LA0vqIod/oCIX0VvmsGHozmyKeGKoqC/gRdJTv6y60JG7kvpltG1QurTOrkcZhATPwbmsexbSXQYwtsqM=|Chương 2290: Âm thầm ra tay;Hktnc6vaFxHHrXI6t5Owtf/gaH4TFfEA5qyFog6RcBCETTd96nfJWMCPM8NU4fl0EepatD8BiasAaoOG1JtMnHnGOsMUYJVv+tG5qK8R1beTkkzQnxDjLfDfH9Fdj7YhKTXai6EBaiZ0Vk9Hz6VSydeyOVU11lakiQkD8i136Wo=|Chương 2291: Vị Tiên Vương nào?;VFW+1m4SxyD+AGUHk5qxoFt04DRlDQS7Od7fpAUxDGpCr5WdsEWTm3h68ldsEg5QpfLT+ZhBztRVDEB1qNRsIUUBzpYRTCVXDTemZ1CjcvhxNhIhP7sXqJHhWKl5R7ogWmmE2Og5TYIoTBey5JP+678l96N6BQc69suKybO4v9g=|Chương 2292: Đánh tới;b3sCMymzHTxOStRyN9LwXfSqgJuFIno/lpkeuxMN6iTbisrRMjfvxvLjFfgGK6Qm1zaUh7Bhdog4g2u4TSNTSmvuYiCFqR45OGQ2emE7ha91dLzb0rMBpF0S27DZuoUk98NSGwedBnq6Un5XJmFONPO4JJb60RWrc558qHCKrps=|Chương 2293: Lữ Hải Dung đến;tpJ1xPKt9D/pz4DWI89kxi29RwZIQoXV4gtLN5ZNijhfh21mMH3qFRiNsxF6qKF8ioDSriIv8MT63Rss6743bO+BmZCzhMb63Zc+swvIWzTUNDcOQklcKZdk5QbHnOVQ0zWNJ0Iyv4jOuvV1Rz0l6ID5Ky0gen7K0xOcSyuEfao=|Chương 2294: Tiên Vương đến nhiều (Thượng);Kk2Zcbf5ZcQN/s6wWnAS9dU8zyuXRXZLO00BzP7h0HQfrA/DMePfGQbeY/ISAAkmN+ltfvCzkDuhbiHdS66j/J2VxwQI7pP5VFdLXB921ZdlMS175Rwp+D1wzMVpUEEH1kwhrgXWDSoXc3WWLzOQiZsEF6jQct4EMl8Qhx2u544=|Chương 2295: Tiên Vương đến nhiều (Hạ);G15hS6J/pEqB7sAEXtv+q3UoFz6lN7T1yo6my6O0FGX+9UQZcQ5XxmD/eAUUd2oVbuxmkCuURFTHYRu4S3nRbpIMMyDx+jqS3kVIbPiCQ6rngTgDVS9FuZKBGXIZ7WzjEnKzC5wHCSNLZP6fipfLyhbnoXyBz85o3Uh2XobIKRU=|Chương 2296: Tiểu Cốt phát uy;3y+j49hSraKf4+58RvuRmHE5r3kXBd0nmvPe8XDq61Jp9rOWp4+iMy8eUa3YyE+MzuH/nYRWkUUKxbomvcHD5DemPT7tKwGwP9YfVC5PJ36GWHe+3JGY9s5OqNt8GJ0mj/KrReIlkXt0OfhG2zHkpgbAgzF1DFMvdWrAI6MOy9I=|Chương 2297: Tiên Vương tầng tám;VuZ/det3p3Hgo1+0pJVvIJDBWxyGwt2TadxpwL1hQGITz6eH6M2088K9BtTQQhPSPxOXgJpjM1pecVJ/sXytIOoRj6Dyz1LmsG9SF0o/4zAcG/tR3UGh1LBuRslN4kG8RAWXxNtCm2QnY7SFiYVGEox9kbebgPEqQod9j9qgHBI=|Chương 2298: Âm Hồn Cốc;MJFUyNx3aJ1mon+yu2a2IE1biHA2n6tZttpKZO38KbTQvPbsNLLLkldFvffWJg7tUq9j1go469LzxRjTjbnIdv6oZ2HNkGVGxKJ8VelVqN08KnVlNnid+EWUCRDiWunlSCC0r11gzomUX6Wp4DN4SMcZPyJdzKW+DH9RvWoBHEU=|Chương 2299: Xúc động Âm Hồn Ngọc;tVtlme6X2Ak3Y/gMd50s9p1u+ZM0vmNnPQDA/PoDaaSPCK6dbOzgqkAEz5G/MvyV/ZFa87SdNLWFfA9PvCqdc9QJr7BmH9DHLi3bPjeRnwcuyylG/vazt3scb7ArEwPfeRe7Ce4kwZiboILidH3/wAUwR6xE7nv1v4uyy+th9IA=|Chương 2300: Người nói xấu chết (Thượng);itvA4ugRT1pzU50HILojmzSHQhYts4E65vh4uqakby9Psypblh0G5ofdaYi4Z/i+vawv/zqatw9nbT38nIzca1qRedyZ0it2x1MbvPeaJZNrw7oWk/oltGHnlbKGOqPBgxT6T3ct32GvKX5Dhun6ozRyUAK2LLjxmO7HqlWsgLI=|Chương 2301: Người nói xấu chết (Hạ);4yYQWD9K2vtcNAwsrMzbIPa20qH3+bqrnTOU9Lla4UmI5D97pl5cdSCQ0cVzCTkGZSAQN8M6DTYsORyZAn/8EqKo6PM4hcvgmLNvuwQBEGswoLWDYYqs3GlCzRiuM//TU2BvobgNyYP16/fm8bLpI0DC6xcDpJcyKfIfETZ9Xqs=|Chương 2302: Người nói bậy, chết;6m1NLK0/yWE2GBYkWtmofzjDmQBXj54I8mq1KdbawzbLC7Py1GNwv0fN8RMDnwjzSA4LVgFSOUk5xiC+Kh8HLIaYZiNqJ6My+rqGLYSKuUy+cILr5/WDdR5v87jVpxTOgub+imlB1V81K8P3JG0PGoJ9UiSGR3pugXhAHx2us3g=|Chương 2303: Cửu Thải Âm Hồn Ngọc;uWc8SnYMrBdmo0JoIBTU7JGk2zbvYLYVp0UBi4QAbyIl5d+gQC3tv+h6QWu0uKeqRRYVlSeX7GxelZYdjnU9zEAdzPoQN7DbCrTHF9+1i/ag63DbzRSLiaS/vDwL/titcWjdP4rMrRnPmW0eB7Nj/M9TWR1IZ2/C9os91IvhaNw=|Chương 2304: Con dâu tương lai?;7dtV8XYpuGpzxatpAESgIgudRfPZOHtfih7tB6qastgP9esT4e9LMxUGvSMYl5ueKVHPBFzn9vf132AMnt7nU+EG+X2cR5OlqTAuMnrx4Z0HodIkC060Xg62ht6TuXvMMQBX8Ggez2RHt5NEgaq+LtNFj55qfqvGzo64HBpfcUU=|Chương 2305: Tình địch nhi tử;BRjk3OIUKFXL8hq7d1C23FGw/2VFk+tHt3w7BiRtpkY/jyXbcNCbg8mgVOws3MbDwkMt+SyVLSQs7rA7nke2LYHCmLPUzPjUPiFGxGH90zWmQrj5QdD51AYxOYmoDf7HhPkvRFLYhHbJ0/QKwkN2WnD2fwGbcqtg01ig2c94bc8=|Chương 2306: Màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân quá cũ;WjAQ08Et2jTDTWTGxz5SY3woWa03GnZk/emk7oVWGN1TWwiG+/XPmfSJYXLyAHXjAhnFV3FCoZtjxphHFoPIt02hMID0UOeXT9FW/bGpzbYLU4xtWk2Ze47iSX77k0BswfxwYXjGequrc8SVeo0Yjn36VAeN1GIMgfi4NrwC5YQ=|Chương 2307: Hắc ám bí thuật;JFwMmpYsNprd8h6lrYtb6U6yy8aKto/NFbWywrYogZepg/4I6tXBDJEmXnyn8MN6UYGGVN6kDSEcpTEJvCdMr2qvh4wOIcbjfkevT9bQ1GaAWlFwSRdG3Ac3YFRAn8hr0OUwO3kH72ee+tYgU4LxL5get72xEz2R1SyWKYTP+98=|Chương 2308: Đùa giỡn;vIH3zLm+JgqWkGsoUngrGxFsIBT01jH/ixs0RCUIvaSL18noESKn/rMqulO5UbgQiW4lCw+Vh3Hmusu7cu19ouqiBmL2dbEUCUB5imAeRpXaETF4xT0jhl9SV862kj3z3IgWkuzNHwdeWDwdtPLHBaTCoKmVokgWdg36soTgiMs=|Chương 2309: Ah, lầm;iBsZuekE6l3V9FPWVMLZm0VNVDENrTA/mCxCzLMjcSFmiwfGAh59Ke6nvbmLQ8jRLuk9QO8ZcHm9ko8559/r35KQvpgGWLq0s0K6dv1tbkZtgTUv5T7QYbJ7lUFsbpGxWTzYnnUvkXvVDmr96jZC5Dj1W0zkf8mZfxgKVtUXX6Q=|Chương 2310: Chân tướng;VbedEjRvWn8Qwspmwu7Ffnd3+Hl+8rL1kNmzJp3YEk0wOJWQN6da4g/s6GmkGRQ/HKdUKX4U1OPKP/WfpBVf+VbFt+GDPGTwFzwYdt1BslwX4Zrkf1tgftAZ0U7idXODex83T12sF34aNVtk5P7+zoItLnYKy7qlEKZvwsf0apE=|Chương 2311: Cấp trên là ai;OY7bAva/znXuzBho8zhkCDYW+SLSitbD7xT7Apn4H4ZlQUJtcbRBSKuRu/4n2+/GS6G2p5Prg6bv813WASwegjW4qgP5dnmBTOh3PYJQ0wxd4F9Iyuy3lQZWOc4n2LaxaU8iYe1p/agcdoIPo40RTEck3IBP6YUG9a7jHrGriO8=|Chương 2312: Manh mối kinh người;6Pn+oBTQcTI9Q4o9UJs10R420S0FTdRyukqvo2DEHPBsA91hjU/s7Hoa2CRxu6jyAY0YTb+6F4PeScnXx/ucO7kympjO9sVrwnU4D5WvOmS8QUsXOlP16r4oNoUhgpdqjV8JOJXhqm27LB3Wgs+0uZgvvZczbNJQiI0f5JhaL4g=|Chương 2313: Một thế giới khác;gQDa/y7/9RqneJsf7N1wEZZleNn8fMi5Vpo9/klFpCU1l+I06nZdYXKleJAb/kAL/CQUztxXMuUwqhS98iJAtugj2K0lVop8E4/TrNpmONi1+noxpBN2mUYE9fhZBJyryPNKhgM7ljRoi0Z1Z95tJI4st2vG+iF5o6v6zh7LURg=|Chương 2314: Côn Bằng thiên chân chính (Thượng);2AvrxufkavoMkq5zvSebFYvst+/2gR5mo3O0ES2QMxvEppS+JNzBRc096QJR8pmNsULO9fHdtB421U+Y5c+qMLmW+rLkEHxPrK5ZtLrrbkQrgw73kniUXVSHSD/f/1/ZWPhY94WOEi7/mnlgORw/5RVnmB5lIUff2OVhlYSPDmY=|Chương 2315: Côn Bằng thiên chân chính (Hạ);sJ2Z4vnNHRWNPT4f4+1fNujKXaC9JAAaTKu2LzSvRHsyxA7YGW13jtjWVkYdOtdawaR9Oa6fVbbwvSUnKMmEzuOHNnDWKXqjkO9qfhUSHUeK8Qws49uAzjIaDKjmUq+EmTGtDMzefU2OM3oMmGLDnD/BpI7JNOwL2FwTrOxcufw=|Chương 2316: Không chỉ một đạo;2eN3phIik77GPsvDEWCrk9hxDJCOWIVLuTMMlFLRbmj7xGm4iaa56IjJ6Y4SEtaIPXHGMEjABD5YKiNUhq+4/Yr/UPnnexwtxUMTQW4pT47v0/BfO+o3rcMvIqzqhBZXHar4ANZjZmNVkoZXZt3pbyZiEv2BCCQ49gP1x4zPlv8=|Chương 2317: Tiên cung;0gSFIMoNztSMAWJBdb7ITKmghFWnOSjrGJ/MiXCog8ghU59lpCNiqe3N2WfdPzH2uatHDg01Nf5Wv0vSPoojrZKVJcsVayMxXVV1As0xPJ6AddbmbOpIpjGtuaRgIPOnAJDKyzf61Qg1XLidSh8jyitc7A0xeqVPBiS6UUeeYFw=|Chương 2318: Hắc Long Vương;cLYf2k8u8/mSjI/3m7Pmku/MBc5leRfxL5z8JLfZk6xzwnFZqB/5chvzCk7cfWwAH9fdO68XmIkvFig5pIyvnTJUQfPUmEx/c6NpwV4KG708TiUZ6JqtrNf+eWsoeLldLIi1KmUNf1VpRpRX/fNMvQnNxzt4ERCOWtJrFXVCLFk=|Chương 2319: Hai đại Tiên Vương tầng chín;ONki3D1nKJGOkq0vTgzginmPqwbnpF24glCkfj6bSwAz0Y5rB8xysF+gvGJHBFymDTYRvYHw9HllcPQo28sJxaqHd2isDsnSceY2CK456FgSQW5Evv1gu9bJLQxKS6gl37YOwZ/0THphodMqAIIrQFriU8RwdOMIDZpo/Wx5+TQ=|Chương 2320: Hai đạo Thiên Địa Bản Nguyên;LGsSqyhfpQU3VlKuZc+/JItkXJ4CfHvkGo15w0MCh44QMu4/9yRk0B6oC++6yzFV+WAlsOnbLJG6G39tXH5hEOPnrzz19aPG8dM7hx9/FdtydzKed2afM8KYikXWYvxTitUsxOZckgHsIerybrZo2/H4MoXdAE1v0YLdnWmjkr4=|Chương 2321: Huyền Vũ Hỗn Nguyên Thổ;ll25i5W1hvwkPwaEYkif38/CWzMm2tUv2ixZz8jbPZ7Cwf/wRE3XXUGB0LrNQ29fuQeXZQYhnmNSZNjj6zN9qvpKydgVQ3EsyA6Z8BfQVt9UYpt1gR0kx7nS9h4KO4RPrm03n0cSAhGTEhGDBFRzAgJMmoqzw2hQ3LazepDjZlY=|Chương 2322: Thu tới tay êm dịu (Thượng);jRzufn2yxJ8x6yptLXNz6NpWjLo83r6sNSxMCEuJJxUVPq/gNyICbgWjE4/nOr52Q47hZ1tfAXzAotwFsFBr50+aKS8EGmI9I3efYfY/Qylup4xL1Cs/XDfcEua7H8TRXW3wf59TgRehCfuPCAnteHExEoAo+5yioeUVQ9K5iw4=|Chương 2323: Thu tới tay êm dịu (Hạ);zFcjIPfZPt03VFqkl6ylYQtZBx2hIBvKFIWy2FCTpRk4I6HAsb/y/xK5Dp8wnqyOWZAaFsIb6NvU2rtHQ06arUwL7XhlNB6ULXSW6aicMPZS+kR6LhD2VmCa8YBnIX0bSFPvGn7vf5GAyEQVhJYoRSbGbYgjwmn1QGCBbl+0No0=|Chương 2324: Kiếm Khí ngút trời;ZHlSa+uInhgKiB2UWVD03uWfU9nmt+BZgooxNjQ8nMlalUtGUsGDrfNQgujU7q+64sZtL4s5gHcv9gTSx9eZ+L5JK0rPG/NgT5ATL5GQbZEH6i19sdedZriPJNLc/UckyFzHM708EmnSiEyr71a2scwep4YQKyREc4ls8wRvm3g=|Chương 2325: Phương pháp rời đi;E+iEunyO/WmitzPztmdF9p5t5DQEmpHbRQhcPQA5E9eB2NzIscwJn9MG3M9Jam2/k97d/LlY909bXcdFkx/LnWsj5KZL/Nh+jfXO1Ar9f9n4YG0zhV0lWvXESwSxDBa9Jzgpe4LWy3FHFx7+WDVxL2wx500boCPJNOBdD4Ek9sY=|Chương 2326: Mở ra đường nối;RZ3TD2nbGJFGvjlIB0oPxQPkOOugtHy2LGACsVy3s036QOBrqsrqJMNtQy9c8g5MrOIde9Wny2znj9tfUrwvIR1NYeIWt6Wfuy21px6qBPtSxCZ10icW9cz0EASzyS+PS5jM/7rstAQqk37cEv7Le3Mw3Aq2DgW8eqSNj1xkTi8=|Chương 2327: Đi Liễu gia;uZ9c+LCXy2AUj+zpagg2LaID8iJdwoEzE+oTgrb74hd0XxGbdxeofcf3mvXPzXfGlZjK3jcGsAdqoNWQh8nbt3lKy3nsRp4ynExB1Tf0SpcufnA8W51yK3IYgSZPkOPkzLKWUrg3fW1OAJpoAIhcg3zR2fFl5BjHTdW7YCXp46g=|Chương 2328: Không cần làm phiền chiêu đãi ta (Thượng);KNy1Hj42fwM8VJ+O2BDEbgiAOciLJEqzByaE7zr9SMFOIlHaWsZFXGvmG8mnaGiWl8+0BbtjMMPXwGa/k+QigWDME2tviZ+RAFa2A9hc7otx2qw7JSD1Uo+p19fINy1JTsubkdoPEt1cVmQpcpC9s6VgvungcHYBEfP2oW0bNmM=|Chương 2329: Không cần làm phiền chiêu đãi ta (Hạ);mNNvENSbUTpTe5gbFbzbCgvtoFUWPvJ1H2YtNkUUhDnvxM+O3n21Quxe9MYisMG9qfNxMZ3ROKBcMXWn/SvcC8t3zcoaPhngF3fiQTv4nadbsAbbXNk2lBbSz1VlAUHje8e09LZSpIm+QhMuKp4uFAAsCJG8vNte6u/LC1Rxq7Q=|Chương 2330: Vì sao mà đến;ILYs5FfSiPEHSttiO6/2Z6ax72aYftkcD8I25SqV5vRyGZy93WAAjQzx9fZbZy2GZ88XCQkiWjn2ZidyiyI5Scm001Gy1ndV1ByyL8MMfd7a6iJa4emYfcjD76x2IKSfb+WPPw4m7kae9TpVDf4TBfO5G7ZXUDRpHgb0hnjcCTU=|Chương 2331: Vu Lan Phong Hoa;y0tREAoKGVEcJRnGO8xA7C578kCpsRuwn03MN97OYU8YeLaF107LsVMr6ET4XZyTdnhR3vt2rqtu8plGDmMXGYiFljOvUSPs99eeXSC7EEh4cIS1t+9DkAVgqVODm6gKAHUM0JlFmx9ivY96UoF+Fu4rFvbk6CITRk5OGO2n5Lg=|Chương 2332: Bá chủ trong Đế giả;oC8JM8QnM05OgNF9OjNHqZE5c8JKHi4bkvj1pzewSqZzZwBM7jM17jqFxVKdB182XdmGAYRicLrBgtXECKPZgYoBFZMRXeiBIXSEWxOqaTYiMrgEP+R/4eqRxJp4bF0dBsiY1Uh+HDmr68p4NBlYsVJL5lRJ6KvWPG2ja5FPbxU=|Chương 2333: Bao vây (Thượng);Sdc7WV9c64pEQPzw5t3zGFiDl7DPp+sNhbTJKGaT5CaeuNMm5GNZtHPnzIdqQZmbLDRCBvHFaxishiBpaMRO8bDKKSXtMY2Rcpr/Sgyjfn/xYJqgMIS1DBVnCdYcPyl11hQ93BMOLCN7eNfxoZ04A2i6UWiceSfb8bhkLwoaIKg=|Chương 2334: Bao vây (Hạ);m/lBBZZmySERdQ6HpIdcVHl6orTPc2WVVBQ4I36z0fOPZlM3354mPIcStRoW1yWTyW2pF8qfar8HxCChdT+Kr1g5nVskNi27T9MgXtCqrzycfLf/Z/tn6SEtRT52X+BSYUTHfkHjAmAAmerKiqUVsqhusxJLTzy8yS4l0BptZ7I=|Chương 2335: Tìm người quen;Z8UdVV8PvxCT6DcYD+wA4lkFow7myIkyKJItvCLdbo+nVbUHY7rBwZGEDTVN+hMkB7vqVbLAmcv0K5H6RFbdofF0LcxxU5gOe8iXvr4Tzp9rd9OXRQV+QKrMkKIB24/XhX6WN5t5LcvvMfe0OlneOun86gMiUzpiz5THNu5roDk=|Chương 2336: Đại nhân vật ra tay;9VVKA4GpZFgXuyRyi/JJaZf6aidc6CApX6egE0PTii6G6p68Q7rOkey2uCAVQJzfiDt/AjSDcrh4vgFxgms2ks9tbanEfHbeDzg+Si7p10ieQLCLlBQiR/Muv45ZbvRJc0mju/Z3qQZVdO+J4bAXQvRp3HJhPlmccmpzbFv6gGM=|Chương 2337: Tình tay ba;GS2YbZu/ajwV34O6IbPNV1pYVmNphhV6Ws+z1HtRQnBsn3kKLmtPpuVjPT4G5Jl2rCPDobdluhCNSIS5ek6Di89SsPklAIR7NERe0hOQza58ByTa3dss7bRwT3glPFajQdbeN6mxbqehl+8StPk5YNWCNFKE3i9bncgMKZcnrLk=|Chương 2338: Phá Địa Hồn;kvHUwPoDVGMA/ruMQ/mVs45y8VIz5Kiur2KA2hibxOj392noQFOxcOA8MOwVtgue72hJWbR5EEx7FCrjT20c/0iwSAPG4kIPZbhwy/3pxUWB7YxF4N+GCQbYky7qXSLhC7fmQpYtPBLh6fVUxQvpifxjeROsKc0jmPGJAiCGZVU=|Chương 2339: Trận phá (Thượng);QeiG6bEzkqtMAUb0A3l8s5tENp/b2wmJlBZhEHNEDVJywhMVzzLwK9MZyJIPX8EnVWMM6Ccu+zsctc5vdz3tdQ2tMwNI1LogTIjuH/eleSs3Z9aeYCKFSYMlDmsuxYmQ+/RyTPvoNz3swpB4Thmf22Dyb1aYFpLgn3G2UB53ek0=|Chương 2340: Trận phá (Hạ);PlJC5yIk2LUXqIJk3pVuO9Lo2/HbdUv3LGpMUZ0SuPqRKRXaYp0GrWBQkzsCocllWxtcND/bZcYzLzjcCiLqbxhqV1/2sCDXj1uPyD9S/2zWZdGygVEu94mi29KC8pAyhGKwtskE3ajhWOAO7bhCHxn3m96ukyS75Ls1OTkoEf0=|Chương 2341: Buông tay chiến một trận;mk4PNBksNCqqwPwyvSrnYvJCMPzZXju5Zo+1ZHfWx8pO1zaDTlXujUWZmomJeFPemdlsSOyJChX7SX+yRcfvn5BstrpiZD/nPF/1uKN1Mv15TvLJlXp9qq0BOCXKcKi8IKsayR7qwrXUZGB8cLZiCbis6JehpRYDjoPer5wFs+4=|Chương 2342: Nhiều lần thất thủ;dusOSomUk9Vc8n/fQ7zlFZPgVCBOFMAZ8WhNYTa8yKbwvrIwC9fSvxWOY4gxaR64M05FWQoBAkJARaaKV3u9Zq+Yo9DOQuD5ozZuOCtfeFo5H6BSDbM1cs8ekeZv1mv8Svj8sLSOaigaGOE5wAFmOP9fUekBMnf5v1WB/fq9+y8=|Chương 2343: Tiểu Cốt cũng có thể kéo cừu hận;1AGAs4rd8blCdq5fi/Rse+YrPJq078eyQkfscwyiwKptKLY7mSKUmlFNNLAlX53/xW9httROZHRrHOeS8BDchKQFHoeIlDGhiBoQCwFIJtZ6Ray7r9BDgUGImEMekdZ6OrCTsULFbZJ3Rl0EiBSgS1Pfz8SiQkqiZhhx7vi8MF4=|Chương 2344: Long Nguyệt Tích chết đi (Thượng);x+IWHBOfYfRk50Pso+TyLwZ9fIjtu8AaMGJqPHBotYwQ+80908PKYJNWX4aQDcMFiNQDlH3tVjyG1VXK2SvmkNMzYPToDsQ+4QVrtplJMRNIZ7xxxPQRkEVWNjLs0aKRO3W4GfIDptqMo/scJCZ58prp2oeAoflnB44MATyymEM=|Chương 2345: Long Nguyệt Tích chết đi (Hạ);mz+cUbsUruTL6V675TEpjnIFxuLxivwqK8c3QditucCNJmcqlnqlAnfW+bQ5pxxXLkP+dMd5jlasf9K40AVqqEa9uympsER1ldfXjhAHgxnHaROHa5iBdq/AM/cM5/3yZz58TU2ueTBzegxAbw0gYGks8MonShSCnlDTqqBuctI=|Chương 2346: Yêu hơn;nKhOpBN8h+um1cjaM27r67lqt7puU5+GTUaNn7PXTY9rFlxGICjq3tPSyHfdCBFgmJcrwr378uT+n/H6ULMRlr4xRNZzv+yuKuTmLXddb//kXTkQlDwjwyBYF3n6MsMpI/+a/FjaG61Om93aKHAn2n9JzdWZ2WXTEU/yRQH6wQw=|Chương 2347: Tứ Hải Thành;jRV1s44ypo7HDUyZzSgQ0K8n8yu5iX7GTdONd2hxxGswb/7g4QFnOX2QTcQg2mnZbnjnBiKd1xy2LHkOSW7b0+p/R/Ae3UnV61LDDCK6+0WXmEGwtHVJqro7JLicUI2BgqqF+gKgqrThaF5XbgI2WuQ5W78hZ545n7i+s0KlMLI=|Chương 2348: An Nhiên Thánh Nữ;oFdFFbRTg3jyUKW2b0G1I2s4ixCxsTWnP8ZksWeMPjaSzkqdt0s0WxCCFxyhUSstHhDKO/Yp7quFJd4V2ZBaDGyNdBseWyfcLA/l3t7iLPuSBBFvmABwfYpFQT0SgkuOJZoDlBi3VNeWgbDywWMBEShVgZ989YmKpeXzx3FUTw8=|Chương 2349: Đánh cược;zI0nqg7/sxsRENg7xeTNIudFqFsZ4FZSmtXhp+t0xd53jt1rp28UvJQklJnbsl9JBZcQEgLdo/P+2fgQcQC7hhoMrVieE0rNoXGHaRhr+xbQycrvv40jjCR9KxrvVMJ5OKVEkQ9/l0IzHaLUb+7hIRyVxKTPJ2pApClSbuY5DEM=|Chương 2350: Bị hãm hại (Thượng);yO7DYVu/x2G3YBCawNXuVIOfZEAXtU3BzKhXPvZaI+aerDQZ91CRhGxVMCagh5bGpaW7XR9UdH/2dNrmF+o08rCZGRUnpm+4PN563wYPdu7bT4hSsIf6Pvzm7c0a77b/9z25xF1QWZHzUaYxRVEoEPF9K3GmIibFtQ6Danaeqzw=|Chương 2351: Bị hãm hại (Hạ);9OxaeM2L36shh7pxm/7Kjplr4sO3VbjRdzrTmLQ1oygYYKqZ4e9gk7goegw+tOfqnUQYpeHjR8NhafIqEy8jjcJ4fHUh3YdqI1NXgOILpMzGwmdynpwA9sIKLB/PSYW/c/pfVVKLxVW8C85Rb/+y5ycq/ASiEs2HgThROszTjvY=|Chương 2352: Lặng yên đến Thiên Hồn;bnGZ/D/CszND4TapsYd8vyyBEh2YqJIr+tqK7YVLsLXiepglwmmBzGsYnfvB6uExrLtC0MRCTPloR1vWgK9BjnBnZtMfC9A/5eSuN9KdWlDqrmsqAtt4Qk+9E/oerDlAGHH/gaFofCZw6JFp15a6cOv4s2DA28Gyc/nlChXSG4I=|Chương 2353: Lại gặp người quen;6Wv4bL1jrKr+HNkzh4GRX5nGMjy27SvifCXPFIMZrQqhUIVcI49sEGJh8jaxkYsk8ZiTa2U2847su6PISlBdbHyFFHuaRgQunOB9nqjMrA003OodIbYFbX0vawFU0HaD83zD3NEX83wosF3V2dJi0R3J+2RgZznHsWdHEnZMc2Y=|Chương 2354: Gai sâu;LAmKyw7FXsYHBjXPO6IvoN1DQ7Cfo09jDGdrXYPEGdFk2v95hiVVcsmczu30s20SHy0j+p33AhDaSYH2skPZ2BHQ3Ju5R3/Q7PHNvZLPdWug17LytUHe0duXrW6uYoqx1/YQJNOCwP2ojgQyHWVSQKFZ2j0y1lss424fpInB4rs=|Chương 2355: Thi thể bị phong hoá;in2mMtVfHxYn9cxgXu6VGSWnv9Z8zkPcynNfiIaldO6/0KoZUDjtgZxcopGG/okIYWTjddv5AlZswnJPt3f0gMVeICAAYz7pZ82VV5HIC6r7eIMwkpcHq17fYvcC2BRZdOyJX/GnwwE9sOIM/Hpu9cfzqp+tdCyMzjPamxUMnBA=|Chương 2356: Sống (Thượng);pexq+r/WzgxF/FUi07DuPUVyv/R04JwLLQBKKDDtkOtfKU2p1EBtetStOPtUPPk00a4B6UVFLb2aqGBvnPIaEQKeBo8EUfA4fj+v6kWocd/QIkJTmeUftfty7Mzev9c1j5F+eNFl7lWC+wAsNzfI40XZ84OlioLHlX4wW/v8M8s=|Chương 2357: Sống (Hạ);BD0ixuMOH7VmVZqhIl3uRzEMI0Hw/bQs+bzxbKhaOGLy+8X2YN7coOwqgQVsy7yWwUkNi1HRb9yX0yYPVi4mVYhJKLOENUrUCD5jxfGud3Ebfwb9yrH2HRRC3gnStCRyxxtCCMiT9vYv+BBlfmrORQnTQE5mf7BnxPs0VVUwUag=|Chương 2358: Huyết Trùng;qYfJagSu57ACCdzZ5gI0NFiwXA2HkFLMPCKXtWv0kvAnjE3sLp5tdlpW2mJ5D69LIYXcHmVPnhZBnPEo4AUuvtHQiSqHJRbMj1jM6Gb1ct7TzV+sz2dobRJlOEIQZdXSkXManTZUIJ+wCDNFTdmgdu2sHQyEuZcWoV8GV4mqkrU=|Chương 2359: Mỗi người đi một ngả;WYsmObyYewdmifu5NZGZ/atL/dRpMSqzfAgRpCWgLH7Zj3pckRpQRczfhel8bUOCfZz0XNcOmbkcV7b4uAgLQ/p8uoV5EtmFyCM8heeJ2VdcF+u4PQKD+CUTQ9uxwCJQEF9rjampiSau0cwAuPzxLe2w414HbMosh5YGS/VxACs=|Chương 2360: Cá sấu ba chân;PlELSbYr4yBY/Y666u6n+mLYWjoncuFLzCu5/zjCmRFEV/WB5jVapMmv63vKvDi91KMZhWQFG6zd/0Iwn6TtiMNcL1EwBeBavswo7beM3TZ/QXvM0wwQXlp2jDqXARjhbQ+fcAOa8e553g5oGA0FUUgNT5BsKjSHldwC19sml7M=|Chương 2361: Suýt chút nữa thuấn sát;7hgwRT9Fd8BpA30M4MnqNOiNaBUBiPysKYuCgxpM2VanHuOCca6IPIrn4/zLew6TqKHzwbJYLHDpVOQJGuH1OQTpB0CaoKH7ox9WAyNKNfi/xFoizGSMc35hU9x6s12Z+L0Slp6tSpn30EiyN/RXvJdwTeA83BP38pDaRyeYq3I=|Chương 2362: Da Tiên Vương? (Thượng);9MNwlbuFhDkuTE4Wd+/UN36egUlMkSJbhIw0r1zVxTPmTCkuPrklWYRd6tss4EfSREkK/9tSCTBrWi7SX9hoqoeaRFSfIzlGTp0b2tRh0jxyWaPSoOeFmfONswqELyRzGX7YY08J0iTUtwTX8AkaZvLV3uNjY/B6NdOkB/MzblY=|Chương 2363: Da Tiên Vương? (Hạ);E67nJDzF+znemiAbHuCatR7C74meHrRM0udMghCtMKeQOwBQcOp+1xxXa6/vIuuDhtghe/AzZMEevkKr3Uz/lkFoCjFE1l5b2abWauKZxSk7RyX45g3UjV8iZut+5iAiEk2/oidlLlvB3OHMg/fsgPFwUoYsFjhyPatlnf2x+T8=|Chương 2364: Cổ Thiên Tôn!;oj+lA/VTgQI/E3IdxD24MmWal+dHntEN/FxDKfL5eAMieu2Anmn1YEvEt+nWyzLJluQ6Hxp4gL39ucC+SU/R7EbIlnI8/lLGpqVH1M4JwgrZ8khPLMjW4JpsuhoA2eROmTOYH9yKaurJDr3XL68nhLPNrCegnbiI3u70rOrYGLg=|Chương 2365: Thời Gian Bản Nguyên;f8TRV5KM7GSkmvsyDmuiSlAp5/eakjHEsdhCg23qYwPOc9VD6k+e33bsb+mljo/YDYxBiZrKaP4xmRN5mjKinhoH/hsnbjdCf9VJjLb1eTFjALjriBzlfsR+B9RTLNR0zFSWmNAiR9vgUecxMaRJVKeEVrj7Zhw51bbMvYfWqhA=|Chương 2366: Xung kích chín Phân Hồn;73ATuNYG1z1zntgi1A+NMWvzdEhafJBhF43egaLzr8MViPCysINs3M8187zr4P/dqeKNLs2pN/Mx3tWjptQymuWoJbfR6vPM2nUlbf1XCumACL0lUFE5AmPVrozyp5VEs6vGhUXWMgNgVO3u+00WZbrOiByVKdYCoFIUuYf1Wy4=|Chương 2367: Công thành!;RMN9scI6D6NEjIXsSJxU4HVURA0NiAmhrKeIDNURZ0s4Au7f6VKOfLcCTzOHb+gt8OcqwBF7YeLMlIQTs29XvMPpsuTsYM3wLTukXlT8w3imaLASFFij5t73A6milp23Xc0/Z17PtK2CY/jcCjhc1K7pHggkSZTJsK+8XXAJ12w=|Chương 2368: Lực lượng Hắc Ám (Thượng);NtxIWNSQot8ounvmXLcTsvp5Tl/jOAUgdOAn16mitOYrffUNYRB6mkByRa3e0b6/xHC2AJWD9YKTw+m7gGfdFs0tEseUxdtJj2X4Zng09dBr+r1Dk9Lrz812HlsYZMxsTvblxP8/uHja7DtSwHVtOznce/vOrmc6vQIBUEmo4lM=|Chương 2369: Lực lượng Hắc Ám (Hạ);3zTYjKyZf5dkVDbxDgScgLEZHGdq7zKvP/LPy6nR3Qj6F0bau3P4mrxM3uVSFVWEJmdjb39FGnD4qypxcPC/DJBGccpY4u7MvHunNGb0Shzz5mRnuH3n1VjSMugAOB7peIqpiohUUYdQkEeV7rjN50pyYBwR3WQBDQ/SkJVh5Vs=|Chương 2370: Đánh giết Lâm Tuyên;XdtSk8bjKKffUEt0yb0+3s66ywHJVdTXqu4vSIGfCCRtLyjJWNEzgMfeOPdUuxZganbxQCvKt0mpkqqSZfGRVqp0j0CJ5p13jQ+YPUuXQAm00qGGmhz+VftPkNVTAUAJXfQysx/GXDWmHsGi4OrQTAg4y+dNFz/F+r0DSm+/CbE=|Chương 2371: Đi theo;EHR7hH81q7WyQINIfOCIaeMlkUThHHVMJbylhHpdwHsw6cbje5Z8cebHUkLqdiXRjDXVT6t2vbuW1xBJE9q4Vr0/r4tlO4pI0EzvuNNKMqCGpiwGixzWivBYENr2Kgtqycd/1eNEs15BmeDykDlbI5/6FO12YRdnE2rGtjRDK9o=|Chương 2372: Đồng minh hình thức ban đầu;SwUnPZUoYs5uzKPVnZpBt0VbDj3PL1wjQKF/aJhmXgzOCbfx9yz+SaLsAsGWj6oGgDE+oZSUXxtFHNoY07+eV/oXTAPiTPXgXeemegkbvIM5ApFxM97tbWgouq75x3VvmSD3ixU2Q7Q3gxR+2Mf89QMvULNpFNLy3isTs7JHgnQ=|Chương 2373: Chốn đào nguyên;fkb0pJsgyl9a8HCeg8YUxWfhCUICcUsJ6038dx5qq7LTkcdQsvhdZVrMVrT+MF7KWLDEJKFisJsInfs0dBvzqIGZHPe8mb+7wNLKg4WpM13E+jVqB276OGTGy26VZpqQ7wBexr2ykbEI4dHKg8xVXEoZLyoov6SIxz1V+A+SFDU=|Chương 2374: Đoàn tụ (Thượng);2Kgg0j0n4g7xdzw74gYuXnmCHQ7fbUAZ82/uduD5non0zEeu7R3bgsbdmrWrfS0MWE7+GqKyddSKFjIi7OO1S4Z/RKIhnvz+FuA9PvxW5GXvVgSSYB2ElcsDs1liJB1y8D8MQJje5MoS8wPGozahpgINcSmjcPE+O0UP62ERrxc=|Chương 2375: Đoàn tụ (Hạ);+rn4QGpiNxBQM3cm2lxTYDHeCJ65INdsUNtjY/btC8eruntfwi8x8wt5/ExjJNxU3JnTtbMnOSoKCT1NEqOiQnp4BlgJsGiBnZ7te9jW7qCciDmSAkJnBBKiL3A6VglbPml2BJduZmJZjJ8F6pED4YTdVGgt7YXdQDguseRCEeA=|Chương 2376: Trình gia khinh người;MJOZ7D7/BsKjYUxkQ7iYjTwrhNQq13/nEMeIspQGYWdGPbCFwGE0SUSFJZcRSY+38SYvr9X+SN/z7w26TRAdsbTx6EISb7EPPPZsxIXWI7+tfRhiqGePrXjSh9ubS8b2fONBVLluJQFRgd9ld0978xDERe1QxYkXFE6/UaHvvVc=|Chương 2377: Phân Hồn mà thôi;EGMlQUEQUcm0oQzBWUr4orriKPPHgJZNEjSrfXCZ/b9vMCB86LzhCD4Y7Ssulgy/8zVIueAghIavzsWdhloAI3cbkI9xct/3DQCNPW7etCdDla88vUQ/Os0/CTLjUn6btZwWfnLmWLxhkGhUQD/1qOj1xvIaVMht2+BtOQK6VrI=|Chương 2378: Sứ giả Trình gia;2EiadbRo1m2cmS0tzIDlPrq38rdjiy8TCwuU4TAj4jWNdcuIWAfUt4uOkJZMFqJJWV0Tea+s982b1hzZD4JGg/Pjjqw8VYnNeoY5Xtx20JegADD68mGHlS2+O1K8doOrzQccdvU4BjVA9GnvMuMWuympbypg6yYl1JB+trM6+uA=|Chương 2379: Trở lại;9nN9tFZIPOAvjKl+vnk2qPdmOZ6XQnM8MxsGbPra4WrFUaV2ariV6xDi2NPE6vikBAbdECUbAdYhXrRCoNDb1BqM0JKuGpPRLsPklN5VWyZc/QKSZ1HqgpWxmHU3KMZhqsALnSabB31sAVg1dGPw7nBx0zqHtnHkx4w8ulgjUjs=|Chương 2380: Doạ chạy (Thượng);cIgsBUT4/SZa6UlvV6+3qIHco39Uk/rGZpp2yM/PLqS/zpT9E8zuvtZSGIxrlOEVNeRGntwcXvoEyz/lFGnjE1dqh0nRtk5iRt3GFhNVwk74AQnac1A7sxl1yUZc7kQlFTomSf52PnjrHEWVk3NP9914qGPxpsEZGgevlk5dpDo=|Chương 2381: Doạ chạy (Hạ);b/NEfBW1FqPR7N19bj9OPB2eCn+MRYlk6y2XyTq2DWGAcJNZAKTeI89VcB4Tv30267Ss+kGcENA015iZ4H/JTWOPYiL3OY0/CboF/4YWfMJLkqMfMOy9BDVXjqBilfjqs2EEpiTppbY0OAkqbQmGCun+5di5xKrf0iMtsMEeguo=|Chương 2382: Để tâm rất khổ;V/FQ8Yoi/D0u3/57VEs0Bkqk4Fr/JMZTzcEDlRx8tiK9pfCQfU8pp+zbsmnF+8XwoPoBkA4mCjHBWD4DT0wxLVAC1mD9v+5coLnGFydpbCfyc5jozfFo6WOgypo4SrsUA0prAY7Zt2ieZlAgpd+AqdfGg0cN0wa9vkm74/kjmkg=|Chương 2383: Phong trấn;nBLrhgzJlvMTI1k8lwViAFqRg1CSPihwZ+0QB3yBdMYQpmxmUp8vTAtMeYF7944QJZ6xM+mwK91OscwCA6ekwpTsrkw7BIjXwQZA05S4UYPEy4a1+fG6/IMV9zxmsCM8W75ACuhTvuPkySGMX4Q6cEGijLTc2qHp7ptd7l/76P8=|Chương 2384: Con trai gặp nạn;uExMA7Vjy0Eh3OMLp5eUDn93uv1jqufZd/nwEW3WZgR4fk/JTZNep+SExDeTw8XAz/MAy1zX5pgRlDgs77664G4j7nX3wpMwnClVxslnsoY2NQL8AFx4Ok/Yd1aALmLINQFNO0DEkhirxK8VZ+ovlrYG4P3oNOivbvay5RCX6qM=|Chương 2385: Giết!;b3QPj+gH4gJVCWuTmb6eAI9dDVSgJKxCv+6WrzhA56zOcPJlScoLjGlZx8/GNHvopmqy4SwTQYB+4xHmSa9Ti9CYNEcSw7eX6Oxq/CPAeOu+cBU/E8lILT+TJRtvXg0ZoSKUsD71qEnFXzmaH2XEUXJuz+Se01t9+NkTH6xQoqI=|Chương 2386: Mạnh đến nỗi nghịch thiên (Thượng);+m4y5403v1til5HNfN89OmqsLBX/BgVti0LmcGzo/d2dJ7EHA/22pQM43ok3hJOvIgBHercpqrC3qs5GHZOxpX2hQ/HeEoSM2t3VPU+WOhKrw4xnwxkl76o3wjTCkZk4Nv3OqLiRzAV25o+VTrCunAiVsZEn61yrhDY6r12b6w8=|Chương 2387: Mạnh đến nỗi nghịch thiên (Hạ);sj/M8NTGpqxBxWa6vdMYshRil2Yii2hM1h1dI6ScnczAGPFjN1mTlmd8dkC+Bj/ip/luTJAyJJM5dLjAaL8vudubaiKW3AOmhNjBuxcFUmvvcj5jt0th0E0XD0hzkbBJSClv3F4dS8L2tJWbMY24I44D77IgexP845ujVw4NxSo=|Chương 2388: Ngươi đang nằm mơ;v+Vfc80Y57+xiDdBfFTr9bz7F3B3FYg84DeU/4mibJKaMX1ARwZZPPfX/5CuYorFtaHpX2Bmu5OlOxOt2gRBxgRi2BcOcRYfq4F2H6J+AGySkuYeEjuZWkJPJXhnumtnbAhaCqTioZ2P1dqMPLj0+K4/3XgJCZo7gLcPLvaVUvw=|Chương 2389: Sẽ không là cha của ngươi chứ;+334XUwll5L/AHUeTqQc+8trBHX6Xug2evZE8OKGgJDpAY7kSgPAZl8iNTa4jrwjg8ieI3wd7mmsjaOsaVf7Ay/k1BF65oBmJlQ8ZWTMWhJOm2+kScOXHI5hYxrMr61VsAUiupCN4gq68pJ5w6NXJYNLmI0Che8wVBMoA/5V6fM=|Chương 2390: Cha đẻ;qtd82nCEVBFD5eSnII/bDLZocGwxl33l/SGBy939u9DZIrRv8uujagbCALPoH1fz5PKi1xBEfiUqLujNQv4BD6v8J0qkvXvExRUf2vqk/lcxN5bB1Elea+jom8GlPGBbjGixC3R8YB4CGDFPEkgVrswYwf/LKFCA1aXWZffi43c=|Chương 2391: Pháp chỉ phản bội;j5gcefsSVHe43DaDcxO6YPoFXfIroKgC2C0Ib5Xow3H9QnRGSW1uhhlIMgLzMOXlKa9R6fByuPQuIDMWYzhJPKkvmG3JITZK4s//Sq8bGfcWVQCixQ12KGkBWG+qzagjFN8KehYVYIZxbXprybj+g7WLsBoJ9764Hdb0kOpWWFs=|Chương 2392: Văn Nhân cô nương? (Thượng);1rcQkAjMTsHkmVi4WBF+Pj1Y0gDDYvuAJKqovrigUtuELohOlxohYURhDctwq58rSRjsXNNufjE4xrZuExYKMd2kafrysqXFapQ1KA5ne5GnvNp/cSp9fC1poS49R4jz3jviweYLJAFDtKmZs2wLPD/iINBJdf/GF743uPnbumw=|Chương 2393: Văn Nhân cô nương? (Hạ);qm6iQ0k4qzuP3xpTYfeSXsdMTOr1ghRd+MFFyobSWWZPSQf7Q7mDD1tSqyxStewtyVoBGZQZlPByQZWcwqJJRSpfGhvjyTDTu/aNM/pzGzYzJe/sNnicy5mUx49cdxsadgxzP3HDasDilQd9sfcvwOM05myeEPS1nSRPezjBL/s=|Chương 2394: Đại Nghịch Âm Dương;Xh629XuEyrU6iGwBuWbLsmVPFyum6qE5CxAEYIJajbPCbPPVsF9iO/iw/EAJliLlS3DNg1/o0MK2KsirXCxh8IPFVaQai3K0wVY6C71B0W05pkn3w6RqY0knQe43DWnblboOQwFuborKLLz/NUZbzVsvVfkYM3I2VV+IWQjqOU8=|Chương 2395: Tình địch nhiều;6cLQM21c8Mwx3/UC5hwBeDplWiGJOYfJ/lVRuDYctVobqWw7ckVBgDOYV4Dkx4CiDFn39w8UJvvNF3C5jFzVwD4DEasv70wtPEyiYsLoCBaFXLq3GFEWsspW1HXki4jFpLeuBLQLQNzIT5BeO1xYmTBEPkUzpIXeWlS9G7ju8Uo=|Chương 2396: Minh Thiên Thạch;YJ2ah8gREGb7S1ElHJp+G07B7leRqFYcB9MtMPdIWRt5NxiV5de2P/93bysg0gzUluKX8FLVFZUC5yKxcEp48qk05CgJXTxmxVUuHlDZqqhWuNkiaoZ9ViIWWOhWZcGbnSYpSI0FqNbyCywOxExIGyPfUDDNSoSpe2xRWIXwxJ0=|Chương 2397: Sắc phong;I0B69aCN7+A4p6tu+615evI0i5KsAz2NFCFh08IjzO9Y48gln8eHIQcPR6qZxCMhLd+O0kSpXGNqdw/5biVH4SuoG9kJbU0hDWT385jXJEtfCLn0MLbQ7DvaBhdSrSXpMy7Ds2X95vsSL1NfWZ9wQkzi25ToFtifLwZjAD8H6Dc=|Chương 2398: Vì con trai mưu tính (Thượng);cVB3vrBiVmX7hiUYq0vokraOUQ768e9EAaDwIZfm7nr10AMh/d+eRYmp9250ggQtmp2DG+E71ezy0B0jUQC9n4ADibMcBfp8r0LrSiTZxfv58vKZVhssOyHyuWHpCfcSlq31Y7Ql7qf3VVORLyONuVhggZ8Jdmhqtm1DzgRzKZE=|Chương 2399: Vì con trai mưu tính (Hạ);/ToEHNvn6f+LMylP75MNxlVnH7iaJOvDK3OO40Mol8+AeHlGEHMKhRH8ceUvbUhEV16hWbdg33b1iSesGVXQBRPcL4qeb3jXQvxpMtIQtnxwypeAZrbJWLhTGel5pPD2ZjLjpw31m9tZRoPrqWvbNopdzGJYNp7XZ/XBF7GaUIA=|Chương 2400: Đùa mà thành thật;D/q1QZzoWTQVV5oEGoQ2cOBXz40U1u2ot2OV+pfvVJdsf/qGSuAz64xoaRIni5v1frnLERvlN31uguQ8edYEDD9HDVEor1DZ6D0DeFvZBtyhw9gFSV9U16G5igItIPh/Bnqrurz4vH4ENfRQFtK35GEw1nzddNIQbr1/lCdp0L4=|Chương 2401: Vượt Long Môn;fZN9BqjYdfOjLDMDaf/m3Pz32kueKM7g2H8EMcWiwndNLXCvncZMTsiZpt1Pn1NPCEENe9k4iUNKqKD9J+EOKHSIkliX3ol0+P97FnjAaNtxNuXOl5B5j/91NV3hjWsMjYTDldLIGHi1NQrMYZx3jUeZ35HsJUMs24Uygdhus5U=|Chương 2402: Phong tỏa đường;DuOmd9Q77ODuh4rtyDlZHZ7shEaxtN76WBk/TZKJgPth4p6DQOn2JVHrz823TssLclwkfhPaG6WIxIJZhnu8+FfxEoFhe8x3rKFTN3TQpK9Lj6K3n41O+V5bLe6qJ8vHET9fHkVRBHwUeTk2/EUcNfqLMcKyfBPoiOHSMIFDAxc=|Chương 2403: Đá lăn (Thượng);oBN3ojAtzPuQDEYAIVcuDem7+WbQ5X1eWtsl/WvrFDA1XnsCySvy2pjQtIcjaHWJq5vdsuLou5KOfZpzQLhyFMCgQconwwyDahmhme1a7uebBrVoTpwkn4RtU6qMvicf9EfRjAZJb7vRGT8xI+FL8IwOEoYBKh39h0hSutVMmYg=|Chương 2404: Đá lăn (Hạ);xkR381EY69x9viiagtHLuBtiZs5CUDi1UoRtSPA0iG2bwBcB18jl86hswygtiifiDTfW3mZ0hyOCHYstMWUqZIOfCMRW1NUNCCCln817uXWyh5C6Ughs8ny9GODx9nCaWrlF/KFBn6zNbwxbquNu6qu37VddfDbl4oevhsxwB7c=|Chương 2405: Đầu sỏ;QzL3aMVdBz/l1Kczn1E3OjGRDXgfOSpau3M6fAL9qi6syi61vVpitXNNWv49mGmLvKLoQQboB1V35ASesy0YO/IpVRYz9b7wQ+3zx81E3hX2Vl3uQshnNl0aLIuCCxQWl1QDvdT1++re4AyOc8fWPBqb3W6djQlcQWkScYK/wzY=|Chương 2406: Chịu phục;uVY3pOP/UnuuDoMULgGJdaXnwgOUl1DSTsMzM32chzvNHHDSLueCRBe0XgN7lxAs+kn0WQ2G9N4js3E/xExNqSHKN+PLsMsNDYqMXBOdo5iRUsClp2zW0nyyCDUDUEcqAVMjChY5huXnFYexRoccQP2VAXkBZPqGelw7k5n3HNg=|Chương 2407: Gặp lại Nhị ca;fAe9UuhFU3yfKw5sLtTHUtN/imz2pgocv0h4usaIdU96eQe/bYGyYs/S6RQXks6sDMdDsz9FP4oHJtAmrWfq286+m9E4ld3y7vUMX5nIqmX7T+6HlF6ZVA6Y2KZ4GVD6Zy2detI3X/fRvMQ/bPrKC9Kae6QQVHs3TKs1nxKLI8M=|Chương 2408: Huynh đệ liên thủ;1DKSGXm3oFVT69hGbgbp1JZt0kgTqKq3lmHNqrm4uFqbuLe5YEjqfZ4mqRMYF6Gfk/5brfPuEoHH7u9QKsF7i7CGSrtwshkipFunKdWHVt2Hg7BKoYTvSoTxAEXLWgBGXYjS6n91rV3sqR4MlHLbwZOSKWDuOxHqxMwBkbs4JMk=|Chương 2409: Trên đỉnh ngọn núi (Thượng);8cLl9wucCKbNfxwfeyvONgMwCNJoYVgYsO0mgqkZ7CjP2hxAp4oq1fjVRFiCFqLrsvNcAGzuXNybCa2NkVQqh94KEtJ9YnRW4PuwEN9x7P0iuyjIQTSEeyq5ATz9cWN8Wsqkhu4WdXxWqBKJ1U8rUaTeORoN1NDWTAR52vw6wmg=|Chương 2410: Trên đỉnh ngọn núi (Hạ);yEoA5judE2N5uDuo5LtCreTglx5RcRxRu0h9Ye0moqd9xs0higZBy2XNu9iHXFV7qjtR9Q7EE7rIXV6u+my7VFrrFJWOF9+QxkrW61gDqFAldANT6CZlk5GgCmq81Vyq393X3v1zFfHImh5qik1a4LuZtuOo9xXckaFP9DjubzY=|Chương 2411: Hóa Long Quyết;tr2qWtvmNzjF6XF5lXtlifx5wxjmHEnwri4fGeTCEBk3UNiGTKee1n+2la9WVeUVvG3K2fNW9fQ1ns40fCEx8RSNLO298cO8S9NUIiviiEnTVbN+1D7oloiNF2ock853boX1fWcgrTzODga/GruBqbMq1Ltq5nopPXDPI6PoaSE=|Chương 2412: Diệt Tiên Thương;9k5s3tLBi3OXCBO/E1tZ1CQeIEg8CTslkhEE2RDf53Y4DQ+BCeiK19vWoK57V5IUYYOyTNhmlZhJRLYl3mgpk8vMIlPhRQJfyc1KKyplI5gkBPd0H1iHhNRfaWlk8JgwRofEVYi2XmR8iCtsGwa8hxTbIJxbQrNp7Jw17KzKXEs=|Chương 2413: Liên thủ tiếp;H1Xab4wvXPS0SBcX+5d5XPE4Thcrqm/voMZAAEKmFEJDJvaTqRsI/SNhFDvR95bNAe/pdNKqLMYIWVG9kKMPEM3TH2fPro9tnR9X0dtFymnu764m7cRPP0VRqYDsXIHE5RwerxgDe+pRROxyHB+JxWmor0ih8zUEoybZmxOr5lM=|Chương 2414: Phật Tử? (Thượng);KielzC2UxSvl6UJQLblROMoPP7eCW5KGUAwCfw24q5qG1pd32I5nUaSPJoxSlecOVa1N6yvQ20Cf//BaHPdUSychlnm/RSEVxFwh7GGQ02jHjVLevVf2sWsW0YA7lwkO2TsstuS0Xz5o5ViqW6SItSPWVtEsdOD69E6gao8ZliM=|Chương 2415: Phật Tử? (Hạ);q6hM8sBDhtFZ1TD3oPZPrQbkTQxN2+xdMXzYxXPt/W8KWLRLnJfyfklS6maut6m9FpSV9SicbwrOHPEwATbTb8cP9zGcWFN3mYgBGdPQAD1eQeOZllhE91ycje7U37FNn/eCd5VlTCEwytvIz2le9ed2ZMWe4Cq4W0HU8AE4KwY=|Chương 2416: Thần niệm Thiên Tôn;jWE7o7H0SrQMfhjcWkuV21FIiv8PmMf2PZrZmIwz6mK8uWHE8m6UgY9dZiJX1yU9+NBZhooJ1gBy3Nc7gY9sEJUr6Ifahq71aLROUwdznqEU5jGOmgh5rbqg/rBI/5qCfKNQE6IA2MczPpNIx9GD3SSQUgaUwAP8IK/8Cg+vgIs=|Chương 2417: Thánh Nguyên Học Viện;7GN8ZfmUbmV9PtN7vFmutmeDjwsCk4BA+JWkCI7GQ0WWpmGr/lp/BbHhQ/jBVtNakZnEw9Ts3v9yC2i8RqtvExFofMMvv6iQMYNGoQ9UZWxWiMROjbN4xV0+3hDB1i+jqdQM2EXmUXih93dN/i4qHVIQQBecIYzaY6dJ7QTuXYo=|Chương 2418: Cố ý làm khó dễ;EAe9vJU3D/Bv27dGD3ZH/ju/wsTc7VJv2JRsWnPdP7dHOFcNyhwdpbvxEpsm88CDKtjrxU371qhwdYO9gu56ZZcBWbCKEIUiio9CHur2VW2S5Pv4ZinR1jSOgyU23IydvZDiI+83SLGgyOCwi+oNrdMbjr5gizCrMy8eSBDmaps=|Chương 2419: Tuấn thiếu;gB7F/x/VJK/m0bcT7vLlF0pqD/m85CV5C44B6gflarJaJ6dsGmhDmIp1E5mq7BWnAtWZ80LB1a5TqjJwY+C3u/tgwXbZBBDYQ3hYnpG3mh8SW9Xr9ua8AhKJ0reUGm8+aJFHh+J/wQQerZhHSxfng58ieTPQaUoeUzb2CoBIEDE=|Chương 2420: Bồi (Thượng);GLBtzjoieTfpTfdyq9TRL5NjGvCbgnyMfMxAck3G2FI696Cw2vGhb6AR4RBKSbhU9oSO12nzRUIqO5U/pUiGTm6E5DOQBHskLIiTRXW+3UgkRHiY7cV1QMGZsguc/rnOcs0NlftsDN3o42JAIYLnqcoH8XWIuwVf/ZiDO/KbcHY=|Chương 2421: Bồi (Hạ);cxKbT+Lt3SVQAn9lHYshms1ECf2QJoXFK4q5gTyHiMZfkvzquUjQWvlzbDMhvcYaofPSBtCDRPMmmoRHTcHGPZC5RI44bymV/OUbX9Yt1TaDANBGBndFYvCVytUTF4JP5laduTGWml7TqYC89IIoLzQSl+IiZ/cnm6gztsIDzY4=|Chương 2422: Mời người ra tay;FhB/g5oIMkaobidFbi8yPlFK0uoDnJYoCXI1t+qGBZZ7n2SU7vuFrET8Hukj85UxXiWjXiJQbTyog5+Z1C+idfFizSbyO1FGHqX5k+sjj42rnEOtTR3qdgmgxy9Ik56w28oR/WeGxJlBl6Y9w9Ki7WywNaNMf1NTwExsUnOGIzg=|Chương 2423: Lại muốn bồi thường tiền?;/7V7YGAcBDLKX9AZrfN/9Us2OjdVBFWjqvWDp6DLeGM/Nbk64vrv5A5k3BCTRqq3o/Wir1omTclWrcXGVAC1PxfQEgyt+Z18eAf4Q9NMYIJZvegO68MxQVvZ54P0k8HG0hm39yHzUQfMfxWeinwquOCB3CzccaVQ6NfrdR1qMOU=|Chương 2424: Thu thêm;rCalv1tyPqMEw4+GVeYayCYOFg1p8RAlmCewGyh6fi+oiLQrupUJUtOAcvo4co083DM4Sed273cXDBtgL/Ajh0AitBl6LZlPaTvuICFZlQjrULlAIHSIPDzVuzrAtKbDg4WtLaUicJhByw3GMSd/1X8XXDYgPxfiLYDnoHe61gA=|Chương 2425: Một quyền oanh lật;yW1+eeebn6c68as42j5jnKwRt3OAJ5ft/MG+zGAk4dxuCcDmCM10C97jByyWkYer3WYcQ09M6PluQ5yLJKhfuPXS8r0JxJhU/g7wUmOBiopxIPcvSRkic9gyiQKQmvw7U3DwcJ07bcAsfC2PZFm2hGPuH+6jzxmIvmEOX5iBVaM=|Chương 2426: Giấy bán thân (Thượng);yt+Hj/ecMZwh4ULF32xaXXxiKX3eFX+yBOwX1+zRMkfCYzzaVQI489KICHwxp9TR5ftnHxMRuE/rC5AwhxNelmw94V8UaMTT4HAlfGWYHLc5Txb7sXALH3mKnIpDwZWKwhpSElMTSwQCDHqSKCX24I/ddMpBvN6Al25xaxdc8fM=|Chương 2427: Giấy bán thân (Hạ);4x+QCgeyuTL5wpKCwLk7pTt4blKFzsDhq4qJE/xjz0iHfhAj9MxhIzxY9vDpDv0gv8oypN2/JQmLxbzYR+9t04CwoUWfg1TqsoNYFVzZ7Rv8xnt19aWfOerSzv5BxVedAMKF4WJP5+AB3RQIqiiw0pbRl4u58VQuoo88LrYE6O8=|Chương 2428: Trước cửa học viện;9bLvzWN5eoE1pPeT3zB6xCVQky+DWYL5dkRF1aothuGiGJLAToJA0rfqTWy//rq/3PIX7QOmvvS+owbgw9hRIQ7nbH7xpzOsMhxp+NU7lZQ8ybpvo4r02WHzMhYMTlySIFIx8sFhg0uM+HKcngKlZmxUZZepwfp3bg6LkaHl4ZA=|Chương 2429: Không biết cười?;NJ+VnYfaPgPMQrzMaVAUMUAoaAFhzk/GrE/uCQ3C+/nCP/razco5pKpBT7qlCK5w00lPuGxKFd2Felul7DBjh1OfLhhaNjhLtu5l3zIXw6hdtLRG94+WJfEJNVeoTRvXzIsIw2Xt3b0Re2rL5QJqU3BIorL9+g8RB/vOUnNa97Q=|Chương 2430: Đế giả bảo vệ;9U9qI4Sng+Cg1fbXL6QDWhZlNQCj1JGUX4SPK/YMx+9CtA34WINm0nb7fLFPWJDXIJAeCGmQKRWiZ0VTj4QxqyB386xAGmOiJooyiwPwXcd/xla2clU0r3tbkkfQ8lRb9oZhriVspZytwvhrH0vCKMWnwVe+SDCMO0p/XREGOxA=|Chương 2431: Đệ ngũ cực;cbeZ4z2eo/wNfuEB55AWHdyiHJhCx6NWTqijVqCuemmjVMK80MMYKE1WJ8FHjODkvhFMCEDPqnqTjqWlZssIG0vyEQ7/r7dOcMi0afFrYsDaFDgYU+O0jUvKiDPKAs1m/kNkBoa3kcrgqi9xuBmDQ/SF7lKTyM5SrVzNhmI24F4=|Chương 2432: Thu vào học viện (Thượng);6FlOUAtWuMIH6dpkwFwTlGDwe4cHcfHmRTym1jK0Sv7qVGZwgeXLXXkbUWx+EdKIfqaGLDdxaBGCVwtjyDLvLRzp9sbFhlxawXYFBkr8BbNpsG/wdPvv9+G0F+WDWnn1yZECZpaLdBecoD9Hrbrfy5n3ongOM2yUF4xbfRKzyVU=|Chương 2433: Thu vào học viện (Hạ);fzAqL673bwsoMCOnJ8//9TcavXO6fsRb3EMk/a1RBAcb4N73AYex2t4fnxdwMoA7GGKasasAbVw5Rm1NWO1dOJbHk1YfRZjMK0FhYIOJOAVF7oTxw5LDNCVbid5oZxE8Em7P+tKZGcyqcWjLoWnV1ea63NK7L/DmTT12x9/U9bk=|Chương 2434: Ngươi là đang uy hiếp ta;14BQM0ZuIIRXrGuE4GKIIHYd0XGcglkeTec3l2dal8p0AMyuhJx4bkZV1L/akJODkUvv2sPMC0D8tXsAjiSRqpsIHbxkiGzusMKGbadcHx5r4pOiWtceVnQssaajJ4KEnqVZIIbf/hBjHkRzw3J0l0yzi3sF7rMv0P+/cXb6X24=|Chương 2435: Nhất Bí chi uy chân chính;l8GFgwCy+34SaPeOh+ByWjzkKN9/38yZQWkNgOG85WVX2q/pfc9sFEsL6CrGfjwYLmJyFcDIDMZnWgRmWBPf8UC0xjPVwZg5+WAfdduutDOqZo59cS4yh1DIGKv5uIzN+GRIO4mETBa+2WPSCwMSc1p2sohl8a0h1PxQ900ggYg=|Chương 2436: Phản kích;eJudTZo21for/qAK0yp3C+AUlI0AbAyK0b5xk0dBloIDXCYXqD/mVTAIWpoxE5M8ArkXkYxA/iWgnqH7crqowwNzwTSCruIbWYcHrpm47abG14w3Ur31pcMRgYBgLEoUnWkh5IiTdGqW1W45AFY1Ah8AxZz4h9YJIoiLZlHSiDM=|Chương 2437: Hồng Hoang ra tay;xq+/1UDsVehoQayC1pusM+A2Wk92F0iiSQxxGBpH74KSB8tP3jtdJiSGBAT84Iy/0AM1Eu+4rJiE2L3yn+7onEm7UTHO/PrjiE54KGCHv0o8IpeJDtPHdDvL8IjdwOTKHeZin8Xer2zti7chkM2/otvgLilHvO6UZfPMTeByxsU=|Chương 2438: Người hỗ trợ là ai (Thượng);00lThd/CR0SP9GrpNClYKCLFjXouLzpwepYA+12nrKBaIZbvIDysrBHBkBNH6MPZ88My99cafRTyyVvoTVo9HD2t0GNRR2B+uSuL5I7TonRcqNUS0eKu9lMhEDxHqbPMiNdiiKb/KsvZTLM6oRBGeRW6IKbeSEhYcKMxBRmAHfA=|Chương 2439: Người hỗ trợ là ai (Hạ);/X6E95gL0TbSseQk9by2Bk1vDsKWIeJBVKW/u/XCSWDeyp660+xt0shegr9PYtucFstKwZ2tQBaED+P2RXaNmnpFUVN1TH4znMh6RCUGi4B2ZleowT6o6CwkMCdMrprJiq3uxmGoA20bWJVNoM9XP2UfYKTvrpYEtuOb81UCQ8s=|Chương 2440: Bí cảnh đặc thù;djuq96qztqyv1SpnxSagGe1GFuCNU4Hb24Y7fAXD/Wu7kXZ6XuxJ8dCltnW9exaFy+u2gHw3SqvAuCOJyXADwl/UZskdCoh/Ls98FD5y4EvSCygJ7mBsoj9aIRCnbTI67tbteFsolbRBQGsVNq+DjVRMn1mTZvz7wlI+UALverQ=|Chương 2441: Thiên Thu Nhất Mộng Đan;yqzEzdM1vyIp8HjPGks3X8lAJcSt+Ov10XO7QoIYaQQU19A91OFsGHGIPpPnNmH4mkc7fAd9gIp1VbO/FDT/13pvISzRLq7JHuhSaEZMSYqAhT1iCHLso68RWfuFOxis6M2cD7ec68rSgpMMl9riqWs8xMcKRAy5SV9ysuz6SMI=|Chương 2442: Thời Gian trường hà;THkvK6mPI4xI8k7aVOhQCqO+Cq+h+nEclPeUvKUuDVXQJMPKB8Av4HOwNUbnktVHck0qxJMR7P2v9pX9DBaqOr/yWHMohPwavG1VTn1qd/muP1xC/lCGYuisiNLiHuti/Vn2qs0GV3vnp/lEFSExtIxGvGKMGc3yVp9skGUXjnY=|Chương 2443: Thiên Tôn ra tay;Y++CIsmXlw4v6Gy/RIFKQjYMlUQiKTrt2tDpBcDvuzGx8d/3Os9qRKIbaR1tD2YbpnteWUu9mnce5X5ptM8LLqyQCHoln7Q8BEtk9HF/6greZiYc5GoMjMXktk2JvdU9KtZFnFsW1z0wIlsuDaV6g8NacQYduwSOi1PcslCtS1s=|Chương 2444: Quyết định trọng đại (Thượng);Dsd69j0rf80k5MyfrD1ug72PbqOIk5/m9IDGLrmjrt5kN1mF5QkKLOaFwGQAs2bV5gQbEcZxpIVFf2RxnMK/Qp8K76Kr9xmlwWTNp2paeUFjDjCvx64szD13GcQ9NA8gZ+YonyE8koZFEGyJ01fLD0JBbbNw//L7Mb70ibqQv5c=|Chương 2445: Quyết định trọng đại (Hạ);Kyo960kBtjFwgfGkUjVAdAvdqYg0u322vYzxIGpiJ233FD4gTOIgd9UvnS+DaeSxdYe04pfjfzRKmTq8MYIx5euupkp742VaKCXOWoc6/aqhfJkdyGKbzT88n6eat1sxNyELuoxd/xMe9QIhXa0TxsF3rs7kBy5uY4iWukmD1JY=|Chương 2446: Cuối cùng thành Tiên Phủ;E1MFU+9NqBNN5z56VUI4nyvb2EjYSBRTF+fKvQJAxwUUL6ZA0wgm1Nj8Yat3d4c0Tluap9i1AxWPaY/EiKwEW87S2gU7baYV9ODjVL+ffxD2nwS60CUWxP9npwDhFLzxMGASJUD48uhL+jP5qpoOp+MYzf6m+xz6Ik8vlVErTts=|Chương 2447: Tiền tuyến;i205wCVA26rEvuOD7mQDHBQlY+ppQEQ7Q6oVtnT/2sGKVnr4/WoSxg5JC35wDjXi2AcogLRPsOHwltG4SXU8/jhs2rFX02iTsAHuhfoQyR+vitGI7rnSKpLN7g4OYWTbDOIB/SmJo8piuIW9cDJNujMuTR80L4Z6JtXHGDOplEg=|Chương 2448: Bị khinh bỉ;qXOLkeN8E29FjJ2j3TAKNqrw9jWwU2Epwp1hn/CL3X1M8ouISRwuh5PjbygiX/tW/HUnaXCa+HI64iBeRYhkQWqB7sFveETn3Mhh/r498P72ks2PzRYjoTQAWzS3oLeSCXF+yU1h/BzzjmgyN4kxFSy7gilWk1HRYnEp/1hqLZM=|Chương 2449: Xung đột;qPsJTSpEuoqpmVrWEzJIyahwmuUgnIWsOvaJOl0gEiH3+wkRdhhz94M4CRfC2Sh4fVS8wAB8FPdJ3mOassqF5n2PRewNbP7PgY7ECujv62e9Pt7ZV6+0hzNyvbTLPHgtAiuLF4f+SeTwHt8pFbIfTSJAaB48/R1QLHlbVAxLlC4=|Chương 2450: Bái phục (Thượng);1IyKbkqUjqEVmKKZ2icbKBW4cAlRDnmshS5WsVlNoamAyFGQA1GhiwbNd83ciycL0w5/MQhnkxLZj0PreAKcOXDT44aDYmuLstXN2x4XRXuSO1FBC7x4E/fZUd5KNP2btK1ETr6zV6n/4H4g0ziF1IYGhSmNz+tgnU1qLx+Rzrg=|Chương 2451: Bái phục (Hạ);rcpMtuq1v2ac7W7m8ihoIr7glQDZtmgJ0TsG+jaWGKAQqzBh8MBnk7AImoZy2sECc4AyhkwbUG8MFIzp1q+kgyEfpDJUbdKXmURWOM9XWM9epEDzRxG4SNz10df/c8U/OWfBcJLRXAU2UsKFV7WOGwFTf32fzz/znZH5/KgIIWU=|Chương 2452: Khu vực trung lập;sZjbJh+JzDkxGLtZCbRDvAO6OuQYf6D6wwAGp53SO/YL+kAruxq5aF/oYydUg/Pq5jcG7wNzgN5aRn5buqQegrcI9Si/vgLv4R6iA7OaBsw9313vX2VOP7quVGHioSz+yO8pxoiZonEQxMO63HBsWXQdb+qTvb9c/KM6Bw6gTZQ=|Chương 2452-2: Khu vực trung lập (Hạ);fCdgEBF11qULFl4nU3klvOg+X/UdvK5fmsxxpeVL1U4ccGIHq1faUQ6Q7xh+E7Jz9O9azZfQEWHGsuNHDKDDpI10JKaH7JQgSVMParMh+7imOWiXt0Li5WFhU911U5xh8Kterht78+hw0z0mTRdLB9iKekhpPV2oMptV8j24DhU=|Chương 2453: Thiên địa mới;9y2kVHN2fbchvThDNTLqdrFWFFS3gqkXaQ/XQgwnVEIXmEaXum4HWA0sSXMYNfe2uYWsVrnIk5o3RXyUkBBlLSyklxl/JxsSS4h4wrzoWUgoU18oPDQ0wny5j6v8zkidbWlqFN5hz9M1z1XKVUVe1u7/QaViDojgIsBlJf/N28o=|Chương 2454: Con mắt;85soDGtCgMAi7VhQbh6inrIM81sXhQ876s0Ah4yXoDApZtgCPEUsB+orrAXowi/UCmotuUW+TKaIid1J5gQve13WUReQvLSntIvtbG1HRRK9V/1Doe+lNsBMJMYu2BfPggMKzckblNYUsEokvwi4/e+hSJzDDDQR5prK0L5GjFA=|Chương 2455: Chiến;wZrVZPMP/A3g4KwWc3MMH/htdJ4ghaiwmX+gIghxjwS1fVJen4zlA10TkxwSztGLxKW9INWGzmt7DZ18/b4OKLHnawRaJKf0j+KDnW0/nk9QZ/dFgkPjugCzMV45lZYliv0M07yi7LZENZCUGucV01nymzC1FwydIpAF5OVfO1I=|Chương 2456: Đánh ngươi thoải mái (Thượng);wrJqXWOFCeLDhji388fztZRfbujZhWd/3XEanF4iRut811WF8ADxmUn5yjQTZsk+WUJjg6xrZLYogUVkGnPFo/Vr4PMWnogzreUXztWCV+2+lZy0638F7evt0ebAEjX/Tpnlh4jjks9+gXY/9XeeeHLO+wE1nzL6hSsVAiF8Tck=|Chương 2457: Đánh ngươi thoải mái (Hạ);FfC2E8DF9gqyIceOKfedjJakrDQlnAwawAZFwzhgZMfYjPiEeCcTwQEHhoo5FNbFgx8ZlIDkgf7igWsHPROTXXS19jzftZL2cKoybk/4StCVFjX9XlAWWNGQB3A9aUyTbMhQifpLNeryS6soOhNBzO5V4mBEmukARdxfYK97FSk=|Chương 2458: Cắt xén;Tc7HMrJc3qWSX31XecRZucQdBHGmicL09jJTy3UnZ7ikIe1+0V1SX9Gc7Eg0LSIY8okW6jkv1TFe3FJeQEMytVwcpv/1Vck5drI6Ilr1l+KbYqWIz5oYv4SYmR/rJKrWxNHpV5YwECkgolClSvazDyjora38N3tGFEUNda/Y7gY=|Chương 2459: Vẫn là không địch lại;fMtKdLOLchV9MF7aznggoMpdgRtPP8MKWu7rHFIEQter3yQK4P7nj6sSNGxPPk54xjxO/VpkJ/03kj0mR4oG0lv37yaejRZGbini102B0lXvfKIUPqpCXXjgh6bgC9rLp8WHmXRCy43v7Z27uppLYc6uOs1fwWsdsreROnUMjRc=|Chương 2460: Độc đan;ouq0Yov0vpCa84R1K1gXi5dIiuMQkWC7O8atDtX0zqjFLCjp+CZeZhaNplCPUsXLasJDSISUOVURgbHXiTIfqHIlgzi/sdz5dzsJl+jx27JaMQpiGRJlRxfG2ZniBc/ZbkO9Hg+rLe0DHjdbQZ8kUNVtl/Gzkf6zoWbttVsIhHk=|Chương 2461: Mất đi hiệu lực (Thượng);JzgbpUet0JUsiSrVT0zD+sieo8l+VToSIFoVhBvKc1vGE842P0rnfKwU8VeygshRws944nYUwHWIAiMvWj0PAmsgn0g2s1FpadJuIncaenjokFiNhXUyqplklgcXJJbL2VrvWbrrTQ2f6HGy+zqZjUio3B6KIV3Aoa2MMUhHlnk=|Chương 2462: Mất đi hiệu lực (Hạ);IbjAgaV6HlFfw5zR31Epl0c8XLLy0D1IM0M4qCQVqe7PGCEESbtct5uCe6kIEZ+pjNTl19MMssSEufj8QZNUAPbwRYrCp51dlDDGrgb4PteWvq4gxjleRYpH3GBKnT36F+kXRB7SvNSEfGTiyJfy5uW0Dydh6GAkZ/x9sPlqd2A=|Chương 2463: Phong vân ám lên;QktkUcH5uakuQMxW/igX8JJDLSTIzV0s159IO8TETsyNEqisoF8D7OhatFOMMJK5mnXSRDWI3LB0GGSvm60q+UwTgSdmKmxIehWxKRmcNNho8osB8IF8w5nH88RqWmVj0dWwsK2+8ftVACcNiBAI9K2kQFzVAOu5zlLuLSXvmIc=|Chương 2464: Làm sạch bãi;4GhXz6FUlJCrb4OmCOdsHPkNhF0GgxL8Jo4mg1LE7zO1F1mJqgRA4EKWDHUh3GUZT6SOFMljNhrXJhEGr3O7T596LCx7xjprcEOsHAg54UpgM/dXZywQT7/2os2nZysBLJvqFAzr4+UMg2+nhwUy8DDLcZ7K8cnncT4whzUZi5Q=|Chương 2465: Cưỡng ép độ kiếp;6gDg/Bx8HLtD8FBCO7eXc5q717yTb0EjUqFCI/33DfWodSrZqBH+PKhV8XPKWqdFqXjbGSyKVvCkFSwShzs0jD/QSPERRd2K4Ckkw+Cog4RRiivA5kjX4yJEegIxWkbg77Vu3q5muhhtV/brud+6JYUpgCBTriJmnlFYr2tl69U=|Chương 2466: Đối kháng trời;nQRLnL0Hd8M695xoEfcndO+x0qURMnb4VyYAEIWKIcAdZAyk5XcP32/fUtb5SSlanRF1eLWXx7FTjCY1NblUXwN5Hs7EmuUopDPU0uZGm1KxdDhO7zo8AjADStModR2vVYGndzTLtoVHtIbnFeeq52L54ULgwWwDU8YvG/hhdvA=|Chương 2467: Tranh cướp;tbH5YIjzeD7XyF1mo0Eto6ZId1JI/u/O8Xp3JMnAIOLpd9JHXat1m9OKnn0MJ+k/ig20V5JjAmwJD85IXf6ksK5qpY/VRno3OWmDIwfmVqO4yBIfX39XOROSykm8KGjtgumtG06EtZ2XnfsHsk0cp6MYySVeibQZNqYQwN15MW8=|Chương 2468: Thế lực khắp nơi (Thượng);jB3iaR6sGgZX9U39fRKw71eNCz3vSCjj1VGdkqAVYJBpkq/PNa+hA5Mn/umQkF7R4s/sbmF8ZzkfcEzscUlv5zasdZIPutWTktXPSgg4J4bpzfc4CoXPz4iH1d0LHTQq1xZhWdYUSSQEouvW14KdIDWqCNZyQwHb7eGFW5EAvr8=|Chương 2469: Thế lực khắp nơi (Hạ);aBYE5+XcpQG4IpVtdS+IfC/5836W90TU79cVRBGWY+Ts4vmnuskrrRNluK2BEFb1DYt5q7thuyWjCedK8VWa1tQVL2Us9zUspo4tRNwSodp2CW/yoKzWddDNzDCmBEDJ+aWBsrqsF71it9pvlp+nfICVEcCEAr/b575CtNoa1xc=|Chương 2470: Khởi Nguyên Ma Phương;t3i8113oiOYgWOJr54rYNd7cCX5kjJbNP40FW8iQJXRtX0pR+BZskw6GD2OrS3GhdtYAUQULwIHu5E/E3klWFwzlpUHr4nnghMuElgYZvyF5iIqZyqSOM1bkMSaKgZulV7qEHleNTSIpE7b73S7trlgdwb0pPipMn+Ra3Tdk0IY=|Chương 2471: Nhất trí đối ngoại;f0HoldKUpfhzegTRVFO/gfmjo1wYfdvgBg6jr8rJyg5IkjjJeNwGYaNx9gtnKVM6of0DthI03lMt64xYX1l+NATgu1mDA73GRXJSCeAi40w92VcoFWIgLMuDc19wGb25bLLWY/p4qoKuV+5IaxgO7RK08M6UocUKvvx9GZ3ckjg=|Chương 2472: Khoe oai;HdW9UOAZlsVdbsC1hDlZFNOz5L21utDo4NpahXGwO2XK7V+SCxR2tKkeqFQlcuf2mvQpSC6RPQbyWpz7x0+flpb9smQ11ZOTPiVjaICxH4KeCIDDq1ddGjfCHmWnl3smwWtF/Lj4YbKDtcn7t8TzJJrNdMiKUSw015sZM8/iMps=|Chương 2473: Tích thủy xuyên đá (Thượng);3PWHE7ibMSjB41sx4v6O6YNKqahkqHjKPzNm/NfFNs1uIu0CQ1/hk+8geSWsTo7CraEgCT6x/KthbNxORfEmfnh1Fw1kGiIVMQeV629qU7GgoomMjoVDgS8UcJEWm7UuNz9HIut+1xiaVecaQqTdpDiDbOUC7GJP55CuodmqoJs=|Chương 2474: Tích thủy xuyên đá (Hạ);Qaf9WoHbi8OFJP52eDtThzYIIJmyn+kbK8t1mgMlpAemTYMRZOEzQhjlX6e4dpHVVE2I5zJFOXhripKbertxNCdx9XW/jfcxTRzQibbo7LjqTdBBcNE+leDrvTxeZXa2kMLCpYxRclf7nfUarWXer7BHBG9jYQwv22F4n7zmIGo=|Chương 2475: Đánh giết Khố Cáp Đức;si/5SIFChN2ryJ4kMT77YjJlqpgs3nttxQyceFjq2Q712fSMSpu/PRqL5tVxlR9PQL3b2X9wx67aSLmC6yfwXCSLEhKvPELFXxnYusZ6Fbn0w47UPdvht3gbq86bkqeLfCUdtfdkZlLe9DvvcebfjT40hEqsxhY7Yhx6S5r+bYs=|Chương 2476: Đế Tinh xuất hiện;UflThL7JUm/C/8AKaavBMnoqaYC/Ow+CRjYhP+xsBpukl5FSuoSMSCJvJl0Y+jjTHYGorWZi5DUFK6dtNKNZm+H0IabJYvvGcCEdvFx1SdCzW7xbx4iTSJFJJjs3Troi+1rcGy1XbotjVi4nM7qgFxSfwK+cxuEoEQLq1kMvvm4=|Chương 2477: Giúp đỡ một tay;4/vqia6Di8rbGl8EMR6FXW4p2h6i3eP2dLoSEBsXvC5CBK+ijs673+yyD7JIK3Enn5Zjlrl7QpoDU4YElD7b9m8kg7igxhHfYzWdgZaURpq19lBBpbuZ2afrfYAU4XCol6mpkp8AIgWTRvWiROm7z1E1tikXAwIIovqS6WfY2Tw=|Chương 2478: Sát Kê Nhân;+59Buptl5rIzvZueChaBsRPx8rJGmDrcUoV3ZoCtA8p+UkUcI9iVmmTtsiBeaK5IJzJM5FqJtrfCT4xvo4SzAX2ugJ9dfM6oe4UvH96IntH/ZSOYLCvtjS6d4pXOv5IAupw/N2TN5Urx0J4ip4CVNf2ZgBAKOCwAszJIVYxZ1wY=|Chương 2479: Dị vực tan tác (Thượng);NSSNbeRaGPJPmokbKyZ17wUpHLxNvL3h+n4USrx/SzIkdZBzo53FACfoRZmmW/hjb/2gWW01+YUnyd86WTIH8vwmPtZF5yLUXXlciT2NY74IJLfgA7PGaEXlO8WpbNiuLyuvDnHCQVdFA2gRRIFxViang6gB0RJKP4Cw0auflUs=|Chương 2480: Dị vực tan tác (Hạ);8xHMCJ5QrqqXvTI7/Wa3TxZxvE/pM6TNsezOoY6qn2EwPUkfoboD+E1YqQMrHxcCgzq0gRN7YpjkRAyOVcJ8oP2TF/e+TW0ObgOU6TmFAkT4lzqhk+59uzxoRtbMgUpUAgl8NBMBx8Azw5dCEMxedCTKNxTiGob6eLU4pg4WOXk=|Chương 2481: Xóa bỏ;n1tJlawhr0nYJB7d+wBWirnLTzFWyF6GGc6ukaYgwTbowIFYjQe1zbK/LFLNzfhwYmJQuJDT3ef8NELV50VbU0NbVUWBh03E7j3k5ZSi0rLsrvaksUteamgT3gd41QUIeOCaoq0s9FMovNTwILzMk99+tFsWQs6oIQz978issMA=|Chương 2482: Trở về;pO0d9KMd6chIItvAqwks2jAwv+ysJuq7ssxSL7AxFy6z3ox4UpA1ub4AErVq33Iree8lwcg7/d8p8Pn1Ph44Fl9J86ky8EqzJJIGgW2hx7YA8NhFk6nI4GzcUTgHBVBZhv9nyXVLflrY9txqyTLSEBcQgBFwZk0Xznukc6dd2Cc=|Chương 2483: Nhị bí;82ji9tIuuB7p8Bagp1q6V91jzFKn6RWhhw5ncnxU7pzwpAOdf4FGPE43nJHufRtI1tfrbe2Qfz796XXVAWLjzbB+TMG1U/pgXsqy4iNM4yzHT07C4LK9JmwDwvOpifUirWsW0/qgnwaikOjNfdCpHHrPJKjUZlHlzBTc9KAj5jk=|Chương 2484: Hô ngã là ngã (Thượng);DYRM6rw5NrKJtEfIAF1LLx/15FSeU75t/8z+ImgeISGJ2o84YI3q80RjylXas7022haXS0MoeODglbz3clLxCxelEOb9U6VC/gCnAlQ8kOd+1ku55L52GM4h7GLxT7O2qM/ngwoCABRResv+n3Q4DOfQjUfkx8eKbN4sXrIgn6s=|Chương 2485: Hô ngã là ngã (Hạ);fGjbX4q4mdpHqauoMip5z8nqnpFAkMrCqGCiZStOeSiNPP++X/wXniWaAW7N02oTcyyTtQ16l/5r0YnCWRMiMeg3P+kDDcFy7BKbe+3BVMlBU/gCsagAiH/uxbnGH3oIQU7h1VcbS53AdxuYYLEwfq8zUtiFvZ9EYXX2KPigiEk=|Chương 2486: Không đề;3oQHnqWME2/7mIZS8fdzJ/GiSWXX2zWmIz8f8EJtd55tg9ZkoFHKo/xjjbAIcjf8pKqzYQBvgIO4K7hEfWTVqzaKRpQuAcRr4gQzDZKjRzhmk7mTmSKQwK4uOvT+PkuTnMQuisOx0TM3dPVn8EY0oSuRTUIceQgUsNrJAJV54Lg=|Chương 2487: Nữu tới;DA042sYOGdvImqGBgWa75Ae+WcP21TecTR7ZsnqM0vvfLVEZNbm0uv0OoWIJGjKnmnPkqcU+11FJKLTbGZHCffJf3DiwcVxg2e19OE4rXJJkRzPUdlb8JVWclR8MLKBW95+IiA2Bjd8BSljocH2Wh2Za2Zr1ZCsR1nSSBaimDeQ=|Chương 2488: Sĩ khí sa sút;9jwH21XHbhvQYJb7KW0BrVE8cLQfQD3GoWO9Dzcxhy5Ov9NbZKJ6OWyZIW8bDedNC4O++SFXxbRO0EHTf65kRlqhitFtaySTm9CmTnitXE3m02SrJHBDSfc4nf7cXDftcBBUOa7fTxOu8E8cXIWXbWR1WuXgLypfoQDNtApeI0M=|Chương 2489: Kỷ Vô Danh phát uy (Thượng);5x0WDl2TbjJ29GSim2CeJOxpu7pO9dRj0GfGYWwJuL6huM4SOirq2mlzxCbpPDHlALv9xA3t2ECWs4UO1D6uwOasS2/uZ932NzZWcsTp6eIx/g5jJCwsHVrl12kLQAOMeqHzsLu4FN2wKjK+oq2278kH7BHO9wyM+Ktr2g7dFkw=|Chương 2490: Kỷ Vô Danh phát uy (Hạ);NHntzzs62AAj8exj1jhExz12yBuM5BMVsoVUzVFNdPkBBfhGpvqU7yEHujJ+VHwIjORdJwotJcpvhjArhTrZ8dkNJB3Y8WOj2a6GodsC7bYcUUAipq2ye1MXuG2Snxlu6TIaF9wPq6wVWj5lWhl/PzR9amVi/nbz2USM7/OFwfE=|Chương 2491: Xích Huyết;PVPFEbj3wM0rtWKwGy/KjZ6wJvlj0rR6Mm2Ks2pvZgtXmyUoB1hvi6rYMPNN8CSiLNimy+zXnX5hEGWca12j9RJdrRnaon7pXplHibJ9gJWkgLgIfnaS4v0rYDYTSwsJGTp0R2JBic8l+BJ4IVHWTm6kSS38QxABWf2tqSxlKPI=|Chương 2492: Lăng Hàn xuất hiện;dyKuGdvKnY7j00kh9e3DknA0nScpxEUzvVV5mjmjAo3+hT6LAhkrXHtXhQxG1O1zEU+GAA6tqNUd8hggBPqhMX52hjMVCcc+6prv3CxL2Td2cm5moVADdULJWfvYPoyi9LGGKzY7cVc5ukkc25esLwowLWzmezdDRRZrWCqtayo=|Chương 2493: Toàn diện đại chiến;uIiPD1G3JD0LhSTxk3c+6hevOeoOMlzUfH9n8162SwQkOze78FbE0OKiH54g8AU9ggVA/NA3iFctTjhl9cFpYfEYI3Dxet/wGYBuJBsatUGkXpUM27oAfzcrCXhiv3A9l3Ckzve1iNNGHOflYx++Bkjeq02J4pTpGQJI00H9T88=|Chương 2494: Tiểu nhân (Thượng);sCqAKxsKElGTty22wowr2wwGrB57QIapPLhGBCBKNzMyXkRxk+PgZdfbG7TtzDY9ZcHNO17PbJ4lE4XWs6KkkahmbDzdlrZsPXbQmsMNlqPn9AtE+iuBOsTIU47PHXDd1qtMY3uAtguYNDZg3aDaXbND4HKw/uSuXnOjnwbg4ek=|Chương 2495: Tiểu nhân (Hạ);Wgcj2pLVvQTbQJVi8gjODRuR60PPImI3WTiqK43w3aV8c7t3OjaV2XD4VcLn5LLeMx1wl1rE3HXlUkn4cKn2E2alYh6SxJ1NrTHW9gG0IGvIk/4hXn8BTnQPgo7ApDvU4HyO3SWel28fH1jbXkjZQrvZ+k2vR/w4FaJrnkR2z5M=|Chương 2496: Bộc phát;QOrSHP4Lm0w3YUd1cfQfqsffK6+JCnEjBQXbbio0DAuX2IoGqDe1vG44n1AOO/DaOZIwNTSH6TacIK2/ja4zTFi/gGRmvvfrqWdQhjtVO1ONE3Pk+hAWtXzrJNPEOlG9aHkd6wWSZDFpop1vxrUA8kqXsaR9bOFgfLpoik68vLA=|Chương 2497: Thiên Tôn tới;e1O8IIp8ui4unjrp1RpEqicnrQLlXou3aHRyUnai/KBJi46c9HDpx5rcTjwWN6Bx+VND+UBOHezhRKcoPUQKG3iTACLYc1qdkyeJEQcZ37zarnIOd7NeW39oVVeA+AzOT2v4CgJCMODmpRWp3DpVFy9fjrGeroW1gUkwBvWkfRU=|Chương 2498: Đổi chiến công (Thượng);8hWyJTOnq12eqDuEOi2al7AfXJGeac+8+3gT5+T4TCkXuHA2dwzIUKthPEd3sQ45SpS4jZqQ3J0FcfY32l9hEUeC3IQXEGEMOU2A/jpFbzP/GYu+KOBsgdw0NZCaD3424fQd+Ed1QupVIzc5QDFwJKbwhnbjQ7li7+ISuWjjuwo=|Chương 2499: Đổi chiến công (Hạ);unFpYO2d8rk3zTxNLugPNGz8G6ahRq6LE/t6VDqd59rFzfHOl7yitgWZi37iCCfN3s0szG1COxtLht4QUjtUnKcqZTf3DhOGgWMvRLjX2/lImzaZpxSF1Q//I93rmGjm1bC+rUDieIuCBDuLFK0zrH4dpsSEgaczQu92PkAHFB8=|Chương 2500: Ngự Hư Tiên vương hiện;8Aba8qcaGmQtDBTGQebK67KbG4/BdxxEJMPU2bTGxobcFyE33VAU5cWsDo4ImDnlV5SBHMg2p6HGf0AF5+wbX0q4t+AzSA3Tg1VmI9vPtoaUb2WcIwor8ptZvX0TjYwsL/JbwN1hdzDzrq9U7TQ2EsoF98cnhC88n4w7Mz4h1mg=|Chương 2501: Cưỡng đoạt;VM+BdcLFjPqIpWJ19CaN+8r24oDFoBc2DELn4gGea7soD0c2IbazVl2JKT7V7ADcP9C9SWqz+s/TlkDE//UJfmK7x0S2T+7r02Q5blY5kpFnIbnEYvycQ6L8LgUgGi0m/j2ho9yqr2ZZUj9nbzqVZ3+XtjYtRcJt2905wOPIAJs=|Chương 2502: Muốn ta hỗ trợ ư?;JK5AZ+E7ZifedJrPehIjghL+xHFHX7RuMnUzBtdnai+9Lb231lVzPeD5Xd++p8PigWA1rex4MYhvYXQP5IYFYTgXZVucIbSOats/DkrbZMNUCtGcUygtB6ya2DG1VjbK8fqneZm2xpMyIZQxOBrscdnreWOaLEIEB4Jb2pvyO8M=|Chương 2503: Yêu cầu của Thiên tôn (Thượng);SZuBYxRf0oZFx2z2IGYm5QwdH+Fi46pXujz94ZD0c6YZjIRRkfYBMhp9vp21x8l1rWIBib5Q5UBrb+S3hOzwkHPyc82Wq8vgpDLkpEzn8tuVNmTGxZ5BkMrFS6MgDZ7PXnMlH0DSDHKwZFrvlwGcR8POu5zVlxt2ON9CQSq9G78=|Chương 2504: Yêu cầu của Thiên tôn (Hạ);PCnsdgo1j8VGv8tX4KEbTaK4cACBpny6OPV3kiEC7WZYuh/MiQaFdX+lCu4uKRlZauLL7ok9IeWuZ+uhmiv5CJrWdEAn/I8eHh9bfyky+t65jUKSXrUcCIxELPR5a2UDOQ8aIuGRyhiu1BCbsds+z+JSCN+pZTWbMMJ5+Jx/B/Q=|Chương 2505: Giao người;YtPSGwNHhdw3yeHeuB/1euU8h4qff5JEAmicCBdxOPt8c9La7ewwiLCfyZirRViikcQe0MhFxExTn9qQVECUByKnIr9bpwRnyZGO0XuGUeDWgkIvMM7BZBHUW+hIdNKzpbmgaOOtBoSvgXGD2dVH7Z2Q+Wj33jPpSepnO5gwoHw=|Chương 2506: Tam Giới Tháp thức tỉnh;kiz7u01amdy5M7xpPS4I2vhdSrUKGxascWTL9jtArZsuhDRmk3WD1wOnGFKDzy5Y1IYFaWiVn4kQ7eqLpWW16d8Is5MKUw8aWPAeUFjFs6lCJxr4FYEUhgX88rr2r0SgVkXhnEVNf/C3ajmtdA69jOV+tbckde9pQvnHHOqkmcA=|Chương 2507: Giết Tiên Vương;gY2t4hfmEg9RIdLJGdn7+jXnzysKh4GereMPzE1IWeLneClAieWC0DVBKG9KILucYxwZNS7BXiyDc+rZitlpjoWW/LFf9efqawbeNsVNdhqSJdOZ8JljGWV9dw42spJKMQgpDYRKh0n6DLz4zzzpjbq1RwTFLC2RvBN7aR15j9U=|Chương 2508: Thiên Tôn truy sát (Thượng);/V1XiLMK7AXR4c3l8rwtbUE+mrOw8wptPhKvvB/Ab7IWe9ZIr3a4Yp8pPPPSf7juJ/H91DyKQGyJrchbiBVWefNR6mw25aCWqsqHgWVkkHVTa2cehOyhrz3C5Pc+IfehfCKorfxJuchUUrnEEuUuMxcGiWA1Zvf15Ofj6wNVLGc=|Chương 2509: Thiên Tôn truy sát (Hạ);BCZiAYsv3IksiVYyjQ0YuZZCbrFrxSFlLfqhk8w+QuQzq/K+D0OTYYnfgoloQTMia8FEgIWHMzffFijHIqt8J67ub4q0+RGVDou69+F3ge5H6djnZW4JltIBtesMM69kY3cTwpkqpFAZaG1VV7Fek7xFpHcytij6giYgziRUa+U=|Chương 2510: Vừa vào;DrusjAfybNfPWJWa6DuXG+wmsEVbzolQhkJ0DeWBzC3eDwnsezQyfHAp2IfLkt3AbgKR3S7lr/lnXRNXSjssCDzsIy+3mXcjkII4Y1gCUTeFVisHT2W+HAey63J25AN5HJ0LTVkAbS032+Nuj4x9/LNaLpR21rz6mvU3bweyVIU=|Chương 2511: Triết phục;zHsdOB5t7S9lLLg5mkOO5loF0SxyFsFOu7VKH2SJXwg3MsQqTGwSSt325cYPxEQfcdjJAo2jIxKftNqUi7DdMevMwGXa6tC026/1CtC6iUjifyexgsUtdM1Sisw2kwf5WEmIzT4rEgPqYZ2y2M12JfHKQXgy6b8DEwT191+XlS8=|Chương 2512: Ác ma, thiên sứ;yhzjMwHxxtwdSxoXYmOA6sW1nZpCLc0sVcPCdC+TYyIr0nCgs0ybVgnx+pgO5GAdxA13L+a7wdu3/VdtGyFN4ntF/934Gov6ykQEHnfVnVpTRet7WrX38EGZoVd4XpHg864/Js4Ylo9/WE6Gi/sr/UIsPDtSRJbFFwYCq9D3KLw=|Chương 2513: Bách Quả Thụ;E2XVjEiT2Nkk1WkWwqK2sgyWUQzEjmW9+y+q+BTl4OOztwkovpxMiluvb2vVc3uzZhHbqDpKKPlsIta9adJXqGkEbVE+URyJNZsYuV83rg/86IzyDD1e+UhDIwL8IjeDsrLzRLguNMXw88170sLyU7TzmOvxKRRS+tM5nkl3gfE=|Chương 2514: Đế Phi (Thượng);yObydcKC2292aOw3TBrkrZYHkP655vLANVlpsURhVOufsx9iA3mO0j6BrRbinHyyhn4+gst5CmfHeUjZUb0o5uio/NTQu+OWHWafYwLaloBrJO2sozyQedGDaZXc6U0yd1IfLzTfIrA11klwWGiyKxxZLRMOY7kxSjtgBqkTodw=|Chương 2515: Đế Phi (Hạ);O51QtySKOUFZ2Hc/ijuIrY7eoUGYbhWqcUBpTxtY7yOAT7hqVLoXT0Oty67S8F7PVpPvZasgxjJxoqukT0nQMoOZK1ccbdeOJnC7sMNUzXIS8QdnIH0VF3mED4C1CcEThdSGr5LQ7w8gKHAB/rREB3qy7oURPGDkejnPMdmsrfY=|Chương 2516: Phiền muộn;V5ebP9SXC5+BG+LeTaGCrdRvv5kaW7KAE4YvzIL/rUlCWN5k6u/9/ysvvOw7xRa9vcr15LHJuP+aNqU/qekejkQfi6kYix4bgje7lQJRcId+SaVxHlCuB3pzeThm9vBx/ynbVoytxfCOjhnpJmq4TCDSB9uPCBtU4QneD7TPAkI=|Chương 2517: Cân nhắc qua;j1h42k2+iKRYX90ANuGpnzy4uAowQvQ+ZCgmdvoOv0UrzhxQfK/ZGH/6wHfw2gfon135WG4pLIzB9hxPH+4C8wxdNxoICcIIAMbsHm0JbBkxgP41i0CtrEJRRs+lFnyD2lrZjqupCPRFEdUj3W3n+yk9l9ugyBkxuXs/RClqXvA=|Chương 2518: Đề nghị;7uv0E/tpYTHbHBYySWnL9x/IfGJSoB67A9u3+sbvbW51ydtyWP0SU+lSB3vCKGj43xy/tJCdivX2BtJV4295Ffo4HREPFLDuG1XmegEGvM0D2ykmqvtkGSM6SZT1vCOxKUXM3bQwuaTrP+bDhhuhljWdQiz6WJ318RROZCD3BPQ=|Chương 2519: Tiên Ma Kiếm thăng cấp;WD8Kwi8z7ZGiA44Rx0yyeciKNv5O/eRGo6Cia0jqBACtf6tTceN4LXnHqBxZuWtjmkvF9JbIpWIdsYbTaCbkDmnHUWNuSJ2mQ7VtrfmBONPVaFWeXk8LD+UMacwkQ6dIsFwXqQeItEiWdvFinA9QrnBUY+8BHsRraNgDYHFIQO0=|Chương 2520: Lại một quyển (Thượng);R9jPRxwlWnMow6/TLBXTYo3DDNFAxwwAtIu+FfoB82B5jFUp7EWikoi4CkcsC5Z7g0JYTuK0jY18u95b4EkvSt1hRfST5/QERBhafAiP+vE2FF+vIKgIT14tXFa9yER5gXk7pFJiu9jWnBFnV3TVL+Xkm6GUu3Sk9fyXJvn/KFY=|Chương 2521: Lại một quyển (Hạ);c3UzA+uBNk+o/wfdTqlO/ri/hdbKC6CRCrP/QnSYeJpsp+Q9rMac/y8PocBgkBD+QuIwD7ZGhcxZXD0GPCgxpLXzuQ7aXVpULTNr5Df4fRVzffNq6YzUdNhmWA/wZlNM6X+1bwpEoudmsF6/DV9sf0v6OvK1KQ7Xf/rNl4M56uQ=|Chương 2526: Bá;ArPNxhYvW+TBHwqzmU0BB5OaLjr39PPMprYLX84rY7GnXRwGmRLy4XUqdY6Ba/91ojcb6plWCSsXd9k0M+0FFvj13UJBFw/jbq4o7zCGsb5szOTICo6mRMmK95IK723rz5FDYVeuc+WL7TyjmKBnxsqMJYglvgMIYa322WwX994=|Chương 2527: Nhập học;hRfAuXR8ewy1/NTFfMmipY8uVmavzQ7uSKvuhhexkBCQCJUDJBwEJquhfJ0NsCj2VYHlqz6Z+UduzL271VLEYgPCBcKpc+0nRUSyixLdyDGxiUG71W3SSdM8HY1OhNJGsQKkAhJUkxoK6bPHvVlaKihmP1OkrtM9Oz0qdAkLffk=|Chương 2528: Chân tướng, chiến tranh vị diện;awXI4coGeL5WNjbWVeLqTw1L5s6mkyFDDB11m2WDl9WMCkECkws62Pdk4iOTYjm7jKEM4kjCcez6cg3kJi5EWB4974yIxMnrlqEkhB0Uff6Fxwkt729PYUDs+aqaOcEw7/PTTiGh/YcFqum3t839MLi+NIztS50m23TAuvMzzUA=|Chương 2529: Vân Hà tiên tử mời;wq+XnUvPsYWD9+Ghof4i/xyRv8/3rZvte9zafVvqcccBC8O39A5rXqTYJDoe+yO4h1LQEeTXkQ/KBMeyh5bNL3AFbVyqjEitNkn+Lfp8mlzxyp9GN7RIcnet5oNtqrsVn0Xk9G7g7FYQi+vO0xbAnd4Dt2P4aczGSefY3BVqASY=|Chương 2530: Được người coi trọng (Thượng);7wHDFgO+l6iFEB81d9o1q4UqMLBV89Hb39OKPzl0w6aZekcUw68+1yVO8W8vedX52flFIL32gpdnSyxrRH4xJXrWVaprCJfZeT5uEUIx8UZO7AdJCpMMeUWH+WQocacAMxt8AfNU49eathLrY5gk2Mb/oqkYDLSC6qbTfr6uXS0=|Chương 2531: Được người coi trọng (Hạ);fi5IU216sDbMmtnhbrjXd63zKY1XsEJLmUI54P2mG2oCmwBNXqGy18N1upI1jJKL08/YjR5qQL9nkPbZvYzJSsA9tYLeQ6QicFe+jN7Uer7rWbwjigOJLt8FSeEqr9N5puUQ2E3U+BzEG+SCkDTD6v94yLi3Avs+xE1Toll15DY=|Chương 2532: Đánh cuộc;AHVNuiH/pYU7aShairt/eMfEJO6paMk9bZhRw1Iaun4vZqG9Z16xM2cb1+fwhN0Y+hKiezyywh5iQHafRfHlWJ/ryFHTqNSQTnCApzXtu01bAbJidYQigsJRhSAWsjbkjh/aAbt/DMjvOO69cUxbfSfKdszHjcZ1qHqQBrsiA7Q=|Chương 2533: Gia hỏa bẫy người;egFeLz8mxPtWRWs5q1p128eP4VzJhkORq3uNTIku0GuAJCGblawDy/yNs7kqCuK59pDtEfKdK8Z4C2KrpjM/pHv7ssHug6006FYk7Km59MzmnhGBTeq+20wT0fsi+mbdwRYkowv95up4zC8zUe+T0tT5ENaXVN1y7/dJdLMRAjg=|Chương 2534: Lại đoàn người;1yXSzEAc8CUwI5QwLl7QDs5WcE8h/gepM0fH0GjEMGg5ep5VjAX2Dfr5PUnRqr0WrMwDrlux1zI4UvDorTicIJ55UfZVNkQ21TEoV5Sm7OZAKRvy0RUbiOuise+hwZ72QWIYHi43QVGk8r8dhalcgMl0A1PT2R3oueSJ99Qm4M4=|Chương 2535: Vào động;RcmcaUwZKX9n/aosGk5fptJii6a3FglbW8Q+Pa63x2nuHixThcBxbOynq74bj75ri4oqCVoZUirPIna+vumlSES2pJ04zjDWpxbJMbPY8K3iJAaOAsiYVbkfPm+TsajMz4jbwpS3oyvKstWV9zzgO0pPZq2MkrVH+SjrJQMcdJo=|Chương 2536: Thiếu niên (Thượng);ePoi4eNtX2m2pgrc0LC0+nM6dDJlkd1GPsmDbkiuw9VvjA1/X0MKAS5EKW6Vfq5tv+xYohETCb+Y+Es/x6xVLri2ARuX+/BzKp2YIus/pFlqiYZ695XzLAhFweJbU/IBfr4OAnLhpQnvxU7P4STLux2aE+Cj/AvBhOYKhHHOH1U=|Chương 2537: Thiếu niên (Hạ);dEkF8X5u0KOaNrGvrDjUOgssYrJlH7qM8di04N34tSzlapfSYhBouQP1vazTNxuh99zOjFDe1U3SmViemNKJ+SAhF+hlYGamNdLgskjTfBP1lVcTLRklbR07zoWw9DJKBFziShz2s8RJ2wVq1tdYDDc/02+rcdNqqGE1BYGWbtg=|Chương 2538: Bao tay kỳ quái;lQpHWFtqFQ7u7iuSLs1jhmj3cqw43ZxuLZxPG9Gbkq/28r3v/9GZ/jK7NRbY+ZvRvJFjC21op2VxmdXjB4MvvlsPwIFtQ8i0tZj0OuSWwTqJdpyzlHbN8k2vPJu5YBIoT5kV+xdN/+hfETb+aKhsl2Y7l5ElFoRY1HIU+hehJ9Q=|Chương 2539: Thật quái lạ;WqHr7H3CmRNiRcSKATtr6stY5lWHTNEp8waH6/0fHcLomfYg7A5rWUunlUWxanw6V39ezyKZSvfLog3hMtFrpwD1CD/utKy8XOdKx+HWY5Ji1n2KQ0uRXXksjaRFxbWY7msuIL8P/X84zxOQsx+3M3Zps28pqHi3S33n8R4xj9w=|Chương 2540: Thành bộ;0NPn17Jg7ea6Ws4ryq+Zw5HZUbjB48j4bkxml2ZUcP4DzxnEADKg+U3q2Zv+F0E7ButdQm/Kt2s61RAxDRQu9ocO0Cwhj+47OyST2u0bZCiw2AcVr++5DNURMYirM1ShWnuSYvdm7hCAhmQYCf5EB6oDrMM5pdzYH6CFNbRo6BM=|Chương 2541: Thánh Sơn;xkFNqjTeNO1FevvdqF7xbpGbSwT6GCvg12RFWzAsSQfKyo6lbpG32EBRbIxCFODKX3i+8H3TUOVsqUu8vPyfu0WZo34tAabADQ6+2UFW4PkM5EEZEjvq+mgjRuuEVO1S3GhyykUr0y6iG657wkzp8vQeV/6LbB4Nfq/50LkmBDQ=|Chương 2542: Ý động (Thượng);+bwNWEkgoUCGjYwW26IbUwc72yS3XVveLiAhavEXcHtowJQs8z/zC1vrZmJEAisxwPL9XYI+uyViIDGiQHQjiU9PgXW0bFPqke23r63bOrkYQ+OmdH3i/VgoOrExEuFmUQw+TSGNJLQG9UBUHPh7HfxG1LHRl1uNMgsRA2Py3FM=|Chương 2543: Ý động (Hạ);GENYFCzVKJSCN2mXXElYT/Q6R1/6WbeXKEN3WTHCGlxrfyq5IyVJMyBtYc6wSEwuWJQGy9VTovOBBMCAZ8RLo/j5ibg0kFFsyw4AZgXtiLjN3UZWSQj8r9etQqagdFAkJl7EPLsFt2abOHEHiT1w1JbNi9JqxCHqv9JPAilD76w=|Chương 2544: Gắp lửa bỏ tay người;cYxefPUEk4zPSVIJirdnElaPtsZqWiiKmmrEWyan8xWrdioDl5YciPe2katYhoawN9nOj+C8W7p7AnCSpgZyc4y1fUtOvCH392YrxsQgzVP9OH5m7IXbztJIDkGtxekTvT6S8n3SV+QhnCxbNdbwTc8qtdLbJK5wZDh55Ok+pWg=|Chương 2545: Sông ngầm;Qi9UQcQNotbproykBsHsxroLXMthWyQbor1M3uV+XULZmwtoOPSL8wGgbQHCHB+oje3PJ7vZHY8MkKaR94oQLSxOyzuNNo7lcslMjG75wLUK3/dAS9m9tnttl7KXRvPCFTQMSJ2j4uNCa5BGqHEjCEhs8EcnJD1npGhPLneip5w=|Chương 2546: Tu vi bão táp;7nLis1sW+1IBPZz6zvC4YHKEXTS6bRR8FLYo2uteMhlD4fuI/U7bvhBiszNVSIbUcUYSdu5u2jrqNXGFgde7+H1G6gpjX5eicP4q5FRvMP79KegnvNWvd559fbIzqWhltk/7ldsj888c3QMZUCUYzKYtRJEFLOMVnxNED87nyWM=|Chương 2547: Chiến binh;4okoTz0xCxJiWCqP7Ffa4FuT4jK7ROpZvKoW6NI1U02uywts+aLoB5KkDZ1nH5C9qAMTxfV5Vx6g4b5wu2naiW7IKZzUrZxYPKcbEAlS1C5OYKvPiQ0WnBKJpQpHgVSLuTbj/kNQVUwTaqQbWHi5npj02Dy8wYNaJAtFl7i8Wsg=|Chương 2548: Chém Bạo Vũ (Thượng);LdGLH9jwC6CYmG1MpTc+0ISkIJG539cF48tF4xVkP4eyJJG3ZyNKvWpaYQLHNbE9/N0H4ErfVPkGalAO+5TnWr+Mzd4w29tsqb67rh2eGchvSWVTkD+OPJH3jAIicT6PbPdaFJe/OV+mdf4ume12UoEfZz/HoyfmPUclgnFIV3A=|Chương 2549: Chém Bạo Vũ (Hạ);uccMQlbGzI6oJ8B7ahuEvmTpvn5o8FAEamK9ZHByvmPxpzmK/ijJ28Lv3AVkOn20UYRYPTCvexsVdHJVPh9M4zaTTJQ1bRC0lqMg5fwTXpmsrHi+WE3YuQuIxT5xbK5BxmxG+gYK5dzfHPy+IOuonYsdgxVLy/dLTtzRexFzPQo=|Chương 2550: Ngõa Lý;JdWdIyTQUnhbz1PEIqiwhfOLQE86PAlPimnfETt4xNqbb1yUjrRWwokdiuqqq92Fepcgeey33lpS5CrAApkxxthzoCJrYxSXZsKUb732JDXGga9L8wOg3+NS4TaidI+/ZaHl324kEc+jdtygPIxaPiSMtK7xAv8yaNibes0IM4s=|Chương 2551: Hợp tác;ZWtMe6jmXpaZyuqy6WH1jUA94tnpqAmc8oz8G9STPtyvkIUzp68oYDKTApSfu8DQB3CHOuyMY1e+uJSqmGa1lggoqhI3RtNF2aNUJXSJMhAM4R71zRkrXAbkLkckmS0F/v1Po2WRN1XxK6swA30ybggJ8vlAswPMxjhD7hNnDkU=|Chương 2552: Sinh mệnh lũy thừa, tiến hóa lũy thừa;taN7u/FZu036qFeHlFp3XghOHSipmkou7Fs4VB+zQLKwHRGDFgTQSNjb7EKPFcB+LzDgvxeYQB6ZR0zKFAVFqUzZAtLHTCsrQ0h+YzAN+2UM7+1ZymECEt2qRA+yJEeVfkvDTAwSjzt1TcfSzYW7A1oyLxUZk1jAAVESMIp5YD8=|Chương 2553: Giá trị của quyển sách;w9n9H0AAGEKyeXcRzAwKOZm2+pSQ4GihjooTN3ZjiNNsKCnx2CwkscVHKXBHmk0eQ2+jHGJQuj051a4wlygaQM6UtXo/qnZ/m7QgNmilsLK/vkXMG+SMiActfJYS+SsVk8L2ZL6CoXBxKwIsz7XVHQ1eh2q8NSIF90LJ9NP+8N8=|Chương 2554: Thành giao (Thượng);DblHLPNHXNpcaVoayaJbUhUuYRj9INc7aacgxbkmNuME3DCgZcG8AZyamA6JFWGzAugos0uk/xQv8qHLUVZ9VK7XWL+etRGimlpiq+Y0YZfhOEil28prBcS/Z8jC8AxV6kwrHLqTxCsC9YyMrhfMgk0GvL9frc8a9vYFQz7dLvo=|Chương 2555: Thành giao (Hạ);/FlTJerrJhitOY8izgl6VyYYlCu4kQQFBjs94RsgvgLPYYhFd74hUU7bvTmRdn1kC0Jt8DxOSUQz5NBnGlWlYYN8weHBLpG6At0Y5dADHTTSAAIZ1gyjZIGNSQXU1ANTgtO4oaeNhXso/0tRzK7jq04GWv8N0cB9lftfia+A0rQ=|Chương 2556: Đánh tới;DMRMvyPyK1WImrslcXpSgHFvCIA3eZmyx+yaKTZq5dA0HNvrwzN8g/vITo/m93ibObayBIw9O8WwJSnr3JIXqbFvAGPLQnRgV7m6jmpPsFhbcNpwkvtKhMUQKKG6Zv+ywR+b8EGpjhEaGGupuveN/J3/7YiBTgspX8yZYsZ7Lw8=|Chương 2557: Ngộ thương;+ILWHt4eJdi1JHXdqssN4oROOPa4fPFDpqmq2GfMd2SDI85TyfstD5N1p1bysTYFSY3utm/rvwthiu4wEQs5H34ngfoHF7lA50ZQmgjkrBijHulp4Hna0Hnm+Vmxn2sn2idhGfJcFvhGO8MAMNEQJUVNJAB58Eu9kcutz8cxE+A=|Chương 2558: Đảo ngược;wrnheJMBeslgSZ9vipldb6LGiTn06gNTHiABiCpVoRQaeM04vE0KbvBH2t9UcLhJ2DiWigcaa/upT3gJX0TZnm+nq9vORTyKkRASBHPeV3G5WHCzGR0z+LomDh7yl78NOJX08sja/bRwNTt1bmKLRpIW9JhAClFZnwnmrsuaEhA=|Chương 2559: Lưu lại;LUWWfowPDMjSuohZj+SsEa0usEWbFyTmEn5UQWXorB+yWDOn1eQ+aE75SDQU5eGU7GMgXLA2xncqP9YzgqbLr0dooi855+6aSj5gkrwzBFwrRk75X3Ma2aewdAalmDCpWIHe+RhRSDawFipEsJ1mnClczud8ApIgm/67VNPNCU0=|Chương 2560: Khuôn máu (Thượng);FgGVkibn0+f4EXtDjjMiEfkbs2f2MzhRX2vRpT+tUVhQ5VbMDaCvxax2BCEH+67wWZ02C/c0L49pm8NE8svOb2aqAzcyrfiKJlJjypCnPc4DWRuET8fmzowelQV7IU0IYBZoRAib4rUGvvtbBte8wmP6K3s57pCo2Cw5FceiUQc=|Chương 2561: Khuôn máu (Hạ);Upo5REg/HWxXs1XPCHSaUATqamCcAlmYDbzsZpLv7dAVzXynNy6/brui0QPzSljWIrS0gnTnmQrJRZsT3V5PugW8g3iHy6R1T8u6lodO8f0s4LRgSayWMMwM/7KOEQczjNhnEbI8o1uDCTGYH4Tvv6buE6oiixVoWUx4zLgXdz4=|Chương 2562: Sơ;KXqWyi0/QDtkgJKJKcgxAOSjSvBHbNwUGcFrYgH+Fww7WIQ6T87s0V2HNPvnxSWDwRDpJp5Wpnb4z8XT91nZk83KWeBonpZf6jAbzdkKMP2C13Ft1Yrea1+a6yRCtG6QRb6QXLcJ071dlnzTn7xp/Lkhh87pmoSq2JhMT2NqXVg=|Chương 2563: Bị thay;Y8E7REBz8y7P+g7YwH0OoG9ZLDaLTvnGqLEoDSGVCILRfYqj+tfx5NarAerRb8admIVyKdVUkBlIHcVIZVDkdNSVoKxyvGEyQFnAwk9lywy3lCgxg3q09IYfdqkkiLsOWIDP4pjaTcBXmJdx3pke2AGsXR7gjZVI9kuvYl3XQcw=|Chương 2564: Xông khu vực Thiên Sứ;NRu8S5/qDJ7BlQJDzXZMfX86kIMGEN8xAO0KOXpMzqgxdrz/lBX3sKAl3AyipT4ztfUjIZfFDYu7R/XuAUg4Jfs7J7IpLgh3jBKeOcMUCyR2aQWShhY8Ul7+tF7NsF1f7t4y2sVoqcrT1JpIv2fvDhVuMDnuU8LG9T2dH9RwIrY=|Chương 2565: Ngược lại bị áp chế;B+M/24dvtT/aKGWu6+1+Y6xGJEA00cO3+qSKpsCctdWDlBDZouSYQ8o6yvO2WA3eCkCQlLsjcMI26ra0oxEL9GmBSSd7OC7X35l8DvP6FI6HzyYs3QkI3WTPovI7QdI66W6