KK Truyện: Bách Luyện Thành Thần prc, full

All labels

2020-02-09

Bách Luyện Thành Thần

Từ đám mây ngã xuống trở thành một người hèn mọn gia nô La Chinh, trong lúc vô tình đem mình đã luyện thành một món binh khí. Một đạo chống lại mở màn, lúc này ầm ầm kéo ra. Dựa vào có thể so với thần binh lợi khí thân thể, dựa vào Vĩnh Bất Thỏa Hiệp kiên cường tín niệm, hướng phía đỉnh phong từng b
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 3894]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TCT
( convert - full - 3913)

Từ đám mây ngã xuống trở thành một người hèn mọn gia nô La Chinh, trong lúc vô tình đem mình đã luyện thành một món binh khí.

Một đạo chống lại mở màn, lúc này ầm ầm kéo ra.

Dựa vào có thể so với thần binh lợi khí thân thể, dựa vào Vĩnh Bất Thỏa Hiệp kiên cường tín niệm, hướng phía đỉnh phong từng bước rảo bước tiến lên.

Ngang ngược tranh hùng, các tộc tranh bá, Phong Khởi Vân Động.

Dùng Pháp bảo thân thể, khắc thế gian địch, làm La Chinh mở mắt ra một cái chớp mắt, truyền thuyết lúc này bắt đầu...

===

La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc.

La Bái Nhiên tham vọng đầy mình.

La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện.

La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết. Một thanh niên dại gái tu luyện võ công =))

=Hệ Thống Tu Luyện=

Đại Thế Giới Tu Luyện Pháp:

Hệ Thống Chân Nguyên:

1-Thân Thể Cảnh: Luyện Bì --- Luyện Nhục --- Luyện Cốt --- Luyện Tạng --- Luyện Tủy

1.5-Bán Bộ Tiên Thiên

2-Tiên Thiên Bí Cảnh ( Tiên Thiên Sinh Linh ): Nhất Trọng ----> Thập Trọng ( Đại Viên Mãn )

3-Chiếu Thần Cảnh: Nhất Trọng ----> Thập Trọng ( Chí Cực )

4-Thần Đan Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

5-Hư Kiếp Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu kỳ

6-Sinh Tử Cảnh: Nhất Trọng ----> Thập Trọng ( Cực Hạn )

7-Hóa Thần Tam Biến:

- Thần Hải Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

- Thần Cực Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

- Thần Biến Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Cao ( Bán Bộ Giới Chủ ) ----> Chuẩn Giới Chủ

8-Giới Chủ Cảnh ( Chứng Thần Võ Giả ): Bình Thường --- Đỉnh Cao ( Đại Giới Chủ )

8.5-Thiên Tôn ( Chịu Tải Thiên Mệnh = Không Thể Đột Phá ): Hạ Vị --- Trung Vị --- Thượng Vị

9-Chân Thần Cảnh: Hạ Vị --- Trung Vị --- Thượng Vị --- Đại Viên Mãn ----> Á Thánh

9.1-Thánh Nhân ( Phong Thánh - Ký Linh Địa = Quản Chế )

9.2-Chân Ý Chi Hải ( Độ Linh Hồn ): Nhất Đoạn Tuyến ----> Cửu Đoạn Tuyến ( Bán Bộ Bỉ Ngạn )

10-Bỉ Ngạn Cảnh ( Linh Hồn Nhập Bỉ Ngạn ):

- Sắc Giới: Nhất Trọng Thiên ----> Thập Tam Trọng Thiên ( Đỉnh Phong )

- Dục Giới: Thập Tứ Trọng Thiên ----> Tam Thập Nhị Trọng Thiên

- Tam Thập Tam Trọng Thiên

Hệ Thống Luyện Thể:

1-Thân Thể Cảnh: Luyện Bì --- Luyện Nhục --- Luyện Cốt --- Luyện Tạng --- Luyện Tủy

2-Rèn Khiếu Huyệt: 1 Khiếu Huyệt ----> 108 Khiếu Huyệt ( Vô Lậu Chân Thân )

3-Đạo Đài Bát Trọng: Bách Hội Đài --> Thần Môn Đài --> Phong Môn Đài --> Khí Hải Đài --> Thanh Linh Đài --> Chiếu Hải Đài --> Sinh Đài --> Tử Đài

4-Bệ Thần Cửu Tinh: Nhất Tinh ----> Cửu Tinh

4.5-Cửu Tinh Dung Thể Nội ( Thân Thể Viên Mãn )

5-Hồn Nguyên Tái Tạo ( Yêu cầu: Bỉ Ngạn Cảnh ):

- Bán Bộ Hồn Nguyên

- Hồn Nguyên Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

Cảnh Giới Linh Hồn:

1-Linh Hồn

2-Chiến Hồn Cảnh

3-Bích Hồn Cảnh ( Bích Ngọc Chiến Hồn )

4-Ngân Hồn Cảnh ( Bạch Ngân Chiến Hồn )

5-Hoàng Kim Chiến Hồn

6-Chân Thần Chi Hồn

7-Dương Hồn Cảnh (Linh Hồn Viên Mãn )

8-Điện Hồn Cảnh ( Dương Hồn Nhập Điện )

Cổ Thần Tu Luyện Pháp ( Cổ Luyện Thể ):

1-Hoang Thần Cảnh: Hạ Vị --- Trung Vị --- Thượng Vị

1.5-Chân Ý Chi Hải ( Độ Thân Thể ): Nhất Đoạn Tuyến ----> Cửu Đoạn Tuyến ( Bán Bộ Bỉ Ngạn )

2-Bỉ Ngạn Cảnh ( Thân Thể Nhập Bỉ Ngạn ):

- Sắc Giới: Nhất Trọng Thiên ----> Thập Tam Trọng Thiên ( Đỉnh Phong )

- Dục Giới: Thập Tứ Trọng Thiên ----> Tam Thập Nhị Trọng Thiên

- Tam Thập Tam Trọng Thiên
Chương 1: Lấy ơn báo oán;AdhfthQ/4lYA1hgC52RXF0PC8/efgAhj+AdCei5k9QDyZ2T8ePjrbNPLNVHOwJsYtM8UahEzwJbezc29xVxYFFUq16CMR7cvm7jiqWFWE9aZyeUcaDXUZYu98WwyCG9076V5VYhbgc0d7Q979Exwp46ljhDdMLIC4rFJlqTyOz/krMUwU7luksyB3DREsVRARqprjvorMfIH02k5EVRZkg==|Chương 2: Công pháp luyện khí;8bwoQ2oczAGFP19knpmQnANKff0pdehj3RzFKgaGklsAvIvnOnTUKgV90RWKcgY36Zxxtu97vxkf4xPbIzHA2e8qKLvfJxdc+DKnG0zCC6mJU/6yK0Cs8igpqybRXHL4uf9PJdPQB+1+gCGkDeaPyfG6hO9+i0LWAi0J3SpnPeSPth5BD8xPfw0u1IK84Ux0M+3uL/O2rFiyCJXNC7QiUQ==|Chương 3: Kỳ diệu thân thể;mB0Fnd4/lDT5hAafGA/Y+Wn+CGf7pKS8bAfmio0oEKlLsxUF1ZI1E4+uTEkf368m/L2xB3yRtKXCOckHznlVFub1yNiNMRxmgA63uyyzgCMo6fw+yx7aj7F8pMIP1TPy85ksgKYTLxZA+uEhMlIwWPVe+amXvhB2/bKylgg462VhdvmxCyxG8alyc1xjAxvtxwmNWEN91NSKSRs6jmHTnQ==|Chương 4: Hành hung đại quản sự;69WLFkNX/HJuTi8SiTdsvSCEn5pkVpmMUtXtppw1geRiEhQZ4GJGiDSefLmDhYrKIWoVEJGZDs/OekS9RAqbFwDQQzme/D1qUJM6RuyVVMV9dW316JW88VoPxGLVqjx5OHPAwCG6Uq6zkMtxYumidiGrJmbFZYF0AbSWAaS9tRaCGsTvPelEQOsHwmVYT6DLxy/v4YCMJ1//hRIz81skrMIsXvRCGDoNIIKlx2+mj1FHhy0w2Np5JmoUjbqZ9cu8|Chương 5: Nguy cơ;myhlg9nQ1TIWwGcXTimuwyJ7z3z9UEDvfnR+cEJhDT7LZo0R0UvgerSkqbLPegDbXVNoolYVpD14XOxcQrJNPKkkcRZdd6CmWq3/Axk1W8Klky9bWNpfbTi1jIfjK7aXkwbto1L6kjYAkPnzuvHMmBAsHRM3XjAYNr1y3DRQeUz3RiY73bmgJGxkyh0qfET/3VwMN08eQXV4p7YsIk440w==|Chương 6: Cố gắng;DNJBndjb3PVj2l2+InfFJuJvHgOvrB51yxiiTzg9o1u0XuoXe2PxlMY7EuFANv3UJqFhVX1JyzSzblpqca8eu7A091EeChabflMkvulqNBv77Et4ASL66O2T5ZZPrNSC9b9NofaHAt1nImUMrEF5Lt5tB2lm1bhAsFATDWTYb3vfK9YHHyRFQYofcdSDO04lNmsyqaF9FSTe31SzYfNibg==|Chương 7: Tộc Luyện Nhật;gMt9ijM4fLQFQKZtbIFWT1YFNlDW9HcBd7DZbNpZnAqTtv160mWaiyqCJdFzEpi7P54ZRfu0+1HCVP7xkUHEfEmF9VnOBZrDvB+KfwPjtZLRDQMvmid671ZVi8nb/KMUp7GAdtcPvPQ9VyZkT3N02mWiBwd56DDn8X9dJIzAw2pT6cE0JvtASZ6au6JNTJsqmoVRyoZWlUtA9XW1Vqk7Ag==|Chương 8: Miểu sát;M99qLNK1eIxuNdPUToLnMCyQHqVDtutgd9ZA5COEI+77kLoUTox1RlCWG4y8tbY+o8GWM8UKKygu6S9exjGQAawC3da8IKX9OsVi5ae5nfbeMqI3HrrJduUbkUBGe5dyXxIswE93X8iy2fHOn7matEGcbHVMkJ16YC3JVMFQKRBouIicm3ZsUDSuhGxiGkEU5qPnV6SqImFTjEHfBjZ1ig==|Chương 9: Luyện Tạng cảnh!;AxY+Kz23o4NIh+R55WucVi2HyfaJiSmeSLhReMp4XEuWeSepAChknTUNkUopBGPDzqM+a8Pf8rerQvbilghGNSMOQT298hWh/dwV7n5uyXffMhmqTFZeYo/XZl+2Xghi0jCKEAXb0jSI4Z1HuC72+F0zIZZweqAMrl17ZnKIHbYHW5voqXTu9lg6GJgrYk/yIEU7gSccVBYi58LlIX+vLw==|Chương 10: Tà khí sư;ez9KmG74WFNWUQIX8L1J+5LtehZNJsPYa7I5FnXaE+oK1zXvcgm9auurXyYu84SJO/ZfTfaq7kJUvzaov98ZYo7k4Bof0ZegBdNabNOtfQkm02TFW/D6yqF7D27VdcdLlaIVb9VXXVfWyoJCKi7CZgwq76Bh9whZXssfRlkfKjZQgM2OSSGw5LI765fcFdb9erIQ85Fa/dKMZmdPWnpwMg==|Chương 11: Chân hỏa tôi thể;dSK0yyoHrBohZPI7KIHcCd9AwEHz5yyXjR1fOduj3HGio2WOYEbYV8Oqtj86rRRYPwFDWIFKBuNPfFg1aJLYE9GWtJn2b+nc6p452Rrzu3oVxBwytRdpZ0BBv2cNZefwQBmdYItzbXwNwQMHBLDnrBtKfUC1WCok6eITF70iyR2ZUSf7yNjjmfGDq6vdUaJDAxdNO7mHuYCPOMvhMD3dtg==|Chương 12: Hắc hỏa cùng long lân;2rENFoodLok2+WSpPK9eLO4rOh2+xEixNWBLwUbFj4Dju4GGwyxCDStoAIRkaTNgKbND7KG2xRrJDaonYfaYDpMCFZ40XDRokTB7004N3aD2ku3VAOOUKETVUQXU0qyzINJOk6bPiwQD3+UMqCPRr4YiSgyBjnBrLfzqk0+ueYGI+goxhw5TO17ElvcbCMFrOlcWjgbs6PGnf5ILh4r93PRZAR1NxUAU0EBH0yQGIt4ioTvbsaOwnEFpS2GdMiNh|Chương 13: Tự do;XFP8/Vz/poiLbzfvcp5zLG+qEhwGmOUTWG70jLMshVZ/k8YBgo4yONzNJBrML2edGps2ESkOULuIZuLwSjfgKbGaL5Z/s1ocUiiiLp/NvDnsJyGR//uo9JeRBfrv3fm2CYlIiNc87/bIRqjs2MDEutkO++1rVzMStrZLiZU/9Fg5hJjFjhFpBkgy3LMrz4GoJJnM5sR3QNZwpB9LEPeZoA==|Chương 14: Đế Đô;7lRE7mWbDyXIdpMV98HdzoARjaPSoaLfGa38p3k9tcdgX1xoI4vqYLqDPxZIEi4Ypff4eKghE7MOdCyGZeXk3pWriE/Oli265j6CTsXqeGpnTPUiN/6wsOWqX3MGreUH3rVMav+qXxEUwbzh/g+xxt1Olhw5fzoWSgvZkvXGJFeFcTxDxCOgrOOI2ucyap5HIwhVlXLTQ2d/i/75GW5wjg==|Chương 15: Khiêu khích;IELz57D1oOohD6TFa0VN2C0PI4qo2z3lcMNJbrasZZN6EQk69aHvYuK95f8mVEtpWpb/UJuRMO2pZab9hOXjQbGyRaWL7isulp7GVdgPZh8YNe+GkX99L5DzvYVtoIiq+RfmXkCCha9PPCj1D7Jr6w+5vyzhpYn5SpsP6ioNArBS/cgPWFaL1qVZnfc65Pqe6WDehT2oF2nYNXR+ES7n7Q==|Chương 16: Hải Thí;4u4eaSMmRVCX+xVxc5P13S+INAzGEu008+BHypphTbHzMNmerZrFClpj34ltkAk4pVFqK1ooResZu/5UQBAPR9CKoqmYwmZY/eOEXqcIq3LGHhFrQLE7swsw32qS5KjAdXDBP5ZU7s3+sEJ0FOJ46Et+ZkzZkmZTG63jqu+vz4ydhYcFvoX8WSktZVjQOrAsOq9Husi+ax8BlI4agddjlA==|Chương 17: Vô hình áp lực;EQBlESAK1MH7pzrGx3QwkTxt+Fed/RE1SC8Ivz7iYd0gWBCidKzx61tnR2AAi1ZUWNplVtphBG9jN+P5Yaoq3hMg+rJZj7PdNV+JVNeKxdPVgvEz20nNwvu7sqkjCuv9slKMVHGSJRhwQsmatoXLKsqOoY4viW589PoRYM85yTk+UPi+dvkW9+Vw/L7ChcxOyOUeeJnyT/fTVpqfNNpPSw==|Chương 18: Vượt qua kiểm tra;25D1xqcdSIejjhAAu6t7Ln0ui79bqhdrW/JtaiR3F4SKthhTns8cFvPPe/JPFh5xVypMhqSXwYnjJJ9apcg7lyyTrqA/IgGV7z1jrTGxl+4e0tkCxsF82D0CZzA4WkSsNKZN928B8pm13mi+f+iG2h7QffP0HgIQe6ubweKL24XyP4CDN0MwwnaWEYaRRKIa4VImBO6FffkQDYvuX43NFQ==|Chương 19: Cho ngươi giúp ta tiện thể nhắn;s5lxobST3GLwNh3/oPW1Bn3Bws9U0W2j7xf5i73bJa1P6s29mDcgLtErluVoSRHzsMm6cQnSZlBs9Ctt1enLxbqHAgNA7JLG1N7xqr5Eg2VqBFwTN4nG97yarimsGHYFq487vnMHoAXp04dDMYd7n07KDbNlrU2UuMAZ6qkkSCHNUGJSJHACA99LFi39yI8NY6XA04+jstZVdNhTnFA6w6eQyLs5v6qOIklLMAmcVJ1dCKfiaIvLnGrRM7BeT8Rl|Chương 20: Chấn kinh;BkCB5l0ipDXBHdZPLm8wRoOZwZsz4feqi2JqfDEIam9QnY8V7GBsvKQGCLI+oH2uUoGXLiIhNoWOipFHFBZjDvp0YHmimMszTkD3chN/HCsUWz28co+TA0KBzWhz2LGlUarb5Ft5hfjdyqo9g/LubPJorFMfkDLWrTEVBpUTT5dSKtOQVDlFUxbII38liJXcrHjvyFlIBR8IZ4DsnKmpYw==|Chương 21: Tạo Thọ Đan;xHIQb1twVlwf4eLiTUxjNJAtBl9Nb3Plgz0RZlrzjAnxjcAJIJnoO9fcQAVV0zvqGut22y6bKqQsArSxEEu3aRBP9pHWQcy+RMUJ33HerbACUvSFTJjZxqlEzTu+vo5Lqn/5hAWqGP1RMKgE6WSxKROWeNq36fe3APVTUCe8V8Z9KT/sFDQry9FIMCWnUXLJYACvXWrMVwKDtEfCQEwRug==|Chương 22: Thô bạo;KGh2KHH+8Bq7WwmG4Q5ijNdxsXRdEFmvfkmqt4KWyGB555zFfmAsQeePcTQ0BCxXmcpA66K5Xur0n5+UnfOgmjn2/ouARb6Zrev8d8sfGVRp3DyCSV9F4Nf9fGAjI8G6XUqiRs9nDg3iLwt/H1yaPVgPzJtvUZ/fFJcFbGTGqsByM6HGB72hzO2WrLZGIYNZRkv2p7cvjA29iC3G9dmIVg==|Chương 23: Ta không phục;5eYslaUs11Qw/w9L9dD2u6jZTKAkeT8FobOQP83DzXK5o1IkjJuZQC+fD4/rVu5y7C9RTIb4SIeXm7gdq3GjpdYwZdITOy25nSonZVanC9Jxs+nrURWn6sHTLeUQQXkXAPeJZ+MwZyiqAcF7mR4KoXSa06Fv669IZHfMdM1woJubeTE7OXjgwRyPze/RD8GAr8m30/AIK0wlDx7NN9gJxQ==|Chương 24: La Yên;Ca5G4blPK0G1ogyjDx6CgMugA+y2PMNDoHza1PZz3rQcXhjsysaiO4GC9dJdQwOheXEZeV64JFhM1Xqb+D98vOb3YuFYO1gFevBn9+iQetPJUWHKbaUjms4hmY3dlADt0aFaBd7TjKlx+tEjAafhq7IXsYJuzhP5fcbljKXUM81EqhpxemFJd2wNXHPpB/HwH36zf+g0YLU4RxE+wn1uNQ==|Chương 25: Huyết Sắc Sơn;bUxF1YSmgLrryQV6rAivUKMnY0HiQ+M5ExlnnLEA7O1zW8Os8CITipeYtT7M6od7WTp8QhjGQNOOcNBshH7POS+AahqlKZBdGtO8ZVSNyzoiUF2veS3k5XJmecNv9wdQXMJHELLBdjrI2f2qgDMFoB4v3nqkVLNRsXTgeo5mIq55yo8UnwHD+bL3Ag76ULr+JmLSkMUTZFvggLcWj+4aJg==|Chương 26: Phương Ngọc Thư;h7UQRRMRy8l6bisnPgotIgcDxGypcEzJEo5AIx9wBirjiVpFjIbjQtc1NnMJl3rlBGdW5o6u/kMcZMdz7UOs+bAu4EnlUj/y2zKa+i/vMRx3QfwPN/nqCx20G4bnwwh3KyFek6DaugG3sW4tFlNPfSm8TDodCDiwnB9tlPpxiGpngQBkfXBAdKcKu4Os/PAt0WK04M8Iy2BlryObJ35IgA==|Chương 27: Đối phó xuẩn trư biện pháp tốt nhất;rjS7KqDv/hbP25ITTVMsUj0NCCD1M1EyTSdgjzOXBmuBkHiytGLp1PylYTPvGGlzmICzgZVncFxvze1zEV8jbN2SHyZgx+3z4Ji861kxXJYzLp9jvaWo/s5aBvyd0MCt2dq3YPwItPluCr9TOSyowzQtTaHWcwGzBK/PHTkNGCjnZTR/XDTyrRouSK2qkgzeyKXHtpJwF11cN3NHXtyr1tAy4w37rY2+hIJ81YZt3H06rad7GF1IwWNngQMw7mNc|Chương 28: Thất đại thế gia;KAQx18cVGn0qLCKKb/4rsjuRu2//ocR5DIIKHkEYNIPEJlxV0r8Viw+fOV8aotZxQjc0imPYjcuKD/floL0zZceOzWqSy5SxfnK10d4US+IKFicjQG+cMtNS4zg48NrXZtzukt2wl+GGLxbz4DqHKnpqvP5rEJDctG+GWjk7RsqKPplE5m+9MgA/bszSSGlKkoaCakLroqBup+z922qzAQ==|Chương 29: Bức chiến;Bdj1cFH7OiMt2GcKZtsgy7Uj6LHyf4g9XxRlOWSKfzIws/dq97qxS/WkGFeNX9IDB7HXq8vsspSer/wKxusHZjYAsvhvVGTTcT/vKhoHYx0fLijdjb0OIhbNS5R/Om2RyCQtGx2+JOiWOXvZ4OtuTrbXTjVe6Vj+flVMBl9znQLW8BHZqag+axTfbItX9SpXo2fJJGg2cJ5nWAlDtysepA==|Chương 30: Liều mạng!;8YKSIbefzVUE3kWNNxHbqUuIIDXNeGyj10zc/5fI5UJFi+XO637tgHF4aBxPQquC6sxpu2+tVqOTjTrw03rOkDMVy0PAj0tCsRwGXHzIQ/sxxovzQfWiHJDyt1eQKiFlVPj6WGdKSuj4SjkuLJtPTWE7GzASXDpWCL9VHn0VHVKm2iWrRIH1oyQ9L2cdlO2oPuCndTvT9BbcVgiaVNuICg==|Chương 31: Ma tộc người;eP5F6PK7wexsJA0ZNkKHcLzjLLLOuZP1LQd7FWB15DOHtOcfIDFJkn/IKUdmi3+wyXv0XeInyV/L4jT6SzsB5xQ8bvWlN4wG4m2aTXjCjS41hv3WVUzyusNLWuDjObCK5xos0hxeGpPi/zplD4FxdZDkmvRb9yDz/C59YzNb+PnWqg1EWK5RtVeEJSOaEGrYgymTyCmj4PrlMhLJIjBQWQ==|Chương 32: Phi đao, lại thấy phi đao.;YJJe+RP6zVrAN2kTMdlfsvtqY9TymNOxbjDPA+HYRcRleuXWApObr2prgYXKAmWBoPRbpttNhXfag8q1ZMH5CShz9y1G79KY0xiqxZay4AuimCwAHPAvMyLBxPOViLo5BlRZ9PH00GOq4+GqEIfvC9XIB40WTN5Z4VUjZYlSmVPbCpy47A+ikPvCxZTYk4YZG5SJC0Pp4D3LzmBS5aVgj/k4CozKT4qF8lTj5SyXI76rVnKpTlDXMc1Uuld6v037|Chương 33: Chuyện buồn bực;u4gkKE/iOQqjfHilhki3aw+kfQcqlwFte5Nt5qjWFVBISAS9z+p7bBlNNiiDcURvQodesXAesWsR6ZToG169Pi7DLQp1h31T8VH+RbJbQDvcsGkeKye0mgJyUqNvq02qnzK4xPLn2fHRAI9Rr3VESHR/B84ArTDjNsGB3gDKATc0B+65CMGQ+AcA3lkkdSoJLxwgR3yjsTlLFnPHWNm+4Q==|Chương 34: Mất mà được lại;jmxLqnJgK28NkKtiYNpH2HxavyELh1s1JxGwneS6LPAjgfo6qGsI+lzzLuwRkPJcFI5rTKqB2yU83sEhF3JLjY/+HVpE40mc9T/xq0DSv2bstKGkIi5OkydZ7kVcX2s94joyMuy8rqVy8hO4I57Z5ari87aQ+wy6iLdRpV2JHoONCHo2nHh9dT1xXIlzSBKX0r/3l3R9qvPuz3K04NuZyA==|Chương 35: Lựa chọn công pháp;gffFzjYkyJRL5PHhjLnmuDhdKa2aBihnRWU+ovsaVB8nlIICKAFdt+E0PinadyhKmai8JOpAuEsQRVlhGdSN6fic354h475RZ2zGBIXnSNGLLJQ8+ko1q/4Elgj7R216+ZxO/cEaVrV+Mr+C4odnFJc1X0dFYVKQhEir96yvEPAlcFln2NW+wNw4010ozoiowcpsfwZDn3hG7O9o3HL35w==|Chương 36: Thánh giai công pháp!;jczKVh4BCsP6JMnGqyd05DispOYxqSNsw4GkdoFTH1PUWsmmAiFTyVkdb2rUJO7ZxsXUqtR2y/XdHP0+vs92apa8qzbimcwPUA1WecEp0QFziX54r/IaKoHUIXRPRAlqhlv8+//FsuOZ/19p9EjC1mjoYQ7AeUgD6mBP999tJXCtOWHTELW11lk5UMkNypu8zHCfxzoEln2ygwvowopuZ8tfvoEFAmuYJQJTJdzBBUxqbaDz4mGcjIT/Q+QVrnxn|Chương 37: Luyện Ngục Sơn;QdIJmrv1whxXyUuv1N7l/7jVGWTmf95WgzyFowVx1r3+o+evrjtbMi8wk2c6yeyaQg4p7GN+pVNubeg1KD3OC4E/8d9ctfmlXzxnSK+pl1+0PdbY9NZo9kQFTZ1H8i5D/gJzpNtHugSpe24RUUM6D10rI2PUIsltzXzChpTyuBAVB7zWU5oKt6k+IuBL+mOyX3x14DtIKvdGRJMse70igQ==|Chương 38: Phiền toái không ngừng;dIzW+z+/NtQyxVwZALYj+6uhu4moHV8bBl2mpeNtIEtB8nBhyleEH/dZmcmb6XyZgVA5x3M0f66xS16a1b8uipY+PKPAa2AGAoO2JbIh+qza1cW+TBqVNH4fdCuOMYGqCY3oTFLae0y0QG4vjUQE5OmKSVik43GHt+yyIDBYmulJFhhLYuZcPnxZW/ykeM1Ah+rGX71XOj9tuBTXD9JoihbiLHoonfOguHXjwceIhObKhK95Mn7FjUUgsf10WsEN|Chương 39: Khiêu chiến;0unxiC7u5vnU6oV/Y46tpNwXfU93ej5r0dKhwnmgvnenVSYz8V4dvkoVYGjXr21xcGLqAvcyhjF7392Y+ZAwLkwbJQ2+LAAnUg6J33pNlayb86wTJa0IBpJm+1rZQwdWcpKE2ST2Ktl7mEi0R62R8CdQNEMBZku6Y4iPs0zvzhAWV5+OT1nnx05elj8hRhXYQH41kISLnLamES1bWPAgvQ==|Chương 40: Vong ngã chi cảnh;/HY1YloS8m1EoMwJNFSxYU5/XpaXV/jrC7YNEyVvW3UO+YQRZ2JSKBY20AwSGexP9nU8mB6NGctgiq8QcxAmGm0RDzKrTKNQGGWkT83P9BBy+MT/heDhhB/UdKiEFtnNKelPQOqM0ZcwGJ2nNhu6PtPbax6tETlRmMpGnun6yex+foLA+ZuFLf5nIYm4mChtuylRTGCZJocnaq69387Vzg==|Chương 41: Con chuột cùng mèo;e329yflyuhzlq6OadxzKsnS3AVuwy1Royo1kmshdYfgvHhr9KlQBfYRIaeTGfiDnhho8WpvbWqAbIF+GBFtOnyiDkdTBAkne7bFcV4P4yovR6IQhiQrDcpmyWv4bKcOBvwoWelH9MfhvWwJPfs67qwxkKEyNwuJrEybz8kFAZw9hHvQI7p+fxEdAI8J+pKpnd2YqcaY9uuP4uxmANED0sQ==|Chương 42: Đột phá Luyện Tủy cảnh;9FbaNWfx0A4NT+6hWk1iN7UCrjbY4s4C2ROX2j40yzX9OCJMBrer5b6OptA1bGL8t1KcbcHyWLpSC/rysI6E0JW3xtbYbLvNsqEWK1px3Z8UneN0xKDp+iim9cHrKkN/483irTA34wv1WtMbvv/GwltHAThdOXkSLDMO9XJvZwxWGPpg8Cy64rzMMCcoZdz+3JaIuUrhShpxMeD+FYVegO31GdJBuSbrdA+jWsFaLfsgIQYoJdyO9kXtxS3p7u7v|Chương 43: Con rận quá nhiều rồi thân kh;h1hxv9oOz+1el7qE2UTh1QwpIN3LAGI1UrArL8XjXLtTd4zjfy02vV5uijksK/E7NO3OFGQiiq6CHE8hmmBJhF4mc+Mc/yXG7ZXDnuuISYaRm7KUk9pQB+2tUqJ07N3dRAO1+Ew0pZ8teHqmNE03bf1+AET5Ne7Pkbdkl/rTi5zQhnvt5gazlS7YBi058Pc8aUEjxDZGBOQwFpjgpi+qWm0CEq/R3MGP1YK766dqvZkQ9mvs1ciY3JwvPa1MKgSW|Chương 44: Chân tướng;18xTSXvGBq0lxndUWb+OUvGzKqcpq95CinIcj8fRgxu6otsZ+HAsW/T0wZvRSOiR3rsw5cPwhHLNuXlXp2BbsE2Out12JQ0TkCAIInZ858VrrGUjsD0NB0fRN3mDf3WCqkEHOFqEXiNowen9wIaFMhu2/ATgBlTLidA0RfnfsKMsnCxiFmMFSZXq/X5oa5blH+yXzjabgzJyzmGPmu4xYg==|Chương 45: Tô đạo sư nổi giận;f8CxXUwvzkQg/ABVq40+9sM7kvFR2JINZDQWx1z8kZ6BAQW5zX+QpWa2CKPVcQ9BIHln9BUn2CPa8eyNb89DlCzYckAai9yoUy7i2Qb+A4pv4v3lgb7ysXw7zSL3dyYAzn5vC8s6tGKNQc9gHVNjg1Y+/y5e1MRjyw/F/cBmknC5Q7pBk0og5NA9J5LCULE6vDQJQ7zHA0b9LoiroH66qg==|Chương 46: Thanh Thiên Thai;6Bopx14ksRxYcIMPlKfrPCB6wTIceWNdvzlG6axnh2B4CbonlOMIoR37viPioLWoIj+RxSfYNq9wA28v2Dd2UVqmUb4jau639zoNBJ8W5zTIBeWte6DkBWolWOasHWPMrqKNk6LK+mJpcF8IlXW9K5k3YIvOnHizkWAtkPg3mDvDZCGgVubTb8+7QFEulSGIusVcl20l3vVmx2+0XpXFfw==|Chương 47: Đao Trùng tập kích bất ngờ;8A0nZyK36WzT7F0i6UdVUsMXBpNQHO+T/ZW46/ow0NDz2mVwwYD+KhszRiSODprZmTgwL4cEU9a/LRG1zvCwgzogDqAGSBz+6+cZMv6Gc5GX9lsQY3EwOqhOw8rZtoo1Zkjk87awYUeBuqvmeXdl3AExD50hCDkZN6ufjdsHJzw1l+mLdZNz7uUC2bZKvoGurIoG8x91bwqdZdnTpdNHL1p2/kJmqLRb2HdQnVhYnwmy5tpGDmrEPfRn4bvIk5d7|Chương 48: Được cứu vớt;h/h/E9QP9iQjffVAAyDzGoRkOU5l8qZL8ssoIvkHklZ1gnw0szQv/VxTaPOTF4vGw8QVPWY3hhls7XWLJd5GNThKZowNm27bDQyp2nQQL+NHUY2kB1/8uVieNB9vUFmrdV6V9dZT54/AuQR9D8R5eLZ+r99eGFNB0/lD/fheZCrf4BTqk4jbgy5098XWSH/9yhAyUXxFbdVh/C6AVm7Cqw==|Chương 49: Ở không đi gây sự;+lD65FmWLtxIB08jBvHpetSAvF9vBXPNWu6WXM/MjMKg05v52vLGuDiCmC55mXd+aO3KR54b4lRjCH4jFIZZo1hhuchpL/UzEmPnNywUDm7Pme83wi+dHY+eBQ+GDNAQBCJmHmGZxFqzBjyoc4pZM7UehplA5PKAf1OBEVvobnOO362j+3qiwH+RNjULtR6s4f9bK+k11PC8G8BpctDQbg==|Chương 50: Tự rước lấy nhục;206K0hzx2azx5vFAov3kQd7vMbKoLwxK+rWKUlMM20h+9FKTyIMsYjXpBIqeH6UndCAfxGfGgSDn73N9Whr0Abk0xvZGUCuExpAlzmDVSv8TeZ1DWjhGF2DHkQz6jtu6Kr1fDUDhd9S1TXwScsxeN9EQwbhJ2MJLF9zH8GcMxY2Jd0Eb43iFSnc2nU/XJgztY5ZLknJEDGhyRGPIziupKw==|Chương 51: Tiểu thu hoạch cùng tình thế;uGYT2LoOLmbAi2PBrAxkh/Fly42PGGlSiv7cvT3Ct9kex1AaApwXzQPJ22qk7iAJEMrHCElGwloSFu+f5M7TzTPZhL54v2D1X+24Eugi+lvsHAIx8yDXZH2rVm5IQQGFE2eH+shElpzYHlSwB7MHse19HHg2Ol06MG0gkSWNtN/maR9oCUzZBCAUHAFZ7KFah8+BZSTDPjGAKB74HeOE73J2b00boAfwS8U6ktytR9Q+6u9x0nDP9ND7uApg4zwp|Chương 52: Doanh thu nhiều hơn;VS5zYMiPn+TvhVlMvsZ3V6cU33x+hPKxTCHhQKJsX3fsfWkGUUU2U50yTmwGdmBmjEGIGg2zGnQeMnYBov16A2bTWi+gjFxgzlPqyZfedwIpAT17FNqWTaOuVv2/lHvA3+DM/a+CMWaJl61JhBxx9G0b7AwyNfPF7Hwie3ZRnybSBf17eLOWzrVuX61Dy29ut4cne53BWx9K9OsnIKVm8g==|Chương 53: Thảm thiết;1LUmAeAS8BdUpaBxiMVRBDuyxXli+6GyWGX8wUEgKxxeLkG7+7WsrcaTUsHF2tpVtQy1DGIUK/EvJ0mcL4bMdMSyV2jubaAHR1iYyBxClcaGv9phVipebLUKjHeQH1SrtfwcEYHgW1hivCVL5w6G1t4pZRH4Num/XdzfBELZFpegrG78T11RyXScy200OjhS3TNlwlJdzJoNNdtPPclzow==|Chương 54: Dung nham cự thú;Y7l1TQbIR9c6nOiAOpJnucm4JWFZQLA5ilEP9zjsb7frdeWnXJbLS/3+AkuV6hFdLZQe0yJZBwSzZNwkqbWveMQt6ZNmzEWEoMjomAuvwWE5SdhLnnGnVnahYqQJ9SuP5Wd7OS85YuOOlkLmUKfoFzYCfEzwDHWNxtmKSdGhjL3ZLgiUwEAFHicdQJ6dUQLBJvRPKSlnl1+cCw3agK7v5w==|Chương 55: Linh Khí thân thể;iUzxn/fpwxiYv+GVjKPkpO8W97WQ+zhNgTIVRQAb/8amx+c9UyAdcCDnrmG/XwZ5/lqtYi+YPw33G0DsuO9yZREydly8WQ5E1bhsN5kNzA7SFGzDCYMtADxMwTQvp3+qGEx4NZBBJfuQeXbB9mflE95r4uFTkVBfQnTTQd7hNmgyfEVXHLC/8XbVpNmbWnkDZXdwK1vZNn5KJz391Q2wMQ==|Chương 56: Thuyết phục;Riei9xyqZLsUpqCQkd/FwOt2mG943ZEhwlnYjCXTtL3VKoPFiEy9r0zwLYXoZJSFSZJ5eWjBaQxopKTbl3kncjIyKJMGC/WiVmQYqsb27vY2/LKQrfcx+P46PdtlLvEHaDofr4p+fujfWjAJw707cIexfNvweFVpaQKX+o1aM6C20/SajFOdQxFS+B1JA7Nh0rY+bGfg9jEheRo9Sl2ZXw==|Chương 57: Múa rìu trước mặt Lỗ Ban;4Bggo4Me80NwW1/7q9svu07Fwxwx8ql1mvVqE1iPdFBMGmZIpLdK41qj4qUaza4SQL+M2gq0Das3dtE+3EZa7xpjzMJAB249zvBLU1FMiqkyP9pXl8QTIo4fhbAIqEWxNVyQD6ZoSA/cKVcAfsI3SqipwWRhz1ooQUWDSnxTRf0q8/8Pn7pw8dBLb/WWpiABOs9wH7mclCZyLlxCGP2AID5xJBF4nAUYPnVHxYuvLwZBEW1QIjqJ0Mm0Ruaimhw6|Chương 58: Lấy thế đè người;UF7WvZpN7hFoErD5/txagAd9/FRIGjJ1BTM+KsgjfBYATmKF4pqfP5PMwD8DAIPw3NWUngL2bpjcWlYj0p+4tjFizuR0oDgVqnZ1Xp97FtphRpzXY34wyrLYJucF3YffXSwrXPXVXERIpYVR+EAVX7iT8jGB6JYVkWBTjJr7mSKNbYwSSjxvMEdP9Q+A4rU1NkpwxbtKSUM5pqjZZHMYhw==|Chương 59: Suy đoán;gnuG1lc9XYPGoRcezTmR1xngQLAcTSsQEh9MLZlYMbo6EJR0+nAybcbUaKhGEeoSupyAs7kthGL/EmQ6IGsiPndYu7MEN6BDktnF8dLwRkGPPtJkjmWx26kpkrYx1+r2BZoCFKDGD66PK3aLyIU4H5+waaviEfeiZgeeT4SUcrG+B//RbDlTyNhW0s2LwboTD2g2LLKrSRKPSYRKzSe7UQ==|Chương 60: Hắc Bạch Song Sát;vt65bDxyEGLTiEVA2Jom2QGsvOX+58QQavawwtGqvnoNJcPh4VR/mUyNyBIy9WquWoY+cKMUkKDV1vk1E99JdYtSCkVbhmjG5Alesq5LZYvFzrT+CMKf3flXB0TbQ7o1hD7rR+gb2AciaXPfGWBqLK96EDXP7IcssQGjKtKjpUVVuXPgCPPWDX4z0PUfsN4txmYkBtpZQz2JYUD98OB9jg==|Chương 61: Tiên thiên phía dưới là chúng;cfcY0g1Qmcsr9JWEvGB3mAzzS6uYNCi62zb1Ar/wBLUjlj5ahfj8832WirAwv68n6Yj48Jo9XSkdF22Uz2PS6piCNHKNuLIyLo8QSiDSron5gddgKlw+VH6wrFZuUDSCL0OUmLbv+8F0qFv+5nEsS7EHgXFmXkCggYYhe+n+OQ1fMs87CLvSOSLdybSzYMUgU24Imo54HzRXcv3qb5H2MoGAG50Bg85wfDWQci642VTd5xrwxbmUQk0QDDByV9fs|Chương 62: Bạo nộ rồi;RvYHRmQxIKA1KN7G9QNBo1Vn9jYkENympuTtc7hkTP5X/mjkTsrHKXFxNrpsfPjzYgGK3IioF59e6ZdJ4/Nqng7JFVw4St/Yc6OrTG5MrkrBT9bC2aJ6u2TWJRK2ERCMJGgDwhXgAJIjK9Ko3Xm3dnbPIHECrrT0tP3tLgRXXiOLJGd7nLVKkLwsOhVCTaS7jbY9wyR3mdz9NGqv/fTnrQ==|Chương 63: Tướng quân;Q5K/Xrw995Md2EI4CznM66PlPxHSn7qXnb6z+1tbZG1faQIen+AU7Om3Qddl76ujFnM0PKTq99z+0yiSkyygew9pVJ8kUntLE78Q+TqXx1FTLB04E74lirgox711/2Ia4Ipo2/+y2j3AIBjd9NMqpIWEdJqrmlwr4eB8EqQUMlY/sT/BRLSq6AzSzXiM6rCAvIqc7VA0ilje1QDALIJykw==|Chương 64: Tiểu Vũ Phong trước;PvYH2O6DBpKXG6x0DaOvHFH+Bfxg3oyytk/Wwb6VguygA9YtHKsC32btM7LQsXJgCqsgHEH0/a94vULzEsshC+URv3oTAQZgqrKJ4VRypIEMc5ARrFxadbs6joTGXHTKUEUWINJ/r38uadVAEnXxJi8qY8BfLSjwnyPSXsx/jkgcskhIrkpWP2yd/TCjgU7pDZXPO1kmg9DaeSYSZkjpkg==|Chương 65: Mướt mồ hôi;TApwYW6SDP35hl/Jj8TPkcEO+zoT5Ym1CEGwF/cNfClEDsds6rKddXc8jrqoRX5wwrXcxjIYHO0Obc7iQK/w03Xn+pVA9J9+3pRLiUgf8QtE1Z/8JTCKRcogvPccz56xioLF7F2xhkxPULe8HniN29WCiTimeHTc8Vm/0ELFeJ0ZU/HzLuBYEHLT8hrdODXTH9iFkqreXXGD8fZ58Xm8IA==|Chương 66: Ta tới chiến ngươi;96XDWzzHknRE47xI1dB2HMhxl5i0KHcX8KOzezZKF5vPNkiZ1pRGEb2hbyj+NYx+nvrtXWT79XytRyPfcbwqOd28oM/YYd3y3qNpQBZ0+82rPaUA1Nl+7b3C9GCiMU8A5X2ENTa4lM5aPeTE3sP3MhJxprGAz2811EgLr/VnOkWU57feVq7fHtraQUd7/oTy/u9qj2OA9xUrvpXtC5gMGA==|Chương 67: Chỉ dùng một quyền;MVkfnIVyWXapBsPvgzFxQKbyHpadrpfRRkv6SQy/muTUl7n5At1nW1j+0yFQNUC+3Uw+JZDfwf2GbXTRvVzTRVUBlu1nh30CAg49CUFdZhMphEQOsvbqmFW/nI4vOkkxGXpQVVQI6n15Iaeag1Y2DyiASO/bb8aDyzngZYxXJZ6tjuDIWfUXt+W+FN/sVhv5Vq37vOYwN5XK8ix/ml68GQ==|Chương 68: Liễu Tồn Thế;Wedx4k5xhwkeAVQ6RJttRePNiFqa1Io2gngdvn3fevUGeUiCoezUDVkfJAQ+czM5hq4x27zk5p1VCxhrRJDv6lP69p6ljqf7aRde0iFeUVvzNP0RO3BW6g0h0SqrcR1/s+qxcJMxWwD+VIpUEg9fCuasG6i1ALWxH04CmizODX7RpI+oOSatiQGNZb7BFvtaU1jTEef8nOfCRsB+j+cPJw==|Chương 69: Liệt Thiên Hoàn;KTsZycDZCH7MAXwyVTSNGDXMuQxqmD0IUvERZqfBtxlxV/C3F9Pn3v2T65bPfftVFZImtARU/K1GKhzdzQaXhK4hJlHOmIzd2a5xXJ79WF9ZUUgpm2PER/qBtX+5cD1ZkvfZWPbp2tJIq1uyGT2SbhrTZJdV8HXlm0xeTu9JbdgrQ1bBDiMmOTg3hTgLyXPwz6iGEc78fQ3YLrBA6wYH3A==|Chương 70: Kỳ quái tràng diện;ebPGKWR35SsUljWlFy93+3E9vUpjh/VbbW4TiZO87pw/GVnIXkOMl3GeNdjGq05sWhhhNoHFHh+XMo21r42l/2g0rpEnHSl3IrLkTKBTVBG23duquYqX5WSl7y2qnD9acgYKmF023EoB8m6ku5SDdC9cXz9PZr0rvhVPbfXf4XMGbpEac1q2RhLYPWdx1ORHSCDG0wmHmBgJhjxe0Mp+nA==|Chương 71: Hoan hô;zXNEMJni/b4Kxzdw3tMIqrOwfQPNGb67XCnMPNmVLe/09hsYIWlVZhyZ/Okp078RDcK+Obe37xsiTWuIpMzwqfhJGsmRMg/2j2DhwDpYzRQHTuK/CYzmT9pn6c3cqMTlk+KhAw+A374dcA6ZJrFFndrg33VEqngPLH7JPmM8Gl4J8V42zyLXTGG1L9uH6hK4s7hBzLGFNUje9Iot8a2RVQ==|Chương 72: Không được tự nhiên;4t8ZhLLD2M4w3Jkq2YVBcrii5BMYNjh+QvKZVxtbGUJ5uAUcgL1JxafiVts4dqJjK3IoivcvNqlJ16LRv9SDdYfmDH9Y148byPFTkqi0Jv+3DdFfoqIwpdo7darZvFES52VmqLvsNv6L8WYM3wkOyMUmqbKL+fdPIUcVyQhGe9iLB6PznAEcvZs1AZuCKWLeGgXpF+OkQPjVH+oZZ9ySIw==|Chương 73: Thủ sơn người;VzWHUIlB9PI/CslADN26qIORGWsxWld3RqhCV8b/M08Tq4rfMsmjJ4o8tt+3xTsbgKIfE7iRpUqC4QaL3taEA/VwQSpR+EfdS/cLwy8KtX/93OXGboMZOrHG+Wi5ZV3ECKavWYOXbn7BOAUOaF5+3FKMADpObhdJIUXx15ORqigmfWR5IILyuSJFM3AUbpPowToyY3sMZa3WWVRvQyj0lg==|Chương 74: Tự nhiên cười nói;j9nWEa9AhDoebndYVpavpIlzE5pHrvWgCn7mgteJZR/Y0HyFApxhbfakHrdHN9v47rLBaX32dM90d5L3zwEgDrvdS7QCyUjM543t6rwCjbZCZ8ZtD59Ae/GhNBPPR+Q6oBqsgD/zlGLn8nep1u1UdVfpt8CP6fe9VT9ysj7u0fB+qCNguOPQTAuhUinpez7sVdw2NVQTAlmtdvSzbywq8g==|Chương 75: Không thể buông tha;djc92FumWmMJwIo1tC42rDqn5R3OzcUB58Hu2YdBBxWbzLrKHXw77vlx1k9Net2CDx/rrpO7Ok3QWtod0J5oFLF1/2vQXuW9Sn6/Z85eibps+kgof3lOamXpp6uLwDFA6OB3Rf0YXRifGAJXOMrLO3j4Xy0o9joYpSxLD4/kR/iqwCTYshwby2MfBD1KrakBAJChYncIMK1frIc3q7/RbQ==|Chương 76: Chiếu Thần cảnh;2UDaBRAOYGRinwaMF9GHOiV/3is85VFtw2CukAKhqEsLknh1XJ1elooLHCDWz/RaAKNsfJBmu9IKGqxJmBe1OtbJKTYZDN6iQdauQlqW+9jgTRdUeqECiaOfJaA2wO6wJjCXRiIC6YddCmPjJrhI8av4YC6ZtV4e2ZboG0VK26RZa264NErHfSl+CzdirfpsuPFzZjBNJq25wzr39nN9IQ==|Chương 77: Khinh thị một cái giá lớn (c;8ZxxRbyfVX6xajPX5egI/QWqGveRizI/Gkh2pfGqyn0Zgh9NgDG/kgmREQWkAYDziXsdGr5cuC2JAYCvCxJ17dCcry0gT/ZatnnBHmzfmZuS5X+xQuOjLEmIVyhC8Xwcqdcy6QHNREo/OEGoI662sdfIuNjWF1mGc1XKkuoTIS2Ae25TdxFBSBKs2mw+LoCuqY6hBw/duzF1GDWbiL1OfpvGckuROWHRcC2RqTiqjMAYtUs8kbw8W6NdbnzzVzmh|Chương 78: Thôn phệ;/5REOYfeRd5Jms7YNDFAs0/RHYcw3ddSodqRq0LOlb/jiHSv3jYs3b/YUlUeuccuYhO3JDd6zeGyPx3OMI9LrBfWWWbVd+4J6wq+XGrKP41gJaRz0q+uqR4IEWxtbluXHuO5MAYzHXxaqvqLo9Nv71jaeg8BjENc5k4SnCaLG3Wo9nBBOP1PrbdKwuInwG+faF1d4a2I/Ah+te78anz3Xg==|Chương 79: Chăm chú;OLLT4ASDE4/XQuDzznNBoKTY4YE/IH1hj5D3ieIm2T/z5LQ6COog1AvQOK1mPdh7SdFe08OpeyC4fNZSj7aLvzmZR2qT1Ldu9JncvOGcb10lvIy9ZBH1z2KNgrsodTNMvZ0TnxLrlV4pGpWlbgFD04QXTke7XfLI0QuaA5/iV321ssqt+QxHzEg03Z7HmC+5qkxquzGQOmNiai2M6ydB0w==|Chương 80: Của ngươi chủ nợ;zGL5ebKjJKlxwfXSiR1Zdx52fDXJOhWvnUFmG+++w7iCYNYwOstilQ/XoejADrxHc83th7b2jtYXRq/3mlbdKPxYibRwtTC5DpUt/NbKdWb6TK3I5knujgECzYQ7VtP1kTOJCd8JTdU0QBkz+n7iYlGmZL9bNUwmaMxDpkM9WFL/v6mUFaUP/qcKGoh4nt62SBKqUKy7C7DeYWTYXWnMzA==|Chương 81: Bán Bộ Tiên Thiên (nữa bước;iyy9JDZiLaNBr65Ljd5IdgvZpJ2tL5ekM4qGevUopcPk0G2O2XrHkp89Z6ZkXYO+XDagw5/5/1zC5mZo6lr1byOFW6r2F8qikzC5XlhsFj9CkXYyCkmrFjHFQs/O50F4N7GqJLzSSwGJAZ7F6DtjJ0EPcjfMEC4A6DwXyHCYW0YR7xTzAsJ7J/fQxtqcpMksfOJdnSRsbBtnNJ1nSNMs2VZlPnqwSNnLayE3SLru1f/ZhxDJSrx3ivDNgUjQ/jdV|Chương 82: Thiên Lộc bán đấu giá;0eFckaYsiHGQfUXBO+1J5IRZW+hcKKGZRhp6Df4/f7oCWQ0SwGw3sFb4a8RXHtwPQoL6KcoajinFQtjGwrKvikKUdRsvkAjU5c30UmmOI8t/ZG1LsnDwbMbxDLISIE40xM9EQ6uZ7n+ZAZS9LLhqYOI0NJZrJmOndTg3r7GT1JXi9ML6KHz/nqSHYGkM6ib8aAxh1dF92uIMNBofN+nMq3UEUGhpFIQeqcMufhGo9ecSvobko/qAhopQ0YLx0sCN|Chương 83: Quá đắt;Pqxx0Zodvyo3R82e7y39y0AVQ/c31xuVZteAFmTlUWKq+KaPtn53yZhbLgCPzh/gbwKHAKCsEEgIFM0efsWniZIhGoIn1y4/pxyoGE/3cR+bZjvsMaKbNeBNXzSop30jqKVR/gj/aHHCMi6g3fitNkzGnsd3aQMWh0KkWH79Vc0cVqpbgVvIFWG4WKTbxS8jF7/7QdNtOtFEkGcRwRAVMw==|Chương 84: Luyện Khí Tông vô pháp;C8wGPiK49Sr2htKiXY33jwpVwPpszi9oeEi7kQ+qnUvsiMtcYVr0xMZW5KRtCNzxfRxrCisf5ysNy0ake4VyR5UJVnPqgwxt/tCP6Kl782vlxZrYICV3WNcJekVuXnhtcy2kovbsVaP3KohfE2lhkjEHjL8gxHxm4oz5gExKT3w1nVDB9JT76DyXqdXPf6wIxnVhJQ9Ut8LcU32NR3I2dobpIzV6/pKoOsESKgh8UQmatdY8Zbctpp3Cx+as+Ow4|Chương 85: Thiên Diễn Tinh Hoa;u6TxIHCrxc5Rc1RkBWJuMO7JvXnhqZBSdaZT8w6CjVIBPMnBRkq5l9dvPr3o+139azlktIBGlFicRv0hb+HxWd9+qP7cZMCpGHZR/H8pZTYcoRS64PXeUtPJ+VU5wxsPfjJN8VbGFQDvJmUwlTXeVTd06iiqLNFKuFRvzLdMvg5Bil1yH3Jo0nE3gjP0g2zlzKg8nDv24Bx5wzHBiXe+lQ==|Chương 86: Tuyệt đối phát đạt;5BpYLlPnxhuxQ9GgtJ7KMCtOKaKG9c+ki6eI4/eeIfwYtKMxLJt2rUWqA2gSZDweRgvbjj9D7DuLrflMvUf838XLfKxAMD27Dc+bMAyHkELEjkSiI02ACzcQjIOJ3w+ovTk/l5r7Fp62TC6sd2Yaxb/fG34po1GqZvX3HY8VRX4FKh0iKfZo2NXgG9f1tRvXHb7JemerwHtCbaUas6iKJg==|Chương 87: Như thế điên cuồng;peuai/3GiN0NarCWfiLWyBvIrvc3Uu3mKda3gIR3ZmU5aPX4z2QBH967FtlCv/ffCXdjO2V4eDGyUKeKaPLR+kj1bgHnRhbmHnZGc5oGqlyuiWlCAwE8gRlCzm4FkQ95DRPiYvT3wVtsFU5Vc9EiaO2/mwO667iIXe5EI3sLnXmvmmUYPxi1chO3KecVJMHaB+A7+dwS8cH8hmTZ925rhA==|Chương 88: Kim Phong Tế Vũ Lâu;dq7KAtdEUA7mnKQCj9Rb1SMi+8l5kD3N+qNjjJHyvJTCHSIvYrOXfrGTkjiTw8n1cMmboyCSEAJz+d+IVaFOkwTWe00z3RLS4C3sE/KbrmO6i23hmoAg8c4rKk+reUvypFR616+v02HlRH/UautTP+t8YhWawVvN8XF9HGuoA2DBrvrSQCeKW0ezo2v+cxNaiwZ2KOqvwbgp+0eHoxOObg==|Chương 89: Cút ra ngoài;bFdYsnIOPpVmya9xeonW30nM0PU5iJFW3cW+ex0b3VBHpXVmzPHhmQVALfRPdHaZIaBtlkQ3dC/1NH1ptk6wHUKbKFbEHEJV9bkjSzv8V5EshE08j6wkdSqfJHm3T+gUjJNc/3JLkZwgD8UJ4Y3RNXOoS0eD/QfphkL2fj/rrUOp1VvudWBhUw9ImV34T9tQZJ3itw1T95dXRSsotH+ASg==|Chương 90: Toàn bao;fA2Fb7CoFL0Nj4rz0Ia3pb4FzJI2TX0qIQpmjlEt6GUiWyh/L4r7NvrTQkmU8z/derprMFjhw7xET8T13Jb6CRaYfRjAkyl1Sy1dmfW4sUf2BgrJxaGlznejhSmyRqauYytxEuk+o1KYRL3/pYpWzlXACTntK9gwca8rUmgQiHYkZhsQ0gos7tNJTel4yQ9EaYfo1CYICWzxuflHIS9vvg==|Chương 91: Dung luyện;9jbRfq/k+QJ7dRDiq9zLMPZyZtAyb12meEVgoqiSApLVsiOlcNdRrN2nLc5+S3+YjJjlRcV5Pu72fR4mC2NRgtWwAN5+uhe7g7fz8MZH+tNa27uLJqYVM/K4SEynPUeGSYxVPtiB+OvbAUWwiaDM3alRBK5XP8+Hio9BP9O+aPaFNoqJZ6DlPplaN3aqLWV9iJckgvKmcT3e0M5Q5u/aQw==|Chương 92: Chém yêu;g5vXAWOElFZ9tdPyD8OkPczO6D5ye4DfA52PC6IrAL2ImqYhIpMiaIgWkq2gJMj0QxkO72GpXBNNdl7qfrHF5IjTHqnBBGbQaepIxADLsZwuOl/H8bana6L79bGojI7eghl5GezjmocmxIJm0PUQ3j8P20d7/Fzh80zPuHwFxe7ZVhsnrmPFtc/XYvFHdk+/1RP3O/AljOxL42kjo3OtVg==|Chương 93: Đi lại duy gian;KVqQoNh+xAm5GkXhpyZBPXvGyDt7R/kSJeljBXKTA6pTKktO1V6b7Rm54JnC686Nt0JvFK0U8aZs2aBATotpC13aVHQPq0DzAOkhmxd9XUlygh6qKHCdAPtrhYNCOL1IX7wdkiMO1FmrefjrOGvg9/B5MjyDfOuXmwE5+FbxwllmKFTCM0iSQRKSy5RSQtK/aLcF/DX+vgjNVllscZcu0A==|Chương 94: Một quyền đánh bại;ehvpbO5VHuLLFiwpWjt4894d7pPGD587rmNGkgWKAv5DPctoTzqZdLQAIFi28GH3X+HfSVaiTrvNoZ3Ku8XfVUy7O4+ZJyYTZYc/kCZhaWf7/qlz5W1oGvU6z7PmBUtER82wVHKJ8/vyDdq/nOlEIYDyk3bT5K02d9FIIitX1iWkb4ng1m4RL6GlGgk/vN9/IMhAGRcsRfkGffSz5nSXNA==|Chương 95: Lánh đời bí mật;NHNyIl9qaLuGWDiBRBSobJyg2GjGGEIJuYCbOZqcECnsjUYuqqSam9aV8kiYk8sTCjWBjZtgT6ROtBs2wy/bRjA5JiBiLCxV3gNNykqzHYEKslfJNSvpHYXL/N8nuUky0a9Ss6lFEwEAdIQUFl1Z8ndUDIpFRzE71twfLp5HC69yrjT2x13UCID1y/O7SwX+/pY6XaCqCvh6R2S8b9JPYQ==|Chương 96: Gia Cát Diệp;GoCqDHm/qaAqArFEfRq+FVPru/KMz4BUwIgYF9SK7mNmMLIxnwkYGOToJ3yIUqgH7sOuagTyx6i3U7eS51GwJZA8gQMxWWeWLWv92NAKN9dzc3fToO4JzUuKwyszDDdxyf82VHwX0DeclnxDOxkfQGntJNsHQpm2MxvmoqxGjjv34kKPE6+cAEqSGYV/59e92Z+CziCWB53ErO70hd3ruA==|Chương 97: Gặp yêu;oJQB7kF9gO1K06Rf+X7NJG1EyckVQVFw935hpVO3yswc51CvJJ/8xhOKDI/u+JREEjtQolj80mw5hWWbKvgAcXv5ZpS5pedY964D1m3zqI6aBhoMyHwEgul06b8rns1orykit+FAjebN/u2AOSEh5HiCIHHsO3b5keSaPaIYWuWfzgRFoSp6ANXabwDh0Ykbxo6u+Kc5HMmFpG4l9XDpuw==|Chương 98: Yêu Tướng;2NmTo45gD+gpRcpsxFMKcDjkTiIEmyfeJIgrb92nWECjmBPMJ5JgF7zE0q2uUHIy6eXs945gxeGDg0kI08/n+AjLnJDFyC9JLWPBFOXaAvOrg7p7V0hIc1BaFzADKK6VfMaKlmHZFSkK49qX1Gyq9VnGly25e0cX7omIhK8qb0lss1yFLN5HxaM2K5XO7aQzWXwpCD4BI4aTiT3gsDwNEA==|Chương 99: Yêu máu văng khắp nơi;ijDo88nv5AAAfSXe4ndoLJZmJ6QjBd6Zp3i+e36w9L6jWTnVNx5hSDokT57zkpnfwd71sud9TMqO6umF/6A8yU4XwcXIFr4B7JZJ/JEMtZVAerPTn//16nts7tEwa/yP7wzIErO3k/AnJT5ntQ+8wJggj5Wj9m6M1SikbR1iJv5sWKVUhIappSF3bgXYlhUYhXiY1RuQF/jFWJzkGTZP+s9Nrz1HlZbchunlCwpYdiIYN+PUgBmsxVaVpvTz9PPV|Chương 100: Bạo Vũ Lê Hoa Châm;zxIskSJ6VLmpdNPYGU6q+rRCiX9yX7i+gM+VYRIxcSPsavP2VG2VVC3yhOuZ+5vhOgOI6WeL153UXvxOsG3civluofD5iVLXC+jw1RvURhJ6r6nc5XgZ4uiAu/CwvHTMXtux9pqXNF5EexnaXJ2PV8FZ3MS+ZDxw/pUu3s5AM4eh+GRog9fUFXu4X0u6jGkvzIfKJPc+wwmmyL2yTYkfQw==|Chương 101: Đoạn Yêu Châm;8AeXSMnpwum6HMAN5VdQDzrWgKeVSEyfbiV9j8K7pumdebj7mLdJJBURaGFtIl+t8UPDLDZQIi8Jp7mSJVYOSbp59W9MscsaQXe0Cjz7kuS93vXZ7nPNOCVNm9xrUtDBSnKtpeZm8QiM70RBqWdahB3yGItv9gBn6rFOVO87JK7e5V2ZM1CNvaUxr4Cn3EAE10u6Yj/DdVME8H5fxAr2pA==|Chương 102: Trong rừng kịch chiến;lT9If/0841XvL+EI/RGT5oElQcdxidasIdAKFWgzmzyg9SHT1Stbn0yCimZICBWswOZUg2LC7o7ZJz0e0so1eNaQkESFsCfexFPXoJ3peCxZQXMQt4OyO86aW3SuksuaGGyUnX6d5zptlXmYPMjv6DUZVE26ryl4NHUYO9glkgmTPj02JJAvHUnXGjIIw1gXER/pdS6jKectjBFhjdxYR/oIRtqE7WGM4t8fdPwPKk+iAh3bBf/9SSWeosvBvCJv|Chương 103: Một mình truy kích;e/dHbVUOOweDpp9e3dKoM0xzUtbnq7JcMGHiGxWTleeOiJWssxn4NI0G71UsODyNPQtju7hbYy/2wZIBFwKsoO47DdfMKwS3u7Yb6j4xDmvwVMeoWaRAXiMobEKhukkzPFQttthGeRcsUazGkRTcHNZyC5+SqqNb7Oo0k+5J7A457eOkJ9bxJeSApcHMiS4+YuWDpYVv2eCNwB7II+jY4Q==|Chương 104: Mất mặt việc nhỏ, bỏ mệ;XLDJWuDwn33+NXyL6V30v1QX6jmNBsrBIS3K0w0GVAxJwjtFzVsg2kO+1OI/GHuOcZvJm/nwosheahizPoDU26EI+GIXuqy17OwxkjJuRI3cthaMjAxr28wsQUfVzmMg+gk4TkzrYQN2zbvbbT6k3hyYmtwoLIJGA7JZSoB8A8GUFsoFZQHBmxg2kKa7b2E5ODffKRxmu+wWniJWTfAKNOH1k+rlVuuyVcv4nVTAww7CKvvw6Y6Q5f09YxkPMv8H|Chương 105: Xoay tròn;dqGHLty7uhZseK46mCpEYfy/EjOQ34gyAN7zdmljZSv9m1fXzkDtOklN0N4VXiVuA5bXG+dWJ6GEPUwh9teVIxpKCl8vPWlgF3vQ5H6lUem8pN4BAxeGI+I4CtR9ZlBL2p436XQ3261MIzVKUdnj2H5PdPmamG26qRF+Y7AKvvs/vQTX3ilODBxjIGW7t89e/zD0//+Y/Ti3reun07ZVFw==|Chương 106: Đẫm máu;k6ttLQWReJLWljHTXTLdrOWrwObg1AhBmqWFb91AJw/sRIB8mParoiHRkPSzM/wBY/QxBGTyNu+bH5JlgPrAFyfPvXIA0/SwLxBkbReHqlIJBCcF50yNMvU0wJeSY7IQKllx0fJo3qxiEEUYyHp9m2YVJ2ZvWN0XOz02JmutT1TPmaqwbFvz1dxyCYx46prpqE1bJ0pGfHVr9GfBCf2p6w==|Chương 107: Chết cũng sẽ không ngã xuốn;2hVy9gtWl1AfkbXCPISqv3FFHSgsLQ2XbB1CFltLT8Kmz97okq33t3SUtmg63UN20VGckRlmBrXc4E/9st6JaIYnksqokfMRpyP2skHeSUIHcIdCudo8arxcBaY1PY1tJfDzgUHqpArSMKXkgwNkTuVtTTtBcdfUobgoRaloI3dgq9xj1TPXG0TQprjV0MRwFGy2/KNKEpLoBSg51ZOG9yH2nZwKsKmVnbFolk571iA0War6DjkuJmWACdfsmdjU|Chương 108: Lòng dạ hiểm độc thần y;OCQvb5aSfkOiC+OL0CPoGBzoejTi3spWmR6TF7ORSLyItFfiOfjqQC5csCG0BfWGD5w84CY3tGu57HQQUJ8DMdh3m/VS3aSiRjZpkLyaFeP8T1hQW6sgoicipidmUmJXGhihrhqAyugpzwAdfKXb4S2l8xDpj3obcVHu86t+GGXhVIcoN+cOQtc7GotIGp1KHws891637JTmk3/C0/3oTyPlt5qU7Z0b9/FymNkTYkl7Egz/optN+TMmtu8S6u8V|Chương 109: Tu La chiến trường;gQSZoHJHAQ3Eu92S0879TQQibLOnrSzru6NXSS/fHaYIVs7/W1H/WvH3HC0NyuFjpE1BesooL+hmYSpnQTa2LJ2aW6FkTdqsUtwpnw9zZPxKAgMFfnSsJoTUwZSg6jK95rJA46g+9rQCys9X1Sf9p+jrVqxlPUZ6Er1uEl0QnBu/0ZSqFdtZQTHLVqvK3tx5n+wmyU1wsHN4D0aJZ/pzXg==|Chương 110: Phiến đến ngươi cút mới th;gTgH/HHaADkRaekQGT30mESwIkyPoEwE7Z27JbDmXoQsUsi3bMZsZTWPDgKYzDEeaMpERWwbXZW8xR9TKzC5fg8g74xBxuG5PYPo3asONh4sXW3mzhLXqg0KUttIzj41XPeijX7SFk+RKW7/w4Pb9LrGR6EzTNB6nSAOPokHJhz1VaDGsPplMnTXtZ5YN2nRzNHgKFzugYHJqnmT+60X3p6lgieC3kW3D6eeXZP08sTYRl77mBbbh+D2ptTQ9e46|Chương 111: Yêu tộc công thành;VehhybyHLRe9fVAH+K6Y7WYdNExnGeCfEQurCZ0gd0WhbhNflMQpwF3AfDN8DIWvbEjHheeMlBjZU7BHdQLRKsjlgUw5A7s6op6hkoh10FMZ1c5DRK7GBYq2v0G2s/XZN+5R3klK//uE550XJc6pK0qh5BQzb+bQsDe0BcdaX707Um4RNPYm6LzxGtBxpgUZJbO+Z4Lc15ZFXnDRLwjbuA==|Chương 112: Sát ý;Bi+MpN+Tt6brRrTlVZ5m6NGKCFVtPTVx6bK1e0kcjhKHyIz/MBfudoPUKKGjto18JEVz5V/XAP7YhCLPIi68o8+3ZSwtXbQvTtALzyPSYFFqKEmmpn6IojgWR1QQLxw+6PJScX9qv52v0Ktie/MfRAdYuelpAE6gr7dlTfbOMFKo367Fk+nndG/pb00+I1X0auMsUrZW9DoPsrqyTO/sJA==|Chương 113: Ngũ Trảo Kim Long;BVDCLUYbESLhYpQY3FEi/JEr+C5n3lludi08bisILi9c5NSgZFUwzeFWC0xjv0+iT2LvxcfrnlfaSe0CsIpha4qH/0Q1vCk0tt6oxZpdvHhiM6ke26w3hexVL/E7dNJj4T4hw6C+dFURtgAnBRw0QISy8/XkNiOM7NqeqobfUi7nRgyjpzcTQWMBRX6+d5xtN9LhoGLRhufRZeZ/oXujjA==|Chương 114: Ngũ Trảo Hắc Long;A3dbxyF0Mh+E45upaiAUM0S5WIbWEkJrla69xh6ZDigQ34gXnH+YEM1jc+F583eDFWR4wDR1tCsk+w1fO0w01oWKMbQ4uAKujNxeya/8XEnKk5KxisgDK6yBXvmNF3B7FVFNwXbPfeYgp7FP1hqNTRPbgic587i9QgXVmHFT6KSPU+vVvuYSqUwmRVxKBP+RJkSuZDkS8EM2K/Q7cdWgLw==|Chương 115: Sát Lục Thiếu Nữ;uFxkEqpWrSf55VSZgbr6JucvZ4CU9Z/Zm8gL0ObGZPFFlKe5xAk1aLKhrvTWLzv8WBilZKJYGpt4JMCwLsTCh8CE1I/XecHFXI/WsXmcT1IUMnO30dFHxe4Ee2WAfHEZ1fRwtcDbXHaQk/nTvrdgUlRBezU3fb0PkcHSLdFaGIJQk/yguwkNnnxhOasDSFUvd5gYEcZPN46/SsrNKaVAmg==|Chương 116: Biệt khuất;vCuXVZwY4P9P48+bffGd0R/hGJGv00vInMQDx545ztOSKx/qZSZVBHCNm8GMEKIluYHEIm87VyRK31hFoWFtyEUFtswLk293b/+RgFB4mpayTOK6/eymd6sraFLElKRvBzblnSD1fYqlGhMcZUP9QzQLjtsWVAYyx/RygSC9MvgmQh7CM/3XjI4/gj+quEYklZwOns4wTYgBbRsupzUORg==|Chương 117: Phủ tổng đốc;T+gmjj/X0CHoEA7aZ/EAQzyuXeo5dLV6nLdRT+RfeG6XjwKMwjBCMf8FN+9tsdvaRITDbfQALLCN1J7xAvzrEJ/9SGo2CouV895Ro5nBO2j3AGIy9CpDfvgpC4aUQcheqHlYknFwciyOkPBZMTIvce9OMvcU9kElKBOzqFzIzt5pR0e0je+PtqFxCDby+MKJ82xZ6Zmme7VTy74K/efIrQ==|Chương 118: Yêu tộc đột kích;0R8M+XuIaKG7REB9OpAAX9+HvhAUApfaDwDtVPx7gp6yxheBurnKD/zd5HDXaxdFDmiExR9O2gjMZsBQo2p4RmTOUfIJgnnt1jd7sRCHTmVIGwEbbZgdT430b/I8i4BkTGt4+7HBAYDcU3MGztR+C2RFPb6nuuZ7huAf4nljtVSjWUrbviBwcX69i74PQXL4W6dY1mvRmO9jwBZG/TF2JQ==|Chương 119: Không trung kịch chiến;P0DStFT4pRdOX6MPwdd3dJPR/glxPlYeRJ4jYDBsNeVQ+1rn8Ay6EbmGwhSM1LXEOW5kDIzx94llZB7U8EO4FJ30kq3G3/07Q7x3BcKlYiMGGzYN+Fay1KWKZAgBUHX9qIauuxkkEhHR+6+s3e2zNF3RwFvbPquqzpanVBcTLkkHImOZDbMqRdDiKiuYZlkYfVk6nHyNoeS/2nc6bfG6XjHsSsmBOydsN/Uf1cent/DIIiM7ZIlj3B4GZc8239Jf|Chương 120: Thiên Yêu Thánh Hỏa;ZXWlortcej2oOm2p6K8mU6P+tAUSdmVlERNYtsgKlsrPJsOkOuCiusdGpRJI1ckWTpxpiFVOd+QmiuAF6vUhsP460Is5MPIXh95vt7EfNNCzGzr/Z28WUVxVXh33SSUb6vXx4xT+y85WRwjSFrzbwNZsTNCnorATQwb8IZpbTucKku1BIY77e/BANK97k4HSi+UWS7J11AgPkaxf66Cqb//XkQP796FEFnvBkrB9dnLIQUr0Snq3jonT7Bz+Tgdp|Chương 121: Vòng xoáy;OnLbQd833FXFm4nRRT/At+OaRK3RCLDNa5TDkN6hIwsUvWXrAevsFvpkuKO0hGMYzhrJsCjQMnNvtHGd539lHjnfq9ld7QEl0ksvtJaXD45/P11H17BvRiyefG2M7f4aj/BCi495TsH+DzQ0QTx2lCKxbW8NpoO7JPkzmKPR+LOiX677CXqg9z+SZjyKEVFqPpR75KkVEOqJTIHtktFoyA==|Chương 122: Thiên uy phù đồ;gscbyCtk8KAYjl46buJjmPj4XU/diQHyrfrlFFOBI5SHTOSHfCjEBdjWjzcJHedoL4w7N18bVaaw2g0ICq1y+PPdD5l5y14SEzwbDRhzbFKgFfqa9i8JNLkAfoL5SYWMaL7pd4mSGok4JmM565qzdHaptp8dl68peUiCz3yKh+hthgHZyB0EvRvsoWPdHIwfUbnBHH6+nr05KVXM79VN8g==|Chương 123: Mấu chốt nhân tố;eAt5YLAJkCrFmhAxCPWYpgYyLsLUFwYkyFnOJQZKI/AY7zIdXjCBRZB30XqX5DZIx9SvuONj/+nXNr+9z2oQ9sovV5NeRUGt3Xxv3WovOFowXtsHcrLxhIE0SjcLjgo46wdKFTzng7doQ546wixch+7Qf66rfX/9Qtgddj1un+a44BwTefzypgGMFXQsCTXOJHHRHrk1jfuB8XI/+U7lrg==|Chương 124: Biện pháp;4/7gpQjy1ejoxqw5JNhiF6neFmZD2vAz6Mp/1/YRk3snPp3NKERCQvEw+iw8Qop8rXTVj9e6NK+FV/ITJ65Ku2fSIJODlGFXAEmIs3Qo6n2D8y3BSL6RvCSQsnXQS3Exr0+k4Kwdc7cD1FAVD9DQgutG7Of0RftK/B3sSaA9BkFjQGJmcthopxdZt6t596f110K02pCgw3fYVw2OcD3oBQ==|Chương 125: Hiểm tử nhưng vẫn còn sống;oeF10nQhyJmmsVsSgz8k/vmjWkCzJ+Vb/cPp42xms2RbHuSFtQKODaSJHQPKaDQX86oFOSDMe1ZZTuc9fs6Q5CFxTxIJYkLsZ9ROdunqk14/elDgfw7mEldIXDCHwyiIoxDk1H0PcfHQqOB8tOY2OILgYlJnUJYMZK9jd5GkS9gSY4d2z6Dp6ErM2A31yLseuZxfj7WCgunle1CIQK3ckD5GDRLYsvNu49o1C1Iwn1N1QPfZLyAca9lziY0IJ81a|Chương 126: Bướng bỉnh;Ri2Su6JXqAn9qQdtYxXOFK7nrZcophgwhjNkREUlXHPPXWlL4ia4djitDd5mrgif1uXwPjLZTBSiYpS+4SDSRsRwIg1Yf+/uSctw/l7FNX+xkeZl0CamKegjRsb6wcXQxeraVOAZkwiQZgZnoGKDPUUs8KKd1jBgQ9QK0hwHZtxDuXZZyDtoBs8051GKobHd2Ml2uWtRM4UkZSsff2JiKg==|Chương 127: Khen thưởng;09X6ngl3iBuulFsIGNxEsEapaAQQjgvHJ9a9a/HXF+R3m0UdhbyXXk4p5OEIRN1pdPij09SzuebOHdxsPXp52skXvrEkaLtytdqT/ty3SF3dJBuaO0rcmdAV1cjMNJ5PlcBgyIsLOBwTqYsCz9VFcrBF4MLh2QIpXPdPDsjXFNuwg1D6bmsNxMBrqjHbi986rUhTsDi/5pb7LKSu4E9lGg==|Chương 128: Phượng Tường tinh thạch cùng huyết phỉ tinh thạch;Sq1g9C9vcrwTFRFp0de7Sp9HZCHcs0/w8J5vK60Q74AIH/OITOqyv15thqs4iuMua3Y2jdLubC+VlqPuxgdfzNi4QD3f/FduYHVsMYAtBwa6Ks3cYTpF329WXCkaNMY666Se6FRvy14E6VyumZYOTctojOQssKL1UFcyqZGED/Xa4HmkEKsDsC1sspKJQGqk7YVtlUASSAotdW4mjmlJR4iSEsNiCyXNfuJNWe51EVZUXcgIbK5HNywqGH4Qd3Og|Chương 129: Khảm nạm;Bfs7dWKjWShDygVKCqie05zUJ9MyKMh9DF3+XAYoaBvua0IY3tkdO+Uz9HcbiD4c6yQeJNx7qua1PKjb3hx+wY2TuZrYBApcdVDF94Llm66AMrPK0NWVRKa8yVlfpeUsyXYUt7zew6aTIGCCT4nwtWqVRdtFA8Mb3yeboOXb3hy9+14amgX8jbZ3Fx2bmy7p1fgX2nqhwsISLyhCVfHuKw==|Chương 130: Chiến ra chân hỏa;KGamVmJ7sipivHnvYlQMX8WF7wML5L6uVQI5iAKw8wMIVB0sKd45y8yvo8U8rbugC0oPixlDNYZg/qFDEAWh5gYgF6CQ25A7XzJiQHz7V5xPhCjdmQFKQM41at+HbO2/C7DmrwAlpCSWecyB4NstKN5GxY38meezfgIvjDdeG859l4iTKSouqVJXjHvTIOcRLzAjsgPMq+/ehUmaWk/wIA==|Chương 131: Tim đập;7M5xOsRmKzgnFwjFddOx6zilL9k8TfhUCUTWAipGTBqibGu7jjWH7uVVPvK0G+bnjQLe34TUtzvZHy/V0j01/OM7gofLh4s6yhH13mJeibaWbg9ntwMdwf0y/46kqvnm38YRSwyzeb9Ak6hdE1jTWQ9j1BGlBlRy4IQ1WyF34ba4EtTT2e6GqR7WEAe5QhC8vaGSSPes6YBczvURdoMLVA==|Chương 132: Ngọc Long cốc;rvIq8xNzCHYC1GRc4H95OhyFz1/4vGTf/rgskTyZi0rHtxOKhB9kJE164Vm8byu8vVeN9Sd51qhlLJWWf+TfFtlK441LPPLGjU5CnU5v3D2vk2GKFTdROihDW9ulTLHEU0HidGpRtdMrYTCt7B6FuUv5KBcejhJA5YGYv/lVtnGfQwk4BdIF7YdzMwtDLFKI6iItR+Dt/ptU7TIzsTE6Pg==|Chương 133: Thật lớn như thế;22ddsPvKWPqBr/5+sYWp5HSypaksOJYAl4dcKGFm/xXWMEaah0t/jFM6SL3aGbLrZKvT7X/DQvwWtzmqVWfE2NqT5sqVenMOOzPrnsy4ym4Qqx2Y04x9OOxdhy6SGJAtYD4i52v3n3UhkPd4mXs6W6/gn1QoQFBk0JBaKHs2M+SDT5uy5s2SSRQo4UBx6f4NUaGyVgdPTcqbeU5SndaYNw==|Chương 134: Thôi Xán Tiên Phủ;thZkWAOH93zOItYD7S1PMJL7PrPqP3M4dCDt+UMwCwK1mSWL7ZEY5aJmpTtO+PT/MAQ7PFacU0zTlN1w9rufWB7LuXeOwByVrg/BClTjLVrRV7AKVm/fgtkEPcYsT2ZGVPhJd9N6HGSjpHDdoDlgCCiMSgHL19VAMhwU7oRH7khUSJXJASGkbR2VNK5vznO1sm2/dBMcOITi5kt1yJIK3A==|Chương 135: Chân nguyên hóa thân;hlT8jAT9Y9QfY36Oi72gHbVaF2+ZqQteMCtS4XKdVPSleP4JR38tYYWjwCQ6VnKG2oDYpXoL7FnHH5++wt0uriYhW/VzL55Rbkz/jx0UQqUsQ9cMGeTJA+Sf2ojSKQRz/VHiomabzWEpHiqwIzVKrPn7BXGw6tK/Ukmwxhjz1MVHJjLG0FuMhtHfZUUIJjP5+tflrOrGM5Um/f+WpTmLI3oe8CAtYSGrjv9FNGFhbAMg/t59cYrURwwoEXxau08B|Chương 136: Cự nhân khôi lỗi;EQT7zcBt+6NwFbRcHTEYQ25pb9UdqNENPhBxJIbpzog00In/I6YsqrseOr6TAfZ95+nHzRSsd4pzqvL1qTY0TcYpipbmAfHEjognQr2mBNYjOYA9es9EXvG3DUykHuKWB+9BeswxeXfsuyFHDCelOkugyYEPXME+VC8qjqZEKRxL/8MpCD5lusMkZ4ExK5GMkRfVxl6ZZxSze+mDweAd6g==|Chương 137: Hắc Lang;KILHFvFYeoUpoy3uVfKP+DfsxpgxOlehBautFSVtLg9TRyZlxqwxLpvAkuuNTy6ydLXeQ2d36vlYVpKU2+wIuU77Fey3HdfNFSp1yGMeQOCiCwlf/AfHcoUZ2lcuyzBKEbWVayqQYiEtdDTEaM9z6JV8RDqtwweyjsmn6f3w4Gf77kV7tK9rAGPul9mNqDwwVF8ex1s0fhHajLPsF/Ha3A==|Chương 138: Ăn người cá chép;xsFVUvdH336TQ0POvJnHP4z0xZyapI49TqmkKzP5pjCnIXE+nZs1YgsGzdvofeY6FNDBZYI12Azy97YSOpku4hUh89iVIhwX874EbjuG5frwx+GQsn9vY56XJNyoeXFOEsWG7U9RZEYnUxNiJth7KJEgYQC3lT89ATRRrjATUz36exu6WLH56TZSPCQDUp7uWHivPxl9il/BLxPhGxXUBA==|Chương 139: Bát Quái Trận Pháp;WowwfZ9r4nktz1IoUC+i22JTdW2FEu2y5MaHCCdWS2YK7uwz9Y8UVwQGq9uhug5zqWoQGbL05LF/saZ/Ay6t1Y23nKoa3xYsnykznM6LwrTx8yG+1ryMWSfj9twDx2rPqKC8w4MHn5PJrepi6Vle3vdoaT4dViu9fTF0pyfsTW7rYpvNzIl9Xz2fgCQuxzWf/i6/LuVCLbXcxFidANV61A==|Chương 140: Tuyệt mệnh loạn đấu;5KN+zo4ECfzabjRyv30xUguUbb19exo1UdLv5cBMWXej7CcHQdC4hoFZQeEgUrXRGTMop/GodAakdOZbabH62Do9sWwTVNCGOyXdSKrIZcTk5ZTfjGVkfYQZFTfhxpoVooMWnaKLBp6mrrbllm5dmwVVhRmDtikYqwKuoAxvmaRddFsWNqQJxsB2gc4T2K/8rRsEU2GmhWkK2E7vW25vqB0uq9tWYB0gvTLoaRg5QXBXPyISeoAuq9O/xsSnPYLD|Chương 141: Chính diện ứng đối!;jIXqai6VD6VV/vn9GcAVXPf+MD5pFYvx/IIEqaRhIHu4Uq8zcmBHjsbAP49ZU1uJ1eP6ps1oU4JX8WtzIOBnkyXF/DFvCi4S7wbgLC7/qdTXp/3tQPdH5iLKcmWeaKviMUcPbML/VBGQ822iz5MYLb22r2T5lJADQr3OLfL8P4paXeFGNyNBbGTQnmBVZXaOK/KMOr78TaClusd3B1x7vA==|Chương 142: Tự sát;8sFRLKFpiw0/ZbD87jVvYyy/bKASVXCfDDgNvRwJnX15r7H5CybFPs7m40cTqCYDQpJKvAhPFi+GPy75oiuCrarOnufZuAAJ83ymBuxOjhLWA+/X70qxnZ11iCo0adN2z0O9nu+qQQ0xQ0okI0/6sqqIFeqqRokbDrXdnNNkuDob7wbMgIVhLqtK0a7jA/utEyLU7eK989CZM4mfxLUImw==|Chương 143: Tiên phủ khảo nghiệm;Yd+yzanMZ8goim09V/WGXDd2/1fapSunHxJPWk0CfZQC+oRXN9XanFhIQkAPB6/L8BK8i8hj0lB7AWzzM0lPlyxhV8Clo4GvB+lkN2+30rH2tT9ZI6OmUPh2kAib9ak8YD2Peaxa/4pYebwVCTM1zz4mLRLsJhdGnHSGgfg3B6SNl9rZhwWvmg9iheZrHcU2LbuPHWmigEP4vmdy0M0DOY7Dzqenf21qSK6GMSRyU1k3qvy4duOEYgqcAbDJYZfd|Chương 144: Bách nhân chi lực (trăm người lực lượng);jh4N+ZDNiwJ32VPOu+fyXOmF6OxJD26pjnwjw4M9gDdfYG1u1vzITiaCtx/MN2S2EmA42/TdOPYSvOomcmY7/oAVb2dPAfYOQLXqhtcMh2kohw/KYII9Jpjo4H6bWRF7BqNHAKc/Cl23s5vT33rQmUpLkSxZTSW6zY29gXn94ccKudlsRkyVB7PHBBWt8A1vUUqMK07BmQhzqg4Q6MMhT/RckvwexAdXNK20izrdx81eeTMUxQGxRbc433qxdXUH|Chương 145: Không chừng mực bậc thang;SqRqFHgCc/M0GiANzDzEQYz75uvYzb7LNLZoOc7qDVhXDE0UrgsVRZXUZSOMcMcNpnzzOBA7D/DI3ZCDXbOG64wbMvh8M76ATL7+i6IKIBkSx+ru+b5aMxZIuMJ1qxWcK0FS/o759o7hCOn/tG6bXbIgKg2qY8Z0s7qptOqzcNtYoiJaM32/J229LLlXlAEU/2i0ThXUfMu/NjIKeOugzm+0LbzAXLUw++GjkPF6fcyHTbNbW4X0iEVypi/+Y0ht|Chương 146: Tâm ma;k9kzTqpjLV4ZRXBdvyoV3hq7SChaFrpaJEMGU1sYZ9wm3TENdfqedgbJ8hN/E4Y5yfsvaJKBiIjHIzjxTZXvRQRArqs9KZyFbV9m6fn4zDq3GJ1PVd4u5cmGIg2N1hmiKg6IfIu8pvC8YzOsjih1KHhA9PgTlF/UffcAQKbPBzwmvirNlrz7mefmghb9iN+0/R9iCc8oskBD3QNYevreNg==|Chương 147: Quan tưởng đồ vật;h87x6SXoBry9a04dBJ55PUxoxYND6GYN4wD6+aXbO3lNStjt46ZGTmaDYanoi0fFZunE36l+P9WR6Ob+l3Vv3iXoh0+KuRcFaPx2O+eR21JD90hiAsQSOp/M+O+AAooevw1P9pKFvVZIUAhvQ24jfl517fgyo+yoNiMcXDnxcySbhu0zpuEiNt85iWXe53iN/AJUmDZ2WrK071FKhvmZsA==|Chương 148: Oán linh;qBOeGNbbb/BbuhVEDeuv6acrdkHsmqv2q6nDjWg64Icu3yXBdeOtI6duI9scJ9HWWtNnhMzGq51WAx32XIAK+nkWnrQWdYMgWl59RPl6n689GPu8vIi+IEH5nARlLXJIXo8/rGyjA0Ng71DIntbAODwxm0caz5stqjyCe6ZE9eB186TXFcufUYcTINwO7cJttUz2pnWr+gq3j6Du5ZXkZg==|Chương 149: Một đám tiên hồn;xlzrEsP2XrjYvj8QjoWFxIERo53jypj6eUPw++8XMskBT2cVGna+n6TE/ffGT5WSTdJh4/nDKLC7Z8kdtXf5tbRTiGBGSgtD8Z5ZN2eNI4SdUy5bsB5JwE1Xfsq4zDuDoVkhmItw4+JZl1vYKRgsOp3+AZvOzjI/JWl5mwnKnglO9LRMvxCNomU9csBf4co1Y7lRX0dzYLLh56OwsbA34Q==|Chương 150: Đột phá Tiên thiên sinh linh!;Wvh7ajgFHb4TdC1iAAAM1SWTiOu4sMSQ0rFVYM+JQxBXQSAyhM7mNr7PLyn34TAresuy9m0gHlZJ3+bXUGbLBQZdUDee2apag0wEceh/enq5KWEzZYnpWkrObEkwKvOjvCqzH0jvALlSgrGDcOWQdsk2TLJJhEvedJEQQk1YuEPliphI823HUlbXi1nihCOeyXBy/PYgSUbqdN1u87kF961hrVjRVSTCepDh2oHSTX48PIhTzc2JPadZNlr5WBV1|Chương 151: Cốc bên ngoài;w+b7xSJ/sPSIWwgjCrO8W2xjApw8efXsd3dw41/vCrd0nC4uKSGnE8xocqQ/ptbudkT7t8OxzLerAlE9/ogpIpdVxn29wDZObGJWvvTHZYettdm3OnMofCVTfgp9bVivCPEwYS0YNySxTkRHCRkZzEfjxf9kdkGA+SENCsd81QahbMcDIOo0Ny9HkJTgj7jE6vmNQsnMu3weW26iD5WV5g==|Chương 152: Mua mã;j3RzVP6HRJM+t/3ztL8u9UiYMneRsGLcTz09MPuk3gTxSBxyXXdixyYT0VxefL4HkX6PCmZRHgWPpWfcRig3cmsPU2GksKT19NnVQZSypo1fYziIoA25KCq7cWMs1fk+t5j8P8W4M5KbEIhFfD+oRgI2JAqQs2jrKI1Ewgke+VOYx17RLqAHptzqYlXfEQNl7Yb36IbKucdILvAjXpyOtQ==|Chương 153: Gấp hai giá tiền;EoL3eAFsl2dljzXLA/W1EQESMPEiDfJXKyNYUkamhxFUWDHCr7mh72N9U0ta4bVebxH/qrfROx2sbHupM0/P5zPD+4M+xedtPuLBHSFFm96CpguyC+Ev1+oo3/92UCFNGh+kowWfEcRBFkDjHAjV14Fm5rlXbUfroWHS5ELBJSkicGcJxUl+8tFYtGcMeQrrQFdQwRnLlRMmqMpkodFz9A==|Chương 154: Huấn Giới Đường;58uaZcHFJbxaCth+2zZawkkE6YO8vaR7XqGKWsafrPCu89FKjIQDCA1UBBl2tXdVw7uHAHucVQtI5gRouvKYyyqpf3IuXrBwDOu2IVOIMAumRbW7D1M7s2D6bIZ/rnwCLXTDgafvqJ72hsaXNFnYbDnuXpQa0A4CaKYDQdzUU51GjdBe6mBno1ZpPD216y+qPGQOShgV5wuZi1ytkn2VwQ==|Chương 155: Thiên Tuyệt bổng;/CnX3y0ieDPUXJlzt+jKQINVY6gkFetjS03Y/mXCK45YXdObEV/kua1s/tVx8G6ObhAdftzdN9KNHfpMtRxmFvoIkn7zZ9GIxSLPVaImcX4U08VZ3QspTA0euKag+LAt2OJwdyDIumelqUtZlZAbA9I0sZb00G/rDwzUMOyGnrvsWNalvff1rVxWLZCpy/pZhrL1fLADYqNiC4V5KqhRCw==|Chương 156: Thất Huyền Yêu Kiếm;OK5YD8kMM+myOJApTTVfgfBD/9HUKomCwwpWNFTuTTwG6Ss9jwUqGPZ3FV1ptWrSzv+4pBIomkSAvt2SWPCY22pU2aV+/F8uwUm3eGFHQGcgLyWkMIC4zDyCoOR/KfOrATLfFQ03xngvMY1RNJ2nkHsWkRPEiHjct42WtWUSqJUcJBhTlePmImabxckjrvWO571m4vcAcBqRzCmX+yEvrXnToFUSs6nh2HwmlGlZnXdhFnuR4o4PMDD5XGU5/SQh|Chương 157: Thiên Khung chân nhân;N8TlBU1/qXt9K/gjPIdc1BCmC0KvqtomINvo0BZgRqq1Jpw32oJcj3RCbaHu9Jxsmd4Xr9GZVf9BX++9UqeY0JmjZOlAQrQlu/9uK2h8OQgrIG9/qc+tuwhLFlbb8P7JUEIOv7AtD9wODGGdLrvZ1ETNnVRh772amcmGo633rGiO00hzivwM2ekulhH1ZfSQz4lc6BGqkzEG68KyU1V50QqMS6pSi2AE5qgs7g/cYuuX9C5+4NAEh1ef2L3ru+VL|Chương 158: Khai đường đại thẩm;09QAunYTEDjYG5fRw5na3xAnP9feqFn2r6MXlEMBsYRyyUtvScF93Dd182n7JbEKxo3HVDcQyVFonbcuvBoUYi1KRwWcGEiRn1CnyXdXn5qJb6aXMYSaulOiv++fSmRFP7hh9A5w5aJK58QZGGYxbVxEGsw9EO4a+zKnhVaBGmDy9JAx0yJR52yKVWsw2+Ywu/hSJldnxt5sk+2Tk7REWBIoPzegJc9X4M5kU2iD3OxBufjWc3NeYZrLBA9pj4J5|Chương 159: Vật lộn;WgOgYhlUPZ817N9HKZ7lbZdvBeufd2qR2DdNq8yOixJtCQ/h/P34Nl0Fr/0afl0yFcb82t+Pe0wo2aEMKN/hloXAKJTyzF+MeQ4zm+MYCo2kf/KoAsM+z81asiFbBEQO43aWyFwvSvRfedLh2pxn5c5OAtibf83VZX2G9ygyrHCcz+iRyhFCZPJDctq2kaW2K5WHpLB9RTsnI6ULojNM3Q==|Chương 160: Không công bình Thẩm Phán;Rz4BGhn7uar1YhiEN+AfW96nMa+7MFwsvvieduwadBMg14I3/4wSQ3B8lv8MGVims46BXDSSvVgDxbg+Nv7vkyc0kwRgplwWTT3IKxGtVyFq445He4cnrrM1D3njl+H3VrfkBTPk+nQPs+KrEeI+wV04WAkrl1oJWK1k1CQ76EpKlGRTR1QOU71bdOeo0m1UbrgwYXeNhLLJCWRxfwnY2snlQBJEOiW9DKTPd6cVpOCP8QC/83URWXOjGGMS5esT|Chương 161: Cuồng tiếu;H7uE9jGz73YS00ACY9dQ7GYIrVZ3P9yG7ph6C7jRIfRp8Fm8A9hU9mZkJa9g25y7etaN0x8MT43dQy9NAU916TEh5rkCX2Qgc77fw/1c/C3IPJQvNpYLoHh3HXt1kni0NCNZ6sxUj7DxoYuZdOp3QsT18h6mUGRthhjX6tRFJmM6Tveg0SgYt9xHC99xF48i5Rl+p6rWo3Mnom0D+ZqvhQ==|Chương 162: Công chúa điện hạ;OtCzgeFXJ4OWtqFUPeTvroNbtOijliaj0qGKa2+KIg7G5C1Vrdlee+4HeriOFosNeSNfVOSg8ZNwGInyaB7/+YRMwgQFLqbRHL8QzrSmSPy9u87G4scYgVUP8GvpWVd3SJX7G1rmKxM+dWoNLLuq/gfO4P4nbq3j61naYGxeSV0N24LTB4BGYRRzY7J4zkZqEbjIVFywi1oph9+WquYSGw==|Chương 163: Mạc gia;uvGZHvUSy8yW63CnSJXokbtg9j8Hca2PxXD98YCM/+Qs0ZmKyx+/QAD2Yehb6BAMsMHVLjzVpAtdTzzaL+D04tkH+w1ARgOg3JAQPK7lk9/XH++MwV5I0VS4i6pDPL7QNMlqtnuLdKPJyBT0vteNtYDdzzQzkcdgdQSnzJigrfNcN+fsiKuNhINSaNjhjTdK0VHlNI9EbkCiRY4XM5POKA==|Chương 164: Tu luyện Bí Cảnh;eJV9vzRjKd0tVL9FXABNI3WXer5+2J116y0cM0/TljQK15PeZ0FbElN0ypAk9+BoMKF3uGqcVozEgaAr9wDAg06y/KRvXd83I0wnHJNkxl46eR2LVpeZpjhbrx2tsOYzLFX7wgQ8hzC0a7oYHWJpHEA+5iiGDdUbybBhKQHSrTF10eY6gVqcmdYVgVSlhjvJaMhuoeByDOWSVHKEHrFaxA==|Chương 165: Huyễn Ngư Thâm Đàm;IU/WOAp7Y8/ZC4djl0/L9tBsF7/yecn3SXhW05DS8RY5pdGtxiGT27ZsDeKaqB1TPLDItki146EOM/8XMKzaTlLxPEZKrP9/S4gCcSX8GSHu/ONNWglblEWvATed4ilqrGHcMoxMJEaB1xdzcyRwDkNWn6YnhTz+qtkiTUP9dyUIJbNfsfd5e/JdHh4q83J43qkUpojrNE4OZaLX2pQACA==|Chương 166: Ngư Nhân;dAE38I90TEKb8u3Q0Gwjcv3i51YPMXJzLCtvYveZKdIUt/boL4mZ+UGIkunqfHFyqhaBzD5U6XDwL6mbNNAg7R5/KVf8jTDmFHDWl2Xnf+z+uj4eYkk+rDA72W5TArWch19thy0QqkueesFlN6vvZLiF3mZLrE2ZT0PACdLVn+oyMzPANjT0zoa4BowJ1J9VD7JH5n1bj6K9tmpHfug69A==|Chương 167: Đuôi cá;+CkU/dSpP0ZehxfnD6Wz6oFLyxVsxHrwHR5ONjaEf59wPnBNTQAQkSdyduBAWNgz69k1/vKPiUqGXJmuEzBF2VicPGglTSuYrsdsebVF2sXlcYZf8VYwIyhp7Gt05JCNbJwEHV1SnNPvBH3uM0ruksGvl3+j/MC/XZ9XHlPQz0ED17EAIzEXS1+sd8F+gRrdzGQfd3N7hFRYuPSK2JYHzw==|Chương 168: Khó có thể tin;2qDaLEqSaXGbpw1KTuGlimXdwLscib1x89JlcpHfsl46YJ5L3/4aznJpPzxB2+dWMlGrJW3TuRb4BCLGzHuW5mL94HwFsI8uHaCCXqxpm+6uzqJhBf47XR7Tja7ts5QbWR8LcxMBb1pW+znv+Km588NJGre11qpiB0xfkNQrZhHkThedykoTy1X2ugeOJEEATgXvywOq+5dunv1M/rlAaQ==|Chương 169: Chấn động;p8RJAYu9xCgOzmhs12wW/imR5NdU10G637XpfF9wNZqEW4ef2l/b1alml7NCPM9UxX0BBg/ZZKujMjCR9m+6MPMFxsbMjYbD9OGqjQCZPBHgTrDUQlvkCQmSiH8tX1wfm2y34T0wwY+qZSeNi4w7TxBRk3oC6QzNePcot8oOaFYMCsdxl+5B6+070tsjXO6z2vQcHyN+VH7GtLaw9HDNwA==|Chương 170: Tranh chấp;5IkxKOO6gCENnBHIaf4UOVS3SK3kgfBwflCyLPMKVPhwZf9fRXF7gIdeUaATAdQyhZM7x36CsiafjIWzaq18eCjxJNYs9kbHK0WB5eBSSBhZUZXTQbL+OmtZuF0EBmr1hP0Ro/HilhhipYykfbKUbegji9IZ3s2I09MFegWze5QsBTJVzuM9BpPYtcWm7nGO7jZFmLqKWDuumEUSv6M9qw==|Chương 171: Nhường đường cho ngươi?;RX9G4sacLZz9vG0oAESDBfSO7Ri5VwQq8uRcx5IYyeAzrVXimQF7LWynrE3JEo5U3Vb2vDahD58GvskvkOHTlrE/GpSo0HQkL8HUYGiVWeC1kVjrOthy3Ll/NIwArzc0lbZM8r9hn7EaXpSalcI1hQEx66jL56D6kHFU/yZnRcLmBv+vcYRhp+BEf8K12WSeuQwMikhYsoGbg5nytVYUlQyqgRkpLFBWsnV+5z6DGkKURxfhpajqZSioR266bQ/l|Chương 172: Hàn Băng Thủy Châu;h0K4wX3ftWNaJmPUiUTpmC+lUQXkVQw63nyGBGxWI6HesprTpwscfsZbTTWF+g+9HOGG9TggwFYlDfXtTnCwPU0lD3exhxRQ/OXxZRrQxvdgCYKW25r3K3f7WhR1bPQOgdh9M0MHhlkgFJYUsSq2y4UdDaQMLHowj73XOasHAmtDoGDKK1Ddwb5W8tBgobCdDGTHZAb8P7xz2L0ht9KYIw==|Chương 173: Tay không nghênh dao sắc;9Mps0t52y6oYvxYVmXde4AZiGLv8VKrtqqfbwZHp8XzukzGVPY44OJPkWf0KsaCs+gMADAbJe9X/gD1umox3iYCIIjK/3u6GW2C+9/U7wTCIBihJT7DwFUbsdu1iAFNWztDhigZuvGzdaks/0tsWkd4AU6C2Hp49FFRR0+Sb6jZfk8WN52uopBmKyAAQDs4lJjUgj8y3bIZJZFINbCzIN0UsUrkMDPlvEugA5sCn+Id88HEmN2WdwlpG4mV0bAca|Chương 174: Đánh ngất xỉu mà thôi;JlcJvuNqzFipN5nH+/D88h1V1ZWjYNCdbGqn9VCTye5cs5Gkxr8EhVY6EFbJ6byjNwXxvGzuCf+9loAvpx5bTikX/tXa67DnJJDpxvoI/OyG0T4L9rjOfCvw8TL1+qZY/UXjUtc4CgCyEsvf2hxb8A12c/mqjkEJgtNKZnbNZfodWheu7qiaJMfCwwmhMdhwhCML8V3FDdKCCWLKsZvf7F0K+V+sUZlOkS2vMhbFBJ6Glli8izlj2ZhuAc2xkb/i|Chương 175: Báo cáo;ZmJONBEmoVlKxZLQFBuWzmLIDhn9CyHXcSHVp1KBDuCnOD9V66aATBkJqA6AanMNpTMzI9NYQo8b1C1+/ZcqYKO35dIbSTMw0KWw513BcQEUe+mG0dMISN2dBEAbjqArtUexrsKlWsZH6CSxrYYYWFcTT2PLY5BDa+4kr2tMq6GrQEMaiQFSjRLNFyyoAxCfM0UmJa+iRKRNq2N3+wTfBg==|Chương 176: Tự định giá;E7jqzlqfkQXm2S6SjEYDP7+iZTpjXeeLXVIbw+MVxN9hjgz2niVCQDsU6lZFswR+tYnT2HxY8eDyc97Jqh/qijGB6KMfUgHlx1ZFDo3ETBd4M6ZvC3Fzg+BWZZagjx/P5CuDVynWaCt+hFCM/NzG/IQzjRWptD4QrX7MI5WY/qB7KNzOZZrnMGj8taWD3tlqy/2Wql/4gszbpwdfMyjqOA==|Chương 177: [Diều Hâu] đài;iPHuPlrqG1RBP5kOI3HPcL93phSdahhrRHxAmV6LnSohi8phzFZrd5GK5ws86PYWLrtU2ENY6KcZKS8Et7JZVWvzNL+/pnHSEdJaWQKHb8dwp0t/JerZ3p9fS0OaBN1DaaP4Bpo6WcGBZyhqpcXFzGg0m8i+XlcZ1yNMVh45sMneYOb013O7av1rGI+cTaUfnwTfRN96jI0vuuDXej41gw==|Chương 178: Bật lên lực;xNtNyTbnSx/82H7y64RncoShMm4fdm7KciOnLcYxQlJBenG7bbvjaZszMVJkpx3bUDKax11r/mW5WII92/ncP+GDluD1GZTgEqq1ZBhmQp4Nd0T5sSP9SycDtD6SZ+iGmpa8S/vZLthg4d4yFHegcvLy3P4Z3aajaACKJlPF6Kqo4DpnRLAXtcAbt03sEKp1RDENSk/T0GEXn5qRjhR7NA==|Chương 179: Ủy thác;nvqnlL9mD3lc/oaIUtFaGGhWpmoXO2PeWzFp+sezx2nmml/s6LkoOv8Kxt97zok2xQHphU3l3+fOvI6Pv9ApVVuZsJK6RwSGMKP+KR6wLaVaYbq8W+FZk7fKLPasxpXQk6PYaDgPtHGVXpKj6cQZEoCKYyVekWqI+Y/jsY9BCQvWlPDFfC8jmo0pfHMhyTcC+jZ7pzYj8j/MVjMPxWRrTQ==|Chương 180: Địa vị;50Z3nm6A6UfgO2ny0lSqwQIoXYNCHtMHCpQZTDQkjQFFfFurmgfe4w1a6kyBIYvSFdztmrf6Dh0wNBUBK7OvVSyGu13j4CeZYOiAAl5Ch3Rbe2uiOWwe46fEh9Zxa8Pdf9KdGfGPViItVjk+CLyZ5wpjL1j6JF7F/9vlghHjjFP0AN0ZWdFiogEms+7OSYXFN87nuSCsbxEA+RrdQjD/+g==|Chương 181: Giúp ngươi xuất đầu;U/KL8YEx0C7CQZRA+muk+EHw2KJhq7g4WcpTSvGyNTAgD1x8YhF9g4vfB51jFfQcYH57ewE8n9dg3GdnEin9SxAyKiY07/Dma3DyekonBuYHR4abqCu/IXoogTtc85yfMC2bEsR34kU2MYl9kmzntNp0W4jfpgV0Mv7c0YYhjjULqKXuxZJEj933tJOIdmzBPxGggesr1phYcD7DrBlD4M8d5ngbzWY82t3fWDHW14G/gKpFAioPgqPTc3sdHzBC|Chương 182: Mạc Vũ;Y04BKBselIJUIViSnggPtZI8Gjkwk5Wbj0hXEgG9CjSlTMeUDWs3gE9Ro4CZ51b31LncwBqYfrFU27prJQAVwr9M/vGNQOh+qqZjAYwacZruhQfjkJPNiT6JBuuzu5/Xm2Q5wMJt+hR+zV+LqqrLcOAlZy3bRUHucIsC7hhmgBr1Ibq1q4d9JuZERefOO1AGK98ZsfN91Yrhr8K+Nk9YwA==|Chương 183: Bưu hãn;Ix2MrkPuINEJmdMBA8Z55W+V9LkYsRO/3lMzdWzWyRauE9K96d2IHpE+SaUaN2OBIAel7tmzp5qtnS1rQNqo3VQL3VtzPpxtQyMfNxe8//j3DQ5R1uoXfohlpj4itWhPcbHWgTJWs1OlTFA25pqNGWqK7/ELMlKFtQ0HHfve6CWqVT/TQkdznfl1wlSZNy7fD/9GnXO2BvsKQcHDLpeZMQ==|Chương 184: Mạc Hưu Ngôn;3GqAZzBZyf7BaAS982dkG2uBBsDXiUHYUnVATwDkViZzTXzk0VWF1xIq5Xnex/lROzQRCHPhP6rpQ9Yx4w4uwxRZSZ6s9H5oE1D0N292ciQyMH1su4YIp9z+qPUIVuwsGCYenNmE0l3yItWvCxFdiDl0GFHhJ30SmYA7lAucitgDap9ubrzRBkXy9e2F4O3rNaQSOmu4gfAmGEHVVs+R4g==|Chương 185: Hỗn Nguyên Huyết Trạc;DMe4Zf+ZUJ1YUcjq58lWE3laue0QJVTI0Fo3RxuXtVzmEKsx4y1iDOjbhSNlkRRMevtMa+udWeYopp6pjZCbVmnYf93MeOT5xMhdyeixc7xHV4BDOXunhiIqljPx2U5JhdA+qBWrdiw388Q2U421MWGxSTLinobbEVnMRllmMKhQnvUD/P6QgdtbqU8Efoor4wlrKQRuhp7h0xQOVOGXinBdR7VnW832IcdNsO6NNUU/FOr+/U911pU7G4tsk7zK|Chương 186: Khoái thương;EOY+lQl2u4ZX2Jb9rDBB3t82Pib2xhZAgbLfEcsTH6ykJs/0MFdrU8n7YZpDyG1M3Pp2tSYPLggXrYlycnspfBbCvM/aZkaWr6YeAg/jsiFPhD+kFOo5iahoBqY6t13WJWFzzItQiXNL3ZOGKeu921H5IWo+3k+Rl9nhzxykaDuKcYwwBgZ1TbO1Ol3qFa7O6MEDcWgZ6rvbXl9HKcGtqg==|Chương 187: Tâm bình tĩnh;GSQzr3KefYOW71oRaFJQYKzelItQ8JBhyvAE/Cj3kVxnKvGtOaUsfj9E5+AkGsaUM2vUWGEb8cUfbX8OXlM/TUYXIjD0ybU5oMrZWxfwr2oH3jihZXjecxacZDhE7UDa3MN73ZBQge7fHNMgQPybsVdiCeaizKLJARq+tvbkPwYqfzRY5eb+JqXmiSNyMyGTT+ZVeBUjo8FV0CdDZDSTZg==|Chương 188: Phân loạn binh khí;Zxq0sIURI00MjBoROB6F5VZuAwACfJr3c3z/l1ZJAVqlFfVTMBb2FlmgJkxGJgIVnDE7rtp0HBR9e+T29JXqnPhUsReZqfTlcmzPItbCc0f04ZktELRkqWf7kA9P568s1w/XSw7no5DWlW193+JkH0wJcZsvr0k5VLv4XM5Bl4vSH6EmTAvUVDaGR4qlD087qtXF96YXFgy+M4419v0tdQ==|Chương 189: Ngụy tiên khí;0f0o+aZbbQZLiIqKST6raH7eIrwcV7mUupVKnECemfGYPX7DFgU4JZ3JrDeihVJaazfcDZM13Tw0OesdfDwL6dXmgDQS9IwqOZ+IeRw/HYdJuVAglXyNvwLwSvEjGVFNWF8W+xyOk9NQra9xwEC4Tpyou9eSRvGzcOcGynAD3xgz4CXo9wbVfh8H2TR88St11X4/K8htDgCGBYtFSehbWw==|Chương 190: Chương Vô Huyện uy hiếp;Rn76z0ieglYryTL64vZPrv0h6Ivmurr3JzO/48w71QLPWJu5AmFoT85Rehh7rnCyYgSa9TB0z/TCSbkEercjWIAZoGFJ86dAbOSawNKSKCneoi2dcA/kFjj7BwrL2rJPc1nl0vxIVMGC31RVjtBwF8FPnjt9ddbKOjwmGM8vjXtWjdReTGsBKkYo3ipWPVU9NwptV4SdWbX+PeCC6DUSihB/C93PPpPp0dlC3kGx6dI4bmWcwmG+J3+5ize7rlFj|Chương 191: Phản kích;pHt6iieHsx6EKe6j0d4zT+WyjOZ9ncw4/hZou1SO6kOC678NThvDLYXWS85W3PDKqM+FstSq0UiZTYKPhx2keEvDSZfi0mk/McNXwHFRrWGyCB1+aOvmErLry3Z1kYUSBBhkdEvormanAS5YWZwhOVF8RpWOlofPqWsbaR1lih5tKMtfyd49FnLD2QHpGS8g7HV8ZItmUkqzfTiHkDlX+Q==|Chương 192: Nhân tình;iAqae0o05j8aFrCw/42QkNo0rRmB0dR+KTgLzx8mVNxSwKdO8UKwf5/YbGEP/jDqFT7wRswa7px3CBTKyKcYfim0lGs6IWREXgJT3/bIN2Pi/LX9xnEHklJenqs4XPFxCloffsyIURa+a3p/cuyWoS4NTTNUqE+iGeUKTTLbEBX1XJV4B1ZfkNgQIB6SG3jWL2pINPkONZq1X/puHWH2sQ==|Chương 193: Đơn giản yêu cầu;Rc6xyjeNtCxkW8bGzl5MFtf9P1nXwg9idLvvDA8G3qyWKbwMKY+q1Lzu1Wq/qvCmZjWq+2eQsjA1dnatenvCp3wT2rhaNK45sqe+nE+OzvXhWqwzq3w4nCrkOWJXaAMsQ2/FNccRpXkhEo/LcagoJi3iWrbUev7xO+MA1sMb5u1Q4X/ZXRLu08/xKVJdDRjt990G4mREVqMT7FJM24G76Q==|Chương 194: Lại có sợ gì?;G+tATkWO0S9hWyr0tj5ycRRUCRCCl1a7VJjP0e2NXmqiW1WBc1kK6In9BsYUfpE230BPgN94mGuKBQkMoThfaiJL/OucE7j4YFebJ8yTkXg6Nj8SA8Cog6j3EIMd30Tm+V/elNkwc1SM8YXTBsq8W0Mt5EHNrtn7Sj3aLTu63+/BQp3cRgK2cK28N9FzfopUqY7KjUP7V+joGMxE1+UcdQ==|Chương 195: Mua kiếm;gpgKJVRF2jAHco633UrRUJfjtBH0YRpIQuJeMCcTcI4tEmG3owfK0wjamI3YSe0i9eW1e039q1NivdPOLZ1kWmJ0oB5AF5AFXfnLBn3V6VY32vdhECDBZv9jr59Z6rlXvCPvWHdKqPTjDLgV8rk0govkCYfKbgE+9rJXA109TICnjLmA9fxcTCAZ4FXuoQ/f8Ufcfu80p/DgcDNR+LTI1Q==|Chương 196: Thiên Cơ Các lầu hai;wKBdFC/IcZJW7HDTS0hEfAGRqcjoQA77AXbz5D+fpqNgrXam0w4JvmGgldr6ZLYo7UsqAeU7EZxFtMbU+tEh7nrDnF4puvNoP1psBMTWmkDoNszuqK+yabqbdUkWIDn8AuWkZl1UzaZzzCAy3nSkFelcWmKunl5pkOW7cAnza4KOD2Z/fXapsV5nxMT+BTYou0x+6RWNzUhZE0VeyywkAKO+mnibUTaNY8WQXIMmQxPfoyx3LbhmcmED52yrr58w|Chương 197: Bích Ba (sóng xanh);8Jt1NEh6kNt4pTsKixJcnEYvN5I6OW8yYtWJjFTI+diTOj9X8qs6O+ku3VAjLiOgInarw5kSoGBtSOtS0tdTDrc1oKfcwgult2ynsawI4R7WG5y+tZZWkv8O048p/vwTDxBTAthPqI4WDPcA4R5IzO3Jp8xKmVWlXL3qvGBh/ZMxksU4WSXR79mSM6MbB+BuzOgPrNZjMb/2dM/9OdCVtA==|Chương 198: Xa Đạo Tử di làm;7S9m32QElMbt8qvZqaitO6Yug+LqTnTHCRrdjGpmlf+kWSaHoyEt73F4COqIbmFlIRMozhr2wjGaiQlWBSB1EmIeLZZloPZ9p4MWPH+aDSpwDoBFXioWvmR3UHlD5lj1ancyXUnrzQDCABNpNAz5jem2O+L2BRXfNon7fVvqkQlQg+14b46XNsmLuqrro8X2dnSEPq5x2A4mylB0b2bJ8g==|Chương 199: Miễn phí đem tặng;6tmf4hM0f1PwvZYYjSUgFc3N4MyDr1+FPtS1+r53CiuFUPkYXVCDpMGIyH1FmEPaTxewGq1j55cKDXWbbbUUNIIGo4TXdXPvNzvH90YYEMwU2X9T1gttFUdeuWmx3tkNQr+UZqIz09AQHk4rlIMqqwjJyIsjf4HUqPKL0FiFZQUEoWm5XhY0oI790aEnO8zu3S7e/N3kNqToIbV4uwJn2w==|Chương 200: Trám Hỏa Phong;sCKfpPj//aLKMzzohXr3qqArqsO5diVtQDJgvarcw97r8bT3i1oM61sCj4j3KYY6mDQC9drZ22pD8vpTGo5CQkrajPPGnq/3v1ED9WkqgD8lTmC1KhVseFQw4xn/QjRfEiLQiyeOsCq7J54/sin/4PCUYt3SBYyc3WF1+cYfTypOC73zamGNXl9+9f/7Qune175BIqc7YJg/sk7KZWJQoA==|Chương 201: Tạc lô;fGsB+v7Ioi3yThbGo9WZ4jClWLT0GbttdIowlvHzAD/yhGp2H9btojU+sWeqRubbOHE9g7+vLcJsCjYUsiOM3P0DSXqDS+/+U55OzmD8l33Jt8m74jZSsMphPCyR9lNVFAlPvhRbshwGdO2pDMvy93QcnWBsTr8VPqUjr4Ud1EjwQksDx3smRVwWNGQEKIlmGM9gSMc70rQ4waDDn9y7Ag==|Chương 202: Mượn lô;4Kgl3zydt8uC86nFxW/h4wMrvBcgN6N7OlSqFSf2FGrV3sva9aAWWb6SIC9khaaWNWc4dorgCDP99ri8kkB6xPtyA+CeEJcRzX4yp0Cpihj5tqQF7GstVX7CrvdmdR4SzOZ6BV5DzmR40coex7usBpmhJUzj99dc5OqyoIDqw8dfhlhTySN6eAjxTqsyhuU/2le9hHN67rOW68A2ALiV8Q==|Chương 203: Ngưng luyện;smlpzPr6iBsXITyqmv8m052Th1lF2kZJ5CgYk59aoRKnMOlCOHVoAHZ2xgISdaRc0pQ75M+pmlPuWuEAeLpg10IcYEiSh2U+YbXSGEm6TKuumgTQjAZtNwymOZQBwqDAf+SjMLgpC9fr5AR9aNNeo9lIHbYRd6ZJXLq59XavAoKzBAfeWSUQjOGTIj/DiIUCL9stsgnLmLmD44h7dhnD3g==|Chương 204: Tham lam;HcAmnEwYhiJrqijY8b4LUvsFFpHvuSKrwdd03qyPHRLdrMRHcFUryKmtlwlFA6GmFxTh1WAOWsFhHvA4zslr1Y/lqlDoKxBekE7nXoh0mR1rb/zld/LAMWv4NowSZ76EyU8ElJBSQA4D4g2fq+ZV5h+tOSp5g0F9CbPWno07hF5JWDXRPuJlzJQ90Zme0okRAKH/9j/jVsU2xxAdnlLSVg==|Chương 205: Trụ cột kiếm thuật;m3oJ2pJ8q23ti8s4W8RpmVNFT5hjrFAX30PBHdx5UxfP2a0gXu4cCk+N9YToJqiQX/svAU5e0io5RDB0xmYtyEsbTwfB+7mJP4XY1fnRlBjPYYkAcA1EGUhTRMy0P2cChhwolOxkhTXFD9Q6BkE7FvZ1hlfYBWAqrnluChEMnebgd7n4UW2++hwof/NmayOwPqOE+ZcVgw+Ye9fv2b+Mww==|Chương 206: Tự giải quyết cho tốt;d9/PFUbq8aUlEoWdv41OLUz0BVv3SIxRe8HuMmD2iomOF1ZWgsqDgOfvNdzBMdI2lkhZfloTAkBotdXI1YJ9gZPzE/ZrDPL0pQXVCbnLXBDQIRLbKRTilGyde278Pnk3vEj39CRwY/G2PLsBnm79PlNTCXespPcVXinptjEGBGATZSP93TFtPrBuOBeLzNBhAtJ2F0/ROUWKwP9OeNKzNYC7V7ZOYuSD41OS7999vcTpqFSi7IJF77/ptcIp6t6z|Chương 207: Đắt đỏ Thiên Diễn Tinh Hoa;IWmZe8nt3M6SCce/uGdlOpOCJf53KNcI/Z31flvdaOpGriRcAE4hPy3DH9og0Ypd68tjoyPjiNrqxGVrmrweiNpDIpV5nHfLpMTxUiDguxGh28ajlax22mIhla/7CDQKtth4wjGZVtzyr6xitKYhHtseYopvS+RzBqBSp3zrBcYkGgA/SWh2EqJMc7kNCi1r/cgMhn7y8WUEh+o28vjGDuEEPrauATnOSyp9+V2Tk8PFL+71I1zTqcCuvhvY+IWO|Chương 208: Thất Tinh Kiếm Quang Đài;cOlsywJ7tF6PGxs4k0JdNI0wscUDCcXUpQK3/EKyZ2NqO+swy+rzExz9I0g2x93VP6XpcKVYQrRKSbrNNIZhl/92oAsOZcCsYKY3rVGbRmXSLLEJEuAdqaLWRte9pci3fIAGze82dt51iz556dTsPOFAmDQc8m5WOHOxbwUjbLUrgaZoUFPiuziEs1Vu1bFS+OjQdxPtyhB6G07PA+JV7uWawUAwo5/yi0GAAm9bz0WQ4LMHTe8JiIwZl40Y7TV6|Chương 209: Nguyên Từ Cực Quang;zVVhi/9imA1vzJtoNzxD7E1HN8Bd7ISG6V+S/0ckaAipf5pM5m7YbaO4Xzq1oK05/HpQ3L0FNPuLRvUQaVnMEfXhtgRDj+o/32JmA8TOMtTeXe5Q8vh+QuemxOBm8h+TwarWRtUpYYo5BxioV2JQWZt0KN1R1cS+l2+KfRPLBUoNrGZ6oemAjokALlrUq5yPfsXa5v0JJXXQhfmUV0IgSvSh98VIIALWh4GbVPeNlPBNARuy8N/Gn8qi9aJcD7Se|Chương 210: Gia súc;ja7S8dYqgn8SEQLFS2uBFKxlDx6iH+IQ4qTN8v1D/Tlh4CfDybLhNxNIk/HO1LoA9s4K5CYnU9mEi25H5Oq8r6NUZzH4w4myg7Nd9l34m2HRDop5ymSRbJ93XqYSuMCndJm1npjsBerDD9awxyzNLVjZnhDGFZVoYB09d2rjy/R9siONjF6fLI7XzFZcH/4sIBrdi2B/OrqYiomWQRMWbA==|Chương 211: Tẩy luyện kiếm ý;UHLA0aF4X7rIidZNH6ijWrCdEgJ2tXj+CnfmTwlnXhlkBPK8QFKmKO5eZD9MyfS5GJa2jrfnyZvkDsJ1OxVl2wCfdvN3MhbUGR0w3pmm2gZ0Df5wPVvE3nPOKQKSl4WA96HtykG4HYASUTJLDwRKjwbmihMC0RU+yK0kxTo5m2Be7oVLB74ZPUsDszP6lgjogBYoPvjeqZvzRLcGpcIuEg==|Chương 212: Phân giải;zPFwmUGDCg2HdkWp4g2x+8szKsoDdLjxB+qT7eCMxmlcy0uiYl65hLcSrNKmpJpZVRHgw3Cg0974Y1MrqykIZsF9XgwHvRDP52/z9xwZVxI8do4g721lN0o5QceAvnzVbekmkFnnkE4C6NUVRMrBj9duKL46t4oWSEhT4bvDrTu+lRx11snYp1msobQjB8FU0gU1cFOfLQmiR43Y4SGbXg==|Chương 213: Cười xấu xa;V+oGHL/f7DTYdCjDY6jo8LB9rwEF/FXmyO3aAu2QiuCRXT7QA6ubJaG5eev911dTE1gTdB4/+0NebF3strqp7Jak4Z/c6IEp9il5cB0SSTyA1PoFv8qeb9NU6xEdyfZ7pm37uIMhNoJu0A4CDfeoPPK4no6GsACgJOWZZo8yUz7Bp5WVyNVkMiN70CPxDhVl9pIkfawwlDVe02jcL5HQXg==|Chương 214: Tô Linh Vận tâm tư;tRmKz5x3fZ4dJb4ou67zOzzVa/93IHUZaiXiFsWjmRvFxMxMKM24jy/WYUu3l6dTBtvBB/PeTjw5BAM9qJaNS93uOnn1bId7/RJvUKlT4O+v8e7FxKiPeCP5CI1qeOBtPbOVOWIo5+AlZlD0s7BlCjTdKMCJof5sbF3nBji2DDnHOH4CwB4WgYJl/FzWbPRxFXFaTzO7M+fsX7ccnsO6Ew==|Chương 215: Nội môn khảo hạch;qspyoNAeqsUNlC5A/Go4nEKf/IlTWpvmYR/T48mmHOMrFoN8lc4nkqiKsoDpqdq9h5TJArClSbNZZ/0UzV4p3DWod5qjp84TDnxuBILR7jlWiMBCHcrI2yvHf8BROitMx66p0u0kxYtv4SK7q2AxPsDwzdcjn4i5JB57JB3U4ctawkSJOgbeXuuC1S+w+HZPmylI80Xw/LOUgzP9dTHuXg==|Chương 216: Trùng kích thứ tự;swkozC6AiGfP7OU2wmh7sQ4fxOsx8VULAlvS6zFLMLV0n/mWZ83xobvvXXbGDK8hJa4oATc+t8yjaQg5twL3TU6ffuEbiWnPRXSBVaLspPi2gUZxPIdI9IQSLxWL7YLFeouQIaeY++MQX0OPvN+/lnCYhx8Ih6NX0sr+Dfw3ATUZuX7TZ5inN7z8fILSf23p4IYR2Owxkpb6I+cRhbegtg==|Chương 217: Nội môn đệ nhất;oepeXPOXd6oBIXeID0qUeS1qYj/WUgszV1rhZ7x8KaUOU0qMBmJngtRMctj0PJfQ+F3mebWTq1a95UCD0BT9aHfwkrf6j0a/nkxoY3ISo09qafHDrMtOLbJXDklrD1kBQpX78cZASB3p7DDyxgz/tN2Cz51yjjRHVXWIUl56HN08MbP3qc9584L+lyBCPn2TnOxm1UW954Toi/UR/SaYHQ==|Chương 218: Phải bảo vệ người;u89MMzLpKGgFHLH2XTAG5nOXgf1o3FtsJ+LE2DoDza9ZvnmLrho5Au5XDl8gvME/hoaTSSWWj0jEpLhip9iroylkblLAcBmv14VnRbcwBGMI2EYyncs3prdXGRSuj3mjAmW2iPZQJBInUMTMC+jeE8rJHL5YNSVFGiafTs8duU1DmtDgXkEmjm3WaQi2iu9KgtEHZz83f8W/C8uYfmALvg==|Chương 219: Thiên Ma Mị Ảnh;N6AqDF9Rozw0WUni8qaOqzm1+EPJHEU/XhTxzcb0tbvbSSiCTi2LmOxfZpDUVl4f4EpsSTo92G8Q8p4ghGwRlCJjm/oeJNyCYr+BYB1NdLvgX2HB0J0litDy6zU/U8+I8PuKPnxXy79vWp1XDCK5x+4LbTSMSj5X2H0L0mGX/eRHbIkoYfmftmQhNsMy0z7LBA5NV1w2CaDu751hmG4OOQ==|Chương 220: Quyết tâm;j6e3gmAsxgrehKDOV3LAjy+7JVrBdf+xeyae1VADSvd4dvEoA0AVFLdlrLHGIAE66U1v66syZ6dF8LTg/mY+AIa6f+834C/M/6HddA7UDDzKpWxKAFfcvGZ4EDVbQzorEfiWKDBaaC8GNDDQ3lkXUrerHgzXOKdcxTFlXaAUGvjopiMEQMTpMIkBCyX28LX3/mrar8T7ud+ea4rHlDEaGA==|Chương 221: Lĩnh ngộ tinh thần;UdOPhYnEXvtvrOV047Bi95Dxv38jeTHH1Jt21curxTeSL1AW/E5WXLHaw/5+9B1Gf3xMCP5ksMSYGiMcUh7DqI06FQ6XSXoqX9jBNFx7trnA6ChtKXnz3GxCiRM7PFfPjnTikJp0STT/RQk92ywgYyyGWmMQLB25YfwxR9HDV81X3zfZGE1L/ukg4739k2KBdtgoJpF4xQU0WEtl/6se3A==|Chương 222: Thạch Kinh Thiên;sqpcIPvh/n8Rqap9NHmfxQE+Vmk7QpE9xZ65oQQ3FNYNYxZ9Dbc3bHRsTfzhmtwM9VUxLSJpc5HA+ryyUfEAURX7QmbqMf+RYZ8gGDhEDe44NrZqeqrDeR3eLJ7RHzcarvJaIYZhP30PUmfWK122dQrHrUIDXH98o55GWEJqxr1pLfWA1KDbX6PGYGOOTtggkuxYIcU3OKnT/k9iMabdyA==|Chương 223: Đại chùy;GcXplcKDF/+OKxxF+/x4HW6/2nK1Hl1baR3wvTdgoGAk6tx1LvZf97Urg6PeYZJx8NbSowfmaReAfNmDhLdZlxSMcIpL5BLJkQOQcGi8zGBcW3FR4hdaK6iP3eS28Q2eUn8DRnbEg6a+uI638Rsn9TDZAFuL0f87oayRS+kUicpat4eLKW5uyLg8FF59Ov7JM7pKNF2B74PSjR6wDUyIzA==|Chương 224: Thổ linh chiến giáp;ylP3MZw952RjQu6abXmVwX0gD2GBky003w/wvNAQQgXd4MS6MrT6om1y/XlTywtmi5GlwLfU5VE3ZbV1BaYrLwIMO/zi4N0EOQNpNJIi/OcLu6MpsBhY6DSUEHnybTx0Qo6iC9lq4EbZ4rBcVA4AD+dQGPUD+flmbd1e1yLxlHZFxjzeW4bbBB5iEs+BkyuLK0qGzFdX2qlM+uIx6mmfXmOdpAyxBk+VzhX1zrIJ3NhLNO1+TvZULdwwMufLyqWX|Chương 225: Trận kỳ;HCUxuI3lqa+klQixpcDNmPb5gIfwxDyNi4GelfRgKz66gAB8IX7k1kCHkjgFhnUEoXkFSKr0yW3kFJ9UIk64o8nbtxGIpQtrVm0WokVG+95M2ukDar6DhSKoXlw2utXVr3OrAuTtH3g72d0aooi8a/oBDWdce2VIf5l4D+0n+ATlE3GiNppwRyA5MIQWdsVeQASLxC0kuuPJr1YhI2KApA==|Chương 226: Nộ;ADpVcUmAKjMylHJkKysFTkz2XWL/E0hZXs9qdzhKboQclHckmUXHlRI/SxR7w9HT7V9fIxAjeSoH2tXVAqh9Y3Df+M+/u5A1zkrGux0zCO5slF+/kaMPoU6kBx1fH4Shsvx/CVS53qVK3RmOI8ODnr/2v7G8n+pn78C8eJ7DZIbxrs12pefNk9Sr1q+Cn7/GniLcQk2WiXlogt/gmL++Xg==|Chương 227: Hoa Thiên Mệnh;Ux1k1bTUvcBncTn7tE0zbM1fSN6BB1IUo1gqWpUkSsc/4wGVrRNf5urR9DNFN6WJdBy1Y7hayV8MFXupXEtXMhY2THxNxJEYAnAY8pBeTd/D68mNBom9F22jTo8rgWn9YZY3Om1nxmmV2cB4L7NHXSu14+HBWhsDUWXCUthSFM6JUUO1tXwgk0Yq6QO7Ab2JEROkOWqivGpZJ9oO2syr3A==|Chương 228: Phong Ma Trảm;m3S0KECeUvvnpHiHgxJPnpdLwGWSy9kDh0NH6tJ+//7yu23/V9mvhuGr1x380ZsiqENUsFaVoVebgREAInN9rCytSyYlZwfmSwnVKruQCMgICMOYZRMPM1hkLTAdLRLZTZz3642H8SE9BnTuTCNRUKfeFOVfM6nl1KgqwSuknH6pmFtfthxwgacQd3UTsiXb1C6D/a6K8zTjgfpiN+8Crg==|Chương 229: Một chiêu;/shMONcDnZ3in3V1ZY/uAr2NzsZ2zUwawtqn+TAreLmtoWYL9WW2Qx+dutnguY7ddsoUt+XYeMsT+hQYQ7Odc/jrMtvkLdUty2CNQvyP/KvGcOKnHAsjgd7daNuYVy8vlZSp527oRQYlpIy7+KxUJHPT4IqAJjerI8DxifJYEEOQptMHrpn887svC8qBnqVcazTGiCQ2ZRmkd8Y6vyKkFQ==|Chương 230: Phá ngươi kết giới;JbJEoa0ApbcLpXDoo0R515STKQlz5MnSCHt/7hJd9nrcYwefGqCiOH55lGYFnagkYdQUTbtMMDPXX7bI5a0Dlyv6BZ5lEu3PQwmcUcbf8tzMRd/F7EGvAvQ0Oyd63bhk0RHkwAnPeKahOl0SFbNoEtdf+XCSV+LhvPTrqgDuGW/28e8dDRT7Iq0eSAxQEKrAUg9ZQDo/j1vhshxuvk3Q7Q==|Chương 231: Thiên Hỏa Sát Trận;iwm0+1un4hj2TVa6qYysVff962CTX/VIHwk/flpUs/c92S7xE6YiD5dNeMjJ+hMXEJowNhsBJnzUP23QSlBEJABP42J07JekcaNzXk6qoCs0wtPsjvFRISMvlbRrY2HbWP63UiSpQd7FhlsvPnoyaW2DZdO5xvy26SZi7cgNSlnaCZGGDo95wkzNEPvGjAkXN/JMSdcsvMUDkD7qXgMvNg==|Chương 232: Bại Hắc Minh;1k2fB4a2nUhv67qnPKZdyV2tEcWHMbMN7yvtl3WqbmgKHz42VOkC0yPx/5cKS/Q+jIXeyCI9D4i3O8VGZz3DucufxWN9KYRWAQjj8adBHOteDYxPApyr2lnI2HfvuOPC3tqXbM0AmIiaajIWtE5jLYtpGkQNRm4qLh7WtBLk29DENsKt+s4HID99OTn10PTq/o6UhSvQFiJkpxyftKC0Uw==|Chương 233: Tra tấn;NgYtHr6t0Xam7Hfry1zkE0ls3jQtx6AKnSYWadmotfW55m5CiEnDQQP14SxkP5603PIon9xIHjpugl/EXr6NxJRq0prVb65Q/IggqS81uu91ZFIUb5Adm/Uam9l9r+QgoMGyMOUz/zuimlRNhwq9/jaqLPfYeGRihRHjSVZzXLqoWn415tZX1h2b3qJL83SCxMfb1uHJtok5sWDrVhwTeQ==|Chương 234: Lại một cái siêu cấp thiên tài;FFy3Nmb1oPI29A6uEtyWuwBa4UlbsrCNe786GdmSETWvSs2kqiLgAStQxP9Y1vyY96YdKpYErccuwZ1yo3xJY4SJj+tq+C3DWXBlvBIwq6/BXF6lyJBd0pSlwkEi48XbtEigy+Nx1JV/GTWLCsfPP64x0XCmJkuZvUiSu6mNpDKsk2U92mzlXE6APj8J1l3c2bF7zddV5ZerSSAJuFeAEUhH85E3WkpF4SE7P0/sLPjWcoJwB9J4jfezUPhy9XPC|Chương 235: Kiếm Bộ;fxou3glTcQwWLunN38qmcoynctKLf7BDRnEw7Q0p9DymUgTxeaml3dch+EVjZBhOR+gu8xRXQABFneoUtXHPhfNXA6NzGGhfnT3qdNUQvwhjbOZ0aYDv9JNmnJPGamg/iBHe3vv21+ay71f/71AOf/3JZ3YCXaqhPnIYO8Icjv6jYOJVxC2AgSPDhBox/9yp/s1D+Gq2Tk5BHh2RydRASQ==|Chương 236: Bắt chước bừa;CX5Tven+mNXjT7BYt3Spv3sB2udwX3oFWN5U+32gWbjEVJyHoaOS8/4O2YstWdw/9IOrbgoeOEEOAuAKILDT8BqqF+PDQfW2YwoEfkfxFz/pf97RviXE0+c8lDLQnjOwamnVCJH/NPNrLnbhbTSLrILVeGMh1GdDetdafuBR6tXRuWgQtT9vBmTzL9bJ77Vktt24dGVZ2Kek9AmlkWUpbA==|Chương 237: Lưỡng Nghi Phiến;ZLc9LC84wRZsXKHGynGmfhWxHPXETjIMP2U2T40BmKZK78g3OXU4eWwyfS1GQaqJMHK2qwYRP11c69JWfd7JhGM4Zwq0WGSA746CqCyBSLJM1mgqXLEnp+D1VMRzP0HsVkTItw2HNz4SKQitVp4+6rW/cLBbkU3mCbQ5SZpx1hlMhKHw5yvBPYPEWn0z2gsqstLJJpoD+i9Ly1b2HR6B8w==|Chương 238: Bay lượn;4J3W7AIgOtx08K8pTOQ6vV8LG+uq8Er0Iljj6wWIt2l2ibEWSaYrhYWqN68u2Kfq5sQODAxMg4wQmR5itUh6MDOB5xZ+HvEK34xbix5Fp0tQ/SsrIkGHr68MElUriEJvvSEetNqod9bM4YSR7oiEsCqs+/XhhUeGQBvz/d2toYmjfbkSG9C+8hTlmNRMh9Ep2YzvLEKwK1ybXiRv4PH6ww==|Chương 239: Cường hoành vô cùng thân thể;YohkKFPSsFtUKyu8qURXjXtA/yCD/NiEISaJXFFl2dHV9DiKrDPCPuqPIJBEgIlCT5yEH9Hx7HjuYVSBlKBms/yv8piAOo5fG4QWtmTwqP+nnPxxjoM9S8Hn6nftd0/2KnlIRHFKmnz2SCLTdsJiUgCswD1M1wwBeghR7KuMyZNtnhcRXcdUw5YInjYQMnzGJbsxOZKT9GKoMjMo+ZnJbO4xiAEGY4nlQHrh3DqXXTvXtrJHM861+acz/B8YaxHF|Chương 240: Hào đánh bạc;NLPpk/1SNhzf6gTkz4IQi0T/PTIHswBPNVhvDAtJZmqfm4mkCTinFO878jbdTceQ/I19JdPfq7kVdXd34VaATXBc7fr7+PE/Y9SD5qmWz0RnreS7hHtiOUQqTc7cu2Irkr+JchbaWZHEftDZ320cHWqCh3//0JJ6UwH5DROLIpxaKwoi6dk9p0aY8JoaTjZkN3RPqQvw9jiR35oH3+JQpA==|Chương 241: Hắc Nham Phong Chu Đan!;wc/J1WIhzkQ9boPIXmvp1YwhrG7z+SzYjpP0ub4MD4URGLYDJYz0PoNPpy/4pllaD6+chyl1Ocka6YXMPnnu5RlsPvaiDuPWG3QUs/AwhmMBrXZLUKGYoNZ2L27wrqgfLmVflpPOcdeV4jS7KgVvDcaaQkVOc1zgBOLv/iTrmYp9Nb3GwABGIyuwND8Cztl0ywQrCMdVCxtEmV/iQGHQKP8NcIMt3d7tn6hOSqZpc+UEPdFVkYePW8w89ArsVYmu|Chương 242: Chữ Sát bí quyết;17P9qq+GGrAcT126wXvlgEMTIeh9hBfbP0YrQTxVhjkRroR87QH+F18WcwUkQveio9ud9HfzwAZdf0h8cv74jniL/tsGF/sxDyllVgOSRHLX96uMSAXh+iN9kYdHBIyb6svMn75/iFTzeJnrEFaIL4Bpvm/9PaPdvDtg4v9pNhJojrMFyBF0DHsSeps1EuOb+ic+yviHxYjrn4gVz0qeKQ==|Chương 243: Tư thể chuyện lớn;VZSjRGa+OGjpKb4W8MQbFoRkfRAenPaXwhLS9CI9037W9Rj63gPVlJnL5V5SKxlfIUz+FPl6kLtBv82esQEccm5mSrhL+hjEhAhIf4xdWfA6dQEv3Jq87jUrh3DGYYWcB0gAbJ17KcARSX8qD3vgTu5zDWRym3/MpQtj2RL0m50PRggOhT0BGZnm7UymwX+1BpdKMBUd6Fdv4FCXfmQIVw==|Chương 244: Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa;+iktCn3LipMyX4yWx91OWOTNIK00QO1us4dLoKeq76PlUV5cOS5H45f4xyzTuGZuhM06woVdWVLwg8nwTSO7tNA38rKD5BkJNERWtd7Fuglh9HSi/8bWBIQxKQEaI84Wh5Gz0EaapMnd8w3JR/Z+QA5tA9YREWkEjQeVIpfWLM4LP6A/XnwvHL7T7/HfgHgDs2o0SOMNBMLoBmlyH4MCAUN1B0RBrCcCzqrKv/smVNX6FxMFG5I6I+A4QhdoXXBI|Chương 245: Tầm mắt;fA9Cjuiwb+V1AQdO+h8B7psI6dwAN/b1XtzhqoLa1dQ2PqJ/HTJ7Asp/rfEznHFY5Dm6rk0gjvjBgj8zFakqAp47tKOcNB0QqugRj9hBtQ/1YaHCMVqB3c8SMU03NSb53JH7U2QxvCV4UiErhVD49ZNei/hw5ye/5ij7ufh9EtfHy4A+bhGIaBO0Ie3b4oOsyMOD/0+UnFoYvORzTRtkZQ==|Chương 246: Chính khí ca;UG0gk+RQniQnjs9HNmJW/yoF5eWgLDgkIRazYirmOIK1B47gFNJ1/RAiUlumXwdaTiEI4wPrv+9zwwh+yHvnT3REbNAwlbl7wMNHdXol2eqbGB6Frkuq487LceeC2nqy3I+QKCILiSM7weooGYeEGpV/fo0gzUNIzjRyKjXWgxmeLOTcjfWmqzONLsmXWC9pTG90sV75QpbZEj+YIyB0Og==|Chương 247: Quân tử;xb0lyGcLj961ygFDmGbHLzR5ze/QC0xWmR5qbXW27/0uO7BUseCLsOPrYWPuZR0PUGafmlBzkEx8W0G3Z6ahEGhVXU5api7uT7S09rzKngUXKLtHMckF5zOGNqDFjcgWtQQfBxAB7SMBprBDX2rpGuhOA4tlKjSw8wjyfKnBDIJ+zjWGa93GjQ/kg8m0uhAFBdnKOgbnV0IBZrrvw62A0Q==|Chương 248: Vương Doãn;fGpXzPGMAw6nY7YakiAWRQhIeYvb88V2ykfi2zBzYFXd4hi/eJy1IXK0wI/BF2VHuqcBb15s5oRU1Ati6xzW+SHnO2Q39NT+bxug9NQZMaqT1AZJ7pS5xWul7tqSfxQZnZ+B2TepZdfN7PujGfSxLbSKGGubWzMOpeEqV/ctb5ux3OKM2o+6m4Ju63pf78yw/8fa5OV1Z80/r8x28ivrjA==|Chương 249: Bạch cốt chiến giáp;+za7tbdeTCOIc38b0XeR9ov6xZbNtdF3YcXqMrJLt1dIf2BvKISnSxc7euGFsvVjZd29vikfuo2oTJnhx0exibS8CtfvI0DL44ArWDPlKXxeplwTYShyJrN898Y0ihjhYitN6TEUhehjCYvRDE732Ia9axRHs0CdhHIYh0NkhxUrHVDoJUbLBhpjyrw2B+GAe+CVdfD6F1xAc0MmISpFui+jq5bM1RFY77Xn0Ew3jZRxDjZEHcx+yNIqZHZdviQC|Chương 250: Cuồng vọng đến cực điểm;o2E5jB9sVbbak2f+S45YM/JyUWUMrMnkquqfal6zp5cKMhvCBv2xwXgHYAngtH7oSeBcEA0hJjhNKlhwsELB89/elcETlVdJhcikCoC4oGabra1fnX+tSjLoDvPc7UQzrJ0jsGOI4mQa4+LQ4tjRbNqS68hCeS/9He87Y4hSHklhYACD2U8LWnrDcz0z1mxRpoWe+oiG/NRJvx9+FPNn3L07irUm8Cjod9HhUaIBU4pGuZCqZzaPMYfmnNNe+bHy|Chương 251: Cho ta tra;yxTSFM2OzJYH4ad6wsDGO4XkftPEox1a7YT34aNzw+GXzQXurl6KrFCdT8cPKo7lRxmokZNeXvLsw0QUOK+VIwCww7rRTfI3Lflf3Q4lDkCPKhAImfTTZrDOd1DrpE1CWB5+2gZtQj+Q6k22xbTQXugQjs+Q+4Nolpxj31Y/8dcnsM9V7PobID8dP+cbAp2sST3mEdDa/OI4KwLK7kR8IA==|Chương 252: Niêm Hoa Nhất Chỉ;Viab3SbU2rnTfwrStk6kpK/xyMaeAosgi1XRqCxyf5kqn6r3ReFtCpyf+NirtbQCPhHHhZujGvqApZlEU84jP5gIEP0cw1K/ncDkbCdlPhuKzim+ptse4vQrt4QDb1u9hvWYr1Ukey4EzdZ9Khfa8cCKUc36ZZdCiacljYH6QOV8IpzNeQIZo90mGxtnYIKzIG9hLxjQR0X8senFCxwjyA==|Chương 253: Quân Tử Kiếm;3R/KFjCn6Cwc+WjVx6b8UTPRkX6xtxMXgQKQe9VkBy5a5Gy+XRB8qxEp7V3nakFqjX1+7r0sZmXdRB4CaSaMYJzBXmoYNnbX39LZYnQcBbiCizWJShbEb+HqERYrjwJvAG23R46oC7KW+Lzpg3axp5+s/5nh14BSVw+UkJFDkIFe5Oyoe5Wsu9Z9zxbm9xBtr2Ue6DunToDpaeeWp5WcSQ==|Chương 254: Quân Tử Kiếm;FWCOTtvSvTSZ3FKX8u8HdiDv7vFYNWP0DrnfUhDq1jAZEYTxwfiB7gbmS1FYTWbn5OX3uZ3VJcKrSyTcEAqoGYDw3EaUyLRFqkgAXh7tB1mU9DCf+fKgKh5hkxBCDgZcDV6ZMwzQQuP++/x9EhU3nT/XOBrB7lZPfLCxviMgMKqaxdRG7C3rn65lxv+wDibqef+t56IaH5Ku9kAc0wG59w==|Chương 255: Tay không nghênh dao sắc?;3qLnRblE9Hin8BqnXoLnwMZmXWLueyfvIMmIXCCHhLayMfgwiNMsXPUvf+Wc77IenhtNrc8nMlEZ8sc0j2ffaf6MfKNaVo4HdfbS7TqD42rKHN/Lwx+Z3cADXuofjf4cDvouxsmI0cAj6XJ+3CJ+IOsCtQ0J3fjDQasFRy05VNg1OlR6ftyvY0aFX9Ld0a17/i9e6/5exFiuSGUKlKZDQz/aV3DHbqOKpZoBUqvfUqy9nzSFvnKiPLlkHmrLMBQX|Chương 256: Lại là đốn ngộ;/xtcrQrhW2maa+YBCjqEcqiODGb8pW4ifcXqde9J6IgqzvhTSVihvnnCv+AMcpjVJb2Vng666rPvxl6ZaCGRRR4TD+6jZ4+rrTCKtXk5oVK7STD90UbHBaEJLaZ2wfcQHVcCeZtV/f/Yb+DS8MqFcIGpwVhfAT7sZb/32z1f0UOhoLgtkxRM8c9IFP8iU2HdNye0jzzRMOlULLAbE//NbQ==|Chương 257: Sát cơ;yM/ek+0I8Sg/3IHMqjE1C9eca4RhbUOtsEXJ3rZp4qaj/P09ozAqdODFTiyd9of4JTJxWVegL1Dupd6SJgU0cueieHUtKrvRH+tGDBObQ4MOVyqFMpRcoQQvv/qhJQuvHqA4zMP22VpD9TlTO2fJgk+CXBo/DNVtAIvgLp3P0J0jr3sDBsh5Fyka4InJrNQmn61CCJDyHF/R6syleBluOw==|Chương 258: Mặc cho xử trí;cOoi1GNAaNTL221XlISxbFYU32z+4riEHpolAMDau+or5c8TfyRREWPRYFTAp6sUCveozHXK61Xlag5eiTkkHQd5OZqz2nLIa0mokLFuxaqXPB3xJQVf+iRk6PcemMtEgrcDSj6mImn/cE/r612iffT3SaFT4Rr4KZBhK0/0n+E25tTLreXHy/C58hQgV6DaAgVmT2L+y0MN2+IbM2MrQw==|Chương 259: Hai nữ giao phong;F0lJYsrjPNaC6VcTwvqrVO5IRKepGv64nGjNL2+JfVX8iBuqcZHr1HPWMXwvhUpp0oNIMgRfHgITfShCTLJNrbScuWdWfjfqmanxYwY5DBt51XUcxZebF2pih3WtYM5Kbs0zJeTZWH8hEV0cwEJGv+NUb9+tY2073N2tJyoMO6C8askw5J73M0CxEhUTk5uZ7VI4jwuyLXOKX0xsAnrCrg==|Chương 260: Chọc giận phương pháp;l+rZdsL1lvMA38jaxN0rtqAWC30OdmSLkwRfaWEnUXA4TXu8K25ayMZEmV9N6iQ3mkWX8pec8ap0mUSszx9QRhx9j8C90e1QzfaI4gMCO4d3NTXKLIJWBJh1Vm492XSmNb/rXUKoK3rj6O21i37J+J8unEkYQfZJGRE/UM9QGX2ce0UFdcyHnuUbMMwGro9RNkRdJ3SBQsGZGSxvWkfkdcT6EbLPYwcmhb2zgLLCAd3ttmXtmceYlMJnI3/va0kJ|Chương 261: Hài hước;pasPmAW/uS/Qn39YMADQeiJYv0GlBJXCgF/ZelLY6FdIhZ2clfm1EpNvO4GhgBW6Z140acQF8Gl8cctJ2zw73fhvpQPNRALf8ElJCofr27hX5By8CQ7tiJwLLdUeFGsOovZXKLOMmUdmlQFnruXZBO2d7ZJQPqkpZ7zSZpQPLQdTTN5GmRB91HCRE/5xNE8g0ccUJgyvtgJVspaOwp2rxg==|Chương 262: Phi đao đối với đoản kiếm!;CZ0QSUPBIfp0Q/uXBbrLo3zB3r9cxCxT3Q4ZrbQQwWVWs7I08yLcnQGSJFhZhFKjazzNV4xJLIJ/fhxIcwwQDK/ieg4QuF3z/RULrUcUrqwWNwtxesRIHqXmoZzZMJFLYJjkuYo0FzL8SPAId3X5KDAR4oGWoAvU3c95qcWZChsRGPI+tHssBX4LRKN6N/008gqqOQqZPkhOByf6AYUvRYcUp02OAfnao1JqwjNi0kks5kihDGmvGdLaaE8Amo5B|Chương 263: Tông chủ phát hỏa;DnvFcPe2WISYrF8X3+OwF7fYbIMuS7fxHxK8JjLSILGP0XRAG7R3BknZt72DwY5QcT8zU3miWhMSgLYb5WDkr18RtD0rMr7W1g2TFVvGsIeZbZJTMCHkM2Pg7T5ZelX+Ob5on4EEbhExWkltyCzf9ZAhwPEA7Gk64vC5w9xtfpSejhegqOJWdE/7zA6QZ4sVSJXnKfwVETXIYgcuoPhbsA==|Chương 264: Rống to;8huKCbWyJOdP1Qjx6c8iUN36NVgXBBtkXv7eROztk413bQbTQa2DuT3LYT/0gRGMwNwGod64sBYF2jDNrOuVJ/wFi6XFLPqJXO+hmsyy+v+iH9jEzV6AF6W67w71Dzm/qXegzWMgL3bR1qy2XZ1U52LgsnRqGeTz0InP7ulPfvc49vMIOwqN/pstiKqJp/y/s9GEoK4ppX8Z+7fIB4pyQQ==|Chương 265: Nghiêm trị;j+kd62s4R5qUVelnagLVafxLWVgr6va8D/QtJwcOlQsFIDrbJuZxtZhYz739vxspn3NSYx7+QZwcoRts1Xh+8h7Ej5JJjiU9u/EIoODIn/tGMsoQ5l2cXbVhAn8ykPEkE9soQb1YpVfrO0ONdNjpcsG3FQuzD7bjr5DPgFlb7DyBQVlrVXoxHkbNvv7HFhhnQMrvrJC6+HWSingfXI2ymw==|Chương 266: Ngưng Huyết đan;tGUQjc09JzJshI4hvpQkszl1s1SVbODR2awKT+0JMYqSLFzspXnrKHCU4aUYq41oR9pJcNPMe9Qfm9mzUi/jVrZMTeddwkg4I3CKf5EISHIPVREfXduGiKA0vHPg3EFpuK6jRkfeOgnt10r7nWbKUCTCmy8JdGcPZHe8bzTI7bX4KzlyTWPki4sCj7SwKfwSEfsKOnhBIvWYIVsQnJvjfQ==|Chương 267: Phật Chi Luân Hồi;a61BlhH78g0udbRIAX35AcTutBAVLm0KeBiU67gcLgciyBOgNw/6T7weIX7FqbrW8te/rNsboiv+a88Ia4MU13MwViSKvVTq+SFph1obX9Lj8A5Gtn+W7onUzx3jXyCIEN+7QM+a8Xqg59AQ3MbffO6+ilGxmuSxZchzGxCq0cyY5HxrEnTxVTm+7t3WD9KeRjjhQjB4B1dDWK8ObC/tXg==|Chương 268: Một chiêu;sEtlHPqWVCz8DM2MrOBvGtmvFRMJe1dnKmK2nNu4VfRfzw1QCER9qvpwGfOsSauBLqqYFl4oiWSJLJD5CekJW2IJCkHUzzLympuaJLvl6pko2GdK231cBiyYnLu36EBev/5/WtYPEdaVhq+hCC+i7Q+UdzbnCk2Agvgws9Cfdo30aN1NTEoXD6FwXBAHzIlKMqUTDlS1sT8ZE+SvprJTYw==|Chương 269: Thần thú Thanh Loan;TYDDkoaMNerPjoQHJTfcn3ztBgM/O6psr2kGkrgBMS6z5TRwA88/kwRvPKSXZZIvKqG6czHOXmmsqy2iM2F4jV3BKUlseaWscR8Dp36H+BiyB784wCtbQD/KcgcEMCclDvguDsVS7jDhZsUYcRubF3+UqWz4LgvyyhxLaQBWRAaNhBzplV3rL4OrXjScQuAdDEnhHnRbZIrKvxeUjdcTWDZKwvKAwnaXbyGy+uhUxp83EAMAzQXJqvsW8DmlMIjD|Chương 270: Khiếp sợ toàn trường trụ cột kiếm pháp;6H/eCYjbot1j0QgNwoymBpU2CdAVBHN7s5s+NGcx8hmR8AJJn46n/zEvGo41llR/KQS+A63Ro/PueGYdspfj/gQRb21YE1iWyQS0TskazPNQyNKMRrpdyZHbSdotqnJ95BqWPiNyoY8Thea/dORQY5L3xAnq9p+FSYjQ2GptTYePNB0e2TIeR+iSPN5e6AJqQLQjL++/i0ABbSovmr7df6PeyhdtHH91sgYaFc/2u2fF4kBTJQkWq+Dt098GDxen|Chương 271: Thiêu đốt máu huyết;ndeZ76M3vRZMuUuOUqHx9wwAj6Tj7utaiOkorguvMwHXoo+yJ/ldNHZmnP6I60SiMa7BBE1OxJlmtfHcxAM02BagzwSrhSUGOc8aFRd2kW4hCMSk8RZ7tWlpebBelecPIYm2AFp/tUJOfKc/oMo6AwRzrtNb95zVPCqhteUdI7h7QoiOKmaM9r9E1bCEAfjwUJPm978zilDjQIjbiXhYOuLW/k/vGbrSjtITOChVTU4LktkIB0hRMEXpnYEAL2TG|Chương 272: Hỏa hoa;N5ivvHBanhMyuFnO/47IKEinIihH531uaGUiOl0UuNAHeawA0ussWU8KnsTVQ4rmF7Dr+W6Zrp58C8c3qnGa7cytn/1bd8sUNfWE7hNdiRcojLPC2cJuMHAuQ1t6gnzA+Wdo2zQMAXZl/p3FLR1v6M5/CLlK4YYc4aAogRwCmeugosQ6egaglYDWkQDjmD2yQ7I1TW181F20C/prMaKzoA==|Chương 273: Với ngươi đụng nhau!;jn9a9Q9HsGLaTnVBrbTetYaTuRRSniVJOX0j7y6IAmIvVzXg1kIjvjJ25ek4f7TO8bdwITDUfhVL5+GBJKPga0nwY79fQ9g3dnVAjqWzRzzm7dwHLCiYvhToi5yTl1qVFfEhFRne4IJH9WLkP8fAY+NnWI3eEkA5ThVwABjvC/jUUFO+/zlqeWSaYJUBMCchenqHb05EQEH3vRfuaSCZwnV5C7rzoFpbdX068IB1eFj+APbU4AZGYw7ZrzEgCMLK|Chương 274: Giao Long cốt mâu;H5DjOQcuc+WORn0C7JMP3OA0UdZEB77291UPXzcuZNz883FOTu9hlwUsnNq4Xw+d79funYyXF8tVmt7dzKLALFH4rwTZDuB7YTATJcepsQNztXMxbdf9jnmMMD4s9C8Rh90bU93f8N55pGH4nB9Hd2UX7BXLIaD1j/+E5sTOtjhfVcvmw2ZsGPQhi2Gs1dqZRx10GQfqATw04SAeSeEnYQ==|Chương 275: Quỳ xuống;eWFD874m94tLTsNPyb84z1oTVy1TlZhNrZq/6u8Wy7Zn1yxykHXs93/mUxKPGhKsRkEU7Ijv6JZ3huDVw32h8gZ+04w48Kj4RF8H20QjZep7MHFz9/Ud6N/NyktACFM1dyIEoayMsCe2jCA2Lt+xSBIOdZs7FDwL/6Y2f7MNarzleqROb0UnT/N89NBj2u43+byAlShO2y6rAFVl974Bzg==|Chương 276: Càng mạnh hơn nữa rồng ngâm;yK8MvmCLFJh6Ws32qJ+cN6SkgJu+EUpfdAWW2mUWA7JbDsSLpBljarIFxN9sF4Opd8qYuUfjdhimVAgCw6rwzpjaBP8RRyLl99Iql9I6SzfhmkwHaYtA3P4puOTtHlPBlYYjZ5kjjO8moz3mts74GQY1KSBEcbYI2p5gGyFDL/JV+jI0sGuZuu0ItejmJsp5DGXFj7AQaX3KDh2f7WTa2oKFloOCex1IFxfRtkQUC8KxCaj5r4CqAQHARkLfjSro|Chương 277: Thần thú thông hiểu;5vJPkkLcgmCzjI0MN8HqP3ylKbcnr3yrMqllF/EvIEU2oBoLl18mabvrIL2Vsd1hxSdO+Og/GXbXFmShycaOO/v9eUEE+uoXYASq5rpMARSJB5CE6E47+R9c6i5boCwyfP+mvJBpOeq0zVJvsfdv80V/VUhzOe+ggh/Dz9wYxDzh5rYLGVpsUUiHuWnXMGe6FwvUdWdBjAy/jBFnHheveHJceDJste7fzjfmtZIgoaKiW56RvpYVt7emUGTdEinW|Chương 278: Giải thích;bajPSfxKAkHrF524op3y6vCwIaupohXggOumIdFB+nEnYkCygwC3pg6dLSvx70oT7XMmE1OLLthwV5IGBdkFr8libuIXZLdUEL+1KrdHFN9gsLOeRmg8nbjUhGG5FR+U3gxpdi27W5rJnQp8u+i/slV2cbI8ZO4rxzypo1Vt+oi/0xHL9Fqycm9uZ6alp3IITMH6LSlMqjkmn2hKcREXqg==|Chương 279: Không giải được bí ẩn;LsNTKH94fasIGP+bXTqp4ly2P36WFHzqKMHlyzhPEwqWp7T7M3HFICYFgOgnkhL2hodOZ5nPtIWcW7ZNxehfV0JGFUSHNNJj1Rwy3b/Kpd3qn6Q1L3civ+5L5FIgoevJS6o7FI/igcm+is2Zxn0tUxGj+S1oeSv7qAKLGQ+dok9XbDxHj9Ba9A/jgMZM65abM2mfCEbDMWUx2jw+O4xowH8Rv4H5daU6R4oAcbFhasxzx0fJq7KP/xmXaQz9tDvQ|Chương 280: Ta tín;nE3m7KjESrcetnZKueIQUsEdA8UJdsi8+EpMBtCCGnqoBwA3CRFsrwdNGy0oVRmvh42P7zKEdOBXXPY6ihECFekLhqIGDdn72MfJ+kORV+70W+PsdXAZQ2xrM2cOB10aSrzcIMT54g/O5KCmKf1zwyWtM8PmafafL33jYlhtrZKQZ/m/o983ja7mTd1KJB+e1/NoUUmSmyTINMPXXMNOZg==|Chương 281: Thiên Kiếm;6vCRxNKswKPb/OnWJkXU8gOZaOOrV7q6zSv2vYptQ53Q28zbUFsdjPI/K4xvVcfGQ6B4nzLKEvGP7ICcFiaC64K8oW2zWIgiDOVR9XwNVD/xeBe+EOMD3CwHWCLJ/Ux+3icO40b3Xft6/ekhJlim9CKAYJHtdHelQvt2aLUcsVLzqfXKBa75Bxzl8fWjVk6uzadPGXtaKBQYsJH09clxyg==|Chương 282: Phá Thiên Nhất Kiếm;YQkkcJOXp5ybBHdXXz7QMoR6J7Rl753VJ85BnURsfqNQLheTl4ya/h2aIMVj/IHVtlboZX/l4AZBZijYKzZcItXuUR/olHd7Xj+JoOZ9k3dsZameBOe85rRLXtEBf1B+AuPtM1CeRZ/coY/cQGZqX56avDkK3mjdmVCyVaWED+BnPHjGa/9tylvFnNChVwlPW39TORlWG5GtE06grBoC8NEaEbkLpjGaRW9umRaVHD0dsILmrY8EZhyct9Nje+xI|Chương 283: Đốt huyết;XkC4WKwF/tCEL8dyzZOAui/bh82q+zrDq711Twp4NvbPFIwKD7pR11f9Xzt0l9ZPecbOqV+xIyROC/QODjVL1B6f+EB2N9ZPp+Rpq35UagqGhuQHVxCnbdAvZV3JQgj7NV6O1afxna3YtL/GOpg6wgGn0j53gGCusuSfBjMAGd5tWtvSsAVk9P/GBN5R3+xXtqhpyKSAApwDuIlw6Lo3dg==|Chương 284: Kiếm sơn;P22u/i6mKNYe4gLos3XbDlP5+AUPq8o3GhaRrAQQNql5LG1EhF1nQ0c9SJVX5zebAO/P8Gcqo1Q+nIjUZtTDw97pF6/pf00F3sT2dM8myxWFm0HM6RTgm+wZzJiXpFVEY87Pk+u5F9ZiF+r82mT3f3v57zosrk8cjtF3c6AFXpgl5C4Rj0cLBhcSTyWoHq/C9LH4SYcqbvgbO/Px4P86Uw==|Chương 285: Sát Lục Kiếm Sơn;mdMrxOCntFMz/z1i1rl+qKUAQVo4CBvfbo3fIroFIqDcWqRhbKcnKpUlAA2FM4VHUH2roe1MbPamaOcj8YUX7cwveIYwJ4rsaJzCdmvb0ujIv7ZA3JohFDW6hr/20aNAbRZODFaqImlgXo79lqreg2/JkkWUEZEtwVRDR01KOgc523yqBP3KR/SuHxoKzKrUATxPHkn2LcKOeQpiINFEuw==|Chương 286: Yêu Dạ nhất tộc;DTa7FJ9vzq9J21f8Fm6ABvzNevq3OXsdOZNBOFMdmbS7zh+/GvFTc99ZUlLcxihjwmo+s6xP1eSezocDo15iVzzThd3nKYCQQlJsCl9Bl7cfpZr2SL1KmtYdyXEQTLCfk0vzI/UUw2K0DDqj5LBAj6FLQzEV9PhRLvY0dEksGoBTlySuyJh1/tuc9WGybKK2bGPYzKt2n/RBw0kbSGoJhw==|Chương 287: Kiếm Linh;nPDmY5xeuc3AVob0c+E3qTBeWPJBZhKqHb7LMGNyzSK7aEmTIt/FpGfmQ7D7KQTVutgvPh6Z6+r5QuFq7/001d6cZnDD/77cy3WwrNM5WwbVbisN7PZuEVU1DAB7EY0dz/vtVR8qHFuYRcnP3TiUZc8PUixrqTdDWTiGd8rSZtijw9KLl99tWmn/eMmzwNzNXsF41g3QGZBjgn+Ys1ovjw==|Chương 288: Sát Lục Kiếm Đạo;d+J//SeMpsmtiflOfr5L0u6xaY9BkGJ/biG5152h3MEAm4vJQNnmSYzycuHsoKhGHcTSeBiXFZpSWHjn0ie/04gfVwczyoH6PGYfIMn8fPghPcq9vXHy/PZPG3iiCmGhNdGSky6SI7TPu/jQxSNqKSkD8ny0rVLV/M983yl3ivQ3DwEUp84F7E7qUS074A7CxDViLs7ob6OjRtELSgSi5w==|Chương 289: Ăn gian;ELkTnALdjG6DCybzCluO3UIVRAr5KE1zmQj1YB7V/rv6LDPiTUyNeHDiLEmrULWrHYhgfMoeyUdzWjkv9rNyh3ujLQNg+0d+Q+WhGm8w5TeYMmSoa0ixwPC7GTKuHe4APEjKPMgzDYlzMOaCCYsEdTki/jVVcScQVAmhttdlDEVMFiNyUPyRVu2UHRy7oKwMq+8gaQ3pP5EXfYxxzYpe0A==|Chương 290: Tẩy Kiếm Trì;bOeil2aTs1HAb4ZEH3cnj5eWT4vhzHG0M7fH6hZFI+qCF64o5oUaOagfYzad33KNTAG1uXLPZpiZdGOc4Hejbc1jxfmYCk7J2Oggj45KGPoQpQTladRwuXb7/lD4gu9B3EFW/FqjbdZRl+hlnWtMocOoPOlAWMxfZpZhFtZ42+cekP25/e1zVU5YGRyez9iavKaZj/vmFMvAcINLE++7eA==|Chương 291: Mặc dù không địch lại, cũng muốn so!;PfPMuMcCipqbZynKd4Jkf7WOzk7Q5wbhaH6MUq8M/IKJE9M9Be1ymuxshXA87hBf4quVDpR355t4y5zisUMU1uxbHeg8Tij2rVef0oEa1E+LwivmM8hOTMiVDN5FXsmucIRvcLnAdut0lp6vaUctPuchMu7roJY2ww0urqsC1cWxITlKZlg1Kjvc0xLy2MqrUM9UknuCVYhYeajn8OayUKp0UkT+uRT8nVdm3BlwASjwX7g6RriordeoqjFuNrWr|Chương 292: Toàn bộ Phong đệ nhất;AzJv2tDaqdn04XDCwxbm6m0lgzrpBuyLGHckcML4av2yyvdZkfuxxUmAtcQ1NNLkQbW5XNEdEK1Zs2226eYxINe5xQ/3sDHwUZJYdEcNv+aopuuVcPhOnPL4DqD/qpzT8U7zWpwBXcRBMQeA8TtG8yiLhD0VUDpnpm2Wc0RT9Qwuy3xPUkPpyaBvoXMCOHZcXaCYT/KcSyk54kLbflj9f1tyj97KwATEfyjpSgiD/luFdv9iYLUDz/vTP1z9BKHx|Chương 293: Bất Động Minh vương;wc/MtNvD78YteWZZfbJCwKbrcaIxXvXnLynigIHrEEAeIgFRzdVE1oaY3Goq320AeIVfD28V2Cue67gYhmNu8vJsaBZZeZg0aaDA2j1Gmbq4RS9PYUe8PKH2joBYhhCxe3fIergUyLFBt1gH8So9Eikn/8DCnNT3fk9WCxWhZ+jSmNv/aFDXqUpU9qCxiS5kQ7p9aW5AAWLluF//UpwY2IIc8nNCQsUi1wYjfX6NoxDk3vf1ITmRMa6/2lIm45Mq|Chương 294: Ta có 200 vạn căn phương tinh thạch;BWmHRrVdoUiIRjdseMR6lAlv/DMjF1CO18hzHvKRiqOWDtDniMUpyA7wG6Qrkp7+TxWFsvmXee2aYVF+Clgu90s2P2vpT6L0hqXluV0RtzJGlNgA+/3NtXWFQ0PS5z6LL/7EXkwmJdyUENPSw3eEW/VPLNmVhErb2IJ7mt+JXmFWtOUGLxaAnuTYBlZYdLYrMPPz9fgH2P8urFBuT4QBgJlp/hiDoks9YDQsJI+lweVFBQ6jZJualCnD6NFOBctQ|Chương 295: Ẩn tình;lw+DlICj56dLR5lPn/ikrmfXeZP542//B1Byg6jGkhyaSySg3vX6H6MpSyjFjrUbl8R8N52Bfgt9kVKMbWPdOexXyknHnVnsnVcCc39OozHG1tcnJ11yfirgo0ayY36Gc/S5F1IRD5yXCyfXB3yFwcN0Hrrk1XWvEyDT3bk4mtWYRKEGXhmloui8uTfSgZKI+YTsPnzM8UNZAP30KtCqZQ==|Chương 296: Sát ý;G06YfTACsjUOE7ZTgySwmpHt5BU4dd/3zqXC5R8yQaNFTEJVTHaNE1na2tTWI83ToipGN8ZWLgmsqReQsUHpk1aTRCZbpieQ8gWmHwPKJpUUUPuOaiIMSDP3oIAJ+pBdewVXKX6p2e7s3D0QV4QdwZSScngG4d1rrQSRJGctAi7lq0H8jLTrgPn8JWBjHN5RlVBef5kqYrm2x2NTZ8gvDg==|Chương 297: Về nhà, sát nhân;6+QKa7mpeD5TbHsgWdUva+1Y7hqEcM+FRAfyYWaiNHqBIJKeCARofCmUkgU3Td0r382rmvoX6VGh35tQkJbEVecE32qWqVDp0O5kcqXaJo5wB0AZymC6S79AauHnE2D8MHp63zaNh/e/jSL5WHhtX7KGz3BpoGpHbMK7dMdmdKWcQH3/ug2W5R/9ZMbN2EYbSU2OWGqrmzCnApyy45reIQ==|Chương 298: Nắm đấm lực lượng;SmQVC7tfJ9Kzv6svdIRH3ft6vFMY+emh4ywmmIgQDnfC6RpL5SXZztbhSAU2uAGHtpl1GBM8vukXPt60kr41pXk97mrVdCh6xZ5cH58COlmJqALBt35fBPnLFFNWnJ7jGhaE+Z9gubA8qzn4p2eMg0nsyqhbRf4ncntR/60WcIdC9VmqtJ+BVGkuLQPgxHQ8c6xSJuUPq4lOM3fbQI3qvg==|Chương 299: Kim Cương Bất Hoại Thân;C8mu8KvQifP/tRpLia6d2KkTJS9ww6iw6fXdpvDkzTHg7T0miiZJiYVGg4sy8/yae0vuckFL82rZtfrosfrEV9nIlRG+G0zMlyE2vKFXAYo8DFczmqG2J6y97tWxnR/FZ0vkK7eMIawsV2RJq9wz8pA2eGtpk73RdoXpB/RR+WYbaG3n84DgMvKALILlP7emWKOj0k2HNvh5vxPXDBjK55IB8Dqg9s/xGVyyBuO7bXsMmszqyzBNA63+3TanTj1k|Chương 300: Phá Kim Thân;Sf9IqvI79lo3gZ7dA/5oPm8Xd8kvk+F2bzKo0QJH7gFP0p0tb0OYQlKqmbRHPIdniKaf6CUl6wBBvb6d9sTH0tPbK7qGKDdXEWeaZP2MRVcvTT3Omk82SM8sPJkQJOXG0YJ7A2e7SQTbydQKQUoiAGdHeRbz5c/Os3xDyJooENRcVRbxt9hhnCysAzbe52NlZ4OR3v3fxIH/NBrG+fPzCw==|Chương 301: Nghiệp Hỏa;/HyjZLvKbjr54iuE+PtqHqurNe3vMy0DGxsSUA7YR04gs0UcewM+mjbEN4W2eIxhmp/jkzxSEEch1xItxrEYHp0w9vvnuaDrqkuzIpim1umETooBFV5kadB4poHjOlqH5Pkh2lrj3yBOvjbLsH1mzkPbomWiZcBy3buugNTJut9SPyVUObmpK5ypseb3kfm/nonkCJDu89yPyuXk5VbZBg==|Chương 302: Muốn nổi điên;SKYIhy7KbPh+s1/kmZ6nPi2geshMJewQO45fs8F3ZCg45Kw5BGm8dxYbRvouCefuYQ7WFrHXmbzbMxeRLIEIrrBqVZJwaelpv3344n4FzTfGgUzwstAk2aqDs+KsxPJKguSMfkhL+2BMFhKU4moN7x1Bp676Un9Lo8nelQlU+9Dji6W5IUajlskdyP5n2czzm4I3L93nl2GozHRn3P7BMA==|Chương 303: Lý Dật Phong xuất hiện phương thức;uXfVBNqLmWwzthGwPNGmqCYm7sRTBNbG1WLvu1M79GwrsqGl95mClexKSrMIdY5h7aYmDri2lvE6LX/1CcI2LrYZl077d3n66tRVIOky2YbxCRJIVkfsZK38LV5Rr1um1Q6l9dDjNzPruLmeibjXEPXBSnfeBlyeCMuznaHmObJ553BNV6asqozKEo9cdcQpO2lzGRpn6TbgUbB4QYt2RH0ivLALcdcmd31QkQTXsh9KOK5QvLiG0o5BqZ3oielL|Chương 304: Bà cô;aZF5UjLExweSLqSCf03oUlbnjyJ0/ZkbhPaKVucTTkBuuE+rca6jshm0u5HQGS/vuYqY1JryfAUCmCTysf3y7NhiFoMyEM7j+z6o29hITPuzlutbTEvUWyvs+er2KzU7wjRtEdmkQEwZHGIO+kCHxHobcQz8ReHic3AksaffOiJAxOefw8PJsJBYxJUuxeoCf+D7Tua81sWhrlDdoo/WaA==|Chương 305: Ông nội nuôi;UErZinxwqRQCnIXzk3S3KqgnX3MYTSyfMFvL7w0K3KtCMa0Yi6l7n5AzN5NkYl2jTC85N52aBJH84Ik8RIC+cay/StNZ9/4Vv10kr25UvAjBP98NhWEL7aSdFHf9hm17iu7g1mX3R7uBeI09Ad5ONh/O7ThJ1NMYer/Cnt4r59FV4f9y49xnHmu95cnFrHoC00kz8YnOiJ1srfroVkOwiw==|Chương 306: Hài hước;F0TE2JS6fCWqzK3fu63/9piXlZEEdSnCHYpJFFQXoOKP4Jz+junMmslZ6LL49FLiL1yC4L74DV+VRcWRe3PYnVveHL8D8plQ89id1aDU+renGRVxqP9JYtA89OR6yAm2lKAabTrZaByNQpOVSni5EJH+KAEL8iEOIfM+9nbMf21CB88k1t/NdeIKh5wkNdITH7wsc/F+wpNnRjrVNgXL/A==|Chương 307: Kiếm gãy đi;fbeJRAXAnPOIyvZbAeT/yoqIzizwGVglqzaDtNzLzRWNgqnsP1Ryr5UeeXps6zSuyIHyUo2xq/KTQ3/v6iZZif6/lzeiYAb8sonLECuiSGFCrbe6tQGPPF3JfXboLRpp8Hp3rg0MMF6lMA+hSc8kF4iQ9W1TvRDpt7torYOktYjrWmfad4ivPKSS2my+svatQpf4d4W/BoGOUzTrxkA4jg==|Chương 308: Đoạn kiếm;vN4gSzU570LCCUckmQmA6SIOdFNo1t1YQlYr+as6MZCgKsBMxYWWGtA7NWtjD7seCBDZp6YxfXj5V+if9+J9voowSbCpqac/iqgZQ+GUc8ivHIpsPkdx1nQH4ebum3YbohA3GqrvukOAvnnFq+CM0AzegycygzLNnRD/IYwogzKMtDRVJF692YSlX3pRHERoJTsTHHufi4u7GFur4yLKwQ==|Chương 309: Tông chủ triệu kiến;VAscQIZVfsxwZYuZ5ZK3k8X9vMnjseCOEjnpfumyyGmIMvKfDDhkgLOpxvHAEsT6IrU1KAI06uRqsHMhjUaJI8SRK9mu6QG1h9HBUiDyIOXtWc/h+O4OWljLb1G3UEXZ7sPbiWDWP3OgPRGyqQbHASxX1x9zVuqNs7j+VOD0gdx6xR3f/8gIcCcmNVknSZjEfffTopUUCCK7VbxDUWbwJzp8dWnLCnN3Cv5S4ggllgb45aHwk0uSw7bzjLqJMDoH|Chương 310: Khởi điểm;2EshKA3UT+rmvIb/wZuj3ZTlCMGrepOTPEvjUK17837RQt1cUhzfxn0QUZOI3ICz21XtKT9cs0vgDTJN3DG1rmtICu7CFzqhzp0Ujie/HjaUsTL7m75fc2XOdmJBI+RKWDfhq/3lI6Dj2Gcx/WF60cy7BaDFKKl18hrkcgA39KjUD3fAcVNDNSHefV6T5t301XhQms4BZW8Q9UNqWDPKOg==|Chương 311: La Ngọc Thư;lY0/M6LSHOYqklqqp1BFtUmCNzxKTvTRd5t8OC91mgdCLaOsGmq3Y4UGUPTtsPMrLSSGfxcAPfNiNGz5V/25e3q10slYkFRy/StI/fZ5Z8EJxLM6xjSNShd9MkzsgFxCV1rN7G9ug4YDD7Y11MNXsgFtsJEFFObWInzpMa1A7zApQMuqsmtRKxVhb4dqPcfgFuxhvwjnlBaduhS2ehhYcg==|Chương 312: Xin lỗi hữu dụng?;cN4P90/s8tRQFConuhcSPBiU5fcGItAxbmR+FMP1gVAzG/TUfQknBBkN8llPADitKcPeR7iRwWgbA1x7lXdfGbiPQ/oXxbpfmTm/bR7Nyiyp/fxQ7S23b4fr3QwUjVZJZeo4d3Zf4PZ4Ssi9yYGJw3GAk+ExBi+rFf8qtwssKmVqPejBmondCBLvtpxbSUa4JjpODSdtRwqQ4xB6PbyRTg==|Chương 313: Trở lại diễn võ đường;z5Cj6B+7+pVqSpyCr8VLi0KhjtIr6912Iw5pYEK8EDwV+LmODLj5atSGP8xJxgj4qW7exnnEJgsZdyMAA31JuQBGwGsvYBxzgUNlD0ow6LITnaLu8WHhH9PuAj2jo4xdgX8Yqt4Ggjkm8oYHx9ne5zSoTJvbYlUGQnrTrL4wcgz3DA2kfLUMt7+lWH/zBqC62so1EQ2XmIsqKZuv1q724xA4msifVTREQPY7c4fpdtmRCDc6ZCkV0UzDmsbKpzOf|Chương 314: Không có hứng thú biết rõ ngươi là ai;WygAK7TN4/rtracEi72AUKsjOLnRyd3Ax3gc3XPsCUSXc7ET2Ud78z2BSAlakj9rfYS7VRfbpKNXeUgcfdthrNiqN0i1EboU6KqrDYgZ1dnaMIzYk1hAPAUeab0RMVhO/vQwcXST2cEi1LTNQH1biBKNnjKKjc0fQPkePCktCn3CtkEiYvqwoe62UcwZ0g5uTsKNLQxzDfkGqWCmZTUpB9BDiK9Jy+h4NLkmGkXZ4128O9UO7OKpyvdpYJKthXbZ|Chương 315: Huyết tù;5r2GGnYlsUkbRjb+hZWCNa24PKdDYO0gGqbY+gFinJAd7EDa7TILbMXibkYU3FwBCbjaebid3FSUqT3gCRvvq8LraMWJk58QX7xnd66ZnfJMVWaqGDY1Tm1OIbH0nWRGJQI/KG2YlzFmdVCW6Ia1YX5pqZ8dwxkpp5rCz9jm/r+cyo+tI7pEKCxkDiiaSd/Yegt0gsvanOe9BkscPFt7rw==|Chương 316: Tình cảm quần chúng sục sôi;z1tlT6bevwS0sfslWqd7eDgkyMzX4ebpU5stPnaRpk2PwnjEpPynagekzIjMZvmYsolgdzp9CAag13XxIHx14YxvyssaIlyzkTo0M83GVG3xkJ0U0Q0HKuB0mXp+zDs7gDmxC/OOBhc1G/IybUg0yBOVeZ3O/98M6KKZXUu/9PUn73tgI5bOzC0pwb5g9qo0ufnOSxugCpNmpL7A2rLZch1uee7TrkN5pveraaj4EsaUMn4Coi/wHpWDbJnJ78HZ|Chương 317: Hy vọng của con người gây nên + Chương 318: Đao thương bất nhập;k+YozM0POOSDMII1odBzPmzX9kEhBmEHMtP17vmAKeXBIja49UMReGw72XG4jrYVQjzzCKF44Sml+Jvi3Va1H42LEilpbvVY3HlfP3XoxXmkg5mn9FfqudXKRb7hdcEpK0LaQO0R/BBlwOr28wpYWphv1cs7LIwoA3dRg/uCywhhLIQmPKpwe6kBUMr6aov7tL71nT3canhIbL3hKm+zbxJYDDg4MnIZoOOI/Mprc8m15CzwpKYPkJgyZ48CnvB+|Chương 319: Tự tin;OXVuqH7m9mDrOHtezQgaMp0Pbh7gsCQ3JtzkNZaYK2yBVMeKz6nDZa4sNm5ZxTdnerWHC6GGsXMD4hUCesxU/Wl6URno+k+0tTwGBbMvimnN3SxK7caLRMOJ+VlrJt4S7nzUubfCAdumMrpGcHue43IomC8OFSjFGVKmTNcToM1sJIC0p8+hZzxBdUmMDBy+MFbe6YmvuEW7bFhB6Pknmw==|Chương 320: Sát khí hóa tinh;xownQOQLzcxO95gvRS8IXu87nfu/3d4CWFcMzz0WNgdzITnlD7b1R8CRv6w/PajVzbEKKxrcJJ0pUkAzSCmt+UDEvi3zBqF0gVFh3NinJy/ODRZbqzRFGHiDNqK4iXe/QQJAVSAW/MB6Fw65nz8QvOFkTenTJUJMY2q04Gmb+BcV8dk+a4zD7H6F1ZfKbqCNNqNaEw20ZM2iOn/ay9UR9w==|Chương 321: Ta là gia chủ;N1FLPxmuDUZRUlO+r3eUkSVXilHEGmkaAxtaMJg/xBQn90ta/iOWEWVSAQgp4G1ihyEdc/GcxWzH1vaEzcUAkJoh5hN1S7svEUaRwjF9aUsmvVH/PsIbY9AqKFTcMeKilqglP9SylaAOzJFqFqIly38iF33iYaPCSe44H4cSNfMVDvV6EzyPEVCrAjGwrf+e61py5/gl8GM6Nab241kbKA==|Chương 322: Vận mệnh chỉ dẫn;vJLy9MOYvnFkTdzyA7+z7lauwiOFUSvrWXkyMzOmPVlNLyPVUGFK63Q3dErpter+KCziSehUXab/u/XuA2mgVkrXXnoy5iF7QjNuS9MmBLLi22kp3Lic6U/fRkADeOXQ6AkM4jmLtGCrZE9ybPuKCfVjD0+vOVqTOqaATQ/+KmywnUEWG0CwuUGyt3EEcBe0f/mQticGzj8UFL64Mn5M5A==|Chương 323: Đàm phán;nPNLrV0Sd3n3VdfjaGq22gXMZLgd1nnET0mjyyoCAMTV9SotexpsurhSBNm2tIzOdU3rwf8wS5Z/M1XNwKZUj1Z2TJMMxhnp6Z1Ld9qrfr6KPYD+h0gXh3D+oWGd/RvgFXDlIITxWG0iskbKRHBpSxnnVwegdAvTgM1S111TlJ6Ju4BK2gL/vwheh7W3YWk7fD2oIXDiTXxd5sd3TWCUaw==|Chương 324: Lo lắng;5A+fWyMm8U98tqY0HIb0wmTVhnwV0TwpE4lF1lyLlqIRR8e8xN4rIO4H9Tkluem4NdTNsZnrJuk38EwihexwGaKKe/d/kpQoYfvMos6DeUt5HlNneBanJ/9H2uq7Zv8WbBqQR+XeSzQ6UUflaZmuQfjbLAlGDS8A9OUDoF83yd77a1FFiDMtrYTcjLDlWU3DaYX0ypcAytv1Hb7CNMqlhA==|Chương 325: Vũ Tinh Điện;Q9sBBiTop3yUSEtowdTngHLswN2oZXWe10Ez+TxJ6+/1WDt+noAMDblm+sEHpPERW5bVmgl1so76u5HM3RzdwEZKslq38d33vvvErPkAAZNzQg61UmVNd+ntqJBMCAaOp7ym9FHru1XulaiKaGlp/Y1latdFj7EmlQXTp72D3DosmxxoazYkfC8Ju2qg1SStwtsm4GqzWw3w55KGtFe6+w==|Chương 326: Khiêu khích;8jX3yCuYlYs33sOWrrXP2r1HdkiMLkiFqNevCcR/br3JdpcewZ36OYhGUfxxKX7EpWGCjPLCoxJ8cFFtGhTM0p/sLGS2EJBZ2pSJ3CzU8Q9XVrGHj6zxWLiSKooTUG0PmhnK3c8sN2KSYgNce4ECwAyBHGyes015DyJHt891nSJoQu6Vf19Aj7S0ku0veHcLrgab/ybykK7ipkkMv8+EyQ==|Chương 327: Nội tình cùng khác biệt;L+SvAheLVFagS3OAPipB8GuJzR7ItkuU7x1dqdaciCuF5KUsYMctP+k/AFAeQwiGrr+mRzdcH+xCdvdvgH4kqhbjcpR+FIARcGoXAZyN9u/8bWCJS1b3ihTsyZBsLwcZABuh94RziqalDnscEGfoqEhBzZYQSG3dlWOm1wODEd/pNYjusLllL+EYiXYWR0kotEviKEu1EZw8hpBHnVmltF1KSaDffc5Rjw7idxGpsNZSZHcRt5FQWGdq9NaqyL9y|Chương 328: Nhất Mục Song Đồng (một mắt hai cái đồng tử);/yDby1dLNDiR8ovNLTMqnpxtLcpMCJoAoLlGdQ9NJOK4zUcBLCyYTr+aD7obWLht0wi2K/DkE50yZbQMiK6mYzThS9NKTV1BS7cIn27h/FdCD3aP8h8tsXofUgWROpK5odtOmOtFnuJtQPdzifrVUNFMiTYs7/j1wrLSRveirg4zEkfihH1ajbr+xsIw/b9dVArJ5i3/CJ3d7J21iqqC5hjNbdUbcFLO+HG7bZ8hj4IVRM6FO9h4virU4/wDTAlB|Chương 329: Lễ;VDZX+j/qNcQF/FpWU95SrHl8D36F6uZR16ZlW/qRqYmlzDoXyiDnx3mRvdn5xwLW32G0Y5wZh/rv4ru4xavqZlSDLZNR31X0hSE+OgsqH5Cf56tSXYPd3mOB5hLlijteo1Prsc3POUAA24sSuVn6qp0kKHtXeBoJ7ikcU3GPZ0/rJH0k02gS3PKgY+ChMdKU/f30o4nZksvLyMofQTG+qg==|Chương 330: Hấp dẫn;0WR/v1vwHO/vOxd3ZYEKxyG3AxyyZIxOZk/De9ugqYDYkqqLjwaj9FnGV9pAD10DjO44Hc3mTm7oOFvB3ukQkeFxF8LLZYZ9L59v3IuP5O/C0VE2Hof/i2TVqvQEifyVOqV4enwC3MIL3tufAz3bNFGE/Od1Y7t65Y3FqmLQVUD2PbeJwIb+sEbzAvE0EfZLOpyLme1uMoBCyMImxjzU8w==|Chương 331: Hiểu lầm;bK+7ntYNPbVXy8u6sUfMU5LzRfI/mtssKZXJVmFdpGsOMFzRf7yGfDjsAUZIjXN39wf59GeIVUp4nGvFLx/hFjTVK1HEeYV4m+vL251gFu3A2Q7ZsuAMsXH9o03AOSOxlC+XU9LsZIYgnXL4BnP2YcYHQ7ZfLKNd6a3qrAM6HrJUY7kTg67MOYOyVZUSwr1UgzwRcHY0A6O/dn8bIqsxLg==|Chương 332: Đệ nhất;1EPS/GBj3rxbkNv0G/c0Idv+pIksyGbob+vG3Ib3Cen3h0D02N+TdQnmLmumu86PJFcScV5rLen48vj38Zo5V4BlJfk88tj8xpyQ0oVhZ350xUkHbsgFZllQ0yN5mv6NwDMzo4YcrilyhzY2mHxyagBrT8xDlJ8P8VYBdkdYNj/xddWZ+OXMksyARqDOAJuiXmsU1sYHlblBI1d0UtlQZQ==|Chương 333: Gặp trở ngại;XTV+fWB5ivYkL2Qd1LiQBVlyXTMloqr+m3gZmEC+LQRi1i76meKt745Gs5hn3JkLAZJvQ+aRqz1/6nHOfXYi77ft+P4sAAOAsZxG5gYKwnjIroMN4kvAFWe66Fd2mEl5kWXH2GT60AyRwg1S8oM60T+TVqiseZ7Y10LjFw4JwT7HLicpRiryuFVd0rd7e3HPFB05W1c+tIuZhTJDWceg2g==|Chương 334: Muốn diệt quốc sao?;61Zs+wSbhvSxgMiDEl1+WXDqBAtkuB2WtDLulRCKuM2Jm8LtQ8MfAH5K3oJIg4GraBMDK+onD1iycOOZ4Wg1zQY4SWw9qj2WHfFOBCDS3krWwWfeT/ld0d7qdX8digfif20i/8EpvGNUmY+9HMPntW8PLURNYnWBYgclxKex4lKJP/fWALrYHZ6BEChdOlyiXs2kTKgXCkpRuQqL1SMBzw==|Chương 335: Thần Đan Cảnh áp lực;o+q6LO8NoM6C4kTs0K3YMMlj0yhRXziy4DaxBlcuXanWlQdFoHlg3baOHpLGaFL6KfYf2LOOmUazbwYAntcDILIqSnbaOfYADvyXkTepAIGl9qm0c4HDI8IsjDy2yUQhkVuQimzYKHR35u/SquvKBdSAZynpZ4U4dG3aP7iFxv31PDG56k9yRgf9256zlE5jPZ9B44YLhisaYncrxLIzi6wxM/AKoMlPPrlfDzAK8hQN6rHaOg+yCAs0hoN9erKf|Chương 336: Khuôn mặt;gpZsT8QnPXCFMc5c43myJ1I25e7QPj/ciG7cC/3IdaooU/9zDgp07tySp1CNKMih0Cyy0Mt9640CvICptd+yf/5K5fOwx6rgIh4sc7Iy2HCqQ876uTJlC9lglrf1I4iVDRd/tLznBuGm6tXAgueu68LReBzxeMda+OskbFuZ0VxXMumXNRYTiuZJ25huNPzrYXpfy17+pLKXbuNbWCUaOw==|Chương 337: Yếu ớt Yên nhi;g4sEkaa41/ear4yeeV33j81xOJ3UyA7agRT3GFvZjdb3argPhpSGo3bGdE8dmEPGZj7HEwABh4HdwYdZlEW1CU7rfK9FA/tNjVyfAAXhZgTWmu8erG+GIWzLiQQXxvU7u8r8w+NjE0Yz8l3w6IsqBhPmSeO5X7OKap2YUraFoMYiDX1C08Ck9uX7co7eEJ++mGk9fsVyuQhi0wsMAo7VGA==|Chương 338: Ta hội (sẽ) bảo hộ ngươi;lsElf3/AuOlJ9cR0wO/qEaPSGEcCyvjsxfAPX2XgF27Socp+nn9tNN75QfJBlX6BnOMhUF1zNJ8VY2fBtNbef0Bnug9TQ6ng+DrQ9JdTZGy3nL75rm2KuVA0ruYnuANFSUFucqJH1JwT1hwhQ3ojtJCbZpXYaJrnRQP+aPAivS/csSC9Ri+o0LNEZiVyyuMA3KK0XOoD04rlHc1KpLkaZSw9B6KkBpn+4F2aClkd2+8Kc8t/dIcu/CU24foVwLIu|Chương 339: Không gian Phong Bạo;Mdrn42vYI9TACjopR1/u3xGw8e1xbDeyq80dtdQY/NEW2dnF/4ZnPEg5bF7OXemABD/2kpcI6pofy8Rj9/ClMfPTB1sHaiDWcZk3UBGy4PfFMnR8JXRW185YxYAIXnOKXB8CG/ZnMf1G0xUPTR/dfclTc3WATn0ayK8WbY3d4Dn+cT4kUnSCtJ0D45Q7bpX3YYHGjsYx00pTx6Pd3RqKp1bXK3JCRzIr3rOVOyY0h2gYXXzdHfwW6qba5haScW/M|Chương 340: Không gian quy tắc;JwOzemfnmrcZR5fplkGT9/j6UtBGrxt19SAIec1YOxtCSIKczXhCzm2jACNvV6gChWWzs4kKzUIaWtycplVbxf1zxgk/wKnxOacKvrSTeiAy3X/GO2ZYyEODHfI8jid933NmVuBawMpvSnOAjm1U88gig5av6SNCpYDVbvbVZWeoYQu3W55Kq4apiHW3//3uphGt7h1QbvgSA9iKaeq5tQ==|Chương 341: Lạc Vân Tông;VcmXkR9o+U+dGIYzVQR9YbSJuVVjGh+LqS8KfOIdd9oraKC3G3wRq3JtlVh7OzWT+jqx43+XoYqITAxWhOj/nHZpdb82PalNXu4VzL1RMq9LDyV7TJRjjPuq5i5AmR3+7NIsRicDFu7KqkoLU0yGCa4LWrZQuSyr35Eh0+hjwz0gzqeg5wOz4flMdhXR804n/4J9zd+Y4TO2qD6NZZp5Cg==|Chương 342: Đại thành kiếm ý;K+C6P6IUdVjaQv0sSJKMryMDucU4Ez0cieTfMpPI2uj1UblAUigvpe6GwWME+ODBX+QTqV2r264QZu1x2AtVbM0I4cmMcfZt1ET0yfpwjqt4fnD+pvM1NCbr0hHQYcaivkuNfSOCZmWw4VteZmrbUS01XGIbssyQRa7/MV946/7FfdVxXE8ov0UDr6Zrjq1Hw8heBSaVSyPHquW5CW0O2g==|Chương 343: Thảm bại;xk4qr/NZ9a4M1zL6BogbavzO9rTGcKL4UbSXJ8A2KA2I/F+KhRNquE8T1RhJXHI9jCU2XdRmz7Vr/JObiwlDa5nLpKKybNpWuBB7QxcICIYSDztOitGpVcPsOQUzA/3ZA57xk87hLAg3HZ2JluCqxhA4xZoUa5PF0Rr2I6lWcT5OzB12ZWFjq+522Z584YYD0Y5+JxkCwoeQdvJwcyXWWg==|Chương 344: Mở ra đại Môn;UzR9wcP/ygtTa3uDRfmwwFySw0C/QbcM75ZdGHE7+3Qqk2OWj3wmU/++rZWWdox3XvRUFi2keuHlW6c3V+SZLttdIt2I+5uCaY9AOJeAaixEByrFqdmeXJp9GJ0YYZcmS8dpJ1NqtcUOMIcXCb84UzNg2caoyO671nILqPIOyotdcvpOk/c/ONIgscXeUPJVPJk2myItZWsc+6DjkVceYg==|Chương 345: Hâm mộ;QiVHOfJ145GYEqpA+DF6Wn8r9siWjzXvP0t1u6ZzwHCz6OyNfuITvkREUZN5zVEBNEYQCpYFD4FkslnrEyFWZkfgPavAk092QXt0qz4k4zeCcQTr1S/KF9+786WESCZAO1QUjpA7uaZNcJ1iyEpRpYjzQS6P6AJbukbzhZgCokcqT2HwcqFPBxxtt6DZISoWwVxWFbFzSRl+C01Teg63WQ==|Chương 346: Không gian bình di;cJfVM1wzX+No9CUUBOlSH49xtsXtPK7HT3oQNW36G1gmaWCAK71IxgFLZ77PopC/HDjl7Sl91pOxUFIeG05f9tmlG27qPfOyo0frnhos4LnlH7N1yv62H5vA0n+PeHAZwMIK1SPtLPj4TA4791/FWdQHeoxKUgh3mwhOwyQxs0AB7/XxwRlweNKNby0F7dOqwT4kVxwArDEBReXnC/521Q==|Chương 347: Biển Nham Thạch;2ZkSTnjXl5VlXQP98LpGhSPEOtdBBBVc2FXkKZnRfnrysa7qTOih3FS/vrWAzST95Y/YufMw4aqGH6vVMKnf+cgFtcXSEN6+iujP8Djjuy1h40ckeaIvIahXlM/Vc+JBHD/dYiOtGz3YPNS9jfU2du04lCK77QSXsk5x8KkOdlqwnWiWBpHddNJMjbZ7Nju5AZGYD/SsfcNNYvW7nPjm4A==|Chương 348: Xích Hỏa Xà;K3A6xgtBE/NVB26SYi+e60KhtelHwTA5RmY8m6KEe0WN/sPe5vtM/Kix4ZOJ83aqoqwb4ELS250TRrDgo0of2qsavvbvlgxfphCK2voDM+v2SKjlfuqMIElBcHhdMq1JOlue0OtnNpsGGn8ZmMaIq2GDSO3OF7kU2lFbJYi6g4jUwKj4ALWOY+iUIA/+lfGejJsJ00GQcZJAGj+RpqXaFA==|Chương 349: Xem cuộc vui;HszeSmebzOexWXj6yRMC8VhKQ3qKcvaju+65kAWC5jDDPqX5ZFr7I+/fzx2ODhkw36lFujn0+su42zjwcSCPBdLsXUfkjDuLfPAtIzi8eSImseraP8wmMz/++xe0043FB6Ut4tp5WJxhdnEItGD/pnYOPTcZ4S73IfX6XICnm8EozxdR7Jx2UdEDdmHf3ck/wsy7+YnCuf+3B7z6iS5t2A==|Chương 350: Mạng sống như treo trên sợi tóc;P92K3z90Jl8KN6Q2kLc0JHCTU09ytUbxISfElNT2FK7ssCjtRgxuth2p0W/rNwU/TMr7lNp2Wr000setVQq3Tx+gp3y5cRlFB9ysEyCS6HaHLiI2Lv28EZtKdytcZcT/N3hkaLceYOtvo1YfUCRlbdn5GwE5SY1pzJwzsvsPV+08hqdU5RChgkeRMzl6/Meg0bEOKAe5OxSpv0ygKhSTCcKpKblyAUQdl5TZPbuv5EAeBHLx8lR8SDCG01q/wqYV|Chương 351: Hỏa Bức Ma Quỷ Ngư;2sQpQiuayIUE96hYpGmv1lLxYvdeMVBaPU0LzCAKoO8AL+ca8C/ioJjlpbXtgigCGvY5mAZZl247/dkPi7/LM3fCWpZHiSyyDqGcGYoJz1kfN7QWRSYhcRc+FnRmM97yU6FPPzK//guN2HUDlbJriunegWIc3Mj5ZqpIsIP7AMQbxoW5v7O/tGQSw4mYRphR3ElYYB4R5anEVTf1f+Uzcg==|Chương 352: Không tư cách;K9rHdPJ6Ba/G0qMes4wJrnEYlcYHHOM5jOOAMfgL9KGyvmUoLkd3rMdpXCy4O2A2sGIvvTZtzd0mZCtfbsaQyxrx89PVGDTIqdJ38+rpX8ZrPDV80iS2JYKFfZVIzT0njEU1E2swrFlCXjIxR/xnlNlE4m+2AJAGszPLVI9iJ9EpdyOcFnzf2uT6bmMhm6tNxeO0MU8WFdGA9Lp0RQtawA==|Chương 353: Nghĩ đi xuống sao?;sjVwaAJpx6iijSlAcsNDnSO5XlY68VsOiSHvd9JI5IU017GRxVFzAAg0Q7cAhFYKy6Ser+HhztjbP8mXjnS/xwRUfzgCorYZLa21y58ou0g2O4vhYs4EmwmuyqKOlCGqaBZ6SwAu7ABhmv7werjCotmZ+AFZaMqNORzWiwg3s9kKgN0h1igztbAWnCG5tdH5l5bdb3imDwuPT2ya2qQ85w==|Chương 354: Quỷ Kiểm Tri Chu;M7BZ7T1lYCCemuRBMXXI6O/LlOqkxcSzsD8hzG5RjlL4isSFZSX6/lhzHYnXM6XC1QxdCXeiUtCAiti1de89lkLzKEMkvZHH5o2/cfcQ+vvgo3i3lHH0xstdqDtLL+0TdOARaCjXBtYrEKBBl/wNBsRbMY5JsPW2LknGsncHrhedhxz0LWaAY34zZh7Iw+Wb+Y30LwZMXEgm0DooN/wcCw==|Chương 355: Thập Nhị Địa Chi Trận;NrpvKaFQ8WDKWnux6mtjZDWQH4QRVV6ANOl0hhRjjSLlNJ1bGYz/f3czJbNmOGuHfmbCmqPCQE1h/Wt5pi43TxV9OBUkRn1v47/K8PRYdCgDl0Z1ym3gpoP24q2Og+QcTHyj5LxwCK1R+3e+fNpw2qfIWV69heyic4TQhX0tvAlZNaqPbmsdLCI3xEcBwQ7DksR05TQO9KxduhSjWnZ1gsEBjxUBkdGz0c5E8Ctz1Oh89eEqKy2OBg1Yakiqtlw1|Chương 356: Bảo rương;hgAkDAxCpWHI1riyT6P2Avxn8DZpBozV+zW4jkT8CLckpg7bwPspeehbsteHbiFWSPADlR+O5oMYrp7J7J4oVrrw8GRzFgOSCQej5P8nwwhfKmAOZ1dDuOY5nI7/GJxyK9b1LcaQKNwjEQ+xi7jDbp80Xr5OjfYgBEeKrBnB0zObKLYfEQo51nSGN8xqEUTRdAYLxM9KIS6U+52TZVWMkw==|Chương 357: Bách Lý Hồng Phong;vyULgWDMIFdHJNHXy+2DBjXoH2NBUXDFkcAHfnwheqIoKS6OcwDEXAqJjuNdHzAno5rcZNDlvY4l2xKmMuCQfKE1LZOkwe7Pjh2zyNej0Ydparblmnam+O7SOswhLeMTKON5Ti1Yj1XJbs8f9Yoz/3f7iz6ZTF+n9k+Gr78GweuiYZtuDYZnc5bBlx2oGCLnLiW08b4UnkHqlq6uI6Abzg==|Chương 358: Lam sắc bảo rương (phần 2);QysBnsukMrzUYWVUQYqJNjpIoyXD6JZhcdXlo29P3g+2x8UM9rOrc+cZccLNfPb05d8UnidrSx3AE9VRYfJOk/E/g4bjDDRWikHY3Ra92JcvrTrN0Y4k9THasG7e/4fcUSh0xEpYVsYGnh5OctTh4aflVhSQISgvCultSgP9kvCV8UGk8vvrnqLCO2/7G+N9ZufI0ebJKBYw2s4GMbsA9kVMfioKo2Eie/GRB0Z4RIIfnVKAEDc+mu486vhe1buV|Chương 359: Chán nản;s5eHNTvwGEBM4Sy52Zdz/zuev5QpnPadZUdV2Fx5UXBKaRiiXlh3+fBJzT+/pRK3sgPhSqeK2SlPuV52ku1J0WYb2zYzdH7aeQ/N3ij22KGDimhMc90OjWQCbZf4uCesuYiz5d6TZNi561fsLwR2QOR0Lw+nR4JSV9r+xqbcsw86IWUUKvDWb1442ljKe6w1Di8Di8d+Cs5xFG8FPg4YrQ==|Chương 360: Cứng rắn xông;1gWpRBzwmXT25lp/rxb/FajIXDagaYOt6SoxoI7XQyZfrg1+JLUu9pjkO1wOwqG8R0zBSqsSzpQVrrn9h/qMniYMcB1v1R/FtyxPWh8okktlJLtWrIzFp7F+dHIH/swid09i2hhUGPp2CKlQzETLBWR5VjAFz4BCIMRinhsFLtK3vKcfbuIFyLi+Hy62AKNMBo/SLMEvVt7cDWyXy4hHzQ==|Chương 361: Cửu Đầu Long huyết phách;vyQRayjPw/qN6xLJ2cxl3Xnbqq4AEUBZH45zmg3Ge8Lns6aJ4J/kUjG2gF5a9Om4QuPXK3bAgxc7VZkARdisssIjMUQ3XwtlOoyzJeWMA6i3qsXRVdEAXGJG3aG62Q7WSyojuafx+ynnWxldrMKT2NWryPFjbS7QnyXckuYZxb/9h9h/swujIrA3IV7tIgbmWvpATAfc9pmpHA4zq6KWadl+PavGM2SCTeprKMr5+f6v3wVe0kGuBGPIh3iOAgBf|Chương 362: Sát Lục Khôi Lỗi;IZ5BxgXyFh8v8wwUxvTIxKFqsK/Vt8/CIiVAaHxiuqxPk8TcKcRCYizDiL357yV+4cV5cQUNzUb5BaDWu9hy+8GkbCfCOtxy690eBMjJr53H7RZfwE3n8ksMNPAWfoGwLCeHAuG1Fbw2PXngYEAI9pmSrgPrtrv8amiBCULW4LoCKEQh4SVkFRzaw/RCgF9RzqQfSdYrtVj2gIpZkVwxNQ==|Chương 363: Cường đại Khôi Lỗi;Flhroo+rdcJNiU4tvzBpIYi+NA/hd9d1lUVUZOmCnD13LFWbLBC0oXTaCAMq65KHaYrEor6UuGdGco4XdZ5UlrvlCfK5EPlIj5c89fgw/wRSJscjdHwMrKjh4VzAR4TAa+QjHpjkbgXK5b/FinukA1yr6SrwJKMhXRZsb8/PRD19AFQ5dmBPuJ0FGvFLHfuUbTx5Bui9oOvYKgcXluEHvQ==|Chương 364: Không gian thuấn di;xFPjlYSz5HgA1uFgun+SwZWzGNyiJfoZ8R3xCBEO2ZI5dXWNw/kEUMxJ4eOlJXBXBpwmz2f6vaABrHx5i74narOcbGhse0xu9eA8lmG1SpYJV9EtvJurWrWwGfOS4zFHVFAjjDLQFhsMWI46YceLATnCWgSL0ysYAvoR4lMtb6FyYc78O2pb5b0GAWuwnsXd2JAkoEWX9kgwqol3p22xV66Mpc9QurDjTAmzZeVFFnhCb2hDAesvIX180Hup4KI5|Chương 365: Vạn Sát Sinh Tử Luân;qbaL2crwpUFx4GjI+qpktPPksubAObmdQk0J/l4VgsCJTOcgmz9HZOi+2l6nPRUQSphZTr+9/krI0uIOEgwccdtmifEL0ghNb6nmGsI9sIBWG41snUoKC5u/ST7lI7slgeQTskBzfPyoHG7MAUKWPMZGTs/1jSwPcOice8wC71XLPOEFhppt7doWKwJA7oQ7bbtmed1Q3M9OhVzz0Q8Dm5aa2FdjAEhN+8IIBQrqfAT+PGHvzNj6zHDDXJUR3pMC|Chương 366: Ám Ảnh Lang Vương;g3Ng7SQ912izZOHAg6xV1iG+aqY8OfUWvMhxA4GnjP+35MzLCgukmABpCecdpYhfjEcKyrvQB6DUq5E1DqLFG2t6lIyzMMBafpw2AlxZAIHHTmHaQQ28aZ4OiagtV3cAXgB+stnAwKi0YQpWCORDKX6pqWyj41wr4e60fxddASHhDfz3AeGZkp40nVhbT/7FSe+IecMG+UFnSnsA9vUsrw==|Chương 367: Sinh Tử Chi Lộ;U1VAg2p6Qf1htcItWhxvx+mFAJe9I4P3MGpgOwEgN3Ef6YRznVxWdzxq6CozIODvc/Dpm/M7BEUZMnTUJsqFobpx9fBF+HB8Xl/stBe5kX5dCP+e9IwdjuSeq64p6RljeBjNEOGnqEI8fs4kUXwuftH+nxDE+usKnS8BkGfNP/2kDt8j2vr4XkQ6SjzWk+iMVHF8iYSKlXdMKZwc2KyrXA==|Chương 368: Chặt đầu đường;aSJRlaWLOWjpAmkRpoCVIlyqxOVNKyy0jrDGWNCF8NhjPCUk4/CwJiI/tQkLaVGaQnooqjzg4Ar8EHxlNWnqhZn/ou4O358gTorVa7O8h9iYlmSva86j3ynn26qMYUqiVbEjp6xpdV2a6GQc82xRYM4cu5jQywpqerNdcZWgELeZ8PRD7y9DkUywolOZsnzs1y+UQUMb5VMpkVek+yrQCQ==|Chương 369: Phong hồi lộ chuyển;ixZG1QQ5iJnTG1AmHe92C6KYfrPukXXtl3d837F3oQSp8yoqmBvJcQnUzKV880dXwx6x/WZ571upXFLTjjoP1S+2NbGeHI7AXtuwG+q0xFYxjiIa3QhPlcdI/xUHEiRKipBtO3FWq8piBSiCdnCAAhrtXS1D8Sxnk3R0OC+sxYOuDGDhn6fQCkXajAgHO5YJJS3fOey1M6iV3mpIQKw5kZ+HxgCzzfPo51h7nEyqPhULlWET3tQMaxRh4D8nZ1IA|Chương 370: Phi Thiên Dạ Xoa;eJEKfugia3OFdZcjAlhr1HHMx7T/ZtDZYVvdtqCZD6Q2OliV0EQhPaNRXXY/Qj4Lo6IK1SlWvYotX9ZI1lkQI07ME5CJJdq9QVZAcGNfw8fMYbwAaYX+y3hQpXqodOQ/7e/PBTjQpYKufPxEninZDaU0i1ZaV5SI19IcbmT/CwQ+uNVRjGlVPACt10UHiSL6/KCnmApHdNzqxze2LboAYQ==|Chương 371: Biến mất hình ảnh;zX3LidRoKfpum4phoTOJFawoRmCyX1F5IfWCWi9bJnYrgpyc04womLIj2jWSCUdTXr/Dy6CXcMO6zxKE8b0UIF0QWk9i+XDQPsAPJX/G3McQcjrnGXkB0tkB0lyxlqKvyfYYBUQZrjp+CK/6fVP7UPpExwDY+kYeWQ7zJXWyU76F+ZJ6CfUDAUOq3Re/6lC4t1RuwqFhWdiBSU1Ot3i8tg==|Chương 372: Dị thảo;4wHEK9M68UBLtcgCXLEDS7y6wXOjGXsqHXGoPaHQbyGQWVBUz/4ryxjzoQsQJVShiv3DW4WTcWOI/7R4C04OLAV+zqCy4CzLC1PGLuraCotYZoirB6rvznJKbyn/MmJ7KH+iMwLWo793JYv7OLHWDY8VA+7BqM3Noax7anBenUUy+vIy3QiRbi0SZS7hsiwMYlwAlpauP3K7Og2Cj4IZ0g==|Chương 373: Tuyệt vọng;VNG/Ss5xNo87oDVU2qQpXXYzXIF7qLi0iw0JDK0W7fR8Y+0ConEl/qAq/BkPW7ULtONCd3ZuEWrin+z3umBAzI6RwWOIfgu9mhPS/xExrEEVzapZqhRwbYv3BuznWuUpsm1jAFx35QJzcsDCm1ec5vtALAMljepOA6dPw14Yr2XF3yJa8nCcC9oVPe4CWytfWZDD/zDWZ+Rw4dfqDNa9yQ==|Chương 374: Lãng phí rất đáng tiếc;JwwfMCPfP6+YlLf5rP9Ut6gKi3lR8WoTzDLMOkPR5ej8EI7nCEHA3t+bcW6xCG08RNXJU5qoGur+MOfaRFXDjtqFImHB/djvKU+qPX1GRA1KeXagiljnhCAPSNcgYJ632KoAiL1bioQkYpvUZ0NaEOa5ZCLCJfQcR/Uf6K1t4yuvmL3j4zUZXo2ZPH4+m4Bcvuh6bbMPMeJSl+BGhUuBBKXipCSx1F+Z25oEkLz0uNHFlVgjkDWWl5g67DJZTSaB|Chương 375: Phân phối;T5hsxA0SQu2TaaooumisvLRxrw5HCEsuiH6D8OTK/OsmBH0Oy2to1gX+8OQAx/J5rtjq1h47ynO4iGHt63WDUBiw9fakuRhTQ02sdsV6luNhUbHDT/Bfo2ibO0ErR+GnLmg3Jq7AViNyy4fLdU1rBY+vhXm1ScyXVcTENicX7w7nzil1NgVfWEYDDGxusb4yVCyh8sYJFUJzlKq/ZRWXoA==|Chương 376: Di động thạch;uf8gz+dcQmFShm8QhDTTDrsL//Hu5JBAMF08yqEJm1SJUmLiXGr7vrde9veUGWKLhLp8/Nf1rnqO/R0rD9o6FC11r/uEh4jxPoPc0HpaIGLfhfLJ7V3OFnCe1po8i3kJSF5C9dfDvc3YU1CHz+WSiyQSMc7+ZavCB47u/EndZ+wwJ0hFk40JxNmjiFl74t5utD55fk6KqSLuRK3kjn26IQ==|Chương 377: Giao Long tinh phách;D3ah/Ouanmw/uBvXDeENtWCtTDkYAC5zQeZuF2Yux6BKcLkM+ykxyup1UJFObY+AQSrG7C316cK/kB+CpZpTCQGnupfnxM207u/jjrngrTttx0myEAkCfoAd7kLad2+YsCOpzW4EmPLdvXhspAELdc78K62WtTbhbp6Mrxx7Qzholrbq7lfA2NMzjwjdwi9Bclorgd8fYwDtafY6UEBDwpQcs2OqLR2J5SIH9H2b5v8t+4SQV5JRobbfxG7b8hh2|Chương 378: Truyền thừa cái chìa khóa;aZXcbAb9W1CZa5asaNMGns/Kcv2TwRny3nxb50Otkh68vedYvXlPdZMUKSHFeei9SNKNSLdys7cSseiuVrr8mXrJovpXsE/pQcZPX2HwACb7IR4VCXT2CU7icFMkLxC2QY8EHaeFgp7UGFM/MgV2yKYL1S0+Z33vHmBqYC7K/sq+rbUvDFo1SDpX8rrjYhtQ9gGq+H+BhQ/4XU9FRJd0ooJdh1+O7bJ7El6FHTyN47K0/2SHZ+eI336ArIbRgmXY|Chương 379: Khúc chiết;Oao1nPi82ysxmawzFjTf6fTpLerm6UHBEym9njkveFpqXjriJ4PLKZfTY5VIN4BTJ5a0fqQjPt5CcHx+6MPPdGE7T3GuoC6DJqeqtPWQNzsJnb0szDlmoe4buhitbHO53NZXcJJ2F2ubQ555FCb/wmw5cz14wP0tOIYKadsY3htHhgO7QbhP1PWQ2Lx0Hr+GI0mtQhIMoHGzJUcyQUaneA==|Chương 380: Xác định đoạt ta bỏ?;DjHqVcKhD3ogtvuXKx16BpmICarnnBcfyO1DSU9RmAb62bzwUs9bU/DFi3FoWMyIE0/6yF4K44E+sGbC5sP8Qilb42NTeUBaW0utRUkAAtuR8nWytVfysNPNr8IoIF/U5b/6ubprMaioVWJjgh1EfounNWenLbeZUTTovBmVKXkyQgKcIN8HoxWKzNEQJ7ghgcdmcH+buM0aTnE8X+PuzsESipHllGA7/zjnoZZL3v2+rfYys3h0GLWcRDB1Vy87|Chương 381: Mê ly;DWLHtFMFUY46UQTnHRmx70C6Ljvy39QFaMZN0EgfYR7efuZwOZvSi3hQPRAleo4Q/Ta2XZGEOGh869rqCdO0IEEM9ld7708beQZqKxc2xfzB4d30MjRYxEvS7bjNAYBYFuZfAhoPZBW3cy4emc2KK4vBK6wrmR8C76Oe8zwRBSO0sBAS0lM/Nqe9SQ0bdlB/+wXIfL1+bTlcvUgaAFrS0A==|Chương 382: Hoả khí rất lớn;c9II75V9FwP5cEw92Wmsn65GmIqnmNXmQYo1KqLGFHCR/JmF4TdLBNshxHm106Z0aH2nCGWuX6zBIzy1kNipiELXTcvKWEi4Z3JldBU6ZNzzDBs/0NJsB19BtRNAMoQ7RuiPUp0U1ms1rfRH09LiMOeEi4LFAulIVp0scK3GYHjDm/q/e6eYP1y9m4iFjzbsHRmN5B2v9yEKqpzDwhYkXw==|Chương 383: Bảo rương bay;9gqJ0gjUoxSQUWCqyYKEkfxcFJlmrMxU+DtuXX/L7LKD/csbeTODCsWU057haCizhPdJeKZd6HNsLccseoE0DlJA03chwN7Gib2GNBRBl5EH/0urrU3pJYRZx4au3USQeI237a0UAkcSQbzI/x7sGeZj1SaJmaVtVUkd6Y/youod1mSGaGL24e6w3PGx/qX0ZcUMkDkZkpP03vbRr4MADQ==|Chương 384: Thiên Tuyệt Đạo Quả Thụ;U4O9YNsw9iZUCaf7vAiLN/fXt3PYGJ0/kiga03b3GBdGIGm/ymYrSGmX+8azE19O0E8hcLQvRkxmdCPZDCPboezpikC2hr4zh0MM+VWQCA3MxR+/z1eJLUHRX7NsgCwFH7PvSTlb5TJRCEiXOVxJELOZ0Icugqy/Ht+zf2zhcPZeFtyTjecumvGyQXWTlFazd840MJ1nWAWfLCdGmnJgsM0eFUZXHOkzB1mg5DB+HMYnzsCB7FVVIaxNFfCRUdB4|Chương 385: Đột phá;rm4G76F5pOKQ3ylGoh/kQRbMeie0a8IuotnrPB9PXwHifqSbZSYNOwpeR13i9EAlAvH5ST/yPlpa2BxtciaICqALhN2H+bNf6NcDgTLt1DS01Z7/yTF9C0GFvQa7fA3m0quFMtlcE+pbuSWiCLbiOnI9RUbjcL+EKgS65mq492oz5xQQTGD757FzMFTcQvL0tvL66vjQsn9nOBf06RqDDg==|Chương 386: Phù văn bí thuật;OumhTOzZG2qtk4JfF1uzsXv9twiDlMNbzig+HRitEV7j3RJ78pFN2+wtgopzyV+lqyacrlXtl7bxYcC43MEx558n9OrSKVKdIK7XoK13WKzWlFnaiBKwjhtyYoVdEeQyTYMeBaHOqNBtE7qdTMaKwqdZ83ScrH7q9GOxizFXi0/iQ4Tz+k9OJNvdUl2lnz6KzfajIjdl9yOorh7c++fgLg==|Chương 387: Tiên Mộ Linh Đăng;R0bCCAlPeDM8UKIHsc6L2cz4Y/PjlBECOBBVJRnAtxKJ+AbqpmgVTutjBxGyDW0po1wYGF0xP8/NL5KFOwfl5+/TRzM9FTdMDkIvxxUKvVyZA3ExnSS2S1c6v0cC3ql4rKiIEL2c/d+2/w7HH1NmmROZGOlg0FhurLTeQFY093/6O+7+jjMS75qNVGswpMJh+XlRysipIrfcJWdx2KRGRA==|Chương 388: Đốt đèn tiết;pUUdZosBezdLP+tr5ZV0tCSg852kKUbDHOfBrNOMlhZpfwRNJ2TAr0oibK/+ZSLpC+8jc4qa9zUbzlpDf7SUKB/rQ90AP2uZvN18UCnKgnajpsINazE3Fv1DK34h7iImw3L2SgzNHxLFujRHwJchGWKHp2Ml+nwoMaGPKn2O3YNblGiWx/r931Wv7LggP0EiE10BtzaKBSVw1brTFEeyVg==|Chương 389: Không biết;dT6ik+C7BBcw7nRDihDOYnQvhTD879ma6NwdNV+c/+xwvmDlW5blmhs6rEFVchxq8jIF+6jPFfhHAD6jQ4Zw3hlo6i1I6JfO1yPteoyWEwofs5TG6QotFiZ81Gf1zr0KwJW963ME4QWw5r8SjUM7p0Imok95ULY0nCjvQ8MXsQAgxAZJZx+sA7ACula+djuB1hMNeAwhytl2L6j4pI9lhw==|Chương 390: Chạy nước rút;iXzv+VWGUNmq3kkfqVDIaFy7/zq1wuTT6gw+6x5meUJ3hmEzNVnN1ETxj64LAjNWeYSkb7MIEtEQbKkO0PbQU8PGKj8Hm1ocEWVLn/sEIgNPejUR9nqoTEg9E0/S5SSu9ftyMSRpVyhCsCK5pelQPMPpQHTwnIsoAICvDwgKL/zSuyK5SSs/PaLXWi5CTxL+umh2wK+awXxa7yZmdRzWIQ==|Chương 391: Trác Đại tiên sinh;quP1QXQ8aF/TW5Rpj5OMj6WPy39HcCcLKQ7OD8n5ku+vOVC2lRIb0sptiB8IvQfwX8fr29jWsbTgAXEmPRs0ffd1+3yCT0vBSre8nA667GCyAnPwIcoLyLhnhGaWCLVAPw7yohm6sgqKlYn4FqHuaFO3YfJCHSSHInDp3dxd8IFWNDB8kRczAzHXgBdOwvyyiumgLPWdUDQ7wkiimUC9cA==|Chương 392: Truyền âm;sfkDd8yEF5f9xOjygeLJDcMCeqb6wCc2FOiGNb8vMhzc0aISdRfP9odFNLD3/V6las0uVFW+vReId8/1+dlG/hJd+8AJPlal7CnPqoRqjk5qwe/VcnhyOPahsV3Ckh/Hpu2O9nTgQ4IYPAp0x1ygBrOqUxAvPQbOpcZDQkKlwVD3IOQA5OUg+V6+BDoKkrmzJR7erlzaOlCLSC/GdB2ZdA==|Chương 393: Đến cùng nói gì đó?;JYickksJUKmDVDfQCMO//JaY74tT1So/8VbRPJrNG/B79AY4XwPEYTomt0DMyvpBY4foSEJhgQa9Ee3I12r1YK5f72m84yqb8z3q8/N0eOswbXGUaCDEMlqe+n2Y+mX9BcteQ68x5LYor4oQht/W+apAIOfE6++cHRSeznx4Nror7CmkaqT9spBhCZBRXsjHJ0WDMw49n44SC2zwP+fl0w==|Chương 394: Đãi ngộ;p7PTaBAWrGyQLUA8H+dmjcoFX1xevbxIQug6A2YXPGa7DvaiMErlM9BEHr6aKIy+mPfSRR3kv5tcm4HdI75U3vOLlL+6ofUCqxZKsB8aJOCSc3mj5nMWJ7NJ2c6rQaT+LMI+KoBvH8OylPaXgVLsf05D4g8XLTZLx5a/U6/SQg63OKl51LLLtkY3gHeDPk/ReevdNcSfHUEd1DXb372vNQ==|Chương 395: Trực diện đối thủ của mình;xa0hu85wapQtLG64zq/EuZKTLOG7/E/jZNbI11Ny+dgRQbqgaXIb7ArsxWCwCvQTJL58dsQ/taYLajcgJRg113NBOl7dX/q/65mK0butwj2NdAmO1J8vPcjXO2McCE69l6XJOiqUq6jmtBaF9TR0p6i+ftwueqYR9n/nN1TUKmyx24+wMT+qldS2eXnVPjggvYMBc9jtzbbFL0UvLWwylNodGIss7kXWfDSBSbi/dSBhMO1PHxoat0iLAUN1vr/G|Chương 396: Đông Tà Vương Thôi Tà;I0SRn5xK3pYkXVpa1p5bfoPPAVM0oKACI3n7hxNaVfQmyAFx5MaMgG+PV4wPSUBtleHnr2K9Hnwrp7zGxr1T8uNDPeIvz08/Qn7ZX+pPTctORFCwyPBxEr2W49gH0R3arUUv+fA8wSdd5LF0qpI0Dywbt2KXKC9jy6oUx2JdwUOsb/iKjt7rfG8YP4xCymVosvGaaJrAwAz7gWjY3ZsqENGltdpHkrDc5EqosCi/RpaDPHr3EyzOzW3Xepzm9+Ol|Chương 397: Tiểu Điệp đại lễ;eK8sJCr65xn49+LYswZeB2hNlzdNQ42ouYVcE8Z0/mbPZF1guj6FdQj6eyeH4tu5FzyPU8CiFtG2h1ieLlY7nca+2NfTOF2HM9tqrvXIqZVcMJQyQkYtryKMLLhi6cGm6s+tNoggFN84/VL6VDPKfJsjRGud8daHCHGd9shuR/ujRmx3Z+uDL0VNaLiImrQylvRAN6aJ7tSEidWb/VEH9A==|Chương 398: Khống chế;O+PAPstyBLNGXloKfpoDs2/n1M3GyHQIi3wbU2oWAS4MCDRckKKejEvi6S97qwkAnX2xhniPJ4MT87qgUygoeOmBLGBmsucm/QmbpYWeLuP6tnyjMQHyYeLSBp/WQxllMb7mopyTkW/JlnV3BY+My/4sg/4+go/MOyR8lLhmBI9Kb3IQN2g5QLUEUoDazMQO+iH46bLIsbsP021UpRkE8g==|Chương 399: Cao tốc xoay tròn;tr6kR7sbVlV3NF0kC3WIbTWqNtqRuT03McBOuZt0VWecDzYQMq/1zLRNh9PhYlhzLgU0lAHwtq2MtoAArKmjDOzRxVdAYsvzyW+H5YpfY48ykZTBoPXBWVJ33aiV6H2x/RueLe7FgKvKI+Dyu/JQHFJrxbYoad5GAezNq3+wruPewRWdTjkBKgZZhXOKS86BoPTQLLBBq6vn81V03FRz5Q==|Chương 400: Phá Diệt Nhất Thương;dCqJI0z2kbb/h3CXzWEvkq8wRCJ4cmf+BMFLtdMprGKKe8KeBztlloVFRk7h9afH32GaBS8dHDBNNZuSw6URNuRun1vneuhsWkv1a+CTazV3t0WcTJznO3muWn6NQhLmKyTXEqQgTvpkMwqsNBFuwTG++i542KUNNRY/ffQ+SXo7xblpmTTqlvlnCmj4PjSK89/f3tvV8DV+Z01Y9v44wrIQnkAtmT0V95JzYVAwb9q7D7Cl39AfVMfRDee2ZZbD|Chương 401: Bất đắc dĩ hung hăng càn quấy;CvhaLNe+9y7tN9VmEvuSXPCbzPlOzmUTkA32cS/tM3qB2IxfhGX56RQRUkpvzbV7wRHDnz/Iip+1XZrNyQNGBw/5ffATd52O26zE3msk8wiyIVU0Fn+8BnUZxxJW1BCw0csbiFKd68Rn/2OfL5JlW0v2lYVBW6PhlyqlxXdKEyLn8THVRB8oU/U3cOU9hUuHKFg7L6dOwOjMlMMZxFlNTJIsply/PhBkjs8XiyB+6Mv1rHISFH/u6A8pv/JVsEpG|Chương 402: Nắm đấm;Dys+n5dB87J20auRzHXXY+A6/Z4e59vAXWJ9fYfkvKfBPazMr7w58+UgQRThmTR26tmRYmhXJWWAyWNquIEP1dFVoYBDjzKkFwErgYyKZomaTqRd3y+elqIbgI2w31hxDopGMEG2gruTth1HLyf4SqaDR9Q+CQPdUGWyXtCU3QzU8K3x7dKzuaFBmHYmyXlcsoNa0O1FnlyI6Azd09sJMA==|Chương 403: Thần Vân;Zb4MdEy9qPezzV+W0KV0KWUIQ/mrd9nRgeN4WTinBvXhk5KDd+FDCtpHGHiGhi5I2TgF8x3xwMqSBrHYSv1SEFaDV0vlGdOClb/zCse18fmqNiv/tHFDIUlqzuRn8C5BC/HOdPvSvpi2nQgbT6Vb4gyPrgKQbVwKZ2rwsrf95YEHUr2sn0jJwWgKm7Hu5KG6OWYU61hqYZSh5X9MhlstgQ==|Chương 404: Cười nhạo;ipQWEsWis6+WepL+lo/Rc23NbRZ2FnNi9mIrlx8NwQHXuZ8pryT465kWTkjN9PXMqfeXO1D1YvMoOLkojsKxUjQc01w33ynohvpHkg5KOyu5Mejnj6ui93LohoQKUqE8RcL5HRCzswt3ybaUu2Le9cVWGWFo/SGSjezH4Cf/a8SgHaPKHlG+pHZYmaxf1ZKRC294/2ecTQxTX14+BC7xbg==|Chương 405: Chiết khấu bảy mươi phần trăm;vKbVN3ejbU1wOVEved7InPB/roL4YcM3uhR0pHfiiWRTa6LqoTLMcixsWcg5Y/OrGK3vmq6U10CxdflRQv4fPJJQKHg/LGQVXnlJoiy6MF4btUW10kTKcio/8B9BhN6f0BujOrshhhVgQ0/3HPWpi6OvkYXhn/qaM4k7qB1daDsn6XgbBPf1CeJJPLGzWIAjxT+hA2iKX4zZCiSJjYeFDfGmgslD0WT+1FWOKt6NGR048SDZefH+NTxi1kAERwzi|Chương 406: Vẽ Thần Vân;YHOZOIi7QzEUqTG6bXOYoaEb/ljbLLBcwXlZjj/VzVReO97pHWRaEK9XzQeqEbC82DKHEUea1u4aIt5iN6ZCBc/PYSMUR6OqH1FUjRhXZ28F3MyCxBXbpj7QAgktvS6j5flT5VWIUBay/JHHwsLldMm2FE64qGqQSglIm1CnMyErB2zXkiCHa9NQN7DA0F4HcQMJrtIO/MD/bXfTzb5Omg==|Chương 407: Hoàn mỹ bút pháp;muxJ71rsDuG/Z3zrkntxa0nWARjZhwmV8tHmc/oHRmCjeYdcIi1LH0BF59gs4PQiMWoeyVC9o8fzsIdPQAoWYmEEvO032vp+60rgi1BoFfYNSwO0IRKyLWmCs5wcHEmX1SEj8Yt+Iyb6j2WWv/0uMJl5ZyylOvo8w+zauLL7RktLMGf70yT73Jnmluyrs8tCm07GOqrJhQKHzYXqOqopLA==|Chương 408: Chèn ép;2PHx8PDD5+aL/qwCYRXY59HiJm5oZhjHryixqPsJhsNZ0MwSQR+Ass3no7TrkqawJsnPYYmCFzSRmP/SNeu6g+FOCzv7EIAt6PwnPJftrs9HcAA/ltnUPBb9FFkA6GmIPY4QjeiYaCulI1/xVa/9L8wqZxLdBJqGpKjvhfITBEW1q7MEdpo9sWXgZ1At9HRMM5pQH2oXkvXRrfpLKHDisQ==|Chương 409: Cười nhạo;QzHorWpkH491eJ+eUcEbafikRWxxeStm8KhIS44Eruysc32JkL4389Z9v48EfiUPQwSsvkwcYNSe2shmC3083FEXKnl0O5wzUryfi+PItcN2l+PNjITfLEkKWmYyUcSjXqBQVuA/g/aL76dIqYMtWTjuJeSjH5et9LdrR5CQuBTHsNiXf4oDdX0OA/KXkD6wIBzZ0d3UYD74oFC2VAjkdA==|Chương 410: Mắt đỏ;XyzFsftQxCQPrnsnuww+zulY9fUiqKn1kMQYDsEnrbD6TDtxAsODKIG9DmpQGCPk0b0YvwD2hZADmPn43wD3CfKmMGHkN64gUC1EMZIsF1/sp3PhHmMbMc4GpTHmpUQBuaJRF8Zi13p9he8Q78qtTM1ZaAjxVBl8wegE+T/hYJ/UCN7i+77IJ/jl9Pb2HKHaFGRk1bLi/erP5fOqgRb3Kw==|Chương 411: Khó xử;Q+SFYf+MuFQdMIHDRIleOOMhCAXW5obrVUfIN+KBhVLSv8awMCe+e2bNWnu6iwO6DAj7mIpdRC+igpv0R/U8WTOHLgj3Emqz3uXoDRbKSJ0z0ENNmvPiQSByPpEEBQxWja/0lMyFIXYdLwWeaa/yJ62/TGeZ8UPlr4kZcGjaDXni48K0+lWnqKciRm9NKLUU2CkGjbM5HfFv8fLoFlJjfg==|Chương 412: Buồn bực Tiểu Điệp;kdvndajbYlmyslhJVJqbYKGIKV6uB9o41w8pqXo3MJAjZtBasrW5kncND5uRX5fu0E1147WF2zDxd9M/zq+8OpBXA6vytHMCA8Wkai28UWmrd2pBCKHELUpjTOZV2y67bhkIpzgvd8MrUdKTkS0ciblTqukn7CPWrn/mJ2OzbgKiLX0BJji7a+dlUY/NFzZPowAfa8id1NOWEiw8rrOCOg==|Chương 413: Không may Tông Duệ;hxwSSQTqjd6QTHMhjzJyTA13VhGsvrV+8WYj1jB/KzxWhJ2qc8cPY+TGqt186BnbSM1NG2SlxVVDnjEK19+IeMjTmEAh/Z13W9UEeCInIxMZ8OM4g07HIdC6ej07S8/6EhLcL0dw3VK6tsmloVhtAKzAfZ8Q0bQTxUY9sfZ6TqetKHYciBWLNQZ2qbNtoJChmNDIlKqySx3MNqVKx1uiWQ==|Chương 414: Phân minh minh chủ;Cv3MI8XunOWv1/Vl/8m0M11FN+fWdFRryGNmV/MoESa8RmNtjlgkOSvNqmVmAXn+z9wWazCvKNWY3GjNd1m6uie4GPbiFOhnWLHbzU6jllQ68N8lquP5CcFOnqLzhTCVo12yPXj+NEq3Dr9ch+AcFRazss8Jc33T0VssslpJ5evRqNNfj+E4egsZZf1188UQYKFERcL1j92y2L7bxltWqw==|Chương 415: Tây Vực;urnQe6ZiJDAAbIPtTRe4ieU98lsWtPnHs3GiMGV/2PGwiTHeY5ZgkqzLXsqNyoz29S4Oa/R/frjl7b0i0YzBcmHvk5x3ss1JFGRc4cI07YlxyAe4Z36GNip4v10D5YJl9/WUZeEZYj1sGX5niuM3bDdJmX7PtY6JU0OqBywCr72Co9LDPG3E+n/6XhUcgcWkKDp9wxODOyxT6P9xYzmTIQ==|Chương 416: Bắt heo;QEfkGp8Y8oNSSkkVTnxjyg97lOrNEDSSFDOsFE5wCxvNiIlNw/88kTqm2CsddUsGfTphaCtQ51FyxxdRT5boI4qb+tSMw8FQwm5EdYnR8NitrVyQ3HJVpoC/ttm/TUzaf7IZvZ39lki9fYtQ6DBqMkXZ/GBj/twDU6VrtbU3TsrYAEXLqeyM5PdDZQjs2PhAruYIOjYNar0/4V6Wvbyvqg==|Chương 417: Ứng Long;2qJucYSROIkJgaXkoP7EL5/gpuLQITlMELv1tBhAow5QlRvmsdpVv0o9GZ6b/JjsSsN3kO3Hx3eiCjWWgw/HPuXbDgc0nplE8uwmfsZofE9Mabwd2PxsrfhhdEKGllVlLzm9ICOGa447uG+2VQACY1dJZsSYrdmv50s+vlxANDNxsS5G5i8F9wCBdcGYRn9z8ANOOLdKCd1f2lJI2PAWsA==|Chương 418: Tầng băng thế giới;BcxCjvi7ofByQGkqOd7VLUqXAue1sgNpefKxwHQ1E52UC4UXevhhyieh6wLx+gBQJTsbLpKqZ6VWo93DOvcWrXt0bKZC1/wk21WmByuGtHPoUU8RtmIwciKOdRGmzpyvdoF2qV2gAzZxVmOxZ3NKLPSZ/lYWND+ksbMozbQFEe6YkM5jgenvgVdqt+fZOy7ZzppKpWwfzZfvsPTvItsxDg==|Chương 419: Độc huyết phu nhân;jPppfMMta3HpJsG8yTEGfInp/jJ7DrKl2Re/SlCHmxFyu70mQrwJreujXDsXeqkIPiWFjvhyvR8NNFgTVg0EOfrebu5jzuAAf47FPkPdzty86tZBglhm4ZCK11pZugq9z7hpD2R6FJV9lek8Z1YIgnzsvwIcGHf8apagChJRD6W4MxrQea5T5gSc/51OHj/UhibIGPR/lYMhsp6cMAGUvQ==|Chương 420: Tranh đoạt;jtbntr6XYROmgGuIetpskZ7fqGCjgmYicbWZXSR6bgjW2FxZBs0gzDUGSt1nMR+GvttyBDiAmyao6hCfG9ZtGzDmdc0aPT8DjSGfnow8TTHZ/vI2RCaC/BW9oFA+iqGJE92X8c9NpvaBQax+1hAr7TfPtfkE3iy+IgX6qep1cM/CcoXbxdXttA8tWRdWUW6q2IFyaoGH4vyXEfRe/MoPEA==|Chương 421: Thượng giới;6sRF6mQM1fX5rfgLYyb1+5yhC3pSnwah9tzAYdBZakKvBFXt8ARhM/5wLUP3o2BZUgHT7Gx1Gm7j0BM1Ov04UbmnFxX3MWRFsEtVXitV227YET2/gbOngR60uqGi1VfOJneYp+VtCzPp4xARFpOnnY6Rgat56P7xXeXRifREQL4i3ohR0xq/Le2LF4Pvu3lWqiJstXkhvDNOcMNSL4D88w==|Chương 422: Giam giữ;KRr0t3mNxB3UT5Y7VmtkuFMxL4UPIAozuwNgOjhKhfylWQgLuZaZD3EBkOGH+Cm9e5vnbiJW+H1/l0fd64pxUG4Ek1UfnqEkynY2pAOaZKaPU+XIFJFjpY+A2f8lUuMvXQOsA4xCeJuhtxHEiGSZ8EW33TovRFMf9c3Qaf+CWnbT0unjqetCbWxTYv87HCSqxm5UEGAaBV6OFVi8wjY0/A==|Chương 423: Chân Long chi huyết;I0iImBGYujdxcjVkmnt3+TnJ//T+O5uReVZlDqL4/bKRNcujbsiskEHynY16BYQzXrqLCvno9ptMMJUfhunZjiRjI4gIUclJNu2WhMhjO95lWQOk5ADA3WfZdy/Ja3L2Z4mPaS7l6MssN+5BEEEZF8m1RuasP7RGbbsaK3NUxFdmZNZJ/7xTq+ExJEwiplfhdDID/0rTqRKLuh8G0zpUZdKuTjPlmfjRhN6nCDuRsQ6CDMuSt/UowkmQv4Y1NVdc|Chương 424: Phương tiêm bia;vEkLcodCRNO7iim7UwcrQrDIfQTEY6qb/++mz9YQUn2jnwZj4OMoehSj4RzcRh+SUn5s5NsglvDpF3JtOoOoMmZksXk8qH2GBS7uPMqWKDL06/6QEAF3CAoZjjorx8wNvyYaGpWzYJndl64iMubO9NQYqyFf+2AjBeHOiIbW81xXTMfMhLWCIZCjos4HmTxDyfSd2eFCKLBxukHox/O/Gg==|Chương 425: Đến từ chính hầu tử khiêu khích;Mr0pd4d4EdnVCxRh+mMHG3dA4g7TaTSaMaM61TQSP1OeKE+1vfHrAC8iZ3iynE9Cqgt7z+QMVBznJPw5szXSaap6+3wk0sHA2xkyxZuDRzZgCdp8otJV01yyBMaJ7pbqWsfZ0qaVD5BG/11LplCfSkEamQdwAHKA3fSV0gH70Tyo8qyvoE+poERpF/BeF/Kp9cXsPXTyaGsw6ryyTlbdxgDxTNx3GoAbgWKEfpZf6VLMBxU9kdS0xqGc7DxxkIui|Chương 426: Pháp tắc tẩy lễ;+vUfZidWZ90IDRvygHsX/BhY/9vq9igmXpRcCuUUPpuoOKKKNmc/5wx9N7mqW0x8P9Z8DFm8K3Vv6rYT+k7Yh6ERd7/3fpUYG/8y3Q5wjZVbvAdcWuMue069w91GV8qOSt5ukSC6PdM7RmMB5XG970kbU6/B3gFtxfDVH2LrqrBTOgwCuwZcZ7DM59AOJ9kAzRci3iVOlt3mSV46nPWgdw==|Chương 427: Cướp người;nbf0Z4EULqHxwIM0Lmxzg3eBkApyl2Ol0oYCGGwzLMQ1/CrVU8vmxn4z04mIMjGZ76zBSWY29SStIP9OT0LW6tKZXYUnj4tKjYBSaS+BatQvtmvRYqIrXizK0N511GEvEe1RdsOnfMoLEUo8mzyHDxq/HX4eaCoArtGhdU15uXJ4Bh77UGP5m0N68PmBtZz2eu6AKVUtpMH5WmMXIAKnag==|Chương 428: Trong vực Võ Đạo đại hội;934T5fwjcv/a23yNyufsNfZVmNWo+3Itql6W+EpaO/lDc+dEvRS/ZNYeIh0sr67Gy117QQUflpUR3eTZ892CqlaDpEIhSTyGkf0Ktx4Fc7yTEDvqljLjhHaLE2Hi1jSSVTwPZGeEA+PzKznBKKlAIV9vxVD7owtb0swxmulsABh4Rctc5SpStsYhD+nzoQBMRkkwvEyB8VhplnjOA4hJ99p7ajDwqT/UNnRWpXB8ejefhCjx0ZauBKtvnevsKYzx|Chương 429: Luyện hồn;Oe3Fz6NMbQ0p2TtvkiG+txgPxWR5/wsDYNA34DLIiYIUANg9fxCR7gMBHWKLDsCYlUPSP5XtpPAe2T9I55dS6i5BdGTIgXzmXd8fKPqJIlEEPoplTy7qyaf7wnm6xOlzN+j9ssFrm+87gOnoMDvoqDLjm84IPoGbP4dngv7ZQArJNqEAaNNnnDTQ7mbVYtPGiFYeBs1g19rK9o9SSwgfwA==|Chương 430: Bị đuổi giết;pN6ant+LkFdW6U+GwQvZc3APRdPNsXAoyYS8y4LbZZMnddeUuvyBDWs+AjC+awaUs5pDdbW/K7ZzMectP3BAoLpBvgq8VfB5riHwHD9/Ii6S2RWtZ4+oRZmOi1a4dU/Ul3Xg0qJyY4Z3fjZ2E2H6UHfwizD9NDgiSgAjSLHcbvHE2YwZMb8KSVvKfh88CTb9w2RiAsVDrES9HqQKuLQZ2Q==|Chương 431: Không thể làm gì;Baa09j8vi2wUb9yDtBibiGP05+yplsd125aURIGi4rX6a+AkY/tZs2VsRTBzPtglKBw7J/E1FC7B+06xul4FCe47TlA+pCb7SbbGKAGZNjf54HZqUYhljt8IO/Hg9sCX13Y7MpvNdjKOfoHFsekrf3iU8uL/b2Ng/tOpKY+jDqfXXwZK+E8aVXGaN7UIOIgPkuWnUZDDH/C3eHjVXbGN4Q==|Chương 432: Thanh Long yêu cầu;Gib7d+7knbTeP4giegU0NKyxE4cY9JYu4VoE+v3UgM/8VWCXqOyYP7EwIzWAQjzf223dAUTbvGG3JywsFe0dO7zaLKFS0kJ6mqdE/FxsYJHGs1nk03JuEiplt94zAsTNGYYsRgNy0ygYZZ0BZyjdU3v5Q8NQsQhO5jtRBhoMzuRxt98UcrSvks582XdcVZ2O1hAPxH7xoJVTnHlBuz7Ypw==|Chương 433: Điều thứ hai Chân Long;ACpCr1Aq04KAF5yCCU6xpixOPRFzH5iCyM+WsbjkVY9CWe3KVgf2XfG3koU5pdbkU4PuaTn2bpof7zO8aV/pvUytbSEpzo9EfHTRudT4kv1zvMOYk5hXUTyjxnTTcNWn+uj31/sxNAYCuioqlPyc2FpFruRgI3ebwz7XOcOoQ9TSGLquvCxyz02QX4oQHHXbntoVLTKGq5YoDmUv82TZomisxEkxdRZpkmoYjvIbAkXakFIXbGsd/hlgUmwPcSwq|Chương 434: Long Nguyên Cung Cung Chủ;XJfpHNieHmZJ9Uv9yojE9tP7d7PMQvvPft2X5oymwOWTIykR7INQe98X4IB/WY3/5W1p+qBv1pTOMchek605d6sCRxS0HJJ4SPKc9AEWwMjVFF9joHwGcSPnYmi6zQwlP6GKwbQZHpRLmn0KHJFZFcFOqC2i9pb1yE7wF1th4ZT3c2/Kp5mIbSyuuek4H6gfZo8osiJuOGiXx6odWdGQC+PpkXMGXsRPMw/WIqzblWzRKeljE+WFfBEe5SoInxZD|Chương 435: Ta không thích ngươi;KngCcD+Bv+1TSmceWlBgW5wU1QHF0KsP1uKm5hC2tmSe12v751ZsitJRUygPDE1dnH7nPFrHuF/xcEkkg/nUkrUmjx51dJx2Rjvp0eux3WENTp6iJC/kNkc7jebATdNsM/3Fo9QOiCX3IOtku7mqJCKx0GkdvemIahcm/Rk5n+pwNPY3OGAQOrTMWoTitKGNFnMqsUkllxGGmKiU/i266utPL0lUQNawSvZGK0UhEIZDlj1DHCDNEzipp16Pmlyq|Chương 436: Ta không rõ ràng lắm;nZQBBDjgL940OSzctd83EoggSFDKoJCgxpsg2C2QGcuntMCEpQDV2Odp6Mb3U3G5VdEtwN2cBtAGmQh1gpHUsO7hJoAqswvOk/Gn4G6y4uCXX3fILyPDEBPO1NbqN0+hZ5pazHwJUr/xu4w/0hITmtajjDIjcGYH2txLkuudP6aUVIAiFFNzDSjUaVrN8rEXLkNs7YhY2e5ZxCfbjIdRZFl77Xr33YloxYidFgIJHgrEbabT3acSfQjugX5VsaY2|Chương 437: Trở về;7NYSK7IasTH2cxRIprFUKZ1vSUhsi3YV6MI1+UnEQeMm79Xq3TDcaFU1BDigufhzEiAPhi/JjKdqnbOjcejjELjNAlIWgmDfdsKSLaxBZgltJdeY1U+k8FORyQX7oRHbKhokyjk84tT0KuCiqqCrXZXYO2mT5SM9QgtBAZHMAtZz81AxH+z64eaUYcPMZhFfgWuJ9RjIglT04WckGQZipg==|Chương 438: Muốn chết;YqZbjtFrmW+frcEYyb3j7Ri/VleV4JD+Vo0w8PXgYrK9qDH/Qhm7vQmz4nPSfUTv34dAfl6sSOByjimaYifcrcXaWZNpc1HzlWnFwZUV0JtywMoA2tK3TwAxX3tRE2Eb5JW4Z4g5AdZeVQ/BLyaXIM2au7wdYfGbon8r03QJgX5OHJ2wjDz5APIQUU9+ku5JPcBoRPHmz9yV86fc1fdjJw==|Chương 439: Chỗ dựa;twOOBUYFDDIYyGN27mRhJ+pjVMes2LOogeN+EjcL8kabmCEQYdxeqgaZCmfMyGtKabdXqhG7q/3aFvQMOcZnuboQL/RIH3Qp0JMevYV34+B1hqDoGgtBU18xQqtza/eiqH9lqK60+kPEPrdv6fSP2cv82iOYsiUCX97ibJGY4Ng6Qa5+CmwMmlH8qCE4CwOkge1cEaweinXSyY9+mZ1jRA==|Chương 440: Ninh Vũ Điệp;Jwyw2gEwumV8QCES3u2v4b8l108dkXt4ebNQkbrl6sW/PBjS3VqZg9X3SxY5BskrjMajc3fhoS0lt6fhcbDcAI0p6aVURfhqJYfJlePgkd7Dgx2nAeSpU4SXlFCfW5Q47gU2LsPAqaVcDbUM6Xp00rZlKWoLUcJHF8O5F+wWVhJ+SaDfPxCFqqHE9B1LMbKDy3b7wdwvJsZo/k9LiXh/yg==|Chương 441: Ba cái Béo;sxcrHitFUrKjJLska7DzW6e8g8pJ/NmnkDdkCXWtUB+3UeagcyD7mmu3bg3LMLH1MFE9w9OOhsZ95L3KsuKYDmFTG9au5ShbY36uP+29wlgMIdrGAjIZNJoa46QdlMaLFi2iHQT2OmoQV736A75OMqApH5LBpDEUxQGlyLBmbrDeZ5lv5uE7BSRqdpRSW5bO4cko4Mb0QPwQAl6HSpvkVg==|Chương 442: Không cam lòng thỏa hiệp;ESf1CN8+vTUsoZYXWGhAaEoMSi5dezJ8uyyTinjyz5bC1ucLSTvonXflkWDwkV8v4gAhiA8n9Wepzwj9CpkdW2lic/IWx+LQdRvWayBy3Dp57VwvQ5BXORKiSUWLcDrTWerRV2f7RLNIr0INbvnlZx9A4w/KMX0SW/EhHuxGLcv2m4XXiiZA0jMdBiBJ78S75x1GaHDUMk4i+UnWFuii1Ud7t6bA3ubdO+h+lKhEe/CrANBLVSMAUn7dniF7aOlX|Chương 443: Một ngàn năm bí mật;Fg/OOTidETCJVBkCUquicTnQQ8EM340FD5mS6nd4i0apM21YyRR/DOBFAx7xqC4ETBsRski8pdkVnVcx1XAEBL6bwE+pp2r4xyzv5YA7X7pCN+XTEdWGUkmdMamd4/dXjGHWltt+Moatlw73hZstluKwSM0/g+LtzOA/NF4Pi2r1FDZjdlzMBgMZSQw6aX+Tf1gWkCPQOxlIyMcYh5Y1wloid6DX6xVyzTBCWdTZ6r+ApivNYt/rZPH39WeG9fnh|Chương 444: La Chinh oán hận;fzvJzjOExVfYciV2WvtrqE2Pa4uxuWGB46AeN2NMc9w7hJjWk3otdLbRYPaHJnJBT1fAiXeqIjqw00miBKWPsJkKHTU4K4d3kCMlEGV5IYLojxFa5Kuup6TQO2hZ+mSREpbEbH+pSUpydJ3DxfLMZdidrWbED2APcm0BwcrInJ0w/uPZgRevs6w0znqadPfcw85y07KTzWHLV7Zq0HmE0A==|Chương 445: Tiểu tâm tư;5r+C2JEoY3Ih7AJ9066lZPLYH0e11aj4Rc0VkL8+xlY3sjczY8XqsP5M4rWEAPSccfkhQA7Bvu8uoKkJU3NHijKFhQkWrsVvWF0PZ/hrhm06lJCxKzOO0oU/XYdxvF9bkhhbOUie0pz/wROTYKLUbvLqPNJuKkkOIX7t9iMPoYU4xtwl1obFxJ1u/xMKYmRJarIQ8VxsTOKzN1+0OO9M+Q==|Chương 446: Bên ngoài thử;/lSjxRuf09dAY1+u7/LwbQ3sK6q/dMXfkb+hbVVtO5yCmLGmuJB/TRRHoaefxptp8pMw31edC3Am9nGbe/DlduDFOvSOcJPeheJ+tKvep12BwiEf8K3cjyeX1ITLOKzzMAgkuJ58dyskYL9FaVFFOK80TDI1n3GIhRpSRX6OptZOl6dq4XKu6TJ8vltjbyz4/184mC0CCg+O1W5hSXlAQw==|Chương 447: Thông qua;delYa/+gvKznDbE5VQcIHh8Spho4T4J9BqjXflAaEFQ5Svng+q/GL4tmFBp+Aiv0zuTjp9tpQWuMfIv9hU9+xmPnJG8sScEX0GNyHdgOmPdPJBR7BFLzgEho38o9BtiyxblYq/jokhtlwr88sD51uF967uXCafHm6MMfSR2ESEeFjsZW/uQWNcOtly9Hca+AocOXq2EQ/2AJwTztIDmeOQ==|Chương 448: Bên ngoài thử các cường giả;9ibyK2nFSxJsJOEaPqf6knl8NROxsln80l3AeRm/LWw2vqWExAQ+lNPXTGcUSG/UHSpmcyFzgvhpoHB+037XGnGyQO6BrGFVR0aZyuNxOdWDnpPkaOcUesagWNouC9kT3Ok2ghPEEm+xe3BpGFllVKtGmUS2LZEYZdqgUfQouRj4NetJSpXDTq1odrQoBBCAOM9PRurElxMv0CfVstopGEYPf/fUb35W2/AavUiWglxH7/O2IDoeEkapy568FSom|Chương 449: Đặc thù ảo trận;M7RbvdlYDCO5jfgLWIAKdomQgUnePmr1r87/ixNMoYowKFxMYeuY+t13vB+tnYQZsTXwrgI0wJQRCPFPyBzFPkkiHbS+kxHGL1Kw+iIa4YazUPVrUmtdfUylqqncDzND0y1ePnVGtUjQAOnwbR+MKH6FzE8kD70TwMezTyhnHOnM116tlh2ENVvqCAxjneRmhm2J49yi/xuUDjORbrc3Eg==|Chương 450: Thủ tháp;oaAtky6veTPzqg2JsdkibjLUcuWB6bSHpLeftxzMu9BRekSBOfVezyfIPjY/AtYGnzCvUumBMBmvknGinz8mLe31eo8sHb/8DNGNeHOUPakXf3XsJkScd3ZDvdBhcChpe2cJc4FLzffX5DFn3cY2h97dJvzKhF+ed19UlPA+3bnT8Wl4hDExOnn0ss0zsrZ3f2doPW5ovYL1xzJrduF3/A==|Chương 451: Cường hóa tiểu tháp;6T0zmonCQc50/4Q2b7fzxGvRtvN6ueU0GQf7MSgDSXUxrcOX7mi0t+XSMjgdspDtwh33wlpHKCBvYYFEbU50A3sOMDTZBc/B2HodQYij2JviiX7pNLKBiW898LTQ0qks8Edog8hFihl8t9+LHrxTaFLSB1vULOtGo7dTu0fl0TBivHrC5qJmeBTRZ7FQH1p7Af7K+oMX6qg/H2xKoAEpHkoK1uwdX71CWFRktgLvZImXLpU3YhLXkwFnsP4FsEu7|Chương 452: Huyền Quy;4pbZos8dLnND143D5cdVv5n0XPu0P47w7/gU9/nBPMEcYMcnLdsEgYtL7G5xQ0kilPg74qzqYv/0oZm/+lCJAyt+v6H4HjeSS9Rn2CInT9elyl8AV/5you6H83tCcBNla7RgtIwY3KL0UEJAc8cT7Vbz8QvoZ4/NN/xa/OAHaD5hY/bPaX14Lw8u6Imzk//xK57FF2749auEnmRQdpHPsg==|Chương 453: Giống như sao chổi quật khởi;AfTn1QLu4LAKyoqCiLp61+CXjjD47AlxjhPXnZwuLV1pi2XC7Hz9kMj5mvwCgHCg3R5FajURKeBnfxN/JoKX5L6tXwKQKmKb554vASMGjHtXbd0hoTdEW1IiKySjT2vFntQMerCBgutrS8btrlCilIwVMhZBeEZrJlRoAkR66hzzWHKWShSFdX279u8Eb1SKE3Xvng7C4nLNgeT6CWc0yxL1j/PVTAxQbSDDzFDHg8snlVxZXzbEFo5DnH0QngAS|Chương 454: Ăn gian;HATZE6RcAIJAq/EMbooVfFaRPCyhrHgcEnJbVL3Mml+r+iFTaSbDkmkeYpWthPoabeoZiBQBKAouEPPSJSe5uyeV5/nrs1b7MmniYXU9xndspz92vGKHIqOEpDegX1fb8I6o5byBfv15KRC8/9itZ9Uf8urPdCnVZVBCiIVxMRL+680MXJKL7juPeqi4KScWC08k0UrqXUM3xLYrX6uBEQ==|Chương 455: Chuyển bất quá ngoặt (khom) đến;7hOfGbg/jaWs/3plug2rv5NUscvONeLdG3kDMwFYZ7MXbryGd262jE2BC+gTFCdHd+wgDwgS+O4YeTKalGuCNUMJriUqkx3NXji0Hgbn8oayUsggT9jmxVIllXnp5rqlJUDEA7sTG6zUkpY0Y8K1vf7Fxc5LwUjMVSO+DINJ0+B8sxnUmD+uieUJSLcSXAkBxM4jjDOI/pDJrKAiYWixIhIFRshIcha08YoBdH+uHb/VC3dxFhIczoW1QfZ6//B2|Chương 456: Đại Hận Ma Công;rCrv58+1EvywHM2PTr/7hVfOf9zzlRMUGaPGyLq1MqkG1VsuxbMfE8VP8edyVx5uJ+yFwbk0cAqv7o3c51+o2fgk/nvDRwLwm0mWOAQkhCXRy0xWfGgqZk3aqYwep8iy6ND3KGbc4fHdiyQcjHuWQHiYkQV+m/azLz8Z2/UwzPWgWK39SRn3zFOT8YDQmqh5/6/vSedi58dFhDpFMPp5hQ==|Chương 457: Thăng liền hai cấp;rztlO5Oqx4oDS3J/yKSOhgx2NJDlEgKCL727ZyZE9khR8jjTC+VANTnHoGMsXVPhk7q5gjYkNfBFIJXoLU8dqdx1fHmxVics3EMEl6iGWziIV2WTnSKXYYfyUKOUjFxS7uZc9tp4JkGFLSwcR90NN7CF99Arg0S2tsQrJ/RaMKUaLqtll2Njim+ehBxo5z4h4Uv9HG9npIYz5u8jxkmc8A==|Chương 458: Vui cười;OUKhDrbFMW9x3Hp6hd5S4ufHtwuJBDLpszHFgR+a8oV31n2xdZnU/jg2vSXlz4xtZ8ja13CVbIFA4GV1iIRcF0lzq76R90ews6f23er1iZEejqnHQ7b+D6jfzbX718Wsy4PSpCUO93e6t2MOWSb3NY7OJvT5ajsh3KeYsmPBy0iNI72+6//H3HXfcsSuAkuW3MtuItXLnoyz4pN6Jg50+A==|Chương 459: Hải Ngao Cự Nhân;JCBpqOL+CSTNRukJuHwH4FOyg2gD1LM6WSpnL8CUSOx6P7DJMJSGFPIZPpZ9tHc9gNaGOxGnC+pWmaKqMjLPD9/cejTcjBjr58muJIOqkuSdL36MAvOSkuy1iVlrn9fHuwqMt9aPnjn7Y8u8Qr6OwhRf37mqSLjafqIoOUsM6ccXe0U+HK2ABagwT3jzWPbCOHHeH8ErvAGABN7Gx0v9ng==|Chương 460: Khi dễ người;ypekVm22uH31rVYhg94nF0XEQlQblyHUulxZ/tlMWn23rFyLiZlAt/2xc0/Wg3M5mPB5OvMj9KGEqHPznsdlJlq9fXF5N1uZLGgx0z0wC7+iJjTpBHNrMTj+izFDD0GfFjR3cm5itObhaXb07Ebxur/G8AHWtmEsvRfa/XMSVk067Pw/n/pLNYIpIzrm109BaTT8u1ur+aONcsaK59WLrg==|Chương 461: Đấu giá;3bmTeaPGLjm6apMthBOCWm3D/0Q6oH2UVMyYw1228bT7h0Ni0HkJlwwq8n07waTmeNDuVVTNE2YpRnVcwAyBMf6TPHjzSc/ImRVKetMALn5DDgTpsCQREaAC0rJO6DLUw2zeu1AGXGPRiZd3fcZM6WdmNWW9USQgxGs4xpzRZYU7SoFAgdourJ9PHVnDTeKSwuzlgF7iwsU+1ty1+VvuAQ==|Chương 462: Trốn tránh;cdsZMyblZZSmLKqhYvRluGCesdqdSgRo7Aifj1O1oflMPbDrE016at82AEBWbfaA5w0E/FKMuGf6IZjq4ShWel1iTbpM/CYc1O/2NmZUGFQbABLYStNiWnXhSaW8+CL/tUW5DIiRoAyAPA8yVakNhH9Yr/gvKVGq5/qRqag62YuRBfKbuJ33WbyqvS+RIsv1k96UDNc88zrmB6ZK14NULA==|Chương 463: Hồng Mông Thiên Cương;syu2F0iFDn9huLlGIYhVjQUQsO0YK/jtz+z5NHfSLu3HdGG2MDe/8rwG0XC1lLhNupa2SdXkTubtaFy2CGlS/fFPTNdgGbeJXvL6px2XSyJScjFTRmvbKI2wl35F26O+AET+EtQvEme+edsn9747Ct3cKc5Say3h9bpMddXNoPYmFPpqdg55K5CY+f0A9ST8AXKLhb2aVQD5A3MS9vA4jxMLmGQ+K/IkBruSdPLxukvYq1PjUO/m+nooSymMVfhE|Chương 464: Đại thế chi tranh;UipgrmujgqVJXTWfhlwHMBHI+RGpKo5G+ThouOldoMfDIRdtO+jfu5470Bjrq61SLw+fNn+rRnAIyxM1MtUb6zbzJqmm5+xQJsnPt+tsHfDHfn2fIoKab4T+B5I4Y0UaEEU0+4kYvIQ6ttKF9WIYq52uIqxjg5fcvytPxXbhMU1yOuy5T0OsNEhRa/M2h4UdAUgNoCO211AEy5MXAHEcYw==|Chương 465: Rèn luyện huyệt khiếu;8HPIC8eh9X9du2XhQ9BJjFPIikzm8PeLXHvelyPaBv0pqFtFHvhGcf9teV57fNIkPLDpi6cN3Tul8vDr5cK/1lkdNp5MxfOV4VXboEITHLoIq1pTSz/mhunXch+fEkmtqczFj6l5ovT8XSSnrzpb0DYT5ju5kjswaHVycZWP+KpaJdtFAK7PYB7Nq/GoWzROFtnW4x9+YUMjc/hMRlm7ATstusSpF+SeULp2+W7nszPLr61b97SRWu4K+JcYBuuj|Chương 466: Khai mạc;EpvVrEPlDwkjr4Pu4DUIeYm87kBHSUYYj/diMKHS+FJoNd85ecB59G4Won0UYZTeDoa/IxSUtUUFIC85RRL9aqDkKN8sPwEx9HrLPNfAPx9QCINZJIGgm65qoDgmHVNwpzI1oeHGofcf6MqtfOuql+ZYpBBzz1ZzX0U/lZtkhPCrh0ym8k3oRDKDE0WEZP70gPCqq6ab6ECnbi3GCDTftg==|Chương 467: Sắc lệ tất [nhiên] nội nhẫm;daiCoXbdio9Fh347Q6cYvLNO+/s5dgsMbeGolCLDBaqtLQvDLtSz1JlrQi8832sqRrq6sgjsesDIp5Y9YYUmqKap9IyHoQ9HsfaOmG2Cr+g0uavLmtit8iFfYjeBv3CPhNTUB6hiCeAZKRFXOl8e27Ij28SK65P86lJ9RinLFs/36dtucEtux2YvJJ9v8pR4emv+wnkj+9S1JY/qIIRPvfUiFxNl0LIJf/4CGtC7D+6lVlp2pCRNGI56Zd7mhYQI|Chương 468: Hoá trang lên sân khấu;krtvd7CAo1MBGCcTjHAC2N1vtw0MhdkdsBbR+e9Gc6Kb2kY35h9DlMGblJWo5CiycYW5AH8wSskh+lz4hPZ/3WhfUgKLt9vd4Po+/V2v0VOO4Iu9HpgpswoVJ43i5j1Np83dzS03V8CFJe2lOnJXxx1jgF+rZWS2Az+uLnDhZW0P3YWEsKudSmAtAq39Xw8sMIjKj36eypWDV1d4O3uej+Pby8HEQlfRYieVDISPxDud14vFdnCOSvgavXouHp6s|Chương 469: Một phần lễ mọn;xHRyD5Tzxx4PtdamBvsEosTPA6njm7eetWubnD2WKgl7ySKNZOrsvy7MXOmxDJLCvMsITzSHF0W8HwzKXaTYCE3uXCAAhJRMM2Hu+0sWFSYN7aJJd65wRsybGBC6KZpZAeJJTNXXXo6kzP09+F7pnXzVmYEZdcMenVjoWcf8Gx7hI2ReCIq5DwBzSAy1/kZTbofSVffcUtfI6MCnJ1xo/w==|Chương 470: Mở màn chiến;7UozTlEvYK4W9CMp6/jUP2ujtcWxY4Jt7METy4H3JnF1+q1suLiP2jEE6jR7g0zzrNKuiv73HlQlPtO8rK5W4PxwpS7nnfDUgZ339xt5ZvSyAXnqkgc3Ae+tsBRWAC0FvkR0gXoFFccVGAcydG3inMIcjav5hFh0MP3JhSF2FcPOws9xCHV7yeyGWR2kjdE24/u6USy0ZeZEc2iSKsxVXg==|Chương 471: Gặt hái;WvUkvviRJsRQkCDzDJPp8SjxIf/KflHLzJn2RX8ZlDwwFzxxLQRn0pFlN6f0uLNpnT9B1/AaWYNGCJWBb1Dgeuo2KiIq6PuTb//sDJpLND7Avnz3H7GtkcAPD8Hn7oMTheUOpBwS/xGpLjapNN2r8XmNNXuyV8RcNZS0wGDtcfIG4XpP16svQt8+renaJfw0/bSyx2IHyUOlz1j2kP7K+w==|Chương 472: Sư tử vồ thỏ?;ivXIaC151Prlt/dOBvi7LlcAO6eLigFjubV0zGq7NbuULPaC9O+9hYY06Vunpw0bTHcog87rBwOqgrNM28DSD0yAFsK8ODw8yAMfwyjPxveBXeWUXjD4Ni00z8aKTKzSJSCovYHXyS1tAyoJw8XGV3Jm7sBagnHZq517I3Lo5dyWXiAB0iJyTPrUgMpcTtxEvpiKrH2uLzvbjF3HopXBVw==|Chương 473: Một quyền giải quyết;GC9MR1G5pVpOVCO/yM2Z1QHZM/AsCAx7md9SF4Jva5OwbgxSbMEgNXnXVDvvS0LtU0u1ShuuEqjSb31FKt6dWG40ZpPzBOBieGnrd4ip6/osly5Aqlg01MDtGatIVT9IVVWgdhGs0tD0ltI9E50Ujkf0q0fuUiHxjNQrGt7EPEF8ztEbBjGKoEgcT56yyjAZv7sBjqtoAerW9tltwCBZot4KWzcQbrTeBOafCrpmAV/uyPFcBtHc6cO1nZvmr21G|Chương 474: Đắc tội;2MXn1JO/qa5pBDk6oUe4r2Q5Eb7dljMiWmhOjqlLHDhrqlsB54CnTwOBVamG0VnLU9LyfgPp6y16mbZT66rvkU6f7TS7/p2Xg+hO7Plz9toutNEM1rIW6C8NYWiJZvBGOIfmGXpN6pq+pzDao4qOB1E2VIqSTyQQtJ2cK/vyE2HletDRrUnV8LN8QIPLRXWEzmyy4t3gpOVd+P/NmO6rKA==|Chương 475: Lôi cùng Lôi;rTCuBJxUzDpiSGWIqeXSpaCIzZbGYBt6ZvOt/DeCObvzEkfYjAXm0HKxYnaXr+JKH9+hVKFTA9Zf+WPWqS3+wSerm+pqc58L8TkTh2h17U5GpVCYW/hjAYPYr4H1+hD84Mnt1oAJ1ac+TQfixObpVHLxCtf6rRr8efQXjYM4K1sharrSgDboAbp9OjKllt9QXyEdHJG+qaxqoxHiM4p71A==|Chương 476: Vô Thượng Thần Võ;SuQR3bMiciekpJhTp5g/CyeaMl+8CYcp7GfxzQ+XQ+QO2nJt7crTVHupbb3ikUAac/sZaR8TenvF/GpuD0cHJIdUR+f37T+Kx4RQVcmvgqb+W32R7Oe3mj8Jtq4qsVWlSEdFzYZ+iAc99OTXCJhMGvkOCCeabOLjYB3XwNz0TUSJFwl3N+J/4/+6w0GSUHeJH+jw28YMwcOdTu4N6Dkj4w==|Chương 477: Chênh lệch;1rKRIaMw/C31K8Sz6kidcqPM/ekLVK1CwH0eQvuwD/7DCGv4hvIpzHaC7SPku48RLqxhyxeu5/FxIjEpfUIOX+Pmcsl4h7XtjFxU5iH6jCsRhywtYX9fRISW3roPZpwAgw1nrSHKNmOS2EEBieJm5kVZT9luo4TX0Ptum6tlUvonUT1RDwnbHH8tYXmFRC8Ll2pzx1TSLM9EePYN6kdDVQ==|Chương 478: Hỏa Diễm Pháp Tắc;L5T6rH1SrycjXP6wpNrm0GpUpHhXL6MAdXIQUFO/NUEWP5T/Rm5OugaOt9eXi8CF6WE8ugQdfSNnx0/6rjnnZto4mtmpGNkYW53e0oKItXQTqNVQN9alEInQBaH0rKo2NRKq0Q4wN5IJbF78Q7lsg5VLPSz7b3UH5L15qxKE6k5nLOs07ciMxSi/OG+CrRsKIZ9ROiYeRmQ7PIBPLPGTSw==|Chương 479: Cầu hôn;UCtpYIUSP5lnz7hjNwLRq/pNa+R1R6QBk6B+vRBKaqfMeqghiCZhlu4rHbtS4uW7+LaSQR4LEYRo2qTjJX9r0x+zJMnHV1vu84ikFDbIpg5W9gy+CLi8vtLCtTRJl0rObdVq2MIIaODacSEH9llmIXLrNoDSP9rwQXQRCbdK0FxwoZLrZ2tzebyPLxXjBnAcolAIAAB2S0Y15nPGG1r/nA==|Chương 480: Có chút xấu;MUR29pXvttv/FKCvMEtXi2/A8Z9GvGyoaytN6MhosGnLIOQ5wTwsgcbJKEWpe0VyDE60eNQOf5BPvNSi11l7nn2N8T/y/IeJXPr3X8Q1O72hhBO9cODQ91xuT7ywVJD7Cl8Sk9bG8Fb39fn5U3PZn8O/fgWb0YWQnd/WV3fCUB1OlG6zzN0eb17a4Mw8SIqgsdewrf0tbWiPjGdA2ZxAow==|Chương 481: La Chinh mục đích;wC/DaNBvP0BX4C7GooheRdvrST+B9T3JBUyUKlQfuxwCcbc2w5W4+7ttxQdkBev+CwmdPNSJYIP0luqa435N8skhz2ROm3jxXXGs3Z8us8iTWlFUsJOAOsrn7s1T05Brbz3e6hsPES7aYg+v4KSVFCnn4kV2QYztWGj1LPTGLGOZIcuVpd79Gq+vPOphTAzH+qH4JwCyM3ROjplY8jvYzA==|Chương 482: Ta thoạt nhìn rất yếu?;RxI6XVNo5I0JWUDDXTrpxRUQXvZmujtlrewPzZeLtXSxV3niJzwdKnjcJLHRbCw1jvqqBAT0LQMxDVeSmeAtabN8J6SXoVL89hI5+9cgGQ88HVw042Tb5MVMzSwcNv9akRPXwQn26BR1eJfyFE833bCeofeI2E18EQQoHkqBaXjMcHlz1ncYoGTyXTF3e3u7MaeoKP7TtWJGkZM5eLFkaOSrbBnCPAQBqdB0PdEJgR4EQfSp5hKF63F/uSnNidFn|Chương 483: Phục chế;eWphKXa87WsI6XmJibccpzN6YHFm/SPTFWkxz08PMklSupEMsjdsw4y02a8oEiEPhmdGBQ7gekVRLQlmsBc1Nla3vojeWlw+dtsYwV+GfBdcNxKCAhKWycQqkyFpIrOTWVVWtu8Du2UKORd4xhOq8KKZZkQjUJylg/6Wk3OOCQ41aJTlaf6tJ7PJwhhNm/Ywlz42/ggnb8Y6au7J3hnsmA==|Chương 484: Hoàng Tuyền Dạ Xoa;XyTQqEkAtWt3LsOXpymzYl9oqr6h/oGdhoAYjhtnJA1d9H5E/I4+Q6SXvPrrc9BpHsP4vTlrnJwQtPYY15BiIf2PiKsaZK8DMWBRDEj5c4xO94zeEZmSy9FMWp76IHTROppUB69lAJu7S1bwLGdYP9ykh6ftqRwsn5qqEO7AL1ANBbK4LOoda89MEMtqrRXb6B7kVeobC381ii9zWmlOWA==|Chương 485: Bao nhiêu lực lượng?;/+elzAw6d/rSpaggVaHVfXZ8bYhLwJ+f9U89SWVlY+VrFCkPeaCGEiqJPB0pXtIaJsb3tRe2A6++5/MN7F7fy/S5x42Kby/HlfUwU5FBovAjz1agi1BJNuMNsk0xUTUJZ2aFW+FhCGEfDj5MnwtUCZ8lx97bJHUqPbwWNAohehBXFzxFMN7dg97CI6VZUQj//863Si6dVuGjkVOAcN61/EnY7D84vASniXxf9CsbncyOiwaeP6Be0RHSHXTRwhLw|Chương 486: Phá bõ sụp đổ võ đạo chi tâm ngươi;UR6quYJOT1bhoZu0KaL1cg94CWksTb2zWY5kD657ZMn/JY83tLS9f9DgoQ7sz3VyeWNL0HoF2EYMhkWQOCNOPM2nLtntp7kCnThDcuarCngWijpnE3N6iZS3sxZxLx652raEb0lDrkIJRbH57RjNiLe28Fqa3Au4auK92pXyDaoHm+2jcFe4jQiv0DTZ/opd6sS62XjfFtWvvJGF3D8YIjLwk5bH3T0wD4tioq7Sy/6etXss6ofqySIy805FVDzN|Chương 487: Đừng ngăn cản phía trước ta;jQf7hcuMMA7UfuhE6uO+cFicVnYQTNwA4eK/nj4WeAzm4M4Llx2LQXYWN/tcvNgKbS8FfolkmrvAMs/BX8lasCQArFn6CpyfBX3svvd0c0t2AXhWcHqUv7h7Jgf4XbirVQk7fCxSWzZtWQMxl2TqJmSVhVueg57NNbjr5s7+IQ5EZJiVFVDP67TI0dk4mgxse6i97/DIcm6lRNW/wGTnEWXHtcwKa27H9GL4L6TUAyTIcEX87sioq9pFVK23h5Yk|Chương 488: Ôn hòa;/Lt2adhoDRwkSvlAL9eHd8/TSL2YrOoUdOsRYCUfPwex/nzl3ynQojZXkzWdFc4jGgfTNBYWS9o4AEEZWdMnxVpQbPBBGWZzmocVLjYkf3ojk58PzZ6wX4J2AJEmw11anoENfQWSl8RUIIPfvLc2y//VrjtmhPRxHpCPTcFWYeBN0h7jT8E7/vw0gb7hKDUro+LOj8TyLRDfZmmWMRjbpA==|Chương 489: Chữa trị phù văn;t7YKXlp//Z/SBjweCWeqObZS5CJV3aYTnta2OSxrX8qEdRmgVskL15GWLVe7nrfkcR9hsWCDIdAGCfEat9ffLIB9uvgPHZzv9ZwnkO+fOOC9elzJFuMVJJYn3rhWnkzD7aoSQX6g+TauSo/WwK77N9cEog3/kWPy2lSylGKrdcDV966leUtX2oxqqpJCiOVWn6Vv8Xq30gHLTO68T9u4QA==|Chương 490: Ra tay;YGUPcul9Q2FdtoJW9K/jJKgaCnCKLWc+El9UWpQnFJebVYGq4X4Hk/5591baSPgef0qdLVfwoKT5MDPInNMCjgH33W58LHjwzqTA/PM6MJIY3CjVcru0EzUyg2Hj7QfyzGvrOpgKX5JYHh/hnF2DJwJ0c2hlpQz2DVDp6dawlXUH9T/ufM7nXlhnqFQpYJk3J25qW+T606/UrvOuayT8ag==|Chương 491: Ám Chủng Thần Văn;NRmwEmPWxq9wDAB9v4m5CLnp/JApGTT/pv/FQiAZxxQuCzCdhXlZ3gnZtlSkuQAseoyDeb4n9vBpwwKGKiMcCA5ugmk3NMpouvMVrcnioZRtDwPytn6dQI/6+s+NkGc1d4mkiJU8/85wfVkhbGpO99mCTY1QEtPijbLszxaxJ0+ZOfo0MWSpjozz5bOgtcd+nT9Xju/hQmrgdygOXdi+vw==|Chương 492: Cùng một cái mục đích;lT7PLhXRgs5lB3Z4qU2hzRDuYIg7Tn8HKQ96XbkheJRTlRhUuDsisbjWn/jd+JzaCeQZY1RIw9V3bkabYuWQlgHJrwexVgh3pSNs1tFBLU2OtrYxgJlLIwZkHFr2B4coSFY1w2SqIz10uf4FdvGwja9vS69opZirUnOXhpjtnLD+nWY6mKtAEeaIDwvhw9DOWT8MV7MTwd9YgN4ujYZ3xBF0bIVbAooYi4mpjQyPK9bkzKwCZh2a5lHNKPljirD2|Chương 493: Hóa thú;9VvoEaQsXBykAx6pd74URU1Xj+FLK8t7pvCIgislZqzAhPdgeMGXv7UbW0izXkR/hb1PEaXNTi+zjarwP/YOj8xIL5E3EKsgZLeWDjr8uy/RuQm+v7HR6juZ6TS0phvbWMEGn48RzmLWA5/V+Jc+OH7fTnW9KWefSFpEysChZ17+7PBYFVStGJeeBMEISzJWruglaBJSBljl5Xh2sBDxfg==|Chương 494: Tam Thi trùng;LN00zW+S2k27881SB7f6mme+cXSgO504DxLzKH8q+bXUEHrm75JDOSWo3ErnFMGr0Y5mLfTT9ASmijGM+LpC5akepDI5+NOOtl/8LVT50T8P6Zlj2XaFCDdE1FvfqZdhGV3dSrbbOkCCHuAUSbQc3/4zbqZsa8LlL5uOJ7YehzlMRUQE2HxXAahlVhvwjW7F/VKFpdQXFtfsLxIAM5a2jA==|Chương 495: Cứu trị;7VXLzK3770RFOI54S3liikXre8IwLAhPKPXNl7/elvwgHSJEDnlism4HN2PUR8NSWGLAn4oZb4wYT0E6HqV8x0h6ejYkhUAniaUbHt3vVddWAlwtfBvdf2D2Y+RDjNnEGFw3tqmOs74I9nJr3VRXHUI4EkdEtFHLBq0pykNLTJrH2nhVh7ZJDciuSLOt/8fUc3Wo/m1NHM2W5ZfspA3bwQ==|Chương 496: Ngươi thật sự hiểu chưa;e7krj8GMR3vN8ya+58QaTWkZiaecUpf2gwQAU3Q1BEe0IxdCHpoWGcIoJqEzLlJRw0311uAjjzgoqEYbJ3Lm8D0B2ji1nug5I8HrTBnUmBnLhtIP5HSZZPCmrZiN1dbER0LPj2P18aAf19j9oJI/g7ulARjqrccO/WigB7JSC839urFMzYAUzN8BQ8u721KyFmaAj3UqyHbd7JPAh4euyIt6DCLTTQW8cUhX/wQ/UijYt+j3rirLbc3zER6KjWYk|Chương 497: Tử Yên;M912suZT8uy2WbVe6tpxVE+9AdbRUI0T/PYyZtzhyHLwMAcKA1hmpdVdsYyTzL4/X+uqQGtXgTYyxNyKydkC6mLIcWUhaRVQsjquHuf8We2jogf9Ja6w8AHAacgcxTm8kAwD3fQZfFb+4JHogIAz8MnwQEN0UdY4QqX23DMLY52Kb5cgD6mVw/PCO7ip+AQJ3AO6nbUjhzy9wFR58fiAMQ==|Chương 498: Tử Cực giới;+U413bhtkTe0HzakbjVxXSrG8Qga9Ebkl56rzpMyeaw4A/QqSxTxHoSvbUmYq87Wf+Xf5arp2oARa3eFyc6TWEFF5no5wbpeb+eM1v6y7E0vjsBGDVp6+UegK1z8SlLt70r9lA0khh1DoD9htbCeESgYmEP714VDv/tsh7Kxj1BvIyFvSjPhg7vsWflg2Ethr0bM0wCUjwDR5PyKzxIeOQ==|Chương 499: Tàn nhẫn;x6K7GQjKdZeyEniE7dMcjQKISokE4Z508vKP2Y+hcKc0OJeErFiz1yGzyGvZ5QRtqSW2pZz+jCr5b8QmUHfQHBE7P7/8thyXn2E1ipnlvg8CPocaqhfLXRRp5GpNsPPyylD143Wvl9sDTiesRBBXbnA40pcSnZhszeoynkHiCCjB7JKr3L9lRYlPhmQf6TQHnWc6V5CsZix9u96JznQXjQ==|Chương 500: Bảo bối;Ye0btznZP0K/z68zSmrLtUgV0QTTrCkFDAzObu8U5xanMSLLoa6Tq/yPh6bmkvgsrft8nZyVSBd7F+zqM6D21OIZYflnmOOhWqaJPaVMBBhc1olWSYBaQFT7UOWPyslqrDhsg9x37jStc9o30HoEuaF55S6VxPzO6+Lz1x0QevlJ2Q3inr4C45nAlFzBAPBLj+59NQhqar5H+OO++0iMqg==|Chương 501: Giết;cAhRgbfl2y5ygZ12nsUVGdUdVLLbZkPkq7gioI0qezJjcOgmKtAMnfFN4YMzF4ueytuRNVaGdB8eaVz/VZAaxjfT18etIX78PJyWeRMfgwanWj6DB3lKpvmZCwXcPYqniewRyJRh/P2WSXekEaid09JxBJQIQkxL76pPzGZzyzVxhCRT8+cnxubD/owNOyBs7pT7CVdlMGJbpzkkXvk6EA==|Chương 502: Chịu một đòn Nhất Quải trượng;jMH6gza5VvLR09Df178kc81DrI418KSiPYI7tbCdkJNzNBsZPJ84lwg1UTn7r+ZXKRvGnbOrAVHjHr5RS8kUYudJJ6GHkhbt6fbP+wRG9aX7q8/SidrJ546MwuvRmINHBcUCn/Mvp+VKZXrluvOMbn5QMneYTiVjg1CNkTPDUOzWZ7p+2bBCrqp7lrDyFEaO2nCq7H1bHXCfH32n1HJgWmXqi6UxRsaKqEmVxla2a5ZpnwJcUaqfT5mzqUdk6mlO|Chương 503: Phù văn tiềm lực;J8ICWQ0kuSWLNGp42aK6jQwVjgVSSoBDvF20hx47YJ66EsWbtm3Au0BeJlaoNIjBSL0SKenXbP8xpdYU1zs1bKCyoTBST6j3Lkj0f7SxzG6RN5tLEC0FRcjJw/ZflnMMxMEJOItXzqDj4Ia/1duMXoCvzprh7hw3sXIql7fRM/FLa+ZtAKwD/h3nihTguJ7kUNs89rISNfb5ert5irWsHQ==|Chương 504: Hộ tông đại trận;fUz8rFMNACJAPspRnyUZ27Pg8ugimw4fpl3jByuDT9vCAepG6K5GOFY1iQ/o7b/nAPkXraOrSo1ViGTqj4mJo3wjy99Bxc4b9T5mRi49rATPPSCBKdGlX4Hy9WiSyKxgMQlPi3Sjs5FPsihgCm17FDtm/OQkSBZFxl0lD+n0lAC7lVCEHCOdlqEkOe2Euy6cwM4Lmxti85wX29XCXrFJTA==|Chương 505: Các trưởng lão thái độ;ARi36/oNAVT9KYfsTzqGB6og56U7O7ZpadFc4wjPyEPk5v3lvvdQkQUlZHEYGhTf4uCRSZmG0/V/pKJanaAe4b54/TY1OQLu9saveZom9QN0uRTdv/okBH/mOPEdLUBDUtz5z+KohFnjQ9SgGL7DzGSfv6Z6apNSu0N4maZKUPEsdAqVLg7iIg6MCIC9qRSpiy5spWm6bUxEa4ShDl0WGVKVvUStTXXuGlW/Ph0fhfx/xwFfNX5MR6fylTjGhsNz|Chương 506: Công kích;csluvEYwwMDIC920qroZpFJ7289cF23oIuGVBd4VnO+3HHaUskAMacdDr35838FhRTWjPMu7qWCpEEULxDPOcwZdVU52vithGZktKLrSLitKNYxCS1VREa75Fhq27Ad8L7cY3ECa851EEVyF+ZanWppzzKvyyUgCflDcFGMFOfqFMckV0HMbkIDnfFH7ZH1OusL6mZVGUdEQJFIn6UmV0g==|Chương 507: Đắm chìm;pLravUi1yp1gNUSD45rnUZvt2TSMNGQcj3Gw8mM6pGNrgGMKgdjytXRUWT4re3X1D2CD2Y1K601giPsfffpGCijXQSZpWj5tIKcT54hQUrkw7t6838V/mgHykI6cBK5H1vJrY83rDIDdpgXJBOXuhs78OY3hMY0q9iadxnFgTioB95ONHwRZu5KQh/EfYXoXW0lbvdxfYd0Y3IJt4zeCnA==|Chương 508: Ngũ Tinh Thần Vân;ZiH1yytRdOxdZHF8l5HEKgGH6W/1f5rs5crzeXcvcYXmiOFO5rPD68tKnwKvyif2hNnK286Ld3Bph7sHamoTS0nEOqcG3pzIFasvoAwoAVtCYP3FvjtQV7COAjF4Fk37+p45QtCkT/miGFcwzuB66/WaZQ0BLF2ZlTrFgt+VfgJfoPdALgCsFoa7/OqAspbS3jMlT6nmt8ZBGGpehy1eFQ==|Chương 509: Cuồng loạn bẫy rập;dvYhNWivRyS5O4CMB59SdG8/smxkUhTaiL8V+fC7FSoj2SYQVEBtgU7qVedp8ekwwg+Ak+DgXVcQ6Vuo/9XMkPiY5EfammELgc3BkvWfOma0g7rxpJpqHhq9KBJ1+xjJIx4ReMaj7OEm4zi5jx7WmZBzx6V+VLAJP4asPdqq1w1xsAJYCKXQluOl9XP09yXnjwLGzRo2642DBe34ycijaw==|Chương 510: Tám phần nắm chắc;+bCYb9ic+ffgUiwCe0680BW3H0d0mo8ApJ1fAuE4La+759TYOn80uPGaagMau2yncGV4/Ypwgb19eyNnNGHG8WInmPImDCcdcjY6mDCo2UtbALloxBIPaF3Rdo2Chat9kz3zwUL3Hq7tjTkfuC94fqBs2tx0Ovv1iJ89eE+AhEWbuy084zcMsYYK04IU8X5MLeaHY6A9rqOVG1qE6pp1Wg==|Chương 511: Tiểu Chu Thiên Tam Sát Trận;nhFA1GRJlGEDxuHz80kfvvQhE8xTvrCsHsQTGnqg9cfD5z30bHo4w7ZosuGWhpChYEog/qoIf/tzM5oviV+XvmI0dYysEI2u4LJCURBH3YEMeOTwYXvHl91RXG+lgXRmlOgsAl7+oLgLay4byDOJeR9KSaNJOUy6sYHciO3sOBc3rq9cdRRawruWtk9sIXfMee2tUgm0fyGSeYkxzWWaDkRRR8cp3ph8EgdB/H3UpeNVf4CXCEXRckSiZmT2byr2|Chương 512: Bẫy rập;0D70HX+4dJrwTQHLtDMJ5ZA14fuiepwGamZxcKfom5DSqAeFfqGLfq6VnYT8VXiKAZS4epHGzhxoIrKlbC/esenc4rwCSqKbavAc2RX/apA89tKQcEnSYBxcQM5EhKCd1uGgfIIAxwF+p2Zdjg8V2ZyN8mIjyz0fip3Ze0pyDLKv1uZsbgXlPOUgmW5AEVjqK4eHkl0XblJR7ncqZ4jb5Q==|Chương 513: Lâm Chiến;GY54HDN4X4PkWrhjPYQUYZuvnLif77vgsuIjl1EMNMmDtK0OT5EWP/ciZIhDIAGjpIs81GRr9L9IZJtVFAIc4zASVh7TBgyyJVy3PRZJyy7Hz/NbACmq7HBFPo+Ud5W1MlEmlfF5fX08mPeCGOVwdxg4qqSp/qEf4EbVJ9uuzpCCdy1zJU9kg9W3oCY+Julg7WQgqyy+udItNS7HM4nlXA==|Chương 514: Nguy hiểm;L49WhMGDpX3WIv4X+BJ8b9xUXpudFZ9qboEDrU8FDnYCmsAVB4zGNnBNQ1ZroFW9khEJrwe2ld7coydB7hxFxVb0V3ERVP3lNDgT6cA/QvAym3F4S8L2c2pMyaO8AtWu+xcGEJh7CiktD4mjvNqolTFBNFovNEOlL/naK+MZiubMI4jpOcvMlKYz3SuNlRetEy03AhU6PRuO6olSWloZzg==|Chương 515: Tha cho ngươi khỏi chết;m6GV43WSs9ST3EWB3MY7ffLhyPLgMc1JMQbhm9wfEhKOrP8BwteZsMbuLzTzz+MW96kHor85Tj2qGRVFR4fe6R/ltGXGyXPDqvvEsYrJN4AEYYhDpzJlFbXqtPZc4VyujWBQxcz8MUiRNhZZDkBuRe6KYWqXOecs04ahAAltX7hKmPbBlIimfZzys+k0EUHxuMCCf+1o5MHSPlRcimuuuRvzKO3thmJM1qcWYYVyvT48Vrm3EvBiJyVcjs2eje3X|Chương 516: Cuối cùng một chiếc đèn;0eVbPUeX9tAaDOhOiMNGzesBQDyTZaUMhgwKeOJju+gX7N6KseWfJBL7a/AVX64y0jxDV0Kpyah4YFBi9KkyRwK+w6WOPyeZYYttlvNgOxv6y4xrxwq+/Ih8FHfxS4S+xxqEoFXz650bYXSPaXeeAp+WcjHHfLn3feWPICByQY1oTSmPXJ4pudhoDJrbazl1T1FhxHBGiqBEmI80mi9gA3MKwcUtrpYRI9/T+OWaYcvXnle5KnYIRkLYXK1g9YVR|Chương 517: Dò đường;SBHkHcEH3hCDDAAXGxFkDdlK9hOjWuE+DIeG/FA/gOw+xdOgWJo8rgy90s/mvZH4dNHl2b+2ebPLWFQATNGIQUC7/mUtLmyIMnQ28V2nk41EIiG6c2/KL1KrwQpVAT5Exw4XU8qoxgJSbThvDIYqu8Yfv1yDvzPbzn7TKwBGEn1sj3lJd8pa9hhEf3n6jRGrGFgY8dkFVyMumiFkQVCLIw==|Chương 518: Áp chế chi lực;RY0HC7pUGBL0EMlxPlESJf8ICMEcnfCtbgjdzbiODLPBufPkjNS/jI7IgF5EmLiNwHOZ9/zho45P96gXAi2FYzgqiElKlPWaXCUwqPJjt81ueMDRyuS7kmOFZlIBbIMdqoVqR7c77MPRotHyvwt+gPDryL3BlhMHH9g/IgRAlxmobUZcgFcGdh/8/N98o6H8TT70YSzZDe3TWBw4fT6beA==|Chương 519: Một kiếm nổ nát;kiVKNTZGnZ27oNQOuumAhRTWgalGxJVOznHFS9WEVW9xc6a6b+RCu8mG3ra32bWzvzsHYB8CuSNHVxTFFVFteczLHbhe0p2V60l0nJ8+6L1rdbM5e6bevY4v35If2SORrroJkBpNCBA8wccfJs8fsQKiXvPaaI0tnSmMirkX6oI8jiWM481eF6cqwWcOEwIMmjmPmclLVTps/21hyMDCPw==|Chương 520: Yêu Đế Âm Thi;AnhCSwPHa9eHthFv49lhWQ/dzauk+71VHUq+T6gZ7vdVZM3k5t6FkMGJNIHCouqNoRskWvHNEBmLBKe0zQ1QROcwjxZ0k/CNXvmP20TLE6uAvLdPSUnigJsjzzg89bcks38ZlJqeR8QFqpMIUWAdY6RdCEHZRbaJqxuEMk/NW7uImTeau25C7lPLFk6N+HxQnCeTyfFRoyTJgRJL2pZA+A==|Chương 521: Tức nhưỡng;UECF/4bG0gZSoTZXiQAjiXurUtA+Y/ufPgpXsnf5ZoSi08GRA4VLycFPvRxDmi3BH5CdGgbbymivNsnz7sdm9qOI0pczmVjNbZWTUzLeA15mCBc4XoRftUik3OnERpPJG5sGXokdyRaobXxJESfFzokvv++G7M2SgHQp1KOCSRDG2UDssyOaDwm/PvdZiSEiuBYm7c+T9INz7bBF3OTKvA==|Chương 522: Thâm Uyên;+GC6NeRKVyVJKjumV0mqLU7AUjCpLY2IeukYOIGx0sgAJeYu4X/hNMoJHFJJ1NRBWNehNX7/x70MsxuatyacsDirE26eUITWz5vWG84wi3WkiWOitUpcSW476EoOhhMOcmGkoKw1elh/UUU1zPfGDskD43V5JvHaFLJy7WsMwyQx95ZxzZhHH0dZ/UoN6moyitcn9YBdFdqhMmi0QzsCMA==|Chương 523: Xúc xắc;QNA4KKUVKFIiHqE5Z2sY3WX1epTkNY95iXJMqZamXh8a1225CVUrhL9xHvo14iOqQE9V7Xclb1Ie0oAroKJdHd6h32TweFchnczOjTZWTFPd3ZcUgP6noQkXMIn3vIFfGZ+OrhIfTJNv+gwrAKT6ueiTbbC1UiLyxLdf/TS14zgUY0/dqBziNP+xTAg2hkVhhGN/BMw5cgzVNAnyBCEplQ==|Chương 524: Điểm số;+BYsnMhWf77xD3lkpX8315Xiwpv8fW4N3QPJsnvy48gQAAL30ves4Mzip1L2TGV53BWTOuEP5E1MUvmdB6AkxzgP8jrx9nv+U9JJ9rCEBUqy46rNf81UBSSoK6HJDd7ejEfbQv5V9ELvNqeFU4B+ppZ4vNoq91GGF7wMmRKfMTSXQxOO9V4Ozu2OXTIp2N9LpyFicQ2sYucu//3FMXcSNA==|Chương 525: Lại quăng một lần;+/xAYHtsXaloXnqB1JtJVgu2/lBQkwdnXYVIPoS/pzSGelz8njFsA9zzASnUUh67h6WQUbv3ikmj60GvCCWC4gT2glQteA4WX+7shRjpH1HiyzIfrjOauTWLxGo6Q6VOpywSVQXVXtpNJu6TJ9sOcdc/N8+lWjF7O1ebHprLUfKMsFP/WQARF7EoolKlhDpNnI08qp9UPT38CfC9usZZew==|Chương 526: Lo lắng;Jahn7xHuw3JMiPm5d9Fiq5KNTlHzRxyT4lQQ76iN9QM+NqGmfpGb0yRmor1e4bLFy5frgf8NL+Zn8ruxcSq2D2Wc3H+sV+ScUTaQfyu0cVFy/KtPgK6MsAnd6w40grAVd8NzEoh2zKmIu9AlJWD0j34zDEKKzzdaWzL5ZweO96lsmad23zAgXxcw08Yq+tzDrrtKLOQdMTgbnopRHk4b0A==|Chương 527: Thối Tinh Liệt Diễm;vU/h1jabDHO3nnkFlxxx2HRdIIRua4JmuMjOZ55D2aa6XT/Mle7KAEbJmTZPoSaYC9R7uxgRFJlUH6ceceS0F6fa7bEzXGGuZZN5WBCiF5+r/OpSez9AdddnU8vxOUG74zMdsai37Jmh1voHiEgrhxbxm2itWvYBb6+jXYYBmTGFc/zE71orSmCFDNyge8NrYwJTJskqRhXIoBxKCHTG6+IIGXxOhxNAwsvOe96X48yf62cb7bG+S9t52intgUQ5|Chương 528: Thiên chi kiều nữ;CiAQoDk3Xib9n5pnZmFjCuT4kHFQcWTDFp++JySS7iizAkgWiZG93ZX9TqxKyvIuSz6tT2hAKd00fuyfLvpQb0+OUagsSvTamZEc0V7eZpvIHv9HCBhcxF9ovz7oFaWwW/iTmWpobWKhlUaq+/mI5pxB0BEMR6vZKTbLH7SxUJHYdWHbDKvWMtuRVGnafzMWnGjCKCB+spietBwR2AKVDQ==|Chương 529: Tai ách;PHs1n7UbWrf6khRZ6TPWN8KE5g/fpjawOyO35erb6YqymXEvHoj7Nbc4SPbfZqcIDK4I6ID/MX6vfng4w6FxxjYxwwYJAa8qRYAZR9GadJXlhz8lZPNSqVTSezx/trx+w9iRhBllxtASnSRo5HNJyD6llw9vQC4sZbIKgke9ZGzsb5fFkBo5WmHPaULhNVs0xgk732XeW9IhlNO3Vx3zSA==|Chương 530: Khu trục vận rủi;6vIRrop2TM2cQuNOE47jxIjXpvEYXExNL0umy31Y3SNWsxUTVDlB92wVmCxqSw7wLFL/L1Rq02jsx+q5M4Jvhj6lSRD1v04kUKum1QcdUQDDCcGE3Uo2HjPhRgdgsuSkKQBrYVnRpbDEr3CwXHX0+lOH8WwaFUMS6DHAUfaO9Qx7RyNVuSH0sNVX3lkOTrANVmSM3f8ANuLIIwtLFISBSg==|Chương 531: Rao giá trên trời;83YF5GKXSPY7ELgO+hLam2qCRZYSVXtD/ckYVLUkmEX9Ap0Xp8PuZRgx1fi7PckQguZ06K1HVVATGVCsoXDJF1krs8Ex0GOMKYcsJyEkl21VGUSLCILxLI0XTDB23lxKkPizDBNThb4hlr+V2qOPoifkV6kvf32xpmkt8b7201N+5wqCb2yXzh9EPmMlAMIKj7Id9+r+kMMxQEhd+LYutw==|Chương 532: Thanh Mục Linh Thông;wqzeJk4ju50rN5uxsvNAH+iR5xdRtVbi3m3mgzgDo7bAPp40imUgMj+VXrPTcral9TzEr0/1Xx/VPpvqIRYbpqYCS0Toq37zoLyOohzsh5b3bcSy5F4sKrcRvBhlAtcMKUC+/9t3wP7bxpu5rgPCDD4ACiDQhnwvXQ5e7V9fXVnpdyLTpav+ckacUOEFLY/dCRryPzexK9OBTJ579kICQOqZesd2zYBPfYGqnOmagHYbGyZltH+Fg3HyrXEDghTf|Chương 533: Nghiền áp;q8qPi5rtlv0Hgl7qA+m/Uu9BlQlzjnCBv1JNLYSdLyIEZSCBNAuGWJWyk3KDTFpd3i9cbOVk2tiqTnE4sR7L3kzTdNQDliBjI4BZqzuMiPoXu+qNVZ7rJU1ipLgrJsIb9glv7Iqq/sbBB79QCyc9c16y2Y5c8bLqmdSf+Sn+yvK2nX0GMtKLfJ4rxhaaSo3khF4eU84wA6OaDg1KHeuenA==|Chương 534: Long mạch nhất tộc công pháp;wQUWczBfly6Cr8qv3DdoD1cMAjfEgwWdFzgXXAoRcSnfUNZ8bIhDOgrjCcUQTl4BWILsxjWpCoUNYADDZmX29zYbkwxpsfijCbkbpd8ksGj8ebPqb1nbGUUZtjTt6qXMANuyJ4ULVpT/6a6TUzrXTaAD8oMU0Kvb0lzoXxU5k5usovCwC/KFa2O/rB9todhTr3bf4flLeApRzTpNx3KCl5lx6oK7G9q0lp2x1HLLzOEwbdSSYhWb+uKF7w0Y+I1C|Chương 535: Gạt bỏ;QqupU5kXOEBKtLJzF6EY/+NMlBhc54J2KDbMpxjAR/O31bGNzYFfdPQwQZkO0LGFASDJPBsvDp1Nzz3R90xRQw+fGC+thVTbcwfsPAav9bW29drdN//JM1bDnHb8d29LsLgqN/7Wcds+zhLlQtGZZAnTgcyi58NSa9i67woqzK9/2T006Xv3dxqTYQs53PIy4+qaHhQYKIz8YHTYzKjfWg==|Chương 536: Tại sao khóc;couLfb+Xam9oIMvumwt9qcxNtEfZytIuhKKoyoualCKIkuvSLtAmzcHmsK/nmSj9wVy084AwFgXQa2k4dVlSucRMQQBOnR+2OHeZaNEuTbWKCV1EA4EITLscY7fK09fAo1EdtpIAl/2fQ8naCYyRhr43oHN7Xz2owOc/jSZGUNY2sdyBEjKmIbeDteTFtQoEN6TM4NmjLkGhKmacQcyNdQ==|Chương 537: Tiên Quan;FYZrI3IoliUr9n+WD16ZmuuVjQc3P45pNcMeqfihN9N08vCdFhs9Ea0I+xEo1CkzNFflctmnCkIDf1bZEFZHUTbTikrQzT70JasDVChuRjzfwKQw2c9Jv1b6bmy8UG9tuNFOnDkNtKXWHOa+XEMgdXm5KJa3GMG2j8++YB/RC1nNalwAG9L9D74RiNgidW8iKT+Dw3F1o/jA98rGHsbTlw==|Chương 538: Tử Vi Đại Thiên Cung;qNU63MD9GjwyXpz9kwvFQ8ZuJ8xrkpmGz6zcPqx7YOuyt8BvOqEw/TyjlCqsnb5Wn6MMOzrtD3U2+HRmLrZJfYScGw4E6FZ2/gVu8SndWzXM/QZFcpHkBgzstu7ojh/AlYvxwP4EHExTgIhfsfFnMG7KK6OhNX9YtuaQce0J/Br0PK0zz0i/bD+ahu3HDvzokrXs7sWELg36YcsUqC68hjsAw1BnAiBeGDGLxPrqqZC3NgkrM2tFJx7Ytl6UuwK1|Chương 539: Đệ tam đảm nhiệm Tiên Phủ chủ nhân;nfCtuzT+iKHEkbsHNVk5D+ITKFNLHsQ5ceFzZFkfQCrriQkDX8FmDTVV6nRYK1b/uSFKp+AeGj88r3XFQ3Qt2Asz3DVicXIuG8JTDUwTUVL9jWpwxpVphLoqvv5dhyMKUF3034VmQ1wtYZWigHgwzZWZZffdnVLJoskGW0BcfrZ7jGTYudH0Vi1oAmsW65em0Yl9j5DdxsFT+xh14K09z21zyIN5h47vGJHBfd3nLsm6IDrQJVxMtpPCukFDpJ42|Chương 540: Tội Ác Chi Tháp;s8SEry6KRi1r/foVL5RHfO7aQZRExCA0kB5NlfdmbFCLu8FgkTg5QC3hpjOrBBXPgSSVDu2XSmf3GVD7C8S0RZndIe73dH6UBANe6/+prernzd9cQqmEYOqX+EKXHBq2YtylGdgb0nQP96ljAA6wY+KH9R46+rF6h1yuDt+nA9iuUCqgBorzmqeEA8hsNn87tpjS1EqSnEqPd98HX20gJw==|Chương 541: Chờ ta;xP0+yUvukkWVjnAAefs/NcH9cgAXEmyo5qAcpYW/lU+hJwIK28ijj2UrsMlZyYml5O+S0/ev17g8xmjmgG7ElVCFSkOWj5NzgGEKh4H+TIU+qqWrYFd3qXmROmeMYlUA/Nv8C+CvCUaeLjSeoJre86g3t9viC8wE2MJjvZXNihn1yTmILvfRw2RQtdjzp/5SP0oyFWTEjKzSejDSpMhVPQ==|Chương 542: Không cách nào nhúc nhích;l9amKmvvDUFKYCeRGvI4ieliZGcVk6wHzfbkOeKjaI1SuCWWjlvWPXvm+ad44pFoGuq+RmQaR64Idxs92bItXiGWsALLCosiGVkVU9Je/wz2mJb1TkZK7qDKkjEHYR0/ydAjdxMGK8S3xRk8b/ERzCE+7pOnsXFsj9oDr2eD7n2uaeQJblqK2KWorJedkRoVYqxT2hjk2G2u0HXtpIH/pRTxbvjtN6RK6+kXuUygRu9ZdHpsTz81gqDPiRT0ujYB|Chương 543: Nông trường;QOwu945gApYaQmybl2tiQW1BOhLIAq5T8qQI9jFDCe4O9pCp7jMsMo3jxbT9EnaCpmI5Nk8pSxKHwtO+/6CrZtak2UCD2jT07KQQgED4tMVAYZnlaxb0PzAv6jedvSSSNvZoN0PrrukQDaqE3FiZdW1eBVIXtFHKlIkFw2D6oBRADJ5XHoQro32u3a4bEyPtdc0T3SuucAwxIkRMWVas7w==|Chương 544: Phản kháng;jVU4jnUsQtoVTXXGQ5+B+o4VZbfGJ3NlyWclxmEODEU6Jjl2VR3mrwWqfDYdar0VVAhAzCl78ltc9ZTVCmo5mIghUqGAI4Rs0Cbf8ukGM78r0CY+oM/zKZm9+uVH1mhL0fxmbP3DYWkXlxcEUZPMSRd9C5/LYsmN2jQTRZa22JPiV+HQfug8qq5EHQkULpb062CK71xe+d+s5H+D3x90bg==|Chương 545: Ma tộc Đô Đốc;/+wgCGAR7gSj7OLUYo0OqsXuI1arGjj9cJR6VZq1FUGZ0Utn8fK8xqUVCaYSAQ0bLfgbo86bXOJMQS2NN/1gnlXFF7+JKIFH2aIETEbo7DSNPdjBa8NMkro2ULdUBnLEuh7baym/CLw0iHQVZNSDWdHJ57oLQZfU3OKFsiCB8lr9r+Y1F3SIt18pEpShvbbtNfFIyNPlh6u8PSgCdP9WUA==|Chương 546: Mở đường đài;NzZ+w6uCx8kD+iRNuhlR7g71z43GkSqquj9Qo8rUBijuh8Jxb/q3z3yLjfawBHTEErjkR2AtqV3o8lnF/vL+djCoB9RpaaOxUjTLGwp4GITppC2YqR1mURJ0XFB5ExS2oyNPQnTxLkbDgEi8/Db1EG60o97JXNBBrQiWeX6lHnnacrByCl1crUM9bXOMqvauAx8CTb2EAm0WN5SHw0ZJHw==|Chương 547: Cảnh cáo;Ju3v3F61VBsTg4EzTo/jXsf2+pEzaTCNdZqbbS7/mQqbvvGQDyouZqYVVcaDr3vgscCP8AGUVar/3uZZ8NzRSZ0RT2m5uJXl4WB9DGDpD+6O05eFhY1KYB7cvnklmy5aCLMT+CsIpuzigGPEgtIDZ9oUNTNhUXvQhHi//ZdiVDtuoFwAETK69FImc0LcSJkXa/y9Hyu4gdI79JsFuKwOGA==|Chương 548: Lãnh khốc;ThvkDVfj/oyAkKaGkctcjuM3wDm7zCXVI6P57B7ky35gHY3HAxIAOz4SLgYrBdPfNqetUKE8y/4X1n8ojzCnHcsm7aeWjY/+MYPrKKyfI1pk5dR1JsIpijkwRGN8SdzIPfnfzvMdZOATDb4b3xfI7sm+DClYVpRUIo1kcvKzgzss2/HsJxSVqjqdW05wk3hYyiI/xGtCtArPDbPgOS24Nw==|Chương 549: Ma Tộc Chiến Tôn;w9HT35TRw9nR4/naOP/RgIxVL8NwlNtF7uIs+g1B0e/21Mrm62HVKPZEGoLCvOmQgJBzo71fiV4RoUF9w+WAInpo+Iywp32GWHsWvz6rNoaBwtpm+WDxpgGuosgq5Z6ErHwP/j3VoZ5/tPidPmDMJRelG4JBNyMnbrQYtz4LS32P3skdO04GAmndPYXcO/TXZd3Xc2kOdfpZbEp/YNxPOw==|Chương 550: Tạo thế chân vạc;rFAx2hJ/z2guoOjNHcpa4agLY83s3pN9sM6Qomgbu9TEKkLZ/BFERts+HErK0w5dwAMkxjIuLtnCrFU/vNANW5rEQwOTgjCI9ZfGttJjHeBslB9E3eTi9WEmKrMEAs/3Wyjr5rLvavxo/tIsawYTNmaFAOGUFboSeklNlBcLAnbfHXwpY5nCnV3ef1eGXP70MFO8bI3ryk7u56Vg22lHxw==|Chương 551: Chạy trốn;1cy34LU92pjjkmcUbS9CaaFMh+2RjHTVa3V9F2acCThwspA4vK/MzM5IR5ImEwPZrxLk71VWUMMmtA0h6ETaRW+UOYiisbZLdkoH6rPb99FnX0unwZL/DFWeDEJlHo6QqPyDTiwCzv4ZnqNvAJ0vKXLEcL7ucNMJqjd8JjjwH7XmdioMMy9DeJy6uQWGfkXIkQt7Smi2GvFzfyFveImBMA==|Chương 552: Liều chết đánh cược một lần?;Q8mWVHg3FWbXRzasqE8hqwM8b+lDCmKwHEEcTTEqDyc12wRm6pgFEwKekUQG2yU36tUaywnVUHBFf4hkX49wCZ96fb+DQm+Ot8PDlT7TaXbWF+xF1Qtl8974GkTZ4iRB+eS7RU3RBAdL19DxNBeWkz4hIb7RFWnUE/X8QlT6xjHMN4ayHQ0dhSw9l9AXUyW0KCf9qwg/T2fCMLnN2bCqjZOc+72BW7HDpDPbpt0ye5RqBlUxX7oeJuIh4Wl9/8us|Chương 553: Trớ Chú Chi Địa (nơi bị nguyền rủa);fu1doqMQ5Zj4Tzf0QEI1Aa+BjR/Sagg3QfkYLFJvrXJDitGQ0brfdal24QnZXCOKtCafnLDm7xVYsN4gfklspqycaO2QIYwutbLMRj9YlPr/WLhydF6LOSD+skZ8QBxE1ACDlYzBfySrGKTSgPKKxSVl6N+EhFpTPlTaQIlLcVxCAXHGhJeQtuAuDhzH6FmgEjV9C6s2Q7pm6IjB+FfEeQBB3VkNAD2y/pgdQVdOAcit2XJJ5vIP+HtPbJEFpwqS|Chương 554: Chém giết;a8VoDw+pjmSLVTnIeXQpjtgOTfazhkX/gIYRyBF3jRAIzgKWHtQDe/F8xC9XsrRMb4ZAf9fawES2EIUyMK0D+3VU+W7fsYEewwaEtPyG/ASeqIGtEd7Kpa2udJSVM4K7T/q2/4u05JGx9t2e694GP9OU/Tdr7DZVMpJk8/zwDDA6h2sBxJC9YqQ9zOJtINR+jRBSSf7s8ioCyFT/Vw9aFg==|Chương 555: Quỷ dị tháp;yZw69m50Y3MEH2GZ6nhOwmw4q+iDtj1rz2828jrCSP5o4cSDT9pSUCQLSiJlKtMxwNv1uhCfmuBGLiPzFxO01zUOZ+VP6hj5IRufnh8ywa4MZm3YJEswOA64tSqyBWxCd7cNHSrh6JHD9wUzuLxVU0Ehf33r/awUau1tTBZPO9m7rdHATPyiHt5eLjPdxRF/jxy6VHthXBF1EKaRX0rNbA==|Chương 556: Sóng ngầm;6TjMDXOymZfqMCKczIDy6Hzn7Doe/PBM+ZkXcPgk74RlJOvkJ/0N+Swr4dQVwlQUfZlhVJQ+OIMbU7WTYM+YF4N1RnFDeV9yDqWJ7i3bjtblZod1z5jrxIGwq4h6J4OOGl56cr8XLM4b5yTSHAHQTN687V2+1Rjw43KqHPlBsSyDtK+mbhIHv8iJWS0+2ZioIp73mCTOz+XB7PJDxpkg8Q==|Chương 557: Chắn lộ;VPfp6yyB9XbJu8XQPjDZ97qml12OHzcR301/WMAomDY3HJp3gnYOAJ6NqO6MOOmUE4cu+mZxqQWlkJcr3QBDqQmYESQjFc0AqnE/fKDnw8dFUPMytBR5nGAmxrdBA8ZJkbk/eF2G85YXVnBX1b87Lk8ZW3R4Ci/HqdsUsNgQ5IoGUq7vU2dvZc1e/eQckByoZTlpmbASyQkuzryH2U3V8Q==|Chương 558: Cuồng vọng;DdzveOmc0G0M7MAn73ZHYwnDdji2dcmk/GUsgduqDHhLsynWmvusX9+BF3GVxLrV2LdCYQ/o88ntiCPX/HeENTyyR/982c52YggD5lPgXZg4I9G59e1BYN/HqdE4EzEwYEgOi0dxee1JwZuEvs9bZc1fXiI1Vqh7CqHsSaPV7HNZRmzfgktY0yT0D/0HdTco0VwQv8iUJOgXBFlZOzYqHQ==|Chương 559: Đại Thế Giới;DciGqdcSALI/bBDZ6TPcHhcl6RmyQHML7A02UlZ04TuvXGEjxEhpDbbOBpXs0t+JFqIByrGd/Ww1AVSXJ7Qj/A63p6gt+oQ2wSaCp/Uug2oAwO9RT2aUvF7JqCU4345J6Sv8zB3ri86V7D6eNBRZL02aUaPcL+JwIpTsbrEUne7dV9vtvfCVQQDXBLCVC6r97JONHQWn2gpPiarZILb/ZQ==|Chương 560: Câu thông Tinh Thần (ngôi sao);5oxFgXwa6ZUgye4xzWAgIatYXZw2dnNOhf2c5yUuqeNbcAQIhlVZ7pCeuYOtzIQDQB9wUx3ySuBhzReNRhNSZvn+YQn34EEVvU0POMeffeXbW7DhkZqQ9b0J5SBmwYIPVcXyIdsJVoW5ylJTOzl6Dak9ksHVHznYOE274BTxDz8U8YxQxVLys6rA5g9tOmTv6XqSJOWc1H7rowFuQKvJUChJ98pAJ1wwHec51Z2EOo0fSyuyisU6ZuetX4hAWuTs|Chương 561: Tinh Thần Thối Thể;riPMUq4mVHy+gwjacoVTcuvsi4Vtu4jIVh0sZBmFdw3aPu2nrE9Wem8csWLEgDwi+QV+oc05LxHY7myJ8OyOhce/A2xfs93li33LGkpzaSvVGAUb/dHF3sr1QN6BYPr3Q8Y+KlQz04QXkLNhAAYst6eUuvyAL1MU61QoH/18YZOvy/brb18cy6ivQuKYXN6It9LbgWfrBtodVZLrMC/K9Q==|Chương 562: Nhục nhã;huy77Jgq50POOptWGm5w2DWGyC1x9CyQ3P1oPZzzIGIPkqZDtduiPuPdSgBaS3mZ9o/Qx+rb4CeTqyPH2vptgjkkvjMHf77/i5FVVHr+L4lCYtZRo+9EL/D5FJP5hye0vBQGjt64mnq8j9Xc8Z79whKfQ93Fkc4iB1cA2KrxT+Jm0mxq2s89v67ajU0b8mloWrnq38JoK5i47gyA3Zbllw==|Chương 563: Thiên Tru;Dn9Jmbt06fSk+C9gM2EwMt0iOZgQS4ZlCbGXSEt4+fDC7tt99LZ9NqBdPU1t+A2RcCDQ+Uy3Iepg2exjT0PzvfreGocpI27P0LnJgOGmxB7l1HAbPtvDSQ/CN0pIMD86TxeofQUJlwMTJE/Oh9yfRSUC1ql+5blfcZsUjfbsYeZWMxkelpCUVjzK+vjwFuj8ffkuEMwYqqbdECah09uOXA==|Chương 564: Ghế;s1QAVr+yf548zr5ZQFBb3iB5hmfMWniNA7W8D3M886NOQK/WPoVw5OOJU1vJKr3JeInNIdSoVgSeVf9k9bTdeKuuRwTgJDfOtK7i+UvU4YLOUiaQP8aME4L4tXS0rzErKpkzW+9CHdC+U2iWiruFRvUmuw2y5oKgmYlpuOnoBatYiCLdauqgy6QDL9Ap8RGoEg7K/bcrbXNX3O+69T8Aeg==|Chương 565: Cuồng vọng?;FqxgWKFuA4W45Dz1kbRnHXRpkdvIIhX5fZKbnRMOj5+R6hgTdj3ZMW+4LWjb05Xh8ssHQPko4njZs05TkiFsXgXhDUNAsjD9/Y1ZcYv8udd+8Bmsegj2plnZtIBd269L6wR4c7z0iFDYBgU8GNrUQ/sM77AknDT/AYpN/Kto8lF9Nt+x9yF59ScHKhah4flPbNUl8hXBRo2psyPcIlgNpg==|Chương 566: Không thể tưởng tượng;LnWe2vk0mJTMIZ3eIxIP1/LH8LNH/DUID0vDqxUhLNl2ATJ6pgNR9U8l4EopU5uUyOtujUpXvZqUY0TwEH1uLzPeJDJs25Mx/liOaqlxuS9ZR3kn3HT7HdMSrm2a7VEud+wK72ul1RAdf6XCgziXW2rg2HYJRdvl2mGCvhAa6lZJKQi4gxk+noOZRPNlXVYv23/mbdO3xj0jlEy1xSvJBn6aklmH+37wUcDk30eSnlJtnkPEG1+JT6E1zIsDaBtT|Chương 567: Vui vẻ;Xc3gAK7TltXdZQfxw8HSugl+k93fWmzOrVzFitaNUUpcmyOCIwQrA3JHJdltNmW7dCPO5Y2HAdn4kYWcunn2XYPE+OAcAqYaBAy4ugDQtFTPRN+fKDNVxPC84jO4DrhbwTuffAcrmnjoQdS4uVLedG8go83JceDbvYYWQPvdy8qkQgKUixIcMkb/dG+34lLNTiK7NG7UYwTWE/oEndV+bw==|Chương 568: Dạ Tộc;XnVuuwt2MWXgl8pNCdLBQZikHlKPuea+csXqK//UL8831kuwgu8gLc6zvaQmIs4OF26VKbnlfQRA/RZaNunoHBuUrBorCpMEgE6XAbUF6oXJRgOU7pyGpmiH7ZRqkRbfgfmqlaA3T3HCxcc3Ad18c3oOiOR7DsdgWA69SV7O8m7EwgHjMThYYaghQu7gIydg2cr70yuXbpxdFx9XWtJqNg==|Chương 569: Thích khách;ULIuvPthpqvXm7Vb3UBgt6HVZljxozAKdfxSLhIbRV0+IOB8d8wkVyOqK4EzeEdOACyLuLMmB/O73quN15aUaBBm05wEBe6rO/Bc9/MImXa6QqEfHjIUMTyvaVQ4EucLT5/RJPwdGOUCYT6romRdZKGu+bA+r1j5yplocTZjFL/8PqvVhxni5j8NT1fbwG5UyNRY9YSSguiUvnSK9+idvw==|Chương 570: Thập giai Chiến giả;MGevgAo/wG7mLl9xxfO9NrCSj6c8UqKWW1TxLTlbtP9QDExo2yUBK+Qp6tIjdF4gpDx4lM6kPsr2kUsGNxWYGWWDJJ8+BRKSeftOnwHB2VndxD2D9v88PdAj3malrhKqmlpk1PthZ/68zcKc5/4an8Xst5RPrc7WEGryb6sc2U53f89WZkQ6vl6HOBICfhvqiL8hoaRWoQZRJZyOLfHXc0PIo92r3GaoNTHVHzmgJsde+56x100up/y+HH0m6PDj|Chương 571: Vân Lạc?;gtWd/AAsib6HuaDVX+McowCFYd+al77Oz2FJe/053yteV7pASBNt4WeIwNZdz+B31Eek9tBwAi0HmtwotgP5OLjE1x2QH0ezO4zZWmGIxjW8vEQQH/id5mAtHX23ObY5eQkZ3PSXxzDn3FmgfxZncoXasB62L+yQpiioJYGY+3zHeqHF+HdCQGGKTdB12HQvbOxuNSRbz5rsCI5n3xqafA==|Chương 572: Ngươi từ đâu mà đến;pBpTOo3ErCyoeLBLkx2Pfyqnrovmeyll9btKAi5vIRyXTbON1lF8qRm3FtVO4XoI0OIHR+kp537LNuTWvHyXBuJsTnRxEOcmaXggVXx2+4NLfAKYgfa2yxB5VMdPGH5cfR0wLdxd1VGb4bYw4EtAo7jOyN5POHsAkO7kJX6b3fnPXCpwi3yXIPFckdxPX1z9t/h5mPAW/yep4OK50rNG995hR49sE3BoSQm4nSUHP7FB1N03WK0H3qvAZR9ERga0|Chương 573: Thiên Phú Chi Bia;Wtcx2SdPBD76AnpZUmBh8xKgpoDM6+GQiMOPhv6YKhipEBQLZyjn/4mOgjAeOllUf2svHU/OH0T/xNpywLMYixWjvJg2amUpVib2wEb01tCktDHbtO6PGYUIGQx4Zo+uEKzlCLq8vezfEaV1fgx35s5K8x+EA2y7FxdhaZDQHrYeIsCShoeBN0vrlRO9eD/XVS67X/ze3Us8luW/GUPGRA==|Chương 574: Xếp đặt;qVfi0K80OzbP4J0198mXGwUsCEIaR2oEUwxGwvbXi7dltvlGXZuBDWOMVe51B+Mcip5eX2Ex/6aJXRMR5Sq9beVwuda4zUy5+25jndbei+KHvBaLfcnFQ0A3hX60O2IXAMAWzgg8w6E6c+TOo6W0yKM4+peqSCnzqoAAVnu5sXu2aWINgQNzpMTo/rjUPizw/K6D5AMHenBaPG1H2UcypQ==|Chương 575: Hàng thứ nhất;0//sTB2udlnPY/xyKt3oDlpC9wnG+yTIjk2Mild9FcvnFs4fSmq3x5Ermd+lcKApaUFZqmyY2FBhGw6gX0WLsqdf4cQROtVQB3VuYUqiT8z4GViRKyVa/FzxccoxdwHnf/6iqP8Fv7XhiD3Fgp1lGNh2UoXVNrWvJHadG52pPEuFKsFGW4kF5lQdZ1Dp/lXPz82wR8eglBpg/3F54ek7kg==|Chương 576: Nhận mệnh;BkUJp6daT5JNzfk2QNG4X7Krdp5PoUH/9Kov8r1M7DOtofHNLx5lAkPcz/qPoVl3Nq2Cwja3iWmdWsv9DODucSfyp+7HMTHaOTsv8Ug8kWAlywYraAuaIh8Jy3RNktEHmMWLlaumhyY4HDd0WevB5NzlaaOt8FbMwhtY/h2evxTCc5bHQKrOUT1hpEmomo0bejq0OCKYPHVHsKuFVkXyrg==|Chương 577: Trong không gian con cá;duqla4fYXYQLs9GGttRkJNDGkxh8+mpRNRXeWw4SXJRzyY9GFGQ+pckY7HhLkeMFrnlIT2snTLYdW63dufYta/9n3qPnVM2FT5o38DTBu84xg78mP3qTJoUs9kMb3u2NVCS61/h2Dgxhpb195ZZlzw2AkNB0CIapPgzyD2H32/9Le9SFohuLfql2qj7UyB0zNpRnd59gCn1yVwTuVIGxuZyRux2Z2rj+pU44fAwnu1cMFY+qDnpkF/L5R027TPbS|Chương 578: Hàng thứ hai;AA5R4jXFEx6Nthc7JUP4NEngUz6vs1Xe6BVqs6abAPwd1JVRmG6e7calbSGHisLj0bKwYs0inrgbr1MN74nWSXzYP331zl8OjISLvaJcu7I3nAo3lgW9NrM9Kb1a/OGSMdQkk6km4QePGdSnu/fXs4KIyhIEf4UwxZTosgMJPx2uFm0nSpZzoD2DYyrOCd3enLlHTQIh7H7tShypMuIa9w==|Chương 579: Con mắt;bq/cYmVGSG/EUoNzXhWkJ2V37TaFJ1D4m2euvomAUV8YxONsyiJ3v+lvTx2cq4eQb8elpuerDZAv9ajTTWkgo8WrQT50Fjvj241KBOIg87owNvxia9fR44VVDRB389o9UU2pUYj46huYvE0S7WBqx0/ritf4THTor9ve3A6DonumJwD+Jwwvo/WVLJTOr4pTvezpgPLGjja0tJpa5tnCqA==|Chương 580: Chung cực khảo thí;cJi9/uU73bC3DcE2aQwaBNLq4ZbHZMcK8S07fvUn3MLv/1CAnx3mjR7I+K4DpzjEVSQhsTW5M9DiSdubNljXmKy3yBCxKA+SzGWmc4mloElKOXRem8ZvxxQFbZOzVtd+cEzkiQLrRWLfkmtHIor2gSx9Et7+RGfSF7xBBlMCfKE0nGmRmWcHNKMF+/G6Sok9IOC/FiBNJOQPKq447CY+Eg==|Chương 581: Lo lắng;A5SQeoBl6Bk6XOeGy9iZgxcFjN1zY1PXrPb6Lh1b6YHXSv5D81pdVyu2VxG225O7BuVJXTwYm/hN1KVnWc9IxZKQ849H1kXQdliasTetWa12W+BcXZfmuiD42qX9e7d1osi7BgQOQm9ko5i2WbmT6JZFTJOI/HAoWHHGEBntRD5ZfZ2D5n4/+lHQmYBnXqrvND3dolW0pXY53QDf/yuv0g==|Chương 582: Đốt đàn nấu hạc;EK2cW6ondlcpRzusFpuYuiot+YRmFAw9D2x0nRxvSbqzbzf+kyHW4kmwt4B5pdO/u3c6WZALy4uWTdyz4AKaD2ySFMP+OeFdhO7TkLysPNVAjy/Gm0e2+H5ruzuVZKKNHtyGdM2VYqabyqPu+BjVTfV6PxbcogCXnvQ59//7USlK8Huh/DAm29MSH6IPvvzI44owoQveWsn3JOAkTt2idQ==|Chương 583: Tranh chấp cùng thỏa hiệp;XRWVoOm8wltVfKAuWgLUl1W+vUjIChOH2ntqFhDFdhR8tdJ2frrl5Zymh1QGnIOkaXp6iw+ZX0Mr+sYNZwyBZbMWR3DUCqyNWknrkdOUjdNR+SArN6MYK6jmD2R1AptAALssiTrFPD42kkWgIRcxDrYsso9QLGQ0HVk0JxtR5sKRxbXLcUWS2O5zMS2frMpgRVO/6b78w9g6MlFYOTBt8Je+EcSZnXkohApfCEQKvUDeTDJ/Gpmi4Y0QiokAwW5K|Chương 584: Sinh Tử quyền hành;f8Qd5drIhgWWJPPU80Cy/n455jgD90QZQmilY40dGBb/5XceVDeqClvsOi01M6Ldit88xgP6DOmjPlU64D7WONMNGtaIq7eaGVSAkRX3hoFXs4TfmhEdMQAIpNhkLzcVOwCq+vKSUq6xseHnqBnKTgKTf21+YoQ9jL6zaG8EsaUBgnQOMKI/DXJm83KnZdRQ7zRkjKi/vbEbl33N32je7A==|Chương 585: Hung hăng càn quấy danh tự;nLPgDPv/k5G4DZYOMEkQEQrz1SCBG0NIfzMq9CoCfRA0ZAxcYxBU2wSeLa13rSRfp5kVWnX+tQLOxYYhyLYgGRbu/VMyYx7NWQaEQQisikqnLxTsrEz5ZnnO3EvIDhGYnYB+YghpiRnza19magRSFL5YBsw4dxlO8TgNyRve6tktAluOqjz/XVIEk/tUvG+QD4p+EhhuFz+3tvTxlvcM6QEgLKWIUZq0Am+HRZuXiiQbZuJwz/+pRfeNOrG1eFkK|Chương 586: Trêu đùa;C4u6/ypIAEk8xwvawTFJGejIm6G2QYstXlbrk/it6+zxmnJI4qpG79cNlN+/nsWGSEgok8JWF6Tjgql8VCBaD/75TS6s44635fBlVxkx/PVPWyBwr6QSgs8QfCdJ7arh42invhoBy2QaTCLo0D/3F9pUMTgy9B+pilhcoBviDv9nBxKR3auuyiZKQS1VLdEHmZVc5cl/NpFo7hFxaJB4OQ==|Chương 587: Đả kích;1rX08275scgFnrd3KtLVf5Oo9o8XUkv+GisNqeXKuZbiuv5p5mpMxRf2TXUS3zI0lkQLqdn6w9N8DTHXB9qDqcBnNgnToh6rTV9993+Znwn9iMvAiIH2xlMuYL8qykBBxi8XO8iR81SrVOIc9xdaEW40dw9BBdyjap8FmbRiUjHXQ8qsFAFRZTRDCRKiqLdj3Iz1J3W6ymg7Jwrsh4CpBA==|Chương 588: Không gian pháp tắc đối với không gian pháp tắc;Cyx5vjrT37BbvVACqLnixbt3n/odjLdJofymQTiLtmup3EHXuBz31d9y9umxdMyCbC+ogIHA3IFuVtrhkVRfh98twqsk1tBJOU52EM8PpmZE/J+EvLMOSEvhW3NUVJiX2mQjZ4qG1OC0YGcsCxdK0R3Zmf5H8ldgURqsBajrRPJA88lV2qSlU1fDZ3IIhq928VYGLHKd/rU6k+uPVAo/mg1B7E4ig9CuoEFiHk1Ni6HmV1GauvSCZFBvQr5umsBx|Chương 589: Vương;r2dOfQVaOYOt/c0BA824BxBV6tQfZLvOEgC/oB3eTddgVSF2vV87SUP7PaU7v8TWMWUWzIatIb6uC9zlPw7OsIdTJJ2OwgThaegvDIZXtoUGqyn9gm6pUJRk2/4rik8mtmng5BqXaknMivIlg370nFWIWvoDssrLo+NQq4tP+TvrWonZ3tQDkbn6c7JwIRCF8qFNxaUYSdtrhOgrnMKxfg==|Chương 590: Điên rồi đều điên rồi;HMWGxMRncteN6U7VZ1HZ4sJrEFDc5FhBNKJ1yG+IyuqsoryOYofw4smCIXFpRmvULS6EnoPw7BQMveS+LgSy60P9QYsiLyXNH7VC9U2D3gNZYfMB5RxLkKU+u7lLi0Nx5dVur7XOGShlnTrICgv+Q2FmBa3d0lAFsIh3VZuNkma/kGASOsw95zdPPG3IIEHD8x2pvJkwFeoz7b/CAK+5ghVnxF+IBoOVbFYLINqo/jz9jBkXdKlPAZhWO/CbeTV9|Chương 591: Thập đại đỉnh phong chiến tôn;d+nnR7zYxD3VmU5A1/iooQm2/VhRoTyz7fFTfg4tvYljTPxzxK1hsnL5BGAdDGSEPVmVP6yHqPIM5sc9Hk9MNXDVlADQaaA3K2A6FuwDXmiKE5DFnBIneW+dU31WxAMkiYepBc1jUhpEbUjaGJb9D8QQQyeThO7W7iwQflW7qzM6bQqba9EKwEYROjORlZCQyaQAF07bWGfDp05ItDJ433chvrYeXZbBOMbhq9cdIvZzCeOdt3hArZ8a2MNsP25D|Chương 592: Yên tĩnh;RR+n+ffLHW/8tAHfw03WHD899lnQTFYBSCxRKnuIS9ukXnwNx5rhhpZLbxbr0aBB1EKLr9DMF4DbajG6KlUx6pfyyp/Zw+YXcXY+pmlBfIl86T/tUCATe4am3gX3H6ACRgEb3jgqKIIAjAoqeXiRLlcQ4cKnhXO11291oB6VizAeHjBvwLbFJptOMs0dM7ExmyUplmGO7xqn5NtrH/W8gg==|Chương 593: Cút ra ngoài;QUuqsHtnB6iuILZx5h2ZoPGg16teJa92BsiCGA+9laj+Q6tT7qG1+H55kBvg6gsdtiew03sEO9Y27jbq893KOGkTthL/cb69hT4V1o0gqHVNUtEw+6JdKec+LiW2nqoUaRl4JhDfD0IWEB1uGfyg4Mk3hKSzyd+FMf1bv7OKSGuMT1pnEnlc6Q91e8xAet6zVGgXrZUHeNKsHU0rBUP6FQ==|Chương 594: Sùng kính;dso/6SFvhClXeHfP+/yUx92P3DzdhIWPYVvo5Ah/eYfPO20BuQBKgq2qz3lJmllhtDPvBc6MdUpnW73TRm0bJDoXgFa+YIO84SwB+HWx25DGzCNHI9PUM7DmxDW57H1OwVLGZ1jwnU0SZDsJM7V6hktseeR9iaTnQ0Flb414gP+yg2i4T3dhUiq3IBweei5SQOy7oGZ2tJR3/itOpd4GRQ==|Chương 595: Lưu Vũ;caqrsZRnsmuEfYOaLAg1sTjsvbmrmdV86+hlWuMxQIZhWeKYGmbjrJVKCX5krESE9YyGHK03Jw6A2L042McWD+rz3LRZvLGfphrmhfiUFp+0f8QYYfyNr/hafdj9XuxqQ/D6/ugD1UEi7N/MJDTiRy1BefugY407+AR4iugHZWrVcB/EzrnJb2jS9ED0yohCqHrytS/qF4B5IgjzudIgLw==|Chương 596: Pho tượng;6NNw9WwAtOK0VfyWQO0EdJ5WzztxHciyWhqdSefBdPQM8YUzOgcBadBbp888gPcrkn5h2IsMTgwzYB/XGVKCtcnSRngOBa+eQlCwEUJsAVzdKHugzDsUwjkjt0PAprjJ7hQUlXY04AW5EctDHjGID9SwRk9aQjv+uNhvH4Fet4d9Kej0iz7cH58+SZrgQNezXc2dPZNbSU++2FRodIQGYw==|Chương 597: Người đàn bà chanh chua;ZLPDX08v7cTTVVc2a2nogBae2VsHxlIzBlSoezWIu1DoOWda4wwgVkgrAXyYS8bEJ8pRFayPBS8Lj3+n6ImTV6N1CTeuxFYbtraZOZzed2/f0mkI9CbLQaw32sCr+96xDmZSSRDuykTDOoUziAm5DZXo6JnjlLwLPZaV8djMVYPlv8SxuJA+1xF9wxBDa+tsnggViILpLqccgpzFk30iZDkbPKsRwJPsdmK06zSB9nlIfrm3Vr061NoHk6fdgRWq|Chương 598: Quân cờ;5INoDdbYy+UfnOzzXQlwi7/Gr7eYosF8y1yCPyw07sqQD5v024RWqgOq8JwRwT6H7EeNsz4+94UyKg3pnCFCZh6Bal4/kB8pqZaF4a91D9tpsWmSg3xoNkvIMuWqA8PvgDab06LLN6Wsy+OVzBnCfYMI9dW03dyQ9m5rJpdjB9k14lkNk7gTWH/ImXsGnfpiL2QVSdpp3Rux+ia5bi0Hxg==|Chương 599: Thu liễm;1MIDgwz0BBkNK9O2uIa0013MuLW9eI6gFGOEFzngUgH2rjAMM6DEhcEYHU8KYAKnLkx5eMLUobqPn5iEb/YMKB1/bzuDJ/TwHJZJs8EznoymOs10MzzsLKfI5hQCzCbLNP4h7X0BwyoSlKEKkiSiLMTaZgF+HM5MohpZqcPJhTbD3QCsrIfTT+QaSIbfiLRgGC94BY3Z6WtW1GUd/6kXKA==|Chương 600: Tiến tháp phương thức;eFXz0SUE+KRIzj/eTZiC4xE3PBv9X2IH5CdLTUBhu6Pht2Y/A0evAuxWi6Y9xFwNqZBxiXlDwbwww1qJFL6PXD1FphEE3iYhHmAj1HGefSO+g6tVtMdaZneSlrgGxHcl2Q6i4soFpFUGuQVsakCoFaefp+C7HW7DnitjJAAQq35YQhVj85pcTk9BHz/Iz+WFuZA3qehoFh5NqKbY5ubJVHgrMCUIWpsKS3YUGpyiBz9QFB/H8k6QOt3zU9M5zt0G|Chương 601: Đàm phán;dWQWOZs2VVtV3QoGyG9LdI7Vus7TXPBlnc6oPZtKTWFpoyjw+3XBsvH7fuItn2AWAxkSY9fLxJ2VvemMiC3tTUosiSm3gvZJ+BH+scqzzcoduxdJ/cFBUwBZFUByE8405GTOR1G1ozqNpLvoUvKMN8P0cmH7A4gg47BlQ4hRsTeyap50GxagO46wg5CADaEHf9fkEZonc9/0ZCMaXdMSVA==|Chương 602: Tranh luận;vJOcNVhiuvJefVcGiYaaT22QOJqkQiD/nWhkDONDriCq3gKsH0NdeQLJD0v9QasnzJx5Nfv1XGYnOdfsbMUGWnc1GlqapLlliPCwsNYlHzbxUxi7RzLbBC4erdkzbgeexJSg+MtRWb+c0PF4nNWwaUBf37nhbQIXj//E5CI94au31fonkVYCo/CYILBvDJfME5SW6bqFzaNoP1M5R1BaQg==|Chương 603: Chính diện giao phong;H5CISzRNvOAc2NpA8kkvm03DJwVQAxvY00vimWToAmTVVuvlIDW+WnUEklzIXv9P01G086AI6ANUDjQYhZ/uIiMAAIZ2b4ds9iIQe82Tcbj91Kvt++XFSuUPjsnefE395MlBdCXmpr0GnE3b6qgDG6M2hkNQDoEYj2l/duLHzmot1+DBpKFlp810PTk80abz/u4yNKbRMX6v3iNGV+5iI8yBaWc3gSieHu1/3itQHiWZPrfZGGdQRGrPsO6V5sJb|Chương 604: Man lực;QGxjjvXE+hOBQGvyEVUtkD48JsoHnkXT1UkJvYavyLTcxZpJFUSz77qiLuQGbXrmgJG/aA0dmMT9SL2YZ8p6lcMDndSLbJpuS+crsHRDnLCoX8zKHJGn2FlZBB1hidiObXfi7R0DuehECcUV5OyZirPiQYmmGbpOZBOWnAwXgSqhE/JXHTHmYidMjdPNbkWwVDovItTEnfizatr2rAT+jw==|Chương 605: Thành ý?;TG5ww6ref65cwcM4rlr6xW2z5r5fAkzfYuDYew5z/VESLPOUYCLmwGFK9XZlal4bR/Kf/YVPagaOo7KirR5B4Hk1kxud640apQL3MDLTVjhzmxUKWsqRSk/OKTX8PxKq3tvh66tejiLDc2Fr+/shFw4Wt7/lln8UPpktnSLQo0KmNloovhSKpslXPMiglMt4dNlMtO+72RWQQf3rO0h5RA==|Chương 606: Đàm phán không thành;xFdAU61HPkeJvcdH08x4WQ39Sllo/0vAdOZf698udW+Vhs+1+nvFaqSs2jbFgPbPyL7VlnKoeOUTceOO70Hw/f/neFtMuQeQGx0YrdDzmfN9l1t2gqlfdagSqv2altw+hq6Ol0OUq3q+w4CTFDg2v+OPaMM0nBH11/8POAn1+pzb7x0kPHZtI1N5bdn6iFgrN61gFCsmXNQZOQIZ3Rk5oICI3sqrTXSDWNiRXiROHn/Krj5gU1ghND3cjvF7/lyt|Chương 607: Xem nhẹ;iE3XtyKEjEOg2sZf7SjR3nMlB8M2W7ncTxZMbAA6JFIu34oYjwH5bLCsLVj5i8q4h8cyfBUjpXVkkPx5OqqEqfQWBCvtkgNv/F0jrBKpSbwfkokr4/w+UiUXctF3uLboAvc6BgW7kpA9mQ/qWhzCq/DVDAVcfMtxMJwzb3/O/JqgB08o7gToSauZ5d9SAfrG4pJItpicX33ZJ29JlxrYzA==|Chương 608: Trong vòng ngoài vòng tròn chiến tranh;vW1aCVgzFe+oJlBE2gWMoaSgOxGLERRhIks/Cs7thm5+O0OwLnHFzZxXlk8H19nxccUeuahrJZmMCaGMDECt1gWW4x03iLB9qpz1LnfZVHLcXXtxvbnz8eJ7HGghdmKtsFZ1ZPbqfDQRTZqHg32tKDMnIrLcGMos/ZntPlTNEElX0gQf5Oo9yUQlIomTbA0oboso9k7pEUG41qe5NxxuvKdOD2Mu6359JPKVzRz5XKckIpuJdjLXRoE7twvVKmYN|Chương 609: Thế cục;ZCKMLfV5kv+KObs+0gev8gcL+du42HpuhpeGygoRSL2oDVx32uvEeDP4RO00UXMDSy+f5btKWLsMefjDuLqtnSXpbtTHsTpovBjh58mBrpsz0Du2d1G7ukGT8oyRnS6Fg7h1b2CoTDbfQUOi/ecrKbRSOCDhAY6uGrFzijZGMX+y5kLHfq+YFK7DFXMaPfennL9RAWaXZfMkvGqFmqA+eA==|Chương 610: Vi diệu tình thế;tXm2Y72CRpjTJ2rKawNj1UsvFuYNjPXRpEkIQgKe4rhV/JrIin0NZ4NVtnQExpG9HQeaQV9MIMqUcVpUl/Q7IcXDHJs/ZMguc6jVUlaG8/zJGdvOxAjWefdIS+HKSDVNSCfx7KlZgxno0pXpRde5ygsXh2sJsOx3suGHac2iafIicTD48vDXnkZ/WrG8zG1MmQvOnhmwRsH1j9mkqeKy0w==|Chương 611: Huân thực lực;1oHjckBeEqiOF23gBW5bTb/ylPEG4/DcrRI0tc1GrPuyAXor3fCH4+pgspUVImXc55BItEt0o7R4EWha6bZtD6PU8wl0gAiaZfXjcO5RkUBP8hMlEYumEOM+5ZS/hv6LEM4ru71vgxEmyd/j4oAoybS0oB3JNDjjdSsWyySgVLaXG4zD3qE0MCSLIMy5K72u4o4OEMzANu1vrA9GbjB/SQ==|Chương 612: Mới quy tắc;x0Xzqrh4CfAoxyk8ssc//Lg0SyWZzf8btfUyWvg4r8qczunU7XJaWFVggDG67LYr3lXmM2JG43o82OyMx6t65ZkN6BTvSlTCuu5Hu43gO45JtcpiWH/9uvq3qj1oeRIhDwMP0U/Ch+t8UQC+uzmPbuIu1PAJu+763rFWxSl7NRjmO+CkH69kkWXbGDOOrV0LnGNmtSKthgVMwXsfyqHg7w==|Chương 613: Phân phối ghế;ImWha4glooDy9RIM504aTHTeiw7W2nh2fnhhbYILWenxyjb/kCx8TZ41V5Z6lRSHvymdKAB5i+g1G0dFPW71fg3Gw5LoCxW9PdwvtQ3vCcaCytwFulJ8ZraF2kuQTz3EiQEvdwhKwZDgkdXKiasJI3VIrJc/GZo74cI8zQr6MID/9l/Ehk5uVwIOItqYWgxKVfLO0Md4u3bCKXoPMem4WQ==|Chương 614: Tử Tâm Thánh Địa;uKVO8SBKAKpLKV2dwRkJWmqAhcV1cGNIr9MaUw4tp5DeHKGkPwUcx3SMONv+in6KFXyxVwGaJ3dhkEMDjWtKZL3If5fL/rYthp35NPH961Xdcbr7gk8Nr7WjbrIzIDQIZwiaNYnMNy9AWWvE+Xls3sGEuhwl4xAo0OODEqsjSQ4DeOWAGHvK/D9VuN+UZ2Z9xfecVbCUs4bdTIRA2RlyoQ==|Chương 615: Hạch tâm;DzGGbJpCsydTqPB7BIve3llAVQc7UPEniICQkDZE40b8eB7nh3gFC+GLsvUlgieKgCXWh2szU05nIzzGmUJAvnAmEcA+yx36Kz38Wr+t622AGbvi3oqnEPCV6InL9nycNLtoKH5WdQjAN9k0MHH5LjdnuWJzkd1SX2XPitY6+41v+Wd915nk37KDSu+ApQ3F0ZFWT0P1iYhlpjb3IQMLPg==|Chương 616: Chuẩn bị;vc1w/HPcqpJByNabM07IPcr2VDlE+hmAUf2DSF135ywzWNWEym2cTkus/2JEpmdcszVE8j/eQePnAPtu8BN4a/5rLyKCYZzQNXQFFwuu1wtCgrnAUTZqEU+zfIbuJ8qeAb2nG4F6lHlcel6MOOGanHtYlF4KvpuZ3ftZUpw24Mc8Q2M9u9UDtfptoW0t2Me5oxT9VZMXPBqA3/oUgb+HoQ==|Chương 617: Nguy hiểm trùng trùng điệp điệp;mo/Otkg4I8th42eDqKY+KcIkQ8klaL05WqD+sYxLukixR59ckSXgKROWS1yATMk1+vPBjv86RfgrBoE+g0smmJrnoceK7Gouk04ErIxCWBGbNIrlgrGrAlD8RqhBccKwvqax3bFJnhRHxLEu3itZ6sJb8JoVNJBxLbH57fqjb23Sg9LMBzFaM/zvem4dFzFuN5ZbbwF2MfkHOZwLFGINhZLCoYUfjqdvhQFUnUQ6n8hLJbmin5ehDu8WCJJ/8uXq|Chương 618: Quái điểu;1Gc63O9lvMxOoV8YNBL+Wh6a/07RhkdFI66gci9cj0va1EPqA+2Y9kY9QfI7gfICcFcu++EVU+h0W5457V3vmScSHtAP5JAVYKjz3Y7j4DAgP+eLdcp1DwCnM51RwkX4we+M26jdyz+OgLdSynOcrfc2yuDvnWXRMmnElSedG/cCXXhJQfCuX18Av+pa/5zk2hClGdPtHeE82vBGkqit4Q==|Chương 619: Lẫn nhau liều chết đánh bạc;rNqxdliKLXhAv77ZKqjubv3qfiTr5McBGv2jR+FWd4xrOXZYjNArj9NrSvihJ+8Wue68htPc94cb0CLTRV0bZSHPUulBRlMx69qiwv/0qfVMioCsoWKEO1xOxhQOrbmaq714vVLVVdMji8+kKYExsQcaNnXx6h4jbxIOsaopHcBP8VSnkaAuR4mAQC3BZUEPLrMi/HLitoRmBz4EAs50w/DTXwq9XJgQFpvGYTDriMs/hsG9vElIq7WCpqKPl02t|Chương 620: Mãng Cổ Cự Thiềm;itXi67a96njvMI2lQPYe9puDFrzIIoSSitDLzVolg6agogHrh+tN4gSwkc5mPMyJCZ9WoiIl4nfu8u3Gh7j/QBdal/rvtcDV8byYqxGQHPBx4zTmx7pZiPajxF385q9t2sXueN4yRzVBf8CTwgjLxshrISmoVEdTVoMRPYDkHhzQv7a8v+oaSdW7It4+6vzcIKz8w4uRDvfwG0G1+iBEkQ==|Chương 621: Người nói đớt;Gx9CitsnHbKTKRpWQLF8vBbNimuS0Kgb1/EwDGLcCbIzRL8wcohpkpeZ8Wp7FjczInKJcGJ92EUXcRWRXwK1zupXZgBtcGG0rndowaO1D18uORPXiGZyAUWgFA/DKVMW8o0iSmcigm3eql7IE+Et1bWRopLL+uemh732Zjcatyz0K56EYxILKS36DhMp19XvhztUGT4qpd5MaA7p50XYgw==|Chương 622: Chạy trốn;ZUI79rSY4goN6TTzpYbqDTpz1qudtKk8eTE2dyrl01ShpDTTfZXkZlHLysHSGh53Frxav136jZxwoSkXUQgxowSvxLqHApBQ/p012vmtSI7xiuSGIb31XA5a5LIBwDVz4+FZPWrIv9t7zDmlSIVrL7bcGj2Qfwkyl1VMWdAs6CPPnjJ+UhZrLDIV1cjQz/eiiFs9uJTy6xP/XPYozzp3hA==|Chương 623: Mục tiêu;tquZryvAar/vjJWkJKiiH2hQtnch/n4+zv5TKt0xvzCM69wKLK/wahlX3wdu60CFOQGWdM3WCqUnYDLOxJHITFDpQfmIhDafnQiX6xc/PT4RXcfBheNZ5jfeFlpGdmVy4ID7fKeAwd/wRM226+FDfrEK9Bzyg8tRW3AOL9h68k0dH8ZHBXZOpeq6WxYipmXFsZXxIroQin2/8S85rlP2bA==|Chương 624: Hắc Minh Châu;A078JDZBcLf5qw+sCqvNliLP/8278ufin9IRinEVPkF9LbdUUdEmbZyKq3nRRQasKg8H5jWbolbIABGN1pZV/iM1EbUnLNyNjIivmvAjKqxI9Py9gf04lR9aK3KyM1ggkTl7kW2aEuUPEh0w7m/dSzfMD7YaSrXUc6GH52qNglqCIdVE4knTaDwe5LTPaqp2YWJIzcUQUaIQlFk9OIvsNA==|Chương 625: Chiến Thánh Mông Trùng;92eMvTWelpbanGhniihwfbIv5Bs8Q2h5Ti8keQ2RjcabwaJ2O4DXkb7/2yFVu4zzxQu4+tmOi0Tn3wkbtUg8n8oudDpcOv7zpeXk1CH53eGNP9WjLJRDH01PnCGu/42Q0QRaCOM1rKK254OCIaBitO4fKSwTpyc8ntgsNwDbD+8+vIZtSS1iR2bfLVMKvsCQEBWVGnt/slbKbs3hplw6E2zn5s7qKJ32A8pFKYct995GVKYmXg/PWCIm1p5FeSns|Chương 626: Đoạt;tJS+AihSyV0t2jt4u7xZRKI6W5yibD/sID+GUtP4zbhaO/aBd/pJXPvjrOeJ1UtgUIMM0vGT0u7yP0tO6nrmGhOoHRTjU73VjgcuW+q9D7vGxdAl0ohnQNogplh1uJXc+LIVz+uuf9qgGYG85ZtkJPeMnLGBGcyT0X/rFKZRsgeedptq2x0e9cWv9ynjD+YhWDNmJbMuqOb0G4RjCZ45gQ==|Chương 627: Luyện Ngục Hỏa Xà;Kko6WW/HIXahRzbDERgvC7FvoJualLeldbAqggpRsZGK7CyYT1UgHfspdtc4vGNt6kI61AbfYTxsm0Tw6kc+QbjZbIYYtFtRX4skHMEeP6JbpnCDkY0fOtmac53gyXdP9N5iviXHZ2LetyasXKihH9E05o55s6cO70qMOI29jeiAeiwaiL0UX5qGWIU000wopb0DzjSEKrRgfJmomOUIUA==|Chương 628: Phản ứng;9oGC0JuEC3Z+ws8pXfIBowQKDNTqhlEmr5u/8ykmBSjuq+tWdJVK1GHElOF7u4VuUdIxOSlBSQL2bDFcKXXcZdEUVvZSBpGu61T/v0ZwiYQjmgW/wTttbKsAVF5/148qtcWuT/rccH30NNGq5GfaTLC5PI1BEFzFbsMwW00fbvydmSPQyhyFhcjU4g6kUyXnTXq4ssJAPlHWvWFyrHfAXw==|Chương 629: Cây cỏ cứu mạng;nGY7yOZDr34bQlGBUhr3f1Tz72Gm7ZyECUhwf+5+JCt7GABH3uizO/OreQPnZIYS/qAH0veYU0RA6D7EnQrYfUPUYci2+5+vvTzcrGr36jiYqzz05p289kUWrijuc2eP3+Oxe9hinaqZNdwZ4GUZ6VrbG5eum+8gIVJhLqEjp6GMSNxiRmoUk88VbZ1CnGYcNUmrS3BGLwZZf4CsqJCmEw==|Chương 630: Sau lưng tiếng khóc;w7xftjy/e5SKOiXWkNSqibKGAwp/zNfKyALSzEvaQEuQ7qdfH8apysST5KJdH/OW9tyKIK1MQRtuXc3UbKq9lOvooeeHEnsf66LkzGYi9zIWue3gaFGuAHQahlEba5wPZnJsKyX/BrdeQJBkipwXs2x9/rGE58AosPMm+jIGPo+8Mrs4U6rvAgo1+HgvX3PG3XFzM/yh//DNT0UsBQv3AyB/kvfSiGLgqrKeEqZLP2yvygbuYBPyE/vnzq8Onniz|Chương 631: Ngăn cản;7JwKNyOvdRW/NbfaRPF9U7BoJRLs1KEFq8dDI6z8JDftFdmY1tizf5rUzbAeDsWL/gJfgijxmWDbA0BYDTvL1lzgecd0VlbITakgtNW0AouNZUPeIoMznVsTauWDjVOOeTnWYChBvOsEDwWMrnSmGeyXvCN5FzwxkaMLnz5S7dHCPHsCGF7WMCow5bUp0361VTyiyOMovMjSY47tqQGMRQ==|Chương 632: Luân Hồi chi môn;X+eRsaUyXYJUR4WCRFDeek+jLx6HFe51geNNTmNS+c4JnjIuxXPJSzCyj3uTBLEpQuGBJherVNoBLyHJRDzNw7ZLEpMTaH6UB0+3mXYlY5LOjD8x5tNAzWUN/wevN4ws5q5bS776RWc3hpez30NeuaaleGgyLQbb3/FcTCad55LZgOISFEUg0iP1EST8rQoXbZe+m9ntN/UBcw0OnaEBsg==|Chương 633: Luân Hồi bí mật;p8fEUxVFsfamBUM5pVKPLGj6s9IkL0YSJy4sLoMB7OV0tKdW9Ep5/5gFSSYZ76X8ggVHHpe1Z8OUO+IYf3+0nTn3ifwQmnRTmsxseqOrJ4ZmXPJQOtEG2OlILJkQapg9aZg+WdQct+oof753AxA87U4jSpqZt+85TM6gfSjZVGQyV7JMHFQJLv/fuqJyBWq89Yjh38+AnjWqECTk43SOMQ==|Chương 634: 99 thế;n6+it0fcUpDme4gkts6BO7y7xLlVhnoUWBlo+oswok2qGmc3diVlzqxxYoN/x0wqYCt+WAVyXeYABRZR3ViShJ0zAZnbYXocKga0P6ah/AxgJTZ+iRX4UuBIdgQ9qvjxyNGGLkoAhIiXf57SX7NLqGqtuaGxWWAGLxmX26X3SIHN8o6S9QYpR3Sf1mO6GW0J/Zh1iJDeQq2wy8X9BaPxgQ==|Chương 635: Ngăn cản;RepQ5xvM3EY/FzN4W/CZxZHzznbHxlvrhBhAmed4bibrV0QN0vzBoY0P2DGGnyTG/gR7r3IjZW0SjhXQ2c+ZC+3rBP9DwM3QDdG87N8tWgUcB03v5Nw70PUvbVyS1G7Hvle/8Y9JxAzdR+9ZtWYuaQX5euXs00LewowIc+BLBBN2ygrYdjZo5uiYwFbG9gXEI3xxKs4YUXt604If2MI0nw==|Chương 636: Hạch tâm khu vực;8ieMXORqvdqb7WTdvcKbug1a3lLc/d/xu/ySA+8aZqT218kBsUaBMi9JfDDrB+l5tuhzopIvRyld5DI8e368GOmUZLvlqGhmwyKzCrs/uLQ+XBLY/hiWKTYZ57lMDgil8rQHmQ2KZPYnC04hdjRGbUPZBcMUt2zf40jCaEvhunMieu9eYnvko0wlfUgULHOBBblJ6+cA9a3vFZgCDukVnw==|Chương 637: Sương mù;WYzKb2h+DQVHxhR+dbTLwG+4qmr6cEO8gmqBkbp8UEN6HGPYhL4ku7vKPSurtnoyFgu9ig2IQshX2qDMZYR0T6pEy4ChH+C6E9RIHrDjUuv2wNu/G1BRcyYjfhJXAHs/l1N9JtD9HvHYK0+XW0xC2/juXRvhwgOeTBX8d2xjqcMQSA4cxe02JHT3zICbLu1o0Y8zYTW+r4chTaPXdtdeaA==|Chương 638: Mê cung;rYVU7PDqt1HxtT7QW6/bN6FEWekfVVeAbfCUL9AqbmIdQVLQ8Md10TTtNQHVCCrWEpsUW0iFGc7NCSPMjDGbinCAt8TZlk3GFcwgbBczkIH9pF1yWML7et6KDSSOaqnWTuIdU7ezvA77+jSClDgsTj5juIoX4WHqBYgXqe+wbAWaUXJTn9mklKsBh5t9IkNBFL4jrIzjL+/4O1F0lcxgiw==|Chương 639: Điểm đỏ;rI5DX4y98h8dTQ6jZqvzTY6Sfhf2aHMx5TLeu5j0CVcWqYpVkpvUCuA7hMXsc+/Pkzij0g7FCfyezZRxtGttLQv825p0oSfJHj1ZUiHe8x8k/n6fQlJ9K8tv/RsBBmhQ8aKFMdLCu6QomV53wMxDIG7kMYsjCp0PSAsYtmY3Grm101inOIC9xnq0L42VlMvlP8eMvnJj63bVTlGLUAURxg==|Chương 640: Thây khô;gEV6Yuf5jsM41KyEqpuQWdFf+M5b633jiwHao5MmmzXd8eAHcHnEcQc0nWQ/zdz+QRuohRUV4ncp0g3TaAAY27RNihmmpqBzw+mtyd/2n06qXVyef8anCFIudPob8kCiv3j2hr1N9ganyRvowMruyIGH0/eMJGZ72SEYjGP18oBL2q/XuZT/I5WVyckanfBMobbCSOcJrZ+xoh26vvOWUg==|Chương 641: Luyện hóa Cự Kiếm;94UFZsIpy5edNin2i6QJSJjg5tDycA5GwOr996WI5uwpo3gR+0/ewpvsnDAAiTO8r/XbGQBY7wv7C3XLxC2wFqsGumwWVJfX4WV1oB5q0Rwe7B82oYeeX6SbjPMCAuvKCXAcTvTKsU8Hzc6h2dbqjA4MlEPK9MvKyaT6C5j0THtdk0BekJr1McPU80kpa5fu47vmM4uok4eb27BwjJ553g==|Chương 642: Cải tạo Long thân thể;vsnsSM2CcJ5MiVNONkSzhf6ZqpTAqyUGCw9zOPnVkwKHIFoyaZN4Z9zxIFtKoh4gV22wYJljuveWx9FF/2uH3ddk50F9C8DauK+YYHNisv+4sBYi5c/VpHpGIf9NMfNrmBxSNa4YrnCAFntJpstRw6DNBFqyoJMEdSAjldYPsAldSqx5jgmEsJyCG48Jh0s40IkGiQ4Qzv+5uBeqsDwRoEFZF+GeIHnHQX88XijiXkGZFu/qXleSQ20jQ2t5ivy1|Chương 643: Lá xanh;CqhARSPEDIJ9sX+UxLojtIa7zl2TT/oc0Q93D5d3zJ+IBgUK/8KcTNcTjk0KTl51XuthQw3bGXdVtaXdlF1IfPamYmge1f1XhkGSNQhMdhe9XxTXv6yCrKP6w6WCaKRZwTrWggMxroWriklLgDIjtWVO0juuLeYB6sxul12BZf+YrOhxk/5f/OpIhPYDgph4Xir+ZYlsx99K5YgXb6iieQ==|Chương 644: Địa Ngục chó giữ nhà;56KSQtF544zwKna2LEC5ImSgoxZxCdsOGMuWALSzuYxSEy556des/RQoDJmSGyGVP2io6gTxb9ZDhzWSnNdfaSD3HqTOUJFAZZ3pHMu7KMIaviR7XVKlcPxebeUJd/NV2d9GnxwkADb2aEsvsqCdb1jFjsiuW9o96i3rPRU06RVG2dMhynn1bQG6l9ajGKch3aMXmR410TaRmCpH/k20omlaH1Zyn9Ah2ELUu+zBwS8sk9O3xm2vjws0U2zbuaHt|Chương 645: Người ngoài cuộc;zDXw4GsBW6vEZd1MaFBQeXdWxALFUl67cQ0kt59lBLjVzsAmgYgY4rvfD+92segqBJ0KilF02DxFxhfyvXf+NE2aIT5zYHxGuFojN4AUxGf6Y09uo088kthmRQOni9eDyEaQDXQOMueIGekAdKppu4G9VUUwG5zNmHGch5L89VYGs+EuVLGSWO3cb82MaMSP+PQ48ZC6L8tWd9yvECFTvg==|Chương 646: Nam Đẩu Tiên Căn;mr7bRuqLYCmVcIhdiZFiSIBmZtTHDWF9HpOWK6yRlP3a2sDz5KfDrMsL6UZOV/LgX9boACs0+UmjmFIZNYDcqRZ3ZTdV61JJk+fp+UfNkh9NTxY402iTub09NrABznzFYjRWFwaVT+UColVd6iSi4zesbqBlsaUiLtjnBEl4IWiNQbVrQvO06WqA181KUVCxgfedUTXjhBEkNzMw3nz89A==|Chương 647: Gào thét;w0EBi+YtMiI5Vw5GEnP7B3gUL2RRz/geLn+bBBWUBDOCh05jC58OjszS1cq09S56HP82F419l8XY/OGOGvditcChEYn1KK+TLuSRorCiiuoT1IfA5ORVEzKXSAb4dmsNFd4vs/4tEF1JXJTz9PwbfXEicExtg1iehEvZBo3OEerXO2dzyY2rjiYlkwMjwRzZ0WPpIRbGg0+NDqf2YCX8KQ==|Chương 648: Hút vào trong đó;y7A/H2sSG17+JCxqhJsRxHqsB7agznUlu/m6D1NU6Vwm6ZJ1zS2seTK0P9j4DvcHSEmstbZfYWTYc24lPd5ZY9uA14CYOb0ziZVx9FQdlsxYk5w7o13LikfgSGiFmaTyo/gwQsGhCbejC6+WyCxcbiPUHDm0Gx9pgokr2gp2vWHmtGIc0iopeJ197iF+ogmsJToo7WKWSgpgbuf3c0LXSQ==|Chương 649: Thể Nội Thế Giới;JI5EZZvnNwkTz8p+RFydf6G9RAVGtFFen2l2la/ijCWibArZWdW1xhHKYcVBWwccBXFhSKrl1tbut2kmPIYiA2N04WvrOv74b0zsJ5jZQTG+9C4+eOAjb/d/UImaK3iP8KivG4MXV9192cZJ4VSiqvAx5U+d6v2K1IhzTcbqTeUOjQP8m/W48YeQD1TyMAXRPVV2BPOHJ4AMJTZW98CdrQ==|Chương 650: Hung Thử;J58hbvw/8gu64HmT9T5gr2IPGl7mVF1APb5PTMhS2I0Q4h2dtkoriLlu5yVAhzsEuNO6dtvzOT/nSRHS8L5sIr+1XzvMyV4GeDmts7tTwhm7FF9PoOKxWz2AUsmAtp/NUNp5XYRLNJYD8ophgaM59bXlxl5xTMjhxKIkTy+PCUMR+xWMW3xBIuFmKESPSKEDNjzVByPjyuQfVRv5RqCTGg==|Chương 651: Da màu xanh người;IckW1Z6Rovxl5TrQ5MRLkTe+sZTZ7jbYgZOy5jh+RsSb1bASNZw2EqFYMGP81oiPsyK80aPlaJLBOwcZrUmTwpX1cljYRMadkkWUsette0vxBjyE3GKwn2wPaHKvGEOdLTEkHuCqTNw7wtGiar2Y8NMuu1uJfwNxv1SOSPjXd8KWF54RMEMAFI9MJgjZY20lqJw7jI7usCtrB3lfX6L33Q==|Chương 652: Tam đại thế lực;KcyP8cYhIi/gbkp391IH/p2nXfKcsm/kc1pZRTIoi/BL1Zcrr78lZQ5JAMM/fNDL24IJBW/7qvY8nrQBuk6R1ncfn2KJY3DrHsnquaWxfYwjE0afiaFEoaYHzYJ9EY7EFzlWw+a9r1N9ndBAWmm0HefPp9jAve+CXCZZKALBTk9AZ87MTXz8A/Wl6kHH2fIG7NDvO5B53WiamSfVp36Faw==|Chương 653: Thiên Đạo mảnh vỡ;Jh2MnO0pbw+L94ldUnrrhDTycZP+r6qudJnDUq/DGOopBpJ4SIu2GOwbSBd8GuPob+RTOAQB9RtOzd7d5oXtiZSsAnxqdp1hrg1NzrSAeHASeRF8zwm9L2zEh9hW2A1UNqJdHfyM92k9ObU638hcr46FuvgQNn+ODI6grWThHVtueYJcMYKB4BjlbLmPxsGOqaGb61CJ/Cy7S3wVpCRbkg==|Chương 654: Cự thạch;7tQymbmduli0Fnv+Sq+yZlb7aDiMjEssyeuAnkG+Z3tY8weASWTIJe6rRtgHuaAo4xpX6KW7JPCE4L6jw+6zRxze2Qu8YQW+2uwn/vOtE7Sy1xavQ1bHGW9zCViNC7DZRbvgt4C9vFTPDB4PgmbbYqjxcPEjicFIs3NuZk6Er4ee+Fys/uGevBLClXrkoE6cHk0h12moKydwPWTjGD0q4Q==|Chương 655: Trở về;v0fKh0Gxj5ux7beUN53KuFEHzzYBmThjsx6ZVNNXBA36qZmeWg2m/Mjb493fHuA4P8VVnn6/dH1pHJelW8OSDs2GqJ2aMZOfDfVDm+E2GxkgWNQyRBgF+3VmzwoZjtYrfCgiiFT58IrzStR8sPY2EfoaxCY83Qn+eLQxhrzq8wEMOHLIuwpfeHKrYy/ydZuYeLHBgTUaibX9NHmFVsWDGQ==|Chương 656: Thế cục;HS8hVd/ARaOTlryoMopUbsh8acy9iGOpbaucVelzy0ioce4EHrD+4wKPCWNeS2Xvzo5ZgPUWZi7K1PG7g9gQrwuNZ8qZMWbNlWLRVlVSivDA9xQ2sjpzZk8dehR5J1E3MBG1nLU/8Iv0AD9qB3dfaf7iHq7ZtgFhN6CF+oTuv0y7FNvlsWHSgiNn6xifH4g+K+qa33j7KfNZ5wHXin4++g==|Chương 657: Chủy[nện] tiếng cửa;lpZ+q3oYprYs3b/lUT5dVHwVNY9mKM8Rr5P4CcKDR37fxWgfYBeEktazJpnYReArdkf/jo4adqfFQD3tQLC3eU7zOsEAhZPIGV6B28VaiTbZZWYllFVWZpn21PCpbMpTNg1pESoHK46mJJylaluEUdlaumDQKTcdrkOZ394hNcVNMl77P4efS0cozB2m0xaSROgeBY/P9ZhpbFb+aYYL/g==|Chương 658: Sát ý;+RyC8R3A8lfHHIu7BBtNZUeVQVDmtOA/74BfF87gOE4McoDCP+ZuTaNsg6uenx9NzYX7eM433RkhF/JTPYBsn9VNaBqfx8sZgLjmagreUJRc8PY7UIeNefu+7aJYvM3nlzdv9eSI0YS5Dhgm/k1szfwbXFXzGwM7g9rIa/x0IlChoaHethfR658M/Kji/mib18cJoB/qb97YMYNWhGhw7Q==|Chương 659: Tháp hạ;o1NSNtO1Q2CKItEWZlfyAfN/fh0SN2p622vt9u4yfoZWGn12D68hkcJyVeracEmfeRrUYN8plspmQ0yVmeI1+TiF6wd02sn5uBXqa4eniyrH5L+gwBl1Mv7U7Kwm2dz79uTk8JB3so6L8EeiVBx03hlbsCerS/nDcFveR+/N8ZjywK3zMZZaaxkSrX2OZH43vt/mLCLhgfiIZ+9jhhZslQ==|Chương 660: Thanh toán;07NsPxY8HWsxyOXIV4s+xOusSzNK3cbQeeZWWDxS9ilEiUcVpmyagZ9GoPayF6BRbAqBXSlEjuPvbJEom/L8IqJR0Zc52CpCKlcGwnqr0JzhKEEi31gEGVc4T+R37dO138bSCM8t5SO6g3UBWEhHDP7ojb7CQ6FaSzOAt5P+KOf+8GREtc/B98x1Ir9YIvodnoeePBJyA+F0LQ0uoIvwIw==|Chương 661: Trở về Thiên Ưng thảo nguyên;y13UjN0Ud5wE2jr7cJC6cLg18EmZNcflSHCPWIcJD3roGWhGYlIYfS10dgvvPTt93fbJYwn+2pMKyRJzyX+A2HAprPDuDTRQq+BOBC2sNg3Ig2C1cXa4Hru1NiH6GCnnGvB3qqNg7POns34toHA7SNtPezUovE/eTs8n/mzWXsj4TjsoW4omj6udYN7sYyazJqH3AXRpRe66bXn+fRpstDMrCK1sMdJ4vcw/Pfs+JI8wx9+EQyxmrgfPDrvmlBVF|Chương 662: Bái sư;3MgZVGt1ItbajUdaW1m72uhB6IEtQ5IWKV8ZnzgU6N8B55FQYmSHcNhUbLkENqulx8YTmVtSNQof/uGh6m2bZBp0aYVLwC4WqjeXi9PmfXx0n+6IIPsgT2zMB8qlZi6FWnsC8hZviMS78XLjrnSKJNFyD6nf9Qbv+Jd2J/CT6oIy1agibnheEPPdT+8C6havLWKQk0fgLuQxfQokF1nt8A==|Chương 663: Dị bảo?;rqOpnxrSGL44FaL8v9GiAS0RMZzUl3xnnM1XtXJymYZYePe1qKA0jD0YRPTmeegF49e3bxbkjcoclCXMPBNLMIyFohkZtxKNLVyXeh3D5+XQc16r9hq30hxb3u1rAEg/+ERqmk+J5Jy+lYH3snTT39t4/Fdb8e7T8T64vQ0PV9PGaxUAaW2BQ/2jz1DBD3EBxUoiMxwLzF1PkoskJDNp8w==|Chương 664: Nhân tính chi ác;IUNZpQDk47Tl4N2wZlWnJwSSF9mK+C1gXH01uF+IFdZeLcXwqj1IPgR3Huk846zTjsGHLqMgI7k9Kdy+g7cZOpePtDVsZhBRGq62ljl/MSA7AinOPSJag6MwdDXMHdSmguHr1pQNAYo3EOJdbMFO2CS21IdSFKNDakVlUYupReKmJWMjz7Yt94H3giB3KjVnIWdjiCOC+aSEx3TYnJI2aA==|Chương 665: Đùa giỡn;OOHMMMNAxiiG1+5QB31xQHzB5y1EKRjijtEEBU/SId5MPrG5pnQYcs3FxpB5TNDuB0mO1JBCyTvo3fWTCaFlcxH+EKTsGIVXK261eLfFcT5qfKcNd5Ir6Z/7+HV8alOCQ53sU/ZxLbkmstVqS0SJe6HhQQ8SPl1E22n7UL42GkDaB7glTuZi3rIyPeWdVIm3XfvDp2aP5pprCdVTvM0PLw==|Chương 666: Ngư Long Tông;Jrc162d8/LJu/lRlJ6A43tbVMrJeQuA7LMVHmAsAuX+9f2fHU68Lnp662dBLkpR0VLPj+tZUAIkp1TsZhn3VXBXt1riXbgK/1l6cHAwxcfbublBYE9D2NXBiZi+3dDUOmxlnL5fDJ2xMv+jbhzO0Y30hwJc0t4yUPFq/W+vgETmi0RE5JLOCKzlbM+BxJlllmRgQE/KV+ua60LidOSykPg==|Chương 667: Tiếu tông chủ;EWKcnouK5gluO/QLD1AM3WADfWwDXEmsv4FZOgzKCx5QlHuCRvMzVDegtXzipk91e3xLrhQjAZG8KHtqitvuJGpZtkxC8DfxWy1dgaTkw/u04zo7G1+pbYs9KCPgPvL5E2JjFuxHS4vi8TnQdf8tmK70KCyUiSC7XdRUEipNgJygZnAThxGPo7erBPVZLTu54HkMi+RwYh3f+N18pdDqJg==|Chương 668: Thiên Tà Thần Quốc;Z8nphW9SrSiOOjMfoc1BoUDynbkb1VyqkzfEGc0EbnnrbXZlnrz65bUkUgttQ1Z2e/7FDHQU73D6bs5Bf+xx26lfVo6Osv6svLw7vooAPVCy2UKXPtTFESUtR8x0guuGmV7OaVBKInKlv2krR0w4l714j5NIU5FqHB1hY7E+fSP/1RpJviAUHiu4LHt2eOroVT93LCHq7tPqPEAefdPDHQ==|Chương 669: Ngoài ý muốn tin tức;x7WM3m2bMup75lclpQDACmaYcL8IhIaWai1M1O7mDJm1Pcbl0N1xdqEL2UkZ8wFCrA/rRJtZXX72kB6rrfSNaxCHhKAuy4/2kOfsIB7RUqnX2WXJaP58DdzkYk47ocxwtVLoSD7Mt+vmAU6ImM7CbG3D5StZVsMh7yOM6xJfPOsdV2fPfNERqtAMEGaFzg8jDh/eTjezL1fCFsB9xkmc9FMVzCADgIktbgzynFbE8ZlLAUKR/+HPxrQCPJb+pd2p|Chương 670: Khê gia tiểu thư;gE03a0TXvURoQUaB7TKkDvb2weivmhT9rNA1knpPOVW5UCxdvX6BKdNGA1pYPsgwwgEiC0ZAYM27h8GOVaZ/x8WK8LPSOzckckn/marzOE6PPBrCA3mPboWehEE/+jjyqF9tq5B6Ya8UNJv9Nxnf5Z7Jja1iUIj6ZF8dEfkmAYvW+XO1OCDz8qVA4y7ulkANSjuGRrNF6N+o7Ircb/72qg==|Chương 671: Khê Ấu Cầm;6IPdKmhLiXEcztd7FqfHKsd9tl0AfU8NiY6cEJBHcaW1Pjl5UJPgHewq6cdlquHx6DU398u1Uai+QyR05YcuTLJS6mJJZP8QZbXPyZNCNWXF//XLDp8HdKRFoc1r9dN+djz7rKGdFdYDmcmMzXwS2XjOFVa8iBOxEOEE4BgVwxaY84bkhTn5bKbmOboctJdJPO2yiUAWe02K5S2s9b72xw==|Chương 672: Bái phỏng;OqMgBJ4SfL6bNN3QekPTvIAGwC7pUvYvjyd+UCP9CftZ32NyiOrheE/UC0eU9JuxPZLKQwLkUpDspP7nEdE4xyTYTUxVLDDDjbymVVU5YjTMp1zgGbU9AYvHaxjzK8jkQEDXCfop1mujxgq/9herfYn5smZu8/BFUYmcvbRgVfUoZA2n0RJrmA1fLuUIOE98wvwv2rBpSTVC+qp3osB3Og==|Chương 673: Hai con đường;19nlN5jb6p4Ki213zzia0o+ZMyh/ZhXqS39eOG/b4P50kXW3ZwDxUudtn5TLalyFNamvi+KL4EKz3URWJLvfD9pB46uGNPqBpf0mOZVdrWgnkxVanaukF9Z8fGWcWqvlqcpvdcTUPL2CVwqiM0h9rz748i+c3udEHdp99mS6FujRqdTCuOAELEKrB/QxF7ELwJQXXFWmHnEC2BI2f99lrw==|Chương 674: Gần chết khảo nghiệm;0I81CuCqFuT65TIDkkc3wG7VZPLAp43qW0/cM5hZwxTakilwUp5BzTUsa4mjqP1kYRxmi3EnFmAejr5buXojFBz75vRAX59jQgdbD0p0VsEcTnqIIgbxZ6h2YPcXc8zeEbaOcoDudqYlJIddaBHf9z8GmMWHAa8IF+s9Ju/2Q4yL/vVugoOe6KjebwUoI2G0E9qDR4oaS6jDpQEZDLAEj3RGWHPk7dGJTh+Ncl8CH/hEVRGzKfevuToH/UICbmeb|Chương 675: Hư Thiên thành Truyền Tống Trận;/0kHEaWzDyGfQ4Y4hKtLEOQWiV5eqbpJdkfA6+UPyFNBPyuhXAlV0BT/kL/brQ9p/J1OgpjM+nAcSughNgoW+OWfZK0B7Y4JcwlbVIcw+75YyY2cSgDv2TX2pgZayaf1zxyO/XVcJPJ/L2mDGl59zDELX6S+RW7J8qrtAFyr8Lq8/a99lglu7rK9dZ1UwfkRe33t5SW5+R1VTXqg72JKKyKGknb8DJxCnRJmnNJD7SM89agF1cg95GSJnf6WuT6+|Chương 676: Động thủ;UF853+N4TIwqRs3ft2OCg/EkWdY00lSB0vmfIzw2B4n//+SFDM90Ifm6HZvwJMU7WuDYJqQii1jr3Pyz44aLmSf/ysik15j8DwdaXU3epCNBF7p9dqJMC/QNFyCuMNLCa9DNSXetXSF5jZ09NS7lPx4ou4npm2L6dgiVUG6GmxJOZYrzb3TfGYqStUaMMjgLsjGJIAU9nTzgUtzVJ7LxwQ==|Chương 677: Đào tẩu;HZk3CJu9hMVLL4O/mxq0GLvnFVxJADf5DGueLYpa+cSyA8tmgUeOs0JbLgH7G55i858olKecDdMrjaKn331XNwdoW96jTFdiUGghnCWKTZY2YOUc7OWTa9G+uhQ4uVGmkk6jADYMKI2llZQKXukNg04HrClpw3LwU0Bi2cBAkYoSGjR0XvBElLAImuGvNsF6fS1zrE4FpxJqoCzyG5RzGg==|Chương 678: Ảo giác;doA4tlcXrO5NB6J0c7/Nos5QeepzP1w8urvnwUp2giLvON4j1SBbC3yvn1O/yohppb7nRLnWHuGRpxy9BGrW02cuz0n/S4JIxlxjZ36lA/a5atvwvUuqZOSvWoeByFWYPdKJNG7QTOeMUlBJuMrr8vpR4yZRlmrdCFMHKpjAem+OGQMA+r15iNxPI72sESABA7hXaLlOiuep8/IZex+9jQ==|Chương 679: Có lừa dối;x4NglBs8IVAZ+YCleI2epxtxzlIAPvLF7YnHwtuKDXeb5mmt0qgyWiikbZ+AexkLRNNIo3Av46TSPLOiXQuoGVBDc07Q2ZHPZR0arZTleq/PFBpKrX7QNsnoGP/KTbWNuMIxuOguVKN0080WXpsPHHoWO36JKF4LGLhczA2+7HrPbUfxypwTBypl9zC/jsnfcNKckYuxuYHTHB5E37tLxw==|Chương 680: Khốn Long Tác;r/fu5JUAxm4YLcl1/jqyfjxF+pp4LRh1g+fLsnUVZ7g47hU8f0aDMtO0e5UvxWkU4od6YXOt/WAqnFY7OehEXbv0NrXb+xrYogXf44F9+yANXeJUd87a77BRL9g+PxaFvTZyMQ+8Ep82tIrTtFeP5Bf7eY8aSnhWORdFNRQonsyvAq3EeOt2xfz4OcREP3ajYi+LIN1apJ5P9P3ZF2xoUg==|Chương 681: Vân Mộng đầm lầy;vylzOhOdwQnXQNEtcKNSI8EzbzggIO2x0wOdfKulnwpxRaHZCJRrbMfiqZLdHYa+kbqOv8cOtMcHQK5anlcIxgb/O6REIwPNCcd58ji93bMbwI1LHV0mQzWRnL7L7admLnZxbP8NCOcw4riOdXX2GJYZTbBg8jncmNzHDFG9FQp8IJaAlxrny6iOiYtQnkNMzmIukepHwuMF6wjVDmQsrA==|Chương 682: Nước bùn;GHkXKssUyTFE/Mf41sWTYM1PhEzU0vVbTdnyWbWyeDEQcEjmScc603VY6EmzeTBB7MB9CSTV7VRiTyRkUheElGotga+PQ+xKnq99kJj4L7Nsk7vwi0RpJ6seoODYpo0hLfMICeBcvJpOCl/srWIGmBIgTegpEFbvhd2RFf8lLY849QIsI11VnF4KorbgxWuS92aKmuyjWt/N1uOzsp9Y2w==|Chương 683: Tìm tòi;SuInhT7WCUcwSKKl0I05hYNrw0ncgSvks2xG4tzsS9GWiq5mYPab+4HjtX1p5A/ZazorKWhena4gUYh4DPhgS3I/d4O1/V+LNWrkZHasMyxijXqUCnKLh7mloN/V9xdjS7isTTELfnKUoIznfvKckLgH0oVXJWxrxtvK+jcYV4XL375ywhsVHiLyfT/EHDdJfEfbXh03b9nYp5nPQ8O4Vw==|Chương 684: Ẩn nấp;rtpbOFwKoQHJQGXtlvNxiZIx+xiOW3nAy7WbhKc9m65psTMn6bG2LTFBhRatHNsEWp4cfJZ44KE/SfdMr1/C2kYTIBL/FZxFsVnYX8oziJaEk81fAh6xDXuqI32gXxl3dP33e/6rl8TdAlwjFC14outO9nhwKEAfNYqQBQRHLwvJnEtgIpuRlgi7ItPoiueMC/8enwFgOAGVSwg0zcPSAg==|Chương 685: Cung điện dưới mặt đất;fSw4mLaDnLFBtCl8lt79F4Ujopwko0RGzN1RToQdi11CVWZ39NfgPuLYuCYdnHisf353isMFmfVrlFbcgqW/E4a4sZfkS24wg/Xq9UpF/d81mJxkA6+f9SmqXZB4DSMVpB9gIKxL1lSaFNklVQN1RdBoqcuRArE1rLUuhn0k3P5dGo9nAIW6tB0n4v6V7+EYHXHreDxSgdXHXGckVO0yYD7oRPUnS91xR9ZjfxmTsM9bHI3wPU8n6lsd3FlnejfK|Chương 686: Phát hỏa;uj/dc7ui4DBNS5z0zruPizN5eyxi5uuUkV4V1elkhzikm9/Q/fgNIVa1dQrZ9s+YJ2R8kmJl/Cw+2Pd98r7dmZagHmrfdfWZQhePJ+nYbGxXsy18gAkW99l5NT0/JhdLQ/Kcvm7EAUIXVXpiP2A7TTlL3ZDFkZnfP0LuPhvZshCFer60Nl3dsCShVflMF9DCvczwba6wOgSP3d7vwNSs8g==|Chương 687: Mâu thuẫn tâm tình;vksGcMVLy4tEhHzJ1h4GTm2ElIwFbvOjvZpSbCx3fDE0LTO2QNgNXhqqNwKP4ODhKPSKZ2R7e8FuX4zKuoqGlYBpemtQHGLeSCTBvuupTqIZT1IYvqqRjiYWU+vzk81l5jVYgjBepSW6V2ZUyCP3mQRqnCiJkA3WtaYcW+XuMhKDARGDOIxQC/fXyaymOPNfeWmNyQDF1Sgz//QoU4BN7g==|Chương 688: Rời đi;lWaVxGO2HqQ10BK2tKsWiUrxWD2WShigbEfVP+OGKUIQdlXWa6gPiMr+OtPd2qU8oemdqlgMxd+AqH6xWyp4ONe/3QjikrC8qCcVczgme7+t2ybbCmjRxUXso45er8MPeTJQJPo6SsIOxUSKlZzi7i49O/rQSTqtvNVEwZGk6u+ItP/ZS//9ZGkP2HzfNYd8rkB9Dp+sGQalIqgubgFYSQ==|Chương 689: Nhất phẩm Tử Cực Âm Thể;iVi6lOf+CKlApp9XST+kUJIBC5bJ3y9p+SaurJTiYGEMjIxZw/zLEAHsvZr6S0ps1V8FPemslEG7R1HGu/++0842G/pJTCmu3cTMMR9lcO7feel1cUm8sYiqoTTi75kMbciMYmmcIvHbMJ9MXMbjRTCMvzjuN73fdowpKPCMsWQc/NX7/WlLovjmtDPpJRINQzoliz5JYPOLHI8b0SdkOVIJC3i7xL7F0317oSB+1NLOKyZM/Mv576nQxkiM540F|Chương 690: Vân Điện phản loạn;8l8s/9eGRm7Vz4iCGGZA0fFgU1w4j7q9NLqqT4vIGG6ib0gIQPkiVyjQnMy7CJAZjbvk5xFItWhD3PoEHuu+7MAUKdCaP7zSKCbWdvOs5fm5oFcwv49GZfOAPOdgRwvi7GPeSK0mxoJuh7szIPgLhNsgaYFAsgPQkDTz3v62ffOKyHKxDQzUDWYQIX4hIg4Bg1vc2g93qi4+dxd00qudGg==|Chương 691: Kẻ chết thay;2Asy7Cs4NL0kjB1Dvg0qthBHlHUbJJtAJYkqe+VPBJX8c2s58Nkga1YVUVQ2EMvz4jQjK3a77Mv3H+rdRNR8cpkHXr8mudfaSCIDFwO1NURlI0EHGi/fsJujsoT2OgW6QmFXnqBmmMjM7olOLlWczpVcrIRAGL110go+r6BASycld2RCafeETwkxx+3BXc2V/Dmt36lfLjWjdj+9nx8wBg==|Chương 692: Một kiếm giết ba người;0hLExGpsW4rTS8H3t1oQuhfOnTCQiE++tWS6zXZCWQM9NmPBe/WKD7Tmw6eff6NpapDzmP0U0Don8ym4oWTT3pvoQzWvBP5SS/XeWgIyGxjOcI2c4pZx/oOhXghmquALC2eFJBMMtsjTzt94MDJhH+FeyeSge9VVua+QOUVE+zet//LqywpGQL2S2Yu75qfqoAXGomkHsT/WEUBx7GP2Ec62+rGS0d269YrnHNAylF4i12qxYuSvHX+3iU6Lt+5R|Chương 693: Kịp thời đuổi tới;L6epzV1JDpSecKvoGo9OUissOwVPpOD1Purzq9edoSVszqkQF4LZyCs8DmPHeoRpvlzpc2Kvfo1TTuzRjbJfKESA++FAQG6hnWWVCch+ne9ld80RgFvjBixngTC5JG9tWaL7ozTYawQ0UJ7EpkdizTmzgn7VOU2SzlEbvy2gb3d1b271JY6JasMKWYZH7dNUG4lgxjW7hzmIJ9ueveZyTQ==|Chương 694: Thay đổi;7FQmpGv6Jsq+j5uIuKC8IeXJcRkYbWHR7VParinQTXXMm1sbTnyY5gKzTvRTD372I3GFeAWAzspE5U9zuSc4av7Fmt3XPgq0lymMrcpko/c74cHZR9kXqtPHQdDdhYesu90+uNBHxL7cCPcVYevkrT8bMrIRhz6nrxwewUYwfIg9vhp+SRwvwrCVmGOYxYnvnX14AVtPRNCdSlNbS73z3w==|Chương 695: Khoác lác;mO2jg2bUOU2JF+Mgw/AWaKudpr7Vbas0cR/MTPduNIOLWRWoNGkD2SEqVfAnSVLlpII9HEP11vGxiZvsj8yka0GyJFIu+pmZPvotCqr3QrYFXwD5+n3GBOiM5Y9NDwGwKH5enrVQGvN5PAkJcOjYtMsVSfDXMzDxjgSMJfXoI9E5zE83tm30waMKbWCiMilNFJercX5KLfaqg6lsKXwr5w==|Chương 696: Tiểu Thiên Kiếp;0kG1Kh04VuGY1hPw5BnqY7NlVdWs/SsbK7NCppSy8i9e6WBDlWrZnix3iJketAkLuzge/zl9jbJ3CqBpCOwgvLJVmQrCaSjrnsct6NpgGNy1EO/tW05+nGfJN3ziHblYj51GzbnNrR7wX/K1De8AnpU4AnUeiCoKd1cv/+cx+qPh/LSFQNR1GVP06h0DyS9Dyj0f/dzHkr5qyVa4jh28FQ==|Chương 697: Độ kiếp;jKUAGO0dH5Wefp6UBTYNQmJqYFocod2Uf8aFeednHETvsJ+CiFN+YzFJKWcqeA5y1Mv71eyUYYXPT8YOBZXWl8+i/WsKDjXtfhYAFwyYphckLaS5hQH4ZbBja4CehQ+EmYzoiDXJxK6vYEaiM3NyiGMok2gm4e2fyfCECkd5LozCKqaebdGU/pSAuedU8lIXH+kclrdGYXLvlb9BssKN9A==|Chương 698: Mộng Yểm Kiếp;vfMMZUAXkKj1C30qC7qUOVsy8flQtCi8fO8V5FcdJ6AZInIq/ufDAn0LnpKPCjc4ARzxSqOyPpksXQCoXjKn5gJ+3lr9PvgOrLfVXI2hl2nxuRguDpzf5C0J9+PKFQ0ofP7qFZyRXBtj9HlzKP0QQi9ZWQaD8962IceFg9UA6DjB4woKuTqtDfj02ZDXGN7OeW4oB48FnLQdf+e5b5TnCg==|Chương 699: Thân ảnh quen thuộc;Cvb98IdJywUXrKzbD70vnMJGnIYkS/LNM6CM17NNms1ATsgoAt9ya5ygfPx3NMknfRQMAT0mYz8hwGSn7zMtIdcJvbkIX/gptkC1WF/bKOx/C/lYQrfSJpEU1Xb6CpbyWIRq6Nnif64XUwnT66ehoF6bYWChFZInznrjvxkdB9hD5JY6cLP80wVVDTQOJ7q9qjaFfPhUZ48/CFHzU+IhSTGzVzKaM6cxPz7HqAzuoPjoVAvh6Zm7BVQhFwHknuYf|Chương 700: Đầu hư mất?;qHFP0Hf9wUJu6X0dLm/N20MXFnbRvzpn9c/9U9LCGCU5Yf4BWiMRLJatPXg1epaQ/bpH6V5KUSjzBCcOUckbazRIbkKU1nEywYBxQHDcnrzzo3T2bZRjItWtlW7MMf8oR9ypkrrpMBjqad+MOFn0yIFy6kLH5suft9OG+0DjMPgYLkbDCGoN85h/KK6OouSZ03CSMkz2xQbD9+vAKD/f7A==|Chương 701: Áp lực;otdYRgSSUaEysybrJAxU0V9ZcdzukLpzHeKlwQyOg8MbKjPTi5MS1B+BEDNbPfe9ZlOXTtwfAMimGYFj6UJ/cOtinDWvTllqSwPRAeYAPCsZtDHDB0a+r3BA7yukh9vivPONiABlffjCNYLExPlMrkAL13TGUFBEeRyLtGxezqv/6xAjlrfkQsgM6oPbXa48QWKdB48D/XCFpEaP6TFL7g==|Chương 702: Hồi trở lại Vân Hải thành;v4WKcAKRnguD/ygyz+kHaUzuhbLCtVev69GzG/eSCMTcNdysh1FzR9S9pMLAvFj5RhJ+D8shmch6xdcmlXWiDSUZof8DREPcOSe87evvX9oeTns8ceHRqdSAAUbYDPSOY059LoUytP6TQJLwW+4FRhnGh5uTEutZKXvFcxW8hYa8KEiXA/SLBbRWW3nxxj7tb7YJeN5iCJX5d0LwHrE3rttch4A6GJt58eHzI2jNK3pj69blbwFpLOL87EqukMgM|Chương 703: Tiền trả phân kỳ;elaVqhloSsGbY9V308kmrhDUG2rZV3+6/I6JWvEIUiFqa6kf5Fsu4+J9jJNxupaj6rrNeRzNgezzY37GdpTbQ97zi2TW6ofLtZNOJekA6k16XENmS7ShSpb4yN5PMpGdEul601j0N5tbubVkYI3KTWxHhyHsD/AhMSSnXwsjkneDz7552Yz9PbBYbUzkI7qOr1xDbgNCGtGxW8IcBcXC6A==|Chương 704: Tiểu Tụ;SSeN6B4AaKaw41x2XbXXcBMtTeLruN5vJhEaai2bTpHWtXHVIEAUDKvPUyuvRx52u6kRf7O+69rVAIThaPCN8CUJx+qbCZoLj69w+yiiicVquH/QZM15EtW2IgnWVAt1BJC2U0WAZgLsMLyJVgcweB1dru0bFOWdyWk12Vb15gJ1pdeuCNC4BaCUNwWy590kRVhcOQMgwqophToT2fc1jg==|Chương 705: Ta tìm La Chinh;POnxhfDjBe3l41DmkojIt8xQsnTAPeuO64D4e/beLOvowkMrolsjkD7VnUTrOqSh/tD034lhDebRmV+jrp+cza4IQhyaw8o7AYH9Sgp0WqhIkVNd7xV2Ch8q/TN1Ho59Dfhfn6swre9ViTL4dUt5aSuT58SIKiz0kAqL30sZV9pdVFriM3fsTcDUoZsEiyVaqXbEyrwFeJN60ESMx8G/aQ==|Chương 706: Vì sao mà đến;4HSD6CqpTC9lYayrWjZlO0f+Laa9oI44aarMSbUFUg88MSFJgA+TKyfLzsgehzNyIrZ4Ap2raT4BisMCMF1/CPAtgURkC74gZhSS1vQmwK37TG9sX8WJPu0ZEyyx9SM2pKIG45Gjpyquip1brhDwqiTmjfFVIQFUusri2h/1pqJBlpOyzqlHE2Xd9A2JH/VGq9ajS/OYLIgeYCpblsAzSw==|Chương 707: Ghen tuông sôi trào;GM1shXRLyCMKF8LmsOFpaEAG6nlUSR1bvfRWtJCfNoU/KQ2+C/Q16ZMIEQTnjoLqMXsR7MhdcSGHdmNw0YsxW05ZWEqVRD+ZOSY20/LuJS7q03mT0KhdtMDvV9p9n+EVjmnb9igPJIfHSWQHpI1IOWZDCSTEquOHAPberfclQsfNAbFxnkh46LKoKfKUAolTgHv28hh3sJt5b9G+D/oGbF1yKvLncalAl4XJw7hnEWgNBVtzplKqaBd1lG1l693S|Chương 708: Tin tức xấu;q9qvmfuz45QSjtz1Z45Ta7jLOVlrwysMhJJCkaix7A2Rfz2mGDh2LGldMkDIXuumqSqJ3yh8aLxEwkPQdHX+Iu1eZ+zs+snxrOpeVa6Ksyj/ChFYsJ2Ldw9eNN8s9Vb0W2rBCycc4Ke6QNn/vi5cdFYDDV0JEeluzS855jvU7Ft4V/LQsj68iuAdzZmIEehqCfLSCqJBRvCon6/4qnuw4w==|Chương 709: Trao đổi;O8NdO3wBFLQiWuNZwhlVu5aVVcAk/jMXDxbANVKFPoecG84J9unT4ShQPzlu/h0Hkdlz1Mfh4jKRUN1nMMwejvXzqA/LEjmHFzE2OsS+qME2u2wrIc0BX7WDyyg3QyLVXc7ikuldmFPjsZwlZzaUkYnd7t/G6ZbaNZOV2tU3ArfkxejG4TJ7ql9hos/mh4hP0CBGls8Q6dwNno39H7x/WQ==|Chương 710: Làm như không thấy;R5OB5N5fBsnCC11/rFdo9H0VxTgCEQimEUFHQDfT6mCTfWmpOpP5r9gJtbuRF5e8raxiV0GXFsPjdeIUpE7WHKdC5Jtcug1bYAFNA9gEQ1V20F9rdeylSzKx1Vkoh910hoDAWPxqhamanmAgPBlGdb9blhTEO8setrdLq6i+g1lNqW1DIDa02kDbljAmAJgunsN3WUWrAcY61I0HZwGDFw==|Chương 711: Người thắng?;nh7tL2yJz7Iz41v/VzqiNhbqOUOcmWf6KEiGgWSn/2+eatDZm4cH27WCq2JpD8pDtXGcoXxz3/8pNy2zF9hBABKCJFn/UQBMp1lUAs7O7HDn0kUjsC+JCce4YJqUyxarNWWRQI/h5o+im3DwGCbBhcXq/0Uv2NLJPJR5gb0p00P6rJSpA6RzWUMhWmgN/9VtH5xTMlfO5UnSuwazOlMW7Q==|Chương 712: Không biết rõ tình hình La Chinh;ZekmCaocXNrJ7M0AA25szZfKSVBiGqjc0ya82PUId4HLFaVRwg/koy672ZUHlRmfRuPc/IqJ4XGYFfg/1MhBFmvzOUP2BdvZXcQiBnDbsAQ8kwCSwvVX9JwPHvCuMEKHeTiNpmtM1EDsj1QfmsJ8iJtMSMZ595XIHnZzSMeQBwX/J/DMK2WDVaACNlkrF7TrCMwXK5q9HQj6K0jC1qJZMiBb0xWMEB4JtoKBGkbUKFyk6V+41RY17N0LKFpYZEWR|Chương 713: Sau lưng Thần Quốc;sB954nwb4YCC3498ORuvXs1u2dlecwyb1EW0OWljU0NNrkHNkwycTac+osnvA7biSC/DmmWT2Oz1hr5J9LzxctmryQwOZWPGwdH7iZ4dsdrUS02wKy5agn2E6/EK8yEfu5pd+T4NZnxg5qGG5Kx2Zoijr0fK+tGGS5PCAU09r1xvuM/22d/+0ktye8BsMo5lglcabhfREPVVcPzESOCdvw==|Chương 714: Nhiều hai thành nắm chắc;Y62qDef0+1TxOZPqJA7DtaIfH3wlVOCHkUo+PZZCCp/3XDzHo+YTyJFR9VvUvg9fqKwtGRj0KD2yCtNvctu5Ay8ywCMP+/qEcS4iXsdIQo1II7Fqac2qkD/CJS5tOjCG4BvSyxdGr38ggM2NZDC+WcY1AGZRD28sVLKN2BXYpvTxANiqwe7jwpsr1RnHqRsUL4SLI3WWNpUsjxLC1XyJXNbmmsgSeazGW4POvTpKP4HQRqhwvySl0gYsetO+nnRq|Chương 715: Quân thần;C8pEvjqOq6HcFx/JwfiWHcI/m9IOJLLAxBlcVyxH55Q8aeRZhGJvEaukkR4RODeAfOh98irYTOat3qDuzkGhG0rUPxzp+4L299bSkLpfK5SXc8rs2ftTvKXL0R0s5ro5xL5yyoBxaUEbdiFTIclm++sk/0+R2KxsUBriklzAMnHtcQkJTiJdMb+zIRs7JpIblixQqYUXHubHyX8j1nx99w==|Chương 716: Tinh Thần Chung;Qex3ZlPrZgQPeoWiqeeiEsy7J2YzLYLC/YcyQNlrpRGFSsd0boDxnyQawZriD3k6NOy0bi46jDGjgqEEsw8VSF1WxIsTV1EKePh30Offi5b2LO3Z1kbJwUtwmQPfhAH+FAHYOy9LrhB5BGtyf2qSB9fmqjl4L7oX5NtRi2JLEWl2Q95LlhF2FHQyWsXDJRTN1hTScNcx6x9cOBaXqWGYsQ==|Chương 717: Thiên đại bí mật;E87zEiL0h6Sn/mRJ4FStxPBryrZkz/tiuhMNNB/W50HFTKvHhB22aAkNQ9y1uKbkzuEefqJ0BXwKPTjaJCzz3pt4pRqp010OmR8K87ndg53ECvIT1d3szZ9BpsCNNjlB7bk3FKGWiKhWCM4ycO8PupNh9tTL6vliJX7Wq/GYQyXJiDKujpdYFCDjZuLz8U857bXW94fCl5NJTlGUnm9a9Q==|Chương 718: Ba Giang thành;s5CJeQpbIYO4kpspdhmmbi4b9YnA+HrqDqS+u9OUmIIvDdsSQlNqwVUfK4pHzFRRDmSESNGsAZKr5c0EHBreVAVrZE9SabLu+yUnKsKhtDI9m01yS9hE02/SoaulkRhGmOuyVt14o+CqAV1swTiP/uoi2Pxof7UwpQ9kp2ty5bPh8mHEsRAmy1xvswiGgvW5Mxob2/5oW3EBqu89HItdCw==|Chương 719: Ta đây đi chết đi;Jcz1uRmTxll8HZvLgMXqCOK2RYEsy8madaXmjyP8wf+ze1n5isrVBMVGFrE1XbSip50evSGomdwiriuOGCceqXLkK0meOS3DH3HlnV0VWV2bGyWaQBUdbIdMigcezJ8151e0Jw09laAvUMPC+UpWq5l30Bj3ChAw+HRpO5A2P0g2/bAPxX8gvANDoD1cfk4b9kbygXy0EaDKF8mO4ICz9w==|Chương 720: Quyết chiến;dgRpV64cWueITfjIUwJn1UZBfOAuiUgXcshsAxHin2MxD3i9nh3tV9WXMWbMDUtrwl+1YXj3XUP843vnlNd3bg6hfjkbq85f27Obje79oLvdZIcXTHre8+0Me7AOZfypqq3bJwnz/bSHQzM2wkVMb6EfF4LUIBEh7nMDsxRDN19Dh44t4lQkcUCGxNXUMqxip6/E7nV3iz24K+wTAwB4RA==|Chương 721: Khiêu chiến;Ajfan6jr4KW0VtszlqToQgE3r1OEUmwf61NABZDBLbA4IdOak/Sud6/34/p4gvaXnRLQFDR4VIXQAcnhd1+94JUfNeW9GXU6effMpOnQcmc0n/V4UKi4nbjMOiBub3W7cSadpPnk+1JxykgcFcGM5jPPBZlHzQmYjgPuKQQvehKIk8U+p/sVnw5daPGqT2gzXZiK8IjiBnIXScc8NZRr6Q==|Chương 722: Một kiếm có hiệu quả;mt1REVKIRfHupRWLFl4SdD/hFiSQCMRWRIBeBlXDVZDF3xVUaAaOIpu+PgklRgsYEhybnGK6HSp1dnHQMwQBsCv9VC0kXSoGWjq43W3XADYlpdLGHNtSq3b+iRRnQbaDkUV+fJoI9YhLiEYBakPZJJ43/WNh707DBX78LKN1d7s5knD0IE5xwug3zOkJPxHM2NqDcTfjfb/jjtiqjnUXikqXO5zSZRgOBhyvufQ7d5VdDRr85Z6x5u8NBoHItp1l|Chương 723: Không gì hơn cái này;lLajuBDNJKTtSq2dfHPfAcpFl1jvN+iJ0DeSu7LW6HqSZ7qwu10qV85L/23+FIaaFB+YFQRkl7aalGCH10kBXZX7mWIw9+zhRcGmxrRamkrt24xh6CpdUNR18FpiGGWz9hokRsVcuEwOsGVi2OiO1GmO5lpTchWLqnlywIMrzeqYUhODg9LKM7FsP8btoJ3RW6tKQj5ixhJ25XsgRrJBhqobqQPqHakzSPYFEC4wxF1i8YmiziLEp6nKwVxm5Soj|Chương 724: Ác Ma;koQPYqSomFYtSSlNqO6ZGLVlF1EdMfOVpGT+s5hZbql46OoPfC5bZLDrECzXqmAX45UwY5hJZu7rbFA3wArNW+755FlbEU5mui+dGPZvD59qU0FNKxfjcd2lmdZ7RiYHQZ7H5DGU6NxCtwfDHArjvhphUfe7wC7qdfTjhr6t5n5nknr9QfshRFlO7qIVtSXXUlDlSYvsjMQLU3zpLuHVtg==|Chương 725: Hoàng Tuyền Chiến Đẩu;QRdIFVPoSh6eTnoN09/FB3KfpnmepAhycnuXMn1NkBEHcin6NZONzeJlFGYmpzVzM0WWB1G8IIELZ08439eiHcxmlPqP9Bj+Lf0kPgz2lksiNNXABPhtTPaNLvfTvMdWNuE7NcBuaPKeeRXvXXEj222hHsyl5kzb7gYjce62wX7f89jJM01FIs41dqwYw8tYgEmOVQ2pdVU97kfPqnNKuwd0sVpihExtfVWKuWK6HYEL86x+LgofO5kg9spPke4t|Chương 726: Sinh Tử phong;KiaH/sSJjrUGwrQ505rab15MJpjmGdQIqEQvTmdcBzo4B9szsCt3BOlm8CSF+SDR+YU35F9B0owRVI+YHjQWpRQJL8c3SCMquDyuOtunpkkg650kBRLMzUSU2SnMjJEUwebKoek5i65pqQSqhbsZj0p/VGcih9ug3GP2iTaJEhrR7PkP2gd9Ky3lFFADDQd2lcIEdxo2LDDvLcpGERrJ6Q==|Chương 727: Song Tinh Chi Diệu;Ndc7JPDJB8FE3evMs+uGZblJzqWZGpNb0Z2IuOD1blmnPAn325UceIgt4e4FCk9G/ACZx3ZL3oEW/OWO8R0ANyj/A/bH5wFoPS1gIxvzofnFLs7c2grMhz8xBLuz+byR3mCItC9r3d7MP5M/82qhnnm/y9/Jmq1e0mviAhHZS3EEF3+rgJHB72/iBNdv5paiZoqFHe8Tc/LIbndY8ohejg==|Chương 728: Luật Nhân-Quả;EDn670GO5uNOF5IKVNSe0vfZUY9OBhomW0Tn+mO3KnVg4xwGr7fd/gCXHLO6r3CTGY1UeLVG1KgEYemX2fGXaK7/CdauwQzyB4D9wcJc0NwSgPvruuH9krlSpSIrY1ciail1SXS+7WBqATtaeNcFbLtpxLzRdTWwkGFqG4TLZsSnUZQ1YNWS9w57zXO3LrcAkHcFX9giIjJhxz70iyG1zg==|Chương 729: Miệt thị;Vy0AgkHQ+KJSk/M3qr0ut/4KLuQn+mW4Gmg+iJuTSt+5akqfsnVmP2lqV6aEnk1VFfshAEo1bbos5Sgtfk4Af97g1lBlAxFUpMI3N6+DABK8N9yR7Jo0ESoDM/TTC/AqQN7onLuFVpJyrsSR8jT73xynOw8HaO4GL+ZwTcR1hKVDRAuKl7nLbCGdA0fK3ye2nhT5soUFxJGGmlujPF3KuQ==|Chương 730: Trong nháy mắt giết mười vạn;KPTQPAckWQtbO/sKU1Rt4JUY503RcQmKazoOaIhIoww2nmxppcvPbc7v2tUmi/4Jvw6S6VQ2/FpOKSnkdjD4x7UQV4qQjWV+b2WAo/fUcTzOEyQFh9Jgi6yGwexrbx99KOCBue0sGeuOqbnwGt1TlMf7MKrv/YFaxFcqc/r/3lRBLc8N2/SqgJuONKM7tjJJkJ+iBmyqDoXW0SaAEfGqHrCxhm7FD38kQ1EHWbjg+403v4jHCdLo/wkFuLM2r1f2|Chương 731: Bất ngờ;LZn1T26aeuBNR1UJYedecpMkIeOI7KV1qSJmAKe7vN/i0Cy4C1B0gjMgmxLMUxkHQA/1WDq92NdgWHL+ZLo7+AbwDdTxA4bZc8fkb+3Hs7xn96sTGrU01jfI3J/54iF611wBz2wydX7LYk6CLkt9oTTqEKUCNH62ygedGTplQNHoVVVaOVmsoIxjEEwfJcbXZxmYAS2sDaXvOuSaUP7A+A==|Chương 732: Luân Hồi luật Nhân-Quả;9svyIxSCmWGgX59wP7JS5u3NxxysCDwMYDgODWy0VfJnd1KoMFlVisDF0GEOfDcaTN/h0RdtL8JQ5Lks+0ddrBp/OaLk5wWFTvYooFXE/GyxucbvlNz3Y7Bfb9DkRdo466Yv/stFkuxxtQkUJO9ixhZcTzp0ina7OeW5Bk5uFf2FEpV3BWJ0VvQXWDwLQDWJC5mR1x4ojF6sYo2hAY1HVsgivHfeTBEksfQvSLxb8Cfg3Q/wd8cwaELtw54bHJNv|Chương 733: Quyết tâm;xv6VVNFA0b2GyoHGqhYu9phlqJH8EyF3bSYcnGyLz4znFy4WplKF8lM1oazHte2QIH8H+Cgs00Ax0Nxrk/iGmtpRKLQru4UWe7B+9xCgyVL8cE8Tz4ODf8B97RPOUZ/cy+gvbDQGWADzJKIHOXKhT4Xf6qQoff/4URS8GMi+lEsixGoooTizwB13meex4rlr8Kox+/kJNnW5XJrcqZn/RA==|Chương 734: Một đường đuổi giết;3U57JUiynSD0OVH+MwHfVtg+kTcb0hCffmXL3Agfgl7S1RrBl7R1t4Iqi8RhECLsPFwQ2fX/k0ImuquLbJxerb8sB0dmD6xtjqyEE9dn9jeZ6X6/xlssE3g6H8yAGpx94Tj1ykKejXXyRobalhLlIgU9MNSRpOMJc3EnQDHWckrO38m2yL+nvYnFnqZ4lk2IF1UC1hOf8ExSjhQP3Tx2KyYDS/EKxmhDpHQD/gSZv+vlxDSLZMUSBd8pGTXwzgfG|Chương 735: Đã xong?;zBiMuet6WiyV8EI2oZGNUBBeCyctcvE1XoXFCMYLPLdn+qwGFD67mCxqJ1+mMRfpI+1hOriWW2JqjvlbEe+VvGTo2hW7z6uNQWOv47KZFxomZvQLG6xhW/H9OGaTg2GfX+cSt+urRPl6G7RP9kPddtQFGgl8Iyc1C6/X0I7WhFWdhnIRF0aOrAXkwKEZieMhiIrcDEMnDwqMU6BmQ1yGZA==|Chương 736: Thắng (ván) cục;j08S8243bwdrqDzT/bzmKEnR64rsHgLIKWTX/DknwIJMxFwDTo8M/PKfq/kv4qXGIc9WN2H53pVVOgS9rYEg5X1+YNUrmV0yCsTd5HdWzKjZii3v8Wh4cAymfVGribuTfyK3yLjKle9FgRIHVTy5Ox3VKuS4tBqTI2hnYIPAYJFkpHQ4HDGsi6ScNsqC3Honef0fZKJ+Iq6sz0yv/o4UIw==|Chương 737: Tánh mạng chi lực cùng thùng gỗ;PbbqNXA8vpBfuXuz83yPgTQU8fZm0SRt40SaIcj1NEzf5/y3spZVgY8AxWyEKsFD0aCsLSaFxmd9vmEhlpcuPiXsLMYLXs3gwXzTVpXBOryhmWlM3elGOJum03etn00MsX4xYnVB2dyo8+POqMtPWgfGzS1/54XPF3A9q1xmFGiZSUicD3CJtb3jzO012j7/Kz1gX9BSzB68KjHtQcnDbUhx9wMj7SzX7RE8uhZf2z3pZt60oSp9bGFovZMLouDC|Chương 738: Uy hiếp;AscdZTafOi7UfedkSRClhLDMAbCnxyOWPPZWnhD17d/Oox/POXfk6HvsfUBfh1a9E+9W2G72QOp/iyVGMKh1GiJXWyZtzV0GijeGczjSL6tPKMPaeHWTeHbtuOmYp77RzDp2DqQ/trqffASfHTDzhH56Pauje7G8eOuBOhcyrDzh0i56JR5W7GSOkd0SO95Gmo1a83t1fEUIRR/Gbox/Kg==|Chương 739: Một phần ngàn vạn lực lượng;MVpi2ZZD7LCeTr5EK/Ge18KW/cTnp6TqdiqLbdLnwPrju3hbw4nAxUzsteg26+M/p9UmwFrAPORrQq25TV7GtG1vCqhoa3QmMovlp8zakmUyha/TeCLTck5a69wHGXBpxc/BRDV2zzSs+AYPIVFC9fjFI/mFWHX9BIsvXGL1FQA8eTGe2hXDEmb2uwYs6+JX8lCMZqSz1MvItCke9bAHffUIOGcHdMpgvvhNlXQB3FkXcQLECLEMN8TwZYMnvYLr|Chương 740: Thức tỉnh;zjfUsnGJScx+ttoZkJIjn2l+r+hw8p3cI1F6WRstDbPkpcisQCmj5HF209cicqWwy6Ex7EiWZ+io370s+QMLTIDxI+RPOh2rAulX1efRXydwUSILes1EXQ1jK74Uvdn6Uet9je4W5nXAznef82q9olokLiXnSTd6ofYqixmf1bKhe5Z0iZpJxb8r+WWlvd5LGIFPwZvxmcri09fg91MPtw==|Chương 741: Thổ lộ hết;3Z6r18V2XU5oQlx7sBhESAJ/zsfuOLiYvZNoerfzn66On9yXRbwJTWeYs2syalFvuigvuEcLJw66gY6K7UKspBWOTP6rSvwSgKy+JMZ4HPZ5DPmX27RunqXNaxBFaHm3bob5nguX5JLi8M1iKKsPLr/vpcoRVCZqyLfAW7wb3v4GjAkavHJ9cpZCR+iRVrLreUuzypoJscdwcFhXGkz8Nw==|Chương 742: Khó hiểu;I4FBGvdhc+B8sJ96XjtBqFbDtoYxRud33xqxTfN0xQWLZza/a/k98dBeuJPzXKZiSt974UjCCz8P7wtvZCRNvrsw7C/FUt+WIGs8bwdfAcDkj9+ZeTbypRQg46rMybB96BMFZH0NUkD1RPpE1qkqlkiLwzBE3qjAfBprfRgsH6n7kPCSq2pAFwr7ai118FHv46aRbvAtBI2AwJqI3h/eTQ==|Chương 743: Cổ Ngọc;/niy7hzeK43i0phlpPPA8GRzO58DpV4g2Prt28xmW96Xv2Q56v7gG7GtsUHZy6tGfMPLMR/Cxrw1EEXFWeZbz4tpDCk1bhRfNDVbSLB3MgcBkdqeHcyZ6IW3VYKIVmfaUPzRAhdqMD0VLO3aC7Xr2dNIfkN1sWOJA8mTK2QmUQKphrG7zsUCoNAqeQO8fsqpXKhxiZuPK3/gYfkcle6+cA==|Chương 744: Hiệu quả;ANe0JpD0YXrjesIWMEID8Wh4bHe+twaO5mCQW2q6ZDt1W6R6bEgTS1L7IxzDtbHqIE/YdLi4diE3eOxCZdfKI6NFoCtTE5Q/fHEIXM/H/mKA4sexxbFEexkhOux5pnO34pgC8ZqUSeRs02QLPzovpNxLOUH8isXGXGWjgVqQxg+QwPNPY4SwEl41HFAZ2aAn9KWFKsUPUBQzucZlHmNUqg==|Chương 745: Thần Hải đối với Thần Hải;HD/uj3F94nBbLAPsbfkt5UdOgGN0sod2NuOqjGjHPBRmmCfu/oM2iiHYHQaQ5F0ucBiTMyuTc4KEFAAMpoumr78i20XbiYmllW8PRqJr4VO4PJ0bNBKP4NgtqXcltL4CeEbeCGMaLTDzmeTHjW0umtGw4U8KIk7QF5Te9bkc+cFaWx/+vM7KC+WsYr5MQP8xyRTlnrH6Fsat/tz9+1a/JD+HwyE3y0Srrkld4Lufx7PgpxkxPCWjfifyRRJsigYX|Chương 746: Thẳng tiến!;+bqhKlWWmc+rwlwnF5QT0Z4rtcxBfQH5BRKxNcgUpdczzDSkfKmLmPHGm5lpjTUcZRGxGooAgWNqpjilCsw7xeY5wMyj9hMaX7wWDQDoCCLxQ4qjnNBNhbJdFqA4GpPcc9m7MFrJ0j0KRJGToLDCgL79oxzdDFzT2IAK9tq6jS44KkaeSivn9YjXWxS5EtPOdYMieptvQ2B5AGxvbxxkXg==|Chương 747: Đắng chát;0RgHL+BOxWBTmZzcOR5+3YgI9QFVuvuYC3Tr/mZdEhsd/VZLuIMmJ3tYF2CxWIo6kTH0UvBF0BI4jP8HT+gNSMlhSClIDjWF7PyK01bVz4Q6wZA1g2Z3mQu4I/VMffJhFPyCMy3G649eygkMozudjuy2vLQGJhGjYmLxOo1WatOo+xItXT0YcYpKuyr/rO09jtji3HoZxBzViADruRC9gw==|Chương 748: Lòng tràn đầy xoắn xuýt;QdjvVNqsBarLj7cKSLfDMRSa2ACxbLn3XxGhEaRVU3I5qrmRO5jNp5j4JOb2LgPabq7rM6J3SA30JmwuV1bu7f76h5Etv/uertQbGLt++fZoEEYUxLeSAfcH3RIcVjX/B88czqBGDh1KaUVdoKcBVYedGcaniqYWU2BxZQoZ9M6NA515figXGUicgx9W0LmZIvrHYoOx5XTAIah0xwCNWZoFWRciyQrRMXJxc4RKl0k6M5q4VHFA0cIk/W8OwUd1|Chương 749: Tham ăn;64iimH5QeWRLjhhzgZ+w8sLbvAI90WJk/tmoKWNkdoM1DYSXYoEpxc4UUz+CEi7vgRxY53fI7I+tEoqMGlP5XW4b0GON/I/U2wO9ipOXIgiLymvTdpeujpfHUDSR135ybbcoBXF0a0Fkvzo1jaYLfUNf+opBDFVlWmZFJyd7laejVbwGl5BomF1nHJmhtuKI/sLv96rlQh374ixN6k3RZA==|Chương 750: Tinh Kiếm thượng nhân;X1BXjFm3De7orbho2G5CnZKKY1UTfqQBN4hW1ls3k7VLqvjNvDPqITTQ62QoowvyJfUOFj//zmt/T8/kV6DKGy21HsOD/7+89ihaEN+f+PiORy0pdKRctyDzSsXJaVHNn2Hwfoq1ND76qv/vmk/X5bkjd23a51JHcMnraLVZWi5quOJY5xPvJjJyCrdwd6BltKo1fl3jPoTZ5A8IlFbO0oWW4sNObhVPKWkaj528itDk3cnL2yDZ27LypvI2DR76|Chương 751: Đoạt đáp;V6tb+O6NfDiVzo2C4gISykpT8QVYKlhL5L+55DDmItj4RPANcUbzypznf4OmcFw9hk4Iq9JcOwUOm3ds+M6HEkZ4zJOZkVktTbCqOiWlhrj0/OQFkmw6zeyo2wUTvqmqhJCmecMbz7ksswX021mUXfZKkgotJFP4o54jD9oWZ+S8dHsnCQJbtUZAE6nhQBTlLdkdhRSpnnsrCyExjLJJSw==|Chương 752: Mê Tâm lĩnh vực;rj9rL7ILE4zoVQ/tk93DMlLtXWc4jamH0RBi/0VvUnI+mQalBhrxYrpmq3S4HdiSrLeegwewfMZb3i70gkqMz9iOrwRRlmdWmyG0rGJogMpPlHCA9QHqGULSAmN+pMmGjD0cLIfnuwWqc+5Kt9BUb0XJM6zK1Z99AZ47HwfD7hnyKrbUp7KqjXrQLYR7Hi3Yq3honj/EzizoChsXVD7OKw==|Chương 753: Vây đánh;TiZnxzWYcg3WM0H/sH+ddI0hRP9e3zcyEBPvd8RM6dgn2/YP4TJhcAd+nppT5RyyezM5qyDs7rsw6hK87YxhsMZeYOOsdtr4te1Z9RCYtCjdG8Lqdjculu8AT30JbpglLYfcVSqjUYmpVeU1haWIMIUL2taN85WLiyzp8npyfcvOdIuvomNwUMzmRg2br4Bh6KqK27ksrqjhi029kstkzA==|Chương 754: Nô lệ ấn ký;GO451Kn9WUdnC502E1C5NaYKtvirnys+dmtrj/bjzF1SyyhC0CExazqyW5YRXLbIJTusNz4Ej6UpnuEQ1Ga47IYF3GmZ4jDjNTdfP7RHXJBr3SUq3/7LbWGo+1Pl5syMGM0AzGEWwlgowoPqDlnhhN9pSsggDqy36OSYb+LwiK0xNQVTQujPsQsXHfDS/DDlmnjcHg1a36QMfmx1ES+DNw==|Chương 755: Xuất phát;bROi69aEgdoEYafElyButqOF9EFD685tz3udDy/4BItixtjXA2HFW+8in33/iGsJhFZIGby8ZFjrXW11rrQVIajQ4F8Ndxp+qGAMWsBdmkcdl7bIvuJd2IOu3KWfaPMnxwl2y+m1nEusDqju16kUWzo57aGqfvzgbfnwuVVj4tnE5sQnppBbRtHHMj4mPLdh/zlrU8GyXamNAFIFzuibjw==|Chương 756: Vượt qua;5Q88bg1y+cClFm3M/FtaTGwXF1sCetiHliVgay2bR1bddRrcWk6FcTMpDnSbpedju5tNweSOsA7k/RQAV30Bp6ulyS0AaR1ckjxQF0OJI6ZVIfaRmDbDK7x2Spg/9GPcL40ecErkzLTfC9SqI36mt1hyl20QQa565RI7OnD1Ui4LXzlWMX9DTH0rq+PDKjrw+CH5vy/d8eFrEpTOkI9CXg==|Chương 757: Đến;PXvwM4jMb8Cck3UTP4CUvwRuD7pq3Sr+89AkkwuX7N3/5ZAkYqQY6nWuTpKi8q8wHpDb8pFxJbSBIK048LLIWtCqTviDec+2TYZetAn4UvGKd+NKG9dRiI4wphDvGrQ/x3Yeia3iCUPa0yXA1paE2gS7BTx0cuUui6USrToUy8thOzW+MEIsLJn4boSOEoSQrAY81zuQaic5gY0fWZS99Q==|Chương 758: Liếc mắt nhìn tử tội;QqXwdaRfyNKluONBytq3G4ktZpJSAgRJvLV/Zm9edknoP9wUr+jE0/wqXel0hD7tR+YhVZGXbCfDTXZyE0itgYoE9Ea2vPkUN+hH7VFLqFARTfYMmrTqcVPY4hjYQb6fF5TeyFSiREpn3b0i1yDU4L4qKShJgPK8XBgfw2Xmf/L3eACwV+m2C2PE3bJSET/m994lmbRr1dCXsHm5EXpZBKKqCHtnGKlIb6RxwReptktwuvunxfp2FcfDMWSbQ941|Chương 759: Ngọc Huyền Vũ Phủ;R6ljGEL/XIU3YLiE9zR5KkFb1f+OrzcHAT8m9dujLBnt/WahYgdOPGjUq5sBGwBzZHBYlDWwyTAxV2O2ZDDZ7JyGGnlHJKipxSzFok2zpl+77pt0JSjA9VHybQyyFnhhWtxu975IhsydPO/H3l0d5jTeg6OFnBtySURFJThqNstQ7Mhe94OdckR10GFxYISbLwzRAW0PMl+bXewmAWU80A==|Chương 760: Hắc Thiết Lệnh;KSvgCKbi4QGvDV5e37oGcqzFSzVK5K1CbOIaCeKC7z+RlX4NbtRNH6i2W1v3YWHJB3MPsyVbsj0r51T3Fmj9B0r/yDAraFhAILhJFDBtAi2Ulu4UOC0keu1jOIF7RBQAa/vSCc0OClYp6lqUW00MJzu7Nj7kVNnUzjDXuaQg6E4CKOJV0KHVyGvWVyz5QFfkan/3Mh6kka3obu5Mw/FITw==|Chương 761: Hồng vòng;vKHbTBV/19xI/2mbuva9GNUgOwBzpxHF935r7kVfCyp50Oeq+cjEp9BVyewNRdfPyysXMFaEa1Co8a5fCtqMBRqVTq/VN1PthbiZROikbzRwEakME/jVXjY8JRHSaS5dRdNqc7zKSW9soNmCQvSMIl/K/RuifqxrsinzZpHB57BA/7DGaWrtZazVEMqp4RptPHf4VybtNM7mytqrbFWGEA==|Chương 762: Xuất sắc người;Su1GZ1QOhOvu4YHv50WPWZ0tEmueA/gIB5ruBCO1e8xGi4kuf/Bv1iKItylYlO3qOcdt5EtdoC/AKGLfpMlL9hbnPb70faOK6juoTHwKFjcslWXwGibQEWERP2QCK6bfHu3XeBB8Jxn0s4evKcCFZApViyim5xK3XFIWQH5ZtquchidqTUsGecElMR1odj3fuTmAnsObg/QRUjOFlpOoiQ==|Chương 763: Hung hăng càn quấy Yến Vương;F1oH9ct9eJJHsEMjYvB3kLLLymHWKqqUrMdRjjIyY9gi9KsZlSLcsleZqJ33VHZMyrE3687JmJcm9HyC7bv82pkJfNSCK07hqhXrL90JD9BcCPDPVg+ucm7+8be0CBoI+L8T6rh3NTwrDiffA3PO5TNDfBKrHWRWFtc7Gr6eOyZ5JH1hrnYCbGlH80ThFLKHTKQfBCVoOjf2H23b75XWdnS+/OXimCcZjt3QXRyUbmWALxhufKnr68dIleHMFH5I|Chương 764: Theo đuổi không bỏ;W2XvBBdKWhkzQUieWRNEeVj+qhfoslNeDuSl9NG1engwlrtKW6rfW6rJd4Ntf3WQnoCGoWSkSDybT2s4bVY1ElGclPnjgoca0KG4SFiViYEbDY0DBvJm+x5Ai0jpTmpgStbM3Ws6Ryxqb+q8GbOtiuKigLOels+fwCjbRjDiWgeio0d7eJnf2MLGDBfvlFlfcFVzwtgyxoCNInRCqLyKUw==|Chương 765: Sao có thể như vậy?;B2seauSw7eO7xpHkmp+XBVDXUpeb5XCBKBS9ugj5HGFGrAjEsIdwWNJjas4+dkCk+GNMBC+0BnIbARuqRZYDBOHeTL9Rzp/LRTXM7L8m9NrU48vo09560veKYDwZtcnwTgpDWWfEYS2GsTeN3lphGyfhRG8nYAIrRkNbDGZUu+LTr6ikvz4IVp3mJDW5YrjpVyLOKEPDDFN/Hz5G0Z4n3Q==|Chương 766: Bức tại bất đắc dĩ;Ev9APDri28Zm1C88hZMzeSBQrLUyRMxzROs43Df/rFR67+8lp7OzfPXr5ZpIOgYSzay/IUcqflcSRaPdfT8T0B7ZtDHBiIQeQPzavovHRjLzj+M23ZPf4Vc3H8LjnYrVeAetgHzdZcs7OT4HAkce0DOXo7Msb0MZVSIRK74zn1Hs9ShS7DI6KPNkWKzRPffTFhmCaQIApVofApRyfRVyxQ==|Chương 767: Hạ phong;+GH6awSZwIvqPlcy1RRhcVEZyg8rjZufLTCUIrpBYyuNlHqEBQ7T/OqjO7mW2JmDwr9iWrj9l43MjUZ7oBfj3IdCCT60iXUcyqTN1t86uOHZyuhALoBezRrN7A25qBePOH/wjbHM3IKggA+M5RlD3LnUUKMQQLpP+l9fe/tsYt1AVTTbnK719veBBgVUHW7HOduhemXNL7B+kUrOHwcXug==|Chương 768: Đấu tranh;PTWiqAk4Y8mqmotVUpRe63It+SC1mFKVmOaVTx0bwRnk9wXVYz3/fQNsczt43EphgT2Vey4mhLShgpdFAxBN+USG65Mi7fucV8DfCZSlPhUiKgDxmqtl4QDxoSzPywCwcx2Vere+gBTVFv2Bi4I4HmoJIUS5Rch1/bE7a2yN+4PDfcbqrYyNrJyG36f3w4GPALYB9FKP4jGrfv2drFSliA==|Chương 769: Tổ Long;c/QDTGlM16xCQnaair6PDcRibhDrgJSxa0QsxhSUqrHiPuMBaq57jctOvTB9Ps3zO+0xs2MoOEYmAAhMv+sl/w9TcmItY8VHbFv14jJ4vSn7T/IV9iYXwC6MzbfGmQQdHI8TF1Avzw+yDVkZUxp+HzrkweizuTdQfry1zBWAtjgKR7kj7c27IWAyXQomI7L/duapZW0aCQVUt3OucjDl6Q==|Chương 770: Thái tử cùng Yến Vương;rCG5jupKWG+XHBIfNv6fJNWAotxZLwKMUk+o3AUoJEHiP/KhYwuezFaGfPvL1Ayz2gQNWPo2+ANcMKONvhSKwn8PnhsnvmP5q2ubZAfBWWv2PJdCmsNxqxWbxX8agpyiyC62VvMD1IFdF3xPEyyb77SoqQ0F54h97WLeiHBI98E2PfaqdUEbyU4hZ6ijiAh82OL3rfWgXmBd9QvlJf3b40UTQh5lHMTbft4RysEDx7fACiyTCIwLUOFTD7RvfGE3|Chương 771: Lồng giam;9A+pO5+APEo6PTIAP3w8MgiI4kMqJ+lfDI8hX1qJ6aZemKKz6B9sb/MC06qoXLkIjxfuT3y6hWTtc+KYXcLw7dfh03+kk6t3gHpwHAxG0vfW/MePXsxqq77bOZNGKO+Xu59lK1nCDsn3VvGjhoG7jUCLfAhh/2D0yyuryluao6MPv1qmozUxPnASQh2+bBKaVZC+Tk8b4wjNlhBDOXRwCQ==|Chương 772: Thi thể;hfXRipr6/m0I3+2jL3Ztjl7tnXt96dqfiwcoeZLOgU46ukYKHNczl34GwGM9Gdz6jsrSOq8yIOC40KMEw2TAwCj+xFT7uNnaKyzd/GVYT0UTmqQlrJdJldN4gGbMZ23hKez1JLFY4+N9H9tMOddF2zWHCV37yWFVGdsbB21ZR2Ns7wvOWfP4djqno6iFDgMaU6oMXYTIMpXYE2RI8YWk+g==|Chương 773: Thủ tín;pMuS0PGy4gIDFr53UTfXovkkMDzktaLr/kzloAchP74X5T3Xcnkt4Rt6hJlz8jLkchckbUfhiHoxUQOct4t/sk3E1+lt3QOdrZBmUl6QM31CwI+UPpm8lFyiQdUYzzTJ2+MxMnqellSTs6JXGYGe0XX5Ynee4YcoUmeysrcxrFAbJ2vppWd3z/sTdKTOTVDGKS4/HeLTEcZoDZdLZ2dzwQ==|Chương 774: Đoàn đội;X+dqRE+eH9Wsz6X00NrsvcBHI7jwdOzfgsYqilG+iVZqzjxs40i50mylWsTYCjUsi/6Xh9f2rc14/GOF4hil1tsL/u9WlqPkPxYe9DIDZrlyYeI+zoQ64PhI0msbN/7biRw8HmAVNkugEVKEdS033ofaFsRw3VKBAR0Wp7Ddmm5W1tTC52q6AGgPS/q/O+PuFdcjsHCCxFmzbl3pefLJuw==|Chương 775: Hợp tác lực lượng;V0UzphulMBk2nonte3t71lm+oNzTM4PiCvbSbEl+SmY4uSv/LzvbS+VXMs3mLCGv6kLUz5HEucXWx98b5lkRpNF64qhpLgDTkdE5zXjUjoMnY6hNzHFQaYdhDM1LnHprdDsOdXWBiv5040fGc4e1h2d2S7xSuq1H57BGGw1p8zyorw58ED5lDmBCRvnKg7Kou5fee8UKdiLRxpoTmHYO8A==|Chương 776: Tụ tập;OYcvRjfF9txpd+wcF68dVQGqLe6E4ZL27fuUImQJE292/XBqpHfTWPRNKgbZd2JzdbTe8pqEJ63XAKHSTyR3eHtR7qpKELvvZvApA4EFgzWIZsP8YKw4V5tjFsIu+jolcCPzUGAvCEmiiz2ODRnVJ5/0kYTRlD624Qm1raZDaDsYJkh0ZnMc5rm1z4644bRZhU0hwFOMPewdM7/9OoZQXg==|Chương 777: Chiến Hoàng Chiến Đế;Vm0JW0CwJewHuewCb6PQRCvklTj9p+5aCi1Gf18N94W3sBbU1e/7dW00A8KEPxIc22jbdD2iniqXke/rxZrAvZ2jPVfHRcj/iDoLOU+DYcypFrUCP3BAbrC/aNncCe5Psa2DeBrUPnBg96n9iqKjrvNEGGGH6+sbkKwDUDqWVO5PzARZiQQ4ZQ0NxazcWUNKCC7jVJpBp+Ljfe4j4qGA1c3zWC/sn48EGpyZE0fAZ+p9ZdBzrfU5W6ZJ9TNdB6sx|Chương 778: Vô tâm dẫn phát rối loạn;kJqvn9oX0jzc1VmGWLDz1fKXVP+JjU8LZW8+olc3i0yv4BbzQrmBaRKxwc17FEbDDtjLAdHpCBEIJIZjpXLhlfoTT88x+rPt0ydo8+HEjNLj4yHiSa/C6gltw/gbRUZDa/ovluHu0pzO1wA9p2Bp0HwM3Hrou7kyD04u+J3PW4dd7dpL/BoAc3+8Oz1o/k7JdY3c0y2bNfuEN1pw0Vf8dHsAJaxe2dCgK0RzpdghNhkgXYZaASSnikIV4KBKZE+q|Chương 779: Trảm Không Kiếm;GlkZ9GABOPbtTTuTdem5otrAmI9Klrc5xdLTBoCJPV1bvNNbXqARDT7LYzZEI11UXN970YyIRom18eVEQJEYwnuedHc3DEqrRX5xNToWmY39QlkZ2d/aPYQOUamc9J0+jyevU39x709IpmQN2nKaQMJpNCJfx+YjnHphVzNRSRvlnOg4ceZoZf28jdKyCdQNkKYCLcIU6bkUuCjhdR1Tpw==|Chương 780: Bốn kiếm;GHTbesZnm2uZkS6IIzs7TOa1/eB9CcT2slO7WvY/ij8W1qhEn/mlD8+KXOiO3VswpLUsdrvYrP/AJ8jNW2ekx1Rh360FuYVI7VkD7AW4TOu1vljZ4IIDz2PdC0lGBFRr3e6t/DMaxD2QQbZgcX011pTceNd9a8NPc/TJ6OrxwS6I1gzNA5U05qcsij1vZd0hr2FfVFQWzc8AsvhxD3arQg==|Chương 781: Khó giải;6ezIwDERTa8lAKIWmaFbb/FbE46ZX/uZH4i8ETvxXvfRZtZcfZfJ6Ojcuty6LABqKFhRXc5K0v5gcq5hjp/hGjrJhbiPdiiYxSzSUb+YrGz5k3lVxyLlRZFTYob+4l2eQOa71rbbUxAEGFHuyZNwyZ1ZD/jZPn0CU+2+/8DABcGn940jg4rRR8NNAtGQwCYy/SaNsTSEIrDUpi3d0UpQAQ==|Chương 782: La Chinh xuất chiến;7rihUTiWWO6IpJzwy5/jRtmVoNXFvtnjNur+Cn+YAs3k41JVPQ3B7gaRq5/xyG2CX6DcK7xqy88YqDAaVeQ/OXd5gsb1MniAgSevW2124kOKds+XWNMir7kH+W5zg98h3oauuhGC9nlJyUdbYuqm7Tnp/DJCIwBTy/rf0KfZe+RiojWm41/bAeB4/o482NnblmX6GMyPK0UJXMnySnsPsMH81FMhIqsCBs/ufas6eRc5I9DSixuBYljl3aetjwGY|Chương 783: Nhận lầm người;+kkmMhSID8L/4TmR88QnCkx6f8TPMd5OWBqGcW15IYA/WsBnN0R4HrLpR8E1PNdBjz7zHHsjc1l22iAuwnC9bL//cFiqOjj9CjwDONx7P7coVJQLyhq4RyrEI/txfFPSHryLw2Lq+Naa0amwcXrEci3dnvteEQeOq46W5QJtLIkfHg2ggPRSRKYkMTL2wJlcV82Mk8QN+uvJCMJnsZeh5Q==|Chương 784: Kỳ quái;gqrQKgKEUsEgsLYv1MMcbTdenRcQqxURevzswCy8VMoEaB5CNWLYKBe7Qkvej/hML8WfikZK+loOiGsmmkTyAd75xiCoYtIMM0Gt5MZFV1PMFtMc3PBRm9KkvHK7GjsvGbfvp5+zjfefToDGe8QHhXH7SQVNoOUzIFn1VvjEexQ+aV2MA/P1w2aVYzjuu5ChPOdhFxivuIrW7Y6pqvPXAw==|Chương 785: Bảo Định;2o/a/kvg6GJbE6F8diK3J9DNH1g5mzxtJa2MiFxtIrGWN1a4jv9GdDHK9Gw5HysSxs/J9zUCph6ea8np+zVqg3VrjSN5L2iJGa8R+/KxwwJ1XeECHvTmxZ4SGo7e0MpJRwCNKFpt7OW1S0OQ6zjvjKICNUSOvdHrbbMUUSYv1sdWxv7D6EpKNea5V/Oo5tVfeVL0L41SW2b1DC+kGaZPyQ==|Chương 786: Đấu võ;nwPcLYInUt7qiwmDtrDIba3d3x5gqvhdPac19ARsJm28R/bk/t+uXn0YW69HN/cnA8maz5gOv9xoVMqd0bJ2ly76owOt7Huqaqv0YJ9drlVGRmzcQ+5tK66y16oEk7nkyfS1MeomFEFgXftX+83xYGXsXnospX7p5HoWUQOGR5n7jsaQ2j6Vb0lwV2+o0ZoTwFcFoKkfipYZx4JIvD34VQ==|Chương 787: Hành tẩu ở thế giới mặt sau;UhqPplEh1RgChUuhJ2FSPIWd/ehH87dX2xtMyk2MlPmKBZI0SeL/tA90dy/K/vKpkogzJLxYVg9R7pn/GJElOwwA3xjF5KsHNQFHbDKNfjw4sG086rDjBPRbSKkxE99D11ujoFM0PuPklYR/SNgpteJhcR4KEURi9a78p9KUzoHO8J7338BKsJBVIQSHZ3SXgi4MSozmnW+3x2+Gbi3r1PlvXxPuRGgNdo/XUNaQcyLMflwgMT2zhKU+diUTnx7Z|Chương 788: Đè nặng đánh;dq0JW9r+mFkfIe5vYCctFT//83cg0DXZNm82R8CAezIy4sxEYP7tIDr03+4nK+EzwG1cg9oZpqpOu8eK3gP6m1f1BFuwlg4sDCkbxbTFvuZvICoAgq/HMtiTaiRnF1IYEwgoOj4Z3aqnkdR681i7uTfbBiNtxjVPxX1O7SuHGYK0xi7YR2Ivc9Zt9DagC5d0F04zsleY3KYVGO9VU/9ZiQ==|Chương 789: Tiểu quái vật;VrKK0RY8AuxZMNBEhzoqZa7xkGHUfmHxWM34GN1pGMVYF3/WUWuxNNT45baMJT1iEOVO5MRpvS45xIQxZxjSZAgdcI8o13mBI46XyBufZKZJ2fLmGepCRtKCxb8H02ksEpefI86EqOxN6ka0t4gotM6UOR1ebRTBocNqKwVIIlTcqnYZCRuZ7qngKaWj0daMRinZweCqaOeCS+T7UvSqZg==|Chương 790: Hỏa Doãn Nhi;AKbca3UvtNoJDd/UG+jG2CjdFIxcrU+HQUTlFVTzM0kx1KjDWcl8gS446myd6OH/ddFTgye5+whJdS5RurIimTZ21DDhpsfV5DajuDX9a7+QhbKEzCly/ILbjCeQwnKzfNgpehPHAAaLJZMai2ojPejPYu3LZu3TE2Ib7v3GrMiVLqxQ1G/sTVzdQw3/uQ+2HO4sVJYlS2oexZTJG1z1fw==|Chương 791: Cường đại tiểu công chúa;yD8FIGpJGArEygaE9vJ0Wxa8YPHS9JCTnw1DoM37r+Dn6q4Xz68VT1bX1nmb9HHOP5P3OUJ1e2Jp+l7/LcqKatlMyzCF2SbJY0td7sk5DgO7mVE3/2qhyYm+PnKtXKBbxgQG+wlzZOXFLT/LZ1VkSDdyd5dHzyIAhmmm9ORs6ovE6UCTDNVT01Uw7Uznasqni6TLMBY1X45dnsFEx0nnAgBms5+rGK9YUNeIx5UZKkJW20w1fXpW+Af5NA44Vfsj|Chương 792: Cầu ngươi nhận thua;uaLxXZ2K/1bmO1WfDrWST0QbHVYGslLAtVWpRgZ9htlXCOwnx9Lz2R8zBtUfhk75IWFyFEbizrfbrPBiF7ZeP18lLhx2uCfhn4aGOPK/2jM3b2NUmvh1rFO6FIejoSK6CQXSmw/IGOiioIt1JXen8JlW+TbnzwLj3sGJOt9lnXFtaRreen21doFM0bS12LaTlJgL8OzZmY40OwV97B3YEAUTcSCZ2wf2JguUbHXM1dUG6+rhs9pzf2gAEGf9RBAv|Chương 793: Căn bản không tin;uR7D4g3x9Q5aim2jaGyHhTpQNShfwsncPPlyzm1ThoqsN+Y60pKR9BSCK+BjYwfkZrGtT8Ss6Se4w8xWHW7jEb3dE5g2HdxLs1rc2B1B0B8VPBO/GGR1MhwYefRcacKKPIJ6Du73WBeLSzzfWOx8T3ZXALYq81CMInVDOJVdctHbYJwDA2WCmo3x90E7fTsiGh/1iZRKA+XzdBO/CsJSgg==|Chương 794: Lĩnh ngộ tốc độ;JcyGGpgf6nPVe6IsS6Gg23/6N5EFR007EVXrzm/9l/ElOVSiAg/En7vnlbhYAkk5EqBp3DGLllaREXtXKA6kkYtW0bleKWOKxFQQWbtbe6lSh0ZlFLHKWcHBOPSdF1z8GwRopw9eTHjTVAzwVQwFmjfxFRx3IiIyHUeJwawHluDaBmqkZJ1GEmQnXR87uIA38/UpYaOmmIetTJ0690XZsw==|Chương 795: Thực phượng hậu duệ;9Iu1LDyQ1+YUm8qRYT/zb/tL4nbSeXzdrOPM1ytKgduxVu8aP+4pXo+qDXZzxyrV4V55OfyaAoRo/VBiBeJhRTcEOH6uVjhkBwvZJaBxsdVT9YUXXMxDmEJ1keX0dV+kdoQcTNuqK/H3ejzdf2CAeCj0Nn4WgS/yI9dB8aB/7nTYHq7WjbJ5P3sTiuGAE5TB1RZVwVkpnenJUkmXe97T31jjmSEuv9y9FWE2mE0jSUPVSNrNe96LQ/K5/f7jHZn+|Chương 796: Dương Viêm trùng kích;XCZ3vY9k3B82SEW7N2SN3Re/UPxNfx4EFcLCp/74BUNSEBlQVdydGR1we2IZaiXoMXatkwPiMc2/ARZZgdaO1WEU5JXCB550HMv+Zz2r2aWITUPe9+VgHRL7BBNGskrsT9zwfLGWlp2CUiLFUac/8UhcQD6VlvS4KojhiDS3aKcf4ZufnpkZzovcaa7mdvBmkHShN+Uj9vo/TpPLs8ElGz7dwYout1MifzW+E5JXH2OYhTYCEaB8AT8ddxEdDk1q|Chương 797: Uy lực không đủ;katA2MVa0GOyqFsik02R9N3F579RZoTMmkxzUkPWoD/RkaOGyA+8LxqcP3glyhhYQBbAPFJGoBOdhTuFJJvppPSVPtAvUlPURimLGXbHWsN2qe2xdno7cKIsNleGcWuvl6Vbv/6YN/BQs/1g59/yTmwW1uIYt+MHJCBnp86eRIxjcQPYe0tkRNeRUP1AMqGm5kK9TEBzobtso+XCXb+aWw==|Chương 798: Niết Bàn Chi Viêm;UFyAoNISUisXc3jKwjP9/nIYvigCVxV+gjuJF9FYG7Qt4W3ayeb0cUTxaJ4w/PRIRd3lT3oOPkSSrtGj8+lMJh0z4xG4IKTkq2nIzvSjc+Jq/CnkPTqD3C74zHMko10z3R7QIzkJXphPDHdeDuGZz2JzbzJCIEZMONg9M8nm9dgc/AEbEFKoqWiIpt9L37SGvj7Y4pG6bY9AtoDIsysh5Q==|Chương 799: Không ai bì nổi tiểu quái vật;oQ8jOElxv4eoNVENoWkjQyfLl/EB/m8qy1vZLz2ndx4XXh5nNpoS0xkYNu1rFIst8KbORLpzL2gPHaQyhjt8v4j9D+/9LhdWH6ox54LJeCyEB+9im9XfF6N/R/DOawkfUq5r0HVpCWxNqSK5luef40mq55T4ts7dT3wM/gjGHZBgk+Xj9n5d4NrREo/9AMzWzWIA+VEjLlxuYLmH0VYCPOYeR/YwJMYVBXsiumaKoa3kW/gfJZ5T0EyuQDqEFVIA|Chương 800: Tự do co duỗi;I5yS87+U9mbMUmLXNfAsaDUxAQRxwtfYr1Cu8Rl5kG2rehNKXtJOcEu5xJF4Dhmp3hmslHhJQ6zfbzv+HOiRR4kTvBNyCMzQViRTEMDG5QRpyrOgLko2QB1ASDEw9wAcUF1OjdzzfKS+n96eE4ttbjbf6P4QlIFbTt29oBLRGmlTZ4sxojDyYlwBMD/LKtOJxQOopmrrgbxg/xWUdfDLSQ==|Chương 801: Bổng nhiên nện;hNOngfjagvbrra6DiSgf3YcsQ/S+T2pmKNYmVi0I6Cjr2VpuBg8hvX07eIe15SWvBJkxEMgW1wFj+M80bT8hc11Dc9GOhmQrtVm/mck4xpK7AiVJdcRVx5GM9fg9iL7H3YoR7OgoWLyCsxC5Ju9kbDd8DArmOkzgH/EH6Exg5PxLjKBvK+E2oNVqWi4TeHoJkK3Qv7sQw90RJXpZKwiTNw==|Chương 802: Vị diện chi tử;layLaD3JrVdvq0dPyVeZnEFtIcXZCI3yDOSbaEqHwE53IB1CDcr7MdytXypX5gbhSW0/SKphL3io0aLrd1kMwPFH87y+1C5OKyptmHcC4ox2KSumuDo4ot2RhhLNlvLZXjNnWpOJjOa2I6bbQBwJqgt4iW09/rdupDhtnMKzKoRjzixUG2ohzTcRSnPoiU3WWpjDgVgCVFODtwu1T18BGg==|Chương 803: Tự nhiên thiên phú;Ojt4fZJ9QkFQ8tEc8Cma9jfEd5SOsM/HcUPp9LR0Nmoj03t4uUvvi22I2LDDpgRV5MmvANFafrwcrfDsTZ+ovSD7nuuC6IBlsADH8ejEAmGaBkpQXvbyKs0NTVvGJY5oze19MtzEty4QEcxeJnnMpDlLXPYvnRaHjAuZ0ayKYcGz/WDttNtqO7B249wZs0n5keOXj3O5HzIxKB/xm+mBiA==|Chương 804: Nhận thua;aO7/3uPQt/e+gFgdmN7DlMZw21ceI/05Az9PyQjAL9krs06lWbz6XW7LG6JxzPY/YiMZBqlseGFcPxDcUJyhSVVxXZf8Wm5Qo66GQEDFUZuEDW8STLRV4EERiRhGajsHphkT97ekMveS+vYuEhUBiV6BzdsT3/MlZbiLoiUFNG9X2hSrwRz04e1HK3FgYgBzKMOgWpvQTPReZbOpmXrOcw==|Chương 805: Đại Thiên Thế Giới đích ý chí;R+KfPqldxyJfPA7ug6jeZ/mqrxd9oc8pOM2Zu6sMyw7RYctu3Irq6YUMAwtFIfDa/7XnW1G+nZZTyFF8p9XZmQVucIBXE79OeKMgCFyzG6c/kuFl5eJ/OYEfugUq9Qc867fUkrE+uWA8/jVyT4iZvNd7XvKcVlyNMKQj0piUvXrE7ehQxlJpk122p0dV2SHGf5Pj5loyKV/U22pQ7Z+VHGsoTsTM1L8WTn75Bd7qUyiDjf8NpclwWH+vhBLyfCax|Chương 806: Linh hồn tương ủng;YMDavAsqLCjUtViA6XU3OQJWiHU1u5VYN+3GIuMD4TLMN5bRP4aY8t+IlXd45wYIz99Wd3ks1EsS21E8M9NoaP2LFqH1fGB8rcplnhJylSI96vH/WxClAljCPIgERezLUncXMU0x+4cd141hLDq++Wb4buwSad6zXe+NV6epwCqKaRw3ktUfr32r8FbhQ9k6mAOm0B9FY+/XYjn8ilrr5A==|Chương 807: Dưỡng Hồn Mộc;SVHQ03wQJrqc+28/XwagQdAnJq4g3Qu6+D14SIMkAcijNprDNM83FAF5UyhP7hELvtRNUzYVn0JrWlN/jfaqP3YZ8LMVAkxlUmnaosf4aq7oKKGhy6yMTJxrngR1JlXvVqR8sL2skJgiRHuFGq28xLO7+ejfyx0ToH0/l81M16hgD0x1mjLjbEtBXt13/AAeaEHKbtrNOg6k1tgkEYHNYw==|Chương 808: Làm tức giận;70ixDi7NZTnHZe0s+E2tTjCULp7VkDXwIEXF4GFWcEm0kIZCUI5lg14JlkThDE1SG085pDkxNVlaDdEKzP+3o8y8Wr9NSOzyDNewkcOBW8lKx+JS6y0enhSrD/3VLYesloKq5inJSdqPij9p9c6ZjpKtW7y4jCeAj1jeaYWdmr4d63jK+PEdCFGonZd1obLkp+SHV+9ymiYoCa5a1m25uw==|Chương 809: Một quyền;7zKAEH9lGbOJmKH+5I2M7j8tb1GkXOxRy2my5Y/8R3NIDchU05WxqWhjfcNwGSCJEfOnTPfZch/shvRUFHhPbhskTggBRtASmGJMQt0+Fsf8vbDz/xaHrXrIfXc+HgY1lf2uRiubhQz4G1tKcbkMD+hgYQozEPydwpuYo5he4/wDG5pWTf1qmNjDRdjU1H12aPsN0kCjTYaQIfc7rSbEhA==|Chương 810: Thổ huyết;GbfM0QvhY4xdn6mFQ8Mbt21OsLtHQuNUAvj9i/K1xMyvUdCi+ZgpOFFNmqqpOLbKLO7xnoaXWsvUHeJk0IJWpwX9Jz1O5MS0KL1pKUeVoPvq1J4HrvimLvdSwFEsSAvqeK1LbWkGK6p1t4lVei1adknTbc8Bp8JFdBPQ6xQZH+ud6phEOSe4+Skxsr33gYqKQ72v7BCGNNwuZ6+CO0aIkw==|Chương 811: Thuận lòng trời cùng nghịch thiên;C0DWuoogXEz+aI37XoFfqCSJ5QIkelfqlw9fcnkMuPlWo6F3J7gpevZ2VZXj38zpNVh6DU13bZLJYANaTN973vdxK9KANJT+7h7filXo38a5SeN2GfJgowndR0GC4Glj1wYsaWzuHSaCu7o0xaLOx8my5eB09yoxeEWkblXANCGLyWRt8AH/uGEb6eY8f5BAUUGPAqdEeW7r3XWRmdLzRB+CmU57qbcd+opzWfDOyK29SQl+5Y9jb6ldiq3EUMXD|Chương 812: Khó có thể trả lời vấn đề;whpSoOWh0RExBLjaIMvtOQ1ec/fhy3HS6ZRgbn3oVyPaJoY39VKFNrehXimuwPLH52SIcR/gIFEuV5AQuO/KSKAh1Gn9FNBc3P5Eg6cJLxlzKZogwrm/zWnDGRZ601flAOwCFtm2KKgYtK762j6ahXE5sCanozgFlaphR21kc0OkB3hjpgpiAXOszhw/rsb04U2FIHB2rjoWcIgAs7etF+EhU/DeSeDVH+qM6n/3hheZ2PJk6menGvnPEnpQQUIy|Chương 813: Cột sáng;ZnWhftFAeIUrh+ETNNtrTmca7gzlT8ukijmmhfcrZuuai/jjcuVIUWZNAvzaTGX1E5buuWy1nl1uuF51JPXvy7WsiLRc1+59bPSb6lQlX7Rhhrdpe4dh0xJ0mrJHbwqTHHWu/NuT4yZ77pJovI1rIkxIukuW/HgfyqV7NPVXqCOwR1ua04IG5bRrp3fx8alIH+R5eeRDlAqknYESQnjT5w==|Chương 814: Huyết tế chi lực;kmWGMRwyIg999ZLpqWr1ZYAf2yNn5T2BAaRCwzmuh3f+0VOchPbD6Y8ljrfa8ake0OKBcDtz+X8TSxM8MoZV4aQGxRZeP0Za9TDb6lhRu5oOWntowI1NKB1zJfqCo353QbvvQntEi2lQ3ZKwFbg+6iHPuKf5VOWkWdOM39V8CUIRdcven8EzDs8GehFYj3cMWzPcJJAe+rTfnxqGfNk+Pw==|Chương 815: Trì hoãn mũi tên;DdWyMr3lyYpHf8NnYYUtO/gHzO9QNsIye2kOZGImwKF6Ibw31twV7IxcOaliaQkd1vsq/EQzGJpsIkWT64V55vLkvHk1Pg+X9fwJqNwlS8kbbwlmw1ynjwPDyFBx1TJp99agnyDn+BoLUFFJBlrSeh96Z+Wum4eS57MaRy6chM/MbHjHX33SkzkifjvGbETpcadg4/6jA1ayfhqE7nfI/A==|Chương 816: Long Tỳ Độc;BSvGmk5ROGvJJJn66W7ay3kpSzy/rooHkBWNjscyrlegg/JFVMFfZcARiAdz3GW7u3K/KUdcazDYX4Kiop2EJmOeL17xjl5Nm4r4RiyASyohMNGtL3xbApphvIJcrSxsb8/j3+YVpQTJSmi/WTOCKbMZEGLBlTi+A6I/P+4relAvWRk1PdMUs2fok6KoAXsgeVNCFetLkSL90KoBujpdVA==|Chương 817: Gặp lại Nguyên Từ Thần Thạch;sjB4W3S8WRzG/5Fis2V/nFs0GVWlaDiHA6jATkuwwLfdDU6DYJh9SMt4Cty12iIkcONsmdwiaTMSg1Gl4T2rF+3xvuQpT/e1N59pDBzAqkCuIpgvSne45klaXt9tfEblrr6fV1VlRZkTZ4yK7wcFnvS23KlCa5NLwh+Z1w6F3582p3BiS+WC7yw6kmrinQDAonKccLFX8FIYbGjtzyQ0Os3W2NISG7WIc0rcgZoXLKWLc5R5kaNCLeaumCTO2oUC|Chương 818: Đẩy Thạch Đầu;Jpe+vTvdwknjglj4tJeI0WmreH9PDnvFMH7WFTQZi/6X6qfw3GFRooiD4A990eZO5hAwJAGZBakn2RT11FP7r++XBvYvB4AMlxEkjs2z9K65CA2MP+bsw/3uDvyHyF2ahx+Qjyu4FXPDToKiOvdSZuW6JYwe8Hj6vlIdsLtBsjZgGU6ZLD3ofVjS0l+xBOVl7WQKoY4GSCy2sYGaQqYP7A==|Chương 819: Cứu người;9VpzC/LwbBFOwNrdcQ6RA/DdYwEE2nNRq2ao495YeNXIH39B07sEX03iOSCoeyEFtK4yppWy6EhJ7tH0ugBzgvAfeqOf4A1H5LyXXG9CoMai8AcWDSwaxw2w/gRWTExpbjsPCPuy9C7ov0zK0m0+C4+l6RW6riDLjybE9X0xMcSlNDe0flvF9HNxlcrjZG3si3EgoQGzcIcIH/IUJnL1QQ==|Chương 820: Trừ độc;3NhkOzfK4TroC2gtpXYgDDCBdoFctSXfAzRwAE67mz1UtVy4vBwU9xTAniyXSlO7tYdEDbGYULLnDK4k3YLw9VfDVZFcSz6XPHxMX2am+s4mHcL/A8KjjkokBzqtBNCF82i53VTlMe+UR2tpEq0QrEdqErvaYXKmCQfUiPiZHiXKy6k5Z4k/k3LrOh1TEGVzWYsYp6dhhqi60UqUqdvS8Q==|Chương 821: Linh Thú Khu;sym/Y3GedbI6FscttXZ95hEZ31BqDpPLEP3DXBQnV57E22D0Xu/OXaZgPTMeh6w5vsq1YI19RHrtH5IHvGSto2xEQIvOWW+a5XiPvrbooD3gCyMdkeSLloKWYQ/T9E1/3yNR8S5GDcrH+kYI0LO7MDMQKjQmyfAvTjTHmh0kKQHWwEaQCfmuGFPrdSBTGF34RLEtrehtkz44EHE+vA736Q==|Chương 822: Thiên Lôi chiến kích;qF44GrbEFYe9LVAjXlj0sVBPuGiju2xJiv31i6bLzDNict2pCDEgYdbD5apq29YwoREM8by/JZy+D6WHztbyEC8u8oKgYFxtRo7VXm9uZ4pG4zmeLsCVCX7g0pTfvh+ercQAGUajw7nbBb0bABLxEL8NuUTYjft+c2RgS8gdI+LwuwYvHsJusor/juaEJjZXXIU2HyB88PmQY0b6hkScVD2q7naSnPoNo2NjM9quUiYsB0ar1/s6cDQHu1dZQAIe|Chương 823: Mỏ xà beng;+yscLQrDyJbAQK65kNku+p/Ex7gvuBKpvrtf7vAUrNKbRMbs9HCVH7v3BOlHgwxNlYgUPpkYfgCdFIIVB1CQXiYDf52lLN74i8CmEaxesPLTWHF4a53V3fLDVUW+9V+z6LeQ37pcWypB71DEPONXnY8VdtERqj2a9EsO3X1+261zy3YzttpYuifF2Lte/ZOM3VG1/mb6wb7YgawAT2+GKg==|Chương 824: Tìm được Sinh Mệnh Nguyên Thạch;LTpofZuXZHZCQfMRAv8Tj8LOpf2V0jTlLV80QeHpu6zKVfcl/oxZ/KE1AFxC3WKBUPfeKz/fATQaPtpvK4jjRD6Y8dq+u/cYfxa1X72Ksob9nqmdvgZRPQ8666MlpNhRq6jNoO2W1Vfmk4HGaq+uc5UBUIrB0V9wXe4MQbF3Ex9HsoSKIrlWieyjppely8q1Fm3Zprgep182z4SElEcB44JGoQctH1UpyNHvjGhjJZoOhOxWnJDHgn9W1PYuwpLI|Chương 825: Ghen ghét;vlk75e+obKz/TigqUwxYLGFGi6MNDYj4IXdWrf/T+SEXhBqeFKCEmZ4xEbvNWvY7AuQMGWrLAvGfbPbbeGPkj2BoI9MFGOIqeTPwdbudgwjc75osjA6slDiCc6vC/KUiznjicfADpHX1p3/wMsw98F/tKtnB5mi0Svl2DByEaXTr+pnyeRSCyguJ6YxGXpfkzke5vRzZykQN6kSiLuDHpg==|Chương 826: Hướng bên trên bò;cS9teCHiFN5ExR7t/EpsprKndvJBQl4q0YeUlGPZZSuA7tAO+9b2EfAUlfq2dqr9z+T2A5Dnh9yKncT4IW4rN3wEHh9c33d77yAvaBuyMZnyIWtMsFpWNOd5H/qF6wOGcyhefswAQeiZ3v7i39gDRh7PBi9AKWTf+oU3dB4qsxS8MQymkEB5fv7M9ZWmUwonAAsh5vt57fze8z1+d8wWWg==|Chương 827: Giao dịch;RzbeZNdJswEbqi6KMYfx0VxZjV//wWv7+o1q4AMYF2qprmD7MlCtXMaVMmqZxyDjZxn/F5b05xFyLJKmX2uY0q2CwblQ6I5oMkpsK+dUt7J8kkKdQoqWizt2kBdKJL42/Qaxl+3SbDO5lxThugo0sJKXtrn1otxdjOfHBFimxzo/9ofYiWic5nCgwH1naByMmnjwnbndNfazdy8fXDPmiA==|Chương 828: Dùng mỏ là thức ăn;3cL3yarwm/OUE2RvUELwZsnlLGmOpcUyCJPTaGLjrtsZhGWDkkWfruGDG25cAmeRytS/P+OBFNDEJgfHsvRQM2IQhHVULn7M/9AP9mnXp7fPB91tnBMjEAd8ZdhrbaqCukl+Q8ugos596cbyubR37T//PdvJxmm7Yp5yjKokQ8sYiWC8nfqWn97h9NckuJNlIAbkCM+uq73xvnqE5iyrWg==|Chương 829: Uy hiếp;4hD5d+xCp5jr28ENX5Jf1fveeQRzvwXb1LrShjWb5s0kwEr9OAJ7mZg0BazvOVfH+cRvtZkLFNXETvzYcrzmge/WRSDeK2nA7RcWl35I0y86BoExAXUmqyKDJuY72jUbPMTwA4tZFMMuIWZxFmFJfXgUF1JUoHUqQJUotHPsg2Fo2vIvwAGRghCn1UedGEEdVX9JCRwT/h0NefOnj4xgOQ==|Chương 830: Hồn hạch;O8jyfrLQGgfIQPMtvZYmBTnP/8szx/rDY6nSdca+mPEzsVLJVdUtwRavH4oHXx0EBhawc7FIymFD+tYJ96moi2iKxx4b4At5Tc/2735MfGq5kw/L0I9q3IGscPpr2dmyttZeZ4QksZ+pZORInU6upc+LbnbonfSn0WiOp+dk9e4zW6oCq9SxiAVy9VBzinTW+wVJwgE0yuOVAicBKIj7SQ==|Chương 831: Số lượng không đủ;RMtgKd9Sie8HJV5Rja6oWs1AerF1UA/OCz+mEW76SNZME9wWdP1iekbQgty19gzrL8YMhfjtd/Mjpvc5zlIzSCGoZjt31IYxw1dC7Ea9Hb83ZiG3+HBFD6q74HxtXNEeDi4gpCn1t43BglBXhklHP40Dh0QH3SJI8qL8AeyiZKEus50yxGS5s/i5Ti+WAbj5uTTMr7XFuaWiZ5aOCxL/jQ==|Chương 832: Hắc Tinh mỏ xà beng;StUBEnEBpVWs1XhtFAQelAQYYkVKWSfWzn7ULZqNl02Knz+eFAWWv8/aHH8o2EqM4Yl8tWAnvHm4LjR8mvQr/vVUGdXPLj1BTLvhirnjOWE1hfdOL/xKj7WT7xKrAAAtN4tHv5zrIDd3MJK3DuiBZzyS5iAP9iUZWJ72kJySWvUrvq7nLJJjoEUlzxggIzoVxrEKpAJtTtOIfHZEP5bSCA0ntSfESXDP1cbw7TDpk48c2Wd+EE2W7ZjCUPvl+TOh|Chương 833: Màu tím phệ mỏ trùng;ZFKY6H5f6HbGaQoWJ+lA/sN97h76jdn3fvrvok09B+lPLN5cwqslSThnFS0ZXcwukqy0isNxt/qbF0RWbHprGGV/rdFY3kWK3gMmGgvAk5ok1nmGMYubYRVWb1cl4+WKigVHXM2FfIQj3Wa8wdsNOgH1mn1TpKVeugV8QjIVE0m1Fa5Ql5N6JdNIvZCkf1QBgj73XuNPuXyudzh9Yt2vJMTreooI2FEWI9EJMMimQ3dVx3fyjqZ+5f+5tt4c1LnT|Chương 834: Nhặt ve chai?;3QmxkGvra/VkxrJ92sFRzNYO+EFHEcLb/7Q1jBLC0iZ4YlDDp/SXYCoslrN8wk3ax1cxKtRi6zxdq2lAXylInbW1KPa49vO/Ok+jzGQTS5zAW5LrxKhjzQCKpJ5EMx0SWYuXkxHvBLftJ7My0ikSlQ5TeKbvmeEmbBrXlYQMq4uUW0LaQrP7Y4Y9A45eBvlQM/SSaAgI2v16dXhDQR8e/w==|Chương 835: Sinh Mệnh Kết Tinh;pQhxoAQGenCBzxAIae+XV1PMkdiyLjbFXmYj60v90juBjEx8PE/5ukNZR/nRy1HfcyJBlcRPhW0pa4qIdfSJxTTfBXcJ9gcKgNe8ReceWMcHZEZpQjoHd68lyDOVAzaTd4iB7ZMk5I3GbGES/OWhnwdQB4Xxkctm8Z/XBkeLqKupAIrwVcPEKKOgGCvFLE8jslJOAPyp80U3Lp+2loexzw==|Chương 836: Tăng cường lực lượng;ZnHQ7qZ60i5qzO3bAoMk7+XdzxdVZzUmUrw9xvD95AZMsatbpuGlR40Kar74fIC+sd5B9euotO9IIwTHWtt1PBdZYe5wbN6XsvoIr6FfN67prqJjsAU9K/U8Nv7JQTCXACN/R8SZ8QjGVwaBA3IOYyD8oqvZwf2YoYQgF33gtMgxgoCCE0qmngJhfj7Gpuid1mk6KIltx7rkzjdNLHDHlxN61zdahKE2/aM1xiALYEtlcRkZ5A8dgMsdQiWBwMHv|Chương 837: Thắp sáng;YdMORHaCM0N/ars0+TYSMtKiv6xyWnlwCfBa+DWFbJ5xHxvGF6C3wxlMgaipjyqjtcYyAWFjt1L8D3DQzwEk4Tg/+saIJstQb++iymZunafMYHO2l3zZMeLPZsVVOty4tFP4OkNMR/wtlfSAjFw95vZQ0DnCgZHHGzSvP9ODTlgYX7BVnMhKhEg754nr7I/qj4soE0wI7GG9Eh2JM2vfEg==|Chương 838: Tịnh Hỏa;MD+WkBl3V1LLKjgeJcG4PIlEDPX2HcX6aJAcaoLeNUXyekG6cplNmCgMEKJHS5nMwUUDHfQr1+v+3wzfsiv3ApmErQ2qzlbpDLFvIFDX2JM2DrlYg8yTGFVOxTfglq/OMQsU1iNSXayAsF/3/LeABV5TuzlUUWMxKkS4wh8aUFWK70B0xqkAFKvjGPxLMIxoF8O0ei1WMAehih11RzWj/Q==|Chương 839: Ô tâm hoả thạch;TFc0QUqxNyaRCiNe0/ZiCyuln+Ef/xpMc1nqfaoZg0rwf+E8aT3ffNfcC04V8uhKjWkZQF4hjbEF9yc6DHOacoj7YPxZcKsFVejRD6CU7fO7gGuTWlyWpmT1A1Tp5dNMLXe+2H0ERpOO50tR1tXIWtTy+OHupykxElCnmUXyalOp9X8ksXSkqGOsNAjyIKGO+ZiZl7OaxW4UkjICdfvyrA==|Chương 840: Mâu thuẫn;+9IexA/RAwySpSHwQJVnQl76A9MrjBqZc8G6oA7j7djCAgix5d/ink8XYHtXI7hVcAKfPmTDL3hrN5djOfZHSpPKkqqNfZzj6y3JYph1FrS6C9YxuXhO1E04SW06ffTlIh+xTA6qEXkng73/Gh7GWFz8eR14oPTv49ulNtT++qZeLfKcYLTb6D1M2XbUT3m6eAPmZP0wuKAqSZj9e4VVxA==|Chương 841: Số học không có học giỏi;tuxzQFmkh1qeQvi8fkP6rgnOKUCzIwUV9DIeqE+TH928PMILa+lwwPgppHRpKTXpxaIIRIVKys1V2sLZHjq9nknTUjj2x4e1WaxCwAjB3JxStg3gW3UqXCPyU1o4tH7MJKa9Bg2i9D3Fc6JUltrEyrvLNBBHcNn6Ws5YBg+ZJvQaynmDyW4NTHNZkF8/yzzDJUnebMKPS711t+e3wKguulG5R1ZYoLZV3EyFdGQcRo5bKMpBW2sxV1JyScdNgEct|Chương 842: Mục tiêu: Đào quáng!;O+sL2vyz/Q05Xk1h+OO2KR/ftXo/ED553llZvBBLmUdRMzdFs814VwhdI7y8ZbBY5lIrtBUWI00wvpBNzE4feslPJ7ElMNzA5H1ux7qAu1sn1sC66RS99vwtWdYkJpyxt+5lFp9f2g/e84xnM5unFnPLk5qGVYL/mMbHR+qE+i9gc6Ps8CoKAZD9ggYbP04hXZI5SmrC/UqG09ODD1SGJQ==|Chương 843: Máu tươi;2YdbciC59kjBtpuKyq3vXdzzs5GimERHZdtgAaNMdkcGB+aA5yt4MKgNMVYVbhVW+W/ONgUg6Iw7rFoQirx9Nn1AEBF9iKWsoeszcug+GJucIBXOXibVSph+aBirCbH6lHP+KiBSxuw/PhcuPIWiB/ENBXOfg/JQkk5M0E73A6H/9yRCnEPqxZ2c7I16E2E0DCRsInjBP+X1vMl5SNqrVg==|Chương 844: Thất bại;YlUr9kMXoYh0oGW9UQGUpOu/MSgeVITHiQ2K793pUioQ4VK634pek3AK8eld1ShCautLRaEabHxqdRQD3XhEr28R7Mrm6obYY0CNiB+q99ZeBcIlYLn+ogzVE8gg0ZnBK+E1MrWfm7XKJxXZ0wp+qJP/9slcTQLjsKbOGspywQJSWCHkVbYFsZc12NDf6O10vzPLij4wdGymKiWj/2HucA==|Chương 845: Nghiền nát;nz1q7FSRQ/vWeNLfwqi48H4DobOC/lLsVSfUxhe90s+4cl7R7uNBOw6QcHXjy2Sn16dlNpBIakMWeGo6MKBWjWPxrjqFTTOutqVl7sdNOGAnfOhMpC5tf28BlDpZCHwLbx+XZT3XVuacFHbSolQkHCTnxwwrIWF5/LkRkpamzoVZ3eB+kNA1vS1fKa1z9CUKeduMoCHBfS+ghIIC/6SqQg==|Chương 846: Quan sát;HL4m0XxEZ+AC79rVe/XlaPFowOevXcA0n0jVsU+/Yf+3/6QBvWSzzKsThdCTXuuq6YmxohSK7Hd9/nxgETNqhRyWTOL6T6RANJgFeEATcpR4QJmVkgFLIJdalYrjK190YAf2oenbfhN5xsotzSM3JaEZj1NCh3YwJGAt5VDOys7z5boQQVO2emVqpDM77795MnD9959bFuT+dn+uwr6klw==|Chương 847: Nhỏ máu nhận chủ;24BofLXgmh/Z/9PE07a3QxiBw6H3+bbvqQZQ6iKbkLP9IKIKosymYPrnxJxTha//p0epOlAs2p1zVCEqzLzoD7cxHG8gDwlm14BJsKbOBYg2fSBsAxlwV5W0ufuymlldmnE1Ckh9Fw+9tObL3HGFcn2NkKjptyPFcvRxQXSKnsxbfu3FAYsltBMrnUMYUuSDFJT9GUf4rVY4HAPwbgoFQQ==|Chương 848: Kỳ quái luật Nhân-Quả;v7GksxWgU1cGAef5OC51sRGpqvhmgpP8oMKnEVkPwhkz79ztWb1hZPwEDJYF5VaNpTUiVdyLuY7lkWZBvUEByVc/ZdiL+W+2WhD5n9VMnQiy6PRMObt/yqI8qXqbBLfk5Q5OMqjTeqZJPnnmRlbWOFis5zsJbPz5fJG+RKv9gYyPg4tuZirA+IDiqKInYHP7Sb6Ow/9eCq1niRXe/eH1ay2uYISZHU7kCRIxnwRe2OIhhhftpQctwxI0j3vwT967|Chương 849: Thị phi;ygP8GslvoE8eLdA8ofpgXOOcBybw+POoBQJsy1KyXUBkgcE8tzDrmJoFUjeVx/cQanlFV9LhUBJTYJEBe6rxJlo3w1oQ8BMEDgp9QHkwVNI3ohqF+cD+lS4pO8BWpJiOvhU3E6IC7px5m6Al2azgBKsgH4FdmM3EqKllJo2Lb3+hjhK08NoI0r+8slZbGB531In3yZyQtWvzvPHKeu3QaA==|Chương 850: Chiến Hoàng nổi giận;cSMf7c4x2NNsbWzCmAR/PVr6QzutI0JLewTXu8yC4LmBhMuXzvdaLNLhJoYF6Ge/eow9p6++5Ekwlim4UJZkw4gC1WAflukWC7DvFwovoK1Q0CkYlNTly7b8uamgWobAt6g9j+fpCibFavxAPbw4pPi3ECJ9KHvoUs7mEFSCupFsMrpI+8Outxn/ZFvCluv0bC2wdvYEmmkF43c0/MEOvjB+fmuqHT2EE7R+z9rxXdPFJ+HEpDVPR831HK4fA8AP|Chương 851: Nhận mệnh;PqxlyqCOkznTjGk+6SCjNA1bFB5FUK7Oot0upKXJWzegTupC4PUFEdcy+G29aZ0+D8vFWu1NCnHJg/aNJUj/YQ0Ov7ppVNO8GZRrbwjpOqIv/4Y054O20Z2bYb+Zm4OVjVyqKWAUwLfaDUCmo0x7iHFvspCA0GiEMSlN+cF/5WgH/EqEyzO8DSjLim+sxwDZd2NgpM8O1yoUO7tVUrdTow==|Chương 852: Cướp hoa;mbx4JyTyBBrbyAcgYVbLRAWT99EjSEmHC9eONkL+dhDgMlhIzBQvlYgVbCpXOD/SId2hI4EWxdMPqZynbTbpA3scVmV8GbT2qYG/FdfQiG7DS9ZbgHvi3z/KdlFylmpQfrZxfuhmFtf3ClneBJrD5NZxbYwWWD5AOiwwYuE3GVnq5dub6eXoZxEyt3GJxBP8khMjuX4eWOuWlwkjj8tP0Q==|Chương 853: Chân nguyên cứng lại;3rk7UbG1pwFg6JPRkSMvUqmznKO0tRNhVCH4nbZGYWrpQdXoVkrA9xNWJJ/ItMTcfOcBjd6Hc3jCyrgo+ll7kihBsybJm98jb2O0GTdNlu9PLRcPIXmeW43rIfPhJvadloksksdaX1mJNGGRfewselKSL+U/AfU+pSapkckq9lqWmh1hUvo+bdp4mRHqiHMcSCeZURy0Ks1mZD5QiAY/QwTyCB937h4LvsGAelonn26lyallL1D4RY1t2mKd6qL7|Chương 854: Thiên Kiếp uy thế;LmneDJMtR55IsrXMeEV8qWNDhjE/9kMye91F8lzFGVSqqXrYOi8dedMQu8mcMaicBd1pHjsvlxkOcRccCQARGKXlP1UTOQUhnW2Yq6fw6xdR/PeObGFXHPNp2XcBpnqeYigaksyQlThSmR31eEwK6pKnXIVonliPjnSYijwVpiGCnuytF8UxIQDtZQ4VFU8HYon5pq1skUKZoPhDMIj2Wg==|Chương 855: Lĩnh ngộ;DNKndVTWAtAtVfXu2/M0on8H4dcArE5S9ijRB+DimtXfBC6qlKAPCTAo58yZp0C4UTsYqgMhywxIaenxA7zcCT6oGqcjZvJU460YhEGm4m32KEtbihLaiNsmUVkDi7SDz1aF35C92g3OtTdERn+uwpr5LEUKSOP0ry/ehP53wZqaP6WNfou2Em8FWPTQOAJttkKV+Mv11uHACatmfqm+iA==|Chương 856: Khống chế lôi kiếp;AyACpuDNNM+ps4si7h82mNL/QixI+/7mavHwEvnbWpOD1u2I/Yd8trXebeq9gnT+nFztHkKE2ELG7+jFeBmsMqhxukoV5rlNlLnanzStV4PLh2o3FgEKIOt4RdLsxDvFIYFyRCkLpp+xbIv7Cj3ABdXSLuwcT0gqwnq6STdMeErqHDCAdYm8PIgdZ1RDpsELrTfud/Yz0SkKlxGRlzfCtA==|Chương 857: Kim Kiếp;qY8RyvX+g8kE5xeB222Bl8khYY6JzD304Mw/lEDm4Aph0nfcLXTP38LT8b3wW3LPOhjd3QYeg/fEz6+BPb4l8JwNFRKC6IaDr9nz3mVfNIamfnBao+4esAdXWXQIb4YnTAWTZ68yvhY2O+4xbmiZS3VITySTjVRDnFbTDQPBQtOaUpD0C70iZp7PhgYU9UsVv5Ax5ibX/UW0oY1q81QTyA==|Chương 858: Liên hoa;0Z4QVFijZoVGkQKDWsYejs/c1INLXB85sDINLZzytTtT7D1grt6pnplMLcRvisjNlYu7QCSH2W+o836Ao4XlYtT8SXG+je4NTUIxK9hHm/lGK/FQi/X8ZHCx7EUQ1dok+yFa3H/8UPXioVOyGMcFsTAtnMiwGpBqdx/ymwimC4/rfXtVW9C429USI3XG7q2Rmd5+jZBg2j6Yo/dQv6NJPA==|Chương 859: Nở rộ;wHQtjIJG6+yQFdGsKi5bZriKfL+Db9v6JfMLtiGs40vwq6EkN6jZuCDrJDzmNmeSRBFc0V3UoDam2BBqptQ4TGbCjXImd2CE/ncXn1/TGH3V6sSDcduH686iB8bRISX6q19h37GygOXZnXUyQcsVWGN8tWc28/1nwh7r1O+V7UNMqNGtJ8XNY2rdyCDtMzl1lPOI9j1HyZugIbdCMEbGWg==|Chương 860: Thất diệp;sHIZQ5nPaQNaRqdfl9woewaaCVmO0OnCDGWEfb8Wdh/vF7ifIvN+bce8hgBXWzIv2zXRmPaCrFHBgOBSj+RcWV0gvWNVE6QcaOJUOZPsOtb/0wZy3+2O30wp+R0nLp8r2Idan7+evJQ2kxPom7diAFtY3SHDxZUW9vz3vI50mPDWc+5lYJJ9c47awNzIDkXVHdTxgBn/UhBXyp6/YR9jtA==|Chương 861: Đại Thừa liên hoa;rzqvpZHWyrRGbt0q3oF+VJC2yukuB8hiq1m9NqB/vprQcDTlMVooWd0iNff9IKXmMUQlIl3spYAbfXZykctGkkNcFqvflMKADJnZc0UwGQrbSUkYEiZZT3jpxa8EatZIlNwhOVISpE1ZOuzMdfeXT/Tj+2Q6Bir2GHp55UynEcjUGwY+u7hZIPT9ZX6KPf/ktiPHpgNbWVPdgA5O5aakiA==|Chương 862: Dây nhỏ;03oF/wImuAxiuoLrtJxG7uKDWri6728+DSSFIO5mtZzDHPc+JiFMCJKnvvcRRwwsD5ZJ+kmKiAFZ93tLKtCsu3fLF58V7mU15uXUQNRD7L7CCNEMrOGm5rKPEkqIr/u+CWE/rz4LHKrWWWYpl8n8QX3qUQRug3K9d73A/l7Zp+k90UX1KHzL6exdJh+gXN6wpw98498Czokqk0x41ij1lQ==|Chương 863: Hắc mang;rh8qLI1uoHAscV9xwfCFCWJMwBhqD29o7cHiep1pRe381F0tBucSbl9qCWXYsf/Ybl9fJ98QRTc4nUxU4N3xcva10GAllOxiXnTYmeHOJlPblwgnCo34oQDvtTCdRv+tANiyNQfim9xZ/MzMh+qhTuqcM7zC4eBAi0OXE4vXsBTD8evqPSvmiEnJDS0QoBvRn9uADJeZy36ngW8xT3LeAg==|Chương 864: Toàn bộ thế giới;B+VDFsDx2ZpzbpxmtI/qnOzvVFehcQeGUyRB5uVV32IXObV3a7AMWymuSdKb2vxGfmPWt06xnqNwasBW7AgSEdO7iBmJZ+NT9mT5JThntjLy6YGc/0TeuxDLL1TFqOq6faIrutQKPbv3fPxelzlrrF/LYsDP70TFXbCXUaOMgLOre6w7Ou9JHwFmUj09jsH7rwQCGM5/xRB0DP766vx1yQ==|Chương 865: Định giá;VC3u9QU/QfzuNUnK373EUDy3k/GuwMdwVRodBlknjlDmYDUZl7XCPnejrD4vlp3p7k4Kr5t3BENK1jLrrj5JLVUmXAiIPyQ1gEQkC83EKPsSe02yTruVkt4mW9q99zusCvY9ijWZvxB5p2KfyO99RY8WnBhMKWxoIbVGE8AdgglfzsdOOh9dq/IUO7TtpJUKVLTYgWOONxh7zIwvMXzsTA==|Chương 866: Thần Hoàng Bí Cảnh;wmuIg4wwFMlEIksmzU9W5nvaOXy5BnkvGHnNmuObpIE2U/7JLGr/Wdhq7mc0tHaiHbckHedSDUsCXs1lWVY6j6lvda0FJjnX0YXv4rm+vzf+t0Dy6i9b5V86Sc9i6ZWx9KqpzT+Dd/fpzAaRFi6UPzqYbxXQ2sH2vrmjrs1c/JD6AuwV2hI4Xwuv71KMgMjp+NYEt08DUjj6p+WXh8GQ/g==|Chương 867: Linh bàn thờ;MSJSUauO9b7D53g26NU4+s6EI3p8aG6gm8cEp/VrAr48MNTuxvd7+ffxqIJWnyQiITLf/6wRpLIw4uXGpDGq4g+f9klJJNgyFz2cVFlt2loI9IabPPfKITx1ZgjzZAqbuGgyxdi7mRMSRP1Tbss2LUtMLGcp2lWCOuHTeLqXFHFgcyuGGVaa8WCSi+k6rJLdxqOBB0P6+qpt51XTW4/nnA==|Chương 868: Tịnh Hồn Quang;kt/wW49mkay4NrE1RD4mUKFWO8CEZ0/fjdp0OFucdb8pzFjp+2GNSianCKQVyl3nnaZlHKUM78kJU9AFXap922UDhjZW0FOpWYlm4Hhz7ji9l5NgQfNH6GhyeBAaekbY/0xACsFNI1isECLEKNPVuOQYuwwYGug3cW27jcIkgegc7DlU3RrMwIm/je+UdGOWw/zsLfjSyznXXvO6mB0zgQ==|Chương 869: Nguy hiểm;qighevkaf2KdahBEfbpmxAr86qb4jTH+TYfrWwXiD+9wrJR1SFBTpptTjZL5nPwCuGT0KHWb6E0wA1b5sdvdTOXo1ZVnukhfjpAkf54xalEc65QPuCFyx54NpNTI3h4vQoLDjZGFUgDv+Eg7PT5cI2hn+1I18arztP7p3cXwZpJD3mZv0ublf9WRVUZgtelZ7CQghZzlSjLp/eCpxRQM2Q==|Chương 870: Chiếm cứ;u9SheiQHKtluugpO7rIC0jtwpByB5PpPHI/U4TqatqWnIXvrTTon0xA6PEcbDywR5WqK5OCEc46BBiALWAacHYmQNz3E5Xfkm+X4S5dTIHeerhSbX4UCZKTezwUNOYLXD/coUorKXlAD6tQowCdv6f7iSydzQb8JZMHg9ATl75kdqlCFiCDbDsejXsQqnm3eL2Y+OUi22/YbSGvql2Dl6Q==|Chương 871: "Phong Tuyết Long Thần";ViEchQyfomaFVGfkP9dYeLkm9T8l2aJfDQTMtIuhB9VZ675AkfiwwWiciepfTyJEOi6s+0KNwQYPxyXG3MVNfYsS5UIyJvTzMtAtTrLlOAJbFbKAkjpYe+sKB9PvJYHHClXwys05phMRMJtJsoamdWamkFRcn1ZDA++jyvjHLM/8aSIeZfrhB8JtpuihNEcwuiudJ+lInKQNveb2wn3EuAT8im0WLMLcocZ++L/d/JUEWFbATufviQ0TGEC9ahMg|Chương 872: Gian nan danh tự;4whLcD2JaAF9ZZfR6OcF9vorN2bsieOZwJvnAnE4Q4uPhBu7W49U1YnDsgo7SiuWpa+V1ZRl8DhwcdqlgAfMgo9wAeBsxDkyvXMHSRFRqScMvAxV2HId7R4K997vUqh4Srep8g4lPTj0jKuNWBz1UhKrcE7kbBUHQwrtcNdvOmunniiVxNoIgZ1nzW97OyzeCJ9397MWmA1m6gFiXtmvlw==|Chương 873: Phong trảm;GMN4ctfMQt2F7CMShbkiue0QMvzW0oMkO5iKyLv7cOxzne7kfSwJmo9K6pUxL6HbbfHypIGt8NEHJ82Kd3h3LMy9GPuZG69Zk6fb7H+8bIfADlyLJw7s9RkXvzK5oZqz7bKMp68XJQOe3aL9TBFvhCYSRJ+6dxm14QSB9gy0EqvGCSnJvg/CIjKywDnoHuDsUim+TvBfOnJ9xOPB6OhKpQ==|Chương 874: Thần Cực Cảnh;at8GkUAFZkXPH85LEyPkqeidE1eSmJWaLnEBv42xHbuIGcHT5xvBmXdE3DsTNrdLD4dmtbPp9VxlaCIzh5VMZZ06dgZmC7OrsIJXUhUFTtEI226alR1DhwRT2wyoehlYnMsmgzlbfe4gDAJmq1WHw8TNnYDevcP/soaelifz8Kgc7SOxmKqy8m/n/+nSPxu1PsW1LbpG1htDq0cocJeujg==|Chương 875: Còn sống;oKJuccK/hMc7zECFvorsBnXZdoVOcbDq00BH/DAuWz3I/Hc8TR1T34zTr8Xu5aHIq/aRrqQfRcryrBA7us/2FES0b8KBn0lcfMBETuVjxn7cFksa0gBtCcvzug/tqu07Ga4WqwOuhC52DcFmCZyOTtjs+lGM5ddBW4Yn904B78BDrUVVwNrdkQjbLkwclnbPx2QJFUNUYZ/6SflrGOaXvg==|Chương 876;qVxpRVnfxCZ4/1Ggs7DjiLV+CKnfy/6C7GWJ/AwY+QcKy2ERIsAvBQF+7LxxUaTRJdfJ1ipezBa7ShwslO34LyZdVcTLZuA23b5+dxMxkXYa5cnQAGRjrTxwUzxZztv2Nm0dAiQ0fDutydUFv7Tt2XN8WkzpDEy+GELg7KErPihDrNO4oTY2CaJcHOVxok9njAD0/ca4CbSrMXuQbywJUA==|Chương 877: Sáng Thế thần;13mZNt0RRJ5B4FOASnp8IXSOMLE6XkJzoM3PfIjmpt8C1P8LYVroE4X8bM/QA41iipGP/nx9E2P8awXcYykVdlrXkyBtABiIHtkokuNzg/lwQ2hOK9R2jZZjctlVn84p+ij671HHlTp3kQA3JP34Z7oLUItI9kZvzpOsbqPxY1OjbMWTlNQMIDJ9+uq8VGXUwXrcgLG4dzRRBu9WgeTnfA==|Chương 878: Phong hồi lộ chuyển;1VkHQg8FhoKgLr7rA4hLLKBK4GxrC7HDquPb6bZ26/r82B1L7tysTQfiLnYDQBCyPbBOYhoOdX72CRCZlt5RxDFSfrWK35tI+WZiNi8vpcmNDBtYyCzHinJZw4wtq6lQYrHXSQv3urI1cSlhhA4X1V3i0Kwgv/JSipSp86/XrwI7QIcjTbnDLNQGOEQFO27lVIqHU6xyXzFWh12YfFycqqr5HAFlxfozOOsmsrkLrZty4LbpSz99LnxWtaYYxNdk|Chương 879: Ô Long;ZUeX0mOB3kUa/VZs89L9f0DJYyoNxrEjFkT+4wLB+PRNTuojKYvz5hVXxeU8mldFgFGX1S4rDZQGi8GvWkxhhSGYkVG/cl2yUym1Q9D+AoQNnoyHOt7fExok6fUnf4umk8W8Gvr6J3d5mfehixpHrD6ENhjJ6LDF1KOiLjL2+5wmM7sUMzcaZ5m8+EKwJF+hnWPEFcNyCPhuMtfd2BzJ0w==|Chương 880: Cảm giác kỳ quái;izKbn6w62ZtBcZgELPOUosJbdvjtC5FhNH7N5H8PryoX9cJP3vc9EA3DIr9a/a4p7vbHMPzSoj0Jmdzh+2ow3u3hXI3xyhzLriUlVGsrOrJVEn1vU9xrCi1X14Nng5zcmucKkJ3wD22b5AKV8x+H+ocC9PRoj5jb7f3eA+K5RG2qs+jKkphZ5N2eL3LIt8eV/gAqALWcGEWvePL2XDMnNg==|Chương 881: Cự thuẫn;5Amy63RX+54tSTJkVYjSrmXlQPDBS4Pa8FCYL/M7wxAJUaoqKR9MioaKwmjU+U45nm36BeAgbG/UjWowPafTTQKRdXZMAdCX9TOOM3duWB82LNHLQRDA2LD9A/lxLiPvIQ5XlpshwIRRBc8jGu3apmXDQjxUBdeqzKgt37fqEYx53jzTbCtsvZZZMfX1Do5GFrsIFmeKVEhPmEKceHzMFw==|Chương 882: Long mạch cung thủ;IBXGTfPN+y1QQqcTda2gTRSyS0UKvDFNklbagWzDgdQBvVn6cOmWPC7kCp6eoanIp85ITFN/csAGDP4ZYPxgo61T6ibMz2R4yHvGmOMwWhEMNxf/drqXSqOP7sqV/c3Wi4sjOvqZBZGMgL7vYngSIlklRY8xvDr0sKBCFqusSLj91j4MVHp077iFzIQXN7JLchwbpP+lxaFV8fLaxm4GvQ==|Chương 883: Cứu mạng;jmW9qv0KBGHmFcZGsYal/RImC3NkNf931Ke5ZHZj3YLykyIpgmTXgSl+47HXlJWNt3/2X0+l5s9Uubnwbs+LUbpwhaBQHtlazDaD6JhnrA66Vor5mQ2DqvgvZIFi0d2XRLAzyg/abeVJdVuKhHVothoc4T6GGUJtfW21W8jZ/Z2cQwaQc0goidEb9iXSLxDJCrzaKXSKpocoSjK4Z9M7Lw==|Chương 884: Quyết đấu;RUCi7eYlU+MA89ryntT/Ab5dGxXSoEGsnORK9fDvY4Aw9r6HdsaRpGLix6hr64m0DzoOKDOzg99IZZwz6BB+cdpbQYqI47642G4NGKY8Ukpf9MRMihKsQblqTfk8cja8+3n0qde+5plmlZkH1RkKnUnyhdAId1C4sMtqe66u3s43CD0gHns0ff9P8OxpPIXeIrl4ttcDJGr3HbbkKzFrYg==|Chương 885: Hải Thủy Thâm Uyên;6YupKRzvjoRSoEnKCD6MIBGS9DcBaifhNEKd4xkZVTJJfWIkxnpHYNIeshH2ZArTuRwc7mlAs9jAvT7eXGA0vRAc7W5CMALziJ1DWzEnu4fLl3wcZSVhAjMSowbI5FwvMCAk03QwOoFGIS5RdIEunSdHhB2ab8UyqdvgD0F0k7tDGBMD3JfqWmWGW1zEyR9oXF+78XbRg/Kksq8rf7QDYg==|Chương 886: Bị phủ đầy bụi Thánh Địa;DsGTkNgyia2r57AiDRmq0nW3PmU62uWcenKcGIlPxMO9bEEKTypDmKnmpscNnqZnDUvsm1swRLctII/Ovdj6vzGBkX0NopogcaUGqinhQABTzNOPl/A6z27ErwQaKI5uhNBI9mR4zTBvnmJFcAVyHvA7VjEBywskklkeUn7dW+lkrTq1/WeghuOZw06N/22t9WNrp9IJ0Sebjx45F2XWfgAEY+1L8pr3WaZ186Re2YRi/KNdJy2jHLQkPIOwNFmk|Chương 887: Hình rồng quái vật;YF8sU9tOqRKLmPyYNMwDRcOep+081QBhVtlsRBAQhPL81z/HXmIeheQY5dTvvwJX/iX9bxWhouWaCAvamabuqnGInL1p1LuHLZNwllz7IBeb8Drvw+Wdeq+Ej+30zhMvfYfXYNoK+BtVXilJw6ye4CB3B13h5c+eCDxSj/6zFloLyc+mxvDqkITLOWn5LNu+YeI5B256zTm8jc/5MslLmw==|Chương 888: Chạy trốn;PEukvJZqARBjD+8vuESU2UJcyuCDjsTwutEsll9cuD070/e1FzZ8eBUjRKGv4KutaXatMfGu6wbsHkNXTsoFQ+HADMidf49boUBosVyh3npQlQ3adjBx8+wSXKzGbXxMUw+YgiYV0qWAEOnt86FmYoPhneGBoeWxa9PVhgd6FTi/7OdlKevqEzk5F9ZBY/2/rdFIQxqQ0WJmQnSzDDUL+Q==|Chương 889: Vô tình gặp được ba người;ejofRgpEkio1yRkO+i6VTYgF14j6sYa3sS9LVUcsvBFjUZ9x5oxKuWfDcU4T7o5zzLWDWbCSyJGVqGL0GR+tENU6UmZpC9+UX1763DKxQ3snTKDcRNaqMvp/S8FGwoaZ0IE4+ehx0eKxXy3NgTIY08kwp8rKaF6wEFK2DzneEtum49x0Ue7pAQ88pPipRGjjS1HBfxl5OCOFEnkHhaVnt7HiISEXNfBKn+lZ4l3+lHg20KBymwlAllVmar5Mg82g|Chương 890: Quy linh người;iKEmF8ZH/GQ6Sz/BZ/MAfi6d2ejQXyn5sJdzWpTMQKaf9geUvpIrO2uARGI/plqzChc2hPRAIyDRejkeFFh3Elf02tA86K2ubRdyVs1fl/xPLdRG5+VepM9U97TqYxzWiO2XEIG6N0Zucb5JU2kIhVSsvap4SDmOph2Z1oS9MduKI+vRXhHrr5IBlAk1vDQIy9FC+/v4WydGbdBd2uylUQ==|Chương 891: Lưỡi câu;fXUpa+lQz46BfeIonucj1lZ3s6oNH0sLf0Owsq3nNIdaxyKFubWQxB9MlNsUmm/wEPnyoVkZKPql1ex5rPWtZe98wglxquNPtXtzjN0lFl2IilxAhi5qJM5W9D440xQ/c4fKFt6nMwQSm06EwedeJOCzZnb5spcL+uxnpbU2E65ODDpF2R5DMiT219W7OXT7QJ3cWIzotjiN7blzEPhAUA==|Chương 892: Muốn;NESSSFZ06AhToD+b5Gpg80ofoR2IQ7vn7bI6BWI2bk/E9zjNO2Mcty/eCpQsx3jMWfWWk6Wmv8unUUzoMgw8oWX8K3MsP6a5ejuNvlg3gk+4OJkuQ+TS8V8ZPEdZScuAixkER3fxfjq2DOK5V7ZtRXmuyVnvzyjI4A2brIdB4kbHxlXwzyXvcvFfSsF39nqI6MBI6Iu4zgVUqmvYIEIF5Q==|Chương 893: Quan Tưởng bí mật;RmPK6+r2bq3xNXEqLiFuRwdaOQgNBefhN+B3jsFXFFpTTjwdilpq1oH7/1/FDGGzWF4g6fuk0mWEQ/vvTRDjvZvxV+Vz1/zAsoWL24X71/2k5kBkeTiToEfG7INlqws73SQKULUwUatZNsEaLPG5EHlg9p+k/UwDw8WrhfWRJhL2SomQ/yVUeSUiGpSdV11DV6KKNDW/dpcRMKLDgnL8LA==|Chương 894: Tháp nhọn;DYCmTAqDmk9XXvxTzYtFU2vuke7T1PK+cd4tmZc6w84F+/09g18JIVGpbHPk53FPvo53QPoTSJH3/3EcpLeuOJBstFjUR3UtBUYdmQD6FKkGlVIm4O4AQ/0FurHWWaF2o+gHf/Bkdwotzcz7uZkKQ0JtIY3N3igyWO+bl/DTdJwyNkTDZ/dFSLItng0sog3T4DDeJVm/D3S/5qquaVWFcA==|Chương 895: Thời gian trôi qua;kryJXLsRTMIhfz3tw35rLHkSKN3CV4Trox1YxcWM26taEMyJOxpIM1NXp0WQ0W/dXPrdb9GR4DmEZmYseAD+Ldx48oPxdVCIFohF9AWjbaQJm9/Qr4s+rcxdRzXeRXSfReAcdjU02YlRUebkjxL23pIKvIKD03Bm6J5jjhwTnYWMcfCtUB6+9eiTCdJrYfUDbMktnSrvOsnxey6aVerILg==|Chương 896: Vỡ tan vỏ trứng;mdtyUqkATrSa3bCMKFQVgHfW/nlEQFj3Y3JK7laEPF3keSNr/X2z3WZGbjjdp+7Co7N76pyVByRcrINtSajA3PLgCs0noVlDp5z9J3UEqXzr1By/gVHWE4CrvyG7o3R0jqJlGHNzRz3fqUIB/aWZf6gdiAIsDJe3GTl91Llb/gg0QWDHreEb8QmU3Gn/Rmr+TP6LvSzN1Kr1DPMpQvCbhQ==|Chương 897: Khó có thể tin;LvchWio4ES069eW+L5X121KAePWsv3fWBPlIAkSoo0cYZ3PF8KrdZFbJDsgaidJFKEEWKzWey34y55AuDluHspL5AfWgYEcOoLR7hjhlcDm8GU5HxaQfxWmawd4iCxHxKotY+CnD53wgOZ4Cg48EstdYBaTQuwwemc5wxv9WlmtFi7el1G8zBUPYVoaNtuBZqG/hqN29KFdP2AQbBBQ8Kg==|Chương 898: Dấu vết;mPVNHQvgC/cXlKt1zppwqVtOnTuvxcebueFKefyLuDrAAaxsiqTaKyCvrzhKI5pKPgPgYwbjUtIDfa4RYZpc0hj43Qf1go+kTzTp2jLulQ5rMsGS47LHXRWnGYzNvpyZuoRF/Q2kwQ/JqcRE4ETmNU1jQBhB5EvqfE8uOcV1ddP4tYk5wty0OShdQt73depC0Upyi0dN9Ng1Uhj4KRgRTw==|Chương 899: Giải thích;6fFyjYEDc8c95roJvuyMS15vHXzXoOZI3qu9sARjspM/WyOtAZQAaorpYglr/1t+prFGpmyTg5wlZAVlIgqgGkq7hOANo+SZ2/nuH40l8mZEKpiGMsNK7bQ9Z/IDPO11OIEfaUmkBfe5m5WBQOEUMMRpvbQ4gHE5nY9Vn5mEhiyVyrkI9lrCQ8qTzdIhEIccGlzeL4vitTEHhbexL5zHxg==|Chương 900: Phủ đầy bụi;dlMI7X7L+6mhTbv0S1nMnde0qAlXnprcJfRP98fpQrn104TXzs/2jU66vRS+f7bBvMZGg1lyhNs5M0FdgjC4GWnuqGomNkR0m7r2PjK+icdkuPaXIzlTskafmkoJwdIrJi5hefKcjmIBd8w7ZAThuQeEbplOJXw7/7WP974WXOWh9l1josxa36TbOfAcXh7a7aX1N2xSDsls4WFtT6xFgw==|Chương 901: Hoài nghi;5pOv8oV1cU7YGo/BhWhyBp+LtVDDo3MEU7cw+rQp/yZeOJFv9Fw50mhlGhylM22UQQ7rDUfHLXiUv+UakmmfHXCpHOCtm2FJ0jgpoSv25CsesVX5pvHmlDod2tIW+jzKUxK8QGjlcJLmWAjePbgH+ckrKDbTyko3m5RVFvSKOJfSlk6zzEpvoZ4UpWCtk/tocHEm7bH+/yd5AZaR+H1x7Q==|Chương 902: Nghiệm chứng;cj8/9FSwY8CFqEDJ3vwYgc0ojvYku8WCmQTmqxWaCZYcCh0/OBu2nFWESzmt3WIYSmJgOLE6tbTBTPbufzEbpU1tDUh/typkuXUHA2fhAkQAaU1bCZVgyFZKorxm+fUNhqeDlpojTo5bRChuPFPOyfhPx0sRgHQOVF63f4yW+sdlX5uVf1FdvT6x6OonDheIQ8ijBRCPrEAMatrPW/JTgQ==|Chương 903: Phản hồi thân thể;OAh8a6pX9taEfZuDuEEuwKLBIL5nka34afGag+l9oambR2TI04MRVFv3sLUQDcW3elBS1LCcANeGD1q+Pfp0m+o2lDSuNkLM2DdPP51FJ2KlaHGWYo6GBDgRFz2KquzOWHHfSXm9Chyt+lDPDpm3yM9g4CTQ9vBlO7PqsCK02q84KyjnLqsPAJsLtF7coIbeyCJlZ43dz4Czpw/6JmKXGw==|Chương 904: Điều kiện;sVD2j6Ct/+P7c01uyVIFq9uyai00F5Sb6a7GbyK+GxJ2c/UifU73Pwa4OE60i/3XW2dsErmSPCBhGIkXYIOuoY8MCPsKMFJ9o3RVnSK9uAKEhQnjm3zKP2rXb0Wvo5f9C+N4v5gQazXtqpiAXVcPgRV7kIuZs8mZJQwOse+FRqV8rJg6Pr4WIeEUq4Hp1c8EkS0DzrDjGhXB4sUUULVYYg==|Chương 905: Đánh cuộc;udTNv8O7CEv3Dqs5tIjmQPIRe07bw6KSkBntWoaZ/OOgtrfD3CJRLrsmQfAiykrVeFLLLoF2AfVLvTin5ETcYTYNs8Dg1OYZlRgUxvcB6R8iGaWNcVZhms03GVbcjTLhMuEMRx0DSHEdlmzY/txp5yKIeHt7OdnoVjcfvB3iIjBeBmZW6WfQruK2Jt2/zs+r33iNhUAYKipiCq4FMqIh1g==|Chương 906: Âm Ảnh Sinh Linh;mB6QPoD0jx3kz5paJBELQBuX3lqfepruIt810Ab2EtHqUvcg0/2N4ZHLyqCHhPru9OcrlMz8rLSXJXAXp17Sfn35TLkmyM2po/SmaUlG31/bi2+TvBneApqZRIFXzxC76J9q8GGbxXBu8eVQBklao8tJJMlW5Hg0HanoD8q234qNzoVcOc1q8EfKi/OlAKxkA6Dvg+a+YXNQoVt8709KFw==|Chương 907: Màu đen Lưỡi Dao Gió (phong nhận)!;kIJpfNPSMLnLxEafvNmML2I/aog3qWZZO69vS+RBHTFTSxh+0OgU3qdri3t0C4sOHJ/6qWqXi5Ms1uxk9EeTFk+YDryKjfa7dNj/si2ZgSO1mWfc3nj4zH6XZbtcd/QYoURAiFW62+3XOAGVpBI8UGikuUe038MJWiQt364zez7TnoUKP1WHvpFdqt6E/fi8tPpUWZPrNvuTgBSVWGZn2LgooRAXuvtPFHVua6xoBBcYSMpoCFGOQkLwU3WbHVbz|Chương 908: Thất Tinh Bàn;Xm2AwfRGBsHOpWJbpz1rY1hhY2E1XKn+yANGtbGfS8EhvPzVgSOs+aNGrzo2Q2GmjBRzBYJe9O97ITnvyd3f9F5CwG5DldYt8ZwLY2CY3YmomfzvRYb+1aQMATbk7PmL6zmCgZNr5QgMihozl0M9A3oTPRad92bKRbXbp7621kkPBf36erYrRmC/oe15bfpIpQkRN1sHP3zFGnJs/QeBWQ==|Chương 909: Lại xoay chuyển trời đất Thiên khải thành;/lg9n/100zvEpNrLHC+RQwGTuorM9AWdpoGCimfImLh8250yjfwSM17jeq6DQvZXptiTgLkyvI1x+PJW/eA99ciutzQBhYY2/cWZwKk3Ia9FaIyJyuC5UweAsWWoJ/E/yQbEZzFhVYIQqj9auWuEYW7woVUw54KtmsCTn3Zb56P4w4ZCidONadn8VeWAjdEeH3P5JQMRrIurM20Ln0lKUPjQWG5fqz7sxafk9wBwhsJMaGrcoHYkTPNtazTZJWkI|Chương 910: Đánh đàn chi nhân;RH7AXdmHYNoCPeECQCuUcmqP2Y+IPNO25mDuUuwjfi9FFO80/j9vTfDS/AgGOWeR+r3sswH4TuHu2cQbCaRrXJbvgyRi9zXd6UPqYA2MHxzxHojYJGejJJWe085ug8g2kRrF/LP9mr1IjXzQW0PlPci8wFeN+bGGaLrSoda6un2ac6XHSiLSmMenYZdCgiDBczwza+Vr3aRvTzLXzN49eQ==|Chương 911: Phóng thích;WL2ymMAEQayL4ajxq5b1nOq37XSJXUVtJ7Mrdotupwjeep22pM+a60CE7fBRVXs902H3lzH1AG18WvMlnTtspmz4DxjAAS2q4qWwqTBfDKWbM8MFlYXtQ5CF5qiQZbtVpJevx1eKEGTRGbU7vpNOQ0gAfihphcw+RbM0/1k7wNTmSpzBswDN+vdY92af3P+lqnBAhfx8DU4/dhpseAkjDQ==|Chương 912: Thức tỉnh;SJ2esonJf1RGg4FPH97J4VxCA9oE8m/wDsTO6Cp3y367W7Q7TibVm8naMquf3ImOeSP+GKJh5TG8hJBJqEeY2lMkhHg+nkhfI7LpbnTr9NUxVjJ4/lh64F/Wr13uA2RTXIhYeCn0+4twDVbLQVIWbqyYOuoEO82ED1cLnwElq5hxmlW1QIYdnLn0/MfZ5Q5YHRDQEEtDjgx2CzETIX5sGg==|Chương 913: Mượn Bát Quái Luân;JMHUdgMjyza9VPFP7vViOqBnsZikUnxzZtanFBwbFmvCPp7nv+ctDJdTI2ziDaX9v7EPUWFXqnC78ShA3TLV8BrvJS8dLBEAqxSEPfGw3JQxYWwFIXYEHrxLUM4Ut0A0ffDCCv/rfuJnFj+Hd6aj611BpwgtskttGB7Nlb2kOJSRwdqlY5MOdClBcsyCLiK1wpVxfS93TDyt5FLYeSwqOw==|Chương 914: Truy tung;sdZ+CnFtpd/KA90oTd4Xz71yCkIt8Ir/PUTf5l86x6sPZte/OCnshJVr1btuTS5WGC8Iwa+lKPdE3bcpcQetjns7+j8aPP6nu2IPoV54WnWggv8gUNe31wwfBIw1C2ViAas6UMTyUdajZu2j5Hc1DVk4Ic2mDDMlHEZ4ZwThGqpP/uaMm4oPw1+Vq1WuymMZ3AdWKMcMrjp+jxVjThsfwA==|Chương 915: Bắn chết;hy3ajQ/f8Eq6Ih087msItwqT6JSkwCkF18NQOHLVkWEM/tGUq+Qsi0lcm9Br+rymf8vrii1pjgLY5sg1hBLeGdRO/A0NUe07qv7hAAO+MX+8CAJRa+ZWQlgLhrgUIwhNHJw/bVq0HRRoDu34Oc1CSQZWZgNDumS7DagXxZOXfqtAkVSjTM7xc/dfIYemevnbdUxgaAvExHc1ATS43Ut4IA==|Chương 916: Hải Thần đại lục;IT0NcOn+4aMyZcEp9tLKy+VO6J7qwcPYUaifLJI0RJDe+X7XbyIhh2G/qgVaoMkN/9ZrdL3RCIkUhJ1lWgZEaeWmEvBdhNBLcmfu0tIWaDNGLphkGrtyLJ3245S/21jC3yy19RpqUy735W9G1DsQJOZ0ewraJBG9BhDe866rgxscPL7BbySYeV3N8WHrDnQbOCcGq8f9Vrynq1Bne7LBLA==|Chương 917: Quỷ Chú Thuật;1r/pTfC4nDUEZkj1sYWuw08lu2DHEgWr7yhmOPnZybOf3NwaorymbuG3KCzBrP/AK3R4GTs+B1hUO6gYhDV7rERijlYD9g0R44IuTsVu1yYk3m3JlaguN7ru/iKYyw43gebvjdc2XElhxoSw+k2p0dK2UC6hetAGYLmQLB7MohATzkA8i7uyTfu3MpPRQZH9Q3O+QprALKofxtaQKoUctQ==|Chương 918: Gặp chuyện không may;i6F9RZ9JMBQ1WgguRXi+4vkL8yYrb/9Jp1Hahn2om/Jx0u8NlcPMzKV0Zxq4NQ48s5nRTPOrlvp3y3ATD+H2CVIocv6IDEDmoq7y62bWiPKYWYrw3P8i+T3ReXF4VbeQ6F2GCz1xGJL5dt367ex3SeU69JoNomWA3LZyRAydEXvEIOWaslw0cFnKGyMD1m8sEJAbbXuq5KGYdDDLM/djkuX5DDj7bZ5zsebLjNaz/in2wGoPTvI3WIy1VwxxU5TX|Chương 919: Được ăn cả ngã về không;r69FD3GO8upGFs3w2AbZSaOW7ExTQdEEMaNm2UkDaSNpNtsyUQI8n15FcnBUIv/KelJ3vuFKtXqlBzaUCM5I9pMkYiNN12llCkx7QYOuuwm9H6DDy8SHyWwyCDkfKlAOeMtuC861YrR7tudDj4ycCnBPie+sKYJOm6T5HnYQGo3H+ybB8y0FFLWbuxCOK+wKXchgFLC/QdJD8oMCwr7wb/glwlOB8VqZe04Lmw25HycvHH5Le2vI+iju0yWMAYic|Chương 920: Ba mũi tên;yBAkqaGtRh9jGzFcu/fE9FzMf1JAXa32+LFy1PtPpFSnmIqgw3e3ymTWOq1oe+dRVgI/XerkjHDlZO/OrBYvODMJgRiXYKTGUnt4uxMWFy1422EW8HvaDYb+zY8dIWNGfbE9z2IzMPBec5und12Y3pQeecNbXLl0wJivITLG7mZpMny2IxgiGEEdXCeErRRSuyaZ6U1WmNhTQE5+3AsLJQ==|Chương 921: Hi vọng;Z9r3pSBfELdMftEznM313EpHxDNtu5qSvjFNgv5WAXREBthUEmI114kjH675kkIHkbzQlxIpaNP49mLGc6D2PrXIb5TVw+ZIYu6FrJaxZ2kRssSrdghrzUSObQCIa1Qm2UPvLRWsZH0+f4XdEKKx89jjJasJB/hqR8XH8lOgJl9wzxr1PLQIb15l9PSX63LPKQCWt4tOKfRXfe736zobiQ==|Chương 922: Cuốn lấy hắn;yps/aZR4Ul+gIEg/s+idMFT1eQ897C4vLBCWGEl+/gynIg1VRQyVsUr8pS8h25UITeDsG9ymHEauiFXAYlZh5mCuD6d+w4EQqoBUjhxPk3Vl1sApu4P3PKGU0XsJ5QEnVCezAah4f7NSi3zb+u4W1Z3Sdi056E9lweNysl1hY88sjbTEPr6CbshN8nHQlkVYYNFsXNMIkZpvceQCNWX52A==|Chương 923: Chuyện trò vui vẻ;vvM7T4wGsAaEnJQlqxj5CNvD+JhWavL3YXUfyLzn7CZeYnWAUZNCE/BbsJ5+TL+JTzYjTsb/Aap4XJEhlPZuGzafXHu2FRxen3XZuLtLMkzNJgSKPBcq30svDQrl6gzzUsl9j+g9bvJDj/UWt0E8GfzNfcuKb/d28x9DzsVkVcgje0h763FHgOQ1EMymd9Zfb/AYPQovR8Xkdv4LbjtVRA==|Chương 924: Càn quét;Wn9QYfsTXWtct5XglG42J5mRWv3jwFY9aGJiJkGQ/8BaGc3hWcjJZ7oAL4MSkEvTmQVize0WTrfT3U4HHkb4drO23UDfu4m/dAqcql4Vi+ra7EjW4d5aWXS77/PWieMNP4Rkf3Eg/21ty1cXuPOS1zUYZQDO0/rIXhcmBMp7eP2EcTO8Zw/NUEiPNx09zkhAPT4ZqCG/SrhpW8mauVsgmg==|Chương 925: Lưu Vũ trở về;+CHt9s9Pe04aYMO2ORE/oQNpiGTfTROLCm62wPWN/2mnBaQXeBiuxBfe6NFY9AzRo0n2ZRDgHZh7DZDWtlgX4tFFCkr+jT39vbifhpu4FaL9Xnp7y6vx7ycEq0x8qqd9ZdCZa1Z0GZ77VufY/yQW1CMeA9BcRSXea1ha+61LQcRhwLwV0iOLtGy08bIjLkhUino6lC1y1JIAZ+P8+Jmi0A==|Chương 926: Tiện nhân;7mFWnbrgRUVMul8xILdita24eaf6R3rKx69+5DcZgDREgUaw0EH2Rf2W/e60t7uYlXhLZJBX95FBIEMUjWN6NyiFp6aVPVKluAfBMb1DC+bHKxMZRdLzfDbJOPcwKWduqnmAdiQUi4aqmobfoI6MHUeCJnep4ZizXkgaWd7WcD777ZgitMCxEMeNn7+1oXxucvgtqMrSf9W+XQGuqJvhRg==|Chương 927: Xác nhận;EhH5tjxOcg/IQSf6TSM30Lf6yOlYSaRa6EySyRRGRS7GZg2mxaEAAoOiSGmVivqrJ5EGESFvSEALZetsVYBhU3q+wnIv0y3D/LgX7fbqdq3o3BjjEWJixGiPqMI8y+gkaWDVATf3k+dMO1ZTlNUPDxURUddma1zGXwretMMukAZ6mVH10w4uU7U0tc5zE7tCUcMv8U8k2jE92Uzeku6n/Q==|Chương 928: Phong hào Tu La;BYXEyjEbF8k0M1dLjDfgnBrkmnoAfsm7L3Y4pz+BT2DIhlLoCChREMbMQIRU7Z10VORS7pXqkiEzbi/uyJ1XUbAMGcxWIJ/CU6Sz3IFPQUmappN3SDUWalfDIkWaZ/JXU/6BdpiRDrPSAcXU0o4/z1CFQtkH2XPylGgTdUFu3IQkBuCTuHu4F8wgMXc2XTYJvO1z9mYnkKtz/LpW9OmtAQ==|Chương 929: Không có vận mệnh người;v4cod1sn/Hdxm+QyP/hRziVAimsLOc6IZitT7WC1DHyU4VhhWI948C765NUPHrqF0+DfO9ZIj1SfkYUbbCaH47s4g4dYcVqRZqiU1MeOZcTgqruaNUIlf2J1yetgKeCtXru02nKqagM7t1CEFVaJ/davxxsS8FnfemB9RndUjg+/ObBrF+mC/5x3sN97A2b4oGFNHJjKr3XogLnTSAApGPhxcPRPq26vpxjO7G0N0GBticYVSd8lLSXl4jFBo6Dl|Chương 930: Triển khai;xx6VsH9dKhOzPYCiSm/as4x0ChmhQrKXuwgZC67F+/QUTVMAiiSTC2tw2p92yzk+DOIRqdOmig5F5t2wIP5n7aB9giHr2+h767ideUj8vHG2NCrzPsvhX8HSv5OxzbhcQ5Tjc9kc7hjPAqQk/nHyKP5Eqn0dFbSqPCY27hIzEyKYL3zyTLp3zx+b3++pQDLnOnPXaZm0HgsnkSM0BbiF9A==|Chương 931: Đã đánh nhau;o/u6od9x0/ggaGDBu9XkyrnaI3g4VR0iBxzN1XAIxR5Zb7AS3CP46XRqnyTniLQOZN/ciMXd/SDZdUSdoYn3pXkjUbVuqBjOYFkfTAWFndIEE4J3Y4ZPU4SfLqIMy6zYQtT6RY7vd+5E9g1WSbvFRpYP5ooQzq2BvmM5K47OavB9STY9uApMUjU82g8xpfkLOcE4/Noj4aCudb6aMJ/sFg==|Chương 932: Ngoài ý muốn tranh chấp;uiL/9BCODfpeSfIeGl9LpTyW0uvGvTskJ7k/ck2xexR1wxxwbIGDHLL7ht60inffA2G+LHKWmxFcT3nG0u3FLpfDBvYx/QaEb9m7ZehEPNRInx+MhtK/jPZrOYs1rRbzwdkeOo1wL9GI2f5WWOd+2hGgUfstATLIO3Mf7sMmihklG8pCh1d0TrDDiLi8haxHkbyWdQ8NFVCebmJ32SDkw1n7PEjasz9eFXGa/nSuhDXr2NTRICIHmOocwMJ6qjPu|Chương 933: Ước chiến;XjJGJe1DeZPFC7KxZ0dKPu8jAtgQg9pFWc2o/q1KbYB8x5rtf4FIc0SZlAc4lqHueC8pXAkOnONdDBqiHNn9IXyw7jMHhBgUJIVlmwA4r4DIJxpo3Ual9GyXqDtXio64YoGH6+kcArgvyoy6lTKtGWZu0GbZ8AnxPLWOn1Mxsy8ovkr08q/PSzIQ8WDHHuCQiwXD+iGI30KyxkCb/+vQ+A==|Chương 934: Tình thương;emjK1QzYUg/HED2c+6bRSyG8L7i5qXDVl8GcgS2qqxwJiQ11ZyVVW7APMWeKQKv0tJfygeal+3vnm+6JZRvSaMEL7nnQbXsCO93UEeaYp7pEoU8GyheRQu8um43qUm/JXfzTqUbxIgEpKpu2CSDq6jUqhWvWvjD5hnS4MC+4SIn1y/QoQfeqSRI2SvQlclRtAzFg3Z1jXmouTOUEt/YVWw==|Chương 935: Dây dưa;H50z4o9ybcdlFDH4pMP+xvdMPnJDJi+ME6DHLSW5SkdSsF6enznTGp7ylehLW7AqIfJ+PiZ6jFXzpWiZLN6yLKoHRZFkzaSc6dHCCwerh1+md8mEj2t87bzNnd9oKzTJZOUf+BSZT4aYOGIKgdTqL9ZWOiwNj6Q9QasftEOaDr3XDVD4FmresFL69oAg1rHKs6CgyBmg6ZUNsEfm2ImPmQ==|Chương 936: Song Tu Đại Điển;h7d3b2vyWToqMvm0G7oY+E69ziwJQyBp3o4uesuNClhVts4e76cVkK4BXI2gY3fZlK5f6ltBe8WIS0RkKRRoHHR8qIXrNgr+a6zk9xAdz3RLdbRcIBuGRw94NZqriLkKgn8IffvIKAqr4A3K5Wfl3xXx7dEi9DtRNb6NMTbdT1JdX0PjU1SHowaA6snhIKN4P47CUFphljaa1Mc3uJMLOw==|Chương 937: Hạ lễ;lP2JT9aWar4iO1mdpf6X+1XwYfxQagD04OSxw5lnVvoOtvUYV6abzweIYnUxPBLT93rvSnX0xgAjro1DBNdCM1egtUSYtyqmRyIBQ+/H2vlD+Zf65SEwIT/aq10TNN9+FVkKRUwvkdgpLx/WWQohmm44MR5Hc65Vd614xogjFRMz11KkpyWizlyhIa/P9bLuVGCuUbteCyzE9GN1/cSn3A==|Chương 938: Thần khí;NgBX+DxKpHnEbpUuJljlzcvNSxzyuroLJLmdWaRdTNemncyEUcxDV9NlqK/5/hqZFFZibdg2pJFZR0dBNIxLAG13ibqKQhDxBV/ynIf5EOyv/BFBHOXZ1DWFRV+iJXi5mo5ZVbED5heX7mfHD49Rs7HJJSKHm8YNmGy2T5SrlOp1ccrzT8DoP1x2kR9ec6cBcaO3SVri41Ly3Mf9qXAObw==|Chương 939: Khê Ấu Cầm nghi hoặc;P5pIvYElnWNadUlvHcOYwmcXK8NZYNGFim9utr/Kc/HzBLhwiemo+/st9lNNmXRyBAjwNy6JvufjKymH5KBX/bQsT0cmbQtkSLykDci2ONZwe3rReP1UNzNdb3nnmwuzljFQ3EgTMtj5So8k5RDYe2EsrQXHLfLYy+vhD4rFjhy+FrgxpKMYmZ9fjfBbzOp3nSeVmWzYDpMUfLar3WN5R0trmxKCqCR+FtYN4Ks5Thx4v9U+fSIOw04ljKFvp7ik|Chương 940: Khuyên bảo;d4dwWLkHW7U7xV5QB1n/L345MrkzFUhM5E+qY+nqRlyDfX17qVWnanLqNBikG+TNu/JhzucUsXQoRozboIdBOBfZT7J9Zx2mqWoXzc//Xd5ebJd2GK0nmmMcEG0l06uc3ogg1fadIiOp1OHxvvrN8s9LbTzeRw+ApbWjII6wz/rGeOsMROsQPX+2+p+NOoV0V1qnDflVR/EFQZGTW1IIZQ==|Chương 941: Hoa chúc;LBW9vlPnJWpMLQi/sIpjstY51bzbziZQF5T2L9WfZRCZJ+vyxHVHI+urf7Dl+kzsAV4AkHISSvUHRzpCD1xVM6ld72jb+93rZZ/mlRJSopeKO91XGTim3GGE5ZC4/4zzFU1Suaf/YUoqgwJy7riie4oMvXroSHhu5BB0AK3WmaeIAFOIVx8OyXYjPsjVObrJHQHs/NRZZkM68XhLUu4yoQ==|Chương 942: Kiếm Hà;kZ9aYnAFpYF+8v22diw3/NFv5zTopHUUnvzuJlmPz9WVfQrmCZX6vEmAUKMB1Vx+Z5y2gRoafVKq4yyqGpKycfDSTxSps/6nzdXEY5AKg5I7l6IZkXoKBLrihC2I69USGTQErlZF9BZZfberaMZUDAcsmfsu1KglwdOnD+fReve3tFk8B/oJOZ6PteMJU8fQ9nX+Qq7zz4dhn1ziN9cHGQ==|Chương 943: Vạn Tử Quỳnh Lâu;RrH+kqmEK6Q+M7J2DBFJ33JmmF0k2tyfbeVvendgjlU3apXLnglK0FiDfxyX2Ndvf34CyGsUtbNj7VifbkJ7NrzBFX294TIXJkbY9kfHRYb8LRmvbCOzkrBHXzImLk8NAogIJ0yCOZ+HScT6Si/qt4RAzTK8C3G5ao/Vw34a25brACD6aNtpTPViMeaMiBs59Bm2/tVsEkzVOUMo1vRzDg==|Chương 944: Tiêu Hồn Đãng Phách lâu;JA93l9Q8tPi4B1OiVccqnWBSkrmVhBOr0OutkrRRria+6voGuPqn+NZhSkEHIfWG+FohjWhdQ6/5+102GteZ7MnpD/W6xYNm3vO3BG1vAWORH7ruiQ3bx0Idf1GaILclRqY8S6IQYdGe7mkhAQltMQMUI4pO4an07oOMob4PF7si8qk6vibNTQNUA9NlDDIAumKvY8tAn5z5vc6U54Eo6/GxM+JtXBPpRmWAp5kFBXb2dG6i3rhg1xXfCRCmE12F|Chương 945: Vô định tháp chủ;feGBUEfY1c0cB5RATUr+aQLUARlLERExjCJ2kTCcLbqlWVWzyzcJSy/ajrofu4Va59Vs8x+ZNoKK7lgNBQbXhNbxJEe11YA02HAd0Yw9+ve8kKjHDhxeL+N1wF5rL0VnoP7MuXKt91gSqNT9mVlG4YgsJyVvgkVZCdbi2s0035B410+qX6Mr3SOirLhaAAXN5njrFNGJm1+NAMMBa3WlkQ==|Chương 946: Bốn năm;B9FCOfSmTTsrN9g3j20c1p26LZv3+UcIsADa+tKRGOyavKtqRRV/enMzaxeoieZNSjdnZmEeW5ZqjOj57y/iiJw2pmqWjtFbq3v0nJa/8h0sT5XwcXRf9l7D8Bskcap/EQtusPueN0hR7JMgBMLmYs3+TwRZUeJIdlVCanhp4Gw2X+n3EcgLtyjMvcayW0kxTYavFR/9kMBrM95fj/hQfw==|Chương 947: Hồi trở lại Thanh Vân Tông;IQt+3rlNbbqXtQoqM++Zps3uyJSesUpR/o6IlRSLbi6Fu2wUXdIMtqpR1SaKorAXggvTuGibGrVCHZJTUHqnGvS253kdULC2eNI+bjelyd4w9myMhqBXL7TSy5cCBV3//Jk1U7tPUXnej5knvwyOEf90ur4iSVA0R3GT8SruiHExRsTRuzrMFE0HAGvTP8MmpzLbzIl8EbD9P624g1JzBoNco8zLSjVnCvWqKxz8+/NFfdur5/IBe0JEgug6pzmf|Chương 948: Tô Linh Vận hướng đi;3+k0AAHP9/Mu/5ZOo+pc27Hif9mJ30Vmd0TR0V5iyUmYptKWxybnlugILuKcTbLQbGXFDgvtmYx+gABOjgZi7ctsf4UOvUu8TnB0737fOzPn995JXWBI6U3+P0/CwgmcKzviyPWnTqAgvlltLwZNGU+Zj8UNZZpXAQzYdnX2aoIQDHe9nogSqAie8xVS52HFhy1K7OhDXaulhQ7cUgovHkEloiu00630VqI3fqIciQb+Use92bWFjsLqkrcegNyV|Chương 949: Thi đấu;zkWJF0Kj5ygyjYLhsAwPl/8FCjwlYHQq2YJdx9C0GMhs9VXAJHHj6t1FpiWGvMuPQx775U9MkBvHH8QJLFXqtHdwKZziziDAbY1OZS4X4+mMspf98UC9J5UVldslBjXcw/30kA1AOtxMjR/91fvMngeeYuK3Uv9aQ6/8gn//Fx20FBrmqmDNLaHIChtIOWLqcyqSh2A/Jz9isAo5BRy1Ig==|Chương 950: Chờ đợi;YzXcdhW4J8Scb3nn5ve8uiErOp4qgpv21dNqI524YJO9SGKJRYGV7VO+q6EJ6KaXr1AiL0DnLzO/BJqKp0KHcvUevEYDgmPvgA70ifFS2/o3H17bpQZwRbdmVyPAWgO0mVCWUTFabv0jcPdEwZI+FzzTCBAwDQizprXF+NDshJUcEG8/tsJ1pGTHWyuxoAyRVgo9XImCr0QYuoFcKi6oBA==|Chương 951: Lại dò xét Tiên Phủ;IhV2E2ro7PWM+2NrmInycFc2xDAzzgmHYfnAsRODSLMbGax8GRLzIJNK5DpvjPiv/mWeS1XSPJlyN0W/E+deVsRS0P1goNJWBXiVhZnXgIppCgoqaKkr04/f32umWgZzNIVhwqLSR4V9ucJWB1oomwn2nBZlDlOfOSNwLRAW1aqe1HAIlwEgF9P9bvPfXIbYLp0xsTZmKp7X0e4tXklP9iIWwUNdrvtCXuBqX57M5jagrZqnvI9vt9eOV18rZNn4|Chương 952: Gặp lại a Phúc;+tKMhoHkIkJC53G4Gtx8XZvOgrcTQ4nxUXFt6a1psB51Ero2TnEszvaS9A7cTGfgt8Of48XRcJZ5cMqOmeReZ3XSVVZbKA1zFjpcMYR7w33mzcKsU348OzWh8qHQ4FZljrAJA+tTTvq1cvDIezCEk4jnGy852/oH4kYvaNO7WNd5T9v7PY52TFvNygQ24eh98nK+FxEyKr1D9uhen8XzgQ==|Chương 953: Thật tuyệt lộ;cxLlB/f1rJ4BuAS869KHk1V78ypOpm+qsUiJBwP8jCooisCyPvOfUhK93NSixF+V/7JljHu15GMXUmst0XC/emlYkYAH5t8osqIwngi2aUVGt7bXIucjgmfhcwnfdvZaZdEwy8ydjvp2i0qdcmXAwN01JKBcq+N/495+TBTgTCtdYtwwzOYVWEyjt2Rcna7lWwbfjs4ULBUPawx9MxoZ2A==|Chương 954: Không đi đường tắt;W0+JZFtd/oYJ3zLBgk2j9Pl7AP+6wOrR288j67C+dVtcuT2P5IkgALU3xtcGFmin69z8P3lwVv8r59CLiEo9gNj4+ejbIC22dxFb34Mn3HMo1zGNDGeDs3PWbjSIgXohdcmdMprzhGyK/5DlY7LTs8M0eRZHkdljcX9AI6ck2309IyGdhQ3OZ3i/VMluIJFKmkHT3jHGDppUmoZxJUHZXQ==|Chương 955: Hoàn Vũ Vạn Linh Bia;xz5EbKtPl/UKQpkU1cxz8KdW4hNgbyGnL1IE64YGH0i3nCSxwGLC1ZZJ0isQAhjSdrbD6KXJ6mcXNTkfAxQiKoHmH00gElRHvMdHJVMYdxQnPcls15XOxuLI+fr/GAM7wmOqjQGKiOwCQqIiY5QCETWBJjr8Y9V5zrtXHuJh4zCcXuhxUqy+wJjfs+ITJwb5AGMrDZfg77z1fQQrS7TorGAbIRbKafFDlSfwbFNKSBI2BAOS6itRq0Bw+XfaeZZy|Chương 956: Âm Dương nhị khí;lXGN9PVhR/4cyxHxH3mhH5ZDgLZRw7nQ/oSh94OCoPIbx+1cPYZtrQxxWh6fOWkkyT0CEcXPEyVGSsXtBVD6WtYpVdVrCRRzEe5zGAA4284yh1foiUcyaOiyedeIVvKlvNQ1Pga3yCp4dBdOqk06fEoGhI3uHiHv2oFany9HUk9n4icTOK1hlXQEyq5yY/wGR1RpsFUbZUf7bt7BRTFUFg==|Chương 957: Thánh tộc;a8w3h75Tj+OaBZ6bUO8p8gnM24Sf7w7YgMd6Ab/+L3bXUxBrgQM9Jx5KwCLHUwOmeXw3iOdrCuE65yH1OAwTOeK1PbGItpwczg6LEF/Q12h5FtsG/MUL4TxqrYwRhY6A+wTDMExeQGFm43hfOjcZINAGZeeW0d8NkN/qo1XqMaP8X9Rav7jQZ+NrBI5vwwy6wJnmEGDrGHLITodsP4jwTQ==|Chương 958: Cấn chữ làm cho;x3GfxDFVNFvHM3AgAhE9C7HAMS7XbaAKvhBJ0YbmdGvWbAou55oA3BZugtk5X36vytxuxgV143qjY/+HbNx7pM6fR09BukKi/tPYXZhG8mlXWwIptCfrJ9QfMgZrUs1jwmiB0fGaxfbwwCnYnbu1hyOK8DLIk9m56LnQ5me6/6k30S+X3JRHg29mOrJCVvmhoh+5NGffcigZzypmPBwH1g==|Chương 959: Ngục giam;ao2Vn/IBIiXUSQ1vV9eREtrKgRVCLIKhIh9k5rNtuEmRyLNlmLZt6r8mDeoom5hQZz85IvWqUZzkhVBGZDkLpeoR0LmVP/8RYla3IScSZ5UGWXaAOQJ+Y3nIlK80VoqL6pVmUK5Pbl5IHR+hb9/+uMbW10iZ5RPdbFn+mE42icx4n70wHmTcBuUfjM4n6aq+XvZAgiOU/kJLZNXylPCLqg==|Chương 960: Hỗn Độn Mục vân lục;JiClp8bzyRun18IGgGaF99a4Y2qxYrgc2SR0HYFloKWzLc3Ksg2/0Ri/P5X34N+YBn4PCSuLLmcdxA7K6mtqD6MAi0AnJcKCcDTz2704EjH65U7gP6gr0T1KbzcAc5vUDijVr1SJglS14gDoGsbGFC9pl1lI7M7G9d6FuPLUatysRt3gjGsBtpuyaybxz0R2UtuoB1u4iHAhPOPGM4/8f3Ef19OHBk5p6H42KqAquXZhg/go9PzFWnvp09RcEzD1|Chương 961: Cảm động;QfLVZh6gcOWOhjb/HK6eaH5LStbBP9+PxXTwgdmdNVUMsRa9kPoSu1sbkxgBqKzpZnxrl7icKNsOu1bCnTCslVYejrA9JOTPCu1Sd5EHKRTb6svXY+fGYGsQGJFZqeObChiFDtAWRZs70zOH0bEBP3k002bU4Y8Khzirm9hhjWuMQ/RQe0lZodtZFYub+OKfVFSloW7m0WCkbcr38NB/1A==|Chương 962: Rơi xuống sách;epyAkbs7J2vFzOeeTiC3xZ60FNLI9sjlUwIcppDQ9rsZdq0IdCmHLdFtwYc6ygeoYJdQBjGoE4QOu0d2+3oRqgc6GCTp9UzdS5T4RmZV+/7PUwFgetwlvaYEsnT8M/0b68Os7lq2vG5osmGpwmIOYM8QewN0qXEZMAELbBLXMEIijN+APV4caRE4D08J6oc/640PrEbymA8OtnSmafX9UA==|Chương 963: Đặc lập độc hành sách;nAwC7UL0rtJBlZUg+O2XHOWjtICB/Qph5jAneYjU3+8bZp9Otyf8g4eIK0zlOclWPfI5yyaDYpUvMfFHQoG0Si6ARLG2+g5dubRGR8t9pbaFzjWCiFFIrzu1YkLa3JCGQpYHrh0l3McZqaTwG/ZGTZPJU+b/hspVVhSXHNT/io7OVzgTGqfrKXbswoGMfxBYMJ3WCELoMtloPe0O+QxHoH5UIckdGbraGYt18Uyb9aYPUpjI1//yJfsuADXmzFa9|Chương 964: Dấu chân;7Cg1w8E73+UD5sz/Vd6FSo/Xmkt4dnNj9Troc+oJqtHuo1VzSH5PpzVIfFqgjcXKbzyo8GZximWF1++eIQzun9R8Ul5reUUpnbv9Pnz6afvHgGD0kFHpU0Qvua5+d8VEeHf/b86P/p9sgigzAvuvtq0omIIWrdX7HOUGafP6la7XLu5JvNCKc6GBM2fa1QkEg3u7O+m4+r0Ehzk2nCbiTQ==|Chương 965: Khó có thể di chuyển bộ pháp;nPw88wPFpDvLji3ikm6HD48bvUDYoeU0erRNOUx3TS1QfQhGiwa8sKxpHm3t6HuZw9hqd3iTavFa5EV090r5N7TxkxUvL7RpNDl64D0QRE9bKK39iTXbLukprwUli7b2F3b79AvRQ1NvicD2FeiiDPrMQLdtYRJ6hrjaXeMGe6BkQcBY+sqNST/d3FkCOAlS9v5G2fpuLwdBDfsd6l1b8bzC/tTrUty0tXhJEZiXZ9i9RoQwyJ2dERcsfIKFpwV1|Chương 966: Nhiều lần nghiền ép;u674p3A8XU1YMqsMN8unIWjTFwsvsC44thrzi1rK2ElISf/anqXb+AvPAuIGQlbYl4mGZrkTDA/o1rg4lFYx3hIpwoaJj/UeMMtzKpu/5rmf/bUSC1sHfkQaFXqeRZK5HFv4pvR48kuuT4Al6eihIFNgtBJ161VkZB2fiKgOxu5fpHOqN8E3dOoOo4SUBl8iQxweNCvoCEU3YBojJ8YUrl5WW83c23r3ZqoBc7kcwcr9ImH5LAdI5jQP4CoSoIQq|Chương 967: Bái sư;EQarCbcIrHmE2i7/XR7gfCs/cD7t9lH4yc9Lsir434WxDbLUc91ky838qxulCaRyD1hWQXlZk5xEJ0hz9j+zWgXXd8FYGylaw1A/MejEuPtsPArWbLzhPaEVd81wVy1VMF0dsUlWLCpUXXonqZG/mqTnK/vSRcnaDMpy2UeUwNyOghHBFROUkrp69WYVFQxV4V9FLYCKIdyQisERvDiFrw==|Chương 968: Bào Hao Lệnh;zAZ8obZKgh8ZPfbRZRi+8stzRbN2aTFo1RyZxazgKbbB3oRmtz4ugQYpKrX8GHBIMRVrVTSRgU2DsYdZBy3sxFVsEVN8M6zDVwq2/5H1reAswuG5olzfK4EL05/k6fHMrFVs8EKOf6OR5j9/s9ImFAQslnbnwSeyFjaKjkmGZw+Nta7fMUVQtClN8MBSHLe1ByPc8TCJWRF9TLI0lI6vKA==|Chương 969: Tuyệt mệnh gông xiềng;AdyzfLdezZL7+TBkZg2ApyGc3301aSvVQEpn1NVRIR0xei4QwH2RxiRc9udH/MITqCwlgim+h37eFXA6xfxEWaU25JemNS8k20Da8OWWDJ8l0I1NcOuqb29XoJ+hC7G9maOFcqRP3PHKI1grlb+ZQOBF7/RQGS0B7esWnquIXchGRl/7MZ70uaCqHkUXlDRfYOxrXEBQXXtlgVYAv3mXGP518143kHXR5FX3VV4a25JQUP92FryMzdgpwFaivWNh|Chương 970: Tuyệt vọng thống khổ;iYQAnwC9/wXIEXgiAZe8c6OYdV083E6mCJExHpW+AaKq5Riqif1ys525IU685btx4PSPG+9UPe1F2kLL3K8zK4Msg2EOvsxeePobA1W4vNb8TZ6UoYmSjqvKnmJ9PYAd57tsoZULeuPhAclvluuIQwmiJwW3XO81eZQ6aJbyQaRDPy+2iaRLbgA7Kdkd8zy5QlfSw9bocqHuoAPFAbwhzUnn+uOABxdWwjFJx7OxpXx99n0lhdGoKiYyLEdnSZ3/|Chương 971: Hỗn Độn chi khí;BnvYaaGHKt+UzP4TobZfAL1pNxv0QnAwgCVvJ8iJgorSnPuiyYCJuCrPYmge4s3t0/iKC9LH3ZNyBpzScXnDpJB8tNd48MTCqkQxNQbk/oyM3Ir7lCO1HuDmfuS0S4HBn4yBhd7yMBUg2kdjy/OofveTp8B3skooGhEuK/30GfvUBNFCjozTMbsySo2YCR8bhVpSTsBbATCsZN4LhKlzpQ==|Chương 972: Thu phục chiếm được chi pháp;P0g7+lJhKS6qkoqGAj+bx6qVgnDXUuWzJKYG54OJoLvhN4GMUA7kke+bro/s2N+GUlb+Zkt36TUHsY7tO76rYlPaKoebS2DMxfdYv0ZC1eR6dtInNSwpwAPO3kD0avRJ5nrataXoc+7qFISPsM4Cx1iQtyol7SCBt5P+BH8LjUGgskeqQ7nGCI95+w/e9M3viWPMzpy0RMPFtjUYJiuAcoN+FeXyG61LKuuV5LZOoy+0JLuWpWQdBwVpXX4ATxM7|Chương 973: Dùng Lưỡi Dao Gió (phong nhận) cắt núi;goKzqVfJuzA5q3HszBYOaG3bh4B4o7cIm1AqGVzWxMFhgNaX6u4QJNHIApdAjZIkxd9aHDRHo4g6VDPMhiqqFq4Yp24BtU8LHhOrpGMk0hPol2mRtwVm+UtM/ZMCQ12VJLEFByWeOSKUlh8/1dtENiOhb3VE73FJHQR0oK7aRi+CYcT5b7IhGJj56FwIVFoSQradD6rwZWAyE+p1tJI7lnnZ9nhumnopyTDDQ5edwiyI4e5/FDLSuP5a3XVM0Ma4|Chương 974: Cái đồ chơi này còn có linh trí?;wUDbxRFJ8M95dULuCYSNh0w3owN9/HQQeG/JExfKwSj4WYcMi4/ItGPL3YRcJHueTYPXmwOm+l4B/TP3ISTDpyD5NFionxTBjqOcHiPhH2DWgVQKN1Vw4W+MaF2+brhG8IbQSfzJVG21pah8l2VyCAYiiN6IkLCV+emZlVS9YG3Qq8SqUpF8qy0S11RfaQhmKzh4Sh/MweLNokCds2Vl2XCETv3mq/L8pW4BQSy0xauEtqhWQygZFKcqpv98wAft|Chương 975: Nhắc;BpJfMUJ4w1r6wiRO5RiABg09p79E0XaCxWbrKb3Ee3kSQ5P8DsauyZnC1rjiSi8lwfdUDn7RxuxgFU/+yDOOITKZBxFHd1mDrGLNeIIDpSd1vV04k7soQw8mcuTdx2I4t22tEq5y8yUIglc1Xwl/Co0lhx07s//hfW5F9PpWdamLv8gV8B9Dd8DeeUFOqob3icaAa3nt5GI7SQx2gZ7byA==|Chương 976: Trong bóng ma móc;o4gpi4zRWoQuH5mYMfmoXINtoeiTnzMqn53a1anF73dHUZB43nt1kQ3Z7XylLqF2kLtDru29subiKJkOI8EJciE+jAuMKLKZJ5H0UAj3Vf8C7xfm/hBWlEVzAJuDpgnUBvnV05XiCNczZ+vhezxAgbFHwjodQc+M1tzwEMG6W4bKHeAw97NB6OtV16ta4Z+qQVUbJ9Yd1MoRqAJ2Geb66Q==|Chương 977: Phía sau tiếp trước;TgxD9icL9SbJv74ZUmm3uNpiiWkwb1G+VCFeM2xGimvFP7OhmLWNjUKaouuAajgYCU+p8yJtlnDiz8WcmzAWmHRRszlS5Xo9ZxbqNyPWQNWu+AyyIjNYlGGhKzuCT5mM/1fFdrKvGS3Jl5BCUCaNm+TZ9OkWMjOM0lxRcjMxykDzSyAPxYdymw/HJ3RmNHPV2MWUUDuEJHxY+fHRFP9K63KzXLJ9ItHweoTu7DdtVNkjsy1TUJExwMyMkUDtGIcv|Chương 978: Tăng lên quá nhanh;GFtEeKKPsvffDeT7LNK596MDgx/TZVahlActYlvjFElGTXt9R6ctnmnGD4Gal9WtFHvfqLoJrQ7dx16Apu6vNRkzDDX2IIcS9SEkgT5Q1F1lOeKeDQYwJGrRxgqCIwnrMCdZZFYdyabf1xmv0eFwYHpRIoVO83WhsqtkNLh+rm90Pd4rUpBu4TTeDOT/RnBNCW8uffCFtOBCc8RjHHw5SA==|Chương 979: Phi thăng;F83RE6DUIQsC6DjFED6YED5PpQ6bQBBFzFM0YIBnAh1FhRmx0xpDCXLMjUGJHas4k88/Nu8UcNnEeBsffpjqIncCBCbHlZ5pbfFUYavK/8itv6lsjuUlTCIOSTBXLEJIwYpnuXTZWIC4OiT3SQvlFeIhRUivgPUgCHl6HBIGAhqJu5cZqDt0ADTdlbDncA/7NcaHAr+KRrXQJ1wAF1L1/Q==|Chương 980: Phi thăng chi tỉnh;ui3MlshqPTV1ZnHOrkDctGnD5n9T2sX6kKPqRvlScMI+tLMac+B1jvkTypEGOaAEKcWRWlwBxeNYRVVp6w6lfNcLOdEL+n/KSZvuto6UDO024UrzgqLh/ajnf/zjk/ihh9rmlrEsBD5QoFhs6O3VygDS9kEYp50/rsby4OcEzzquu4qMYv0J5s+bS6qmu63YUphDu3EcQyBurbJLYe3huw==|Chương 981: Nguyên khí áp lực;mlXdGWt/OhOLss9hs47kDUyQxbb6cTuMX+DimzQiPRIDSHzYoiU/J2XjFB59VG36WxfuvAVBEz7HeZIPNA+UntGAG70sp/JT4reWax85XEjDu1nkatxvcZxVcx7cHizl8eSUjO23SsJljHzgDchp0WcZjMUi09Vq+3gJjO+ayjfxy9U+7eKm+ntQbJD/lsajMxUOd9cfr2lNpNNH6qI1ng==|Chương 982: Đi lính;rZJU61Lp3poLTh13EP0iwDn0Zd6cUCVqslBfKm6/YkyFBfcv5bhYbuX3UNRKKR1raJ9eFn7sYLIAUQyYkRrabq6GUGngNZH/alGjrFLw0C8OsaqH+MvzN/WkxtAIvXbJ+vO04j84+8tWjyxgQrndE2UR/wVVBwGSNuA12KVFKzAsVYdNJKSPYJVtTITmwhMDOEpWphLwXPClxto9rDWLQw==|Chương 983: Đầu nhập vào thúc thúc;VU7Hx/LfSjRA2p+YFASEQq8hZZ8qFWMeduPLNO5fY5qgnmqlSjSGAF6WIZJ8MTj+fHni+N6H14qSY7Et+YVmkU291VTvORftrq4OqhuSmdVlH0YB8WzS5i8SRNZzFpsqmmutDw1nPaoz5STlfQj+/pYbxpo3kRp2mBhO5nJBN2Sq44FODXb9ypXLCCNGtmlX0zjsiHvEBJzoCFXzZKIQd+I/qAkHewes2EbAvXyOFoSGLCVREBPoqoP/kk9x/Lsp|Chương 984: Đại giới thông đạo;1ssXlCZFQCbQhY++qcQA4YQ0s1/o0LxB6IYBm/E5rli+0v4hoLpB3ilL9V+aX2tn6CuONM3YX00KMbZ4pQUgqW/R3GSjL6Fl0p7oirue8/xVQ1Uc3fP2cYJDOkSrWHSq0rswzdKzLMlVu2pT2u4Yd439BbBmz/zC50OoCUqHmqSow9HHxENyq0wzDnrdx0NYsEZYBb60rBV5yAxxviQc5Q==|Chương 985: Chân Nguyên Ngọc;gyoOmn/hfmWAxPNEMDW5GyTFxPaTL48xEhg7BponPyOhDCqiWdbuuaINquKdntBLr9pWwdOqSyg8hkNzC0a6NGHPMyqYwpRWGzCJlmfIFvQ1uphr2GnGy3uaNiXYLbsjc7VIiuIUKIjjTHhRCefde9dsaDZTQNsyJ/Lg8yFwJWJZfy7LK89Hd5HtEQWPv1EEwQqhH6rIHf/bx82KKHiGtg==|Chương 986: Mộ Minh Tuyết;dhNax41tncJrEisNFgHCWaU/oFKe8DaWp5+fWkOIAOeUWXlnbM2uxzBcCcilm8ImIFG27CYfsdRUSmjmxBQywn+etxgV1zkp+CNu5nb40O+1pfmwug5ibBKisTRtXLuudeEylLrTaygXWlkA34vD4cNA2dbF+IRzPi4e7Na4tro6qjFndGKzFYEILx9jMXUwjaD/jjAmFSOT8Tg7q/uwNA==|Chương 987: Thiên Tôn gào thét;iWgIAOYxI4HNHc1eAw1Ow/1kI7NCYFGsJwBpKctndZ51sY8wv9KtV+/rspCIsDtRyk3gaJnqnuIYx1UZ9uik4nTJ33KE1BbzH9mRh3anCcLtajYk5u4AoEf/vNxZrXp43ssaZ3GHnbJp9TTYKfSpzXcXOl7eI8fwVwAY72YZw9vBuWjuq4KBLBtYPsbuVK5oNXdsiDRxGP7NfbrRs7mgoA==|Chương 988: Cầm không đi;Rx/N8LnCghyqlVDBbvX+KqR1Xq4WCu9AYAuGTIas2klsHyMPkkB83M+W4ExQgDUL/9KiwnbcX9FfLD/TrmNb0kf5UGS24pwrqYgELksd0lqLD2kF5AOmv95gZAwitOfXuoHKduAoXfRL3U/bnomVX/ro66hYmDX3t0ZVioBYs73O9zaHNPaC+UuGRlho62/X88fGbTHv/8U/l+8QwbFfqQ==|Chương 989: Chạy trốn;i+Btg5ReKWDoKFvHTKWYIxa3LEp9/UEAHHuB/4D5VAy5zR3TIu3SAj+njLdxm6uOYe5CatilIUmJ1CT7NdQcBloTF9XeAd/Q3TAWNSljTijpETtX1sOQ/gwiKH+xdjcq6TZM14QNUaNeGMcM3oMiHlwDGQy6V7p/cQSYyHHsI/FNNJiHHytzaVh/sIwTclp+XEyBr27ebvLjEoOmtzEJsg==|Chương 990: Lai giả bất thiện (*);y1E+gplW0bHwI1y2Xs01EhHTP4BSYRBbrV6TWV6TcUsq6skD9Ckjwp+P3TIyWM32YopVfQMZaSGpErXMWSF2yGtKv2GVxAMfjs7yfJB9s1ECRBsLDWS7iiY90vUa5sXWJniGBKxXSSumC5/WwpaORMhoUqfe+JpRrgrmuUazBU7gRAeFPLvXJkDstGNwqetB2emR5CK1TsmM2vrwnRivnQ==|Chương 991: Quá không có phẩm;DZ7R+HV8wZInJHgP2ooQ2L2BlDGVQuV/eyrFF2xCpznKxKvymNEnknqz0YV8oDiX7eGy6DNQfbZLhvsdPDCb5/7x/iUJ3BZWJaWyBdDKVV09UIgZSdRer/qNd/HUi1ViUUhwy/IiXZHkDmJCgBY75V5AVu7u/REe1HTkReqr6XyuubcgEOddtAD043siJSoZtrAIpfHX18akLJk0q8DAcw==|Chương 992: Một chưởng;Jpktt3HVzu8HX5uu9SOnYdLXMoQqWJjx0/TGDhByIEJke4PdfjBDzY2AVvUuRMUfjiAnZoXkCp0ZrVZbdcxT+NVqjrXv3DuXNZnDt6eLl0fL1unkB2qvO+LICT3I1ezEqsLNNugoBGtPTdmfeGd/xLaM5WOL9kK2dSaAz882vXgMt42ukNxDPgeg7cYBEQqzZlXXyxZYEuaxUhbRzOX9jQ==|Chương 993: La Yên, ngươi ở nơi nào?;yXGRV1gS39HsHj4ya0/qQ8YXL7X0jIxoRMusVVF6PRItiBsWrm7P0+rwJvC0EyDM2siVtClyepc2takSdmeWIkqOnUIfzxr2tRiaPC4Fuut+Qu32bPNBxSb75BtmSHZz+P+XOE5rPXW5HQCPmclhZKdVaE02NyjWmlDO9IzFHi8bOdttI6sq1Obeiuj08z18ww0X13+ZK3E9DOPgAZj8IKZ5nbI0A5Hdm0k6zyam5G0Kwh2ic5501+uDrsXNWGTz|Chương 994: Vân Lạc thu quan;f9GlbbKB8r2VPgLECpgEOQktTZZGp8UUIAnseE8NgXdFdLdNL8rSPB8ZR3dnalheCLNQfyVAqkNWEB5eusxPYT5NJYZIh+x24oCSw5EzRVLvucf66dMWZTXbz5h/u5T2UWaJcR9ZhwiRI7jwLzzqgnQyYMuatEkrnLqVlJkmgEKN5UdPTPAHpGU9310fgF98sjwHOcyyiNR2TogKZERGlA==|Chương 995: Hơn;L9iIsyt4tLQxKk5nhfeXn+UwgLeGRSfeg1f47jdfuUBBwqMEQ5wV2iS1vfUgGsljjgWpDNLZ3GInDcBK5W4+SfJvWYmHXOacX1OwUxbaoON1S95hgN6bhW9gGLNo4C5hxz4wYaZiKnETSNNIh3140lIeCdyzKlsVjwr4rj/b7UITj3OFYD/jDxd1r2GLZSMVfcLwm8EGPrV6yBKHQfeSjQ==|Chương 996: Thú triều;OseJmzV/cYWLFQbCQc8HoQeDma5g4SsktK04UfIzkKGymjstE9rii3Woxyk/X+j942z2GrflmRkSdKrmXofm4P6LPp2U/ekfCZoLVYpMsWsgibTexheJispCgkkyffS8UbGOnxaqRmtW8AZDbCbraf1/I02U9kTSlyOcww7OTPPVUncSWUKRdBQIQcvhdKCPDLLM8qSk2eyrVWqTPDT9wg==|Chương 997: Cầu nhận;7mn2HD/WIZ2CZpjuuT3OU06F1h+rxfNPpfmUDZCAsytuBZGwDhTkifbzWFxT9nPfdffaH/hHCyuMu7BG8sdyi/8gXo5XHPKDfGyX3YYZhUB89MjQdeWVwB6F1hQ601KIq8tqszINFpTtvT41g2cErpejnHhd2ZpYblrZ45Cgif90kmHVluSADf4KHyzj47toqzPbKV4LnppjHkR8Of3oWw==|Chương 998: Hoang mang;KMLk9BfiuuDhQugaojWttHd7b2pBNhjNnMe+B4HP3N3FTa+H+iqE0p+hLDSkBNa0PWUboaGauKxE4+sp5n2e98/eBwUseRWKDtyVdO3nza9bhz1KWIjoGegI+uKenyNrhM3xOss4+ppOQPWd2pATLxhteGYMr0kX+Ma/zzVX0HlyNBeXB63EqIQQQhlDeINmjHfBIE29XGzNHmciqnkkXQ==|Chương 999: Tâm linh khốn cảnh;HIx1B81mMoMyeDYPrsshFVNRarGuX93QydIFw2SHm9xQb0urLNkWj1G8fBH4zP4azVUrSz+V3U+GBGsNPfluy7SjWD6d9w63A4t2X8MD0iGmntAAD8aCS4CSN3K6tH4gb7o4xCITBngaYZ4uUbhttL0UTGo0E/MElokDHCbquznJRt/ZFT/XJFZFe847jNA0lWk6/vCXvQAbxVA0cewhUA==|Chương 1000: Thăng hoa;IwCK8XhpOKF74IKHOQormcsoh89d1seNYAy70+LzgZrTwGvWefPhPv/VTMjHYJnmkbmApvVRN7vwzK6Faxc5lj+TZ0zRVLcIwwjCvhH6QstPt9bU5YdBGcNWdnuMHNm8tGmidDvy6VfHAUt5vCNUkj0RfKrVdmqbBRZ8dN20OaaRa1HeyjIctBKsUYrShglJ0Nw2bLxVj7hUBChBGlMgxQ==|Chương 1001: Hai vị điện chủ;DOecvcyFnxDM9GgS2IFXBz/EeWqeKFaOPEP9qEHgpLlcdN5ggUsxklm1U/FK9yqJS9+QZecGEBVqyAXBNGaELlBa1RupITK2jgeED7nhz3CCCY4Fn+BhGvUazR7t/znQezQSHVGnIlOIDw0lIvHw18KseLfZBNN7wa3ASjMsv2xshkpp0J6tRBcPEw7L1+g6cc4Pc11VBCS+4xIcZbPXKg==|Chương 1002: Thánh thành;IGDi2E8AKAchJ0xIXl9s4s7O1uJdne9GkQU0Xns1fj9vQiYP78EeVtZbIlqOInLHWWR9x7mExl9FAFMh6XF0TaoBrP10hbSj3OXu130e3dSGlpJiZbHFWQkRC9dkcHYHNorKfUmdYFZEi/WdAXxlDKSlphJcPmCYLd7qsN51s1/yXth/XRj9KE9TFoCkrZ6uUVoP170qgL9jnEMMOoKEpg==|Chương 1003: Quá lớn;2Ft6vj4Jez0sBb6FAhVLPHMvtAKXZZUdKxRp3ty242qAeqpvxmbV5AymM25IokzkcQQ3qLtz3q9xImZjKhIOS09M4ELkLAFl9yNPDn5Y0pPZaykMKnfBIH2HOcyHOz6cDEagw2IB5sCt8KT5i9WlcBY9D16K8SXNijF1tdPu+Ceg8dURhc5MQa7I0WrquAA5Aj7wVmJR0tjnNGUOklP8Rw==|Chương 1004: Cho các ngươi tuyển;uwAP96/jQyXW43HvtnKg8Vc/N3Kmj5QA8ELL1MM0yIDMszH/wLJ7YauZ67Wrw7U4Nvv8l/3n30fFjUORi+H2NFKkiVphm630qX3f1x54NZt7iqbpG+DxzIXMAL/djjML0zBLO57lqwduKoB4TA8CFhb9fdbnXqB1lfciGJsJ0a213Gu8pI3wmheW0p7dXAlPxaqfGZt5HxiHBEY8RBPsOVQPt5DSSduNjdHomdGXovFmyASwgm3QH0PBe5SHiQD9|Chương 1005: Giáo huấn;4sfXA+2EEusO2QfpR7lU8NulOhYa/BKiemxO4qDyVGMFM7vT3/bUz86qByuBCjC2iv9mTy7O9BvysbaqIvXoTOaYhDhreNZ4HYg+reEzchZVzyu16jVYeie6g/yIWJ33QZRLIf7BsuHwILYDqWNglHZbzKtkCFJGC1FS/swu1txRL3haiACMkJs7vBgiThwRLE8SmEa+IDy9IPEdLjhBJw==|Chương 1006: Vạn Linh Võ Đường;lnGAJhnYH2ngwx33ojFhKYT8zvIS6HK0C7qyNpdOBiHEIuD8oEi9Ex1Ohksa8U1+LzxaHlxrMycqo3KHZby1fXDWFQuYdctb27Yuhi4EzeRrCG8dhcZMids9dNmQuYEZgCR9Wr+p5yGbX1/RA2xZUfa31vnmp/Vw+UcKcUlQly4W7rxuDGNlpxsxbFEKdW0SZaeLYxgTwQCbbqLlRUX2wQ==|Chương 1007: Tư Mã Ngọc Long;9Z8lEaRRJvB8jLHfJRc39a7CjrMPW9Kb3CvrtJrQbfa8Vbk8eKyQnBFa3q7rIjuErvv385a4NXoin2lVbmZp4MUA10f8chbxloZyHQFe0iDIw2C+KB4STfWbOQUzjNBjsvbU9Md2keV7+QLaZmG0pls38CQSjcz+xC5WD8lN7oPGku8WT3LINbPstty2y0i4ZO/JgetV2O0ldt+mTDZixQ==|Chương 1008: Thiết Phi Ngư;h9P6YSzgz79RHyzqFT858J95RlKAf1XXaURhttOIlAf4buzxOZYAHQQx1mVV6wSX7XX9BBo3Q8DnSvWBLio/Boa4+alKsOhfsPr0VplzdHqoKbPUUddtg6EjP+GhirB/zYWAB5OkUIe/swnrKtsKMHoapWdOYVnXfxwNv5Iz62MhUIOpk0IzZaVTqkcoRu8MCoBbykqvCTeJR4yh5Q+9yw==|Chương 1009: Thiên minh mười ba cung;C/2DV0lbxFOnxJOFCqTWfZskI9Awi/NOUohNkbWFBGfhijGObC1wEmPWk3fKawO/TMX8SS0yomWTufajkNK79owUpxYX0D3GX8dT1c1ZvJWQSnMfKrtvVTNXN2D5WSomlJJVKyS5qpq0FGZzqXMF0uTHpEEl4I6tpFJue4y/z1FixAqPmleUyc18cf8xOSgDFsH209gP8yRjyASE30sdvQKCX+fRh9iis8o5o/iaQYSzcBZIT/Xmb8RVnE3LPhGM|Chương 1010: Chiết xạ cái bóng;kyEfb1oICYm2Cng++zDzGoLbZBTSk7crqHZ3hgtOf/H6rY1HVKSv9MBoXP3bbl30NX6XG4GVOWb97wbRpbD5kBD0i8NyZ1g/xCVkXmbslVP+A28PIMmLfvN6UY0YdkN+wDwxSFyfvQ9YqIiNbD/ZpclOW2Jy70Oc3RyDFiwNybBHbHkFXLJ4zldSDAnymjBaD2WE1PwSmwVOeW/6PeEefQ==|Chương 1011: Lệ cũ;W6WFJHTvtBo5s9pSR7NygtJU8M1hsr609Y8uoc5A+D8XU/sIeYF/rdgATVTBlAzriLJnbYI7VAZg2pjVqhLN72KBbtk9tglyMk3nSDsBhBkMpy17GOQQoyF98Ox5c4TTK/9RxqMXBabVJbIsjaKjkkXmtHa2dB6LywSpDYo4Zt6g7i8v+uuxc0+8CTG5YmAjuwviMbyFhAFCe7sU5f5sCw==|Chương 1012: Không đồng dạng như vậy pháp tắc chi lực;1gsvGLQicRqZ/oiLp0WuCXA6+Y+7dIxC3Y8eOVYu78MFvR1bqJeXDN9yDJNpU8ziUTeJf9YbZ7/n2BunObML4yHqfMhfUMXV2x6NXCcA6fHDovcWNb/b1Nmge8HmFwErFHpvzNfagN4gmOJHqzTkwLjY8aAZOR3PkQAEVEZeIgGsws6SvpFR5fH+DhIdjFEF5oD/NteTpanq6G9E6mfp1soiGsv27rK3e4o6YRvSLX7FWAtcHYjCNRica9oP49Z3|Chương 1013: Giang Sơn Xã Tắc Kiếm;5xqw0HR+9Rwp//y0/cYbmuUTq4nHlNNAE9VGT+LVP4ROJHeDiH2lVd7B0CsuzYXuy6RswB2me/EVIbq9pMHMX9OetfJwO5/0kWMFqbDuT/bplHRdk3VelsK+yZo6juUibV7fmmcBxMAxg0LjLBuvQHh2QOL1sa8iqH+MibFU1werEYFF4zpQP8MddPnMD5wUccOWl76XIQo2XH+f2QukNzrOTOv/2AJHEiLPZH6C4sEFCciKPpwcO8JiJrvE2GGK|Chương 1014: Kiếm Hội;PxJFcqyHvD356yeVMJhgzzw3cv/qDmh2BQKL/n7lb20i8NQLSWUIHumDyZs+bUrgAKDZB/WtZtDQnj0WUjVV9ZaNdJpaiDmQnbuYjjGFObbCgVBKFiV1VWZ6k2JIs+BKUVVgaPo74jDETo9UJQcqGoACxyzbIo0ZPpSP5qY5XSeu/a60EFsw79t6tgqKGew1x7oQ1qtDAcyYARw6z8idvA==|Chương 1015: Quân vương;9mx4V8toF5o1gOlYlGSeC7O8ri3M5biWPEUEjJ6iWao60jyNL/J0YBCiTsz+oI5gswNa/5jwyDWjfy1jXCYHF4C3YBFC66bCJKnyLYg6glcgffF72mtIYYdcwlb+xM6Q3rRrpt6DxGX0fmjufK/zRtW4FEsZrohQTappqgAMYF7pOb9Xqo/jjMeAg2eAkMwqBF4qLl0R1TOvf3W/K9krIw==|Chương 1016: Phá chiêu;iJTn/rxJ4DBVVAkFfI7lZj1Ix3K2uQ4M6JUYA/OrVE+72H9+JbKIosMH9N2XXmM/ngkpKxVJ3rC+swB2Obhuv3m49eT68C6CZLFZbrdKqWfm9fbn24Qszh67AM4p7oUgjfR8yUB1dStGx49si4X42TWaovpunmmaarBRWYAtioQRhh/84kzXH9BWc8+we4L9XSH0bD/yt2oM0tN0WIakIA==|Chương 1017: Gọi lớn tiếng như vậy;0Xp420AcSwnWgRiDQBstoTUf/p3lma2H0pfg75hKhWL0/2GG4dPnezkg6iuU+LD25ZZNsDekQGCYeLqPaLJ/x0oDiJHlqACWLFAG/FVCv5X9+oWJ/kZUmr3m9gP6a/kZOSSf5IRloIP/lXy8x3uZ02DTxvNU5AKvqgpV9D8P/P304HkGqXS3tfLH6s21UDuaMmJp+LOaUkfxBfDANjOndRTcFIc84+8+7svqWzKdxTvpxl5rpL929HeYVXopLdvP|Chương 1018: Phỏng đoán;d5luDFuR5h436PQWOlw+eX/VBR3ySIt7aPc6+nFDzdrehClADwbaCX1c53lqx9GYPtrglDhJb3QwNhb7KjYf7G85H97KycqjqgvorABV7LGgFUe3N1Fe24rrsYWk9CJpstxPMUkTqCCZAbHqPTr2cJciSeP9wZFXtxe0zle9ZFEcTc3bP5JkxYxz5RKJ5iDOOg6VZDHlMVQL9V5SLXficQ==|Chương 1019: Vượt qua giới thông đạo;OfDcDn+uXDKqUhAJlDMGE4PHfwNbDwFiFljnMMjKCFhXkqJcj80MmXondFAnlLBsXhQFv1zGZEurc4fe1bC83mpj8AUi859Ssd15k3zSa6/6aB/4p7jrfO6nnK9xxohTFA304HYZnZ5/xCG8AETUOJVQ8UbL6DKCSVGJofmKImDBfkq4x4EYSMy8CVtRF/ZDrGJFxZXWYifHt3PfKaTMHmvyzQ5OGjBNIddThfyW0fbUJcQwQu4V1wMFRNY2NnTr|Chương 1020: Hương vị;wbD/HIz5BFp4ycWxOnddnZ5SP8NBt7UqwSVBbClzLP2Fpme97eypAOwNsjn1xIQUj55+SKlt2oh/bvR1K3KDwYvvfBINwrckBm9YBKYpsqV36MW4o6I1TwIypAaB8suXfG+2uhtQRfpTWuq1I6EQDLgqv5gTpcJIhvBcBzCxQKX+4CT0dMnra3LCpM1HKfNim8PfgIEHFQG9XHo3P/2BLg==|Chương 1021: Thần Binh Đường;QIFCVBNUIGgHJu9Ttyy2GtS+PjToMwlkwFKwiSHxTLO9S+MI9sbSsO5JXbrP7VJT5SNq7AMPO2ECxK7ZExV5CLcKCHz+YW290PDSkMf3VPHx04Pc25OhfUiNNH4LxmMrTnKfBF7wuvdtqPuPdX04cCGzsT/qN9fkq3yoshfFv2/cMo28CaOXlRRNfF0hXA2xzuI1N/w+SDEfKVYVwAxFzw==|Chương 1022: Mái vòm binh khí;55VxFOpUhPjt1GbpvNUXRR3SmESvyJ7bZK6P5bcXfqKpBhJqU85RJE7GbM2i1iSxqhcVtnvl7BRL7AkUuffQA4ksfLqRj9MDOzT/j5d999HFQQXLQtSKgYrp3JTXREccZBaQIinUKNWhJF2p+nA8aOFTf+q02cazEdgDjZojYtqQCi4IOmDN7iuoU5gzJOyg/st+92oiUngczm8M4PWM8Q==|Chương 1023: Màu đỏ quang điểm;9QyaHsNDKWEWs2B7fKikRaSPpZG7Ko+32bYf06Tl+csGbPsMb6iDlZMn69vZqFHJhhOoIB/pJOgEkGkt9F1yV3b3hlqh9M8jCmFhXMoTWbqxFM8a8e2JSodAB3hs3/iuVTpVLeDfperMGl618rZ54yeIM4pvUM/WOjTRPuJ6/YO4aQINzMWps/P0yyBAX3zVvtLF5wjl7KCjs68eusmZ5Q==|Chương 1024: Tờ thứ hai;3H1feQCCKE5PTMxHAOghLvhh0alnXG+MKmuC0Qh86Y5PFPTWlcck7NE9TIAXAGM5ECivMWFhRuLD+psDsOJJFPvpUjVrnrSvaHbS4r5bKq6k0pD43XI26b1Jv4U4oCsnt+2ix3yOA62ZpmoWvp6Ad3DbL1Kp8wQsIfUYM10KRzcO/AjPYPCp+3TorKjOHGV0FM77JufkhTD9H0TFK8bh4A==|Chương 1025: Đều đặn nhanh chóng tăng lên;l1VF7wf2S0dwFVD34iAgleIgXa3J9kCyFrlBcWrMCrbk5QmR37UEinBNZ+wXhMCnaRPG+uCsyK2bntUr3CjqdN4OnMoAt1jX8UhX3R6USxcNZZ5fQ+bhWQbuz7wYloQoA7V6eKWdAWr2v9Y9mn4RqJL1JIzARqhQjWeEspkvcN+53NEQOV/oxX0ur1kUr5qVKUQltZqIIyArDfA7jTDTyFmeW/lO49wfto7RXoLuKD7/M8ioU4tSniIi6nsZ/c9E|Chương 1026: Ta biết rõ;0tfFJuVc2p3b90kXqiuVJzjhtu/J3gkBdSVoXvk8es+Zm3fe2k4/+FUEse7E/srJi/8drmMOEubb/XfF0m9MxHEsTR654cnKEsCt2RaPd9RAzTcJMwTxJWDW2YYGTQK67mp/W3zcU4yBXFnlVcYv3fTkpyN6um2i4LhwSNepinJBv7FHoGqjSa2QPLG/CDE4aUrwpbM+2wkj3qoaT4oKLQ==|Chương 1027: Điều khiển quang điểm;dynOFj0zOu6FQoSYLsrrh92ZxSwyFjfXAoKBbp1ve48qBTp0zlEt2QzBSAlV+AshL7z05D7iP2LpApD6pNikO/EKFq5Oh71JXI9/BJyKNq3p4RsU5ChPc8tIwHn1N7Ew2/PIVHWIJP4LxvqTcYeZa6B+ra/liElRcUkAXn28bY0jYSqnOBkKpS1jMOLyL9vvR5k/6z7EO9XiymOC2IgvkVsFV3DlYcpbRfyul84pwtjuaQdRSN56XPoxBpKKwHbU|Chương 1028: Phỉ nhổ (đậu đen rau muống);libh9JTKZRLf/C7d8/tWOI1LPH5Rk97Jvh88LuRHxjg9TZu5uGrNkiJ1SkEauugD4raVDsosaQ3UTeF4szDlBlN2mxCC+AwUMEr+TckRC2m5JNyRLJDGWFpZIyY3LuGNBJ+xWV6M+B3Mi0DosLGwKulRuA2YIPcOQlcZGP4L/UyPciXiaRPcYHbd5TfuQMgrTELwtYzmOmCZG/bMBtoDG1tON/44m5K5ns8h4TIx1/Et4tnMxfcDRVyLt+Nv+2ZI|Chương 1029: Ngoài ý muốn;a3w9ipZMkDgUaQ3Szr/sBX/sO+tBaTPpL3BnQ6UNokRAPxpEW4eenIVpW8RA3mm9bXZSHRgCzg5nmJ9af+AlKKyu5CAANhbPID8ZHJ1pYjwkgUeuvm7oWIXdKeiIi9R9GCWSgqs8hkmEPO7Av6LLYVXRHTbTFh/0fqA91BJWmDgINBHn7uLwQ4a9wJv2GFyyKQfnuqHQ4dI1822ODCuqvA==|Chương 1030: Chướng mắt;8xeoCs3bTMhmHJtFnf/fnwcMzyC3bUkkTfL6Ju5EcIcu8Lbb23iAY3WGQF6L1apXtHIOpO+hkRwM7LAYxAk62S6FMIuVxRvKVtKl4DVN3OdkxzV0Lty2BMrJkUnUBkMwu9huie4ZfKL8otYvCWvZs5ai5gx5VtdckXeQbp4REJZ+0aFDcCJNiauA1paeodMvkbcUtNHyLVfYFZdCC6ophA==|Chương 1031: Ta có một quả;ISv6QBdJhLyZTrfuWpc9X7XjMGLoo2wfe7JVdFNWQLWMVJsUQN/ZhunJWtH70zWzYyeBXsAGrdlF3YLzHA6RRVHu/0vlYUOIEWZtPyatfBMRHouZIAoC5IbmAnhS105jDrylWLNgLHCY1uNkd0W4prVIdrEr4HupD5+6iaCb7MU1/Zbg+huLH+Hcc8sIqRsFSZt5EfBSxLyw9XvtV1nbjg==|Chương 1032: Cầu ta, ta tựu không chửi, mắng ngươi;U49W+A1/ow87uLC6Q18ZykLk2qJu4qQCEeBwTozRpbJdAMrzIoCvJcMA3/trPjFhYjYw5pWmMz+IcovnETlud7hOJPEW+uH7Qhk62EB1onR9i/Njx9v6a6X2sBQJyLS1kk4sqbU/onkJ2iMCJSNU3ybUYktq+4F7gxzsHhHIv6EpAhk85nHYLHwDnWM/aNlsXijTA96lzyW/FUU4DdVbSkf78DhFJxIn3KRvhBeMsKxY9KoyaR5b1LzFAykFQ1x1|Chương 1033: Hình tượng;K9QjH8wPRZMw2paV8y1MkzA8dOf1xDvbjeY1TGq0hY35TmzJ8uUTVg2JzHgV+ZvlzIYzqXQhKGhySpKyp/qdYWhmrk2CGyPAE3vbTz2Pk4X58ymAEzWloRs5ppVKmtijVpoZV9wCotVvnaBb+V3D8J2rE/waShfww78UTIK7RcNyAi0x22pSthhioM1a2yp1ILhgWBru51JksXPuQa/Aaw==|Chương 1034: Đoạt kiếm đám người;YeEBe5mSzMMq+lu96Xk+8mKDL4WEOBZ4XvfbL/4jtnYb3SFK1JsdrLd901di/XAwEIztoc5YabIPfUbTQKjFfC7ShpV3DfnrXDYwac6pxQr/+Bhr8PCVxiX+nzYbitd3rbnH5QswrL8kmwDCF7IOuSIyrQ7PgB5A0gbKCkFaZfiJTz8wtbOjrt1M2eNKgwG7EbxlpOWuSqhY2PwL+6+cNCIaH1P73WxLlTGx0akVQCeguU8EUC0tjZ3ZnKcl9B2t|Chương 1035: Pháp tắc tăng thêm;lJOvGnxI8BAfYj2yCO6drF830y5kbNu4NtrJRUuddyw1ZdbZeNmbsZJywUVmyi4/3bvUZpCilO2Tm95zTUGfmms340IW02DjOTmYR1b4PUK0zkSLgBtOp2g2OJNf/INxUxk9YHhdRWKlvT6mVyZSZFKmiS9qZuPkSvEKU2g0qo5u5vhBABlZpHoz6f99vTOxGFA5iMzBM2TpG8dVwD+9Wd8QjSnFloKThctFncpUlAU47D+OHYx19j+DxG7Z0k9v|Chương 1036: Tiễn đưa?;kI+RKcw1wm9WbmpDZYDreRLkS3a7+YbK1Uge3ku1eDhBF+XjR9wK+80CI2sf5h50LKVkBeB5M3Ms0q5qiTw0b2hZTM07lHbioQNXP0XRTa51qiBtyV87GuW5Ix49GrTKOKYM/pWAZDVcmPtlfyxD4Zdvk6pKIrY7ycbaoQjv5Z5KUQdQkA2AnShLQTPaqR8xqrl/Au4VczhVRSzIhvyymQ==|Chương 1037: Mùi thuốc súng;rw1X2+PKfpt8L9A8ZCYa49mldUrT4YvAO8FrZb47QjIqJ3kB/9K3/XIdauepZw91x2Zm9w3HRbm1XK6y3gyRXRpC6D9qzd3R5kxO+hskmBLhwUZaxgcBOaNeHYJrH86mq9Ea3x1IDWQI7S7x1b57+qU/DBJUlzJhqIYzhTj/OhWvsETOi7NnOYVhZtzdTwxgWFbivNyuxfmLEREjT6Kr6w==|Chương 1038: Bất đắc dĩ;QvdZrM+iHp20oFwouevJS30zZugYtf4oRCcEj8NfmIH57OZTdXyixKoH5/RWj35qvTaDM5M+wF3y7nGMGCkhMU9hDbivN/YPyz+E9WIOWsYWDcTf0F3DJAMaiLv/FCBewGwBR12Tklf6RGN5lEdxMlal2E2fjqFYoM1rZfxTaivbI5/cxRi2kd/NDZtE+omjorj4RXpu1FdaZx8E5cvQnw==|Chương 1039: Xích Hà Hoàn;tZ8vdD6fS6EJHPekHiLv+l25A9kWv/huNjRd8GaA5vy0STIC5nqGx4t7D08WnLaLw9aEZ93UtbHDvYGwnf0ICM2isE7bCBGejRe/kxC81l68jiAx1KVSOVGwRmEAAmmWXcwEKIGH/VIr6wRVDKRNhROjioRv6cRJgLQALTsoxZyNxiJKkTgb+NcyrxlPK2TdMe6qJyral8Z4wRhfoLc7Tw==|Chương 1040: Kẻ rượt đuổi;f+r7zYaslbO+zuu0lhLIQq0u1HctvjZ3xCilMy0kLbcWBouQIarGP8HY/+s1qAQ6lYXftFgb3+iB89UtPwiGgfXRM2mshisWjuvDHztKkViKW3452TQWrU9pblUG9J3k65mb9Pf+3kqTNO53M/0bw8WguRx2yr8gBliDhXdwOvXxBPoJSoY5SIqADAQTxPm+3g8zk4+v/pXtB0d+UAa5+A==|Chương 1041: Hào quang đẹp mắt;Aea3baW7M3+RPqqifCU6wCM51Q4rQeHXCplLferzZfCWA7Vz5OctNu1TbQHvMu4sOuXWO+omG2gdTp1rdAUpO9zIaSGrl1NlnoVZI/GA8nr36OP7gyMVe1ScPENDZpN+Z25W5EVyJYP3pfaop3b3MSHtaa/WqzGAFmb1F+rZHozqgq7r7yzGj9JcpZS5Y2IYjOgg4026qtjjpVO2eRc5qQ==|Chương 1042: Người đó định đoạt?;Qcp+NKGNOW4Pc5QNVZZRNnsx0ztLMcOCE2J2VT9j4lmxc0LnbEBjZtJQiI6tv+aEyN93lyc6x9lGFxpRjHO5HiTl8RLlYVmF6w0+0eNp3ujwwzl3ph+bEm7dSVw8/A6MszyWKNdGETonsxEgiuFu+MksfExsuRkCN/CRdB6FKl7VNfGfJuxg5YTosRaWrFbv8azDq3rd5MiRb2quVPMZ1tJ+2aPcfh91QFQ7lX72PTpbxsEuvSXogjgspH7pelFL|Chương 1043: Vô Địch Tháp bên trong;gfOCnNcD14LRvmjrJLtHxzIB8VfJVl9j3UujHng+aT7Guy+dYueQwZFbyHnVTZ1s7D1LwT+1hoE24UUg8nqP4aNR9/nqNcu6FgotnjgmHKax5+zU3i1EwGdhTm0uhyXT4dQU1m8mTcqjxVheSuFXHf6f1wStNBxmL4xpvFpmrr0mz6q/chO2Kma0ZVWt2fnAQnxW2f+ZsBDLi8VKyJxI/edGhACQko8Qv3XqzD0WPfU1G9TZ9Y8+0udZiPdKO9vQ|Chương 1044: Chanh Hải Giới;ASswHaAx7SjXSnyCGceCXqdqoNHD+FWDoeLHBg58L2BfrT91+S75o5oKiLv0iNVjChpfThUH4r1k8TIgtFB2rzAyS9A/19Xx4dyhD8OLlgGYIG4By04wQhlBYvXA+j/h2uLbGZmeX0c3+zoR+lU+B2zZilz9XDdIOf14nLMZVFvogdcype4aFPltV1yT0y+JuMHby2V7yDhcxjbh1indaw==|Chương 1045: Cùng thần đánh cờ;XMCDaSgcJv4izJ0jBBVTMfN+AaQNqK7awLzYWXHoBtFx5fQcHcAhg2MspMvSDv59xSzt9wu0D9kxm17UXkjTb4roWerczPm7gF2fm60E5AH57n2yhslQ1d/zj38TxvJw6pt3cRIGJLvU39Pe/GWV1lU/ZJyAXo2PwpVB1hgPSK0MEsZWKp8pP8z4JtkNDwgEPUSzSeKBBQpl1Gh+uItyZA==|Chương 1046: Tìm hiểu;EEjWhHDWN2VIrQNTXat6gk9QMAB57lxlbe1l8YyUu7/y/kmXBHBcMqQUQuz883d7gIFwsM6lVaE61lbOqFNG4+2hOQm3OCgQxbfErtFUGOl+Vy3Iun/QvvC3n4fGxS85/5E8OUCBvhNdukz0YVAZgHCUTfAMpCrE5tTxXR1OcxiKCskk8pBZQU9OIpFQ1URiCphBu8hi+l/zI2tkuo1gRw==|Chương 1047: Bị thương;pQFPPo/kUpXxdUxd1X0Wny9HyteFgCPdwiVYnHAZMrhYn0DNw1c8TtknzG3VIJqma1R6LzAVAitQGGz/qKEAHI5P8u/TwD+XvLUJlza9S9dnspwnlcB6ltmw6kG4RMFBstC0HfDmrBSGB0/xDnnhn1tocKkq1Z13GNPcG9MtFDKbk9VNC2LzRn2jeKkXwQxCDwVjTSVYKDNp3OM0yQdElA==|Chương 1048: Ma luyện;B5z6w474nZpw6dn2THFEykoQef2nFyjkYJEcAGnETEH5+CwKDt/dtu9UgwJ9ieMUc8CVNK4H1BYEVDyvgS8GmqWwS17kc2IO8HpPzH5W7mbDbMV5VHwRCrKtbnTXzrfHXFYWzoIffjkHbUCSg1cA668PrzrVbCJBIjArZJJ69wwtMdP21b114p+4TO7qV3LpSU0MkOsJumflJ6aT6PeDOQ==|Chương 1049: Trái tim bạo tạc nổ tung cảm giác;PW0blcqP5WGkGZVwTOxHPRo8HkLPzSZRLdCsM4dQ8zRAbyLwZokR7Ml9yqCgy/VybaKb8hSsqUJ/KbSV1VZqISsEIl9CXrrp7KkBlNZTDfgPPtNUTHZgZQgMOS94TGT0i0UT+KdF/kDULVZqny4Urq2JxUoa9OJRGTdKWNPCNeSFbFwmievVye0QekfPctWCI8D3KPdXowRGXvMvvtjilxYN//TTIlSyAcFZ0eYv4vU6126p5ZD2jujOtsGfBDr7|Chương 1050: Vết rạn;H2dVZRGbJLUUnxRCBhRkTF5QpCDG0ODCo9C2aNgvqDUDhShQuY3dzSfLR1pq59KeNBc3Xajkz/btHSSwaOBiIuPjA6TdlDV7eUq65rWfTB64F5IaVpR/V8kfaPzvuUuZHoXokADhgR5Je1TgEnkphpeqf78rroydDUpl0EJQVpdf3jT7C52JYGNWQP61TO4AElu2sCFLrbqaFZJMAvnIMQ==|Chương 1051: Thanh thặng trì;9Mx/CfuYmYDMFkirpy1UoqUq3GIwatESjg2VINyisz7GJjvXHJayl1BrVjKHS3/cz8mAtJ7ztWaMxHbinWvUDtlQTS/BB1xxd4xXb6vEpWsVRVrrQRPzYWmz5Lxtt/+Jt6P8B9a+LZvpGcIvc0eFEuFUVf1teJV/aj5oHWJ8UaFZ0gbpSalUYionZwt+fsz4wjsaVijW9iymt9LZYOm7KQ==|Chương 1052: Pháp tắc Phong Bạo;i8UrJw3N1gH11EYENLM6ZzN4YnW64moLzxSMboERRqbHpJM09b+lMOq6jPOBGH65zeUwZpAN803IL/T+ER5VAM66DVeoFjXqnURNWNz70RAwz1ExCY2Dge0+upjytsQScfix4JAAaZuRxqCYhLSwec9Cwqfs91q7yyG/GJpEKA/QCse6afwSWR9SytFWSJZIzdvBDCNStgMtgWNF+rRTd237cQmfa/0xo1T5WS5d5m6w+cFEqRVJ7s02rs2861vt|Chương 1053: Nhất niệm kết giới tháp;t1KyBXyrKWQ3xiA3gddRkzRLhqCAoHMajvfjXH1Ekalfr6u5edNO7MinUG6j29NTMzglpkVHeymIaUONksYpq1M6BIrG8ZwQNiiFy0oocezRTyffhg0hEZMTOw3g45d6uNpB9n4wJzDG95YwiI0TAGLKoETLvjsl6jtVe/5pjd+scxg6+2eZCAOcA/cfoZJ6gNrSB0zVpWLf9vV5bLtFgu1m3LGJ3PpaXgQvz7GaLchCA+WIH+QdEqy+MtjepwCZ|Chương 1054: Xâu vĩ;G0MkCqU4GyxIkYawY+5SCMYS5k9ifKNyKmKXZo7thfhm9AsDwz45w0NLEBVAicBEOTM18ZduteDJS6YIhv0dXpe2OFYxW9nkOfEtXy6JIkGfaRFsDWDvOkzwR0IFt5kWjQKWvDh3s2Jxjq0lKnkuBzfHXi+2bS0NLgsjAQIS/sw0EUzA9AKkGWVRxW4cUDREBlOD7YbrNea5g50U7C4m4A==|Chương 1055: Đệ nhất danh;8bOftbRl0NkWnCwIppimgnLyktEvzR4PeucVB44cr43pcdY6y6DTFmGFfaUyXu3Un/pcX9rlqJh9EsC4b8d527nizBedajzUOZQk2YrwW4A7O9s26VpjSRAiNjoHgegXqrnbkRGlSns584TlpkMk0pkuapF9WueclLzq/cHtQ0RseT1ogTbKuPuRwAv+E4rh5SidA+y5o/vvbtB3vbnb5A==|Chương 1056: Không ngừng đào thải;D+663Gew8MUilHSocLXtPH46cqVRelEBXdqsJxd/heGR/KNL/nRX40ZrNHbUdDz8FtqR/XYZEEhT5ZRncXXgq9ZaOsf+6mhqiYc0yhhYfAj/1KZz4+XSecaP1MWRVx/0KNkzR5LTb+bCjJ7Dik2kpHsXfDX/E0cR6RQS4f5remThPjLW2Rfva/PbEB4fyBlPtXYIFOpYoIhh7tKPv8Zgyywiu/LQPaP8mTyvTHHSdlbCIOr2pPiUw3eEpsjQJ8u6|Chương 1057: Thập Phương Diệt Kiếp Đan;k8JeeAyBsAHT7nTRCykpxvJYUUlYjHWn8beEa2ezZgTkB5fy+DcT4Trzq9e6CXu7mkTsJ9vTXeIDmIMvv7CQJIqaxpEC883BryQovPja8X6U96cu/X1OQExIs4ppRvOhStyIDQ16QXkw9EbH3u4CD5EIhNyZDkcub7J5oyA2E2Deo78bLvRrAeD7WVLyflhv9tAcfZ7TLg2BUUd+//ALUea/kv+XfZeX6e757ccgeF5VWvmwkEl1zAQ71F+jMJtb|Chương 1058: Chênh lệch;GrDvXHNqSfU3qvFIYOAREGxdlBNcO9b33Z6fGCxTWyxoTgkV/f43NBMfzvfik8HZrlLN5WBW7jnt8I3BQlf13BFG1vhep4dWLC91lPWPrPxMc4c6hCfIegfWeQ57p8nI4CY+7U2p6XLBosYiaii/i0HB5rxg4AQsxJL6cnAarqs+fDnQDDKtRl4vOiNiBoPz5o9yWxf31mWjms1yR4b3/g==|Chương 1059: Một vạn sáu nghìn dặm;S99aaT9XBt5BspTAqyQugViG1UcHNpMOu76aT50oLAmIh86d/eisUTddhnQ4VhToTrZYLBp+IKrpF+KUhSOshOZf1r3i3m7QMtfokXfhrJAvaFY7eN4b+VodLY42YHjc7wLLmvSW/qhaktfpEkOSU7fVpxR/SE2kDVIp7f7QqlextIiHt5DJ1ucTnNCaSeSMSBYa4VAjHJf8ziWNSYAxm+K7PjN7baBsIkkFsaOZa2jhwLx2yN/1Qf/qT/8TeaaZ|Chương 1060: Khủng bố ghi chép;isfyA74Lmqau5FF9k/Gr6RybtEfiUoqeE7e43UNJYpvYwAJcOzHp/Hn4XOsW6jG09snpT/ctvX2ZGO7UPLX55Fk85+I6QzFWd69naTuVsM2YOjBB5FJWN9m+brtQl0/A5cuPrpOHx9q4QAi8NlIcBanq+KP9tBn9Fv27Lx+KgfIdX4jnSFLn/Pjje0JsqK5NlNsHW6so5q5iuanObunkKg==|Chương 1061: "Không sai";Mar7s9YJd60ATz5LnyM8v+k31cM37YN7jORS2eITatWCo8JeG0xL0KCS/5QEt0Q78uzjJ7QA5zD9BI0fettNddorOp/dLEuilnmjF9xxHH3mo0GAKSf7wLbWU89qGAAXI25LQuRXB9O+mNKs8ThpVFlAvv5FZmjSpTDcpNx+Je4EydNC6+6y5QpyXAMJ7KhI7ZCxzJ+p6jP/WQ1oTM2fVg==|Chương 1062: Hình thức ban đầu;P0hh7SbfGMd2/GNS/iiPENzaRj2KCAId/wec5pZikUu6ENDUOW38RVvowkQcEciO+UK7Bq5KTGftYEO2tXYGIeS+8+n4J/GtmFIzwhv24F3bSgIdaGpeROg44N7taG6PeERkjYJvo8orna5ScmYJVynkMl2YEewgoHTLl943Av3/5d9cNjLyEdxPhlAIXrbrri3UFDGQaNV5gigo0yHKzQ==|Chương 1063: Vượt qua + Chương 1064: Hỏa trì;dOjeklAGX/LuSS4kxPt5jDWbZFRuOJiO/I/FkixvG1PLaCDwIYc9cP5WOu0yP3MDo9pxwnV+ssIT5OgBQrYn/PkaXZC9GZwnCjzS5ATgcytB4+w/VmLwiPqiMKpQ62fO4Ye6pUsCFOcABNfpJq6RqKYcDlDORFRjckLNV9TOKusGyV8qILTnEiEgPvPnz3Crjoh4mQOzeZyfD7AJZjwgtknynDU6xGPVGC+DHBzgrcughmhhPozul6zec600pfZG|Chương 1065: Thần Hỏa Giới;pjmZqV9zP3CX8uwMO3V8UGkwiZ1SzEzX1PWI2AtEkoYUXo1k35U1hnUuTWkeGym58O09RvVo/KlGZLfjfi2Bq4nQdO7dXilVXEH2ba+t+5TLbFiniwtQFGjKLdhuVZnk0QCIyB/Qrdt3pWX0bLoxXpEJCElCjFnnSn4C2GaXO99K+Cv24FkdKnoUUcilebAB6eVA1g5XO3tSyVj2dN4s7g==|Chương 1066: Ba vạn sáu nghìn dặm;pZVINyHZzPU7HzMHjlHUKXU1pBbzjWwnk4endbBYov5coCSFcN+HEaYU7BvRyktZpctQV8E0ArdxW/2pGs82YtBBb0fvJFmZQ3ZqbF1JLlk8GrqISCHYnyjAOX4tPpeXLPZ5dt2I/aTqyhSSeBBc9oL8baMy70JWMnQ7FNYu8vTv67k+FdDWckYPyUKX8tWGwUpohmuteeWlG6+rJHoD3OV1DeYIh4G0jQXt8U5y6bZsyk8D7fGuM281EAlSkScp|Chương 1067: Hàn Mai Cổ Huyết Thương;hvTvCCw9iH0Vs0Wjj1xnnr5zyHKiqAdWDPsKeti0KJQYSNdFt9QfsJrzll3FwaPJYgEj+zk8it1lsbEtp3G7yWpXEQIk0Kfs0trgCT9q8anju4iZMSUqBbm6RI98vmB6hIdVffGCDSHqpY8O6UBrYWvIKLwypI1UQlmP4izFysfj2zvfO3QTrv6len/YXL0Wxn8CCLj6BAYaNlRblp0mnm0kUxRI+hwLVXIW+jMuQpx4UQ3vyGDkRdBYlTru6Jqq|Chương 1068: Khiêu chiến;p2ocO/AGWn5aGFBopXE0zES8KBIVli5EXRDVJSEOwnvm6qnbHVr95E/yKmLUoEpf4yI1RHdbZBEgIIG9lTdesBOiKtyK/AnLM6WieJV2bFL+bs6FYKhWgkdM4heU1m7JoeTboXHy4I3r8l52uSHzC2e0PLr6Yv+zwEsTD/M4Q+Ef02MmUuaJB7RgfGBEFoaNnjVea6bfW1HutD5Zbytn5g==|Chương 1069: Bong ra từng màng chữ;kYTUhe241iG74GpcBAXhapCRgzcJZufbkZfobNtP4amtbl98fymGpQ5/tEZpwdyysmfaHRgaxCrBf28H9I6bH2kUdMFL4SoWa4Tp5+YJPyU34B09Cs6FBkI/cDKJRj/G0yHPmBOqlqgmtob2xHa8uzx1AGdh61rO2H/rd8M7YVEyuzBtGx7MD2TgVx95T4H5GuWJ8kEsp47KjGYEkvQGFaXlDgmRR+zI7t696DkIDaVXIvZpbaA9j+XoNcnxV5uA|Chương 1070: Tóc dài;iou8xXM2bpO6JsENw6FVKex4jjcqUtNdQkqVUmTarY0xGCHnQHSpR6HBt1jDXNg/WKFKYQq7Tjb8dFNEMypUQlbrSl+paaXrIFfFeteIZtKTknnIyTnH18ZHUFAcLrPrt4/2XFU9JuvYOrUD8HYZC9f8qg7PADv6aOfy2ST1OEouelRjVw6zoj7VL8SY0Jdq/BXGRx8V3DiT9oiHUpVbJw==|Chương 1071: Cừu non;eJQbT8t8L7PDgzIFFxiH681CskR1bF6c1UrFng4MrqfXn8Z2XCsoX43thmE0XJv70YKT/n0xa4qZBKboVx1SF4OxkImYHPHvaHQ0H5Hq/gjViohr27wYWfar01OkbBxeEE5SZzAAsDupg+UdmzixSxBUw7xV7KKKDRlVDrHw78P8TZMGBKRsVC45TgWAVlUdg3w8SXgo7xZXW1Pgr+RC3w==|Chương 1072: Tra tấn;kSDtVFyFwUu9dJiOZJWzi13+nvtJpWfkdGIQtAyGzv3Hm+ics4gOKB5k8X973+jMJQ5vRKuQx6CEZeJ4HNv5lq+4xVH1bZSC2ileLp56PTLLhh4r+DKDGeXVqoYG2mQkZUJU2HxbGTiCDQEliuRLM5Ff9UX/U6riJ0i9rIvOhGGBb1DlQ8zaOJ3ElWUbYj5/uBYoDjBQ8Yh6UWe74RG2NQ==|Chương 1073: Bày mưu tính kế;cnSZwMhoF0g1TR8pOVAiYS5g68lyvXTj/MXjdFvCjj0Au78FFvrmGs0azSuKhlLthxSbs6W36dnbXWy8/IIoUfHwLBvXyEoSUs7HrkCUsuWISu8HCz2cUNe0MoOi1D9wjExrihxlHM0dAfkKuO1WUYcjY0LNsJi+530ARR+R0pfN+K+m9worILilEriTsju8c+SuOxXfgNXROsGdaF+9qA==|Chương 1074: Không gian đặc tính;sscN+rzhgq04youG39+E8r0oNDZnbhRuG/gHFdL0+QMlM8rJ0ieeKGuup4Kv6H/Jvo0STCS6ckoUE5Ak5x3F4DXt/SQXMkWkysfXmoN97KayfNpV+4nD8A/03tcGDQ3g87uGPnPpd3O7tTrBxleDCcRdyi8sTuQHIQN/OKZVDZppKQ5TvLeLHU802iGPjbc/I8sg7sucMsbs2cEYxMQynYDwVkt00zqThNEKTl+X+4Zgvd8vSH2vKJKB4cs24cNE|Chương 1075: Mục đích;StoDGHj1wyIayPtHiJOos+YnptpGkkeG75lVG5zvVnTlSIL02kRA3s0iSZ4UbX87OkPEqYY/FFX6816IgXB4p330lVnQ1n0n45narNCRyKvb0rrOJfounRYUlps0rjvfMWUnKKwtY9bsrAzP8AYIA1ii69bOxtTNjrkaNDxHWqFoIzPHuSY6A8VkIn2MnDEts/qDfYnxAyAsDYH7r/us5Q==|Chương 1076: Chung cực thí luyện;gMn/t9jV2IvJMrHVOMugSwdJlCvHveMDYnlkLkyre6a8UCDSVEQ9GZLyiub9WCVo9M1qTD0hFaeAqJrIbQ2wTihGYYXxDk7yEf76lfp6YwIpb68aTXRFIyFYitQDbbO57izgb7iFY5y3JF6x0b/taF8rcXQAS0rPhPwqAI0ZAOf8Eo6kHYuVIoAKNraoDwtiznBvI44SRTD7+keT7DOj4Lu4bBR8GAyjoYLZBo87VvS4RrWvHsMzV27O/pyMSad0|Chương 1077: Ca?;Obsolbnpf7Xz5DV++yC+Fen/lUT7f8UoO+8Df2o6k896QXFADx50GNrQkwjxABLm75cCtGUi55H471w2vi0jvZJqAmZhuvWGMafbSE4bBOzrHDIIYfXXjlBYH8MbeQiHexH+BrPjwBUkU2zhK8NgMfgA5GClnAKN7UZMKnxladHrcKNfyKVph+W6mgRnrKYT+54ECIVSGpl9AfgYxvTXMQ==|Chương 1078: Ngải Hổ;PnVcwXLCA6jutWK9Gy1aRAwyIDlQeP90OuRYs+Df3WNLBpBDribHdX5U1yasGcN1MsJ3DOjRy0dTzosKp2SejfGXzdHvf32tGNsChosnG1hYlOWZyO1WsCoRRPl633OEr/5e9mK5wP1pxgz0YNPNC7qbE5n65w6cBTB85hq6J/i1j519awM+aVrnjcIiFmZX8FXuceydAw5Zqu0jwXem2g==|Chương 1079: Đối oanh;umc/niNhxHPgS13dnkr3eiuCMA0mIqmWyGDtk69ePIOAmF1JDK3tJM50nNGV0BSjSaNwfT0jeXezgLZcCEgl3lK8LAKjdCNl1tV4yJgoqms18Dl8Fl/VGjoP227qh0AJ4YzHZSyiwaUCc0Hom5urIVrlDbYKOluLPHjIYhtb85/Zg/QuzO1mVZalaCZHW9rpoDzjOSNJ1/3ej4845j6+tQ==|Chương 1080: Tinh Thần (ngôi sao);M0tdjnV2cxlNBYVHuIRr7XdvpG4uUrQU6dwxatIO0VVxcOFfmVONbpcD9RyCOTpGsnMF1xutlkChwwGNrQKhmg7+qZ/WqislEms2nX0bezGFSqm1N9il1gT+B2eZ6zsqMhMUQ5r1Veccs0oiHVGbMHWMt5KD0O4d9zBFCWESYhAX6QGW2LfiUP7C7HO/Fj6sPNHgKYhmBCi17TjESlmTu5P5VxKVu/OEH2WEvTfEmU4b7mC+41I+WUiLHuXEs5HK|Chương 1081: Thiện lương;EFKOuDjHBNDzHLbl0tPrOOSGvVilu1FPU829kKRBpaQWQQv7ndbCCO5D9odMwGOiaCczEBpVxHMsiMNikzAS9G34a59YzH+hCp7comsjYD9WfZi5i+NsNDw+PD08nOUZ9Xn7M1y87CTlg9v4VIKM2AgHnLdzjw/PkfeljRNouP8YUicgvc32O0GzwvWSe+KPuDNaTfMp1DAi6GLAUOjEzg==|Chương 1082: Dẫn kiếp;/pYRD0JgGSCJQfPrKSd1+gW87SwFKE3vTsr6x2JHG12DlX1PliWlpGSwfvZmtpne5R23AcoPp6YP7KMjrl9hu06PLJ0ejKuAGoiKeNcSjuVMlF2xhyhbu3Qvlpa+iMrtpJaL54gymP2G4tdPbytgssro9zsj63yR7MvbH0k5MkqOTxF8DZ0vGBhvMByABRGb63W6fW3IwSERC6CQ63SRQQ==|Chương 1083: Thập Tứ Diệp;VVD+hcAWv7Bp97l7Xi22Riznv+NRVHe5ureKJiAsnTC9FPZW4fROw1iJfn7kT5i3QWEhwhwIMPWW927K2Kq4+k0BHwhDpc4yHCeA2Bm+me+4svaj7uiGZ19hwbQS15zSzqhJLZ5X+SHzrGZ5Q5LgsM+X0E8eQdl0SAjJuxvzDuWbgfnzZRiBILaha0V6JkG98mUTwm1QXMor3E3FFwL5Ew==|Chương 1084: Kim xà;rMAkvXSkGii2IQAMosaHSfIa3WImyt18X4uAywrKZOYbcMIOxOvHHiJ5u+IJLMK+f0JoLaBRPI0HcYpDZZ4l4MASp9BQb4idRvGXTW+1AsWvPn+FuaglYtL9dU4ZOb7D0T61u/UanTfesEkIEpO+RGQZb692MPI++5sTyLEwJfKWmAIaAcHkv4xtlQZSUlmhLG1p0B4Zj/IW3tHm605UIA==|Chương 1085: Diệt Vận Hoàng Xà;njOrONbmn4U+3nfRiugQwy032U4KQ6ODj4pQGDXW/ZyFGsBOajnFIiB2sGac0DwoueaD0FwsmMQckBtPBFmwCNPn9oFSqmSo9ayuaUml+TmW60nu+WnpKtCoOMirCri54cNPVnX3MgWyi0WU76mQevBWT/tAJAUrWIfRwp9P/ujGhJvu384ongr7QjFd0wauUEo/XgELDf6A/zc3iCch4g==|Chương 1086: Hình dáng;QGnT7BB8QAQN55VyM1UCueGdXfpPH0aSp2oQZCbZIW3UcCLSE/f5ojTAxFVmHKs+Uqh+K10nxZYcG7yK2q4fFVfpQ1xS//YKGIafzrYMKtI5BLQc4XoTF1YuZ93I20UK7UhgiPaLflMX4hkB+ll9VYA6+ZAyoSdSNMM9y+LfxgwOINFRMFTJ0EtZV2voEdlUHkE3543pO7KR7mRneNoDBg==|Chương 1087: Siêu cấp số mệnh;yvpwsMk/HgcA3LAl2AZ78cNq7tC0ohoRMMWBro7/PsA25NUyxCsUWANFk2e6ajgo9O1jrjjgkw/JTcSzYOjklZVFeADGgqmAS2LRrll4x1bVeBKJgXDUDDbAShY7vOBiNJ7fEOJZq2M2q1QCzbPrH+Mb/mp7kUED3rcOMRcw/kCtvMgFhY54ZjFXbvfFmk3Zrn8wRojoZFTLhe+7JxqqCA==|Chương 1088: Không dứt Thiên Kiếp;MYV4vUf0aCL8MO446soSzCJPssXGlrpwk0SltnpM29N36jvXS40fCU6WzaPSiWtwL5T4ZQ6LMDHsyXK55LyIPYE+JVGHYD1Qx892V8vmxx/cMYPbzb0gikDEUprr2h/UOwXxWfqiZXXEglz6KfA0h0+R42n+X9IzkFiMD8o7jYYwrBU+3ECNmoAmg7UsDt0b2O65QWlPWXhLn8oRVE2uOFEa+PPlmJjKk5vtYD0OdhTp3Qf9DuyPy6ZG+jXwF6lq|Chương 1089: Dịch Thần Nhất Kiếm;1y7rNnwVpIE1o0YSkzlvzFpwryhyN93F7vs62sMy/MFH8u5TjrIqlBdFaS7f0YkWKSROz8Tbh4H2d7XidfDNjYL96YVFugTC2zVzuOLlT+6scv4m385qpZbN2DokN3fKG08GMeHQS4QKmkYupE3VdtasFRVYseszB/c5U2xAEexwComd47O5FN9ZM1LeSStLwDGW9XVgsRRzuiw1gCBB5eCFruydQ0TrWSp6tbJr4Vdy2+1c8KHWX7LnuNSumRu1|Chương 1090: Ba thành;qEJEWdzTz2Htk+/P9eNzpvKmLQMsnAgTFOnzBoPGmoS3paBdj8FDMwzoUMu0OQN5SJ4wZzgitRVA+IlV8DKuhw1cM9t/1elyrvRzzFh2BadcX2x+pn3NcJ1YuwmuguA1HFjQpwuovvSeL7IKWBV7mdVurMmb+jRseLFXBbnnJkZPq8/A9NGSbLTc4n0TmCKnouDZWK7dPXPwTxqzODaRYA==|Chương 1091: Thí Kiếm Đường;tJNU/bzoHzSMawu0hoMh4Vz74+vDLJ8IctgF4eQNI14R4Jz9syahjJ45lQu3XLryjed1rgeuqTrZ7vufGNHD/jAnxK7YwDlTTFK6S/SAgdvO1L7kDcgQwQKy36rTS4BLCf2A6zgQ9XXOBzxsjLbdK4rrTG8ILErWDhSYhF8saai5qdFSD9bjhQCZ2eHToQC0mM9fhqm2DJz3zLvXZf013Q==|Chương 1092: Khe hở;6Aujsrf3j9Mlo9D01gyX3pb8Vl+AiBgQqiGFtGIkn/bTNds5/S/De/2AHH5KV25gszFJ5kWeqwX6rreyfwrR5pDIm9ZGa4g1V7G4KjksorX5a8zw3XQdLwKzXkz0gedyQjvI1IhQqCU23ciSXlaQqXYd1IjLrP2XXGh0WKv6FWd2aRwmC+v77mhCbrtLcBCaW0+397F1zDxZka0OQilljA==|Chương 1093: Nhập các;XefJhvJkf7Pyiz3PCO0pkyF1ZDeNqWCKvnTYnLnB0VYmh2ZBR2B5loNvu8qMCC/Njr4GvUM6RIs5EhAepsEQUGGktkTf450RwzVw1TrgjjrFrV6D+2MevCMyvTnrxMVqNccK4WQAXahP0OVkBdd6LRbwakjypcs31k3NnFh0Wk7AeZWbB/R0VHwBxuq5o3+o3W2nc1PuvtOeB0T9FP9JRA==|Chương 1094: Bí bảo;s9K7o1FMJk6EJLF5VWSqbyOytclYIkqU/uHQazZ273sZ751VIS9K0E+xMZ3oNZqc2Cu3UrT9kIbCgvj6B67T9cSc/DMp9Elc90z0jXifpsTQG6VEMMRdtHyaH81/bMvx98v743A++BeXy5Yo3XE3ifndVbjWlznXp3jbvj+Gvu9fr/YV7ZC9GEcGWFPGoMk4G4ZpLqq6kmDCXT00YtWW3Q==|Chương 1095: Tài nguyên;CsHwKzj7r5lblj+sqM3SdOgnnOK6Hl10WvlZjj/A94xmGm7IJhYfXQ/hlQ/dQ/q3V20aMHXhvHuJFCfkNcMyoOKiU4KW2ILz1FoWCitY7kBkkcM2Gk4K2SIy6ZxXo7GFzDnhVKN40VlUH5VQIlV6VBOBOaIfWO5aidyLfdDq8ZeZ0fU4E5/A0010APmxl0myd6WmpBQHIt0gVGjTR2/e3Q==|Chương 1096: Nhốt;KPIfEySmMNCvVV0+45BuHRSBe1eaPHZV5IuSpT841TeMzn9qQA8iNgkKnqEaLf7khMYGVJjrIO/v3OYYmjpXQ1/V8QAS01U3EygaXHT7LZ0hXmOUDrUc3W1O2hxTsqUY/vpFps7nSKmkQHU6Emj+xNtfRpb2Z+UTp+UBa6hpg8CnFw12WR5Ti/OPaDrOtdbmowi907sUvhuP1eGK0LHZew==|Chương 1097: Thành chủ;WraqjWY1qb8ZxIvKY9o53Th85dMswaYSRO2iq1jcCF9m9pDKO/EsDSSgrDsZ/Dw77N+KwrVZfvYO+OU/0y5yaHJSJzRWingLjIQkGw359FXFNVCpi8vrJo8B35m4uauwxVNgXGxyuoGQ7EJZzNSihdgMerO3mbgQxjlG/w8JmMKeYIqMXp0RsQPQKOEcMx+EP4MxC4IteHoux+05pfT6VQ==|Chương 1098: Cái gì một cái giá lớn?;cyooC4XQQmDbgTEqf+HSUz3iO0AjMlEJzWByf/pN5Jk/oVhmwamRDnfYvBqa7KWBLIFBiKM17SAiM7nKb/bY+weBtxyslZ15PXXmKyFahnSz8ABXfbkbmTm3f9u7Q2QaBvb6OlO8Wd/JKNJ9YGax+isdKbFmv6UGoSPsaY3dpUdWzV7LtCstLOMYF3JZhWG30Icy5XxA8ENIOxhemPBrgqVZJDk0tNs+ocqFhIm43qougUEXnwDYcr38x/FdmFme|Chương 1099: Kinh động;3weSVn3flzbXSd5wnFVLAOOj4JKyFB/GaUe+Z/lnp9rjGWGO8kRR7FMAJv0/AoKp+CusGSEmWNZdPDG6H8Fl2w/v1gp0HSkP5ablk532gV73ZLVdlgf7wY6uWmme8AFYp21jadKplyTWlDWTljLrbsk51cATzkw0Tji2ywRR4A1BKeOwg0tmp6Z5zJ/yNlk7YT7lwg6DYjp3u8h2aUOitw==|Chương 1100: Thân điện chủ;SEYvdKkOVo4Cau3DkhBkKHovrBnA/Y2ItKC8o7mAORfzP11vGj9IjkROql0l82qbXuC67Ejn2uUSZi7gKc6aQSXu3kOPhTZ0vmyfhlBmIWpxKsMCnTybAgqk1SLp8f8NRFJAsID8mgR5Yn8MO8IgCWeOp+lTQX7dS2JzvSGPE67uzSRADTA4Riy22o30LBx1XTuYN2q7FhsnrMlgzIOmiQ==|Chương 1101: Khoản đãi;c69AeZzV9HIUH/yNZS6HW3hA5fh0nQCl/9Z7SkAJe/w2tGo6o3l4akF8USeXhn/HudujzxKUB0kHFG362rHP4SAJZTWNjefvgsoKdnXStAg/1w9LzNKqHSvEu0BFcoLu31piQcczaUGG00Qv70bm9v57T3Vh5gOu8VMcKW9WqdAC2EvBTzSaLzGjnaqNWiA0r9mGO3ZXtkqGRIRi6WfJeg==|Chương 1102: Làm nô tỳ;5kKXXgslXg4aFmWc4AXwgFOK/9QFBLLwuyE2UpHo3Gqu1myM+QuNbDKc+qDYeFNaY9crYBCafKSRwhgIslQzojNx7qtoKMjQ9oEyQbU+2wjAQmRNAgjUQGGB/V7SuwWNo4MA0BMidlnJy6r2fqrvtF8wMDGFqzC156mZUfWsXemANaToPeMNKL18FvsgEAHxyykv0dNPoWNI6lp4yqLyBw==|Chương 1103: Mật Giáo;DYkAAiLfQ+RbqSRqInGyqfT0H1ClFETDv/sH0nmSMMHYjPMaq8VyvYBiKeAztpuIgyuKpX/nBi/bX87dQJdhw6uQaSC+tVtQ9scy9vpnbydBnNeijnpWPHcAg7M1g1MPJ/lpaG7EwgoXSJi4BoSeyPAKfIQm03mpx743V2wrQS5ZGnkw7xB+VSPkPjE8VnTMudaldbVE/OXkSVKUJ1ztQg==|Chương 1104: Thứ hai kiếm phôi;018sAI1wuAkBjo5gluLVI7JAPFBKNxVdn6niKIOeA8jSkwB/h/Qkyo8war+6O2380VU46HyrB0f2U4Ggag+y74yzF+kWPsOkAA3UOwP2scUITqhhe42ZzWt2lRAii3UPIZvlx2YDZCUxNPZdWAkRCdpqtin8T25H3gZyUlX8Ws7AP+PLrATiGfIXcWe97hGweRlryYsbILfVodh2HtfaVQ==|Chương 1105: Ăn vụng Tín Ngưỡng;jWAlOZwtAyont3XiL81f4+mIfjQDJEpcY7j8jngYJ5Y86Cf9r/f+t9GFhb0fVH/v99fO4K9yPSE3FLQhv8Xz5t+R+YMManJMaGVnsYfHPSiibQx2ZX2J7RZ1GXF7OEUtlsnv1enRvjnNljxBkA39Xu/mkpemjQO7czemHPDWrdPXnjZGCkIJ8JlE9Pu/u6Z/CPveirQeVnKE2Ba0fS84qzi0bjegJqIgrewETXI13uIV652UkzUE5yIbsBulS9cn|Chương 1106: Bộ hạ cũ;J1fzIfvtIGCJ97sAQfuhv94Kla6NmAHLFGhN7UXBvju2sQ0yY6L2444yJ0Yu25fqyv/osggNnVWG62x5PWb97qBbNCGbWYnTHTlm/A2aSbv8/j6OgaeOkavet42/G0Ak4c4TpydyzM/nbpJ2vEVfdLlNNAcm2Gh9vERbztwGW6B7j2FthxvIWHIagspEzVPVm2uD48HNHOSzZHr9jkDRMg==|Chương 1107: Vượt qua ải;iDj0OT3rH7SzDlKSIvrADzoKttTosY1vHU5OuKQnHz8Wgnm78o6KBpTbGVfo8QecxMrpMcBIMOpRq2jcjJxZvqsBJoK4yM37RlXPgid4VCoDvPDev79/ijHe+0VQx3aZhMvFaGa401j4i6wvYc0LTXmtVgmk8KS7SaIDA8sTUAD4hLsU8/PJgYvXKsSKvQeaRnhAYHBjF5uA2hwD2FNjTQ==|Chương 1108: Bước đầu tiên;ftaaHXkMolr6jMYqR5fe9SworwBycQGtetR50irhYckl5JcywW1tegOMtSaTWZvXUL58bYeQa5AAdeKIeXRBTsHcWUbuHxpyZUvVTcBVuI9w8Fz4fUWhiArzAVO6LS7/iPlNnzQu7R2YJlHRCZ89+hd/cLpMKSeTjr+laaOvliu/NPQEHWmQ7zjtEsGiPBfLnhYoHYD7JDa0cV1Qc4KqFg==|Chương 1109: Nếm thử;RYZCImk6JY6oxP9oO6Bu7Vln98fgx2YOdtiklScfycBLITOJoKf52nUAQqMxV61WsK7O/O/fabHwt28iBTazgBWIkAB4Ccv9zHaUR/W9iVjlPGwYy+ySzCkVlkkvngON35gMhf6E3+pFAaJw6DJ/Xg9FpwOFOBuTZ1K/2BMn4mGdVIe5j5664JqItWc7+x1p/187UbSFVspIaHVSUdBRSA==|Chương 1110: Hóa biển;eFRew72wFnBI+7mQoPDxNx1DxLUP41D6CjdL29U1IjAmA855z844oBmwgrrYEgujLWnni61kBwqZsyO87qaByWXoLBeb6OSN4JY1QuoRI2p9I1J66qA22CLkv+iEV3DZi+ASrSCe8tNUrR1t+pVq4pIh2C0iPESyTn2NQwwNdJuekPXsZgg3ChIx8AQU0BvqHXFjMYuFX5w+inHc2y1Qew==|Chương 1111: Âm La cung điện dưới mặt đất;0iRyVqhdJaQPG3SLx+7TPCo4Z35+aF3SpWpNcnie+3qq1e+BKPbzn7aL4zB+MfyfPgS64lrLLaxnSJrt1z/o1B2IS9ho4AHfFQH921JIp4km2mhVkX2njb3ZxdQSuWG+dFvGt9b5EW09vHqeTg5O7Ti+10kCxqTkdHYkk/v0/ZMsVMkeV9fJoElNIgImQgTXz+44CcOPeKnGZyEa7y0IHDTDutqdjrNadJSXf/YurAepJVkVHowOQHh8sk7DjAOL|Chương 1112: Hẹp dài đường hành lang;T4fO5vaSY8OjHT1C7AnO9R917z9IVG+gI7Gbn2PDIw247ot6ENX5m4TDTzuxAfw3S+jXvG0EUdKs3Qlw5x12uludA/xxWwKZD+T60xD4Nf/yNhiYPq3L6mprsu5Zlyh4dWoEYbtijav1x1U2vXYna5K1C8V6/2AWCsj4HUoj4EyQTYFsRj26tkoIsFDm1ruYxqJk/OJc8CMcjd2uWe80OZ+XmygcLN7+23AygVPPjga/Or2+gIW4gao684I58FmF|Chương 1113: Đầu rắn;4H+VbhFYg8KtdhgiMUPv4AZoR05pQc5VjGM2K34wf00CYnGz5jNMDac5zxti3CCGqYFyLltXdD5mpf/6ijVh/oGeSRcMlVT45otni90Xxx7KcyWJuKjNAGdzJGf1cc8oVAp+kwx5r9bI0jWVkX7Fpa7FR3orhNSTfJs9ezkzAoI6X+NVy4qiVDutWMSUVXLNN9+ZGwbP2eQAXw8Qrc+k/A==|Chương 1114: Tiểu Phi nga;oeUIJlhQ7W32ds66A4ST4wWKyWvB9aiguPbNlTikj403zqK5YF0TSTSwoeYcDKswXuPRDvwUqvpBsdqANzm0Y0vR3oe9c8dY3AYbZAf0DwaF7m0TTRk5J4xa7HXUgrXFEm+FdGym2hsX7Z346flnlplPwcm6Djai2cqaDD4bchcga+j194SUF4h6iizNMQ/QbYAPzelX7fXeI8sDBDNr6g==|Chương 1115: Trong bóng đêm né tránh;3EOSKWuPQZo0rd4oSGFnKnZWmPmWpLOxxWuTfNpSv0tmhYRSqdGlFcRgYjhK3o185/mWHc8W5/U8xYxRtowoJFl+hJbFXwfHSYLM9K7yHl3oa1uJLUDs4y6dy3oaKTa/dqsyqswzDH7GnLyWdF84xKd76kUw0JhTnRCm4YLcQtg8F7raNwB1vIJTlrKDdBE3X6gzADQqmjbsjcgpmJVEWzJIppD88Zou8Aa2gCfsbCyEUSdsNKDxnR5WF/ShquIr|Chương 1116: Mở cửa;JgCR5gRvZyxFRFRglawZZAmet/+LnHBjJ7cK2jmdKFl5L4nwqUpiiLHjtxzVyxlgCQmR0COiON14X5RUZ3ZcqTNwrAwldZSvlt9S0++UUxdP4cvVQtVyMi221Y4E7IHlOTj4LjhHLWOx0jIHmx79pCMerWlwo1DrwZ9vQ9B9ytIExxGbMgAMRT1gRnnAjD4Ko8WTC4R8wpI4qOzVpusp5A==|Chương 1117: Nhiều người như vậy;UX0NlMr69Q56g6R+i6xuc50B5JK8tl6WSbQR8oz0E4wQ9A2cBu5CbBu2C/k7agv8+Zq647O5J50c7IpAV1ZxF1e7QED3niBCNL18OcP3ovVjLTmR1/ougv+nTh3iMVTnhQQUkK3v5Uuq41qj3HDeW3hx7CJ7J1RB3F/tTr7Wvgm3ax8T4pDTRV+M39Azxh4YIZHiMVNp+Vhk8pBnTkvTu+0HZ95q8fBNKuiEuJflb5vDumcNohaYotPr9LOSGrb4|Chương 1118: Luân Hồi chi uyên;WhHFGstbeDwiDYg4yuGozYVQoFRouHDiHeETVhf/Bf7Q8RQwoDwK7tS0tiCJPEWtO6NdTR+zWLtsViUcAo6d7rTRwtZH86ksX9FnZBo7ZBzZWW5wtPyLFYc2LUK3QB3liCpZ0YYuKCZpBIp3vBde69qmkwC2VRTIx2duPY0DX/OQ9hgZIWhR6jcz53AmpvOyIiWPn8mwpUnnU5n50Zs8WA==|Chương 1119: Quất roi;98uwNLfab+eccRcCj2PaJLafO4LvSfK5NBfvsm6OnWAzDcwhwRrNe6Orw2SIradllTdmzVMzLVo8HgftntrFoD8OSL/MWDsGjAoIRuYB/FldmperZwS5No3Jfkkz9077ebUnREKfCY6/HP2HrqVNRXPhfS3YiiWsqvHdEFoagQVvowY+XRUkx9gFeEDF2Azeh+K4+m/ld1aeF7UlPDfpRQ==|Chương 1120: Bí quyết;GUv+/hc0lEbDi4Vj7pzN7tuuPSt+lfj+oSvum6sJfy979CALTyxd9kazYgTzaCquHKZND7UoJBU7cWPcaSwWaYmQFZW9S6hlo+gaiNHKtLIiVExei4vpsoWq2pnyQsbXbwY6ZlJQQ+9hjBqLWlB6oca4QxAzYvRZOduOVvdsXRgauLs0Z1IO9ssXmByhg+3o6D9YkAtxY9I7WcMbG2X5XQ==|Chương 1121: Cắn xé nhau;WGaKv4D1wJzQgMWHKuVIiiGgT4TLCWcYdH6t+29IDA3dR5qpEYPnCIpDRxVlMzUHhF9I95SCyJlIY5VAOunwCUTsvCd+sU4fjWnAn6XURP8UE7OmpBO3w7mUhsxBO/n8mGX8L+v88wTMhM2RcAwi/6OvYmhpkzxNQlqb/UPu2dtrPMro8gVDodk3xGrVjQFvGVSBhrYdQCuVdhVxnyCDaQ==|Chương 1122: Phong Động (ống thông gió);0kNRBIJHQNUv7p+BtLgHb1GqPnbEYfiaq9U5V+1e+YRremycKhvTruV4MwZOUpjWdID2UY4hKfd08g13mYJ/JNS76odUHqoBRq3vq7760lMpAS7HkruhR4aNXQC8dmzYpQufg4LQXEfLj2XPQ+MHwnkJ9bG7NjpyDJsdden5JUpSot7kuEFTILfEKH0Qpc1+xcf9DWqG77koljaWBxSBCgbsdb/YCPsuLwoDawVM2ctcLWgSW8QHtz7AKOjM5sdx|Chương 1123: Thê Giới Thụ chủng (trồng);7FmQ+xwy52KJ5vRWgViEqrJ1HBmPuwHNgUbkUwZvoDWtczLYqOOwhIJWrVCJ8Pxof5RYi+5p9ZUCE94AjQgBLdPmyZQ/LsFx/hmlTVQUjhRYsq+MANmFM0eE+varW9bgcNXLYUJ4PIBl0uYYgV3Kgpit/dOk9BKQviLYx9Yh14hiKIfTtrU3CcDlx0j6OtrBkKOdc5jJ4B/MbUCgtc4qY6gwhkVSaDyQmxcuEjRgEDhmAHkV03+JLCICEB8SyJaG|Chương 1124: Khó cầm;EKLqgoLu4I55W5uMpJ8zjsk+d/rP5ECKXRakDnbi882RXgoGswHut859hXBasWy7uwqKARQt8mKbegz5rilMg8hL4RjtTFNkAnVex6935fVWAydfUXrI+Hn1LNkkQ/nm/uXGbYkrYU08lRYElN2eeBEbrGoRIkWVlfOS6gaKbR3g8DDjrqWEpjNLuI5CpODadXO2BoVvxv708bJjj1AgOA==|Chương 1125: Xung đột;N8kHwUIbxRh5cccN6WgiGxOHKkDmrXy+4S/3FlNlI5y2/Al0N0jycnSpMFk9Vlq0c8aycPDD4So8QZuL+7eihKw3lhKnvxQ56deissoeGx2Rt4/AIFG7kWz6gzs3H8rnf02C7Rt2PEjsKH8n94Z3uUbgOZvK4PO1z/ZCoXj7qHplq6IShy//mZhGFAuKHYrXHaaq+3RaeEVutdcFIo4SNw==|Chương 1126: Loại cây;Xs6V+Of1eTEWxU0HrRY9aOzxMfMG17cvAAWlCC+HBqK6UJvEEf4X/bHpO1cMwZvEWhn/Zoje0pwVHHsLlolZtFqKN0/1IcFBmjm2ALCx4EcOu3zEwgLnY+BOyLr85YtyuT2Z4cDSRd8A5fF/UKedwekVbUxnmBViUsEYXv5Q8lKnMVPmfkqfYTA5P0dqpAtYNXI+aoxLzGndqEiaZKxEQQ==|Chương 1127: Vào đầu chém xuống;TLjEMxGC2bXYqozzQkaaK81OB1/LsgBwhzjyc/rg5u/jDAVIean6ohR5fLPCD5Z575uBmcAwWvuYhZun3mvKkJktBglH/Y7ZA3Ov2aTWlI1abrUhPK92HiVK1rKUdozXvMzlhI77RxFFWg9zNVDKPNMk64goutXPJTHj6ez/w2U/xvTBzuJDfA92rOMkv4qUKsUbJKVZ1nvXc4UiULGVCTClieea/3MU2EJBOhZb9s9prq/CkpDXZegJDhlCWji1|Chương 1128: Hoàn;4FqWxZRmWfdMfKc6JTW7S/7l7IqLwH9bu2PmS73PcgRcpWuiD5tuRP9hQMZ82qrkBa991fwKauw2gF0Vn3BZpeXP6j7rkxBIwqCzxBsLGyBVY6ugM0ZuF5+zmKpzwANG9MH9U/G8Q766ZkWilZxx0VP41D3on4oa67QgengaNQnwtCirhVahPbYq7QeLvo3FNJKkDLyjP9cQGn5iwNw1Rw==|Chương 1129: Cực Hàn;cBTnM8jqbFFEss85PIvsVpBfzUbJ7z3878DxG4QzMiJyUSc4+vYgJz+HlIm1lDlsEXmwI/Bp6mBttT56NaAQDm72ze+qBOjkzU8m53JyBP2S66aepLORN7bZxqe85egd0RM1c3a/tTkGay0n4lI9m+hkNy/ibBkvQ4APu4cEp3AMd7HX63ToTAOSEdh58FPSy+ohtmCrhlQnN41l5jvgIQ==|Chương 1130: Người bậc thang;J5qvtJ4kssob34euwuJ/GRLl4k/FLJbg6gbbSxzs2gXM+qzDgNruFvyc5rt38JMTi/aU0hkBKrAGPySd9CVXZKMD6ufzpMQq7mE6KxsF9Tx0yxF2Z+5Jfs+PgZPS9IuxYBoFOlKy21Cvkae4DNLEfK9Zf2ywh/piS2qecxtGs4qCjhQdrx80DPBDyqgNxQCrtZbYhZEM7xML22AeI+koeg==|Chương 1131: Tuyết Yêu;m08W5emUtFhNtcMgrKucPwitsq5LH614NRIKOku70NoCJTuXm1bY9zCFLoz5WViiu/OnWJNsJRFF6yRgcl1Q8KHNqaomc56zi2n6Vhw9l5jV/OFGaNqV+kyCUFqkDocrHHCqrwuYB+RHBpxVz2rMKA0Mx0NPw9+tlLIxfcZDsX/Q1UShu62DnbZn1OufcV2/UzHi0mHZ2pSIIRuZYhUl+A==|Chương 1132: Thể nghiệm;RM4wpsHGZyqHlEJPNFKdw2uZhrk+jyTw4Euy8gIGJ+Fy12NN6YN+QeBcZ9Wpvs7W1ZkqVAVei4WfDyMnslQzwaHISDMQCLdMJBWBpzj+tHRUIdX5kyftPJtRzFo+0HuSPEVHsYwvHYKW+4qXzrugxoRvmlYbr/Dib5UTFj5TKNyFlXb2uZu42wEbBoBXcgqarPHBz3UtPYec4bGnzxo1jQ==|Chương 1133: Cổ bảo;e3xHymAYlEzIIG3311NRYdTfzn0Sq+ukIStWQgjT6E232204MfwFuqsIaacB2wvjcMuGE9w8xUEeW9VKnUeRBQ6ZO7kOVWhk0fpcTfHRCEqNYGK+dCcY/JuD/0D12w3BMvkKP3vdSgM5LEshOgyOuJhPrMnYLI73Sy4CgEytlgJvo9PEosERw3beaWKAfPCknk81FXs5o4Mu37a2cPTkfA==|Chương 1134: Luyện Thần Tử;7k4R7+ZmepDpJeFj6gZt2fe1IrD9MF4qkczx0aVTMtYbYbsaRQo+mnmuOUUdPlnXZ8qTJtaMmAaORAznBX4ihD1ESPmAXl5v+jaMC2Amz6poc5cG6bXDuJrlsZFH1asdYeml+YtIIhG/SIBwLg/JzSxB2fkMBuil7vCz6bjWkm/jbNqyNO7BXKsRhtif2pMlr9XOxaL09Pd9PLipKq7r9g==|Chương 1135: Lai lịch;XHDybMeIf6INhSJXckFKHXNszrM7ZkQ/8l9mlut8oBP2dti9863Jo9Aon5eRluLwNSvKOpxoAvSIWOmgbSB02B05VRhajhuSoqtWubWvTf1lrzLX3hqGQVejHErGxidldyq0aMfZMXhOW55UKqqheef1hL67U3D/LmCdpABZ/pQbekIgyYCqVYszdm3KphaFSuiHL/y1wQzATh91W9hz5w==|Chương 1136: Sát khí chi nguyên;CzlPJ9uzq1xEODwY3vpbTspsq+UMSpa6qOek4E4I3MSCjyw0R/DXEMZGTgFOahTDEHxne1/JW7aTXPrNhYFOYSUYahncjhkBvUDO1+VI8daM3g+fLekKYXHPHgCkbYhxRGhGF1eaEoTMf6eW3tv7Ex/9QBPhNa/SffF3U3h7aiAllmFiKd85Y3RAIMgFDhUFd6IAED3OzBbCpw86bGHnZGketiTlIk0cCOg55f9Oov5Vtvew4QV/P+e8fkxujpj5|Chương 1137: Tự giết lẫn nhau;NRwg9F3DgyGMmrNwlD3U7zmxj7tBwkE/vmw7sg2iWT5bLvuot1RnG3Z1fHPTMgWhjxYJVTmc1VmlKoSkf9Tg1yTAKRy7MQ0/5DgCX1r06Qrrs+epPht1pc8pYXvchCEW4eoYUkJoTKeQ2Yi/BqNP+TiVhJWdVZQDu8kVnw5PfN4HlH1C9tz3a4FqlnKGjG91rWc/Vxdl83ouj41bNFrwjQ==|Chương 1138: Tam vương chi lực;8Q3pCPvZ/a8UfIDHU5yLHUcPRU7CgOANrK3U1DlfjMvcet+fsK+zGYsDQKP/4SQZpYv/lA7zj7zyy7mE9Tlfgo7t59FKFJr0g4sF4Y6uEQFufxTtc0+JVl1Gew/wdPFFeRnuh68i5Q8mFawfXpY6tNrZ48aoL8jbJQxq/a9h/jLETuoyq5JF3GUUX3FXQHKOWPHeS/bPo6DSO2kuRb0jYw==|Chương 1139: Tiến thối lưỡng nan;/q1R5IfxMwsXNjbOwpJXV3+XhocdnE5o77b5YVC8msTy4JLffwHW/pckHIYMJH2uwQvEA6oY0cxnM1GZ/O8LoEoVRmP/0BC2+dZY6eO+zhQ9N8DyuDvxcbt3bPtm/8qdvJW1ci9nzwUUNbi80yJv8C3O0/osyD8PKNsB1TSSmf6W0Rkc+mrqR8n5Zb2NfXVkElte67gChPdBaT2c8VRkTu9cc4SiTS3xTYK0MAw+DejcfI9ood+zQUwRBCMnlkap|Chương 1140: Quỷ vật;yT2xCW8EKoKyO78ABvzEnJZOMOWiS9SjjHvrSnFrZCMUt/wgOE6df72xmyPb/y9lujWQO0ew/6qCUdaAp9lf7nnpj8JFxWODbrskRfQ/mpDc2MBXYD77gzSG6d6AZDvvDFMLlD2xn2kYMUhlEUPPePTDSPZZ7qUtSARezLJrb7FHS8y9OgpA8aYi/EoWGQeBWlprF6yt4DVelss3yazv1g==|Chương 1141: Hương khói;k2FNNm7Q0UQYtrP6cY+0rgnazF5Z3ea6eku+M+sxLVkVAsDcgG9RZ7Sv/SsvsoXoG0aMz1x3ejzEghB0bicdEVoQvPKvbykP7AFaXKqfB2mf/Lp23y9PV2Jdtcce1CcgstwAYgULkF203K+jMohtGe99xwfqLtVmQ8JiIzBRQG2Yo3PjbBR2gEk+FQaln/4XrZe99Feq7ywCRl5ySvAq4Q==|Chương 1142: Vòng xoáy;OUn2Cqd8nwuC/pN5fONB57IYJEGAe+kzSqYbmyCh2aCr7/2ZTEBbM65qr/wcws8Gic3/B2Aa3pl2o9/sXaCCnqyh/xTxeIEe3mLkzQgmeaRw8OoSf6zyjeQa9/5VQCEKolzY9wNb0dWr6vk43dUs9tqAdhhWI2dk86WfPA8aJdX1V2f4JAO654nEuKcpCFuWb7qWIYI1aVwv0wqPdPz4lg==|Chương 1143: Ngọc lân;j/wHrxMIB6UWmU+Loe3qC/EW+ZVrM8BxKAPiR5MZx7qBQvjFmO65tO4GdwQNNCKMOw2mWUCeksmZI714zBQaV7Hw2dnwxcO2P7yPFA6dudVSxAxg4Z5ivNd3cyj0psWuCRDu/qFk5twuK/2f83KCS1lOYvTHFcylOWryizk9O+Uh5GkzbgA+87oFFTo8QAfcWLtWIe2lcPihMAiuP7uPWw==|Chương 1144: Thiên Đạo chấn động;qZYiYnUVoM8aoVhEbe764zEmAFvZgytHeUv2MglXqtZUEdrtmb/5mIu23H0xWntoUwC6ywL+2UUTva3N3FSFRkF4BUHRUgxumF7m9zWh1eBbxEfFhdHugh2k5iEeolI1VOwD6lpPYz3NeJceGv7t+xMHJQTc5PYX5iVoSc3aC0BRQ8hz4Ur5ul+3MM8RGDyN8nVTNDN+SiSRcqBSehnArn2SBLEUFDQW7IoVFWJ19T/ctUAy8Wadq6LQhNaxpK8P|Chương 1145: Nhắc thăng;tGJYpyBymMGh/9cB3LSMu5w+KdXEtWZHvjw3nPJKURgTpwYiDMA2J5NOv5ZpR8KnlPRbxKvXlCDe0fj0P/f8JF2EBVIIAQwRz6zjkvdHkfq9fH81YkQOXp3UT5511URD7+4zFCwibj0mNN6MORlwYfxrtvxaiKOKCv0x5/hN/hnClbjwXq4vs2lh/S5LgzYTBmT/bpNF5JTaZsEB3Zwmpg==|Chương 1146: Uy hiếp;VT1eatMEl3auVzPkWDcr+So7nWSCCjgM9b1suUDFdGc0wKO30vOxmCB4zhEtCBxTcXEMpvCE8rqDQ4DV5lkitDELfEu+4ZfyYkc/NLgQHGMEEqSP7JOHQ+gukX1omCQAEp4ZfwEzTVUDco5e34LMogjuzQI4a6ocZzGhNYCtIn0SshfoPIWaK/41QQojwG457WdIrcfe/sz3jUjGr61EWw==|Chương 1147: Thối lui;E5H6eYIZRZzuhJx3NTW7AwvrUjqPyOrMHIzAfpGdKAmGWVlfIVYMIaC1GkcmN7d/fpTg1Xrpep+6k6B2PpVbNRZTFCVh5PxamOiynSwVp0xSZCizdN25HMhGwNUqBoBHavQ1TEWM41YVenHQ3TCDzF222loSU9arO8FBFz845JWFnKQZf/2/gEC8w7FqXlhtr5xzVTXWq0R/qTH6gy3NEw==|Chương 1148: Bộ hạ cũ;w7J4+z0D38EyTvgL0iFfJsWEOvt5v0mqNag3WYT2bf16kOttNw7xI0Um06isFhcKmOSIjtSv/OaxbAf8FgOfEObk/DGy70KQinPwrxvcYBFlh/uc05q7O8w8AwCOXdoEU4xbNyIP3UCX0962iIP+B/f0Pvcz/FO3kf87foDzY44E3mwrNA4iUHfxM1ny0w80pCjnx5MPcOr/+Gp59LxA5Q==|Chương 1149: Trước kia;Z9pnpZ9rWeq3Nnf2dmPj4RgSrcc7QJhY2XCUMApxLuIXOpbjS72DhVW5ocUwiIH0T2H4Sg61NwA4rOIgIyJrniD6GfSHaKvDZEL/Kb/riEAPS4bcKuOpcRz0L/MJTXt1S3eDPH33NQRQtCruufsTKC8GojHeMJ1AYl872uvtTFJVQww4SE+a4mpVSA6bPVGawzmDvSnkaVAxrpObmrCtoA==|Chương 1150: Tự sát;fmsibj9FuYdMv1JFoq2ioeeCogiscqSIxCoXnVY+ocbR4Esdzu0Cl+sCM+aw9FAEpLyxOaKK57H4wKN50xWKK9RXI2nOD4KRrzT7fdGzLZNgGTAbKU3y7QwPdH549hmTDbPYCVxx1PcMVBhJJNzY63tQbunCZRMuNr/sfh2zCVk27U7WhO5/4gS36ZBVTm7Gz/WVYyEZmtxeL6IYaxUa8A==|Chương 1151: Tiện Nhân Vương;alC4PMf9Gnk7/UCLVdgJYQGeDosm7MCoBNHMJlTaRrYxQy801+LmBkOQ8iHD2TDEureMR09+RsaBxWDB2Po+BkMg6QQazYuCZHdZlAilbreDqLMKeBvVPB9fIUea4GIF1b5tbIlEddGmQCXg58FA29TEVm4VoPlxXXadTikRDg5xIjxx6RTQ2C0+rr/5IaARFfm2Ijt2ypeXPUT9TXyQaA==|Chương 1152: Phương bắc;1wixUhyRHxthIlN3rhDFOSfa5y5DV2e9lhQOFUz63q43WtS/I9PIHMCVxCh7HC4FUZ5VBVqZbKzJwU/sm6Bm85urK5DVYF0cxzEJSplSmG8XxdjNa8tqy4Xj5NswSm72cbUJp35vTw9oh9mlc/pCooo+0Wf3remgrCtIj7SyU3cFepflBkM9SHCYlEyIkG1h4+IQ8HEdcYKFMyFLg8FqGw==|Chương 1153: Không phục;FHdtmSv7X7lYPIkVmSctAiFXa79L/Aa260wxuMTWUyJabI5lUgDMxjMHSclCdEhJ98InAtccmL2fSNF2gd3s8OCERIa3VLMXs6XOw9f9Ipu1vyhMNHsb/Co/Z0tNMhVKA+J2h70U5rSBycefZKtnNmvIJbL+bFceU+5SNnlz9Vsj1uBZ4JTSx//CxFOVAAfJYVa1b/b0LclSwAUxllXJsA==|Chương 1154: Chuẩn bị;RwKvZpMjZ07F7SJNsmwm19fhhUpiS74tF6cmHsUEHlj9aQxkkYeKKFjgjcynieOX3/7dzfhNQLjqSl8+vENCJxxzWC/8RzMYYXZNIzHL1N4bmrDEe7/vs40QLlyQVDxGTkI+a/GThEJBsC9MRYRttTh60XPWTgX9nxeW1fckF1+UiqCxZSxtdWB6C1tY1Jitf1xuYOJoWF4lB0Fb6biMvA==|Chương 1155: Hội trưởng;f7Lse3gAXqotpSp2tezWyjY+HYKmr+IIgjr8xoBUnwkaCEIp2Z1YMNfZ7V4iNU1/gRlsPDNh6SsVn+56lrW8RhdiGXe+aOjI2Q9NGCuwbWpVI7bjeGTDCS/GUmqRu7y/Oy1/7QFiPauj3A06vIgFlt5jdddPu5+ik8ttgDkbua5uuVrusz3jM8xOCka1s/BaTPwgoJa6k2+GscPUCC7l7A==|Chương 1156: Thủng lỗ chỗ;9BjFPgs4YAuP7oDnBRVG6+PL4TxDYj2gq4a1cT5XLnOBrnFLmT+geuA0JO74mPxCCTz2LXgNlbiEbmusnjHroirPE31FO3OB3RMhaf004P/kSV/HANAw41ZZnxZfHS1/hH3dblKhTRJW99DXNOdOTD/FmB6mw2eTIUawPeuVGXVhtewVoYan7lkq8VVVoIjo3dyy5DqhskKskij+uMejJQ==|Chương 1157: Chạy trốn Tiên Phủ;VmsAL4fETtaEB5ReEStBl0kdsTHymvVy7vx32BUqf5Kw+Mpf2dGKmXOn6LN4phNC/ru3fCsf+RNAV9GoDAfiutw9T/bZ6WWyecnhePRlztNTz50z2N8nGHHNbExDDM9UKop6XMeiuv1WZ39rxeJAPBrAfpLSJswl6UNilvzlIpEmSPMZSrFRRbkVVeskeouJ+r3SN0dXwOw/YRry44fJ8OQA/6NkvIGXsKh7IsEz1vWFq2cPeO5mQSx/miuGWeX3|Chương 1158: Thiên Tôn tề tụ;L90y/w5LekJxwgI8HJEcdbDipjUvCs036d03WRbQdNOKy3pk9T7NjIxVUELNpiQL5CmuIGTltG7ZIC9p7H0UGhhh8ZRgrqRWSZH8Evg6x1LZoZ1KL/mxzSApRAU/HLby1CjsaryscoKNjRpthEBF/mlzhDMSR1aNResgXkayU3ylRna2nuBoK8hzgQNE07BpKX16z2kWzbBfvP8p//7iYA==|Chương 1159: Lộ diện;jvyLg1sbOqmMaS40Nr5/PSu1Y5xyj9LW93rkRzWSVGuhX0CJ9CCmfXOOcA/xaMI9l+veH7BovaX1NrhbvDYreorqPpp8yrchsBSbRHFFYHebUDc3vzul3FKwipAS+gOsW15l+ypweR4FqPksewhRdSa+XZ0qyUo3pR77sQ4wFOcpB5ay2cB+U+4XGZ4GmRtQgXJyZnadsuEieDnfyTjx/w==|Chương 1160: Vũng nước đục;mOKjumelPjr6/iNtvonjBFbqnTiEL6XOyFuUQb2EOqe9LLOCSfOyWY3CxBzLfG/iq4k0KWJF77y3k5/cQI4FE6Z1ueUB7QqSl/E0lhUNuMXiUHpiRLcRwEwKsnjEhSDRFYKnZPvampPAUbdt0Q/4LQy6Dq6x2qOXfzQMCITAm+rNvrW01fnfNC+7e6pnYcipgR0SzA/Gq79EJ34NTCVsgw==|Chương 1161: Biến ảo;zBbCqf7IISENLhEvIUj3zOO4pNlKhEhZQYLtfKvQB0hpVCOqR8AlsulBE6k/oXfMtZ0uSnFKetgqwxFR+QdyTrkoo/k7C7oOfNJ7j2IqrRhq9a5Lb9YgOoe3txp/q5f0sT1XkaIE+JB0RKgCMfwuvW+HOBRBAjGLvfIa+41BjHCVWGENhGFsYScnY9ZJa2GO/Ze6ohgCKK0cxQpn6YiYUg==|Chương 1162: Đốt tinh;eqs4/zoKQNPA//uezAa8djKzupcCi1typ4gs5K5Xms8J2ZOP79V8p9RUPvDt74HDTERYW9oOqk8rkuOOJR5ow/CJ8T4sLa4FVTmPCCgTOGn1QZaohmI3kwuuOE95TbJJanStt6SY67n12dP29MZRkfULpHZ/H+W5fXKN4GOuhS6Yy5WBXV3MGfumxebBiv5IFgyh9HcyV9nNVB7I+QSFDA==|Chương 1163: Một khỏa cát;zZjTldf+JPDom5ctCho4a0eW3DTfhRWC5pY2ND9xQWu27rlmNOKjwFeLZm9G5x4MsTcbXLXDIYUoDTOC/Sd5wwwSPV4Zufp/QAx2WISLJGFqT04OhSUVvnrwIqZKoB9la0+LkKkWATkMPEsc5LY2RlEKTk1Ujiy3y3JErap0arWxjRPqcGeX76xsBqfMCWEcwtRo770MfSOouVgw/U0sZg==|Chương 1164: Thi triển hắn pháp;ojUsFhBGXw4WuHBu5iUnTC2ZYgEzDJ+h4nPMGqvTnwpheA1wa9gZG9j2BzN0kDXMzi9ErPJ7CtIetEr1UsMsINEjNLWp8gnCrWHQlwQO88suDXR+NIAadSAi8OzqT+/v2bymjQSsYnDqeiQp50FqQDE/+0MxfckALIt8MngXpC3oL5cgYkB9llk+mF7xGdzJ9eAmnXuMpB3WRwk9CPUatmkyQ5tuOt0RGTpcOngUjgN3kId34Op7aYlVNkXq+0YS|Chương 1165: Cảnh cáo;FoMVn52FCQje6JoRWdXQV5/gS678x9Is3yIPV0FzHo08dJc/0ZqM26QE7G1+lWCB2/fKFO3Rx/mHZZOSMHlsDbLEFhBNMekmrr9gJWPXm7S872DLSgB4LyUt55Lnc4/XAp6RmgbUjtVF45MWl1HrHfaicStTx7aKTDNOdepCU4crT+wQaOkekRKWx6mTEzZrjEHM7vhrvr547zHOae810Q==|Chương 1166: Chỉ có thể sống một vị;azkA8Cx+fw7FXUDeyEELi/6yZaUmtPED5tdKWr2/W5+Ju4JfEMj23xmo+9twtiZ4C4lx2FNVhgdVO/yqPR+NDgQZi391pgwXimiUhOV/qWHG6PQYfyevNmLVknVH6C/2qbCoZ6kzdLr3M6tyIK1VqJQqLuytWTt3KfFPsxkZYHwwFEbTTwFEtYFuozoiEdJ9phdp+Q4Bk45XsKtRyxSON0S5Nmp1fsZ4no/7GgnATsyt5T2flz0B6JEwxST5BMHa|Chương 1167: Ăn nói khép nép;+6H+mTQcIK1cYd8Xx9GcGVu04XICxKXmeqE+qQht6Da9wvPeYq7OrvAdNiKVccmnGfO8EZtao06NJLIE/cdwSUrj7Sh5vPrrh26KifygubWz7MptTe9UWt7GfRkbzoWr0FLchvJ9HMS3tfFOnnOxtWMSOPaJ/DswvSN1uXfzb+DfXoJ26Yau8lBB8LLW0w7dZKBJ/d3rxuqFkXaNFmdafg==|Chương 1168: Không ngừng vẫn lạc;AROAyVsBCBS+wz4RqkneVa0y8QLB6BGP81AwfWVTHoCWtVBq+REAZXJUkTMzpJdvTG2Nae7rD4Q9ndOnuAnshNHME3NMV7fmmZl0b/gFaB54m9eVmocSnsHMYxZlK5n4mpHCwG1HbWg9aeeBQDOximbKpsj0gxETbIsoy06feng+v7EYnZBD/rxuEqx5AwKHPf53zfIu77jU0K0gcjiWx9nxrEr/qWyP64914g65loti55wBIX8w9i8gKgIWsvZE|Chương 1169: Hướng bắc;IvtgbIHKEri3/wD/5QO+lF3VqUp4dKcKOOztZSOWrt4XslGQUcl5e5cGz2oFcdlaTyyg9FHKEpeQFCLZ3HcWLCRmjy8xgTE1hPGuj8JjNlvmxSCTmwRIypQulOtzaXORRQ3sLv9Op6vD2/TinkFbAK/9QRElT0PKWQwUnyST93zEeDYMW//pVNJpnAdMQyfDzKVDD1lE+iE/TQ3F3RfgcA==|Chương 1170: Xoát thiên mệnh phương pháp xử lý;EMKAj4Oq8TCjF0KULvB4ovL9CNYARHg/RZq0C0llQ4nXTowmbBBLXtzTKudhwKbBfaetmWDOO6zl7NHx5uHLnU4kCU3JOlJO/46xiBAFnkmELBb7dTNNxQrjw8d1ZCbioaGclyH5fJMWyErTtl31G5Myv6oGsiVXGIC/0nlR1p7y8DyMRX+PsBCmoCYS87fZIyqqrHYMBQ2RL+YI5obxXa+CcAkZGCY3jiBFmWWMGMcN3xRYBTumpJp28YCMZwXz|Chương 1171: Điều kiện là kể chuyện xưa;4jKURFQO5a04PTN+MZvGov8OiIy1Pscg3vfFv79SIMSJNsgrKW2K86DHIawjoL7m6ltIg9+SEZKlwytP9yRTRk0uTPDFSj/L4oV2fEYG7v7L9AOi8+AtRmHPq6GKewfWpsOLVak/GlCm4Dhf7Cim41KAUYenL86HMLbNLmV8oMdflcQ5stDFE2OoUKsEvBgNde+BJg/2Jq+e+HwHN3LHXl5ZyuuiE79Ad0lBoWMCO/ahXq1kYwPFQB/3+z106exj|Chương 1172: Lại xông thật tuyệt lộ;C03JDqJyFVA5QaQoCQnnyfM3X6YAwJt8ZHksvZeV41OoICzFd0oS4RjuhU8J6ld06X/AdGuTScBWMMdBbwFL437XBELz6yJTIRfkTxuyVKoxqAKemoKD8M+Wt4Th1JqP5hDCBl3xzpg2Nr2Ljvrrs+Rz0qFDq4LQQVcG+I6ay9f2TqTQ9IBxhBoySU1wiel8NOeOUMUDRJJX7n2QSFbdNku2O8HCo4wAN2um1fF9BQlHZ6GSfoR3t9mh78sECFeI|Chương 1173: Nhị sư huynh;wdfkslvM0RcxLcUtua0WPp8QLhmafls0C8P/F1gHPqgjLDwYLxDN3AfD5pYLTSI01Tspjbatm6lbyx52IGzx4v8/ZytRWQG9T7sZg5P+kqQmgYwIOoDevaN+G7ol2dlu7Lp6FOSr9OBVtO52B8CfW7dV/zRcrmiE9nQ3Xm7oWmfAeAOzhtxinvwOy397wNUlc1+msQnFUNuqhcU7bBcVtQ==|Chương 1174: Bị trêu đùa;gTlZM5+7cXKfAKL51iHAp/UpY36KqUvI0m/HXqhPeM8TJVZbBwyQaGoTXBT7COSm2n2f6mg2XJdxDyGUpKeJzgwyZRwwL20mp5d6wgvrbp6OxmAJZUfOfrqCM48YWMDNevclTwsZdhNtTjegCeSCYdWVoTQ9MP3WRRyIGS6EXkrV6uAKda9WEAjb+qAPmAfkg3ekO5xibCd70ZXoVgcVCQ==|Chương 1175: Trảm Tình Thần Đạo;7RX9DDpOBI+imydloCVfFGZHOjsFdrKjWK/dkN1hEmw4LUdMbUWcurQ94uadlnZQU4NtkXJnSqv27pG7oPGpQpRD6mYhskXRJ8I4lrYHKYhSRaWf3yNQn9Y1BoxIZV/tEBjMwD9HI1Grxe4cfQUk+fdMWNYcaBA9U/ADT+QEIgwTEMxMScrokiM8wtcoWiCexeU2Gi4YfZyc4SDbsM2Mct0GFSi/fq5uck9qj0+o+poBjcDpzU6KHi2i6szOYrTX|Chương 1176: Vô tận Thần Vực;m3MyOe59ZvlI8ef+MtjTu399vc4O9rS9ayHrICGjUngi48bc6r8/gjMt4B8lu13Cqb6dnSf1s3v3quK+Q35CMPRwhmJvJNbzd/kVgWAvZayByZdaVvJYckxptIw9RQF45jT2bo9kZvsK/TBX2Zl3EeNaZmdUKcCVEqqnqrz7M3X8VDM/DjPPKUWJBUxEoaQqGqY/2fJSVdZDLb75Sx7w/g==|Chương 1177: Luyện khí phường;7Yp8XhcCmRe69Jw6DsnCGCpM05IipJ2zPD1oXQQnsIiEwVGVQlWAydNUfhrPKgZO6PswYTuvhwG8BhVzQojSEWTuYN0yt4jrGStdJajgmDjV/gneoQZcCGWZob2DhFYX3v931axc4Jg8m9cOGy7ikaPPiTe3mEn7gsA8wW5xBSLdL860fS1hFb48pSpOZaRjI8ulZUyvcjhkPZYCt0IlMw==|Chương 1178: Tinh Tuyền Tinh Thiết;re0jjB3s+KNExOEs/djAGt/0hn9Z5Qkxcr43sMmhsNGi1N2uYnwq6ZapQXRsilHXcpuWJzXixuFnA8LCYTGrZ0wL7l51qDJcteLNlDvwqIH+VVH7EurYbhf5sP1NbdYOEU9v4EWes9RPVjq75/7+ONh2KVoyGpbH4w0/Qs5CHL6kPKJ4JyFrRfOWSit1w62uEPrw8oZBrOLlZBIwAMAX57gqfBkkU89Ypc5IDO8l3XN1E/8fu0sJOhcIA8goGfto|Chương 1179: Mộng Huyễn Chiến Trường mở ra;1Pp0dZ0xekLiX9IUoA1BFi02h5g5ztH1Oxkl9R2DDhGEZbHJugVlQ0ttDxzWZ8Hy/2gxBKlBzEm+cT5o0gBMuaJIU2iiWAAkGvup0VTnn1NdcbTTk74SvXjIpj++AXpvwzXOmbr+V7ueS17GUIwow6VzW889OqS99QpdQcXtJubYpWjouvi5KRSQqs6Js2CecrwbWDknzJrPfVUeuzEL6gKcV8VdWcf4pEGYwKIjyJ4jKq9ZOisIL/xzExRCeN6u|Chương 1180: Khê Ấu Cầm hành trình;INCxkXs+KnT3Op84r8KF7r3AJhmc8T8nZVgsUb1w2RqLP5EyBlxFB8tIqaJIabBClrm2LNx2cDak1Mmasc6vnZM5vzA7jCq4hXYVw4956FL6j7SQ+KJzSl3AdLqd2P8OjUY7u4kLuTXeg+hjTiI2J4D6ZDfOk3qyJrTYWWYRO25wlCMQ3pTETbTB2ypxy5svogWvjiuOdDEs0llV+8gpitXwvxVUshYly4mx2L33sYjIrG+oi2v0XQW6l1vbZAke|Chương 1181: Hội tụ;/UH5GcM5UV42rNgYbXcaGTlzQ4cqZ0dzeUL4zILkMA6eEQqcTM26Nz4TeiYSkLqyH/xdvR0ckRSyt84ZvVaHDmvKhgE9l4U5chq4rKP/5UFSL1t98AT6sUP8p8wQsHhX+HWmGPQO8yxwE/TJkrmvNO0gjzwmukLkJMt3x7CsXaXIZoSgoOUn9aYZU0hMezxYLd1+0DxIL43e7zscXWQzlA==|Chương 1182: Trong thành;Yc2PaDzyfv/PvjlYHYRRLb0DQ49OZD8Yiv6iMI2NJrDgphUZTYLUffN3Ki9WOKGPkJkuyoecybOuWUA87BnyGXfBBI5VxKozcrTwOG7T4f7vUkDSKJizk2DPThRhcDyPo8Lo1Pe6uLK7P4ghi6wwA2T5fPgnjnH6fCstluouunQIikg8EY9oNQHW9eW4nRbsiU40MiKLy42/Ngpwymj/oQ==|Chương 1183: Nuôi cho mập;a1O/qy9DVKCASrce0rHuPTF0OGM0xd4aeEK1UYVF3GZh473H+DS1AwphssQowqLD+SW8lC2+yps2a73it91JnxdsOaD31iyzgCHmkDBhgysl7FV22Co5FpluOt8Ij04QDWkFKq7RfFbhCsVHIuF1XjJ0vjzvp7yUPcY5jo/l1Wi6D8O/j2yqCUo7kCv5Ol8mpY87MEezZtTRnR8zO2OzXg==|Chương 1184: Không có hứng thú;ix5nzSeZDJZxqhNBP36/DO83pTV7adUafXs7Yu2/1bZaEkWOlgdXTHQc6C9M6ir3ya5NiMDP3SFWNj2zUyXrckSNeX11XcQjC3GGrgzACVOTSTaniwBP6Q2+GpLWp5LujeagdhorbpdQ2cjUQ5CD2VSgu0sFevAVrI8caXfjA95TCJaU/umNbJgPZ0m+UT0wwsuf7x6G/r6e0S9Wwos4Eg==|Chương 1185: Bát Khúc Phi Yên;U96HlHO4L21XSomWVy/73T896D7dImNegcjgfgfsxzryfDiGd+PwsRsydh6FY/zyIlX5p25lMR7T3xYhvIg/jxC/ZylRqwp5TmFBpdrjyEnC6XqWqKhvMOT9DeeBDbnr5XYLv+bfd/mM+z30P6v8PG+hdYVBxQgm50fj5kkYGGIB0sU9/JUiW9jvvFZT1rzmZi8/369Pla1MeMFKMoEG7Q==|Chương 1186: Kỳ quái thân pháp;KVVEYobhJb5Cgr01CI2QaG8gZW6G4Ae5+bHL0AXSPlS9Py3WLmvJvpMc94bbOVFLH1l2WRecFneyYm7/uF8LV1KtQry0OkVRCc1Qwl2LAPPuaxfKrn2Kfgj0H27O0QJ5/WX0i55Pq6m4q1HPTpYpRPHRUAvwI6ygMIdw+q1iI0P4ndVrZlNFQ+13ugFsajp4MY6pr42/DEQw4uvVdvzEeA==|Chương 1187: Thông Thiên Thử;R3lv87HHOhwbkGWdR878eLJ8UlpU7SkYrPork1e98LQE14iVIhNK7LnwypVgXnavU59CjCEjIhKT62hMtSXpLoIs6cpM2AoztvdBJyeW7UOm80CunAxsdJ01cFPgenoDDA9/YD2WkciNuNON9Jnre7GIaXrPfQxrVGz7rdr+doX3AxrfDKoarkJSJydoz0n5IpaMymncdzeugocEAs+BMQ==|Chương 1188: Lôi Kiếp Sát;gKJ3b/x8eFu1Y4aRBjjBRrqhA2Yq1RH0RsIjGZDTYEzGjhKU0x3h54R2AuTgSDjYDENOEgdIWuHI31BQ4jGJdUyACznJ9Piwdqe5XG/URexiphVimSXHIevqB53S9hKfI7STZ732aTp6Ypw46mzcXZXPI8E28fOFuHDqQS/pWfC5ArvPxcZLPuQ9PMjLycYuJ2ydr3o9lFQZX4n776MHaw==|Chương 1189: Hào Thiếu chủ;Ep2CBXht3mUZBHzx0ZFxNqKPx6RWWkMOzyUyFnamKv3XTN8hdcoXwdaLVVLWzuzmlQ+/C1BcKp3z/neG2Jo93juwWUrWbz/At48PLugSJ2ldPlIyKxdxoB6qeTVCUtIeKsb9ZLOJ788tm17I1zsSbwT9Ul57sS3c2jHdw9LTKfNGpnl5w/3QSN8likGLMfgKWRO9gQRhWpB7WEWoExjt0w==|Chương 1190: Lực lượng;8tLZbYdpowgqdcp+SzfETpEepnRBxuvP1rCgHh4biEdnKPic1bQqOxHoKEWiZP5XLfytk4TvmeDtKh4q7fCrIv3Jxj+/Q/hl+UMEM8P8F/8cwtYyiR7q8jLu1djsxGn/USZlPch/lvDRtxhWFRoR+5+bmtZ5H+8iZcbW5zRmTltP97QvyqvY4fAGlW4IxazTeGdHGgajdp6m9j8gulD0sA==|Chương 1191: Trở về Sói nhóm (đám bọn họ);RSZGojhGaZCLQujmmXw0H4ICiM5+DmSFvg/FwMNuUSg1obsgqJkUkZ1SltWU/beInIR7WMGxMyqRbSjT745PT6vnYUWx5RPSmPe0FFPlHNsTqYuA8tSERW62DpwsrWbmuQUxWgwdSg0ohCmNbj29F+3BTOdSJicxGK1RLmyAAUCcROZ7F1PYcESDwgtFQCYVKkgWv1oHCzaBHDF1FaNXrUhfZCPif5C4jbcZzmEieii7s1hB+zFw7P8wrY5TM1jI|Chương 1192: Long Cầm;JxHxJJdFzIesdvODLyMi8hTjVEKlf0yFhzo1YoxV6rgy8144404B/qCP8QsHLHBuiq9WVsp3P170vJxvyTy92siZlEKcl5YdPJHN9w2YsQhBGOUXPK4Yjgfpe46xrRkY5goAl/SndBdrVtv8fgdmK03p9MCX5mlvdRfiYm/1JziQKyZ74m+HMA6rmO0zPT3buHwQAdjlVCiBt14SoUJB/A==|Chương 1193: Bị đánh;j0FfsO1PK0HqMWUDdG57q8KUq7AwiePOMYGtTYRph6KIp2g4SlS/NODQylhmN36rZMSL64fdptPcJFjZDQWVPaCwPPSAbbk6Zpljt5XwWNlTK+565fO+ves5WkT4ljB4lDibDR6B13Ht9Xucs0vw9GkVfpICOmAgBg0LUwaNidPjcJL2GCEl4OkvU5rCAKWjBCYaEV/O7UZ6MFQv0mZiQg==|Chương 1194: Mười bốn vạn;oZLTn4WJ7dJpcIB4XStbZp3c1v6QM08N8E3PxIXB6xKbNEBpACY+lYwoDal/ggi3PR05+5LvcVg2PId5bgPSZrjz9sW/3efG3DE1Alwn8iMT0TpeimymViC0OtWTLMDyz1zqoBr6F/k3dMavEoH7stpc5Hrr8dCtkWXO1V7V6ABOcDwViSo7CxFovwcUTMWT5m0le2+kcPgu1y/U2+nUdA==|Chương 1195: Giết lần thứ hai;n+HfmuPtbRWZ/CbDF2Veqqhuj9Ajg2e+w96qC8u63UJexnffjl4B0Nl2SswpwadQvNXWB1veJhVWv1DjlCUqsf32l6b2mzi+WY8iOBXfah5Snj63fTrJTVuEx5knZdaCTHiYxbq3xqMjoSN960l7xv4/JdXqQJM+oIZ3I9203EQrpzJ+tBdmgd3icS3kcF7HgI3KPsIh3CiKVsNsDAG+Cg==|Chương 1196: Ba giết;Wl6Dg0Qep1jMBuT1R/3qYO47qnf/i4FFT4lwF4hjieZUUHqsXP7Z4Wm4FiHbXTkUxpMwrTDaWuDLBWU3tv7n9XPEOC9yf2vc1e7DKoSdnQnHaM1Rd7UyYWo1FbgjnSbXQvOiPBvW0eRpY9KsECmD9EaLL18TbO8QjaVmIoG2Cb3SwBY6ucfvu/V1eKu557t7q6XhCLgCQGpc5qNJQppK4g==|Chương 1197: Khấu trừ;nyICd8fsBbmgO7t1lIPaT6z0miwS9El1QwDnhEGhsxmYArI5B0Fmf3eGhttFCgv9GkD8NGcnT2eAhsWMmSD7jrm0QLe8WlxL0JwVkMbZkwvFTR8uXNSi2nT0Is7LzWQKJp/65pCjhtdqYjgNB/uClibrunM5IMY8R0ZTRSMsMlsakhgD88iDHM7jBdtoQcqeEyRXCB8OQXAEm7Pwz3BSfQ==|Chương 1198: Cổ miếu;Za1O99aWgzqBhOK1BteNY1uPINMEh2h+C0+9Kd42bPepkJpsT8DuuiVhjxyNnrQbk3p9Bbh3v9uVlUJweh9aNHo865Mu4YkST6PVXCGoIEW3vWHewW7nXXGXrJPf76u/AcBkXeh3+DtbYORRp3tEn9hdWscwnZFfPE2GlFIsAObaKEajf4iqI/rg0zo9J/Wo+j/kxval1bOVrNncxLV6LA==|Chương 1199: Màu vàng đại Phật;Dp55tEtJ3LhmyLchtcyBiWstTvVmN5xNTZa1orvrlbRq8zuD1FR9KqCRd19MyEd+qa0DFsETMlDLrcou5GRNxIAwDDBVud+Z282HJE8hJVcAgGN9abNt/fL0yreIct8qzLMFxVKBjBqew9WdI4iCgoTiKT4Z7bMPvPr32mI52O+VZ57Y/40VKrirzX2WFz+nQv71hYsc/M7oeD8YFH2P9g==|Chương 1200: Chân Long chi lực;aZa9aSLWbr5eKmUdTDeT4xXvTf5vRzBmTVViY7Qvl36Cb+pKb/lIOeQIRgemCUWJAH0tY3audEq04o70SzAekD5wIBwp3mRHFxioqVJCAyXZkD8cE5ufltHkrGgfRrk/ySWXZcuYYCVs6t59zRbvhhbGMOr7yg7jr5he9xaI/ZWr3OX32HT+7ZqaYC0wQ6QFs1j33GDbngQ+1mED9N9BzQ==|Chương 1201: Quần Tinh Chi Diệu;ufDhbrAFRv9WIeyrggbRjUG1tHSgvoK4V9Z5YEOF0xs/l0JryFbMKzR+p+gQ+WMrdyLA9AX/lrw9i4MPIYZFH7DigxJ+xVbVoAsw04fiJt8dCfveFbpHnkcbDmHKDRREg/1AQHVsgnHv4g6TI+6R25/9GR7rooedUin/SJEfaaH7M/Hu7ye7b5/OxTQTaBrP2oVx3KKdqG5XIf6CdwU5ZchvdUqgNKksgAi+5UMCQUB6SA0fzdyBUVSNQ7BrCU9V|Chương 1202: Quá khứ trang nghiêm;b3G9s9vn3ZIS2ygMb07Dstb5Wp54f68uEaN4FWcLNKJFyfV8foNU0swcLpqG4n01dbjxvOilBFaS2y8GJJJFwHzTCmoXRfYXe/UmuUg7c2hWua0ds8X6HNEWHs+A0/YcBtbfy48w2YRc7vJuG8MNyNPgqubz7qHJvmpS18OnIg9wTZ/ge52gn6B2a7zA9K+QJXz5n7TUfo76kho7TuqDog4RaQS2PWUXdHJDHMu0I6JWGyQYl1BtFMMUOaxD1trI|Chương 1203: Na Di Lệnh;clS1xkxL7Fbi6UxtwNdI+a8qEfGTLvrqOGu+T25FBwY2xj/pYj8m/OjLDxTZQOEf+G2I3K+ACJpFnACN57v7dxtE4D+td3qzu/0pKqVNPpYADjuEtfsbjE4v/2qxuGO5Oopax3aJyBzSwKwztCN0P1Z6D20brgovnfB/xS2aMTv2qTaEHsz3/GayWm8p92mEFjbT4p20S9oBOX50Vf2lRA==|Chương 1204: Bạch kiểm;cWRxzQ2+Rz1S/KdUDxNZ94/DuhkOBMXZusyhj4rkWMfNG5aYz8Zod/PwXkm2Ayjzl2fMferV9wVqD0nniO/2/U+bxhs5W817bngVAkKaIpQ0ai52a7X3YG4nQyteCyBr/g0lazFEGNl/OnBX/CUJ0yaraLBMERvrn1w+loVrxU0QJP2gIkdkiF3zrCs6lUPfzMHozzakQCaA2DTxNJG76w==|Chương 1205: Dịch chuyển;pZOEa8ZgBRai44BZo7ZX3KLTW6lw5EoR+DRPBAsSmwjPIZKqY29Q0gAKZ6fDuOXaJaN1Nvz9OlnMbNwtAtRAgbsyrgvERg3OsxULixoMYRMsaF+FYucPsuollDDrv5QN4MdPNM6eHGK/AX4YS9vtM18NR0u5+ky5YKjj3PO/fQtZZQ7S8+PqxfQG/745krV/lo45071YGngm17GqDtFdbg==|Chương 1206: Thành chủ;j7rQzdbLmSSqkOzCCbhE3XzPoco59DuRR2gpwuX8cYAaQcVV/d0DwsGqKU632ZJevWmyOKquNqv4q23MtZeJdlqOkVfWshOAnj4g31Ll+9Zneprk01z0+/LZb7mxm+V9ctvir1vkgJmn/WN7N7IhA36MohJdASrAgUpKbQyh3lL31UTLhHBji9OuBT6xhLRKcCSxumtBh/pVE38C985y+Q==|Chương 1207: Giao nạp;MfQ2qBlSOsgaw02irKeDv15kIyQDGIICqIAjWfWsAP6XtnFPe7aJcuog9XnPnB/yqqJOrq3H6C+VSLEIEuXJuzPVzYL0T8jMJ8JBj3PdJU63eeXCSlfBZSZeygY4sSpTUzzwd31TFDttCcwguO7zIWA/DV8Cuz788B/8W/9wWX4kZwMx4v+h3Dft1uTgIcdjN6J78+GGsg3jotYI8Lg3SQ==|Chương 1208: Tử Y Nữ Tử;vi/1NZVemBTSMxT9oYzwanfYR6JIrTUd4+lxAVFqi5lciHXBFg+VZqVDEfSSpKKLzNcPrQisROQFn9SdoqjvZycxT/ySM2QvQhHyYM8fb6tk9FTtfK/NOJWFlXCN2aLd2X9LeaRs8KtoPgpLJzmeJxMyrxXoHH/q+8LzDBnNFxgpd4MMn7yQDZqvWCqTJJ1tYi/P8/MKfO0f3o9VPDzfDA==|Chương 1209: Ngưu Kim;YwJypfUi8xRNvEXQkRJbcwTkm6DPBQ1Gj16o7A9baoS0JLZsYl17D9jWidF4PPpjDnhIbZoYLpTvS621zmdpZmnVAOIU4jbYzJiAxfNoHuMLS+pK4+pxCOwq1qtYi33L+ZK70tqx+P8qrdftinzaESYq4UYyr9w9j9kZGtpSdl0n05+ROftTk06IY5ZcvP3tf3wI8z7Io72h9W74NS68IQ==|Chương 1210: Tuyết rơi;/V2GTlLZaPiEWg5Ynk4mslM9tpRge8C7+AVaiBBaFtt88Ykjaddo5hE5ChVCh5cCRV45tRlMN0/5EiRVNsc50MzlmC5J7ng4brAhcP0sO2Ax3DZiB9hmhqTlk2w6PPF6iBTd8fE9+DuWJSyVVnMfZJM/mffpDHCGHaS0CIwDod6TYeBV41g6Mtzbdv9cWUPnK7qV7iwQ7P1OkqILrPU2qA==|Chương 1211: Cơ Lạc Tuyết;TuNiyVGHeXyhuXQ2DV/s2IVOb6CTi09Eae8vFkaPhbYxLw+OJ/z3Nvh8mBsrED+jW2qBapFXI+uUzdwAGzeYYlHE6ATQC4Icq+432qgCTifzG4flAoNRuJAGJ/CJYIsvRKy3xT5EEGKIlIcVS5yQw1d9688gYBcGkdaCtTP60DxHYSImQbH0GJKijYnxN3Uk7x/tnnLwybbOv17IqpwVsg==|Chương 1212: Cự nhân;9TqK0HYlalAxdGLf2k9hXpHhTDfOl9UI8J2UBb4HUEjAqgfWcm46Dm3O4bXpHJaHbwNcvEVemkK/CyOWe21o1TKHskwT4TqeAp+g/+gtLFdT2r2ldqQ4qAF4cHI9iKpPYph7B9Ip9NroWXbbnnq3br2SuENAJafSi4U0L6ur7f7KRYI63DdK3DJWvnqfY7jO3VFs2TXgVa7gV8oDtC4exA==|Chương 1213: Đại núi đè;AMJ6Ke7KjUcs+SEw2gbENMy4iqmK0bWCaXjHfT3Vpk06DRQ2JHStxq0IQVln4ElUXrMsN26Ur2o6ycRf8Auilk/Z4D1paEmy6Kpp2MSsOgHmg7mSf5+Iml7cfudE+CydfRIa48R7BFNjoExJIa/ex/0hXu7XmWkp2OleTEljBmOVIe8ZO++pVAeKQFkFTyPeOD5MrORGvMQ+xbjpBgC75g==|Chương 1214: Ngũ Hành Thần Đạo;iGWQ3tz4YEEyN7ROpk3sIPU7p/k23fzqWxfuZTJw7VP64XEO3GunTDLARbvefylBMXMwHemZ71Hey33Cw5vMKFQ3VvEmMD5seEX8JgXYfWsL4S3bokq4FyEDmbXoSrFVaOv+A+BzFHAJkW4dSUR6G7zjA3ngPLp9G1wQUFhhxpKo9td9uQy200kDgcoPQZ1/XZ2iKYLL5drzkpLD6UVGOw==|Chương 1215: Màu vàng kiếm vũ;FDlNk3s+x8tnolMHdNmqjDMpKOlT0tvE9iKuePvM/32vICAlhvq3SU4z7Rmgt0xQr7fYWiu8bCaqI3kfGsVMC8wDUru8g4wL5GCULhvJi4aBB6cKdjSJ5/qK8ZBv360fCHltHgLVbYc+7ALu0mJT4ghwEWgxEn9YR+jmUjFqAAjEu45NZgTH8j3NlPHlt3MBE4GOZSrILhMnR7UzFpmvpQ==|Chương 1216: Phân cao thấp;gT78C/ETJn/XTF4lVD5jkJemvWztduLTpiqzuai5apT8Upp+yR5g4UdOfa7/xtIHhc4lWGfts8/ZB/WSq1cDuAq/Rihe2Dvx/bmK7ljCdg6hQKwsGxUjwLkhbEyAFQxsetBG7FgkL/lESjMeXcP8hSXq47b/JJVNLDwODrq5flC5VIboNxBBPkIG6GfGMH5HzStoDL4Es7UQ0tCiCokEGQ==|Chương 1217: Trăng lưỡi liềm chi phong;dxZxxSkFSb1vjaIWymUT+tWVVNhhIhP1tkkAe0gzmnRLI1bVZ77co1ZNtbM5FTabgzkQyItKis8W37Wh/frcXOygVb6wZjRVtgQOlmnBglZkdI40Qvl92hkWwtw7GtuUoScBtNrJRM4CAGt4nE+jdentJQUobqQ44297iVx39kNN12tcbXuXOr1UAE4qTQ/lhiDChtAuI9WyHnlJDduTn5KkqXyAYEFNk2dyQmFLpkhEifSrfd0+e206x1R/R6Pc|Chương 1218: Gông xiềng;UOX0wlPFxRDSoUeW4OTvZbQB8TI1QP/ykpIHoN7MkLKY1v5Ri5DgdmAh6H8AbQwa8a50ixQUvqESDv29D6wb6GpwUWehYOusYhPhylUFupfi61RqG+EUB+/YAe/DuxvjXglr6JpsVtiMXRmL19a/9vJ21gKqBOxnveZVrW2eGd4kXOBTHzIU5Bi9IdlK5A96cXrrput9NB+8vy/4YkRMew==|Chương 1219: Đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi;HuH5XfGQn27XtJ1k/e7bX4UvvRd5ZjyyCoT6YkH4qI6f8wuHesZ+Gx/QJWgevsHL9vbV1MHnpBtit818nEq2svj0zmexjalDFf3k9lBpSxP6XGWnyP9NN67aPPAwyVl62V1yyaaUoj/9q9bNqAOMx+IgvOSTPRgEGrwGNaG6c9maXOfSDDG1cgHWvTbRLhBDihH6fJIFEcAaO9JxpplzOMacmYPgBwDoGZvcVZt65QcQ0BjHrr0CugsJfMkwS5Q+|Chương 1220: Hắc Tuyết;ajOYkRgb1Q6zKdyQKdgxCN1Qlpn3Rxc3SBaVQc3chDd+wkQ6eDJ4+2/3QmaaSa0m9KjxuQraaC8rXRI2po7EYfeTcVNMyPjw4yIICww+Urku/+rY/tgYMGRJki3zUXTXycWdulypZLc0OUsZjk/Y2HtFKP4jDxPUsB39vs5HgNzfIGeDEdFeiuW2xcYW5pPDV9Wo+ubzFg5I9IdHD2vNpA==|Chương 1221: Giao dịch;r55cUe8Y0JxKip8ziD2cFYpso134K6PPUSBF+c+8d+fb4NuZBhrz1fK5LIeTT5V9ucpTR7HOejRpXQxjk9rL/JNn7UBBvbaN8vcOoV64s/rntX9Pu+a1YqpNLyRr9EUy6nUs7mVtBfV44rHVgZVBL7O3UrEY2L1Vb5OfYIjf5sf5pB/nU56aA+W27f6vKrnuhdn0TcfzbwWkdAMLEV+eYA==|Chương 1222: Lão Thục Nhân;ZJvX9BVsQmGSroHOIdFKztT68Y5j37vMxTv4mV1ZCpM3SXdur00Qe363pxV+FAu0zy+zIYhB9ZYwKpQu1a3I/WYShIlqM61GLs74Qv5MubhiizU67GK/mNHoCiaUIcedxqANDc4Q01obdhnaAGb1rIWpup9Hj0tOrIhl4qBTsi2eWD8KHM/xeHAos5X9u/0DW3e/g/pm8qSNx+/F/uN5fA==|Chương 1223: Tung tích của Lưu Vũ;4sU3LVPgxec8am2/788pklj0vv5N/GbpvYLkO/imFWxPCoDFYc1+8hYBJESutQmg0KuKtKpVPVtUYNIZPudMLAADcMvY9w5Q5w+Ql4ODv8nkl8T2q7LhygaXU9uN0sDNVBbiCAKi3g7cSZ0qWmQ/FQBqssc/1MSQiAY8pFLRGKHCxB0Pvv5hPWReOFN3xT+NAEHCTOuQwitdZdCgP0KuJ7ys+S1TCmZTh/0Na8AIt6nedn4D2L1KruclM3dT38Kn|Chương 1224: Khô Mộc Chi Môn;PC1FQL+feXVCj2sX64wppRUy6oz/RvwZ06v+lNEUZRFA1hBOoRGIj73ZowkwsMLISq5OfmeSxIWTLhwYbZ1RKIk2rrvb/0jiv+N2Q9gvCQ6A0l0bXnSJoPbtRZ7QAwmxP8/X0YBfQIWxD8SdWsx6+F9PLVOLT2ZDvMrfVE2OV8DnFniOEO4cj4Nf1KOpL4LNoDhwH93h+NHV1SyMl4d62A==|Chương 1225: Cứu người;VRwN2qqpGS8AsFjOfmL4MPb39yCxhWB1KfrjZDJFEkiIsuzYVuzNSNzuRCpu89Izky79h3MmlCeBna3tNYf+m78PKzYPoafkU8S+C6Hz8W2NnV0glUZ7SIqeuGSIzmnhlPKCbTtcyOYErYvJkV7sumGdCgrZNH+bJHasI8VPw4QJi/KMQxnfT+WHTrEWI+oWQBf5arBkl0lif0EW2kqqFQ==|Chương 1226: Người hy sinh;umIzkADlXqG7XORRmX0gFMfsYyF3l7bAFyQ/HX/UXWZaHveNKDlAHAnDvG+tARxp9/RIimJYjJDnGoJLryh6SCkp1Epg6RTDnDXBqu49OoS9AnSCGJhLEhtfkdFxUZbSRJ3oJ3xtzQb4eO4ybHmL4DWuCL95O54+hLQ18Pg9FnDEvJoReLkn34g5sM9nKBp2m0Sq7an0BlpSprJIcylRWw==|Chương 1227: Thượng Cổ Vu Tộc;AJsmoOXX8hSL8wpqPM6VKEwJQ0+eY1S5NnU1/grf/Z7wAFsif2+qsMKDCR8Ak3jHym7YRwlwESCTXZJWeg5c/sEniCUGgfo6INxkzk5vZUvUax1FN4KbH2YhvxLSGufynoDlk/fykfUzIsH2Qb5TyG4JL0knC6xim7yu+kIuQRaGfbNKjkKFJv/6H+sNjPtZznQKFF4igJ/u3ftJSe5EIA==|Chương 1228: Lam Nhiễm;sfucoeMfIAO5ngtopc8KdZOTejCciRmaFtKzagrAtP+gCzlQjLPbaas8idUpVZLupeGINWENYfOBbZaaXjavdqqsygGTQ9gPDxubNayTntqiOvny6xPubip5N3e1KmYCkSLWBz9vHditwAgo4hG55cnvc60LUeyl2kEngqhUF1lynovcJe/RILT27hWy6Z1FpXcHHcZEB6I2491M9q+OTQ==|Chương 1229: Cố nhân;U/8URBppcoMPn3U7NdAQ6kM831x3SlDG39o8r+1pcpUb8Bs2JqmGjSXW0M0cNiHfZ1NJf5GnGqxYdCW1PyEZ2IUex75ZEeE/Rk1MclK68kE/hTxeokgT1KTr0IbKo4WIvLhYljqXI17nunff+CD79qQy4jOqyKlN6wvFRO3wVRsg+GGCxa9S78ABOutCgSMSlxNN//EmCkZeGt1tgBV+gg==|Chương 1230: Kỳ vọng;uQxsi8KEb7OK62Pd8iHBrBinYpE+OAB0BVHEDmhbjDev1ebp25g2f9pAwlTULjjh/dDVU2dl91n6l1hz79T3DSjGuLYX3qaSPqQ327QzdqJpQZ4w9rlJ9pCiO5VXKyHYV/WCoCWyCXyH1BDqh2tW3wCMtXvH5gtjUadkdxKWHkyyNj6LdzbMYAAEOmqiloSEmDOEVbZmV46Qw93bSntm4A==|Chương 1231: Hung Bạo Con Kiến;FChUd40Ci4WWYZVDZ4CD2JfycGZuq6ZqPEy+zbAkVTnTfzLyZZ8rw0WSZk7sz7z9UF5AdmWPzKmSNqycX42vEGzG+UC+i7hWe2F5Vo/2RTWJVaVN5rTSoFJ6wZVymsfeT8HcmrJx2uajg0KiNu4NwLTl/qrjGiHZlKygsOJVktIfp1F1EOJLdBPmHVZXq9sxzFiFyUmfhXob9mVcnx5wTQ==|Chương 1232: Ninh Vũ Điệp phi thăng;XU2tNc5RGyT+TNViwnfrZD++xQhYmVblwYmPyTeCQM9youKQJF2kg46kYIQMiiOiMyBpeguDmFqRkwnQf59Xeht9JoVytc9Q8NFCjGuLhxBqopcjID6/OakoNtTz3uE1LpUVU7JeFhWxg7ZDvBwBzmyJtXUgFFPQVnCrl8l/oB3FCQt+jXWTGM4OQthO7UTjsUXbtQ5tcO/YI0ej5P6RQGH7QEA63SSKr/YfZnh/+OIht6hQhg21eSi3/9gMXj9+|Chương 1233: Không tăng phản hàng;YhBFYk9ejQUySumGr4uX43n8LxfseU8NyybPEa6HqOdB3yzgO4NUgpYiCAshK/ntKXUNMgq6PC5mWD7HuDtJ+k8DYoSrnkoRSza7I/5qXtr9ZihNq61mvklaucY5FwffTh7KJr3ZV27wJSUWCaJXt3ssp9LTOo6t1I8ftXAW6g1ZLe0KJY0x49tuILwDjolzbT86wV9pDnNCqUZcEGeFjfhEmdCKgWXYoWfO+EkgVv6c+UBw14rbkfy1S9gFlO9f|Chương 1234: Con mắt;NWJIV2far2QWrsGCj7RJ6AvWm5Vn9kMA1zBhUchbtiYpZ7MpsI8DiY4tOL+D9ikGMQ56n8PlelJ2OajWTTJfnShJqwKRIua1HCFTAyPu4GvLvY+YPghqm5IoBSXY6FZ2Vxg4y7jseBfe38IPkblcYSDEatJsCpupbhqKKj+Ly2Q3sTSqTWLQs0jcUk4aArBID5w2wF8Hrf3S7EDB0iNoNw==|Chương 1235: Thượng cổ nhất tộc cùng Âm Ảnh Sinh Linh;Q3XBevBWXmzK4C1LDjgnH1KpfA27AuOGUUGuOV/un3d1B+ha0HQZrAkKBTKjW9SsvA+HqmZyZTpeZmlv3kiKFwhpYPOEIVgK32it8jXZiUYfEPFBgWf2PSDHNFrsAykJ0dfOEXYmNCxje+DgRnTZopWKEIbmu6JqiDyyJzUoy9Jj0MVxvMqO0T3DdinyJZqtCaOIiD8g4tASHEAik3O33aQlQSb4WkcWO27kRQuwDlnkzjIud1XUsO8wwf0qIiC8|Chương 1236: Nhân quả đại sảnh;vm48wUNNXCG8VlNx0PGlCCeslMtNQLpBSc+MURplA8iB9X9Ap0oVOUthf7po0mdMNuLqOzqrq8m9x6Sn+D2F5Qg2QM7S9ksdiJkg2qEincEl+yKPeuHO1aT77FWkFDI0phhNBRuVhYp0oODyiryNjwFgFaBaPg1nk8WPfKKxBwnk02LSnSbTxbgTNH29Z1TTv7WNW1KOa7ptcH8JHbDi/w==|Chương 1237: Phiền lòng tiểu Đầu Lâu;09Xg/ziruyPc45+3HV/UyKzLoAMXSOfG3TiaDGVKqot/AF5z60bGL3ddmxZ8bqZYQh5GluBSXo7ExuIxrXkrqUCCdBb0dNdGD0oD2/oZSUaH+acRiPi33USg17CR7M3i2ftTrXxDp0uTwdhHrkpQ6EB4XtczcwIaTaYeMMACYUeieLVSpzwdHaJW/CVzaHWvOV+QW5bhJdrzHxWAfKvtKjOfTtE4Wvmr+IWKAwL0D9MT+8pkgVT7uZaE4fdWa8MU|Chương 1238: Chủ thành Quy Tắc Chi Lực;NFpBLPo4/Zxtd41rlZacLd9RNL71XNl8lM1M9cbftvz4aqEDob63WY9GdQlGrKaLZB9C/YCf3TIyGdAMVepW+be1T/M41AMyyfKD3idUp3ZG3MpxAwyd8RHLOWarkA5ZvBJPQeB4Zh62IH1jA1Pj9x1zoCHWkj0OO830rYPpvZt2wGIPazuuEKbmGXDZnC+/b4AycV5uQaZ3eWGHyBKHfd1dWPOkW0gHAlkEPGMYpkCqiK7hmYYoBN18kI3W9CEr|Chương 1239: Vũ khí;9jCPYW3ijlTm1OaD8XHscmglKJ8mrxaQNhiAye3yyWkL10gT8SH24dPikH8b7fDk0xhMKC+MZux7+Vd0asOjc6PQ8krXn8Wr9GjKjqvY8+5cbeO6BebWjhnV2tUXQOv3sF/HcgXoWJsf7fDEmmO6UQG/naydsYCp0Ng1mcpNoItdEgI22Vk1PihxeEIokTQ2xj8PApc7Ff/Ll4NO5cdEKQ==|Chương 1240: Gian phòng;v1cPNqCgMjapc+9WtFFbag4zV875a09zJerUwUL/gBtY1v6zYShpdGgsQk1A/JIfYHUx5+aCjYKqnU5QXNTak4Og/iwKRlvj7FM0gpVcqFHIhXVKa7C1zMtWshRuPbks7AuQLlEEiUS14qh5vCUcOIwbZNtEJDyzgENmjNqDjmcA3mAorZMVEOA5fw2q4qmDP7iIex56KbNqIFPn3gttdQ==|Chương 1241: Ngũ hành cân đối;zmTs5gKWRPlWsxLllfxFDRPlJ/l4jFI2tamDaKbeil+srqDxeTEU+uTfTkUVuBAgqcnkS3Fx2qytZOsMp6DckNesvgWzaIyVCtTfYsD+seGbzCo10o42fqWVsWrVMF1u/rVw3wjYv1tUgsxdn/2wlaH/+oYJjbe75hiC/+D3bfKnenhHtqK83yAiTJVEDKcaJWj1rssbeXvHwIIXh7XKBA==|Chương 1242: Mười người;mTkiZ6+t5UcgtpMlpSfOApGCpGMB7oGOOpOUiJB9zQmkkgMpEfD1d4YnR+RBLePIk6Mp1Nrop13m7RRkuFcs4GSLQhBnBvNfmnPc6mj1mVfegq/vrMKQVvhu63ZbFEh1YVsoT+d7xgS5z2040LKMoJYFs1mmBFiZk4c6m9YhRdYd0UVdW4ElHKjvlKOIRwra5zkhCTKCPfdGMomMZzbd1w==|Chương 1243: Tất cả xài thủ đoạn;zTWKtnXhjH04/F+cS9WfUKDBX6DTnZ/DNO1/WVZI0qBiXcld8Q33QYtaJR1rU6WYxXBwZi/Dcf51JCQ5FtaxaWUf8zNSwCfv6h6mSYPAr6sDBodu5RcSSnI0uRkH2dRUJ2lwrdZhMcxkY1lxRBVyboRnjkMxgeFML9GUwoMU16k5lHc7UQiDGef0pBTRb1RtolJIaEuDm8s5VfOMpo+Q2/P0aCjvJbewb0GHdg0FNZF+5LuC6F2PjOS1PwYb2euP|Chương 1244: Tòa thứ nhất đại sảnh;JZYDXdW2W43wp2EiACrjbaWq5fSv/5IxMYPPROxOBeyJy5zAZnZS1XF3P/pFoNKdo9y29Qa6QqpW5NPkPiaqBx6CAoJgkmNvRPYFsHObET1pdTaO58m5sU1c4HeUCUzrSUn5733n1d0sBaGQ0u0NR6A3538nB+tK3HutxnIWeGcxEW6+LQVXxJENTc9hrE35ezMkM24Q+vgeZZ24UYmepDccxvJ8zXIwETw4E7/rGnDf9HHqJn6+4+v8hmSqraTy|Chương 1245: Nàng thất bại;7eNp7KH23rKlOteyitnO4FaKyclXwX6GSziUoBbf3tJdMAdUrmHtaPfbyqWetfDxIHM7c4JVEQ5cnnqCZL/mz7fWeP1BFBvOVaLLwum1qwNT8tKIuwNvp5CHkt6K/bXSZi1sUw6NR5vPUR9wMz/ncHdToUC5ca2ggoB80dYhqDiZR8QC1F0+R20bG9sC9etGoOV0ieGLS+FSBsIgzMPyOg==|Chương 1246: Cự thạch;karV7vUxwybDGjtv2fV2+89hhd57pAftfF13QLn3W/NYv0BEZfOGzuBJA6WnoXvM1cUz8YGbeY4f6lIetq9vBShhlFuv68pPtCcCOZu85VICnXyoGioSIXZMIdzh98mbuUq4gOEX2/kluj8NkLouOkUZ9ex4t7Yeig8tuOSnFA2LoZ6uHW6ZzLICjFbCuXYGlZyWNoxaDWFTEZsjQ4eTXw==|Chương 1247: Cổn động cự thạch;lYky8H5DaawdGAczVGV66TYKAMHsx3N0QVrkaCMECeXUs9CqsflJ4M3TunV6ya53mqUKpTHwbkKm00FnBbPq6Iy7Uttgx5uQ9h1CqxXeqO9DxxdUaJGeWdyOl4GD1Exl52Y9yDpzOqBz8nL/hmfcWrqzTyaFbkxy5qprF//y9t3UGpzdaxtGpfxAeGLjJrRVkDoSlp++iBMqkelteS0viw==|Chương 1248: Hình vuông cột sáng;A2oBYuX5BHPTfeXDY+CfyPA+S0DImEd3nB+8yvRGucHUdyJVtYe7gzLc+gDlnLZh6WHTdG396w278vUAiKNTtldTsj18ZwsWeFopE1wpNLn1FjKQd4pnaNiDmJ2pmGJg+d+xzZQb7HaiqtfwZUi1G3OxssUcyxR+mD9q/7Uzrrr7X87gAeJHZaEC5Jrn7L+rI202Bu10y6a57Zk4u3YhqJHKsYCgg7r1sr1pYg9QVh3KxaJoxZpjJ05V+MHOIes7|Chương 1249: Biện pháp đần độn;4EVsQnRAmT/hV6vM0c3XaCDHnpmxi6MjbfxZ825Cfjxp8U7xZUlKvOy7715ermx4Eum2rywjqExy6vAYSVhMWAvhcGyJmMlrU/NeAIitRBdZdLPoEvi/X/qtHT6sdd3beE/w620dka7Tz99HaohSm7Y0zQ/Z9DVy3TYXYDXxtwX94Ng3egI9tnTAZscsEJlopHpaY0axt+oaNbWJNypVYg==|Chương 1250: Một mũi tên;t4qszUUgZKLXTsWkGXygnoFXcZzo+OgS2tpZJldCGeuwvdpHnoYtOdYlOTM9pkULdW7zuYrtBvy71+gjTqaZf1+o6bGHU3ElpKkqbhUZy0TO7GdiRnEGoThmo1R7w/l83dMS+OUPJAS4j1n+DqSNjKp6qM2LvIruwDbQO4Pn2oeIbgxXC1a6B4I90mt384yfsFs2J7KuQQf3mOBq0eAZpQ==|Chương 1251: Ban thưởng;PXryO6bTtHfRp6PQXUNP6W7hTFb5dpW5V34/o8jhgivjzOnUrO1bjb2SGeqK7n+G4z2npg4H0eiCyCOhIYbPSuLUhkzP9yq5ZExEmN843BKDyBp7yAefBK9zAul08ldj1nOLHakvDKGZMCDNIP1rE8/qTEK07uq4FC4/tbsXSTcUdFfELXq9xH3EU7N6dqKic8JFc1vOcn/W74ZXlYgV1A==|Chương 1252: Tất cả xài thủ đoạn;EIUZmCM2ojdaHIpjeXa8oxALUq0tiX8kcf2sSAF3+Hxe1ahL9VIncqi91rllOh3DYfv0PZLgc2sYqF3v/KiD+TVVJMEL4K3RLrbjZ5atIl8qEHN7iq/1Nnm27gNmoDZ0n6rpmkJVggdp7qFVOwijiAVs2/hmsUYJQ/UnIgFvc2SzW3T8N20IU6SJLf+Wx+lcJ3HKRIFZkLGtrjjX1csS3xZsfes/78TIWUEKzVyPj58Ooj+DXA5o8OoIWS+2ye/b|Chương 1253: Tên;vtkkA3pbBjOU1HgWM5pPn44Bhf+Zk2+qAAbKZI0BR3L6DWEApA8bKYihFCPu9qDsx4LIfoDI/SJSkKfU6I0GO5aAOJ4G0zEQ9yX9wqhQpNJRBto6tqqBA3G1VXYVnCsA5in36KKE+sZRdGXQL5CmxcYjGoARDxD9GacRsCbd57QCbGH0VFuc8g3+KZlXD0jKokk/HTiZ2i9Miwp7aAqh3A==|Chương 1254: Móc;tf297KGOiu3rYy5Wjnc4EISlXfpjTxJq9BGeEp7DYruYQJI2UgNfRb3oy8vKB2KiJX1HjqFxTAAYGbcIRkKZrFlLfxkHtAVlwqpqBpS1j6XaXNxSEZjLUeOmqTcsBvizYEGxD9YdfTbvV5PaDZNPiBASOb33/CGbqmNdwwSqSQuEpYy671MODmrvlPKQeXsa+qfHLnxif2p6s3bZQhQ/9Q==|Chương 1255: Trong bóng tối Võ Giả;/+itZhFca5zy9mMGu4zJh7Hr15nrvCv/sBdvH5xGVyDjyTbIMpoZZUHOeKt4687IXRuTFPyexW4+HpY19QA5Cixbn5GAFFRUtAc+vmdfs2/zswC3VXVl5PiC5BDkzIuncV4Hu2Xm8benDCJqL98BHJRcxvGw0OYTO7mOS3WHvDKp3aTnhQbmCFOV1ulfUpfKa/dM5lKbexqvEFWiD4F1wLkjUXyOPouJJhcJ/5iAGYzhPZoSU10TSxJoziIBWDG4|Chương 1256: Dương mưu;eXfkn6zIJ1DVYBNVsfNY3gZYC/p+8Ep5lFE8SjDvQJA/ayyvWzDUXAUPwErB5O1KcbzkN3NIHxMx/j77IxDu39Z6zBsYH5tT5x8DJR8kqsZQGnm/hTBKNjS12yJPtqgSIb+qSzK6X9mQOK8n31WzOUmvNigHzuWWIs77xo0bZIJXjHayaGmz1Y1PruCkuB6GTQ5/vDYoVMMiMfYAj9X9dw==|Chương 1257: Kích trống truyền hoa;tQrc+HnRXQry+BHnkvgqvjS5ESadsY+CGVnn5g6SOvzfNKMsRhAecwoJvmlLaPx4ocoon0LcrHw42FqjdCb8HMAru8D1SJjHmDwas0ZEchWJHtu83pXCgEGhqgiC0Qu5vJfQMr6Ga99K/JeHYPXfvpzY8rrZWe2c+vjMiCWhtLqStsU0yjvAmo4e8qq+qE3jeEV782Y475o6SgsaoC+fEPlmlDrzWNKmK7dv2abElAb/Nst064TUdH8JXMyzrvXA|Chương 1258: Tước vũ khí;TJfoYiq4RtROt1N8PD8luVfb/w4z1lRf1bzGDqzOsFoNZomYUNcxCtl6Lj6Y/iqzQMvla4MU7AHNAvylNdY4TudTy0pXL3G87GL4RWpwNrbbTph8sMVqkQTdrVweOmC7OWQBdc7HlvmNLBSqIaDlRDsME9ixWUjNp+xa+v95QjTehxjg18xQmMLBXr6f3KU/lV/pW6Cg2wBqa3wA/BPTbQ==|Chương 1259: Do dự;5vywIebSNF66d1XPN3DvWGV4S2S2z6FS1oeC0QtViOPPJx/QOnOHe+BDeuqdK1aaItvYUkc/fjeQZw353dNYifgrXi/5IbDPHXqQZ3HF3nLw/hu/lmdCqF7Gws1fOGneC0mgM0ZNP18q1x2RD/GC3JK5CiXzyVnmpM/IPcBHY+uJgW9anLCuIf9wDcW1epIeugVQp2EzzknsA/Iv0xJCkg==|Chương 1260: Thần bí kiếm;JtnFCJ04AxjMYMix01f5oTbdooGqkhJoiCccf+M8e3XjW731wlP582hFwIs2kINQsK9I9TDmBn/b7rjPd/lblxVsbhfvR/QhGY6Cte8yTDvDUTENWGdoWKFfw9kTUjBvPMhEb9tRLamJWT+Mq0GCJ2qpzGcWDau7HkvuurKxaCjO17Zqv7cJ9dRSiodypiWCu56G2OUuTxnCCzoVB6KHvw==|Chương 1261: Nhảy múa trên lưỡi đao;R1VKZc36DP/dbzP7Y+gHTe4z4sB3N628flMYYzw+WxpbPQJKcgYU6RayCjf/HyFkeFrHmgQcaQgDiCKH7qMImYBZBHTM98OY56eMbsmXnrBMilVzoFhQOcvdPmfe30W/IkIPj5bmPtlZRmTfMuMDFNw9aaV9xF0izlthg8rtOZosXsxExCBXTLjEwjeFHGZCn4XX7bRoVDvHWMQq8AXtQ+WmJ3wRdlYJKTwbocpZXsXIE4ykL3GBCIVi1LWY1AUN|Chương 1262: Không cam lòng tuyên chiến;gCbtHFh5P51/unpXthJaKTX6nK7jgLMtPkfwTxn0Dk7qn0KhY6cxFAWo9LHCiaxH2AvoSsqYgkUnc1s951SZmrSjhYxzuwTA8alFfdg5p7KGIh75VyZzWr7IIx0ZdH31zz9pU1rVxGgUIdAaA6uY3SvU702FrSgPb2RdVgaM496wtMoN1oBpSrIA3c+G47f0qlCh81eONhQ4qqlV370K2dFDWXwA+1qTPzprzrRUixRWmk7O1bU50nDhjeIrfQ+7|Chương 1263: Mạo hiểm;p6ORGVJV/xt85c9TvfSfry8/HYJRPfnHyTfl1GCxoAoaa44SrCU6ut+kNBY2NCtgdH2dqLAdpq1Z/ESvSIzsgx5ID4fac2cj3gc3x2m80VqDTzsnL9je/s7tReFqiTCaeFR3qydEHI4tXA5LW6/Ul534WFOMAEmD5nt7XpCYI3H0907kIYluPrP4Q3JcVcazGl85esiwnj1/7R54+eMMOg==|Chương 1264: Gào thét làm cho giá trị bao nhiêu?;Pjrz9/ewHBbYSIsvcMbUM/3YkQTjKArcCq0SSYKDx/LegzMXKh3DXI/Du6V2dOUYfCsQAnZGQB7Cjli9mxItRec5diZ4DK49QUgPWoRsk/a5nkJXC5KLVb/7uZ34qauSAAd+opDP+T3/HadOcFDiiyo5m5aAK1+6TwJF0e2USb8zJcYw9My+UteODWs34fBEVTk8cda6O1JXWdSMBk6Csqjnlq1dALaSdVdklLN/9QhtxRaKa7rrZXIOvtY7pzwL|Chương 1265: Khó có thể tin;2edT9SEdM6mbMcI153lMzFfKNobDlM/RvoQCmR6QXTo2cG+Cl1dyyAPQ2cFF8w+aLUZJz3CkxuQ2j/wvfQocu0LvObV65Vre0MU6Oqlb3DW1Z1wY33Z6tHZue7yRyttADznN4826jhChz0cOUoQ5LqvjUGIRFMyWg+XthvI37Q9KoWXFlM7h+OJyWEMcLU4oJFwfaTS8z8/P7ysAtnq/4A==|Chương 1266: Khê Ấu Cầm bài danh;9wQwcrrYNwkHIZaNitcDkB0iw6ZR2E1sIsYx9O27ARdszs/gf3LX0dVdOmnKKN8J9Q6iPgO2TIBd//qy9IDRKxH2r+NEok3/jpsB+ddJ7orQcDu8lKOQakyt9/FpKHS6T++LWgnewP/uF8sHiK+kELRRkoK5M5e7L6KqOjG5189YpT5dfsGTtemGzGFoPMqA9ic9vp5LjCwtjPh2wz8BnfILE8l+tx28hKaF2XRwl86Dq18nIghCsqSinEmdQYlb|Chương 1267: Tuyệt Lộ;pnsmEpgwsSyDuaR/qjylbLj0578gcZL/2vY1BrMPuSAYJAH2YNYa7HZrJycmyGtx6synfSiZoOh3DbVGdPtdzTtnDnHFxLkMecqDJ90S85pXaAlllSMxhcN2MgzU1tc8JUtQstAp+w6SpZvBgsBtPtc2/7T2ZjZtevadrY6JKBMZ+jvaouGcObfA6gP+Zs0R1jQj/U/8WGRSF7y5lKGogw==|Chương 1268: Lương thực + Chương 1269: Băng Sương lồng giam;hPBC915KFo6Pm3km9nI/lHc55Ksm+3eNr/xgSy85Zt4CTOj0SWzdTRTgH+kC/BZ3yFnJbqesPwt1JMDkm1ms5DRFs07wk/6NDeML1754MqbbNUOXGIHDs3o4to72obYw6fubZDesmhk7mOH3E7yjOFhk3JO7vJCA215bO5Hmzv4hWZSH6jGR2Q2iyakchyx19N7wiHmvEd7qlQRWCWlqv/JfNrZzmzWeR8nC5tSYeSRE7ZzRRAfEFdX25HoIpKDG|Chương 1270: Câu dẫn;M+AbxWI+LM+hjzqDLa43n63ffI24xr4FxSEag3JwaZ/EYyicuwFplTrTter8KsfN1pvkStTjVk3Da/KAQbHyoRMwpkujaNe5BYPLQx/3DwNAbmyUc6Pfv8zhWkNfL4tA5+AzBv278nF4ukehaAnDUqUwzBVwxLbhUhjDq0H1cQlEJEymTSqoHiK3B6HnC7eyq4w3PGuYIrJwTUVckOEHRQ==|Chương 1271: Chạy như điên con kiến đám bọn họ;u01rY8NFmaZI57w94RvA9E/vKrbU+zIubX8eXCowDrnIzQTz+hGW9b7xLIpb70pSe95KWZUhZk7Ht++7NjvtEvE+VhrWUWeliW1prfLR+AnS1ycWhlKPhS5YCbwHCaKX2aVP+tBSpy6XAMc9ZjFZdSgGAV3AuQ/Oiu+ZxKD1Hyuc20JQBn8zldczdUIOoJDQlG27fdWWoEkDjQmdYYYXHV3jqMwaZCDbkTBmODWVF4wG+8mDM16G8ye7VszrSqCB|Chương 1272: Cự nhân ở giữa chiến đấu + Chương 1273: Tai bay vạ gió;Z7Blis23N+z5jFfzgqsEA4NOUwPQNKGzh1NoDU+AgJtUOVx8vk2ds4ujetWieJtFF7b7oUPTyc24vfjymuFpJ/9sMThYUeNE6zTIYltTlz4G08yWX9GbMVGaX4M+SD5K0S0fEr2D13+pCqlQcVqEse/kteHc+Vldj9SG5k9p0MQtGLBIYvaMYbr8Kxms/o3j7tLfj7aTZWg9OAwERCPZurtMeNOivNSItiDoH6C8adED5dGQ6wcIQiuuhJRBCbtO|Chương 1274: Nhảy lên;BPdV20zxrgjr0N6vQjhoOjq5Jm3WBpGPo9KZA3fdpEPMewb9TAIX6PS+KJvMEndU6zk/i+GswcAuxsNzub25pP9XGVayZiaq0I/8v3dMYmMUji6R49BgQ0sC54nERxnOvW+mQbyie4abO2Z4cY6apk1x1vckiNdWWP8ag1UL2eCnmYFoLkR6MpxMH8qTn3mzecWkBNXN4Hdg7hXfu0VGmw==|Chương 1275: Lửa phong;+bxKTh0GyyVyAF/UMDAvRGZNzZ7JT5BJyHkiZfxBoxLSSiEM2eGxPdghPz/GIrN2hbnnkhhptQySw+sTZP2z/Sx5a2hldsnNuc/UfLinV36Fx71ooF3p204g9QNEzQp1gpX3qI3KwgJ5YQSNi1x8GMjWnQY4Fw/9WXfA98Wraf1cNiukqKFNMoZEBg/5OToiTbre0iif8Sk9j3iUo/qMNA==|Chương 1276: Buồn bực Khê Ấu Cầm;sFMZLxt9HdzegObIsCczyTIzRHe20D3kd+JOokwCOdSdpSl5fWfUB/sF1tEggOEKVXeVVx6BJN5VlwSnKjIDmtyM6lgD2HWBFacBtVGMf22F4yaydCDI/2MvSQELNsLOfQjUOwOfBqFxISuC9jpImEsmtNLjDqc1afO+SYvw1Sk1YRwi6W+ZIjQydbZer3GTjZGsykeWmbKTdwDhpSsMIttFkJgmFVtABiCT2jWFT/bQKbaap/jULkSMFR6LKcy8|Chương 1277: Quan Môn;GUh5WyMOiFSnqciwsCwYeJxZXTBqLd4GyhAjJihtEWSRxwC88aHfBcjxgv1IhLzbrTNe7mZbGQNecgj8RBS50N4djBa3fLq+RLd3QFETiMTbaySdntyWSfpOgqnvQahJXHY0SDzFVsUnSVppzY4huONzU8yDXc81eLe9xsdHgDlhFm3zTNoyQCYSO+MuyzGppsfcFZVAm1/pWe5zfNPGnQ==|Chương 1278: Hành lang;pJJBzEVyeHcDMgduu06QO8I9FazA4tOFp3O/DMK39HgV/HebU8ZBd1VWT/0h2BwtzZMbmo3bWVIXhgzjw3ZeuMbIcuq5IWKNFxSSwcMt0I36pWnIwtmIf15RW4eIiCG6qN4av6OvDYlUVabJ1CMVvxd3qDwl6h+er15jxHBnx0AhgUg+UXI6k4tnRU0CS321KtBDzBY31mLoggDyTNSMbQ==|Chương 1279: Thần Đạo cùng Thần Cách;ivematXE6lZixk1qIPFz1GsC7PibXZQoNqn+tQK7wsEmfLYrhKKp9JGadQ2BixocYP6f9dnzXxM6ATYaAmuEtDh+qS0wxSMgx4kz8HWIhgU76aOs29nP5avZGQ91c4CjrJFj5STb+hxVksficQuJkvfLzsZhxHXdRYPUK/FZ25/zL8xel9Myi9jF8VExfpr2xhyL/pYMGCZLHOdnYC5Csv2aydRYK8h2tUjhoM2PDj+0xlbEEd/q9vCdcsKIRhZ4|Chương 1280: Bá đạo khí tức;Ivm/vb2DpZMBScZCGGj09j8vbgrnPvmr9tdyAK8Vl2lZpYsaIzgv4S+yOGh5EC2yqkHnmQ3ROw2CdYkYnsBY/7ROaz0y7HNQZXvqX72iOdEU9LIuChbBIu6y6iNtG7xpl2JwBe/q+yhHMfQJexdBldiSLC9PxAyqdfYFv4Qqwhd3KcTY39qTOg7SB6SOR8Klv8Rnnqit8b+2QepfQApKpQ==|Chương 1281: Bá giả Nhập Đạo;iyZyhCvZAKN128l/X9MbURuxoUa/ri+0LjvtTDIAwL1faFcRjAP37dfbEEr2381sRdiPFi13hCvl9ySNYmrb63+WJTKxAV+Gnsjc9SjkPm1gQkkLHQYQTs8vY8Ig3NOLjSZD5294aAHtGMJK6lugZ7u1j4APaM9jFuN3S+9vZ4gkXYkH5U3kJP237h8w/wcNaJcWBPVijcO4XmvnFTu1Gg==|Chương 1282: Mộng Hồi chốn cũ;XIwLrU2Q28/Pra7U1QxyjXIkDk8mEA7Sersu7WPla1vOS0HgkhDgcDfjH0iGiMF1gGpg0m9jY9x3B8B/RkRcUwBZpAIq/oKf5R6r2yACKgt7V54bUWrmUZFl365n3zvh35TnCpjLlQMGMwfCGGN76AJSp0+W8wV+/iaGypF12DLf0+pOehNZ1Pfw46D4oGMu4Nc4jh1Qc2O6vPy9zou3wQ==|Chương 1283: Trần Vũ hoàng Dịch Kiếm;tmqw5VHpZVc1oTk3D7OcTzmm5pnp9oFzM8apCkApgRmGBju5HPclKeNzFflYsUVdmQbcsctKg/IpX74Z7+gmp56ga0RVYPWu7mrvz1SAXf34paCWKZIvp0dmS711qNO1nf8oB+jOBMAwuZZCuQ9RigmwTYz0Az1/XAhL5Guj1Oa3sFU+Vfh8PiE8DCISOqeNwXkLUMWKj4UcR9+tUCTkAPWnPz+LbPGusYDLQWUV23GRqYu75gMGq19tSQZ3VTmi|Chương 1284: Nhiên Đăng;7wmQMcZVxeb9kfvrgnjnv2b2zelnLqzgyvkAtJhEYS1z80mI1BwhdsNT1kyNFoKS3gAUEIjHZvq9zWQdfHrEPtHo0M9BUHCekeeVBTY/U8g2WiDtAl0wRcjXB3eJcBWJ8fxpQID5Vn4p7raS69/iq0NjP5B73OGbo7XHTRvx87ikFgRB503G19mLipv/CIckriSVvY7e5MlqX9dzCqumaQ==|Chương 1285: Mộng Huyễn hiện thực;6hgTOhAJI0CDChTDcTxfazZoHqcf6//YBbdflYwwfm5ARhQZozXxpVrl7yu2PaGp7w35SdN5r6UFEu1ypZxhu5FUBGcVTcMkl3jjz0i1k6XaWzobPJ+DiyQqVi8EtrYlNXkPQqtn0V0jNjYY74xHxBeaqmABRLxr8h1gYiH7HVKlSt90XwFk77Rz9KK9cfYcW0rpnvvnd4mZ7+YP3CqeNlUeu0au9t+BXOv9XiCz/sEq43aSHMz1NjcCioEClYpQ|Chương 1286: Lựa chọn;eIKOYXcdFBj4atBkMtJ29pH86iF8fukoCKm8FldEd0C1RHeI/Jvr1p9i3G6ell0n2MRHywVVjg7ctzBsH1Jx0pb7P+wAtPcQ3qo1VR5B0dSq1WpbperGyQSUlnGYO/lSrU199jQ8wCg9nRIbWECTypi2VPyNrAUIwj7iQJh4CdrHaT6GtT0IH9K4RCxKHUbNFnwDm6stz53s2LKbcroW5Q==|Chương 1287: Minh Đạo;/T3Wtc5ecnj5nKsxbd9qeFM+CNn2ca0qOu8exg21/C3rl8TL8lo5LRcyi+YY0QNHwq5lq3LPDLhpV440yibtx76Jng1KhnsRjBD10GHPvZuj4BK32L0sBzbX6kTe234mEC7Zjjqk4KhgRHQ7c+/1LR7wc2CvlBGJgeVD/yFCP2CHHFf7xIRKr28MWqhstLV4+7WYqrw/74LI5oq8UCutHA==|Chương 1288: Thánh Thương phái;1d60sxbs7UAogA5x2P+hOUTO3qcOCWbg+/MJBDuwLO59UHuGcqUFPNpiQQRN3570wpUXB52Vg8H69nEyF9RmgsBZ0i32bp+iYfbfwYjQdAHG1ODsJ4mmt8Kasr+cqnE+Gaaeo+RTTurgeX7tHpT0xQZLakm419raboz6y7LEclnl9RxkPQPzqd4KFYpqs6mhSOKCGArkAKl0YPfjtTSZcw==|Chương 1289: Sát lục Thánh Thương;YpGuAWaSDWqm5dmTvUXn2ySzooPyMMbYtuavK2mgXEYfGlxu/wFvuDywDBV7xpZTPAamibmm2Wri31p9Q/auHRF/sDUwelyT08tlqWC8wsBnjQ3MU6vagGV50RzQaxTt/DRtJi9729njVNn2VZmar3bq500cMpHlWIvl8JzvkOL19HUSJd7y6eHfNL59OCuBrnXt8JyTkDqfB2ZfVgA2cRk6inJTsnLuQGwFw0b9r3Zb5wE3Xi4RY3EL+pGljg6l|Chương 1290: Xuyên thấu quy tắc;7N+7EfuQ2efUX6OE4OqDM54wVB+XQQ9VV2acMiZ0eVs87htiktsu0cYkLU/qmTzco7LP3bC4UgwfPZpubJ2evKIV107L1NZ9DwE4GptZWyPoN+/vVRFXkS7GZLtNxabau6RxeaNZ0Tb+0lehs+GIwuDlHRyIqAWro1zV/uzJxM5IY1GSxyG3CbDODGuvhAJMSpw89ITvyWk6k07NHESDCDrzfnkp7c+6CS5CbVOs7oxFC676KT5sn0Y6Q5Qw8hk6|Chương 1291: Dịch Kiếm Thuật;hlUcSJEP0d+Um1Cpa6G3Ic4gFiOi7Eqb6DIRLH0HyxutaaGjPwXe2PU+CV/GzRbLWF7uZ+NVa+7EOdwzVJ1zenCCFjMnY/0VVzFQbW09XtqcoRqwHsozITxTgOk/7An2w4gIMsarqEz/xbXF1bGSSF9FZk/MyN8YPI/Zm6liiUMOyBkNR88ZtZQs4RY4RQlO44zvtXUyZCXEU58UiEtlKg==|Chương 1292: Tương trợ;HjiaORiweHbW9tuyjwMCAhEjmwBU0qEoU2xLDHtHndDGdUCAaTMZx8BubjBJrhW0H7nSt11JNmtVW7L9EX0msWi0lM3Nv35eAevQ2eA9k4v5VshM9bf8w/jE9de3jZwi8H4zXzBmdzx986udJHO+GcCpnonaQaC0KO6qbOK2T4UJ8xYFiU4l/2Wuj6+WDpRGCviYAAA+kCUuk7LExJ2enA==|Chương 1293: Cung Phụng;FJtvRezURdcFQOO4l6bogZvCkH4bizkEZi26UXvO2pHLu41VYpj0wWkNrcWYKHuNe0Td67f6DjW+GwVMMgAj69ZmQGO5+RN826k/LcioPo4HqdtiwUg/0VYaPKh3BGb15kK0XQ33vs2LKxj5VIAyghRwf+LyqYH4Gz8aaRfJNGx2MtMFrebp2DHpMiw2vMzJ9dooQ+8WjQBFK/0kCdp7aA==|Chương 1294: Nộp vũ khí đầu hàng;WapusihUDFiy1oDd0li3RdX7trJPOk9Kk/3U522w8WAhYMkjcCeJZkrDvq27wvAOBxMBQt9t+OS8ey1diKnNOjYIFvzvcXE/cF3ZTkK4JVakN67m1kz00MSi+PuVTYl0i37R0egDiTszEp7+FXJE8s7JtfYvzbKqlOrTox65JB1j4zxtiOGpHbER4SZ18JF7gnMU0wdVZ7pDTGmaF2MkJT8sdQXmgZUrdk26M7IpEWsvgPwRRhBgFeLMkVcU+PMt|Chương 1295: Quy tắc cải biến;cD/l561KWEs8wmM9iDsBxY65hr7HEsleRDCM3WVGrFzexeRcLT89XBDjmXv10oea7YdY8/OUy33F7tvCLUIf6zO1fAT+3+OICzeMg2+A611FcAKHKXRPqJOwqmefdWD+ccFXvOs5UepDIcrafEM0OtsT5uZ5jPna4t9y8nO+aQMbYXSJqktNCfQXNJd5sxQONnqYxzeRmQtQFbHDeywfQA==|Chương 1296: Hỗn loạn cùng bỏ chạy;1s9IULHamo6wUxbqKaz7JD3bUXhgfTwNRQOvgbABLijR0ZO5V7YJTqAPIAMLXhbAVszfC+aXdPueqSDTF4GKClQq7kcNy45+3NGUPnrcz4QbwSDRjhMB8pmKErNdzLc1BfE0Cj5NBv5Wd2HYLDFHrRODiwSz8v7aK/mFcMBtDGaKyFoq/l82snVwNZMy354svLioW2AwU+E5JHlIs/JDXR7ndT599E0DyGaMr3y0wgxzkJHdoQl+8jW4DY7GEsMj|Chương 1297: Thánh Thương dị biến;eq/tBKSWA3O8JFyu+z3piscO/yLhec6oEPhsphcjW3CybtoMyCbczauZ5AtJVEsVY2lgbkeUXJUCc+OHme4Yft0xpL/t8sjrrlTug0VXlv0/8ZVKSzR0B7xylckBYdJMEglU+a08ZsRLFiHbqYcHQrQ/pOBoWhFcONnb4EQVMQk9AX+iV/Gmx5TiKsG/EdrM8vEQy15il5K0WSCknWD6Fzfohe3XPZAplcdlOdoxI+sMJ9mimaiVV2Myf3Ptm9uK|Chương 1298: Đệ nhất danh là ai;86o1FHNRMLnHNIGyEkKVCWN3kWO1YP0XQcKq1nMzx3NtRl7WokG8huMk36XEaew/lFcICU7jtc8hkKTTbRbjpuKEiWiXSm0jBbz2XN5LsC9bhVhcF/Wag4eeqCea/v9uACuyCY32QTPeMTVqqJVfz+a+1WehAwT+ucwKxQw267ffY3eOBw4Z69dWdj/IX7qVWFijygoJlSktTEiBf8XjQuubq156t/Kreq9k7HUnHzcpsWxwCh9zRS4xJGSHDO3e|Chương 1299: Hậu trường?;+ySsBVxMAmIqONZaiv0ZNUN1FxmFpZWG5eYgL60LD6L/cIdIJYj0x6K+RffhqMF+ifISKEy2KWvmJozyM6qgeObtwO3WZ3YWt+6vOEwayBWXNhK10jm6byJIDXDqO+aKUBeNHjOnb3nmvf78WBoe9fmUAx4PNv41TiL3gJCDkvMBu7qYkiAm155T18h1JxSHAndfkZKXXLNwHkyYDkbonA==|Chương 1300: Cảm khái;nRtyYNw0PFHgpVHx7tU76pGZukL0h2gNznMDpx8gkRehFh4qJghFAVieLiax27VU1N4GLbQ0NnQlWxJYjSR2kspqEzYBYhSMky/svMJtTSWnZzGC4KcijYqDoro/JxwsVGwVrx3eOwbvGZr2swwrmYmmnceRTK1SOhqyqZ9w9EJxAe0sZnRWicz4nVecEOjtWk3cmhnKq3l36KOX3+dwdA==|Chương 1301: Kim sắc quang môn;Lmg/Sgn9kDFnhB8u21GrjbhGsiB2cVVOD/xDt+TanriOSi/5ZpJWusgocwL/dfQhhHM+fpHH8HW/vtHGwbbagQcd//vW3gnc3zwLPJSsj04+jkaTQ8BDgHzYqjREo1qB+lXXqICmvmDe8d5k2ZD9RzbnMnKi3MeXRHPfcFUqzt+qwDv2sbNNIXR3mcRGWBIckWqICzqdTVU1DtKhfUwwMQ==|Chương 1302: Kinh hãi;ykkZkK8n95j7gZMWeUnVuZIv8xppU+AYY/9qh8wf0QlJqX91ThevJ45Rw7ivlKsSx43LxVt982CjiPuImUS7vC1w83DBM0iXxip5mpHawpRhBdSnKlS9ZxZXggEU2pbrQoL1e7Ld/Se8s5mahtNE3gEk+yWIKhkP6+GzHTbuemGgw7O6bsrGqMwaiWbDhjD8SGCHiCJQDTER5In2XiF8ww==|Chương 1303: Tìm kiếm;zvlYSumW4pyFUz460XKh4+Sy6MyFBbxv51V6uB2bNk3CI4xN/Kyxkmb2ky2CpN5ddYkTZ8oMz1tt0Ua9P96XGdxX+RhmKG7EsCAVRBF8A2rEW5AKbf1E9Mmo0qgW7bnp+TcKH+ZS+yhqWHoy0MYuOwXPw0hdpC/FrELjHIb4MNvpWkFTSfsoYrdyVgld6lBQ6qSEhkadvFBXEHmtqLxvYw==|Chương 1304: Trưởng thành;Mp/WzaYfwBkxVB9FhRzTHoyrH+fncDXgETRAIDAg7og35t567JGwWlqmOPj2l8eFfVZQZqxptu+WwRwg9o9sCjOGnW7olhrNet0Q/LpZaS9QELBg1gPHqriiMtNVRSAtAeEOw5GRnpsfxaqFdHO2Sh4J+Xt8UNWk5+ENUIiu8ZLetlw06OEyYMKkmhToI6+xLYP5hwupHVnl56g0+66qTw==|Chương 1305: Tiếng cười + Chương 1306: Hối đoái;T58rrdQIqR/F9mvrg5uxWmypU1ZBzhwRkQethaWEeOdJ5u8tjwD2YVdw3K9KcGRVO5XxgXLoTsv6I3VUmeT9+kwibDDFTIjzzJA73N6IEYz6rRKieJQJy925DwJEE+jDvPYP8OfRc5oYiU1iwaEjBf5M0P1jqU0Adse2k6l8oXHmhcsEZSqmGdECpJY/UoBUpxVamdR89E0GgoTrWjysGVjUkQ0Ai3nDLNKTm0uOrneKiav7NGm2VjjGZA90DOgu|Chương 1307: Tử Tinh;rsPzkpVvWAl7mIjGfFTbfn8kHc5IjWYIlZ87Ck482fFi+22c4ZNeEAkPOA/aLQVb6xswaJ+wuBk49ZUHznlbGscDZeg2j2zFdvm7GenxdOYtFO8g77fIbLDbYQBybp5a+NGE3j28UVGN944kt6sA4RjZjTU9PZmaxZUgfQLMYHzR2eBfmp9Cm2WKiRwAxJs8ojX9BOx58cXe2e3nqs/gkg==|Chương 1308: Đấu đá lung tung;OOOkic6DzllN+sz7+VkhlAtSUpvzNXEcIxxR5CL9YCY36ZQEsmuLN7p1npev7+XilmpzikrP2OCn6J5LX/vzqksWFlZxExwScH5sa2rUIMEf7jRd/MOLLxc0/6IoGWo20v7QjNEC6tvMM7SLWku2Atn3kQYsyvtFjlDDUVxPnqZD7/v/GxPzYuIeK8BVg9Rj3G7/nzJBSyNpWqARO78AeA==|Chương 1309: Quần chúng;OJxBvoW9OU3PkM0QG3/zKxwYTdscXkyDFFNWWTL1NSFdIbeXFYFZaQrHG1Z7qQb8a7oP9gLuIxfirnH0Xv94pLD3tDJZoE+B74qiCIZ//N2CgUqqpxAtr+9DYzHOst3GGUlCsLivPTeOGTpgqO21NIa6NMoARWbAzOuHAOt7Z7FbaZLL8bPGHe76MOZqV4eb1XwPkDS+zHioG7bBYzwFwg==|Chương 1310: Thiếu ta một lần;9wP8P14v+qExUuxWnK3fzAECeGHIjTpj8OWQ5V7gXbIpYKCjdsrYXt/sB/m/vyeq6BIeP5kjOhAJvxVq8tv89I/IPpeOg8HftCi/Haous6FGKiW+DNFjy7Qoe2Tyci+RL6j0kvho3vo8M+NLVQgB97I+eaPb0wPieCSvvWx/cpa+QroofoxAMBjopnz9NWjrKoAx6YycdP4qzjUVBlfrBQ==|Chương 1311: Ba trăm Tinh Thần (ngôi sao);OCPeM3gnft6xIvaAk/QegaokvKKBL08pfWD8QrHFF+XBe/1UkIDl42jKHYNZKh89AB9pDW7gP6KqHb75x5/ZUxAVvTpI7zphY03qgGuutJ19Jq7pfzHCLS6WNavZ4ErFEdTGLA7OY1nt7C6J27Rq4KEj+whmAriJRtebqQgrd1oBl8rJAzwpn7cTBjndWwq7rak/1VIOtyEVzszk5UGG4V/wgV41dabSXEWtuOevTpEIHzHQZsmUihp76qBtde5v|Chương 1312: Vô Đề;TuozwgIaxkmXTIWp73VxG1CN8EflcvKGoPFKNfKGb6Db/KROszA3A0q31NaLaNnMF5SPLAVXKzJUaYGz45R3BLKhVluBr8Qt+TLgfk7l1LzlqPx7sAcXOPXY4wLQIpwQYezH9YJS1TxpXaLj2kNTIkogpQkeC6PjYwE5ZQmUfdK5l5UAUJGUlnQO+dskobKmZ6jNPViPySCNOgVHBsmf1w==|Chương 1313: Địa linh nhân kiệt;rmw9FjYXLuy0aNkdkyMNkSPXgokU7Ll0XgGN6uIlBtgs82/dmPXOXE4AJYuNcYgeOsY4X/428yd2cewDKEOCDS2vjXw24HldrAVILN9TLNS2RGU7baLXESbhJwIF5w63DI/KSptNhpOkoB+R4f6KJ0R7GpFApKjM0j4pg8b09LC/aYGu1SCiBcwUotzkY8kMoX04CwtDtmJ8AsaXyfN86a5/wheAsijpBYkem6BqNaZ5Wvhtn52Eu99YUx2mbNvk|Chương 1314: Thần Cách Bàn;O5T5CLTcfmw75JY/uUDCYMoinae2VQDE+a5IcuvQa5DT4Dur6yVCld9ig4fY2rFSogFDIHEokbY3U4e7L2rRjYMgfTHapY7diHjZ0ppvnft8sYtzfahW2sIfqI+1cYBEww6bGm+9i7F1Y0WrHql0jz12Wp5o+s6Us7R6XirFZBSrDW4n3jva5xs79b1+Fn19PNt9ejiJpYNbRIRRnjyAXw==|Chương 1315: Không hề ý chí chiến đấu;3XXnSjJOBFJWj7oQpGJSYFkZInkILWM4jWbScJ/VkhPJKM8lbHnLpJCXJ5Gw2Owqc6GU9IQHtZZOLdnZag6OV71J6p3ai7DireLikekkz9/VRGlWlMdeFFFGM1UwyJhCd8Rr8jA0NvBrv14Nx8ssl9HncCKg/RsHpCLRuOcQIx6R4vt0glGHeIOWWxHmdfTnf/jArnNurjJL69RxjNXIuBwUa7WdJI+amOBpcpe6F10CaRWqAA+wvMTBV/L052eS|Chương 1316: Judi;Kds3kaC82rFqqXCsvvzN56FUWBqxGga7Q9IPl9w9PfndiIe2h5dPvNOYg0ISNmyfVsrnLJvPHH0JCpBcEvUbFdvxk6sB6bpd4GqGTvOQrl4s0OB3u0TPn74UlmoLuVZWeuIXsju2NxQlAYyS077OtKZTwhltmcYiL4WsfvQOZsf1SU3BwM1yfzXzJW3iH7hFtWgMfs3WVEpltbQ9iBoCoA==|Chương 1317: Chịu thua;gGo5LOfKQgh8yNUqiUxLw8lTOyVpNbs/N9AUE1tY7MXt+CVdIqB9YhXige5QyjeYW+pwcETnie1Q0mDmdmHfRffXQpOXl2HM52RuZhtuJiDkk+2mtRWhHauIh0/0iMbqjpDa2RbQss0HwQG1Z7rPbwQ9uX4y11PQo9FrMWRNl+EXafwI+Oco4TNWA6Hy/FnccY3y41M/Um9udQoluaARpw==|Chương 1318: Khích lệ;7YMSOseTqKnDTAtA4jFWoopNNbtcBbP1QShTTYHP2c60i9sO+Gqv4v4W5dZ4vBo0CdT1zeJvwaZqfDkFAcum9fjtn247Qs7ZPHxza502AmaOYKKQUVuKtlu6Y6ih8BI41NZtLzo2DhDUfPd82aAZS9UjWVhezNV4SJs1bblQy+bqeKNLbPzoKT6omFUNvIyyXuYgWbssP6y8VnPxf5kZbg==|Chương 1319: Gặp quỷ;8gFonCUdJ+xk6erG+gcJKcijKS0iIumg7Bt0kZhXWSxadOu9Aghm6ppDSHMPj1jsBaR1bq3GOMBWZup+HubZzjYXDlnqaUuccKrcEJo/kDpdrGXx/qpnz1nMCtaqh0JvAF2lfKNXYDQNfhJM52+f8O1JG6g06hu8Co+CkuF++lVVF0MsxbvrmYHReK6PVApPqVDyXD+2ElVKHrJ4Raq49Q==|Chương 1320: Lên sân khấu;yzqY4meFwQyMXcy3PcwtBMKNzio88hlVQzAKx23hiHQ75x4VGUDL0P0shUGx/p8EAIR2RcDwq1S3lC5qwyj0BQRrAf7+IPO16IFVgxX0hmL40sVgsTDoKCNu+bSc4DuG21W69cvlvSw+3hf3Nt/46iT7j5aIWlqqMkXIukUKCBKDSIxGzEAlKOgOLuTCkOFfy/nPcBn2DfcBaj7bgLyeDA==|Chương 1321: Đủ yên tĩnh;IHxFYSmCOXo05BZ+D+7zJojiVB6uQlFz+WWILy4wYS4THGDcyoE8Ifs+PP6O9rGo/HKSPVKLOo52vu8CJqBXyvpDwlh/ZAwh/B2tod5IwUdTHKalhKNpwJyfBIofF08FdPpdqZLsbm/viVSCfstB8VWwrqYMvL+hed6W7aiT4iZsxlKWV+VkfxXizRMVCmL3RXlbx6v18vqvrxz8goWLMA==|Chương 1322: Xuất thương;Ro5o2DHSQWl8kX241HckV0wzSPTGZiGwUOfpgUbj0bp4gOG/UZ6kgigUDl2fKhMAXB4UiKsQfwDb9QWBIT/rCIabt0M2Ehy+pCnmSnVkaFxdaO601yKkuujzo5mfQdgkRDQVITL6CkM2TQB/uGf1SgJjp831FO6QCgq3AKzRaZ53kQrPM6rvEHoHOBMQUkNEQjNxUNzhuM85yKK+r/NLqA==|Chương 1323: Đào thải quy tắc;i/COkduW4eztqlwTl18P4FcwQxwmlK7ZvRpoPo1c4LoaLfiSbov28eUPkuNXu8u96lKxBBk6NrMTgpNoqAt/ssVGkOQWMIGRyhdQue7W9xXib5C2Xd/kqGxZ+gNRgyN/fa9+rbAUJSA9IkXOzm1SLPKrjNPARRNYYN/22TdIYiUw7+JalUHXa0pWlNfMIIDjGeEsBCCrhOEJ40+HWpCfkg==|Chương 1324: Lạc Tích Huyên;wlai4BRuJnCtcSOAK9iVFE852wj9YooHVo0d9Kv6Pe5gKFLaCLBfAva9TcAbxyQgbD/sd7F+qV+3jBdXRHTe3JXmtq7CTuNs6fXGReusq5/BEBCYfwnLrcjX95KPc9GkKjmZzuMyK9SPYasFYecYtysn6WwVuPTFtBq3AaLZyW27meUOZ5BUdh8U0aOSt4Vflza5LaDpqfjIKy7k4PwG8g==|Chương 1325: Một kiếm này cũng không phải là vì ngươi;zP7Wu1u/uF/VmD0wTkbQSPETiOudun07X8AS+i1XMrmAU0KL7CY7k9dEllZyhGwgZrYmtdInumAYNJQHGcFBwztLKzzz2sjh0vKo3pwHUpEePVwqHFOjj/0ZdbIe/gl5XVZWKKh6UVxTBCaAeN9Uj8g/RD83qpi7enGCsydpXMcvzEHZ6rKeqUSxvLC8Myg6OIj2g6VAT4QxhvH4JsGGJFGYOKByjJhpkgVdqoRkPJUGSegMKLcaR1CFcvH5mA6l|Chương 1326: Cực hạn kiếm ý;lhNGckgFV+0x7nHyEt0vsIGnDzHYhjcK7ZKoVPynaNnaiu4+TySYY1Lz1vf55jzehG8BE7q+s+HHd/m//8+iytDxp6EzXEItN/khV9xpZFZBiEbbYAEjocYqnFPoCQQefZRiir3di5D6n93o2gsA7qPdj70grzNi3RJCfQ/b8ZdcCuvhTRL3K/pnqkcEfIch5zdyxIrzBpKSmA5koN22/g==|Chương 1327: Biến hóa sét;O9f40Wvy2DyakK2x2tVcyFWg+fApwH48viy/xoG4dp2/T7U2DOC9hOKkd82/4KawYNEbWC8GRv8dwpwO1C8Y/fEGwyZ+QLNhV/Y0RJAHfvtO3HoYy6kg0zWaHcuvLhP7x1+syVZIcMZXFlbrNVH1sIV21YL9EpYc4diGRfAjcKnju1OEiX/2//J89IlXZpadVSlaTlC3dwlPnr3ZaCE9Fg==|Chương 1328: Tuyệt bước lóe lên;j2r2SUQ0IGzMhgmt/RFCU+sd5yTf5g4lfuMQL+IQeSq3u5RwsqOuJJhPrDRKgDq2657OiSzkCNuMqdWNagNASI1zxXI0ML0xoZObCHTBXGICXdqZPuUUEwRzWlNDp3XOsHSnlQfWxrsDvUceE6ExPR66waX/0TPWwyidDwIP7H7TSl655p6nam3tXfPdhofwyf5Ch5M71sIm6VGp8fAoqSBlkX8qlOocRoA3HoUa8x4UNwmEZ3DJ80MmoAnpeDBz|Chương 1329: Chờ mong;PALnjLyMKjPPaQQw3gF/1gzjd91ywJbd/0WxMDkjQtPfpBPVxCISUEub2tI8I1g/wvJy/YYXHJ3EM60r0Ljgm8B3yNf8iwWxPLU4CPiMy/VX9cjU91JKyONs6i35xmI/Fm8Ty498DjTNZxzTXuzVEJC9R8J6kVNHq6GHdYYzuj2Po0Pa2z5qR3YccBL/8SID78O2rclKqFTNLknREXGDHQ==|Chương 1330: Quý Liên Sinh;piKIePejnDC7KW4g+ya+9mTiE9I+KSGQeWtvPrYDFlSeAWcFBkH5TFgfJXxc3CpWP8PYs6reIPWz7kGx4RXE5+P4b5/Xhk3GKeO42NHY2QCobeKhb4cmxu0NpuwpKuGpWfc2Z6l1hw8q9J5O8lmxw0aOM62WGs36WMD4X6d3nxDiHqfQxdzOjD8G3rN9ys0lrqkdMD9RTAukkzZ42SLGBQ==|Chương 1331: Phỉ Thúy Mộng Cảnh;vkt+/mfrXc4St/evVoqLHwNy3cbBE4YNr1IweuPTTRThllERPsf505zVlFGZMZmDlyhNGBXD1qYStO8goyA5fCCHC6VFkrxJ/HIve/0Blo3ejTVj6zbnS09vu9GaLpg6/GFm/poMXuYfrd+8tFa/fFj5v7ZRQr1GYafvUGl30i2oeqU5C1poISC26X7ZU6TJcTTvYmhhi3TTXb9IwDtnRmVTMOVL2JkinQxKCu7FTQyOykVs7rFU6RVSKepb15Sj|Chương 1332: Giãy dụa;wkWPEM0uhafV4CxPRX1RGxbn7PEqEDXuCD+CChFofQGMUqZQxKML0zaKzrPeTFr8bXAUvpS5eT5xh4gezc71ywohtLRaLP/HdScNapkH8+Zfs21c7gcQbdRt7ZlpyUHKlSbT08xF0S01rj66fuNwTb77GuT4QBBQclnbSmImO5adnwDdDSSTjVaEICKF1H+QilDqeSwITLfQ2/tqm5N42Q==|Chương 1333: Gãy chi;hlbjpxWFMB+2zsRGs+c/bjytPG9VfQkQnhVJt4MQniJIj8On2bAOav21HJz2+NxtZfXMNAfkaphfWjtQ3WQVRmjnHSZlU/OyBQEBFC/5eEB2lX/Ah1FUo2RPGKkSKy6HAi3RaEftJ1yYJN8eTDwdak5NcPYfnaXSK3abts1xgQPjisnLSJ4Z2+Y4tgD2EG2UlIRttQTR4tgyKkwGjjd8pQ==|Chương 1334: Một năm kia, chém đào hoa toái;Z6AmQeVLdPuzlVOhylYT3cG4TkEacNA/kG+SiDgc9B58Ym1cE6RLGtG431lzJW71v4hpVRvB+zWUTe5PIf0ITLdzM+Q4fNTEso8SFG5izSNSKfVlYYE+gyZW91vperML3cZQoTKhEsjIR7PNcJ83W2FalTNzxwybDvnOKeAUtx8u1Kt54X0XeVOC/MobXM8KfD3h+Kb8thaibWUUBB5yriu/2/PSq5n8K7Zm65oIwuETxSSW9PKWMOzAshJKtNC6|Chương 1335: Mười một người;E/t5YP6tdA7i8uh0wbEOc4j4ul2n0EtKvH8ramsfsPq2Dv+RLmiAB84BirAzJi2vEQBFI9V93zVm5wwlYTiNl8dx4fQYkltNM3icDWg+6vHlk3umWHfWD6fpuU6e+gd34NGut+qbTvpBaETT8rAyIZNILtfVfPTLuS4ar1t+jyeNDPki0o6ixh17VNEai/EKNjzjgxWPi2RZMoiYyT4a/w==|Chương 1336: Bệnh tâm thần;bKTMUI1RltVdd7KV+BOoyQ5rUuwA9M0Vwcdz1nxWdQvsQgVXjiyf/D5Ug2sr91bhRWHInaORVLkkT3Z4/2BN7VlCKrHGYGAUbkYwt0rqUf710h7mfu2ihZoW8eMUcE0vtpE6p4yR7wBbj3C7rWSTyKCIa1ENPOwOQKtp2vH4LVzNB8/v1HtJEKrE64skRMvpt7XtM/sNRK5LDPMWpvBbOQ==|Chương 1337: Lục Thần Kiếm Trận;w25TS5AOpZxOJD9Ako9dBauUpj1MeOhGIuVEuL4qBKNnKGUWneUq331air5vnsdBw18oFmZYcCI/Ldc3QHegz3lUQ7JieokjTGcIjs/WQ0fjGblfFCZXRmNYw2iUo1Yw1ACE2YfBiPlLSejhrlDRjmhGTdy7qE7bHFPnEyXRN7mHJ9acy8IIzI4Oeq99U9pqoLiWzxJSK9TjJ+goSN1ZxdjgGroRUQDtVJ65cUUa3lLU5gNaT556STGKuFX6zfsj|Chương 1338: Không thể coi thường Khổ Đăng;VP6pTCiI93UxttgCDihjH4HEWAJ3f2ZKAQX7fwVhGN4o1YTss3H3449GywOI3ZCcWif42ms2eJ4tRx2Rbn+Fwrg5g+hVmaLWpUvPa0WafrTVkjfoxifc5uwWaMaUF0JpJ4xu8/6WabAIlrpQMcv34OSczkYTv9oa7Z+JC0ZLvOCF1bVsPyZ5+B8Mfh9fU8Pr4dOOyUmQ9JlSOOkeTlIEL7cpgapgsMQhoZ/SI20Ak3JDT4JrnYHy7LpXMYke5wUB|Chương 1339: Hỗn Độn Chí Bảo;ISaGaOYepP9Rw7O/2D1zEnVuNYA+oy2Qy6FAogIvbKibGFFz4qcdtbswQh/5rTHEOPe24oNigU2YkXAx8V4fTjttjQIsw6LOJZmL7HVKr1FS7RpltpUg4iPaa9NmcGTmzK3xehbWoeqCTF36P9aWMnoUhJwYdAPnVmssjEFt4uPb8/IwUFDiqCPW3UMCK12c64cEns+2uQv8OrL4PbsSag==|Chương 1340: Hôi mang;sFhBOsptp7Ke8GIOxJKyY7vC3238YN6/VIBc5x2CO3rwGpDp4R62idqVj0KHDcfw8IF+DWHcNFzDYF654hkvTEdKJP9V6uUq6u16Gnw3eA/FQb1UbcfFObLONzEbUf8GYiJV0kfqqDd1LHADUGXqztBjineunTeEo6jGL2crujeJiYlxG1Xr15dqys1tTC92hLEHkr+6NtAzIIlhzKKILA==|Chương 1341: Chí bảo đường;7zmFqV0fVHkwWkVFSTN6zqni26IbMvLCuPHxWa3yLHLyjaKcWurkR0/Gqs9tSlMYKpgOj+AVAlfkU2BkpxMg6JrZQ/xX9gg1SLxDTu/Onq8y/xhWnYQK19KznPyz000UL4gb3g1owkw+4t+YXLLfVi9wDTOXe6zb3UYoXJXs5pxzmBuwhbBNMzM7JASvM7tXGFK/6vbmijtrASBWfW0NLQ==|Chương 1342: Mưu lợi;T+ynPLAw5KkEjcRrPOrU4Nw1wm6jr+E9upSQ1Ft1MpyaHSwjaYB4geZrpV92mNvfPDgqgUrP6M11R+/U3V9cW4hiDDKX8m6AAWlnnzmmNDA79fZMFyCFmEcSMYm0lFDJu7sE5O5RTkFB4+x8rwPhA/zfZaRKreoXK5Esn9QZbAfif9F1E+UR6yXesyWs2eIwsx6qNmTyquMRyjNax94n3Q==|Chương 1343: Tiền bối;bO6sK6hnsO2zm8s4l108TGmyVbYNeYbzLHDUGAZBaufBUB6F9byesFjSRRP1RyNDy5ozYQUFkNQS5ykWwZzdZlX7eKoHsjZUfOa9JiL1oQHUUTr5tVFHUyN0qMbrEP7N5rbaPQH2E1mWYSUd6n1YAzWPIWZ5XUc2vahUgDqJVLx+Qog1uO1So5z44jBMKIPnL9YZ3hkLY/5NtSVabMjGjQ==|Chương 1344: Kinh Cức Chi Lâm;F1iAOWU4tJOi8OOLgmoIwhELNhg2SBAwvgvJ/bsp2hcqZqTBQnqcG9Rrw1LmXPSs9PVYZ7cez6Zvs87zDfG+IbwhDKwFnu516AUP4hXB1muJpo2pHoyUkWyF3QYtmSrnSP5GjBY1pLNS1dWDMmMkaIshy8OYVTVqRIMtxgHVDhp51bQ447xXMkNveoXhB78Z5XbSG4pHiO5Aly1TwiG7ZA==|Chương 1345: Doanh;B9ylhzTI2EU2TTTszd92WnZJ80dFW/LWllvPh1vttn4+PNYtgmKE/lZrfz050qEGHV5wXKW9J6iWeRTMvVbhuxO8XqZFwQnCsJZ4uLvut7H/1hMIwMVck+glZDzgeD0WCMm6pUXx4SjXqZ4tJjgQe59Ofy/7ggo9ev5NvzteEeyFLMsDU7GLO2cD0t3lLA+gPdySRkSOpPC3r82Pd1h/FQ==|Chương 1346: Thuyết Thư tiên sinh?;/0jIwfXBmpPUfla4cBSEJbTGpSzXbiq8AjJNWykgVGrOnlKKTXKCT07LuFlPOMCLlI99LckOgl5Nc3FUwQwB4dlmNzUNokBxUpK/4RqE9/rDH8KMkvBZzdR/rr7bZvxACeRLk50AVH2NdSlhLo+sTqCTtsXMVNNGZQz8zimCvrIm4T2p0sS0piJwKJEVD3R8p/kd8qktHXGnp4MBekiCUZZ2zwhfWJdEGtgExyw/2fbhmEOmFkR8chbTmGK1E9SL|Chương 1347: Cứng đối cứng;sOtbZSIanW54vmMvZqpQQwqvoasfCuLpJ30VAvGg+Af+1UFRXgroneOI1tMxW6+8SfayIZLEcl+gtWGnrKSwvm4q2C98l7dbvFveQ4PLe9ZNVee8coSzaMOjmpfF3DBiepD02exXY7v2E8a2kjFm3KN4usfKNcZxMFtfiTArxByAGEMxu7SzwomArWgdl1/OveIKihmbd/bHoPwZA0AntQ==|Chương 1348: Một quyền thành tro;cLdCyonsSHioxHaIvrMjnhuKBPN7tuqSomz4dOiujMu87SBdvkBDQx2VBaocbmXlNRHg46m0SBCB4L5fw9bqYfW3XRZPbMdfTxjCXoWs8MDyeWjLMhOYSYzYumNruoK9fNu2uNAmSXzv0qHOeH93I/X7cT26Lh0FguuK2FEfQAxCSjjQPC22ya5XH7gOxn1y1VWpScLLgbkzqc3lJjJR78TCHsaV9SO7IEltsuHpJtX8iowZ0YUDiKBgJbH++J05|Chương 1349: Thưởng cho?;i85dZvtLea+tHgO+CjcZ96Y3aaFirX5m9XtVRzc5acrbwLScdQ5O7anPAcGCaMru4n3Zbz41T8SXzyvcsncSzGR0r0CdCHP/nLUIwIl9gfM5aQi4MV7kQKG4R4tqAFU+4rAag7ffuKXg3XL8YcHUZNgZz6/L/VcUi1lILnQZBcdWphDjbYeDdCKovgIXPG8NRM3J9dtnd5364FKZTehblw==|Chương 1350: Top 5;XT0YOWPGrfls0pY2T76AexR36CxMNSuZk8ccRkjBLI8HrNL6XgSB2/nCyZGE5STIL9jGRO5lCJDLc+Bata4C6mSpYfouBipzVnfgmuAaVHbNLPXH6m0HJ+id3wcOIGURPye1ytft9M2eLXQbvMCWpIXaF7rnIM0OLFZVbaWrNkBMJzb+ZVAccqPQ1+rQ6uEbjme2DnVMtLUfZEk7UMYV1g==|Chương 1351: Sinh tử luân chuyển;cFSRD40kVSvb6CkBWDHt1vlVvlvA62mJnrxKMGy5HbuH18/1yrr2m0SMlcd/XI/xKNwvuusZ3pzYSVmzBAHBWjR2WGoGz01TH6F5nLchLIemNv5CmItJ1FrWPu0OOGydqNw4kp4kNrjAxXO2f1n2ZNFmKiBIwgfvsIQJ20rSvkMTForNeE6FdHmmHe5o8+BVhX2VdqVKxMzkvwrjTSzejiOLmZmFAaidxf9R1PH3dQnlEHTLG/1D7icQsYMU3myT|Chương 1352: Doanh mục đích;QycICaOcSF9nhhjODHuecIFPXWpqo622EsblVPoUAOcHtsZNmWBt5z2uxUkUdNxFMNKqdIWySZ00b78qA3m4f3UhzmspFSNfUk2nfKukI10KISnlNnGLQ+i9Stm9STtfCOGV1XfdX/NdhJ18g1B/SvvCPAg55tYH5fxCR1dWb8gT0pcXW0ztQaX1Vj/2WM1C++yB0H6T4X5IljXtvmXKZA==|Chương 1353: Trong lúc sinh tử;T/aoxetbGpA25W5qLWkNXYuWcU4nG4bvteunc5jbYgLdof6gnFiOxhLR/bUmDb9MgXjPFxpVupvWE8pA6gtvcM04Oi2gPKZaMbeZXQHeV1cRonuwaUXGg2y2sBbwrDGxu1xSHkq/VtoG1xMs2wyAhMjgAX5WsYM0OMiFgwjrvprgOGjCgy7yxStLw02AaNhlMG3CR4YmfdDjeLce1rnULg==|Chương 1354: Trảm Tình phá đi;8izYT4u4qKRO9SZHRbt6BZwqFCX2UbFyd4TlGfm0QYAgKy5NvJtUt0EeFQElK59H7RL/fFsw+EODlGHaes12q7TQVA+l9Awhk/FqfVO/Rr8+0opReU+qlKE0sC5SHM3ZHSHe1f8QUO3m14/RNwLZJFP9tLXSBAyTxw7HdZYcjZrhFs0ugaSBr6lIe36Cg2xea92Vv0yHdtTgWjg9HDHymQ==|Chương 1355: Chúng sinh chi Trượng;Lb2XFUhJcnL++jwOF1qy/4u1SnXIK/509RaMNvvGQa5gj7ts1IS522mFIIGsvvtw2YXXJ0J2C6L+Dk4jtGQAVvuBVYV9Vvg+4dhs8JxFU6/8hIQ2FjRo9+Hm8EVrAqsPRCn1JXxX3ESb43eR0LXWHJp5+FaSW5bSV83ZoprL3je+6N8hTAPVPK2oWomBK0/uvFZJU5Z0OyMyuvwsSuXb9ABGXI1vzFYln+jz1TILHKH8ux8Qw94cJYDV75Wa63fW|Chương 1356: Tạo vật;0wV8MmrCKEUtrWHs5qOznUdDJn/fcp+Ti+t8HJUHC6hTlyPoMcAogcpWTEyWOzEuWsaTnd1Yk0s8OQJZAYlx40fuXOFre5JwD1XropnB5J8lBObYBMsdwyfv0SBAMFK1FKLJftAVtuuYLCbCs3yqUKtB/J0E/CZbwn4CJmEKRaQF9jT4AMM+vQOwZmhJbq3jBa+L+eLTTMz+0vmtbjjGAQ==|Chương 1357: Mười người bản thân;XhdzQkbiwPAyiv9VyAQfV24TrjTQCkzfGH2Rb8xUofE9iajUgUv8w03Q7ppCSqaZOBQtbC1g2mggqSEPYCNPDQQFaaScHMM4+QpR8bRZc3SJTon8IIQPgCFXfdvO/K1vwgZ4TZI1wEmXHV3oukjCr7tLGnAyqZbD+Yvel4E+jV2V3coCbZo747AyIO3k1+08s/xMlRnyt0FC/w060uQA/ugTiq3fVPgVEJpJoXHfxnGqS0C9XTfWpbaIUGotEphE|Chương 1358: Một kiếm này, nhuộm đẫm thiên hạ;L73IkHFrE+o9VgcoC7BFUHP+F8GI600TsHNiuOIBaUxAQoK6qb1czNBhNHVqwj8S3N/IMXWFWycvZTTQTzD96KMFi1udUBbOZbUY7AX6TiJLGEoQ0HjiiRMjMMyQFr8wushzquouYTDAoNaAbIuERrIBSIhqsCtnkU2KJs/lDbkjduy6Xqxjxpl2Q3hIyApZl5iHBTWfYqYvezxgssh61pG2+h47mYPbNGBNMiCIy8+PZWXg2jZ78TnmiGAroL3b|Chương 1359: Thắng lợi;C5W9vZ+aInmSffIpYNLK2QqmUur2BpLBMWV4y4kPPqGRFSQD54v5ao/Nhp7Qw2nb2q0QjOtIxVx6KdbwYBC2L+exa38n3tPLnT+n41U5GU4+3kTm7ysO6FKGzpwy9evKxUlXus/P5yMhcmSRYTSK9xv6yDbEaqLXAr5xZkzHhy7nS+l63CYoqFoD5Gm5/gq3/SJIor/hTws6eQHowIvqAg==|Chương 1360: Mưu định phía sau di chuyển;iX9K5+WAx8UzUoUOXUq4Da5frbRV9x9V6ld0ljxq7EdivDCUAyP7Ln7AEcY/VArh9S5biofWXHtVgRocZNsWsW82TOKOYWiiqTn9BfJRPBtcMJiaV4Cu/0sVEVqjDi9OqnnE71tBCR81sALHW20tlFl4CK3na6zndNCsV+T6KDjBIFjQy/uYiF4rgtDsCGPYUobrWRw/dcYszwUhrkEcDWngpfHwxZLOfeyfyW+Q2WKk60j0mUlxsO5l60MNVFO8|Chương 1361: Ác chiến;jwC6/uho1qyIq7ieCIcQCA/DONrqJm0I1zx8tpXLEHMvpn+s2/nKutQteOcpA/bRBA2jAi5g8qPFUQf57Q4DIHF1dma7fFY0wwiem2AJpsrG86z3XJ0xDKCJmmWiFR1i4Dp2QKahAeNhUB7BS6jF58ybDfLd/bzQqie0NbmWgIoExrMDbnn9Kr5/k37W3w8eR1xQve6NerfsqlBv5mcTIA==|Chương 1362: Đằng xà;n5IjE8hNAeICOM/qVqJhVAKtfu/wGW/lBgBgWjCXJWslUMjhJQmn+EFVVQSdu1gIbQJj6v7SeOYX/USgHMfaWCACIKPBaVaE18bMO1O3fx29FLkrcWV9OTXj0h5TOnon2KIvSIdl383Q+ljCsxEI+wRkYsoOJujsrhWp4dcFr8CDmUN4FIW+oCpJUVhrV3shgNUjayjlAsWs4dqZVbFvVQ==|Chương 1363: Loạn cờ;tn/FaAbZ6t7/XwWIWMIla2okPKnDkgJfW5UP2MkaoBoFfLt5l3jvKyfOYkR7z/H8YfgAkKmf4snZrcmd29UU13VyFj6o1wr0wPBFVvhx9vTMBzr4x3U8/N6KxHlClQFDv6gLcKZb3KAb1hsnyX7A0v6HyJ4so1fqHFY2HyL3d/6GM6YOO0dTtca+ikj7D66QJ+/z1XV25fkz5aqndsk0Dw==|Chương 1364: Thủy Sơ Kiếm Pháp;RIVqd+mLl5RpZo11hQMj+DGQTlOyVn1jxxITxAO+5UDljEEk44x/vQ4TXh2HysiyVdEcACqNz0o/sb88WToOYooQ17HiumdsaU3QHhCoHZKsAHNXubjo7fXUVUGbmh4Z5jEv4pQVTmcZ4fI+XupqC1+G3m9UH6TmwYZxsORYrlJqdFYiv0f6M00GqaoSNiEUepCwbf9bNLHu7k3KCqqsPA==|Chương 1365: Đá mài đao;VxWYkZwJmR7lVVzHF0LU//Z9UADYP9sjp6J1qkssBspJwGdJS2HGmLdXUkVOdwP5Z0bfRgoN85l6/MWeP3f5ssqp686ioOythbr1qkduCoaVkDsXkHGpUwHdOnINRfBp5dAp88d8ir3nI6dyKj8jqx2ueFWs/OrtFhNapw89EcHeaVvskin4USNxN60Bm7jWTy9wWZxbgmFQg6uFCKCm9Q==|Chương 1366: Tán loạn quân cờ;TxicgxpB9Z6W8cvyukAyYEoAO7237upPDdhTKS/iRclBAI7rbakCOZSQgtLXSodrVNYRzqe1gBdQE2WkSIJ0k4FwCd51OBSV2yHWgDuhU5eYkcQPmacSqC29rWVf1Y7U7ojLQiuF9IbuTRqxAf/TSWUBbDo+qdoJFMIqOI1Pv+KuURsRlJFIDxUwIZS2beFaGwIr3jfWmOKspBPQvapb8Q==|Chương 1367: Mỹ vị;ZmGTJYhLZSzigU2WUwtPs45u+rU6QzVyp2A3Az63qQk8FSbHc6O4jEA2cN1GKI3gW1SQ5a/8gba0eKy7BNCNQ0+cTVUa6Q7uiTHc+WpWtq6IEWjaN//y/tmBX0Vj33K7BL52FjsUswPw4DbvESMcKWY2mt4nQcK3BxMNuHa7zY+ifXma9yV+DlsfpDqd9ntrWa/xox/WIzq53zSd7rfMfA==|Chương 1368: Ngoài ý muốn;SYetJW2ZwY48wf+HcehtF7IBR48oSK9iwvrlYV4PpsAibZTcEcCUEAGRUnXwx2lNYqBz9pNJY7gRQJVigvpqMnHgAO7WHIiVXeyKPrmo1jn2URQ2j1sj2ZJRd1/NOOaGcKVq/Jli0bAJvHubyfM98QrP+oYJS/5jHA3dHZWnloi5DOUlO6x11/SPhpk/6sRIumrVE1J1VGrswRPo7RQNZQ==|Chương 1369: Chênh lệch;Kl6OhyL3nJlwoyLSO0tYHFV1xrTMPWBnr/f1KYb17Bz8prG5YQlHgEwju39uvzrZVV+3U5t1wDrVxdNhqc3VbssURp/3AFlu+ZslgVatyigUfEPCPbG7vkHQdXusfoQFg9RcsiEFsX1UE6qQOLFggYjBnQ+7HCuL27KPcwzZzj/wGp8CH5Tl4Js1Jrpxjewk/U7loxmUJC+dz6aQhO56Xw==|Chương 1370: Hoàn mỹ đối thủ;69tVI/rxystSdfkiVqweAHdI5kevjx1Jxyla8JOSTp9LWQCnQurn1LRMi6+rN9vznKueIh8SUgeXU9bIQAvuTWG0s5uDHsb9J+c0yjBFrVpc42PNzJ0jVGDhl0yMTfd9EMOSchez/HoOG2yzsIl7Dt5GBwSzI7pgWdthoJ1S6cee8h5KxYZ7FhKP0Dsq510qSZURzYHvDfQ6YGnBj6hbMg==|Chương 1371: Nháy mắt Thần Cách;JG2LbHRBnlRNmlEw7wZytOdQgGEXAY5UeH7IdqeJbTGAeW7/ml/YO4jiGYccilGobZWzts3ymaNnpKlkVnJpMsl6Fq3XyrXCfkAt0W0++F88y4wrJTDYHdQLt7zapEEagjVw0qSZCwvCLIbJitXpqY+VEbGeqL2FweKZc9s4NjEKuQBmRSRtD85Vt7A0H9h7sCLrOp1W/LME56EvBzIeXDrm+vzFZL0lUbsA9RKD9bHoFo+h854M3HOeC8gy0xER|Chương 1372: Khai Thiên Kiếm Đồ Lục;dQFh/OqJv7s25oZ9UAUNdAdZWTlkqxxJJ7B4EGIUXR5gkvwm1CjdDiKIaqIswiR3Kl3NR9dbc/CVNc4fgDQNjPGAmBnrVxIE+LQQN73UUpovZ3gBHoe/noFlykPsRUqXwQD/8FGPYEotsX0fC63NhZeD0ejKo+FFEapp/yvUtZo82oSICogqpyQU+Lgs/clUw8cATf2TVdxtwVGbu2j0+8hRKnlD5yYwAXHlOFVjFJSBJaQmNZ4D5YFlBPsPqDfJ|Chương 1373: Ba hơi thở hẳn phải chết;kbYnEs1o1l4N/CTE/5ziQBrw0zaKQMPKWclrYtB02H2va36Lb6DEn/uWOMhpxP47BT5eFCQshHf7URpxar5ZXLdWVYmgmmIAuDoPpgH+9X0EmZ4Su8226Yvw4D5fJqbuAPJCLVMqMByTwjoLGDoNWiAKBEm6WiyQMo0Ag//m5u8451XK1U5HnSLMkRdJhioSqme4VHGeR1HL2eMMuxTeqPx5cHZIxS2n2y4K7XZqbIhODuGm+9HIuck3vYUMfc7c|Chương 1374: Danh đầu chiến đấu;wft5EMITA14o+YsM0pLVDVxVZsAOXaYq+m/x0dOnPGtNE2Jzf7edEvJZAFbvwKpVa5sSt9SuYoS56qGj3drKjMce91HnKUlsbhB80MwTOViko54/w3w3nHMRpAkFMWFd55TUMPgY7LHcVVo6/0zs6Bsa1a1YrP9cKw1FP1LUTfvWtYeBMsrtqrhEyxSByb15xU17xzDjh7UXQ/zX6dRAC4FiEdayp4/MJNz2Z6UrXW84OJ86QggVcZe1RgK6ZaDs|Chương 1375: Chê cười;TAeSTNcNcYXkEWRogcRRESSi7rR3u58TciL083N7hn8wNFn3pfoJU1YXkE/7FDMtz65l/OwYfnfqwYJRi3RPT+F+HV1A3lzc2HkVsWkztutXlLZjTlCOXkamjHBt+ypwWj4VnKLTyt3uBTzBo30mAo4ozWWCfAj5Gkac8FFcHVoRU1h9eHe8pKelwl+Bh34icR2aUN3DhePzTLXOqhby2g==|Chương 1376: Quỷ dị thương;8ERAAmvo3uQ5/XRY+CTokMwp0Y3tFxs2oRgn05thXn5nRkovqa+6wrWE/7wOJcW0nCie0cVARqokzuV5C/7Kk+UmWiV75alAR4DvdDlgNs18tgiJSo5kDe/e5MrhZy1M0Logea69ZFaIr0AzZWO6IPq0IVdJrog39TxiRoXvaaOnOjZHMhm1MFe8tkq7uGixGgGdBB94gJKpJWEXS7IkBA==|Chương 1377: Giảo hoạt;15qAQjaiwh9xRe1pS6CwpkCHOweQl1nsblS1/N4hXjI6ztT0F5362gpEs7jBX3uR+97zwDkgKbVwxmrmPDp2lsdly5P5oxLXvKnPh5v897Bx2irsUpD+Qkv/M23nRZPEuoWH11iU1AyohepLiNNpclruDflhztztwYzyEuByukv45Mv5JcgOkQ90R4y6d7NM3I/q2qFGMysTKwvBo/uQgw==|Chương 1378: Pháp Tắc Chi Thương;t4RiSug71SyxMZea/bAajkjApptxL80xW6VyKjc3MHAJuirZF1DPFPXvXkXtggpNioa4S3ZVIxOkPUJuF4fjZl3aWlECXdzoWphMmv+YmqXnLleQjKEybQcXr9aAfnN49BNV7GuDQPykNLJxA42wScwxK5bXwWWRG3gveLQmuRdm7YcpuPnZnBlJL9Df8VJ8xCNA5i/PNpDrnk1W0SYYDdUSA+LVppHvdSBSNF1msiJfe3CDEwwKc8qIXhiMeY+K|Chương 1379: Hoành bình thụ trực;vZJDRM5geLU60TnhUz0O+4wS8O41C3+F69pDW6gZs0t6r4L4mvU13sKF6CjvuWl7UCwgktjv8P8jIH1RvqhutTiCWzutSCeIiCvf+yXmzqJTWGXu72XNy1SaGuwcPIpim/6Ptc7wdC11yUGDFFhft9qdJ9i5Ocr5DGpBulYsTKWTLMDqSU5paWbcjSe5c/+XsT96fnTMGUYL5aPfZmbqGLMWiaG/0w1KUF2+GFX5JgxqjaArL5nEBL6MyUjpDDOf|Chương 1380: Mệnh trung khắc tinh;vkGuisCdSTnSf2VB6khcoZe7vOHYSVj19jEWNHM5hcxpjFQhiVp3QkOnS55eCzw6llYQDffFi4UAoHtqE8LkwErwwQSc8UvyYk37WU9aMbpHljvTOsQgPVRs7QaKzxpX3yzV0jubiVezhtaeRC8pIHoYVSNGhoLQZ4JMaWCjX79ULaJaRPopDZZo3qyhljk07cAasqSr7/W0hNrDfCp6fYzeDrHmrxP8FkH4kDqAVMO5SsWXxUknIleejGkuHwaO|Chương 1381: Do dự;yfYs9jZ+IlMmgRI1DD3U7ZD3a7fot7t0suVBqXcQrWdqMdcyzH6inXPBYAZOl6zznrceGAMnqIuAHSTQTX5lDerLKB8t9naJgzPFNxdBxWGMyjn2HeTrPniSrAFgtKheFTVS2jm55ppvRT9f8eThwoXCk+Gm1T+wOXqEl3zx20qtUhj6BVBmUuZb29DehPKoyWZo/UyIvX9nVpqFsgKKQA==|Chương 1382: Thần Cách Bàn;w8dmhN5BuIKuHoGkt79kqRQF7Dpx6PBQUE4ahDx+MLVOmQyS9WxgUeGwuZaMD1J6EhxoZET/iilYJC5QCKhO59F95Wn2u6U5pVBB80G5JJ1j3Vb5s+CmQnjoKfAF7MB3NjwTIjaWGsutQOI4Q89wkm9Q4Gice9N3juNxxbFXqBpIEiqgPaqH7JYmhG4OhgfzKXbBlF9ohSntfGUph6G2QA==|Chương 1383: Kinh hỉ;8lMxgyGQyke/ORhPuuvcka/gt/czLaaCxJowKCacuwS4YDq/qXLuVgayyBIY5Y583KxhVDWQSeFzZFYHR57tOcvUQuX8CTKdcwx9iMyv3hUgZqZUg2iWRrWtdvupP8knHUlGv9HHOyLbHlv3FCxywhYxxfbXK0igHkRPU0hr3QviWXt2G7VlaGTki01/PBcaxdMYgoD1hstwIB23K/FYWw==|Chương 1384: Thế giới sinh ra;pEuj5X4cQVn/t1sVJOEmNlo9jRzoxkzhFzALCjxcoIgn5aLWEyB9s9EL9Tu2y0qOFS9F2t1xiDAcLIWf4WAs+UO5k17JkiZwsYh53TFA0A6u+K42m369Wlnn9c5LonlCh1XFdbRBbjYNPATAECBqWQ+Aa0G3F+/X4rnFCh6SzZOaYP4+yidXVjog8uvrhDeBzjWpQvFPiGImQEF+xKGiqw==|Chương 1385: Bạch Dương giới;/mu5mqf7HM/neA1MyiLYhP/bk5trLei4Ymj/4HH5c/oXdlh7PmrbAjkudcHEQEVjyHUL5p7ecMWCf7tJzrwOYZLv6qfVPTuPZMjmovCV1Y3LelS5nWPW3QoHLL7WWdLafQXDhtak5mnyofsG/2SY4qsakiAtdCBv2Rqsu4q0+b4KGIngvfmFjAxQPZSK1iTmUaDPOlIyPcstX2X//AEtyQ==|Chương 1386: Kiếm Trang;4pcQT5r3EpSrYt6uIA6AqT7nEU0bv2uhhiDJGMInCGw6G+voJwk+U3GNK1BhLrsFU/Ib0aXImwAn4lkTCkVddzmEddLOOcQOOJBzLKt4sZO9eyhckcPy80WvHeIz+PKZ0gS6BoqvaW9Mz24c72ZBz5zUQpYX0T5oJDvDA1H0CzsBWDekPfKTyMc2srJXISROjBlDtJW2NHjjP5a7VJc1JA==|Chương 1387: Bán tư cách;pTauYgUkzTboaN6Ht/4EFQmIzF5yzYiUbYWnP9Ev51rj7MPZR8zfx8c7ZEUZG2h0edrNFAO4RlrEZhqt8QqssAA9CGRe63q4YiDokj8hcXvoftuwTZX/JHlD36JB+qdiVsnUtTe38IcxgaRW7HYi7HqltkHvTDAE0uDI/sRqZx8cjY8aSBp9cjtFOxumEs0JPHwy+QyX21EHJdmVhw15zQ==|Chương 1388: Quán chủ;KHRtCC+McCZnJybM8X4fVOKgfVP2Bo1FMe6Y9m3bvHILzufSN0+uCYHgJ07XFneGWIsMu8VHZVTEpJBf+hZvNg3r2RdwVRDOwUwihn8RaEI3ni0f6ndsQGrqAGqJfufoHwNf3WWkiZhvaux1I7iCk/bxox/atL4CW5PYT2rrTdyZHP/1bwyLtuRn3ImY5MpGpGI1M9WKYBCJ1DRBMdKTqw==|Chương 1389: Thân phận;qFamR2sDQsirlynpNRemwcDpZq/hKqnD+a5Iaj7vA2btzq0GlrCxZmoK2EzaEIF7tmNbBH6SbFKmXVQwpfhb4CdcW7RU/rwy8TA3GmQygFt+oluDkUaao388HzTSJWui7haq5RDOgH7B2t2snIGwwEghViqdj0kADPp4hsz+NoPFuBiObwPcKNa3tNqpIs+aNoo5DrgsiUIYg8EpsbHMow==|Chương 1390: Ý nghĩa;Wh3O1/Zw/9/GEuGxKLKHC72ZkBAbiUzCTusR555RCBznLulq68olnLFsio23Wli0TFBZ+10197PLv+XQ3m1k7zwJES/Egd0absyVQH9ijlJf6BEghtseu5n0AmW5Uy6WcdCcJQDb7ppd/COYjMq68NkUTCxV5XTfIG4qzVpewDAohDG1j8aoRQ+xXIbMSMJhiBBvxScklbXZudMoUKjUjQ==|Chương 1391: Vấn Tình Kiếm Tâm;mgekLeXcwtsavkYPonAVE914R8UsGRuCk8dmTtQAH5d/ghqTPO0IcSZvbXJ5hURsIAcCeoFZWC/Q3SSwv1ujcq6iJ1ZThCQGLztof+w6+aqwxoDC6PaVS6PW9H4Ncm0bYKhRHQfc+i2M1D/U7MlyoLp1WprbOyHMkf1pIn8Y01nbfTTX/Wa5QdvR7NNf269SA3swoTyJ0eWJAoyHbIcUbA==|Chương 1392: Đại môn;504YIDbnbT1II5WzvOUC/kHMVUaVpfRx2AeYimMDVpBZhGMYs3xSjExbNoOJTRPYz5WghKsyJRLSMJNV9AkbuVrUt3m3Q6/I0DopMyJhlh4lv1sNdRT5pcL+WyhlUnQzBoOfPDmnawBNPCnffL+Cbf6JhNHJ1q0CkrxRdGQJOdxRKXjakUGo/v1YhEC+9tmrXFZWGs6ZjH2VVAAhe8ljqA==|Chương 1393: Chiêu mộ mặc;qllz4Ud9+eR5E///525Z8tRoUjFS2z5M042Rbv8+3RxkmvawqAtV5LDTOFpeayqhCVk3cSXISoP+vXhHCJ8gR+X3OHTUXtzFb2oI9l79ZEUtZMmoNqgc08PMzOwoIt5Y+9VBtO8P35Y+kJvFbYsPtZpvsI4EwyuXDLX6C6LMVCdxFwWBT2+QVgMracfKGal4ZkrUzh0x+9rjeSkUB1q4Sw==|Chương 1394: Không gian mê trận;FGs5IDP2SY4Pmuw5tmbM6xkaG5NkxMWHakSv+LmtybqpXvfBUbl356heKhZBbg8r85xAC6pHxSsJqOMgbcaKPBywQesSrsq50dhHxFTMfCNAH7ExvWOYGwUS9rpKsValdoOgQntTEpJH4c688mjndJk6gJW9JbpAPA+rU5bVZQ1+arQvKvk0asCx87IajWGs++mTWcixTwF2eS+uPSBqKzMUb+CnmIhBolvZwfZRFq8OoYYzWQ3zdj+k5QwhtB4r|Chương 1395: Bóng đen;NW46XqQUKEOIx7i6lk4aYGMzH4CxSUrmwzSk7Yu69NHijeXQjg24fDFDN1QRru2GcVscr+Kxw7grKbiMhaES2yKfENhA0pn54jUPy8VcxgB7MDGy0FHQdk7FWKZfza0sb/1bGqs3Vlz4UV104xRCIXDGMMF3usqet08e4JB4X0oo4a1a8ydWGYALJqo2SDaq5vlB48qb84OkNkjQlU1+8g==|Chương 1396: Mặt cùng bích hoạ;IEHBc3yk3eKE9l40YbTuIOFfnkFHpD2aYNJFr7Egf6sl1LMQPSPcyPz144qrevuRWfUhFaiCG9zlbW+Uhfv/fnHwmgwxKkbWE+UJYc4IVElfUmauffpeldMZzAXc9ecvGydF9jlo82yoLi8hrEimVUKq+dGVkkVXjJcLrQkxVcnFigmHsa6C9N7WMnvB5fOSJCHXKJ2to6HJuB/JF3kMAw==|Chương 1397: Phòng tối;15SAQxM/inqOEF+VaPqF8KqxkKUlaHPzhJWLp/jt3hNf85PPNq+X7IkITafhxE7Jva/gM4li31IBT9CYrbxaZxwETw2Is7FgbOQxQzFkHfDN423OQrG+kmlQBFQbNA/t/ZiwlVSs5KUQLidGKjY0xCqUiY8fQP6FhdzVqWCMdNLnG5Cd8QCArqI/3w1lP8npadbbewW+As+Gu5v0JAh7iw==|Chương 1398: Con nhện;1t0cepcK2Mp93b9FEUmRwXgsZIk/OrLq1K8NU/2fnFQQHq3LQCv2tP+X9TEJOJvjFOTEKRuctmQ8laTF5/rub0cVm/U5epoa3hJmtW/vZbpVLRwyL58gMpP1oLEzzP/Z5ZMa9jPePrqmvH6M5tpsGlL2XoyORRhJD/mE6GW8SQEHnm1TnzCuaGf5q2YzJKM652OjsHEQVM5QmOAqGMNf2Q==|Chương 1399: Tọa hóa thi thể;kWAN33Msg62eKUux9O1ycnff5V+/UppEdYW/x0LjNQEZgN8cQP9d8G7fbSBdNTntytV8Yxki3vCt5uucr3VG19EcTWynf1MFoZb7+76iq2SXKZcWgMeEiN8vUrXbF8o3y+Klgejf6K3owgjB7ChFMIQz9QMcgzD2n1sFzolb+4NriG4+Y2FMDV5YpHNdPMDHY7FRfvMNxS8VHLQJweZvZA==|Chương 1400: Thái Thanh Thủy;YMzj3q7LhY5+ofid6t4Ei0/FXREbuPHQu/5WQsIDSnlgfxTlwykZFbDYz35pX5DzKH6l6841rEjvnHjWdqfT77BzXocHM5AeXhdIACRp9kOvsF1xt3bynWMamdd7FT5P8aHOYkNlBI+L11gIsz6KCczGQ7G0Ua508nPFttQwG0ZWaT4aOP73ooKHYibSA/wMBfWUtnU/iYOYInrNjPvdlg==|Chương 1401: Sát khí tu luyện pháp;6Lw8wfAORd6jKW/OZJY0t1Kk1f6zlCHkt1w0mdjdtRMP0eqXogCGdBpvoe6Ix191z1Mh527OVyB9CROG1vDZhvVlm3lj2Hos/XQ6StTyzNvJt9IYJJmg9bC/x6FPV+5Dp5d8PfWl2KuL4KArwbewmxILkaTbDrmIfMWVs6IriBRbQec3Sa3X+RA4zQGNAdnIqhsSB3sfRkgQMluraEjGHsgWbQjno4FW6oxA439oQmrlk08Jnh5l7THJP/7uATdo|Chương 1402: Chung cực bộ mặt thật (chân tướng);gcZx/5CJuNfLjLtSk+pqdwzQHpMFK9sgAhs4liZsZiZ8KQRIGASqXhXLWDnyQqaYJFUXVfOKO+G9835ZsfauMLqytpHqCEDYN7OujVemN/rEElKCBpvsjdTcx57LIaru2JIEWrIIor4fjOPOCVftM+Fs67H77GT52yLuusyxc6nxiWCgZncfa4l9wM5//6M0WODTIzI7BtGYc2ztoydIHF9v/kpSKdTGHMxI78s+7KX3pv7UUorGUxODq9862dTc|Chương 1403: 16 diễn kỷ;XT2CmGLjD7F43gzz+pedBVnDfp5uCul7F6gi3VZfGysGdUoLSXBrXTx4NiWqfgso6oyeGRrX8Lx5VhVNNdNlcsxKsZLpaiqn7txnxJRgBkuwmFjVCpHuYgfz5rQ5Tl4WmgXdx1pa1wHZjcmhtWKaTGW0jEIPsxhtQetBDp7wqyRUN0OdN9T4KOzGcK+6atTA1r7NY4ub4XeAXg76bEcW0Q==|Chương 1404: Cái thứ nhất ẩn núp người;zORE2asV0v/Xm2UbSnEtv3gxa+rUW5Vrs8kHhDCl1U60T5hWn7ESRPFrxpAPN0MNHCl1tG3pYv2hk2QE4UD8B/HA8aAWI2QBobApWsUEwKnH4d4zfJ3rhRvh9GJd4PZOuZDUiHB9+amsNRAZ4akyXq/kCpAnX+jLWKjQl89cj7VGlpnYYdoGPzChN7IEHBzYDXWIefUuxlSgQ/3XCiBQsib4GZc/E3clYr/PrzuVY955NdRLJdOgp1zb+51852rs|Chương 1405: Chữa trị;FNkWKigMSTpIC5fyUe4h9304tM/pCiR80O6sd8IxTxPM1aDCJIePfI60ClUHdTcJ/2ZMOqeyRfJDz0pwixjdb5Nj+wO73gR4QYjJ3W9lm99QRJqzzj4Ojehk1MONIW917Q5aWCbsFDB/pceJwHrkxnI87qfwzCLInVVGoGGfWoUANmop56uMvCQMMk9AnOcb7hOJaXyUUrAeqUpQRG7dDA==|Chương 1406: Chữa trị hai tay;/OlFvyIu7MONDAQEeypPeRuIzWarFAwf8bIMnAYU/3g44/YFKQy1a7oHp9hnXWdHcGxfcEQge08SMDsx3MEt6abvtc5kUxnnM+dEgHekBHXaSo8I8A1tSG5SXkPnWB0I+H2YjmAkiJAvTEf//beo+QDKMbnWZtcv1V8AM+syG7ELo0f50cbM5k6BtVtnARqSxbCYRWGj1/k/NhxH+JsPzQ==|Chương 1407: Thay máu;m6S6mxHKMTQ4UnEL9mLXL9R/9f9NZb1VpKFB1IVy7G2m6vQBEao4Q/Z3FT2RugmflsC3r/AFvBg+ZZdG45bdukJYLYN1oRmsHclvlP9LYQ+nkPwstHdBxKYdV5HaCsCCqrNh87CV4bnXTiUa8MnQOBWXWYTIL1inJ6TNlTEgWwBHIOjqgoDh8O1iIDPpKfjJ9l9YnR1oPRgCXat9+H+EyA==|Chương 1408: Thiên Nguyên huyết;XtknE8Om3i8soDMMIAVv2Ers62KMeH+MCC4fnedYZAfZR/u/YFLTMo+r4HLpBfaMTnXUaRfqFobhX/cndL4E/R3a0jZpmV6yrX19Zeq/5d8CQybi+dwIBCr/VtBIFQYDXSsKNY/lTbyziw5HOUCtITqF5rdYKJ/T3nlYZpVsWe7Tf0OQdWg7xG0nCLyKzDFVIdhYpQjS8zhKL3bzEZxkD6vbvwm3ZekjaWPBCvzQr41jQSQb0ZGCK8c61/bqpeOq|Chương 1409: Trong máu tin tức;g/Oy/yHAb5k6YfqDkxhXe+3Sh0w9zEky1h/Wb6Xix3IWMOOctXMYd6+K58ZEgmb8usdCx8eX4RQnoqp9qjDLM/PByGCNR68oQbFScr0Dlt/gPjv32dSizJH27X3C4VsNt7eaN2Xj6h5oCi3T3xttdKEKDZSL50/jKdsa+oL5x5J6f6FJY6pkxIY2usq3bxcIVhWUj9KM6mbtHbhdxGr1Lg==|Chương 1410: Bộc phát sát khí;7s+d+YSYqQfgwR0R8D3GFx6HczUXZL7oFO9Xe8yFex0F35Tz8x4h0bTUVy1UzMCFlmZ9yK+rP68/Dd8nXNGL5S/NlFw/ZYKUphgMYrBjpOA/hxVQykrmj75DFWAQomIeAuACerd2PiD4LrQA9pyI899tlgZr/P72u8FEaavj7x/LDMpWlnIEDXtudIHcE6TTwXZJH1e3dJl/JAUBCe2i1g==|Chương 1411: Triệu tập;2XayPKuqHBRv/NGweoh+xy4uSRgTh6yIaIQyp3rFFMQtq0dh6EFiFns6ALfwg+QVStaHt6cJTxWVJhLaI2vK9J/Oq/39gOrzZp2Z5KMvolvknpauMLIDAxCyxUs0L64kTq5dn1U35/llB9G4JkO9eTT8h7XFk2+8XwOU4ZhZTzDZmUl8NSwc7EQ8VSyGPQgJ1DDV04Ydzp4ioJn+OaYagA==|Chương 1412: Hội nghị;A7iL389zLFSiUCpYsJlAcCZuqrqMuXOef/U4IruXb77L6EU4is2WpzuJ4pTcwx+qe95/2vv2XsUsTPj0uu2gDltbsS32wvHpp1XMWzUJmmGqbJ9YRwkxltjLlff7sTI1fieFLVZjoSYNUyXa0rFzl4UgfSbYztM5H89bqDUkPxkBxnHMDe9wVZ9YhWA0fhKecfvv8VMT87E5zbYF1E3XxA==|Chương 1413: Sắp chết Thánh Nhân;sTvtpn1CMvrNs+TlSLT9D3MlNHv2Ozq+TG+a1Vg46JKhsFMgD9ByhOwnIIjODlCcimrJ0lyOwmwP3KDR8Ci+G+si9SsBwLj5PU2VLsXH2HIknTS1RMopuLu3OhZ9ap7iBAh3/ua/IlaKK9QJsATPY9IKaUWVIdQ2wcMIKUKTyDEPpenbIjYFRFGZWmLusGfxNQJLla4BUhcwBOt4lcmmqpHjy5kEB4HdZ8sHTB8ds6rwXf6KjaFnNE/rfOqqhjTs|Chương 1414: Tập kích bất ngờ;xGpyec3bZI9kGinxhFfYejSYOEUbgVXr6L2FcU2zQw1uxCve8dAETz8GmE8W0s9exHRzuXnOPQ3fT2vLAnAOJ0VyTIp91wr6MneWVMtUTiT1/L9/TagYS740HcIOOf0vl3red57YnhHBMNO3eLODLkoOs3kE/8E0L/NTb+qhsHQTYiYm7t7C8GUMmXbVD6XROEN1V1QwYTBennJAQy0NKw==|Chương 1415: Cửu Long đứng đầu;5P1kCoy1KprZbiZdJLGgBsbxyMjgu9J/uizmvwQjKgq5VsFSNGx38a+DidL28URORveyajOe/YKfc6a8Z4Ky7Otn7t+E3jqpE/9YECZIzqf73vh9lVFG5xa1T4W6aCrqa2ZWfz6V1DOx8Zf3xKz6KnBns7VNakfStV7IsdKxvgGGpa1KRun2W1Ctd/zabYnQnTMEgmo3jb9gsaTfoyYw9g==|Chương 1416: Cửu Long thức tỉnh;dpeqlldoLWBsXrDNXtJFxfgEi8nKiwcLFf17tTVL5OaEtixCXTF7IqWjdXYxAanzt1sHP6JVPOqjz6m8C2lgCjF13TAL6u5urG7zL41ebuoJr6JrG9jU6cYcW5/bsxSAsUMoW3cR51ZSuhNOskJkXaGtrskWtpW3TTLl2461H8JOK/PzeHD+1Ck96Ywnkfyn9wOU5a2dHJbs6d0KTyOUNTJKez+QqTygfHBHbNE9jJotCQbvO8yQF/8fjMgR/Vq8|Chương 1417: Môn đồ đám bọn chúng bố cục;OuG8tN0OgGqnM9ePzI/ck2ouy5HDqCa308+xftT89zcMm5D+LDfZT/F5Ch7uR7fvVuwhsYFBX0JX2koW7GFxlyj9opdqXhjMG3/YSdRJaTLHVt2amppjlQj5H4BE6uF0mdlnS1Nel42KUesBtdPfgQ/ggFPhJlpiqXQhrjfTJrxs0/dISiS48FI8ynrT10CQL9XuTSz7DMgZG+z3aWG1agII/Lv3SCdASU0vTUPuRV9ufd+7SpDuf+osij19hynP|Chương 1418: Thanh Liên giới;Hp6A5LU4yEfZN8hx87dqBxstZDQJrww9+5Q36Gs07XzIWNFUgvr/Ea/aQaO8N0218iyc+iAc7M8SuhapOCyTQXzrz938Rq9s2UTm3W2hC4H9K0lZqtVH9W74ELrpgn6ChMur5a2Tz3dGZle7r+9e5+nnUA8RTypxYDInzX4biHXX0NBTi0ebSzNAgkshVyOH3/E6m7a5DaQcjBfWEzJljQ==|Chương 1419: Nguyền rủa chi lực;9HzZM8tcf0gyKBdd25eQm3r/ru7MHQDfDmVMm7ki9rbDp7nJ/k0yygeXYuqUxEs11ojXlPPBaF4fhvsKHsOFllTaYkrn7eVwWzEvC13r2kb+ymSHpAfXV7Iemkn/DUKV0I0TPssZQ7iymCjD69t7e4UiV+WpIntOZAkuzY4TkDMkW+aSwSLl64C1HYzjEbOStfHuYhz++tMOO+7ZRXRiHjbf8od6qdHgHjTwzB2R0COvQiy/dZg5LsB8oftZwZHn|Chương 1420: Vu tộc mục đích;+ISouvGmJLyfwmkxC45+R0cF7/M5sJcyWAS/oyrM4qjjk+tPe+/qQluC9V6/61qNanZN1DOHpje2Uh8hFu21vv1nUHavOtX8gvCmkPvFMcI0MZllmSmTg7VK8kqDk8HboAlpXQ2mUD9L4K1FrPuNjpupSyJ3W40H67U+T2txrJ35Aninrt+e++Y8dWqarzOWY/j6sNigeGgDEJhyE0IwNQ==|Chương 1421: Tìm kiếm;HHoQhys7SWZssMU0hB4w8mueIMqC/zgmMir3cLlwwl0JY/Iia9EWoF8sXwflruTH8CcYktMTwvJ2896nBlEicmy+RIVI0hz5dhXdO45W6efnSggFU8qsjArvzLrVgbdN1GAic2FdJv0NAmKOLb5vycYNDQV7YAm8p9aQJBi2xTHksih8Uz2zpBMCWWsPDwtTCstBVIynctqjTO2/BnaGNw==|Chương 1422: Trở về hạ giới;3rpFQ+Cm2yyqZg3nlbi5i/Cic2ziS8V2jN4ll3JB5e9x9pSrLojBVQrQD+xqIx+DlYROQKe1YnAadNBqjXyUmfP00sTwGHRM7GddcTqO+mpdrrIFKgoGGdyFJ3+rnpPdKMtmtGxYGhfaEpsT3EoVj6MZhr8EOuHCj1OtLGE+gwCdSZEg1yt1T9BtI/5wrFn9OoF+TE9ntASBJg27FeVcZg==|Chương 1423: Gây sự người;7LOZFu2w6z70N24hUOg9MVut+0Y9poTykCLhj0lZrsXeWG7H7xgll5vFz71NEuXs3qx8gMw7DahvHSXL90gfGjuCzFCs3MrIl0Zni6ibfSmWl6RWm4pIR1OrPsiwgTooT53GfVIi4pI2tZjhyDvLjj1C0zZfrvRrDSQ4Wt5bwg+Rhzhsd85+1fsUZThtzz5HraLtM8wBcEEUZ/x9+jkW+g==|Chương 1424: La Niệm;5oFvgqpu30YglDD+FaV3xZ8QtcNHQScFo3PvxezR3NJqxTSrY1lgfIFWCGD2C+GOZqKElQAR1ycspPInnk9KMIS6HDXk1X/437MXTRrZw9RsC7ZXSt5hOb7oJzHETI/sUuiQz3e3BGfmevtUpYJb9BV9xnk9W1yAsfzWrlyQFgY0hyIriJsBAdj2FMnvXo/WfCKCMvvhNUVT+ipwoK2wJw==|Chương 1425: Phụ tử câu thông;op2h/NFv5TyebpmVOEVlEDXA+xw/vZCoCAq876+AVVqI4nvVMQwc+j/vjd4a86PbyOTwew7ZI3UJoo5pmqAtcwxO33fKWMylXIKxzFOclsYJnp8SaFUlHd9PoDrAK0lREMEk9gfOK/Vc00fTrTDIR19aUD29Io2HrUEBLq49vmhBf2RAerfLahWarvnscW+b/9OUFkPxKAAg2wxkdlURJg==|Chương 1426: Khe hở;ZwzryIA3OA8RyHnpWx2Voh1xBA8zDAawkCcxIv/vwEqyCVOtTMXyIjsIgfUURrAHWN0TtriF8T0Wh+nUKkA666m/OfSd2PzzkBL1GWAnlnuI7HwkutdjPe2iSrfAABBAC7z6D0ZDkNiF9YWt0jZ2KjPQ2bzlufRYPQhTMJHK9DzEOqeFuGZN6J8Aav0KfyDI95C7z9LYcPWSZ6SDkszwFA==|Chương 1427: Phương vị;R6BhlvjKjd46+TeFGlPmoHL4iyl303MSyuTF3bwB7e02ORVXACVZrA+Igs0CfvGQrcSly0KnOb6jKIVtpUqPB2OmV6DkvIqUEQSz3Ta0nTPmkFstrQyNgCknGxTfIg8sOG9/PAprGCjZogkyaOKLKsAysbO5Ixbo6GmpoVDdHj4Jwe5I4fHo1HDy90zRbpPFW9c8NTFV0Gy2WqiOx8Tjgw==|Chương 1428: Quen thuộc;g9U2dh1cetTt/dec6AOGB/mJD2Snq6DeetmCI0hRHSdj8YpWtT0u9y3d3jDwIXfbztp/NejK2UxXR9Pp5ErMMo6WOR/kMrBTvbnuzoHtwfP0a/oQnla0MTRF4NH0VqEZviIqADAen20glIAxWaaNJ8UbU6ipCuhmUiOSQ/PoQTc+1Wp0VW49kUkRLEDtEzqvURwH+AQsGh/n2Kqb+xY0Tg==|Chương 1429: Tử sĩ;p4ARGzSLJ8xsC06YX2mdoF9cN3MmUdTGbQ3FXpqGywXYqq+8BH3zrZbb5miwXhOhrF9nO2go4LfyarJ9DfhzqFMg+zAVrEjf6lpBw2HKabcrxzVeDmrmBpRKoGrZ6NIbOhwR6HpKEdxlYVKqFSuas6Ff4SQN2CqH+etj1kuKdUok5Tc3BgM8g2IJeeglp7GRYdMoEULvUtDwktagp5uBKQ==|Chương 1430: Tuyệt vọng chống cự;8Sz1LnkiaFoB3+K28CwxRYsZhOk+faACMjX1MTO6F344Bus3rFqREXnWBlk5aBC48hw1Vcmb0vPHgHqf9hNP7moR593csUwufyBM5Tv8feE51d9pbXixCkc47N2ktgnDFJwbyhqKy65tmJn7B65G8FWXzjh78sJQrBT/6oINich7fRGWMCTL3xU5+z6PCpUE8+l2ML1NfUUtoDLrNZFI9Q/GsBugK5e7ZERiX+EL6SnJ7MasnXIeL1YmsQO68AYg|Chương 1431: Tuyệt cảnh;3Kj21z76LlWY+Bfdh85gtLfUMG7hD+pNGB7bHz2os/UW+itllVJypHlPxH57SsxGu/JxICUp4EzHsm2rzSUvZVOzmXl20rYO88kPoEIroihda43f/9GgPG139ZFPGQzxeY0fbYWo28k68xK6zBZgS0gWjEbzKbgbs9USz0lriZ2pDFSAtRZHiBIB99n9JRnEC/i+BtxE/Ac1XZxxzcBJdg==|Chương 1432: Đằng xà giải chú;zhLGCnUcvUL3FMlKTr5WbyGNpPfbKg6FG8oYyvesWlgzGTPo07qXF/4qwVlIo535hySvIrCfDfMlmue8TgMBSdVKPKTLlLu8yGME3o0FWMiwcdu9cmjjkAnBV26bPojID3P5lkDWIBUHXjOWophBE+Pe0wDtcd0127K9kbsCB+2I0NV/w6pvEpnJEmqKyQAXWwO29Wd/OgwvqCiv5Apo6g==|Chương 1433: Vu tộc bí mật;lLeolUD7VeZHNOsRpCQiL1OJINdqJQlMWiQrgs2rKJPUTRKACfAN9PbBIwmtZafw5EX0gcypS775GUV7vefC6o71iOMGAiA199QVjvLh0W8cEK+dbZd1Kxry6suYPg2Ch/bPS0opXKcB36eiaz63sZouNXkazB47r0iw1g0pOlvA9/zgqMdzaqAoom62SRZVBMfrnmyLz/9qa+ZYxwGSWw==|Chương 1434: Bị long đong di châu;LnXVogQM3EI0CrwI6nRjeG+NqgPQi3aiTExyGtsTRSipre60OM2Zr4DD5h7EvL9aK0QszyrRUM+ZSkdtO8+2XYj2/+spZST7RH0gRYDrqtzMHKAnZEmJboq6w8g9ehL2egTM4sunZXxncLA60B6kglCGgnbUHU5D9qBVSOrbH0AzL+NaVkodhV0joDtDXoK61JsOyie+yqXB7fLxIwPJOC/G/pnw/oHdASi5zxWAcn5cZ4z1pRAJJloD8VCxyRU1|Chương 1435: Thiên vu;EqhFGs8IELsdqRqY/QVieHXl2dbnfqA06/6BW95MLCiLlUnGmaw6/1X7jQsnSlNeGO1H0h7idxcs1Ui4rqdoyXltlBKvijcoaHf93uKCQdggJemXvAJv5iHKKk30f28948T7phPgoK6CghPg7G6SKP/sPUjydJxJVxsrIFp3afKFdSulHO0pZO0le+lkrQc1Lu/gwMZtxmTzsbvTS2+UtA==|Chương 1446: Chúc Cửu Âm;oLSbbfMXiDeFS1uMSwkoamKDC+rG61fwSt8ptS5iAt7KypuSA+SGdzH+v2l+N3lEGGdbRG7Gmo1/vrCl+zJ9Epv2G0rhbLVCtmrc7UvMCZCPWojhcTse+8pk7wLZJ8GIskPUm9+51AdKU8CTxXU74XELedKux0gg3mAl245N1yjWvKkyEPDGJV7YhoupVLiTbSSnhR3lA7zK/C/h3J9z7Q==|Chương 1447: La Yên Tỏa Tâm Chú;EPjtl8T0fdHAniPAGvc7ZI2SqLtm8osgx18zEdWsQOM3wkqlJUIrZaB4ecnlC38/MhnzkpyEXEiFeYGQ6A8xtJ0HRy5ZE5x9toqXCKVHX2inLMy+PLwzIeVb/6/o7Z3bcVunXD1kpQA51HJobiDBNA3F9JKB51KHprJAbDOjXCTF7f33ZjcG+pZTo7AaFC/tvGiT1fZgOKuISbqMChJGTppOxn7hB8KkFK5IXizfbAcBaguJb4oLswHdrMLN0hg0|Chương 1448: Phá hư;8AHxLVuAzSrWwDZVmvtpqqdjy+7BCOvZSmWx9KALn0OtUEoUG4J7WP2/QvPGtJo5AsWOCJy8iEdCOUGLPsWQ4MUbDTGiHrhmJOn6PJkCXN6dh5PqCvwFjf6uQ/TAZf0qLzN9LoxowoVtNBL2pnXoJEjmjyTw7k0hEhwfi86hGCWxnfJNRhse4pF7/tu4iW+YpcJugyemvqRPJJm8tE3ZRA==|Chương 1449: Đuổi giết;vFXnW9QgTXa5kk5xaNsYFCf3RKrAhyU2dFklTDdkbdaUWbzpT/vGSrJUqgGviAIMXIRhYlQ6ImhmRzYBui3bLC5qKl61htG/ioexsyXGAsMZCUA0nnWIYkqGJAYiEp66C9//HRiHNehwCZ0G42AKjrCgXbD9FCnT1Y/gB8KubXHHHgsOqVyavUXA6pzKAPlmZ7w8GZ27YtknTsOOgRDgqA==|Chương 1450: Chúc Long kết thúc;PwswRFTheNdmspX28/BWxt3YIv9rB8lUahnMxZFmfM9z28x9aoIBQRRHfP7X0WZUmViG8E6JQixEgEXv0yTB/ds6ledwWGZ9GaaCfPBdhiEhpdvqPBSDidLEFpMwUACaELwc9OZzoaz4XoZv8pLDBbacQ6+YWVa67TjwJzUB35XEImNbyHBP3L2ZWagSBEL7WRDexXXdVoGwRRClFCiO6B6gxN8RboB5431+IsHv5YgDp9CYnA+MHtcod5U/jfkB|Chương 1451: Chuyển di;TBgvjO0and6p1zdqa8McCKPQ+BtkDYNLEhzdQbJPxScP1TlhpqLr1YnKiEhh58sFLa/7r3v7WrK2ITUQJZegNp9e9ytXhazkhkt5oXcK46oi3t/HJ0dXkOJGmuVSopdJOaHkf/ueHaw+fvVOGxRshvrx1siyNnseshcAaW9E6uIcRfass6q0YbG0MUONuVf2tyWbp7Qq38mu7ObKdKOWdw==|Chương 1452: Không gian giam cầm;+heRe6PXTRKDOlbYC8YOoi90R/n7ewfvK3r0EeG5Y2NTc50th5PbOUDKHp2uv6UFelUVRBCfgoHqtcEehpx2c993DnggD0XyNSwHppzutSOF5JrdIfqLHu1YvFC3UhKYOZVwBqnVCk+t2eEpPFvdsFqWfIX6rT4qAUQeOqXeY0OlEUQPfM8pVXsDuyVepGlB1Qny0fqADIfJ73KkmAZA0R7kydbpytpA3ihZ3nVrhsPEbRsIgnEUGC2rEdBj9Cpc|Chương 1453: Chờ đợi;urpSLEwqriP68WM1wlPTdKMkEJNGVDn5ZggeXs4tH5ElgTaMP86drj++jQYZB71A0SqDBwLNTyVKjIYMs+mJlNJk1ZQk7uTXU+703yvCx7Ev3b2MHZpPCfvCETMumYtgp8K+QgmczBYJ1UAutbTyEg5Yhcr83qv2LNQ9epj9oV1P5EoD5IV5YEXuscimzZrtp+4E2T4dbC2YtjXNs85N8g==|Chương 1454: Ý chí cướp lấy;//Tm+pchmaSOBKIMOYt3R0BOSkBB0t+VatgqZ7azSJu30sEtGS4bbO5hAQ/iZbuMtEaY5PgoW8Lb0R2la0kJDAGCJp+eTKztH3pOw7NVvi6YVcyyV7b8BpIXUmUa0PqcmubXpVel1vlPUuQUa0ydZr9YBy3FROBcdi2gGcPFzXCrHQsjVuz02uXfCi+DRyvvKVpZ2dDxAk5qEIQQ5eDgDQ==|Chương 1455: Người xâm nhập;VbB9u0W/sne/qf5I1sBeSyahjXvBFycwSTKkJHyma1NwNG4uP5w++vRwRCB5/nYBqWMfWnVPuQ/zQwBMTgVHYc6TCW/rNBlbjYAdUbsrKZ7AutvUQzlXkPemK68cVJim7NTmxFuxcALX8A73tMR6u09KloGENhMzyqVoridqo4xSXS4RCX2tNAHhzirr0LR/lsaKp1qgR7RYlia2rsbRwA==|Chương 1456: Cự chi tại bên ngoài;hXYttCNN4LiHBaswLXrbDPrJunf0EK5+Y9Hvqkg2OF9AGMC0sxRmhos0TynxEJKYH7up6tLMrD6GDXvpSTHYb3Fk53e3/QkBw+yJO66sD4gQ5b90p/KZkfac07b270p/E7VZWec7XaAEwAIZ19/65NTxDyuPWIHCVqMi7J9gc1ihsGPCoBGhwI0HlhExpf8/iDx++8OIk5DvdUMdZxVBPOd/0sk6uXvy1IG+tY8EVzRpGioxbCB7+cipvjpICw7d|Chương 1457: Thần luyện;DpT4cqmpiq0gWtCx/Ilys7OzGXrVNjls7EWw83I+Sr5eTEbVPbixGb3abDzzrSbWg7WWnsEci9t+6UntWgfe22RoRFUiHuympBexFZoXeFqk5CqO0XciAHVKA9WdE5UmQJoUp8+8vHZNWE0lNFiNjAAd5r/z51LDwFMUw1N7W+VRmjdzTPp1PfZlAL0p+q83no2DYOT3X1BRnf1EMx+fcQ==|Chương 1458: Đạo Tử Phong Hào;mlAxJr1jMJiD+WdQZ5m5SIgQPbrIRN2geUvGfou4lcOiHd5yWJW4GE/IeLk81WqEWtiTKqyC1tkVmHOYZe4k0Ip+FPP7FjhP0S+cUt7N0xmqmrOz3Czjkzov5BtAiIM9Agaji7CS6eSURtbqTZSv0l63NGvBGNM2amlIMX3F1RPeVaKPz8rmZsJkz9I+F4lgwv/i1NMLiTf6kXBlEZTJrA==|Chương 1459: Chân thật Thể Nội Thế Giới;tcUfQh2NytlqM5NN8n1Ky6/u6n7Nw2+OJEfpeFqUIEvFWwC9Xm71GscB9y1BlQZNzpVDaNz7zc6Een+Rx+HsEU/+FO7Vcm6QazFTIDuKzBhJMraHhmrIXHhOiEDPXKAn+zVajjm9TsSiAScNwXKB7zqoGt093Fi8qXeE4obPchZ7B0HFaFa4OtxK88WDIXUs3CHfkiPArLjyFQ+wr+qQ+zGARQUNipbkAc/xr7n9h6XqpX+lQ2Xj6GU3oXuPxs34|Chương 1460: Người xâm nhập;qdfqQGoFtMjW1dYY9q72DfZtKdzO60RW7P5oRwWITj5lshz8LmNXqwkZq0kCsT1bcRxhkPCEoPNSNgGKbr4mZapf+LOciFWkyOaEsouU1UjqdKHnMELGIJEQtFuwHNdKJh973b01lYe52m0d7W7ifZ0WOzWOH8SHpL/NVhkcAJEEpGVQepyau2JI2ShbVX65Jw+ke4dgGfikSS2kqQW4yQ==|Chương 1461: Ma Ha Đạo Tử;yZ8gGd85fIB3+xIPlghNhau16FJfeG3AQR21K3Szhpj+6+Hl0JfAXMJ4GMYaDtZWEiWQ0YBj8xem0iQUVlOVqnOhTfBiV2ca5uhHAH1PaJUSnD7PWlYIcDoSN5ISAn/cDlVeDInSwehpKY+zZcNwigt2DoLm+RKjbdCqPLyAGnEv1kj9FZ49xG5262j42N17SSbaH/1a6QAv6YXWDSg+kQ==|Chương 1462: Đàm phán thất bại;eP2aAZH6vKE0phkDTaandB5PYEZwdfXUTcj+j4cahMdR1wB0UTHse9+KR9MS/TzgyKrsL30nI0lqTUguJQAGAKiekSM5ohAUYtpNSWi68vYtHcqaO11XloCWQT10gsykAh2F0nvC++mEV+3DVmVv/+EaA1t5+9aZZU38GWtsBcBeVSU4awV44LF2vzm60QL1UUE/79xrsSHlR5Z6r9RHRQ==|Chương 1463: Chấn nhiếp;nhcexSrszukzh/2+FrqyxPW+Cj8hjc403g4uObSTV2B/+ynjOiHVWQaqk0A3rbBrTkC+42XycgQwPbu8EikjQ40VOgxBdRJt1JY4PkAyn9cKFZ8Nyz9nuemp0TGhJzgJ5TYSLt1cK+iWLSO0QtCoUPGWhwP5j/Hxp6kHH3zbSiEQCghTyON1ati5DbYb3WO22JXrljBpFui1qBO4EZ3AtA==|Chương 1464: Uy hiếp;zr1hDPi45z9LEZcDokcduKGENpS3X5VRspj8ySODLitT0cYuzS3HjUpN3yuixnPwSNvYDADzX5YbxGF3mY+Laqe12LEPikOQv/bzXTK6Y18VHc4ZtDcrQQiLlh8SJRutmu4pzexwxIVJLK3hBLq5kNR8Bs7ogc6ihqrZVHNoN7zIk6cMfpkLEPUauaXnKLGXzZ9jO0S/yAuK35EMQsy5bQ==|Chương 1465: Thạch Lâm;Eml0Y63mBE5eZ8+xGNXb1SmFmuUcrpJ4BWVUChFbQgA4HtMapllmeKbe8B7nBvDh6OBHVd5YtRCNGWgmRDwKbO5Cciy9ldp9zppD88LtxusWFuhfn9sLy4IPCqCs2Tf+zW4/L4Vv4IRY63nGB/Cc+XorCtUKCN1WSplviWbPRwP/9QnA9Fz7j9RwhemPLViCLetY8MSDsoahFAGQiYso2A==|Chương 1466: Tiến lên;lESDo0HfB3bUVD1tTDkFiE0st15QuLsGr2Ic8pWLyxDhCWgsf1Wlrsuksf8c4VLshheF6MYivReLWwp0/tWPYFYiLnsCSBlM5CjVP2TXtoup504rQ0G7XrayU0JtMHxD/9Ry2kZoxAXcjJDsCMvTZrK9DVs0u54aTB5guqAFy7kHTJrD0uhEmqDl0zw1NoCxwqXs8QHm1Jda3KmakXnsrQ==|Chương 1467: Giáng sinh mà;tsWCMCPZqyTXsBCLfhpENH5NK48fPmEDaTB1TkUeYF/suWFKOMBoy+a130artVFJzNiY7IyA87CqyoAvQJHahmG7nHKmmeYAX82UJWNvjWcTtejzlbQiTuOXyHjQ2S5pD5JBG2FFcdrk/mqrSKn1W8iTvt6qFOl/ty4IThU5TmZvOwyqvnT3FO2LGwolvhwBVzCtO1gtK+uOE/DJGlAMGQ==|Chương 1468: Tự tin;xswN+Sd107Oq+XDgL4+OtJcv17xCEB+i57DAe1O0iURR9dv5KofR2TrntvmL1vbDF/3N7n5534V9HAHRUnuqrxye6TliJmMqAejEeIdELmRTDtxaiI+YTiSjzBQGLl4gSLC3HS4bXTTW8sjLwMsjqNGEVUWYHhtPhORLLNaDBSEQHnjZ+78igpEOgzSuhnScB/M9O/k6qc/jR5TICjgH+g==|Chương 1469: Cưỡng ép;O+Tgv+ZMOp/20X/AAgKEMkgtrv8RngxKOc3XhhlsfqobQRp2wd+oGsSEwO+rfi7+8bPnnKJQn9XfAO9Zc8UIbUew6ochkuIfBbrw0aeCq8zL760CzAZuzCCPRa8h0gu6Dnx1dINSX24s8YzE4oHUt48YUgNCGMgLYrOvKrP6taDxJMbry8eOpgJc2qVHkQZTJaAQGGSQSKCWy73/Y+Mi6g==|Chương 1470: Chí nguyện to lớn;SFM2Laaz6AfbK9StTuZvkG2EWdFwhqE5m37UEL/UqdtFFvd3W/iByj+2+kjShCqlXgZdxeoMAz88GV0hZgQx7fyGDr1jqyyHTkdfqJQARxzLwPKSkh8dk8h0ZiY9Y44r/g5Mbmq7W3786TSlqKsl2CFhLgP0xmUNSUFT7dHRgLivCKQZziTUwd+vSpJb09Qa0IWDyLybGMHAQfErkyUrHQ==|Chương 1471: Phần Thần;rSBjE1wXs1DMJK/et+ZaPhAhf3I/xITr+g5nRAtPvi/+5QUlDsLvQNYMy3gJwehuFZnM2PNj+h4t9ss45GVq2KMBsaX1UvFEYDNZ8AUyB+dpz3fVdrrxP4o23+aNpngTzYDnsDPmFFyxJncH3czB54zwv/T1h7MuhzBet1xB/4TR2ElCXAjSAbsX0e6pIKLm+CHBwHtC4deUh41RKoSzig==|Chương 1472: Quyết tuyệt;xhmfWROudYczyuqaiEVQsabq8LlabYpQwic/N+PNMvTE8mM50ll0raHqzG02JV5yB5qdJu0nKkEoYZ0INXJhBoqv6mW+nbLl97ebCrWXRFCTvKVATrkdd1BR0jKkipg4RM1dTeY4V1BqFTtD/5hogeo/t1ZSoN9pLJm9Gs8CGr8N1YRaIddITZUwZzWDj8V+RemEW/41qAW+VLnMxdrqFw==|Chương 1473: Thôn phệ;MPl+PH/NM4qMCGR/+19KUwSZqPaMDfrvn2IEUn1m8wCwkvmbJP+aTmdEej2Axfr/nx1Fs58Bp71TDC1DsHlr77ID+rs9NtBEHxcgXeggK0P31P+X/8c8+eVR9iy8bmVDXo+ayYZ42nCcMRznlYw6Uqn2kokO7LErR0FKz7XviTuTivwsu8puw98BOY94tzsjVGqVSbIXK3K3CIkNmthrew==|Chương 1474: Hỗn loạn lực trường;zW6dAhxV764xPDVjcDwPmMcv6q0JvAPcq+pP2dxq/8weaiiSU5w0bE0StLZDoIvKJ8aOPVB2EXAvuJZ669RHftTJVrKs50VBzRck0fcJHSQHADJCxQ6yYoParFnzBZvVir1AgXVHmRn+OCy9kqed4SgLuTWwB3u0z8fbcwwn+O7lYKju4r5XlRC72EVKKLFVBcMEaH3oaRtL+HGw2h8jxRBWT4r+b4ZhoIQlfEfPPMDjV+zUYjeI0EL76qAfUI20|Chương 1475: Lực lượng Nguyên Tuyền;G4qwsRsIMBHcw+GAhAYhK2zSe7uUqpGqYM0G8ZtiIpL/d3I2JRnrjKxr3J9KYxmbwjeySwde9dmZrWvFHU9SvknIUtc8swP0Jum+75VO/bOk+dbbc7hDe3VjJ0JpiJo4SN9T7p2w80IcoVwZyZLsB5nowuybRWn2jVxzBuYGVGB9UiemVpltR9lxhowj6PTZ1T1a58YS921TL1YyOg+rqcHAq3gQSS8Ca812vZBi+AUJZEbk+5LKLLezVYKayrcs|Chương 1476: Bỏ qua cho một mạng;ERdmyXd7TvgdLp7lTuAhm9o70tFmp9M1PQA09bp3CvzEoq1dJ9ZnxmkJkswDJOy9UA8VGMJVmWvh3ZLJ9Sjoo0YygmapyPPOigIPJeDJdEcf6LO8uA6mOCifg1QapzoXoBXE3eVbp4EYNaPv2RBTXP8njJmNmnuPNBU9SDnbyPmBhM560wu1IPVIuqlZN/FHkus8Ae1A9svIlnuHt0hPq+q+X0WDd6mFIm1ECXU2TZbdwUrjGu4P9Y5OR9DAxsFe|Chương 1477: Một nằm bên trên mười năm;YsSq7lWWLC4ZDvkrF26qNSEbeYsADD+BRcfACjG7QrZjcUf/ao7zJDp50drxpXSei32Ebz2BSnO+WTrr3qmGSIUKZgWmPS0QvhLjxy52t2LFkJdOYOC76iaMpEjGgm/N4GGBpo8ScKNpLaFyCsmuK8DZzY893lCRWzCKWRWWKClKN9SJDNobM4D5V7B8Vw1+ve+TIh8PpNqBG3E6yRjTs/aqaiU3cC+auqlWQPr6L4RXbsYtY6xqm8WAlcsaYiQI|Chương 1478: Thủ đoạn;pecLwKW3MWEjloSg4x7mk2hf2e4rHEZ1zpS9UWk7j8bXlLG4O6RplulDnpqsvcij86hZ7u69fGdOcf9WYK2uFPeKWfr6Ldjpqa1mTyK3AwTsglQupUYoINoQ32u6jsgCR9X5qAYnF3EmZSroTKI631wn6P5vpWPti9wVEvjeaOYT02ZZ43aV8KbYtWYkyZxmZ+eS1UFuwSa6W2XfcKxGwg==|Chương 1479: Dục niệm chi dẫn;Q/3Pzi+Dq3ARSrXccOoPIbfEf0YIeozusO8ZEFU2LVGaNnL0bZu+Hbz83pYoQAxlDfG9gWAOAV0rai6CGVtSfWHF+CFdYnn79NwDNUy4LLclfuqgGgimbcvi9cYsxLT8MsautGeA0wAuYvcI8sCqe7vS5qI/053aLDElaUW69jEmzdbHi4bU62izVYfxS7sXIZrz9WSdNi4tJ3ogOdluGg==|Chương 1480: Tĩnh tâm tu luyện;A1E9kzp4LfeTe5FlK8iv6pBWiOyv/b+US91t4cG7oSSHufu7h9DJJOQyVYe6UB6S+qZ0JUI34tGClhWUSvXWq6wDMo76KLBWI1ZpAaajfctlg0s5Nd8PmuMDcF9biwTc4CzOdyDGbu6QN2PrQBslP1IX9uF2Xsti9r/UVnEkVF1q4exBRXC5Yi9zuUsoPpvKMGhe3bfwD81GwFkMCMCWZg==|Chương 1481: Hấp thu Dị hỏa;X4rv+xp80G7oBqJVwdCXJ0cZGfDhaDOIfnLWM/LFbT3lXshd54O7ZpW+/tAWoX8P1x9aqz7w+p5PX7MaKTwilXv8SHyef2Ns0QpAjLlVSguGM91WKQlgSySmiXQN8GIXG+joVj6ips39T/ZdWu94Wml0KyKu0B9z3MgVO/H8FfvdS5zl+G7cNqJzRiduyBCsJB8goyKtexR9I0OaFMqPdQ==|Chương 1482: Đồ nướng;jCUX9nrCZgUEt6t9QtWYkeEiOxlEHPHSXNQZUHPzTGkjDJl6hqpVvroeU+TMYTjOvpbOq8DK7B5IewQ2OaBJnkRG+hSQJVCYq8CFjtyzHznK6+NXCAOoal8uiU5IbxmWvn1IbebBi5V967wweWpo/AsuToF4thblzfjBhWQwq3/oRpoL+Q9TwdVSy7PnLBcEKlpmxCzBuXy/2+od7urNDQ==|Chương 1483: Ăn thịt;enux3c5/IBAIbWko+x0+UkOHvZfWM8dELufjP7viylRoWxNIRbxfXHIv3ZRIomoiKkju+vV0cS6I26D4tkVo90BB+FEXAhvairbMI43NNcd9MlfIMJT9qvCi/jweasajjvWZz1S/MFXPkD4gm0udMv71NnOL77o9yFO7Iy+WeP2kVNQovyI3v0pnlx2fMfGx5KvPOdKck0sUD5ng6YJskg==|Chương 1484: Phát triển;V0bnY0vnrdjJbjRyaX2iaYnjWDh4T4oQ2S/C/6B5PVdnQI1/41UnnV5GCQ9O2XxnqQgTzgaj9ZxR9Fx9m1qZRsZdQ99grNMnPPoXk4YyiwoN1mLrjidgO8sZDfF/gv7qoNNlLb1Y0VtAG+MVQprtOPaxBWAmoCU2s7HAyU9vD7OTEP1ICCNVb26zJSQ+jDwCIBGSoRJe1qL9tCQE9PlN8Q==|Chương 1485: Không ăn lý do;0NohjJMWDKzh95CQSbiogLDyXfykElmhKETG/OoP+YYUDf6YcPBfY693IB4HQwPZEt4jK4NRW46TZ+7Jgteq+5shsx7QxmjdNZ6dYRRZ5h+g9Faf5Z6eMXa+eXjF2rm5X5gpQkv6Yle8B7vy+H7RRCtXc1oEHxW9INpMsyX1OflKqLMvvapHtIjNLItk0Soof/fPqtUGW4G2yFhIPS52ig==|Chương 1486: Phát triển;YchJZhYgpLCu/CDsPMWlNesOqj2Gj1Z1EAVPmTBbiuiVuS1GD3tr3m6L+y6Y0sDzNa8MkgakvSC042mlqpNxbOeBIaEwIhGU8cxnconZTF8Fb2Mc502q20nqTjEsLWzi8VssprRRxev5Qp6i9CYYAXTnOV5cQ8iNiR+4+rqVnHZOQWHqvCFyv9SIQw6M9nmjy+jSOlUSkVYSB8lCjZBmsw==|Chương 1487: Lực lượng bổn nguyên;Sbe9YDEjsHYlY7CI0f7aGEB4Or6MZ+hHWttUwuoUpeFCDduSP0wkbF3+P8ibGdBhvDt0t1+LeCrKket7yXNskvbWMpqErDSQwmIya/3SniioUyYKDlZI8Q1dDO4ReQQMmB8ZHsgVmx9aC7NCw1iePS79r2rEZ3GhnnsWyT93u0x8RtTbqp2+9cZKCNAxopoQt/5GsseE2XDuATUrNeQbuMHJFPw2IwESMvTBpdfShRSx4zonaPzS4FpktuwMlw5H|Chương 1488: Quỷ dị phong;qiFzuSFT8OFGqbmDYplc/2ma9Ymj/OAqqh3Haod23TIaQwxz7Udbu8xhYX/30qF7woZEz+Q6KtvK7ldoBQFLPPU3Wsz7XZheOMjLzoSbsdbiWzuR2HT2UAT5bqyzMth87fN7LS53ymoOtwRvbRnlALWW5jT2Gkd0x4ctxUv8ksyPnpNHBf982qLYsdNDoFf/o8RsPysyUxmMlQ5H0LdfLQ==|Chương 1489: Đổi chiều;XvmPvvTrbWPEfij0k+6E8i8e135pjtBB/spQJULsYWbPsKzLdFKNUp/3AH7IvKYmS/CP130rWx0M9WWToNzCPtbBm7G2s3p1QAen7FlG1q5LH73duHxWL0EsV63V19nsO+2YUnsnKVwe7r2Ic8orKqfzbFfDvW3OXgFjpLEebMbVS/AThEeVlbtTnqf7/Hfn5T3bUEUCXMG4rxrkIvCj2A==|Chương 1490: Buồng ong;Ngw50YvhDm7bobQbTbagN9+pO41UdfGYh4Y5xCe3Gc4sZ/oUdG/5/6ZIMz0zZruAaGcoNWk8kB8x6dXw91InHwAp0faA7KsLCGRAv5yI5yAOzFcsKkpAEekJmU118o2OqvhtEYFfKNRphnw9MtC5lwvsAouN7sCmH+dgVV3WC0XkkhQW5a8UbZM9a89Cs+SK/78vuX3UiVfERLSOj2+IUQ==|Chương 1491: Ong chúa;E1xm7ztpMyN5RkH5JsC08DsOfZBH37nCB7Rdmqu9X296aHQRW2clhbBQwQx0Mz9y+V5sF0BWPS6YaC3VqjuEqDsTyYbkzCfR3CJev30L4zqyYrlWpjGJj+du5PS6wxYe1fdzrn0JNavkY5BN4c/GRTMQ/PxHn8gLmgVluuq9m+q7YiXxTkLqmvqUIMwN/izhB2KG7RXHMmroiohb//QSRQ==|Chương 1492: Đuôi ong châm;SCGL7d5V8TycC+7etwso/bNDQEr7iqFV250kNuGiN9/UpMeicUKZSq6VgkSmI/XfKRbVL2ZautLEx5lHqoqij1SADkommocREh+y9hjoRlPv2WdH9lhfMltRauMrjvaouvH7ddsYJ+eeEt3paTo9iotkOwcc5GLrW1SuMBRLGygrXeNpanPj5GkUdejjXwQFI/IqTa7MvWaH+A+5cWtpZQ==|Chương 1493: Hòa tan nham bích;9gW31uglt1OMG1nyrAvDBx/OH4HG+wuYeO1Y7JCUP1SZSCr4yI1cXJYk7fDyIKugWqQDySILl+uKtC378plGEdl7HgSE6zTgs3N6L8IbSeJqlJ93GANJZBCKo8aNz5pjMLyV3M1owiHjypZ/cV5QHrzovu+NEsmap9Nt8c7KPiw+iDbgXpKHRa2Gzk01JGu7MRLpWA8/1ke4FexhtsCzFA==|Chương 1494: Thất Thải Hà Lưu;0Q07Is4qTVqjxfja6nDexjyB3JacKkLz7vaAIZ9Cmg9K3EzIo57IAyHzTswmCgVa3xqxr4BNL7jMHCZNYGOGWSZ1x3QJRqp38AD92aWmOpG/SzL9v7YTuT4Ds8bUR/fCE2r0knnBAebaKufNnlTsBX6NSzaeTJLAwWKtdpoaiFYyWZl9k4w+RvW3UGRKW5R7D4UtXcHryBmUCMrll4B84Q==|Chương 1495: Hồ nước;99ugP1tTaKl1M48QUfXmATHOqkYbylojq1EVjP0iTBs+2QaVmRnZ4WUWI4WFS8JaEJxe8I8wWWPNFudvuRjeSh8nPMPRudkw1KD4tjySPttht4DenzlFo8FbPNihY3JEQqBIZiK4+oqhVJBDSQgODYBtbDFXnyQKoix+Ns3S4p0BkNLOUYBGKXJCdXhdJ4Z3FRimKXVdakmher0pUPO24w==|Chương 1496: Xoay ngược lại;XVQaG7l84VabXoPYvmgu2Fzlr2wnxY4nw0eG8XSsfrfBkoe5FMBEQD6vHbG/ClX7RWokjO31CIh4Ek+ilH+M+gDrep5cJ0ec7uh/Q5dzJO3rg8C6h48si4BH2/JLDW1GO8c8tgVvqLI60Yktt6zRdkCPsB7dANVG7ugi5YUfWR1JAprqTm0wNx0aHWeSfsPcb81LgZmYAHnF5KkdSB2mQg==|Chương 1497: Tiểu Thần Vực;gVPFUy3c3iAxbQnbPzWPu/9esKtUEKktsQHry0TBfWDbzurgFG2IMGh5SAFkkyY3kFXEar9JKTpVfuRBKb3A8rt2XMuqqpuM9SXg8HTfztTfLRAz/c3tWwpp7YiNSbbeFOlDVfFQ79gbtxBqAUDKZSZF2Asa3Ngf4pnvKnFCzqbGCSyaSzTNPdaH6Y+OICuT7LHcbm6A5k4s1rSqhD1YqA==|Chương 1498: Cửu Tinh;QGeY2ojyu7clWTfVEV6WRu8mHZ4NCwaNk3fbbuPMCO23VBzepFZ5KQeqX3+tIbK/jpaVlBgJKhX01grsARCQ5kA70hzajYxjlVy82N3hA7xulLn1G9Y3ddt6MSWyvdKWqhsCUwXDPylThXxIZc0VhFExwdh2WBrSivipOSu8YD+IdJmNC6HSysjX0fvtOB/3oZ8u5linShoAW44yKfLu+w==|Chương 1499: Cuốn tiến lên;itHRlgV3KV/xZkZKJGMNIcwygyfD6rKvxNY155CBWJL9w5PLQpnZRhUR6WytTUUwiT/3tOAT0WtS5Jd593Ofmx4mx9KynR2xKqsFIiMb6qyzcz2ZPhm4xJaMWCCPfE88YeIphqgzc4f/6UdJ5xSXQQqskxWYU85ephvJ2AGSjv2yMBA+hUBMpQcL9krEX/ntunO9YfBTvQThAXjBWLMuug==|Chương 1500: Đại Yêu Hoan;o8XD21ocR8p4SD2vNFh69eibEXHgjanSOryfccopsvk4EtOxcfUe2NMzpHX2R2A3h8mmWza+6VdfxPEC3bFxK0LiKXpKyMiITG4t+frvLFO0QWVCA3BugeXmWJm8SYmoMUFEeawtUTKODDxjgguk6LhffmkmFM1hkjk5M2366POW/S9AW3dPl5N2EcgMFXO9RWf9MTE53e6ZIZoVxguCkQ==|Chương 1501: Màu vàng hòn đá;jF+o46MHZ1TQdg/ddezhPnZuM8Vd0xbQ9Yet73Cuh+/heyOPhj5HAvw3kYruYsGlPyJAbaeLeB/f3eq+612uf5rCf78BSVFuCn6jF/hHs+kbZGxGtP5vPPU2AiHIKvdmQkRWh5Y9B9nj7RmHoLnLDlyT2VRohgC6z20RAV9xrk48ErT2hSvHvx7ciAgz4EsavTzbGtI+8WaAlwAD/MbxNw==|Chương 1502: Võ dũng;jlEwVVs5p8fMiIGCZ2+znbU/6tsdjbZiTErZRDp4iA2jsJ0E5CiSCxuNKQl5BjqFahmo4q7FTnHHllbPFDBnW0nKK+Bgtn1Tqx0cdn5HmAas/uFP6MKBgRwR9DS6K7mOo+FfoCyKdHEokxt4WgOTx4LyjNyJadhrPoZ3+XmX1E6Yn4fP3+kkhXj6k6JGOzvtzCKL6BZbY5ZVx0+iYFdUGQ==|Chương 1503: Man Vương;yYee94wGvwuhlIUJtuZ+0nsFIOBQ5nx7+OCATK0eWHy2rxBZD0Zi7J6/l/R5eS+KxrugfG8K/9DYTchznb0OXgc67ugluUHJTmPLQVd5pH4EsM58i1/pA02A47TKXgTeXr5K9Rt84OolHqlt3c88bic4v023XCg7fDaf0p3dtBCY/keBbEnTJIjqnsQ2DeGMZz2j/n9o/uD9BWhU59sl0g==|Chương 1504: Kỳ vọng;xPBzKDQ64c+3aV221qulC+MZXB2EGyF2+TOSN548dys63BuEVDthYQCTZd6ftWT2RtA9A+3wIR0uc8pbItxtwuzi99Fig+jxJwVzIDyQVW/wL54l69kbZ4hpLFehbp83EP6tmgrtsCF1LIkxIV0VqZIz7JQ4INsZxGthyM9oPNZcUmWnky4sZRb5rhC6SafjyLPGfATzsPETZ5JcAEcAaA==|Chương 1505: Quyền Ấn;BmgW7DL1G4iVo4r31qTRYRpg/W+EYolNMhw1WHXT+dp5tFKRA1qicFOvB6tFCs8gB9D/LZoWyGT0M1bSTRrw5+MjIwftN65l9jWNkGkjMm+cQ8576WpGpVvLantMAxvnxagL2+DAv9nWdzAAHHaTemDzi0BJCP4cFjK3TWeA7nJ3nM7E1yWBSt5E9shJhUjk4w9lUJnwuPAzMJo9wec6Aw==|Chương 1506: Tiên tri cầu kiến;mZ32wChxewKql2CYOFmXxoJV5hqR2ik45ExQl2r4y8APkIG2aCBmQNCbHuogDLqZtR+7ss99B0EqrW8ZlNuFXa7y1GQHf2FFk3NfF1hClhllso4aqykEK5Y5iJJNlTS4CoUsd0YkvxxQ+71C7BVfLunD1Di6+pAPqXu1kLhE95TH7SbJ/m0xzsqYYDgahWqlJeX0Bic8rpTaKsCKk1F72Q==|Chương 1507: Lộ ra;3fxkLbYwENG22IEp7V7zpWHyKDyNL4B02I6oBMT8sdXh1+hU+bWtq38zSc0dEIuptoRVX1N+AJVJLALeFL5SiqdO14OpZsMixu/odAZNFyRLt1Ju36JSr2qF02pWIr8oQvJLPkNvYrD4f97yfNK7BsY2/F66TFz1LTZfmAp8nBpUwtzd+vAC0zlWUXDpbcyxUrQGGYTWSl73925RqQVm4w==|Chương 1508: Đệ tam loại;bH9gcaCjcSOJRdUIl9gYepHBZoC5br2xHvt1YYjEyBRXhx99tkV/BZ1bKuNSgm7UboCJJ1P4mxdG4AKl57JGASnNafHBnu9f2siAx94hBMTZ3GNMtmaXEd+jJQXHoLGbfHr3x5/8V5L2ir1z9rzX2mxC/N2TwezOnJI2WPbYduGOkWbBmkolOQeUWPE/4q5cbvUUikymYQ7ouhCd1LZ75A==|Chương 1509: Thể Nội Thế Giới chiến tranh;vEQ//sDkRTw4mGVasajGqazvlmUyUwLhhs0tuBYFTT/x+OaP123LQn82MGXwRMoQnUBNUxCrrp+ehyUJVThH0YjCDpUzzPKs6yiwui8zMMh7JseZ6j+PsFRa+IJvHloKSxnMa8GCCdB12/mD4+jgMDmzZa6RqnpP5GYBN8nI/4LdeGt202I11jT4xIQY0p1XbGnP/3q9nBbQuHC5itHGkEw480GJWjwyqIK0+9Q/+X9mKVuEq6x5EeGkBeunvdj3|Chương 1510: Tùy tâm sở dục;yxt2l1pSyC/KWDS/jS2cHZ4TeLKRlzi3neQQAGsvhoIb9qT5BllbueWSUT0mMNAi1x+N9QMxrUqWo1Y4sFRefVoq5Y9RTYMUM0GMP3VofIslzLHH1uKpvjhRcTT757xTePgcm2PcAWDMngegrveDAbJ+/iqEJSROHWrqhl3gxJcg8ttha4aQ7lyytXjBT6f/QwSza/zswTuUoNxAV9UPSw==|Chương 1511: Xao động đám võ giả;AATjKhqTAZ42yABsHNPV3eXS5s6bqC8+tRTR6tEdAsgvr4wwDuwFxKLwH4TIHXN+zZNjQMq5alsGH2u3+sASxNTAniEBdvPyBbDhmjyyIS5zoNlhUJejMZk0rzvcsZiN2FjOCaKj9ORQSFOHTWXkKcue5wHjcewjhZ/OErJXGTvXhs/ZQDDRcf1W9ZTD3+imnAEwMyrRdweCvhKMKEsQixwH80uOcA5nAy4/pACl/KTT/GBKab5Z2Hs5Czu1ZtLr|Chương 1512: Chân Vũ Thánh Thú;8C1L2lF0HqpqnE7WOdpFclgjpVu7YPlsiJTvndbFXSiMX5OdlVP/DFCCR8afM+GW7qzhBZTQpE9qSIG0HEyS2fq0vyWrOpr9FD9wRjeG5YY1zcQzSv/Yzr+KCj/Xddocb6ZSF6ZKGkf1zsTGzrsPzqwEuWoMazZ6Oysr3cmrklsWOcareUHroz061Bns948xP/JMSOsnN6Tn1AWyah5UDg==|Chương 1513: Một phần ba lực lượng;KbIH9dtGi44MSHFeIvczTU5jkSfQSdpSVR04ym9/zF/2ih2BYuSJcpeUZNb2tDd+/GsrWUQ7nuqj6mOZuw0TYO/lz2BJjxMxByTrIE9hz2OGtIbHCiUtylk7+b//FiQppEBCSzQwOxmJtBBIjcXUuuAWItCVteU6flzB+xeX/kMJ+ABHIZoK4O9rYThC47Yd2uoZLwPnuY2jp8MJbib2WPLMjXuIPUsduGSmFQbLfdVErHYKZDXWHIT7jg2hhgNO|Chương 1514: Chân Linh Huyền Mục Dứu;xsjMEcjPtGGbR5Pn8Fr3Ypg/nFkU9M5AOVxgmyK7jrGmwE94vfO17408lfKCPnmE1wTPYla0B7gBei1BwI8fmIKtgGSAOtWTYptnGhCJWARDJC0CLmsyLtI8lrjtSbB/Gt4xxtUvG4ChVGhlyNtbcDAYnvci8bpZzDlwCPozv/QYG7wRi/4kZl8MDwA1NqvbR7BQVM7apOB/idrdJGlM3IURXrkNPV+zlTsm9NY1/uzCEnkhG/EkYD3jpy+lroao|Chương 1515: Thiên Khung tộc;flOkXA2kcNKgabEAvL/A8OyH8ZgJlHLD5mXEbJ2I3cAcmCEJvXu9VkSgO0LI7mBCP2GsZXRkvvrpWn+N2nCK1vvSclrtOoCK+y2O+oYVW+fbBCqmDaTNHyQ1ire120pVmNGrX1nofahvHRDHNm8k7CJAURc3Jio61zlapa8H5FE2ARn5VMnHi59aLMV64T55/V8pFrtBlxdG6aCbrHwlew==|Chương 1516: Hỏi lại;Y3oVtM5hxRzCT363W2u8UJqqRjCw2aJHBzSHR/MoQWFnx4UoQgjIUisV3KUbzz2VVUlA/Bokv8bil/mYce4NcHPxe8LfHYsuYhP+e+KjRyBz+Iix5PNBao9CK09N5WV3vl0EfRf9czgMBkk5GRmGYbcP7nAGgolY0D8JZFY9QHFBw3/KyOFcgZN5hTlR04OgPCM7PsbZSDdpJgEtKXtffg==|Chương 1517: Xem muốn mỹ thực;FIqu7K1mvvChpkpxPJTuiBmDbpo8WoiAHa6BFdG+skvHZgo0pd7Vw11CyGz8t+LKmbr+QdoQxuMfH6hMuQBbD32kZcI/rzYkho3jtcvX8QpYptR0Zh69faOaDE2sE5glklI2cNImS5gaKTwalt8F+OXnqtqaQP5xMWgFF+WGZZ5XmPJsrB6wDssM3LTmOigtFsuka79OpkgBFzzM58GZ9Q==|Chương 1518: Người vô tội;3vfLhKev4nsS1PWlIuBSHWFZiMHaUELpYNRZzmw6onTDJWhYDZO1uVRK3JDtBbVRMgDHC7eFrcMaG6Addof830U9HjYdhDCsd0kb6R6jYwtvXGaGF/TAI6ZSsn5tvtImXxlahuy2ucM7Mn9dnS96nesPeQzDt2do+rIHaHxFNWPkC3NRQuD5N9iOb5LydXSoVuuF1/YoauPKieI8mR9jxA==|Chương 1519: Quy củ;S9vA6po6anMGdRIFo8zGNbJayH6y4Av1HTr6ZmCNxEYoDttIKw8rIuLJMck8J70vxK+Cf0+VnQRgBSwvuF4hcr0PgFb8IgTxUS2PzP6pY3igpe/rA0sTUqphT1YUzcUI5fJhBNZnJJWH1pT3o/DkQcWpL4PNOuaNPricfErkaLJ0xydlK/dYu0nH9iICR4uI1ml8f5aI8raL8FcFuf/g1w==|Chương 1520: Uy bức lợi dụ;jDbiMmFo+m6BRtuCmU2nzOU+z+8DwSBXjm+3xHDAjdq7hQqcKkHi/IQOM46MIaJP2RpPVgcyVwrlfTk/Mz2MVIbRNsd+Y9q8BCxI4J3/qCxM+JbzTz5wlgDtP8N1w/36MD5T2xMeFLNwQcLBeUu5JzfnMR6Y/n9tx+D2WdcM7Vi7/mQfiZbO+mgUl/gruXPAvWOcKY9MJ4RUJQ059sq3GA==|Chương 1521: Mũi đao;PYewN18kMdIKC8qwvdISp2EbdC2OYnvagbzu/HncD3xTzWikjvoNdktr+7eJ396SF11X0bmRe2GFZomzFZ24XqRTiJJre7w4+a7e3M6BHZDCcvI4WQRVsB0sdBH01mwl9KORfMQF00T1011UBPRERH+keG8zZZ/y6uRi9+/UOWamJAGc9yArWWyWLZzFv9K1Istkl1jxejz86GtWJsTb7A==|Chương 1522: Quét ngang;0EW1El0evFrAX7QyRE/Dysgn8OkPk7UPzTM6zSULjBjv+1Nga3XytfJi8CV6boxJ8S2hskbqN6IhHA4OIG3SafsYERsGu1tomoZBN2xPwDq14UAZfR+ZotqMpxpJg7Ru3TNwBww9iFPCE+sYw/UbebikoyLSm8D7D4m7HvFWKyUAU/uRaIAD77xEl889zaO3SbVdMAtat0C9HulH/xrpYw==|Chương 1523: Khác nhau đối đãi;jgk2M7pSRlL8MXVLbmkC7TlK/vBSP64TOJzqEz0faH/ZIZA8YULK8DdsACJ/V1FY+dFCdDW+CtVs+jT8QoPGfEia6/0mRoZEn+o4/UyVmndL6T48pr/km1q7UHlyGsJyxBbo8Hltm+Co0NIVMmw3J6tDuBwojRQN9t5/N/aXlJ7AyXEPO0ZPYirAsV6XMFAlVhz8bWBIQqsUnOGk/TCU0Q==|Chương 1524: Cảnh Thần;0OKyzZ+pWBJ4/tkwzWYufq4t8h/PLop8CCVSrpu08yXMZ7irGnkKJvJmD8sWHq0ukNxjDSj2AtsDm1BTir5SZwYX8FoD/y6J02wx3lADzfErtvMTTZvMcPG+X1e4+xhdFqzG95BrggLnCa407pR4VzHy0zNP4gOfrnYPeDp0SxVX+P84I9PTVuV3INJm33dA8HZrQXAO3Z8NG1VJsNobcg==|Chương 1525: Thừa nhận;3A/e0oSlY0jYgmuVoVRkTZwr9in2TRxnG39FkpEnxnGcZ2IIl3MmVfqoomBc11qR90A4vVPXBcfJTZYsfmq3efF9JjsjGXWlk2JaWIhDck9eXA2ZVQ+2Ulnr0vuw4BFaf6DtxlyvkMaKqcTZqYcPpeoIYS/9B61fwCwSD18BGADjon+/U5jokNh0ABaBkzAlcfsyHo6TENwVfUTwBTRU4w==|Chương 1526: Tẫn Thiên Châu;SmDouTxr84cJLaME5iKfX+7MKLDbleSNCToBn+tWY8/9RiPlPp7znEx8cReeazlWxO+irp9UqVSJtUNIM1HfZZoz9oAKNnwIEWSqA4styTbhw4ZLXcY9ThlEO7190ctUx37kpHo0UYnCJ+4T2R/25VLGg0TErQlmC9dz3HsekhcTdErZ5ecVxTrROH/s3+KeyGPM/8AOFd8gk3UMzNEaUA==|Chương 1527: Lực lượng tấm chắn;Wty8YKspXDBLwHqCuwIJMhyw6UPiuomaO64AY3uCpDy1up6xCh06xqkLMBTDsg0W/PmPKObm2nsBnxyFcm0l25h07Om/GybD3mHkOOzwCRW/Y6s3BuDwdfXdUW6erxQnr9kghJ15EpEgfxGy4xfEZ2fYrvlGjwMpp7Tei1MiGSM7lmeCAjV/Smj86XwdvSrMGGJWGQG8KGd5Fwqb5vC5Y+ue2PovD99unMZf5RyuyOTTunOkzxMC2H+FG+PprrsG|Chương 1528: Tần thành chấn động;8i8IG55Hr8Y+qMauWRruSQ/mZCz9/RwFEKGQWy4mcioTb5diMm8vIjZxZ5fEpKI4GtWMOqR6z0mh3f086YaauNQ9dPu53KjU8VvDn0ghlgf2qQ2e/6JynRehk1p7uXCRM8upgMauDRakzLX3/xt89V9igvOlTYAmnhHLkiRQD1AOcctA2FWGcXw5D2S7dA3pFQZoTP9SJfyaUKpbHdwdLAqiHbzYKvOxGNQlVZwQTxVshmOBOjaUoajuBnTmxgMR|Chương 1529: Uỷ thác quản lý người;iiUOdG3PnCTgm8vdFK/lXrCxi9H31oKLZCLGlJmPkbs17PVMAdaMUcSGzo7pbW79l/5VPG0ONbW88vjr9DG1FWSA8ZKdSBp9mUv/TqG1NaSfPEsHjiVpY1Gmv/RCE4+Xxh3Co+bJLi9swac0N5S/SMjKe4S+elnDWPDVMxGbUJTbLsquc5aZHsLC4aFS2RbJ9pEAOoh1OTnjMPuM5N+Wje2kSX1AR1d5+iqRQlz9nXyyswMtAHse7fT94H7OSuJs|Chương 1530: Đại Diễn chi vũ;o+mCVOewvfYQHkp1mS8uwJR8YphCgS8zHzRKOExkurqFeL+380kwThKCbctiqlhrQcrr95jpSO11MmAVLM5QKNYjHmZBZRHMaYyGSk2r3zrd5UnWfNl+jb/n6H7oqAtHvy+ADlLxHclUmJ3gY8WFFIy28SYJ7Dg6mTDH3iGxQW7SjzcAKMulBXfJdAx14qBOcKfL0J2mZfhYydql4fP2lg==|Chương 1531: Tâm tư;JxpVHnQlVvLZ7Iv7KM/jLEGfbgZ/rwTSQLAsp8iBfwDj89MSFsUILVR5CghOG5nTIlNd2f9GgSyD48qa1S/yRflw/joo+RdmffDyLZiB1QSwz0QOA2CxGNzDDwFs1Z94GO87HDWVMV0qUaVEpkOpYfXxWoS8E0zr/2AJjIG4xkHDuKlDaTMz99426ANZD5auQkvS3xenStgQBjCalXbW7Q==|Chương 1532: Hàn Diễm Độc;S/LTDZL+yPAoxy99B/S7RwXuiK2BrC1tF/ssz4rWNhDbYbsWbxiHHHkC8Jfy/irUdUm9Up7e5ZLclhxQvP3eAf7z+OUD7/bBFcMw7zXucfzM05REM8j9yLXLdk6J/t9DCqwPvv3PAEkIC9nvXgE4qL2kiobQFTWStBtDAkolHysj3SeRXt6JWhrk+bF4gY6aj2UlJSbUWA+F+tTsWVnpQg==|Chương 1533: Đi tới;ilz49u/q13FWnCNOOvBjCz8D5IHqQBURT+gFrTzUpvu1w5iXDV/LOwAPzChDeexnDxrU8T3bga6UdtR4SAHdAB2pQFvgnc3Tzhj+FFNP7fUxGAhwUMN7UIWmMUN9XFHPtvK2EwVR0JrZlqAOGcpuzUTQV3gwC5EJHNxyleUBvgvNZlNvitDmn9JXtQADQSP3bwl4m6ukCVEu6WJf9OY+wQ==|Chương 1534: Hướng về phần cuối đi tới;f97F2dMb1uwL5bZ4SIFTkJG6p3a0OSRwFsyyjxGcwzGPVLtYvcx2+W6k/iUpjGmJZpe4pOvPLsoc6ZypnfW3sFYKPA/eS3y6IGgHN9Oqqfp30X5E+dJfBAYFFS5wbja5gU2yB9I9KoTfFw8HfNcNO55KfIMyu5tAp8xfvgsKmRpFfcWWoOUJAMQTmnXwrGHb5NHaxCmJWu0n1ixMuJ/RNdlBHrWG4P3/xaMKK5hfGedd4Szmt5KRNlS2Il6wk7ef|Chương 1535: Tấm gương;3f8EqbGAZ/eAFXa0DCLNBLgrSTczyEC2kz8qnl/GqXn1FBBc02lBWy2tBIHvcWMNInt1MvyTiP0gOYmRJLkVEtipG177i1UBHdk8GHn4kR935TG7QWGU8dWg+gvKo1b5GP0haLa996uJTjvhmYaapRqcIN1gTPW+C5uOu0Sny9M6SLKF+hw4OcH6OiRlDusjUNoDro5glvceQnvhy+Yu2g==|Chương 1536: Băng nguyên;nv11dQHT4nFuyQO+JRljx+zaWPJKjtE3OPnqXBujeLUuF5VL3nKQL2aVQzE5S/jmkQXb85DozThfbqf7E02P1j6FQCr5yflxP+munkoeOJphuc6ZEk1Tu+1obbziw2yrj/qqRdwIQkWTSk4g7gj6DwV21xEaTzfOQmZhWbrjlUZ3Wtm9EsXjrYkG4TWc67cepxBOnisJ8N2LFXzSbbxIAA==|Chương 1537: Bên trong thế giới;VwHiG1ZHHGqaHBazXRJSBUh7x0g2D0uPFmitbVNYaGj4QpEUAnA8WubKSee5Sb6mzLZssOOaBPZn2OIuai2n8vUTaOOjQ1VG0VYc6c3RUodyrOUG8HA6nza/1IoBsIsjEnBxOiANFVOxHTBOQZSuPw+b2NtonCP+DW+6OcUYmArfgpKPKSetwTTxUUeRY4HJAXoW+RhyK+ngn4flUHyD4vF3u2Exa/SMJURZJgg3cZMwZEg08OdNW7pByHRiPIIg|Chương 1538: Hỗn loạn tâm thần;+HaiLopGgxd5CT2xsnM4qN11HklCsAyh9FJtxRnvIBbwyhQGHlqAD0o0QYJ3u3wbKLnljyaxZwS3FXe/Pq6kKBT0uL2vyKfZzTzMv0WocqmjG/mVqKq4zjCWWCeb/h6vSHdDqxwq2n8fsu3NkB9peBpOXIyuJ0ONXeM2+P/X6jMmwueF+g+60uULEsH+RMd+IX86kbGoplfN9v/hsat1lQ==|Chương 1539: Bỏ đi chín sao;O66qtkRPOOST8SrEshMXtixugqYSB+QTqn8rjYoNRXUCdwFT7Y6XA/ASTDuEG/ALlA75vOhJ6x1PN9QLd0VAUuzSM/7IeUuuA7GAhAB/JqvCpI66pLiDX/PqAoGUNiuiti6mQOLoQGkjVDkZ3FiO0JOWWl7Dvpcvgw1sbkpVZ9MIO6bXpHikE0BnVSZrk8+WqRyI2iRITaCGdb0ZiDDCgw==|Chương 1540: Chống lại;P4ERcqoGR/AX4H6f6o8c1laiUpzY/OCzIqoeCLaM5tUNM8XIwt6ErsndZ3LWG3iOZdBjjeS+1yZ6aJCamDqVg0FIrt3wz8bTAxV7kDhXWjdQNFmJim6xyL/q98sK6C2L2kxH7g1ILChfU4ZjpxBjY14A+//V7Zeqj08eD+6kvuVZTEiC0JZBd05Xic+NCY+/lJP+bJhaQWdJb/pRr7CfMQ==|Chương 1541: Hậu quả;u4oFuzPnunvnBQqe8yEn14BdP5wsjyOJam7+xu3evWPSE9biMgP1PgkEi5Oi5gY7y9m4Vp3g6vh0yPOur9pc5oPkeupPui2PEjc6PzraD/jJtaM2XN9LwmsVZdQ6v+5zdPRum/DWR1yb4pHEV6zXm0YeMEnVfqAVFJuUtQPtqYZvOf+SOWIzYuJTYVxbJi1N2fPpjmayJrJNbozTBC5xVQ==|Chương 1542: Lực kiệt;JbOf7wGuiTMIy5t9itbFdl7O6wki/J1nhkwJiQsFOPiScv6+9GjKFC4SnX3nc2S3oTzVATvLNRbcBfFcFa9vk7IZINKFuSzO51L/1ufs4AJRgumWEhF5g5NVIGuzq2P2nOYsAeUj8Fx5sw0M69SrCB58whoJdto3NbBySi6qPeeM7tCXpVeqXc04EDZIXtJ7sv9G624qw3qfab42Y2S6Sg==|Chương 1543: Cưu Thánh;bYvt8eY5ldX1Exacsylhzr7OE75R2MD3BB6jnJErFPCkiIOX1Uwr3nKDTfypGSK1KI1HjR0Zm6HuutJ3jj+yKE43vL7ekpicOXohL/jkImmHbeW5ndpLUENAApocONMx9DwRhs1dTWxnY4gh/NB54+h8yCanuhoUMmO2Rf/0EbUgFFpIoF+1ADbavkhaGzmGH1W7ax/FFxHH5nIDMSxilA==|Chương 1544: Bắc thánh;+RLvoZrOE53Zk1joO6d+lpUH9AIiTyJutyxcOzydzlakkA3qZpNOBTrFtR9VVjeiJtVfz+Mp5omw82/XGSkjL2sUyN7AUzjKpwFG0KZUg3QUI/Ih0HiBvu9iP91I0+I2hx2kACyWedQi/NzR04eJXorxLf2txNg/fIOjKndG2pXhcGsHTRtdQFfFn8Gtk0jJulmDfnHE7MU58B6dwT7GCw==|Chương 1545: Trái tim;9v3odf063XBRb4ABb2ndJLQ1lWy2tIc9bAFIddZ19+O11QY5B9KVjq0yMlTR6ZLsS7phb3sV39YiVj22pRm9KrQvqVRV4N9JDFmLchjahamZCsN4jocUToEli/lJF8M6ERYi9debvPt5wr/aMWVSRON2TuW3pwmO3F+JLDDaBJcJuxP4c1wpoJ3X5aHCUcIpVbBqm+cWlKTb6DYhMLP0lg==|Chương 1546: Núi lửa khu vực;gnGVx2g2Jg812Y+6+9CP9rMb58Y4CKZZoLX4sfe0i102JR/7ScrNPi+j/lufhL+JOjd/C1hpyDHlain/re//OcqNjq2697SGwcVunAO2r/7IN5TVjnPvTnsH1d/OxeOeWiIKxeql+3WJ3c8jptZbw9Co2jyLFb5G6uMQqAnxIGyX0rS3I2+XOgI4zHctElZo3+fVsxS3b7iREVQxKDPVLw==|Chương 1547: Diệt Phong Cốc;P7ltdXYe6ig1TEhYOts0421042w94C8rDQuQT8ZTcYL/5PzSSdnKXJf1N+4kzxPQVCuk6TSWVAXguIW7BM4789h//CY7dhYawQY8H/0w2hoXcwqSo7hoxmGoLKP+RIJb5vLRW7SdOxBIqkUissOhA5eEP1PvvMDe3UXgawFh3we7yGWGPQpVBcBlhkS16Ct3PMkhVOa6kMBBpCfmTjqHsg==|Chương 1548: Theo đuổi;L82BUbbD2CTgaFtLQ8oZMVXt3Qm1T9auZKX1kmYg5upb3kFl6eVEkMQzUZa8YlvNftY9MiUyQELi7GBl9/mjKKOPBcWEGtXbuRrotl+q6TQdkZ1mX+S4cQiaakivMLVocwFaIj7w06xvGaOGq1Yc+VgbVavOyv73uXY2TMItq/V48wECAtrA8zA22XiLbQUYClx8v/Bzk6ixBxz448ihGg==|Chương 1549: Trong động;8aVMrU7+HOWrNlbm6vlmz52/vIZwix4Pc1zuHBGLtefKWnt26Zm5nXq9txNI2qsvleJDjyuLexg0ki6P7LMTCs4c9uv+aOe5w+Sp8WQAO82KNT+RREECQXBnIFS6Md0H15Mype8AMA9mgH+R1EOMi0kxifGdfkAvPjW0NFO5zVcjqHbKNKzM6NaFvK24fPl1++OwCg0wDRUz5Zp+njDeTA==|Chương 1550: Thợ rèn;Hfmh3X67PQYCca1ANgiiOstAl+n2muib8/WNxvgoIVNqjSEbbKMakOUj/8NmK6bth+lmAJ6FfAwYviGpnA50QgEnWfTG1bWmUkrl25nBc/PwGjjdsvqRF6mVS4BkGl1ZGJnqNbZ7WT4/XE394YJRh0pt1Rf6bXaKgCz1oklsUnrScRqqPb+fmA/nKg4GLPYGJQYKJr5yxSevHEH/NQnRDQ==|Chương 1551: Tượng Thánh;1bZg+HABBqBLd1bq6MHFvz57+dYRbZO2ewIbGm/Lrh9u5P/qhrAZXzZ3KVTfuXcysM/MrFACZs0TjRR+jNvyWsQEoDV7k6t8wclSKQ4r7yGPKZKTjJ/o8KEB+vr3f3SEMX4YGuL+aN+YFjHpwUyWX2yTrFlUmlgJMAknOknCGUmY++MXWI3VP5Al8QQff8kvPuukh2nYRizodU4+Wz3pHQ==|Chương 1552: Rèn luyện;hCyeXmCkKz4hcyZKh6YPRDUK0TS9ciYdynHiw3J/8mHTFrUHa0WOea8/cPYRmPYyqNseTKF8zQipXlUy3cvllGEaV78XeYaHnuhT+5aSBk3Mlhp+E1cFVCvMe3Eh3ka+8oWgO45HBZgehh18tWGSfINwBTGdGfkOxU8d3AtuQ9fsr51yGIv4KSUnVzDEi4mJ/sGqUTqeIT6yVrn9bJNEBA==|Chương 1553: Chịu đựng;C2cwASZtPR2rjYuzS1O/+vEBcpBmJbf4nej5mKsgOGwZ7DAopG+u8owNVRjnoVtb3NEcCxhqbWLc9P2mfpM/aufINRjx1QrkP0rl8CH5BbtT7mQPLZQA0+1JdNYmeLKVHYenCD5oHKzBr3VtbB7WLw1CDDc5PepXyNOI5d9k+Lfoz2wA8CeqJWEMjnXl2NHIpABfHk6W6wSgwhbSMMRieg==|Chương 1554: Trong suốt thần cách;Tc52lxtYLGRq4q1PqRCVtm49C5b2RRj8Kzi/cxyNoAYdNjg53JtetVEUXuMUstfZzfJ3dEJLHrEwPZGkWL6BOkYmeXD3fJHPESYqoHJu53IL7KpfiVI0ReHueA5woVQM0IwV88scUxjnRcTQAzcVvDRsvz0r7LUdY277+W0QoItb13YUCz31b/yRcEh6i1JOVOyTBumB23VQHR9/kv/gq4I+iBf6ZWjq8XtE29STZ0WRSej6PMeg9hSGiKwKe1Pr|Chương 1555: Thần cách bản nguyên;nh1/XzTvy/KuEm8GpgVaGZon02lUef2YXoa7vxdXj4MgRc/svfp4pq3jiYQVi+LwHpctL5+HwNW0TrL4jE/Rsh0H1+I2JDeDvUhSQCrku16w+GosNZH10nXT2LN298f/LiF3AooQGAmhl3Z7RBvCu+LmL2BaYHDZCDye6w6meK8WucN9KE9fZfOCzPkHwfGe5pdsS0Y9KO9JQFWODyeGPbAHSuR1e/WptUTu0OcJdnert4zEikkFZHZijLcCiisX|Chương 1556: Thôn Giới Thú;8WHCKZDI5dpZ8PDcgVV/K6xb3exNT8qxXqP18AhYs2gY+71tmsTL9i4UR+zUT+2sXKF2qV+aU3jbl2LnJyoSfx6HEJct+8L1yV9/VpePTirMhIE6NvvB6ph0sLmFeTar2G+jtJgJixnkhP9PtIGG7XlP7vJ8FtalF9xob1o4ZoLWZufbSmk7iAG2/GExPeneQ81f0omspeIGHX04auLvrQ==|Chương 1557: Mở màn;UzT6FuQggiWrkEbVHlOB7fCnMq5J8Ys8wG7l39H1R5GFjWFWOvx0KEy8l3rSl7x0FvNgLFFU3CuAZ/NTRUCYDEdnQ/Gfd0F1g6Hn6yef7Lqa6bnXDEABpOVpbwMqu6iZW1dCvpouQXbgVfaKsrZTjb95C+xe1s1i05cCLolWUrFPtQuTa+JKxlEzgyzP/a1eaF+OM849RH1ERiCzBX0lcQ==|Chương 1558: Lành lạnh;7OaWw8uEFtkhnCnw1wMFZaLsWiZRddg/JtG0VG8Z8pPuQLXd2NpJNMRcDfGTpRE6TfmH9eWvTp9bQBKsl/WbsOcKQ+ixYoaOvD6+4HkL8bFxXXCvQ8VkZ1/OAji2qDPWxAhaC8UHqVLPQ3hNkWIK5JqP/5QTTQemJjjd1oh3TABO6TxfOXNWV7WccQ3KdIiLPmb2jcxw4CDUy7uQEHOM/Q==|Chương 1559: Biện luận;HJp1Vyrr/gAfpVGBOmFnbSWQvY43JTzTZSKVFxLNAYw9hM1ocRKL7XrkQK1STrr9Dnx4yVhTqcM1l7lhaTdcvVaB1l2cgmQrZtcTfDdxYNQAvK6QV6wxpcTgfeH03P392gf/44Uj/dlc9AvhIUpNHkF3M75mb4tPdlf4RUiLnixLLtJiIPyyaztpxlViwsaJ3SJdOZkRAEMOKyAWH7M8cg==|Chương 1560: Cứu tinh;OcBEHZTkFXMlofHZKx769ZMDL0Pe3TU+14zrj/ldD9Hig615Vl/++Hc8ZRnu67Ms6yxVZ0j1MsFpro/2T6t7Cao3LZv6K4dbo+afaR/1WB8f/wcWvPeS6wd1wn0Yd7w9lVIIvzWAZ2hmKCxsKfipxQ0ixOquhLzWYULlzBJ9cmwY1nLH4Gn6VKHUWIkjg5tAY8K111vokJTw1k5GesRhGg==|Chương 1561: Hi sinh;mjeSp2fej1EvYdwm1gJ3Js3Au5nnjllqiI5c7WDVUTnmyz+hdHmOmwpncgee//+qiNZkm/3RJjGdxa5rYutxS/k0pksolAnIAdxyCgcfFM9MjiX9U6diCsfnrKFqG2HHg7l4gbKmJikFXFiCUWdfROJwo9Dd4KUnUgv1V2iQylQUPQts45RLKfaxqsYoncglwY2Bf7UPZSaWKqOEjkQ5cw==|Chương 1562: 80 ngàn năm;16d78VDlMMjqrLvu+2+PlDvzuEQAyRm3carAgaKS3aFcURqKkAAEEAhHMPLGOELYL/n9O15UdE/QW+xerWwctGgGRsvD4+kodU+lv1m6FyvttpWAN+D71dYneuHDP6+RthPrwO6ucAiov99n5F4pwX3fqfEFOCdblfsmSqrXg1RV3DQMgqB/7WuJPnb+8DzeTDwUwU0Dv4LAIoug/Jj7Og==|Chương 1563: Linh hồn phong châm;OxOGJmHyp5F42GKvxPq+npSaMQfb8X8hk/C9Ivd53VRQolVPnugqOCATHzdNNIAQYk+kfiHZ1chcxrtRAbhrBg8N3R8YeA1m9Z131XWuszbcxOia33DSamkt0c0OIfbJn+rfCwxlIeNwtCqhxnHuJtz9BkCcJBp1zcicIIBN+Di9d9WK9jsVVRnp4ByA3abHKW2eaAmq+yJnO0SxO0hqdR/Gjkg3XUuQzzzFg+5L7RZu0tZ3ckbvTCcTjb32J66+|Chương 1564: Thế cuộc;ml1W2PLdJSRZrMbuKELzT06naHXDrBiOLZdBUPivCbshPPBAwzHa4aT5699CbEuxcSTM9BYisDnfhxb/PBp5k7n2Or6z1wRAefHnypmhcnSxs0mweHAw0oHzoZykpB3a9S0IrosiXo3e8b8//XhFScXgrbIYUHa+RPn6jK3YAD1ziQnEKWff96C+psi1I88Ds23Y4DyqjvM0mx9psm5RFQ==|Chương 1565: Giải thích;GDveshvbJdxpK5ZCx5J6iAWTHDC4BxCqNaWF/vGGMYgW3gYTmRtCzPY6+pxA66EmMpOFRdWzTZ9BaiKGsK3zLMh5xzGBLMroFwZQtVSxAAztj4vfA1M6RCfvCXtgJlGiFSS5xeY1VHTE4GqCzGU6WxB98+Q9nfIqOgLryFTXsJcDGp4OFVYwpi7DYDRyQn14WWkGl2vGQeAKKqnltAgLiQ==|Chương 1566: Khinh người quá đáng;3QXr8iKiz7p0BISPjXsESBnHzEF12knsoLC5/QlPdNWHGhYlakZuJcpUMxyqiE3ruVT0yAdlCDfAANmVMTE1BJ8w5pOHwevdhVH4e5YNmyrpRCXfhR4gUKk9+k2gZxFBGtXhNa1gbenJjq0kllF+FO0POgmvt6GXL8AoaFU+Qq4PdR85nqomqUUReXzcKx52ckDeNeAYGaSU/sW+jjnz5u9a9EsdhjB6n5psKf7zzkoaAKsxrJnaeLtLGy9mEwGd|Chương 1567: Nhất mộng 80 ngàn năm;mCK+M/tnf3AHAAfWRjw+DGTEVqUkwgmkvYtw0ABfIqSvyCi5EaIeF+3e4u/knkWtyc+abpKg1Z+JcTNgAmyj0kYFuDDNukZE0Z743XiKeihe5ocZtB/ScCgdcZyuH+cl3Xx7T93xCzBDZ6TLNcKgQNC9z0zeKJj73/7PHPha2tX8NqJ2CPUL7jkd1uDb33DfcfC7KA1+ceGaW99fDdKIOLzbc7aPxgjKv2IB0uB7nGRduhHsT7nOIgE6LRoqqazv|Chương 1568: Nghị lực;IfiJF5GKi8wuhiQ6OZVlgFomdvGI4TrzGeQ8RMJgRsirq6ZEkt15+rxWRfubQ9LotjLySnqb92UM3rR2fLy/ECUMggNvlNSpt6koDlOr0eArDGM4bSKCgefQRLxqGmCOifZm73Kt2C9GuKeWsQAgAtq8bGjSlffngQAzX7B4SDXFG2/UpKKI0yuRj/oeLQOjfHA5Jqc9R7p02aL0QRwtdQ==|Chương 1569: Thời gian cấp bách;8/8pI+SwQFINHvO8u0+rQo+nYOT6rMgsHai8JOtD1EyS7+X7GBKx0p4C+FriJ9isKqm4bhkqtP/1bbwsq2KmLpmnJn2F+xuMetJTFYyvR9265+jX2ENrwlsNDK2VUPb6a35qEg1Ha079M5J/bkCIT50dhRNExxWYuFMvknK5n//0LeQxtQTV4owFmzfC9FLPFLH/CqMiROUwGS/x3gXyclYlHRzMbSWf+HlBixDlnoT6279ph3NMjnrtHDYQpFg1|Chương 1570: Thời gian cực nhanh;kwEx7IyVom89o9+6Px1HmQ+up2ImGf/kHDP48pH9OXYJgzp7SvcSTYMxAq1oqfIITNThsfcmNFWgOjd6DFGpO6geiXKzlgLw/g9gVteq+UaqQdjHyyNU2HGus49L+A2nKibJoKVtbeLuxoLoRhbQFZsfYVAOhggSymnYdGZe9CUzKdqk+jRZXw6yOimgOF6EPx1NKy7KhMc6eNBkF4jUqvl6P2zbtL/xMZE1BM4JULc/Pshjsfmwcr47OhgZsrIa|Chương 1571: Con đường mới;pRnvAokM/2tJ87o3Nlnwv+1zrsJhZ1JWafPP9HKTX6leV9Q0M7g+LxWHqwgmxHSSfuIztVLXJalQupLT16ZvVjFfJ27Lg07K5ojCiCCNTt0dDLm09AWKfxKolOf8as00pHBBHGC2PZMFBM/lcSFnc/5h70hB3cVW7dULDGJW6Mo3T4Q1MDJwqUMxhqCyGR2O+M1iJmz/3GHu4RZIlkGqpA==|Chương 1572: Giới vân;DDjwcKulmIZ9eIqG02EI95atbxkZNFrFeJuke7pILUSNqC6KYVPdp32LESE/umRJV9loQEy1lIilTWrEtBmXtqHUmDHR2PLy6JeLHo/nNsK/HfqBGIVYSIWbQ8jcX3E4AYBqmF5JaG8eT4D50Torb2Z/0CPP9Bctf7FAYnBPZTpw9mMnR4VZiVBa7JOWB54HNGnQ6k5SirkQn+dn6aYPOw==|Chương 1573: Đột phá;CzEKiFx+m3zB2VqNzhtTSwKBIoablkiXLQGt/xXW7RRPLfJYU47PXUNC1czXj/+/Wj/mpBpKVdFyRwtGclO/0zOWaglR6JrE0EMTuVrlETteQYclI0UzqW2/YOxNdje5hHEbWDOPhOCSKjMMWik8E7uG4uLWpi++BMEHdtqGZ4AmlLS8iCersAHt2yN7FWLSWCyaEYnuUi8v15tP313x8A==|Chương 1574: Thần đạo quy tắc chung;1XGka1D245NiRCoOQJCt3X2VSuMd2UoaCNWReBwUquMTHXDWqnuPR6kO/lj1LxJ9UmK2RtGme/cxNfBq2lkbyvBEJGAp+VltWs2N3rMM/n2/qn6JFMxt5vlVjXwaUs2YdZ3Zabh+fKg1bQZBxP6BY1RO4nc19HLqwF1AGj7mMGbUljI8Zo5H6k3UnxaOYGuuDUcjd1dPWngzwOvafCG0ALV8bNo8lXbvqole4XqYa6g6JLcN7vAQGyqD/z8xE8p5|Chương 1575: Giới chi bích;BZKXElo/q4OuD01g2OEUdxWJu9LxOSWpHuutA5BOx66fK4z+HfG9P47VIFDkjp0fxC2tbx+W76K3SST3svrEnk2oxufAnYdDj+MJvgW16EZpMDCW0abmjcp7hrwvwitS/3bvC1CMokt2RUxtJZ+yGBxwmQpDILBO63Ojah3hdSLUN6DnYj8fNDncWfdwilewkvJHmJaq8K5iJpKnvgXZiA==|Chương 1576: Đại khí bàng bạc;87fz8tVo89zKLp7x4Znm6GpYRW/vqaSJXl9UToTR3f3RX8h8LR2bdyiRXw7+vN+lsduB/jsIvjrMxMtZtQXsiARMFU/8IWeQc4rOoQz1iYEIyNu/Q0v/b7vOv4oq/STkQ6aiNL2VMGHTrtR5VXRW78pF+CQG4LBtz+RczWhg15OxzAhLMc/i551NL+R9741eyw4eKX6t/VkVKns7BEdC+g==|Chương 1577: Mưa máu;6SSc7WJV9KXdgl8lSgwCObbUHphv8sifRHBWxMRTkCTy2bj6zz1cGT8BKH3wiHJ0a+GLTwvNSgUjf261n1li8iygFrUkQEPL3GeO1cPm2PLf7/1GHj8z/SF25UJyOF/MZ7qrk9xEUhj17mGXCgjndd64AlUcm2RikE47Rwpp4mknz6n+zf769FPcRIBqwJg16Nd+yk2204NFj+dXF111OQ==|Chương 1578: Động thủ;ofEpskc/Ns4R+x7ddacACBk2HFggzey2eZHHoLtU5wwRetHXFqABu7I87kHw296DarS49IdMur1hOtf+Jujcvo6SihiClBXsHzWKvYeX1xLZ1FjCzsHhL7KaZCJSIqHV1t//225NkqdWlyGGFWg7j51xplEPMSGIo+wgnmyrVMjaDDvkTJzlrB8QXNey/OOTJpjpzsS+Ldu2kfD3hUs+1g==|Chương 1579: Ngươi tên gì;db6grvFedBvVavIucCHDNkmOWM2lGeYo1X8itfVcLP+zz88YUGySYyKVEnqC6XBeuhhEtTxEx2CShZcyC8VGcSWZBFtLQEBWaWs/6clUPYGZz3ZkJdE2M/B/QxzpvZyirmAzNNaphabu/C87vkM7k4h19FkT02C/SkG1HUjbOCy1jW+QXB1gGOnq1qh0uHtkz0SuRuY7vlLAgvY6k3qL9w==|Chương 1580: Bình dân;TSIrU/TtB/acgHQd80Fu8D2e/V8yIG88/HWaRHVn7p46ngQvtH7rW52wSSjhgz+HdbaiVR+uGd6D8EFM42+s6LijFQhpOdTXuM3UZuaslEXpqFAj6H3mGhnL7xNye2vJSQV+FCkpYdcZDUjAEoinQK+TX9Rc71iOWuh+OdxSNZhQVw4mSQLPcBAEXYv9xTZ2Y+xUOnWu5FwyBmjTewAP4g==|Chương 1581: Phàm nhân;1zJcHf9L5iPzPV08qaxtUyLknrabjSi5oRvYSe9IGKOQ43bbiv+o09youvFHxriJ6wCSHJ95BP50kmzpE910/bpntwORzPkzSKDwz8rcMGsbc2C0TC4moyQ2OXmu7YkR9Sc8wNb7i0TZHAQxEa9Zt+lFFNL5iYTSVewr3b+Xes/kjccBZQ729Jk4fd50JmoL5tRswPrwjVCkHGcKcFS0DQ==|Chương 1582: Người yếu bi ai;GQMoCxq18YhgxvrrrgnfmB5G1eqpKbflVCJsbuHbvpn9VGwj3eH1BzsUoDLMCzfaZCiuTytNlph6u0NmIJvvOPKiywl8X5+kumGBE1GrMrRZVx+zcsd6+g95L0/HYFtYu184vI4yDWxANdpNzCMyq5bLrs+X7blyzw5uFJ3AmJquvnWSJ8XwYAyHxfba8edhOO3Db5Dps047RvO/vo/tgA==|Chương 1583: Anh hùng;w6QFpPEBmSrPNeL4a3KD2wjKvtRARsJOOIWLIdLDEdCpdVNh9ZHMe1QzhtqoD7WR8jq5wyKi3r0hzYbGrxDPMzPMA+TsPnc+kbvh/wea81ELMJlpkz6rSOQh5YxTHtwqAv/cA4eefa55myKBUcDrTPhbq1ZaFNGojPZpy88TD5g6mQCemcDCVqXPGXapR8VB/dm/hybBJn7XzmctEZqDAQ==|Chương 1584: Huyết trì;cJ+dwhKRg0xp/Uf6/Isv+RcUe3xCmIQ8BxBpdR/YYWwqPZRHy5YEwUSa/XKyWgU33SfuN82dVz3FVvbMTNUotBhWzu2TXkBHDJ2mzpZt2bqUf+pLEu78Y4AUO85ivo0uRHd/oNvY+HrxXj5PLHdmXIuOmsMqADsi9tbpgOR71sv12QmlzL0Xi5E05iGmnEIGrVHxW3FiDDXwZhUWadAnNQ==|Chương 1585: Phát hiện;2RO9YH3L1kWd+UR+5d1LULVScUfAkRtew5OBkdgqQrl4hAVlcgYZdnQMUcQeJJZeYfSAd6Zq/0VA4K5ot6RkIOuyINPoxww6TnIBcGG4Azj+i2puEqG9vYeF366fNQ+kOkwqY82gsHkeWwIi3xQI1R01lQdGonkiTFACWJPVF+Ohv393ZHiqUE0W32ZyTJGNm3DnPN1v//3+4dWqbvtc5A==|Chương 1586: Giao thủ;yMR+TPuoCae/zvV69+Bworu1hwplPLylhkk5+eo2o7XkryzDA0rWae/42EqC/2BWI/QnfwQNEaHVdZLJehMGim/GI373voJWsBQyrBlWNVWNFP2cvDhV2/NbLPgD8Y70TjxRLvLJ8/Gd1IeNMPbFvJWGhu4Mw8unirgP9KPOdxibS8DTjfe/XZV/7QxDMc0GwEQSjtEoIr38ZqEgnbFSYg==|Chương 1587: Phá kết giới;hFVLtIBZ+M7ZednRejLF24MoPar1e5VYKEDKZd0wq3jNMaH14Wx9m5PRB9xBXPz3X64JfcnwD69rd4cLRJL3tTlHR/TyEIxjAKUOeqJjB1ZnhpIOj/EX44g4bs+QJLYPL/YmUdFok4AN0qgd6NllBeHMwJnDlBB7GVGw9jpcWufRY+7fLmGYxIcAyaEwmzjLHOv8oQD1U+BKV48+rKxR4Q==|Chương 1588: Dĩ dật đãi lao;M5eK4/7Lx0qj/HIShjHU/AYDRUdG9NatZJsEAtyN9uFtR9/qcHN7Mv8oFAvFSSBNoCu2mh7dGo2b6Alv5t55+1hudC0obcDB6ZM7p+i7Bwx8UJKLipAVXUj7EL+sl/EkNGtCOzbwNe4r7wwykiGp52WVdYcSgndIuEruQQC2NAXcMYP7y5kTs3dyZ892aId7CfjLbgfebJInw83e4IKiBw==|Chương 1589: Vô Lậu Thần Thể;Y4XZmZbN8B9Bm12vJWQfSIlZykgDmr4bpby4dtOyKlA8ij2ETA/YNx3gf5j5N6S8CDHKSj/PbfhlWA6hrT3idCBdimH1bLXgB3zVRfJ2iQn3B6wDSRtyeWnxgpMjYETETtRhVua33AAJi1khHfIQaq2PtHDqPs+X6VV0NNwgWehkxxOJ03uwcaIcjEhBtTEk3S7sBzvjumn6QXSWY3Cnhg==|Chương 1590: Gặp lại Ma Ha;pivFBOjXr6hr+APU83S9xDMjzmPpCoFW4+6Csa0ihCVNDz/q6MIFtoQGqK1spyr3hR8f7g48M8LBZ2qzW9rXpq1RyljQAS7UxtI0QUpLnmIMkwDLP79ega9gzu8sX/ny4+s0xht4nZ36ShjfeGuESSJKRGaTWgWjt/LcAJrTDwh8Q6hpFzJHt8WwhPRslj2U6DZpJDWVt9LGrVScGU+jkQ==|Chương 1591: Đại Thống Trị Thuật;ttlyYKXK1eEKkJvmj2+bZyY2oSIV6Ukkkoazc7UZJIZn8scdlvoUqeXdYwoy3dhoUYiMRXdZ31k5HNb85zkpHI9j0IfK4psY/rPF5PUIp/McpegU7kvz9anXNZeqaucNUcYm9/ezY7KyM71bDP5GxaEjaqHwr7fyimHQpybBxmguNc0L8QQFKPCHZvP+5wYjWZNFeAbKgM91onGPCOeMFww4gYk2G/Mc2aKKq0d2XYd4uCjbzSn/Pb1zo+WzaL6P|Chương 1592: Đả kích;hg3sBLz8J4x0Q37YPWpKljiUFLCm9ruHQXdg42pH63PksVYyOD2UW+DRhIRGM4lLu1pRenYRWY649OJbU7CDmzeJkDW2uKwn+3avjyGGtcjCI2zh5tpc2z/6/IC1Y/arVQkalLa3F7yNt2htBz0xHYhB/HHMYehN54d1tYZiBMT+hJMC+FQYylYRkE79ddYsEUQCDKBJh9XtSMFzzJ3gnA==|Chương 1593: Chiến tranh hịch văn;flGzurAII25vDj+NBM6Vlg0JzEox+kTetuaYL1LvYizKAS4H/ZAWxMpVVqALLwtEG8n1RMtG5hlEyQGmGdhL8FNrz9O+d0QiffiA51T2h3mhKq+xxKB2Z2oF2pTi6ff1JTyqSZ5elvTFZ/LwsULU8nKSo2Ffitae92KxT+07z2MSfiml5t1lZ3tu6dnuOVRZjTfNwhhFQH4bXkm7piL2RKYD1IEIJgR+Mtz1UxxlLCEKQWfJanLAxQRtmq/V4D25|Chương 1594: Rải rác Trân Châu Môn;LLHg3pbYU+nbbv/UPD14sMijMlK7xGvfZbkJCWtlJ5wTMtGNgoWAC6dySWdznCgb9I4XI1x2FjPcT7jxnXztJCix+fZGx3hvnlM8sDBucQW69dTp0RhfEyko6QYb2t6qyf6nhyD99H8VM0alTSvgK/SRlNu+A300XEdRS53ZHSCirbQLKRX4mRJ4zELB4ljUYDKoGIryd06KPfDSyy0SyxiaMoZFfMeE8yVOGuSprMyzX7ySepBKqYV9x3Xh7579|Chương 1595: Hồi phủ;6jkRjobDDajHqOeYWhHd5KGRaAE+VxuXdUYaDP1Ogx7Arvy0pfyjAedcDwkaebksByI4JRNWhBAFJT6pQsBAPXhw88qZBIrzr7+r+/pn/De6nftOrbvWiVONHtJhegKcrtAlZXUzzLswidLGJydGAxeTynHciY+tLznbwqVShULaLu+q4tmo22XzPJRq9xYDsS+2PNOZAb0bjTg9BbI5hw==|Chương 1596: Phiên dịch thiên phú;p8VxLl1uWV5eD7Td8pJL7O2ca/hCTBQxDQeGKaArOB1GzqpIwqcRtcJfHYwugzeezrpqDi+w7z7Sddigo5SvTXsQQPVC2tUmkWRU6/kNYqg85vqX44+vrSdbdWuKDZsSEYloJqxglbbqh5+XC2iy/l6dQkVj/fFGRjUR34dzHIrOSqw6ZmaM4KOe+706FyIKs3xHMbS9jiow02u2p8/Nqb6PyPs7u4qMqSdxahzdzRSmv+RGbX1Sav3diOxfHUX6|Chương 1597: Trọng kiếm;H4wBgiCjuZyJP5I4Sg+wuAhIzVZBdUU5w4T5/c8+tMiZKUEkF2DwGx1rQcwx4linHS7k/EAVJmdQuuOyLX/JPgrR1Eeydkf+4/QLk/N1+kXfzzTuw/WruVrx2dVC6mTuU6UarlKBXa3dLE1iFAqZBxMH35zDhtp3IGrX00ifRdgRkgrMozU9Q0eTZEEc6SaxKpBGvsNe8pqWgEof59j9rg==|Chương 1598: Tạp người?;Y0IgK6O90qDt17hKS543RcnKZ3HsDywtoc3o8I9TeX00wr6WY9wusoAiAMs3zXnrKrQo52qcSUIMTSH4Bsp6VrpcxgNkWQtYeaB+Tf1ykNLAgUlaQXb1DZnqZRb425gcZVF8h11A7vspVACGjDDgoWPcPphpEuwcXnBCa/l7/oPT+N2dd3SCoWcegxQI7svzEVog0CmhNDsCb9fJdQ0Y3A==|Chương 1599: Thi giáo;h9IMuHWAg67eT7gM2NswblZUawgtP4YQHCAHVt3Nei26oFgj/thzwisOWPNuPzjxpp4YIuSKhUxLqBwmFxhTVNDLkW78AifCzjxT9hD20zhCIX06Aj/JyyFlV5TovFspEe7qWxQF0BbMCVOW8y5DvJR91yet7LDJtDeHgVFjN7z9Ty38czt29U0A/c0eN1j5mlmyDjUhr/SoSa40WyZlFg==|Chương 1600: Thành thạo điêu luyện;HId6UOFD6GZ3VByfEvny7jBtglm7Y7UltnYlcAMVeCTf8DBsXpq1CSyiSImnBEJ9uxLwbUx4AJyH4O88Nm5pF95yi4DSX0P9r6P6BNvHMO4C0UCEAU91fwU4jJxReuGwFnAHe5b7ayLTxZ7I69daOC+uiMjmRIYun0j0AlCR6dI2h+C5Gw0gU7O5cbooHBKMW5FcxIChCVVRNDnSLBGocOkvwdwr8Cgu75Xb6WkBjwnS1xQmE8HbGA3me2N8zr5u|Chương 1601: Thâm bất khả trắc?;VWZjb5gfvOOuwMv/mX5wrYI+xi8jNeJ+RchIWF5E2U+KHtoHsfsd03lgJZn41L3ECYpliVWk9TflCGkDC2nFHTWEy8b7XTs3SZYRbp0+XAe2G0Ss0Q3PklRFR8oArqPI1z/UNpdxoNZO3qkn79bZyJqkbtZ8YbCh1stGcVAqIT9+l6KdXOiMACiXwvMb0gOoSq/CQG55htMSGGvViCZI2Q==|Chương 1602: Đại Diễn Liên Hoa;q9VcJpRaibs6SPmApgV86QBRC8WPcnZriqoTGhwPUdGuNonl7MuSQTBFCt7A992MHqzRiuuxpD8eFLLNf+odNxOLsu0G5EXA4ZiUF6j7wVNcOs3bTCsp0VoJ3i3MazG1Ox4x4avcIYv9KBfiTVOwECnh4YdoRSaD2ptlw4+hJ1T2+YVmJAmz8sCn/G2/FlEBJA+0y0ioutxwiS5CVtOuEw==|Chương 1603: Đề nghị;oYANJAFN9JFzWF9SgxH3hQFyhIES53oUAcl0WmGbKJ5BNmiCPze1JnILC3qurhSOIesNjgMO7w448Rh1Msag6yQapy2KsNhMNpSi0meWqgNyRfHjYT8kShrbYQGP+n5Seq1eG5HJrYl0y6TacjlYv8++vedqDfL30RVKvw4LJBp2KmRm+mbr899x2cgGW01Ol9BcG7S/Pmf8ywkiCC62xA==|Chương 1604: Xuất phủ;yiD+9tOx3CCWpSRixoOuesMBS4HUn5exWqmn9HFn56/Q9mKX2nfKldemcifDLrHlUiJcuZaGbMgkwF0TGhj/J1i+nq/qkyJdjItpSGJxx3fOpahVitFOWXfad1K/VShqvQ6p2VxmET0qXaijweJ8ugOmhtBtjSmk7o3JdUvcaKJydz/ttVh2Q/yjckIJnPT3ZAM1De9Nd1+Gx8wQZChiFw==|Chương 1605: Du lịch;3cmaiAcCkMfAPV0A+YiClR334YWNUnMsFi5/ir88ep4aQm6J3AtBsWenXHnrtIKEXKuEsCLa9Tkeg7sx+Ck3c1rULZATsHo/u+BVcw3IVWcIDEedtOHSKyr38zMYZJpF2CW/XjqBBWsB7beyxcwRLQvvwDLKaT+aiDJTyiea5OKF2n8eCdE0tfKvPZcVGuWu3t3Cducr6h+hIxEeeeGvEA==|Chương 1606: Lưỡng nan;PNb+TlQcB1jaoD9s0uagBfHhNDCcFBGmJPW0Z05JLDURcgzcjGd/qKDcB2f+uxu7QKKLEs9jkoKBOFQ7cbb3Seyw8Ig76OYsSASKXPV7XGYISzsaB0rh3qq7ALy+33Y1kA7pWtr1rwKrITes+2Dt4btgvcB/Kmx1JFnyyRjLrrMpRwDs7cY7tsWFHJ2p1FKY3hprB9vOpGe0Q+5rUh6emA==|Chương 1607: Hoàn Vũ ác ý;W6mYD3EC/a5AHEQbnZpkcGtPd1fzG6ONGSClRV3sspuMS+FQjBhXuXFs39ltML/A6KvPBdddENP+vEi5oj80gD+2xbD2w+uA5fKIOR0sNzpusL1sDzdFhf/Kt5T8gBtd9lOPJN6czGjbYR/1s7CwUyiaUmkHSDlJxOJtqD+Yl0jNCzlK3PMkVcl1v2O5AGVI0E/OeZ0bLv5W9a0HX1cR9Q==|Chương 1608: Đồng âm;eA5ehZ5l51Tj9oMXxyXAOyAGc+t+oCxWK/sZXCADZ7vYx0ckec0MDrmKfEDYkwVIne63yyy9GBSiuX7kJJUe1Vc6GW5I72RdDCTF2aZYXWYKrKhTxHgsCluw+ZSefMRjig3G/dT9uX+Fq54ufovCHKTquXWBMj0nMPYt3+eH1LFuax2e9dA+emAzisrYD0EI0UbYfryN2SIh1JcLh61W4w==|Chương 1609: Không cách nào tránh khỏi ước chiến;T0a+yFnKRoz/LrzoAfUfV/kjMJKs+G7jooRpkgqoWmPOk3+x0v0KMHx793dYjl7Yf3mUzfqkEXDZdJN7+CtcM6h6a5u2EhL2VprBcHIw9Giy8M57Hnx38I/ow+XJgklUCC9ee+6/qXK9oO7Ig+7b/2jdF+XAd1qxncho4F25moHTE/tLCuAuxxgAdjxosjrtFOnLOuviE64SGLlPrOk65gedhAvGFn8CnfK9i3N38pilXWXz2v9gYtpE1/JOVjud|Chương 1610: Mạo hiểm + chương 1611: Đốt núi;1nh0tojXPB6TozwQ+l31CPQf9HCA3EXbASmb8bhiFJFrVRdPX42EawnP/p6eV9qGQa+q0Au8Y3TrUHg1qFjtDOZA+TFq/Bvc82Evvkv0wSzdhrUV75fApdc5KUal29kl7cVoeUh7hOqiMZGro/lwdwOWZEfKHXyn6ZCAT9CLpXnfLx7f97WT945jyKA9YwW0KW//NBcs8saT9kqzkf3N1NOVxYgYrSpLh3v0Mls9YUlai5H4VPobd+0fO9eIRc37|Chương 1612: Ý chí lan truyền + Chương 1613: Hành động;QZgaRT3VbHgR7IwSs1rkOp7tywldniYko/PjiV6TwAF8gQMBkN8cMLLxbVuwQ3kAPkRLW7+TjOUYxbt2A4vXwFkTlEA8myl7Xm83BM5PMxLMBnnCCA4SNOP7Py5B5zYeSAGuj/otc0M7zwFu3Du+9ie8CohNT+EJbeN4UcL/VwGHN7ZiIW5syHP1/7cJzxCpfO+SC9EnYWfpYv60IvBevlZf/dX+4iO4h1ATkzRPlv3GeEiqf7My2p5QY7FE0GYf|Chương 1614: Tìm người;86JZNQ11rZDRpnrWYELr5xYuk20PIo492XkvaQolrgwl5PxPqCsdNNJFdsAXLHSooAUUIwhHtZY+sR0P2jUme2tIt+O5Yi+OHrcOEymgTb8+FWVlFLMcrIUqNshPDu9iQh0SJ5hpoDDH9T7+F4sZeWc+YS5+tuUYyS+snbtsgq9V5pgMwG4Xwvn2BkB7MgZLVuMBedeSsA0EmVVC563O/A==|Chương 1615: Thống khổ chi vũ;sLRbgTWgJxCuJQA7d+2e/ORScX/z59uJrZS8p/Jv/pBOnTy0OtrsduldVcjUXtqbZRvhjwXCO1b52OLiJJx0SQKEZe/BIxeXs3waCIK3r8zF9nF65HPh6VxJw3UOjsHDdl8J5Mc+jmHX049uPGYyH5hsM9IIn0WXTZlRC9WSwazuabO4dtM+n1LbiNIia0FPo5w2ampHzZbjmL5zNxFzPw==|Chương 1616: Tản mác;aFR9QLXWiyI/bQ/62Ot1YIoZXhlBi42HaoZ341iWvVnNoV4WAa+pY6Ib281O9SehH6UqdHVTZtMz/dZCbM4yJsjFwm4O5xIlVn1uFDvbtNL4HCNzVFZoQOVklgyk4vY4k6EB7cp+HLqC5+hYWTqUyuK8LCi9mb/G2Q79YwA0DhQgZ1uLngKFs9ipfvFPAhYG9zFcYNNAUxwmM8OT129ESQ==|Chương 1617: Dần dần tan vỡ tín ngưỡng;Z+GAPV/ZJvNQZw47XCaS8kUb49Scrg/MXPyvxhFPvPZA4ut8DCuLSOn2pGm3/6KN3cbuy4ZYuqU5/+9ub9jVNL7O2ZHUUuaE3MmsRwv57XffBG6hCz1zVyoJl9p9fmKsgqG797ELxsrAdOFeTMeKtBN6SCOCIZcbWHfBxXKrR3rXM29wTPwkLfCLVZN+DLRIEcR2qk5/zyIwBNSroqJQ3BvdK1+pewRaZPHCwkr6xzuTKVlBdwz9yqNqkCRu7Vk+|Chương 1618: Xích Dương Tiến;ADgg6WASkQgi54fl0lzPjbvO0w+88Y4X/egSqUWgOFykGWUSSlzpLtNa8b7K8bHUCGE5Jn3tQZDxUogCpHMWpRM+vpry3qwL7DHrbdHwUZPTIFZDTO3+yIwx1Fgal2ayDm6shXBVu+PHwMySn5OwHYVjCUQoz8rmNbo/5oeWhuQJUNeZDdrEIIDMGnAj0nKuVkLIp2P4AnmolDHhZwjfTA==|Chương 1619: Trảm tiễn;ntlrSXyfMKjjThoMO7KaJTPmtjaWBu2sRqDaDPKdfVhUSyNCiURGaY2LAZULTbBCjvgdyKAWPB3/PGPmWjZttufSETBZpehMvziwNzoJlr6I7ic73WqVuyUUDDEUKbv6RPm6A95WqaUhJ1mVNLSHjsweXpW0pRN9tCduUUWbYm2YOjxqSKO4ebbllw1MwhfQGPmSALU7VqupJJJ7Rvty0w==|Chương 1620: Diệt Huyết Phệ Linh Cốt Tiến;IvkmYSRPJPETWVXIJekMdiNVgEAzLjaqBYJYRj41wcpWeaSEPrql2fOKMnQWdbXHj/Ow6qY7gwdNAkavK+zxozY7f29CaE9ID2D8gxNuGnoQ1JQ3w2PfYYZF0A6zxhYrofprF1Lfzg7wtB+ZRmFdbNaJT/gmYC0WKp9OYLhr+L51GvK22QIuouogZpuQTApo+Ry/84SG1CI3SIpPpsPWnIvvXSLLFveuuQA+m56hCSM7CpYn9EUlQqwir9XgV2IC|Chương 1621: Ngô Vương chính là vinh quang;UMCnNOXC0qAlnlmOHioMscJ7DMrY4DAuyQOVfXg4I0Nvo9LBa1X98eSohEez4wk+TyDs4TupddPvrDrcClNO0W6i3XThBiemTuI2X1MnkX36AnsJFarzZeVgRJKLLcDvKq3Mm7FOg4FIk1o87J+4R9+eAz/MG9Oy+9l+enQc3/ISzgyt0hZz5pjPEoZneYHpvc6FVVcxSqJQpXjUqveart97qgJiWORHpH+fKjSAEsOfpjIgvPt1ro1yqp/InzrA|Chương 1622: Vương giả sắc lệnh;jAFrFCCQB9f2f7uDHjTvKK7Zsh2f4iSmObZ++xxzrMtRkjOU+2JIXiNqc20g/lcgedKKIbi4tGzZbqDS9dYFMC1F0tRu+wFA+X6WtDxMKk+S+D+wU/ykfE+Q5yMG+fJiyjyVawfk4ebwC1M3/mLMnwfV+7pj+Ykmnsk1Tex1vFXsv4bNGQeEN2zl3J5j5v6QumD8ncZGORqhoHModjtE6W2sVcGw5JBCWepYDdz8G4+LcmrIoZ2c7BzfqF4L1u5M|Chương 1623: Lãnh huyết;9l0nsqU17a66L6g20E6F0Vwo1oX9idauBpH4gwHkysG+ptx5c1oR8ARzSp7j3alrwlr0/UO0FUK1ivi4MQw1KqV+/805G9TXm1ugwT3UkEr0WWVD0/XxASPVMeEMQhD5TU8ToPPQEDM6fgqQZZZYYpkA+BP4hYzVg8SjK+WdkeV/sHvW4FJQ0mzeibQIDoUZ9zhmCuGQZCUTwEkrLxGxiw==|Chương 1624: Không cách nào phản bác;XJrBBmkgu/jNbPzNFwED+0IH5WbTOeUZY82mI4ojUlxmpq3ODNHjh+jiMdW4kqC0XNpBOAxqBPl6jkRgY6WmRCTpJuIN1Jbn/j93eourS9IcTASCXLRS30jf5VscWmbO0Oqqyjuo5YBU/soprB+3hh/stbkuXtxpkWT4YteoEz44rpuWf7TzWjRfHhfMuUWQF+pQzaikHB5e4EaSwzY3ghwsi4q+y/7i9waMwun+MSnaZ5dBITo7+sE/7FpLshPr|Chương 1625: Chạy tán loạn;NE4rz+2+b6qQT7x5IsJMfCLqkK6vw02NR+enIeAP0QljAjIiKQhgfpCO2zsG/Bjkw35KOOjWI62eC6/pCZVsUvO+FVHtE5BB/QkPd+gyaDxfspN339l76+YWE/j/067rpBoF8QPMNZtYr3EI/V9S6wQBf1UQgUw++VqmTzJznL5/yxegoiV5VP7HmRcJeRVsMz1NpM+5v/U+K6fBEu2fzA==|Chương 1626: Phong Vương Thai;zYe/EPzlEQH1mNHQiuI+Ngb6tM1vioVeQI9eJ/PGFwwHHajlDdQEhiDdqn/Gnz3mY1at03VSkJemgWnpmR34QoGCBvBUblMXprLQSaVAxyIU6AoY29/rZhrXJyB3tF9Hamw0Gq/Y6l/X3A08I94wue3hGh1k6uaLrnAvKy5XoCjZJMdvTs05PnBgIgnWcLrUv7iBW8Q6fPnsUQhocIDahw==|Chương 1627: Tín ngưỡng thẩm phán;nq8i8r6zbEJHKsGDTuWex3EE7IiFbOSwYveKeNmyF6Wn71s1mOPs7HdtvVF4opEYIhBLmXMuz7JxMl6NuU0EDGXufTFFTcZAEx88CsTcLjIeDKIyPReD5aoOv8TZH1rG1hSB9MwH4xxGHWyDiduXHYoEOJ5hp+BtSitpGTkrgFAdIanz1ggTSfI+8w6iuc3xJXHHs8iDWnSGCQ7qWMTayNUgfoIsNgrKOC9kQth3DQ6Oy3QtgqiNSCvt59BSDX9P|Chương 1628: Đung đưa bất định sát cơ;2tSpOKlLahM1joPMZxsyOT0/m5urmB7dUUW+isQ67P+X7l/vaLC0D/0uVSGnAnzzKFkxFwm2gltibnrO1YRY8U7xFiZSkDV6H05DuG7AaufdfEPF6bmiS2BaW4yvUvSrZsIeIbvJWx6HIYTmPQakq6rkbg/Wp4n5h6eqYNzOjNaaHPK5aYWcz/2C/Ou8mnxer1sNOWcw8t2qb3yMzEfmuhbyVUbuO7FQYGBy5RnbIvRia3d9S7PcYWvkMpLs1Zrg|Chương 1629: Đánh lén;gIaLk7I8jb+puWpYcU++Sps4mPVisbHQDLTTW8STRA11Sg79OQSJVQhCxRqZ7H2nz1AGfe2l255LHlMsjNh25H4qldL6h09/S2kgYua1XXbnFEUsve9sgEHiExO4qZrzkbe+f1muZCPqgobEJnUNTORwtR0JBTRRj3PySuTHTdU96qEVgEBmzibjoiY4+ON/shKOL9nWosdI5N9hoApb6w==|Chương 1630: Chiến đấu;Ou5Djib46T8f8k3g5ldZ/iI+39UwkdwpfM5bLgVGb7eKn3Yp5NMw8Kk38tvAsK/qLY2hxU5UiFntsnm/s6h1xiPS6DjoFE7VqgjcE0wv/oRdWPz3ydsaUtJZK7H6Jqbo2S0j2CkwZgTI497hOgAiL/iMysl58O7sdxNvM8Wo6Tm18mRtcniQQWQcm9dVPr+Yd6bUrbCR97V/WI28s6HqXA==|Chương 1631: Một chiêu kiếm đập bay;p6dqXL6iglIV1Nl+rBkFd8R8JDLL8M/+wGxbym8vmzJgWZHyA76+YaboYNwCwM4JaV2IGE7FC0g1SWMETnj6YCri8LnqD3MfdChZfb9sz/Hkc6Cu1IrP+l+Xcf7ICerL83IWI4QeKtEEEVOwi6r8HILAgMqIUolMT/CNRwZwwQEVQ+++daaXkD36iq6c+5fpWU6mK322YSv0rSxutc91JqEIny4IFF40xI6V2uPsSUk9KTo7Tr2zHgH1Kn21Ncxt|Chương 1632: Vạn Ảnh Thiên Tập Sát;9Z/lE5ALzhjdsI0+9RV1LaBVEuPyLkm46YjM11tT47rLfKdtW2av1wWJYtGT+4DU8U199lFmva9aVg5RLP7TMwZ5YcPIn36suhe57/FJh8P7KgkhT3bgZQSy7lWGJgcVaGeWvnn9XaBX4vFFlOhCrna8JRKwNOP2B0rOsjf1F8YOZXVE/iytz9s33EC/rFdUQ/CqDPHTu6gNwSlKDuvEAbIqG27ccBskJeiay5oQ7DwJ60HEkUcCEgHMTQdFtp6k|Chương 1633: Người đánh lén;bOj3tg+aZCwohOV/tJF6uUc5V/gA2DVyIzL2qR95jWoanQvO9DekcUptvlq2hoeEJMczKHO6SnYw7hOckY97TpbrQz61o3AmJV+XkRNRmsBpH3U3fbU1AN/emm8X3HgV4ExNp1Gbuu/ix0X4B2Hz/NArNMmhgqnQ+nGoEIYsaipDRcPL6SxDcnawV3IfbYDATmkc+h0oEdT59viICKZi9g==|Chương 1634: Lại lâm tuyệt cảnh;MtDbFi8Gti+2EDnMecTT4OvOwPtu9hcoTMRDH2rXjzwb98oey6uTuhjk5M192cO6Kc/yoKvKgngPCGE/jhkTnuYV6a8Sq0lz5NXBPKqMi5+ih1288IDp2wjQkZktdQavJVovPE9hvdCs3BcwN5r/hfJdlu+mFjPe9iMmczxOwlYp79J2fOyko/fGTOjipx6zNMCf55b/h/NC2nGsu/V6dDOL0seV2iayRPZ6FvLhKx6Dg3ypM1qDha1gvhQKDqg4|Chương 1635: Không địch lại;d2Hn4D6Ob9ubWcYAE+ctNIC9ENY3+OOComZINHk+BrfUsNybhBCMt3zMu3Ce99tIkzTfaEJ3jMXpQ5FqNrfRsUM3v3O8fxhVoj1lyZn5wNBpV1zg81e3Eb2G/KIZmG0vwKV02EVpjOIbdI7bH72s2xpfiZu+O6SedDP9DZ+4MYbjUPVRz2xf9hFQIjYo91uG9Iu6EtbF8e49R4M916QGYw==|Chương 1636: Động Huyền Thánh Lôi;mbZyMfn1XTv2kNeKXVeA0cvrnHNXus/Snq+vz0lAOMQ9E0dmkKjVuoGGIZPICPoQ+xz/pliXKBKB1qy1pxVFYQcD9TcwXyRSLOC1XzElx/SmbI5F4RBz8QQ7oCtJEb7jV1jCZhL8P5k11WTxfzdC96Oh/K6XoiG/lTJSgbyHadH9Q52zGMdUvFsG9tgIcX9gpqxlEaic1fB37XpdIDJiPwimNnr85A/asaUrFDv/Kk4dOD2TElbe8IahQo1EnLmz|Chương 1637: Già nua;y4pqTsD1t8VV9CaJatCdMUQmKquSmkhejjNfxoAskxYpywKb08OivRjDLDn5PxOk2ZleJbvdrF9lntHiDDKwgV1rYdHRFavAUA1z+Bh7yo5yci2/ue1g3OdAfiNQcAjXtK5s1USXhfAl1Wq0/PMOSADWbK/I/9D21gw2Tw0fpFAtvh3xgAiwDOKjV3W7TU2Vtpr48u4Wk2G9C5lRiG5LZQ==|Chương 1638: Ngươi không giết chết được ta;mzn3LJHJqrKcYnNJDglLR0ovoHu5uxtnSLgpFvH6dK4coJyNW39AzBlKDYQb0DrnLm6taC3B4VqDno9T9ef4BhsKxW5WYrGBS2FN6Luphn7G9NTjC4htTZOCi98Sz57Yc88l+4S8ZXj2FpX4tXLgadlBWpyn7ThpvrYUqYookLVKHdPEjG3+RMalwPiOo++qsIejYvna3/x/RNaF6gZCBzXXhWc1l5lJ8y/QutMZO/zNCJNvN4Zuqe69rMb3PNgo|Chương 1639: Vạn chiết liễu;eEArh0kcqUcTvoPPFc7vgX0C/eBTx9PYYHyvAhbg26VhV2VEQgNt+1ij9kzkJUpNER3caQBHOKjIzCk/oYCfYcf5os7gndIKbIn8SBzeVvNf5uJps9+CyJZURGUwRZEeM8NqsmvJND4cDyJtVK9YWGboFm5RKhHeczpDuhlWjiXG0pt0TRPLo0HjbbBJVCQHhbZ+1KylsHMqusp9FHOcVw==|Chương 1640: Bó tay hết cách;iNp+2OTOKR6rEaweQv01uUc9VIsTk7vcxRnlnsbnrhBaYuY+fNB333kA0h9uWeK031C0GPzK41EafHOd+v7W7lqXfRjyAsd2TkfUzFYAhV5O5mRowLKbCmccbt9k4ZI14VKMUy1fGn7S5vi17wzwfpuzMw9JGbxIR1/PnyN/NpRs6w4pPDpBwPm1MMdQkPMuLQo0ETVh4f5FL7JjxSj+eg==|Chương 1641: Quen thuộc mà xa lạ;LM64blSlHGwjLkGCO834/eEq7g2ILaOYJY00mcgOOzF3qQVekY3RmKKhay4GBhLvjxbKXR5QrLUWaBTJLXrPNhqwqiVj3FZTrimMD8k5VdYuSybbLYgGDGxPM4pZ/2Upz1b7nbx45woZWb3l8nZ7R6nfRhoKHM2njBOVTZ5x37u1yHClbqaLAHRCHB/Js2w6mKcjQNCmmyoGXgAL2zb0QliMERbySK+P96Yesfa/UhKL+klaD8tnqppxBUnMiMT5|Chương 1642: Một cái thôn;YaF0rO0PgEQv6EAchO9LFid4S9ERSPf7+Tc3u0NjdWBL3nzkQxu1eQHRDEdVPRxByUpZ/3xLHS//JlR8TdWJ7IkxJ10i3JL8xJmBdH4JTSPiHbOsMWeY80l8hSt1p5Wf/ZsyV7NkIlNqmHNM370coirg7KBiTS81tqTAAxYZnxJt0/WvsxvOf7FCm32VNd/kY3FaayYI/q4aRSQUfnhzjg==|Chương 1643: Thanh toán;1JxACaZgRtgUxX/8Ughq5fGZZGfQviPirLZQASzIVasePNczYyrdWy/sUjfSkp3xAA7Ejo0j+Gin1fSS/sWGn8vT+F6esFMz5IS2HerF6YSzPnN2E1xvSH9mLSinVHob6Fz5+tCGXDQW3uCMQev+RFpYUfViwTrL6tG9t3OCJlGj0p73FzOdZYCn0bfiyGyVqwp0pzkrQEaGrpqAWOC0KQ==|Chương 1644: Bóng người;3OF9IVvTLA2oqsAi6zOiY6Xxz2t5pcPDHud/F/1ouViOADz5oKuL2wiVfrksjdbOCNfBmqqc6ToYtRSIRt8d4t7t3yQiD3+zXaIgu6o288k8BJdWQpbJ3tHia2LY7gJB9Cf2KcU5RBqnMlqqwzW8mvChn6KHkIMubYE2omJHlM03/ro5p0MshjyNLenqBfBXkgjKGoSLl2qX4gxNnpyT1A==|Chương 1645: Đường viền;ucDdWocaPh0OecUpR59otr0TAGj92A79nm/0lUHv5hwAWFVfFiDYgib+I8bEVPpCZqjV3evSvjjd5LgFvCT2Qa3PBWt92D2fFoHlJLaGmop0YFxSkomzvN3/vmxauNq75EvIVVANQ7utVSQ4lUJeq9d9hN0I+EOUxUApTMvJaVPo2vdMtyXX8gBaUzJDwSKqumdYMwy4iVknrkbEIAQjpg==|Chương 1646: Thánh Nhân ngôn;BnP836RUsx+FBHKLzbHuJGJi+B+5Cpr0QZjvOxLaDWU1fqjAnI7euFD+TYonpyy1t7FSZQmCQz9/83iYiRwajgk18cSQQpZ9hJYM6imulHyeS4ycEZCYdPLIo2k33wsN1CU9vWR5E9Gc1I6cBKv7qaDMBBRbvcohUTWu1RO05WnDzipZvQ5mp7MRfwmnwZn/R6YvnwFMVYX4qKCr9M6UAg==|Chương 1647: Thiên đạo;nYb2parE6egKkHaRl+ORCmiGS2dNdYtYB5h2g25YZESkcvE47FWZwzAGJmztpoAVemaQLM8Iz6iMIchM3wdepvxiTGENO7H0JPYmUNLBLf63UiflfPiNR2NMoPDpoOjwulE6zqq9myz9oizVSybzF7+zhR46XOEKfwpAs2hd4RBL0iOckN20KgUPv8YYpAp6QxDtYzJKKfuLOcmwPqHP0Q==|Chương 1648: Vấn đề;DD4jB0uUFQOlKyKzGgKKcU5QKu0YwXjlMJ0i9GyWmZMluHrfcXuiPzehlClEDCiQFSPwfiuPnB0pBYUs3XzX5KvcJRfIONoEdOTo6L/uDzmOSWmDKZTAMs/oMvZpFrvP3YPIQ1ytmtrXW/CWEesX7nYeGY5GQCEusLsIADvJ5iMgm0nYQIjCns3zHMPubsc6CAHo+PHdb2gK6lJDv7NGYg==|Chương 1649: Đoạn Nhân Thần Quang;e3kvZm+p4+RpqAYUtPDOhhFEGuaIRrbSUqd/rKEinP0Dfnz+1q3eUsvXstYG3EvjvzFMwry8vIUQ36RLvkC+NJZTlNMFuTiEUAqD6fuooduMES58gdukfMZV3M1quQV63gpoyJew5NlzrUgEQUNyaUKG66fDFrSZ/MWU9bXcSuClNrFi23H6Dc1VhZjER0SKxdeXSFKNRZQul27IV9n4m5yT4ursZdTq9bIzCStwaUkc+dF8lCeJO9cd3QfzRSPk|Chương 1650: Lo lắng;4qmWqAOhtuhv4kAGme0LeGdX7uKMiBfLBRHTH/skeTpi2eak8T/65c0ekzT1S1Ej0LsyCFiafs9D0HzjEhZhEPLUW1hcqJYM2r1GMYhoUu3ggSJwcvnfcjW+lPYcWkDVaev+YDB23czWX6DKIiqrE8qPiZq1eIWsjEC6UXIxtipXXsX1Z7c+3RB1NSEFt/bV0MOGQoDC3QP7P39McuXk7w==|Chương 1651: Bạn cũ chi tranh;v4WPxaVKA5ZpDYYoFPUsk3k8Acl27g+UXq/itXiixGCYusyWzDVJzrAtys+U/M7Qh86NqXjqaIZTb/y4JB3suJVveH1wAt/jyb/mgYShJdAEoU6EA5jg+cJit9Tj4ZJvq2V+0Z9BsU8fDiQBTRd8cHRC+JosZIEr1fsbrrDgVjp2yoYO73EwhGYKJfs0/+CSMC/SEk3TnqKwCvpfaYeEJA==|Chương 1652: Biến mất;Oexq2M6XfHPgIpcoTbCL5CE8ouzdw+44/2BR8lB0P/BgJI8b+4jjMmg9qmCKUI9CeOirpl9L4BWnNzD52huJd7+pr6Dhray5un0y2TLBb0B5Hf8C3mnGBlCbam00DI1aGRzXSJu6yfiavWj7cH5it6wAQ3kk0VRnBJ3g3YF6S23CeZJb4eJ2BK5MgJ14CIH3YkzaNvpqRMm8cqZl0qFy+Q==|Chương 1653: Thụ cung;45/0pgptpgI9UKNczpUOq+kWeUF/8XC+5t+elyqqIt1qvkvfmUkQ7MLIZVqU458o/S9NGPzr0sKXXORtHiQhe1eMD8TfCGkETxt0zkH8pGkf43dfnIa6ShyrYmyOdMQsVXyVCT8+u58/D+kNOnBuKLDocUhP3tuOeVIloW9KP21SEO0skBFxkAlkIzXFgb2S7q1QkHlRLtr7OQDGLoa91g==|Chương 1654: Ngũ Suy;XHbpofHgZhVPrHo2Ju7Q3Whrq6QMwXRZ8GRwqZogHtB7yjd3S74cjvDTM4pvF16BDZvVgMnaRMwIlCAKcMvZe0t2+sCfkCCY94/GdelT4U2X+ke1G01igl7tT2ac0VC6rAcN+bobrlVprHxXrHir5fLPQ+oQtJmyjDcO6XgKs6n+C2OxpMlrskKsEx1cvYRupRam0zEHtryvAwRZArcTow==|Chương 1655: Sống mãi thủ đoạn;eM0FQNwdm5t+9mbyTfC6NO9DvZ1eeWge35FrnF3DSx19w70GeMrn+RDFVyk4JVN7FZ8TZz/jVZO0JEvsZLOCM7vJHLt1Vzm4541LTPG9m43RHXoa/fgH0RxANzijhcO3cmJDzvZbR3iZpLWIDvHe+uLb4YMVx95nI9kb9n7qRPFtf0Ugtlqa4HtKAY7SIMFyMhDptruS4eNKetYIE6FzQw==|Chương 1656: Quỳ Thủy Giới bên trong khiêu chiến;KELSEyq7o9FOy2jalqYBpKIzYP1OxgbPRH4pb2r/ZIG1FnImpbwkzyQhvDyk//+e2xqE+AsxA3OOl4VkGu9Gm3Y2EBhNKUTTM4NChjWOGXLCWoORI1peE5frkQh0+8EsZpsI5j4GLFlNgguYf2dSq0RpRo4UpgoyFZO/iKb+xYa9aQ/YSkqqW6kRcmqWLbrfXvK7Dla7OBN0HYGMWqgkG7LUiB7nCqSlLRCv4pCRxgj8s8kIgJuj61CXaPVc9E7n|Chương 1657: Người mặc áo đen;zIrW9o99yQGjxUrOQ9g8DZ176ExkXq4yMBzso3dfWr+mhTFLhsj2VvIaj12wU86I8WzQqWU4jQ/KBAGekncPdauWrrG5qupKDu30zuw3Kg/VSB3c5n7Y8Y8UYtRNQCdaaO1LguUUeD4+Xz4q+bMknDxe4g4zSn0cZ5TmFsicvE1pNuuy/lOHmU/jMKVfOEU8kbTolnUl5nAkv1ZbgV+LMw==|Chương 1658: Ngăn cản;uOAMhLKU8y1gnbqLO+wzndCGcgyc9TqSowQ7o0u7JNe7uGEiLCZb8shHKnOq1sZK83pPhSi21VPE1gBANiBKh0kLYYJ18ioomaAkvQkjO/0bfUExNre+zEM7oYY03fy8w330HrXMHGMZjFUYsOFCJYr5Rpg+zW53GFqu8HhklCQXQhQzptOBD9cKp89tKcln6c16t8zdD1UGCckgyIyvww==|Chương 1659: Không sợ chết?;Mjloxv0ZeveBedF+UWoc40qaaTL1c9X3fs4Bdq7yojleAEWhG4Grn6AsWn5/UxA7W00Nu254LmEDl/dSCvSsTC+6tsxeEyHos7NRpLxueIzYTGukAV6DSFgdqXuRdPG8RRO0UO5ofWxHzQzz+0nYIt0g+Nawq5MIN+paSMPrLVC0kmZfqjosSyaiFJLRi0DqF00dShUVBP7vMQc3aRE0uw==|Chương 1660: Ưu thế;ez2dEiqUBsMIe3zh7Hf1wJ27V8D0OaYqLXI1CpTxNOsgxz7ucwEKLz0geQTkTzEHOnyzV16bQhFY5JEdxZhf3ZmedmF4/IEfpuQxU+wFvTR4HuU0q2P4oXb8+Ayc9WjqbmIQqIKozzuDPUTQOpSwYmvEdgUD+3D+NPYVDr+RJM8PwqAAEmfQjZPneFy6yO8CY0DxLadqFc+q7a6EcpUswg==|Chương 1661: Đạo tranh;Odn3AhjEf1wA+L77406Tw3JlmaWGboD08vzFNt33Ga2drszV5RnSLlVpj48biLJvInVUDbFzC+yQvQpAsVlfFmsmDbNhVov3c3YIv2/129X6agDthWUltrWUEEheE/81NSbqUSO21PrbigIePIL1x00sKt7WXrq5tCsY4N2a3aBN+un5phapKZ1bMxcS732xfpyvuIhOjZOsm5Yx3GRlcQ==|Chương 1662: Đại thế giới thuật;sV1W8ElPzt6ud8AEA+bxq7DpbIP1hzygFbW0t6aBQxENW31pMBn3Vz6IeUTpCHk9V7yoxeIWM8Tp1wLI8Elf3cMII940DkYvvYUNYmhFzlcXf8PXSKteVuCYJm0gDaHdRXiseXZY32HzSAtB2mLqgLIIoqsg7OwRJVUEzcchepZUZMCtYEwBb7fpry1UERs6ZTIgBLgHifBZU7EKJGae9x1aeGGozHEG0Jx2qRnZsx/pzOcLtu7AzsdCKQDYD7w1|Chương 1663: Không thể nhịn được nữa;FUAv3ASAPW+KKVdtdE1WBP+l3qcOI7shgpLZ97kwa3ih9JVH32yCqcZxdS8iRp9rffYqK0WzeH7H3ycDeBBIM02tU9w1WucD7XXzd5g5P9Aw1/Jhc6dH1UBt2bz82fLiFUqYo3XwHU6mc3Zpag93t5jpbBRwkCMpB1aRpTf+6NQPMdUNI2mgnmOO+Zvum3496evw9OTiTt65T3DZ1v1Da7tAsSWVipQRJwvqa4/UYT9OUonO89ukoluB7vhl3NwT|Chương 1664: Quy củ;LUXCQVk/X+6WbxdsfeIl3wQWvyJ14ElURqmfucE/UWk/6Ny4IddO69COZy197kRyBsAWkdxa1F0rNu8x2HbBXGTNkmVGsx3eiMY2ZtLVy2Fs3xyB0EiqSSdz5HbcaOms3Y4cnJZCyFtVXXMnBH3K6uU8QJJZZZLW5Eb5z/FUknMdMtuPxlbGrOVhRmBn1mYtNroKqJ2AKzo6F4exee5pcA==|Chương 1665: Quy củ là ta định;44d3qCUdyiynCW1sXS8wysPhcnIl3/lvCXwiysdXCcHW464K6wHbQB6Vxj0IKoK/DEzBD5AD/f1XMTCyw4FzAmZDDFf3H9WRA96+t8vpmN1/WXYYS/xqV/MzGgUC5QPlAfVohXh+jrWhqVX/DdbS0mZQ8eRHh0BLmRWbs4MvRaA0midjJ5pHEwD533JxW3jLKyEB3Eik36K76h1Yt0XwZA==|Chương 1666: Phá nát tượng băng;qydYrAiy8PTIGoP9Hlaw762tDtzo1hAlQBOpqcwC/xjns8U6LacYO88pzE0wJYNzNCou1EW6le4Z4zz0kAn1ycTV6cX+bSnxCGLJzH+HcR3VyfPtjmVOcINM7ey8fNWxKu84H2209olg5g2pQoj2NPjT67iDHLXmzyzvjTyBAC+1QT9SCGaLdVGDcGbNnCQAfbU8UxyZduF+JNfadEFK6Eu7sjqaMZo/YxBqmwDCl8PdCGKTF+rI5hhowhKpo1Xx|Chương 1667: Ẩn ưu;2t+3gcJm9RfzdD+VtIWFu02Dimtv+6TfJaue0cMDztbMEWSNlwsXtU1jMv49rmGeXxrFmZbanKjTUf3bAep0Xf7Q8LEWnkbKSac7ejWwlMKMq+2kPSyfpnanqy5MHrNjMonprr95DxVPzo169WAbE0N12aDBH/LUKRMJpke8LoJUV7mUyPszKFqACMOAQqtNZ2Y8yD/alzVa/LvYajN1rQ==|Chương 1668: Ném đá dò đường;ilU2YX7pp4cGCn7OelAd2IkGvAH8dJvy3vRIOi3zYVM+6m6mx0Q+gfVBr2KnRw/JgiIWEHjs9vg0972JwTspj5c312UbWb2S54wt32+SCc1MDNwIjJaSQ7+QuDWlLOIaSKq0PDaWuOvATs0f1oDAnogHmDQV/HKu7adTUga62rKBvobFvPz6BSwh8i8gLHbobMNgTW95eGAwR2H54+U56w==|Chương 1669: Kiếm ý bừa bãi tàn phá;/M1+84SQhc/ASCvJsvP/tZIpfSdHwJmaReS8HBcHLXElOh5VOhki1YwIrCo+9epWDxTx/zACxJE+ABT4zMJYCyBJJ6cTGHUY9Y1lyTf/ATtAemlE/zunZ9GpsKfRcCC/k0JrS5ZrnjjgPgN9VcgkbDl0iFABKrWDOCzBAhFGxJganEjYDrD7KLwtOvfLN0pS/QeKTCEF9dTGloRnUqCcS3frxOj+RoUnbEDQTfTvsowIpE+rSLV7J8N0rxnM30/C|Chương 1670: Giun;auAiSZjH/7LkS+jRtz967xk5bxhZbmd67OnFPwaj9R6N6wBTsohK2x/aKkVIw8jfLeNFxBvBTJd7sSeaeTnoU4WCCr7L36G7xBi6i4p6lKzr2QzQpZsejqkVaUtZmjYGs0/Gwz86VkXo98k9XJJhLAFEKwv1QFeshSpEiSFF1UzWZY8Gvr/Ei+qV9wol8wb6iqEKDcPm6wI/tcprJObXsQ==|Chương 1671: Tay không nghênh dao;+ar3pDpyoltCdomEJXjZSrBqyrd9GRcBCbYutc5KvyVRzX7ln3cUKjG5PMYnUu4eif62IsZKVNJb2oSbKfMSQBJ0+GTaUj4HNdf4syJ+CtFXFsoe651erlVl+Zg9S/Ne/0fFxk03EmaWbWVCaRPnIHpgGZNPJTy92zcHlw4fuNy/7xZCMXzR2SGrLb4i1vxGZws/3jWsfRZfhcO+5vOwjN1D81KgJJwqWmEcS5CJ6BUjAVXtib1HA6KPZwVDPXCU|Chương 1672: Trò khôi hài;OqKIua1kNEzmO8cpXcSdHL70V4CKaNSeIPqFbFybIFCvuCIGYTy2uiUHiB+0uZbQS3A3kErRJwqRbsgdt8gtncGmC5/liIWOs0TEr5r2XG+AUB/JjlxHB376x0tJNhgpjUbL0d3xmvMLMmei3467hAppE6gyihSvQP9IcItp1hKAkTEGnYGtoTrOUfRISqn5GrQpDGD1x/Qjg9Ypywgx7Q==|Chương 1673: Bảo thụ trang nghiêm;Dij7EoZh0tBnNRf7DNzArVGmJUxUiC+bssvUOCOg97DMMscT+fdts0ibHSHPQpI0c0ZolwHwEpvhbJBiASoXDNQ6rPE3T3VVJSQfQ59FVLhIlDm+KBgJOUai0eN6y4RE2F6Buks6azscWJ3LobPXIoqb61/5nSWdzZEZHpMYWcdg/89YK50gHPBN5njG8Ot7QE0S5ad7WFNLpLwCT86xU36lgVZ/+5vUp5VYQYwq3g7X7yjk4cAEXifYJy9QQ7ya|Chương 1674: Mở rộng;QGHlwcUmeAheSA0Ydhkxp8pdjv3ABhtBBpTblH0UO8A2iGFPbgKP4RqlsPP5kivm5H2t29O+v+OXDg+bXdxoxMBRGSec7VwV+VUkeWq1ex5thImWJstmTXAO9YYBo1fXjxhj05nLc8o+8ofGgY4WNXnH4tnskn0dUDwFhJmw5NXZEks/hQsEpzj0l1tE8LvzTHc4/vpbrG8ovzP4xxMqQw==|Chương 1675: Đánh nát;wZmulxoCQIc9vKynC1qV6y38TNpl73xIvT92fDc4CKPNaRE2DvYAFeyk5zIJjumfDou4pSF5mOguPg+Qvsv/yoB072GBzrI88wfXLrX6ERGGBgcrpbbecCrIgQfjP5Of8RO75Zz6taWD1eVUVDDacehAuEAWuJIpA6JsYSNSCg7EDGyhRYNQOWziFZ0JHFlJM3D4RYADQEMcZ3tmYqOZ/Q==|Chương 1676: Chém liên tục Thiên Tôn;CqHsA/kTVH+kDfZOxC5bFPedT0Kp+kmjWGFf8qlZ45p4ov13KYgrC8vZ/93iEHTdELn57FlDgtGAgzf4sK6QCVGzWvn0m3w87jpRdsC3GlNGicuO4/OCf38ivoyNHsXhE4juLx25CJqM/jPiu1Pn5VJk/lH4e403nCFhbp4epfM5xNmX4nBtlZ0x1ecefH+L8od1lvQhsYGHlX4MqAtmX2AmWLJmBfW/ZtxHqdRQBsk80PEU2dBXDB8gZ4RqnEQb|Chương 1677: Phản kích;wCt4y5Rin7J96FE45TUVgLCZ9p+E9DN7g3ClkHDko6xrlSvvjlR5XW6XCjoqe5M8KmHoog62w/HtZzJ70FasBIYUGAb1VDtH4/oxH6QV/IH7/wn4/rAdnZcBMRcO4l+WJyecwklTxILCrGUMZdy2EjjrSxn5Tmyi3qXyLtgEwAwYfkXZkJ91seoLbOy5aGOaRic0g8paFEYBxJcqCgiCHg==|Chương 1678: Chênh lệch thời gian;hC00cwadQ58XiK0uxpwSqGRPFKdwRL9QyikSNzpwUzpADAjmH/E+qC3yWZfV132CRKZ2fFh4tQTYWQb3MHBaskCnqYQKYPCzI0MrHaCPqwLl9AgWElk2i1R/L6P7NsomvQ/UyUIg11khReAaMeSvs8SnnXURgcAKI7T0N1jt2+XUZVtQGIvqkkiYeIJNRRVDsn0nmZ9yMp+I8eFsavL1sK2hiMoG44LSZORO3rT0VbTIZ/Ax6UUAlPOZnorhqQWq|Chương 1679: Đóng cửa đánh chó;TqiaLrpJ+LdFCNxu+nMZMYKOkOkWGsXHUJ95KArRiNAeW/zZTvNp+cHz4CUfMPW1lIUk+MMKKiMbwnsUXGRbkT0XSetBrUkCS3D2edhuc/ZVTBngW8enIWSkxBYG5eBZKKvzNGNMEqJdGDhIsvICfVn0mWF32fLxGLQm4YW2AaAksbF543mkyhEpW9MUcE50lcYyiPeRBGfHaz4tbATHOw==|Chương 1680: Các ra tay đoạn;7cHlYt0LsBbiYL0aj5CiTMNacmG8hjxO1o/cD5V/Ag8uDhEgnl6oH44TxhDAPHW5KeBpL/ckzD3+rVuNMM7Og2sljZX1Zpmr2Wo+yFhKRfo6SGXNjIdRE+shFWhYJe0BT4x4AYWIQpRxe8BgXsBxLDF+AL28Scbef0sV4bl2ra6nhqbDAtt3C3/vuwlZ7oM82nq43YUkijPECYseWX5IhQ==|Chương 1681: Tàn sát;0+Eq90oVCu3hfnfPujzHZu0Rg9nKjKPmUGq9gXNEHDFxiD9JnyWNWxmcg+vjjwtaUJlWlLKbErPGLZpDIrFanosg2ROjQQun6U+6h2sL6QudyF5kg3yqGMS8A/b3iSjr0nJE+1NnupUny2qMSeKVNG2LOtiYfsGOTQg63HYk8wLAsq332Ba897OczgRAxlk91op8JOT766R+K2n6iWUwkQ==|Chương 1682: Mục Hàn;hUOHD7nbcmQS7AFEzyB3zHyoIg3NJAjvP53quvy8adBe/vMY9dQaBPK1LeXfLJ6j7k7BwmO5rlLlFWQPNwqKDsi3nBoX0af9nq9/HjqHGNH911lp6gOWHWtzdZ1SGqPGGDcHIjrYHuesZi9L2A7v8XI15BvcHwMIV168XaVmUq+vCh7wRpoermZ3OV7Ba8ZQ75ufiz49MHxLsihDVoZ8QA==|Chương 1683: Một bước nát tan thế giới;/oNcqZe+krU8N1qNEGW8hA6sm01Iux5akDhTO+v2zikgCYgqC6w0qzCJHrADuTDdi7GliBRFSf7D73bmE02afoO969df1R8o5JvrTTQDRKiemCdWWyxuZfMhxuRvSEwOisAtxU0OsmjdOz3mN4Qidv4yAifEYBAJZYGUOjRvF/pbX+Rq0zHjKdvfSUVRlC1g5juDcsAQa7Dbo03R/erevF5JCwn4DZ0UGfWrEYTSl5/n76srdcDsXw2Rvd53Eq2k|Chương 1684: Chúng Thánh đường quy tắc;LrBeCUyk+83qgcGdS4rrv6EDa8Vz/RzEiIS0ruLo2qDD1fbJo8s8W7Fgsi1p+3OCFSXAs8rxsC0Rx+x3DuOsjkrFPbqHU1BDzbZ3qSp9Luf1T/L2GY9Wr3+U3piMVWL9GnYwrJNfctAoLnDrLvyCj+WsxNLmEIGsIMH/37P/IQGScrEKKufpAOoiZVo7zukdux3gKkedk8HJJJxUEvtIh+FVZFfM6U9dQdh3f9Fqi83vLWG6DVTJB8eZWyQ0JD+1|Chương 1685: Cụt tay;FE27aqZ255xFcl/TK5B+Ixu7D1qVzvmy9RaZx1mLlOA/aGfFErOm3er7RBnSsOHWxH/qNMmTl3pQiaKgQ6mYklvbEhsWjvZj6T5Et9FwPdtLBwysUoNGcih2y5KrLxrgqtu4qfoYR9KVq0O9DeT+qSnuy3IJ1rbF3o/Vyoek1MYRfQmRyFDT5IiDKhNGbAQg4iL5yyd3UbHtUzMynk9yzQ==|Chương 1686: Ta phát ý nguyện vĩ đại;/p7/baSHRqWtyLtA+L7mSDgzbrdbiMXONkll6A+QrWpjJP9A+k5yGFcaKZ1S7nPHeqyn41gQ6qoYO4WMPq66SBmRbKGo7d86l/y6y37F/p9zL1JNjZAYmCFJbCLK7cg3QNDoEWZ228Iv0TilcJkyiw/q7O46Q2raWDHpMA3wq1iP7UrCEnMuzeKwzutB94zsBpWLltinUiZBHNP1CezFzOLvl96WLh1Obbnf628Pu1bKfWrm1xDzWXjjVj0D3QU4|Chương 1687: Mục Cửu, Mục Thiên;IllKSAmQfpI/g1ePu2heNeSJiQVfjy1ujSxgHwdhEYk02AXHhgsr0xIasEPHLpprAU1U6vk9yqjHWauMpgy4zOyDiIrUqpgFd+0R/KbE1f1Mn/UgvcoVBFWhItAEUuxnC2oCRd6ee1mklJhbnfzzvu2Ix4b4MCEsKO0a5nyFFCSi1c5QSbGit0QmFok+pA4EOkJuBh3qCskWEGBe/lcXCw==|Chương 1688: Không địch lại + Chương 1689: Nội chiến;HqhKNiBdoibtCEKvQWU1ossnxGE1j1O+o0gGm/Q6OOzTGIv9d/RyKCosnsXAeYlhmSL+bI4B1/LLM21eJO2RwBI/5nZrFxqu3m5tk/Nw9eund7SHOkc/ohY4mN15ZSxf/ORSKDdwEYstfUO/ixAq/a7Rkwmk/r2JAbi30nPcSf19ofdnNE2r2q08FoRj/kkty110/ZdT5iCgExaGng87fKzxDgIskCg3mH378BY9ssxeWh/26S4APfg7eVgqQspo|Chương 1690: Lại vào thật tuyệt lộ;Q+ibiqR28gtHaNz8GXaRMAqCFfpSMpOJQKFFbRypBHGEFSsQioqWrYQ/EaRSBRKvo6d7isxEuQOgPG+wb4hFM5MVpsg4Uc1SHx38bVtORVMNzteArZeQKwOoc2mgNhaIrbC1ugNZpbU57R736r5VAjeMkhkztdahN0wpauHhm2qIWIIrI5oqW4x0bCDCxoWVkhPyYHOJjwlSSSGlmzGMyRZZ1lCxs3bzWtjdbtSA5tHocGYu2kkvk8UdbtN2R/Og|Chương 1691: Xám quang;2j3B07epdO1Wso2zYqi8WrFTmXZzo4J3AF21lEiCs+4K6wNA1atAN5meQIfn8kL42jNVyyphu2MeH/V6j1gt3nRowp86idAcn9Cn6tD04FChNYkZpGMlHzUvrlYZZ6GxerYtM9VeV7jJlhhAg/3kkxvvYl8xwA6zDdnzTlRFeaR3X6p9wRcoZ+tXAop5XwfZWpnXoPSOliI/zNrNDkizDg==|Chương 1692: Viễn cổ Ngộ Đạo giả;n1iPvZKoDJry9Lg8Xj+4uJFry97zBCZWltsOjGfo+Th2arpEBaSZJZNR1D2Ap371mm8XATZJfuhybhimgrmG0M1DhiMk6GIV5BLfZR07+WMUJWZSdDfB+sKnrJe7feadejrGP03mKRyn9Y0q0dBV7/jtoW2teqLAr741+dbTVQ1CNtT11RXZxdw0h96VkdP7TeAsS3hCbYY3yJ+KeIcUbH5GY/RFXVD5L1iXr6uxmYsdCGf3/02If5GPA1c1aDO9|Chương 1693: Thời gian;Iv8+2RusFXHif8fNr6yjQ5AF7jKnPsR/T/czyWDdzypx1XYeeQDeN90kQ5OCwjIRkRo6Vvck+e39Svhegx8Numw8d3R8YxQ6xbZCEZc+u1NO1D4lgKDPIhlI+UfLifQwiU9QtSzxrM/CubvFNV1TkbyMUFokW4d4QS0OHHHuvx+YcnOEMNWOzgrBhL97JMQ0rzBRf2lp+CxKGLN3+iSaMg==|Chương 1694: Đoái;cAMJAvUcPUFYyvdaajgMWIBW2/CKvSvruMilbd6IwfTUGgbaAiyNHAz9WQ0il+ZAckgXRrtY5W9tJWTN97eSiS694CsyE8jfgkiV+z6eEwX415Pwa4LtwFJOU76kOdMfSWLiSM7yF0ge2BA0vV49PCc2a9FNmp1Rq140hojV9LkRQlvX3vdGhMaaDSsm5rSmvc1gNlezVpzEvxh+E2+u+A==|Chương 1695: Đan phòng;ITe63QyoIpKYUG38bVz2ldb/LUQHOvaavyAERJH+QiwKUdCHBZ7XqlnrEBNGVgi/KphvTrOcajDsgUIiYsnMfA+JEEtg7+IYPT5dIqLfk1/S6PEEf6F2NRU75jSI00iRmoGacsxyXZ8hnIcT2Ftt6QARU7YFGWa36szWKbGIT/LQRxIH4MW5p61+/pByTbTFPe4mG4f1kL0Q2LtkEaCPlA==|Chương 1696: Mạnh mẽ đan dược;cqYiXHoTaoodMW2bXsx/QNpssX3yFSlk6TR6aZNawl0gizVSmrfiY+8MGxrAZ0aSWbTkshIZE8ZXjAtWidZ5bwZkS+GDltKBPoNonRoEJVttslDI12X/lGBKn+gU6AmeA6XoW3zueP1WeMZof4kfwlfIeu6jnAyifm6+RCaBI8t3dZgYMyuHW1+2T8jAriSIK38yKPZysg9469Wpg3ndGw==|Chương 1697: Huyết như hống tương;BU5RU0uOhHJD0Tuk+JMU1VuMrTyelloxQj743GjqFVkUaivanBqyHrVTtw7HKp3cTGM3Gdx6M0zGmvYmIACoyPepyc4knRob1XVA8ejwINDtwPYcUr7J6pBGTgnZwql7fJ04F6clKK6irnG99Gwd56idrf+LTcV1jdKbWELsqf048FJ/X0gzf36iloh7i0JA8XG2oOKeZ8G7R+60AoETzM7NjYt8IjC6ngmxH33+f53HfP0L9re+CrQ0dj9fLsgU|Chương 1698: Địa lao;PUpSOLC0Xic0BZ3rt8nAuvO7C8YW8VdOZa/MUh5xDrPLaiOAKvl0DlOMzhpgVp91c+Or9s+Mx9s7tKmc5AoEPWa2BCl3z8l52RFU9u4TR18v0QY5hx2bh1WDNc1Lbol9caZl/6nDYMb1rIbcuhVnxw12J07w8xVmQZSRDHhblvqOgBhhVv8GhnobMrGuRw04JxbMg4a0xIXBhowGZz+Vog==|Chương 1699: Chó sủa;WBipSBx2A1YpwHScVus6ZfJNladydXCL7WWJQjOBsL5QDQl6JK1YTb3bJw6MVjrw4/pKxBvdzh8IAnFWfkZKRV12oFNsLKL+ttobB3WMQCZpTmadx2y9qklkdRWM+Fq0WTXVI8QiLEVBFUG1lPxQ+RxACk1TZHnBobxzvVmOZagzQw1zIY4rayv6DIX3SdESvooo2NN4SZxIY+gRJKH4xw==|Chương 1700: Tâm ma chi thề;y+wkAzW0E+sUHFQl/DWbxp0/nnsbl7OK4Vz2V8S98npV98qTf+LWsvlYqqw5Je4SJVONGGUZTIDYw72I+7f2UhHh+KDI25C23yq/PT+x2Yy43tcauvEXRsVLbkOsHIjLATR6OkRnHVhfA2YohsYBQjAEnYKmggYQnnVu1B6+Od/vV4pvPXah9hx7lGuG0p74jxhFpDDEw9UeUMDIvdv1kQ==|Chương 1701: Thả người;WCyZY2cJpwin+/otYVhir7H5JTcjq9BFLXs/QXNGDjV/ELseiM+U/hrLuu53sQOzD+qJrWMq7tGg4VC/PL8bG/2oRdxdcFttCqmN9cVq0Tdwdbam4W5MNrGd2/IXGzd0M78YUz3s4bAzPSzFXwq6aDL39j19dr22hBPoRJWPCEgROS/6V0CHHIBbYgyIsyKa79wb5p/1JTaNGOoyLHM1yw==|Chương 1702: Nô dịch;jTIcgcDNq5CnHhSLFKpp29UWUTg6urPqD2ZdIzP+NzYWouC/cN5bTVA7q784S4mfqq267vCeHLhli2jUo6THu2pKWxq9+aGW6njiWXtYQbOh2qBi/teG1D5r3xnV/sqvRuYmX+6LiCsRZKEHvancS4co1TYy9nHdIS8JSZKYplgVrXycfX5BrTMvA/yX37Apu8jq/lNBzL2nXc/qNLps6Q==|Chương 1703: Cô gái mặc áo lam;lyIOJwEeI6+AVfGiADYG2TkQRHRC639tGUXW6XB5XhczbW5SWCEL5rEKW5/DF1AKVoNLRoVTK24P7P0G3/eUkHKjo7z5WRrq517ROQuHalaeY7te70y769z5SNme15zsUKCVEGuJ0O3O61cRB9yoQsgYlHvCzPnfLrM9lVZ2NfDmx7r1ZNaYZWPbMWW/kfLAmc8Exbjpawhg6raBMAInaw==|Chương 1704: Nguy cấp;WeTlGWZF9FrvYfgjbpwCWDB8ELnO/jn/VMzeFdUNTCvjFG1q5BShm3zWnKy5GyVIENOhOYhqRnwAvpKfOQIzC3M7ff0XD3J76ZgyFN1GQDHHeaLojWOe2eOMh5agEQI1fLz0JsiwL6meTITwDBIchm3SRzY89RAcC9syj+JaY46W+CNimJ+y5L9Mal27DBoTddODj1Q4qM97+q4K7/jwMg==|Chương 1705: Chiến Thần;f4B429O+hEfnomSTgZoaXOZ6lyDgplZm33/YPgVOJBIxMgOrihV43ewk16tgKueRUTCovXXSiKPO5MfYlbf/cq4vBnRD+m3d8QolW6iA75tqDfCcX294k4sRONMFNqGKwUHKXr3QCrK28oyrAZFdrsPTlcDFcIggdrhkfXq2GxYSNLjRu/sbAS/lfSrR0nOQ+EFYeBBzkLUVkpgW9qft4A==|Chương 1706: Chiến ý lăng trì;7tKADWHF+44ivfY3e3UFKC0oYb68d7MR3BtnoKG6jCux9ij8kZ1L2Y3Ge2siFLIk7jT1zx9d+5JEftLvGSQd9nyGqyus0P/WcKTzIUd8DbNqUKpaHK6ffiJ7UkAeWn/yIgLr/tcaFhq5yccasm4M+3eyat2wE+nhAwSuZrhDJhe2HqSMZvGMJC3L0xkPjAraFeYIHu8nev13+lFoZv36Lw==|Chương 1707: Tranh chấp;NliEWAZ4OxhC0mv80eff159ZhPv2r0SC/ZTNTfdogkIursUn/xDh5wHwspEKRV5A+1bsgx3ZoS5kxm6K7HXJhJh1AyYsvHOtiRG3eVfZdDoNLYYzjuiGx32pcw9OQxhEihjRhvfvV8uLAjfaSFEKxXPuCBd+krsKgbLuHyVgsgqfrODSLXq/d24cRgqYej5AbHd7txMQ113H+KOhcHM9Jg==|Chương 1708: Vô hạn;IKogFpYo9yFhb52Qn9SSIVCRrW9UC/5ECTSrcfaeq5yqQb3dgy4omIpugwcngmbB8T2/l6y9LuaHNuzujdB2yBUsWKw3fdHaR6FzJqca7KleNhhDqqI+hKDxs7l64wGV0bZ6RXYXdYInT9Ji5Jo3HsvUuA58tSKIAhISvj7+UIDOEwaE83R7ny/lRD2n/3nuEUeojte6I0XRghNM0buRiw==|Chương 1709: Tinh Vĩ đầu lâu;pc0xl4VNmcWeatkLDxIA/Jve0wIkNKAJdZkk6GImEDeMaOmzwqoZAa/jLwDZU5azxfJ2ZwIm+QBAgmnZB7VgrnXUz/WUXcNW7fEbz9lUlWjQ4A5ZwKKvjTgYqZp+oq9mYIJhhVy4JR6J5rLHqfSWyFfKNaMb8ftoIKd/t/R8uI/h5SXc0Eaa82L8brTeJtSX/UCP2WmlQSkaezMo7rb60g==|Chương 1710: Cuối cùng hình ảnh;WpkNre0MdtWc5gp+Mxhj72h63xD1QQC5PGZw/PQUYqmuKcDW/Cow+AZfbzG24da3ny2QYgnynDPASu9eRj/Qx3+gfykMbHHFg9NB2MoOX3aYd8aHBKDT320zSWlUndN1W7KGoas3mzaOW7BfkOpk20M+gqlzpWWjVHcy2U0iKuBb7UK+HxmGiisb2AUsyhlrVkQM3LdcvnNjSl2xBNwqmld64hyC55ZKWIl/Xlo2cuMbwc9bVb5LhEhrb6aCGZZ4|Chương 1711: Nhiếp Linh Ác Pháp Tương;zW3gcQGT3jjHZkVCFh/iuPu9oCIhW85v0O7vi7EVnPFHrbESQTyHAxCXFBAYC9I6Z533hmXbdCnWbgsPJqk1eV9811Oi223RJfpBuwN9NWFnDWWs1Ox7voN0SSYsnPoDJs9R0BTvazRhxKO5RiVIRMkc2aNJmnuhDe5ZYCfGUZgvbtQTOPXC6EB72S4fNj7LLCJD0urtX0IPP6NJAV5CA2zjOUaZMdtEMM3a99aCZ+pkYF8pRttlM0uWsjpAKUBF|Chương 1712: Thái Ất chiến pháp;AHEnMo2aX/yBEYAINwYKceRotA562+HO5DTxbNdEes/Ea4AjU9tyDVd3IocLEHUaQfHRAOGGinH5ShJ6DGonrLTS3CHUKWvfLjsYVB3DbQ9U1faQeAV8nj+DGCw1o1O/gzGgda6i2leGPVLYYgjswSBdimhgV6JIwd4bSRNl/Ub1zKdVH37Qu8sD132S4JHebzwfl+WyW3KpjI52ZWriQA1yji8sWW/xPKz+3rI5qXh31ZA1TLHALDUNiWon0fXH|Chương 1713: Phụ thể;i7LSpGZ3vGrCbvQHIIEXLjBJoktzHyWmsal3aUZ5EmkeywstbWltWk0qVom1kh28qexu08rVALaT7ftCYe1YM8Pevyu/+HeAza91R55cBw+zVLWZn0JQ0OLY95pU7w41ZzpJOVj2TwOvpABxdv5EnJlsBgEKHG8NIqq5d3CadQ9R3CK5VJINckgtU855gMFAEgsCWspZTlCMk8R6DGuYgA==|Chương 1714: Nổ tung;BeZFPadWZT14+fjQFgp1wptKylZdNqXl81BSHf4q1QvTz44iQEv8OXtaS3NsKtrBi4hkB2nMoeKzbnOnEahoUKgzJdrh+qBrjLJRpU1Z9ip8MJiacGLmbGMMlSlA3Q+ELVRbCoRHKOjx02Q79MwtgEIGAmaYQrPtPX/aI5rsTM0BF/fJzJwUCQA3s2gwdMqImb4y0sgT/iyt8SD/QZlRIQ==|Chương 1715: Thánh Nhân một chiêu kiếm;qPsVcPyfIg1c6tQGP4vOuTq1oJduRgyJjxxnFbJSo75jjWFqrQB6htOVJzW7kR9EC15pyo0BgVldFIloIh4bEYnxXrnkr/OOURZi4uFHbrozM4YE46RgSJosHd/axONvxOqnCSOwnNhpMIYdQ63AyeABgTFwrfA8dvuibprNaxyGuKFBHklR35egW02Le/fAkFJAtKoLoYqTJQLGsRQHrwAqN2g/9geEY41C7LocPd/4QS+Ej5gtEAmsXbr/nDSz|Chương 1716: Thi Tiểu Xảo;Quu8ETk5ypzdhqOgr6robUgdcHMXA3+5hnb0aHQDXHedZ/JM+/H6l+0aby9EEccJiqZURJ90Kcyg+JkWqCUVihxUxxClLCyPXC0+t2uTWNXBX4ZUBLvvXfTdJaTW52rhyYvyj8Zz+dxGeAtkVqUQFnieSYAp5VSQPDbgPilvgGsf21ziwa/JamX/p7eXAKsG9MgmugzNWQAquiqXcWkvsA==|Chương 1717: Lĩnh ngộ;2lwDfcUvkP2yfyVW4rbNANIYE0KnEBqb0fDnqu16NCtzkkdCQctmB4JQLPM2DV/7FbgTUY3zOnjwSJLTrXIbt3pyM6+lFZFu/QCgy97sO7huXRdhJn7xRwuI6hD5H0VMVjjwIdJ+iR3V/wucjhAttQJV9rI1V/tJjzY8nva+Ix+CuZZrzTA7E/oICejE4xQP/kWq8V80niMDkYXn82EwPA==|Chương 1718: Khóe miệng;BuImgEgYAG5SQ7AqS41DfVGo6BFPkqwhfFa0tZx8HR943RQLnuvQ7YbGgn3xo0gAifos4g43xessvu+kgSuVQzpMB6YfSjkzkxjb1/l11oiC3q1td0FK5qIZ+dNG9HO+y3OtTUgwcHfipkwuZ2We1NUDNNz9gPyBPDM/dhmcpb1kMu4/j5GMwI3U2D5gzmln//v6Brhq2IMpIzsswMC/YQ==|Chương 1719: Hôn điển;z9a+6eEsLXIErV/z4lo7lCWpphCFo6tua9U3SiFri+nvbnRmiHEvVngKTaHVFjGVjaXPGYG4FxNDXB+pVSk9DbA2Lt7/glVyHeTLC/ReEE9EboVAli+3RiKPbo0d5po69GHf+PyNANjAcK4/VQXM3hKEEhA35dYByQ/MzmzK9a7b83e/qu2yN1QFEYcIEHtVt6cAm1NsaKjMG4vNv/VFrA==|Chương 1720: Chúc mừng người;wxyvD0ZObQDVFTGUAck+3aqiyGOkKU+zOiun0OxwUGLfnZmdnM+PI43BThotdDDmPhs5ofKq5cALTdyo18K6mU8hD0zEo795gCUxg2hyNcYc5/CzKhlA3RixzcDc7CNLA/LU070wKNJeloBeaCqWQ2KUTmo8jMH/5WHPijkJzLzI4BfC5h7HKaB/CTVqlO6bNIghcrUMFtTpR1H1HA+gWw==|Chương 1721: Hoa Thiên Mệnh phong thần;R0E08Nim3+OQlhH9Z/bhyYYOuizrF+otS7hA4KeYMi6x9nrz+niYxHXJgotdEi01XVScKzUpXiup8JrZD+9+9guf9Zdg1V+pgcoAhXSwVRQmNno+Fwcu/KV/mSQhieKdisbKQrpJ7IU4w6bpT9X5+MMzcln9dJPNiPgEpP6vV9VYrX/CUHhcwCoL5lYFj7wDHBHRFr/ubDjq4cu/8xvU+4ettYyUfxXHXurLPqSxwjptldqXwsvDoCGb+SXw32wm|Chương 1722: Thôn Kim Đan;5YUlNMJ9seGjChJ8T5DsMgD8UKoaA7cSFhR2A9M2u1DVSq4PBgGaV+lI9s3GRdA4yxJ/olb3toJdVBriI0sQWnSunnjfKHevyTCBZv+pg1OeKL+1yYSw4xSW4apci1WEXG25Fl5CCPJ8C2lY5rA+XaR7z8+o8mSKpcfp7XOMBIbJvHcZe+/wCefpJwlz/uRiuJp+Ii70jSr94/EsKQT3tw==|Chương 1723: Kiếm Xuất Vô Ngã;HhTWw3dzJWnVmBK8VeOJZqFrqn8VqmxolbNjfp5F0q29El62lUgAi8K3C6Dv9XhFMgsKuJh17vs5gu/ulDo4O5PhUHvNcb8PxnwViIsAt4GdX3oLM7V+9uA9L1T/WV/02ZduaBGOT+YWLxP7zKn6JGpiAGVt3B1V79d4p6cVx0W/H9jufuIycuO4fouU14oFZ+LJNWWRDkln3bCt0lVHug==|Chương 1724: Thay thế được;FGXzrpz+UScpu6W1gWUZyQpJE4gPQxE5WfSrgboQww7oorckyhSP1bdGD+tXr3t5gsdmqSv8HMi0LboQElk0eGh/b21daD6a2+pTEO13Ki+jkWxUAJq6fjSUPIXNYBrXarVSmy0YSjksW1lWlqJa/4t2vZN3ym1JmNarrVbwoKpvhhuRlUX6yVM92nT8Pw7gxijrgAFFxoQhMimNYRoIuQ==|Chương 1725: Truyền thừa;64K0/6Gyn+dc1dhe4qoNWhag4UyM+q9HeeteQqKECuJjwNQO7i6O78JkP3MqW/a+vZZLpxGmF8O+NGCCjuyaDSgJzj1RduF0M8h6UopHQkK0YzxD1pJ1a9A7AAns7JkRlaVazvjmNDnzrExmChvakzvC29iHF1Qp2paVZ2xKN9YwOf0G9V96jiZc/qfz6r+xnLqvFwl1fUReIegYj38Vig==|Chương 1726: Lén qua;g3YFvwmrP711kS9UHGZq6EOV/yvNI7dDW8EV4eiZh9+7zXB5am4eyFQhc6r6BvM4Ar6eQCRKLlC3bOGOHsi46Uttp5fb3IsNyz7tGXJVVwY/ab1YAd0XOxtoXI+q4SUn7eLcGIB21GCPxDhR1DLfjofso8r5ELR5dOBf+wENcoXLJlXBYmiMjkn3+mUIRfjWM9At33zkg15MfhCFbjxlYw==|Chương 1727: Mê cung;Jw2Q+vfONkuQ4MecVQD1CqNGOuXDB4DBnLXym/ROrQ9m130LUD9CEju29qjT6AfbGvAti2hdlDnVHHuHn6PUGTjf97gfPBmg2wih6vcj/tyRVhiIN4YL0ozvEHNHYC/XWGWFhhWF4oeWYVzWZa/z4NyeZulN/Y+HpUe4xMpN7cb1Bv09PQVmhW9AXyPHzbmik1KdYVQ+9faJlJKc2PVrcw==|Chương 1728: Chiết xuất;4kaISnOgHxAl24F0NriutZfWdAQYUpuLWklh1WyRrB9Qy8XCnVF9saD/q+OwOyIXw/V5SPeg/+B050NqWqSWr2LpxbvrzkbPcA01UqB9qcsw0JjpiiwbvAXEJ20SzI/qTzB4w/EtMSwcKwz6V/3Juw6DqB/wpOSgUXgNgTPB2LA54mU38ES3mgwq9FkPPMdQ5C6vzdqXquVaC1/wQLrNNA==|Chương 1729: Màu trắng vượn lớn;jl0ofDS17MS+xnWTnXzF0zPaB/OczvuAQTL8ZZc2gw8dBxVaP3rezj38hx9n/iCbTTcDgWDkXtN/X6oLJ9T0MI44coCDr/ZeK/NcvkDAgqdltnT3WsjWX4Fje0u8xJN3TwKKx/DuidB0RDY8q1uELXcG8qIghtivc1v+W1zq/DuETo+B8cpM0vvkPVn5Bl3G4IpX/n87Zvsgh09kOd6rOGaupDgqyKdZI1yuv1Ypmub08vGkes6TGTJE95qgD8Vv|Chương 1730: Hắc Điểu cùng bầy sâu;5dWhxSFJ6bV21VgbTb2kAqgGny8hMpcFpwY5D+1l8Zuvfjx5H/oFQXflDEgvKWGesJQn90Nq3wrNAYHtoK2Fb3Tv5JugaoVCLqG75ClCKI/u+OYZXxTY0BV3J2k6uRZ4UP3FzhCrs4DL+LNstcfi8LgCWoGmMEYATnHOSVjZZT3T4oyTTXevcEN09vBcTLRhf2tErXYzweryhRN3RTENWdlZw3OH5X64W/Uz/wtWMeq8IMbbgGUGx1b0z4tEa3W0|Chương 1731: Dẫn tới Thần vực lộ;Aj1YdTOnTr/qUtvBx4oHt1NXu8Uf8rm9nYcwfvg/WWwymcsIAgBD8DsvMQq2snZFo/Be3w+uKHiUFS+QJKuefyM1DoOPKV1CTlm7aBvjP+YZerr5q2YdtQIpYUEzfntCl305ZcHNib5RDtgqPub08yOIFQ1+YetQqhUZq4hgcbeq0FM289clMJTly2qTesIwr4GPppRpeOVvYgQd1jWYZLpUIEKp5Lbd9RkaNLrlesOKcO+NfpV2h9Ab/ihaE1hF|Chương 1732: Phiến đá chi phạt;cloXhZKd+HWbWdXcGZxluFC2SJ0okY6HPm6VuDVQnZ9bjMvHK5xXI7pCCd+rBQ+5GTy1hU2hPUROAwtE2e7SwxXDhyrr5AIxbCs4YBCVumy7DeJnQI73Ttk8pCgj4AZpV3qyPYG3hO72cdXQaCgAINs4vNlfJTHxRK70ua0Gm4J/DWKonz31Db9BXbt97TUZwLZ78DypY7//l9iFJOW01A==|Chương 1733: Dế mèn;0MjgTwAAIw4XzXVp4GZmxqemzBEugqQUklsAHmXuXpjacwpHRq4eZQP7mZZrf6rjpr+7bd6OMg9vrXhvwKcrSiWNuEsZml1Q4ALHQIS4nYb9foQOD+IQ+b8jic7rvSolaptO+A/NkBQbXpPGy23CDY1av2aoro1Atbq1ijgwl08RBmqJLQVGHQYeo/qbgePtF9yMxko2GFBbJbH/X9pbsA==|Chương 1734: Bé trai;raNAy7KPd3RaMcWpi5mu2Zzk9B1/DwdTGTxBjJWwY/oFVoEKn3ulOG2GQokG3hH2wYku5MDy86aMkf/c9u/WhfNL5ZC+UTld9SD6wpm0+T7o9V7FPaih8ban+W8oaPestHQr24uySzXUhH/5Fg+cNlSo5srA5gP9RIHcrEW903OWKneQhE30Vfd+Ok+iF8nEqpjYXHOESovs2ZRqwD3pmg==|Chương 1735: Hiểu lầm;P4iCxH8EUhf++uJTIuZYN/RtXyIL0Ns1DGGO2o7Ln1JoRs3nhTQfNN/qn8d+UGlg2AuMuji0+KVuAKe4x36SBz7PBfxMqldPsL+dihDWw4g2sh0Q1KJ4umXbfdRRG0hzwPf+WWvFBY3DCRbFooQ/rU9o/YEy4CYeykoqpHBtionqQvFtiKZDhagHwWk4i3WOGZWLwbBliZ+kUZKrRWhKRw==|Chương 1736: Chứng thần võ giả;1cvRdXeT/MpzqVm0iGM9LGTLheWJe4atIX5asAo0LlW4Gv882+DiEd5Ar6zpfpSaEx5bSiFSp3IlE69aQI7zsgZh5T2SJ8C4hIZnFRDCc4uMaPTd8x7GvASxsbXLfVxaxYIorGmNnrIWzrKUvBDOuN1LbIQjGSCIDXU1sDjSqPhx5Eb3rpHV18nzy/mc6LYhyFKKcQnMzRNkWXznytQNHA==|Chương 1737: Chỉ điểm;HEVimgMOjiucdh4S2yJHvzcs6uUc3nzPlpgka0lU6K7M43mOoE85nxNZoEdQSeiZ7N4SqrIUMHDQm9YYyjEvpP0ZaHKLgiZylE68mCSTzxPiIQakyxGOdV46VpruVK+aPs12jTaRQDRcN5qunroLvY0HSi8MWiYk0kvguJ4YKfOTlG3EP7R2ikQSmE0755VoLM6E4YpTEo9QzJYyIInlNg==|Chương 1738: Chứng Thần Đạo giấc mơ;xiKURCTP+VBhBcxfN2/3t7nzAtAMxDJTfHn3YY5c0nPZ3HmESp1FXpbKRB1fWguHqfLgwMBs+T2HZklf50w7yQ0uG0x33pBJ9w/RAoVkkON5wLbBJLABHUf94Fjw26gXTASbNY+aQaJeO26jpSg/3uluuWf0Qet4/9LfTiZg+kj/AtpARPqET4o5MC+Q0qo0CM0fpVNHjoL5lCwe/lstn9zW13vgYc3mp6K58QoMh/i4gtFf1AQ8mrKhaaG3qvGw|Chương 1739: Ra tay;rqD6/cy07C3JG+5w0BHj7jNm9gb2zTQhe56ZK9tTLWecPvjmUbHiufunaOA55YN1n9dbrSrYpElhWAoj3f2GwMnb/dkh97ohhS8j9s149NXpvLOfUXq7uFIoxGQGlkmyn0mq69YcBp9fLDB4nCUPjHrAl5LT91pN5C3S2Sa6YqEOXr0rE5nMRoXnpr5UxTKoKWnoj/I9YTYMdT0G7y6qQg==|Chương 1740: Trại chủ;ZQ5XarRAEvTHZYfGzqVESeWiLQxMDrXp0FfKiFF+roIgMksRBj4SKkRoNAtL0tfIhwYtcc9BOvA12uDCkX6Buv3JkNbb+F2zkcNxVVHRN5FcUd08Vlrsi/onaCbgAokPjMpixdNVhzxXKgWE89LGbdjJd4t1c/uQTqJuBmh/wlTmRwa/49ORy7x8MIdFAQO7YRcM1/PrNvHmli4yT4Gbzw==|Chương 1741: Cực Ác lão nhân;gQKTD3b0tQOrf71FaNF2CKzLhQ+FaLY6sKE7QYWQr7TuR5ezKTZO8kcjW8Rkcgbuep6hqXfW2Ws4cAy/zGjVzRF+G7oyJHR7QjNgQ/0XZC0Bfgmg2wnIV9Z08OMhBCrggEG2nRbqTohXnsag13KV9onII39G3F0rmAk//rZ4Jij9892rgyxLmJvIrUzVZopAH1YuO/pH5w4/+G1ZX87H2A==|Chương 1742: Trọc Nguyệt động;frkk+FmCEIKL8/1fJVZ6k6uaG/D5Hod0acfN60+Hz/M1ESoqzCPlQOT7FIik9URDXr7YcyLWDcqGErJU7b1EReqnIZazIItJekiV73qlt26mCHVMUN1sDea1TdwpQKuVDLDUmhU7+srhkChu1xlzIde6HOFzrjvEAWvHGWX69vLKYaBcD8PgfVctactfvngroprdgxmjsv5n8XGBYcCG1w==|Chương 1743: Chạm mặt;YSL7BsLYMqWs/AnSdOyt4wj/oxyOg1afcUKkMN65p00yEACGn8hhF9VNQIXW/zMco0tQ4/cG1Zzk+0FEdsqLFYAl+1bY6PpHTbpGtijOUuVMqSI+h3OQm/cylP/fhjVTWwe1TSlWzI++G9dww988axhwbqQdXy/THEkbd7QPuIWvnJTVe+uSvrhSF3SSjKx0J4R0wNRhC2I3eanxLbghlw==|Chương 1744: Phong Tuyệt ky;jsNqb/n9gfV9R3pDScU3IVVLatq4fJVMhTgs9ABSi+DfD0ojyAOuOubd+VfDPq4tKLgo6bwZiLnRtS31BN0xt97e4mR0OlWtP9UrNX0poJ9fy003psVSYjClVlvDUMtLTLCq7JZ0U1+6CIydBLlVrcJs5gGXe+mdTdFtU372E6dKhDZZ2laYF9JuBT5uHifhLFenSEdUV6R9jGKxIZ/obA==|Chương 1745: Lún xuống;YHlF24YhDZZ1cqGvylonYBgbyTrvFXRZwVwoQ2tWcOWBBDnFtwrMb/Qf78fYwC/uhhxIfWdq5SepqJDPU7CGSw/5LwRYVAH2yw2tJ0oBKmWIstrCwXEODI+7Hu9VS2/4M4JawaJCJSxnf+hmEE+73fRFNGKtw5gQMXMbZRxZqFi1UnuVIlQIhJCPxw8ed29TGIu6Ph47RiA6W9bZw3hmgA==|Chương 1746: Vết rạn nứt;VWi69ydptQQFZOp5lC8uLki3nBiP1l5ytTH722B/dZGdigFDl8MmAgVtBoQBiw1jDEOI08Q4mhJ32b9yU/bTYVPueZRSAx3qOHdAdVsa7CbjZeQF8h0i6aRWyOCOKNRIyDTrniroX2vL5BSPN7BinnyOjlv0S2URIOLYdE7LXOXW75EIOojGsd+8OGMmIqjIAXBSkyXrmq5xeKyayS0ooQ==|Chương 1747: Con chuột;L0h+V+S17D8bQabXwPV7MUBaTqSqmJ3vDl/m/Ey1SkQpZPiTekTSowcCBjFXaCveDRBdQFGgH+PaFHSxLsKiuOSoUaYXQI6nNuQtBsdpwgua9hX+cM3UWfH0QTKATGwOSXltVNk71AtAToXXPFwlhb/y4TROwjKL5t4aR4yiYnH5qXk/ThL5s0BI55i3WwluaRamHIITomiau/ovx2Ffkw==|Chương 1748: Nhiếp hồn lấy nhớ lại;m5Lei4UKr0P6QGldheQvoaqrRXaBpDPUdMQNhcGYPEwBIM5M0Mqn4RXF+3oj1TSZg/aGWpP0THFXMDOoDUqYMOjp2t1dR1hsjjdWaZO/bdtNt/BMhcNzwTrnGHFKNd7cyN9ppS1G7T2nJTsQR1bEK8/28RdiGHtZfb8fL1DtT2W0fgRUaWCipgpenh7VbIofjnw/uQDgM/zxoWOYZGsqvcE0ULG/nz/S4xgHatpoq+HT1o1Ugt++RnVFoYmCgV3l|Chương 1749: Lưỡng bại câu thương;pDNi47RF5P3sKirJy2t1dhVO7M0HZlZC+T6X1hHu5izGaf+JZJlRa8lV1rKZCl46klVbtqizNH6uhu2H/F/Ui67IgSc/9J+0BbkwB77mnpknQfN+vWiZrxwAM0PTvh2d6+HydtqHxSu7ae6JA102IbPm4vN3x62qZ7zgwFsG+mnFwETtL++1uVCWnT9uCERXOrTUihU9HbrTS/JGPDINq4liUeuHlQa1HofNGVlA4Hk5G7dX9GzefVXY7ZvzUma1|Chương 1750: Đào tẩu;PfAXDovnOHG1u6heLICtwl1KyCjCtYwK06vqxdfVpHCPefUVk6uO9fAQR5JVcYf40KHodP6rMziAxhfF1AgLidN3FJglpUUgiWDHDi3bUFeouqN+zJe6990HjtRVEPVDpfEbl7Y/R4TrxlbcfupfxFjMUZoC6jrK4pcwAvE/hWLJ4SiJra3b3wZxy3mGotyrBSS/ef2yGsj0tmUu8Fe+fw==|Chương 1751: Tà Thần;V7+fzEtXnMOXOF9+zsK7Cuoa0czFH+5b5rWcYK+6ZHW1XWsEGgT6PtzMKMMeLcsho6VWLNNQLz+XpXZ+p9QvTzJP67rA5PXR2pRZkzXCjz+QAV3DeUkoAEbCwz5GuC3wsl6eFIpxZMNplOVnNI5uP9tNfxXuPRhBAdjAu3RL2PqPcB1FbRUivXqw0cSMZu3uVN/JUMLhcCBG+JDOv4GsbQ==|Chương 1752: Thiên tài;cvJwMv4pdCTdQ0DqZ0jEf704gEoWnbeEp8cvD4hrKhahMXzXb3jJbN6wXW6Or4nIKcCElxutQUFEo0HTKo5E4dqBbsDIQR9sia7mfy7RKKzsFrh9dR5CEvamatcVTK6/ev2lAgACFhUi0d9xE04vRJ9Do5hFn0xaqpL4ILIXbHB8etCgNYcG5XBV22MH9ftDoNEkZ6LhTrl3nBtDEiR7WA==|Chương 1753: Tà Thần thủ đoạn;rvYuXD4sPPRnwv8IOpbxp2HPnzjb79AQ+DPSPCd/p6ZrebKvZdNBEJgdGIfUjSJtc8UAlpE5VG67tHspgq7HG8Y4oob/QiYDHs6fk5bL13hlEBemLGRv2QQdRouwpVxfuEm1cC4YyjjXcuwEjrd1gF7NB2Zhh+1sZ+L5IpAmETOsKVqtd0OrxKswQ1cKFwECRlfxkHtryPcDmfRrBAnCPg==|Chương 1754: Thi thể con chuột;eNEusV+HOsoy4O/XSpLuHTrdSrQG5MYFcnqEHLRFYt+rOxXZKpWKP+2WZCLOiTJmYraxOwah51F+N6pPLTtBzqX4PsIHcGWOfnaN36QAgPCtcfrV+7/flASiFem0rQjU0JMmmyQJLrXu12d431o5LwFAaqTM1Z7b0f57IHT2gRifE0bENoI3Wq7JoRPIRs6xWnW2GZ4WRpy0sPDbpvMaoA==|Chương 1755: Thần Võ Tệ;JIsb1sCGoTFT/pGpkEJKQC4k3vd9WP26b82e/xYfYCDbD+OEFOW9x0yOj3cSIg2k+W1GNYhKFil/qMR06vDgbYwhx3kFBbA7PVwQd7u1luGtWeZmsYzNy8d7FhST4PzNFRPuuXQTZ+ZnGa+Jiyp2Z5tuNokS5cXPLMM5kxHNL2D040H7sUbVfhmq01Kr3aDVGnKXiCyda2iTEdserVCjqQ==|Chương 1756: Kính Thành;htPQelhgWfkaoJUPy4R7g0ijn/oIDU9xk70Nl3L/vaHBEo2jENFZc0lMLzL2eqKVKx7dlkpdUiUySRhKH0c+ehDUIb98u64fUVyzWp41cqt6xqANfdTAy65ZXPUEDfnbmeZL75SMqgmm0Xb0GCKAPDDG/8NNB91+OHpwFP+yFFvC//U2LidLT/dwd+oTD+0qBKagUMSzYfbOqQhddFhd6Q==|Chương 1757: Hàm gia tổ;waW2ovOfUwqWaA9IKbtTM+RYNSQoeGFZgrahCZz0l5HVK60qF68gws5AKdmqLyxO2dU6BdUyFnW2z4jsrawoICTh20JF6T0kcWuZt67p6gLv9T7+3SYTY+LvHT/oRggzi57nByxS/B/+G07jAVs8ZDvwIeRV+4d6Q4J3jYeUMo2ijqFgNwgcf4R9cOV1Mjq3esdmUHwaZ4R6b8fPuAXhBg==|Chương 1758: Thay hình đổi dạng;yUqgaeoVZb9OmtQj+RJQVzF8zv8e8kpB0yWAdzuQaXOcwN1R+pNnrpSddR2h4vnhQCYOf/KdHU/uqqkH9cVyJ7GKcx+ZtlHLXuyFdOrDjuZc6dIP4UWKXCqjFgxzbuoP0Sa71A9pov0lL9qxslsEHdt4qtjBawjj8Z+QdJzFMxYlArYBUCWBlp9zVd8djr+BkUsMjK8YpKtlxav6vkcmg0rStv3wLp1gnjI/AN0O2YOKxmh5L50TISZKX+ktwEpk|Chương 1759: Thống ngự phiến đá;yu31Vmqg72GJTDPMSJjJwlkJJdRaWPPgztwixI2MXHr37NO50pN0LyOg0VokTVroalnjkc658SiH3XpF74l+u/NtsKHZgtVfU6ehqzX1MNtpOFozQj3B3drqokUzT3EDvgfZH4ZqSwXWk6TgdFCxk06+M+lu4m3Cc+SCHg4EhvgyrNDgBqTjA4+7o945OQCgxTDEKl19vCO9DLM9uArTxhacW4IGubCpbRx0lk4QSBrXWzHF16Hv237tGmU3zFRL|Chương 1760: Hàm Thiên phủ;5sG8BwYao7IFyOlD/D9d+E4IS7pDBGc3wuoXvtgmoXQnb2ww2RbXzNznBKq1dIIc3YOyWoumCMmdWEZzzafL2U/Z0SQOIJVDJVKYErR5gN4K1gpX7houa06zHv+IZEE617supuU2kXdCI6tQHB+dQ00DNPS+pGfxvrOeHcAf/7bLr/RWxV/H/HwUeh9bzFSn2GHO/CvsmZvFJZd52yT72A==|Chương 1761: Nói xấu;ZtFGLyGpmpPaw3bN+kDxFKrZhrYHM5nouxXxknp/bXr5uKIK5D0bYxEUXC+GYIN+xy//VI8aSn7AHivloLEm/lUtfGyIF+exupo3jIF/66lScbKEStB5It0/SA6PTDtZo2EcDnszoYhEsqY6JXdFoy0mycs8vGY8S/xIvPv0SOegJRB5zqojHI0vbe0k4EnOLvQDKhFS3gwpQMyj/G6Hcg==|Chương 1762: Ném đi;G0fucPt8zYaWX4rDcdZxtVmf5geOQlPcRWyKk3cBaqG4Q89l5SF/NW3W/RHccLJInyoBESh/NOu6Mj/GawD3rWFkPEuVYibIcTI/C5cE8ryr2G9Jn6VVV1w7weqWnsuPnWL+0uMT7v4/ll0aPDw6Hdhll7sRULbPqKY9cSBWbr6T8eKMK/wxGXWImBanbT3IobcsrfeNpprGLdV2eAxkEw==|Chương 1763: Đại ân tiểu báo;cR0sYc3oocnmcmn3PwCIn/xogmo44Wm6TXCNdPtOl1D1j1GCGF/tnG//0lBCakYVTVajbh/M0H8lkuEVYZp6KN3RmTdnkpZVJfp9kzyGyh6YWIsLdo7yOO9x8DB7Ot394UGu71KQEarYdzn1sYKiK85UsMbPcAnTOsEQp3cif47CojRDAi69HdXkRNmIyT+Xvobl111+yZGj7YBuLNVa9g==|Chương 1764: Hãn Nguyệt Lâu;1bA6Mt6w9ZD0scYScAtV6QDUiKolF0AJDP+THc6Uye1fA3ko7hBsQaXct773rEgggARIZoX3RWEAD/HvjElnvoGnNMRL9WQmfsjsBZwr950wCuojbhpvYiKiKB30153TJTChzQjcWAAuK8ZvnS1zzSg8zommshpGga0U4gLcWbmKcL20g5dZr5x5uuQLLbevwn5amjOLjhFM92iOwtsXFQ==|Chương 1765: Tôn tiền chi tranh;I6ZfIWJ8W71VBVi7sGfOsv3TkWkJohJuoaqIfEPYTLiYK7MrCXyBk6SdIfxID9rUFUwRD5ODSSN19zUST88uD3L3OCG0UQAACUMgf+iolyMlSW1jr3a27S4FJvEnHoPk8x7g/IEu+sF1t8htXx9EV8SAtBJzZXn8LhuzqYgVvcbGNPePAcYZiH263YE/ziFUJmX+ZrlagChSci/DNsE891sUD2IZ5i3zPMmMg2wZQmsAYLIJRPI6Zpgn9N3fvMh3|Chương 1766: Hô Lan Chước;InCDZVbzSUqN5p2NruQgQtwI3pYRjdR12P0+SCk5B/CizVQLxMuq6rke66LHyZuddcIqSdbWU+mz5e3kCfunjVJItX7rkh9paLd+gRAJgo0R3Vu2vP0jSArYT9mzwZsaUqgMOR0UwXXKi4faAOa8bFYHkllZhIt7VJwvj3LlbZaWjG6XT4mIwpEm3wxQ7GXyxxd7JpiPassNZdt3cOvdUg==|Chương 1767: Ăn pháp;mJtJXjywPvNnNKd6WJxAjJV+RMhyyxJD4GoLQZ2t68Oq8Xu1CQiMJQ0I3TMzqd8eqjOnvLSZX6xdoxX7+3r5lAYv2aMya7tuLSfJzuoF7zjDddfARv6R3yQiwVOZ5BFxAp1f/Sowx8Xyyss1/DPGo3yUsICkpueu/maBtIgub6b4Zf6xzNipJ/LhrESYibIBKsbdUigufqoh4L9OvE1xhA==|Chương 1768: Chỉ một chiêu này;6i8XBB6tFIZnwO1wJuQe4sKvDyzl5oA+5ylOtzZUxzgslst9yMG0Atk1UvjonMgUTwLdeUwEf3wFPEjgYudDLQEniwVB9HMEYOl3Tfkpmgyk1eEttz3Rv32576VnAYF2jKl2MyDPfpXM3boAFVKcrlyIeyubV4T8Fy+0VVh9NzEUvD6wBeZK9Oml6KxbkZQeTQ+Ciio12wpNhoNdrjMd7A==|Chương 1769: La Chinh tư liệu;5HcQAG6BH4hXvaDhUfnxSmAZsr2ijzVgwjHBG9wRpPW9078pv4mDfM8zGqLnZ/QtqGwPupHr/fTfjlfseRl4z8V0/6PkYcrh+QNKtRTRmwHSErjXTu5E2V8qDvdFw2IjUvvETXpbZMOiAonZOIBGOCe9cqw+iftJtN8A8GMCOrWGeAXn07cerKdO0mCiq+M0RUPiHQKkmltEyTU7KzQ7ag==|Chương 1770: Tiền tài hạng;TSZgFlYmFGty5qVHg2ceBzJbPpObVgFUx6KKW4Ub1P4JZuW5saVn9FRI6Dy1Pv0ce6HNLD49HtD/oj0wU+M3/doI/nQ0P5IBweTgUmw2E2X6TKrqKyXybw2eBv4tXae21DgD7G7oukJTHIBAsacMl9FP9zM824BTMfBhauNEVJmE75FYBDDq2gR0MnobcCUWMJ0NGprfzu2tPc19tPQFjQ==|Chương 1771: Bùn khối;YeXkayunu0vk/JIoKOSa25imppgwW6byO+f8edsUAvc8klBRE2w5ZDvxhuozqJO9LbI3jsa8anhf33Njt4xgZ6Oa6fWIknqE+X5XieegzQihLKg90Ex9jcRwPUCe++H4VkqaIpyMxImqIDYEf2dBLL/YPpd1pUIf/Q7UdEKzF4t7dOEyDpaawucoUggtymOR++304SPi/de7GyuOpBy9gQ==|Chương 1772: Giá trên trời;D2lzoiTOV5ng9jloDcNEhjDS2WXXfh5rF7Dq/B8mHgcxN1f6FnK6DxJFxc/C4+dLVakV12AsaAkK9q0Sv4W0/Fj/9UmDyhkPIXy6qRL0B4gBr4tCRFeg9HAXBlc2pI3wRG1LvfEBASlHAqLEgVpd008m/HrEq57s8NNF1u9b+AxsPpEZJrSnnLY8u9+s44gRzi54n+20FoxwiF72kGynug==|Chương 1773: Thành giao;dAMKPV8wSQiN+OemS+Keosbv0gTvvOq55Wtdk8cWaftGWR/YT6yznuydJjzV9Wl3iPhNCfR9/Ay2iuhUqNEIq0c7nUW2iBhyLjD5vZG6aW4GvOyg+sHlE49bXtN6gRSzBoFF5YuaxnFd9n6DNSuxpZ1AH66EeB4xjw1x9YTYs/PsErURoWDlDIpKKggXatXQsxX3gkVBHxFzxSGjxuKaaA==|Chương 1774: Vân;AUvqkua9CqWUemv4Fe3DchbuUDbjmxPPODBx5G/hS/5/mrZiOvta1y4EQeZTnk9UNRCGeLKA+53ErvyJjGD/V9SrujUp9x1REyBb9sOjol6urYgYhz6ujZXPsi0JcXpmBMLr/QOPayU8wTNMc9ePsMAz7UZZ8RzXi8W8ZpPQ+m5OHjaE5ObCwgndHy2f9MvHua+czorNUHz/iKqFxr7PFw==|Chương 1775: Hiệu quả;Xgnz1xWGUgIA7RtYeH96PMvO1G2TMTWMFwjwiVXthdNGVO9lSYwlhYxuBHuPN7bsXlosj/xgC+0iuaCt+i/mcszSHhmigtk727+XspXe1m+ErujLFOGMVsYEpJVJEY4SZ+nUFxI44fJQ4V0WPJF2tYknQB7M0DiuXzMbBIOopsBcEc8e/Ny0FtJP7FUXGCDWSQ/tSzhMatlIsiq5IrLQTg==|Chương 1776: Đại khảo;2Pw2YWgZecaQ2e7YD7Lp6ft4lRnaYp+dzxQuvmG57nuhwyd7GcXEJEYxUcXi9LkBnqZHPx3F5hQq+hb0V5Oeh99oHaRPtvNl9tOdIsmDalX4S3njbp3Ez/i8iMnlMGEh8lZitcY9KeXjmyMZQvUYEGi1A55o4r0GlBeHYLcbO5xLzWc/ywznWYvMC4oufzVQaYnfVHrD+F0qvQ3DRf2Q0g==|Chương 1777: La Chinh nhập phủ;Ycs6G1f1iZpvsn+poDoLYiP6w9ahfzPD9kKbC2W0ViSGr+RJJ/yBpmlOnk4By62yS1S3BXgpKfO23vYyvOSkxqM4H44ikqtRb2sKNS8ZfCecL9PJ1sfH/A/DIRwduJnKvXHmKBldEUNXxG3AYLvsCzA385xpSr192vK2BvOE6p5VZKWgHwQrBNrDnzIcrXc7IHm6+dFONAv/8j0TeAeIDg==|Chương 1778: Ném;yHW+O8uNQn++MCxCuzbw9IvPiL/lPBCC3esKr7y4EisSd20eDtvW0qglC/y0h4ZHpEOk0nlpAJMtQJEmLRc+yanU53IzSPbP/kdevVS/ZBz07v0uD1f3YTITTaChaN6zHxxl/PowBOD7gNjRakDReogYNntfQ5usJtEDkFdRAZgj1uxhavRYauoASQjz+bYL2kVYZrhx0XSVrMYiZe+/sQ==|Chương 1779: Nát tan;3S9Am4qShTVJ/fNiubHFQopRArr+KpT8LUTijLxS+U5YAsiLthUB+mF0WbVH0KW83QXq7dpEE1lMU997ecpvb7qy11dKnEhYJ5QjOWSZIw08tNwYEmKBGjMyJavThDTW/4YFXFfayDhBU97GUpowxEYdzTmQ5S2xMKSDrttlzEn4DbM8AJ0QeA4PPCied8kYSIjpbuhdYlNKLyOiPqUnsA==|Chương 1780: Đoản Kích;5ga6pGnkxfcMarjRcg3XcYbYqxzNtcFoWFod5ZuVYm0glIROc+PkZtEKegagS8eebMxIqbBESvG4JBE5R89yxBYY5w5tWL4NOvREzi4Q3xjqnBNmHkjzyCZnPzw6tOpaepIOYFTGufrmpEjhItyEPfTcr7e4N228bbyH+2boasXrQSK3SfnEofDzfWBRIycotjs6s7qFShkh8SdCE0RlVg==|Chương 1781: Phủ Quyết Lệnh;QBbea7ceU27rk6LrNB0Qh1Itu2mizs5S3AjLj/DSXJ96AGcMZOYPET3AcGeWMRgf4J7n/5OMhYl71MA8HnSrsRVjojX2QYx0Fz1y+CaST3kY5uPBE3oULEIzef1YxDPCPoF+Rnwari0WyOrp4CRn0iH8FNPocZ3Cc5j9FnF+EXnmRVTld6CetppPjhn46mKY/ucKXABOVZTaT+cHETVOBg==|Chương 1782: Hồ ngôn loạn ngữ;wSkuPZMPfNv2L3Ok5Ecm4SIESvDoK13JdN1adXDhWRxk972ylDspYxgddXHWMKMiftP3ENvID037mOC2yRg/f4XhwbAMAE9qsu+Tek44EDklFk8VYrVkEUYca9d+w6l6lENvEH5sSh9H1g0q+3meLMZ+Y2k5agxpiaXPxEl5du+P4bl0NChJGIbJB5ScskvEE0G9TgxBvVZfZ1t69xdclQ==|Chương 1783: Phủ Chủ lo lắng;kR72m9+nBd5vF1o5csXuHPT16gWb7pE5pX7mZz3p8DLaEV0pRAHt2IpqOCJQsNjFzujlwycNaGyhaeTVDvyzVJ/ZrQtTPOaLaNABbiQxSv8hMRX9JBiP+xqFfDLsokJBOK6jKoP9B6Qa8X2w4WGBdiI2fgHWhewPBMRJM6e6dPCzRCm+P47jQa1wWL7yVK1tR6CBLDgqABzIbXXTSZAtTA==|Chương 1784: Thiết Nham;OnaYHN+sN54qHcAJEj1v4ij00MWimgHUJHNf1UmG2GatNttOvjkoXvzRPQydNzu879wje2ACChfyX5gPAYVSGo8/IuKv1Tw4wJJBSbQ+nrGSa7647NF/iApwjSD1GMk+IUevDQnqAAxYRNrXgWSZISmSMhYSiUA/vH+GAWn7kd9dF19bB0LoWcCfcyT1ZSGFcNC2e2twYVAH2OHG4KESbQ==|Chương 1785: Vấn Thần Điện;xjl+KGIjrQerOeHDHOW9VXsqdYwLoNzDU2te6hW27G//RlMdXdt4N8vAVgA8zZEyJNAfs+wQ62RiYrgB/5QZoAdwk7eeQZIPwuRc7xz6jxZWX7ZTjCaSwdSxzqKT1xs00c6VbW6ZBh2fdkEy7i8Npy6OXc4tNH1i+fCcw+xxMbQC/rwRuTNH5iOtAQyDUSlPBrTtGsjCgxtK6hBQE5tyug==|Chương 1786: Ngụy đạo bi;WrylwQzj+VM2lLHYOOdb7FhaECqq2j7Cp6GZx2neEcbYNOJeST0k04chOdKQNxACutPj9WFR0IfBw7DWyhZk8y57KZMB0Cs81cFMR4KeUSu2Jvr2ny8WlAuQpBsKdKeMBQ3gFsxb3tFZEku0dD4QQpjakvd+CfekvXPZsSCSoQ9bKaBU9nOrfEEl7Y497A11xq7kioHdGhqWTtjZ/U8Row==|Chương 1787: Tử Khí Thần Đạo;OrvmtfUQV8+batUm20P5J7iNvEhu1yXJeTl4s0qQhdO8wk/SYMqsvg/FqZ/Bo7CBp1IlQx/6Va7hBAZv8c+adKwgQch6JYWJgedGoFQ1TZLyF0XzkaCKdYQuA6RJFYDfv0r24ISMVJzUszH/hoq1IWKgp8GcCji/m2kU9fRsaXJ9BE4vQYFcSAA0vz6VP6+RNQH+pw79id/IXlE7tyvjdg==|Chương 1788: Vô Lượng Thước dị động;k50ZDVVsnV6V0knnb+3kIL6YTN+cSX47mQaX19SmJiMfQAoh2z6iTvnItA+e69CkwOjcymHjg1ACaBS4cpYu9gsYgsXoIXbEsaXy3spveVd7wB0uffcbJb1CCJeurA6cNKnIC0vTJK4xtdhJ6DPjGNBlqSggorDdjzH6QstOLCp3l6vtoTv6p+6l1csp0BD4KYxm8iEkf0W+v3mRGg6oCQbjFZjuqgP0JiGfIJry4lfas9p5nLpqRdSwDOrP/W+t|Chương 1789: Nhét vào;2QcV11yEEUbi9ZD3xQTqfssb4fVDln/dt5WT8W7cWWoWlXRlTlWpDbluko/Pqdfgr15gUi6jAefsK4p2CXv0+/KFFaea4BcSowxWu3Pv4ozr+CMWMpdpJoR6P/nbP+fAg0zOaYhy2F02Im+GHujL9TvOVel2SsfwJcbPJVfwaGemp43ngn+hKVK2GUSM7IMB9FI5tBPw8jKVTqG14xkPEA==|Chương 1790: Liên tiếp cảm ngộ;RHgqCt3WvjKbVLbic7T+2athAAjCjfKh6Nzno4fwwceKTim0Fk34sA9Dy5d9OqHGSJ1EUel3BWaCmk97dalsAlj1/NBuVwAOgRKrtbU45lxPx833bHXEfenyoePnjuKgcrUxEVuSl/c5pJNDAViz4l8X9+XwBoRF5YHqwzNzLgLSN5eUkjLby/rumcalsAArRyVXwA8ADsVRBRUrtMIOSQ==|Chương 1791: Phủ Chủ cho mời;iBACCYDs2EWWJ/Jc2GCyMIHLuzyTEUmO4g6g5G9a/Th0KuW275grmjKsl01bdTNKdJg/+CgihKw2jRb5pmIvr6XV5zBr6S1q7/hVQyZugGzJgMNzU2fAkzqY0alPk5CtTMaU4Td9kxpSkDnJu79G24iuL2US2FjsJAPxOUma96b+qQIGEuoel+3aLau6FCiqeT8+7EQihy4hLVUdZAXqFg==|Chương 1792: Thượng Vị Chân Thần;Q5FP/v7tSwpxs4NoScBiwGBZD33QHdCNh2XjNtOhZTRf7v8Gt1yjavxEpebVAl6yRNmGlP2waJbzlrJg3Iz3F9rhAhiaPh6+dDhokat/EXOIWnYCcQt4UtE1W1UutAB1y26j+kpM7OR3eshxrE3tyKWW+AVB9XojIBvl7xkItsBRAADpcqy701XmbU9nzktybdqCmst04sDGG5uttgK+nj9hGgldHh9y/r0u61IBrs5rU9OG8Ozf3I3BswmXNrRS|Chương 1793: Thăm dò;n9lcYcVGkUB5NxUdOc4vFhf9HHD8MBtd7PRCEf5YzdZpEZv/WjESEEN3yikgULnEAT559FtUshw2mzY4VQaapiZmY/0A6H6Tq3pdUXK0tfG7sbR7k0ZW8bpK7yy6AmCcdR3x7lvbPhuJw7Wz1WuN77sJI2rRNjVACiGFF2c9YVw2BfP6+ESce8VJlOqy6q73ipc45azNcABdKoPtUhOJlA==|Chương 1794: Quái vật;fXZwqFveib42T7TT3xSxBe6EXTc5yCCdY+kSg0Xqh7kgpDZMAibkAhPN3dXl/uPp5XxAw8rn3oCIIMZfB4T27WfFkU59mjWyNnNS7BV1IRZyCVPx2jDALmipH5CdrOGf5UCAXZGPFMpi0AwSuolthpCoMTODCkymXL/RV1LdeZBYxCNtawsd2eMsOaZoaw9bsFMYUnRS7EvuO6cDbLFlvg==|Chương 1795: Nhận thức chung;8aJAOMq0RnXL7S3X52JUpNZ/n18jV3di9N/KwuK5mrqqb8DO9pDzBOY6bsDZ3fzgF42yRIotmsA/bSPEY6eA5RGVyKNH184eNQvidS7BarYS2PmdUEt5kdRUIFmgzOvguQ5+VQ80rH+7H6SqQSUZi5S77A2WTZ+/voAZLtf4SdebeKF0VJdx5m2qIwfTFCIky/tWavYH714F8JaUIgZHmg==|Chương 1796: Thiết gia;YGEkj3hJtYE5lC7J/qZQ/gpdWo3bPU43m3Y5XJFZy9sDY8DOOFwGARR+2cqfMynaIuaMz8+lgYDvPCpk/JEEP1X1DEApZmqQ1nppu0KW5bsImBjC75K5/BCDJMEe6GqqUG946t8l4z3HYvswRRwWqnReZd9hUzEexsm7RKTKn4eA//7Iprg4aEdVjs0C/EA/yyXczWqfFcEReBioSk1zZQ==|Chương 1797: Đào móc;MDHK8cSjkfWeVxE439NOHGR8wT+HqMJDT0cB+09odfLRfI+KomLtOjit4vNc1dqnYxqQMWq7GV6mFU+AG/WEt7j+alrus2wFh1l8pjoJF+repmEuLxYasHQguaTXse4JoqyBCST7xRdq4Vlyz6wC8BfXbJkUMVj3s6NWSKqA9kf3V2XF9zXPpauLLNnSdnOX5Nwf+lUP4CrCkQt4XwWH5A==|Chương 1798: Hướng phía dưới;tojZFmZI3eeWxLpG9TtNPQftJcy9W1Im2hShsveKM0ohOOugofUXddrJ9knDDz7AhL1Rqp8+WlwJcLVKzqunm/VSAV0UcqRPsC9Ptk7uuFtBX9utg0GRasa6IGQ1YHp+RONb6p6X0140DU0og7jz6tTgbzWqcXsEHYY1stV2IZHbwwmV9RvGptjzx1tSbK+bsXdaAi+TPSwLQX6IiGRy4Q==|Chương 1799: Lao tù;IWYTbLck91JAsDvRFwfyma6qXQdyS29JcgACiUCp5NmFl7EaPiZeywpy10GWG5177jo8NciFrkCHeArbhQbqjah4+aEb1FOOvHV/ZlvcsS9tO0GmSREQlxAvziM1CHa2kb9i1p1Uo+nn0CqcabeHNX/Fd4MNYWE12B3QPogTNvO7GDYVRaIyxSwrtkpoyIxQbTVA1jHqNe7kJE4iQB3H5A==|Chương 1800: Sẽ di động hang động;0ng1r1wJAtWAOASB0krA7BscektRDHpUFBHcvFyeaD07BmDmB5DVu7ae3A72t38cFQbockZjoWkoHlDjml3XSKoLEdpKGrk9WZyEMgPekyzAjFSyiabt1JpPZvvLycnXSHYM+yHSxYJp2m4yqygxJsVh92DaJrj1kk418qnsbnxhQIwiuqk4DwHjW0yY8J+VMVujjMvAP75wMOKYGQ/GtTNtLZvZ3kmmRPASJgww/DF5Z3DbJZPQeE4aor0wfJs4|Chương 1801: Trốn không ra;WqFYOCnOdAWYpl6+W4fxeNFYGwrcrrNFyKipVEJwuMlozzDsYnCZFYsMwtxfqZfJNjv3pG2vk1kz9mitYCY0zRwwhRL7JQD5pRGVnR4w83G403tM36v+0U206Yz/9djuRHGcQR/PuoBI6lmda+78fkZCky55QLmELiY3ravT01VSx8AAvm20TGmwUnyQNvA9I3tp8rnaXaw3N7AaSsMVCA==|Chương 1802: Bể nước;2Sb2WPh4NhGt5cHGU9ghWSxu++WiXosPANoB9I60oqvHTt5CpQEB0aD7nJFfTcEwx5uhrjvF83JYf4661vtss9nCcABnzeoPCwFoRknAXWsaJvEcHuwS96KMq5C9lvXzAkOvWu1eVVWXKpsyjQDN4JLfR7XZPI5ZGNn3Wp5jrKLAv+io6O/AJmWbjDwfEcQq22ndRuzM5nOc9G2T8VPepw==|Chương 1803: Thiếu nữ đầu lâu;WXmAgXfeHpsjd3nCCYU2zI8ZgzBltkW1ml62wTNqkMD7ZimpkebVBupXJNg9q01g3jM/pXzB2fXVUNRGKIFAjxd8bpJqbdFE9htebZGKFmRIJenKBsOm/QOO8FEa1omCCagssz30zL6UEoun3G/oJssFJwSLKnhI85vrYGTEnY/pCoJT78Fed3mPmWQthJ0oZDZwGbnMdCWyqZkLF5sCbQ==|Chương 1804: Tranh chấp;bzwuroVgSS7n0NJnz0lkFjKndaQMhYqANG/+Ca0tbuGIwJz5Rzxbxe0pr+GSPMTOfYslXMrTmLN5o7+6HYjDNY34u7mV1FDCKN8gaCZ4tEkRSTqAV7Y8MTurt0T6eDSzxskCK70ouzN8uY0m3zyk6RgMu6Y1yFCYEq7E69G84UjODNlZkV338oMS2PXeTrQnUBThp1oin7TK39CYH2vfiA==|Chương 1805: Làm khó dễ;u+Hhdq8yf8xVaaJy5KTv9f9asYE9NGdGlvYNn+vQk/9urzexXAy3iUxaMo07Gx7x/21O+6jpR6xjrcIWHeas93wfMje871za+pwEIy0klOV6af67kine4oaNfRwZbecJwvfmkYWjFpY1WHC2QMeWZdMun+EW8AGx9xQ91TJdWXnHJabmO47OKi34qOLx9I4RhiQMwripm2z+AzwXcMHhkA==|Chương 1806: Hấp thu đạo bao hàm;5rKJW+tU4PU1D12e3ii8AZEF37GtZ6ABbv67nH1B8DSRXz3jIqzMjCT9S9eDxs1LOazKAq/p9sSnenVfPxaib7nh1NO+GHI1ozmRXnEiz0rmqcGK95civpv3goQJPpJTkYI5M4YL64xD64jiOpkx4TBFm3SbvzlCuCB3fMMy4YMnLmEYYwRO8WiLvjbBo7EowMhpP88tPOED5AqZGJcKaWbeHqMlwtlpv/ARfslGpgr5wZrg/no6IavLnsN/VC6G|Chương 1807: Phá giải;QjHL9pFfAKq1+kDqb0Wc8xFM17O+dtJdKSwB8UQd10eqJdHxJqNEbg1tMStQBkLIhGimbERDb6faXqC/swK4kE90o7wfN3ZkiMRIswFTjfHVq+uFCU9kcRIVvQK3P+LPktJfgq+Mg8GfMezJ3KWmQ4iaFcGlt2EfZM06iOHPqDVtSqaiMns6mvcCUBPONCwlNoi5vwuLM+cWfLPZTLL1fw==|Chương 1808: Hàm Mộng;yp27bVusGFWmb/Nol2FIaELe1WpXgBEZiy0dZfKvtku2sFKBa9aKzQ9xVt8P+ieaXw0IbYzkRPLeyx7qaBOXFu2iH3I2rZTsqz0syinUFBTmB6BqVE/eivOOJH6YIGGryLvAFdozmOjluAT2tmFRS8ePI2+XrB4/hXkS/88A/DGlzj7Wx+82wighOUDs64yTCOb6FzS6FZDrl6IebUGjEA==|Chương 1809: Thời gian cạnh biển;3mw5xeWc+HbhXLWd54G2IEUKlSE/soIGwO3xe4ju+mOp5aRoiYhRRKBbdkV8C0Gb4SFXHbPzuYEwryAS/y+4iqZH5HTKHNGpeTQJN3RKrsLbQjpO8++jjONVCVJjdoMiQfEIEI5sUvgT7IPwDICNNbdgdNAlSJXU2gvXdWJfc8gOvWBr7GwAsOwLE9zcTuaQbF7+buPttMtcORgXzauv8SCjMwKic6yyMH1m2HgOy+kKpdCm6GIi/QOsLmrASMdq|Chương 1810: Sợ kỵ bất quá;MKVOjCl9COlzupACoFFhBH+zf0yqUSbrDl5bH+dHVDroNCnz2Irm3K+9rXAlqWQSYgfbbGBIJDtxw/RdXheUZkRsQeTQNflQFYSJ+PpVv7IvN3h0e8tMbLOWZ1nyLTZcn5qId57Ovsd1HeTC/w6aRL6j0kRCPaCRcYOcsfDqjIpYTJVlerjryrdDTLT8YDyimi8kl69vjEQTnHBKk0Jf2w==|Chương 1811: Đế Hận;Tz4Cf1TwfLXjpvWkq2HA0ttWXRktDzNdlR/T0Fb8Qsi5HQAaNXO3X0QFnrk1YbFylDftTYPvTgwqKaItTKZ5m+zWYMnFqwxOiXWLmVFIvyI8SJAjVnmIasS+hCATvnqJwBjr8olfu/o0Fj8NIckSjCH3r7uvdZ5GQyDL/paOaf1eW5M4a0jyjfVug9ahlzbPslbQA6Z8oyIPUXaBiCoOdQ==|Chương 1812: La gia;JgNUyReC3zSEXRGYRW4zZTukXDljycW1OH9T3doNk1PUTIET4LqnaXASWAg7zqmrkUniCZ5piBSkm3BN0DRw3GEiJKJ9C3IP2+5zArUdo0F7pK6e2nWj27GHyjtR9tv8b3c32fyHrs95L0VjX6FFtoyyyqYd+ifrIWiZUT9DQyUIHylusLoXahUS5nwqEeBoqnwQrPfWsMS14H4IWyQjow==|Chương 1813: Tái ngộ Tần Thiên Trạch;rKLtc5DAylHZhjdxUV673YvYPe7t1yjj1YmDTPtCPYRjD/eSC8xvd34kLKEIP9KECcUiP6tiVZ8YV2dTom10sa4wsLstwme5c4o9zdpLshjaRQeeMNMehxvfTEoNiqCYYHyij1I5VdJZ3UK6Cvqr60QILJK0d+4ksZJyho0J6728G1M/9VansQGIu4T0BU9dAgMkzBfgbO9Aexd0m0IceUuhAsY1UVMph0nhYACodJqU5jQhvulzr8qtXX98xCVK|Chương 1814: Nhập điện;t1x1nrwMjbCE16vJZey+1M6PrboIjWXNbf4x+nW35FosTTEoZQmoSc0GQmTH7io5cFTcE9/LTX4N0+Nwa+xy7BVAsFa6PQSANZTsJooLtV3+IX3+bFb6GvPjd53SwR1HvyFwS2QgmVSPAwxovJwsvE6ECVLFpnrGf8WhLVz5xjilQ+mS9yGwPm7sQX2hDY2dtls/OzlmvqTBh/VAGi/f1w==|Chương 1815: Tranh đấu quy tắc;o8eZRNt/dKL5CmU2NsmQQv2KtRfT2L1rh0YVHELLbzbGhFincQDO0GZcnFkENsra6icz2Fq6QFSXOwGYXo9MBdSsn43sONymqvIaFOToQuKeiKPoKWe1XWQqkysd2P65K8RhhVoB7L4hDjk+8meVed5NroYTKux3hfGXWLkZ+hOIMiChN5pGMc4zlZs5sFBPY1nRHVNg1D8lQBGIoRgKBQ==|Chương 1816: Nguyệt Anh bà bà;jLEuxAnZJJXMGqCYiW8vkqi3up/pa2U8HOdl6wSo/8b67Bno46/Is0e7zifLetfnSOj4RPcu0py24lN8din3yjECmi6wZHTfSsuQx6UHvFleoBKJlpwG7PvfOgROinZsKiK6cH6NKBajS5vwGYbYjaLRFKiMOSAyjk4zU1g74w89wBWgA2KXoykwcFHQ5HzZS51nuhnYgFOs9TLM5fZOHA==|Chương 1817: Chúng Thần Ngọc Bích;u6fvwbbbWstE1cH+s+gLTF4JgB3gxwtiBIWVd8MFLbTK04TZPQgeItlQXnCnaCQHhA56c67qHyu7/HoTuy2sETw/xs784TZexD6tObqbr+C/vGz0phA+xwmn8ZFk6zBdJnxhgeYvTfoqO1lMfRZxTVhF7ei3ifG5nXXrPWsPzRBwj6GiWJ3SwgwK2K3p3WWUgf4xZWn081T2KLYMkVjWLvcfFad7ldLJyWeGqjfDjdQlKfGTX0rug4gRQym8nuSC|Chương 1818: Chúng thần sân đấu;trcGgTbFTmGG/e0lXHDmBxlojIkOF8zWVAuUO34Rp38fhXNYzaztno5MpvEtyk7iiux9IjDwlaWaWiiezW4V0WI/OfOiangghuT4SBbBgEjnQY24dHCh3TM7BzLeWg0smoCDWlhQrWHebFaEbezf1e2xB82f6OwFFGMv2wJYy3lFPwaXhtDBhEhzp2aqzk4tnrqARv1E7vZjQ+Gggnmju0VqSjBM2bDX0sCNU7wy2IFI8iC/Bx3cQ+jogLWYjrz9|Chương 1819: Hiệu suất cùng tốc độ;DRBC2ClOcn495XkhJ1TDEvEvSAm86GkMvNn7zmCsZw/Vmqg9msP7+0lTxPWYAmHXQwM+3hY/Mj10EBCO+iQSSGBrzicPSV7TQeW+IIQJJ5y4frELzPTykLcZOU8ll94Ib84igCXpFlPPdmKFCEQPQcKR+LRsFML46s81dKkVATj3AD4l1LfA6JZwPjdCthZaL6v5aRrGU+PEv69PA8ye5EL8kI4Anpn6rhc1VtmvOldORUjOf3Y+uBlzNZFZOksC|Chương 1820: Điểm;xAbUKquULCnb3T6I6z+7isurDAE1P+5vPRn/hfEM+BTNVCAwmKaTfbhOzRJMfLRZlAhn2fJWHmA2O4BIvczVNOodDfFIlk36T0AlBk6Zpy9i8Non/qm3GqlY133YY9I5Xd0EdvpFRrXWkmcHJaJQmngi93VNyVLwvbJCkWqMvCUJmHrDe0IQ4n31kxH/eLZqVUYIfuhKmum3YgOKxNZLDA==|Chương 1821: Tứ đại cấm địa;uxPAwH9DNYLUGwkX1vsIWrouRxpGu5klBURLyF+RLzrwj1VooAl9mf9qco/o+tSV79euJvS2wTuMdoApcVbuENqjHpfcp4HnWU82jSNJoSinEEmJybwjqSmnR1LTg/0uPbqYcAPyULh8r8fWoikgyERFKdWl3q4q80OtY8+NvZCL2V3i3LphTalfncID9GEYYCPxt+GIhVyrD0O8a0735g==|Chương 1822: Bất Chu Linh Sơn;3PVytCbRyeLhIsSs3dOqB9KR1qki6u5b/JBLUQThxTPFpC+hpr1029hZZ7I6haIRBTOieqFboMsbLJjrQSBdu+EUDoagUYAM9C/PcXfpBUH87pLyCTZkrc1iQoun3axtNU0y5UnNyOjpiZPTuvw42rrki9FfujLWPLLS18TD2O/ke7cz0Xy6iU6zwbcAzksq1L/TVRaT7YeNU1ZJV6puVg==|Chương 1823: Xếp hạng cùng cử động;CXTPCf6AAdhr/N36E3oQeWEeypzNTzeVmXwXeUi/TSXTcEXXfekf+Kdw5Fn/MGnhcA976dXOadYU5NrrUBZK/EXZrFlNwcWQj0UeX8d2ek6uBRbv5nQPsRLaAaeq6dr8xWEq71q5nyqgxj6UtEXZ5MLAUn2+aNII95DSOm5HeIm9eiQWXO8i2WSUT6S+eGT6HfOBsQ/Om+bHi5+80qq9DBV8Gq7PjN57Smzgn/A/urEv6Cx+5zneC017AAIO+tvV|Chương 1824: Thắng tràng;cRDd3mZe4JjcvXX/LxMJ2jEuirLyd4iWLdoNyrUVZlsYJXLAY0YueP959udpZcBPcdiJ+lQRMec4tM0csNQW81wsoNpFkJSgoX1YcEDqj+E3YneuJct8RkYA85Sm3vkUI8FrncOrZuoRF7LKxRDkoLtN0QgV0PsITHLQAfATCWeqlPrjCKTYLpkNi4E/Ykx9yC3atNH4YxY84PaI9HFxoQ==|Chương 1825: Mục Thần;1Xi8qu78VYevC8OP2e4pV4rUnQ3jXpXbL/doCKvR40WJdhlOjnG6Qsyb5WrRwlOHT5vSeVAFKqklywWtzr+8SvcG2xyEc04mUvmjjazanXb/K34T9zoGVN6A67qRCXL9d4txLp8qP6VCUKb2dzJzkqzyCgzl4R2cQKPKdCujby6FfP6VFToxJXnC4B/4sGgntBloyT7zSvLL7Q4Hy/y/qQ==|Chương 1826: Bất ngờ phát hiện;G7YChJW1SfmNEvdxzO4Y5HCBt4sJS6RfiHRVdVgkx2/USw5b07zdPqfbT29oYgAEJLPcLrX3Q7BR4ftlaVMoCEwou97OICq/7gefBEWnmxu4GKI7BvWz4cu+hVu75Ytc2dZ9FuswLw07SkZ0JZuqYZHY+lmCOXXXnIYjXJYSSBCbp68NjlFIqaCVGbXOJh9kvBWntoN9lmNoKg1sWlk6bw==|Chương 1827: Gặp lại;4j6qyO2l8DL/jjluFb09wK2zd7ujkZ7NpdgRqR4ykYSc88Biye9ahR9oCYj9NWhOvSxO0sguyi1pr2gWiKxgMTPjbOwYS3d32MgCcYKWSSoKfTCOQotC20fgNRAQlI6AgW9COHjQXyxKBL8Kq+5f2NMqI/qTftpTPlHMFEj5otwyMFHnjSliW2TPq8jJooFxGX6Z1Mocmg2OXa4+M98TSw==|Chương 1828: Hoài nghi;Kbif/fPk9DwZUn52XmrZVpFkxp8Z3h49CDS7yKTevLKdG+DQ/cQQLUjdh684X15cUlviV5YyqxCFyO0MLQDa3eQ1vP+vyvjXK21uOVr8e8DMM+sRE73CwH15ocnlMogtgwe0Seis8zrI4DVwidgB7npHc28YuTH8i+Lll6qqKUWPrrXbhEl56gDZrGB47FCNHL3OnaNtPubcPINx/DylSg==|Chương 1829: Nhà giàu công tử bột môn;Mz321N/UIfTtj15H/w1i62cWoNurdXMoyDu+CnddtmppzJtiaoCsGuAHYsfRGca4VeWObgOhyRpD5KOlDeXo7jyqYF5wnWzAePmmZ8eN4OepzTBlTHIZDztxG5sIuv2JoKD1IvDXvyaG52iHoUJbTJyz0afWOTPM9qF/ZP5ErVCF+RDp6okWqJih9lnDDvgJAJv0XBEklDhDexUiQnhqSUooI6m05F/OdZgO6aOw8Dyc/EQvYbgJT+KPMqqRTB08|Chương 1830: Trêu chọc;UWNn7A7Kb6KqXwpoJMcaL2RGcyIH5+FDdukDhXcmSSIVcFLeOMqI1BoquiCepBWAPgu8N6QkJWixIsxj79dewHKi0aB9AttSP3zCDfZctXYenDaOjy6JKbcNFHJD4nqBu7/fJfa7W+op7gnCpAlF2u4ahecXkwOK7WwkLe3iXYmVDcnETtuKdVCT8c11KiE6NUqUudcaL1I6pwD8CEOk6A==|Chương 1831: Bức cuống lên;MI6M//eSdHn/TpmAfx5WpnGYPgrGgFlHrhIlgUjYij2BnVsKGYJOBy/0ZSI4iV/pYxK5DJN5NBfNQpRf+PlFT4uWHyt09V3SoBw37xgXPa/5grYcGtGsPG0lHV+Bfj/BMDrJuHtAqqyBTumvgq7zNfv+rtAcnFP7k47PkdoVECiS5uUD3ScPN6vBzO9Rf8bB//ngaMi+eI0ppbVaa3o65w==|Chương 1832: Chân đạp;5Iu5oKpXqjZXTsyu13dluptwmpQ4KNNEewcgOIZYqyU3IH3/Pa7fgeH8i34L7D3D3G9xs7Qoc7ST0ao1kUgI8OcB9ZMQFskypoP9lKYIDPKp1aLmKPuE6XL8RwfOzJoI78R4frUSJklAQ0nf5Vv7TFTUSLSLfQ0gMi4nwgBqdBY7e3JIDtpqb6ACGtLLjp5C/6DnsC6XtWnx4qyCZLM4oQ==|Chương 1833: Ngoại tộc người;XLEW2Vzuo9iYdnM3J0lekfg41hNUOkQV7+BdBW51r7En+LoQPJR6PdUTTxNJq8DWQ3f8ixuKhSll0/6QwTezAywltypQXeMReXoWxT5WiXNWf6l6B4w+X9XS+xy823+w0Pywdtq1/CAU7UeGsaQ3/4tgHlAjgtV7ki6sy6uWc0NAvvkOfyW4/tmc+iLvtOajNr2Ou0LgDyl/uhZYpEC+eg==|Chương 1834: Áp chế;/QjKUIxETIu9xwW6s9BvGdZbnmW6zH36yqXBfE1p2CbVe9LCptk1SjEomQ7mveL+/ZUwx1D4qAAV+jUwSqRJeGKcB4fiBRyOGxS5nS53dyYl7YWq9ilQ6DYeAZuCznfk7tz6qth6gb1YUAJ0Ce/4r8liszxu8LcG8G+G28H85X5cEWz+NbpSBEz992ObO2Rx30UzZelfocNia8nb1KP9GA==|Chương 1835: Bị bức ép giết người;gnHfNfMcMa52O79MtuMfMOOFzpD8ABejtRnu0l52IEMhw1CXzTWHVeZayZReGGpvjdSeaNGQYaw7Mwu5+TUHw5k/wHtFoPTgTUIkgZ8dq5GSJMNxmzboFmLJWcQ0SujDWSZ8lAlQzpsoVQWpfPd5SJzAR4IQNPcRCb1xDaWLFXiv5j2MzAKjGPPjV18n5juSoWzQ1J0Vfqi6kyY65j9WcVfjrW2OkiyvtFJWC2/+OUOZOCOBFla90MVkc5R4rxoZ|Chương 1836: Không địch lại;H0U95EDzNl7mVGl04svLTYjfnWVQu7cCgbmiwpij1pm7XqEqTNno/bVCpbVJ0R9e/xq+sPOTx8dsPr4tg1zK4Q6+YRg91/l/kotGGqW5tCDGg0FHe4EEb/C1w9xGA5EkOz3S1oiso8V7hjNTfkrXFHK4rhI3mpMcGJDMineo3TDBXO3oJa6Obgiez84VpZZEbSbm1KI6mPilPXdc8ggBNg==|Chương 1837: Ôm ấp;UJQM9RsdlX0/JtCDDXwMkhwiZIa3NOlLuMvnprkHv0MKD6mXYNFjFBZikEBpJAvfshhs9SnAf7hK+iX153jT6X39nbp6MXGteJ7a0EjNtgfyhxwv9fDw8NJeJa/IewjEQS1gnc5x16+bIECUdWb4hj5pu+Wvono/jA9pVn1BdmQv4pZSQxayxVCdIcBpZuniZwKxN+8KCdrMcjZjI5mP0Q==|Chương 1838: Trong ngọn lửa giao lưu;rXjs3beoxBIxVlsia/McvHmhJLqAN0sylFLtxINH+QMfIvZjIhNP1YP5WVBZL7gUMUKO2iN9Ov9540YnOPG+URkv/2xnO8ezi51ex8JpZUolv/izs8N+l4vWKEIgS6utW4lMPmOtGWYDiA9DWgAl+pdJo+dH95o2k5BvlLKotabX0FvaN1JHIlal5IzcFWssDTbcfyAZFnbwpgwwe2xYgXzyzg923OPpNM5s9JCSseh9LAa0sQxcb7b7HcxCzHDu|Chương 1839: Hàm Thương Yên;nRFEh+yk0rfKHnRKKURgdb2+kAKBcpHvhmlkr+b+RCftapLI2vfuBFYHFzfyOyLSAqBT/0BGHE449oBnp4egrTlUowoTglM0lfQzrEDAkuMsVWY33QqqpgcCKTRKAgWIjMM27V9jwJ+s9H8ekOd+R+qsJNDdY547/gcobBORF1JkfCC9fLVuJaRiETK0ClS+yQHl4Y4rctCEhvr//XcByw==|Chương 1840: Ngươi là ai?;fzxsl3X9YKo8ZWIQ6m1hQpnElpiCXN1KYxiGFTzvjq4jjyRJvZQWp3k6pQ14dbdJHJ6AUwWZYRqtoVsQzzD9iHada/kAz6m4CG+BrFYy9yI7/ZN/LSCtaW2PTlsWg6aac2w41xDN3ffk7JTwoCi1cgeucz52+3Ont05pwHUV62xzd2E9xgfw4Paz99DeMZsera7BawQ970bExiuqPt7w+A==|Chương 1841: Chịu trách nhiệm;xuz9Lq/rFQ79gZpx2EXzzxFr1X2X3+qK1vVkQGameZ4zvQYXX8l1g10qbF2PJ69azR4bmKw2lC20ZyDSr8e+WZWOZStJNV0VqUNftLa9Jhl1agdAtcRepySKlV71p3+6n/6rkJOqg/WCfCi5eZVa8qFyxwmMM5j5NB+CFr7uJUfIUfmIYcTt+RXj+PywAvx6fTA32bYzeWZKif8FOl/eUA==|Chương 1842: Ngông cuồng;IydWKjVtQu8WfVtzCh6hlSVcq8UUe1BKgCLj+0xBGMrvjMZscgJv9vHlmH4OuC4GfG0xFgXAsqVXO2Xp83gg9S/u4bQSAqooyKOSaTIHfQ+Sl05hcoYurtlpxEyiuGBvunhsMEX4yStG6j5hZZiYIQJ3rEjoM3lt5Th08UX946JiKl+aOWvQwE2ijDRrD2nDJBqQV0CsAMBwu6eUGmNXBA==|Chương 1843: Mục đích;YlFgrAurxIl9Fr8Jvc0/n8SM3VsRbCoxZKV001HPWHbkxJbCCztsiOJ69K4ce63rHVB3yzU1LGQGm961OE65z8hc3q5PxOOy+Mrfef6VHRRiGYn0ETtkDXWxUfPsDdfrk3hdgoqoEQS0D3joVB+nEwwM0E7+n/MbX/kC6Hdsx1Wh+6NO7rE8C+sBez1b/cvFzlP9UQxMCeyAVtcY6f7+Xw==|Chương 1844: Không thể hoàn thành nhiệm vụ;lvLfiwZXa80DUK+qiaiy9gi16zmTLA89/EBKbrHvDPpUAsDGTY/sPtvoR8Hzof63HHEV1N9flmsWZZ0JU9GI/qCvQx8pcScRhufTflgckKlNa51Jp73l054oBwlDFZJzvJXTvUDzZyGNeLrVb0ROgkXrzHpig48aUnvYreo5LVzr/8FfOamCr75DQyg1u95T8pPgya8eeGZJ/l/ho6vYCFXSxK1djv4yPwN9V3mbDnYH4FIeFl+Woww89w+8A7c8|Chương 1845: Bánh bao;unuCVPpUj3JZO2984fXOxaHGATTVj3KF/JPi/Kam3cxa0NjQcGO+7ip1fUHnZOn0NJNmpQBRBNnjir0zhURkjRBbQSXrjdd1JhbiB1+dx2iM6tUPFkieqaxMIa779a9hJ3qrp5rHfIIJdRxSShaaNVlM7ujP8dUmVSHrdAs9AM9UFpfqjOz4TALAMy40EWhDawORVoAB7rgUV4ebNb3YTA==|Chương 1846: Dây dưa;XqQdE1Uc5rBoqsV8laubz2Mef4S2zzpfCS9C1y/Kd4ZyR+JVXiPXmh8u5u9p6xqfMmN6ToHRKGChNIvvQpn69uPVH7LUVfSrVGDfIuTVn+79QF3+ZOMa3M4nU7TBWZ2wVMgUN1sY2TWtQ7jHEVdLo5HH63DqMtanIxWAcVTicuOdpgZT6qf6Ih1b/p1dpHS35CUww5pMhuTL1636j1pljg==|Chương 1847: Một đao;CAP8B3iNFMFYh7tzBeC2hU6Jp5PKePgRC3PxDUZHheqTunOSwLz5yZVyA+0Daf4Sh8ivIRaVZ33qUythjvg6GS8+uO7UNWy120XTjV8jdZ9bcoSFX3pFXpCNKPZttS7IPQz/p5iv8biDSoN4RvvYIL3Hj1UOZBlXoOaPjtAdrTCQibbIeKBMvrt481N+dcpQU8vz1fJ9BFrs16MwFNGT2A==|Chương 1848: Cạm bẫy;JG6O5IRGoqdz0ccAdIKdjn/BeaFkSfNtcPe5LhiuhvFzN8jhJ2SG30vYe6T76W03O3Yx5nWROs/oVxYZFBnLGOnfQ2P/xWx5HhIiWlIjioYVhEY+Gi5JLYQSu10qBbxW6ney6mF36UD/NpXA+4RoxfFxyB4MmX77tZqulK9vi+DVdw9aeiyU22semoj7QlxA8zIRsPHebtyebma2kyg+8g==|Chương 1849: Bát Quái;+0klv3xcDZ1KJx+erWiX+/qCr11qwCnM7Ooy6p11fbOOvZvpIKDGSHF9ut+xg4SOmFkzFTPOCHpAtAtRo3S8bvORfvA3egSwCrbhVmbOfjmJlnmsm7R6HSMOgdOgMrnFjzxt6v32f1AqGQZWDEiLOsJMVJiqxc62YKOtAUr7Xpxh+46Jx+H3OG9BUmbIDB5T7AQXdn3cBoGwSv2kukUsLw==|Chương 1850: Suy đoán;dqJxVeU6gx4wY/v0V/72kr86fUmCOKKWaa1hQP1+5MpB2rD/ezFFWY18cYuTRtfWNevkc2jAGVh5g1Rk1hKvrNubdElQ9ttG8ToSZsWgOWoNwqEFVrnULDzviecDG3qoFfzxYXakN7++tPBTd5s2oY4RZ7tzs9OxlIHbKb1LxNF27UGu92N7suxW7geH9cSmd6lcXAMh4MYeUO75IFFe6w==|Chương 1851: Tử Thiên Tuyệt;8Xa8Hf+A56atiPyZOxu9UFQBjkb7Wae8xnqXTjBl7lLUGZAeGNcvightvAeGll7AI09NguXJK4uyBYwFJdxXXbt8I1/rdxZ3jZtiNYzNllq8cC9JZdtSSzW2HmZ+SD8WZwS87wJ8Lq/ywB2nvvCSn/FiDywK8EaQdG7XEo+FUIWwjlZi0XoAYvAAmtRtO8reJ6h+eXnTHCKh6ycTDVuG+Q==|Chương 1852: Sức mạnh tố hình;OHj9Q9AAVVj9xMJ4hAYbtfsMmcHd86DWuRkYjOdbfkwLcoxhijUwq19/WOOghnaWXpmlLGpPVUhdhnf2xy1+sWkE9lx7rmBAjTPLMXPSs4lce694255kHAU/F/3P9y+M2KN0vwYXoOjqpnPhI89hQR12DEjwahXTCu/GlcB/uExNW5Yzfncny0EXOY5Zne7jYGdctghQZ/63sSSZ9wAPoQ==|Chương 1853: Tử Cực Giới lai lịch;hQrQKqkmvR2L6ma5Gh8ngdyFXj+MKRk2BxIlMbr8mFtAr+pjXIFrzWtSGxxt5E9fRfxd32d4SaBe1xp8IGs1OHgU0xo8ltvsZ5QmCvO1bJF9tAQ3QoppVeOjbMfbi9NsDsXkAMNcdV689gzvroaMhcLF3d+Vaq7c6Ik2ZH0WKbmsgiKae/slI/Oul3AptKRJbrbb9RCm6o9/B8UfsbCpdUaJ3Xi373CckW4BAS4nsjmSYj7iaxY/Rvd4pNhbgPkN|Chương 1854: Bốn kiếm biến hóa;x5two1G8DKaUopQ+oKlhIDV4kVaHVFQcw7EBrBxXEl0mR9ZmY73k7nSA3wdqnlyxK9d2uvy967S50CNXoBcULjkqH1PCghb3bWYY4ZHZZXMVExP3ayGha2Hhdc1PBZMXQiY6UHKujMod+mYCb3QtuFLb3KT33LLGfI2XGrqQKbZyJWYB9TZbB59yyGHDi5Gu3RiJWllirFrwFq06SOy7yw==|Chương 1855: Chuyên tâm tu luyện;AfUY0mISgWvifY8U7faYLQwQm6lX0sYB2HR9MpJIqI0byyUmBP+KZI1IQygetG9J+BEbiqWCku5S8+zfsdfrh7g8p4r7pjoxuusdLJjZ7qd3+Fojp481G4G3evNSLDjGO54Qh/y2K0LagsTqZFYF0+Fkrd0hfx2XQq/NN7+07mAU5kvzsOqmvit/4HSS96cgIo/K5hE9cmbp/xLMFDVSvCagXmQGveVJDRBuFTkITM62QJb2MaIDFwytfiac1EDk|Chương 1856: Nhà giàu phiền phức;yfC3ZRx45pw7uimZqXaiThMCmGdZrh4ltbZNDvH89iR/Z2BHTzGWLArCqj5TywNlT/CZYJ6cXJsqfKFsyfyH6dGaRWgrh48JfldSqp/zePlK0szP8Zp5IEYaVqCeJoGZwgCKU8aRR1Mn06Nd0WWnDA3q1hTVhpsSjjhtxmVu264iJPgHluTM2Afpdrwn7VJb6elCKmFKGl4JkyHoqCwx3bKQgXowxskp10bTJ+NZXbPkhtcVc3xyGpv62kWkpM/b|Chương 1857: Thắng liên tiếp nặc danh giả;30fNHzazZRP80wTs01WX+hVWrjLboaok/iFc68ntY2KJuqNzR1syoCorLMxfe2Q65LBVcarXyYX+MabBLWegU4F8UauFZXLVOEbrkXwcqkf8D/Ns8H3wKA8pHsUPsG1bA9LfUqMpmKpkzAr/B/gfcDWKTyQN+HY4LpXbb5qsyTkZwzXCFbp7U5pdI8pGXXDaKa2NPr+UyDNv+y3vl6nyyGvwlkQGMlDUW549EuBWEdxMgSMTLzcqzWqaQigpFuCt|Chương 1858: Khó chơi tên Béo;pJ7nWIDaC9EbBC2tnsoTn9laYWjcUpNdOMZ7dfvHA9DiOLcd1G8JkbIhsXYCOLchIAxmbqVSsxv/Bl3O3B3ih3dqMqHNJvUt99jVaHK+xqxy23sGAuFWeyJGyroZWUdbi9Am29YkSxcIBCkNZ4feJmnb8NcY3ajKcslxiT/VVTfDbCDEf50WZluaArfi7ao7lSoPli1orfyVy8s2v421Xg==|Chương 1859: Tuyết Ấn Thần Thương;Rjz4DwpDY38IdN8UF+islh2R/KAdx1cbUM8F2OLg41gHCuRtVLTs0xdIbLEc9uNFwEKGUZ5iAb5naSNfX3ZiTPhuymRm/0aUL+iQJYHDICO9AiBk5gVpGd0cJqkd57xJ6JMLZdVDBdnLSLs27iD2MzcAt+7Kv9t5ioIM1Eft5wLmW7YWcPPIDNPy0KrTrQ1G3wGVy+78PgeXLTUThyQ5bHRkfYuOMslpXqCjJjAg6xt7ZVCGHlmb8wdVukZ1bYMS|Chương 1860: Huyền Nguyệt gia tộc;V713DS98RR60vZ4hK+DgUtoz4R8Xa7KkgZeKHlAn+HH0u/w4l/xb9L9Xhei6cWoj5vICA9tYkkHmHlpGitGxeU6PybZReAbg602g2fXfC51T1FCyx0uVJaYc5/6fozjU66ZdWB/M6QiML6PaMEu5CDdbOFmxskAuk9l205yQgXNC0YCXWY93W8Qi86ZrarllIqs8Gs3UQJuATHovLPWzsB4HCIUUCWUCFtccWKgjuQ/e0PgG5iocVbszp5J62VSb|Chương 1861: Có hạn suy đoán;pHeCaAntsfqDU2ay3DZ8eJeGZ008EzCB1Jx6bJ9vUlk1HNuZZa+GuXjACq7Mqa2uKBkWdPrmMC4xakncoLBGul+s/8aTFKcnpfgSMI4dnV3+szMCNfJ0kTQJn3e2YkWbG9XdF1IbQTgVQhmjmgLQ50V/MO9DRFlxTeGJuiRNjWdfpWIxILZbcGfwjb46WibefonowrYw0l5zuqr27pHH+A==|Chương 1862: Công khai chiến;MDXUP0NeTRrZJN6fCD2hA9dV0JNQqPG+87qu6352BFJ7B3uIIpK2lkEN31DmArbehZlBpgryfSJSM481HFJj5vvAEdoUIbcsDQJLhgB0CbkpEorYgdFgJxCqEgTZLGSLlEY2cyo2KcASktoIiFjESdYYWbb+ka3bmWXMypvD1BuZjHpUgvjqjwNjUURJJhPvvjGN2/zxiZnNcztSItGesg==|Chương 1863: Kích hoạt phương pháp;pSI0c/VtWzRgkp07Ph6ZYuoack6f0We/82YNMtgISG1k3U2801LM1UgbptntYwln05FOUTKFpDykKygZuM0Y4SK3ULWW+PX+mKXtaBzFyxx9AFgxevhu00nYQ7NIYR+3pIpuF9UWtKWXvVIKhqQhhG/lbu4A2ejXGzblaQ7K6PqHd0zFH9y8kw26sXl/uC1zzb9250COopJlKG4PcpljVjbU3Xt3ZRL90p/2pSyNVT0Ct7zP1J774CpOBnCMXu1f|Chương 1864: Tiếp thu khiêu chiến;mIxDeB7xD2UOqFGqXXUijvlMcmm7nG6JgR0XfVisISHtzP91W2ERm6VcSPdjRnj11gckhj0ZgjW3Takvp7tiqyjj0QfDlN8jHGmIO5KihDKIZBqOXHuGHDFBEALqa57pu1sn153RWni34PGseVaoXkpPzjQ2QtkXnBmS8+49TopEFGCbvotFhsuNjW1FvpSKFVY+Fpvi0YHB39zdpyMiuKEvHW2c9z1KmV9ZYw1BNQEzPJvAyiPjwXapYtKeJ7rl|Chương 1865: Đại viên mãn thực lực;IdAMdeEZN8m6r+FXQQjhyZMfldlFYTVRdijulKlDVtMEIS1BzIYIbi61nJndoNgO/rBygF87ZDF5W1o0GVEMyRyce01nBieVaqlF1mXAjzE+oGw4Rm+nWwipRFMoDxTwNiqI/KBMq/EMtlf/Hi8dIF3BRwcEj5ao+4VG/kl5JfYQ3N4JYdNHkgbnj4Zk/tT6sFjMH6ITYM/+LSGmcAaNfTVo0BtUb40ob3pe3AQ6FUjYT/DOPwr1TBwTVOb9zlTX|Chương 1866: Luyện thể thuật;Focxpqk4BYKvkVPaAGcNPcJa9qrzRDWYl0TImVVjvXJAib0PfHi5fSaDSyeVAnZWNLcgGY+ovs6d7/QhmVZ7IRGBgrYGSLXe5Tff0uJYpNyoWjIgC/uzXjdzATiJY5Ztf1E6ptwBH0Eqm0nljnf3EogtZsA9Lrdj8TN06je6aeUwDfyuzcIqCyLtKugpgWoeQk3yHWf7nc+Cuc+ibI/jlA==|Chương 1867: Con đường của chính mình;5drsSNuNplWMoC95N7OV+4A7Wz6RA9xk9PYaSRzWWjEkXt9lGXDDSg+dQb67MnXyNv/XBpHbiJvI7JBBjyp2nz+/4pRCIoMiCKI0hSp9V6WZeQhSUGb/EN1l11EZEfkCWETMzuWcqc1n4MP9G1TU51A9LqruIpE79fpdi/XYrg7ev7znBbycLNQFcLOT9ieD5t+aptwiwDTVRFkMihTlUVC9NeA8sXDIUy8mETae5jJXCjGSvdH/hZbMEKZd6xcQ|Chương 1868: Ám chỉ;+7LNbpq0mH4fLdy+SYWIBtj7DXmHyou/fuu0/0DzpyUiCfINq2RHw3DFtuBGcPDPcJSC4whYJFUqS1woSqoN/q3cNIp17oNT40eHR+rPXqQQh7pVuSFbFBKQSLRVo6ox7NUd+WJh65ThgcYA+pTphS18UjJZ6jwhuvIEchkwLyJefiJCAyR3E3uqf+4yCdyAyRrDfq2dakqSoAkcPkKh9w==|Chương 1869: Diện bích;DaTQVpxGLuA/74Qde0VYLg4r+W9MvSYcXL3IqQAygK9LKvvy1Mw97J2zA93VA6tvVaoFrs/aL87fuaprlqFMKS7bIojMb44q4hp74HjNFbv6PQIoqcoiMA+9H0iiyqRDp8XRhcbA4vEev8lUt7qYeJEYy06JkZ6+zig9Gl0NT5OCtVPnVKVdggjIc0v29MXIfN4woKeoZY9RQ5fDbXuxOw==|Chương 1870: 196 tên người khiêu chiến;JJ3iwWneyvafTGHiW54J0/iZcGluZh9FdT3Esje+l2wmYiIa1AxWvXWLB2tmizth8JDBcTTTLmVMhY7FgtZsKOjq0yT5629vPDCUGb/sv1NvdQF364hMuKKKCot6EfK/N+qjJr5SBQnOUfrfjQMEI2jQdEhtVXiZcslhloO23gYkH9Z3XfTqCzfhL/aMQ3UAcVmUtxI0ACrrRxj1Dhk32RIh3gnkH5RupLmsFYqaei37kkB/1dkMXquAYPRU0bQL|Chương 1871: Ly Thủy;gmt6eBqWxbSbRGE3HN4TOWCFpKAU5DluPwib5Rwen54SuWchSZpICWnN0d8AVZFBequZtg3Ns+YyX85wdnWCRUxQsSfLoY+D8/QrSEl5wBCKwcdPoR21ewJicfmuK6ei1IKuogWeGxOvCP+I4WmzlAC0pJG8f1PaOWLV9gGLrr1H+iYnKcL6Ag+OGCkwkzQXa4F7EneK/o90eiSKvkNxmg==|Chương 1872: Phật Hoàng Kiếm giết chữ;ULW5JjJNG6K/HZLkD1LYrCUPhIOyZdF3QmX0LEwEMeZAcDLHlIeYDeEk2QtvBXOmgeXUQuzPtkE3O6dGPAYayKpppAp8iO36bvJ0oA1GX0uQ0VHceCimkO86eCWOGFLy4OFejWuvAAV01dXFZ1DFlY6j9m+CXcnHy4lYwPeqj/EiHHBky8VVA2sr/9lu+f3GIa9jYjJnsyicWlQEb0GrnsEG/5LB0Wbql5KkehSWEVf6zFjMJuNT3TsWQNqwk2JY|Chương 1873: Lên cấp;Z79XdZVAJWv7BhDRLAXRAOtIAaWfE29lDuovmPcacFl1M5/qn6nz1XJ+4XgOgmiQzFw4OY0zlUsFSROwNJIEbQbx0zgpJXVw/y9jYZXNFBS1babQ5NW8utIuJ79iJoGN8RUg7VHi8AGzAi36K7jrvOx+cse92KsDaBKlPyJUTg+kH/IW4SoVRzqu9lXgl2/Np2GO62HlZTot9p4bNu59xg==|Chương 1874: Truyền lời;3C5vh+eP1Fcn6ueWIUpYPqrocAAdRmLthcxJWvkCQKL/AyVUVn3PTV+oomurMDnSk8KP6oXwd2Z2Qq3seeYguJ5ijx9tR3mR34UILBkzLeLRwZ1GxGM5uGLLXgrdGkyslcxIe9mMI6dgMZyeMnWneP63f168Nk8qcXnrGDyo/QOv4ujXbvInIdcDStprZ2Qdmm4MRqJX84qGf9iewNvXXQ==|Chương 1875: Đông Phương gia;/rDEqu2X9bSBwhRK2kmFXV1Htb8nj3mH2S8aCIE9Aw+VG0nxJVnerLr2722s6v9Rb+SKoxB/kCmzVjUpk4kvGyNZx7CMxEpYfu7GctRZbWL/Lp6FLrmFIgm1umm0zXsQxUWEv8WSxWNLwblJmfxRvvJzF9r39Wb4TXMq1nvfrTzG/CQpdJY9WPaV/hJP87xcGUbiozMf68drZCOw8X5TqQ==|Chương 1876: Biến thiên;gPCvM2LQHVibTfXSdYoHfrIXsXfl3hO+i9mosVnbIUs2jRkUBU0HH49/ZeSmoQ5MS3U7mk+VUmLaCBcQKhEfaE5dporUzd1IDeIAfUpnlDzWNu2SGFjB3CRRZ94ZLUr8aQGcp+/lHWNwyGqK8xVXifBRPog3tq8O0jwFZTyxerd8diNQFzonjUj0FyGg/gUKtfA1D5QTTS/jbEAmtj+5NA==|Chương 1877: Nho nhỏ lời khuyên;bq5i4keQ8HCGDAF7j1wzXB45Yakgm3e50U0IdYNVyZ6SuJQ/8ARB6jtzXt5UUP8zNdZ9e5uea7M0FAyTaHJEL2Vwc56/2g9QzDwm1glDWGGOTqNLC4Y9/LRD6MwHV12EuUdKcGWQp3sjniRJrd0/dkqFuYa9ZEHYEKsbd+H9NvWjeQIEJIN4OxxAorxLci+/rEghanNsxAKDSxSF6y8nfeV2nwjiFoK2/vWl41LzXuj8KGzKJaVpErhCiKNkbWN3|Chương 1878: Phá Huyết Hoang Giảo;qPX+/t5J/w3biZiWM/OJX5afYEHerji8jfL+yUqDijp0oDuRNIbGn69M71cH1+ubRyGqqvBenC9YJq41mr/pwY2eGzPSUkui7FcOhCgjgb6VkVCQyRiwYbHu/QT8P250pKpnSlTHGxlS01KF3lk88p1Y4Ykk+WosP/XtLFgSLAyVhkqjDFrxmNSVeonq6EAlnoztH2jPXVCqG41xR1yD3E8vmgnpUWK5fqgK/tyG2G70fZmm1h02QFnXpVJaeSBe|Chương 1879: Báo thù giết thể;tqVBxsnVXFvFHBSwu9X8bnJuEP3uJsUKvk2IbqJMU5PincYNgxb7Rl88Qky4uz8jwNz25gvO0If3R0BSUGGptC84gMgY4EnXyewNW0IeUM+gvpkSvIH7fnVPzQd6hq0WbYYb4YXyAyw4Rhg2/H0QlCHZpivKPWAcWmeSpz0o/floYYAmc/oV7psK+ZCQfnXZX3rsCUp3XCzywBqXEbZ5Qg==|Chương 1880: Còn thi đối phương thân;dYpgs4xL2hReP3C6Uot2tchAGsPtM/+zNjmU7K5eR1gscU0x5LKUU8oJRA5q1mGc2rncI3Y/9xRIEBZvUAJWlh7wfOFLujiAVRUcUD4tydwPTz3xXj36VmprmAjAKmGHMna/NhVxYpI/O/KQ6W+JBVHKx0jb3BZzVUb2+DOaeiziIwGJVXhUW4M63utVkZYGmbQsIKTRFp6TKsOylDdu/56KLYx93YaAwu2gcLabvUr8haG8+lhKFbMdCOea4jFy|Chương 1881: Từ chối;CLiZ613O4xzIXSGKJfkwa//SQ771Kxh7QjnNjWLRdgkgYcXGATmuD5n/25kkk6NRdj4vDQLWsW67mW4ia5IS+sA1369L3k9DFjaQlPOt6aOCPdKCvWGd5Ni9iHJCzwW8oiNPUkyO2fi2rFG/c6JeGGaNFUOlTZD7JfyLUWAuYCTQB2H8+ZXxQsO+h8/WY5GBsX7cF+NW88AIFGJI+Gg8mQ==|Chương 1882: Thật sự thất bại;bSzuZuVElf6eEIZmZ89689wNarWMYYjnab9IlKZQKWnSDZ9oPUX/fjmSdlP/cDi3JaExB/DL6nLJ3+purKCpoILwkKxn6wzajkPITxs7n3zrWBUwsSXUaZ9ZmOVwz05dbdxd0aoWAonsojRFNNiGInR1cQjwQd1X9y1idBNpIN7JgOrQUlvy4JMfmG0V97/aE4TkjCyC4fHKNIsIgmubPg==|Chương 1883: Hóa hình;yhdpMnYE07tnrhdqqRw7ZtoGMJ789mXbwZ549BWcdNwXpxSj6OFd/IbUW8QfOYNHYb5KNYpBy1WAXQrcqG+zydqMId8vipU3hPFVEmg8LTAEfwkED9ngD9ihkSbBO4U57T2AGstGPIk1ba2c9VCNBBPipWUFkFPxTpNliz/GSQ9/vyu9SqmP9Xb/75xQjb6u+N8T5Ju8JTiXGJRwS5Axbw==|Chương 1884: Ba ngàn trọng Thần Cách?;ywO2ur5oWKsrLzjG371G2rSRv5KaMfeHV+JsdBIQJBhpfbien5EoPuLk4uPm7P1ffSgX1JKuWQHh7zo5q2dPuD5AjXv+4Av2TjBNtCWbRV1aWp+NFmCCTZVr38ehCMGjSP7SLut4piLTm0JtdtDZ4E5loakrC/z/U/hi5ESL116a+rLvV1PDZBESSWSxElZR9scoUGrZQY1dNhWdeXmabk31C3JfZTEmD3EDnsZl0cYaLrHJGXyka8GZR1iNb8MA|Chương 1885: Thần Vực khung;bJ0cV6trtdN0GGuKNUOYpPC2VQsPl30jeLQyBidR3vV6SupogbXhUvVAutqlM3q4yqgZffgkMFioJKYXemgG96nh3Xf+nbwUnNwsvMuTYh476XD4rlBb/lu9xjX/oENtnOzGTMRpFvjLZVXxOCx8A5LmBa2MbIiOYyon70Sq2FP/UlyFx99+m0+WJWcJ68Ub5CVXJZFW51+moKKfhSb0tQ==|Chương 1886: Sinh mệnh cấp độ hạn chế;HcHHU78ZAzbfQsvivRk+yrjaRqX+j7ice+IxpuEjyoq59iSzDoF4y0GAuWoM3tABBuK7rmOvTnyspFs4NPvuxkm3azkSJilBxdmAQKKexkbs+hwr0tBbeRRazUNzUvg9GaSyvsHr3/GG+i+OD4WT7LQz5FXV7/kpm+wnOIdjC9pO7ac5re5SiWLn7qHhd6DDuobDdOiaAhXpaT1dC/t/HQFpKs8ZnlDtY81wMBOedaL0lIYfSoe7kSgNimP+eExN|Chương 1887: Truỵ xuống;AkS5vplDuK5h2500wCh6GQl0NLDY24rzCmX1vFZeLh+soNapqGBD82t/NlIqnVBSpM2vq0SFdsESDQfORRoc9Udfpowqyk5bma4ffaUlPGtLA/qMFB1zALpiSzbQ8T+al4X7Ckwym4t1wZfAJJesJov9BT3I0wW4MV/kC2AptwdFH6pfrXQuBErhP6MAb7DWe8GB74oKhTUsoE/1FMttPw==|Chương 1888: Xếp hạng;ldKfPLg+YN36lyWfPJauheGwqlgQC+3YKTuX093UtTmirPZaw7LRVvz6NpY2lJFnyHLEa+18TMKhfjZ/SNoINzPhpP0LCjFPysI1Buahq7HQS6teFUBufH52CTpljej3TpSYUpOvKev8+y9MMWHMggnspQ45T6U6eT9k3ayfgfyauph+WIsXS5mLa+mnUcIAQeQ9lnHdMOSwxnx1ShqRDA==|Chương 1889: Hàm Thanh Đế biến hóa;s1Yace5IzrVaBsir1DBZ/TEEQ+4Z0x3Spf7ENaq8hlK9Xpmig7wKHNgLJxBGktS4X99YtIXl4IzUgCZOfShda1wnYxYSuLvgDbtbLlr8H2mngQLcSGrXiBS72X48qJ8HmBMyktjwYvDKE2XSXf9dTEsc0KbpnmzM3FAfHLDrlM7L/1SeJZmR08ymeDR/2inP0yAmvTiyB/ne//zWWqWPZ5m/79Eex4Czv0oNWDOhTYyk7XVBUwdfE2w3whSPxluW|Chương 1890: Màu đen tín ngưỡng chi lực;yiCgLUMMxg9pJS8hueZSQR6DY0BIAfWARmYjwz62hjT3+HDzJAbPS6BPXbRd0G3Yp5cLYjLtiz3WWaRdQ4/y+5nR9g1MpmNuDGsAP2DXciXjhyZAkIZNeGTLL9j2QiMUNdw8/KvcwIuNbVC6vnzL3XhEdp16ZX8SNLCdkFblJPGtq7ysIFTxt/wIvDjdhG8qABZubcmb37+nAPLDzFKtnhvDlZn21G7e/mlxoaF00TEAhmbLx4Ku8MTR/XfyVWA2|Chương 1891: Thoát ly chưởng khống nơi;IovlN0piRbxOKbRKrpTiJ5psyPZPlaK7ejhnUrpcp4KVv+KZ+v/JXOaFRJDzQF3DpTBXwPZHufDXq80n+oKTJmVfP9KgstKNz3zf3WtyRt/mUvuy0GkG/fTBKsUdsjrB4K7Bov6BMhfAVavDLVD2YlweYXKpB88sLhEtpOAwiMcSqXnjNNNfiE3q9kAhehpi3nlxEJBjYpjbuZ8o0IvAlw+Yu3ksXAIwOd12ck11FSNLEXtNVdnvPMPNW+FLwX4N|Chương 1892: Cấm địa nguyên do;TWzcAu2H7YpycWzG9HSp+ioTuCk32OLfL+KhnVUYf85jcjBJudi190U4kfAG4oEZksmwvw3W37KN72Mv3bsf5pCbCNsyVghQ1fPaya2eIe3fLcuyDSsrAWT4kCM7PlsLle22vwD3GGJkCeRdp0w1PpAaJflITeQplyeRNxFn4tywWpqdT8+m/SBGeErC8k1msf5Se33WkRSVhmk5cF01vg==|Chương 1893: Lăng Nhật;tSpDEC4pueba1QzAsMcAc1vx7SpIKa/BoEsy9EVEL8eezLWtK1uZ0ZkraJ+8Aid2ii5Yw9MCyLlR8w7HYJl82lPyH+vg7dOgzYQPeXU6500evLP9VYFIWUzo0HuQR/TxtprJzQPrninX1brkFPyNHUW01mbUmPLZiwOHcMc5S9hcvBo/c6CWD868JImy8ki7ZySCq+Pwu5P5lhpSnWCBWQ==|Chương 1894: Mời;/nY+KPDN7BwKT0bxX1zSddB/aa+FazJb2d9TEyIo19puWf7c/XD1nsZiZ8fc9z8K3yYZCY3+XVlsSyniANeBcAl7sR9XaelHVrbUpBUArI/cAQJW7kBeDf+w3wgVAfAHZLyeW5QIHOpYb6+zA81DPySQQgyTXixOTbf45iJSank5eIVDCYl0pFgSQnzolDpmOWRUYjBDi1/KWh1g0hFj3Q==|Chương 1895: Long Cốt Đại Thuyền;e3vB4f02zLE0auVXQjLQxUmM3V7HznUqPUxaOEJlmy3nCYewh2Fv2W0OwSbYGQsDvZfFxXneYxckhVJzMJNy0OQKBTgtLfgDwIzrDqIzwLUmqA42D5nsqpG2UGFGKoBbVGK08YBNBTCjH+gHzvFnws5dsPLiJ2FNkZNr3rtClmOLqpmyAQmcwtNpXHHYGytxeEhhoJNe4aa76Cq83tNmNTIjLe+IwsEqqlUrO3KbfQjJ/QBunYF5nLzXuw1zrSgF|Chương 1896: Dẫn Huyễn Chi Yên;92npah8Dq5Ab9ZvrYNz5y6KAWXQ1GvgD9yVIP2Qsq3nsMU9BkFy4svs8mZpfRZu+A56WqKNO4fKOUUT44QBTrxNF6s03I+XxwBbFufDLuS18R2NVGCF1TegiN8ujK+yeYp7+jzjoNxAY+M44uPEg+x0mcpdO3/9Zncx6/xbyDj20XhQFHGAkgDxTjuDSNvuXDra5aA1l3RXWmz6Uz96CgQ==|Chương 1897: Manh tộc đảo;CO7qN7hLnGh4owl14cHg3QvM/g7ehCbVCqGw39IIdVEKNbiXTfWn/ytgaaVp5N5nBP84/esIHPdpyBdkzI8DnHEgQ6JZIvqUHqdhsbxpZk6OYjVVuelYNHSWV81BZHys8MZAqhDJD1s/Hvb6RvqHITD+w51Hhjbg31hVHYIJzunCdgv4Pq3+i8UQ+gN/P7Vbx+AW/+WIVdRezH21f70zzA==|Chương 1898: Cung nghênh Chúng Thánh;1DUVpFPgFc74kdjCw3MrCsSe2p3g9zIIgKI0ivy1lCSKPMeVWrR5G2vAH5VIlcAItDGNnV9AXRUCM4H/RB590Eff3EgveyNKCZD2Bsd47bM1xBG5ClfbFVowsN6SGZMaKqimd6aome66z76a4pXg+SEeZj/iYBeZZBSVqaMfeBsyatSQY7iMmk0DZf2+y34F2Hpcn2GOvnp6fxb+ZjFSULROf+XiobZekqmAamkN39N8k7Kw+YTpyfQ6Hhy7LLxK|Chương 1899: Manh tộc tộc trưởng;dz07JhaYVYLNUZCwWAQAU/dbVA3cEmWAnIlzLUuO0q3h7JlgL5okSKapA6/0OJOsmRjHOvy5R/VSqyCptHbncqW4j18g972DybNj93eq/pV/rOf3/9z+Ov9YJRiUjgemeC1Da4w04wZIUNWHaz2kFDY5YOsIAvDwdhlqKB/oeMEO+igr0Ns9SPdsOfkI6eXRbc+LYXWjBfTRPSlhP8HZCVsQ5xuKC8aLrqKcbwYASkS6NzqVUVvziho+64q3OBTX|Chương 1900: Chúng thần thời gian chi kiếm;Pcbi3xhMaxgu6dHuLz5tztQGKoVoiCbAYBAk2uyQUs/oxUib5ZopgNofvKKIH0VNNxAs1R+nLWGYUMG+tIHFnL6m3UoWFm89RBoW0cqoU1FGJzmjMGR0OS5Kp0/4k5Lc4Ahr3N1pAIAVBYmMo6XavdiCcoSDFrZmtmC9EUP/9vu/pmeKuf7msjD5ZGefiNoscFIb0jiTBWIZnPMWqsc70FdTTSqR49ucT4MF+kp4LeLg+Lcjw97zn6tAa+eVx4gq|Chương 1901: Cấm Địa mở;6vXAd1rK4tStWuDhCSn/kpKh/rXZHaVl//38gMlHQICw4hpOhRHC1ITJsjC21qsmegUt45I0hYSzmFv6pOsHZVjuiDQrNUuUwr4bkVhW6p8z22sC17svTT54T9uFWbawwfyQ1utoUh/3CgHWmKIDdtdwspq2eT8xQ0z0Cnj5erWctWSFibFWcAtLfvBaz1DIsUg1lFb7xHdGMFUqe85Gog==|Chương 1902: Thời gian Oán Linh;gx+3n44qgPOhnkeeszIbTK3tm7l8+cXZhSF+atVBKgkppaqW8BfnPFE4aiEpWZMJyEDE9LYtuhWTPgUfGDWLFXTNMpTvEAlXIv1iKwlXD0eO2fcsWl+o1qsi45/StT5aqBgPzR7rUk76JpKrQLAKX5l/PnC7fh+MVhPgJb8wtXrKYPlu2avnXjUrUY6SIF0ViqgzP+x0ewCGPfiXTWNIngI2h6Zd5eG+9Nbu0TQKAzhPjCBbEfYmHQ7f3oj+b4NF|Chương 1903: Vây quanh;YnP+p+1xL24EIUmiweQ3O+dwSe4Z+JEfjdEsaC4hw2obdkckXE+Pjw6qgXvEKyev+QLv3K6XAiN3mbJ+Tle//v1VE7+vLHBBLOxoDsT1oi7MTlAObk99fcEsEQYJuiHg+YGZFDjEYyZxjUopsYjSMdHLwaBEVB4Ftcly3T3PQQ1R5hqipgqoHx1d3bSkMvney/sveXeC57mayUAyZqTUHg==|Chương 1904: Tín ngưỡng chí bảo;V5sNuQy+nTRuMqYwJ130g7h9gdE/kvHn2vPfhnm7OQb7q4Of/+lGoINTCJKZvNb88CWd+4x+JpbVhS+gjzCde0PrKhI5YYldZ70H9YmLWCEu4j0PyMa/SWpBnDvrsfoZTrDtgy0oUoIG2tJoHCkePtiP+vZ+c2ak5hvJm5MBu5I/6SwG4olt07CN601B4xkDh6oXkWWnMSzSaNEzQ5kHr4UsVYhX1RjdxAKVM+XwSbwUyb3dHBtXFrwzfSoIeDGE|Chương 1905: Thời gian Thần Miếu;WzLHphdWapFAVDaTFzLj5qBK04R8Gf+uEP+C5Ww7vvh07W1f4FrT/pQfVTOamerBKTsm7kqakpGL/hmnPKLj8a3UBARmgNzZ3OcgzUe+uSIXHxvDOr2yjQIP7gvY+chkAqtCw6NTzOQt6UH9csX7wn7ZrTztpwb0id5e7tSXEHOojevYvXtj/z6g+3Bf8O+0wJojXjY48MAudCrSSMjyZtX4ZXkUgV5Z7BY0lnu7bzyWOvQWkhspBJPj4F57Gaax|Chương 1906: Cứu người + Chương 1907: Năm tháng mật thất;rkauXQzxbmLHGp96EyDy3Ckhn9+jqwpI+g9n86WobfimK1KtKAwfKJl5osN3K1Id/Msg1D+2xgR87nCogkdYtdYIdnQirK4lvrSwVJVmou2AcFL8lvDsgTho05ttIW+nRmIwFIlhtVsBe1qUxgMwK2LWqD+qkvrRrlO591MsH7mIe8sfj/p8KVrxKD7IC3mV9lglZQFxuqq8lAWRQ7Mpnz5bTmiJvcdVBk/u3/NUTwl0AmivuhYgJtb1+M7qdJo6|Chương 1908: Khai thiên chi ngộ;NreegUHMHy9tvxk6vukdLal9ul8VnCCGEz5eB0Wfie29GtGPbtp+Rpycsf3SsKPg4oCD4y9kHD/418wAPpYgYnxv7ctCnL46tac2Do0C857JF0Jd6KDi9cKTu0y5cPWMieIIJflJwueR+PdaM+NQd0rrcA8UwxKAnJRw2qzj1HR6rVTwZRqxzXnm0F/cwLIMR6KOh24k2XHBQ0yl9sOmBbA6nP6t8zJC2uLBgWxO7ghHO6Z49DJNH4ru3BN5HE+v|Chương 1909: Hỗn hợp đạo bao hàm;JFRyPYSQcqD57nO+ZEsTnZ0DNn/WINYW9KEFYbZDx3jA/mJBmTtQlW56ujDwURAr3N10wVn3y13rvIXpGc1zayxCraTCky1WP43CxTqZ19hUh2ngy0EMPs969soHYVgant2rg49BCCQETI6QDs4zTaMwA5xQbTM2s+6N/9cOAQTKYJZZCPLXfC3OS1N3ifChiNnfQpGCnh1RVI85nH5DOPz8zv5fEDRQBAAL43EOTcu18Se33R/9S32ehpbgFVXJ|Chương 1910: Kèm hai bên;02KdxB/ptbRqWPhL9qjH7mEY3iaNEA81s/+Cclxj3pFQP7atuiX0gJOnRlXUlJpNrY34Qz3pTIkjrfvDc/bU4yf6FEEJL4Kjn6tmO95ipnm2RWYAdz3EXl8DQS0tfHbR57S98GfLimhBtT5yVo4o8t2ghCIxpjAOQY/TQPpczAu0I3bT4hWX2eH9oBAjQWYMsDxIHvJi7LHH7JLXvX6BiQ==|Chương 1911: Nữ Thần Tượng;lwOr+sznGtTRdcTq7SHl8gJ/St9xw6TjW4SDITeTAj/uKGXLWVLY+fzGsdL4uX7/liMWkb97kKpZgHfRjBVQ/ya9IwbFgcjVvUbh8P/i1wCwikGKQOL3rSQkjgEQ5S0SO9Iy58L+SxWsfPD2E4RcqKnP9HxWzhT0lc2ETM+g6JZuCPq++zWUBwYoRJuvVEokIff/Esg3FCerpSwTnLtVaw==|Chương 1912: Thủ hộ;3f+e47CnWNhaJpln4wfeJ5IsaQpN5MWkabH4k+SAmMh4VBg2hdn2RlGsCoSWjF8yLiByNPlNw91SDSR/rVX2tAgMVztig7mQthS939vGwSdYWc1oxXzqgEIpphIrd0fxSOILy4YIGaAGNSpham0p7/Y1FZEqeahKEO+3hNa6aWYjYUVyj8uCIt5aD+iozd7JXJdvtyXhg1ApdHrXB3VeCQ==|Chương 1913: Độc Lang Hạt;B2FEH5Ih7VuJ84HVkALvqsi0zfVAn2qVeaus5Jn2ljcmIQmQnu5KLRP5C5ulnCoa20GY6vHIMkJWMcGKmjW0gsV2UeK/kfAfICjH0255BnErINmVjblb3ITioj3xBtuXP1TYbp3b9kZvS6rQv0Jw48E3AKuBF7mSi3TTPlGKZJRlti+dDl2w1+syzjEbu0BAPOybC8A3V1miXLG7awz8Ew==|Chương 1914: Đông Phương Dương;tCSIsrbZGKL4oucVCPl90uXwJBu+wRCHc/r82o5syaPsOLipVM1/Z0rZoQZceBCavBwsmYD3GuiE6BuEN4I8zvZmWP92AlSTan335fISi9XS5f7crPBUw00c01IQXGFGVXasEFTlXelMlmxRhHkVBMzL4VMfypDWZ8nm1GbsX2iAcd5DS/3UGAb0V4kPNFDLrl6HmeZCgSt54MRQpg9Pbg==|Chương 1915: Hậu Thổ Thần Đạo;lua9ALTQkaCPy71p0ngzel5E1Mq5ah+HAQ3/IrfjUstUb3Uh5XWBtqTjatiinof8oS4acpnTOnSDde78e9XOD1NP6479/azolJFSigKGr9ghryAjrpca1wayiv1rvYn/L5Tz7uh1t2oiYfv9w1AlQ7dKw+om61examz/Pp+7A8EqwwKZUIVp5GauAVV/jW8r8J+fjh2Mx47nSt5ocV0pUA==|Chương 1916: Thu làm môn đồ;pMbmsA3DimafkIhsYTxXZZLlA48qfIroPdcumiWNcQKHCBeHB12Qixyq9JJyFVVBhIyoNUImRERG8tfOILiOVmGR3uznp6LbBGWzRCApx19wG146IwWKYSWaSeqOjcnd5YdRUjPunIX8o9TOrfJRmVXXkXeyJnk4Rwca/zZ/ZZn8ec8T3FkcQAINFO3bMuAIhGVtubqA1FnD/tzGisuaxg==|Chương 1917: Đông lại;zXoqHkpTtmYw+ts67eLjBcHSXr+RTbkcvD20e+12Fiajo/7eawyf7xN58B6SMeYYby9A79qwsqQ5ZVy5SLm4tAlnmfv4d/wq34hVY7yyE0abS6VdW7t/dglnpdYceEqL+mKXgMKnFNKxKwMPVWpVdRXbUR50VktzU7SZIoxGPr4P8fMEoHLZdj72F3o8hPOqkh3SAx3JIWCHgZ7eoQo/aw==|Chương 1918: Máu tươi như mưa;CLYE+/1i2aHPfRLfV/91IYjQLzYCfdCFTtwJ+scqR9k2Qu2fghML0la3JzioubymayiFJCWmS/vveFE2AWqsnrLT50udSoO9E909ZTxN+P0Jexk6aPdoVv1QRf43KzdB38/6QOPx714Mxg2ITPeRVWpAZv5/IkLkC31sQeeXAmf/LErjJkrDf+ae6SnPzEEUGRwHmy7NVBefutAIzi/saA==|Chương 1919: Gặp quỷ;NrLaFNOrUxVDIRLS62OzV5QmFlm0Hl5u1kHLuvFmYi10xgCcGSpG+8HGYGn4oAYWppVhqDBwICkhDn8TzVsE4KxTKv69ZY2LdglMvC67Ru5HAIDRmDecKonz5ZqG8X+joDfzjcHjMZheC/86L9AIBCnDc7qK4u+jSMNxHgMSO8fPGkgqfzRYSlMg0AOCJrM1HXOjz6SZYzSfI3xrKIsMHQ==|Chương 1920: Âm Nha;MUPl5tff4GYDVhpK8x4qaKynRhI2yu7gkgoc0aiwEst1QLNsj2dlFRdCIdTE8COE4mFDiUvbbQ4dsseso7whmkelDaY8wnuuSfkPoPqh7s3OTV5cZcYw1fnZfGaDHUQI8AEdiOdUhf9UMd5HBe5HxnFjb3XYLqp/8voM/W4NOEz0nXBJq+uer7qMU1OxgqjZJAzTBd8mW59OpJ+nLHcMcg==|Chương 1921: Hóa Huyền Pháp Cầu;HBS7LsCNLiqo6o4uJ8nT+UgMCb7Olx/uHOau2aHMoOMlvZGwvdebvHUgY9RuhuPbArqWDhNN27ulc5kWoefgT9U4liJRNZFTPpHbIolgRGcopduwx/eKm25G8MBYwgnj/PBsDQpzqqlZ1kMKRxdx/TmjPVtkoK5PLKUzWJYDwY9WycdsjnYeeXpmjfEUNm7gTnduvKs/F+pYz7k4o+xZ8zBCp6aBOrlfUdqhKdhStq4TBN6cPUguyTmbod0X6iea|Chương 1922: Huyền Nguyệt tiểu lâu;XMl96MD8O/Sm1WS6l3etw7QSLnenwqD5aA0lLVybkAsPE6YniRgtT8FwUPtvlffekyJ4xyFC5haPMrjiuqXC0w4o1KjbTcdN/1gaJ+XjRwp+T84g//7ApEaBTd/clfFacfNNNTGT7O9pai3a7HvMTd5u1xBWlHRUU/aRqk28BWDu1NOAtZrLMchq+a6iA7fdumgshdd/m0iUTF5zJtMsEYmmhMvJh4DZAkxLBfsyoTmmGufuBnehMbm0iQJ1ZcX5|Chương 1923: Thâm Uyên Ma Sử;gfZ6r7Uivek9j5rcJdOXUwIP5Q1moyNQ6UYK2niNO1RRxftt2Jo5k7uzY1CMeOo1XByTlrXZLNorqOUbL8vb0Rmzf7+lwceuoxHG+ZOAk69UF9nIzim4gI2/Cvdly2rYSHvQzo8hXaSSPYjjHjo+fPe2rswqt6d1XX1BZoYQq5lKac6zbCwDRN//Qbx3y/YyZuzM4tq7TNnu/kWoCHPB3A==|Chương 1924: Chúng thần vây giết;/zCJ7Oi4YXHNvmvT6otpxcTbaV52Sb6PW1fD3EIOxvwmesPr+9nQCXEUs9Guxou7yqTGFgWJFTZfnYVq/Ebp/wISJB1MVqiNH7JhRM4meEvC+jvah82EDpeXyqxqAWrR3Npu0X0iENBtL8dSPOBQMgRoXDRn374QAhp/DBjQno/0lmTjoca01W5NNv5Ab+DQZyYRp3gaBLqtF6Kg4b7cv2X+I5S9OlYstUUYz+42qExYxAKmlIESvDKlLt/28FeV|Chương 1925: Hiểm cảnh;yec7Jd69+a4ATOMcWytS6PCzAKSII4HJ2AdCQgImONemPZBvKVwrTl7FMbm0xxl6xphrwfoaVvdScrxpBVyNBRhIa//Hi6SYcaaSekUfbw1tpBJ0F06Aq20TGdLhDhBmlpnp9YzvaiS9cxGoWbfrxSiCSb3lQDmEMamGG0UqsHQxmMR+CejS+c4xdmSGZ9K1vqEGaCGqHF90w4VbCVmFUA==|Chương 1926: Màu cam quang cầu;oyeic/tfdO7vtloubeXDpIhIAatctLu7yLyTyFVlG3jwH1xWVBoa1oz0yyrEQwtZajl2sdjHZwBRRFcnDryNKfjrCAWgtmAqV6aCLYJPJlk554IawLjCGt6CIBwKPor5a46GzDZ5YTQzeoHifbYE94nsaXIEtAycgr2Lb3N3h8GM9X2yUQH92tuOJx6muRxzQL5PKwE6Tpgl3l0su9xM3Q==|Chương 1927: Thái sơ lời hứa;aT1ryME3q29ltDt+y+M71t5++PQpU65wsMxb0P3J4xE4xfqDc/P0Syc+JfGlVz4vfL9wCPvok/XxFTaV5Kgsp+VQkEgP8swZa26vZtgYRK4C+rYsTXw3ja8JcOx9cvtymmNWR/w+j5h2BiV1Q0ND/nqJQNFQKzoo7DhYPXANOaCUA5OtZ9/hDYTWcTDaSq2Ug0Ft6NrOjCuvi8436wNG7w==|Chương 1928: Câu Hồn Âm Ma;4Zsqv1ZIuZkaJPtBnmbFQnIFD7EPMbQ9uy63KzqLbDxFOJvaYPu2iWUaVZMEqFqWDhdfFCNxTv4VjKQ8fORQ/S1qC0BRqYad3H6m/EUS3jQEg6mAYAG4VA60QFQ33lJlPsjxzWNXQXytqNLMEYdg763YIqLF7ivkD2cr9ZTI3hxtk0szpMhLo76SLNkMoxX+yKabNRUYZ4JieEi0IjbTXQ==|Chương 1929: Vây quanh;juGBiRok8JAcJv5Io/ivXlyRlRqwHG0otb6b0sH9EGiR5RskZdpqE5Ax8MLHZxn8lA2hyfVUI256RXLEX1Bvm+68BeWXsTv3aEfmBt0vG9/SW1cI4/1RzjRIsjGRuNECetsEt2FmACi5Nww8vsXMMgrKmr4QK1zP7lJUp/Ck+tnO4Z7XRLMRQIK7Ya/SGFp/OSLbGWpr43kwYWx2S9TpJQ==|Chương 1930: Linh Hồn Ly Thể;tT96uLLyc/QuBI8/z78g5ESHca+UT6X7zeb5GAw/+TdyzOlvmaNJHUPggRv73jMd0I6ZSJDj3Ngo5j0J8jjJze0vDtIvD97gkmpw6DHvzgMjLmRiNOjnNu9NpBAbQIoYoJ09I2OplaquvsanInvev+wzkmFQqYEvxYQjt5gsc6hLTDOv1MzsAWGMa7l4ADj8WtqzYLlXStcH4QnJfcYQyQ==|Chương 1931: Cấm đạo;TVcBOkuGLsYQeMTp6dZyjj7hIe7aHqRgOwUUgKF6SkcMhC6fSXWura1zPAbtJoukAcQn29vJnqVlNJAM4rAFjPy++2/P8taYUB8/bYCNrCjbAjyid8VtMxikxotpJBv9WTDoNGECyxAMk/zr92W5yTOpINc1+F3Qxh1fmy2euYorGpesqmz6QARRjvDhS7tMrLegpHXfZhFmNjCAMwrpPg==|Chương 1932: Rút lui khỏi;RIFW9/Z5I7UJqfAcjTl5uuRKpT7Dvi5k7JXMFe0nxiCafq/fo8PD/UoSYVsIs8Qica34ZNlvfZlvUMwS9VqdYfhDS7yarBUHf/C/DH2cLzJlAIeu6xSCKsY3ztexGRGLdvec30dNThi0FrjzwcluUAokHTrYCj8njLyj4mq09/YvFYlupVrfe1dfrbFC4/Q15aq3NShiLTJ1hJyF1f/+GQ==|Chương 1933: Tinh môn trong ngoài;eYcXYPs8zVBHAl0ENnJ4O36C3Z6ECW9JVF0BZDw+L7a9zujXbv2j8sZhdSwIMyFFHPGBKcVByn65CGgqCrJEPRm/Dvst9T77Qb9B63xg3T22mStM02XX48X3hXyjnR1YZ7pEV8yKOVQYjK4rwdMuDZleZb3L8aFUigybTSx2gnM0vcmZfXsuxiHfIHj5bY5RCBm/ODkrimmeH0TRfrFRJ4hi8EVt19kPjvZWp25h2yp/ALSrqmpcadYqhKf0R88F|Chương 1934: Tạm lánh;UBrbafWKVPDzCX5rvJIFctjk1nsUadU8tgob9mXjgIioDuS+776ZNUmZIbKUc+Bq9wHGC4AmhgCiXPPsuHOb3soNNRreb0a6LN+MjG/ZM/7Dfm+UyTbjKfTVml+gfw1/OWwl64Ne5Wa/ltFO301AbVBIW4yypbvk6EeM3Xf2g+mrmLhnGQcPvu0DVwi9t3+tXvOFmXm5NbEMDqSC21gvDw==|Chương 1935: Bắn ngược cùng phục chế;FRLmn6iUfz2JjiHb51BraO3fCZo+EH1HTCM+m7iecjnJVdU7kMfbLnp8DBWxlSqpJ6ZB6IDR9EapaYbJt+VwCtK41Zf4dZxjb6B6lqx2yuB5qUU1RE0+5qo8+lsXbWGTX3pVWVVDdDdDDjw4lAhuPq7pIDkSmOLldS5w6+LGcptoD2rZkimx3lJH3BEC9Rvbr0+aaixpuq5A+r1MQ3HYbgn8BvAUBC5IOEK2fB2Ay7w56oGsFg0bdE/8p3C7wMOo|Chương 1936: Thà giết lầm;4vsZDVQm0qxA1lSy8gmVPvUCOw5SSId9HBo/amVLgqAVvIOJz6+x+TN02qjHcP4t9sNu0mx14IcG51UqX37tNwRIK8lzxFtIi6bfES8yoG/43b+uolhYTYz5B2fOKi8EzuMklBwf8J6eXMp7xUaOt+7GkX0XElceYupCRoXN/z9npQs1Ca2HUCCrxZOXoGSO8Xc7yrouzMmcuA++TKCifw==|Chương 1937: Xác định thân phận;rxx3T1w0tNJd3HqgLkUeP+x6Y65daiH18aRejmuR6/GU7UMyEDOSmMOZKK4j0MY1+z3sz4Jv3JGLCcjExS7Z1pI19KXGRuLWuJsz4AlOzVJ4yDr61V/stuY23Ctw/nRXrqZ1Gy3f0ya1lA2+iwxVKhnBH4EwekS/ZEQUmmWSw2kAMkjmO5Vpx8AeLugzGL4zWU7QCkSm3uOWBONbVksdFr3O+v/T7/CL5tNyH4hpHPePxggt6gfDlW8wFibUmUmI|Chương 1938: Chênh lệch;GwIqPl2kDT658XCBpvsUzwU9f32IK/oaVm7RNnTn40NNap3SMvpRrQotZ24bhM03aKuuRBsY9jV93Z9Jkb6zWjjofI+4wN1wVfhY2USowCjF8Fl0YS3f8sCEj3OMKMow/uNxAKIC8Md83QuuoBm0Rswfc/aksk8TLEeNCIw0W80ijsoyqiB04u1x3Dq74lURJLeQGuTMow8v6KEbEWpaxg==|Chương 1939: Tâm bình tĩnh;+91VQqXIaVCtgpqijtTOZSk0qaxZ6ebqML2EzvDMOezw9O4TOjkTxnKRyKveTdEie2lQ2QOap0vZVJgmUqO7ZPDUNm6jmy3l2n/OXVDMTIIDOb32rYuPV8+qeDUiUkIkKatG3iHQRmlNmwb8PReMUogjH2Yo7WxTI+t15ecwSJKOyjFuVhXBypNci+RmrEVw5yNVHBPkoHNBpZk94SPJWw==|Chương 1940: Lúc nai;Y5xL+xpVNVgxSSls7XNsqQxOU0GlhBgtMcVlOLk9h1V8w6Sxlecez++bVcPyj2cyw6lAChbcfeQpT4kfCO5nQJGuEl2SpiiSjjcsYNEA9dSgRRRJJk4g1a1F+m0xwAqBKQpdHQd8+NuzlTS44t5picycSXPyA265vQcj6u5ZHC1K4CKsszPRffZF0Hrsdst47Zl2gv/cfpBZpEiy8cFBJw==|Chương 1941: Động thủ;jwhZXHVwptzub+RMnbcgGPgYJyPug72PfzAIATm1tED+Rt3agGvTO1IwbN6jI/KM/SiYVJJKgyBnOcLqJnJB2DHSgwWZlR/1U8eaY9z2Zghhl46iqzIb4Jpih0rPhfLz935jIs2aLkZHeSQa37Q0B8ZobqiUtXhEoOzrDa12KwYyn6fDhOdSQHTNzxtwne2u9IEQvXLLaLxUvR73WlVVCw==|Chương 1942: Ngọc tỷ;bYMse+FF/nyw9ZK6NAzTGZ3t8hSnvetKMpIC8uGm2xyMoIurEiH04JuaAndGYD0asuwxymydUJ8q+TtFC9sKmU/7OiH4DEWqHbS94Z/r3dSsZ0hFCbS8CkbZhcX2iLDV0S+MrUyjJ5cNQUL/LzBpi2jWb362zAPMW2WbAH6yKQY32QbgWJ7i3nAvSg4XA/MTrKbc1pVQJrTp5n73tmGflQ==|Chương 1943: Thời gian thông lộ;xzKtxQkCdO0B6bFIV/HNcCc7MGxJ0VCe9WqBN5K2SA0A9t72iiLWgRm/Rk11AA9TBfEQCkQGfM0QUjNjj8J9dv43R7elSnEMCNLoIkrBnGVbSRXkzJDWiM0NSmkX3R1eNVlMynDhuSIVqkjiMMHOS8Dza2ni0fPcKFQQI5sspP2nl2nlF0VWqsFrGx3KOCXHAT0FBj3I3H/6mJIDC/s6u5RRx+VEpgZ6GHzvCRbbaZDKaeNt5cT5p4Qn1O46XR+f|Chương 1944: Kìm Trùng;RtrVfj1F+tEyUl2FJxTFMi/tdZ+kq9ZmEXslkKna3T/DaebxLTAqaas/TdQ+5zS6OYXHCHLebChMdRlWRXY8KvQfBbsE2Bh0yUK/6FJ4P6jkzvSAXkMXV+bWV5tD8rmhYawROvONFXFt/qstF4KY+lmNbrV4rmlpOJgEHEW+b+ns5PVTd0GodDQI9jjgQ3xMyxQsNKcaIBNi5aFRX9AiaQ==|Chương 1945: Hài cốt;vpRUwW0gozeWGkEDtgYb2+7vi4O03oKvjFvlbrJGZyHNtT0IRTTiH1+UfmYeQGAStvuUb2AgQXdaPDeji3x2yGWFRFRSLjLmicn9McQ1AqBPtQKjAMGcJtktFTouuEnsa6iGUUhozlqcBflBKUDOKq1gY7dRJqDQ5ZPFi9XmjZhnEKnXx/K9ZRaD5d1M5karwf+HiiZABAsoqbcT8M4Pww==|Chương 1946: Trùng hải;2UwTaKl5CwHu9I/3uf9kteICe62+7BxUqnR2AXGdF/D+4jYnfxGYc3SEdXdbcHKPAZ4B8R0quObshiGxIuulqheG1J6Am+SREvclcDa5RgfomVCQ0zGz0fGEntslHV+ok9sdo9qQNi6++Fgyr2y/oVKp0RX5j61t/HPStf7VVmW21D4XOINX6gp+SNY91KROiJLUDxCHOSeIa7nQ+4hs4g==|Chương 1947: Mục Ưng;h5h70wG9/33K8TMm1COgaQxVJID4q2TGrkBxkwb0r6mbejpcFlnmxb6/j9RzuRT2iH/pyUdLRImQtI29ijn6HlqdLpo0k+f9trJL85jQ7zbGEBA1gJ4oXly/HzK4/ofVZiKUt9iYgQk6PFsO4b836+Hy7S8XkhBS+lnMtIICJhvnw3tZuNo/zr9p2oLRTn3rBspiBq4f+DgCF4rhUYKI+Q==|Chương 1948: Nghìn lại thấy Mục Ngưng;lbpzLYQX1R7vX6SrUJfcbvP0HlsyhdbhOhCDI6eaMX5LNV2c7U8lPOmlks7rHAe+8dXSicxejN+UVbHo5bfgcoJ+GPDCg/J4DatKwiiBMfQFHafad7Tw3gsYcyrnML+F3rubs+ojP8MaqOU7jF+YQIpfiBluHyaCOYiDTJv6WBAVgaC+Cgv3V58HhO9AzaeH/55cXKko97ZVwcX+5g5NBg40nrQrggVFA8YwvEp0gd5O1XFkXbtiP7xyNKF/KACX|Chương 1949: Cánh gãy trùng sinh;JOGiB51JNLoE1GyDbgQndFfJZHw4sNCfaC7N6BIA/Vbpd3AxHNwdzwtTO1i4u1EWUfPW0c0R8nWBJGqirk5uBniHyWMr1eNfgmtKcWbT4+ATpnubs+HlC78oOTcw9LeUNoLV6kdCEV9vUcGq7gV4FL21sjNlpDnnkEPVdlghXAOiWfuNJMIdQ8MwwRaX1GHOLsc+65JiwvdeAvRpJyI7tWjFNQhD2i72wAPu4oTovQJ89/iQ6kw15vuyhbeVlqsT|Chương 1950: Phóng thích;f+uRGc99uW2CnOgNfA3qw1mrkxhUo24CWVDurYsaGcbdlCI98bNR+4LFw/ZgOcpFeCTBQDFvurbTp5lUjbEMn6W75yw37dG0LdUDG41qb6hZjpRfNMHGM253nep0gIEZ7bNBrGEXMLodVgHPccrZPOfATopKRlkGHHvYT41a7ybcRAPS9r7zHm6g3wZgrS7yodU6YRw5l2+TzO1bEkfhnQ==|Chương 1951: Thiên Luân Vương Xà;0BRYS4toD6zfURbn0fVvRfwgkZ7ppavV0sqHIp3NQns4ry2f5fQFCSl1KcGs+tjhSnA/JzZIroXIK93U46btCL5FCSncMnmi3WwO5yA5uUus7Pmj63GBz6EWwvDjQt/tUf5dNS8+YFvDxe4HeiZE9MOwUN2N2bKWo8hq0zGOp3P2MPPCrguYVRyRPs2fFBc29VAiJ0vjMEPey6XxrPlDd1a7VQLBb735chbPrqc4znp7OTVz2bvB7AmkXqivhcS+|Chương 1952: Cung cấp nuôi dưỡng;ainLwue5QxfyTLfornRsO767sosE8MoTnGg+bQpAddDGXlyQxbmYUi9FPZIP7gbTdd/4pqnuM76dd+6huVr8DO4GBWodIvJ6Cub1VYq9XI4ffnoujNXsO5pwdY1f1xczo81frJ91rf2xrWYUFjkG58NvdFZaXC68YYnB1cjhpJbUA8IGtuDvYn8qJJCev50lqjQ5ASr1+ZR5YKshAali36lRQHg91CPzOEgNZH3Jhg7nVQi/VRzTMcamfX7pUi1r|Chương 1953: Thần Điện;zP51c6tBemvfjXnHKG98q/k80ggs6HsL8CtP5eUGQGnk/mMjlz2BcuMHnir8Bek8OzoT48+vpHdbZjGYD0543uORWto10dXDPnkR7efXd2OT28xMFV+J/xNW3Fq8YUD+KEqwkYxaPuQI0YSQdPOnsTvONZwC3DO2diW0mm5LGujp9v6SBHcnHV34qz0CrCDis7mwQGU42wTVReV4Dj5YEg==|Chương 1954: Cơ hội của Mục Huyết Dung;+Dkce3KxbgxW/ig+YfxCVMR4KHlMwxVs25gofOlAndd8BKwJuDmmqK2HrqLrTPew1+pqAPdYzbQeeaApg0RdYpBpQeAY5ZE3a0YimyjRfG63fiFnQ709A2pD/y9NrTJWIkJ7cMm2geo4JPaC3I+7QnXdwHpv5DEZogPi22MDfJ+m9RwEx4KS4LQ/gdnONWipWo0sTM11WHGIDwAD6nQMUj1PMOJdRVgt1QcBl3YbprcPwjLNThIGUNX4ydOjHxf6|Chương 1955: Khoái Đao Trảm Loạn Ma;ld28WdMyvVezevD6dL2EfNBFdA/MmM6VeUSYCgRUmorUqt3HSoqJaKxPzwg5RpKe3oJ40U948nz/3PBKhgt2ug4W+mkzKZnNAuLCcfZysjtfsYggj6c6hN7g1N0xZHLbnOcxaObxR2Rc51qVv6NuadmD1m4IqPeLeutm/rRVhC5wIA+HXXn9WYtBRqCAzYr2nYTBWo7xvU/V3JxfUP1aN0Fvv87Rp2aEA3myTHYGlDrh06+DknQ3xqzDGYA5rMIR|Chương 1956: Uy Hiếp;4BRgtFptoYPeJFY82ijtuNsPbPKzvfmazZ+3xoEeWYUYGZdTwgXbnyiJg9rj3LXb7S8rTkRZxA0sp+OluqYW1YAZc1w88ARJ6VKU8NZ4gGnPl7+oonKOffQOd9JVM+fdmF0gPOH5RM/nMvsVOLd6veU/Tmw9IkukNvhyc7QdzVAUXjYLogTfqYWU5/VPLu/yaBiQjgc3jDDxFmY5+c2ThQ==|Chương 1957: Kịch Chiến;qAmvf86i+9QZc10DfYZgwYF5T05Nfh3kzJ4AbrZzxR0gBtsu1vEdo608dDJzpuyksEORMieYQps9gqsl7h5l3kMc4LsovYCBpYZgyvX/H+X4EVMhsqyNjBmIsqYX6LKKLTPOfzoVTAZZu792QOchTCB3N/XmuyI705FSrvl/q53kLaluyoPbvvpnvIzMKE1h5Tckd7NRdIdQ1iiLbiJVvw==|Chương 1958: Thần Điện chỗ sâu;ZDYNLUEorRvTGPg447rKpgtrkGx/DO6cGXmellwYUXvn6co80ZxtC34Uef6CG7B6UoT9MAfdRuh4KMr7rTtXwXSxMeK2ixeXSOgEE+pXyOTtKnIHRan582yYoMHt547Ucz87Vv1ywjWMm7rhm6oghH1cI5dNZmJnI87shDtihHhD4RSaUCj35mXHTR03miXnuIMsI7P+oD6jTAzMFYTtfXYCoACSkjsQUvyDZNVoQ24hvY5wRb11fl5ecs4xiXpE|Chương 1959: Phản chuyển;xqerMEg5UZLER2ZrPRkHB5T5hl3HUgVrIP1Z6XzaVBJHpnM4Bcj7G+OVUjivlkaSWdy5KW19dJNGR0EGYWwyORCJbyAy0Pf1KI4lVpMLtGL7cF3nCIzID85HKfA4pSnVVZxGNRCuwZgWWw8oaVLBtBsuXTfTT4KIywxbEmsMGOtswIugAlMMXFtWnNtc07T6GBUiRhsKFNm2MkV58Y+ueg==|Chương 1960: Buông tay;Mii4FvlM3XAuJHnkD4RZMLwM4gJwcyAf8u1vDXXvOYrGKpUp+T8Hl0g1cfk7ggaiozkybrPj2yGHHTCtTMaXamlXR8JBbKQ3A44fahS8ZcOgZMkH+BCXJOcCCCyhCJpOw+vI7YCwOLPS5anADYwKY6L49gXqffXS0UEjFLozDU9sWB1dbZaIFU9FSQzDZFAAk59CCv7AiOWpbvKv7YE7gg==|Chương 1961: Trùng thế giới;G0VxmTsDTIHVPkTRYreG6tG8W1rf/DTn9piU35+dN3QM3SwmuFq0SgMeYDOLrsmjCfiQxMIwKCq4OAbPMgfmSIx94Jq6fRrm+UWiNfXdYM4N9tXwN2h0rUStaUsE41e8aQpEorizF/p2irFGo/YM4Hb9R77GYyIpw5hHD95BnTropkKzP4b23X//LYvs4AvSDtJMTcobBvbqAEB9bPKczA==|Chương 1962: Dời đi một hô hấp;ZyZVxHVNG4MIfPWKEt/sxDz0UYus9LUzFnF1H3AQ6i1coJ7GLdG/i89FIG5i/dUtNwOol8Yoo+c+7YEGbiKap5ajomEixbwTGKRvIVL5fTF2DcXIkxFwgRvz7b8F9OUU6Y6/rBlj27BXjAJVhc69c4aX89gFGMIcLPtVrR38UE14aGZnoSAvJqHHJGbooKMwK8eAhVdbpoUi9cWBBYRnSH+xNGoNiL82YA4sq4OftGsrhKsicelA07dsM9o3Y1Rj|Chương 1963: Tê toái Thư Hiệt;MIxN+IptYEx9kwK+ZIFmEltv/DZG8zNvVtYZeOoDVulYoDoHk+Ey5g3z5kLucebEFCy9b4eUhwVIf/bV1Nbp0ZBDrgFVyAAKghItSLixcmN03SCCOZWNHrrwCLBLaqVtItzCTEXmiKWzCvvcq0edy6W0dhs4jOLl7YmfGCa74hc3EVkUZffpIzHzj1Nnk5vRHfculwdxSb0ODr3P50BvGw==|Chương 1964: Đánh lén;pJVkOa2UKA4EOH63kEBaZXdpXJk0sCAQplvfoGBH+sakznLUZBxqR2saVbTPmANyK4uV4OzUAlHq2avs9+jK5xaIcwKinccnH3kHMSrpjDZ/WmFwJI+/R21r6te9Plr62WhmMQJUHiGlP/PNxjijTekFHMV2xrYcDQEU8B3pmckrXZ9inxvZE7qrguU70y0xZs3uybPq50vAdRDnRdK+xw==|Chương 1965: Năm Tháng Chi Mâu;pcz5Cbpzbl9kfB8byu9LwKR9CtaDTpCyLDQnQt8EzyR7h1m1fRX1iNMZOBAQDPgfspKNzH6EISY52ueFgGvGftPU19wG2zBfGS9yIbiVHYo+9vLEWDgPRYd9VrHv6OeOIc8VdPR24oj9K9p0rqjkmAbbkXCBQ6LMFV3Ksk653sREfCQY/sHfg2EA7aY3pCBMClFDVvQRysROnGMsmhYwxXaonuExjLzHQRtAoJ4OM4Fco9qkCT4qYFf0ORIJ0maP|Chương 1966: Rời đi;w/FrqebLxmFx+qUZi7oTTc0MTiFuRnSA0gBD2kTHt2yclryc6TPvhFPWAftSkjqCI1ltuO1pVsAMhJP1GsSZ1UKK2HZ8QyeVoc4qODEcOF0buXyOq90JzCMfjmTpywQ2ARRBvfazLvwZ4W1+rE8AWVJfLRMxSAST2nUvcj2o0Kxz94PbChC0PQcRt5M4ed6gh7m81K6XadbA71leBsLtOw==|Chương 1967: Trùng Thứ;uv1HhtO6WZKK4zQJWljTICdkmHKkN410jBMthiWcQm05vREDhc3WGzZ9RcPq/5ZYjtpKsaDWqAYn+gpiesOvTH5n381ffGZJk6Ih3yPwKRe910y7r8+hileJX8n/6yvNeZXrJcJC+WTxCsi2ZF6gvCW7t6d2PnioSTZhBVv7pVBOZfsmx7tZfWszJCvS+mIYgr4oCJ+WiCu2Qd+qy82pJA==|Chương 1968: Diện Thánh;2jddx17FbRhJWxmOD0jGDY4d+H+q6heLzixp1EkaQ4gAptVzV4I+xeGKb0jwzpcTVlpKt36+CtWyJCMjf2J6Ljp9MQPJcy/ZmyRsuRAhkC1lfNdY5+Br88NlRXXi2l5hv89Rs8IqQLtix2YQEw2c/YVQwenqlbcuDgoNhL6X9pwuu9PhV5QogRWWzGY836KgmokbdjpE+U/olwDA+Fek+w==|Chương 1969: Vô Lực Trù Mã;tna+P4fkun5TOh0C+GCCMBLW+EPtTr+evq9mgKoPBSfEAhbmA933hNlVA8tflBHgXeYQZekULALWqmUVByUw6ufuP/5ALgMzVdVjBYGrn7Fyw+rZyPnTqSitGSc1Pm72htIAcGJyeV3zCSnN68d8NaFJyl/wwBQIa39GKUH3HAe5tose+gD7Nmag/mBLjWfT7F9RdbQewj92wbYOHBZnIQ==|Chương 1970: Tuyệt cảnh;+I38rFjmdBNtbuCvoKATWL+T2U5yDGhCsRxIzctmXXW/gaxLgOfG7Wq168PVSXahqZ6RzTiEskeQyJhjHveMaBydKJi2gtOxMqRkoHDKW4zIqbemJgGwAcnhcTjUHS2Kwhuc7a6Ogo6qhOqggrIFV19nJcewnTc6/dEhfC9VLT9nbMPhAfdml6KRu8iVPceXqXPu1j46idztDqspDiCaAg==|Chương 1971: Toàn Thần Vực Trầm Mặc;TR0RaiqCIxs7Wp7eqbPIKeeJLS6UQSEhqfRE30U1nJ/yYFUbaXzNsz6n9pZGoJ8FoJxQodPOyQN2nn0hEb7FL+0kCULOVB4RoV+4Z7UC4LZH2NPDi5qyZydqNJl0+a4vNxkr3hPWr3z5Rsvhf7jvHffbFjC5SE+3irw3yTbiCZyL8KOP5UfwAXtP+tUp1RauD2IUWgDFzbts5pjsumr9OZdR2Ji0VuTCJvkyKVM+q0YPuowrxVuvc7VzIyecGTQV|Chương 1972: Liệu độc;piA+tYSPZrWWtnsLp/X++0tdBrtIxa8/c2g3k7ghFLeHPfq7ESXlAZnWxuR05RMDR7kDM6tBzEB5t8o47xTL21S1M9oWZv1CsHEaZwJq8Sxqy+YRHQ6EKsKtvrjRl4uZ/oOyxbjAkvd1gY09aweFeYev2ZFtz3NZMrvHGt3dfp2ppQtmJRl/GkV8/mxmgkvL4ISJID0VvsY4IwOKIeWxqQ==|Chương 1973: Ai tha cho ai một mạng;BZKv6qWeeRRsv8455IAfHq8tOIj744JzVO+d6Qqy6fHxq/rEhzAhmJhjhUrNhoINoYXyIS8xliiTTYv0s96RDx9nfhECdkSyxfpUGhiesELJLuFoDTJDvGzqZNxkJ8iPNlat857nnTbu1sjMGUXhLBv9bEFrzyqxW/geuudrpdcovRevrK3DUt6/1773y3m4CjqKgyM4u0dJJWSeOmldGcRGPdL66jg0G4JnD77yGGo0SaNAeVohYB7fG1vmy9Az|Chương 1974: Buông Thả;/8juHAF6SYzLcc071TK96HAg2akak62j4TREvOvzgO/iD7XfMFG2Xr2BcSdLhZw43CZ+X7zcrQMcayz7QmWQlth48/9gijp/CRCabB0mMb2+f46eQUoqvvgkjJhaRskY3IqTzTWXLehyJuPIJb8LSmstKFduQG59J6R5288NBo2mvEv02YMqPiJ3WZgBw78ANxMZBkcw4rB+XhApLY71rA==|Chương 1975: Tiểu hiểu lầm;FcSQikwBCDG+iDyQTCrrXSdtDehKwVe8S7uwHIK7c9+MTDNi/7Q06gL8GJPRrbJjvcLCPh+1seXIpZlsDst8CDtHl7uVUUBeq0bnd1qFC4vk1SmJh1sQPWmycTx+J92D7TIqUKQk/nBx3+9MKvVVpk0OgzIItRBrd1lmoW//jxpGTwWu0cpcDBdgY9K0/GC52ICcP3dCmeTWePv7yTlDlw==|Chương 1976: Phá dịch thiên phú;jATK3nR4B4yNAiJxUAQmOq8z7v7uFpfiDjuNPH9FhiL1/M+F5ZXPxXMRxIe9+ioNWYEPh4rPIl3vPczRcdNZ/vBP53XrpUHx3zplKKRfllMhxB4nFINeJoUm79Xls8dr2QO8DPoa83vSPJKocsQOF7iYce+/ljh4tZkEcrfWJnz5jO4Wgcuf7Eoo9iP2hjmI9VEyEyAGUjL0bxPWMSqHbf2nDWgz+KFLkH9M4L3GP/A5UW3OgLbJCy23KbXMzzj+|Chương 1977: Chân ý chi hải;hZ7IDWjnQQZ7+g/Hr5ElehnRxjZQP7X167Wmt8yyYhC7uUBO4CVi9hODNHafQ2dP8BscTmk293iDyYiJnGmpNNUt0+pLB39EjWEfXB4Eg7mp+4y47ieULX5NrChgS8tyEby8/q4W9cHPPA3B2Ya3juBcDIv8wMBgE+XJ6lSxN3NXNBCo04m9jWfBYnFVybap+PLOfi61ZcAuZiclCc7ceA==|Chương 1978: Toàn thiên;xgMShX8v+kQ0JDmJxs2hRm0n5SNLQ5XrKTO4FsrA6xy2w/u1oOaobPwhxfFATHwx+w+PPLHsQ9Wbjq2F2HYqEk3+Jpp95qWZpyXxr9W9qByMrT3OUCgLV6y8u4LcKdRTLrosgNu+QCvIN0lmM1T2TmhZ18Hiy+RxhHPST3MDGvw2UgNnooE+RQjpNqDO/GOSfSmWl6MzZO/jDW2Mc7i89w==|Chương 1979: So Tài Thương Pháp;r2S7iyUwEbXSWldH5X3WbWubTcDQlWJ9cWeWoe1EKyf1BdcSkq81dNLsaVGBeGGcP0Uu0f4moQtd5AeIkc3es0A85XOE/NXbESsEQ11LskaVDGglm05yTMrTqmoTwwOuQy/QeID0NPcFlM0X6KcffsWkBO2Yuav3MzP4o9D+CW/5eQNi3pLEwyzb0LI/IIf+yyx5lw0ZeOCI/Fs1gzhF6R+luiGhuqMy62d97SlOQg9aVa77v8dqsVp6lWdamcvI|Chương 1980: Vùi Lấp Thần Thành;NonksY6Sowi7h2/FAW4SlIBJaPWBPGnNOBGZqT7K4n5vM1Juf+6+kPrA9Dnrdk8nYl5dol1SAaf3Hsy6j8sKQ6cU7Po3uwq0ekenRVC849iz2Z2yEhtkFSpr7awadd09zuiUhsXIf3guUOt4j34Xh2dtPPORbjYdL/9ZLYJGXt+1p2EqpKHYkEvYGeF6zukojaIZLlcLLGNvI+UOds3UhjY8g+QS6sWS1VizJKw/jLXIRkESQqjvvk3c06KYXbiU|Chương 1981: Nuốt Ăn Thạch Bản;fgx/pa30us17WFl55Z3v4l5GWVwuDJxM1pxBUpSOKaNNTR4ahDBdcGw+VTaSwzGDNyA0/sMBDvAeyvR298bLTGB+AMWe+TYrXIYhMv0gCuRzsaIEkRIzhnpz0/OvlUx7Iih++QFTstXDtN+M3XWV1AattkdbyKfKb2ZfXI+psYxuHqbTj6UYAUjqXe4UQjzjgVPVZCTk8vY6kfTjgsZFYENVkWXTVF08qa/EUYeGO8NHklpssd6maJiWebVB8ORN|Chương 1982: Có Hạn Chính Nghĩa;U0o/heeFReorjmCrhy+7zNCprtJsOC34XwHRTEfGM041pxOLw8Tlb5pE8VwwuHVGUHDGeilBYT7i1q08w4NEMF10CePOQCTZi/tsYLBu69eAEtZ6oBvy7VZXyij97nnSOGXxnTj4dMmJTc+HsgEJALBdn8hVhsZ2/BhxuFiJS/xlm7/Gn8b6nD2rb5C+EmmI30Xg0nTl7wq4YWmA+C/TV3MflVp1VmvabNombXB20i0zgiOOavm0oMoA3UI7c9BF|Chương 1983: Chân Ý Tiểu Thuyền;n0HCnonyAQrvQf26DhS2Pg8k5uXzE/7MGiImcohf/aNAQlqsKSjoD4C9Sex8hEZXd8KhoUtydg865bPoAhiQNrzL+NiFF3smDzDMLqaZZSsRY8pOsnFSYUFrjkWe9eJpv6BDce5pkoUqVfR6PEowa41hx2pTzft9U3meAQt9I/c+gDJyglu9zHPfKiXJzqt0ghAs3HRSw2JiG/3yZd/UqlgjlR9DTO/ReWeG3ynt2ku43aCAOaQm4MpCMR5Id3hn|Chương 1984: Đạo Pháp Tự Nhiên;TSzV39QDQM0whPBkumPULLDyx2gpStTKKhx7FpU5YFPykLuNXZsAtT2CY7lL6DMold7HjWSUIRBIKs/g0a3sSl/iAF/s1NxTBCioVsqp45Vgn6oaNb7axz5anzDNzUr1cwnegrqEWpI76nVMEmHepkGLdtJyQSi2qy68lyvSdCz4npz24yzEWNT9JWST6bDnga9/yZp/F5ZrMwMYpOPm7TgLLH4iE/LD3FFjcwcVW7r60TgMC57wZL9bqRrCQ9T5|Chương 1985: Khách Tới;MbxF4HhVXL21CDQQFj6UhL6NoRgy6Ftz1LorcP/bQbwrGUcZP3V2/B1flp69A7QJJLAk/aXJkVCX8DZOJNmM27Upc11O1otkC7gjVd3jHvgHkXM6Ztv7EkyrLkGecVdKJZnOxGoqDPavBor1n+KQcsDxxQCTXlUcp6NHFa8+qqvjRMwqaAtt8GSW02PXFpPlWdMRkV1ZqAm9nGa5BZN7qg==|Chương 1986: Dạy Dỗ;8V/NbriLJBQnI5A3jmLCtetGUFq0RkfdOxzZsoI74qpoqZ3aKjqFAqk/szfH9PHwLaBM0UUxEPdBYJoUF6d1n1PSBgaskrpNMUGQLk7kM1KArFjpZb0Mrqt/I66MMUkWb0V06HymmyMl2ZRlg2lDe5lh6cX8xN7wCmFchyTNvy3greIg3XMZM+OIUYBxUf6w7xNhfH/bUdoNst/JcUmaEg==|Chương 1987: Âm Dương Hỗn Độn;tHmOYP+h0LFs73+MY6NsWC04DiI8wAC8HX7QxqFu0p5/Rg13oa+5SSv/4qjW8kCnQVJH2NjwanwUH96HWK/ogZZaJLYoO/G1ond+PQk11ZToyvPVkLtlrZbTdKkGEZF8BktkwXwEmI1A1SSMtHw6Sx1stsWwl4XnYL/rJxIq46OtLpzPhHmioV3bU2wq2NwPunutlRBlSbzcQ+xSexCl4Q==|Chương 1988: Ngàn Tòa Khôi Lỗi;CCb/k/nQMGRxITa6H/oEJuOClTNfMD10T82jSfyPwzr0uk11oCs0Mqdyz92iqm6g+x7T7jfw/73RArqtbSOKfzSe3CNPLgzIsylqTAOi+mLJ0IVPlhyTsAQGJ7vJgrzY+cAUWAOnorSCq/oNWlSr+xERWYccgRFeS9qeuWG3V4h49nSWbvWJARhs3YWSxDkogDh4UVqPoatZhW6kqV/GTeuSHPAEwItF+AmAveb5eBqQwdiWRn0sGkIKG4lNCa8g|Chương 1989: Phi Công Nơi;ybjY5bnr0bPjQZdQZyE3sfqfWBRGp9uJPFbTEZIvj/0PknNeMSmK7ImT4URyF/JUJNjxf+WMuvZr9kORPQrUoCIyu2KpE7mRfSDadRKohR5naHvx2vo8wL2unnrFMsN92xCNoXCJ2be5S+yEMkPZzWxkfrC0i75wks+tvfqFa5OLsZpqEsPmoUr0DaHoJCia3ldj8lZvw4QQoOPQ7DqgWA==|Chương 1990: Ngưu Trên Lưng Thiếu Nữ;YDWQ1wAQlsRAUxRBw3l7dnHnPgASq3AH+DUOaC3LEISc7mlGspB15iHb6pStPLmeD/3PoWqnQ7arD5OFaj5h2au/sMhtdpOgYFuxqHRjUgn4ylArHD1XpPUx27YhbaWAxdTijFd3oNPIgSTY0xL7y8ciAeGS6LfEfBiROKjpqac3/DctM9rS9IZNLexuLHGsQ/sg7TnQj84xKzpei1Plwufyf14suWtCRrrawJbYijD9CHNK5Ji6VTzgWlEE8e5Q|Chương 1991: Thám Thính;S4s+ztB8ubLeCwgVWZYEZCad4Kgi1wIz3u2z0GZjqirIHoKf8pQ3PsmqK0b5MfxEmM8HF53v9NRSV61bN8RcOkR4xKkcWiEDlCU1X/wQyOrHg/uEHZAkDXXgewc6o/FweDEeLWu5AW/fwcbQqyLKnv7K+KE3uUGFSWA61jBHEMW0vMaAVpUCASDAUdFByqaSniuAYy0nbi9piYe7iIvcVA==|Chương 1992: Tự Nhiên Chi Ngộ;g1PdYkftQD8GO9B9s1qc6r3dD6Fa4EJXpaHATzy0OXI5Au2jKck0J3uv7iZ+b65FSsQQctAC+LGSbbbry9++FHHRP/LAroyNi27ox+4l71zGVNG9VSXrckpGqJ9SQAb+LwSws0n2NfUKcirQXN+RRKIm23bY26j8pVQAyyf7KOj3VuPpu5VBHNZWNGcEWtG9SnxeyHUMJv7y5UYxYtT/uw==|Chương 1993: Đả Kích;wl4iAtoUX3PZvB4RLZrMqh92fvBFdL4gDzEP1osaQPbQDpOqPu4CqENpSLj2i4frpUPzcbdAWILzF632beiXzhfHftnhF2a9je6Y2/uHk9qQNqj6Xk/JXIIj6O3+E3BqXWa/SEK/DC5M0tLFWRMG8iLCQeU3/ZqpEAIS0cyDrovgcBmGd4O1XQX8sDRTaYYgY1AIF2roE5zvMs6u0y06Pg==|Chương 1994: Bỉ Ngạn Cảnh;Gg7+u1jTp5x0riSLWfazT4y0woA2MCOw8FcJmrknrezPFy8OLGBtfB6mCxUy2QM6mtPvgk82QGoEMbjNildRj884IJtmTpNxbjlgoqlrpL2zmLM0pPn7OjoDy4EU9ghCx+yx/mswb8kZQnlJrxKU/uAe6C4E6Fz9U0608vLXRThYPQbyGAj7NgMB/mqh45GCBsw8yx7YPIhLyr8W5lXDjw==|Chương 1995: Xuất phát;OCRoD6403Av7XK05CMNKmXxC8D/J/sHTu3Q7phnj7xCsrfE5+Enn3DK6U1W6cnUClu35og0oE85hzoerUdY/Kl1oNV454P76pyeTMXGBSBBWmWjP5bEbKjhcFYIF32C6jY49S7bE6asTzqV9AEaYpoFFpIOtUZy9dc1Ju++iqDsNB7WIS41dlJQrYGElb2jll9tcoWrZ54jcv771BRiF6w==|Chương 1996: Trong gió;vZeZhpGEcujGhN0M185rdUqSjHxXe6N3qDr3wtoPCPeQjTXfcZ9iLK7B4b469F/Lzt9Fu6Qcy/0A6OK0ybqcGjGlpwKpU2jDxbujgcItJG9h2BznvrLUdBxD19HfkxOrkefVA5WqHCMmf44zqMGi9S31JiZ7QMD09E9KaFlbAM35FztY9cvjLT8YjK3I6RdkqkbKGnoe7kL5By1hSU2NXA==|Chương 1997: Tiện tay giết chết;C3aiXOKaq7dR+J/JM4Xcm94dlSUAC1c9wPlnj3i4GLWSKw2gFwqzbWQ6Vq2B7q1CbwYOPdfnwqjhBnewZlRD4crexoFrmO0jA/OvkePMZyOkWEOmk2Z0sFSw8ArEN7n0S+Y0Dh2HC1atikfBe9H/GtGXAHeqchymFEl1nWrux9cPuP8FJptSVMsqh1V8YnLr54y0tvJIFTS0Zbmzhu4YjAQQI+HKPDXbsfKrvSrV8iZsXPtdkrgS6UwNNq6smjO3|Chương 1998: Nhược Mộc Vực;XVepthDIjT1LEJmcauBRn36PLUbsswCwPxjb1uco/tFGga5Ac7Xifv1mvbOR5myjvU8pj8RjhC9JtIxLbuAXAgDqNiXiD7ynNlH0QFZ/KpMoEcICnvV3jQQ2v2+8zh/ilYNUm/5kU2qzJwSMBhkkWlYlHwwWr+tKA+pgr984p9aJikpphLEq6iZwb8/TbT+94/Lbr9iOau/LmkylCV5mqg==|Chương 1999: Nguyên Bản;jOn7uc2zFwoDLvWk4krdY5N0JUP7GY4yRh8K2PVc17QlFaqbZ4TZt80v7M/tXGhs26p5B8nuD0STf4XVln/zW4Lj2zdrInSWLgqGfCh0Fq7A8QZOdsqMUEFTJr16aZ+/3smUCGFZKlmN2wGv5WuJBnrCIyODUZ86dZkg8/XUFod7Nj/BGqO3rOWGsVdtbF4Sd4NnO5qfFUEJr+0rjggq9A==|Chương 2000: Lạc Thủy Thất Phạn Tự;d8E2v+RIsUpin9i4hTeHyuKIwcvvWUS74qLQdwexrkT21XNXlJO0+1Bq8XOus3Gg+uiOmyxEg8fMBUBenmEEhgIeRIf2vl/qXK5VbovtFWKsKEoDeZlljOVDDRiMAJ1po/4WuF+rbosSotVw4trLgNXEl05InauSeaIefs3a9ZmO6wuVjGyCCDMkAwDoNeJNTkJwvI//xiZht0EsdVftbfBmA5TzGXlaaxYiXeKQy1PuZFc2ofJzTqWqWEmcgvyY|Chương 2001: Lần lượt làm thịt;ct+to5lUwJwiSPLxGECGytR0PUdjLtJR8ZkpiJsoQ9oy5YgD7jiSl6aSfr5t0EpJP18jWIyQ5t+/OXtfCeJjPhwxxX1U9+TKqz5ITzNTKMrg0ERhnkHUETEraoNnWSzg212iCxdNsFPauEtwNgGAKjCVX/uH/xfBkrUoMOg6Xuq3/tCCOdyv9mI4bcX2V5SSCC9yKm3wTeis5VM6gRS8lXOtsiqYynmDuOkG8MF0II0YcybMyTWMmseZ3cvu9poU|Chương 2002: Mua sắm;vuN2P6z8Swuo3a8nb0dgXwtX2yTu/gHBP3kg+vgJMIYBjuA1vb8ZWgofIRZ0H3ln2IuoafDzhI+4TLDx5laYji6Bd52Nl2MRdgSZXyr8ieYgVeupkJNytaFObQEC7YTyFJIl4QMgIofAD0mcJKsBGZNnsKd+KfIaDkPWQjTyjqs73ztNBw3qj3OaUs1N/EVX2hZVHwso5bYmw6VVyERHtA==|Chương 2003: Sàng lọc tuyển chọn;JUe7boq5XGADigzj5hqDi42hvdU6m0eYJrqOJ3vs07txl4F2C4mmP6cvXFWJoKPDCuEtvQYBO2Orlljef+4exfNdMwVLl8DT//q9yGvFsdvhVt9/YZ/TvQLNAZrvQ1zNTTWi6rnX6uUj3YlSBUzPYh8EL1ugvgvRisJ0JCby3p97Hl6Bw8u3BQGFksd0L1aNNrMIfwgvPnrrkTSoPfHcIdn/5eGJmYVqbeez2a2vTJBFU0FFAruoELtE8UzKD3mo|Chương 2004: Chen ngang;vnKUGOibPmz0PqRFvv1ljBqzREoHX/iPWbAnpjezHOvHXVrBWFpPra68VfJcX2R/UMdu4QmXMZQNOYy/HnX4ZCFOLQyvhlqAvoMAUJicSXs/AzIgckphNmp0uTB+UFkdsDgDRhYZyvAdTCkgUIms+iHhOuV/Mp+zIcKDY/2j/RWNka43ulhi0gePcT+jluaCVCwBb7rli94n917fhaDKdg==|Chương 2005: Tìm kiếm;z8/lvGw8hS02Let9NmjWseWhy6KahQzngUqkZIh0id3icxdn+IYJRK3K2CvOybunSUxmmDgk3BVYictStUHdPPhqDjsBjeT0XbyvU+UcFt79dDiXwkVNUVWREUow/YTxpN9YiSg/0pKexp46q7AB68SdhwSQhSmV2VSAthNElcTrV5W05Do5bSrtnlTbuhuWzVvc2kKlEJpYItGla8d+0g==|Chương 2006: Kỹ xảo;oSAuxwxk+rnXVjAIMMyRSLOLlQZRpm/Jdo+1AhnTM8hQgu8iOnfVJVof9i988HBsP3JQChMwNnf8hS+Ci/Se2LKeCf+iCKkttM+B+9FHSMmw8wKq0h4VjXHrzLCRO0ymlNibrsr/GJoYG6rJfMKK9hZXHiG7TlYv4FZGE/YPkYO09MGLRtHTMjJ/GktasvG3Tu4D3C8KcUyPgHumoj86uA==|Chương 2007: Cực hạn;7vbkw7LMINH/lo28P3ar6OhZgxqE7UWU3ESXGegJ97+YTiNz2VSt7tlcjTLB6FR6pxY/JTUJ1Nu84j303g7n2yXA+bBBkHJcJUaregL+hY2HSHDxpQWwOxiYqTH8Z7TM53CaopMb0s6/ZnudW5F71weSc/oslkigN+YoWekb6RZSTxT1OnrPFaYtNAtEx1hHHx7l2FCpIC3nJkkQxyEYpQ==|Chương 2008: Ngộ thương;M5GoJGE7GWof3ufg5u+NARq+vz0oWlK/kGQpZJ//EpQrMapu1m7dlfcnvyeI7fu8sPdG8u8DjzFACqiMTupGPeJqwk58a7Ix8dM8TdYLfC3MGCeffE6MgbwKkYio0jvZcEfRWekcfaMLuNGAS27MN9iGK+nddeRsxSKj9GOjMtfaZN7YyfslmetVoO1PKVSjNp461p0eg06sfjZW8P+nKQ==|Chương 2009: Nháy mắt quang mang;OOUi47RTdfhx/Pg1A6InoN0FJKmjGDaDghZVEdbS/T1PSFz5eaQkspFexRQBMvqTiRJmjDe15IA4xmyJGyUslfrwLQmw1dV9+YeP+oEN+e6SEoSro4w2v67+UWTplYx+nnWr6EP5nD+uHfkxdneTiFdNrjmgmYj38PryVw5XiJ41E+LxgBcx8SR+Cr5LksloXp8p/i2LX8v86QOnbl6kZhMdJHhx9k+hwjKrLF0wAX8ddtbRdZM+kgKm6UXV+e0n|Chương 2010: Vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn;Xao8ls59AOKn9VY6bREiOuOf/CFOAHLx/e+i0eZPrU/CUgtayiF54VwyLD4W/Z1e/VJINww/tT2hr++3nksUo/go5HKjwUiuvh2d0uzITWbJDkd6ORNkDAAYxsAPijkJ9ZPqbI8U61vGxTEydEFIgFrFigGmfACNdxYiqbm+XVf192zqa9aqYt349uwjxoLNsreLJdsLArguMwZRDM+ndjvwnHc9K28yE885BzlgxNj7Q7Rl26jBtlXLhsbepNcX|Chương 2011: Tuyệt sát;jzIcnthAfeZXea0MjZBxKR/OqUuix5XnOirVdajonRyifnoHIkOV7uj7FRb0mZIdDhRvESJ8evgOb4DC64s+AyFvraWbuCcDQbvoShi7Vyla9Q4z71Gx6Rm6mW1/e8lDk4AfLZeToif+/XbeJqB3vwEwj0BNTaQ02/5q6QMqf4Vc12Re2AIp7mY2TmVkKvRLNAWUAKVueVH86/BuGkTJfA==|Chương 2012: Thân phận;RFc7X86CSpYAncfc6ryIc3Ww9JIJr2op265gVn54H9aaowHzobw+cyUByzn5GONK3W/sSeUubMLJkIAI3lMrEVki0lftG0LTbk8Ha5VfE2DhXyPhzcC3fjnFbrS+lTnVyG5a4VG5r5tuJ8qE/ER92tsrZvM8/HUFh4GDSPDZ8n7yENmJ45m6VtIe67igncPTLVQ4i9fl9WKn03zZcAYFbA==|Chương 2013: Hắc Sắc Giáp Trùng;vp3aQB87RhCH+BBLlKPoEUBSZwn5gu4B28k7269AihDLSFHS6jtAGlWy8+a+0CM1PoypuQyXBMb12AXuMRny70T7eHQ/WwrgqpOFqqCM8Me2h21VLYVg4CqAgpZ3vBcFqWdn9mRufzi88Ue61RtSdAxlcWwTtC0/WCG9zCJsC4MJcJgY8jXYucRAqTbhnGWA/FqxzMAis02jcMU7Eh2yIxbIo19AQwKDH8p7oWE4/QnjBFfh8m/5a36dGt/JjJel|Chương 2014: Kiếm Cốt, Kiếm Tâm;Sd7FNxcEn7XkeVtkvwgy0eMz5/2vGkXboNyps5ARsJDhNd6VU0kGyqCUec15GkrVFhMLO50R7mslItAz7d86MXumSlUgoyRMuoLnhJcSmJzRVGOni0WlbEyJgNRLhl4kjbVHYcWwycAaDmq9GyzNLkZkpyjibfigVRozhKOCk6fD4Sg41CPVcj66HpP96n9coMu2/u2VJnZmt3YcOyBXdImtz30TzG0PxzlCsfXNIBMNCbo0ADjiu7nhrYfnU63C|Chương 2015: Thập Nhị Chân Ý Tâm Pháp Tàn Thuyết;ZFfm+Sdp7ZCwVy9aDyXFN3EsL/5vPqE4qDNg+iXkIy/Ndr5+sIBloLbk326SQsiCzsZU2g0+TuA2xtGu+PbhQ++1Xg3ylE47Ndjj9p/JQNZlrLPZWKU+d4Bc9/UfhPptW3MrkdUVnvPG1LZJ6SrKG5tTTqqi/DvkKw4D/updP1E5zryPfge1bQ6dazES+QKDNEJqjzCi0f6D3HAIeHbt84Xyh0+2ojWMWXtmzQE7P8KmwbjVkw9cC4AyG16mJGOO|Chương 2016: Lá rụng về cội;PKnes8VRMkDqlsrMnIFHtF+Jic/r95h8Xq/Us1yDqGLjRA7ptk1bLStKBUtoUjHNefp8vA1FR4uNvLbxafvxZxDNL1sVhdVhkCGpPQ1pYaSqcQBqW8Twz0NmWuXK7RdnIrnBzmoN3L8X74ZZOYoj7GyBINtmM/CFE0II1iSx33/7POq4iOkCiEdJ/LCj+OGkky8T9cDBA/V3a/phyj7MtQ==|Chương 2017: Thuyền trưởng;HJB4IjfdgWmvJ1IFs1XDYMzQALMuiO/GMgd9CdWrQesgCo/115zqYhlyRgU6jRjmR1hsH4WHs/L24PVbXq0R1IuDsPL+huMRw5Kl1qdhz9HAvlooMtqxdJczhlzF+PZedIbacQFrkzpWwkuQ0ovLDsKepqzCylKK28OOx6Fn670Lb45AJRo6NtrmJKzVb9iDd3UxK+ogwhh/C9mYIQxasw==|Chương 2018: Quyền hạn tranh giành;19hLYUcTS7cxm9ytWG4vX7B0qIbsHfaHKW0NCGVdAntUAs+c/0Dgw0aLDdk8kwLCUFcD4r2tmI6fA4NWOoW6Q00ztZyE0T/6pXxtBSj00BzBg4hfBWNUDYxWAYk9AZHZJQu0eTUSrk5ZzqNUXvWMpKTV7t/7DkOiPXBxGaZZKwXDW2wdFrbFD0VauAaLb5ntILMvc+PHTxsiiiKyAI0XIZdNKE4EhIiy9+mAoFyYQurd8D0+mXAQggUj242Kfz2Q|Chương 2019: Nam Lang Hoa;nNyTEPpcbByvmzI1cD6fY0s7Xp4ZHQ2BjI2jS4YKtA0Lsl8dFugd0I/2uaKNkRUPczkt8BG7ML+a2M2ocZ3tUk6sr735PpzF7gXMgoGr8L3izGTLZjNn7TEtatqqOzgqJPhjvCsb2N/3dYQxOG5NXHOk3rBKG/KDbMCvDkdLS0Wg/357ZHEHkrZ63rd9ULpTC9gV3QLqxT7OLkht2LZQDQ==|Chương 2020: Kiếm Vô Ngân;USKhZIzYIfBnqS+LB9LMp2oRBCn0QpfQNsIwZhUpFVmMhL/ysnvp4kRH13T5vxiF59g567n36ETSlEekx2JSOROB2mdoKTUzwS5NkQlyvRaEc6SqfxKPTeh3+z4d8fElxM6w7oe199WrpC9u5vnatHrB3vUEXxC6v4tXFXQ88MycCr5VcWqP3Hkj+qhnsobAZtcpeMQXfRQ/wphgq2yIpg==|Chương 2021: Nhất Niệm Thiện Ác;hggKHCFtgjZqAXklkQY/0vCpCKSM8Lm67uzYe4p2hGs5Dadg3d1KyFmWm8PIINZRUftulGdc8uqAJLLL9r0akKP4pTyeAiqgzsZelaXI7chIB9Gm/NogFsiWwGhev2rquZ6FkAgmttOGOAJD8/vfaKvHnYZmfB9EggcP+pIsusiSAOHlB8/vJbzRXT3SdgRIUFEw8lUTX3AkJ3ameK0IJq5zB9TSPf2calGa4m2Ab81ttWhPdibsZzBfHUpEEXLO|Chương 2022: Chuẩn bị;AB6UZ99X0E3GvxrPttV+aIqfqejBy+qtK5J8u3EfgTlyGSvBhYBYQ4XDFjv1Q7lmOzJXKJqXpY7Hz1Gt4QOSU+WsB0JKCCMkEmynkCTW71i/0Gp1gBD/vC2kHTHbwY2bC0mOVt0kxl2kz56y8Hg4E7IQmoVF69CjQQbcjIH8wOCJybrOBvRVQtsUMPk140h7yDM7IB4BbDsuYxFyEdUMrg==|Chương 2023: Võ mồm;KLeOwfnWXiTX3FY24jeuoNg3nYJu6NCd6V6bdfM6yrpGlYc61Wb1wuxC++bKru7z2vAwK3GoDvNawKALG2Xapi+lICBomRzBf5YNNsE0GYgGQ8ECohrpNUafIKIIDCOx/pIsCmGa0FY/9LDSjALktNyV80MZNSNAM6y9JYdWSy1x8NKO0EsFGpkf9uAuIGLZ8rjh1wYoZe11XKKPOEmLUg==|Chương 2024: Đông Phương Quỷ;NOeztZZdfJQalq+RViTgR1znhtI0oYMbu/IcJ0MfIUIZA8Lgs6mIUCLdrzdLa0s7dOmUXLriDMkK+clL+BtjAn+6UPuvgicEF8fs03I6cE+r5m6zITF8Ufd/UFAgP/7lSfnePYOoIl0YzO8A608Cn3mB0huxZd+Wh8e5keKRUu9zx+1hAKUw/efiEn5siGS/MvJdXNK67zhUQR+oTeCQ7w==|Chương 2025: Thối rữa mùi vị;7CESy5tqIaO7I/rU8FHJ6m/NfxTtFPoZcPSI8H8m9v5Lt3iXMFlk1nG5WwkHMVgXyvtrNTEDcE+RdTPkC7BRlWtAOuCk7RGPdd/a+uI0nLrsi2KWkWdXgMB95blx0RgUXqF6lYT20ra/rOj5DQAhbzrJHAmceuYECJjCORrKSGVlG5jkV1TtQHWOgJ9YZKFXgm1Cqmq6f17A90wvqGtDmA==|Chương 2026: Nha Thiền;eoP4Lja1airILTpMSfPD4Q5Enews4uxwSNRoBmPiOodAnG53mhVwSf99O12VuR/SRUH96+LmINti2DgyIlExd+rT8a2q2C7ogzAG6xXAu+fPJhRMM15sWjNqc2pgOwKhPhpUjrLQwb3XYKdJUCv4y0orVG0hXrNJRx2wG3vdAALg3Jb0mftmFIJ5W+1u4BFTTJQS3eMzn8SQJQDOANgZXw==|Chương 2027: Diệt;9rR+ur4M3FgYu5knyCgDomTTQ0/8osqKs6JBbuLUMgfURA8mS3xcLoLYXXfLKCCcvY8n9Qi6BF9ygQjDf+tanmFk5jbKmVbEmaVs1kIl6RaUPsJUmRbC6d24jdFjkawP4zMzUNn20T98Fajr9ZJ//WvHH6qKEDj6uC8ae0ZwvoiPvwm7SHm9rZ8Dz4rvJKSKyLs4elmhEyf7nH+uTq1zDA==|Chương 2028: Quấn;5zo38TpgXTdgTEZ74UZ5Oqyu1vtqIcZ/vmaoYS1oNsE9huPWRY23NDAtNxNYkhVb1OxLJelmQz+YY8rK/MOP20wr3O2Ydq2DonbaLXdQjmmx4VuR+4wA1Ud23xUphmQ2lckTrMR34Qayqos0+J1HW+RmcIRP/KQVWm7KbMcBPVrIqVLffYrD+kL6j+3lxVzxKaGJaYOFHL7W18ZNqTpKPg==|Chương 2029: Nhược Mộc Chi Tuyền;ClLG2Bag1MeumhIFgHYufeYC1JNgPeAK3RgW+HNuNpY9OiSfc4abLdOqyMMVvW34A0p3Rdo8bUeo1vpbULLINv0IiSpBz4BMCS82Pk9b3u0CnT+BqsLzr2krzyAXcqasyU5k6CCqkKEUjBljnlJMzPJatiekFYOKU6NSYoZvj/9CuZEupmfB53JheyOmZdngscoW8ZNLYJ6c+EqJClKPMEFq1lyXe9MY+OxhoKow1xx2fKbN0EwefXSUGwQFhMuH|Chương 2030: Lãnh khốc;xlBKy4a3iYUY/PxTgSZbx0/zxHxGKffGY3PWhKVYtfmmUV3WDmvQ1fwYFdWB0lrzOJQ8DOUPdvYDteySDHCPs+ARVx8NdZkKNMc4Ive1lKoPFWFKH+pydnF9hADuzwp1Be1VpD4HMukiAvJ1IYRh5knm7EUeV/xNPez5maf1VYlMzNQ56pP4um4t5Rz57xKnGuKiuwCkfO8xP37S+CubKg==|Chương 2031: Biến hóa rất nhỏ;oiVoH6deZG/6Woli0aAcTWb8JvERsLH8YT1LHLRAZ7KFIvpRmNuyTrDegtIZoTuyC6pLLzWh4cruIXqjA6jtDGEIC8TBDii0X8ZhTDls1Riw0+rPzmwREmrtyy1n6AhKVV+Z+higwenHzkQqDqD5MFvp71zz8a40Dn6YKAIsH6nK8qIUn6qx+pIbK+gdL38aiF6gSmFRuyMsXUZ3ae4BNw==|Chương 2032: Đến;2l2oZvRjV+hZVQ04vYIwKYXdPW0IdAJThsuGU7uQXrdhsaa0YvtYLK8wobCnp/8qYOiup+31bfFZDcSKufqPZm3D7KHQczj3SFGK5Z8uI/2yOj+qbD4e7syS6MR9o5IfHoldREiiibB6tn6UjnBDMG0MhI+DRgcnhX2VoXi7cnjqdIVfsRFzi82TqKSCuRvXXbH6/42RXRKmWqvClc1uOA==|Chương 2033: Thích ứng;gxY2VyP3UaDiEwYSHf4+U2aOSBba/zpwzt7fFKJCqWx00/g7JBw+fF/CiPYj7K815KyA6YsY/w3j/ZB5X0SvV2Uypb41l+PrF1Cm7bmXtXJFvsUP38v5cQxXsty+MyIUCPrrOqjt4eSkTYdaJ8Ei2VeJEp0Z5jqaqRZ6w5PGaD+uFIzL/kdO48UmYIKJJl0Nkqpb43h4dupqvmfQCaEyyQ==|Chương 2034: Sợ hãi và ác niệm;dO3uSn/WR7dWLg/vVOMMKnG2DiUnQFr0NzPAuKug4LFmrsgxzUeGpx85fr/IatlIBlc582HmW/8AcuqmFyIaGuaMPuTzvVYBFWJ2K3+uWWux8O7Eb4HuMpGuK45iMBb/rZcKJP/hKkB5kexQLFMic8Bp/7EjaToXpAfyAfZ9VkX/Sjnb57I2vJ+NWxkadNmNr7ApmyAYpUzVwBSzHeRERzLWFiBt44JYxK2MCm3ZL1Pt3x+jZuwRotGPqv24aUbv|Chương 2035: Phân thân;OAIpSdOWjxOiT4Cr3DJ2aJUMrhdmX2EhWbWSkqKh1fq9FdEFtAzsymwYnvtVI+baCKj0olje89GdIaGJdlbDCtObe0pMd1bld8J7zP8IWb3MQqnv5cfV1GVI8sXKIX85aD5qwsSQcuKkdoqryYIw1+uQEx82mzljmDd9hapsDFKQTiraVToNANPJihxESJCeGxsZD+0OpwPkVrWB9+KOdA==|Chương 2036: Huân, giáp đẳng;4AxscWAU3F7jdRs140Gq4BbhjLngzOv6TrWlbfX93uL6aQGiUpzU3bDvrGbfLnZMtVE4c+B6y1tIwkf6vvP8sP2rUMp+aF4BFAIJvXw/yYvYRgVKLizPceToWtdRs0BQIWk/l8ioxsbdONKroEJQ/o1XAkyuLrU7XrlB5YvWKLdplpDCD1uDp+m6UbLuWsL/qPIeHMMOpY9xb9xXMrFRzg==|Chương 2037: Thánh Ngôn Thuật Diệt Chân Ý;4g6jYMuEm9YiGEhB0zS5glAtXrWU2yauO8TiKZDp8zUZwsLcsqL/IbV6qizMtqRdHs34dC1NF8nibTGi04/mEzNyHFqw+v/5uu0qRWo6fCcgOYF1U4oyOPzUqD5Z7t1GSbHh8eN6rgCCGZ7SGbsddmJiURq7ce/FsK7kmAtWsVDXGu1Cw3xD7v4RB12gcEkHIZad+/bRd4w/8RnCiBVXcrY+OjQTz3hT7EB4lZYNIRJhi55Ciuzu3g9oXrR7ZS2h|Chương 2038: Bách Xúc Thiên Xà;3HqUqu1NQb7fLEcaADSe1KuXRBYbhXCxZN4+Sq9f3pANUeSr3z6izMg6s1GldzTK6BhmHLOYo2X6bxXDQTleSJehV2DJqjcS2Rk2K1Ks1HVBQfW8p25NqJO4EeECOZvD00wJDmeakF3RgVi6gRXLOzmLEJHmBS8BYlfmyUnAnE36UdlVvRObqjsIDD6GPcbdUpEFYyh9e8EhBT1kq32u6Ce593h3eNHii1Yqf965++7gRjC8ZqqScEKvfPVjI8X2|Chương 2039: Bôn Lôi Cự Tê;Caw5P/10cay71a9QJwdPNQftUeWVaGg2JTJHhI8SxOrQlYuG9LF8FMXbMMGxJmYlZ9c6LzC+FHvNKq+NWl1VFjCDrXUZLEKl8p7Op/yJeC58GuMMVZFMnNXFUFJs9p3T8ilMLg4n07gTnNv0zvVOvS6oW+1U0poqj4rON0WQ63FO6CJVvsOFl4xUxys+lR8AIXJws+oyS5WOd0SnrgsAmw==|Chương 2040: Thanh Thiên Tích Lôi Liên;gYxvyDzs4QR/XTdMJIbzqF8glW0/HmgtjFNvfSmSc4lrJ5nRHW9zUI+xyzH81ieXb2Rzx1UkQ5+Zo5cP1SGpDRGart76ZWsglaTm2HEts/PT71X5h1qcZOVBGMpArApXsSWywHiPoeVoaI04u6LQkCM/1n85pO4TIIr1gS5eUyka8TSPLJhk7MQrV+pCkNEQVMJi7oIq4gWnO46h6dGxl6pdtuL/me42HttrpqJL7Q6oQi7BBKNdEfv5O6rekP5Y|Chương 2041: Sợ Hãi Hóa Thân đám;eKftStAseUo+BPX+PEmXX6pierLtJDJokiItY9jM7YqoY95sS/Bha2EeK9YdBNaG/9FwdxinrbHiE60UOILqDqTQe4FTP+1LPRom6avblJJg1XaxK/r+g5ki9l//GjGxwXfRuE59sbcMbumZ+4h8Q8uiZdJ+c9YdSr2oOuzBxjHeHAp5RqX60kWN51QX4QGV7qz2hObvUexah+8mbU884FB8r2wzF3So+32rg5Q9HBvW9aGeZf0jVLw63Gx8uxwq|Chương 2042: Xà Linh;q5f9ByAzHkJkEMPALYohB91t9Av9rI1MsFngJWIMA+tQX33mAlRqgKksQpu+fL8kSnVde8VGscYuQ0Ah5ZDtpQte4CXyP9/cfFNDpxndQSRjf0/YHEMsw64Y38RSOZQPsEqasV2D6zDJA5OsXdpfOs7lRuwtgR9AF+UKEjPY6AhSuQOLvq1+ndR9SPQQBWJYzZSUUAIjpWgx9mc5WEVMJw==|Chương 2043: Thời gian cấp bách;xN0Y4ZCyypF0YoyBy/xHs+G2gF5KBAp5N1wCcXH38HPriqhPIUh156IbN3EOizH3SkrUh58X2RRvw/iVOChXu9yreG2kWJRcDZpxK4P1ftLZ2IFE56ZKsFokwrWBzNC37x4Iy6uj1b1U1BktPG8xHdt3KMjwPi8YOHsWZCnnx5LxXTZIzwZGqFKE2SDAsKrMsAn1nK7/mEERjWhf4CNyf3RV1inOM/ZJceYcuJpD682ieV0gDU4SO6HKaQEXz0YW|Chương 2044: Lông tuyến;Wz9v45aOXE9IRLyBmuXITpu8zXV5CGV4kDh2r3oZWge/EcZbcicDncs3O0/dH4NHQl+omvM/smLtaAWVZV8qieRMib7RqaosOPYkp2VjLI53nGY2Hj2ZkI61owXTQG8+JXYUZDbGwbkXSVQajCKc48wM5sQzoxCmXJbAN2K0BBctgwEQmtHFawfu1D3QfPwguvNg1oSTrZAEUkOPH+ZOcg==|Chương 2045: Chém giết Xà Linh;vFhcfonHHUt9lzczBOegBMl5vqpEkOODCk1UY340BBnGWVGNvR5wDccZ6yPu0MpeoWx3wSRgYdtAGyNcgUfvViogjPU9wKipdtwiVMzoGrTTTtu+DQzmFCO1AoXfuYUw1kK03b9JdVY1LFaCQG/fPLZBLnbAVYXZOedub/9K8S+RQ6x164PA9hyVPbhZXGVVqo2s5dHM0ElpjvTSQ4/URNzsars6qMmw1aKNT76zK1wTfG1FvH39qlWbqY+2e65o|Chương 2046: Di tản quang theo;dO+4N37sxvU7ymVesVzlxdvA0uzIEBtgLdG8DOqgWOYMkIYITkoRhF5DkVR9FqenL79PolC/9uSIOIytHpryy7ZNluCdaCbUOHjcCcF4gr9xP4Gc1FKtVI4J2lwvu3XvtFyplFdZXgHVgo9tUmWMdpaS8Vj/NUf9uSEN6MhtWj8S+AHIxiSz+piG84sUUVk1K23ZGiOrz2MaiHNCh5cZ+5gWw0UNwXsbAIt3pkIBWkAWI5kUh6iaK8eC65YcteoS|Chương 2047: Ngoài ý muốn;M71GMhEMErqWUm9CY4aKBR38H9xH0xKx3z5ixHb7kbQMB+CCNc5737kRHLsy6LKZo8iMdPYWl7DcI9YzmYnhfvfsErucdxCKnhom12y82Al6osEm9qIW44mW790Ozy3/SVEOf7nAR0oHDG9t2HUbrM8ERVK8H9D/0I6VWzEA26c3+cF9m/4dtEdnqPBqUzg7FbMxU/B/2Avpr7tjfoWJQw==|Chương 2048: Dung Đạo Chi Kiếm;d/yBpdf6HoEDoVmd+QSAvJ1A/vr1KPJUIxrR2AfJpSo5CbO8JD1MpN5bJEItTzG3WMKoKbtUcSsCs3t/wqceYSmLWZLDi7JWdaBgET0o6D/l3MrGpoJM8yi/euZvnTCPVQaFxnrpNe31fnzsMW3htb8SCFZD5jGRci/D2iBiI+SkanGSul7CgcjaVDDY4En2bSHY3TkqWj8GfLnPxl3CgTHiK9Thccxqy78Js63bo/u/eeFEX1pF2MgFCkUZ3yrg|Chương 2049: Đánh lui;NR41M6WRZpYFs4I2SjfDa6QnpWmfYCP7jBaI67fTTvpXvg/ukto2ebc6jyzarMUYZWwVcUMwRR2yCm1LOc6qKwKLV6N7wGXa6HgRHLKCP7BqbMippN9M/3s67BkzoWeaEe6WGE8zDM0RRh+Yon+1G6dapAW7ZdejrdAy8CFoaCdOtiWK8IYbuB4XVAkor2Pl0qrVtJN5nCvpSKlctaU+yQ==|Chương 2050: Tụ hợp;c9RgQZCqnn9EPEWnNfNcmok2BD2SpKivuS1uxBkt3iXm6zlyAAZ7w/dgox0Becj18cTEcuxAlJbqZqjj1h6PWc3kBPVt4lJvhVItnb8MuLE1YeNFgw2Zl7hhWkRbBHNnUcR7FIfhXjK9GMyUZ5r+gLWloyGeJlPyRVgFyjvFHjiKx+57GUydtAtSGf6V2ygLk0RdAE1ga7tJbC68YskmqQ==|Chương 2051: Không hợp lý;Ddxw5FcVB08+1Jm9MM0EK6BP8p0hmou9t9wQe4+X+gcPdvfrDKAAFgKKgH5tDIHdfiCnuKW21jlUXqrwH/4TZPqA1UZrDVisYRfx9X+pyq/e0BYxUMbr9JhOQGs3qo1QPQ2gp6UJFltg765WQ9VIVInBKZXa73IR5CL4xLCkR1besw4HXh0+PmCUgf150ggyz763/ewqfJ60JiHwSOOyyQ==|Chương 2052: Tiến thối lưỡng nan;Kv/cuz9R3UX3zVZGMxNI7VCapiCnZ74TwoZyDZBIeNzquHeUBdzYx+V2h9GfOCVQXnteE77NQYq77j9XJQR9bebA06Rcx+CQHc3plGbrft4R/HFML6WJeSvwvQQUjHNzdGiA8SANZDnKdb0DCPY3MOFBYuse6CaCvtMYxXCIyo+4NRGcAy/ZyHCDVVFmr62dEot8ZnFAQ+h8cnmjJdL51uXTSR8K9jMQPFt14N9SBRVjDN4FBkaGn3W7KCVpwxMd|Chương 2053: Tồn tại mục đích;C5D3eVw/wugzFwn//sqIUHDg+UXaREAGOELrQAZMg38Hf+S/P6UYxkxmE3xr5a1IFUk7PTmcD1Op/Q3zgtIkxWU3NyTLa3aGFYx7BWoUgTKhrDKZ6vtPDAwBkUq0LL98optkF59pk86yummvmEE3lv+RPF5nEZV6nFGgV1Vq8bVNjG+EzbZxuOB8OUSTQ3KENEj4YSFNwUkFo5QOXpBPoQ==|Chương 2054: Mẫu thế giới;k/RQUBWwlBrGK1SQYghOIdSFU0HV/hOogMvjPhLR9AtAp8xeXBB0LzKdCe2tpMDZRGkzBwNLuz9WPhkOanFcvnrdEQi6FjGRpITeLbcEDRcO3RNPYaaX/T+U86wg2NCR6HrSoB6Prwmr/FiCK8qOBFfv8j5Mcliz+Ir4uY9b3bEc2TLS2WJO55FpsRS6ssf71JP0F78J0Wyhcul11FvK3A==|Chương 2055: Thông lộ;43NZOv3z67Jr6xagkC35hSqUIe7HHD3Ft+a0vWHQdt2/RCizN2VJEba9NWCV4mS/YMCmumg1dFFOCFY1Izh9qGoQ8CtNcwPJ/6BIYwEQL2RCqgnDNG9vmQjJKAxRf6zWe+anODklRm45je6SMJtfxYjO+I38oSgvXFYI0OVXxzvn2OxSSlxlf5NLbtE+/uT2dNVx7Tsbo7Z8aOgXu63qfg==|Chương 2056: Thanh Sắc Thạch Bia;GW6SXsdu1MYs069H0coqHsKxmosCoKwdBWRN1nBh67iWQaSwnXeOGErZoou/rA1qJOaI9jNXJ3j4luCKNw2OijSjye5pufHaNOtR8YeJVSO1EAEERKu9G4/Dwcc5adQzzyPHHZ0xauhJ0VcKwSmvJSHDS5iIzKwi2tUP5ocFMlNtfgdE54yj5Bo3zTXsYhcfsxrfTMu1KK7Jy0fbk74a5BRu7e95E1rENF/IVvr9iBI/vvAeTdRcE6gNw8iFxbct|Chương 2057: Cao độ;JWmWK1BarudqJ2i8k7k3ndNAnemfC6TZqajx3l0HSkyDmVqqEc2/zcffnls47UB8tgzwdfivECMrsxLkhYJEpZOepnKMZCCCzMzulBUShQNid90P596naqZAqozng9bgqR/TwcHtxYX2681/MSZa+dIzdaYlxVZ4d4VZMjE5WZIPABz4oFrDHzYKCtwg8M6kz9aTGWrAYRjUOoPJMpFNjQ==|Chương 2058: Đột phá;CxDK9jFKGePyp3EQfFaJt9jyJqXzhGHI7ImjSX1K98H6cHdh90UZL6BPQiRp2BQJIhpTixGPBdkvpCHepTh0A3CESmFRT/3DrXUaykRci8GKbuN1kibsg72aUmQSit//JxKPTo/vNMM7EKd1sAvIxcnOY8N6uHDEgBdjYAPhSLiKuFwIb+LlJWImlIDgwbpbCqxjYkEdpVtbXBQa6QRBGg==|Chương 2059: Ly Tán Tụ Linh Châm;4modPLm7swAjOCypy4zKXtHRqBO1FTKs9Nsmj2hDhgNVlwQv9JUkvjtk4HDBQEzbD/HNNwj+fo4WiENCY6B5GMD09tOLugEGO1jhWvb27jq1GFCcE1pVJd75BMaNX52sroB1QSAN/+lQ0l0/GTikKzPChNacWW6Q1MyVSfomAmn3D4RthbllX7BRVUZWpW/quFuxbQKvleULu6YWGsyRBVFo3pTRrWvCsoI8HXhwRlVxvxxFTD6e3a7SK3ANQhZ2|Chương 2060: Trận doanh;j2B44m7YiLwD6/z561Us3sG6rHuy0RbbIzC1K7NW2KWeXxodc9r2Oxr9HykkB+HUqpMJ6Pf/UlCIjdrkrt3Xiz2xgmV4W2bRfXGjF625z5MbF2wtPH7dJgLOv80+OfBbCNFNOC524EZoTtRNHFioxj+Q2Z8XCJ84bXB6ALVDLYAiwgXIUJISkOufxYqL+/oNQf/dN1VitOvgaa09qAXgPw==|Chương 2061: Bị vượt qua;klvsL4oG3eEIDDkMm4eZOS8m5mTSJQgUYbqC+PTXCVKp/4CxvYxhkDQqb8TbAiv9E1zM2WVIjylqFXZ180TUHwSMoMW25uLkF6rgl2/ISnwkVwBu0IrxGMUIuQNluCU+a+De/lGv96HuDQB78pNCnvPcvNe04luwRpKpFQmCumEV+xInSqdqzpfgajbVYRjquAzHTlCCEeEap43uLNEhSQ==|Chương 2062: Hơi nhỏ hy vọng;iGUTj3Iao0okldcU5V18Diamnc80987V9c8DKqmPxkXcv0+9rUyhqFwWeY8OaIRHP07WHzZn6WI7f5n36ZimUobcgabQCdlmOx9Lply8N6Unp01rDw9JSWIB/R9v2PN5ERmDPPsO9bWLFzQQLdEaVR+NYwCwFAyYcAYXDhhdT3s6kv2M2ugfDDIeJq7oU8czKSQtvXiX7hdcgeVDARIFxw==|Chương 2063: Lưu danh;T3Lg+L9XbNoGrL4diN5/n34Cfd1JDm+p6se2N5HtgShVFYw/LBXCeWcdhTV7WAnD2FDGvERV8ZT0/v8Y4sKC6Ffcj7Jg+5KM3445RdyOyWx2JzyZrgPkoa60pYGdWNAiM1am59WDFRsV9ktIdRcx2ZzbzHelAj1SbV8xXcj00NPN6zg+7cWPeblCs4VzM8k7mSJFi1SoeolfslZCkq3dAA==|Chương 2064: Tiếng bước chân;Kh85g53FP3vIjQCFyM0HSbyzY40veSjBzok/IpqRqjKtStAQP9U6RiNiJUAoTLmhP/qeBx+lOJZlZhYVorw9bb1ONmPhAzLhPRBWJUa6OlLCnbgO7jE/wPqAdSCdfw1NJxTDhRKeSBNUoS7ADmIxZZmA5cN8rP2u/kZr2F0dnpXJyVQyxpQwDHow12EJ98ri26U2NSpikP/4EuEpzfvFCg==|Chương 2065: Điên cuồng Đông Phương Quỷ;EKTAQUnwUWv7t/0hwByLJVuEKwbnt57gZvvzBoWSOyL28qYwwZ0kQnDrHCTb/ucwezlJN07i8zIm/RVnoV4h1N6od8FbqAM79MtwfuFGJs+w30x8bu6Vn0j0B+IPA4WdPWSDtETFZ0WBkjQcgaHf4utWCqA26sNUFMazQCno+CBavtiAteB2vrS+GsqdTI2LfoItU9LNLmI63Qri7ahzdgVk0I4nQ6VDsVQuCg2nMa+vItyqO6EJeMoScD9Xa3HI|Chương 2066: Kiên quyết;GXDoRA8H2azL4+nrR7PBlV8uusjYEan7ENEEr5ZbJp1+364pqKyhvDV23uze6Dfg2P8NTPNkSvIQkH3BalqIeMHrVWmI42b6zry1wIJ1a3FCUhXykS8EhzEgpJDrP3qbaJpvgOWMqu7zLIpizwyLuOS/9VamND7d8MjCgEAph6RnKic4FUyHUMPqlr+XeLQb6pwgyRVK1cHhQGW9P2+hTg==|Chương 2067: Oa ảnh;ImHzeKLH/vRwXVx3yoSNO6KOVaLLZi3gFAfijJb1+Ny2JgyE/DJ9OqzmFoHYJutLd45bt6s3mSMSrE+dGz9O2kSunqUqktH/Y/2YVmLOgQ1QQO0uHrpttN6WuJWvO8DncOqLj/JS25um7sqtYnAY+CiKeDop7j9BUvZWB1vIZP+NUvatyeWGhIcrqOg3/j4bFLRqI1Lv879ySaQ1GvXNgA==|Chương 2068: Kiếm quang;HrD0E5AzC6+k2Wnv4ry8Izkrd9N0qgiQ0Zb+yYBsUq1ktZ/djyY8/clwEkB1524VPZAVxAN5hGPhw7sKcM5XYoT94slwtydQv2oX6UuxMZl30Mg/9Er1ICohadI56X1CQMsJxwS/Mm66bMw5ivlqFyR+FSxznbI8ocC4FBf1wAMxIfsKnqTLLWjbg2HfanAUg/gwfjq1QePFiLzXkvgJ6A==|Chương 2069: Chăm chú;EVJVsx7ABZeNnojeFZY8Zmx/Oe0GuDSbhgqjQZnnW2tu4L4XLgxLKovSRbXNPNRBBxDqNDLg4hxSc2rH96IWwS5tnz0b/4jyBZDSesAR7g6OT2H+PZ0obuXgrRRWoDonUshFVwhZcLMwy08Gj4a3ifCJEeyC2FCXLi5lWcXieVgXx2iRFsg/mMspfN9H8zYjtUjilELjUClW+90//2SZ1g==|Chương 2070: Dựa vào cái gì;M55BPcQ+z9Fk2YJFy/h+zN6w5GxdVXidXnhwQbQxwewfrZGvNa2hhnveZ95agARqPfSKLKxP5jxSGQcjVP7Hxos986Xm5mT3cXfbA+2NBuGYjTBOm4DsK2igMUOz5Rv/Ia8pKdAjWRmnoIJ1TSKDNbiaoxiLJJMDX8KlA7nSkM2mqrHieLqJOZoIK3PN3TGOiYydewRIsM7AudWketHHaA==|Chương 2071: Mẫu thân;jUUE8D/38Ud4k+D23Fp9U61awqQBEW4jAkIU5vOcd9Tm5AmGZqr10ot07eCiezespuShRB2IukxLD/WqL4tUKMHyLVoJZmF6uyzyPMuLjjxpRquMOiNYHS980OpMT2LJuX7oKfgWEvxHvICJDQWRyTZaeTRcNUJX59dqy231qdkExxjGLoJwAt9hzQ9P8reqKhxUIYVu9hVaIsAWGL9iNg==|Chương 2072;Z0WHvb4bq51r1rzcTIDkH5VRTgVq7LNjdlDEUck8NPJk2H0QesBk1npgCCVDQE4YQjgJmBBnKtACfts8u61cvWO7tSqsiMGFyaHKVoUvmNq2cKgNDPsNm3BIl9RdgDE/WL8z8mCcSb+0+8JVpulcB0i0snhT6f0ctVsNTEcXgLKYQMkizaRVrN26s3UOKugaH4WBqjcQ/CxmFaTKRx+SUg==|Chương 2073: Xui xẻo Đông Phương Quỷ;SFkwURm2nYpDnBX2aWPihF4lndMMG6j5PznrbXOmR4GbUoN3GrkprKbtREGmU10PtDRcFVnN0uoeGgRUn05EuFJR49PRB7TNSUbSYM8gyPkTswg1Ww+rdumu/dTPeACfd9MKk+VEaHJOKEqOcMkaUb/K9FfV1aZFlKlFQxPCx79GBn8Do12IuVF/+uPucyd2Uc1dmd2ZyEQ7jVUh+JsnfW0bAmZPG10JP1xj0p4fjFjlyj1RilnF1S7/6VVu2fw4|Chương 2074: Lê Dân;XcvW+gMt1+yDNH5oo6RfTDXGz1DJJl86PEDslRS8sm2qEUh+6D7IStctzAHfNdSBcg3tzC0NoPC/8r3Er/PQlFnoDyEN2qyldfhFYytdDuAuflEXFZIzybrXdp8m+7e3iRrTK5sxuPDddv+Xx6jRbYzGOj8/VOw2mkajluRQBlwOzAmJaVTiKWma8nRmH2AlkHHVAU6S6R6NRtSl7sPO9g==|Chương 2075: Ý thức trách nhiệm;7hqLYmwFCrCBs7cEkFbloaLrEqfGiCjI7SFOQLaQjErvzRQj3SdCA+Bi94TX6TnCmLGn97VfOdgmEwk97m8iWaOVYKELS81fZ/4NsSelnWnFxa4RzHpsJBGFkWr2qbwZviqXAykt8v5DnaiZ5dj5MnUQm8reqnW2cjM7722yLFzEOqn2LLjNePDyld7sEnDxiN3Xxw/SOPekq0j7hFsikBgwVmWVahulBtVerzHtsbV7CKSvr50zMFuuAnmTBO2K|Chương 2076: Huyết mạch;T035ol7D0AopUiJ7zdguP2jSGnr7t2OhM+LKZGwgzCzt02oVPjalCdEIRpybM+NC7RE7l1TdyXx6BCU742LzZ9OvksRWv6JC83ly6nwrhaqRXxeNgWUigSrUyiHBfCgkO6mBODLowWBlmJmGOpgwsekbrClDEIoYd9vM+ClBlkroKsGNFo8rD6JTul2HnhU+eOBofdPBFrM1bHl21D5WVQ==|Chương 2077: Chuyện cũ;ryDn6QkaHmTqrlv9LJRID653OtLVJFJWmdBAXp//5LQL5GQHbyHcEDDapMCvM7jRu6vfRhgnhWqmcVxy4qAT34fjuY7FtSvZYGcFlrJ1TZOfqJS5I4v08x87h9moQo3JZU1MXy+m/AMREe5MGUnL0ugGBxeYT6wTQfO+XtuBwAaS568tKLxSQWbggfIbeELtclXKSbignKK+ym+1r5aBIQ==|Chương 2078: Kiên định;N8jG7CDn1gEUdJ0k2W70qzTcZILqJYwWtvxlIQMYoSYGTdnWsdxfKHTivXfGBQfhxewSxKagUipl4BgrF1BKjR1mjq4PTHFeubK0iBtQfpMV2A3kUztpyHdPtruhUjoEc2ItDIV2KP9tg24nWnN4aMeEJDncPveMbJDe8wrXE1og60w5M5DSdnd1XdskcNaWXiBAoEZSZGNpnuh5HbN0UA==|Chương 2079: Thanh Dương Tán;OatylBRoiOiT0+4aCHIJsQZ/4lLyxoP0dT8QnNDHgDrMf+dvmYTozKbo42Rlv6+DsOcuptrClRI8KWnY0rCh+/qK1IxpWkcBQUizSEsEjeV5CPMrV+COkPvo9WBnuhON6A2wsiGQFuLqLLWTevY6jWPsb5aMlZMCvnyAyUHokd1gcwvv0XXo/0bQHWhZ7Cm/JyTxScVI45qWJsEAveMANQ==|Chương 2080: Cổ kiếm;zSTm5hqOEyhLKxSblRagFG5rIijkgmqYNw35u5Q22xhr16v5zgQj2ZRaOebE4H5sIVZzuWsuKcioa0RoODdphw+0yGggTUHbQLmZ6iTLD9ZYEJ/f4e4+SwYlxYdh1W3/tDX6LacgrLlFy8ECqI6rBrY51fPak4A/w/ga6iE4RTgSHMS7yNS0F+wwHkJJl9SKvVj/NyXwC/D4JEfmuzXWMw==|Chương 2081: Tranh chấp;ai0DhIzpYPKEes4iRzi+y1Oz+Mf3eCS8NvNn+HeeXPsgeSJ3Ff1rMxJEkt8YD3GqGaYXKmu+69SkNRHcJaPN4lmteDtyX43pyNytronQrTRO2/u4bNE11HA4WRWtV5YTnXaxCRrcN6wzLSztyXfNa6v+uXFqq1vNaTIga4pEwiOgdjb0mZ7InsyY05+RECiegFTR/MFO0Y5SY8r+6neSsg==|Chương 2082: Dị biến;DkQ23VPGCl0cwX8WetP/4Cmw/TFaThIpnls+OQEmpYM2vjzT8jA37BDYVBujyZ49Fq98x/h4scW8A0/MZ3BeQbJl7P0SZmbbzk2b/Jhb3c3pVuvJdrb5ghX28Ig778bKBymldV+TYjAV3F7yjIOpF5lDsWKrZtyEQcqNZfgi67VGb1LEHKhirXhwiWDrqzB7fe6/AAWL29JV1UKH+LUklQ==|Chương 2083: Xúc động;oLm4ca6mcNQ6R4rWGZp+z+XVaVkcOjlTvCzRc+FS6dilFB7txvVz6nipgdVedRUTgN841PXoSlZIhRfS7WSEkxqIH4uidBuxLpRJXxElH6Ge8Rcs1SVfiLqT1FTdj+dBRUHwGK7g7qEro3c4pV5//RwQZyg8WpBKmhjw/5FejchxeuoSP84moD2NOCV1Z96hR4JY/4A4nD7v2S8p8WJnvw==|Chương 2084: Ly khai;8/oFG+awsrc+g2Q+Q7XkjT06M4WQJBuYhUHzcqiyT8JAs8pOxlyMMQgQOQaHSpKjRO+tXdyugIvgp2F9eR+w7Euhh+ZiXk1HhaJSPeFryyv8nkrdky8SNgnbzjUMS65Uk5Ex/0az8fmI4OTh+BsgiW1Ju6JO4LAJvSHrxYlf5NPlKcE09Ef/IeHR3CznzcGd0lf+NZCSKnSKdgOLKXqcpA==|Chương 2085: Nóng nảy kết quả;XeeQI/5CpPE9ps6gKce7NlwUq+NaKAyDKkCMQvpWM0ZOqXpi06BF+u7V2LEDagP3keo3dhgszhnH0XvXOGBqWOkRDCOmHfaLtD84C+h5StyQURXrAclkz3mdSExnshxnX+FTHAGDi97oG7TKcomJ17g5YVUfoCG3bm251FwkO73eA+DtObtes2d0ASVUxVcrvahGu/XPdMHhQJ6DrTq+UA==|Chương 2086: Ứng đối;OXADWXGwhrS2KGgovCOyxqzqVp64adkwR9V0cmMX/mlxAUDouF61lFAECLNh4lI0V4WcWltCoEjLY88OTiZ3uxhybIVwyFunwNNmAPI7nCD0XbhcOPf1lW/7xUHU5Hw5zG8IIy0rsuwUez8YMjQZXOQn3cXDF4N6bw0QV82TMZPRpC7zlqkDSws9pC6jbQ50UZtXkp70YzoCCkPSt8h55A==|Chương 2087: Thái Dương Tinh Hỏa;H5Dbd6eTYmfLbLosuu7HRD8NVPU4XwtFrGt3SxCuCwkqo9VTCh1YYs2szc/96+HvQIcH3Eo3Qp981n4cv0XT5kPyjfwElfD7mtqCNVcbVpKnIh3HA7IXM0gFo2Gm5V55Kzyd1/Aq8Z6rw2aVi3ZZ/eGO/q+ny0h5rkP3+sYcPoUyMUPD0TJifxp5eRZ+bRUafbYBP1/cpmRpi5IeAJCTNQJmcCZg3l+Dm2o2vdDoTHaILOutqVQqh99kLr+yitDp|Chương 2088: Dòng xoáy;G5z+3mma+eRX1vSNcZK4RBbPUjeQjjC+HcKTYEosjLKzg59ViD4vg0lNu5O6gN3xSY3z4Wn4TylkRj2mXciZMj4mr8B09D/vvT8jSOvX7jR+bmCqG7cz93wv+U7vgIPt9hta+f2BLr1oVG715e7eci8Uuuwy4RgAwLtEGhDpbUKGJBD0X4S4GOtIbXNuWioGCloeIFUDq1YIP/+CfR0tUg==|Chương 2089: Trong mặt trời các sinh linh;4Lco1VlWECb4yRooudH9qPoN7JGNcdG/KfSir60z625P5TSyOejuO61YQJKamhMcmfBx4+buqSU7vxaprofuvpbcAKGZZ2ASShNXHPT