KK Truyện: Vô Tận Đan Điền prc, full

All labels

2019-04-12

Vô Tận Đan Điền

Khí Hải là nơi tu luyện giả nạp khí căn bản, là nơi trực tiếp chứa đan điền, ảnh hưởng đến thiên phú, hóa khí trụ cột. Thiên phú cao hơn người thì một cái Khí Hải thường có mấy cái đan điền. Đan điền càng nhiều, thiên phú càng cao, tốc độ nạp khí, hóa khí lại càng nhanh. Người cả đời Khí Hải có bao
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 3610]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenCV - TruyenFull
(bản dịch - full - 3634) ( convert - full - 2618)

Khí Hải là nơi tu luyện giả nạp khí căn bản, là nơi trực tiếp chứa đan điền, ảnh hưởng đến thiên phú, hóa khí trụ cột. Thiên phú cao hơn người thì một cái Khí Hải thường có mấy cái đan điền. Đan điền càng nhiều, thiên phú càng cao, tốc độ nạp khí, hóa khí lại càng nhanh. Người cả đời Khí Hải có bao nhiêu đan điền đều là trời sinh sao có vậy. Nhưng, nếu có pháp quyết tu luyện tăng số đan điền lên thì sao?
Chương 1: Thiên Địa Tạo Hóa, Vô hạn huyết thống;iyNE8/JvyJXG0l3cJCZmB1L5jjv70QTboRFIQICbnYyrbOfhYHWXsO0yAFxkQwvSGSrAnW8IzPDgNXdwR4q5nMGTprS6PedMWBEw1LpMvXOOIO7L7cCJR1oAOMG2peiszdMGXoQ1aCFQRaTlymyFscI96xmAowkEDkOKIpt3be4=|Chương 2: Tử Ngọ Ma Cốt Kình;4jBylTEgjbyhnMLd8REZBItnMc/vCCNTP3niR5O8JawLTjAWcP9+wUhA5TyCA0mYpFlBJCTCKQfY1nK/E9kgOln0Tw9eYANLNzmas2kQ/PMtqC0zqklKO+UYO1wMoF+xalumC6bp0MaQWzRTbY5AxHG+KeaErTZQJOSaXX/gfWs=|Chương 3: Nhiếp Đồng;2RXz7xSaB6L/5p9D3hvEf5jDVn+msEAGGgaOU6l98dTtL9cJ+ONY1kOvDNiEvHmatNuZZSGAI+RKPIYZhlKr4ftNrTWWqS1eLgYFAC6+l+2kEjLiUazFrisjgDcNtemfr6UOgDXDIgEkHPzfZQysjCmkXLVyvfF82FJB2HYmO7U=|Chương 4: Thiên Dục Hoa;nKbuu+HfjAR1aqRk4gKPZ7Q8lrF1Z0ezI0/Uh1ECHl6Y+y1SGAlC75wGoht+UoKVR1JWExKuPlDOdIGaWRV/Ry2vORPd56xXRbrE9UVYa4Qf5fgNQG7ww5VxLKKZQghE4l2GMHZVxr/UYUT18w6A00q6VliuTBh7AzxgtVY9n8Y=|Chương 5: Ẩn huyết thống;3IRuleJhX5UG5Q6+oQLIHrYpcmdhiyog4A3pNZiNQxIMhlJIxnJPQOfbCk8nFPWWrFnW4rsbdbgJCPWUkvu1HwJFimuwyjN7+SNv7k3U787M/QYYKgDonjazFK4DdyXAbRAdxNdmh24dEtTsZ4eb4Ney1D7QQk40B/PkstfaTJM=|Chương 6: Đệ đệ?;EJCbFjjsp71ThoAsK9lNthzABSOvPnCGN61jrEkleTIIAyzQvrAUKCj8d3vHCRn3Bg5iluTBn4rlNhmBVFwhGOgkgetwC3Tm2QjX6p7s3YXxImiSMwhcyacF6o480etxSE0ImUdbC24AO/A7P9IRbqlX481GMWh6mslLyw+e0VI=|Chương 7: Hoa cúc đóa khai mở;a0lSOu2Z9BWs5q2CB5K7HsgwtqKocyJBQSm++Yf0SSMF9JSZKNjqXfGE/6WRw4nbX81XS0wLhJYlMUruYlOiPuN2FQWdDIRugbDENaA0H1d8TmqSP9btYz62jngQ88fnAGb8r/gpwGSzrU7edjLpNvySzTqyKYY7vpuhXVGAkVQ=|Chương 8: Vô tu thảo;NeO7p8BN2qfQBhCQoiuFelXapq09fg3k/5gN90V0RBN0cUD2oyXDgpq6S+tQBiNqcUmC9+QpevNCDd68gUZu0soqY/l1elk3yhGedbXj9WQL9PXxx7Onk+sUz34ra1ijvpbuXqyIVbaK1EBBrocjywh734SMA9Snz1PFTgTvd3Y=|Chương 9: Phiêu Miểu Tiên Tâm quyết;7N9qwAl4POUlvGo4V3cIx6WACxJnZdYujonfTuRoCrwfKJ2U6C6h8FD97auVpOru3WXSCbiYV2oEC8i+11dN3S0PHUb6MQ6m+SSY9VnCdMrkB1GUysfhN9lyPQnSBNFsNzknVDvuYlLaI+n6sDyKNVCkeXj6vuzfJTvtoDOQlHA=|Chương 10: Bồng Hinh Tuyết Liên;DCAOvAJFpQ8A9ILh7b0MvxSFCCSmHIl+g0hNpBtSsoVai7MD0Y3KQoOtVa9S/KPbSai/HmX8LBZbYnAuYgdXx7Px6nbOekm8w1dUt/Q5vLwxCncKDuXIgR6eAPFct8NQHnBUmh+D2Um03Da1p/bJDcM6Q1b4cxp7jSt8PVK0FwY=|Chương 11: Giết sạch;ICdk2FICcAkg5lypSPjL5kbT6DmnEEtE979ih2uTqx0HQ779qGR8B31i9Q7jAxY0kwv14+9HLQNpxX5oCr2u4Y08hMmLpBuzdHrxmNc7MAA/aHuLyxY7BD/ZDn1/+WmIiLQsjHhtOy0zw8P5GoJFW52wGcNph6aAHNaism5CR1M=|Chương 12: Liệt Hỏa đan;VQl0mJ0edMytYlVcPCl3JG3B9R52c76ZvV6FED5FW3jcnbQd1zcgtTP8HjiUeLJaRaAlZ0Q8hkrFLOZAWTmZ3iJpdit1zHI7jzMVZyfmss82STC9k+jEwHrt4JSZqlFpFQroZWqSTcA2D3AiJexJ7Rbv5nTphO5e/i6unmjGgz0=|Chương 13: Tam đại đan điền;6LxV5ZTn3n7FaHfB88W4tH1uJ6DY52BSmv1KfBAAdEDdlXU/2TW++r0JGok5qhwf+Llvm48j0/k3LKHXoouPVOIDxtTtbKrN+lsQnEhn2YdmmBrgph2rwZRFwWlh5o87/xu1551yMymBLvfOJoxbQ3rKSDQ3cjj7wvNfjQLzErU=|Chương 14: Dương Ngạn;0wA8t0O8Gz0war8fRh534NKWE3tC/sI6uUO9Dt+IVMceLXrtagPAa+7Sd4SrlJjzWG4zUczFSBHsTXjKj0bWxOQsuUy+9TiER8kLPfZ+6qhWXqn2cNp0SUwLY1KLdjfAfuKsRz17H76RC5qDbfId3mXFYlkTV+4Uk0lZyq24gdk=|Chương 15: Lừa gạt (thượng)​;seNUULVHU2q/+U1FVtMTj5xLjtB2KvNChvCl4DYHD5H6zs9NzWDfTBsseMz/WaXc+XLLCGwC8ufMnZnG6EzCXdrpoIlNp/rn3i6Uvc/uU/MMGq0gKljtpl51jqWwO+Pgm81Rf6a80RfPZ9NPTYtE5Lndkifmmt0OrytmbERukJk=|Chương 16: Lừa gạt (hạ)​;EKieY4x22rMDBk54SApJcvTh5G3kPaJWyeeMN1vSYrblDBL/X1/51yOU0RJhwvdgmcVm6mjlwqnL+71+vP1c1QB5m/Pgz51uHC4QagyMS2ID/PSXdK/w1sSmNsISM6iXOHC8+sz5ORclsCWNQVyWi/cCgqlJuG3yqcbVprqzCak=|Chương 17: Nhiếp Vũ;TruvXgeaOa2WcNvF5TATBh0coCLG1pHT9/EjjzSO3iZITgCRl9LTjPjSqXdvg/HZxfmVf0nlq1SWz9lDMu8sTlDsoNAG+abkzldbvP3FKq5DIxqF+V9bCttSW3zQzxqPlPtLBnR4+ie+DiyaJ+hnek6sk6G6nN6hu98W3khz1FI=|Chương 18: Trà trộn vào phòng đấu giá​;DKtoDVRbe8HmTw/KD1don1qzPb8gfP9NEsnNHa1HlhXkEeFTZyWg8aQ9VmxoPUT2D/Asqrefj3D+4whq/19NeDRAzcOO7iFNygf8E5gHU5WoQbkiyw0Sk8jhM2tdpfQq4gxZPRhHR+PBHLX3adTzh+xeC6Adx+HuwlUvIG+NfTM=|Chương 19: Dương Tuấn​;5TanN41gdOnHRvuJVbqYJdiDCzNuv7nLreOjMDnE2+VQQ1hTay0ONi7xWDgJmXdYbWT9guf6n6AVd5XhT/uQdnl2vDfm4ANF1Qr5Dlshhd/QsLD9/+BVF28ExWZXHSoav23C1rzKX0InR3gLq98msyslObGDlaT8bpsmvnNwSV8=|Chương 20: 100 vạn​;+2QU0LU63srnQp4uq9KG4rOdsn1s9cMUqlK4eHbdCbOR3neJKtLXjAQaE1tZjZljg3scFkMCMr7HypkCnIY3YfZ2Ca9ioqtoUG/oNp/OMO2w4Iqg5OcrcZg7AF/PlUvjaiTmhKa4guhGN9WiR16LwTV6VcoIuVmtAs4Ka4IUTFY=|Chương 21: Nghiệm tư​;jFWT6+ZtJPigBEkq37Gfoj7ML4fwTyoOgSaHDrmtdup2SsalnZFh2MNfX3VfCrd3rsyupn+BW4ZokuQaRs/Js7ygI/j3j95TrT7nlhIO+BIJC77kTbzmYclloLuVZyhgh93/6sgBOvHCBVOtnSiSX0kUNE0/NiX298fEyT2FPt0=|Chương 22: Trường Giang Tam điệp lãng​;hGeo4BpudSWU2XekgVDVUtbV6YX8gggRiknZUA2a2CIcID2e1RC3jYb/wowqiIjbuBXJDkCeWBMDmC1x+tsgmoF6MT4/0zj/7plZU3mp+mf6AzUikw+HAhIAshtQn52mGQez/x/Jt73KwWSWJkAA1CV1XMbtiKfA6tw8HpEv9QU=|Chương 23: Thái độ Trần gia​;u3Tp0Yd2Wo+VXklSN7+6W1npA9ecxeGxB4K2Cbi+aA3UXjsioZa3yYR5dhXFTgU8WKwDbsHXrmR0Puyhq/OdM1jUcfVBTvbdJ3ousSnd5aGyRqZTePOgTVnmnkngc+V/wcMin/t1gPwv4v5cBn519Dvcg/wBTI5bONCLSoWpt7c=|Chương 24: Dương Ngạn Nổi giận​;f8m0a1zLrR+TQqWdx7swzAzIZlmdr87ejAYj61IJ8w0zCQ9amIWYzX3BDyKTZUmuLVJ49jvR7nHciwLRkp1fjZuZ5BvjsU4F8vvD87cpdPRtT9OSh8wIZOQXg6bdIFPJtnuF+q2+8y+j5ofVuDbFxWyLsY5z5Y4j9g1p+09rz1w=|Chương 25: Phụ tử nói chuyện (thượng);O9A37e/nwSAL+9Xqu5MI9FF1X40rsX/hjnro9oOXT3YnAOStZfkz3drWF4y7tpHXSSR0IyUKKyEYVlBBAO533jC094+kja7Ei2iUGziVjUD12FkJ8kuDu3g07FyPHphNUsqfEmxrciUeWqM3Ma+gV4MNv2y7S9w1XeL8/rIpb8U=|Chương 26: Phụ tử nói chuyện (trung)​;T2Ysa9JcJQae03VZidNDEXNspXOyyydWnKniNF3+J1L2nvdwktHRtv1SGbKOV7z/lf7BBy1eKDB1sH2b+c/pPZCmxTwzw9syWeFtUooTAxThf2uT9OatMr/U12UIAXwMkVzjAiDVqEZ24oiQsDvFm0Z+Cu4e26/dhuhyiNiiieA=|Chương 27: Phụ tử nói chuyện (hạ)​;blWYLutbwno0WrpynQ8zqvQfbfVLAx56ClzSfxH/AHJU5motIh7sbwusnp14VeIeP+LUN6JvU5UBwfIJhkZ14zaayYt3dr70BOKKERWKog5W/BmpHq5ElyBPumhJIWUAU7lWOt0CnvZqrcRZH/56UQJ1sz6H1rhzifQizZahMo4=|Chương 28: Sự việc đã bại lộ​;eM1Rvn0McQEiAFjbpZTDQYmXAqZ1DMjm5OrPztnRI4Vf+y2ssUfUMIu1A/3epM1U35WORkwLe/h+n/tQaBR5gd5uktzCmo0J8kP0OOPEkCpvJsYJdWN7+Ua4YoSAwtcTl2JfI82M1oYrC7LdLnCtBoawhAZL75bP7CmraQV3N1c=|Chương 29: Chấp pháp đội tới​;rHTA8LAveK29lFfbhohmIpFMgKOmw8X1onYqpIhd8Eeyq9cbNQvTAJjmjQYl1VaEbumJgz2q8b9vB57XLSImgkvCWwVGfjHdmh+gaDGRhwTyaI2x9J8Hv5sAJfiMI1uLTpIg3wlA9PVk0PxRkzRdFkUeJ0qvn1QMr/ygxRQAqCQ=|Chương 30: Đánh Nhiếp Liêu tơi bời​;dzQsOt91JrLwdj67RNeR46MyB6e0EtzxT5l6A3ZqK5Ru3TwOy3yu1kLGfC0GNgH1sccTsIuA103cWyuXcSVD78JTl3AMHubjPrNsZUWMslqDOGpTFRhGLEeQtc1nWUKt32BVrJlTbrS7YOzA1C/kaAtkQAVI6kEez9rx4RO10bQ=|Chương 31: Tiền này của ai​;yBfCuS/bLeMqY+IMfA5jag/tZF7XIJfWKTWf2FZq/tz6apyrit8r4G+nHUl7/wrRt+QIEc0o1FGnglqNS2mwnZIDRymDAu4uolgh1h46eVduLF2282H/LgKgAk+Dsx68IV6s0Js2FOyE6YZMIO+zj6r+nSBJacvo0JKYid8MCSM=|Chương 32: Xi tiêu thần búa;458qxlGRULD9tOslyyMgSq+jgjJiA64srn0ku4Ib+sCODATQ2cL8o/o0F1SX3cUXKNCaAKpD0QaspDW5IlwMFST6BqvhRGuIA3EuTSGZFO8L5uH2c0tcwoE+0GMek1mk+ahNmftnZkkv2GwMlbWUyQCgmDGpMNv9p77epWnAOWk=|Chương 33: Ta là sư phụ Dương Ngạn​;/8Oy4RWn5leBnEL/cm8fH8ox/oZRSQ2gAwoZ8QMGM1YDUCT1oQeQvQeVrWkn8s7Bm2mKL1+/ntB0peov8U/1Xo435HYSWhM16YPEG8aEgMTqnDiAaYT6sEOBH31gT8OFcmCfe+QEgveKjC3p/MWOBjJqy9NlSWqqI7895263maE=|Chương 34: Ta là sư phụ Dương Ngạn (Hạ)​;hSSVFLkg03S5tI+IkcC54R5IlyV/d8th6uXRX+Lq7UvNXx2cLYOUVPMaOJfX3aoaxraJfE8Mg2YseyjOf4IDZfUnTB9gJoPERGnacl7rf7HThSpR6Yn6z12OTaVuaipJ/H516z3NeHbn6yu9YPJRAEGti/pfupOXXlqhMmgvwI0=|Chương 35: Gặp lại Yêu tộc​;jZattrIlCxNSpLJdb/IRLVQ6Rom+f6nrZNAUpOcPBs/adjmvy7IpeboHonBmDZKLYZ38XAtumS61PH+acXnpagLhAD9rFrHBHZxnl8zuOV8u9pE3rAzLaF/lCZm5BoyfIv7z/00/WGXm7DTfGEA8hB6LFMDuqal3olD2u9oymko=|Chương 36: Yêu hóa​;mOqq+gOdWIxibz943M8tA4q8t47uXdMVMuFWvgjlg5xaeHJU21PoUAalA7Ogz5GXRKoQT61yHmTu168EIjWFQkG3rS89roZc/hUOPI04dZb6EkWmS3+jcdQ1op+TemfhiAymtvX2CE62xDhi8y6g7cCAtIS1NWg4sjTp8G/NLoA=|Chương 37: Ta chính là cái tên phế vật kia​;s60qpK3KhiJXPCgdNsRPBcVDaNidc/CEv4GNrLswNhjg2he+b9ivD4lB1Ml1GNO2HylxvKl8YfP/c3kxPzJDBVhZsPO5atkCwf8XM+6oMYBTTFXq7ti2bEBpEcNx3d0rF4tohYxluOI3KeiyQ8aRsO2BEDrOYQ4JyFkOOzSFj6c=|Chương 38: Lại là chấp pháp đội;ivLHCeok51vrHKZQx+Eb9CSPbKCyqM7LV86ArClC/olwEm3v8Yf/XZQKrVtHp8mBBPqMWMmgS4GWEzP/xCtSCrBt6i0Utd91AoVYTHONu1pdbbNq9o1XWWVAsf9fHsZeIzejjgs1avs9/wbOMmeUhVZDJ35SUzKlucnf32hVF0I=|Chương 39: Thật sự là muốn ăn đòn​;+s6r18XK8FEvdSRsfuPX43ty+sfqwSScw88jE0HGNXAyecZH7v0+243T1pVWd5K0YPyZKvyBT6BfeBGwZefMfkqgtnKscZtZQU9ex0MHpT7j7nz4xc96//8v+RYBFvWy/ildps8Ej2s6KMMa95ebmFfELRfVK4rSrK0hH3PFdyM=|Chương 40: Hồi sinh hoa​;mb5L+I/ceH13NtBpupqwmGao6fXC8W3baIJnABmTub0VxHjd1ww//RCJW7FuYP0CGi5wzIBUPJGSv13AwMnu9oi2mwhZQ2Dd2oawDOccBmNFBGPVgdIAToF1HHmhsvMo3T3pkCFH6Ou9L/YHTnVEs3Cfkw2OSSphvHLSfea6xKA=|Chương 41: Thú Đầu Hổ​;lLzALXReaXWKj+VUB4fXd+L9Uho1fuWF5+plWiiTJKDulDHT0lmimV/9gcwe8pGQnJ54S+9kiwRO+oxWc0pgWy9hzv5Act1fzWehxwFOVx94Pde9IQBjEWteDmsvHNVvdlUi7c/tgsx9cbKbFIzN6m6WxQWrGx8PHwX4rztfuW8=|Chương 42: Hoàng viêm linh thạch​;u/fR6paIF8VSuIOKWHxLkUDEaYXi4EOtqRExCfXUKutRpp1ErlFrvEcDMElCn5nJjVXpXzkS96SYvp/XkW6PCe2CTI+5ibhzMcOxdE+GRIMBD8iXBe8U3iWXmrsX9wkiCBN8isxrHn7lweosPSS8TJSy1y5r+8pgxeffr5BdEHs=|Chương 44: Hội nghị gia tộc​;7+S9uBTntzJf6MlDR1Q9DMRBtaUeWCIHujX7OwxQUopitmjsBBwqBOKrgBbeHUZIueuCgRAQH+CuaBUxWbMedulBw9Gu3DpkrC2a3G7aj5djJd6QxQ1Qz2aVzDDbjfgqu6WG+JEvIUsozEELHlFVGlBQdzqzpZvvhf8kjnBEs5Q=|Chương 45: Chỉ hươu bảo ngựa​;LzFuRE+ggINv/6ioNQnePrejwrnPkNnX1dRKHfOL0nPsRXJB8KK+a90jT63jVtiVOsQpoTvH0yE3TvXt10PriLPYzDORhHcb/kp4G6qzAALttJeGrVPXbr/fqyV8m52odQDTFh8PU8afHY/+lxMzqJGDViccvcw3etSD7AyrnVY=|Chương 46: Chỉ hươu bảo ngựa​;ANRQshcW9v09DLPgnO3zilIcaPW3xC4FUtTX0TTgDL5KKL7kihut5esfN0LH4ATQkxIU0IVTSh5lXszmYGnVWFRVCyMpI1U1Vg6ixXorpsPu4IJcPkdmjQWKjDDeo1SmIU175N9FHpPuYP47mD+BlbSaI/liTjMeJJC+sa+RWzs=|Chương 47: Tiểu Hổ đầu thú biến dị ​;2w2EXyHlBjk+m8XJlEf3s9PAuvOq9h5zDJhDdFqSznpH7CMyJXSj1v15kjp1jMoNlfHpONzwTVhJ+dzZxGp5kX7nVpAO1JhyUgwl4KBDuwo1heW4Z5xsAWApsFvC6CPzwQrufbDwikXToMKht4DdipJQf9GJZR7N+tl7zFdvIno=|Chương 48: Thiếu gia! Có người tìm ngươi!​;b1LGpZdmkgiyVM0TVtJKri8lUED5bmfGEGQHrG6TKsJqD08dJLVJGYQkVXF/FMBQbxPn0nBeyMPlYrSsVUd6Lcp2MQ5/+yOC5SxIl6L0DHiiEGhV8AoHCrkkrjdI8cQEwJlNRcUOk2pzpZjHt3/oFS2+Dg/PcfHYvbJZzVF7hoo=|Chương 49: Lễ vật từ Phủ thành chủ ​;nxrgYsiNZqUkpVdBe1o69Obxfl8PfYm+5Y91gNhC/i4x83E0lFszUw+EQ/mIXoTCHlWJKyvKFs9/D0sEQNFxbiBJPDOPOwCqg81/5g9qhTR6TvcIk6hI+EN+3tB14hg+iTdTsdoSbdNY6nCpkG8oktFVahfF4jfweQ7E+/neZj0=|Chương 50: Nhiếp Khiêm​;1qWKxgf77Kv7tor4nCI/CI/W7YAeMSAzxTeinGxDo7TMFLFZIVZ5HesTkH8xQoPAtUU/ET5xNoalZLkfh2ZKtT/o7ZcaVjAkDKi3hLkvsLup+bRW6YlwOP91wBiHZlppes8mFbEXuvMNRmzayZChjPeVScl1+C63uCGeQt8TWc4=|Chương 51: Hàn minh chưởng​;MuX2QlUES/abdOmMrgogA74iFBaTY72qeaaqMvDFl9Xh2FjTvFfN6MUzx2knFucJZPk8aplSLqukXuk1DZvMVR1vnp5UOdBS/F4TKh6vXTWmawbR1W61Fkm6uh+w3brWpE03DxROlL5isYfaLmWmR7JW2WuA5EoHsc3XC19SmZs=|Chương 52: Sát ý;LUIwy3sNOhMKMaLAfkIrRMC/ZMMTGYZFSbtHyBr2PASBkZzLwmjLCxMDoy7FnT1IgzFGhtUgHUIdZ5P5dzuOf+imDb6PZBatGM3CGeartEZ9EbmWNc9giFj9JoctjNJ2AGZ9zuBVz3YUFZY4KP6bQMqO1g33e07/9bu5wA83+VE=|Chương 53: Hiệp ước;x/uYgFEvOvPoEMaVLM6UyR4wiXkAMEkaf52ZmwLudyfCm3ORFbzPUhVBp97q2TxvEz6/RDz7OTsOcfotHlOr2tHJasstFit5ZStkIAQ3tb/2P6HITktmcE68ReNNLy0ItMyNMlGm+XlmPWQ85Ll9/+3JQwQaF8wh8oeBX4FK7VA=|Chương 54: Giết chết Nhiếp Lãng;D3gIlLY5+wWFLFUat1Rj1K9V5SGs+G7jno81eCVTxKu8jTJzbGVnqYnsn2vQ9OfggkTfoxmE9iF4vA+K14y5/4zKIt+JF7EZOqoPKnYKYdgKTCRmkgjqc8Ejh1mdq48LpsHkVMl+vWbIbAS9T60l6jTH2IkGO/7brXHvPGzY2UU=|Chương 55: Tâm tư Lạc Khuynh Thành;R84K2h85ytwxkt2XcG+9soI3d+msjIZzClcBRboe9FNtAZdLhK8bMn3SVtNRG/93SehMjpcUVffOaErpnmH0dWGkwQ5vqWCqIVja0jBPWxfNQWmf+DZZ1pn7hHt3s8ucTqYQf8awbmBefqWXNElAD2d3SofKIyN3SEFsioTU+TA=|Chương 56: 'Trang bức' không cực hạn;zSeqQIv0QUU/SN7SgG+pcXBuez2hpuRNIxRhBRzfEotnlpwTvy6HK5oI3N8Z7VvPO74qCLfyNhAhLHCjFDbTXsK17wLDZuy2dJ5vLr3fRh4I1cp3DzJsU7fUilLzZX+cDsRhpw39u8TZNQ8IqYaFMgSd4U3uaFJ7iTErw0weDKg=|Chương 57: 'Trang Bức' không cực hạn;kellAt2u+tvvKF4IQ9qDcbnNVYkdzPHTPFL39droV8Y1nKtfDg9ZRpL8aGqwHdSIJ/9im3TO1A1VoJQSAMYpku8W+mWlCjgiiw/XYjNy0/QxNYTflmxHjAZH3ZjdCJgkR7W1YI4nJp1Lqn4+Bia76b3LUKpdQO7DNWKhv8MzwJ4=|Chương 58: 'Trang bức' không cực hạn;3jVsdPYRuFg4shEUcQEPOupFcTixWp91IqpCZNejcsRCbbK6ek5n8F2RyeaVfwyeGL9cASG6/ySkeySbmsGSe9rSMrgmOId3YxIsxCyv/d/MWz7z9BL4GV+ORO4uu88x4tBQcd/QxhF0cbjIob9u5KfivUgfjWtcuzdo6rB9Zko=|Chương 59: Mắc nợ;juZZeXX+XvqH9qpoYXadeGX3j0gt5cshdCVcUM/T9hLk2v8DsFSZVc0VP7j7k/xxY2IkcQcnnIRLBZVKXcSMOIJ1Fv+WSdsY7U85xaDjuKfZIN2wnq9EViQMczwmeTXP2VPJC0HN/YPLHHNOYEXb29fyKUce5msw028E5C/v19Y=|Chương 60: Con rể Phủ Thành chủ;/NqoHMhX/xC0e8SDvQhZ7f+UTEMvF1AzwpXw+djeKdeu8WVC63e0+vpL5TrqzA8ieUug62GCbYLL3n5kYNYb5SsK660gy0u4Zu9vDWE96bnAwQAw21HqIldjb+gfcReLRiPnWkxdnv+wLYan4OKYLJJ8SPAhYd2hG4dS13XNDFo=|Chương 61: Lần thứ nhất Niết Bàn đến;6qiDUFRFp+8bFXpdbhPJ3//kzYGKNKuE6iBSm2ZKQUSAq9BjTJ2sYvgrglQGdP/hzLBjxB5WvVj4ED6kYcBVArZnq7CuS9Wb3cWPY8mRpADAPxpDwvAd5Vvxo5PfdqRUN9ZTTlW8R0dAZkDwNYDupIljHX9sBDyxZOGiOYvFKco=|Chương 62: Bế quan (Thượng);Km1zjsjidgCF3C2tn+dmeZeLAiipBE+/e6gf817O5EjblPmih1EQ2Hr9ZkVHUF1leallZmC9wzKu+Wyc2oIsT7o7r/UkTL1ZjLjeSUkG7id/lIw3OzHhgs9A+huuyloSYQpVQeuF83YpSlhYHJ6KkYhWPTZ/eFhN7CnQuppvNiU=|Chương 63: Bế quan (Hạ);EUbozgvlhunr/euu/o0mcuWRkKUvZD9JzlGPjz8azpLTZkRjI5O9Jf++pxVB66Lch9ah3Z8fgYy4eTsqBnppEFNQ1vZsBmQNw5pad6L73nkNFL6KmajqiFDedy7znL6uWKl8r6uEC0Ep0i/Elu4ddeB2mGJ1WQU81aRkpNs4H3Y=|Chương 64: Thành Cương cảnh đỉnh phong;Q5k+Y4+m2I7IxbS6bYC+h9FBfKD5iRlF+SNuXzg3dovVZy7ChyuD84HZWygA5pY2FWw1ShLST8e3HLqPg0q60nT7FW7e0AQ1/kq1hx4Tp4KAk5zltyiG52sUCLmnotouURdZb+LLaSBrCQebOjzdimQMAto5vW5aVT0k3a6+sF4=|Chương 65: Tứ đại gia tộc hội nghị;SG6S6LOA4J93qkgNo+gSNlkfeSyZsGSSI/dX1ZadL7XYhnOlZEWlgYcVMYQfB+xxkmqww6813fU9eEW8++7pYnSchbvOD1xAqbGt+FcHy9afVgd18ARZl/7HXUp8UDmdcrmKZ1ohCvws12Mayz6hYaEZ4/U07Ct0mDHUa7fAW/M=|Chương 66: Bí mật tấn cấp Khí Tông;C+R045hmfIPZDNFkq+QUzE+wVpParBx76dlNVYgYwEt0fTd+x54WToWJPVg0QGODx74Ty8JA4yLv9x0MptZj0Ua186se+MSFjicOeYQ750Aky1P+gw+jWf7bQHjUn9oVg3eogavbqrHQiGH9szQhC7FvgP4V/FC2ObCY60Y5c5Q=|Chương 67: Lạc Khúc mộ (Thượng);2X8P9Wxyv4Z1Qt7WHa/rXZRPMinqbygL7aSPksHPUg7wyY00WwW1MUb7zQcp8+2ng9lzAMA2VCM51eNDCKCxPdGsQy/t80Pqh7xtSkt6wtnOAkS7hmvjmL/16q1Ej6LsM0FsTz/s8mp9w5pUWalyCVgy1ks5zxpseuiYlMxSyHk=|Chương 68: Lạc Khúc mộ (Hạ);pVXBfx1wH87lkiZnsLSodEUMS+wA9YA6zsViapRc85tWohhiGHEDKeoHpiGeKeScWE1oAFXRHgzKnZWdxyui77mfCtT6Wi2kMisS9ykZ2iFE8+yp8Jowsl3FJSJdSOamw8RPuS+baUTZeJEtkaPsLqe/Y5QE8AveA1l/hT3CMxs=|Chương 69: Nhiếp Cường hẳn phải chết;XPzkEez+GXtu/EcKigK1AGYJLImTplhv34ik9vcFVqvfUam1DVS+XAGeZFkdXiZ9Ab6J2FbmMVVcszs66vt15D1LfJfEr5GvbDrzl3uGYbR8Q9hVSdsq7u17MCeLVzdOVSdUYqbmaRm4F8FJa9m2H7dz6LqWVozbHkaAnBW7/x0=|Chương 70: Toàn bộ chết là tốt rồi;nRHoTt5AFzLiTiiaJmSM3k75HTnyx7v2OjQ7htDNf/AoXhrK3FQv3ku8bAqMx7RPUlypL9uBcrdwcLSpP8tiBuPfBtw87KAM8CiMYCOHT+8piG1GZUj2YmNLSgc7vATgFv7IdfsAL31i1oZmSCmmJ4EuhGgAseVF+nvx42Ag9nc=|Chương 71: Giết Nhiếp Cường;ZtRG6/rqlhSWatJwpltLS8KqGqPKVLWHYfBxA99t122TBS8n1j2G7yEAT7DpRh0ctkKgie2EowYITWdDkMJ9T0eoWF91p9o+O2klk1qYDLPO/Wg/H9K4B4rOVZntq9/kp6Rl/oLT0CdtpQP+TCZyzbh0rhNs5m9Dw8tmSkmTwLI=|Chương 72: Lễ vật (Thượng);/7SMcKitDDsXI9+tIJL+092rTk1iI77s55sOWrWqyJCdIWo0N3TQQMRb8A5QZFcNqhAlILnrywWFCgICTCqaW3uJqqDLejsceG1lWwwGmfvPjv/oGaNUuud5SeAoA9le8AitkNA2IC1icEReD0DMK4MUCESOv4ayzjt68HwtDiM=|Chương 73: Lễ vật (Hạ);VU4GS2D48GR9qtqY+67VU++T5YVrg3pyhdw1CPGWDtjOghDfAeDpnfPC5GNCNvbSOCYj6TNjkBXzA+HQEa2COgZadKHt3IUZ6kYJeNDUFlhTcW1/MCOreLGeqwEKPmx2YnruKMKEGXIO/591wZfxHTHYVi2pVRV8IsmaNK1GLgk=|Chương 74: Yêu linh phụ thể (Thượng);pYIoLFitgV4UITXwPou0oNj5gmL87Jwq7Bhvp6l0Gxy/0QhCbGc+/HZyoOyuUlc2ZkdWmOBDxxGswk+FPDHqFUkewc5bwgbfKRfLM03ck2Cnsu8AHJf89rYESPG+iuaPsD0jW1tGJwLlDNRbEpZf2G9vsu6JswMwVLFvLJ8qJk0=|Chương 75: Yêu linh phụ thể (Trung);TG2oqTXNwiO2eLSSO8NyYiNR1lD/LzHyOuJuwQf+BO3N78lA6d12hdBm1HpWrcqPN3UBFo6kHKALYr8fov6x3UwYxmWze22hoDO4LbrBI1xghS2Oha2KlvyDW6GoBEfdxxVSNHo0ogNPwoHausAT8upkn/i1yXX5OAH+onjZynw=|Chương 76: Yêu linh phụ thể (Hạ);dA2Cxdg316z85eRdQd+KJortnnWlaBf3QFd1TY7FqdKdFu+8l+g5st0GLLBeNVdmEVgbpn4Oa7NRinCaDjXqpAwEFc9M2V3YbiABICwQZ6YRiDUybZg5uC8loqfB848kw+QYWZ5bKMUXE3jLQy2NezK4tOmXzqfzb+t325B0Sw8=|Chương 77: Thiên phú, đan điền;rj5hbdy1Wx9p8Sl4N45pKO0bqPJRjP7PITW4KQkuRd3G/jGobAn9G06Y4iYCCRQiah3nf6eFfAINa2CPqpkRgOJBEHActWsd0h7Ooy3/EaxuuAGGmHA7JulsbLN51nTcq56PVkRgBOTFigwoq/hFbZbj2iEZiV+48KmtV4gU+3Q=|Chương 78: Gia tộc sử;TZ3nmUTbzme411soMl4PszbEAyvzlgRdNjHR+7h/LJmzBpd5Oig409eXHHGNhwWK/vPNxuevhS4w5tSpxNzjiCvhurvvMwdedNMeeKQYF7Bk8SGH/7FZC1FsAZCB81/ZZO97LexbQKNO3+/fSQR/u7hyLR6D4xdoK8SjsLM+9hQ=|Chương 102: Thân ảnh dũng mãnh tiến vào trong đầu (Thượng);RAS7iw5JRiK75iNkOQB7M62Q6PPPCVtwDui2necOiAzJ43z+0043cuWAJjE6zqBwm5mcMM9V7oX2Kiw/W+4itdZB7uyEJ9eT+vf0BZ64KaEXBeBSzPnKBTB/5FrM+aYvvNmSfC1/qO2sund+YT0U2jq7CJZcPxCNv2Rn1hmINeA=|Chương 103: Thân ảnh dũng mãnh tiến vào trong đầu (Hạ);Npfw8qDyfufuDZVULnEVaaUgwbHmcLnSnFzzRJTmSmuJDgM2czFyLBzDybUSvKVPhlSgHvhV/5jNy3sX1BqG/x2hs6LfYROZh+2h4w78zLw+806KhkFUsDGwTOnnmqkRw4TwN7qHYZeDryzp2B/hv6MH4zAeuxe6zag0gfylvnY=|Chương 104: Truy tung sư;UHFT26b2LtrDRpJeURB2T5fvc1nSs6j/axxTQo5mFjETr4uO8MuV+4g2sA3PIdajGChRIUBAfb8gSo/7lXh9lOu+DmRLUGJlkexdDAICqEun/zNrnf8mJmj+K7Kjig0uaY0qmeMXXzvr9qAGfbSlbaqKNlWIXIpWIPh2M2LGsTs=|Chương 105: Ngư Tràng đoản kiếm (Thượng);ZosgwXER7uOHVQ3fykQ3NX4O2fJDHrxeDxEM8R3c9cuX0di27OUW5u9eyPKxwH8wjh/SfCq5+5YZPTzvRqzJYbPSYAXXoBmauLzSaLhZcloOT8AqRHxQk0hr2HPYOmbWQECKyzFm+VY6R7TA4UL0JhfOSHWPdaUgbiiHStLgedc=|Chương 106: Ngư Tràng đoản kiếm (Hạ);/TmUuaXmY63gGoN1LYvUktuFY2C4Yu8Ty7W6il+yRHOjsQSRvxkvre7axE1WNCUmXKnhYSTkSDmla7qinu4NwJ8pAbanEhBthIhg9TXhjwieq6JLxbxmhAbsc3Y3XmVOooMbrgJlzN2l0jHrSdmS4H19dUL77Ly9ElXFNzyT8bk=|Chương 107: Yêu sủng của ta mà các ngươi cũng dám động?;LeZ5PRp3472JK7Nv081Rz8azzsDEQ6+w6sVmYTuuRy73c1hKieLdKRnUj35HUaoPU7sY1AUi4VDJVcOVdILNkbJg7/dXZj/kaGro/ArWIXCCjDBbxawkI9ScHRrXyuFF6ZXzP27DfDPtO0nW9tKLoQiYmN+jRLlRi+5cn7HL24Q=|Chương 108: La gia Thần Phong thành;oWFuGhumSgU2ahp6IRePTDdqUFmBoiCR6iU8B3Vyn1OsbaRXKX2TtGnQkGJD+IY7XFmMhPQYKEXSyDn5ZqJveCjihgNzQ2p88w28/eT+ACsrGO+fLqhh4Rx2Dk5TBY4xjynwV7WrqozPsQg43Xd9auqGg3fdygqhojIkg97HVrA=|Chương 109: Phụ mẫu (Thượng);2dFrvDNMHu8Z9qK3VRVNdAXnSR9xWmR5xqdqxsQbBUW1vuMYSScN3+Ne9+roLHSKupVPkMfCMB8XjN6SYUNFY3n0dTi56TJGIOJI7bTqu6bNtr5p/bguDapNyti7Oy6w8Q8XnBXqAoE++G/xrc4R8yHsMcxrHud8azKLvF2zzKs=|Chương 110: Phụ mẫu (Hạ);O6E7Hlo51DY5CrrAkuykE32j6mqUY02h94Idt513eQSM6MACoNpL3/sqyN4NtdD31Y6nXxF+FqAhChh4I7RWEe9iMMZIHFUmN4ysE3OuS6S/53OSxMMNsf/NpQ9iC2K1p9cTQ36kmPN9hOuGPOpuechzmreQl9mKjfRaIyGJphk=|Chương 111: Cửa đá đáy hồ;dgdKD3xPAJPLuV5Xl1Oo6kQDnlQpczZE1tOzXZj7KYA0DOBIlOBWHrXW2d5D81/y1sOMR4tvxeLY7uJ1BXsUiSFb8n0lXuUfofYs51UhzNr6pLHtTz0iO3kOn6s3QHOJkwwgHN70Z199j5q/FaejDHkqaNbf0mh8Ddw5ydtB02s=|Chương 112: Nhất tượng chi lực;EQwrD/0gtUTMqJVckkf1hEJwcVmcUy8D9MNLpznZCv4UPAH0B8kAaAPGOVkw8klBL/GCeF1eHwfGilW/TiORohtpPWtQutZuRg031QnyDh10MPPyFwW0YWP8dt60o3P6fP7IDMKuVHAvCyletURWLQ8UF784buYyW8lr6mKBvI8=|Chương 113: Phùng Tiêu khiếp sợ (Thượng);egIf9hL3fu6ACjqtfTA7dexJZ6c7vhWdIn6Of+kxan+CcWlX0zESNDDCVuJwyqYNdB3ZaLb1Ge52iIrf7GhfOqmGloZDU6WSSfxicsD5RKAzS7XHnzScF9geD+zn18II5OqPY1Q4OFwOI/ZWmYukZ5udzgJBb6BZFnXFiv8pijY=|Chương 114: Phùng Tiêu khiếp sợ (Hạ);1h/AIiKXrqrgUIVhnObg4Fk66VGWcd/82cqv2LAjhg52oOYwhWBPMJ0U4Qlj3waF+6GYnOfyanW1tKuPssSbVKa1QrNpg/eGXdnWRruNgko1NXN11AfoEYT529+kFTtwukyUrP1KDCrJVGMhRLAx0YQ33A8ElGuv6fRNokuN5GQ=|Chương 115: Tế đàn;lZApz6FD4zd8Oa8HWpljCYXm1eCRnsqSRLuxl/cTtXjgI6C9U85D4oKY60XCSRrZwMJda1631sPUjnKdD36yp0SvQR/0hGhJeONmMJ4Z/PQAeLapln1SoRqIfDAV925kEnA9XBAB3eK/0pGNr6WB2CvXJ0pk9EYqsEi1RDTkUII=|Chương 116: Phùng Tiêu tấn cấp;ufdBqULPkg6orWpqM53kvsvLPf1ZOQEMl+ksSRG1mbz1oNjRuAogai12IUzmMBMT18gTWEJDZZnkEwJbParvxNyHz33+brnygsSB7AWq062haWPMv5YCltW+Fkc+vggaMsrVMYZLLEV3WuQ21EMjgkFADweIttPVmmlnXiJ3sxE=|Chương 117: Mẫu thân Lạc Khuynh Thành (Thượng);hk2fqVTZEygpK9+BM8sdifsV3GCe+kCqbcQUe8YD2bCHMJzVa3p9FTeplSF6D3dw/KFiVxO7e1/R9xoOaVTPpuud1jtqUNkA943M1ovNlKr4Yr+hVvRZFSR56DuJCCLzRRu5VJGsj9IEM1/C5zTVXkBKFMcTXaTkWPqjrDkuASE=|Chương 118: Mẫu thân Lạc Khuynh Thành (Hạ);ALz/kBrXssDuyPzWTTwEzpR7peo0jk8yBXXZwp3CWHzpyCut2IMYkxX8iSyt/ymlctIU4Dy6lT8yQxhAOHHGIekbsphbWyso3GqTNBnF8QOBC+O7jrkJ7pKRYfekVvdviY29vPgNAPi1+mVx8qozwC92UsxSTM35SnQi9uN1qmU=|Chương 119: Hai người hung hăng càn quấy;P1WifQg4f48SEXW7iIRKc6KXnKEr71uxM3P0SqoUF4iXK6HET0FA3h3m0vs4pVSLgVtzXruGis7ADAsClataj6s2VuX81YyiqI4YcqtZe8oOsY0lS0GObqu/oud5tg7gjI2JS0fxnshFf+npkwvr0LUbVPf7w2INX1UBkNltKJg=|Chương 120: Ra tay giáo huấn;EobgXJBKW5seVM7XsLzM+yAhZqLUPQfmIbxZ+PWduMaLci2P407mnTRvaT4Y0z9dGH7oDsPZ5nHsiieeMjWcSAY2bqCGjpGwglYiumY1+CBauDGrgRg5bKaNPLdj19e99I/PALysGUNk6sIbJ8nzwy6esapiR2+sWTs+OY98Tgc=|Chương 121: Sư phụ ta là Chí tôn (Thượng);CxpA9PLsd0V1vRwIU4k+IMN/vqLZ2PVBnMGQIDoTZjIFZlLhyDO2Pvsg4luSvcDQUAaymJa+t48xlITlewJUPlSGymCAODVOUn2pToF6Mv2rf3Zy4uJ1LLTJCDR+qKhVIxAXU9VL32zCHNACqa/PmyVTyJ377cdHK9A2oDJP8Ro=|Chương 122: Sư phụ ta là Chí tôn (Hạ);9nJC3Krmmgj2XW7A6rkcYPO4gcliewn3qFvWfJqk69e8TASS7ZgiBpmVdAQ4RZ9ycX9GmlDp7XNNNGPwI/YajC8AOt8LvEux+tk6gQnk8Iq7KRIStAqVPRnoNmJvqPMIb8nJGM36N77IbDeGP7z/b4ZWyUi2OikYpeB1Cpy6xPE=|Chương 123: Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí;hbaIbIR8xC1zr+3mlU5DjgwutUugCAbypri2++bPy0g9H0pqa3xbTxsN+tPxvz5q+Rju2k2aKx6APom65D/d2j5PVLuB0CGFDatg9/RmnZpGF0reaQOIoMn8LHrg06xYuRbJB6A35IZvtXw1Io5F7wj+YnYasPquzFHxm5YJ+SM=|Chương 124: Trị liệu sư;cQpbKz4pxzJVcGlLcwJE1oGPj8OTYAd4jBbOfr+Cl0BjoVPFQPfTRntMSuNFOt6B8TC29d29Z6FFxAw4Qpkxh8FvZGeNrrCXaS4X9eP1d6yoFtD63lPSmHaowtiOmKxmFVqYe/TsPPvWca4jEdOm6CS3xuXW9gm7kzlaYTPJgv8=|Chương 125: Huyết Long chiến giáp (Thượng);111ipC9My/ZvBOvdy1IFrbaSK6ZDgKaWHkpBUhPWbT2jf5pdmg6j6BfYCw4p4Mj881D95ip96XoaM7RDgProEbk3oTvDbQQv2dFJaY+e5UuJ5dkTCf3U8GpnbIxxmJa52KI6goMMqF0Wbnid232YLCEnWzMcinweiaEtpjmxhwU=|Chương 126: Huyết Long chiến giáp (Hạ);D6LeXCfz1+Ous6Y53hek1yeWhuzxnuGxNnKTlXczH/wps1fur8p2PEV2Ho0G7hlkcYX5NMR+nGlYOn/hfkw/XaHkMWIJfvrj3zG6C8hBPTSze19Ww+WEHjcB9e6mpT7fw8PqjsG9Qw1Wg09kUM3/m0rExV0zVedrEAfhaWsIOEU=|Chương 127: Đại trưởng lão Dương gia;er9oey0pIqPJxDjjLOvU/cFav87Fx7xv46zsMxi9OGTVce7H11L/hYr16pNZlFG3mbUMWBqsIDvHCnFpERHxn9LLQ7k5qgK/HtDChTxpQ7D+YV3uaJuWOssQyrQDduZ1gOW5iumAmmjXNa6fJi0BbPO72Dq8GvxygDg2FoYuVrc=|Chương 128: Huynh đệ;FQdiUf1RBGj2QhI1OmDqihHX0nFD5A3AG09XjopMDywHtVp1ZANE526Chc/iDxVuJFI9fgoi/OnPiuzqBtjFh7wCY50+ZoZ2HSGRQFH9IM3on8CjiM7WbOciutgH35yHWL+uuq56K5ZIQs3fvjsDZkj5GhBNu/OlnZh4efUfr4Y=|Chương 129: Tu luyện;vQMocImOgD5CYIUchVww7IouNPpNmaQYtnN844pLHXUELH3Y6Tx0P+W4Qk+ZgwgtudN387PavEYYnYBxko7HGqMifdp3a25VbF1QeKv9YPNkOCrvcE06Xb/AKA4Z17zgXXo6OWv+Lgm+P4qHL5rOsVLtIyoXWWDVycv+vT2cxBw=|Chương 130: Tiến vào cửa đá (Thượng);wZog0OHAyrRMIZ8Kia5X6psvB1mDX3bhf8CtfbLumoAbFcWpqa7+GxlLEQN+ri/lNtJzy90rrlDYFLbV4/Q9JivItFVIgM71Ejegb6GKJ+K99x8FtlCpoY2WZNcy00wS4S7vBy/kQ2Jqxtq3fbECSqvi4Zvlr6JpLmB5T/Mtx24=|Chương 131: Tiến vào cửa đá (Hạ);sAB+CTBOY3FhRQCSHXI0A0EsBZeNBxhrMD/YYiEjNiJuSDD8GCgXKVkK09OhvSvExyS+nf7T0fIOjqdvVR0JPBtOVTjo9weJ+GtMzfoobsAIC5JJp8S9rgUDiQkz9kUJIechWn65LLtUZipoAF8pXfqHIIuuBpitHDr4spKcWqY=|Chương 132: Mê mang điện;Plfp/b3on2fqeRmZjrzpChYvm0GL4BrzuCCTUtI0B2CSv7aabpVLBghggeaTqIYK4AjbTrUfSXBMwhGZn+r66UMjWrjohyk03alCxM12xRant0/jVikOIEXzp7X7e3DRwsfCLch8HuMyQFEvHaQnBEl/qDjOVqvwqLpuGkaCy+g=|Chương 133: Diệu dụng của Truy tung chi khí;pyDky2q2mLCgHQHxdQBBl6VAHFus8Iuk2LGx8uneTjoCJuX+gluENRtJbJSEIYKKTQZKO6ZH6Vw+Y8CNfvVjABT6zUVYlF842R2QWxw6WWI6yu8WZxtxyEsiWTgTFicnHRmVsJIY7o0FQDEnLCSjmMWHgCd2f6ec9MvaRM5JfSk=|Chương 134: Câu cá;4QaTnb+oWpUeE5eWOAmRHUgBwwffjk4XaChDuSUQsboFROtQyb8itvGh0JDG2hlxiMGU+nrRy7pWkQRJKXgfKXjzWLx3qEUJBuPmBY2KPyAZX3KHRLeeD/99sD6AeGCbOdOwZmIFCfzUET8pBEfVu5zyodqv3FIy4/5guJZ3Fy0=|Chương 135: Đánh lén Yêu Trữ;QjxJu3tdTn2Ib2DijI6IfT/HIUDAq9TaUofFobluGRhSfbZcXvcTNH0P50aHE3FYCvxCpU7nYOlJbA6oUvHL3RnoN5JJW3hFBVy+P5K4XRI9GKaiFnp0aaGqhjIXzMDsSnEo7c+k9NtZ6AKLqnCWN/tDT659WtJi5K9M5OrXtnM=|Chương 136: Đánh lén thất bại (Thượng);FsM1Wt/6RHjWthBO3n4DBBxRfBwFh2FAMDUwj/MVDXg+ezTdPUqHfjxqBSwE2368b2Y/fQOLKZO67MRyoNz0HRiNgB2HLjoG941miqxzY95F9qngztNRyvt6TQ9fhI3uZIuf1pAC477ogsS+AmgBfAOVr2+XIY0MqQj+ITSqq4U=|Chương 137: Đánh lén thất bại (Hạ);P+oO1SnM63hIcfkfXEuMnthUdvMdY8w8r97xd/X+4zy+Qwugi6pgP9oyEL6QQ9qoRv3aZ0IEOovIEy2ML0Y7uc38jegzqjObTxe1QUKG9guVm4UUoSV6uykflToOAxadgKRBW7z34cgdFckQyZOMtrgt/YJlZw/rGqeyI1X80JU=|Chương 138: Sương mù dày đặc;ouhxIGrMlOgzp7hFf74MsFolrV3O8p4how9nZ2cs7CQDHIV03i/opiRb4LIxPIpGWOY1Wedn9mWoidqQkHYepDOM0AFm+7vpaWOIO6qH2OrWS0dPwvNWaBa3xlPZesjpeY2HN1tPbaAGNYfWhbPTSaL1pgs73SCwgYqLYq8lM1k=|Chương 139: Phong ấn;kwh1IU/wBd4TyIeXJRxU85gNjubmOxjwvz0wM5JY5pKZOgIgZ0zLDdQJTBmfYw5Le3Yb6PU8RdARLoFBRer49DnWn/ta2GqAAE4QLvN6euXB7Bf0vfv5iP2rPSqzMIfttVeS+FliNkeZ9xjYkxeToKmdk3oic7BI6WT9aAsMjSg=|Chương 140: Tuyệt Sát đại trận;bB5L5hNj1W/rD6G1Z0ZSDvtgn8D3co71SbKtZl/O0OIhz3wnYk+GDV7Ij2jW1wu5nyLjFnZH9Vfd2fsY86YhlcOCz3DrEw1oddTjdxW/RkQeSFv7hkRoVuTBbBGK4AGmHM2kz8uZXDHHjlBVDpbU95CXPGiO7hE8Qt1PieBB9zo=|Chương 141: Ván cờ;KmlD7pjmdmlT2o+HidmsXR3VzZD08aYHlBY5ncsQfhiJi1OygO70HSWz6gtN/FXNggWdR6ylCSabsY+Gj4Vg5eyATrAeH4bIIFQaSyJUB0lEwGf/Ypcw3B1qAUW81P6hfJeLGSRf/P4DJWTrFBNoxiqMofcWjPZEY0e6lx7HSzM=|Chương 142: Mọi người nghi hoặc;C5BKbyH20p8spzoMIaWPP10WFEUazkqSdyVw+J5zqA2XQHdaE7ROQ7fVV4HS0IOvbK8P50cyHfQ9+ydrmaHHJRIQBMXPCL30WvePClJZ2KavbIH/lZcajvCQp7iyOFgGXKCEtLcH6dzKYGhPGysYljHGH9LNvr1l9jeGZZ6vVHc=|Chương 143: Bảo tàng (thượng);VfXxeRZizA19rZci1kQhkLiqol4rr6Oa9mVI5vitwIr4GxinewAxdo1PEctdj2xlldpCc+E542f6k11gmtEHL7PgCyYBi2+T7FRG4W7C5BPeGng5Lq3iRLjICbHDzHW7rX/kSFhjEYrzfchfGvUgqIysOfIXHI+p4ZQI1gBzB6c=|Chương 144: Bảo tàng (hạ);Gf8w8wwA1m/RQ8G68+CzZLtX1Oec4ia+i0aXAmjbwb+MZ59XUt0uqcW9n1sgm2H9nExFuO3EdSA0WiihNwOo8hbiJO9TLFj9He8/uI8aHJNASncvak4LPxRlgDsd6E5MqwRmQqAS0ftKF1DlPrZM9UgcTcfUATLfb9KrMetqCow=|Chương 145: Phục lạy cho ta;L/I94LReBNo+UUqAaMLj7ijTVFZBf1I8EZz8NBKPGv9OTRoblbYTY/vXzO919qCT052U47b9FCd74WI8KNJ79UNSD22BZMl546Hyi5Wgzq/wGxdJCe4GN1W0v0go8JLkcpIpIEOoLzHevPPveVy6NpZrhTsGtmMMvZlkLoNF6Y0=|Chương 146: Phản bội;IsKUjpz0loVrVvDMdfPy9/ArqHQjQf6m9XJWi+fA2NRHkIPsmPbbgpswPOKBBOsA4CGYbLzAc6mi6O9b1n86/ReipS18LU3sbPZcuZRS1VK53iP4aC67uXdQiPAHpJVpDOzzceiGj5ONODUzPS0WNhWen45eqZKEKGvH8V6GCA8=|Chương 147: Lấy một địch hai;nip8/BhKbtYyMMr/8EGiHK6Yn71ZeNEV8Azij0Q30bUF9BhqwfFxxQfwA/rTMa9mUHhlHS6YB25dG/P2EXjfArtAlWFWxzp/mrkAkAOjmhYmu0VLCG0uMSEN4/aFBQi8fjgohISres6FWcUvXjtTFoPQEM816QC4/Rt9zqYHtYg=|Chương 148: Lãng phí;iWsjTePxlFKGqNht5IIVfoTiejt/gjmAtur2bA7LqRRt/ul/VYIcrEy6Hrwce3m7y3UTeLyJ9YVqluGZlZ1TzmZi2FXWGNpzGSQkt9oRIvDvAfBM2PsTxV+6/RIrLPMjGitaQjEkvTsXRGKcANjT9R028+ilSkdKDc9Foabt4Ew=|Chương 149: Cái chết của yêu Trữ cùng yêu Đông;K7mXSh5utka8Wwqfjzax1FSrl5OOwXrpGkY+zGNNvHXMOYCdSFlif2jNTZbkhbkM03aRFV4y+Gp9HoY8E66bYZ1evj9b9tG+inIsORber3cXurU234/QD55qhUOzjlUnCt8VouXNRnUJNFeU2jW3T6VaRpKvY3w9jY/0rMfi76I=|Chương 150: Quỷ Môn Thập Tam Huyệt;bBrHIJigmxB3/nNT0NFUikSedeEfs1rOQcUT8FADQp63grVb1LjDXHDqLIGm4iIYENxLh6XfclOh2wYz6wyw7yXYfv6jrZfXg1FJdbNWP269Ux2dJczhGVVsWyAW8ee8Wqv5M1+FUp7bpuma2oUC200Rq8LCfuiCRfa1O4pd1K4=|Chương 151: Rời đi;H6sbMnkUrmqAJ7GAB1pL34MZiGKlhKNts6lxHgqoDt3DL2AWmtCx4+o8Fo6aFufG7ZXnBV3D0fvTl1XaCWTkSQ3BypLqZq34LdWsQFLejXadLMgfeDs9oeSUnW3SnSPsdLyZsPl80UFB4BRUMO95E16qc1SPFx8ZlkhMp/jGmQk=|Chương 152: Mười lăm ngày;3kcrVnntKC4tEniQdbqhHTk0rcXUEHAP9VpOswemy59D7WWwNi3g2r1WS9suLheKrqOP5eBnIXWYdwdBRpcz9g1+os9ZPJbTSAy8Eu81PxLgFyopPu3SVBocPRYRx3Nr/uQ/pKldKwQF8w/MwrN8WFG5btFeYG7IPt9cKwbceng=|Chương 153: Thiết Lan Nhi;/T+BkolJZUrQrZkL+qiL1Mw0mw00u87ccyR4iGM3+dMBZT5BvqP70C1Qk/+Xu1gvGqAvrvh2MRGaIdXCZqJA+DsiedbG0CsiGZviejrMxhrZ1c62VS+yBdLL8wf+hWlmDpeXGMfrDDar/hUC4xZ//w/suyRFG/yi2Esch5mA5ME=|Chương 154: Ngươi là Nhiếp Vân?;EIGEQe/M4BoDg93rtxIwM0zPgrWtIEfRqLvOKQqXOVMrc2FinUPJ+iaPHDmafIwordIOfPrGZTNlogfO6pYdYDgrt5h8dBB1RBfsDyX3kNq3LEhxlXtnUI/KVvH/HskIeoYqk91i1KwyDwAn+ya5h7ySI0fWe+ftQT6UPO/ysBQ=|Chương 155: Lan Nhi;a5Wf5FSqsOzbB3lt0K58OyKYhIJ5HaK7PLUFu4O1bdp9xIzPWrqRAULDGMfv3kACoY29EZRkZASoop4629ra2EWWueWwX9jpai/6nhYjBLDTfFAAQRqX/00aaQHoOe6oqvNhOZ/iLV2MHcMzHj2HfscGWzovJygFkNv/z0FQfQA=|Chương 156: Ta có thể làm thiếp của Nhiếp Vân;YI7IMYlZssYKfgUERjFhsB/+6wVyJFaRJOwV/4hURb24NmI5ohpQ4dxESEi2bYd6UjQk483SFiye0XfurxEVipdGpZ7MYFtVbQusWgSe9HF+ku6z1I1/rOxaiJgYwsilZ/4FsytHsT1GVdHRYfmGPwSiZA8JoQ+TSRc0i+lMZjU=|Chương 157: Khương Du;OLMKooEFieWsVDUzpd8qKd1XG3Ze8QOKK8xgmBMneQ4IuhbbqJkrqSQGdcCDVpic5zV+bnJeEiehFIppBqxa6pYjPkVTkSoa5O+JPWoztw33yK48+huGtwscBkWA5DR6QoJ84Sl7DgTSj4GEl1bNIAe8ShKfO7lPZtymrByn9N0=|Chương 158: Mệnh lệnh yêu thú;J4Io5Dfys5kaP3OvDCiUDBY0/oJy5H0XK290XMNEZQw0Z3HWimjqIbw5qd2Oy7WHz1tzrpclWJoizJWluhxyXC6CnyBlKLhPrcqOk3q1mgmE6LTlWwIXgHdeQZAW4IyJZBaorDfnqOMglKlR0y0mbXHrhV7Qj8MTwPcTGZBiPQ8=|Chương 159: Ngươi đi đánh Ngụy Thần một chút!;zTnpBsBUXMa3I5+E3Kvo4MCtyDLa31Y7K31N7O4gq1OVyI7SRyqt8kNS6+y/PmfkpPfi/5i7sdiNJqmir/Qq+166rr+qs7g1qwvtpJOE0qOsGyUR9MG2jb7Yf0thPmGekkk54PMbgIVVautQyqxp+TgFRfKAsnFxTiRjqe82MSg=|Chương 160: Khương Du thăm dò;f9jIHbCfu2mHrAE0TEs/uQULIlJKOsfysFrI/syBuseINzoWbUGhfvaGKokuur2Gr4hKBeofx+5zB5l0RsULXctymamvOgOLitquhNH6DaNF8Q79SQDY1fwQEQ+4DfOYddlJkk5CVgq3eQRTpwp126nu8pS7oQ4jmsHd+SF59SQ=|Chương 161: Kỳ thật ta là tuần thú sư;RDew+97IOYyQAxWPjPJDg7sMbBpVDUdcx3PJfHThhR6lzmnIvFR8ajnfHLGOE9xefFcw1GZHjvS+TYRNWZlDeAexaikk+x7naKUVuXJgnkieS1XRpwRiQssSkKEz544QclAfpwADg7mxK5kKeqfy4FV36zG5dd+Q18/0t3SuYAA=|Chương 162: Đồng Tí Cự Viên buồn bực;JDJzBN4rVwm6bHuy/PtDHmZL8Fj0ZOlbEliHz8uXwm08VpVFFcbWwTj0mxRPM1LB88WRpJ7LhrC2Lc0o8eoOVJutebWI7DdGHdjvqwEysaDSwbIw0GSf4aK568m7bK9ug9Ry3wk0UEzDSBN6xXvgqkBJ/FL2nYGkklQ3SUUtZts=|Chương 163: Độc kế;gWImW8Z3ZJAkKSOkkr7oPlpSFX5Aaksy9YQutWliPiXRumudSMObVssiLkmvVUTHKCT67fpVn2RhXgMpev9+RPAG1/02dj5f5pNoIdrVAehCzLoqLShb/a9SRQ3TPOV3lxNFkNBFexKfVRYsWI7ReuAqY4Nko4WyOsMJBPULfQI=|Chương 164: Bầy Phong Lang;4xITh3HnExnXJOfZdTf2y2fKdWOfmqhzYzTVL5XRlFajOt025yqgmPn2yaA8OwzZMoZKABOdN10JnEZImN6GCO4CQMcQv6FDNbEOmO+HiUjZJqhen/pF8UZL/O3Ta+n2iJGBSPqW3RDhULJNIRs2UL1+RNMunwRkIWWFk/6KwQc=|Chương 165: Phong Lang Vương;RYjTF52FGO9tetw8chD4izgCgWfUmQACNiA6LLA5HUS5fKh3miZvM03lG4NHpF9m3xlrRU2kCqqRPJA/O8Uc8V1bf5ZPd+etMqZdlKFjZXU4bSup7f1oAWvkhxCQits90DY2A3DoMZG82ggpNORbbyBnCLSGFil903KHxd6a2YM=|Chương 166: Thu phục Phong Lang Vương;1CvAdhxTUqwtU1zTUXlDD86RVRjOgg45OoZG84bOBFaec7W4oJ+U3qhKyPik/owJDaJ3IdM9MsNdiFOF+QIYtKh2fw9wf0x1H6VrCLNRlBXlGUduhKHpy36gqxkNL9pXiKorj4mUC39Pc3V1w+JvoZUpc3rmjoL7jEgjNmmpTvY=|Chương 167: Binh giáp cảnh hậu kỳ;YKiJ/bMXTuMLfBYDdXVMVaxFsjHK/0kAPLLnBHARw6fn0W8HJBqVXvS+SotMM4MNPN2t5SvVXOlH6MLdP0MWQ2L0COW0BRUPdTLWZiXRL3NzKvjeAv23y4rFF88iKGLFVC3UI+TGR5L/oXrTtocFpJk7s9rU/yoV4NakDLv452I=|Chương 168: Đột phá chí tôn;4fI35QX9LamX+VjNZgC6nF8lZOKPZInkxPCWxfbk/j2p8KLG4lfuhDviyUTixUOyUx16lulQGhHZwJMIJDOv/Bp0C8zL3ZYhyAgX8mrfgbOzaCQoH7NOJCVTVJJiYqJvm9I18lz+x8fqe3lxW38zXb+iSB17Ck035IYtUZ2dBjI=|Chương 169: Táng Kiếm cốc;c6D0J9vARdQOGURJoCR78JCW+8LkmfLZwj0Q9iE/DlpqWlgMQHl1yAXH4L+GP7N/XlxSSZKBNgcDc9mIM/DyR3JYzYvBBr++O25lx2/GNa10KWhVHMGDDLoCTaxcsZVx3wQhxeznLhSJIPswTWbzN0uHArk5VuSNoHQwlA6MTZk=|Chương 170: Yêu thú cốc?;J7bcjD2QUhPE48Q3XGyhuzCxq4bCPyGz3xrfmoqvp+yqViPHYH9zhr1h8I3wnwJGHn6TC+GhTJH02L5Lq6F7ROSNKL+NCYpeVy7pzrvdyGYe81/CXWEgdUTCe8wXlK7DMDVNXhv1wWJipoZRsIfkMEPtwQNVap+SquhTWOWY668=|Chương 171: Sơn động;4FCAPaRWdbK2XvCCEmZtvKA+1eoMT/G3+k7D51DtlWprvAtz9q2EDJ4CkWyiZ2hKiC72jMZQiDbJZqefUm3E1PJzn3mTfMwuSmn6UVtaF4Tyf7ajh46llLkrph3eus5CWMfWMyWFHpS+a7ebFhY9fT1q44iVOOJpTqpJOVNQuis=|Chương 172: Kiếm Trủng;pX6NDmxFxgm3auZIVLS+1PLRO7IIzH89Lde7apX4EtT1ilMBJxVuF22UaYRpr4goVzwAIHr+bi1OpNlg8L2oWEhRhyz55SrIPBv/Ocv8jBvhkga7eyrn2+0an3LTwPAs+bqeKz87BND8PlyaGdP1tw7BA/WXS5xH/Aj7MmKDr5M=|Chương 173: Huyền Ngọc kiếm;94Rbtl8/tfnO8EAR+3vDHGwm3pMJx751FkV0f2yY79T+PEhF2F3QYgPlUjFSIIwc/dfqdZQJXAfaOyyffho9t4zlyDAfYoB78yQJhxyy1hjYn97YWA+moZmcoYDjfddXNGAq8UdNYjaLkUiagAGpILytS1VF+0XDh0grYV1l6M4=|Chương 174: Sáng tạo kiếm pháp;qnBo8BMuux3ih5zSYoad9DNaqA450YeJitS9qwu9xpDvMa+INNW2hPAjMpaqz1JKg5YzewIy8eEHNpg4dLHJNGU07w55Im8piihSjTZoGJ8aBrK9IsI1Zf2u57amz4CW0ebZsQCyn8yMQc88ADwSh2zXk9i5oS4FkN0nSFLdngg=|Chương 175: Sơn Xuyên Thế;s8hzwLJ6MhapXEtikM94p+JIALfCgV2z+c089S5OS1ckEZLzRk+Gp6PcWsvAO0TMbDvMysSItG7giJKIPOmCoh9ZZBFlA/MpmErNanMRSjaZHazrPJBqNsZ4npWt2FLLTR5U00PdGDG/yWRTpcBnQKgkDSEYfMxuhPwqRr0g3Yo=|Chương 176: Nguyên Tinh linh dịch;0z/Y2i6Fzk8gYyolKZexzUiwQMBl2O/iounNETvmnVxXtS42TX/DXwZP/tobyQ6rJN7M4tvfFmTFigDjIMgM6xKegBJ5aDvhFqmDVE7jZzlSa3ad2HJyPHgomPvaaBgMqXjNW80RknsVCrm6smmTag62l+tKV62petOnLH9/mFE=|Chương 177: Hai chí tôn;1vYxYZ3FrZcGjMjtC1PNDWEXtirKN8Mih1+LAWI+XyrPXUmrzzGWgnvvq4+W4peJ/bRrPhxGZtH5d7L95XnqWRiURw2x9lJRlKPOmjkwNq7MEV+TyUcP1YisAtU0OUSEmo3+pi3FF/vO0Ajn98ywVn6/eQg8mQTOcWSC8tWLHZ8=|Chương 178: Linh dịch tới tay;+8iGr/Qepp7QZ5+QxhyKRQ9WKZgdVzNpVRLkUYKbYOFHUoGexEkgW0zxcO9WZVsc77K7P5aLRR35zmqlPMptU/qDYgJXW9reBCSaFim9Fy6ZoZoNTx0ya2N5wgE9YcRBxNpNUCc4KII4Jjp8I6qzafNWyCPu3tS4fb7ZeevJGD0=|Chương 179: Thật trốn không thoát;qLKnE8wRcaVSXHsaLlAK1PY/fgB/mdbthhe3re4E1xceEhuR/TzTzMdMAUUWM3ruZ9zRLEAarWUyLL8lbTBtGN0FLHR8JOYIp96u4xqo9PJFwX+k6aTmuoiMwam+vyidA+W6WWtcNbsZJf6RDSNzKDzIoBl/b9yuBZp9ujh+PgQ=|Chương 180: Bắt đầu niết bàn;5AsvM23W32iphuzMEQGga4OSQ9dBaFIRQa8vh0INLqnEf1CrZkzdc6XdoNy4BFjng0QSeW/oQjeEMwkMyAaT1pfMOjGo3XIB7RYJjrKUB5P8uwdIlJdMI+FeqnQl5wmwS4OpM1QW5X0Itm95rCjkM9necr1jDGUsJH/pJvM8Y28=|Chương 181: Lần thứ hai niết bàn thành công;DGx2HtQXYdRYtxP1w+JklDiITxoem1cW89HXXmVx1+DgmKrwN/qQcNUR60KGYWvP5YkI0wcCbgHK/97iyZ9QA9DbZ4lrq0H+RpoX28nWHMpKQ2DSi96Fu8CTNT87dHn76ZyQdJayxOWX67wtiSTGI/oVcPqhdkpBdEpfcPxmX9A=|Chương 182: Độc chiến nhị thú;MdeAJFZBNm9w2sRnMxosDy/qFD1YtFxa6MuB8o4uWbGFgiDMkyPE6JvH798WdzZQHCIWT7tKFLW+A7JWkIpqJN2iIkmmE/zDeiyO6hZBpPGAPSLE8ONG/nxCG/cTIQ7xnTGOh+Bf5l914VmQpBDwxL9WljWtBflN/sDNOi/BCsc=|Chương 183: Phục tùng;Dx+2A1gi3OavpUspMVNQQXb1HvlcofFo6LkprhJG7la1JXnFz8MqKUyOhEWTqN8iIG6QH2obOzsAs7LCT/1SNzIRki3R7PsufXLWsZMhYiT2faCaPzYns+k5EOvp0XPdOs91inVzjqIUnrL34aiwr7CkRWnnZ3B6PY2CuEz5LkM=|Chương 184: Tử Hoa Ngọc Ấn;NveX9TDD8AuM/LWv1+HrJrN2YxUoUVZnTC96zbyK413WsF0BxkXra0XdAU8C9CZwg66gs3yIhXmHUgsvBqgrcd2hLbPPlnDtLuf2K9lSKPx+TCccA5Ew9Pp4xdLj8i28EyjW9keG6sk42AXsiz5jKuL1DraZoB78bh17p539Kkw=|Chương 185: Tế Bắc thành;ds+Jv2KiVS5/Dm9YRmLFvfe17krlbOzPZDYjykatEGM51kLaaOUVvrrMjQGcuAvwWe4uUo8M3CjddJjdfkaj7ah875P8k0uZ8cUy37WGim/kVL+Qf22S6ApBrVXXK8e2pvUuDTCQeyvIrrE3PcNrpQiw+7yFUvEfJLVOhmGwpeU=|Chương 186: Phân bộ dong binh đoàn;lDNwPaYnfkJSWQs7vy65eBuQx9cGjNMxvUqnBniOAGRoCWg9TYNwntIeXe2nxGN95QsAXTfTRi/W0EccyGH+GoVemgvzXkkyBymHQWWjO5ArZd1e+8Y/dnL3gS8mD984il5eZ5GYCXmqsq4rjdVWWWWqihGLSsA1mF5uG4gxuXM=|Chương 187: Ta là chí tôn;16j5Wq7d7OCuDIFRW6LrVFvqkvUr+T0bYZDEbeA+95r8CtAoPoaO1sW2D1AGgzRLL/fRyjeRU1DXel4OVjrnDUHFkRZ+dGU4IUFP3b7D8pW5I0I1gV/vVvwrMPrFwEAQCwSY5yctplYoIs/2GdwVq6JWXTEiOa439y8M3X71ODk=|Chương 188: Đan hội;1lCEfQ+e9wR/AGiXuhSqa2o6X34AO91luE3nTK/pKzWPrifE3RuQlM0ZU1u8uGyVAtRdgB0yn627F0C0+xyGx2ekJOfAiHGYwn2DfKjeZM8Xtyi6He0ef7KV+8xG/zwfanXxXx9UBiVLlIHNd9YhgOcwCg1JKco9Xg3b8Gg81hI=|Chương 189: Liễu Uyên công tử;Dt76YyPOLMLU+huZgr8FIqEpja60iJEVHS4pKzeFa6DAUDBJR4KLY7e5o+HLEDzF/alGZgYXaASEhHrQuNiHZwv/vrL4Ce1yXZLlfFB96xxBu894pQ+0gX/yYkMLuQSusodcjPZO6sy7xPhnhqBPrvwzn2NqhQl3pO3S1UYbfvU=|Chương 190: Hội giao dịch của thành chủ;Cl5Da3MeCTTNuExiJnhGL/3liuXuLKLuG5y3kA4SOQttGZ2wtE+iQiXv/bYGtEXWH70bPUnXMtQhiS+Etv1id1qqLti84jxlGz/YDvEySOJkywFl6SXlQ1POIEK41XjCCNN5YNBerJerWsM3pUq6+6FtwnDN7Jhh3TZgd8r1Ass=|Chương 191: Tử Hoa Ngọc Ấn xuất hiện;o6zs4+W2C/PW06QxrRZS9jZgJI9R8VyWs3u3FuOdq06THlVCGww7g6DjELwOTL+d5XhIYM+/pKDBs1RHgWo+sVeDhXookb+iLFNtnvK7Ewjj5YzMvI/XZsa4c++WNa+Pvw2YhLNZ6O+tlROGU4pTz0J/d5DddAYst4sLm+rKtzg=|Chương 192: Cạnh tranh;M6VUpzaZ5P/jei6mHhByaXJRWskjetxu381QuLxivQxtiBqgQHETpIIwPLFyjAHqCp52F+vMFDJUw3Fd7fXYqyKNUzvy9AJMhXMQoUJh2CsX0TdiF5pfyrZpQDEMzm0QvnAGSzhQZHuW/hd8ejyqSXIMGM6DPuC+QLXZ9586q5s=|Chương 193: Ngươi có làm hay không?;keeK7wvZliVQzpgl8GS8Toy6Q4ZWSlx/VYd1NPt10l0bygJY9awJ0l5i+5HDQvqQ/T1cPTOrib8Vs3N1OlLzhaXG6nnjDXH3cVMgjgesY4H/y1okQntq3U/w+fcEPtbz5U4joSLRdGB6jP+QClDQ7w5YJhOWrZHo7yHGgenIPeE=|Chương 194: Ta muốn tỷ thí với ngươi;93DXEkcukY9+aeuVHdoliTI6NA+0HdXEE6smONIRXfR8H40yldZ3jT6hOz+uIerkQagZ4jxfrTA49txQCFB13APjDdciBRzFmBhWN8tO+wPyOXqI6GYXmttasyRc60GzX2jiLoJkI5TPYNKDBKJAHdpknji/iBbfln5RjbT7kF0=|Chương 195: Luận võ;5C7DxrujGG6A+GVWzBUuFsCz4oAzn06WrqsjihZ/T/tyCH4OKScowJJNFrkSy8mJgPwnsL5qvCoL4H4urucVvleJtsIrySd+nK7ktmJZo+xJGovYkVoWVgdk6ufdDAYfU+p0LJU8orzL5uTic/ZTe7hmlR4tyysPnJMPQBJAGsQ=|Chương 196: Rời đi Tế Bắc thành;7W1RU1X6WQLk5c+NDS5dnjX87GEg3Ab2m7JQcIWVez8hYGo1Fwd5B0aiAdz4fzA9l17jfIh3GL3ORzeaX8mQMaIqXeTiWpZyZ0bZLqzEnl0/BMi9VkJmxIVPf22orDUh4vS1UF9M1N1TQXDrDnTzj5AOmCZgMzvPZkysbNrOLyk=|Chương 197: Ma Y nhân;Nkk1t24Z9MwGB+rLz6F5CiMAQLqvqf/vctLxylJVQtq8HO+dz2lIZbSIw9qG+MlNSRccbp9ts29FXnC1OFgJ2jYo1oKpqCEII+Zi6pfb5j9VksvGIdJ/z3ztfNRA3gwiSfU0hXX3SXnSt6Uu43tcWBsNIhTCgRFH2EsprBjLcjM=|Chương 198: Cường giả chí tôn chiến đấu (thượng);+I/MHudjLChzdMiVxcDDb1X/qj6mKC8fsnzg9AZIo6435fm+kmWeLZUozii9EH5QSx6b3pMBQGdfeV8IDJIsN6pSj9PA68kZynNyr0bZcaaOg0gCWGZVLY47I+fgrmfPsyAyxxPQ5W5bNOrmlBwrvlA0QYRuJZJEmZEyGld5DZg=|Chương 199: Cường giả chí tôn chiến đấu (hạ);4jJo77TNlYrBWIvxdGgN3JBd5gFi7SrG3mhybAMf9GmOxdVerkpd7cLNRDVbzLbyODROLXDJiY3w0qMtVFLFvyymYfQFEIde0/l5OD18FK1DFofQ5YcDOIJzdVLwQKSQJQOYE7icyDvtIAkJbtv/0l37ehK41fPhDolQEUdmm3c=|Chương 200: Liễu Thành Trạch chấn kinh;1Um49ulL2wBes54tJOl1RZpJkiAXcp05+WHZdGHCsATh3adf0FrRBqX/s+uolxlaOCB5q5wcpZ1P3PzxMXOEt+WlQpMQyYuksG0FTY/NRku6/RRsTyEnHhe/Irq8JOt/J7foNASd+EcrLaeHuUs1TcvCLyeAIRHRr1l4ZYpOaIQ=|Chương 201: Mật thất ngầm;xs9MAmYZjjQ4gzqc4/21x8XMMKYqka2mlzpG3eRaY01uUQClctrAtkLCvPAkuHjU/DNVI3lxM+uHXQHt7SpYHjM7p78fkeswYBvQsdgiMObjbpxWBbSuGLAQB0O9HVk6YvRQ4bkjXdJqkFg6kFWZoXk/YTTG3HIelQ9PQZZwieI=|Chương 202: Nguyên Tinh Khí;UZIrwiK/TkL632ULhXzvdaLFgIrpmaCIdPXomn1CSkG017wK9TFaSA0IRFvnuVBQX/wnI2/fJN06jHHMBGhT0oafR5uPARPrycKlu/6RvDf+qyQuNVoK6VJYhOxV923WdXaH1ZGbPsu64vAVnwSS8Z2EZE049NX0Q8jtFT1mmvI=|Chương 203: Lưỡng Giới sơn;qE/cX7sX8leEeJPuoMiMVqfpx4H/fSFdyCAhPcZfWgM3uNXIpmbBK1Sx/J/5sxfNTAPMswA6nsgiVziWXgczqAbkEXYPU9MuxeU/0MjW56PN+TtS4MlrIFWRytMwVtd+x1Ft1EQHVjdq81zm13dEeY0byKGAgIrO6ZqIvnhm7sA=|Chương 204: Quay về Lạc Thủy thành;JvmJDEAZyXUip6vJMxTEOKt3kI59jVMO7kGyUeunViGWe9AkRMWT56lsjcOlBJl8oP70YYQ0uqduBsQALtEhcMMipVDbGgds+dxSIYU0mWtGqGEKmR5U2tGzubptXG10q+Y+/MMINad+yoc+88yrWyVVk5xjGqv9Id+jEP04Wi0=|Chương 205: Trong nhà biến cố;ZWlwiUdEJqEVfMXmOxBgTfap7JSaMAErS22IR4VQCHYTlfx6sLtdh5InCBbtpzpfnR0j0C2LEjq7bNiL4oFDIKb1yNgIDbC2A2qdruLhZAzo5PSfvvcJNqi84fVlV8YPe7Y8Cp2+fqDnHtPNFSH4a2YJhdc5R7Kq/aCp9OJaAfQ=|Chương 206: Trong nhà biến cố (trung);fmsUdcRrlR5oYful3zuj8A1Ju2KBHVRgsBBV0I0ls+ZmrfeKt+rWmFN/T4CvcT5qTs9VzlgT8aiE181zkyWcBr07X+7/liYdoOI3YjVcNtpmWnS4iMbN7I1e3b5HWgp9ZQ7UeYVlesQmD39wTU5C6CBQewRM8nKPsYTzRXFlGP0=|Chương 207: Trong nhà biến cố (hạ);sEneeVXNDucKKLi2Fq1eBvOc412rLo8o1VLpjmaS+qw18FW/hfOuKBJtSdcG8U7EOclptIrLcVr9jc/EigBGsUATdRYXQEFZIQMYGEsIusowB2JOBniLI2PtijRz5takwHuzchbrxLQFNmM6w1P1YIwTcBwLff80ja/Oskb/+ME=|Chương 208: Ám sát sư;wvJZSvFzx85NRxbolwTFmMLl66jeumBh4uSMZvYAUbiq4AGMK3gGISb4ZyUd2Q2t3j2lSwF0jOK/Be0l6gtLdU/cn7xeT8CISammccQMnoViA2C9N/lRtEAfzIXPcLazFra5Gxk8cSTszrHOmwAeIenE0RKuokVhIuUtzSTRaHQ=|Chương 209: Biến cố Lạc Thủy thành;4vAz36LOlkn3rYALcOoIP6B4FoUqyfidEPProWQn+VbP+fj9qUZL/b7JmKpfy+4tCrV5F5F9Ms5WRirUZFCB6msrfPybUMoxoVxojTEQoJtiW7iCUDjNKPa0YS8s0jtkFNsMd+4m9nEkSvtJZzj2ZxcQREhuXQtv429GJ+MebB8=|Chương 210: Trước khi rời đi;jHJwwIvHRCyIUFVk7LpEzes9axH4F6upJieP8X+ptWikYWwS0zVQWZpSZfgJ8uCEfHgRf05vyTAKZZaacUKc1pbZMCf8Cn6M4Mp+f06C0cLfs7qXmwN9n3pt9+v1AqHI2C0HgStLDWP+l2TlWJIqrS4z6aFayFQbxuIt3GKAIhY=|Chương 211: Thần Phong thành;k3BSX3XVvefVkvo3nelsdeLw5hJGke8lWWWd3jzj0tqk0koNgzib+2x8on8kfNSuknPc6rkl/2wIksmUiijFC+y+pO1XeyaGOY7GQANqSCE9yDD1ZaSihePA/RVJGWdn/mffQQGziXby4gxjp3qnEY/5YZMvKY6qTsDysYI7iOw=|Chương 212: Hỏi thăm;Ed2lXJLmZ6LkYGbJH/MQA0ZtqVILsJlHvQkJ3bW5EgVbrIyNyNy0isZbMvGRTyd4EBH6ttcriEYOBSswfMJLQn4HL9IpTIqeZUM/3ycYKejITNC7mJEiDiH6HDiuhJy+iYQXC0POzrGEK3ceh9fgrzOmqSTwSsyjRxwhkGCws9g=|Chương 213: Bái kiến;EeQRlNZzC7/tGOt4ZBJshqmkxsbDWTd2CM0kz/01ePw9hqDbF3bHcejAKZxG94ZAbv07nPQhSZ4lbgsmtEmHkVia6ClEVestNdMa6bA87Cy29KW+pstlw1CxXccr1Lzr0tH1HYVHQNnj9yxyGOETmrMS/TY9ginlFQGpN48Z+WM=|Chương 214: Ai là thiếu não?;sEabDA0EL4Hjp/Ul7snUnqFajTAXFP/Oq63Nnj7GIp7tqnMiFQ5cNt0arMuqahhtcKUc/ID9l1+SDyHwAGE2GX5K5ANDp7thyBJBFSNPbNIkHLl1WL3w/G7OYKqdbMBjNVkKnkZ5B2SoH20KhBATbNV3VzMHA+t4PRI7HmCcLZI=|Chương 215: Bách Hoa tông chủ;oRTrdcN2C1KITDjCrjPHkoHe0JXb0ZaK217K/acRczvONJLDf5/XAycLwmLOShJ5inqTafhyT/NLZunU6SFCZCqTxBTIyhgQxjqbMt7mawFUndmtLLYlVsflgs7MKyDU60IrjzuPhTXoe87B0RUtrJmlzVUjbx5XmEfd+ztko+4=|Chương 216: Một kiếm đánh bại;l0d+gByP/tVftxRd0ikcJXJmuCm9ovZOdycF2pok/fSjl0CCyhN91Toj9m1LBx4M66nJbysIBk3pAVyLr/EsgiGaSisWLeW8vs0qe3WBH+d9OaiX5bB0GP9+asAXcHF3+4V5BaaIMCKTd+Nr5cPXS4XhZJSn+e9XO4tyICXpzwE=|Chương 217: Truyền thụ pháp quyết;0T24LpmiCjsmmY9ffC4SWKqweDSFUZb+SHVRZR6IPHy6ShUERlpRDzuKBd6pmG2r7JE6oACGvh8YvKT/zLDZVola/PIht09gU0Pv0nsc2Iau0xPbGU3cHnKOkmFTb2hDp1CzhSfaXZGVm18sf1zkwSFRQ43Q8HOCYyhfYihb5YI=|Chương 218: Hợp tác;WCZ3dJSJIdHOokNZtK0De0YxfTVvjj9wQFovoEUf5dEgZGyuLna8JK/KABe/EWEn9Yi3Ck9ImCZSUG57+H/Hik/+Q6p5THvPjeGsxJPLXXFjLNDqjxXrtO/4o2B0qJtvO7eFqTpfcIWJTitfy70jsMU4bkxe8Vox0bYMScN0dHo=|Chương 219: Tổng bộ Thiết Nham dong binh đoàn;Zki15kKHlt+sIzia6uH4EZ3UmuM+vR3u8yxOX6omuHXu9t9Wx87w6WJfSTBcw4Zy+yJZlzNKlBqVBLW7kY36tp7/jLn22MsenwjLSgy2W66FN/o7/vRsj88iZGP6Vd1D4cMIV+jsN94DfxnqMuA+v57Ulym0GyoHRj+WQw9FlHI=|Chương 220: Nguy cơ của dong binh đoàn (Thượng);ZKJXVFL1wWGGAJXbldzzvD44tBcZaIv+4XzhUMwcbgKuwphQ8XLK+wIIpWtdkZnK/Pn0McF6A0rsZXxQZEV5xrsmx7VOF8fxDPOnwLcSbONBM9jN3m4PnJMszO7XkFgLYRPzh6EJQD4iHlc/usq1bYWmgojB/TwrynH4l3tYGW0=|Chương 221: Nguy cơ của dong binh đoàn (trung);dVKbOLep9mzBnW7GuOjChdcp9ibvuL8/2qyZah9fuBMxo3KvdRsg0dEloOwskCKMS94Gf9KTmTgySQ/3TZr97CfUzYqiLTHhxBoad33nDhZ9Zbx5y3Yz3tAMyEfTUKqkhm01g4h8jls9b022uKY071R44j55puN1vv0XCDSQwr0=|Chương 222: Nguy cơ của dong binh đoàn (hạ);Z1KzWk4lSlyd05ZArjfsbnP60ZBhHqcJpzp0Gmmi/NJ/Lvbm19oFnqSBsXR13WBqbnjVREmm9TtI/RpSx0MVc0uOKH2OWZ+iMUYbLT6fNnSMWzdmKolyULVSWiHu1UgN0TZTZ0m0XidWj+oWNb/+L54R2JFfeCZg27EF/A/g0p0=|Chương 223: Ra tay;fXuKI59Hs82JKCndEAUKGRY7BI8YEHl2baHnhzO4q8b9WvwxFSO+qV4rRapy0xs0g9Z95mw6IuIv+hP04NG3Oon+4DP3LD5dPOIiOollnLs3pAb6iCQHgP7H8aMJdD6BMM63D2UAxrV1R/LWCTWBsvKyh8MLfg3kqiFm3ZfxYpI=|Chương 224: Muốn chạy trốn? Trốn chỗ nào!;j9z8BvkVYCvBKe0ytDREJgEduqqnQr4Yg2z+7MBFPLAy3dvw6yQwK6RXmCVJFweEk5lxT385QPQJIeMi+AnkNQQZeBVtvbMyNsKQNZNexd0TOPDR5IdDrWGkU+q82iUYYjdMqPPWUVQgCc2WXDWV26OKWHYCWxvZyiTdO5/Wdio=|Chương 225: Thu phục chí tôn;Wke5FQGmLQdywSyFtR9yjCQBu3JNl3vm3LuvjmBixAlueqJ8Yh8xYvGoo5OqCH/rn9stgQ3BBfBOFQZiY5YfgB3srUUeMBtStON3nUUbo7bD02CGirxjNOZu/bTEk+IrmrOuORo94BxZFGyPcyBhHnGCamsrORP78zmEibIsws8=|Chương 226: Huyết mạch tiến hóa lần thứ ba;njV8cc31qM1hgniY/3YaQ1T47LXlNMzl0f2ybKfm51EZYJCbhs/PEkLKZEyIu283F0kQ0ngbYTDBo54c1shYaZc98fWem61Qvtppr+vu00KAKHHbjvkB8W05dfMiN/Q3AHOSvSFenRcUiz7UhEPzryx555X9hzKj8Mhvk0jyCys=|Chương 227: Mười đại đan điền;n0/fG8ILwz7Eae2F/ayNMsnNiufwTDgn5YPJEer3De8Jt8mkcRp46PdFHx12ODW9XLO+fwBoA0MIIOt/9fqwr7pParkeAmOvJneGvIff/jxwOSKOgBnjbnFzaQVmLknI66D41PinBrVgVGOxNmmxupzUkf0SuOsXHgeCD/5nUB0=|Chương 228: Đại hôn;kRea5v+NFf3bRiyXWMSZFiIxRJ2YZxRbIbnHeZTkVXWliDw9P5QJ/rWqME6pFn06DHUdTbafshiitWf1IVc7J9tlTusQfua6GbT6u+Ztfrg8TczZ4yuBc/1f43zhZ332PFCBxjro6gbtsebo7l2V8cDSPQ0MZRH5QIaluHQ6IQE=|Chương 229: Hôn lễ;APuZywrVUF+CO/q06ruxBv78VY9bLD/xbVsSgQHkPAKMFETnDDUV72sJ//tZlGb1aTzp2d6xkBjLED6ITWYDPtYsNriR+Wsi35lqAgKoIA147eQWJL+p2FLGg/xivUii7RxOWuDrX1y5p7akeG4iM3uvLu71kgBjR9MT7CaAPuQ=|Chương 230: Ấu đả Triệu Huân;AaI4hKgKCIXLftGfsYz3/z61vOFBr7feqzfCh1PHKoIq+3usyzRUGsV7UVNeduZe2/a4blkXkuv4KI8IilaX5a9tf4aPkMq9SNVSTeQmJBTgZwGVPhmgLe9MNZjFRjkuQ2teERvM2gJHwuFTBv6LLZ4O5KJJYHN+Vmw+uW5RUDc=|Chương 231: Đại Lực sư;gc1uSRoR9VOWTeNz7yE2t4QTg4Ghkk+8pmbxzziSzeoCPvsKoH48h/frkIypBZfsZED13uaLoJJQetc4LZepHViAfD7c4dRSsJa03mM7SgOAS8Gy1E9pNnu0g/kF5sh6XSTA32Zry8hW6jK7MFilxNhX1wn/hgBFR8I1nO/oaeI=|Chương 232: Ngọc chi kiếm đáng sợ;KWMbLTIRMQgo2a7sq3sUk6DIOTXmqEUGyAoVz0Jdmt2KrucNfy0fOKBFgbHqZ3t8Qq1cOe0e9pSJvlZssw6Q18kOWphRfXeKjG36uc/wAtmr6KDdmz2xHJ8sDYygYszM23PKTEwX7bbQmsS66WeA0mNFQLNy2N2z7+LiPg0kmb0=|Chương 233: Đại Lực đan điền;UG3ZT5be6/oJ6cqFY533xhS/JporMSnRkU5hvvn0ERNWHHwvcvDph2o9eM5C59qHxxt0xormn8JlbuxTx2qtfxI7r3+nwyH8XKvud5GSlMSqoUm6YtAv07qXMr0KiwPKGvpKJJm6xc14D6zlIliRqxJE3d4QHkepongeCjh5UCs=|Chương 234: Đai chiến ba đại cao thủ (1);qGEjH7XXr3fhT5ttUWx5i0PVF07kKra1FdLyxthGcO5XoWOEGWM+qvl19p+yKW79YP/plP9KZlU9Jdgu8b0KTfFeegwS0/FMshJ6Ido0t8xJAx2eh9zNNuJT6yNc2dkH22FgeMgpkdx/rvh8QzPxgo3hdbzMcLZDxDaZu/foveY=|Chương 235: Đai chiến ba đại cao thủ (2);X2ZiXa7yA9FTDXjyIb+EXBRigAwGOGNU9QzLIZaMudF+q6mHeLZkiShwte2ieVgjL9JZUN5PBJiKPLFdhWLq9NaBu0La9AARC5RGr2npxGv/LO3k7FA3+IEQWM1vE3Vlz84V3IL8y7UP1iT9Xh50rDkC1vGt5tlXxVmgzsHOgq0=|Chương 236: Vân Vương;3IVCcN9C/0x1BBN9wtEiCRGKPvVYjAPKDJE++Gymnu9dcV13SOW39fY++GxASdM1Ep4ypthu0NzsCZlX0aZyj7C3W2MnLhhdo7khZjC2t8kZyOJTmKkzxqEo6ikNA8LD3OXbcBUiS9eCM81X4VqaKVF89qRmhIhDIeakfNjKp/Y=|Chương 237: Hóa Vân Tông;3oxcaWM2P/0WbG3cQ8Zsa8A04JPjahEeCFcF0PXPG8gKFfnFovOHt1Vz2PHU1cvQQdIjFCFrZTggdfIUJAEl47tEINCmSBRxyHxSV9uhaCeevKo2ImsCFSi3lxJv5kZ42pvlGCuFbbxw8utvvgtVOWbHSgBmJOn4UzXsUj6jRLY=|Chương 238: Hai nữ;aPIvduBzNI/+UIt2BuwagSbfgSMb3OBUcZ3ojxUeK5o17ZcsxF0C4r9NHR7ZBo1+6vfZf1suLIc1Xxc/Hs7SjyDhTsloSblZYr4Y4+9QVr3AqDC7wvuDMIPB8VhIugF/1cl1CuLmEDauVRS2EbLCVvWEakq2MXsowNcHGbTmkd4=|Chương 239: Thích khách công hội;PTANj3AeHMeN0mVkDJ8efEwmKeJpCoYe6O0tz78jO3PMO5vHqQA6dHBctn1vSKDtfqyn//R35W2vvSF8XVcc7bcFlWxHk48trBbcidqsHcx4vmmgJOuDr90tgw7O3ewLe8xht1UX6BgX2Rf2qmaEnSM6wxWYrOMfLGKLgYBnqd8=|Chương 240: Tin dữ (1);RjdCLKqTWIsIQUeaktfgc+Te4uu2aUPnCEpLRlWoE836vT1Y85okXE6DNKduvYQdazB+DBW1LWzMO5ZEzXW3wy2e+Yx1N+n1Howg2EjA92ohgPvAolB/4SQjfix3MBr/QzkrxBQY1RnaAaNMqiDc0umJZ3XPCd008ZcasLL45Jw=|Chương 241: Tin dữ (1);yLaazJimpSm6/LqvXwU0Bfrs092IXkFnsJZgzFj/E18bd9t317HS5n8aK5npreUHxb7p8equcTMk5VfBj0niN5t9mVohRZDxrfXFLkqa6id/Nb3eSpqPpOjp8x10zLjAmE8UAN5Cz9oKlUB9rMhE5H/zZMGe5YNOXzYPi+gTSks=|Chương 242: Âm mưu;ztz3z4IawBemtIaqHf5t7t49wlABT4MRfH11mxDJAanH+mxZN7HWTEBRmeqhCQ9K0nc2hAurwvrIQl05DbJL7ZkPohA/Mdb8Nf9GUiNfjB6OSDT7lHA2mVRKdm1l+yA74D7C3X49SPzBugqqugJae83Va5KZYzI+hlglMCuJX4E=|Chương 243: Thế cục đại lục;xWdcRKPWXscBrqqqrd2r/cvicT7nmJ4IaLxbaltAl6CQDJF3duVh5hHh64Q78tuqwv9uaKy5lu2RnG16ttEEj3I4h573BVpf4FpN6toe7F8kunSgsf97vodMbY3IiFcWvtarzyx5fo1Oe/XPAIxqFc3wP8URNRlXfKBaazhfalA=|Chương 244: Âm Mai Yêu tộc;diqLuxnqHzFjGPhLEehoA9X01neH3UxneKKEEYtIsuNfHbNED7aHaDdegygFjtilITx/x4SaY0PeKS2Ry36284rE9S73THu9Vlr6KZgsjYG2a3m7hbISTAbUebj0ArgqLXRKralNw9xqIbosLWnclsL8P3hQJO2Lm6yUIiRtmeo=|Chương 245: Trở lại thành Lạc Thủy;IJJ3W2xK9LZNB39Z7p4b9r/6loduhdE0rIuMRe2jwMI1K2y0wGxjNya/RIhb1bPGAYjMeb5oA1IeIwv4AE9mVKpbr7bxHJ7uHTjIDwhcMHS6cqOZDctTWSipNU66SNtZvA4JkDrIwrrRZ7Eo5EcWjT2JK9QCxy9sZ43rl2d+Tkw=|Chương 246: Máu nhuộm Lạc Thủy hà (Thượng);eagMddhf6M0u67MAd4dNKrkzMUE2CJhEge/4YLWSnm3bW4QVVZYdE6QyrVhuBM5boM2romc9DP1CzpETyz6mxkSD2xa7rCc7aHcQMt7KGmc/zQhyTs2te/tFmVptLgJO2L0e4LCD5UcSxe57CjXS5AXceAluAubaSEJwZ1S0Bss=|Chương 247: Máu nhuộm Lạc Thủy hà (Trung) (1);fpDZ5fJmNhATTJEoLyd5OE/Tmr2ub6S1o5KPuEp5UNkhks7ddRt7pW2EBwgajoc0Qjm5H5ZmnNYiN5VWDUyFbc8SyWbuerEMWSQSI9o7/AAgyphlAo3hwqE9uDnkJl4lPRkSxOxIWUaBrKcO78C9mFpIPzYxF9zrxGODXxXbP+g=|Chương 248: Máu nhuộm Lạc Thủy hà (Trung) (2);I9GLDgl3BeX+lNkSOaBPVb4eZi51ekyJ8FhkN/N0zxD92LAGIxGcCiYOSZBAdtWBVGE8QU164rQtiCwOhx4IkMn6dz1RY7V+8Bho8s5cP5YxomI5+d6XZowXjBfONvRts/V/9C2OJ5iBilcNbJ/8nFkwRt2C8UxFR1UnhL29qlo=|Chương 249: Máu nhuộm Lạc Thủy hà (Hạ);CS0pKQZPi3xVrPKdA7gw+TZ2SzOpUcc3t02EaPtoE9Q7yFuUX5yz86l1wNd2a/C4ZSCzyKESgGYRAtOILCkCrQK+D9K/SsYCkyId3JmrqK1/0zcNGC6mXr+hPm+IUIuNCPB0Xg9Qg3+giRLqooML8Ck+xnULbr3qmxmqRQ2O4I8=|Chương 250: Lạc Đỉnh Sơn;0vT1gniZqz1mugclOJ32ZySUqaCkxYFaIrzGZdKVDHz7DA/ILU35xYEbPX7QX3ZeB+2LyX8IeO4RPCFOhYvLt24KX9nLb60rDZP6UMiEjBzNktCR5Bluj2aRR9F4tqRY8mlF59XrCfZkr5N3Z+D8lFz3eGynyaJcLjCt3y4eqPk=|Chương 251: Âm Dương Thứ Sát Tuyệt Diệt Đại Trận (1);/JNjHkJtIi1rZmr3wywcbBmtgnc7RvTXqlqIFNjPdZJht4ZH/ho86qJSbs1XJDd2etO/lrjIrduBcrk84OKtTxLjlYdJxlC3/3s7VpwNvKsMqtic2e8x9JaPgve6C6iQj4ibXSBSXSjqN35JyUuKnMysezYNaxPoliY3ct/6Jbc=|Chương 252: Âm Dương Thứ Sát Tuyệt Diệt Đại Trận (2);eAH9FlT7urh51KJouCNKiIac6j+VPOE3JwN4fD7TwuJjIl62CCaAg+9WQNvsydu6CUaW9CWYJxN8fwWqOSt0NEaoxIMVa25vK3Ux11Y0+w74sXnXDjTIlcrjkqs1BX4pcLr+dwViNfGT14sKwSgBNIGAxbZrK6DrxaPvBuWrykg=|Chương 253: Thích khách công hội bị diệt;WTim8fweJ11a1/TJZK0xvNma7ven2mbO4riMmsvjGpt2hmxT0dG7m2mtwReprRiQzcLhhWcgTfk1wY1r2Q5iAqCLNXgCxSorc2NXnXPkN25cHRfqqrQ6sK4AiROjJcvtWWuMT4Xq4M0L/AmRbj+xrk+EFPXCUx3/EkZ2tbXTD0Y=|Chương 254: Phong Linh Thiên Dực Đại Pháp (1);juR3d7Int+wrOQMsdy7BugRbnwA2iddCUTrYpdAn8ofTt7Hq16w08fBMdz3hX5wi7drN22yOpZ43RGDclenzPnRBcc1gcgGNl4aY9FK/4iAsN32tHtOJg0MUi8vQ23yEIUm4frzxBWCcdmO2aasz5wCh/Nmcrogr2SoVBYgBRNk=|Chương 255: Phong Linh Thiên Dực Đại Pháp (2);D37vOK+RTbPgRTSSuEywWApw9yaBgj0C7Yhv6V53++0ZDIQD6kh3ajHL9xCxS+v7B15yekwwEV37pIlYQIQtxzeJRLYt7Kmcm2J0t4gt/6BkRB8h0EoBqWZ2Mlxm6GT/kGxG6ZpZaQkPL5N/nuJ6h8PcokIaJ6vlB5RDQfACnx0=|Chương 256: Phong Dụ cường đại;z3kd/Fy8Hqsa47rxYsqyLF+4mU88DgCJa2bN/91kMJlh/uhpcknDgvqmJy6DRA05PzgmUnblV4S2A85RNyffl3ILzdnYV0DX5qdnL1ZQz1trwFuprAelNePHnJaHyH1O3elL+NXPS2VF9dikBA7xQ8Dt8o9S2Tcd8imCommrEI0=|Chương 257: Di Hoằng;opyIjd1eFy+Bf4Bg9oUfMXReTmxMVJJsoHG69YVtXedWLBYdymmo9Jm17LHHW2XFQ9oJYgvj7ugR+qtKSaSMSZj/pXExZ+qymLzZAKVN119+jA2BkF/cQ7Eh9cPDD29IgJU0xYGaIW+tHWwtaXWiYhlMpq7k4EDOiYRPVsAxr/E=|Chương 258: Ám kình;kgg9XyO44StVNH1zw83hnB6ZMCnuiaUVGmydfjr3sZliQd7BHYQiVMqFmqsUfuy/DmFfN7gEWleeKwxRZ3qAUqnSbKSuepK9lfKpEdCjzxC2hrw11QdIk2gJK6w3Xw4ulFz84zAsKi0Ol1C8O+0sXhvfItIr3kPalxqBinI87Go=|Chương 259: Một kiếm quyết định (Thượng) (1);GVSZg2rfdbQfWD3WFnDJOTlB4KQn9MjN6QDtGagPNscXGFZp0f5aIKNeiN9PPFn3TQysOMiolzqqrJxeu+feuTGg9cHM2cezHil+timwEvEO8lEKgIFhsb8l4EsiuGHE9nS7Fd4ch8Jfzi2wBeRJSz2nGoHoYWH3/GTYqfdhQJk=|Chương 260: Một kiếm quyết định (Thượng) (2);AUr5hCVaamGTjkOj0cELboys4zaoZVADQgsYYermndqZ8hKXqHl1WWbAeb+MAUXlxLIC5KmHxCm1OIxeB40MATArdo/uD7s2oUcr9ODwBv6Iiici4TbyYoh7v7a4OfopkRrOX+XY4G6XzToqLhYcmp+PWATLvwgx232oo05MX84=|Chương 261: Không đề;gkET+zlFT7frayKSSpErC7ZYCsAR5KLNR5g1zI3iD4COyDphDdtNgdk+CQyJbPa32c8iEWWw3YtkiVMrgj9XeRVXGBSRUPVFoSUNFiEmI3GnqvDm0Mo8xdJTQDcimrpmZAWZC3KSfzWY/BTWDyQJhHiun+n8sixI7EWM7NKHIn8=|Chương 262: Cầu được chết (1);Bwkxu1b/SdDIr34BDG+9ZZG/Zrl4A8YNs+inkoM568QpRPkB87Oo1BuNz0T4X3MkzH3Z0Md21jEQDDTKuvy3bG8MwA/in8CBrywPznxhjsD84quNlsljyWHTp6Rv1utOarbab68VyVXlkRwwn0feicjpG9P4Ema8uqQaX6T+k6A=|Chương 263: Cầu được chết (2);rSh/IPsWCnDWei7e+NjIbVnBXlv1HaJftF93a6Hx5q38oH230yE0uNj7K/tMbB6US8eVd8W9m/BT2k17gh9AenwhKDz97/DahjEQyOtVCB2MgoULOrakPXjTnylckLcVESi0w5NR9N5bKkWjZUjeP/E0s8h1koXQN7CZ2R9qJwg=|Chương 264: Phá thành;FfK7KBkK+tN9J2l6jReLf0Xb5kzEaKLkl6m1RdIjRSf0eiEfS/kubFKa73tGLLeSzUXRJtYK+2qHDGCZ62wLlndIhStXAbzEH81+kqocO8ASykXcZTHoWGQ9KzFL+GGloH4PS9rekhtI/vjkFAfZ6llShFcx5oJKgy1gf7nxZGY=|Chương 265: Phản loạn;YUNyr8T/+SPjXLVdXwm+MIHkgVoJeg4Q3ysroM733Hb8FrdTzJXo52781Lf+yU3lMYZcYCaV8wizu8IADLyuXbxfJh8gynQ3Glg0VD19CM9ofVuMqWsmn7Ym6TcmdCCZLkjrOh+H19qGGzo/zBf0OmsISFiWQz++rLdrDWvIPuo=|Chương 266: Một cũng không lưu (1);kUWgnGygWq6p5c6ct7l65iRAcKdhjvmmGL3tH68uRmazPzDkGEk/vtsvjkofss9UsbrPVP7Fg6FOGTA4YXTYI0nzch/rgJyz/94KLqJAkIpUXIrL9WiZVFu3bO6uqylTHKOpOHiJ3ofVcN8GwZSlcKIidsxPuoq6RD7bsHxGlls=|Chương 267: Một cũng không lưu;1qjDtyDU/GQtr5HwRaM2dK29TBM7WRuzpiA7VqTimbOkGg1+85iDMT5dVBn38FXE6VqiROJ8UEIrcGiwVDW7dldcbTvLNls3zdIHmPBOxCWMZsejwL97f2IXjZDGDWx7KfM+NmO9bQbRWWHjz0z3gvHNfFFKVC9uluMWoMV4TpU=|Chương 268: Nhà giam;bWe+g5hLCV7Y9ORtV5YGBDXlaMLkGjQJPPL8iju5mJVZiOcdzLzVTMlsWwIf+WJJX1RQJSQUujemCtaJq1B7xgifr06ZBNdSHgFkjpfCAE0hJXr1b+eARThmzxuBSNcNZhzJEXZs8BSKQFT6oAXrsrasMt1U/sEWV6uyXtBUKjk=|Chương 269: Cường đại;xWDBn4qVB1GV1p+6denclMHSqwepc6PiMyhqlv4MqAEuVZSVfwLJSSB8y4+XYaF6Xpey0aEkPAEohr4HSP3SAQ8T3g5bNz/TdcwvWmHRHmo6XAxlqpyKNAROmHA8podejdF7Lva8wyy4Ie2ysp8bIM5s4b2oJkiJMcQdOMG21Ag=|Chương 270: Bảo khố Di Thiên Tông;RYiIwSl6IZXZ1RSN1GlVFfT4vePt0+niyHHuepiNThUGVHjXMffo01P38cxBBNNiEzfDQzL3ynD+lrD4TZCRx072Xuk+PtlfLs14bLnnPsPv0Dc6AdCH/bFP53rhV1NezDZQVD5NbndgFP5euVpYLDAN7FjCVNAAFgZOTugl4as=|Chương 271: Ngươi là bệ hạ? (1);+8FfdjMksxXQcTTIxdCeQKJ8hgnbk3yWdnjytqh3T1p/xXzD8ecc74AEdgjLJCf+mhylOQs+2gujNrSGERxFSrTrI2aepS37AJt/TIWGLILdn38hMVZqmZFJ9F1S5L3vTmsXeob0ATtwpbi8+tN6arA8iVQvrTYT44ExhBjkQ0U=|Chương 272: Ngươi là bệ hạ? (2);dHV14CBRTuDIcRgEdQpecWkNcpfC+fLNo81BIXCIjRxEJcgEXyIXASnKU0K0BPiF+S2tcjHBVmnHHXPiis3YrwS3QI7jAZg2OCi4njmGZM3TZfKRNdIeTvnn6aOk1L7i8iOW4PD+WsNRzqe9PYgrne7STQOFRfqQqnrkDSS5Zjw=|Chương 273: Thoát Thai Tẩy Cốt Đan;pHPKfB7lrWzRu+VV3RVbhCEFvzoiJRdmB9dhGHeCfX0QOVYRUpAahLMYKl6InNLksZl2lGsDY1n3iKHDiVranXVm5MNb2ooojY8pIG/sf5rK2BYGWEHwulXrf04QN0X5ncEKrpc3K74OUaESvCJrf8ejgovFDuS5YnvYRdRaNpc=|Chương 274: Nhân tâm không cổ;bUv12vcVTbSqytzBZAvcSX8M5CREI6Os/HjIYpSQK0iKPHFm9dDrP14aw8M1hYiC2kPnw4HAnBhipI3fkp/ZxYV63zC6IkcvqhM3i+ZiLqJkrQiN36otqpTCfndSL8hwhdo1eFjMhy3EpRopwXyAgfhzYgCVebDV4OZ0QdrOvSM=|Chương 275: Mê đoàn (1);/52VcpBC6BClcVy92d8FoDte2jmSB6pchJ7A6JOPYrAcPyq3h/abG10PnCm3FE5FEnAXn2ybKdeje2i09gDEQp943PGtAQhjKUS/azfN6OP0yWE8Z+kBvfrKxsvK6MCw33hK14EeAjGIacWJT/U8gkAXfYXQ1BpvT4jNZ0+mJ2k=|Chương 276: Mê đoàn (2);llzDzELOIa1ggABKUKIhrveFSyl0/ANl7h9VzULHboTl7uYeBTblxXfrp8pMaPzdXJ4thCldNS5NDpFXU1gP3SZc4kKw0WXsIl+IDUjP4xpYQF8fZK0KRpMwCa9xQmECN0Y8hpwVX7hrQSbLRnk50AHSOUn0Czd2RRgexnKFCNM=|Chương 277: Yêu Thánh Cổ Khư;OQNNpzBmNhosa59SBW01Awe4jzPFiJgSMdhcfGSxgOGiBBYmaEvy/zaf4yvvq42syhWKAc5frcL430vZTQAtdMvuuils4OsjpIDaCQorBBflStDnPjlMCKleCIV+p0gjqfgdIIW46N5GcxsS0nF6OYyhXkzz/zXAFFa+P1FG9lw=|Chương 278: Tưởng thủy sư;ObPF6QHY3WOA3OVppOYycOypPFfvRqwKYDPaM3pNrQmW91YEUI2L9mP2+TskIBBz1hsJSwfTEWL4tcxDevF41SemjlSVr1YEsgu06d31tNeiUR3Mn6nkqvcrHxvbIbyBFebY9/GiAv1HoHkhYZKJBEwryWYVNXJnqtyX1uymjWo=|Chương 279: Thành Thiên Tinh (1);XzOk8w6+2lC1011AbwCl6xZwLo42ufA3ZfWgP7EW+x8Od35MNTXwSTqig13tbdU6qhQh/8vaLtq/oIt54D+jIZukwVT9f3lGJIojlA7Hq+YjYkDmV5pWZHimdm627Rf3c162CVYUGNTgqCvxO5kwYT932fLdI1yRwb0gKO9pCok=|Chương 280: Thành Thiên Tinh (2);XKpHwHinJKiFUiSoIOrYfSRQ8RK8tDcbxvI2lUU6xv/i7AmGv+TJ3k2oS6AYCYpie/K+PXr85ieC+v8P4xWbLPVHeDLoTwoXz4Z/jR2R+Tckq4J8HiOcbVoMyaedJqlzBH2PZHxVXGor4YP4dM+bfwCPRm5mebEOiIlBCSvPXSs=|Chương 281: Hội tụ;rFLrz2vAWPxoWiNrz9+kbgv9fyVqRBByiE668lIAmXMrM4cXThdOq3Kl53Ck1nsBRPN+ablTCa2FjFpIaGRQgEBkK+R5LnzQU/3Fm63dbbNNbtTaqnFXmlZHB1WiaMbZlCNMt8QAVxaJ96MJgHtSaw3MT21VBRRxS6IM4sUCSJs=|Chương 282: Phân phối lợi ích (1);hjdyOCOV6YwQxON7BXEBAT8IeVLZdibqcWORV5xtJtCcq2AC2psBUN/dX9/kmopFwQ0gPzmQVidJxPQizd51jYVejk3z6wCRkAzFIwzPlAK4Whtg2Z3Dx2Fj8j537pjEKBeej85DwyCwXGTt3vlO+PQ5MjD+db4Jay4cHPZjUAc=|Chương 283: Phân phối lợi ích (2);KcJIm4P7HxUHKOox/6jkya8Xz8pdGO0Hr7W/wsSHqbTToqh9t1lqPFOazLnwSBOF9AiMroTJ6nKcd/toxdH8ekzPL2hRi0VRoF/BArli4YA0op66/X30HXOS7EZq9Sdfd8JxiDwAbCAtJOuBzpoPnK+bF7miC8naKL2uk94TuWU=|Chương 284: Tự kỷ cần ăn đòn;ML8J2URXT9ZnPilKb/Dyyv19GhUSR1xlr1SIsJGbmW0dVmbIk201UQEbm0OTjMi7Y+kJMAZ4TX1enJZqnorfNjRpDirVwGIe4pc8Z+cbHVRLuzkksynZBifzoHDD8TtBTgP8IYdFDjqtRgR09KfY5ce30XIs+E5PLYEoVwO8FQM=|Chương 285: Tư thế mập mờ;Uy68hI4MIcQFkluiX5iWwMfYOUE0KbrFbf6asqlL+xy0xw27ingrOBGv0Ugfs6SERaKWwzF9rzwCOxh2PCqgxa/D8GXVpaTblfjVz1E69zfzS3SAPg3d9OKW1stRA8y3HxQwx35Fh1sxNFFv41nZXmAgxGP9sp5xtH9wu0bbngo=|Chương 286: Ám Kim Hàn Lưu (1);QNphVxvkt08v70zXYoHt27ppV/EwfBB940D0V58PHTLFwhx9ncLfyCuHBwhyLyous9tE8quUfNzGj2RFDDF2OXpz19hgTy0UywGQ7GyuO7Pny+FZHPbi1m4s4HuDeFoztKfNFnS4LiOCxKX88hKsOezUoInXDHVNNXMDD8zAIsQ=|Chương 287: Ám Kim Hàn Lưu (2);yzP76ibtZ4O+AHPUWUhekbLJr/8ZIXXkiLQXd3at2aQ/6+P3RauiE5cN+/++X/L703Pp5aC7ulecc6O7WLiYDYx3E2WN2/NOT51shZahb5BBPE5gfz7ERQcLnTNrEiUmsMdQxZr+/9qznhqcFQCWrK0tym0lilPuG6sr8bbu58k=|Chương 288: Yêu Sí Vân Giáp Thú;lnK04AcRkgfF1SGIksVBLbDHF1ZFpMCSuOx00PZlFLrJH38PeojG27jEWQxIOe88l1fxJCuLnmh1N8BHdSe7hd5UguRDD6HcFVCf9Mc7iqPDqaOSa7Q1aoLRdqGv0kKloy1dPaXSuIoEoAXEg89xP1MHv+1DVUOoIgYcdW0SNqE=|Chương 289: Đánh chết thú vương (Thượng) (1);7OcG9mK/vgir1DNCds98eFmwQDrEWmnBNSyDpDFc19LtjQrf4YpK5yHsB/OeLvJArAEmTc1KsZEcC17DHRdVkv9dpqlBy4OFrq8mcHYREKuwEr6rjC/moTH0QtxkGSl0hICtyiRam7mrwoQK8cbGfmFwsrCjFm3FJBRhgAwmP+w=|Chương 290: Đánh chết thú vương (Thượng) (2);pB5b0sK9zu0f8fpdytSz9UWRic5tp9qYX//ElypNUVXgxXWCmNx6dc9Ru81jqGHBU0VmRHLg0iwD+g+H/fgf4rTM4CuQ11IG6/Fll1YIGdaSi4GrJPB1zz5kBUTqzRXuLn2H4zBpjXRYYMr9Q++lFQwUI6oG2nsjXCr8W+UpCiw=|Chương 291: Kích sát thú vương (Hạ);yLmZWXsYDcJJLMdUKRMC1Xyr6rkrMayRKoGXFLPDRiTFPEnmU8ZIWs90zU7UXFSTK/5KEBFMIo7+Kh/PH2IdglswXfSUiVrJ75KZS9+PE/aJ2vKokN3BsApchLTKetvEfFTsqH1T24Q8karWi2gOTD1exrk9MWo9iNps+KhymKw=|Chương 292: Cửu Minh Hàn Châu;u0mXBkvjwyglCgj5I2lgxZxmrwtnJ8obh6VCn6CR0HAAC59V5XLPGOg7B5h4NHjlYH59XprvZVVjQofrr6yeXkv3iiFvNzuFZxL3F9zDOBZCCPvvYu60KbTldd3VNziY5m0WVovgqQnjxUagjZiXhf/+CICJ1n2EeeI6gn2u8hg=|Chương 293: Bí mật;Rlz9F6c6tBTLYSp0D4AWATqFF2C4d4XTZ9YBdzma56EAvMFoUMgyQ4kwE1qI7AvU7BAZIjlWHCxuk883KkrO0VPaMb3LMHGI4rEYA8R8PvKpByqBSv9YJANsEMu1wTse3vNX9PERwsnEKRF8eJib2MyPDxI8IOhRNR2F5I2HxBY=|Chương 294: Ngươi đi dẫn đường (1);6s33rmm0/9PWAGUOBEUTOpfKWfs5CZWcAiKqfG3mFuYJq3VRGfJ6hh5f9lGSjtpQy/7aMbIBdResO+maCxmBwKM0AqG70Aefkkmpm0sAqTQjCFasb7QR2rjd/PwuzWw+qrfgpmDCYchqOhlcJwEN2RWX+Uq2gzhWpJvXEkBUJPU=|Chương 295: Ngươi đi dẫn đường (2);39Et5apcU/lXs419AGdLqjorvvImnS5XrpVgC72dq4dBZYu4gzPAwItN10LglK6W6DrMSBIJQpaj+z6mjIpxCfLiu6LenWO+1nLykiNlU3ocsEq/Y7Zb0y9Mn/IpzLxRMEZFgHTXNBw1Y4w7kU09BWcuh0IXhsYRijIE8y3zKdk=|Chương 296: Cửu Tâm Yêu Quả Thụ;SdpmQvFPfIAHmcFdRR4JpK/G4u8FsPauSQEp5WxM9i2DjywCWs8tL2X2yGWaTVFsGhf57dRmVcY2UWD7yalYp9Dz1AK67bDnxSAcaTIMDYbVioDvhvF186lhm21ssAs1uO9reps9DX1M9rOJXPPHlK4SHYtFKzT9rwwBs8TV40c=|Chương 297: Thất hoàng tử (1);xcqJPygHv7bhjokkceelTuZUZ6sW+9ZC5cT5VvetAc2EEOGkuVwrAfrqimW4YFcMhK/RaibvpsO7b8s09gqNrY5krXFK/vFT2vmyXpudRXTiyxHq3KAKXyEVs2wbugu7tGOCr421XMSAqEuysvZ2Lea/8vpZOn1hoGvdi1sHTt0=|Chương 298: Thất hoàng tử (2);FZRd12VWqBluFmFyLxIQMlYyjL9V21SaOvY+h9qpXWNErNAuue6j5rVejpnyU89FMs52v+Pfo7FkLdTFmxg5FKllqWDcpKU0bAdNAtQcsoWIUAm2kvjTOPtxr5hOVg3dArwaGwjRv0/jgq2oRWli+67R3N+CawJPLeUhs2jhBNQ=|Chương 299: Cửu Tâm Liên;C1G+j2q68K6Ci1oxjeKpAT2Rn5W37kCYQPOMjFnv+EIQa4DleM070xyHO//U5roBZaYWBcoC6B2GhQH0N74ctmyJVgbeNiiKVXzXYlbS74+L5wmnDejLkPvyMC/MIWQKRSADFlHGYS9noTg9DtOQyJqGr02WXullb8+5WZvW6H4=|Chương 300: Chiến thắng Tâm Ma;tyeeVmPK39ptDWHKln9USm85kiGGYqbnUaRPmBXceyWNDQIH9OZ6ASZEiymZ2lCPuqc/tELrKbBLW6Vl9nzcfyGkgM7+YGfHblZMm+ZbhKWZSclhILl1o6efqIxuE8C+QylDr8vil44vVq9Iv4azm3v77+RrZCWeEKHQt8D0/aI=|Chương 301: Ngụy trang;XygZw46Yi+pAU9uLMnSPt3YqA5geghsJqw/sqs8XSCDY+zyJpwKieJ43btlqhoOiObF+9T5bhsEPoPRyn+21DvyplxLe8JT7YKTCHFKx9C1ivt9wwOZsXdd2cM2ZscArb8x0crQnavwPEeouYjkqY0d7o6ACKK2JU+G9Hd01XVI=|Chương 302: Đứng thành hàng;bO1AXIsZ+xWOA6JjnUElmMsOyeIkQShjMk3cr+Pg9vSvDpGo/HXiW4K6+GXxI+bCXd2C9XfmcVzv8z3JJ9TAN6QhIk7c0hPeT0QjikfXcJvaPjlQo8EUX1aqfxRUUurM0bUTn20ZA7Vccnln8B+NWx2C7gTUVEd22FOyjZxaWqE=|Chương 303: Linh hồn chi đạo;S0A6jVsdcOgfEyhkiHg2uHuuSMh9TlcNkqGYdJSZVB9d6VyxvQC0FK3PDJ39M97FT1GBd6OJijZ95eFcHNi5hEdSQnrGa17gBsy5DX4Izu8vHPTbBGAA+kfft9C1x36WcS2x/7Mwjmj5s/CWILyU2USEsEP6sz2k+XUY55Dy3kY=|Chương 304: Giá họa (1);WNenCGM/ZtL09dM/wh6B8vOTIDDkcBmXul3F+9/LQ9PKttbLb84pK+3GYL/jWz1gODC5mlG8GFtWjAOtz1uol96Zylsw6DhxfAaFevhPgW35QwbzbNvqyif3rsp4u+EunQhP2o2u0fH+M5wmQXkAae0Zy3wi0flQqb7XUf9epUY=|Chương 305: Giá họa (2);bvDbO2GPCNllUwZeZY9p/s9WPmdeyyLlsVSajVrNln7KnK42kO1Lxp/uIsDiCZiEYuXIBKV9UVwR2FLGbS+Tc5NMfvZ7uebnDGeqFDVVThm2R8YjGVJJveHbAoCBJOG0z+OTUELgX3MIvy3E1HUZPkb8TwE+sX0PbCmxVT2S1NA=|Chương 306: Ba điều kiện;zhM3KZrCtNm0hIejtp6Etd0JzWw/VH6hOQz7/w4XyWmDCv8cBxSUbStP8T25Qi9zZYHvKRdfPr1QokzwUZu4438HX1qPuJYxqfuzk9d+TzJ65U0mG8yUtKgBlfLQIorpZ+uPMKPrfZrHKzNVKc0FOI9ycY6QlqBBqVpbm+JK2yc=|Chương 307: Ra tay;xNyweRp5ngpj1ZkavE0Q6GmKoWMRvaLoaDBIbhzNYzuux8T7V9FiHdTPzdDxeBI5BsoGqDvCnpZ/1I/b4200m3S3R6DI4Q192MIMNeGl7rhihmd2O2ujOPF+GnsMxQjZ2/NRnL7UZW1ploVDK1cGSfEr3ALMLpA3dyoUemTh3J8=|Chương 308: Đánh chết Thất hoàng tử;WJWUmSkfBtLFpDpQ+7H/BS+eLRClTWSRw0lNTj7DwAW4Sya6T7vV8jINMZ7hPPdI1qa2DFcdn4B4Df4CIPIp5P73H7UtDD3EHBfpygEUaROaAyZkZ5Ltqav5FI0CaTNxrkyBtQU0JY4r2GKAiFVTC90qiwkHffwYrXPGQdJDWy4=|Chương 309: Thu làm nô tài;w9BkDkjCtamx1HlMMr0kYtZpxXoOnY4I2v3PnJdiuCwq2EKQ9nD0OfK605MijQi1XytBZt1qRFRfw+ifGasT8i9TgAN6HGcPhWptGv6aCrM2F7TWr07HAkW/CXoQPNSS5vZ1NpZhAvwfEnXtGRX1tqKuSr2b5YjN7d0rIC+Q0iM=|Chương 310: Huyết Tự Đại Kim Chú;SJUGhSokZP3gxfDPpBflMHQRV5b+oQPX18Uhf28CHqnwEH0jIwkdr6q/3W3MJxk5A8T+RBMqy/gpYbaP6fC5OllbB62XsVSfQWkE6UiUv0g2lVmIjw1qQelbHAviSRxsbew/8OmXSAaUYS2Yy8DfSGWEQ+PHL/5qUr0cqVr30kc=|Chương 311: Âu Dương Thành;P5hx1aUdqPSvfpSNpZl+ay1ZX02N0KM4C3aVKt43aXyi1cYpISGptQRJ8nOM7nb0OuaSy0i7ZD2zS6qYCCnfqx0QMOsGqVlEZILOR0hds6jpvG3XyIbljGeHx4Du8P2yI6ZeHbwfFoFsiT/drTwSr3Ppgz8/ewOyc1Z0URfzGeE=|Chương 312: Thu lấy Cổ thi (1);+HNcvbJB+0H6m/11tm9JdzcRWJw1lwRHc4cPdRlnA0R6unVnKAT/8yUCKim7UHEoQRXu/xz7qz6cXGoE6ZmcYTmv+L+mGsnMD7XHp48ShJ9pPzlW9ul+zuP82AwXTWj0l+ArdoG1p0J9+QB8hSoj1+necU6HkqtwFucy/lmpD6s=|Chương 313: Thu lấy Cổ thi (2);+EHLz+jT4jnYbgRqty2hJdVNw9ehl4m5YWHnn9winy7yoOi+jQrkC3xB+sm43FV14mPRukdt4adaaU5XI/8IMJoV3BE/GIohDnTWSBBhER5w+SA7eo3GVJBsZQiDtHXEVSe42BrjJoCDEPx+kid6B+YKfU6expyPU0GrtyIRPMU=|Chương 314: Hai đại cao thủ;sSGa2RDPbdmXmb4Ft+KAuODLY2o1YBLLw/VUSdFkpgFVcMiiC2hwsadpupWTpcgiTvDYM+y1qSfIy3jyvrpkL544KsLhU34w875gmxuPkAu89s8YLvWVtqUNKnYhpf6Ca/L+HI7zQSU/5/DuNhxX9S7+yqHee6Q3wLYvXtEfN3Y=|Chương 315: Huyết đồng sư (1);LgPhqcy+kHdAQKxSncVWysyDg2ng+JAacuLSBkbp5gEKYsaY9lEqCEH9DPRxcG6ZWYWdZhzNVOFG9hbc1Bo/VtiFIpYGuMihzASJyvkr1rWe3VNuDlg6+uiLZRPkejkonr9xUODEuvskx8rd9BuYGa4/mZuiSmtsGU3a5X9W1mc=|Chương 316: Huyết đồng sư (2);MzOWTHHaHMzHDg77VnxFaVQfUKT+gZw7hoLQVYteKpekWKf/zh6vrIcagDz1P+60u5gP329PcSgytGYpSkevn3JoxJF2YquU2CuHEV8v9elLAb/2A8XDSS6HPk9FdEO/JCUVQdiFzV73HwH99/1Mhv9rsMUkqfKJsUqdVpY9fGg=|Chương 317: Luyện hóa thi thể;pgc4xKd8Q/U2+PExsAXuBdZ3mE6AkZG7iJP2Bb5Dc5CT6qD3i/LV4+l0iappyQKYvbfbMihW+KIyo3lvwQ5AnkzN+1LNE0bv5LAfgHIKmpTAPAxacyFtdmGJjRLysjjHmqUAwKwf5ZmPPKX8zxlRLGqsnuq/DDJmzsXWDi1UYXE=|Chương 318: So thử một chút;XWKJghjC+ewNyRQXNWv3WFaBHF0YEYYraaNuFKLtqSBuEvD6r1OONVgv+dLLtkoTRLLFb3ErZ0kDz1rnD8ohDa87sx7EF3TsVsCz8DxifeXx4kUtlMZXkI6ZB1rCLyPkZctRa5wBCfivk5VfyHYAW7bhNKQMvXxAQtk+hSwFcuE=|Chương 319: Hoàng tử chấp pháp đội (1);mfh7Ajr5YYLaIJKrlmh2fWw5g2T3ADDq7y20zApkZ5VPs7zTWNzF7dqd/5Am8czNVTzZMd9DpEFDtCZRg6BVKNU38gOotsB6M9KViNUyUH8WaywDfyNXuDanyZzIti1/XKsYbojXq6c+C01qIrWJ1XgzwBoz/6QUuZVORB1JOJM=|Chương 320: Hoàng tử chấp pháp đội (2);tKa/wTfuKy+cqbzVd1XfKNHUiNv80ljtSRpNngtJUESMCSlEr/SD2r4D0x8Fm63ttolkV9B3LHBwl0H8nttDV5DCgHqNncSRUuAfIFBnEisks54SM56tv21H3LXJ8Ce6zekXKS52y8JUHj30jIXwq/MVzvll+MXHmVEuFp8hxR4=|Chương 321: Phản bội;dkXMCcRlyXzxlhDEglk1jCIeGkK0bE8rEL6e17YBj5zfp4UTuYYOAZ96jyrEpc4iaMHu2F+QnPs9KcEVd0ubQuXPkQia3A6cllhc9cDVr2FkVklXAOWni4tKClYT0oZxst7W0+yiKVZIEy5mqXvKCUZ/YEYOaUfuzUCeF8I6it0=|Chương 322: Thiên Huyễn Ma Tiên Kình;fJ8s9USCGDOtEZ9iBdA5+WS5YvHAGC78gGdrCZLGWL0wHkjnS4zaUMVPd2QXnxL6KaZzog7ob7Etd/cEdLyeyQnmPepRokqq5w9H5qZWUrkWQazq3WT3a9K3TWcekZhFgsVG3mG0Fjo//BYc3awoQn7hyZ6A1RRqghV5mpZ//JU=|Chương 323: Hoang Cổ Thông Thiên trận;8Te3OZbgSj8//kisGK7+S4NROq3RemkMt4aKJvS90LQwr1oyD3pP86v53el4LBZzQDwheCR0n9mtOO6HSpbiwSSqeBbIlIDVNnYFjDd/YkJptyC5NtgCUTEEKkQbB/4xpxQRO12zhJJqBIwdrNqTrMxYGjvpwLUFRSa0SHI4lHI=|Chương 324: Trừng phạt;shvQPLFHK39k1FX3EfFS3M+/3bVi9T5DQCNAzSjhJG6tylXJSGd0m4xvebDYDZxoppfufrLsTXk6Jh9c0x6y57lZkUTQYNBWSGojA9ngXrXmtzHvCXYjqcpzOk8w+0k5sFi4ePPVtZvXbfcMlkTxks8LVm6lgIUeZhSjNVQyUHA=|Chương 325: Tập thể tấn chức;u4vBvOZEexLFWyb95CA1D8PVP2JVqsU7UmcWHTM6PoroQio8CEblbfUotok1+Et+p6NvNOwLYl8NNU2RYZATAqDUxagctxFpEb+LWPoivYIXMTVJJE1fkR0qHL2lB0VBA/+dHubA6YeDBwpCPKTmIDduO+hZWZmyaP9cDGmcHtI=|Chương 326: Bí Cảnh tiềm lực bảng (1);KGC0FbpJ+nNm16MZGxSwH9MEJF9kE2b64rTuVf+CvWWjgmKoCHMoWYdOoXMm4iaj6ey3X2aGCZb+XKvtCQLe+MhquIk6QsUcq0MoeghphU5cwv0uj8YXvzMsxCAPlMezZWTGzmHMqaMGABReK7KNAqffbunWoWcs3xpWp9tcpXU=|Chương 327: Bí Cảnh tiềm lực bảng (2);C1npuHxzn+ND8Qs/9XBkbA5BLf+GCKgsArf8sSS2DBCP6ASFIwOLf2/HT/dgN5AdptIZrWh63Lpcw5HlpSppBNQffeUv+RGGxZPz3L7p2PTlye5QSS+qAI0kiRAO4fj4kBWrCLWhr/esB+G2tfRmtibowADnhg9s+f4MA98XxuM=|Chương 328: Tu Du Tẩu;NkyM1Jd4pIC/7ay/yoXFkBjh7jCayxGZP0n2knYYnX1BFASboD62klP3KaO6vpVq3/Qrn6q30hPZmhJDqfCdfYUjdlC9FNhvUUTqD9ORZc1LNmUY0nsJaz55Nx2zKXQtH+A354xDv46TsOVQRY7EuL1n3Q1Coupn7xGXVvGHzMk=|Chương 329: Linh hồn đẳng cấp;lzSJFXpachY49XdTiatYpdiQbru2aAEzNW5wXGMz/yeLWN/6URnyrIJGcMKZNmQQFeqYqce0PyVIPTIBgOalkWrMVJqaOai7bZiAAw/nrXkp8T+PnXLoqk/ElNeHhrc131crBO9tjEaVwPT1xwE1psezC5Aq97//49db3xz1J8w=|Chương 330: Bí Cảnh yêu sủng;oDlpl8Aam7AseoJxBOIYf6EftrLtcc1dI2jOM8w2dAGfG3vwI7Mm596g7pzsVYwrBrpsiytenonL8v6PlKXRnWUmdCcnnjdTy8cbDtL3D7o6kBbcfT+CyGdN3y2qf6J3cOPm5atHQMlh/Ip8PI0Ih1EmiUAcTer0GdNqYB551tw=|Chương 331: An bài;18pYAi1AiGnzH2hNKreYI54Eq3X99C3KeRSOUvzgnYwB4ZsZK3ZwM6kN78va4MpOTlq4Xv3vfdBdN4JN0L4AeWCCmMimcsorw51jkb75d8uPl13L5WHuy1rnOrIxQq56Xac8fGRreJuBfE3vmWg4R0nh2KBRoyX8lTI4hA4c9Zo=|Chương 332: Đệ đệ tin tức (1);FjeIiyF1yV5M/dOdxYyeTqFyoUjetY4NJEjpuVEXCF6mUbIcK+sQwu9EWiwwxa8ZXEqzRXBXhUY1jSKjKJr3+XVXbwpGBiS6jHscqMPIQ9vNfg8jp5CPecYo6fDrpe0cx1Hrd+QNtnspBm62dzBIAhF+t06eMr496s4w8RePLTI=|Chương 333: Đệ đệ tin tức;OKvEbHle+w7sTVSP7HKxexhv2beTFePFenm0L2/2WbiWDL1hDUABWwAAekuu2cHyV9zj+BIBeBsM2fhCrA0ICrF00J36XRGN0Jnoe3kVA34Ki8b0EdjQvG9VvmaJv49c8MQQD2rW6ZBYipWbojVKxdcLMN2lVBaB2Y09S88bJ6I=|Chương 334: Hấp dẫn;Eni0MT/MvTtk+TcSlQ3sdF3pRgeCWNl/zb7IGPYMAv3k+lLeO8mO0tFSaHl0cfK/ySOL5pHfIsxJfmX1CcXro5219ymqxvKA9VsA5Kay6j43VbVdPKHeQWdl5ozFXDnkN674eJX4wpqgBo39/xRk18HnBzCZRcBgrozfMx4lJpk=|Chương 335: Xuất phát;bi1sB+Nzyx9HhGlAhrkAy6YRxsGoDQeqYGp4qCYwG2xP2i66cWgHHTnKnzzua4u/Ao59JF98XTMm7Ps7mE3EluR1IOhjwApLutNC61dhF0Ycf451igufw5Kmx9cLWBc2PAY944PWcIMb76gHYqiFe59LWDe0pwmvPk/uMcoZQhA=|Chương 336: Tử Quỳnh sơn mạch;4EJG083CFpJPuvniQ6ZSebGxE48WSyu83wupvQOOo8OJkAIoXggDzWJbV9/BWD+6MACUf7d2GgsAvYvD5lMMBGv1ecia2pAB2aiGdm9lWnRm8L/fxnk9KrbU8y6r1KxUQ1jEZCD2rb1E/6JYxqbQpscPZfExgh95nJmDHj+E434=|Chương 337: Ngụy Trang sư;UkDzqN5heWu/I7iMuoUTdAyopd8c/zhH0VjYbd5c6p3r9JXdnqWXYKg693oSuYtuL1DvOMNEVk5ZRDj2y0p/yU4j+F5e+7hsehd5KhTTltQJK/kZOacwGXRIPVnkA5M/6qPx35dMCj47fRlNDnF043m/fmWBLxKR3UOw8J5mTX0=|Chương 338: Niên Cung Đại Hội;ZJMR14NzBM6+JszZF+hemTLfsSGnpJWPvLr5x00tL5kmDtPuZd7/Tt5jxJ3KzxzsAAHGhDK9lh2i4KCb/QlAa8SBksU7AmgyhyafE8WwiKKQsS6utq2yFIyDzvAc1hIkGqKInJq2KoQ50T4RGiI95lxWtPRUHpQlsU4BoJ0Ftg4=|Chương 339: Trung phẩm linh thạch;FhAONMP5h5XDL0NL+spyFUEf+62F4iNk18sVGWe/U4RtZUNKtLt+E1+k7aAYiYN/P8blBgcdbAO+k2Pndl6RgId0cvGH1FEhpt3vrKrNfGMgheLc5SMc2VnQCfOEoY9Td14SnblvMzacb1FqY6zaU/lrnfjfIirSZScwA0C44JE=|Chương 340: Kỳ Hoàng (1);2xVzg5h6k8jFwkN6WsjZBCMFCPjgnLiCnAuHR83gXbSl1Ium9y11MZy1V9w22dWHIy9KuelOrUN3Z2DWankyNXrZ5n5zZRLk3o9GZhAder5wXkeEvEHGUdZ6j2bNxjcDWh9layi/EBoFIX9sXjoqQFeCBmRM6iykKI5cNn1quDI=|Chương 341: Kỳ Hoàng (2);vl2g40MDOCFhXPMmAu8y17uaQnCB3Nl+WJjP5nFt7vmuqBWywI5FvTihe8jkXjXuB7E6CqpuVr4dG1NroLwm/2CwCQfv/xZzAhOfANzh3H5N0G+Ko3qJ7n4lyA6L0UWlRfd/7hyiMffB2akAXdWhyqrtqgQcJKUj61wxgMeQUYY=|Chương 342: Nhiệm vụ;ry/rIJKPLq2+10gZAuIjNIkGVzyJ4TbQad0jliXks4gk8VW/Ep0OT0IJcs0XlRnD9zotQu4uTj028LMUG/l2UwMPAXohWjvIajgtvZurQeKA0GE9N6IJmR+RMBYq8xbB8tic+/BDaCzq2BQubtsP9W+vJmFXhSnAx+vbHxnOdFo=|Chương 343: Khí Hải Đại viên mãn (thượng);uWydSouWbN5lTYG59AQomgFs6AMmHp4JtveLE0kE1P7IIVv+CXGJleK/PJHdAhrAr/hoKUj+nnWsbAaW4SVG7TE+H/CXoxzle6ijfLQDcfpsFjRqoSgeYAzOaTTRQ+wCoZlqmwckV1ZS51RtuBqovDXjdc1fTKIc9l4ho8rm5e8=|Chương 344: Khí Hải Đại viên mãn (hạ);XiSsRAJcrN29VcHgRt+P6qaiWxWnT207ovF/LGB0lNnJZJkoNaJxWHhrIOHK1KDznUi5qhvLwDO+aNW+pa7YBIiNka0A26l2hTsxWwmAlOlw5vQelGd2pFkZWd0w/n20BpuiCk6LqQ/9Dtq/CA6HE49K+ANHuAMiiTYLQA6ZfME=|Chương 345: Bị phát hiện;/rID5B99h2zFLj/6e+bwbFXcZcTFC87JARmpAlitx5mfbmU1lxHmvDTtqoeE8jrlx6fK5UByAo0MfAR+NGaw2TRX2L1c4KhAn0ikgCoJ65vHxMKK9H6kOM6Zkeu9Wst/GQm+FPwZddqgq9GWabjsMJ2vIEW7tn4eUM8foLHt+sQ=|Chương 346: Giúp Khuynh Thành thăng cấp;UZyZyAUXOrG4raQvXEqbBgbcQx0v8T/iCt6QV1STTGmINChG0foYuaHYAIgQoLaMwRzW4zfMglutNHzc0Kp0tOb14hBqaavgdOtnkaalAoQmS6wyF/0QEfJqbWyCSvm6luiP9HJsyICTUsQeeD01ZRit/jZmbBaLkGczFYkDUHM=|Chương 347: Giúp Khuynh Thành thăng cấp;bU/OSAurx09eVieiR5AtW8H0zZ+Qr+vPbuUQ+ZIu9Hv0mwUTQbqBwll94X+Ece+OBgnIWQhfrSnjm+O4zGpBa+FVSID8D04mc32JV2hrIzv7rjfXLdLFMYxcmrq54tVqtJtHqNncgUnZqtpJajNQpG4q0VVXRfu/Y7PzUKO4cYs=|Chương 348: Phiền não của Bách Hoa Tu (thượng);UOiumT2XxPtjW91aL6lUoobYBTt4edSsmbbpvlnBpm3Cmu7vCzJn+p4OgHXFwXzlsCM4tiG5aWQMruHgqtF9PhIstrmlQNiavTKuQh83D12e0oV3zUAmeo6pn/qXau2pAvAkxVnmFH6qhqAYNldlbHkdsKRi7bW0nk0xdnnuVcI=|Chương 349: Phiền não của Bách Hoa Tu (hạ);xpy/9cPpQ8YzQp7TYqaErKdvFIcdKGAmHF0HvYG/h6m7eGxBcfs4tK7niYegkFoLcWKfgWsO8KG62W8hIz+2vm5lyPDaH2Izf30hQZzItg0z21UUsF2QJ/FTUiJ4Vt8EjjWbQ1N+f7mU674RhSLWgvKyE4lRRY0tCXlChnumgIk=|Chương 350: Đế Lâm biệt viện;zh3tcgb18Zpz9rPo99K3U39gB/5GHfQ0+9YfwgUIKjlxJXmu9xA4T5Bk+rqGxH2pmREq9sed/YK1BTDgmBshEgMGcVlcnQQ3QZoREscEtjEEuJuoutNxR3k8B7lrQ+czFjeqUlMOBl+7bHCLe+FBhFcGfjfqxGTvmkqu//eYbHc=|Chương 351: Đại hoàng tử;wAJsKsMfMxI527aiwI6zWAQKk51aROdnHfNhgqyA6y4YjodHGdUzFIGeyWUhQoPjWcmtCAQUKfuE8e45Q4flvHdm7nsfw0jq8h7zL70CzcSfdRTC6wF/wwjsHcBtqAcDG5liYczx3GaqRqho7WAcnEC39t0fbf8FtuSlCKVGtfw=|Chương 352: Bích lão;dgf1HqbYCUiq2cyVKRjkKNgOdSNrqGd4g0iPnCmPYzX//d96SVC3iDFjXRVrrI60JvVQmRje8DHfkqEza25NVCX9AOb4UNUiD+DSAduuPOCpfNz+NbF5ZOLE1IE9qh84+2ZaqJ/Mi4JA8ePIMIVRCkthyjJd3tc2gLdrjnS1dEA=|Chương 353: Yến hội;+REw19mVS4zH+Cx/3c1/UDCvwPnELaLhfkDRG7l2RyaYPAl15SOa7XA92KGVdhKY7zau0dJQJM58/nslWZaMtat+GUBxZf2+lqF9dGKr7/BOOpEVwh6W/Q97m72nbAilPnLLofTCp3MDnYw3XW6Vng4yyZ780wolxF8VgRK1Tgg=|Chương 354: Nhiếp Vân vô địch (thượng);mMac4X25vzlq8/oY4in87tT50k5joU0+ut0XBSSrVHt9rMSJ5CZT3DSLH+siYIpeAIhSfHquAWFlS2G7xd3wKCW8EM5qJgl+P9G2Q31i9Dgt7eiaDn38zzBGdDO8oWmKz8mlTST2Z0OF0CG5yi9MaZLqUKChfktWgNhXxcllm3I=|Chương 355: Nhiếp Vô Địch (Trung);V7DgESkU1+wQG2WJ9nqAHzgXV9CqfowlEU5FtSo7CznWjh6fqBNr+RNcWEEsL3kUoxMUXIY+BDY1mph6G9gZl6/ABt4sQPLyDJddBDSInOOgYOeHVPttlVjE9qM8EDAc8jquJ0Vsp6/DdfdaxIER7VyR/jkFei1WyJugw4Xc7QY=|Chương 356: Nhiếp Vô Địch (Hạ);XAsSOFIToSCSF/mmZswm7IW0I+G4x006JmQ+G4A8Q0Bm6RHFKtl0lbC9F3h9Fg6yM3G4LOVyVwmOi9AfVrwS/wdvs1LcrXIEAt+rVaXtOsbGRS6dzfUmVo07xtbeuYFgHcE7D81pUlqu7Mqys5zdJez/iXEHu1zTuxh+nAcSNns=|Chương 357: Tin tức chuẩn xác của phụ thân (Thượng);qbWOMPDlFDqsTfrbwDunvjIQKm/vnzjo19VGthwf5BoNMLJsAX2ji60JHrqDhb9lPvN0ao2OS7tNuCHyP80gepOneC/Xd18k31bx8yFvRBaP3yRy+MgTqGyZF3szevSxHD60T9+hkbARzhT1C6aCJG5tXoGl0DAvAup3P4tfk5s=|Chương 358: Tin tức chuẩn xác của phụ thân (trung);9q2PWNBtLNfYWkvpXrk463XW6LXXc8LcmKljoXYeLGnzBXqmOGR5a/IMLicJFelEQFCOEux4450nEEdj0bRJog9EK3MNwjXtXMvMhc/KHhTqesUz+0qa4ihEtD8xY4g1DBSWYYjHuCNee5mdj1fObSz6ASO4MRg1iv8Po5LmbJ8=|Chương 359: Tin tức chuẩn xác của phụ thân (hạ);aV4zNE3pSp0YsqOwkPVjiuW/PE0CPANuG2YRWQyfLbYFBxjsK/Rsd4agJXnzaQQElgtRLrwDCoaqDp0QzmASqXqM8rTIDHmtCspqzkwQNi7RXqOGnxiJPegF4hNn9n3Uy2TrzpbSIKq+uLtGw4Iz80Cjl3msoqjgWXSxoPsRhgw=|Chương 360: Hoài Nam Vương;8Mbv9VTgALRQ8lI2lqfBbLclDWBVulKXX5Sr5ujOGPldx34BWNtox6Y7A+xl8zsxL9seAn70DMldWN8mg8DCCjFKJagk4/t18Bth8ZBf61C0w9qADtwxrwmj9+MOvdDJANQF/FCVBeRme0EQk+E10eigHcLZj9Vat/ocf7fymZk=|Chương 361: Một cái tát;QH6j8EZxp8mOQOY30QkPp6/+OAsnCuCsIhHPwvK3xV0Kl3ctMdL0FsVpg8h7h5MQRm5F+VBAkSBY/Up3gvKMovWhHMPudFcKg5pYsLiTWKiqvTL9aU0Aj5MgNGQCDM4HGFITTPCXol8QaGozV2jWxiQLGzRIPz/bnVoKeymQFZY=|Chương 362: Một cái tát!;5IwNkl6LbbmVg4iagZaYMObXseSpkXUFdyf74eKPbH9IiDf6uQZTIsZxF14n299P4uMneLvtSQWHZAQzJXd1HAh9hOGOQvGl8o5YrnMTnr6+fAC1RKQWapds9RKO6+0ukBqupedVOEqhjrjAZ6K4f+OfAaZaLH01Hu7DMikumDQ=|Chương 363: Tế thai cửu cung đồng tâm;NJGYcDzBvsABZo+Hd5EzERHg+1RLSxTXDho+XWF1pQ7SyqmPy+wbZWe4tO7E91yMDDU3FfP2CSC4JKzecy2y4rIPjd4aKTzlS0uV2NXDmbvOGLB0zXDNBzmtyS2CFVMPeydr2GNAj2hgI41w59DSSBy9bHVXCVnvLpWzuemDgp0=|Chương 364: Tế thai cửu cung đồng tâm (2);xyw3tpP6ugV+Fc+ibpCXapRmx0TZk7KPL+ose7TnGxc3pujznZMUoyHAjCTsqAeDhS6ppxjk3ISFnaj/Rl8BFzUJXw8/VilM2ouL2fLOFM0+JMnPQllIW/onBOmjIyPMUcKzA2jJXfJe6N+ZaejQeGwOZvdXcg6o6gv5oLRLS9s=|Chương 365: Gặp lại Nhiếp Đồng (1);Wpbzit26KKae0l6uTyX3qTRAR/DfyVHGalFoe+gzNnnxXRi9WTkm1gxcy/AaybQKXIIg3px1zujJcyuSVIMfqRAfXzPW1FKhFmum8yLqludVZQePOmK7QE9mMgnGpok4BdiOv/+UlppJZPX+NxvdGcMR3yOf32WPl9XVA/Z2WLI=|Chương 366: Gặp lại Nhiếp Đồng (2);S/1+tKPfJ/tgXBE1gI2DPdtuqHUBJRA/xha11X2JrPh8jcRUzSsqXswqCCWmDAZoCfG3A3GRTjajcPVuxqiRQmhnSrTnQkyCtuAlf7yFuXC+PVt5VuRewwYbSWgKW03ytIblicHEyhtUhYP/VYNV7jkfo5FSDHJZZ3VrSbuJObc=|Chương 367: Đột phá bí cảnh? (1);GEZd548I1mmaphICqu2BLF9H3yuB4JHcF5JoFiHBxlz1xXjhA6Bx8Kck6khWe1vGBNC8VXAnulxZN1gqk77MgzCs9mEPS6+ZR2WToUzZAa2o1uY3i5bU6I7GOTzxwKG5X+pZ+hA44u76zzbLJDiig5snIbqHkcae9aH8EMxUH10=|Chương 368: Đột phá bí cảnh? (2);6SnyNnfuXPyAdpGMIrMWUzpIQMnjbg+KAR6PvKAY1ID5ZQ0b6OOwmGRovknDy2KgBj0/fhFnLp97obQS1MKl7tqEbL/IrcfSwL9jqHGkPvmf5JSsEDt7X2T8vhtAB2NkOs/WNBJNuejo4kpuW4Agk/bDRkdVaNY8/MjNKc/HlhM=|Chương 369: Ai là ca ca?;Alya4/JLM4GfB+q9yll1376yjBJN6ZeYCLoYydmzFa8wPIF0EO258Cj2Fomr5Ha+TG43R4CFNKeT6zAtv+U9lwwlGFDaNIE4kfOMcoF9Fq9Y8xWd94otC8PQImpvs4Q0fxE37iw6B+Lh594/o/W7CTnDScIvJLO+Vdtw7kqbJL0=|Chương 370: Quá trình bị bắt;3GJdT2K6jb7hsJVBv4/FDJJln5fce+n8H2zO//sYqie53zTtytZF5eccXt3ybmlx8NaOD+jlC/XVNBHhzMVCHn7oNIFx+nYF4ncimfLF+nQZuqniK7er9b8SBdnEwXUpjKP0cxuF3WQg/V0VsqUniOFK8ogbOLar0oeT6uPrzyI=|Chương 371: Thiên Thần hội;nI7pm8EDtuhbtThfaoEXFdK7pguH3Xg5llcO0YuZlggGe1QadK/SkdErlxdBdaE3f8iWwccgWw2iFGCzDTYIaHuQt/Jmg9tpLhZ7Y1dNcH9aL41zQeY5dEwmajqqeTZXMo34NVNHvZVl3RQkxVEnII/+VTtHPp+TrAe3JXN4R0g=|Chương 372: Gặp cha mẹ (1);/v7/y7WWlVJtnbSWmlEw9S63ftHDhvnELejBOs5woUTG2I7FTj3fY36CQ+MpAu2dpzA79OB5o1pWgYMYXe95iCT67WqrRu5gLPYXwytHJHH7epg1RPThEQi0U7BoJEOSLaFgmi5qeKigkCH+i7sWB3wFAhaXqxNXFVM+X60jA+w=|Chương 373: Gặp cha mẹ (2);CdTMoRzlmbcbksHIH30ANuDR8zrl5faf2J2f3lPTv+4b8zbqKGLBPSnt8QIgLV0scfxRVq7PqFrMcYMothZANEH4RUV4nT11ToB4mX1HPThzDQziw5zQjFL7BGSQ53AlrrAO7ZUtiiA6zFF2EnMVv5l3k9+uX8Asz8FT0+i/D0U=|Chương 374: Thiên Nhãn sư;sSbNf9GWpshK3QkxJJbsmaqh8IpzRYe++A+hrklgZDK09zuGFwcAVTjC6qAXWp+1FASYrinve6BR8MVXAVxZK7anlq2GP91VgGYCt4E0TFT4HJkvMFZnsLY4oofmo1jXiP1cEnRKIeTCiwOrPYOmRfBHq8loBv8bkedzm9m2iwg=|Chương 375: Tìm hoàng quan (thượng);lJYL1+t1fAmiIHh8cU5yzXvTHgvvvZxUIgkX99lNvK0WSi9CY4U7at+zmawlxG5Zq0zIa9b4VE80jT3U2IHKL85UzhSm1WSdZR+RVLTpeGDJe0fQ4sps1dXVY2BCYDpRwyy0szJMX/cOgVfwvC0wf3QajSnbzdjZOFbTX+rzzHY=|Chương 376: Tìm hoàng quan (hạ);RPtAHaAMvWCVFBI1Pf15pdshfcbAKuMq1flf5tRjKgqz3B/CbxtEDj7bf50BwzoI1nOgbKAGhRYDyVSg/uwUKBNMw7IZgPabzw9mAVlFw0YYWI1qlqPoTXq6kMVxDllaCMGGGsokz7S+a2qkek5I/wurJeiCK3oQdWj0zUrDonI=|Chương 377: Lại diễn sinh đan điền;BBbG6Lm4nGcxRUIq/z1yNtbOgt5Wbx+T/YiUqLmwIY9tAujV7MPvCt51YL//7SCqPMTVQE5IH3b0sDlIOImW5AHXa/0bfQ03oD3g3QuxE/6bWmzUKn1wWb63lD1+oUPN6VSost4VQj8dvTbfYn92VFzsAXIyXEcso8Q1a0F6GHo=|Chương 378: Huyết mạch linh cấp;Rsl3bav/kYl0e/cbws0yMjsk2dC4DrD3/iIG8BvyhfbgtgU2+uKhdl/0oDQd0x8abFnmhWjaGuzGR3ISVjOeTQYEBNglqXCXZXvjo3RplWYEs6qJ5QPR/BLbb/kb1PSawmuaXyB7vi6Oeqy1JjxNdykJQt5H9DrNUuDwIleBQG8=|Chương 379: Thu! Thu! Thu!;NxzfuBCxyCJn4lICFSrXEA/d90YaBcRYVw8bChfLa3JRJ2+8Jip97Xu3oB2rCTuTanHYPOy19jCcvMPB211Pvp6qZgWYbWJ8bT8GLH3r4oX+c0P9g/xXo1Yay8w7+BsK/lGSLi8n3GPJJ67KcuOQzEqkXebal9PZ2U/4yZnlMI4=|Chương 380: Ta có ý kiến;hIyhD8/cd2AIkSMQWeFXyXgu/T9+owRg/mk1xY6JgrhoZLX3QMN7PUkqLcZjwnv/d60zGG/ySq9wGN6Njk79FXWCUsxF8hPXLDVTrDAMGULW4hdrH/wkdAgJg8Dcs+Y+ZhEEIMBUMuOoeUd1SAERaNgDWkm+t49eTyyFTDhaL4Q=|Chương 381: Vụ Khí chiểu trạch (Đầm lầy sương mù);Kqsmu6rXshYydR8jYsZmRAFcGkRhWNDTiukFXxWDUqJf3v21lyJ6je86VjzeokT/upbf0AgHN9Ud+lqCHuR9K5Ed1EeidsmQqVsnZDsIl46oX6lzuZaZJKzefZaDv6pK+8RNi5lkLuRZQasH3B/LfQpNZ10zHIWtG+WLDVbRAXw=|Chương 382: Dọa;bPPxox7mLCFDXfJE9TLSENy1VY1vjzHluUG7+YOARmdp3jofN6Yya+rJc4HjejP5NXxdIeQDOykdRwnnNza0yfxPgJjCgRH5HJi4JzO2KRQApCzBw9cRTbsWIOPXp7hcsgyZLux8IctyqUYMvh910PvfQlwuKONCfy88iDvEys0=|Chương 383: Thiên Cơ truyền tấn cáp;9XmfCxLDCRtmP2dJdcMPpJmce04bcG11f+sPg0Xk2r87wAV/Da5S7fmkWkn/VMk5yMgmCWnv2zUcbfjd8l6Gt3yKcKMn1u4bgXwnmjzwDpovoza5chMZc0IH11MhCdEb/HQ7zjvvDTAA8Uz5D4BcxFuNaQECWDYU6YhvQA+WuhA=|Chương 384: Chiểu trạch hoàng phong;VGBWH0HfoX7C+bn7gPkHB6Un2HUAVNEgyWOVJ6ZghxBJ7EMTfIM0bRYmHCMD5KCAJQunzmYKnTGXDSrfXfwKw+w53+QI1ZPcDKiZRIzX43d9Hg4nne1Nwh9fOUWVT+tb3Mm+b+T/GJRcNjQeQV9+/sBcvVOoT0UVlP4FmTFlDaA=|Chương 385: Phát tài;4Dvz6wwBNEinompmyewmhZTH+Y8hgy/2ed2EuejqFyTmrBJyowi40Enx0BA0zh/A5KySxsRzwA55UaHOW4/6S+BKDG/BXE8Or+CoAzwuLoXzFl+77zG6Zo23PsEBQm60XkxvqbMokXf5dr4GOxf14koLyaJ+vZ6oQ0d5+8DECRw=|Chương 386: Chí tôn hậu kỳ;vTu+sNAYq3NY3WITXbGAVCD5Vmxcpq+FHkutWKJp9txh2QmwFdYFP5Psq5r42HOEKiDBnoXUPG2DJJaqCUncs0btiulme3RQ2P4Tsuv+atDK+b372m6LmvRKGfHkPs7KdSEQGfIkHM/UXtn8GE8xheYGALvWLz6AWGEdQ9YGRBs=|Chương 387: Các ngươi chậm rãi giết, ta nghỉ một lát;1GiEYyxTT5nQcQW8zEjhxVcjNUyS/kH81Cyi0HbzxeBRhPzRFvGkSvqNgR4dLzQ6HPaxWzodzB/1BeC56eJCQ6l0W/9b0IbFkYanvVDfJXZQoWqAexmUub8LFzLu9jXfb61q1bWqN/ra8bzcDInUQ9wbX2xbdznynSxO6OiR+7U=|Chương 388: Tát hay không tát?;ZNUIJpnAcdbVg4ToFCbwScYaxl6G5ZxZcxbo9wFkHeY1kifUFJreph9A9xJ5NVLV5mIAQWu1X3b1saQcDy6CrU9PKyj3tbkaB/BsAHG39zdQBiDvsMbTtbo9qrX4XzyupRNQhQdd/dnTEtHZCysC0TlfWaRbtYBK3Nt+G7uPo24=|Chương 389: Để Nhiếp Đồng tới đi (thượng);nyiFpBpoLLQJXHcoPE2eYtJDCK/GcBmCANNXvARi3gvrbMZYrP19GD4l5qVf8pNxRhZgTW+pKssbZlJ5E/DhgNtFfCBQWfUHPtSc6AgwciKQWpv5CEtK09msOZU52S34Kqz21hNlPNKvg/RkbJ+aj2XXo2cYyDCmZZl5yn2HC8s=|Chương 390: Để Nhiếp Đồng tới đi (hạ);SQVc+hEBE6dNHYH8PU+3WA2sgS7zVK1DfYxtpDQnvnP4p3uqc1g0VpTurmwxAc8eLdcbethbHVUy4PbLyku1bl6IdC+bzz15gp/mn+vw03fDVEvKcjiUM81YDl+zNiI5JGobiYXxkO4zmH5zQAE8Bu4nnK8YOjNBh6Si6+HJsTg=|Chương 391: Địa Ngục Phá Cốt Sa;RpAhAcgX4aDFn/zOErha2KgJHmGvspmupfNcPTD3rUuAD5llgh1+25KhaEN8w4m1Gdpr39DsABVX+cUG8U+jDb8IezH84WuFl/RtQjmaC3KALZvAQXU04ThMDrdhT6jIWamHd8vr7HUguESgLwDy4FQatSJ7S7EiEp/mv9+i/4E=|Chương 392: Địa Ngục Phá Cốt Sa (hạ);PD2AsgD8Wisvsl0yerMsw+jPrg+NL12u98UlcvRVKbA07qTqbINRY5+0iCFM9sskz8qUNCeHIw53FT/Hu4r7iig15pekdRKCKR94S0X5fv+uzj7jiF1J4JuZ2duiQuUBDaoLzNiehJetqNg3WUJz0mAvOWrNbHPVz602bSV0cZw=|Chương 393: Phế vật mà thôi;wtP5GWMLMirdt0kc7ye78Soxzvn4iZPU/jPySxnyg8+tI0ZuQHbUGV6GMYSvQLWtGhsYmTb+c/dVZdOFr++ZGeODEPY8lmjF8O+fSvYSQsTMU5NdKYGZDeJldBzoxnnbydUnDLsySJhkHBzKteYnIOpnZxRF7dhZ9qGC0aBs3IA=|Chương 394: Ngươi cùng tiểu Đồng chiến một trận;xbIOuZepPKDRb8VeCc6aDkxLKuoT/Sfg/Q4Eqr4non+ivuxh7fZ9PgRXw/aAeKuS3qmLy/r3FtzSljEutJ2no86Xx/Uop1wc0LvULm8eG9GevgLulkYgDyGpiYBc7iKnHZeK1uEU8WJw2IpaPtjFJVZ7zS/lP71rEcrIutCvylE=|Chương 395: Tiến vào ngoại điện;SaJ06GxQqw4zycYfsTTY7YPpw+QORjTvQeakM281tZuEPdCP1BTpSPQYZpCefIgBNHGdEm2Vu2blmzuEU5IjsBx+4cCzoIso/DSTlvyPLKEko0zEkEYR7OgKCAQG8FoVaqJlCNlJfrowv9KsDrCDbgCOugd3fqo1Fw3zHac6HPk=|Chương 396: Binh chia hai đường;HEfhN0Q5t35aVPv29fDbRPV+UY++u5Jkku3kWQTaE1Aj79TQ9Y8s8LpFVHEFLAWaY8DuEJRX3kvT9SdVwLkoyyIKefI+1Ep0VQPM/MHhEodviieZWxJTKMRSecvNAxDgmpWTs5ZE6F2mi8hOHfHBrbgDqVeKaMy2Qi2den0siso=|Chương 397: Sinh Tử Mê Huyễn khí;lhPKKb8XpWyMcLUTluyPYGoWscs1nIAsvQenF9rohD8NeqPpBkaNAhQvJQI+n+f/+SW+Fh1USeVSlTwJdnnnfFLUMKvVXk6h7i5aDgUwynzNWP1yCXKgijMLeDncpAlyi7mPe/e6z1d+3Xd/VaL//kp0BWBBCnmDplUWLdStQDE=|Chương 398: Đi ra ngoại điện;fBNGhA14o7FdOYfpjUOttvEbyabwr8TnIJD31jbgsGwn/csQUvXX9satf5q7LgIp79J+c1rPSVWFTaBwDqIBMgGC9ofN74sAIo4+s8SkrpjD8UojVNCLak77cxVex7tGQsawIJTVmPTvvD4oAfDZa5mW0JVJUzIhP7lwQOVIc/E=|Chương 399: Không muốn đi ra ảo cảnh;qAtXQakm7Ib8zmSDLOKAEKyYtiuaZTOcrRtdjZxMbfPWmH7MJC7Zb4VeAT3UHi/mXQzHydYoB/l+pjuQJ3/e8+zLSRASPhsqDI1uOEjqzMR2aS1whCj1jqyw0bJ1Yr0WPEchYBuN2lVeBnWYTHNDMx5bUoqLZg8kK/U9PTN2aiw=|Chương 400: Thuần Chân Huyễn Linh thạch;lMPU/GpR6owoA/m6uxDbW6sZJ9cJBouODt5Yh+8f4xTotx1SvS+eAT+gceH6C6JboUElvB+gWm3Bmeye5Uy/pbsPp4UeuJi5BjB7PmqIPn7ZyVNpiH1T72vaT4Q1YX7ek/DbdKC97LLEl91cKbFnyd34zRFiHlJZ8gU5svq59ko=|Chương 401: Đồng giáp khôi lỗi;AEAoYXoQJeQXK6hDY8HkD5I+VTj95VRLpAcf0vOfGRX8cutZ+KdHfovaTCHbimK5yNcrpYacKHIpxL7/Eadd/Xf9bo6qiHD7ep38gZPUKG/QBebQNq9iNlM2ILSaeBEs9Pv7fb/usnAqCf1oGkgEVJ8cZ3v4urGeR2YB9eAQWVg=|Chương 402: Bích họa;+lca3jqCvLRMLNkHzNG1p3EpLLfhHCUSnfzf/XxuyFGjWUWhtEhjo2c26jUTwQ3WC2lOWQDfbA6TkGCFzTFmTRGGzdY3ggLKCxjh9SYXLay2psf9FObYJDFcNvu4tPeWJGYCUdhIQnaSpSVBzDnRgD/jqvDaFPpN3mzBZq/sAIU=|Chương 403: Kiếm ý;AdiMsI48GIVPi102zS/Qjp75dWlFAnSbv5vxIHx4dOF4X/CLPpzwFX7Fh0H6S8/kqrFWdNmUe8Kk35XumKVyHLZ+qoFcHU+b4VDz37lmqUDApLPfnVZF5t7dY0CxL/V1Sn3+xu8qXvnjKscJ9rAg5t4zC/mL357mT1ZZh1qeKlg=|Chương 404: Đơn giản như vậy?;1OOslehTB5EzqK9D0O/ddBkauMOBMRgvYX+u8o1M4iipu7RxC5YFgJxDvj/rH67iJlhyaTGea25KbXksSWiz/QWuVaoirnfA5txiwNjsvWqpb45qCzqkh5UwQd2yZJMZdp315L/d//ART9j6yLKDQZvUpMomLd5rUcEz2QRpo78=|Chương 405: Động phủ chi tâm;GYvnA+PJqMPqNcJJb3wG9a68JCeyo28q978QYOY2Pktyt0NXfJPuShwyvhLJpfuzlRKlfChgryCR7aq3KB0MtQBuXaaunvPzabXkpFexqyqNU7wE2OwkDeftNjtHduT1b7rCNu2Punx2NY/ewYvpyuVrXIqI4reXvuJUxcQKRt0=|Chương 406: Thương nghị đối sách;1iicMx0rdLFVSc5HAeodHP5+JTWee79fbG91HimFTaGuBVBsmSCjdnTzVC5ftjkDbdNVf/zKNth8dThi03/PZ41sQEIx7F3dzgV3CBCLZ3qjg3uyl/Om+hht9+eGGVp1ennKt6k/eZXgw74LtZvIGe9CFey1M/CIe1RDJXGNa7c=|Chương 407: Nhẫn;RHG/2qpAsM2UMieO5zp1qC0ciwr+u/OxJToo8NnJxLBMuVUnRv24h7qWLhbl3tLmpyip3yfsjmWgTuHvLT7xrDfks0qK3xxXMfVJwl7B8jD2DZ/FYZysmrLjye54M96Su726dzPRQXzW6P8z8Sxlq+xdsIE/Ivv5aNKgZlsvJLY=|Chương 408: Huynh đệ!;z9RkrvXrEwC7DNLgGM9Z1+i2rh3nQXS1eAlk4Hbd+HYsb1ATlZTPxGnL3joffd+tzLcJhzZadW05XbcrvpwiEjeKuIahmVsa1wkJtZm7n+MSyqwKGGtWq4nIA/qGlm/6nzbrxUrMLkAHYkO8lc2p+QUuqGtdxdvhVGiKg7vFLd0=|Chương 409: Diệt tộc (1);d4gjkLwpPqeBuFcvfadxQsb5hlmiXQ4agXxJpLV0zCMNGosl1kEgekc2iE3VufADOascvVN8kiJ2I0iMqCDxsA6fMsPxanaVXFKm0uPYIB1d2NX9OhNmrkrvdzDKGGkCI0wz77nHcjkun6dbEYbOkpex2Lj4bBFVjEgSNCbyuu4=|Chương 410: Diệt tộc (2);sNHJJvz/o9wFfDduHX6WjcsyeW3H6UqA7TZDtDB2Djw3qnVKE1hzvOq04vWIRVLbIA7oGQedcyYyUx93GEG2WBYaJDuFR+9lcbmBSKF9EhJbV8r+Uov70Lld1m1Esj9N7TNBtNh4nrurSPOR5gzmB6SZBSgB+MkXvQkZBXQamLs=|Chương 411: Thủy Linh Châu (1);8mTBDcUgDZyK5RsjpaqXUYsEXUOliE0gEUQs9VyyXe6LubRrz3s2i/0eMmMSLqL7yp9PulKA8kk0/aYAGaZGJiZGs7By3UPuRArb/LXMmK04vmzwNQVz1a7UGbWyb2tfAc65lkLGCuHlDsi5D8/1GiVBOok7fD/VT6MttnyWhNc=|Chương 412: Thủy Linh Châu (2);4R8alX2WYwGN+5SApbhn+MP3byHl7xb/rS3DuUTZj3sS0SFUcybwR5PPVa4JIxFJbWmNIaLb2JA1RQkh7S/0KvtBbvn6pV18mJQkKSqIjP+duCF6TaCENvvBXIqFR+jggFeQn7HIRJ7RfRzR/+pGH70rXcahZDwy+1NCEQRugq4=|Chương 413: Kiền Khánh Tông;NAwW1q04ocfnCncaFLfjKLlrU03n+ZvhX2uAm7BTC8PVjbNQpjzw4VMiwrWqHw4IBxp9DmU5bDtiNczMajrqpF/x+tKpQZpccR5wveSR28WrxCa/bYwWQVTfB7BOEM48aSUAra5Imwv9128D6VM4e/4g9JPpP5HQ1rToJeIF26s=|Chương 414: Linh cấp trung kỳ (thượng) (1);SSZnZhgpRAP/bJOiWDUMDDZdIwjNDXsyuR7XaNcYLwxK82gjttj5E/tHHX1NH+InUK/ozxfGge4yhTPNA37jYGkMO0SGISCczvoykM77FDTsI9kGyllS74M1jn1fX5+Yp1xEZvxEdqlNbtApUIS9gVhPAGf9Yl1mW0b3ZwuCCVY=|Chương 415: Linh cấp trung kỳ (thượng) (2);2E3PLXLny00j9Mc0s/T0rf1gEE3shWZ24wAlMUutBz1vQqiYJ1jTcKtmSpPIoKEIDjvTkoNsjYroj6UKP7WPJo4qqXIFkpr/VtNz8qilxLNJ+y4165p814eyj2B27g8m0eftQcIewNQPujyiWC7UGyunaxfekiphETpR7V0xJxU=|Chương 416: Linh cấp trung kỳ (trung);F0THUhZ/wZhC5OLnqQ3DN24HWJbF/JmXxH4xyWYt8vadPSeTE/hJFpbOc8uaXfQB4fEHZaqBUIXvUf9PF/prRQ3LoiDIhXcnynL+QPukF+LlfGp2h9B9SRTjCLeXZwt+Aab5JV0nEcgRY80OzBQwGrEMYogPWhxn2LUKP8WYFCo=|Chương 417: Linh cấp trung kỳ (hạ);36eEHtCLsGWAWP0TE9aE9tXTMpCFk5jEUGMSLC+zS0TqHHy26mZA2ssNVan5+mVXx4J68by9ttoifCscQeQmNg+z9m+B2u7Ex0y1WDiRErGQlE5X2nXQl0qja7NYypuPwFRZ53zeU7uCrBby4XASwIpmXkFclzrseRFjoQM/56g=|Chương 418: Đánh lên Kiền Khánh Tông (1);MUfdSUD7fDV4wkDOCNn/VrJMu13UzLUgEzeLul5ZQvBQRQgSNogyyyibgIC9YC+gaH856fnIJaTDrxrDsCMzz0D3lBsr9bXw/vuTkbtQMDZCnGeXqztvmzxEHRWNW+WIr/JiZZJM0RxjXNsXaMlbatm6xtu+SB5kThTkriCKJNk=|Chương 419: Đánh lên Kiền Khánh Tông (2);RRJJMoKnVyVpo+/eYuZ50XKM8sEZ3uomVaIAwsc7Z1ByUHUDTwAUljtbpq3VPGBf8WCTgwCY2dFC6f6ReSXCPDg19xt07hlEIwZngFdhS7Nv/PstyAk6kBBtP4Nai1IeFGPsxtDRbpeTOP3REvtPSiB3sDMJ4YCqqCF6Pyo+uKw=|Chương 420: Linh Tê Tuyền Thủy (1);FMdUz5Seha259BA4BPhcKcmcdLicNxvxkYICp1WhpkppyvCX1kqIgt5YDxvncuw54RjQGdoE4H+Hb3Y/8l68+/F0ktlFYFuMvUcMfNrv81VmXh6w6o/hcyvJeE3TJ+piLwvXGFNrAwgeI+wJwnA/A7drbpIEtCq5KZNSXNuWAco=|Chương 421: Linh Tê Tuyền Thủy (2);Bc8zxuRqacU7feKksXwHoClV7AamG01fS7pqhlndVmpPR6TpPnl3Bt1akInj0bj7++TeRJEprKglkpZOfFnA/9GmdrEs4uxU+pDAvK/rrNJSwDPVqHLNx7Va5z/HCII6vdiFOoVwk5t4CRHYyj1HkdKLw5/0ZSv6GAbm0sE2wWI=|Chương 422: Cổ Thành;Dq45txkseStWJHWWWX/YkKEi8IRHDd9ZqgIb9vIYS5bih4GVf8vc0bveUQkPMBinnSL6LzVKPEymVCfM/5A4DmOjn7eFNt4GbCfcK0dPgI9GIeJ8dwuxmy1pJYbxmJCuBDAyjhCFDkKfg7O771WFsy1Xt7orMOKLBLYuOO5HCTE=|Chương 423: Ngũ đại Sơn Trang (1);EHM3w3vkzcmKmuSFA6nBlGz7zWN1UqTulTOm1SaNsxZSYFMIutl4DX2zSoTkNGOrJzbxMrz+4DaEeAiiegCtxsT0XjZWUCH1SpKDDzFUg99gc9RCI8G1ri/Td8pFLNBvWoCMiKFLL3S+056fLMi4KIU6G1Dgx+SGwGOTncAXu4s=|Chương 424: Ngũ đại Sơn Trang;gwce/JYyZctKmEBa36iIF5zyeFAbVv5Wc+uygG5vROpgbPzpM8MYYGq5Sw/Y1M5UFTRDvM0EfvL3O4Rdflr3rVkwRQLtt5Z3sIfFZrlVUdpNjGkU4AsOqR0BMKPFukzlCDoHXNO6BtL8n+9e/K1M4xne6IZh2GfAcdYxQ7xJzh4=|Chương 425: Làm cho hắn cũng quỳ xuống;AUk2eXJbdVgiZvM/xNEfnnTwBSxbWNlg451cfEvN6wpBsr7U9KRuvrk9oD5RAsgh50N+H+Q7AHaimCQhybfD4MN1nuJGBcqJ67LHfaTs2UlAl3yqRtiss2QDtPr9TqNixaB5Yt9B9GL5heGMZoszF/8Nyewa3XVUoIJeQzfyKIw=|Chương 426: Mộ Kiệt (1);jW8BJ5oEykPydbPmqHk06sLrSOZBA/51QQs6XSVB6DOtBBqYjv3S5RqjNPdGTt+rcd2RIr+V9+i7s2t3zc56ALk2D/j3i94U9DLqqq5SZsSzLNAsTWIzUEpYfKcbXv5XHHZYU+QSKmZgV4ZVSh6sFzcnvuLGs/mdMvHuqf8lgc0=|Chương 427: Mộ Kiệt (2);tmZUtJb8GDKPoah9ky2VktHl2SKznhYmp9o3/c5jymNBnUIOe/ggz7IkrMSZam21YKiJdA61a42wv3/u1aUvpjc6mI4izmwT8s+b/qx2rBSgqYqV4gd7Bbc87TSXFem2fBtiY7Kuu+VzIUT4XK+PYa5DtxhbBDtrEUG2n7AQTRI=|Chương 428: Trang chủ;OpOv7MFyi6CsS18aE9lHGwo4RCt/RzN8OWIvW/r2zaKgHsZ69v3Gr+hFe43bPn5VR55Cms3Rpw6gaNLkRup40LImiEP9IKl48DyBd/BU5RXzLKmCNbONmwKdAv8YMKAOTxrxIHGs4Aj20ik3AcwU2GxRsvFUaSyFK3skBx6Q2sU=|Chương 429: Mộ Ải Sơn (1);KlrSZCIZ5htuw2LvJt9DF8TAJfsuFM3erxDSz4z1edFPXDZHPXKfPTFiaWFA+S08veupC0hL/WXunG8/hTQX3pJO/qkID/apr0ZLSrp1xjyv2n8Lf1PeUqNFrebSaArUZZLRgg0LpLt5LN3RLa4axgxDxy1vjrqd90h4kqxLHm0=|Chương 430: Mộ Ải Sơn (2);+L/hFNVppRa0UE39Abzw7Ci5XVG8brA9sW5eHo9gYMFkWX4lw/3DNHgR3L2tfu3hssixkltQWJ6xZNmXJdlvPNic/budduISnL6TXwVYjZLOLoDkt7XZXBY3VFIFG98XAfoY0azU2AJ3PZlhMGL97iB43BbWRdH9hzJqzjuTuuY=|Chương 431: Tử vong thí luyện (1);+BvQSBudwb5cgp+KJma0llJZiFyqfpxogZh25URmUD7UCtG1/SYrt7HTMbgJPF5ybnnfJLKmwWDyFcrRA6xvz3wfdtk44/xanmoymTrSy7WfK/f5NsmionQHvGjc02fRnbY8lXkmjqqyHFgVNDdTPQZRylEKWeZWv1W25Smmx8E=|Chương 432: Tử vong thí luyện (2);CwSo/xF21TfKhqeoxZwkkcpF3yq3EcnMRF9ED9ZGJPr7yQ8W/4sTJr3EAisoxszbV4XAcqWitj1gSlwTBkp4HDY8aldhgzEICM+YOxj80RNk7Akjil77qxi0bUrqaO2hsWKGdvEIyM4dAbnC3+hvkQpc/EpaNx1zKJGY89DjpTs=|Chương 433: Trang chủ âm mưu (1);scv9/bSDpox1YNDx3JkUVHBFBgreQJWmZko/vp5YPL9vTzWFVEMUDBp5PFySUptblXeb+/UVgxI1CT2t0DM7j+qEehPWa4qQkpX4IDn68j8FYi4M7bbNNI0MlxZNd5+Fcze1jbCR6xWinOsO3nsUNTx84WARlt32e0eU+2DZAv0=|Chương 434: Trang chủ âm mưu (2);iYbBqBOFru867ss5IlktEKygewjwkNXAMOBTCYqadzj+hJ/X1H28ZtMl1eiff/LZl5jQspRss3IrlyKjbCz7yrqRwvkGFtd21drz084hC/L5XPMMqSa6vG7+VIZ9I+8xXUKrHlUXuhiJWsXrTZifYfnn6vgnAcyfGTYbwNWHsNo=|Chương 435: Tra xét bảo tàng;zPdNbqocBLSmZJi+eR9NoxBGSJPfBaTXQ6oKZO6d7hSiejHUivGxQqWEXPYF8503cpDaKBpr5CpkoGLvfNzBmOVumtPqGl8ncvoyVOjVniYIOs+H0VaHk+JMT6v8GcXdnZHD3v1fDf5R0Vl0kglBapLWyB3kXmA4UvK9rUCbNAw=|Chương 436: Ăn cắp bảo tàng (thượng) (1);DbYy06+wFWGu2s20z5UUGjKEMmGrHeHhtTqIFaVLGu4dCZAhbuvhCVRm5pRgMgab2xbADaE8zqgARdqHjmR2KJXoHAkQRDuvIvdJ93xk41oQvd7kurde431oRYhV8e7KRKT8/tGTbhHoptiQWarcuZI3dpAVN5ZeL9jF1/BID4Y=|Chương 437: Ăn cắp bảo tàng (thượng) (2);pQB+YvAMUSY1hs0wozaPwvj8ILaJ8Sv1736V8YyJFfboAg9ZnaZg4iwDoq24unmbEYXChlsswqpBgtTgmupI52ZIZn9AQ5q6fy0717B0zs1C9gXTyRhHcCglfV1eL+hHikv2dkJ07hdAj82mVds5DvdpRAywFdO6sPUjejzOtJI=|Chương 438: Ăn cắp bảo tàng (hạ);Q9kQwnsf3erQCXARkkpKT0gEUeUfibEShQYg6KeEnuJOl5orW8Yc7Z3IDRFhDVs8Own4Mnr/OvhUx2XrK7jB+0U2b1dm403cA9o2SPpNhDdvxIBtnkanPbstzwcyylHOgZRK+n6TmgfdR6zQZGNjGw8R9/ll815xUI04kMs0FZ8=|Chương 439: Phát huy (1);2FP/lqazBkM61utMS7dIh+D7a7wxo7sVazOjmpRETLrGyCki+CpSyfESNHHEZdHsbMMFjMgIJkehSn76jWjJPj3IvxRy9MgQ/lqBnQaSOibCkj53mxyLmwx7CrLosvi1PsbVXwsIt0cRoCwn0o5z4sAQyFAtIJqnU5JRybSDg2s=|Chương 440: Phát huy (2);b6KN8bYbQsqVXwS9ibdyBDgK4b2ovhDdh/ZdGs4iOPFNiaUwJ7jGzgelMktQxlVBXOnC+wfvZ0dxdiddyt5h4tf2I/Htb1TSTnvWZDe+ARwSQCn2k+05+DzxN52drp7ou7hkc5YiUVnQOVmoxkvnRX/RnyTGW699Fm/FjNDIplI=|Chương 441: Tìm tới tận cửa rồi (1);FXc1Bd3Ua1iHJBJ9ACRs3A4ogwfpelJ1/7Z3Dh94xgwcj89UNg9CC15HfgN332+6YnKTY9jXvH8hUA9BQ4r4XH7Dc3JMQAqr3H4pR+jS52YKk02pwB/fXMuqJScqvkbulu+Z1mc06RVhr9501PKHmYrviaIMuYpZdb1Cz+KrRVY=|Chương 442: Tìm tới tận cửa rồi (2);SXwHsOrkSc3bPDQxUIxUDxm5Gj1Y75/lkFKDyRHHmbepQSwroAH8ULRnTGZhHWY63qNbg6sKmEqkobnpNlwpN4BebQFnSn2E3AX0WUYo5E9ypdjd+hJ/tFlF3MlS4t//xelbiVEvm2/AU+MxXBZy5ZDpa4S3G9od9cN0ATzCPc8=|Chương 443: Họa thủy đông dẫn;36Cv2ad+ZyF0mlNDq+AtZQA7siMEqx1+cFq5ZShnayjgLXFqf7XSaTZZYkYSw0yESO9Yj/wCa41VcaRZKyPC0MemnDmbl94ce/T0fNL8m5WxlpC+5srapgRx+m2/nIYwsmaepGnUpK+xAJwDura63JqSIZ+PBf0UMMAG49t48b4=|Chương 444: Công phu sư tử ngoạm (1);rz8qIFUotdcFpL1opUH7UvhsdGAQddC8pOhOd+/uzHVg5AlyuAUIw86vTkPDRqeAMuAwSeGRqSxLSpa4Ez1n2g0KLanSXT9RFFilAClV9L7PSgH++jfVBdvhMg9U+4dk99N5i0p6xcXLEZy9igqqgoZcYxWyGC4Y5CO75vIFWe8=|Chương 445: Công phu sư tử ngoạm (2);pRt9j5JIJpuCrC7vdtRCqfnh306Dtn+4eLhF2h7XDT0f6O8kB52qIoE1bBl0H3b00n1jtdzBQnxo4DXYZ2tkeWBal5gHVP05zFBe8tacq9Szc35MzF4agcFNdpMMRze8QXwqzNQqUzJT9K1vi6Inqd3s6WUUT57PxLK0X9eUOCQ=|Chương 446: Độ phù hợp (1);ZTiZyBOCWk3t+90cW4HCXZzLf+xiSsTHuUY0Tv4t8HD8NRGW0qun8bGA9/GoACn+OBOKsymtsDg6K36MWshsxdb0DR5N/gnyrLm5QrHYNQ54pjZ15o3YHTpn9jrQ0rax93pSwJazwsoAy9v4620SjNA1YocrBa2Izd23uLNiKns=|Chương 447: Độ phù hợp (2);RyIZAluWf52p/ITZbp/SWRC/OJy7GbLKdim9YBipnFvzCCPEbEEvwcykmGjl4AFaDrU/O1KtYcfr6whlYhQdsf3oAWr8UghRYa5NhtWpr+fYidSusZpw884jvx6/WnojJsKLzRM1D+eIpL8NflI/S572CSrPLqFQKBYJstSMGsw=|Chương 448: Thí nghiệm;liaISXUXhGJAUQWJafYLpHLw+0nLqXI2a2kSn/vC9zn7Ty7+s/jrfyEB8svsB6lHxoacIqAuq8pfCtoIJghDemlYnsd1OAkI7arxoJaZQUgOY1EUiSt8D+fQwJHfl5EjIBkrb0Q7MoS5ujrLyENOt3xyJdMK8t9zvNUhYD7dAT0=|Chương 449: Đệ đệ có cổ quái (1);g8Fc+6r+qC8yDdTqAUj5qqQvv7ds2WfwJsiyZmFI7/MMDeQj0MyFhN15TQ+GYKHLvoBTsLgra6Kd7qVJ/4QFR/USX93aYBc9CmsRornGr35acomEoGg4zfUWK6xZA6HN/PMJAFqMJoxp6wzq5nwNc/Ff2QdP2EpeAIuM7+E14pw=|Chương 450: Đệ đệ có cổ quái (2);DcobkmzHHM6AAiIpFtkEsjp/Va1Z2FmfQ+jxKq2zDtDcvr8tr6WT2ZdkXCPe9Pxu4Y0NcsqCEVcALtE6TfeFZ5JfArBCFSeuf0eVp6ptYQUP0vLKJrdKIfjbBWJPX/S1/LTJh5cJAn4A2tidv2CyDyl7TJHV2pNyMaW9NyhABgg=|Chương 451: Thánh Linh đệ tử đại tái mở ra (1);dt42SFfoM+HpYZsU26p4H1FEj+SuS73G0quhQlUv7rXMk9cAUIAzF0jFhXqVZYZjAgTa0/9WliKW9iywhK4O7M56eE8PjmzRV4hQa9lFHPqq9mc9WtMwSLdk1WSwQg8IJIQOMQyRwqHL2du/3G7SUuCkTHtdZsKU+cnb3oNh/3E=|Chương 452: Thánh Linh đệ tử đại tái mở ra (2);HC9WwPn31M5YUq9FukZLUWaNr8/Do2IDEqok+jY17WUuvkfX6Tk70bcgLeGg3owD68jSA/uZCRJXG9urSzZo7lyjJywtKtsCGwpaypO874H2c4Tuyq+aA74oiPPHEASozlX1KikpjIAsbrUeeg5Qmf2SD1VsAPDrC/K7DOI7Cv4=|Chương 453: Linh Tê Thiên Cung;LyBqH9KxNAciRAkVvsylQiIVoUkW27sEkb3QwBgtrw0javgQAtUTPiq963ByzeFi0UbMnjbVchQVrOrrh7INI2KPDtJXUQZRWV3fWt63NZqa9aQPPb6jIfD4F1d+57LDBU73fvPT+TlukVMBjIANJO9rKhql4ZGDNnOwXhg8ufY=|Chương 454: Ảo cảnh đáng sợ (1);9xJ+xlTeka1/qG5wsY0k2U+jo6b1J/p4mT0rvBtR1tIXjZytBVllq7mGBijQCehtQCt0rqDj2WZFngZdoM+hDr9f2iA0yvGJpbqqPRmBeY2n52zT3XpfsWQrS0T068EWxrcO0y1jUTYVeDsGoNXTebOyFRwy8j0unRoCT6Uskv0=|Chương 455: Ảo cảnh đáng sợ (2);CvC/vhOaBHm5Jn6zvvUiTtaoPpXHxDQ60KulSY7V9YacNDj30oo9tMcJIsPgWm906Z5RZjEXwV2olhPFhL8XSLYMg69u+fvic10mhBUr6e0FixkkrwPwvRKztdsF2386MnKjoEguvp0pF1/NiwxltKo4RZY3CmwXDQfJvVYXyiU=|Chương 456: Hư Linh thạch (1);eb7rTfZJlfBdSF3mCqnEz4g7B/SqDUjVq5TahYW4i6yw6RkZJeX0fisQ/fWLPxi+35+t1zGbukDR/d6hoZRYxP3zl92qpdxqY/Uzeb8+DRlmd4cv+L8OP7GwXOx8UWI+JEpEjgJnFZ5ENuIqKIPShlQyYSqAJO/H0bsXepH4Zkc=|Chương 457: Hư Linh thạch (2);wBZPAYy59UYWe+ZtiIbs7cmmNeJM0NtrcOgbEX7X7fDwEtQm58CYDbkcsADOxsjXleifc7FHBwMIRHs4CWOAz+RRlczEQKN7i57N43Pb4eGNypfI6TPItBuJQ1GUfHP9thSy+wWDEkVgOivHLPMcqswSrug8Tei1MlI5qr/cB3U=|Chương 458: Nhận chủ;vsaaHQbbnX871vwZoTvual9yA5ex2Nlk/wr96cBTn40Jwc+P2/Ik5FLbsoVdWWA9y7RpRfe2ZNcOFlDhpig7s1BzMykoMTrMD+lRTYnjE91DfwWiJIm6REMGkxwYiB2W2bCIC5/KusOutjUkYWfSaPQZQsD952BnJE/CUaz/7/Y=|Chương 459: Thôn tính linh lực (1);VEPDxFcqCniH9aqnqbam7VNENKfZzKZj1tR3LGt7IyqJiKnRvYJqXJ9hdyZJadFJVF6VbEaqreYDy3jJa90xU5aO0GgulGxt0VttFiPlvQwkZ5Nzmy3dcrAkwm/yT/iM0c8VJYwk2ofv0qsrYllDvCaj4RyUiFPyeOgSdwZROJ8=|Chương 460: Thôn tính linh lực (2);O9wPv/V9V/CAvkw6w1fw5tcyQaOK0USNCpy7S8HEERp9aP+kl8dutikCtNrZs8+SjGls62bPBBHkKwlaPuvFrwHzUlb2e4CSKKqHVxMGYQOdlbm7kWIMtQ6S+I0feL4vbUsgfkZbQHelw/VddzK1sECQK397CwDCYpq0trO5fRs=|Chương 461: Quay về Thần Phong thành (1);I9VqtY2VWyG32nwUlf+bxJaQo4Zb7p/hYWrJzpRrZd2vLepWbIGDvbzgv1aVVEtKP8fK2U0v88JJQFRITkPLJ5n6U8cTD9w26MrpXfMwxgsjTHQqx/dCFXHGFMYXrx4PJ2Lb+iXorJvMLryb/8rRSFxZZC7bSwIorRwmo25f0cc=|Chương 462: Quay về Thần Phong thành (2);fd8M0xqRTBbwfcResQzfxqQymYv/7dr7a2Bd0O04a9O46njkgvHSWd7Z652qAThCU8zcQO1LX0zyoVyA/MoXuRvUxxdffPoeQSuaFPflcTqlHl3c34KQ0aSFJ8A0apqhgcx7rYdXZTq88yDyuq05t2zDpq2JeXgyuqhRKq+mMxM=|Chương 463: Rời đi (1);XQlCuXf1pZP2s7dnyh88YddRxkaKQXImj8qB08YipLqRcQTEG5J9uxKIMpiJvAu8j3CyyDEjdXfG/he839rVN2WDN3YSO9Vsi5HMz8rjBlTtDTJROPkbdpKG+kIlILpakGpEG8l/da2ZAYSvldp9rpWPuOfP9naHb3P1D9CBLp8=|Chương 464: Rời đi (2);yVfrHuOsnuBNFsIvsLlGPO1iisyh+tC+h8rg3qTILecczPZf28Tdsr1hNUq4Kz1t+/WH74LTcypZjAsdz+gvdaNpNQU3iL/k+LjHm7bt+lI370Z5BLDZjoxK6RzfkdXJh34dlLRkOqwszk/ENejjeaRGwKkiDfJNhW+28V5mNK4=|Chương 465: Phù Thiên Đại Lục (1);x1D5kechcwsIF0hM/Oohk1i/3lpk3jx99pe8RCMibTz5I6+kImxUWpTs4dpNSv8XwJxq9vyhJoXbsyl59Af3GPp3rWK7CMCPWXEthMt4WcbUBar2jB1ecx4j7EhqDF67i0zfhgvdzQpyoMswtOmZvoBLK7e0QRYOOG23KYlc7z8=|Chương 466: Phù Thiên Đại Lục (2);5DLajtbLCrjLDaP8Mxesu9lKgaAPNEQnAG8RV7FUKoft7t0mjiSTzH6ip5IElLIMapXKzjoUUbYCiPeIyZ4IKJoBq6lWF4QIHhGXCusNENC7q0ixd8+Z0HimsxtIF+7TkIATyWHqj0MdviGVRogOS9ByVQcDFlyeBIZvP87B4Tg=|Chương 467: Tiểu thư;SIF3Ront52rU3E0PJerPXTL7cvBf3m3RhsEVb0vXRgQ1Kf9pEyXoFPqe1jhwTjbsaN9b19VqnyC+4+wg7bidbbi2OplkKFCUqpGYond9++0BrBhcgUdHIZdNG3txtjZ1/rVFNHwSlxG8+uQkAQnC9aDs/1ugeSj9MG0M2TU4KiU=|Chương 468: Sơ hở ở đâu? (1);WJzKNWFCP+KGpq+vasymkFGKMH1Z5vsjfZkXSQYF7838aygnOGuRmxMHiHa8C70jI9abzINloam6Nz5+i0riyq2KjGYFv8ipDU/qFHI2vXOFr29u4ZNkZ6yTY+uGFFg3RsJrmy+5YmngEuvPxEnUEXmrDkRm6v9RutlQu4WUITk=|Chương 469: Sơ hở ở đâu? (2);PpVBXSMMF+PChHs6tp1FJmvrp7hGZQ1/p3VkQyeAurfJXA6LLIeM6K9NvPTB1HtdwhJZw9joU8fyAV3MPysylKoOfIV4APlQ53RtMffIsqVtgIa/N3jofBc07xfL1OWNm+t9NnHVgXiSMlSsoFJLfKzhcuDszul443+DTYNYowA=|Chương 470: Ra tay;Vo5RQFKJnZpob6Oi8bCXwiCkrOX9GNpRuo/5gBjYWf4fDXRF44e6Q7vAdHVJfZ3jmdGX3SiSJEjXaCdA7f/JwpGcHnTdNbtCNXRjJQi8FZm6OTwValgInkf3mDESZL8OAM1byaXTj7jZInJCv7A4dN0qXs6kas6/NhtbdVhapsY=|Chương 471: Mượn hơi (1);HwSEpcqq7bhcmR9f661M9kxH1pMkwWVbSLhgMeM6o4jkAdhtOZA3D/PHE1Gz2N304pkz2RQvDlUgtCdWwQE/33Y49z1xGaz9W/lakhkmSI704iUmeHnvehTGUQGL2VXoV8W1JwfgOCQi4dwHMd8Kxe33iP7jKohj3CQn8M7bLqM=|Chương 472: Mượn hơi (2);FqNKa41Vkp4yMq4a0cGQZunju/0cMpK6GrlZ0xbJS4OyJud3/Btg9KhWsWvinrlc23tNucEI9m2tggKjCm12UN44ttdHdohMTD8zFUtJ4UVvGdoAI+odov3ZnP/V1gK17L7gEmW59FfoN/Q451UQtIvFLIRogeAaTIk6EEjMuCE=|Chương 473: Vinh Thiên Thành thành chủ (1);X5BnuOf9iBmgwRIlop294pw7qYaecbo8tqQUbZE+wzELAXF6ONSIg1ELfIYAJuXDSX6lxMWFUKs7V/61KOx2YiBvIDWWac5VZLxQMZDZA2TlFCBQHVLKofcI2OnoCAHtC7oTWk2psxYARJRPnIZLjQTgX55lOL7VFHibbkDqDeU=|Chương 474: Vinh Thiên Thành thành chủ (2);4xKJJmAPhQAHJLTFczvaNGuvUqqfFLY80mGqh8JbVbi5H8fsK8yfUGHW3hd1wP6uGYDHsM9mmXmgdsGuAHoVYSeEL1fLQmbZtPomaqJXzyOODbngg8kXpPEvL11H0VSpuImiTsYswwrd4F09GPhX+buDGBEVlToj/jHFsvxeZVg=|Chương 475: Diễm Hỏa Sư (1);SSkWFYTJvaikcI7l7Znl2eUvu+w+rOHQ/SiZReux8TIAvVCXGRRYeZd99x/bzIPFwYXssF2QXa04a8MAjwObU1bG7HOBx7S52/DFvAeNb/nqVxeEgagD4OkVse5kh25kk6j4UDNg7FX7g/WKFpLSmYlnTrqtJZmRDQqQQ6gtGmg=|Chương 476: Diễm Hỏa Sư (2);flJsN1N31+Ufy161RcpGOC/I7gXsjVtxbQCPRNFMciNgxFlzw5wHhvKwW8sLDp1MHkygOrEOo0wSQt35j481JHUtw2K7gAVGBdFPi8ybT57HPZLKVew0418/uCcdUos/xNVBQRdV1wfOQeF4G3tJLqfPvcD5ZwcgqHhdYPEtV1A=|Chương 477: Diễm Hỏa Sư (3);75H7I0IJx4AhTIr3hL55UuzlzPF4KD7u5EDOHfA0Ixw2MI53rNEMVJZoosdKFXg+82+XxTXZ0W1uQ3eAPs1wR6qPyhQiB4xjbuI5ukUBiHv3GuAKhcWQMVn5XFXdKV0SEXyq1wjv2oXley32CrWu07uMyz57NxbpcQ/OupSx9ao=|Chương 478: Đứng hàng thứ 18 (1);AveCTvjbzRgWf8h2rFxcvlx49o9TiN7vvSUZy9qlHm6uIsZTELUVHzSuczYsdL/uA+3sX0f/PPQNgmezdmTl7daJyTOAg2o3OpnkC9FahIK1jKpNy5ShvA4TuJFJNtPMPsulbKHyOM5EokuX5i3xXHzDXXaFtdkA8NQtICrf2Go=|Chương 479: Đứng hàng thứ 18 (2);KMNh1Ne9WunmOuGTGrs/VIaxm3s4c8/0MPdhps72xeWr8rTuNVuNJymBygphvmyTOLFqWcVRTqRN+eK9yXB5lG/kRNIGVXU1Aa35UmnozqdhKbf7aSRqhr+Co3OBa6V2GTM+1M7YQFxEi2XDL5hwR85hy6+Chsth7gF7CIXOVsE=|Chương 480: Hấp thu quá nhanh (1);4pXLYqa+Ae3xNJIY7mUeG6D9PAt8syK6KEF0lNmvU/qyRbKRZuk5Kwot15Ri3NQmP1reXl1LklTIkp+7qC+jpzcHwtz6ZX3Z5EH+inKvXkLgyEjPDMuW0Mbnsi8e+N8dlTYDxd0nBZe8J477zBOGfXMjix4fdnkZ2Wp7dmcEzzQ=|Chương 481: Hấp thu quá nhanh (2);gyQULJ+fzKQheCKTESCFNXrRKKPE521IIDEb91iME2wR0glvxzzDo2f+c6V3mZhiQQfaTkCpPi5umIHONVLJXtvo1TBd8jURv97YW7ku7dBMxZOqu9AGCYxClr30gEUdMcu+51ZFsB1j6GIQJGDOxv+M9dJVCm9OLWo5lUwS1oU=|Chương 482: Giang Du;vaJMlHT1Dzy4JFKR6EkkrMRcZ86Bf1QSX/wQsAcM5cWIfG0R4GylNTS/0TSTJCrNdvAIlt6kyt3Dc1moAk3BOizTOScRXMvIQfC4yfxKyvJSjmZqlw++6Ak+rRNAnNb7inL1W7Xh0fxRFxNp6on5FSiqXEOxeeOefVssiLRjvII=|Chương 483: Đại chiến Bất Hủ Cảnh (1);BMSdCz6Ifzlu92c0E7V6Xfngdmxdp8MCrnlj9+Elr/CsMStq6wgTlrZW6FgUNiv3LtbsHM0R0WZZ7yQc6K30LvgocaVmKgO3XQticrqVGQ/1nYU0ZxqRWgJBRMFkYzActk44HUS/IRgc5Fv8AaloaX5pq5URHsVoMXS1Wnp9MZ0=|Chương 484: Đại chiến Bất Hủ Cảnh (2);/Mz/7HA3hcbSqN2ULOjxSwyDN+Mqi76p38V7umwVmjsR2yTyCWLgJXlmDwSYQIIK7VWSfuKVgTef1PxMEPm6++Tmm7ZlWhEfhnfMpupPxCcX+2uIiAtbus1CWlYYAeskYLPB40KDs+LkwOfw3k51EEJrmkuxMF9g4Gpmn8HgZR8=|Chương 485: Đưa tiền chuộc đây (1);VrvJU5gN6DeBrgyQvLknZiC5j7DyG3xRTe1vRmHg21BGwDJ4O2jhSOcqje5fb5JlSl1FqQ4VI4D/SxO1F/I6iozYwr/Bv3rWLIKlOQxBbuHPrz+06mZYiFhXazsVRoeYn/249ckn7B1hSs9W68EuQuUFXE+NWpio++y/Dds3IyI=|Chương 486: Đưa tiền chuộc đây (2);gzPEAcOnr+AYTjrhQFEW+V91vmOwT2SRy//TGyaUHAov7aHeM4ho7s7byRIs78wayGMtm0e7vOnKGdJLhBf7OqMYUIq7y/HNo0goNTi5BxX+HPXne8wKa88+U2r97CfCgwwZZNYGvRJVFwuFqz7lOXvdeDKfnL6znFR6pROwBk8=|Chương 487: Kình Thiên Toa;Bn9nyWnt1XVAmRPv55e8QMmM8TL0RY8lXfkiJVCIN6OIIJ6dBnPY5dUchvw9cYABtZ0T4dzkxW+J8QaOmg5CuFa2XHgaGsdw/Xx36L10PyhOcwinYO2Jxl8U+6SWDTmu7KRgXVwpFg/ZMCn16hCQDQkDktI1zpMNIgzuuQCsTWg=|Chương 488: Bày binh bố trận (1);lfVQZOwvqT/U2CJrwQcg2Hy9s0TnREjy4ZbvZB7vdKc+jBqMM80kN3+s7jtKUDiQKgiEZB57ULUNX5rXQ6//e2Gxy3CtZJh0C806I1aJweFbjC5uz70jWYRSse6C4S7vYLaGItvD3P7ZYSr30bI4F8F5oFqj3jNxhuefAIhSn5w=|Chương 489: Bày binh bố trận (2);vvSlyPEmDlxd3thFUf+4Ru4pCWVtuXONCbDhI6sIDk6WCp1d3umrXZ59IB9ab1ht+b6el1j6zK6Zsn6SN9Vmm2Tvpwijs3t9tohV1Nut1/EAVCbw+fZBU7+v/cb+gJdBu5/bFha7nffen3Z47dOlMFgokPD7e46XYrS4l/0MVVo=|Chương 490: Trúng kế;5tHRh6Zh8EmbuESICSe+1hYQHaCs+KSGeSoaDe0orU9tzmM4kirjyNiv4Ql0hKh5gSWMBITDBBYECP+LWQTj0TOjQ2VPlyjOcBkmGQUwJvEYsQtdVe/8SZQ8UVcSFgjkHsSlMwhxzLYKw5cFacmCfFevuO+3aR6wuBXrK+tUxHs=|Chương 491: Nguy hiểm! Nguy hiểm! (1);fXXBDP+ZKOQn50PxA325uUphfxGEXNffD3nr8GLyw+mO97Q1gxjqs1ky2VjWoO4dnqyTasIfvYxjjxFKm+4HVjE7GYilNdZuQvDiHkvGbdNGQveepy449L/D7diQUxzVqC1cZozHelRUm1cTSpGufwmlcxUN2EZbG6Xkz96nOns=|Chương 492: Nguy hiểm! Nguy hiểm! (2);H5AYP0+ZQMyoKs4CeYaD7BpfUjv5MX2keN0tFr486uiFMSn1KvDq5AnwkYOcO5UEq0v6tRdoWHLDMOtcDkcsgbWPkN29dX9c7ahBEdAUnCg5l9Lr0aaKoDE/I4AAV0ezbf2j9ryoFp/GrnsQXK0m+IpPyi5cdONWEuH2EA9NunM=|Chương 493: Nguy hiểm! Nguy hiểm! (3);PK7/dNQWnoCVjyuCR/HyaqOkyKCEgkhtCm2CO7TQ+pzONjLV+LFfqVbLkK7UrB0QUIeaJ+5G/szN/ocGkMGmJrSkKjlqqzUtbj5ifha0wZ99HLJ0qu8/koDeDPJnw+EeUdN/0xfW98qXtpTu+OoE+hBz7MU79SOIxUcIqaHocKc=|Chương 494: Thủy tinh cầu;eoWomsiUF8ucuVVHSaIhhMXwvnJgC0QnP9SbiuA3D2GXSoxWYx353elm8GkTNEFJpJPTrmncdh0uV1wtNjQKbIADa4MOLHA90AGvwZMy6ZTIrv4hqxtuFBKdwcXl0QO/uWWfDqhOBzTNi7Dj5mIWpurkcfohPftdoIbY5S2BVRA=|Chương 495: Hỏa diễm đáng sợ (1);bxISsN2SKWPrwpZGVYT5kVVcwqqJhRncqNb/6qyMaHsy/n3H/CIk+zqiv4TQQJtopa07OjHtSy9hq/j3tEGArGVoHYvjYMu+93rY82mZMc4AmxFmIHQTcnup2PDtXfKYSIbJTOx7RKNs8cxmPfY+fPI/BgMkQApwprBqiOavdKs=|Chương 496: Hỏa diễm đáng sợ (2);NzrHlPazaSFk82NUw1ho/PBsaNNO1M8Uiy4x8nfTAAGvXzJK6JqSWTnCXPD/96TVaBSBnDbD1gGeeMhmULvr9H7QkYL78C0pDEgNwX3WHqoAh1guOk3/AQBD5DlDLEu1J6IFugitPjU3Fi1/hKVO74TeHIPulTLnEr7jjrBAsgI=|Chương 497: Nghiễm Minh Tử;lxFFcCqu4maqBvv4+GLn0Q/TpeoDz4GpwLsE7iAN2UN52YulZ+VfvP+/rMj+3p2po0sillDD/VyIULcoS4YiizycTzlLkFCaD0ML/b/gDc8MMU1JlQ5/781y7+MxY1SS9EqQLUAPfBrcvOyDa756f2NlXPoOa4tdCj0tsfZTozI=|Chương 498: Siêu cấp cao thủ (1);U+gbOkkiRS6PZZRsc82eQUCw9SiXYaNTVDmPhPcxddkjRIdyH00nEtX+a9OWM5v17++VKh6D56sDg7/Kqanq56Cjr54H0oHK44SKnKKKWO1mSO2x1B1S8CO1CRkg9cTifmBFu0D9wppL/jyYmLCALuBV4FMPxAKAQWh+TJs2nvo=|Chương 499: Siêu cấp cao thủ (2);kmIyyXcEsI/ikO8e+c3YfEv1fsNetaRKdu3WiR60JqcW4iB33Ui976pw3kr8dB2VtDxduqlmICI45gbNEwFy2sxf2BOPIIMCnf7d+tokMSJZn7T7AC+jkrcqup5sfDEK/kffpdkLBsVlC4DRBGB0EQ0VWPM1NrKp3joPZ7BcQ/k=|Chương 500: Lần thứ ba niết bàn (Thượng) (1);M0CWl5G1lnXkWMWz/uBmteFkuIpfDAUvULgMQ/uJZVb4DkEW4OkKYgsrUvSeC9nNjjrsC82Qw75vd4ojsvSawiansUSi3XHaPUKCXh33vjuSdrsgu3YG5VfjVvkPynO70V3pUHbmZYMvQNAWRugpQTfNwRVirQdiTTCLKRMHZ+s=|Chương 501: Lần thứ ba niết bàn (Thượng) (2);scc53yc3+Kq869lg7Ky6Eh69eF3tJ1XF71coB3dmB1llvFc+JI+8axUsMrv7q6hm75FIWioepG9JP6r8DFeY3QGy5pjZ/cT0TLVaWaskm6oiujh7Uqfx+NUJl8Iv71Nd4+v9Q2fcMNJt+ZMWkDUMULgwY0jXfN/nr0d8LTAVTmY=|Chương 502: Lần thứ ba Niết bàn (Trung);zzRXtzBNS77gTKJwktGFGOFaaDRv3QpEcqakUkW2tG5nRivCuai+R0PDEkrkPFXJZaVVCtLTM5FI9weaY52+Puj2rBmbwXLrVAtw+0HRW2hPuoyZ/QqLgg5n0Vhe8Mw73qjQ2x+G/TM5JcnsV+KFou8iFpY9l0pm9aAzk12faXQ=|Chương 503: Lần thứ ba Niết bàn (Hạ) (1);bl2qy9+B2ahWBCetrgtAbI0LCEbhUCP6Di/KKd7pFIg9iDh3qHpkDvF50BvelktYeNIWzlX8Mu3qGKMbSDc+5iPbsHYskoJpikvXY2yBiMY0fFmZYYu8fkWh2TPFyEmenHIquVJlurnmPYCXzVdI/7dVp+nc+Zv80Nxum0ApIk4=|Chương 504: Lần thứ ba Niết bàn (Hạ) (2);LUUJtDoZIOWhUljIGHv74wQR3LULWpwmwSLoC35MrrVGtilzZIFYrLpL2dNoFZbLfyTuFCknm6ROAmdLa7lqCeRhor9QxMD9z8cIkoVHhpOAIp7B0EwGxJu6yCXwI3TDyzNE22S798Hr8a20Ie+92rBqKasrKfnL4uXQ/Rbj3eE=|Chương 505: Ma Ha thần chưởng (Thượng) (1);fwM3EvGs762e1I5LYI5jcnO4jjqYwADCyerDN6jyoEAC8JTGv6QJ1GFztpV9Hx/YTrysziFCz4uuu27rIEwlplR17jbr8PsH4acw1HCMl/05/7wP/oY2wYY/NeziT5bJ19EXWrdmIuyLSrSPhiDfdzZ0iNuxbbRaktppIv+URRc=|Chương 506: Ma Ha thần chưởng (Thượng) (2);czRdqXKn1/fn/B4+wJetWBaTCnXnczhabDu4qUPNyc/HCT8WvJuSNvS0vl95REiLYCmO1NHjl99sLfvHgrxLN1Y9NoWVnNgG6qO88Wjc/UqPRWkRGWxgI+SCBCxFty/Mcsw9AEH6xEQLn7HC8o94N+HZizy6nr/mgMjNjiEV+rs=|Chương 507: Ma ha thần chưởng (Hạ);m20tMPKCD5YP9Z9o736tM8JEBDdjdG6KwuAfUHP0tIRuvyjp9Jz3Rav1Ve4ilB8fxPy6c1U4Vha10Ol+ry8R0MBcx/33eThlTjLJhtWiAZ+1vOQU7CAsVHrwOEfC2zgaHFGVoP0HhbxBrg98FYD0KsNfLnBZvZKdJRqPdl2OpA4=|Chương 508: Lời khuyên, cảnh báo của Nghiễm Minh Tử (1);spM9HjlLUOIgqMJxiQwAWE4/uyyI9XYwhJEeXjR6fmhXCitWSPq2EeJoNIVuPBE2alFfZLcFMbw8lfvO2A5eBwHmHib90XvW7/EttoRwzbmmn1swBYYE1PijdpFYZN6WFETewPZazqMDRBSlYKUqBenjugoQkg8E+ffABkRuj9U=|Chương 509: Lời khuyên, cảnh báo của Nghiễm Minh Tử (2);qKL1YF8CS/bl1KT5nZYzwfgLWcVlNf7b12jo39uBnUIlA3vQpvrXtDw6vtqmtr7Y4kUNFS88SlgAGJ7JI+m56kI/91CYv8VHbRh3kDyOOJ0ca1yiwax6OOEOm66k1x0zj0aP9Pk1RwaGjTxSyILldp0S2Pyq3/hPxqOnnY7+O5w=|Chương 510: Bạch Nham thành (1);Rt3BxdH1VR2nYrRCzWeF9LyRGFZhKEvKL0+shXkH5oRFEP4C4pvbyTWtdYFifpKWaNCRsXtLjxSPPFzHMmdpBBCJZIQ4YqBamYtoyeo/S9Y/CsbkuMFtvJnQxK4kIIcRU+tPx3omYxYNS/SldFnkiWN66omlNmGq/OVWXYMO3cs=|Chương 511: Bạch Nham thành (2);zPE55mF2B+APMh/PC81C6ImOnA3FmX0mkDnlhu0WPyR93+vASJnSeuFVr7XJdJACV3LxBYUnoAqhdrOnZtnO/71j/FN81drQ7AfCq7cAmObQazGqHlM/g8pnLlBk/X+XmXSBGNCfym7GQctxVHEzPGJalPXCGj49PwyJy2EF1nI=|Chương 512: Cùng lên giường a (1);8R989G7wj/veK6Km84AXgwRyw+LTCOmGyXm5BlVHycbibOCZejk2FhJykbeVIqG/VWDO48355PeXBIdISeoXpM/f0oTKXPU0XGbcoPSQFtEQOd1atbm6CaXCGSY6Pads0V2hjtg67zxKqht/eohUXkFBTysaQQ+6uowEKClTNnU=|Chương 513: Cùng lên giường a (2);fYV6wopJXEv956+nWfa3F12dRZynUtSJoQJsQh8mR1RTVozPuNzsd7Nm/bXFxH8kTjUBUyk/qkOau4GRwfdS7hb1XYSOtwldmCWzseNuUgj/0bXRLTTxXuLFtSx7s6gW35grs63BQAxwn73bY1JhUBnt+jAOEvkeYbGWhkQpNro=|Chương 514: Tài phú (1);GRwkkxd3F4uGM0G10HOJfhjZX6PweTzx0R4DCabGwbirPqtOWIJBs7zCsDQTaxSAbRO9jxxox7T4VXgz9pAfIKJkbOOEM+l9887cV7nER00E7C+oWKII6CBGZCc3LenTfLuHkRzWJFCPhZp5A0k06MqpQnSAFpG1bDrkedRe/XY=|Chương 515: Tài phú (2);Aa9l+lLmMHaqs5d3LdqfAENmLkvzdzbFsQStkCNe2AdQgYWfKdZ7LwJK+F1WmhEGzGbrxY9+AfKnliOwLausawLR7TdGqdPlQSY8/3ARjZkapVg5zGj7+lnN14vZAEei0GwYapu/v8eCrqS/OZbQpDIvpNvPZFknVmApxI1WIR8=|Chương 516: Tấn chức tập thể (Thượng);B82ezlWnSCi7D0PDRf/pmAWGLmJdJ9cQuLDil/hHqMIQ262t4M9oz+n/14hcfFmo9QXOR09pZzCRrKQ+CTR2sxAX4RjhLfkJNrHu4QAmw6CzsRaTm373yL5TF6wzOgaoU6xZm8Fy8bfa0vQoLhO9OqBmbjgObPGMRtILKWijlZo=|Chương 517: Tập thể tấn chức (Hạ) (1);yY39+Sdba9H8t6S1Vsncfwoc0I15uXfLZr1QDQ3ZdXK1gwW16I54Teir5BgPkDHZ0dnZOtfb1RV+Ms4tW01qW2negpCegjzDl5owz86Ao5vaZ1vupxetbL0ZSxG3+iocuYHej5YlT/uxrvDd3CgUboqZ4CR2RYem1s+v7W9uis8=|Chương 518: Tập thể tấn chức (Hạ) (2);4eRQOquC/OZgZytA2wtstD0rY7l60vYQkjxbLxZD6wxhhcjrva72MhQHrufYk6irCzAA1c6KOfp+DzIoXkVXOPEGpE39INBAmri05W9J4qXzBrDqvdszWMRVNziqY0NNphwSoxsbq8iSKqfcahFDVDsoZ9iu5J0OpFEBknLlI0Y=|Chương 519: Long cốt thần châu (1);YRdHgYVcmxQEBjncvzRkijFhJwi7mX8tqN6W0nHYsZrN+dKtIF4UeBHvMO8a/A8KWOBaJ3UNUwaRYD14XJGxVBxLnKL4UN+qSesxG9xRJEfJxsh9sOag9zekL36xbJ6bmGfnrx68N7lGuGIhUZy+wTLYJ3HcRvcO7bgF02hDlf0=|Chương 520: Long cốt thần châu (2);RtEKx0eTNV+2LoPsWUu3heJfzgQQlNv48RHeGVUYE4i9sAmCJcM4ptHIswRJslhmh2rtR014+S8B4SgxgnVGNo2/pltAPSn4yF/F9FFYZJ/trN2OaCZslNKXDTpUvVviQNWfBiBPF/nHC3w3DbxFNPG1tTKqVc4u6ldGg1EgM/s=|Chương 521: Độc thủ quyền trượng;DqgDfWmqY0qwPDETrf1gFitVvdZgn6DVVgxBHyxUKwJe4kZC98j3RWapNpJ1glTgFJpoa2EP2vV8b8HSUiyxIz/MVNt9hUA2Yt8QV5/Tn6VgQm/xgKh6WDQI9Z7JVNWF0HsiTQpa2pbec0sLhKKORtUPlKlKcti88h+re70qyeQ=|Chương 522: Yêu Khánh;jGSDpbjSBkgGa59/eEDFc0DKHIoIJQuOjH4wvHx3hX2c/znrfCgrEv+/9zFcQrJ+gD87veUOXcALIHaUoS2NWcypDEq6gDmMCUNkO0I287ZrydI7yIh9TA2svXTBi/5ZIK1m7nCUvfhcWVxB3XnEI0rRsrqRYe214Yoe/0E1P/w=|Chương 523: Đấu giá Linh hồn thể (1);xyUyEXCMzyE1M+hiqemNATZ81MOkq6ZMPMLmcRpeZ+La2HEv/9o7rdPMYybBYAHJ5tCLHrS5O/NAX5dMtsyDtY1fTWafHzOJrR91DZPm/krexOHxCzeInkqHWU4Ms/VbTc2cE0o7V9tQpQV9R/K6L9W2a6hhC3SJ1nNvfCta2B0=|Chương 524: Đấu giá Linh hồn thể (2);9kqFIcNwoO98d7h+5Giy6ENgzZIjO+wt19IlBv5MAKjsOSOLBlP9RFdCL5PaIAP3RaLm2Kx6wMr6mNRuEK1+bVytyB8YSi8X56uqHY0U4I0XUBYl2XucZkmQZ4Lbu08YAM3Br3uBHzmFcx41Tob3jDpUnX2+42Ey+m5A3TaP36A=|Chương 525: Âm mưu đấu giá hội;wNJWe2VAYD9ULxnsmRosvEQdFz9GBKN4V8S81123rnCOXKRxUXGuDyIOahvBZDCiERIgj643FPOoEmlJAJDwJmw6xizyOhRUs0x4QYReHQmesnSiKJNPoteZXCMLP+/tKqnQF3hVQhqr1EGcLixv4P+D20rENs29KZ8GDIgde2E=|Chương 526: Hồn;H6owtaS7uPd63ZM7xlPCEAP0cLeT4cJ9i5tF36K/ibnC608n2qH9O5PMSFTeQJPG9eGUmRMXOKoPGtzlSNnrsmieD6yDUMN7JNs2hkgHfLBvbOKvseoha7zG/Tb6D8doja6CJgf5AeusOzFBHCW2XNu5TjwhB+TAHvPZsap/Vl0=|Chương 527: Tâm mạch huyết tế;YQ77lt7VxKZi4FIpDH2NylD18MySuCxuxpnGv2aKOzxiYgFHPc+ULnl608qwlvmJQynkx4CRmy1YhZxEuVBAg+EDWP0aB30y9fGVLy5T3WHLoduOZz+toqGHieBA8WRjv25dtli8BZgzVYHP7SwDyoBkqtqbv880+FIbXOjDTns=|Chương 528: Nàng gọi là Nhan Chi (1);cSsTTR/tyVdmY6piShS3lI1EtHmwCFK7akifJuBxIU1Sh8cLF4nrxQZneU4ByAsAlKGpC/rabUNQ3UxUp62TxOMS2g2ldT3syMaMxG+lyEYyvWZYpRyrwkRo/N/0D2S3VNQbYJ4LbstZGX0R/MHDtpJOQhoRwJcdfs/dFm8P5yg=|Chương 529: Nàng gọi là Nhan Chi (2);alzIay8Ob/7KL4TltUHt4KXtLpg0vayFhp+XJzUgrUadH3G8uZ/1fENgZXHWSbMKBVm9Q6KUeTilRCNLQ63WbE6sh7N8VMpyhKBEDjRdAL5a96iDF5JTyLVxGMdrcULqzj27zHAjkLpotUzxKBtpbABtbx2TV3/ytwpLqvFSf0M=|Chương 530: Muốn chơi ta? Ta chơi chết các ngươi (Thượng);mLN5CzW4MGxZH1bBL/oR03dEm4d4pb0p/lL1BExrxQWxXmY7RBrjG1ADHy2WlLTApLxbZaNllj9rUWB4vqYnOzy0zgQrDv+qH0ymENacVtE0EuwZ0f7SfUfRpXsqik56bH2BMMDYNE3Bth2Gziq9rp1gTvFWKf5CnAgg7743NZs=|Chương 531: Muốn chơi ta? Ta chơi chết các ngươi (Hạ) (1);t3t1pHgzII3sImyXp0NWQflAmE8iVKF0coQ4w4LJVgr02ns2uof7vyxrR8v2A6U9lWXRROKZWS12sQGl/8nR9Gq+Bmams9eLAoWrMI999tfoZbp1iA/xpl/z1QOONkIkjL/hvNB9P8kiKnk112nwqwgZoROnoR8gn+qfzwEwpOI=|Chương 532: Muốn chơi ta? Ta chơi chết các ngươi (Hạ) (2);huwnHHt6j3UPF/k/M+UvHBGtdtgzA/Roeq85s92AeH95hxMgihzOd4SWBM/k46Hc56KDEJmqiLiNjjBEdd1m0XV5bOXhbhsSSbjqswadW08fTaVR4MFk/eqh5JyZ7khR1jPsQHd/DTgZDizMMb6/1V6YUnNHB6VYX4tclmw7w9w=|Chương 533: Đánh xa ta lợi hại hơn;+PGSmWxK/4KkswnWreM77b4Y+ZuZK8cqFrNchMlCVuP6fcT0/ocgBEaxDGDCIt+ob3Ix9hue/Pa7O0MHjDdmS4lbNK0ayIoQ8wrYrqSt0CsN6/ROd67jlLPPr2/ak7njLah/gR63W/bYDCRYSJlWoULs2MxZTgGO0fVY4Q5RDTc=|Chương 534: Di thần tông (1);pbExUf05H70d5cj9CZnDSOe0KNPXDgugEHUsk97LmE7CIE7mNs9XPOS5UwFkphUo3oWBRbc4L8YRF1TGSHxhIgX1KUZv6jgM4gsUHW2QboupnbGMjZxMp+vmLxso2ICDdGGLBNmsMqKZ3mjcgnuAvEVvmli0rVbUOOT5etsOQkk=|Chương 535: Di thần tông (2);9HL2DE6DPP6qO498HnjewBFwzGeivgwWoEaUvGhV6mlPby3ykqm/0RymxKWYG6KxcJ87UcCYXUbGUOTFJJpgTBVfAPUMlgsUqsdRwiy7eGTNkzA8GpmvKT61UCwNtibVFto2LFofgKyIljk7o1GLWCJhWYb4f0A1t0su1WlYh/U=|Chương 536: Là hắn?;ZqYkwmu8PuNZvYh2zkd1Es/TOdChPM708biQW2DXZ24u+Rvom/SEwxijNFzE/N0hzZnlPyoCLsirstcZZcTIrh0xCTfXknXqUqnkOA6ad2nO4HYfXzp0CF47HkGTxTzFG9Deqkga5Zmiub8YEbOG0PLAmFkOmIq1eYVXuuifwWo=|Chương 537: Ra tay (1);IQJHxx5Ui+laSP2ZSqqd5Y4peqFAQ+Te9zdirFZhVwSQdXcED6FyPkivaaBAy33GEclwHYU8x98vENF0KqNmVK8wj91BfoEZcgJCU7mVaZoB1KaUjzgU6mwAQLibAi5jCas2YJBIrQrynOWBOolJ+VKfL3OJXWw9nkSDfVdpBJw=|Chương 538: Ra tay (2);QCMEs7TbomCrO/LETqFch/geJcFmFwnRE/BbIzK2mF3nCsGTPn+Km14/rKLEBCQV4rfJwwHLYTJ4Orkq+cY6LmA7m8Gm9ro82b4qiZ4cC0oiP3CKToC/aVL1MHN3pvFNZcEuPXDuDvGgYWRUz2f8bbs0XJXfSN9ssnecixDRcSI=|Chương 539: Người Nguyên Tâm Tông tới (1);XG+q1otcZPtC2kP3vJ7Xe4ehrZ3wWt/1MTb56290H5FZVAkqDj3mPRLotVbZ5HcnjsrpvGA5m+d1lIySE9lGzvQd3F+cHR+XoXPG4/CWAEh/Kyi69qCoaobfwbGr6qb3iHBRtargdoO4o9fQyTFX+vt9ezJ0Q07gpDOBH4czaw0=|Chương 540: Người Nguyên Tâm Tông tới;pmOtft8ktw1PrneKd87+acg8eAD7MGZasZUF2e2uq+7jXxk+9yXgbv6Xe3MOuet465TuBDYR414x3QLK6aoHeVKY56KEqaYjnpZXCr6UnaAnd2+2OZ4KXWUEzyN5x04wYfy4RFJJ67/yOQCxLzP33EpZnNIKTJ5DIrGryL9KDi4=|Chương 541: Ta thành toàn cho ngươi;VbjUj75w88xleDL/wZY9octyLbny0CJ5+FSkUvrs9mKjR+qVsTb3+mjE6lGesrIwyvLsn5ILkwWb+3n1AMNvIA7WYFr++yJqX4hYgj5w/qM9XYWHqXO2/mTTcaMxBSFVHRiIGcyu2ObZq9MtkiOF1V4+oyE3LsKxgmXeutKGb0s=|Chương 542: Dịch Thanh lột xác (1);NLUYGqmEJFmJMYixb/Xnos9FyBdWVhyKSBNgMIYKqzcwGNoTi2QcgJgdxkwFUwy/0NWk1HHK/7S0wtCNInMlNbyFWUevL7qXuVYdAu2w/DwAqSj+PajH/5GqGYsc+YKE2j7QDDUcKumZIAlsPn27f4gUjBpDmvvCLVl6F0E+Gi4=|Chương 543: Dịch Thanh lột xác (2);PqckeqPrBupO1eSMRbgWBImsilYX2GnFn21rPnJMGBs+paIbrhrpU8ZTHz45Zp6BDOg2tou3MCvq/jFk17fNeH/3iftkxqdC9NipUgLoJJXxWKHQvp1NQps0FXvtXfM/UMLD7Xky8dO4+dArMs7Wamwp/wPSeVOeJ918BGcv1RA=|Chương 544: Đan điền thứ năm lạ mắt;gv459obqBvI2PCYEGmuKWb0kSjEwn+NDZsX9EumG9GiuiOc+cDyTuIe3maCQUPCnhO8FmLAeg4SeRQOebU9TAQiOmJVopTpsxhiAO5dSi1D+Kbunp1I2hwYggICNb8qjZvk7O7tEUtQvC2hvzmEhgxN4vhF7wk757NkSRXFM1OA=|Chương 545: Nguyên Tâm tông (1);s9/MtMOvVvHBIxkUtHclgpXKJuNKQABoCnoteRiqoSkBqKjLgvdKmOPzZidAYUtItvqiwJiToqylqTVbmIeLzgX4ReI74UFv8b90TrU9hpbqpVPqEPBWKtUDR5uww5YQo5kzRdoKvnKrX8W436frPJ+zB8dFVjP/j8krkaB2FLM=|Chương 546: Nguyên Tâm tông (2);W3edj3rKmW+WNwq6Z9MZr58X5aqb7gm6kWRB8LGLA54hygdqUuzK0Lfi8m8eUX27iqRj5eyu9OBczlkHunpsB5UjwYiQraeg0Rg1MxGnkUleuEmLpEKjslug8F6u79/K3sVPAZPvHRrrLmaGkLLdpdGzIqrTuHBfA4n6y6eszgY=|Chương 547: Tàng Thư Các;1O0HxKfdOzOO61Az5jqTZEsM8J8nBQvrR2Ub51VaUcuScz8K53XJcQD7tZ0fmsBUtyaDIQrpD8iN9xj4T3xTiFNMmXQ7URO2qZgQlOhpzZJOoUQwKiseLDaOEktVh/c9eyiU2di3c5Ikm6Ch4lJOwDIN8agTpjZ6zOb5E0sT7zU=|Chương 548: Đặc sứ (1);dyaL+O4mg3jISyRS3ujFE4Mp2JFqemy8/yUTyDJOBQntoS3UWlEmieMHF+hzDnR403xTzDYdcSEh56Dav7Q0Vs+SWM2Sp1FrIK3+8EQ7tQXpr7W3LyjspfVvR8Kx8balSG3VlVSFJ3Wc8rMzUcms6PJVo3J4OkvzvhXp6Wg+GI8=|Chương 549: Đặc sứ (2);ZlmqiaJwZZOeH+AeZSyZ45i8ae6+mEC3Yo3CSijjQ5WpVhp3d9kPk2V+u/5yrTflz/uof2UlIiO+YpaJBfgdYOuhizH4iMw+ntRXco3IVmtELP+HL161UTlqcMLVkMG55HdcBi92fAxpohsnSqdIWdakV1wIt7Q0CYD/XLie1yE=|Chương 550: Thân phận bại lộ (Thượng);5VNWi+wr36PDjxHte6VxOuWCp9cboPc83+DDwdTVrJ1/7LmcjWP5U937SfM2XqwGupARJ8FP/Zpqo7S/DBXdIro9e1nceK1MbAhvUlCcll1W+GLHHwgd/+if0vEUC0zLTi3lhpN2K/NG7efqwmInqtMy5LcZG9ibooNeqjRzsqI=|Chương 551: Thân phận bạo lộ (Hạ) (1);Smo1Q25nzTWXUjXLVhMoQ3ynCZ6onlwftisgyQ03XdLNyWrEdWrt7zaCLLsbqoPJAgkp7FyE/yLH7ZGYbQMvv1fJ/oESCzL3wDNTrp4CXX998Z+rwrlguBKHdTweTUszhBbD8UzpEu2+2yt9+jr4Oj0wBcwEBkgzavRTiDA9/G0=|Chương 552: Thân phận bạo lộ (Hạ) (2);o7rdK8QzySysGBMVrpQBVnyao11+4bEAQuescZr7IT9qNtN/SmHi6cn3B4NjlW+fS1yfsfLdtV4rWvf2/0l2e7QxiNqahLnr4/UUxSCym7QPZWKCTcNAKCcO3Y53OY6i2Y/PIPDTaCb99NVgZE558N4Rvl6Co90z2LZT7MkTYgY=|Chương 553: Chưởng giáo ấn (1);69ZovkKAqV2ccoyCdujzyb5dA6wwk1GB0hae+5td7glJlS1LFDpG0X0RD31UQX2We2tYneeXq8SrMB21pH285qwhS1tN3XC6o3T/nWMfilYBbmTKOoGrm1amz5i7JEq5oGBLo1a5jHsjlk2J6EfKe3mtHeupBUIhD9hyuH90A7U=|Chương 554: Chưởng giáo ấn (2);xrcfGnUdEoKXsJ0tPM2ZFGPhuFepVoRGW8Z0bkBGd9dpkVe48QVFKS+VGnE75LWE2GD0wPsub78q1GaQdqacWpTqSP1LEbKgyqOWty5O5pHDDL59t9Lb7oSzYrvIGxLTvfXFh6oVp3CiRXM7CpPLaVlUc9bZ8GNuFbSJX4uMzP8=|Chương 555: Xem như ngươi lợi hại (Thượng);uc6Uyqvtg3XIY4yv4a9A1MT/JtfeePARWkCUjDgjxNcxPEqBIG+8Xro+osutDqonJSXalXpiIAaaLO91iHThaaU5W7HhZm8Ye8gxrQR5kLl5qFwsqsz2EJq7igF/uiRkJTj041/8YFUVX/JwxQ83mnhWpVKbELj6oIok9f4KZ3s=|Chương 556: Xem như ngươi lợi hại (Trung) (1);/wWNgBwRDx+XbY5n7FlUF5Pt8iqMcUcBlZ8F8D+YP0qdXHo40wSxRsfpjkEJCCPmDfjijb2vPppz7shOcUSrwWX6TSgbPVx7gWfFYrRUNGeHXy4N7Go36L1lntujS/44KDbiPADmu/nhELfb/RaMXPuEXgZPNw/eSBq7JnHqvAM=|Chương 557: Xem như ngươi lợi hại (Trung) (2);FvRnKzlWvS4X3x1aryjALVq8aSY6j9Slh/Q5EJWeaaOcgF5SM4xoL3Ecx2+GdnbCNeLL6RTGXAX9RdiIwT99ZZ72dSIGq9+EijPkyvnNAFtAphb3CFpVJTYpYlve1eH+o+oPtOr8SfaqfL9YI5Ywb7ShZhyiAj6N/WTXiepzTiI=|Chương 558: Xem như ngươi lợi hại (Hạ) (1);J0IAOBmifwilj9lcyLotQM6ATEJYS6dftHfuhER/JKCyFJbd3THTusVXklO0rOVMuaSzhFtE8bolHxkKRctTVQiAxWHcT4NebO/XjrVsRqGyLyfYmzNUWGHcJDWSdptZc++zbPBAYku25zwZ9L5a5A6BM3qf7tDZh8Gx/9vtsiQ=|Chương 559: Xem như ngươi lợi hại (Hạ) (2);03kxhm6gDrrKOAwoiKfHYpMXwT6cbwlfanYrA9XOxEAXAglNugEZHvr2TqDJEBPTwAXmIlDzVR5gxspK0EeSb++s8WN/YEilY9Tfpdcet6GNsVTIwxIPhcTweQ4Mg/ZQgUFy82zsP70qwDtmQs7BaSjbPvCC7lgB/sO+30fwBOc=|Chương 560: Tình yêu của Thiên Huyễn (1);d3iJTYtyTRiwGPaVfLAzzPfKLkJIoFs+0JHHdbjSI3ckRndXj4ytG4Hwpg6qMB9EhH1Gawb4bm7wMHfEFJlguF8oXlo+rWjKcoJUFghu2R6XL0NjqbfTRR/4/sDTi/jUY6OrdyH79E3/2Yx8QLmVfXeMn3FCRekut3duScM6KHo=|Chương 561: Tình yêu của Thiên Huyễn (2);KeUPAv0lnA6epODX8zNVSKhQZLcgl3TqIfUA3EeJyW5R3xxI6xDWicvgjTYSfqBypnDahsyCzTufZpRiVb4ltm2pb3IPIG36Qxh8asAOx7Bj6MFhV7o1gO1htoaJ0DgA6RK+2dcWIFhl4B9kFN+cVbMI1Sm1nTxTnGC0eMV/RTU=|Chương 562: Kiếp trước kiếp này (1);fRkVvvkEB82SO12QVHGAfRxoqYqoxPWIFAiXLOVNOKW35PMam/A/i26RUrCc++ug0VWNc4VOyTB1DpnQqzUuAj5XLbB/UmLaLV5IC8Hm9MUcj8N7+Yh3x5qLFBHdF97Zdj0Ue6v5w4yGB4FS5LpkJGCwILYYPS4iziJphy4eMyQ=|Chương 563: Kiếp trước kiếp này (2);SDP6LCCcNeUUOx9Duj1hklvhU0IfokqnWcuDKUYUklBBRnDcwTD60EF3VnBpSc9l5DkjuxvSC6Lo7EyISczEuj+JejwoMQDiBAQsaLet5uTAPPhAUcuJgl/q8eZeS1w8+SzMKW3UnKKHYYf9t8N8UHJPVhb1tWn2RnE/KuKCALw=|Chương 564: Kim cương lưu ly thể;LMKigNx/WzSpQ+Gw2e0Ci9X99OIjcdiucW9wHMjjd/jZnO0F4E/jDlTAB9kQfKJwdkeKqlc0W4BSad3Kt5WKSOIOtxptHGOIPMawDbwEN23Rv9Tx6wxY0xe/kOoRGc1k6eoQcazy647tcxqfO53WisXN1AzHKe+6LkXQw2Kj4UI=|Chương 565: Chạy trối chết (1);YTrcXLz5lqLS9yqrSRuIx6WBKITv6/xzNHj8I3ojo3O9dn0YphFD5Mx/xwiBS+h4xfU81RuSrv2o8aoNx1XRVEoPLOS9/oZTuZj49q5XUZR3oFuSqeDu7yMQthEOIxdJcpjnLp7Wc6vNbXXpt+18jT+/tKJIYL28ENSvPPdF+o8=|Chương 566: Chạy trối chết (2);kxkBxx/ZnS4L5Utz9WUf8OalKpen9n/fcq89bDdeFYsixYA6tcvAk3GkF0eh0VoT6o2DtPgrpWtWC2ZivbjRU/IcU01hkPhLjUfjY7psFneLawIUgWc5VCWKISTgOkXT2+8Wy6ewkpOcDGuh0sOkxmgIT+Tr8FsaaA7zS+/++jw=|Chương 567: Tâm ngoan thủ lạt (1);RIhjo2z3YrkODA2P//IWMHuWIMBKVWhiZ5iK8ttZpCug1YodZaLzzS/TzrYOpJINOEKztvrIf0/4EubzPfQ/vu+/gKzDt2zAHG9Fkso6zNhBgNyw75/6bxx1sYXA8oSYToo+9fBxddHCmm5ot0ZBNecSZ0QT0/9XFIJ4eXqZemI=|Chương 568: Tâm ngoan thủ lạt (2);zXM1rKdIHaMJSRjyYyafvdeQ7IxbQp1ETNrNl6Kukaq/UGOSUyUwVlP1F8Yw08CsxRnvaiTmqnA86OdId76Qq+39+8ofGhj8gwdBviA9PHA/PJBx+kl3fpHKuVG8Z6p7O1c/8p3rwtnjMvX6UzR8xcJdZR7UiaVnbr1SSJ3JuvM=|Chương 569: Nguy cơ;ntK90tzx3vXp6TinB9eLsyi6g8s2dqESo996hqnqEmLIVgAda1BPQpq4KnywRz3Ex3qHYeKtWDyLSnSGUsmJEQjlM2Z4gJXTEKMlqqhtf6Jz7h/uE1e7z0UuMmxDARv83WbZEei2CXTgeB0vuPT9r2cI3Cvn2ViQk/q6w1k4+cE=|Chương 570: Giết chết toàn bộ (Thượng) (1);erStBsfnSn94vWM+tFWorbXyfGKEZ7kkI2sDe8Ns33tofZNndmp0maMvsAgDGeSGfBYjg/j7zk2hpm17g5hZsTFwCcA+sAwBMkvx3w0d5wPb71dhxNrlaR0t2a2oB9dw673FSALzK2m76FVAtxeCIEwZBAK3xcwQIReW+zEmLX4=|Chương 571: Giết chết toàn bộ (Thượng) (2);8pqHA7/bapfoQo+XnjkL2G7lXYSFKPfymvr05SRvrJvn9CY34VxgjFHpJ3LbIJBvQCN0VBzH6EMpdnLSkGgMtBduEmAF5Fg2wXk4P51oSX9Z9x7+sNMUF0Jhu81k9sXT9Xmya/R57J3QdC5dh3ROQCiATsKzj6geWJk/cZbJMzE=|Chương 572: Giết chết toàn bộ (Hạ) (1);g5nZ2oywXQl2lnpM7vTCXaJaWei+Celqujaf8XvdKyall2hjfjshQVwPW7y73oE+y2VlAsDNUEpG+Fz3B2/0H4GO+ZLDDTUIKMPFZnvUBz/4nOpGFLKoq07aYR/rGWgtXre3t0K/AHDKzrBd8K2CrdbDa2jYug49CpLiBo4fP7I=|Chương 573: Giết chết toàn bộ (Hạ) (2);ruDstZ5pXIS4VUYze0ImdSZcpFfptfRjENu8MuqaH3riA5wZ/4A9KsYpKlvnHie7yvOz9FdJjVfqVcOB6p6WSGSnJQ4H4VU+/kv+0fs8yJwtbo6HSfbFvZL8ZA7JaVYwflk+dmeUGt6IygtrD3KOGM437L6kHgs1/2DNEZ51pkU=|Chương 574: Không cẩn thận đã đột phá (1);GHGH+vKsmC8uNDRQp7fisJCpBbWLvgt0M7LY380XnYTT47Hi+y7tqzZknMobrlA+Zh1I4XvoJ8agtMvJwTWN+llQqdrIGqJZJygwj6xNVzPm76moGFsjKlbAiOZ7cMw24SWYuM7nciBhEwWKfYuDQaII0U46zfoPIvhyHLLaeEc=|Chương 575: Không cẩn thận đã đột phá (2);Ttukkw8fbrn1z2l7x1/LosslOJW9zvb4ZdSVMdCr2JNSuY7SE4oud8VNbLcTHiymp48MJGeiBtPuv8yJa6Jm0uKVeof8vTPFVjKw2n3Be6BN3CIBpIeUpQFqkMIxiYozBRXzTO+Cyfilemrmhmob/IcoSioYPARf/BmgdChFwSc=|Chương 576: Hung danh lan truyền Phù Thiên;ded0hlJvPOzIRCjuBrKgayS1YWVpSbvANBjnvr7n0i1u2MdcdzS6XM64f75tNpuFemuwrnUYN+hCGrkrMY1ZZr1dBaCfmYChSg8xBvk+wgthTbOqVjLzclYGjbdrZ03eKuITJ4z8Gw08Q1/6zRAEP+tJN1fSACBEsQ+RqGe/irc=|Chương 577: Bát đại tông môn (1);yyyI0YESICqqiUglxxcgIvV4CJ/1W5Gs+BfR6L4l348PYh0xC79FDkm5NnhvXBYH+IDiunF/F0j4n6yPQlXW2D2rqBBewtWAgdSs1ex4AHPYAZrK63m2d5narZcEo91rJoTXbL4KNNA3HFif0JW0yvZR5UrhCuhRY8ouWvH5T5A=|Chương 578: Bát đại tông môn (2);cfzD8YyKU0GPw4VcPqr3n3gimUFRu3SLGJRgJkFkImLanys2gHZEwiP6juohUBYnxSKITy3u69EWFC3uJbqlybnow52iLGo4CPCBDfSGQaxFyvw+jCTNjby+EaMXtOi+D9vLzP5wRClByw2Ncc39dfIrr084tD7YUnruDNMNHE0=|Chương 579: Bãi Vĩ Cốc (1);qWo/3bB0smNH7Uye5vi6qgwMY6QBF49bdZA/DLn44orH1Z5TycYJmdOJ23+h2QpQhONuJZdlxr5JUixjE8iUU7pyKDGZf9VGuaUkpr2NESzZOpjlXB2uCLlJsucrCwVwM0z6aFX0e8UYg4FrOZKWDhl5gqi4zauinDUP0894/no=|Chương 580: Bãi Vĩ Cốc (2);eAhOcVHEp54eBGEn8qhS5SLQTrRSnrv2CZkoUq4JmDH7fAXo8erngZf5SKcy4HNl2INsbalkO64xkFpAka4kNBgthXg20MgV9KYTMWP3ZvyU59JrT/E27RK3moaH7+MpvzNgfffcmBXYoMbREL1DfKKoLG3zc/6L4WbY3SfucWY=|Chương 581: So kiếm đoạt soái;AF/PmDPFNJaiWcmBlOpZ35Ohm2JJUHQTXAnG6EpNFDEiqmv3/p6V1kauFSoFfJ34ZRSNDJB8TvfyGVNe5nLhy7CJvR4DYn7eKlGqF2e+wRGDaUdpldOj5QMDehfCDvwchkqFzqPjy8d8WFcnnc2sAfYl1HifraxPT0C8gBLYBWU=|Chương 582: So kiếm đoạt soái (trung) (1);Oh/YmFUVefnfnNG3vEjO+KDiS4efnMqxyO30p2/q68E9QW0gqnYOlgFdgPMNDzWLGFEcbnvUX4W9Z/fity677aEflh0sNvusP21znEwOZU0HDYC+UHFICwhMVZRY+RedtpEn9gbMJ3fQ7z1KLPHgT8PfnvN+Lj5yaShIt3HfGhQ=|Chương 583: So kiếm đoạt soái (trung) (2);nI+oV0YMHEJrVeW/w6/llweI5WAbFI9/P8pq/OEgH42EEvWsDZ/Ly0b20/9kToEsS6uQiObHSa8d1HD5qkeWdDvZQd1lhydPhZgb+enoK7yCijvuw2NFOJsfy14myQrgktSi15grzzd/BVvSaEyBQzQYuqLi35IAi6lKtMPGV9Y=|Chương 584: So kiếm đoạt soái (hạ) (1);ZgW/reMV80lrq2irasRSVuHSnw50E0Wn70XjmvqbdYzyFy1iFFuL10YnXiLQt9ducVnSK90+JM3WC51v5xYk/b5Y6kFJ1NNGlzw21GGhkv1KB9SPO9zB0zsAvi5bPp9U6zWIj1eHRF78yYj7cTJrjZat7C32JS18zwat67V0IvU=|Chương 585: So kiếm đoạt soái (hạ) (2);HaSckCfS7dYUVwx4PPWidMYl72Hfn99Gx3IRTyFz/YvDCEvWtRASCLKqi2RB8rlSWVq7pQNl2C1EiIIwDlpXBtHV4SmhcqUJATz+U4VqH2LhNdJsy3Wt78myQ8APPDmkC9UEm7F57OXBuGpWZj/UlWUXPBQWLrWtBiy32ieML48=|Chương 586: Cái đồ Chơi gì;pmmyhv+hMPdcibt+5lTTUbt37ukIrI6P23q0BLXZKJMHl0zbMnJdcsHwIXNMy8APnTPMKAZCcDiWp81USmpML/07wXjHyRPkKK6Q3Yuho6tpLXiZWnqBvKlZPxe/tWPG9cQILJIXG4eKPJTtzk0AQrJv/uSH5yxr8a9H5sklDrE=|Chương 587: Dạy ngươi kiếm pháp;Osh1t9ohpjL8Y2qNJ40eIZUDcks07mv+M5Ab8hHTsB6NL8zIOod+lQaIgvtRtcgxJIo3UFSkTwsHCgQQwbs3AyncH3mpkJzLyXdStzCLzhPKMji8yM35dP4Yz+RvJcULo+P9uz0TnQaRj0Zvyl+PcuStQ3zn+MhEtz8XxbZZyLQ=|Chương 588: 3 bái;1aNuEyUt2DjmSo2VGkJZRKBwKzuMebting2A41j++BT6gPTCB6gNaUbzfzBY/Q+bSLzlDFtT1fjqtIPsxKiyZQ7NyVQNWNv343RUF02iO5hx9ElUxeEMUq3GvmuUQBlJzQNeXajIR3QYZ9OwkxGeC5dMD1e29Z9uFXgdmvBpbvs=|Chương 589: Huyết U Ma Nấm (1);Tc6ocBZ0vn3uJUCo5GabNQVpCFhRCjPUfrrsh+wPbF8D3NMsdknhItekSAK2wk3bztxfSbFuYDE60eADgsDgSrEczhKgWBPO0+kMtd0D2R0WEYjdr+HDmIuC0DcJnC/trpwQfaMad8R1YKj0nkmVd5sSjDBmecfHKUVykoI3xiI=|Chương 590: Huyết U Ma Nấm (2);PkiXp0Ri9w3lPHozzAM0cJyjBODPeW60XD3Nt8eVui16hmjAlRSfFnWq9njOkw2lLdQDQlyvPBuwbJZsXBXkuCZH8DDwDjbNSk2TwG7I0DOI3nuXOYwbckO2fhi+wUug76KdF4IWr+bk3UdjwoA9/TAZNsHZCA8x2iv54IJ+Ezc=|Chương 591: Yêu Xích;Rn6+Uhi+RIIcO1t4u8+utP/YIRiS2Zh4LAP59GWLfJsAFEob0519Wg6dl8rt7J6lfIPq3td2GSKbBythnS2MaElPrMiA2GDTfM8nQI4JMJrM03fgRja/LrciAx64k3F6Or+gJ+wPMKmkup8PUuBGVI5bnI9CxTqTmGXXbKhGh9A=|Chương 592: Tuyệt thế độc thai (1);oeoi1eB8/ApDtJfXghS1mYCjNC8h10nWl8UOFyHpzQ2UDf+F1XxDbekcECQ4VFeXqUumKAkGSMLLw/29ZSj6ZskUuqY1y+36O3Uml3k7f6jSeC63ImRlw1hrRR+Vyff8yf1ECSbntOMfxx8iCCH8kjcxw9EHvGJee0zMj3mY58U=|Chương 593: Tuyệt thế độc thai (2);jOjzZINB35D+QhYtNOQc9WikQJ0QNeceKMSRwjPnc+O/XwMcUG9LBodtPku4hmlZDB7yc4tHvD1VBx3YKlSKLawuVAiDyJDSLnbaF+tGfzpA/vbIw9LLLXas9B5FCfV0r/nv6EcPX/BiCE4a6f7Xd4veGRrpJo5lYn3seXB09OA=|Chương 594: Xưng là Độc sư (1);GeLbfKOmHDCJRaxPYbhND8VKzrqUsAga+n+qNXY/jcjPWNpuu4OHoTQ4sSXy+JY0yEAk8zdd7ansBNXTw6GvLb1/zqBZ5QQm7n5nMk8kj5eEJSh3iCjjkuB4uvbTB9lyEHMx/r9Mxt9qWvVMjmnJKXUAkAT0qyGMvxHmA4x7gC0=|Chương 595: Xưng là Độc sư (2);F47vcSmQs8Lt+iT5XRLqsunDMYZ+eWHfh17FrVUCpFGdhw71e+Xg6ihplxosMeVMTbTZUNNl21DRvgTcKlgK6C2LlPJtqoo606d5s/dg6lSrH/N8+kYW2kKWu654WhiizEwfqviRD8Pzbweh9t91QoWLHCi1h7crFZMfjY4bvqE=|Chương 596: Chạy ra;jS8SDxKHyvJA6bMXPemZtZlkbmMCjYYtQU69rkn4ryBb5TzyXzBt+SFvjwkSS8HYdhiHlMoeW1PtGsFaoSUQZUNpFL+N4YsdQZyjg/awPXGY8uNiRwz6vMSezCPZKOrlAPme4YHb0/1clm8FPApO1dH6L/uZ8jyC9eXHTpnPsbw=|Chương 597: Tử Hoa Động Phủ đệ tam điện;w17Z7auu0PhcjrgsjpOKHbOPtYkSQrNTevSHRMlLHjR/vSZMQ3rrcTGBxySys04Ng6OI3SXI8VbtKchp0VV2AJncysXciUGZSfChZPuzYj3pAPrYFWZ6Ybq/6TkwYVN7M9QQ9QksAHg/VOltpaVMRnMkfODO7z4FG2jxYPDuVVc=|Chương 598: Di Thần Tông quyết định (thượng) (1);65iaHH4H4XPL8o6nd29AcNWSLtk1Ji87/rivPapw/G5wDcXP3AEhmbtiPzkhfArw8QByaCEnJOgMs3v9uYdEq8T7Y1XE97PtU66T6KWAULPBb4YKNFHGlcAwRWYvxw6tCBSw90mgHRMSdWSlU2ETqROLavzbJDP38GuzLkaETdI=|Chương 599: Di Thần Tông quyết định (thượng) (2);Ked44FLnqxNcYa85fBy7zRWKwPXgSd4wQmdWs/UZHAoBPB9werPjdu2PwzhF3m+ccAMZw0Rvv1IbRrQf51QzGBN54+osCdtqUiAO2XLCp4uq0+vzycTntySpVwIB9ft6JNZuePxT60Sf0C4bG8I5PhMtvUbDSJE48umJAapx0sw=|Chương 600: Di Thần Tông quyết định (hạ) (1);G9Nh/HY4voulCI96zNZNNrHwN5J42oO1dSjMQoQWZ9lbkLar0KSLeXCtAi60oYSUD94ejwXECgAUNl3Wp+/PAwH0Peu5b/nlHfmMwbXT3slU0wddAmTjJYEYlnQRoZ7MKledzOM3di4+VQBOQUXns2a+U3zjOpVIROqdR1M2uKw=|Chương 601: Di Thần Tông quyết định (hạ) (2);Jz6YEgSR+L4O1Huf+3tMMyNneP1pqIiFYbm4ffC+mWfAD48O3sizW1X2JCXP1KuhmP0LcRznM/GSj3CfZdEZ/8BwzSDt5RN/ZV8uwR/PQvtIAaHPccnIOM9VL+2OeV5Sa8wnkCuc2WACtF54uMhHyvdE5tLwLT3G9fdN45CdK6g=|Chương 602: Ký Vẫn Thành;TpfwzyIdqiTHGR9CT/mKuplrjvUKOOATFBiukoNIRNO+h6FM6Pq5KfYU1XEd6sZ308BK9WtZ5c1qOuBt6dsKk2hWPPIx5uncwhK4cEFQgawoDTkpjbi0AHYaz/IAaI6SqkkckmSXjBwBMXapLoQjg54OPzWWYLFklBEQuCxhlPk=|Chương 603: Vào thành;rOtFryL3uzUDrrD7IWApBD3cPMFt0kEql/SkFFQDcroSKzgsufwxmEunojtVZ5kd+a0FUhfhM2HhS1Cqk2AhEaj6xHgCXZWC8OHbzA+4ksL0p3sarJhQJMxzFhe6gBasHWI3k1idg3S1UT1k6PHzCM7hna45lJXmdI4wwWD3GTs=|Chương 604: Ký Vẫn Lâu (1);FqBZddUiVJG6iTtlR3RHLlbZjTJrLWZTY0lyrKsu+zPcvLj1SwZ5NdYpteP+Riq5GJm1uJEHU7AY3ajRipFYcLyM9+K8f+DBn37oP6KsFZq4+tSk3jsHAWs5eEctE5sd1IBZ9k6EIKb/+qmzW/fz7vyK7lrQEjPQFLdS9LXoDNw=|Chương 605: Ký vẫn lâu (2);/PhNvDT0yWNKIIf9Y43/CwCYqP11MLGRlQuwfD7QGBiz1V3DNa/r2E1dCk+fEqOUHvvf3l4MT2rBmEk/1K7WgwU4O3wo8M+Y+oRkGrIYuEiWG5Z5IrTEFECGuhmz8Ris3TaaKrAYiMXK8pi5FjtTVik4rvX7kq9K7pq8WV60Uws=|Chương 606: Việc buôn bán;iCNGFyz4yoTpiaHhfyQMZFTO7QUXnbSbm2L1Hcm/9160lM4f7Ys430U3bQFNepKhe2vr6SjSwzZcj2dv2ePH4YPHPEYtlCQ1aL1a6qN1Nmmnt1HtT5ahN1fVy97rQSsIR3jOeLJmIjgMF621Svwk8GESqKSCS981TEX0RTk1bfU=|Chương 607: Di giang;kP8MLfHuFf55a8w+psUG0mytxpJW9aqOQd+hO4KeooIEMiTbpWN5PnEZAWoKpa7F8r5qSTphXVX4wXxweaDWXchqmYuI3DNRbokxvxko8u67PTY2YBhF7uUAJ3aVJQ/an7hGHZel+mpKVQC7VFpy06UlNA6VhZXjbGZUCQCiE0s=|Chương 608: Long lân địa ấn (1);M3oT0c7+JYAAeGurMR+OpkzHp99GAfrXZ3Jaz1AWnBlsTVuxf9CD4LitKPAHM0AFF4+lYu7vRXfwttZu66RMSnkGQ75OGywSubL47hF5LXlTBcLVVAMNY7vwZT/K4RISG+6oaaXhCbAKEtaArdj2vCJfZRXObdjBKeVtYAqTwlY=|Chương 609: Long lân địa ấn (2);F5I68SKqL8MkWTtd5g9dg7mh0vOVJycAwVu/EDWF5HrLZqKTyzdXRAMgC5ZT8vjx4LrJG+dfYz3ACS+oBgUlvhR5bXGYKgrOjX7YKHgVFLB84ageUgvvROW8sIOC5hBdDpgWzGtD6hKhu88xKWmzHuf9RXd9AguCRzkHMIpS2As=|Chương 610: Long tộc hậu duệ;uhM1XlhlW3ueCJRdU1UF7jn6OWU5tvUUyqQUzkAs6JYicC6kK16X+nAIC3b3LL2f5Y62segLPcQRC4dFLp3rHaOwH4vOkCajkZdxU2WZYbdziBtjBejm4POnkcmmf4ONl+4AK7UwM3LRGRcS0/UVU9rqafL2fm6tMyhO7sFn+xw=|Chương 611: Mấy vạn khối tuyệt phẩm linh thạch (1);XpLpYXYpmphzS1t11wYXeibGV/eU1qQYsZ43VtQSbfdEjSUtS6Lf5FScahyjboGm6rTNUHrriKWnjknNBo4c8GAl8UNqgg1+XQpjA+TXCCYzm62jF/Uel6exXs/04+XeaRkz/2QjkZTdvJy0kGy6mnT+ZJg4sej9pliKF2nHnR8=|Chương 612: Mấy vạn khối tuyệt phẩm linh thạch (2);azw5yW7gNpnFqHz5x0c0NwOhs+U9qtdLEJBm0aov5/WUC7v5neNELZOs3FjXaat6Xww9Q1TMngBuMwmdOpaZw/t3R0G4t+y7zcpvHnSMSHWFY1ZFVWo+rxkuSSx62Rl1rDyOYsFZ7qhj5oV36QP9+LTT4uEkrVww8Utn6YmyVj4=|Chương 613: Tiên tử (thượng);1KUFQ1pyJ0Yicls7Sy5a1eXufU/8QBFhYObvRcnfyzjWnG5jwAcwOLm+c4jYJdIrhB72rDqF96QbFxnElzXtV/92kX90K7agzdWVsDIzDXxtCVz4sUFfAihLVEQxRodoJsgNIRBts8opbNCYWRuUKSEagaq3+I9N93kLszo3Ssk=|Chương 614: Tiên tử (trung);ErEXjYSKk5bPUS4sO+jLkPjRlSj/D9ocM8rh3N2W1DSOeoAp7/KVToMvHmlFjOfsIXGdg8yDO3exieRr5tArAjkdUOpfW+qKSJ8mL3jCUcfhf7kOPnATCqmLfTvJzypLj4Wj8S5OEegG8ZETMMfArxLK08Bh+YrCR+qbaweLmTY=|Chương 615: Tiên tử (hạ);uQBNCJN2q2QX5Hyeuc27c9yWFga6duHWLOB1j7io/q3BxxxG5PCQW7eJM8zycoR9fgIj+ICVAv2PjVgEkwQ/VnJWGD7STL5+gMDKr9p5o9bX6VmQ5hIbOeHht6AMLUAi1UflcvlMrBVzY9VgdXOF4Z9zNVxx5rHPsRBrnHbFKKw=|Chương 616: Ngư võng trận;jIZaX1LKzXE5+gngy5mGMsQlzUSrEAZWbaLMEZDoxAGqyWl5Dc/AsqdeEiNLjQDRUhCXJfA8rFXJewB/K7uDJGGXaM7wlgdaPG9IXg/fz16h83rVRZ0hMbHmq7xy+Ezf+aSEn663aJlovzwKI6hNVqocXIsDPZ4n8G9Ex2O/ZkY=|Chương 617: Ăn cắp bách hành thảo (1);IwsBphHjoTMfAL/dirTPsZAkY9R22MYGUgyPnDko7TrYLgtcZq2AL2sGA+3iEuLgZSzNHPFh8CCvuOPENOwOyUWh4WwTXJTs6YXsN2UKY5RLMOT/nsV8e4Kcvf6T3LmasdQLFSloqk9vnrlQYrMO/K1SzWgZeQ4mz/xtTSsGsh4=|Chương 618: Ăn cắp bách hành thảo;feA3fzayu8BN/XJAQKKIJMOij32n3/mZCQt0+vlgvq75el8Q/YeyJSlm3XPS4YDBerLLfPTTKR5CqZ7ELXho1GWZUVloORE8RoujVbMgK05hQhi8fV8mpFzk/h6qYlAPbt63tnhbYh+2ZNFs+oIWCKdNzgsL+IAkQu1LM0nVel4=|Chương 619: U minh tam xoa kích;Up7f5wnd9LJz6j+aAR56H1lwZiejAjA2QWFXqzbp9vZfc3rsWGBmuhdyyQ7lZa8WVySOF/mOX8l+N61TYvaje6kQt18e1AvTaBk+gY6HGf46zbomohWoi9/epOW3GugFddKZeotF7DUDQUumaQ2eOOA85t/C7yLK4C10Nfx923Y=|Chương 620: Ngươi lại bất tỉnh một lần;CEyhrgNDgWmbmAKIW/eRoHCx/HLIx4N/43ZHCZLzH77zDL87dyWhpif0HPAa8wg9Of1POtzQ9uIpoJ0XqvgKjJw+PQP8OnSRAoOFcgrokyoSDKIxAAF34sqHNDtKJoWWdCoJV19abCHfK3Eth8FiQkBVWalTUXds1DB2h09mwqI=|Chương 621: Tính toán mệnh ta khổ (1);vY9WhNjS7vE+hx/Z3BzP5mlKBgopaxuw6DtBOVgwLv9Vfr6jxNqw+jTPSrUom6OTSB6yWXBefLDPF4pb+1W9WdCnPIUhGAlHHbChFSrA1iMHWlzQkL+txjbAgsob3oQx3cz5JlPOWN2W/LgY+M4wcXN1veK5tzu7nJUK4lFaz7w=|Chương 622: Tính toán mệnh ta khổ;n5MD4jTfhgb4qu3Q/CAdo/OGFKm8aDB71xovNUiJ40IyLuuHKqhuwM7KCbriElP/Ahy5pk2cIE7HA5CpyGRhpHPKHOexy+VYdS9d4jQuV40bfFi7MinB0EKMNfGw/ilY/8c0kH93+XavVQMeGOez2Oib9fBKP7Ju1TLrCPYDlMY=|Chương 623: Thôn phệ linh lung thiên tâm, đột phá!;4GapailrQWPac401X3jUwa2Q1OT7kC2l5KsH9VJjqUaOTujkS2w3OrXcyrwZSLl22B+tMPjNAaIbPNJPBM41xgQDbv+k4uTgNaaBj6+Sk6uEGu72Z4uOoXC41sndJ5j7wMfz+p5iQTcj58Y3UZ6Q5XlMs4YU2FRVyd2utorAvEk=|Chương 624: Ta không là xử nam rồi hả?;Qwy8yqursW64lwh+Q49CSDSvj02nVQqgu5cHazcLbF6SCrQp3c8SlwU1Y3fVfMiHta49PzlOud4RxkjZjEYHspJkcTul6YxQP0JU+IXN81wWAPiOTXLxXbggY7bOIh/xsxxeoSq8jON30Xna7+Nd04Eg9pbpCLHyjoO4URjYd5E=|Chương 625: Giúp ngươi che dấu;1BwTT8oElkjhQ/GgHMecYOiOUXy6WsIfe2LRNOZLQc3eI+llDTUzBD+LbhcurAeovlJYhZ20T0jUtqHwNpAhqg54VjZ8xLaN4GL8QNeT3QGDKnnzUUjUPH5tRJMIKupgydvayPnbp72oG/Ee+SJW1IZzixmVLM0qoSk2byG+BUQ=|Chương 626: Hợp tác;5p/e42w4HtKjkM+elqcIJaruOVn3GhQhgY4/qqVqCNYNjAmvyz/1eW3uCeYNKnIUO6bz3x09Ag0b9TFwXLNW3K7HAXp0nLiBmOH5dQptL7n1SL0crHEFcrIRZglPagFcRG8+mAHe0IGKo/jF4hHlMiUcm7sGE42KJ/+qejLethU=|Chương 627: Đánh chết lạc thiên ma tôn (thượng);5BN8hcPPFAYxsVCQKrl6X6KEdBwcTrLvlZJ8sJotgnPLyMK29juuu6YXA0rDyY3D3HmaOsBIZLjgyQVEExLgEOLcgae+6rdn1AbnQ9cQCVKeHr768dosioma35E5hbYW3Z8c2wunt9xPBYWLNrsWCVNZ7MfHUo/QZsTcu3jrw1c=|Chương 628: Đánh chết lạc thiên ma tôn (trung) (1);1A52b89mp7VQgegzq+RjjF3CETlo72D9DCVECqzJguduqy1E6OBWEAESJUj26WBL1yQ00n/hv34PKq2cbJ3I/4s6kjMaEjVD7VclS7qnttxDXMr3vgcs8EYgl/SQo7y+iOKfKD1ofrbuMJ+e8Km74JAsX8w9+jaSyzNrWcwbhpA=|Chương 629: Đánh chết lạc thiên ma tôn (trung) (2);JRtOWMHMBDfCvCCrAOa1BBUx/LncbRT+r3cxNiW0CRRmiIDdyLgDc/pKd00DNTfx63vRz4UFl8/NMTOkxHafygziYtkLt7/AjPX5yPV7lL/EvWgCHTb80z0dU0GKmEWny8EtkUGNBOesNDRIYEmdc7fVhOAzN0m1YrIKMKHpeKA=|Chương 630: Đánh chết lạc thiên ma tôn (hạ);2nTsbkLzCh2BayBjwnh+rnIYJfL45rN7iljpqtoLefsr6nlCVTtklV/kRHDbqXzPTtccUC1/N4QNoYG73GQzldVTDvRVa3te2ydfnB1/quqHgD0CPHQqTnRwmcV0SWPV5coyvi6iLermbqz4jclm45q+ZfEgJI1iUOLMvzCceZU=|Chương 631: Thiên phú đặc thù;htJjyTzgOqD4FmNtetYZ8bILaxVyBMF9qfq/SzoOysFqF6SgbdkQutwclHF+nGR4CxrS9uEklT8GN3tu8nHjeoBp0TUkrt5Qg0TLjHrZ0x5ysgt4vki1L7VD0924xx2ebFD8Rte7jJK4zr4tbYB+KdrV+rFp0aJxTTHmHlgNqv8=|Chương 632: Dịch thanh khảo hạch (thượng);tKqBAkDPM61Pf9GVPl29YQUxjVCdB0cEeJ6TqCnGzkeNqYZhHRbgl7tkeJHEpu6tGAGWCyW31oVWnxtFClZ+vXmlBNTRNuzqJx/g/EEm7E8P0BqZUnb5cWUHXNoa8ZvMLaITucKeBD7zq2To1QQjonjsNi3oZ0JVKbrb5fdXKo0=|Chương 633: Dịch thanh khảo hạch (hạ);AXH+xb/JDBk0W8JTt15X/j0SqWZ36aYcktmqDF3sMTVd5j6NtFSjiQT/Q0ku6mI1llhjd6ryT+PqKgCJQS7nmgIOjQj9BaCXTLmC4eaIDKxdN0McftCd73JXmTaSmdPvhe6FWsJMBfJqpzJeXeGKSqbLtNXeSzhuWqmbY/t5VXM=|Chương 634: Tiên tông thịnh hội;sQqsAALOT56HoZWo4bZ16liWJbxZuwIP+a81jL+3B1nQRq9K/vIwFKqaI0OCEui9U1diDag5bx+5B/JYbFxkKC5TJZOU13OGMQLVVVH392/f/dX6VRVmxKRifgLG8EQCkjiSEO3/nZuAC5CETkX+eJ41aVUgcpZ/uoih8Tt2x9g=|Chương 635: Chất vấn (thượng);VdSaXBVmMkG1EwzjkJBwPIpTxAsAkfs6I3SUtoW/6lDS1/PuB0tmxlnF5OXSRXYglch6PJs2uox5pU8D2gKgI43ITKfyG077Kli6bQaTDxwCkbH7OtF+ncmvBMXf1RBK7J3X1PJUvAOoV2/P7Pj1o/e8kwM1GiCF4slgavlSVOY=|Chương 636: Chất vấn (hạ) (1);MuTMj4+0ZUuEX9RdWu3iTG5tl2+QWBnKzvSyBNFApasg+/s+FEg12Me8DFIsefqkx83XBXRYj3nsR8iJESNjKaHU8JufsaT1H2VS4nf1eywdzOJ+F/Bwoenge6gkvwc1icCeIBDsiBCXifLDx6TppqFmk4lL/PPlG2BxfIYBd3I=|Chương 637: Chất vấn (hạ) (2);x5iemRFeXk18Dof4SaRlREKHh72726K3cv8bdMrhu4zJ8a23rBpoihoJlPNDWYSE3Iit3X0RQiiamF3NNApWIJ9VPa5oL1qLE+A58vRcLHQYPPbGUQJ8hdLsf0z80SXrXUkRj85AEBpIuURZOZzs07fg8rTvvzfopcT0B67MmC4=|Chương 638: Nam nhân ta gọi nhiếp vân;/DorfOsDowTEeKMRQMPkIXmhwoQl6Ow1+8y+8aQEpKf9XDaCwH7V0qjGpTYs4xiMXi4p3nL1ia+O5ND6saU2iBk3Sc9CszJ7IHLCeALyiyBpojo0p79G2SP6yFh4eKWaQSgE/UXKuISuZRk8JaEGYjwoj5r0dqPgo4IB/PCq//M=|Chương 639: Nón xanh;/k+pPcWgBndTDrO7Lr37DPLjZb8A9SZHNg+wngf1D07rhjWpms9cT+jjfkNSoBYOBYoNom1YjiAfYZ9H6tVPfW9BvaEcpT9CWpWHPhgsn9YvbWVtwDp2/lfiF1HQ4L7SPhacxLmuh9ErkZx1DDtS8ac7tseYRM7uTkPLGNuKly4=|Chương 640: Quái vật;vJPJ/301IwYcmcwPdkivo47FEzz8eZ4mTccPrhS6AzphdmQJyhsdW5XmgbXpS8NXaUxINNImqYeJpKaDbkqlfLDZdWFBRW6S3bABBMbffzJaWia9V1kN+kGsUD3nBhnnHUFhWVNgPAine4cGsdz4qmh4+u0bxdj4iWrSpR2i3rw=|Chương 641: Một quyền đánh chết (thượng);jzi+W979PRKxiYDdLfU3B4HWzRS/lpKIfy1tIA0uBRXeHJc6QTGbWaKmIKkSFMNs+W4QU/6qTAA8zsyB3dTQODdlhiOG0j6gN90Y7YJnP9LktSdzddYkKpu3LGynWfOF7Is9C/1KB0l9xKxflU0Z8qsBHBnlXM49ZiSxirTUlvA=|Chương 642: Một quyền đánh chết (trung);I+55ycHBLTIsXkvu9foP/JfDF8hCRQzpbGnv1zWEYMHNy8hsIAxxNXC5Zpv6Ma0LO9kbXCkjA/kiGJorCW+AwjknPCEFJm4VSDvsfb5D2evlQEYYErRjviv7tWc165AU4tLNut3lbcIpsPUCnR/Xd/83aFVh3vMc6kvTdOYjRpo=|Chương 643: Một quyền đánh chết (hạ);jMYxh1gjnGIowRDL50xUrBr5vRAPYtj9Sk/MWpLqy1KZ8V/HXRAaZYQq58WMG64Iw+7G1XkNXW+Vg49/cHnyt/h7EOnxZNHHdH1bqJI+dwA1HHM8uC6im0oEEsgGRAQN/L44ZTTJNY+tAfIQOJPTeEMpAcEJqdyjgC2dfAkQFz4=|Chương 644: Di Hoa âm mưu (thượng);SdVeBefNcMYrLk1V6vAscfINBernrnsgkcjTRang7iUkkRhLOhcNiMjPV83Ny/QMHo38T+EyV2IWYN2Ff3aStpKcL4JAKei0CjGYP69Oxa0etnH7v5KOPWiw2CnU1T2odd2SsaqOIqDbxGCXdcw96vejEa6yPSUGknFYO3ZljFQ=|Chương 645: Di Hoa âm mưu (hạ);m6sfy30QSDwXeSyoeFMrtu7N51RuMD/o/UaMGgw8O9bctpHFjISxAGfDf4qupk6CNxy7DW0JiXqLCL15A1n3SnW1dJT9oFuopSXuNvQwJs/txpAW9yzs4/ROCV+XBIDU/HMxlyPGbxCm0bZE89tZ/w1WwQZHoF49+dIz4gP4YCs=|Chương 646: Linh Lung tông chủ thỉnh cầu (thượng);+ANuDtSjicOc7DODqaYw/FKKYDgCiKJDG9JTD5DqC6yFl1SyPGIvEAQlnrNJ8nI0emdkEsaI87adow2WYKhkE+n7rlZRY+S3tRVVqR9p821CahM48AVsRH+AS78wfeec5dZC9WO9l7Kea3E6bpb005l5IrLDRoR4+ELDLYQrNqY=|Chương 647: Linh Lung tông chủ thỉnh cầu (hạ);NDG6ne+Ne5lUOx9n8pe5vmhmAknSVc5xpHFVOF7hShlv7eKgMgRGifxx+xOOJ1tKCNkVjQwLTCNJLV/UTqm/laSzYZAmE2HWBz5B9ibDMeoEmASfZWx602IQir86mgn2RRyS6HlOGwvLBdZMGzTm5B0czGjW1Y3RGC9Byrk3org=|Chương 648: Bách Diệp thành;cVSf9FpP7SG7owCTyRnxzvYx+QqVp4v83mfd5i7FbF0dJsrMGsVwN4JfKWTS+Uk6Dn8lI9KdZ9GUdOmnj2PUmUmiuilFYJpC4Sgmt1xRzYqW8eq6x3pa9aQyWwF3UwdeoRbBRBEwvP0EyRKxjMeJto8pD11QFlHfwyvsP+cc8tA=|Chương 649: Tửu quỷ;wQ5xj+f4SzAn+aSMdrhdXnrVBRp6O5+zA3lXFIkL2VFMXJbbVgf14LoaRjUXyQGmiut4qa61fAcsrmMg+SRNDMZHlnjwvyzKc0jOtbNy440yTO6hSSBvpJFh/8oii3r3gkA/t8qbg5WLd5l9Qh3TW6uUoZWr4cA93mPdTz67/KM=|Chương 650: Ta toán mệnh cho ngươi đi!;2uKuITiK3LVteNEEe7WonAj4NT7NsLj015fv98IAjznmNbUjR0Nm3B6Q8ttHS7sDHOu9uFLqdV++vq1xNIyrR2TyRnTUmHApQsnJzbWD7vD6Oaj1HHOKrzb0iwFDlww1HlQsvAMkGMy4vdP81fMsy68kgbL6hz2O4SbjHdfjJjQ=|Chương 651: Nhiếp Vân là bại hoại;AAS5EyS+tYRonNINhvvI7Wr3dc/2usVwUilXOTpPJt9BZ6qQQMvZkt6NH4I6bcELn8DN+ldHDUq6xQF/hcutIrZ2w4JqHUzAw1KkKmt6WIBLNMQMGGlC8TtQk25bhJEAOpokWDEGp6QyFifN185N56CGglcDSsiRbsNqgasSXXc=|Chương 652: Thiên U cốc;pb4LfbRXznOsBMenc1/yw469aoSiB9aZVY3UD2JVq/eFYBCsy6X660AKwGe+kEWnOhQrOiBTmcTbaHCcQTbCMAoF8SrN/R1ksiYgwBAe3RWfpgImgvLlzdx9LfEqzfDdQDNIPC2xf3o/jn2F1HL5mXxBvSJ8wQ7UvTaMe+IoBgI=|Chương 653: Yêu La U Minh vực;QfWnw9lvgD7374U5EwORSCv4XMU6vbXQBdDA/mKgKiLHHCD02YVJTn9WZP6ax+vD1UHFKKI8tc5VGWNbGkmhY2XwcjLBJV7D/1AjWacZ9eTzfxMtAmvdTKVKUKyRoDbHaZshhvgqax7T/xqTSGmXB7dlV+q0WUpa2fx+DCyjkwo=|Chương 654: Gặp lại Diệp Kiếm Tinh;8+hFs35qEU6RajzKAqHpYQO2lVaHA1uLlIzucPS2g16TXDdOM3Y8viSRRtnvD4d/GIZG/3GNhjJt5H3dcPGO2BxNXjvnhHLAYOxLl9Pgpx4P5oIO/jxaIHFx5A15KCXDpVASZ8BVy//GzitBCd1rL8B394WDuwdRsCsmRmKEs+o=|Chương 655: Kiếm Thần thí luyện;05aWh8PoSZMw+F6wKmRkp/SBo2C295o0sPnZ9Bjy2ki0WwTa1Bzps7u3OrUG6C77jsgfDNVi55kvxOBWNHS+ILSehrEW6GEQdbh8Nu+owIPv15UOqXjAwWkmVyzTmg4OwmvoqiBR9F+xaD5y42CHNVlK8M/jxXGKyZFM+Kguy9g=|Chương 656: Cướp đoạt cùng tu luyện;hE5Xlv/nX0anU0R/nDDxY74268kuoOWv9oJ9bOOpSfKD/LMiM9enwMPGFwxM7Qr0iS8OKdoyWGWqlVAHVHbGUNBY11ZdJtLzhgC8H8a26xXsAGNn3T+WdzAYDZ8p250hIdd/XoLTm/umGNG2ZRx3pzuntHoq06blciR++M6JEpY=|Chương 657: Nhất chỉ đạn vỡ;WGeUnCCbwreXXKpSjZHI/UtvJ7u/R00Y42PqDoN70Fr/wVHVRAhYcuIY9B0LExb5vH+ok3hk9TsN4CwdjxEuDFqNyLu9s05jUqh02dDt9KIIW3h7mOS9teHtqLzl8bp/dtod/Vcgeb3QLaogu1DZ7JrMnMqHp/nolc7N2rebWlE=|Chương 658: Phạm Vân kiếm thuật;BJkBt+QG0n8NQXHoxam8QGcbQ+R39yjHAHFqKYOao77R6i27e0JAIMPQAQWEfT8kyjinIrDw5VFe8OrzjuKnfpVl4cuALZ63CcxeO/wI4PTvv09Tl1ncM9Xa4Hb0y2TjNWVIwxlvBVz1NTZUUGC1JBSDnESRw50tlH6/TtPrmuA=|Chương 659: Ánh mắt các trưởng lão;uZ2QoBM1pA5Vf/6eUQ2gGWDLnXFwb+3bfEH9wKKiLgvoh9lim8snfQtcl+U1EpDd8/TeFftgHrbwViXWqa8bKZbz+JWaNecSeSkSaFzy/cnEcfryUYP4lO9+plcFO97e5pAO1a2mp0DsBVgr8ga0I3CLfpqMUSGFhoX66M8mR1M=|Chương 660: Tiến vào Thiên U cốc;VYsqhU4mIYsZOwtyK35S6ui+3MjdEN9jzOAyg9jqkrkRxKaR1wIV1K7s/uvgO/uwCt7+GvYQMc5XcGYwFOtgRyGmETw/eJjLcjz/s3Z1ChiTB1mECRW6C9NgwsMXLZ+n59RCQGskiQnw1wSnEPv1I/QWzH9YtBU43BJq59iprCc=|Chương 661: Thanh đồng quan tài;ExepVRCaBvFds1impzzyJl51t0MkzaMu9bKEjeKeUDj3GvllSaGiLjd3rgzc7h2+ljh/BJ06b6gixmqUvoHT3Si7Y0vaYfP3UR80RxRg7E7q7aVBExFC1tz0v9uwHZygfZB8tPksGYO8zZd5dCAHEBIhN0eGdLGbqOLxnEE8CBc=|Chương 662: Đại La Thiên Kiếm Thần phong ấn;453usQF+FOMbHZAjxziRt/f2aAFZO7IN0uY2OEP2Vgx9joZiEMyrPi8cBTPiCRxGsQLd5sqrkGY8vdDmZcbtgsERNiN9bA6KusaApWzwWT5Qo2hJAvHoCML/d56AQRxzhSUUnDDhTic4OqELKzldchZbFEgAEzv37zeYBU971gs=|Chương 663: Tiến vào Yêu La U Minh vực;vgjPmMsnkFLHfxK3fUkKX2uXJDOqgcuzcBb0TNmLXQDP3cxguq0xARPC/BeVQRYdFMLtxEa9GGlDt2O6B8UlaNrFd5WmozQUS+0zl5vkdofv/paNgfbxKbACdCKhb/aySYZCiHzuME6V951oTO5OJAeix5HZSCiC+XONP51a8nc=|Chương 664: Đại Bi Thất Tiên kiếm;TBujpXy0M48CbUCLBuxKPrVz7Ta3PwcJpPMEj3Hbxy0d3c3efgOQ/wye4J4m5IK7e6w9pa+ETro/pns6un13yvDwFbg6swP+442jKAMKJ4/MKIkSLJ3AFOdWGQMIZnMbsP/drZc5AqMT4lrdR08LNrhqLYoQO9ypwJ6pha61pXg=|Chương 665: Đại Bi Thất Tiên kiếm (hạ);fi0htW0SknehBbDxv0JFKaLtE5qf9bcnFdYy+HqjM6KMiqJa6aV23GRfokWc4s+keX5yesh0Q1gV1zl6aDZp3nCCr/ekSGoMWqYBtR+iAkq19ZODtZBj+OsEM5M2+MwZk05FMZ5tRCCodzxKJvJgFMlVooQSS4HWRHEvhPTKyGg=|Chương 666: Sư thúc;YAQa2flu4EHmkMU2ZQLKnH7CwVJn888KAykiyyK9UnkxZLrvbzfVnaDeA43D1XqXyiaqRDGxO1q9hFSr5ZzLPuXmXcOxk5n5lIzMlaYd5y+h73RWUL3+6PErk4I5MlbyngjMKj9to8dDDLXcHte1CycEu++QW3EinOFbwG9KWJA=|Chương 667: Yêu Hồ Tộc;tyP75BBpKmi7lZZdIH+MbYCDgvdHNd5RQbPa+3NoK1b06oAljcxarWowHb38m7A/CEiBhWOqHtAnzlG5KsMDEnM4xPcZIy+0Ggp0sUBs/Hl5PyrHWvallRxtt8fbAfmDdPHz5B3n4jzWsSa2uewdC4uVj6uyeeucCvWhs1KIPiM=|Chương 668: Linh Tư Huyền Điếu;SGeljTlyKKooZdNSs5gLNEOdY21J89tgrHayWzWEJOEBwCY9mjM5eMlSAmiLdU6BYVt5lpq8dwstfuDbvUx6LJq0s8zCEWBGs/gc7GjvdB5CllmjWOvWXVgW8ZEaSKzhVlifcbjwUjo2qonHAoZoTFNf2DofKoeYeHNwKxHIX2A=|Chương 669: Huyết Linh tinh phách;58hPWE18yz3UecZPQfVefKVL9chK3IPQIa6GGrbQoDVXx4PiO/tjNllptNwOM7qNykx1Wk1vX5glj6i2YKdF5eU8V7m8R1YvVeX2sH+v49MCwbq2mJkMUHkD83BUcQ2mVQ2NsqL0ui8CCqmVa//NyDIcV+Y1LTqx5lCwcvxf1dc=|Chương 670: Tạ trương huệ tử;W6Q+CCcTasn9cc/pya7+Gi2G6uUOr4F4xmmL3hNhRNZTnHeOtl1js65I09EccczTVnQPCe6PrhqtKMJ74Fv/dDqCsyuiW8ea3HiVS9W97SWFgIvoHhDpx6g171qfpWVa5DXaoqOACAZvt7Y3uGppW/Z4tF69mOpNDHxc3vtpZi8=|Chương 671: Đoạt linh;h7xrSupM102ucSeElnW1zWjkNVxPtyme1xviPO988iFYhr8BnemPC3xQ6rra9t/vPJaMvA9pjjR60aWwuwOewHuqblbwfAbqy9CZvJEY1uZy2Gq70nPEqWR5Odw7Rm3rGnKhQIZV3q5nOaV9Q6ncc+1DNMOy8Yug9KW6Bo2xAcY=|Chương 672: Bảo hộ cả đời (một);yTpYseN96psdOON3BxUhs+NRWdoceZbSAuwZdZzFyiR3uLG5OAQZkO5OU7TPn2eTjQeIfpHKjBXFPymjCzlKDGwm6HvAxRxccN9zYeND2SaO6Y7/d05OJ5Tzw/69Y4gbWou2bfQPnVDa0U5V8jW8cYqsjpcY5bQJBx20A2OCplU=|Chương 673: Bảo hộ cả đời (hai);KgZ4ggscsPA2p1T9/8/ByiL/Pawhdh31EYjsBwSRQtIYMUsLPxK4NNh9hm5MzQOblF8K5HoCSyjCRi37Vno03FgYqzE3kslhj8CuipXWizsHPKGNQtT5Tq80biT5L720TWt7JYcPsXZXGXHgTQoperKqcNFnlSjedvyp5QEEZf0=|Chương 674: Bảo hộ cả đời (ba);f0aNF2I2eQy5aR7WGHkavcdSOYZY66x8t6gm7ZMH6pTWLxUY+Lhvim+J3qLHpGBl5SjSrzK5YXm+V3kC0d6JM1ntdg6BwAJOzOBW6Knzm4nuDq7ka9FRi/M5xOi1syylAlArd09TEkkiG8C0mmPvf2A8YdS0TGGo79Y8j7tN7WI=|Chương 675: Bảo hộ cả đời (bốn);YF3erp7jzzl1eAVOzPzEDH7WjFreZnC/bbZBxiGw6gK8J+TKBlFRWqZ0hdqEPY6KXJURMeXutHOdMNTVPSWIajre1xpMDuZZeFa3RT9YksqIPXrMySzqe3yISbekVvKWza2Uu7+HXHZCFedGhNhGnCEzA767M4Zv7eWkPBno410=|Chương 676: Bảo hộ cả đời (năm);NWhgi9ZMbVfnO1XpkoLXZxppRtE8wd5ffpiTQjvL6DjEm/bzcte6JL/tsxCQcB2s/qO4mKJrupyVhSWYtNu6f+UTb90+wq1+WXXcGTAuHOcflCGiEZEYxf1dwXiFl7RMGoAhE6KUZ6R0C5cNtTvUJAqmTW0gOL3ZU4LsVS93wk8=|Chương 677: Ngươi là nhiếp vân đi!;bBb2i24j/ocC/Pea+AcL2r0CJ9GAF39lbjaSAnQm7wlfEopF5cGqoZFHSANYZSytLBUKdyiOozbhhppLtypEiMFczaNDuYeLQyG6P7eRpPsEF/oC+dk2rsOYQ128g9c5M06mPrHtcBR94sI2FM0yFt5peNVzQult86W/yOES3oY=|Chương 678: U minh kiếm chỉ dẫn;nSI1MzDYB/l+BCnX6B5wh6BX8oFm03zFKN9hEwCYFDdmrzqW315wgNZumidxRkwwDeg2Oe+Nthc/Zrgm2wSjE2jJQRG/922Dy7dU8lN5nELu7joCv8+ZgF6J8pRuBpyJlr4A3j/QcTUTleo4aIA/4xwLm/R2TX3l85yPvRDGNKc=|Chương 679: Thực lực sở dương công tử;Vcka13uXVJWhpoIw3pitlOj7ulNaOSbxsSVgVHAn8e/rnnfF4ylG47surqV6vQjmjx8lyNPd1fPVleMXZfylY2cJjp6a0rS8DucRBd/4bOojcSd3VsdWFnXbM028E709oC7WfvZlgvaWTOf71ir1pv0oHo+XD57I5f5Lz4uJ+UU=|Chương 680: Ngươi là độc sư?;l0KaFoaDwU4NOLQxq709nYunHiiWA7tWUp0ifLe5g2XzNgi8B44uXdLlJlD5qy0Y9m1oHz0edWi7Z9fygWnkHdWAcmbT+2KFbPqcQdneY76T8h6lb1sCpiDe0/rsheFWlYuepeMmNeyDp0KzIoGlywZzStLhy2r44baHBigQn54=|Chương 681: Diệp kiếm tinh quyết định;upONB0KhHF1istmcTKsNBjS1Oq1fBnyZ/94bwN/LOs2vpAazda/hg/VCdxxb09nsqCrly1f8dWkI7GVdVSMecCsPgFFWV6D+h6zahftGykDAsl2gXxgJtc3f3SMfeuPruZDETRlC4YDPowUuCkHntQJ50XRTL2zdRJtLOVJdpVo=|Chương 682: Đối chiến;Z4W01/1Lq1zJxdj0SqzdUGrKDFGVpg48xQp/29XF6/pv9ddHw/kb9qN9kxn3hQtGR0vg8C7oyPZchd/qoy+hR7av6fZg+/A8TF3CvpozQLqHrp1EE7pcDBkNWL1eq76ZXtD6PRTM0LbXUjZhQ7hSMAKWXsknlvJ8/DHMpEAdl9U=|Chương 683: Trộm đi;Mv+8q8Lr6CmjAHzjbyXRGCvUDAzklYXHysgWtM566IEspssOYRFsOTya9xg6Hud11unfzwIyjlguLy+qOM8Zldj37GKD6wcystHaVfMAh+4TlsCw0wEEl/oc8HgPBYYhI/kxr38RJ8gIKQoxedXlNA6mGfrSEM0gK/oIVEte+bo=|Chương 684: Nguyên tắc của diệp kiếm tinh;u+bVn2pHV/xFf7ooED/liKwdQnN2wDlfnUa9IOFVfgS7n4rTGE5//sv3ym3GXzWJ1WC+R2RPqa8DB52X+UwgIKTwtH+asK9gYbiz+PhV0OolUcfrj5EWyidpDD4gf8xtHer8pOzAEuqBUzwUE2S95NpzCSg4qGSPMkb095vAmRw=|Chương 685: Hồn ấn ngọc kiếm;omBl2xL2bxgKW6ZzOAfn1DSzPeL++GZDiLxHqx/pCehJTn7CdK3M9toonGV9KQvEx2FqsFJnflNdI2xMphyE8PDmIT3itOmYaduR9QcbO2yeivKdlJK+xMDwdMwpCXP9Xksm496XZzGTPc9jX1cUcqLzxIRHJ3svlRpLrWkgge4=|Chương 686: Tiếp tục trộm (một);eM6w6rCF8Y19bx5akHijqgTu1bxD5HawUnE5ORW1SrSFHJu3viakPeLZbWOC6/aD5rtEBbZ0vabEUj3LkznVB82MiDfHwGc8FVsK5SQPBPNmAXejjDoSFTp5JXjeK+xyTrnImiBd5dpbokRQfwT6Ak/p7BvywLGKAyNoyJoM8GA=|Chương 687: Tiếp tục trộm (hai);Y8E7uipbIl9NHz+zrYbpYmj+P/c3HnHr560qjsYTEQyX2Ys3LhxOGIv0FIqbAdvBr+XFpCkdTk3sGabUL7wDL1bohgZb4Ml5ivh2E/bxGo75UKryw8tHysCq91p8KD//uvETCjq8GhLieZKX/+uxoL4UrOUNkACUDD2QzAh6vSQ=|Chương 688: Lại trộm (3);Jo2kO6PKTbJ4EvU+iad/70X5sZrHKifAAxoIE/y4HvHDCsbhQUe3VWPkV29qN/iFNU43DErpaMg1u0+sewP701iWpYecS/JmttBY6EIRSA6U7gW8COQDD3EXQSXKRV+K5U0eWVDYfM5iHsbLiL5aECZn8A2lsgVzJfaWgQCsSdA=|Chương 689: Lại trộm (4);kOXcZxkAtgwiJjQidBLU+FnvrXFBj5d6yTL3r3Iroq0xlfTz6zBlKcnrrTVWIwM5ghMNo9eRkllWhWKmabc5zafDHomCn+W6xkaUqLJ1wyuP1VBEmQYXMN+VzYdWuIhnyuVQEEBiCs1FyVvjCs7liws4QkzEZCbvU1j1i6gGMVA=|Chương 690: Lại trộm (5);Y4HPbSpphWTXJZku2YjJOmiXYds4a2Hawf3fCQ81YHV7EhgbBwWmRa7LBLlMgkbersivJ9MI1rD7YfGqSHlAlewree0bP1Sk1W2V+E2vzDTD5BgPk0WwH6HSNLhWYwjpEXKvPKt1PDukhnKDkbZ6w8Fu7iOHUYCHLARl3OKRqEo=|Chương 691: Phá Trần Tuyệt Sát Kiếm Thuật;Y0qsrsEMpvXcE2ZhP8TSYLJJ7hAC17BXC3dZBQX3ui5inuy5FiFh2OybepS3NTnKA4Sq6sO5TYlFiY8jOjHSJtySGh7aI/930sMsS+D9g3RgPF0teHS96r1MW4vjgXxloiznfn2L4PeNhsDZXaNBNHyVite8GaymGu/Sqby4Jdw=|Chương 692: Thí luyện chấm dứt;RncZwnGXcy7Cu24Bq6vnRRlPfSa8Wy3FmEcruHoxnkRqHhWkFWz0mrguHrr8ANBQ2KUNHbqJyBU7NEJ1tdDSFIpxuh0ArOZyUW1+3Ucnmc+zapSTpKk6bNik1KU4eUjxFaKbyexY3ROeYytowCKBSl0Osqegf/LTleWaZEuNB58=|Chương 693: Rung động;C+7kUmlRynGjumAQLq8yw0ay5lYjLB7Bc5KSQXJdOM77OZD78LyR8dv5rDMsURn4TQVvIBE32Mr0RNi55FkitgctQNihC/ojZZCjAL0crgOULkZUukusrAuOYpMqhnxLqcd+o2h+bBndYWmwMgNCBL3DdnBSovfibaQoGPh0gZQ=|Chương 694: 10 danh ngạch (1);rfXWyd10RZ0PN1k+6JcYt6pPEUc62lHFkHoRKUJTHrnfdkBAsLpFyp7jqi+uX2d1FL7IuzOQEPymn9bkbibBAeFDpTMj2wS3jaEhT97QjAFqgpcKDfERA7hdCjjajaabuKSdxI3kgrz6YEFPk3Gb07z20Tx7KEaCFZf9Q9B4bxE=|Chương 695: 10 danh ngạch (2);0XiOj6spHPp3FqRdOtakamfMRJ9zY+qs4OAkQJP5diewtaJHhuuHzkqrTJWbZSnSCA4XNGiIRgDIgDg9358LQeTQqyz51cP40loYXEA3/sgY+6x62FefBudTV3MgoMmPQJPMKprqmxUICdqsVezCY7cDjM86MWLVPUp9g+2Rk/4=|Chương 696: Kiếm Linh Phong;fr08SZdn0mRMJ+lHkt5ZnVcuEKaltep2HxXdJrOX417mGMg5lbSZXVacOklyOM/BVvCqPHvPCUPhMNIMfvt4wk96kXzilyZCfiWS7hd4cGSijF0eQi1EW0cjaYWfYtXUeCefcteyoGaw1X+qUsKl8fxHXOHEwHS+b6fGX8Ae3Jg=|Chương 697: Hợp mưu (thượng);G78vT7PfCUCqIuHKE7j5EpyqRaN5czWA0hSTfYcqEFzLB14rYiEOnx0uwAQGA5RufXrpDEFzOi78sRNTvKZBLNKtT8zoCjBJG32Zo/p97zY16ElaxKkjif/GpA59aIG7mbDDpKjD1tDI6P36W66Pulma1rEY1Yc3tCpwGx+azEE=|Chương 698: Hợp mưu (hạ);8AXKkYsxhJsOFU8lgAnrROssmwaJ1bcVc5dsR6XsTtVkI/PV1OvMoWP3PUwPuOwwrs+X8gumtfjLrKZHaD0ybbo1u7SE+PkAJWLlA3CA5Wh9KABZkYJd8T5JyX7Ijhd/dJyxB4JEMnlYex/NWjbLJv76c/wQzRnLCG1WoupFe30=|Chương 699: Hỏa Diễm Độc Giác Thú;zdMcStO3hKohUtGKzSWvaNKUmiYMtO5GetXNs6ze0fzwq9s7uzgFy1Ha5s+diLaxYHDUNH1C5SVTh+JQcdTOAldr68dwJr3wVikMVkZD0t+X8XdcZyjKsfV70jF5Lsh0qNeYPPkv3GYS621ErmdawZmfmTrg8zxE1JykXgRkg+E=|Chương 700: Hỏa Diễm Độc Giác Thú (hạ);tNgHZpMt4tQKTiZf6RAFiArDtVZfsRy0US6J//ZVwrZb2bjjSQclVB83ltV5TIjBQcTVALczRsn4W4f/mXtyRUKi/8Ui2PPU3ZsOO+4zebuIr8atB7+Ifb9+5Oiwj5MCI79omsLgEV9bjLXSCaLL6NCdozIYOUfct+8tUGvw/L4=|Chương 701: Quỷ tham tài (1);lW0gTchM6FogvUEtTxZ5MiX5wWVHW+lbDTE+bhQrTGhCh+accwxjy3HvOzRSC2liTRq69uQfRiZ9Q2yoF4Uzh/BLSwmUjlMROW/I31zf1BgZvfGUCjI5gLXxyCyrHwdaNJsszEZkxVQcPfEuiQQStLr/nmHhkRvc7JK97e19AyY=|Chương 702: Quỷ tham tài (2);0fXfNMonebB6xg+GxYMjEqTwmh4PRBlgc6YU7+lbdZtKHH4KjWyPVIjKN5Q4/iJrV6ir3rHDu196LLqAPpVoxUdYAkot/MutFXhX94RKH54KV0xbuSb4TxD/aSOpzAYUa7fs0xFuHbdxFyUz9ntks5z1qxH/wi98lz32xOmaslI=|Chương 703: Chích Diễm Hỏa Duẩn;xernr2qC7/tOpRbm+UH4u4IAeq+cV9jBT7QBRIDZKmP5aN6DBBZJnCRyL5wa14gHj/wNbLeqzZT2arUTAGZ9vJHRZ6atWlETgyEvQHa9AYczJob8cfm0ZroSX9nuSAHEsMyfkiNRVmg9Vh+mz0qJymsyx4zalqwjD7Cwde7tyYo=|Chương 704: Tham tài quỷ (hạ);qXuQCV2EcmpBzytK+xnrDg9VcQKtW26epkI3aRhgzHPMO4IeaKWIgNmN9xHv3ikyCXmP9PkI5nCGxeFTcVv8Y7fLPl9geOeHbxbxVhKXeTbbv6dlesBnUGxk1wrAUKzFTt7jqTb9nfhd/oW8TwvzGZLmfuPTWqjIQJztm5PQ3p8=|Chương 705: Cùng chết?;jqH7SIQkV+N6YheGF42tAiF0v1lTv433RE4N6WUnwQ2G8aVLGe1X8uoOtWf2Ifpupg0MTtYBm8z2a4Xa1rR4f372tnxr9f/QIMDqKE1/qkIHqUSMuLQCZXRBgtLODDqEVu9+Ou5Seyfwgt5ozF0b/szeSq0AhzpkiBBBZmI+eMY=|Chương 706: Đã đến thì chớ đi;7chp7+X20HR3YLBareyX1AFaO1FuMl3jyUl8U5QNnVswKlJJQF8zE4nKO7lfBfrf9Z48YVJAejI45nAtQudMlHDsXgUMLbTpbXSI1bqKgkhyru+02q/Hn93aNLskfmThQ1rsZvaRX9nfvk2m9z6PRV/x1Jsc0v3P3J0f/j6t7pQ=|Chương 707: Kim Chu Thảo đến tay;AVqdwT/yZdMCLA7plM91hDa8r7pKWAeKd5rHo5F/ZZZEROl9gmgX+s1NjaA/bcPGSIBjyYQ+/tboZ7TgjDEeJQOxLujy9P/MEvp3ZloUwnKNcjfz5lnk+wlWRtpDvpsk+bImGsFwtMhreuCZGorXLjCsFFkJqC+AxBrgKAT5l4w=|Chương 708: Tranh đoạt;WXx/xLHTW1+karpq9aHda+xbOHTxy0TGkcBgDLyvoiDzPQwxt/q5Tq4l0LQ9gaEoUuMqB4VgzJILFvJGm0COp81HA0m7PsZZdYGymSGl4TsBEkWwgEaeY0AQHUZtR2a5l11oIIozI+HSwcTBeDx1KAlP4CVHYXjOtO+UC0ZL8nU=|Chương 709: Chấm dứt;Ie3IKVYVInXvbsw2+hm3YScw8keRYW/uR1qZ87mxdW+VbDnACnbHb9gy20ntlrepwjQ9Sn3rBSlU5ZIky8m2IIxqUli8XWYrbWXtLqXM2fO9Q4k257xPZaJ0DmBZi1SttxTJkLm2evQbGuAVTb5h0rnoFVTvb9K2/+sMaRNqUVI=|Chương 710: Khách quý (1);2f7KOMkkgGw+ZTQKD5kgJ2WerO2GB5ANfteqLsOZS93R39QnzjLBzqZn4yXxv3WsFeO1LMOmn5uTsmBKdBSV+p/bo5tcVIUDcsbmTRmzQFoZvhf0wcb9kOwoC5wPvHjjXDeHn53C21uDhdwikeVbhwAha1i5iSBYsluNFcqFrXQ=|Chương 711: Khách quý (2);ChsUa2YXcIIrWRKnTsUsDIP8H5Vs/xY0HYtCylyPoSALK9ssF3cHbXlPRYu1+TvR9gyEcSZN23L4arg2Hd5Dlx6d4Z/shnhJdMz3+ZMA4FjsXq1ORApWxVn2Joy6WzE6XfA+HdUZhxjidO5LdGz0zeUX1uiyKrJY/mXD2OYSaGU=|Chương 712: Kiếm Thần điện;+uGpQB3dghpeWjrQnyAMi2Mx1wabucEWg4lmAXPijj+uynUz7TS74EnB9NNOymXEdJ7TMwv2WoamweK1Xt9iek6E+7igJBhy95sAile55Tn3MeYq44rawhAbTjUATCDpCiwzXpEK8F+sKQnO6SIjMYTNmfx9c3mXrp5ktlreM0Q=|Chương 713: Tính toán điểm cống hiến;ZifkCg1C3GzyU8GBmPwJE19Us1NSb4r9zWhyVtMKnMze3bAGvo2BGI/IC9z2wfedQhbaeOqRFS66NHJKZ4CjO12slPovuXpQNyB9JnFkA26EnRV+MGTy4xO8wUwjdxaQZZeSDfATr+EPkZsAfTI0/Z2BxX/y5VbI7mP8+hAvOCI=|Chương 714: Ta có chứng cớ;kiqJYpobfrmgzTlFoklOq/bOr+EHVhuigXeaMBcx1uglxqVgl+sgNIirf7nnHKjKJluaoPUXzOhYkJB1B+0XGGLcg6LlZ/F3+DWx3T3eYXQj/Syqb77/y6UwIG40nqU/OCZO4FNtzYRMwaCOnihLJvp9cVPsYTXo53TykD9Sj1o=|Chương 715: Chứng minh;vd60o+fyPAeekg/kCPy5MBa+PrH9a4/LkSSj8Ce8Gy0+G8AoCUjsGq7cVkZflA48r2I2LE7M7USd5cakHExsN0qU0jmTio8igDu4/NVOJxDwLoBdYaR4Ly2GplIBgn8F9DRoV9ATlsAVMaVm23lGOXsvx45trJqWu0TkNdxJreU=|Chương 716: Kiếm tâm khảo hạch (thượng) (1);zYkwAnWYEajZjCWOL+0Gvb12P3oC3k7idT8BC8APid5NvWQ6oj6iKxlODpzlXGyo/YPp4tDmXWh8hnEReo8hc2WvCWhBDrT/DkVxDXr3C4IW02RcIJtTkxN0K4zwiW/vjfmZt1EqlX9SIcepUkL5ACkmFBn2yM/h/4tIv1LVYg4=|Chương 717: Kiếm tâm khảo hạch (thượng) (2);kD0wuhHu09RnjbnanVmpNbPmZ2e8ApYZdYED/53Da48lfImsMkMkmqa8QHPt2CmOzbkch7c/PrxqeY+KPgiI/+YLtFmM6IkYYlTKq6ZbwUTXPsa0TS7PAUn/QMm1mHzhV7/5mBsergGTDlWwPFGWEV2XjJlQbkttdaLwOVSivaQ=|Chương 718: Kiếm tâm khảo hạch (hạ);fgMZPDWLro7Pv/teQu4H3aoIWeWcpgbGX+Vk3GIRk3CPLAWJpHZ8ol8Bxap7kwqVub2StSPqQXpIL9m/NYT7YxitoysIQo8fd5x8yp8aT7T+6BIkvz4iWT4djKjbheOpkkdsKN3XdnrAJvtXgxcXa7jrKZ5vnPZvNbZfWxjoZoY=|Chương 719: Quán quân (thượng) (1);noIaCq7H3UV2WHGTbyxu7vmsq7WAvzrDLWaZQjgAC3yFk/wI/qBn8BSGLdKe5eBEecn7EAxaRBj0RPAdzen1EvMWcNes1DmlmHmLfsOlaXUOKNvQYyys8TpkKb5j5aA2MkG1Lt6YY5sprLHy4PLL4mW3TOO9MLJgF9jpltZLQ/s=|Chương 720: Quán quân (thượng) (2);b8exXpK2rLUuP3SthpblPDDjfFu5yI9UbjfWWp44qh/qqSwnFBAd7/ygSyLTF7MYWtDFF233hCEFmpDcDatbxehm0AAjZk5TptCBFy7103JH2sB5YrqGxzaXkgN/1sAVulaCq6+m60WfiUNox6s22PjVMmu9SSsA2tk8SaaORb8=|Chương 721: Quán quân (hạ) (1);J0sPjydqWs9rPBk4eAZ57zOnFFxdmbcjxEU+/+pWVm+E1UkE+I2+WkwdLaROEZujr/QgkbEhLa20Kv73BbSq9PQtclm3dRtCx39UOu5GDGHrVmOxtVYk2vTZAkgXTWuyHhMrut/7uE1D5dNbcUepzIB1aHtARvSXyUMTGWGpGIs=|Chương 722: Quán quân (hạ) (2);W7q//EZ/9SeWMGVOP4k7W5poNNffUAhlwmAt20f10J2QXK6oYEBfy+/DT6xMnmo+43Yl5GUrH0CThBj26iXOOr//r3gLk4PQL5xO39ffTB+wLr+o3WryOEW1Q/W9Po/CJRKOSRe6j74Whn8O0VGWCAa9lfMcJ5jrD/DJN02Urjw=|Chương 723: Con của cố nhân;6xJ2wvdTazLJ2+bov4K7Id34jscK9epr5v0q8YpKQBNtj/vfTImXVh+x3Nsynl3tnBCs2JhqUw3W//wyIvivxDUTGOnr1o1meF4bcIdEen9voVyvMWr43k0yV4cKEQ1s5UwmoKE3N4RhAD/lufDxTE0eKAM15gDYBoQjsic+doQ=|Chương 724: Ngân Kiếm Thạch (1);xvTLTwT1pZRk/f1peoj4RMcGfy8FYqAbBAX208nrBgZozSKZLXHiqPDIU5orO0b1s2CfVUKl+R34t4ojaJEDjIcvf7gDVqmIeQW7CuNcfDQHcjVTvGHMsmZfv61pgXt9PTcsx1YS75dR3pQ+HIOPxCApEiXPmf5NtgNbLtd0hJk=|Chương 725: Ngân Kiếm Thạch (2);JZnGL2yOHXyPwlTSJeekox53WFOEOLCpRIqy6KkJ55kYzM2CtkBN2CAsxswMJaQmf/yyC80O9zHYiRDCcV0Yh0P9PGDENeruupsu0Wuq3FFGWTxZy1QqG/c+iyvEZgs1rSIg0WDPqZrVk71SagvnlJrBDivGBKHn0yoM8ksFT+4=|Chương 726: Kiếm chi thông đạo (1);dJbK68jFkuWkyRIMiTTU/50UKUBok8vTlzeg7H8TK74LOngjML+aGS/yuwud0yVixdvKgAqUSYH+BgbxfoELBizxfBtkOhfhKiST2g3LaAVJ7c7QRldqrAClAPFD424S62lK67h8hPm65vmXJAmREGhqqBQaC6sZxpLOqPBfCjw=|Chương 727: Kiếm chi thông đạo (2);bp3G79ul7AFfZV6/DCQMyRZY8fGB7iErXeV9uBFZGTw49CxsjImDWzPVmQWC1RxJ71AJdkT0k9MSkW00UKgCJGAaZqBkO3OX8RHRbxZbKp3AOekfkv8rReXJ7ejIrYreoKVNBZz9c/rAqrfhTrBTUM5HJ7bLqNXH7J1T1zfhMdg=|Chương 728: Ai trộm (thượng);tn9mRAqFAo2zdZoL8VQqaJMuiVqYlB0SbxcIZanEjSubzF2a90F7LnTsbMAOvIynkfWBpkhjD0qJFrMJCkuhrRt40wB0WVp7BSkk0EjL20bdD54WezA9Gz5KI68v427xWVJWwHOL0SadtSd91NdcgOveZLCul/KtepA69lBCDL0=|Chương 729: Ai trộm (hạ) (1);8k3sqt8prDKMRFCw8rrn/ySU0UujItmf+U6pt8Cu83BCjvkuNPhn5vAeGuqSXy+LkWYk6zahUSQBcFPutMYu4NNboQdkd1EFZZY12FfIIUBAvnHZxQ7hHBbGPOW0u5ju3poqnYKh+ONZ1c0armG6sPlWc1YPZzT6EF7oJcJwKsE=|Chương 730: Ai trộm (hạ) (2);+Icf23LxxxkDZZiRFwDy9jv/ZzyBCncWRQyCDl/dQ5lEZsKv4MPbsIP4xiaEr7/C5O/8tmh0Cb1D7//N9dJAlM89EWYD3hTrAl/OWOXrilqV006kzVlNpL3BpvhuiWabgjyuJog8AVTrETH2PAezxDST1iIavn5+r3j/fwkyN20=|Chương 731: Vu hãm;WgtND/VLLO7ig+BY28M8QC3nRjdOb0aDGl7VoAi8QWSYrPoFHr/vO0DrlSrp1A5CMyhFMnzcwQwl+0j2d4txLg7/F1/zBYcdYKD1bW57xIm/zm8CGlyrXiDtlJEIdIceGSmhLGv4YBe/oeqRlWz0kVSnzHVOuxMLC93SVOUGxSc=|Chương 732: Cơ hội chạy trốn (1);fqGjDVrsVh81m7MJV+9/zixMhfiL6LQoRstHVNhd7xXx3+ccfJK4Y91PH74nF8IT11EHR5NNqKAnrY6V83arje+eOHE0iQHPmml4OvFvicpRkcgWRbNaavbIlgkyaCleAll/xm9/OsGYnyLFeL/pM0TiV0iuiL7/YSJ/mUwDiDM=|Chương 733: Cơ hội chạy trốn (2);NUPjfd3Y6NFlf7LuM4vyS6jXcgqi2Gzs59tvzEoj6tJHd6HIh6Sa1XtM99HuY7oRLiqyl4xRKwlKjjzbEJHrIjdeRxc4Rgh320W4i6Vtn+/7hZchYi87pTaNUy1n1nfxAUaA7h0a6XFFGxNEbq4ZJwc4tUjP9zGuhc2zXXkUL84=|Chương 734: Thành công chạy ra (1);LNvwcslRWyPDmC4DD9suDZsyRS1G8eWzRKuPQyBhW+gakfkVsSXr9M/XLXNslv+xMP+woAyfAatiOrsvWCrIDQWNjwb6TNBOaXtnybmj3KlKS5E8PrK3/QYtA9DDVWtUob6Ocpq5FL0EviBP1WH+k7iS4rX3sjx/h4+bw5YAVKU=|Chương 735: Thành công chạy ra (2);HolXk7+4agEsmn69tUXRGtiq+hgS2aZmWCZhML7sNLVfhNDuYum/OQ7pYuWd4kI186p+PM7FuVOgF/q4hhBCSdkKmpdQGAiP+KU6PEV5UGzo8SSG+7kUEM44EvV9LNvBxEQe7ak+AlDnMal+yc3L32TalWyyBaf1iPYhGrVv0U0=|Chương 736: Hai đại cao thủ (1);1yJfTctF77AvrvQFWvktvJkepRN80gMg2FksB4TOf4ftAeYAyK6U7NS/dE0WZgqcE29D6dWsAKDiQpnGpDcJzV1TqhLNLdL/FiRNq0WjoKVaYx5Fs+v27tJ2oyjFEn1d8AKHRTQy+D18n0+1rBqST6CoM8LtIe83hjEJCGsR6m4=|Chương 737: Hai đại cao thủ (2);gET0y9VEOZR/glNIfcRqeSyri5BGfj5gKd5mH/xONOOYwNCqexdXzNStPld/ONL2IOdtgLccKA3rc6idj+uyM/fCBgw8P5XPsm/I7B65830IYQJOAhD1hKYWDkpl8xqDk+Z9wfAoYIx+VZC/IZWDzM5svqwVBCFZfHkjvBsX4ec=|Chương 738: Là bọn hắn?;7m26k58qvkW90LAzlIywEGuuwQzO8At6DyjYiY4/1Mydw44c00CLH0IM8ShNby427fXrmPole2fFLWDn0Y/y7JU11B3PtCoaU2oGdwUlS41b69ZnvGU4S6JgMuIPfcknXp/3/wWM7YOxkZ5oolqpOSFgZUHg5h1Cyd/udMYmJOk=|Chương 739: Tâm Kiếm (1);Gs8a0+5AH8GrFDUjmp51/8cpqAGZOLiFRL0b3loAMBz3G0iBjHgUUBpuA80ZtpEO7+vY77IPCOvlP0k033MiruzOkWbgGYul9GHTWDTIWRVJhwq6w6hE7vCq377BUfVSR47k2xangyeHDih/wcXlPwpCI5lFMiXeYHNk75D4fVQ=|Chương 740: Tâm Kiếm (2);6N9DdOI9EVwR8ZwbKCpHkOoUN44qK1NQw6B/CpfJw5Ihnm54TyXhxpNJ4/xqzVl1Pos0mVKi6lr8wwuanhX2nGRAdN9BbfvdgtUxpATkOtAgX2JeGtp0o8X7vtKCU4zGPOnEqrLZpGlXljrsWoWL9N1lUuHQA5O+DZnTE9by1ik=|Chương 741: Tuyệt thế cao thủ (thượng) (1);qBHqpc+kQJMCLWe59Znz96ZtF4t4aM6l1w7Z2uSB2GHxHL7XGTn+iwyLl/zBjdveqfmo8y9YZQxYCkasxZ8IU4ZuMKvi8LzP3xipHZU9GN92WdcLkCmUVsQYEx/WEbJCUmUnWU74sBX5P6uULPRAxWMUxuqHb2voIUej9tp4BxU=|Chương 742: Tuyệt thế cao thủ (thượng)(2);559puUxK3YdGtzZmxCcbs4iQxY/QMekoJKLsWYzw5GvfZsXvEgvuVQgf8JjSEoo8/sHJzzm1E0M6pGXxN65+b1vDp07uiIZ8d2lZJvZ71qvya93AeOADT54gVz8DF6ACH7AThW7zHoxmfXojopGrqxWYHqX8zctIdpc69T78M6Q=|Chương 743: Tuyệt thế cao thủ (hạ);uaVyKo6vTeIuNDv8plmWmT4EAyFTydzSlb8HARNEDpXeUxxDiNTsAKQlqWWoeP54GPbQYq/5HXJIzmc7JJV3CBtIDYGjRFs6MSOAJlMvMlj/ORZEEYXPCSxGdyz7biaRzSeOgnuIStReKIBHTHMbd1rPgpaVyxN8YRYHL0Wbuys=|Chương 744: Luyện chế Tuyệt Thế đan (1);+yXz2qiBX4F9CYuKeYB7svx85I0oFH6EvoeoCGodv7RT7oFMfBUnhIJty2pUqxO7WBg6g3MUE6bwYWY1H5CsMKB4+2KGpa8p6sO9Ix9NsUhVh67BH0by5LuQ1jQG5b6YF/oEIPuJB17tuBPMdsxCYpQvaIhB1fKFSTAHFFLKgug=|Chương 745: Luyện chế Tuyệt Thế đan (2);pFJxvyN8yBYzXFGOMEhVnUshw4LejYk9YKkwXOHbldLIS92v/hrfMo7z42a4MLwOwF4q+DfVpKN8OxEifsxJyOIu8YUbD3UheyQ46XLCjJxHKuERhvryhnNcvprjqCfozU2uWOrCDMRFpL/jVxXUy3/hxxlIcE0l0HGnCgHEe3o=|Chương 746: Lôi Đình Kim Thân;bS2PlU50iySzbQ3YsM1P0atKNMtl9o771qVp0icIH0HcRf83kFmPbg921mgYOf9UXnatRDnRUipUocTFexhJ74xVg7GH/Eq1ZAOWGsaN4y7zRBr5TjwJjwW/BOnbMvmlIVh2idxCOPbFeH+eG2e3admlIDKIY0nSyL9ZGmIDBlI=|Chương 747: Linh cấp đỉnh phong (1);Npveo780R34mXNpF1tDnHkCkuatce3ljm8YE6IdoN6RgkICqBKBi3kt2615n+X8nITxv4weC30TP1Nt8hZp9zftkM+O9J2RPaL3Wb/kKn98iunttPG2WwM5Mi1brCurw5iqJQQzlrRr0hI3vkBxp8L68iAYAVuSEM2MgMBBk9rU=|Chương 748: Linh cấp đỉnh phong (2);gqo4UOfkjB0O55rdjvXqG1rU1Q9SuzE4W+nSP+rnmqtZLHd4k2hAxSLsrfh0JvVPgOCZG0mXSqzfYDwE25G/dz/sjbA2bzpIH4lbMWalCyood4575tabTlHyZdmMqR4XhmgIcVC5GbgC9wvirGyezi5Ovxk5lkTs2BEceRzZctg=|Chương 749: Di Tĩnh (1);Vh4inuA5IUGBy35BT1k583D6JE+MHTh4ffu5WZ1MVEGkrqVdJjWBtbbwpcVHLpb+rqgqVCHN6OOQ3QjJ9dB8NBJY11zOFoazA5dwuaVii3S55KheDXju1CYOROYyKa4p8VQ2UPTdZxLJ2i+qBIWBir3tQ5zqi4sVftV6Ji7fxCI=|Chương 750: Di Tĩnh;R7zqzlMK9NEkXpHxMbYx8LnlJouzbBQkbWVQKA2nrTtergumHLJWKKSIYb6AyF3QDDeYvwBQydvX7/zqOBGmzYB1qPvRJUJW9BlN/Q+JiGHtExOxL1DYYNs0zW50l3LgdrgJPh5rGZZvQg3o1oaMh2UUnPsiojfz68uKwVsb4Go=|Chương 751: Bế sinh tử quan (1);r+WcWLis0GK53TG2mXvI2WxTZi3VUtPrM50916Ecf2Ukb9eo299fgSyQV8RbGSwdbCzrRKtPadOyXSwKeXR24q5BLp2klaMF/m6u5IhcvIzYuabgvIA+YBixgtnYYkimbXzyS9XxS1dv4u+EDCBWMPwnjiIsJNN9I5Yf7C3S8Gg=|Chương 752: Bế sinh tử quan (2);0dTd7eDsI7eeMffmjQyHbuGBRn6omYEsl2YKAmWdKZ1uPx5RimIWNYUP6b8bitOH22Zdj4O6FOyiBLBc8HFChwf9cS5JYm6V7AWoRfSKRClUHmqRfRWuLaDURz73e1iz99j00wu71R5JHSrnG4E64LLPHob5DMfb0ICo4IIeImc=|Chương 753: Quay trở lại Kiếm Thần Tông;rBh7zgoP+Gc5J5COwmYSC9oHqbGIhC95+10qNnEmSVCBeAgzcaDOyRvKPWYjUMdgO5fSe6d8AEZRftOFhAh0MPepUdP3FVy0zHb4PHpAx21Z2x7eSXO3aU4hYCufRt+EJY/NcFUgTOvdpwXUm+eOHkXotADCi7+QchkJb+8CbyE=|Chương 754: Lẫn vào Kiếm Chi Đại Điện (1);kJX/OYAs+OkQFfcCiqh27lTKhVGqmShEZ8F788KHm+5oE1aI3I6FPKUCnv0SnRKt4chmdLy+S7hwYfVqWDYYoKVVzTVkzKgWLdKe64CpScNgremVFUhPjXhv303340SCLQ+PkO8ARSBdW56sg5Edu067HBdA3Q1i5C2eMGaHUbQ=|Chương 755: Lẫn vào Kiếm Chi Đại Điện (2);GzesJe7337v5sf4m5AvbsoMSV7XsVVDLpXVQFzw0reYiE6q8Jnd8SKtruSKhX2KW1TXDYw682NaIZEdmC5JgL5HydmLCDOxUMJVXkmm9uJgOd74qO7Z5ogEya/PdBiHPQYHcjj0Cr+FT/SHi+mM5HfK/K8zE9MDsEOowZliyB14=|Chương 756: Thông Thiên Kiếm Linh đại trận (1);KCpah97gPmfdqouYfzCVyyhB5xBN9keJg2JTXgHknCc9mRLQhrNC/cGTUjkDWoK5TWH6WMG2C3Ml/X1kk4D3WSeWlMbemgWl2u/QN56MEnWZW+supoLbPyfpeZa4arctC9MpF/Spi/Civ+CSjPnX5/sqC3nRJpemS+SS3jxGP3o=|Chương 757: Thông Thiên Kiếm Linh đại trận (2);fFYRS7QxdOcuYem6kg95ptxzd5TN4kYP5EL/en20414SYBizbRtIHcCYYKfDYtmzCVvgVdmZsqkw+qk47VXuiTE6eZS+696a8pdGRQxCjgga32s7a0gOIg75a4JAkLf7M4NFkuKpvzz9wOrRPi7/jmlDi16hQXPNK0qf13Oqc+Y=|Chương 758: Kiếm đạo chi khí (1);jQUHCofut8T3BVhPb/1PCaJTdzL2z4kAXR7DLwtPo/RUErcNugxVxTqM9cvp9x4IqXtwSffAtBp45kP4V/ysurAxuycFKR83cplIwwVq63Au9JFzXg01BVrt5f3WgPk2AMvcELS/zbJ8xOuB1S1UACG//EDgkCATNFvy+z09jFM=|Chương 759: Kiếm đạo chi khí (2);fKrsDNq/UbA8Gcbk6N1DqEgWDiHcQeCpJtrx4jHdminHq17ebmwbeluPeCmjDIB1wdYBN7xzOPdITxuqaNY+5qIwb39EfPsysp2a+qomO0xxhzUStulm7eahjfQvGguspq/iCXlBOjttF9sD+4UACmwSGm1/AyGoFKksRpUvnZo=|Chương 760: Thiên phú bài danh top mười;7yxLtZxDAe3bAqn2mVyDP23ucnZVAN0SDK66AYPodh4JQ56EgQCW6qd+E0gs9sxKLF1/nVvHHhCNaEn0BbaRLwhIqOI8fvk7DlacuL6LETUP3VrqFbOtqlwHwSsqPfAoF5y4DuWGuyC65Y7gOgJcm04jeSHnvp0DOMLh/Nj/Jnw=|Chương 761: Hình thái đan điền;EADCNVAyitLkAV2G7jffog29QWi9ky1XbmqX2x7Tirm+8uUdQhl+EdGz+txrUfMIF6y4WGcXLxbtMLA2Sw8aPKxVoLYwisMJWf45etnZTOoCGhOp+6vDpq4LPDKdRyE4cqKyBgmczxDk8TpxtWcacB7y0IWiFYLdBJbUQxNT/qo=|Chương 762: Kiếm đạo sư (1);GVSSx5WAMsYfWV7P+CbJjPhyjCh48ShKJK1C/ZOzbMery7qrtkrYuUkRgLExXGEiJTyBtpOw5+kUMahF1Ue29eHXu4tiZq320kHyRoiEyUrvexu1K9AzB4hfBlMgefifNfBZ+JOBImheQCylbUMVlyWpbn+wSxpnBT2k/rKYaso=|Chương 763: Kiếm đạo sư (2);M+imFHUon2LSJuaTfBc8QuSPqJ/RTW9a8+SS+1aKj8D0ExSApR0z5VfFkhsYBTwrnv3rcfxmei04rFyLG9GN+WemuHsM/FJVxAI49pndqijTo9uIcbJoPPfpQ3GRRVfNXorsCMQiLaI0gLwVr6GoL1tXDOo/1SlF2Gvbkl8r6N4=|Chương 764: Phòng ngự sư (1);8Lt8KRkWvDLgUJVj3GadWKEO7ndyGSCPUKbjnM/rz6peR0ktVOpyMYKaJcCLalZ95droEd01FgGVe/Ppq+NLeIk16pqM66SZzIgZ+gTyRs0UH166126oh1us+wbvmxTB9IrXZT0Mn8xHtbpsB1ZSt6gmDr6Rj9P9+Mz5htK6kY8=|Chương 765: Phòng ngự sư (2);Irecmbor0MK15u+c9jCqrezXMQjBRF20sf3LNL2PP/idLE3PYSlaH4AyAyW/PIk8YeQmh5oOSKRMk8GqGBRW6OszoaBU5mCVnrPQikeSiQkIUT1spuSSfhoFauFYzl2Q/xFl5pZTKikhZr1uBoJGz8EVNUUYTqB+r38azAtcvK4=|Chương 766: Bắt Ứng Long (1);MZv7Tjg/NP3ce7uvIyrpOz7iPHoTdyXLUEgU66RfqwKiGyeBLO8pefSfM20xZUNdMOxYw6n2WqEeZWwfaOzOoguu7YBH4kc8ihEuaxoktSVFG2Qcc0El2FMPs00bQq1Omr0vlLkNSUYFo3+QmjB3gDjlX43eMIhnXNilJB/68zs=|Chương 767: Bắt Ứng Long (2);ZNBJ17raluwBBsVHcQFtsJkYD3U1pdA0TSg7E54v5FMMBEnkoIzgMnyIiuboKTISI+Lx4EmuFNikWhDqy4McJzRB9ik1sTRah+yuJXvZUBQGs4gDFRCCUqfyWBGil04MUQtnvlymwlqf7CClTaISDvJV9asoI/+wBL8z+yyavnU=|Chương 768: Trộm Kiếm Thần Chi Kiếm;muDLi3DEfPnN9DtBYUEfyqJ40nkRaMCJaXN4gN0NYVhNLhkEiZP9APEVS1dL9UmSTxJJeyZcuzuc3zBqpPz6m05mHAUMzGGpaBnoVo2tmvjIv7zfkNKswCX5Lc/c7eXzqZ7hRN8JtoSlG3SXHgYw1P5dKXoMG3fMmwpG3XwN/Uk=|Chương 769: Vân Huyên ôn nhu (1);VHYNxr2Kv9wILD4TLPXDcWAdtQpmJq51d913vAVtAFV+gPlfnplOoIlVzgryVua1KFZVWrOtQgC9AZ0EYIEiqRadxzR8xNrGZR6jNWdRAQa0Gpuv/2Aeco3zCChDl5meVQ1HpWSBNUrAuoTYhC1j71dXm1okB+9lSyBKGNKzF2o=|Chương 770: Vân Huyên ôn nhu (2);Ohv8VIGl3yARHVlDMF1pSYoWMN/BEKCg2FJitALqGgEfz9CJ5DOCU4WQdwbgUg9FNn3Q/lium2m9HD2pOl0kdRM8J9PU6vTRKEtiAYeeSuXfah+w7QZiZ64jhFYk7qB/sB1Su+pl5pqKHkko3r9ZBZz9M0a4nvT6zdPm3M4SpFU=|Chương 771: Nhiếp Vân đã tới nơi đây (1);46XagW0n3PHfVM++vVdafgpZCnMuYAcH6FR3RFsK8vYWx+L0Fp39iscnbiITdyQcACIYr7GdcGaG7ZkMrivftpbml5xdz7krDBA8307ZeL/n7+FdmqJYhqTRnGZvXgMdK5nKRUx9fc7czYFmXKQDp9HOsutO9HCMCG2V6yqMuPA=|Chương 772: Nhiếp Vân đã tới nơi đây (2);y3jGRW1FkBtxU5m1OHGO14fgrCfTZ9wNdlb+9BQDLHCosjUuv81hosZ3VicQFQ1P4bWX245DsCpTEfE20orPVrI7ETzAZ3kxDqbVj46VQyjSLGKuWahUBJLXLLQ6r+ouEJHRCYwJ3vFX4MlR65BQ2zjnjq5/tkuyTi0ahrMFB3g=|Chương 773: Tâm cơ đáng sợ;+mq3kndCptCsOm/BplnGhpmy4EtVYE5gfP3MwGzwUNR/2psq800k32M2qiXBcCa+hhNDOdj3wXKz9MWkR7C74gDcGrciq47Qx7hhY+Yf8bfwUY5o2CB7x0CStWEddnBfZSmYVGVhwYUB/+fXVvxR+m7QnVXbdkjNU57vxJ3Xe88=|Chương 774: Hết sức chân thành trung tâm (1);FVmIFMUdcNSY6u6bC7q+W/+UVKHt4Z3TLKnv9VFwCWiRtwLfiw7fC1sIKzSzCZONSkCpXFzmAetkZAkcNjWUITRotlAdUAEOvUwkDJDClpxWKykE+YgQGGfCH9qAXDEfkQ8NTWq0M9aOGWuAXCcosOyVyEJm2W+9ZytoBl4B03g=|Chương 775: Hết sức chân thành trung tâm (2);dYTm33lxbGSEbkCtMWhvDigOh6tgHtmMwbJvpCjTeNUPze1ZhMIo3j967T3CoODaC3AIDH4GqlvIemJQ0A/dwKBmg4mFd2kGiGUGdSkwNkTBpj+bhx+n4d/fAtrP9hiAYX6uB9x0FNtV9mDkS4IhsFA3ZQJJXOQku+R7cMMj0yA=|Chương 776: Giao phong mưu trí (1);r19gPJR38D/prpVQpXJhe9vuVS08FIfLGvVgf/Gf6448Fwqn17+HgLp1yYnxUp7sCKAauml4LBn8DM5I2y1itY0V1RpQqvcb86BxlfTPIxo/J75S8oX22RekDyNK2vZ99dNsacuRD+tdDgMcZXJ8IAB1PwRCrZFad54FP0ODIS8=|Chương 777: Giao phong mưu trí (2);endcdoB9E5tIVQ0YqIev5VKT4r/wY7/KhzzpPySvh6B6wtt5ajoYABSil6fZoh1b/dXQsujALf4JmNr+nO4WTQUUU7tTbeZPCa/0AjPaBjjNdKMuRF+leHzKLPOWX8zdoqt6zEzlZYM1srYCy/+SjxB3gZjTRi1IswHIHLoBgWM=|Chương 778: Giao phong mưu trí (3);e+ydXaC9H+FAEabTIKzHGaUAVrKfjGHObcX+h8/fENWzrsnpVejrPa0RLYpRAfjTuBRQW0ERTyDYqE5vd9d662DkR/pChlMafTeXkhDV1HrD9BdnCU5XDLa0cht8R1IFHiUNRGZ4Goox+vwTDkxo2WzmXQWvxbabJELXv8nBX6U=|Chương 779: Tụ Hồn Đăng (1);HNQdDg9zGU6iInxQ8wHQQUdV05U5YurJ5pDEVul0VxVSFXi9PsOV+JGtjo+btGhD7QNocXqlQccMPbm/KK56bXRBodaGpnr+djx3ZQGfdNtnN4XFGUTrJioN5E0gZaskOieTvpUt3Nze9pVrhDNSCkyQEEPh6DRlIN7YnD5tSCQ=|Chương 780: Tụ Hồn Đăng (2);lVduFEFUSQ6NDDeMFPN6tGX8n1rMFw5LpRZDFnRhrFD9s3bABybiiVeKlAF76qI3AkWDK/Id1uYNq+Wz+FdT1kXai/iyUh0+TBCA88GTTgrGS6lX+vjyJpkC/8v/R6O5dMalVDb8mmqkgNFyMUdqfF+pIQ7HApcS6qSl2BJFsfA=|Chương 781: Tụ Hồn Đăng (3);GpT0q7mdrMSjBOrijycfZw1AwnjAym/nnFqELNXvIpvmKwaLskiaHg8vwHKktcxkFjHfT05ovLbLA1ja/lA3TVEmV0GPeWibXzYILxzmyQHYBwYBKk42ROcvWcuDmNJfnsDsb3Jw05k3FHUclrSkAJ8ytaU/1aQsGZUu5fvDn3U=|Chương 782: Thẩm vấn Ứng Long (Thượng);aCsfG5nz5F5NSphWOmqKdAmr9tzAYosKk33bVIympf2GcinIc5w7SSbw53PGskAvhoWRn+Ix9sJ9UH79aY2WBdtTxlde+ZAWCyXuQYWZBQpdKjnhUVZS5t/X/mVkJqP3bW7Q30Qw9eXckrnH1kiQQ9cd7e0R2QPgbs5LKyvNCV8=|Chương 783: Thẩm vấn Ứng Long (Hạ) (1);fBsSIGd4Y38091Naf4lvdLAleUZHfN/1yVccM9GGYoWEV2mLb00XE7NiL/70uO3DzNr0JjkwdipdCD/IpN3ZWICnly42meKHY1VvzqrDOgTWu9fIfJznx9YQjVLNfnim8lFsuo5V99tNaWlOMD7sAWVPqhip3OqJfKIhXSzCVks=|Chương 784: Thẩm vấn Ứng Long (Hạ) (2);1FsJJpWVA8sEA9K2STrqVWebUQsud5ez/QTR3O1ga38fEbfyROyRDcZdfvbLhB0rgYCpPO6HL0VjIJKheIfAHCWtadVE2FdSDz4nbjjludFVBYcKP1IgvUVQaiSq22Q7pW0ODQkzYNDpoE/4T5Qf1jTuBLAYtXGU1N6r9gt5jog=|Chương 785: Hắc Nham tấn cấp;ZdShhM5cer036/U4kivAJ6kq1KE/zLXSmIL0r7r8WdLvpTGPz7AH0d733KSTh1cpVPcDqwQ/Z01P66aX/89yJnDa0/xtKI6NEvhGabMPYn5P/Z6R7iOc43uIXVg7GuX0HXv0RCztt2Dyz7W2+AeMVL7AQC78kZ4kxySpD2yCpGQ=|Chương 786: Kim Ti Huyễn Tâm Cổ (1);qOYA4hV4u8Axbbf77Wux1OaCOze+Re0hsRBtncBbR7TKqGWR0hRdBhg1xVJSST4xKAkYs4ABYvxh64TfTdSx60YCPkvZr2G1sIlVxEzKo3oRAO+jEdz1GPYwQ8tmDAz9t2keTVmOoJEGAy3V1L+dEGO+7z3gAgWS/qRyBbEMx9o=|Chương 787: Kim Ti Huyễn Tâm Cổ;Wzh9bwiPYiwL0JVeXrZSs+SMEyU2cUOjhKq8RuvFSArCnoj73wpnXu+efakiV5ZZZMa5WUgY/v+1j07ZKc4NHOAIdwD5tTry/8irtCUNJMTNM1PA6ZtM5Sdrd8bfQpLvbHwwTugeabUOPAPZfMU7Z14D2aB4DPfR8r4b3hCpg9Q=|Chương 788: Huyết Yêu Xuyên Toa (1);VrJ7L+UZxLPYNBqDYEiMAMmaRpwAMZ9pOs3yp0sMgN/YuR1gKL4dKaY+rgj0Oum7IUeq943d0NHRKmBTHQroWjbq2DYHPsFBza/Kr8mGwr4BFDGjnLhfjuuW0BqyzxtyAjMOQEh8qI2EFagJIMsbrh5j3FYKBBtkfTkPOnHWR84=|Chương 789: Huyết Yêu Xuyên Toa (2);v1g437SokgrbXXldPMAuB3GrBVNmCiShhDmBknmzVuZB801UAj0ArTxShhudpgGjSVeym+e2kA+Xz+ExyOl4LOG3+IH98pImCaABMyeTpCttMau00KjViT0p8YGA+B7YP+sOLPJLWR7PTuX49Cf40iA9Gp5Jfd9hkK3C70aFMro=|Chương 790: Tế tự chi địa;I6blRRNtHFH9gM3d0Nw/b4DIyN67sEqZ94RJEMVGKY9btAR8fiXDHvOWh4haNrr9wnLEUkwjW+KhIkI3FGveC0QCJ58iIK2TQJ7a/fguFjnoBBM5w89Vnct7LqKLYXggkMhOApOh8uUlvIUEXCeoDRHuSuDjVZ7w0ZtprCHdWtw=|Chương 791: Bạt (1);ASugVBR721ptI2CvHKdv3FwdMAij0PybcrqESfbPrteNkScekABGGfsFpLs/l9+MOdbPu6lqrPiV3MsPhWTKG+0TlwugzhZKU0iy+phQ8ot9AXR7W2AG/4L1kBmh2ZmFBu+ZTMrgWk6Fb+7GESfeBrh/Db6BbyEMRd/MKiT3ZL4=|Chương 792: Bạt (2);1zpHaAQPGygBtDklweB9xGRVk/6o3N3oPBVTsZ4I9Zli5FuFG/VZo3aQhuboiCTUMXIBG7GQo9NPz0AjrWCmOWanavgN77H5wcKB3UCf3eOar+M3hp61xYa4MybBJmy7A/AJaddT7ybUUWCIL+fqV+WdPdXdHv6Kt4BhtLSeYLM=|Chương 793: Triệu hoán kiếm linh (1);jW4smMPIwdi855aKJEetdZyWPYDgwH2Jmzj76FAX8VXu+Ct1q9Op9ZeXYMGspYH1UnmIOJkXB3zaDiE2T4ZdSnwm5Dr6HPiODFBXc5WTcWlVOj1x3LYsW8bjFx5lYth91g0qCr4Y9wQIbYUehVQV8Y8FjE+xhwWa433yDlf5828=|Chương 794: Triệu hoán kiếm linh (2);Hy65Itp0ZN8k5L2fAYGP/SHt/pEt5iU7eX8IC1itl+MPbFxHc/lv5cQzyuAS2vzZjytlbb+NtUVpqnSJRbOmCFTTPGw6pjwy4x7zy2/yZ9BquyQz5+83Z4F41G4QK7UYIZRv3xo/CL75O8FaqPBysB++sHNDyGCYR/qHlluIcUA=|Chương 795: Kiếm Thần chi tâm;5ZSPKDOoh7capFknYolvYWGGY/t6QnG1qn01H9OrgNXYsijsgAeWCNo0Lb3FffTe8ogg6Jbs3xXCXnfLTYWVKRxFCnLEnSnaYutYxZafpe62RAmUixwIoThFYGatDzgSJopGsSi/KxqNn3E5LEou7sB7f6e/sxL0f4tMdRCVq6I=|Chương 796: Hình thái thứ ba (1);6vMRf3VKGGrR/sHI4vpA8LWSIG8Z3W9uTYG/vuB9FIvFBTpG6VbSaX1zze2kZbcuBKA82CM1T0kKK0FYcCZx/M/HVZNJq7XrKelulfydK8m6ySqmhkNz2+it3d4guBc/z3DWXScnYIjyN2ywsaHen1q7okhr6yp0iFWgVhQVlL8=|Chương 797: Hình thái thứ ba (2);fSyVZkDbEG2NJmT867m14V2lCPCForgU4YpeG6zqvIk4lEsnw4WZlYNzserAC9xy4H901PYSpJ1HIK/tC9vC07zC5JBjRWH525Emna3RJcPlCxqFQXoMU81Z32v13Yd2HqQG5BwtWx7o0AtP3Kjl2L3RDn1NLgSSZwTlFaoxVsI=|Chương 798: Vô thượng đại kiếm thuật (1);5N8EgloYiLdWZ6wjPaj876xzno2EF78Pj9IqHw+kY5wibxFphZqEmGnpqr90nCCNUchVbhM97aDrYqWsUqE67Ez1ebgDlo72vT9cGXh5b8BuRLPk/l9ostAemzYTskNDrw7JiMqx3dwrX9HAQh5QZi+/v+HrK+pFa9Mg1ERRlQI=|Chương 799: Vô thượng đại kiếm thuật (2);AICDikbjSGFz2nMMXdOXiuvCvVrtkXfOQko9i5oYMQvl5SNt0RwsByqVfaiqkcXV0IzrLo5W/86OvBadlCYeucUrQuNA9UO0Gjl3BdI8uwCAwd7e6bGqQ25bTw9fmcctqMy1pUZLUzLgSEySdQQOGd9M8BIdFbZEHmDMdOqkV74=|Chương 800: Vân Huyên đã đến;UhVUUDNNMjN8zjzTHOua7WP4ftQJc76c1uw9eJjqdYkLOZC9EQVF7eVBDlxjQGI8cNBMif9rzhemE+Z528ozP+bzrMTgEVmzUehHUO26c4TlwS5nHnqSszc90hNBFjuY1K/7mqzioMbzHsc23v+4zm6NkeAJf+50lr4I683vpoA=|Chương 801: Sư phụ? (1);vGVpnwMAcblmazOJEWdft9CUyAki5ccjBBW0pSF6JUIQajJVzwVXsiq42Mje3n74LS0MQ+DyOL4diX1BMTah/tlA6LaOeOCr2LVd227cqstSryph7CYhOHRBBni8OJeXret9H4+z8Vb2ETDg1tjZlpMAXPe/oV3wVRshzcfHAus=|Chương 802: Sư phụ? (2);7M5ekkhwUoqbFckefKg0/4QqP7097aNt7MeE1isUgraHcLWSMPlARtMYwFctK79EjVeSWctimfzFiXZnGZsVQdsrZTdNCsNcI3tqSjC4n+5jErntXLo0oC/S+8HkOW0ilIefgNS8vB2DzXo/OLEkhEScQJT3cBRKAOfMFKWcngU=|Chương 803: Trần Văn Húc kích động (1);oYuqiKErxJlktirWFf7YX4zDpQ4oqeDed25OMYUy3X3EqhMCSWs9+F8flJgW70wm5fEM7QQKnIw5XebtqUryRYbRU3uXt8hXGPbsR88JfUkULIKaJAU3cvZaMr6c8RByoH60wNXfqb1aDtj7lSE0xE/t9TjY/yEu9aImTnCowDk=|Chương 804: Trần Văn Húc kích động (2);Ry5D6OIlk1I+Bmzi9wwhafdnrN5QzXsQytJ9WwlTF/RuCyUSqmAb8wJnupQ1ONk+TCxA3UcsuPnCt8C5BMkAQpxhsLBu8tfsiXwsNhGJlfbh/WzPO94la2CuRlafGy+Ltg1S+0lHET2NvSdqSnUDYXpURgmWWwFKbxaJKRVqj3U=|Chương 805: Tình nhân gặp mặt (1);YMbd6uRSsh/eGotBvRoa55sJp76w6ojbdFLHrU4kIqttRLatzxC/9GZtEhhyR26UNVFXsHLzWOM/z9asf9lZLL1KX7QocSNSgeMEMHkDnPCIF9nEC+si/MaBGLX+PzhipMAnCVprVrj+MFfQKNxjEnCxWEK5SAlp7V1D0AXPiFA=|Chương 806: Tình nhân gặp mặt (2);dR9QgdW3bfh9TqIdyY+8Vnw9zlsr/TaGJGEF/Rm9h5XhjUV8X5SjLnuQELXzMZ8PLNgwFbA85G0tIBS3s2/r+rDnYW8aFvJa6GhmB/Za4s42+8iOdv231yvM6sxkUd7x+jA3UZZh9oXdtiJqV8Z3Ppi606WuctAmz+LKTNY2TEw=|Chương 807: Thẩm thẩm nàng chết;EJ0bMFhHxsEahszG7BSYSFdBVUjx8ywZEe0uaKTCoaCZz19/9gRLRDf/TLa4Uv0BJZsntexLGbRklpBD1ndFRjToR2KOKMYS7v0V516iBGALZBpFSud1LwaH1uPjxpQeesccMYCG6hznjNe0WIBJogwQ4h1QeFVTL4M2wbzNPs8=|Chương 808: Kiếm linh dưỡng thai (1);D1h/C0eX/mIkeXuDTI2DOli0KG82Gso7oPiFCiEi4ntolKeajAGtjripMsrjgjwKJ/oIY9Xt5UqcPZiGygdv42HmkyX0Y5DLuIQzr6tWOiesI7kgSo15McGAartIxOt9iSBbM20Aa6IP9euCwnsJsh06FRKFOIroiVVK98qABGY=|Chương 809: Kiếm linh dưỡng thai;3P7viqMQPPM6HtB6u9uw/OS9ZZzLDJmOUSQGXdeRUKacRbFr3CwXIhbfxfrGeXxM2HuAeCQzur3v829KIWoFkIwnAGqHk3QGLLV/YvRsU4UQi9/WrOPOtGbN5PHk8kJ1jpi2+wGVT2LAqNUY62XaWswwhnIuZJYDP2pZUvPrrJA=|Chương 810: Quỳ xuống (Thượng) (1);fd0ItdxFpcXOu5LzIzAfqpcYGJku5Sn6EnuFiQyoc5Ark22Yho6vz9mQtMUN1yVGDS+5Ap83AZzigT7U3q0J6fSzjVWxEe8SSltX3XdIvnzyXblFkJKKhwQyLekkrPJnhv75AiL8CQ0tSrwgd51DaxBjQyGLoJ3LMlHrnHPuMig=|Chương 811: Quỳ xuống (Thượng) (2);xYuqVDcquzWO0rHFXebm3YOom5aWJePBiJ2aqpO9e3tygdyhv/RryfQdpcUiq1RxzKKnJFrEl3FsoZRaFT4kHStOkYtuWgtaonTHBnlqabUC5f0Nnnv5ik2zhaZMootnvY074+P9lQi0AsuzPNVZXYikTBseOfiswO7VzRxepq4=|Chương 812: Quỳ xuống (Hạ);A2aKhHh4JMZw/5IWCTVRoLSKGW6Mc6D/MFO/G06BwskC6yPIY+9uXm6JsG7lo4bgPEyz8HxF8bmNP5J0hFQppCT9LYY8uJmYONn5smE7VGG5CqSNC3SwELkv32ZrVdaIpkD7kKYuCfP6LupITIHjCI1wrVlhVhqB51kNAVA00/w=|Chương 813: Thiên Huyễn quyết định (1);giCOjhXFmjUAa+h2e2P72rB5RCPZyLP56k5ZhbanS4eye47qWCz5sRCgam3IgSnfKXkT/V2226uiZ7ucIiMewdEj030x0Cj83vnB7U7fPcOvMwc+e6SKPAVtvRnyowN73AFBinPkF5SO6Jqrfv9uWrtOczUExZI2/hnG9oCY7wc=|Chương 814: Thiên Huyễn quyết định (2);O2WKgOr/d3hL6OvnMzzaWn5FWtbT+em+EI2p0tqcN+yX2fAy9u92YF93Z4NbE6ZbAcGCLpOjCBqe8nOzlU8DEHawxre3gs6SGVTAW+l8GigtECvFLElcZxvIFHYwMSbhtJtmy/4CeZUqmt0PMVljBt22OuuZVJQQlx9z/Jhy+Lg=|Chương 815: Huynh đệ của ta (1);tkzXq82DpOBzWcaNsmexCs7FWXk2RZ2JHmAue+Mxyjr9C+YIV2C3fHhkvJTW69gm4Ak2ob2z6GG5Cu5DLLwSOTAU21DuZiEvwDxA7f63Ago8APpAr5CWTAtidLVcK/mpFovf2zbBVilavVP9YWM/MrTxdE36mtBjrAoqA1UXssU=|Chương 816: Huynh đệ của ta;U5tmqeXHED0sxsFx7yMLId9VqIXtSDaMXu6b6P57sX1zKwqSSebeqJ31TgyJ3DantYnc2qCpgxoK+bQNdGJDre1bcQw5qUn2wq/8R+o8Tm43e2ii9iQNO2Y4pguSaeFL7LkCOjSyWaN44om3J1/AlSFHJTG2lcTliZVhO975OG8=|Chương 817: Vân Huyên đào tẩu;BeUXrjQwiRBPgxxKFEHOuG1khFa7EobouYWWZfBa9SznANuW2FlF98CMs5lepXNFCRqJhe1Xe2yVVvRke24K7zy/DQ1Td4dSwvLq5tx/Y9ZT/UT9xK+fFPLHvtoTL8OraB8ts8VBKQTGQKODz3YbnayYlyr0l9F+Oe1nZFn96WY=|Chương 818: Tông chủ (1);/XWvg5rb2RoxIwKKtss2Vlz+hM9zJMxNFgqus6Jwud96BvfwDtMaxTLhyoqwo/eiToat2J1C3AWfuAN1RZ1gORgJMQRdTIA9NQhx+RJ8215GvVs1Xsgjf0kf6iH8/HjPkglpB1Q04oiLypwNI64FYf9Az+nvld9+7/4lRh7/T1k=|Chương 819: Tông chủ (2);RAk2uR6bVNUOIrHxBZL6bVA9gUwAkI0RuRYlzYexNDdACNnMuoVTI9QIc3RUvux3pFn2K1AVYB9Isd3gqAW7UgU5ipQSD32GQhEvPk2LsC3eH6w7OWA/UgMeMzOvGQCd+Gx4oiFNrKpfPpza16TC9kfz63pnpLuqJwsW05QsdaM=|Chương 820: Tông chủ (3);zf+bGYmWW87oCPbJ74CeuAaddVwTpzNVhiJtE8dldQeO+qUNXg46+TDxo3yED6Og99uf0khwjkX0u+6/setv0AqFlMEvsm7ha4gL8lAhpwN4fO9F61dYxHNYjpu3mPtkXjeHISIoH6hfp9feVPM7UfRNCJqjTAv5JfgtpB7my4g=|Chương 821: Song kiếm;GHl7nr9jhMejpOmx+djuchSJbHN6WVWe7/9JDkGvpYARcBkEBts91oBTbkV8mBjETLjtqzZ1o0NcgYbdk7zWp/w4b1LWhafZEdHCkvwiM5ZcJKr8zY9udYcbaDYy+9y2x3E4QltTKBjxbYxlbXH6p35rZsh+plB4yk5Ont5Q+D8=|Chương 822: Tin tức phụ mẫu (Thượng) (1);Qjwl0dxblK8fZa5VKtP9IR9k9jYsix8KQCQGer2mXmtZjwzE95culEMkA3IekaOOo1YIkuU50i5NZoqIGbNxbinGG2MXnx7cf+kULVhgKqz8Gwth2q3t44biyKWKnDg13riEknQcoiTC24dSIVeEJvV0k/HIAVuiKqH0mW2FM8M=|Chương 823: Tin tức phụ mẫu (Thượng) (2);Y/dEvy3iA7i3ARh5Oc47Xm8rsyZDJDh8vjbs2XYAxXWeUpAJcdyR8IUdyQ/Ho9Pyhdcrqy6dSoxQRvodCa/T+ys6tLut+C4IyImFrnZRqPT8TFJQR88WnYrQqwFpH+DDBPeS3rwyNi6Em4VymoPx1+jCvgfyYiFWqIog9oCsMxU=|Chương 824: Tin tức phụ mẫu (Hạ) (1);PzS32MpjE1J5gTMfeo/AczkvR/q+OeQl3YBD3b9tJdrW833tzP+L0dHk0ZeeJslHf9c93b1Js2JRKtaAnjt5ypQLe1aIqFMMk/ixAWUpwpQ9crd4nBR7k3dPyCItf1tVOZ0pt2X5WI5SrmYSZ9UpQzibm/OrNG6wzVRxfxFnurE=|Chương 825: Tin tức phụ mẫu (Hạ) (2);rYcZW8SL4OIL3ztASza8MSzaTqMT6uuTqeMQgSue1p6uiqUucdAToftTuArnapz1Np/b/ltPmb9pU9t7mJE5IucghEiTedLn6JCQYugGSdHMfv1+GTliKk0+am8eLJ3VIKRVnEOB4/BHtuUffJHJgKAblCqwGyQ51aPP8k68YJI=|Chương 826: Trừ độc (1);X5MyP3muRjE67ckseAccc/V/MYQjR3sXWUWKLR5iNjGc13wyL0+KwNt4EH8qAZuMj9IIFyVEmFl47p4mcB+qPFy5Bx/cGeAEXJfNU7LyHfJVfa28HCdcOlX/MqHKAQNbPjwo8bS2u+mkn9wKnaxMpxEH9Ejz6LWYb3VLrUdGr08=|Chương 827: Trừ độc (2);Hl6AjNwJxRnbbYiXw384Q9v/vLlvmpTFoEAPNNV7cxRSYEaQq8BPZhQzC2pk1loPmduMLkuT72mQu8yxrES1l5HOUmjtf9P3UtpN5XG5cei3OC68/2YCXl2IRdrd/rI3QWWxBFZmA23EXW0YoNEysyYU6i8ZQdXuOGqStpki5Uw=|Chương 828: Điều tra;lQl4NwD0PwOFr+5Qe80XUDR7MCUMZnXANvcyZvqoS1lUdMmzdMo7LzaR7BkMFVBzJQUtReayOw8H1vZHBB7Lle7eiCD6l87Fqlj16gPmDeTm3ZFwcsGiMM6ZIH6o8I7Nsvu0ZL6wIL2wLujvWbM8CZuOdZAGwbzIxFWJEX43SwI=|Chương 829: Lập uy (1);wj3e7wIvGGW8yUYf5gy2LSjRITzyWb6qQbmWAKEN9WzfEXBbUqrf3y1q+WOR2pKAw+EU2c7bkh8MVUQ7LYIXpAjjD5MtIBBjGuulrB/p0MhkgzJKzUSw0A/Ky5bwBCtgjOUvZwFRXLzKyAwSP27zpWPN4rtrcPo1omtsmYGGbk0=|Chương 830: Lập uy (2);wY2KT3/Z6wT1cPZ6VMpXHCiJGlbEeBoc83I2uSHftBhdiJlH9x2b3BKtrX96kpF7uVROfe/24suFPvvd8l0kI1okfyuiU9yEtbeBPWBHcRT9f9cSdmJhmk7IgMynYgU0J2XtiU4nJhwAFLdeHG+QjR59XPk2KEI2HT6WGl/H3go=|Chương 831: Tàng Bảo Các (1);EAXfQgej3w3f2S92c2/EFEv/O4W8JkuGXXaei615c2j2nPo/ze+Zd78ngRHh52CrueaFnWVaxe/UAG4TiE2xx1YESUC7nbK3O3pMs32cZnGy+p8qcLVuwhjgHM7mEbFsfBtKDgycfXY3+4ovn2jUPH7dZqIF7pjabivCWVsyKtw=|Chương 832: Tàng Bảo Các (2);GX7jcjMn8VdYgyasxj1JNRBFA2nOhfLq2Mx8TNhFNzkFgboD2Lqi7AN6Aqb9DgJITGHDQWe7AlX+/9St3rduGN7sX29fVp0RWp+XaYmIeffyStA4gblgG0r4i2WhkvSLHXH1bvVNRPEvsTUGIsd/OFiV4Prt660tYvx94gPnisI=|Chương 833: Hai đại thân pháp;0n3YpdWwVo4koBy9j/93NlxFCkzKiMbq/za3d6GU6RXSF/8UIw6AfjeXHFJ2eHSuNu7ew+WLLrLI/a9/TXvAy0DPFNu5DlGhtA/gr7N+qhP87gcCGg0tWSLHVE6FrFzOJXItsK1C5YzB9/NmQ37kvF/L3k8/WC757Tt1l4fksmQ=|Chương 834: Sách vở kỳ quái (1);LusqZ9CL9k82h2JNdY2hIdw4R8YEaMc5D4LcHBcrIr72gMqbCS3lFUV5TAPNAi5LvIAP9eHoCUKb4KVXH8SCu/AEiFBqaDIKUdKj2XgI+uAVBGvXHwfCFTUmb2D+ROm3wAo7WJRGuFmHinECHSe69fHD2tUbbIYBEl+SvCtToqo=|Chương 835: Sách vở kỳ quái (2);4vXobWRzmND6/EEUa4uotR/1fsLfNXv2BJSlFsDE7Li2Ykk5lv3g3KKy/Nu9/v+Wtzw0ewfq4GxevqWwTNzs50lnsb+uGgJpmX4HpTcMEx5xnOu/Y1xZoGc5jL3UqKVc7BnIulrxEQ6yQgfK7n67Ton7kywgHwyrn6FW3IgxGec=|Chương 836: Phong Lôi Ma Dực;x3QbvHfAvm0I7k77nfF8FYJCEfY3/dIdjv1Sy6KxLFax3OEHXQ4jvWMIDIwn7WHci4Jzn6aN69yTQ0R49tu3mD99yo4gjBq3R5fACqMTDNzXJuMavta/o9Y4a8AB3WpHzr7crDg1AdMRU+svK+Z7YkKYTHbz3m0E0kWt6vaFUlw=|Chương 837: Ngũ sát thành ma (1);Ndrw6A8dFdOZubt/2qW2lo9KzKIq6fhdrMsrblvwrGXJeLvwswhIJyJv7beyzgkmZm1Wgey2v4Ha6ZuwThVxbE4fnr5PboveEQ34BNRCFerNqKfmwmx7hah1Q0sjkwKXpkJkJOMk6nkNIYbsawOiKUAhe375c4dRBcraGYMqjuY=|Chương 838: Ngũ sát thành ma (2);cyXhUtsNdWserHPJZyNz2U1g510TVH5Va6YpPKSDcUsi+41DyRvuqltKGv3tzlon3UARxwp/bWIVSvNc0p4wMuvpGAJiSfWn4ow4UA0qZdxYAmTNTyYCa9G0VBrtJve2p1iMY5Q4eFyhNsTApHdPoJELcx/nKG33c9YOLhg33so=|Chương 839: Ngọc bài đáng sợ (1);ABmZCDIlLuDbyhg92ONhSBcN2PdBs9IU5AvbW0k7PTbKElsdmRp1Vaa8ukoMs9dJk+BUB8uLt3cR0+RAWioJj4ddPqGc7deARRsrmWtjRfza3kr7yDwsMz5+wpWrIcKmAPh+ln1MoWTrLAvqUXANHkNx1I5n8IwfTN2yFDCl0g4=|Chương 840: Ngọc bài đáng sợ (2);Q+fJvusxgCF7eAzPDV4UvHF3TUBR+rrsg4cuinvR5YA4+QS24H3adXfHEzJy730CG/ytN9A4EtPO/tsMB8ZEpPKkkbyACOsHwbWh97pz0KjCoiHGzkItraeoJSs4sn1DmqGmLV6wGrL4Hw5b3lvGHMBgpTuP5DtuoeM0zOnuzC0=|Chương 841: Rời đi (1);3H1DXyvwwRwWtoLkdIWDIhhK4KMjp5YoiH3XRbx1WAtjr+75pYmDKLH0opTeTwFIuubyrru1vAO0CEqrKrzQw1Ak8qP2qufPXWXjBfVDuecFMfz2l7smEtDedfuysToEuP8y2SNDNjea+YpZwslSuikRi0v3Zq8+qfJnWjTagko=|Chương 842: Rời đi (2);OMjCJArPGrBxhqXcUq5RptBOIoeh5jRRCzBIAR0fm2xd5eWJGe052tPa5YJphDXTXEjrtSvJ5MkBZQBlyxFJyfCkvuyo3WSsydwre9cCyXBc6/CH5Jnnye1xZ5nqZkxFybADWqInq5SXI3Qp3mrSqZISjXeSk/LYBsjE8e16wrk=|Chương 843: Tư Duẫn lão tổ (1);+XOYSV9RMuSK/yLN9USEzxtRSKnMB8nTEU3gsHWMWaUg9bsjuEvV/Cd9rmPBljsV1kjSnk1ig022+IHJoP2kVZNsKqJgyXvA6v9tzJkLfpy+XuGDL7X1NEUPlAtnTGdNvt/mDnmK+KTcC5lBWVAG/6rktd+dpleOrjLiSI1KEAY=|Chương 844: Tư Duẫn lão tổ (2);6WychuC6NACyQYcBEVZLjNvhcRVoeD2dwUx/XkciCe/74wIIa4RGxuOObDkeuDKYKqgH5BffgY7Bl/B20lbPwnF2UlYTOauRFfpl7dXasiNmjOyFVAHE4Vb/tMF96bAeza93kgUEQT/pG5n53miUIwFr+Rm38DSMkMKq5cwtAVM=|Chương 845: Duyên kiếp sau (1);16LHVDReWUd+3EQLjR0NOrZXWkf3bz48Jr2xfj5zj2KNMEp+6LcmoOJt2vYlB2ki5kC//mYfv8gCTZCRFFUeD3qZjSsf9/MplQj0FY0A/xlswCxQAsLYyuA+P8oJhj6kmQ0kKd5OFX3ZcODuWCZ5PA5BQ/L7byjbynHD75iD+UQ=|Chương 846: Duyên kiếp sau (2);TBMAgaRGwAUfXgYetNPcpidZQ0JqRkP6fHfzj6XMYC+YR2sTXH24DV272x8f365Ln86Mrt8h5nD7ayfsZya4Y3ElSRqjxyrfCYzmjR0YTUQXUHMyl9nZIlPB8N68eHrO7uP5fvIiOZlxt0blCFTvHzk33ExACpzteLdidk9m48k=|Chương 847: Nữ nhân điên (1);IBEFZ64Dm4whV8SwgL00jJfuj9q2ZbUsvyzJmoSlodHt0ScLgNuL5HCeNopnCOWr763FZjGtda1CqQwP3fUBLqtVaiwj/4fTLnOSZEMXBX58/42MFkRei4WjoVBUgiPDgj8rzdeUhcQrEkZmxPeQKI8WVCemTxHxhO3HNjBkXPw=|Chương 848: Nữ nhân điên (2);lP4/OMxJGPCUn6p3ZryBetUgMSosQ+TexTfrnmNgauACcAQ593/ZZXBVsKO2EOoAQeePy19h0biY/eXZl8SNw80j5LVEN7xZf8k3Fib2kYdE9hS/G7GOuWfX+JRyNgmVLkNn4naQa+Suo/TOgDHIFv3FOgyvTcdgRvnrTUlSBWY=|Chương 849: Nữ nhân điên (3);Q2enf9Hx8mf+OQMQTp+2Fe9a6zGwlMY/YSBNSClKrQOfptH8kKqSVzn04cVAXCKlPRir2np8VBAuL1L+kcSC8w0LaKkGdc5evIgYfCLkYA/N6lokUex45YpFVZ6dOiTLaQITl26kNrBgIqBhjaOyagOgMRmiA0LfiHsHNytYEdw=|Chương 850: Nữ nhân điên (4);wzFoWh16wsQ5GmFF/K75/PkCMg53wBJ8HvDXMVQa9cxp3kSsaabYMG+Y5mvHTb/9uyvGCg2XSpeOJ6COrccm+q0XfrvI/k/vA1x1y/Pkx60XeRN/J1qc+e3bJa23sTkEc+UoP/SR4S9CU5GtNAqx1qdYl+S92SUScX3XNbcY9qU=|Chương 851: Nữ nhân điên (5);AIOBPr0seuD4Hw4desfy0sbkXn/pbpVL711FNCtbHCuEMwdgTwdBrTHF33qoEfm7yju+rqT85Y4YrU8J8lpnWagKNdSfKpjGMNbDhOugv790RCAKT2+7qc5nbl1tK1G6MdYXGYrDi+Y6evFh+PQ3pR+CsxPYyV5at9S61DNoiog=|Chương 852: Nữ nhân điên (6);Mo9ALC62B5TMJLWIK/nDrzDO3DG5pf2Fn8nwhy0yuAkVjHsNuKuQAopt21XEoGpWyYttAHHUbCJSr2SJwRFnrzqWIHn65UXuksSJOwqtdmR9PR64Ts2cpjHEzeUhsdrTqLEtAU0ICwS657Ff5Z+NDAejjzzMLnwPJsDYHnxGCHo=|Chương 853: Nữ nhân điên (7);8ROnZqribIULvYw3UOgmlT8h6tYROw1J2QcAIqBPM9acxOb8WzKJRFeTZg5Q5sg8qWkLKgsJ6oLkIhR1Td3/7sSyehbMdDfGbfDq5DiVWsKS0xXt6nxNJCPl22DMsB8p6iZgTqYKxJP3l5X3PmEFMCNVncdkqCqK9GFgqba95h0=|Chương 854: Nữ nhân điên (8);aHTFyle7jfrrU98241K0N7J0Vn4jcwUWnepx/ekgrMvzINVUAvZdQVdNk+e4dYMta8Q77hZrRoDRbxFTr+bawsYDkPh1YdOnOXctvE9x1Kyj6emzc/3wEl/hVbwjovG2yCJnyWz5WYHhND3Ja3DoEw9UzcRVRgGd+1Ymyr8luG8=|Chương 855: Khe hở (1);lGZyiOtqm4ycplfJe/h32Uxn6H1XVoLrEfRknf4FT4JxYOPxKiDnd6PM3X3zZm2qgZBYRitSWOoU4O4VTocPNKYAgbqQSmLHfhN6D9undOvDQSzICwrnW/Y+iWg7SN66yyMqBnA9Hgegs+ZNNk1H3P8VbiSkUOK2iCix+wmdTmU=|Chương 856: Khe hở (2);yUFI95fuYcdWo5FCUwLh4txume2hScPiet4q5pdK9DasYwiZ7r2s7/xS9bZinvLKGHYm3x/6+sru6/OWJfS9W5dhME7VtX3L+IQi4k/sO0vzY1qZ+oZtScJEuXD451WThBgimAiPttU1Tk5bskBNN2kSHPEPABAyZcepf6AcS5E=|Chương 857: Địa phương cổ quái (1);2Y/9Lu0cjGnSRvBy5XS39rwmaf9+eREgwSvRB5tjUVDXrvFuPHKd0lc+weTffE/MF6xYeY/hliIDagavBCL2MAQJfI+TGNaLzlHLbTGGsT2L0UCMTpf0YGkrBgSuk2CFudKyTGXx4hJS9QCLoZ31PQhPGbjkBoYGmxWNAXWEQs8=|Chương 858: Địa phương cổ quái (2);hkNnHFWIpjKn/YAA0wd/B33YdJWDljJNnXOACUSa6AiJhR32AoEHKyS4XAwl8vq5HGHO8/mhGcSuWc10P5OBUqsiJn8yGg2te8QbecQiAKEMlzExE6BLWzHz7kvXhLSN5vDrfuhsVGQjaNcf9HwY4Jh28np4UG5GHkslRHD+aLg=|Chương 859: Cửu Long lạp liễn (1);BeRyoZ+4vcez7pOXvKBb+gXW9opGhTdHFR+eNpq9pXy/EHhE6cT+NF6KCKpqp8woW/pclwa/mO+M61Rwz1Thusb1cf/1Nzg644MQanS4W4gsoLgbV3gCSLxeu3fvxzloZhFuvlzuEfqSCVmw4ZpWS7mkSjpFUu2h9+WjQnOR//c=|Chương 860: Cửu Long lạp liễn (2);McdKpNeSoxxWjTOxbyCncyomxU6nG6wIfAew7FSSHo9TDdY6g9OlDE768jf5LwnvRB1cWHYcjtrcGs2PR5uLZnDp4tbosZjbE7CWftu9vxJLEjKOnhISzr0tdWXUKTJbXRvw6GXoeld30DbcX6BUsk0u8Yqr7i8XovUv7yzFU70=|Chương 861: Mất trinh tiết? (1);UJsJGeNciBLFhaxTkObIss+MAoGCntscCSNL2EMjrVPikMwQIyVBNeueU/eKX3J6YhZcAtV5Afs2pAgYm7L8pHduQe8SagEwL+QiYCrEu1YctyF/W0/Mnq2VMvgfKD5cGjW+7NRAWhOuays46t5wfkVgPXcH0Dhb788z5HgKiNQ=|Chương 862: Mất trinh tiết? (2);Uv0xYFNF34+Hjwyewx6pqbCcd5aXWNYSepBnsQ0ASeFl1PtNNZKppJBLBvYbFLYH5k4yAgqMXrrR6EED5adNta3+Jk9TGG85I2YIu83IGPrcR0KLDil+5E9dYlKN/2ZTLqNOVqxe1Gr/33AyNG4zG6UAU+WRsi59MsI8EOUFVyI=|Chương 863: Đánh đòn (1);6q/lhC5pLOIdKGluSdBwJrRseWwMe6V6AFX88Hby47zlQCu4d4ID5INPPj2rr5tgHzsHfvdSIo6L8K9xLVNX8W+KBHEFSPJveIBX4RBoNmQLrvQ4XKBnRgpiR+XGHKIC8akwoDDnC+vU54w6q54MvgFsDfU4I6Molfd5FIKsBv4=|Chương 864: Đánh đòn (2);fXztsKhQDb+nIjkPyxaV5yDSVW2GYauOEpVC8Y3oAsqmCtu4SulHc3wIAEHN2jdm+gO9T7SvuGDMLXWjYs9PRTDydx4kzCx4Kh/nu7Z2A0hE22YVhGzxaUketgtavZENhH/MhEiNDDGL0tIClqVFm/Hcou8pEimzuCQTbqoRXRI=|Chương 865: Bắt đầu niết bàn lần thứ tư;5YmECIRQbVdoWX0yqNMESAzGMBSxnZpv9d0u2rmuP+f/aDYxkWqSu/pLkfY9AiGgLOfS+FU9+RzsJsCYoqfxQFB/OHGvzAIS5ScHw9Uxa6zXOk0mfh/vIKKuVjH1Vmvmv4HPHQKneI/0pK0t3Z9+hCDQlLbiKYaBckSazz44dUA=|Chương 866: Xuất quan (1);6emrVxPnRgzFg7FncNxnv2P612Y1BXLJShFitXr1Q8lx0Ur/FuJn+DilZBZF/uS5UDaApnmK3lCRlnrIksYmcw28c/YyF28UJQj8FjcA+JG77ZO5DhU4/xJbIzKrHKnU3mympkO7LFx66WG2mokti/VustLQKnLV4D6Xsj6V/0o=|Chương 867: Xuất quan (2);u/Q1pZdVipdVF1txmDPUAUMXYY3mxa1zTie9rumRWX+XzqbKhe5XwMiIsXiPX1qG/RG/arUWPRN/ciMZQqA7VAwpNgHwQx4rBCqtRzdvTBuGnxF7Vw1bKBnOi5dbdftlYm1iaJkAcRLoomH3/cyW/LI80Tr9LAtW0FqiIxdd9ss=|Chương 868: Nhiếp Đồng biến hóa (1);+uBXoCSKilgnbUqsNgUYB8bbq/GUvwluofvmcC3+InBq6yjhq39LgTkQZ1/TFUPcZ4YaT34Cj6+WvO8pUHCihgZ0Hpvz7i5OKKyK0K05n+tZJYW0u/yHR0s8lKuGKBMNZ3rgBO17uGwEivyCZPF8hDgo8VuYE0wXYn+ril69xc4=|Chương 869: Nhiếp Đồng biến hóa;/K2VmLnXGQAnAH2veVnzgRLGGzufnNcPQpR/1YA8ETzCBNdTvHnoFI9LK+3CvAFPBSmCb26sI2RA7ALnkjuYKA1RFNcjxxhdO21hTgMrm8SBDkuWjK+xugtLL+JilOo13+xtKJM2Ru4GAdxpoUZhO9B2qLTCHMJ7BsoLAIJ1qXM=|Chương 870: Thiên phú Thiên thủ sư;sL3saKjF4uUt071l7smqRwNt/4ugWA/bpLp+HQdW0zvGbJudbs/UiPl3TNxoA0ubWAy8fDLD1Oti9D1rAtt5q7I6N3PAWz9MukoVy7Fbgpno1pk62i/Cqsj3aKZZLJkq46UiYIhlPlpsk+pjY11bJyVj9YnVcZcZkKfuXViUpFY=|Chương 871: Cứu đệ đệ (1);72D7Eo7psX9Ffzxu3wvOVDlbL9nb33xU8wqbKl+HaV9o3ZGaYrm72wkWuhQwhRVfTajstctElOdZCfSdjiRDVwv3e4AaWHSabSuUe/Zzdf1NXdSBWy7molA+5rtKeATUbt+34uyxWk2pQwiX8PkcUkCrfM6HMmTGen/+UDkU1XM=|Chương 872: Cứu đệ đệ (2);FPDyiOv9K8L+0SFglkZID+cfr9VRnlHPY9+32BOs17PXIe9PlJblE1+eWE1U6xrA9swjgGaOQ5GVPBrTJYu7qDphy08FmGdMElojqblxy46U5srhSSrScQv/PuozMxqXAwagYfYvUKSnuMjVGLHxU79cEeWeiocbP+hFxdv/seo=|Chương 873: Nàng chết? (Thượng) (1);IImm8FLLWhnpjmC5PuJkxnp584zvwFYVrx1TiUELc1nJuAh2YQLcYjnibzcR//2cbe83tdgCGffmVeG58UoryDFZBm/YHf+cFQwAYVoxOg/bvCOmVc/JQ49YOSVoTUMrvokJgAdilVDpBmNQ4TJeKBAdr9PDCjkpJtqF/5/IGJo=|Chương 874: Nàng chết? (Thượng) (2);mHW7AyfuNf83FGjkM2YQ4PuZtIDWBOGFMvL54gKeppvwvQZ5UZOHNlE9TiQO9y2sPOXK3tl0OqWSdRxT4hRo8Q1X2KjUiBvlIFhYSZ08R00Roql4gPEtBweuuQnlBxTZQ6aFY5pYcfwJxD0ISvZURhb8OlMoQdui0HDuwC1N1t4=|Chương 875: Nàng chết rồi? (hạ) (1);RcjrIYncXOcbbtwkXJTQfteZfd0KQuIrO8eF+N2wrouteem0x6ded20XnnQZLSIEJ3E9+YyJ5R0mSIudlz2m6cr6+jyqjdhFYE/8fqEsU0JuGWeEVe5PBMmLbwy1Ws+iSK2ysyWTqmV/ICtInosAsZ4Z957JWrTbuWfYFKoYzNo=|Chương 876: Nàng chết rồi? (hạ) (2);Q1yvi+Ib9nKGBo5LQW5uSUa8HX1O7Ro7XXk3KTWjoCU4o7x9ESpMqL4ZQrwJ7htdHGymSmWGq9F/gcC7k4YhOJJY7J4SXMlrPBXYwN4QOFfb2qWVy8jfEqcoE8L3B+cjMIGZaunznaKkufoyjSp6G431C6Y7kXrVOI9lapOfogo=|Chương 877: Lôi binh cửu chuyển (1);GVehyWdLlS4IXDRiuXoJgLKpZS2q9VAmKpsuEroaRSWYZC1/RpGRpIsOYUEKYNcM77j3hMIReG1c/qy7XAlzkqxZEpt+fcydQzdwpV7rzCTOJZjpugD6/lxLGAeJUfZNIkeGRG3cK8mONahO9PytbX+lmzd0Dw/P3p0qPhUy18k=|Chương 878: Lôi binh cửu chuyển (2);jPynG+89NbEZufQSRMO6nRDZmOQJYmS/ErXAfIppvHy2wyqIQ7PPHiK5GWyC0nJEwoyTYZpw7JW9KbMZ7W5LlJ4C3RvKf2c56B61366NOGpaP03YWLYgjZodgEz7MQ5Kjo6USVjqCmtWPuopUkQ6kLQ1+OXifZB6DctyT8vsDvo=|Chương 879: Ngũ trảo Kim long (1);T4T3/oOdy/aoNuhtPIV5ROYD4sKGzl9pMIuhGeN2rBa0oyHUhAfJgm6jrB0CpcEuCZujE+C4BVaHEQHSK6VZ/SpFScBQGt7yghgY593fqeIYiY/eNNLRCfPsWU73jjsVawMytznXRqnMQeyMV8Wl6EkaMRd4ifyjv39lP2GniWg=|Chương 880: Ngũ trảo Kim long (2);d4+WY7cmpk+oNW9XBbY9L+aQQkNG6j4LtPpm2OxFemPuph01BPZHbbK77KatRAtU9k2NNvegYqYh0VcD8IyYgCl2s7X23Y/zcKJjWpnTyjBai2bUbolFlaLqQAt8RdY42FT/p9KyuS+1H+bwC5q2JS50c3XjJIXNIYW6okcIv0w=|Chương 881: Giám bảo đại hội (1);I2AOvIMB4TeBWQ5achLaHgQxGPJ4BiexaY0p55QGc0Me9UDsOOTlGtnKaWRHkuPFiuVgu++qXKuNwRdwJy/nwrE7USRR+qrNCTCgn1dD7PcMdLJctlOj/Hut+cmH5Dd3ZyayS6wL0UYgvgAtvPyPRxVRoTvtt4Xfs+K4ZRcVHYs=|Chương 882: Giám bảo đại hội (2);uPm1sj9jL1aDmqnMFfF0kzcrKzqZVY4eL+o2oo8xKpm80mo3SQDhTAQToZzPfpDcSytRkXdfbxlojCYK5pN554Lc64j/A/zpRpdB7FUxYK6oYaG4f28+UFg84n8rtW2WZTuoQc7tQr/gcAYIJZnTWclDFjWEr9+I0XBchOsjWNc=|Chương 883: Đạm Đài tiên tử (1);TfHMihLX3kzN6TmH44oZD2+vNQbjv68vKwXOd91PKK6feIRCCkFpbKjqoPQjNZmTPDrd2YrN91F53qvBbRQbqBtR3fdg0svCrLyVrX92G285x8wgcBFMfcfyfTw91hPxYiffYtBahqOAEBAvVH6Oe7c8khEbuuMq2CWcxlelvHY=|Chương 884: Đạm Đài tiên tử (2);x1/yFG5qS6sTEkeqd3PSfRDhTnJPPexczZms6CJ8Yh+Zq5geKX5D6Zv1H/RoBC6913euLznNbH6+hFOMTkfQRuIcNTOokbLMkPhIZhekwGYkakNWoy2ey0Dea6BwLGWoCWu/VMMJd6mYJmwXd4Ik2uX7JdJ+4Nv0fX8yAdbcg0c=|Chương 885: Giao phong trong ngắn ngủi;8PRoVjNY4NVBylOOmXy0pybbXc8XQe8WeZC/TXOR5V/rq2F6LswUK3EHV6Sbozq3+K/rK9ishyvkoe2QK/QUhWGuqmW2pqTWW6NP2zNCKPPCkQQ1oWyscGQiCoRL6T8/TCcqN52naeHdxZYMnPLZ7v1bf0qOt2cxT1EkEndAazU=|Chương 886: Phật cố xá lợi (1);pTm+muogcSpOPaAzlSnc4jsnjwQv9pPBv8H4N3LnQD1OCpj5emX3NXVEj6TCHAsMTv0fLh8Mh8l1wcrubN38vkTDwo6QXa++RfQevY+TLCZnclaGhPHuTdiFnCCX8XJ/p50SbyMfXprSPEpIIXz3Bf8M7X3aDW++sotdC1h6+Y8=|Chương 887: Phật cố xá lợi (2);0UQW65e2zPSy47fTwDyl146cucgunhJGOWKEw6ezOEyvNjWBOUqcRy2djGMoJBVKXG5Gjapiv4EDdu+EwoLalptWgopafnJ22ntxWweNnHaWeeADZzmorQvWUdWj0boZKflGAQi3vOixsOrR0HCNn/CfQD1lcKJDtO2XCDKstPU=|Chương 888: Phá Không tiềm lực bảng (1);7q/qUaQkr+YOsdk3KPH1SZ79SMo76dCECSXj/Xx+PCxRGGlHvmgscpoe7Kc9omyo1OXKvASt/v4zAoxeaJPF1lMVAb/otjazsd9Vi7nB1h1nqicLx4/Ln/CoXapY7vL46eI3+Zr4ngWuUo/UodEDltm+tcjcFeS62Z8W+3MiDzg=|Chương 889: Phá Không tiềm lực bảng (2);p5PNDLyxkmU8hsS0Um7ybEjqyvdAd114eCEjMh+rc/8beDj1Ps0qz56PWOlog0CT9GisQ3dJCm1NMCq4LsJymdZ9aLYUmY+foBLbOp9N0vw7wH85ZPa3EjQQMulzVyldxgkWK5NMdbEmPBN2VwERnV5qu39b424TWSvf6qDwF+Y=|Chương 890: Giá họa (1);dzTjfoylVFSjjGKkhM9VM5bIQLtFGJREgShKxzqnUVeDjoCycThC3Rg7oA2EzsmA66i9KTjYcd5pOLX7ggJgpCneiQ07dR4/zSUge8zFyfoSVoiJSx7rIObmhJcPjC6VC6QGzcZhALmRm3pgtMsz5u4/cNjnBhEEqJPJ2Nelal4=|Chương 891: Giá họa (2);w4L/wShmc8nsIq/0VZEtiYS48hi36keVzlJc5X/gvwW3YqxM6sPA7OgxoDIdkZWbbBSVInVY+QBscUWKc9S0w7a+woCCBiMzAkIc4U72sguyZSVk8SW455yxsI5o5Xi0Y4aayBq8UzQg54aoci5S5VNsSCiO2lal8BDroI4gmGo=|Chương 892: Là ai trộm? (1);QhH0m1OL5OZCLgOuBgOjX/0qyj6YB9YWqhyIKV7EzbkaUsG+MHkaEVECgScEnobzJMN1N4xH0JHxcHTc3mnUMJXjEoEsnKgn5zsTCdZbG0PhdLHU1grleq+I562FEFbWnTYXZFgbLQNoQXcHA4RuSu0pAQX7P8IX4H1I6R0lTPY=|Chương 893: Là ai trộm? (2);9SoLvnOcotCgRduBNt0KW79GkJAWhpE7qWmsYjcXj+btaLjgLbgjZvKFYFKWEJSEmIR54fVZjg/D/DE/Tp2ztoF0MyXlL+0f6TGDZN+n1SZQFYjVg7GDIvP/pb3G3jEUQtJ5URXv4/VFhc1ndD8H6TdSJpsdMLYKxqvbholu7H0=|Chương 894: Hồn tự kích động (1);JUT4Lg2FZCGMHymd9PLX3HXXqhKrAZRsE74gAEmCt97NaLSZQPOg9ftElrECkGTtzzB5295xFYH8b2SElzJm735tb8ZHiRnB7/YwICv8qlT8kXFb66ABehBdW7a0xz3RAB6BJ3UnM400BwXqE5NMrfwySJ5XdHd1bQgn/TJTp+8=|Chương 895: Hồn tự kích động (2);L0YkBHQ0Jmr5J/6R9CmhtxiHh+yq/qUnmoTk5xsAxnlQle1z1HrsZ5Dntrxavx6BXAesHbeIHo6XgVk8J2Miyd/l+otzYaXRI9yka+Pak+6sJSvVakrllBnGWzgEY1UsW2+PubiYEXuhNQB+l3zmYm51PBBgUkOloC2sC5jggcE=|Chương 896: Lồng sắt (1);qAoPiEC2KmJXjWmNqjEZNjOOKtGxEgh5Lzy33pm9F93l8XbxlOv5EIVnLALDpclUBsLjD4Xn1c1jBXeIpEBEmBOfLLnyIh4tRl+Zt9xf49Q17DTuctxX1aZf3ZPKwf2q/f1a18AYQe9thJhqYypy7nmlnYIz3A07sLHtk8yBHyY=|Chương 897: Lồng sắt (2);MUwUgpXE+KX//818NMtsfvhZgIE70a/gs2688SIAthWfGRDDiVBSKTDd0ho6GWW643uG5naIBHxrmKQ6pse7v8E+gaZtVcJPshoq0y4h0LUAaa9it9w5nVV9+zw2roPZhwkQ9dlf2Q6zTNy8lFBzV6CLiEyE5a/3APBEF0sIupY=|Chương 898: Câu hồn lung (1);cZhloXD56CHhtUMfx7E/LU77TgIYh1mghVQQdAeYn5tA+9BbO/J0ryOdgIfJk0xHlLHG0D/E9vU/T8McfXqrw71xcCHFVWq0buh6porO7hU+8dKUjm2XhVkQNdwp93C9GMLE2mq3QOqCDkGgQxPWvU/wNWHRdGPwZF6m95+QuRU=|Chương 899: Câu hồn lung (2);n6/HaaIrT5Icml5hCqSXCcWzqgouGXibSKs+7Se7M5jHCuwAEcy6VXqDsFH0xxXoZox6jey+LPSEMmtNpRbeo0BS7pd3n4XvpEQdXSu23sa1J1SFq++CDUzNG6kP1Y71cfcPozwxaSsVgZuheSwjgDDmW+60IXMWwGhmb+z8hxI=|Chương 900: Phá Không Quần Sơn đồ;PBrxXX9JxNgzYeDyOSccC1r9+SRfOpnkkq5OvBBRYuTWTaWIJolaJIUB6su1opEeZ9mFFbH3pL8FC8uKWpgaYwWaYpdGMg9nQiu7r6u5ph/QZu0QAemBcv+7uMXsSxpV3c9trWebfdxBXvDrgp4QDtXzZcsZKt5xbyIg6LCEyOY=|Chương 901: Lôi Thần Thiên Tiên trận (1);S9i9Mofzsjqh1Uxg5M0NsL/HzcwQejmMyukgtScreDgo3h5tHeKrQpfweLN2Bus94sJzMAUDMyW4pQYcd0pY+VO/FgnwEibHAQ34a2me6DQPI3trJOZfHT+IDG2ZufwliSokHx7qRfVAdl4p2t34tdQCPQjxk1nTvaAR8FOyZ/4=|Chương 902: Lôi Thần Thiên Tiên trận (2);O+ZBVztPSDfGAbY3aeemb5CgIRxA2o0Ld7jcbdjyFdgkRa0bfUYkDoD+5ueJFyymwhckIMKH/3hZMk7ya3J6530i9dqoEG/x811DwY0f13VI9qth4Nl49RJgp3IAsQ4ZDKt8CWhRYhpzb7U7huyV5p9efcXE4RcPT6xBv1PSI3E=|Chương 903: Tiểu Long ra tay (1);CqBF1FqgX0DmR9328tfE1l8oCJh76ZJMkxh00ulUjQdHuExfRjuzfX39FCFpCDB5gvbbh3ji4vsWlY+ZCkcut+fHbaW88zYzLWoDQ6nogvUGLXH2HpaoaKeoXEwqvj4eArjyO2dqQNMpRmixVXAnpXookrlT/IwXqOTzhD9ug3o=|Chương 904: Tiểu Long ra tay (2);SvRwLFYqlhKp0V14CiZUOcUQteqZp9asb2bad0Yj4QDPh3QeyUYnqv75Y4UFMkEXYK30b7Db/GBAu2iwyinrq5S8zqmKmJW1j0EKvo7DDgOxgnJrmiZMZUQEeSp4jw+M2s/JwLO/5ueMYFU9yoyyFpNStkCAH5nXItGPMkhsBL4=|Chương 905: Phật Ma cùng tu (1);4fnL4haTzojRIezTIPhxl5JCiuI1e0AMFnomYglPqyiHkThSCtZKThuE/XWuhTw0MCmK0uYEUOnSrkw2VAM/BCXpg4eT8R1DbMFuUNs33CMuqSG+/5RK0Ult1v4p+RPX4iKO21u8LAsSVGIra4WJhroLfKMzCRtzAiQFHzUrO9M=|Chương 906: Phật Ma cùng tu (2);WEMtHz9QOp8IrnrPHQ2dWfRAwEU3R5/4AH6magvsOHYx8CC0GeOc7hFHPJ6sVpZaGo9NsICGw+WqFRpsdZrL9x04+QFiqsliBYfXSY5tv76mzwDcXcNFtxf0mjwRpSuF6UrPI9fEpeMG1WsdjV+6s5A/qTujMirHwEeHlqbn10M=|Chương 907: Đánh chết Hồ Khuê (1);8US7nGCjNk5+Fjsp1dqjPW3pzi25N81KUOrwqnIefT8bcE/DjKQDRzYArb6i58rFAwYM+tVhUxf3ieoOw2oCPKtArTEaysxusFDDlnd/o+mrVhBOI2y9B6Lc6w/pqNH8pwAW49Flo7EugcBPIv8jnkH6931rBya9lSxL5YdQSPk=|Chương 908: Đánh chết Hồ Khuê (2);krZR82t6BKBRgeL1z75YyDESPtb66kluDQUk4ENuf7ULQjCh42XC9+JIltoh1BXaXYb4iDKww714R59UsHuq3wCJF/RBwuBqTdHkEGjGpIzMC6By9OirjpX9VZnwlaA9wOxcY76mo3mrqqJO5+yANyg+3TssaqDITPselaaaQFc=|Chương 909: Hóa Vân thành;EqRIr0XSr+dd14CyTlq8keoZUGJdS021gNkk+2Het78HSWVTw3AuAQMPkkVzuiyqlv+QpkWgQGvbH8WFMtpfGpvgkRNbeMemTRe8UncK470zabFMr1hTnSHJcV/yN4VeBKrl87zHmWhefaw7zvwKXlAiS9MUEDi7Rk5BFsfgCrU=|Chương 910: Thiên tài hội tụ (1);Y6Tz3Fo0wC0fkSbUq3fLv1MA74dX09UgzByw41BX0NvnJ0318v4+vnlrcBC5aOKIoWCQi0cmr2DA2OImhOucTL0XywqZF7VtZEJu5563w44slErKJk31pMRIeBdS/OqTjPb3KVJuH9i+Y7CsqnpZSz74RtDW49zK9RqPXZmvVJU=|Chương 911: Thiên tài hội tụ (2);/kyxDsLDyTP//n+iKwCSQRqhOlOXQjyAhOJ0by3GoO79fPD2KTR+936MQ/viJEVLmnAVDazBRyZ+2nYnaMIuALOvO0UXsc/TXAykULA/Is8yVuU7Zplc24hk4NQGr8yAmD08O8v+wUCY8Ce2dZk7MBSs0d2vxdx+NM3S7Qp9Tek=|Chương 912: Trúc Âm (1);qS2fVzqiQ3r3AnikLfq0e1foFJaElLaCFMQFxsv/0cGatGfq0lP3oWVi2INGya3KyF6nxlMdytO72VgKnvE+hpYsjYvSISgqlcJzugqr/6VBYW1D4Z+RyslYJTHgu2Q++2cBl47rQ3wGMLzwG6rZeNJ6/mol731sKm3j3CLCtOI=|Chương 913: Trúc Âm (2);MabiZ/30xD1BvsiUo7Ic8zKh7/NY5H61qwyKwjOrv+6wKlePXaCNt5tCBdyXb87RwE6FpWVI84vTKvC1WFIzpG0UlBZfJ643251RDYC2+D65deNhSuhxC7eiP9gvprbHYkoXeu80i8ENr6QBe8Bvdx0ALENUvaar6ohSsMET4yI=|Chương 914: So với ta còn ngưu hơn nhiều (1);9KF0gLFQTGNHtb/larVoQgLmJBUr+qwPr6MM2h2tOwjN9TVs4CZ0uULO1EBTCSPSVtctwCPofW5ZFJvd+//lIiiq+yGJ3pD4bd/ZB6ZhbACkLylzcA0ZU9iauJad4fvT502mfoFaWu6bi7fvPuEI80iDDNKSCrHmA9uEGI2Y/7M=|Chương 915: So với ta còn ngưu hơn nhiều (2);KtWTYj2iOUQxCD92GnDIxUQB5jb+EqzNVy61BQJNmDdrzFIoW/DOQEx8WTI1ASPrpZDSsPjsNNjHFQNjhN7buYjRUBX/jWWdTxI29OnXDJjbD2dcVyPqvDtW6DuiPCIoy4MYKaJpn5QbL9Tt2kjt59atck6O8lEAhDOEn0FPD8c=|Chương 916: Thi đấu cuối cùng (1);Tbii8ZadgRcD9EcT5G5NgKh8EoKmIDh8MkjBDF5sk2Z9USl20g/vVKQZkdjT4aX4sdGwl1Q43GAQr9AM44E8LrTBUGxmaFQbrYiCnXfXLphzcSzKBdJjUg50FgYD6Vp/frVAlJjpFDy8cNhgWp45ljM53/2Q6xrSES7Ku5AIHzE=|Chương 917: Thi đấu cuối cùng (2);36Xlh+sVglrreH2+dVxkBHfZZNY7xn6/t87yTh/zT2m+Oz56P1tIisiSnvABEOoCSA3KAYc8HfnXck8m25fZaiguf7deDG0px2pG4P/rAkpyONFB2KceMiwFW5SwN5VtHmW/MWiH4gy9Xzs/RFxT6uULxmknr7PvfOOlZ5nlR34=|Chương 918: Đại đạo chi vũ;kgaAlkrpL/biW6BlYmikekSFHIhrqDZheh1fmtGqWg7K3wZ/NdVqx2PR2OxvJmYu3nNfy1KXXGc/lz2B5ocliiDRqofH/lwYhUjl4Gf6Ll4tkzXZyui8XF5+jCO6IPM3q6/BashWwBSMBvqJHtnkqgWsQySkCCCDPm8c+ETHvPY=|Chương 919: Một bóng lưng (1);7vBL+ElJMgOATaxrw3DegKPG42s8cvpQJq3p5+jsH8NZc8BJ/jfm2jCCnybk4IHLea7JImne35mCKWQBDM5tUVD6oieKiUmAk8xBgu6XGybAU19++Ppv2wAP3Acy8b0JKLcjrAZ5FstFohHi3dG7AatQpKoTrghonwm+gmQRWbg=|Chương 920: Một bóng lưng;OtQFzD9CXTFGnCFgpTB8rXWsfU3npkgAyz+VLJFJq21IiiYIAoComLzfAoCWKzWuY4pawOOZ2iWNWcRJO7fYrg9ZtZ6uLzVCHM0ZOl+ijxp1ob8fW16w1IMDxHQif/Umw+QtSHCU/uU1KJO92NZ+jukSJ0lryOW+VjJ5dglEgig=|Chương 921: Hung hăng càn quấy (1);1guqG0iv7o5Zs+5C5VY35xSkbQGdCNjmnXL39QRbvSGpXta5ERLoh4XB2H40KND03Pufj8nxIGt9cG0AdrzdeGbeIw68KyS+ZDXsKYSAROTEDlkqZ4UcIJmvG4mJqA/5Wztcez931gVMoJmgg22lC5dvUyhLMdN8OSL2I+Tq9X4=|Chương 922: Hung hăng càn quấy (2);FWySfNQNkfdDC27YhoZoz1C7xaXQCYZTwX6IDGuELblq8o4kXlNp+O7saHRXaI85ZWD7EwBFJGhmvkF7zXtFZLKja85RTXAIvLNmECvrJBq+nQMMtMHtWxC5rmabA4JKRPv6OkDlidHIMTWjcnrpVDCG+j/ZL7N5/tANi/Hjlbs=|Chương 923: Động thủ (1);T2rh5z7AIFXPp534jr+AmYy2Hsv31EZPMvaMEDsSHafE5aZpzr53/dqYfanE38nFA6nJFdhQdXxltlWgnQuO2HfuuUZWnyam/0zEe/CytFvnerER4Tol7w2Bxhp40OAoZe4AKgzNBg5lDdShDXH1eNxpL94s75UdEDAzpwurJsM=|Chương 924: Động thủ (2);8YAmoeS8/MrW4Ey47FLBeM2/FQqhKzQqV2+NjrTl+OcPxtNjbJlraYgt9BZNsRatXIiWO2jfQ7D7RrECtokcJD1gPY1AmYkh4MRNkzHe5GeB5E5C5a1QFPEGmSCfFNt4f4+rtzvB5nW2IfdL/h+yGFJGbzDJUuad1y75Aywx84A=|Chương 925: Treo ở trên cây;HTgKtBNlPu2mGXmWtmMUh64tV7Gts1JrJ1Fqh5z2gm2ztwAwXR54pw5RFSTDEEbW0zqobA8AmS9enOjhFfBNSv2cYitqYrIDAs8+KX80xzaCcbnxcLA9Vod3djEqQor5gm3HdJGe5Azk/lY95j4AvkxAkQhWxpfyxHNE6hocEuw=|Chương 926: Khắp nơi hội tụ (1);Kk6ObxkyrwIJCouwdcb6LypM7yQRSGNFzzVF8zUL43t5goltfr2mnzGDstpa9Bvp0EEkfipP16tO0jjVVPHkoYrfXhw9I++1zuaq4cyH33oqzYNLUVLOYDW5f4pLOr0BLc8EA68Rt2sSb6KtX19Pov75fNkE6N5PtwI09o9D9Qs=|Chương 927: Khắp nơi hội tụ (2);+rC8Xly0TfMNwJNGVS30coghw62KOjmb3dBe4DsvictkzL36pwzvHaG1XQo0cCsM1phJ1ZxY3dNVcN69dBnPYbwaVY/EIgmARbHH97eCZjAtGZsdPc2/tqPZTQrhnrLf6bTutRk2LWWP6Aw8hegX6LFhDIbVC642x4GTSSOwBb4=|Chương 928: Ai tới bồi thường?;SVEqeo1GfYrjO63I589dkzKro6ZgFC0NYHqgfpTIydnMkyWKsXRno/M/n4KhMwvFBz+6DfhsNod4UXdATLqkoNxjwmoENiOy/nkryV4+5c3cEC1r9W7iFrgvTnavW2hK0LsHr21WBxK5r1LoZP/1sDTuuvxQvk0c2iQDwIvHsno=|Chương 929: Bồi thường (1);sELqlBqRvtCCaxCmNmk2hHdcIw0kfCKfzrX0sRuwp63C949AI4AWguBjDsBNBkeWqlUyL8H4METyDxv6BZbDL/pM97Ru2sTmaFRFZOjNznbGQtLcBuLS8QLjcIGCbqiTqrv0C65+uygpvFq3C4Laf6TjRCf1pROqnxhB/sHqNMA=|Chương 930: Bồi thường (2);maCZaknFMwIr6dmToapBsPCFydiMklaVvCM84sex8lb1+UskU5iQmku8ZCmASUH/RG5EJNwcN4+Ognelg1OTpmbz1tejTls9ar5/jtr/T2YOofwnPVZI8CgQSiISjyN2tC6ou8kxLaysOmrtIgDolFzZA5ORdzckODmeWmDr31Y=|Chương 931: Phong Vân minh (1);n6aTpufIPfUR5ao/RF/TcqIjT4tXOTXxKs7t3Nl3A+PLqmsdC5W22gMRES05LXKWUxZ+pDncaVXIQ+GdrAT/MHt9qmoX4k8N2YUtUZ7zLOhVjDboeHWfZs6rX8dllsvgYJPflC3Hz8WhRQfsVRieBGZS8UDooDcfDH8y12ADRBI=|Chương 932: Phong Vân minh (2);yl+8fWWOSQ6Nf5BtaXAygxh+bv1v3xIPAvGJd17hPmX24GzGzW78cOC1/nfWCGuZ5JDFqHov/TKE760/stoyy68J8il4QZ0qimkg4FlQ3Bs9KGGkjWCFtAV6xqjxywrEaOyLeOs7xllyS5ujJV1Do+fRkNDJ+5Rzb3n++AJi46Y=|Chương 933: Tọa kỵ của lão tổ (1);pQo8cXIs5BBWEAtVNsrfHLzZTwv/37X8urQnFIvwQGKmh74CKpFkLeH+02D/k59Zcfshm066LIlVA85VMEYB07OqY4HB2+8HgeeTaqIS/iZQ0KKAysBDS6pX8Adjytr4F+1tkzq5MS4wfb/CZsgggFIAz3CGPohMw/q7tO4uwhg=|Chương 934: Tọa kỵ của lão tổ (2);HjrUQj+b1p9NVjxCZHRg/M6aL4x3B8r9yeULrnNNsqWFQDFA4QGbzPQF6YVKzeWw7SqsD2QGTZTo2+l/8hK/5c55ChHbBmghPqWi0xQbegaw0gb914tojCkhcUrDzq/DfSlkQXe/e52xdLVb8aT+BltNx4Br0oyaMQfMCeLcSFE=|Chương 935: Không đề (1);WR8cJGH/q+krAGlZ3Rz1w68R65jB3Pk+Tbnyz5S8bdSp99ouj04iY7RHgLQXnVit7Q0xGe9ZW+E+aJYrF/ohtr+hVWp4670bB58Qaxk1mVs8JUYAkVrsUl8+yZp9PyxvoA7iqZYA//qkz9eAQZDOFycRllPMY/fEHyyCnf7m2cg=|Chương 936: Không đề (2);NvpGijmpgb8f0lWCsHWBAHn30qZAs79BGDopSDcuZ7eVtH7BNj0CAUKCIEin8KQ8+wUMCTGOUCP87rF6KdPhCECN2KIcM2NgYeRL3mMPy44GF4afZYC/GEVBXfmYhaoqYsZKDZD7dXu7gF7J6pjlCOcmS6+CQtD5MoumQrhvtOg=|Chương 937: Đồng hành cùng tiên tử (1);64FPFcycSI6f91JVc4PFOYTv0NUNDcRx2qCJ9uzf+jX95FKS7bxlvxi/rHpGR0fjlfQdXyyduu9f8waQHKumcDqeUJO8wXYqIE/IK6HMCsqo0D8VKD/q3b0OXPL/rRdLW2QRfr94vzC5ajhiW8GZ4RiF8nHmsr4gvT1lifNhjg8=|Chương 938: Đồng hành cùng tiên tử (2);uzzdZ2fWKSAXbzma6QSbGux9g3ehvAJNQG6D5sxJ/WGHOvFhkkON4roD7VH1hKix1cFp0kbfrme39gh/LgOfu/LMUNmTM+UveuA5LDQo8xKeP1RE/1YYwkTIAs77SxyRHG+ouu54X1xjMlUlZGD/o3QDpqjYuDPlLTUq1F7dqQs=|Chương 939: Thông Linh Xích Vân quả (1);bvwflhr1e2+yBmDRRxI4htCbVLWsBGqRqP5XpvDtlKOawYel+lpNRYRn9FEqlnCxeJYjal3ov87PXgmyUQC702uzRwGJEgRbC+FnF0zV/MV+50ghStDdO7yZL0qZeXq7FiGtLmqIWE34z+YPQTwuk0BVjv9XlLrQJ+iKp5NcquI=|Chương 940: Thông Linh Xích Vân quả (2);cmxmoJzz6droeNLFig2j2UZnQLvG6EtqMJueNOTPolTEPkuZGEDy4jcOUoJu2bwpm5xCKbu1weJ6LlpE9ZPeBs8JAR05LwIXMo2TAL4dl3b38/QNsWz6S2oiQXG8Bb8pQlAxElQIfI+oraAZju2di0zRnizRsULh6qOBkL0kf8Y=|Chương 941: Long Huyết phù lục (1);N+RjEEPtKFnm2VI4FD4/dX5IMeH4YIBtQ4seY7/5hDzOnKHmXhupFZ2Y64x+wmezHTRMBc1PyAxjpfnjkE/IFGdA/mVwO4on0X17UrOuFytHGdLADc2UygN07ylIoai2t/himoVz8XMm63tILHpskcwBoY4nnHHFOiLF6DJqxIM=|Chương 942: Long Huyết phù lục (2);kDS0PmBgrkVtOM9O8cGq1NZzcP+Obe4QL52vpbvWnUC6w1wg3qA1ccV+hH+O9NAJTQZfuv248QKAqns6wwxKorPDgdF/B0y1/xyfxkGzeve7dXka5ev2Zu77+1nXxFkBZuyYymswMLskFW92lFGZLBOJ53uVqz4cXhJXqvBBaZo=|Chương 943: Đệ tử Chấp Pháp đường (1);4jIYbOU1sAfNXRvSS/bJprvgJbDWcjJ40jyZWYaxfZoyRaY/0BfEVKFNP209C8S4nFHYD00AyOc+2xlYS0lyNfJXh7Ly/tsCe5GYN1Hqo3dwTnGFjSfIfbyNDJwmETghuSGM/aaxTTDWTW3j4AO8rxKAm2itj0j81VnsZROmE+Q=|Chương 944: Đệ tử Chấp Pháp đường (2);0XVSNziZgwPovlwPjOlsDQnSBljXPO9Ldgek6fSNBD9vwpZ9P7biu2NAYDjVGPkDcKOzgFoEn1d+PqZ50IohKLB0Q6w2ZB/odKjQ+WyU/Gt0FjDuujhBr7cQovdtDoWrbfgKUnKcrllyM+fPZAljs/rfiXczo404l+MlIGiYz6c=|Chương 945: Nạp Hư cảnh hậu kỳ (thượng) (1);/Wb3If0JJxQbmTYr9IjK3yJm3favqJtJhkIKq+e8YzMgbyMKDiggd43fOYX1k0MBhO78rCsy8D7UQEPJvXRHWgiXUBj2eHnM1CgQUh3kD33m1cUw4ZBAMpWGrLYOJBduApT9iUdcPxBcxEAaBRxPMceiqz0iiGJauNk1YVtT7J0=|Chương 946: Nạp Hư cảnh hậu kỳ (thượng) (2);IQN5CnDpGufaNo8UUFGyhb1oj5tf0rTcR3XhVUPu43u/PMTPzE5/Noqs5KNk80JA8fSCjyhT2MnKa7MuoQkAp8m7Ojz9TORZfRLFVTZKIoWQ9ay+/1RsZFor40qcnTLklMsuw5LtB7ANXzo2hobQSxPwjyepP5QTJVP4YWCF+FY=|Chương 947: Nạp Hư cảnh hậu kỳ (hạ) (1);yQ6ZK4Ta0G+iVFdP7hUGVxkNHGYNSigiMriVjEjCHGI4rYXSRXzE+/zXKz3yIuk9k9Ss7b67kxkMvYEXsyL2QL7LzLJZ0gHbQA4co7I0BTdoV1YgrJlah51jDCTRlYpz5rdthouAV+s1tGqz/mJKIjC5lDjmzm/sPnj+8NS16S8=|Chương 948: Nạp Hư cảnh hậu kỳ (hạ) (2);NgVp+f775e3e0P1fx/bIFZG9MIyeMssFC5Iv0iWU6DScyf9ufdlJeGjPfWLqseEnagIXVHdZlv629JWKxXJvIejVLjX6kiYL3+zUw+lTmjITJwBERcibycNT1ckWf68mnTRvlCO8uhZMcX79FRrF3IiecKjUrw9lF7Eu35Qc89k=|Chương 949: Giết (1);gp+bhQyJk/kekdZSNkS1FsJOabmkDcO5muAgUOXjSQSvn5e0TX7eWCssePo5l14yHDZHe1tQYXvLr/DvjeBztIgrrb2iwTcyYGVxcBQJ1Ptr8Xc1rZnIhfIz2rix2P1Vq7eciHZ/1Q+vjsaMx3c3+NIROMabl9X0JbwCtHeWVLE=|Chương 950: Giết (2);wJlDhXFWvt68g7GwSaGCF7mYmWOZrCUJ+CCkcdlf6V7BPjbN4yvkV5bzOrifdRpTRcQJgyEF869kaKvxypxudPYralXiMPORaWNiXt/9Bd9bIarN/pm+BjdVkyPRwq7tvHUl4IFldbC+OxGByaWyW/UqLgWYOayR7HgDIZscPX0=|Chương 951: Quỷ đầu thú biển sâu (1);q5hjyRne0AizHtLG8lqYWMRZI7iKJIR+4x88Z4PTeI8S8mbz2rUWLWA/JA/GClIFuvqFZDfCzY634sJOKtQeod2c9UO/dTTWidT1/tmpXWoA6UQ7vFbanuKrU410mk8lyOrt/Nl6EelvVt3SVGYfuy4oyrxEzWEypR+1cIk1tkw=|Chương 952: Quỷ đầu thú biển sâu (2);vtzbrT6zBar2hA4DXKXV3IW5QhJbINI5wNUljpK5oZfFYfmG9Vt9psbm4yuH1QXv9l2ZKM4pv7mHvlHOEEzMW7LctBOW6xUwaWtvS77wAG2X4H9Nu7G8FYOEBTPOehAp1UzSUuXmL7AHboqvYcIZjjB3z7QzqS1WBllOsutr3xY=|Chương 953: Thiên Ngoại chí bảo (1);KvpIbv1TSuzoUlKnn3tkJT3ccZgrUnHx0ouBGqcBLlDsBGqaOGJXhJC/ybJ/I+K85IllFU6yAcG7uWv7w0C24w3DvPTTXfTu2tvuQymvsLaj65OMdrsDt8zgeNV9dDFzmN/56xznWSTZuip3kQbKT1L/I/1QIYrIWMhSBK0pL4Q=|Chương 954: Thiên Ngoại chí bảo (2);r/VeFbuAugxwMQeO2/Q3Zx//KpOrUMB+YVpMbcaFE2EgVbg7fxMdjSAGl1KbG8PIg6E8rGcrlU7HfevMiSvtj8DPKdxOC8nNDphs5zB9/D31mnFwopIlYeauLL0K9LqY8b5NIp3cUZsRarK940uGRAhO4MiIyp1W2ijW+fi23Mk=|Chương 955: Tử Mẫu Thấu Cốt Đinh (1);4Tj1H71zTaYyxGOwZbSn6K6Ys4BssNBHgvwL8bHbvaYp5u7kEeIk76KbUEg152vyjTcdWQjpg0LEtzTm09lpdILWlPDTVTje+ZcapOWBUoPvobUtU9bHUFAYkcqLBbTmv5OzmuauTP3Bx/K7rebP13ubf5haaflPnORHUcFeo5g=|Chương 956: Tử Mẫu Thấu Cốt Đinh (2);pqVGj1XW747PrCxjlsak3pwrsX5QOlbSAHeoeivBRqKz5qMaeNGZ6dnbLusi9goQUE9gT1acueZdWgNOeXINLFOuiQKwjtRI+Ll0ZNJNQgrqWGaPP1qCwfCNzZsnljHgt9BsTF8GoyJl2uMpKza+T3d4/3XkoCOO6+HZF3lYziU=|Chương 957: Trúng kế (1);WapZVf/w6j+I7J0DnTzE0smIGSSK489LAK0uBwFiGQKwVBibM29APyD1WNCdMblCHMi5QL0A096DzrkFbVlW2pfzerYRD4Yt02i62pmboSeoNhYUAu4e4P9tY2Ruer2U6NXdSq2dO4HO0E0rla6fkC4OzHSef3MKywJPPQgi79k=|Chương 958: Trúng kế (2);bCMxCGMnItoAT0xgXjeR3gwctEaupfL9P6R+8yM/l5MJfdF9ISXWctiz4SJiW5DHze3JDMt1JNbw73NaBa0VzLQYA9db4kXVZ9aw7w4Z8+hZkSWwRvkAOoIgLkZxNEpTj1QcbKWmbRPW8lfHm1hnbudpuZcH9ZuyqM/KKegQZ6U=|Chương 959: Đạm Đài ra tay (1);BFmaA5QIukGegJiyRFZTNEnmas1Y61os/dcDQ2dtKRrZsJQAex2OIHqNWkAB27MJwPjiAO70cGp5KmUO8aj3g7bRMoa5A7SMxkuf7b5vi9f5T28U3wh4trHYDZUgqlDRTxrind8u45JqhCwTfVmgCrg1rzJHKJTRWz8Z0dV8dQs=|Chương 960: Đạm Đài ra tay (2);6UYUmATnEfn+uqMrPN2phd3YMEUJR6CibFYrfzLteSOZIyK8CQa03wp9OVR6todAbih+bojw8HrrxxDVARgx/BBWyD5UjRSGFrf649KL0gdZciyhnRaAJIbrlRcEe90fXANpXYxyt2cw+6n8B4bvtP3f7ozjfLBEm+uN8IAO4tw=|Chương 961: Duyên phận kiếp trước (1);bgzamss5MwVp0tLVd9mD1b9l2aaOh7mjMBspPZHdSd8CUaMs70gyhXlU5F0wIO6Jc9f1U9X7bXuG3OHuAjwcHZhXicv9xVytGBtW/ayasiWUpiEEuLpDzCBU3JGsfuUaiLq3T7HsB3hqsOzQKYqRp9plFpmIwnBuv+NvEKaMdI0=|Chương 962: Duyên phận kiếp trước (2);VOq6pOpBrXRsqLPNUWjyN2KGxOghWsLPhUPmob4frotMq5QZJ3+dYVWW1AnmftRyU8VDoPpqCyHGMr0KvDuH4v8zfzmgAbRY1N1wtAmDLm+dI47EZ5qMQbbeZbXTWL4Ia0goRJxd5VVrnzK5Rn0OEp1gJnwShtt0LmqCpqp9HlI=|Chương 963: Thí luyện chấm dứt (1);dz5oAjPCJKq2Xanb+/jgsNrRqKKAf9uTqh06XSRxJuvXGF+g7vmFSqB1wjrpPJap9rObA8B2k/NRoTlq+ZWvZCK7RCmh0jYC8TACcCn0/HxtluvaTQeQgwFwmKiq9wz4122SRr9jHodurtJoRyW5m6ZaXixr9VoNVj3DsEibFjI=|Chương 964: Thí luyện chấm dứt (2);Pj9LjYAh7OAemNlL3wySUagk+tpalj8Pi9sdjL6qDtNm/X852iZX5PjGbeWY5bC1VA0Pl9RVBJyoASCBLJgB4VRFbzdJUCLWtBJdrypipwSwx7aBRKpYTMLBwZtx3EcWmdsoSL07rb70VOHK0b6dLCRC70+UtFvOr3axRszEKxA=|Chương 965: 12 vạn (1);MemaCMKUw9ajnjIWAR4ADTjPHJCuuhSrajxIZKLt7bZoCdXgDgAod1nUESw4NWdUcqqzVf0EnXf+S6i4yqhuUNQtYX04sZbTbDRuf4SnO49dRbKqrGWLp+7BT72S+XF7fUB2qJr+s5HCMXKnUlJmr4JNnfgNsu8/bqQF5DPcppk=|Chương 966: 12 vạn (2);8TGOuseiduJAxZzthB/Hlkfgok2UkmGM0uF5tu9hFpbhy0m8IOy9flFXI5M67f+uj8Iq2uVZ42cGoSZSSoOpT44HpWSmtft7BSK68CqAK0xaJJR0xQhiwfQz+iySdq2FxGrv9NxW+3Y71j3blxDzyCaK1hJe5tGs7yXLOynM0Ro=|Chương 967: Chấp Pháp đường (1);uxEpWIfr8VhsuLNWe33d9WuMr9uIJC9oWKb0m7JVcJZuelHZB45YcFSSzqLg2Se8m7r/v7u6B1WxCUvGOnjxy1PJsvbKgfI8+R5RyxtW6gNr+edFjzyPt19pW0MZqj0wcZf3sVJRPcDDdoTrMkW5+kaGbJY16ZSh1fmsPNdpEI4=|Chương 968: Chấp Pháp đường (2);wO/QcwfTQyKQiehcY5qqjcX0dIq/4yDH1lYNJuZBlXVdPDXvOLa7Os69KjVAaQ6K3yZXqwRviJeApQuqjINQzJFooLOhEkrR1Dnq9FSRloq4tRi/sQIwemLzKXhP9+1z6bQcs3aj7KZCCwgTZcUDkRAYI232tw0HjVjiVEd4WdM=|Chương 969: Không dám động thủ?;xt6buq5L2/x+kac3SOAqn63vibopBnsCoFNMeMHhYILEElYJ84/ZhmUe6tWbEuKRiWtW3Ec2rQkTxMEXj9UyoHHXl4/Ghp9aEbt0g4IOWEb/l9eN/J83WXTSkXY3H/EOMmx+i4uqH/EGTGiiepzL/uqwwfUZQN46UpV9NYHwDgI=|Chương 970: Thái Thượng trưởng lão hội nghị (1);K7yjxZsFYpliVkBbJwHAlT5Ml/vB6UiNypcL3TkqR+LD6HICzwXwmWtNG8CZnZKgXhyt6y1QpzUBCcRK5cjcSXV3w4J1R32z79goL75DDPz913qUk5Bh444vRicXDm/SGMKi01iEiJ8aQBcZKcyt23bwElRQCwODIuM6EagHjc4=|Chương 971: Thái Thượng trưởng lão hội nghị (2);JQWnvYuYuyTsocSXQO1dBqymMXJ0EnYPJutkBKf4BxhUF64eDtaHEi3wE7R7RdiXbGgy+lWdUkLNduIjNpQjdSYragE6lEtMV8VX0zP9XIY/tUKedduPoZiOqUobgwXDo+fhNSLgw2BMtzDDgOQXmzZS6LFjhnYDT1yj2YKHjZo=|Chương 972: Cửu Khúc Sơn (1);eqlEDI/JmFMxLvFUCQDvxlIdLXukar7I4JZL/qtKEPn3fu/phpaiEvvKdgRm8FZmK/4rHeF1jbsugysPECynfbvTFGA1Onm9oYge+FtyvzItd1gykYkjwQ0TdPVGRZmrmcKUAIrDZnAsHbFOhzao32VEYBcuZlVsfIZpWWtM7MU=|Chương 973: Cửu Khúc Sơn (2);m9x29dw3epnJpQW4k5rbCbsaI+OLaZdojqmogDiw7L1mJxJekj3mABNP3UsiUuPIBCLeFvq5FHo1hbEHp9t+5ke6bB59/o952PB2bKXhf66WoK2gqp6jCWzELiJXge145/Oy5a22oYLGppUHktO3u2ai37oAs7XbQBeuRSAZcYo=|Chương 974: Tăng nhân thanh y;TlNyb7H9okVvlpE0reAjWRdv6Ywsn0Lg9QzkBtaoZuStGx4dkghoDnI6KHmMyn80ffaqsGLtZx76eBedLTVYbCkrIFl3+gIpLJVUJwD4s1+eOL2JAQukPQvjTYh2fa1WKks7HKjRErccIvF/0YihA92BzG8ShW79zxfvSJPb+nM=|Chương 975: Giả nhân nghĩa (1);s55PqNyPmzG6UgKvMUffy8NyLwQX0EZ+WgCL+/BDzEvOpR9OPbUHDZrlPaIPZAHjEPOImMXDMYVRDWNB7krApJI5iZcYqIZ2MOfg7Qu1edrqYjMKLITf6LNEY2ytsOzHKFl9Jhc9y5e9Px9qr0KJwLFDGG/m8Z9mdZpSPMbS308=|Chương 976: Giả nhân nghĩa (2);iM7QsKjgh5rjSUEmxjbjWiKil0WsAS6J3dIKWTlEirLYMZ1o2wZaFMjiYjTjKEvwuEjst1GDmn7T+FAazqJ0rD9PjBnljMpxGZ9tbyowY4G+WIA75KJVj4DCFjKrohbsNRA5r3S522xk0zQp4xLog3qZJjC+iDyE4vyabO6N31I=|Chương 977: Thiên Nhãn tấn cấp (1);Vxg+aQe14L1MtFs/K6xhejna7O2pwq1d6I1XPhqovd6m2wsnx0X8rpd9jn7zAaZoOk9P6xqZhZFOL1LpjtomAgaDWWQF6bzuwPDx/LRM6atp0NzMkAlXJLZODnCkWD9jxYhrLy4uKDLyLqRv225ExUqZ9RPuF2LXE6F/YnT1sAY=|Chương 978: Thiên Nhãn tấn cấp (2);aVQdeJ8Ka8yFan6biAoJ6jNzxK1wA7vhEN2y5eHegoSm0dKZ51PUP+sUwzZh+5XhnnjnMR6WBJNf5c8QgLjY+QrZh54M8+MoqFj6HvIMrJ+QZJCZQn7WJNtAA3Qv/QPybO/PB+rd/vS++ePt5SOYzLtJq1On/0KL8Kl87Roz3cM=|Chương 979: Đại Từ Đại Bi Bất Động Minh Vương Quyền;OvIQWzRX7OtoWuItlr9qBunQ0XywLX1wZwRecSYoMGFhjbOwnD3y/Zb1a5NXVjokJW5hguqBaRcfyUaLU4Lib7R33mq/7EVY10fU3huEYfggYq9JavoWPj2pougE+iVo3LCrYYltXM5n3cQx6xAMTSLu1KVSUfi0PKQF0nwIhvc=|Chương 980: Quay trở lại tông môn (1);jFmvJzr2qCJ5Mji4O/ufLIQO2ejSFASZq7cw2Hx2QDDqcD72vNQEi2iFtIC6c8DodzV6hPmWH2vDPynjdtgVYBcQQz7Vpt+pPkZDd6jVUs8++4XvyUVAgyhqzLOgg16x0NQGu2xCKXgsQ8Eo1eRA4ktt6m9lFyZKLuyCRVRRACg=|Chương 981: Quay trở lại tông môn (2);xZWsf3RLTPD4smshOrR+fRo0fTFeUexZ0zb8UUvtIhF5fsNBfvpdTnq/owe7AbozVN2HE+ItkMKMl4OuKZpTJmDxU3LNmbBOKTk0d5VxcULaE+zx9fBvcfK1dk/lUkUvK7B+G/MGetPdmMA247H5I8wPHfbFfvK+toeFT1B0yKw=|Chương 982: 1 quyền đánh bay;yFbML4Z63GnvPd3x5vBul4r93FbBCTaZkbJoYZAWv8u4F0A4d3EJz7nGpM/sCZTDNhDqc9IO5laP6r7WaW81D/2e3999w4Jx1ed+KCSmkNl3WnYki4diStfc2oQm4q7WhXm8mWg7iN9L6YszVhQnVXhGv60na8vhCmwh24Kqw+4=|Chương 983: Uy thế (1);EJ9beedEMwDRsH1sEya8YZKJF7PTVIZCyM1AFqcLluKaknIoZEl3SCW56uktxQdU8V3+L7btLYEyeR/2/eec0vm/OSuUlZ/urMGmv1EZdhyRxm6DtpNm2qDiw8Jz231KxiHyQViAfUBKGrRc65QaD6KyQKtDauWaC5hzChRmpIA=|Chương 984: Uy thế (2);qF4JHVpmKByDdd3Zp6b+R4OvwNdwUoKHb9jfPImIxZW8YowHzVpc2v452YCBB/fohyLXKUtzpI/6VnbPdoO73wk3kGiB6jHecjyZPwlamBvZsDvMoB7mioXJe8Gla+cUMrCNVoKBL/r8w1j0oAYEaZM1NdkZ0bAPfyp6unuu8nY=|Chương 985: Lô Khiếu xuất hiện;G/uv1fHDBDbrWnJlUzZmnvCoCGDaqhPofo6mKfahPxTgB/Mg6r0rrzUHoPL8sPeJHGTdvoxM8pg41cFBBjw0l66ceHsGHZbMeqTdI1yOrxlJDCKVaFyGLkWxWrZucNZiDYph7r58N0sTA7zsm0L3ci7metmasI9nx+kQdCG5U4U=|Chương 986: Chạy trối chết (1);3cLIX8Mafhpf/1yrk84XHkXW0FvW1eeaWyshS+qZPPdfnsLV7i4pNIHOldHEnnHBHMqtSLsNRLjP5baF4J9eEVTMwoXFGj5JzxvW72Qne33FNGuNQByCYsjtQq/SB32b5dcdK/POnp+zzTDgIFIovW4LI2rVP+qSBDJIc6DjV8w=|Chương 987: Chạy trối chết (2);QZIrB02atr+U/e4VyLythf4SLgESq5zR02aC78p4FCPudq5cgqP2M6GyAnsmZgRwPyMBFkWCiyyAHChAwO6mI79wsRDcGN5mqjSvpydiqXZOakITE81YoNI6l/c0BAj2HzxcAXEJ21Qks+iONHMIfxhbgBjvk8UDqgefBRNoVq0=|Chương 988: Vơ vét công huân;ud3zP9qs3uPADzGcfmhDrLBGvensH4Ozh0onhOm35Gop6Om3doFzelDQH4vi7PdqzYBpcuus3ZehRZtnB+wQ+4Ehee9fVqZ9A2TGxnHEq26fU8RI/3iY6a5tM4A0UFPYUYG3WawoqWKf8XssqsN5mMZQridhdzhKe6kvP4AtJhY=|Chương 989: Di Hoa xuất quan (1);iups3dGkw7NoUtUh73MwIsb3DICKMqX37rSDfwDi9k6F9QxcxwMxSJe/2kRVNZ6xiLW4wiPXF1Na7uldrOp8PeFQ5A4auL+AKZjq2ayJh7Mi6+TcBa0YwSVu1N1wcXJMaRMrqFdYx6MXHy7f7kgRf/4snIYPdR7QRxns0aHX5B4=|Chương 990: Di Hoa xuất quan (2);2hPUnozd2i9l0agY0zH8w4jrFOLvv/zM5pPJh5pH2M0oV9r+dUutU997gt9PzFnkooVir78Wr4CZnFPq1N7Ju0hr9ul8/AbS09z+HNObTuIkpW5vCMygB+jnMJTkdrfJ/iGR/Tjg/28/nYoJaoFIS3oe1U/5ROrtwzaIFsUjELs=|Chương 991: Tế tự;WmhOIyX8Foq42uIJnlpuYcAVrZkcsKdtagwsxLwRVljdjEAxL5obHD/oR5tx67S325Ce6qtSqdzBLVrp9gWs7Aui4aNjup+cyZ76A3mrajeTBwD9r3FrExSw9OF134VNdzkGVW9EXtUKlhBF7bzdcIRYr3LUQ1QnFNsSD6crQVM=|Chương 992: Vân Huyên cầu kiến (1);VxTa5c6omqp7d6Qypu3P5I4FXrvbWNfudTcpT8SqIcVILSySGmyZUTOMygyCWxACYPP53f0Dq4lN3HUNvxXtWkzN3JznX7/w7STkemDv4NO1gFKEnXUUhun/dHrfJpRbW4l0fR0mIaGtHagYzWY+J4ePlIYkqHhanFeTsniUFSs=|Chương 993: Vân Huyên cầu kiến (2);1pTDixzXqZW6RoLnguTZA+lNudK2yJbS7WjTpruFoV4O2vMEgq7m0F63SHCRHTE7TRWG33+ztwQljdxcUO12GMME639ksfh7bummJMG/XTmU11PXzcY6x8+9AmChx7Q1lgIrhvEZ2MSE87agnR8xE7g86tEVAaZq+LY2Eu9KvfU=|Chương 994: Hợp tác;Q3eYnbrdFfGTk9tvx5xxxUMb/YceWjARmGdKSncU7QTnoeR4KeMOWy/OJVnWyDBuwE8Aplbf5wsHl49dpz6x5hxqKJKpV7T1Gk4ccbDuhnuFI5fDNUMdIDr71tDOslk/NV6hOkN/CRxcFFRQuP8WY/aBA/a82WG8bu8uSq5UPZU=|Chương 995: Âm mưu hiểm ác (1);OOC7qBbTWFSf9IFPsKQ5o+kRlpTZpi4t3+0XCwYS0NCc3E6ZPji0horvEmuQqqlyMk7FekiMzBmfuLSYxVuRMQbC5fphbeOYg/hK7kkZJlas6fSB7yzymNCJIBBrRN5C2MJMT1sjyFYynSi5zSuPZubgFp85fkbkYQyIbJFeynk=|Chương 996: Âm mưu hiểm ác (2);Lq+nljKdLPXUg2OTMvb75VO3ZR7JWRKMFvXfT7Q0bkN/lWVB4L4QNenc8ThXWvBTgH5Jk1xbxigO7bn9l94NWL7WQ813hdkWcZ3/a1JLsdE68iWkYxJyqNJv6CKz54oQz1CUEkCQiH4rzUFgfYV5HhGbxcidWfHJeHyYWHEMNJo=|Chương 997: Tìm kiếm Giao Long;r6/dZazmoiZkWQ2dzWmOml60VQfGKuJ9amx9MZo8CBX7HV9fjbIi57bIKHOCyeSW4PQCMXccfFDvQws7MwJwERSTXST8Up74hJw+CrD51zQZM9ebsFUPQLDGe1ueuC0Vc6SHWM9jnznN6tbfY2YLp3ZxgeTNIYpSx0C2a0AXYRE=|Chương 998: Cửu Thiên Hư Không Đằng (1);DCCir1jlvSxIEkuLDuQsfYpOTY1lZ6w+9o8HjYiVKEQmRtdXQE6t/P/jKoDUeq5h8qQiXXYRq4wL+/ooEm2oJ+A/YJ7sIxxIU1BxDRQcFTbttKD+vKYTOLEqKfZWAk8SYOj1+dqSpMiMY1D7N3o9KNhJ7DCmv8gsjTg8A0GRNPw=|Chương 999: Cửu Thiên Hư Không Đằng (2);wC/qFZeZ7dEZPDwYNs1IW+xDNilZH5RgY/YQhpFQz+QeQGfgRsrihqWiZx/9ohoKopWjVuqZGsnmVIx59IYMahpuiwdVNjp/eS2bKQ0WdjxhTc3In7zyc7PmmSz0rNJ7CyiuQIIkOeQJvTimuhergkX9BNYG5cF00cbj1W9hiZo=|Chương 1000: Pháp lực tẩm bổ;T2uauz1OHDXD81UHMrgOQbGpk5gnqijqoitk48wjBr9q1xBSRWxxt69i0b9iu0ucWyR9ILbMbxfQdR/+LdZpshKA3Nj7+v0Kr+LkQVA0ZnGrWSKHJd6C0Xu5W1y6NfetO5cbtZRgMxPs1dc2hvIVoHj2Ke9g88DyopgWIgUW56Q=|Chương 1001: Cao thủ khắp nơi;BE5RbKJPYq2xK/P9e0imvJ6X66hZYAiZIy7JHTkr/aG7zvrLypTH5sNeiOfGdgyOh4Yaswplq/cgtM/rDMN7/rY0oMe1yhayzdXCkFR4d41We2dzhXgdlh1Wo5u7/STV2bEaUCxzD6dkToIlCdq3+GIto7HkpOGkQHuyuEt9n+8=|Chương 1002: Giao Long xuất hiện (1);eXOBInkF/zCjTQll3K83bsKKPMJ25yV9P+sO/OJcHZQ8FRo4x8EJslknS9oWtCSulZku7rnwEa8IlvJyatRofoO7l2NzDF+SymJA34cSj6CHtEe3GcUwNb4DrzHz7rmyaPcfcADNdqZlj3pR3TsKKGnXrAYOMNCg9GPfpXg61uI=|Chương 1003: Giao Long xuất hiện (2);O91YvoJOBmW/caPwTvHeQyKzjXM/0n/EObJl/4zpS99hDAAcINfrCkPz9ozihuwEAJ6UCn9kw8ExZ3Gqr+qP2XBptZdsIHNX1G4rJnbYuL4jrQ/hR+aq7yy9JNICar2eB0F+wJt2I5ZkR8xjyzIHEvMcqJDFgSUtAtRF81Skc48=|Chương 1004: Tiểu Long không đáng tin cậy (Thượng);ColpIfXI8llq+ZQaPbDcC33mhONW9tfCoJCoATey/lDMzCzirwP/3c9HEmSGR3iVr35s6fmTNDOTXiSmtyd+b6MPtqwmy58JEaGjIVoxz+RkTDh9yF9XLon5HeWCC6IxuSWCOeNlAQspRSSftwJ6/YP6S+OLdX8w2F5A8ZMgAsM=|Chương 1005: Tiểu Long không đáng tin cậy (Hạ);7yB96y5AxeOmCyezCtIpyJTEYtQm2AFcox0GLl0WVd6de/W+OK5LBzE9QVSdb9roJQ4jGspzXleX28q/5cBKQ4dnWv/MbfEpiT23smSedRwCtavXIwBtzEFHbppCB7QsCOdMEUbrM/+iShgiSkAe6wAoh8omZ4DZioFSrJ99V2U=|Chương 1006: Tiên Thiên Long Thân (1);780B2JKLd4EObpAq+8zCTU81A/cYvOPygNppjTm09G+6Zd4egc4+ZSsxUqrX9RzNN/+tthSs5KMQ3vo35c9y2H1q0CE1J+2I1fPgHKuZttwhSci6/jqOYDa95n6nX6u0dP+34kn2kggz7zxRMD4laaCvTDIr3Wg9fhFKffOmFJ4=|Chương 1007: Tiên Thiên Long Thân (2);s7TZ3Uwc0JqSrA+DFuFd8GldkJ6y09s61Oh99h2XxXtC+LHqvZ6s49qizDymTaXMtJVqNMg4oU81VuN82ctQEqcqVEs9VtIpzPVWsT/6f8yeQ8GJC/cw023/vRa9QsIbc3QRk7wRr855sSfMnJXdp9Zm6QMnhITtyNpSLKdKqtA=|Chương 1008: Đẳng cấp huyết thống;/l3yrAcRexp6NzzKqJLtIJhLeDOMtWSfR7IJulqdCdCylLDageLCK6ATzJ4n/R6XeqN+hrE9j97aQppv3fwy/GCn1hb6BvxQKoWOozW8Lsv2Koqc17lTsMpzMhF6qqKUY/ZVjPj1aukIf2CbRVTeYCCmny8NSSCV8bhCJN/R/a4=|Chương 1009: Vân Huyên đầu độc (1);zW7UDMAu1rTRW+RUzlQND8SL34lpbY9iP5HdO+mBQgGt0r7hDJdk6snafghtjaxo5obw7LlZQs7L6YNmnej6cBOxDeL7NMUcfhcSMyXFAbB0MPzkMPOFZyzzAJoRfhW40tIsh67NztTXvht+O/qEe5m3yAokwrg4TGyIPSkWoX0=|Chương 1010: Vân Huyên đầu độc (2);XJopY8xlrQmiJSHpfAsDAemibnjoeob9iAo96yT7JulydN1Rq5P+QXQVwjrPeAl2AFmZybKNkv6rjoZq69ggrJ0YIrtWgveoUufjj6J2jLL4suCfrg1qp3E2l6QWARJuLVxmth7g8phGOh98RyEYaWRoT2uc1A0VHiqM6DPbfKI=|Chương 1011: Thời không lung khu;DbEUrW2q84RbeyMU1b4ZsYucF/2ZXFkrQgGXrjotEvu5J/l4ElMiJT2ZwfqKlC7XhqQ67DcftmhD3Qw41ASA3fecfl1yVFeL21QHjT4L0MossjbPmARLztjXdf6O0fDtJsxv68rVtxXltYbcn24qkuP4kkqS7/RD7tOsOLg1fME=|Chương 1012: Đạm Thai tức giận (1);GS2fVY0KBLXueu6f9H/FfHOryf/h7K2O4ssnmXUwNcNT/+12v/9ER5R0C5yNt2AL8YRBPX5QeWX2Vv4IvUNUi2VxnUcIZGlUXZEfTdnQg6a2qFqIzkzPutR3TxLGp/tEUOZFoPxQcsRTzlPIWRSaQ2Ymga3xMOmM1fLp6vsci5w=|Chương 1013: Đạm Thai tức giận (2);570kWPajMs5APGfci/PcddJ2FLpyK9fpbIPDvCpGjv7kNaggsBWjOJhN4biz9ABb5tjWf1/NYmOEUFKXFwF6jitO7MtV8zXwwW8tW1BvLFAxV1o3t2K/5N5Qq1CYq+wCwhn9szbNAxrw8ZYvMLqu0B2pOAZQtP+/tHQFfTcmr8Q=|Chương 1014: Lăng Tiêu đỉnh;Iu8EY5QEC5wrRJznaRwGQRQEXaQCPU3WrORLC0858wbhlicFffpoB6JwjMFJOmsffTaOZ4ezr2UJgKYJhdAnJqStf/rP70wqvgJBbPCG9O+f9OrCbiysPkr36CypNkwCHG+CMCBu5Puh2cSqg62hGvEeAM4ihrbELCKprjSyYQ4=|Chương 1015: Hung hăng càn quấy;GYX6g4w9jnkz6UNNWzl51KDOnkmvQZWzvbiDb41kvkl5efvqspSiMYMnALwNT+ZklEVLpAK6Tmvm2OSeki78HN0RpH42tjLAHkBur2sZAVCHG1Wy4/DLftb/d1P4lfP8tnygBL0Dt6w4/39c77HPaJPEaah9eL79u6NGY5cYNqQ=|Chương 1016: Đại náo Lăng Tiêu đỉnh (1);+5eK3fffe+Vz+wPhVzYqavDXJHbxEi0HvNrPgeYzY4Mjwn9tunTbsBsUkXkg9HdqhQbNy5LKXyrZe0Wj4UKAOHQpYhJDeuPZux0YHjRlmq9lO3Ak6hdawCazJqsjf3lfeHMm2Lr5ap/1qzqgoPcxtAVO+8uuBd57MImKcQvAj74=|Chương 1017: Đại náo Lăng Tiêu đỉnh (2);fsOKJNL89Tp6OSDOQRaZSApqUprQouJLygVQ1KXrXF5KRNdEsXyzelivcQVFRRqiJ/8sD9Y9TIOWEFERTAJIGAY0N3Ho/vFwZdaMxwCDwjKnyaDDkZteoImT1iX1dCDHS8Sg3Lem0DbohvM3wfS6+TGhqL6ULgDv7H4Okj+RZVM=|Chương 1018: Đại náo Lăng Tiêu đỉnh (hạ);TbZn8Zp+JE8uEnOVmaR1yJjHW2ybEPEmDj9ak6dJ3FR3JzCG/Ed2yNyrflbXn+7H+PR9/RpygasxS9OzKAtmBX0FoXzuQljQFZOYRL/0IqDyYFjJswHX2nU1AZ2OBszfgAZKgykAc/GiaNHyG2lTAJpvkaVJ/VMqbxZsqlrbIVo=|Chương 1019: Gia gia (1);6FSLFd2hcotKrWnmfVvH7wc8AVbggBZhyB5JLDhHyUGrEnxEQ22LMwHhq3KZ0HW+9go6YhrYeLyNosUhoiDr9mdwq2I4HbZrmBkEf6A+GJ+2DeUcVXs1CnPXVdDxccnyC2lt6WdCWPD9/RpHM2QCiCi9cx/qDoNCtg0AtBizs50=|Chương 1020: Gia gia (2);qGW+AGUxd6LfqMAWAxD0Pj93wVRSOx+SBhE/xc3GAIJJvTo5yA7wzu8rafgvWLnupfQebudtzc/e9bOTSevZiiOCowp0wtPwFWiKWN1n2T8Y0ENySlf1TByaGXAiW74C0uSfKPiwqsfwqEffsKwAY/FWdwxh4o2t3JQKi/Elxm4=|Chương 1021: Thuyết phục (1);URd9o/GDqvP/+yMDZCUgt53sSPxKOxXTOhApss9IzG/Ew6zYgnHWXToeGLX1ps7vcXavMLjWHjDKPFA460lny0sXkD10QUlNMB2g8n/jyJFsQgf99lAMSryks831UaNfFwzpJ/ue7oqrDM2L3W/SBsc5m/eaAaar77ULPOg5H/M=|Chương 1022: Thuyết phục (2);1oNH/PUWjaFxFCwBCwQt7QxCc9yLyqTztFt1WMYiWaf5rD/A7bcAopYzhGu/o+M/PT/W9cdFiv7CaHolZPsUR+Ywl6moeO8CQkr5v2+upOdYjmesew10xxgJ8YC0/rTWfhWaCAZ/pQ+bMF0/ofB6z4zYu//hNZ8R8P/R+f4BYRw=|Chương 1023: Quay trở lại Phong Vân minh (1);u7qvcQBAnayoBvKuKByqXxQAL8Ps0GCvwW3dAoHDstCnCZVj1iMKgjRE7zrXvdn1Uc7CBnGjYc7IWsRlHeA5D45lWYJnH5as6JOODHPHkTSGknh4rYshW52W6up1rJwlsP1kWa7aH7RYpovsZhgY7oEPfO73DZdYznkA+jrx9lY=|Chương 1024: Quay trở lại Phong Vân minh (2);XRneQu1lyaExf47LEulvpOWtQaEJ0L4uoOC1E3BVm92FAsPtOb8S967UFEL5yTDqolN5A65RM/0hpIDr3w/INEMUieDqsaHgqg3JsdNQ+fCIIMg+fa8Zs4nv9htEms02/UPsL/gtLasGxxm/uEQLMaVAeWVKJ4sdqHoaOJdCp8c=|Chương 1025: Không đề;TtC0demjES05F3mWBFC5Rx3pmSdfRUEUi4RJRFDL3+UZR25js98FSMmR2ABt2/kfujFJPysqGU9zXAa6zCp05ujeLLEQPm9UgNz9X9AsC1fQeqJSDCBSQUUrzU2Gjf5a+5NbOmJ9XPDTCPDaT11M+cNcb97vbun6vr6h3LW1rlQ=|Chương 1026: Luận Thiên thai (1);9KU0M11BvFv5L0IokoBPIcY21iBVZmDs/j9a32EI7z4Qj2Q9yPviqLwBDAsnc+lwdPevgZu+77Q++Wk92ZK1Qxk5gAZkKCnu3eRLvUhBSLxFLHwJLd42yrDrFiU/qnc4roaswJ5ENPdO5J2qobxeYNkGbvHk6OQlO/nkdY8tr1Y=|Chương 1027: Luận Thiên thai (2);MHsXNAxni5Zt/bUEo08vASCwNvROOS5j5TlJ8JlVMsAIcCYuv89aHn3OEBypSx9k4jrNpC1Gz/+wApPXl3BsbeH/URJO+2MfjnXPogNBSMm//o1oKxFWWpWcl1Ad0Y18DQlZluVGIyQP6yMXeZPyBFFAiKfTc/xU71IU/McgrQA=|Chương 1028: Đan điền huyệt kiều chi lực (1);0nRq55Nl2gpYlRdLCNVsZRsqSTWaS9nqKPlpVHcYZPEIRNu0zXmgiMwhro0mUIqNGTBkYimMlZBEQEs6EI9g/tJqPIO7rYwLj+UH5b2dcuBVXKsn4Jyb8pnkVSonh1mqO0Atr5HFEr3K9VZL52zNqmTxdGq/j2MHnAMpo15SPGY=|Chương 1029: Đan điền huyệt kiều chi lực (2);jCiq0wG1xhnqEorUY/vCOnpulVtE/a52d3WJSrZW9pUoEalKg/AVd36DckIQMC2gT3PrUIbd0hAkQZ4jp7IQtSVciV8N/h5LUhmRyfSlBX92/wl7O6MnNVKzXbbM82acD3uLCQSQQ4JI5jnog/HLS0ZKi8NrDxpbx3OyQ0eOXNw=|Chương 1030: Thực lực ngang nhau (1);mWEN4VqRfLFxBoFVEbXTURf6j+tCeBMiToHtb3p1u4HBiFSJtR92gwTP4M3u5lCn48q9nGs6hvH6DadsTRiCH2UL8X/iCachlyoB8D7XAGYJnviZGFfWVP+WzWDEofH8dsL8Z+rq1gnlneED8K3GmBtM9d1yJ8+CBgYL87jEPoU=|Chương 1031: Thực lực ngang nhau (2);y4WfEY2/NmqvmBmt1Vbxq6YnoRfMp6hJMi6SUaSxaEu/i9n2Pk08j/yXKTd0okIhipy+ZpeJD3hmRu9vVNvZzinaKcfE1MyhHhLle5xBAt8PGC7IjTQhSODlVWy9mGo75DZppzm6YNWDmEfKKlZY+DfAkisPDq8DLxQKgk3yvdA=|Chương 1032: Cảnh Hồng đột phá;MjNdtuWRLUi7VJSFll2ntHkzwrMS6vxdGP6nDL7v5N6pDafJh+4oMcYeDSnEVpLCQPmX/OSrpwyX4lgRtMH7dihyH8PKWxjDY8pAa+25pfa529TWrgT1i1wlDjqBxq+04YCy8d57H1RzWBoPETIjwsZb+q4CYVKIbUhiS8HtR1U=|Chương 1033: Nguyên Khí đan điền tấn cấp (1);37ejVQUf9wGxjZWrnOyGTzHRPUiTsgYVb4JoeZ7DCpaHEayzVYuA36WHvkysA49Q6WidZpIEUHytFXhMPVCW76k0zNGQLuWqPnX92/EU19WA0mp94JBiHGsQox83XzBRMGfI+idYSfwyvA8i4qPQWQP6IxNkx3ynCf/D/1CbRjI=|Chương 1034: Nguyên Khí đan điền tấn cấp (2);qGZZzV32TQNd+X6ABCQ8XppguuZ1F5yJVZepnZrdK9+o6w5pPa0K19kezoPkp71cMJqsqcjAYFpXAzUxhV2BNpvCWCuJ6BO0ubN6dTrPeuyB2qDvuAA/4JuMbNUkCs/gk6fxXVe3eIHUe8ivOhDW6VRkj3tYpzPfZL9W7dYOXd8=|Chương 1035: Vạn Linh Triều hội (1);y0sljGttVg33WhSyQKG/JkSZj36t8ZpJHCuSyxln8K2bBsGc0LATCVDMhT4ancBy/MZN/JD12PsoF3Xr92X/T5rt2xwYs0M+nZ1nx566Mrl4e3PgIf4IMUB6N4kPL7GMPhk/YLz3ErSUK6r9BAAZVgvv8YRUOuzzHNWZaJVFCKE=|Chương 1036: Vạn Linh Triều hội (2);qc8uuwZWp8F+Sel4ev3lbTFUu3ssLYaK7W+QGNirCOJFQ9T+J1C/8RdH0SEjy8xsCuCs8123n9AWJqpjozvixXARrXkTCTUaSOw8NTViKRfS/bQtoz6Q17Jq/2o2d0LFYRDbT1dULSwF1u2ZA8se3wRl+pNjcIzNpH/hjKhuIOk=|Chương 1037: Ta thua!;FGq5t362s+r1nisdHkQ+A83zzgwgTtSsvM3Bb9im+FfuKboq98qibJpC/kaHqc6jZM478XcqLLAQYjXI6Vwu70wiPGuB0ewB1kowN+6TXofdpaXnQzr4vfS+vmqeMukzbCL/2htuyY0iZkL94RPeXfe1y5QbTPKKvkk6Vw8brbY=|Chương 1038: Quán quân (1);k+k3kwVq0PskFsmNU797vBMXPR9w9sTuFAnZ/5zmDgIwJe9XLrC0L1VMZF4iuBBVkVSZKh7OcC/uEbOLxj9Dk0azf5wa9nh3Xwkl0dQx2JQuKOcY1K6aEuGs52ZI5AyfQPv1HRoXtehSca6oik5Z/5Zb4e/1FulfThOIEU/tRfg=|Chương 1039: Quán quân (2);C/BZIpTD+NOwfR7IEc+XoSwtdJYvthrKQswD0jeHS2ARqs8W4cFnmCsWrwivG7+rVdodnPXKivXGZICbqAmlIuH9Qw9oxB8EBlJhlv9ff0JR2S/H8o4XxNfsog21Yf3tBsQT0ErelqFXA2aUhG19r6D6cqJ2blRkZmj/J4Y4edM=|Chương 1040: Tàng Bảo Các Hóa Vân tông (1);gnDzN65lpBvyIgiwGYAhuYdUcXfCE4ZMR0VFUWAzXqsOceW/0UgxwXgmJri9kKWHTkt4q+MT0igRCfYEOrxRTre7EL1XOdBs1ixn5VqgwypU1zN+XAytrtjvKZl3wpaxoMcebS38CXqW4h5JiCqLclpNYVPJFI2NhyPTjjw52O4=|Chương 1041: Tàng Bảo Các Hóa Vân tông (2);/eriQXWC/kyru6YJl2SNXF8OeIUk52rhePloZs2ZIQvaIHnIoMPH7ApfG21vPr6pYb8XSjH8czD4QnGj2MrLaDaI+PxCyaaKzpobUBEIjhT6Yk6fDixoTAEqANyIV/yEETtIVeyKzaNLUlOl2M3VFLNAG2KvYShxXxus3V5EyXU=|Chương 1042: Phong Ma Thanh Long Kích;eo8Cyt6CzdxMqrlIBnASz+NTVbumNYqTZigd1aKjLvBYZcPZrzw2qnkkkW6q49jXAil4YAZyYiFQK+hEMxDiDo3dSJyBC+3QLRLypGN61Ts/OcSD0WfmPXKrfjch7KpToetOO48g05qhLfc1TdYDbggkykRG3zpPv0hzrp/MdXc=|Chương 1043: Tam Nguyên Kim Cương ba (1);DhommxZdI2iL3ZR1wIvR/bv4PophchQ11IAb5+1v2b8Fma+m0fnsCYQy+FEUajQ78i/doFR1jE+QGzp128cWgwflzbq1yvRVqqRzwG3+L3mpaKI/aZWKHGSAL/iJXiviCx2UBZxm0KckZ8WOKO3OBzHr5+O/YkuM/ZTn6LJMlxM=|Chương 1044: Tam Nguyên Kim Cương ba (2);d7a8eJgFO/GENcU61E+JsK4UJyRI0wwMSOdCP482sLvrVjhLP6xo/v75ZhqlswQhbhSd74DwCo/DL1KKM/0dAKTSNIYB+FFQATBX0IKisur/43rR05E24l4kZaLfgE8bCEAxojVak+VAAWuWUjfIQW2tEU2DpPnhPH5t7680iLM=|Chương 1045: Dấu vết loạn thiên (1);GrWcElSUHgkzha/z9kSWzGEzVKXoviMmKtaEwxu9eTw7avaMh3raJfZ5uAYgU+uqbaWCnkdlSyIxuItuvUaPpY78OicsjBYxG4x0vRuImNCyrVK/NcYK0B9Pj41zffBq20GGt5t0RNt8mplgmF3uNg87GFio7MSJbTaEFqRv7CU=|Chương 1046: Dấu vết loạn thiên (2);BX/5TP4YMhAd6PntL4ahf0pxk2asGq7HAxN4Pbc0a7u0TR739w9yffMeqv+IxzEPpKFkPIConIiMl5qGsycnSkiJ7ydDZJLYQXy+IOvrwQZ0ViEyLnkg7OZ4KCFx8khZXH3c0sHb17f46kdymr8b+wGiwfvNx/osIiOGeFycNo8=|Chương 1047: Lẫn lộn (1);VsAc24H+AG2XSc7JtcXTKrdfYj394RHtGLGMbiLM/lcVjQo4jgZ72X2qL5FqWaoMJtzrD/Gn15lSn6tDrqXDIwipFPgyvI/wddiF3/pcyoSQvMkBlpCCWv91eHkF7TOnkmMzSP60FyV29DsbRxBoN79Kusao3dhwYdfIQSwp5vg=|Chương 1048: Lẫn lộn (2);cTzvpGwTP/Kgzu07myt6pcfLlIFi24WCuACad9+u8lB/HfakXNIO4iEIxiHiWYjcwxCM+KBRdyCDajAfj6nV6jpXEWvUGQDfOKza/jA8uoWy/6CsgaK8N7Vy67DIOOpUR7Ay47w7lrBnzoKmJyR4/kk/jRYnOafbtYXSMW70d2k=|Chương 1049: Nhiếp Vân ra tay (1);XRlt0h6373qIRYuJqLY7PgpOnIukyLGmdIopzqnWMy/Joel4gE2/2eEvykvcpuoRzgPC93YRNbjkYmK3XLdOhGcsr1N8ONYvzsb87x4RP7Bo0uF0AGhDiqLH7yzdknh/nNEti2/A7b8KiD+pFBTh07w5rz+Ru3FsVQwKdu7yo1U=|Chương 1050: Nhiếp Vân ra tay (2);3+FGAZlQgP2iq7iuaMca/mg5IqtbzzS0C1ugFOI/OW7/6sKn7IDbcRElQcbNmcjhQsV3J208MugBmH+/8W8kkGZV6nVbanEX99ZIUH0LHwoN+AxRwa0dPztrhyGR2J15QhBeGzcXlvszqadMxTOdU6hHYARN9QwOKsIAk2OTD8U=|Chương 1051: Một chưởng đánh cho nằm sấp;43IfUl6PvW4VorjevVk4fLL2AfvTCFQFDW5ZLxnfEHtbn1L/N+Ht1pQB4eKS/TROcMYdLDdEf9VG+TvWh/ZDR+YR9PNslXQYSEY7nICbCBVJjUPG4RgqCCH2Qq0WdGtCMwyswbJTB8AG8njFDZlScajMGMOOPOCBKuNmgaGYTbY=|Chương 1052: Muốn chết (1);sWaUfcS3yqaIKClu1LwIH+TdTfSOuHyFlxqMg3gsKtRF9DSn/FpikBiblCgK0eg1c1fQDxNN296sFOPthbSLdMym2B4O1oEWY31I6Qph9E42pRV3BXzHaVFzuxKIjWYYhSajByFKpbfH2oJJCHiOrmnt2x8UpygIZj59fNoeQgU=|Chương 1053: Muốn chết (2);wYkAeUam4UlL8nTken7hxyvR415VRlzox2xRGelCidvfWIBRAwJtyx4zdRNbGl/o4aamZIkwxINeCtZw79fy+ED5FMKAaQn9F0Q6AYob92ZOmRF5EUkoeRmiVleOHhsXoYf1eu9uxvUVKdv2oWFAi5gpj5IBjGiqGOkeO8pr6Gs=|Chương 1054: Ta cũng có! (1);0ZNq+88SI/TBwpovRUrxG4CxnkKad/9a7oSR6GT899SmrkazYySxZ3trOgEIUc5qiEXjEwtCZYondlBGsNWyzVrOwmnHvmGhWZXZREwMS3c8omfUwtv6ok16Tm/NPA8SrCRSa0mlCvwgmkubthRIwYv33B3qZhOojK1kLAvc9Tg=|Chương 1055: Ta cũng có! (2);KJHSSNIBZiDLu+fcO8smzmQWAquu+y9DuVL5Yld7ojQXb+m3MoPv/PNFZMvQgRadC7Lz4/QUo0tg+gyqNqegBTkholSjNMORbdgFaT+deW0f65hpoVr7V8hnqNnRlo+rDzYj/r34YeOVv9t929AacNQQvElw9bSWKlbUD0BeOZk=|Chương 1056: Tiên âm tấn cấp (1);7Rt922crLRk/9CC373cMvgIYjT5aDh5DeeZO2pBlXnlzKErkBmCETfekbpzbH2gGVPhQnAZNrrch75bry2W3m33UID+GafZsrCtQt25Bac+qIMq8Y9Gtj9WIEGPmZ/6/D5kpYH25oJPU9BwPenypJ6UXSoMIcZn+A+xmnN0EPHk=|Chương 1057: Tiên âm tấn cấp (2);Sr15RJi06XB6z0oKicYs6j5kwEEm8hNsE5oadhumREVB2ZdZrwV7PQOj4LYTrAsGdgoj+S0yNSLSNrJTXR1cKJZ1Uh72MlVxYGWLMFWU4TnEwfoNJBJmZ3+RjfoMQlXCxrKcALqCkkMt9TJ+HN/UkfBvpE9rZM0uFRmqKMc/qiU=|Chương 1058: Thời không loạn lưu;qr4HD0TNG6MU7VqHbVpp8v2Se72UisgPAsZMwASBce1BwLqO5hR9TSIP9wVyQGfgX6MkqV1JNYS+4j6t9okvOpID1rKtwU188IWN0q7G4NwFncBCFSB/t3XBsVGzavqUZWEsETGi6PDZCmvxIJ+wDE2NyKDI5ddAee9+8V7hf9s=|Chương 1059: Một trảo bóp chết (1);wq2SFi/Q0wkGI5KB0jkGpnEgNzhKXbiNX4BXd4Yo3N4kpwQNXVaecUyCQ1dunlddR+HZXIhMo/TMJUNGlIdjLP1La9IRbXaMOAhksB43oql8Stgl6fV/ncsaY0Yo0p1YtaIrR5x+PQikzPlbGJOc+jJ+9R4NRMScNKLRKJGHhY8=|Chương 1060: Một trảo bóp chết (2);wy03k1YGaVMUlDzRmwTaZjTakSq1tPfrF8LXf5tzHlef4EAgvd3RGWFCT7FjuswQDcmYU0CHbhCGHifWexAVUUUWte2NfIaGlIeIxDWrNV6JmLIluR5WOv/H0wDvcxKqy3AiNLz5gCDCY79fh2RGgnHpJuTSuiP6oOp9VqTWtlo=|Chương 1061: Thời không triều tịch (1);IOSKszb+nI6iR4Szg16FF2fhtoLFGkuzMCsdvNj+R+3NxSeUuI1TasryaEpvrKMFeobfu5pmgmP9/keAmgdUJ4PBsn14Lmg/PuLjpGQ6M7glDKV3RSU2H15sQh/K5j2kUdrzBT+Bi3RV0ZFdVoi14svrvEnmrgrxWJPbajncBYY=|Chương 1062: Thời không triều tịch (2);fwYuWp3di11BOZdKgTWAx76P35mKb/zqAyXw9WVEjwESQ38g0sPpSeHgzdJ0XoIo4Dv8TeKUyEq51+64dh7sL8dKzSE5qnusx6PwmmbTh1PwijCNRMPPcjNj14D/4xiMlfOKJ9pYB6WMr+I9FQ22FvF72yKfr5ZZDq7w4i0s2IA=|Chương 1063: Quyết định của Tư Duẫn lão tổ (1);+qb2A2T8M2LqUSVROWYRUcvW3tIUAvqkzcNemUDZ8HtCsNuFsHj9pHpwCGUtHiXmaPXMNpR+7Qx0WSiphJntehALxMR6BowvdIN7I7xPuazjv0cPm8BYwwLBiIZMNNoaeeJRrcLZVReETEKB8cj/ocw8FNwaIo2LP4T9kDGqzaE=|Chương 1064: Quyết định của Tư Duẫn lão tổ (2);bHJhgr+SrkOvuhNjCKNzM0IV0a4oJ4Y8AEwenOrmFSMPABmjGaXbpi1NCKvm1OQhzT9/fGxpW6K7KsGe/zi0VmsoQZmaiun6cym7FnHIZ2XCUvaeEq+PgcYoeR3gl38J8eZ+JbcaKZdcoqV9D6Rl8EWj/sSOL/SkUzxuKr2v55w=|Chương 1065: Bi lâm;We3Bg8sFvUwraMpnh2IkJqyXrkA/eJIr2v/KDbMaHZuXepmxJ/LB+44K9qP12khoiGykOaIu/PdSsSzJPHzhOJ6cKcBrmVBoRZX3EK+k0/8P488+43Z+zcxPWfr5Ti75OUN5Qv5SLDWBD+NwVw7jSrA0Y3NGvb0AEp5NP5RjyWs=|Chương 1066: Võ Đạo sư là hắn? (1);7YP/XFh7Z5k0Ps2o7pTnpfGYSrWBjkTHvLMIk/+K6/mCVESZZ3z9VEgB62KqMRRDgTQsGTx48Cn5nwVpb6o1K7+g0tXW+O8i5yfYX8Jmb+eoJFSfKVxmreB8xVNJYXA9leQE6pe/y5TvGvvSJ0rdh71cQv6iJbpEZNSwjBjZiWA=|Chương 1067: Võ Đạo sư là hắn? (2);2kGFZMxnLE6uwzJFIlk4+VQ0VPQ1Mv28gb5kDQHhV/YZHuEhzbFE9mmp2Tk2m9cH1HJ+n4ZsOewXuFsvMzuh33b9z0DS8CqTkr3PtRbtsUQNBTUcQ/l3vEWOu5DUjP1pC26D5vn36ELnMEC1crXeCM9YozLo0oImvnHSKiZX8ro=|Chương 1068: Không đề (1);fwi0D+RZzJ5G5ws19QPKfkAz5FsXGfkYSRMcIpKbNvgSG0HgqcmXUfyfAgmPcIvPVwBYGdL6ECVuX/5EB+QscIS8IEJF+X9mFFPrZB45NzQBPssbnr015tYjJ0jitARj2ewC/oSwh920qczUUulGBtDnk7THyaffNCi+D2zwpWo=|Chương 1069: Không đề (2);PmdD3cP/VWGfSWIVPyS5hGIQmM5Fbzfbnovs8iQsOtjgmRYJVAepyXQQmzZlFM9sPGzFIH/0Xa5HZPu+lYpzGFT72mvK0dHQxzQuNeic5SJ/PruE/oJP3PlpLrM0ogOvb9M1xQExqqr4QcXBe01hhkLMQkxVJ4ellxIdiy9N25g=|Chương 1070: Lần thứ sáu diễn sinh đan điền (1);aPTrrZF/p0hefT2t1TpTgLv1jugQpaImX8xlp6glb3tv965BaXok53adipVlzCjhDg6wF6W03gz4xAdYkOuvYWC9mPTG+nsTAV9+WKsAaA9ScKqbHBCd77Pdo3MfdHGx3zV7NPFsAnRxnfXwZvtNDAOhjjjSe5AFxYHs/oxhtKM=|Chương 1071: Lần thứ sáu diễn sinh đan điền (2);Xgd88wh2iUxdPfWvGdSJNfXC+lbf0hqzyl61SsqTYvAHogyzmJuhh40rJgZNuT+e3VYJF6G5Ldqk04RxdxZJrp9b/qg4CbldVIcbPS4rI8mkHMbuspp4wJO3Ma0zIh0zkAiAE+HZEW+XRHtoiLvT9K6CnKkwOsncDv+S90FZ2Wg=|Chương 1072: Chưởng giáo ấn (1);+0a9ndDGNVRQ5INxqQB4V51BHY0RTUtOGFsNTcoz+Le5uMmD0QM1+6ZO1RmocNIhbvkupiw5Ddxp6wtHZT8gSRhk+T/35ebz8rQ89ac1guQyt0OGe6muPwrYaQtCWwoGlNUhZHInLjQy5NJ6J398Gz7FdJdHcvirkZdv+ojQqg8=|Chương 1073: Chưởng giáo ấn (2);KKgl9xWjFb+YCDBJqjHbPjBzu0nU6dmLhK5qTC8JOtIPy0aEz0R8MQMPhe3Qrx1naHHgbZ/EImKjNXft2C90kc4aRWrLhSszCuTTLm89hyAOwU+emx5xLTBC7UlyL3kzBzZbMBbGSddZEbRF6Vsaq9612K0pUTVrZ08zPwOW+YU=|Chương 1074: Không đề;Z+2hIga4oUpVFAO0Sxop7V8tdTXuRPrjEXL6Vgd1xrHhIyTcrF2AKPGze26JAK4DHDRlSn6htEQE6NS47t906ZylPaSIFgPOgEGIWsg7CR7ISexd2lHogVQBg6armDgUdSiK0iZtwr2K0bg/xeB/b0MeOQbYVz/AxZWXu17zaVs=|Chương 1075: Tam nữ gặp mặt;sYSXNyCEn6ggnMBqhXjNOOs5h4RRRlr97UlM6QOilZVefdOTY57KT95T22dh45mtLIEut/xAddC23ds096SbJ3/2y35n2E60+58nzOXxRie+th5mkyqp7PtvrvM5nG0uEewgPCsvfOVkkBkWmjv+f5AB+1hyAxi4/TRwQb/uJ8A=|Chương 1076: Tranh giành tình nhân (thượng) (1);6pZdfyxYAItYFBssuH8Jg/esg6Ml4PBfxFr/lcTQyfR4BU4a+fy5+qNNK0nIXYA1eaUfpD9yq5kpgaIQhkvoCUneUoGr8vvBtAaPWCNVBBIWQPpP+0WTWwenJ1LeMzkmerTZL82NamZng86xuqF0EJujY+m+tvaJF5DtbfltY8g=|Chương 1077: Tranh giành tình nhân (thượng) (2);T6OiotTZsbfBCUBfU5lwOdZQlx6m4deOeBjFQ7VeEWS/oyI3GM62nIOCacuH8dIAITQ9QpkHGlHUeu3h2qZqd2bivrBaNU0mhoqPJ/KQ7o3/XEC5qO+WqXuyYDeqAvK8kMXm6+4CW4gbdW97r/QSJQxfRY6HMBvHoqKjgJVvevU=|Chương 1078: Tranh giành tình nhân (hạ) (1);YJr/Cbht8g2zafWPGd9fJ6Wl6AJqunc6nZ4zG5VMFg6Xcy1e3R8FLq1MlCI3hthja37HcrCgydDj1xRVv/Qdr+9D10ZaJ8CBZOv+SH5sU55CBR+pdC7cCU3Vk8DcBSSpmNnqToP7DzUNVFhD2nnBeu7j5snFk2QKQP/vSMEvEfI=|Chương 1079: Tranh giành tình nhân (hạ) (2);rLkKcYgtFzF/fG8Bh5zlNSiey1A4FxcllhYpP1Z0LK8hK9aGxABLi06kSdaSctud5FWx3AAhEN0EOj5YE+Dcvgt8FjS8CYdFExxoTn8PZuRyGFtUMX+gJWcE0N4FwjAm52cQf+vv/YLdoB4ag7NkEQh4+rSUv+hfBJ6uhxDZIBQ=|Chương 1080: Vân Huyên ăn phân (1);D4iAaAdYTAZv/CA4Kcckq8U3BGoS5geXB3DZamTgYYLTiKhTgom1484kQCpkpub8TzMZyCxQCkN+3HQPYSKq2rthzUfu/SfRjOMoX/y/9dnyRnIqmei3Xz9Dn4CkFAmzyEGoXaDDIuMYwslts2kkeo1qsm+4kGK0MABIVCXOCd0=|Chương 1081: Vân Huyên ăn phân (2);DFBpE/uVhe+7nYyYHNy+B04iWe0AsHNlLffddNKJ1cYFM/U4LNWGMW7I51F0d+JlNH1wq9qk6esDP1J6fXvEv+Wh96dGkq6Cc4a3B7Zi1OiUmSZhhr6CEQf+xkDlRrE5rxeTkTdAU/uZ2Bee/LoukcX2mmHxQ0r5WwR4nWV1/9o=|Chương 1082: Ba điều kiện (1);TSoAZvV7Ia1dlCOZJfeJ6XV3fy9uJRs8q0TIq+ziZza/r80EwhN+sfqGdTBaYUEdHVhcUzoz0MAA+UhB9nR9oZQUJaJX3Kc2mkQUa+8hbqGB1kWhtO+G4qH2X1zNDAOV5V61z9uMYmiQmKGph7+YImzp+7z4Xc8x7AfDoVoZPps=|Chương 1083: Ba điều kiện (2);oPcwRQkzCoEVGamPihzbFsXQ392a+I+h0SOdST0QqbqGUX7kzSXL5Lo2BG+HCz/0i+WNsQhhOfD2BHPgUF29zpNuAACI8EmzHaXbCRPTILHILZSEpk/4tQ2QNhfgDbxsf3u1RTJy2+3bCgLxK4yfPSWrzV+RLDtip6VDarIU0/g=|Chương 1084: Vân Huyên trở về;WyeUT7LklXqn3zq8eUF0kPYMD9/gOugvTD/Ek/FE9HBcac8BhnvTfRXzB6VsxR5vJ0PX5JGNnkObY1VsbnybzF6+sZgTDJ3mLW4aWEnqcote3odSTFLWP5bFTSoXW6K+xyB4CnDT8/S8siXDEYUDQnPNu1AdyEGDzc9/Je9O2JI=|Chương 1085: Tâm ý của Đạm Đài Lăng Nguyệt (1);+KxuXn51M8atOqdILRzjXZQcT7zRQ4lFI4GPnsYKeso+Imx2LYgKe+SO+rVJzuB+fBjAnkJ3OOhSyMT5WiEfHIFPuQ8Zad7s4QeH/828IBKTuFD8WrbPuyqQooULJSXTFCiiyOpMQYda9LBQMVMRwqxzRvxzTpnX9gwhr4WNvBE=|Chương 1086: Tâm ý của Đạm Đài Lăng Nguyệt (2);zujb3ic6YLIyh1wtA89EqEUsjiDvVZ3BuR6DyP4U/VBWrQorPR/dXqDJDTXmkFNCq2E80GM6fcXI+rk+whYIqh+Q2RtOSu0WckAFQQT7dr8JiE/CUJw4JmUX5QY620Krvo2PaYSd7AcqQB/pqF9oeDE5XmgMkdpr0j/8SJ9se/0=|Chương 1087: Quay trở lại Lăng Tiêu đỉnh (1);dQvUra+3m8ShbIKervhhm82/EF41XfexWxvyhvoipBQHRbb6UhVy2ipBOGhfwCQNIvGToV/MRnrEVRcQRybssJfuDZDfAaARGVCb8Cobd9M22RCH3K3q3hybX4bTzDf0ACtGiLP8TPoCGU67FVJjOzRjtaMvsQ71MC6P2lI3rCY=|Chương 1088: Quay trở lại Lăng Tiêu đỉnh (2);Ru072XTtzAPqtzDkr2qicXgy48PoFxqtmjAga1okp6+HENc+JTnFr7yXKouy9lPXmE/TSP+/NwJvXiQTMidP42EBInONxkKCDQ7QTPiSqMK7Vyb1BsAky5cmqO8SiExNoPN+l3VTUdetjhqnuKWr/idj/V8ZlQ4F7urJwace2jo=|Chương 1089: Họa Địa Thiên Lý (1);jHDgFuRq9R0dDfPBISMb3PMJnBibob98LWHcwf1iJCCw4e8bttmwjiXrEEOoqvER3pwzrfKek7nuTPE+9u2+Q02RHVcR83n+AdhYfIbrPdpulUaedE8Q1Ja+dgNHGdPZqd0LRggTeD4Ram7Or0ncQCu9JgEDyMze8y5oonU3wYI=|Chương 1090: Họa Địa Thiên Lý (2);68K4dB+4r5H8QF+utfCu74dezLG910u9exwSjq/aOrzyKFsRCbP0bNqt7Pr3QiN6lKjadTr3beHtkYgRF7Onmeqf7+H/VYYIAD66T8Da8LOfHWgA6suyyvuq8eW4O8byKTZkFV33qRZ0+YbsWQbCblCL3nm9rAZ0ai1/aHePWfU=|Chương 1091: Nhiếp Vân xuất hiện;c4laTU66gKL8gisHxHkx65jPTuMGUaFUkJnAT81vxaJQ2BTEm33gRe9L94UF0GA6lyJGHWao+IkneSBpiXwxc9mfkPnveJCKxTSbXgmhRHois1r5wOG1e/8UJwYmqKT8CH23tdCdcwR1AqBUFfHHPMSLr72F+ZU0QxBYMbeRVyA=|Chương 1092: Kích Thiên Thất Kiếp chỉ (1);d7XHWrtOduDDHlc5eYH03oUtEB7w9ZBHR6OZjTUPBja0eeuVaZr9XvFleDzm2mApSM2c/2LqSQjynJqxiMh0Ygjzezin/gQO9lsRXi2rskZMXggTR0Dx4FjJcOR8Q541I9U5DpUmGTY6UybvNh0soHvsAtTB9aSHyOqXV+eFUVg=|Chương 1093: Kích Thiên Thất Kiếp chỉ (2);vuuPB7FQMuVs9O5KszFeA+gTwR8/0Qw+hayWY0JhPh2i83epifZpyy0llBkC1UxCkEMugNx/hwnP3VCLcGVxke1J8QWalBqCj8GZ7o5bNeiS0l5UIpfNQJzYW4JHkuDzvWuayTKe1Z5SDOuJmcg4GURhFE/ZA5VT3TxNajJ+mrE=|Chương 1094: Luyện hóa Chưởng giáo ấn Tiên Võ tông (1);+X/010ZFT+vHNJ96n98t0XrXZyf3SEqwGAFqAg6AD+Uot1M/7hpIN72WzDSM5Em+M4U5wM3AiHp86o4Iygj7Ixzs8+QmU3wdRaNGcg5tBoHHmDZcuETszVNlheNGp7RBl8HV+jHtTirQZWFFCVMJV0liWLg8uxCCyWi1Pa7dxMQ=|Chương 1095: Luyện hóa Chưởng giáo ấn Tiên Võ tông (2);HPwjnUYWgdedJ9nBtSy8m6UydBm/drQi1UA9GPC/lZobviCGF2UZ8rgWSXDV2RrOm6ePjyjXgHDZm8171hfBmIMptDSvcS3FnWA8gZMNIqlvf1nxYNVT28mYMpIULJZtpPuess2C3XPPqQRqN9MJvg1cYTYnIHZUe9JYDp4TRos=|Chương 1096: Còn ai nữa? (1);aeeHWUNk2CwVEI9ekqQMEqP8d7RXin3EssK4wyUVS1+mv+we6XZUSIvWhAi4oa5JSMkR9bUNiMysYNTJv9hEsxOqdBohDJ1avnN5oU+88F4wA9xQhDdg776RMAP0smldnk58yR3DP/IBkG+wUeJKe2i8zYdfl0M8YYntdFhwWkY=|Chương 1097: Còn ai nữa? (2);ZTCJPvc1UktfcLxkrTR0Y7ofDkE+AzrtcTkHOcmpz+A8Eb+Iss7kCx+qEChTcJBv89+aeLTx7vSquV59IkICZsO2XvFHNXpe+jgXU56Df+QmM45cSRkn4awW534PH5czB7BBJFGvSYRZfiojDKVB2AmRbz+esufUOli0aZzVAAo=|Chương 1098: Xuân Quy Yến Tường đồ;+7Rs99tcyulILD392CLCNz6IS0KQ+yAreyeW9sXX0BCVzs2ugA4Y8qYp2f866h8vEV+B0QUg8eBeiv6XaqlD7yvbknDMh2ls01eQS//eroPBZOB+sTAbRBLMTLQVdCg/acfBggMa4AqodyKk+JDkaHa4x3w/oFLeHlSsbs3BvxQ=|Chương 1099: Chiết Dực Chi Tiễn (1);b/Bj/bDr8KI9vn0WEzseXGtZUwgwAsXj64rc1DYNMgjJIXVtM8x3TPuiazQZYWnsOx+eftbHGv1fXGx9z0IzYnIyp4EDITwkC1NgixiA1255FMC6AuB5YVm2ELVSCJ7LFG/aIVxU56m8nxSXsCV17pV2NRDZWuZk81ALgZH7bEQ=|Chương 1100: Chiết Dực Chi Tiễn (2);XrHStdf2nV2xiZwhBRQvpj6wAzBzQ6qvR0FCnQ/+CDpKh2iKc6xGMFHoVurhiOKaaoPV+h2X7Jy5aLwVEfgtdqjDLP4oSW59i9vO8rkOD8znXy92cFlJHx1qgttd88C2s+hpJlQG/SRr92EXVsB4pOzHHYHOqfkenjJCCLeobBo=|Chương 1101: Luyện hóa Chưởng giáo ấn Thanh Vân tông (1);4H3wbSZCffxUdzF4/1AAX4LITxAJNBRd4q4JaR6vQumpBnCl3C58VSVZx69B82r1HuiRw16jvYBJd73BN7Cd19gCha11nhFwrNY9+f+gAyX8FObfby7ek2gPUOljZC9DJkNKM13Oe9jlPw11cdNhaDr5UhLPgFZEBO1pPbH4mTY=|Chương 1102: Luyện hóa Chưởng giáo ấn Thanh Vân tông (2);gLrEfkTIQdCFzEmRUhzHdT5ONm8JvfrOKV/qWsnLbTc9xtJBihemnHKnjtg5skDXq+T224VEtMgCX5C6voPZ70MM4P897KNTa/SdYTv2TLOddMDvwi6sCPEmma7uIUfYvSY/ADTToFjAyd3mAxsVJZ5XGBTH8UnFOf0HfeVLHGU=|Chương 1103: Cút ngay!;LKmWetABF81/Rmqih3fLzBdDVahy+ifSKY4SFIi8v+7iuo8P0f1+X5QDNVSqw7/FN5UKmqRWPE2azGbS4qPfFJ2rnUU3f4G/RcoUW4Jge40oylSbHU8eCDupAaqeZfKgaYO5+2zKeMYTpmqNQdOnOlXzxACUBHmzX90oGdb+tSM=|Chương 1104: Vô Tướng chi khí (1);XJzrOeBMC8tp/lUMyVvdxZhCQJ/4bsxrD/d7isU37nCRorrkXqkc5OyQ1qTsUwS1xP4OKEDepHPAuUMibn7y+W0cX8IybzqN0Ppsb/blEO8cKuuwIZURqNDANXI8OLSBB1pasRnIKAsO+AKG7iPVy7UzPhFWY3yDD96Z8blbXOk=|Chương 1105: Vô Tướng chi khí (2);yB2chvvfXVFBPfmqlluNU9bEty1XwFdA7OoR1BhODIIH4ncxQy94UJ+iLd4+RkL8P8xVOOMq8VsjhKUIBiWui9EkyGTDAsrGnh8Az02mN3mCduZqI49nzghs/d/YMSMmMNQL/1RK/zqfOGSafdNhJr4ShYT78eEFAL7/EtrjIPQ=|Chương 1106: Luyện hóa Tĩnh Thiên Tông Chưởng Giáo ấn (1);ocTOusjEQtkSoLD5KbximsrytKhVierXAlBYzkgewW//itCRAg1sNYkFX3+dtUeRLpRpME1VmetWiLiDaLOdoS2Y2hXqEBHudR5b61jpvcT5db4NBFvcD+W3xcIntIqCHid/luWQcvHOyltLSHosB4bdOFn1C0s2HhIl1P44Sto=|Chương 1107: Luyện hóa Tĩnh Thiên Tông Chưởng Giáo ấn (2);GlVJgYmbnYKrBMeVyujCntY+WaunkKMmpTQ8EvLrch/EiaHv/luaeC+Fy5VK9LoRwcAuPtqHLiIRw70Jzd8JQky89H0qU9u6k6s0507y9PiUbh84yV4bm4T9mW1jXE3/MgZM09eRa/cU4EuziR/uBSw12N5Wvhg064fmA32epQY=|Chương 1108: Liên thủ;ezwElHf+a/hwpE4kGGaDsLfSiZtYzg1yafjfhCZE9BFxfQouCeZOF1Uln+sFvsieUUYEk+PsQrJgbZSc9Xom3BgSvDhzjxLWq+9xnmWmVSKd/NlMowl93Sq+zaNpy43IJ7Pw7dnkwCe0SXP8E5PJNytmCyLiEcbcXuVH8mFdebQ=|Chương 1109: Sư phụ (1);MO3EmhYB1/o4CcnBdcik678is/uH8J85b1ClPOFY/fZPdpmWE3SV3H3Rdrs12ghE9/kDcvpXPvl074ai7VtOkI9FpnEQQc+Qdw7yv3KJAKPPs+L9mpn9IkQW/AqdphaIdg5qea+kT/Nd2nIktrMPk6rClVH2R5p5kSPeSzrgbiE=|Chương 1110: Sư phụ (2);7wkdPk333cglfCIRyVjmrJ50mjqEXyia4/nAW4EhRfN3lk2XFrJnqw9ltFFQ+v5lcWPCwmsOuo9FC7D1XGfIlX92VqtZXyTU55ZzySvoZ0TalBPwf4QS2nhVvWfAqs3BS45ntvzWUIh/TL98Na7QlyAqu16cTekRibob2APmzh0=|Chương 1111: Đại Nghĩa Vương Pháp (1);1JggCLkzkwy6wl3RrPpUykOLPf2m7iYYZHlvzNwU7tgNiBS6m3Yhm5Hjk1fZmDQLvtJFvK7pNM6XcaimkkcMG0NtUipFNy9RYrmQIgLJZbvDrms0JQGsu5EVBMqf8mlSuZ3Z+M8QWn0/beWBPv7RHiW+Jg3JtROU1TxqWfCGvLw=|Chương 1112: Đại Nghĩa Vương Pháp (2);DA3y0iXYMGl1c8/GNC2YSchh0lI9bNqxV/IA4PYanZn/dVqu0kR53U0vEIeiF2M4ZCjFXWuRMSX2JySypI9vgmpuNFM5bQO6E3C0sz9nQxsLAOI21f58gYVvK50n3K5hXEGUtl6TavP18IchAUaere39mcHvIVd4MdU6MTA/wXc=|Chương 1113: Dùng 1 địch 4 (1);YMafNsBITrDWJFSjrbjxFCwnhF2ec/JiVy1/CCvdTOUAW00biWzcT5mVT1NawbU5RK0d6gXQdX7zEG5c9ttE+ERly2Yz72gQXjHL0IsTr6mQmfutvuPziv1dSgGGiviFu6SkLH8H4pdLSblGqgxE9egWcfrFmUxYiqMTjTaIpcQ=|Chương 1114: Dùng 1 địch 4 (2);jHe8zvbpy+KbZm0RfcLyS3uj/9D+pHLdZGEVz8DAmQPU1DnxX52JzYS1cUDYpzAjoT/EW1ZFGDV9iNJtKbv71pXH8HWFUC/hwTUuyxIxcwYPqmyRuiTmDpUTiZT2vnr+a7hgJXVOD4d+FQHxHL+9CIO92ira65bHdBKhGJC9//I=|Chương 1115: Vô địch;OKw8kAfMIkj/zV1XHWdTz09akVoUlxUoG+wVBFSe9+VcEi/E2jnwVUfJTCCdrrvQG9EeuQ4gXoSc48NriSP6db7b3DpwNQcluw/U+6poOkbgT8dM8Q8laH+oZOc493g9nd2JCx6mLamLmp9C9bTe+7OugiKrnm7KMvQb0uMfO4g=|Chương 1116: Luyện hóa hai Chưởng Giáo ấn cuối cùng (1);CpjTqIQsxgmqJJJuG8PyZl+fY79WwBIQc3OFs5nA/sJk95r87uDcpAD49Ww18eGcvcJ3yhuEXEy3GBuL3wJnHsJmWeaAbMp9gBTE2Zmbc4EaAqilt5ldScqX/edVujdiRGn2rQmMl9R01CijyS/JxUdb0VQXpcR3Yh3T5MVnk1o=|Chương 1117: Luyện hóa hai Chưởng Giáo ấn cuối cùng (2);DPNo0yGvnHSRN4Z/e4HYD13T93wOigHZ7hehaM1pLjTdiDZCFBs1kctwlBGakLACeLcSk3ENJha/qiblJUsErP66doiPYgvSMhXNpBKuPLPrOGTC9Z1UCaFhGGHBBVKr7gKoYggYF2KyXZ/kwewAvQRK+yMTUvyVkBDXOnVc7UA=|Chương 1118: Đại Lực đan điền tấn cấp (1);l8ThXNJ+0F6Zf3eBhSJwyj27iWN9Oidih4/y98pBcx4SEWU3J9kSPv6fSSRha2zOXtW30cYV8IWGfc7HbLhEaKKlXW4o7+xSgMcE4pwuXTNC7Tnup5ZNkMlI6+idhgQrUnMMEWKNAa97qy9x17ONaWva9SyJcen4KI/Ol/RCGMs=|Chương 1119: Đại Lực đan điền tấn cấp (2);mhj5Y6g1Rc9TgAnbHYjAy5yFs7z4KaYRjDW+YUuEnqB1+lW1nq28S5HQbUWzRxQ1ms0+pWJANIXqi975ztFl/+RXCXQz73nYyFQjrbymoQw5sdIbcsUTODfHNTFu/eMT0jOiXOe6nPDt1LrVS+rAgl3TMokeVO914qqETGwD1fI=|Chương 1120: Văn hóa xâm nhập (1);erULNSncJU3Lp4oYHFOCz9+XdswBiS4yWrf/RUzJ5C4nMJuA9B1Ust4030Hz2MbnTf1Hqqy2koWnx58oaHddmNnCcaNeVNdIh92GhEHQFcueaA5Cm9Pb7ahXkh/RhcE6Bgw7OuXMdXJg6ElqdFHZWptLorlmWeXGWVjU8eX6Tow=|Chương 1121: Văn hóa xâm nhập (2);TwqF1wnZr3xuF1wRsQJ9z7qTlOifT45Qu4BeQSxeRqJZ9mlOAItGcT2TOK1G0HPUcG2N7y6SJS3bcdr+AhYWazxiwc7EzPg08s4RwweHf2lI1a4aBFsALCrehv6WRje99dT95Dn9+EQw+AHPGrI9a521dFHiSuSkdvZBxv7W/PI=|Chương 1122: Linh cấp Đại viên mãn;+i4x9NAlDu0SmWUH6UYllY3CmMR/5uLH01H7r0K0gHrl3zBmeee6Wodv1FzZgMkR9ECUM34TEBEnfqyaYwFeXwrrRRaTczosZZoljEF67sGE5zW25VzXy1KsCH3BkS435XN9YaBFjvZ01va9BI6d227C7nzWkfD2ytHx/mvQLyk=|Chương 1123: Giết Vân Huyên (thượng) (1);bwlYs1gtZza0wgLi0MAkaoyUzW6QOT4GTH0p7hsv0G80Hb2b2iE1AL/9m3OnOkMRBQ7AEIE7dH9KKoUQ34B2y82zOT+8hecFiY6PMGjvJMYGz5GwBZhfXyUDMotYZD6pffjgdF/eArT9RZClW+4PR9nHBQRfIuqDQ/lc2DOjT/w=|Chương 1124: Giết Vân Huyên (thượng) (2);018Q3luF6rxsRzUo5xz8IAbHd+DjTE+OY+n4Qi10t8rHSXS9P69LXLuPcxk+0MLald64BPv5UARev4XtGD8pQz+RqyKlijC+degNw7+LgRTcjnX13QeY2qL/p4uShC9B6NC2yxhF8z9I+VZvY4V80JVA+Fhe7bI5F+72LhX/9Uk=|Chương 1125: Giết Vân Huyên (hạ) (1);VtLr9qyIZCaI2eqF1Vyu0QR9ji1Bihd2NhTHtCEgUwzFWi4y+edymr71/n5XVkJSrFo/NEn+uGOtdEcGurwGKO8hd6Ij+oEr9R1Sa4tFDIv5bIa8b8d1u7YakfV6Fqd6fc/L9Ti+qVLqNbIh4lVF8FqY1r1hWjbdiMYxTwV06QE=|Chương 1126: Giết Vân Huyên (hạ) (2);+msu/ktbCWZFl6hYCPO1pa7onQSj+lsuEDoTo6tlP0wckyKmWQVZPb8RY4c9ZdWZpiDZieUNNDynUyQ1H7f3inqK91VWJNQeFm8BRvSgrgEnOh6MjNFSwR+0MfHc0BnzBGAjMAvxlksV3esupLf5vR6mvZ2x03iMAvYahKmlZ9o=|Chương 1127: Đan điền dung hợp (1);U0+gwp72VGqAr10RrMEMMlWf1P8ThggmlTDJq7IHkXS1Orvz0b+nFKUYF9kFaD0i2ApdAEHzMM0cNlZEh1h01/7RPNbf03t8ut6EXvTLhHCiiPwEXu45NkrJOEhXfrC96IrpNSH6LSrbM2V0wl7NriZBvAWUErU0JJiCVUkaHWE=|Chương 1128: Đan điền dung hợp (2);5pf1LcYI3/EeOPUvhXtl+IuQIYUfg5sYuTpMjdJwqts/6lWzBCOyF8l84saQEnPONJh7cjxpmToN8GN+YuHDpDuGdyiUVF1usg5hZUrTgPX0bFjoJ7fZPDXJrcKFqj6JJYSjt5Kgqpx+bqROWcM3+HHEYcbHorm4VxoFD1hqIBA=|Chương 1129: Phối hợp (1);qYTT3KCDbnPpsAqOabD4xMUyygH+KDh8D2iebSRMrHJfKBf1+FdTeiIKJHB60lTcD8zg+dMAvViwjui+lVXJUCinsgQw9W6k5Pz3cEVVLtxNqz7DLjR8f1vPRIS5c+GAqU/qMm7sfak8NzLSgXNsND2/mWFWX5gJMDmlSsjbFnQ=|Chương 1130: Phối hợp (2);yAtAZL9yNhxYQ5jiZHnt30D56RkT/vcIWuKJRBiaapMYHO3FDIo978I45FSsymDPLeOcnxn+B2bmmWmK1rdUg3t7tvIeTc/rv7+ZYi4CUJP326ePQWGToqth1fw0VyWTwJkqZRX41U+oKUl0phRMzrwS2H/AX3ksF38VsAFxBfo=|Chương 1131: Hạ Hành;b8WgHt56ZyqQKHPdIUr4px0AfN9SI9np338nGmaj6aPWUGyA1dZCOjlvFv7FJtJGyqv/roQtdDHyH1luGeoFUz2+Vp6vg1MHZBtAxG/9dC6710do3mGgZrry7Cc7X1bveh0uBhj6JSoFog20oBfyT5TTMySw9MaWrCTTYg6qYgY=|Chương 1132: Ai dám không phục? (1);nd/8Ns0HHLRMHl3rAhCKn7TM+xuvYPNQxNfy+w0Q+B1PNDGwCHkUS0wGQW1aadbIQRra8PLaOwa27ODByev7jzBz+uzWWGiiMv6eVB56RiEdm0NznoEvKFfWu4mBB5cuAab3hi2V2RpN1DeKrrV7U+3A+lYw8YpzcvMmGbmyjA0=|Chương 1133: Ai dám không phục? (2);7s5iwWIk7JiPVEwh9LuPlIzwjEjV6nLZSw75vYkA8RFT5KKXnkn7jmAR7c61+CtwtlTDMenTyvyY1OOtI+ro+EWkbI2Rcg+92Mp97wm3HLzLAS7qpo3doVRNSb4FEI9OGrgowPUt32QSri7qUT9ydz/W0zE9J6YoNdBM/JdB8/Q=|Chương 1134: Di Hoa nghi vấn (1);up/D0ZoJwHjnUxhtkxNPAvO+thxj5mT1CcbLd1BInOTK9ObowMl2W/BLXSAgKbY3Ftl5jTfHiBqa7fIhFlI4EmvWOqe1I48HqP7KR/+cl+9UHdAh7V9Egbmk65oEdVYxNJogZQfbT1wub2jQQLLgmzJkFKCuiqKHxHlPWqSixj4=|Chương 1135: Di Hoa nghi vấn (2);fbL3lrt6b/Vmxfv45MFcdEhmZdFuEVFbeGzw1UyDVAg/0RDo5GeV+wztqTuncmRYi7Niep09akchoIAi/w/JEP5wa0WbfgSm0J1fuJEgfjvfb0SZTsNHq53ZMuU0d8LcuDrO22dTh9kdnEFNRrYPWwqJOj51P831hwemI4rG69M=|Chương 1136: Hương tiêu ngọc vẫn (thượng);X5nf+fzJ1XCbR4BOjhAfdZxzwNAE6e+MSXLZs0/ELrYiWUJ/AZhvA6Bt/LkBND1hvDo6PWigafrcoZNVaVpAUG/9TYWfhn3ekycXQSgGEDSeQOFJz8q2y0D4YNNJlqad0XP4C8DX80Dl0flISd1OB9SQ2CvyOyg2OQ/fOAGaxic=|Chương 1137: Hương tiêu ngọc vẫn (trung) (1);KhF2hUG3eVbWje4V79lAgzOs7HxcWFbBHyyVL5LlvHDqE8RjCGiro5FjKUXu71BH8DATlz4cLduIVKJWPvnsh2Q0GwnIPuapCEoCJAxnVl85fbQvKxcjzsCkT+kdg0qIEgvwcxR6ID9HJB3X8HW4rzafuNpjLTxZAvIUD/+fB/0=|Chương 1138: Hương tiêu ngọc vẫn (trung) (2);QnoEYWUx5DfEEyI9pQHSUt0u+cqfzv6iXl3ZMZcrVEwCx6K1JfqCsAOYGqYiJhGXQsJFcsTw4vnwRhxm+hNtj4HXqX1enetUQh9iw4upHSgxe+ExrwXi8Fqd4MYeXFsl6OivPySn5AKZfVHNt3ph//j8w+I5scvjya8sEv5ikJw=|Chương 1139: Hương tiêu ngọc vẫn (hạ) (1);z4/HWxrIuQZDohneo7ivutXVU1NSubFuIlRJ/zpsHVZcbFTKmcHQld5epJcgHmWp/30xo3XiDdCpFr+s+8AHJiQN+n+EPXehGh0tpU0rlMMwk1Jgyx6qnaqk5Qb/32VAkERFWfOXxyRVLqeeQJOQvofSF8Au14DIelyg0LZNDSk=|Chương 1140: Hương tiêu ngọc vẫn (hạ) (2);dHS37Zc4GBj3Shu+Txdb+STgvzD2cAbIpp7uqS6rFyqHFcnRlIwNRTC+WLUXZgp8atc75EAicqxlZbRbmuEkdVUeBs6UQlDiFrFLOp3uLXrajRJHWwvft7s1F+bSdZj599GsBQVvSxNS76GqjHPXQUpgazawtcwur9klUbhHsJE=|Chương 1141: Linh hồn cộng sinh;3QcqFR+AK/tz7H9ltsHyHsznKJrH2sSj42rkOF/5S6SdOyzBweShqHYjj2+/yVkWfJ2V5wM3t3po4AAX3BWo1zkDtnOQCZvU1IfFCWhaQcGfTvvmllxOL6qMHc6ixYSkJuJ9iqv0aao907XCQP55Ytosai8RMyThTEAPJofIt0I=|Chương 1142: Lý do Phù Thiên đại lục danh tự tồn tại (1);YkNqoVPP9nMrYCptIXPlc/tJ0Gfh3eLmdLF1ldkVnPdeRcAbuMIoFv89lyaiZmVDdeHTo8LNVVqWk4ZlVlnWqJODiky4TrClsKRmDXqTlVCNzI/PFjee3n0NnlKSo36e7m4rU4uNgy8J23xQMfhTEyVJc4xPB3ZaBwQAAsrqDZY=|Chương 1143: Lý do Phù Thiên đại lục danh tự tồn tại (2);Wy4q1ge9jHH72QuPx3WaO1lowFHqLNGnaS7ev+1XhHxa0RjEUjx0ysi2hxBLLmyLMIjzopoz2uKpj0MURcPQhAeJAlzhp6tNLIYhbttkYxVFaZikCvFMRg+oS5XJP2tiUADdzVzWuh0pk2ymwuj1rmoanU9lmTQ3fUWL0roHBwM=|Chương 1144: Bí Cảnh đệ cửu trọng (1);cwadtUmQFX08laGvpnJ0RgWNMFutvqkOlkIgk5+cYyhjfpJqE6DTrJzKKGyCS1kzeM0o8FMsoPbGDfyLgc8PArT99PMvaytoLDJ5GZEAAIAlzt/1AJI6qAsRf5dzZZNeEVFE+iSqzy1KtzUa10MCCke5+VCnkDyBSeom9sYp6+U=|Chương 1145: Bí Cảnh đệ cửu trọng (2);Ej2hmf3TfaSPhAA9hJYV/r0Iy2GizjthV+pEUSNnbop3JKZ9E6Rz1lzEB29weniE10F9WfadahJIQ5MpQhnZ4P4z65J2Qfw9NEE9XUi7kBheyJ6GPGg03BXK//2X7O7m3mLGfS+EHdV0rlQdyYQvwHcBfCjqtLcTmGB3zRy0qwM=|Chương 1146: Ta trù tính;8kYTMO6j+PEjZRnuShTVg7OddGrmP66YiwiHxGc1crcwxDfCv4lvVQ7eJLDsrlCr5YQknOJDIBPsHZrCfAIZpm86xaAjGcnWVCvMpAFxE1O7nzLqwH2QvSyOQk6X+InhsiFpn/yQqFkMR9CtALceiTjqf/FSzQvBojDYSrtAtQI=|Chương 1147: Chư ấn liên hợp, Phù Thiên Chi Chủ (1);HkjcYuJvTpYaYZ6ivWhcxwWGGqozKgeg75EHLMPTh9R5c3vCRx0MN3FOXjTiBNWasEp/3m5RG33SV6/m2NPd41KdRyioVwTPIuLqyW0pRPYCgmD9dcgPPiaYZWesRUNnelSnP1uyp82VHdttUf47mv1GzlhvJ13OsQXJKTEA8y4=|Chương 1148: Chư ấn liên hợp, Phù Thiên Chi Chủ (2);pAGV14ocKNio+vQIQjtL20daV/efL/cTzxDORDnVZwA8kvcF7ERKgTb1T9v3DJ4UhNo60Pd7ZeUdOIBrf4Z4lr5ykO0Oaw3u4AdajO+cmfOD++AHVkc7l+Updc028Fuq8GsNYPbn19TE9Ib+B0evHuvcAmuBZTPp68oNDkOiVig=|Chương 1149: Đại viên mãn (1);SN3LJi/T/8MceQMR7FictdUD7kQDGejhLDKc59VBe4hvHlZQHCfDg6hnLSfJRYoPW78R2ZPU+G/GBCkqB79cuUxDtEqo+Ep9IGSI2fIuBVzgV1Hk9NRNx4k+/rtX3Y5ZXJsr2loyJzdaLUxC4LRU+Eti3EkpuwENEjptsS7PAss=|Chương 1150: Đại viên mãn (2);rTtqheHhZ5QdTt4vn1SV9hEfZERGef1Aa9soSoI/vf7D7VyqyzxnTUbqQpETCkfCr1ajGctffK9EztxR/cejoApaPUbUNbY6+KZD5bFM4JNCNn/ntG2VLdo4FXj4slkr98VrOOZJQzrro1GiSGOvyRaMT4TzZ3w0/Zc9poXZhYc=|Chương 1151: Cùng lão tửu quỷ đối chiến;YxtphcRDCdvcRHGz9oeQd0+mriLYhGR0lQ/eKptix6VH8UqXBFyR4CX6A3JfIsvtxYQfvSG/oCxbVNgIuPboQETQMSAqAzPkPs8sGx5pHetoYl4G3vU/OWULhsHTYgOBni4WjblUhZd4MX/0fvbZC0LaOHHpVQhF75w8K/86Mls=|Chương 1152: Ta là Mộc Sinh sư (1);3TYUW2hqDbG4kFbLj51qkvKsxpMJKzEVxA31tf1G2zT2FM6TIym4rQKSHSzSVttdj6xGoYshXTH6/XYEr1ThsLry1Fl4b3pVm6Yak7GXZYm25nRZQmDjHD6+zrzHVWl+L07lL5Tq867EQiaa1bYHqSKhiAMzQU68coX0gIg/EJw=|Chương 1153: Ta là Mộc Sinh sư (2);Kbe2+vbgEM35wuaGTTZOxAYQorEYtIexOMoSsURDfpkPFE4NP6SGFogEA31UWHc2JnXDcWYq8D0z6YHKTPVCBqRJR/yh2Jyz9FbrDVoC1G2k6YiY4izKt4S13dWotVK719vSmf6B5e/MvQ7nOjHcZsM5izQusiHpKWKMn2lO6CU=|Chương 1154: Gặp người nhà (thượng) (1);0eDk4yRSepK3W1IdymMAY0r8oZ2L5MjjPE0O03y8yg8+bbHhDlyEygMtj3tN7Syrq3OAkEAZaFjxe5HbXvReEW6BvfqhWXCCnG17o6Eo0ODgca6LpPBKsEHxlMktJv2qbD5t/jMg+QjJXIm6Eaj5d0JNXrWQJHYDdXxQ0ErT4n0=|Chương 1155: Gặp người nhà (thượng) (2);YwaprSgRfLMXS6UCt5H7Ni582DCDhFuMxb6EJwEtGvezkWOww3qCyls1F3eY7Mf7ZjoCOCz+5HPPRWBWP6iXRVzrPEVmvoKfJyYNXnYvs3Mc+8ybcyPYysi/KCNb7i0mH2NsS1vueBircTfUtaBZ8O8h3ibfUUrGQZ2tVuzie+4=|Chương 1156: Gặp người nhà (hạ);Zp855dfXyBA48RjyVlkBsUCs6ejUTR9xNPdXCFeQ52gxYMnVI7Q9BzIcLgG74LBEL0GsUPCJ3s+51LvVnZEjoWZS2EP/2emiZff6SXp8gt5rZoRezPozX3BxR6BfX7mbVzASt1JAp9pJCMl9wP7frm6kcaogWCO1PBG5riYpWSU=|Chương 1157: Phá Không Cảnh đỉnh phong (1);V/ziKZ+9qHDTAQP5GVm+Ja+TSa9gVEkS6/d+zNExL3pQDNNSWranYbKZ6h4EPcta4pQ9GgF2ZdUk3ZoouOAmfukcEfT4zmaqC0v2Vidtgq9LwQ+cTLnn/E6V0/y7wUNEK4OrAwEtOAqvp9+aiFEqYfdOCZlPqeoC6mm85jN8tJ0=|Chương 1158: Phá Không Cảnh đỉnh phong (2);CJr53PVcgJSv6NDyIcbRQ1rwD9vW2MupKop0q2N99tM8TZT4hLuOiohtYODHsl37+Wora3RoSjuinG5Aqkmnz5StBKgDexHajXkUxOQfN5k8x4QmQ+HKN1dBwzNHTJ1RCsgmR1UoQiHmonPYodZ1X3c8SyQSjCvUuF864SPtYM4=|Chương 1159: Thiên Địa Lục Đạo (1);nYxpuq7H1wW9GfrPJXoLwOZQVBU2b14CeRpUvSqk0PIQ7QW/YF3ox7uv0dC8durw2nbEd82F6dtv3hnoTR4coPiLeHkfnr0ZG7YaSiSUtBviaYnOtev/voqHzo4UT8diAVo1cXWvSX3uSl+gmiw0j7o7mlS5+61YMhxRrjJ7rDY=|Chương 1160: Thiên Địa Lục Đạo (2);gHxo6adBPg0mb46CwxTnVqkEbyUVSBhoSJs6dZLHXac/SZj+gLi8ewjz3xB6lXp8lM0AbHiIUEKOgdRGFEqqk4liSCDe+aDDM3YvBhlR8cnE1LlPH43uV2wMPCGHrta+Rkx/yTu0dWkj6FYWWuYCUnrp9PWO/VSXF+bAeNoyfro=|Chương 1161: Lôi Triều Kim Trùng;xdC9b3LXD9jIjgsh6V6DMYmiGRU8V7+wFlSdbECNlyKZMUIRJKwzwpTWUHiRyrsulOCOAArBsyMJMkMXfaBgM6jcQuJOlIGxjTBOt1Y6HQ/JcPgNiX9BwIpwIIPtb7xd/z+MRuTngph0Cw53/SoFIAXCMvaMXQrb/x8z5jv3Zdc=|Chương 1162: Bí mật của Đạm Đài (1);gzAyqs6v9aPgmqC/eq0TxwUmW3LhUOC80VyDP4DgSnN96l0nq/oameRnlEDRgvMTqZmH4PfCV6EcfaeJTUA5vn/YYBTd/W6Ae/FlFoy9FquOpHbby5r7yVRVakVmUk5uyYab8vRi3RdAVPmLPNWMXLgVTxEbsOpBCadyPUMLACU=|Chương 1163: Bí mật của Đạm Đài (2);3m+Ld/xhpVUoA8ivOYUERqv+jm5upfcU/EBToQFhXWsB7HA/4Ggsx+Ca27hpfROdTg5uTqE7XfQFo7qVP5m6DGtQebGqkYyBf9697HQjLnlBA5lWPXUAHRAUa6eXiXUlOngLbM9eTp5c9mG2aCGNZU8itMBlFUzkYiXLWc7hXww=|Chương 1164: Độc khí (1);itImE0hMB/aaTgUFXAylxmJ+OxS0ek2giMPtnf9zWh+rAL7YF3ep6Nc5ptKzaFT+Y4tRLCt5C01cppQ25W+ELfkRBVI16+u97r2iV6VTlZk72i7u44A37dpUSwPfR1rOI2+hHuUZddjABJuvDla7zoqbQPi/EAnosYBN2YQ9yoQ=|Chương 1165: Độc khí;+gCdj229bDaJ9cwFHSwnFblTP9CXzrSugaJB9CfAHYWjfSQq+LML1GJE7Qr/nuurehuPWZrmu/+KXSV530lf4ur5CapKrW4nOD2FrddyhtTDzfNHRxfdjxppSvc01/HMctLf85I11kSv90ZR+0W79A20U/UCxSseIqGJxAamOHk=|Chương 1166: Tiêu Dao Du (1);y2YnJ5Z4jvH+Hw4iUw/Nyqo71amgMeYvc8dDM3ECf7yfOg/yV63Bm2DVp/3AF1PQQfGyWC3fjxXu4qfBsKIwPRKnV/NYOW3Ghnxxen0i/wPsAWCGMjpdMXMpPhYQW/mBTEbihRd9EiQlXvQqjlAWuerlaY/Bj4GKiDYUxLrU830=|Chương 1167: Tiêu Dao Du (2);GhF02ls7vOD371fP2xWpRFgp09G5etYKGrRjFqS70rzEFJXvmovUojLqPy9zZcWbnhhDBg/auxwSdIWKYrl7jus/bJxQVsHOGrE+HeZ6wOTDvqGbDw6+5Xf7dVxGj8vLVsgYgZKyo8WZ49QpbSt3/ad1+1aIaVkGN3Tf3NgT66I=|Chương 1168: Đạm Đài ly khai;b7nSqlUbjEf5ZaLBjBDYZmV0MiyFCUK2uW5nkHroFu/7yNtczAr+UqODRyPHleFYtPcB/YBPPMx9L/BWtx9lrnCNk/GpTZzp+QC1Q57kT3sMlrhvnoZ3/RiQ1L1MyZcofRMMSuOAP7OGAJVAJFn+VK6pnUsZJQ9ruthAi6Ilgc8=|Chương 1169: Tông môn đại điển (1);vlzfZfBznmDINXSj7CYg/Zsk3PWunxrsVtb1Jhhyem9rJy1ndtTbji4MWS5QUQLxtxSm/0gisx0Sl+O8w8vLYg5PDEGvcJYP8VFWKzOumIPz0pBIcnJxaTjkd4Rrj0zZbslNEF77LNlqeBnTodFmEnC2iFf/+ap2XAJSGqmx7Jc=|Chương 1170: Tông môn đại điển (2);nSNTsuKScW/h+IKK8toRwGWiDcgLY1TsutPa7koog+pn3I4VM88nSSF1qPl2pUdxIetju8TaAs65hVVUAFpKppnPGraLYxXJnb7uEMNVEYvtMdUopRqQYiQxcDjKTer2mBOmtkz8HbU9YJWRVyLgAjiNAaUF6Zb/jV+ev2TPxRo=|Chương 1171: Bế quan một tháng (1);Aiafqt5MTWVabXaSPvvKQHAboKwHJktlcMnu/1+VQa1Cor+cstGZQBO6rya7M/yT8e4SLuwKHO6cqAGspTot6ntjDQG8v1MXFGHDNk34fQnq5F19kj9vTzoglCObRikkprOWMLJjFhEnjetYLRM4gCWKkjScAbTBk3J2EdewsfQ=|Chương 1172: Bế quan một tháng (2);mNNHjCFOchMPwdaBqx4fC4YSTkEbmzx0ja9fgm4iwNn7QA35O2ppoJxsEWszjCQPjga6vpKs5g7x1KvSRiqDe3XNL+80kqkIS/0pGzRUjz/H1/5khKch/FVwHTq4AYq5weGUFc6pk7qlQrQaKseadkE0ZKEUj+qJ1DPyTA8lxt8=|Chương 1173: Mỗi người như rồng;6XOhB0OT+2ePpDoLYVJa/bPHWUC+8WU3kPp4rP/4u+9ONUNxK6eIUSkpqZHWttv1SqnnnE1UCJXNXqRWQ0IKqYO2FwwFvtybMJpQYGoYZM/Lh6wUHg0yz02gLPDkjJVHZU79XJmO3bO66ddsvA+zxeUehqZZt6dUnjpF9GY2zLY=|Chương 1174: Dịch Thanh suy đoán (1);wUFqLPdn9lQWSWcxNbfoAJUex8faZReuNWPhj01w1az4nGWaMsG5j5x9SAx4YQCvJSerH8PxuZiFR+/2rakoozxkCPR1zWZfCoRBgRapyNqlJBD8v9xUBnp8Nh/X8/jdVcP9xnAwZGwmxDQglTkU8vRyifkx4AYGSVpscTQwoOQ=|Chương 1175: Dịch Thanh suy đoán (2);aAPF/SDao3CFEGQNUW66uogMDOnAmjQKTZud23NjYwXjEvu4OuecATQC27aHWvvN7rJhKFNzi3joJBL92IBVpTHRooBOtwDc05HYyiZ2szQ25mg1sRhlN3woze+ui7LDuE/dJGD/guFk76u1mUT7NKZiSd81GTKLLdy1slh6g/Y=|Chương 1176: Hắc Bạch Song Sát;+QhPOxs8Z4v45f5C+MC4EWKtlHxCBDu1i2W1bokOTALr801KVZ7k6agPKtBEhM98UEUatK6yRIPYjzAI7ljTY2hoXneS/YrP4bp9sjLaAmXItrSWDw3gOYyPhL8lcMcpRCjb2FWnex8jKWnywkZfH76GT80qs5TBffMB8+WxhGw=|Chương 1177: Anh Linh Huyết Hải (1);+REti6KRka7415EdnM6fl9F2Xe+h54q9VAwEgTAeWZ20zpZs52+DCskYs364BeoXnZpvEC5SSaBLn9d8MD4ksS+77fsC+OiovRLQr6+X+0yrr3TJydIhl4r0UgezSdgxMem7xqtCi80JSndWPhGsOnVcGA29wrsWn8+t9aaPTNw=|Chương 1178: Anh Linh Huyết Hải (2);l6cgd/X6lgK6RIjSXqp3tqGi0GeJb9AYFqeqxeddaZFotde9mVrL0W03OSxzKH9xdqur2OsX96sKUuGFkz9gG8/xU0wr4SEqibP7P9QWjeXqB1mruXKh6DChwKmu1z5zfJUog3urLk77E7BrLCUDILBmADB7ZhuV8Nkevwjt+7g=|Chương 1179: Luyện chế Chiết Dực Chi Tiễn;QdpZcbUDxxkKK0ft0Jd/A4dEyPWYyCer/cO8gaQqvkkS3GxQ7oJFD2oj2RRM+eNJ0TRGIM7KCS1T2Yr8tehdBP5uNgeqBBF92Wa7Tbd5hpbnSHHCMj1K2eU0bPABm158gp+rT//ZnNxRWiN5CAvv9ucYKPRqqo+smP5b7kcaeAM=|Chương 1180: Tụ Hồn linh châu (1);2Cl06wD9SqHyiIpjWAlbEUjRUCq4gSFE6xFbPoI6DLUPEfkgFWiz3rDuuS19fMHOEi6sBmC4nEnVamDwUqW6ZXLaX3B0c5YNJEu6qHiXSbKR9A69sjEYJBxOCQpQFeyk5REbndIwl6/9qmm8W6fPHbwSm4jAx11skiANcHwGk2s=|Chương 1181: Tụ Hồn linh châu (2);hYOY3nMx38N9wwzWUIPJbWmy9NJhacfyEQgs5KnWYoc7aOnitiasmJUbyOwyOrfJ3JqQDcPoR9eVHocPCak73IJObiWHl/KlbfdVsLexscegQZSIyiFOmOr3bMfSsY7uPE+HHBbW+ujpn4/h4eCibB2OJhVVsSvqrf6evvI7E4g=|Chương 1182: Đi thế giới Yêu nhân (1);kQ5fF6DAvPW35cJeZKU3fts8PtumTWg7lSojA7Ab112qsceHR6rNk2AtkkAcCqIs4AA65d+3K1qeYzlxO15QrnKILm0LMCwlXsTkSHzgln0hnk18ewNVDFPyMYJ+MhLgd4bMGf0jhBbtsCETcnGWA1FKA9Rb3cj50CUb8mfK3Gw=|Chương 1183: Đi thế giới Yêu nhân (2);/VymZqjKfXUcEmnSZbP74fKZUDR4ZXeL/iFBhUahNGD/30vBPruD7sztkTvrGaGNmTEdN16CV7t2tjulaWsgWTAk4MrHIEvbEPdVGl7br3QHw8g9ujJS+L3mgDjKX0cknhJS95W4AFtVku9w7LYjRWvoBjNpvT23gb64onmvrDY=|Chương 1184: Chư Thiên vạn giới (1);Eroqtqv+KeQX+wg+1jI/7l8B49etOspRDQsFVk4OV3vKyyDN3mSXspZNXc856yJCBP7Gp6RgZD4CUHJgo8H9wXuwjfkqTSc8szzGsRDYCu4gvqtColHT6dkN40+TLN2TLW+UU9bhljGK/nVgvb9Dc+Z4uQIDYnNOMABFrdfnLYM=|Chương 1185: Chư Thiên vạn giới (2);pzRM4p6RUMw3LYOG+DioKqb5MZ657X7xAYsDeUbcG5sJ4g3KzzXZhGjOXsjlnGRz5sXdrVgGcJWKX2Utg3u+2Ag7Of7bQ9FOYREkCoOAJpJZ9w4JmvQl0djY5RAr3pOdZiA0N2iMUjUz0XHnhsjgRhNmNpfRbVHS+d84l5RwnCo=|Chương 1186: Thánh Hoàng thành;v08ZqhWgvrhhVMJkUUKz28bG30ApKG34Gs9E+ZMix39UkMAdZI3SdGjU7h6xyWmWQ5q/bIBVUXAvYN92K78nd8bn3TvMNI5+PzhajbARHxnpxvDtls7CGEKLhNrgHBhhhS20Z9b7pWWm8kARajkl8jn8I+VtmSvfAUN8H6wRRSA=|Chương 1187: Cửu U các (1);DY5dCN2QaXHjLEV+0kKdj65VqTWn+orwnQPdzZuCcILPw3+FmHMGy8sMw+aEycq4z75F+/ZPxD3d9WftsW2PDFa6D+B3SZmIr3jAzQTH9nvY+klswa+9ND30fq84jK/0lW/8LuLh0iqjJeb0Ev1E2bQCuJ8gFv9v3/l5qq7Gcao=|Chương 1188: Cửu U các (2);DWgtTZVjwniBWwMM7TdSNZKVv0I4JTdze63/uVIWvaIgUtz+0jKyKZX2aW9safnNn1AoM1d7yk+UWz/9sYjye4TFPFzdWcHgT9SZthEb2qmm7GFV+kjXHdFNI6liWQ8BkyFwrR+/0detg9KA9Vwpg/EPICeAI6SqwckMXGL9sks=|Chương 1189: Lực Thần đại tái (1);ErWSr0rmuAGi3gZIWSGI6jiVq90FhZugWNISMILnrQeqiKR+I2JHPJBf95gXBEd0fNSvylt/ahwFfqNGr99G0nUYadvPZ7A010rmU4d0nB6+wk+xmH2Rjovrk/5ihVMNl0WyvoP09d5YiCRYJcjXovGV+mRLFHCMkO/F1CwJ+ww=|Chương 1190: Lực Thần đại tái (2);+Jy9Zj0VQgNmj47042CIE6M4gveK8rt6hinYu6r1mHY+PsW331FR90gchHFfEsaseZ0xI7Ixxx8vX9p/zlci8gB1UFvOX+IW8aVFbAev9gBl5UkJi+BPvXZkJif4JpNjnJRDAqYoW+Qzga5rIPZv/7Ak1ZT/Ok4TuQ3X5H2oz0Y=|Chương 1191: Cửu U các chủ (1);7YaCw0sAp3xHvccHxS1LPYAxHPk2ZEnQvliqaRYsz4FxEIvU5ea4WL7GD4SxHR1cYOajk8DWmWy04tStR4UZQEHFHLNo4FL276sqH2/D9bQOUOuRKAdFIwLV9o5rsi/1yCC0o+JDXvrcWFAzFsp/DNiyELTzb2Xy/kB76nd5CZw=|Chương 1192: Cửu U các chủ (2);jCmVJJv3iWjvTZhVdqlkoX7LstCv2YR1i2oyA95joZt1+l5VNNt4iyjmI6dVDmsrHQo4QqeUg5KZvGfXQyBWgbCIBpL3GuWoHxBR3W0QrPdqhAxxWU9BFLID/yLC0sx6JNYf9z8wYglzDoXViyckKv5nEWCLDJ+I+x2adic4Lyc=|Chương 1193: Kim Tủy Linh Dịch;hiwUDWDbCQxPzXG2KxUBj+kLqh/d7fF9sw1I80rudHm5J35v6sA+2vzZyFoZNfx2HA6m/C6h3LcFYkCtlaPyMZVmWeb/SGDoHLLnzCh0Vn/3UGq7R7CbQiAHwTVHpHVblHcD0FIRT48VVCc5koO6kFj9ej6gZ4JZOn8tA+RVzZI=|Chương 1194: Yêu Vô Thương (1);isbhcKgKnXuaa5ZHpLllOJjqz/BtILMax4yGHSxITRAUkRFyI3BzwWoMTO8LYI6mteauNXl/4FPIUkxe0TM7bDl0iuVb6vpRUOTkyEe0BUJeSPpWiQ8kRaUfIWIIbk/C6TITqCGg+HyG16mp9cpcMZK8bvLq3IJFu41nxFRzlSo=|Chương 1195: Yêu Vô Thương (2);A2sQGaX0qegDjmeFWttYzPK3/eM49VES0haQqmxPPIV7oImRs+iaaEuqeHyjTRG8ofv3yn+C9c5hNYcSIQ+gwhHEwV5dWUVwgSchhY1ck884bkJ50k8SojGEUTk1YTuFx4Rbq0KWmA3vkqQFEl+w8XVhEBrZXMqvJbLtHXXN0Z4=|Chương 1196: Có tư cách hay không (1);3puKdHAyYcHygFm+iNHLg92rhzngLx0F1TbOJ4UEgvEFDDGTC3Xcoa0/c9FwS+im1HZg0mdi1/0EdwLWw6Cj/xOdX/4caCBFqdrpt8VzIf3tMklJ6rIhga9zMOQMsibmjkuX+LjxIpJaNVr2Tq9wbLzTLNIrraJoUgquz2L9kdI=|Chương 1197: Có tư cách hay không (2);lkAB1yCQif6Y9GI5XtYk++WubIAeHqXqxgCHMGDkmB87kjIzbAf/1L4BRZsfQRTWs87jMQcQVSoK2NIZbjI5rpMKgghIzZd2ARWBGow+qTceIoTzNA7gh5MhU0lFYw7YkjmmG9FL+SWH1ezgmcW1kO0BgFFCC61tKii3uMIABmM=|Chương 1198: Độ thừa nhận kinh mạch;gRLuaQ4x7BboaZUDLNelbo7IPYpnijzPNqkiokOznc4tM/5kB1OQnPa6Gj20DaoOFfWJChBg9m4TuVifCOVp/VQDom4MDGUwwF74tju6SC5whvUSantQX7wUy+GX2A4Qy+6JTwe18aTUc6XUE1y39lJ9lL8FKpXqjdMY8U5umWU=|Chương 1199: Huyết lôi linh khí (1);Y7NN4lLwyPAXmSS83KYvg1B2mBKbPSMgZYouezkuakNf6DB8iYLkZl9QfdvWBBZimkJa1vMMdkysRyYBSREHXIKQzKH3AcVRBQcxqVHhEhOH7wsCLhmLSRzTsf2JyiesD+AXucdLajQOc81GT2DQ9pm0c39I5M+FTaCBV48AXkw=|Chương 1200: Huyết lôi linh khí (2);yY/bK83ml3SbD9cwfv7u5FScWDqiFqzBXuwC2mBCK9LJT2eMbkVSXGKqtMQxY+SPWGRB+ITzDM39864JrWFBxGNi65y07xESy0eWdgDaN3qtMznaOkZEanGEWW4pRAXjp4/MBB3P3u5Cxhqy5iJaj68F/SDCIyE+GuPyblWTQ6M=|Chương 1201: Khảo thí đảo nhỏ (1);XAN+lFwQVzcqthIQ//s7KameVwFSsojzs3uOIDEwQmX6uibc1Sa/f7yXLHCLzwHRRflZun1LIbUoZbGn1JIrZk1wNO5G2BnzEhImDIRSO/O52CLOYDNMeCEXnPOrpGVOGxmIaEbosqMGZKlBBnuOlDW7HtaeqTejujRH8o/9OYg=|Chương 1202: Khảo thí đảo nhỏ (2);Q6Ze04SlgHKfnA+K1sYBt9AZjxRcr+ElQ+M0A34ICepauvZgU+HGiokKsy8XDHeC5AU0IZxz5ERbv1LU7ng/L0SMaF/gRBDmuEixl+JQBDST3Yx8rr1CXMQMoG3OmZ0Qj6cJYrcuUBIVJPKP0kgA/7k78G2vRKRmtQ++GXGBqcM=|Chương 1203: Thánh Hoàng Phù Lục;T6Gb2J0viJoE7LKLmYhAPpMFDS5rSPae3jT/5tFdDST2zkVVUfrlWvBzJRzvWfAwObt9xNltG+onZ/GgqM1hn4dXQC5+IPz6kHB1v68xtxm6Jak0z4dEVQQAvbEfJOF1ob+H3IIWYCs0FsqiRvJ0cm3+SNf6eMqGQy1PjLcJs/o=|Chương 1204: Thanh Trần Linh Dịch (1);8tsETJZaje53vgc2FnY5Bnw5qfJO0LVqKy+/yhw26mh2O1v34ano9bhfX6JWINNwtzI3m2xrMZ8uSoYapg/eBaBpWeylAfdUPnPMVH9tgNXX1Vvu3lVIDhsl9uX8wDkAYmCL4Oc1lMQkRnumMxD/LmN/zYfqItsRM2aePTCd1ic=|Chương 1205: Thanh Trần Linh Dịch (2);Ha2+koUZDVymqwiIDBRi3M2k02maR2HD/8AeuWppgei8TvAJERzWahmX7rq5Amj1VPYKFRHWTKtNdKG72y4Ll92r9j1XbV0NJ05NtSlKQivupzum6PZGkWU4Zb33b5ZyV3jXjxxhiarb79tVQuYcqCp8kn1NaGujTwohpvDKDDU=|Chương 1206: Thần thâu thiên nhãn chi khí (1);CTIYZqhPUIifUrnHWys/PLE8tD46UQJH10O/J9GBP/sbAaTP7VHMY2M2xDnouLXzgpMikVIcYQx0KWmaJDwNO7txVW4wYm+Lkv73/QYQSwGd1SalrgM+QkwGHJwlwh6ptqGiA9NL5hd5bgQ9sz4Ua7nbA8VYU8+oPTiFRGUJZa4=|Chương 1207: Thần thâu thiên nhãn chi khí (2);vDRt97b4Nq2ocUiaR97jve2GhE1SFdR74jb3NGgVij8jxSMNHvzTLOU8CfZksfw95gnJaGVgniolwVQHMGlhPYU9JYGb32HNyxhew2c/mZGnH/rvPA3VU6vb4fYFplplfiyKSLJEfzKv6bXJ+QbcXI7EHehhY8EnOX+SFAfRFy8=|Chương 1208: Nạp vật đan điền tấn cấp;L2cirmHJexX7ZX9cfHK3vqRcTs6vdgcuPzMmSnA12bLtZsbjXYvxqt0bixyzssO/Ho3J1kScfSxCto145lEjSp6UgpCtiCV7c2neZOfyoDh+cXXO2Ls2tB+By0PGoAmrni196kNLOFCNfkvvQveR4bBKfCWOAh6T3sJYzHIIMoc=|Chương 1209: Bị phát hiện (1);AE8NHJTA8K0jV+WrX48To4qxXEy6gaCMkFjf1JSarHUtZJgt45HX2F1YBdqsYXP00KTZlXhwh4esCcoBg2XodSxI2bAd0piwlMgfuUL+VRxv+7nSYwNpDt4ZeLUoMN13tAf/xVvPrPSh6KFph417nwO9A+O114ALehrndH5Gr2U=|Chương 1210: Bị phát hiện (2);aPmzltTXs/muNK9HOlo7EFHcX2AALV9sTYnzGxSNtLDFeGxRPynN4oKKmvCFAsT75B1vve+3Ti1aPM+VHvNUyWPwQUB0PQRFieH8PnxJcBNK6PnruEvPsCry9EeAEDIHdUXOTgBqqHNpqNDD23w3QA4Nxj7Dw5N9afjgRNALTsw=|Chương 1211: Mục đích của Lực Thần đại tái (1);LbVDZpYS2dl4wgYiYcRtPJxQEpPaivj/sHUlmq+5RwNQZZHagjdMkNy1RQoTmwGkdeQY3G64G+6zrgycrEpApH/Uv5Rgzfyk+A1Z1FjXkG2foYIHgAfz37lDQIAHC0mkypTy2hhDOF9nGejwHFIJZlpFmynlH+ibBymhlGHjm8o=|Chương 1212: Mục đích của Lực Thần đại tái (2);m+j4+JokeLDWWvkuyyBx0FSqSPR8IGgK4aC1gO8ua2Vi7TykNmaaqAziIq08+Tj/OWzNVOicJp18K7ROvbiAMLu0Zp5S5RvOnzdNBK6u8a7++66McWL1VGE0ud5I70UT37vQNHOE5q1oqeTmc8726kbQtFzUie4ZWlu0d+YtIgA=|Chương 1213: Đoạt xá;N9s4CKz48rHEsX2wMnguULz8Ux6crVoroPZu0PPow+xXy87homaF8OPEq2RbCFhDbDkL2eeN6S4NEldVEVAYil8CbSg0ye7mzJQLIkJ64rMqwoHzZ7nGovguOd2XEZ8AZ9ub3dLCkLJp6tEDLTIlDlnSIV1cfxMoM+IQ+nDZfTg=|Chương 1214: Niết bàn lần thứ năm (1);fvSVAuU3jegKq030fYGkXNN0y2e/7TaFPJhRYcioKLefBk8MaKOsZqDm7hYCxrlKFJcv2A/+js93552pAYKFljkkFxUBGeZRSGB2TGJSCDrZGKILL85IVi2JvzNxpzpO51mdvUMbTHyPqaWHTa2ww5WL2YzpFgX9tWyXmLFsTc4=|Chương 1215: Niết bàn lần thứ năm (2);HN6D5mY9ZD0HfZxRgCjzkqA0RtNCZWFnIIfQ0jhZlwhLRGTmXRx0ZTAImEqzDwj0jYnimIc0LtcM9Gki5gwNzQXoSSoy+cP3Z6DR5yL/nMW0IpVDt4mhqfZ4QHf70ak852OLdHmhhNrPwM1JFscekZ++rqhlRLCjY1IZfMjz+HM=|Chương 1216: Mượn Thánh Hoàng dùng một lát (1);sEalslgsC9eN9M+iWUSxXw4ot8KsyX8BLosjoWGlz3Ax5euRvJeu1c+NO0YCndhJj/PiCK2/pabcJfk3ghwPt3+IS7j6452SXWt2utk8KZMyF3ifvy7EvE21oiAJ73IEYVBB2eofZeQigaSe6F+PF16zh4xZpwAUZYRrrYUNqWA=|Chương 1217: Mượn Thánh Hoàng dùng một lát (2);B21vnsSuP6Eb6eEOoQVx5Q8s3L1pHgLS2ZD6qbaoOjcxXjehVsgBC+iVZlLVfuTC9KGwM5Kyo4GyD02fSpjDpIKt1GA60dBw381gu2dpwB1FQ6FmQkR+7zzgvwcM9TQcRb8Ymz+9K0tTF0J5JLoduveI07kSXrkWCX0GzLvzX3s=|Chương 1218: Tiểu Long thức tỉnh;Z7ykTC1r0edY8Q6FvYPpM5ecA+C8xZ2uTOciYpY1iC6h8ixwPxNkO1A/S+UahZld+u6lgkE4sSBwhtl1l8zZ9zBIUUziIzwEicekdBl0Hy8RG9ITwP6ZY5LN6RS4mANtIlZU1jRHI+zmQLKRCSADZJ571zpo0qgIBhTqlCFBS0o=|Chương 1219: Lại quay về Hóa Vân Tông (1);BMG0Zs9sjLXaQF4r1BbP9wN+v8q4JnnbCyFTkL8v6JvA5Mq9ACo/eYSJWo6r1TbOOKHNenL9M3KhVJXCpkXynLsLk0f0qdk2TGE7q1ATUyIfIpA16x1/gKKOF2GbAtUBW/scYAilNQNx1uAId80k0NvxO1zbAPBRK7lJF5T3zfU=|Chương 1220: Lại quay về Hóa Vân Tông (2);wt0ffBmmjr7tCfru+DPERBmaVz9kN+73z9fPpN5sJAxSHK6IgTba/xnyGXMb47aRxyI3F9xBqZz6JwokGYBN61DrA5p9htY1xcZdNHHrRSCsc5c685kkvCoIZ2HSvtX1onNrXoGHPtqXtd8CrJWemcaLcnyzWjAR3lnqQQbwYDg=|Chương 1221: Luyện đan (1);+v1asqrSC7qL6rpNTBbLDGTMhkhSP0lIaLxaXxH6NHJaUe6j5ao4KXAp9q7nuEOC2I+MF8xARADrUljBqozCiiueIVEC88gkjv3VNkwUdkbQlKuT+GO1iE2emyVSxn3bB6aPzFu3o7ei6xF32SdhA6kM+dhZHgp6lvy2VjR4Mt8=|Chương 1222: Luyện đan (2);N8/xz9n9kbvJvzVCa5rtZaocjwzeVsucjE6y+NEeOxz5+AFhsWUqITl4Nz4aszib8h2IHjRJti86Gv0dm0UW3A7dQlIunonvIiqMH8iPEicxL0wG0oHI/gai7H8CcY6p//UtojSzpdvmbNa5hVGiOq+qFcfJaszEPhqMQqk2HpA=|Chương 1223: Liệt Hồn Đan;aSWN7tywQ+7GMZ++u5AwXZ8dqXtfaT+khnO7xnfuSJjoVq0gJoYzxFLYSwChrGZfiXkkQkohOM6Noka35Yi+gqaFgkZSgRI+YtUZD1JgBRE8D8v/C2M0M6CKxU8j1JZ6/4HJwfKY7Xgot1674lmG0rE9rymSb1uc7YdV6+Eg7Go=|Chương 1224: Tìm kiếm Bắc Đẩu tinh phủ (1);NSt5YgeMoI6je5Ym5RuwM4gygLtaxBerQ2b04PuDfWKAZvq/IyzgTI0i928PSYVIvE7affsWY+xqVCrZUjGTgPpwGao5TE6LM4CFWMIAD6B6M8KaCVL18E5nYyEetmZQUxbFPD31ZpLgMGt2IdWGcyAKuZo4Ixprt0w6sLJNVyY=|Chương 1225: Tìm kiếm Bắc Đẩu tinh phủ (2);EXk1Xr6uoqtv89yXkbrX/x4EeYaMmcxIl3j2FPivEeAwsXQgUTZ+bepVRounbKIeDGOFfb1XPoBhx6+9vtNNfvGKP/t0owUJARLhla3oqxZtma020pgCte2nM45nDouTl+eWlt9oOKAZ+ri5dgSfIN3qtkqDB41z2pVVeHU3MJ4=|Chương 1226: Tiến vào Vạn Giới Sơn (1);zydbFldNMNcOnQVn1gB/XG3j+2fr9hVKAR9Dys//Q42FA9Bszq5tmp50k3IvvCVDFWqo36WfPTnPMBLV8xWUuLmJm7P4G25wZgQHgjhhXeLPDtiTzNu9DRUClwOsVXudnnL9G8xUwh06VbodT2T/vxDimhBSslkzATAPBx4tq9Y=|Chương 1227: Tiến vào Vạn Giới Sơn (2);dFW7gcBegko5Slx6m7sBzleU+qF9W7RD1X4Le+Qu1Yqd+2UOUQkzEaQvynaYOxKMkM23aA0UZoXmV2LhoLsY7xfhd9nvT37/QdIYKwrfIKCGHS0Fp0N2STVW8Lxa+9PsOiu/lGuB5DY4h7zOOIgwoXdwXBvEKD/gk7ZR4lyy9pw=|Chương 1228: Vân Vụ vương giả;fUIBInpIN6H1hBWaagyHVt+zkm/YZ5uq/UtmkqObk+cP/svj4fWLmvcBKKvnf7pPZFD/hxzDKq1tX7rP9paR5+MYI30LMPBNKyNdzIP2nwVHWbOm+wxp1iu+o4cFizT/Lyui/Mwq2ct7LqyFlJ3dlEQzzD303DXrv/RsFiyI8uc=|Chương 1229: Trùy Tâm Xà (1);pPnGpBdNGQRgXMBf7fivTpI+cwaByJoxaUHmm2TYSL3g2W3JJe9ytiASdPryqPzoLHL01iKAaF0J8v56t1/QG5FykbmvOikzXagAmyvHyCpXkwimjEtJcoe+aONCdD6uSxh5L9W2FlnJFshphh1deWI8g5lR0+UOeXBiHAuhcog=|Chương 1230: Trùy Tâm Xà (2);38gc+lCxtOMstLHxCtoXW+SpHh9+JozsWnNsr7Y2vBsEOAAa9KrvW2VHkoY8HySk6/S2OnGNTlceksp0t89g0HrHeGsgSEVM5N6zfov1/ejrLkhOBtL/93zk4QfPw+hqKNfunaBZYlcn8HeDlLvu6x1SuBC+8c4v5RQTtkAtQoo=|Chương 1231: Ta lại đây (1);Uwuyk1+oMocxLFB2yq+hgpTpeR5o6ANSZ/zNn2UJWM6AHa6qbhu0yPdZybhvKG924ePsQkj83n4lsYbKDgkWbv9WlW9ugF8J+pLWMiYNaGRaUS/8KIV+oZDQCVtEjnPbZ2e+xACupUJHjeaIsLN7jhVViY2kLH/DZCpNip/y/KE=|Chương 1232: Ta lại đây (2);CoTwRNTgzBb1lB24DEGllg0+TPZOLyl6PC+igeDYq2m8lBsCN5ZTwgX7KgMK0Zm6Xi1Mdm2pYirYaXnxH39/XEwzkrGCxs+M0mKkHUHyvJbMYtrwbZ4NRAdPBkUDqNW6SLXg59rE6qmSGSzNkIKta7J1UmDsLMpuFGRkmdetlrc=|Chương 1233: Văn minh chi ma (1);xyK/5pLS+b6MjqP/xsBTjOj98KdlYigFl95hzQpWIA8ik7K+DDz7BiXa258zvq5dxlSUl8I/YAF3QMV1OB/zMXhkmn0E8KDo91iDVoiRZwO24vuE5OzQape8nSjLFE+GBiCpRV2l+GJE/xql9wi0E7lUNG1aLxDSPcGibrSdt0w=|Chương 1234: Văn minh chi ma (2);t2nAPF5IRVr+G22Yx9Fr+atAs0eqDkP/3jJdjA5/FGet8WKQlb1mrz/aSt/3lKL9ZoP6doE7Qul+WfipXBQMJE2ot+UxTmzO3JNd9iPP95lNHVOJEhZ9aFQ7KgiSkvKe7EaMK03JfqIeIR1Zj27qcc2hDNZ54GvSDGnxow+b3Qk=|Chương 1235: Kiếm đạo võ đạo chi khí;6lQMSQO/muCI8XHfsArOiO9Sn+xHSzX1eS3GqaTsXuS1d4j1XRj5VE+n89q555akAzXih0dkpm/VK5F4rQ3ugxcQxjhL80sC9h0u6mFUnlAZa9QS/8CEYkmNCR2TFakfR/Oaf16flp0Hu1CT+T08kEOfKhmgIdnF6KV+r/AhR9A=|Chương 1236: Diễn sinh đan điền lần thứ bảy (1);ioBSJ4isInGgy5UvVet769ceR6G53NcPnerB2+LY+l0SX7WuWUx1bd4i0+D1fzNEqJ5H9cwevv5WEoJrK2qY8A/qvxfQ1of8QvCRCDcJgs7aylIj5tTkTHzmdDG31omQxNVOy5ZFp73jcmkzRc76zCVLGwnuOSwkZ+1LXJwzf3Q=|Chương 1237: Diễn sinh đan điền lần thứ bảy (2);xXvg4quLG6SBLs6UN1AKxWTG5+zzPqL7EabLRwKkGR0wqwJ5QkiQVPOHcP2UY/o72QQvqZ7lJIS00uEegA8KaEC6y+p57LFLItKmYyQDOEQ4HKqVCVOLSjT27xuIcw1gdoU3DOJayWVUfRyuoZBE0IcciFT6kWKuNnoc32eYKXQ=|Chương 1238: Lôi Đình Cửu Châu (1);6q7kO+BHXorgZYCTI84HAdCljmyQzRE9pwVg645JZiX7aLFwbO9f0MSK0MxdBerlq25cBUnNhlaPGV2ZZOgxlM13NLGKIANu0cWsEXdP0/lsMMRxlj+UqdxMR1sd/rkcRmzBQ+2guxvvp5aCdal6E6kYHMfVq/PoZWAO9ulWPvM=|Chương 1239: Lôi Đình Cửu Châu (2);omIPcCzNvu6NhJLIy1yMDEJBbwtWjFLx5WsTHbJ3gY/KhKdtxQxkIA1dfJEi87WnUqmy68feRbWNtrAAfmD8K4oV9GtHWA+p3lI15dJw8OF2Rh3Ya9chReFzVpTnApN8r8qWcx8ZxEm50DArVygrxrP3Ap3igTssy6r9R6WnBQY=|Chương 1240: Phỉ Thúy Kiếm Cung (1);cZnjOixuilFtIg9W40JxetWXcPkThVQnPRzP0fhkCUpFMe/BYzZAemW0PM8RbPwIIkjLMnGY0Vc6EclRXYdPMrznUTPGctzBQv1APXE/eeFpHPVqjxuH4G3LfAstp8HpDbWUZXOKwWUwvfws6e5WcsErpnUFi5WXt7VIE2EWH2s=|Chương 1241: Phỉ Thúy Kiếm Cung (2);/6eqrI7CHaiRadU2VDi9KGk3aUd8Risw6jo+Du2wVQYQlB3c58xcuHd6DHShmRrdkto1MjlAQOGbLoHFi3johButl4OAWTKrFSq3k0NAR0KFA33hGx0wNFfx3yP25Edv/mJezAEvXDSuHD/nI4To4VKDdholmqRFrIavMZdLx5g=|Chương 1242: Trắc kiếm thạch;nrEuF2QbAljUKPp+gZwn8Ncm9SCNaA9OIW5AYbIsJT14r9u7z1yfaBTK/LgqbaxSb+bDQ52MBrSVKoRtdDVbqocWj6eJyu6lLJBudNtH1sm9C5YKOcaiMg2sEPFPF3JM+9RAVe0/IYHufAZuk2EbTw9/kRV6Xlgx6Ymfv0SsT/o=|Chương 1243: Ngươi không có việc gì? (1);/Pl/JbB45fVt1y3N28sCcRMwF3bJJsz5OMug2+iLwV7dklno+CAxmMEWysiFCJDLeWpGlH8Md6HSWwjwRu9bItby9Rwz7HMYStUKxz2I+ZjtyoQS1OGQeEnsZij74jg5KJO5eI3O3gQnWHDe1JnLu21l7EZuNwXqRCR/jK+w5Rg=|Chương 1244: Ngươi không có việc gì? (2);p4njWTUu59Hq+AmcgcCUx9J916CqVwR60x3SL5tasKy9C8znBXP9n+CVPsoTxKEvJ8FYypyGKimxiWIVOcfUNzHcP2BE8Njv/VfWpIRs9gMKiyqdyLzF6WB9N/EigQfQf8/aLEp0hY866KwLBXnFQ3E6XN2gZq82gmafk6gjMNg=|Chương 1245: Ngụy trang Lạc Khuynh Thành (1);eBZqZiwx5QuaFXh39GYDjkn26fNSDZPabC72PlCoGBlzYZ4BylngVQTkMzOJldAGfkyJIoUJjOUrw/N6fdgoelfTzYofos+urkI7rftntz7JQxBtFG4qa4aJG5ixm/MhSqDPTNH+cebAgadyJCk7paXjH7sjAItGirIw5sDxIVg=|Chương 1246: Ngụy trang Lạc Khuynh Thành (2);dk/7tbsozB8C27RDwhoaXc6HuowdVIQL7geByY949DozfT8qk/8Jnv8yUiXV2V2+MmY9X6AZ7fMs/YlXTMs9m1DyCq+O+ZqvfKL+SHZg/gDovJ5wj2guSK6qdzVLfldciv78ej0pd9xiRqa2bjUWeApw+PU3qrjray3IkA4dXSM=|Chương 1247: Kiếm cung tế tự (1);fdiXh2CUPaPzF7pq0R4uIDDzHpcajvJ8PCOG3zBdOBejRvbRWyw2Ptl0s9+wpUPQhY3Lky7ji8uEFcwjJudiYJTY5fV9bTMG5YcXb3eCGay/vL2QMNIIcNYNoA/n79dEVoTC26QJn+630V2FG9IV2KpLQiAtWBukCXYevHDLkyk=|Chương 1248: Kiếm cung tế tự (2);ywN7hCi/O03qk+CGUn27Ou4JFelIZqignRwg2gYQe3e0GsspzmBS4F1NdUpoWVVyq4oVfHiGdsPAuMhLV5sCMGUQv/wkVBaoLm0HG6X3lWaQAHvjsTXyDh86f6Mn8uWjVlslLaOly5CCxoWSbY7Xt/hUIwueUd+6zv/hZVmXa/4=|Chương 1249: Linh hồn quán đỉnh;Xb5rWkM2B890DBKBuD1ImOO/8aGdaAQlZgIaWqi/Oj6J7y7ReRT4fXpJzvwm2Ui+XoRuOvcAKB7VmXrjNaCB9EjCCViNnWaZnNntPIkzF0C6TETuxTce+ANN8SNGchQX+MD8BfNUffiNu7yLuC1+6Huzwsl588ya0r5RAnfL4LI=|Chương 1250: Kiếm Tâm tộc (1);/U3hzk5IwL8l/hVdJSKRMBTB8JcnyuywMcMVkKmhfZbPsbMcLXeTcQDvAdSgf2SN6hJTQOpNFyq6iWuH3JDv+l/4t8hm3Bhbg3TmlqLnDhG6HTwhrFugPSd6lZemIUe7DqRycKzqCG/qnlKT7QcUQWCS0SOo3mocP2J0eXBcNwg=|Chương 1251: Kiếm Tâm tộc (2);xgZHIiRBlY2fztAeV372l2/TeZ6T8HL+MHbHIwdu0e7Spj1muqjb+UEmNcC539jrDLEkV/U10OhdRLHBwOkkM/TGcT1aI04ItpOmP4NQWGDSxDtgAZW3DMnBcvhN2AYyhBUNyB5jFTCxLuYGzF0/upf4KD7zjlPxqQnrmSX+P2o=|Chương 1252: Vô cấu chi thể (1);SLzJN52gyfn9p8wi5KnoJvevU5DR5L3fkkox1xHsCtO+FX75FLkqk/bpWalL00aN2J4FmF1izaHy/hQ9XTHBs7nVQo9XHdMtCm8z+jbMZbGR7v6okRv4ke/iNsXRNkFbaPavOEqHtgnxqWPkHd45fCRfbwa1WkOgmFf3TlA+XvM=|Chương 1253: Vô cấu chi thể (2);kY/8cvMkoWD1RUOPgWL7/qeR36f7zx7oWB0TiB0pjRpWcg3XC7wpMR7+2vQRt9vqEU648AOnElBUn9ic3J5rDnYp1aGGO3IvXo8x7E2mVc68/a5a3gZpLV7KQ2Fc+iG67PqsErHqodQbst363U0LQP7AdUbExTDRIbcUECLRpm8=|Chương 1254: Tương kế tựu kế;Ey+jbXS1XDOvYid6iAkCIfTK86RA47U3/SCKXYhQL64PFqusqh4WCTXLVJI2yW/CQr1+wOOXi+S2swFsNFG0QkHLbKrriZO50AKFGYluvYNAE+mivr3vDULxRz42xMVzEQGSSex6TMyP+NMdooFQPtXB4AbPG0JQWOTvDeGScdc=|Chương 1255: Diễm hỏa đan điền tấn cấp (1);a3JCShKHYWO8+wJBQAj9xcOVthMc98FAWzmMjWaKNCL9sfxqKS7wSeT9FXIYYa4uWqvBoSUyfkG2jUY6LfQ8ROFo21VGZ8G96IeuGUVYa2tGuLQF8PRrYm8BMJy/x82HDk4NqBWDiB2NnT9fwnX+9v4SlffM6JyT8sc/uqAuk1E=|Chương 1256: Diễm hỏa đan điền tấn cấp (2);wUUaI+Z0SMAYspM8DPJNxdgE/Z4Unt/OQKhVSrlr+AOvuZmrLqlserAQBxofO9UBR8qP2rbYupYiNAjMm65Sfo9r+WOD41mA+I6IYA/8n3VjvWU2e/ayesPPpisad4j++pw4tm1PQ6lNjgLUA1exOil+s0aFf4w53aqNY5NTPm0=|Chương 1257: Suy Bại bình nguyên (1);joq3AiS2EFgg0hMIoJOY3KFreLFkUT1TewmGBEDHpyB08FOhrqpXGCuMJ9ZGRamgf+S2eu3ebTMGkGT659qA773bTv9p+RlSEHjz0D+SIlK7ycUqgVcQqqbA05U9wGiBbuGscs5k7xBD/i+yzEZAXxg4MfOjgzv6YXfot5zCSKM=|Chương 1258: Suy Bại bình nguyên (2);Y6h5KRfUcb+xlcbQiSww/V2GsaVcG/pIhDai09krBDnUKT6G31zWnb++3BltGOp16nGsoO8AwieZO9wIunvxoA4oBpda20ZSqoZn24GsVxEm47GnQSv3ynKLlJ5SMckcIQW2zllcl3ZVeCapiID4R5SSE3zFaeatdz3muMS0HGA=|Chương 1259: Trúng kế;TSvqPMTqTbw+k+XzaipUw0LT1JwWCR0lNKp7VncZSxElUuKUEAs0ZVPXDPBPOMgmKrWfNQGUGwN/mZvhzu7Qjrv1tmqK6csqQvLR0o8bZp14VeuAWgX+PO48TK6Rrt1NhFSdHCMMSS1knYVb8ZkT1JZsX+/EqfK7ulTQ0iv/Ajs=|Chương 1260: Hướng Vinh Chi Thụ (1);sVh76cSuDBiK7twr51z1LdmkbpMIlljqSHth8X6B8c8JSPfuaFtSTkZt38EkiXaHN+cbDt7pkWccUB51geVEipxoDuDdkUifFfBl47iSIXVi1oscPoMDg/+kN2AXx/kRJs2MKJhyumo114FgyslVwUMXeOkJPJP4d5tahmtQhBg=|Chương 1261: Hướng Vinh Chi Thụ (2);6z/8RXcGQqji/H8LQuQOfhHNDXfhk9XVeyk6ToPXYKwnwuXGf8UaUUzAZkuwwlMDNeX9Vq+BwiHnxYrs6bKAuUeUiQJYFqftM4Iibn4yvjdhzP3ewrjPjlwL0wW8zVzqD2qnGeF0HMPdya+Frt8vzphWkzvFDU4vBEQsqq8OXik=|Chương 1262: Ta sớm đạt tới mệnh kiếm (1);cPG4vOIapbISSHDfG6llC0kw100nW6ZvLp1u7eQu2NQBcWCudQK6fpmmIuWkiTqZKLvY5eTzBrzaIHP1DnEULHYxNPlz+mRVIWnn6cpAeKJzTq9Dgxso0n3wdFex53vrjdNv6LCePEMFHp//1WmguTZnlTnTlH/ad0WzOpvjp9s=|Chương 1263: Ta sớm đạt tới mệnh kiếm (2);gErZCJc740rCZeUVoSPw819SEAvWwdOjSAYx5Q49o4PdZRRms8dAdRl8LWw2sgmo4A/pjsgEFykWtXoDqrlnkdpU6DJea1tXNtkYdXLT0tdRj3VaihLgRvS4v7Sx+n9XXBicmwffiHy9mrgu60eGex4AJVEt+GTiTmBttZSTkao=|Chương 1264: Vũ tâm ma địch;n53RpYJtlhaRBF07BtQlmSE0JSSfCiW2Y4dMli4nMRaFeMQAuGnwadZ/Ln8j6cAZf66Cmribrl+Otl2m4vhGCnkgKyHm5IbyKEYMFYngYXlA0hnShi1Mjgj1KZ1awKaP2N8SgD/Kh20r9JBgg9brJhNvDQO0RnTe47wOYAnhPYc=|Chương 1265: Cổ Hưu (1);MhHl6AmIwvifiyTcFy2Nx72rQMlzOU5DS/AEPYUM6PEGstz0D8cgmTNXBbUkaFgxgW7eHjjHQDrkgitO+NTp9+7Dfw+nBHIKp8ZGZ1fenfQcsVxI/Q09jfAxd4zqRieU72qKQYWofP0bTFNuFRZ+rT7mk8+MelZGcdxXYq3tnuA=|Chương 1266: Cổ Hưu (2);W7OQxjYx0ZD5U6bdlCBgpNAnQ2fBUyuS+pRuqX6wtnHnPfsb7HsLTjqvE908TMS+4rKgvLRygTmRSoRT99x9yQSTPUH51e9tccYbP4beYPQDjgGA/brfD1nK+33aeU6LbOcYDvAcDq0Zp2zPKTXvYHzFFC/k+FVITLfuCqaBZnM=|Chương 1267: Bản tâm;QIeJyXXUV/eYkrVhqaieRH/Y+2Pg3FIapLn/Fl/NncvP/UO20OcJlAZrp4f3DVdgKHEpQwqcu5fJ5lm+hT6yVHKx6uxtl/VWcBWe4POb5rz+HX/DqFpVJXvekK6ext4rVuP5nRE9ewOTplUl4hq8wCjcdtmJVWwVe1HoPAFg3Ow=|Chương 1268: Linh Hoàng Túy Cốt Dịch (1);Qi/sPUzIL6rJCNsmB6zZLpzl5g5T2wfyv5kws1fKlvWofuI420SDM0oPfXzAjZxdvcCqQdm+4dIpUnUoAMpM/Ohmtwo5MAMIA4TpcBIXH1CWGv3ES20vyYb+msk1CAaXLPj/H+f8ZHnPK8cQv4B2GYunVQeNwwXOIjXpF59Cj/8=|Chương 1269: Linh Hoàng Túy Cốt Dịch (2);lOZCcnc8HDLuxKone/JRmbIqM81n9lzb0EOkk/o2rYtg3f3pbf46U0+/vk1C3bMhS6o5HuirSVu9wB7vAtwO5v/+Qy3ItdtHQ96zNnS4ulIITdt60u9PTS78kSqJx64zK/LPzuUbHGNBsARHu6yhvU9o/6axdoj5JQAjiUOwBFs=|Chương 1270: Truy Linh Kiếm (1);K9teOIfxmAiekuEdY6RMtSh3RKXqt9y7NH1vsbcenHuCSvNSxKtlAPg2a5FB9Hy1QDj6Zciq5dhX2vmu+Gc1wf7G4scAq8XbqpA3SB0cHNwbU5i5169XWr+GPwGh4yqseuNGFe5FsDM5wu4RevmM0ajEkCuBRm1nH9GoFjH2vBU=|Chương 1271: Truy Linh Kiếm (2);s+qUHZ6KsMmaEf8WzHRQEUjuoN0KgD8baU4QZujV/bvekmLhPhSiALN9cyYcd3HcqrfoS4N//roNMzZ9W3HeGnqJCTeIxzLEnFgv4eeWdUzEab2uilT3qH+35H3G9onAm0XQZ8najH1+o47st8tdtvzbHfJxMmJj8MWLFsKOLoU=|Chương 1272: Hoàng Vương Thần Vân;O4t5FIb39eOv1zMx/5dDmh1OHcn7Paqa9Z2GSjhGbL4LVHp7jR0DihGQL4LKz3TCDR+6VC0GRkZJAIjNHyU7QMK7w3vBme1GkG+dnP1LKIK7Bn9t/GikeOAWZq9rOaK72UUafu554gTtfTvvAq+CG/mpgCfIO6nKYH1VkTKUvJw=|Chương 1273: Cái này là Tiên Thiên linh khí? (1);KfPg9xlBsfnTBWjJEQM+ALIQjCHdxI9Bp+n5iBQEI3qB92jfns4RUpDnwZzxNhmKWvwh+keZhB6SotWIC1okrJPXN9w4XTn22FKqRfvoQGJAqbwN8fwlQ9OUlDQH98Nonq5wsHAG1TZ59UbBLuvnvVP73b0rwXanPbRUsbt75QY=|Chương 1274: Cái này là Tiên Thiên linh khí? (2);GVV2QE5jP3VfTJ8wflY73qakRTIRbeFc51/9Zh8OJfr/SnFeFDoa/TkCbFyYgjmnIvHlwPavBgPiYbnWlYRG3ZF9mKahDGH5Kmj9/w/YWSuef0RrsupodV3ezTnBNiEvU8ZilxSRrGKneUStFIJ8auUbt2zivh1dNpEOX7YnWng=|Chương 1275: Tinh Cung chi linh;WCfY7/KnNTThMuLrKAU2h+U0m6PC137XTm9MJLdTx4KJkCCsBIkb0oSEiHUljs/+yRHesvin4Vk3mM59EOtZrs1exCH/1qRKrT6GXiSyiaHu76naVoL+++bLRWqwV/WTxoQJcnVIvhi1qSjdoQTZmnyuPQgWad3+wOS+xvUFw0A=|Chương 1276: Trở lại Khí Hải Đại Lục (1);CDM8m5UgsysSzJwLzxuZaAC4iHWIveOeelAz8H8SFudYU8Mtzgta6xBNIZO5TwqjMIZ1ag4296IhsSg8FgTmtujaGbT4oz8O9f2dcg2Rh56aePUDkFqExc1d84B7YteqHnxa6iN8Watdj23NXr15EnJIE8i68eSgy0Ql3udenIA=|Chương 1277: Trở lại Khí Hải Đại Lục (2);E2ly5U1HKePUD2jGzxzeo7LaY1jOTZa7VNQBhPGeUbc5QvA+cX2a/SeVxg4pdinz/3xhFxzD3lCUQjbc22kv02/ll/Vkv7gFAxI0MS0veFjmoyjoGCPSeqT/6fOE8Kf4B0v9+8995Y1JnwbgyJeCLzcHeiueGUUCfWTz56Z/GNA=|Chương 1278: Nhiếp thị đế quốc (1);K+rMDrTsNnpPVFhvLdaBZy88V39NFgUcPqlWT6a+nOZSBtAxWePb40oENm89YkVks3IIGJLYc/GM8K9osGSZ/nlmmwxjwlIthUXXzDZUCS9Pudk07HW0TgAeokSkqtUFRPqKfai9dzVwqDyT/8qlGh39bgB3Gx1cIPPFZeJ9V2c=|Chương 1279: Nhiếp thị đế quốc (2);fkWJBdwSmzriq3Kd6xSwclo6NyA/40rUrOehbNJYyTvxdfXB5Z+f+iSua7vrEklSIqy9273tSKyPqZpoXqhTo2q2WI7QKZJahgxtgl9k607NA/s1L9cKgzySeJnJnGmfnpZ9YXVgDzXtpvbQwPvnmzYyAYwQZWWb9+dMIzZySkk=|Chương 1280: Kia chính là Linh giới;0vnC9Q+wQHog1pXLez49IExIGPyy5/ZWQ0ZggOga0h2rHANXpG9ZGJ135DOwPRVB4y/h216rcxt8IgFXUX7RCbh6e1SGwq53FHbnuf0hyYmL1Frr1bfABSd3TiJZWeO5vCMTyHtgIlefmf8A8TuEhbBO4VPN4QLJcQF5HcnaDU0=|Chương 1281: Khí Hải chi tâm (1);cnA/JS7XxOwSOKW37L793iZg7cUTnt8+Wa6OELPvsU1KUEE/VGlGPS5PfMg/Dyru8w6UJu+uK85zKqyqpiq4CXz5Iuqi1MqOSfzv3bGHNMmAZSjw9XSJbYIJXfW/gOLcyPblUfrSHQXmEjeJDbUtHGfcQ8GF1fagKECmcb0rLmo=|Chương 1282: Khí Hải chi tâm (2);3sD5ZDnlGylKujBeAE3+JJ63AGvGGR76leEfBaamMl4NBibzuWFRcx5o1aJeBrLH6F2xtB2PvOTkjOCwXFQJshx75SQfMrfNnDg6S/8M2wRA/pB4KCb0OxQ/1AdyUB/zUxt695NymBHhQ73YQOesKSHe1TrRuruOruzUUsCrqXY=|Chương 1283: Khu Tu sư (1);tXi8PVkJxjAzxwdK/ekv7jSuw04kS7JgSdUtBHOnAVe8sO0nBj5e0ffmT1xervpPcOp724+5jKu7yo/UKdwHaTDmlexTOm86JeaSSlzmp+7CeY+DRi1o1n3h/Fv2kEnpXxBK4M+tt2daigXaUm7VStAFy+wKlSa9V2//RYEIXT8=|Chương 1284: Khu Tu sư (2);ENkqaSurMrIJIz/eWKyCTkkfnRr65Gqyjygh6OTJSNVhqrp5bHKXSyaj/RqwlfLI5aTxlgqtJcqelmMrnFNBxsHJWS+1EW5naDjuxFeqvNm6QS8AWW7C2AhbNJyzJUnsun5ZLFLPs/VMNAunQaq7VgBuwTUVx362bQv+uX+jP1Q=|Chương 1285: Bắc Đẩu Tinh Quân;vA1fxAecXqwpvrv3+Iyr/FXicHGwLTW5xx8Gl067o+wQ7EULkbk8l60euYXscTJj9lylvg40bx9ZKSmRtD4HvKY6ZMFqJFXkoHOaM9DlgsZZBNlRuhiVjbz2MvZDe1/0hXxyuSaQhlPIFhGPDWLZtesNSHBeb1pSALXp4M8JbQw=|Chương 1286: Khu Tu sư đẳng cấp (1);6oirG4k2i44yv32EAsZCz0bX2GbTBd+q5zGzcn1dsgP2kTCyNMAlI7VeaBEIlgcXADGKDRFtxAlM/4jzlzt3rX0SO4T8gvIeq92UyXn4UA8qABJ0O7UM1NO8M6Lb2MRgjlW6/ZFn2tmi3PHx8QGNnKyski82xK80FKrJ0mTib6g=|Chương 1287: Khu Tu sư đẳng cấp (2);/yxxkDMZ/Wcm7IqvTQDIuKY+7U5onCUTi3FINq2E5Oowo6KBK37/y5SA8/Znab4waQ2CBl7Shl+rvGoOixaCYr+UcXMSSOIV1KFsEdgVFG24OgzUzGBEPh2gawUH5iDfP2H1YQqyiopGRMlNgPnZ8jqJsTT0vmDEJuwp1xUhbkI=|Chương 1288: Thăng Thiên chi lộ (1);jN3wFfA3v+T108CmN8Q1Yk9moXX80GrcM7b0GZFdhtCxj3bsNMdPPXT1MtBdPgfgp7rOy2yIcAKNJZKP8/JMsLsmpkibInZxRPZolkM7oXlvDkdR7ChxRNAhmGd1daIQcw63MWoZGbnUGTHdQnjYB9ZvmpR9Oobwfj32jnT4rRE=|Chương 1289: Thăng Thiên chi lộ (2);46ubKevDRbN4pYNOLvYa6rpr+kJIjZZeyzg5E/QuoGndZyJyBdYbSt9TaHhr3sDN1sJFwLZWQ2EfNbIyw5KWrZSrZSQLHW/jzxguGy+g21EUaes3LysAeYh9VYS0set+xyFnO9Kw0Yxs+Vp694VwA0Ci7ITMS6cZN0ORX+HFXho=|Chương 1290: Nguyên Khí đan điền hình thái thứ tư;hE518scUepK5je4mOQ557zeBgk2PvLbnpv/q57R5kfEutFzhh8/kRNkrYZrnKtMrx3IP5Qd9bbD443Yy+VkIEyRJmeJK3OwgT84OCZ6jufZrNuJSORAgRbB4rQ/K9JBsAYwdGIXG/dtEfBE5FOCkFykdrsSfTSND83HuR+ICkG4=|Chương 1291: Trùng kích Tiên Lực cảnh (1);ApBra1ao3n6/xC2zeycci3VYeDz8R1668N0j7ijbwdSIi0/rFjD0FgAQ+a7nS2tx8ucJ4LKk0z59+9kjIIbVQ22y+tGN3RvMAtTz1wlVFvgr8q9cWNAuZN91+iRkFLhoGwCvQ+1o2KIJvIebeuoJdgaEAH0QcowIywW2dFGM4n4=|Chương 1292: Trùng kích Tiên Lực cảnh (2);vFmRxaA7h19yEGJOSHwH+s5ZqLDtCf9ixR8svcmwujsNbIicknnLvkZC1s4yySljdBb/0c9BAEv0AWF/l+vfGua9nS4v8Uk313/cOzbct9iK9yaaTTqXVIt8h6rOINP4rCTOWdovUs8PzP2/6LdqlcYu+ar+zryHjMXRqIZDoeM=|Chương 1293: Linh giới;bxe/z5m6ZHDqmS8lpKKsAM5fVHRABv566B9mpy8Scx5iyKemRCTfxwMXz6r9ix/kAO3dg7K+buwW6XK2jZ+MCq8bm0ZgP3aQKKnVy52MDWSeLaRqkJyR4O//8pVf/mS22hj++kRxZiyrHilTwWFZ+P7TE75j9RI3R3pSscTr61g=|Chương 1294: Tu La sát khí (1);7b+UYOzLjc66tlAavbWPplKPZEfgJpddRSU+6A3Nuj71JYUTtMiSRga603klVxCFG3x9zOhEJzSxyu05SpCkXdWKZGs58PZwtNOY6EMYj9kHFOS8xGjCdbl50fxhcx80GjRBkytwpUXWuRZ4b6Ltneh457ujqP412araF6aatiI=|Chương 1295: Tu La sát khí (2);TZxnCIj9w64OU8Nmi1f6dcOFB1rSWlgODUO12mzg0Ew9Kf8VtJcSLhI0XJWlChVrDqqaxBtjwZIG0zo0VGN5hzXtRh8UFbbC2UlvJoPecWmzNCb5P3MVy/oM9OKXySkzDCILiUy4IglAhz/aw17QksvYplJrdoU9UK6DwOT3uYI=|Chương 1296: Ngụy Đào (1);VVkZrZaIbgaaIodTVwoYHN7bLbt3MyOQVYhHhJ2sCWIfoVAQymnEi5O0xECQYe3VbUGT2tG1qzqyGmYL6Txwgi+mOf4Bcd0nSQP/9P03Hr6KRcRkegpYWOiyFb35xfAphCvQPg/x4jhLijzVqCKS9fBdHEkdjG070aVib4Lwvcg=|Chương 1297: Ngụy Đào (2);k7tRVWIPPpX5mM+rlyyzRZQHGg6PAxPS2wtVVrwRmqpYEF8iQdfrQAOzOa58bFA9/JwNUU0dM9vBQnZ6a9mekgOpyByS14VWV8Ita8Jrp9MJlhN5zd/aDpKln9xgAv5ErbjL67wNGwvY709kOtQnpRCEZv9O10d+9Z13+jhjyJo=|Chương 1298: Thương Khung Thạch Viên;1sZ7n08gIprLZRX0B19xKN6s6ulgguMBrUbAXjScrY08fId17E5cvp/030f9pJVC1lSBp11XX+fec9+Q6/ZZZJWIZAnsQTTINUSKaWSSyyhtaOWZbDy1C4encmT9SMSUeXZ0IwE+wvpz+YgaQoT6ISQ6qjQG6QrRZuMWqfx1lkk=|Chương 1299: Một quyền đánh nát (1);Mf9udryMBPPQEaWCvtZcMI3bwaEz9HfcSmxFZJBzGkV9TOk8Hrr0km6cvoJkDZiXMdwuMWH22DOObNPj4FEnpmVZoO1AezjUDVSWThmO/AscqXt7JVt2EDcI2uLWuBt8R6uLSg74/fhKMDofijTmP5QvAbW1LiHbbyPjjJsWV04=|Chương 1300: Một quyền đánh nát (2);Kz98gJ64H/iZZUrnyXQUvxlrBTy3ROAfyOSR5uv7Imnmds+sRLoNDZLVkq2R7/0Q4WjB7eRdcVh43SDeYWXsI99xUL4QMdWaXorqZAMQ//Id1a163uhGRpjekHQX4aefNrZa4BRnV/o2p24rA15RpXKTOu7vDrgPtAcGXavtKBA=|Chương 1301: Khu Tu tháp (1);hRVjlTjOnyRifRe3wYguuxC5FBo/RzpBxO9sqs80etscCJiFNA2HOjJJYElL9+lSdpMuWvhUK92hEFyvko6UJS0CsM2oOMwLErxfbveyhR4lIy3M6sX76Z4eK70e5tXAlEHNxLk9kMIcWbia0fRsXZq8QvHNwd9OHVDVayLHbeo=|Chương 1302: Khu Tu tháp (2);N7xt++dOjRxg2S2tkkvEzHATYN3Jpr9itoZIi/dfwmYQGy93S0bvC0GAef4CLDsvqzxlj0IeCv6cHTDuCsw1iJ5TzBwHmOVDi8wRrE/mbIZKXI66TEFPopLn6uattq75ddV7UuUWtpnGh06QEhxyxTayGiKW3kBDukBx1FPv58I=|Chương 1303: Ai chết trước?;0Yzm7HiXGQWQt/5qRWg05RW3EEm/3WOjQhOz4qn1AfVHYgMG2v0KY8jmmRUyyvaH5ModBh+pGF0RovhR4d2PVQfR91+M3SVx/Pds4OM4/3uVMzLqoLeKkI2Pj/7hkdY8qvZUF5r2670sw88iVaYnPNeB14h55BrgT0GQeiPwiKA=|Chương 1304: Tu La di tích (1);OyCX77j+DB7ZA1cGGSTbXpRC0GJl3zN8UotC7Y5U3e1zOrFYXiFZku3qXat2bWUvAffbsHKdr9D3KdcACfiSFiHpRC/es6BFcUKN9KLHfkJqXQ6MbTw5GJPtCxkWPCUMXkIi8v0jhKTBDad6uPnsodHZULPAnXHIGR85bQr7PSY=|Chương 1305: Tu La di tích (2);wtm9tXjWHcpmouqr+yCY2EhrmNvgDnbJ0t7JuVVX5DaGAOLcTQcmzYSlwqICZ4lcFxjhSIA2Awk6ebCZCGhu0WFInIYhIHAGoQWNc32dAAG3ZcOobNJzBbmRQ0viBJNLoUcuWZxsiMWGYu//L/beLPpr/7s0F7tdH0Cl6gb3f+E=|Chương 1306: Biến cố (1);BVRI4HwyKM9l4w7spJqps5Nlj/yvKFIgeDqIW1+BxB02ZijzOPEA+sAUkiVtecgWQauRzux3Ndc0geUbsgMzNtbydYnE7rWU1MTYOyQlG3ogPPAIcoeCuvnL28Zh7l5GOnqbo8SO24txID40zKGfrGGgx5QOI6nJYYFm+hCFQ9U=|Chương 1307: Biến cố (2);aaeflg84zLS9Ht60kAAQw3ltaQNHAUGmEl/AnjcyAFB44Uj+dhv8y6RuVWF/NmQXPxhRKHkgaQsK+Uzpnx3Tprna1UQD/Fi7ZoLbgVvUlfjDiz26sO5vaGduZ2LxVSW+pFv5FpcugF0HQpnCCnzgtmr4+gYkK8Zsgk2naRx9yu0=|Chương 1308: Nguyên Khí Đạn (1);cHJkKkFlkx0/4f0mcbeKdU49MJZQvp0jMp6+eFH9bk1CTwFsynWXsIbQBHRO5kYzmofv8rnOw6hxnsGoUkm4w+agd4UaEK9c+FtwZIbSZoCqRW15KI6B6NeVRGgmx1rRZF+83pC+s/czzEnNFKgwvxxU6LsaojrHz13YCpXe7wQ=|Chương 1309: Nguyên Khí Đạn (2);FtVLsp0HrGH2vQIegaAlFe7asIkF09Q4xs7oEDuKVg6bKEqUI/VSSXrhG01KHgW2bUH/BIT7YYCEPlA+iV7U3hrHGtDN5ubFjg45636SlTl4FJ8alNUAwis4IYpBzhSkPQhY0Ri5RAqOVzDzmCyaGl0OcsNlOcnEu5OR7eYsBi0=|Chương 1310: Thành chủ;BdeXnhukALKhtBRqbvlHxnwGi2SecUU/ymZAwjZtcaCLirLI7dxhD4uw005/ZKOV5kEigjLXSTLb7OxjAHL++JeMPempEtjvLZob/DldOPOltr3JK2f0LxnzxNEM/fBi9+AQR66docqGuWxBnprh1pkToLIySAXBIB6mwS52/iU=|Chương 1311: Kịch Độc đan điền tấn cấp (1);SqPo1Jsk/k9hbuoDkVAa17lNiiymxK3PNAgeGRt/3O4n1K+j5SdE+GQ533yiHrUHhSy+he2CNyGoXaqmdUO/yP57Mbz34Sc4gcGOJKCD2SRQAElSoz+bBvXTrCJXBXfqkb9MfsIpdxot4/n7xBHco19bIfovRS8LQwWUvI6LsFg=|Chương 1312: Kịch Độc đan điền tấn cấp (2);aQb5nRJGST11cR9Je/uPx85xHhZbzAW0/rJtH+O8rlS8Ojen76eJ3eqmRqrZFHUcrS8tV9th4oJy51VLztDFY8eOgouN1d1EPq570AX+0FGjx99w3+EgBaN1FcAtCzX6ahVH14OSDfZYcZiMM0V0V4/u3kUvTl9Rj2tXjNpMDqU=|Chương 1313: Mẫn Tích Tích;ZZTGO6kyWW9PmIxnS0gCfF9qfjaV+9dDD7nFU8BdAtX/nWqpqJaNS2t+7DEUJK9CGXsHE4vKdJfA0D8mBgpTerAUxl69rQ+/dy0u65jKSqoh8Vi9soVc3eOPo/nwpl4k/NXthkfa6i0Puh4qkDgMjlArl8YcVjETQiRybAEerlo=|Chương 1314: Biểu ca (1);1H9Mn/v2OcQz3ZJoDN/vAb+6K6PcxkTqc4Kqzpbtti2l4rVCDisusLcnkmhSbPVzQOLB2ZwozPC0bWyYuhBL4vuTRH1ICQ+kAUNoqp4k9NqAJgIFCGKC41WRvzPCzFQLR4HAuG0i2YVS9tRbDx8fIRfTORkiH/TC+VYS/GhyTVs=|Chương 1315: Biểu ca (2);KFkqZE4dGl6+KxFBj0qd5tgPjptorPHgttXAgmVHVXiW3IV+cRuKF/nbw0MMHs+CSA6H7MeRJ3+XXvD4u7B5BwR+TpSfp59GmH6b8l5bk1ke3av2G95PQLCB4i+yEHM4s+eixTERJSaPKx9Zt01KW3bdaN2v9ZPnNx5PAxgPzWM=|Chương 1316: Trực tiếp nuốt sống (1);kF/1PRnPs/nk+RonA9AxTPrgeu8ZItg/cvSuwiKIO4NhcE9BSMVpDwJeiuyxn4klbvwHnXr7sWwfbfg2JTaXtFGbK1u+OmS0N4OOy4zS9G3ESvjiWJVbawqreVU7o/n47VAslJubuyIUKns5RDlPgW15gspYtRJvIxAt057yAhQ=|Chương 1317: Trực tiếp nuốt sống (2);cSlY3klIjn6D6+mthRobxfkIokp8VPvekl8JmVp2izqELKd6sNZHUoVNNf3n0ahBqEjmiThiYa48mU+SI/c1GGM2lmn3hCoe/MDmStzuzkcW10/wT72Pr0Fmykuke7in4ZXRKo0ml8s2EezQz8S8LOLF9c7O0VUAM611PfOIv48=|Chương 1318: Chỉ dùng ba thành lực;8NsEe1gbdxUOGlChyRzqqkLwwHKYsN7q/qn/r9YUOljC3gBfJlPrdYe9rYU3wmZKd5xhbvqLCGi93QGCg0Qb1KBcilrUIoXPJJfESbBrCl74alceuD8NmFnOWuDW+N37B2yk23KEyFQ7pRM39CCsSbAVWpJlvCb7fx1jszO977c=|Chương 1319: Quang Minh (1);+4KEHTro6bZtEzNfZCXAshnUv9t+s0Pyh2y3zn92sXq8O4aL/Jdn299k7MmvYae4mQUnpYf50JbRuCpAh/Vg+P47HMp1tb52v/5jy6YW/Cb2FmdmPky4OCCCUIZPRgArx1hTgh4SkFjFFPK7RRleDDqZnj5mjNXSuePbSLhVcYU=|Chương 1320: Quang Minh (2);y8+yoQnOiZe7nWRpK9rWO2C9/SPaAf2O5UUDLyuKRV3Rhj3CqnuEl4IoctN9xYhYkJZZnZ48SfINjZqjeOjBnnXlEgyIpMOViq0X7oKtscpOE5+jouDQQSgh3o6vczZnRgG9RgcoPHt9cW0OK5BdR/tXr5usM12BN+44GDouBvk=|Chương 1321: Tường Long Mã (1);yrXF4q6Blzs7I01RizpRd7eMtF7xrXP/Ahs/HKrJ+hVKA7epEaQZWfuYYhTbRoQ4yAuIfPCQ1De3Rk3TfjBHvMPdlvoo6OZ4xwLo6PBNybfkCDbJt7rBPNlN92U+osSXlotfsWNr1Tzn1l2PM8U5LgLdGYGnfNN1cjYxOKjZfns=|Chương 1322: Tường Long Mã (2);SgvLC/a7hvzls4n5xbIovh0G4+ceGV0RpPkaamLf4lYV+UHmaAd68w8Z/AqDprtbOr2bsDH9hW+YUDiT++2GZoS8jVYiU0cJPQS71OPZCN3RSZiPM9YA2T/IjJGia5nU4JsFsBw07beMWHLmvTJsafNeVJ025imlbceB0nCcRqA=|Chương 1323: Bán hoa tươi tiểu nữ hài;pIK8tQYZ+J6OTHymKntQ5jGBYROoQoNhse5ld+Yw+y8s4V4phjhS2wIV4dlLCmiYftsExtv8y3cOZykm+ndgebp+zKJ8IGbHnJdeOvLrtU8i6DJX+Qh6XVUjaT6ngP8QBOq3X41on5UBiY2CbT/Eea8HiTrC/4TS0R8KsR0GdtQ=|Chương 1324: Trầm Giai Dung (1);9U1m2e64nGpqvp27NbPGW6/5d7cmLBIuGZegJID+aH3pFyMQQDEBprTQlvYMGIYnhPgMupHInlQSCm6IGgvN1kJHz5fhUU5MRSGTO/caCakD4poWkfRBDiRjNUc23ATX8Y/VoEOG3BjVaBHKW0Xi6twpQvRYbMudsco5J1d5qyw=|Chương 1325: Trầm Giai Dung (2);cxDaR92fu2micmUWcOcP/xieEfPgd1TbmDVRLpzJAY4YBvHo3uw64oEYEshzF5lL+i4MBEwhdHKyWPi+JhxIgM2fIMJjZq0Qymkt/+6QJlHMZ8hP4Lo1ptieWArrx4f4XkdDvUlAAMKjsXAZPbvaMDDVt3FzHnWMB1wivTHL/eg=|Chương 1326: Khâu thiếu (1);sL3TlzTd97SddJlVBhk7sqNV4d8p+UsfJ0eezbbsP+45vXhaLmUJuD+PuHDag4sib6h6gnodtHyucfP85XqO3x92ZNpgI5UK0jSkxEbkNPWNVeyR7ofhq3fiMZFxWYI0C66mZDUqIHXrO13X96A/TEQA7JEV1PiBQLoezkhp3ac=|Chương 1327: Khâu thiếu (2);IKjREjKNmsgKiTvzQQU/tGfOhw3+R9N54TAJj4zCCULbiaU183D/ulai15/Y8OCGdQRtwrKlsxnM41X+I8ku2tffnXs7To/Q2DKaFJA9LGjfxKyutHn8LCvf+GJcNutsCSab+lPD3k9n0U/xCc+TK7LavRlnMDfYBz8OYPjib1k=|Chương 1328: Xem bệnh;bSvAqpPXfHMjJjXvSltmtbXXSy1PKq8pctKgesoBZzmbnnL3In7s2VAIVhARZ83NUKELxIX1SUrJqQ1Tc/0ELuzyyV3wssfh5TgOvRND6hWkeYKuUTfvSTZ4U7KUok2LnUKAYkN8Nvmqf65WAVaRgfg5pbXq/FQT0szjl6Ycc4w=|Chương 1329: Khâu Lân (1);kPMlCoZR6O/gdzn8O6N+7MKNUYXReYwx1YEj+UqiVxzKLVHt4XaL9fkgRFbZ/lPO/WVEAvQMz1sGJfe5hMfjwrgmTz3+QZet0nUFBgztMf9Xwdmi7H6iA/LnY6CdJ7mOvIW85nGUQR+OPFRQkNbaH/Te/Niv13ynCPHgKzkBoJU=|Chương 1330: Khâu Lân (2);WDEVvgKaIe3RxSrRfvR6iLDXTHDUMzjwGBaph5KCm07iTNS7GWx63nvYTMn4Gq2KySArwTuxPhJmzehcnvjAJoipvCZXEjt/j5ZPjwkOLUloWpNRyPsLgHegSr4K4yIwl+aedddrGxWEAraIok9F1An9DclzEso8/NBu5/DUBT0=|Chương 1331: Quái dị thanh niên (1);v75ch7YAyyrkQro5wnjCR+RBHb3axDNPvoR/5L2DnABIL1M0ulLbpQ1n5uKS238By/9tJl8goFHQXyvQToYRzwr3XJ+GwgcHpgniEl5dELmCTPqNIfTf+EGXvE2uq7a1u8yimy1l4W3ZQ2ekZewpXj6CTIWCFk7u6isk4aPaVrI=|Chương 1332: Quái dị thanh niên (2);cS6zeSit8VK5soytOA8SUW79feZiUF/bO+4YDfeQyHq2asGT13umSqDcCf6bEM4IZ1vRdhivH5mz0HPmC3ysksN1ViUCA+fbKYllLpfebWus/DVZnODZGRRA7tLNa4U3A18rN1sMA5WZhtGgyyWzaxt2N3Yc6fs7ayDJ26R7YxE=|Chương 1333: Kịch chiến (thượng) (1);D4I++tgD9nB0tLcrn59Y4OmeLiUbuhv5s3ff9f+6g9MV9cPQB5FreOYvSwLm+8gz2QW1JIds1vmgua/Efv4pwtiBw1MVt5vf0TqqQi7oJdE5ik1g8jIGaNBY4OzfE4O5Vt+V3ymujOgE9NY49DVR+pGkfgVhpTzWviPd1Z7FFLM=|Chương 1334: Kịch chiến (thượng) (2);fRnFb4j67vYZy5SkO1L6BF5FZtQi1RsuPjUjATJu4j/ZOXZS9XQq70UvHRkuwhWrvfRD3K40Xy+CRyt0auImBP4BogFQMxGSBetMvya0WwpHNjbdeXCFB0RIkgmQdoFcn4P+OwdzRKbAtoMT5/l9EvQYFs+3CjuOwNBGYJPao3k=|Chương 1335: Kịch chiến (hạ);LNxybgamq2LyCwZUyXF9mJH+c2U6fJKuxHQwbzYXxUkW9cJqudoyZgo68k4I2aOIKuaZyX/lTpaUsyQJ5a8ZaDyATgL3yLj+SHJRRwKd9JqUdm8APAMe2JS1VyDMfw+oq/RwNa0n5CEbmMI89hPSWjUtCX5e4ibDXOWFjFdjuqk=|Chương 1336: Linh Tê Luyện Thể Quyết đệ thất trọng (1);HadMG/jLPTsS6eg0XtktxinQLz2SfPa1Bqjj9q93rSg1jzSu3e2xoeDPJVUM9VeWcSJYF9UVGf6wekMm37L4EEoEnFvKd511EsRYKhfYLAwv7sy3+EeOGnKUnvVUskWUidgHdNH5o+8wGX7YYa+hAOm74sjXDAKyjEBIF7bJ1mY=|Chương 1337: Linh Tê Luyện Thể Quyết đệ thất trọng (2);sZzg/UdVpT/Dv4S9KoVm1MrmDm5CmvygiPHbmZliE4m0KHj6Ib6MNQvHBKzWxWzjkRabk+dvOgL6bEfQZTdgFyc/C8L8A0e6DNSQDZwUWswU7aXnmLRIxIcViIMschQuFmVgFnWxBBAbOrj75eC9uzAF9v2nwNT0Qb911peJnV4=|Chương 1338: Tiên Thể cảnh;RTn9o3Yvb8mJElP0Ku0Qbuo79JPj//+tHDqF6BAHq0+Esaa9UokaX3PotbKtkYNvSblgY1isYwZ3sssW/mL5jziZJHXtSMeQJlycQjDZuyLnrrnRRPnCm16W6Gk4YxSYjnuPZHZuL3GVL5FaKpeX5I6N5d3gesNIBsMPnzQOEn8=|Chương 1339: Luyện hóa thi thể Tu La (1);hWIzH8yv450h1/b3jaSunVs8Fr/z7nc4fi1B8C2c0QowUfj11zpMIit+ju7UG2qpMsDo65zC2DdmQ4R4eHfRhUpMXXG6qNlOYtbBP9LRONCaiJpPEk1FjokwbdCrHEu66G10bp+IKxZB2FcdGvsCTUMeEYOd0O29Eyct1cllNfQ=|Chương 1340: Luyện hóa thi thể Tu La (2);tcMjfpVpJw7wAKrKP+q8DbzCIS1a9QkhuHsy8jgLD6rgc+xDzmueemMhk5SbmKSmsoJCLzRFirs1NqsjaV2i7KlEQUHmv9uWAAiE5+/dBCPBCY2OOsq/GSC78J+NNxHY3ldgX1MQVsQwKNEudKb15kf6JDJ/R0Sfz0Hn6Q+KOoI=|Chương 1341: Tiến vào Cửu Dương Sơn (1);Watc1/NqB+PaYIULWT+2pNbYhZEuPaFyhPAxogSBAKofh2D5TtrIMmyp74Oi/8Au0BieK5YGrzUK6Csg7k8E4Qu0jRQWElyoykxNmj0ftwVZtE4OfPl3OPgypgY/Yv33C2Fd1RU8bTMouiWeIXGFptc11JOFYQ3OSG9tVum5Cvg=|Chương 1342: Tiến vào Cửu Dương Sơn (2);mAab/MBhjAAEZxWc5Pu20YB2Y0Vbo5qpOvNlZfGgcP1QF3Y00JPtPG3OnJRCzDEXxNlpu/lrKCkhcDUa2wh1khoHCC1zvzmDwj3bTVMaGlU+/NeUm4BLYnIdEDcbqC6rbKvyHA/TluNTukcNbar1Sby8fU0DskpOslC+FAsBJP0=|Chương 1343: Siêu cấp cao thủ;bmYsiaZgYKAwxePs8OWftLIgBLEKVFF4L8e59tOlxdQw+l+FS6wBCrS9Cqosef/Tl/FGgytlp47gvsucF2vM7HWgqxoHPcTnJt7fWQPgdW9hpfw958XuIzDSqAwLSHi7b6zEQqjnLdyQ3aAD31OzeyijtoLvGBJGj+63C3OaXjQ=|Chương 1344: Tiêu Nhiên (1);6kGUWgSKfHdaaep3rvo0pU1Ff+TdTiFt7ZISo5WtcCCNmdxw3t5bd94WL+OW5LhPRp9Lcs5hQu+mRk+3pqmgvfs6dEji2TlgDxkYILH5qgcCVX67l8SFrHIdyZn57LVIrHHm56RTbLJEFjhPcputmWNesbWpdaEBXmTA2uXtRlo=|Chương 1345: Tiêu Nhiên (2);yzgyX242akjBo0cG1VkN2b1zpznLU5kVuC3PONQpbR+Vl0Q46fPnpMJL1fRLFXxq1Fq+IhzMFQW1ERDtjdy+P8AHY4WEc7W1Tg+nfrxcmt+8FXd/Hb+L5rXQK3JuL9DZ5vfJGoQObqcxQczzIjEmTQW4mlTWYpu5hL6RS58aa4E=|Chương 1346: Tĩnh Hầu;q7q75Fy3y3Nzf42D+K31sveAv9ICsXZzqypRXLvDvOWL0ZsQHpPaue8ygMMhsbmMuPlNeq/rBaVBWfgeR5jy4P68epoCVU2KYR+XFljuFvOkilhk+KmiX2JfFlno6SJ8+pflfVIAnBApJrB848Ms0HdaYnHsLEClN2QabHeifRU=|Chương 1347: Đạm Đài Lăng Nguyệt tin tức (1);BgeGrblKm0KzRTW4QIM/tXQZGm5gvxP0S/ZzHXelDpeHRL3pwtWz/q4WUzw4ZnHk7RNMGt9Y5d4mnchvTQhGi+1lqBaLhYXYY9t1ZyqFXoLQkgnLeox3IK1BO4fJ9Qy1jZUsV5HPf6GLH0FOWXbQZS17+J5ISRP7lVXDdYwSfl4=|Chương 1348: Đạm Đài Lăng Nguyệt tin tức (2);iHSrbuF0Tzuql8yC0Odmvn5MiIFtes45QmOhAqiyJ8vTA8Xn9x1cwN3w7fW+QorHTc+quz0V7fPae09Ok4Ha6uicP15gHYT60lxhb3UFStp7FeNqwtbmYb8RNdJldbcqo51NTolBhz2dXCt8xnTveU1Df+QtzoIdZZhqozC3n+c=|Chương 1349: La Sát chi địa (1);g9nwp2YXoM0sb8uqKW9eE2z8BBEir9wfcNBoxazU54AoSWIey04a3nEE8dQVdhnbwyrUFWsFwCDLHbxM2LbPXeExvfqPhYS+mhbrAN+UIaFE1OlezQrxaFemCufmnQ8z7/6woUYzNkyNeLeuTqUPGYl5VHDRhwBDtDQZvbpLH88=|Chương 1350: La Sát chi địa (2);kG9V5QGnzRo12SIn9rF4sdlpopmdCtKalwaeJ8EQ34i8YuGE1pzi6D2k0jQYl5HxdAslLiDEzU3UKhTYHdRnVaH31T8FdPMW1wYqSmyxz5UmfrVs3LvGpyX1PQM7w74x4YAJ+e5/9LgdCPeGIYHwOuXU/o3RyApYF6zu8XFbOww=|Chương 1351: Không gian di tích;EVUDxufkCeyAuh3vJydxpFnOwbpEZR8MpoAHLoTpb2dr1NAfDXqQCCBIhH2Dr11q91Pd7z36tfDnu7GQEr8TuDxzY01ItJNAHNM1XIBxjWoplFIyyXtzx2E0uKAU0ViQzhZcQ4c/OFfceSGhyVgPlPkIrVFEQqhntbrUwAaXb9M=|Chương 1352: Tu La cung điện (1);fgGv3YF6Ptw5KnAvA/LrAq63gNjJ4kPzctgCF3TbZJyWb06+cQI77JvjQTAVOfc6GD58fe6/b9jrrUFBT+U547gvUirJylIjfDweqmcA+PxW/gCiNDsBE87LhOT0SvJ9GUIQLtZhiJt+J5vsmwek4qz+0axRfoP+5Qrgs1ZuaTI=|Chương 1353: Tu La cung điện (2);k0XGqLP5/GENyrTE+K6fkceks5IbN59E4HyDElslH7bGZFQk2zMir4V6PLfalU69C39pkLH4hbUFV6zq7hEhCNi261Acq5oq3EASwQ8r2P6IGI+XdIwWwxaQa41l0U1iED0W5Po4PG+oZp86QQORoMYKz8MboKDMRn1Jb1YnzuI=|Chương 1354: Thiên Diệp Tiên Liên (1);LGkm9htWRJwgFnEF4OOQerv+QSZ9i+2qH5HBjrLhJRzCs73WYv+V6mDYlM9Xb0YfA7u898abARIMcU51l6CeifQZk3RzU/9pGMgwegicKUR+ucIZQ3uhy1CTi201HBiAFQRYGHTDGasjse07qQ8MtFEW6HmsUF/R49DSRoUvi4Q=|Chương 1355: Thiên Diệp Tiên Liên (2);JGY5ZQqnRb0FI/WAIqGyoRwfi+9U0wrwSb6brRu5IKKX7ON/U/r7aWJsI7PZMus220uQdQSr32JwR8B9qXS4DUlgrOHDLAFj9kHDGzJ0f1xhTQCghaGCR6z107sSHo4ILPOc0Pu6A2Jnq/Jz9Tmb0/SwI7XDJyPHeuho3WvE2HA=|Chương 1356: Vân Vũ Đại Mật Tông;rzo4ipUrEnXn6e51nBg75q1meZVhE1fhiEcLqMJXhvjf6cs2cjKrwYTvq9WCrnCT2KQmV+vWg+ruAyTGWT1LGLn53HT1bsu2gK19NV7oW99sUAQ4wMubujurIuCz948LDQWnSpUx8BbA356hmDSd2QciI1H0t3+yNDOKfw6DW2g=|Chương 1357: Đánh chết Đoạn Tiếu (1);Hrh0TfevZrlBAaeb6VH1GTqlrKzWhZsjMFD1TD7UUTLobj1RkdyVqMR8Rq/lv2+3+IemqQzNNnREdlh/9WnvEBcCs3vHuFGxpDKZmLjL91NbnOCfrBr9BsvmBnTK5M0SNj4+9q1j3BlACONp5/wFgiG03w5nLUacMeue4FCSgdk=|Chương 1358: Đánh chết Đoạn Tiếu (2);OS6IX0sJW+r5sHcCezAplqguRFl9HovnyHe4wm2MXWyaoXHq/cRnVA/GOcm7pwWVG1m3oH8C8JusWnasVnfKTYhiXzPMQdhmFXTl5CT/n1e8ElaQ6tmOjGKjTCYfeWfyxNsjsJTvv9weALk+23fvwqkxsMhneZ9MC/ZXhs/yEuE=|Chương 1359: Tác dụng của Tiên Liên;uj+K/lkhDa1HYNEgZDaiEeHQImouYWkrr3n26cF/LP7wf7OejRNvDsQohMtws+qPuUwZGMHdrIpJqRFYmXshZ0e9YmTpca5JiCtrC/QJUyD+/EmioM4KE9PCkcaRb257hXcQKoyQU5ApRk3pQEVYneM2kebWcul0qiT2f5E7o6o=|Chương 1360: Điều chỉnh trạng thái (1);yu5SE7KDrNUeTGetyAvcxL4QxrjiomrJn6ZyaAP8iZsQPB1gf4i4CUivccrT6fZFwr2OFtjwUSutTr9XXxe7HdxLAJKaOJq+qjD/UsluqTaBcyGCQ9pYM+NIYLjavmYg+YPyvmtRUa8vA8j6VXAJgsXh/J9/Bxzt+1j99gEkIsQ=|Chương 1361: Điều chỉnh trạng thái (2);gCp6yyW5/zl6GjPuj0F7ri59AVbfTIuEURVOu7dH0XXlORFjjiFTAGH9eXyzv3tkf4nTzzRko39jF0yImJ6f4PbGjwzHQUfKR3LaqBbWEsYMNpbb83PXouAVsiZrWU5BeKoWDqmO7FH652mLPVVwsfpH6LL7KIffiENPGpAeQqg=|Chương 1362: Xích Hồng Hoa nở (1);mGeAvUVjZrdfbEA6YMkVma0gNJ/7GhuwsaCBcimtJYUOEc3i7PvjfUmCiCNElr1105zZEDnmXOmwJTAQ/vA+x2Faq861gt5jMdYS5xwgsmqI9dWUoW561VCagcaQ3smDdQWrJjjOjrtIYcU7Q/BATHebFJspJghn0kJhQ2G+Lm4=|Chương 1363: Xích Hồng Hoa nở (2);lMpuwA+qEq8mL+nB1Ak37yFoubIdvCoVPZCtFR/fP3Yy3uqvW++YEz83A4AAxY9EcvdkqoS19eflkFGG/ttofANEsqe7qknE0vWX3+xgOgwcEslKsm+U+idBIltmGlAPGJOc8lU6B753qFVfFondCad2LTrGXg7SX2tAUKdaa6c=|Chương 1364: Đạm Đài Lăng Nguyệt;AzauwOm/72BLEK4bhBO6H6RwI7xRu96fnhT/E1xStFaTx0uRiwwIYVtqHeInAAEBbZYdh78VdzO9SAbyBXx9hUDAhCK8tIsihJZm1xEC50WbI8lxBkevE3UpBLvFlUJasrD+QjzHTWx27bRx7+LQl9n3khQgsu5hdv6VBhSaHqY=|Chương 1365: Lần thứ sáu Niết Bàn thành công (thượng) (1);VWjv0Ax3O3cwliz9K+hEiglQBa7zbBjNBSbpT4HpYzjgO3Crfc50QsGM8Dc3r3O3pC0HsinnIBDd/rqT0V3YcUKKpygvLPoIYABILsTmQbEtzS1Moe0lIU/jbxsIyhih1FDQVTEmkQddjMGqjtfQNYdHSXpEVUXQimN7iw0mRv4=|Chương 1366: Lần thứ sáu Niết Bàn thành công (thượng) (2);K0zuPWIj0MwGR2jYXK4wBXjHfGSrU77S8gpkAj4e6ICxHdExmn45a3YIcKFLob5NJCBrRxfCtaZhNdgjRSkgVz61WJMqTXoCMbj0lLgFJJBA9RJSPas2QM8c+F6OQ0qi+P9iGblbZEhxoaZVno49XSqHwerh277xzScQDeoqNis=|Chương 1367: Lần thứ sáu Niết Bàn thành công (hạ) (1);QkH5rf6EdRBWFHxgejakUI27qZfyKEC16USfjwD3jc1i769r+6H3rcjHD0nFdsrtpw8jpOlZWK04NZWABItOcmj/t5WlnuNklESgUC04NEQ8/73YaAwY4lGTJ8Y+qiOz+TUIaUHCd92KOyuwxht6+ndhFe8ZOyROIGjVvC0R0GU=|Chương 1368: Lần thứ sáu Niết Bàn thành công (hạ);6XDHdFNsfSpVMUOz+SDZB9BRiyDAaAx22ose1+pZOqqDSGIYTQg9Hr4UoRVoiyUPPPshuy4IM1CpT7hmBMdOGsPm1yaKyiNFZez8clUkrg8TJCZxSFXLrgoEPgTS44PlN22QsjG1qQiQzG7nzUIj2q+YCqEEan8NNi7adD0JEU4=|Chương 1369: Ly khai (1);nMJzJXiUeFXc3V4HINTJaJzX7LRMCVP8D99fJe8d7d/sQf50Ti89Lj/9IStqsmcl46ZgM3ixCuFZ3wDBCJBRnksAkFm19eeZ0jIGshJ4XDoScuCoW8qh8bL8SH6uKNGJAn7Es1bd02WefoNqcFrc/P9uFTKrbZi2GpvAknrfxF0=|Chương 1370: Ly khai (2);Emtu8bqjLSxvnlmDfpm/5j3sG/al01P1xRk0fL62x682qAyhe2vWBt8vFJoxTbjoVoZplNHjN3N2FHdg0HmFDW541QFg7fUKX+nQUhNvS7Wnbs2qKih+L5VRVZPg/Ud4dIc/AFG+uu98mDLJy1nwnBAZUjXxNY5002cmn+Mh91Y=|Chương 1371: Tốc độ phân cao thấp;5NWKqJD/UqsNN7Qv9wwl39SR0WD5A6lO2c/xiMSWuQYY4A0lacPqgQOoIMPbZF70/0ArmSd0vwJAeW94nMioGGslqtkdfVgWBCelIn7qERlV7df70R+uKW6AERI/hSPyhGt9VdgG6yvVCZ1ya2uuxbZmmiA2cr1OB+HlAkVJ1Qw=|Chương 1372: Lôi Điện sư (1);Oqygmd74dEEi9EZLq7Pn5oLMpRSDvC303PXjWPgmv6tjFzkKHDCe8nunaqbRIwUMTQAGCb+lRbtHVwzilCNxM5W76iz9soRFrKEbxO9Qd8FDUTLDgUyAVnULeRGS5dIOe5XEiyvE9DNYbzePPcslziPeDj6+frOaCjT1VP207vU=|Chương 1373: Lôi Điện sư (2);THFb8XH9+SyhWvzGxgpiaCHos7ehj1p5+u3UOPFF3zdS9uXMLON7DDa3E6CvhqVMAoqTVDjmJ4qZduSeztQ2KBOu/hCKkMp9vQpGnQE7FU7M92QBLBAkM8vudAkZB3GhD4fCJVJtuDdrBtxviXkdOkN1+8P+scHmwOxLHcO8NQg=|Chương 1374: Băng Hàn vòng xoáy (1);RK4oTfyOq4rPeXb/X32jD1mYXoMRjj5vtKobd3k4VpcM32/1fD8VQdrv1TN69umC2MNOu42WSlUs1RZNnbxNJTZcKwk6MERmZR3jBtTq2tdPU8ePxgAXJdOvC4s9nMBY18n9NGNZKKOf/3UMjyEa3mkRDo0ErcgZ/88liFNpXF8=|Chương 1375: Băng Hàn vòng xoáy (2);0JPk1RA3dp5X5afrJAr1ccbVI6GByYlCM/x8pnM9OpIBY1+g6tgdWSffePtkiYXuhhwGAm9jFJ6zoDZM2g4eR1KY2J8dngv8lOVzJfGGd+AojZmoONBmWgErv11/JORghgncXAQ+uEFC5r1D7zaVAAkkB3tQlNYwb/hb/wxFptE=|Chương 1376: Nhất Khí Quy Nguyên Đại Trận;y4vABfN8Pvn10XzmU56ifAo03iInG6TYLLauJg+hF/4dVHupdaVZ2blzGpg1Ay9aI/dHU4X+3jxB8PRBA6sK8XiTZ72l72Q2vuCPiTiyWP7OJwiiu1Ad96cEeGABJIQTMQT4RvvCM4ZxDTZ2bFETZt/hDocEfvbZYuBgcf5BZcg=|Chương 1377: Phiền Lạc (1);57z04KinPVPgVna3ha1O6CFNZR3dGtcC56I7tWSE1G2LWmDt5U4CJZQAZkRnQyofK1fjsryFRJ2R8ZYC8V61eRpdINia84U5/Z4uk/NDytfhFb88w2sT5x70rf/VS+YjGIiau/NmdwNGfLAD45Tw5yRMiCrwWXd4lIi6lx/Ct4E=|Chương 1378: Phiền Lạc (2);uTbkKAjZzJa9VoYS13SBPl2hX3XGqP/wj/YKzubfs1LO2PX3DnuR1cSYGvjMp5uzVeb9ZGAp/qVRLf6OHUjJnNuCtpsR423G/E6FF7h9LYb+WZXJh1BLtivgUm88yHSFFHpCcitdFADirvgU5JlmmNsswkVDrafNWxbYC3ECwhM=|Chương 1379: Lục Đại thể chất(1);9b+O4OZtxw+YlGxwpggknOq0bz6ieruki3rTtfoSWkOOz4adeuxA3rxtqFkn7TA3rIHGvqk+QjjROnumQpFBSXt8HzT/qgA9aw/tpOuDl9Bc6Vr202wIUgbFOEdXRtEfjKDrPde0dXLz96dup1T0lkVOae9mp1lzMh7u2xopYwA=|Chương 1380: Lục Đại thể chất (2);jetBMHNZZiOlZjtjoHZyFXRh+PdsCMTlMtn9i7ly6Zmn0I/0TmzpTkJVBbA05RJhkvsPO2dMTNJBYT7l5WmjaLQr5XiJ26tSz/LuZ7Id41Y4IXxB42/ghUdYzIh/t/nVdAGhhP/YQYU9f1ofxS0k2o1Mb3J63HnRZZt3SRQvKzA=|Chương 1381: Phất Hiểu Thành;SC057dK17e2LaxAy1zCS3ThQAqhS9kHKxRyvFZbmclsgFRW8JjR0eGvrJCsf3sr4uSuN3P2DWuj/PL+xeFJT34pvY2YqK5nrq8SqSVLP/ffk/wyQDX1KTm5IHiGEmXR07h/E5dZjW7qAoZznGJcUVWNp/F/bFAh8BOxSQgrsLmo=|Chương 1382: Nam Cung Khiếu (1);IVk+Qf+cHVOPhLC9VLi6YY5Won7rD3LMIrBMidc/Hgmnzmn/PCsfqQzPB+CkVtDJtzbJiTZ/lpUlaBkiTBPStediwxsGDsXeaULTza9Cw6IKhser36wmiYWEipktgBzHc9RDXCBrJOhrbfkesl3LHI3selY3ZNDbS0AGpX9c8No=|Chương 1383: Nam Cung Khiếu (2);VenMLuaIIlqjZpQKEjJh7cwkmSnGPAXBjbKuMWhp6dc7ro+J4yPsc/YkSSZHkUyII8FZfZRTRLUJyjyBSCLxbGKfxf2QUnNXAx8D2zvN19BLDNQhrAUTsTci3GVH4JWURTbyk2JoejRMFyhLIDvRS2FRZlMX3XeOS8xjCKOHM14=|Chương 1384: Tiến vào Vân Vũ Tông (1);uSiHhpF8Z1GodksAwgCSFF9HPqljBlry//NSf6U87kCGZId5XApX/jGCkfh/SickHAOXOjIYisNogE4m1mxHgCuy5A1VP6qOpChuGOGwob2muGgMSouHzF3Ac4N4gY7sF9cUfztPl/jlzq6VfWyA/JL5Tw/iV+L7z6Cr26GPu6I=|Chương 1385: Tiến vào Vân Vũ Tông (2);+gCOWkquFGYsMDG/xO1tzU0Ek5DzW+omL0FRFWW7LtnhIw5en2zxGr8rHX3k82/gKTo0/3FU8qNeqn+FBFm/bRRRv3xMe1PywT3W1wFy1sN96+hZu0N6tDydUHAMETZhveb4r8QEAG8G0Zi9BdgNgfVBA5kkuuy+NtW0FvDAftQ=|Chương 1386: Loạn Hải Địa Cung;Mv1iz+pum+duPUwz1XN6t0V1VNURv3f2ifSASFYA9n4mKpbamrgWjvOH3b+2jXh02mW9v+TOsoWrTqn4MMc41rcJCLg8Vv6FMqy10l+xOyTbXSJJ9THJkAS8rb1Y9MW3dSrWAcF60jO0wgOSA4XBf9l5R2xwP1iBrFq9KDfhUb0=|Chương 1387: Cổ chiến trường (1);RChw6GbtRUepGjP6vzulQ/DwEL1P8p8VbvnAVCNlmiaC7Zx7I4kbsN2zzEuyk3Zj+rHTgHEy0WlcwINH69IZd1Pkc6gwlEzO/mdO/oe77LrlYA8lbKCZC32D8piXGZp0TwAVwa9hpy7YU5aG3RXw8lOkCNWRfWOm4jg1PqU0FK4=|Chương 1388: Cổ chiến trường (2);VYUsRKdGtQokV8i2Y3cGPqvPBkk6ThrMPu0ROxbIbmL0hCJhexaTq/Er12LW1vDaB5sPCRLoCyRUg8mn1q5RkRtXTX5bedXq296ZXLofgS5y4SoCFu25jKaOFK7Qsm4lgofewZ4GWfr+Nai6VzqptTB3LLv8wO6/dNOstbIF24g=|Chương 1389: Ra tay (1);SXLPnWIkshjwc4AcndKacFyR7AnORIRfAKdjjx7a1HdyiqXkC8vUsEq/TskuO6srRi99TrGdpDZKM0Sc4aUZzlzzRCyXm9dswHZvjzfQvWPZlwvtT5vuXcLkdMWeXoyML4Mm4PGpzEVNOt1vIVmYhF/A/bLqdzrOOu6MfcecJbo=|Chương 1390: Ra tay (2);RKuFWym1ofdz3cnqf+DX5sQhyWJd7y94ejI4KD/+y/lpypVcStC0tttRnVI1eEbxOX83gGu+LOR+ZVH+aUe1nlmJRDPfN58FqZnJ0KXjYIoQfazpX/yB6DXiO/PtYATVIUkYtugvoKrSJvfGWkcLKGAq9MqkEWtVd3o1+igtlgo=|Chương 1391: Giết chết toàn bộ;PjXqeTdulLARrMHLn/PbtfthFdNKO26j/ET3uK6O4f/0v+xcklfS6qhKY7TRk71PRsX5wwoiBKfteX4Idt9qMM/TjNpsN4rgeS68SPfU1u/vvAR0NOQa1cZS59/ybwgxmVJ6DCuwRbU1nolMfqMhNZJORSfSO/2jfAl13snpxb8=|Chương 1392: Đan Dược Điện (1);KO55wjy7hxBznNIOzsj1YP6eIh24EuFpRDu5u3kHHZxXwtpv2ZlTK5s6RDpCjyIuQkMIF1txj0VTlePpQzNhXH9QLv1+8BlcAm7wykbkiJJQ6kEKn6DUCMJyBo++Kojz6jKGcsGdUP0RikmRR6+xRTZ6j49G1BaVu5CLUDj3N7g=|Chương 1393: Đan Dược Điện (2);9jfFM7/Y0A9D3pKNcAUuYzxX3kwsfkUbv4sSJ3v87R113pjPaA4xW810fkNcgPLDbcZwsH9GDgbYEXsHfZ4gzALxirJ42W0kLpj+lMGIjUGOmFJARDkwVTYqWlAzUP+gnAm+SuFLpKOOdwuWDlCFwVaFjpyLpRrdtzsEydkTCcQ=|Chương 1394: Sử Tần trưởng lão;T4flDgIp/pJ/cdalQ4LQaiqTIDlgTP00oyx6fJda0Ado0DTBlWvupGYj0TX6RMf0Ragjm7hq1bdlTvr1tBACIUcFTikCXQQrDt5irW+ePr4VytY1NObbLn6harLvx/VIuA2HeXZdlpv5s+xZuVSlI1OVGYvS3Mfz/4EmqN8ao3M=|Chương 1395: Theo dõi Nam Cung Khiếu (1);DYxb+1mQzrSWdT8dt+b2E+X3gxoatOjcL8bFr+RwilC+GIuaMlqk6tWOddFfLJg0vHoozwq3Zk6r/pbZwpuzbRERvYl4YE6jxmD/wvDzxD/GTVq9ZAYcKQYjICGmtvf/H//k7yOPi7kp+boheaK72/YScnFvqtwtdgFMMc3qxmc=|Chương 1396: Theo dõi Nam Cung Khiếu (2);0xjPaTwXVrI8Qz7bmG0AEn5WUyrwQLd2NNVCrpuQCh68HCv29T41DAn8OmfzWrEUgwE34wuHPqT6TlEx3tYQBmnmFptcDyB8X5/LGQsEPTBelZzEDDGGeSaR+zL/hUajhC3IxFbeG2RFf1G/MrS6o7wmKE6haLgavfAgpnetdds=|Chương 1397: Tu La Đế (1);q4gIl0zpvsCxgpgEFw6y9aD9LZl/S22ez4IjKk86bROKvj08tcOoDhQ2DxhXCgxduLWY38UchyMFp+5i2Ltx8RH57sKbDpcTAIE7rw9u/DYZeRZglYRk5oEqLt8kiuugoHe/rwkW01t6u4Gbil8suwsI50an98DXq+TKi4MvnBk=|Chương 1398: Tu La Đế (2);VQAD770hy3dEssfG1jNiGyCEgI1SGcfwZsOrM6uIBypP/CH5H9TjAZ2j8jvQbZyGlFYTlujfdY17y9S6spl+0xjqXq5Y0WBp3/h1Zmqwsu/lQ5BZBs6sG2lxknb5C/R6IQl2LDq9jTH/qrOOuxpQksWeLcwvNuSzh6NUzPfaS8Y=|Chương 1399: Đại điện;PMokrkD+Z8hjriKxt5QfnunM0qdqI98k8gj+igdBhwxeA2fzUxMvRiDoWC/sIx1iDsPaEWCMH64lD0o5MnTOb7n2cqgBoempqVnJdMtTtryPMF1isow73QGe1FVZAFmGir5wBcQ/pwZJIjVv3bjP2cg/Ql3i5fr7OKooXcFBPpg=|Chương 1400: Đánh Chúc Hải (1);tWOKp4wBVkggv9+mfbIpUnfkJkzUaClvC03fPpDBk/exb5uXXD3KUl1dnns3L5kVGqTahmni7xkYv47zx765juz9r2UPuqpAnAeHEIwT76x386oSis0+3e80XJMQcPHPZvTOpFLIl1JbMaYciRROr4SFXt5hdYYxCSHlO0kKBX0=|Chương 1401: Đánh Chúc Hải (2);/eBuVqcGgbHu/IDR5oJahz2Uxfn928eUT7QlYPLkglHJ+ajbk9X3O5XIcLP+bHHkjS446teJQ9EJjMAyTdYyhgeH2VMlEpda2gdwkBV/0JnyEvhLRN+HoLHsaVc229PV3KOPtVo+zu4zeHwauKisPea4nOUBZ++jqJz3/G91Vgs=|Chương 1402: Đột phá (1);PES91SPCOrhLkWdd+yQq1yxZpfJEWtkA+yJoCVeZHq5z6O39761qWGbcScmZ+ImdubQfjpVrSzN5I8FJoOGToQe001CQj7OxcVOXYPtsQz1G2g5WdMqrFg2w3YeWPiVQ4AWPImSFNZzlavktk37jrdW2axZ27Nqf6BJZPV5Kx64=|Chương 1403: Đột phá (2);jbsfDskau7nSdOkkKv682eBMGWmOZY8gCE3tdyqXj12J6osozW3W+hvjb+2g93N6i5lAVGRdyv+XjJENZqMOb8Sr7MN9bgZVtwavdp/EMHKr6rqoy26zW3biypLzNGvAEAlH/iH8NbaTMaFl03O4dbjmQziM7Ik5D3JFIdH2OMY=|Chương 1404: Túy Phương Đình (1);lJJSgxOi4VpNFkA/FKVsWhmwmlPEGlqECsvsf7OKi4z79wdy4Ms1CfUo6+2tuavr+oUGmwd4UvVT/mm4A+Y3OoPkAHF5UvDZloa+mYAw1+Aeaf4THYuGmjJRTEpbpryYqASddu02n2yADHDJ35ns0x99tkAK/1VO4w47SDgY8eE=|Chương 1405: Túy Phương Đình (2);fHTC4kwQRTGmn0L/ZzFbtnRUo21e+kG2UsagRP3aHEn5K73pRrmobichG8wf1W69jzF/yjX9IX/X1AKCgOI5eyK/UljZTMEcsuiur+JFJkt9Rr/2rPRg5bPqElcNlI9eB59iBa+FAosgUxnAIZ4rD6Eon45pCKXz1yN6K2/wC2E=|Chương 1406: Thu phục chiếm được Nam Cung Khiếu;IrDXv94tpw/xUeQGPFJBOetUwtLYcCD7KTjq+r+p3+Cql5rrXu+M0Ig0Tr00HUqKWg5hBRGZJNkpEOF/KRE6ZDkQTtlpyM60ic0Z21REwYdgMuKmiZ8P70YEhThF55XoKKD5gETYRsr/JoyrYBUwikppBJpY61JUHCpH3Ee4Frw=|Chương 1407: Hà Võ điện (1);bGMlFtB4wPH5Y81jprRUiCaC18yQAXnYocR58X20wec6HPxkLWU1kmj59Y6kdfqZR3PULw8eGziE6oGBZXdrdcsnvYVUAvOg3KVzUfp9lpGUDlknfB/aDo2zK7goMWtXeJoB7tcDnbpBcs7HQeDDHBnZdUB57aIj7jeHjF5l7PY=|Chương 1408: Hà Võ điện (2);JsItR4drM3gLHSZe9CJjEU2hdB0Vjqr7wGPW0PEeNoJJOA3vRHlePdmtMqKxRSvs9hqIYwvOOF+kv2svPGrr8SP8SFpz8DlHzXjvLEB1eON0MUZZZYKujDO/A2mZ1ct9qSc+nVsOGFTdTsqqJo3HBPDTQqNVHH/X3dgYBRoFZnE=|Chương 1409: Địa Ngục lao lung;CDvHWSFK6qOXWsOtTGpWFZv7vbgK7R/mrNcPMigT8NGBh+A/pQpGfUStsa/5yRj9bDLxYqqqtWrRYHoGrG/Ux8qDYvFUUxkFkYDdH9wrfap69Tf0jWBkhMknp+/JSNeNd3S3lJCrsDDnAlJXZJi6H5Y7K7DXuk2/1A2u7nYKTVM=|Chương 1410: Hỗn Độn linh dịch (1);weKuAkQwC0zMUX9N2Rv7QyHDOGwwkL+18pvLoXG64tATxp10aPTzMkgLafJKCzlRMTXqyZQbkNBdz7Xf3to+EynMJ2wW42+Y9FrcmHby6Ju/bReG3cPfLcfK+cNlcZVFUVZaj+Rbi/FxBV1wSLuZPjEGjz5VDGsx8LzW6/wCT0I=|Chương 1411: Hỗn Độn linh dịch (2);+Pi9bGj5Ig/LzVvIB1hZi4NGpl0OtsBIh2PoifwKEUn0UTZkSnSVy/+ZRciI+q5gKrmMZN8VToF3ktipwmYCP5f1xDJ2mh++VmJHL7uZZTPfY6+lyMIqv6CcZQ421xwsSTLYXPg0kmBSGyqcn2gGkpwp7pSZC04Bqo5YwebmDhU=|Chương 1412: Yêu nhân Cửu U tộc (1);xa8fSl3HuVlweN/llxdxx0bWxSgmW3XxnlUpfGFEoI2/c7MFgSc6CwaM0WbTXeJ7T+wzeyowoCYHAfaHaGdyBoYyOlC7gN0tMngjX9ZfsLJjs2mkXtM/8f+v6Ee2nGCLLeEUSnoPUXBYMHTzWGhveI8y29y0XCyyugD/+DY8RDw=|Chương 1413: Yêu nhân Cửu U tộc (2);6AsBw+7Ae6lYkcDsdrd55PlWuWPwt/48ZJ4Rv1rL9OLuDva8Nmnby0lAteiyuBoIQi8iRgZffFsgLQmnsK2pFIgWKsYYkGnrSN5XuLKm+15H2O0e7qnhMgR3xulq2WQwTMeAPTf85apwQ7rkaOEWz05qSUrZuVJRgD01FzDVFPU=|Chương 1414: Yêu hạch Huyền Tiên cảnh;FqjBoI2k9OWek7L/OWf6Dt0wTPRewwRozMIAjE64L4krOdu4X1C5uAvG+s611nXFuN2L3UZe5DVQFRQTlw9Rmr2+Rmd1tuBuzMY8hLXbEGB0BDGytmtFnFxNC8gAp55+Y+jykjiMFtj6AM1CFTZQs5qAYjAroR+/gvmJ+UcRqrE=|Chương 1415: Hỗn loạn bắt đầu (1);acPhye7Uz5vLNJ8nStBSNmai0G2iWn2HAOFHmOF8OITxaQCnN8J7Zb5qO6sbPcTgBw1srFbmqVhGXd/XidxKinjlhArD8Vrgq9iUW0bFVpIYCiE7USAR6aNsYZk36aWurTx10bN8G9+uPEXso9YctoIkQcg2CZG4D/fsahbXc20=|Chương 1416: Hỗn loạn bắt đầu (2);9zjzACJ+aglIr0TahH5HPBGC1GzwhMU1l85bwSet+YGdQe6lLA5vYLQ9ZhD+Xvb9leW+vETwP66BWGXX5IcGxR8Abp+rd2CW3qG29xyNutrPnq6UdirQyeub2gXptwrSJ1h4NXV/ggUqxjNRPGqho1knOPzAy8GefoSPIXtSaIo=|Chương 1417: Cướp đoạt Hỗn Độn linh dịch (thượng) (1);l3Px8OE4cfTnoFm8UAVLr0Zb2Gd17u0bxsKuoYhduFJAgRuo8vtQQ8xGGlFXXTFNngipb2p/HyDC9tRPV1hQhY3u2paK3wpzJ5/19FIvpRmp5/311bFs6HpAw1966owCNooSubNRbSHrxMLGEN/xqD3Z4KgZRq9fGEsX3qlSBnk=|Chương 1418: Cướp đoạt Hỗn Độn linh dịch (thượng) (2);sGn99agUsfWPTY2u2/2eaSxd7WMjB42YmIPBMDvlCp0JILXgB9xF9S40xIFs6reMx+aDOg+7l8PJw2pg65RHknq5Y+aBxWjjRl1NS+8Er0oU5JEahLYf8wpUb/65IpPHzz1NvFuLDClN+IwIIIs3/dR/atggp4nJHUWr4Cq0hds=|Chương 1419: Cướp đoạt Hỗn Độn linh dịch (hạ);P9X6SICp+qv3y1flYf2R3XYsSsqag0Kp3k62fmhVffQZifsIAYqEKNgAZ+vVfN97lLuB61Qxm5Rc32/YN9FE3/VptpAkkcq5jxe3GkiIe+5uSlwxvXqGfhrq/mvpQapWPO+Q3X+QHMhbGD4DB+4gOeV/UVoriCOybDamUWv3n8w=|Chương 1420: Bất diệt Kim Đan (1);ydoC075dhTqUNEZft2tm+IVLLsIEPc5+508cEmJL3u/qymcN5NX/7eEbyfp+UhyNCC/m4uTVZ0OD6KHE+lEf/u8guGX5UlF3BoJt/pxGV8k7/RqM9jo8rhlY/oYbEGoi+YZaw0SV+OcatM0BhvPkAJdNImfffLFMgPoKBIkxrxU=|Chương 1421: Bất diệt Kim Đan (2);RRtulelXFql6GohspLjoM7K7RnceT8X6Fjof0bbGkZbPff9R91mzqDbcrdG1D/A7AZHY/TyzGdsZd1WzRu1Cgq2kq5bgNRRliV8HlKrXxHDyPdS4Ryduf+ZcDGVNKkc3LZO70MGjRsrmsu7L/ysTAh0qE54AL37EdnzV96LYcdM=|Chương 1422: Ta là Tu La Vương (1);wNYMv5N80eWxcPa6aiWRFY2qD5fKPrMVLX0dE7LHP/3Whan6VWNMRvY9ouP9lokW4Yfr+4q1Ajj76r46m8l7/lX/h4PVzIRrgCMEmJdGKYc0/E9Bzw5BO/XzZklC5uEMTqbbxeuUMn3k/2vh/JDNae6fQ1/cG+VR8gFZe5z8bUk=|Chương 1423: Ta là Tu La Vương (2);+Y22aKrx6k2YB9WmfGe2byGX1hQfz+wEXASPDzW/PVWKqWbJ3fO0WxPpyuWWDyWmCnCpOdH81vb0A0OvWlT94ShZ90M/83racLmRe3j37t+X7GlCn1TvgCz0Z8b1pjm/o8yWB4RAQJjBNQObtnBu6unCM+nnNs+pvC6V9D8c+Bg=|Chương 1424: Nhiếp Đồng tín niệm (thượng);XE2B8Q8zStRRTVfffQTQM1kVacoFX31z6mKjBSvWeNXUDVsgEQbV8cl+hy9wGVyClxRhbIjLMk5pqqvXNdCRIioj7/IPmXV9AZ0byR0g+AMXa8wn57hEerCF1dXK0LbF+tuggvPSt17MHt2e2cdGvMQwHm9SBzEGLnJj1ZD1zMA=|Chương 1425: Nhiếp Đồng tín niệm (hạ) (1);U3hRKJK0TlsZ2jfadj9tYsvKfBoEq4VdeBUnIBKhcmimWVQ55zqulzlNqwo7LBtqZo7vq873GGazsZ3q8xhfD+QYl2rundUOrCFo6+CIbrGRgInwDANrZJwfurtf0Ht1JXHm94jvvLO68wJKZFOWv5UD+r2aUExCNkvXOIY9LvE=|Chương 1426: Nhiếp Đồng tín niệm (hạ) (2);8sTbEYlDxAXf15a188HAVwApZYzBAAn8jACj7AXQT1Z5frxpD2srY0+RpwbPCFxzPU12/8DiUSf82lSd6AkfTsgB1XvF6BmyntNW2s9udx6fqSfCW5MpNcSwJ/izPpas9J3sh5823WgrYSEZtPbtLc3mzQfOlh17yyZ7LqknFr8=|Chương 1427: Hứa Hinh Thiến thỉnh cầu (1);UJe9PBVMwcRVXZeEvO+XYLhTh1WFf5+QkgLkxYZiW/2GyxWdvZjzfkff2DkejRADCCyzIBthsXdvYQAZBYaA3AZuoBzCCqTl0cvRdVi4S2G4K0DdCbL/yk9Kj+lY3sIO7QE1LGOBYQyIz+dUT0+HTKci1jap//4negTfYWjhUTw=|Chương 1428: Hứa Hinh Thiến thỉnh cầu (2);AkHUAIYycL8MWq94n2uWxHlrIfYnyYw/7e+tAlyUOw5+g3fwTgRWsKIAtzVFNhH1CLP/fVV6vSeAhx3iQt2dSxjX01gS1KPMSGs2S8jOtd9N50C/r7EaquDDXl+qZHuJDb/DTHAs1S14Jw404rKmOQozaZSwC9awIO+SGjO+I58=|Chương 1429: Tiết Vũ;xUSa0ysBJ/z4t+SCfFOjrFM3bTtajdoPT84gpuN9EYlD1PB4k6DcCW9TKiwx4pLM8Kg+OFu93vQjl5a9MMK6n0Qu7WcRhFL6+2gTw1//TYWjrTPPPI6RIitrzMnpAn6luhu4/uhWGGS3qAUSD8rN3wkdyn9SBcNIJyBCqeR9uig=|Chương 1430: Tiếu Đằng đạo nhân (1);aw8dM8/8NkljTvuWsPlVWI0OK7tjtk7iCdoxT1zn3RuvOlfLuJ7pmYdwFktgol3MQbsO60hCoT28jjz6yqFFq12bA2mIWPfsKRjIH1e1Mx4fDFmsZ1yO8TmVlMBrdWqnIkzR49TsKOFRpyaTwjS/+q3+ObwjHGBQUFdplkBMwu4=|Chương 1431: Tiếu Đằng đạo nhân (2);eFHtfRd5+CBfQrY4oNI5L7Y8AuFJ0jFomXJoqki2xkMXe6hYsd7Or4apk9cr7VhNl9QFgyP4Htx9H55c2jNa1gkrW44NZBpG0bL3y9rIXKs7p8kF3eAd3Z3oQK41w+twaOSIRezU+ubbcAjEu1mjaOBAv2lET1vMiLQVj9j2Biw=|Chương 1432: Cái đồ Chơi gì (1);mMl5QG0MN+zZhAF5F3lFtif0SWB4P8p0yIc/+DdKJ8Z39qtBXpvsQ7fJuelT6c0xwGARQqY6J2diuQRmGhnPJ+RWvHYrY4zFNXoQ95uozCR0o60Yox/bcr31Xqcd6TjKRnT0fReVGehr2GmA08nC+rUDA+XPvNFp5B6b6BRXe2k=|Chương 1433: Cái đồ Chơi gì (2);ZeN8Rhbh8GEcRpbrhkWaySF5YFg02G1u0EdM/VhFoACa1UItWU+JdmUTKshBFs3gscdCzurJMlWVoiZXltMS5Yy5pmq/O1B/wWGdpKg3mnl7qFomZ8omLQy5+djMDdSvk4n5vUcTMu3hhUm2Tsk+wgolsFghRXYbLlIrvOcYbeo=|Chương 1434: Cửu Thiên Lưu Tinh Chỉ;k5wTz3Jip4xfleZVALrudTPjwVdDpB9i5rxUGttGueJNhoacw2SPjLVd0RYGNOvSXw2QpRjzksA7tMjVpyn/yJAf5FCa7Edn72nBtC7Y/BTUSFa/yDYzvhb6Gghp1ljYCTRll+i5w4ruCep0kjd4gpzQ5923xA18w8RFoQfL6jE=|Chương 1435: Liễu Mạc Yên (!);2oAInvu6lzfXT/bO2NbvGcFNMS4MkCINk048Jb9aeUWiz2WnkJkqaw/zcvllfAXw2wcMYI6YE+GHsHlABnSHepLlkqk8mVaswJ9cht7q6KV+4uvOFztCE9M6vrEKdIGUcq92F7NuGp//S9ezI9et2FU61pVZ9/Hpo0y4yI2B85A=|Chương 1436: Liễu Mạc Yên (2);j5PKbmGRICgWV/bEXBopO2CaN/0i65RvSzg2FwopLQ1jKOC+zpS0grjU5dQ3Eibap6uiszD9NF1IZJYjhHABDzAsFltT0PEScbVqMPYbVMUdJr7KGcsVMcKx6QRx2NuCGhN/xg4/xbZ8NDxK6ALQJt5VWHU9Br7OtIs2d3Ry/d4=|Chương 1437: Kim Vân Khu Tu sư ngũ phẩm (1);XWIIq85AD94jSeYJf+objehcJfAE55MmgwL9Byv91ww//Ae5na/7K04ieBB+9GubNPUAZITHwDuqC9PwtCNIjDA7Kak813tKnEPeXxgk+r9ZOdMZBpOnCVROs8gYLl11AaEIOoo7t2Bec1kzwy5J8dbigJFqMJDUAil4Hc0EQtY=|Chương 1438: Kim Vân Khu Tu sư ngũ phẩm (2);cncvyWD76WY4SyqHAojCrtWO5EFU82OCVfbgBMMuATVCFuAMIFNFcB9wtKPMdYhsC/Ed5yQnlg+SBO80IgeZPLwhbIzaZ9dehjQimDVlmuAnvPZy79sHW2A6DYb9YcCHjN3lMPRgMhUnzLYGqCSWZ5/NJmTYangtBC9uEv0TZfc=|Chương 1439: Duệ Kim sư (1);fQVu0KVS6JDxxAe/w/uZ81QjeGdYnySdV5Rd1GUlrTxd0Qea1/MSmr/kmUPzStyFK2j+ikUaqm2zRwT6Efbj4NQ9IW3lFDMG3sSoRceyJCBBpd01QoOmBDfXcH3fu2e4C8GQer8INalegAoD1L+UOMo8ujQ2/SttO1K3RfcLXZE=|Chương 1440: Duệ Kim sư (2);PxalFpGgPEAurEPwnMYc6aq/Zr9BmRmoVDD3DnarYIdiBiyUg8O3LzP0SQUZo6gYJBvlBxnWbxIL1mdlkrIo6V0wMQ0ntiBMmTXQi+NhP26EvLAfCatYRHGVQSbr4Npk+GwTVHwZ1THZjWT6xyrg59tW9FTiryVQjnU8t+wiYEk=|Chương 1441: Thất sát chỉ (1);QDrRP+wMcB3bC4nF+PKMxlnGfN0WgXLc8aXc0/RvqmhMu3K7McpI8u9UYvimIMWAMDlSi5w3BWPebrUSnt8vws3ec1ihRWy+W2s/USL3f60gVtNk+Pl1d5l1dBM1J3nBoPwm7CkUftxFNxzz5RTcCvYeVG/jWaxdv5FJKmeUSDQ=|Chương 1442: Thất sát chỉ (2);Y4v3VkRQ0opPsPFNJPOTC9fX5JF+1Y+Y6RV6z5uc4gTZrrIg45qQGDqELtNR6rnwxuNHfbhkmpXMa9ILYW6y08xAcSFRFj9C0AI5cN8lp/CVaPKnYaoJhkY4g6zPDkve0kx/BSUVg7hHCJvz7WIR8ySf79pVxlns+ERM6yvvf+g=|Chương 1443: Thiên Tiên cảnh trung kỳ;1oLO8yCYUDlcZHuhDKNj/N2vdOCCsGCiNBEdSss2WhAJYkSUJ36FjQDpK7SSBp4HqeNASR6rtCile5z1A0Iw5xko2x6eF+cRwKFMsjcppuRfm6b5eIJ7Y/sX1bAGcfPZQlDh3woBA5HPfwNcnmqIdvWc9bdB76mwb6kThmkxf2E=|Chương 1444: Khảo hạch Khu Tu sư (1);7PL63YN3963cQ1NxU4bkuhPNFq7wMwUpF0GX4R57EIWDTJt50EvLNXt7+9qEAGRBsZVhBdeMmmYuvAAuWI//yuONL1oRbESAq9aoQ+vDkCEyidk3SfcJ0jaLPL3aRL51XwjEiOkCDNCirmmBe9QKGO9Cu1ARzPjJ/pSOyG//SdI=|Chương 1445: Khảo hạch Khu Tu sư (2);vKFFpaQxivqn7Nyp4LRjk4ApeW9saZ4t6H0zKoLF/F0Pcbw4R73MArf3ivuSB87GDoz5uU5gzPbQAL+EwQXcrm71mMTrrFqmcBzDC3eSbuG11WcmjNvGp54XXvUvONHwWZCI33K9lgsq6J964jYfPapDb6gngRFXRTpLfJ/1CHk=|Chương 1446: Khu Tu hành cung tráo (1);kSG2w9wmPFtyfWAveevph9Izn+aKKOi9cj2Td52DY5i7fU53tUA3U2PDrk7/6ecTxiveOJ7mM2+FFMNJdQKTOHc9swNB1MsgvK1dCOQG5kuZ7zSHPpQxB/XD3M6LRLae4/MYvucHbOd1dV576e1nG2Q3GmafLg4+FDIZiQvsQDE=|Chương 1447: Khu Tu hành cung tráo (2);hGT6iIWzUzdZpNa2ZP8FvWyNSfokKrpl5I3rKU8X76IzTBY8zaNPfzS9mecipaJdC7Etohp0jq60CRPOaLKNnQgzHswtsKJ5YWeobfS2cQF9SYeQiG74jrMg1OUF5jBNnvVbpEdFXw6esQO53XCSm2mGlE57fQdNva0eakebuIs=|Chương 1448: Giảm giá chín thành (1);bvmzxCUbWwL2S7FZqRa0o+lSWrLGR6MlqmcMbAnaP4ePz4vcLI+T1anuZ+n4u28aNWIbjZCGUpmJMqv48sKaCd8pxylWHn28woB3AEnT3ETrPiQeUnQiyCXrA2+eTLw65ToKlu9Vk8NH9lIcTQ//P80x6FrIQvJsrAjtTW7qcEo=|Chương 1449: Giảm giá chín thành (2);uQRV6ZEqTHiK9jo/VhioRmYQTKkPEecaDayY8W8pU+Jed8sMwaBG/UgE22q0ECcf36igpQS/LWUgNwhAwOM3LKnXEZIFYBeNj1OtsyGXu+Voj18v0WhMd+qr0xkT17GF/8VrpQQrdS7KfwoZsLFV6JFlnP6P9NXN0joev+O1cH8=|Chương 1450: Thiên Tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong;yaIJqAsd7j/uzSI7ZlEvF1XSraOjSc5gL0id/a7/O0SSmAfXi0bxidvuRQ8aNwU7BrUO332MCcUsHj2QPderDLwEMLZpM006phFNOgYYl7DWiywbw4Eqnk+609URlNeA5hPWSS3wiYc/j7sRMKtAcRcG3RWtI0cgP52grwwsYso=|Chương 1451: Sự đáng sợ của Tu La vương (1);cHro13xWzKQU5aWx4aFwuA0tKzl9uLxszMFFTel1pCJAIyhgkHXWixtF50siww7AO5qm8tee7eu2KeNeYfJDr7YJUM5IG2qYqQieC3rEHKIbssJrjwAC4JX49l9OWw1U4uHTt30gu3MTT4MS4jmnE2ZNPSNd5zeY6inJr8lXyyo=|Chương 1452: Sự đáng sợ của Tu La vương (2);jDi6HQgf7tjwyYysC/aKEmhWrbby/gxWg5yaXO60d+qRt/BN9vx5W5bTzHTWOEmYf3H5/ljN6ZN8tpCtRNb3RxxtB+cefhnWPA6s1BLJHLxJ3FixZwlbQjVIzM5JYHtQ8thaOjrffeyROpBvLqT3sIMrtpPYLUYmOsP2dcNNzQs=|Chương 1453: Tu La Vương đáng sợ (hạ) (1);vZikQ0a0GKmugTdzqYBRpkSpoO8hJ9qrFiFWnfJ0bJ95DRXfLq4EkRhhsseyeu/7ognlmre6xoQPwPAOk2jfSr7fQKfnwTa0+/n6oJ+Vq6DrkuHl+uyTuNZ/u8D7FMw8TCal95KK6Ty1AanQ6RNlEBRnYCMpwR3iPJd0dCVde8w=|Chương 1454: Tu La Vương đáng sợ (hạ) (2);mqb2Arz1xx6rehvvrRXiXCNOpKiDQzZlPh9srE/POLTV1Hdhcsi0D8txd5DRMgaMKOj+WpFXorrG/2noUevyGVdIULEOTt0Aa08pj6DpCqumwGvKQ0lPQJdbm9xOHT2hXHrX4roVVgLbABVSk9b1qWjWUxkE4ZNjRPM/J6p2qhI=|Chương 1455: Lựa chọn (1);7JHIOnwh+5g/hvnnl809blWtCkBztOlTGwrvtmfELuDgAOPrP2e1WNmzZZWLSptdJ7h1Rb/AzhiGl5zsqS0BrUutaiB9XVu48PyOxTVgz2pJyU1R1iB5dNR/stZ0EdH4tNVKe6Lkg1L9pZ2Tmeg6rHM0jn1raerK9GgUIvB1r+0=|Chương 1456: Lựa chọn (2);nBE9QpeTXeeg4GDZsB8MQsZMXGYeTIMhUeJvygmsOz0WZy+b51YZFKyvR42l/rkA3b1L7u4bXdOOB+uGi+1YEQ/TnVBQLDfbhD3K1XdvZ+mri4/hRkCOq5cRL5M09WJZU3qwJTGVcVt9d75moUHM3eKYscaX+BeGIRS5uc3Yzxw=|Chương 1457: Giá cả kinh người;OkHtGCQ3OO6Iw6Cx2w62fk2RAjIA5T3LEv6Cm8gPax+4YkoASsfidpDPZT+FBssFvxP3uUw9TYj61nqewlaz7fDv7lO005pDstij9zSEZsa98p8lCnYonrz+7DmDhh+MUoL977jmp1oIdX69AZkbUxAbOg2OtY32xiCL5K7EUiU=|Chương 1458: Hồng Nham sơn (1);rFNe5kUJGi7dfghQ8SF4fnOrfOGp/FJ3ezIt+BmCTktHN75fWkVZLWOIaExfKks3H5yBnTUpyJQ4uj+BKFlwWbHJnAdispBMEeufeRptQCRz5+u6ZY92+Cvvn4oBbufFfsK0BAI2feATC+9JzHEjcZWpsPvs4lVEf2s7Q1aK5BE=|Chương 1459: Hồng Nham sơn (2);cfsLbueyNTcqzuSF2u2N+OwQFZfwVBrVsGjrGI8Xp2usYDHK34OxoOok4bECB2HlFJDtkcPXprzh1jC5LJFyR2DzGB8mqxUQkI/xX3Ya4mms7djiHUQApCrB/0As/bpiVcld/VimtOxKWOtKcAt/8NfsjNljFWfUfqRpfchuT0k=|Chương 1460: Tượng đá ở đáy đầm (1);0ddRu2NdtvCohIs87NpWSWtDq/r8hH8K3L3b/aTRcTv1Y54LrgoEYG1eqpWZN6FYGKXpnJuipS2scZEsCoQaAWXbxc3X+G36du4pTuoW1ahqCqRI2Zr+4+dSRp2fODxyHCn4QiTBIhbTsqjFGqCLxUk9I42dzPaaKOTvTdrMB3I=|Chương 1461: Tượng đá ở đáy đầm (2);zfRJz20Mu/cvgEzPss7ETjnbaLw4pNoJecc/ARhvcQfLdpaWFVRiMmPQ/S8lQHZe0EJ9rGyrF/N2DP6/j95xeZds+iimB0K3XFacY5YJDMObqUo/HJnR6XK3fb1QlRdOx0ok5mbHxcGvKb95UrADDLTo2+bur/RJmG2kDWUkyVo=|Chương 1462: Dung Nham Hỏa long (1);FnbMBX7sLNnRXsJxQ/g4qB0rzxqOL+mQ/1YLWEjDNdmq6YsiGQLd95Vbh4/2o3Mp0qq5rxyfxbYs47llcIII1aMmmGXTfv9wbk1Ef0b4WjjMSfPtQiM6gGo9kGZZbbdnhexIxktM4Tac1JYjsRX6fHunNwwL/D9lYJTCluYdJms=|Chương 1463: Dung Nham Hỏa long (2);Nm1k/28Qtw9ltL/HQmJXyNl8CeANZZkSffOyPv+RbFq2RQ4DsEOg0veRB+ur/ErmD5Fq5g5+cxxTmtoKIkGPhZ9ZM/1t1/JLzbpGdjIePXgldU6pPC5BNuU2FF51pGoZSsJCbtmski+G2mwsstmSFexNvdh0bpONQ+m3ZNI9AWI=|Chương 1464: Huyễn Vũ đột phá (1);PBpIWLTDwwmOdoaHrOeTQ7c6B9GN8Muk/RxjvB9iXzVK4cdmEGe2t/IXqDOPCKpebaYSoC5cKplU/CZ/Wg3IUdn7aj1UbH6DF8anZmkd5V2SoPqBj6BK+buxG3+fC7v0UXmzvXooUIIU46iIPOYDmYCnNXADUt59wNoWiZ70yYI=|Chương 1465: Huyễn Vũ đột phá (2);8xluJeam6daSZGRGBgIXxj4l3X/l78GpR2gsHafD1TdtnagTquh7rU5oDYgvfMcZtkNnlmg+gB0vZHcbvGSSfiy0Jm/coR8/Pa8ujv8g+5N2fvxtQ+0xMfhGDGb1kfN1JCZRfau8srTS4YFszw5psXYca0MpdzoS6bHjDAM/m2E=|Chương 1466: Hy sinh vì nghĩa (1);6BayQftKM8MBUMKxewDOI6u+obg6lIz/aGN9YRf2w7fI6urTctc9EsvfhaUIdHzakuh/0NaMeQIaSUS3jhfU3rHeXiT//6m6LZaw3TxzuVcLgXLAFu4WYdKzT3Gf7O9vEFNBjuaNPdZAeUVvlr3goKiLsUgbTchmMCSx11yXT9w=|Chương 1467: Hy sinh vì nghĩa (2);T0glh/lH5JTgQofdDfpaj75gQa6H4WWwQbapSqbjakzx6w9VKoTz4I6srBXJIN8fTM2NJWfaXlnNaGzshOQl5frMRGAXaXxKQPjowoRoy5I5kmc1A5SRXss8sembPyWQFtQRI+fycGvU650oD8s2dKN0npD4eLZY4P+woIvgCtg=|Chương 1468: Đại chiến Tu La Huyền Tiên cảnh (1);A2lo3oZ5yEU8yDxOvDXW2mZo6JzDL+EMvRQwbfZ6nKZJBSH795sw/yyaElRm6pRQ2cL/PlyYu1CTizTfSAe02yNQ9dRTonj/sd2z+RNBr8qVPTEIGbD+d0qgRoxFNt4qrG5+oOCEsQWqzZOZ5e6EG7WEvh/n59ztMwTWOEl8KbE=|Chương 1469: Đại chiến Tu La Huyền Tiên cảnh (2);VbPBfwZnM894IV07etBjYOPfqOJmQ/BOf+u4J9cLcM1M5P9QRP8nmab4c5YvqCIJ49CA6fLc64JyUHuA+HCcJo/ec4uRVJVke5CtZqGRv97ut0qToVPcJSkyvAU1wl+AzyF+zjIAulk6NEwPN3OpUqTq5t9/sUHJfclv1FGNMkc=|Chương 1470: Hợp tác (1);NhP5C74s0RqKtkqqjyQ+uLHOR1WVp5RvPgPUd0bJ2/jFX47i5jyyUbjwGF/0PIab/vpe/wHfr5NqH4TtMctXmVAmEmIUZ4Dx35tE8zkZ+QlK0sEAnAvv/slCb2etG90TyNWwGUrIvqGIYuQM17zf3Z6MYrvLqx8jA9TJdF2yfNE=|Chương 1471: Hợp tác (2);DqOTTNPMkJRHfMrjzKdO/MpP7UEiarlHuTwJLlZ4QOScljXw8RSL5CBZaD6nXtJAsUdcTueG5GhGWFG3h3ZOO/EWG6Ur4lkUMISIg4scaU3I7HW6CIBlgE2iuP8U3qk7VlW0ImGs9TSyeiKmk5kGjTxpUUuMTOki1jHw1CWz+XU=|Chương 1472: Linh Binh Tuyệt phẩm (1);w/KNK7zqqB3lKY/OS9xixY91yHSWKgfDG7PROn0UcPWAqOGyTwSk3um+WZeAqdJMhVtyUp1KB/QtwDek56B3wuV4O1RkrUkr9vq7kzU2kvjbKbGW6P0hZo8g1rz/LEyYDf/HEwgpI77JHH4kKTY5ve15BpxKQaWhWhWygukywA4=|Chương 1473: Linh Binh Tuyệt phẩm (2);4cIvJJCUNkOLt9qL66E2eLFo0Si1VqZQLM7XMNcfDxGVMh335FKyUEtgmWAriZEJja6zuJiaLqOIixWWdZeh8rDKQJ7JBfeaR+idT4L+XRqquAHUtdIpu8vc40WJm4l78QcpwaPptbzwGWo6oQ5LO3Rdq6qj88JwS4ch4x9mQVE=|Chương 1474: Quấy rối (1);xoVkde3GAwa1f3ZM8MGvZgnxLrCsosJ3UAQ7hdjws84RabX/bAfxsc2eoMF3ntN9/p1l37KsUrjAD/E7+w0cxg8MFL/DyKt7YR0LtYBhiuL4q2t2w83GEV9jkj8pnixN3FKYPa7yyHi12neDcUANHMZZsvGytOd1rN7Cz+vdUzw=|Chương 1475: Quấy rối (2);uOxkOwOqSw/kEC87z8KGvIAn64PjnL/fTV0yRHH9iLWjSXFYuccGn1i+RTvnrAGm4xmXWPjbWVgBwKKC8CQJ42LGXKqeZWuu/46Rza/R2vYJqvq0xn8dy5VppYB/H7u0mhvY1z9HWEEFjtINNxUD6WxYIchyrdOEpLLRQ+4goRk=|Chương 1476: Bảo tàng;j1xMAPtwYeieQEmEUT2xevzim/1Y23BY98qYVeVXm2BMR+41sLpiqzvVowqJY6CWd3wZcleUl0/mqOiHgSBWTswEc2JWBkPMpZkvfFpg+ySfj12gKl3+YaGdqiTujzUvc3ccbFQixmKni4Z1rVwN0jiXTVc3dQ4q825kglO1q4k=|Chương 1477: Thiên phú Hàn Băng sư (1);Q+ugdN+iS8pHRnnS4xwaVTm7gPzWx4jIl4TUnHB7IVhSm7Ew6AN6EqHhtlFtjzW4Icr8yWXVvqXPNWgwpSR1NsFLCPF3Fzi5QoqqMCD63Bcp6DQZ68hnSL5SelCukXdkgKGMrucis8Wl4z0ccqQqsuEil+aUA1OGOmbkVAk6OQ0=|Chương 1478: Thiên phú Hàn Băng sư (2);XIBXT5WgBM/44QluR8n454XWiWWhs47tJW5UfCNCVh/1nBSZjBSSVwUFHluNLiiDE3tg2BD5bncmOnx77smeVEjxZ68Qo6HU/bB8HFYNtVC1VC8yKGzevcIeuIQK7oP6ttCAwGDto+anvbPhxExzoSiYnlr41vl/oDtqNetdUaE=|Chương 1479: Địa mạch hàn Tuyền (1);7aq0zTPdBtxpsjQ/n3ZpTId7T2rWFxH1BhgO3Nydfo+Nzx3Uo+J8CNRhKP3Q12z6e9LIIm1IgJZgVkyyE6nhT04WhttiJnkYyltNhExa0voVmVO9AKwAK1L9zEJMGdCO7uT24+uhauiaMw7AyGDJf/BOrQGg/hq4ZuMB5tzTwP8=|Chương 1480: Địa mạch hàn Tuyền;q2fpUdMGWKmF9s9sICiDwqevvOKBBAip/7aCxuZULrcM9L9r86fijv4QxKut8ufUmUItV5W4AgfUDusbOrJDhLcROwWnUfwQbOOMey4XqVaPUCcy8yxqzKgfmA+GO3LWEfzMlWNFu/YZmjpHD6FhuQfkrL2ubvRECuimWrx/zWo=|Chương 1481: Đến tay (1);T5mzw3apunfmZyURoVVyaoTORMjAd2HZidGfq58c7wi49j0zlvE21duq32gsQce2AYV/NfND7XEJDXysve5ZsDvkjNfiQtF0gmVfpbcTYZkK+6UuIOnmTSgJM5udh6M1H2E4yGHlq9L5wuaXqucQ5KXl3Yu7J0WTwxIL9Ge2yZM=|Chương 1482: Đến tay (2);0WxWpL6j4IJ9adqsSKNCyCPKkEt4Y0h0lQ2XLQHVWKTTcXHc0L5aWLM75oetmFZaRZV4TDrpswVL61TcUhEz6Wd0rOHD7ffEChFPAxtwFP/N3npIYTHf1lz2BfWQ6xaLCMR5C5kWnD4tXSTbsJ/dc7Ym6obYk5n/Wqd7HyEGGwI=|Chương 1483: La Tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong (1);ODHW5gVzsYOF+BQ4Nycl0EYXvlJwtSMPHDNxhmKR8x4mpEZrNeB/3SqI5NB0HLWTnclKWDcckpKxqYfeXcob62BYFOO5wAxUlrqCeqvrfPqxaKlqhg6p2KWT0mHUeRZOk4mgTV6gpECxnArfSo3PSw6AGOwFKy3Isx/2pTaPetw=|Chương 1484: La Tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong (2);A/zdP89baMwH4yRcYpMIemSfmMAxsrgjAylpDvdezCuBD9vLIZ2uSmGbxOrySWrhUKHRzxBNrWZNxVOctSTEi7wK44NM1fJZPmapbShu1ZgN+3M3mLSK5epEoC0by9EDsIc42umxoEmVcFgveOFCaLVxNuf246mtv90ucQwPtJA=|Chương 1485: Đối kháng Linh Hồn sư (1);JJln4R4atFVB4VfH/q3obsz+zO99+FVUDyGXj048tYqRg9MVbM+FVZgk7hrFp/MIqcJpQsOYl0Un38YtYeYG8zyw3lwORjb6ZerpCo5vsKqLrrSfdw5auTvsoAAm12rv/0fYV/vtiMP3LcE5+h6hKLq4uwUQ4HVIWtOhQR5gpkk=|Chương 1486: Đối kháng Linh Hồn sư (2);JcZiTECfpmu044hI2t8Qp/jSvET0WZ2RoxsKabUpj1xGVvNdaxU4ThlLD7Vb4Dhqg4mcXfQSZE/uK3rC2YPl8F5jvmEAAX+OP6CNNqFXnqCETfjsWgAIFeoU2eM26YkO5T4x+mZlibiH3IGSCc2YjSwK0xXnGs799emuZaGGiLo=|Chương 1487: Xuất hiện (1);vrfUjMXsE/zLdI6EbxJDVfEuYZ3pRG618nXO3gGNnpV9R7/prSmk5YD89/+jxDh7Glui9uYdEF7V5nYriJzOio9FY9JbYtA2SqRF3CI+9S0Ls+o7Nkg4bjVSJ64AHt2TX+567v72vyj1xGofiVYxH5odu6hORfOyN/qp124QVGM=|Chương 1488: Xuất hiện (2);Lu+qzHZe1Vv4PqhwnLunBFO+iDAcoHQAk2UKD/n+m+/YBTJAsQufW9TDHsiKSDEcKfLPXGn63SO8Y614/DcaFbXrEZwnrTLt7Ms/QFi/lzCUG0ZWSARzl+aNhgBHR2r6adnlBLTLo5/Ok7M+tnzbWPM9KEAC2PQ1OQvdo7wGsn8=|Chương 1489: Thực lực của Tiếu Đằng đạo nhân (1);+Oij4FZekaVu0Is5C3Eq5opkZfeSUCT6DyvK04GeuTMDAkwkwD5qd7N85iRlFDUZGSyQtL2MsvsllZXvn0bbUKmeLs+04ZS5PKVGj7ooRxua4pDHN4JOgp+H8SVn4ZTVSQBG/kK94mlkKjwC1bLhvCRTsOJRnqq2v6OhRvpMNl8=|Chương 1490: Thực lực của Tiếu Đằng đạo nhân (2);f/ruh2l/Xt/Kkq8o2ln3xLuFECDJJGbjTIKjJSrkSaHrcn5so7Ncby0X/DTvZ4nn2/GzBLaVX6Mgpma/qqdIKBnHyVrcAXBEqqvZpnhePalNe2J8n0HDZccfr9eK0NWlZ3TXxjYNE3jzlGQ45vZv701qMUEygoPjldi0TQ3dgXM=|Chương 1491: Hư Nghĩ Kim Tiên (1);YrEBxp/Fa0UtGGq7MSAIr63IuNOykRwnzLHNk0051XAI4RNSXXlocZwbPGPiOLfD84vEAdGKpmhNCTn6uWzW6qlLxbYXSk/5lkMO8ufAA7bXLXTf1XURHMLvlY0MouBreXN4bqnCWnb4RSbNz1oCQohxUwXjJ2CFSp8YZ+nsMLc=|Chương 1492: Hư Nghĩ Kim Tiên (2);koAIimjYUdcRrCQ7tf0+X6AgsuefbcKZyFaQfwNHuDY1++WlKWY8cWKWNFfY371JTYtbskVSbc6tR/z/o9xDcqv7wvSo1vGYJ94VWmbr0j/krqlNAnpcP4nkaVDpkNj7zq8YEYcv6BpV5X5DOUFV4Cqvrg1f4WMsYzS23f9wgl4=|Chương 1493: Khu Tu sư Lục phẩm;BWjs2MpOmvo35ieCo/6ZH8iyolNkO8vTzlPMGHiIdfj1qNTaP6+ESg8snppvLy4UaveI+ShNpkVPk9iRjAbUM5/J3qLfuc6oJXAnDOm+JJ/a38PnkQSoe/0V1+qwBJrcHyndmT0gpa4ZJaTMKlxGkt7Ub4COJbufOABJ6V5mfk4=|Chương 1494: Ngôi sao tinh hạch (1);ncIPFRuwXRwA8SwZgIscciIQDoUprv4tNrfH5/w27PaaEG+mM76LlbaJ2Gn3erL/96hpSSEeV5qOenSOd4Hy5zJheMWecA/hFuh0TadqMd1BSkDFkQjen00PuU1XMZllPp5TV74X55htULcnGYW54L8m8Z2FX/YsG/XmHEBpH6c=|Chương 1495: Ngôi sao tinh hạch (2);M8N12UKZzyEdhEGutmgBAhvLA93HFAnQecllRLbO/So6P/NJv7w0hL5Ly8Be/ynlf5BdG3BN+4McIqF6PSDLAj1bIFb+MWiT2w+1EP4GIuz1vtrYFZe3bA4waItpo/mU+7SLh6ddxKxfi0dJmckHDWTKxBByusLdHFDKQAYfAmI=|Chương 1496: Quỷ Hải Thành (1);oEmSYndcnekDYgVy3Yesy1gtCkqlt2yed6O/SCsmJTsFQKJgIP0QrvCAlU/wpM+/dkVAWvQ4Vx3SpMpetpnJ/OWhXmwW1PkF5PYMCGRWsAH2bA1guE1VAjUxzkKxl9HE3ICsPXAdiy+HjX13KStYm4DRpGh8rmcVKzl9RqE02G4=|Chương 1497: Quỷ Hải Thành (2);xdVJbmKQ8X+JBWZPulPk3/XcPGAoCjFar6+3WVq12fKvTLBpL7mSsJK2LYIxIKddvnyv6C0Liols9n8wxi/J+Mu7UhxWZ1dxbvu9HllWadfWmbrSnBX0hcj75SE8Q/vBijL7Ur3C6QHmXiDBZyVieXdhA8rdGQNzJhU5sonYyZc=|Chương 1498: Khảo hạch Khu Tu sư Lục phẩm;VTZxLs6gPink13iHSRjCH3ew9mbJOsg3+vTzsyLjF6IhzL3iZSyp3to+/erJMR8GQCC0qwgRHi89YYRsuW2TBmvV3Su1MLDkLUKczS2OjCpuQZjBEnPeF3tMAQ7louZazIFMyiOOsN76Je9BkUsNUfx6qExXcJoet/kNB/oP4yA=|Chương 1499: Dã Không Tu La (1);txtu6VzG2z9so8ZwwdInqnkMUBQZ87eJ2vMhNXpxUEyRe+S5AlGA6LRWKAFFU8G/bAGiZZmPaRM7DkctnutQpaozUoaRjhdV59MhoSVq/hms6hNrnn4rWk2ACw0I+wl6fRryynZljSMlwA8gB0fJr0v9gBBVZgF4XhIHi7YXnfI=|Chương 1500: Dã Không Tu La (2);TNEjFmClnnghkq3i5ZVw66MK60bzfICqNdHMvjuXGgkKnD5Wx23hJyNQfOPIto8+17W21jOJlFVPxtG54C77KyZ/c+3W08EwnO85SQErJgOuWtnAFyDocxAFtKVoai8U27pm70cPkdf4mtDYI6dR/iXzOKtrsLV17Cy5yOp9NTM=|Chương 1501: Hiên Viên công tử;uevI3pWkSmqd+EWmCT2xlWUJRpczFh5xWgL5tVxds49QQxekmMQ1lq0Z5TEgLLFQZJzfWOymPVAe8KyoUA4o7DEynXqY0Eg3dY3yFmsal4V9yXuobSc9puYtM0BIcspzMq1qFzngJTuEEVELBR9tGF4EuidZs86JiqdkZMVxAZ8=|Chương 1502: Độc Cô Tiếu (1);kbp9904oSwvpdnBD0kYCPV6emcTL1W71dOUG/wB7Q/AE1bR/w074Z9k/HrAL2FyiaRZH3FEPEXYS1ZDFF1Gzzu3g/4Zawb53V4lKmHttAeZC0E2bhKoKQ0x78T1qYFkuA905f488uUf7AWy/5DOlPrak04u6/GoCZfibDhcETsw=|Chương 1503: Độc Cô Tiếu (2);w12PLXHj/wNGIVPZqibI6DETBDVDAHhUruTZpYrjgVO2R+ItvX6bE2wD4y/nuvsA73x+pKZnM0RMi+XRSUtjpPdBpOnTQlUpfGMyZISRXu6jUy70M8IV+4vKTtr2BVJLWWlZNuCS0s7mhTsHz3gxd7ySYaw9sFR5W/zFY1OHu64=|Chương 1504: Thập đại gia tộc (1);PBphddC4vHMV4PQ5XVy2xH3Qd1mj0kPUii9XHKNQlFmWLwNBLmC+OoPhX4An9aAtdx2pj8dfwLVHVv6bPORF0MrONw5MWXOytc6MhDOjOmQxkH9SUfSdrnMCdHqTAzw31e+McjcgFP9O/XU3CQwVsb637h+7nwN0tpy+2KyQW6k=|Chương 1505: Thập đại gia tộc (2);EWdW28LN8dv1202kPU+me+8lxbwJNYYimK86PUnrgkbsdVcruU0gpGX3nq3KU+KlxToGF58iAJ3d0u+Q+8Ramf2AjCFL/0bw99JQoAkZamBi4UJR0duOJlUczzm9ftc6vGb0uooUn3muY+dJvOTxLkReTZ1NlQK//GF1QZCpwd0=|Chương 1506: Thông đạo kết giới;E7PvxXqd2fbQN7yQg24Od27kwX6LtRBQKvtKWuJqjAQfC+kqWiFJujhzJePgI456L4O1MK9IWo4IilhjR5PSiKk0N9awGyXmTvu0qfC+zqcNJWpKvFwbw9Xq+JMEoC4J3r3ZQjvZX/PeNE0Mx1foCqK8qr09EKUfqAoOebcr7u0=|Chương 1507: Nghê Hư Thái Dương Thú (1);y0cZPGVXfPhIJWhULyBTAknNoL+L+1v2k2h92hNLyIwhaS6FvUqJFk7c1AsHJ1hq0fpRAGNTTpeIesainUKs4p9DhbqD+s+PSx4zy87RKic1bjoahhv8Kk/9hXHvi4XkfHdyFrOcHug6IbLqavgF+VbiqGZP1rnMmJe1Sb4COMQ=|Chương 1508: Nghê Hư Thái Dương Thú (2);3MODG8QF4Qfxpai7VXtl1DCjqkFuiIhrtX3KcRQ14hzYjSfsAQnfF8hMAKKECCSbltM8suttQnDp0GEpTW/nOBHnb03EtNeGf08YlChSFrFhcZ4wLGLKwUxqvYkNV8s555Gp3z7dNCxAhRXT06VSqFUh4/Xgc3yU6VRWfs2tdE0=|Chương 1509: Mỗi người đều có mục đích riêng;WGovhsiwIW24RMu/33YmgwqDIspz7Sqq0dSdOSYdxzQ65O9CSQagb5dBFe0+FDi+dCzi0ZuXr6LPP9ncvovmqiWGJrISvluGSp7gMYbEKgz85LoRq2odQCg/vcOD4eNb5RD+yhkJxcELGlTORReHEXKdmBUR4teyzkCheEkrB2c=|Chương 1510: Đục nước béo cò (1);VGg7XNM7ip5Yki7mOpptU+NCCr6AKRH+mF8jynAji9CeOLb4DGUDC3Mx5dwbUVXyqoIjQHJBG8+ohshVzdCPCqA5FifHbj2KvuZWjwq8xsIa+a/hGiNYp+ZXBMnq7K7Wr4Y9/mu2rvw0ncQhTBQdUSOGGiq0Ur6YnzsBjhYwv1k=|Chương 1511: Đục nước béo cò (2);DImr9tg0iYeo4rHPA3LuKd5QV+A+M4uq7b9ttDnciaCuE4ZOWevZ68m53Bgf/2/FFR1w8M1df8BrBQ5PkIehDvofjTbcAo7w4DJOFJ+iY/o28otX1RMb/wmenKr0/5yHG3Zhr83P+HKNJWt70q3ycJKS/cDdsXGZRzLNhsIFhO8=|Chương 1512: Hình thái thứ tư của Diễm hỏa (1);VPDKbl4jDl8aBlCnEtOMeLvAXp+Jft4G0DKUXe0Ohg5qSWgMaUGu35clcukjT/EnC8fDYQHVGC8A6TEMsvO9ADWza3NBNkUqk8ldUscJjg+M6xxz2xSWOQVFBApuUKz4e5+aoTbz/UNF0Sedcr2d8pmHKoge/O2nM6A6F12MRL8=|Chương 1513: Hình thái thứ tư của Diễm hỏa (2);4IX47+ieJ4pq0uce1l1ePvQkdECBl6uYghGNlbIRUU2MpxypD6laSFnr44SZqnzJkwGtQAzTIFWqXAxa1jssT9EcAXu8mAz8shnnIQSIJEs0+BURq8rmKYosS0rgiAONBDntL3OXj5kR8l1nssZBvk2QH7aar4lmd8uKqJ2In6E=|Chương 1514: Hắc Uyên giới;SnxStmP3m/wiCdAtBi/lgtsLx9NvfK4XIwrlukoguhWt5dJuZ5U9eCegjV6gTgAwt7YW8C9st74asvoBt6Fx9oJZTRGxjoxW7tUa3FuMz4WneWz69ES64xbfcKe6A+bBDwYPW9E7wFi75eGw34p3x+EVjV+yatgzqEq7f5YYKSE=|Chương 1515: Trọng lực gấp mười lần (1);zi+20JuI9vaeNPjF93VKlWuNjF/P92/MXfB7+iDAgHdgzGtN3iDl5zlWLqKYO+bAgUbUnaDUQqVJm+AVkMgkLO+EN/OTT0LkMf5+oSKHTQ5CAsMu+FWQsmAi+lN35wAzPNTCoNyl0aSVbR1v/k3Ma9ffxTymrI6d6/96a5/Adhs=|Chương 1516: Trọng lực gấp mười lần (2);HChoQI6OwnO55rcU3zApJ5AeGaCcB+kOmEg6pnBnYDvBnr/x4ifA9ZSQT2DWQdG09mwib2HeQxU3RIax2266DkuH4DW5oN3PGs78dbvX81YgnNr0LwDZkxB0ylX7D7sbI3vBbPu61UM968+UeKCgSjswYf/mrLxMzh330c9ekXQ=|Chương 1517: Phân tán đào tẩu (1);Uk/kX0K8Oh9FyfxMU607+FppqBsM8+eVPOL6x8/BF7LQJrJp/wzRWRjc/B8A2i09VI2rJR1em7VGCryyD7NmjVY4cWxElLV4LMdTjuDI5OiLznSmbfwl9xY2m1ERI377J236AzxbmwE0EZCnH4LeDIQB5411SJ4NwkscQgSVPxI=|Chương 1518: Phân tán đào tẩu (2);T5ECXAR1byhmetJ88Czpn3X9JVcQruKklcyYT7O6xfSIiFkKimpQ38FBlobt9E4uIgy5Bs7nEFNa9oK5jpwpoYX0gE7lfH3/x/0k/IyRQeQvfy/mk7mZblI52/Cp+iwPK/+7Ym5Z6ciTC9egpvAOtj+PVpaZHgF128h6N+sGnmU=|Chương 1519: Thanh Long hoàng (1);XXSGrd2UAPbe8GtCNP85H0UkxnmKWaSXa6EC0XrcXEhHTo29sAutOEh8Kef+RU9EwCKeWv2S5ixn4Yp1zyW0GI58B9p0gWzioLTr0t7nBFf7uqtihn81Han+62LH95W3eFbUe6berEXklgXf4ivHYZCwn7OhfFbN194mJzHtAwE=|Chương 1520: Thanh Long hoàng (2);ixUtNOBP8/dIvyCHBEFjw/pXrtG3SpY6gkzZPI2hrXAXyYr9Y1BQrGS57WgohmEBdua3wzMLBGqILeGzGPTfAl7Bii1A5vN1x/agscn1n93DM0cz1VFu8sC1lao4DajeoHSWJ0WYPOLDcOKm6zUajD1IjqOISzoicQ95e8bsQ8o=|Chương 1521: Linh Tê Luyện Thể Quyết bát trọng (thượng) (1);cRRMKIJHTO8qimiDPkEEkDVZugoLLaEAIeK8qayJPbq5VUultgDEHW6/d3Hfnh5CSTEHDyUDFCBBqUobxPew8zCli34J5GGyzrmeZyEq+3DQJ1DtwZGHgNBkB8GPP35t/FljQRzRwiN0DWK+a0/IV6df3CT0i7U3QC8INfhVwLU=|Chương 1522: Linh Tê Luyện Thể Quyết bát trọng (thượng) (2);MdcEv+v7HJpchTMyI89biHY+G25118ubUPe+nRfZChOcXc0SKB4OBzXaEgsTxIcXJzQR3OXYYOvln9dL47fKqX68YUNifoBQWkNinKjJfxlOxAby9yMMOv7N1CeAG74VV3A7S9roxvaRt/eULT5ngxNlNnVd25/zyvgSLFnCu3Y=|Chương 1523: Linh Tê Luyện Thể Quyết bát trọng (hạ) (1);PfAhgtvpJ2APi6lv2J05vEvJNUOaKIvfgv5gWA8vXw1yDgajT7OXF7yqmhch33+ePjioLYkfFrlKYgSjzUK1637e2a5xJuoBtwqdVPAn9XxjhE/XRLVOkEV35Ge6Xpj0CMk9K+khWOpyjXEXRTDmK7eUs/BpA9x1MhZTE87uAiw=|Chương 1524: Linh Tê Luyện Thể Quyết bát trọng (hạ) (2);KoFsq1gAwZOxqou1E4MUDxp+uUG2LPjThOY06wO3QphHcHosK3dDiNg+S/vvjSiKMSymu/z7QXlukuE7boR2slM00ZlbF1ITt8JPccyW6j8dxjWZxuHVP3ughwMSgWLK8YxCOArnIwY6pL67pE5dAhH3TtJm1JlyIX5uFym/HN0=|Chương 1525: Đến nơi (1);RZeLzUkB/0qqGG6DU8boA1b8uwgeKYU4mwNbenhD/ccHL6zVHMebR/wlc5Pkqamz7cOpAV7ScuKj6x97mzCCfzuSFrB5ivADyIP8UCFanBRaEqHcoeppY7+UNB4uDaPyQG/QIcXhZO1tvTNSpgcCygGLV8snadK0CjHBNiFuNLQ=|Chương 1526: Đến nơi (2);L5vn/NJaOI+RfcQk/YnYOcQLbYliqHdcNGPVvz/m7mCCOfvT3JMuoXGtP8G4Knhvr1s1MDYCCqs1yepj3kcPWouelynOdo5n+NMYFmKe9/NPO3xsnWiGzS+6MTJ4eHdew4bgtPpKny1U6rB1bs1Z87bG/Ko/FInrrky/xEbRsc0=|Chương 1527: Thành Quỷ Hải náo động (1);B0FB+Og3pRsfo+5FgWsZUd48NtbWrgzdQQphoDHmxeMmmnevid0HIFCc4fii3q1Hrh/AxRfQR8VlSEZHtkhJTCvBurqJ4ckv8CLPuqlheF1rXxzDN9PC0Bb8opQjmuAh86SZsJJ1ih7IjsT6MDpmlhYa+Llk2T2XhfqOcMPz13g=|Chương 1528: Thành Quỷ Hải náo động (2);85Cvw27eNT4e6zi4nO8ffsKkr3h7g5JhIzRAiqnsf7PAzDRY4c7ZoatC0FVIIEOsb1jSn7MR1hkclKPHh0l+yERlHZ1aUm5cAXTDVAAhty+cXFi/pPjs3Q4TF8puidsQo1NRB9blgzfzpdhbeCQUq7sXBUrTeOWmufhfSla0AEw=|Chương 1529: Di tích mở ra;Mg/ld8ifaTKfUyAEOWCJui7biMCBHa3jTG6reHtyF76UCJXNHsEIiJ34Vr+jRmnWSrP/w1k0b93RtxG3jV1DtPTCepzlYPX67IQz3dER/l41DXLdlzooGPZy2fu0nMhDkaaXYThp8WPaY2EL4tmOONoYi9r8hXrpssh49ijS9WQ=|Chương 1530: Cướp đoạt (1);Zu6cVXCE9d0ELPtZwjQQUfyw2qJ5w/1faLkfupjKmXv9sK2F6m3kunBkitAbnGdnvdMHsGep21CBseNu0ULKky7rG1FmDP9BKRlppzAe83CcTYrdgDYsrkWALAk4Tu5OB5EIHqvMYwVSRYwNE+v+myQ/pcHSzI6KO5ni7vI/wfU=|Chương 1531: Cướp đoạt (2);MuKq4MtOln4PTS4ondgZmWUibwjfHErH4tiMKZ0V8k80LyKuc4UUtuXYu/ss0SmY7gjZxHNSjYRQ8enJm3QQ7grRTsnkVrL0nrELuqNlwG356Bv7J6yrvrl4CyHLPStcO57WNmXh+b9hfulelTJ1IuSpVA2uFpAJ/nhBWnEO98o=|Chương 1532: Đánh chết Tu La Kim Tiên cảnh (Thượng) (1);v0VzlX7q4Hrzi7nJVj1ExiHSX1fj2EySGbKp0klHKIOhrs8SPW/XRU5ToK7+mkLjBRritD6oiNJmoJAt3UpebS5qHsjoxT3r90Fz3ODrMTwiSgLdE45X4Fd2rAfy8w11jsT1BFhUCfTHVGyd4rDVUyQBhyEuHLZeKJaGqoQd7n0=|Chương 1533: Đánh chết Tu La Kim Tiên cảnh (Thượng) (2);wZ49WFsgbU9vv0Z7HlZifnmUfV8BU0ZbBlI6krCS5AxARAg1y2ahqbUEhNnVRlUQV1oa00aaE60O8cinCy5CMYvSldOi/qx+6t6a5rQvPqPT62VrTcGwEiIZqtcuRJeklnYEVzCn6b+xFhpowYd13b2s7sXBnvfcsibQUBsmMJg=|Chương 1534: Đánh chết Tu La Kim Tiên cảnh (Hạ);Iab/poOq9gO5ngN8e+owWNtJpc0PCUajn3BL407zeyBOi0w7ank0CQ1kRtXIoMmFwjHKOppaK0qnxNorqZsPKMybuIAUtfuN2m4taHdd4e2rRitGEaKOVIlVqKNW2oXgz4SfvkQ+NllbsNKhcasD1rK00JFeqTI2Kq1glhyiegY=|Chương 1535: Diễn sinh đan điền lần thứ tám (1);nShJsfKW8GO4Xcdp5hEvh27ixV197nklvfZSTWLPieAVjUR68Dbt83UatHm7cVQn54g/MOGBo4Dj562LzRTjiBcEY0Isda/kxNRWJhJTglD/OBYhze7S9yYQpkx7JrCrmCTM3uvcmEnxoMXf7jvxU0QJVy/37WDrR3a8AqPlH40=|Chương 1536: Diễn sinh đan điền lần thứ tám (2);oP6KSLbLxjd2F8g3VAeJbNPusi6UaiQRkDcmnygowe9Og+hp4Pp5XdPqwgRqBBdyfraCV0r184XQYqX0aDeC3ITMTa2X06U4ShQU1coyC3tBy3Rga3S2GQSbwbp5N9Ia/gtsCt8JO1ublkLCRWR114Z/d/uiyObCmdhOkD2fz5o=|Chương 1537: Một tay đồ Ma (1);kGqhllXtnDYhADoLKpvUJte2IaLrsH4f2L6gOtTc2o39wTZFSEV23WEHZihk+/azGR8o9iqB857N6FH4ZgRhvzv16fmZHt3ZKq6MMpcrDCF0JIuorKnlh27dgpnAuK9Mtkj//ESKQihbjwnSgGvJ1DtY8o8DZ1wKXwJv3t6Oilg=|Chương 1538: Một tay đồ Ma (2);cLtC0dXYLn1LKJhenmPwaryDFxhAo6AhCzhEmKY5W5PO43jqgSnsx4s5WbXNCDlpS/9OuYKboVrkmLsBQOj0u54Nw6akT6v8d8K6oCEUBPQxEuHYAFdy70XOuk88ckWyFtvIAumIlyXoQ7+tqNNzQhrkNJNE7L2byToHffgSy8I=|Chương 1539: Ngón tay phá tuyệt phẩm;MOiuKqsEgkWSSgq+dSty84nDxIjFB+cwQ6RKWHn7T8CEjmj/aLpRlyAfvFStC03c5dZIFTi5G9U57gi+0+cGD0AHmf7+z4rfhNVi/MOgNvpaEK1FuUy/UtpDOXAdHgH4DPNVA7BlmeS+608i7ETnk+3vzDBGadHCoIosCfPuKPY=|Chương 1540: Đoan Mộc Trường Cung (1);3qlkvPLhLDJoC7kE4KUT3wW0XPnoAchWAD5k7ElOsBLaLmm5w66B4TbogInkd8znIfTm3DOCCtCxxCCmnpA/p5tZdRpB6IEVskbj3/6tg564Z145qg/+/M3UwBkD1rUCelhj8uVnmaHs28OmK6UVmSpIIQl5HE/tHhh/DJjJToY=|Chương 1541: Đoan Mộc Trường Cung (2);i+tsmLow48+kxcaOjPYlIwLHXBqqFtsT3psgs5srx+tSGyIsC918hRVaStGDXUo3ac/pQ0xrNKQWF/OrPX6DtOydSGSCkPm4HH9EEw2XwD8Z8rkE9gYUo8CQvnd/ciKLVHVHEwmkP5LE6J3pXIw47II5XwWLG/pLE1sSI0jmxkU=|Chương 1542: Mấy chục tinh thần tinh thạch;t/U1kKD4BYVchxguaWqGF6f74ue+iTTtLxrCrbKhSXtkWyZoVxuZb7wDQ214KkuYw2FwZkPSadi9LAIG1Hazkzx0+s1C7z8KqaMaIwcDKgSxujTo/a+wc9z30J3NVRjNbXiyXD/YKXuJNWrCiyP/VIu9i26ug5sdGuEBByAuMo8=|Chương 1543: Bàn tay Thạch Trung Huyền (1);x7/aHdhVZpCbhFC15AprQIBcjp6o45H77pRx0iMbpH5bP+IV8OhJMD77bpP4bs2QIFar5tcZrRDZo3Zf2P1fJJnV9fIfnWHeKG1S3y0Up2+Et08RGwIsJ6HEcN7QnBLjlH8x6r84syZk9TNcWQ+YgthJB3ZQlEsqoYRh7n7/OPw=|Chương 1544: Bàn tay Thạch Trung Huyền (2);J9qASqvtpPIxuWIE/UPiZliDfpxsORMvXZR/SJypLbrVuwmR5IiJ4i43IOwWSmlAHsfiUVE4A3BCBpou8Z3AJgBLVK89aUpfWVm8rQbJ6czMZ2cZfrDBd3nTye0ly4qUYUz4Hjf85yYN0re+pQ+t4XgEyJFlOdOjef4DR0NsLDE=|Chương 1545: Sâu trong di tích (1);oHCm5cM3aCLEtMLpVEBceTD7yGR/88AGwav7ybiw1NGFH7AJBys2xyz5wwPqd2q4ZLPe+w5YjlbF1JIiElr7JuZgrvXnqkklMK/T0y1LIV6cCFrgIQ15a4C24Fq6gxcaHwT5xQgdP/fXxssM9dC++KreBI74QLDAHOg5gbvl28I=|Chương 1546: Sâu trong di tích (2);spy768wGJEVJOtqXXNBZ5wZd7R0cSWEfdII8sD0iOHoj/BZFrJFzwst7Iy6QGFiQBQp4W1CF8ps3uGMVs9BE2j3XaxXuXGgn+1cYuaxtgb/ZW5Z8pNJiWwLPVtAoL2hT+wSZHF7zbAPZ/dFBDtedXlpK+jJnhvkB7jOmuZp5+oc=|Chương 1547: Bị phát hiện (1);ID1mYrhEZwFNcTB+f5Mrf7X6SfjGn6ak2UGnZYQkysF2DU4zOgukR4jWBzch8DWtXd4wac/O3oUTKiC/738h6jdersfXtmNtHJM3T1LeNmb8owJbAoZQb70MkudRJCuhC+De8qiBqtRNLgfFy55z2l9i6US4DIM2G1aYxqKmGzI=|Chương 1548: Bị phát hiện (2);+a2rFzfDxhAESR36HzdderyspQOFJtR0s0nEILU+lfYxhn6xTCsWPJvXbUK6cxRDOCcsdYbObtSm8mQZfSxEizW6weL99Zun7pFT2WSr1pFIilCYj1dqMnByPibwOi447PVeKOQqEQwHHZJSTQpk7BQOMciJ4FItIBzZS1IN66Q=|Chương 1549: Kỳ thật ta cũng là độc sư;x8cEO7gVTPcnH0GimNG2kqGanQM536dEJdlXvFJNR9gkaGkcEMPTpZoXj3xG+whzwR/nhO67Zi22msNiYlTnFI2WS3VuqJw/lBgw+VObChzmT1Uaf7rBlCiNhfEkdTS/gwyS3YP3nYFzCnWSJpjk+yIR92kkxKF8fADvUysfdns=|Chương 1550: Chiến lực gấp một trăm lần (1);Vj0lWUFdx46CmhdLP1zdYW9xGOu/T4NXzv+P49Drq4hOvYQx+YpxQGV3aXodl/fiKg+l2TtvvI/oZ08dzCVwazn1tX0BXs1pA9AMDI2rCAkfIpzfDYrp7eIQf1Eh2DqlccZ63TewOoJbOP+r0D3VGBKZ9lipmuIT+8h3wVWDvoY=|Chương 1551: Chiến lực gấp một trăm lần (2);Jl7gASmb/PtxTlbOycid1l1H0RcuvbPYOToj7HIl8VT57D+s7gcWGAT8LwawJ1XPidur4dR7nhkvmJ9/BBslcAndfrwNsD8BcdxYojLjfv9J/o3z65eYtHrbnlGCMsX9A3nzofwZ7Rl8GWIo3DOzIpSiDXDBkznGIAZvy49Kgm0=|Chương 1552: Đoàn diệt (Thượng);fx4HB7xHEBn7uke/rlRPLYmZzl6jEAMoq5dEafdfz1nBcGSuc3mZxcNGzsaNRe2Kr4idSe3RnHXADrZ43pW1y5GpXH4S5Gv0jt3Yj0SnbpS5LoyM1fq2/ljFzYBlMnhzhA0JS+ARC/DHUgIbUcT0tuNi99QteR52XsSsCa4izis=|Chương 1553: Đoàn diệt (Hạ) (1);7cTz61ieCnxoLB6+nbpm/cqXL187nDqiBr3NRXubTc8TCvdJQN3dDzI83SgKjXzjJKQMGsnDVfN8qDkHcmxdTUad3WUlDDvgpTCnF9kmKExPniKVsOvnQIBE2CuVbK1ewAFVf5zD2Fv0vzEWrXRbuK3AsTctO1RZFQqysVXcteI=|Chương 1554: Đoàn diệt (Hạ) (2);W90CFZoQNWmJfkz3FhrIwfbYI/mz4Pi/OAdjIOi01UfqaVTVYjzUaNVzCN5Giw11bDxGuMtctIEMZYoO9b1l8d0/+W2Usnrg1BfNXcfo/5imaG9EZNx13dsHXGAj2rcjdWJ1KbI6YWJ41pV0azPJbyLqxMNvV5HizHTTf83A3ls=|Chương 1555: Dã Vô Tu La xuất hiện;h91VTdUOkUIBaJwAL8tjUo7qi0qeaDR3NAlSj6ItROXNs5Cae5L3f4aZTkQO7eJ8B0zt4IZJlgatAOVplqWKl50+juZiFQcD+jd4xWjiLq8G/jkYnFqEYV7W6RfcyON85k2bQsp6v5tXjKxnejW6w83QBSnfimsVSlg4TKSh5c4=|Chương 1556: Tu La Diệt Càn Khôn (1);CZGOs94pSQgEFI2hyTUwtA8qLYYwfYIi4wgu4D4Y0XPnUa/0mqFSQR6cHkoIv//BmID1UZt2+zg+mVIGRN69gTEPAhYLgM6LRidPhQonb/Lruwcip6D/I/aoqLvyTbcCe1gxRtA9/J7d+Y0JMePHvb2/wQO85B8PTsMBrtxEpTo=|Chương 1557: Tu La Diệt Càn Khôn (2);pEcZb7yDHsOZ7dqqB2EXwXSE03jqnMCDz+P+JgE+EBThWAXatVJIQC4IDtsMR23FEt3cUz+DCuod8ksyfcI3hxPaVdWqVS/TAxWg2ERtOwrnjDjD7+OtYrWO2eRyB+HQBmsW0KFN8jAbKX3du/bCaW4ngV/MD3oTJOMqb4hM7BY=|Chương 1558: Vô tình gặp được (1);1k0KEnoE/eGc1KQ4nJGfNU2O6zmgIt/w3w31rrBtsGWg31VKF5KgNspaS8XDMP0JKUA5KFrWoLQqHGJhDXDqYsvD+NiGFneh9VZaKjX8Ekr1xaPpQMA+KYQJmdu//45vsNeSJGQYP19KgC3VTyIo5cD9ASTwpCPH9M4bmzP2htU=|Chương 1559: Vô tình gặp được (2);nIHI+y/lz91vSTkE8heQ2lk4m7XDOeDCwmD/D+0bcd/tRJfo/hEMDpacjB5ikmqRTOhvVZ0il5FUZBaXS2UBj/XGlsegysPoD0qjlYvQ6iB8TfpMPDtmK+ecjn7/pNgiAwOr2f7M6bBJBRpyyohm5t6DK2bqKB9XPSZ1SQge6wY=|Chương 1560: Tường thuật thiên phú top mười;Du6VgMn48z7GX1DiWRkqPelj9vbNwYkgGc4Vj3KvHM9gTZ/wf4Fu2A0e8juZgoCdbJj3QyJ7WYRjo1CyTUOXktZJiFzfsy+m4/be2Z2HDFdeCGoB4Za7dskzfoiY3UAmA6rRw6+KTyfXQHp8eIqElIl/fy7pI0pK79to70r5Rw0=|Chương 1561: Ta mang ngươi tìm Lăng Nguyệt (1);niJkN8LQpewfnurIhaU+DzPxV3EpI1ZgvcMmt/vzol220ikqq3lfssy1/AZkAr4eAZGXL1hRq8bHULCUHR2OTmCNJHyqFDbjVnIaBQhuNnynvCyp0u9j02Zuik2KmWa97FA3qJpg75+5/iGzBLIywTIKYikHRWPlRo+RtxsT8Xg=|Chương 1562: Ta mang ngươi tìm Lăng Nguyệt (2);uwEfGkcdFfvLXuyx0LA/IXt338qe8nWZoa2XTNI2hj5NPjmokr7ZSFgtHPJ7jFO9Na9f43isYtvJjkyKUyk/92PABq/qWxTpXxoJZwxAbi2ITaLNeme3NiY2BnPnASrXFoyXM1nqMWU28CrcTwxyJzebUJrihRDkh6eYsqgepAk=|Chương 1563: Ta là Kim Tiên (1);UOsY/PZ13HmMBIZVV2gSSLG/d9koDEP3EtKvftu4UFwgSDeD3bHWQApdMYSEl5SVISgMh2cqetcdGu0i2COeqPHPG2fzdD34hflfofLFn6re++j562bLz9Z8Bjjm9SSDICDVY3pkeABLMRXpCauC8wQUCjjaeASUPGlNG85QIs4=|Chương 1564: Ta là Kim Tiên (2);2TOny3sRdFui3Pwj9ETj8UojuDpEnZ2dy+ltltFWaPImDgz0P8TvH7ntcLgy6pl4qxcygPj8rHlFoaQRAK5feyByzdgZWmArccvNwkrvWKpp8A27qFUcH7btuo2BrWDZ3xPITwsMrsfvuZgpw+d3TGaoVJ/7CvE0o6zqlf5H88w=|Chương 1565: Cửu Tiêu Cửu Trọng Thiên;bEhixpp55JrqLArMXYs95+A43ERVVvTdEL6S523CSraDOKO0GOGanQLRnrms/roKHUm8PN0qnlf6/NLPLbpITcAiKNnjOrmBWdO3qcGOcCFL/F3sl6O9l1PUwYrSj3TMi1I/dZmZLOfYY0fC5zOoZF0yeOleV5ivK5PRhoOOYQY=|Chương 1566: Hùng Lâm (!);n7OZ/4BzfIR8bg2uTxnlVoDmTvxMBk7hVwbC5z3SAbtXjsxPG/DCrlynXrO1AXlhgH1LyAlMDD4CujB54nvxvPWLph7/p0wDUELpL344N/+7kPOX6A3VinKzLfycDqlnYTyfbYCOG9jGynlocFevtlO5Hx4DNahOUbaxskxIh9o=|Chương 1567: Hùng Lâm (2);Ao3JROnnk8NsOeAI5nj2h4k9C39Py7IZRa1nq7FjUdWOICWS4dD0Dx46pjJ3H5dzyHgepIE9fMxLd6QQrS3+yWxnCePv0vJA+e83q3YPdnuxWttPLs5gdS57Fgt9a3kH2Jv98ccdNjIn1f2vC/pOVYqrf/633u1QwZRHFdMBwZY=|Chương 1568: Tế tự (Thượng);V3uv3w4M+JnVFDhvJ/VwD69FG/PGsmn/XYQCLa3EQvDuZg5RPCPzxzVnrfUfSHWrBA1PMTNugAXtcFD1yoc3Ztt+wrqBoQES8GRfD72tBwjmBQQcARPE6rzAKE2i+rUUVlUxNNaIptgUUX6pYQpDnokAgbPXJpI5DPYiU3dvj7s=|Chương 1569: Tế tự (Hạ) (1);qAcoVrC8sLw+PzIcTKveoV6HjHoAuMwI4c4LbyiE9yWnyFMnFCQYhyh81BW8nNrZPVHrM6hR3RDuSryrRgltmH+lMKhJwL5/BFTLaxV6RK+uT6lddVzD2i+DYVXxVs3T4dRNx52aNYJeXkWK61P5GO/I6mkhrV4PaoE7kp1GVfk=|Chương 1570: Tế tự (Hạ) (2);I50XeKQeH1B6C3KXL+GQ+XPlvRxCy+/O5pF8wBCOLriD2vq1gmD8z94OynE7Dr79Hvn8KFJcqZEh7I9vbpAI4BAOzU4K+DqEeehXaMU43nNg+tTytVeQiUxqSraqS74mRQJ4dwkOAdeY8d6tCV0zjdL2ofY2FVN0KznIsm0ecak=|Chương 1571: Đại sự (1);jRibBTeBQ2F0M5OVqtHFeh9moATTDKEH1PTSMzODIMZ3eoodClss37ZTSDvRNeZi0buIZOYHQnWzH1I1a1MgJLfRm3WFtPSIekaypajonqJxBUD+0563GaDDY0yKIYO4wb7EbmScuDakgoMUXFD2XuW/DdF2l9VrLRSSZv9CBmk=|Chương 1572: Đại sự (2);PKrMPi8Ba4YxgJlh7M3PN9EJeMlUajGRgJ/YCHAz04/NESt0QjXjIFhNefJ+rQAwJRfs5ohRgTiEJqH0w3Q4Fn3fEH9VWq1F7BDmA6CNeULjtfhHdwt8hjmigmlN/aWm7fNiOnhMvPmu4mQGuaVtrhbpbCazPvBqvsCpw08QvXk=|Chương 1573: Dùng bổ trời xanh;IthfyFzta6OJ2196tszgTJ1vrWBTWNlgZbchHHubpzVvsGl3Bd5YXcPFFZ4WNjBmsBSX4m01pI49/lE1vgrdU7rm74el+C2QaiWo1A5nGgkD4GpEUV7noxd79/BPThIYeBoucVrLnJ7V0SkXY+qpv7NBH9OOKeNHt8jpb2oemg4=|Chương 1574: Gặp lại Lăng Nguyệt (1);ggiDGvYZmggRDoRFI/XXgJZ9/lC+4KFIz8wpW1GbmXXC/QZR1F07G3MPBm+LQqh79eMdXcTl8GEhxtDl1JQgf0LaAwvQ1YegC3CmlCJEzkOhsw+sB9euMeRRUpJXc1xm7nfzsRtjqInvAx1oSBau10RrjpHUksUMGQnfLOMaoHY=|Chương 1575: Gặp lại Lăng Nguyệt (2);x/gxRbQrNKn+3NpzKa0+iHEdoGLA94u2Abfrrp/Hn6Def5kQKnTCv2toWD9rS87IydxmPPqmnEtSHZcDdEUlZ34LKbwpycrcwueMT+g2q3AfgS7X7NL4YDJq7TQFYqED2qVOMvaQQtg6eafsEzvMcOVV3CvpMduzC+/IBqC9VDA=|Chương 1576: Ta không biết ngươi (Thượng) (1);9XnhV9ClFqSfTCVyTyJWIl+8SZezG+8w7bbyGEKD0qGfDe5ujUDeh72qOT12B9x036IpZuYj3ByW1hw+aKxX4mubeGgY7Q//goeqkm0k6RW4nKFmDrsz9iOcwR1SpZyT1e1BMVk4xUDkW304GcyvLQn6Jq4pqH0xSq2DHhYokt0=|Chương 1577: Ta không biết ngươi (Thượng) (2);8SzprjfPk0ZZAjRdpd0QUwxmBoui3lFzxUgTUYWD50qdChjPkpZQGNrxxMTXI+q4oX28I9byyrYhwZxTRLTbglz/Q6xllkl4Q+4z3TMYJt+Dd7f0SYTOxD5jbmBTFTbDGkdTULoOOE+YgxG6SFB6p73pbkNho/ktB3dV1+p7SF0=|Chương 1578: Ta không biết ngươi (Hạ);PynKJuHn0RbY6H2PkpkNiiLLsqR/YDoUq3TFze/NTpAuWiqvsL0mX5y+8Z3CsG25nDi4+JLKi2vBD+CDASsqRquxMlsXCS6tzkRkEtxk3O6LrFf22w2S9bZBr8QtoUvWEP4/1CexKj8HTKkFgIySLBie2X/2tVkSTVQKPigIfLc=|Chương 1579: Đối chiến cường giả Vương Tiên (1);0Zi4jgA9LnOqQQ+P9xunpFcbVC8ZlxuJ9HSQVgvDTqa7AOFdZ3e6nwvedxJz3dDBpp2ORITbj85g2wgXve0H/pNbm/f3bOODSu8gqfxSZ6MQ4bGo1tBHOAbt/NxwgwiwBn6YwBosiR1GTYhcZMbgaHu08/P3Gu1lcBhtotLu4Ng=|Chương 1580: Đối chiến cường giả Vương Tiên (2);/4xz4mneGrN6kzRgWjx8S20N6hR598W8laJxQfpAqSeQ+2l43w2zE/uwB3spBnozpApaiEc94nfkuPdFsyCji0dS0pH9Dzl5NlOzbi3P1cvGUHaZAk0Ij0hbfBJviOc34j+BFYxdQVG9shuynUk5yZaQKmh4ZfyZelHJT0Nr7I4=|Chương 1581: Đánh chết Đạm Thai Minh Hiên;IGSlEpwOha3q0OCN3FdWqJ7pkMzwM4hHEQsooOOoWKerZjbhtOhTJLE2jL7rhET5xJzZuq4RiXLxsJ2AxbTpvY5ErTV1Fbahux9KHSSOzOc0eRtoG3pgEyQvXxWjNUZ18blbwJURrOKfNtzbIK21J9cmg7s4707vqx9qJfLtY6Q=|Chương 1582: Linh Tê Luyện Thể Quyết bát trọng đại thành (1);UUnceGAYeT/nijoNW2vuOI/zGCaCrs8ofzN372Qc8Srdetu2YOuPE0xNSB9ym/abfb9zmB17yqZg9ALoN6DT6r3+fwxVLtEMNtYwsg71m+bKtguHSI3UobwzWqaY1MG7p0dkoI5QQkU3lj7A5ta6qEWWDjGlj74IhP+s56Ggv7Y=|Chương 1583: Linh Tê Luyện Thể Quyết bát trọng đại thành (2);4jDUPJ8ZtvwJCbFt+P6rpDiGrY+nuNFr8fnkG6hOtIB/JL86Sdsf3DVGya1kqPpzN1bTJkWNWn9c0op52jh5s1E2QOOuZ9njrVZRnVrrKDbLASABLsvermAdEjPRKHrV03nVCFXsGsQm6PxPn7qFliCUWP/OdzEQUVNyWJb7OIY=|Chương 1584: Đại Lực đan điền hình thái thứ năm (Thượng) (1);hnj5VtNqLj8nJFWm2MqPygOMVu7oT1PVpGELWz1h8hYMe7Srjzhrx5QATPpHc6wh6KtFQINoUucfhaTQ627Xbaku+aQrWOvsgizWYPSTxKW7DN+GByTm6XpEPOw2IEqLnndUfHjCXWywoLW0wNXqeMszCy4D22Mb2fUUT0aW8ZQ=|Chương 1585: Đại Lực đan điền hình thái thứ năm (Thượng) (2);29phpy7cm4nkE7/HLUBE+AhPU2BV2wUAtMrNadzG9wqlscqwokPQO7rbzOuDlyYAgXu5U86sfxP+HaLST2YCwyVbN+Pqu0aJQBYBL5vA9cmfk5opB3zqf9cI1gIWQ6kfRMdlDpkD+g8toXL6XnPoCtW50NAb31gfazOUAT2Krgc=|Chương 1586: Đại Lực đan điền hình thái thứ năm (Hạ) (1);7baEuA8PkB4mOosPFlN9FQzcalMO1Xmph24iLzt47rDeHsu6BZDbj1tn9GScY2fleOJmMkS02hgDyqprsZhD9zzIa/PCj4ZiZHHPgRe3DEFoTaOy1N5TCQeEUnMiErQymwQiyCWe5ee8o7UytIYaiMRk0o+64wjn7GM9rrhPFTk=|Chương 1587: Đại Lực đan điền hình thái thứ năm (Hạ) (2);T7h9zXlPykBwotqw4CS02mjB/P7aBKSXE13edE5ooMCD5yhp9ogR1RWhYhW78MGv4dzVpKVkxaEfhVUveRhz2ngYNTXkqb4/QRGh/NAU3gxQOgCBAgswoEGuuHdSz4/HFLTjq5YKdfzTzknFfE6elI9jiyj2S2PAufh+Y1/dRhs=|Chương 1588: So với Nhiếp Vân ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao?;rmov3RSpQMbz6BoM2EIKB5QMMxxAjIKszLNcwTnPWtbOLANdGQVleEZHgP/LTCSQ9UxDYLXuA4Y3xM2A0ltsUAWw0y4kkY0/S4LU5r2gPWZaNYd/tUr0cFsWzjl5D5SPPbe+bWAo4HahbyaPZ68/+ylm52wiExOdd43xw6QI8MM=|Chương 1589: Ba sự kiện (1);5xLbhN6pQB8LMZLrd0VP2QTfJ/VDQnt5U+U5J+l9mWs8yFlbTIfyAQxDam0ZTyAbHzOeP06po1hap76RoLySAGZsj1Bxw6PWTSyLkWzOn70MnIg+nSWB8dOje5ZgIf2X9WlkSj7VZnl0voFQqP3EErNZ8o0nPkebZobsvVjfuxY=|Chương 1590: Ba sự kiện (2);IA8dGOytp+uzV/RrKaI85SHvd13xAdeef1JtsCEWknYUReJE8L5CyyssgjgpkUPKSPVKWTXyq8h55lWmnFVV7VAf1GR7fhNTqVtrQ/7xTY+k8wSvCN2uKTxxDeP1kKFRAOqBLXyT1E5PK/Te7jbvEbhCZgA6fiTHud2BSVat9dM=|Chương 1591: Chuyện thứ nhất (1);9ueVWJqQIWqTLfHHPhJqRs77lBu0xGTwG9a5lcSvXwLxGzQrhcXqGfP+D+qwO3FzX99idWv57HlQe1Iotq+rmozKBaJ4y/oJVL7SYWuUzdH14vV5tVH/S6ww8ZTH3WtFUkYpuSNHy6WeCCB3UMRhmBjSr/XXF5c0m7mVsMM2nq0=|Chương 1592: Chuyện thứ nhất (2);n6RusU0TJrh9M1O/tzGYVLOXCFXdZjK09qG7NZePwruusfYPjTQpNCubXeQbCE/bpFJAChkjtxKKrlBUG6qRBzW4ZAJuvPFvq4MetAocuNOypQfkLkfnMfCtdd7Qzim3eN9upirRxiZ/m5Dbhf+K3eE1c5HqpthDw3+JbXhRxWU=|Chương 1593: Thành Long Hoàng (1);dCnDNHOLxX+HAZYy3KJ6hMOB7eXgOA4QI0SFw/cvzev8TMRX+WNqZCQWCy1R2E2s3MA/B31KpIsk6Vs4NtHQfhvWE9yLS7U8j2MWGA93FgN40DE9VUxahZDMr1SvqlMM4mnKz4q3dGpKiMVZDGk3ZJTTiceB0dh9VaPvRTUObC8=|Chương 1594: Thành Long Hoàng (2);0ReCp5dMArSk0VZeebxotyF7dyGWfH5B192XsuCyFpaWD/oRkcnr33+u9Nt6mZZ2Vq3X7yTqgurUAxtCMXry3Gh+a66KzoWEBOjKREVAdH0pZhkPYuA7Ip5UTdCa0Eo8Ho/H/59DmwdrLerR58jGFtQ93+E8Fc0u5eazomDpMSI=|Chương 1595: Chợ đêm;WbFZbreZAn2APby4WSyvdhrOwKImKmugru824QasXuP74xZdbtQXtIxIyD80JxhLk0v3YgFpgIc/i1CYWWhY2JWMjTTYeoHllx7+5lpESVoC/ZjkBc+DC1Q03pd0uV6Nnu/Xuc2LZFrayeyXlqx2+1+oqXOcPmnWAN4Df9Oi1Ts=|Chương 1596: Hỗ Dục Tu La (1);wbwEY4wgULMDu7XkYD3nl5NLNKLk2CAUa5tIHSFt/TOMpfQgvBBhH3tvKVqW4TxC1CKoCgS35uXpu4JzGVqmn7afN4B1y0n96dVyznagXzMJMKCR0O4d+9K8qe+RMj+G45CknjT/dDqXQ4AyZ8u9kaRUi8zOArXmFULxxPt7BFM=|Chương 1597: Hỗ Dục Tu La (2);S8ZFrwO74Ozy/Q+eEIxpLjr6abQD1o6X8eVtjILE29EkLH7jsRmW5FYp7EFTcBCYMMjO2br414JKPwNkUSKN1u+/k1r2mH4rUw9RnmOgDkHhNTxklekQ6ptKcckAdS/Bqsk0/BB//SSNmkWO8hjlBV1GjynD9VGf0/bWlPTnwKg=|Chương 1598: Thực lực lại tăng lên;xWrue+jTIxaOnuxFyH6rOSyWiDNXKB1XKMXpY7yqVC2i7Xm8SwTwytm27J57gNvGWjMjxF9djgaB4mvdnlhquMK4Nf02J00UVuVaWdAiU1whYs5yVIKSNPfjA0uaUMyy6QnNHPIeBfXZ5m9keq2VvBeGXr9z6zdpZPOL/vC0jZ8=|Chương 1599: Thất phẩm thiên vân khu tu sư (1);fJfbHq9wvq2ZpVQvh0d8GVjdw33j7uohSKEuSnqLr9pQ776/+5xT/zWjDTijLusCH08rBwSKxnYPlZJ3HoH3E0KHe5jJ1bbsoXzEYCC/kFmHY9qVUxrOH01BKz1/LhqiPXIbTzxY1mwNig4x1680nRlA8SmrqWKgSfHp7lJ+pbA=|Chương 1600: Thất phẩm thiên vân khu tu sư (2);vR7FdtI+YgTdg/O8Pbg4Dy+uqpQMx5UTpfO75kXF6BXie1x53ar4VTP345eVybNS31g7BI6cwYUSJySC6VrrV5F20fXHYmTQ8hwbyA7ykJO+fH0SlKruH8Dzr50Wois3HpeGXPRBzm8+MafxWMQdOllweccUBf+ucmH4CwztOsQ=|Chương 1601: Thanh Tiên tướng quân (1);eA6zoO5Rao6uZdPJToFIvsWQWmpVwuxFeA1GTUhXc6Oi2msDV7N/B9gk7T/1BGwTwmwK16LxDhKfZhmBaZN0gRj6rYxCzP3twvYoNbLpxA9hFlHfsHV/qZ6HsRjOEvdHoyX1uRzkykhJHDld4AmyDTDSn8lxuIh4Ez4CIDPKkf0=|Chương 1602: Thanh Tiên tướng quân (2);zXJW3QkoPO4rhJqA76fzH8lZDm1CEIj53LWqFVjtiKvX8l8Ce0ZPBksL8uJukxHQeuRp8a+PTRCNL7JsPoKHaRBXhwYP0NX1mdU1I7UbeCx5ZpcCeyRUU1W3nWV/ajsKz+PTGwOBCpupGuaxdqlcmqU5AlrOxMdseSb9FOuySd8=|Chương 1603: Kim Long nhất tộc;Xw9718u7CdlXLpMBZoImtgSlnmEdwi1QqXX7e3XIJO2J6zPTA+ZmLsrDAMXCC8Mev2ZDSzrjx/XXU95btJuyTiQmC+ZmC6I7vexEiNmA/9GjHSh8f8GXyJqvu6OqzixW86nTzpPY8UyhPZy8PlwqajY5DKzAG/IWcLBgV7D44nM=|Chương 1604: Khốn Long Tác (1);LYKZh+GAN8hMRLXxfIiZrl4Nicfjri3eI12cqaoxbQLIqn8rdVZoFQ7+u1vmsplc10BjkQsR63XjdeMIem8IRLl8WVNyj925IZ9YjdSgzV5p6epNTWoTmYTXdcnyN6YnIJbHsKOvpbwYpIqDBrMeiQ6Qq1jmXZ2ZvwoeJZDdsSE=|Chương 1605: Khốn Long Tác (2);i4bLAd459fxtq+cPPg2iawFVfL1FjL4LzmJVLFGCImgfog5L9ufLtSM13qxyBUvvOOCkBwuWQlE51hj9zFuJPu0e9FDRjy1wQGDVkmz6rs2p0lqme/ONOjUlbGdoShoYfn1alfTthQcz5hraO/OufB/zXNJ4NnTxoTGUeQVOMRA=|Chương 1606: Long Hoàng Kim Tinh Dịch;RQbu6/OjzEXxVQPQBUFEhpO0qYPj1cKVvkOYae3QEHQLtf31tHbnU1O3rZzxSptKnipnSbW/8cJ/jHp621TMghWIi9Xxo41a6f7xQb0RbkaQAgbWrxbmpAWKh1f32vDQg8AFlJ1Nd50rU/vXl+vUqWAOigSL0rW1NDu6tGMHG6Q=|Chương 1607: Lẻn vào Cửu Tiêu Long Cung (1);481BA1LASc0yrE1/NtOg0hCzFKQilJBDAMmxn5nok/PjPMbqzf2DLQ9Xbl0qmLe4BZjmHrLS6hpktalxUwgusuoBFR39iIto40q7BwrDzMB6nPNAOUnkuEGSTKUQhX3zpPSAqoONwZUogS+t0aoA8YH4fThHRSNigx+hxzvrM6s=|Chương 1608: Lẻn vào Cửu Tiêu Long Cung (2);JTXuUX1mAvWhmtkmyUdyd+Ll3RNFgeaE+m0Km9qtnYpZNy5lwvYpTSDDslq3lNTW3uGLOuNXe/g2wM5vHIfTc6Tclq3VJnRBDMZL4vLpwUvjHDxzbEpNMa8I3HwPJo0brqK1FcdXKodXdESTgFJtp/5SBBVW5n/siUTq+nmTpT0=|Chương 1609: Kim Thân Vương (1);c5qRRhnJH2lzGUnFzh6Ykeed5GezVuwrtWE4ntqr/ZXbdb1JKT8hle9ZZAwfg24K6M42Wvb8Ko6ssH7zGpqpOTM6PceJtPsqoStcUa3jr6zmUGPiBpRMpoqV0bYA79BELi8tIspJm2xXg6bdf63xyJvWr8f/7lPuUyTPe3dunHQ=|Chương 1610: Kim Thân Vương (2);6lH7YAKlwm52B0UuY5jQzCdkSXycs1M+fQzbCnQhDLm1OF+w6leLqBbInp+ZlDW6wwi51wzRoUjztYTRHKzKNpjF4VC5PLQ7WC408eblHu4hCQ72yvjwUb2B1dyssKbZJxNtsAdfjVXVg2x+RiqmcvODXdmzXiAiBPRx9ZwiMAM=|Chương 1611: Nạp Vật đan điền tấn cấp lần nữa;lIcENpescPUu/69mEqcYFoDZef8WwOjCKONbfHRw2OWXFz4xrvX37VuF4iywDkQ+GLSSr3jmu45D5dL767eVa5Ia9El28gt7lDf2Q8mI7WfNykW3R4MRNwUWOLWITXHEIJZ+afKHukep32DMtiJKxamYuxtEA8iT1IyXUT6nlnY=|Chương 1612: Thanh Long Hoàng (1);TflRYcxzG/vyFgRmckSOeEtAo1qo54umUpWkN54UyRfE3NVYWwbjgJ0g9CT+pq7TUJd005+fGn0XIc8UcHEKwbyopGSDjURxLaPGSzRs92LBpaJ/aNzH3b7aIjxZRlqpi84afb2ch5gimBrbvRql5l905cOhq8Nl2A9oZZUrjgY=|Chương 1613: Thanh Long Hoàng (2);eUrmGd2C3fNPQhKGsQPyujGvLE3LBT3garZPl5OnHOo4+G/lyQkp/TuRFSx2cHaC6oHZHSWmXHsuV8I63PVK7osVF3IWS1UXXH4YYbzd70mQjL4PtBYNmqh06yXaxsdnmFV6I3EBpzCxVZLZrJnGS7mehF1/Ercl3+Gm17kI1Do=|Chương 1614: Người Khu Tu tháp tới (1);B7r7HGRSGVswn+IcutXyyJSojD85b3+SpIy4NJ2381RmySgQGALszAHJFWLI33KAa+90x//LvBltFd1Bi4w4LWfOil9agEk61UQZEACI9FB/awHko7MaYB241FfcCJPRa9eNXk2qS5HVCReoucZzw1WXm/9alBRpcm6v5WI9VWM=|Chương 1615: Người Khu Tu tháp tới (2);LLETYcknqlyErN/Kraug8hEh5ntRwtNWb2IyYmQgC02qOKXm5bT6APkkXg9BojzqPOhhQB/eTAYdWT5cb5GOHnOXijsy8A/WXxR59RvGXQUoZjO1KUhHh3AsxURzaMeEgPKb8d1NCcEk2ahX9q1FjKYOEfDQ9ZEnkotDCZjIv7g=|Chương 1616: Thành công trộm đi;v6BKPpRYDXNwtMjWBrGCqF2KZP89fAQeVFL3aV+6Ik1Eij+lM9Nj81NvNqHUrx5cweWULXrAId2y8KXy1Dr7fLIgs+zuB2BlcHWMtaNDNQ/JnV0kY6KepxNdtGkjZ1HwspxrMMEb7hZ0zFrowycYEQr13DaqDIzJQO3q8kewgZc=|Chương 1617: Cửu Long liễn xa (1);4+6m8SYhnSoHjGhy75ViSv4FSAoaohYtUqYDNggNmyCbQjUP4hDnBmnyR4eMh3pxgBsmwxBjemwD20L9SA00HjP7+JJoSLMwsmRzHUBH2fohZJOu07oGJdXNFCv64Pr1318Ka/iOdBRGcyar5+VapocMADIZKbKmRIVldtkbjAc=|Chương 1618: Cửu Long liễn xa (2);gKSe25uLrCJ7YYoSw75LXgMsiGgwU7PMmdk4SJ6GSkBW5itmnymoXWiBl5NdMBNcb2lJacAsMqahIXKhyj3/SqavQGKGv4Y9yvPe9/dYVzksrj1JDqStmzU4rK0iBMtT/vfQ2b27On8HV/f/Ar37MyqEcL1UG3aq2TObq9dGUBs=|Chương 1619: Tu La Vương xuất hiện (1);2/2gtrhkOZVXeEVLooUUttWmiCf3Kzgq+0+WxVyp0db3yRmUMkZGNApwddObYmUXHTXxhouwTxisQ94iF2G0FoafQ0xIplUGjkGyrRyVtmI1VuwBLjP1O/jE57IEWyEWSIz80tzn4+61MJIm5iVEMTKPCz4YiMfP7HyeblVdmrE=|Chương 1620: Tu La Vương xuất hiện (2);Zlm4XzsnotnjuAN8g599RT4WwkqgBF7f0kcQkPLRPdG3IAhcdPIu9znp6skegRmaUbM/6rLrJges1Tzl6HtzoruKMY+3AUsWrVY33W6tzieoM/xce4RGFw2ICT22a5Lg7A0HJFF5wJ74a8LxkqSAJgtzoTM4KyNDCBPtsSvMv3w=|Chương 1621: Chuyện thứ hai (1);6/JkgH8UxKcus0E32ccvvP8O8/a5qpeCVTcR4ESvAvlhVW0mH0DPYFz7jlgHKowD6e5ik14INEaN2Np7bx4AfEwx3DuTqxih/id1ydFCYLGXy1k7e5C4xcz3rRIwT+6yozZQ6bbhnuk810rYwpP2oB8wZhMWAYboGPdj+kyxRxg=|Chương 1622: Chuyện thứ hai (2);V1gMFg3lvTfHqQtXk6GGynG5sK+CBcz5urxaqHpJONpB5Zobv/lyM0blAgj4PHEwkeNFMpxnVTGfAnwqYHeR1GhcAKnRD5/aGpVc65GMfITM6P86MNlR2wGj9vRwEhxqta4tVb6cdGpZlJhqCzDtRsvU6E2MUIHqx2WxSt3Y1lw=|Chương 1623: Yêu Hoàng thành;9szQPjqD6aZuvRLKcxB9n1HVWFaxuDq2C3n8QXV8AyrjMoK53w4UtZUuxIFhEVxbb1oTz+V1NkU0EjalmIrITXhwHJNDWJ0jKlqV+GisjvsogKPyemFfyfm0yEyhREsf366tWsjGgkJ0EUFxwfA/Kfqavrirc3D531XHIhMwrrA=|Chương 1624: Tuyết Tĩnh Nhi (1);sLuqgem8K7hXCRwjGVWRv2Bg66eG7+VHXE2UXR1sSRXE4EiYVen2+1I4GeT+bMR+FCJQyj6j1AXnjmsaNl6JEp0kbI6UpWbh8ZHIeMHfiZo+aoh6AZKJc5eF9Rhgvi27DGxon2GtOtz4BgzwN6pLWwea7f3x3vIt93CQbCP+BVU=|Chương 1625: Tuyết Tĩnh Nhi (2);ZwnpTMHYIr5HPMwH9D4RTP/8XwoIAgYbSYvfCQ2V1E3QWs5bVC9QekJfJJsIv7tvnSuN69F5lpugHv5Frkq4KXx40R9qwNh10O/Z4FozyYYo6AmxzMPZmGTB9AMMXNmnDcePzVbYlnpOgQDUWxnXf7BacPFstSG1D308Q9YtIf8=|Chương 1626: Điểm cống hiến của Nhiếp Vân (1);ASyhC1V7lArbF5KpwrlzgcKDl9QcW/JgN8udskyNcqB5IRXZINM+czH6oqlFG/LI1XOYmFTdNEzEejrZG+6lv9TR0bTUSzhAy6CT3bTa8Vj7r7845eOswo/64f6JMzhwm2NUn81orUIFRCwAogv0hgnRzC17Fn698fJM9GgHMJw=|Chương 1627: Điểm cống hiến của Nhiếp Vân (2);qssKWT7YMAgTBL+4P1iwTBD4V9JH2DuGkru9pV+mkNRPvMRm/QufnDo2cmLDSpi3ug8nL3XqT0GknOO62uQkThFrFrciLGMGDRe2Pu5rcwvCvtL2HDSGFuN0tGgMOIPHFUCqPf/tLjR4sxsndBI71K6EMnrqdMc7vB62SG6DDzc=|Chương 1628: Hồn giới;qOSlgln4OMmONMGa5z+2kxMPk3uPrAs4ZP5534HftQyzdFqRvCyvdi7iztJf+dzSlC8zM4Uu140wuOPKnIavzPvKV/mtn1dEBiz3uStzIeAJ7mxQODrRrUKGujWMMgkanU/j2SV9rq4OJcniIn+w9UV9IibdiKaFKGiBx1N45VA=|Chương 1629: Tiến vào Hồn giới (1);QPv/BwrS/a18nxFPhI2bej2CjPLfwtf9R1JEok1yp+JGdNTVUeSX++fmMfRnYmnL4qvU8I6AnLLEq/1bcJJT8sCQ2Q2TqJwJI1Z8q0cYbakp/H2Rugcaw/iTEqYTtIP3K02v9H4JEu7RgpCqidfbrVzmiacslKT6OEgcwaxzCP4=|Chương 1630: Tiến vào Hồn giới (2);//0xtbPepGizbavAzoW56N0o4xpf0BF5oryT3ypZYjgLh8GlEj/MZc23R90qrK2Fz7lR7BdR5E++PTr8RTjSRBTWxNqBeuKtg4gJS0wtzYvgrKp/SVC8KvCShh9+yxDOjEmwts+NK6QpoXhpqWrK7pWb1kn1zG29CPkn6vbn6Ww=|Chương 1631: Vĩnh viễn không thể sống (1);5/OCc6qd1cKpyiNQJWD9g1vo1a6Nti5JLFnyWY6o7xYTyJpkh7AugtzmwgTMPl+9+y9r946FlV0UfYigWK9hJD2XEQ7ogZOI+wFTvNwy7gxegbV6+PyY72VTnUdS/n7yIJsI7KsjoKkkMaRkOwydoTjwm5h1uhqr770pdXp7dZg=|Chương 1632: Vĩnh viễn không thể sống (2);rgDUa9Shp454lVgVgjvXAijMRWNuHBImM4eZqCOc1X079XdMWaAozStyyNLukGFpCct2L9hCsruL7Au5VRlktqkNtIKNMphqdCET4GYIdEsvsl8Q0+M2QhMlnXKj5HNeXeArGCwuo/ICKJP9U8w2adHhz1/DQ4KVMK6pbNO3gfg=|Chương 1633: Văn Húc Huệ Tử phục sinh;qc8N3DSLdhu8llqmgPoZM7sh/5tJP1mdRM9A3aoQyoT/z6gDuX9ICTYPYsKcpuK/o6MF9RsHOPsrrDqcCuNS2ugF3odZLQCHmwlV7v6tm4jMfs5i3uysUQIZyzchvuxLtmZsFeG+nvWZF1w6fC16T6e4GvCbspJqKK2Trji1nuI=|Chương 1634: Kỳ Lâm Viên (1);/t0p4NnpGoTtAy3Cly6e49OU6boXSqHL8yyMiRc63Khdo9R2qnvawVjGEvTt1qROwHzRsHk11tMupOj2rUm1Nehe+fpxgM9w9NeyNPgBjb3WBkEuwA4g5ywQIiuhx4P0Q+PeAoGVzDe45t333D12sq6+3LVSIdG8TFu8az+qc3A=|Chương 1635: Kỳ Lâm Viên (2);v8adm/AMyJUhlbVMbTZqNpU4yskApNKBu43D6sFDR8MSs5bw+XjSTgrgArXC6EcFAIzUHBp4sZxX5obX33Pn/PWayytCENqVs18oUW7WmDDSwsQjAK6AFLSYGGHzqWtdAtmQY69v6HZPx8wV/9iRQt5ZBxjntzY+zZ84/oGIH50=|Chương 1636: Ăn cắp Linh Hồn chi khí (1);AOFBOavcngXeRfRI+UdNxNIdSgWoYTzoIZfSC5yHz1B0ZQGmgvNnmlkOUgwRFGfB4FEQ4YyDZ5EjyfTh7Bo9gJfBgLBDa1zz8/5p6GBNUJw7kTijkYekOABcwelRIcyj/wv9oJQ+oQwHGBssmrsm2AKSZ3k7eaq9OsNptUwOL08=|Chương 1637: Ăn cắp Linh Hồn chi khí (2);Z4ZFdzLrOAsPGMJvMVODyWh+XTfaqDciYEWDzKbZnHAWTQZAdtRA0sbyfT56L/eRT2iwNE20UouKhoKzhWqVcZJ6E2MLea0BygmdI1dfwXa5eppc7pSVJrsK2VTO3reSXJhotYlqGpmwUgcBNsH9p+CJjniZb25gjSnyzlTVjLk=|Chương 1638: Bị phát hiện;bas9MdXsUi1YrDXC8yzdwcGeBt3mGGCuKMPThc41SuVxp34/6xKYceUuQ6quASUeDlhepnhQi4tBodpTAuXa3PWTklc2qNUd/+WzuVr1mNxpTOF57pzNpWE04LRxD4i0dUmq3n1RuICz4H4cuxYx8R25uY3QIfK3hUy+Tk0n8yY=|Chương 1639: Nuốt Hỗn Độn kỳ quả (1);o6TuLekW/5quHkrFcrIiAx8m/0rZOgNnkpeTJr8JRCs8l7fxosaLqOtJs6HPB6Y1TcgFN7R/kpBBbbWAYAFMLxHdhQW3T/+DfW5wrBWb0igcW33XESfCKtyZZNPBxtMmZ7nv9b8efG3o+9x/a05Y60LnlNOvfLyDVp14+H05PxY=|Chương 1640: Nuốt Hỗn Độn kỳ quả (2);wp1xAmt8WMg0FsFXbS4OI/n9XWGdVPtY+i36E7FRzvLKdc70x7HypRbvOP/jRqeJq5QJBvSP+pJMiVn6vW7GrU81/kqz+o3f6c7IzN4FsoT3+3XQXRtsBTvjnS9Mgd8bvpNQOs8RrKyqIeLSRlQ8FJ49l7NTxkFitNIuSFypfHg=|Chương 1641: Lần thứ tám Niết Bàn;mKSv+ZUJhWCIUv8YYPo8wkcCL9k1YoKCbqMCI3GNyGa2cioLW3UMBOzi1HqC3od6aakc4y15WZIJQSHbGhph8U6O+7B/F608oop/ONdiOno+0BmFyP2dLlal2Wq+XvkB9f1+sZWekyT2whba4ez4Zl8I8gZXlmlz6P/C9TXXwsA=|Chương 1642: Tháp Chủ Ấn (1);rtTz8CILHOK7l1RhmF5Dx4okVCtaXrhLNAN6MehKomHTXKHISKayaAAbzCbMDK89xrn8P/Moro7HnarQR3Ns0xV+ND1eHBHIj3ljQDejwpAuRRqoYdeTXVQr8/LP2BRUD+u5GfFivNZgAAVd7DMi1dD4WIMiGsUst/53uZxqvkw=|Chương 1643: Tháp Chủ Ấn (2);bevfH0i1mxMm+nlxUEurD4yTi4u6qk+H8QtF+rFn/yY6oCXfvOfcsn0o64mCmS/2oEGJtSb3Nqob8uhJaGR0so7vuLTIzwSxQ9yKs2/p72o84KttEM3zOYg5chM8NKjd4dhyh2Ev5nWXojOpPj3R52jjHEcDpOq/wjApuCFR/84=|Chương 1644: Võ Đạo đan điền tấn cấp (thượng) (1);VHMZaGifJ6DatkIY/1jueaV9hlSC3Mw3Ure2X+0aP8jXGtfiMunj4vVaV0sJtlWI1qbvbipsz8MsGJIrNtcfSs0HCSq0LW09VfjESGA6Ex5grkG6olL+O9gO8YEg8N3wpbYWu8lzy0UtzVH4fvAwyimj7DCbKDnFZCtQ25pwYmE=|Chương 1645: Võ Đạo đan điền tấn cấp (thượng) (2);wyw1t5+LVG3R4sLjgJYibaIgs96iF1gBUOqSCjM62vK/u12fj3lpMYhz8A5396JdLmqtldU3H+F4Hh2dp2FlHQk0sIr3gB3w1eYO9kdlb37cymETn147lZpU+osyN3eos1IC6FctJnD+WrP5QPcUsJVXyQk1texqBCBWLMradaM=|Chương 1646: Võ Đạo đan điền tấn cấp (hạ);102NaQdLdKOir974qNoKKGwkb4MeSZ+I+jXTiZth03DmWAYPIe9ej5OElxBC82l0fChKzASKahVWC4c5bY+5xlZwnH9KvWgBdaKT0dREVZF2Gj5UVunRQo7x3wqVWHG4CDlpgd3xTM49hCyoZ3mcDBCBCpiYvWKxCskpSTRbqtw=|Chương 1647: Hoàng Phủ Kỳ quỳ xuống (1);ocLI1JNHF58OeQr9kYbrZkfQuf+mbD8dtzS0gRATdWUjfCXBpu/4pqrnGdQ35OJqqW5wcQHYkMmyoIdTl5o2qinltqHWc+ZXAVHZxvaYsT8X3tKhoR6u9MlCsmDdr+OtidLECLpjq9xJfgX3FxuCx83xPLlTt58RR6VrYbZIuis=|Chương 1648: Hoàng Phủ Kỳ quỳ xuống (2);wufjU1WGWIVxqMLRUMqBz1leYBY7hBFefVgbNpYC3gO3+SY1z7OVKnYIvEus2b1xGDUuLLwo0Db28ACROqLI5tx0WC9pEln17MfLNpVEVNCrxH5G5Skp1LZko5UlBDf2wVEbE5ZBdvglobO6E5rfT5jR1BFNjYUe/1IOtJ908bQ=|Chương 1649: Linh Sơn (1);jR03mNjc5c0KwHldW/iYig9AKlyIactScpEnWTLjcvX98FiODLZnrX8ax4SAAd7cRKWMSgAmXA/IJOL17EtXtRek8SQ77JE3eP0spzttEY5aYwPfdiuABry0Tn9BNW0xezL6n1WLjKo/OgiZfLldk1LIAErQzKmDdqmgIOBnUWo=|Chương 1650: Linh Sơn (2);dDszUPiwfOZbb0tAbxI1vcH9BMulKW1S2NJ3QdGv+T9RcEMUCp9GvYPBnhF7jCR+I6oAh2Jwj2U+NKom0cBxUpac3EkHUyyR2SMDMECiajqAHG7I3kl9Qkjuxzw+Z9sgXZJcgf84Jk7vi8hqAhopodOyVFcxF9UB2Prrqvi1VDo=|Chương 1651: Thập đại lão tổ;HhoAv/HcRSZKJKoEPZ+qisjCTBqui3tcredEC9N+kB4kdeZK9hXeAf1VFw3Vxg33JFT/DM0/ZLCG24R0B6OwmdEHf0k/TvtkLbnm5NLd/DAKYUeLOb2s/tpUx+a1VQHe5omcV6z22+mY0hasLrWe9dGc9l15LXtnznDBDes/rbI=|Chương 1652: Niệm Đà Loa Bỉ Ngạn Hoa (1);Z1mr9YduvRTNv0gfiJR0Ajo0zoUm+PA+mDmJ1AgeYjEpY3qhLrCU8kQzdwxSnGHvmJZpMs1DUJDDUTjEW4rwYwdB1BSt/oTrpSA/zjyLxVBPcuk7liEPfLIb90BDo3v3mlOYSsHVWwRw9rh+j93vWy4zTauACP41+K6B6vgSeZo=|Chương 1653: Niệm Đà Loa Bỉ Ngạn Hoa (2);JoT3BEOdOOjEAIANu6q8mrYpfSOCH2QW2hX+H7q1OIRhnh3JDNjXiN6nx6g+qgakr184+0SZrcWpsyDPSEp1y/G4DVcQC2vwcjIZ7uW7huL4wqYuCus6AzSGPhuAMS788AKjUmUG4VROTqFzNZ1CPDlzcZXOhjXqhTiLskaR6C0=|Chương 1654: Giả chết (1);kd7PbSeAvUZMFZNOSQHrFNCQ3LAfryRSwfKhFmHgCm+GXfatett8pFbc8h2MxXDA826iAC4DK9BX3EoGRrzaYNjJ/iNQG+rZWPXBw8hyS5Au/QV5wG8deR5+bNl/aDzjQm4ixybi5ObGfVV3X3CFB9Jo1k+VLucPzAwQJ05dTVI=|Chương 1655: Giả chết (2);yaVNxt9wppYSZvSRyCmzmSd+eEl5j4EGuhcMiwQ+AnjJqH4gVMHM3baIrH/NZvq8I/U6dB7HXVOwom9BdrQmtxe2QItSFJ0Uad01Kt7yyVsiat3rvXyMlyO0VrC3dqIi8zs+o0NwtoNGhm/B1n56L+oEzNA2jzdbhEHHeJbyF+4=|Chương 1656: Hỗn Độn hải dương;xl5CWg4EOURJ8+NsEZBIBbMIO9iW9NpsYVK6rEAfL12X/foHe339IA5TkC3DFcQs9kGk7Lin6XCzVm/trmJSvxfEbomlMbFqqxXcwUXXIBl/rddjZCRWv0V6siVsW8cFyFCVhXJvI+o3W+EMY021qQeeRwPHyKVhltVA2WTxZPw=|Chương 1657: Lôi Đình chi châu (1);smKb3Prhz5zCjS5OH5lh44PpcfWmznWGWzj8VoUuxtdGj1KW1giEqASyHt96MW1A7h0Be+DXPLk0KM9MwMc9petvFdTIa72OjzoIpCr9EJljyeSIqEd8rI6BWzil0KiHI8fhZZ55hl6jrsAQzZnfCipTnfcOVnBzyRc4je3E6gE=|Chương 1658: Lôi Đình chi châu (2);rfMNRWrV/1QHgM02NFIzM3Qu74nOLMYKTgFszyLV8WPhGTosB8dAvEfVe/jcws9s0u8Ij4VRcJi9IRIViFYITpjT8/OzxLyOzg+2k00Fleei/75rxJS3QiXkUjd6SCF0CnvbbgTKOLXBYM8cKdYVSGohoYlFdhWa0rDveZN93C8=|Chương 1659: Chiến thắng ta liền cho ngươi luyện hóa (1);wcY/Dd9cRTfSahA9yDMt4FMR7XS6zD0jMbdkIx2DP10qNGVrjuCJQQiMmekBqWmGg+3HAc10GE1YVCuNq4qUc+Dnz3T070PemYF33ghSb9UjDevVXGo0CXtKgR9sNe06iBwXZ7Xh4YCFb0jW0n8/1hPzuGu2VCuX2f+HmuataL8=|Chương 1660: Chiến thắng ta liền cho ngươi luyện hóa (2);J68eyJSBXIsFTxSbIvdzfX9r3bdh+6LQ2B9TwznfY+al2NzJ3MpcyJkckAw9cK0w8CbL8bhpQCz6Qc/Hum7BWdmK41iOjlqeMemgDi6+DYbvtvgY40t9VMs0MSsRt+Ps+ciCg+H6vgGRtJjUCNSS9M9JHQTKUVNY62LwtksvYNM=|Chương 1661: Luyện hóa Lôi Đình chi châu;/6gnptFyEwf4OXVt77r78xahctrYH3eJOY8QxT31HWjnTVaYUW5nyf6/RCaBgUqrv0Hxo5cANdRnGfbfH1p1g4+3SY9LhBXc5mzuetDvcBhjkm3Ip3dth+Zm5kUL9cxcfznzkqWq2d3YaP6MKqzsm/4+24/7+pxvAwtYdPofjlg=|Chương 1662: Tiên Quân đi vào (1);vSjDSu90G494hm/PUhYO0XPZHYiVl4Y+elrfL5ktgLaWw+fcx3YL5v4Wl1C4EWWzD3quv8wFQEVKr/ntvXvqIFVhH/jvoND5ZITobCwbhuOWPtCQ7PocfZnixXtBY/YLpqBua1aoY691ITODOH+LuHxIjs3WUIhFz2fGfoRFffQ=|Chương 1663: Tiên Quân đi vào (2);34htF+zg+5mfDZqMVk3dST7NSGNlgK5qAZFGu25qqo3AbX68JcOaOLEGrMKeDYryhds++CUZSez9F6BaNdkS/f9zmgC3xEIyytM0ul7fqRTJlrOMa9o5DjaK4NzltEjmTKQixZ8mzBTIc0EeCFyMDePllJlJFAeYHAPs2HM4RmI=|Chương 1664: Đánh chết Tiên Quân hư ảnh (1);znBetEm+Ifwu8q4BM64LbaQiePOUyxLBU2wNbCz5BEh28MF76309kRFjdq5wKd2WFVaAMy4o6OvqUIob0i1rU39vcX26zAGHs5LwxDRilpaKx0kxCpLMcIRmH9MbDyThK98FwVT632JC1hlua0E6gTacPqsSREMMHuGLye2DZII=|Chương 1665: Đánh chết Tiên Quân hư ảnh (2);9L9VfwS7DnCg848GSitgucA1rBdENEBByoAvRUPNrB9e6aHHbaOPUtEXWWWjsE2ucot/xars2AjUoAbAsXvVCkeChbORXzhdTTNmS3en+0IEMS3jTcq+KeNIucvlxRNaTMRFTSaY+PFJJhgN2RB5ACzXt0djZJ2lmSWpIf/7bvE=|Chương 1666: Đối chiến Tiên Quân bản tôn;nXkIsRaT+mXEwkZbXn9AyFTVso4Mb9dCuLSDtEiVd7HeYszVXV/v0qnDjvNyMSTrrbcRnKwm4Ia4kzL06UjiLvVTWGwamZ/z5CiTtG7Lx3MXxdvmQFv9OvsFQJ3O2TPCFqbT5epdCgV1cczutKsX1p+hbxeIcm4RKMpwDpGDC/8=|Chương 1667: Đánh chết Tây Di Phật tổ (1);MavNHJuiMB0Wm5l6n8BNNVXzk6uYyqgqM0VWxyeJBc0wwrwBy0DEnAdnzDtn11RIo5yaKoK0qI9wnut3eK/FBFMy2rKiGD/aaUa1reqwoQ8CRMOeJOlAm7Gs0yaLsAk9LXHZDBjYUPJOjFkFXK38gl24nBA4dP4w1zbOJT9W2ik=|Chương 1668: Đánh chết Tây Di Phật tổ (2);zxgc7/3rptN5IsSaqqhoh6d5ANQaf6J+moovYxgMsZ4bLs9Ae7S0RYjtIu1JZMt8BMAYypoBgFbyozE2pdxOlY3CanCJwrLobXl7qja8sghr7keLE+ppv9mZreWzSXoxFANhE124vOOGF6ZqRlRhy20FrZTe81zI2XelIoNE790=|Chương 1669: Lôi Điện thiên phú hình thái thứ năm;4O5KorQPW6+C6SiQbmSx+6zZrB2bF+8fsUtPKPtQM5L0Rtxs9HcDDgddPWiebadEzH2ARwvBWMOGg1rRVM8Yekbkf07GSk+w7uH+FlnNntvZqmB21FXhvD4MSvGtif185kNd0bM2834q/0yBJcCsaBlQ95ohtjW5tetVqjf4Rso=|Chương 1670: Phật tổ trở về (1);l8Hh9z0NrfMiGzF9AcFEClzec7hZClSTWLlIJYak/SYoSAIGWXa8vSWlHIvCXinkvGHtNQP4P9NPpIhh/APmNZ6W2//1DsYCVYcwUEpPNyNdg2fdBIPDsCOxH9mYnCCI3BOaiu+7YSg2SwXqRB4ncmToIkrNTGdi8i7fgmdF9VM=|Chương 1671: Phật tổ trở về (2);ESc9n6HgRIdlxfZomK82kTd1kQDLDvdvd/tKZEZNCDQ98n5i9g3uKq+1UYMbSzNkg0Qe7xPmuhe7LGWan0DyfdlsZAcmCCUEphUQINz5kpYDV36AZFvhLhgBgH6uCq4W0lxSYIRe8LwWFoY0kTMoWx8uvDhdm/yfJO9OjojD/nA=|Chương 1672: Trở lại Linh giới (1);cz4gCiQ5Jpw6Vr5h5UWR8kVAv0B4mTC7foC/sJQhZUVm+i9fUQIt7mw9hjBgfO4a3ljfNNQcrwkgndwX/igH0DB9L3wBpV3TPWR2THlebqSntfalrw12yfHmrl4/fncUNyej9zwFD2fBO/Dm/j/ckL+w20iWFfocGQBojZUMQrU=|Chương 1673: Trở lại Linh giới (2);BN73pR7LHyFINshkenK3UZfowll85yimyKNiaasa4Wqexd/V3jVmufXTAYwjrNikY82sYlPh9jrZ3Xu49MrbGuCoOu6cC7XgjHNPJN72KjIOtf41JxToIvV3sXofFnGZ6DzIpzcn8+5CNpivzu0JarlQY2T1fIJ/TkHpCIrAruM=|Chương 1674: Là các ngươi bức ta;oHIIsVkZ9BYWzPsEGHfonFOERDeC6T9PdWA1qHIlj/xrqZmDHEArxl29nOB6d5dM1IsWz/43V0grJ2PTuj5ZZfm2pjf+sNwcMbp4YDMzUBGz2wNtzoCAASmfLqq44q55EBELeO7DFibu29YQwkh9tdVMDJq9L+sZxuZDco/7Erw=|Chương 1675: Nguyên Khí đan điền tấn cấp (thượng) (1);ZU05BmCjqiYb1FFwa4xH7hJAcyEUtjGDpOSYgxHNdf4HFEeRENybNGi1oVW+8KqA1/H92vVAGUju2H50UZWh0K69iPOEhZ05InX5ddkw59zha/S0VTXoGnq9gxmagbaNLlG6/1EmLBjOsyDjInB+qyWGiQvPDusgDr0x1Klmozg=|Chương 1676: Nguyên Khí đan điền tấn cấp (thượng) (2);DipJUsikCV7VQij5O5WqBlnR6WqHh93J2UZVCYVqEWdQ8g5LIQ6TEdoac6b07Pn3b3IasSneNaPQ+QmZU8RzU0o4jEjwLiWh/E0N8Etw2VziF4Lp80v61xvwkZp7GTyqoG9hH6zfrOFgckofwslTWSJOKftB9qjb5w1pZwEAfs8=|Chương 1677: Nguyên Khí đan điền tấn cấp (trung) (1);+RfJQhxFHa8UXZ6eHlbZ+3tzQYKxTMbGr9v+tx++Dn8iX2px7crL45FSz+2kTSkXbfy/ScwlluRY5BK43cv/J0KKQHKbsBUrwdtgfg/7upMExQfdu+j1xj1JN50s/fa8Dl0M5MRXNRMrsBYmGXsALsJBu1yUh9sjQpwt6C8R9kE=|Chương 1678: Nguyên Khí đan điền tấn cấp (trung) (2);V191hvWMn4E8xKSwHwzoiKgFvT4E7KUCdy+CxwobNi8eg3BdKEN174S1nqh0od7JHDmEiZ6AR2bOIJDKN77m59Bw5i+hZ0uvET5X7VizFuE6QuIV/tl3YigJF4BrI0zdnU476lbIKjyu+C+Qe1XGJMGudlCPBknicKaAdc72DT0=|Chương 1679: Nguyên Khí đan điền tấn cấp (hạ);Nq7cICy+l5ZDo8hbjBU6VUspbI+R0/WT1fNOIh6CHEKmg5tDVgxNFT/daRPxNtpn7+4DlespyyD88zHylHpPIJ9UUPovKEeRjWFhw9prTKkxVFyelDBDkoGahEBdLLloUOA4rzNaTDJVt0TqR251G1/HroQcaG2O1C+UsvxWV5Y=|Chương 1680: Thủ đoạn cuối cùng (1);II9PPNpFvGW5JTEX+Gq8AVL/tBGwl8LkjGi5Ed0Kyw0zHx8/2PPuQVfpE8A17RjeD3Z1AENbvnkHiYD/90NiDQCKi93hUOdVvtlXzB1DoQWIwKOoQVl1/OGRJ5ahg5LqBYc8fjmHXXLuWy2fYpMxyaJo/BMC95TB4B3zkiHp34w=|Chương 1681: Thủ đoạn cuối cùng (2);wIA/J1ujYP8Ilj1qisXOml49vpkyTj2OeeEVD3E0w+asiZLjRzvMNwvykA8/Y9cMwWC+0UYZvBrJhHYdtA8tDQfyHKGI7q7E1om0YAmcViOx9DzEMEY7iNRluBqMpc5LglHhfMyMXip/6NJyP6ATpBxzH6850SsB0hiGG/BVID0=|Chương 1682: Đánh tiến Đạm Đài gia (1);q6FMYdx4gm854pxK8LW7RfJbCKMHXTVPeOMLykFl4IbPbPX2Fcomyl1dZQP9cm96CNDHXPa2OLPtHGw+A8EjD/drX8pmL/LHgLi2FVy3de7GtXH6+I81fLQvEowyWWMsZDp5f5oytgZMfLtsVtxxi5raMwhqJLv/u9pZ28+6Qlo=|Chương 1683: Đánh tiến Đạm Đài gia (2);whPpbi402nYpEjt/+NNkHCS+nlKe0PixVlyQ/UG0BuznOBGaK3LvX3GhbE/nd6Y8Fz/uxTQCzhh9H6JQ/UXu9ZIb4nGwyrIh9l3ReOtX+wxg3bTcheXpYYC1kbvXs+x99GHMJsnHCc/uqdd/jE45TajvucpQ50jNrviuE+pHLRY=|Chương 1684: Nhiếp Vân tin tức (1);Uzs36WmISYgDSDMyng8I3w+JRjnqm7y1UJbrchz6Hp1QXxp+8tq3W5h8mDaIk2r21NicsbI0mhaxxc9o/U1cQi4IaRRYUxlciNCYX+QbBfnWWgqtAJImVcuE/1kvUG+P54exSjquyjJw8S9G9cTR2AnikWM9FR1KLZriiVwGr+A=|Chương 1685: Nhiếp Vân tin tức (2);Gzhu919nIbP0231VlrwpLI48jwtFgvB7Dtv3OQMHNQ/+iQAZhA4B+dTfrFAXtx9WdaFAr289gl9rWTMt0P/3TteCJUbSP+xeN7AYyDHp4n/q0fI/S5KlR3G4g9ZXqpmf0rLIvNknR9mxkTkf3gor2PwFLa4XKebixRissRAbaWs=|Chương 1686: Tạc đổ Thiên Đạo sơn;ARSoAqhjmiKNeX4evMEPb9BWwDuREHZf7zP2F0eza18E9AGOtzX1uDkoEav+5evk1auYlB4I7IZWDQebfU7iB5QuSjlHoYE1NZ8ODuTfP0MdrUc+oQW7dAKCxvFOjzvvLoxIITWHodjHrek/dPEishXXNyfJ0EXyC7eHTdJvATw=|Chương 1687: Liên Nguyệt các (1);7qEOklk18mU7EWwRV6qkO0VCFkVswn/gCHSIWlW1/BloL6S04WRTymH0JP8MCeHatJ0X+niKrNqtcRIf5jgUQRjgX1UGFbbrE9oUmK4rFDleRZJXxhyQbGZF6zKhzigp3ZD0upJa69b9r+/AmgpL+ii+Top63rdUFCnyTsT2O8c=|Chương 1688: Liên Nguyệt các (2);lwUdRhXD1XH+QoHM0T6R7GFdMumA6Ro/WjdiAN9MjgG0+zNlJ1My2F75fiySsrzlDfhsbYgK1eYEY//5Zo9zkD+M6Vxr662ZOAAeRVor9jsRvXUvIB4qA4fdoW2dg9qKPmpWulm5M9NnH0KiQIi9cC2UM8I/LfycuB3MNZujQF0=|Chương 1689: Mời tham gia hôn lễ;i4VExn8WEPDEUuDraUQp9zvaOlcjFR4buH0J09pHw+ywKTxH4tyN8Uf9/4pq8os7pzH/b2JpUuGn3mFevWlPJBBTq8P97nvjtLLok6EPRgXDTeCFdnKRrU31GzxS/9Mgh2v6RcEM6r304jF397X/7M82lsQGAbEwOFQgb9zQhbE=|Chương 1690: Trở lại Phàm giới (1);QERFdmXda6Y3ohhj1o+Fffnq1SBYtS/7UMHZ9klces7uKmm2tI6XT6591WpVibVgT7ss0xLsXpew565KUCXyKW8qzGOK55iAWmOt/NZTkbG3mowBQN2VbfP3XY0Y9nVPnfA7JQlJnf+rrwmdSLqbVsbpzSMVJUI7ylFTcjwnNVw=|Chương 1691: Trở lại Phàm giới (2);Vg9G2ycBEdAVVZ30ytSV2fv/zqh+c08ID/VKB2sA8ImtSsDAFE14prPHLuw4aXpUSqJcRIxBHReera8j/fiBWH8191azdJZpucFprE2Ez2JsE/RolSXQAN7sD6zhFkxuGIIk5H39l45WL8NlkmAteDosu+b1Xg4kMJUtL4gSKDw=|Chương 1692: Thế giới thứ ba;HHGZgy4vyi8+qu8j0NBWTwiu3eyxneAOnsRbzvKsoL39ghZIaRTwFHlDJ6ARx6RvZp7UUoAdl9nwAZ7c+qoYWCKK0kQI+dSe6EyRPdU5ZQzpwXMaDUECcQkokZ4dReXe9nnmAv5tMBhxQhY/2GQSQWPZxOVPgkaHamklOdH3SCo=|Chương 1693: Thiên tài tụ tập (1);gRDEwjmECbwCEqfZEGV0EO8NYKZPFnzfGRj2TSaKn26fspdXn0ConRXZ/mr1pFGgmbnn3sCXY5hT9YidjXgmbkupcQGJ3qCFleo7fyHRta6VHruBusD8wYoqHuotkmEtqxHD2Lpl5RThDkMox/277pVqqn0JABD3d+Nh4tga1HQ=|Chương 1694: Thiên tài tụ tập (2);1eE8uQvC+Nk5adj/GbUBzOeqCgmOI1kQi3yoG1MwOrjeP2D6Mp1u0Uuke1/eM6XXhnnYZHsth8+AUtLID8hNODcrSaXu0WoStlIdeyLRwPjrsC/rzhowKBAcMm3W9Fb7SOr7YXzhA05JIz3VaaOmi971AwEQBsWSHVkpkNZK9vs=|Chương 1695: Cùng đi Linh giới (Thượng) (1);AUDTergmCb+5FYiJpdvkE4+AcvYPZoVJUPtMcEvODn0QKyyOtSZ1JLzJj58SNzao6QqnGRBtpcKua3EnJBQ4dy03z+S1QSz4IrzaKQ6dwmQg0eXuPWQYKPA/wyzxOve6tZRRy5WGfiyF4Rk4j/9VT4ya2I1TjYW9fzF6KmcnSjc=|Chương 1696: Cùng đi Linh giới (Thượng) (2);vxZpEneCNWqMSR6mj5WBwl1NmIj7Ubs+0a8BHx4flaYOK5xwqDU89Eeu503MzXUksZ8PP5fN/QHdSaWCr7hbroXSbNqBpvtjvZH/z/ZHznK+GmQX0P106Iu4mBWHWtTiN4sVLOnZmbKXrF6tCAuh2bsHklWaCBhXU9SBZLKtJwg=|Chương 1697: Cùng đi Linh giới (Hạ);uJDZhQpAC2b7ofb9aXagtVOFiyu9ciiiUky+5Qb+gwYYZlSSX95Xz8XXcI3Pzxtb3/eKy3GUudnTEm4L5d1OhO2JMl1BJN3M6ugR7p+YYPAiNyWFf1VhxKB0aOzPPvvNfvMgLr7xVbY2OMcGl5epUyQHFcMtgqqasL4IBt5E7Bg=|Chương 1698: Liên hợp (1);uDHiUza8sm2UypnZfCxY6Vo5LRoqiV+7xKPqI8mstXwGoLGwCkxb+ceSH7PyTatBcpG0mo1lL8/FvqKAKgO1F5n783nx2fCml5o3HvC9lJ0A9hsc+26iVaYxv7/6atAAolw2TNaOKXDA6nsiUWf/Qzs6FJByfYB9Xm/b+UEe198=|Chương 1699: Liên hợp (2);gH4Sv675LhLlvmmFAoPwMpYu8CFkKWpm2bs32qSSwuZBKlKNC7iss51hsEGa0cvIiTWD9AyG/JO89UV+hQ8vVWd85d/uB3S8lPEmN9mMpgiR6aTvmUkRhgFc7lhmunnUxbqQ85ZdRAGfpdK+4hF1wNsqBUG9FZkK56AW/2wcmHA=|Chương 1700: Đại hôn (1);HMraDk6bbWVbUwFxwPzFcCe/W/abvpV5pn1L1TbsOWd0EDA3vYa9svsZC13+nNWwl26qc+YZr5Hn2lSBpdcwjtuz8yMwFq6EXwWm4oY2XXOotQ1tsbb9JWtWKGLUX33x+pnN2jCJnnXqw9eHwQhrYS2Ow6g9bCeucWhSFJwlbPQ=|Chương 1701: Đại hôn (2);agz9v2XASw9/8cJFtLnrHtXmlO6Km3bdeAiNMxPn/qcHJO4715aNXptSBL8LNZr8aLS/Ml2dWP045xa09kFbTPiuYVYa6gTm6K7Gwbb/5JZam9fEA+7J5lKmXe9cA3Wgd6+gzfZNeh7FTBzqLzkqtnnZNNaUQx3WdzQ71Mwc3EQ=|Chương 1702: Đột phá Tiên Quân;o4uCgmxdOT8o+yIyrkmcfuKcxVXEo5OYUHfDdLxmtB7eoxjm6TGEc1q1KkM05SosLozYQeKP36ilYTu4enfEoxjlhnueMmeVFCH4zs/R98U9lkFhfi3IN99WUsc2EUDecpcq7N2ixbTj4YoSXjTbbQZWCAjfzlLn586Enirv3tI=|Chương 1703: Thiên phú hàn băng tấn cấp (1);bnJ2pJ3e6v9sD1yy0qG4GLl/Io4Cx7OtkKtKkp8Sho5E/h+DSXTMdh12bUaRT87aMVHL9K5vI0Jeo6NHvCr1CEVAqzIfTdYmoYTIVmDIJAFyYwe2W209yqhlJk7PSIAL8YRTgq2THOTe04yEYVjkb1p63+3xT03vjP95AQ+EGHQ=|Chương 1704: Thiên phú hàn băng tấn cấp (2);W0Z9hwgsOZlDeZbv7mxSGr6bKVpJiFdBeqzqDDLZDqh3aq3EAqmlsYKeLeqMatFQHyiNJDWEN540sa74S+/0SAPY4oCgHmNCcZ6bNB6/nrLNmQEfUfgfmXoQLG7SKXMD3pJ8Mb6jwDvGucJHm/NOO/LffU3070reNoPOmwSGqJg=|Chương 1705: Cửu phẩm kim vân khu tu sư;jCDSJsyIBsky6Xy0S25kZ67AJWaED1IJrKa/f8eTq1ZzJY778EApyJp9p86av2wOvj7U2tYiyJB0avmNP1WyntYqjf59EDiVs7FoGYOUAiMWkC4nockQmskqnM6DIWnpX4yfYkMNcON95fpma/57982pIy75RX/me5xl79VUtcI=|Chương 1706: Uy lực Tháp Chủ Ấn;6OQBARJsMG9LSGlN1GP3K18vGIzU74yJpuNbcJ9Rlt+HWyMRQAt7GW+I0ShVzeWExEjZxvlk72eTN90EpVO9HqopzbAprhUx+T4asRdYK5I2Scfh9R/YZ//Au2N7xPErA1OngYKphzPa7UELrQtCSCygo6XJ1bBPBfDhJDfvH7Y=|Chương 1707: Đạm Thai Lăng Nguyệt cường đại (1);lY4c7K3d/IfJOsm24Zt3eASmRHyFe3Ge4X9QxIQnMtcKss2dYfPj5PwO2w2Z+hVe1/C2qCKnuMUTY72TUQ94WcrECHli4jRET8QqjClMVmzhi4KbWuF7zQzZi63NwfJ2Z4jZ8HJoBgOtM2eQTyLkokazfvE2f7EYGDmr7F55euU=|Chương 1708: Đạm Thai Lăng Nguyệt cường đại (2);+lKQcOllSVKcG7r73sC7R6XLd3V3dq0/wg6MSxj2DdE8cx1hQZIhuAuqa5cq4wsMgGoLoFPaWFyiTTkSFG/fmJXoKS+bnY/zG7GYTX8hchM3DYcoqarfzV2Im8Y0qgYRTYOfDvOEdlZFqoe92h+0ClX9Z18KNPPcgZF4IudDYqw=|Chương 1709: Tiên Quân thì thế nào? Một kiếm giết là được!;9+1DAFTW2sjLyCp/zsig0EZn6+0qRF02cthISJT0IL5UmtjVZVf3KRNAiXb3wpsbKxAQOoMBA5IfAA2CWUwQ2qfOCuOMaMHtRUSVXi/hUGz/3zfjRbO5RsHqir0K1Qyg4JF06OAhmbrfaQuU8Cce4HNxgB6J65Dfb7984vRjoUQ=|Chương 1710: Ta muốn gặp lại Long Hoàng PHỐC! (1);4m8t6h4mPDu1lVg2As/fP2NxIp7VKnI43+FY5aTOF8z6v+Mw5ZBM8y2tJa/L1qnGNJPoSHRv1uWPuIf1wWLR6+YA8/q0oIOtOA3lzNdAGRBKSqpVG8ZvMUrSKxeLj5ptaUocKbW5POlWKo80xIc0HitZRndd1T0ODhw7aWuXjAk=|Chương 1711: Ta muốn gặp lại Long Hoàng PHỐC! (2);Bv64gwe579ZK4DYZdqxLImrT1gscS0hrngQSCRcEOsWrrMGJF96ZRNewzsNN/XMVlabWOYjF9IBG4319k6cu/nnze7IbwozT2Uq+DZdIjqDoLYot3hWGo4QMqWk+vF7RoGcdQ13uVdXQu7irYv6O2Ay1qvBeTMSURu7NzFN/vvs=|Chương 1712: Giết toàn bộ;40TXp3lFpYPArPq5vQ7rVGbkPcZuIFcCDmfoUqv/SpsVjUhsJZGSW4BF7QXVPEtKWmn/psgSWY01LVawIXbQWVgnZVgq1Kzr5GTXIc2fAS9NouDAjg0F3BWWkHunc85A8ysHyg2tmxWH0AwEVPg9pEXkjl/DHqAaxJXhLJChoaM=|Chương 1713: Tổng bộ Khu Tu Tháp (1);FUBRXZ9LaCN5+t4BWl6j//+2XHDRMzLlroxSp1WELtV8ywxWNFqz4ao0kfPi2q1iP2zxr3jkm3Ew1DB9FIgrGp+GMY2y0BMpSZg1ipyR+nqDpR/6gJKpLQB/5W1KZvkO5VcVQxLChuNMTjLuPSeignKgy4CxIOhqawLV/MW0nlI=|Chương 1714: Tổng bộ Khu Tu Tháp (2);7IDjCoBiisryjmsfy8blVOK1vbrZu16rcM0cnNTTw94WO6twk6cYZslJ+2GXrwfnrvFboDTikLErI3kO+SU6yTrLijXTqCq/NCuRXPkuOaK/xFKoQEZi0pHLfLjqKPqdRZz1sYSyvYe1fuQhJ4JkrMp+Nbl6UmUXfiB4SqyWvPg=|Chương 1715: Khảo khí đẳng cấp;5VWoBSPSrVape8Svh+mIXrXXIhdUAJDUEAjh+irg/BBvFFuCxOFGPBLt7TERMmD5fiVZ0nkomJ9vp7kyzOROGq3wyd/FzvTv8rt3muK39OZ8+iVKB6tsG5lIyA41sU5PT8/XaRPQICXTJbzaOu3wm+l03TNdeQjUbpidhk3ArFg=|Chương 1716: Một quyền đánh bay (1);v+h7y8424UoBaEBLrK8UgUFDyEMSW1Mgv9GeTEICaD/CBMlRc50gPMJFqbEoBZtphNdwQUq8F2uSApjx8E/KwL0pWkxDXo5Qaz4RK21k2EAcDEZq2lXACmDRZVEtftFCO05wWomfLb+VrjiTB3djMp1tHYAasSodWc77CwGVCpo=|Chương 1717: Một quyền đánh bay (2);cMOGs8pBukRAh9k3Py/bY5AsVDzv6aDcv7FyhonDS9RK2CS+71T0tMCXzT9mAubqboPQUNjvsHP0dKNNv6Xnjg0ZwoixIUGaXSlBvA6rzzEqbmrgwzH98AQp0qOoD0pbmvJz9YLDBDeZC/ih3ZRsbx41oWYn21Nm1Wsy9C8w78s=|Chương 1718: Khảo nghiệm thiên phú lần nữa;eiVhd0tt9fcdHPOuK75QeCGKMPCoxepOEGCjSFRj9ciEKjziMdF3+UDBHNPYYKKL+TF1VHeYc3klK6TXeUoC2wpc0Z8RFTSh+N8zLnnieblxfsW5Xdgk/IHcr3FSAqtM0ph/SaAAzXRapWMUpxcngS3J+EN0ZyHLbh5/9H+X6nY=|Chương 1719: Hàn Quang Kiếm;veXuosMDCIEWVaQEJdKRvcBd7V50Ep8U4DwSjTUbUFvkA27rethKIN2YM1+GwmuVVJJ3OndmO6CRAh5DOphXwrOAX3u2vHr2mC0SI6hnbdHXuLaFXS1+6AfQUvp/92k6WZgqaM6KzqVeUAFRWoI/ncU6cMtz6ktNwfH+FrJFUIc=|Chương 1720: Thế giới hàn băng (1);JKZZfRrc9LWE+OEsZNJP5Y7KER3Q2701Pv8ozqctr2X+RuIcbHP/XZPjq277UA6A+P80AABS30+Jnkqvix4xZiXLVcHLrWL1mXtzS1ZQgz59qsKZVoEpuQWAeDjpX2oXqzAWlB+I79THhyHV3NGxJ0dqDID4HTcawQF08/Dfur4=|Chương 1721: Thế giới hàn băng (2);iXsjs/TYTY0F6rkvwXVR3/wFcs6yazuPe2noyYu5LCwlJh0JgQFjL6HorpV6DFXF/TiLmr+eUrTkAw+ZWDiYadbJjprV2l60msfwVfW4hh6PQcTrFTLKabKiUQ4vM2OZ72es7udTn6QabLEzEKm/LuG2u05fD/oklYn7a+lsqy0=|Chương 1722: Tiểu Long tỉnh lại;J/UOdvVYxgxHndihdBVYKAlLkwsCID5kf4oOs2iUqYsAgDy9aScUnmI5fpDZaMtB4AtE+ZwZ2MqYKYWUoro1FfDtQ41fCdgjne3Pz5evazGi+KE/U5iFESBRfnczgjFigSLHAok5pT3wuH382Gbs5BRkpqFQVoMSgtJYdHPVwR4=|Chương 1723: Luyện thân thể thành tạo hóa tiên khí (1);8XfGsSOrZSf0Swa5DJokmuT/jNuzNjIpga1Jp4Zv7q+wbTn48Qw+x8eJRD+IOxfdkNhpQ6/InGqdnS8+bCSj6EYOlKjMPgHXb7MSJovPfCOxMkHHCs9aIUHdUH7c1NgF45fyGOwEQlT9JSvLrfUEn7LuwtezK5/Khd/GOKlHqeQ=|Chương 1724: Luyện thân thể thành tạo hóa tiên khí (2);oj5LtjyoJfhTx2YpFsDMYc47LtNeD53iTezrpJH5UnuEPooO9AjZwGSHV591m3G9+nwn8Vq6qWLuzrnbtmfHS+87Fkgv9qq5namuHldTs6R9oFJDq5qXZF0OrZ2X8/pjOvyBajLqRyc3EtEt5uNYsjCUOxd3v/tFp/8e+B3qYH8=|Chương 1725: Tỷ thí;EN+xDOD+GrlY7g7R3BMxf5cJVwWsAef1I0Nq50Z28gGQMHEYtOWYPdmUP5sGlZEa8W2nhoarfjoaja8PVdUsa5T9cFXlQIC3Xgk9nk7IFrUMGdW/KC2Tg4Ex9AWpcpR2p8eAV/ZEOBxoOWEXzHioK4hb8n/o1Kj3KP+7MiePaP4=|Chương 1726: Giải thi đấu tháp chủ;WKoO67yvmtjXP+FNtYQ8+TV4Ie81TyfiIS8FPX0xoN3aJDoeOoQ3kTOXmqpa0n/Ta3Y69Sk2/6PrNmBcMto5vSXT2Nv0adWPRDquQaMMZOdf/YWVtWpLUrtjMO4tSOx3ANkpkkFJuyrgoe5q158pVCCpIoaC0Z4sLsT0h5CaCnk=|Chương 1727: Bắt đầu thi đấu (1);78OVkfe5CuOy7XE4NrhFlDT4P4r3pylpMcnMGGmJ733SiHCEfv+B0NQAIpB6kG/W6VSdJERxoyKBaXFtAenFPDHP7m1JgdqHz8red5UtLxAJxExR9N/pS5IdrESEXM+I0QrlnRU4zowIetdsCTRA7sVxJkrocaWfY30XOPjxa/k=|Chương 1728: Bắt đầu thi đấu (2);n8QhnLkGJXYMY5BW1oIdbySGn8+5VePT3Qo5nM1H1YqRcy2bTWe2QsCtkKqv59VSyXcEVoIWRTpdsIEWBLFbdB5tGuyrnYoJRBG1534fZfEkxJ2j35EYOhB9JWVhm9ihHSbEGimo9UfbOc4CXbTPUetmPO3LW26/zXr0LefhzjY=|Chương 1729: Người tốt;7tPbbtYB4yWivrwLrW/0y9ZNvsLYLsihNGgcgDAD9keTAkca8W7UUXX+1HpyPAo57l1vmFTrMaiE1uQaR1hPxYpa/jq68SGeBhfnPF9TmvOSp50vmodOgXUfLHmZPTD3sYk+WwGhV2lRW+8S6dYsh7kae6QghRobCpsDOaTp2f0=|Chương 1730: Sơn mạch kỳ quái (1);3tH62Smdq23OmzW26YpKQze6F+XP+HeEXEK3XsYs0FCXoTx1hUrEV/ZwE++F1rQzt1ATNPCSxO1Gi4pR2B22BTc4+NwsqOHr9iMavnFwG1JlhmTcyGWZeSd99p+XlrskILGqzP2MvsECKFTxxhNbIEn4HaljNHf63Zq13fJtgpk=|Chương 1731: Sơn mạch kỳ quái (2);lcqkOLMknl42Ew1ytruu0rWoAyPZEpPVeZYApJ1Qm2R1x3zm/5XpS70GeFrJNEWr3GjhNPyYTuc07UiBbs7Zw7xJlr/kqGBerTeyB5svZWpnJSWo/5ZusXtNRayvAxz9mCwpmndu/ppd5UXZyY6T/nbqIGaiDcMxCepNf28DyHw=|Chương 1732: Xi Vưu thần thú;5AaN8cZ3j+v/1322AzGqF5kvySMv9XY8kpAVnms+xSZYGzeqBojrg0Pv1dVl7zhkc9kvQPLF9fX1fYbOc54RwSU0wv5dcTItwy8oNZKuj1oDak75fMq2xqSGYLMut6Pl9pnTohzEObeIOt/o/nexcTMwaGaArDPTbh1HklL5UeA=|Chương 1733: Thu phục Xi Vưu (1);MhmBBnstGc8/s0MtZw/lPEzf5DpAPTWJ+WOJI/LWqU3mGjLsWbpRHNk8JmZd/k62QtYcuJNe9emTYefRZhNDOXC9kypSfQilOX1ogagR08E4JBNeL7fOKp8DiP4w7uuZ9VfKmwqjbXXjEVgQTcd0/MwYVmJI8nrLV1ukYDi4w4c=|Chương 1734: Thu phục Xi Vưu (2);mSTGS03T1hbd4lvfZj2gH9dlfhClrV10EOYEwIADW2LdxWzjOTQ2e7qRTDcgbtDoMJz0H4pq9WVTwo+BJgeRb/YxaUDu0BiJPKqJxi7/FyC3P96xV1xssRtxrhPl8R76Ny5E7h9XpajZ6Xvr2yc8M48lxLvk9+R0lu01ZO4Ywp4=|Chương 1735: Tỷ thí lần này không tính;ezZtGtogSYuzgrMxucm6NaRFrrtYtUb+0HO7OoRdC3pyuIT7m2mj/ajlixFtFoDyKU+sD83avWsWHtJlI9eOyC+WKtNBBZ8LBr54sILyrrbOdAlHR8TkX+/j1vVbtPfB6M6vychEgYrmCo8CDlqTtMbqPSStNWapMtCREUDTVHo=|Chương 1736: Một quyền;wniLhxw0F6nsruzNarE/ZkSTIAACH0ToAQqt/tGFGkp2Yw9AWNcs0tPGf48shYXqMyagtOpsx4J20FSyPLlYfGZFASlBpxIwQkoMWqdd5JPwMRWEMhwbN9esNEmPd5JgHUBcxotSPdcHPbmNU8XsmtYKRnUnX4peVhsyO+5UAR8=|Chương 1737: Phóng cái rắm (1);bJDWrtdIfRLr06hlaMPEVq+FsRlEbunjl5kHl5t3Y6glMBwv3RUXRigDCNegmNU1Su4PC5pwwS/oGgkbAyeeatzCKwQsW/PDcNH2Y5fkiXa7ETiUdRL92qXOtgmySpaCd1l28avszxJpo7Yqo5wgDQMytTfHCQzM27esOO/c52s=|Chương 1738: Phóng cái rắm (2);mviwXYaAULUtpPotrCWcjMU+q895UseXAzZN1y2lwv6ETWNbHO8HhDUQk0vrmgrXqR7tdC2nfY6fRgcWixkYZcK1+CkLpX7zEFCTodvkukpNAkYROlxkCZslcWX4MR7qpoDpMo60G5pQgamwSscmVL1FKcLUgE/A2rYZOdMaB1c=|Chương 1739: Đồ Chơi này ta còn nhiều, rất nhiều!;yYCv36DFU2uyiFQlVccdW8Sbn7MwR2SRFoomYsJTzv8alhDktNI+LPGG7kNYR1sl8KnWjlR8lZy+hBdIG0BQebWD9wPMyV6GDZsIFkbwzJDuwPcjQZSpBluSX/4Xo5vQdc92T5Hzna2NBigA67RSzP+3BNUfIn65nzPE1WwPmcM=|Chương 1740: Huynh đệ tương kiến (Thượng) (1);mFI28m0EDiEl33nM7B38+5VjE/48snNqhHBQH7L9B4QJpd58y7/8rgY9xyic9IIoYJ6uoFsQhvgs4sVph4bBu1gA+cFdiCjx4NMlFRh93JXr3L8PsbsvZKQma/oF/RBn0eVWuGXJRZ9Ib8PySxjXBLRCuGiNbAWAE47kcqY2qok=|Chương 1741: Huynh đệ tương kiến (Thượng) (2);NV/BSmOtz+Di36E8AFIFD32fzOR26uLtp8lpKByqrjDIipD3+MHgGUVR0IAbnYW8HWsPq66XxaOPQNuVkCFMLUqCAvziCbChleSflJnb793/h74Ilp7mUXfcQhsdS6AWzFxdSCsszEzFljKIZ0vcL2wRh37LVWEPHAYokNWLRRo=|Chương 1742: Huynh đệ tương kiến (Trung);UOEFRvVvRpGeqFLxDqCl/Yz2py9SIsCtjyYsnvUSMcTQ/RIaFifahq7d9wDA/bh8xJzqhMQXbdTvFKyVg6dXma59P8RTyf+uGjwMfcRH9bFXbVMnhqVJsHfYgzO/kmri5ddbbTy9Bvz2txzeolJVJHQ+G+4h3ow+kcgyFMBvo5U=|Chương 1743: Huynh đệ tương kiến (Hạ) (1);C7unK/NXVdSbR2/R4eWzdK+Yxvt3oFSHlGNW1GYK+3VdTT8u0fnIvUV8EDy6kt9i7bTwUtMeG8zlFUucykM3oPHDERrXsLRuTGF38zrHMonPLxM/ZHbt6S+xTvSgTWDbMo36ujf0D9usu/sTsTAg17yWbTy8U7ILF/BQ0N0OuHo=|Chương 1744: Huynh đệ tương kiến (Hạ) (2);l99F+Aq6ToW8llwJdtZj59/QXbgJh+HFiRfFNNeiRnl0uvcDXwJqRsr22AvXpgt9qhTD5JcCdafhnp8odtGSP+nqUBHvqsyrkqA7ioSVuQguWzgp4EDDGNhiCBJYy9L/QjWn+lTMGZdEfLrmlSwSfFT7iUeD9iS7RN6tl33/Yjc=|Chương 1745: Tàng bảo khố;9j+c2x+Scl32AbdexrtpDypLe2XgNFRXQ9GLZVhxy6ZTy02N6Sdf0lbueYsVsiItrNgsvjYd4yVQXEHKgsMwSncc+ihM3/CfKrfYgqst6RuF5ctIR4sFWFUn/lGo7gCe7nZ8MK0T17NRGjAFIDorkBbSReUQz3rJgo2LG3gHhcc=|Chương 1746: Lam Tâm (1);DrN5UunFmPG22KSSZeAWoMUAJyoKY7kiEpeXWjoGCWdUeRWMN9RjXJ5a/GA29BnpxzWBkUKASV8sGxfbJTpHeMJZkEo3Vx5fzVth9plVkbNVb6qBh/+/WS3oP0Rxt/FF5uHJ2tCay/eoqKjfhxJfTM8rX/KTh/Gf7mlX4V8uhUA=|Chương 1747: Lam Tâm;17N3cm4xh9hDJiE5pa1SLjqkYSWwkALvKOlcTpU/SzJC7BQ4K5do7wzopHGlDKessZTLhxJ3jyLoVDs/5OslpWUFHJts6mfelIYDVWD18G1kCReJv9rXOv6eTjm0A1BFETykVjHmERUz4lMMnbaeYnH/T1sfjG54RMv3iU7PFLo=|Chương 1748: Hóa Vũ Tông;dXj4XOjj9PB9COVLzsyX0oXbcdLtEa2lnFYl6HN6E9yLfaycpBHYkmPWw7HideSS7leuvU3kX4ioHleSVxakbiOPoGdSbOMPvMWGeQMEjWRsimml2vthgIAEio92QkjTA6vJT4DzJPOJiaNLkp31sQO1lYfp1JycmtTHqe3qixw=|Chương 1749: Ngươi là các chủ Liên Nguyệt Các? (1);6i1IDsmyr7zH4m0eqbiXWHIC2HfknYE+lTkteW6NDIS1d6R0Ci2ejefPigbwKhE6l/sOVZqcbdWldI20Lt2mHhERUtpUYLeDkRVbzfQ0QaEM9FVfoj8pwinvJp2HW3FoL505/ayNy7sK4rB5I2NWO4E6bGstsh2uDTKSWveWKzQ=|Chương 1750: Ngươi là các chủ Liên Nguyệt Các? (2);vTX7xIYcT9Vq3fNooi7xHRvF8Nnc7PZ7K4IlblueZLTOaEW1uEsGMX3ynlBRx8VvOStcykTTFkN1yR4bDFqFGzpqAPjv/7auQjMhUib5LKzZOcUFiHqxjyzzSL7kFxc4Hor43Mzpi1WnWLeqJV8LiOpU9zrjsn+ZSnfxOA4ZE/c=|Chương 1751: Tổ tiên võ đạo sư?;BpMd29YpOCmelP+HgCvK6g3yVxJxs0Aq5d2SJt1LgvawGCoyKhdo6/48agLFlnSjQG0qxW5po9Txz1fgOAlNpzH2oWoq94fPwMLSuE2xZdWMr1hrmVF59ujGc4kbyf/kkD8S62MuqQphvs1OaQuLmjV2OGejH2pmOnRphq919Ls=|Chương 1752: Hạ Nghiêu phát mộng (1);tB054WG4ca0PEqRfmpCj/cPZOgOEGZketiXZBpZsejA1uuUTOMNjotAUKwWCqrae83Wp9Vh00B4FS02aNY9lfQt0bkx3mXFOBDIshUhIjOcroxMDn3jMHlwopPYc+svNuic3a5Pc6LVNMghUIYpe/eTQM+FquVzmRFJZAyTz8MU=|Chương 1753: Hạ Nghiêu phát mộng (2);6rTDnV6Hag+Bk2j5I5zOh7jy/kbuyJjs+V0PNL75BVNWs4QbBuysqRcKJNnCHsq3IsZH9nBVrhpptPEP9/zUEy3y21YbUMgtc5f6Iom03FgyYp3VSXL/367UwggKsZS9tS2uxqGnPQZJROcoygmoudqoFl2895bPmBvBIzXB4fg=|Chương 1754: Thế giới hồn thiên;q4W4+qM3x1PColA+FIOzJnWCGxAmwHXDKXTOxGCVIYlrqrQN/jQcdYerVtek59I1RObFp783E16jqySVaGJSZ8EZv4W+r1l8WS/7e+X+VgDVbLkJpwkE9fWevq3wby37GjuLZCDgoBLdrmzykWZJWRUYF5l90GBGmkdWdtGIwpE=|Chương 1755: Chu thiên giới;Qzq84AyGh8eG/ibFuDvzGfxOGRgPdBF7sfUCwBb5rd+QDIZD8cuIgS34IwwOIb7W0w6Y0bI51mdmjNxWP+4axVv9krhOtXI2B8khL9pROGZjJVuInCuXf7hQfKBX7EOR2/7cIGZ0yuSiAHspVZU9924BbEqppIDbzQzrjmC80So=|Chương 1756: Đối chiến Thích Già Phật tổ (1);JJa4QREssmtpi7CYMsQj/XPkQUiQtoBF2SWEHlIznOMrwponVOz6183Bui9d3LTVewZbO4T1CLTljvKxWDzip75kP4nnvfCnotV178tBsp6AGWGl/fJ8MoE304XY2DxxosLFymb0pPIxYL+EYUcJuhdym3lrvqGfxk3Bw64Wdjo=|Chương 1757: Đối chiến Thích Già Phật tổ (2);gZJLDmZZCY4eAX7gj7VeLN8WrlpR2+YiWgO/BFiam1McfqfE5wn0fbrUZiomJWUBEnN/Dh5Z2oqSsst8XNSpw/odprqPSLZrPP5my+69pMQS3MMFasUpnhEJmzYC40ABEa04/ApO4D01DXEi4qU5ro8GR2L+ULksuMs6hH1q45Q=|Chương 1758: Kim Cương Lưu Ly Thể đệ cửu trọng (Thượng);+j72Hyz/VzCfRepOtXJVmfpfSG9Q4TZ66UElIx5JoroJrjnNhPoZldL0DmZToYLaLLihcQh9G6Mdl3+05Lxp2/FoRBu8XHjzed649h/AeNzavC0NksZxGdjU0yDRNWBjfe8gtFTecwRGk47y4Yw9CaddmpeyRp3PYlp3iTYMUpo=|Chương 1759: Kim Cương Lưu Ly Thể đệ cửu trọng (Hạ) (1);dEXdSiFpP4ZR/LxZGbQyN7D6qCi1TiSYdPMQxnbBmpI76Sy3MnU4LYLpQHeadgiQ37f922R52x/vfql5uWrjdALqTIXnvTVS1SBlC4DWGRFqFBbCeevJN+BYFM8BZUNaQ11jysYLoXn8U5s0y9rn5fAsc5JRJnwTECwaqzQ1WUo=|Chương 1760: Kim Cương Lưu Ly Thể đệ cửu trọng (Hạ) (2);aTWfcTaBMZlZhyG0bHiH12ixP9Ah0glwMCKxjaEW/Wvy/Eu9/Xvjt3XiY21u/J1IO41YDvigpbxqSGvDiCOy4oMhFskBWPPeL02bcI4wkrzFrgsPN/2BNsuG8g6eU9+WsslRnbVhsuNPivX8Z4ZrwmKorPvoLZ4JIOoVu5uCSj0=|Chương 1761: Kỷ nguyên giới;LNh/Oqwzcao89csuZaaV42IBygfiwyc5NG/hVqwOO5dFHNAnQ60kdWK3AkDWYdXUZFD5T69nkE1w3CGgVGZWX9kpk7EtlU+t3ePbq8+erqshYHzsG2lOloohJBbg1Hh+P6SMWzeonCUh+9KAnKNmit09sNx3n7kyXgQX0iVC/Kc=|Chương 1762: Thiên phú đệ nhất thiên hạ (1);xiLaUf3kG1WEJIya/ME7C11P4rghhtXc3OfV7bFzoAnhpOVfwyDZQnoIbfMLjg67socbc+iTu5CZzz4MZYEBpUwUhXuMoQ3eN0nUicmkO97o84iC1E3HeQlZib/B6rh78f0RZSH0Z88K0eTcPyxmddQPguLwpSRteS7fu1ZCwzk=|Chương 1763: Thiên phú đệ nhất thiên hạ (2);4hhe+N4JdGQxoZe+4NU/5E0ert2TvMsYyNYLKEwg7vx335iqdZgCEFjHcqxcz+KjDe4EN+Q4F61eREewsyCBhOv4z1aW8Y/tOaIojGUdu1232TNulaQbqLZpegm8+IcuQGqvAifuUhKmBIWKzpgqnL/HCliZqNqGzkugpNaIQco=|Chương 1764: Thiên phú bài danh thứ hai;pANTJIjfS+nW/tLARCsTeZNLMjXRVMOjBPNuP71F8X4DBnF8SwSfAuCOMuDDR6E8Y4YjV/xqjdD2eQ6+h/55glLWInIinmpXHd2OaZ5Ut3c2CHHbLsqfj9E0G4leQCqjPLVmHNYcyRtoOZYzI4QA/rvgOk/teasR0UU/T4DFHXc=|Chương 1765: Khí độ của Cổ Hiền;sfz3I9BheyVJo2nsH4EYiVI4Dp74n4z/6KE0n5fVeNYQOsP5zFABeT9kvIPFcix+I/ukAS6/rcRUdG5W+Sn7GO2FZyuqVbaA37lvgBp0sSzLADPfXD4VvZpXmh0HqHwjyoz84g+jHEid2ijvrY5UzVi8c+Rgd4BdBJ5tLHWPHHI=|Chương 1766: Xích Thiên cảnh (1);EtaluvTzqDkX1hYBKBN61r5xFx6COojp0t1vAj2xT7iGK0FBpSv2lM6ndxg7H6C4gJvhshftF9NtxYwmB9eUtK5OpTXbcrE6DLkGR8txZrlpbzjItuqYw9W6jF484c677j1d129hrCSVCAkccJT8zoK0grmDNaEQmX9QRcrUUzY=|Chương 1767: Xích Thiên cảnh (2);gdYren+QqBSTnX8a9rWMBpv8i5z6o1pLOr/cYDMudfgwxfRsFj/CaxV3Z0RU7jgwJm3llj3yekOU35YMS0fNIQVGLyYQjnrfWFiM0P+u83d8NeMA04qU0gi0rOrIKhC0zBV906ZUcOVZQHhUoDpNiAu6MqkIgsqWJNIeHTy2O4A=|Chương 1768: Đi Hồn Thiên thế giới;0iBVJaj+Z+2q7EgT4nDIu6GwAWFhpuUdLrV9r/TFgYcI2SuHM/4tqbTarcnRmMemsQQzaLDWRPkjWXA8vDs7gSp+qRQwepBmK5mTQt4J0gSh5HVhqVF8xgyS5KaHE5wmB5aVROI+LVHeAdbHtJc6/hGJYbls5oK+jNN8kP533Cc=|Chương 1769: Làm yêu sủng của ta a! (1);kIeY2by8u3Bdpwvw7BYvi7kxUa1rkxUjC2BahoQ5ongft+kDBO8u1SyHvs4EvRzDZ2TrkrAf8iBhxuwunV9DoJDBs9kUUF4oVll8R9OBO0gr+PWmv3M5aILhOdSZQ5fFFLxhDJn9RpcfuYiZtgKD+BujV0zeUfw0cpermHmicGs=|Chương 1770: Làm yêu sủng của ta a! (1);K8NZmJlH/C/6G5p4BqaQ7fE4QdVzPwk/A8n+HUbtjp36jA+X4TghDUueGY5Bakb9CtzAXIJI/GvsEAsZJ2SRcHIyFeHUHLReXTEpKu6ZEysEQa05IqSANWZkjWIvT8LWfQN30OCHw//bezoSswUBtymETs8tGXuEasPe5o97ECc=|Chương 1771: Thu phục chiếm được Tứ đại hung thú;TdInxmCDn26jbzsLFGAobTMbi3VEdUvyl9on6j+vtqVIpWp42GZXNMcMMM1fZKjw9gF7l5IbwE7qjLR/n88y2ViXbTwHJnOTNyTflyXS2yn7JrLFd9UwwPJIptmB6EN702NKYx9dBsoRkmOlkCEialwsSIz3B47ByO9p2WEDiJs=|Chương 1772: Vòng xoáy Hắc Phong (1);sJCdfYb6zeXAGCZvZMb6KqymTLggj++Rov+U5VeSGkSL+uiyyZm1m/8nGMUv/SZeCjamXTQ18bnkXL06mV63BOFhiawuKbyTztpMiE7ZB0r0ESvwtpuWsVPqQz6QEE1GnmVnUIEGVe6M/AB4RB+tvrcgqj8WrEOkozOkodpxBGQ=|Chương 1773: Vòng xoáy Hắc Phong (2);MIKDsr51cfNlSSIoiXNZJQJn6+lqCvLFoQ4a7WGVIi2/MqquBHBJgfO7iAfFWepMcp6SjeLYJ+BUr9Eb49bpS4ml1VGAfTYdU59D13xR/qRRGNLmvh0J3f2x9qQbakiSXYiAob09bektmf4FeTa3don4fpeTGHtYw5ajeyzvHFk=|Chương 1774: Kha Thánh tôn giả;GGzTsVK725X8a0CfIcxwZbV6XBwSyvLkJ+w7wk1bBuV85ne65VKc9G0A1XnrhKLioGr1ksjloz5/6et9vhl8irT40i5XJLyeCh+wGv9w0LqrCkkUM6yXIxQ8I6rqfggSHLgwyJoNQjTFvOnDNhIpmpxm1QQgBpC5LH7ga05R480=|Chương 1775: Luyện hóa Nho môn thánh điển (1);O8T7Mj3afxhvPaU+6jBtJc93fka8Urq9rh/nWg44L/jjPpZWJschSiW8YpuG5sjxxL3qTdKUIHLt/cfHvmmEVbqHHpiEAF/8BNuHW4Vyj5Ie04AWXTbAk6/76FrltrzZgukYTtWnOBfRJkyeH1OcodjFX5Uu9jAtAVtVXfgQSas=|Chương 1776: Luyện hóa Nho môn thánh điển (2);o2N0M4eyhSXD92zvn1nuKpklyS+MhKAxUEthpezsqOLa7GGwCAQmJ8Q79imosvaNZRJBosxI5ZXJeSts4ldr16R0QKlbGbpFgokKCZ9Je3nu0Bqmk61DeLz16Cu0knm5dCtSO9XzeJKPdEpjioSwtqDwgZXuQFs26t+x5aIsMBo=|Chương 1777: Nho môn Chi Chủ;xYvG/xozb0Io4NoMhhxIH6esOv/LkKIk3TNfBwdyV0e2sIhVaRwGVT+DA7LCPqtFMpPlT9U9hFyBa0c0WUOGdKVjlnZMFs0xa8qw2LDhRLvXNIqL/ugcPx31at/pymPaoxI14FMmv6QfR122BhACdcB2AQDvLpRTCVssQIFPPTU=|Chương 1778: Ám Ma chi tâm (1);ZG5PisYlitwf138OMMKu5kC8x9e1R/Jzqup/+KVwi3cQVlEN0DM8S4YUZXSxmkBSumTSFqI39pyRWxrCNsNxecFfHePPIlT9S+yR3pbf4unJZcIgyTfCF8fdkvpMtt7PUmGnhrh9hFQqGXUvV8a6n2KE3jJF/saT8CR2mddoGCw=|Chương 1779: Ám Ma chi tâm (2);4nzL+et5vQrnc1+9cZFDcg9ZMmt/LXIOU+AQznOc31yJdQE8t/cUmBebUszb5pyFzVp482OKoOvDW1L6AAXfLM0fsqtfFNWEvWy00IHZkO62y9pM+VxMz5/5ZfzRUC1BfbGLVzOMn4x0SiODD1iFpOnkhkKzp/OHZJtntKZLc9s=|Chương 1780: Cái này nguy rồi!;fD1dxS84vwjKpCNSVCSNTkFUAx2+RIR5J55nf3Kegd+YZ1LCpKj5jHnobzCx4O7XbXGZ/jYyfTicnl7tVkcjC/Ztsz+qMgSRl5am3mbtRThlgEwA1f7wlxn0CsPf+U3gAFuLUUHU+YTpixwIvuNoz3nRBniLPwKQkkiKqO6adMU=|Chương 1781: Lực lượng quán thâu! (1);heGg+8Zt5bVbg39TL8VQVUGM0hYFeuddeob3mUCONrk4WRO2zyi2x9FQ9zye46iVsfvxCPMwUW4GfD39pyuyQspAWSQIY1kjvnZvMmJDc7/mecdSQDnzt9q9BR0My8LHXJbPCPDbgm40mY0J4nOpPxPUr+K/F1Lr6y1wzWHVRRc=|Chương 1782: Lực lượng quán thâu! (2);7LDDWXrJlz+YcAXpMZsMNigobntM0CKqUs33ACdPSF6ztidlUS2jG+QkDTzTFW6S1nsbZSX4P3qtRe1P0/E1RJq3a4wcva1/QmMWlI/jxyuZ2AKQruTGWi7i9Yx67UZBR2r19VXnxqqb5vZzCZj3wf3Ohi2X/QOAzAl+bY8i8Nk=|Chương 1783: Hỗn Độn thánh thể;1AvkQLnbYzCEyZODTBye3aRuQI42erCxYhYZKfQWanQTimpxyFrx0Lez375Sy9HC0Dly/Lsn0o87br1H8Y5XNTFr/ehqgC33y8vI+MOOv5CA6PAGHKkG8CHMl2l+44MXwT8o3XwRmcRI+k7TyIdE10UXOJ0TgGFY3k43RsXxJ7c=|Chương 1784: Đuổi giết Tu La Vương (1);JKHFcgEuvnfHm2jCB9/nF94vWXhgqwDBOTjN1qIxBdxWOfN3fhCYy3k3fCT1C1jh+jh9YLM2mTI2DNv10O6SWr5tl421/Puhnhu4ndGkFlXQ50tB3laNDfG4jS6TUQyQoeSYsHYqzQ2fpeAEjy2CUkOowCbBxu5lY2Yt0puvSM0=|Chương 1785: Đuổi giết Tu La Vương (2);PQDInKwnHFCU1P9BhNmqKCDtOJOc5+1ELDd0LnXNxit5aayHDaCQwnmqxmNNvus+er0w9gKH3MmUZXl+/d1QLtbO16C/tS/JfBX2YPnIUtk+eOMvFoANfeqovpNi2pe9DNv9iEgPf9w6RTle4rCZHYDQcbRBVGuehEkb6627m4c=|Chương 1786: Ngươi là tên điên!;AioH6VH8mYPxLmt8+3uNZT4SmfXpNFPvOeSvMdDienGC18D0+SKZHiVu7Cf1zUmQBI8by2Q8Dznkz75+7D5l05YD21+99hywR/FVWeCuWjkGke8k0r2+OlR/RRILFwhBWrfThySNya7fGfplSiBND8OLtABxfDLCGs0ri+L2Uak=|Chương 1787: Chúa cứu thế (1);nhOAiJEeqrLCLXKs/tNuxNZmuucPoPjOwWRW29n1KaxaqWldJNCSE2BiGpYInjlj2yzvsm828DCo9f3F30VE4TmTHCVdl8+vntPeKoUxS3BHKAVAVbgqqjHUbZLjTngugaXjT2vKk/DBka19iyBklAg8uVGW6m0osSfW2yjNJUc=|Chương 1788: Chúa cứu thế (2);rtQARdYNhmZ9hTk4YdtWjQsC39QjK8qRIFFWYf+2pU2UAYKGQea14SZsDyzrnc/sezMTOTztQYesrt0GIHKmSlbTyrrZYdMBOwSlAf8sLPNg7paTtj5XPXItnfMgc0UZEO0VDMNVqzK7tDYvaBfvrPNv4afmoeyoqPXIF9RPhKo=|Chương 1789: Sau này còn gặp lại;W7DgDldTfAaN9NkZQkj3GKTEOjZlswtke1J62CaZUcSSD9lhfbykuYoSzjgX/FZIuY3Z6jQQIoi9hU8RN7h0KKr8Ji9+l7TIiLRxYKwTQKu2nRrcl8GMizsea4pYZ7xvN7EDRuJuCaatvQFoOf9f1qxffbTmOjRhw8oTWDDFQoI=|Chương 1790: Lại để cho hắn phục sinh! (1);idoGOETvUroJURA7KWvGZxZn1Du4skhPQyITS9N8ZMHctpsh5LdhQKswfCTQ5aoMBZHkix66eIOL90oTN6DVJoXdYjHaN4Pf0wBoMmFJRP5+aTEjJlO1AXLvrHmGxJ29r+GkEHMHzXKzI9lIEBewefF7QXl+VggqF9nqmKKD+Pg=|Chương 1791: Lại để cho hắn phục sinh! (2);uYI3+GNNngDE5Vau4aHGPIUTxjB3WpVz+iyU1n+EN0bbTbTljavNl51sqM8a7wotFuynAwyTgSvmF+IZuXDbQ3Cg9IeftUVMt2a3iPVvnsF18YukxUC417lKGA4Zt5/4s9fYB/6ODTRTWcEPGSOcdN//7Bb8Pnp0IXV9VHv9ySQ=|Chương 1792: Thân thể Xích Thiên cảnh;JiqMouZGTHKXiwuSxLywVwdgpwLw3mduXXvGEgY/w43KZ7Ps1DsDqGsoO0CIE548pjWEqEc2AssVc69siAf4TbWFkV/0qunWOfQuffhVcAvZp3bIc8tlfW9tx+Xh2hUMXXE7hz5pcwxFBK2Dw1nuMywaJywd3lccIYvvm88QuEU=|Chương 1793: Nho giới phản bội (1);gKHuoj5mK1avbuyyen2dK6MDfU+fF44wXxNX478FxmkKkE7OjC+jutTNSEVuQLIn7TU+w3SdmaKwj/m2nnf2cPhBGPNP20yD+GIYpp2o7T1HCanX7VIXjCooyxXwVhOe1CIxvke+kUPrOzo5uE0+QmVovHdG/XRIt2aGRM1c5KQ=|Chương 1794: Nho giới phản bội;2QMyfd3dqu4Kc9kgbVe2KftLyoVt+W+56rSXSmfe0qYYC2x4gbMdOJpIDOVtWj/xDrHGqsgtjKgOmjbADQYwIhg069QfKfz4S+Xh179mNZwwLBskkias5lIFexeu4SYga7sriBChPCsXio9iXkmEtpmD8dKy6kBtbW67KsRAvMA=|Chương 1795: Hỗn Độn kim lệnh;Qg6HIXdseolb7hDS4M97gGFO9fJetXoFv/kXT00rMSoIEE3IinpBqhEnUvF2lYdK4JDWbfxr1/fpTx52G5FNWNJHVrp7vYrxlmixBWxanl9XhDfQXOH4auOKV1sNqZ9YZATvPz2YNM+4n/vEMBj4b52h9KB/aXiKWbOHu/JlOYs=|Chương 1796: Hộ Tiên Tông;sL6dD2Izb78cjdJTY/5gAgAp+8Cp3GGdZO89KwyBuTtoBHw1lRBg1maOyhfJgJRaRpg9wxtj3t9IO/xqWr7vPoYOx1NInE/jmakC0JpgDqRGJa4H6a4JEdqonH4osJ6HpXQMDvV6Rl/Xzj7mXNOEg1rmWu0TsD9sKOj2ze7PAwY=|Chương 1797: Vọng Thiên Các (1);Oiz+IR0VyN2XPWGrOpMlaVfD+jTnvywdN9OsX4b6G4YGmrYHuPW7P+q1OW/86h+CIr95U1NeAPTjVH7DG17fvaHrv3MiS6c3NSLweD3ehKyvss/8e3ENq8KIW1KBlNDW+0keCrdHT7dVAOCdTTb+C74mpuE3I0bNdVB1/PnSH4I=|Chương 1798: Vọng Thiên Các (2);cz7A9SSMu+0mhRQuwPfUp1KBU5eSogfSyfSEo4OTX4HG6ns/KpUX/1iLveAktWOK1hKQaWHBLnKRY7r1dS/xHpDiQJXXuFXZtrk9C78KA0TAoCt9k3JgBUpsN65WsP3HlasnhHqKiSzWHfPST3iqxVvMriUH98oE0G/yXy1vzzE=|Chương 1799: Hối Tiên Điện;JGnHkZUS5Xt65cpg8+4SXg1u/8UpJZvVbv6Q3qF+Kmqi6gEsWigZJCPHGgX8Ng/PVom+xDytNCC0AaR1bx09R7Ub+8gLVwJXBciPG12dG2YxA42RlI5g4yREVZaoXCKPHU2H3dybMsVvjR5ArPc7PORVEbp6WlBfCDqaiLgJDcw=|Chương 1800: Nửa người nửa Tu La (1);4p06eneZd/1vejLkwHEODi5gI0FHgbwqYerFBZmFYK7uftNtfXFdv+1sZCVlkM0aMC2lpGmwq4PlumzVNs5Dki+ram48fyLwHfoEklF4YP8D0U1vtAbbJUsYZH2fcEDEXyg+s+xSAaWKYkty28UQdWfz9Ap1FX04pPBw3R3jJCg=|Chương 1801: Nửa người nửa Tu La (2);xi0Z3LSFearqeH7ntbGt0f29cg/xKkaf3mRmA0SJABgkuji3mqFaDy6Szl5rBv9lnnbEwvOfvIJkLHFGVn/3HQ31hwBHdQmz2/MWg0F7GUBrgF5XYXRu4+wQl8gmONbX8I+q5mrvD+JxvO/62h6/LyleDDwuXngBROs06yH6YeA=|Chương 1802: Hồ Trân tông chủ;HjT9yAmoACEP/BiXK3EAQvgrQ28rfFiXceD+cL0hulRfz87yArOZVnI2QumbhpyJnSxZy2HgHqqImVGeqerHuzMN/UEEXb8WLyMnc7wA1ISUcsbv+A93+jvyDHQJ0yHDPquAffqWApW9Zce6Z42mpRXef1P75Hm6Tglq+45UrkU=|Chương 1803: Thành thị phủ đầy bụi trăm triệu năm (1);2VFmqxsQlJ7cTZdpvTl4ihD1n6uMbfSVZLnpOQ5IE7S6MDwhw9qD+Rjr5qXZlojZshL7jQTsHq1XNDl5gns4w8qbf2aQWre92K6eWRQSBaZbEZ0pGLpYay6lD2vz4D4OHxYUPZ0sI9EIwki+bb/7oQozschLoEWjB1k7KSUy9TY=|Chương 1804: Thành thị phủ đầy bụi trăm triệu năm (2);GwwJSCCVmA7ukJ2n+qxToXWQO+ffUy0t9vZ4Jr2nRnTUIaWL/TWLV65IXz3D+PxC8UKf+QJvoKNrwP7nPzYOuN1ibOOfIfKAqt9AB/e0jFIKnI0bubWWYOAPnQixNm/xB/8oUOQHfQ836ghIpFve728iW4ZxWlkr0u9dp8iV68Q=|Chương 1805: Sai chỗ không gian;nc2gfZSZ2eXhW2rcc0KXMcL+emdpgO/2wUFv4jH214mNnIG5zju4gohAWCC+Oc4KUf3c0s2u5/QFTzBmV8XInQ1MijQcYJhsIyvBpFOMr8fDKCui1KtIbx8KVPB6etY+Zn2cHDfhWbSBShia37WffPXVDg82IVPamQviD1xZUv8=|Chương 1806: Oán niệm (1);G/jF/WtnvQ1MsCQoqYEJhC9npDqIpBhCqCaK6OgQ+GpJSChOzSuLHF4pipXxUPvLRzB/ODNFHkek7RPSEZY1z0kl6z3B672CwwlsY4uTE/5MZPGljoAO9FK3DbgsW5NNN7tqUFi6QU5KKF772o+9eS5PcO9D94+iWdQOT+N9oaY=|Chương 1807: Oán niệm (2);YXesuH4TKQsCjSb/hrVrle3A5A4/Ik3i69l0in0BtPBZf+sOgXo4RC2l/dOjeaora5YkuFYvZus1JG15wSZkXVwn1R8d6oCp23qrBmMUdlKjQOY3i37C4SrxgtHiOyxZw7ZDF6gdcjae8p2VSho5Yqui+SCswSpgOOdf7fkgWx4=|Chương 1808: Nhất Khí Hóa Tam Thanh;59QB4d+zTCVw5uEeEt3Rocl/iuhJHEZLwgxZAlsmLIWcq6aAHonY5UtqcsV1LRAIWg2cGEI1m++9wSOo6Zn3EvfUS0nyiBwzvdF8P+9ZCZt1u5WdD+XVpqIzzNjCjWafAgjwATBwa5h9A9IDcAx7eH3OvVExDaPBypjSYlh9NQ8=|Chương 1809: Tam Sinh Kiều (thượng);BpBXC4h/JIkgGPLo4WPE7JFWXLbCLhKikdEvGU1txMtZ/LUK0ESkthPA0mrEvR9fI09AHjNR+uN4vo1AkTP+28uqhxDUeCPuvSZwO7EWEcvy3SVGhV4iQtqKx+TXS0JekgEWNx6FoKexEGFN44OvGE1pBRT33+WnF/vbNS/m6AM=|Chương 1810: Tam Sinh Kiều (trung) (1);o3VHZLXijyTlsDPYY/SDalVD1dkPSlCA2JXQF1buVAsP5JBW3uXJugXWhqFYcdHKCR71K8FcADB8AtautcL7d+ADpCcPVY5QPX2Ec8Va5Ii4pBqtkpGA8FtydaBRVIFkPG+UNdctibRhCKW4RaJ0S8id/KfpHnIU2sri5XwnPIM=|Chương 1811: Tam Sinh Kiều (trung) (2);mDQxiqWeJ8Oz/0kbuJED+FsSb0OudG/ZC3pCgSeDAog2VQnop21gcHc5JIhGLz6npqKlsGwJGX7HTBFL2YYJL5wbr9o/toDZ6R0AlDnB30l8y3/8KZZzFKq673NriOtBqWenI8ps5poeYTGX9HHXAPm7vEzY/3PrnqEPWJec10U=|Chương 1812: Tam Sinh Kiều (hạ);o+RRnM6X6MYlre/HK6DyBafuzdoPG9jcWFmMYVK4WmQXcyzJ7dyA17DQSG1TFIZCo4htPE8GTymDSCktYw04WMyjmtXoopHZisHsv08qV3EHrkpe/t9XuOeczmWKfthmvkociKtglrTeJUOB0TeorXZ4y/UejnmW3erxXBsS1K4=|Chương 1813: Thành Tiên Đài (1);X7kFG/Rg0uvXxX/5ryTrU7kVglU0mlAqGIIQi8j77+tcWm959l6O+akmf9iaHuyYJN+Q5xg4NbLaYI+ZRL2tSqQ6SUWnnp52pGtuZB4aFR/wmNsicdC2Ic0pnO+j93zZYhlBFAzKc7FmdPpdcLN0tm/G4rNul2XQgMwVR8FA/Lg=|Chương 1814: Thành Tiên Đài (2);EGk0N1Zih3DDNCrcoVAR6DzEQppTYSg4Gu+R1ThUE30H5T9DlVahZspbWxaQTgw5bQU/y84q0wg955RNiIHA8c9t6pqYSVz08xV7yrOPwP4DPCoxhrJyZ9CJBB6gDvtYaCX0VCO08uslT06QgXUwIVJCNsQHaybjiqUrUXtw2a8=|Chương 1815: Tiên vấn;Z/YzZcs9OJWCPdVyjUuyI9sfVCkL4m8oGE4loGv12ZFz4vouJTeojqcejOPHHlqdhbQTX+DWl2CEyip0Utu0D62wHC6Ig+9rZdVJBjhOrBM4w3wGnE2Mbb8xeKAMMWcQ2AJVaAIffqLNq2dyz7+hOuwV8G0rTmDTt/BSpLWSYSM=|Chương 1816: Hỗn Độn kim lệnh hiện (1);C4qvnw+DDck3gPTzD5PnS5U3of9u7/UCG5b0e+Fp9bDf6LR71H9CGQU2u3GwVdSM46Txjg/ykPFe4Z8FGMpu/U2pgEvvsdTpRcqhyETprHxMLWiwjt9GFlQrEX6xA/PXna+oOoO1bKr4or1h9p10jKS4W5rRGyflPEBg8HXtAGM=|Chương 1817: Hỗn Độn kim lệnh hiện (2);DqVZwppyLFknN8mncCieK78+H1BLBaa0JeIeflcsVl9peA8eHEotoBSNmJw5UJ0P1CU1c/jqUb8GnvU77olxNYY3M5TMxFW3+yIjgqOMiqWzBXac+0UiuRgSXMPoP0V++3SdgHODnkdCsKnHEvHvY9PSEfV6e6ocLh4oOocIq7c=|Chương 1818: Huyết Độn thuật;W4o8NgtajVogI0IrXgzrI0njAdYBvHEoCO4eYCnPNXR6Jt/e2c1Af+EQEOZZsr2/xVW+GpgG2mJ625UKG1UxJ062q+Qi++z7kAqbmHl89opt+7+VPVluqw95JrKbUG6hDBfjDy1JA+TXWgb9U89uLxstSqnzmXhVK3SEa4Y8WlE=|Chương 1819: Nhiếp Vân trọng thương (1);oZ7rPTtV5WHVtnnW6nqkWS0sWxlE81uONlpv9VbYeaNPMHNwHKD3+UIxB9/fLNP4MGx1YX++qqczwdxWHWfa/iyAeJiqRgpgdz/FgBUxFJT5z8EdCPAxQbKmzHvGjccKQI8NnpqcEkyAWYAYCfpPhoRo8JTk8ViDQxAJ5BVf6xI=|Chương 1820: Nhiếp Vân trọng thương;IDVuuPSNyo2hClNeuV8w3g7FqWs2qI7FQAiiaL7HM2Ng0ExNgAafbVdvs2Fc9vv5GsJNj8rZCRK7NZIj1gOCQLoS01/dtpaf6KYhrfSqHPMB9DbjywchevNLEs/BblPcPUMg9vVEXvqo7BeL5bmrhMDho0dKnPsb3czVRS5B5LU=|Chương 1821: Liên thủ (thượng);KSX9LPNl5RI60bc6EfMVxepQU4ORQCz4m7liCb7E8kJITpbkmZsoCsMFP0VsW7ONkhKsIWs2uXTqZzjbAEECijBE9vWpqJa9rcgBMJSK5EYMjqox5Y44HuKYB2IwWyDDd6+9eR+ef8yn0ZrL0SP3fQQyjYKHizugGwloNz3et5I=|Chương 1822: Liên thủ (hạ);/suQRo4wKwV5/WxbvlWyHZYP2TH7cECdubscTfVLjuujNNjH4utjg21RxkDHdhdlVDgfCbCi+7OA55xFDbEPBPdj8lpZXNoAVgnY0ONDexB+hsTDd9uB4XVphQHANhXLath6DEuqbTzim6cpm76ipQzPAJDtNhS1MZ6Ejxaa1P0=|Chương 1823: Đạo giới truyền thừa (thượng) (1);3/JqzeHJkP27RRILy1TtClz1yhsKLlHBWbz2uBSKlSyml5o6eZAUe8ZmDDB6NYrzXafPOy04hyPS1DhtbCOicDkh7bVAXUQ2qboOAm4A0/2wqUj98E4R2D/tZNsLFRwQyOWUBTT+4BgaWwOFTuZr7VTvK31VqvH5m/JHSAhSU3E=|Chương 1824: Đạo giới truyền thừa (thượng) (2);/f8EBnp5JKWsNdEQzRKn/8xXwUjn29NULmEXGK3tlWxtEfC8ef5YBl1cAz4tU9+RraqxBJMdGwy4coPkGd08FcTWp+FQexVXwpBmRyE4z0xpgZXOMwAcOOoS+0p4DCdfVErEeb0yNb1fuAGNuRusWvCMWglZvmsM/QXjCU91m+g=|Chương 1825: Đạo giới truyền thừa (hạ);FkmMbTp3D/fZJrXRp3kyxF98Q09OmO/UKf8YYJ7difrJ6CfRvaynLmZhrviz0I384IwK0kpa7dcAgf4LJqfhdo3G9y4dsXD/cCBxHgqEk7Es3y3lPfouZOCg5aLM6RcoltXmG+8Qa2mq26eCz39t9gKAp0nGeq9mHwQ8XOjx2f4=|Chương 1826: Tiên Thành (1);OCofeWMkVnbqhYwPgySFDs/C5MXL8/up6Zr9DpNIp+XSJqp2qvlRjUk2b9cU6werNj1sGYb7Pd8fL5gkyuizqHOsh72ryA+5yStGvLxqM3MdShlnCxqvGGHLSA/gBdXXaCX+QjPz5g9OyJ51gKXsjTMB2ujxqJf8P9LJUKa/J0Y=|Chương 1827: Tiên Thành (2);c8LwwBmpBOb/YNpjsWk0QGKtK23G9QE7lG1syorFT2F1F/xIJRfvjMGEvOsxAT//oEqQpJ/2IshnT992RlWNt+yShZMVtrI9QrQeO8155UUi7o9JGtbMaPDcVT6DLoIDfLWg7OjP/NKMJbZ7Dh9/OHvTNoWNYOgWknO9DgCvePs=|Chương 1828: Lăng Nguyệt tấn cấp;3aLV5gVXsqAHYjxlUT7+yMV8A7irJ9t5u4fWp1y8URG9CHp8S2IkrP2cZ4P2NF2JoHDxqKw98bMytdjexehusNnwq2q1ajOXhmNsvMAQnWjQbtw1cV0X/lWPED2yBGhQT/TSEC4nYmNBNzxTNkwjmxIfIidBauRRoJAyvIZj0VE=|Chương 1829: Địa Ngục Hàn Tinh (1);CAQucZVSDsIS4qELSevPR5KWHc4ZejG6MCdoto7AhAjAnh1NA93ZO/vFYZg6dnXdRNOPrvpi5Sng7Ldm1vsJUJYARygVcTAnaGixrL8ROCBwtfjP4S9cm4A1sv8E6vfCdVFvicT7Rxkg5VfMM2cWhVzsjhf8gwKbrdRjp/0Neds=|Chương 1830: Địa Ngục Hàn Tinh (2);VvsrGQWvI2cpnLhttMuFK5I/cU8hPj6cpR1OAFqjiPLD41Bhu0HarFw98OUpy+YtHA1Gw9i6Uufrerhf6TadbGbq6qmgbH+68NV9eY59opAQjVrWwsRFOeQ6/iupIcSc0T4h71SKvDtiKdlEKK3aFx6iVOMUP45cx7e2cgKGtSo=|Chương 1831: Ba dạng bảo vật;jjuaj4BSqP134TeWbToMxksXxenHwbmBAbBHGGt16gsPVGOWU9OUM3OBUm6MwWguU00fevZnco/KPh2g7P+CN/RER8/BGbsF7u6hsgddyi+VG6Mpwyo9ti+NdNDbkS2LGWFj7fCghfCAVtxv2o2V9xb5GaIPq06zy/ircdrz3RM=|Chương 1832: Bái kiến tháp chủ đại nhân (1);NhPJETfFr4PqXDiGjWszZSMWFCTMBlFgVyhtwJOwxLT8yY5VkPkeuRis+Ejv+P3M6LoFjn8ZrAGQZrTvuByqdt2cnmB7Cj4oTXGMzF6asjlDplZ7yQYGnBSCMgzbF4LqzjwUAlUurCNwc4bbYBQAa5A2HlJCsyvSz7IlbIT7zjI=|Chương 1833: Bái kiến tháp chủ đại nhân (2);IMAZDz1ie3RWcTqMCX+U6sWxGMAg5lOcUg0wrlq5mbxSmHY5/oBhItLFen3IHTAwYDoWCk4jkzvugr5F7V+kazbj1Bx+pPxnM/DqrzhZPs1PSXhnzWIgz0LRw7yz6Oh8rx+p2R7n3drJG46ftUQ6zFFGbjKy46WePAT53D5KOJo=|Chương 1834: Nhiếp Vân cầu kiến;xaZ8QJzqo4mzNya9FlHZBxlRTWcR+7E29qT9NxWWXbfk3ZD0Y6ftSlhCGqlsd1dnePHs0VrJUXli0lpIXjNmmt17rHAfxqpEZby/BdhAO5ax0u2YBWh+kcLMiwsM/Fx1rIsYgI/FPCK43rgf1R7XUUzx2xqAuJjMC8bklmJG1s4=|Chương 1835: Tưởng niệm Long Hoàng (1);E30pgUFyJJBS+CDdEqbNwRKr77bUeuKvWU2b3poNtnLbeLBcaurmB+Dkz/UHlPbwWvYRknhWtQYp+QwrnhQVyDKQbBVp2DE/8QSg5PgpBAXGtc82uUdO2QDkij3FxvTjPZ5lA4XzNxwYwrrMpOao1f/UnlXPK1TZhUe+SdsDTvk=|Chương 1836: Tưởng niệm Long Hoàng (2);XzBsynvqVH4S65Fml0F0T45rrSNqVz2BsvuNANVdd+Z9S9pAjm+jaVOiKbt1CXRVnXfdQfY5AjL5hFAVIpZfuJ3HQ/cJJTsoVKRsHeEvFK958PT07jca5jwJWu7OP5URNT0gCy2vlRSu+uDXMy1NoOTvDPEic3jIrNdwOATQgWY=|Chương 1837: Chuyện tình của Tiểu Long;Qzm/Ba/Z6+pK7Yk8Fv9gbU6jU/4dfHyN7RNmJDcX1CLpZ1RrT1lLTerK+r7My1aTROI1QiVVF/+0knJk81g1+Qctq8SuS4LT+0t2UjjiXBGFWH+KbehqEj5iHJwyCTJnQ2qYzOsJsYVjUFXi7QVTdQuz1r7AiCwvbeh9vVIT6d0=|Chương 1838: Ta đi gặp Hoàng Vương;/TBKvzao34WeOV7G4e2kibzojvSilWqvayfJbuFcP4L9bmxOZ87r4/gE/1/+2+Ni73vGXcfZ5atcGl15B0nCMl7g0OPEyHVxQ5kN8yYQzbFHK9aJplFtRaDGJMHgA51I4ZskBKPaCCWFCtmgMKgQpfE4nPOV9M1LGslwplBN8K8=|Chương 1839: Tha thứ (1);YHLnqfIgSp5pIT148XOzrv6+sqszzF77FlEDeMiFywL2t1vLef+b4VMnZnTwzdXeMacTUgFRau2e9DD0sUq9iNuzfcPfNtpphf1DuJeIkywHViwVfRW5NzvTwGStQrDUY9hVTWAWW4pd5SvHwxyUqCOI16j54nUNAhygEPAs+4k=|Chương 1840: Tha thứ (2);5a4+KBMvNhhWBrXLkXFqckpIDm4xrn5ja20QmctTyvS4n3JuvGP218qdGVT7HPYew4gOoSDAWcfQzD1hd57Mmm+Xu2BtlmtRJi8qgbj5gXGP7C8WDYVQmyMtL2JXSfK3QThN0d2VnvEMNCLufv3tdB74kzCL6pWRsAc/Ks77jU8=|Chương 1841: Quân thành;NyP2/X72sCWAiNInjgdxTSl8Ffo2vUlLu1Fx1G/9ieWUqbr+TyzSsvzKKrWeMOEz1QFM7r8eKJ/hlhgTWf1GtWMky5C+5c9TJAh9diuiEcwtXDB1Kpzp16HTccCOqNpM0FWInC+bAj65e2QQ/WQsSgJDZ9PUNGb0/22FLJSTDDo=|Chương 1842: Luyện chế Thuần Linh Đan (1);LoaM7TmGjrNHIKDIS53ySdV5UiA4vKkdVlAjw/ITpRMLoU8Kqubi5yyt8B/NYNdxdu10OvLHSEBdKgn6usXDP7s8VDqWKIXbKHSyRZ+p90idDuv2YG+GQZHUkHX/JXCIKW6xMeDc1TlXkuh9/LNBwc8iATvJOohikjBPGIdRZ6Q=|Chương 1843: Luyện chế Thuần Linh Đan (2);WFIWBYadV67X3jHNnFKuoW291j0CtXkFX2x4qX0blfjZx/tSWDOHtge994KFvszd3p6T95BR6QpmHXhsYPvGzn6hNmgCfgDANIuelanTZelv4Ig8GUpTTLlWStEfBdwSYNmxb0tV5FP6JlGxYegVC0LBvBwJTwtJthMExhFzHnk=|Chương 1844: Thanh Việt Phong Lưu gia;24SA33sIaizP0eB7HaOoXvfUuc4+HncRRjAwZ/UOuDlH8j5xuIPTQwBYzrSXjjHpXlSuTVvEs8MjusHxgEP/j5dWOTea2XjdhMuWmAs4R+FhJTq0zhb3ZLKsrrbQzvvfslmP7hKuYnj4ijSXxa+tkuyx23Vckfc1GN/cBKV+r0g=|Chương 1845: Hai con đường (1);Kkaz2NnIQylVWSUPa1Mfar7XxcD4Uir3W+vWFzUGPApIk+BVjt3fOBgUz+8Yki0T97huxT56BWEsxBuEJko31yRwUQau4PrDxDs6ykrsxdvNL0JMzPYk9iwikYvZfnHR3Nfrua12VmAjRLKs2CRfrhAcaRQlkxotyWc1ajZyvGs=|Chương 1846: Hai con đường (2);7ctWVe+zX9usdNGC2lbmMXTGYEI8m/CFXh6F7u9e3ON0RJDhY534yGOj2agL+cMDFB1Kc37suolr8zrs4ZcHpzyHX7dd9VMYWpXv3MnY5lwJKI8eH9FDjKA5QazBh8jiaP7YABKMr9JmrQf7UogQ2S2a/EwALnUDWinmH5dVr7E=|Chương 1847: Phòng đấu giá Thiên Quân;H3wOHOxrA8dgVPbS6HYcpWpBw0b3CZJBjyKSBch5Dv7w5XLvPh69FVEqAu3cmkbmSAWWKOs15VBpLxPOyFsW6TPSNa2zXqLf1GX9Uw51mubQbL8iQ0Hnvz8nB4qw1cR6KqxOon2+tRv7U8JOOa7moedMOj8oLmBPnVaeZbHMDTI=|Chương 1848: Long Chu Cổ Thuyền;FE5NcpgUKJVWqf/iSPi/RvJ86uqIHcoZhKSHXR8OJg5lmshEG4nZJ8SOaDkLUNDmA4NjJKWQyLCRRVCqYm+bpKjkpTaOON9/SD4s8xU9k2meFJ8xYV9HLU00uqPk/k0idVm02CsOiflCpMsJET7BKNYoRqI/m72My4HViex99Jg=|Chương 1849: Cải biến kế hoạch (1);L3q/DZtwu+CpD0LOKSsBo5hxzfbh7jmJmiLsCFDb2tQltR8ix7sMrP8M5IQJeWLdHktCLJC4kNbvsXHJl8V5XiVGEqiNs981gPatPFZ2Y1FnZpFFRV/PDkmqggRHAg6acSozsPWYkSsv+MnB6pFhvfL57oH1MOV3SxTT4yL92p8=|Chương 1850: Cải biến kế hoạch (2);sW0YPAw069qkGpOW1nBFC2HT4zdXzQDwkmfI3zVr7W8eUy1PkceJXiIrvzibiL6veY10+5LcAhrh2Vls/ilDQuElvHnveoa5mY+0IzNv5CEgIHkjAtQX9Rabx3Oy70zJGD/bBmYIo5VXHcQ8zeg3JPtaU+yLfIZRJU6BTXpowJw=|Chương 1851: Một trăm vạn;s8Gg+76xY4EMKntj1acNk18evyyiG8IXjkzP1CdiRWt+HWsZUt3u0PtQofsFHbcnYd1pjkxJq592rAfI+6zU9Hg4XL9+14FqvWWkGBMEDmodt6SWCXiKAi0hniMkIGHdUVU3sqlFWL2Q1JMvbivzfn4dubF+2m4aN6VsWNMalVk=|Chương 1852: Thiên Quân Thư Viện (1);Ehsa3R2hb2nAw9d22a05ePcGXe1/FrUAivbK/1jEF5YgLjmQBzi2oMvgs6Wy6Er2b1x45bEL8Cj4KWiGTwsvqxE1UtHXQ/YuQGARP6udLpjKk4nb0HTAKeYNvqo5ms4RrsGKWSFoeDYHHDZW03qd/NX7y9EskAtVoL27ubc056Y=|Chương 1853: Thiên Quân Thư Viện (2);pUArqtDsM+4e31ODkuZmBmfDa+W5fpCO+3Sx9N3tYYSdjyK3ggSRtZb1n5S+96ccI9O0FgVizlxEb9xA0wXhp0txCICd+7G4bPNRk3EIuys3dyWdmxQbRYkKNkfyL+IEhYaVzbMheBZX3HdEoRIfgXIyKV0gkrl3ynx5KkSNwNs=|Chương 1854: Cực Thánh Điện;NYkYbSONyvbg1GeDnRKVa8D6JbJBzURqNxtdW+e1gIo+q1WoQyFQITGB7vqtuP2n98SaRySTj7bc/8haer999+pnvtoK37ds6xQUMxuR/5IJMfXaSVi9FV3Pck5ygH3aiUTrI96MY9TxuQlU3rRDHpIdEh+aN+xeSCDjM+KOEjs=|Chương 1855: Yên Nha Tu La;qgkOkzjk0DB9XY4S/+iNYgpwN3eDWopLg5xVbwz2Te/23D14J/j1zuQWuRUtHYaHV4CZuepxRZIHE0SUN692NvKPZ4rvowOaFloCSqdgHRj81+QmYLoYL+I+IqitVgJIqO4IJAwy4fOThiY9z7pLE5Bmx2YznH64jD6Vm80j6EM=|Chương 1856: Nhiếp Đồng bị phong ấn(1);MMVO1sPsSG4NWv1VS8EPIz/QccuN8+3nARKCJu9+VhjsYDI23nPIJxm5lY/1EZC/mveIJm50+/2U74bC0RZ98iUf9ekHvPkiV9y8IMq5wXOOqx96JO4Np+bR4uWlSudd+D02/hyJKsasvVKzU+tx0kmCzf7rsU02r4Jc2zR0K0w=|Chương 1857: Nhiếp Đồng bị phong ấn (2);zOSOhftAS441qVO2COYunbqMlG1UBWt9yfVvxakrRq2Ih2QyOI0Jzop4MB3wlILq2YnO8ZWLdFwhVtGOY5+9DfyVEuJvp09ykdmYEPQKY9VK6LxhUHwGelpyfifbWlvvreIjXJIkDhqUSKUKTHS3a2SSdaj2DKgWUj73M9FHykI=|Chương 1858: Không thể chiến thắng;l8XvCxm5XzRhnR49kfYtrLL85VWGzggh/pbI0eUFE1qmkwQ4V2mq5nIcCCgU5pFtbp0CUD6nho0iLJ8W9ODnJoNxgC3WgB6k8zS8/OBLsiEgUKl2aHz2FjUjWdPdQVf+FqO/m2oUsCvBUFDeA74n1ux+LrJ+BTmwmGbrykmc6g8=|Chương 1859: Phối hợp (1);sRS4xIDP8V6v/nCePm475KIuLmnBP9Y3SxX/qoyCn2ivf9YtPispe5NnpcJ4nAlYQ1OJYkpN2SlTe5Eed9o/gIWelnogHX6RhwL5qAbGAh19KWXie0uBK6PBU44ps7dTqK08a8PssV7tGsMEhkGwjStDep5FpWyvuV6mHb8Afco=|Chương 1860: Phối hợp (2);tSBl6e1pzWFwpxEHFysj37zrh1SnKxz8QYzIcXY2JOXcXJJFZ/EP6P3Mn+dyKlEjqIxursCAEVpQHfAsL9BLstsdDBfkJ1/qbNnHieskKH48dHCDXaF+AAFK0dNlgIYLVByqKeCWH+L6KF1YJJLUdROzWb0vkrpscGzlPgzqsDA=|Chương 1861: Siêu cấp Nguyên Khí Đạn;HZJEFnQvDSbn8498OWXxhsJewmExPZCinrBK0id+nMoV1NndEcETFVrw0OIfJBMneAhwzWtFQDPMV667buD6Qk+H46C6boSBiUB4CCxbNmMiyMEdGS8iwvKj/xDt6M5PcMdyQkeXnVbRqAyJ/d3/eS/xCsQPAWnk+5ZIuBrRmi4=|Chương 1862: Tế tự Nho giới;7MKlK1WxHRnxs12z4IA5IkamNNfmSEBXSk2rLWojVifiRoCEwe0SPsqIM8a/dA4NlBrAqddH6PQGJ7BBjZOrbTd8fozXWsUkDQcdVCDh9P9X/bcO6TzOd61+QTKMx+bzVqMS7GBq5Mq9TTs1stpXHyCCkQvgKEHclAJt6hxhxd0=|Chương 1863: Khâu Thánh tự bạo (1);60XlWtX8r0/fh+SmyizSwFJzrfbRgqMH5jq+q3o2wnwUD0tqQWvZJrYixMXG/lnTenhowvoe3tbuR4spF6icMg7IrSMJGyBToRUkV9JWfkGAtztHccz9FMXl4wbAX1w0efg13jgTxuE/YFz9ppxr7aRWTOncaCP8mC8C0ZLlIpY=|Chương 1864: Khâu Thánh tự bạo (2);WspDvjUyTUz3iChYrb+Ewg58SseJQsjppqN/NAnWx2v8gMw5Qxc2OqO3wYXB9lV9j7YYfOCy03FF02ajbrub3HgJwHRcbHsNGZth7dRpDYm8G7g8Ln5r+neyMYwqipwh6oOM7nAgsG+RUd+6/cs/FGjTTYB3qlivBFXfJGJCJCo=|Chương 1865: Lăng Nguyệt đột phá;7Yl0BzGBdpSBhFxExPtT5TxbIFdWmn1AryQggCnbiOfKE+xijih/GUQYnurdwVU/azrYkgMXbdCAU5QmzsREP8bJl8HB+0Tcc8uQP0/o57Z7DytjqC9ZkzMbmS8tZwEgOlGJtt3oh8xhJe1iQqPjkplkaRAd59XwlTPvxgBMHvs=|Chương 1866: Đại đạo vô cực, ba ngàn đan điền! (1);lZZr4c4WW/6jh226UfPBCyuxq5C+H8MImQDy23/cIs9BtsgRAwX6ASbQB8uY4n9Wvp5D6JnZ7J+TN38U1OZi22Jup+EQ/p1kmh+BeE1YfbahRO+TVlOogM6iu9iKwFwHY/ZeTyHFKFhd4snkOPrnNPHGW4l4I/FbDdx1Qplvs8Y=|Chương 1867: Đại đạo vô cực, ba ngàn đan điền! (2);Zee2pZ+hiwzPVE2L6jPhhgnk336ARiOsh5lBPZc4JvyAQ24JylWYWKITT7FwDRQgDY5cgVYt4aNWRSrhTZIYC2rINpgbiglf3noWkeZ4Wl6ANB5KJqWqZ1MmeXkoF5uqFL4VVtlCv5Ca7XuVkExZ4oZlVDUA8hjEbB2T0TJvvFg=|Chương 1868: Nhiếp Vân đột phá, Xích Thiên Cảnh;nnr0vjyZ+n4rIoV6ECk1Edk6XB5+Azd4CZsOvhG/sJ6n4tw93nYIVUivDhstKolKDRKYwERC2N1Yifwtm50AmWRYm+fmrs5MStulFQQnuw9KW1O9hGzMceJM9dA/c6i9Rhxu4/n3GjK96XqPa8A1zMUur7Y5OM1XiIi5y5nrgI0=|Chương 1869: Liên Nguyệt kiếm thuật chân chính (1);GPJvWij1jsAVOGY4g+etHtOyww7R6Kj7UrUztXfDVQZXQetvM8FLsBkcKYwOpehYcHedxlut8mFQv6SETOpV85/Onhbb198lb5QfHqul2jQPNbuig6iE9c5ipuUuR+wSpYp2Toj+f+5oR9tsffnT/GtpiNEOmIbNpd1JQbXt2lA=|Chương 1870: Liên Nguyệt kiếm thuật chân chính;l9klxpO9R9X25TCRLUBwhFNPl1vMw2PmOH14KkmqfB0wYHQIJfr+i453UeEcOzmpSYSz135mNhGOJhmwkawDf7yTPfGTiY01BcZA+f8m+uSCLnf/fUH3dz/OK9yKGp3/SG13UQGJZ6HuMh/lxqKfDv4hhJHOGidTHmIFbrrAlXw=|Chương 1871: Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục;dTA6mbmw95sdKwOYoPduJ7LdQ1Ek+/l/2+dHpJ6MGjKIjFxQzd800Wey5FAAEzOOz0oO9U9t1/FcVC77XXWQp/mz/fB3NrNkHqVB86/opwAk6amDpbyHfrzZaifizhJORWgMjP+YiA6XWuDggONhMcJg+AvPpsrJTQMj9JlNxn4=|Chương 1872: Nửa bước Tru Thiên Cảnh (Thượng);saHFjGjtWSMlExhVfY+v1/ZbwV7XgW2BnpZL4qrNkmc3+gc8/GvHdoO3DX6/i8l3A/hb8Xrc/AjvN70JJmcCVw6LSdRN8n5R+4gql4vo/nfv6CRJr9I3RhQ3sWFP87A97RE0JP6k5r8IaUYAYkHNmHp0TwiKXNwXceLVoJR29Gc=|Chương 1873: Nửa bước Tru Thiên Cảnh (Hạ) (1);y9vYY4Y9PyGmNqfepttIJZbIDBR5kbef0wjNBvvLqpHR3cIcHPinxfD6F4h/iRMItrxx65Y5+LMwQb4wzHsrcxCbsg07+24cTjYTtM3IQtJmtP/D+Pg6Hxd6PKPNPRhZQ7GwmvoSbBtQLGwr1+yOnLCwKEpcMRhhWi1Z95csobY=|Chương 1874: Nửa bước Tru Thiên Cảnh (Hạ) (2);ZAjFQhEognZXJOk8P0ugOdO0qiJRKRcd9nC/V+jIrJ8PdSriJxSzygr34n1HE3FpAaiXEXLICVYBFiZ3vPIGFOHDNvMxHh25P4anZAP3JJ9i+dRkyNZORQnt545WxumxZw/0i1m3u5Qf3pR/tE3GIabDtYX+6/RDLJOBsQWHrG4=|Chương 1875: Tu Du Tẩu chết;SAv/LADFgg463Aq5uCDqV55z6abosHFttLazECrrbRkvfK5Xr1pS2F2uYcmfvJNI0jr3jbqBbtUEBS4yIO1kG2fVK2/SZkp8LpQu/+wIunnez/RFo1A2MaKsDci0bkxWjf6YILSgkn3VeCmVCUfcqBnBGTWZiB0qG4FOIdOU1LI=|Chương 1876: Tiến vào thế giới thứ ba (1);ehNddVJ45Sg6Veptj21k5pPxjPb1kgrVqGInJViM3urK5fTzLZLndzeCGCrr6sHg6hbR4Lp5Lxy1rf1Gk2kgFqQZHDDC3AcKvJUzpl0hva0kLIi2ERera2TmhShht5sgoXTqcnS0J+9a/cI5tEfdrHYT4bbWcC6kTZVExdw2QCs=|Chương 1877: Tiến vào thế giới thứ ba (2);kmJ7k0MtvRbDky/B5GDacfFRRNcK3mj/Jily2guW41rDjKkaYgWkuiR3bcn2RrwGEFVw+DuvzlLj9WMfWB3mMVbx0d+I6jcN7SoLa44UwPrebdj5d9ZdehN4v7dT42Q2ciywxrj4gXfVwTQQQahLluwjhHxBeGNncMp97zfjA34=|Chương 1878: Hồn thạch;I4JXiEtMd7aMK3XuIJeEvBDNSDtyfeLEE+D/ryt0oFUCrsqnLaUMP3TUOkC8mNWX3WnMipcQpkiWp+mTZhYU0VoXCqpdGpS2kzy/XsbiyRXMC7kte+PAMUHLTIQOyse5Uu3uJnvkAsUwSelmsa6YucD4T7tfx3fLtV0JtPOU/7Y=|Chương 1879: Long phượng trình tường (1);Y5G9QVCE2EYIRC+GMB+Gt8coeOxngIXG+cmU22iOX/DNOk7IShT0UMXNxynIHA38a905OfQlc5AxMdHRI9fWaWSil3NYN2YMXeIoyM8DJGGnf+pWdwdmYf7QEBFdzeIC0YHqKVRL9t4f2bXFj6eeBFnene2gMd66z6+OngbtaT8=|Chương 1880: Long phượng trình tường (2);Xtt7oRLSp7VHn2Yc1xW3aiQuSBBlCZO6nhJQSRLlDECHkuZ+4FMZw+47rDtEm2NpGkxeNSvgzEHOI3mXGipsN7woDw9V+18vvekw3VV3V0lTvfAuWR0F9ju2hf7LPwk74rXabAD5CK8gM5/PYFhmYLlJWSJ3hdDQfUsi0TVEaIc=|Chương 1881: Ca ca, ta thành công;yyfHrBgaJHCOllvEwgY/tDkmCuCXT+z+7y4O6zTEiExfT/dHdYpRHJ5MX0RoEdfcurHkzxMAJcj6n6+E0hV+BiWmlVJ/hfeWiy0eUXA3MgEvfs58I74CYasOk2JtzmGGIRdNxrBPmHo2yUgkY83niV8qfLgkC8QEFim64p17iGA=|Chương 1882: Linh Hồn Hỗn Độn Vương Thạch;d2x7MXfK7FihNYEgHQFhKMiVU3ekIFiGL4i9nDeeshCq38Stvo7ARlS14uhwCydVWFuva0vrnGbSBmY33zOwOT4ZGM4VlQv9SWwORhtxO4zZd83SiZiqbdMEZeTKfBto6LVY2ixIHH471YvOPpoR5hYHHvvP71V3H0KZV8nY138=|Chương 1883: Niết bàn lần thứ chín (Thượng) (1);BFnKuHdQO2EYyw7nuZpecwP2mIxUWfF0hleH4WbxwiM7BIXV4V9EswTljLdz9HsDYypbjK5PG4QF/81+0F85mn4Q/SeoMHhx+uREtLy10xlaEZScfS5Qw9pQfqoXTFST7KFgHqENpD22cyincIApU0NzQB/K1/QWz9RUeXW8190=|Chương 1884: Niết bàn lần thứ chín (Thượng) (2);a10f9vx8shRIgK0o1icjlt57WciBVYWOLPrzeliQeAhbh4rKNcMpESvkshR+TdSb3IuHLOW4Clfs89DovKwmsVmP+AHwlkEx9bJXeh/it4kXPuqf47j/ftYkuVWnFHP1uAytkJFb/YjyzkZ/LlLjOj+DMrDhTFzzFvaRaqG0NBQ=|Chương 1885: Niết bàn lần thứ chín (Trung);l1HptX0EM7BXNdBuTxU+XXrGzT4G7nZUHlavbP9AmBG6NoQUANpRqmp7TpCcFTqR4aLv1KBGMFoRp3FLB/VUQJqAG/RnVkytL4FQMo4C+uiljv9bmpwBnzcMAYOvLwSNdsJNqTqfthYLpoCWG3sgoxkgyH2AX2yVSTHfQ7AYXKg=|Chương 1886: Niết bàn lần thứ chín (Hạ) (1);YSLOLcHy4s25SVpgJ73PZtp6eNp6xJr2sN5j1z3d6P2fx3S3mdFyJpspfspaRrST4mlX4hJuE6m6ZHCHW+Ff+nuWaVY+ka/bUwQ8HgH3vrqJWtQrBppSYhv8R7iR5pg1t6ciUIadcjZGyvtETAAucNaSePnfwmVkuzqq0PCXFTs=|Chương 1887: Niết bàn lần thứ chín (Hạ) (2);b7/JOWWIB+saGBHhU7kQODvq3XYes9WJgiEPM/Z0AAV8G4PsjXBxlIRplozIj3j4ZuH8DeSwvgoQ3bbonFa/73SkccSCsvcqgyR55k2D8e3JksIB+ZWMiiGKvB5dWmip3kLKVnOy5b4YgXzuEEMPJ9mP0oYh73S0XsTdEXHR3SI=|Chương 1888: Ta là Thiên Đạo;31bQrOfjh1Q82x0lZvEZg28WoCbJL0fWrjJmkDcNfFfyCIYzGibXoOJS6cNd2yoQrZ8HOg2Dj+oHeisldJJxyrdRaH49l5AaCszkuTDB2dAwLCbn+/aK85jzUFUa/p7MaEp2pMcuR5qJcJJ3Xu7J3bmNkN/cdwy/7wS4oEpcj68=|Chương 1889: Rời đi (1);7zIlktLMyW5o/wef/DfNj2viJLgxEnM97zXr2pLDEKC4Xkn9/d3D7DNlLhDmG3yjZdNZFJBPwwLtzbgxNV1BkTRhqEuazdrQXqt/FLPDgXGoerTVmCQvj16Qm0VE00VnC10NW9TbuuIvjmjfgkTESobekz5Vxum+N6v0NUlRG+k=|Chương 1890: Rời đi (2);fGDQVINOdf9Hvh7J/H7S5zC/kBp83747yRjo/aS+xLJjyvzncgh2X9M+p901ZaZrcMAlEAdU3b2CV4BaJUouAMEW5DRm52hTZtoODJfrfl3vliy7xIsgDvnbXxaNYKoh2vQi0nfoXMrzYU+dKv3gXKHGk08wjEVbcJN8CMyEzQo=|Chương 1891: Hỗn độn phong bạo (1);DQxjh6Wpl5dA+Vn68zBCy8k/p1UbRCXTK2rKPX6lcxxyzaGVaxx/WWLJryBr1R9UXLImjcu6gaXDx63AAI+SDbQuwdjwmTi3aBhdA0A7BX2plf9EbamhRywavUwzs34QqjfaQCFMkXQdkSiuI0ixPqt9v4T9F6D7NPl11obJdsE=|Chương 1892: Hỗn độn phong bạo (2);IsJFXmfaj2eHmvrd/Bmrc9iwXxWGNYvrNfiXxoGEkKU81owJTGCNkhJ44C8zFGtG/Cssk+aCR0b1mvMnjl/KvK5vn+SrcyJAYlbdDReGkG2ZdusHEYFA3PKSgy1Ci+152+oSTjG0br4BevSt4uSVNY2nJ3YCGmy9kRYRfs5kR1E=|Chương 1893: Nam nhân thiên hạ đều là kẻ phụ lòng;PI0Xt2m0k4GXxShJD6p8IoajhLhh+xmWHuimxlj9N5G1N6CduV4j9DHB6Rajw4NVyNy06U/oc3ieyCXcPKYGsXoMkE4NSYdUxpz0dzt35FqTwsnzuZfpUka4Ypv11844u4o/8erujTWMuR2P8igB34EvhgkBmE62hTJW3b4nvdk=|Chương 1894: Hiếm thấy (1);aLJEpcD7e/wUf0n7iAdGQNQq+T3WftFYf5rZAEb6qZW1+9IRqimgB1LqmL8yU7eQ2IC2Nhv1CHtk5kDOKfpnf/82u0NTm9Fv7uHyjRYEeJAcu7XvQvuzhurtMSHYlZBmCv7r4+Wk1u6ZOMBFQ3F2S9OO9WwhBKwarSihC8Phaao=|Chương 1895: Hiếm thấy (2);Qd4mUlFfuCIFs6vl30B4fejlrlydfwXflBMtzvE08FiYDI0L6XT2s6p6TWWVGhociAd5EZINYwej3R4O+QFbu7hb2SxV09Xm30GtiBBZtmfJea2IHKwvDr07WpVJauOM7yTKkRaA8nvMSNVzeKztQTykW+NbQ9c6OEtpDvz12Lo=|Chương 1896: Hồng Liên Tông;aKr0disWHFiuPmPOC70XbBwcEMZzOF0I2b9hWfFW6wzixnwkEzffhY/5XpWfO+4eaLV8HFyKd5zd2Ke0w9Xh/Tc+6u9j+H7Vi2lPbnsFCcpy3lp2CstcjrYr7fMZ5t3xSfE3R7McECkkqiPRI8AzSSTtfKR8B82W72I46U6/27o=|Chương 1897: U Liên Thánh Nhân;V73RnkELQjEixoA1a7oy4MRbM6Qhr0vR5QOzK55CTj2Xz+BoHlYVSbb1DAIDeO3EG2hMSzqLJQoT6eQK1iHxC0vqfDrHBu85WTBc1cQemFJLeJMjVAH+D8lS823mFWO3OsXAhBNabtuU6xKI3YjG134RIrp7WzJ2ElRYdg8Esyo=|Chương 1898: Cường giả phong vương (1);gb2VvRPAq4a5rkwutgSeDkwe09azsPS6rHnVxY7oRnv9TLmuWpQWQSkwxDm6XnsQopxyOatyn5uYLk2k67ScMSbEWG1OBHZTTuk17kFzweetqz+XcpoaS7e42Q6TO4kxd+07dIKFcnC5fQUioKTKyrTJCOBGuiI+vUIGuwJJ54A=|Chương 1899: Cường giả phong vương (2);TRH0HfkQimbfgFWsoe827mIXwUw5G9PQ52gQaLhyV36ZqDzRYxOLjqca4rNQbnYO37GB1T0pxtoZqKeda18pp6B5vyXlBap3BO/vcdT990NhwedROHt4R1okic4NViQr8FN64b1VUA91eFlNWL6YUUeKh4TRp+dBaCw6UhrfXgo=|Chương 1900: Cửu Thiên Thai;OZ+I1esqsQOSDKNworQ3HLN8MDyO6XmTHretTW0YWUjAocAqgv/sjluN7Emg1tF20q9Cf5u8DleKDcUHY/yVXNc6eJpFOBfGUOrkJnvSG06SvtbxARc74uCQfr8x3R54pSG4yMrSPNYFs2ztD0UVp2JVZ1e3bb1S34rj99ULjwM=|Chương 1901: Nguyện làm người hầu (1);UA2YQhbYAugr4HOF036jlNWV1IsE0vTK82qWJD9Q7GibMaHwxvwN2QogossqTKQFFhDr29j3/obLmFT+FLeq5P+20oGuJsEIGni2OZY+wDf3t1oV9x1pW4kbb1HSwEb2tvVWu/DUWK4RFK30XjUzL4jQfC+2wyr53a9nZA6re4c=|Chương 1902: Nguyện làm người hầu (2);X8YBa7yHUGIrPSWW8jQ0aNnzfLY6TWn93GpSn2NloU3d2qY+fswVKIN1+NWt4egUEPoYrfdYv7T65JsjaXFL1+5YMs5kqHaUkbu2QkH2pDN2lGCxbAe0XnbVtaLP+v7ad2aW8RYbR4NIBvHvYzM1iiVucT2AD0mcr/nxkud1MZI=|Chương 1903: Kén rể;TVm0N+k00Nt0sfsuZyCc/gXB/XLyKTZk6v3HoujMkmWveZXI4f3kqWJUJDoWe9C4bt9dAyRT27JcXfTCuGH8TtWd5DBAdne5oVLR8ECH6fbJFNDjHgC63k7z2p5bhic96ypvEpiJhRgbNp1db+yYbhRqS/MY9jglP1dxS8ohXV0=|Chương 1904: Lộ Công Huyền;1BILAG0NHtlhFyG0lebr/UwQOVL4qJcmW4dHZNFU1AT9pd1Ybp0v+ElwV8Xn4Sv4SDoLG78Dge6EGJfOsckkQXN+uS0lnnY/BBx3H072Ke5KNZdv5JA+OFv57ayU3tk529fH7mGJAxQTmofo78Q4/GwAvUHoAc/jRD8If28I0Qg=|Chương 1905: Quân quyền thần thụ (1);0Pydo8qGLhsFkNeeijnR52N/urxR8ZQxZRfPZqMs4yPM0u/sC/8wG2/Lu/SW+keYjueGtCyKgpyQlhMRaBjtJwKJOgusn7FLjGxViLFaaWkvYGT2L/ZiTheQdWH9avJ+s3TGSAcVN2EJMyhEiQw77nOxNR6LkIwpVppwENJdliI=|Chương 1906: Quân quyền thần thụ (2);fyir2yEaiSJUCNFZqF1HliCgtUVhqqJlUkVylx15PTYf321LmuVX0/hW9QzH3drtTe3o60vz1G6dwcbN8+rMDV1R6VSb/snxOt2kK6NLxB8ynE0jEZaVs/Lt8IvWQqw3p2fCOmFhRstUBZM1Op2isgrvXUS2AdD8xcX7Nn9BI5c=|Chương 1907: Một tát đánh bay;5MmFWlATrQKufJIEh6jxfAEMGAUzgSEODAEbJCicsbpOXENwMykmNIaIAKYAclpWisjiIgF7CfGYlfeEwE6Bv761xlUz+CTnv6mUh8D3u3f+n4I2d07KNILpAUCHp0xdQZ5+s1zFWL//weN0xaGOq4UMa8rpdJeqOrxTbjsOTQc=|Chương 1908: Cao điệu (Thượng);FeNd8gXLkxo454otnbxMym1kdSRqu4gY3cYa6Z568cAVGcgSwm9YDC9AovMwOAOvJPo9vd9YEGNTcsE0SpqpY/yA8YC6ETsgPTD+6D5F1r1ifefBXBYZG81sKFTYwn4AsAeAdzLGxOjmDFgaURQp63QANHYUz7cn0sV4U2LcsLQ=|Chương 1909: Cao điệu (Trung);DzUPva6KxuZSSKe1mu4dilK41wDcZlnvrokFdtUlzH6YKBaS/SlhsfVTDMJj5ZUrgWoDVaSLEnv5zk/cWEEBXnGbS9PnNPxIda3dcOn8Ychfgtq+9tLowEMvPPvQYVstZ4bMQFRHmHiTMJ5/NYAlkAsuw3Nt+lRKvlEE/3PoU4g=|Chương 1910: Cao điệu (Hạ);U2XIGy1HhMyIkCoODptZNMvJSzakNTY+SnjfBZuQS58y1BtFUyNlFv0tmC6Nqzdn3/PQwAomzI8X4BhzFgBH2uvmr37wuqjDk9agbSmYZWMLYpSMwB9Lt3eOELKnzSvrvvnnc7BCjuoaUBCpFtrb/mpi13MrW9FEZE0Cor9N6Nw=|Chương 1911: Trần gia lão tổ;RAEJHsweDl8pDh7zxCCdz0hzC5ByTJRiJcgwsVn3k1RQX+kl5wcKNiDkJACTvJ7W5YTuwv/2+GTVSTaNz/OvnuC/uZYVDqN01of5bTxzbc5F5MO6y34NAfxaN6DL7AujKRKdXdQhHDq4YyWwzgEf+p8zn6aUBCKi4FHH76ULUTM=|Chương 1912: Tứ Phương đỉnh (Thượng);CzWxxLNPBaO001PRONKQe0tdNpGxFC7owfwEO/G2UWNLcbWk5Ha5PV/dsmDghIB68EopsLpnaf+SsoX2FzuNCFigyxC6RTsxlS233B7ImufwObZgpYNKYp8YkReYEay04v6ajVlCWk00OAed8q3RTqoxDewOKhVRTlS37UR31r4=|Chương 1913: Tứ Phương đỉnh (Hạ);4UP5b6FWITySc1zEToxeM9RD5IZh2Zm5VeyXgKAABaVivvPkdv6xdBQjCirtJipChauj+/6/kmrCN08sppRQ5LE2cYQHpYUhk1tjAYMz/DfUh6XnRulguSdLIb/7nqVNsC9vSQP79hJPpExu6+bG2qnwVwYqDEHohOPWQNl9VPs=|Chương 1914: Cửu Thiên tông;uQgqsEuRw9UVw45q4sudIdGVd9fh/YX9MwTuVNQioh7aT+V+FBYvIVPHD+rWVHJfbQ0vP9qRkwtM5xineeyf9zaE/bHEDVLejgn65qQBlqeFOhXD6GrOMHju2rYVIH7FSnya3RyGWYA7HWxGXYriPzFfjNwU9PoG+xpHwKtyiTQ=|Chương 1915: Tuất Triết;qFgO4b4iOccJZXct/41Wgp1sm5jX8hFw9o3/iGY/ph614LYfrsAjysJvKk9BR1pwpSn0ZNHY2mn1ajHgd7nfXiMAGe87QYLHPbu/rJZMjxlkaHb0c1vQvOpxvcxngsMOI3K8BvAkc35HwWqi2d80cBKFBO/zAcQZiOUlqI8/YOo=|Chương 1916: Hỗn Độn Phong Vương (Thượng);G0vCdWG4SWpYjA3i2fp8OP9KQ7FiuvWN081sw9E1BcdA5zYkdxlrLRCfjjQjlPfWubVMRWq//qjH175LGWmzAGUmj8xm+dMzOyuR6A25pfuun2ud5tMGURMOmDCg3lxeU13OB5Egdpr3g5C9xNnSluvawCHrXJ8ZuklRXTL9NKg=|Chương 1917: Hỗn Độn Phong Vương (Hạ);KbLRTXetoDjQQa6yyy1AddO8ySUM+KFspCY93u1UGfzSls42P1+npWekGX76R7MGZc/oLnoptkb6LtO2ZwFxs6mF1Mi8a1tifZqPSfefuFM8bmePi3GLytY+QRLePSQUz/Uc4nVWMEZLDFDxrB06CYWHuZ9na0Qq6oWv3PWB1Ig=|Chương 1918: Đánh chết!;alEskqBoaIWSJ68Og4NsNLxoHPU0knsCQbomoM2Jk0wlvlzVYBwtVv8A+EXQjeTYpOtdLO2kp3RyYZJ0XWDt2pjoY3czP79/xpqLvarojUzKhFf7oUSYZ1XYD7iepTPGlgA5lpMNd3fG/QwvNkYiipJ6R6Tk/KzrM2sZPf17l58=|Chương 1919: Cường giả chi tâm (Thượng);ZPVm5MD+UjJR/D0B13topMtQaOwSAe8/uKnJh/A6VYhwtsJ0ER43zCvv9hM2oirdhDp01f01pPtNp2wMmIgwnsKWhx89yJqSPs4nKLhreAugfQMJyOStH7K5NjQkrv1wYK9AhLzjSOu6A/DJGU9EMFjt1hq1UPXwEeSgFFIUFzw=|Chương 1920: Cường giả chi tâm (Hạ);Z98ah9iX19rcQ9QH1V7L9r5XK50UmJUJC0dLO0YvbOBIFQk6evQBi0lID3wSbmrRy+3uDva5yqIlP4yNDJwuJSEJmZy52UnBHkQEPCxw/Idr3Gn3vFFTBK3zfCw7HTFnXYX2h9ogNqwPSzaWgDuATou37xyXbddYWI3pSrZdT3w=|Chương 1921: Đại Hiên Hỗn Độn giới;QOzoi831UOVPQiidN5TnG4g0t9lVLUo1MIK407EXju0LYy8Ab4kM3MaMlbc35UAXJ8lRVE8rJ1wf7rPDbOwTRD9zqEreBd2zR2233jNLdQYwaflEwCQ5r9XmhugKfi8D5vmQM5J4HZNIJ+t34zFIQLjXqZVmuGiM1Qm1T+h3y98=|Chương 1922: Cửu Phẩm điện;LvxDXpdGW3DWEmhffEOTn5swv/Slf2ov8GqK2uEV1ymRcAm0co04IQidkJcivR/3xpNv+M2oqVbc2nHeakpOMhMrdPol8c8sT2/M4n6hQkZoCoaaf+YOIEu9jTqFJWB1z2/fI/bLrOa9ennqzO54PHlUoCarjrxUyrZKjakw04w=|Chương 1923: Trị Liệu Đại Đạo (Thượng);KhHG1J0JFtIz7mUIfvJ/6FHCW6QahvD/coqv2VqrpCCheaNP9iYmIFTPFzT60ayP1DjwrovHQPRSk1Xt72PjqXqI1RRgMIC6xUaxHXBoF54VntgIc9YPumY9OEucPvJ7JAgNU1UVddKw2/k/tyjHWocFUTavEickgFrySQRXK0Q=|Chương 1924: Trị Liệu Đại Đạo (Hạ);gvIsZgeSyDOS8an4dfFj+87Rb06ywmxyupoDCPm2sTSjHgx7Eqj5GqORr12+5B+Ngui1jMkSeLA3wN1VlD1BCeAQkD7E3eruttcMH8v7t9vjd7A4GHTMRv61UZCVq8CbWyCNw2tlBu7GLk3M4XHnOzRmxoHVvFEtGbf3Lony7dY=|Chương 1925: Phủ Thừa Tướng;UW8f6mlbyb61o+3JRJhjCj2aijFRtBMyKFJkJeFOW2jTEwlvZW9ehvFQ6RrRF9ujT4ytmWULN6GIJP9EJtKMSOUV5P8IiyJwx8UgkeFigQmbM/YmdkhltVaPNWJZ3ox7xzON5zJmsYZumcMo/AB4LtC9ax28HBr0hlqi93WUBMw=|Chương 1926: Tam hồn tiều tụy (Thượng);iBD70sJXVZpAvLEtFowOiP2kd0rjnd/RYoJZBwHfbQwTkeG55XKtKVRQ/GKlvChUDMQOV1QFDBmsWJsnN2j6UuwtQ4TMji4VGkatVrgk01uSGyvDZstWyH+AN2T1Ay44qos5DIduYXDh9r/4vfYcoy1/qcYZDpNx72bt7MBphQk=|Chương 1927: Tam hồn tiều tụy (Hạ);Q1IV1IZPJbQjUNdHpfzqMgwAGL5WHB4cpNmaPglv+s2rE+FejmCE8HZiLyl77DHdeDZc4NSTfQbpEJeiwzs6GyByWuR2z76P4VlwZUMbX22z7JMEK1RKYttDMN7Fclay6ilAuEPF0gcDp9tI3QbyVsq4SQQVvFdh7tAtwlXT/Lo=|Chương 1928: Một cái tát rút bay;amM2WH2hzg0LmeeKP0T8byjB7U/as468aA0hX67cCRWwJB25iEkxj97Oi4zlq7K964tFkPbH6v0pojlZ14jboQ3x+Ix2HEY7xn6pM6VU8xEYaxxlMzZD54cFQsj/uRKe9rN+9CVrPLtfW7+3+D+iri2X3+U4D1fJJ3TfaSZT/EM=|Chương 1929: Tin tức Hồn thạch (Thượng);H4U6GTHyXdbbZfblteSEJwBkTeZfMI5y5Kn9yPs+rwBbi3dvS4P5szZ7Dyi+InHLWV5JrCsed9nYZM8exwBxoHSZngfTuBhAJQsnebAeRhk6Dyr1X0Mf+poHwg0d6a4vk2kr1s0r2HIjPgT6xiEr/Ww9YVU2C4A6py/vgK1Og8M=|Chương 1930: Tin tức Hồn thạch (Hạ);zxWtNV6DE4WOiE0ajQSxLCY5iOyKlqsdPU9H3h/cckvF17LFrCxBh/yzB7yR48OHMVzRVh8qcy778pdVZRuKdnCW6Sol/JXwh0/hNfIEah/Y+tGw2XBxNTHefCwxXEZxA+6Rk2CWMLnE1089k8EfB8eDJKQ8IxfoE+i/zZrGeAI=|Chương 1931: Trấn Quốc Đại Thủ Ấn;T2hzyoTtamuT6sN7bSeDcZqwfi1dRI/oLqWvXN5CPswiJXHiKSxHtvFTSN+dRm2Qu6NKkTWpKzHQZqxS12sOF3aQkkOp2d3HaRtNte0DO0Oj/S0bCdPm28gNlaDpHydVc1il/9jD3T4LaV/+bB8VtOI3Ltd1h8xX+UlJ7qG2+Yg=|Chương 1932: Mã Nhã công chúa (Thượng);c96nVvYqQDrueJx+NMwkanCjA1kcXXZTZJvcnCJEUDvsPUfbnr0a+ifIrSxlmlIAf1LnZi33izX5fei62herSfICJnmkSXjMMpR1LtAHD+RD0ci67x8A2afTOTfr38L1pC+OD3dzbNP0GQLzRb+qODNTMZroxoYvgE/S6jxqXcU=|Chương 1933: Mã Nhã công chúa (Hạ);wcYuEVEEp+w4ngXJrJnClHpb/f4r0BiL1f9ACpJlFwITfrOyK6G9z+BHg766/O6AcVJ+gR3T6KqOyLDoG1ZQp81g77h9Y2VflHxYL7B0qdU4voRo0R8KHIecDWXiWkGEkqjdX1bmQ6VZsg06R0MIb8q4thVtTrNe6ElF/HA6Buw=|Chương 1934: Phục Lưu công tử;udHdSwVHZ8QZQs7d54GZoi859tx+Hnh4/xvtypTkKHQcT9grakhy718+FSyAEuGMRnzYJzGmW8mDf+dIQgf7o417yUv5M9RbG/GRS1ah9FKFzAqpkNOD1afAouXsuh7kQAzPWy8xq0QKcbcvJw7+aM18dKgisnETPUeeQtFTDcg=|Chương 1935: Đồ Tham ăn (Thượng);GuDZnV22jq0bx29pkblKnLVTeD0FvK+hJb7RXv6/Y01tdGeuskIVdvgjUDqjLRGOpMIi4epeXdOUPJixkoQeghGXbTkS200Z9K/8l+UrSPUu8YmnOjvZZasD6TAFzFUFdCSrH2C6bYqsht4aTmm3ePktyH1VxyhHA7eJPTHW8zg=|Chương 1936: Đồ Tham ăn (Hạ);IGnAtPL34WjmzHS3lbbavajGLFIWzOHLRGY/1xM7ZihuTDeieaxOkmNrIFA046O3Iv3vDADRwPVv3UjQfhkPBwlT8Bk27+o3YjN8T/CmEdT6mgPTpaJPcTsCn1kr3nTZ1tKCCxKPU1DZ3WQw3G6uO7nIfLmWofDiei9xrDFkHZw=|Chương 1937: Thành tích của Nhiếp Đồng;qnLmf+LxC4KY+5MT2nN0bYsAB3Hv8RcmAb19BlZ9OO/lW1A6ZQ+FoV66cFJ8KamWlb5CCRKahwkyAPQeQRXdUezZi3UYCqggQEgvDv7hAzYFDQcxllzoPe/2aRBn7J5XksdiK42J8P3UQfQgkXFIg4BOktlmPN+TsbWnc2dEXyE=|Chương 1938: Nhiếp Vân ra tay!;/k76eUL2ZsfWgttr4zoijAGa2u2vgctW22RPrSd3yBASXT+SaH6G9UwSShMLLpgZCn3GvJP5/BcsAaCIm/035ObCUFqDJh/ktzBv0E4+/PKP9z0t3ZVzCurgyoZZwN62lzTmsLIrJ0pxielCGeya2Xg0j0lngd1KrvyNF+jsUHI=|Chương 1939: Nhập Hóa (Thượng);fZ7u301Ap16X73Xcmuvs6WjDAUj6ghc+DSGseKsi57X2lELSMlzdB5Bg5hz/B+4RGb2LWyzDqMdmUgaYcC9SB7387xGcRrm5b1GuDAfMkA3HKQClxFUyXySwY/3kv6X4Xg/WJMW+8DI7gursKBewtrcaH4G2Vnk6S13pvh1gef4=|Chương 1940: Nhập Hóa (Hạ);Znf01Ins9p1simy/kZECSnhQgScUZKmTYf+1BKCIMqEqOgWK/bFy9qlKJCZrvz6rfUX+3+V2GdOeOYYIiPqMsd4RagPSZ/8TDsSWV9tkE6mQEZ2pY8mquLPdQYX8W8OChmvO6VnAM9U4xvsan63fNqvBHsvporIbxX6yikOAVPI=|Chương 1941: Thời Không Vực (Thượng);ekvBlM9VOfGs+60w4xUg2f/qwWR1KyeNvWKxdfu8iwsiV2jl7/5q2VWkEGGMfQPn5bSzxA/wx34rKqCDjImTjOEQ7Wk81GkWF2nBLCZT3fj0XeNGhSWli1m2aqk12IpxsinahwEXTNo88G7cg8pgoxaKR4gUJBi8rdWLCluT2QA=|Chương 1942: Thời Không Vực (Trung);2QvwRQmNND84KyIr8jRB2KbDIuIpq+Xyx/kwx+HVVQnzADsmA4W9yEcXdKIrbOAlzak6fIXH/aNTX9KOaIqZbJ38ZYg2HFkABQdY3sAgFGF5Rzj/uX0Kx612SkId7M1Kuyy0GeOtwUiqlohPZ3v77BDKhazFKU4WKxnJFkyPAZM=|Chương 1943: Thời Không Vực (Hạ);1/nsNW5Dw9h3gYC8R2aF4kCx+QmrYQW/p9MsSfyofPxejFPOj0WsqmJJZM8bF1y01mXRZYSfJgjdaAu/Y8XC2NfuTDdgFx94z4gK97FsSSSY6oCPm+KPHJarVEsYqlvcgBZ1kNHN1IhAM3GVKokl/7Rg6FPfdKP6/pZXrNf1Vdk=|Chương 1944: Hiệp nghị;diGjz/ShsK3RJOJ8aJfKEwyB8VvhI179R0JHzER5wJ/fXfOxb/bbb2ADDyvC8LIK2wRqDIl9Ilsm2hkjazuVfbXoqYIcRDoQ3YTZ86906QwNPf2pOMPJ4MVHOMNiwsuZM8W1q8TwegJgv+5VC28tGiVLJGVCvnJAQLqzV9YEPMk=|Chương 1945: Tin nhầm người (Thượng);YMm/2dPZvivvoS5baaZiUzzo2wpWnwxyH3/+ITtVoSjoS8lzY1XVIGmzuTupjB2elX/lP7vcjtN4rKbnT7awH/LWBwvHGw5iznkVea//V5NWuVJXTsF/GZNq/E8NFyBe26nBhdUamcUWXDYXzAkX2XLolWMl9YF4bHS91z6AnUI=|Chương 1946: Tin nhầm người (Hạ);bfwq57nA+u6pYLDbt+zkM0iktVdnr4UqhayTCS/N7142Gt1lEgQpNvecWE5mWnnUorZpTXsHRetBoAhq5ruTegUsdvj2bFXYcpGyDOKmvf4JM8IUiz2UfiokICLCx9sDPOOc+NDgUPURH7Khe7AzrHLagLyO1qH2gMrX+hAU95U=|Chương 1947: Vào điện;wj73VU3+l35R4CzmnOAfd2lGj5CoMtmP05YA/+08oxbIkRZHzLchPwfKDwen3CLNQ3pMOukNexm+yl4sAua6XT3MCdEAvCffKfJ6tD4rwboVH94cYvFLJLnE+AQmdz54X+ix/4VLNgux6XI2sxOld7MR7UDPJioXvijvmxoa13A=|Chương 1948: Chúa Tể ấn phù (Thượng);nYCe+F89+sfW6Pg9coi9t11jLaASkfpZNJuLk3VKP7Ym/3aXmwesxk6UHl8bwNQCBgayl2X3mVKzgSw7uNwmCjRR4s2MVJ8HA1H8vk8wgnPH0PNV1Eg4zvjAoXfXzt4lCJ3YeLSMxLdmZghztyEvt0WJUC61OOGTDJMTZ/kYut4=|Chương 1949: Chúa Tể ấn phù (Hạ);N/N7zJ+VQ3sK134QiSty8Oe70aRyXlYY+DV/zwa+7YdyuzN7xd1HVaKrLKdvcdjkBGvdQ9wJDtJRySmN19i3bZubQO09cMpOr4FuEuUKO7dRPkaoUflX20fKqMmhpDEV+ZpR79EK3rsO3hDTEUrDvLrhJjpGZxR9BuhC4cDQVuw=|Chương 1950: Tranh sơn thủy;sp6Kb/u/ZHqMemV03EwMrqwv0FkIrmMNAQghNr187IIBesbTMOBe+lME+LO09SpWfCfsYV54q9ivsUBGYLGwgquaDibTcXQwafbDrpuOWguyd2Fg5ET3h5HWb50HTVdUo3aUOaZ2R3EV4p4VLT0/PItgLBUupeJfHPHvJY9iiDA=|Chương 1951: Chạy trốn;eWJ7rBuO2qjnbkEUyKJQfsfluQKOgACNpBuvmPOd7MoHYz0Beyf013zV+5xA8qs16VI4CMxRHkKb1LJs+AhobZwrfHA3VPDKuFqeDv8Qn2hmA/H4rTbyTt0IBxOG04FNQRs9U3Wc3Ld08rnkdo/rcggl4aMu6x45GUabcvQOL/c=|Chương 1952: Quỷ Vực Huyền Long (Thượng);bpBk1mXzZ+RsoaLY2Mc/gucW78os/DXbVM0LL7B6K2VQ3PrKH5x6JIhIhG2wemO4gXE9bnOrSFQqNxfnvoxb4zrqfsz+Ce/DvMtLaFTkuZXYKMeyiK1Gqt0oASR/jK4tU/RLcY8b+ArFuuaTbUJ0yfLF61gUW1+Rf2wuni1VC1Q=|Chương 1953: Quỷ Vực Huyền Long (Hạ);QHmVZ8mjpDZ+nJ1/r+VHQolyFtJ0/SvUXl2Bll6pSfIn0+ffK1lFRBErukLfL2SnMTWM7qIUZnmokRYN4ijRgDgaaImgJtJDEN5V7Ir4dGmEzdF7TCemeid32QKsKkxsaxjHoCIEFwWTtjv4/tjVrmaFYq1NjLsAbLAP4xd+ruA=|Chương 1954: Chúa Tể, Phong Vương;xOVWIGXbskHxfIHi027I4vD+a50d4aJowAJjMtGBpVbNsVlQW7B8MITYl/0qp7t3BqF7fZGHZZlE7auX/Myf8puX093x09uPkzxjc/ojkOEWQh14cIzhCLWgVmb+Nl4qrrYNvQ8blfNYCG/BW6HsqVowqHthfxfUYM/BPAWtWfg=|Chương 1955: Luyện hóa Thiên Huyền điện;bZyecvlBvAz2192Be5cLZ2dvaHoSSCqQYkH2tD6xJkhg/z39sznQpilcpc+eKAjmUSr5CI+JXHg14vmmrp7kudeLdyGWSFALsXEo+KtRsfrTtE8GyKowMAQf7AoB7UvQaQG6IKOx6eQaNj+cvLkkiDcIBpNbRC5Iogt37x32iJA=|Chương 1956: Sử dụng Chúa Tể ấn phù (Thượng);T77z/7Y+47FuEohjzygPt9Iy5LxMTwLBkqoYS9QSSQ7Rkce9YUBlaev0b4hvh6NyQ+Mn4Gs74OjsHk0MZSndnnT7sJLYAERsCENPf0h+EpWPeXx1U0r8g61D2BqjSQWAtNvZfij6rVwXPlDTixJTOGVKO9Z66s+WZWtBgmzeY1I=|Chương 1957: Sử dụng Chúa Tể ấn phù (Hạ);RXR7t4vVnLcDVDkSOlRNov1LwfWVEwHPFBNdOB2eLSqPXlQ4bIYUbDfY6cJFiH2A1Ok7XLnNfqwCisy5mxBD26SOBobOCzLddW2G3wk2MG4cm91zk8ct9mN+7+EGvv1VrlJoNk9GeamE8e3ajf5phs1HXqHP3YKNDCillRD2j90=|Chương 1958: Đánh chết Phục Nguyên;wkVtvEvwYWtpG8X3bTlJ7+hmh6pwKud7LM143QFe9M4QG/8+o46G4PVxIwQVh6+vQ/xzpasaZRgP+J9DZxa0g7IqQjX7WXHHuonIJerpG+gslBRlITAeUxfXI4OYv/W7uEdDQ6xnqY28CVz5nm5fmkwEmZ462RdiPSnGKDx1HWA=|Chương 1959: Bảo vật (Thượng);iLMOziekAkG+VMSez5fsGhK5xcJ+O/imoFmZpHkoIxuNZ0rh61WzuZrYIuw9Nkdx0+1uKfyE8fQSq2d5qHmawkbG7ifeMPXSayvovflaCtRE0WwIiTzl57qSqnDBs4P/QdqOP/S4J1TTk1mcKMyfuqKeXIgmtJVZPkQGnUHb2Do=|Chương 1960: Bảo vật (Hạ);ImNz5D9TDbUHvmiI7ffprGTE6jLJ3bPdn+k+9Zc5b32Xv6uDPnYVL6xgWupQtK65INQPY8NTGU7x+045vONGquecx31MCAOXElXyz7c82DcxWWl/hr/cPMpE4Wk8euTLaBedEqBQPLyK3LTikocY0QFMvrbSxEQy7ZbC65EK2gw=|Chương 1961: Di Tĩnh phục sinh;5prz3DJnev3MDsCZ8e0WRtZlkmnrTmIlAUgKUvrwxJqXJr11zDsvpudqe0g2wmw0eDIlnF2naDUb7Cu2IVR2BTnaI9pdsWxq3VXsmtUba4XrbloSUYRNSgmIfJoP0R5yzQeoC8PNQkohKqY5Mq+JJiPcx9YWDR34WJ+GQxtDdiM=|Chương 1962: Tà Nguyệt Chí Tôn Vực (Thượng);Fcdk3VRXjWIAG9WiGskMu0nkfbj9Zr7iOM4KgIHA6mGAeEz4kSDpdzSIPkm85gFEnAB2uyIkp7gM7c0aZ/ogZSdCOEQk7KeK+wlIglpTjQu/0yGhgoBx1FWX/8sbb5GdnTUuHYYOtkeViGKLIj/4xfBdW2VtNjWyDR/y3s9C1Rs=|Chương 1963: Tà Nguyệt Chí Tôn Vực (Hạ);b4kzF/hXrUK8wlldx3IlzrnljDI1+GLLeJV0lEor6UMWe7RtRkSINDcK7mS8Pw42OvAO+xC/oyGKcOHsftpibGMhjQ7CfYA7QocqvU00s9FPJbD5CAieon0Sky4UQ1rMzlVd0yN9Nifr/iJbFwlTZSD5VhhaQVsw1APRrPP/lN0=|Chương 1964: Thiên Vị vương giả;3WTZMJB2fgq5HoDg3v9XOdLuBHAQ/7kLKfkSNcdB4A1cMC30n/5USoc3vbMERltdMbZ5/hWJxeruwJhbglWshck2i4iePVadrNCq6tiR4e8JkwRM9ahufZgymjnTVYSMm0TBDRiYMROQITe4EwTN4GNWIgLSvmEA0oWpIvJAQOc=|Chương 1965: Dung hợp thiên phú cổ quái (thượng);OVUp5Vr0T/vWIei/x/vmsgzhODs/CMQII3o8qawXpjB9JRgoYmoNXxWab1eoxYC0SFq2UDtvIWUwHxcbWHEt4up8zR1QU2SoSyuY6UTVhwxsXzAXw0fMVZ1DSVqnu/p0kPI/aqG6cl8dsNepSV3qNCL12TNs8zWJ5a5my1Pkw2w=|Chương 1966: Dung hợp thiên phú cổ quái (Hạ);pyQ+NslufVr0J97YyTL0CVTwUycKTb21bWE92l3AytlcNndbGtbFJcb/sZ9RUa9GFFHJ5N3Kl5JZRKMB80iE64TjRciyZ/VLJjtSvh6+cFeFwujxpFPuHIUiipsIvkCSL10Lsc3qc6yE0fe+LZnsXGRx9sVK3/pxIQ1AGTBKto0=|Chương 1967: Tà Nguyệt các;RAv1sQmN3RKy/ROYe5sJ6x1A0F/mR8FT++1Ovg+qp0BhtYCnN36As4ZJu150+lvmOS9+PEjn/QtfQ78dEQI2rJqLOnPPgp22sS1p2QfZYAGzD4U3e3xwT1yrBsp5EDKoKRdokCpgwPqIG22aO5Fz7GZrh966HnmosRUCfdjeXgw=|Chương 1968: Phó Viêm (Thượng);DeBntw1HxBb90r90rQwxjkm9ftr9Tf1W0Da3FwUaCB90iAJlC1b10MNubGhGKCCAG/BxscMDpVPNUO4kepFfWLUsslWWiwXlBeyWatEaSFKCvNpfymfn7RqJNRZRKxxKjp2weUUITOkic2TfDK9TkPtZz/mxqyztzwH7uhOHNvk=|Chương 1969: Phó Viêm (Hạ);I2kUkg/SUMT8MhhePbxmfGChxgFZWAX6kVm021iNGZvZJXcCnyq/hKfhb7MZtGbvmAjZAWy2CAZQ9vtxV2q7QJmeQ0NsVvKmOORoRWbSNJv/mHuU5jHFibH8n20LBhT5e0Wbit76VeyB8HLuigaHIQsoM1HjVMcEbq/qfm3Ph40=|Chương 1970: Bách Nhân Đảo;M8XxgW5gcxRHj3ylKIOuKDDf9OSz/ZObS0d/r9ilr1JY1k82NY7OVtFo3Wh7Vj+LoxnDrRhOzL82P05j07RVGK1yct1JDOhkKmw+pzIqhS6ai2jXLsClWe3W+lCw64FwsrpbNmfC6qbu8ri6wrhHo8bs1LkQFiXyZFs40QK7uGU=|Chương 1971: Tiểu liên minh;ay8ARZzt7vmNf+cwLL23b2f8W91phQKKOJKf/ly3xHaf3IjPwXhT+vklJRwZQf2MyOvKNEi4/Ud3sP45cxoLx83MqGH3T5yxaoJ+5tFFbVqJiAjQjawcJogopa8fiMY59xcIX96mG9Lwbt4tXgrxsN2VKNLmx7GecX07TGqC8iI=|Chương 1972: Ẩn dấu thực lực (Thượng);hMb9EYYFYzWyxdxdED2r5EF9YC7W81lIUCzGW3WPlaoA+khfP1cF9jx27n5c1jyu+6qfZGyMEOvqDfm2Ma1SFN/qVqVmaaub2V3DF8TGBURRUo4nZjpMY79tlFF6z3iI+N05vsqfRnUEieh4e5ooEAoqLK25gdBmh/7SUDMjeV4=|Chương 1973: Ẩn dấu thực lực (Hạ);vojDycKL/a9efGUwESfhuG+QchcKG+wYa9grPv4gwSGOT8lk8AMwJprPT2A1yytrSAXL5pamxBRlWjp93rmlFQHoQpshWv44HHbG7TtSqNRK/mSe7VacIkjUCf5SOhjV2niXCU29MG1UOJltO4iuYytBB/2MTCV1PtwPoB/1jBM=|Chương 1974: Một ngàn Đại Đạo;AtaXW4SPCOnwC1aINq0mSPSsG+pdTZAeEqDkmt+eIJrp1/x+M0STnJ4jLtMxuQn0dsMjmu4Q7lSbSmqYU1bGNgyK+2FI4OdJnCWjDwCeg6PMxYXDI2X/Hf8G+QLv7k4LQ2+E1Ou0hWO4FitlQ9TPED9CtMxX03Qjp/ZFgDp5By4=|Chương 1975: Bị đuổi giết (Thượng);n7Vgx1XkwzxkZ4ROKjj80cS43DRFInLfpM7PG8HhFXeiZKaNYVr9eYsJGiOWKTgXX/I6UQJXCL5T5LfbbaSF8XXWu7ur/swPiSRtoN26Z71kgh9eXkIpFyo8AuEDyu3QfFk8EZzIO+3s1YToxlwLQHl5E7iO8idaOByTbWpS7m4=|Chương 1976: Bị đuổi giết (Hạ);swFU6TLrABcrcQ6hrwJlqVY4oUwx8ElXUDxGqKvm7sraCohYfyQnb1y4lXM7x7AG0qOJ7OB+UwDX+BeYlyV/ItJmr9AZUTeQaIinTAY44GulrFG5d2cJ9SqRszCNdkoU7oR/B1zXEk42zKjTNWVXlez21HCpun4tW2qjVHUv60o=|Chương 1977: Danh ngạch phù lục;T6kQgteRj9KrJuuZgohsEiEHDSfa/cSmzuM+gCdpYpBj9QHzlZTFkof5ffo9gpY509j3iq1N8YMvh0CVfhnEtTnhIxVx1NzTEq2O62BDklSResPOiEQkbjOZ/9slHrOaNnxhz4+u6auhczTIFBSbtrDYKw6nAoV5vxKNGkHmTLQ=|Chương 1978: Lại thu hạ nhân (Thượng);XWpd0gPobsgwka+liVyCdg0ocmPyzibqm5Zq4G+asgpvQhTvxu7sIVEXKlyLXttYoO1bH/14lNpXJXdDpFGNXsgOcIQZwzo2nF5W5hAgxPtX2Vl0ylK8uqtEM/qD63lkc/5azF9mEQ/kuWp446JvRNcEgySimt6dYRFzl1q6U6s=|Chương 1979: Lại thu hạ nhân (Hạ);vZ41boDir1AZKXdtZKqN6SdPSYn64zewzTewM1YVQD3wJe4bIBuRUQPKiTa2oGhdb0s9C0JVwsoydsDdO/6hRQ+icxb85XOts2z4fw/PVBF0QbdnllRpecP4NB43JGf0yZQ8CzVgxjGIE04bVfPuPn8ozqKsh2q8k7u30xSzn7w=|Chương 1980: Cuối cùng quyết chiến;J8QBXyDISo1QBBNbmIZloXnTBBTAbIrz07PIOazSJ5/3FUTV3vpAfYRWwwrVioG7Mp6IkafPvlpecmemdVNo5gwRAVseoVAfgMbRRlWd0YzJLPUVVKVyZdqtJsiaTU2uTTau2bMMkezwebE7x93g2lOyeomyYpJPYpxGye2rXZA=|Chương 1981: Chử gia (Thượng);deYQj8hzNrAoEk2JIXcYRT5etPczk+kDR1h3qDrNWpK9bNoFCHFyXEIYFfWpV4XDaYvAyW9akaThD8S/eTcBViiXcnLsy+Q7lhWu76SPJt7XngDBT4FygXhHH2K9pGrqhO+YzIVTh2aYFA8O8zd1nRHIxN8DG1cSxBSiWXBNWoY=|Chương 1982: Chử gia (Hạ);gfuRsNV+xN6n0B2zu7StUNl0x+pw8yoIdU9YjJcZS/aaJUD0/na/Gyq/OH3YVaNrxgxHBH5+XLQUcubj8BCO2IJiCARaSlr31X+UxGprGz86HE+TDM0/rvmOYJIs8V5ZqLqRB3Ogs/nVYfnRaMgYO0NG5MMknI9F0r35PBwR9ZE=|Chương 1983: Điêu Hùng;QgsayLyn4tbccKEFBLs2j3wjOK96SzC5CyYZgwpEQ3/LMvcgTaPs9JhlbJKoRRgNPCj3u/u3KfTquMQCXZmRN/ChyvJBXfiD3PeAGMiLz0NUZGi9fo18Kiur5719mlcb8X/7/gGZ5sngxcq0TiSi8zNvrN9zShYNHY1Ng3BOnjg=|Chương 1984: Lá gan của Khánh Dương tông;H6FqNOX6EA5hqFSuupIfVXihp3fsyH57vac48QG9+6wVJ/i3tDYXAeb4W9RGzkqfDzz05yoCSzrDY0/Acaxn08ElirX8OQOlUK07AN6TfDqwKLGmRXYtYDLwrQLfMCuerPcmtIQAK9YUiIcKEZD/NGlKvdIvgziFahP4s4dyOZI=|Chương 1985: Nhiệm vụ: Tiêu diệt Khánh Dương tông (Thượng);aHodk+uKnksutNcMiZW2mxX5yELlUr36gYGgnJ2UjEj6Zc4S01sexX/DBL0MsyruHrdHdl3uxMhHA2kHocfrI5gr6LQsBotbJy566KxZpqK3w401hsk21aKbYdwRTSo4AN5FfRf+0b/9X178AKAY3o0IXU1kYtKy0qGtg8jUzcA=|Chương 1986: Nhiệm vụ: Tiêu diệt Khánh Dương tông (Hạ);lVUeUrMFl7CIsIFSE6sY319WOzqMO6sp9NubT32ooHcVpqCx3RN7jyw8Sb+YxVJSnoFq31Y0dSppofrSGsTlRsMJCMTPMDqfuzIJ5balUBvo8EsYbmYRWsRZ2QMlAjgWULsCKELEqr0RSPEOaIqpuyIKGkn9i6vOiEksfbYW+cY=|Chương 1987: Tạ Chân;vCr5Gb+UQchBOhMIB16E3+JlCxagbuU+vM4ECQv1p26h6X1gxZGd/xNNVhF5KR02K5uotabvvsEQWaEsxFCRNR+F1Ip3h39TE7OjBk3fxiiw1cdZ6BF+Ay5YkDmnYo4khyzZEe6+6C3XZhisyMsv5SvJha7fJFZxNjgTsWXXYvo=|Chương 1988: Chúa Tể Luyện Hồn Đan (Thượng);oHZYywSVEH513hPkwv/OBCbEReuw4Rloc2DqPvjneLImDgXk6psUiT+AXOK3Vm6fpDYR5Np39LUxfTcuZixgk2LZP4vAqS9oHlcMbdtWA8B3NsG+sUZ2WwijRWZSNdZ5KTzpc4ohiUtVpiPZZBaPuhmnM+ZtmhcuG/NJOcK7zCw=|Chương 1989: Chúa Tể Luyện Hồn Đan (Hạ);rIy8rmuWjfE0HvJXu/Kc+eLe+WmhTRorN2j60C6HaS53l6sHbcBA6/ztucv55TW1EwUcml24JPGgiTsyUtA7VX/qfciEsylIl02yEDYA6OVfHwxPlE9gSv6gGNPl+Vt+8L7u2WleloPASblr49ci7NodhFYB0u8ZeE6CcS3ATzk=|Chương 1990: Khánh Dương tông bị diệt;pgoo6lKOGTVz5dB5AdBu/re/YVcuskVrI6kXteZjsQSJ97IjoF26aPp/XLam5a8Qj6KGPNNJZh3czy1JzKOf00S+C+DWBMGlAJH39H4wNSRjy8PdcuAlRDf+1r/Pg+5u4KXCI2FGBonxeQ+H9vSBUojn4D+HQWDmZ7Nne9HNkVw=|Chương 1991: Càn Huyết Vương triều (Thượng);9bF4o7cgtBegMiZUF1+MDuuh95MN7OlajjqL20EW31XLufgrxrEpSfgxSHqFhc1NuV4+gipS/xyTri+SlS89gQvzx9q9wu4RIkzHafEWeT4SyeGk5mVQPwaZPYhYKkbm8oetNTrn08HIU6AK3I80nWY85Bg1oTkiK3TWlM+dgUk=|Chương 1992: Càn Huyết Vương triều (Hạ);SjbsLNzyezUsoMptAQNg0XsAfx8mWOg8qJNsIHFX6eH73L1DafxhtKqA3Zqzd/JZZ4+8xXm13rb271g69rC2/sKyT3XhIxM0xZBpUFGEWtKTnoSvpxjHfSXbGrAZePxD9uwtIr4EO/MpYluUMJqddETKlW0f0/nLHPkKdrfNokE=|Chương 1993: Bốn thế lực lớn;svbKtuYDX2mDsS4uwXlqstNZikZcUlOzR7eGhdJPUI2NdgmPbnVFYl+PrynvKRWshGsBT7VgGouW/UNjJrDviJ3yrGru2n3GovwFDAYloH6IWYuMelUddUcwnPmJIJdBPVrDUuaEQss7uGxQn7dJckMxeUlg1X8UHpCiI0M9dik=|Chương 1994: Khánh Nguyên Các (Thượng);Da7Pvxl+0uZTjTIAiSM6FpSqjb7k+Nlg5oapi9JbgBnfGJMwuYRIIkH7y8hRPkdegaUoZTpelGhVnm9luDPDrudQAnLvpK0jUwikSm9gRI4CeOTOOCcdbdHuWqR/8dHS+cw97mCcYc/xN4dOrCfZsYrW3QLxwMXB2vhXpRDM1tU=|Chương 1995: Khánh Nguyên Các (Hạ);Reo6t1jkvNQ/zfssoPndM1vVuU3MFVYGHIgIJqZDzZaCvKG+5lJ6K5fci2UJISaoGQSDkUaYKgeNlH9cX9UBygoB5y00HdBzbooscYVbH9bfnwM84pFOuhM7BIf1GgQx+XZ7aN7UvYdt1gvzY9heloiB8T+yriYOGAmFhwJ5bAY=|Chương 1996: Khu Địa phẩm;zjV924H0mNj3y80n3WPzpaY4qL6Kn98mNfGGMADsqvkqR2BvgW+uav+XpUvBVwWUahGC33Cs3bBOhBlhILe7KAJiCkqI//EgEmn4QNdhIEK/WLO5GGXB2rNPt2Hc2f97B37o9xsLGV1TVkYDnt3k9nYwo+vZ2ci2moZm30GOnKg=|Chương 1997: Khiêu chiến;5Dx/Ygp33ZyVmqAF8yos6Wl38bfYj0hj6M52r8SDMGYitxPtjS4iYiTqTzmOkMdEp97nvue9EQnn00m3oc0USqtiwlwk5uEIFB0b5g1EQWcq5nNC+kLGCJh+qL5PCg4+EZgrAQTE0epEIHbVuL1UgF1niaPdjEF8iIJrabt6gi0=|Chương 1998: Quái vật (Thượng);N+mxMyGCHSvWMygdbV/436fn3b6HCNN+GTmjlKX6dM+77u7MmcKPKxVLD4IPiinX6jZiqFNKz6ocpNnmfQ1tS+lqitYJwEixYhaG7ZjjzVzwEf/8NB40c72n8arKq2Wd+Q9l2He2IrqDyFZHxXVHox2j8Vsj59A1Qghk+kqAyjg=|Chương 1999: Quái vật (Hạ);WuDaFFXl0/zZGDtn8+KYy74OlX6ImGK5NL1uWT/az5KuA4Fz48OnnbdspVocLK/1N3+GaO5wJYH5PYXU0uMs9DKnUTtVrqWxkRFUyVvWg8d0YCHoXbfBRLE+42Q0PLfVgO4hvmE53HB3uq8Kc/H0QHzEHxltWLnLxAH/nmHR6z0=|Chương 2000: Ca ca, ta đến rồi! (Thượng);sstJtFPe8Ed5fCqbA/VgDAGoRmnUriLQdbZcs3whyIxjfwSeHPz5NngQpZsZjbMbClW7uzMHdq5k3SsVuJpZosxUf7SFc/Fq3E/xKC59Nko1Tos3bSE+8ZD1TXk1R8RnWB7+FXesivYccFxRtH0s8ZqULIeN8XS8E+M5qp/IRUI=|Chương 2001: Ca ca, ta đến rồi! (Hạ);y3USFiID2F5OIT521AwRCQ8/OlpJEFVJSni30xp3WG+Vll/ubsXUfLNZ5T9I9JLBVJJk4pdEQGHzWAGJRfie/KoGFa61MpYJRoHs4DYEzjFvA534vTG0w6ILwqxZVHrWIf6wR5Ctnw1+XvY3Ig2juX+zgGsbO2U2zEGUvcc4jqQ=|Chương 2002: Huynh đệ thi đấu;haKj1CLxsgMJM7okbk1wJw89l6fLnhZQnnkaWy7voKtD+5etNsOgcf2x9PwdnpA//TvoKBRRX67w9XwAuWB4aBwwWZE+oGiGlmdPV2eMfy305BodM6QRl0Bjf4y7sQbFsW2iQRpwILP0uA5c/PJUSCsH/lYEnPS6r56xmJEJlP8=|Chương 2003: Nguyệt Trảm (Thượng);dlVrzoxggNTABkxIOzRpV3AXFEGa6kBSRKZsuVxnpk/vytX8lOb5D8vxhAr0faSikec/QpIlzHhL0wtskoW/u9A5Y8sYTezcsAHJ4tNgaLQJ0bYEJrXEU3OHvOntDB1bOYdCCCeZeH0Umh+QO2eSO0AQaStAyxu+bMqG3i4Ko5U=|Chương 2004: Nguyệt Trảm (Hạ);sBKMgoN6eKf13wnW53Sj0sTlWdxKVH8BK85bz7a2GqaadVbjM8AzinjAKxK+7seaO93ZGKQP1VZqklU93VO8ajKZKt+BirW+fUnHE+N8/gdgfdnzKvRdUo/zE8YQOSWabR07K/NP8j5dakF/yJIyLn2wPfVW0oI9K00IxKMa93g=|Chương 2005: Trận đầu khảo hạch;/Hrxyv1z6XdaT9lpwBSI2JECeH5y0XcMGRUWX7kVOdJpHGD/T2iusTjeIfRXzBWbmT9QGprpFXf2/kPK1BlP7vjtfgITLTpf5zMcdIO7X0q8Rcq+61AK476vbEPwDBbX32jRiVbgTCJKsLE2pc3z/CYsCureXPO32mACkrt+/OQ=|Chương 2006: Lang Tà (Thượng);x4q4+FcxUSK9Jzlwh0t5uSNnIKnmuIWiPT+4TQI1Uf1WRY6pXdNKJNT2zxC+BG6qOOi4W0FuXKEzMNcv3AWoplJp23H2ESZYxaa790Y1ON7jcI46ZuLeN/GR/hi1a/UHK47zqlXO2YIjjP2zSHOAfdgZxG81CHlZOtPXR0nyE50=|Chương 2007: Lang Tà (Hạ);rNZv23YW10zbHY0f1CWZXzEHkOCLVO5QDXT5vUtyRWwiuFuTlU7w0ogfeBxg3Dfr+xXY07B8S+Sc3c0iD8X+Datz8M6HFiTghkSjvvesNfZJBw5NaG0s/dXKNFruiWdHwOPI1FSFAI2sdF5k2tpdCZDG6rMQjet/DcoYuyGiBOE=|Chương 2008: Thí luyện bắt đầu;BJ2+8QRobHxYtWsJS5g+7/nUlSCcgkA071AW17DiwduDQtZ3SKW2rRcCZ0rp14+hVorjHN2i6Fbruko/e8a5dJRsRmJEQUodrrJdqniqmJ4gsSMtUxG4jZ6cS/iXqBcpjDaYGdLBXJqdCoTfsl9VRgDYnTJWHCr+HSFgGPnTsr0=|Chương 2009: Bọn người Tiểu Linh lo lắng;Ba5Rez2ea2z7e3AAqXWm4/xOv0IEs802CxvgwuW7m3Svvh9wH+KnUgi57/TBwuFVhzqbjlA3m1r+GGyCbWnR8XFoT+8zCJPCZXBulDxpqrtHUt/653/h2dPwAhH/7KUiYUtH+PG3me1VTOZzmnjaaKR7mOG9BKnQ4XkFJSG2xS8=|Chương 2010: Hàn Lăng trưởng lão đề cử (Thượng);05nIl0V2sNFlACIdcjVEah0ow3Gz936GFz9IMmxp5SpbuoO0GPVTK4VWNOLVB6n8JxNz/yhcDk7+HTg0lT0oNEo6QS7V5WIM6LXWK203I0vQ1j5yLNwQLj0EhXBVTS63BDw7FxjzIaUpJmTbHULI6zG+EFTC+zaTzu1adme5NXU=|Chương 2011: Hàn Lăng trưởng lão đề cử (Hạ);BDmT+kwRhrdVXYHlVcrYJACL2tWCpb5vlMzB4WaYUZf6t5oES14LmvbDxn0I4DypjNuf9i+bHpxvTP/h96kgoW2fBHucOLbUS3LO2QT06Umb6jBjiYDSFdvPMHoE5wYxgAZ7tWG6KwPkpkcshSmRRIsD/AlQX/6motZizMJDKkM=|Chương 2012: Người quen biết cũ;IkFoDr6cuot0PMbAKRxiz8zH3G/RLiupOFQpq74JGWr1o4vr4fdxAW1I1wIoM4DKTMi+m5VmdoliWz3h3jUxSaCOXsgsW2Zoq448aOAextq5aQIZF1j/CJj5Nz0XKm0OLyv/21+SYmNteiiD0CLrobb5Z/FY+lN5+aub82KP98Y=|Chương 2013: Đánh giết Lang Tà (Thượng);Bolsi074E5moL3IxpTY2o55sdrYsj5Ujz3LYXFjtam8QWiaAuCY1vcCW/GPDB/mYOgHdKWwxqEozrahLRI2YtNPuSAgalu3TBmxvVyamwAIvnMRc+LbUVZlAc0XjxUJdP84Lgg8xKqyMgXXOfQxkpgm7UE6kOglW+1/GzeyCYBo=|Chương 2014: Đánh giết Lang Tà (Hạ);yLTD8J9N1AgSMHxbM4kFeUXz1M77fCEI0yPNWH4CXDpMH+EyX0PH/hIleKlfPJWdBAzQgEuIVb9b6S3uqxJsko0aApIGGvcn/OR6Ue86qdA80ntYQJhePRRJEC57PDnZ5n0yf6xsjvoS69exeMz6fUVtRJOfafsBeu7oJKufkIk=|Chương 2015: Luận võ;aBTzRg0e1M1AF7oBMTCfTg5S3PZzN45mshdnVVccAE6l2yfJhpTZ/SLF/QtlxmdTl5e9KEuxTTQa/qYwFn1+JW4163VmVPQjApbVBL5zy52e2ieenjj7xmRbDarXHyPkPKhDyWnLikLRrqd7aOlXfQD/+G7ckFGvsQ3Yzusp52I=|Chương 2016: Tâm phục khẩu phục;2xBdGYoDDeeGh1t0CsgKXFGWJVMzkMz3LmH1fG7UCAhW9fflfhUfutFyZM7eFFjB6g9g+cEnXAk8NZCZjqjmi8+ODIQjgiToi2e5MfrIaTYq6WBKzoZoDPavk4VKL8jDPcNh0EoN2vC8zGJ/+zoyjZYn9WEgQwpzrGC/jPTSIME=|Chương 2017: Đối chiến Nguyệt Trảm (Thượng);Lv4vV8YM+nqhpv8YhDvGcFI/QevSrVAJIv2DaSszXevnjqmEoq0m2daJ7CKqk5wBnH9c6NnhhogZOqnNStm/5FCUX0NrjS/l2f+YkInAUrn3k1pWZsnbpaPwMChQj9lOxGruJqOENvZui84vtDiLUILowcJSSwfvqcbG/A5YNdY=|Chương 2018: Đối chiến Nguyệt Trảm (Hạ);mJqz1rRz3CimTmgMLxSbzh4u178NjU6wqzToC29Xt0Mg8cjN1Rp9N+JRDRk9yk098qDwM2qxHq2n56cs8GfEiLVJ8vIyD5e6PtyrRNuvSnu3Vdd+Pb8DsgxPpcn5Q3Pp6wvfbYIDJSpePHhstUPzWyjQckkdwg56RmX20Ypulek=|Chương 2019: Hạo Chân trưởng lão;e151ROgaYoYTXLj2AnCp7e08Ci98Lfe/v4578eBnw9gmV6/7CpfJOjvBFiA/ZNwfTJXiLfepseBI475EoFHtGhpmzRgM2pTopBGjyfenZXeiJeRrZuCV37gx5swXVdGcdAdlGKTfwrXGyKarRaZZWXCFI4pcQgg8jtyHV754MM0=|Chương 2020: Đài tỷ thí luận đạo (Thượng);PhSPXe85omrBGOlKcmw+4HN1TBv7nUH/pWpl62vGpQ4+AIn1tuv/f4HN4oKi8c2KqVRmmt2ZbjLuoQ+bUlUbwj3TWEexIH8I/4PhMQrR053bkKP9Ojv0AJ5TvZaT7vSTzAtK0NTpkQYli92XOB7Yma46z9+L4kxeXuf5fLIHBRw=|Chương 2021: Đài tỷ thí luận đạo (Hạ);HDrQfNaO8VNGmw5RAUCgon7jowMhkGJUeE1GZkMIYKSsNKkJpOezmpEfevRkvGElEekF7u/oRrAseFl0jjCcvD8GcpdSNy8dnuLxItygdeVx3GCqp/JY+8ZspxfjWDJRT6Y8bOHqYXHLyfI7FfA1GRVuWb+8kXDDsSYvMrErt0g=|Chương 2022: Nhận được khởi;S02jefS7Kty5RrExt2vIgo64ca9I6Sw4R1PT4AdCngJjhDRmxKHMFE5TmYPoZCipD05U0gydpq6yZdDKz5fTDWyuP5DjQPJkpoJQV79KXwXS4ZnrvgS8qxYll1X5KQo88y7CxTLbC8dYEHfM2/7hFidaiGEi28MVLaY1zv3UsOs=|Chương 2023: Quy Khư Hải tổ sư;tR+bpXoGMp6+HC4HB5gI+Qbqf/ATvTLj4HTc7zk+PmtRtv+Wcty4+isJFFLOjwhgZgepCVSddbs4pHBQ1jR6CV+IABqzecFer78N9vbDGKXBd4T8vdTvqyEuDa98HHQKuDWuFMQAYZrOQW30nV9DrhLBx6ZlR35o2Sj2gnGMV+E=|Chương 2024: Hỗn Độn cổ ngữ (Thượng);Gpi0IifD0BZ2W1qv6ZusOXLxWMqVvDxZ6hYDKlVtJsr0YRzJ0jiTdZqeZctI+9ugHMcnhMo8bllQfoP64/i4EYAY/hYg9f+fudnVjk/mj6EOOEoY3gFvo8IzCPscDHH0VT5JF4Mzlljzl3Ya7WCJdoQ8nEEuemKXSayF4FzuqJY=|Chương 2025: Hỗn Độn cổ ngữ (Hạ);XKeER9pUxSp6pEvjAyZQ1+gxjZ/caWIFr/GxvZrdisoiU7nXif9XqDnmuig7brLDGuVte1fgotmYj3BUoQXF7nvvXXd1grp08hRy3TKGi4P097YNr0f65leGkAWzfwMo9ti0voC5lIHITUnqwdWCJI6SqIVO4u9EMtX7qIeM4sY=|Chương 2026: Đại động tĩnh;lL0ny4xfqw1pChFJb3dHtMJN2CeaMuUAJp99SIO4FGKH+/FLrtwzZDp2J390+1Wb9fDlC5eHqas9af5+J8EhBbfFE76GvqIcXqJ1tDToJgdnyoaywP3VJU8Tl47JLbC1YNB4sddFJA+ZUE1T8mkElw0KaqJWM9xO2G4PfMcuKBA=|Chương 2027: Thất Thập Nhị Phong (Thượng);dGGTEgIsG685F4x0e+99j89wgN9iu3NvYDsWWOllaiJl2opi86EoFcA6EMUr71EqUmEJhDoaZLiBaw9YeanXR28q32+N+IX/Pd/zmiW66bQB0/dRQNuIeBfsoedX9lNVOCBeFNTtDW6T/8KVKYW+3alrqbo02HjG3X69C2NlVvA=|Chương 2028: Thất Thập Nhị Phong (Hạ);xaeO1D76QnFiy60uhFCpzB+/Yw4nsRF0zAErBND5zAPyOE5pOFucfpSY14Jd4K2vOAWuIDLZrUvluIRFgL/CsadKIe5GDYMpcBhNbdv3/HpvGvuiRLvsYaoQf+sNFKx72/k3Zi0TB2Yd5SPFHvTIIYsFlW7HaEoGDQLxk+IwS7k=|Chương 2029: Có gì không thể?;Cy3zoUEFWXkftmPM3LdQO08eBcKdJoEIm54yrI+FJB0rTqLmrGWQWzNJgDGHyESSUB9by7T1Mnlzj5wKBlyhpA1+fmfWh6yWcj4s871fUlrLCBxyddeievsQFEpFV1/uksYvxEQrjkb+8nZ1ZQpc4BrSkrat31/OUHEWL/4tuX8=|Chương 2030: Ném ra (Thượng);CmHVZi+RFA6Ax+m9XkMUn4EQOpP4xh6cMcFuq0B074V7eY42gTCLcwiiMQSP9zzDOX/oXFoIm5RzBFuQPfWN2TilzsnDt8WtHamsTSeA2WCKptm4PRSQ8AUvfzr1/9me9QyXH+3gpNvUIlFSfwK+rZUpzteAIeoVuNGj4xkpgBk=|Chương 2031: Ném ra (Hạ);HgEbs2TF2BsRkcGkT+k14b0Hkn3VizljSZ1upShINO3yyiu047HPPTCpfdo0VjjaaMcoUlShv2pZES5krYs9C1N6LpLCIMfNAj+ELTcGD9u9b7dPYLbcKG1Z9mwqH4geGg0ngvRzq5hs779sbmc1rNBQy5jQdUPdtEFx4Qft6Go=|Chương 2032: Bạch Dục sư huynh;RxC2hn68nCAfQxkeipPLI5eus+Tk6Pw1bEieL1MNVP4Bt3na5tnmpN4ELN29n59Lt79cZbWNXk/f2gMv2arVwrPWfo2TXdlyRzYV152HG5+YMnBqfQ/X/slZy0DhdJ0F3NqW2b4Sdb3dMlQ2UjO0Mcq9EQCemhLN9FF6BYI6hT0=|Chương 2033: Ta gọi Nhiếp Đồng (Thượng);RMiZjjSVCvpqehjUtUHbXUjr93G3TIX+w6gMjj0qeTwh/Hx3K4N193WMLb+UHnw9oaBoqoV+3bRIkA28QPWDuSjxfwxgaDHFOyk47BZXfoyHxI/J3XlEso7yLvMMqYBaEuFiig2cJtXTs40HdiU6gk73AwSDVZSwJWhiWKOmIJQ=|Chương 2034: Ta gọi Nhiếp Đồng (Hạ);tXPk6qIJBAGmUz2PD0bawmhfYhFCWsGlBscOagvlffM28Cy9Abd5cH4P0bV81mtwHgUvI4WoEFaYjc+JmduszJiQCSaeE0/1T0JaQLwdFemhfTd7Z0x52uz2djG+Q0l2aiEQEZ4VAkg/oq0JeXZZMra1TnnXFTgG7sQrfiNA7cE=|Chương 2035: Thượng Tuyền;QNnKH4amcxx3CngxuNkbp+viAmUBpu3c4OLo3TxjFoX/dstJZFoSmHbdqPBYpOGYAgRk5VNKaUfy3slQEk+C5ExptGg5VDGb6SjAyubxdfLx/wq+B8qFLAYum1AEoGbxM82yJpzlhLleZ3YvrulbKs3TMEG0V9XniCRq9c2feDE=|Chương 2036: Cửu Tiên trưởng lão lo lắng (Thượng);Je/DKPBNjFcJW3gamO0rifQr+Q0zheHs644uXeEYI40gs2+cdRAXDiI1naHsYnJvX/v1gwqcPRt8RsUl9/H4N6RbAvA/MG2qjjN7wfQXnPO8WzASWWbzLEZrJoS+ZjR44xe0uYN/gCTLcVY85h7yzSZBYHDVQc8it2JgNRj3a4g=|Chương 2037: Cửu Tiên trưởng lão lo lắng (Trung);X91nmxabwA4XgwguGChg+SffwkOHmA2fWNek4IgYteqtNkY/jrqDS3Fu5jiWs4xsuedI1t0lshE8d/6IZN7TlbJifa+FRco81DleBH9N/7VcqB2XCoatI/zwa91gPwGXUANbnCVngrLddcmnPMhd9LPHscL0/6cEmRH70ojXMi0=|Chương 2038: Cửu Tiên trưởng lão lo lắng (Hạ);eVmilQPCPlk5LsU/M14bzuZ0+yTm/nnn/krkrpCC1II0k+ImvxO+FxQ1Y4fON0gbsAwWlhTHyad96rLliFG48yrndtn6YkR4uxh7zn55LuLUggCKsjRScn2wzX7OyOXAJt7mtszvLIc5x7eU0wG512NLvOAYHEOeHdxhSS4WUig=|Chương 2039: Đốn ngộ (Thượng);H4kR235y4ntc7K0WYA+tfutbVK+EeiV3ge9Q3scJgLCCkX1QNJ16/yO3DzaLq69WUxmI92cVmx41YraLOITfnFS1l1kw0gghBIE4EAtqi8PvWq6wvLQthn8TFzGqVygNgY29ki5sVVQ6uCin/Sc/I8AiQu5Cc+/qFfAcUyHJQPA=|Chương 2040: Đốn ngộ (Hạ);ieQ9ZB2EDyuxNaLQYMb+2PdGYWjhC0SKEnafcEB+myIjzM1q5n+waxWDkJbDgWu5yKBgeyHxKtH86opN3VjWFrK1lhkS41h/JCl0Alw/uJIAAnBb7U7n7JZ9Y4uh9yNCzLF0OVxtc9CkyAO3yPtA1es0wXjiSVPmQoNxpS9ymXE=|Chương 2041: Cảm ứng không đến;LyNh794BnF6pI/Nggk6nGbkAe8/8GD61Qc4rCQswCR1Fw02xrZaYD3/Rw07EOaFoS/z9f5+bETUMT07dS8ggexKxmjfCWwrvXxeLgwL/vI6MFb7IaJS5gQABgv8ft0BFSI0NWP4yY9Xpcyb+mxzTWDQyba0uBn7X6MlaiSFp9+k=|Chương 2042: Khôi Lỗi chi thân (Thượng);I9xpo0VTyn0D/L8HfrIlIkRm6AzHAAqF+5Pjtj0SPXqjIULa1ZRNoH/PZXnRgQJeLMelXHXUBspggreLp1XQJA8nn++WgiIpR68z0RVxm0vX5YSm+6yQotC+Kgw/eZLYmIIDZ6PnEWsBMM63Sd3Ob/Z/UBHLXRnOl7xZz+bpr/k=|Chương 2043: Khôi Lỗi chi thân (Hạ);dlVtQlhi3XFe03JtmqfQjF13r57zMVYrSIg8xqKUr+N0HUyFiloe8efEVsqs0mRO09d1zyN8brFq5hEtBljGuw4XCqej18flfoa2+Z+fabpF5g1BjefhKk02OmUsRXhLpjIZOtIp+5wrGC+bnhqNUul5+7bv7Ke18O7A65SgYq0=|Chương 2044: Khiêu chiến Nhiếp Vân;VA1jQ8P+WfktVPrHDmNGmyrjJoHT/2ADTG7YSqi/UDjX3O/x9JLGbnIcmNrNwipNofa0WeeWZTHfHyZkPKfW1QeqLuhWueyHXQXOGWp0xLIimhqirp78PdC0oHfNQWsC0YpziJQGs09uPa5Lrjs3L2VPFwjGhd/zB4a525x+egI=|Chương 2045: Kê Huyền sư đệ (Thượng);ejQfpC1FJUyT02lx6i6uDGGiuWtuX6+lrNDdMP2NsPZGD/TpU9p9FXl8ZckT3Es/30Hucix/B6aWn5LaVnFKfFjm6nmbQlhnB8iAlskUdij95AsHNtT6+fHzykIMXNwuprcCwQORSr0FWJOdHeFOKsSWxHuRrYzqOw6TtRf62mI=|Chương 2046: Kê Huyền sư đệ (Hạ);+RtXvbYOj+ZTX/YkoJKCMSguFk3DHylPUB8jyO9EXRilcGT6nJi2EsRIU4uAWSST1bMG4//RwLzBAPBAzVaLT8XmViO/RbOJwhuQq1ei5mjEMotr9cM5lY4z4YiSruZ4A8osBOUuTOY61BfzEUUsh+pEvZyvISrCtIR91ZSfXnI=|Chương 2047: Âm thầm nhường cho;xWkXV/UtBgkWpvmB1AR9x8Mp5EzWPZRKY2t31VpuCo2BYjBRqPluOAl/dYBXWvSLnMYEmn/yRlKBrvlxSEgp90jNgNxleOqlizYRhVYQHOp7MZjphZMMP+8q2sL0ztztELIBmXtKIGs153n1AypaFxCY4z+8SgYYaj4mNy/nlHk=|Chương 2048: Bài vị;NLLpCypQndhosKfAnkxe8kxTK7wjkxnKdYdIPDUKSJf2O9jyExSO6ghYXVmzGy9XJXuWimsaH9/9cC5JPObhRQ0ZsAi2iNSa6LpH9W9EgscrlTpSD6tjcht1dvc/V2fdS8AarHb+uni/+cPCXZTE5Pc1SW9YBJf9w01oNttlqkE=|Chương 2049: Chỉ điểm (Thượng);qXbuPy/s5eeVeUydKf6fzI/pCJZZNfHFD/AQIeG+BApMCWaNyJzz38EG2qrTQ82eiyBWYfpa0pycUQlsUbm/E4M+wY0bjLAvCBincMNvUJpxOrmS9IdQYR+gzZ2lTLAI1hBdpXrZdK+rmeyvRBSSafprbJqVOfQ1qaV/Oxf4i2A=|Chương 2050: Chỉ điểm (Hạ);iccfoLeW95Tf2xsjlvRnDNSlLFLDFq81NewGB/Az66w34FodYjaJOsyXBYOFYjZpxsepAPNVBfxs3e1620VY38NQweZeLC0eCyzbJlXg30V9r1h35fNKdq0coHAhUAnX1TbtRdpwByU5A5ajCp3YdqQskVdfEHN4DX3YXpSw6DQ=|Chương 2051: Tát Kê Huyền;cwEArCdlwV5FHxIVqFhPVtUMZ/ZXqUxQVgWnL93jhc7+8uV0ksvDthILDNWBOZos3VEZLx+BO8A4k0i4gSUqd2fEDfYU1WcGLEbkcgkIpeBHYpNoC8YaXXIPIF9eWhvGNRmVyGBcIob+BS7VwlLPCABjVUGr1gY8Qzy63DZwQfc=|Chương 2052: Đánh chết Kê Huyền (thượng) (1);SFGAPml00CXb/RiWk2q6HA2El/6ZiyafQxQ8Cxz9/E+J4l2t50ru3MgW5RWATdnBVjJbXdeLRhldI0nGo5sr68NRcthna6bCdedYy0zzx/BVR86vcD1UuYbkzqPCr3juB/TVx4pbTS78y4eeN9Hs41iCrOmcPhuN2Vyno9TJEwk=|Chương 2053: Đánh chết Kê Huyền (thượng) (2);ozuh0lKd8EARNuxw7+IQRtjecmNgHevuLNZz+ByA+Vlpt6hfadnWjKAOWI39wE5DaJiGAi+KEK963zwwgpxvZLOp9tMf5YZ2e5BxNaJ6PJzEk+F7FhiZv60h9RyAWPOn+LIdFjbiKf4RbVEBKj0BrznQwwcWriY0fOu2Ln1NuY0=|Chương 2054: Đánh chết Kê Huyền (hạ);ChymipXRuaeirvtyPyDij4z4Lsa94159oLkIOrhJvC7f+wFQNY7zwhK6X+m/9A8jKFh3452G82TB8yu/eK8FH4aNB3VFOne7ulteqkeVAMfsvM8VaV85/NijTvy2eDeqlJwp355CKCi7TqwVkgCJbSGXYaLAPDcskhLbzx8dyqc=|Chương 2055: Tàng Thư các (1);azqjmRAS9Rlxmyj5nj28Q0e+UfpOSGi689oc3BLZ8BnbTkc/c3PjY2KBI523q89rCpvKEAVSSEd+7IEq/2gEeljDia07I8ETLYXi1EwStNELwm2jubIaJ7ij8G72qenR9fJrZlwh8CQ9iz0KcbqJ77OaSZ+YJYTGAapmLQfTPKQ=|Chương 2056: Tàng Thư các (2);yQiIYf6evxrAXh0+AQrUTuo3bDE2q3ZeqYq59ZR1bgeCosoG4RPPBROIczFMZhWCPNZbVKivmh6iUixh3diGfpdrsnWQNf9/hiPsEMO426t2Q0z/kRyxuihqf9ulIEPWiCyZI3bNoK2VYg9fBycB6XMiQ3dC2pCJewQ0Okpt+hM=|Chương 2057: Thư yêu (1);0wkcN/Y/ACAmV3vdOEHvUyaMPws55C5Oj6XQLhL6KqkXpHT4vW89dehNeGAQ2zx+ms+xKXDnVyZhwEnutbzfN8AqEyedQAA6aaqKWOgUbbNMQXBygj8SOT1qrdVM2cpWGuRrjdw5GYx1TuUYfNARI2Ay4mUGoYdRfDVPcsdIFUQ=|Chương 2058: Thư yêu (2);J5p5lS6P6icrh0NsxdzU0XoMRyHatlar7Di2Fvpl6ZzSBJhIx7vVg1vwlQKvAHN92Jnp543hdWATSzCpq/p2cFi6ECMcmBtkIgZ5TyR8y8vhv1a62a7WlNJpahABTuLQj+CfSbJoFOntWSo0gpAXYkQGg9Lhhu4ek7yhLZfL9ro=|Chương 2059: Thư tịch quốc độ;39I4Qx/xPht4rJZRpcb1SBNrgoKYXMljq+PFMVBZHZPEzyZgrVHEAnyG+cjpw5Nrb6dWANvrDNQNbGPUOhSs3/iK4Cdr51hcp7MVT0e5conk2wgKx+BE+sweFIT3Uv5TXVACXelw02dUI2to0XrfXba4LjmRbY703Ic4fH/eUZY=|Chương 2060: Thư tịch Chúa Tể (1);CuI41iLVihJCpwbntQJzdkG3GIGWztNSxmDfNRZQvViUJwJN17sBUZjnuXROmGSghwbQYlj7g+bqRLiTj/3ThgwI5Wl4OQWRec7sVdVAuvHAIx89XqOqQlYp81KoNdlaTRRx6C9u9EqloLpkfpCgn+EUC2L1aBU9z3nkVus8RhI=|Chương 2061: Thư tịch Chúa Tể (2);R2fh+UVNpTrrQ/HrvJL/0WvRP7XwJD48WM/9nOOEtm7ShV8xcMo7NMWzw6M0pVmYkWaZulIFibfcz3Dz5NQsC9Z27QgKVqEs9kST/6GMCq36/aIXux1rKdmPdfjxf/cCk8dwHdX2J+P/Kk5Zxn6kyr2OpYEvTkJo+E37HW15+xc=|Chương 2062: Phương pháp phục sinh Lăng Nguyệt (1);xhAuWzTl1EfgP5xmT9NTpHTaA/LbPZLXtzGL7iKPerxfXrmKhY8O/RuhQZEpBhWnrAu1u5wGmAFd06cEZyhy6T4gHk2k2IyQG5LFfFtRQs/bzHOrKGHjhgTspDd63omikRE3UT2UGimxiIiVG5G2+j4XuzFy/rdtpeqCSITMlqc=|Chương 2063: Phương pháp phục sinh Lăng Nguyệt (2);k7ol4P/Ot52IdOSOD05t4W774om/k7U0HXV7NoPnNyXFiJMF/bwUqS2LG0kW30dzeC24eKX23CAI7nFhydUOZTlWyXjDh3usYZFuM7X98QLRfhDNw2Bg2Pg1OexJhVoxCFJGe3Qe45bCfcaleSI/EJgcyLNh/I1tL6WRBwnTruk=|Chương 2064: Quay trở lại Thiên Địa Lục Đạo;Q03krOnyYLCz0Uh1fH34UDu98gifDKpReoCbMPucQqmcLKRf9Km1qIlPqv73FVOW3mEULJudP14t9BIeQEeo1VwovwPRWnKTCMhJ7SnhooOHRm782gx2r1VjtsMusFwxvbFe4/joZYKoFbuZ9IA5C4WvKRMAW56yqxGNmh631Uo=|Chương 2065: Lạc Khuynh Thành tiến bộ (1);y1kfyvraVvRDMIhNE8JvCbJY/229w1XlF/D/qVRgfN+b9VhGsXk8fnz2w2raSsye+oxp/uB/PovMEsCCFefbHtpOtDH08i2Ys/NWBYv1WPQb67mqBU4pjFdMgpUzQFERRNog+BddDMbjS4WkY4TF5q/1KSkJAH7EiLRJpKGY/fs=|Chương 2066: Lạc Khuynh Thành tiến bộ (2);NZqxjn7LH2VYuvADzy7u58bCFPMULCGzImVP2ctL8LRds92p5+CBXCLcsUHeBvK5FOt49NrAhrNUqctJtswYphtNAUqpxMlFn4khBmzsaGBiIpmKzaaYUDGu3F2I45KHaHGDcXA8JxhD3Inia11FMDzUWQun4VahFZ6PnF75PWg=|Chương 2067: Nghịch chuyển thời gian;ZdHB5t8E9Aje0nqMnj97oChJG3bW8YX/0094kecw/rLYVUdqe1dbux1zG+aKznxCWtfyzcBIPt7i8imkvypfRnvwKNIlZuW1JOSG9dG2YVmIpLG/5yi4r9JQLYxN+U72J7c9R3P6qOyS/rQuwqaM96A/rNbeM0WhxpFblO2Qeqs=|Chương 2068: Lỗ đen cổ quái (1);AiOo9brEq0HZ53qRKNRx2P5atLPhFLf25qfxvwrXupwDrkE/0AVs8SkEo6qaktcIRaNkSDUwhwSd6WGZRjlI1q8k1jy1bXZu3AI6nFn5t6e3pxgjkVPnniAqQ8kazV8+RXUHptnRmrWAcegG0l3fyW/7ztYnQQpMvI1z0rLAzN4=|Chương 2069: Lỗ đen cổ quái (2);F1ZkQR+seILebOtRzuT89ePOabelvmv773v/T7tRy+2NlMa+XvmXxl6e+Ik3v0sk1js1wADqsWDEBz5WmezflI8porI8UKb71RtBtFOyD4WNsCnFgEXjc8xN6jvFmgt0W00NV92WNsEkI55nWsE/hyTfLE3JHZ6beUVee2bKiyQ=|Chương 2070: Mộ địa (1);FSMmVX1Nn/giHt8ut0eQOJTlGP0HhUKV9rBYlNTY7lheOtIYUnna+tyOM4HucGw/DY3jn9ISJNQQaB/tcj6kkU98Ognc/xXZByHqT/+W4TUd8z++eylfgMvquUnW2/SRHSK4TvREKFAnJ433DaWV3KYtUyk4JDs6BwcWlLnwWZc=|Chương 2071: Mộ địa (2);LM/o0ySnfZC50x9rrpGmlpr+Hbo2j46MCv6UTIUukP3Af59s3i5jFzcLOzCLS7raE8zakV8X6KnNpZfgFOT5hxCbKSboJIQXLB+0+8L7JRer+8gD14n3ZoTnvAmJ3+wcqi0RebYjOp9L106ttKytfXOn6UCqripGRsTNKNOYcME=|Chương 2072: Tu La Vương không chết? (1);w2G/7bLk0y0NGp/nSdaYf2xz2xnzTg8CI9AifN7s+p8XGSD0PslLOrvtWfy6489fUWMyTBGGMKomyUkEobOxPhhemU7vmsjjaedXZjWrdBarU+tMKTFVZPY1evRmAe/IB9xtQcoSGeTOhj4mwOHG/AlSEiLkL6Wm5RtarvAaunA=|Chương 2073: Tu La Vương không chết? (2);B889vtz7HsmiGfoZ645z14vvoB5x9Nb99KxgiP7Mt5ts/GBzpcTSO6pYfcoDJozW3jnn72IaaPVcNGEDeAbhAAiL47xa0hfJShmEluMocDbW4NJSQC03/VLWSIVjfap8nJfCQu5Sk9Vb/hW8JzYYxTOKOWdhiZShR7NI5gsk4GY=|Chương 2074: Tam tông tới chơi;My9TzVhavWwCsoCSSMgSO8dZXcifAkn1PHNbrmBuVIpmt5IVchx1T3tz9Kzf4HQaKUj3ItffcCAA+RlHHLiMV9NqIlNLN4tFQMkmNUsEIl4V+Ni1xun7QVIWJ47DzXZYc1ShKSuBJt4/1B8TUINExpxovs/TRPYvS1mA1H1fMug=|Chương 2075: Thần chi di tích (1);ri7B0ORycpvk4CXVo/3az7J9RAvPHzx6ObP4mkmW3xbwtTI852d6Sv5M3/TlGMrxtH25fMW9eWqWHEkD8AgpyzKQSrB9TFaf5HlGXK6UVyq+nSRSiVoNlpT3IV/AZ0m9G2t9kKU8dPNywQj7DehNhMSJLPU/7AljH5E8vssMxmg=|Chương 2076: Thần chi di tích (2);vsuZEHRGlMV22E16BnFGTmQAeObSZKJwHQFEguuKHa9OJRlZYsB+/Uuf0D7nuyMFCACQCbqMHIadysjv9yEIMH1ZBWLDcTpIIzDY0HzyoitUBZsTOg4a9BgwH3Vcl+la6DdO5jek//LYyNDQIp/tDD21nMu1j8Q6+0z5zU6PYgE=|Chương 2077: Chưởng giáo thân truyền (1);KOYm5NAsOLZ+KdZqjbqJMip7PmLvrh4+04yqMj5lonjfi3EdTxm/fi8bbdlbPBuOlpACzTQKnKFTsA3NVivGmyTxF3DQswqyCuNSQWEopw//cVl+8/MX6gprDrtHaZJPXBccwzyARnu9VregjVO7ciXhLX9uvPtszpKKLhxXP6c=|Chương 2078: Chưởng giáo thân truyền (2);bRRjBgE9cKJjNkSRKlE+6qKTjoC16WoiOjEm/fwtC4zG4rIG87YADvDT/NJtc0I2YzqIkVwk2/FZZGUwOqPUahw0JSd+xCa60f6goKZS8ex+72hmmG66GZY6MIxbvbWZoiQxOq6oyYwaYcmIrB4TEPN48iOYA20h5Hc7cx6E+tE=|Chương 2079: Phùng Tránh;zeeAfcj1eRwu1cW5YIvl/LRp5Q4y447R1m+F2LHM0VqJvorRoTsBINSPaiy0wQaElyr5cNYiGRAOn7Mt5k0xmi4z64Abng4Tb46/kUzvhrqR3x0rMF66v800s/y2hH0AgIxhwfB+EsJ8XkyG+FAJlDAlxPGZjgrGAdemdr+lFrA=|Chương 2080: Mặt mũi mất hết (1);4R4Zj1IUdPwwHxtLqK8J9OBbgw28pmtEetgF2BGFRkmfZP/m01rkJNjbJLUo2+B1QlBrl2Mr7vLH9FbnOdtWuRaE09+ki6p/AqqPDeWkiwV/iQfKSUdLkKwEW6u6x+2QOFMAGxRS+JElC7mmX1ZzClAmU2ku2/IzvacT2x/hQn8=|Chương 2081: Mặt mũi mất hết (2);7sApb4iF8Sywnp8z9+osPGiw2f5NTxftzN5apGVJ/fBkRFXaukAq1HmB9ZBg0lwxDsRQCqmvfxM9NZG1Hg3O2UsBCZLxpUEifH5z6vBMAdZdK7njESityb6WXIMHPV4OLby/XEAEQJ1kKR1dVax2KHUdowEZ2dqKc2/6qG84ZqM=|Chương 2082: Lập uy (1);oxGIrxzewgE2RP+Bpak8xo+DFXTv6Ie1A/jQRo8h/EznVBSObmlP04O1K7MD/2nFRZSAqIogBPjZWgAj2p1jJO2dyiA++O3ccvEqrtXIVLM+8P3ckZOSgeQDMFa2IonMCmuBhT1KauP94BWgcxJ3kE+H9tHYMRG0M0PKR2Sxw4g=|Chương 2083: Lập uy (2);E5K6acM1h0nBxQYrMX0/LL2rN12X0MN2xKkGtpMUCstF6Ao/07MqqcSCy2DdL4UAP7YFMKTrI4bNvDRYIfhs2gxJbpMAO4K3OgQNdEzM9/MrE7gF+IbOdlJoGqQ4ptQf+iis0Ie8mYInJ2vt2z2L/rasz1y3C1AM90cW1+XmCJo=|Chương 2084: Thiên Tâm Đằng;ji6sV5vjW/JDEaVdbXqGlMYarEs+PRDu11Qe30wIzubpgLoziKboEMH8lB0oTymirHTU/txgDu5Pd9xe3izRwdUA45NOuKMJsuSL6/Zx5xh2O/f75Bh/dRCpbS45oWQgrEzun11GMGmbW50mgK5B+npy0ucgep6sgHiZjrpCGRo=|Chương 2085: Luyện hóa Thiên Tâm Đằng (1);JiEsOinaeGHnyUMQNKOAaSxLLiQ/Ch6JUwCJrBaZ0Aq069UZKArh7VwO7pa/gukNOBfyTb9TA096uEsc9xsIuvqc8cFqTgy+4plSxLzl65zhBAtLito0C59wBTPPXFUK1WghXds6HNp3nRCw9cqKY+diJh+LwoT0SgJZFlC+c1w=|Chương 2086: Luyện hóa Thiên Tâm Đằng (2);AKRCX5ysu8p0T75sAOE8NCwe4pZfRkEG28EDj1bTtv0Ew+f1InBWXFIHkQtCmGbZWgWt5zt16Z+y3ulJ///kvG+mslOG+S68ACHiYFPyYFT3CpWTabmrNTNaDx9PCCLBoP3Y9esZ2iZLr1g7P9DF9GYRqJ2wtONc/XtGKYzK5fo=|Chương 2087: Đại bí mật (1);fv06VhenGWs/LixOYT86Hly7blBlIoqQIwgG0774DPo8SqgiNDFEO2sm8R8MA/Cz3hP8FBOjAZk0ePpAVCwIn3QTOTfH0jl5mQFmU+3zDhYOLrsyLSjjCH1QPo34EbRsSgg/3Ce8Rfxvs9bcPBO4IJiA8qljfT2gsdQHh2nHIIg=|Chương 2088: Đại bí mật (2);tQeGXpvZlACU33Z6npBUhShS325Jbe9ilzVVrSW7rs0URILdFHOaWjdQVms5Wa9uXqMeduELvxthsixfPgZtiaYONX8+p/orUh/2Z/e7xRIfyIsvzkZZjcreKJEjzxt7y9EQNW1UhxrO5LIWJ9KcR5X++fLBHG9alrezzWBCZZM=|Chương 2089: Đại năng chuyển thế;WMYs0b5ipqk/OOLRSfUr14gRm/USX5QEX3CDRh1nwHrFFPp5KqK9C59FVeomb+Kv3ZBH7LI76gbBjWAXQ8yDs6dYlzTp67FIIcp/ow4LTpG1XfaFE2MKvYM3gHeulOYjRjCn9VmNtb6yMxEfybSQ67Aignby1yGbDl9wb4UoCKc=|Chương 2090: Loạn Phong cốc (1);Ws7yXoPuHZHEwr3lNshpj1Ks56FoDu0LH8EW8hFM/WQuZlLnPZv/T0RAFm8bWUbFujQT2eQPUxqAhmjlAXya7TAj+pj6qWGNTJyWKW4utnVx+lAt97DL/QYoVDrdY30RE4nDwYhDj8dmTpjsKIvNTDzztbj+CfXUR0S2Y9CAKwQ=|Chương 2091: Loạn Phong cốc (2);8NJfJQ5mgkTssm8A5n8U8gv5ZhveHV0pw3AFt66VL8NoBgTVbwOkquALuItHJ5SSvd+mKTUp73PwsO1gtp13KVuQ13y1TNHT/cFJ789tJXkdbDLQ1qudSb6RA4r5itDjE+FjCV3thaZElKHDd0A5336hv4ro3eWFdBh9YmHf/Tg=|Chương 2092: Thiên Diệp Bình Chướng;1dpNEJwie9YW8uv7EjTCwEUadK4rqUvWRXPhAZHGThj6i912JEHz+ORbYbzjklm2ARnLJfQuJiCKyw1F0VIzdcE14BT+LXXkBvWCp+n7baSyaIa4omkw1w6QLUOWxaMM4uR8CCb1hWFt4VF3RAXXcPtsrERidNkHRYgDG/Dk1FA=|Chương 2093: Loạn Phong thú (1);TMzqUa4RP/ysxYwwzb4TgKjtzIT0N/5ibmQ1RLY6zLI28Nk+bhJw9QOC+3dfuM0P8ZpeUrAIkNg0DfpU0YKBwXXqmJslz0uSlPz7iSjEMSBPiT0cOX1rHp5B4zo7uZsunPx/krnK5g19jD5LT4o+8PNmq/juVDV+EGj+jr6Dr/o=|Chương 2094: Loạn Phong thú (2);YOtoaYV9e6D/dNHwFrec9Eze0KTvbDhoI3wgNLCsVTQbTU87ZP7CxkFxRo3Gdt6Ddwh6AxvwP0GBN0jdh4rfuumVTEVo/8LynnSh+sdZy8XHXSrwwLBz03uAQ3yMtA+6xIxOylS8JL4Nn7CB8Q2jX6SLvKk7NpZlzeseiVmovvM=|Chương 2095: Tần Đào (1);KL56CNgSeblRvukR4Unb1zyg7hS7BMHt+PjMKyQBFpcMqqrRXU5TBwmpvqjBjATO6fH4ysbeLY/h4L+k4/rYu9RpyR/BfCqUCMgUUCvmXhutSDTba8v2GHP/Ghh5CldB2kZoqkZFnWQijBNc9W4DLCw6e88GR+VQcdFG3dZE3Mg=|Chương 2096: Tần Đào (2);nCuDq9DBYqMm2fVy7+MPPW3HRiPRFr2oiBO4FElY4GFA+TUowjQlCo+gpB64AcPV3sDa3lzksIw5eXBW6/mybB+DxgKUhR4xrLzjPJrJTC7dnz4girSQKd5Kac2aTmkx3oM1LxXV5DZAzNUhDGZr5PraAw3L/Rb5l7JoFd/xHuQ=|Chương 2097: Tề Thiên lĩnh;9BJmEvKHD9HwNc1R3H/We+9riqiFV+8W+7rwH7o6P3xhwKmSph/URCmY37Peccx0Z80/LPd6u9d1ehWbdAaWOLmNNh2C7jArC3X+ANRKWf+GRc6U047JVeL9daYGOjgYtkanXAIAwJL0RTYbVBSFpNtXj/NuwYe+t+JRvuVp2Ks=|Chương 2098: Mê Thiên Kỳ (1);btT1AEOXg5JQCqzNV7gX4qtYEb9itZQ2T2zo9A8B3VVly7Be2n2WbwYgP1kTSU758GaIdZv8RuOYW4iCNM36hfrjTFzIaaCl+l36p6uSXxQd6qWXWZjb/FvSUuRqYacMZvbh4ra1iiSA8tOuqS1Ks824deB+0CI/WJW03XDSKwE=|Chương 2099: Mê Thiên Kỳ (2);pY2Wkx0iY6TJPAROvCI6OWfui9slvy5wqD684Bn3wXbFXCMrOFvDWxOxiBRJwLBP8ZlpKuWhOpHMlEHPs3yKWvmWTTK/TrnmKUAWgb2qG4rBMmkdV66hkfBHNZznhgpkKrwh2gpRBxVj+5/w7cbvL+lZlaIURIT143jrjveaa5M=|Chương 2100: Trận kỳ mất (1);J3x9MjWj9UwyriJ6TAZL74Iwh7iynW44bDkFx12YTbcd3c01aozJKjCM1SRtI1dgsxINWrxTKAxQtnUONtmmpyGOIE5nDRqkmdXTgIkbVmBUX0mIVRxNtMaDXgQuDCpTxvh0L+bWu3RnZBCVzQan4uLTJmvt0gPR9DJcYRSRYU4=|Chương 2101: Trận kỳ mất (2);MBQhlbqVqsp7GmeR8IXqjYjg3MdfZishE+fmX1k1nMkusxcHk8MjBn/GlFQnIKcNvK9EuLCOyKq3kJ/9kox5d2oGgwuN2V77g4ISwGqAM3znwtSl4YC2w7fUOzuODDl3y4slb4YfzQK9M6az4R+SQ7zwCBPxoWKFwFnI+J470JM=|Chương 2102: Khánh Hồng nổi giận;xVLm7ZbV8Yer/tMWxPjd91nP4B5Qb3f1JTweCFFjYjZElnv8MJ/RyMUqMVjUlfr8alSDFhnpnklQ135ZSHb2s6FNNXRyS9KhneCpsVwAuH54XpzNzfW2yrbfHdQoHJXpWfBGrK57+o8K3fM6dDEkHgfobC1W2skNqewH8790gP4=|Chương 2103: Dương mưu (1);IF3CyQoR7XjFEYLPa/C9nW5oceWqo+rC1tw6rWBD8FTJnpVIpJ7iwXvOZw0MJO8/EHTM01i8SNfMKjwv41DNROea9C3LuluTwilJFfJyCS00NAH1T2YrzijjBAuQH6Yx6KM0MSrSd/9jUZ7NXwSQlZMJkuCA4+JFoqXNO7B1fe8=|Chương 2104: Dương mưu (2);Zz8AQIniDXQq3SpyBmdfldiHpLZsT0zbsITIIyJn0T7p+3ja36T26hXga2WkAO34+OWyyuQwTNenzpt7Hcg9MvcyCGqV7GubuAoIRa3ZhF8WCR4UcwpsKKUhyMuCiBhDqx4YcVhqvm3mVLHFn4tG507VZ5euHK4PuKq4Wt1B7TQ=|Chương 2105: Hỗn chiến (1);Eb/FOAt4rXOyX1d7IBp9S+V/BVTgsWpE3PD9m019O4N8QOaWV/1WFEDGMTwp3Rpiyn+FG7jP2Pbo2OdSzujr3/8Qv8l1OxA+vMs9L5k8AbyebDVOPSAtqySdG+rfC4XC5KkBYgwJk9+g3GOHfZkfDX6Y948jOgRu80UHF1Go8vI=|Chương 2106: Hỗn chiến (2);fAqQvt2/PNs0t+Jd2nmPZ64Ug8/Px6OCbzDNa5hsBAPCjfb0f6NG26ihQi84H/UPnKTnDiif8qR03zUkld775rXdhcBOw4x8YUz6vzss7ckascZEgtsHsZEAVJyNyjpHGU6RpSRWDZmd9qJt/NHpXLxojxWikBCkOY+LKSRhpz4=|Chương 2107: Đánh chết Cừu Thiên;+aNL1GNfDqJTOlPexoS3u5Fonl4pCK8zovWEtDjreOhz32b+EqDzUS/3cbvckRHsB9DznIhSLI2rS+QlxlYqb7IiyAbXrRoNoMTx52PBzlr6olBoZVT09yS+Zg+9Z76GHQr0fPUKVawnJQM7zQ0LkycdQoN7lbBsSuCA74cm/V0=|Chương 2108: Truy kích Khánh Hồng (1);oHsnpRXGYuPlhKhpCSP82ASSoGUZg5ABZtYuBK00hfFqN5u6w68M2ZTI1rmNhIe3A00JiiEngUNttt2kqSJt6Xo+Y4aNEUkx12JuEDk732+BFFfFpnieIwenKIK1VBdewVplN6bV6c9i6ksl4TtNRoQeCEJqlw/+iID1HD1+GO0=|Chương 2109: Truy kích Khánh Hồng (2);HpxAgPJtGVmtWfIPYpc232V/bGl6nI09PFoY9ZURtreso1gv1ddMSY7s/a0klSzlQ/XQCZvu7476IeXhOvfVQKMvMgCfQcQFHOm2S9ptEJU6gyLTZzsaBnkQk/QOVEsmTm4XrNi4M4LrrCsS7mNPEa6T1pEcfw8j4Ya19UTq1Zw=|Chương 2110: Xuất sơn;yrWfC4+dTPnK4qyrtNn+QOMLBkR4NjfbNY6+K2Cm86UEqPqWR6JvLQ0/viMcJfyA40BGd6ydPSu0mu4ZR9bN/f9ikXh5xOP/P+FFwMbejklhT1VjMuZDX5lwj2sbnwz0t1MoYZ/TbZju0ixvNwCC/Rv27Uspw/nAmp4Aki6Cpts=|Chương 2111: Ngọc bài của mọi người là giả! (1);EMc0tMM9QTrfPWw+0i0llPUSOk2Ysfy1yRg0Q43OdOk1+CAjMhYvU+JwrMVQxaec7+Znc0n3GniXUNgIUecVgqci1+1PdzWSGCFBccOnQ6OrC858WsDQgDj8K1Phldjd6/3C22LHW3JD5D7p2ROlsPSN0PdTPFex/2/whG2nFdI=|Chương 2112: Ngọc bài của mọi người là giả! (2);XF/6mBO/cVcRWO6CeIYaEaXE9vObkUgBiU54sipfz0eu5O2aI0Yh37VPymkZGWrNKm+5Is/zkIscoKLJX6d6a015hSVCul0BLUc2E2w8Rgt1pu4ELv6x+BIyvYLrXGQ12LITC51WCcokGyKPoVdRIv5W3ot8HU6pNhyrnSQaRUU=|Chương 2113: Ta có ngọc bài (1);mAnmr/upFXaTdxMoxyJYgn1coX5UzBOsaYGVdnwaWtqoz1TzTfjBgmJp2gsHNX185NlLeQnlkx7bfnuul6RLo0IikFpyHBY6jN/wITr5gANXIDDHyocMPp77HXbVlQtPz3VCtd8UAFmsGczSqJ8WdxqVbxzEKxef6mzHprDrBOs=|Chương 2114: Ta có ngọc bài (2);LWLgpSQBlq7rkCLJlKsAd6PO6VjQnw97jMAOS7WUBxXYcUNsx/+K/E4/+OgBpBq6qhpk6lh/eqseLdnbya771aU4rS8jX21QfWDTWTh6wQAIWaVIckuZd+yC4q/p2ufMhBumosyN2rqW6+9JCEScknK/3Tm9pIiWykTOf9+vSKw=|Chương 2115: Cổ Tiêu;ZXluYQV3V9lwjX2uqOd9wc08F4e714WkONERjMF71ToTZ10YlephPBeift03GgRGvzM/zU90Qz07Q82tMHnAcEtupSS8UMwUDBmTntnhg6wH1WzaeHj2rZ6ipk4Iz4OpBsQQRp1dFcioBR0r3z0qbuo5mT119sTcP8BM2kTEeaE=|Chương 2116: Cấp bậc Tông chủ (1);TvKVuKdTbrhNBGAnyKDYAc9JwRSAOrzC/GNzWbyk8CXiQ6uC76Pu8EadoBchwVgtwBaAwvi7L8hDP/cjN4NNs8QhX8d9uihOVoo4Je9zpjT45x8qlSuBCXdaWxsC/qQTvNJTB1/vaIxGC0+81awDbcq1BfhLRBHhUlZ8Rdn+df0=|Chương 2117: Cấp bậc Tông chủ (2);jqO+yM01VQ0DZlD41sAOTXkx3HEaqxfgS424pZxJxk6tevf/I+qnBAWdwheG21MFCmwidJvwgxJs2K/gsDclFBjWSU9LyupZUlajPUGadTU6pkpRk8mXqT0XcblQQ98vM7QlwufobwPA9bV3VwYuMs0P8c0/d2ChlBRiTGfT4iU=|Chương 2118: Tinh không chi vực (1);g81rSMwQZzpqPq3gNZT4x7B4WpHLN55ROep4rQfNSIrVVvHDvHN4vy/hpu3xcGIKMlpSDBnwpiUzsLSBlnXtJhgNAi5C7EYlDP/G6I8fKBvJWR1fq9ZgQ7R1dO+BZEqGooYSscQAsswgvW1D+2J7xLd/KFXx3wQQl+OrsAGHtcQ=|Chương 2119: Tinh không chi vực (2);zSjdD9D7IAhkaJzSmoSMWeH4pEV8SQj5obyRuB1WUQMvEmar+RCrxQHL1H4Ib0VWZvJppygN+wSV/V4JPyW5tvlUGcHe5rzisbNcshY41CWDu1ZIUW5Y+dzxfCqF250ZYUj1JFx0TEBgWD/SJx8LCAhZS/nW5L482f7bxgtr3X4=|Chương 2120: Tiến vào Thần Chi di tích (1);VQShOQDmqpffk/X5AVxs46ezD/qK+cOeCgGo3bPSc056fr7WFxMRrf1QLkQyF/D2oTgGSbv2L6Ejokwq7hpxOIKXhYPM29UY0gV4SZGYLosj66FoUZ0KPP1fCpkUPvpZMjXnhpFSEiZQDOOoB2XuvlylL/gDIf6Umf18HE8Xnpo=|Chương 2121: Tiến vào Thần Chi di tích (2);3t2EOCQEyuJEc46NbfLxyojRBgCs8Te7OLqj6wYkg85Op5A7Z1+XFsLbvmbxN/ZyjEj06BBDi3HsrxTZq+ceEXT1SPJJchwwCa8lgQC+4NFAqKTChty//iftvbW0yCfOO1HYRt4TzzHQZ9Uf+8hJhlaMNVqmrolD5EfZm0E23ts=|Chương 2122: Còn chưa tỉnh ngủ sao?;d0MugTIFPdiO+2OQGvrZjjfbcOoOEYAPzN1wR0a6nwexGoGn80MhGSRve4uYlVCsHD3yLjWkQRHnWJmVFKrskfOESjVUo8+ksT+/5xlZmKGtis40ed8zah5xXw8AZ+rmhoNm8YrrsGH9RmZpOKX2G+lGssO9gipkpW3Rv8mGaRc=|Chương 2123: Chém giết toàn bộ (1);rs1xzvwnkGwwwiqcGVf+taiT1i5roSUCNLHVVXcjBik8K/o7zd7g+l/lqJiMMkMsFikltAzSLZHdBQkQMaLtnsoSrNxgkRJdHUqc1ISB6ttg3+GmjAG8iTNet+3LRtM9v0TnhOsKsTE8q3NpnWS4IdkFw5lrvruegPPqVNOU2xg=|Chương 2124: Chém giết toàn bộ (2);+BNlV2vi9MCsUhPla5/YJqX8TznEgOTBey2d1xO3y6Tc5VE2QafTkcM3utYEVHsmI+l9kEhPYU2sKrQGLVmgHtu04APjdhsRFrUAmy7iN58FBBcbNXugKtEiZfF8o1DbdmhnaCRSu2K966isASF0F1OFUwymDnzgsajr3Q8f/F0=|Chương 2125: Bia đá bị niêm phong (1);hyjpzf/2Usmk3GoDMwvZLQl8Pm/5mUhgFFrQ2RdxnhnnlV8xCi2kf5Ixv4k1nB6ZUA7FsweQ0n7rUT12xPTHX78ScpXDtUT0ESPuxXk8hJS9g/9yXM3F0keBgtq6heDyjkyhTKqIs4P9xPr6YqkpgwBRPZCgriFaSbxbmEl/fHQ=|Chương 2126: Bia đá bị niêm phong (2);Ylt2qaUO3Aa4t3AWkZqYNX8fvdon1IvoqcilAlQfyKGcrC0MPz1yqDo1EpZ5/ZopiwHAIfkK92tjX90l+WdOEpNPDps6O++7fG0inumTYqiHawgweoaUBXks2Q8PAcyUrbV6CYhb3KFO4H6eJ7u1R6/1Vew87nfgvmR6kHNNynU=|Chương 2127: Luyện hóa ấn tỷ;BZ9/oD2dLJoJJQ9Xz+iKA0eo/yQfm4KyxcfDfn5uyJjadM6h48Mpu2HZ5waKNEQas8YoYIaKrcu7xbZv420reg5Lpvhyt/TqqKCa7hCRdZ8MRAnJlXRJyR/vIIcbYutTppeCciaImh8Ly3ahSb+CNMFxlxv7kfsrfcSauXbVmbQ=|Chương 2128: Mặc Nghiêu tới (1);TIJSjojXL4ao9CUPjzh1UEWE/MkwaL/YwgMQzgYSvubbhh2C9ML2x6VkLM0zaF/3UdlSay7g+vzGMLXDcz7Zn+VNfcztwCQzOkhePdSnzMs+/MmtjCGGCkpKorX6hFvNF/zFgx+yy/CFPIQfpZtDZZlGSNRrB1SuNiwR2KpV5Yg=|Chương 2129: Mặc Nghiêu tới (2);oJWxjQskRazQD0ru0oOwXGmNp82lzfDBjkQZqpC57NSTWavqPUjeimF1eqGMfbwtkC0iqGw1tLvbvfje5rgaVjL5qFZQcDEBtLQlWjYTIoeL/aKiBdifXiFK5XcOGwQpoI+ejGL8ozqjeI+oBD91u0uOyRTEi50W66ylxAdr2lY=|Chương 2130: Mặc Nghiêu phá trận (1);BsgGATpzbUnTshDTz5S+12rtgu+UfkvjkZt/Fp/ACLENriOqPnuyvOgicJFMgRtQysXdXE1zw7qqx+tcveKsTEGnJd9rPujvm9e24CWBwn6st8Yp9ykzPQXGGCLstCp0e8OqLq/LUIfuryj4rScDk8o1+ScnbhopMItypD4O2LA=|Chương 2131: Mặc Nghiêu phá trận (2);AahHrzxWpKo/vLvePDPwbWBFr+7epPVtbwNQfNjlzyz7hgQt9BCPJAY/QH4zZ6p3Ivdb+P7D4n4vmVc76RyZ/bOn/oLUtHP01zVgPbhlcqoYJVzRTtIPqzC0RXg7Zsxvh5DeOQhEBN6N7PVxLNwWjkkF2Og3OGjKEUKMu35AN4M=|Chương 2132: Luyện hóa bia đá;3GUUeak4aZyitr7lRMbOBc7hbw+mXILcgJNCfnCKzxbk8nic64/XUH6hWq8xpG8PmM+8S6cEevben91k/36tfYlfFmW85C/V7I53ODnjG97h//y6a7bJu/xZY+51LtLorxH2PjNtonn6nmFeTQNtpjKgYM6RUU6qZQRrOOZkoCA=|Chương 2133: Nghe Nhiếp Vân hiệu lệnh (1);S8Qy8U1jUZEeua9ZtAZijdbjIRbKe/4guL0wEKmitHI+cauKS6AHMldSO62Oz+ipdDcGJyReejl6bC6e1ypuyrluxhuNT9zYv2RyTGfzmErVUsT0O0PpZyQp8Koujc4yhB07KTMcFnet4Pu1TTDJSx7r2PTc5KFRA6hkq6/EJec=|Chương 2134: Nghe Nhiếp Vân hiệu lệnh (2);zNUMAT9FPp3gDk4nk1d3fX/Nag3btFj90g+OtX8g8CY2JBcgiwSRA/UW2yO5jaqtiAE7l+/yl2dmBVwD0u2pwM7zEw0y6BPwlEBJNQ/QfgRadGKO0Q0aHNOtx8PIcvVhfWc2R4BrRkEEIywyVAwUFTVF4Atdb39lLikkpSTjeYg=|Chương 2135: Ma thần Cổ Hùng (1);VzBdfLueZs3r2a9/5PpW2mEno5k2Kbq+4NWtQh5D+vhvLaMK3nQIP9ji3gtQ2PkMOhWOYKf+GG8uVk060V6TbJ5sEFoAmWv1rTw7xfxPY8s9lfzywYnqg/wNF57GTM/Gdvj7Y7/YRBr1tZx1y2ZwAKLPEzjmdSlzfeOLL+pOcIg=|Chương 2136: Ma thần Cổ Hùng (2);FSvWqTYI5AtN5sEKe6dr1StwJ31QiypTsO56p85NeH/0PXNsU+sResvPxsvWJWt6uspGu/DhygaYjp8RnFVcsjXvb4yVLC+DL3bCqlh8vcXterCBa4dwZuxOKyzejVqIRPwIwKcE3dL633wNp3Zs5GIcPiWe7Qx7yFnFWxo42EA=|Chương 2137: Lời thề hỗn độn mất đi hiệu lực;kBxWg0pt4uUnSI3IADDiqwiq96nGRJVaVL1qmdq/nSFcyBTP2W8Mr+p4DjO3VTWAibPlcQC36wAWbQ2cKGVedxQZKWGMkZ5FL0HsV1UrvnIst+gErvSXm20kjBZ1DETUrcwRq039aN+uVl+sNqFf4DiNtfKcEUslhLrbuDtoI7k=|Chương 2138: Huyền Thiền Vương Dực;CD9gncth5PzKirGVlJ0Rsv4cAXRnh4pf1H5Hr2c7jlzbSdc238gu44jW0QaPZyL4KlAeJGztM56UvGI48nyELDBMxF27+COZ1EUeUMnGaUqh1Fp8J9tZB3ljWYoif1uTV/UiTiBZIsci0ErOwzIkQ6wFoM8t8WoZ7leVbvzk/KU=|Chương 2139: Thanh khư thạch huyệt (1);Ufqx1JEoBMegwz8QeLH80TPkJrrEMA0CLgh0ngsolDQv/l6uuaX5AG8qHhrxA63JmpTPJShHW1aSxn3EF1Unuejprv2vm/4XqDHjakzCTzMREZMBZMPM+OYhBlK7bF1KXYPON3244T7G9/DVm4+v7Z/rj9qXaNxdqyQJgOxUI5Y=|Chương 2140: Thanh khư thạch huyệt (2);kkP7GI8n4W62oPlpGgGXDFUYPHiZmTREu40+8nYM+pjAZQpMPW0dNr7IPT9wUYZY4XgzyQuYvTqavyQyMFtZtanY+NEY82AjC0ZMmA/o0Ns7Ehi8wOU085bqSTELVRbd03AULIDWkDmViRKmad29tbE8gKRIY0cyDhkIvt6E2CM=|Chương 2141: Thiết Cát Vũ Dực;5iPZqrxzKiX63IRWo3JOXRY4cMjDd+CCZD+Vgb5g/y+QaD3NewDfHBCh1APH6Ylvbfq0IAy7LJx0UqU7Qap6O7ksr7GXHB5jvFKL4SdsC6JfTGznwtPLKps7ivHjCBr1uofIkxcdExN7abBL11O4HoKPA3M9yf6ieZC4wMKZQYY=|Chương 2142: Thôn Thiên Kim Quy (1);++affkK58FChBNEFzGvmIZpR8cz2ez8W9KvzBQvFQkkpyLaY/7ipjMJpAW+4tnG2PaiOiSjyNtBvg+iucb/3Br+JGluR+rUCPS4TVudSLrWbZCyG5kTKhQg7SgyxDj+I1bAFc3P1pKfBTongQ8Gcw6fKHXgjTTQtIEP++DV6mzk=|Chương 2143: Thôn Thiên Kim Quy (2);ppHObSI1SrxdQia4Jlb9Bn8ooZrbtc13FMT5HIWKZi/XCLmjM5k7YeW0YqlxYrZ7tRw+z2yXvhFlh3sVg59//SNXsa69f8PRabyqqw1ZyoCWU/VQA/CoR/mSlTokZDq1cCWqQk1cwSNL1/fTlf7sTIXE7vF5CDLgez6E6ZEy9Jo=|Chương 2144: Tuyệt mệnh chi khí;AvfiVIHFo1F4NBgBcMggzP0ePBwIsH3UXLXh5sszFeCYDyQh8zV9pRR+bq4WLS53K91INzhBVmcpETPSB/wByQ/spsNjpAGeUh4IOJ4gp188fQ/Tre5XnkbG0kVxYQZ1Iwp6FczQhqRgStbI63fbXp9NdUF+32/glTBne6KKVl8=|Chương 2145: Phục Giang vương tử;Qb8xCeb3/oHE5n8G4BOZYe5sp4EJL4gQ/fm+w0ge2GobBY505A2yXLsPQHDE81xXt9GleNBBXsbEQ9/9hmni8pD3bUb72Lm9Ip8V8CYXwbWLtFYu6WFG7LOUIY67KzRehDIrwo/eOo9X5ElCo7nOiU4dEkssfxgROSxiLfYe5MM=|Chương 2146: Tay có thể hái sao (1);U/Ls8ir3iGjRicrawXx+CSUjiCNtRedEeSLZcbpl6+8z4wUVriI4fDmtfC9cAslqhKPgfhLrP3pC8uCNgO8/51YwsOKzPTknw51KMT9cxFpCtyuGYu0UnHNvYXE3rDifiNf1RdLTDiBurSxI6bqGaMq3LUL8H+NCfakotWRf5I0=|Chương 2147: Tay có thể hái sao (2);sUja8hdOREKRnruR1bLBGXvFrmhDSLG0RRVECvbr2QAmTaY79Pu+pzo96MyIscAjUoa/JvTsR7CDp2WAaB/fVCD3LYQD+scO0vD/lf5aZME00Pwa42FgwitYF34thkJgBLcxlxZ/VuncaUjwlZiTAeJxx6K7Yi9CgKHfk9dWp0A=|Chương 2148: Hỗn Độn Vương Thạch đến tay;rksqGAhRy2LvOhl3J0HOeREtaFP13LS8nbXl+dpKLoQSxZtm5xtSkkjmb3oarW1Utw75S28x5KSHELNXRKwqZJyL+RhjZlFJrJtqyX8P8pK/1RccK5qwnLNr4Nx8EBS0iz3PvpdBqOCIWAM4CkuPxzKjX00fONE6KKKX9cFAZHA=|Chương 2149: Trong bụng (1);KkL+UDbGw1utyLrYu+2RC+/a7ZHIaDiCjNWRiZudYiGubRn36W8LDChJwLhml1Mjd78PxaeiHE1qFTehd/EcHV/vmxarrXZ02QaMUAuxuC72/Ll43QJ0x8Opdhto8RjIZSCQ8NJDxh7xQ9nIQ5IfPm+AJy5oDl68vm5aHAaNNCQ=|Chương 2150: Trong bụng (2);1+RQ1d+Ev4TOJP4mdpi4/K+Ra69A5r+Z+C9v5vkrO9y35zPiAPbB4lAer6R+jzmI6g91tNsJCNuf5MI4WBBbWQHIaYPJpgeFhFxVI5EOCTavDpBH1pXAwhHiuxg1K2WrDx3p4ysULKymZaa/XPG0SkkwoVfmyAWhshbVXwm9Ozo=|Chương 2151: Giao dịch (Thượng);uIENsi3dJ0M2dehoTi006zD3Uk3eTS+me2ef4IVUOaqMctXBWF46pwpK5QbGobFub3LJPgWPb/9O8HLksEnVkkNWSa3iMtSVCmC2izY1mQgtIQiCLzQFTiaYiQZssrwgXduarR6iUnMvaiUWGGobiDAzYwWZp0HD7KTVQnDHFrM=|Chương 2152: Giao dịch (Hạ) (1);XndBCH69be7XB3pwAzpRxdzfpNfDzChhKPRN+CZ7ut0XqQY5xzJLPff+kCxZoN0BQ7n0zXcuN0cmyapuuEMlGrOurVMS1EMnLWL6l8rA7k9koyvgEpBp6OSyj8fUvmeXGMQHUAPsoYyFCcB5LNtmhr9vWNazmYQPb8Ltxsd6W6M=|Chương 2153: Giao dịch (Hạ) (2);5V8fayJTTv5Lrz/4Ds/MiUQ3oT60tJ11SNoZydJ9rNsZTZKUzI5czLkzetLO9oYwNC+sevMSX8L1Y0d/Rru+yqh3ptBoT/86DdjxNPuV10WA8Q2WmnpNhi2LZhSu+eRs59YVAS0g/ccNwJi7hRT6tXuhiD7TSZS2nnHsEv4vmxA=|Chương 2154: Thần quy nâng trời;OoD7nJEAzX+ddfyE1hgInbfcxuVCsm4pj/ExmUH7VY1SpoqsNk/9HBTd4nUi2EUB8UtPyE8QPYiz+plkxj2mVG6+NgHavBRBbmByBiyv//iLsTn8MTrtFLU1rDOWJp89gFsnLHD3xZMTqoFL8rqRuK6ZwPMzyIqMr+04TmLu7JM=|Chương 2155: Sử dụng hết Chủ Tể Phù Ấn;VD5ZmB1pB/VgszehMVh3AWTVP1loGnuhcL+6hcAk4GsLJelGSmCWeWuGhUXMAamdchK3RUU8rSNErKdTLBUlE4ZsXvv2MZ0hqUa0nE8qjyM60uok9YFFVOGsm8ZMgQAfl9z9ecTiyaQxQ4QhN6aEy2Njwj/FUeKGG/gyl0ib3Ek=|Chương 2156: Đánh lén thành công (1);9+64XtL7Zht4VglSFOkxrt+kLrq1jXCSo2oLTcUEfJNluD9B+ZYOTg1ITawgiMsxvAmpyHOlPgzg6Iv4rEk9mUlXmn0lAS3YcYDkNb0kGK49gTFzeF9/K8rLS0WmL5NGm7aQjbfT0TZPtkhr/oq/Gva6XG2ZtaEUwG4K2dBuqRk=|Chương 2157: Đánh lén thành công (2);AHcfolkesUYLxbPaWXUehr1LW67sjMbbJJrKjCWJ4LWkCA/dD4MILUZIk5p8B+DEWgxgKi4PQq0KRNsvhyv2xt4lJbG287zOOBA0cMI7U6zKwGFBb2bLn9+VzAS/pCVUfMQjTOehV6/TT4bHPTl8toesLS+U5HL/MI/feoTa6RU=|Chương 2158: Chủ Tể Pháp Y;XWI7gpgheecap1KEQ7J+qgKSXFJvTlcQ3ECR0lCckXRWY8/YpnTb2ej5Ki/rT46xMPkPxCbFLac9IQJGFEfC26s6ftz/cNHYYFGutsOKbix8G+yYq9YCZesXofm/LsXxYaO6Y6VQmpYo42eFReBBDgrb8z+lIcCP8jjsLpdBJEc=|Chương 2159: Thanh Diệp vương (1);OtaQtO4JUcv4xok+aFmIeIILeLPG0ZkltOoO8sCYI31Lvmf842Chj5R8s7uNUJ9nNZH/lC2uFYfaKxEoG5aM09Xb/fGllO+66LnireliF17VGDs0AwlxjIqM6e3aV+ACRQlhlG5Cxrw9JzSNgqi2I6ukgzK3PGERc6Ht3YQJ+B0=|Chương 2160: Thanh Diệp vương (2);6Kq8aeSQZ4DRg15+eNF+dvicTZrfVFpPU3ikDiYItZV8hKM9khOBeilWHSC+6PTw6gIfoqak78hj8SH4+DrpuiavN0eytB+glj1qk0qNEj/FoHtqZ2Um1j8MwFH1+6D4eB43p1dOrENW0+yKpuMRDxfuwcu6QO8B/L2YreEK+Bs=|Chương 2161: Thực Giới Nghĩ;7GbmHFG0UOZgGqNO2gCohMnphpjK7pdpnPnTONhDw4zvqxeLNlmRcHQbIndhdfzxA0hYisG/h4Ysv0QPEbZL8RK2mhKQdzemSbew/AeSisTDbRg1EZcU9gq7NHJ/RnULES8XMQ+7BwUqV7RZIX4/lFLsJm2juY31BN+PkUTLv4A=|Chương 2162: Hai phương pháp;YJWxSAOUH+mY+OD0UKN/pTbXbqBTbKhF6DOrGmCfHiyKdZDBvKGXNsuL1gbcdEAqWDch0pK5pjxLHBJlLqZ/6ZX13ZCDq7uLhb/VVwqVRPG+ggrnn/1n3KJ5LyIfmmsNoY21sjUiroUCKybtdmIWQ3ZUlG+MHY+I5+f66jrkpIA=|Chương 2163: Ta hiểu (1);zyrC0DrCOA1ooarg4QYImBGtZZKeD+s31HKSoEboy/I3JZvEtP1cUBMHc7hnGc3o/Rhoj+/zRC+/XmDMSMG5IihUct5xQ0PctTY8gSMNcL02iSzbp8ypiVEZyfZW9h54jzs+cpkSNVf2pfZq8boY2T4mOcuigGj/nN2WCjU2AjY=|Chương 2164: Ta hiểu (2);+aLBZo0zwyefQnaJVCcvVL9DTTpTW4x9C0Q1dTL6xIYTYs0/+caw9GJcQtKmUcskmu81rdCgiSk+UZb8zyN2I8BzS9gwgEUhww5lBeUXfiROMB0Y7WsKVDyww0JZop/d8dP1wRXTRGPeUyEc2x64FWDh5o52qg20z3P2sT8g1iE=|Chương 2165: Tán sạch lực lượng;ZsBb66Z+jk+ma7/XH9Yp/CtB/TOnPwS8QqWqzCI8zyGdiGNafAf7cokN8nqnKMamJ0OP/bgrrE3ud8vzxTsxtlxFxi3O1xLfCrdsolGuK/ELueElptZ14XZBwQnv95sR84T2smxtdQvld8vhcH6siLk3Y6yYc0KtltuC/gLKQ64=|Chương 2166: Thân thể, linh hồn lột xác (1);91k+lBzeRYMfJVxvc5GovorMQyJyFkhePRtwyzbe/NELoo+zX+t/vTTiPPYofbgb6KBFg1L27oWvREQNFcHkoRMYu+7aeSvyqKOX6lS8kWyVF1DeqmPEuL5umGYe7WlyBZERDFr0aOtOnwre2RP9LkVSUUxQtYSImxoV6tFKHV0=|Chương 2167: Thân thể, linh hồn lột xác (2);d7fxjXlPrhUxXiw82eJeGgrm+2r0TKW1+Jbln8bUzGPIRzWe93eABMqnYHH//fXk60Vg4alc9nppotkYTxKwOmgyi0TG/Zsn9G5f1YTv2sFyw9uWj713gVhS0jZjCUs01BrdLfpvg4+KKbCZkEi2RZt59s1ghAINLcEknX+0j5o=|Chương 2168: Thần điện;FTNCImEtX3bkgq8Y07acjIvgRwn+F6tvwIvZNFyxLnZ885JVJhMlq2+SuYRCHKDKco38aTp+u+NdR8JW9HTahqqc0hZP0hQQCkLOWTnN1TzbkIPetsTlodf+jrEdbYgKVavonU3WF7XgwXOUdWDaA/nZZ9LIXoKuJ03HNFG9bVg=|Chương 2169: Tác dụng chân chính của Hỗn Độn Vương Thạch;Ei3H18buX37ZRZQvkrxd7RAIU+J09YFCN8nEDae+AWEBNRu58ltyfBf8cp9aWeTYhnMiiGrasJUGYDUh0XKLCHxrD732a+wq+yBMjBlnFu4D1fszi8aeZNx13LigefEBxNbHvtqOZiHZmr3t2tD0+Yt4WFd/OqUy39Am5XD094w=|Chương 2170: Phân phối (1);9McT9cX6wXxsLiuHnWw9SbohVIzjRmTF51+RfaSnMKxQuYgG/L7W/PbX9RLVDnwxA8/3SfhRG5BAiE7aFsLpkrPgvjYnQYdw/Rle5HDvcY/97wBHFxq5h9tTJX3xiGl/kgfvOyhKmopHzrHnKONOLJOVT+qvI1rI7s+DA1/PeFk=|Chương 2171: Phân phối (2);gti6qwU4abSTFMDe+2aeQeDHSbUhUxHuAvFPK2R5rSmWC/yinJgARsDf4PqAQP1LesUV6kio71Y6NYtogXIwRBW0Xvd9Rce6On6e4r8IYMLuhVgWIoLHy1qLsjpeHFvsxmVTI2ZERnYnbD4biH39i8FkgsniOcatzeck198svlA=|Chương 2172: Luyện hóa ngọn núi;XMeKCXwi9cFqzDM/Hclv+EwcYmAWDoSINUEExUPbbYJYFQ9pfFjVfeN6TUzjH9N5qT3oRu/PfoL7hyMOsThHdYgcPMm44G8V+aEPcgnBTwgtjtSRNIy9/mjJPbJgJ1qCCkpNnlUcrKKtSXpOQnBDE3BzbJEMLzzqfQbFybuapI8=|Chương 2173: Hỗn Độn Vương Phù Lệnh (1);2D/0g4cL0EApMt7ARcHWUuaWCNfm23lVYdlzblG1KSlIotqKPEN8TXIyVnWN/HPLExRAY+kHlpuo/l7XufjgESneIUdXxNeFZ+KZATFtMUS8341E52FPDCWgOV/DzAJWlB5yCs3aSx5bZ3yJ2DX0qYQFWDDHuqahukJX7+XkNOk=|Chương 2174: Hỗn Độn Vương Phù Lệnh (2);73zPR970CDuf3hb6QibjV3etQulqxMWGydYsSpREMepAwStbP57dgeqdh2OndIunRbHgoKgiac07Rks1fpzB8ObjQe/Qc1nbiJWoaceUVRbguXLPA6/hYw7Cm1qB2pEG1yUV2FeaWeisrH2dJyKfsQt5vFneE8uVywr6CtguPiw=|Chương 2175: Huyền Giáp thú;ZClr8ZoHvpPqkCUXpu7RIuJYZRE3n/4HiFkPmUG3Ht7uVmSm50sXMvwoKVof9xW1AVSA62UrTfi7M+C5nRAqlzth/O8GljawMP1vJWO96LM3lYFyOGACA/ZLpZtTfq1Gjfv30NC4KX07Y+wkd0l1BtY1ECYEyQtrUg1N8ymFARE=|Chương 2176: Đạm Thai Lăng Nguyệt hư ảo;8ubNChf45D7BfV1Lm4AmiapVyT9Lvtovrkbi8+JfsZwXfNkvru58oAR/DMXnl2wm8ICV4rj0/SsRluD5gBaG9hg+ksz/TKI+kb/6EpLCyf/KFMc2OsgRPkIIPOy+6PKmDG/hE+X86qDc1gLbBwnZ7xH38BaQhrfgSQFbvb0oxMQ=|Chương 2177: Nội chiến (1);JJBQJQYvdH8tQZ/QG4W/7AgjqESdfugjtmYnPI3i+iaeMBMIwpjA7YQ8X/cFYTqwj2qP/5Dqz04NAHWlfgGuWFwtSvV4vR84pCLh0Pk7C0HpwTTDWswxwxEK6W3WoK2aXN4x7cf0LP/bw7MXdDiDIEDGlbQAPgnv06FyQxdyBl0=|Chương 2178: Nội chiến (2);li+V+Uh8dGxCJoN289bYBulbjdE24Bxvlaaef+5pILytJ6wF8FFxOYJcqrYe8l0In7nBooTNiMCwKyUSimd8jShm/wW/FW9ZNzwYcWZhzcn3FVv+9DpG8yfWO4ozyZJJl1dT5N6k+y7SNPpE4n1KNLerNy4O7Zxd12bOBjWT0bM=|Chương 2179: Hỗn độn ngôn tường;xLezRkPJvpNSbhvfvcqRnrqwYRqzJXb0Ku/lGjkjizVUzRxoPrp198OngR3xDjt6lS3GqqR+bNSduD11Y0R3ely72gdG4Vuum8X+THs77wkK+Lp3iyQxRpRca0We1qsjr7wt9ui8BHC0DJv9YOVZvp7QEYl22V3MDiOcdbkxvfU=|Chương 2180: Phá Thần Chu;B9B02XNcrdJX41fi2YShi0pP8PbWBqJG6sbvWXtl8oTH6iGoks3WfTTS4bTvQbFbPGI+gV8Q+FpEAAsJKn3/CW2ILL70pAuvS8I9WWuELYg5OMlz3dhV2zEyKKHY4aB7qQ2dqkMmSnFdQVCCqrR49aDV5hyyQUwD5Ta0mlDUZRc=|Chương 2181: Chạy trốn khỏi chết (1);PjsbLJOLaWXYpQyHQF33mYZ14o0elnO4k4okVKv3QlR3Qtr1JT8UkrU6abGeO6OEceufF7x5pJkfTS4mkQ/AdiXsGwVXh4zmFLEvGrhCBM4awZ2ZqPxbrYFCYJdHYJNVBTSJw65NHi1cPkVpc2ofABRulkvWxhhPIcetubFqTfM=|Chương 2182: Chạy trốn khỏi chết (2);dtw4IB8DiWdy8TblFwbikFQuBvD8Nas6U10fWaRrjLA6qcSMc/KgseSyZreT2ioGp7pYTgLRNeoJpuXzPeSl8mtlJxnma8/s+0KX4jvGrOTFfVOLzIpeACkAUAwh+BgWzf32+HUiRB3E2iczz0CkW80eej4bRcyD1OvDIWrf6O8=|Chương 2183: Nhiếp Đồng nguy cấp;NRBgl4xsi1hrqoRm4u2LW80H499YBYD/iC9pS8guQwdOGCdZiEV7nj1qLi8SMQKuNs8L5NUr1dTT+QV3cpm5UYRu8P/Pvz+2d7AH5qdOjR0LhM5rgi8lFnXwSa97OupXOaEcHqDl8WAP8eY4+LnOcGnGvwV+8n7rA/bZ2BOrGD8=|Chương 2184: Hiểu ra;4F3c+nCEuODaIHpSBquVa84wAgrJjYNdOdLu2pNYQB97ZOLtLcu0OrEFizJ4yz+ZUJBVE4a/XJxT4yy8HWdWT4XbxOZoZTPLwsJ0YPSewGTQxJudUrZhSMTBRrISCx1AKCZVjZNnciBn3UhjBGvNraYEczybuiZzK6s9joaO/y8=|Chương 2185: Thực lực bạo tăng (1);uP30rvm3Ae06gPmQGcxAF11UwOvoMbEY+UnuAB+20Gd0/UoppTRm2Mv6pzgHlfDUjk4l3JzBQgSJp26Dx4Kdp+jSwvmWNm3o1ax+h3dW0hOzZbv8l+2cFsfZivN8MJz0bdotD+YTk5DbZUE2+jvADDIbkFAZHDeOaI4ED+Kiv2k=|Chương 2186: Thực lực bạo tăng (2);LVHFd8GzFUzsH1y8x/8Hc03BQGzaLk/SFqWS5XgR2FnszrOg0x0xun45fMfCriP9g2VlyGtCKgIulIKVHRts8rNYd81/0j5IUMv0bwGkGz5WLsdu+tJRK+UjXMJPJKmcRldV+e8/Kg4ESHrCFU+9e3MQVcoi57Rfs/ugZXJuKTw=|Chương 2187: Nửa bước chúa tể cửu trọng cảnh;/G5+yLhDslEBbW5wSxS06huWZKZ1MDjnz9gVISn4hzMui8xUCPGlkf2IdM7CO8Ztf/CHATYLzdtfQBxzLviT0ixPdQMe6so/Emoz1WHTS4hB51O4nfWsI++67szyTWJB64C27oTufpxFAFSdJjqvrRRVlY/BEAdb++cqlVYQK1Y=|Chương 2188: Phục Giang nhận chủ (1);FOvDKCXL08epbzdzrOBmJfuR4U2CSS+aXoNsW8c5TtLIxwXip1TZ+eLDBGGYTb1PPiGPed7YOc8zPYNo++UrX7r7peOKWfZQLnCeH+61jXmypeuQvJqyQ+FIHsGBCVH2jhWRlQJatENLYFliSH72cLCZe8bh+SBDK9SQoMybmm4=|Chương 2189: Phục Giang nhận chủ (2);kjGXVh+L6Wp4TPCkziPaMjr9n6wnq+CwCmz4EkzAeY1WuAaeVwXAzEYo0xhJzSUvE9k/spqEXnS9K5yE8BQZjuvGFQUr8fYFaF3vjwZcEtHHBWJ28jyI0C0Hi7lx+//vqdPk3txiTdlsOx+G3KI73GXaG7QTiwwELY2mj9G7l6E=|Chương 2190: Đệ đệ dặn dò;P7K1BrfQLYbc+Dvrkmq3tyGkKFimiLjoTdS/DbOHJkty17yMkhYhnm5k/N3N3lAPp9a6P1xe7FOTFnwv0zeZJBKCSkqZAnBU8Z7Rs4T/1QdkkW2OYJ59No5Jsj+S0bQhd3hneYeYmucOCIWnSNxcvfAHzU9rVHyBvaE+zvd958o=|Chương 2191: Thi thể kỳ quái (Thượng);RrwvgchLqtIuB62pXS59P4l5yc0EkXI1rEqR+RZcIT60fI0yfJV4NVnBkyFSKZvlw3OHCZMSyTBVVQ4ln/nyvBH3mNv0cXbMSobLGa3c9K3ACkpiokGDjYKiJFe51y6ibNxaPR/uwkGrTYRYEMBaDbxfr1He5BexICDBXywABOI=|Chương 2192: Thi thể kỳ quái (Hạ) (1);E/KKxN9VI7+WL42z8Ft13YWecTDt2yGaGY13v0CgdjU5e/YPSgX9w0694h4o8wFFNLx2uwIm8+bCOjKASHtzWJFneoQ3UoNIO66I0ECF476nf4AVf+m411EKvF58vWh4OuZwhnOYOp8J4+r66W+en/fHhhrFM3yy4Kjd5pXMH18=|Chương 2193: Thi thể kỳ quái (Hạ) (2);ALx884Quz53vPzDJq/FvrwgnC6B+HxmNJXyf3jtecEfysSAET0I2nW4zQfTM8OOAehQ7hw8XyesAHifGzZSlr7zPEZwapzEwqDPDpR+TPZs98JOPefdFNteQccEQNSsXu6KwK6maDJJNERADiFDt5VfyoWsV4LjcHVjTr8VRK6s=|Chương 2194: Lại quay về thần điện;aQoQIGhBzoF8GFtJTtbR+o31JnW9BHiWvBGCs7k3Y3rgUh4Dk/MEBKPNOurrzdMcEPbH6bvTUZS/y6p/4rGAqhd7hgvP4yY5xkcvFJKNUqwOaVLY6zZGyAZGlql015zbd02As/p3Vhtanjs3nU9GCVn5ZKwlKwJHjoM/0gY5pbY=|Chương 2195: Di tích chi tâm (1);mRgeFHornsml+fXRnmC1s+lYA8WR7npLYD07KBMOZf9rdCHIHaq4mQrXOU0qhXjVgkr3QDI3baGq+vXg5DuTWqN5XKHcDrtDSd3A8Pa0dACMFa6qGd9esPSAB4vOdHeK2rbRTNsBfzAQCsxnf06IdPBWfw9esbZvbW2tffU7Dhw=|Chương 2196: Di tích chi tâm (2);ttIUKIM5zwcm4ubX3KVN6YFKEF1BV/rEHq1hLDZjZC1iYWE9e3E8+UIoh8A+VSGcC08+QMn4HabWxyTT/bxUE5UNSX6RDo15AvA9n2IKs+7F/NdGRYXx6QZ723izJ5eMKhv0c1lXY6T4lrjyP7GGprUC2Lhgd9w0oiWyYBM64k0=|Chương 2197: Kỷ Hư;/9xAFo6OiqhKH8H4HJfpUR593bOFWGaJZaU6Zgw3g0JhqLbrc292ILgF4IDiW8F7E8oEM/x03E7JYxDJIPXqPS6zSeguuEvJMCbsvSu8k3B6ZYa+J3drNU8dTwUPwVgMzwEVzrt0d1Ik/d82yyxqX+OYWpfdxWR1cEMLUO1OQnA=|Chương 2198: Phù văn cường đại;jbO3+FyF4npNUNrTyfi1qRKlfKoeNKYQ8JC1s4a2SmPTLlDLehomSxkVD7HKz/TC/6LhIW5QeM/XnnofMkH/HK/ceooHlSCj2J1q9VmEeAH/PLwPuu6VKJ9YZxiQ9Mm4Kf73+wGfPpN9GbUjSl60odY1JHMwvn7l4+zrCIrh9zw=|Chương 2199: Phá Vẫn Sơn (1);kBqn40E2wZyAXF429Dtj5nC8NkOKfaTqeM9AqnqoyuHoJq+dAVedet0QUGsQhZIt9+lDD94H/fp/Iy8BYEKWzPF53JzaQFDuTbFsd5at1JzKIoI29NKT4Ey6eIGqdNBqGPR16Oh6uPDmyiRm/WYWtpLEg6N2GR4W8ZdS6rgz3ec=|Chương 2200: Phá Vẫn Sơn (2);QfQUne2YWjjy5Vhi/JBBSVjaI4AReaRqemqgri/vkscZ4AMk9BLnCaA3drfuwihvA3WJUaZKdscDWkm6vikxDwYdXd9mBmzwqojP3egfsLl7Q0BV3gwJOhkd0KvJkHslj2eJMO4X6aFznZTOVX45xoku02o3uxAkpRCe6eMSBC4=|Chương 2201: Thiên tài chân chính;UsPI3YDgcMjX69Comaxc6CF2c7eoZWxhBIhAdsIsFeHHk5dcVEqH3UkHPemZAU+RUvVGoi3uhK08EgN0eDmK1UsdnL0e9gy3zuvWr9R9hkj8kJvwC0L8TtZuflawYZc4lf52gV1rQT7uQsN/wPnMhiIWPt11XygMk67kCGxOiDk=|Chương 2202: Mạnh mẽ đâm tới (1);JByKYw9avBeKhDqaUWHDP/4cfJDh3CZHaRRjyM2NbQCsk9np4TlANVL3o2j/9Ug9bQ+alhxHys0pTRIeO0bQxGy+wJweRNi09cPV1d4njg6/LR4bnKHyUZC8ElLDEfuMe+3wqKIGsM7TQTkYbplS5FO5U5zX01jFO03/lhC3Ms0=|Chương 2203: Mạnh mẽ đâm tới (2);8V1ijLRA9NAiUeyHXK+1TA3R+J4GNQHyXHdBw9RzHbnHr0HxeEf3LJfZ36thO7to0b3r+tAQhViMlzFxe9VVOicRPE4bDJ8XCs1MqKfvawRfjW4FpkPzktB1I8y7TsiCp7A9tDgNFgTUgD9SYUdV7nFAc513Cas/1kH7kmoFX4s=|Chương 2204: Hoàng Trữ;pVZnam5GSzpnnbKibGx5lLgVzLoKtXEcxVkk4nDR3OmejyLpxVPKZcg+BFowtH1nS/mJENPurXGxtFkIFHdFmKnjtXm6RAJ5wI5+BHE54URBk8eWBsgEcu0WvunnvhVCnAftYM9NhHXpNXSuNN7VCxdfJeQ7gp2ZmqPVmbxYiBg=|Chương 2205: Vẽ mặt;WuqSOdGMCBfxyz5kReK/30uSqTgmuxevjnNCcY5w1iVLZDs33NCWFCi2GsVjBbzO8A0D96ySGirpiBRnmafrqABmQU2G6+35nA4sZl5/pSfvp76ggKbq/k6X/zfC2JmaEDAf+I5yW0Ny971vXTir4vnRqobtWkuNCXk6knd+e20=|Chương 2206: Trấn Viễn tướng quân (1);PMdruvCkxahF1gxO0U06jxTN+APs80NfE2l7nrIzQITjUAlnP0cUNHScj1qxZzDjQ9u8x0/1Jc/sSPrwqxnqeoc+98yw7P/8yqLu9cLjiQxHGjGobe192DTu6ISHTLNkBXy28JRMLMU4ZQw7jUZPxAXTnAk9HZMBbWXfXJXY8N8=|Chương 2207: Trấn Viễn tướng quân (2);y1qYuyULI3SeesEBIEA/0D6uofo+0YQMEbDCBdOyKi1oESNMb9zaJ+YkgOJuRQZM23e7FmVjrs7PZt/x55Yx/Wb2wY/YhlHjxs7y9IYF2PwHMyVEYwRKtd7b4lpdMvoihJLLnVCMB5OWVuVOsABdXFKjfq4MwC8mkzktFpGNMUc=|Chương 2208: Chư Cát Lăng;fl0RNC31goXTQVwJmf0WL6AwUc5BNj3UnOX0vMDNmgg7iBoJUFn3sVV1IJk9Pbh4fvhkyxoK6hEid2WMzgTT22PEHIfT0I5jRPAU2IdzvMI6rnWKJ0AeNlGCCcUVCu84fjjfAzOWMke1ZaP5sF+0hyjn42PJOvFNRlFik5dk2Dg=|Chương 2209: Tam giới chiến trường (1);9ZRobRXa5Cxd97ElqOGbJhVuT8RAFNxCfBwQUk4V6ZyCGCIS0w+ZSix8hMpSRF5lp8XBJ21+788o1YrxAZrurHifgr/6m8B1F953nxvL0WL4nenBSSKZLvLz5ymnNIAajNAqJMeIMwqNK5nkHATTCpMPKEJbggtVgiQhsWDgNxA=|Chương 2210: Tam giới chiến trường (2);Nk/vUv9rx2cGx3n19ZR62SwMuxkePhJsFa72BTkxDab6OKlF5g2GGuUqSkC3GFJgpQzNKMZ+4VmL0pXiHn9ICubQOY/BmYQUAZ7eqKPOeU40x1kFCnbyMgD03ON3YNaS5wTeVxZyyyRoDUOLmiBkw8/Y2cDOiDPC58LatKUGmhg=|Chương 2211: Quy khư tổ địa;gnHwr2PhhrwmUARrQXpJ1UuZYFy3y/q+f+ofhn4ACfdbx+QhSoTifvAx3wjcwig2glrs/3GvzZVdUSugX/ObSZ8cQgX+YPAZFfZcpEONAl4SGlsbXJ98sKCtyzcryGjyH7jeqwdUnnFtw1nHD6hnyorVQjGz+djaUfo8RkzzWvU=|Chương 2212: Thành Lưu Ly;4AB8KRAi+i820nqDjDjXenwGiErkcqGtIxKixHFxjSpfFRuCSlmFeSIEzvVMuwIYbWlBlI4Ytxtm5TxwKUN8rNVjfmZzSg5jp5MKAyCL0bHnD2hay1GLMn4h4s/ahCDM/KF1CPbbRjPX+7G8w3XmfhvOCvhsuZadBO7ooOMLeho=|Chương 2213: Xông tháp (1);ASytwoA/Pm1Og9d9ZcGa/fI/M5dcZdYHYscb6dYvN5OKNLpY/kz2nlZQCxE5xoqNAQiFU3E7Gkp8f/agnJZUU9k0es7ZgDKK89ngDPak4N04wwB3EwSM1cpxMUexhUgqchsc/nMTs3NqzVom+q38Qv331GP55dSu7lqLzeEaHY8=|Chương 2214: Xông tháp (2);K/dLLtROcaeQdYqQHu8oiOIA4rUtknl0z8Exz3Q5PHqaRuO6zBD4q0kVJbxdaWH9/NWMZ8HPjoDDhX4QDowQ4gGEKSomtk3TsKAfaKriUoyBn4+ALsD+B8IgyUCH5I+8UnyfBN2F5ozvu7UIr7KfwWwW5dsX5v5vRc0hZAneAzo=|Chương 2215: Tầng thứ mười một;9lSQKU44V/1Ws+ZBnXSYSh+Yh9wSIDV9Ary7qqCYqGNMTF7Li3m4D5uAoACXBas42jtfDOb0m+qf8++KA41BeprFXpT5QfKkRNk5Aq930fuBwO/WA6ibFOKjDnKLGgSx1YeHYu/tG+QQbRqOsln0eqAEzMVBsiBOgE0BUWIkc+U=|Chương 2216: Nguyệt Vũ;RqWn1jCLukuYDtXdlgVgEUCZskOP25mD2LTx6elwpWub6TM+9mi03q6K+MGYuDSuX4xsw9vhY607d/lBTltOMAF8S5ywtTTElE20n0QuaQGLt+i0sh/G5kha8NjefijzZaA1oBLEAc2ZWLjagf+NjANFoSP1fpEMVEhBlhErXAA=|Chương 2217: Dục Thân Viêm Viêm Công (1);JLNwV/50k1NrP8FTWR8kJXjC0oESsdmNvSRpCRbyxc2L5avsBrhVQLfvj4bd6x0W7pJJGmZS6yVrvsXFS4gFwOkCnHULaoLbH0juhGmt212I7SQklkrEIX3p6/GTt+o3G8UC5p+IhEmCE231cQfiHYz3TAFq4QHABFv4RPZTNy4=|Chương 2218: Dục Thân Viêm Viêm Công (2);PtbRQeSN1JxgVzqog0yP4+O+WOCuScv4Oq6qi2R9U+dLiQzVLssuU+lFDEoTn5TxaiCzcWuoGqK091UBvySI5mldx86A3CxODGJnlCgB/rEORgzS7vnKbrrkGN7E/ZMf0YIP5ntzYNnZo79Bc1IYycKf/5LO7bop6kc9mXG3Vbw=|Chương 2219: Mị hoặc;JPno6CZx0s+/d9PGH2ZO+AV0OHtT3Eads9KHVCKh2awHOQyKWKwP272IFEipOLIUOu4NicK6JJk9po0Q2ieI3qa+u4U+BgIYTsoUFn6VS6FPBu0zov9yg6c5FAXoEgPOTWwhWF0/Yz55MFxT7qQXcbuk/1umK6VslHQM/qq+Lhs=|Chương 2220: Kinh Hồn Vũ (1);EKUJXdzC5K0+bbSf35L1fjn0TVET+H322uAm0iRWDGFO2MXmMcupB/+Di5V8nWG0X9mT8gKZsDoy9pTLKDCaE5SkagSjcW2LFxBoyfO1zJ47vrZGrF4kp8L54smr3YsTWmEDBkWdX4tCjvOleJTEpujMHYd5gB6h/kF6TWXnlJY=|Chương 2221: Kinh Hồn Vũ (2);KlHBu3IZzFCzHbWBVuXxQMSOHHF+y1gahxpBavM4VehX1s5lyVqLAME+m2R3y9xM0gJyfF7Ym5z/Lo2xnaHcvFiZjKGw3a8RP2YaHdHAljtX0934F87NtIzKYFWyXtGOxkXZW7d29RYCgo0PjM8dA089TM/zxwM92B5NmpUx9C4=|Chương 2222: Tuệ kiếm;2w+T6aVytiWTptbkKuxWsuUfTyLIeRH/ikiuXuSgurv25d3NzPMBYWP0W/qwmvFidWL0xln+zkAaCDVe7x88PFuJ0jogkjtQ3p0Ca3QddyhthysdT5rHl1ochxP1E8T464m1ISXq3D3E47AwvrIYikG/3NEV8sZF54c9dyruNVQ=|Chương 2223: Thần phục ta;ismx1/0pafW7yjPKT+yqCWMJCa/59VXn4SZIiQfYBESbdNYf3nfpNYRc7cJcnZYyLw+UAbpBpTEciC7Q3fm873pDaEJUu3bW+yJm+J1UePWggCIzOouAn7TjhMAHjRAqqgI3YBhXRwJRa0+d+IG77xGe03ZhwAjPNipvsGs9RK0=|Chương 2224: Phục Giang biến mất (1);4Conp7pfjmzjoKhLSxR6wYKekX8YOa8dDK2U0spbq2LNrm84tEMrwpFlk9UherZ3is9tKJmbDiqfFAtD9YJtMbNmTbyk8jKI4jGrm3TyJwQ4FSOcAuvvR1+iQhqTaOn1gB9BBsmyrwl/uHYNSsWpd/vDNGhx2I9V+DDMtJCeAm0=|Chương 2225: Phục Giang biến mất (2);XGSKvMABGi96bTkqItDdfnga2KYdM6sBMeUr58lLMT4bsMQFVaqTVOL9gMV01g0Rc/SuN0tmnewskEctSqsLVwJ36dRutEJv+jkB4v7a5gG8Veh/vZQ1zoNCavYwx2XM9sml/e9utKwyuxUnm8zqGcFCZrHFftJURKEnTW3XDFg=|Chương 2226: Thành chủ thành Lưu Ly;MGhvWvhFE4nTMKxjEzORJZBHClHtWevIzxEFWbTcUsgAw1iYhQM/Yfn0akuni1AhfD0lQc36mVt/XPan4epi5+/Vqziz7Jou360dWj3KcQaxNG7oyW8I7vTcuuAOY2tMNiMLyhFHAOxZaX+322Dfqb6Ljq+CWeMR67smyINNArU=|Chương 2227: Vô Tâm Xà (1);LCwJxZEVNrjPZvDVbhjgjAjNp6pHK+00HeHL3Xudtc+j8UALbu/7i3Ymabo9m2Nd4SYls99HsA2Nz4JRwD8+PguaPWfM0G656WObINOq0SExAA3IloDhrZ3Lp970XGTsmpoESFidbx+lcZvu/68xaEG18I6LrjzJROCtB7u5xIg=|Chương 2228: Vô Tâm Xà (2);bLyHl3aLGwrRy6U/luBP76TiqWP2oamS8D5GyF61PfB7U4RQa5oZi4ODPtlHJLGJFPI3FQTK+BenUCD19azoAczbj3bZxoKYzXfRnWU/uQL2JK0IQGEKox2wxTDsh/MjFdlNoSkSkFB3RDZ7hUWG05V5MKoLYwIE98WAK7HodLg=|Chương 2229: Chư Thiên Diệt Hồn Trận;7aBcqQvnRxFpdRektICe85xoUjRozxqL0xOxfb0F8/mzWEhF7YiFEr6/xCD6YJIaNAnMlDbA7PPHuHtsMx5sbavv+zhhRFzr1bgu/2puGFgJZe+WXOZ0DiYk5hhppGtW4P/c+CXeDBx3roYCvNKqrgwO2U/bCjPz2n7J2GCROXs=|Chương 2230: Tiêu Diêu Tiên (Thượng);qwlIQDy6AKZzxbLa+P7q+uOASuTozdUMZOeF8Xz1MCKx6SwMgLrz7wJM3oyQdJJrUcB7x+1xp9TwxTAYxK9BNXjFWuBj9HxYuJGJhA314jSwKRwCDdHlmn6G+n7VWAcLfJcouunn9VmQceE/lI6MuL6/NzCFv1x8PEo+ecI6s/c=|Chương 2231: Tiêu Diêu Tiên (Trung);1oXTB2j+8EKYFPDypdLQz/GPWyyOgHV9hm538qU1u4eym9gKLFLR4xOqRQzfyvKA8+ve3I+Doc3hjjuNUebtj+80iFancgTcfGO+cwpWzfJG21GFuI3hn1SFU1pcF5bCyTNmByjGAl1ku5/YIFxngCQ04TTJ444PIz0Fgeb1+AI=|Chương 2232: Tiêu Diêu Tiên (Hạ);UjovovSuUTWBDEic6DDIMk6E2iORtb4oEfPVo5em39w/KBbmzNUcPyrZSYJv1D4pgAe+nBnph172h9/mC5UtUeU2gBMRgcQmYVvDdr/cOFJS4bF8CBqtu8QUXD9UQUrPVHn0kXUlTGUSR7ThvtqFLlI97ejMCFF1vMRlcgHr6hs=|Chương 2233: Phục Giang chết;JYXPn5r5XJbFBx7c+8EmXUWh9zr0NmDRHA0nOxOPXsT7s5gp2OpvrhT009ZIHQ/z3HvqpSwJ50IvG0XQO285GpryYYIJ1j6saE3PmSta9gXBM7LzW8iXBLVBNcX4UNwg/rCyS8onSLP6bPDM+FieGB/3gOa/O7JRhDsndOLVolA=|Chương 2234: Kim Ưng (1);9fMs9zlzuDSThQgQ5XrTDdH5NNA4ZU9Cu+0dQFRsGmOpx/eWzRVNMUY1bnWfC9GLOztFLguth+/36gHf58WVojM92kSaCGT8rg9GmSYXQz2KdjW2yKTREAKy5Qf6YzdpKQ3CGXy9LEduJRn+EBl6adEyQCzhuVug60g2lmBd/OY=|Chương 2235: Kim Ưng (2);IkIVQquoeKutXVeIWxp610vl2r7EkVjSB3mgfA/+IJXD9I/bV7c5PUTafQZENxLgr/2BK0GqnAjDWXv7XqhMohBUgxNPqhejHzmj5i0XRML1u99vDGF1al6Or0u8Zz8XJccdLVVeWSAUrrW3r5B5aJUVT2jH2L0wQHW/DuCyg7Q=|Chương 2236: Kiền Huyết hoàng đế;XTjWuAfAMbANGVkvAo4aDu8HREGQ3lwpb7hwAaxnqAuez8VpZaDSdTmrtW8wkq3EMjxgQMb3ANn3mNek1Z1SotcZCoUlum2yAy1sKd1fuiYIYgF7aZVSWXO7zWKmmmU18xySHfX4dJiy5430kqWst70dn2cx9/SYElyVHUxuoVI=|Chương 2237: Đại chiến Kiền Huyết hoàng đế;JCx7CE8k9n3oJ3MPLStarkzr/rW5qi+V72ZL/H0W5dQFA5UHQHm1+k54MI9VJz+MUwoSTtdvDAdKB1yeHxkiLZE+Wo3tsZ1oqENhH6JF3z8YQLT5BuQ+Ju2GEjzJL9rcqa3EPDH3oUQ+m7KNcQLroinsSMB4IXNQXmipI/8wrwY=|Chương 2238: Thất bại (1);Sbm2E0PAvuTWixBBuZfgEdbeHqRem4sO8+GN+yx8oNUVwhIjftNekQxzpK3FIi0MGdY18NkFGSM9p9t4ci4450eBCyY3zPVcSsVRtteNvlAFbxqSc8ITxyAKQWQB13Je/ZasJjHFa9O1UunJtcjmr6v+ewourDzNI+Qml/4hDeE=|Chương 2239: Thất bại (2);iPN+FZhNWJsb35k2RJ5n/Dc+8+09D1YgNAYHJT0zI2NoDi4DxpbF/uS8uZhF6EPzHBMxOpOUJSA2HPXm4G+XbzjtGeOwvPxmOeCz5j/EcR0tUrzUCmX9fJn/k27Ytrq5KZhltiQnANCZygtCR76TKmE20gcs1PWBB5q8p7sVF1E=|Chương 2240: Lẫn vào hoàng thành;ICaXfFNrVhZw3A4pbBNuaf2AX0gNaWfvlqZ4dS0BDfHWYFpGHjhvbSJbiGPSldi4NaM4uyLk4bSWnib0fUoyONgcQ7LIdwme+qFgwIVjZg0oxvCeuhRmwLBX/UlidiotdrI3H5o67trIgqUVO0RSInQZrEx6lkQN3254lgs7mg0=|Chương 2241: Kỳ thi cuối năm (1);CJtZjy6t8PwOQ/YFyhwR2LfLYD2eBEE6PxZF+BbfJfDRAT4KEHgY0dYa6pU8DGaVnJxojjTVQvTn9+RAQbz9iVS5w65PR5umrRb9GySgpVzzJil/Z0wqrvHL5odx/ZvBx+jzT0L3CTEumt0oPP0G5O6hxWj0i9XiLdONSirBsvY=|Chương 2242: Kỳ thi cuối năm (2);f249faf3P/9Z4PUK25yQT3F/uJZ8QPa7wcWH2pzrQzQhs1iAS1bpMibF00RU2INn1yowBeCl55iK6vAbnVhs6KPLe0AaibhSN3x/fff5UOcoAQEZP6DcWQtBwn2WtDYgaO631/tAs0ogGXLnKf4vGPoCo9nUjTqCKeZfzAysavw=|Chương 2243: Văn khảo thí;ZmW+Au0JEsn1kxOzmjLfiS7wEFpuYHM/wAzoE+HRU2V719AcBdjfHZSy4YcfCp2BfSDfkrIm7qf9Oo83En0DEEviectNaspzHnM8Xoht7lw9oy+0e5BckFr/26Gq7lJhfNn0OykG9fnXvu/ooiit1n0mXVS2lqJRLKhAt4v+poc=|Chương 2244: Hạ bút;yOpD8qJ0JNJyRxoLR27Lm4bN76W2CXQGIiwLtwJZZFXEFfZJLKrTqxCBNn7FBSali7Lrax9kCDK8jVyNMei0NBD4rYwzGIhtmKx7usDmTXJyJheha3ej3QeLAwk+EqDY6oXVs+eIufWUfuxK+pTDfH4+au/ykrcbw7YwAtv14GA=|Chương 2245: Văn tự đằng long (1);kBdoXVzhpS5PpQwpfO3NCAwyEZyqpLw5GS8CKtdsOvuGaWF7FNfesjMiwWHmk4GCbHBsA9NWlJJGp9fIkAcy/L7MMRcdQpVtqBi8v/wjNpsEP7Oj0K9bfeaI0MIWvL45wNuw97SW24tPSm2SszI31sZ1tlXgvl5Lmj64eve/Gqs=|Chương 2246: Văn tự đằng long (2);NabecNPE68sX4JZlGVw2LWNf9RJdony7XL11imXHgmll/b5+W7YKXSiNFQb1riEoooCNiN9Q6NEjJGR8Qr7WHjrdNM4rD0L3a37Zww7J+HmOGwoPiyPGLQOjf7tUKRe8JB+not9X333jQyzTu2rlF5o7G8FsePSMZF94lsXS8bo=|Chương 2247: Xã tắc chi thương;HNJ+xy2XiRawaRdT5Axaxnp///nGIDSn+22EBYZKoYiOVGw0Fi1ML7Jc9MHpmmv6KzRk+TXxx+RcOB+Hdeujv1TYA8jBzVy5HIKbj+5CXHc+QX2qlT3NkUsZlL00ocMrPLqd4iZQCpXMEyESLt3qcH1ZQqbokQM2Uvy58WNuxc8=|Chương 2248: Võ đấu (1);GqftUZVjy218KSYxQq/lvEgaaKJ91DlYNCnZFUfTgy+kdifYqY/5G9RwnRVPR4zv2EFPSB8wlUaNXwMzMaSMsfkMlLYGjJvGp7OEjB/mSNvzOlCji8I/uBCDzG+ZO3IMyrTzTMgzbwmWahpMYtgwP8GK+DQW3eZAww4b6t3C9To=|Chương 2249: Võ đấu (2);XsMM6HJdtoxiUh3rpWllkV/0ivwWiH7K22/E4F11aI472I5DXJZ2/7RXSXsE9trzrPjR7WMFjyANeejHJ6zVzRAJqw+aBTUqKQ+iweqx1AQ5AHby6ZW/P1OfURh3tuvQzIbgKtUsXGoBN1nAoa1xVoEkbSMzBhO8KSwJ6anw/34=|Chương 2250: Bảy người liên thủ;lDfK3j5kHphE54cEvrj1F0OnGkVu63X+fpEK56J2ww4UemwsGfy7wmzlq/4RyUqd3FvuAoyv3LUcqiKOnNHClayJfKcgupawPi/U3rcHB8GUL7xmRVksI6LxTJyXBnmy0FNFpeCbB2PtKjpDUeS2bfh/vOxViSnybucsaXn3gUQ=|Chương 2251: Không đơn giản;Hzfk4nBHGLObGxfkeSRcepcXh3YWp306r4YhCDgdmQlzRkuiknDkedE8E5EgJ/vzOUcRoC5gaONVejVIcmlhY7R6JDAqV631R5YwNaE8+NJUIR5OKPkh8GOQ0r7uWA3wjckgxJ6adP3gaJG5ziJVDIy6BpJOTnQ38AZm3HPLl8Q=|Chương 2252: Cũng không có gì đặc biệt (1);e6eE40kb+7yMwYK2HOKHdDlIIiyusIhS7Tx/t5boAF/AEJcQDEaZvR/KcqaFlwWA2q+s8y/nRuv40jxhmvzxzRVnfrOAmb5T/4N2xwj6sz5P1r9IUaTk/FUbAxyPCJsFZHrE4bseQReR2rb1K4FH5KV+yKDdxqycZ2/5/hMK8Y0=|Chương 2253: Cũng không có gì đặc biệt (2);NveI8XDnmKlUdPNODne+G6CGzMcdv7Lp8hM7d1YLILYGIJ5gFVjjTQ24eSIz/Jxz4UtDYmyrxzHM1MEmSuXF5i3VYJ0h/zCEnUaVVnHYEDZESisP0Hv+V7fojOc3zsc41vhWAhl37p3k1Z4M2Rk8u246RufguAOI8IwrTYqyhY8=|Chương 2254: Treo đầu dê án thịt chó;qOMWy+rS6ld4uiFCcAtXZ8PXFF18vQGPXgRFD9E9t7cpH2Wc2LllkgebcyqDI2kD+6XH8MKeg9ISiIVZHAroQk8LMOAzAeMMzAxLQEKhdCXdjtjCZc/Gl/yO26QKGzpMinHi9E4E+6HSmBMpFa/QtSNQsJJYVGjKTbGS0YU2zjs=|Chương 2255: Đoạt Kiền Huyết Long Ấn (1);24Xyoo8opa6RWwJzR+nKShpV3s4wqfS0Z6NN/4B5Pzc4RTgi9uShxjYjRSA2Qh4qUaLH7RUEQiB7TbWsf3O788jLstZkcUH383L3ugoPK7G3Ov9AzQZoSpeTvhZL3ktFJSP0is7A/eS2sc5y95c9D9PXuIrOa9xjsUYwRY4kcTY=|Chương 2256: Đoạt Kiền Huyết Long Ấn (2);Pg+XHmESbRr765FaSHqSUOuF3HRF1MCC5IGFIm6qwZ/5vCcIo08wnNTVl7TmkObFfLC/AKSXzKRqVO7kmoKeBFCggNiNf6ftMbxHkP09cm6zFeKPB+wziofE/8aewrAe5o4pG8aD0+yPFrr7CCA+QFFB8kpHv4qPltiARQj+MhM=|Chương 2257: Luyện hóa long ấn;Q4/nvr6y2JBY/Uk4WEzCrMy11tIKQ8Ku0peAgRB6yeFrnPomkeCr/whwR8E5na/0yyfBUKviXqSFK0DCPfxn0oO6Ia4A/6KVviCstFE+/Zbi2sLLQ6gAEJOFn3dhRGWbaaU1ZKthZMuW+sppC3DG+banKEGwjtjhCDr7SBYE4hU=|Chương 2258: Cường giả chúa tể;719r+0UtiLwNdeVCAdARv2+ES8OH7ijTHgI31DvIia9bBj5jDR49LDzECFqptioAb14ijwMEcuvXrhQHWeJT6I5yPzPOTZqao2HIdrd9C+uRjk1yCp4ZCByrsasfazK5M2hzd+ZsFEWFsx/qC/dCH+TI2v+DY2h2vgvzD8iO7Qc=|Chương 2259: Chẳng lẽ là hắn? (1);bykuv3e8D01bldphjRKH9CWi6+j73iPOn/0QV1JyQkGYcSPAiJJbL6vFLg9kj2Qro6/G6IIL1Z38tdRpQRArwmBEbYRxTrnHPlHP+6r7rIl9rD433xFP0S/0zXw3ysU3L0QbK7lQAmZRCnbN3s8K6ADSv3TyH1THQRK1UdjoeL8=|Chương 2260: Chẳng lẽ là hắn? (2);7NvqqKYQGKoJbwevcaw8pguwZGusOzGtBQi6TL9CWQqTTGvOh2RwCoCVgobE11MwcgC9hTUxqTyevw6py7pKLqG92cb4/RovhbiVcUYnon32PoOWkGMYr4cJnnGhXDVmcH69qMaodtgRCBRn9cMCw2cU23+e1aqP5tcmbjp9noo=|Chương 2261: Lại là cường giả chúa tể;4ieWW3xm8IG3px71HRpipZBe+iExtTWq4+6RSMg+fBZgq0Bb6caAl4mnLrSSzrfUG8hatwIhro1LoxoIe0JDzfG+w43jJoYzp1D9+ZxMkg2zsG67/0RUmT/Qk7hvlveb7cD38XgorjXiGXgudXm8VsxFOtFHdhrEqgQkr/4ka1A=|Chương 2262: Bảo hộ thiên địa lục đạo (1);BCH1/lSe8dSrt9nvo3Il4y5HT0HPkr0G4nnp1KI1IxrnOJwx8REAtd3d5v6zFA7Um6OmVbkrzlYCWE4R12oqkGpMhH9CTJrjQ8bNhmOUlVg0m2qXpPttL9ddnI1fLat5vMHoItYOe3K2YCwPWeMXpVwt3fIGsAJaU1xoGtDV+kg=|Chương 2263: Bảo hộ thiên địa lục đạo (2);GwQndDK3cbQu0T8UXWFUoTZE4xOrW3CkSVEoOuqecOGUiDrK83hIY7zgEa2i9TIPq8j5aOeoS/LBbFw0Q9g+XSjO58kakkIr0j9J7uLRZb73isxsWrq7n7cDQrN+C5s+kanzZrmMqK7JjcgiVoRj5W8gx06Xw5//WwLHdEMzVwg=|Chương 2264: Lạc Khuynh Thành bị bắt;iwmJw0pqToas7nK0NpJy5RwgFNaJXzYGGBF0WEF+4P4g5zPWXrMiMQkRDf5KPNxjvdA8L1jn+wblE8PbWXjks2cnogtaeqNK7Ldji4oDZw+nMjN0eVJhGbe4vf8li7ekGB0PlC2UK7JpwrnmD5Qzjp7q1sx1XoqC2QfiDFZO9UM=|Chương 2265: Lại gặp khó khăn;kj60LwZe69Zz/c73aZ630/rDXlcqhTUrqQbbAhjo3+IHKeZTZR4iyZC47w0PwTNEGR8FEvR7vOWsrN5SZ+XGRX4wEnMkjQLxzx6pj0al6sgRc8pXtSHEX2Q90cLqFXcRy29DfqHE1gXrDBjsywyfnC8KSeakuVvHb+dLzJz0HqU=|Chương 2266: Phục sinh tiểu Long (1);/QHxJXE8HeA8JarLZNYp4mg+8qLueEYFcZP635PB6Hi+YeCtndyIO3YFU0xkCPE3zx5n3Qj2n+aE24UyxSyOitA95A6RMIHfvD2DiTJ30WfQrijURRWYJBdSjmAGvPhxsnI6mHfHyqd+9uyzRMX3ZX/esEcT3SbAexCyRjYn+mg=|Chương 2267: Phục sinh tiểu Long (2);xTZOPchXR69tNfkoSNCxHBBW6Q74n8Jk6z+BuLIp+SRIk7LjdKZisDu0q/AVaWtj/RM/1tgbkiiR23ogs0/KO3+W4Fad5jfSV079gh8yhhvEiWNKPu4Pm0l0oJkcV5DWF0kFIchgPgB/yVYJgu+BrnQwnCD6YfRxYkeYiE/xNu8=|Chương 2268: Linh hồn cấp chúa tể;C8aSmAV4F3Q3jDyb4gn6Kah88k9lpcrONbI5/gIOiYE4+8mCTuCXZDTTGdrPr8/G6fvgfUXJECelLsZfH5vvPqojcuWvh0sVwC93LeOYosOMhcnxoYi1ILwJjTc/bZoCM/8hqJMKCPolL4L8/f5f4rz3dfBObPnYDUEbsfjSB88=|Chương 2269: Trở lại Tà Nguyệt Chí Tôn Vực (1);u+yy7udVp0DJrGhfXgTsYjj0Q4Rf/bAg8ShfOadjLImZgztcvg74Q/oj/DTxXJRaNunsR7hRFulJaivvjRL+XC1etdEKiGpvZTDV6elmgeORoKJhBVHjlmDnZ4l+SjwG0e2xwq69SikD8/Aq/m4d971PAYNIw4bmiOqyTmm0u6A=|Chương 2270: Trở lại Tà Nguyệt Chí Tôn Vực (2);ZgVpI1QJdHonUZEBO2bXo0ddt7WZI8U/LeKmqCXe1KYdYWQc//GF09ELkZcxxamUO7+NlEsBknuPjN8rFeeiJrOUmxgAI0UQoee4kWT9yWymoFRmTKUzZT0iS3tSmEWFGR+tQ/ebqSxYeHz1y7IT0aS6tSQtwJ3AxepVo/1x/JA=|Chương 2271: Thái Thượng trưởng lão;+ms/AYnfNJV+vqd4nNH/R+QGQZQGeLjiwIesXpjgmzCR+9dooXfpWS6+XuOGUV7RCrzRDzSF8MKMxxcf3dT51cRI8O5PUUb4OAfyGMT7PHbutwOOisWDdlzJyp02IbfEUdVY0NLQVlkJw4Kq+f2RxswPi/1nhoGDlokmaXsJw+o=|Chương 2272: Đi tam giới chiến trường (1);64WgIgVc5fHK+bpcVZO0kGygSTlaTY055RcDPPspsJUt/co5MRMWcWmO1vC2i0tJegI/zvs+ZNdnkxqAzVhgYPgiGE3ppAarVdortxZ7EqJhp+9b7nLq7/Cri23Mn/QIaRgl5J3dTireWSjmd+Bruh2mn2E/CU4h5HEf92X88QQ=|Chương 2273: Đi tam giới chiến trường (2);ZDvLEZG06gEbzSkj7R7twjQj0B0SMlSJgypfEEGxTKaFAKn9WdR2VQ3xuUP1ehG6DUpA4PZRnCpiPAXsDHqz/NGxJXgkTwh2e3WRMdiD1gk/zh8e6wnj1ImOEgnbg4TzElUpfB3wgsTN0vqyZhbXXnANDMRfjMNudQmsgoKeIBY=|Chương 2274: Mạnh mẽ đâm tới;errzhu1ovu1699ycNmhj333E5Dqb0NyMo/DIv6MbE38Etu/YMJ+KrxHdkeP9aRvc9CvpE1cnNBS+mFgvFVcwQcHgZYipuPj/dEozqvntRr9/sdVHRgTd0itpYl6N3Sklncm8KzU78Gt6DrXxXjjN6tt7SJO/pa193V6A02zQdpQ=|Chương 2275: Tìm phiền toái;S37Tgn7jQ6COSEPZhsxWm4Ho8U30wZUfhlKKwcHuqhorjiDYcxsCYJ76F781W/MfK929ANTLBscBEFCjWjZjgxnQZq0/wNYGz9mE3IKwdzOuw1NNA7t0ZWllGLN+EZk5JYzKJhyn7woPUWVAUsmbdBYZ+aobUAmvx1W8Onmuo/U=|Chương 2276: Hỗn độn kim ngôn thạch (1);LyNcmdSE1YfXAGoXjVgdEw1ap4C7vYgLNa63liZHYlvZjso7MjOwaGE0qO4uIe5XPGLmeLbt04bH5XN+axkN+iNr08d9ZTsSQ5Ojv8tMHh2NXEaHfxA6n+rOl5kZZfspcj6jbAmzmtvqs9o38MwD6Epk/gfDsBAdat+O2X6cE0I=|Chương 2277: Hỗn độn kim ngôn thạch (2);pfeRygFlMzL6r740pr4f2VHowieJe82kdTStE30a0OnGcSs5wI3APTD1ZV4DHnTl0L/MnUyvVFOdDdCw90WtP48uGvQtkYxp7oLMNWhMBQZvz3G8m2lf8p53TYEscOKOCzR4YcAKluSEbYVpHn6wcWPcPSd8H146C8vlduFSUAc=|Chương 2278: Nguyên khí đại đạo phù;1CtVOgjc0X80uz6fqf31WT+C6qqMCDJRxMGjeKnMTtHgKjSWk8H/V1m4A150lQcf7TkzWy7QfpPfNq44AiPXeC2wJv1u0Bcnv1Z7bhVlvx4xHwISQ7wm9gcm98kTqKGTRzkVWoe28Fvxcm65Wyh3lYh6lEWuQ2yWdOGx/m0tIyI=|Chương 2279: Chế tạo không hạn (1);UnkP/7DgisRRYIMyIwNCzu0jZEnUxgl8dha9vb49gtn0I7eS5BQDJOr2/NEgTEUspoa3M0m/3a99i/icmSk9oOM1ikm/eFMwvhrlR0Xi5AXfcX0bW2YaRqRzSO3j30pEz5oLUPuFJcI3K6pB0MxtR7BXR4cn3GNfHrb0hLTMrI8=|Chương 2280: Chế tạo không hạn (2);zhyIYAPV4f71HnkTO5SrT8h1YGpKTYd+6JJhXP5fYBtgvmvHb9l0xWAOBW97foRoECXR1e3DLQyg7cWGHEPzJ+A40wFnsKS1dkQlzVISSlOOoOmKjIDBs8n4a3ZPMEcKWXbUUo1kR0V6btTYNQ9ZSqPXDA2SKgiccqDSlNhFIx4=|Chương 2281: Tam giới giao lưu hội;05VixYD+Fxy7AnPQFoOP/R99XZOqaC9WXPVikJFg5ZBiL0MRN+ETUvi4wY1v26st/1O4VZZeFHSp4vCQ5rnWu96RirB6cm9fveccYhhtzO7HWXcDB08p7BcsRAloVTVO6QhdsktokAtriVN1LyYjTe3p8UZrqlZe8f1FN2d7Szo=|Chương 2282: Thế giới phân cấp;TJ8RWsUd9X9+rIXmHHAAyEl9RJHKU50WNf7e2mxLmhGgOj9WN4qm2MN9UJaYTB9GRrBTAgmK0wac7fbnl6+cYXEwKtX6+NRx/k6TY27D4XGR5YRGV5WA7B6F/4MROaJu/I7cjw5WdpaW8rKBizCwC23ROVjB5OmVrWF+PybVGh4=|Chương 2283: Bách Cường Đồ (1);kJct+ghnO+cd2ZNXy3dRqOwIwHyzmk6wySjzUTzhdGM3ZjQ4gr6CbDCsr2C7Xx7qaIwS/ulYSQj+paqcXsUFICwZj9q1Rp5ZrUAJ2H0jLcyXFPhv0ekfwzD/6YZ+OXeTXANhNnzV9baVBsGD+BWs5kOBVFSPGs37rsAooMHeKog=|Chương 2284: Bách Cường Đồ (2);lSd6gqD+F9V6rxwrN2EyZclq6v45qyHJlHr7oD7KZuy9u7klGslXkp12CXH7qHctPyoThbM585emdsenw1xyTyAu7HsKJIbALiJRbu6WZpA7vsCQUO+2UQkKOkSVMFtEq7Dfh+TIqm2tDtPAm2v64NFWg7bH4Ga3h9goVchKs+E=|Chương 2285: Đoạn Diệc;0jPIunwmAYA5bkEltlYxJ2R8GX5TxzuROCMWzzZejLDiS4a1f4QHS8oezrvPENww+gOvoP7LZbg9s1reYMGVMsN3wYjGxYL+jUsZVK3M2u9oivsHJ3GbZ9SqshxvDOiYHjEnjcX0mPfZ4f77X7dYFPC/+pi8XAxUG2e4fHN4knA=|Chương 2286: Thiết cắt linh hồn;Z8RGtdzDza2avzzq0bXFmkfDnwlYFtV13f8Wied5m+3ISCr6HRu1cqd1N8sHadeaZp1pQ7YfrHp9vEFTSRxQtifLIptM4iPuV6DqbcDSuwe+tJMly4paa9u8bKMwg6cjl9rQFMm1BN1JoiO2vowDXp/32ldF+COoV8dH+CivcmA=|Chương 2287: Các chủ ra tay (1);Bp9aGzHuLqgn+kmFSph/cARjrlFonjbJ5mCxG3tAWadgR+5vO++AWI7a+tL4SdMfyXzkvSErk1Hlk12VivPs9T2WlHNBs/WseVl/EosdfxJxPzyLeo98nj1O+AhkFp7iplpjQUrQ0LM2OW2GKKoP5e3+wXqF2l8YhdA7uiTgdCc=|Chương 2288: Các chủ ra tay (2);2PDi2e7i9nH58/ngmK3MCYeUVrqGB5fvL4djalYIOtukE9HvauImRstZYiD2Bm79Ja5hyVVNnHKjDUQKWW6ShE1CqBa+XeQBF0FHV0IsI/2gBpOBjKG5Ud9WEf6b7pHcDtD7EflNd8HVto+b9QDbTrYGaSF7oMkvbimHmh3U5rg=|Chương 2289: Chiến đấu cùng cường giả chúa tể;WIQ+Ad6scLzic6pwcOX9fGTPBTWh4Pq8Rgfh/brv5FhweMNJEb2sDocrDY8np0l/t6DFkZLeh4nH0Jp5zcZoWoQqgi9QStYs72aAsxKsF7NIEchnp/VXPpjGIspmyKMFreh6C44qz3Ww0K7VZps2PN9rjhx2YpFbeHuoIw/zV4E=|Chương 2290: Dung hợp (1);15YQyGoM1k/0yyn4xu7X3csNO/HjvazeTRafZ9XUeu8VNoIggkoegNR1oOBg77r5iQgAp/v27l3MZCFk3FSq4S6p9UkjzwHhHBcLfjSmgJky91+q+EqD49HZcOVc91+kEdmvUS5iQ2JgNcpLxFNWNoAwK2ZnL4nYYHXLmLIE3zw=|Chương 2291: Dung hợp (2);NPWCcxAjifVut/2otU6uNNrn8PyPOfC5Y/Nd3F3VRV5PNuZkrZY4ukqxsMu5Ili+pPjmZ4MOStTU347GzosBVpL7ArcyIh930Jw7q+TRX9oXX2yRf1F9O9/S4cNvIhgx/zo35cG2U9UGks1VKGwH74x30LhHrMpGoJndkVBQ6KY=|Chương 2292: Di Tương;O3CSD2oU/Qn/FR9r8WGBkOm6zo8dG0G4NBcRZV13lzSbZo4HW7AEn7k5obOP0wicuDRjPXK2C8ULgKf/tmfGo7BMIulP7cmp1QcaIkLbUkCBBxPteADuEidjZGINvBFlmwG2m/sJjJX2wiUF40ERvd24iEkkUAoqh3B/8MKgz7Y=|Chương 2293: Kiền Huyết lão tổ bá đạo;Rbb6oJjtX2VVpOG9uOfHp7q24JyKWJhM8gJ4XNh3+8TtcA2xZ/sVEYVJCs5cFg7tVBWkvVAuqmdDJ8TvLmp4FjjgWddvqSZ0zMuOyMKBarG4qfxd0Ed+KL12OvYbyFFNccj0d2gjzaYFqa3LVXnZ8pVSXtaOtrWTy4nslgeK3w4=|Chương 2294: Chúa tể tụ tập (1);hDD7FeGX3NrXAWHgsbiWCp3Ksqgivo4vWGJQqv4gMZn5wqeM5pqDunylcEAWBrNOIJ/hOSfEpIaj1o10qBiiEdzYW0vUxJG/Cpw3D37bdEZVvglYbT8RCmi2hEfUJFhhXV+yPhisHyBiVNaTx1j8iSRL9nB77lgPxuWSj/npea8=|Chương 2295: Chúa tể tụ tập (2);WU67d5wTINIhlWa/YOdCJae/If5CnR2r9EkaRj3TtT3VKX2wKfV44S6s7CKLWxApKGh3jSdcKy0cXLegOAgr8P1Vh7CPWxE9SLRzFpbx3Q6Z/c69sWZHXVT4sXexu1rGoPFbrnbsPXAHVQDiq12yPOLxsv9WPTF0GynZfzf9+/k=|Chương 2296: Pháp bảo đáng sợ;kFPt5EbRuVbWrS8Vhzg+Fe+fDRtToGkhQ3cIdRVAd1GnXISqisOVZZU+peqE2KhvsstJ8BtAtI5qSqrVBxOUbgngVgp3qDMFvH3DQbI0w8eQ00SLR35Gp5s050NvY94JMZbi4Oy7usrGZRk/51pED03n2BPisJo5h9MsuDKx18Y=|Chương 2297: Không gian chi tâm;eKswvxyx0Pbme8u+GWLhixCi5sSq6WylPrWVEMTDSH9tqGMp9Zww0KCWM+uVUqR1Y59F4y/VM3xAckqc9m8W02YPvf88fhBbINy72LCuMjrOD3n+TT/oI1nMx+8dv2n8F3TuAIyKYqf+UHuy0pizZoLjEDaNkw+QvtQNfDVY3FQ=|Chương 2298: Phát hiện kinh người (1);rIAMD6qaL7fRJ+hqX6OchjXKgcGtcsZYkTHWqjsHfwORfxJ5NAkBBGlCbPAqTsSVy2tCwPWwFvHsVapNEb4FS9oJ2OUDnBdXlO1A3JZ1gbtm+ksoa/Y5NoHa+E6zdJCU6vjELx5ZQ7ddusgiE4HAwEJtEPUiAEjheScNrlGJvIU=|Chương 2299: Phát hiện kinh người (2);48gUnWLLQYF9mQ150mzXD/H1mPlcx9lsi23LTvXrsRz5D0+DDJx91DZpkNdKov1DEuP8wsp28PFv8XiroyUlfYQZst0QZjcHPc9nGFjozpqiXHTd0SzXuOWCRguQbXj0iUD/UjqJeYuZbSPjP/9MSp+WtgLH1/tqVjJzaBFbNV8=|Chương 2300: Chạy ra ngoài tìm đường sống;t4tYqsp7oLujqEKTixliMiJ0WfjeUN1FjvavOfeRVVI5yslT3dSB1LlWcIqOisK+QH0M4QvkXfkCgtV5tsHJ2VCjt0+w5v8+nEWoGb3+pOnQSly9B+BS0c44PY2ulXgz2IJhyEN1mSvgSDdeeIwov9Ru12BC/kJIWtMmsveyWj0=|Chương 2301: Vẽ mặt (Thượng) (1);2P4v8LmzIhvxOQGe/IGMexL4c52jXbM+6ZUFc6tT553fBCVzRRWHi7sodscwT7PxtU/X9DaAMjRatftPPH8gkm111ZRz5qXIGjUTD/czSlGcU6nPNO2ZTfFZvrPtL1rdLK+RztPrGlWynoIduuvLDlbBlHa44xjxEcDfKeY3fQc=|Chương 2302: Vẽ mặt (Thượng) (2);mw/NBgfaYYXgNWt6QA083fYnFe+rz+j+a9Ehe89igIapY14tdJ5gi2/BORi2rkbhoYn9W+7+wSB/HgL93/5Hy5T5K5qyce21gC5TV/CmKtJq/IMwcw3iOQ/ThHn7IXEWu/JaOKjWYy9fsHojSAJCwJXA+ESBzjkZspnL2FZFu/U=|Chương 2303: Vẽ mặt (Hạ);JF3ubweik7czYRqk3yUQKWysD/DfWG1xDv/FVH/C53atJ5kUl8dTCkmZ/5Jr+WkUDX9Fhxqc18Ykc7r0QNQXl749x5FoyXwIxQPdji5Hh5Dd3Tgn5ULYicy1kYS3z4aEkEf0U53VkqeZnJVq7min6TSystySadBZrTRERqfsZm4=|Chương 2304: Cạnh tranh;7ROe545S+SZULkqUgwEBVQ4cWz6OomFzkl9oDED90WcLvhK1g2/1zOPpMQcp0N/EKA5Z5veztfnItKG7bdAetNlmzJoCCXUQvjRJKRjmAHMFePL2Upu1dwCqZhMBd0QVfXIIEzg4PmkgFbc50nXe+7yhTt7WVyonTXe1gM4o76k=|Chương 2305: Thổ hào (1);S6Cz0FJ390gKnlx5/1v2mpb5PLo3RwMLr9A+iEae/hYrU524Q/R46UCZKnRVRjWpqnkh3abyEGo619EY3y1GSMdyKGymYcN6NAhLCoXaDwLOFPZwrR+3zSb0oUVhDmRc3XRuf6f/vef2/xcEbfWRC7cflMYxh1Ew5aYSo2Ifk+E=|Chương 2306: Thổ hào (2);y3pIB0i+tYNmywM8yprnTUUBIi+K3QYJs06ejxvwWc5w5lDzVsNU6jzsIC4Bb2bwd8tsPPzTzuxguOXI3JqMz7Fr4cvsX5rVMTIM5kooV3P16xxGZguk63rZnSbfL5FlCHkeovVgEIsP7RFvjUzJqjP4/fd26D9vCnTBzWtwOV0=|Chương 2307: Tam giới chiến trường mở ra;FnvBZObqB3ArBMiq2jFDoFnoCiVGX0Nqcyn08QSZuY/wDkcA4/vV6R5OvJsr5+8g2O6fm6JVZHXSuxoF3rzUu0zGHAuhkXuUc/YgvE7+gUxc48w0e/bqibjOzYDc3JTeuQ8O0I1t6AwpEK8fGGgs6xPPj0HKzX+ccfMWN2tDF5E=|Chương 2308: Tiến vào chiến trường (1);4GWdZVY9+AOoNCuSgxISbYMFrlioX8q/jME69IZpvQroWQ3//l8kJbs6li8UEBEmYLlId6J/QL/0WIq1VDeW2HxsjF9qNHfvGTihsJXHTNL+M/Qe9Vn16BYKZs0haj0GXuB0+HyRy7AwkjrC1oOXKL4eJ+1CEMPYg6F0O6rQ3EE=|Chương 2309: Tiến vào chiến trường (2);R73xdJMnf0Y2vbtRJ1qmqoOHhHjfGxKQbgk3JaB9fUELz5WgrWRmbnSVckUyIfzVy9PyyVnz/58MVpvUlMHFyZ2LaMGdHB1avvcDidrI+iEh6DltVHQdlQpUcM04OiK6TsgBBfzESo6hlj23XRLJq01xLqJRY2MN5LtYg6CTuGs=|Chương 2310: Cẩm Vân Thiên Chu;4Yo9GoatERnIPO3UHjhkaR0HwpXP/s4SN1umxBmukpzeUqfAJ05MW0CxcOU8G2xxVpj832yNr+bzcIAWY9qe9maF/ZtdqYCkSWCo3ZIkoHHXXBR5pNw9G7tIwbM/85fEizOeaniHTYqQBrMZVMJ0YXA9lL0y7BqZedIYDJ7iN9U=|Chương 2311: Vẽ mặt lần nữa;cFdmFtREKiIsHLR7PYbQoINx4KcvaKj/4vdDSh+yAL1j/DrmvUxXALbODon5ZG9+XA+iMyUsq68JOorqc9U14s21Nq0+5GxYb/RkxQkZfbJyaH/C7bTeMubCptaOGkqs4KkBj2XBGBNLprh/5j8Nfbh0UzhtFQVnAvqpPvec5dg=|Chương 2312: Tầm Lệnh Phù (1);sxtfpjaxa3DNse6bu9gDsGyqFs2CFca3zM+mZHGNZZGqwbzktVbvsfMyP+1dTt8fbksvA7zL4tpkuHTr4EF5T3V2Wd4usBPMYjjGBqaTfQnAzObVK2G46RPDOVXRqJj1MdnHD3DfRI+A5YHzqH8ElQxDl63rvp1qQSSKuZheHzg=|Chương 2313: Tầm Lệnh Phù (2);CR/Kcbj2APjyNcJbwBussqRw/Onsi2S6Ye1oJOVN+2nAhvZ/vwJqAnuQsNHBrrqzy0sY13XZzQ4TZS9CMiG0sA/n5gCVbramzcrDvXnAna0d0/7tUkqNu8cn5aziFOk4bqoaMkUhQa/0OQ+bE+Y3rphYkbwDhbBvn7MnMtG+Rqw=|Chương 2314: Phù Ám Triều;qv9KZiT4zIJv6IMTb7VJdU1mFs1dOiIAVCF/R7g6dzmH4r9j40+x7wpH0D3XTdMo6T1P9diNMm8t9GPQ8b1ass5tTITxlseRTwdD11TVZQaaTCm9q6HpLw39eg0diZUvHxitOxgzBMe/Ke66ERGxw4Hb2q1+Hk6qh+8NhAJWe8k=|Chương 2315: Phá Ấn Luân;HHEseFw56Lz7ArNjX5vMz9VZGKG5uow57K5TAvf1mZVt3hMrhP3AA/VHigGjKrf4teCalvRlCY6R/N3d2XyDmjRl8y5Qb+dBb1iGxqjo9oX2cflL3Tv/6DIz7VEtkIFwSyD2ZrJOrAeAoDPtcqXBWxaEcoBc3RXMLnsgvcmPUpM=|Chương 2316: Tinh Linh Hoàn (1);+pg/fbiPhr6wUIsX6QSgTe/dI6KMdPFldR3LjC2rre9rxC4idciqPadJYAs+IBSkPEyCByXq9qfApKzIGlU58dBHKxsqNw4NoRmGDf0ZKOZGhMw7H5rFx2tZHVqO7FiMz6Bdg6DJAx86TK+I9DNVMs8+p/RZ+Dl8WRMKqd85NjE=|Chương 2317: Tinh Linh Hoàn (2);UZAUUHbv0E5gZbS5MTGj1dMJPqrYnsWED6YPuiCk8TkMTkrWvpvWwGGUJke5yF4MLuj+b78ZiOCohxo6gBrOCzqfI1qtK98428lUW8CiRWyWInZzJh2/gOvefrHaqBSRzJSTpXePiuZSdMAe5h1hBDKNcbGeUDvhhUT9B2YlnEQ=|Chương 2318: Tam giới lôi phạt;bH16jnxSA/7prE2OFyP0ylkLZ/FRAgAipF+PQ2UbEZ+3JGNyZKGJSHlHb8UQIg+PsYLt/bVaZ0V/+Ygt0EfNijt8eZYjkkTwFU8Vu1PBF3CmC+k27yjJ9AdoGrEVnm1Rnpt5Azo55v8cgzBdjcIWP5z+umvGd+CVoTXCeHiELrM=|Chương 2319: Bôn Lôi Thú (1);EClrQrnmt4CMqRn9b69HsBfI7fmERyjaJ33WMxzRcVk/mqa3Bke/3QBVqVJkvf60lBs/Pqz9rz3YaT1bBPGL4iRa8Ad/xeGX3pzHIibS9zxTLbdxWs6PtibUOwVek0ul8ki6O6lpbacRj9kZMORHD8NfyXgbnFtxHYpZAAeyiak=|Chương 2320: Bôn Lôi Thú (2);zIgaf49/sEK3yyyQwC0AfkWBg/MT/xk9zj3s0lJMHkWRNkMzaVvrkVfFMF9iJLUPv6LthXNFc4R/MeXtUqkFeEQYtVfwXbQwSRCOerU2pZesRY/EcX8mzm2QJyRyLH53/gN08FuagQcAqNJmwyaQsMwGLL3Vtd5uiK4B/cWx1v0=|Chương 2321: Ba cửa khẩu;3tAEQVSHYllbPrGk7ylYQF8NACBUecDvU5ftyLo5ZKT22w+TBOn/NDV6eNBZqkD/VF+jzsvR8JDPKIJGPYXW+uLa+1ZHoZHbMRhqgA0XzjV7EfNPp0IcSY7vVfrrfIzFZwznC4N1Wrog45D7jpT2s8mh4RZ0j+ZVT3e+pBjBwiw=|Chương 2322: Quỷ dị liên tục;Fs8oX/GM00C2WJtxafpCvaDg38N/NB1TQ6O/INsIMtBVEOhx+e/PYvBzmH6YOHlTbiDeQXFO1vk6h7loyf1PWs86ALN7NJ3F5lrDVhUzqJocKL1RhDLJJSCA6w/rLV9ZUYs2FCf8MZ+CR9twjO4yOCL53STBsGXfV4Z/MQ/o+sU=|Chương 2323: Phá kính (1);bFOifgHdrNQx2JBb+NfUj9nPGliH2uW/xDgtwHayMtSxQZCqHhkR/lC2ZowBjCQoevOmumuVv+9mH2k1srdgIL5sRcdBTeHqX90Lalg2llez11GWXtFi4rcoXRxf8S5eEowMx9YLBpBqD9M/hCoIx7+hBgvsYTWeK1Sk0ozvF+o=|Chương 2324: Phá kính (2);k7lXgztJvcOriprC6jbcshGtpFasvAkuN/uJXtTfwpazIumWIIOhp+4dYay3WTz3uTFcz1uqFX0Epf5/t2jGQytvSZA176hTxzXOr2N9IQTS20XgomRDjqTz7oYkjjyMJiDP2Gvs6tl9KOSP8RyX9ig3s61iy+xw8Q9y7tzJHTQ=|Chương 2325: Dự Ngôn Bi;Whg5kBVnEFge5OXBsCKXSApcZCODeCgE876k0ulLVKVwEmCLFaKjqFtUS7wRKn3Sul4fVT5UUgFufkaAnKL89l9be8oUsgSMFnmxGbnzLkYDr/d5ci7uZpGHEhKhuOPySOyERPPu7ICnBvpbzUpejCN/I/KogN/RveBWb4ST/J0=|Chương 2326: Họ Nhiếp (1);zSYbJLh/wTs8o98V6B/4JvDKnHZEvA2pVNYLcKe8D7h4S7q0J+Pv+DYoQ/DuTXs2hRQg17vx1lRw6PB5PZbIlUcDwIPCCppJRNnSof90Jpre2usdQgEDeI/QJSbxmHL/RBkQjFsOnYPREtZN2e149b87V6cGvXaUaaRQctpWudg=|Chương 2327: Họ Nhiếp (2);Z1DJr3ZMi7g4L8pIr3ct0mGPdRrVB3gFbQTjajge9hMG+cyR7t/XtsNofhdLqnr7npsqmxoopj6pw4smqTJGMnmvJISA7Pn0zYGmCJJRMq5ulZDWPFo1IphjsHpthxiNMho2Xh+qgACFsaEwbZ/10F23RxfUHPfop3f7k4lDQ4g=|Chương 2328: Còn chưa nói?;tweDu6mD6rkSGd042SlCpJQ1Cq21kcqNP5fL+60+SWiJyaUG9HsFpCADQzBg2jz/+qOqPrFB1V/TK9VMT8WJ0hx6BFDQ0aPh9r3dR3CriC4lEikh6lLQfjm8rcXCOE7D1Wl4ledQXf0xzJL1O8GpkLgzlkCQ7YsGgzS8XZcgonQ=|Chương 2329: Thạch lương;mmXJ6WDh8Yp2tsdcLlvXQqZSQf30Wx6EAlk5A98rqC2SNtBwLJDOY0yf/uYi9y21bIhYogWBTsj706M+pV7PxvctZrYlnCmVnc9lYH03hLumdQm+Ul9rAZbQeE+U/L5tn0VITCIOrkM6YJ8jMeKuHs1SbfjzAWScGD+TbRjp+zQ=|Chương 2330: Quỷ U tôn giả (1);DJnZaoxFbWKk2fBBeiuAsdIcsxI8k61JYZjLQtQFJVzYb4gUctHHA2ARi1OZxCSepPP2696B7Qc+DSyWQ44tiYC6hIz2a8LPG/+R6sjnkyipzBVzHghCzuvkgSZFIga0CWYGNxsVq3YHqP55K6WB4FiX7I4Jc/swes0iNNSCitI=|Chương 2331: Quỷ U tôn giả (2);jzpogtP4L9Y+uSXo8DsHkuhsUQGtFgMODYunzcyoiJ4Ha1Pm3At7SsNndTTioNH1tQXHGGOWMKvPoEMCbikFiq4+bTVcRTEhPBK/kLvsRF6tgGLY8E3pIaOqvSL+ov1EnhI+rv1AN5ScA9hfxiopU2/sfsAL8dwVNWvzjUbf/S4=|Chương 2332: Bổng Hát Hống;luKX6tkFg5cah0EuxM5VsIfRbDRxwN+IJ6iFA2z4mEE0IlI4z97foaXQMHfOhWJDnYLctvkYtLmDRhbGeswuLvmTvUGxCJhfYSgyR5HPTdwfqhq0xYS3F49PAX/L4GHXtOrFYmIlfXv1cWEw0GZbjpa8gWWiKejOP0hIvuMWbYc=|Chương 2333: Ma Luyện tôn giả;GoawA0tMcbdxQ8rGAY7sDgDpebmiz9kaKsYn4BkwJb2IFGuJT3lCHL+ZC3D0EcXCLEH04z17fRoZhTfOG5B0wwIro3dd7NwCX+xQyT1ESHCjfhHokVD2xMCRDIMb8Jqzo2mccn8DSyTdSLAbycQLiFdhj9Qj+fvE3MU/U7EzKuc=|Chương 2334: Ma luyện đại kết giới (1);IPucY1aZc1yaNHCGLlbUT52N+L8bicqfe5ALShyxsZtGrQDb9mnm8IGkE+xstIY6qqlqMldxUHupct7VyY6D4zJ6DwHpNud2IYV6LDhhh8Hj81p09jA5NHO3sbPsQOa6Kh+/8oKarO7wxo1NYvX6SUmmBdbTq+Pqp5F8FbeMOdk=|Chương 2335: Ma luyện đại kết giới (2);tNUO9cLB+jLUe6yrIfNcE0marmHzy1651qjdXUILW0AcVEjdAey4I0MlG5llgTJNUQZRMLx+6R2CtkmZAokIzEelA3aeY3kXELwDz0rTd8pIRHFdrEj8H1ZB2qMlJNiGDPQG6VCr/Y4S1n90YlYvd9fYRzZ2XtIz8sK/AnOV900=|Chương 2336: Định Hồn Pha;kIx2/LIuBUfpHMiw7k/hM7WjiXVTnQQyIMuvE2d2P99CsQ6k13m/+e6pf52dqg4E+ACPiLDFhPwyVrqdkB2Ydmj3QZ9DuUIYxxXmt+HlC7YRrwSu9IYiKRVVONA17POh1/L3atxWtASlYRvTONT9gYIXxI89HD0GCs4eRTyjexs=|Chương 2337: Địa ngục dung nham (1);7GXHgmLKE2ne54hPO0eiLXr54GDfkz4dM5bkcUGy1TtlgXA2pe9FRA/2WW1/VIT+ZL76pg1W/MxK6/RGlxrdvu0NRP1kNEmqbVP63vqKnCBv828s6YkzGznZZtAW8eYh1zzXcCfIUJshaHXl4r0VkzrJVL36hfU7wojotksjvaA=|Chương 2338: Địa ngục dung nham (2);adJ07k77v7uPuKe+uJewUYL9FDRk2u5+iCJAlxdQwL2jH5awq5wUA2CWUNbXXsWWI0mF7sIIC6lHPCqhn2MqO9UP5xXPTNBbqQOwnN3Hrph42+Y6u6yP+qDXtITSkV5kr+fwcXbeGmQ5Xz++rJnrE205xbDWZqMdaHOXLR6egbo=|Chương 2339: Kéo ta lên;EH4A6ylFJaPrli8l7AJYioySbIKYf6IZA7WCD8l157u+/9LIMDblZuwov748vgruByn3osG2l/6WbWx2SwnJUD2DEb/rk3gon9AQU7a/d5fgBX2smtE2HX+V0x962RBjprJX4+iWgm+4xvVM2Pd2+wVmh4UQxXby8vDqFMv6VBs=|Chương 2340: Gặp lại Phù Ám Triều;E/zz1WVI4ICrAPx7WglWp0RULAA7Jz+vm9EzBr045DSYsdEP5pBR9kL8gcqWJGCIexy4+yiqoONOZ6Zf4slUE+Cfpdl1hBwGO1YXbTOdVzmc+hIFCoWGmuSMTceib+FiUL+pwul85jUqW44sWyyQgs+wViWtjOVX8Ao1sj1Nf1U=|Chương 2341: Toàn bộ thần phục (1);ItNVZmCcZSTScT6fiuTPhCDXTtN67ksAdZinqku/ROOje9EU7BM97CFC/2wDA8tQgwBvICbqwbfLZ7lVbJRmyozbgjbaItbkWDTKVxj8Vh//APQ6yefgqDoU4T/ZSx0LMBosslAmOWkj3hAMlqiIQaDCLVGyzchLJsM2XdmYYkc=|Chương 2342: Toàn bộ thần phục (2);zb/nvYH3myCPXjTeNxi8soUjuoPhH5hnQppAvUdaQzoggjwITn5kftBvB3DJU7wSa5hgHCJ4efYLoAiN8VBR1642sZCIMIAIhB2nzWWD1yCmcg9JPI1edh2a1EfVafEFXqM9duhrbkVvBlSWY3jMVckjaXuVZ23uXhxk2C/GIqk=|Chương 2343: Trung niên nhân cường đại;L0E/YNV2pDO0fk8BZpXhJX3S3LANNWDLwSXlHaQiBurt0MRmw0eYiDR0/AvCXfdVKH+1mr3NDwViACPS46SpOqv46UarVBbKZ4z5cp2EZBtsKUV2u7IRWqwpMLLyg+yDTZ1RZc0lEc1jbKfDzqGfmZ6Y9xq7JWC9IBZKh1abz5Q=|Chương 2344: Nhất Kiếm Lăng Vân (1);Na7eE52luQbEVjuKFA9RSCxgx8HLCAnIkkqEDuCMuG8gZIvK2Q2MNr13KHNAoSZbtDqZELHdQGtjb1WyOZ4sBRZnejVUnPc9hIGx4zgLA36k+h305/giXplmFuNjO+PACeivMPjrDCPyMdPdkbSaEpMDjYbFzHw/39dyNUIDe3g=|Chương 2345: Nhất Kiếm Lăng Vân (2);1YXI+3C3DFQYqu5hRanuyKsrRwzLqSZKfUtBCYdt7iWKfSurvMdsIOm1IMGpbHQr9CqFDxMsI7u0L8BdaZBmzJ4+k+cZS+biexpn/h2FDggCaK7HB0aVacrC8IDR5m8byK2H23YcfLuWanHRP3k6pYLaGgJACC4/bMTGU9lEhFQ=|Chương 2346: Gặp lại Kiền Huyết lão tổ;QEEYp1GCZrfXmSoFqlo0ksVpHrBd/qq6gjUsHn93UehJhJLAxSn5AsJOvr/JJNQc36OmFq5nngs5KTOURGbY2noqpphfGPp9ghAyxqy7Bp+STpijQLAo98O5eLs/ao5LY8QDvD5Euiy/+pyC0kWUT9rihppzyy2ccrPqKlKvp6w=|Chương 2347: Nguy cơ trí mạng (1);yqJM3bz2hC0Y6nFTvla1w644H4Acqgj+H3iEBGMiEU5ijSomj4Y6o3jQObaWUYByEFX2LzXtbCcBDZpcmgb8dDa+ggOwySGXQnwu4XI/HgxLb4l66ENnmjGVpQigE1DRHukD56Ucou/bqkJze1PeGtasle6TUaTBZyTcsKhCkzM=|Chương 2348: Nguy cơ trí mạng (2);6v5s4F+NoyuMqQLvDOqIh+023ctDivh5Gxv9aKwI5tAlsInMtbYQ5bLkTUUsEgPcYRzBBneBh3vTYMNMRMP0hb27oRg0Y0Rfadj9+zHSEdPHdu3O9XYjWOj5f/1ZhV7/EqZ7TcNGibVdlN76SkMJptHvzF7tmXz7PLAR/o5RYi0=|Chương 2349: Đường cùng (1);36lV6oMEHpUexEJYjQvfUnnsxyN7uEcKeGRE4bMtTMTxhmHgoRuntuocZXGl6CtyMT4sYe6mRDOiyk1TPvS+pWIBjfnsvoKrMz9nLHy+C2q+d0hUFyE7NZvL1yV6JmJz/Y+YBGUtGfUWb6EhTZe0lvLeKcbHwizYE675f/1NQrk=|Chương 2350: Đường cùng (2);nTg/Un9GcHxM09kEfu3Bxn8PCHzQMLXHxE28hDZzV7X41e+3hpAjikNPbWj/Amtoo9iJ4o2MdjxGVw/t+Rx1b3OjyLl5hc+VdHHr0oSg7F6uCHnM5ndZvDkxYTlbgcoFK/5zappIUZVplA8VdGe3frd30zqdDqe1WzO7im5mOW8=|Chương 2351: Luyện hóa;Q/9FnEYm/1+lUnzDx7QuYDU4FmFACfJEn9nVrKrSDjfA447VKGHZBo2hjsXHaxuQXXfKMTM8xP5z9cosNzGwZ6PRfqBYFXSUya+czzJkKDwn9TxgXW/9/UWDekxbU60buLkUORtX7C3J3viTDdp7cZpOt1ICIEVyIUYC8OkaJFQ=|Chương 2352: Thành công! (1);8qgfCBDx3SZGh7DxRIG9P7dq4iVvD+06F5rWe3dwCZ+vZmD/9iiocEFIaE5AZP6yeO9iHVFmPMHyDB2C5ZjLwY0SMxlejIPzNLjEGSMXZcvFsY+4DyUlEh1/VH+LEn4NY+9bFtyj5ah4yu6SNidOucr5bbRsYtrsbqNF2glP/9I=|Chương 2353: Thành công! (2);0a/jQwaAXuSQ8wbHeJK28l6/45uzHHcwchCPZabNyvaTQ9vynzFJT9Nb/xO2FT6JvMPiSg3MM+sVvm7EPJQCUysKLVH3135YFa+Q/VA+qxqicQOKnCmY7buRuFmOCMiM1np8WEQB8J5SnfFpAbBe4wyJw6m/2xSBLn6YSfDBVWg=|Chương 2354: Lại về chiến trường tam giới! (1);YvSaH21BfHdHbcIxWX3crZIbS4WoKSqjPYpKTn2qCieTapuov4yNG/PFGb13tfWhxuPlbqyop6kq8c+/RZkNYYPbbjNMmBSDnjDwtXlDweCj1j0F612VzkxmgVZH6LV+zNYsy4l1Dlr9pODT/QbAcWSPEL7qc3Vx8fu1ZXcI6k8=|Chương 2355: Lại về chiến trường tam giới! (2);EM1wX5sH1A9GtLHpN0KVuhHaHt6nW/+VVMMFzlX398dj5NriNHQb4ouXrXQQdIE3Zh8569/UDoVWSXj2gPv+5de2G2B8pDl++c9AkReUvWs/E3bkeBOZkTQCkCOzo6tfeuS7ug5xlMyhwFCsKFciWqRVNY7PDJE7xX0CXJuwyOQ=|Chương 2356: Yến Lưu Sa (1);hIcbfw2jy4PVFyl9baBJ/t8hN94Fq3WWWtVlNbUwb4QqwWeHQg1GZkpr4n5hjmmZ2zZO9Yjc7Fq7tVIcO+kuO4DnG3BLXSJyQLGhrd6dmq0Kt7Y2Pa+JFh0UkSjUcs6cLJ72ZhuVJ0nY4ew0B4t0gQXc7MG4wkwoJ6H0IyeDmFQ=|Chương 2357: Yến Lưu Sa (2);YaXoXE3ipqlpGbMAsv8oriY4kTL+oj34/q3zpVXH67x2QRhB3NTfNzvMWlxQdnDoJj9/JTOBPo3DrT2mh5CO/+xpLmYBJ/xM8M5mIlP+1D+GjhSsL22rNlYhF9nCaX5rC35sKbpCno/Bx92IwzXyldCOnTzFKo7b9l//GwXhclM=|Chương 2358: Lưu Sa Chi Vũ;qBM6TBm1Awp8LFwYNaxnLaEd3yA1PypAmVfocY5lBkM2t14oOV8W1ZeBMavuIUKzdN8IyK26FXkB2f4UCpPg95E0/XADsWJor0IG5UpaU9NOcF3uvdMhttuUdpDpss66MS2JDZ+3nveFVQaLS6MDTnffYqYXbfUjoo8sBye+gk8=|Chương 2359: Hắn là Chúa Tể? (1);yjenNbKiEgCkb9bjWdWXwNn7oYvo2w6TPLBloj0Skb9AcAfaw/Pj3QrCXO9tHCCI1S9bgmSiKaarilrbu8q98ya3e4Iiv3gWLCzOxtPxlIiDmpMYEs/7Zqlu6UykVxmblIWP315qrBPd7WykGjySkUHdyv2Xwk2cS5QyUbNEbWY=|Chương 2360: Hắn là Chúa Tể? (2);l5i7ndBsmPK+N/On4IFixjTH+gsBjEAwt2/Q7hKHXIuiAHFrU/GVJqb2ErTCryYE1N5BGrG8wkitVBrF+WsLNjshOTGs415uTnZo2QwAe2xaQLqmffgbNgYXaIbmgkZLYF2eeSU02wHAhKIbJYgU1z1nO37kD6l8c8LaHlSAXPU=|Chương 2361: Vĩnh Dạ vương triều;mYFtcuSmQZq8QhjRXfx1/c9gqjSYJSbpYlTesKZwZ6AGFZ+UN9RJ/lbSiskK3ZxugmG1hBj7a9WK8XS9mwEoO45p7aqO2kKYMf3EWd0RmnuqhFmrQ5e5V8cScWDjVx3Pw7Zx2YCQivbcYo7ECRVjJqRnesNLmhroPf/cVMbaMIo=|Chương 2362: Kẽ hở (1);zfc8RfuTiX+HnxDzmvSEOfQ5ENRoaZRGqyVuhCflk1qbtU/MODGDHfMPvSoYeeplBBqO5l6tbPrbFPx1FE9aYsgQ3ry/7MD4urEKfUzPaRlP9bQL2yuQvN7L+1K61M/Nr/INMMf38ZXYtEqJN0gBtMbXXDCvwWSzSnDAzZiForI=|Chương 2363: Kẽ hở (2);dQ4A45W8X0jLYa58L3tco2+JUhodiYwlV4UR7Essj5EiT0/OeNzUfGvObHWDWLEERFKFMgCG161PX8NQAfDIlbX74Uz9p8fa/kidYTjqdRTSri1HHwc2g81RfM03HF549cy8kaJrQKgl1/kkEIja3+ZGffzWfw6s7gK7mTEm/78=|Chương 2364: Thiêu thi (1);XLls6oRVv6Ejkt9WFYiTg0GmCcah7mOyL+JLhnVXFPYVylWsqTpnXo99ZkvRujpzenHQz2qGoxhr2LuzwKA2JFcY9XjehTpGVh//H1P7/iL4ohw5gs6Fv228X5iW7hJ5KqWR3JDhCfMfn5C3OzCr61ny5yzy9fuAPbdx1PvtZd8=|Chương 2365: Thiêu thi (2);6PEplWw0d30wHcaTrXZRv3jJbJI3pA688oq6ScxlqAEQmnTulJGmO9nqs2Sg95UbNu3xl07Aibj+6a7Mrrrg43l+crWk25dCKHYZlVaV/EMtBkOVtFwwIhJ/03KSK3cqOfrJsronAAKRtFJy980wIABUqzTsKdyOHzen0oorXSc=|Chương 2366: Tam giới ma bàn;q+Z+XAxW5EP1MXgr7Ty92xG1cSF0B0C363EojpKZ9Zj/38nuqB/VsxJmg8rLwVPM2UnhCZnFIAgjgG+S4NuWObkSyhEpu0gx9G1/4RX9jw1aXhZZ6WOhYvwDzvuJIfxuPl60slnCIBpNQ0QWxImfxQ02yXpHFsjBB4DBp2CiIPI=|Chương 2367: Gặp lại người của Quy Khư Hải (1);lTFfwQbQCSmCs1KBX8ehNbF0j1aZTXtsOWDo/2BThpR1Xc01n7ZWknhKczjM/dxzve2r3yei5YfU8y2+rJXD5cfLgzU6GYnrto4K44faYLuLUtc3JMfLQOaQ1SQIdeMopxulkfs1Bq7tq/eZET9Jv+VjJiUjC5AA/q/SAUrfQyQ=|Chương 2368: Gặp lại người của Quy Khư Hải (2);IFdhdMyEiFO6N6NtxwII+C2mtyo+UMYT13tY+WEmHbXuxMWZBD9SjuhY0CcGvKJbqNcN/47tNcKfjczP8dfcmbM0ygzCsId0/4/1ED3iwFAxbc7CPpVlc3t66KVntHevlpCI1fmpMi+EIzEkTfOjiNTEy7J8Cy2G6enPAyJ9S7I=|Chương 2369: Ngươi là Nhiếp Vân? (1);x2kkUFTFtOLI0zzyjc6MFw1672ThHhVyizD603jcIf6UbD9Xh1oplRUDaw58nb0NZAeL61HJKaVbq1b7nRCX4or/eqbPh49/Sg/0fdCdcRFL2554xkWyw1na8nFetTUfB0FSOvpinVLP4YTL1uCjOCKbTU5HggNVW1OLOHjQfZ4=|Chương 2370: Ngươi là Nhiếp Vân? (2);hERKkLPwHsgOXK7SNES0mIpxurPefMxLDgvWjcXuyzLWPlxEyO/t0A7oqsB6UU2HNFdmW5F11kw8Y9qqo0y06OgyJVsueNJ8dD6n7C2lFivFvnGPhHTzGay/RHXWdG4RiZpefCQyGtSFXNLCBVzo1ByFV1PuF/zXcIqf6yhV6mc=|Chương 2371: Kiền Huyết lão tổ lại xuất hiện! (1);QUR+48anAdNpLYmX6JIIWxaybWHG8dw9f2Oomxqycu7OJ2lGXYyFCRJCuVmN8tDY4iET/i3hzAzMCCeYQxv+iuIXwpSQnBnAk4pv7rJJJokOFjdEYlFkYPNNS2jtXpXSsNSB+Hz0/qlIcjU1TYIDtKQBg670gVgHmbI/uqzFd84=|Chương 2372: Kiền Huyết lão tổ lại xuất hiện! (2);ysW0v+6B9ygy3U/ri0j//58UEzjad3tkGArF9ffPLgPaCGEIpr0zSo6oOmF+Gs+/JnG7Y/P89eQhXnG86djHGuoT7F2Lw6jXvTb8lIjunDcZXSBgJIe/URm2H4CUn6fJfGzsRfPMQmJ6bKkX19ECDNBXcOEDj17HqY5EvwlbVZ4=|Chương 2373: Có mắt không tròng;7b8BQMtRiGPzDKKvY/o/n8edMVa/DdbnuDUrHiby3uRgCw0qck3oCDoJHx/9HGA5Vq0Ur1dOvnYYCOcjjEfcrmqJc6QOO5KUUvTpq/HQfFl9bfcUSfhyXZ6xEQxiCU/cEm3pXj54KMUH77oYhVXVB9tqMZdK5QcvsGTLUAM5VLE=|Chương 2374: Ngũ đại Chúa Tể (1);JJ6crS5PifuDSgzvqawMBJSkAVYYq5yazLxtrPKUkws2DjvQS5ZqRNmXVPnB8Jkds7yuql/gobeh6jevOpUQClxeoYcdRI8IByv2ZHHCjAPKq1Kg8et2vijzL920poPD0Pah3iqS/wgcPV1ApQcLxG95NahZZrCsWkG3HSqI8Mg=|Chương 2375: Ngũ đại Chúa Tể (2);NllQrOn4lcigfKzJlzbgddJyg951ATWWzjo8HfrCFy5sZyiic2uEdDB4x2A22jdfFFGtBq+KnxAzks0sT0XBIw69o6ys0OQ/2+W7+gNJq/4LGUKcujCjTO9HFXy2bACb3hejyxVD5z1ybuDz0AbohfWpf7RaXINZZLfIqh8INqI=|Chương 2376: Nhất tiễn hạ song điêu (1);KNVhg1jITXC7lD8ip4FzzzoTAkCaxaDOenVXr03OTNfxr+z7F5bd/8jNOgnmSSS5NlaauG900DiBG+Q3db0EHBOStHfRbufOxW8haCoZj6KcPVtInu7CgIcGTYP8qC/fVN89VlbSExHeJONx31RHg/ElkGnC8Pv+uvEAAq7ZbLU=|Chương 2377: Nhất tiễn hạ song điêu (2);KNmvOsJs3bplqxdmPKxm2/h3fy1x+KHbLq65Yo1NzpwBaOo85PPNjRleGL8csnBk22v2o0wSRjfZGDSBrLrHPYqyx8soUEX3PKUpwF7L86EvraxK/9k9+Q3K2uyvrfIOh48NQhrRMP+++bX2i3RP/uaK0KX4KnEMQlt3ZsyPbCs=|Chương 2378: Đánh chết Kiền Huyết lão tổ (thượng) (1);ELHNw2rJgFx6HlTQL1ScH0lZ8tRsI3SEfgHF6SR9mVw1L92mmnDO97VocIyGJVHrdA7KVyQ41Kv4taEZM/+Rcxuzc9N30RtCyxPO08PDdIQWukg8dCh02IrqJPruw8jrSw3ElCTuLNX+DgXjM9K/8ntlQF8QRPQgdej0BLDXoPM=|Chương 2379: Đánh chết Kiền Huyết lão tổ (thượng) (2);205occo6KNIuWjGF5Lhijd5XsoliR0Rg/50pqBOfTFKif8l3rS+cwv5owVhsL2Rgx+RUcTLQuaoJ+Te6dqUREfdpBgPDz6gJw7mHBUpqlF0P7k+i6OnUoVGbZUBE8ZQBpaI0xrN7XmPWsFS1L1e7xU54/Ey9tUhncXbIF82PWm0=|Chương 2380: Đánh chết Kiền Huyết lão tổ (hạ);VoS5FoXR5XJ8xdmT7HYiF7aj3x7SlNVaPjPtsjTnLGd00GNKiJ+RuY0KmN6fhLPAabJaEoIhTEbAc1bMkAXKTYhH25GDBEtgcnZjLlOd2yK+QgNd99FMfULT/PrWrEWEGdCZXVEM7N9uTot9Sj6KwJrVvkU6JzC7GQfTDGzo680=|Chương 2381: Hù dọa hai vị Chúa Tể (1);1U3WKKomDAC01XMe3AAdGjpvBIWP9BnJ6AsxHlvoXIJW5/eJIlvdhTwAg5jrcb4H/YT/+FRLCxnLwpVQn0R6vcFYseCTGFS1gr/woaSQgVchiXsybgQ+HN6r6tHRBpdO6VneRCNecTmpdNRiVRhtZ+NJiCNlYUssMVo0CgZ/N1I=|Chương 2382: Hù dọa hai vị Chúa Tể (2);NbqD/EEkhktmIC+zPm1yCa6HdGaNZD8iC4TDUf7Ec+aCOGlLMBkwX/1xBTVGfnFUuFT68Fsy2AGQlyvJWqDUsi7r4jUhre3YYbSyouQdGkPdK5cztUAN+WNBYEH1x3MBBz8xK/o8k4O8xXw4XCqglKjEnPlp3Wx+C39XDiUgdDs=|Chương 2383: A Dục Vương (1);uNCe+5PrafMaf2aac/0cYrxu5Xn7Hd9k1gsANTYhRJWT/Mt6YB+D2tgEm0RxQ+fCUSWoMZY+IXcyI4g8auK5aeU9dOe+qnglhAxpX63uvZPnzTDxMnHFI7Ly3s0i6oGmsYYkWI86rl2TuON7C5iOUAU68Kc8v5on7lFozQLPNoc=|Chương 2384: A Dục Vương (2);GcuGReTjwHvpjOPbXFwDa37Dtls4nYGnJqA2uExUQms5ljfCw5xmkpMw2DqswGV3rVooDlFhMGnfaWU02cLkIeYy9Xj1hnrALs3GtAlglpWEwPiYEW9QpVi0vkkjwfNHCigiZi1ZJBex/kungrycw3/DRHl1+8zaQiya+wvEn2w=|Chương 2385: Bái sư;pAX9GMpB1hBwLU8ZlXL6IfnaHL0Gm6cSwOUFqdU2WtMH/tdcb0ws6DCZjvJt9sGRz7hYloX1Jf52jiBiql4TdcJ37ZB+HHgAJcTBuu1X/rlstRWTR/ot1PVftifEkN+IduwfTc/bMROxDkkJagyTLIJC7/jO9K4fBa0saFVuo5U=|Chương 2386: Vô Nhật Chúa Tể (1);hFhNl0SBV5vvIQbbDhL+Teopk9VDUgxO82jgv2uvdA2Ev69Hd2toElHwy2a4yboOUcmGOuVjRW5wNZaymdocmFr7VkpvHuXV6vkiAdO4tQkeoCJOogEcvOmoILtbuaIAqNbjltybTIw3l97+GbUem33j2cIrf//4AXSkPz1cOwc=|Chương 2387: Vô Nhật Chúa Tể (2);IUIGTx9QhcF68JhD2fhxWEoNSe77BA7QTettYhVPQvXAIpBE+OKCsblImUMS/x6hI0hTaCd/OrJUjLjuROgRJyi4vPkwwD93ApxfexlMw81L9HN1VRGrviEZ3/yVofS26x8FprqJdBLT27PAbALkEktOlIdka6OBWIbKorBInFI=|Chương 2388: Chúa Tể như vân (thượng) (1);8MfnkA9Jf7tPobvQ9WKCWfMf/+lsbOsBGdvOecMTYERRYRRP3t4vaPFVL7UntJpkahTShxcdpRj4qCiieixBwBloSsSHK2UKCOwvfgAj6Wz+0GsvmOBBB/keg38Lq1FEvU8Bz4maPQcDdpA1AhYNYWlDOW2BVxN68JyrnGwPb28=|Chương 2389: Chúa Tể như vân (thượng) (2);l9QKG8j2AqJV53DchUh9VH3IY/06eL7rCQCVr89DjDMmUFo7Ki3PAKz4nomm8+si8eq2eKZZ3RYsiM627IoGn7XWpTELc0Mwke2cUy9RD5FJdno+mO8oDiX2Ux/CbFqIMRotcb3IYQYJayqcQK/vpkEvQzDSKuSuo9JQgcDHCVU=|Chương 2390: Chúa Tể như vân (hạ);bbgAXf5VgviOnT6ZF27C3GTuFC3avpe0btv2+3K/qKtZzfIC3eea0pXbm63/qbTuhEck3J6rkesJvrHnX0Tc9NFU74XykWRwcoCrSXwTmlrYegVS5Dsm/1Ulucebr9jzPNJ42pH6C4Cbv7L+tqh/7jNSLu9aNyPocF3AFPOOf1E=|Chương 2391: Vạn người khó hiểu (1);VpHCb1YqiJbFsM8Cz5hkvOTnrgdM5EXFJL1I0V5G+ztMHwDqfyDhFyZcn/TQQ1iK1vEBOHmB/VzZ5w1SwjbVtRTUP7ReJD/qsAtvYG4ABGgU2XLW0nyO7uciuYlijQ8sJHYxjy0xx65N1qcwH/fS1aRMmuLvN9r87sl4hVyXySc=|Chương 2392: Vạn người khó hiểu (2);jSL0k68KS4jnZmbOQu9hAw3TAzWNrn0+E+dMf0Acl048pdw6eVZbDQ4BatRqqEOU3NuNhNAR3hJN0j+KFc5MOe79T8rGPegsRbNgJ7dZyg75A/x9T3o/aUEgCfC5rdEdyPfpeNA7CJnWj6/YBYBe1cxouPI9yRTg2XEt4GFOhN0=|Chương 2393: Chém giết Ma Thiên (1);JIlMPEqvA8FhExnUKLG81cn7woyTkUj1jo5i/zIy0/YfMbUOChjKtPcQQklb6oy0VuUkJoXpe6Z8tHGoH+eu4LcElvSZajMQHtMbP2rIaZy9+8TLYckULbfn+7PpUyDng4QBtffUIfflUrm29v2+iD23kqtukilh/A9mvgkTKQo=|Chương 2394: Chém giết Ma Thiên (2);V4g0iX/RHvKF0krdBi0sVn1rvzN0JU7+lvtwnzLckKoyS9OF2zuyptJs98FMOe+Bhen2pXtbgD0Z3M9kf2/w9wFX/97Blw4K9uFEvXX3hgX2kAL6IOCIM0rtvWKvFiX1eTSF/GJzsesx1MAs6oPqWcTsSDXUJUK+t1Wzw9M9jfM=|Chương 2395: Tam đại cường giả Phong vương (1);4hgoTNNBNptZbunMb+Gp0TWw09Mcq4VjadOIHI7ozsH3B3TC8HPjam4btYCocrt6Et+uTgDPwsNaw6Xm1PyuKiaaRXSkZm1EykR4FJddTaqR11AScy+9cuTwxZU3tdDF1JH0yhkW1DxgrGdmfu1Opzr52V8A0SyAPPkPfgcZmzg=|Chương 2396: Tam đại cường giả Phong vương (2);JgzHziJVKgua1vu0Byf5WlkWzivZOwrlsgDUHUCzT/R0LlWJdI6X1GocncbQNHKtPWMfgIQxWyepO7Xqn/MFTMW4cB5eYfTm1bii8gl+AwsO8JfnBiDR4cSdxYHPlcL5/sVT1KT94eKNrBNzgVegT6ZXSWak5XyTnVRealqIiLQ=|Chương 2397: Tam đại cường giả Phong vương (hạ);fewLjJQwq+RaAKqsO16LuhKOHrUTaJBJCJghaQLz0v8POXwasnussPFwYdS0t3eCj46qu7jTn/h2yvmw9iFop1QIySb54ntrgfSXbftOcvrhorDUuVG1rfs+8+cmYxSyQ/pkgk9pYkuKqJTQyGnYxAHiMl/F86CxWIkcSnZXBLg=|Chương 2398: Ép đi (1);mqRm71M/gN20v08K+R0mhv10XeRLk/ES3aeBb+hAX/oOJHTgDZlcuU7hfXULHCKdcXojxlikwS+g0LhCnlLWOlmBblEFquUADyfE6j30m45j0X/eCnZhhD4nCBozSaqyYoRQST1M+yXZW64s7JONdXvmO30zbQXizYKDnponnkY=|Chương 2399: Ép đi (2);uWLDKAHg3+rb6cRP38bzHbxKO2FhosNWoYnICVxUcsHfWciuUb8sOTPABHKdXHjLay2CwwkTl5JsSkfHOWpeKCX2BGXw9liqv/Rn9bYN4r82HqiM8KeHYdiAjI7ulcPoyVssRKSk243hpVGWAnUo4eUguxhHDkX6lnVPOSgvtEI=|Chương 2400: Phù Lệnh phụng thiên;j6k8xPws7OGriZqDAlOIwgCPybWyJ2LEs7CIdy6Nmin4QW0dPeNYq0I3EO5CIjCKNO2Sow9BeZ7ZElyE4MmNE+oL4y0lhctRhbCtgZTBeiqGHQsrCdRgUmOXDAkjrpHYAbxWJq/jPhAl5peVge5clIaWFZ1PdBXBtk/4n0V7pNA=|Chương 2401: Tam giới đều biết (1);wnZZmNnMK8SamizXLKzMAvZSnsLfBOh32bRyFzapSYrx/G0s+YxX2dk7PCWB503Bja0WjRfLQFFDDol6UB6e/IPBS8tCMSkmZ3SmRCZA/xSwCdhY8sTe9NX6gJnR6rRhWiwCdR0KvO9z4/Vr/Vwe7FGEoKQq4zGiQelD9LpthAg=|Chương 2402: Tam giới đều biết (2);jELFjjCG+LHQJhlce9AC8dWCXJepLbEj8UhfTBBfEN2e0Yi1O7McBwOxL2dem7BIowp3gA540itJbZgCxHXpwV9la0oqKIgsR4g5MDXICBr+mHpk1Z42ya6l5dQkTGlWT0LhTN2dosagsMFxcA8a1i/RCckZ+yR97axv7w/hp/g=|Chương 2403: Thu hoạch (1);UhSAMfPXGQNNnE8GZKkB3Kt2wOVsxrToA3OkjSmdRZLuHv+ANPzzjARCQZPc0KQRwdx3omCg6zZ3qTuBvNdyavvEvSmwgSx72OEJrB5uXqxcr4u3z8o7u8oN5hW1Jn1s9sGE2emR76GpF9YXt7Vj8K6EdYCTgjaNMCuHPzCLDwE=|Chương 2404: Thu hoạch (2);uDMDY/Y0Wh+Em7Zi6ndj2U3O+PMukO8hPtCnPUBAj/9X8yN6CbwijDe++TnWREpimNtr90xvXeSakj0QiMG9a5mYQs5LeiVa2tZjs8ivj275+CaTdUWL3Y3bCJ3uwuHkaGstynuX9i6L32YoWYw8bwxLWwljBQ5G3WZWpd4LPwM=|Chương 2405: Sát cơ;pWURve51JsECyvEosnfWAIi/cOsvvBVusDP0ywh/scjpCQek/bHtnlHEelW5da4EjH6IEdZvnoipQ6VitIjcTgjsn3SgErgQ9ijw48SdRdoWV3cmnouuWHyZPikVwIKlGJ1bz3Y2ckFGCxf6Z8Zt8z8YoahWYgLxEYHUVHY1oCc=|Chương 2406: Lại về Kiền Huyết hoàng thành (1);YhWRb24YC/bJoy9c8bO24Q+xJHv3htVSMkjGp+wWeflZw5n3W50/O6RdY/VEhVCtgeH1WBFci3zOK8J1aMRpc+/JAmwJej58LHo1sUMktBXHPHeoKXUV9+onp0Ic6Rt2sVFnqkRcQxvjBsI7KUZkC7yfqT7dq/OQo7lkhTIg7wQ=|Chương 2407: Lại về Kiền Huyết hoàng thành (2);tzmUPw2zd6YTWopGLbvJabijwyyFx+fPp9v98OkxEbBxgr/+0BciKpBa7SQxoaOVL3fEAE2ckre8v19bKidPPfIq3rO1IKXu3SCWJo2RmoTLeGUo58+TEUP8P99nzcvU9Md2EF3n74+/RKAwWFBwTQc8NKOqSVxcZQ1aakwVmMs=|Chương 2408: Hủy diệt Kiền Huyết hoàng cung (1);jeYiorarwu9ArJmywJrpInU2lrQmReWQdMDTXKQCXAIzh9Ha3l0aDa2zRux60uEewnYicx/3gGJBaUGipz3ymtHe9p9WrfkPjv5MwN0s5dcwd6/6unwe0/Rt6meVCdcV66v9DzWTkKanvh9FIMyypPA9wVkfIrrzlsQ2NNKV9yo=|Chương 2409: Hủy diệt Kiền Huyết hoàng cung (2);FRB6WN2eorWYthncAi5s5RE1lGHyW5qLXiEfmrgUJKjM2dgZZm0qiAsTDcVPzl60uv2FkDE/cSFZnJw0tMrBBLXag1dEbmz8NXKaHNNfhutVNDpSNAH5hNUBkiVVTbhc+gfIfmHAGDphwRDUaRFIzRqxD4cVxy7eNo57zwq1Xa0=|Chương 2410: Lưu ảnh thạch bích;IbBMSYWIJ8ZS9Or3xMgq1pt+AVATTHjCSif8sAn4bit95UanD+xnj0yWVyp130tlmakYJRKTYrp2hLA0hRLdTe5L3xKIv5PdMxrlp9rh4Azr/kFQz+PcApht94IKo272dG3Ctx/VX6mRrZfHRYFilL7JA2U0nZ2ETOEdgUArU4s=|Chương 2411: Cổ địa;LFOqx82+4E7J7ofuAcDWiUX2DyZHRMwbQVYEActGBe7l4w4lfNsGOfVmT/m6zSfgk4gljN7CftWp+LQE2JK05zYf9W0CDhlF6llRrzaQm/fRnA8KWrNaW0Op+xCF6cNSaZWqDStLvKcysjf0KBcflSXEy87tzUZXdTUWruot6bU=|Chương 2412: Tĩnh Tâm sợ hãi (1);DpzwrYhvOMui7BT9PvBfPGS945+o7PBxmAEx9MRdVIyG06hxg5HjfcMNfwPa8W2oh7xL/UKpEqBg5bTxlXkuP8bY1BHVTnDiYucZ/hJXpDGEmvvA+S+bu53SkVwzUDdQHjj6aLQ7cKiDGk/WKPotObAKCKSr5yNGh1Stv3u9xtI=|Chương 2413: Tĩnh Tâm sợ hãi (2);bHDZ/FhNCtTEJLu3OTtVdyQ9/Ky45VT4pX9Y2PmyyAkVMQUTfKNBoiQmFEAMlJcn9rTE+OtDzVEpOYm4WaOaAfztUBGeggcL/nwbtfD6OrUajUErw2JnFzi7ejMBkmBnKgWnecZhjjvIYPSjAsRMCFAvwLogHsPNazy4CWEcpfM=|Chương 2414: Thế giới đặc thù (1);exRdouB5uURyb82vw5ajmaCk2zOznFKuHlE4bZYG6KYbPf+C1SF6QOcD9uxcu73hS89FyJPHDd9asHeKoYbO+3Zem5o/u+Cwdily5fkhFtnbuZt5ce+oygeaXFVM18k+LDLuF0/rxLGPIxk6npUm1L4CrsE3O7okzm6kaYz3Yk0=|Chương 2415: Thế giới đặc thù (2);nzOV+9OWJUaw8Kyd9x7Bos7aTWi56xwwCN7V95lF+NR3F/1ZrM8SpHwNJcLRSR46RNk6f5luthvX6C/gttN1we9zVfNxyo3kzNhhnIdDtyPBowYRIHhCGogNeeZrFKcsJArOZZhOxu1ZQMvVPC6AhzxqJfAQF6xqh5aN86oDaIA=|Chương 2416: Gặp lại thi thể cổ quái;KC0jF+eL/Cx+YEBSFRzVY0IaRrjFnJodQ8u5DcxznYEkfHmHkF8YgWc/3PWPJWuD1ax6O+t5rEZwspL187imbpL+GCW9v1y7Ph2VYumj7NSE2/RCJZg9ObocHS6Hhr6aYFh2CeWogAhx++VoT702csn/V38+kvhkq6yYZMeHfLA=|Chương 2417: A Dục Vương lại xuất hiện (thượng) (1);w3lUGT/1o9iCW6QhoVg7W8DX2pe1ck/UiL4m6T4oUS6mbakLFksDUCdqwpREzS0MfoX8jWP84Dgq+1hkIyQdcb3U3DxqRlG96tn95+a96JjvrNELQB0E16YEuc8WqdNEwfEBy1uNBhba3PccZ1Bmv8QzazRQKwz/Cr3oz6KSM4w=|Chương 2418: A Dục Vương lại xuất hiện (thượng) (2);1UXaS9LbsJpzwFfsFHzMmSdm52GDiMMALvKIwcRibbGhUi9ks0lPMCIyB/INBXudXeLy7Ca22MC50fd7R3p8ziOf/5C8TAFq2g32cMh91vNu2/z5CTSanDZLObgAPSeIdkbWQtOD3c1gk+pzbVYWlh+asYhmPoLaOYk0Cvx3RfQ=|Chương 2419: A Dục Vương lại xuất hiện (hạ);nIzoI2JfBglPgGBoHaMp7sfeSCqdqwSyh9h+Ir2g8YgJuGdzEGJi68GzDWdzPTxMS2c2RQxKkN+VA4o0B4hgGMaG1Nqc/JJe3rqTLs/7Erj7QFE3beoVhq1RuGfJVE1fV3cAtwg/nc+kuV8yb/6qtul1pmTe8r/yB12rsdWNpLw=|Chương 2420: Ai dám làm tổn thương ca ca của ta? (1);c//IGt/q+kIlsWTHw7t+Kh/JTRhusEXWHV0qzq/Y6aW4EG+HO9kljfGtEGGLQ7EFhJfULhGLujB+Hul2Ju1d1OATbvN7ZyJpwErvWdChoPw9v6XFhImgeXSQC6+SrGrVB8YvyzPAGnqiF4XjzsoSlFY3ZxcqpLvnRy73Vktn/B4=|Chương 2421: Ai dám làm tổn thương ca ca của ta? (2);G3+JMZm1wuJfC3GMvDdxVgN2C/U6kF2q3/7WUbi8AiFteOYnmhmVBPzubC4a+y5v8N2YNktB6bbhaobHyGsozb2heLSAHaMKWWdFmpJ9RGidQgIi49J2voABCC0juTMJXN5jUznCtTz2AhqsDzkIFgDw8C4CUOm76q6R52d/R3g=|Chương 2422: Nhiếp Đồng cường đại (1);/O+RMjeK5Pcg2RKb5sLp1MLjCzEAVxk92mR+EEN0MbxKTJ1P9H4bu+SpdyXZJOn0gxDEpIBc79plZ8rtOdDbvbGi+alN5beV6x3opDRz1IwZ9afU9McGKokwdKtVyhbzQuQ5i8ISOCQtasSKss3zzvnLSNJKN7ijUtaEtOjOP0s=|Chương 2423: Nhiếp Đồng cường đại (2);/RyOZS0CW42ZaIzzZsyauQX9b9sXKEF3cxrFb6v/YNKCcTvJPk0TvgbFpgNHPGgydT1n84vG7blrOr8Tb1tzXaac3N2y0uyI4yicoVXRoazMMnobvyfjoVxYDI2vAVas4vjAka/hbmodcinr7uDhOqK1lmUtdJ4LvVkQkWsw40U=|Chương 2424: Huyết mạch đặc thù;fJSIcpiY+g+JVFfqucferEmYVhi5wJ0x90OU2PAG/PdGEgDYB5uxe2Fm/3wAH3azppVDVmzKEHBBvTqcYPeE28zDNlQdHCmc+g607PU8XYcKY5mItoT2FLlxptNz2pxNIhYrgjBmZyqNJjH5e86QqSgUoy8OKqgVwQKmji19dfQ=|Chương 2425: Đi Hỗn Độn Chí Tôn vực (1);ibMHhGJRlwK8ylDP3wMpypOv6/F+aPh51NLVBKh64Rq0SKR9URGH/sgOmLRdDEIERv5+rwySNZkWo1SDy1MrHzmsTGKV9knESUq6FT2oXlMu/kCNc8E0aHcTzu7Zrwa291eDzNdjfLIrfeMHqYBeZq+hctCDaB+VSj5rKiaMHag=|Chương 2426: Đi Hỗn Độn Chí Tôn vực (2);C3eL8Rdu05UeYS8a7japInk/O+H4RsO2rAqC1kaNoNYUeCxz+fWdEeywnqISsKXRztLfxayLmQHsezXTIceCV0Kij9/zgWBPUyNpK1oFM+LOj8MCYwR2Pyo4MSK+zutlCRdUi1xJJTKDZ2eip4G2gnSum47VeX0/lAiFniP8qXE=|Chương 2427: Bố Da Tộc;nJyigWmiXpMDyngln/CFCI5cZz1FfZjn4tXYhzUS9C2/82YeCkCyYVbYofhk8V2f6vjQUNCfLexjD+oTe6CsqUs3nADPaYGlDzVfoCvnSf3JOSlwQni8jMygT5D5z5+nwATkkczF9OtRP6XW4hvjU7BmJf2fjGVtfnbl/2c0gWQ=|Chương 2428: Huệ Bảo các (1);brvyN1D9S8bpfPz4arAu+UA0DfcSLbmhErPwXHFXontQNbo1+Q080T4YXNf787c59EtTjWxZCqIxX2k8P/U2iUc2aKnqiS0ZN6Dkc4i4FynfIj24YccnwfTdVz6rWntqEkTxNt1YH4I0XU2CVhvwKt0kH7py2hLBZNoQelGcfm8=|Chương 2429: Huệ Bảo các (2);0TVDjbOQWszTex9WUAwsja/hfC7J4dwq7NByety/OXC2pc+iZ0E0NKaW/dSuS+I7acA8qUt4rSWWgEFVwhJPxS02faGgTM5nea94tOSiY1MXYKxHuB7ozIRgEnKog1JvFaiBkz0g1MyCWnN5/bzW6yXHO5gnXCXUkBZubW/7rgQ=|Chương 2430: Thái tử;i2MZLEknc1mrb2UP/FcZmlaeNh52kqoxGUvTeE7U/abHLx0yZTgHQLhLGF8MuqtEGgug8mUeyGzt8q6BYCDgZBPGUiSX/zpkxJYxTB9gWjaDqhjDAuLAFRnSLuOvvSQ4uVqQQhjJd9BSYpLRY5YGfJoI8cWe6l1XNNAK2NCQAII=|Chương 2431: Thái tử phách lối (1);WFEpiiwuulbSUGoOFPjOjWmFwVT8ULMvOQJVFVBKQ/AHqidMdwGWTLCImip7SJXeFb+RNuEOPbxKIMHihf/Wc2LTCwKumyEdgKU8Ut+PQfIJgOEHa3d1PcxSQ/u1lUgA3QGkM4wclE3hhZJ3QUSp5SrSb1i6Z2SZ1LRz6KCuqzk=|Chương 2432: Thái tử phách lối (2);JZaRY3iC6ZS/DKsSL4g5s0nj/OhN/9sOdbeKOh8LmC/mCxTVNbcI2DJbvq67AkiQ0wWRjfPfN5+dIxqretQbJZ7fbD/FPDKQH2h2yEtGibABmWSlq5y9wZ2oFBN/6I5rmAc/fcaBjZ/PTc2jHL+phb+VvVwst/wggbVeTaC4yfM=|Chương 2433: Vĩnh Dạ hoàng đế tới;121M93a1iaZt+XgLJQQdiIXpBwRYSOIou7LrIlfZYRfkmT+R7KVB4HnFcGbHnywNRH/KrF7d45qwNo/PSC5yk5eXkmSpJXYhVg0thE6MqskxlMOqlgWkpXex6rAMoTiT3vsgkJoB4wZ5BFFoT3knhQJNSayxu3reKx3YvC9AgFo=|Chương 2434: Truyền thuyết về Hư Vô Giới (1);ube3orwhRHdmJ2nQc9brE3sc6E2w7rOGX62Ns2ZwYKPfd0GP3wDPBsGRhfyqCq1pKGciunDiR8x0ljM+LgRIz7rSEaoUZ0tj+0YYx11yF+OKrNMrdShUQahb3IBwueWYCjfQzaSQTjO9Y969lrSXYj4pz6j4jewlNenyoT/xRqQ=|Chương 2435: Truyền thuyết về Hư Vô Giới (2);jhjJfGZLiRg9KuvFPfYyhinDplJy9f8pa0pgdjQtle6k5ndO1S0hEYZDgl4ar7ZDk3E1zXj/M/j12l45dOc16T5r2NdPVCld76bWDsm+GIsVHMzInqirbH/f3NQPVq5l4Pkhv1/rlUTbdRDdpCqA/1WgPHWhccO8BNM0aW5EXnA=|Chương 2436: Đan Thần cốc;Ys8HkMhfdSWkc8PXIZ38DSMCl9c7qV97wgEKF/y5SS4l8ZoA+QNTy6UUnVn3cFhtYdZ660CJ06Q4dv7FgFXWR/33ktdeT0dP9JRd6mb0HqoLKssblK1DhyVuem7x3o0gpNWBYr2cSxi0+45hkUimyYCzuWUHOqkXNhbUnQSTu+Q=|Chương 2437: Đan Thần Chúa Tể (1);18fp9Ar0FjN8dHJpEtmgQAvSU/s4Nf6KkSRV+liS/yx0pnw2K82/b1My6yH+RsxjKMTFNIZUccIksxpSQ4+jqPkQ+ihpkKi2W0BEKhLV6u5Z1wuqUL12fEb0z88xooNqISTnV/PXPdEalLBLlk3LtxKHofu3QC4XagqZ1ZGxXt0=|Chương 2438: Đan Thần Chúa Tể (2);W1Xktnh5BxZnLBqVGoenqxLqDyuen7Eckwinv0J8mr68iFwfWlFjdRoS7PV1u7PQhwWEKUUouBuFoWosIYUHJ6bhEWZz7YtLDRnjDCn+wILPGyHOvJYGbblzMTTfeBxmce4hU9xr8bSUAydgYOFXdHj3MzNCS2NFQ3RcrnPHk+g=|Chương 2439: Một quyền;RQzkuAA3mCkAYipZcjJDFA7QR27PENfSoOQcslPU1x4UxsDJWp9YeKMvofMz4wprFRiy+a+Eu2BFXoidYAFMLYzgQ6dEPiVDiRI9u6vKrLJjF3Vm0REW7BVP17/RQt9K3zkGv9Uik/n4T5L8l7LWFp5dYTCxTiu+PJpuOy+H3A8=|Chương 2440: Vạn Hồn Tụ Thiên trận (1);s4JGO0KZsn10zE2EnUxAwaGqwvvNpPafvBlT05a6TZehGMOgKZTxfwFp1PjUVGIqHmArGn5eqkcvKdg+OzNMzV5lJ8qUbn1e8ay1mkPeDDdfgIKErF3NFA90dWbZfIk9BP27RXCCFbCaNY0M31/zAWxcKzLlkz5UJ+ljGPDXWGM=|Chương 2441: Vạn Hồn Tụ Thiên trận (2);uBNDiHSqXosHbIOZjjr7tNQbI5U2U0YPra2CctNFrCdjSawQT3UbPyKHHE4vFb78s6oogwJ/Jq6S91CHS1OBCQbFen9GQB4ul8sTbVdJk/atyDoMZj1Ec+ULdtkJ4E+SNlMjHtxPm/nh7YS9AQZCI0u2uTTIl6RD2McR/E55O7A=|Chương 2442: Thực lực chân thật của Đan Thần Chúa Tể;B4+Ep5mNBnxyyqME9G7m4M6hbqZujP9Rufl4GXdAkeUxaXFzDmPJ5MZkdi4d3kcpNUmAgaTfmTbDNVQhwOjISNF/nEuaq/thitghPEopFt26gHZBGr/Pqg7ntAO3tvmh7yGIyw5K3eA00gJmIKVOLXYWWG1Q8F9z59p6y6zKfBc=|Chương 2443: Chuyển bại thành thắng;5DtGxy54PnP6+pShwsrGfeK2GhBTwmIMEPVL2YvyoTXU1y+lnxiGfkLCSTJkYwyEsApnDQ5cNIaIuU+8ZZNFrw8qlncfWY0YA2Gj9z/MBvhzpTQcR4QLgPYzyv9fr+lcJ2tdD57GgsUUmduHzih+HPZiT6W9qIVXcyoG5P7eVGc=|Chương 2444: Tuyết Hàn nhận chủ (1);cximZDjJUIzn5dO61cO5Nx6pkYsUwQQ2+TFGMjfuP7PS6jwx4WmRk5lAGSI+naZ6BusIXGCaFSSUiSo166pUEYUVd6OZHueK7dIqCjQr8NbVVw5fDnPxouq9+gkMfXHAXoBzDk08RFQpp/AhW6xLq+ify6Ik+QRzHcoFuZnN08c=|Chương 2445: Tuyết Hàn nhận chủ (2);0+rrc1wITMk+pnimAgBVWZ0QEbcYj3EjRvxmCaCUbtmrdrLemvYYrvq0gsCqiBbGUcmV8y/WpCdhk8kHgdsf5yhvpuhGMBQiIryIYySQ4s/e3OGAiehZbF2iDphtUsQwATC1NzYvvyNqzvI5Fjy1IFdpvYGa/cBzUXhGjfh1WvQ=|Chương 2446: Luyện hóa cổ thuyền;GiJPJEIWlQVcelNih8T8R3I2GGzJConPzJkh5o6zdYJhuJqOukDZRmYQd/1HA6q2eJHzf15cAnJdcRNpRjS81gk8h8AA42U4Yk1XyEUH9yvfeS04yz2zRJ9MtF4ZdHqiq1JBxP95I2mLsQzKuri4+nPJ5jjThg+EjlDXnFwqnz8=|Chương 2447: Linh Tú tộc;feHGPUxgpPb2F8KcKf3YPL9e0i0dxN4Io/aGK/fsLSTuZc6MFI7JlmQ1mj0d0Yeo0w3T2/485iF6jwukomJ+mHR9eJS2Ce2wYjHygMeCdoSNYCLAIPDadwYsYbYITCxi+3rh47E02ivz/nf7FfdSyzYLyDBobGKTvV9ocPaKPDs=|Chương 2448: Chọn hoa khôi (1);tHIGpcRa7WXTBF8bttKZZ7J1q24AXluHckq3DJK/Ri1oZ//kpw8InX5n3UcRnhhFgHhG8NIdiy55EDHVVGQpCixHccv9rqsrc6p+wYgT6Ki9rYOh8Z1kC1bH/1KJnoV/Mq/9XjfMwLIjmFGN+yC6l0FexwPsWmi6J85FFkDBV4Y=|Chương 2449: Chọn hoa khôi (2);mtb2yjnyfjpkFNkkIiLGgEWJsSrHsL99Ga0smFGhv5rCnCTAcSKTNOblNIXWX98/bmhcoMqJnckkDcedQ0eqXcsJ9kcZWTneTni7js9f+0MsFZN2TdBDEjuX+h6eSFAeuhUPrrG2FOTOE0evHFsgUeZcAgGrTMiXGqqdFwIRVdU=|Chương 2450: Tú Linh đại đế;opdi6aKdVzCopPq/Xjyo3rlmFpTfeDgDkSaLaDyx4Zwt1NMzVPh6mlgaqoHmkau8MmxxndL+Mi++lMSAxwcLgBDlzN7P/ZuTEmyoM6UHb/XaKLmEWKWN9Ycb1QlDdTHOcibmasYPLFQ5uD3KzCAkCSK97gcXeBAPTcrRkZBfSb0=|Chương 2451: Có chuyện muốn nhờ;9kJcIrZkwDXeXwMsGinj4xyLHrx9jKu2EDEXl2vOyKGzeQ4kh/h5Uk2Cym7462mcFVxsHiPevk+/DNDdDRYfSu/fBVKprEQcCwJXQVS+sWpXB14vBwzmehtcLiYApHZPgMMiSiyDmGHJYYA2ZOKDy0hs1ep23YH8flEWU/BuiEM=|Chương 2452: Đan Thần Chúa Tể tan vỡ (1);zUeZy9xZnA+TdMiYorjN8xM6VGR7yD8Iv0lVmrmH9HVBJL6FMLnB8zIbREAahwP8ubMb62Dvs4mkx0HemE4WrEABKUneb/wxFghr6eaDWQfpIWLYlST4Ud9J3G4qJkcWHF9e8XThms7ciRqGNpDTxaWC2FpZsVKx7pCFax/KcN0=|Chương 2453: Đan Thần Chúa Tể tan vỡ (2);VzYoLXY4oBSaRd5WTZxJyI1W8XWo9N9lO/BNSgBWt+h5v5/vLN8GIHJPmiWKt13HbQNlnUCfscJgSFtmj68haU+o+TWytdcT56v1EK9sElf1cRHWLFs3HVqBx4dp56Lb5zwAOatGiAXcmce2sb5QnGGfLC6CcDVGH3m5ToRr6Do=|Chương 2454: Trảm thi (1);zwgRfm4M9Eb69pxa3rE89s5NwaGEKjhZnGD8Y89aB3sv+gD73DSYJS96MEFhJ1Cmmt0rtpyrJ+b/0owqAmZWGo/hnuFHb3AFoj30NZfNFIBBllX4uWnLrchemJh37zAqdD1JQ9pQfW7kJVEpL4rHn+sIIIMxVUgZ3bD222ZbC18=|Chương 2455: Trảm thi (2);XDvCVzi12/Df/DbXCVWCVKfJR4H5F9GUP4gMzYveHEAgLI4zgO5X7/sSSU/6IppqSVKi2R9iMdKOuEVRQW8KegZKVSH07YsN4owTIbFA4kosBEyZ5kQz0Xh/U0UpZoGbtyXMhH4JSaQ8GIGDV748IoEDO6o8bWDlN+8yca0Ggxc=|Chương 2456: Người thương của Tú Linh đại đế;kU54F4oSlK2w0IMpsQNmMcmx3Ihg7nhL6p5R+f0aN2176+KeFdXhWfSnZJshedvo8oRrR/ur8xgyYoa5G+mpzAUbtST+YSfT5fFUu9TlvYvbThZwu/cjIPdoe6mV6FsfrN13wKKjX7ylqS3txq3yxAf1eeBM94LvXdLfSWpGRo0=|Chương 2457: Thập Phương Thiên vực (1);tGN1z6qZWKMKbB/4o5ikDGzRIOwr3SfGDYtdGxC6DGS+/cAq4DmLSIaC0QRuAKsVjpVoTvVP1WQ/9JyVFZyzfEKu7lDtIzzGZ0tDsA0hzQBqDX2e8dY59SAjO/k0NfsMnwLPczIRb8T0xlTdBBsPa49u1978RpJ4SnX2uHlcbu4=|Chương 2458: Thập Phương Thiên vực (2);HvQVCfWsJABxPZWRCsfWXXpSFi2YX48vNfUCfJIDadvWkmDoJNDwxSt8GJctVovDpGLB/HDOzN9ynbmeZrNP3rXrrvLiRBFT9vKf/PtU23427x6/Pm2NEWt6gbcS/rNprenO+LM9/Mh4vdjS/OmlTy0m0kzkyZZ7Mxrpp7fuwu8=|Chương 2459: Tần Xuyến tiên tử;Y30fUhmEf4isz9WwlnVu9Ss1kbof2hS2u0Uc4X/tjwpe5Myr0XhkGsJoSqwMW+8nE9CvFbb3F5pqcbMzAArd0kt0vobZe3b51QpTo1Fx6EmsH5QdQCe93rj7P0MbpNrxAfq0nXn1GLTbYsUdY6gqKXH30Wpa2fILef5CeGPaKWU=|Chương 2460: Vạn Pháp cung;314t5n5FSBkXrocwdwvv3ZGsnJODKUFzvxb0a6d45ezy8NhMKV09yj7gZdIqvCwONTHzRcvctjiKwsZkF0kP9+zNFFoQ4H2XZGlJdpHysaKYcIlGIgWHpkaLnI0utdwjN66Ru9Xfq4Ufrxvz3qOSvnQUmQnFQ7dWknXmr52Z2jI=|Chương 2461: Vạn Pháp Chúa Tể (1);UPSDV1pB5eVXRWFfIJEF5u+YQZGK9l9ZCnRSbW5IrvQlkHyXgiyULvOAyXuSyC0MaGYgwE5sZQ6yuAC4MdoxT25EKAd3XB35OU1dJ4lwmQXY9Cdd/aUTHmm+lojUf1X8clxvbIHChG/n0ObRx6ipvtBqv8MpbOwGKINgNyev2SI=|Chương 2462: Vạn Pháp Chúa Tể (2);gV0SflvkOQGyGQ01rhmJfZ9g7aGWJPCv55I5L8a7KeX6f+HNAeT5hgI6UdiDcu0X7iE+bqMQQz5ekvnmzEz0tnTfC7WY5PMWrGVhigTKMMVyvRfgPRB6I8cGgUcaGszV3IaFU+kS73u+LLcCfYW5U7cs30kkaq7HY8FaAthYRrA=|Chương 2463: Trong lòng có hắn;gbFFtIFlYMrHqSBBHDV0QnMLv1KOalNK8N+MpRkm4RRk30s4bYgRlLhqig1yqpE6pmVuUQX0J+et+EnHsfm9xKBPa+3UdEJ2d9X79+XbmnrlpUbpMjIXqvejMbbXmS/BBBhpCJGX5ABxxmIqJPuPdJtWgZW2wNhSM739+kpilS8=|Chương 2464: Ngươi rốt cuộc là ai? (1);PlsY4XoBQbotBIGklqfZFZz16LbNCkwDCw+pJyfLpbFv3As9JoXFedCvL7QWRMsNbuxq0HBSBirMvxySsF9uPnwlUJiBQAbukcvQvpvkKf0zvONVGXV7OR4CH/GKQ8Oiykhs8FWVPwY/+z9edF0wI8e3xSdCvqVsP2+0HYjp3Jw=|Chương 2465: Ngươi rốt cuộc là ai? (2);GILgpY5SXhDfE7Rohz/tvb+QwlTYPYU1XTqgQR4pLNinBFn4MCPBfsW7STs/K/OYs37JRqefA77uzIu2HOnm1TzjRIEJ9ToCmICftv8kC0UTNMKvl93rYT1TxstgS2U0lVHqxVX1/C0OLgY5Ldfr9vTYwPLbdUeOjGlg9DXSlw0=|Chương 2466: Vạn Pháp Quy Nhất;tLhsLmOuDBLS5/kG2+yIk9VAu78XEEClKaTmSma34C54iNp2MwIDrjrslW6wiK/jQkdHaR6pHXejZa33pB+9n0qXCXKr6sBUQOroWga8kljw0bkj2LGn0xf2zeSNLADbFn0H5W/wmlubCti0Shd48K3iDrua1sU7yrgIejGrESg=|Chương 2467: Thần binh Bán bộ Phong vương! (1);ESBkE4vp/qexcIEEUXHKNm8oFHQ8BE0RZFC+e7MzpTmZ3V8+X+acthjYV2enM7B68+6o3d623ga2DsTTEnlWL+CMZw+X8LuSStupel+48txoE0HvDSrPkyDuXwlUpPZIXpjajVtFKwfmOBgOOIqA4MPF7k/U0GnSUYKTtUnuONg=|Chương 2468: Thần binh Bán bộ Phong vương! (2);drWOVj+s95BHaMFci++pfvpK/Yu9TIXLQrdJTfYcKpA8cbAyqS7pFxAYRodvwfQzclymTGT8pcONfHd8ZgeSIPjCSmRGkhvQo4+qc0y5HrjJCvpovePc6iPflO4Win52hMVoSxkS2/slz8FSNjMk8VTmU3WftrN3lib/kQ9emYU=|Chương 2469: Chân Huyết vương quan (1);wKCdpigrt6xtcb/JirH6Li+iVWx+DXgWu7Utwkq3yimuEunBzId759LU5PP8nr9sSRyTnxBd1/mSjTelFRtjtu3CrffDeE1SKktHtly4vWIspKq0iUMRhXM/RKS5n02APC7Hi1TLVoJEX1+zwKR5hkoDX9AimObuz9Ym/mOvFt4=|Chương 2470: Chân Huyết vương quan (2);+3c3xKGka9ur0AmaijG1iCo2NNQoIN6+zEriRrbp/KwWPekT/F+WgJY1JAMjcR1e3+bt2T9hWnFwasWBIAq12uedO7A7W3pGmBNgXsKE177MMaJtrdXn5SC9YywaJP2XlvEpxW5g3YhbtPiPaxr8keTwZxA8D3qEep0Ok5CIyyU=|Chương 2471: Hoan nghênh đi tới thế giới của ta!;Wu3XvvVN4r1vDtNEhv3XRxHAeg2FFswKApFPvMi9XjUgwZkl19IqVd2xPoiTZ4hroTWHDsmvopquv8TEkG5OwYevi5CRxN1W4AHkSFIDETx29GJjubfIGDjaVhBvHRNxr7BqDsBQbPbZat53lFbFbfquenNg1t1SK1BghjlPP6c=|Chương 2472: Tiểu Long lợi hại (thượng) (1);n3P30lmqf2EBNoZC3zDRUDsrWBTwDvX+Ymf68UYw6NjK5TGE+3kmozT9R9XBErigHPWq+ZySI6DdWz2I49LQxD1MoqLKlKNDdrJ7Ia0BUWWg9NMzLJnZzMsnsVLuYdhqPM7lbZLJInTCfzYfgiDVPC59n5Fd557+Dprnm52CdTg=|Chương 2473: Tiểu Long lợi hại (thượng) (2);iTFwi1EjopYD2KliWpxi8YlPBuqQodVBuCzs70GvKNRMCg+XheQgkmy3JmMPE8GtOR0YvObjwItH+ZyVYFTger1Y7Tod32v0gU7g8nv0IcDg+aNnWVXmhnaOAW5ZP8qJEB23/gjrrScIA4HSmQv3bvY+NWSdUl/kylmCS4xAaLQ=|Chương 2474: Tiểu Long lợi hại (hạ) (1);1yuonYAWPbxnb5kcZQW0NaOlFDO2b6ugAhL2ciGNh95G4/RonNJg0yuzCCoHNqirI1fDHMcUiCCpftDs5EFOI+SASNleatZbzdzEcwVH/Aqev1WioPJXh8bBUIRKvlFB5j6m7yGdWTna3DNadWpw2OVoI5NlhYstqCzjsoOM1RY=|Chương 2475: Tiểu Long lợi hại (hạ) (2);N2Snw2ElpZ3ktM2Em1rF5HYpY3hj5cYghYftOIfHPl7FxhIbdQznQDGR1+0gY9ge9MZk3Qzkh5k6U58lqlDuly0IqiwUtcC9H9G2yTgDmV+xmu08kgDl2te3lIqjkGzSjnD5cJ9l+ZbQhQ09G7Z0svG0hbOEegj8CxePpSYJLlk=|Chương 2476: Mặc Hú;ihA7dacUdcu7vBXqA8Duv5828kxU9a2WODV+wHNP9MMxMMo6X18xTjmrJF96fObyd8bmZ3+/jft0CZddWQsxFap3QF7+wH/ZUmBcNHod1tVWmUju4HsE4jr7eNy05NHqc0OgpI2R1hZw6F5NQn+VVMP/ggSoLfiv/q6MXfJPBBQ=|Chương 2477: Luyện hóa Cửu U Trảm Cốt đao;Po8esqaoigCHZc2KStlF+ytEAO1b++HTaGYAZzLdxBgyLhr2FT6M0OxIg75bFMcni/7g2mBZNcKXcf79JpF6fw/q/Zpubkf5V1g1o9n+JIVQ82NLw5Q7tN3m/etJPxC98kd3llzto429FsJT83Xua794zBg7NkuxTzr7avYec4M=|Chương 2478: Thiếu nữ trần truồng (1);VOUqZOe5sqO9mcY2jzBdVhuEr2BwHsRy+/rr75FJoOoJ1GK2FBvjukpFH3cEYgvdI7VxTz5cnD2UZ0iZrA0OXy41f8Fvb+n13ho9Lf+sKknp6N907NyiepSgRlXa+cTrQxiXbdHBkZBSAeEKnZdcTPasfyhadSTpl1ZiLGHcj3A=|Chương 2479: Thiếu nữ trần truồng (2);X173+XpyuANByQKjsZRxo+vpgiPh5NRLKGBAMoLcqvrwWMQrp4LjHI0guS8UdvKrRN0YMcXuIK6qBas2ZHZl80AWfmR0DLEo8C/pzoZsuRmDWA6YAqt4coIWg6MetnYO+RaQ1VTI+tgY1iHA/E6Ml6Gxew6kvjvTbHtunpd8mFw=|Chương 2480: Chân Huyết chi tinh;bh+Yy2QWNwBdrU73UzGGcNNWvnB98wiATDnV51babswGs3z+befHgEWVyAFrGtUUeL5+R74dTqq2V0AOPaCnCtKjkloiKHEv7dl11W4yUHXbl5qe7JRt5dHETb8IKuuj0cojVpfwIq4HAA98qwrfjNRTfYC0Xn4tlDCD3ap60Uo=|Chương 2481: Hư Không giới xuất hiện (1);4wsTz810XjsmSrX5ynnEyHJPhHKWx4d++jQzz94NovIv/9iit4ksKgGAw+fb5CLJEtzsWYDkbNYFnqifX0w5Ep0MqyK+f53SUehMrZPjr0YizCV1QsP1ypQ82HsbF2wJ0xcu//2gOO0wmZ7FVTFmdpZJ++Bl+OzsYNrUb7PpB0s=|Chương 2482: Hư Không giới xuất hiện (2);hyzXfnShhLLXQ9IUdBou3nBxWiMlRcRZavqlhIxSYNSQXG+dKzZFMmi3DMFbOGmylYtAD/Gaw3aaPfKliaoZJ7oYAyF0/f22Tr8QLyJlrH3JjmzPsTMuoUS6uLKj5XsOjxeBqHSA+qvwfhpjQjPZWEDL/HKtRPyhz/c3z3ngEJc=|Chương 2483: Thực lực biến mất;ApUK2gcUBuYXHKJEKxbB4KKcWn52bBT4eoQ0HKcitLfxEBqkgQ4Q6QEN9oKNotVwzNpbD2FDhDCpuRTFXMqLul2wxQRans+P0fw/V43/oQEbSNe2WDSUzC7zZiYzu1BN6I33n5iK8CI16AHxBhp72UG3XJ7EXietE1AsZHGXWvM=|Chương 2484: Thôn trang cổ quái (1);2vEtN3RjYnnI/M0BNzXzY2vIshPhOCl98gJYyzMVlh2QPoESLJraCpF9wa2HoGMKOLMEA5HFFY9neDkTEI/eem44xuTmLcHXu2Cx6g+Hf2PnXcvXAr0Ole1yriN6oukJIdyDQgAwKR6maI90kyyDvC0sI2gEKDOOj7cVGdu7Dwo=|Chương 2485: Thôn trang cổ quái (2);mqeRpmFqRDeL1yh+EczRKp+az7KfiK6eNDW+ffbVZx4RlEPftJUAbkLC0NUHZWJfqLa8M+mqNx42VkihbQhtDLSXu12olKrEVxSE7KnlOQskZRV8QIzQpUdTn2CnbzxPIFDstbmOSrkVtbDFVOYJ/5m++oclLtOBq1fJpI6fKNI=|Chương 2486: Thời gian ngừng lại (1);Ace3aM6R328kL7R4qAGqfb4E1Qn2QSkfAKH8OMU6dEO9luHRjGgOAWO8VKG0QmaC8g9GjGbegh21uMJFXRjAqJmOi80yGfvSOIH6K29zNJBTtpFcBgM5HiDEVl+2Y1+SsGxbOZSPvu7WVcNkSR8ut+Td5BfCnD1wzLQ3BVEuWBs=|Chương 2487: Thời gian ngừng lại (2);u6X07Bs0ak7BqlFnQXP7DykC2h68GBVVvfD4Q+naK2mvG3JZeTLYeJSrZe6PLxQiO0YOvosTNcWtH0/Za4knwyHVEYl3aqpB/SXHVhHy5DoASTRNsG5U+FYzmudfIYxvMhq90wC8YQgk9A586LrAbmnahTmvLXHc7//nQ4HTS4c=|Chương 2488: Tiêu Diêu Tiên biến mất;aL7yK15+hSdFPJbyJsFilICbKtDIIGPrGRnTe5KXfQ4X+q+enmzSvtZ3cOlN5d6aVpdAQGjDPa5KIf3QdjHQwapd8y7TGdUlWlJU5PE1nC8WJx02NAWgwfhfQdE+LwkegBpxt/9qqUsm454yq1xEHzfepEgyomTZvIcDR90AYdI=|Chương 2489: Chỉ trích lẫn nhau (1);H1tYweUcz3xeuF/6FbKifaqNe9CfjhgLvhwUfzj4CbMv/IYru1PwJt6WQqT9FmQ9jb6dp1YGa2nyPvULFwIKoRW/ef/ftrH6XHJcsklzhkrd1IgxDLT/scrrvmPs/2vtOXZX/MdV6jz3n8WhNcAOWmGB7kH9I7Xq6lhIEbVx+n8=|Chương 2490: Chỉ trích lẫn nhau (2);RovQ2Uec17JEjGbxGQGlkE0c9PrQC63jX9rvi8fha/2UPO00iHUOkVrxvIgM3oQeEkkKMoYVB/ZYJ80NNb4HCaOyNk+ZPPX1FPO0ssjWt9yFLpw0nYnHC+yMFK9SXu9YcJhh44hk6Zaos/nvlk1EnIQAGqBFT1Tg1kIIpEofb4A=|Chương 2491: Tách ra thẩm vấn;EuYHvZQzhHMQiW/uYaviLGRMvWXOIex2BsAxEDx/SIeLX1tJ2uYWd9MQiWlaTFRvUgNS294FLjRam70Dm0TZQgwIb6odhp023QuvQevcV+i/qzy9sf7SSm8mlLXtxVnw9VimVj+aDotqUUvouir6xlYkN5RurP1SWv9RYZBb7Q0=|Chương 2492: Phá cục như thế nào? (1);xGRossv0xJijAcXdG2PdDuk7vUQu7MwZzWWXO5MidYOalY6tMMSKw/QZZctHztUqX4qvt8hwR8OKpz9ORPN0QlQ6bbg4qlo+xF6IjBNIoq5uB0QHouqZFLcdzu/E0sYTdxuIJ8hIeND06h7+XeQMV6NJBTu50FSljxfoayHxbm8=|Chương 2493: Phá cục như thế nào? (2);JLIzH7f3Uyrho1F4gFx5TxcOiJRw84mE6YwCbJRe2htCJX1yzpEai2YyT3nXEs7GlfpWfp4nUsFB17HXyrzEIQsRUFHyfaUSYq2F08KdUBiYUjDLceglg7Iy9bN6izdclL8fA3OwgZFvbdz1neSRlEdnE1/aXFoMFmH54XVrGMM=|Chương 2494: Sát chiêu mạnh nhất! (1);No3u3CzoyX+I18kxPk0OSAT/a5qlQAmwPQ3jIK2SKEa7IVH7YJmsuHIkv4gt1I3QKuPKa7H5e369H0PuDAglpleM9+J9MXAipzSEm54EuX0XD27V7Ec6b83kLWaSS8OZcDGdE+Ry8DlVqfiswcrnGXm5fFU+oWf4R0UbvlNcvxY=|Chương 2495: Sát chiêu mạnh nhất! (2);BJQfl4Ax7tGkAPhEuofF7vl7ZcYA8qUGL7e+x1bmpe61f6mbsDbDYc70FL8ZmP74wtlAaAi4w54WqBiemKJ+EGz0LvCWMRZ9jPNiiK8GGqUI5xK/tOX13iQCa8J4eGihV8IDT4wfTVyZzJco7jcKOCdE8Y38HSKvcSPfm31NWLU=|Chương 2496: Quái vật;SAfU8XoU6O/3h+KOzCZcnMz/NJjeGMZUlSKflP0MzVw47B248cBEnYmyQqN3Vhd6mDsYXb7AAksHa8ngVCMmk/EXar6Q+6sWui6B7o5I8PwyLS+sBV5GNCt6UXl+G03aVgvbGbVTrLtxVrnR71YU02KjZR6Hv2fLCGJ6vzZ5XS0=|Chương 2497: Ác linh phụ thể (1);NMDXwX9idDetTTzlweS47KSYQ1n3elgWyD0MQb5G+R2c16VAJIUeGC/gBeEsFlIxmtNSQq3ewj5Uhrytc2WLO075mJLz2tiQceqOmORagNjTzbEwprNen5Ee+Jg26AZtXVfyhg9KUyyLKCscUbHpvCgEyWIt5oU4YiKzK0B+SdU=|Chương 2498: Ác linh phụ thể (2);v4f8aIb4TutrXbNXmobryReoehpLPqEuC+xNzFnfebwDgABb45IL5xdVkHUfD1uJW6eRIqNOvxSCWNoqTlcNb6Wryv7sytAVltElB8tzjLbYpD5RI247F3sQBx3XIyjYM3xSgrZsDfJ5IaxQDasZperjKP6sHH1DkCICTnTuvj4=|Chương 2499: Lần nữa uy hiếp Đan Thần Chúa Tể;SaoUwKXRq/Q3paEKD+/l123Zm1cD/QwaIjTUq5zR3QfPo4okKHr85cwYJ2yxB2BrSfBo8EPvVoYv7771013tYx/ZKbS0IdMuGCSaxJwTqEvViP/nPrE4FxRfCAcqfqlsTAFFM9/4CrZWNHBU50V6ZFC/mOnN6O4RNR7EWCmSn/g=|Chương 2500: Tế Tự chi linh (1);kVehsISZT6cTJpU8fKRejebCUSKo1yi0QUBXNyiPls++f7Z2mg7SMKLWo+AUdluCD+85c2Jvtje2z4n1NTejiY4JFTTSo51rL2ejhSoMDY3ATNSD+2+u6TP4Hhjz0Ba9JRTquX5vfbJuFHqBH9gi3vNw62akRG6a7JLkBTQDRIA=|Chương 2501: Tế Tự chi linh (2);H4KwfFuIgdTxrTJeaRhCTg9+/2aAo1DHk/dGJo686Y/BP2oFEFntfm9i9pF67YCkrz+bPWIXbTbnEc/hwKy5MOkVET/xlSs+ctf2gy302Oz3omHl4bDG+QszhLUEageFKiWhs2O8f+SOyNjSNyT7IH2PJZzb6acuVUTfq1xu0y8=|Chương 2502: Tế thai;lFMRzdYE+LV8d2MwrvfHZ0pWWaSY7pOFp5LY2a3tAwiOAlDU3K1DUAhLMX8U4+5C2RsqvKikF/IaAipwNDVOS48MRNg85GH9TyuryoUcXXrHBkVTqU56XIULvUxqOFA522TToqPJ3AjCKf5QQWX1YZRmTvev/fpQu6DRhox/Gz4=|Chương 2503: Tử Đồng Bất Hủy phát hiện;u2T6qiWiOdXPbwUYOS9t+FHn91+ASB0X/8dYd9gzy1EJ8K2ZYHWKb9G3Jszh4+tDsDxQDOJigxReNGpgK6jG5MB0ZMJ40lOGlc/nprBrkCV2ZKkaUVgcC9wg+/omJ72J3hRHtI4/LLI/r/HxeOgv8csJzPOagR+GoNob0RXi0Uk=|Chương 2504: Người sau lưng là ai? (Thượng);h8UQJwiDgpamy+9mToTXqp/MmNl9RX7ghZsse3D8Sq9krzxmy6k6OEFnWnVqEtuIsXFVVdymDfrRnTrobk8ENwcHol1EZ0Grd4JBZ+3uER0Hqu30oF9KryLOFKjBgLXmVjY7a/d5Q5G0cdf7onoPNmSJ9p9S0cKHA7Pxitxkris=|Chương 2505: Người sau lưng là ai? (Hạ);DCzpnjSGQhOcrZxvF72kdyQQqg31RRIrwzOZBsqBciLQ3z2TgEGBT5zRP29pSxWBVb41voF7/soGaIqUqhw4ogLOc1jkTq4/y3CidJn99jr6WOSzszo+b82/1HRC/WrjR73OQwxJoPhDpJ69h5fhWLDo7BwGvf46sAizTZdyptU=|Chương 2506: Hai Nhiếp Vân;aPl7b5jN5xJ3dOdhfQ22vlog0MNO/DxUfNCcayazGvNcTTrSI0p75ulQDx8MO36iAIbM8nVWdgPbPQt5lvLKJzs2vtwXd+mJkIlIC52k42HZSL3w7Cid2BXROHB9TT9HdjDByNU9PI3ou6QmdtJmhOMJq7G6gtf237OacuR9Akg=|Chương 2507: Nhiếp Vân thật giả (Thượng);sJFjsYBo0yX4HPKn/u0rKQBhl/k9a0ggf1a2qryujpmP+ELZSUam4wrLEy2SHRSs+4S4HMKIRlGEnFCgzSlHAHIfHqX8ohb45FC6wRBctE0WzGgH3ZTvDqsGeXXAVEGYCdUCFrjVdUYwXLE9KuBAQd0iKQBuUYRLGw0Jl5vhOG4=|Chương 2508: Nhiếp Vân thật giả (Trung);P04C9V4U8vGIHXSrScAizKHFFOn1M+2k8IhVVHYA0+MHrM7agLJdFVHGhnNCMy8NLkiCNCQbU6vIRvwOL+1Gh45a6RCiyVIK/FqHaD72ag0GQU6pjq7rLz9w47NS3BU/cOnvawyQGRfICy+4FTrQN3F/Ix0zdvIHBeSbk8CmwAg=|Chương 2509: Nhiếp Vân thật giả (Hạ);Ylo9TYcmHGPuVtVZ2aNuK+EdcxkpePuk5PyBxC/uqhOYbiIPriP7BKZT7/gnuGmEmeTCePCqTXjZ4/n5imUWB5HFpab52lGIUYlK7gQe4z9HcvKCCjtMS065k+IOiZA4uxP59CZNaaUc3welT3keSOJgfXao4aM4mbZjjmlc7bs=|Chương 2510: Mặt kính phân thân;UUzoPFzbdUD23HipDcnqTPRGWNNAV8OIO50knrQxirodno97qkiXMmuygHK+mmOv3NK0kvV5e/C8v/49cCvpucO3+iDCiZ0YfcA1S4SVdeiMlywWwn1hU8cMHtT7xq+eN70GitfZ1MI8355qAoE1PYHqMvcmz+GNoWu7/G6lKKA=|Chương 2511: Đánh cờ;D9tjFfuETMyRY4zCSiBbC36EGS8KZPZ+YmY1jP3RqwIZ1FyXnIg2b86cEcMRHKzMrv2XeGyXZDqVgS6uNkP1IsipcOeSiE/0idPliMTjw26zv1YUPJNnaXy+QDqNMZVlVGowclgqcJYn0JDMkwkgztilz79uMT8sbrZTq0aeQVM=|Chương 2512: Bí mật đài tế tự;Ff97iLIH3Kbuj+i/IZtx7x/KO9UNMr9QLwUk5AeJIxs8OsF0VfaBQGiggj7JTdyQsoBMjAZEA0WEF4seLyxB3bsiG63z3kOA4baZrgj8CFuW574i/nfMtKKJfAYeew+4846lTkdgoedcNKD0mJHqaCtyKnv8dhy+ZavogS1F0vQ=|Chương 2513: Nhìn ngươi mắc câu hay không;FEcEcnqEwjYnPXUwg78TWXlEZOiAWvgVT7ggHTlnAGg8iLytGIKFSTcfIMNEJi7e+32a5KV+mzNKkNOOQrb6EHyDT37mLCefDjmG87BTyPKqJx7Uj9v1oCWxZ83OGW3Zp06KzUEOWo1oCOPKzEdfVO3LejR2WD8aborXV4AtKS0=|Chương 2514: Tam thế thân;w8TWb7CSKjT3LpLYS88mmXiM1TZUbscahWj9xGy5cVSm1wMnAjfWJh3Kdf9PVG8z0H87p6Z/WRgBTeJrHj+sW7SFGPiHmRSbt1i1diX3JNznvO/sfrb6XNQBbeFqRJzitVkRYRASiZ1O+l9HOE+mo/sYGZbnnMF3BPBcVZl+ONI=|Chương 2515: Ai chém giết ai?;DbuamFglj6s4lgbSzNhZO93Zl/mo8a5sG/xg4a2BQWA4kD0lBRCqZE+PrU8Jqfz8P0u9yQmeLd0BPfgy7QigG7AMMicz/TKNX8Beei1yNHgUZ05770hS6uvA9qzboolcdg/RvkW7dEy6XRiHsAeWp46UKvmp5cT2/MRbrlwBg5s=|Chương 2516: Bại lộ;arVhR/EAa/tYxVzJK7KD6ixmMT6KryslyH2xAaC/kY5R22UDLgagC10/OCC6OXItoKYNZtFfiBE8+YXK1C5iLaBvx7Ll4u3R4YPc/sOhTCEW+XfnGgss3lgmtPzLDPP75WCz4i3ERZeQB2p+yS0MjcW2E/Lpt3CJ8/6+Tv5gYTI=|Chương 2517: Thiên vực hàn băng;o0uafBIverLNFDGpOfiLvUwMEhG82i7gsHIxWmR5L5aP+fSmVMgS/1TC7+xOMjEg71Urdlf802spJYNj0gXeFDX6/XAz7cb0bZ0d25jYoQ2g8XsC0ARpYT0L8L0Jg7jCaSGAPQl567dZT9kiZ3Ge+CYrGj44hwR0BFtCEJr7dvk=|Chương 2518: Phục thế chúa tể thần binh (Thượng);RbD8qpJS5ndv2gwL2S9koUuGFhi+ZxR894+Bki06vh/u3SYqx7H84qhFTLI/6TeB71e7AIVGdnKlargiUXIIEdgvziIU6Lacx8YVFslBsvC2i3mToQldacI4YO6IAXvVyYNdzKiSxtGoQLXfYqxuExzUdmxzMzDr6/N2ned/UAM=|Chương 2519: Phục thế chúa tể thần binh (Hạ);GDPAQGM0RXezUaIQppRuV6lrpQP0oPEKXoo+1QrOk0yhmfDdx4b9zW0HaSxOD11Rf+VdNi9xMquGHphTPSvmxC6S3NGzw8257DQO0MAt6IqDjpo2X/6JxAi8FP3Yv6zDnkgO+teK5qkTINJVDgKC3mrzvuu+8dF7xT4vSf23C74=|Chương 2520: Tự chịu diệt vong;f7tDS9wv5mDLht7IEHPu0FpFMSw8vTe5XwjRxZXopVXll9FofXV8fnALoAEpptO02WxBEi+uGZwrT05Dbzv+PquQ0ri4KAbSQdktYGebLbj/soM2cPwaOFrnByXmuenrR3A3aqY3KvmItvhZfHMIWb3fyx2A8HBvqPN6PMqfsP8=|Chương 2521: Rời khỏi hư không giới (Thượng);BemfJWT40LQeF9lQ4652wMTFPk/anm2YeD8alWp9OpyOPiV23P6RMJq40VoD5cKv1uiWuCj0Gbu+ydb4vXorCCATbYhjFFg7ezXg7espua93fXwnFb38zV0jnwxTAS22W7gR7rDNBXf4tipOL+gQ+4o5CR5evWGUEMbe3NlMQmY=|Chương 2522: Rời khỏi hư không giới (Hạ);U3NKrCXzsfpQ5CeC3uY+88g57mtHFS4IkfW5ZJaBBJVkDZRfXZV9rwvPIuxpKx4D1VIdNWX1B6+YOH2FCjNH7WCl8LwCIoyxBHMdLKqLXPr6m21+GLQEw+5HnH0sXgYF5cbrQ3HH7SM6Qnl89ss4xNogf2b9FhR+xsfn2i3CKnc=|Chương 2523: A Da Nạp Chi Tinh;ITaaYqwt35ANkrEoaaTo01Qkv3rKHq56+mWJmWEuTkLrsJ1g7JExEJksdQ7kXZdnS3jLkSL9TIrRwdklSXG2xt0s2HttAJ9n3BNN2WjsqXoxF6qVbWmgQ/NlVcQMxpW/MRp5t8TvhFh3RPe9uIQuNh4QEY2qgk42YERZkxnQfjE=|Chương 2524: Linh Nhất Các;XLlqKtyMJ+lsI3bjZM0yzMxkS+/4JaqnbvP+aZV/b/o2IVA11njYHIWk3jMKLho7YlGqrBXkss3XvqeSrBraMoEJ6pVe8c9tRNvWYQNPMtjmQuHYhUKVAJcK5zttBC/KaBC1rZpFSMU7Zr8a8bS5PaG4k2Oh9YgwZ/ps5tvpuA0=|Chương 2525: Vào cửa;8HxBg6DZtYrc6oZsfFsPuA94oZV0cgvgQ1ZylBBmVUNRnIEuCpur8ymP1OCCJ0lq2MGnzJgqIQxoBKNu0TM1QyEMEvwHwwLCgrj21HGmsVdX2iTtOx7Xcgb7cZLhk//6mf/5OPEN1xZ3RqdmJ1xm0HbT0uP0DtvqRCmykJwCFoY=|Chương 2526: Khó phân thật giả;fcI+O8/Jb+kmPkTQl88RVWOhCcAtHufT2ZyIBwNg7w9a4YafUCVFdI6tThhUN+xOBUPv4svaTL1z2zxK+0w5/TF1Tj//gplHvjpMJFLVC/yutnfqMmKubChoeeczQc4WvHndKelAfwfYJYGR+S2ftqwNRqY8YoewLKrL6FKiPh4=|Chương 2527: Các chủ Linh Nhất Các;HwCznolafil7h84NewDEph7R4K2NXmwt/cKiCHneF2UhWfev/X3c81asvVyEEl7FYjVtKgGRpJ5f1xvKi8Uy4NQesd809GSDKZbkqeDuCWX0kjQ/nVHQCP7i2HQZq8gQUqxWz/EcfI43xeoHTEOZrEOQtNfoP/s5hKalNMhZScg=|Chương 2528: Hạ thấp tư thái (Thượng);Ql8DKTEizOe4683GFmP6V/2ynNI4+SHw6egApuSWre2RxPxzIGbFnaTYMapMB1Cs+/xDAtWq2GS1mHELuiL9NiO7AHGlMyG95kqkm91wId4kiJMhkmGHDvY56O3G6IOdW+BQTOmCrFjgvl1zxapxHhHc7mRFBYk4aNSEqRUadYU=|Chương 2529: Hạ thấp tư thái (Hạ);F0IaYRzc5QHu9F4VtP4jxt8LdeqyJMQNBY//TBqddcVrDgOZh3G704CK5c/78GQ9On5jDjvp+CyQuyXxqqImw21VOWeaOCjSl8tBT9CGqFIsxAuMC6V/2L3sixKusVEikLUxops2eAbKqmaNBKylGJPllEbJ31a/IMiOJCYwFtw=|Chương 2530: Kim Linh Giáp Trùng;9u0LEFY0lW2ae8tRka6hISyq7F+gqN+8E3sjpHzbmcdkq6y/QnFplv1mLoegUJmo/OtltoySJfwEJWux7+8kthbFERvnjyVJZpFLUlxCwElkMBVWEJDYrd8EwoSDcD+z2Qdu9ZOkP2cYExq9Li43EzTEXJ/IaAw0ASgmgvvqKMQ=|Chương 2531: Mạch Qua (Thượng);7MtowVGM/wH5yaIpXnB7n04KDac1r55/1nhY9Q9NO1NO/KzJ3VlA2IF1tcQtZ8t/ovCIoy0IQbIW97C2YwKBxHJX865cJC1bTcWAnDYGMS//1zuzUzh2XYT1Y4z6t3KrGZe2OzzLIa58Vjv3GwspMA4mQOFG9mGGCs9NG+l2pPI=|Chương 2532: Mạch Qua (Hạ);jS17ppB6fHcjfIC1uADLPHAt1fj8JDsMuZG4MXZF+rlwpkZ4RL3Ki2fsWlcpLImikE//+NK9fjJpR/07SxBOMFsnlWMXgH4s9JzOZMc9N2OgQk0lB0lBL8hYwJ3BWHY2zwhK/lZW82aEWvWy7dXY0hsMNrxHaeQTvqNddS6BxeY=|Chương 2533: Truyền thụ kiếm pháp;nrHqhe8MSZTiZFOhi0caLtDksgHjDHv5z3skh6lDvFTLDbhRRie/KoMib2Ls1SESODIjvzIRsMg29f4ZGmPTKCSTh2d8TefFvlfktFgaFxpAmfuhCVPh+oVf0tfRA55fKo/P9qbcl5uxVhH0zgYIUm+XYoaytJDpmVbt2QJF/tk=|Chương 2534: Ai thua ai thắng (Thượng);4Cb7UIXF58j1f+sY/98W8Iq02+erZsR26wa2XugP9c2fci0aQhspED74FuD0Q+ZGVED/qCMvPiFi3GhSqdRc1QTVdT0b+0wuzixpB2c4MQ27tbD6haVzatPWCac1qdM6n/UqCp2Wfxv3PyElnikxGjtx0LTZ+b1lChO7WLD/S78=|Chương 2535: Ai thua ai thắng (Hạ);77vDtSCdZy5Z/xHwP+QC2Y2YWM6lZwy4oD7SSVjCrSV4ccTS/RyHwNbZhD633eo0tXhEM0MqlZXyBknFlM4FIVB/hJLyhXYqubFB9FDa0uhetBFT5uAhBuEYOj9TZxusGt+Gqwq1ucP2Y6P1UkA5gmi5KT1AnkS2OQ1alEdDCnc=|Chương 2536: Ai dám không phục? (Thượng);DVVyaMwmsuk4EN+cy3ngWZviEAKQqqQKDMAJ1gM69S++mPijsB7TzH7BVqjrQxhpzrqk5ce3JwcgwmDUEaYsHxccTWfpk+nxDw3taEmSod0UgeVIPWaVr7/mDtc99PX0vfhUGqxnP2i8hmbuVzYRi2k/JEHY7oIYtoL7sMPuMA0=|Chương 2537: Ai dám không phục? (Hạ);ndlUxAKMzyO8lUCTv2a4O5xrBKqvp99boPnEZ6cR6p9RoBpNQnJ0TrYhZarZud9YSU5OEr264p7DJethOqZX9pKy3w29udQon+FZIotjue+bKFpkwzNacYAqHP3MWp1CgjyFaBhmcNWFH+XZx2fsQ1dEJX/CtRGUY0Kx94m073o=|Chương 2538: Tình thế bắt buộc;JsIOxeqgG46TVbB2/GtAY1s1BcNtf40TsfxRP8LBIw+SWFEHp+2wp/art8XY828luusMdUAMctms4WANRXsMxa1gs4Zk1i3dE46aPYHhjDrpr3iFkt65lvpoHX4lGpSFZhfocOB2uG4C/Q+R1gGGbReg/zaGJYFGB/owXGZIdEs=|Chương 2539: Phương vương sứ giả;Wb+1pDPt1Nn0mxcXVX6NOszk8yQ0l1S7dUgGrM4zT1nHlTUtmksoDsjI712vFyJzsdk1H3e1wPESQJppURK0Z3tkC3eAbHPeckzg9sZTKZ35jisQYei8sS9rU+cdfgwxEtcEGEtARjn1p7vR+TrHGxfnMKVK0k0yw4M8ssIv6fA=|Chương 2540: Cao Dương chúa tể (Thượng);vY3L6ulK8IZSUlZ6SwbitifmjVov9eqre5D9Ov1vWsCjLRmgXEDJMi3R2tL3CJxsjB2k6AiIu0GKKdzeKUrT0ZMomorjepAYDntzgbmQONNhdQXB5d8pVCDZKi5HM7C8ODgi0W7nDAtjOKsT9BOluz+8vQ1qvHJWvjK/AA3hwOs=|Chương 2541: Cao Dương chúa tể (Hạ);1EO1tf6+NHhTZOK658SguRT58j0iTji3vnon9USXEcI+qM+RC9p1uzb0dQXvqYu0imKCid3XN+BQv1NF7bykpAxKsRJXaOJQxTXX09/icwnTovNCDKAYAEOAmBTb0ofZZTuo/8yzo8WVSFCt38PyaxED1ZNZ33hfiJ40Xa2yCvw=|Chương 2542: Vòng xoáy bạo động;tSRoZcN8uKo8pYplPlPXknE3JJdh8yTriB558aRublcOm8FDri0fSvpunYPMxy36h41TwDMBTlb9P5quUgojxByNsuwyW0MWCOgDW/B8hjDfD6lveehPNK3K8sd+OPgToymjjz0mWr9Zwl/iqpaJbaMWfwAh+6HEErpxSApOOR8=|Chương 2543: Tuyệt Mệnh Quật;k6/bXIWbuMpdeOW17n/Nj+5gLzncEIpOGsd8goH2Ki2fVXliT62Pq5KRPLMOiSUUNTSkx0IMT8CRUavyl+pKRMv/iDlECUaeTCGOo52u19YqkbpQeMioIvupmzlnqEEzrCS6wGW+2J/P2lJ6y2ZGReJp10KeRSpjc8j73T5OYuc=|Chương 2544: Bí pháp (Thượng);SF8zGs7Ogt+BL+OaoooJGpsNc3D6PuYu93ZCeonQnnb3A1RuAdL4lmEBR4VoZTt8hgs5Kwkko4QlCzLHYBqU6syNalGpCLhQbrICSU41PH5c2bFI4mXh8RMkvYHo3CDlExZwbkDsN8AkcYS/9+SRcyRp9gKpO4Bddod8Pqi3O7Q=|Chương 2545: Bí pháp (Hạ);ejWJgPQRldZ1IQ7G/JulwiPJJVCK0sQIcIFJqn4rfl8/HiEtzPtNIftDPNFc9rJ6OjzJQ1JZNwcz8WFza6yLOnh+cry/kNNNyBHycLSYn3zz57Av3Gk4FA+FLa4+slVD5nPs7VjrxyCq+nMiOkUdIoXLSzNwtG30blNhpeoyrho=|Chương 2546: Tinh Thần Kim Thiềm;VhAKVoykehINgOheApy1rcZ7agQbDJGuPBStKBkjV6nqW8Oz14V1po4lsz14NiYNPUW8+X2qAUqqCDykawJ69F30x0nKyQuGxPsD0cTBUnpX7WSTaLdfkJqbNSO13atEmfGdUy65Z4Jy0FTcCBkrhJlINqU7pjfdEX+biDoriXs=|Chương 2547: Địa Ngục Long Giải;jfFKr9jJsnSrs1g4WtCjUoU/2iqF5vJpgKxo14V0/8xIR7vCezpbKCM80hMiPsYiRDBP6YnQY3w3Pq1TDbCiXf+fafT3kcWO3nBKM3tFC2pxSufkUAT5D1mmQvp+qkhDtXgFq12HM9KyUeFByoH/oqNdZh7kCBFHw5kfw+3ztHw=|Chương 2548: Đại chương ngư;qJATF+xeI0eOzSu57cLmX21YKqkmncdRCZ0GmkiXD3YGeQQm1rjdKiuJIQL1zYmAJ4JsUm97id6C3ii1sTG04RTeLqEHZqxS9oKqti5d0+Z95bQnsipNpotIlcLT/AximCsuxkh2VAMaqEoF8Wt/C2SSDQFr8lyqs/x6mumXkdg=|Chương 2549: Bong bóng thần kỳ (Thượng);bCqrBm/5Mi+B6ctG/qWn0dBadDOpa7poNd+ubwZH3viBPu6EAYUi0lVQI/6LbbL/7PRQi16uCVwcGuB603wL0MFP/oF13KRKV1DPcMSz1P6x/gp2PfWDtrQI5OkDXiSYglQKC0wTSxDAJcRtfyzVo7Zl2M0b0qcl5QjAcpWUZh0=|Chương 2550: Bong bóng thần kỳ (Hạ);/lpPJ/RMi810rxbZXBge6LTTOTruf190IzEJjCj6VRXLWjcqujoTAEj0m+1s/m99kudhmSYZcFeEMnqitNExZvHiSKNoh5HtwJST5K/3xRx4yBFImAy5BQgNGgy5M1cJA+PYMkMjfnuq6/TegosA4ZYB+cqhYx2RtW5b1AYYxkI=|Chương 2551: Chế định kế hoạch;bwAk+aYrSc1eOpy+5MmBB4sewEOuX0WKbxju71SRpIBPUYaQynaAD3dktRMjfyFlnC4SAXFCzop/ZCDzJceMoMELiwL5M3njB/ZqT1n2u58WAPKghbueSUls5kPhigcKBvRV9Qg2SmdxFi01uLvTek6bnEAfti1qS9nonykkcAA=|Chương 2552: Chân huyết chi tinh đến tay (1);nKoaOMfy3oPZaIo83bd710BEBIgRpfanUBT+XDosmkhUTVHza53aBeURnbjeu1amC+IEIP5y8MyWQJ7dFHzQNE2o9IRj6oWjOb0mIdqsOAfEQZt6V2KzoKYFpWMpJe5OhNER8QqUr59+QEoUdc3fVfQIg2TWfckNTE01KObWcYM=|Chương 2553: Chân huyết chi tinh đến tay (2);+9vVFSVvyEY++SQmeawkil/PRrtcVqWQHJcPShIYjHc71vNe/CMuwH+BngViiZjP+ewDRgNaZdxrWXrYplIo846k2YzVxJmnpV5Y/LF4oEY4FPfYm+k8PHu8zgXOvQXP20RLmvIswS0dkKDu56HSmz1tDjAM+MtqBbl6dh+T4AM=|Chương 2554: Chân huyết chi tinh đến tay (3);KL/Wi44KlVULGTRCevJcVKsahHgTvWUQOipX/f6nVmdew3FqbkS4xGNnrlB/xKE/fvX+9hBIrG+Ja3SEtXVclG8I472xvL10wG/ardo/caJ20GM2d1Wi1rDg2eEto0XvfBSmDkM42dahbt8bbgiMt4FyQyZtyXKjiqTTjxiGsNo=|Chương 2555: Chân huyết chi tinh đến tay (4);0fXHGYDnnoxkd1vjmJCLCqJnMNLQh7tgtD4sdPLZ1JkgzU+l5OlyvDhfvIG8Y4ejrAhpFmo7dZgrYAosRHyC7O3N92pzIPV7BLp7FDPUKDFhxH60jD5JthKf/LMpd/AB/m/L0V7a0ueVTNFXaSsmyCvmyshCUnLAc36Qkn9y0qQ=|Chương 2556: Vạch mặt;QEkcoN4hwrKP4CKXTeeuwGQPrsa72vVw1EvAyjnt9cMDRybykXCG1KjYRfGU17iNNpM5I8c7aRyHmTtm4Y3pRGZm9jxTW6+0xZgnukaarRjrgupfjidyMj7gPH4A+D9upyIRaeKaFgPSXvnBJZ7fXSN3hDRFQBLgqnZQf5SQzeE=|Chương 2557: Ta còn cái thứ hai;reLvLDmV8ilCC64PR4dTHqYadq8tdiGqMjZ0SGKq7LD5FggtVc3sA6DqUq8EvZTb1xy8UAbnVk4MC9twYn27b43nYqHnzhbwQw7fiusVUj9D4n7lKFKtgPkrMWXw6ag7h95jSpPtuI0DvtCIwYEAxq+LrXmCXvEdsZNBFKz0oK4=|Chương 2558: Tuyệt Sát Vương xuất hiện;SOiBpL1M1DCbaoDBaCBhhwBdN0ETEW2qz+73ckaedHTWUZcpDNkZQhxq4TOaoFZQHoRqN8jnodpUFGM26JX0xhm//3n6059fd+bizaPrE8DsEcQFvW9rMXnKM9Cpskchh4MvgLlUUo/jeHm0npBIDWNdq9+LyzwNey95M+jKg9s=|Chương 2559: Cường giả phong vương đấu giá (Thượng);X6sxhBgnz/ZSPdWQv6k7EAzi8snp2uOaDacQ6ARmz89rW7orAxOsNefn8xgMw+3gi4W0PJ5awwPtzDZtCJKLpRRO5j2y6d2TVeOPRq13BzMhqZ1BIB6MeF/Uwuk301rE84jWcUIWAAOjbNik5IjpiEeLhdL3WTH/UiPVUa6El2E=|Chương 2560: Cường giả phong vương đấu giá (Hạ);e02y14zzi00MvwFspy0sReXk6qMSoUroJdcFJPMQ5B8LzG9wTppAchKcUAzJCOuCFIY/oGDUaD1P4VIaMwSYOyEYSfuvMU4tkjboqk1/5Nga87LQ5fK8+jKjhkyKLNCCeGaYkUYub5mBkL5cjE23gyCyO9sXK2a63Ob037ttbLk=|Chương 2561: Dọa đi;R40dmgsSV7QdfmI6FWGc1IlRHCJEN/qAvhAg2wxvUqNzWIYeUI71B3Nqvryc7vjhLPyAXgwurNYJjG7VOc01yvDOAgWYjBKBv3LdUyLxLzUpo8cg66hLvoRmyLTjkaBvpII4DmI2KwnhRR++ywS1Gvpu4AoF3VQ6cNwUuMHcJFo=|Chương 2562: Luyện hóa phong vương thần binh (Thượng);KP1AmTITH6VIHuuEtzWut3VBUKW3+WmcRFSNJw8s3gg7kL7kerClCHdgkA6JOAwWu79zOPuizedpKil4pzzXRr759zfLwKIi2n2KEGVcn1wqpPpc4M1ne97mXK3JlURQwFg90dIJfGnNT8zoARpnNScof72G3ZxDmhBuKfGWVN0=|Chương 2563: Luyện hóa phong vương thần binh (Trung);pFoL8IrGKluxJ1sPxY4RzsIiFvft63UyUdtGsQIV7R09F0Aa6gYSuNOA4lCQP7IWQXyjDeGHFKbR8jG90t1SeR+wYGWhh7eRrxKTtPhYgaxCOg4h+vlkCd5Wyhup3+RhzNVhuJbl2WUuGkq2i4h78fPARnUxtL0vxeAC3Qfe0Eg=|Chương 2564: Luyện hóa phong vương thần binh (Hạ);iGY/Hcnvc73eAquRiCtozB9go3FPevq/eVB5qPgC/RkpgiQma9trWFNkr4owEhrOsZgZZJekJb5unYwHyTexKges2H86InkGB5LK+9rNrK3dlosJ1Nlczn66C6Ld5IDarlD4fShtl/niKHePatlxulojfq3+qm8pd8y53vgZoSQ=|Chương 2565: Cơ hội không thể mất;EQZLuTeTey5jZrE+riLBdrw/cqi3blsJWet+RgWfB6bYikoqGsUOziKdysCjt2hgx/SAN+TKzKYE1ldyXmTyeTCShy6iDxsXLDYB5XsanTF90FgicuwRH2czxqNmAn3Sq4ka3a2RMedlV1WqQxr1RoUIcgrCppvU4wcRbj/VmoI=|Chương 2566: Lại về Cửu Thiên thế giới (Thượng);rxyaVeCR9Hyq51n3tF2hY4vAgWW3we0UkNU7ubExlM4qPUYIVsClARHipBnu7H2dVjFzr1nQZfQgGxJWFEDes0l4G6f31o9Om1fnYgrHLJ785sTSL2f2QC6sZGi36icaXdcP51B/3blhqqsCpNAumYpmw8ERu8CZY6fpsd2pf7E=|Chương 2567: Lại về Cửu Thiên thế giới (Hạ);6jIlnJmTGOxnSJqhcFwSyoIm5OLGRWCNATvIhubbu3m8CoI/+/yyg4XlExKElu2mFm6ldz47VmLGSJ7sKzCnPqkVKw595oN+PpXOPqYz/OajCwhJHLcNuwivk3Uyc96MrdPAM+RDSuhqLQB2vSdsAS4QKqX9PkxX+kPyaUjQFOc=|Chương 2568: Trần Lạc Dung;J7kP1icNjAS5LvpP3oXBAqeyNhJyfm9zIAxEmwKOQmCTmn+kGElbORQVJqd58sfuIvNmHe8XwB+GPMGCEw9WSFTegRhlM3zAFYtiXqdL/t04hefRSkMqkpykXUacneOjl+e7TQJykZOTp82wjYnCRSPKLSKNAyHmXtcMrHByg/c=|Chương 2569: Kim Linh tiên tử (Tthượng);UpukWfcRXzAIUXlmFwq7hay9sBC48x6xI4YH3PybsWDmjQDrKjK6dbanrrqzcpNzVwUfFowQ9rgWqX/R/Ef5dNetyzjlg35uot4c3ch8LoJnKYgIFcWmnyAEHKNHkjII0SFb9+sZupH112CqYZhhYB+ZhTA8e5GtpUAs++QOl1I=|Chương 2570: Kim Linh tiên tử (Hạ);gz7jDztiMPqzFjtg3S68SvrZUYrZ78tcKdDMmToXewlThLq/m8xuCG/fflEkY69OL5SWKRb02NENHBmt/2TZSJRpLv4O7//pc7/cWMADKSmLq9D0U+JUz1+dTGAz/RKMVx1xy85yr4L4Du9ncBOwuU2ArPf4w5yXfiGna7IiC6Y=|Chương 2571: Tin tức khiến cho người ta giật mình kinh hãi;g1Ui6xxbfrWabJTy1j2NmeTnsNPrfjf0l1ZSki8V4QBdrIRPZR/cCgH3bDNnQk1+6tAkkDZr/TUv1OaikopTo+BkgPdJeoUFyQUI4boQFArEhjbhAhvng5eoP/9bSntYDty+B4uOeUeLz+EyvOby99FnZHgPzKMUUVbzpxAU4XE=|Chương 2572: Lấy đi Kim Linh Ngân Sa (Thượng);mM9GL7AZJGAZbdWYDc5yxOmTOF0DZY04N3Iocvi/pzAYhiYgRC7NoOG3mj7J3XvLdMYWZK4m6/yJFksK+s9yNz8tD36Yw6tTbWkZP3TVPVz7oy5CaLcOIC3bp/+No/EL3BE+IXlvvG8KBSnBmi91VuCm4C5wZuGdztfa1zW88kY=|Chương 2573: Lấy đi Kim Linh Ngân Sa (Trung);dF8KbrHLW3mvIMqF8IwuoUBHTJLJjyViDNLsRJctUJz4Ok7UjyxJctCMaUqSBJs5AN7evqDPXCmJUInN8hZMSuN80ST3xDGsFChy5OFiZC6Qmb+L4hbmGS2VenjUHL5RM21Rbm7ZmZeDWQe/KJAumkSze7jrOl9n8t7gv0NXBWw=|Chương 2574: Lấy đi Kim Linh Ngân Sa (Hạ);xssdG53nf3fPRJxRJPqRmKHeEjD7aexgtbUWiuTHQFUESKn25Q0/w2MUnl2sM15GuPsznrxSYYtIciXkkLW2Z8oMa+Sl+jnMIAaR4kkgymgYlZOIS8jd3k0iIKqieX4PO/N06QoV2HZbY4Wfb6abZabORp01CPbJDPfW+us6zPM=|Chương 2575: Chuyện này đơn giản;5JHkJYQ3x6iIuUX7i4hBh+0QCDsHgo1e74wFrQEIJ+XU6+ITIvBWr5gtk8ui67DZOwgNWnJPel/wQxZd91XhlAQ9wjMeinfbzlPnKljy0IPmXGTB6pmq5RKohiOk41tazp3LfkReugPsjdBBwCxeY52rnr6IGGwPYK5FTSNF0uA=|Chương 2576: Tác dụng của Tứ Phương đỉnh (Thượng);K0++OFipaxplXYyp2zPvRtTeT8UOQwJovXqTmGFhEblrebdxk2/OItWnTh5GC5MJPgpQCY8HwtXNx9GIQwoFa7DKITTEKxVhsYrq84kjLyIvTZVzqKhaQPG5mYILXKoPYq6H1jRRZ+H7bClMmM2l60CSmFiX9MYAUCSGnfbX5/U=|Chương 2577: Tác dụng của Tứ Phương đỉnh (Hạ);llb90CMKyTglGXs8jWMPQvQC/OupqjrIMrtvLJpcLpxsaEk8ThicWZ6vZEJSQauUhHcPpCzDiKm1u6qp3dBvKSzlpjgpgJkMlA4bgEeeiPkDcOCwNTm7jjt3FjJI7aaPOWCbVCQ27pCP3wlwPBkIbDR1fB9M5kF2cXL0r1uSZFk=|Chương 2578: Hoạch định kế hoạch;ta6ylgnR4DQtNZjCDDbT93DmgdLY3pyQ04V02ZrvNXljjAd2KhRa609YqWYlSs6+FJoUq2YPfdp0x+Gw0efuXxQrVuodHS+0SkMfpHyqhwoOKy845J+mfiVhaApuLQ8UAi4EMQoBNEcr0q6hD7QR+CgdB/9PTeW+gNez2N9i27o=|Chương 2579: Huyễn Cách thống lĩnh (Thượng);JN1hHLafvDxXDDFmWaqueyL8AqDJJV9R0tG/42ofpEAFGQxFKk6JOJl5HzDx1wVEmhNRB+b1TJpRedJg6aLho1kO4njF/8w7OfNDuaL1x+g9uIEtJtgL/hZyO2J4h1leIavHMon8QQBacmIjLC35w5rB0swSnytkyGMJ86XhvSU=|Chương 2580: Huyễn Cách thống lĩnh (Hạ);muOnsjSJHGN42zr7VWm9XHwIZD/YnPCuh+a3oBbAJkufIT49+CYfl7MDmAoCKsFRdrSJ+aRJ5/K9mTG6atZUoogjHKqSrE6XfYa9OR8UtDsaJxP1X0mGj7o3kInJM5VkMb4qK/v3j0jwlsCTnVIrzODrSfcfuL/XULd4NHgIQo8=|Chương 2581: Thời Không nhuyễn trùng (Thượng);ERaFp8JetoiYqV9JbFv7V9UqRuDEc3XLn3dfjuqwCpoSdhocQCWbP0o3awhr525AaqibTHQtyNkVq912hRnDQ4JTRKmKNgVfVWy0RLvrS6oxnm0vjvv9MdNvyzc+wqnhj2HaMBHvTmsRhmksZjLovBBIuJKlTOheihR4CVK1U88=|Chương 2582: Thời Không nhuyễn trùng (Hạ);nQqH9+/tXOaTFYCTgJ0ExR1jm63RMIGce8tbr+OjD2sQNFC7/d8pj68RMzgnl/SHcACsvpj0GudOaZ9CEV2bdySd+5mJlAPIe7/Mo9UHKHKCPye2LZw79DivCT/oC5ibyEcG/eKbuaPolpsSIQApDNtn0XFQdOdIdi4h7aC95KU=|Chương 2583: Sâm Tùng (Thượng);m31pLmYVIBshVYHujW6EKQyhn3sFf+YRw4OT3NRbx9lwrw8Kmoni4kRacXSDMe32TZOvvyDZaeUWWi3e7fZ14nvy9KkGUtDciaaR3C36xYQFv3IbwBKJ9Zdoa74fLnnLAXrG4RhUxJb/pYDdF/QbvQ8aRCUl5iQLstXQ2cJKNOs=|Chương 2584: Sâm Tùng (Hạ);uzVirte91WHGWBh+6kTkY7Dg5Y0POyu0TchNypYeDpxYvqjSTL5ddmWycQ5/AjwPBAM2wM27CgAUhsvAAoqk29Hyq71VbBhK2SCIO19jEvntWJaf3kSnxQxaWBSXEv62cEZ24GgvsD8dyDaZZe34FUbupQglq3IgA9QJxYMCS/c=|Chương 2585: Ba đại thiên tài;1n6O8SzQUdxNvRW0o/VYgc0QXJDvDZS4FQ7wo07gEtJj8AuJyYSYAR4uEBL5ZJyLTDiDuIcWLZinSyBEnQjdhunrqpd3yOUj82ZG9J4R2DUpwn5Y4c0BC09fx7UAmPw13nc3wiT4Iq6KlwMoynhPdKhuudq16eclIhMaOatq204=|Chương 2586: Nổi danh (1);2vVGCI1gd+IHzymFPYblqOR+Tm98FQXeF1P8pXrV2sj+9gk7cbaoQT6XBqsXKHV8TUpZQ0lyH9PJXqNJRa9ZWTJfGTkuk3Igfk5HcZqrOeWSpqpUzFIXAebK56yGkBtyTtnI9tGL7yzmS5j3Gtgy2BxVdb3oW4OHDvov3FpK1u4=|Chương 2587: Nổi danh (2);dgttBky1J99Cw3ovm5t+q3BG+gojyN1KU42apqN+wHXSW06cuWVI+QiLV3DFJbfOfvui7/biW17fMaH5vtusiB0jnqNZJmH5DnPGqix4rFfE9HmbrAGyNULWrtccAe5KQYVKTE3L7UJnG2J4hb7T5ZehxiyYSUSMZvtuRMgD8vs=|Chương 2588: Nổi danh (3);E3Rt3ZS/ySX8xd7+DEkwXTSxCD6P9k06z2sQ4RVRC3EOc4rTR3QNBMUQz2FWHC0uObfaVzTHWaWS7bxMsePwoAwIq5bE/6ATXddG3bHtYxK9EOE44NU2Catr/ulaxJmw5RSIn3xvvLoL1nuVgaHnpAyytrhOuKFRh3h4N9l2zos=|Chương 2589: Nổi danh (4);ARiZmJVjvPXar/aqLbiiMEcRpryULr8h5BodhNPbsrtwglxKDXUDBkdREe4/4o5XMwI6dy79iYQq9LGsbniyuu1dlfEnaXHt1HuDr6lq2v0RuhCWgyrmrBednKaTA57kNVY8ZOXZSIv27veiNrkPiDyFN1AwRzg8DpGseUdXkPY=|Chương 2590: Tật Phong cốc;Bdd4li2le0oMjhbQBBnkNyEqSAbm/PjhlRX+GgNZpmRdjJ4OcRZXYR9S3JX60glYQLI65qfGsZJhY+9bQnYoFjlGk7Ze5arDRPvl+WuN7nMFjrGy0blw/4LN7q+3ma6CUmznjOsHQObFB02yDxXjMDFEET199tbjm4PtPr8ynL8=|Chương 2591: Phí Du Hà (Thượng);exIvXWCkEcS4AwNNj9bTMPuk2Lo15dt+xuRme/roVhF45U+QWjkJI/roRYJl7oYLLnUG/veq82jnAEr6Vcq/D8yXo++xXzzEfAeAf0f9axRPv9dWvRzPLEDgKU+ZM4N1SYIb/QwHmwvT7Sr3g5hsqcBzQlONeQtjEwwroy6TelM=|Chương 2592: Phí Du Hà (Hạ);QrW6w2HY2EljZ7Tm2PwfM0HakHYpSpDzjG6Menpt5HL3ZCZPAuVAkHYj0JCYsSfBIhM/xvCx43GIR8HMbz5kagj+MECaFw0ksBtEeB/8W8tH40DxZ9O9vpWaAjyzkosVKLEXp3eNkC9XcLUUQikMLMdwwuyPmBE1gFqMErmopiM=|Chương 2593: Qua sông;lLtPD7s/huHT0WlAivGzVyqSkNGrN5MoRG4YfIc+6m+dSebK/Xu0WQLg2bAEfY7kyVLRdoaVi97ApOV0UXeuARGYvlN/WV5DI0sWV9r1Nu1378krtYFrvehhGRdryHYD6ekw6EUfnYaJsLFI7jqe/aS8WsLMUtt7cEGDzGwwl38=|Chương 2594: Vòng xoáy (Thượng);8tH0n8VdDOrMzAdwewwHVALorNSMwuEhR+2rwKLLSKnqAgQMeJQP0YF3XGV0DQw6ssfSEPIv03S91t9zEkdVdYk7eiJVs7RHnwhOsfvg/ixranzKPxhDQBq40tnyHAeeA5aR97LFZtlDfqUFldFq4OU1kBGG5D6d99xXqhdrruo=|Chương 2595: Vòng xoáy (Hạ);y6raeHCQ/ulNklSHhRvBj1nlN1tcr1X1WCrsxDY4CAx8InAcBol4ZM+wmMYJpFDP8FgvRLiQlb/pwC8nXc8brY/jiopz71HIFJwsSJSv/8NTXtCYEZqgMkV6NnnaZbnkxGyXPC1qwZcA9Pb6e1DEtCFLLqY0eQPG2990mEdB3BY=|Chương 2596: Lôi điện hải;0oMHJEc+99ljQaqcSYWvKRWZ6eMdENXvUUXD82Bf0D0pbrdM+chor4FRnLHYcYGckSXjTVqzi1dR52DdEzgnD5eTVUIvBEsDANJIBVdTAcv3erQgsWOL+yxvsaWuAjQAn6AHnSVYHQsfLoXkA9gO/pK5hJ2ZnKs4nhcplPlv5vo=|Chương 2597: Nghĩ ra biện pháp;hDdheRPmYmhxQAOAb/xoCp7vNVbS4xZd7boyPJLMbCNTPcaI+dByFiC+3xZ7yAKcrasVMIxdvHhOTuVgPeu7SWhx0ChV4xcAJGMeRec00Imwqea8pixqk36YoQq1TnGUZ/yOQN8wyM8Do3rruGEHunoggOhUkut3vsgfNWz45kw=|Chương 2598: Tiến vào lôi hải (Thượng);JEN17pKFK/L8b3FaO89+pNe45PY/EgfuUWv4Mpj4m0Y7g9Er5ULdzXB72pPAUEhkgfE0s0iy4QP2PMQ3PrRBEkwIKE+RW+UaG82AxnsOfXwQRfxusa1n50bhSSwo7yv0fF1YJP7GTzUOGSO7RMDmBUknjSxQ3J63MPBx7mept2w=|Chương 2599: Tiến vào lôi hải (Hạ);F0ErUhBwmGNZZeMa799pm9H1rbuIvV13NGCTvLx7SggrlyF8ijGfx5AIwwtZ0jcqfCgi6A+DYaxEJ530PN2c7HELJrS8FWTTrIbwAzaXCfvojW7SeD6zpWlYDou744HAvht8tpTtkJltlXIiwmwUpeRZ208D3LkoIIVy3LrG2kg=|Chương 2600: Thông qua (Thượng);eqf3W4k0C4hJoUjJWAkIuUrrqRE/NnM8xBBjU+DeW1LGxOjirzeIEdK7xq6eYH1Y30OoIknquHdBEvLC/eWSDh0Ga2h1JpKZAkt9HHlZyFAZf5LkZ7BARbc9eLpdR5Tl1yfzpsG7vv4TrOmQtD6Uis9DJ2beB3axQKQCJ0haS18=|Chương 2601: Thông qua (Hạ);dRf9fLQZzm4iql0eJI1MbQTd2YswfSB0jdjyad88WCdiqz+elQsWmZMRCwDoVxqduZJcH+HQofhPP958idRPedNAFDwTvR1zCo1mXAhjv2vvAfo46MwRvQ3aZW3v5YCeGxy9ZrQXCbngiN+6BZjobIKZ83VHrX7qR9VA+CATXDU=|Chương 2602: Sâm La Viện;9C41wKnVdX0VHBkmH0PaISPClm0/BMmWXNk5DDyncYAZPYYt8+DBH9Q33Xv/7MbzY8JNlPEaQTDrRpnEYtTOwmz6HrwYH+MGAggn0SF+bOPDhx4D/JwLqY3odBsdT56C07NKsfzYxSnh1cqzh9lTDvASlRV0Uf0ux5jy5GtP7ms=|Chương 2603: Yến Huy Đại thống lĩnh (Thượng);MKlQs9x9dA/a2ZMrgRr+H6dZNiR+JZQ6lxNk1IflLBC47Gs7D4RJBPPhYL/lHYttLwVpFfKaGEF4O7t/EpNr5nR5CI1VP8AF02miHz48Er6DQlmx8OoYxBfHZPupUjVFkxUXRbgNLkG8wQWniNV8j0dEu4TTQmmB+e5T4BeTQfY=|Chương 2604: Yến Huy Đại thống lĩnh (Hạ);pTL4Wg+eDKMeIErJDJXTlyH3zwpX2uObsoLPZBTF4Z1VHDxmSobPY6yRmMQENjE5I6HFunkyLKJ5HuWZNCOZgKyMOuvmje+sv9h/HB72/23QhqQJJmsPAucZS+WgWF989Q7tXjPjd1sUWvnT2yuh/cSjw1dVECJLPTTTXRI4IZ4=|Chương 2605: Khôi lỗi mạnh nhất (1);K0INqeQZahKdyxroxlV6GcIAVjJ2PQBSJaQtz+ZoazFXiLn2v7vhqvZuAKYs7GV4lXfljzqPHYcksQ5VYFLI1G7R7YsC5M18alF9newlUIYl3kcBimW9zerp46CLwJEpUWCx00zkXnUIqtMFx/Rtg4N9A7ig9AR1KsD9IouE1sU=|Chương 2606: Khôi lỗi mạnh nhất (2);1tsVXZ8JRgg+Y8bfgvCa+NROvhiT43u3HUqJfAGRinyo7FQseV3Csz7Fl34fUt7RJurOFbzMNyCm6Ro5a2KdfThGieJzpiOLJIXO/vtJspD2lIp5V+3A3UjRAv3YUT9rDOP6L0ofAqCYNXo8Yr6t66Nm5lmZ9+WzLP/Iie0F8SU=|Chương 2607: Khôi lỗi mạnh nhất (3);n3gumXA2mKIUG3HIK0576vxknH+9xTwX+kVo6vcIx7dV/sa5P/eDrw9O4Q31PG5cIr3rekgPvw6pEJswMWsUTmWKTINvmABkCTPjgwhqNByW3mGTlSPF0+zFbWlqYvNhT5JjhVkopTiiFtR9A2ZRgeCIapXVIcFXHlEGN5K8uB0=|Chương 2608: Khôi lỗi mạnh nhất (4);bwun1vEvct3kUP91CX+e/p1dYiSCaBbeOghTNJYO/pCUVX5ILx6dtDT7OdL+Ly5RgHHNSBAaGv2H0Qvk5p2t6hE3E3EM7VR+XT1QZHqeJGcGnZSWh03C4N0acpKgUeCDnYkJ+4pezvL183q51mGkFpgOMC17d20hc4CiVyHE25M=|Chương 2609: Chúa Tể nhiều như chó;ujvQ5DmAoihc8gFAQcAHMXkLKy010hUz70SthUcbkUxXlSGkBi8naPilVmFeKr9/ylFuaKQiMu9DFKJL36ufyH/xGRXl7H/3R9NoQsLB3uTdZDvOEodl+JWqfYdBiH09GNgyfP1ODui48gpqQX+6FVNhFK5imJ89IJagdLyAc1Q=|Chương 2610: Hỗn Độn Hàn tinh tới tay;ETbTqNeekN8EhIjYPcv3EUTiETurs1oFkiPa2Cot9FtcXQZMC4lYDm70BQOS/Cvz1iPM3jiAaZ+zUsbwbHdXKalzUoKVYP6/2qC0gwRF7TiNS45aZUzyIOHjhPmi725wEij876VB05MJ1uOIGqXMEy+gbU5MSY9fcWmoRDCHFac=|Chương 2611: Thời gian gia tốc (thượng);jOifkwKFI1W89eX9wAHZpWks1ppneBGY24cCKtVHSCMKVQGvBCYd+eg60hT76O38jyNZfv5Rh4j3sVQhry2vaefvjQhOj0rlsvKPnPKVn9PMqbr0uzEDp80WAbkL0I/0kw2aIbdygI3ONRxKak9WllpUpLsD0VOFq5wN0p7U7K8=|Chương 2612: Thời gian gia tốc (Trung);+X62fu27DNkodUI8Qei6l6APlbyauGmZbwNIIt7PlnITEbPCn+JiPRqfZkH61ZTrEkfaBPNdXpCoTmu9MPhqh9bTkF9bGSZQqAMRPjPL6w6AcRGdonhdlMSrpuJpaj8+f6LOWDgveJaKdxCho9jvHViTivf721Dq2ZWWvKf/1BY=|Chương 2613: Thời gian gia tốc (Hạ);VnfUzwODDA78v9Oeo4LupU7gWLkgyPzHHggM2vCR9vpJl+e1S2sKlVAaEgjxJWmyXkBXHFn1fG/pd45mxz5bRDcGUrIatj5Qpwn1DqdAYoG62dWK4/k/wVoCn2v8L1K5Yin4dFjSC/vyphUMkgH5nt2z1vL7STjfmNN2K+I1CSE=|Chương 2614: Thuấn di;OoR8A9iW+P/Mqg3qXLtZN+u/omdmjxcE2UZwzCkrdg4O8safKiBFIMhfpwEf6k+2W4iOpx4gsvmAFcYbfa+TgSD5SyJ2NGkIF7PM+GsB06pKAIUDWNueL9JHuIRRuQqr6s1LPfP3zwdY+m0rObPwWn5s4k3CNf5f4bMCqXH4FuA=|Chương 2615: Tu La bổ thiên trận (Thượng);1pWrztc4cNHbZVyC93V452kyeWoUviLQ2Acp4xtgS9q+CKKYY3fFSm4AsuBZAqTi/MMGtodTM9I93gr6ss6g9+RWUoTUxL4N3DWkT8t7Tn4c7acCCkilS39oMvRgzvCpDc1ccgpww7r3GSu2sm19f1WWv0RyIdjTyJzfkoYt6PA=|Chương 2616: Tu La bổ thiên trận (Hạ);F/E20+oCsgtGSgf5vgGSEFOn6FBuJAxtL4teUUoUl6uNBW8TzgQEZcTtQbcIE4o54UwwqN+a4Dirqt0PAnFCIalkb4hePmlXE1QnBQWBCm9ScXDEjH8vRx9EbkG/iV6EPs8C7oR9siiSNgR1rqSkDigdUVrKSBjKwJvtIPCjZdc=|Chương 2617: Mông Tử;Wc8q0Tu+MeN33S4Lc4YReD1zYrZeJ4YfU9snLuWgXU5ZrVdkI5gpSryvOLUFW+SBGDlMMU9pKdnaWeGB0TJ6crc/1zJZOXeolEkuo+ezzs+X/VmGqHgkDuYETYxYFJYDAJrclKc4LJYOlTAFlkqSEPSPoHkBT0t6worcWwxdrjA=|Chương 2618: Thi thể Chúa Tể Tu La thế giới (Thượng);R/Swry2GZVPTfI8ck3/BDS6AhxvU2RkPjtFVwL+rYBE500aZEtR/2lCXYsR1V5pW0234zQPu5EP1GO/l2TcyJhoJzCb7YiJFZ+/ovc4dQvgCVlOk97Nkx1BrAb0GA9tARJv0j0QUMObM7BIzkvJl9No3E1AoS9zffotUMAWKgNI=|Chương 2619: Thi thể Chúa Tể Tu La thế giới (Hạ);EzEge5IOvb97106MkUvOSLoKaKdEGZNLvflEKCV+VTygIeKM440dW3wqhur12TaCNdvg4jhOsk0eM5xBUGBhWR/Q1ftSyD1Z2C/u52NU4y2Eg0pa74bAM9UJS21fnwZt52k2i4pT/c/m8EamANO0Wk+ssvj9uMnDl9q+L7gEGlg=|Chương 2620: Tu La Vương sáng chế;xHTz58tH+O3XhhHiYqyi8LrXaOQNBJ0BDi0o7zuLcB1XucypnJzVUgpzS5SCqD8yAJI1hkEZs+RCuYtOm2oy9X2EcmJekDcPAVciPaIID4FhXLaixgBFzC84zHT2VZmMOLy6o/e95MZLMO97pNQrKNCNj1h5l0WLHqoY+lw3NYw=|Chương 2621: A Dục Vương đã xảy ra chuyện (Thượng);UbkmKq4voVaQonYUKwnRYEw7eSUrHvgqVhX/ap4wymUi/U2MSOkBFmFLR3XmL+YMBvSZCH/pUp5EM2p++MjW0VezIJnfvHs0F50LYOxmByoV7XmwjByicUzyb3MyxmweRpJHnrJP8nS5HRD3FYP1f2cMfhtjZ2+xvKwMI804l7c=|Chương 2622: A Dục Vương đã xảy ra chuyện (Hạ);MvnUSsAGfKc5tmeaW6XtOw27kc9jXQipbouvandCdDvvgr+m3jU2yM+vVG+sa6Jds+91Xatxt8ntmP50C7/ABWa8gxgYsPhpqMrrplxxjUdX7tQFzuQ38xwi4gUJyDwzB6OAXelZCsotVZshdv5WZPlFxiHpjnZarOg6kDCSixA=|Chương 2623: Tà Nguyệt Chí Tôn vực sụp đổ (Thượng);bXJ/tlKkIoTClOtJwvZ1rY/0Vt0mUgmeOOz4+XfFXyxY2IHb8dXM5GHEPc9ig4iQ585ElIm0/OoY1blNcvdj1JcViXXyKbO6jMMELniJcYXbgbwiiNMdQG7OcFT6jd6RDV1LqQgDEsa4nogfAa70QYfTus1eaFe3FbbVRHQ8Jbk=|Chương 2624: Tà Nguyệt Chí Tôn vực sụp đổ (Hạ);xplfHzNqxNOxQc/0vV2X4s1R7H3cvRLib8VGbvUh7fLtIt3EJ69aJkPEZuYNeXwqpIr1otQRPoQHCAevmNoKu11ZtFz0cEyXO/UbBIkpQ+IvYVp4OqW9bjDfImAW6k/iqdenhl/DZccH3I/7/sq5bR0tvktUdF098s12cb5Qnf4=|Chương 2625: Bại lộ (Thượng);nlz0NNgd68QiBB5RRgqFLkD8gqdqF/z4LonL5jtZ16CGSHYHXWDKEwKNF9HO8i9Wk8+jNbHw42uEJR1wNpwFfdAp0khE+yEB4HdA25qUQ8/8XXe7jECCYGYuVq4eyCWzs5zOAELfsIcOvmDlZ2bwFFdHhYPVbVUhmR06Ie4mK6c=|Chương 2626: Bại lộ (Hạ);qjbbfqf+6qHt94pF/bWW6lbKHTLaJwqMlgC3/9T+h4Wl/MnSWudFoZ+RuECo+5hZvOXrHKciY6785xeo6JbGBmIEfwI7bpiJEeBn3JEDty8DG+15RYfqZAEChz3W4OTvv4lBx96gu3zC4Fy38u2h/MxIp2zNL6HTD/cokPcXGAU=|Chương 2627: Đi tìm Tu La vương;aSp54z0Lq13DwrtgnZF1e+syA+Z0KjGhDIuUa5GTRBO1TbUndWSPD+U5JxIo9SULOMUcLKYKD1hV/CCCICv8M/sq9hrVIROYgNpDMmL2WPLbwsIFjsH0PNnf/QMcmctv2rpgPjaJ7w6+epCWNydlBm0vt1oGk4AnDYoW6BeXncE=|Chương 2628: Sương mù;qubLjLFHivs3NTUNRWY9sWLwaU38xhKBy2mY0D3J8g3Ztg4+7xNFZ70+dLoASBOTldcEHxJ3nrvQkH+FxJT2czgnGQv8yxbnwY1heUSQqN5jY8d7yNuYDC7L9HAqDdHtc7Hhh5fyI1cV9PdhMoL9ZG8ZSDIVIibrAf/ff83HtuU=|Chương 2629: Phong ấn (Thượng);evVxacEcrv15bK4fSL5q1sYD2gXW4e9+GieOzA90/fiuH9L2BmNZlLlwJ3IkrBS5LjiTTpedNjVYuyj5Gfd/W1Juw1E9k5tSexmDAXrV00NAPZSTAnFaCBUK/NJS0OnkkqfKcceP7zDeHrEyeDlS0qLua/8qACiqcKZenVGP0X0=|Chương 2630: Phong ấn (Hạ);nEd/2sOYmw0ZBzwWRwbtqhuM6Q7Eixh8Iv5re1VTX5gf8kAybVghEq+2wQNCNGVCTalYjK/KGhRqGTIZ5K6DAwEpwUlQlCO0ptClZAKKCRX7u1010/xJSt+cxEs++4vXNt7QSpfa8h7/jqw7gmLfOcOwx86hyez3DaKxmzEXPH0=|Chương 2631: Tín niệm và sự kiên trì (Thượng);eNLemPrKq5egPbRSTXMz5D3a0ZjAelS0mD62dj8My1ehN66KO0CBIKPjmQe5HoWOZTUKc6IhSkrKXpt5dkxW78vuFWb8aS6GmBNHMuo8XUV1KPAvSlkEQx5L5BbOp1Xm8h8adoiUku7jAPQK+Cxw/IGhjp2U3Q1EQ74OwUCHx7U=|Chương 2632: Tín niệm và sự kiên trì (Hạ);nPH4JhHnhGnNFfTMs1elf461srUEXgvQUnrWqE8ZFX3m9DqWMlmvIucrflNB9lpG5PtP0G4FN24HhJDtBCQHJMoZ/1TPrb8SJKMJI+D1+zDUzuRFB7Z2jQKaPIWSQunPNCni5Z+kubEm51MLzeHlZwI8PmI14aDI/moz4UnNkRQ=|Chương 2633: Chuyện cũ ức vạn năm trước (1);Ht/jZzeJy0RiFen9FGQjLTj8ptpYQlUExcf1UH58V/rIz8agnC+CdRganYLzgJr5P/kVuV6grzCTYNzakN0vrs2Gf3z4fUL52uQFzq5c5HIRt2vni77VoAIBfMIS3wKbTwMOFryEkHpMT4zzeU63SgB0H4W/x35rT7V4aRdqHZw=|Chương 2634: Chuyện cũ ức vạn năm trước (2);HZO3VR3vBxnBIYvKnxpAKSb+wciSGIL8I7cGQcb8o6ENsGbRcJaeHqpLArjtdYdFHe32MgBPq2pJE+CJWbbXUruKtha+JF7xxKBwkzlWLyE1kGqcwAGubVIOWr15RjfcNq3gOAUzyJTO7i1HrEYG7iaRGtycNHVNQfsaKmus0I0=|Chương 2635: Chuyện cũ ức vạn năm trước (3);oHI4983MQeudOpFj8VDFxyP3u1le2vf7OA4MHUobIKdqP5bE7zYE7JywLzqTy60mMw9r2dplKgFWwWp2sBbyLRnIqFD1wy0Vi6J2MDbF5adEvVMlbmjEmZzPmWe4IJXStc9r4erD8lQTKLmNd7mer0ImMSmmT00HOOLtBuzX0s8=|Chương 2636: Chuyện cũ ức vạn năm trước (4);3NwNFgH8Ax1mX1rmxKZOGmzMXScYZtb7S0HfYSdnTfIfKOMCBXsoidggkvoMkFT0IhodwjoxL2w9GVlwaXxuvsIe10FXjRPHbDbzXsOZ+Fq9BeqS+hT9BJ7Xu/VBY+9N03y73WAcNCsDjFjAGBcV4dCd7rlXUHPK0aJS4fKxo9Q=|Chương 2637: Chuyện cũ ức vạn năm trước (5);GCSJv8akK3z1GVuYmyuxClEWcl/t/ANKqgGisV5aqhHcP0Jgz5jy8lf5XIvHuO4O9BwXJz1rs5U7uvUQhMr59xZBrt2YJwJUjr2+SAIV0wguovBg3xcGHYeaPDHvXF9u92yPIr/KdsHo9nOghwDfbZRbEvnD2XO30io8GfBV4aE=|Chương 2638: Ai là vương giả thiên vị? (1);VUnbQT4he1g4sXpGR/EF4sbhS92pHuo510+98y91+ewcjQhkXBUsx1J3BMTxEwzrwNAP+IykPvGOOGxib13T6xOUKX1b98ZDpFKimJqFpizAYr3tArNflKOvcg//y9v08h3gvRvzy/I8/92i44I+h3dkQmlCeAcJ7W7UFDDdYsk=|Chương 2639: Ai là vương giả thiên vị? (2);h9THhdzfl++Y4uGt+LPc4j6wSVMe8yXIoeSUUyXGE73gHpU3s+B3+QqvIf+aGxPxcLNCRs10YSoii7xxip4eQiJuAcqA+vAdXXBVPk5ydvQw8wA1KfmM0E3jGjV0EZHUgRGMTkhi7WPKAionXNhog5O1SaxR6iMJeARo9lrWxKE=|Chương 2640: Ai là vương giả thiên vị? (3);mJOObpvE3M59KnXap+Ra7FAtmI1WlXNw1LZldA3UJ6+q00o1ddQTWQ5HEbt/wGhyLrNJxq+Xy0scz9kdml30uTRDTvN6+4DkN4XSMjWSqqhs6maK/3GX0CxTNb00hTlZz6pUZIWZiBLCFyi0pEO3rogOwH0op99yCALFsj0dthg=|Chương 2641: Ai là vương giả thiên vị? (4);5iX3IJLI/N56XLWP/P5fbe4RMiixKb11arhdTyajGuS2UXlUulatGMQi2C7eT+l/ZguznvABE4OQUbGCPMrxQqBvMJ/nZSa+yv+co5lEMboUUGq//ZMdXx8B+ptt70Pus3b0sGaElwqpadK+dlc7wMYWu+fFjxXEZxHW1+abicA=|Chương 2642: Tạo Hóa Chi Môn viễn cổ (Thượng);herQNTmDgZgKYzkXdPrATX0jhCkhIowgkY2lfMdscnwU10M3mwqlVfpfRJQFz8b2ImuLtUYONoFS7hnBaXIs2yajN6K7Rt4sAesBkgUsW4+BNAXEV6vLqWPHzr6edmucbngVrcK17+ONmGFb72YB0M1HVMTa07moQwIqz0XRkwk=|Chương 2643: Tạo Hóa Chi Môn viễn cổ (Hạ);p319EA7Box3ZpyQ4yf+rr7JhuDwpjmN6GAdYrgizc94zhaL/s9NdjQs8fM729W63bARyN6lj4xD7KQ8I/DZ5q3ExUIYGZwcomOHSjP5JU9JwyzJUIC+uvCnhu0Qa6qCkpKTTpGRgehjy9Rn+ka3zDflrSBrV9Ua2aJYkzEfCJF8=|Chương 2644: Cố thủ bản tâm;v8ASZDfPStLhv/503JHXO9YTvIUlXTpBuP+2P0GaYx3hYOm+M2TzliYGsfksxT101RIagLE0yx5m3JstucuD0AYsKmHIaX6Xp/d7pkjMH8C0z1RP9wspAh5idwpIS92GXzj/2SB769FJc92RxjFC35T3/fRVD9WfnE3B2GLPKd0=|Chương 2645: Cho đến cuối trời (Thượng);FcBrAv6eNzvmJcDiLSQcZmUbf/Lg0CeK+FJPCE9Hvh8KHpbveF+FnnT4CQ/zNkrrkQdFadRNyYSuwpbmmzu6TjYWJuxh5BBAtwlV9bNd75t3/BmR1sooqAlSN54EjK0LIZMDBx0MOThXypxnl19ZhYlDPuJLDl+5n6HKnSfqi0M=|Chương 2646: Cho đến cuối trời (Hạ);cAKMsITOOKMbsR8YBGfD9RdWdQxhyBgQ9l2BJPgowedRT9yjrzY+uKEM47+fjs31+FGKUyz/eRq10KrZWzove7abeepp4+fWawRtS0GVwfk7THzC990S3SnEV4zx7Bch0uPG56QPu4Y/J4+02Ysa81P3/c4/vqVAVk4KXcNAdIM=|Chương 2647: Phù lục Thiên Vị đã nát?;n8XR0acpQFq3HnO5POq+T00ok4nTMcVAWg8k0SP25X3LzuVOLhdQPHUXcAYYYrV0PqpH+Lr62M9WE9pfk7WJm+Cz1zDBalkeoDtNc7Wor+xkHwTzX8qW6t3KU6vY/t63bzkSfncBbv2A0nY0ZhpTNlLFqVDgmIs0lNmBrKru8WM=|Chương 2648: Chém giết Cự Quy (Thượng);bVGwyxueE0aPvBTqE+3iNO9TQ5AMumX22CSDJZh3sAXTn8wB5v2628mVdOYF+vCaQ89/VqMG7KfFhxJeeNlFdvOcrllIQ2napncUlTd34cN2hjOCKm2f57S9OCb3/CH9dUKgUFZAcTYJTw5/13EAk6NS9hmx8HpTd6l/q5MNTO4=|Chương 2649: Chém giết Cự Quy (Trung);jRuUemMbgDTpO6pk6obvOTr9v0PDPbYoNOxyGc0l8zVGShMsmX44SByxfix4gydHmi9Wj6sxFrum7qzWqY1hQf4i86UdC4bYggtZS5QlGG3fvg5s/pE1hGZnB9qgo8HiKeSYJ1Ujt4erWOPzVfhaM+RyanzCG6ZODJb9XT40VvU=|Chương 2650: Chém giết Cự Quy (Hạ);nLY60itFd3h6xMEG0QfkF75beYf6ThJXQzWwmaUNa0MUOvg/RK/H99GH41J6cFHR/XK0T+GZrzxP1iZYj084jFnebOmr+lpqZKIryno0aAFPrCivRgxH4mwqpxodipgwoKMeRNGahNFHr2J4iIOX4I3RrT8+eOY1V8hEVq8YUcI=|Chương 2651: Tìm được phù lục!;svHb83xTUSIZYlvt8LaYN5juhugvdn4yNXgy5QzN9qra/uGEYgWE6KKXBcg/dL5csalz/7b/PkcKOJrUgCvxxK6TEnEvOg/93W7+/6llXxuKSlPGgNg8geXkwA7KZocpMk19HxQpS+jtmngx1w4ZS6yZFUoV4Fiu2iUj5sqealk=|Chương 2652: Không có cách nào luyện hóa (1);F6UDaTctGOzyWeVn/WW91AIU3l37Q2Ezm78igEJsAxPYBJu+2fw0AOjJIM6m13jZkBnWEG1Li9f4Qew3ZH2kpooIsJW6j2RYV4Xm00TAAIkcA0h1SltZkok4VJ/kw1CCwWcvrwPUPk2AWovH/uHUZC/TddExeNebfZrYeNttdTs=|Chương 2653: Không có cách nào luyện hóa (2);8SvsYqeRXQIimx+RG5HScBFkGIn7EZ53y9pLeHFTKfv4d9tx7VlHMRu63tV3FEzG9BXMjQdGrjlDBvQ62yjPIam2QIEWnGcYkagwj51OBbepfIvnRBH26yKPT3s8TV4kdSZl0vdiLGI6+S3J8f+7rU892vHZZEESKE/HSfs6ef4=|Chương 2654: Không có cách nào luyện hóa (3);CD8igPQi8IwyhtBVqm+RXCbeLe+mxWEGRVB6pShCFEnmRS7SRn6RImMSR1Q/LIOGhW9KY3OXxWQdjqnZuhGfsgBRaRsTrdGl0a6wj4KzoK2W9KnTxFiL0Uz6fanF6a6eDSwj73Or2J4adGzzUGiRaBWuFmNx+wgZk8oAd5N0vqw=|Chương 2655: Là nàng! (Thượng);a21P0TJN0p7TsnUzjoFg7kPildmdZg9NAWeJfEmmKLuDAO1bzocDbiV4Q54PV9k6CE8ehHuBQ9lSEnS7VXe7dvDDmRYX82Pk6t2/2nQUpulq/xDolVWs6BiJ3c6caEkVXlNV+GBcj9+cSSF4+KN+W3NI3mQ1TqTJF0JHru095nM=|Chương 2656: Là nàng! (Hạ);1gTagd8+fQHGwJbdhoP1Z8P/98rRy0JemLqD7w+Ykjn4odQs70Lapd2V2VN2yzebyHglon/n1RPvt5Z3jJqB36PrgXScrff8Xlg3fLsYa3bT3vhWjiYBOv2Y8yA8Cm4LSKIINjDYsZNIy/o+Q6TYiGL7Vi8L1I7tP4sE/zfGpcE=|Chương 2657: Điều kiện cần để cứu sống Đạm Đài Lăng Nguyệt (1);xmp3a09G9TmN8yxoN+3ag6IXzPxccmo7Kuy48SqLTLod35KA9PRsiD0N4SXdz0PEMjiccrgImISX8i1FIkUEuQs9YnV+1CB1e6c1X7ljrivBtKmsufgP+DMsaeHu5TpfSyOYIfm7gCsufVtajpWJCWVrLa2oIgixHRLy0zmfB0o=|Chương 2658: Điều kiện cần để cứu sống Đạm Đài Lăng Nguyệt (2);Re4paCZOkrES2Fg8xsXSNkvKk5z9t9KQxEnKtKc+ix0DjqEg2r7r+bXNvQhzOaSDjy9QnfQkomGMTSSOjh+9Ovahp+bFpiNHAvAfAUZao7TjdRBEIRIMHzrWdDl8K6OQdif/S8LPZRW4cils5oPELI73fe8tH6+yyyHAPXMMfSs=|Chương 2659: Lại về Vĩnh Dạ hoàng thành;ZM6naa4htxQFQfP4HZkdxiFbUcryrDWn33ilbMhcsGip/GypZuMl3KVhVMdwYXY/j6ZQoeIcQiA5Njn9KD5UgSsJvWb0fiHzgqzNtcu2CThz5IGdKyC/Bzn6iHQUNJQAHmVJJTMaownxG7UruE4pdzI6twtsviePoK6LZBL6NM0=|Chương 2660: Khách Khanh trưởng lão (1);gkbCazCebEmwv+TxIWB9+xmokA7UTaMc+7yTe8dQm8Nj8DhFH6ZFOeADNoTHj4fL9YKnAX4GbK+/o94zMiNH42WlirOKuxPX/mcUAvI2MpPzFzfsrRb7WSHF6uz2FqYZjkA5893ygIvqDr4AnGi2t6k1uC96B0Y0Oi6nJlASmmI=|Chương 2661: Khách Khanh trưởng lão (2);u4tOpX0DIcfwiyO6jJrUFAB5wmcbSjZRPbY5s5krOnyHhcYU51b77Ou6/y625RTXmXDMdDMDpTQBqViQyRApPznNswb2v+tmrWZmTLXKVPtt4GsBF0Fi/cZ7VPvyBKqaV9x5r6QeNcisdyXw/UUN72AqfH7Lk3wxL9g3oOLoil0=|Chương 2662: Tinh Liên (1);f7g2eu0aEKXqGhv3Ej3WOQvdEo4ZipLYQT29HhBSboCxsEPPKjMun+khrraRcbpY+PAeyOX8iqnGl1PfFtp5V8L2v+Av4hSphwpJdAkKBkxKh1KY2VyTIaHba/b//j77/NuKJFPzkDDltWmZqteGT31gRMX0WAwwQKjITInTPz4=|Chương 2663: Tinh Liên (2);M+8a5Dy/0RwGFdzxrvbhA7eqUAL4Dpx/kWkuCDA7lKRUa+OEEmLjuVRVGaw9s+sTnryOiiPUbnlvOSNDQzCJ17As3/yRqBg0X53XOzn0V54ZA020Kn3hRiHnfB87tqZu9Zt4xd3mZP+en15dCKm2hk3tYAEcquyYwCcoQtxNqHk=|Chương 2664: Họa thủy đông dẫn (1);HJzz9tNQuKpjsl4/9Zqf+VufNNpevFapOduJbOfoZjhKo6qR+L5lNxVC0tuFMpxOz17mHako+vsDfLwIB6l8eN/O11R8TeXKJPqSKetaf9xKL29wls38+YvNGCz9dbkLcNdNMogqqaOIFU/vG/u+XnzsDAwW/JNwppzNcDAa11s=|Chương 2665: Họa thủy đông dẫn (2);JyRHi+yHj8zoOY52+EHSVQofjj/HIh9VfYqqZEPceUz8XW5zBqM2UyR93gsbZ94rnhoPN64v5/kCq+QnNCGBpChTgBiEF6XVNZxNAMAKespE742i3apTNpziYHaRR4LDtwHfz6oei2l+eHI3NgAxQmrplDr+BRtXWcLEVP0M8CY=|Chương 2666: Tinh Liên sắp nổi điên;W4hO5jAphGvQ7ABIxD0DAV59azx+MT5xaWIq0EQN4e1s5ax1frngFQFSJUB04UN6yzHCCZFvvHhsCgW8h9F8tUHEW4t8RIe9NACXon2neUcP8HI9BXDrMzW/jvLeh0iZF5xhFb6hhxugtTDpLcQjUQnX+PR6UTe4gbClolUKfJM=|Chương 2667: Bích Dao cung chủ (1);secXuHnBdwItQzqioLJP5U2bj0Or6ipeOBw2CscOMUx1h9OTdkk9khjZS4offfCOEbs0QRRhxx3gleteHOuML13+M5aX4UyDTKOpYTra5Nt3HUhrLc62fl2bWtob7nW0rwfZJukSW6C16VJ/SnQ6n8pLY9inbuo5T5ZwjX2dtkY=|Chương 2668: Bích Dao cung chủ (2);co91hc8E6ILiyV3iuYLyEzjgtGU9K6jYCz80ivnQUOYx/ClyPzyUtKW4qr0rrIjVZCPUt4gW1Fi08mvC+t8S75XKDhhVTG9Og0zXKCYoMSjxY3TknRoxlQ4TiCWCCewmWMhm48SDdSEQ7qGTEiWqZbIx5yzedDwVIC6TBstar3o=|Chương 2669: Tinh khí thần của dược liệu (1);r7NmY4s14vTVVyJDs82lX/QIm+d+X79Jt14u6v+tJMOj9RURL+PM7NnGd4/ZgJUN7GgSUWrGzo9h8zW/JGQ0+Ztcqd4kkbPQoWo/yqSyC6+Z0Zd/DsnZ/vxcKIF7G9reGQGLI/OSP6jWrHAm9yz2+rZafiOI0uct5CRhQvffMcQ=|Chương 2670: Tinh khí thần của dược liệu (2);n6VYoC0sRteQTJzx1+pQRvWlql+BPipW9VhAHilO9NRwZProZWdHmExAU+ov10F35jxR3h+aaHeAyCfZCthGw8jx50WkbzJQ+YT0FWUjGX0e4nGzcZYg/130yd8sR94dAh1lOpukLdMvvxvNOKnmSS3bAfIsHSUNt+Fc19TtAaU=|Chương 2671: Phương pháp trị liệu dược vật (thượng) (1);8atqc9HUwuMtWxrl7mBo2njZMrOLlku2zs4Gbjpr6gEzRsxOyVXVOgjOeA4vrKpmCiz+67dEHQ4s+CvFr3evvMRXE5a9gUwrs+yHc1+mBvJ8FXAI3VuuqUENMB/aE1M4ciz+MsZBclK5IFh+hkUwOh9q0AXkv1bG2eoRTc/5kYM=|Chương 2672: Phương pháp trị liệu dược vật (thượng) (2);0fEiKr0v12325x4fMVouBhRzH4Z2XhaSqky6vsC6YNmAxib42J45I2CO4AIIXri8NAqyUG6afkz2pcDGjo9EC1qpqE8DWRetm9urjOjtmFYiL4aVss59TS7DSiuukdAkgPyRaJn7StgBGyG6PPmRuB4fhHBoV6kvQlLIJlUJEb8=|Chương 2673: Phương pháp trị liệu dược vật (hạ);5JFknUpxeNasiBVsL8s/KsO+q1HsLMf205iEZgDr9r2jGSkzfG6d5LUiTToei4uU5DJK6lqc217KX/al28GHxh8uVEYP111wskfw5yQo9fslqhAhVvWvXqCgfy2mqwzdbNo+j84B3+4R9quGoA1RqV8VSclYpcIvxPd10l4uNF8=|Chương 2674: Cửu cung thâu thiên trận;CJxHwvHncSsbSupFck9Lg6daeLnWWvAzfQPFpSv4LmZcLkovlKB2PF2ihZu10DttxvjnqoFUwAoej1d6Nj1ChUaYJfPMPCjaU06nRJk+ps2daSQ/15Fu6ButiRRucQOzt0pZNiK0qjuWU1vRGTAU5/t48clX7o4BN3FRKil7DbA=|Chương 2675: Quy tắc (1);9NPi9BjveesxdXb51pCznmf/WF+HtJ7skx8LBR9bIGPq9DXXFqhTWu3+3cQqh/hsDnPs/5BSsCnp8022+gnY8OMoBS/ZIO/7bCt82+Uqz0tXEVOzE+fIJbMG8XnsIrlGyPpdXKXn12V1KQUF7O88WiB9sZMsczlpKVyLkwTwFbI=|Chương 2676: Quy tắc (2);dCG+q5pjgab1AP/sF1isDj73uK6BlOMIaoHePoILR03htUeD4dLP2xkjfGWuCeN3ZiVqwCM4Q8mJB+RdlEW5CtMUzLPe2im9bsbDFye0y0y1CZ0qF/kaYbvHI+tHdv9UnXNWJYRvIAqpoySo+jGgRevWcHuhsVZgZc5VfMtlpaI=|Chương 2677: Tin tức về Khải linh thảo;BXTDHbeyQdShTZw0Ry5GJgYUsmGkJBUdbkqK2XGtQvFTEBZMC+VkGg7UQ7QNkmQv74Y5IjXwKFoggEXIircTQ2eA2pgBydcXhZ7LEhXCvsiToND0lRqW6pbzgt1JS9NmuRNQ+pgWRE1o4ve0Ddjk27kLwIs6/GMJBk0OJYePGsc=|Chương 2678: Phán đoán của Vân Phi (1);McotjNkhReQ4WiUm1iqvlQkiyj5WM7xeDi57Doizeyjvl476/WNXwSkD3EVnNFvN3Jw1gUl8DXo2NR1FjsOap3mPsl1+PF7S6ZHaB95NMvmVejYluNBpUI6mHCTx4ffwfNRlgziWHVweAZmJKpjPDS1XMObAQZpMmdqahO+8QJY=|Chương 2679: Phán đoán của Vân Phi (2);gkN+JeEdPkiFPvKZm3osRVkn2uu0ASOzfl8JtT1wR/+vfwVAs4mzJHyThVhTUFUhgNhrptTjEZK1+d9Warpd62+D/6ZCul5zR1QoYvWx3pTUKAaDLjUO+eZa70h1CKw360GSBWeeWwya5i5JhHxa61HoPbkiGJLvKqJagYhfbH8=|Chương 2680: Chuyện cũ của Bích Dao cung chủ (thượng) (1);/9BV3vh2sMyXOXczUNS5iViPTTVTS8nf16TUNGDqEl6d5tgahSIBvswjdqZ7BvJChDQoVckhjFukDS82owED04qtD18i8GIoIS7bU9nvZYURS42HRQHUwu1UjbzVVKb4w3kQeQ/mAOrXIHlXeA/DDQd3lUQsAR7VRHSW+pKbi14=|Chương 2681: Chuyện cũ của Bích Dao cung chủ (thượng) (2);gYNbSHvBNdH5PD4K4mgLt5y78YfaDLhIXWmIZ8tXAuYmy0FByMqCQThp5o9qwW438WpexKiUBx54nutVnKelCQLZVp1XLQq7Lv5IDaShzgHnKzkkEc6TNEc0IE5N8DhoBsgUbh2Ck9zzuI3NRpnm1PBjxEIstlxqn088LUcnLBo=|Chương 2682: Chuyện cũ của Bích Dao cung chủ (hạ);YFHhInwkp8fsOpHlbtSkNk7ehS7gtrmsIcrMtf2jrcvMfq9e24+qBd0LZYvRWbWLrF+lu3DoaistQCadXG8xo+r+irOa2kvW+32xyG0upxm8WUQ6wk11jIqNm7vrVhKNRBNBOudOoluiKGxXesmjis9w+UtAQRucWIbNRwY1az4=|Chương 2683: Tỏ rõ thân phận (1);B9/lobd8svjWQa5X659rTYcVy6w46SSANNDEKssYg4Ts5X3S8wm54S+B85DSNq4ZhMYGQHiJMTMxbtH7vAKDXtCvbgHto0p/G0vifeMjFDwfxN+dThsgwwfwmbAoc/lp6sWBlv/TEp8zqn4BgqN/PZzTRvvS/UHgc8Mti+k6LQg=|Chương 2684: Tỏ rõ thân phận (2);T4hWTGqpBqAdjesQKiP2F8yJM5SqeeJEfN7QKATEcJryR0WiEiY78xYekGWiFdhO50pXoUMe6WHtse0tzpg+1cIruelwYGJr7RNQfqfKALGleZj+L5XrA1p3On4LQJFM6yjERWPVAcuguRMzbbXXyxfqShGMmDPghCDG8+MRnnE=|Chương 2685: Lại là hắn!;Duf0ND2zLfr3nHFUsTuUvKkAardFq+cesI/6wEJs/O6BqfiMDFIUBk/XgAB+p26qEhDJBud9RHO11RjfppKNc/tMxiS+5i2tj/ZmFO+/zIE5pKYocxw/XU8KBnsf1HArtBVn9gIRNGTdMkLs/5YtT94ryALyJz05KL6ibuRmEI8=|Chương 2686: Pho tượng (1);3VNsB2kc4/l5rZGfma7+Plj9eWotenEfbxzo6bJ/shZr1H7Q2KbYG0pw8Sr/Z1jMYrNs6X0dB3vvXJUMbBCyX7fQGtkPKr5gebNOi5F+zjjfz7N1h4eo7jJg7nL7UOB4pLPiC2fAA/qcdsPLrZIjZqrgxJABNbmMMWR3dAh7wrU=|Chương 2687: Pho tượng (2);LDLQRQRhhUYoJY4xjIPlqVwGaGoud0le6e5qAvp4j7dzVpBKDbTf5IyqFxasX2Cx7GEiMiFnZFOrvamA2fOQJt4/S5KI5vh8w2kdLDmvW5bg3AVEb1KaSUL1ovLQ8XrUUFuzuK68hOuFKXd2XEayr4ltYCeAbw167bEF8RRe0I4=|Chương 2688: Tiết Liêu sống lại (1);vMWCiduh9Hw4C8A8uJx37DpH2gEGRhT8XyAHWs4wsxwt6EguHiNgzMLCvSwqtoE9AsfO2MVYaf5hl6uhZt9EdLwkflUKYAI8jWszCb4YEVElWTUljci/23ddiqgSfLsuE2vdW2O1Wjwesv36sMcamF7oRp1hRgKMyPug9NZ2CX8=|Chương 2689: Tiết Liêu sống lại (2);k8afQbQqBWK08lxRYKtSXdTZtUccS2XIyGw3HlZnFJ2Ohy1Tnml1GaPi/6oFAqDltqIH2DMS4JXP2MlLQnSjEpoqChDxMjHZrbVYbJTlg7aDDBB5eL7rr93GlOts2xUNVdRJM6oazKXvbKKlorW1VU0Iw9Ia4pGu8pMM29pvJ0Y=|Chương 2690: Ta đi với ngươi!;4hvQ0Ied3vH4aeD5Fkv605912mzcDc+O+mBm4qIZuCA7t168UIDxDNNfWpBxEt5tX4Dm28T4S73avfQNY2s0FCsnf2furaJsZJxcyj5ypxsyThwOEkgGxXW+PXMNF47LNy7XDY0Z4JeaEyPBJkimMF1+cB3Xt7FMmVIDQPslmLk=|Chương 2691: Khải linh thảo tới tay (thượng) (1);/+AsfK727mz9iJ1Od9TGq8MuqZE6KP+UJoS/4IueYfmHiIAMNl2JqfVPe/qTCNU3UVa6GiVjpttxvxzgsTN1gQ43j5vQPiu/Y3Yv4rdx7Wk9mJD5vTBmWLsKDsMRR4bkmA4FyH2XU/CKAUaKp2K4EiLlEC1li22rhThYVlNQDNE=|Chương 2692: Khải linh thảo tới tay (thượng) (2);dvSw9xtNKQoenv1gCCB7n96laWNYDDPDkASDqEwZqLZwDostWeOp1cBxfLw0zLLQOXS4hluswtf0oxcB4rx1N9cC3Qam1B6nJwLpmxv6nW5aodyazPwP39yM+U6pBltXinlmZ+TdCVIVnbUmsDHy5qlu4IuWlxTZSnlGO+5Jdao=|Chương 2693: Khải linh thảo tới tay (hạ) (1);q/M9EaO/9AOzG726zFLUYZJpj/TkRDPzw5C9dccHPF+Aq2Bn8XEkTgCnLQO8vebkXJ01FZpLbvwNVLSxzejVocqhFehWql/CQ15LyrgZ5nbAumNl+a9lZRNaRrHw8Yv4GmQ6u6YLZQjiysm18bT3eSMhrSLqznZ2S5st1WyvjUY=|Chương 2694: Khải linh thảo tới tay (hạ) (2);rDX8+Cxz5xNHZMKsJ517YJBB9geYUhGBE/BWdHuCYNBAVn1dhS9CRSP1LA7fHF4h7Z1JiWXHm5bTR4G0oE+DFgjqg7DVHU2gy6IZiAcely7+QBWhbVNvcHcfd3X9v30zngeRkuas2VXs5NuiRJofSP2VTrKUv7uZhiDpQ0IUzaQ=|Chương 2695: Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại (thượng);CyJ7QQ+lKCvdV9TcbOX8kbCxrEdGQ/CHfjOYwP0waREf1N8Ntkb24ePS3LOasLmRgml4q7HXJqlCfpS1YdALaKLay7Hb1Xs007CEJMnnchVyMbAXjJF1Z97M0Bfg4xZrA+F0/8PJJK/glEnkyx/n+DO1DGl1x/oIw1y12Vu5Sw0=|Chương 2696: Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại (trung);8fVKp87zWCUaTfkA21SxD1oMH5Dh457bQz1/5CCKpbkBFqSajX4FnxhHucMD2K1vVj9qQYPAtJlTBZAuCPPGyMPuGDCqmFIa9SB4YLhUDWeNAz9KXuzyWeRuCKkoKeimksB5tB1UOG8M0gFVkeHKiY981eL7JhTFaXaslGpCIW8=|Chương 2697: Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại (hạ) (1);pTpTYwzBm6UCJ/MkQ8Zd0deuXrBa0/MEYENyhJzRsn8rgdKwEI1kyZkU5p4DTrliwsM26MEA9b2HJUkH0Cn3acQUiRnQLVr1XBSSkAEOK1RT/9WDbp4S3GFKzNMH03AywggzVlidla/uU+hOsqxIGzcPFZA3xMwA6kAwm51C5/4=|Chương 2698: Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại (hạ) (2);JO7i8ODkwiapL4JqR+1UAqR7nY0ti/KP+f7gUMiIoUhuRWaYtc0NXFRpbuhMugcJoxcGvU8aaMtbHFo+A+dR6FQRs8DqEmABh1eMh8E01K9xhP5PCJTDOqI74pOcrGpmQjmu5H3R9z3toOFHLJEs+Vjm71kqhmkhy3Zyee7ZfCI=|Chương 2699: Ta là phu quân của nàng (1);ARGNNnfAAGt327O5f//EjpRpxez6qC5xFMWFpO3yrK1QSuQlTY6KFt6OgF3LOjOCyNCiStF/4wbloMknUzJTvLmeEkWx74oa5KbJ8XSTbhSjclRmxrSJNrsHPOhsOwOQDq42Aolz5JgiOJy1aZtqtunsseYaSnGfbdGdFwHqY/k=|Chương 2700: Ta là phu quân của nàng (2);dK/vRrkF8jW42Vyb7ZXp+LMRrw9sl5ERnRK0+4x97NzPT4FP5wsRuoPZRBOF/7fh280sf6Rvy11TH3QFesY/n1SmdlGVWh3CwZqn+DE9Wd2jQvFHwx7SaJyRRjNIZBxPPCLeEyK+PajMdJCn0dya5Y2DZ6j5xEhO+HO0rBDBn5I=|Chương 2701: Trở về Thập Phương Thiên vực;Ny02CPeXbeC30voSRR01mfGYKudVUwA5FRA7q8cGv+YmuTQRNPIgHWAc5E2KajhZAGrtoKAGovHh5ZUKylr2P0xI3yaVrzA82wdsNTMIhMZZKsw/uy3hd4y7YRpV7P5PhyWcopZK9R7wWmTEea8kN09e+OcN/RdrtHB5Mb7+1kk=|Chương 2702: Không đề (1);k2UH8fUbvDUlF3OgVZgjuuCTJUebT40J7XSUxcBNMU41sr5CS119q8mPRlR1CRF7LrUb9N0TIXkK7nDKolHA7SimGHRMVtJzZpnY7RUtDrfZ+lYk6yVAFL4TOR2b+2nTSFODAKN4iS2646PPYNGEv6556b5vi2J+lCHqhvF1UFc=|Chương 2703: Không đề (2);OOy5wSEtNRMXanfcbAA1bGW7mWoSEsHz+ep1vgG7Wus5BIgyOQagl39fL06OQfRAvHiWw0cPPRzyUKpL19VtJH0ulTetgrWojZuRm1VyUSiVUtDLZnBt60NkdgWe00KWL+pjYuasdILk94u12s3odUFD8VGY2Bykrja7/ZVLKh8=|Chương 2704: Không đề (3);tcKFy3lnqvK4XfRvDz4YwQzcliqeqFC6hd+GvfBJsj3l1MyB772YeudE4ryaapRAqoukoBlbYstgXElmQXb/wQyZ6mzRWkQ3J9rvNf+pRkEcTc7ovyZeNxdmHB8gwCkLUb8HclL+0UkHil1c8y7JluAatmXxlVlVb3Ub+xGjVPo=|Chương 2705: Không đề (4);tFQBFIjbRqgM4Pd84nqA6VgLzuw1cBxTQmW92vIlWiH5aFW99o0DMV1srWA6YBK4ahoQnkyjL+W7yO11Y1KkHBVJkqnlHCynyS6VxqP9bnUlXrW692gQhK+BKQvvMGmho2oBz6g5LDNeLVxyqo2cuMffV+woXcLyhuhglzLRCbk=|Chương 2706: Không đề (5);iHOMcY1m8kLvwzjwGiqhexHpRMPLBOof66/TVm/xKUK/grsQWZp1LyjkIUjuagNo6GrhI/liWd6Bwbqtv7deA9EAwct4PEFCyLFobhhynkiOD4y2Jn8HCVtOKtaUQw0is05wgBgfJ7kHkxyfmb1jo+gz9N6t514XWz2kYwyWAoU=|Chương 2707: Không đề (6);4d2PxzCPgxobxrcsKP+0O5S7K7IAEnAHh+oA5p5lkda6Z7WB83sB5YdgV6lUIjRA4APuSSrbhAr9ODMa4tWCPL3R+rhta+Jc7po+4fzyrDEuuXWkX5ttTNI86Oqf5c9g77qrlNC3Rsx4R3mdxQ9PCF0pohzIveorRk3yNOKikbE=|Chương 2708: Thực lực của Đạm Đài Lăng Nguyệt (1);lRepCyAQSkUoe6corxf4aqlR1B3SeHwU/0nDP1Z7sdYzkiJvNidJPgl36oDPsgH2KnXr+ssozOKsY4cLknZbbsdeua2zj72pp0i3347mt5L1vW6QBB8QRZZiZvMjSdJth+s4ijwrFjeq44jxnMX7FKdU8MpXGuCveAACcAPprQ0=|Chương 2709: Thực lực của Đạm Đài Lăng Nguyệt (2);6DfxyHV1GN2ZXW