KK Truyện: Tuyệt Thế Vũ Thần prc, full

All labels

2018-10-25

Tuyệt Thế Vũ Thần

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông. Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 2498]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenCV
( convert - full - 2500)

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.

Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.

Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!
Chương 1: Thức tỉnh vũ hồn;s1MZRmRbEyMK91kIns38VkH8ViCSx0b2vDpq2/TORN+YQc6APZPvZ+TMBKOgcUY3wiw0hSPa6t4zy+B/9/nkMP1zHf+5GpZuiL4zsF6uNQbcz/KeYin33rQsgKB/D1kMzRRdz+JWdCKXzMYBunZYfj66BzJoRbOGnnINtzbedBE=|Chương 2: Liên tục đột phá;iyJnr2SFD/xb2tw+6HdIE8qTXz4/iib/XIbGbDzOks4SiaxM2Mcj4227WG33qmZB1nNFhj4hU3jUSfdOOroyJrdrI9yuiiRvSyvhJHyqg5ki5zINydBWKklRl0BJKyfWDPz1yt9JzBeUU4BPYD3H53L/0kaY7P3rynZC41PsHsg=|Chương 3: Phóng đãng bá đạo;NqyatzHdSyn2hBBolxBkO2KQ+qSimQRLDc4z4j78AHSVswTjc98roClTh1PHkgSIsy7i+V7KqI55uiB4rTBbW0nx/OHR1k4BQ5AK8e3LbpBh/2nRclOnlktLJB/+sE2GYKdmqCSelT1yLbGr0rv24KI9UiB1s25b2ITQXBaZ/6Y=|Chương 4: Vung kiếm hành;f/wfDJRq/AR3iWyZADmKbI1Qwop9qtftikif96+FUUhcFQ3a5Drc6n1uYI6QuzTWyQVAFi1aS2G8otZ15Zq4XB421wUU5QP9t/+EvL/a52T4RiTTf96esAR8XRWW8oyIJ/C9GlzoYXd+fk2kosU/ld5bX5p0g7XVLGD6HMpe3y0=|Chương 5: Bạt Kiếm thuật;Pqus9rltO7SYSLCOnow0xVSg2t2CWjK9iNO0YZIY8XHZ581KZFGyEi9StGXVIr5NJ9dk9ax1/G1P7FDjsk54KXsC3NbytP9dgUPo/pRU5YSym7rxtu6jLASijLhUvrmfQd/yvU4yUdeC2/W+NIEUuh/96Q1aM4e2uyk+d48uSzA=|Chương 6: Tiễn vũ hồn;9+Dd8B20ZM0dP5K51XXc29yAckSCZAsnysIBTplo2BWMvlT8Z1UrtYRIruGq5VbB/vvw1HFmf3PPbWUt8tKJF04a3UdcTGXbLD+uEmOY73iJhifnsmF+4efpG7SoJTE4ZH1Fz+cn+GiAMdz0zhKlRlyWcSC0srFg2gwJHwM8SL4=|Chương 7: Hắc Phong Lĩnh;rE5/SDgT4eO3GEvayOHFPKipzO5Rz1AkDBTXcgqD/oRdfyLyxf0JaHELSqwx+Rx+u7l9PYXNhJwSVc1krDhgVZbeK+6EEulf5mXYFrbGGuU3ZEPVywekmuLEL2g8xXPp/usDMdZlS/OE4L8lflX/+4OH4KHDqV4/usCTZYPkQOQ=|Chương 8: U Minh lang;nMoMKttnPwVkd+cdApAjrMe/9p+vLnkNYSCoavoARIY3MsKdWf/afC6SIlTqbx8QKw/FEswCHYYPG2wREmslS+cDw+o8bhKHlkD66NXDezza/vnhHXXlwHZdOwKiBje6cWco1KsDWO7P8TzJEVzyS3V/P1auk9CfK2jPKj3o3G4=|Chương 9: Một kiếm đứt cổ;OpPyAMV3d8naDMk5ylVrGE9YNPmx7Tk/bak1XUW8486ZHUnJJ4D/c8ojqYrXFMekEvqPWL80zaZiY3LnJD9vnKI3xglP6JOlWhlYZV54EEKn200ziZTCMgbfyx9+iq7VRjQIUqzBhLqHjaUNW1WwOXIEA1hIQnVhRVRMLOa7Mk8=|Chương 10: Phong Vân hạp, Sinh Tử đài;4ro8pUq3AJ9zv4U2IvBRJbZeaTk27U1IT1V/e6irahk7HZmprQ6BbxhNg8C4frMvyYhGUVzqAkWEFSkD3NaQ3z8ZnqPdZi3YJpIr+NIg5DhGYu2GVRcoquLhxxbtlRKFz6s8v+D/Jn4Z08SCWG1Y/YqikW5v5eDhcoTE90PYYLI=|Chương 11: Phế bỏ tu vi;AtwYpLzXdm4+/UoG2Q8bC5ZGlg/T85N3C4tol7pFnzp0f51HiUwuOphnChiNflZWnKXtf69ugzkUn+jum5H9wTDyJ/2fNmpxH6SVJbvilMX0iMhk7xV4X4/L4D9gZ7oE0DwSWqvcmyXt30uV6egv6ACBsNlh8Hdeh+F2kibF1D4=|Chương 12: Lâm Phong vũ hồn;GTqyJvcXnaaHizZNwfiByEAtuE0tov3B0DkYiM5Zo6QUnnKMvAWXBF7RqAX3ZoiCF4N37BG2cuyD0oYPoc2XC1MKR/rnQBsjdv/kZgOdeQlHdk/KLWDdov7gYm960VcAP3QZprla65zzdY026WLvwuNuUv3tnUUV9sY2wTLXGlw=|Chương 13: Sinh Tử đài thượng (một);Azzf7BhAYbEXxf5Kb8DxfT0m7xZHj7Wtq5JTBntgXk+2hqL0g0imo3euOk+qdmb+Og1lzAJCVbi9bQ1OSskJRbzfVhsogzBBlO84RQcWPFSXbaAlvbs4r+PrOGvQlQQ2qe5rdX3W16BMuMD/NqQCGeNL46rrlt5QkpmvlasJIFA=|Chương 14: Sinh Tử đài thượng (hai);ir5WQM2RLg9R0v3v9bCW3zcDUH12nVrcrQKePt+jkYC7B+VwUiZWjVMxvWwaxt/PEQ2GqFjwEPyom4q8yS43JOeuuubwTGxPctaYWYgCHSYWL21gFFoZ+dMY60cXfLGx4iOP52ziuyKnf+aqn+SypAOLwGg98GohIuYQNh/BXME=|Chương 15: Sinh Tử đài thượng (ba);RNyU7+iytIuIN6bBQED8tjqkedJLvbXE4F5d6i5+3gortX0JBLQA17n/8aIQQpYth58ZkiZ2LC+jngLtOVTTeqeWVPt8DCTHaxxfwahwFmwaxVqA5/dR2z9REm9mFQyvmQEskaejQh/vv0k1BCefrUhHITZihim+cqK8GXrwQKI=|Chương 16: Cái kia một chiêu kiếm phong tình;Hy+fmQM4s7CUxYCsu9wdQMbRCs8eQRDpvTe+qQkcRgdLdEcSzX+hCFYZ29sSBQqtbu2o17QganOCC6Qvv36wtCMNE54I1CdOjU0JgGu8zmN921fQX7dLV3C+y9eOYIM32zqBymAZltTEmyGAneuaC952I7VsMR2WnVrczbWhytc=|Chương 17: Chung cổ tuyệt bích;plvEoYhpbypIwxQ4Abw2yBg4EaKBSA5MP9XY5FFOKYY6KU2CQASmjLrgQ8QXDK5wnqFz4ElBbeOAOtqNjVHifF2Pw0XAVKlfeJw8oi8q1jPQl42Nnkdt6Qms0yyqebH2wfaiAz6glFwSvIzKSONo6rg1p7T7meOgZCrNQSDCtPY=|Chương 18: Cường thế mà đến;USusDIV1Gc3ZzEkJgXGksol2h5KbyYOZ6n6+jcGJX5MiJAAlkqRfdnvh5xq4D7CfIfY7m499MNEJHTzH6ZrnDXhoOoZu68Ql5fTBwvJVKJzWspsoZUk/0iRxqnX66XGxb4JF9HE1f7yWJoP9vfUxuVns+HfscwFgFCBJH6n4Rj8=|Chương 19: Ba trăm năm chưa từng vang lên chung cổ tiếng;pUGSk+yrEwV4vB0h5p6fWyoB+HKZWWO8tmwvlToYonkAsFpq77rBTn3Aj6/SOQ853MJYM74CN7QUwVpwSzlyedWb5W6jq1GdVhp3gSaQt2SczWjDjz3JHCfUlDoWJaxkysEtRWGYwXQv9e5wskdBazIldXdqnzcGbWRSXLpyMBo=|Chương 20: Kiếm tư thế;/QV8r25EL09sdKAFobHt0/b8bIIFOSWTXsrqMYa6NhvZNtCqn1/pMf7G9rfvxXGXukbfe6B5y6cMqQknGmAEADgIbM3L95OdwSTib0qxBkcYhg57WQzGIX0StQQu7NKs/HNiMk6ajoolPr+x49tkoJAvZTfg5L+NWplDoVEPaUE=|Chương 21: Chất vấn trưởng lão;mgvS6IXT4NJnUCY5yA0Wg3DaEbXkOicH4Pp0CFlJrUzA6VHheLFTaC2SZIT2FhKyIsgKa5pYEU01t1uT8C01O/aIG6UID9e03O7D8pMeazC72bMSrYVDIgNITzMvg9f3BbRIQ8MglZWpO1ToE4HRCw6ZPSiv/gsC1MD3p5LdaJo=|Chương 22: Đoạn ngươi một tay;zOKn8pBCTT6lWMpb0Fwl6ge5o5c7FUQJxrGbHIpYxHlFCcWgjgXwlN0DD8ztDWLUU+5V5meklqnLVeIwYHBndhjnzX/pKK0CEpG4gSLFgpdvBoA3JYkDAmR7sQW+oAT8OirBSUQAVuhqVEEnPAa/C015aXNgq0lt7I/yUbq+7EQ=|Chương 23: Khủng bố bóng tối;PCURtpeg5Fk2u6l+HfXL3+NZrj486ExNNaTIUkoZofoLnrDMg7Ppxc0o7zu+kFno0s69xAVotyKVOUEvLouBXHcMySQ0b9DpJtQZvfX7TUpXk7J4w8ZxBGbbFNHmXeNf1HqH6IyBnK4u6emG8lIGr9zyj1F1NRbAB69g++AIr7U=|Chương 24: Cường giả chi tâm;gHpCHvFHj9vQv8TZYL+NVPEiRjpZN60dzLvZficswybOCgG9KBxpPZqh8fM4y0y1d4IA0D+nDzl6W4rUnkYLYsAlRkAMCJ+suTT7UtL9TgORUw4hKA/5YapXNGr/ajY5V7B8mUlU3Un6c3r/RYYuFnXXJLT80q0Y49Kqrn3993M=|Chương 25: Chiến Linh Vũ Cảnh;TbQEo9UYS1hv1ePraRigm7n6LiCJE+fZ2UbbHKcamA5GQPIQXzThEJ1Dg/2QKitkgtgQ0e0bQ3YdG9wdhc1j5NSuLpgaG0fDf2PXi2oRWZ1nJZGy/nbvaxb/VKxZvoh74efM4e8szHHxk0qdF2hFQA+wqUoH+SBKxe2nSCs8ldc=|Chương 26: Lại tới chốn cũ;DnO6S+kJwppcqdqMtgIM5nD41OBzJUmuV80/9UZvNk/kG8RQtoDoxGM5EDJffaZSVMkQuHSm4RLXyZ2i0Q+9oDBbL6bcSzbOoZQv9ytfc1BgBDwW76/CjxOwrLJvbtogwsSfBzP+SsN3Sqnz5Ba4R0XTOODL+nbeZZwNyy9Wk9s=|Chương 27: Ta đối với ngươi, không có hứng thú;pePNE8+KvwoYiPNv05rpQPc7yhwLxW5OsBx/gLVTpxEphJ1lw7qNlG+9YDP4+G5leKytgwohX4jswcZ9VUSj4Hw30h+TCvCZzNOJDsls8Bd+Z0uBN6dqOiyj3a2X9BWuhd6MR4CV2JJftHxpnq5VXyrHC70OAMJfimzMVIybNb4=|Chương 28: Thính Phong tửu lâu;4/p3fcF7mNOnmxtV+uFyKANzcybMxAdEC/9FDfXr5W3ReAeQRKDGIX3szPKL40lV2nbvVUtV8HuViiETpevh3T0xpbMgpY3D2xhu0VL5f3DAsqVu2n4ZvMsYhOrDnND3h7obTwofc0stP0EaXeXfsPUzV0dwMIORFMJH83xQ3cU=|Chương 29: Trêu chọc;EPFFy41WrNhEJAwsMMT9j8ykAh+PQqHKj/4zio6mK8wjFpZWRMTl3zt98SWE/+I3oh6Kuf7CEV4TUJrINO9MZjyuilrEUv39pnw6I4K4yJVay3dtzxf4H94vr2pGsm/7fi1ZUIchz6HjCX9rM9fxXgskHw7f7Vs7rmff2BSxsQg=|Chương 30: Lâm gia họp hằng năm;TSxRK4+jgSALeu8QdH25YzK79+dzJZnT1/n/+N/NPZkte2JqmaL6bVN7iV/jG18Rdy+D8jfvNhD7kjO94cTmmsuIosZDci5PlGz9yLRs3y+F4mhfFuh0x9ZPoBFiSoVig4zWembA8MH6nSHXY/I5asrqOs2nnqHVRRfX1owryBA=|Chương 31: Trò hay khai mạc;RLrhjJeH4uEb5Oo/ISJ7oPcKgGxcxoKQarf8C7XOu7wnn8VHFS9Iw2BHRYEhEgBaUg+uym0UWv++FEuE3r13wNvNR1YpxLWiNq6sesYgAV/H1uDbfPGBOppfP/OJsK7A9DVeKuwKYbRYl4Rin37s5qqbV6y51uS08WgayCkHFdY=|Chương 32: Không đỡ nổi một đòn;s0EKKx+MZ30IUhZy9t7s2cQme0Bjfe4sqZKw75z+7zIwFa4OsfnBju1OYs7QJ2Ywzne9rmhGRfaYlYcJ5XVCCVeMApoKs9JoFL6omoh4brc1NW4HXaFoR2qcRhA/9w36JLbeO0B0zkyMPhGnx/9CT93q4rKlRXavkhR7suP+zRA=|Chương 33: Một trận chiến kinh người (một);PBHMw9VlrBEdtelrb1l6ePdYABKSIrnPqKsrTk9JM/XZKKPWyDac/FtbgH2Q6rokso9vmDqCUHfiyaD6iX0QL9PhxIqqmYpkthamSU6mrF/kQgIY5I9LzDhNOWwwwYuJTpkCFFo1QV40gbhxGmTtojM8j8KaKQ94v18+1b/EGmM=|Chương 34: Một trận chiến kinh người (hai);9piHdgjlxgxjmM+R1y3vih+4Ji2JIwVUB2x2RcZ/JvxfHFnHfST5CRGAQXe4lkpsB5x66h6Dtb5Y0dB7TYYm64XgKm6umPPpWuUa2mc1fD5UTKIm2eDuGRPvM7VwpNySSsk2e61xcXRGrWCiOq+2u/5HFCUJwp1fCyAzboeMibI=|Chương 35: Một trận chiến kinh người (ba);TqzEVegELLZgOKAl6EvJJJV3nzN6htZ/gWGMTauI55WcsRlwLAd5s12bNBlY2Khn5zwlGMLmlq88kx+W7K6ybfSFHmBa6z0ZWlMi+OVr6vQfKVniMAQL0nbHeCvNaCOfzHD8r8sI4Hz1FyrhOmVPh4lYw9oxy8VpFdqTZChmYCo=|Chương 36: Ai múa đài;usH/sbLuBUPIWGHYQt9MNMdvq8C3vwg9HlZ2nH0+GOnH1ppApMlnCOrV875OREjOzmMkw+lOSV/50i7nYUKj3CGWxIOHincBbRyXmwIEblQWFHHo619WKuUvd3xhKidr9C7TtE9ooLDwIQb25CI0MmSFJ7P2PblG/p9LIQzrInU=|Chương 37: Nổi giận Lâm Hải;EYNkbL8JRihvTokyjHTfnl1/h2SoyVh/FnDtyTFlqv68etkQBwVCj6e5xvy3WXh86xpIFDwJXqKHdEi/4mir9rfBJZugb+5Z97Lkcpm47R5VUKuZ77skMdnnsSBdUCp7YfFbKrvaP9qP6TnooljX8HIfAYUG5r2o73/qyBlPf4I=|Chương 38: Thái Thượng trưởng lão;W4fexXF5sPBDCb0ae0AQcgoZa/8A99bbGz6GtVCsCZjIPQUBtU03uRifRfzrJWssY5e8DMNvd3Uf8hLOCRCfp1QnTrzcFsQFFC8IKKxtYG/2bbT8iC4/iaIzXLyxCFLGoQPsRwbB+6uE2Q1Kzkd0t67huhhehPK8ti+nuCDW7os=|Chương 39: Nạp Lan Phượng;6D0SareT8MQox9lObDbDaQf3vF6sNu/RUSUgR2qz/gClrCxfilZepndlx8xc19cNTtrfnBMRCP9BcJjpDOueOACNwAKosx6d2GyxI0jnz7pND+FON4BjXCMXG4EKjZWVmJJ0cjMYMuB0d7voxiuYzKvBdEStm1e8eKdTECT3mdw=|Chương 40: Lời đồn;vrVRhWvjmSlmyWbabYOjlCmaoE7lEtHwJCi95D15jV01fYcMDq7ZISuOXLlYM+7sWjIp2gURjJOi44dCOFuuADyqis7rkric6HG6EWAUDL6znW4BbRlf/7d1rFL9lmFRlafTSiR96iUS6UhcRe7AwSQ1uVcWuQxjz6gOZsCcJIo=|Chương 41: Ám dạ ám sát;+uX9ZqtguYOM4nqQT8PTDtMQxaaoT2HmuG+f5Ssws8mVgvGXKXIAuXpCCg+Pi5NaOt1veP7zkOHQ7Rzc5hCIWL2pXsSKjgKbf12/pe7WqlzP18vt2ftK7tBMvV9LsNIlo0UbFgtX8TzPsBAlcaF21ndvYIwi8N3TXXxwR5FQ6Zg=|Chương 42: Rả rích Dạ Vũ;yRjlwK3xjsmGqQla2jlh2P5nD8RPn7W0RUBfWRT5djtIM/H5U7Vklpv0twygf3imEQHb882EpyTa+PM1YvI/uwsNqjrKxpimyNRT7UHA/5BTezrtEu7hmU6GlUIoM8lPHzTfI6S/PC3aIIr1NCar3PTdgFTSPqme04ispYQbGmE=|Chương 43: Bản mệnh thức tỉnh, Thiên Chiếu;ZsZnMbAE101qN0xapYyzTGZYxftGjLK/6HZo83DyYz4OmMT60fv0B4U6KeA5Wegq96hDIU3HBT29U76BaXOX0lrjCn8cDIU4vLEHH1t241akn3BnrJeFUCxM/WwvqIuzkxKlzgbWk1bb+nUad9Zsztqkewb/f8IIwb7a0a5CZ2g=|Chương 44: Ai có thể ngăn trở;9+vTvc5lbIpoSv+6nimjafbTR/ldUtR8elgHA9j+THYMxyuTYuQNGQNSW0chzo6Pp84ZBuOzVZu4d5a89xwTqlXdPtTUWC6IN2GlL6V2goaqvfqBlJbgOblI3gQoFx8u57N3KAj50HMiJR9XZ8fT+fUC8uDkaVET38elt1FokcE=|Chương 45: Chiến đài phong;uP/ywIO11dmFEiEOnF7VFocZJlwdVRz1hgUePCB8OLdtRdXJGuGD8NAhEfG/btAUHxyoopsfuX7LYsAYMijElcR1qHA9VUMJcOG2hg0L8Oq7pKvWSV217eOP01lI9JqVuunBQ8q+9hWdS5cAnNbUl7PXQn/E2lXZPTT810cgKeg=|Chương 46: Thành danh, một trận chiến đủ để;4PWLJlnS/6NtemTLI+pXQpuGGjXYyRUrUu86qgP1+BzWq09FUjIjCRfo98VH08n6MgDZ0uz/ZCWd62GWTdaWtSAUJmGNe0omM989+AuIUDfWa0XuI1ST+lvtdtn2euEPm3quHNzs4rKxWH8IsCNR2t3Yn42A/zh1IIedPctGwnw=|Chương 47: Kiếm ra Đoạt Mệnh;GjpobPorn0wBi1IUvzcq8sbiWjCF5jlt1RZ0g4SE4SP82liCSNLSJ4ELT/uGvREW4GYal6d4BTHBYhr2+Pr1S+JpLlyjDyw9zhdmPUGJVQF+YIV2bKDsZLV6akLKNplPTbpEffg88dvrCpVay15kfiXWZPYooj/JqWbTrih0xfU=|Chương 48: Vẫn như cũ một chiêu kiếm;Gh8ls61sJArHTHDOJFZR+/NwpKr/FrBfCG8/qFynSZXtQLQxVLj6MGLQvbwyg7d6Xftv1JE/GAkpwiYgcJ3xq0zkSexdntvcCu6bj3fF5HUSiaIHm3n6nvmKpbtVnvGgIgzLxmOGGR5EUOYZwJxn0qqz4j2H048UTK9Cd75OOec=|Chương 49: Lăn xuống đi;LRY8JoZ8Bwejczofu8qTyE6/PwR5CRu1HI83sL5K9Mnrxw1yUrWjcte5DeRK4LqpUMC6Xh6Xl3gyO4gu/p34viM/Vqs0rNETGpPwC/j04tRXSdyflan3IznWE0jBgywusqkdyqgMmo1S0mPgtLZcIY1RGGeoDw276AwAlV/LinI=|Chương 50: Cực kỳ bá đạo;sBHUAGqtSWxfyDvTsHscfdoB7Z6wnU/vULHy6QC81lKOgUrwRLqwCVpA7e099fo//t7eyXPyR1PJY5abS01oqUffDVsWVv4cwI1/eCkypryNgBUX7zPZDVluWGxCggO9DZsLazkt8ruc1f7fD/5fcHv/Kkx6ry/VuCvd8WlG32Q=|Chương 51: Lâm Phong cuồng;Xhgo4J2tl0lPkPDDqBRfs+Q1ng9AkL2BgeccNRDjBbRQQeWK8TVYQKx8+euxTHFO6yipIkcabyZNsXd9Mh3mlZZuoQeCiWZP4050PePcBBYMEGUIevFoMB08wZN9n7Ht+pXz3qw6r0GyVVWNLH5vBC9qOwPfbYH82mGj2cYFUSY=|Chương 52: Người phương nào không nhìn được quân;v1B407UygwFpfA2dY/wSM0n6ZLNWLIxyyjlfOr6ZSskzFpmm0vGgLRrf+4vRjW2mHxePHMc8Jtt0HMDDCKtwe6vQJt+Pt3ofLxZ8ZrPp1NbB6tCUmNIAfMnAy2tjf77zPZ1GhZcbA1jPM2onsXI3YXC03SPBBO5QkKt9Q2FRCfo=|Chương 53: Tâm có mãnh hổ;i4E9YTILWUjVLVT54k/0w0mZNJT0G1MKfpwVI55rVCzM7GJ8USrJSO27xoFKX96bDhLQ7Z90zdDWrMlK+2X5b7QAWKzU21Dqjdbs8ZWl4+fmVCQIWzZpFswWev581WwqWNX7zivk/ZtByCAGQWC5GKeN/PCxJonFE6XxNzIw0I0=|Chương 54: Xích Huyết Thiết kỵ;hMOU42cs7zpKuJxR2W3iYYrTi8o8koCqlaonq5irDRljz8s/XXqgDf595cWrmJzkdhvZP8s8nXiojeSJgYyR+Xu9bbyapjC7dMqfkBc/hVtaS7+cM9bOOXb5Hu+yS36ZyPQgZRJACG3b5OHtrLMRgly4qRfV2rgUi3q3ddywPZA=|Chương 55: Tịch Diệt Kiếm Quyết;wJCWh2atPs9vD1rgwO6tSgzQTvZcNWAZA9Fpa9C68LcLg+3wi4UNg2RBZtfefo4epEQMph0tWse+ohW0Jp872W94PhSOgHXS8K9KKMJJJ1ZerAPJA1AJjFzabf41EPC1WfWNNnh9s8QjxcH8Dbjx1LXcIg6hfDPLEpJIX/nUiUg=|Chương 56: Ngoại môn người số một;m9FH7YGhlDaCqbH5FzeOycoY0FPUFwdNQH/o8s6oR+uwJ1r8DUPdpk5Re5yE1blN7LSl3GDm4dns3Z25O+KI+tTAPScN2ulrixxQRLtUQdAnm5NPgy1JJdmV9JjNmFrKwlBuso6zkE/LX/JF6A/PG14TRrkWorqCYQuwJbnHGeA=|Chương 57: Thần tiễn Liễu Thương Lan;2a7Y/bbYbnrXPi0hzz5OOKv8FPdwizubrwjJkKuPr4Q41GLFvtYhQxDX4MbCpKAAgxgZuGeF9sPE9dEhmpXFNtuEK7r8F+//tZjdCL1SKbkdfE9jmQlFkPEPhL2haBloHiqFZR7UsX22kgkt0dhJO37891swQgTwO/hARj2Dbi8=|Chương 58: Tuyết Nguyệt thánh viện;OOwfcVlUxkAnrBaQMhxmEB7mocv8upc3GR+8eh6kEfkVILWA1RZLL7qJ2HKp+N2+HrSh1dthKQXg5TVVuBI4E2y0NRfDuWMnbTHcoXwYCLN+Q02fC/rru6jVMyiZhUiWUXLVF34mkZQU20lFTm5+MT405+akEl9+Q7TzNk6VvAA=|Chương 59: Khốn nạn Lâm Phong;rTW7sAvRFCVjkcCfV4pke+P5ZObWYVcv6CDy7HYckL5EwmegqiNYLh5NiKMkLcNGW2kixsinNBUdG26h+XM+yzDUhHZ3ytBYPS7QgWQZE5R4HKYKp8V04IdPv+UVnJia/yXLS5LBtIb72msGb9aO4Zmt2TGC+0ABkAjeZQ+Aljs=|Chương 60: Mạc Tà tà;AcHjOXucygOikPpwjDBHwO900FB4cjCB+qXSWF7jXRBbZQ500WyWTw+umVqx0q7C06k0D2N2fM674g9tIi4ZETG00lnoP6E+tOhOFK3qfw7vAAskie3RubUtCrTGQ1f1MMziPPYeRyhmdTqq2Kx35PGyit2izqGxt9jFqnsra9A=|Chương 61: Huyễn ma yêu thú;2hUCIe181ln5yEVlKUflXqLspUFNxhx9LoxtSj28ArGfTRPDApKD+NgBVNbvHz6GYB4aWFFMYgbLD/0nPLm+/grKd+GfPrKzSeggNEmxT8LoWqOJ3p27ibe9vBx7UhuPuskU5b5sb5y5ZFdfu1T58/KVeENFKqttAAEhxTKvvcA=|Chương 62: Dị biến;j7hK+l5ircMJZ6rUt1/9k+s07bJ2Ze0Y1CAQkVm5XBi/uFtKuzmkVmgNz6Cydp2N3gbvYnSe2GQANnF6qq7+7DNwt5pyjcx0lr9tmWUFUDFhry8q79W5Iwi/y6FTHedm6WP1XFnGsO4TnC8ivU3/Hs1bKsI/Bkksa949a8Gk8uo=|Chương 63: Trong truyền thuyết phế vũ hồn;PXBzWAOcsSlplKT4x45/MOGVPY6tccpNeOmJam73wfoev7hAbFlsZsTV+Tpa8zEpNW4edsEQ0DN6+y4C7xyGVAvZ+EVRIfBN51/DRkoAsADyAOJvtXyfZRUv0qcBPkIZoOCABaej1PEIeG+g9hezL9QgegpQtSTuAVKHYwRuPi8=|Chương 64: Tử vong chi kiếm;g5wjj0u/w10JcUnuYl/xWAn0d9ve43MKJTWbF4yJfDxbSHq7R+vCb8jMJHuso/CLfXPBv3a8jsMvH84tX87lND94UrqPyxjfmgg1tIHqmk70qk2ocGRf2XFNkt8pC0Ywp4YezlG8T/ojcjwSU7qANq+OLszRocsOaoKIDICQq4c=|Chương 65: Phá Quân;r60m/P8E7Z52V+su6/CX5ClD2JmV3XONoP48ITFpvyT5roxKQ15wZWj5B+Ustxbctxo6TOVZkuqKMMSP7uzEA/t5olzrGG9vqwxHgGPoic3GOpKIvA2t4Uj4zGNU8CnsOpBdiFjFWzv2ilv+G+6HZ8Jzi26g+rDSjs7ZI66jsPA=|Chương 66: Sống được thiếu kiên nhẫn;P406hYKg18jY2+tZPmgxaDxh0EWBvNOPOTu7jzEXf0lj4ADrubn55TvHQhyzndLawQDbTy8MGfMKOAWL/NdCMGl/uvReXnym74CotNoT38GyRcb7m8uwkumy/+mnJcCAz+W1lNkJuVPVm7r4MTmYA/fYa+nmVRqeqEd5wlXd+Qo=|Chương 67: Muôn người chú ý;SvL6znFvnswEiZcMK/xS3iZbSa7m+GhuO0aVIsMf57Sa4tLsyKcH5483ahO+UVfCGvv8PIlSY6liLZ7yTSvkcEU6bQuJszDnVl1HQ6y/L7AX0oN6Uyp3FFCqLJZg/VgZBA7ljCs0bha5Q0feXwTka5t1ZC4T7rZcL+wrA26P4JU=|Chương 68: Kiếm giả;WJYbh0xdgrEaZIcSpnJn16fKuqmPzYCS8ErnsM8VVIr9ifCa5/patwoa4izTkfBLG+T4uYlZOMXs7NBui96uxsscdkukcmM3R97pHPt2QLphnSLQo9W2qMX5VapbglzGPEZqa+aiw6iRs1OVhASTXioe1TEPQ1PJte8n5MhA7qg=|Chương 69: Tức giận;xaLXuEcowJm3P+FJ+piYIm7S1KBcQrqnLBGMwrop2YLUhyyI0bgw+Qqx1C9BPLCW5LUL+iHZfMl+dL022KF6oKm5+jcRrxz1n7dOVOflMUcLYBqyjIIzKBx8uHK7mdPFGSwe3/3oh6a/p5bvCKp9PiovUFLUxv1EioBDmC5Qbh0=|Chương 70: Lâm Phong tâm tư;4njUGG1HhXJxLjDLvBYd+CGVFVcAKpsSF74RbSWZ0PhvcdB4a1GFzD/tIYUG5/CGCeCwW6QdDCLcwgQ8weuQnopUykRDlrquxpucCoiRrvSPLMKZL5J8zI9tadkjBlg0OOHc/8svH9/V0kcUWaC4Tuehe7FUE1HF2fKe/SJ5ntE=|Chương 71: Liễu Phỉ khác thường;oAvaXLJ5vUoqboAodvYkoGZEgxXqW9yZDlf7pMbavLRNTQvFDfqSjzr6yD3LTg69SRjjxfgKEEcbgv/PaOsECp8UegDPLXACAtufQsDHlafB0YM69Hgi2yi40D8z16t5W4saeV9J8e6ybjOajEJaWQRmGMdsDSmF9LUMxx1bVMo=|Chương 72: Dụ dỗ;AR4gugXh3lIslPXG3PSIzROanLT1EmeFInzkhcIUiB2MhLCyZKPV4IeULwxL0F+cAUV3k9Z5hLec64ZpF2ZsLHB02DarICsYY3oN4SFN9p65Ks/YMnVTa6ozrjbwUThY77acdBbH69NwJ57gO0E1C2/1kWmjvlo4S943o9QQH9w=|Chương 73: Tru tâm nói như vậy;ibyDCmDlcaG8TBp0DvmwZ5b9RK9qTh1Z1JpgLeg2KijnhFf5NNlRdmz8G2dnOzz8GEDISlm7qNSWrlbrOUk3gBN1dsDOgN334kh3A+xvuJDfsK0p1/AzA4egOIVCRg9WmvIi++MUj3pTQJ2uDs1OFtq3rJFQ4Hvk+eWBNL94beY=|Chương 74: Trưởng lão đối lập;zNC674p4qnyBTqDWEdbdvSiIRV1IyY/zJNU+6txKNdPK70bh1z1NPFLOL0ENmVq+eZZz9H/PcyAQMtMEZU2piHTZ6NOeSe/JeGDTYmFUSqtUl3v62/f6VKZ1RsQkYwfV0Clp9nC8+OING5eErtF+Lk9I40USLIKhAz57mMK+enc=|Chương 75: Tông môn khí ta;UZJH7wtYJD/mxDR86M+QolF3qdRU2TfUHswtYxDGPfJoqH52UNePz2pdVMSWCtTbmwi0irm2X/9vZ3RMYv4JMyyhrNqsZ8IBAt0POqwDGRTdDwK7WuJXTsSijfH/0akkpPaUiJAU1fA64l1Xnr8mgXIi3hM7u9psyn/dAIZoXms=|Chương 76: Tàn khốc;Y2nRBzX0vUz1wBJ37jNoZDyj3d4wXyeLBzmFWl/M41h/QpJgBDRwsuXov5B5AIqSru6JxXYl7dzDss01Oka8XeTeSS2QAr72/Qm4fc8ZwZnr6E2EzGcho1M4gIJDTYmtW+a9CwV6nPORKgLa24k/z8HoDWhO/SrlRoKYNQoeAwo=|Chương 77: Vân Hải Tông, không người;/uGiqG/ro/0uzfksNz26Vk+3q7ndr5FXmHA3VMy1i4Bul+22VEOpAOIveBWxA36TnknqUdpl58/gvY+8UFDx5U3G0Dh6ADlk+XqAqbnuYmmU2O6GXGcEh9opUh6hPW4JmNA6wholW7tfQb6VtI/V0hZkD9kUtJtxHkSIZVDC9JQ=|Chương 78: Tông chủ chi tội;lw3z+UQs3hEjjutgFetoPr7LZcE1QvIxO1jZkqzHl20bir55Tw2dkJKGLBkcOr3sjL+rME8e9Tu/t9jnbk8gDA+0WIYHxxUXLEdTpYQVl6Zk3pQAXVKW5mXIS7disADT7g4VTUXeYkW3/8wcZipcMlW0G0EahDS/Zi1o3P6c8DU=|Chương 79: Tuyệt không thỏa hiệp;2pGznNOjgiD63lGaSRTkHNIEdhKNahRGZ5gRLgORjxPbz32KRfW1ly2WnewrxcwWiJTcSTQA34n7EWcQ3fHXFcXjdH71RWdx42/noUnhdnvKBEddR9bWMr/ekJ7eMf2gbJkGgsUYdqUryF4uvDxNyYIKk6xiZ7mQorKFCAxoNmI=|Chương 80: Tỏa ra thực lực;Iq5IRwqE6joGbxivEdOIVNSOMqoc/ajTYuJqUflPkQrAA3Q11TqM+dhAIe096YPMKoXEmlTD6oR/UNkPX4tLstGUsahGlsn25A7I9UoT86BCW5SKBtaTq+D1zwVelwlKFhCEDYIxtbvvZsFWTQH8Msl/6zQYhVk5k2ta+PqhCFY=|Chương 81: Cỡ nào ngông cuồng;ahACWVaYVLMTRZ/g19XluxqAg5Js98SnFe6r/nXCx9aoQdq3JrjRKQ62mt0Ea0npJDw2/asTQfiP9eBNaSN6JwTmTarMqbxC3rjfOXJq1LYbR9UnEPJ0h/Engq4xjot6q6zTs2f4oMAZIdJYiteCu4GXw0wP3sJPr/+X5weHiUU=|Chương 82: Quật khởi thiên tài;h2I3Fh79GqOXD97tMm/AX54PEDdHvwC0GPZgY5MYXw6jEY8AJPllH+B1koHgH9/49ELAyLh8lf1U2gNPYJPgOKwyb7zbPULzCTvmB+OVQak86k/MIexL6EYzKHPLwGmQ2oZIGCm62qasUTvkN+A1Lis8nFRKfUoyEj7EK60KcGo=|Chương 83: Thiên tài quyết đấu;2fwv8B8prsM7ic3tPPMsMLjIOSOVAEt5Zcjhjs3v1Aw44knYUV5sr6vxHZ7cRo0m2ootkZbuLauhTNf1axjCInF55Swb8ZE6Q5BHARbWMGTuG62MEk6XI7xzUzq4EvmTvx70mfnV5FnnCIo0RaffLcvOTjUbsLwE1B/FYb8GDzY=|Chương 84: Chấn động, nguy cơ;rO1Eyz/Gb3aES0CnoTuDDh+hLVLxyYfwfE5vDhEQryfARmDr0gXc/0Bo/y36xcSuANEDNiPAbnAax3L2InBV+0obAX2cN72pmq5WOicsZeGHbCRgQX+aGiEPYO/obbAZagfEaiAQdzwIhb76WdvK1fh+sbo4ASiWkjUgZ4w8beA=|Chương 85: Sinh tử lựa chọn;/gwWDqwbjeSEYXSDxNJL6yLAMCzhlG7DgZZa3Of7EkqCB6z9BnxAOzOLQcfKZoWtPmiUxCre6tidkhZSBsr+tGma1C6tEmpvq/WcjjKp4eLmV9PIChC3C22OzoqqJBVYQhkQINK87qImLhydDpb4wupUCypgd8UoSwahWEOs+q0=|Chương 86: Trả lại hắn một vùng biển mênh mông;86imeyVZHQF98R8J6JkJ+hwweSOX6sC8qqwKKxicdxNu3VRpVOExWYe00bzGN0T5CKlIHhnfDlcfYCvtGqf/YqVIkkZ4iSaX5DMfvoGnyMA60Anf83JC8nYukmSieVTlaeEeyAn8PtXwyH+AHqlDR2l+8mbtYxqvKFmbmXABRBQ=|Chương 87: Chỉ tay chống trời;CTpBE8AvEO0str5ZGYfklDOVwDtDcQLiIu9dwALsJGIpTzz6nQcLZ7OR+iXL35Qnl1811FrilYWl+ylF8pRmHNtRc8pFUj1GYor+I72GSOr5UIc+SdLIyW4+xvoHauR+75CHihbI0MvMLjK/S1PWJM/uCYSYGGLjtFI/NZbXUSo=|Chương 88: Diệt môn;lI1UWrjswdyZQXQ8dowrrRtwgmuf1q//jTSeMtHXNw3NGNSHpUWrgRKhWay3pmZ3mBNb063LUELIxPz+ZE6tty+wotyH6toEbcMqSeMlWZQ0W11f/CdAQ2AtPniSXEfOAklWsMmmbvVA3UK4DXdftZymjnuZIRY6ccUrRosiMdg=|Chương 89: Do thế tỉ mỉ, quạnh hiu chi kiếm;xKnYFPrE3yG+qq3rppDHUwmXkcVLbmp4f+FL64+iCGjOD17SMR9+F5uxUC/L6FVME7TIXw/erSzd5XohMkUdy59oVLNAWm1fJAFcjeMKPYXDQeCsSenuC9/rFudEqjKW2llxsliRh7LnWJU8Jsxe5pmXQ5qwO5fY1qeo0Rt++rA=|Chương 90: Bi tráng;a/PNaFphJ7sTkRLDNt5ba6iOBHWlAHvDAWMEggAIhpO+F/R20jGTtvbi+5X42H+0IQ5fRTEkSGQa9V1gY/BKm0B+CNQOeEvWTr+lDm6lbmTtLXsDrCDxlajWGeLDzcUg39nXaU1wmQeyUJfEnYdvjJovkgHuHMHgb62AYUOKjE4=|Chương 91: Cổ điện;kmo/EiaVmj/UspnioCnwhdBBtEyI6xQmcafl+TdrQkQD68XOrRdLRpCtqOLTC6m0UOciaxQX9octNEs0kopU3GDeU/ETM8DpXrEkmqI2h4is5RH+SBjzxqu98+oImAKaGf3vG09KA760L2E8Sa3XYnAxBf7KchJrnnDlietNKvg=|Chương 92: Thập Tự Ảnh Sát Thuật;kVgvAx2y9BLpufr+Nfr+eB51DuKjFSdxwPaqlIsu50Xu1W92n/OkG1T+b6KAvjxi2mt10kD7ENvijZe050HF8gdFOhWv0slcQ1n6Va+A+YhQFXMcq4NEIu5GnerPv7pHiUiAgztob+NKNmI7AL2padtrUFT2ZpNqt8md5lrw3io=|Chương 93: Người trong bức họa;ZaPzZbf7omhfSUvJdt/tuwHrJeJ6GDomQOPJegBpeVmG8z9RWi5YBzXFqNk/sUHdHh4kZJx/93t1cvaLbZ6ZKaqEAuom9l4e1jQHxj6nzVGmaJm5bBguUFtNcaPO2nBv0yPd+ip+lqe3RjxSxFjhEjpzwtK5AVGQdhaG6SYr4xk=|Chương 94: Ta chỉ cho phép ngươi xem;Y/6kKTC57eEVNjgsvfCtiIgs5sKyYHtEnihZZB9R+91bB4uqvpFDnW+h5zooNtWbUA/eE7btWc1Z1npoS8WqUK47RAz79JjeeJKN6iYU2zevaqMgOK9sjOfuyFLf3RAhpkAkghrgL8Jf1FEgtQPvqCmCZGzpzh/a3Ihp+nNmKz8=|Chương 95: Một bước giết một người;yJgXzMMizhh6xZBMBUJ3qdAD7gJUZIUBjWDW44qSotnOx7zd2gEJkwA8QUXj6t1JfdUPT9wsCRisJQaHxwTBtglKrn7k+mSODy/PCTSnZxjvQfk6KhnxaC5MY3mn3hT4NUYGWsyPP5n6NhIT6HqyhS/Hs4kFu70UjFopLWajAuQ=|Chương 96: Một đêm tóc bạc;21p7Kpa+0CyCLWaVtg9fsT5QEGdtyd2rf/MAMnIdny4Yy/uNySz4XGBUvBuRfzLdULzV4h6SD8cD2HhtEa/vuYlfwsqceeFYImj1ownAxABLHTDSiuYEgO/ed6YvFSrxq1teNiV+T7NdD5GFvsruogSHqPPecxvRzuYF5xykLl0=|Chương 97: Tuyết Nguyệt Hoàng Thành;YniYWPIUvdntWsETfvHGZj0Yt2lPrlhETLCtdXBiV3QB0H81FOhP1t9SwDBkpgqHVN/eE8bZbr8iPx6qAf/x8Qukn5Pt1C9eEf7O6ilJJYXl7RXdVKoLAeqs7Snz/oaVsNjVAxsmyn30Cn+xzUM0lhf/sifjYylgjcnM65fk0uo=|Chương 98: Cô đơn quý tộc;+QJscuTv+DBBBv30Zc+X0uZW3xiO8uKjy+j06oGCH2psXewLxO7+0DgjOy12UqncWPPXZ1ZgzZGA9DFqAg3M3JWYKpboGlr9uG919527hCpMTp5dhEdyO4XgHdYY2T0rBF2Y3EX2neeXINC6P1d0pKEHN4Da1UU6EE28HnK9+aI=|Chương 99: Thiên Nhất học viện;lovjZ5QI6e55qp+dqG5f2AqcP00KY3kjG72++lBim7652JYVDmx8Ftz5sH4UghHG35bfAklq5WAns/T7TvBQ7v2Ks5pVopdbV9cEce5pHxnDJamdW1d75W43OlXyU4aKktbcktp48WkCdXrXguf+yF3GEdNQgLDhPmvvObKSvNU=|Chương 100: Nói xấu;ui0GRkP3x/JYH3OMYuJlSFMbwDFa0Ux3N4CIJrDYIMuxaTcz/XmLCh8qTGtm+9t/m90NdbMIYwxPfarQgtCrQOoPEqinpjyT4f75ru0ZRTHR0rYr1+3Yq8T2WE7v3hVA52uENTVsPQfA1UdNuCRyisqJDEDfCNRrRNYCv+swVug=|Chương 101: Hành hạ đến chết;7OXYMonfj5k10btGniaM1tQgr6lCdJcHpitZcM8LaF4wQSLMTqP4WEMuecOKgcla9ltD5ICn/mCaxZNWTZIHlGeqS8sSVNAA8smCvhu35SHRL9mDszk51PhiCuj/hx3C2akWQJIWE5YrGf/MdVepmXXV8Ih3lJBzQwPWU9EAwn4=|Chương 102: Thô bạo lộ ra ngoài;bbxsHhqjoEQMRxOEYZTnCRFvD2Ujy1cZzXgYqRuXRvpLhD6bmdOlmWSg4oEq4cglHva8L4JNjLTXfm0xu28tOONr4A2mR6s50Lf/mSDFwhXvmIQnrt5Vdq7wgmxCg/NHE/HmAplOZlJsh40CJMUKw7XhM09UOHhm1RQ2tIivX8g=|Chương 103: Vô sỉ lão nhân;4KNo0lggn+oBtChQQ+ePYVbf4lQUzbwtNqf5I+A+F+iP6mMcM6izpJh9XX2CKE+4X1UVYE5J4xvq+/KjtkGOONuPVWeZPuYhBP0z3WQZg1R5JjJ8Q9NAvIDIxKnQe2qDjkC/QQcx3SbkIyZsAExhJ6eSWWLs3AUhAbJAVS43pj4=|Chương 104: Huyết thống vũ hồn;gHORItM7FiYchYuhWWSXC6NWbzdNDnVuLB2jZifkGWhv4j/T2agILaJLxyxX28EVSP23mahQHidtnki+XZ9toMDL7rCAPW7fiaCQ1xVw53rgBYdQ0o1/WigxX8C3WdJDLOviqid9w55g1I8qutKsRIE2CGn/AzqKNn/eJIv6CkM=|Chương 105: Phong ấn cánh cửa;0ioedpzn1E7KKI6yG/vXiFg1/LiGYIS+JjXrUdlJgVLwh7SQdEKyqw0P/5smlu+a7AzcAY48BcPDeMzAkcHXLcJKn6z+FPLaOyjePSsjQI9a5zvdUwRH1JSmHmCGdY2I4FUstvsfC7VehOPDFgfPrIjOC/vMj32RaM/Ad4vfGSA=|Chương 106: Lịch sử vòng tuổi thay đổi;hp5c3/BfZ08E+XjHCzz0+Qvuvk01LTPwbiBWBx0nju301ejn+Aoq65IKAbzbkikOiHSQHyfvj5/sWl1oFefZbHltc9qd0QHjZ0FJcitaqtkPsM+ZgW9t7SrVHz5MjGoSOgxnx+q8fRwUoaUBIr9Y0GuMvYXwPdKgKNA37rCxNWA=|Chương 107: Bạt tai như vậy vang dội;2p8I7g0NsAsqx8OXdnV+5z/Ns1OnpjdgMYPEG8BIIWDoU1dT0t9hee6FnkUNPu+gSbu47c6+vrJuqBY9QK/3QEfHtVGMf8QCvBxGBKjA0regPUsJmxk5SGp3Ehm4KbQOS6mFN3b9i5aSR0S85wDdMlm1u0JC5xvCwmgBsaCvlgk=|Chương 108: Một bước, đóng băng;fTO4LNxNC6zSDnZbKgKtH+fMp5Vlv0KhN6RuaZn8rko0aE8fzU+zGgAadhXfa4VGTC3v8CIy/yqpfnX37F7P2yVSXvwSZjT5B3+Ryr6NOH/XBykAbZb8+tHfdXStkjzTVFNQNY2mSrYsdANsnS7vtOCwHgMB6aREx3ehNWGE1Qw=|Chương 109: Lạc Tuyết công tử;NCVD5DYI+AV411mg4j/UAFi5TKlbHXrkR4qPsFyRTQdHRZB44r4WhS5CwDWgqbhD80n+aEp/pX+wFOmC8TB46f0qifmjSv0jCWhIzoya/nuxWa7Xe51ODEliJYUZOrP1mNbnhcqZiaY8z6M7CcBM0/jmxrehrRA/UdsD3imqySU=|Chương 110: Màn che sau khi thanh niên;s+PlW21OPNTdqZASkhnAP0dMNnV5/0k8JzhSM9VRc39sbOnmKuyODNopQFwhpBP3Y4CyGdfDjjojRJrQOPNTo7hCHRkuaEn2UGslYSBe08cjY3bcGt0Aluyvo7vQtf03ZXZkzaUz619nfyGDAiVJ+bBFSVqLZsvq9SlAdxJvKnM=|Chương 111: Xung đột;aSe9nL0uXxuFTyaUEI1QQSLW6L3TlBH9EHhL4/UhWfr855CkD0K0AtE1FMwrpTsdsrk6HYuSzyKpIoCCLQvVHd/vzIGGVZEZfv3SaUGfTOP29XbxY/qNaMoaGEKOabUgtyG7iRpFbRBnMnmJbyQ6nxmWaC79OznvI0HP6VV2hOg=|Chương 112: Ai súy ai bạt tai;zK8A4kYO6c26fzr5VJtwyp1H1mnGiinsuHKgXeaDJO1evKouLBSMRt5C2NCs73lGBax8Pd4ABuYHdz5w7bXzl4o0mUFsRbCZGBP+tIcXElnz/vMEhdtEdWtxeYxWTHp6jmDrR1pqvib8fDIRGFMQef027pad5RrKKy9S4F8QiTY=|Chương 113: Thô bạo một chỉ;tDvzfIjGrgSOO3VYiEJXEa50QFAWYhaB7qOVeD0PXMzg8dH2hd+sPbDk6J9wnf3z2H1ScJI3P+2luNHuXTBPSJOjTo/zygcrE5XnuaKSh3NkHniNYu2ofUYitchP24gqfRhGbAlWu7ev71H+RkOJ3mhZT2Ypi6Z5Ih/3TbrBqjM=|Chương 114: Lão giả uy hiếp;wg7tp0+ABV4pBlF0jXTZUdcVmpxpd2hkqectfPprk21wVZLeJEo0VezImbxbbtwVM9juFI2frFkx1TQCiJwx6iF/jSPEFY280Hq0GAjOiBELMjK8hZlc/iialMWulYjDbA2nV2F8TTr0wFj+960PgCoRGkRO71pTMxDZruXLpWw=|Chương 115: Nhập viện;Y347lWI2JG0XXx0DRKLkffaEU+lXkutbmfU/qB5Ip5dCxCBwCY0J4BQWVdN1KbCsirJdaYCyK6ptw0TaFiySJ8zBvNf67i7Fhmql8Z4Ey/1BUGahNps6zVfc+lSC5HotD5kTy4H85h9C15LR/7Ysi5FMMi3yvfpEXyO3TtGdfe4=|Chương 116: Ba loại người;cZM6zE8S5xjT4fF/qlTVQNsaR1Ho67fjJEjm38R84g7vJOtTCeGaPMSE1WyMVPK66MEeOacX750MmoyLs17+7eJFtN0l/B7ISEDJ+MggLHRwGBgO05PTtj05TJ1Du0j14cNFxEuSz0tKNGs3dSeLvWvAZz2Hh8wTptuLBOrbbMs=|Chương 117: Khúc đàn;FuUl9XXEnPR2BKnGv1xbMt6gkxQT6U14b5JL0YD0dzTc1Q1jWpVGD+kXWVWnsUQkDYL5FU7Ff4Hhkk+zy7zehm/VD7UTuhexaC1f9zU4Z1pwa6yUJb8nQX81SBLbPgGn2Sqdg6/4UXId23kCNA2BxgBlt25z8sH1xz8P/qJhrWQ=|Chương 118: Thánh viện;5HMSRaaKUKXY/qMJ2CjNufjk9/+2NOGH/K6y7Hh4r0jfQ2krZKKEjGEhF/Y0o6gxsTiP8KPz6rjX1iv7XLRJA+IYt6vQq1DmW44I78ddINAc+ebIQCxuW8SVv3gFOm5wlUU4DeIxizB2aLShFChGflm2qGlqYUaVyyZIB2YyEyQ=|Chương 119: Tụ;izaPt1X9TwTQylcDWpOYyHhnM1IdGO4+/tt0jQ4CP9z6fJpV6AmXacMOqk9b4oY0r04XmRzP+yzF8PHLOhR/FkagkReEPYO5o/CJM1ZGw87xesw2JLbf/muGf5VVyQR1QV7oMWQB2Ew0CWJElBeGGtW97y04QyF6AlU2CFN1/dg=|Chương 120: Công đạo;vjFtRYwQxywL6QMw8udp6zgT1hcpMcwPW9nDit76L0mj4nmdBXtXtRGDF/Xf1EFINQbO12Y0c63/q1BrzOUDP9h3vf+cjX7esB9wLfxYtIAZVRKVg4mdyQNS7MxIKQgYhRDVMmL2rq1xKHn5XvSK4k0Nqt+YnpwgVDzqDvyv3JI=|Chương 121: Ánh mắt;JgyuQpWF81JZVPWBfaE+NqMKvagvMPbhkCKGrdp8agBtwYq8Ktsp17nDMKl2W9iDyUA9y4YEwtxJBtRdJdfkHWJ3zUe8Jjgw4ZLSI0nd436fOhhZ9VXQ+W3iP5nGGrxOVxCIRGw9Ctf1KyDk5rH2SfY+QgkiGgUCUF2uK0KT1w0=|Chương 122: Tuyết Vực thế lực;rj6kN7IC5e+qnoYIrW/B+2OQ+RgSTa8k1qWYmNdQvtaFdXETxPjuztsNZHHL9mcB3auQp1zdk/VonlejYGq8DPMcMVsCO8SqETxEEyifDLbybWCX0rl/21kHpK/jyrE1fhIcrOKFrcj8IDzgM3td3EeVU4xRXfkgcA2YUBx7HP4=|Chương 123: Đoạn nhận thiên nhai;Vdue3oY6Esc2my83avEErbdVdIElCsBe1w9g+1wmLl/6N25rIy+POgHhRfmFnRVly+6JXFTP8v5PAldG3mpuiJtPvAWR18wYkuJp6IiLhfRfyyYXkB7NSlMQCibXAa2rzx5XVUbvMZPyw2N299lp7mV7ecNbuQuJ0pKbhXbp4kY=|Chương 124: Quân vương vô tình;sr7YTmvVDqlMfVXCCIgTONBBFRheY1eBhL39oBKGS+SYMysrz1ZqFL8iJVMaoCqUN9YjNG1vPKwg5bEOgYICSsV+rdbYMMleBuBggXOyJA7amtW4/XJMvAPgNYpbehtL/CdgCo1h0yhOUGc/l3swrfPet/8ergPvq4CMt0dsB+Y=|Chương 125: Va chạm ánh mắt;2r2l/eyp57hQbt+IPze/eThpgAM9BtfolQRysILgMM3LXkAFwWOAfu6mV23TvAOOtVgMp9P7wq5DO5fPvnlGDR8fBWVafW1bGNaFoKcCTZypJauUuTIlIw0KHc8xF5NPAuTTE8Q937oMNlxidDwPArIkms7m5FTwtxZdUkwBMxw=|Chương 126: Mộng Tình thống khổ;M+9Du2HhhHgoJeKaK8SddgVpvpgn4KtvYSiIV7RtXgaVqH2buDpTaHIsKXGzKK1fY99VjUQjg61y1wp0RFXLhxAUPTQYS7ifFaUtbRyqc4Kelyq2MVqIDxMR8KTIesE6w15WHetgqGBg6nvfGVkkFeKi2KpTaPxSX88Rb+m0NrQ=|Chương 127: Thiên phệ tái hiện;xgLM4emS8de2d5hFJqteHhqhW6n2uN6T3vkipWvcY+H9p4CsWiipeQ+ItuwrE/Q4eZhw/hB09IZj2IdIPeausrO41+CUwPvBnQMqKjT5Cq1tC4AKIsmMJPmuiSNUX/90xFjZNRtNix3LzP0JrsEcAM/d+9uyLVEtdK+rW9+chhY=|Chương 128: Nguyên khí địa mạch;0WWblMBG44/QVD8dK1cU9DNGOpDzAOMCFVh2m//qx0PEHBbyMpbEf+BX41yiy0pvXn0CeUmW0ztwgZKthdMNbvGT8agM5YExiaZ9ZIy86fbmQSorQLtFXYAgE6mldhVD62WLGb5R5Xc/bFy/TPs8ral+CnPKGyFcSktoHmIjmTI=|Chương 129: Bá đạo Lâm Phong;o204y3ELP4Q42VmRyBkw900SxsL8ixNskunn2VIS1MCjxiv1jP20Ber7VbAwFQJK6XfIonjghLkDewONHwSCzVUoHB6Wef7tMXJTj8ZnngPYRxQGLdqPeojrBV4J/o0b4SLU7Tu/NE7tRl2zmFlDUCgGxVFY/JM6li/rRS9sMLI=|Chương 130: Tầng thứ sáu;tA3d2jVZeHwXqSWcxydDKOkMOoIPnhaJdd8Tni8P04TFt4DQvZWMySsqd6vLs6NFis0J0zQ+QBGsEbSjfwJuloMXwW0PcyGSxP71t0Y6xxEiYW/edPRHH8xbScG+rJoVCkprziCTA+t2Tj3Zi1Dmret1C1Nat/WkqPc6oBWxuiE=|Chương 131: Có bao xa, lăn bao xa;hVZVjczKT6WtXOto5SraoaLMDYxRacHOAVhujwxYdSeCraBMsTo6IHJwqHpRX3+VOGFdnC+YxOzbo41VQZ2bLvTOD/T8b6ASSN0exRDEYsgd5ahJq/6WjuZSIKolKlXAL6gHuLSxIiQVB1X32P5q2+wYFsvKseVdFHes5k9695I=|Chương 132: Lâm Phong kiếm;BiD1DFcx8w/eASZmb4NXsR+IhV2tuQMK81EKRBXFBlG4fdPlYKzocZ5QW+6acKQIowBisP0S4FLhdM2lJ9OFMz5v6E/mb4TRiGrIOFeSYTn48KuHFVXrI5TZ5DmMr7nnMaSk8lpn86jYku7ifaH2VkcxbWLN3mSU+5DYltrVx+g=|Chương 133: Phá hoại quy tắc;eqpzdcz4gDDVx/GW4e2uVaBirDrDaczp+GpYydE9Klog8bTlQX81wJ/00kU/k1VQZiPklj5HEWVVW4yHJAlVsSOElehDa7Fb27ZbtDIWO2znRx8tISU25pbNerBUCJcjJmzrbgDfZxRbkjmTXnoSbf7orADF0uQlwjyMNQyOKZ4=|Chương 134: Phải giết;JfudlVjthebo4ICChri8tfZ+8Qkz8VHeltznxI6x7eGDJN4Dk9mHYDVlQGpy/cPSHaaTF+4JNbLNreWLrjrQF/OLRR0P1xJFXGEVOYQO6eoFy89G2lS8dMo2c+eHiGrb+jg6jtEnFYqS9oZz81+m4liC9ET9rWMgCADku5d7Gkc=|Chương 135: Hắc Ma;cdn9XOiDMRgi8BWIKBZsEjVHREGpnU8UN4tUelXWqHTzp4YbK5AQHsT0QzG9p1So4Vdz6QwiLk5eMxnPDCOZ+eHp/LYv2Nr9htKBJVDDo03pZ1xA3t18giW+A718z3nj+EOwgyfG/jQT3Psvv4VhuczpQ7seLh5oO5scEFcMFRE=|Chương 136: Áp bức tới cửa;I+Yd5eSiGkzs1yFR7hDO5EwnfQoQc4Y+mkJxWZzyWPOUUUh4IsCzaw7O998CoBjOFGPAL+MyjhORQbKjXDhPgXuTYma3Rc4OrJXrGBV4hVF7QJjPutudUOTYYF7HSuJLOQiM7oMxIbYH+Em5fFkhOQrnOdLIlbW3fxjzx9CYX3Y=|Chương 137: Cuộc chiến sinh tử thư;RGhw8FHHHmxKqSpxkjnsRSjvYWn3/TYh8uYBwUBfoBI2wZu1TSC/2hZg9zxt4Dbr11CDzHR8/L5mW/3+I9GjYpUj90pYXEUKJxP1LwjwLPZNPfMbnlLOp7VzvUfVktEDmOFZRcTaKWa/V8Cc6hYWHmMQelVOauS9KRBaPnm0his=|Chương 138: Tù đấu trường;UsO1TMZkE79eJveUcRiDALwHmo3nvV47hSrYd0ye2ITwVkUDh/Jg0eNBrgF1M+DL/jH1kllHDnUbm7WO/7o92mvfcqApoJb2usI0HJnRjHsf0692rxcPWRsToGakG0aB6tQIJeih7hnv8U1qkQ9XB+cd4I8boh4Y4ghIDTpsV+g=|Chương 139: Nô lệ võ tu;3gV2JvRWFMYQ7Oiqj114jJobtuHSWp0EhFIbwIHw2vyDVyOxE+hjjoUCLe6YeDH29CHzCpFhFOxMS2pAYeb7NNmwHPoO3oqMMMBT3NaLUzlPaKO5NzG4qizm8TKLTyW1/pPIKzT6axBNQH7owmDzGz30Pes8qr3Q8bVQTm08/iQ=|Chương 140: Lâm Phong, tù đấu;xGRngkkmFSIqq5hf9t2rzhRhsId/ulis318gRIf4sg2Wh3RYWlCfzCiOBYPqhGmahO/raChXjJMnSKhknger3Hd/JysQKFiESUGZKwffDeqQJ5nl4sjDhyDgYQsRvVIooQNhel4vTrNe42gfW+V2Xh5cOul167oicYXu1nrNTsw=|Chương 141: Nô ấn;GKQJXVdoKC33M9wqIfoxVviXlyGNg3rhZbhwUUulwzTlRuXoOWdiEi4s92tBA151RlbfFBgsQOkU4wKT8rPQKTCDyjpTMkdplQ70q4u4ErzWRuM6ejb2rnKVcYzO8qjre/8ki5LK0cQpGp69llBtYSlKtPDSmf+L9fFZlRf6x78=|Chương 142: Lửa giận điên cuồng;Mb11UlUadQEA6bW+/QaTg7Plp4EkDRiOyTpVSUPD+OTh0USRcKiRny+M9Cc2iY1hJPHuJ/N8o9zlpeb8LFLsbGfqXtWb/GiF/10v5uXTf/v+tDESL/f9M4I51jEtUaRJbP3pgPc+qSMMMSSlXl0SkMJMV4exS3CdjFvkqk34/ZA=|Chương 143: Huynh đệ;ZD3gqKpD/ZVI+8EYmOHYGXUab4alyzBQWuxmui0EM5Rw4BHqmGwO993dkm9IpYULX1kbZg570l2UbDDXTmoYn5OEhMsZztRqeTpvKk3WJd4XXnpTMn9pqAN0AXtgnvgLnHAIH3uyj8Znry47OEbj3thrlMlqQVTiMdNiA0aR49Q=|Chương 144: Tuyệt Ảnh Sát;rZBx5b0bWomveSaHGmi+OmQDCYyvSxBNQ1eAYwSU3ImrP+8ek9jguB0BMpQ4Rsj1MheM0BDCGcU0kNaVU3ZadWmZlEw4mfEfVPY9jZKqff9KWY+zsfLmFECGqAwfTWV66Rn4DSQB+O0HUyLFn5pgYqZAxr4Q4AWMCGXVq5J32fE=|Chương 145: Huyết thống;quRHrO6Ds3g4Hlicmv8eGo9H7jNIFMc12eOkewLhhHFm0lSfY369NASdsZgb7d4eWIJo/UgU1aNYY3HXquoE6vdflyqQDGzOpE9cRT8kE0Exu/C7WECJt4suZhEj107gb7mEgWRWm5xlRtyI6OSoCUvfS4DhLlUC5W49P0xFr/4=|Chương 146: Chạm trổ;pWhAz9zsN7TlyFNz5Ol1z/PDE19xfAXkOjwGC13h7A/sqQo2Xkpo8/NkURseNV5jqIPoy4vGBcMyPgdXa8zsm8i0QF/oWK3Sm9uqBIc5u4zja01Or7UVdtA4/N/zLQWBvtPBzgq6up63K8v93B/UoDdEKh5xXw9iZZTyMkwC5mw=|Chương 147: Giao người;0vPbqo2GMJ9w+A2ZZBTxOeFErT+JDIwBUYvViXfNqYI+M4OoDL9gXvr7Au+m4P+lB98/OD00tB0a3d4it/d1JafgFytY40yGI4bx9KKXBk38Gu0Tw6tABIrw2gYjU0Ptcc0RCCw1GuxpQj1swPLpVrZHse2PeOTuPlA0MLiV37E=|Chương 148: Hưng binh vấn tội;Dw6ibYfl1mtMUGicDNs90O+LeK760JMAuKkkDc47K5ITQAi6OpJC8iaMbnGGUsRCoXBbpU9jFp+KqD6sG5Qtlhbkq1KLXUQgkuECHXdHK0bUt1dKWvk+Yy/Wznd4uNgx/LmHwVEP55LjBdSzikGvBDt4SLw9o9kwW4ORh3fQ8Ok=|Chương 149: Rút kiếm nhuốm máu;ZqH7ouZLrKRnAIO/nWV5mMma1rmYd9uWNjTpbio6U++FQENfPiwZvFgFgK7Z50YlyKenonbBPOWJHs0NYNPhtzVginQV1Qe5WfAvOXYzJScjHic2znOdrxPFGwbxKSZofKNgvUxwhqCd7LFIW2RzVE1El0GDQCz9JRQACmoZpLQ=|Chương 150: Sương lạnh trường thiên;UvbO0Dy2gIJdVi88hzVtQ6qHmviWS3L4a7yRT1iU4vwAM+fX2nCE2X9gB3UKtufgh0kV6X0E7M4tMX23rU1WjSWyVxwsfxwv7I6ZCtydpeckulAzSJ0vdB2JbVirN9PRtpcvoD6XSYwKzJWFKDysXEg8A9uASvZlB3ZOXo+RO7s=|Chương 151: Tĩnh tâm;n/4qfFaTFENeHlWj8gJOfisaZyjWIctHfleBRBFit7JnOYAhGJVZEbNL6uQxXE0ADFTSEGZ0p3MLKJebnvtWMSqPUCVpCILfej+MNZJLLLcGmrNkqP2Gdgk6WYGU4zJ18A0NJQK1IfFfCjmpzzJ/uhlpOKL1+V2au8H42Y/+jhA=|Chương 152: Hành trình;Z9H09ta/pcSZv4gPXd2tBWFp7Q0gahzE7T6Kb7QLjdLrNaFSjVU8WRxlOTygYLvzZ/P0Ac0ylbU/uJh5A1bmPUXJ8qyKb+YzxblZus+QgmZTJXyNlLvjv41GTzM8qmcyjAMRoizTxaTyX+++K/ceTgRlIPwd+KwzIL0IsqIQZ/8=|Chương 153: Xích Diễm ma sư;KuX9D2ghTOuKV5dlCy4qUU/JphVWnrVc0TKgDl8wpPOJzpYEghw7uWIWfQGVOBv7W8S3kf5nc/I+5JTE0pKFXHJ5vLoCTWu+/QHKrCU9Mo5bGTWq+cAWM4rRGAN2ccXQmmyS+lyQxdpBFSrf3vM6u2kmUxucM/9slVttklHOXPA=|Chương 154: Tạo thế;Mn3ZxGBZa5dt7MPKkKy0UdJUV65bNkgId9Sjqtbg1BHl7u3W3Z3ZzWH7t8aliSwbACuhUtFp/kYPUW00Ved5ovUaPARGBCwgyDp7NInAx5eBuaeIFQhgMMBozZIJsTir6Dj3tOkE2uHstMuNz3Aw7/7YJWjNofBQQykrL4Jll8U=|Chương 155: Sinh tử tù đấu;M61w/ajsnX81PzuLUsLSF2CSBVx7pIfsqae49vuS+WWN9n2Vv2tlNXcSaTJ2el3I0dlXFHNEOJ09y+0gZP+9WUYgVRKEhvRY7pxKRYJSoTOFt04xsXRKdBkgi5eGthi8ID7VPU2wkRJTHubCkxHDHH4JSRmBOVneq70pVcNAvYk=|Chương 156: Thế cùng vi;cFqEvKtqZdEVYH6WFjEdcpA5OpTA5R3XiYlOwMrl9gTTV8QpAg95BEjLO1TebTSK3krM0Uuablxfnnqwz89oAoiwnOgX4Aqh3O7U4rbeaanwycGUKlgugPFNZ77pP8vhVH0/39QcX74Hglni9bfAr/NAEDzlLvucGyvCwFFOl5g=|Chương 157: Nhục nhã thánh viện;+eIw1rs59YIAl4eBqDFpZvB5QOuY1zSPyIIQfbzKB4Of1NcmS97/HlsXZ2Q3NwXIXSTGoyv8Xhspe0H0kGKYvPR9gi68UnPAPG1vKoCieOfHKO4mSkrJG+rhy6dAUr3QG2S58YBTmPm4eUQr5SJBeYAq4weiYl2YjuBZynr2g2s=|Chương 158: Bán đấu giá;IL4lyUid02/U0FOWVZNU9bWVa9ybVRF/qKJfNHcBt3yi/hDmacVKdxPFVkMmo2tPoPWIJv0+WrDZh1p1pAk1Hhy+Aui13FWJOw42DVhw9s55tuBFPOn2Y1MaXztjUy+hjNNFwqpp7RlGiHDRTNyKpbz+tWCLr9Iv9AUOOGvag68=|Chương 159: Quý khách khu vực;E2YKIxp+ZkkY1UdIeYYGDnfBBPl5J2KzsrmXLicb3lqMKwlB8eZpcDXAl4mkwouSgQ3mZ0f9Tp4tMzGzsQTlwHYzrgQvW/amiEl4FkjIL5cX/LWfSRAW1tkrftDwUWt7El6NLOqWgsMPgi0fgejhpovZTPVhq4WcqR6w5Alc9Nk=|Chương 160: Ai lửa giận;kOQ2IQ66qBO6QMLBYBvWwXtzYYCJDXEYHW2/jOI4GiL+t2tNpsIZOuLczxPfSRBUhrNZDg1cAM39gXGezqOP9eldHPhKHHvLvzSiVElJdG9E8S+lnPSciviLRdK67i0AFWvsLBlDK4gX4K6Cy8zBpDuY6w+radvG0RSWjcGLy8M=|Chương 161: Lòng người;0fQFNfwiXIqx4G2DK3IWkD9ZrOuol9aQOyyouaad6SR4kxGenv1Z9Md1lFE/0k97g1UE2DAvIeQ7/Xee+D25oh3X2lxDvyzVGnXhdRbR8Uxw07s3SjThOzVrz30pP16uEp2bQNaCj3L0f0wEwxzEQAtLS47U7X63Kx9uKNu1A90=|Chương 162: Bá đao;DKLq69WPrJl/KLkFZ5ax023l7Rmjcr14pPppa+titYNVEc4VGZtoKT+0wofctG5s47eJWtg5w+ogp0Zz4WbLV7FAvLJQ6rop50RKZ7Iy92rb0IWCUW/uo5YJRA08JUXwJgb+2fkTcaIfEv0OhYwGQwWflGGmYs1rqWaVpJpvtvc=|Chương 163: Khủng bố giá cả;kLbwr+7scIC4H8JCr+9FKZHZFTpHHGOk/SbOOJdiUPlFePzLTbkfyl3SjWJ2OvEoAVBE5xlsdzabWqCB/cW5ymOLSmnyaTISk1eK394wagPa+dr4ffuPe4Yxk+P/knnhi41Z9arufIWM0d5gQc4H83hrPmfvl0CQLj2a4S17W7g=|Chương 164: Bố cục, giết;ecnEqLj6C2YwxXUaMmA5KIct3ubks0A70KiSyCSSiXJiqdNyb57PraTrcgiooxa2nxOEQr09HhxwnTBcbiQuLUzzAETPezWFbV4l8RGumt1wu3X6sCCiY52xA0JeFcr//I6EBpdQYtcTgqC806F1arfLSW9HDCpMJse0IJTmJz4=|Chương 165: Sinh mệnh đóng băng;re21Rx5yzFUOYLEL6EF24HacLNTbyguym7kCydJE+1R4Teku992pbFCLF1Osk/G76Bv+Y7VzUKIEYoiMQVLYx9P8hmUkS+Sp46Nctu6gL1wyoBXLQx2Ji3ub/QwwYVxrvr0EBsr+nTKSjRm/iShCJwss2zpt86ayO6UZe8boy4E=|Chương 166: Nô lệ giao dịch;t7KulxeqQhMN+fmECgmEofOeGPB+r92lOlrjIvED1LaIpjB7Qo/Q4zd8wki//nsJrvxs58ssuaKCXXrB+HA2YmofxHLv3LdqU7tfcGtpCRM0sqKCdQlrouGXtrT4z8hOJQc3kMgFvgoUpiJm/i+ta2b4NFiVnyN4HwxEMgW1Ji0=|Chương 167: Khích lệ;LdBo6zZUZBZeSeuuupFALRWSupEOxoWBZ6LPkP4Pk9WcCwP2WK/Ubb//KiHLznlJ3x2uM7bMedRUxDTB30Qsy7Y6Qzsr+cOtnp8j6BlrO8mNukHBpRa1HqIyh8oNeEcJNY/Ip87iBMxsm3f3Q9UuMTyzAthMGXHvw45OGkvQ2po=|Chương 168: Cấm;X61A6KUeDG5/kF5rUcZaUf/4IPhLpSeerhKjusJUfSBXCCfecSZnO1BPxgUhMW0yMlVvGkJqaq3CCadiI1RgkfyaLVRERBB1DrDVJ1A6BlMy08RAD9ac7PPI0XgEm3kjE5wFfZAHlACNFEQ+SDSx1yDVW3AE+LGZDmYTIhefghs=|Chương 169: Ai giết ai;aFuIIbu0pkno3bFRvUdZSofmZU+nZ+Q7xl3wIh/F2Kr+CYsJof6qjQhZ2J9hZw1XkhbjfmpdXQYLeY/e0crJp+cd+SdbOqERZfXhgwFv/XqGL2ZTHdxuE8wshBgdS/aKJCqLc7kEfOfXbWhz8jHDbB1iW4o+CBFuzuHjY5YGVCw=|Chương 170: Ngộ kiếm;Ap99uACZFkZRLxk00gf+ZrEumpJMAXf+P5u4LAV3qZYEjjZ80QeLDfygL+ZPsJcIRGHDEZ9PAlAmpS2tS9T0NQ4bVDAGqEDd3Vso5PSvZShkQPNOY7xcgLF9iEpGEeDME+5BnNmrHq382VhtwGmTk3gnyBwXPymjo8pU2W2O8Ec=|Chương 171: Quy củ;dI4H9gnK59MKIOf0afof+lj9jjhbweemXQRK2rtj3iYPHZRIPiC3j58hH9yxx2xdVyOPzOrd9I1tqKonOr79fPHq2VCIaYll9GEw2biw89J9XPqWHeiK9yI9ttwdTcwgfBnLRx1f0aFOkvtHXc88ZBqI4onoIm1NwKOMtOek+gg=|Chương 172: Chiếm lấy;4dU512rkNX9abSFfBYKoCZPJpDK8CNJQnmFBwAk8qNT27OsYLu+WbMj1yw6vJZdl72fsARh0V05ceVwOcCN+jrJun/1K8BaAbpseo48Tn3zqVdwYcgC+boc32Bk3B5HOwA1BcN/QVZ8hHo4I/GlCQqHtl0VAx70/pj4lV0zENv8=|Chương 173: Thanh thế cuồn cuộn;URVAOx7zRg0R7jl94gXu/FkqJ95Kwnx3z7yeimiYX1NzAh7X1mylItr76bs9LLeuuNS7ioJGX6xqN5ilW77EXQ3X4dqn92ibMYHDbRK3Yuza70nXBoU/IZDio6CRNfKVvM4eUJeXLGxjdnCucSDDP+yMPW1pRVtXD3vvXn1bVGo=|Chương 174: Giao phong;fVJ1osy1up3j1mw6d+2znhn9iq+kZhbEmJbsid3PB5Tyx2tEwWkPhilWifQWaBlWIkl/HBQ6ExiM+CpgjxaS+5YH0oFrvdQdoATUOF80isaow+E2NgKarrPVofDzZRBa5NTXfMVVxNubomEq2VTfwqtHqGo42OmBcqDRA4oHMsM=|Chương 175: Hoàng tử điện hạ;NTRGnK/VlQswGDngPM71SY5VOdPoT1q26AG5hcozl+uSg/yriDKuJwKI2v6kTUux2M7p0JXNfPI5cq4WCq31s9fIm4mVs5AVldiypYvyKleW7psczfQeHp5Ze1vjpIJOE2Vbsc3qgK/Eu15tIVriN/NjmxDKmZgUTCaEj99hpa4=|Chương 176: Hắc liên;SKGq7Y48+IDXqtxsI+hNF/NdXQ4IPX5jFepxVS/O9z8ep5Y3xI3yR4ZVyxwGMt1BAWQcd/IUknRYcDaJ/LCjgvr81J/vt5HN6cMtYeZguN4MdrqH04uRnf9J4CaYDGHoxQh+Mi5InceWomDsQwWqV9lxb2g8hOJRCPXbPhydAo0=|Chương 177: Nam nhi, hà tiếc một trận chiến;NG8alU3KsUIxiWyOKcKnywwmrxBa3+qoiay9dhX/kjQzLQsZ699haW5BhId9S0cLe/pCMhb6PqEHUvx96oZ+Kr1ai/jscKy246/w6HIOk8QI/jOG0FVWZD+qFanpy4ZY0fo50QV+2+tUD9V0PdkA8lgE5SlFRzzfvMH80IAvjs4=|Chương 178: Kiếm ý;HkRI5PnQTWfxuUxhpTNGCZ7wGaJ9M1SEzhwrbpOSJiOy/8XZViJ52fMuKQQmWAnipsD2i5gxgBDIMAUEGLtbr5uCQRhys6z25zg3uvNbaQ3/p5PCPDKiTzJbOnwHcDVY/CLDTokL9fyfK/1M41UEMEOVVGt6iABnTRXW7RA98R0=|Chương 179: Đưa vào chỗ chết;44NSsfGJB8O0bomDpVKo5pLyCyjmQoRC+iE5yX2I+Gb2PHlwRu5iZETf5t+UVl/vFPQzcMEZvO2h+Vfoe1dXICClVIf+Ws9KA30bkFtgl2/JapNP1365mpGUwPIILcGjBkgyk3UXqXC16l8eMSHfmMjAC+0SkYtlrAdS/06eudg=|Chương 180: Bức bách;7UEhGpjjps+x1gbhFPOU+nYisYOmvlP08Pe5YQud4YeZI8HCtXrJj0RAA6xLQJWwrhcDkJ1riR1bX4ICRYuMXTFaaQ6DNaPhEjiebD0zsDYnsNG3DKAIu/flPYGziTRbWnssqZjbY2/T/b1HqsuaV3NBKPMkHj3Hj1jfuucd0ZI=|Chương 181: Tuyết Nguyệt yêu chiến;Cn0MKTXFzIBuVNktkUDPxCEDZ8SW+eb+CoZ/UKtV2iFnUB/tc0+5n08egKKpY3V/u4/lkOb6v9ItH0yYn1xf1abeTwhLz2v0iZ6GfreGWLEk2IoriIKy34ymMrH2qUxiB+vM6IpiE8MbDaxQ6D2Xwg5AGlPK0B3HIqnCeNxRQuE=|Chương 182: Chiến tâm ý;KwWBEtboS1Hg5Z/JoFjWb5VckOGNPbP0RCuYIHiJdL485Msd+85OvRQE3yNo3yJm+Mk5Plik2O7fqb9Rs2CxW4oMieSiryN3vHh3yu7o3n5n5hAIKFm96W0Y7mdQSO8mX+69ME2GW4kfOloKuU69vVoNiBpS8gTP5kWUdeH6qt0=|Chương 183: Tương tư lâm;33LgxG/T53tHuiU0rE1ng86bwAqTwMkP1ZEF9AKppIgBGRMEwl3nyWcYRL0iHwIKPfMjEubpgYXqP/nXzAj6RkDdtF0aRGjR3waO/VM42wGpr17s4WHxkXUpohU249gJerEyVvVE5fG8LmkhJ1eNvBolnqBbgfYr2IhMJ+RsTYg=|Chương 184: Nguyệt gia người;cILdgR0PJ4N+ZmYI1k386t0asb/+wppnsLhsYMPdJcy6vWB415kCXORh6hdTJm3YCdyFXDoTvcYIoItGSN5xYR+3ujH5BWL2rDBcqhdO0b3AtJhC+XnAQjlWqGfmKraDwymtOUOO8ZH5j/GIJkWnaq1wtFIu2A0602m0p8en/Fk=|Chương 185: Giai nhân;MJMdW43y0rQAQHpZMaUKaaIEOD15pTlN/W0m93smjtUuT1mOE6f9NihrIKlNnMk2ur7jSO2W1UBLej8lMBf3LltHFmPsIOEb+aESe9MJp6FI9Ua7XwN/HAq+f88xxPfL18lt1d3w9Gc3pPToPz6IQqgvPia3nuz5OXx9XCB1hrI=|Chương 186: Hôn ước;b+FM6kd+aVIlpXBpuUDV77E5g4ZZ8aNbDDABn9mdfyWP4qa5r1EZVIR2Qubhvv4w23XGzGtPZorYrExjW++SntstWhkRbk73+x4OZUXi2Rw/nV+3v7BnDH7qUQt9tWH1EWIrI0hW9kuh8tiJDEsgFrqyT/z91C0hmWYs6JlVEO0=|Chương 187: Chiến ý thiêu đốt;l32WBT7JpvNF0SMFdzn9w1x9g4ovmyrDO6WF2Hh6ZAt5KFVOALD30K6z82ngJhJk7/dOtUPyuFaS2o1ULUYdBLf3EtRN3em2tsvPegVpifhN6UASa+gWGf2H2m1RqESyOr5hvQU+WGS5El2ytCoL2SpQdm9X6HyhKu5QdiEAYWY=|Chương 188: Không coi ai ra gì;ufRpbTWXginJSf+HDMOnCOQ9em2SLN8hA1k904hQbOWW/z9ymZPzhYobfkANbuwf8gy898RJXFzy9GrEbGoL+QGtBkiNUzr+iDpGhMMipkUsvtAIfNuxICyR4fdqpBe6a7u8L06FmN7gGTadZShzpkgcCSkD9WWRtPENbk+bfkA=|Chương 189: Đoàn Vô Nhai mê hoặc;8RclIQ/42QM2q0nYFoFhup98ZHXp/Y8PX1s3b6CPi0ZfRdyvuqk0epA7kMiPK3JFw+c8wMDPcf6My1uTxt7hF8fMpnVs6TOU6oiR3QuQEA7N3Y/WbVKaYWPTvX4eQO+9l8i9XJMJqexZVsr5vIEmXZNsUmNv0QI/cNz5qKTHz5I=|Chương 190: Lâm Phong sinh ra;BqX6hX0C0+81jyNa5wp+mMxivKS08ns2pdv1j0odzsxkMnDMCPIsjfs7fYdu/0/BIRNqMWecVb3mAD0vIUN95/dOWgCLjU1yLGE1WnOXqxdWfZhMaRduyJcIvYI1T9p0msRof5DVRrAExFIHtFcQPJXyCdel4wsT4jykhQ90dEc=|Chương 191: Tranh tài;ipwakyjJiw+MEJi7ejR+/O5dVjfFad0kVHJmZbUY2Sjngsk0+ZYu464DpJr+8rzmSYMGZEjz0HFIwKJTVj1bE8aJlrMPehvptCmqwBCZH0QqfQtvQuoXxqoEuKnLg9uVYuF5FfC2udoRjdSpSz1zx+8VenyyL7uDH6tGftS+ZNI=|Chương 192: Băng Lương kiếm;SqQ1TsykluZNmKfyaNBGKVm7JF9mI2wFCEwSoMw08veLE5Bj2YHALagOn6rqsd3KWRgxaMu8KnqjfV/Zd6YHnCbKq/3ta+uqDKBKK61aqz3yzzOUgl0Lx+UsYXy3D+Oqm0Ye0zkMcC14EfeMlESXHvj0c2RsjU1VWdZqZn/MO+A=|Chương 193: Chó mất chủ;dHHqNwJu2GGdMmtic2x/ml/zfbjYHUcXvMZT8DkQxZSghaSkuTc4qMjIQfvFOVVBLhd0Fp6ihCvkeqv9ZGBQEU8XD0QKygXfy20As2WZyBNOnwb0V+YH0gONRpv0ZCNW+3pLr+JU8ZWgSO1aewjXVCOsUIb75zTVtnCYc++sH0o=|Chương 194: Nổi trống điểm tướng;ggELsQ3zpN39UDDqPu2P2XmAqXug+AXlSvrNdKZJ4JgRhUhorxtZlcNWOxurzvXYsVcBmzl7qQ6WiQ5FGis15U+Iu0Bv380CCV6i5ijXMGIGP/Hqf5Qvuicn85qjzZ6LRdTGh5PJZoyB+n5gDwEoYnVVLR72vc5L+BVzQHArCQQ=|Chương 195: Nổi giận đùng đùng, bằng lan nơi;kFquIuOaKau/LdxlEY4TQhUcWZxD2MwjTBXuypnNgOFw0NT60gDTTUSTFaTqhFO85vbfjW0wB3JAxP9DWLngwvwSH2glCISWWlr8QZYAuF5wo9hLxvc8zlVHCC+9zx8fAlVG/LEd4Q+1Wdq3f/SXu710M1hEs+uwqL/4R5PXmKQ=|Chương 196: Mãn Giang Hồng;/QEJiKtzkPYTnTHvFjQTcrOjMHyi3vZ1EMl73VWw5PLp4Gf/+kzDY9LfGNJhB9r5e7jMfe2g3sl9DdAUVLNKP5dBLyLXmCzEnSDyIi+Yjt32EjBu9kgak15zyuWP4EMnM39iMQ/BjuA/10i90kjsDluRxTvYxpGOOEcb2mJ4810=|Chương 197: Vào thành phong vân;HqtXziavEiLgodLbJd/GaZcjOz4FjHqgErc/++sCm4b5FF58j9xBYmqteM4IULJabMxZgcqGM+8GhM7j/3zWU5AxLEGes+Rqd7p17Dzmz+NgN2SCyLBmYhaq8HAlB6SyUYcnjuiImitSW7Eliq6DdLSJmhnj8olkXZDrgCH/Muo=|Chương 198: Đoạt quyền;cz70JQzT3wsMZ8zTg+3XsnSc/xsSokH5/EBKMVeIzbtmj+wyXV6hqSiWzJIYrxVngAjVoREpKZ4HANr9+hckzPH0989r6+AOLEqX2y5rtN+zqwyvjt5U1GmTFEAypl/qEs6NDxtYriJMYO1bvRc1AVzflTNkvH7b5uAIjSN7vlg=|Chương 199: Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa;K/Kw7k+YJz6NKuI8GNzO9yf9SDXrGlBnj+Fsti1ulRs0S9isR4V83vCJXWaR8gQqEm8H0LsDzfrk4CRpOFmaCGjEmJRCiYffPid2oSN6L+w3jPDV2xrVTlvFa0Xk2emMI0podVv0L3QXk91sJM1tdzclthMI9DwX/yDAEU9T960=|Chương 200: Song sinh vũ hồn;j6xNj/fN01b4BA5Vj3WK4bDDDcNcqlhzrJDNQShOvkxnZBGx/8KYcWIP8LQnNhFkuB1x8ZKF4TRjO8z1jjigkQSVBU7JvT0/xm6WcYA8P6M6McZpO8FVzNHyMN7Uu1jC2yEIfx2sTsCLPOpRzhQmgTHEZEvPf8I+yBVy0ZdLRt8=|Chương 201: Thống lĩnh;YPCvIPpFmKje2xqkGgTUj5y6tvUf2EkVXNTAvYzRG3beDRmCUtGmP/z6hbQmCAjVK9pHmWOS1YDMsnU6fDcBzoh5EDF0FhqNk9Mh5YKPXYE+0jvOOdgWVQvGPS+ogkVoVL5pjOotH2WiKEqgo9wtJjuNuDo6oR2vxIVKLg0HEv8=|Chương 202: Hắc Sát Vệ;bD3TysksuwjcuRlfr/LavzVjAlybwtTD9Rh/pZNiN5D15muxNuHba1OQoQh76YBVOh8EpkgP1UCZ9K4jk4e1pA451+XZdcPzHorX191YTsmKX3SqZhO8TqxQXAbefJYTzppbcDF6i/oIjeqZk+E5JHUIqsDmh+xmMYNYmnZo9F8=|Chương 203: Xích Huyết Thiên Kiếm;UM4jVDtKCiFi66cC5FXTjHSDTj6F7Su62asZAE/7pp6PqU0Ab+bOv7PfMTULH/OcIaQ3MitFc+ZIN5T5gFQKF4zeTghRZd4fCem6CE8WGYySQL7xdyMMEbP3qaP5O2Z1MtSfZhEM4XjUd8ExNip18aFmuu0b1r9vtxQBzIQtqCE=|Chương 204: Ám sát;M82hsg4wSHq2bQWH7a0LmHUhC/tPZsrQ2cUDLubiC+xZ5LtN5uXXQI4l1o/F4bwtDtg8L/U8PB9ZSfWSnmU96tLNoW8APTMht/0TkzgdXnfwGXMAaitzu5eBQdn1wYRMwkh1eoPIGs6+uuZYhdtRJaGu7cSpSl10CNlh6k1lbdM=|Chương 205: Chiến đấu mở màn;VEGzK4MDRtoyHpji0qmIXKSFaONfKSfB9turZR6v+5mWo8TH+RA+0P2iMGtooIO5QGO6iS0fpaxYUai9VZcYWVDpW8pKzXuE9+BGBCZHq4Qp5+5hgT5MbkNAQNj+eP5QTIW0q3fiRHlvF1t5MnQeZ7o/dWeJCeKkMcPnIRypiKQ=|Chương 206 Tuyết Nguyệt gào thét;YFYqcxqawI8MwHte4JV8WhQkMcX+/S7t+b8btkjq7BjvM+4W9+12AJl6CJ3vP2m9GCNoLcrEHlrmVQR/iwxxksSpQJ+JzAFhipNC9jZqy9yDfrTQUZy1gOo6Iz4yc4J6DY0GyC+aUGDqwaCYDjJqiEH2RQIff/3iADgOvO1mZRE=|Chương 207: Không chết không thôi;p6EOkav8INMJlEBARVWN4/evLk77cwvdmKhtH+IgFOs9KQfEdkmuA7gz0uR9VpiB5h1mrwrWYjSftLDki1auJRbL1Cst1zoNdaR2zON//ns4BFX2KAGesjgPqL9CyRultASsVnObenbRFb4nn5FZKv3XdKsmfMxuy6UWHiPJhFA=|Chương 208: Ngọn lửa hừng hực phần thành;j6pT+uDFfxlatIuTSWKVtrXrqFpOQLyv0I4jEVyG/R4JMfO8hyzOZhmCwek4RpflZDQ71CXd25NDqCcqtKdQKAaAA/fI7n091hjpAVA2UEm8sD+mS5trUiV3bmdWponXHY2B2iJ5VcliU81n0lGEujJxS+81QEc+kbLF7idYsi8=|Chương 209: Kế trong kế;FzTBw0oKwusIunZ88ewdKTN3s5s9cn9Qk6+1tTRiyxQZZ/xD8wtOuJIF3HELGxFRlfgTuNBSwNoy7IBhjVe6kv5805XqQ+N8DobvH8+LFsTzwz0aF6VfHfqLymH/yPYKROEdyYnOlWLlA/RVA0+KSaR4jbYes3KlxOVghABwJoY=|Chương 210: Một người, có thể diệt tam quân;4ott0OF7YqZ/NvwiVjJMLBSrR2tg/4a1sD/7PuE5tNVXrANpCpj5RxWkFFC1h005TqLq1HV0ffQFYhFvPlWpGJrZkOvDQQTY9y3VPpePIpJ10vOuJxLiPHPot3b/da5ZpyX+KpYQcxhXLcG1GAohvMa6h03+QRaimDrd0tQEwAo=|Chương 211: Yên Vũ Bình Sinh;Izndd4T7mNdGJQ9TSqzUcWZbvc0wViaW82isZgLDmmAMr0kMJz+xIMhno/B7yHuHUbeDK8sX/QdJBMGxlyTdGkRHCmAi2SAdhNoXdKSVJ057cz3cJj81Qi2V8wZ3o3VS/tPm0Zm2VuP5R9O99+33h3hWpDNIdZ+7RwmMdV3NmTI=|Chương 212: Ngàn dặm truy tập;g8eUZRB4HNhGFqc4kVmfQxTzRyRJnUAmdVCINd4vOsppFlZp+TyLEBd4Htx8vu+wfalP2dkfr6c5PGmrNAhxdxKmQY7C/oaNbg005pA4PhOuLwjSq4cyhdtHBO8lv6v4MzL5OheWTnCCVMi6x0g/j3p4tqnGg1/u2MtQl03ipAQ=|Chương 213: Không lo không sợ;dYlkkkGHYoFQWXR7X7fyPwPXAz9bmRrugMLT4AZ9CJShNWcEGx3oMnL6UHFGP7UgRVUnL3c+cR5BBILZ3S4btqoCkHgCv1/wy6ZohcFsC2sZ3Gwv013+3a2GhQfFs9Xi4ZjHpczUFml/fb3SzUqq8VQlkqyX1IKLrB6haACntl0=|Chương 214: Sau khi phá rồi dựng lại;pqy7wuXd83KCPNlZZjmplGX7+tIDkC0VlNrNYfIWflWA/HASZ+QazuV1UHIqxCQTFDLOcJ7Br4J8Xi0rTDV0Wf9UWmcK6sOVnzMi0R3qtfmzHPtTH/O4DXroZbPZc314Gnz2EBOrxdD2hU4mErOML819/x3yxKgY6lu9GiyPL2E=|Chương 215: Đau đớn, yêu;oDJ6ocg5RMtC+dJ8uIUaVw16eM/rRyg3ZYugtp/qexz0pL1UyEgMBDkHYXqHN9pk3Xsdq/qKwmqzg3LoTnkiJpvrDDusKmxujKsHZVIF5daNKCR2818Ajv96iD91Zu4Je2DMFPQzMltkQaDJgabEcTwGsYqM49tl85bIheTaJAE=|Chương 216: Khô cạn nguyên lực;yah5zayfmrswSF9Ob60Enhwtgm2xlPV6Kim5UbbgHvTQumo1oktvn8Hv6DxYalBwKbcRCarXrVoJItGJ4gNcAdvBgiljvTvS5+7hqEGzlrof/ecZl5fQfSSjhdUVFp0/nPywoSXU7+KJmcddPOVqtUIYBoFsf8CO/DjJO8/QJeA=|Chương 217: Cảnh giới kỳ diệu;BVucogyxJxdA33fHqrDnRzXYeXh4i/vCgD630FcrAvcvrX8Kktjt964/KuRupqEVjMMPhiIAxJwu0PDst1iCO8P3n3dC9IvAlkx66qpsqfEpZIJdzQTME3cjHsqjPwsv6/Yncyj3/VFffakWCU2DyRzsV6Ztq8XVjFt5Ckf6R5o=|Chương 218: Thiên nhân hợp nhất;6q79ktWozB+zGisWWpSTqYZzSVJQ0246JtI/Z0mOmfUEPUYH2DVfNi6NkPJ30ccVbT+5XCklCc14h9dHK144tB5N+BiI87ISZpi0QWDuTGmV3hwz8vMg5p4cvA7fICxUQrO2H8MAHr8cxELgAmtD0+beBjKnXibi4tv5581rvT4=|Chương 219: Tử Kim Sơn hạ;N0JoLdUK85KE3IhIOGaxKNW58TJ9kFW9AKiWMgLiEdVvl2BwApQQuaj5awRmvro0Nd6UKNPX6t+2Dz4uXgvQSMAgjpxqptEwn3NnKKeYf2ziYmlzOM/C6Fg1bbShSgGiqDBgE8M9IO9CoN0QY4Jo+LPZRQl5NdICQCGCKlCtTls=|Chương 220: Mạn Thiên Kim Vũ;9F1XFheO3rNtn1iyl0lLgt39blwXGr6WJWrxwSqaL7h+faAnpBJvBPp9kO+ISVhkj5T+o4eBvLia+ws/1UluYWN7OcYio07ZUlrccpHtl7/RZ9AGKnZtdhPp0KTYWmucIQGWkEHfCPiX/uDQuQrNTnhAwsEdPYYz2ROtI9TRsjk=|Chương 221: Tử Phủ;lAUgMtL6cit9QPOwvngYgmo/NSqN4iSB5u/TXgMtmJDN2+lZjrC6LwGneTQT3K74PW9U6awLUPr8pK19SwJ1N25PW+YJg4vMJhS/JuSnvO0u7sl4oxcVfJaqo2Cwx425TqLD/RjVUaoJaXPsIeVNSMFDmK6jCUVWmlqzh4xSHQ4=|Chương 222: Ngày đại hôn;S2b6amhcjjxh0BvXTf7WhWkYkpA4Qu+eVEajfWuwBc6rb8OgP/IF+IwCAweuD3iVitoMbug3okYDfBK9OWqqtagQn/6FNwhPIEEauHPA7sqy6CatQ02yKgI6IcZjUVyQswzul/QCB/zlQQC5u9r7XLkypeKbeAoip6DMHty9AHc=|Chương 223: Tử Phủ cấm địa;ptah/Q9KYC13iQpdn/Qs32Wp6anWF+BqB1Ao6X2hBacrFoM5+KPgSjneT4/hJDC0JpdbjgTiitOuDae56n+pzQ4vCwwhzQUPhiXobmPOUdjqXwl8Lp05fKRW/El7APEzMHZRK7LzNHbiydLkrHuCVmug6zaH6ZFVyjIQI0Ol2To=|Chương 224: Công chúa chi lệ;ZXsmVCXlSyIQVwAc5eq9R1qti0ZojCi9cxXznEGxJnsHi8ipcYew2fI/jO4U5BMf0zTeM3lawevJTsMpqZqFRJv1eslCbLQ4lsriy8cu39kQTfDQn1sQ9j9lkfIYQIYurgrC5V6jksaGP7TpBYQ54A+lNT4PRfiUWHIRUp4Jypk=|Chương 225: Không xứng sử dụng kiếm;2kecCZ4rblTym+xEvwLHU+RkNG8PprQiPoR3ImafoX0JYeMQJYPeWJEhbTl/6J/nUsqQ6vpN+rtei6/o7rawSZbg82psOV2tO/xnqxL7KHMMA+TrH/XEH2SNiVym0HCgA3t/05kjrCJjfjRbEtYWm4/w+1KSBGKd/dCsfA3pJYc=|Chương 226: Lâm Phong kiếm;zR8Re3PjP39jsjkfjVr+F00LsDG38nZELMB66o8REBwJt9bQWXRENCPwCCA9Er37njlnp0mbnPHNk0hCD14NrNWEPd6tZ2WAIJorM2LFGRxngGTBNT39BGpdnNA8T9NDoRT38BQ67e1oxNTLJo7Kqgay1E8ZrVknK9+n1Mx2Ju4=|Chương 227: Giận dữ, vì là hồng nhan;9Rcfb9jb6gpcY/NkmJeMkrX729TqLhGo2k0og/8YD6vKUHdNQFbeQRcpnX6OyWAotnh8C/rN4OkZz87ox6DJEHVrKYmYE+wvnm7FDrniGC0oQnVnxhqzsRJ0gQxOXwrR5YVe1XbAPauvDQxSiKVB8xzqpTcQ3jAFjEVzhfpKYZg=|Chương 228: Tử Cực Không Sát;OE1aMQUo1u2kyJFxaoDqnrNSQwGoQhUd/s9K83GGz7m311C/G4aLx1VmBEYYjfUv+cAhJ5B3Vut1fG/rsFjYkvFfYp/e+EfLQ8Q7BKenr0cyZR8hbe6eS5cTEhe6dIIE+wfRshQDTrJeZaZA/3gryWXxMZ/Ojg9m+br9vY+c6KM=|Chương 229: Triêu Dương Chi Kiếm;ugb8cFS6UDgebpwhDEYlcG+oVc3RH8VzccLF87eorBX7n/2Kw78tkQJl0CTDR6keTb/vy8NZ4UiQMgsW4/Th+zX3Nb0mfYRSXOtI+tzXpwe0JsNXJKdX8LEcLrq8ro8TbQiac90ocD7PGMHnEn1uKNqaYngIWj6cBZ2VNHRWJ8s=|Chương 230: Thập Tự Chi Quang;HQ6jaoJQjpByPoL6lLSHnzrfbs57pfkhiJLxujDA3mavGWpMw1dzRcXoWuuV9fSpzdbvnaEQJ/hmMxNgLFVaWNKtLiE6TWj7eC1Wni1rcdmvHshbVemyhG0EHcBa7LcOD7C2Zb2NOLr7D6M2IS2pPiZsrPpkuvR+IGT5Q6yNuyo=|Chương 231: Hồ nước màu tím;HXqme3d2UTJFOhaX5YCN8iO6O8/ESUDQJdJObqbPz6zUyjTx5rYCkaC6MkiDnx11Rw2ypsZMn94iQlNMFmE3QwtH7s6CmlySrDvdhhKQGtUWf8WQ30iBwUFyiNXBlzd+vUAOWZBz0dKGtty5zep2FMb1BTucGNNJ/de5Oza4pJc=|Chương 232: Lâm Phong ở đâu;BXpTTcmqJrz5vkDYxWlEN4M76p1JC2PHAi098VyTeIYyugK5bvROOELPOOHc/SYv0i8eUOmKyiR5lTpA0c0fvZZY0EkfdqzSZFZ2fWzImvfOYzwK2z2CADSaZP2L5TIxKC8B6GxG4KoDpse080dzYs2zXAtQAFjPOEo0DzvW6Ic=|Chương 233: Tử Phủ tận thế;6monF2ONUiKPuP62QcjHoe/ytSCvhMltAQkRV+jkMdJHXGASt0Fyn9ZCYUCn2SEmIvT9WHTMnmERKuJiwJLzcDHWIvL0t8YU2lYH0qNBsuZGkwa0wxAOx2u2tO0FH/gH5ENgfv0DmqmOYBWAdDd3FAjX53+KS2/D4RXEIUKi32Q=|Chương 234: Khủng bố cường giả;QCEmtM13HqQWI9rkM+eZoB+BUSom7RZikAGU9n5w/KBeihMS7G+RQiwA0zLJg37QohG5Jjh0CmiL6997AVWz3jN0PdB2rcSPtM6J20Ba05H5cneeAkKbx34W7HDUJ4Ip30sGJy+zV0suyR6Nm3z+1cJx8bhsZh+l8Qa8WoCUjM8=|Chương 235: Tàn Hồn Thiên Thuật;0Z40C8MdWAPON/P+gW6U5wJgCrSH7GkyO/e6LGb5evr5I9KqroniJun0JS5cJof2bv0zWpzP59Gdde89Lbgzt6WG0aSSfhb9tqVavQ1vVUvyJqxkkEkAV67DgoFDT1aL7NVt4qruO7gfJ1CuRdif+3cTzsuMDhp21iaPLRSqQcE=|Chương 236: Huyền Vũ bên trên;pqOQslQMRO1BLKblcAwycQlnuA90CjHHB4Kz16tXQaZFU/rTiLq3sDrL/PEFkzBLo5JYBbm+wg9cY12reA0U0L0f65TobZFXyF6ZdySNSdr7BI1kEVCush2F/B881IU9M01th29utt2QqRyv37hczvoNo3SGbxcySpaY8xQjJlc=|Chương 237: Cấm địa ôn nhu;EIGGKWhv/DAU5G4fA+nf06J0QpHFOTPy/BLeUt3Ewm5H3dgUpDEOsHyZfnc1DCdRdPwkh+UB/mAt4Zfd0wgI3xq9Y1LwantJkR9hYgcWgOXV+lRATeIH4Zt5bj6M+E00CZoWqpPJ87WVFO6yQqHSWOnN6hMTMwUjlV5bdkkgiy0=|Chương 238: Không chút lưu tình;2U7KjOhPNsVjMGB7PoklClGnFnaVOGgnh2442BmpzoQPJrsPOsKByl6f8dH8Tn/fQCRMZO2/bnkNOlVorlN8wgNd5MaaNPhoDWVO3xagmIzsKR2J/kfzKdZTWFmt7htIU9DEmH0+p5DHnVpY7DfFRJ2LEeEXIdEungXmq3Ca9QY=|Chương 239: Tử xà vũ hồn;w4PMLy3e+ZUp02aSIVt/uI5ygXD+2MOHckMGmufa7N5YLkJCMPHwC4t6pYhVpXsjdasfuOcPQ5jwv3No0vCeynqc7wZfhmSxTWVX17YeKVkrHbivYk/GfrYs45b2/KbAreeJYk53a/z6q0a9B94AqwsGNJssciWg0Fgmk7qPG6c=|Chương 240: Vi Hoàng Thành;6tCUrET+QTcVdXiaP2BoJzyXMs2WQsBBMFVvNxkwrY9jIKvraasXAs1F45JQYruxtFhIjETQtVoSifVrZAigJvsI9Ro09Ew5LI2YQyveYYADziVD+SkX8CX1+1iCtKNDCXgPtaqzqxjAk3pTnU8AVanHM+kwKYKv7OdDMGcCClI=|Chương 241: Chúng quân nghe lệnh;kYD8GZ26qXz58tQTkOgJ1g1+5VacTkQfS9NU56Ofu//HCPZgMmitoXMmh/EH1HXEn+zMeuDdrdyJB9qhpZXKXDZSRbzCYZLc79RNBbcjPnUJCSsrYsU6kTF1Dx78zMr2BBKeG79WcYP2jEU9xJK5w7/Y8lcFNHN2A5L2pMHjVsw=|Chương 242: Tru diệt thống lĩnh;flutT/Oaz0z0AelsvxE/EAubenz0+bR9XTO6+j/hO4GKo2Ae8RfjRWW93PDQHYjCzHNHP2XMkx5RvMmhCQaF37pvoLhtKXPaGbB15Byo9siQI53SMbmj3f3Y2ilkI5YXrNQCjfZAzyh6A6N1ViVCjedEEgoOBqtr2+vgZ4w8n/M=|Chương 243: Thiết huyết tình;3yRmf/qlOnBNqnd4Td40RnxISu0Eoy3oP0VOEpFMFgT6IDjaIwE6Hgry98ddpeY9dTXZsd5AiKXjWl1TlB9KJkrruQjZFv7O656gjKSL4pEwCbaer17KcLCE/w4iUv2Ta97eS/q/qAhsZPtJeLQD+Yl8uXiMxAj4fVdYZDAhAMI=|Chương 244: Ai là phản quân;sjg0GjO1d5qpjcY+QmKOX0St/Sen/3Sed1r1SqhEb5fQhp21vTFLL76QJHf07nXK+MJhZ56U27SBpKwHy00Qka81SAEi9LOZy3WjUm1TvcTGbiHOPTZEusmU58MiOoPt640DJqreUN9KFJhmQRbCafgHv2Qs9567kcPbvk6jDAo=|Chương 245: Chất vấn Đoàn Thiên Lang;uQE4zaf/1trBcJoTbzoCjtOxUeRQr8Jo82D6aQG6CxgQ29SDSLbwLlJjOMPusz6STX0B20F/P/juf75aU5bBw4J7myoI0tORumoAiVMx5Xty+D1wfbjYJqi4z2mAqeax9UEpekBYWojePvm7LPEVnYs+P8RCHokSMMg0WM5SEqE=|Chương 246: Phong hầu bái tướng;UhE13tI8+/3lMdRCmm3rd/oPtTaQCVQ3xq/5PkyPuxXZf4B4JVjmfc8oQVlAEPDjOTrShy6vAaZtl3Ex+zpV6VZB+AuTB5m4GxmwMqax4Kud2/PkUm5LgdIkUIUuS1OsY4M1yazjZ1fKUqCSlaWb+HNOfPWuJRpaDJS2ho1N31U=|Chương 247: Tân thống lĩnh;n8fZZh78ds4yXnua+lKbSuAaQsz7uA34whazj4IxIrE+S7hXFT4mSY/nC1HU9QENoOrAjfdyPgp1pux6NEfv+a6+KTj3ae5rP6oiOrdPk+zGbJ6k6ZKo6f56fxIBbNfDxTVuD780MWQdQzNcNi+DvCuVPjLXNVzafYtiuf3O88M=|Chương 248: Bất chiến cũng đến chiến;z4pSV0hZwGhMRt60UoEF3TxMDLE2EPN9D2NtjLLmc0t1awuL+LamH/V7187cYtBfkpNDTUlHR1yikHZ7RJWrAPIR4LHGg3ydulIH1cGTkZU93SvhNpDQ4bi5lwJcAzn6XHj5AIjT0aVowieeeqF9MXJ+Qg1w/H0RLon2BA7VFig=|Chương 249: Lâm Phong, thống suất;UPLm3Jf/Z4uqHdL0VlO25QHGtagX+IUoAeDqOL6yUIsriis3Ok1OrWY+3MvZpnidMvMff74Dg2O1AdABVLOh1JY16IvYedOWlFtG6BFcbTruylp05wwaM/HCJbCVGZCcBiRf4nhzVy0d95/Fs2/4KkYYrKOVIyN8zeE4Y7Iadqw=|Chương 250: Tuyết Long Vệ;HyGTWFAKaAZIJYzC2n4WWAkqvGIr4MGeowpOGRvNMiiKp+H7y7GiVB+zsPLL3zXh8ykMRWaXZoDoUPDmIiPmu0kQ4UF9D0VxiBB3htCQ5A5rGkec/rLqvd4rqkfnXsTmRokZXRdwSRs/Ak2gepdJGdMY6cYGo68A/gOAVwha4rQ=|Chương 251: Mắt bị mù;mO2oZ8e9NJSglb/uEduUQpePkAGi6jN7wSvme0YZsmyICl9oeL64mqs6yzVC6LxmPR8rnLLnABISlF68lH6J9XRA2c/H/ZYj5W2dtLYH1SzSNW+bDK867Ek6iF4NGRaVR1TnCltJphnMP7CACWGn6UvHs8IYf3zG3GMRMKTi3PE=|Chương 252: Mất mặt xấu hổ;gnq/5NP1NFf32rAKD3uxv4KdaKRtKWUuND8H+l7hlQz9UzeieON+Z597QvLCUOquXSByQ8mh7NC7LA82lh2AHtfkftzEjaDBppab2jC2W9aejVk3Xl8+/hp8uElC+MX5olRQkK6NCRRbjXRZNikNIxqndo/7xu2aoCbdKT8ggcc=|Chương 253: Ngược;3hQS9xewKySDXBa1//kI7a+f5VZz9YD9uOPZm95aILGy0Q16kPkEwsUKA7MP74kr6dR+knKyFV2pTcl2P3bSvLsnuiEtIGemu9T0t95Ynq4ha6/lqfysJTiFHVlSjU7QHB19Rs1KdamabnFG7WQmpYkR+/yvZkWU5h7ET3cvTjM=|Chương 254: Về Dương Châu thành;S6AFzx94CYzNuHC0cL2nSRHJ3XtycVhvf9+ORYRNe0c+8TtUnhw3Qx65ziUIojouyKmBSR4Qslat/OE7GZ+P12O41z66XVdtxurfQAVNV8IzFKvcBaCRA7T6wCd4mHCTWZHVpc2ncsZanizsZBN093vgJHaGnM9HOUih2HkDlrE=|Chương 255: Tùy Phong;iNHELS0ZHOe1UFx5nXmQh0LzTVdQrGlp12nZaxy21EEPWmygG91v+pqWe208Uo5AXVGH7SgpHo6BRkq0DPJbnk9vFaNPKHm+uljdJm9TfPqjpkt7SX6Qq/WPzlcybxXHEfXHnNvD+uqCohiS73v6uIjjUNvBAyRg/5q4562djRs=|Chương 256: Để hắn lăn lại đây;1QedCZJnuUH1OWX3X+5Md8/oYwmlLbbL2OIbHTLk+uDaHlS4+WN9OJI50kHc7hwnr1DuS4RoU6I+qth6lLYTZIBWV1AOzZKdOI0gI3MB7yUxBsfsGNbJ+HYUMKyBvBwbcCxQFNbejaNfESNfdVCqr+pbQzNS2EfJMxQRYeamEf0=|Chương 257: Tới cửa thỉnh tội;C3Zmdr/WLDWBl0qtO4a/eDEY/ZVCCTHF+Ael/qQd6SWSfzBOG5TW14LjyObb6V9LsYRNtlON19+Qr7PvrsrNe42iHhUn89tD/RrKJYWrlFzW26nZbpI2Pmic8sAYjuxUdhqu5FVA8as/lx+mFrv6tHIIWyuETM6dOAuC2eUd2lE=|Chương 258: Nhìn rõ ràng;ARKN9OEsZIWA+AMko0TMrfw/dwvhTf8x4H6fkYsnryN1yaRrJ8jcKb2Q+11A1I5bfOQP9JadvMC8/H8ZraXCLcvxDqXNb63wxYP4Dg6k3NgkybQrEm2PHSokDLKR2m0KEUXFMEzRP6NyaUpL3kPE5hJkJUbb5ll2CHVIwBIiU2E=|Chương 259: Tự sát;epXteKi20cyYOmwxfud/wfZgnWNzpwmLUZYXYZvKYSAHbO/F02o7+XDsjHVf2+DbgGgdtJKqKCW8/iTcHxLRUzPXofsIz+9E08t2yex+RkQDXeaK/vNhmPRSDhAFUHlHgrFrv6v4/46YX7dI6zDKvJOJTSsAs8nXGAnSB+6ao+A=|Chương 260: Lại một năm nữa họp hằng năm;m+JNdIKCvinK9FTyyyxbvUytXScJqE4KwCf6vlAvRRJH3BRiO8FqVfyqWMcSIQFA51wennLiKOLZZ/JlbTupkzmBppmwdGgdi0Tywm7avJ7cnqSetVn48gVBh0VnSbhXgG21EDqlAdT7fR8nxRAERROsvL1p2Q/rJPkERpk2gqU=|Chương 261: Muốn chết;IV81kYKUpifcts6yP1BCSASXE2XGv1weZr7FoYhus0UqNpOSAvC6dz8pPjNrbGXs8xkxaz4cb8KFaMPkoCguLhDnUM52yDGll8YB51T7BnhOTNfEafsI6maV7CMo/5WClpRTZB62a8jxnEv3d6Ej+iPLyy5EQZ5o7weE3fxWVDk=|Chương 262: Tru sát Lâm Phong;QEjs5wprS4uY/JDWlZ95kVQmZyAE5hpYAW3wa8rFLUXYRo8bsuPsbIOyDG6m4s9MA6vm6Z0oK9PnQBK+qKbiHllH9vWpNLxRY4spYypl8z0qxK1fILTqHVI91binWPxee64+9hTXmINE8Jk5BPzOAK+41vR/I1wLVT1gPrJln04=|Chương 263: Thống lĩnh;e8nDXP+FLH1g+jiIIfxGkDG2QqrInqNzenYA1JYsK0bbABPnJgdLJbodeMXOdWGliP0hHtqs4h2+IwZl/1eBtNFDZX/Pcm4FMG7j7jPbyKezrXOtWFGWqa8AwDP7pRCQURURoKTWT6nP3FA/lmDDzQtqyPcAy63nAx7/HJ77FyA=|Chương 264: Hối hận;08QIOKczI7ay9/NdxZbpDiONySiErojQtnfJwzoQoueS8PexkGbPfGN61Q2UmWcSLg8g5mfkNDRFV6qkWZb3v2k9wfixYyefsM8s4jPdg3CrouRy7SYPDkF8G4tHRxNv1gYMI5gLqPiZKGznE2msbzH5TZE2o3doAzwxN4c/eSc=|Chương 265: Mất đi;HrJkQc8nJJgVkhq2xcDq/54T15Ke+o+mfcirpYVgQxH0gskeXob8KFZOyFgf3WOA99cMiBd8jOe38nusCwBeU4pPzTSztDNhvl+XuOfqv5fyzFOg1wJWO8pk9qU2PbDtWLzW0/mVxPdKqhuQM+8kOtbHdIQrD+XWEYWsx6XE0K4=|Chương 266: Vô sỉ Lâm Phong;DoU6CB6klsnB1zkoWjhmhKYG3PAisifDXrYyKlStJFYwb19ut8NEJjoc+RDlTc0yWmsIoVMjJ0tY7kyzx346IVdBvW8TwzdTBBkNGIyhjc85C4r7xfa0UEq3Xd83Lk2lL6GM4wXQjSC0s48mhx5b9ooziWery7n+6Pi5gsoygOU=|Chương 267: Tiểu cửu cung Tụ Nguyên trận;3T05Kvvx5I5lgTzvHPYRQECiHyLePtOATWFRQT9/FGCIzcZnU9HipAKdPscw9jVoBr/lDboTpRtXHImi7AlMBWiOFl+omjZz5809RkLmPIaDX4m/fH3T8GlCtZiJww4yWIwUUCc4CLB6Rpq4XSpeJxHRY6JJKUSewVajjmQB5Kk=|Chương 268: Thiên Lạc cổ thành;XJmbqKgSiZoaxbCez3OTtbjBubycj5k+SiQkdvwmRla3UI0rvehEU1+mxx4nchbPKZBHY2jirx/9zom2oRkHJkYaVz8JhJGPuEoJicgka3i9c+AziVTBMM8sZLfCcY4UwV/W4b2j7XN59t96pEb3i+alsBhBjwLPdVtmuz3Tqqo=|Chương 269: Đao công tử;GgvjRZ21urDWhF6YBd1JSgmsIAvB2kn6tvM1bZVBUn3H8bPhqYT9YazRvcWaZs5KiEtEkAoIbrFq+5TsgJgWK0nnh4TCyUSWCZwJLNGHpkAAM5uRPmZydmANk/BldofcadX4h68Rdr0aphoDojv6jodRoCLjtjrxSo/yeVN+SU0=|Chương 270: Mộng Các;nX6OCTCiv/cHgu8frNpNJTvU9t9xgN6M/InDJlyl4A4DeWw3YuIhUqmsuiOZy9svSfM042JhdZR5UKwct1qi6SR6ceLdM+xIOJ7zL4XVrsyT7lj6a9ig+Ni7k1lNtiLm6c4S+XU4U3uMAbDYIUZE3hP15IdvKH3v7VQy+6eidUo=|Chương 271: Làm mất mặt;xH4UAVYaBFkZIcObSE4PwgAGGo6rkscR6eNApRUQ4YE5jnUevbPffG36SM2VIZeUswBI7rZfDivKiCbn424vsq1h5/n7vbKszRA6DuwzXUIq/su15NU4t+pz2nxegOkiuhWdbIrIp9pcg77NwBX8oX6i1G1vs+hSpXiLVeqN2B0=|Chương 272: Đan phương;RZRSopsU6CCcVqvkzjZZP8ANjLtssF+xAfQKi/jL/Pz4O3tDzFhjwfOCuKbIcMC0oBfRmrsxA9L3grFBWJ8Xf7ZzTwxblD4nxUEneF/Y1kfxVwBKJpy12LhwVc/3dQTLHDwkqiwV/tsv9wD64zl1VrAoSwRdlrBSClblX0nCtI4=|Chương 273: Khiêu khích;uPn3l6KbD4KvWSC49ghGXU1QCJvHfU1e4vbegYyY1j1DW81OT3TZJJ+Qw2vmz1p1151nkjizMcPR6Rd8HLQnKBgj1FGp5VUrc7lNlGm7xk0Wp65eNuGURSIypfzAsnmj8gZhQnJ7mWH07ro3gESVVskHWcT4U63Twl2G6+lMeQ4=|Chương 274: Cửu thiên Thương Long Đỉnh;3aJvj7kQgFAySvRZ77aYSFL0k8WvyfcGoF0EdbB0DSMJ8fWX/GDr6pvpceUGPKHe8OLl0vpO90uoT7+Jplv/t8BNNEKVwTj5BPAze0Rbvke2uO51LABo3Mu6HaZdqENIW9fw9xQxOvU0XwDpe1HJB+vxp+NUKDfy6K0S8cbM/8M=|Chương 275: Vảy ngược;kYEHjfcBplodW3cqNFjtCivaWfOUELGXlAYy85L98AQJxoHZ6Cm7/Axvq9gSdig2INmrehZ/deiqK00Lv92PTOCicIk1yrgTyADz3IQzHqWpD1EImISKo0b3uienc095jQKaO6qelX1gXgFSdQA7eJrirq5H50noneMDTOSNFvE=|Chương 276: Thiên tài?;nNX80gtOzu4vwBVvw5bb/iP6hx5EB4BdB+w4k3emXIlNZcBTw4Zlbby/Y46rPxH+QNvCv3j0CX8NpOUExMDY71UgiMHine9Vd54zzlKkBphwDJN3WuB5PCXQvZ5lMXNSokv3foHXBT1/cC0Z1NiF4MdTcqg9uNLwq5qecMfGSJ4=|Chương 277: Muốn giết cứ giết?;R2jSfO0S8z7afG2CJkXp/td/YHr+rnqgYuttThnE9ucpf30VAMN1XR4QmGBSdqwMkjk9+npc/4W706FN5p1G3grOt7c8y8CxtPeUBJ8JB+s+SDm0n9lVYawFOcXJ6/q+Z/OwxjNko4IXr5R1DF45/pXparUxjqPJeB2nCOaxf5o=|Chương 278: Đêm khuya tới chơi;qXmMA8ZC7aMZb9xRhJGmz3OerdpJWn2T8AYrb58uKRHHVvuEOtnagWLolZk4zB8Xit6e6+FbAF/THV10EQ+AfO6SqNgCxWdzWKRL6ydlSpu1FJ+v8tE0zHfnbklIMo9hihiCLe3koGBOxGgavhF4fIzUMwKsFm4Lcv5n40ofcjs=|Chương 279: Kiều diễm mê hoặc;qW7hPxWyCbkFCXVUS/luxFxQZbGsbvCfeTjv32dmswn0gnToJLEDA1I/RPGSQMOfARewvbQCiDFZKh3iR2Blkt51adqoGkP5XocQufhLo3ZjM/tKjOBzi4VShUwQ3GAEUYJZdaICbrzHNEY79vhzzh+xmuXNzGAe3zepRNk6xxI=|Chương 280: Tứ phương cùng chuyển động;JOIBOpbjCvT0cvhTpYFl18yx6NsH+3TlBoZSpKXF6xbxxrKmtFSILIkVILiRGZcgCYiwZ3bOD6Fre0orzoLd5ZvcIN0T/46+16ZeDA8qjinITlL3pVcbbaULkQF16+EWg6A2B5oQ/KGlAXtpr5r2nxqpWsUAH1AS0N3Edcq7/yI=|Chương 281: Tới cửa uy hiếp;k+Psp8bVqf6DnVrJy6QCyQjrCjSSKGwKkSzr59Sl7EqNPNMLm70uRw9uHL3CziG+qEOC0q9b4pJD4DzhbaaanX7IQ+bYc9qMZDUsVE+invyh46uX3wdIOV9XbWt+8N3cDagrmWxLYRKdVECao8MH8XBR2kAOA8eBg153ljF6lSI=|Chương 282: Chân nguyên chi kiếm;FSr8OKc+NtkeJmjZpfkEViUpRAdRkRVV1vGiNoS1vB3rmTxOnetq/ogn9ELmq+sejX1H4tD900h4JH74YgpNJbcvZPSCGUEI5wlt/STXw6TQxRPePUZuMBwZbuzS1cmr7SMvj5ew6nIdgJWK80iWQqZJUwEBN4lkSd8Fxi1LX8c=|Chương 283: Giết lại nói;GV00dkifsGtp7+BcpsvLSLTMVyGDMAcyNUlFyVFPHpKRhBlnE76+qheHUWsIY7GifHmzsuKV/Px98OTs23oNu+XC5ZwzqTNh4/AmjQ0Tg+DRTcHntcFHUmn39r3WAbaIGwkx6TVcR7YCMz9RS61BspJixbBgc55+sXHbN374VdY=|Chương 284: Tàn sát;yREis3dnv4d4t3Ir5bYEf8aStdyT1JWlYBrQxbplsNugDlFj0NgXpoYPyof+V8Cp3TxmytopnHrMrxgRI6oNoXlD7kVlHD0pQ2R8KMtcBQgIAJKpCslXSRls1S/q1HqBbq4d59hGpYAl/Gm+uqVIVMWx8QzZmJ2gZeNzYlbG1w8=|Chương 285: Vây giết mà đến;dGMr3ThrAW1LpKYPJW1Bzn36wZ+uxboYoyWu7Yp9CLY56wEphZjb6PgIQExin2VZfH8OupZa1uWLQXBjtzExZH6PllKUefQk4LXxrCvm0oD/+u30YQoJcPRq8VOOrV6BNzcImYzAvYhmh+R1Qd+7xEMHuXZpDM2AFnlsJ3wQ8vU=|Chương 286: Phong mang lộ;Mkf1xbSX7uy58V2T7KPer6p8beePQTjCoQVXvTYtTEg1zDDQ7rweEW5JpFoEWCs6jaJUmGqzKzlsq+WI2jMbItszmlm8SLTj1VLrn968OY8a4aRTaktBn+L029UMkKSHC99IdBMaiZog3sMxc3Zh6KhwDyV/gBbymfleT8QN2rU=|Chương 287: Nổi giận;ODz7jyJ8hpI54qlldnv9o5c0S/kFdKYrPWoF+U2Bso+C7ZlWdLuE72aviO+DFpcZ35KQFnolClEQLP4pCLKEib5IF/T9RjUJb7VDDlETYVPnhJdOFcUTgOjn1pdlhJ0r0y7lzaJKWb+mg4qW50qJGk1Z+ZpEFzYoNvwNdX9NqLM=|Chương 288: Tà công;vtENcv3IOwcqCjTuFv4dVyG2zYfz3gPquVb6Jvsi+RQIX32gyXPapmH84A3TSM0B/oCCpCqp125UzD8FTrumi9xil6yvohqltd+Z6A2hdtnMQU/mY9KFGU4WGYYJ8zb9sihtcWVR45AYMEm9MMO/LKosUFPqifiZ6R/BAHjN+DI=|Chương 289: Sát tinh;bkOYTHmtL3B8cxfv78K2vMFX2xvFrLIVy1OCbBSMrgDTKyr8N+JK/It9InThGOsoEovGZHgyd4RnB3+ttaIviz6Ra2hm214+C3bLAkXOMCc79niEfShJDvPwW5Bb6kdyGpU0Io/6X5/ChFlZSZgcqz9NntnAFlqkTZCkRQ5shy8=|Chương 290: Lại nổi lên phong ba;HfDy7D0H39lrCOj8zZlRQBF229NH+PfxHxOF8MN3a9twTz4KwqX8h2etkTnO7eUpavu7yCT25p1bXeS5zHOsta2xOzExvHIj0buL1S/3ZywACjJUq/qg988yhPCB0d00Dn+j2KYPJUaQOkYWueog5YyO4Ijt0kr8hCSR834MJOs=|Chương 291: Thiên Ảnh Như Mộng;oV5HAKB1gZbNAC/ar/uLrij4C2L5wFS4lh8y7gmPERLEP3NPste2e6rOSmu5KLd70aQ9Oc26EfbYGKITwm2jGzKu2mfRlJIhYVEpBdDcb+IQVjNUHocxWkO0/KDI2etvZQmOxj5k9UvCpIX13D4hE/qNzblpOV09HBmxoQxxogg=|Chương 292: Hóa xà;LpOJjVXH7b57X5ocUPsWGYFObPXDEhZCsI4+l29+4CmW1FxeOGCebyeK38oNhFHgJePQ3+zYsCIcPyH4TABB5RAO9Vh4iKzZTD7CSeqsGTqrE3TwiM+YaVQnbCNh4VWto1Bz0YHk0LPhZCAyIsNVAqsryMsZ4UEtOsN+2joaAio=|Chương 293: Khí đỉnh;LDbs/pUi2OgurBYx9/nh3ACTw7QKCPSSZEg2j1he7wC0x8OAgYb5q3SNCShY3E2iJzpKyYqE3TJXnij2TQSszfT3V29kFDAA99Sycld/EMifVPIuJ3pdx3Eam7EPnG9gYbyjLICqhvY42v4ns8vaUHrxLrBtqgZdijO8pNj87nM=|Chương 294: Tóc tím lão quỷ;wMmisivWGG5GHJEx1OOv0tswUmGnLl+slUS78FjW47dOiI0nc1vnmOoAYqDvOvJ/gxXKh6t733zS81hksHAJEg1anfkLKWGgKKB9laevBDpNAOrbMHOU/E4HmqDpK1iVIgr3zbsPXMLr3YNAmC2HOly0mzLazBNjl5f3EMFj15Q=|Chương 295: Lấy tâm tương giao;18UU0xiYp4NbAu6ZsbaK/OCw3oFHweMVzhlR3Am6Mt6uUFEfPQsQtRb2gvX+00lX1O/JdQrmsgUFDPesn04+DN2a1NJcZbvd8D+qcPYM5gwTM/ncQ//w5qK7+P/zxCZoDgsJCWFnsTjflAfZKYmwOKlgh8v7JEF7DPNJ8+/UHQI=|Chương 296: Long tường chỗ nước cạn;VIR0pM/r+uoX2Lnfk1kheGg3gs77apl7OHDXmLZj83mhGJejXJgK+8p7nTu1o6e3swAWgBlywpHb0E3w1EL/pY3c1Obk4QoDxRIf8SbyApesutwlFe1vIwCGEF4IQbmkb3bmjtZaP+Jm18AKQ5H9TngYUsNkjUxLChxLM6R2slI=|Chương 297: Lạc Hà Tông;oM5Hm724UD7UH3ulK/PEi+a3DfqhnE7Nh2ph+qC5o8jjy3dVp5RWNWqhYio/+G/P+0TeUvqIDD9LL52vxyh0CAS+2K6EZGmndlbGUweRe7Eei/WM9Jr8Wr9zn9VW5IYfW3D2AE4KAbpDz3/7L0P5zu1j87Kp6yCBfk9bGRsdFWY=|Chương 298: Người chết thế;QE37rHQTKHCXYbE+MIZClgwettBGIEkqxY4FBLxmVz8KtSMCGfdbE2k1KV2tWB8xeRT6lT9Y3wlEP0GUqVlocXJfsafrIdUk8gr4+ohrNvAHCybBIBf8AQ5sRDTQZey9Bm9AGYkHXUNIoATLe17KK7bGKIe7AxBdZ384/sP005A=|Chương 299: Sát ý rung trời;sAmxfHAt7K2HNwOfwgwRjThcmjX4CgeNi/ykT0vO3ZpCAflXPBhoVImdl4JDb+grbs/5hRLJNLg+/k7yXGieykOuFsAzPE/IExWVLBaXS0M0OL2SdhuE3fh8sfj02F1ASYTkJ0OU/XyeMamLomL59y6/LwX4tq+IuLhMV0+AhS4=|Chương 300: Lạc Hà Tông ác mộng;bU1E1Fa+lidZCSHjA2EriFjRXqZwIkO59x5ozk0XhWSwQcMXmQcG9WNobO3SCKJe0OOC1OP0WYuK7pDve/CSzQ5aAg4AJVm02J1Ki3QVgpbtGxBjbBTHMWSSfMe1l4WDeLcnoA5VkodnU+6+7bA+scneXe91DHDMaLspsvwoMNY=|Chương 301: Không muốn nhìn thấy ngươi khổ sở;gI5dz9/BufYxr948cY+vNvrMw1lFqA6K/wPtIsx/Ne/l+FPX6BSU8ahxxnd0pDa2vvqu5otv2EhoQEnbLNfU9+NsnWTycJHF0RRxeHdIhi2LAXxHIb4P2mVwo4ZahuCBG7lrSV4nWUvWbPdA/eMh/7mcoT6iy86GXAiTkBGzkAs=|Chương 302: Mười hai vạn viên đan dược;WsQwVy2b7f828htfCdeStuXL6bBwPqhELv4MG7gVuTv095LPN8W5S8X7sMoW3rIgA4p4mcLxszznkmPu20/h490ClLey2BWc9uKkPwhgZhdTMQZ6Fy8GUAeL4OR4cr6jdpeVbZy58VMBNka7gm/4qdlAfgfD4OFl+TUMMz2Ex84=|Chương 303: Chấm dứt;FUdHrtlsu8NuKFL+Y95wOUKrAIFAK3ralvuaf1sRmQVsEVtZfuVdKvYk+dX6xc6Hn40sjXMZ8LgmQ6Z7ZvIKP3zoEZMO2kwuLNfdMmFGdXnjBaHISyqLOPdApBZFvHY/0hKH0Uk3VgIdggy2+emTz2UZDANINIi5xkQppixlaCE=|Chương 304: Tru diệt;oqctkLG4orD3vi8nbkYJYiOvRu4FC9OKMBKwdWyTmseUaSEMemBF55DX3oZokEOvXdXlTQ0UZmRL1MAddXMzaSPHgraYUmf7arhdwQ9CERZQHYJ3WFbKa8ADF/41bX9t9Cfd79Z3jbQzm65SwnlJSUCzxb9Y2P78falDRMQKar0=|Chương 305: Người trong quan tài;YwumpbzkSp1C1XxIJu6fhjrwHDOKoxvRRoj29Flaj3sxdJeE2f+g06EPjvGMBK8Ocf21EqZwNMdercDX87h4zvcscubYiT43os2O8XcwqGvyniH32Fcv/D+IXN4dURmS39ATZrvwHmlsZevNSg1NCZdJ0hM7JZXW8js2uEs2z/I=|Chương 306: Đế quốc thế lực;iJWkpKhri3j3QA+Qt3nRHNOO1IG18XcpQrD+q64p6M9KpWa2m2X5itpDz03yI4Bjrt3GYXTPKrcORSCEtpMgvDAc0MEODQ375Bpd9AWMzNzlu52bb/DLfPfuu5/cFvdBGaWwjV2c0wKfJUa4EoLh+A4rYsHy7I3m90lb9AtZQFE=|Chương 307: Quỷ sát Vương;9cSIxP+zNF6ZxJc7YBBZf8nFI4IUoFqgl4UiEpMFybgnef9YlDFiXWFFWfnHTkRvLkc9ZcGV46K42Oht0KqA9gxlz0ygej3f5CKls7NDlal0KyHLs8SA6sbWzbHL8VWwrSXDMxufnlur2jo5KYNIxiD0aLp8cWXE1hM/hEjtzko=|Chương 308: Thế sự vô thường;s6hC2qlQh+TumGd5CdnsVycojEodyunRgoKpqhb+j3TlugSA3Mao/+HUKguiAVqCJFCR/brSLFA0qH6ndzwaVGuhen37g4sQ/VZ+pokNXCgptAofSFybBGYxhmgRRio2lbcXZLBxW1L+8SOsSu43CoktTTqTqSJN5Pq8qURGrEE=|Chương 309: Phong ấn tái hiện;rn6V7TgcCYoLxlh5EqxMaMb/sWJOMKxjrWc6lShAQ8xYnCQN7KnuQ5VpWQ7A1+MHQSR6Bt2Evh/EE/VfXi7oqe87H0PTrQrWYVK0ONTaVzFDAQLKrtEo8c0s8gtAzjb4YL+H4WS4L9ydTEJP7+14hX+BGJQ6wrZf6r8bKcGJuMA=|Chương 311: Vấn đỉnh thiên hạ;YauyTussYBPkKVBPkrlaNTTk5ZtZlVVagIKKAP7K39fHy5spQOVfrgYbD+lhqYtBVSk71Zg2r4yOs85zxgNXtPi36bUki12PhoZ01q6fstFVbvFY/Sdm6wSBq4rKzivWSAnFw3bxtO6oqTduzE5MWGXq346wz2wO7iN3L/U92vk=|Chương 312: Dã tâm;UnZL19Fn/9GWla9bgzvaF2aiYeyY9X2mvzVy+1HWQH7AR0cFN18Iel9NV7pqtKQwiMg5ohw/IBrVkmh/QtdshxG400p6QpKCkXsiJ3jjNZZ/3YpsuZmWZoIEQguH5/XVxTuiSYMdRy7bjB+FKOScKWK3oji/IewdDyzfDLcRvTQ=|Chương 313: Ta tên Lâm Phong;iofocST+1eWNN35NH2xD+0vI1K7nYB2HJAGusX4jF1mC3ZH8tNzF+nM6/6ibpT1cNuou2YrRlhGhAnszcJxYCSO5MsZFJiyR7WciQbc22NhDV/0Y7YuUNf9OnjkJs+ZpoyVJvBI2twytgsoCc+FnkbtxivC/15bFlyVPRXDrSpM=|Chương 314: Văn Nhân đại hôn;gsQHoL8yehkg3lC/6BDrffcFsJj/xcRCUal7CMWHObdTD8ncrRsTUtfDYIaHTlUsc1l/G34mqmjOx5g6I/IcpBDZMm8w4VMB2QOwtarwolALW3o3quZ2uY+gThN9f4ds0x9Uc9gx9GHw/EGhUZTNAnX3NOLmdutkt7oLQTrykfM=|Chương 315: Như vậy vô sỉ;QqEmB2swMilyramowQZYZnMrtFx7Eyhy5BSXOW8AQk855LUE4Gy/E5BdtCLDn46zBNVv+pwYatDC2pgDq0tBio5qNXwXzD1555VzghAsqUU3t1VpzGVz86JZty3D5JpkuCe69+Le8flPm8cJj8zGb+JIsgA70S2kkAqZLcUGgP4=|Chương 316: Lâm Phong trở về;I3wV68QdP4edWjtNPD+MKhdz2r0ZVswCT60jdMOLyfcNR+MH0c8oKsdHOFXxEWjWNbap+qFu89+QM1VxngFsWD7x4jFexiVqO7Ge9rXXpFSvzxVAPCNE3lYU3XgbZFhU85noLUBjhNp8B10TQgzbvFKU9ttU9L86993Q6xcy1NI=|Chương 317: Khiêu khích tất cả mọi người;qmqF3DJtSytAdigrBlJQp+QPyuAWWEXmorhMn83xttHLKQVxN8bqoDqP+8XLJXt6FebpXTK1aGKKf8hwJOD+DsfpKaDA6GrvJT8bL0S8SNQTLb6y668NlHFD1Dc5hBblkfXew91w9FnNr0h3cVbSemr9gBUtYXa7M04TiFn9HYw=|Chương 318: Giết Văn Nhân Nham;QTTh/LY0rT8G1aO/p9LVO5UhyH99ay/XTlaFlIjBOMthwpyeeHTQI6P8rOpvm7J5uvXV8HWBUxvzxX2d03OGzlmODya9rubjwQWfcqkAhQGC7Gyoto0RUvX1GVV0XCmLDtDOXxLk1Ch0/p8OevTo6BbQIy60HOLAjnSeBc3NrRY=|Chương 319: Đáng sợ Lâm Phong;mEg6AxuyytneFcza5LvecVhGco21jr7yoE+KCFExJDlCHSSMmYd8Rg5W6499ATGGxk0EuiRwt9wqp/E9rWXNzIzGEzPEDASequ2kQ6b0I1suxIbdUKotMvF+yagR4D6Jz0pa/iEn3uyqKzZ1xpIVso8UwQO+LQy2g1OECm4qfb0=|Chương 320: Giết Vương gia;z1pJBup7F8ECCwNm+lcHw7q+DBnVCzEp3xqg5/95AGz9pqQiJjuUSYE8CHHP+2qtop+/UFG6hWbQFCaCxHLM94RVdGNujPWO56GxCey8M5x10M6mP9w3JDJpXiPyaLzb/vf4Zo6wnUGwMHerCzStoH5Jw9aqFTaqwyTl28m0L54=|Chương 321: Tướng quân dấu chân;vMu2cXVvt4EHfRNYHKag9Brxa3z0mJowGQcfDlrrVGdPKroZhZ94/ssM33zB/bNIoLL+jMorxVSPnjrVE8oKX6YydkyhKsmxfTvXMcGbt2Iyex4tWKjcXTCdl29q1FFvEGZdXTOT7H2RZbStm6Fs+MuNgLnebgESMT5AzN8QjVw=|Chương 322: Thiên tài thời đại;vsJUb56EGRhzNc4hceNA+gU9tnn48f+xgn+0GcFV/FD5l/YNLIiVELt919GvLaEvKE2vOrtYRpsRstK/bzd1lIgdtEsUARbgrI59nE3nd96V8F+O6usGCNtHPTAtg2t5MNviGNzBrsSlP2lSwHLup73AeqQrU+DP/AnvuBOahtM=|Chương 323: Bích Lạc cuồng ngôn;Vj4cjkrA3m3TWTcXJsLEX+z/XWKAGCXb/WQckbG1H4E0NsTxeCgpOYNf2nDvrzrGierZ3TrvqvnCkcXAj2+pytvITqPBygrpet0lBLxHVB0TC9OBABW6ycE6IjLqOFhiZyna/dj5DWC/4J3n82cVDjKXWLH4UHpNha1zEiw3Nlw=|Chương 324: Thiên địa vô tình;xNUOzjBAsEIyj+StPAiAEsQ0uZ/JdmBHcMQH3KNZz7B+MRHCg8XLuUywhsiEnIX/8xI6/X9qeWaNnRaFEPYWGc1LLvx6PXgIiJk1Q+k/wiTvdRI0wtMwhgJHay2shVI081EaFYtvtaoWI/LWs9LI+zqcFAz1ORn9EB+ozz0BIh8=|Chương 325: Ngày mưa, vây giết;yy1Mh6B7kpKn0KpHXhuFHhuy47IoEvFOAb0+21eoQBQP8iLDzTsabC90p8BweaJpqgQfyHslwN4NGmXs84jz6rK89N7wljIesm8Cvr52is2FuOKTjWDagDrn87NH9tecTA4KVO5AT4vf/AZ/p0NwcZTkIVt2O+odRGnpWY08sb0=|Chương 326: Sát thần;9eykKtrgBlHNVnokcakWHj6lG2ArucLk00VdG6w62OVRETdl59W16UH3SsIAokSMLrtaithJ31TGmolkL5hV9cv8TlwxsgPEvRE2yDvnq+OXfUAFlOVvobu8Lqzoe8LHZ95mTgkJ8JmujLT6pVyQaQTazwxKis8Q+nAUCjhETx8=|Chương 327: Nhìn thấy mà giật mình;uhnv3TigUrFDvNCkMIZqbcHYpc6ZfYb9xQyxJhd7D+ueX2jIZi4CZg/J40cmdejqeVyoNhrFGdeo4k+3Kdkv5FvS2A/DapIbsVkboLnB9f+76Z4mUbUjFEXdyrBxKE1/s0gZme2e60ttRgVMxHpZukImWR3Y07eTPomZ3tiVRC4=|Chương 328: Không chết;Cks89MIBhx42VqMThBGY8c+pdSxQVIwB4MW/wntSQTfBEoeFQX5uazD/hSOFXw6D44+2JbjoD93KmutINtGwb6nFjXKBbsDd48zcPXlGhb01EQ5h6GpAV9itloYgtDfTjwdXpNnbWaUOVwbGBuipH6CkFfEK+4aMZ8+7n6MgYC4=|Chương 329: Cùng trời cuối đất;gR3whiClY7LsN3TqIjTVCmqscjk+MHtaRzdPbvgAdI7B/xHPTScXfWzV3qHHmY5zUOIczCzd2qfwL0ud8IDVF3ROVSejO/TGR/YU4ymkAoTc99nc2j/gw1PyGTwepjW0Oh0wHgCCzuz4AWPm7QBOxFg260fJgXvB8mp7MyZg1uY=|Chương 330: Bắt nạt Lâm Phong?;dxu4qrAE/h53pxtl2QAz+Rxyb9vWLMAn+DmXf4Tki2DbVsFarcxhoi1xJG60o4+uaIz7G3GDo78hobgSBioi9kZ5dzr5DWQHhJhJ+aeayLmvuAjtobktZjLAj1OF4fYrHS3aybqtHd03UocLFSiavUyJfOwt8VmwzTQ3Jk4bJxk=|Chương 331: Đại Nhật Phần Thiên Kinh;CCdesLyKGDolx3HaBx2HZAytH/cUp5ll0RVK8aoguLuIsRvK+Le0zfLxbPoWOzmc3KYrvu0QXXgWlgBIGRPSWE8Db5vOdBbcCLaxCI+80pA2KbAGbEghWfIKHNRK+8LMCqYzk6XQS/JuK9XQroaw2IhKPFBPJF+J1YMjvC1YZIM=|Chương 332: Thái Dương Chi Kiếm;/pxpN2h8jeQYHeo0ytb4URJn4soMj2U3NvbP3Q5NONV8riKxNomuHWViUlzBvrwLpdlTEdj2CGgHEXvizSltZEcP1i+Y7IpqCK4FpPYNHIplEqFrJerC+G+fmvPVgPXtALia387b9QIweUp0R1CX4E0fPcT8teHmUecRhd4dcr8=|Chương 333: Đông Lăng chi hỏa;b1lK9k3nZs3djpzbbFAN6mxTJbqA6pwoA8EpeHq1Ev1eIF1guYas1/qH0I/DpeA7iPFqD3OaumJbPOC3nCiaB5BxIaGq7mPeX3z0tfkBD4Or9kg2DqSZtFsWnD5abhUkidorlFY0jMMk7GK6JcEX/+k0Thc1scdHEqRT+FsouJo=|Chương 334: Phần giết;20qhSOrSb3SH3ESER/cYZgILgegDvngG06c3Kb6d9/Quct/8K87J1+j7dszUR6h2kEjkNKhanH40i0JnmC6OnWLrwkFhp7uTnE2emqZ6pWF5ZsVbiL1uNQIsrVjEiqtV2H+LrQ6JhFzEAg/SS3EpHSZ8gy7yCW4uQIwLMa9cTzI=|Chương 335: Không nói gì Lâm Phong;hQttKSFebj5HWb7DTsuq+cCD8RrHzPUsMuZ4TBhd9hywde+OkaNVAuTP0Xc1WOM7GGKk7kQGvVLJ7MtjL8uS3eEm/yzQ0EMqS1WwG/pNBcCWEV3dvtQvKNqmS0C4Q6SQ//JJ2S1J/qRQmukfXhiPDZUFik3wUDYRNYLoZHoFT2A=|Chương 336: Thái Dương Công Pháp;+pKlQN3FQy51rWqQRlK0Mz5fWTZ/h6Nut9PixtTzpX0yPNq9ige5x+HLIRiy+R0keBUUf68m0ysjmgZwIKc1RegJ0Hi+i0H5DmqOk4VnKLHvw62Az+AUmFlPtbycD56r+V829DV8KBgP+L8jF0crH96KagPWgWiaqURI59BMaJw=|Chương 337: Gặp lại công chúa;QSvF+S8vwdZzyctVJYq6LgbOOZk1InkOMjnaTkWbqgcceGXy/zVenX8DaZP37nEjSvWDtWlEF52v+SIMkT1AOuG9rqF3dYal9FV7qkQJiLzYNhwqCSZiUAiVtBiFWicBZ2ayOynmrXx56BVBJ4EAKlOGQW35xpLyebp+YVS5SmE=|Chương 338: Mười tám năm trước;NJv8XfU6bjZGM0VJ79pYszYarxx6tdq8CCCUHW23gWY26dliWUVeTOjeEpYOfCbr5HYbslvXnRRmpKoRwaQCkzlzIM0EVj4j98C0Hp8vREpl1nrCNi8Z6Ccow84o7mLHhQQR4pLWJ3u+f4Q7JdzOt6ururiH/M937fQ2GzdRGKw=|Chương 339: Có giết hay không;f9DWKvX3VNEB9Y6QLXItfEfZxlWIIScXIrcEy6COP+xyAFOK8u4A3ZJJbVh7GxCEWJGMB6aPuee8uMp8SUhVvnrBozpd0nnDKmWCpXydVxpP9PUEutfGIX954MJgj/pArypO+Zg0OJBYUBGpRzt/rpyOYhucGOgC8L/sYhxCCYw=|Chương 340: Cơ hội;n5fLHwH/O6NxXPmW5xwI4s64Z8g8THIsGIkjKLv7eBmxmOH8yw9936of+wWn0e39qs/Zx5ImamUDTd5Tx8MGZZcPQcJ5K9wOk55VzZnFVON0ZEVM7dFKdEg1OOQTk0VvtXmOH7/PmVeDqimanGYqT43KFGSjpqNKpV8MWv9OvHg=|Chương 341: Giết Vũ Thiên Hành;SO2bP1qeHVPR0EQxShX8kxBjmTSt/eig7F6e3w0fZZhuKxAGC4GWZU1X00RGA3wKWODQdOhVcP5wKg8eRLIxZn927ctBSJ7OfiqzD6o4ggbvXYkAHgV1SOCsoJ9cf7Q6ETWVFVy+qgvOM/PNCgzIahAXawyrgDky43ZUHDNDG6U=|Chương 342: Đại Quang Minh Chi Kiếm;r5bKS4RhYUoBh2JwtZA4y0y0ltA/xr3KDrRu5UF/7MoNEr8EqG2pSl+I0ydkC7Wd5CCKFtNB9gPVz5v/gB6LRgrvv6ZKJA6HfTIbCmQy0tK92dxQK84O+WzY9jhdDMRQV/5lwY5hI6Kfb/n3Q3QDJNFnFn4bVwXuVMyfd3I61U0=|Chương 343: Sóng âm công kích;/YvWjDJa8+yun6xI5dVGGDm+A5V5gruOca88gGmaoUkMFfJThmDCszQvqVW8e5h6EZ+/a8980hgSmhJGIAjo5e2Hlk1vsKM7Fb/R8AGVRlxFyh5kMdd1f5vNI7Nr0QPLcF/sz5x3rPXLZDCLDqGeipckyaIdZ5s7vNWifS/k0U0=|Chương 344: Rung động thiên thư;JguKLBUUykriIufCmnP9oQt5LIOdPZIkNCULqbNY12zYLAKvXpF+pAB3zbg5ZE0pqyuuE5QIIcYC6bKO5uou1nAOezx4fuL7mH4yQhA4vc+sYvkyI0iFXS1qmr0iMbuovrxGAFzQ9FezVETYj7oM1aA8wcwKMbUXkNymnSjIgNg=|Chương 345: Lệnh cấm;awozCCeOeUMnCL1ci7+gJsZMxFra85327lAyvVHZTWYyNpgCT+D7lg6wXN5nZ0iRt3aHl8YTss/HIwBx8oKOYhzsLohE13T/CnM08e0YAl2pzI/3roBuDfHPqvafFePllyNQs5+s00p/5ocjxLPhHY6qxUCw3ja+V408/s9B9xQ=|Chương 346: U Minh hỏa;bAdTKmiogUwgDmQkkQh8KKjvKpQZILSzovOAkw5Q3DtvvPH5Xg2AtGO+brluFXjYWnhkka0oZ3b5EjLeDTZab9D8x4QGZ3P25IjG360cRoB870MiY3MYcwEhaPj3jxFhsU5xcPaY0SLRwcTedLHkCzNgyge4UbWZOQVraJK+fnI=|Chương 347: Hắc liên;Pz5YektHPALiP17lSnjI4MNph0UIEboRZgTNQo0n2yLlpOM52li7gYZ59snbNtUzghpr/wXtMDWM1Fx9t6xgWv0bPwiXM0/K4OwRe4eVbbshhuJgpgpa08sBYtFVyWY42mrU9KtBsveuBrP2vMr+czB9ZPh/ESpXw0Yh7xQ5+b4=|Chương 348: Thánh viện giáng lâm;2wXq1wspZjMwukxGzYsaUhYeNxVDF/ePnbTSR8K1DH6N8q+lMByYwvQznSSTgnkn2LqsEL8jiv1zGiUvm2LkLsuzjpuxcuMTEhUg0TvU0COfvZXTgeZ3bvy8bmUdbVqtbhjLzUe/aJ2M8u5A+G/amkfvVmqlDpTYwtvHAT+OEYo=|Chương 349: Ước định;4clS9QP+8ABY+Mq6Y64CpTT8kwyBlB8lYjbHp/hMo2jP2nSHjn9iUJMzQ9+ieEdmDaQnufQuxj8N96WxDgmIpQJLtS3SFw8t2hRrG3Km1ssGthNkk92JKs3p6NyZXe2gPd2KE/we6u36m80iqc+ekj4+Ur155movkMJTSyMM8fE=|Chương 350: Giáo huấn;aPO3xGd3xZ5db+ndd6jnPia0EaaFDvUZWdlcoTk8orz7cERQkLXV1xTW8WAJ+8XN9pLQbyO0CustJN6UrC6Nqr4YomojWLiVj92MXOPAq7dHOmzR1A5/O/lEvstWg14JUBxWpDm4pH0NLPP36ETwGXSeYvyT1WlFjVhmS7mahEw=|Chương 351: Ai đáng thương;vifmQlBjB2rpJwmGU3ivGNyI/ZqAtKOPz5uwptXenZS6hnPfhPwkPZA5tkO2xfDA3AgJVbX+pwqHgOiUjvSp0UC5KJLELx8gxZd6yGTD70IHmXfYjr7rCxBkZc2EyNMWoxuVIWHpOInTRHJhd2nLiPp9xUkvGl0qsT2+Btc/KLU=|Chương 352: Dối trá;Xkn014TnHk/m7iHvZkDAkkzH1cVMF4Vg9Cj63o5fE2xNbGMnaFLxyYHa4iD4FMDVkmgmxHAonpq/Sl+09udf+eCgnNsEKZQA6vV6vTgcZ6QBT/v8nYkNAFCUo/F8ahqHgRPZO11taHsLXip2F99m1zBKbHKtLoXeumaXC2aOP18=|Chương 353: Suy đoán;XfRP2cpw2EEiE55GB6AMzuWddqPN7VW7ItC3dAuojR5003gSOVpTOWJckidsoblozsXW4VvdfsOJQxN20tOx1RPaI0h/lokRPdhaYp77lRWqZC6HQD8pQgOIiwSwe8aEhnXsgudlSvCKQQXNaJHeEd0S3cZFyIg1vnGWHJWAVBA=|Chương 354: Khắc hoạ;IJGZyCIK7VuYtzrY+OPRFngDRKG1F8YMD8LpYwWtLXHUfXPRZfQASCvw6jK1ybTwqeMr5JHcAFYKsh8OoVn/eczqFtXyd1RVt4EKnwJ4LRiCLA12wzDFHl47aFqdISE1tSsV1MYUSDrVf0CABiTDoQAzcpnFW/cPn1i2jofOZWA=|Chương 355: Cảm động;Hs7src+LBpXOkJdbH/deEaboixnnTB4xH4/CQnxZt2+/8HIJJ9kZrAkQNzwNw1lCXZxAmQKWfgXNSMyGLXV0nBxCsSP9Nw4zcjTF+DoQ1tVGHoJ/0U5aF3W24tutVe+GGT9xF3FV08RzjbsKaxOhYNMx9uroTyMrb7f1yFXHQUQ=|Chương 356: Cấm quân thống lĩnh;jQBabZW0nbM2O7sTHSrqSpuEAuPdQU+brVJ1AwTckWF1K7tAzJtv9pzNY2eiItac14AY6/FvcfoSXnZLL0nghEu8f7JaBuG63SKRz9hjNndxz9qQMrLYm5w2jtWlebLHs3OgFQuiV6wLHmz/P/9I8Ghh5kLwEk9ufWaIHnQxVnA=|Chương 357: Hắc liên oai;rWLd3VcZJ2aoR5T88ejcQVO4yIa6+fjZxRzPEFx1FcHcq0gMPOV72WnAocGjVGYaegxdqL0mVBWEee8qEm5CAy2yQnTyhZSZVOD6zORJBQFQiXvsG1V8PjR+NWLKXRPZahKSH1fLrgpyqTgFRZRqG9ZyB3dSJhO7ARtzdqxJEd8=|Chương 358: Lãnh Nguyệt đao;GK6bDULYQT4qiaw17ReD99uyr1wPn/wOrMaw8uEB/KPDinHmggt0JyzcrgJAoElwmoW1sgFFZipoZIBg+qQkbJCJJOOr7E0FZsn3Kz+052I1ab414m6uS8Jd/E9ZNKh0vgmqBhL5UzNdfOP6ct/5Pqptfex6HWk52tGlaDEMXNE=|Chương 359: Ai có thể cứu ngươi;2lP0zVaTEOG/05HO7OIPVwu/auzQAOEqzTrOJJ8EtO8+vw0z4LiHtbtk0gJmHVPENs8RL0nAJqkH9GLnQK3Cl/KKHNH8FrO9fvgO5P+KnjFVLVDt39pTaz5C4T+bQMM+xSvYjwBdd1gaduEl8k3TzklcpzJy1rArsdvJ7ZP8nEc=|Chương 360: Lực chấn nhiếp;8T96CUHTJiVwx7gZ9+T5H3CvQ9lrb8wALHUnwYDFaQNzV0vItgOXalNv8RVeZylhOvut+oGuHa1J0WsUyiQ5VcKF2R93uiKWo81tT7zFClQpBck6jRBYxFgD6BfxzWLfPpvOGLA2q43ketpWnQ8CyKnHSSgTSgChq132hGH9+fU=|Chương 361: Xà Quỳnh tỉnh ngộ;Uzage69fIOnpV6e1F0CIyOSb8BqEOJSKvlrcrMPRcOWAm9nXxUAl3vgAFFBl8LK0jxUfNNdQkGau3bEYWaOupj4DqbYrx4Utb5nwMxOrkFfJfHIxXTOmkY3GZeVJJtIhno1PN3NpxdFxr4nfpgPojH4dyfL4u50KgQuhXUmKU7s=|Chương 362: Phần giết;5Nk3brmvpjY294SYK2sBDFMuXPoTI0K+6UxaC5YAnR9fjvquHFESktDBlvt5TXNG07HSfmZKv5AmElrs3n3q3jUD4jqFpx+JiUCvt/M31dc1VhDRvMbGvjm2vLXfy1MEJF2MCuMObah9pi6XbxhctwZf7yfch4fWD9CWODRnMJ0=|Chương 363: Vô Nhai Sơn;J9649aYYePQzqyjyp8oafe1bZQHLoTgIEGzxMU0rwIlGw7spK67Hmi2djeXaDXytZ64BzwY+qKJ37SOmY21D3d+bOCSIWDqwZ3nJi5MGa7CTUoSvHR76N0yMFrym7+2iqGzA6e9U1ybtshrj2A+oGvXTilmbWyUTpcYM5p57z7I=|Chương 364: Đi ngược dòng nước;Mn+GDSo0F/4vId44xNYSwnIelRSU2ZEM8toLu15s/N1VroSj7bJyl50heSdCntcMtAiH7jZF1dIO9rF5oxb1pVeVVasZu+IXUKs3BVWA6oB41P4/itxFmmT7LH+MZl2yyD58TCd4+ExorYFGWiJ55iPT6OXpow+d6ullk7kC2lQ=|Chương 365: Sư huynh muội;eSy2GFca5gh2Q6al+Y5pfZU8XVS/vpe2cXuc9z/MwH3ktKCpHr1gVkK/2MIc5NTLLOGdgjXuwW0DbT4MI//36m6kx9K3uRjoEXdJKLKI9LNwGfk6bGj2p5xPUQYBsj7cgaupNJLelqG0qWbymaYPYPX+cmsU+fFA9EQ+bsHK9lo=|Chương 366: Cửu Long sơn mạch;JRGFqjpPTQsWGapaZjuuVMavn53M4LB05QVz5/3pLBruH8z+Q6Rw7f36wk0WceDyMywEwCRkl360odXhhGoJx/aIXMDf/rAXFRLtWg3fNvci8A//qgTcHXrTJFUvW+HQ+FLtTP5dOqCILrUuVfHjIdk/zquZxi7999QfDf0QSlQ=|Chương 367: Quan Kiếm Phong thượng;7yDlEMgE6AGxnZ7dyIwIDF/3KB6acCOuFLlhBL6rmzVC93kHvWeqYGr2CCrrh1hMZDRLEfpvrjzJzKPNdIRgs3qv/AnVbGrLwz22W4R9veI29C3aGMqKjjjAfAkQwuF5TxHRxTVqpOSgShD3fC0PDIpUeK7+QJpSA734j+r+IOQ=|Chương 368: Thiên địa kịch biến;OAC7gPpD99OED5LHPH0FR759heF1Ehk6M2Wp35oyIGDds0rCejtBfY8nSMGcBLj+t8Ep3pujV6ZDGGs8jbF+Dy46e6F2M2ooe4r4dCjOt+tcbB0nD5ocWy5PB+uFj/3JsWXSmvOEELM9wDaMGQoRXWjgleiTcGYTa5GCgSvktNY=|Chương 369: Ma Kiếm;wfoJAcGP+o91CgXonySxRToAo8hFYOWhHZrVguDOkffoDyuX9SngWWpJHCNjW8YYJ/MVSzktIZw9TVknuCxMy3k+IwbXOdSL6TMkxZOokjyxcaWRaOuDmkcufKfQfMIoiJFoxo1aFmcz2/GVFUeRqYW65BnP+FLM28GrOScVd/o=|Chương 370: Nguyên khí địa mạch;Adl4EKnGV30ynYx6bDMMfPeujJt43i05nRkVAD2PV1gTFClzJgLf85evYzeTRkXFaCpw4Bg+SV1/MJzaEuxJ0+FzB+/EjLk+Rj+WHAw7pqnaqUKj3/1CG2xNMUxp/SQ2gNW0wpehi5XqB/zlZPgiFY9nzSQzBhhbanUy7IY/RD4=|Chương 371: Làm sao chia cắt;XFHp+R9jgKf8fs25b+NI3fRjDKduuZPZUdJtE8EG5UTb9K6alnpw6HAr2QMiP3r7wLM/3Lie8HxRn7fa3IQrvvGGR805lJ0OpeqQu5LJi1HIxsUFcjWuqTWge5GbS57yBoK+WQLnSQLCMzu4MGu5NFbgfPhDVKbymUm+tcBOH4A=|Chương 372: Triêu Dương ý cảnh;M57HvU/8ZX0fuKz5ifAS3dberEFBlHwU7lM+wn/i1C0Jk1/qrZFPkCruAlbNNyvUr3qbmqxlegQKJS3cqoiOD4n91oJXrj5n7r54GT8/fBv6kJQ/9JFbfUm/184IVKqne6kBPDAuEe/4RBpWgqApHuUV2MfXnvcTJbk/nlYeuzQ=|Chương 373: Vạn Thú Môn người;cxWP9OHlmFemxSXhXG9T0WrSQSpX6bqcKMgUr6kCkRgUR6lu58/KsilR2yLQeb1pqZt6rPKn4Gp8o91b3Ot+eNojSAnxyTZNBHIMjN5a3t/BYLGlONG9SsgSE7ii1W2lMVu5/2Bl/pe+XozIkbVcD1ryD3nsJm2oPF9Cb135JtE=|Chương 374: Ân huệ?;Yrwf5pLKEShKnAISrmMgFxvFntBPSdz9TyLtfzX7MSYaXZDGBvcBvLIDmHNndZUa7VRsMnb2Kv2SnmYPHhu6vLYSxujC8U4CZqNz/hgfhgZPE0DtgCzCFA/qmCRHJKimcUqkWfxmkDJkH7fedi5CEgZPsqxsyR7Px/Jgt83DLbY=|Chương 375: Ngoại tôn;JiOf9ZgXqogppuxclSInZY5SMiuMvmEfmS0rxVWTFVGkA41ONnb8afveFqwqaReZnnYZKixoFD9hKOKIqo3SUCSrinIFRK6pXjj1LH1nLoN4Tnt8aRModj4rsvvJhgfVPJerJ8wdsrylDmUvjHRPhGMzfoFT3Rx2ofhHqiqtj8M=|Chương 376: Tụ hội;lOKQAV4fZbc1fmEwA7g6oH7qv9FEccbm9IaoxmcKvnJlTXYskXwQASdoz0TQB//PDYFYHJqYwNaRnBRaYpxHbEKQg3zb/R6YdJyt493OBlfL4tE3DECtKHW4DR+M5d63endl92PLnE8LSy4sWY/w4cISsO94k2XAoT8oMXxgaT8=|Chương 377: Muốn giết Lâm Phong;Yt2GEPepHExvYeXnFXWaTjTz8AvO1R2uKZEoxsKQ5lwZzLwPxJYMdR+t6ZUAK4hcFO94nmaHZoyEZE//ea88twYsuWK7rmUEdVtCxxoycTCkOmaHfh0M0q7RYOwL0JOwQMK08Q1bndHrzWlBXdcfBv/ZE14K0YDxcXPYxc9sn2o=|Chương 378: Ai tới giết;BduNm3bs12ZNOCQl3nRsoph706TqMrRCWKZ2CGvNDv0whz1/9uhxfrP0mfA2UShyVZBlimWZ3tVi27l29NnZKyeHfUJyb1Mxo9INhlYnIV14gcxWvb6hDtpQIyZQCNpH8k1MfsbMi6+Rn9GehjZRbFLi21eN4+kmED7gX54rLiQ=|Chương 379: Ngươi được không?;0i773VA1nYsA5W5i6gXrI3vnx5CPK3RjOvhmFE7c/DN9gt/VRkWIV6lzZkgLI+EhlRpjZx462DW1NUEsRiaxFno6CBMR0+dpuEmYl6FZdj/vJ75r21a2yLFiqXUaX5tvCRA+41FOijYRi0+fSjLwVxSk/JuAvAQ4vkDrGSCee1U=|Chương 380: Thú hóa;gBzX46DUYAQ2bgBGCwTCvW8EiFBhg4NglLG7oeKOIgYMYSz4Gi6z0ZJXDv5CmsYb9EKzlcMBWe8ooJMmOEC0g6r7SHkw3NRna58gNE9hM7H2m8ObLJwd7mwLSLvAiVYUfiQmhvIOtu2KDA/iIic162dtE7WCu8g/tJRdj01bCPg=|Chương 381: Vu yêu chi hồn;roBpQDfWbxtmtwbfU+yCLyXihCDXoS5XuCEId9xb/OQwMXDBfGuabzaodGZBMrOuLYtWmd2Vd6GZOH1xaPZXF9qovA87Ydz5UgrswRvKxOl22Boi6R6LzuHXEjRLPLDxHwu/Z3szmrpqHLN10nfaIYITPBrStesY+ciSD44nndc=|Chương 382: Khống thú;D45lxwynW8Bu4p7UxolomCENUJ443WzGkd4dEtKy56oOFXazie4+O9nWnojHlu2sMB85Q8doagV0z2Nz57T8b3HQWKIytk0g7ONQ/bOru8V6eq7fgNpHcfh8yXXUl7dCv8OkKiw9drYy6yrnYQr1IOubt66Ilz0KkxRTOIRONVQ=|Chương 383: Thiên phệ;Dt+Ksyy47q+DiZiQdMXX5oibcnCi7H5WN2uQoIKTvcI31I2sVHaJNPc0BhefRZs/5rzAnAbLU/nBhgH2Ps2UbVTjamJdF4LDz/fG/PzPtPIaCLFv3b91Qenpz9Sjn2mIoJmnjQ+HAYMceGeSULSRwJZKttc+jPxrnUjNR5y/6xY=|Chương 384: Thôn;PSYPic18Kh+fdUvhDobR0+baqQPjPxGgDiwmG4oFamhqWIXJMihW5qZVfW5r2dfZMHSurKnK6jok5RTNSa0+1kwp0v8tHP5Ll+bz4gaIlhbZxTJSyH6PsPB6F7jBC2nGwfDJnimJ/Sspd0QXq6iQmuPyNKyPZdKOzTLEoOCm2v8=|Chương 385: Thương Long đứng đầu;jb7vZdqO/kRfdiL9xcAnZ1mca5YGKQ06nc/xpYlws7xKcTqhD5Vs3DPzBajZrrhTtFP23KLqUvxAwD8U2TfEc4x8FnHeI9swPWLka8Jl9YRDaJO+OM30GbuvAs30jYzM+kj5Ru/1hE0ECGOCuuTuqjEdwChQ7XPFdz2e64i3QFI=|Chương 386: Thượng cổ hung thú;CDGifi34brZsNU2xxqgnFBLS/cuTFzHl+F/sO2f92AXUlrZzk/DRsv9Mt5ez2eVlwEivqS+qCR8cLIHdP7MPmzpRMjwFUav0AGWBK98N0YJxo2W1dN1r2pEiSsXVi+wud0ogOJ/i2dpaFLUDjFSt00sXt8zXKQJ1nnRqm/PuX5w=|Chương 387: Bóng người trong sơn mạch;oYD+Y5vejkrop5AyCAc2j50MJDQACMEDrOSoD6aZEPN+R/m7xwT8rZ0/g+S9028+V4RogZQtgxSuMIZbxug/RQGirhPJsxkIabaD0uEPk3k46k1yiHbOtRmEeVFO6Z5Vqn5od4tZVVNwqtHkSLJr+WDQY2/Y6loHCUtMMQbxsyw=|Chương 388: Kinh hãi;0TrzLQQqFrBZnMzk+wYLVWBzJrTgLVVl8VNSEDcjT0vWqN6ri4iJlxOavXXESgG3x22sHmpbY6mJhE/lMCoCRRkNsHv3vyeG8HEiJ/rcgWC0c5rMkidh0Gh5IaYgF4Rl5kjAjvlgUCTfiFNfp86JhNKgICtI4YVxYnwhJ7jxjYM=|Chương 389: Hoá hình câu chuyện;uE9oXbPiCAIevCNIUdYLzzaw4s7xpGsUjQ3Bbq1BqVNDd9fbSDy0PMKK+52XH9vrtEn9SuXwF7ik5QHj/h/pBjIHvbDDkqKQ5r0exZBD1EZCnqLO1xmL7NMhiqoNOGg9cVyrY1LKQinSp/HmvDXQdWXuEu9SSH939jsIhRH3UWI=|Chương 390: Mê hoặc Cùng Kỳ;20UKcBAdmZWa2RT8CFtlXJZz+I2zCFkaSW8O3m4BMW4jZN5ZzTNILZAntNB0g1JKuVMm+95z8GsFjG+O+pfoG7SOlOlZH01O4fwmXuO1sbaNHMqW1d1DS7rRS1Fq6HVdtAewTEzsKBX9LR31awjUhXYMMI9P27FB4mtLnAZCjXc=|Chương 391: Thu phục;mGbwlwONG2Oi7jEdkHFk4ZwrLCObAuOgPFwfkJw4ac9nUld+t8nR+LEVimADWKmakIFmZWuEOkSOF9ALPi/viVx8n11Tsu6VzjJv2qFDtwCcCC2IZ70IOgDQtDTChuJ+mG2V/v0ihLWACocgRE5LV4n43V3hB7oCHwggL0C3juo=|Chương 392: Chiến Thiên Yêu;+DK+q7sQkZ2SqPUj6gYxgIvzpt9Esigwa5EWKs+2Pu6r8FHKSaIJ939l+pCLkMPMgsVQODMGbrxFi4vd70d5VDllbNClfCF7XApktM1FL8Y8f+WrzIP7TS8Pz1FTKKF4CutzeITGsdhUYk50EYaVGknoieaVdF0DybJQEoEOvfs=|Chương 393: Ma Kiếm ra khỏi vỏ;Gnxbiqx067QUh7XLPdPTKF2e61YEN8EBCU2BndiHcGXQL486F+OifIELdSdGWKYunVsBg9VC9gvLI0bZuP9J8RrgO30jWFa4idcyaU90q7u4JsqEyV9RYV0Cu7giArx4O6fWATOYoikMgeRnLPvNrOYLUR7HhQsdNCrR7js9wm8=|Chương 394: Mở ra cầm cố;/JwWlIt8Nfvq7YKAxU/8tDTH4wGHo2qFLRujpaIdFXj8BnLdK1wuGt/ea8wXvtVxiUNn7foRxQOuffvB+8v34diKqnmBdtXzOQcbU5nDIG060jLzHFDZcuFlml9Dq9il1UjhrPmi4Df/yqx+ZehtU9FBNX8gRf2cHuc4E1OWbF8=|Chương 395: Doạ lui;fDkEC7UZxUSBw22Cxc27GQlVktjzjMWhZMWJN1l48uazLXjs8cQC9103f9zECCxfkyouE2Mg8iil/SKmNm5rLNQusbTZnALlkL6OzV9TiSMAankIiJxldAL3E+sKV0FILzOUHuHIsGbfr4TIQln5KqrVVyv4oXSm6rnlOoq0fhU=|Chương 396: Đằng Vu Yêu cơn giận;hR9vY3UskJ2+R9e4NnOEDNv4cLSsOBX5x628Kgm3ZuHuztgaSGhuZwpxOOv1LKhhopbxDOeoXN20ywwhoxZJXKF/m7gI3OXH+64zIQCa1Ne1aIDOCX4yEkZJ5d6JXCty6F6hyDOamV15t62LITYTUDf5cpAGo9K65d2rYYg1Y8U=|Chương 397: Phong;L/kdiWfJhdVmWkh7oFqnfd8TxtqrQm9wpC3ftpLLV0QAvcBlwr7WK3Rk/7Vlc4WdT4UrQz90pPGC8C8R7N6buI67Bmt9e89+TNM251TkgveiYYrlu3YgNSY4yJhVCtPKHGKPY3B79kd20+ixXbpFExZcpjGtoill7cVoXkzdyjI=|Chương 398: Phong chi rung động;HrlBT9YYSKv3JUEOiAoG9rKI7mqEJUbufE2Y2fIcaExnZ8sZU/j8V3X4ln6lVAevt50XuX5BcCZgg+8bQTpM9DcyqkQ0LNUaMInjP5fl0ZfEgHQz147jTkztS9S7AvV73Thc/63qkrNX6qTh5wc2yDJABhFMgi2CgVw52xT0qq8=|Chương 399: Đánh tới;KV/FvoNqQKvwOyuKPwC8F3xk1bYwc3ISNWgMVr2u78NKdfrGMYmgPLAhY0MhHT7IUcSvxav0G0fRwFOjB34aJ4UXYYSjrlBdtKZiEmwPvQoE8VJ0DvQ+OD/vuFns8HvgC6NOh6q4up2plvh2e4RgMkbrgtqNOYwIjLb/oTVQ5zg=|Chương 400: Lạnh lùng tâm;oRBQHU5YLnM62hIW3Sy2CYLcQIOmwK9peZAjywwIEtG5alaFT5G7YSye3p/refOVBehsZ3cNBhbguLcj2STl9QgguO6FqbXZ8wiy05SUNYwL5+iUQvSZU7jlRZmh4ztPD9ghjf0DRs7+OnW/PhTiJM0w6+Lt4FrNmv6IjcQcl60=|Chương 401: Không thể thứ;qAAOgRy5i2tjshV3U3ujEjeunH2OAAVpGzc5bTo2MrJKcG6P7BnDtglJtiapNMGLzYo04bUoSRkIdgJN6cjQSGTnHrTwYHDPyDyYDuJLA9VPhIBY2R3kRYrM7sr2wTZCG3b7bcZVHghw6Sp7NlxReFVa80YWK7l6hp+UIHFWjmg=|Chương 402: Vây giết Mộng Tình;Mwv88zRHLJLV802L0/ST+aJKFm0n6fMbibAlVv0tG0IYkCf98O76wGaoPyWZQM/Ug7BYMP2pFe9qqcKzVY2fSkF5CmynlIZVZlgbBSS8z6HpSGSe+OzivAACoTDYt95dal8mFHUQamA5tjb3+imtRECgq76rVRBBz7Dg+knEP6I=|Chương 403: Mê;eysFf1vBAt8q0z0nZOjycHUwjN8+L8lxi6BfOh30sLJlyEGUPoTCQvWnFAW384ZiQujG483NR6TF9T/7efcrZVROEahc6c0SEgW2h9jmyI3SxCO7mMGwn9N1rFmEwN5wyNf6grXnT6yk6fzdfPwIE6C8bKNDlH7hiq1TNfbSmSM=|Chương 404: Chấn động thực lực;wS9MBGRhb9nrBe2te3Uokovz/+4Y810lwbZToz99w/JXS0TGyoB+mjUZmni5kKUnSBEpK6sJDY18M7QqPskyF1E7Rb1g8YS7ng+FwLC72kYCadytvXx9SI1TpgzTYNRJmCb7PwEgcnP2cvQjtlgR4HFbhSiGggRaZky9E4FdKbM=|Chương 405: Hai tay chi kiếm;1oUA3dcdjqb3B60SCvqyT0Z9U+ICIM1tUF5q/KXOByu3ypNbXYaLZxNSWThNW7N1d3RahrPiT35lwKPJpUK1EMMFHWMILSkKD32KUHqSSZfSFO8OqtsmjkLahRq1SS++adpV2+QVdUxc6EGPWTs/q87KPmT1CvLWUvygpTNpC10=|Chương 406: Toàn giết;LS8DVu01VJfn/1jYWtBY3g3NSgmZKnLOjjLLO/2Wigaz1Xgmb0i3ZbXphSKHlHBnPr9dZZgWtK52vKgsQ5YHSKhcHDGlxA6kgvpMolYuqu+01Z78hlMkCRYpB6XOP8jypE/dUmueu6E1MZP4j1u0nCyScLvJaCXfIoGOqOuZfYM=|Chương 407: Nguyệt Thanh Sơn tâm tư;44M3r/rY2vB3/HXbgQEmMaWLV33SWGy3qCqzejcpP+HPFP3VTUZzipAg9jzXZsdukCVvIwMWWoxNz0Irml5xpk6Ps3MCGnZ0uf1HjZbbefXiHoSOYyWq5I+ajpShzV3gaCBJ2NBTVGNEaAuZSIIEMBZ+uCiIWxMa8xyljPpQdpI=|Chương 408: Lần thứ hai đánh tới;89CcA/dhuQu15pmif5uAOkRLUdt1pkaQlLc3r+sOp+AJZkklBrKpNYoGbjrBdBK5yCMby7lVPFYTNbQ/xLQOwpAQ6uR4spt1gYoNIDjTKjzJVeWYewjrk10yPQlkHKo236flCMv0zHLdXcao1k8SdfrDbT7Ef9ZpImqg48uBRGg=|Chương 409: Vạn Thú Môn ác mộng;ri0dBRSKTXbZHdKRRFVySCtyJppJG3ToE7mk7itt6iOhnrGnGyhMM+r+/oQZ2DHEMC0NQ/P2tlrkfFHh8/0wzVta8GBGcXpQpNZLM7jctN0sFptnK89Cbg6AB9Iq5D1HnFUKeeI/qS+25tjA/fbqCGXqyh8Tq3LSp1MQBFvh/Mw=|Chương 410: Sát phạt con đường;IrwtVF0esb9pmGLAgmfxty7mxTDNBTaRK0KaFBKoffQeK7ZzV8FRU8OuyvDgObO+QcbT7Toncq+7eVFm3vmVtQ/UlnPIYPR0DVGUsNGAd5HhzPuVi8Z8CDQOAu04pqWM54HZvnOA/yjFDAR4hki6265fQAZDd0yVwddlYUZbD4I=|Chương 411: Thiên Địa Tiêu Sát;4Bvp+Zs6x2HwjxsuEIfe/4qIdYwb7zfxqL3RcKn5sHHX4xk0JxLJ1O72JfhULoWpwsBo/x9N8rXYpBVY7c6zBj18abgs0+dI4cMbwC0imWf603VAY+7YkARFck8F1BSC7WlTR8w8P6g7fiNbRE3RS6zszSZQpxCMSB/nSdHaxE4=|Chương 412: Kiếm màu đen;+DzcxoewQjt/KHzP6g53vUoqogxBX6Wx95itMXUsyI/XG9oeQ1ZugiHlpEKAb6zCrPK8s+TDCURd1YPEfiXhmehKrF/bm2JJ5NfztMRT/YrJ8qfNBmDzUX37NrO4Kgrcj8gKmqva0uwyuwsdoT/aY48ouOym7+ak0TUsrymjUyI=|Chương 413: Một thời đại;cKgv4NDn7aucYTzavDi8/uEJnbqe1PzIyymO0ZvmCa5YCPSBJIHnkM1ESNAKdU3rlqjgILf5ZpPKGq430Wt7GPX2VKmCqnTJpvALKPvYdUzMRyM1lv9I0Wn4l8sHbKbGn0XBZ1UdUrSEftUwbfL9SCad19dfROxk1Qy3/+HKnZM=|Chương 414: Huyền Cực Đan;rPNe3tkPbmy+TmUqbFLtZMO/coM4Qy8kXbQEAKbHBE00hbfpZEPK+cT54IiIqKTwO4rjADkr9WPiAt3aqqQyOjbSHHCcQToI1GMu8/cMuq/f7PkjiKryJ19nmWJ19UWepfMRj5CTFokDQ2qBGTnMDUCk4ekyqdXdOvS9kRiWy9E=|Chương 415: Đoàn Phong thăng cấp;1V05w6q6opTPlg52yTf8Ti5mMC1Zm0a8ILYwCqO8z2By4yMQ5Tu4Cdrl1cBv13gJ1BLpkuY56peFbbr9TQ5inTDJQFtRLBtnbYNBEO2vOPVfUi7S6kg8kJvvYEd9AkTHvrGwaJ0wDC8iSttwL2L2vmDFIX7cT/GFjfXdfwwgvvs=|Chương 416: Sau bảy ngày, Tương Giang ven hồ;geCTynL+4bkLDlUNGiDy9KY2TvF4+zx1BgCzhPkFmMXhUpWwXcwiTC73bGURVmk52CqrebKAT2fXvubdic8TjLBGxQRVDei69I/xCUo+tL8RokKbniY3oT4N6ZX3NR7N33ilMJ5GQz0lfxHyyXRxG+Zzv10nIvT7yfeu4p2qsmA=|Chương 417: Đoàn Phong bí mật;Q5ewSQtps0t9BTeiaZUTKyFi5kAjygBOdnD8y4B+uJu/+N8b3vYm5EevsC9Lm4w+BJUvn9FPa1lL7SqQF/OeMcDfvFv4etQ0f04TaYbGZOG3rBu4qyZ3DdQlyskKiDtXnMm3+FjFdNFNKvPKEIaoaX7PEzVacq5mbIJoRCdDFsk=|Chương 418: Đều muốn Lâm Phong chết;MpaX3EtTSGNx5ZWFTr9FQrcYyvZuXZ0gTyQwXKGnqHKiSnVFCt41AM9OE5+KOQ95mCp4RYPX/B72e8MIivEjEoZZKOwl4WiN7D31h+j+Z5gMUesrCXPLlFzqJa5+CcmAHoE7tzpt0PHXdl7RQTnO2n9hfCFNX9iFOmg8QDfMrrU=|Chương 419: Hắc ám ràng buộc;SLaH6Uh7VkGBHuZPpIh8RAqzvi7RCAyXgNSe+hRT3qfSw3f2twGQJADXHhedF+0A4FN5mJG3WcZ4/qi38muF4onUiMTYimcUD6STB3xXINSWUwfZxT00YhDDpUj1HzdMdmU1wfXFjT+RccQ4WX9Upznll8PO8fwiTk7QFtsWXxw=|Chương 420: Trúc Phiệt bên trên;lkqNdBxTQRmjuo9TFUq0z+JD65kO2+y53CToJHqA3k1ZpMBIZl5TCDovmzceQu7rmjjbBnfw/KBCG/OnArh7u2/hWr2VROFxlHcI3huB4TvVYOFF38UKIQQiPUlOtf1R1NogulsxHTkXyP2whih/Z0t4/laiQMiKcypvF/Sw0v0=|Chương 421: Khói đen;AkdqC8oZw3mP7mOPQ2DkD4iNeBUybSta3HGFUZPCEnyd9E8W9+zHcx1Y/SYwTF97L4lhl/Dg+kCm2oQKpxI/rLpnZK988Wge3F5gYmXcZ9uxiLm9cMxxNl4lan726PK0NYK/fD8mLFWj46Ggvm/96j2j3H8drRCn311PObwYO70=|Chương 422: Tử vong chơi;AgFOU9qLSq5fKOuZivK/WVvspPBuYBINfBwAGb66QZQv4oSwCCILRjrW78veO96Lacfl3Et5+ciPhFklnmlXE/tVrawF8VscHbbQDRv0zlTNCbXpz2DDycSjtdOFeaq7MKWypyAn8oOE4yBQ3ySjImrX+cRJ36hdL+I3IlAVVe8=|Chương 423: Liên thủ;01AhGbg2nsdZUumZp89uxyT3flzs2N7N7xNu3Kzk2Bt2c/l/ob6HWI4KyQ1mOpaf90ejASf/j0uhD5J8JP7Bss8WYsl3YzWjSZLXZnKcKJDa4RZ59Hli2dq7KHYrtV7TKsGeGqwZI6WkFve1z6u6vvuXzRFTZZHBO+Vdi8iXe60=|Chương 424: Đánh lén đánh đổi;kopHbYndml3ca5vD9gtz5BuuPc6H5y0OvHtwax2id5rIxes7exr6TN7O5+UOEKsaekHWVY1T0ApNizNXNGGsKcPPHriS34+bGIJNZMPxGIewV1b4IKVliwNQuLTU1JQSaR9jKgiJrYPIdthbTP4DPCdZfSkWHVr2qEd1h/1ZTfc=|Chương 425: Hạo Nguyệt Tông lúng túng;kSDegM6l599gzTckgvbKHimho5cDXWWxBhLFlM+G+a9y9s7+Uq8PQIUEMsK2R1LoSqpAJMzGRl+rXpFVMG1kP3C1KRn8K5tNbccIdYYUYZwMiIfxCr2+Le9atR3QLCvT9ebBMWIhQfT5YU/YkIa9wgEEp6h4trHB+FPVTxQjjr8=|Chương 426: Cố ý mà vì là;VU9nQRcGodGiKqDzRG88eWBp00Hsdq8IWZ5KqcSz68o+2RrsKWZ4DjRNKRMeUiF6TbMrETor9aH+yzI35EoxTjssIgVuDqgat+tFLLhw6WEGlkal0Iyq4Mi0qpLM0+sZaP7GC3SyACzXeaOnt+IU9LARNWoMUwb5q4p3SA/6VAM=|Chương 427: Trong lòng ý lạnh;rV28scR4Hz6cMATionmWTv+kOkaKnMdLZjkWpqGMab/YeuSE95UCbXXPdKG3HARFY/ZVTV0v57LgLoAWTns7lBsynXe9tNXJeTfvvWp22l5sIdtuCtLt+d4Yy4gkZWQfh6JTxlMIUq2H86J1H3AFPgeFbLzMH4Zt4+/YiRN8d+o=|Chương 428: Giao Long quyền kinh;h4EgrvD57TQq0wT2chE2v16afeuFpjQG/DmIAx1a5baBN1MHlP3mvWdhhT+OVk6FsRde4v+2r6NrxwQASPI0D58M0zqZnkcM5SB5lMqAQaQ1dtr5nbgpVzxjaLNecbAPxvOz3GGXM4ZDviSIEgW1BX7wlZf0+xHTxUX7+7eXP3Y=|Chương 429: Sát phạt;sM7JiOrTgnPMtXmYiwrdS7URFrCnuL1XzxoVBQ0/0twsElUoZ1z1BPdMtBnuUFNBwTqGOpCFDw9cZaKXemfskJ0B5RblxF1Kb11tXcr6gOXEy6GBUy8efiiVKkLSH99fmVmir2r4xnzbL+QYqorYo6VaBhzGYRYvwBO5VkEhQ0o=|Chương 430: Tất tru sát ngươi;ALQKIIfoSlCtLllNmOppDh1c01M3JfJXbX87Dskpc2S0KeNZEKxAGRf8SRDu89eDfUlyGjdxOIN15RZlKQYr270uBiZh2Go+A1bUkBzvHXOFjtbTwt4e/P2MKK0Bk5BJEKZgKkpbULvXb4HeEe4U368+pJlSUi2a2spD7nvRy3E=|Chương 431: Đê tiện ra tay;8te7hzsbzQxlVANAXKkihazy0ZwP3iUjAFKQNDQZu6Sm1Cj48etp1cpDBHihgvpPllkbbjQ5IDfFHyizUdNSorPTuMHsolSmdfzCu1zEPJS0EG6ur09I3JrAtH9yGb3G/FS8euhHZP6407oPxYaqGrqxCndjoWr3+hREaDvxzgE=|Chương 432: Tay trái Hắc Liên, tay phải kiếm;iYZA0daF6Y0M2vPz83mM+8yXx6gZcrwq7h9sqVSvT8bt1Z/moJKXmu9PcOU36Gy9IZfAFdIe5LJCdRKoCJ4FfvMJxv0qvGDcv0bG/EDlV7coKOlz1LfYXT1S53X01UsROgoedb80VdzUOwiD5wFnt1aWGPs6thE13bBZlUIz0Qc=|Chương 433: Ngươi cút cho ta;IWSCTyEZL+7Mwzba1aacnk4GEDf134vtEp3WwePpEp5MUYGJ6p05XAqxtICPjfmIO60H+AuK+BxP7G0WH+6dJkg0duV/rs0M4hDmMJfsnBqdg5zaLzXfKbAEmp3/tSzN6Qo6zjD4l4o8xBOKBHoarBWg6VPhKKxjXnPSwPdm8II=|Chương 434: Người bí ẩn xuất hiện;MHBfr8dQUJn2mo0Ky34fHbt12u7qqz9Ms9FMURNRX0DaSoU/+1COmgoOAlVVvFeOteg7+Abz5fn6DmP9ofZWRsEqOWpqCD/d2ke6OgpP2FBrY0262b9IXURRb80bYqEHWWDCsBa6sIfsefHH3m6TRdLZWha4YjhRXtAxRXTSJGY=|Chương 435: Coi rẻ tất cả;T8kioprdOVYdXgbPSw9CzDP9L5ZLZ8XePLBoF2YX36pa9TwJ8lOGA/VWzWr1yb+UQd+AD3v+SvOdLGt6qUqGVpujRU1RhZbgR14TnAZFFRrAALlYFOlkg0GA+sBLfxfU8zHFr2Z6/wqxmKw51K8tJu5kJvgo3q80DVdgIDamYik=|Chương 436: Tru diệt;YGxe8sJ4R9svVnRxsTqxaJB3ehegtDtHp+LS/ZpOjcv08dfdlVu35PQch0OoZUDTugesD0B8UFWpDGrQB8ODah8NUQzwwpq5IgaKF6OjEWFoLgG6nerluw2f1IrZVlt/+sHrW2mk0zmPEgVZfNJgt+5dHAHBkyyfzSaBuY48wGk=|Chương 437: Thân thế;FC0iSjpDR/6wmj8xeBdMfZ/N/gcu5wPcbqXrUejyzgiqX5VgSR6IkLLQhPK/2hqL/G1ax86J5n9SqSlBebWf5LoCgYRw/mF7M6a2KuILTUB1057wVNvXNkmbugP+AgrujK72ulshkiRPt2SG1UWYigkQrA19ViAAWSSJ8+BeYEo=|Chương 438: Công tử cái chết;X4kqM4hYOTwl69qXqJvSnhN0anK/F0cCChgAPkp3Up2TM/RPw7KciiySgY3adA5hvAd3EtV/+KXg2bCCTm560riSnva8W/innkITOP1IJND4IoqxGkfr/1/4sCS3mhOybFJaNG2JlR20SXtlqtnbDDo6nTVmmH6BNdmSVUuGBBI=|Chương 439: Chân tướng;QgbRAyidt6cJA3E3ZAA1NE+JILYSk63CLWvNtzGtB8hMZGbdU65t6tnGsbfu5ZeyJ4pfE+6X/nyGocx+jayM1Ix/4hYJY9I5OoQUfMdEW6PZt55U9PJ3y/tg8AOSUuTGVqLmtYKM6f0qXJU2zLP4OLWwrvln8LiFaA4tc4Q0EzA=|Chương 440: Thoả mãn;qI+NNZVSzx7y7hzlEBRiQ87gxeYZSe8TD0WHdHdHK/dJu/QG1K7iJ91lxhjfEjmXQe62XkSCSZtykHJQeYmqg1iZ4hl5XihHXxLkTKOmYdhoqPJGUbPzlXwWRX92OgMK42j88buyHNG+17yVEo4J66kY/Pfhp7104+MiNj+clIE=|Chương 441: Thái tử;jvvav5Yy8LJZbHqzviS8YXllWypDojrPcVgj4AOcmMnp0eIhwEWrJRNbiWfnM6M9vIDzfLGvARswgeeaEc14w4scNQshA96Y/t8Do5oKpxcy0rgL7KYS22YKJFkC8hDc+6r2e3eFSX4m5rapf5I9pdlj0qL7SHZxzmkqOHP4aU8=|Chương 442: Đoàn tụ;pQsJwGc3oFxze33ZjVWFADleoQ43RdFbl8y0dvCyPc1yzzfhjlHVUmZwb9zzziHAwhcor/7HY1Z4Kvvg7cl30MQxyow34oR9Dbb4bgHK38rp4cQDvO2ol85W/Grs2EwCqSfEOLXarT6y1NUG/p46l2Wtq6FScbMfnE5zTq6Sp2o=|Chương 443: Dị độ không gian;BipcITP3Sw54CPeSnKqeOJj8csuoOBBkdaB3OdpzldfwX4+svN5tYRqaSX9rQ5m87N0yBG/erV6bNwI9eeO1XC7rGhKUQOo6pO3ao4pjopam42xY1SfBADyJKkJBk06DwMznXgLbRQfoTLZFUfC0nr+MYUlGZ0vj+nrHLDrtp9w=|Chương 444: Lâm Phong thế lực;AXOZaA+BiyJN9QwzMoL+QtBsnZrSiQcwWP0+NR7Wo5l/dUqZ+dBckFWRX24ylBpToF+BjZ1IZ4RTBGo7R990Cb9OkgX/edD7uSRIlRB9xrN0ghDZM3VyDCU9jLSI3CEhpB61OL5aWUTP9iyZyL5yaLbeHJD2rq60gwcZDL2x9eg=|Chương 445: Phá trận;WMOb5y5iNECUw6w5ciw5LLADwrL5QTJa/uLWcMQNgPyXAx0ipZB9P+MWZHhbvXKTXJDoDTFbvHf3MHjoZJKFIv62qwSVSBbU3f8efVSx7ThgH72d6bSk3MBwJqxwrfPCnrjg47t0pnWRHx5XaLEqxCagiSVAwBayWjtcMy556fM=|Chương 446: Nhạn Đãng Sơn;b1TLyydOaKI+pY1FRqRhFMzR8X0qYv4d93mWJmgigY7W6SfZJ9WhNmRyRX03zYiP84w3c0ZFnELTrxQZCIBVFneX5L0HHDLXLHOiK/ZzLd8B3GktMZ2UK8qRBDDo/ollilNsOjM3ui6j/ZTa8IniovDjrzoalGQFHqKe5ysTIz8=|Chương 447: Thiên Nhai Hải Các;+i6wu1+XKq8dCBOwmOcMcWMBPORIZ9PdnIzdPRSmJM3JNhpUCBgZ4yz7LqI+H35gU3GpQJ+Fg6cTZ+G9qTDPPQisBtR0AT20A0iClpMkl7MWj3lWwjJbCnnMkETarhz/EQf2+dlT537JIn5M3NjjKj1RXsshylQCeonlyTHmsEY=|Chương 448: Sa Mạc Chi Lang;G78vjjMReU25FixiKd0skUDkZFooEdp/46ag6P7C57v+zoXioVRl1uDRJSKodzl72s+L6e20uA4A9fdU9fC9s+hxBU7uXXygcNjP8cThWWREKgjn6T7fwN9XAvnrE/eh4qPm0Gf5URiE9KUrTUp6to7W5Ky3zQI07/qqNhK17Lg=|Chương 449: Bộ lạc;O1HNHH13o24DZ6bRbxgTQ1wTkAWrXuyYbf5p1BpmS45tJFkMyiBwI4R2QqkV8vXwFJ1yYq08MOTaAQy5l4kAWFsAzZZyn0FZ7AJD4pzkfFDGuLDHgHhwNpkK1N6mXjU1kf6x8H7q2zIMd7kyQ9g60A7za1z8S9xjKse7DWdyNpE=|Chương 450: Quan trọng nhất nữ nhân;x1C1lsVsqEEdmW6guJiDzCuM9WZVuS+sKBqxCgdQlfrGkZWlHRSoCZoPX/+uc7Jb/gdktC6GWmf+0HRCPFVVl8hRXXEQP1gTqxB4KByujORPsN1suRUeuYyzHjP3OR3NJyPad+0TDqieYxTELs/Oq1LV0m5PYOv+TmgldfJ0twU=|Chương 451: Giết Lâm Phong?;yb4RaJgwev8Vye8p3zZjIF71G5HAXarVlmjv9qtcGI7wClNDuhIX/krpWbGnef80ik0wf2ihoHqQeVbO+ZxXsSPpFHulr+1DRfqZkxruxM52DnELMMgWSLNf+7Y8T0hbtDr4lUMbf6ID942mN+M/hqXy5+CvYa9hN1LG+VvPb38=|Chương 452: Tuyệt vọng lan tràn;v18TGoND81cIHUrpzWcznhOgORbs/trcKKVUV/P5aGm5GilY1ArX6XvUyHD4j1aZbtCH2o6xSDeEPTdcFfgJ8XnFP5veYMzYqGxNs6J0ZDSBRl3wbALY+0lEXSqoJ8pNOePHkZdasNbMxYQ1DL2+prf/A+SWMVzU2K4QscuO46A=|Chương 453: Giết chóc;lHgSml3tHKrHMvDmNpbR45CfVNr+Lc8idt9MBpY/LghQSoVd0iJEZNUnHE0KGY3PVBDFdZmcYvrddVg+BmTphSWJSxlGO7sqRF1ITQZZf4xwAxbzLrqfe0pGnnLtN1H5zhLH81LBW9/CfIhurqQ7Ph6VsN+wg+LtiNSLTsQOVRQ=|Chương 454: Quỷ dị sát phạt;Xs5khgXGpfkjxc3vaArLl5gwJ205WPPeSePFDshelj8t483W5B+8DdRqO5lt87BU0dq/i0fZfTDxyvn2qzhTFAbmO1wlk3h93G1SjNTOY84AUtmOoW+ZPDa23t18Vj2C+N4v3NC0I3kAilqJveTuUZ1QmJ/txtf94zoF3qt1UIY=|Chương 455: Yêu Lang Tứ Vĩ;eqBRIZrab+IrDVTUIe6r9kJomgUg68sHrXEa/6S4n4//oU07Cvwfl/i/k5sYmoIx6uneOi6xoTMYM+GhDffThsk+Q4RCeQc5KIyXPNCb948LbQRI9kahtRBPYSccBNMeYGsttbu82VAOWaxCnagstoUQAbgmEdFCfkeDWfJjPv8=|Chương 456: Viễn cổ truyền thuyết;RTn709JW1wsEdSVsarHvk5TyHJeglHkrjUuSt8k/aWKHNz0lFvAKyeY4lNrnCncIuIm3e9k6RLMQ9/2bTIyy/8ohmbmVScte9ZgGk5Hw6rl/fGmpcXFAVwDFDStv7oQajFkXBV219PERSHhudopb94JTSNXa9YFkvedYkmj+Ogc=|Chương 457: Hỏa diễm tinh hạch;tQCBhjl++GqwS6Cc4UY49LuD50WvwL8QIA08XUYzhetQcKC3ZDIvO2IVj0SdUbbPZlOsrqFNYtsVdz2n4AvAEPAzcoO2y363cl3NoQqTuHzVtjD141EctHEmTpWlr9iWiL74mtrGZ1pUP3Yjc6ztUsFqFj7R3+zP5M6/wvb97Wk=|Chương 458: Ngàn đóa hắc liên;9l4NRgJtdgHYKZGu1Ifa7Q/HDQapx2oplD48QGCWL4q4w9BU+nJdm6bsoKr2H4Sqv/U1q4GfcIIBBzOlsUNtonaHAFMsXqkNAHWAussYNXK7ALRGYwf5fxHZmMbc+stdqyScnH6amXsrJzjbhbuZPn9i7IHK+aI0efMb8oR/ZqQ=|Chương 459: Thiêu đốt hỏa diễm;F8U15yRzL6AXRH2CE0R717oO5wDYL5EpWW6fO3Cdfjl63UVIYJLiVJgtTY3/9QzyGa0wsGOzAO9/lieuyki3UZUP+t/ISc6hSqnjl2yGhconEuH1hvsSxW1TPCCzC+f6pfBVtzEp8Bsi79gJNdDHTA3iQyijeAu5fj2aip3oxBw=|Chương 460: Giết tới thành bích;XashM+BdQGG8lDkOa1l4H6Y9aYLjgeI4Fo8SMknuWkFKHvou3fhC6VCv6SlvlCXQzzsPyPJXhEVFupHnHFNr34YNUOaKEPKLi0v7xB+U7CYJuNn52QQYJX+gXId4P1Pk/Ng/e0I4x6fJ1T87KuSYessH5KBCQ0acuhY0ldpsIUU=|Chương 461: Chiến đàn sói;FYBAbDXgrEVu6jDBXu359r6O0aUk9UkS8mRV10UkNLtT5pkDOds6LAftVvksQnqDfiAU24SSk5I0NQd+uoke4Jv7CeNeh9Epr4BZsqe+3v6sPbipwa/kue9oMqkztpMDQW794DbM6500ufqsHysfakvhetjXQInpEAyeuXgUTcg=|Chương 462: Ký ức chi ngọc;GTaFDC+tx6klHP36+l041H5LasQgwZxjiLzUG3UydJmlauoNueJ78po279DBKwva5o5eNdGoecKWjJMKSx1FVx3eK+zhDmNwOc/qIQ6PCFE2OuaOHiHFB7pscuiJRy5LpsXsTBHPpOiZKYSOSQZkO4YDUkVXPS7+l6bvGg+jrP0=|Chương 463: Trở mặt;ASKnCQ7WskuHhVhJt6foeHuZ81c5nu6KvtFgb/vXK06s/b3oju6hWSodaNmeZGAvj8ChCnAkgwdR2sZ+BZeRnRLjNeSlhjh5WJMpKQzzre0VxK1ug3Mf1kHOCQAfUCe9UoRZMYSl2DxiPgppGNNTiNw7fMyOuQ/D7oefyjnbSo4=|Chương 464: Tùy tiện cười to;EwBZAq17/d/8NAxvnYJLOrUiBWj1/X6yvYiq7CRcku5zix6LYf7RCAX8oho6e+h5xdUOCVPq/EbxNlWMyB7Gbmxv2+w+WXUvLKs6PBi/B7qy2t1neJKlzwKMefpwDTY6bN3J4pQbG6qw/yszrPIpKuSp8OE3Xu48eEIpAJEYNJw=|Chương 465: Được nguyền rủa thế giới;LLwxM2/F95G483w/ab0QGyVLWIqITrkQiLTgUSz71NwSACyP6ruwMpZb/vYIdz5V3iNYZKPe+VF2ohBGWXZiVgoqORgXZm3T1kpKV808LIK5k1HRJdoJsLF8isX21Kt6n4lQqlioSCjXjuXLrd/dOe9+L5Ib7d46qVmYc9LSSzo=|Chương 466: Phục hưng Vân Hải;HObXu7fHzWvEKF2MKHyGkED0S/T63DMUfdt+kk7wR3sAQW7GH31q7jfp0WIXRvFqozKcwS66XTyIsNG1TwvOi5jrHq1TpishZ9TWwxwElho+RPGJ4zRCK+Bk8iSeEHMvdXIlnbS4aIatoSyMwdxhzL9vpgTl70UeEKffRAnC674=|Chương 467: Hoàng cung dạ yến;9M0lzXdpxGSHhSeWY8rn/7w4oT/ivOvrWXhl9t7GjJm/fz6lYdo4hkZumgNgQbiCVab4YA2dMGN/20dikk/1a9Q302idBADcxshwXurrKKzF/w7adwvllcyhvWCgoAOt2RdqaXTkM4pXDrVqxJ1UaYT6I/em4BGcbRyMJqGDENA=|Chương 468: Giúp ta canh chừng;zEhBWoGHuRlQ6wkGyFLQiGqxrSBUvvr1/+RXqymS4MqCYGEwgpRRJsd/r/lU+zr5E5jrsbjO0PI8/jn8teTOVNzY985GgJKTUcrfGCgZrogKej2z74P+gnW4QzfmWDx3hcyZLtL7/bF2WmSonVGPOmXOb1v2Qgbe/CelqtublvU=|Chương 469: Nguyệt Hạ mỹ nhân;K8/ARrIH8jFYxlp9PfY7GLbPLS0Hbd5G8jjt3wmUfaOv/bM5DHZkt26OHiqcSxS5byF1LzWdb0dkNHngqHID4mXQc1MAtglYpiWDUQcs39Ftj+7fkDn/NL/u8i9kOaS7pRNTSsBDXCgpLO95yqJF7mOXd9JAawR2mtJNO0VLucc=|Chương 470: Nấu rượu;32/YYxmrC2gknMnNAQEGVVA/CLvenZoCXb6AD6qSf+1PQRrsyZ5G0kxzORvGCiUR1WhZuqRrz7TsSdQdBTWBPAev4TXrazGC2ELLmQHqbUXxawUHzMGH/0yQ/CNiEHObzMBzJTwDXGMBM23eDn7yYc9OkSE2IoT6f+jVO2hxEoc=|Chương 471: Muốn đánh cược đổ mệnh;pK/+kZbtFrYfGmVf8AobQXb4JsO3ueWgZeTCFwpPwmauq+TiarJwX0VdxYBG/eLjRxtn1VVZNUlYm/F1XrVpk1X5EQ2ch3p74bCp9jUJUzg0AbTS5YIrmTjPUCwLUvWyKBqNbtySyDAIJMjNfeuSnlal7lc1yx6dBCxdqK5zZoc=|Chương 472: Nhỏ máu;UiKfDm08Zl8QCPVO/vAKOIxz5oB919ILScpLh4kDn4HQDVEFFYiuKisGh8Zkdv54T1lGwgbXMPNA9uSv2dJkFrhhCvuLlaFuBSwxB4iqKFN3+TxWOCDQqdIo6XFXnRsf5qhpRjwpsMmEPR3spq7YITef4iyo0MPvBJ3L4F+QBss=|Chương 473: Không dám ứng chiến;b78gWSspyKyM0qHMCf8zI7ZSRYgG1tB4CwHQpNcjFMqzsdOJP0Hcw4h9srSH8SFrp10lNc4t9WXI07dz2ddOBNTnE8EUvuz/0qBW7H9m1mUfjHjQi3jNx5D/wpicMNR//9s1w/lCqIEZYsEnClJ00GrZisHA1GHiYNRocYyqV+A=|Chương 474: Kiếm đạo ý chí;1Y/uOwXH6FdL6Wvj3dbKDrBjnZ8PSRRbp8QNh9wlG9b3xEJGXouuGP7xzXBKGJtZUWtUVWfbnyzLGmmVWfZBLKHzWFC1baAoZYZ1NsZKRrb9Vsg8Thk5TypZSmAv9qUZgug7GOymzDJYR4HCAPUJJMGRIdDQUxaxFKLcjrlfV+s=|Chương 475: Hàm nghĩa;fe53RP2xO8iaUXhHO9lo+qhkrP99SjTUfKMZ0ErzhS5FFUdZBrQBf+L8BSlMIICLFs6TrqIFlm0nf4Lp+akFe3ki88L8htvluVUabv8Veoj0QILXsUkrMAE3T5j+7q5wWdn8mpaEjLWpjGLurveMZNLx3oMtdiOK+Hw0YDXj9ZY=|Chương 476: Từng cái từng cái sỉ nhục;F9N9dUrE/DYihC4/I44y6AHz6pkra+VXWrcmrf1lo0JGq+rbifjn7CnCDmK4kCYCBUzT9WU3a4DhUjytN4emZvbIYudCApoyqsETm8WwsUEcTWYHQUZ28rEqK9dX7IDFX5lOq4nFzq92tQ5VV68Nmxq/6StOT8XWTDdVbTJvaH0=|Chương 477: Quyết đấu;fEx+rlc0C2nJBe7lJGSBof6PtQ5hyBIoXwyjp9IjyiuKZmcOuTYZ2/KDeOFDUhNMSVo8nu68OkVWDEUSiqx0i/5VcdjXMw3X3KN6zUp2PC9S4ul/6I4V7sQozMH5WSbrOZtXtS65T1QNx81lXtT8QZfyAnBrWtiZ2qzVNFR0UeQ=|Chương 478: Kinh hoảng;Wl+ziLh2hy31W4LBk8pai8MkXm/IELdtrXYzo91ZOYp6T7JtH4DFw3he8TkdCXNBKiQKc+GANebgPKvY9TuCxID1lLPbbqztpOxsuBNbg3lhynouFonbH7q/J48Gffwonn83yBCecyudyCQi4Asa+om3puPCr//y6X3aR1AbLM0=|Chương 479: Ngột ngạt;IZUltmWBT9B7o3t1gbXDL1VSwaKVuYjMzzQDgyIc8aU0iuRmEEwNUmAvXWRzuNq5dCO/qliWX28syRgxiuENWb89JAbyCJX0FW3A1L2v/Z2EKFXSc7+esLMb/VkRNEbMRGMrONMtJQJ2UvzhWqDvdl2hsZmH2faK5axmtSrvu6E=|Chương 480: Hi vọng;vCKkLOER2vctEQwuL/5COOYbW5c56HRxHbq3A8Qlcgy+/U977CFDUCsUTASxjW8D7KwdGDe23pxtRAu7UMJ4uRUjs8LbapRQAhvEOXZdX66dZxQFNo3Ab3F83VRsxpL5046+Yix3upnkpn41mTaCuTr1oxdhIbxcI/nSO7UvoqU=|Chương 481: Mười tám Huyền Vũ;gPtWkUAUkDWEXKtBOYAli4aebCx9/mvbwKYqMi0WOYLbcYrTShK3j0FHe1pURQzFwwC85x0idHoqTHMCmlFGaiYP7vWPNs6MNIiMYj1cSoHQlD+nUyQOAyT5PwpSBOYPIzh6ifHNy5zmh7FrFkffWW3JvXIB0i+CiYWnMCzHj5I=|Chương 482: Vạn mũi tên cùng phát;m5NViOQZ6rZpAejJqEq3yHzzlfS/y6DFgHCP/U9pG6JApMP3CPTTmDwPWsiLIsOpQnq01Lkw7OQmZjb9fXjvrebOZ1HxJfg/O/eFaeFzvfT1voPLXkEy9vqAVPteUWKQkXLI05OqLBJbVbSbwTNt/anP1ybWe9wriLddKx5+pw4=|Chương 483: Vân Hải tái hiện;ucBBueN+TDRF2cJBFMVoG2SAS3y4lhQ2ID753e0Iz/AsLzO0gre2wYdIw86pNI7IaLXqpRX85QRm1+thzGxyt08oJS194QmVwNBh6zmHAUwIEb5TH99mQJKog2GTRU6D4Lqx3mQ4S8zBrwdrp8Qf/xXqUL4mpdWtLlk+BX6jYWg=|Chương 484: Vô sỉ Hàn Tuyết Thiên;gXFb7eNyr2jdCvydBTrsi4Y2koeeqRaPKz9NPMdjXssSXhoevE9XyhTcehhJLe9h6IUaZWsoaA9md7fA+CUvlCu2QZjIot6lqkPM9fUxBN94AF7jJ6lb5nPDAhriyW90WfzZjBPepHFsFuWJNG9zuV7CkWqqr4J7EQ/TolITxbg=|Chương 485: Máu nhuộm băng tuyết;UAUMST9Ijn48NmU7igD0quKT3YoSEen34Re4kmkZZ/eMnOXYvgWjkbMBAcVi2IRUypJLZQffjsLGlvhgcoRzT7KcXlRN0dfF5mKuUWu7XxtzSIOjpcpTK/fla81V38zN3loiNwJH2xekTO0PBlLXUPd2iGT2cN19+fUY29KlpZM=|Chương 486: Nhập Hoàng Thành;tBHmCCCX7vaa1DCRTRkeRJ7sBrtVWGuxgVWyU7AMKv7wldYtIYZhEWBto22vjTAe2HtmAR+B8Pe5jEzlzLGkCYlQf1oM6kAW205GFCq0a4KyKdGQqXSE1pkpkfRfWeDZhl/oy1KAHEkhU+iOgwTOor1K9bXcWwrh4ZQVbYGBGjY=|Chương 487: Lại tới thánh viện;o4QZY65Owr4pCFU41y1VcUQU4nX+SB6SGvRfn1HQupnyfoWzaVzuLS4UU7rWKazQbubXHf1RCYGAY/P9SIbhrvQ4hKtENlwg1AVtvXA+FBAsAY0BE9sBv19XCLo7Nt0TYeJgUAGdQhJuZnzdwyOxdJ4UHf4CwNtUtLg/WKy5NIU=|Chương 488: Thần bí thế lực;VadXbczWBNRRZYLPWdv4N7xn6Da8TNow3PXLMvdV6G1O6PwV0HEzIV/OQvoh9kDqCJTAX1ARiUXXNH55X2EUQmpEGYad9Fb0sbeN9y6SDyjQbAqmGX3oAkLPYEOXjlbM+4IAoWrvfTlkgfCqRDDIOc8lc+jLI9ZgTv4y9XcDr4k=|Chương 489: Tuyết Long Bào;Rji/Vaa26CcBU07dV/jET4dsuQjCPyfE32yfativY+YIbFnnEwsA0oDEo4N9tNeg9Mc4XsfnYbJicoxU6Y304YV5utforj52xAgZiAdc4ulXM2wq97jz8If3pwwvPGegkQICX370dWSMkv5L8pN+yVJylzFiuhKtUnFo252n6Ik=|Chương 490: Đánh cờ;eCB77LtbJ9CQjFPKEzI9GTn+yDCGMCcxnpBQXhdTq9sgVAw9kiyzJQCPXyYq3+t5jjKdJ0wbhDTi6k3HMJhRSRsdxQEqt8kCAsPwAj8+rh24vnFf0tYGnIszM66MXHTDQGSeGCNSfymbak7A4YVgAU2tTw9zx9RlTakSmkQbBfM=|Chương 491: Kiếm trận;axurwDS7wLkKYaTQDq7upWEKl/Bf0Hm9ZeMpKXtNGbZp797wt7+6z+Rbu46+ymuySxYirseTcD8fphpLAt63U1X1iUhvtdBEvGMGXiKzt/Hf19iXPS6pFZxVFNahnEoPbeC6wHVTnEk4p1nbPxax/7QmIJ9pyQDSVoPYo7ptrNA=|Chương 492: Một người chi trận;rlUU3Xh/x8HfK6nqIAtnOPx1/h7WZ7qaNvtzDgQsJGqppM1OJTPStT5J8hfHeGEPxfCk4py2Run6NR0KYThtSTer6Ts2Zjjo0tioLm4j73Z0jjdGQIpjJa+ATJ4BJA6YFoRIrMIGIM5lfyHwSHrB88IEcKwPh9oIsjFK70c7z6M=|Chương 493: Đáng sợ kiếm đạo ý chí;ppKZltyg68l/pf2EhfkZUIBL1phOiUCES2D+mZ/5WGLCYRD+gLXFMD/VHrnmmITkz243NoCa2xW3lNJ+SYP0pbqzTGWyo8pZNJq9xjEqQ0X796pF3ykH4RzLZkfSQVkIABnt5MXrecHuYwIheDDJr5KF5GxTPLU6QqNt4kTd35A=|Chương 494: Diệt;A6bWN5/E7BKJPtWiE1xcQsAS5mvWHKdDfeeJd8g88O6Rjmr9eesxoGzhXKpiMK8dEpvv4kd4eBnoQnLzyeauMLXw5zi/54MnKl+zel3LRw8kKj707aqlwzXqXIRvAHqkSSA9HBQFJ+MQq6W7BUP6j/6YaQTzGSvUAo3YfliySbM=|Chương 495: Ngươi, tự sát đi;a+qwf6UyKHWelXn4aGZnsTphLclLFmsyetEEvnVbDhCgNHOK2m/JmGWfGicWR6nfHialnQVtRE/YyvyAmdALBz+IZkWYSWchzbkfIfN0dPiXJRCmc4n8uhe6Ak/q51PWklEZ3BH81wmVlRprH3RucqHDhzFGgZ8CPQP87gor/6Y=|Chương 496: Hoàng Thành dạ lời;1ymvuUIEUL2tVuehUPEPBhYMfmntK6O8rzvwRJuHdyguNsopSFlMGKlaN9mwwbvPGp0s+XrPd64KDTmqTlPQXoxouqLTXLpGOkzoNafYczieo9mqGYjJk78DP+o+Hz8aogk0xnjubaDI/8eK/V4iY0+8LFHycWUp0iyM7xw2ukw=|Chương 497: Lâm Phong vô tội;4kylyKgMm9vQ911Fk29iHEy6tEK6vG1mD/RkSPkyzSgu62/VCXrnd5KFBV/DcHgjOT7KTjG5bBOqDdD5fmi64qoRNm9vuhQkALBi+3hZaMn0jckegTYGl0uQ9okZObm2pbK7IRrHYpVKYDQP343Ng6cHyZ6EoSsk2sRcQuNhZFA=|Chương 498: Tuyệt bích bên dưới;Rcr1e2UuyX1BtORWt7f5IRykaslIQCwy1lF8ClB/xcdD5HSupWsFpv725WpF/QMgyDYMPq2uYCd/SMhfUzFsHySaNyhH7PxrQv2JADsfZM50jKHtv5ex+bV8LNV4l2FVg5hVhpNIV5wX1K2O1EyOYz8zR3YX+DcDwilj0/TO99o=|Chương 499: Phá cửa;B6/orBfCj9Q3BDIVk4f9Yy+JQ23Jt18+pKsY6q/GJdjR1j2BO3z6U05I2P8h0/hEGf/ulMZR5w7gGSNqLYV1P1LP/9TnoyQFCfyyFKNqYNjeH1CcELiUv3XwDKVanDylshkaXXrYzKvWjqKgJbshyKkYFZvM4SgB5m6TL3Y2oK4=|Chương 500: Kỳ ngộ;qLBEm1LGXQzIe6LAmfQW0o24OjZI4fcXZeqTmpZSN5uqbApRus8jpjWZYiOlL817+rEuHVE/Yc4pHuTkSFiA8czKNXapgtsFxhQ0piCeo0bRmi+MI79wdW8qDNfwJywP7QSkOgdcFNwMRZWQLhLshMtyy6zk9i6SvimG1u1Cr+0=|Chương 501: Cửu Chuyển Phật Ma Công;3Zt3IKasGwG3vZcCQJzajNbZzMA8ab3+BqOyL4sWjDFjZS5sOo2DFlpF69Kdvgeyfhe6xpp2NOMZ3uHUOhrudMZkw+4hhqigwp5TQfwVvx3l1bNsdCZs7DY7SABK/XtPZ9bkLnVYlo37eHFk1GsI5I2+pnKpSukJEP1LeSPnA7A=|Chương 502: Ba ngàn Phật Ma Lực;8Wf90d9eaaGdLR+obbJ1kxoAL2ukaByaMA8+UwXdcszhzMaUKB7hpQAFCEsl6f+yjCPZ/1dl7OWZ2a0vzCnzbkz3TqnS+WKZIto41fa4VJqZyXXKSbjLtFEWzQuhgMfOZ737sy+P9JiG7IKxUIn7EoGYluYLKWF83zdTLRhj7wA=|Chương 503: Thần bí cuộn tranh;9aruNM4J3rBSfC0SNkq26RefZ37rBZ3wztVCJx7Zo5W9BD6Eg6dnEz6dL3/qfVVVNBJgB8N4xGcNA7dtfayZtTbfXJIgvRVvZPlvCGRDKSi3+OHetsb5Ec7Tlp4YfnJwxCSiUcclsMNovJkWOgC6G+zipULzA62eNwdOxbZag1o=|Chương 504: Thiên Phong khiêu khích;hwroClyjiXroR/6sMn70Qz89nhOTnweleQqnoDSdvm5gxTN9Eopcrz+DXEwJ866B8rDAS4qcgw2gn4pw/7EW+Wt5feNJ5uVHm2EEwPtGts73rYIJ6FTfjKAyVz1wTiMZaui4dfjjIcPYdO+o2Q6n1NrxbHMLpuBV0G7dxYWmR+U=|Chương 505: Cường thế xoá bỏ;/LwMe/3HZEfeOUnIisg9uTQydhqb/ckq4EyQLvA7EfUSgvuDZr/yjwysXQAl17+xaANokRUOrt3Kn5pX/gG2Js03qxd0M96wr3mmAflMYxmNdMBGPochlK/C0Lt4pQ8j8jHhoUfli/rTjs0CSgumDx7P+COq5QZ/vvkIXI+YrG0=|Chương 506: Hỏa diễm quyết đấu;oWsHtMPBu32an/zFx4yY1qvml6OFTWPzowlxQaqPydHK3vuepP9WaSYmUXCYeKyBC+E/Lch/XrbmdtGYX8fUfiS0u/9tSKsNx/aSvi05dKnUtZVR8Sq6A9ypvgbXavSJQ3nLbP0JEIzrb+BdJXsqOxyP+G4pOWlCQxNc2NakWgs=|Chương 507: Phiên khủng bố;4IlUEh/toOps/kP992mpIjFdBwu9QnV4DadKnBMsZQxhmCh7SV7ilH8h5x0XpHVlAuKIzUzPrjjCzPndDrGtCNOm2O015umGTPA7mmuHfG1VdYs/S18cI0Wsnvbzel39FoMlzJc/Fa7hn9/AZbOKhg0hHpjcnKjnhnMy7sKTvAU=|Chương 508: Đi hoàng cung;kK55cTdZ64H+81dMBm5wnGjtMWw3wCljZ5VW0C1X+eoAhUeZ2CFqvUUH62wBiKevuKMS90ZI0eGljk/ocej/G/T/UTJzko/sQ6BGV8fJE6PNSLGxjqmROYHlbO2FeFNgGqjzZR40W8qbTjzB7OUdzSLFWJDpWO9NiJJnk87gvOI=|Chương 509: Làm sao có thể bất chiến;PSELmpAuLMX4s4gMRGBLqSf2qzdFNGBgM5nhAl0sIf2kPXQw1gfwyX87IMRjQQJ9xe1/jw+PYftTyLaG0wZNTAVIUkb4IQIU46vJ/Ii1k3TlSu4toLGqBjVxnloRxX0hqHsgeyMSSJCM0N0VqXcknpm/wuhDNDibWcFg4Yz0VP8=|Chương 510: Lôi Điện Vũ Hồn;S7k/rk3TSqngYNafFKt/j0I11ukvlI0awGoA+ung9T+R9d0eEN/UdQaV9TLM2CiKfmVvbNkWnAKIVId9G/GmamAyiKDHuuZDcwF8M0JJyRskVdgaY6T70l7BHJNTPFH8s05biLaW2A+J/haxg1poaeNWtmf4PXjVHcmlDiqNHIw=|Chương 511: Một quyền đánh giết;T2Vp42/XZDaU/qfBFh2opN3T1/61/5cowlOpYkk3/UXa/P2xv9kVwH6s57v9JfBssQyib95c3bULQ0o1aY8SbeR76R0Xs8h2pboHWezzsz42GjzlA1J4fNTG7WjAvXQxzfybXa+mOYen0URz3XQ2AXnnJ1Z31vYHtaBmBPrt/U4=|Chương 512: Huyết dịch sôi trào;YKQ/n4gWaMpIsqh1c8Vz0T4hlv0Dvssci+4VBT/rgU600BfvHHc7d26aO4Gu9yKY2K9qNVUrgpEnApMyffA4klCR4c+YL2WBceWHoUmtib0SsvixPD59hIaWgPgn063LIv9gbnGdT+LGJYALMLHtM32GKaIZKJAJgkkYQe2L2JI=|Chương 513: Huyết thống sức mạnh;MQIstgqUsE9eXMsCz/CJRLkhuq1Yc+FcZG7/abMJ4ZKTssUlGw4z5wJvrs3zpdVjnhu0Q0nAhHJNJbnbGdLKV7y8uhwUOTapFaB0CpgMaXR0mWyR7s6l7poUBeZS2m+4IfsdmwvBU8nbpalw1q2bIKBmB/4qlNE2T+rUdbv5lOs=|Chương 514: Hủy diệt va chạm;aAXLgs1QGmLAqEc91BeW9uQUejtK+FEDMlBFWg0ePbiSEcBr4jA6IucELgFBdO90xsgYNFwMt4ANcqGEwprZIUhAyrrDQOGc7EWPdN0Q19zSpaD4HXxluEx+qcwPW08hhnpEKauvNxse20tocrQ/+q8EzhS9h/XtPOh0PBY6RLw=|Chương 515: Luyện hóa, nuốt chửng;H94rMAiSty1Jx3h3HjSQ2JH44v6lGydzZWQCRb80lDZsOFRJM9KFCXgCsEBKWI44PyCHHKIkGC479nLGCZH0PdyBAAQv1uUiQtBAy8vD5NRqnvIH9k1M3YzGhnKG2KVMzltDh3Fx6anm3WAfQYXyapxZXHo135aQJq62gGYdYss=|Chương 516: Xóa bỏ Thiên Phong;YbScXyXsfaLXtbBOMZAc27QgBDIeVTZWlRpm3egwuqg96CcLps1kQfJPsefPjmSF//zBqetaAVtJEmpcGSWApTlKaK0IoIaSUtl737cnBkstdwjsgrwGMa/YC56RKloWo/QPfw1AoaEgTSgm6lcMoA/9Tgqo0lMcWiGHm9xWohE=|Chương 517: Đùa giỡn;5/y7bsKkFfTKFDti++3g/IK+CcXe3AaR8/d8Zk11ofrQDH8wl7HaeAB2OGzYoUsHbfAIokciHhIjcxrIY/YGMSg9Mtp9aQhsM/oUbbHK6UkJD0iJgCg/gYUvndfoqNzCAfyBYdc5+QqPhOANZtce32ddI5QTOFIz4aQogtgPQpo=|Chương 518: Ai có tư cách;M8h5xs7zrDPeaWZ7dqGAGlyG2MrI4+nohlg2GkU0lSDJZgih9KjaRB/Jg0S0j7kGAbdUwzAmLxXsx1QwQY5LaYNP7pdWVhVuQoXqU/OmSI4Y5i3GqDcON/KqH0RvqPNVOw8/xZOu2+UIEN46NMBlCVom2Jq4maS2kAXBts0MPkM=|Chương 519: Cướp nữ nhân;m34sZcfE3SHwpiqM6PTtykVZcPHbPnmYH3J6PEppN378eUP/uBlY3tR0OZ8wlqgIZVey6+RNTPhhSZWu6jO2i2lq3JjAFZMU17ZG8FpcyBAmfoe9fjsSbi7REmP6Sr4s4McHEn20N5oaytRVhIyLMrtufBpqtxF4/XxDJYHEd1U=|Chương 520: Bỏ thuốc;rDT2xakuc81vnzvo8wOKNtP5MPkaoHmxXpTILAE7tU/Niiho+DPrstWOMcMJNrAtMO471mA1ov17B7QZFyyByKylsoT0LiMEuG11UHElZsOhGOht8IjZOV7ij0bbeMqliOaaPpVK0DmQfO3Ityd19DVjqolxDY0BiIMf51fwu4A=|Chương 521: Cút cho ta;2Md5buP0JFGkK0InBS2wp4ZfLY2gL5uC9LY4Wv3AeDP6OdvYMKtSSgBcEkkqJ9mP+PT0KeuOqNTxik0u63xbtNKcl2YhYDwKHAShWEwzYmMXZ0jX9T4AM7X+FBZ9fzhff/ovhUOinrHfMcmSNK6kQgFV7jWeITsuxerMwyhBav0=|Chương 522: Vu Sơn mây mưa;MNUZ5Ln4qFTo+YdKu9ovhhAYod2VmLVLQDEEVwtjfn6MNlsjrWUmNC8W1Z/MZfUVwO51m0K9TM6ot8rSXw/apvzPsTqTrVr8dJlG54xrtumbluPFRkdOElnGaDKI5qdvk/MyOo8BzmQox2mkr+EdyU14ad7Jlxi7HgPss9ZmZGI=|Chương 523: Vấn tội;DpKyN7sbvJ9snF4GBRaByfyxbNch8hDqvFvE/WVfNWkXzVbdkDLYKvMpPaQ0ErN1lVtrLkzGM+8/U6o0gQKz0B3vJRLXsB5KW6J1Tw/H16xR98zLxl6sYGblHcZzEjjVs/DcGomuUrVJ+UXybV/2lA5JkAQf/OzyBjUhIGy4wa4=|Chương 524: Điều kiện hà khắc;3cJK+qDh8NWEEzIZ6ZcNBBir1JYrOYNZrtjg5NdgYra0y3poiEd8TTTcMH5LwfL9qPSa7bQ6CLsj/7EdV2+uj8p+3DXF8863yHxmCIezvXk+wDYCwRaFBLvjjZFMkJQxRE0/RhkhKN6piX1cBP73GWxnCRAUpIGnuQRX0PePTK0=|Chương 525: Dặn;h9zyj81a5zQhJPcBu/ars6sVbV6t3MyUGhxMT3qj2Y/nj4cNyjsgbqCm/ziTTJ3oB2xcbrB4wsF0+JGeoYyhldsEzBSkKSOeB9tQvs7jGFVlNqFSzyNpK3Fy9zgU3o2ocg0Ho+F3WZzjls7Iz5WWixexFLygKKkhSPzB8fJVkjs=|Chương 526: Họa tâm;lpDpqdSfAItkihbc5i8pRf9ZO5VgmvujnH/syGYieq/aQ4gCJrzOYuMttGN++fYC0//b7ZmveOfYVR3YYNTw8Fm75s9/IODUa+t++S72H1Pf0yYFhLUBx81InoYycZ+i7j1BpRJYNr9jrcBVD0LDqhHvMNmNJvKyNJeIraXzECc=|Chương 527: Khởi hành;2BFHRghN4NtSRL3yKSgcqkda92TlTpMKjhM9MXRMCDQQ4ROHJsJIapOW9wfhZwI//WHL71rB6lZhCUh3fRe7ERfBHp28BfiXYBsVTdvkbwydbyq3xu8zly4ajE0kYvsgAiiprbKE4io0ww3yfdniyKPW3Ry1L86Amhic2xRL97o=|Chương 528: Không trung tu luyện;Pk1E7R9NqrXPamJWJsuV9en3Q1S60zKsIV5fOApyMl1YP9eZj5eWTUnEprRvHGm8IErGjPeM09T6upJ3AhHzrP2PnsE0onqGF5knyjmsNxyTjYyIp7M5QPv5s7qvYi+3bT/ASdv4GbkQNjprjEzwqDY6RIuz2q1juQUbHiG+hWg=|Chương 529: Long Sơn đế quốc;OP8LN2L/KS2r4UogmWz1e8uVI/TZ3CjtPZg7KioQkK1FhDNy+zvCpV2s9u+1EFp9M7cxme7wxq/WephdaN4klgxPaCezrQeKtGuB2SWhSeGJMbOANHEmHhqSKzfJpxxPqmu3Uk3KRcsoSHylInC69DIdcSCCJP3CCX2WS3mebOY=|Chương 530: Đệ nhất tửu lâu rượu;OYKQtB2O7PKaeC4sRtBn2YPVsMEoseqCgkUE/PQHjA/c+95BlhHYib3BEnDrXws4R06ulV/pmB8irV1RLyx/aCgMwehyFaWhCd3rHxznnwmGrSmDAKrsvZTAmMQB5SbOoWHmUpvGqqGeqz4MPORB0JbblPelAOM2AEcg/Cc4sWM=|Chương 531: Mạnh mẽ xông vào tầng thứ chín;c3nKr3kUtOmZaRFzXukHWUtmZ6FQgVD9VtgGhJNB/5WzwU4KKxXr7IkcmsOHv72le8EdHgn1EwrSQ2LBjjfGiaNwoMG9MIJoLtmsU3maLqHNgiG0N3oRDVG43yNDvULAAEUmXYlxtW5K/7qnqEByJc3I+vo06W4ho4OfNQ/zYrg=|Chương 532: Đường gia thiên kim;9f3s9SvMskE65H/OzW4OiFNg1b4Ny3MHtGxCPqfT2eO+siMGSC7/L9jbuE8FnE8KtZlCUJL5WAcppk+xQVXNK4quYGZw0lQzw4/rjAmjV0/t/APHF81EHkAt0/kkVb+7SGvi6O8I/P2l0zhWeexMOKN6UHWWKIMRH36Sm/ERrng=|Chương 533: Hồn Tuyền Ngọc Lộ;FXfxj/6/oxGT2+QuqfJmK6aXhSnECoMRcP8EiCIxS3sbzRNhhXS8gqrkDZfCyjGS9ucOKU8Coa7GtnbFzqDg46Po47VAfRIf+jUliueYUPLueGGpYdAfQkcD/wKsNJgkCrV0Sk6Tig8jDAFL2ZNn/lCoIvZh0roL58ibVxmL6xI=|Chương 534: Tiền đặt cược;GdP5ByQt8hiXH1ai7oRp5Rnxfx2ro237DLQ2T5/lLNOToxBx8dKwKADkU4gtcTtZtRmO/2r/WLoPxYLsFbn1d2ZbN/pp2PyGeZKyJ99bLhvHO+mysA47T3T35NhjyQQXIM5HFU+CIMlKEirnXwa2NDoKGXbU1xigwMj2Yv//P3k=|Chương 535: Long Sơn đế quốc thiên tài xếp hạng;LFhw/7gkghOwqCozYwoiGKpUGDizWr5hbCR31kcq5nIlN3jltZfkSlitDrhzWC1t/G/l9JVPw/sqocasv3XRP5Ta/LjK+Jy8RfPKUAtm8rK0wLv0rQ57yOq5n7IyOvyxDcCI0RHKWqToIq7OuUZvURnC3VI2c+TcikF79b4xpew=|Chương 536: Đột phá;7QwS2VypdJzCw9yg2NEnMC4sx1b/pjUdbqVA2JJwiX4VkyXF0wT2g7FrGDvhmidOkTnFkoTi4qP/btvc5fHEffWXgK1ZpexlXt0Ji3Ylm+cDfgsm/1IMnRyyVsJSHOYix8qAmvaPEpUNq3A73ydvxpxdf/vcnQNhvZ1hbf0p3Lg=|Chương 537: Giao dịch nơi;iXmWcuEWFhK+dwAbTr2lOAN4+C2XR2YpmoE1Q4nI5c6tZ94Y2ryqkUbbF8cWoHPRzBo8tSFk4RWnWV0YCUSZ+ohgPy7yVcHLTDUEo8w7qVUpmAAVQNm9Wcofd6pe0fXqP3cBT/G+pTQk0vVaM1mNrgDBNAMisyksPJSFxmHVefM=|Chương 538: Tuyền Âm Ngọc;vhIH9CRRMxL5fixqjM+u2lG+i1EZgRPv2J5U3RoPvpaZyEKgOT9sCuWuJ/0jxybJ2K3OQjtmpNwN2A5jEjaTue1X0PzTQGycdRXlf5aIyEQ/k3YqSbwdvO/K+fq3skCE8AmPfY4lncVywXqPi6RQd3Ssrp+Xhp4eevAXc8qsklg=|Chương 539: Hoắc gia;y6MvePyAwDf+Pa2voX1S5ueABo9cOIY7cyNT6qMY5N9+8co3PRRauRl1jB+Yt80JuMetxqbGQJ8cZ5afxJLiJHQfyd/xrGMUXpRlo/kE74uXKj4rD/IEUuTHSBQTaTzmrV3BD2gl1CywGqOwRkbaARq9uCBdh5uQpiUyBwscV5Y=|Chương 540: Tâm sự;Z1gih7qVtiCs+0GdUtLaRm1g0tpDByV/sz5vRxk63Co6KjFcqxrp7JgGggXbVLiPHtY0tNmh3CVsZQYQAVAo7CEP87wFekiCsRKJGz6Qos6qZkT4ObI+4bugZcQsrNobpOo7DD7HtDwBdrSvmn/2SHuKx94la5t8fkuHd/3QKKU=|Chương 541: Kiều diễm phong quang;cKCO2CoZuK/TjHVs9GvmK1L5SywG60Cd7jCL3hdkK6lL2KcAg7UB12u15YUTyiNj3OxyqmXGpmDMaQBhqao9tj4v5M2mzb7VT3suRE0RY94gEXaXuxYas/EMHkDuat2TH/Osg8E9o96ru2mNde1G9+3ptIvCya3egNine5AaD1E=|Chương 542: Vô lý làm khó dễ;5RlKGHaQdQoxnodiGV3zra9F3OGH2pkkI6RV3zpQaBh8h6Af0o/QUHZrqy7sgzuBKr1k3lWF/hd81DhvxVpi2kdGEwcpDF1NNfmeW4hoS8rBx4eKjAjHcLhYD89iGRU3J+dt1FleYxloltvd8PaPaLmD9t/6kxMEp33yQ+8dDaw=|Chương 543: Bắt nạt tới cửa đến;f4DQEFGrJYqcwxd78heH3Ekc2PhMdoNE5YbhEVne7Zvk3eATLtBjmywERyI4h9GxO9dCLU14Ir5iaKrWqnvGB4H+tHpP+0Z4xo+AY1CZoVfbooEgW+XAsuxBZgM5CfvmSG580shRAUDSsAdZROSgkFmrFhQ3wpZtHB8b9tNldz4=|Chương 544: Giết Hoắc gia người;3d0Ogph2vq1EXPGYZgKsCzBq3qCHy0lyw88gwjppyqHnrzvdYYQJQyjVWRrOz7bVBJILEpiXm8IZ0Fx9I1XfVPkEKjzoXDfWSTenDk3HEpoQ0ADiGi/WGYjDGiht1yJjmu+CJk5XjL2TxBMSwU3snHDyD6SSS+2hzHwRJQrq/A4=|Chương 545: Lâm Phong ra tay;pVfoKE8FX2LljElpNu80cPXRRTWv9jiU9YL6Q3Lre0xr4oyxstO6DZTeb7k2re8eWHN7gTItfc+gk6gHQMe4NYjpqEOFJZshp3AN41FHKiPNughNeAWihroNvHM97dLXNgNq4qzLQgD3QCUm7Z6d7XPC4iZyFs1MckZv3txNrTc=|Chương 546: Ân đền oán trả;oOa39IW3JZ1DMdHQV3uC5mVHpSfsdVJxj8lmOyhgzDJn/+sUImgfzzW2P56HvqlOjcbbRlpcXKYaoGLxuj3qD9xCsgEhnVij3Qzl+SMVjkIa9KKeHgixwL4x16E5ytia+kOTQkGpSEhTyf/HEPxrNJNstvv0JddMDKMMCdZlvcg=|Chương 547: Ngươi tính là thứ gì;dx0zU5wniXHigR9d+Mzljc67x6FD460XNcNlBlkGyFAETBVKQo5byFMc3h1QKidjchjAKleQ3/zbWHVeMeRE7wxxaPPh5ZHQI0elwFK6yKBG3JAV+u/1rd91yB9f0Jdk37cojbYzxqkTVztidVFE+zzdp57scvFWLLiQltA6ZFw=|Chương 548: Viên Đồng;YoZJZtS83LJkUPGdqV/orH7Dh+tMQrx8Hs8xqbRCmyum11DIfRFcwC4hG3T4m763dLygXvD9FH5+e72y0iLg2AhHhhtL/KOM3pHd/xgJuh7erJhcZ3ysCdwEabrDIom1h2S7KPzodYtw1cXSprbCT/uoVLZ70HymejafK559Tx8=|Chương 549: Chứng minh ngươi kiêu ngạo;Vka3tPZgdYsR0Nd8/XDIsQ4TN8swHWey2lnw7QjvR6AQHEUEduyFbYcdBKxncAsl38v8Th0N1WJlmOfWCzMM8a2vHA3qnGQvdD1wIECDHfagV3LIvY9AZyv8rAQjR3lACSegD1FvbnveM19Sw56fl7eBXKdT1peBF+qreq9JVE8=|Chương 550: Chém giết;SP21//UxuQT5RS2YiLe6EC6TMSdNPlH53rqOQPrz6hhNvExxW/2IBrqgOPfgtPG6eop+WgG2tlfcgswKRnsF1AVKyGy6mHIWBBuABQf3aGo6nsICssKqJ4iT77zLVSOJF2gqQpTsm6uqJX51Hy8MTFBNT3iuVgKCXoCMyoz4Du4=|Chương 551: Hữu duyên gặp lại;j/34vNUaTcr8CMuvSVh91bFPJJzgq0Kns/nhIdWvj77nizhyQqIwpB2ena5W2+rGkyFucyYvFdFPHK95FX4l+bK7H6amva23G/ROHQVCA9xnbeSJ7tWtw65KZPGkch1j2PraBpQnabgCEqyWD3nxcvp5UkXZ7AYFmGHiK+iMtL8=|Chương 552: Thiên tài tụ hội;zCAqFZJna0j9GGQB3RkaHgfumq/gehoDsjTlgx4LE4CJG1Y3WkFXfTadsPx+KCWY9V+VQoB16EUGKatGLKEhniac09MMn3QvzaHm6i3QkyKaUDevR51JWUpdXre1zosGxJtoZoxA6CkMozTG14+9AtGPKG91VvC0lEGHBfL9c8I=|Chương 553: Lâm Phong đi ra;svGGuKJ3BQRa5qr7yR0eTmmeVibz1eZ2YvuF36+uJed2YuI1v0tX0sisE3F8xSJ6d1wmpHtjSvV/f1K0X/EjBA2Fj5x0eux/wttkTu2gqHNwArIy98wXbdGHdoJrBvRiZkxdp2cndLTwbHTVbH3WWYALn5mb82C90zWfJQu3zcs=|Chương 554: Vu Thanh xuất chiến;nHbAQq4cyJ04tNLV+uBXWsmNvlGf1qcBmloxzKXwKPrOoRsZTO9h5WN3GZR/X3MCXAgvkAw3Bsr6ndXj8wLAgg2WafZK5uuVgdeW+MpfFlEy7mr71BxHQnJfw3z0sFXMNEraeVKPWmfTSW1O768tR4rwlDUzQRoqWdLxVSOaVQg=|Chương 555: Không rảnh luận bàn;txciV+Zsi67eJPdlv0YOz4tRSI81E3DlqAbMxSG8mLolYjuvJiX46QtMP6QxYX8P0M81jf6Vv01ELxFnZghFk319PdWoTDunQ5ihT9ix5I4cR5gwRBkXbZmZqxtLeUN9URZ4Nt7cXjALNue45GoS4jPAsYcJJS/ph2qRKmdpO5c=|Chương 556: Ngược Tần Xuyên;4lUKyrDEsGdXucprn9u31/x1KNg0JaRNxKyOhJaqP6od6zSGot/o7Z+2r/ggO/hA6JYIch/Sh2VlgQIncCIPA3/ybBvF6Qt9q+/GUTKAV3yb+C+7ct8IbkAKdblVDwDGaac8qgWAiJ1Ys19RlLUJkuoF5at7z70O6Q+0DTbKM/o=|Chương 557: Lạc Thần Đan;JUKE571/SXdpAk3FOa9H1O5tu5PqJgJxAoVUPe/k4HRTA3YQIOZArabUhE2DG11KKAdd6bDhyG8Z22/4K+wV/BxgjyYVZ9OgMBEPMywuHPG2hHlHMQyaFfvTgbWkX495hkIfjKEnHfSQfWH23DmdR6iRFEJq/Wfh6riM5ztY0vA=|Chương 558: Bày sạp giao dịch;xfWbh4B6lODWthONAFFjruefyZKsV9TXifVTNajLMLe9RX/lXowPobkQZMynmZDdh9E6tfwPvYyzPXdqPRwbeMDp2Ylc65jY2R7112srHG5k1YZnQkYLVZWzQDPOtPfD/TJUE52J4a3AKcN2VriofXEhTs+YogteRBuNt2oOiNM=|Chương 559: Thanh Mộng Tâm;i+tjpPRPaxhI5D7gk+5664m59mMiEnGcINfWIW1HkJN+tTEUL4dh+R7mRIfjB0PAvf/v0GiOLLzS9vRqog2uD/lIt/isqBkQX0kh98gWsa02EJpv/YAUvUMg9itYYxrZoms4a+VFvkSgbJOtbF+51CrAy00WnyJOiFYy8IS9wTA=|Chương 560: Xuất chúng nữ nhân;11usZF2FGnP1uscuWOAKjTrt4BOjDAujQhN9sRzyqdt3Ea+s5u9nZauBp5X9QmEHX1z33c+SVXXbNuY0h+/ikA+6cfSo/51AGl4xumEwOEp9hU/fx50q+YqtLUjD47QPZysfoOk234eru8VJJYTnzdfslkRWkwMdB6mox9e/nSw=|Chương 561: Tinh Thần Điện;kldAPwCJUyUFuSgmshPUuoC5GW2e+yONxsGtKFaxTm04FIjNLz3qmzk+B9UqBSQPS49eTXoe6r+Q2dYWMq5wMdlL+Mkq/Iwxew+aawFSwxRrZvfHNq86hvpeISDhaWGntCcTJt5kXMc1JTDlJ2rt9T7kzZ3ooHrPahMgOhhCIYE=|Chương 562: Cướp giật;N+g67R5Alj1guLYjOuJ2oPC1adcG8P18V/G5/mAbCFvNLK5yNjVRdl7Ofe4nJv1bfmd1QqAoqP5bXvjVZcBVkCOPxHDS8vGsAm7iczqW5VZ1nIUoLg8afM9QKogJxMaj4UCpRVJ/eX+DOozu+kjHiShDLXvDSW/nAQ1EXMa2KHI=|Chương 563: Mạnh mẽ thanh niên;XEfoV6eQVlbW8E0FkNQfzbzsJJHaz2p3ndwiCeHAc4yzxAx2QSb9KsymSudeUmqiJlrbM2fcoTcRSpycioDgLN0VOE402psgd5KWPQA5en+suU9A7zkTxxNmjzXhH8z9rAq11CUeEDulU0XH4Gu88f71laMhFr9dnjTFO1RD3XQ=|Chương 564: Vây quét Lâm Phong;58Vj39u+zG/rGmoXGeHbbUu7gG5tJMrTnQGVfhubqYp+ulNXT/tk4a1/2bCBc6+ahnqmojrLlTbdny8p9Vniz/ImtzEAzro5MszkU6V4OgUX4rKUU+nPMH/e5bkz/+0lWK45VbRe8HdPXcMh4oYhId9thsI9bt2YTjFl/Z2jrgM=|Chương 565: Kế giết;ohjV+T8Q3Nu4uXwB0faeu5NtxQsi0+n4XztmcIBzlM6Q3GFhT9wG1sRajGMDoIx4jYddRH5uBOdPnXgkiS30SwjU4B67IbdFrjXHAhHSmXL/Jsf3p4YW+q87y7V8XvI9dwlGgv4fpssh1Ck3aYsY+3QqUHUFpWNd0gTwaxKtmxk=|Chương 566: Cung giương hết đà;kd5Hpbym89XnXQAaq38tXPNm/CYCrBEQ/fxQE4olzBZwBt4yTJjO7eSHWt5m3fbUmTsvf9JmeDSV9xjlq9yTKZvrcszEpx70bfo6n2RhO0JNRBpVyPR0zpOy4aBPDtKzTSwNC21KsqgGtuUKow2WTUstYll4kDeH05a4wNCGTmo=|Chương 567: Hóa ma;QBM464/3jrKtB9N8+FzglfUFHN57skHJXvFvBHni2NMq5R74ZL3P0nCC3t36KllnPhbrprQX4Scka+5fvHing7LrPWhLwM9GzQNZjKw3w60Uy6hHkIQ1ZRihi8iEnVnuOdOy4cLQGkBh1KpU2g45j8ogAzMmv8cbNJOxs0efQWc=|Chương 568: Ma Kiếm phản phệ;/0abXL0tqsqb8i8kkFw1Q4rZhKq5iK4ObVSH9srOglXMWod2JB8I0jBbzV1sgunIVN1otpx1IdX9MozunA1MtfJkdASUGIHJ/lF2WwtL+f88m4c/QfPjqiHI6ODVcgzwcj/iB7jLIgpNliKJUA1A01ct9kALYqDvOJf4LwnfH6I=|Chương 569: Lão nhân cùng nữ hài;dsbVa+xVGT66VncYkiOgSMFJjbIw7ySC9n57E/yBXPtvDz5++yX0zv3PjLt6bi5nSnaWJ/51MPAADUHrXOav2be++4sN13l4Gc2TxLQcclxkFM5Rj13nTHnyNuWP1EsWUDLcwybnRKhTl5v0k7W0qE78DijIek1KI7/M3QlHD48=|Chương 570: Tỉnh táo;oBTqBs2Xm11cHKDKPZhwzAqXvxQBkk1f1UbPoRzAGowKk0I/yH16t77G4vAEpDDs5uvNfpOXGxw/E7nAMIWHAwsM4Rw9gzyukjYzpJrjxf0aMbZafetn8O97EL9VhOjgGZ2llMcQ/pcEGxuvIWv/P5WMlohZuZ/WTqWZMU7KRs4=|Chương 571: Khôi phục;y6TUpfLCOW4SVCXFYe+cgwICgSBzQQFy9BLGottAVRxEkPLRbRT1KOEyQzoBmrKKMFTfVt/C7IPqn5SgTsdUyjOSYJHKPXzKJzaYUmlz/33O5CnrtGHWQFSGhZweL4i93EL00ihJwL0b1SG9DUgGnEAn3bk2ZudcYJtGjtFZ98Q=|Chương 572: Muội muội;wEaMLvnNIZQ2lCwT5P97+ucaZFvHjaAs7hRfAk7xD6DTmL0JoL7wWXHddp3efyoKWy7IkPFL8+Q0rRtRoFhquY+CzuOY1rP4Sl4pQQjeUwZasTXQCsc9kA+NN7B5B7fW1KJ2Jz8mfDcKlENqMJ9WizSlIIY6694yVfRSb2FSXZ4=|Chương 573: Ly biệt;JFEZOryZWwJ167fq4kp82GJL+AfKmFEEy53APSjyxwcNsKKA0fCifPRgBqn2LCnooTHZe6vx2pQzIr/YVbHxXx4vwvOwTRIc9nSG061wt5rntrebo5CVcdKUUCdar4Axm6X0FKuVjmtvhea4ZxfbVskhLC6kIIhZVWdvILGqYpM=|Chương 574: Quan tưởng tu luyện;gqFWRzUBE9fQB5oeBMQ9Wz76nnUmohE1HBF73Ok0fHC4EzG+BYtATaf2Q1+ls+TfOzTgA+P2k5rCEQZD+WhqtYoe5KPugvV975e0oZKwS3PNPCR2d6FL3JNihxmlGb5w6eH3umaOrfCuBUDFWUInKwgjrhpE6hs5eWr/a7WDhGE=|Chương 575: Cuối cùng chiến trường;BXsmQuFRP60uTuLLA/6/X4zdeI0eFaMxNs5s1J8Z5XuryEYCyb1U34UXOp4XHREHRy9kKu9Jj6g6j1RTZMYjdtdl+oIDlNAe65DEoxXtFVLqstbATzS8/qk8WshUHKbf5oLqjOOxVdpvNzy4yNQRu6zqh5H4kOwLYssUQHxE8m0=|Chương 576: Ý chí sức mạnh;XYt+85K7kLBmcpOyufgWCR1V8LcnEjrWAimFdbh+5vP0gm9em9J26BynUHfO9gkGXGg9lN415G2Jwms5B6yEVVd2h+Fduub5hAvBC6lha6pJrz9A4PC4Ta5pDQ2xb7LHk+jKKRuae0mYNBGbcYYMOCit4eWpJ5RzMkQRp4ECwlo=|Chương 577: Nắm đấm;kZABOcBxbolfp3+edHo6qNDmhKHiQDc8DtD862LlH06LeuoD6WeMLZTOObr/REFGhdZBJt/5VUGC8TZh2sylQq5iGIYM332z857OfqdwvBjNc5iUdHfW/yPXaFhqlJnszPOz1D4qrqHi34Em1E5jyiBj9GLEGE4v6+KsY+3KVa0=|Chương 578: Nhục nhã bạt tai;JHbj9bISrIt1GY/kXcqFcrUpZDXe8xlH2ndBxBSee+0eXaqgU5lFFba5HsmcKq1pYh2NHF66p9uAouFNyJ6heKWbpxImQJt5InNMeGipEreQbUS6ylvrVutsXdk39nkaldyfQCkB9roAsyKQbeWa9oTlQquObUQAV5KneegHJWc=|Chương 579: Bảy người thắng được;rdGPhzBkPJ8u3lOdKdlYyqIhuDufDRZya+UmgYLdZ+EcfSbL3TE9TlaJZQgOrkMrSN6OcoyzgbqQWp4KjHuzJtqbywPS8GJi5wynYF9tlcNWY4b8u7RcI+pyRh05FQfSjB84c9bP8N29cRTOO1bb5wQDpuVPWCm2T1eB4/+XX0k=|Chương 580: Khiêu chiến Lâm Phong;IJNisL+oyIMfyuyS94R1yqs9B39uV6XD5CsMl+ryCujcx9i3ZYFq7qtIuiWE9Z5W7VOA/fvzrlYnyjkp6L48+EqmZadPypkv/v8IhH3dtgOpohaW8pnek35W+naAiZ7rqhMhOcK7nfBEjFf01ZdiOwbdDheZaowEMrc3di0volE=|Chương 581: Cùng Kỳ chi tranh;cbJwSexLJ72HGUNWFEt57oW/HvoFoZYoZsGCS7Znokap39dUTL2g+lPaTvC+1Y0iblkToZvmtZsxgw53AFq42zTyIb+3G6iVEPB1KTJ56etl9hyf2tD2VFWreSnH081ME8aIc92qF3FmVI3NIfuACQCp2qYVDnGYlij7gz3YAnY=|Chương 582: Nhìn với cặp mắt khác xưa;3Y7BtpH/lCNyV0dbidIhImUAsF3Sg7IXCWbiJtM6tW3WHK2B1RLiXY7bixVE4SKScsw2QOv0K1vCdiin2c5APU35/vo0KDSmM8g9tOlQuuWDMFyrUpS/YIkNi93yZKEMbQC9yUwnOYH/YiRme+rsu9ZB2wqOhoAQ0XPvoZngmYs=|Chương 583: Đến mấy bầu rượu;M3AhnMuMjQSoiMCgSqzRs4uvkFqChq8JWa1tClYdUe9pw54WDA09TRyg1SCNNthzqgNYPGZJuUwniY6pIPd99pFm7lPC5TdeYFCD21RccmTzxCIauB6yzvZfSaKw0Y6DZAzmoMaSMDIgCEBiDiQHHXowltusbz5KIq8Bvm5Of1k=|Chương 584: Tặng rượu;XIDffM9nxbcyO/MHMnwo86mNQFgmXVfOIKDWVy9I2ZubRF/sTgfxUhCLLPDKi7arlgTyAco4uNXiKkVNjci/0KRNHh372USfACptwc78YcR2zoYWiFg93teCMZg4Pi+M9RgCe+7Zxj+77sXYgMXjKk5RtPHCR1v+xk45nuG1dPU=|Chương 585: Lễ vật;Tqw5l1besaNNuNAmDEEnjgrl0E6j6kYVsoxco/VBlndD+cuejrHFr/eSHMgLNUf1IoJyQleJNHVEIdg0L+voC6/IbQ5jkdRLvGSVyiDqNfF/ZW9Ve7XNcezk4P8+rO3doHj7jFWxQHX03DLLM9PsPVnLpmi7Mz/uEtbnlN28WrA=|Chương 586: Ngoài ý muốn;JRI9esejPrPeIXksgcGIdqgjoAPXnZ8MojRDHAFl6uzWm1QNekGp06MjZXxgyxXW6HMaqELfkrWc69XCd1RYtaW9teqcBAcwKxWZiAhHIsZtpsSHSZ1wdq2vo6KKvSI5PHDeXq4oLWZHG5CpSuWYsCyUR0auQlvnDgBd/SgvEmY=|Chương 587: Tu luyện dị tượng;mFJCzHxOjWhvpsSr8tiFe4ATSnQkZ9HEnYbIOLrpFmW+t/9IWVsSjpTazK6uXfmca0NyPmFBeuyCC5wW53UgsPbTx59Ypv+D0Fd9fovWrq2WeFLJ2e7ZDwe/hEmyCl5Q8hHN5BiPae/5XxG1Hl0ZFZ4NIckNPm7Obw8ml/8YMYQ=|Chương 588: Đi tới Mê Thành;PBGxkmUcWwiVuWJ1VSmpVr0bsFCvyqQDCz1Evo2BBOXsfvywMbhNsaXSZLgKTm43GPMZcKecsTASUi3pkrIR2i6Mh/E/sJkvhx0eAGi2BCIVtAGgdni0Z2rPctZNWAnrYHDpby4IpLxqEoh5zuWZtlWrUHfqVJhvA3MzTTWao2g=|Chương 589: Tự rước lấy nhục;6mz5RRWAbkv+h+bJCXJASI9HKpqrOR80g2nIUL5uXRmP79e0TuwvbOpOrWUOaoccQ0lKvnjt/dDP6eWuzH9ahDOCIvsVAHSrtBAZe9ncVqMiB0aZIbIUSGsxV+XlrrDh117tI/uGNj1aEgIoL4sexsNTCFsygVAVNNANp7lPcBw=|Chương 590: Thiên tài nhất;twsoZPBAuR9Oh3a5zCr7eexD97QpWk9EdMAYlwT/9c4n5lM5EPdEhEyVIuP5iuZ4oeAERhaqHgHf27aB0e1fdxu7EhVmz7H90+PPuYkdzfQ1U5rsCoIWWe8VpeSKGyo+CVEiDXN5EnVolmCtmRk8Wpfw628AxP+8QUiogEVjJZU=|Chương 591: Tụ hội;s2MgT0QiPxOQ/sOSMnjIAMqOJaj53/A192TOqtlWLYUMqLhrRVFjI0DV+fTf2z9L5aD1twQjGt45SZQ3OxBzBXkiDh5q6d6nrrU/6AgZaG4uzhTV0CAdWi5iUs8d9XvbyZFCCm5rZutyy/kaMEJDeReNJt0JvpQEFKocoHMlP9I=|Chương 592: Hào khí;V+ziNBG21g+IVBruWwXuOXYqz+oRZ/8JcAPsaw2fGVFcOCZIXDpqUNt6V5+Jo7Anp1nu6gWjs83LC8k6wG9Dv27+tjhmGVwGjpsmYZ7hB0h8l+DKvwjbs2H822vnTViuy1+xKm9pP/E3YN7eKv8kZfhpfY/VBAWXm7ywTyaL1AE=|Chương 593: Đế Lăng cùng Vô Đạo;cpsceagw9xt7zeGt8RmQH328B5eKUiMpLRa3CfX8OXb8B0uSeKlAVH9uL/962nXuJ4LP7vlK9Ny0+rAwqCKFeSe+/FJDQjWQNrdLwz4rXIHc5ZrFVC/G+JswaHWwqvRXN41tUZ7gK+XGwR6eIV6nFLSlcO2jaCbpvI3eei4G2Qs=|Chương 594: Bá đạo nữ nhân;ZtKIgjIe/ur3PFf+6+376RlhCDRN/q7wSPqInRnIwXzpm0Z+0c0PA6JGIu8bKctGUFMnGEXD8tGfywRlRHOJRtJ3nW+Nm5TVGMwjYvaUyrZUF5bwF26/D0XH23/obA9+FNP6Qk3GZKnyKXJWs8YX5Jlbs8ygA+E6+uVB3W2j8PI=|Chương 595: Trả thù mà đến;pBszHcepEx0SSxqm9sQN/N/Cz/ZFICgwXYMgNsbSxYE0bVdwtul9+RtDbZqMRblwG8u9SVmjoTvkhisdzSLuwhHwd+oIk+2Rg9EfwwP/BrCW+2omdroukEjGpcEYp81kSFcCWtdCghIUh/5wDiNUuqGMB1KjXc0sukDTqVEz+to=|Chương 596: Hồi lâu không có sát ý;ZpLVDSLFZO+BgLJ0dmPxwQT8zHYQj03h8dBlHHPZNljZGORx3JI6SO1Nxj+seLlAunREhwmAgER/zGG3Xke/Cs6+jVkQI/eXEzEoi4fsnTZmspNOWvgDmI6T+xKdzYGVPWyViF0zjF7Y8EvisREzUfDwPQXt+31nNl8TEMed1Oo=|Chương 597: Lạnh lẽo chủy thủ;rDl2ZDmijCK9dt+16OTSQMPTlJfS6DF+cRlXH/7B9aAShw2a3m818IGFu03yYdhii1mf5/LaIWH3XfZqN6GeflQUUbgZKL4AvSIEl/JcNoZiRtfNk4ZJI0X30m4nnKgrl32YVjId06TeDKTQvP26CmnsSSFN1xStFQTDDYFXgE8=|Chương 598: Vân Phi Dương;8eopjkZJoRv2znOdeqyOfZnURGDdxCBrCH4OXjFznI55B7FV8D1eQUWds0/JY414KX/aI7uELtE9N1yDPOy+sdpJUA5NnZq98PmpKGx1H4azJgWm84QzAGJPPTKee+A91jcooIz5PXa+Kbfq/jUZogoWlpaMzcOUw8jlp5F3IHo=|Chương 599: Tuyết Vực thi đấu quy tắc;XTc+oL8yqhG9vjiJ5PldMPZN/jAgIzyb0AcKPyKlsHrBHkZ+J6FABmrWXjEJDSI3di2aEWwnBLjrCKDonYBncPIHblPo27s/cp6tn+2OKvhDmCYKh6moKpIjVwQdrfXf0a+KILSNIOeb8qL9thpfNe5u6I/3bQrbQxDLyyORQNU=|Chương 600: Bán đi;GhReSJZKSK2Fv6wq9FB/sV2Dqw+0RbDNQw2YssORp/ULwFetFXEr/etiPlp/G0H9ZA6mW/N2Wl5+VpfjYDdD2lzIwN0sD5xypk76pyJqQZ09cDusp2z1EQxqOHEc8XdD5asR18XWQ6aDUSsaDFr4AIG5IBJiZz2ogh35JV/nh/w=|Chương 601: Sảng khoái giết địch;qtT6b2TU4wn8+pdZZ6bOK/F2qRtBchPEBgvw8K6S9yxX1lxB9P6vjkLwgbzZs3cxZdeXX9ztpuUs1krZPOcb6dHdVILLiMnb3j0Rqu4iJqeCLC2SdMErl6lqXhW45i0Dhqg66jvCfZ6l7lUM2vH+ALXaRYyTeDnZpDUKfnPjmq0=|Chương 602: Điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm;bV1UU7ix9Y5h7iEizAFShsgcMWpBeRl+6masKA9ns1n4pXAXzvrBvArrmGO7L8U40/Gi7CSO/S9b4uM60BwusAP1qgea/hvA4F2X5it+9yogwQlugw9Z/2SrVPFmXYV0cf5bAVzuAQ/KC+r/IPW94eKLJhyuoOD8IMe5NIFvXtQ=|Chương 603: Giết người một kiếm;fyWTLBas4V6PrEEFImAWmsYvr804DEqMFu95C+DfDULWBIaA1scGQMhIn1ySPpv13/XNMidzxLOTJH/O9ZgdDkoEe040/QYfrAyMoKPUQMR8XE4amYe1LvM8hYacT612akpzRK21jHfC1g8JUHY+wECJNsXC+a5Ey8DRodGXbm8=|Chương 604: Nguyện một trận chiến;dvr2h5+3/ZuBprFk/H0r/RA+8shdU1RY+ZSbMnn83FQfhL5EmLoCmTluHQFwSFOlezEx4Oovfy3zPenCSkzBi/qe3g0axOSxIfPGYQ4w6eJRMOL3Eduetxro/1QraqwFsSqR4Ew7QpP1JWsRHoNZtkCbNs/2km/eoJvYoxsaL5A=|Chương 605: Thần Cung;6GR69bMr/xFVBQIIKa4/CajIca9OxVFkbY1DtggzoJepcSNZ/74YTkRmnepYtevj+TXN1GhkHveS54VwICyA6mdVOPzzfLljQIoQttfNz2WFj8I9a568wHF8tDKdHKjGPsJKvZCcQrylrWDmdOemPedVSCb6OQGAMY4DuxMrLV4=|Chương 606: Đọa Thiên sơn mạch;eoKfkfHzwLbvcc5Iyq9/kgXmMRgAZF0BkNWiNMQyG6uO/MzPDx1zY7gz9cE3COE5VrrKzKvP1N9tE7Ak66r5JsctepALi0pYITLl8tiSVmwDEjlbiHD52kfVe/ulZ0sexbKCioKJjXq4zSGKzzFjq4cujR0QJUtERXLTXJ+1OQs=|Chương 607: Thi đấu trước đó;L8BW81ShAOazKvo7EKCctY3Jjl7LsvAEQuM61NEi9Nq3ALKSukmxFkxm9FZXGxYcYZFbmzO5m/w89lhgxJUQ2VdPwQraANQgRuO630kEANkx9GG6wZaEjBAMHpfkt9D6HzSWzi1O2xBYUCjF3enT3a+lDXmlZVYxyUKZHDscAEQ=|Chương 608: Kỳ ngộ hạt giống;40bvY3pmthwEgO+OndVWkbmROaMTGSezVYc276hpatpkUKQF6QXAjp73V+jJXh5953zfP30CsDECNthe3DrudxKiPjMeJekFCX/m+5uYvR+9ZedxHNoBbc4fS055PkVg66NifItokneWayXOzfSGgEBEDf54edhLdajg7Z7KNTE=|Chương 609: Thần miếu;z6jE5S7vqYvihvzjDzPGMFdasgdsQIn+x45iOLGiw+0pVaN3uR4Sns58GrLMuKxACYAwMkkMF17B9eCt72PH6BvxjWk+FQYGCRppiG2sL2qRfRkZ9p9hykcWjer8+hLt0o1Z1JTA+tO2DJpxymAZ/1rh3ApnJkcaXnuCuB3vZcw=|Chương 610: Hạt giống công dụng;lIsJy9NiAKiwGYBbZRhecgtV/jHExxUsffOi2IRjtflTWnwCRIG7brOqDGKc0T8Sr4SQRVOj1YOMt0IPwJb5jsinx+vA6wZEUWCvzSD+iaw4zX5Q1A6y9Sop/WZBumj9xQeaizqpGwVeB683ddNUH+EknoGBBjIsOBzbgh60x58=|Chương 611: Vũ gia bi ai;JIbpYcQkE0QV8kO6SCkRZQKyjhNaKodZxbQHCoAuFZpf+k69Z5W4m/Rd4Iy2E6jwnfaYJALYYIUA7L0NZr2qjqHoTM3RvOAuhPeobTORUkSjF93wzlo0DBQlmBlyCRhW8SmarRGKRTBLyTz+bqdkCJc5JlssAsFSteCkTigfWnI=|Chương 612: Tao ngộ Vũ Mặc;IYX5SfS1dVRx96SmjJFNmKogln6ytEScVGn1mqBL92mNyG985UA/6Q9SFX4tp9axVsNJ3YvjR14S2v6dTUwVZALgEBOrjgma2XPaJphrWzVizda9qaF2JeQO3Byfd2GPTidckEDU5sDVZlFNSTZuOkpCY5Ekuyz/w8Ax15ImMLE=|Chương 613: Dã tâm;6aAe7V6iE8LCA2l95giLiaDcLLYdZglYpQsHqojAogHNOMuP1FvsKPNc0mJ56BeOjQTM/xRl6pwwYfexu2FhchLvVWRnANYPnLJEvlreOhfC4/6SgKjmZP9VUVS3nPwp3atCoyfnpwPDs2wespKC1lRVh+uOpA7nE6S1MC/g2qs=|Chương 614: Đồng loạt đánh tới;qjOitkv7Kqd2ryPbjn0QOx2mgY4NP+LKzFgJHkJvzo55DBZ/1BuzHIoSVD4sqT4Kt6U20iqaxEUsZrQxbSA8UdhZ/4nAO9LKVQzM/nQUaHP+WJxuAFhdmI1rlO9mJfafSLGd+RYOS5FW5eE2Mgejwu8KNM7AcePmUd6nU5JwBzo=|Chương 615: Thần miếu Phật Ma;DKv3NEqKQjBXwifQLm2Q9Dp1ImoWXBVgHmLU7wmRV2DsuQDH6zsba0TbnDxs+vZl6czD5oFNTCyk15A3pSf+Hp/EB4zAaaBF5WWV++B1a7lkyuHeHOQqaUB768P/h+br+4JWPh6panL5gtw/lhQPtLcIkfeGv2kUGtqu4sPNZQA=|Chương 616: Phật Ma kỷ nguyên;QfwoYrL7KXhpHKBiIEt9nA2GZwSIf4c2KtS0yFlt4m2EiJZXd/3V5I4YJ1dGqYsFJuFw+lsYxfprlSH0LoG7YAGKHYB7UWTth7SEigrdXTtFajFru0vKIBuj3LbKP+WHv7/7ZJNvUaV0TzluExnSdVf0zkIfHLIaQceAFdEepB4=|Chương 617: Bất diệt Kim thân;MuFxyZ3seQqq3LDavmGyZGC1l3TtmbXkFQnoBUDpP0hILZ0OigCrlb7oCbwnM43iE0Pz/LFaark4UEauwZtm/j/vYfrLVEEed0rvRLqgTnJBmBWhQlPKftgvkufE/lEHPhzT+6Z6h0VfDf+QacXUnaiVoyd9S8vCrzp5h6oTpd4=|Chương 618: Giết hạ sơn mạch;XPyCBcdjExt1bVEGgxt3xFRf6PwGaQy4oDwCldU2/ZrKK3dCs8QtYIdA7L/i44aAHhMpy4pxK6UrjlDrkljLHHTahoc2qapCILMOUuwrhJUc8IFy/or2hTAU3KLIXr8njHXLrtJil/E1ob4ZjpdJ2j4wYkfVba1dzYtzgXCYKlU=|Chương 619: Phật Ma Chi Thân;jPVYmwznTSyk8WZJzd+Plc3whpcxlMZaui4TwU2THTXYroMy7PTFKuVUTGz4+IfJAfS8yoZRcNM++s0Ag21mH0zI1yterox/INT51rwcdSrS1PPv13cFMwVJTVplAdOhieyQ5tezbHOvoKydDKBxBEjf3aNZ67dNef2sCGKVVds=|Chương 620: Lại vào thần miếu;+1B2WLMZQ35PTisPxgsDaBnaPf/TLlFj/yHVDzEil6ynGhzaZveWNTi1pRx5oVXO9eWiVGgwBHCM0mMsyPvg2IHWy0nZY/4ITAGeqllnhuLV1GrCvIxivJ5KTygzI04+pEne2EAcqRld1PFcn7a5hPAtPtLJVowgq3f0eDC5mA4=|Chương 621: Vòng thứ nhất kết thúc;F0scgO4S2X4jH2gkBYB9m6HhhqIqXqftYSwhW9JFHC+2dmVI7TwbyvN2tURh6jHDynXB9dkcQI7cD8fQweR0DYOUurwpV9gGPltOTNCKTBV2aBzH2jJHOSdR+g4PiOqecNLBTqfVSLLC5oA2phf8mZ8pZQ1M2zeaHGmRVtuVqtw=|Chương 622: Sỉ nhục;YZdwxSKjLdOatRctzSCQTBD6dCJSsxCdRzQ6ZkJhB8GKUOPBWbqEiQYqnAz3oS0ZwzVJKKLaYMz0hCCVj2zQyMtaZ6Fxoscc3QWgHWjbVmM2jlsp7nPaTsUeleeGfX4GKxqYiAUoKRQO5KfbGkAJBWNDYcWJGclZE2u/ofwWNbQ=|Chương 623: Bên trong hang núi kiếm khí;dYszBf+GCpLxa8S3SwUskcvi2+l26bdnGDN0lfKMqM/T8c9ZffEUrct7nBw/J6RILqrweoLCU+wVulNSSW8R80/jWeT4HRbgQrASJXl7vflW6nVk5F6ACyIRAC84Rp/isHQN7rchEChbjBRYfDirJ5z3sK43gWFbPUafVY/zEa4=|Chương 624: Kiếm đạo ý chí sức mạnh;z27vQBPSthzva2/WW5tDD+qeDlAtkgjxYLk4oFYC8Y2BeNRIIncMFkiAlERA33T05vCgaNFABtoLuS+1Gc42vRRIH7hdBbXdW98eLgpKwAp+lBHt1M60szrs/M1sy2JdKJStWXmQeIwRFRv4kCfifg/jyhzsYaRzEwRcbZY8Oxo=|Chương 625: Ẩm Huyết Kiếm;gseyMddOkv8Uvq0Fla7m+PTtjn8UbBJCi2mtZRsVhgJC6LZfT9YESOPWk9if72/tp5CCLOG/GfnQ/MQwCpVZN8xHCUaA7NNd2J4htvvcmcCvp32Ds8k5ifsg+Q0GKo8LmkiGfo5iQW7rRIkcSytwpWqN0+1L5G+KIV7uop/FK9M=|Chương 626: Một kiếm;idAzhgL27g8y2kMJMmxRCseyr2J9lQvF/0K8hNR0FlV29+iQb+olXTIuVRpHQ7SH+YaO6lr8++qVIeZAfiVvUrGH29HqmaYemp7XSvKekGv+UYa0qHZHPBQiqLZR0mygrjWNYTxl4lxGILj+/64w5xjjzQ8wASN2A8yu0eQvXvQ=|Chương 627: Nói chuyện;ZeDgBUvBrvAD0WlFYjUQwjYYMFYc7AytaXqGso4kCo4ooo2XBJe7mw7GmSM18PrqUnolbKF5XBI4daIjAKvNuM1Gg3LNzV/9XuD2jAr3tuTpRl5tiETroI2YHhDHefEHdAudNMEDGDxI9g9S3PAH2linrCCMTV+wu4SycseQzWU=|Chương 628: Kẻ địch cùng bằng hữu;II4C0avtCnywrIfGgctIpcsea189W0BeRlVNaTwJgjHhxKmMDwnOvsHqwSiJ7v9WY3VdUeioHIVJ6av+tjUg1xuAirnQNyLejPL8jEHbRFhWpo5viOYz2TFcVVgBbhgydIxqL+S4lcwZI1TEMC0tVJHH68/PRTRyk4loCR2jobs=|Chương 629: Nhập Giao Long hang đá;4cEAgSDuQZegAWcLQbWFaUIKAmxzm6teZkkVRsK0s73Qev67Ji+qtGOMK4C9r6jYPeCS5XFGP425//UKkdoiUh0VSdqaoXuuDt7EZKqKeOqtrn2X4DojWvmrT5dlN47aTYqUn4tJpDlwJ9V+3qlyEZSXRVF/61Klg1oG3qMPYGk=|Chương 630: Xông hang đá;JCY5qoAgmb5gPBuDwd6ti7sH7EwVaM7w+0c/X9ttli4Pu7OGAzZ4gNGOr99jJuXBSIlGKQi1XOQNGvca+i9XCEWfyokQPfFGPnQtobAVJvfvJoO4QO1Gx5ogk3sn8NVkT6tumGPPysSj6Nnzn7ZDFsfam19QU39cIPKiEcaZfy8=|Chương 631: Thứ chín người;M50LXiz9ssZ6UaeC1706sDPkC3y83dyx+N/bZK+IlorL+7ER6vulUerFu9xKKVvQU9/Jqcki+DogwprU2NeQhaD59J8pME2t7r3i/pl8NbqcIMup2URMMExmT36Nac1kXNak9JbQdX4KPfXrj8lDsEiVqshJaQ2EbafHFqcRd7o=|Chương 632: Đệ nhất Ngọc Thi;vIYNkjeq1EZNHkq/YQsz64zrb0ZV860DsMnSRkIH5emtC6qqZcKzgVrOt3SX/IP5pUcCANml731asGpPnTCeEwRVEMFzelzyBM9/HXW8yhuyz55sM6JHVpobSGuv59EcpZIJnjJOqyiRLfxwPcmFPoNAsuDy3mm3324aomweDhM=|Chương 633: Sàn chiến đấu uống rượu;Z2uQNYn4ZfCgDXuSZa4VsOr7SFlRYh5RMy4YpgsUGPkHpRfu7orUoeZyZSWZY2mJq2kukEWvN/VOdWqNaf/IkO/SgtSukRebshB5puZ7dtx8/4y0frigLhZ3Dbt7iRt9fMdy7nVwSusWrb7I7rw16FAFDFi7FqxIPKX/KtMj/f8=|Chương 634: Mười vị trí đầu một ghế;1ylD0AgNN7zTDXY1IwB+c73i/mfLIegXSunipny1Y/hhjchdm8wEeM220Le8sDkH5cRP2vX63C7gzRudVAyZeCICtfmzlUKwRSiHU9k6InQKqBlaK8OqMtPcn79X0gVAhETR6jFayNP5/WzCQ82V4nUEA97mTouLauLwDBdsSy4=|Chương 635: Vòng thứ hai kết thúc;kUUSZUUnFlw3OVwohjRN4lhhAOChYYq+QsqALJxY6x0tIvfhNWInpn3FdhZFG3HVgZaM/5H71BEIDKQgDTlyxHweACCYUtej22Yp07VQ7Pp+cw4zQixRey2MvUMhnebHrSRaykuthwArcVerFvH+4vdgTs04YE9DDw4d92rL4n8=|Chương 636: Bất động như núi;cKZpC/J0jAMuHE6e/i5TmtP7wZHDMpWWB9+hUNG3ASK8VNbACq5Eo5qMrDwIlCBTgwEenNIhEj/MVHd9UOsznhcVX/FvpfpDhlry2eLyewP3F+1v7ZmCXSYgkhLB//d6gMCmsWSNG963hx1C1H7aIqkaLsL6xOXn2GcHtV2Cm3k=|Chương 637: Một chết một trốn;75xNT+Bwgxyc80QvHdXuR9f8iVt6b999NrKmLKpL4BnTutXMPo2eh5k/nty8bNgEGDgLPiFDPs9AjSGnPqRZ8BSqlJKdMYHFAfWf5WK8HjgTRI182KW0uibRm71g7IplV2ikPxEd9MlUu65apNiZbfIWhRs02m4XwP78G+Ik6jw=|Chương 638: Thiên địa có thế;wBSyrFUwcc+/CmSAyRIWdS75TPQ1xO8mCjGsXC8QLnXQ14+x9wJNAkLCJDyfo+MoitA8V7+Yy97Vlx2SHNLAQFYGQSgOwLE+CZuKkGNmLAdM79ujfBTY+pXVRqI8F1MPfytmT35Ipv3wI97zu+j9mmMlS54Vzbva3QmEqaeJPXc=|Chương 639: Ánh mắt vị trí;RbWUZmYKXVAnGTNrkU/LzTRmtvINotT39nnaEm+1f4LLvhbpD8GI6mVFpw/Vx8UOuTINogTy57cuXZ/UhghDdnuuCo3zmIElF+wVPko1K9J0GTaygqO9+o2+IwFZHuZQvxLj544Z23EHFaDc2dP0FAnwBpX1Jsll8RMOQ/g0+3I=|Chương 640: Ngươi, giun dế;Q3lCRV+optBBZGD8m5hQd1e8xJ58UCdL0qwtiuI/bFfEs36Ik/1DZM7QNFzynLrjl4RX466tB+IJ4GH3B0e0hLpxi7YQKFINbK93rgVB0/54qkR76SyErII/aVLax0Z43eYNsKd/ssVPCK+15gw4hTCMaAYgQ7UsHMahnYAlvSU=|Chương 641: Để chứng minh;aLcavg7ihVcGIF8yI30OdiCwDET/B2K9Nm+glWeAJS/Ao5lG8OqWUvWswfMDVEp4lK64/4+kFoqn2Qcam3SgrdNtgJeSV4sndrmusoOkz5nslPwh8UykivVkLWAB/lKioyU1kXJz2c1FRb2hJoFlGVwPx55u2wqW5Mfmf1XNT8M=|Chương 642: Một đòn;JVfiRv/bqeFxXTFlN0kmYcJGWcfR8WunbOR/rY0zTYG5faFc5AEPkG3/CrwNdkWY/i63fheoPSam2Lhgfbj1EAIp5OT/rESBtA11rbeRY/2U6h6dx/IuF/B+cn2sot8j31xSqFu9nmoYi/cNKqVKAF8/X/3YpJ63oj0u8L8CZQ4=|Chương 643: Mười sáu ghế;BdcS18xhd9btPsLNRrgFz8iyvAYTkGwJbFFPlQI7ZIKEJi4I124m9fVwTNniJ8mhZowDMR/0N/NJrA/4oaQ/5bxgp4K2GvP1RUfmy/3U3uK6UlCLB7fmjrCpxoevqe1Mqm7H2G5Z9lSUyN7q4DrcE27zCM/WQWoV5E+PqrVPYqo=|Chương 644: Một kiếm như máu;8Or9Zl/b26Onv1bbTpn07Q+SPWHFoJXs/s47nnmDPW8eoajL13aUvaJW20i+jj2wed5QHmqmubTHoWtZiWy1YOSuW0ItErecJG3ZdPyKuOlFzr3aDb6DF5+w/iyikJksTXDfGjQzsDgrCEi/2owaP+xcg+45wVMyIFJI5mmDBlo=|Chương 645: Thánh Thành câu chuyện;ah6yMisBAzcOoEBKvYs8vv6XKOsbpZZEAQqgjBAgT2mrRNPycvI9irUJZ2i1aiyiijfFbNIWIRFstitnUaxUglERYAgjbKQ1SEyD06+9ZW0GC1dav+qr7a5QVgLhsM8RPv1tRqhfAeitvQhh3HSq4uKcxjx0bfeAzymCclcTbf4=|Chương 646: Cường cường quyết đấu;vcL0iJhvgetiKFy3sjwI7dL+s6Xpj4zh/cFnTPyNKA9m14m722iyiJwuiOCYRTYO3hhO4w2+GxZmLpVx3NJhkr/YoBOSbKaAITAu2lZd6WKfJC3GkYyoByO9LvNhjc/sFBGxVKmOpMnfYgl5xAdCEb3bFQRnMlK8QD8qJNq3mYc=|Chương 647: Đều từ bỏ;xT1Igso9JAXcQMYY+cQANUTvGIKZ9oDBgO6YHWi3+1g0HYqRRvJfQfeMb7nYTPEAlVi/kMJk6JjUW4WO1CDWYm2YH7UqJan69Tm4fSs/SGbpgSOCUSYs9f8YNgOjtwLJi1ws3YwSMsGtIxJJLjHzaP3jrpC6D6oQXiV+j6wDurw=|Chương 648: Thần Cung;IauOX2xT28r1kElQwTOUjw01CPuTocOCQRuDb217rf6nodnDU40AB31uS464pAuwGn3KeV7dzRWmhMbNAOiS9WQnapJaBbIukKZPkra336B7+eAhax67T/7Mdpt12Mpf3AOHux5eVO77QnUbeCaYYbfx/mLUWbBZ49agXP6a3VM=|Chương 649: Yến hội;lQZttFFB8WKxAD/IWLyziSPyEJ2PsQMeZ8XYcsrViKcTZmXQmAoYNEgJ/xhBSHmMoUo799Vwen2ceTT7qSOkG9rrSXN2GeQx3C0wkA7KGXn8doArD1hEIFos1aUm4UB7EGi1I61gioJL3RpbMqzeglheF7QksfDF2WVT+DgdtNc=|Chương 650: Thần Cung mục đích;mVwxgz0dW7BQFCv9ChwadYU7Dq5xLETwH1DRYMshhoX033waVyY69xr2ZRimygZIsXbTesSSYYfT4FJ4OXfndGcqdwdUFUr1d8R87Z4HScbtIKFXpm/nILg4v9k1ZMM1KQKmveJE53e7S2LgtsIlXI8nKLfjRMn4gCm+5RT/224=|Chương 651: Bước vào Giới Vực;SbAOI2Ws/t2QYqFijomZ3NiW0T2EooTQg8PysO0DNSnAJVEo+mKxq62W7YhZ1sG2UxLqC3XR8SEdM2648yNIzoZrXLzLVHk+N7u0Ws2HeXqRD74OOBwEkgWO+DVv5DA+fJOi/PZuPfAEgouVez4CbmbJWSHQKrAFPMWrCs1drfA=|Chương 652: Lăng Thiên chi kiếm;u4jzP0M2UDbCIb1EpLOGaGZWjm1qghAMHNWMF0E4XuxAew5iU7dzK8WmUwRW5oTDNtQ0C8bOA6sZ557DaQcw0rY3jNoe7LLmZXJVO0a6oKEEZuqJUM6BF2NrP4lMGBZM8qjWNrn5Uisn/knbTtwEfNtzcCKb3jxBHvXvZ4EmKgY=|Chương 653: Ngộ kiếm, ngộ đạo Phật Ma;8t3EyC6PTaMbmQix4BbJjDRHwRkm7gZUGi6ynQqgU2L1sFe54LMWGLQI/z8faLiFtZfWZ6DEdkLwVuMoW5edPpXWsEOce/vohfWnGzlPBFEI05rfENEBYuwDnAgGh+w63X06uC4C9K6TPZJGsr0uJMqaB5B8fQXCTn67QPlXubs=|Chương 654: Bước ra Giới Vực;k5dZz89IhDDQ7mnf8+66ojdYggrgAdoqldNlYd3F0WgwvAVV0LTo2szbwsAi7JZtp6TPHmOVy89CqOl4kfiIqa6si0Vv5juD1CYggcvgawADMrCFWrE3gQFotsl/eEN1pb/6WRRUWHHsm1Mo73SXgjybOV8/s5Hdsn/nK1/e6uw=|Chương 655: Chiến đấu mở màn;4ghTNE8Ff14xKiTOVcMeVA4xsPRmkHN6upOauECaHPBLu7wCFh8HJXgfxGOsT26/CnnNcWC9alxPuJ1jMdama+4DAN4Qqdlv9HWOjLoJCgW7NXsyz8dZAXUjos1QbC0qEwjwqRj7/ta0Fpgp0WcMy5/hg/nmsMgLvcfhP54rAX4=|Chương 656: Cường giả kéo dài mở màn;oVTljbFpqdeJ8AMSdKuomjOQGJ/eM3pbfefVUuWufH8L7SGMx3P9J5qADnSohvUSwEavGkc0pMStLMlUWNN68pcqeSm/I2Ge5+UxiX5BII3L/gHw2CD7IZ15OTOPbuliAdkKu3hjGrNBmkxSHqsr5l6oO+EVEjULjBuaOMfCET0=|Chương 657: Bất chiến mà thắng;YgIBNsWaz45y5vWp5U1hH6pRmLAJtnETj/gFKc9YCakB1TakW19PxL9pbv7SL7IhEk2zkOkiozSQeaS+llh0b0C3IpM1mpX+4On+PGzzDBXIwD7NYjZxURnMLOZ01ic0I9yRv5N/1wV0rQVqzy14T+/V73z3XGXSuF0Z93PxJpk=|Chương 658: Bi ai Vũ Mặc;AtgGeDhCdfSVCH1VaPuHDNeMOILraHQCOL98scINFWWorbW/r4VNfvaQaVal84XkavFmgIaqEeuweorQtPLDe0og+9zVGK7mdofK5ClhrGZQApHMDejQiCxfvKl7dDLx+g729XGGynUIy4B2g5H/uQ/UiSQ/wINh+QO3ba2k8b0=|Chương 659: Huyết Sắc Kiếm Mang;E+wBgHsl1UY66ExHtZzR5MxFvHGVGtN3OWCLWSyIgZbi5xVgz0hTUjOPfSyL/xG423Z4jrGkFWDhNHmE5ROTHDab+ka6qUjcZU/7oijeRfABt/uY/3V8xA9s0Mf8G1mlCUBHs78nttTgl3lVcIwz+uV2VGyjgHqc60skA62WKPU=|Chương 660: Huyết kiếm Yên Thiên;ko38rMCgwnB9X4z+yZIr2ofvfjX7EXjSUOx93hYtFqbcV3+JOolaj4hxczpPJEirXDy8FkiouwRsaS59Xp9Ih30uTnBqMcR7r16KfxoyFDfFElkTIoZMabl9FIzhp8mdRLGI5wwxsbHIMXxGYI9qVdR/ZzCSpXoCxJZ0JDJFlcM=|Chương 661: Một kiếm đủ để;rdUDxRaj+pnl4zPqDV68DauuRvEGKxnWf1bYc7oh/qz2nYUczwxidUWGmXoRHLeQrer2J+4sJ55dx3uYX/Qrd3NaTaIQFQ6X+UGZLp6c8QZ0TtVmTykGP9ARwGp/v/fn/wlb/4VOmp0jTbYfjrIhMr7RHdFRYLuq7DGWI0+6ZLo=|Chương 662: Đánh với Khô Mộc;ButIyz161H3z7ZslU1b/IFBsL9XBOlDy487F0SEiIKGAn1rHdzx/Xzrttu2jvCirHRDqOmJ1MCQMdm0CSk6MOqINX3AREXuQ6PE2sjN91lW74jrUsOy4ZIc9Vl8DNoMu7mpawFElrYskkGew19IOsaN6bNyL6yaL3t8xMIR/RQ4=|Chương 663: Tỏa ra Thất Tình Kiếm;GPxCAlyRUbfBkXj7dN0ChUwbBmZDPFzDxV8cqGHWtkY3yEggh4OMF7dMt29PTMGSpbLuVfqDe4P+DFdJNe39vTpJgL9vt2Qen4OS1F3/TpGezLM7HyDOWsy8RPc2SwwSlL3rXgxWLRxKloolxPfH2CM3Xdmfn/uNAK+BwRzxerw=|Chương 664: Kiếm tu gian chiến đấu;rRV+/lZIu+MChYLoGw/1N0zDDbmnY1TngkbolnHwkr8mkCqzqeSyeWgzJFAHiDRi2dAx0tI6bdFVBw31j81qX10pK0Lcs0zywPrDCB0nNX+w4CYJaRbZeiFrGYHDGhIyvO2U2aQsAmIP+VxATcV8xRDmWRYk74sEWmm+RASAPuk=|Chương 665: Lựa chọn đánh đổi;mHTrZ++MoxCmtB+5a/YpEqlFF9JpLIX3Lg9pRhq7YEvsaFghA1c7jxIsFHTa9ZBM/CUyLSNPDz95wSaiRGMQQ+x8HJVg88LAep9EN98yrcqzPDP0ov+klvSzeCBIo5cNd6uSgyq0e1czILY5MSrJI363TdFFs70WAWVTk3of0gU=|Chương 666: Đại chiến đêm trước;7bK6k5Vp9YkY4GHKH7weuWCkGPq1mw2oiyA5nUEu1RIQ62kEZzYhJrePsqP3OYe22wyyldjo7lOyAlrIJjv1YN/g2suWvuYgIYxY4yCd7QPxKPRUJTGGFevu0TbzE7nIliUm3PC4dA6A5hraNpIDKnYXtdcUoywlRwCWHaf9HDg=|Chương 667: Chính tà cuộc chiến;GVio2DC/aXrndiV6VjEkhi+mPVJjCZMcghvwuMU9W/gtblOC0DR3BfNcn8DmFUeDMqoTrN1r4ss0duFAMCKbh7b1rre60u3llEbZxC7YbFveRdCiNMVAYcb8dhxaLfSSCj6vZo/1VCBSg9/NbS7gxoD2AN0eLUHc5R3xC5gxDgY=|Chương 668: Trong đêm tối ma quang;ttkebKpqv/QoA7cxYiy70+HU6f/KhmC/6yFPlPuPZGTjx0EvaiW6+oJ2FBFR/fD3QX10al4oh33Z/9WG9F1O7jAgjqbRphij4Sv4lJzd9DFr226GgMmRIgqOzV6pN6jf4632b9FyxuD7LyZzI7QuR3RS7Af6JxE8VHnFvmCKK5Y=|Chương 669: Ma thần tôn thân;M4EcdPoZGqz9PSJwyPkwlLWKb6x9BzPVKIIuj73SCgA4K+fcZ5syCzbQxV8t8IvnvoDP5UonV8y6GHdJoOMLvWfMjSpqf94BlI7MVl3exPrAcq60Tl+ssOpSZQKorj7bKg8WjPUu2BK61pt8nxI9ZApsKv+4FIWoadobsxqpYfI=|Chương 670: Cuồng ngạo Đế Lăng;oNAm+UFpz3Z7cam0AXw5V03KgmC58hj4/CAq952bwzl1oNNerkT6A4sBTmEhWMk1Ud1M8NcPOt2ScBPhCm/k8hrnAkEz6LwbJ0EoiJW5cE6QueIGADWBA+HOeEpvr/zKE2a2c2bMAFt0ljdjJn8fxDnZoVSqdT0GJZkuwSGolZ0=|Chương 671: Thương Thiên vũ hồn;zRkJhoKW1YSWhYswcRoo+BbMEygukMHSaFv0Qqxyu2Am6VKog4WUVZfNdjxLNIG/bWkTJ3pHQ9aZHkgiPjBusgYbDp5uR9e8d8e9wsIEeAvDn0Tagig2sPuEU2d/zZ/Aa76VQaRiCnSqu3LZFVJMZtsZHnOmDvcabEVBuPOR3DQ=|Chương 672: Đoàn Vô Đạo thực lực;BEp3AcsF2Rku3NjHRS4CnzLUe3H9hae+XgF62iMWIwmYjAeWUInTcxXtBKAVG+WM0h3AqBXYNUdBgP7S3dohGmSCLrLo7W1sJ9fDM4i7xBkIkDeIqR9ba28rdjO+SN7lX4aQ4r38H5quMecstnp34ukEfCyPmHK6HkYDudzCJbw=|Chương 673: Đế Lăng chiến Đoàn Vô Đạo;1NavC0sdJ4Z8Zkv+fVue/0VeIRYZzP87sAFzxkvg2rJ44aWfppOsbp/RQZDA1gvVN/+rsM+8pi/84QxPx/TD2emA/yFo1gLjbEaByuFvxqQpuUUXUsqMlBEIyLqlKrj347+lCjNKK+hGnK3mhZvHXLqd7PGHkyE78fo7qNHjUM4=|Chương 674: Cuối cùng hai trận chiến;CejNQ5QMCZ68lyYjMP/d89tUHx/WVfT3TeEKqp4K5pUaadq2cOSPOeISM/HFQU1bWR7RY41TFWm/0zAqMqcNUIzQx6VirgHa0/hGQ82ntSSMt1HIDVtgIDDotcM2BEcB13rodYNp0PT/oqRSucoDnPGptFrYAdXVMa+ZPV0YH5E=|Chương 675: Lâm Phong vs Đế Lăng;lmRsg1ypPyfIX57v1TQO74wz217E37vVRTbzTrMDIz0ROn7U2liJw0e3pLW06D6HFmfzcvpTFMP0LyRw6gHtfJtRc72Jxtj0wcHufX68FMH4nalmT7tVLsocaaT9GfQswu7Lct7Jqp9IW9WWapWhGPWcz2TVKWyLq5fGqg2n8MY=|Chương 676: Đâm thủng Thương Thiên kiếm quang;7GRR0Uwoebm/Iuq8A4QRxD3gBRvJGVg8solvyptK6gzuLfoGAgQRpvKc+6XHlIQNdiHALQptdpaLKRtSLo1n142UOgqm8T7zlgsaA9UtE518gaRNtcqrPZ0lSYCtNZKKpkCnnlgqvhCbu/7Xgo805xuf64vFQhXJKtGbsvd2qOU=|Chương 677: Chung cực quyết đấu;NZ+VgnwzkKuzbffMZKi+LaYsMqdBu7ITzBtYtdgAUooXUfhR16bHFL8t5vTQtsGnzg0OhNIIBrNwU7jHvwmLFqIIk9E/pkbXpX+FaD0y6ShVFeAUR42bRz71B5toq39/cWgsIAr74kC6SU+uzwEJMcUVTj7Kyijo/G7M/1zUaVo=|Chương 678: Hủy diệt Phong Ấn Chi Môn;/PtgrwVAbzIDqI4LFJ/SeQweZdtVSn1m56GDeCNzUChWRH1uhtqok4hFj5rgaCySL6tEJbtnkNqOtT/HwlLmgUn8EHtphn7KoK1ly2xyEA6N24smnjN6NmlbGEh+zLkeXtuETW1H3SEmxIZIRFZDgZyulGaYBMoh+E6hz4zDUrk=|Chương 679: Đỉnh cao;EOLqLpyjEUWZPvun4hPWJu3FyMLoA2q95ObM8a/BffVhNzvw09d4szWU5Zsw5o/X3HRswMV1QpmcOZ/58RQaZpzPUuzQrFs13paxLN+PRkaDyHv0sKGx03hXDLI/U2PLM0UtcGFXXqrDpNXlLWmrDBlyKL2A98oOLJLTrvFhugg=|Chương 680: Bất ngờ phong ba;bwsTSEwpcmMNtyPK5Bm8EtmZBeCBLzZFtE+1Lx720wU4UJO4H8LLAiNBSp9hL6qaTcXCT8SlmfD/JMMLUBc0QO24gY9Fz1svOSQLmsYTRie0fXJqKwi/CBJdYfq+LWCoIELHF/sQ0MrppMcq0VcM/NoYf7UbzS0eAnKt+vlkeZI=|Chương 681: Năm đại khủng bố thế lực;nfaLcuw9d+Sga2Gxr1yreW0qWJpMk4K7LwJOsgsrUl189i/FjWe0SIE9fZeSnshZpdEPfMb+mHQPsBcj73K+2+xOBuqE123Pfb4EumY3uwTmg5ntM7q5kYE02VmK6n+qQBKSW6zXpuYqtjZBfbp7G+fNGs/1r7dCGi/7FQCzkp8=|Chương 682: Lâm Phong lựa chọn;UVQ1R+yqd+Vfd8+SSCQsB+4V0UuW+lRUAm8xda30VDEhFQPtZ6jUCDwPfbmUgu9qW8g1648QkJkY/WpCpn7aIU4TPtmXxbU2KYRgmPKaijNr/Ty2fckvClhjX/9uqRT98lHpUDGzx4o/V1q6oGTjf737pV3wf98I8ChGFb5RWVY=|Chương 683: Mọi người lựa chọn;lMmDhQeeELkWLqq0gRPwF1YYy9JUJ+zjyhH9Qa3r3GzcN6Xs/2/jCj/Ca1nZcSg8Z2sinAox2y3nTHRABi2ZGh+pOqLNwWnEy6BxrAXjpwVInZwpjvpyY/Ev5xwkYECvyT9nU5kRjjKFCzOsd77dvoXfOuHVuc/zHSnDHjEOK88=|Chương 684: Đại lục bản khối;8INiXihjLXazz/p4CCc9qWhAiLusByeRqG7rXXDa9lmFA/fNH1gfBrNdn0g514yWkrqKX2RXjbXDaCwi7j0gWGHvVWGHydC72ayV+6dczCsa01bkomZI1r+eK7tMyI4pojUAG6dl7QljKIdF0YynNthntQHDoFrkEKGJws5TKLQ=|Chương 685: Tôn giả bên trên;Ea2YEiycDNrXEReCUc9CScAGRTZDIHS+Rb9XnuDOz03BZ0U3nctKcFh6VTcSeGj+MGkOGaViiENckt4loMvadnNeo1v9NJLbzVWJesN2hJEXs7XkFb7ccdqs0yodukaniebOkl1tyBGvTcsIfkYAcXtDFQdjrcJLzJ+1rMvEhD4=|Chương 686: Ngày tốt;QDm5krfYAj3TluXLDojZW6E/XaoWvy08Ms2KS2sHLUHOPZXbCrWOT2bohZIHHyDf1Q8ekhxI3A2/djWnizHPP2b1EBeG5GMsjvxQIrPiWRI0BJdUHZrkHsR4C9uflRIriYLT/nwaau9K47wJgYLrxRxFll+ZstuA8T8TNPLBlHo=|Chương 687: Trở thành Thiên Vũ tiền đề;M5UpdXE7EszaJ3Bfzyu2r5judiiPdmAa/glfczj0VD3fuSMsNuRKeID4rRkc/hZtKKfNhJxLg5bo11yxkQuEsXRNUqgbNAvXlxe53v59elCUoM5v4opZ6/v7iXHfiSZE080CPYFdu9raNALwT/yCYt5clst++fbczPgHWaSzGcA=|Chương 688: Hoàng;4ZCtpTX9sn9zXHWOTSv17ZvCUOAKSOQLzUuPVDuTOJ5C9OEc2MA9GXVmRl/F0cER3VUVfwXphFeAov+9MiijtO0lUyOJcESNUFHer5GCfDmfU0+B1oiC2Rf8gcCAFz+aB/AIS03emE6bjvE1wp6qFw2Xg1NebMlSqnz0BRLfwvY=|Chương 689: Thiên cấp võ kỹ;DE6LGGbR15N4FPVpUR+jTNV5GAPPJkRgG8/ryqeOkicQCIUKnrcT9OXP7tvNc0NlA2lWGb4KM3O0YvqHzmpilT6JCAT8rkoD0xjTg7B6Nh/IKFC7SV2bA0cl8qyI4KPL0kt3X+Eg2OsGlQ/aPhN0aog4d33hG2HOLDrsFSl1NU4=|Chương 690: Phẫn nộ;97LsP9vyvpa7ku784c6xNbM3GsPcv8YelTqu1lom8JZLcKul10iZUsXafFtxrNEyx6Yu7M0Qx5ud0WbdZPmkA0+zXoJTiFssu7o4pjtzU6vn0N8DekImtAdvhR6fL/XryXlCg3U6dFQ5cCUgBM1rjvv2J4KQ9VI9a27ZIhSVx0E=|Chương 691: Vinh quang ánh sáng;gMxT61j9e8jq7VAerXZJLIVmuPWx2ngNH6aXPXvCll7tg5fYgM0xKToVUdR1MXRNMlXNuqGEpkTly9YvkGDcWnlp8J3p691Wz+4OIC5VnhF5HoQ/XNSVtVJHGYq3knOmGZK2hPJQF7r0Cze8VYdGpkYW29j55/+8G1F6GzkDalM=|Chương 692: Tụ tụ tán tán;aodnxw6EqgxnfAgwQ6kbrLixinmVwZ/uNZSfqjOo1Wxdicuf7EdgDI03FYF+iqXv4vwMM3fEhwYOWqg0lZIVvF5y3FRTNfW/RdTLh+v7XpVAxtcBtuQ7ZtLqYDUANX94weUZrVP6D7F14/WQfF6b7AF3lJb7Y+r1aW6n0Z2cIkg=|Chương 693: Thiên Vũ cuộc chiến;3S6EGQJ8J0EPAo7YvRTGupPB+9WEovtW6FXisEJz8z7zSOumfQ43fK/obETAFeohnS+Nt9vnXtrMsMEApzZvy/LQh2dIGEDT09E/Y0w9LH1zIKNeOgm9L1J5ljrd981nWFEPuXspuojppg+ghORKPZdUNrgSXitaPOFI6XPc/i0=|Chương 694: Về nhà;qe2GyvRP+Nx7NiXA8fpDS634tNx4ZNQ0XPZ3RRUJnSeVyyumvjHF5uUBSkk5+O+8rmbCq8As6M8McZbupdh+RhKbuxBSFBlF6VP19yaH9hhJD7GgcB6U6UJAOCpJxp4uL8TwvUL0NfRJXylBAb9a61qbUL1gX3lmGP2MSvASmXY=|Chương 695: Giao hòa;O4XZ9B8QnZDpYX/J9TURH7UeS0dQqWIXkw9MwpHrNtq4GwuIijvVUZbhntoKz+2D++ks6riSAizjYki9UkrixDpFbVKQFx8ACsimpvn0t0OsYNWTEp9NbUctr6KJ4Bw8ab1newQ9P5Ka1cr9LLMXnibTfchJ7KZmVnvnUoIC6OE=|Chương 696: Như mộng;j/+c+6ccL7TyAmZp1WyMy/SoHn6aahkj1zRDzGYWdSBPhrlMG1LEuMNX64f8pXQdg//YO8pn5p+AhC5GTtmTjNK8BeUZ3HoAx4xh2D0w63OMV+hJfShHY4N5gtCrHSdQtJgj+RpafotAUq2BLlgzqSOiGkbHSSqeahueajVj+L8=|Chương 697: Đế quốc người đến;3LwLxtOHOgUUepXqpCklBpylEW42DsuiqA9c1mqZAAvq7KFePChxmkI5qjRNNmOPQTj/UxHpZE3HK+CMe04/ReOWl3r09S+6uTS/vSdNUPa/XWrV3XT0RIlDNBrEFf19PZpInP1aSMhkI6/GCsn8sD/EMsxH+9gG5C1ZP0P64Rg=|Chương 698: Phong quân;Pb99aNnq5mNykERgXZbelL4353Cx6Qow51NkC+81UjBmj33Bjll9qwGkE5ileqRnqVWbg5WwuBJXwG91PjLti5yHqbaNd+VWvHO5XdiG7kfvz2Q1/WH3FH30SZiyWY2Vn0GDgMTQgF+On1+Xe3Vl1bmImgSCBvGKLRQREMsNqd0=|Chương 699: Đồng ý;v8oK3H4ArQ/2yA40v5nCNTJdXMaZS6aK5z2MKrNQbr5XMcmWJOlK96hBJnkxR2JX0Udbn7oNivOakxBW4hjsiKVUVHJZvS7mc3xn6W3MZ8PohPVLgNH7h9qhpqiN38byIVB73gwxOf2H34t7Eg6TId62rvELEcl2vOB7w5ErmOg=|Chương 700: Chiêu cáo thiên hạ;BMB23F8IHmeukn6b0O0Vfyag/72Ync3DvLUcdgQs1XNL8SHTKDyTwCZEqhbC5T9zoFafhd8ExypKTIk+6088vky+durEIcVL802CVF251Juttai+F4rqkSgEwG6Y7jWxC+q08CNw8enEu7PMuwEdsM3ocnt2DXVGl5fD3n9Cv5Y=|Chương 701: Chuẩn bị đòi nợ;z9WKpUG98ZV8dZ5OsSnxkgqobMY8Vw+yO/X3aJQ6fYLZd65MD7sk0JtZm8oi6iNZ/OM0Q0AjOzQXR1ihPw2GJJJPesPm7LVO8Ol6AubyAmVJSa/aIGGMqa6tMjXWlM6QGLpraF+OWosUA8IPWYC4ePNBeI/5e4Y5XG71sPCe3sw=|Chương 702: Thời đại chung kết;BEe423Pc+LhFpZK8QHNb2xQLATxSRyHuF/bFq2E1dIeD3zC524R5glTn7XSTt+oSW2BLjd+MY35kTebUX2WQg9XTI5aam8wZHiSeJtSu7GNtCnqvEDZ7l1Ea8KE9CPHoigLxXe0rb+6gP7JHHnVH/zpqLPY9L6ARMNSpB+rwy+s=|Chương 703: Lại vào Cửu Long sơn mạch;HytAdE62BKhkat1cuL5yvYhn2kqfz/lHQFZB7JkdZip00aX8+pFEEl6qEUt8UHULJENwD71/Sjxmk9jGZx8uwP0hbqqEtfCcYSE12Fae38gQSN8sRWjUPKCiKx17TheQX3ml/cTOAfzpCx8MisRLrqoEzUSE2TNs0iP4kGbSMK0=|Chương 704: Tụ thú;AmANcyEGLlDOdMuZb90yMOhi1cvY71igKaJUN0P5qDhXisENf8wkJASrG+1fSRJ1h434digHv9Ra27lXrcowh77GSUES9vsEz32K8LDe3qhLO/r+FKDfpom7aU5JPHBwJCiJP0WaGO4izLIWfclIHCzmGlfDHT9qGtsPjlT/FbY=|Chương 705: Chấn động;oHLtOgDlQekap//T5EsykQg+pmxd5jQgQiod5xlaNiqw2d1toGmvRnQhgW5CGxFXMIx2qBw8+Ib4x5U/GuOtTteLV/b78P6hnN3gAHPO6FDRa8/32sKCshD/MMz6prv32H9oVnD5CfB7x1g/C9ZF3e5Tf8J/kBR6YxmEfJxu9T8=|Chương 706: Sóng ngầm mãnh liệt;pgQij6dKwIlI4r2WXslvayHJ0AWTZ1x2N3+uW/9Of5UcciEzHgSvzP98kFDAVK5h+r6P+MJZrO3U37XtsSlLFg6tCos1KJaTNxPuf31PrsYP+tkh1cPjq7460M/Pt8rQzT6Ze9kmFpVPcK3LrnpVT5oVOkLDIvt4dsEiq9Pgk4Q=|Chương 707: Đoạn Nhận thành nguy hiểm;xc738N8/mGIk3L7C0+S3ZMKBBEvTfVRqelLsV+dYahO3rgt0nrcnAcYnXOapxvWEf6rfsMLsm7U6CQHJNAVAKO/FuUZkxv5dnFGVFPRVbluQa7SIar4LEygCRyqQcV+duZwR6KY/6URwzNyOBKlT4r41FJ/tsLdYYyepa1WJoJ8=|Chương 708: Tin dữ;5vEPTxEmeoePPXbxQilNuT66iOpPj7v0jfhl2f2izprTAlwSDWVr5qGxCIMEpOc0N/eSr8B8j0VBCjLFYGiDZ9g4QKZpbSALhDJKkP2URmcNZfoppqePgW0pgVUyFtowPxrf+2N0nH6iz4gbrJ/w29OOEyaMShuV/QeeRL+95Jo=|Chương 709: Đoạn Nhận thành tình thế;xCzrnxE6rrP6C2iBXmi7VD8DCSNZyMq2iY/6FHrN3zk3B4UiyAH60VH2kQYW/fAIMHzH26BkQ4a9OaJ2Vk7vP8sfmM59MDhGh/mfINwH6QGWpJZsUFFfnzMGEtMQkGlg4LimqwM5RdvztFoTf8ef2y9eFjE1k5wKEJn1lh6OKe0=|Chương 710: Lâm Phong giáng lâm;ANeZneRwIOzRPv5B554fvE67pVEtkNtgHlG1K4LchwwG8NgAK18nrJur8tW0pyY0oVqg5GGfeqoDTrJjtjK9jBbrtqSDrMxdCNxrjH5XQUjjmZzQ6tmv2ZcPGtTmi3Jo6+Ad9tnsw5sWbbw/hUKPuTJoaTAQOFz9yJIyYNsDMHw=|Chương 711: Dùng tính mạng sám hối;Yrp7mVCwkFDLenenCrSIEzQLzQcyF54YWvtt2IGIgznzIBa34E0fK93wiLCUAu0FaF+z1Sa7QrruwHUS212+0O4Wc4fo5Iua18pl2+1st6zng2TBuFArhtLiPqaoQU9UsNPRRZOY5pP5vSI5YLE/HBnte1YfEYWo4Q6nkAffkb0=|Chương 712: Giết vào Ma Việt;VobD2VulZ01FXEPGEC/mYfxIuLmFClInU6aS7HLLXfcebWyOEmX1CEZ9rk5cGTdt8dVsE/vVWcbg8VO5z4aAhiqCy6L135x1LA0L6Kjdo6djzpe4RMN0pa3GJY+Q21P4Dc+OskdQgPEM3Se370vB8bG1FVs//ciYeIcewWodn+0=|Chương 713: Ma Việt quốc Thái tử;wggrYgayubudcWSfK/Mvq3BXpGZMBHh8BH6EXXavJdHOpKI2WSE8fQhL1D1sTDRiP+abMH4yj30H2o8pcxddNmxmDIDMgs7SVSzH1mt5jiB+3G60nMz+RBqQt38Kp2hMy1TboGO+KQh6T275P0yUAPVz/5mmwxhNi0tVUI0IuuU=|Chương 714: Yêu thú Côn Bằng;bkkbiBHREPWSjhiVGyhkzyDTtjKRy27FPDEAmxLosqfqOZjJV5RrzIeH1zsU4a1YxhNaSSYkEwSJwcNc8vUWi2pzZD1zzrglM3JGPIXX2LnjFdlaJHgEkt3f2N9Jfd7xcRSnL2q4WhAOp42lNiBD9kVcBBNSSqdUZuZV93AI+eg=|Chương 715: Ngày đại hôn;zsIx3/ub3os/puVuBQqfhRlSAlLNotz/htovOMgeFhEEe9NeGRZZbuxtZ55GmHL3zjMc851TlxxWsITonbfpOZUvw2rGQ2dkbkyCmzk/B1js9gZ8FxlVBA8p3jMdqmEGIlH+ItgNf/NLBSkk9an/PhDoNCQ9bd2vytLdgAyS4GU=|Chương 716: Mây đen bao phủ bầu trời;/D/670pWjiSJyZ6G0MWqKpAkwzIszAMpq0fcJaOyKxelPiPnqPj6JKIMQ6h+lrUAn7dZ3NZ2MNuDxYQBM/a8k2oZANdmzV1WOGMFGW0Y/YkI329uvBaDXohjr466unFzea7dULWEk1SCG3qfTyh5NBYg7W0s9Rfm3v976N/Ag9w=|Chương 717: Đại chiến;r96E2LY7lqVGX8+RciXmobCKAtTDZgwCHkH9XX8TzLGKP5SGu0Q+tOLIMZfSlfROc3E0GYwmLo7C9Gf+vW2dTzSaK2l6yOqEFRTNzOntIV2x9ZjCr33Qf8a5KPGQQze7kcslY6jTcMqhbXkehGQUJ48Byt+EIhP2n8+dJ0jZ82s=|Chương 718: Ân oán tình cừu;yg1xDPVdAEhT0q4/r8a4bnPTKJN+aW/TuXTQc2EBkQe4LsPeuPIiYUZ30Rw9AJHyazOIjW64gvyAKaFbjyETnca9eT2kUiySzg33152O38e1k2L1MAZxn63siR0Y98eI0vFaPwIp9QP1NOsbp8itELIxysW1ivYfLJDtH2AS8mc=|Chương 719: Hùng hồn chịu chết;/R8y1rjAs4mr4z/sw6+cliR8G5/dlHM7qgpzeoEK3Zfuuw20F8uMUpdBIRO2qFFVJVU3G3CR7REGwC7NkPLkI8vzYD3zUQW5cQTVlOojHK4JQmzRdI4wVb3k0s2xLYyDAAYo9+liWoq7ZUR/v8yeg2p6FTD4VFuQc25pGdfHj68=|Chương 720: Tuyết Trung Tiên;WIP8w8d2ybh7KFMVSk6jjF9Kr5KYkxE8okW1W+1FUQk+9R2Qkg+0OQlMwaFWmmqjGewfoIxxriisMNeTi+3sTvvcsADq9oKvHVEOfzFje63U/COBrIMH4AfeKXRKWkhgHzMMH64k3jtEOy21r1bYWp3Y54iGSfHAGtFkftzXl+8=|Chương 721: Tuyết Linh Lung;xqXnZfZI154/DfTtWSEpznD958EqEOM6NmgZ7hbF+EUA5EPU2EhpEqioCIp5+kqMA4Xo1hSy2bPtDkjEBq19NXwZbs/7H9Xf7AwLJVv2PBLitcm1fY+6dGBMWtPuugiWynbNQmUHJ4P1ci4sv+s2ndMWLgAOb/6v+DEAKhhy2vU=|Chương 722: Nhập ma;KlAjvuWbtulAuE8xx40xTGbPXmJg752uhxMslbOcDF8G5jpgSq+jV0oVHu6ncONIRK4ZE0S/4QbUJ90Btu1rOURIx4nYzZO7zsdGyP6FUJGZYD/B/orRynJgi7VlP58MQW/0ATUyWBlpTcNUH50YgycgrixoujN1NV+1x8SXudU=|Chương 723: Cường giả gian chiến đấu;MRDqNmE8LFo/x67pwy9Tg3O8DZ/rRpjesCruNm1TA/sp9XKaRonrtQeOPDXbhUM+IvJCWePq1i0ngrz5XGeT8MjAMWGGlaz95keS5GQrFaFKJK5JjZUeIcOi0dypOhautshiOsKyP2pOzBt5WImDInBtX5L0NQpEsMIO2e6L7ws=|Chương 724: Đoàn Vô Nhai;ibuxi4HrGsZKFu1dpebWdzmm4oZf0McONLcw2tm+f9gWFJ5aJdZ5MNrvggPudcPkIU/GN1nH91r3b5IuDrcfVgaoDfsWOGyzQwUa7M5YLZyLmGsXwF8deY5BJfkX1PeFYtQSHjSVji+u7Wp0PnK6rszwt4NK8qenHIebHKEPCfU=|Chương 725: Ma Kiếm ra khỏi vỏ;u+v3G1F3o614QSoNVbrEHj4Vgo4MxzMjKIJgy0AXoimW0/5SzNL/q04VSuIKAQSG2F2dQ+4Pw0a/M3PO97Nu+ohVgdDxlY0qnnDRM9aBg040cxvYkVP4l0Q2X9cOgPNQ59ex71oX3P8gESLSObO+irwu1M4ZOpaK8EKFlz/f6RY=|Chương 726: Chém giết Đoàn Nhân Hoàng;QcOh9/Cjrm+eLBmoiGAC6aUeK7neyAww1dYrq/epLiU3zvghZ63Yx06X0AdeP4JGxlm1qNG9CiHpGpoq9X5F55/z9un35Nwcx8n0O4DRUG/cKyQRR0af+1QPaqZVfRrlSDeTkzf+OwjK1+VExCmFxp6DSfkvfrZF6y/O2OViZ3E=|Chương 727: Đáng sợ Lâm Phong;El46Hz3sv1okaU6DSp0Mj+mDFAJldwV0loCpfiR9YnSGBAS9rg/fNY8iQiqHZ4yu0OuTDfuTbPjEBkYFyRII1RRp2rmFAQZ/gyTiaMETV92i8rVsakj4EYxWoBZJzXCtuA+NQFbWRUfib8W1px2s/wQqJYjEPWhr6zexPdLeEMg=|Chương 728: Không thể thành ma;AY1ptmauunP10NptLMEjrrkB9qe753aY1dxyxwMoCrzaBZOFBt87roPQ8ND4xAfFTLZ/HthZR2E2DBKITNlSclXAe3Inz4Z9o4Tdx3ppucv72m31aBZQZrsKB6d+qQqrfHO9Cll5A/+ldNmdw9XjueuOTdd5/avPNHSKQ/hmRRk=|Chương 729: Ý chí chiến đấu;CaDjt1sg2UAR1V3jlf5/1OTV+cvEg8BKS0Uz+0QsdzdEklTdlkThRroAuaIQNPH+PPO3/JBAMjE/fGB/Qy8eWPwguUZMs3qKVDkl2Gn9R3MbtqiWP7R6F4rGD4Nvo6rqzUG2CsBk6tSjo9wk8frThEw2xxuyO0a3WnuXRYWw0ik=|Chương 730: Tuyết Nguyệt đổi chủ;vkzZ/ZaP4P/J3XlA1a4bOdZ2eMvFfsjNkmSxe8tIOwVuUQ/QQOJt07s9FkceJy8bueLSH24K9Hh4WLAgWx2DAUWjNsks735nLBLqnc9yCBJFDR5NPoydHTLoT2YDeD15BkL9W37xG8kVN8OIn0Yh/qP0Y1IU243ZLhgQEZMylu8=|Chương 731: Sơn Mạch Trung yêu;aW+tAzBo2Qn/xfdFTu1j0GnvmIb29dO+aJzJo2kcmJr9is5lemGZ615sk4As6g4rHzVZaf1QDESl4AFez/VNuQCo9r7jCS0D+4f6FyYif2XfKWAVYxfyLFoIRVD1kyUnq1dAvn3OFdeACysE7tJdFbDguZsSjx6ShwFapgX4qNg=|Chương 732: Tái ngộ Miêu Yêu;OKLFAn0qLAJcgijIHo/m+tea4MhsHrQOmcylKu3enQWMYSerPKA02XliPIpfmoMtoxfCXMiSHn2rqpCtDwJIAvpMY0tZognXcrqjrWSa2KWgLVUyFOJcH+3qQFafTI3fL/QyZfGPdqFo0gpKJrlOhfFOxmREbCWw0qGQ+6HqjHg=|Chương 733: Chiến Tôn giả;wZI/Oyy9rM0hRsm7GKwUNaT8TmCUsWDFz5fz21o0Xxv20eBcnOOJ0CXpRTSUFx8ZFR2iXeQz1LKcnn9LVIw3+55SiPuMEzS9llZmQ0X39zSEbhUfbAQiLPdrF5YwrCQMrYosWpDfYh9E2w491c3emvAy+A3zPLeJpF/qAOhxX/o=|Chương 734: Xúc động cấm chế;FJ/Q3qMIVN6cmEQahaJGPdE3SYh+P+joVcmTXQmbyCUtIqIoLux3jOcOWmijyeI5sHTFrcskow7Nyd0UzMMi31bXRX0XprMZxyR4JJbyEPgbTtDWfqE5VnYwhky/TIz1p8rXOXGbfBgDtxy9+3NgmdCKpXwsyOP/bnBr6iquu08=|Chương 735: Trấn áp Ma Kiếm;4RZhXHWiRJqDbIPkHMUqv7ElbbxsOoCi55WLCGFmKgOYTpAgVHpGEsF8sG/GePO9uXX74+IV8KGFImcwxJGoYnB+7uZ3r5u817V4fDKmiX9PLGE29s3vfFa+dg85kpl5kZZQhDStsyFLGCj6JKtm42sXAO2SiJiD2NnVaGzQ2+A=|Chương 736: Đêm đầy máu;ljot+WErU14IttAK+4PS3kK8ZTfS7IDiTwLYO5kJMT88+5W5Y2T1afV+kSWRjJhOqeWAI0pvGB7wdLyjH531sBZuAwJJ9+yLnsKHPzywY+Rw48KiM6ZROct8qjgDNBCRcZGj2SHttHLFLof4QGBslgtBrRglC9mHzJI3DL+ONOE=|Chương 737: Chủ mẫu;+6W7IxgrSHv+Rj0IhdNELabn2bftDgJFJh9j0Rzu7iJA8roviiTyGk6LapYIwSM3qkwRCL2NI+HLp9snw9n4VAUhs9MO2kbwDOciejtDsqwfShbC6YwWONI5F2pB/hAhbWyQBozmIyWCmijBWNNIHKMur1qUrqidGx+l6SJjnME=|Chương 738: Thiên Trì đế quốc;wOdfAT2/DLnNprA767+mqRUh+2iV0Wj/yVAq436aVO7FpuOSMVDM7ob6VGaPFRZX5CgsFIuRPyGNC+lebTtpSmO+gm2sDsE+7+wsCc7fp13/ml5nwaKGlKg3RN28j6NYGzPyPkgPod51npwDvIFTwRC2hoQkEG9kpjFRFaLNsVY=|Chương 739: Sứ mệnh cảm;TDuXTBYO+fVr1XqKOsLNjKY4L2t8X85bljZ+U779L+VV6m1nRkNcgxyqzoN5VbzUTKxTOWIgDLCHCgggo1Ns4JU2jPdULcnskobjNY8YqVpEWVNKlmPJZKdCZVlTwhJ6cCvKBXJ2PUR1obdjJiSfQfayr8dQAj48zmRB5OBBM7Y=|Chương 740: Thiên Trì Tuyết;H1NvXIyzgr7j9RfELThbqiiF1+2IUcSLhBjYIBV9EDuxiB1q9PxXJWyL0N+tw8lym9KWZawQbOYjY1u3+7b4sKPcYiSz+DqQpiSxG6lWx0nkVh722a8Q5C0/hvFW733IqTGczFUWZuvSJj6p475pdGG0lyJf7dm7Jro23r6Sxns=|Chương 741: Tuyết Sơn đỉnh;c5yl92w5QwYSYCgb5ey0PtoNkJFu///0FC8CHzKmDJuNzQVujSsIZ88Yaqe9QbuOYoLQmPqumUigikgUjHpvvVpyayA9bZIIsoJsRdUW8kKyyHhqjYdWIvRMcVIdmgKgCidbmgVlH0Ecfnsd5EBnl2rrig6KiMwDIgjI5M10Ydg=|Chương 742: Nộ Chi Lợi Kiếm;F0bDsYcWhk87INpz5IDoDKLCgVDotamwA9Q64NHA//bKqqA+lsmyL7vbkbJaoEjREb45Tn0215FjBD6SNnkYFGJyoRpkVd0rdhsKoGNdy1e8vpJ/aE0fVpGPBDYDDdz7vcv3Wj/RFMmNW8sLVqrOjWsOUePwjde8L6wK6xqdirs=|Chương 743: Tự cầu phúc;aUU4mDcv7dffHm7+aaVKQ1Eu1vPHEyFJTWQY13erL57N5E/XLMAbbqx7Z1fMcJvc9LBZbwA9xlB6aRifCCnhSQOZhtWbnNmfbe+YzRrrnKj8FkMhLmw75zKbsFSCraGtU0bU3sGUV7DOvuRDL+Tc0GXY044NirKiB4HCUaNAy1A=|Chương 744: Kiếm nhiếp quần anh;6DdSOyKbIJWZENdYc9snUI04vHu26X9VwhrtyJJ3oAluSrxWrA7pA/2YScVxuS5VArlJiDsS5ETTBPe0O9sPpRJ6EPjDhg71Ql32+3oL0gnL+ScFfkvLSKcDdd8Yj6jFE0sJcgToawF4STY+5CCGEZXubp7g8ulzEu9a53QxX6I=|Chương 745: Ma ý phóng thích;JKn2SvQTdSxG9imfY6ussjFPMvY2RglpqKHr7TFPDCgBss9Fr7OatC5HzNn7RicppkztBGyHQPAzI6DK2AmfoepfJicf4HKGXqOaQ4i8HkM2JoMT8Cle59J8awF0eyZDlTI4sz5p6mZIEShVI5QGaQpKDqJz38pqBGsAt8dLN1Y=|Chương 746: Độc ác châm;dAlK17OenkBQO9gDk53uWrHnlv3ncS1J5rTYszbWTNeoBGfCkEuux1eUry2RgzZG92S/VqtcxOd/yDpBeHeKlrfiXh+YJtgjiupQ1lHCO0orzKO4pRO8Dxrtfi8zR1n/tz4/3Yvn3JiQo61MMfwNRkZs3E+k2Y+27/TyiK5TlWc=|Chương 747: Lâm Phong giận dữ;sO+71GG7DZyTff06r1awyAZxSKBX3STA3efn3c/dbarHv7aOwWrinxUJAMJ8CdcSL436L8v9YrAA3wOoXXSnBjD/cNT398yYZz9TGz400WhrDC5NSOKTWTFOV4Fm5ZtGbshpuTsknvO1RM1v9M6ZGjOlJDHHP/6Yf1mMBKpJdBE=|Chương 748: Thăng cấp tám người;XNHamdrb6KVRvT132U5R/qy3/ML0Ynbl7etUz7E/swnrMdAN2HCFbrobYugss1OhSJzy6yG3HPjO+o/Zv3qsL3k40GDIb6itZSu59376L7H3T2NsuIZTnR3+lJmLGd6gp0+Sb17EfyIYeQoz/KanXzLD0UpploM41Tjc7Zg36qs=|Chương 749: Nhân định thắng thiên;R77SOvwmEROxbYHZc0KytHpI1PpYBQaKWkfRSCGeAs3AKyUtjRMbioxUtqyywlSKBSz9gAK3AJt6Ct5OX+gplWumrj3k8LBsCjXRCfSKlgFSmLFYVmirRMIfek9d/lOKm+2kDpEYthYFbulW3LNx9fhCRYzv3CNQO7bLbsfGWwQ=|Chương 750: Kiểm tra;JEyQO4jAS5IbVVzpoUw+kCToVDSW8lBVgvhTLktZq6vxmwjMEm23AuhFQn7Ay4mcolPtu3Fr+qCC6ADBCvaPfd9ybQLqJNbXMxgPKto27trN9YJG11UYqS70ER9ABk3FL0CPzTwOwMiISpWTFXngEehccpHbgSfC0cgAa7T5se8=|Chương 751: Giao phong Thiên Vũ;dj90L3YeQ/bv5zi2VmdTQp8INsn0fiskYmw4JwEceDIY9LMMp9ZSKr5nZ6gK/2hGj8trd02NbfNEU9643FIuBdsfx2VRQW6FoJSmtLyIUQKUBsJ268KcrMmU1K6s0aBjbXnPvzp2v8P6Cs67cB0yDR4RF5WwZmy8i9gXsy4GNsE=|Chương 752: Đóng băng;syg95t3JDTdcfKzm496S7nTVvPyzItlHv8ApI2qmDcrvh3ksiSFX4TELqPuT/Ds2y6fXH0dXp9Nqju1huFJ315MtclWpeHWdSVs0l7w7Hk5D5UUv+oPHi28zAuf3bYe+LDrpzLN5+qH2qJMaJbhlF2gBoEb++S6PMhmpSgmh20M=|Chương 753: Ma cũng thành thánh;2F175MElPv+XCQvt1mfd8Y353Q9ySqM5u677LH2BfIFgIu2N8ZQ187dE7BvHtWGK1ecjEIfJl5XT7+qPRORBxAnEdyoFBjXo0EPdjxgoO4DHbWMv08e4Nk0PEr8RLLl4q6voBhZEj1X3PbHVZN99SWgf0tYmjI3c5l2ZFMh4gdY=|Chương 754: Huyền Vũ tầng chín;OWk+dpQe4pKPNsMUvULFUYt1IpDUT7pHOpEueCAlZtmnQZbFDpG2TqUSS1mwbzbZ4T1RMDDoeuMy6CdQ+S2FrQCCvgmYoXZzp2i1XDXodJuFzCXWeB1KoV51FdBhoIIPyd8QwzD0c6J0hav46y6DaoJ9jKYc5mrNjrqNM5yUDB8=|Chương 755: Phiền muộn Tôn giả;vvoOophW/nV/ENQB2g4ydjKVZrJbYzBAVNfWY2fNoraU5ki2GuzlptmNiLi4sXwMtccLDlEqOUslkZdgKLUzV/uwRs3aIcOKajozNVftEZwLby4V3bZbHjFIndIKKmn2qbsPXhM8vtYU5Zy38/Z8VIezi1Tf5zY/rJLbBojYXzM=|Chương 756: Thiêu đốt;v1MvHMIirm/QDLpomBWtPuv/ZBlcsXPtTO77sCgIWLy3krC4ToXL0HkPeSkYrcyzi30Ng8bntIyM8yjXDgRGjtieN/Fu7o6ETAFbKSirr/SsYoIB6YbUYGTswwZyJ8edLmc46qX2xrBwQkCNlPH/7tOyKvd9/vNukkEcpXPiutg=|Chương 757: Ba cái người điên;6TPf9bbU7oMULWhDQ6VSX8FdG1Q6osUWUiY0HTpsS7hF39BzHMomRpIDVTT7VqKSS7O4zwkswO4q0/29o7Hz0BvEz/iT5eydSMVGN+jA85OS5lXxkkYD51CRhka+5n+xMkNA1AGC4k1TfEG18728aM9sD+YsBfZhWcw4XzaYdBI=|Chương 758: Quy Nhất Kiếm Quyết;sTvkKDb3vggZZzM3L+JaiGgPbLMaPEnTFVH/OCFNgzxLnDwOzJ7U6hA7IbgaeHlGRY1tcNolsZMhr9VwovpymE49jhZ2I9go7OrwD2EgGonVKecrs7u+LJT5tcQv7rk41IPG6Nit5KvWqGfmLPhG3KT6lPjKCmAzPoOGrqfHIOM=|Chương 759: Lại đột phá tiếp;RR+WoUJDhaoK4NjsqCeDfc0JwL1SUonmPD4prgdmDFNMMNJxVvfklHiznx9DDLDgaXjZJ0nNl2rZdMWRwfpI8a65BKc/+TULcFT5qaIFkxRfYBsCbq+smxJ/jJvjoVwcmd6yk4WwAgwKy00za4V7M4DhG4FDMz5zuv2BxLYeTFk=|Chương 760: Câm miệng;ChCfLTOzsGfPoCovyCAKCA6Yn49qfH6mfxpKFXrw5F2p2ABK+Fp/QJM76/VayUUtRio6seQ9q9O2ZI3nPIJ8RdW/Jy81hFvNtsy5pdcuPp2VUtyfL5hDhehi7Q5AfObxApvrHEptoQuL0DbWWEbic16tZQ6R1qVIk1CJ+tn26Tg=|Chương 761: Tuyết Điện tranh đấu;3AS0xYtXlI9w7hDjVCx9zAXRM5zBFZZvDJfMune2Y7h74+MFZLyDQB43yrOZ0daOkdSmG8ZuMay2yKTHh6FJ7Zj7YStARZF3GPeQh52z0ufoooG3tSiFW0x6Q6xutlx7MxW6uRuPLSZxn44+HGXbS8f+qj+bwdSk4iI3mDcgZQk=|Chương 762: Nhất Chỉ chi uy;7gcV+Z3DYuHeynfCdSgN6Lb7biGBVPo20nlq1DxIQyBYK5gPl/pz66TgEJGNyftatIt0r5OW87mYJn/MMYQmE83mdhe5kjbg8qNCXXQ0/eCfRp+TqnbEKoiNDeqfFODBFYHWwj1j538nAcsPdUxKhTe5vXCzxZto+8I0M9z5RMU=|Chương 763: Tất cả, vì đế quốc;cpUNmvhulHrLx/mmJKtV3/jdw8i9GNLx1vnnnQ6AquJUvSGxceNw0KaurzIMvRzRJ1U+Bg35BxoQV+fgc47AAw+sf6FwoQ/PSSamhKOgh0bgGMQy4GHR9d8UYOx2Oq2kdEPX/EedHXq6dJqYux1FN5IbP4o0r2GdzxQNU9vrvuE=|Chương 764: Vảy ngược;mVpgmOosVdVjBCtMoukl7LaDtq50P6uxepTnEvp3McP0R0ErFLUhtn0GDUmY8h9CLtN9a5FI2ojx9T5iZ3PzRGiU0zK9QA4eL6D7PzGU2RoJ7cxw4H4jRgxCPm+WeN0xGWI8LSkQedKxu596licGlHkK7SbIz0njwbV7/K99lj4=|Chương 765: Đáng sợ yêu khí;y1JYKoaTktJoCj5HjNJE+vudFYbSW1A8rC4HvrwImRbrRS7j63lN20KHTHMD6cG8G8O1wkJ5rQzQQALLjQbeJLBbfO+A1pq7oDh9hw0ekieYwKJx+dg2RdwjC7QdVTVXjQ1ihON7MxpCsCG7tuALdryp88tirr/Qu5tpe7XTn64=|Chương 766: Tuyết Yêu tháp;vJBLtHPXVxdLA0VWgBoDoICYg640ttkXEaKnLDx9IaDRriTLPf5WYjpulh1ZhapYUlZhs0RxwtBx0J/XY4ubZdiZXhxqeSzCh/o03Z+eg0XYStvnBvHegrYscEgieUuB4FhkK0gMY2kQn2Xam0/FYw1euyFFu/48g+15FbTz8tY=|Chương 767: Không trung gặp gỡ;Tt9Nflle0rx3T/vb251SIvv5KHbtu/R+rnNd5k6wNHvdAgTZKjtGRuGaNdbz8PH2Y6qmWMbVLh4LDsshJNULX3eQ2ekEY4PLg6Fd27VO+ncXae71FxdSDtv2UFRPqOc5p13DWcjZ0cxqUSn17XO0LmOxiYY2fmqizd8UgS9KmPI=|Chương 768: Xúi giục;fGJayqzkiRPomZwCZB/KA2NOrt0MDxfDJ9g/VcQP3iW/sFwA+OIQdV6cidIDxCgmyL0DDJPDtMejG3URI4CAyWwdhV5XmiRvOtxXO++BwedO3LiCjoxW4Wl7NYPqQsq4i0LezvZ8tUU55zHiGLZImE1IbneM915Z0Y8fEcB4z0U=|Chương 769: Một ý nghĩ sai lầm;TIqCEGb2GGKDs9sLltpkq4bbiVNDJCAP1gTdLKCS9+xh9w49LDr++uDketMaiqMcd4r0tdOW/3c7QYXySplikkZovnDJsIYUII62SapDexrSCs7fCDDHO11G0D3nDBgetaSpuSbhcDlP397lSFckHHEwoKvGXy3sAUa8Zp+VEZY=|Chương 770: Đồng thời làm phản;tf4nFa/2QYYCSkEKw1FhCkZVg7ZV9tBe828WeVsBP8wtqNA9Fd5WRR3etZKDvmndYdf3xJ0+bnEuU0GVmF/NGrIDNODG0GsZMYTqhdsoatoDpKc2NNMZ9qHM20jSVCnqMimVwUdVxLIiJqOVUJ6wxRrMUZm+Zux29CYFCWSlyUs=|Chương 771: Cung điện;uzPdEUhwec/qOiIOzNcEw3cJMs8bJJ6X1PRAWBHc08Y9VbYr/7qf0EDmc7t00owMPlN9maMm5EswluMCA52PB/a8IYcLggPG09hZRYKo319huO2jFEkzkbg/YqgAh5wEyQ07XRHP9LFtAe4rkHs61j49xOsTjbFVYpFPpqaag/U=|Chương 772: Nhập bí cảnh;8XJWO7Merydy6fwYPhJJq1xg+ZDXlMd6+Sy4NYYZrb2TVP0kwSxW4/b2iqcPzYEd/WbRRqRqbbywwc6MS2opAXd6FQ+5bvLqEh0Z9YkqCTfhGZs/yDzdgze0ho+6jBzMjAvuCvCcBxSIhPu0/GufQbvPy2FWKWOTaw/S2IkLyIY=|Chương 773: Trong bóng tối bí văn;h36tDS5BooDmUUax8f/v8bm5GndBlT6JoywrsxEeyjFmiCsCzOZ8afWuUs0psd+BVMB7JzyVM2QFLu9e13YNbi/A5b80gMZPpUfR3ngXL9wxDiAYWbew2pxMEHu3mF5/vU2m4JE/jbj4FN4iUnPasTgzbsfnrQVq9ZLycO1VVyY=|Chương 774: Tế đàn;xmIwLCX9vabJfM3DQdBM+EK56VG2/QzjdnGfBSI+JdKYJqGoNsAIjSR5QGa2t3ZZpEszAya1cNUGv5bf9R/a/8tnb9PIlJ5nLWjI3UAUTpebjaR3fz9HKXL8t1hnGlAlZF7pO4IJBCbU1hewjK/vLCM310CS/FYBT337FrkTVuA=|Chương 775: Xuyên qua không gian;Ptjkq5PWfHz/1dsop1Me7UJRpKnSilCmLV3NDzuayV0KIPjkRS4RxmEMryFK5QVLxR6u8566yDZrnh+gaES4ahxRMdkFEXGUt6nliAqBbYQqbntpEXgrMXfMf6ywpNt35vDZHvpwrZQ5AyTBGZ95GAfv+DT6M81JSBdfkpvFWRk=|Chương 776: Nội chiến;bJTbqfF3c1ENdnf6QKIw3rBZTHSbOdRBxvQBOGgBw+ymCEepnb66HDK4yCkDPwpatoeeoh1gc3J8mX4CoFUrfA/uqJIqP0LBqA7iU8rJRnzOQIYoeCjzWwSO+oAx8uRLRsjQp4QQh0XtPopH3HaQdknZNj4LuT636x9gKY1nzjY=|Chương 777: Ai có thể ngăn trở;ROB31kFKTKtW5KQ1G3PYUyzAOMF8TtZ66w0SINtEZ7F3fxzdLnluSVMjRphev145wEzJicrXZ0Q3lfgb/CjH0L2uDNxjOzO3VETqUqByfZG2bYQjzh9yGVsfaOl8vUw7gj0P8O+tK0CvRAeTBEuBSmi65qOVMV8jR59urU10PY4=|Chương 778: Cường giả hài cốt;fQ8WKcDMdQfjtnkiqhy6GY4Tva8fPpNluvG8R3i1b+Y0vQ3Qwl5RBDh6h3ejQ+R+WzyaBpQoCywnYLDKLpdHL2Et46eFHWT37U1GOVbFoOVZ9jGGYk3qn95u91WeJyV0SyMsRMdV+7k+faKujLP4OE81q9MvZG+rNcM5tkdKrKw=|Chương 779: Thánh văn;b1jk5e5OTNFwn67wR+X0gHGo5nBd13CfFBy4prCMUGxfZBFxDU827u8yATk6rgkxBG72N5RslPbaSOdw3zUHUnKgwyGcuRf6Ssdv9tynDEXJhA4kbD1B1fPCFtoT+1/2iS6aiAr76CFjS0KJQf79VrK1OkXDFgeD0GKHotimEeo=|Chương 780: Tái ngộ người quen;/izfcWUIm5mVbZJF2CYbB+H2P6nLp0SNZyU6hJWp7dkJ9KqO6szn9CsEIeOgOmc1FOsCexiChOZlZbCbBeqEryiLCz2euJevxtu2XjNNBjBfNSVc8407henPcXsa5bXd0uTpibnRyHo/N7FLSFWgVcwtnm6nbkADYGsfQI3+CHw=|Chương 781: Tiêu Diêu Môn;lsp7vdaNQCyOZtVIu+fvk8mCkemhn/FGhUPONVpceWRt3rd3lDFmwt4userH1RSOrzHtgvXcmfKqOdk0wqfIM0udfvyrGt89eAq2GIwWSzGsI1UYAal1YtjA+icRTOvQROYQyCJu2IKZKRtj0TKIHlIxWjKg4hGDd2q0CZLE2cE=|Chương 782: Tiêu Diêu cổ kinh;lOdqqdYcDHUCBKXIljyY+GURfdASGkgwnttJYE7sDi681VNqzn2f34g7AG4mI7Pt3OPIu1dRSNqbAWlXNXty7wxiY7nrPTk8s/v298doNZ337FncxPcB6WBvMDsP76USYi9ku+8LDsw6p9BJYW34++nMNwi4edDq45hnlnqOTgg=|Chương 783: Đường U U chưởng lực;BxE/31hQA71KJ36v2s/bh8We6XYCXFUxYGfIrOkm+OapOWfaiOjDhaKa98Kyczya3BMfWNd22epFUJcygzWKeQLUuhDNSxZc2RnvBJaq4YchN3rWHXcGaZb2EA9MXYjMzieFdlihsVYThn2IHcrZlsQEfqofQeIgdlovcXC2JZQ=|Chương 784: Quần áo nhuốm máu thì lại làm sao;uEScELotvPhocrBJ+XUGH1x6ZzDiVcyzDtcOhB4h4xQP/hwE3Nn9/jhQUpuCcYirQc/3LCtAIVvEjSmk1gusUSgV4QeJyFD97YoT+wvT7hAv6UKDeBDLtUxZAh5U+Zje3f71vdqbqyanL4dLEsVNw/niFHgAlHu5F3pwJu1ZVc4=|Chương 785: Khủng bố đồ vật;MKDfbkzO5rkHtZS/+/ROSd3f+aRgbV49+QE26wzKSjIW9hvSAbDcILznlAzAV1ByN01pD7gQFuB0E0f4ST8lvCybsszBYBI+WRK/+4uL5ulog2A2o+viVE9tbFpSjJRDrihfhllLLrlAYCdHfSd/2lbnYBo0AtFHhJFDT/YmoFA=|Chương 786: Thức tỉnh huyết mạch;gZNZXFIyK4LV1B9IkbeEw1RspRe21AShoNZx7WdDO84gdHuvXK/J+HbuAOYrHsTcft54J/PUbddrrtUymb67bYRV4WJuN2LFhY2pFx2GHV+9A0vi5c2Vp+6DUgUbbG6hHluowUWNnPFXOKqMC+nYtsp2z2BtC0ewlnQclQzXcew=|Chương 787: Cảm Chiến Phủ;iIT0VOdbv+HURpwTA25nVB14NzhJy1WZzpLVaoIND7OMooetBCdXDK4pY8HveY0ho8UQKeSq0IllXX6CGkgN4iFlrbhhFEhoyqNnBJgoduksKJeqlnlxVDax9An4yxAHf0Wjirou8xUd8Qf6KLMhibuEVZrDRBOKq0JdYPD1cDU=|Chương 788: Nghĩa bạc vân thiên;h4Nn0EZ/RIRPUOg+qWHEgSfxYRpFSMqKcdbw8HDCnYF0IJZcdO4kwmjIDgm3O5W6Xpg8OnDOzrnU9vNNM50ASdJWGFjOsh9jCyNJhJGCKbNQozDig9LxPxFo/tk1WtkIeYPk5BN6yLj8xqxi3Jo5U1JV/seaqeA1m1RoDeDuZQQ=|Chương 789: Thất Diệu Tinh Thần;jxi9xxv81Dopj+nigbJteLALmqPVmyCfDBH4ZsvP5oBJR8sSmcXOHF9Ifq0J3LrfQpV2Ktv8XfqQXdcn6xPMscLz7wZVLiMt1CpQg854GFigineyMbfQ2680r5rbR7U5na645J9hZw+/gTfm3FP8ScCtgSlgGXlP26wVR97fJks=|Chương 790: Thử hỏi thiên cơ;gKrkhVlwBPauo2ND7H6rr0J9asIWD1sn3P6OTqDwPDiv/eZUJk92GrnxXksf1b3Lp2gdRBe/n5Fwufxvbq/AtDGYKTNYNMfGoVHuEoFE5GehEjCkSqXpUFWD+ZBArIhcUjzRsvhKwkXqU0jN9BVIvZ8cZe34IbwcLNx/nYg7hhU=|Chương 791: Lãnh tụ;WTVLVg5/swsLIrwD+v0aC7DLcOlmhQuQwVYLC7SlxSxgpdRiRpK4CsD3o6JKDFCIctMfzInbUcaVHyK/IKIuIUcB6xmYEkHkgQ5XQJ6AZyi5/OOZE9nwsYv5NiQILytWJUwEHHbl0YkpNKl5fh4igf4psraP/WB5Y+4nHcYJFtE=|Chương 792: Ma Hoàng;34Rny93hVVKSch+j+DONQ8FD+FCbKOO7CkgmQVPZ94xRdJ6+ZIIzHYX2Tf1tZs5zNBv5qHUPPjDzPTC/qMtGsG3oa6F1IEppStiBjnXoSTQS+624c0W80Rremd0hMF6JcZXhHwkkQmTVD0pJkDxjPL9a1IBtORbHEd5JeTkTXJ8=|Chương 793: Âm Sát hồ lô;t8oahY73aeNi60evVSLjch1wcxCPDA0EuYFIMaA4prokJKh/v4kzICXrsKYAZQTpSh6qdccesQjSegWRY9ElnGzLcWPoPh8SH5dCXQn+9VswFOXcIhy1SouCXSgEHHLuMZvK/jOih8JC6D07Ewc/5e8T1Zyp8o86jjDHdDUYtUk=|Chương 794: Hoang mạc huyết trì;Md4WjebHiT4WtGeLVbuhLlMt/TtZ63+U47EBGjENiYkr/h4ij7e0hRTyKQe9XqHkjy7qAd63yqiH+dyTPh7oixeRo9f5LUQ3BMTWsD9w491z3JXJDUOY7Kan+PG/f/uX+8S8dWwRPuNjy23oh0C4Nqjxckz402HJEmAwZLu7TWM=|Chương 795: Ai dám động thủ;Gpx7BmEmAbbz8JotR7+728ThK+0OYI+c6N+Ab8fhfW+x0gF8YSdkiDSyYEdRtGfxoUbgO12OsXtkhflQlVDAsC27hIdSuXZN1Ruk3kGCc9g7yLwxud54MZwJIJTNYCi/d4y0bk9zSpPA4I4HBoNYVabohrPU36GV6KKb0B//Fd8=|Chương 796: Thô bạo Đại Hại Trùng;4aV3uDTZ04ac7rioPX7xBe0ksqVF+Go9ygT4NtH7e6s6nQ7ZZFUUuuYufummjCjvjgpyggSwBQRHVKqW6Xp0tW6Y+cvYE5oPmru9nQqHvVEzcQqK20k59EK7jyw3q1gkWRXqwSseGsqk/raL2WapV3kRGDbiNOg0gtu2cRObXA4=|Chương 797: Quần chiến;YIKPnNISP/gmsVvNBsY8qdju0D+JJbZWz8xDXvNnXbfHNejfQKYJaBPg6UGoEzEsf6DPRUktthKuMUFNU0oFvQb4ifr/MlqJcL4wYNcoIX+cvZt8igut7QvNaLyVq9lpD5ircpenwNESsyjo1E8rj5Zkfp0aBTtN5arql/oY+qM=|Chương 798: Đại chiến;Y6fd26IAfGAvzhskndtNpCmiYw9bdRyjDrgLJtWWq+wJUDV2LEP4xsR+eQ1OGNfsbiTb8YyYfufQetF7cwcZXmgntoIV2z56rF+9V2yatQl0E+MaSY2WpNaVcRKM57TyWTTDJW5TO9ZL88IgFwGTlaGMHzayTNV+0MZ9ev0wG08=|Chương 799: Làm một món lớn;uXue1BRiYyRuvFHziXppUjDq0uDfMUVwVnh3i0wcmvS0yPDsRZToHrisMP2yIHpDtuQ90IokhX+1i1YUqTJamQ7032cMbxrJ1fPljSOhjMXiqHNaMamPCI7Y4CMC95rtmq7iyfNiEMP5D7sfJctICWa1DTOiUc0424aRmvv8rFs=|Chương 800: Thiên cơ khó dò;5aDkYl5WX70/1dclZchbwXgIEqK8jC4Bb/RTXDDIAOzw85c7dgIC6dfvtjK9gNB0Bid+Zl/x4n7lPGYy20QWd+zDI5gjgdj2+2vr2BJUBPIy0Dnnxcs1kTPQbyhlIJD71so0licVRMshHaPzR18/GLi6+b3xK+SOu0+0/D27nwU=|Chương 801: Cung điện hình chiếu;dyX9Io9POIuH3+vpgGt2PmcTDUGtlY/Ehm/DXrSdJh3XyOPMoh1UGlad67em0UTsb6xAiytETaJ1sKZBQJlTYg7d674aD6Sb+5tWlAXQ43Ai9s/yWUMUzrdC4Cs2CE+udXwHpE/RKraMuSz8VE3j6uICfRQmG3LsZ//1n9Cq0I0=|Chương 802: Không gian đổ nát;Yo9DXfFjonmixHL2hfK/QMwm00TOr2NbyNPtwtxeZlpia3k23hb+wGUt7L+feV7I6+wo0puPrNeDOerdsw3/vvEh2VyDZSAOP1FoWOmICeOw3Zr4kpbM4+AsfgJE2T6/CVySHgojihPYdHeHyGMBBEr0CELrL8O9+63FNnV+9IU=|Chương 803: Ngọc Thiên Hoàng Tộc;P7fUo4nk/U/8uzeQqj7Ads7i+v7joqHE7emOQZL/9U5T9bA0Grl886owW8Vcii41iP8HjxCrU8WROKv7cpHyuGtccxvRmemXZKwvWOr/+1LKPvOtYvIYO+qkSYLDYGpgad4pVZqkybKRKrfRGKTkKOdHopaqlBXUM1ig5dp/Azk=|Chương 804: Bước vào nghĩa địa;AlvlaQVGwv1Qi7nd4lpckXPktBCM5DIPvkzOUwJGQpZaRjS6h16AAWuQKSN3HeoZHSFZsbvyVa+Mm7QyrGc3A+Lf3wNt7pyVb82uyQ32TpgvA/mZ/L3Bu61kC6j1xmu5GjvYL23ZvEeyj2nNRTorCYoYh8AL2/Wq56w8TKqHP2E=|Chương 805: Hỏi;slFF3mYhhrGYVQVNVY0FI+amAYlGJp70Ipp6YwbGGotW94ADV3yZU+mEHNp4WsCM/cNi0zTuNmHoZHTRAhzNGZ2Wr/RY8QPk81FkDLVkXxihhFmamAHxi+IBm9rbhA8hEbu9KSCgJ+b9TEvme/1wcCIjRzWz6VB57/z8zsy8c1E=|Chương 806: Thiên cổ Đệ Nhất Nhân;nsh6t4zW6fi+O1dnQzE6PAMZtvTr1Uc4FB5ojRBu1NuiCL9Y9mgAi2Dq2s0MMSCFPOqQ0vcaQ1OGbbNy1ipWqvx16AtPlOL3tj0HChOX2kkk7H1o7uOEXT5Q5qz5vYQKlUoeSIX94CIRz9PAwYuW9PYVtTY0PBD6gaLHlvjoI3w=|Chương 807: Quan pho tượng, ngộ thần thông;Mr7PMJu2sYQVqrVhNHzO2BiBDGEinPrrMDz0GLlt4uFaBx2foHJAT6/OdOBKvr8Rqe8jrf//tlAKSiVJ9xmCtl4302KGJb1dGMh7VCtCLO317n4OQY/b/tHlIRx9qkKlA7xTPVal+Bex7F9J6hG1bhdPCZ/BOeGYR9Bmadmtdxo=|Chương 808: Bỉ ngạn đường;tSn+l5ewkgX3bQSTv9se4KHXG+9Z+soRRLST260Hizmf5hOEHguHb/SUZ2FWGbhpfki9JTFFZX41P0CIMblbLsjctSYe+o0+zysQBqpflnsK01oQxmR5p9JjaiAqsubFZugl9Vrwt1yjHQ39uU1iST5q+HRct7EQBOT66CMTXh8=|Chương 809: Ngọc Hoàng Điện;xW2dKLukSwk6WHEdZJByzSzccnbrfnxMRbMPcEl3GOObzoD4foJih4NltFLwylPN5oy4UxduwZ63t7BuD6Cgya11s0XyhtFWQkmfdFOut4+dKKmqrjRCFEgNvbgtu7JEB6dyajwSSkxmNo79g/529aN6/iB3/zbFIXxL4T5hJKg=|Chương 810: Lá bài tẩy;QkUjODcxnSqyIG+vNjZNNBMBIvei/Bh3RTX+ddx2r3PpwF7Aaa1rWxSfpZy2lZ7G71lWZpqS+C9LbsEhE1eGIBezyLMfrgS9docULo2lcv6sxyb7vXgYsy4BBty1LA5N3u7ottLA7Sh8KM53o1PE17+LtvnHZ8XWlzE1hc6bkUI=|Chương 811: Đoạt bảo;jzsYyY5i51nwDtLweyBCXz3ijuXxH93BuYF/51qniGYc745rY2mR+7HgrGFg1TMv8DXp71UiVRPGwtFTPD0vxAH7OLxxB18+jcJ47v94kqPcXBxVJO1P+Q2jJc4fk86aUPX2W73a3uI3l0IUSh4ezrLn46HI/lmcJ5qzqUZNmuc=|Chương 812: Ma Hoàng lưu tự;YCJ+GhfeKtonu0bdJbaBE0Q8gvOwvnHoDtaqdUUoMkGRUp4yRV0Y2peWjuvmYq6yJ4yJKBN1R0S2Iw75mmj2+lJw3w6w1kFIc7Qt1Uu01ggcHB8JSQxXQo22Adf5YHhXJ2RKE+Hre1qxd9zDU3ajQJ1IJ/zNELCEZMWn4gI2qj8=|Chương 813: Lâm Phong thật lòng coi trời bằng vung;IVOyzAlM/KggfRbJUE/1xn0wpbmy1j4+OoBFRTQjhPVTFT0n76S0XE6mS8DuJSUb3pvBdLHJ3poTitY9Y7pWKzSx8z6VNkMtqlfepi+DTF/0EIpFFjJvSIOGlECdmKQoJSWYcMKLY/KjNHJZB1i7kBWYdAzmdCiR34jq+mVYgzY=|Chương 814: Luyện Ngọc Hoàng Tâm;dVRCX4fxOosaJeRwNDnCU8Lik3L0LSRYqw16/aJ4C2LauaUK2TK2STgcvSHwFfVAi8A+yLDg/GTI67IaP9AJUgT3w4irx3DAP8cs2FU4gZiAMoJj2npsXsHNUf7u9IUJnDCDil3VJ8HCJcyX8iFle/X7WdOXctEwYo8Wp+Xa1R4=|Chương 815: Đi ra;USWLnMaPWPqhSS/eCe9hpdkIjYZTo1Zis1T7EiZIGddWSMVWzjN02WQL2p6TBfUvwuP+jgtqS/kg79xpOFd1XpJNHIOS8XqjsER3D7iP3Mxa8Xh52m5DzM6wOmrpABe7bQpqdcKwlxeZsPNYnHrdV1+mdMqSkkFgsxzIrb1ITrk=|Chương 816: Một chưởng;TPQSzVkrUY2GCgyhhoRzvAIdnT+Bp3/WUHCy8p6K9IcyprB0JvQediyyG8zGjPHWJ68+mupSKVcC5OcY2Gfq0Akp559kMAEKdR/Od0aSDFPat9/uGShVlvEVuurEHbeBt2mYRs/TtzPBK7Pgt68vtzn4sRjden9uqMhf/Xz9yPY=|Chương 817: Như thế nào Ngọc Hoàng Tâm;tRaqRnX3i5ozWcsGmWCQwb/Dox9vi+BtpcYoqD/7p0LiZAqFAPkh7bgBHTGtgawfnDJytfXEgZKKYuT9X6LTCif63b/CAdljOZ8wghxoBlP6ZD1FOkNOwJYRaBGtgQLOsO7CCejQ7Bfxzlut0CFaXlUdiBnGtmX1AYgaIkVtzIs=|Chương 818: Thu sạch;cRh495qy8UAIBIUt5CE9oJzTJgSEqbJb7h7BKMZNCwpUxf/QEM8DHr7hg/BL76sJ8n4GXsGMgfF6JR+20LDN/s8NLW+/uqcGVVgCEcUpyQBu0ddnOtCTHjDjRmSvdbX8e4JKyGMxWf7M6hMSAws6oSCnqf/TAcoTbktofmGZ3Qc=|Chương 819: Cung điện oai;9wZCbNxTpRuZUykEqV9s7lLFuUtuRmCmc61/PvVlmqB9US9noIa/5EEgQghT1ng4M5msAu42vmpsc68A5OLgq7/dJK5eZsSJIx+12IUouyJFFCeA8/PTIAGt1N19lOmp/yi3WKbxZ/ZOtfpPyRO6G1MzZCgKeRMHv51NqAwL5Rg=|Chương 820: Thiên Yêu xuất chiến;UxVpXiCuUnCplbnRMC7cVUbNDF0P68zrt79FO09TDCLJHxOMXhQi/87ZorXFvXcstUxiGk3VCG0OpBo2sth1989mRaJbBniRDFyDapVAg6JAra3kIpqrCTGm8m/BX2gMLJcbDssmSeLssrCaJYaHnJmKbxgXcG5UXAhBuwgn2PM=|Chương 821: Truy sát;zzNl2AuixhD6305Ed+LDoWL+JtydkvlmloZaIQgEQSDoRilJ7X7IFcVv5EQj+2He2oHWNOqX2CjNAA1LwjTQ6ZJREHRsvZ6dkzJQc7R/wsM/CjJe/YReevgJHNMhpervRzCAn7NnLnFQE1jnlKR9oTVqA4+HT5d7xJ+ADq41phk=|Chương 822: Đoàn Vô Nhai cái chết;g168WJ0EAfBCTDfQ2I8/vlSjN89hkC22sWnUXWexs79X4YacfOtcroGQVukeWM3gms2A3W1VAVRDSAiY+fTv8enD1D/JlU8uQap5Onr93IxVDOBa5lVub9lme9qT6l1ZSKpIVZep49saUqeTPLENW+eWBUn6Ya/jHJ1qOtIKbYw=|Chương 823: Lưu vong;Al4XkrYPMSlV5IBtR5mskWv8OIbE3GnWRzl+dGgMMFAGV9oW7zeZOiQ5y5XbNgyfS1tjtk3jfXc4fZarnK1tkT6+GZknHNrqIqQ+qqfW6UXxrYLewRFyTIQQUwRzJegheqgiaJP/sJSI06TooCqJse4SajdZZDXUJe055RFV/Sk=|Chương 824: Long tướng đuổi bắt;Y3AnrO53Lo2f858m3d8Lzlaewl6zf2TmPuFBXWYGmosrOsecPEDN6Lrgj7ym7hKv1lQwlXi9MrDotTmdd5cLXZEXM1ikhiz8e9pnSsdKv2u/EerwjDARtBba4j1BB+0laqV+65vtccC6uein1kU4DoTQu5hxbTT3jVGqoquRHv4=|Chương 825: Càn rỡ Lâm Phong;5Mga66Nu0YlX1urGs3nmyD1png4Mq8c0R5+3n0Czvm7wSw2x1bEFITM7lr4jnIhf8R2+JdEkaJf3eXYYEPz36Blp2emlWU5LRyJN24QlYYkLIS3s3p3SM9zS5V3z9nO1gCFkjaClnAyb6nfnWB8VLzUWIlD9aWJZCq3rvvcd/Cs=|Chương 826: Ma Kiếm phá không tiêu diệt Ma Tướng;Zt7z1JxWLj72wKWSZ/WV7d770072l7Gtn7YpExahUsCOT4WxnstbQ0HCMaMXLQELz0ijardvOZAP5F15fqVeACMDA7FuqqFeMBcQwkOfROZJW0yLEm3H++hYRIpHA7+3/XgbVCACp9x0wr6JJlbIpOl7PJBHR6EfS0mwvmaAXBU=|Chương 827: Tử vong thung lũng;XJyLoE58y33AiUp4eXHCjhdVmdMSfyDL7wDyZBDOMAuiblHGnqS2g+sE9Rk7U45XLkCD0Cq2mlsIAUDX1sZOBfqRqWPJgZybfgfOYlw36h3gUL9zpaJK3h6dxKXIZgqzhhpF3azOgoBNsFVsaldsBOAGaqWmWWYA4ujQDqemPmc=|Chương 828: Nhập Tử Vong Sơn;ceNjdSmOlSCRnTYDmwywFyak0FAh9xONfuFW8vt9+BcQ66h9JF158wgSqfKCRM3GSqgfi1+P9uHDSL3eBdf6X1RYeos5B18UB1h3LxYTVOEt1PZkN4xPxWbh6P1G8zaPxbPAggL/pzLuCISv/jpzyW+VVJEJ7pT6OAF+x2HmUco=|Chương 829: Phong Ma bia đá;KFzG2tzli6UpTarF3dnDaiE2Vygg3hIYGojaJbvoiwNvA8SPk3j2gB4uBhB6xYxMygyhWcn2xZuzyFPPLX6sDHY8BX49yiUvtmuK7ngaTDZnpU2tvu9WBz2VUB7GYMpZ2TBCF3aBq0aAWAnncQsSaV8rJQJr4xG8W/XkKW/rAeY=|Chương 830: Bia đá hạ bóng người;dCh2/f50NNA0aubqe7tnOv2xXINSjZd78X+hk3y66tqZrnqwsPf1rRai/JH5f4KTie8uHK54oKvD41ln/J4nYFrPyK6k3JKFezimpNpSS+16/5Z0MUWww6XOJkJPmgkHzMR/TsoGzv04M6eFTbYtc9sedS1EJoAYcj76J2Ro3yg=|Chương 831: Ý thức hoá hình;yHqgGBYvMpJw/SZ2NBB1QajtjktIE1fnj19dx3rvUKWeLYBmA1URmpG/r8CPqVT+RTHa1yn0WFJnxONSURoqL4UHEZur/XIRTswNd1oC7kxcKWli0WmmRAjSraXRHZd7xbqL47SlR4YAzFP7TAQZlnD74j7jPNztvaToLo13fkw=|Chương 832: Tam Sinh Đại Đế;OnGJw8pZ089shKjfQBVOgmI5509OChTGkR8HBWotk01CQdCNSPI89mi6BaK8FiLMF9CHpur/3HHmvhMU1n3SFP7z6XGQR3W1a2og845ecKP5bi4K80u/yKimesOCH3nEqAf7/oilqfIB+cblUpzOxFFbmY7Kqxc+GUzgoM7Wg/s=|Chương 833: Doạ dẫm Ma Đầu;NaFDmEOV/0qDfTcJ8j8dFdKp3B6za78Y0z3i9tZHN0CVq2XSVzZtrLAP0cQKQBIwGqFzwr6vWkIpDhyu1wxNA3Z5VNQeCNQ/g/tyMQcj9zwnSiu/zGMTFamgc5u8z/Y/DsyW2kF8LJxGNsOELHgVL4RzPQLOQfwJuIzikLlFkHw=|Chương 834: Vô Thiên Đại Ma Ấn pháp;LYl9wbq55CjUs6D0XJvtWL7t89LXDpzc8cLarYeJLM3wdyJtFGikjdPfSoOqGjC5/cTxXv4WAh2sO3PEB/z1k26uhABVlbHA7dSgFAIQW45MMpUYM1DALudYZauS7CHjWZWQlijRsdF/zJ9Xgd8QRKu/XKsNuiyb1MluLCMCWGk=|Chương 835: Ma Bồ Đề;7wwRmFQJikJxv+gNf5bsoYDfMGc6Fa943S+Kx3qDTCIqr1Jy+4LqUz0bAdwsd9W+g41zFjSf+VUloIMUTTkoZD5Wz3Cl0l0CSKjDPDpCq8/tmdAPteAk+R5YmNPvqwNUmedq62dsAk2UDRL+39WKpU6nSj+48SgJIH5aanDyrfc=|Chương 836: Càn Vực phong ba;jJaS9sxTTSAPWdTIdLeegJYeGR1lxXilCNNZ1hrQPztP0FViFTh9zthbYrPqhhbXlscws1B/Lz+1GEYCgv7tgrPOQL5Ssg2+arQA1KpSBLBayHDRPG6QAVI8SfM69nANThFTpRGnjZ67onFeTP4WzEijwwAsqaK89Kz9IP4EV7U=|Chương 837: Về Thiên Trì;JhNTeRDy+ihrqSEKeinGG9EElNMRhjmQ65cC1xD/2LFsQbg7ryvOsnUrb6qrYRmd9h3ZLdTd/MXw8NQ2T3Mvsf9KjMS7WYfcWnrVJTlNZyzK6DOha7obGb6fc9r+rRo+L7K6S2eT/REvxXNs64itNmpvifLgpzSiW9QxPOdLHUY=|Chương 838: Vấn tội Lâm Phong;Cgo8V70og/gQapkPDxJJYd3M/vAlhyIjGCl5E+C6hC5GXiyIov1FS7kuqQ/LuQyauAEzGTXvcRlsCCv2g/pnwwcWgO5T8nXdyeABFzALdbjQih5uNEuiOHpUEUtYPLX8CrBZdVWLonTzhzR4Dru9yIXg6X/AgB8X0gDOqwcxUL8=|Chương 839: Toàn bộ đều lăn;dtHff+4lg5SaWNyRETsl3nCxcoc3zrFwLe459m3LH8sf4OH1yp6dGe73X4cfs96wvuH4snFFUM7itOcLloMJMBqK6v264G79bhb+FLk2559GK/704L5F+16kl/eGSKTlvfE5L8RE8Cb4HGR2FDYNrostT58ht6YmTZcRBSSQrko=|Chương 840: Đánh bay Thiên Vũ;KQyR9j8tVg7VY0a21Vl0VZDDlv+6dUYl0uuWi8OLJf6t/K65gQG42srfnR35OdnlOYhaBKVdtOu/z/cGo30a9IQc2ogkHfsAOyVOhqtrsUw8tAoQF4q6U8VX5ct1vz+Pz4HTMpVYcY7qnkupq2G/iKCIVDkYY2/n/uxF2HrsBJo=|Chương 841: Cùng đi ra đến;kA1Yvjx6mstjJE3RCHJlAK8LI2eiJ5l03vK0S1kgIV0Y2d+gDOgpePckkRZElTT6oB/M0IGmXRhhFVqwI9YSFLOkp7tuKOLpwRQ1RfO4srgSR4vozK50mw8Zf3cHASIBrpg4xuS4YBUhc/RD/Ju9jY7fNmJLSytVTMMQF182wkg=|Chương 842: Ai có tội?;ZiygS6Ai2Xca5Nbro1Qbgmjs50n4HXsVj/UoaUgmInntFab5ZXINTclOTPt067PQfcDboackOzrc/jxzN5htm1j1ryReaofy17yeyf87nlAD5LWE1KvZTyZGzNnyhNndH8siB0v23xPDFHJUc4P/pHvgP1Zg66A9KbAN2gSwC0Q=|Chương 843: Kiếm Phong Tử;mRCMvhJhxBxG3wuJcnSQPBD10eo30J04tlz9teBl1BFD2kjwMFScw7O+3TlQ+PahodwBvY/Q+lN2H0bzBZUB/SfZ9D0IOeXQeXWAJq4eyyxTkZxjE1KHFfQtU7gzQC/dJqgwBNUonMeJIZ/D81RFfZFEAZeHujojuvWE++tfSPg=|Chương 844: Thiên Tuyền Phong thái độ;C/fm3EpntLMGaQei9SsuwAySDowJBJjzcq8MFI5+T9PbyrUgVAvb3dWFWtEqIPfJCm4708Vk/LOh1X04R4Hg4NS0OGTc1yZyjEBvVMbik6Xhj8cura79HhoOYYlvkABrO/7b95viX8ImXIDONN7qUYYuOAMQd6HxKP5apY7uLMA=|Chương 845: Thiên Trì ý chí;DhcLQj1hXhZpcGfbQQoUiesZmpo8twimpGwfjhi2lmGn0E2uTDycsLCCD62GxkHitShsyrKbfCKkMIRV1guhHCWQpy/3snOJtWaiX3zneXTza3WUffcbHEzf9mO8kld///RPfm4k17wQcsGYxrEdda/nuy2wCvzIop9jojRh0l0=|Chương 846: Tuyết tôn giả quyết định;WYt9bJzOyBEf5WjKfEGbzGsGU4880+Ktr8ipU/Ph6musAYZ0kNLEUWvDYsPuYwDct9nmaKydXfN2jA8Yiykq861n1DJTmQfkRb6b6vxGurgKibXu0ChOyP6Z+glwx3cW4kpB0nQd+O+nSNGrpXUEsgS+PTd/Zv+m3seJqVhqoQQ=|Chương 847: Truyền thừa;Iz6AQsHniGjbQ1tfZdjz7L6AdBHDGbqzGhnEYbFhSAsvG6CNpeuRccPJKGqqT8dmeK8kCQ39Qv3gcoiiAoRjZJlZlak7+S25PK2tw3s8r/y4buV74s0LsdQFJLulCyXL6gcQ7QN80fzc0LXjJpZuE+eK5/nfDCHeEJiQKXL1GvY=|Chương 848: Tiếp thu khiêu chiến;5aqBPr33GBhm1XKjqRx6ES4rqq+V+Dea2CFYlH6sO3mMmsipZl8s09/PCLq6jTUHlCAPnuhAOlJhIYGT8k4jR3eqwyTmqf6tK9bbtDKE3+Ss5uIuJlywLjSnq9RCOZSbVV2rXwBSEPBPla6p7XW/nMlEEg68rJNelbsjocxF0Oc=|Chương 849: Sức mạnh trấn áp;jPUFHXwciXmCCnPDvKnSQpSybAiP3kHsFudG3cpkM50qS0KVZjod2BwqqOQQMCCGqwsWWcEpAgKlnhAD4g+ydhYxtnLOQtL/QFVcRH8GNEunOwX8xLP1RTeERMAaC5ZqB3QP6TJBs+ZpHGJmVlUH+l8iuMf0/OZkO4BjGZlo5gU=|Chương 850: Trấn hồn linh;wiMRuBYHpeHeNT7zCbcDJcdGJZLh+Q2OaKdEds7YDm6Rj3JoMF/XcQpBW1lW83Dh5ZaiPLVVP9yL5EuR3MX2wsY7oo2a80uMmiVYzKyZpQyDBd9TjNYxCi9a3joMtO7cxtiaOEKa57s0ZHKx/YqLAE9bdiBbQrfE+4sT79iahf8=|Chương 851: Vũ hồn phiên hiệt;8nQBnX7jPHPzv35ZElzYwMxkm930+BHtVSyXTwM4y2dDfk/6ZuyqFRyrqKnP1sSsEg54nmtTOSJS7YLYgVLvw+jtgSxBw5BscneXIz+3gm2sPSwozHJxZjpGRqSu/FjNZS5vTcrMgMG5MkOWFoed1VFWljQFjUZkLYKLT0Sc/TU=|Chương 852: Lâm Phong đột phá Tôn giả nổi giận;U9c5gn/7v2vqYKhMCWXEspxJrXFburW/mYHSUmYL5BTOThUApv5mZZGNEjayEbMdz435T/xbQXJ5ZPeeaGNzGctOQwrz74ySl5Mp7XazlR8NRe8dyVFm0t5/lXqdoZsUcv0Nbj2jPOE+eo7FfOoU7vhlVo2FkIaA2Wfl/rKH/5Y=|Chương 853: Phong ấn một năm;aV9mlORnWwQVYZ51F7YpIYC46P+oGAw+5TfnTaS01ZOjfsdpinXAlVKNq5zRlvoviGrfXiIsUEX/CJ2WrFbXtnmxSOSIu7iPRb2HC4rfi2kP30Na3Ns5dhYRdwwN++YX5OPXw2iDm8gBQnl2aT3582jsFGbzbgLRm6SxaNXs5yU=|Chương 854: Cuồng loạn thiên tài;I7/VVOYz25pejJ8RaRHVzHODanS0oHHBMiYG8vuZOeTUvj+oprC3KRE62C47mYVL5x8A7uVH4ugodlh8wV6wGF++BPxVMwz5tLj8oMFR+Ia/ACtYGGYWwbO5mhnI+gwZB2UuW5fK2IsHcjOoKoOG7N+ZCXLNBsaVynFnTd16CwQ=|Chương 855: Tân sứ mệnh;EJwZ3p8vGCXbF/rXuK/55qAdUGNxd2ismHpL163qE0Gev5FDgul/rBQDqIkpUCE+J3Fs9FEY/ZCNJKLFayREhzR0WbDbOUI5BCGlupXPpGDEkaL+FTUeBgDqMYBcBeL9NYpPMznHsMuafkd3jXO+GvjJwh0+UbgU7mHQhDajMNM=|Chương 856: Tuyết tôn giả;fxU5H0YLuO3g43+jBRkJhawY5YqGKZPceAPT8kMk8vsdjHD5CWIMEM+n9OVonBK668KREF/m1dEE27kooeC8ymY+mt2bqD09bMg2Xs/r0DnOFo1Q9T2hQ5XxBS9OyoMN59Zr9I5hwGssF3PBEScVzM61sOyDSOpB046y4U/nDo4=|Chương 857: Vũ hồn diệu dụng;KAiHW5zYJD1tWfejDb7th0cznabrIAFNQYIVcGZ6lpVZw4uId74La+GY+ebPpNvYJ87nBSA90p1LIq/GaE65NicTeuzO6rcSbcsXvk9ZFTKrNEWjSQz9SiMhSohZV/1TqxXv0f2+KXpT5mudj13dwrWiYMLKTq3II2x5eaCAaqk=|Chương 858: Xuất quan;tS+NL31b25z1v0cBFQXxx8JnLZHKjVWqm6jtHK492CeKTlVV5EmemQooPo/6UDPt4QBrDcMFB+Gyg7lZvqXwhHUf/ZkFo4xfHjmuoPY5uFq+EBSDe4bg6gc9m2vPt3HYthqN0wl6E5+iqJ8gHBS4T/VGPxnpqzwNiaNYxe6mzsg=|Chương 859: Về Tuyết Nguyệt;mUdYtNuY357ItD8uhSxaBHhdLlbVSwVV3FwDrMpPCveh2GB9Hf1qi4/uCPS1vmpBUwwFwaXIpS9Qb998ANVGbvQencwaWeUIDS3FFYVnk4q6cDdgOKXScj6x7mPqq+MkJYq27g6z2dXBT0qQSwbcqS5fJt3II/aC5d/vU1Ejwts=|Chương 860: Lâm Phong Quân Vương;6lfRMHvTr3HMJN8Fn9Jn6w5AztOzfHAwhITr1wumM1x6WGJQgmNEdqnAqqUaODJDE1oigcJTuzFf8yVRO73WEbCx6ZPWVv/vGP9ym4y/R12uznM8ngKFzbDsUir2TKrB45AYlPoHLbXsJnCWLG0TsCp0SohKKJnmyWos6PnQ8kQ=|Chương 861: Tướng quân trủng;Glqym0Cpf31EDMRosj/fyfMDXoHqjNRemoXgOA2C/G8W6xtC0lf+t/ZJpA7YlO9fct7VkTt+q50I65dPeNJEgz0RyIrYwFQJQUizkjqQWV+5hthe9xXlG1Ki5iYz2ydgMSZpqhxPcP9Gl4yARmXoLmGMqnslO8qvKYzGHANfHV8=|Chương 862: Ẩn giấu;gYDAV4TW3VYnM6ntE8SyusGE5In3cZAP+vP4xywFnDVCzNb+j7hYfCLwM6khVM828JqIkzc7P0YLz0V7tiCNu2Js8uKS7elLkM0arTylWSb4eWGy0HsUa1pfGaUlUsAynLPka+P9grXDNiHZDoBPdhjCnnKWJgZucfWfSgb14Bo=|Chương 863: Lửa giận;FMCNjUEWmMy2439jkyQnAuUnB2MdwD2hCsAIuBIoXLmAjfQ30Avf/qQ3VwJxZwG/LUdj4hSwcy2pOSBFrJna501dfR51AgfXfUzR+CQoHd9bsD0Q6VGmXSahCPE1yz6gic7fmqb6PbfW5G4gxxz9EdKdnwBokNNGtsR/jO7Nku8=|Chương 864: Thiên Âm thiếu gia;CpV1HTAfVn0tJ4LKfrO5tzgrmZ6liE1VuTfSsamgAzoMDtDUOejqvSyNy1fQSqhDfqRTFYGJeXiYpHKJhMWxFd2uFa4rtWoqqJjblvuJTw6JC4JqfD9SliiFd3y/ffsLzQ2+Va2tJX9TIxlAjOtXZGG+cmqlTdcgoHU3QQ8DG5w=|Chương 865: Sát thần giáng thế;hQtKUojW0Fe0CuwCx0dHxhMJtqufZ9/I5P3OhDXC2SQrRgGrPvxintequ8Tqs6kAkyo8881DgfWHCaWqKRIAa9OnGUuo1aWY3EKL2OzJfHaqaVT8rmy5d38+p4yNpGp9aCtKwYljxM5/LBqj2q+9/k1Juxl5x4NgANgslgWaioU=|Chương 866: Thiên Vũ như thế giết;wX5SDLplp5WL1DZ6HnRwk0iBWNK5Zkk/fvbRVtibgE1DejK0xgwxfOi74m1E9yFV6j0TExy4BdIwZYaW/Yl+FzhB7z3+emMjoM3pkKcHI7a5GEpHEv1SL6KQilZX0/UgjCWaBvXVwNvstflSbMdq1C0pcdpdBrg8l035TAEHepc=|Chương 867: Giết chóc;OUAKnoEDYllnBDCfPeYboLBtclT0+1/qmkMQKn3IvCRgRDaMo/bRwRCaoMQFiXlf364GlUplumZUut+Ry3jrVHAZk9zHf21CRAndVoWcnMRN6ebRcLvQHjqA1qVwdn6hZk4dn5GVzaTZOMcTHhj2nglwx7pusyekuqkXbGsdprQ=|Chương 868: Run rẩy Thiên Vũ;LkESFWsSteQHwUVM1hnFuaxBnAvL2UQ1+M+/5nijZ26JwzXVMd5JgUUYn2yEv50hDKqzoWnnZzvAUAFXdnfIFhabpvvPNfGYz1OZyv/HPor8ReSpjGK57zWGjx6np5dZtsGiYX1ZZjB9sryP097BD+x9E+jSvYaSIE8LE4O5/Rw=|Chương 869: Hậu trường sai khiến;n/X0ByVfzGG0vEgAi2LHJ5d4/QCQAA0A8Ofqmi+DUQ3mXgqVy4rsNqglNMmIEzso7pN/D9dIt5Ig+FGrWfrBlU9N4M0mfGaI2x7PZPqNRG+EqbqfSWEBpawomssbxSbaEycFLzakKy0/N0oY1MusBvGnyGsNcA+W7cZI0CQReIk=|Chương 870: Vinh quang;1+fIlr0c3sw+6atYpJEPysc5W4lLKIUO9XOnNF7qMUSqJ2jLVDyBOlBmqsxdv5xI6JWH22aggar/mcHwWL5Am7ne4xoAAw3z8IBj2q7SzdqVoEqG2sqt8/FiMioj6/FTj9Us0HyTI7Z9b3jiHU9bw5YSdz3yveXSHM6JdBPTrlk=|Chương 871: Thượng cổ bảo đỉnh;v8wZ9KGzD0pBXAuGmcLFsa+FKlWK3P0kQYWAMYnajL6uhP+maSX0kDh3Rua68wI+xZiu+kzw942PQgOaXgQ/TaFsCr5Cc63BeLnE1h5sa9P2qMAzSbA6PS7XzPJJ63xf3a3uAjYi32hL85+feiyy1PbSMPFFEGip5ayIZ6Pmd88=|Chương 872: Đan thành;1i5Bb90J5BCrdxN7DIeNJF5WkvBoCoCiUYFrbMWPMkHHZZCMzqC1LeMfqtD328Cyb0ml6OImcw/mFmEpzjhLbuNLGMM4p15PvnlS4SAzneeqpjsgwp06KmmpNjU4/1EOvhSOoYoTCBS2DI9yWjIg05Sg2+moxZmKhyoJLUDFE9E=|Chương 873: Hoàn toàn khôi phục;vDC0tUPmHhiLQzgXOffVnEtrvSBSvVwDdO5Uz6MhvWct8i2JpfIKNhiPGrxjYephAbB/L/AIAFwJgEnl5ppwTBW5jZ3Ptd1MI+avHpS0BUIoii6EKTLA78UaqquhT1JXp3KYq74SThPWElvm3T8DdP+8L8hcA7/rrR3sGXcHqmA=|Chương 874: Gặp nhau;ydHQFf6TklahGBTe+mh031fHsOi+/rkFwdZJJe2F9jGBvU8tKSru2KFj4t3oWgWgbD9r6+lBJhxKoZfDozWW3GH0JMvMh6yIICbIuWFB7ICSOXkh/e+sm1lLD142UMF6zXSBR4z+w6xfQrcL4yMmgdKMaZOcOT6nBFodSH4RjLY=|Chương 875: Tạo Hóa Đan;JnkPjWpeM2gz+2U9coMbEoAMiTXVhB1wCA9s8/OaezK3LthuOcR82msUaq9hGHQZ1BLT/28h9TmbBhFzx16Shi6To13V280JPUT8swr+P8yoBJItmFwmSc3eB/fcleZn7uQMVYv/0JlZxkt0iHujp22z4nRjMpOnzRSqG0JTThA=|Chương 876: Đi tới Hắc Phong Lĩnh;/8M5V/pI+Oypxt9g31kYXdu4MBZeoXo5B8EMprXcx89FbL7ly4RgCic7OGQZdS2yymG3mn2i9+OVxbyhpihJQ+PhUEd3wKrQY0ZRUAcQQoszM3sxfSWplwapWV03C9uNr51GkOu8EMUNdFoQ/blVB83X67S3tp/OZEvTS4xLo4A=|Chương 877: "Chỉ xích thiên nhai";sPKxXNPzV2Pb1oXLHAl1zili/o95YLo8nEgVubL7y4TGC0uSmeR5aCNfgLEjsPNOBlU+ETLMTROcvj3Ot6sB2O8pOy4c26BugGDMpEmpm+wVrBseuHEQCDMGV5cZ8kI7tXiMXZd2MOpSLXtXEx2UKvkqMMFDZVWqYLbumMPu86s=|Chương 878: Vương nam nhân;bhnSB5c+9eDc6XfZ33D5PgYTAx+mG1BQH1Hs2vUkvGWB3QBaQ6GHShzGexg424Oz9gEE/y+QpzE36JxW9JzBEp6mNMzhEOgQ01Xn3MiJJYAZVcuhe439Q+3CH4ScHem1lMkItX6LjIyDKfRDqvmU6inU/n4ei/t4JImA/DvDcxQ=|Chương 879: Linh Lung thánh tiên khí;UNTNgKe3Yb3Cw4Q+T1VSN3/L9gqzIO2kzlvCoeOR9wmJi2f6yMXfAOVnOLnY0sdsyMMGuuVzmmxRIFH+wtKRp7kKZMQYjeR3ijzqQL6tw9c1aOxTd1ngsSz4Iw0laUMeB2uRlAzi0KOBE99Zxea/YLNUqV+mhESBChSx1cw6PI0=|Chương 880: Lâm Phong tu yêu;QyisXkjlJTRl/USYkROGa4L+eYb79ttSzbA23KUg0+kc4592jZ5C0nVNZ81x552ZZr4oHYfXLKGMgMegvo3sNHNxGKpnRO5xTF0NNK9QKUlroFXQnPcp5FyFWeYrmhqh3ESo2+ZoTO62ZoksMW/N4x6SlxFnMCDdJ9KcFlYETFA=|Chương 881: Không gian đổ nát;mGULPmuVroKOGa+N00ENBni4/l6K7BJvNJ6/B/nLn5eQHsZconqy0yfq48CzgV+Fqs8/wfThwh7TqjAAoGrivFcKXCl2UAfb+OR0nr/ZuVvszLb2bUJh+ZbA/X8Mbn/5Ervq99q6y9sOLe0bO3irvA6dHMx4AfVbvF9OEtTuhcg=|Chương 882: Một thế giới;MCNnFZJq3a4f8huAXFqHjBdMPI8EzeQllsHuVwpKAcws18w97iqEjSfFiEygJdAQ5/Zy644FsDhozli9n11XgjBXKby7ScwhUBGf4WKnJk0hbqT8lvIvVQWBU3DCrDsy1L0X6ezsXMjk+VlaE0j/vYAsWvLTuoEppOnJQyLgpqQ=|Chương 883: Biến thái Ly Thương;67oCz41vo0UAKVDZHOFCh90qZNntQbl35OTOMVCrU+o43LIRfuWbm9xQziYukVRxuc/6ygcr+gNqJedn3Z6olS8b/ohP2nPuGFfyyVc7ww7qVY22Sm/YFGmpT/WOxPAsTghIJOaEm7ehryL/xEmdH1Qo9GwAGCRLy2ynIwhdnqM=|Chương 884: Ác ma thủ đoạn;8kKNb5KIPW++YNdh5udaI+hOV6MJGxRkVXR2u2I8Bk3TaqYW6woR5hgNJ0Gfzqzexh82x1MPzGNHpONif/5Wm0sgUDj9/BIAsyW8sxEQb1Sj/AyjR1hBmFjiPs4sdjDxZKOOH3vcoxA9NB55V80rJDmhsmejqP22k/vn3VJnD/4=|Chương 885: Viêm Đế;+TfzFatjMAeGK73/LqHHGhKnCSXl82YgngOm+WdkKeeSDn2ACCvVd3iSXsQga+SwOMSC2gjc8JltnCOCQUraRZibdlvywUnOkoOzWtfVLroGwOVM2NgqPojvj9hIKfYGOKt+lYS2zl1RHurpUH4EEsuZtJjaPrlb560kK0uchBw=|Chương 886: Khống chế Tà linh;KdryE6rMvt5hj55caOC52tP4b6tnljSLUmSiRkm5SOKouDtjF7e8uMzkI5bs37G5CHZpeUyI99Z/KiBfgwLgTt8VhIJCRVhtOfx165svwWpBhZvENhdH3huGOJOwV062/qBC+1dNNFG2idYnbhN5Z3GOR34ZiZjUH7HtD5UgKv4=|Chương 887: Trùng kiến;9bdO7IhL7v+pe8qy3lcLWp8DdbkCeSYlTVG+8lZLFALNYhSnaUTwkvSINDAdx10ABhjQnEGxjJJWQ2KMe8TOZKLsT28zQ8n/UEuq+Er7l0FDnBCvAqN586EynV75sg1zZygCjWhoJEoXmqdWizgc9tehPdok31sVJjP7S57F3AU=|Chương 888: Thần Cung người đến;rqNr3IhlAObgdwHViW1phc2NrvujeAbhRiWehwOXw9+iWi6Ax0EW6o1uNIKUx0V/vX6jDY63K5Oo+Dpm678p8p2pcBC+Z5tiKiU2qwa6qjNUTQlDGavly9+rfwNbOc/oYXF3UtfUtT9Q+6P+51nsh6zulq2GomQKv8G57vttIrY=|Chương 889: Coi rẻ Thần Cung;+bMVmWHRkxYwa+SiWqGi9q+au6XMNQr/36Hg50LSn3R4k/B6trlYd/Rl8YScLTenon7+2yLeaHkuvyeMzJZK1WxWE+Mya31jD8R/tDxjW0jXmxp+dEsuEcWPqXlNyjTiYhENwtEghRktubwyAjnFYLzGuTkVCaWfdlFuV1RYWLM=|Chương 890: Ta so với ngươi càng hiểu cảnh giới;eSoPd2k9fTOLWjwDKpfAQYpUlUuliG6XGWc+rlBXVzvT8dK+AMSnz8lQxm8T29LZ5na+CGKs0ZjpodgOmzJl1V1VI18VglB5CJzdGQQ7oReY5jOfTPzDy25MsW91bmyTYAlVczFWfv8qmARAQEBizbZC+7jifHG8fe52sRFVG40=|Chương 891: Săn giết Thiên Vũ tầng bảy;iReGKh7Nm4pXlq8H3WBNI85lAxcYS4V78JFlkDPupxUnOvorxSLYVc7O15SGsYsNG3U55ZECay75I9PrQq8cc3xMTUc8rG6MNgvLdmU050ZUNwjQFnv3bwQghTqBk78OwmNg4fWmaDunw6kzOnzNtMeL6Leu6oapjpzwERIyUBM=|Chương 892: Ma Kiếm ra khỏi vỏ;orQLha2QvWTIhPEj1u2b47+ntMtatD8WPYCH3WdFnbFw+4nDHlYfnn5W1qTHf/h+L+2jH0lt8TKoNkLJWvL1/z9Gb9G+p+NzqfPvS7deNaSutCAUNb+Tb+g0SUu/BzXYlb6jyagkHPqmij/wJJeXVA1LseaASZsSAaxVHXdObXg=|Chương 893: Diệt Tuyệt Thiên, một kiếm;MAwzjqKXit80h+4DGpYLafLXaRs/X9ejTY8K8oKyWwaCagdKGaZ139Pjb10Vuq9NIyPCv3cut6di+zWHf7AmgzPvpe59RgBbInVg869jze97Bkr90uYPq7C7+0IRVl2mIrSAThaGk++NTtgZcwdipZsxyWjrXw+rLgsmR8Ox7mw=|Chương 894: Chất vấn Tà linh;nzWlHJk/xDwsl3ehogqcol2SY+7fWxlNilNZYt0dSHzWLSqeSo/khT8+iJS/cTlYdZsrI5P9fi7Y9HL92TQ2YLucpSNC2lwMjQkLrZ/NqWEC1Bjb8XioU1WENZzPWlvvYcwuTy2sxpimTlQHAoyFuSw+42sIhC7IS3zVOH4dcYU=|Chương 895: Phong linh thuật;3IUKiamg2fx3L2Y6LaLJNMSkcK2afHu3Uqwgg3mnEmRW5a2oUX+yKx9ihx3LiJyPmhBKbjSy2mXKbH8XgG08TMLMUZcCLg4tJt8J3ojP5sivLPJGDfSWQT5rl7PCeU2H2kK92vYWEUwD02LYKK5RTsO97MM+f8LoyzdFUfNJOmM=|Chương 896: Cùng Kỳ, Viêm Đế?;O0MN2OIX4ieQPe8ikwxv89UB5ZBK6TRG7eRETPlZ2ZIRiQIi3iEsECdPQard6S8Xha/qw6camh0OdvGBG49ZlC+ox8CpeSkQjXvNaCQXxU+R8tMiE7ZG3OexiK7PpDB/y2Hx6wqODX3qZtqI4zfx3Obqeu8MRf5J37/Y9PHEOH8=|Chương 897: Cuồng Ngược Đại Đế;s5Xs12M9P+dAuh8N8CGXC+NkxL1za8TcAoIPN87+6YQbDHIlIGVXoABkJ7IYoOoGaK+8j99udKGpmMoMDrTEBXvT9TYCXROLWrjeXYM3sn+XkTvR8UP0ryZMM94lzqnrHQ+bX2nQBQ/owuEhu+cwD3O+z+SazuNCHd+MbsfjFmc=|Chương 898: Thuyết phục Viêm Đế;cgZYl4btY4uuV2SwGOFTL6UcCBFyeKUgD3KK79kHCJmTwXK5TS2fnWWyIX7YimU9vffYpDLq7lI+F1QlUvX3JVHMOpQ6/xWsQLrLWPocif6x3eUVGTyxgp5q3q7+W9j+chTp8glCMqTFT8DbaSsxOub5JAgIepytsyDVJieS9MA=|Chương 899: Như vào chỗ không người;4YWMLq2vvyjz3sdhNUzySyLdkpzQ8GgH314fj+MNqQ0EPaRp3VNQ5DJtLhNBcvlbTa+YhsoPxLpvD+Zik5O1q/mkxCI+lbiAFDDuD8nOY1um2duDOcgPy40vxIXi+Pou7XItNiab1OxTqn0FRk0KD1eoHlfkgZc9FeXqLe4Pa3E=|Chương 900: Đáng thương đại đế;GVdyMcpij/OdaH5Z7++R6nIe5kvdPjsOlvkvzdfth0qnteY4PIlKf/T7bOj9KG4Q6pByOhklnNCs12zhe/KmqOnYpHtQUodV2L5WTkWdQBUYzbSFN9tQHl/aeOlA/x9WuG/V9ntfca91gY4OWcon8Qxw43ed/nAs97PLtVcYZac=|Chương 901: Chịu chết mà đến;yJUbkt4GZgxqC8ioxMzuAqR0jLsq1zdfkHurixqjeVkiQ/nEnXmRcGg3WdkL3V7KmY+VLz5xmodZSonBb8aJklDJzpdMSP5AIvki58zs9kX7SQ+CND1PKc6F/cvukNF6wxdbpH/9JLhbgIr83LG8JX3AUmdtSYuQ5Zz2NQUK0JM=|Chương 902: Cường giả tận thế;tuD8Dlgq6wL+PbfglTOHo8gLK+a4SYs96chhFQtLClYjWtxqKTWlj0Au60EDq9GM22tVQnpeWoWOQyz+QC5a2lpMGZuirB58aVM2Wpncaqc/rxup9H1ursBK/wzhL14X91TCfhnfWNCVHjkkb9Jnmnt0IH7xRUEilNB8KCIrMu4=|Chương 903: Vô tận khủng hoảng;spypToKXNz0xI0Gc13muFtAL4/wAkeVFzPi4gUloV9JwlZGpaZcO7Ll9MAZKyhJfmBnd1f9U6D4HtxBTVE+tKzQgpQZ1ieEM12VaEwUdfMvJZ/432GJ2KSuGfz6uynINgDIEZMS7Om3fX2IGKRQxz9OlzQBUHOQ0ZNKizOihrB4=|Chương 904: Giết vào Thần Cung;b7lOePkedVwuTWnEPAuDfctPDZNYpgbnkfZm9rnc469JYv9jolULt9rhrk5hTcZZjLMAxanbwCyQSmtunD0gQYOYvMUlNvawmno+Ko7xO+vWJA1aahcYtGxT+wwkkXk17qlF1xaGA9P5GjKQilx3CidW3tSwlIAtMEMczy5xuR4=|Chương 905: Hai cái tin tức;El1T3ienGvTVzdyY7aVZT+41Loc0WPsF5Ab66y2m5+1Vd0D7k/sNujjmotHeOflAwph01p7OCLbk9UqmvOMTq/sLne6323TKlI4QevsSGAKmvDI9inX+CpLD4jGT/ctwHANOHVWLeP9tJoEGn1oo1S0gDFed5Pdus4/9CL4DnxA=|Chương 906: Thiên Trì nguy cơ;H7Q+Z4KfO3W3o1O10vnioCE7suyXBB2gfyBxZO9J2cndGlsQdKL3fmk9XthNZS+0ZsieqOnOxHallkQG+o0zd/QZ54P4iFCQ15QSte9OBK21t1vNMTHcEbgXnh2Na98aAgqQFxFrgu7PGJ3UT436JWWhLq4hn53MH24adIL1e3M=|Chương 907: Kiêu ngạo thanh niên;9xfdxN10VWlqbDcg3uFek3g8Px1MI/vdZNF4oqWf+ZDrSVVwUB8DFjNq6p4tlCShjhn6WTq6FYQnAX6iqm6iYzCF9AFt4ti2NExmma0kTggizXmDyQ+6bb1MIK0PyXn6RP7jXGqYWPR87lrEgJVSjElz3JoHOgpiDE5lZEyz3rU=|Chương 908: Dị vũ hồn;S9hynrJPwTr27CDPqLLLzS5UfM4n0SdgKOYX5aPZeq+crNR3h2vHda+vzOm2IE/RHUCe1FdwMChSqDMrQMAWNCAWiNyb8YFcfkZmEgDHUCRJt8jDXt/yOg0jALxg1CE9K1a5eatHRH8RXChCPwd5XxBoCzS8xbV4GGbY/Tp0B+g=|Chương 909: Hội tụ Vô Ưu thành;qKvBUn5yAFtcz0o29EbKtU9l4wlUWxaQs+/3Cf67dzGlh0dRy8F0XxAi6jF4N1Sby/P/oOBWSS6WFGw+vSnfsRDV5Jg59J0bCT3ps0cjf7zXP4uzIl6BISYxtmOiX0MVsl2tuoOR37yu8OJ7b0IuMePQ6u6aghZ8wNgUMfpBgcc=|Chương 910: Cùng Kỳ khác thường;dOz4XXEMLzuesc9pYS3MvqojL2Q2CLlv0Gr9xzJm+kgEGRh0S1e9Dqta++2OjTt7VqWFYgfkcOxVE6RQ5stWMnUuooM6AXwqREddTRnRsF0JFCBluSLDeOsQjRMEB9RxRLYYKxFIEFcVckdNGRqDOtgbIjYBzvFrSZr+PvKrLp4=|Chương 911: Bảo đồ;zdHX7XIRK58wOcZ6pQ/qqhy6vSPXOUVraIOR5saTkP/4kkbuMRZUMTtdZi8ZEJ5bP1iFr8GPsvveMS4Cmmk6BA6TGVsf//K1KDPP/hE1Xa9fDbokEm72UAxKyjAdXqjq0MXI5yD1r8xz3mJzP14ins+bZPfnpbC+TMrHye3C3QE=|Chương 912: Vô Ưu Sơn;ieVvH9Hzbk8YjLr0GwAUbal/GLcydLmGsbxaw/ctcufcWmIvBnChA47l7hrvEVMMf+Xp6XRivXbOG6iOyLaaytH+9LqE9p6nIh5TvXddqffrYRdKlwcb7UTkGz1oejBuAf2RmIwSQcFQOdc+LGRL8OOdYMGs3yxdK2nADKQZ5Ow=|Chương 913: Thiên tài quyết đấu;TkbSL7drAXo1YoKisuYxPYkf9kGCg7RJdUbzary7Ptbir2s4BXalXWLqDeaAhYM0Kwh6FOFmfoKI0FoAJaHIZqvHRbCwWzXhpQZLx1viPY6XOhMdTfmGybcGINdr7AahTDXsp20+LfbuP9bRkhKJiyv2IGf17KzWMQkq/Gsal20=|Chương 914: Giao phong;i0NitkPLpQpFq0mow58ajTucVkQ0zICOlwmivzm6Mh9h6FOnKWWE8NHeRUhoNzy/yGc30yis8miJGbG6TiBT95TDF+uy4zFEiZmfX3M70MeUTAMtLOce1/Hwa2MUutq0h8izZVRefDUDoXYIPR2xnO9yl8t9CGAABqUq1WMNsA0=|Chương 915: Ngươi không xứng kiêu ngạo;kHKgQ8/C0VAt3Szs3VPXrfwGaTD3A1DjhHA7mp2f0Tf1gw3kQLZEaziDoJEZiAZaT3F6mhmHM+jfbdK3b8Wi5jP2vKe2YSzja2RipngF4PHHOkq7YWnlEaqUZ/H9hm/+0/FyJzFjr9rgCFu+swfEJo9sYnUNng1HrLqio/jG8OA=|Chương 916: Lão sư đến;0CywTtMb4ugPU1Al/bFEWZJZPNjVQvoPEFotezIIC3QP2IR2Tyzkxe37lnPRSiSJMqmyVTXtLpsY+WlbpwZZzxANFHnbkAH7qEJsoF1c1lxiWr8AIE+RBrcW9ksr3Z24HoQpRVDKv9xdG8Bq7QaiknQdZuSBnwM/9qncyhReKkw=|Chương 917: Rung cây dọa khỉ;Bh68GwM6jY5f2BwDjjQ3+SnS2/qeNALeBAIk7FG/tplrfct7n7/rYQdq1BVI+KvZcJQZKe2PYYc0gdHVQZfATizI0g+4HovzNVQ9DdlbjRTflErIwqK0nPZVJTUGgOoRqgRLlGSXnGeVLR9KRsTWg6bUzTT2mU4WuuWJ2ns4QR0=|Chương 918: Làm mất mặt;PCUyi1jffGEwYfjHUIyIyX/1poLuP7dwx3gjetvb8NqbYzqnNIhBbrRyCtf5dpjN5jyYxl1eyzOulZ4/PbyfzIHE9+/AbeGac2mUNKR5wwwIjhxS5xHS61gGDjkAUnCj+igAamsO+JTJHcNi9RFbMCg5ovXXwleg0FgFY0F8umg=|Chương 919: Vũ Hoàng môn đồ;1VzMwyFsTCa1D2cdrJ4EkPBWDDM09MlsMNliisLyj8WTYF0faC+Xdta+R6WaH6BaB0vKsD+Kycn34q5y4JFDhoE1ayALKei4nuWy1R3d5MOvXdte7c842ecBt9DAqHc94OptNaxLJoK8KGJsO05Mw9i82/qPB8Fd61QeJ3vVsuo=|Chương 920: Môn đồ sức chiến đấu;vzA8EzneST6fvdYbTaBNNg0/8YIGWhBAjZgLfVI5fV71sK/fG0yet+1auJPnrR4TwXO9Emb6x8C2vzx4D2ZGQrDCLzEtZYzJ4JLgnLULvMxhGJp8P51xw52rToc4eiX72feXJDgfX0+BfGbEIXRWyHHsFoU3cL4bIxa0R9Gp5/g=|Chương 921: Quấy rối;dBjLQy6K42rdOeEzHGO+hUYBV5lhpNnQOhxJpDblOJH0qNUB5SNnE2jG1fWsrnxRdswK4jpOgzU1WYTVMhvVcaJZU3YvvU0ci3YOkP8oO3YRyMa327N2G+/aMGkQTpwM4hMtqsbitZFDeCEb2Fety7HSdr+wSa54swmQTSV3B5g=|Chương 922: Thần niệm như núi;SgnB0KuxPyear0X3gAlAtntSpdLic22XvHRS1v3o/8A4MEUoGtLTrY3u0o5uovLu7EuY+yAQbcIJE82QmmmmJVfSBWSFmdVLOPJmDxLaVnI63tni1BlIS7Mz3FuUcrDzs+CcYoj+eACJCt7pPjCFyVGLD45z8QRJ01ZGtD3KgE0=|Chương 923: Ngụy bại;35IO2S+cB+Xvv/BVZthbm9mWa0Tsbzh8VFuHJxzvVjeW7bUBAaESaVeZQRMeDUC+7+oMXodweYf9533au9iWw948cX7EqCT17w4BdNZ6y1u+n1cLncbHqimrX3SXPLWjMmPR/wUfa8het+UMAncxUSq3Uy+tPor1gxGrD1U6E4c=|Chương 924: Hỏa Diễm Sơn;EFv8SwC2A/3TcmTIhKBy7BNp0KNROvnhFYfXnfD2A+nJeJMhGOXzk+OQBM7158eWErWdlwXjEl0HVLfGze4FmVlnJmZZ45WxGzwa3Pde13KB3Q2royMzRRWFSK/qia1m6xtKMkFvyBph0aIVH4h9FBTAH00XLL8S7byA4FUCQZ0=|Chương 925: Nghiệp Hư Chi Viêm chương;8bNyJo3sqa8rGgjoGfbHosIyqEq86QsOAXUdsme3+5fMjMF/+SvLNqeauwbDcuQG+kiWUyK7qrjCaNh9eCXI6BGuwAGqTuLmSBJt3RxxTBdvDxf/5Vvs7MabPc609uqFmIjEsFGr7GMSWKtB+42M0Q2kUf2H50e6owA79p0jq8s=|Chương 926: Ma chi bá đạo chương;uF8F9GPRIZUH/pozDtK4YWrJpGf3ra5AHSZLoK8PHSLYV78UADm08pAfbyRESt4cHVBk4HPHjStsmbzsthjIPXMg+AYdFMhnnkvjj1+5Kzdk/0Sam+toj8muEfxP/yecbpJtsaskjqeCGbDzgiU160KO280BnCtJ/7Ck7eUFt7k=|Chương 927: Hoang cổ ma cấm;QtAMwGgE+uRglqtgWX5kO8AdvHrba+kG9KRimIOaOGWcNCPCx8zmu5D2uQzvaeglRii6DQDz5/KYkUV/djceQFmp2zyjaysSxmYgfY6wfj9vFT/Qt0vb0tOFjNJv4BDC4DoIfxDK65zYWzKYLV5A9h13y+lCvHtyn9z7Y/0WQTY=|Chương 928: Ngôn ngữ kinh sợ;6aThfMK5hN1oBjJP1kM6joK+B/UyIRMpINmO3mhrTtB1Vd0Vwu81a9N/DjkDxKvwp6paGx75g+GvjYXXt0cw3/JzhQQDxGiiL7ai7K5+K9e/h3456IaOF0bVIGEFgGKja3Qq0x6SCW8oO6XTdAOjgpikvKUgt/vLU5xgFWqvcK4=|Chương 929: Cùng Kỳ đột phá;lxJa0c0G+ClqA5ALynMGh/3PTZPgLFj0FlF46HteQ8XG2VlkjsfO1E4hafypp7L4I0JoZaLWmPUqSpDe/GgCc9DxlLiePMt8oAWA2R+3iulaohtY0FHKIMw+3OF4chgPIs+FCytfVNvBu7p2WbP9vUKHlSgs2AfaNiz3N5cs6ts=|Chương 930: Thần niệm cung điện;Pi7qaRwtRmARuRRex8FIsp4rmC0sdifAlYsUikdz2dyfpCgbYMdENwaL94/ObI53diXiGJNUbhG4g0EOKDdghRt1lsCoIcpQBGGtQfVTWFaoxQvNYP27MvlxU08CU8WTy9kcjoPUWiyC1HFfAID8Jy+FNli+moqGB8QKUoiwTuE=|Chương 931: Bát hoang mười vực, Cửu U mười hai quốc;/5PuF9t8VG8pHjoO9UFYGRIY6uptjXI6I9SZjeoKrtFAstZVfK8c1Lm2qmugSWl9205z0Hn+0D+iL+StirshS4HMg3myhhiA8BFS6USqIXdm5Gug70gpjFT9FbB4kkvH2cX/JXIBbZ4gSRRtqXxWFrhryeUsleCgp+b53zzzwxY=|Chương 932: Hung thú Cùng Kỳ;iNqs8g3OMqltu/O2rU0EIR4EqOoW+3dOik6CVonNJl1YyXE1ajkTZRQ6fVtmgcnNVtajfeJc2UrbP3okLxZAFvr9VPw4vnIsQ4l2jvOy61ncdJ6UZ9867Pb4NEwpY5TvOYXkf9SjzfU2iruuEgYc64cIYtz3D/+GFN5wZQsNeu0=|Chương 933: Bại Thiên Lâm công tử;g5b+JHYD1iaXL+aR8zFaBNBm+PQInTIePHXz2+5VBls6hIgZgjwAZvMtvSFXC9wrMYg/ejV+r+UBJCVWO5v/nTCm0+jVeydayrLejPmieolhOVBAP3KxkOqpwA2K/bnmDSyinJjF7S9opEN3+jnz5jKA6sMdaHthEYidfe2hC10=|Chương 934: Mạnh mẽ Môn Đồ Luân;gb0BmUIWFImUVUsj9+ee3P5n3X9EhiEmYQS0Yj2GY69EHXDJtexOTRb/EesSpgXGx8KHULaEkBmFNO2j2Mg1+jXqc/vqrHGVl9916HlfYsCeuk2KtT8hC/rKiTvUtJwrPKnewozp/OUN6w04Z047TnAgsMLCpYR9qfyxXjFp4d0=|Chương 935: Thanh lâm Luân Hồi kiếm;0f+NzgCvGcyBWCBAcx7FcPhyrmXNq8zzGG8njAaRNxBHMrjyH+nZvdFk62kBhyuZl8zcaCNghx//bQ3U2tOHt408U+oRzeRJTbJ6kr+h6LxHO85GMap5CtVgWvh91IR/eAe/JR4H51DZ4SJEUaU73+AxEnfjrCmKutZmSGDxArs=|Chương 936: Gây xích mích loạn chiến;XvMQevH3joijjYvJ0sLGO+5U6qClsFa7T37ItpyNgcgxsvVy8Yv638HgLDN1P7UEVwMIsoiU1jLJNtD1TN2xfBrJfTmEeTnJbc77JCcRCo6TAoN3Rj3bNxrc1RIVuslQYFd507fHQ+sodb2CrsOdzzr3c7sgwJKx4e3JQsjMD6Q=|Chương 937: Hư không Luân Hồi;c/PUTvb+V7AzztMvFd/U+iqY0A2N3f8DbjVl+iLvZ4comqAFe73VuHAXkX0iYHRje22TZvwA2nHG/lNvTZrJweDoslneUQ4KdPFT0AxJfeP41ffuJNgMOImKit5jUwOm+uDpaMt8IKUPZhzXheRjYcIrNCV0tlYLPzzGaXwnqhg=|Chương 938: Phóng hỏa;/lwX6XwWo0ytypm8jH9Trt8GqKcTlwwrJyd52lhxzh74B1xy5nI7NX4j5QZROS6ksAj4SAwCliBKpNiPo/h3IsTUuOm0LCcHw9J25zexstMLbGkHmI4lARKAI593yRTsk8nNWOQDWsRCszlanTIFvHJF++R42go/u+Llzd4CYN0=|Chương 939: Chôn giết;OMV0IjXir0Tx14XEnXSUHvkENyBsZpFKLGk4x2jJt1dsIX1F19pEiDpho5eX6uIvQ4aKsDWtdm2stlkJmwSTlRZHZCZl6FkJgNDDeMpbxqTlQQNGThi8KGUb2QJarJJSrH6VnSriQo1sQ7E2niydIqI/fVxsR7eNE5tfzpe+2Uk=|Chương 940: Thân phận bại lộ;7IhI2oGlCDiYoklbnkhI8wvx30m1V+kJIxJn55hN9AKcKASGteZqOLUY0c2ikg96/uovuL+Bt/EG28piMtTQtB8AgKW/ehlYg1uAOo7pxpge7MspkdopCSJXIqnf9XYkv/llmY+ENOlOyqxooXNBjqUZwrdROw8nRAvZDKRJ67Y=|Chương 941: Đánh tới Thiên Trì;3E51X0EZTHhTsdK2SlI46bkEwwUq4UYwhHAK4co9QXdSGz742TiRqkoB2eEstHJkF8zjJ+bv5r2VWiz0GKmEtqFoNQ5W//m/dYxwksIiUS7drFE1+4aNEivqFu35zcJW1JdofQDCcOEbdTsyZotAffLKYLyPdR2lVIYtjQf2Fn8=|Chương 942: Bố trí khủng bố đại trận đệ;DHDOEG8KuEFcFnxiejViSXANDAE38O7CvKnAjS1T4RM4EcotndqMlOnr9YbAIvHKnxckZ7ZZyxQAqzTKecph1h49/jMEfT0sJ3Z9sryoT1l3odVbTyhpijbrMjSplNpy7hhMVsMPg5x2HbqMoDKmacSY3wICfy33MaTtwA5y79A=|Chương 943: Thiên Xu Tử lúng túng đệ;IQIIyTm/bqpMrAM2wEpCpEK4+7YnRLsVhmPkTxkoghq0gKrk3yzkdxxONgnbQz7oSbXH97GAuxtvGEjfkPz/6t89p6rDyj5Q6q59iPHbzmzLXKaR3/wBf+wFD5LY9aBn1+t4FwmwuXZhtQ7k1YC7HA45TGaViyn5spSwHRnyI3U=|Chương 944: Tìm người chết thế;c8gG8ldVvbAarlFC2m9pSQhW0w0rClEHXhKa8yv2E9Q5uoAZw6A8duU1JEp3kD0EKv4Z56ixuXbJ/vcQCST6y9U7Ovm8rT+rRjHApCEeLs+M0AwGLEF9nrDxwLfWXg38XLqosVGzBVsj7PqNYi89DYjXcbX9sqdIJxdYZeKOjOE=|Chương 945: Tịch Diệt Chi Quang bốn;q+n2LKl/fbGxPCWny/3CKvouX4Ab/aKp33XoKXf8zIb2K3AEijN95jpwQkHmCujO7Adz6MhBwnxjWTxxOs3dt0pMLNCDzM6nRLyFJMjHkGV4KhHnDTGNtUfwqQRsO7QWu4faEG3QPgSpWTwTYT7Kkm4P8iqoe4IsFpE5xEG1PA4=|Chương 946: Khanh Thiên Xu Phong;tAoJ7SjyRkxEkmbZN+oTFnFbUf4Fv3B4dQ6mA6BMGCpANifD6OpWO2WAylW5ouxecxV/0tzupV+LeQD4R/g4qIzqrZKLy12vaExPBZGOYu810sscMXw19IowVK6Z3BeAAdL28XwubHSf1L0MF2LrgJFZIfNV70ZEbmEdB9y1lPU=|Chương 947: Tiêu Diêu Môn chủ thảm trạng;hssiMtQ7+JPzILtxoU610OZGe017wI/gol9ryBaP8UL27k5AYTAQkpGv2FQCquJ3vRX1WUfLrhulIa+Yes1UezvaT5Cuk2FLyfItD1MPdPwr40OB813Ne95WtPnOy6Wk6hxASSIY/xR6lq+K4n/sxsNKNpnFGMOBrrJ4fxhN6P8=|Chương 948: Hầu Thanh Lâm mục đích;bN+HZIXIjpE6CiAaEMS3+vERw/BsE/xb0dNIrRKYoEHiEBuF7WNZ57uYnnw802Hgw3SpkLa+AThAsqk5GpGJGYSQHLo3I+OOr3KNnur41bQedDU6NYiNsLdPC9izBI7LC+oSQU1uvOqXEEqThd1/PmseDEFx0nou6NBuOX499RM=|Chương 949: Bát Hoang Cảnh thấy;1P2LveZKIH6vMdmQrCrI1wf3MB/lhZYJ9SiZKB9XQNmLhnlCxFRuVHYM6G07FNzE5u6lYifAV2b55VIciBuuMkXaJbbCNFyj3E/lyoR9IUnBAeL2UfssWuGTRc3bEwu5M8HnvBWHYwsoPjkuOKlQtTVsaoo6HICUm60FjLgKyC8=|Chương 950: Đảm đương;B9zf1R49erkYfNgxg2LZU4Btphco8y9wypiDPqYSLM17sqsoSwAmfnWQNb67rLsGpFCEWJnc0Bzo5GPDUsixcKQ39G1tYUDxHvBpB47RiL00ChMaP99fEZq1TKIPxiumJy2nMBq88GIHwpy2e4F5f5M9BhI97+DM9OQd/p4cz+k=|Chương 951: Hỏa phần Tiêu Diêu Môn;j+N9CSf3alV94utth7tT1A4t1u/1RElvfCen4J9kjtAhhqx9EZvaYtMZ+W6wbHDtsf1mw/nw/SWj7HPzZcuD/dw85FeD6b3lXrfL7rfy/w5hpa9rfk0KsiI/tOsiuKhar7CTSYMRLqg9eMDkfIiz+tXkB2kuIX6cCF5T2+v/6+Y=|Chương 952: Tiêu Diêu Môn sỉ nhục;md6Wvw4JesWkOwFwVSSF1wHlBC5CIYR7JzBKiT6eCsrI8mWEfFgsUnQ14CftMA16VCDTbMn8Y4M3BtQcmy+7E+KYASLO8s155wX38DmNjytJT4irsxnp/+QSrC5AzzbWukcdOHJO/wLdl/QT9lfqtxkHfCWiLm/xdivSCZDZfA8=|Chương 953: Triệu hồi Thiên Trì;CyI91F52vqOCA2+2zgeq2189oThsqv/51cGE2b7hhxE+S0gO9+JsKPdXerMHA32FI/NxHjWmYkgQY3zCHQ35Alz/23phtH2I0uqtbU280mreB1hennbflwR8x8Y99VdzAnrMss8D+5DKc1SbS+TIKjRMtrqdDunl2C+KN7tqb9Q=|Chương 954: Tặng kiếm biết;d75hQGCeIm4cqVm6e/e4U7DrD22JCWEAW6wgNB9XA6/2yEPAsBRVazEGAvy7kJmdNbnwAq8B9B37eLR/M8hzDdKfDbY8ks7VuC89ROl12/yMwyPBwYavt43d1NYUn+/b8EJwkQ2ytdkL6W5XB9tVi1Eyl3BikM34yabFhUR09MY=|Chương 955: Không biết trên trời cung điện biết;lNLIBioirCxV0LEIP8xEmgJgMjEMX7oW6nuVLrangVa6xquBkeGc1MutXZ8wOrk6Tv9pa6C7OxR/EW0Ite6f1YqBme/JR+ToJDEE3bTNz88DNitvg7mX2Q3uq5tZE5nfAUfd39nA+046uCmoxMfVyqXHaW2tYgHIaAY1z53iuMU=|Chương 956: Rời đi cùng chờ đợi;zEksWcbKEr/Sd78zsNkrLPGhVWqcRjmaudeNwiucHJhGuJISylYR4Q2BftQTyRc3szOofkU0BH72qOpdt4+5qCi/o8Tda30cMX+lGcJnnJCCyRcjmouvQYPmc/i7xlKBb2gWVP/VczbvCj6T6enKDVGM2+tED4U3dpYi0gq2OL0=|Chương 957: Tru diệt phản bội;tG13Wx7iD3YLwxoDY3I4eIpC7+IIOmR/brc461uoSWlZGWk9za1Jp/XNlFwKRSIXEDtx5kld+8njuBmFwLT9iH/eznf0UEDJH46KrTMQpi8iGcO7ru/VTa24sUwHQo+bF6kKUVTHr75E8g9ayRpUto6vYVnF+KPYsyo08XhJAcg=|Chương 958: Hoang hải;5T8SusN9kYKcCfEG7bnR3dk3DN/GrSy4lfXj44T8PNa9JIbz1iRD8deJnFMFwXZcAM+nE7Ckv6cZWf4pI/F2pjzP3FNwNdgG9ttId+3ql7T2TbkF5w4969reeEYzpK2e6JfcbHbP8uyvFWeAyTqqr0iVdwydkBLLJ+E1Bnxsjto=|Chương 959: Bám dai như đỉa;xE2jDEbTTwUl304jmQCk1gVIIMRE5MdqkZhpWRTMsA6gpZOhl+cx8xAgu+/fopjMkbsHAOh5sN1JInj652eywNiDt+CM3PeJWEHh71OYp7NJ7yTJwK24uBYsTrnDuXbprDEm7Lg7oRlDRP2Y4jkI8IwBa6blvpPy5UswxpnBvc8=|Chương 960: Lái vào hoang hải;QZpGXFE4W40BUmB9YksZlx4XrJJDEpWRwTnYXMD4o24MkEIpnyFXrpv6lKtxjgbANvdm/eejNwOWj4tMHOePH1gHJA6VYXWBgWUmaTYQgmRdGbpyF5m9WUbTKEp+VL/7ZU39PUX6QlznEhXNuJVDR44Ouw1ncj4spiwpDu92qyo=|Chương 961: Hoang hải phong bạo;/Mg5/EtDezswqhXf45bcTc1UKVzzj2Pw69KtPHBnEkUJMGzNSvvxXOzHmo2eEr1vRFxG+Yro+mupTvsHmrMq2dZVBRmZfLHJlnZBJdyGPrMImJJWy1WYxO5G9shXTxQABI37dLJsBCtX4auiiL5rk0T6v45L7oErBCtjTOO6fMc=|Chương 962: Cửu Long đảo;gKhCqxerAWhM6c4VZmEAPaEu5KozL/7TWtEaggROi//58Xj4FHcxHZxij11qVMwUPlRMXRRHWppxiKNwK8E8KoGBaPJY6fUOlGVtYt5nTGpxjc+mR5xiMUWgHaKkIHKUfbHiIODV+w3fAFJ2wgVlm93BksiQykbumIQCWXZcnNk=|Chương 963: Mạng sống con đường;/YAtyhVtFKg2H5+ZGDmfuCFU57IMqSE6oXBOmAMPqJy6eGlNwHN/pwKrtrhFirGrxViTvrPwBZO3stq9JcYN0J+9o2ddAJwRzpUDWG8DgZmQBDy1I+3As0DS1mCZI+Ha/k2/23YgN9+lJ3cyfQ7582TjpShDgJEBabNpCZeh/XA=|Chương 964: Tuyệt cảnh;tkwXgeoQnaMw2rp5HVSjG/H3c2uEEAWuOa+vebOZ2ZdbEIomtk44u6+IoTleT3UyGZdAb5JV2RgTUGRQD4d63to0flHkQbHMzVLhAR5MGgQNidHQFJfKxJQbbadYreWifLL0V42MA50T/ARVK2XPA/3Iv3LjTeeUjei2aG7sckg=|Chương 965: Hoang chi năm tháng;LBI23Ke9r+UY2W5LfgJE64WPbfoJVOc8mCAFXF+K2RDIwaPdD58fz5NjrGW79snFJ0xZVGGpmgHKMBsa2cjXhd4BMjBFvKUn25d2Nir9CHwd16vzoAv/xAuZM0Ec+9qLr13M5weqj97gcNFxb3YkUAW3WykEhxW2EsUZnUYb6tc=|Chương 966: Không phải yêu chớ nhập;hpDiqGthcV6Sqn+0ywQdisFfAwiZqSvJG+UtFYMGB2hP5gNZ8tSG6Qnezin1I3bc5RBfZ2RhL8cvp/S5HN/x+OJjiq+/IKYAcr9X3IKVTjPGrr08Zm9d+VFsd/eofmlJHmi1nroCFLsMFOp9Kr2qIZplK+u6J3nz2XNCkDjwVWY=|Chương 967: Yêu hải;iEXXBkccbHZ01tGT9+ELkPJLyRtz4NtcwFJn/wmw/i/3GDTJoUTFIZrtAsAEq57YTUM4GuGRa7HFpL9ggUpK/yzNHAhFWfm2XDwyi5r7QRHomccMlLUWd7lGrLl8Vnvtbx2lSc2X8DmW7C8XJbhesmk3WktwR8ag8EEfZLDZtbA=|Chương 968: Điên cuồng ý nghĩ;2gZAvM22f6807IuHw5+GyXO5ETPkavOUZfLRrovsQ6t2V6+yh4uGFx04Z4aHwplWMojTbtl7+Apw9Qy+ZOPFyEKb3DQVaIX1INYLux1IwtS0V5HonwhG98PS0vTy93Xm6Ftll52ftrcppa6QYIYqaXwH9ebHfjCASGx6wsysP80=|Chương 969: Mở ra yêu hải đệ;XTE7Hfc5bcd15DeEhqiQiaV/ZCGyEZEHickPUVv2VWFolRR0P95ywv7HZxQYm82AEeP+Wey1EMuu/f2UYDFNwTrB2DBcyDG/SmAyT6WXxD8Vt8PsRcRp13eq3QhLViTyU/ntp0Pbf8M2/o46M1HFpPDWaba15a8bS2go2onQn64=|Chương 970: Hoang hải vô kỵ đệ;KeiI8ShHjnLuzp6WYlkpQpUTWdpEKVpTlHDgbMnHWUEhJg8cNB6irUY7SMqIttYK/jOxH427qmbzCY6TPVwOZO8CX45VFZCT0GIIsLTQ32SeFSmLzx1uOmS5J7pMvRssYB96XwnNld9MDQC75hIXlrZDurNSRW7TesioNAsYdD8=|Chương 971: Dương thị cùng Hiên Viên thị;9pGyLHJKcIMMMg26VydrewKudd/KWBceyms+mvzcbTsLcTlGQ2wLul6Od2lPZtd7i10Qt1sa8sNm24nVYaLi8uSlEneCG8Erpuk/m7PtuQu/0r5Zm0FVYVblTIPDdJAxfBEQVlMgjPUTB/XDBTN5Zd4CRTTe3v4ksUffucKfyM0=|Chương 972: Ánh rạng đông;89ifyEhamBXB1faf/LNvEKkKZ3Q2+GCBnNvY8HKr61M9fL+MF/Rmt1wEVEaJa1mQowJn7VvJuD4+O1iUCkRJABX7GAe8aL96jYN2QGdfbqRZtB2V+3uAJv6BM7+DV6khNNmOTs9ps3mioy93JlR9OJNHXkXjGcZnk16odK4Se2s=|Chương 973: Bước lên Bát Hoang Cảnh;Cs+PCcC3VbMP2w0pLgbBkhv2LJbmlCBpXCG9XA0Bcdu6ZZt0JNk620QmTYBAWNFmh76Gfx4NGu7RFra7cIkfhYTxpj271hC5mCvhLdatgMDu+yPhn27Qtq3i/PFBUEtNJP30gz5Wv/+dNt+1JxgmdMLWa598ZviB3upJWdGWYds=|Chương 974: Dương gia;I/Bn5ovtc9hbp9M7BTQT4E1BvPPsqLAJcDrjLYJ8oZVSYGOLxR5Rytav8lv3oE/iaAJ84zemuAd9qTSSmKbVr1EoMKEFiRFrIliB8J9wg4o64j1Zh9zHQMJpO7wBeqda1tZv/dwoeeeCumqJcmIHql0tAe3wMOT0B6juZ38BwSA=|Chương 975: Ngân dực sát phạt;1H/YeAd22rf1NQKUaLzYg1pSsDjG8daeea48w2VSCXUnK5TJqvfYtP7FdoL3u01GMl3XL1XNNfOeML8qOnj63eyp12eTVRzjNSWrPAGyCb8q5Ytgzt1DtKFtereQnWRlFDwchmFe2UHnUPcyOPZTuwFGQMg/wdA0eV20Q6r2XoM=|Chương 976: Chê cười;XdRGRNSyKlOOuG8oY5Xdt5kdIfDVptLNbMW6KqbdL7mxswtqU9VVd/kpjZLuh45dy0fglgc5/aYthJsH43wdRSN2WiLDvNQ4TibssqJqQkqULQdpUkEbp6sneyvvUubC0Vy+0oJ505JcknTcu7xc6wo+deTuk7xDK1dlb/D5Q48=|Chương 977: Viêm Đế rất khó chịu;KlVDQIjk53HrFWJhcE6ujYVSPXfn1isF/tO4w+zCkHPT4EQNjRvggFZK7XLes6LuJv8YAl7214muF6+cDGlhfOUwTzNovYkwETPRHtHXCCg6SRG4WtL+S+fWHn0KBMmo9z5nmgD6902+gQKvRhTXEa3RBO+Iy58L8T5GkTZycMY=|Chương 978: Chọc thủng;dsfBvLDBvMHb/LH8D14i6ZzCl3F8H9GI5yrswlTbu0jwz8pWKfBmt+oqagruKNSKVaYBJfDr8Coq5GFsWlMGbmZg3K/S4j9eOR/rBdeI7TQ/slsjETobri1x2qtPMM6zh0sLz4KTeJKhd/vEUnvKFaZ/BZgynvdGvK3V406ZuNo=|Chương 979: Chiến ngân dực;2/JokF6Jrc5HIP5n1B7i1jdkn7uQNZbZnTn1o+3SL22jUTQ8fISA5NvCjKFXCKue87mCWlpoNRZDKHZGwPGpIoHABAOK9JcHPyd0TzZCf9uue0K8dibB7zs2FgIECQVOalLsu/IF4xrBZqLRRA/OZuo9/JlsnxmXVyecofQniRI=|Chương 980: Không phục cùng tiến lên (một);u5GBiDFZbpROeHS11mgP8nF6x9to2Z8a5oXRuOTLBHY2uflYWuEszGSp7Ts1VqvWf+1jFlMrIJGVlMV9XafkUjL/O/iYA0bqmLALEDCOdSChtHL4SfTVVJHXTxUJZHbDahDUxWa2Y+LXKu2PuDaiGv5V21Ry7tsAtH41lJzGboM=|Chương 981: Huyết thống sức mạnh (hai);tM750lmOFPzXNTp7uGuRgAqJsLtb0uRR08J6NVR+hUjTtPC9dlDzss8Tsgn1nKArWqsugEsPxV6T/q9fYolMPijxjxQWgs77jwAU9RHyCCthL6Gmb+xLPBLgXdYN3w1JK6O62myqn9+uKNOJTbe9WAGJhdbxIOMZjLDLEAkCnKg=|Chương 982: Ngươi không có tư cách;AVT9nlS/QiVW2LBLr+1Zigb+62oWRwEeDZgcVbob4yQ7Y2nSj/dcJo/nNOA9k6KcD2+I9ohw0oM+z5AuKmOn7CkWe9CZ0Eahc5GfAKjRlsG46KtAIBvPC+Q1DNuNEXpgdkld4TbybNu8tQ1umS1R1/U/J1szSmuvKlaMpx6D8Bo=|Chương 983: Đạp lên;Dm9JHrigkKtFHroe+9ppVjGnQhi3TDXw5ufOn/k3h7BWRFD4xtcCIpPAInKk+pX2FpjC+jEfegWPg2Vtg0/Ze9A5M0CgXUOBlO5ydiQqLzrTjhxe5nVjugN0jbtEo446EoQqBNwohV5AKETdNXNUGHwTDFv0dKsTfGA7PmKJX4Q=|Chương 984: Cao thủ rất nhiều;Yq5SKblxt7mMRjE94MhsqVrWuKBXSxBB2Iz9b5xKnbCJdLsFAYi3WPDLKSL0t0dKDP7dIuYhRD4WEwYRj9C1MGjKCTbQ+m/y8NZyKOGhASSUW/A1G3atiZkDPlK36dFQPwhu/AyRkz6vzvI9cl9+z3gWaLsdd+YwktWK2u6/4aM=|Chương 985: Đêm khuya rồng gầm;pBd8T2404lxkUI7P+I7Vxda2lhphraRORV/vjN0JoHfQwDfb5sga8bf8zGs9WxhCKDLaFNI/pE7vnE48jyLvYot2c1ecpTrrWVo3joqTdK84zMhaPmPgoW1QDfFqFVqRFFVi3bVpnHZEAG8wV7PvJKwnTSPYtV7tfQKv+Giud2Y=|Chương 986: Nguyệt Lạc Ô Đề;YHva+3bgScuhVCn90iEqEBoWuI2QTSDfKs1NQBBR8T/eC2FjXaVXnwHeZVIV/Sw3TSjqGarY0zxU9S5mfI48bd5HlHsqTR+UN0ca8NBmA3K2Bi4mjSrCTZI83xWkSONZ5b9PxqrDpyCkllKtDkbcXGRBnuxd7RE2EFbR81Fy8VY=|Chương 987: Ô Giang chảy ngược;KzVyqOhH4KbvYUd/CYebr6bnLQHCRi64mZW2xTv5U7NJEkwblUp8I7o7RurkFAvNA0ep13yjYeZkTGP8V2Zj3/bRuzWEFoma2kRjJBnwJkPc6CUBTBc7vr2RkdAPy9IgA/Un4KK3U+FnfUysIHoKfAyCPRcVNQse/BNAzCZeXgY=|Chương 988: Một toà Long cung;tlJMNPWNn4XDVqxysLYj+LA/mIm7/h50Ki4UDE82dBUY+8fhtmKXEiDJPf0g9sdWvZYwYx7FaZ81pkHKmYCRCkeJWqoOfqLxV/ZX/oqMuX46HoTrXzsp+mZmVXUldoePbS952pl5Xug3f4ktBhzp8GtjtW30tIgvmVLYeJYVn/c=|Chương 989: Yêu long thú hạch;pCBnmzvn3LAolY5dyhWWKYgoVtKBI8UJBy4Z9LGRy1/1J2pA2WfoCCITB2uWqKuvWDo4ovuFSzsDeCeb1LrRp3ZO3dbY41UbhOpaPjowI+zYPNaj+dFMwnxqbAJjhLVb3qapFyq8FGFeo8/dnPbsUgF2oU83BR1EjFg7fDmmH/M=|Chương 990: Âm không chết ngươi;CQEjq2dl324KPqIe3gko9lWOHcFLg3p2a8vvZTIJukVLsZbf8lvLHyWBHAHRkwOj4i5nYeVVhq9LZ9G1KiLvMAE4Bhu70u7JcWKBG3zi1z6sgS9cO9GzJw6MT5yjd1Cuu7VNFi7D2dkf7PerRMn95W8awZKJJbuhtuAEP/QrpVU=|Chương 991: Từng hồi rồng gầm;o6sIv9tRqvvgKCumHu/O87vNMLp/aRvFdMqaGHxi7hFcf+XDjxJDHmVMsf79tuNgg0JwlRV5AGUfWcHr7cU6YyYwLwTxJUoPXfmWR9u4yBMsxLlPP9mBsh+pWydeUXk/oeJEXUt1iIDcH88PiB6/FFIenNEmpWoFnJ4IspaOGCo=|Chương 992: Ta chính là Viêm Đế;3ZdPlF76YD75hsYbzkoLyP0/b458bXPW0ut/W1GucMSxrS4RH8DZ/jyZLMjip1+XKoQzrt4vcq4JfoiqCJg8s233TVkCrlpRI3c4Q77PZz1k9DarwDKU+Fb4tIx40ruYGcfcfjv3cNzV9hBpzHcRHqzb3SA2/STEXEaMvMG8z04=|Chương 993: Long phách vì là dẫn;kZyyCKVZo+Mpqnob8zuF2XJbq/TTpQ1yIAc6c3/tEQfzfiAqWs+UdxXVhIf/2g92Dqavd8+QSwS62+4FbFox/NE8nkDl5/PI52aipcuKt9fq3RrctyLZrPyrIBZj9yhyvRE4Vhfk2lR0LW50NUHvfdvr47RVjTsisYJxvGWEQYQ=|Chương 994: Mộc Trần;HXUSK/ed+SQuqgJE6p+8rjyx8Isyk8ETrHmJJvZGXk2KxTaVat+f791JLUbsplWWyVrUljMF6mSM6vSkTd324iJnJOkdI1VfxVz7HrqFw/M7+wXPvbK4PGIzfR9+i5LtY7nWL9yrYLFUIjrdJM7RJtLeKfVcbeEGhFkX3J4cgak=|Chương 995: Hiên Viên chịu nhục;i5JSTZyG2YebNqoGS5DtEKPznVa3piTneC+M/6F0l8QZ1FgRRD3jtuf7+hnOlfZFSW9uCMVU6VeXi751l/Jrc5P3zo5ptNemUqnjXmp+SZZBET3qCY7CvDPInpaOVMsc6PxxmL7oBOe95HqZy2QicwZuidWAgjYwqbaVGhPXrO4=|Chương 996: Lần theo;YFtrSlHHGU31s4LyW35eN3b2NmsPRr5FO+QXWVr7+vK49LMgEhstW8DOi0CmzIwT3mSo+B/t8KUwbP0nLAm1lySi5bGKwR6kinen3LUx2e627XThwGwtRXGDkkC3BuAEDZU4foCaz5u6RnMKiF2QbX3RVRdD90tfwY5kIYATf3w=|Chương 997: Đánh giết Thiên Lâm;1uvhLzIoL3WFEOcmf4bqoYCPdYp/iZ+I4LEgGYZBHbYI06oqhPH7wOK18ZXBVamPyrx5MhSTnqeqfFcAcZsDCTsnhsHZ/07z6GylNq8TLNa3D8c1LTWkgDrnLfIjurmDANtDLSrdtaCtKCd+3e+Q1mERmdnbyzUD6rs923J/X9I=|Chương 998: Bại hoại;xW2eNevV5YLFi6axoTC5APiXvwIb6+Db0PC4hn98S+Ge7ym3Nxj149+2SP9rRs10NMXEjd53nqOQMXhGuw16xJ5FExa6ztdjVIjNCAYnrLc2AVXmb91F4aAm7y89jyasMLc4YE/Erjg6p9mB6h56heDFgt6e+lKSj82ZiWpKacM=|Chương 999: Thiên Đài;pq+E4watD8u8dLGs42HMxH1N8QOS/RcxMUC0/L3GvjPavhYOV9PISReob8Lc2f1BuFR99Vk2KsRtoCGTz+0jvUqrhlj2tkr8UayvOJiKguZkSIxqGmSpIJi7KfmRtKdr/0SPK+7axqyVzgTLvznwbiTgS3qht+8pchF/NNBHR8M=|Chương 1000: Thí thang lên trời;7q8230/dmkmfU8wr1Lsy5zQs4PQwC/zWEx3hQRiIq37ipb3foeyYy/LLUiSb+LRrCwt3T6QIEoT2P5KPrKltNFKg0GN5xiwzVdlpLvTEkMR9a90423z2H/jUohQhntWXAwgdskm2NQWMLIDnbadK4pJNLZMoWOv4nRAyxSZN2QE=|Chương 1001: Ta yêu thích hắn;GUCkj6MZf8/1D1CPuXcl3gpEvul7+kGt2K8Kd3wU9G7qpUgbdG/ObbKza96ZKJcPCXoSLg6YHGE/bCNs9scS9YkLa0bUrbhyk2BsVoO/acSjriyRlxrXLDsnKQ9utVjDWH54Nw3Ff0Y4ZFQAs+joUcoEBhGMaFB6qCbZu0SoB5Y=|Chương 1002: Tìm tới cửa;EMFFiJAhg5IVubXOiQxjCo+/xF6U9+XRpl4xAp2lRArq6X5P+f5Kc9JSXaTRM02EYdlVfXzQA97ka7BYvLmZeaHDU0OYBu6xYBbunYMAQW9fVsxDZnyJBjScRRx3Tnk936nd9CNYPFimrx52ZIdgeVoH56AMXY8jXSPomyRkcLs=|Chương 1003: Cưỡng hôn;YKWz5FHApCNFBKKuIIqH4agtKyntSedWi+0dF6gZDO8iIWbED9N4BJ3xajOsj5qnf9ZEO0fhf8xX3J6YQUIzKI0Zzsbp3Br/bN5ATmOntoQ9Q4OfiSCQ5Epj8e3lujIolLVEygS6hf2AM5cTcJaWC1tgcR1wXHGkaqZDxq7DPjg=|Chương 1004: Khủng bố thang trời;Se6/AV8PSvHsb3L776XmcEc4ZR/XjXium78tSujuQfWk9mxktow4DBkf1KOPK+tgIL3/0r4WKP334Z3+JH3qtOghljm/Rw36OeonP5iIg/zs6vcgl3GYcvHjdeBtPUC/7UGVDvf/2mB4Y3xy8yCclIqyLNEDg7+9milisxI4GpE=|Chương 1005: Khó như trên thanh thiên;cZ4Kh91VuMO31B5VYa6oDqo+7pCTSnDb7zCBvrVV/qh9u/Tsc4GEXUqqiDBgOqhaRNYrCdpNXC57PaPS0kV3GN5X/ZHuZl12TRcnmeI4lmlBkFpP8JeCo+9BLoy/dUsBAHzOTIxEjrSbMHezgjs6wUFanxRFVoGDxeM5Ku8t6vo=|Chương 1006: Thang trời tĩnh ngộ;pHyL0U+p+cJCUCe5YcDjAzPYM1TUHgtE6lpF1hpe20KSlSmNg9OeZzZILJjltnABrAJGZE4lEvdQHXxogdzmO/Cg9ik1b1gQA6VQodOk6xhRj33WkrwTptokKEcXXAnKbyOdhr6FtdB5tjHVHmav75SeLl6Gj6al9xcM2epBcZY=|Chương 1007: Thật dài trí nhớ;Rbb6/Y1jrkmA+ygf4m+bxOEDI3U8Rpg4bXA4DKg6Q7BQguSn2kMopyXs5HezKTFKLo+Xk5IdEkY6HWXNdalaO5AFjlGadpIP95vzvLxbCvm6jfcVSQUIaZhddIpfnzlHhCQXdDCvUrALI8OZ70Rpz4xwnUlZ/a0syUNek5l3aLE=|Chương 1008: Cừu Quân Lạc sợ sệt;Ll9BF/l5fmiHG0RudWng5F5mVdmYy5lqS4Ga+whpDqN+3x5HooVOXcnw/Hhpc5Wu5Ax6IHvVi5m9WRUHAvxzj8/UeIxY4H+7c8l21QXL2auZijwOztdZ8nD1wo0T7OnWL/h5w96BRA5yuvcDSzsdJ1cS1vcKWYeWsaNInIxc0uo=|Chương 1009: Khủng bố Lâm Phong;Hd+Ze4VPPBOsRO0Uz/zC80ANIxyroBi1sQgaBMxGPEqSBjYP1vVLbRHK2pYGuFDZK1PmNydyZcfjRGVhx4l8o6vV2f4XIcRHPTzTmDXdvxqNdvM9/1tqx1VZiqqbUXC0eEE0g5ZRBGiNHHTesOM3Cujv84iHiG3qYR7m1EeNU/g=|Chương 1010: Nuốt chửng vũ hồn;A4g13jcj92gq1NTH1vdynpY4CT83j1alPkE3gTEKz2fPleBTC9rLfq8hWSdlukZGy5Y28AwmUyFWNpDk1QklFHCDON0zdc0olFkUcLXbQ6+LIOlVbLKbIMAWJpKukDDWAcFi0eQqVGTusgEM7k90ghI9/OnbG/xppHA2qotyuEo=|Chương 1011: Thu gia thái độ;r+8JygegJ0l6EgnevseiqOqcDxpYV9tW3rY/gdupr2i4VIXc6u7zfvj2NLOmD50isj1pmJAnyrWBLUhPsX5xYS4g6JS++ghzAAiCJ3rA4iFmE84yrkAjjbEwbFho1tz0HyEvwhT2winVCvd1RTsZgkF3nYJPg9qxDhtfHn7l5+E=|Chương 1012: Thu Nguyệt Tâm lửa giận;S5RACCwutaY/d313NdtK3HasTzWZraFwLatZrD7+MoeelV7B/BDTLflow84vpd0tyk4RTevqvFDzbu67Go9hYkyMFnMKvAPZjwKmOfM4c2fCQEs6eB061JunA98tAPjY8TOlqjd5vZuRddb0Xeyp55cxYh+jzgzM6XtLcd5OJuQ=|Chương 1013: Bắt;ErAIUs9UHKEuGh580bE51LngPk4xSG+hplloJuyJPnLR0cG0t6m7fYHlDnhFEky+jZ9//Idu6i0h9ldPU051qMH8AKL1s+jzL3pVFwVeLffH0q3L+gbky3ZbgWCdsgurBxAWNA9PAfx/YlchN+HWNVxJwaizsf028Gn4mV4R+H4=|Chương 1014: Nhục nhã Dương gia;rZqYtz6yT6qq0wbAOJy0MZc0zOm2gu0qyMeQVaZbxRyzheiEQH10n8aIrGgjcYS+17xxFoVdJdvj/z/B4Cwbjbf1H4L0uw9kOeKFr9zmzhSmrKynhaRBTaFMgFL3G1WQ5S9trfXgqzWCnGxg1jxELmPWHAC2m6Bg8PmDP7uhw4M=|Chương 1015: Thịnh thế đại điển;iwiUge3luLdDJkYuIeBCuBe9jPA7AI7nWurH6x+tFiUGYfHPcHa73Q9ot2NJ0ekAS1wa1+a355SEcPyTFnLJdiAcdWJ8tDALJBp1LHqUzgi4ZQDZtJ5IwscMuGRzVz7wsjrAbHga2VahBXS0VSpl81t+rja/H2UayzCAtERdJmg=|Chương 1016: Quy tắc;+j+4IhLH6Awbp7SoTuEaWpXyGOoy574eZH2wol7pC9zvXit0yVUwW4GdkVU2TEf56mImZY8JOoK3Ttf14w00hNDVKHGNdFkC97Ey55K1ybwfx//Ha0uNpklpDSeuee3C346/SEwVqh1htvzlh3jtQowteEn26zlBGZenmaGz5YI=|Chương 1017: Hiên Viên Đăng Thiên;qdwbLk0DtblW/lmuhXISOOg5FIKcfkYvFH1sgk5Vp1DkRMlHwrGibZI3nEr7z1zP5sNwYqDzQVHc4o6T9gIgahjlNYGkNvS8tSpZHvqDaA332o4lqiOAMUHwqTVPMazY9/QX8g+2PHQ0OBbY8N3QLH6Ctnq8VotPvD6L5msfd94=|Chương 1018: Nghịch thế mà vì là;NInWY8Tu5hVJl+YveI5WmajULeby+zUfryp38LenMbIMlfnX8srtSYp8Pk6+W+V8WipYMzz/IyXCiVpICHjRPaCPC+8Nbi7H5MTL1ku9DSIXQedES5pYntUu4vHLxqad6eYxCqsCpl5vXW5pKT/8srKnYMu6PSuq8Z2QOJHHRXc=|Chương 1019: Thế gia cùng lên trời;111g09UlOD5/EDJU86q2zoiu9qbFUuYTaRSM9jD9p5N6HHRdW/hz4IQ8jQlUpQz3IHMpXausjyfX5g7Ys1fF1C+fsE6RVVWFh86y9dERK1M2vXi8StzqdjVBpuApzdgm8DGU68hJ0bc/EUdblgmfXuVTsKujIVe8S+W7cWvtky4=|Chương 1020: Tầng bốn;QjXQm36nTTxMfa2ZMAjrY2XR4LRqyzRm/mqjCyUxkwlUWQdGkuZ4JOTvK6rotrYAEuyUJCXEx3NVVdzNQOUtAiOx9B59sjof1ZNAu2Eh5nUXUV5HpjEiitwq7ih+GRsI8MdANdJiqN48A70Mw2Sl9SBk9yREsXJYzAcRxN/4/2A=|Chương 1021: Lâm Phong chiến thiên;X640AkohyNmKkuqV8VQGUkGxrXUILWF/f1Jx0LrAkg+XlbHYNREVf+11PSxYRNyFr1+pXxfLCEvEXEGdDSPDBapwkHmNDGieBYjYjUN/mFH3ZCR6E4jADq0iX1yP4STQoXS+/3WSzrqw5snkjDWEVlF1KK+YyAIXfIBrCLsNSYQ=|Chương 1022: Cường thế lên trời;ZnrsDjgcEsIJtSYTKKejGyioNLYCWjY52LNteCyKNRgXM+RhCf0awBFVsJKh0WuqmuPRS5t0jwuGlWZLH9XwMrjNfszpdwjZNMuXbaDBCQZhFTU1vkWvYpNyADPMW+034RaKxSk6CaVC6EkQvWvsZAwH06NoOSCou1imtofTHzk=|Chương 1023: Cửu trùng thiên;/pi6QwqiEWsXZfdrO5Gpbpmr2T3Gh+Zifgr+z3rMTjhXbJifrNvbxCVuZ9VesY39sGziEbMZ+zDoqLF977EsbHyq0TMUZAv3hys94VwmVi2jx7o+KHB+ZwlgS2MwFN9i47GHs9MDikiRvQM0qezZ4jvzvLyYfDl7VBUC8yDd4u0=|Chương 1024: Thiên Đài bên trên;OzQqbibk1PNTiKc4UbvhSCAd3VyFoSrr+WXP0hVZRFkSnchXlksUIi1Ep3hO0OGWM4u30EyjvQGZW54b6s5J8GDYT+AtObaK20SEBRqTiBqwGAxaD5SSeLsTvpS25cE0CjqbYJmHD6pwepC3CbnEnSWWBGL/z+ATBPcxEdM3IxM=|Chương 1025: Tám mươi mốt tòa cung điện;6NPCd5yr0vdoYRvddSdohiSndZ4F4SvlRH+FFjpf43+XAtLEfgy8NXVGT5IAxygP1Xk1qitHWzseNZjZegAag7z1YFgyltt5ihomvh2y3yine5k6LKE1lH/RsL/q7Hc0cUisrpPH7Z9QXG2GclxRi/9GKyKO/fK7sjB2oBY0dVc=|Chương 1026: Vũ hồn giây dùng;m5mG3pbu9nn+aBaFwcgvUL6Vp++hYNwO3e731nsCAl4PReTrKCnptmDLZVnXnpWjtZ6O0fZs+ksJE1ru2fdH2XfPfAV9G3gp+SC75+9VrztZ+Ir85uLB3OA7j1a3pixIkWwGMgIRpALDqdiWbcRcaT7oMwO5TG7+YKc7zleeIrQ=|Chương 1027: Ai là giun dế;wW4pG4lSUTfkEuoW+VxLP6eFJfayNjmQI/YUGNsog3XYFPJxypNJ6zw0Add9ZIGEeEldOnpzlUmLhNQz6KTVV9GbeMkxg54COS04LtY+Jl7bCooveYFkV4dYWT98CcP1K20BkbGZvX8veT7P+s7HcZwfsWQ2PfhgP73ve+pTRZE=|Chương 1028: Đạp lên thiên tài;bG0DOyjvJum7cPTnUZH2dBoqxVQYDIZfdzjPajsaLsHb1wgWk3NhzEeb8MgrqoiXRUjkGwBV/zrZkTHQT7ALgqY518xXEWD8FmGMJHsphvRRTj5oVpJl/894hUpO0btzy6Y6U/BpOd9KqY+yKeylukNIXnyzSV11FEcTbbvPF0s=|Chương 1029: Chiến Hiên Viên Phá Thiên;57pPg6mFPo1ogDzHNamQpNLpEsbxTQlET9WwJfAHb0RFsce9fUnQKq2f0V1rzuEOuTMqOzJ+9mOk6+x8d0/VLarfnXteFGBvNB2UINVQmA44r8KNSNObMSmrRjWsPSXP9Tjg9PIS1np12foxXdsExCAtqsVhUbUg4rX/aWYdfy4=|Chương 1030: Như thế ngông cuồng;8a9cJWlfi/KukjU36lRBTFphZ/k4yLFE5BdD/4DL46mYiCkxA6mImHWVA5QM5znrJNowFTvCWKxsCV5c+fWo/bfFRAbUYHv1QBVe10VDMjFStZlzypk/+1EQIb+GL+8gXfR4h5eJtjXVwhLrmAsOoM8/YIb/iXUyPQaj9mO/Eig=|Chương 1031: Cuồng chiến;87l4qfpGoV6VaEAgZNuYL/z1f0jMMUsf4COqsGnOULYisuecl97ppx27RjLI3AoKXdnubSMIVujHYDRLOGVRUgs6x/BsSmI8s7ImOJLs8gLJRunGANFJu0bOIuVnhlQHp0WKEr0mwISz3j4b9YVPJ271FsI+ohk/GYENgaRtWco=|Chương 1032: Hai cỗ thân thể;eZgiopLtE2AVv9U2TvEaUo9jalfmTKM+nbT9vDpFc9WvrmSXpV28brHyLVltzJBvY200NmHbozn6AH6Hh83ERExLCAmPgb6L4e1PAKmNeeQAC678V5Vv9acuyOMGhADdUsA18G3XlB0uIBf+L2LGoBbr5rP8HcozYD/9paBEgcw=|Chương 1033: Ngươi, xấu hổ ư;BkUcuSZfg5HnkfkvLKm8/TgI7MYv06xm3Zn8KgazE4V4oKMh0lkaO3ce4fUfXwziLPJ/Mf1ex3FjPoS5kR5ZhisRPsEVBW/tBxUGkBNS2GSI+ChNgCbi415xD6EGfBsCZFHu8SOSGefh3Tc6QQ1bDOs5FCzS+UWDfNmojpuD3aA=|Chương 1034: Sỉ nhục Dương Tử Diệp;jSreVEf7jbG7feO1+xgTolrMf8O27XUZQdjhfP2qEyWhyCGv7MFZon1XuByRRyRIAiPl6LwVEEKlsFoW2MmDRmL/nnY3UmaGT0rD/XLnDjC7dsoKg8m1g6jHE8wUzBtIfboLNha/0ONdJfcLK7gnE8JHedPmz3JiFVsBtp8TXHM=|Chương 1035: Thay đổi người;EBvu+fKYcZRsYxMVeA2fCdp+8Kg9jqWarg/BoBoUFXW0yUlSk1nOzwUjWQIf4eY2/uDjQ0aGt9MdkNg9ntJljgZvdEBUFa+OTlrJmQXIMzpMUvHYviGKNnB1dV7Zy2MUI9vTk/oca3gKsAUS+2TQSpi0oJkpbjQiH57vjiQrYCI=|Chương 1036: Mộc Trần tâm tư;XoE4gTLDV2jpqLtl3pYnHmbdAZ+LLGcAs4sHtTYQ1IpiXq0SCJXQHAGMiTIaRbucGPFp3WM7xXlAG59LmwMPEGTqPe8vc74inifUY/nAXAmOqyd5fcRjyGckiaSzMN4DMlnDhztlfxZFCvR1wiZ4QdQXwTYF2lSmSffOPUwfAEw=|Chương 1037: Hoàng chi;hSxcM+wQCAbTbDeL9jyqV+06FGdD6x5SM4qVze+V2Mwa3lxJtAtOdJ1y4qyVM8u/3I3rZefreqe5GAmoqy5A8omvho2wBWG20XN51wSmbnMQq12iMXay2Lkd4qcsqXuh89aFAF2v/VeQnCyVkDx2T3jArP+WZPGim0xbP6OblBs=|Chương 1038: Băng Lương ám sát;vD/r3GQOJ5PHWcEMjrSZCRClzvxFLU+QXzX6Dflrkt/VJGKGZrOhRj/bDXByUauiwk54y6+0hLxoY/0tXSU9VyRC+3ZdSZll5G2hN8cWbYaplP/Muzm+N2D+zZH+MqdL+YlKnHQuQztJh4sxSY7tKlfRpoLZMFviHVZfvDpmuGM=|Chương 1039: Khủng bố giết chóc nơi;AnRorOeaE4lFs3J2MgUGcXXgNUNX/zzvlOv2zClja2Z+lPTpBKOyHfpi/gs8SgfSLcSaR3Ogu34gAUaIqxvfyosdmDcng08o8ukl9kUzdjjFFe1wEYZwc+g8vuo4PCn1sdmM/C469gia59VhJlvssWqUStQM+MLPJ4/iW2yR0lI=|Chương 1040: Ám Ảnh Liệp Thủ;96xBQvjpTAE3I3Dxrvbfr8tJL8hnzFMYUEZxFzaJuUnUVkM7yMD7rkt/2zbWB8U9XukKtM6Cf97LruFLY1d/NX4b9Bb3NrNmy7wNN2dpwx8dqi5yVDEWm6Q6jRxxXS1kzLsg6QpIwPd0W3n7ECLtT3QMvzh+ZENtD04OOmMMuoE=|Chương 1041: Nộ giết bóng đen;SFdU3mwhrkyCp6Rq1nLMUOh/KhxxuACP303f1ZuFcwXskBFS/nUgGds1YWFKy+JreCuXJ+6iyE/NyFIPY00KN+V8OcJ6HCiD4svR+ifBB6fSGDrBEoHUhIZ+os5+fTOxCJFlUlrlA81gbW/EM65QknwW9qsCyqYduEAtzaepqKU=|Chương 1042: Sát thủ chi hoàng;D3j2r8HSjHMUQDlXy1hhhHDQYpmuWy8MlKS0CMCyMUpSjr8/GHBHBGfDSbz4GC8dBGiMDJNTsOnWFXiZf+Ui6/6pkBxLijdNTvkzeyL2tDKFZy51rmawzjlmw06pJxImz9ZrGp6E3EuClrMSWsXjA5w6IgUST3i3mAc3xRLotB4=|Chương 1043: Kỳ quái thanh niên;6BsAtsHUhXbys1A3KaAOMlZ1C+8cA/0YqP03S5Z29l0Xb0RM/JKcYjvAKQlEdoV9PuyslOlxidAp9xr4GQba8Zrjzn3K8GFzJbZRKO793S2CDbfvidjwdqSs5qEXScRHHAMpHZPNK/WWkQfUhQMUxtrwqNhKfjce2RPBzAyFfSc=|Chương 1044: So với Hiên Viên biến thái;1PdSroMiWKw79BaLaJ0qaLuB8VtRwHv1GJHUP5DNkCbNNmVRi8VCATCgPuYAiFyVdyy4wuvvs+b/epN9VaCc55I3F2me51Q/cwx2KgDhHWzJBiopM6PL7LmdD4ZT1Yx/rp3ATXlSG4R0t9VnVpa2iHmV8rZ+TihbzDZyVaPRMgg=|Chương 1045: Lão gia tử là hoàng;oo2zIVX6R03TAIo6+wlNy3ikux4jz2+TT2+FCgqJBjwpVFTgLjaPyZGJWDvQQNdeJap+wBN8j0gaIbM/lHGV8UASMsltHiYESx/rAmle+X43WY2BUtvfPA+ZNdfYOBaVgiJkXA5mecBhgVP2zmfCwZkZm0n5AYG3iVmMbWvoSpQ=|Chương 1046: Phá hoang động;Q7Uzkvcpl6GiBL9UUiYg5oN3fU4RenE72v8Et+C++7OGzX1t6XVozSgLnJVxX/KivQ74JkydOYZPbLUjboBJaERw3uptghaufLpzV0SMdP+GFhzWrlV4x21VE+Scij7y3vQI0S2R1AGf62L3uQh1ffapLlut0dwr5tACeERquek=|Chương 1047: Đại diễn côn pháp;yGFyDGdleilINrRXBrpdUyW3J8k1sVIlvby+tATZPS313GgmxK2M/Bo837MbHpvxMq5zHcggXgK6XYo7S94HaLNuN8FOJOVgoMGZVHnflvN9+F0q5vZp1HityeLYmlyFE443yu6PMb7CzAt3IywIhaaqphEBPED3Hbe1CP8fJZ0=|Chương 1048: Nộ mà chiến;2z79AduopH/VB29tfitPszj4KWSLJoxmcmyyVRuIcJ4Ju/Q802tSj6/ncIC6UR39ZIC624Oi5SCbi5pgIAGWpva2/ZVxzSBt2PFoWWA30PJEqyR/iK6MQ+UEbEUmlkv12YBDTwZN0HqNDPnRIrZAoWU+xG6H59tQZK4NBREmesg=|Chương 1049: Lâm Phong âm mưu;vnEgZWJ2z/9/Kg2j2rWuLv/sKoCYh8hlKiWy1MxkJYLJAZqsAhOiihVTvD0GNb/vXN4soDrfNRl3Dy9YoQOAHPNfMLhdZoqQaOV5dAM7n8e8LxCS4tr9k6oX/tyNY0nLfOzpFqvPQ8LKg133fps/+lG8N9z0170EfWL+M7KUJrk=|Chương 1050: Nuốt chửng cái bóng;XKOuAn8nlYfvG1LkX7vw+4dATNWPN8bmG9jFMyA//KFqoLMVGrJbRiAdQb8Cp6hy1UYiiRQYvlwoOzez8rdtfe6WV6D5difrZoKzGUQdmhUJ6hsv0ug5S/GFsgOlUYPL34zd9GdX8qpPB9mh+mL9uUyVSxhMzKWQ9oIHTACDQMM=|Chương 1051: Giết chóc;TqAxWtEq09C6vghHECVYnxEk2ZuA5Y4cWoQcPygcrbiX+f3V7mA5ndu/vp73yF9UBIVdEd4/3IEae+VlYzwK887y3dxiSanh5v5x2A146jxBqZPqK0Q6IM9ReGL5Ri1uvT6ZA7dTSTaZ+ZcUjDjjnAzScZBS5AIkaZm/S7gJhyI=|Chương 1052: Chặn giết;gAyuSoOJMNv5BAQvRZ9+xb9J7Tm8zRaEhVDGgYidXXpNtg8uhCbGvEW0AStjWsU6mS139S6IkFdjZaMswl9CdetRAuByMGdNlTQ2lkg/z7Muq00H9TLvbnpayYDMWKnKSQmFaoNiuN2lr+9I5G9gg5MI2/ew++apIlHDhdXXg/s=|Chương 1053: Cổ Kiêu;7rOHxGutquUZnOOKqtLz13h43M7Tah/NciNB83Ij1nHYf7oZiLrHdKxkXXlvkazMg1929Pl6Ud7SUe9fT5IK/QnfGnuClumlg26bglMUDEsT4igoIe5SkBqXJE8krigaObAHAFlX2a61DQR0zJJfyLjIGzZ4rb/5dvbylBtviKg=|Chương 1054: Thánh khí Kim Chung;xLE4tj+h9Loe3pJz6qjoxsxpgnBh94eaEefOZwi+D7QbNNwrtLpOOrdI3kVY0hly+nRvlFzetbVldZ55TiHgsOz2442L1oY8pTRfYjZKbASnKoj5Cm3AdHenGMEiApV/GGKQ0KRdEQAsY1oCP7bF5pYeXsIEv1kF5g9nYp0YqCI=|Chương 1055: Đê hèn công kích;fdptF4BVflWhP3gl+VoGLxwzYlYcDJl4mL5XH4B4w9yblDJzwVy5id3X1+0o0nJKLVmD/E/W1C2/8mGRoGBcalynYsAx/I34lGsyaW4ldDr3Kdhg+/vuMCXTGWlbiPFaCGvqAXwtLHh+Z8wOdbXU4O2vYjY9VcXbBHdPOZo5ldE=|Chương 1056: Đáng chém giết;rSsYeip/Q98gcsNnR8bJhT1wp6hmlVFZYSTK3nan7QUW5NbleyGk3g2/dwvEQ+vJy/UJqbl/8qtyFE7x+QWsdWr2E/sd6LxIsaL4JxgJZxrbre7ateYKWCIjvSjMkeP9D6S2pafmR3ICk4+b5gBvCxzASL1zSxSgL0tHFcSdpDQ=|Chương 1057: Không điên cuồng, dùng cái gì thành hoàng;MvpNYY9kH0g1vbuF+XWrbteMVTUqAb5Wc01ep5vxW4H8GXnjNSs2Ds6lvYso+CYaxDiKpPsu/EJix47ml0+tNET3DzatyMEmHQMWIcb42/z3hUc6U5RnJgTQRj5ZuP+n0kfI44W+Q8yDi1vWkKrLIf86vSryjw4U7UnFkvhmJvU=|Chương 1058: Điên cuồng Hầu Thanh Lâm;SOSRFDbFtzNm87v5rq7ZyUPr3rSDik7F14ay96AOLSosjfGKlbKvHXsKX/T74vu2F6FIpNInA/zmWNFmMQFOHMD4pkcU9Oe83h3NVYUQiCYIbCJvwRQl+23GoanuQn5wAea021idd8tql0d7yLOM/3kfua98/GcUxwVkWWjRzdc=|Chương 1059: Phá tan hư không;3RRrWaPkbpu8vhInE6bm7krrmrd9lKMsFyI501HPdNxzOORs2J5olrt8pG9ddv3VDskVPTlhDmT7sj3dpsIicWQRaePbUw8hO4MHKRcTamc1HXRB1Ls6EK0Xxa42axV0zonqx75v0qztd1RkI689HqWt2p12ayg6z6VFPJSjORU=|Chương 1060: Đối lập;Q9ufvYJ5rSlyeF14PfallrGm6TpHlT5L2RNvRfxbOVOo39/iwqzotBPuNY8ttOHoRjUD8zH4cizt9iqa+eSNRF156BcYU+YCWD2J9/71A7562RNk9xamFKTb5CXm+pv6/u9nyfyt52rbEmPcF8Z6zYPWz7X5mVtK/W152cQqIi4=|Chương 1061: Đệ nhất môn đồ;R71yLk6N0/qGDgGN9N1lpz+FNyyu2wZcNOO4OLWJr+SGOj6yzu5sqCKaM0FWNieLrxa/EVOjtzBWHevQtjFQYMcjFjKS9lJ9+2KOZSIjOvGUBOU2ZeNm+QeBFsaz2W/qB8sAshwxwPlsikLfiZ1QupEoJAzYprKnbsBrfDRyaZg=|Chương 1062: Hiên Viên ở đâu;1gRGKhiO/KtiB44qXnFVpWBhiru/Ee+ePDDHm83xszsmaSJX6t+YZ3i3B9BsVTJ6XdXoBUIUyeAGxA+5yF4N69PvYgQFwM+d9x20jHssMsM9GcVLFfqMf/XkkiLkqV9+R4IXYtK2xObPyGrE8V+cBsaqPusKk0QhQ3hqM7vFx1c=|Chương 1063: Phong vị ngày;NNF+EEZAdb+sdvYhJdbWajJhtX2AHrwMQI9LVguyFuLHBOoHQoQOlRNOgD8cyp/J9ZV8WBeYSGRE3wmCXA5EykAbw2duQ+xTLqcSfTZkjYqqeRK7c+bvq2Kb5rq6p1u/2MHnZSqb9wPsD0FrQVoE4xfwU0u5OT74q3gwEzijOT8=|Chương 1064: Chật vật Hiên Viên;SVCiCtfbOsEjO0jrw0ypEPNpcevWbxQtdita6vC7MFq1SGVFcRoPKWqNlGYsqcY1MafoT3ETU96V5NBGEQQ2EjIYBqRrezIBHRJiVPHr2KYFp+blXpNu2wWorZh2R7ny8NsR3gYwlK5H4n/ZFFbTVHHDWXcmJI6CaO2aPlk7lzM=|Chương 1065: Viên Phi đuổi theo ra;73grKVEL9HCuhNOQUIBxHTf/krClyZ8KkT+rQEhAWYr/XfTEreAbZ72Yqlvuf/hLGbNH1IdfmpMoF3VmdMEUGmuS+B7SGduASXrjuQDcfjS2W0lS4hekBYs/ixG+robjqq84JEUEb37h3rn5iz+JYiRx8pygnkmD3/c4WvBiIQA=|Chương 1066: Hoang đảo người quen;LosECZzV7OPR/LWl1jD0gTj/gwxyBzGav6T1zbwvsPdiM3K39AQaAtn4+Y18wUVPctTfR9E8BDSwhDSKyC8QFTujXdf4lF0jpEWBUGT5ASrkJC3acTpQVkRGM71FMlDeXXvBzMvFRLGzYakNKglh19LJD801n+KZUHYV+1t9vDw=|Chương 1067: Bát Long Lệnh;m33RiuN802SbesD31dg4Xx4cgpnOhmpPhv399JqCtCu7sk5fC8CefxjuA92Hw10u+b5G9aaQ2kS6UcbYCx69bdxLmlfKM0OmTSClgTb2zf2ZbHeJpar9seUet3PMAl5+tDfEg2SsDH9w8PJQ1L1FeISCOr4QejIpkkVC810dRTM=|Chương 1068: Huyễn lực lượng;+DHNGErJ4hYuRFts0kE86hTw+w40O8aI6ErHc3x1FTw1i4RVRfEwYI9meqD4qdEPLS8UGrtTM3a0X6SVRga9NtaJ1OumuPp5MZZ5WL8kzYvnpLOw0gc5XHEvKj/h/SKSdO+obkJ3bI2CopvkGIRNgbr0wkvJ39Rso4ZgepXrsec=|Chương 1069: Chờ chút;HSVG0Pm0P0VdzEeBmp2DaTD2z7NlA06b1SzRuvMXHpxQ33iih4FI7PudWUdlncZtW+1hIzjvUpZKq3SS1b4tso03cHD+QWA5y0fC1cYbq7Qqwnh6qh88i6b6M9M1kaFIo2CsiELTueTAsMjn35le8TYXt/Qy9ju9nqoSCMqzeEM=|Chương 1070: Sinh tử chớ luận;xoGmGGyK5jicnMtQoZsr+kOFPIOFM8xGiMW/ie0gunGn0tXgCE6EtuhxQ8AKIJpYnodmv90CDX5yonqNixqbSk6LJHkp/lLTPkhr+0nEzUs9ixuM0LqlmzMSxlWfFi2q20/Ui0qVPLb4EE/9baJraWbZ4X92LhsCQ+mQypoqxdw=|Chương 1071: Chém giết;71OEDTzJ5kReV8wKeqOTTtWGZ3uL0eAxZu9uZlTlfXiVmfTO5gc9AeZlfKFvQb+JLHA6SIxU7sE1Set3qS3yheyaQOGUqHNb3du2wAZjt9ufWAzJhsLOiZTxqSqRPhiZLthcWbHkMsxq6PUKp2a9sWh0TYVAvpCK94bAB1+J+CU=|Chương 1072: Không tính khiêu chiến;lB0tF/jJikorGY8qumWiM73NqzHMz9lzuq4rvnLwZmuwMNuna3qKPWpk6z2xsygqDnCVVKbv2fWXoqg/9RpbigMIwMSwQ30Zd+VMDsAmsVN1z91FbrsUxae2mPhTOB+ck2J23n38PoktgV89PAWTXzYm4fJkDQd5J1dsBZ7hR2I=|Chương 1073: Phải làm ông nội ta?;jXWCdRod2N69XnOK5QJvqnR2yTC2hg0ipnddqbuoivn9bHEykdiGM7jt3S/u5ZigcF57OEme2rWrllY4QKhbUQeCcpmO8d80jHhv/jzE//qWRhy2NUxLL9scssw17f+IrlVYSzWqynlB8NpxWTpSGaQhij8yYKry/wdNj5om4sA=|Chương 1074: Thu Hạo lúng túng;pGfPx23u1Cr9OTz6MEHInfAdZBuoX/99bm1nGdXFeER1PDUXhvvaQEvQ2ldSxCuBcwo3F7pgBKkeACV492c3rouEG7IEuU9Wf5tNZ073lzh8WFIwie0SLGG4iEnRMcHWZXtkMLB6sKFUUD7JjGmLKtzwY1dza/iChQslK27Fjh4=|Chương 1075: Cửu trùng thiên huyền bí;WTQpBGhwHHkbrwtX0wixvekl7jmQ4B1fmb2FhDheYAitCR5TQGLJ1Fh1ot3pWXZ63goZHMG6WZw1YPDxKsk8LIj60GJSJllivkCdAcpWSO+j8IcqQ+qp1wlur027c66cDm3qhvtAHgpkXnRemMjZFAkOGUuyrQHt+sJI9mBWzi0=|Chương 1076: Cuồng bạo Viên Phi;W6HVvWDzRIrCK7wBKBbv3kit6ZaNy6ZwuURjjAjn05zcmXEe07DTuonOSG0VE22yZvvM8LYnCOtxnQMxfBo0JRmo6s3Dg36mG1/8TvtcnusVwz5X40Tgq+OKS8/2sQD54Ad//pq8k8oYyoJYkHhmY/rC63mPJSmh66knW9dSoEM=|Chương 1077: Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động;VcRIXzUzWZqrGHYmb2ELbG7fVP5ywOyudmj3eXMQ+ubZ32b1q0wzpv55NlmNGRsK9lG1MNgsm8B5FyPJp+b2RzdHXPSJAOYcOJ8ibrA2iZB6Xno+7D3FXpvd/wECRbMyVjPPfiqtjk84BEvToM0BDSP5/Px2dlNedFrKfpKYjOI=|Chương 1078: Không may Lâm Phong;imtSXSWjcWukfrlrFlR0ZNo0KjEjS/cnmAwAkmsWDi6aKRCMbgwsaRzbEud8hN8qnx+oGAdUg+xyVjUSwU3RAwcrgMpI4sU5Dz89IkCDFU8WT7qSVBT6pIWxehDqyPd1XD/roUrlQ07btxCrkqNHpoGjikl6vPfIcbh0lqyjBZ0=|Chương 1079: Đại trí giả ngu;BcmjUjYRx/r32SSCfVLFYJYNjHsRpAID8Rq70MsCIwdT8MwLoy4vyCABvPiqAr9teyvIP+svbtkNSCHmeoBbJ4AyIfBUsuunw6scRsEHInTbWu7WevSrMh/rJZmD782pOFcp9+Aph2c4dvfnvh3/lMHSZgadXwARUIBxgEl4TL0=|Chương 1080: Chỉ cần một chưởng;1bWwsoafp7CBV7Ttm2vh9teMNDjo7YbSQs4mH6+DoYt/DJQV7jUThnsZtmgLu/fiJnPtQyiY+JTu2Zsnxb+7QL0Co7mX8kLExY7oGnQO3lkf0rBpc7eUXDMn/1FuwhvYAUPp4Vd1YWyykcrcF4FIAwm6OlsmMdEsHmWwVCXW9o0=|Chương 1081: Thiên Khung Tiên Khuyết;ruDCLpyR6p5b0VOXqtpsX/FU3Ht7lUoyQ9+UKOs5kK3F6Iu/LAS0DDiGupkDEoG/yh0wPo09KvCNxR9S7BG9xKDI3CWyIuIhdYZ6eDMnq4M0HSmQqvwxkrul6qOoXkKPNWK0EBGOrAHgd2TTLtVU4I1/E5mcVabt/aBpOHdplAA=|Chương 1082: Thủ đoạn tàn nhẫn;J+ZgVohE6ZfNpGpensWUQQt4SQTXWq8NimcVz0Z5WgFFOGeQj3ZvfY6aJBS5xXbpcpM+7AMTE4CcuKBAuRexo6/gupZE8QedSlKXzIZFpkq6qKX1DoG9V3TPgf1U3ktVCHExTKFFmYUD66Px5fQ4tWsjzFy/KKgLbi/eHd/ZyMU=|Chương 1083: Tru diệt Tôn giả;6bzK43r/6ua8bzNDNWoj41wO3XTfFY945LKhXMbB9FuyfrDKqe9scuKEn0ZXw5o7FYLMkaPx0S0O+g9KCENF0nvjmmsxVNQWP1B+quN1lyMgSoGHLGd0/TfsDIoeUeBr1rrzij4Es5PsWc2IWzCv3R4tO8EuuFmZ1qU+OnCWHVw=|Chương 1084: Xinh đẹp nữ tử;AUCyz4+lQ0qRFUrjGkMZ4YwlhtgLN4PHI/n3eCnIcysf/z2IRWkHqCIYQaGxu57WhtPY8PuYB6GdL6E3ESOvgtmEGxmtleERpgfCHKUmkP4any4SpqqOrMPAO6HkR656h0z7CT6nLQ3zJ7B8CjgrSPH3nGCJv/7kzUpYbnKuV4k=|Chương 1085: Hoang thạch;azpqV+PUxdW9f1MpBcmtvvm1U1GGCiWlG2Azz5xWO8bRsYwCLJ5NJDZX/EaUqf/zemmPeh6SB51cEGVWo6e4L4HKeRxm4XppxtaSz7htY48FthNFohsTBuVe8c+YxfvxYuu61yg1j8kj3gxtM4+iZQVO9m0zgPnY7est5blhUzY=|Chương 1086: Không giống bình thường;IQKppGvx7E1t8OU0rFjCx2IcuvhpF3XI0FEaljQpL9OcgMgjcxMjzRrPnrNsUNryGdvKh/o0JpIu5JKkhqbeavvy7YhyOI3kt7T8kRvD7sjB2qP1wJhEvOg8+UpKdJ5e5AF7cXbOk2nt1fO/CgZZe8CkBHyghuk6FlkRX64Kl3U=|Chương 1087: Vũ Hoàng thân thể?;HIfZJcN/VCf7VkE4Mq8kHNFwvk3CCnA1iE6OijJopaMY0xfDK6plPpLIAepIWseBdFxjPSCDmrLzLI3v72BEz02t4y3ozx+Fv68Rj02pXhKMY0fN9wqyuDqPsdSiFz1xWZsW2f5k9bLYKakfNjGnCPDvtqTgGqczxmcI1FLLwhc=|Chương 1088: Di tích thời thượng cổ;obMjZ/coJCd/a0oTlOZJsI9kYugVfI8MLVWUBaQTXvlhbCVArDNjn2/9Fri4QNBRGwJllAWOlTAYrrzDsCXHgTPPn7s8g0DDqnh4LbyT/xMiBy4owLSJtVWytNIfQd+0cfgbKzt+fdgaQTXOw0vFrjGVi9OHa/nvbj61SZ2IF1E=|Chương 1089: Khủng bố hung binh;dQx2M/cl+C1LusOcURkwKbq18r2ZBqFcDp/CfMHdulPd0qb2ge9szyzrbF9dfqKWiL3XWVpT9VKZUzrEQyWg9mIFeH53NIgwivqFIpCb6UcIGKp97iDjOxoGdJFOQc1mqc7uOKYLnqfMc/XZpm0YLLPJQuu2OeflIoiuteMzQyg=|Chương 1090: Sinh mệnh hàm nghĩa tinh thạch;+qSQb3e9swyr4+KjiDkXzH3oau92N2beemdAqKag214wFOd+tuaXY3tVhrcRgNZom+zwPJUTgJ+05F2rMoPdIKsR8IGuQNmLDmS9d7qBXm2PMLKCH5JAFkrr+IEleFGxJNqCTnEcpwCcf6Xz0TLqduJv/DXsYid3hO5L6Dlx6K8=|Chương 1091: Khanh người chết;SF8lnwZQ1PhguIuHg6F+J0nYf5SqFYomeLO9cO67gLVw15aOGpzng4kxSoHOHi5gi79m4JCeHcox0XSKmnPQByNMS8jjztHzV+5/cVdnBVWkCRkPZjUnsPesAA3UrXQ2DaSzU3SVzaz52S54eEn8htHyV1y6zY+wR3+RffdbyMs=|Chương 1092: Cửu Long đảo lửa giận;3dUk0WUOlVLhudw5lwq26fKaYtPIiuMHKjMxefJjvJWZClcQ/dmacW89n6chfDHEIjs7h7arwp8AjRfLB0Qr5GTnkzytLzQGc80DI4z0mWS1y+tfAJAfuCPiOXXKrPoczPrfCrGZhnJQz49D2SbU2/kSEXnIY1oSYxMylrXsZug=|Chương 1093: Đi tới Hoang Hải di tích;l0v8DzGUhDSEnZ8oyIVWlmIFq2q5T5R/T77GhqWt1+oXM81lwAh7KcbSOyavRgJwnoW2ladb7T+MHvRPiWTmVaRGfCsyOkfzRB7qKJNzpdaEY1n5LAPuDHdJHbQTYf9XtfLuAUX62l/gsaYdX6Qo30S3FOiDcFK/SRkLlUqX5Ks=|Chương 1094: Thượng cổ Giao Long thi hài;6oOXrnZtrDqSbXxfU2bJYoCblq5oeqMNccQ5EI4sUDrmQIJMQ+aeVGYzunGeI5a8xB8BzKOI1vTPwmfGJoyaUNd1YoGISf44hdkhboFVflHMHsRgWUwzpnQVnTBFGl7HE1zoL0smkvdI9VFYOhGysLMK5wHwI5+wUUPWgLDkV3w=|Chương 1095: Tiểu thế giới;JMRnbG17DLT46/BxIZJ2w7dEmnlQiKedJ2nbJcTLCcytmSGkjRSNKEf3gFvr7xuUts4zijFoKud5HfiLsi+xucekHYI8Gy2N9uWY24QO/76DN0erJ9dzGLDwdu4qW/Zz8SoN57Rh01Fa6nUusD9r3JwqBmZADCwe5nJ9gnY80ZA=|Chương 1096: Câu hồn;UPwF6BsRkLgkqYx1SxVEsp/FfGVNdiGPfEOeVsgZejrWARNIf1BfsRspOArAHLZzJSoLrVeGxHQKn1Gw5sDgPd0r02n5tlgWvBlnXDm4w+BJwMxULEUKUVh8dyOLR+eWhO1Hc5GimsKH25uK7rR9/a9n5oB+mjqiCzSSqvBe73s=|Chương 1097: Vũ Hoàng thi thể;rZSoPyFpUbnvk6QWOfBWx3dhZT/RTHJFjE/K8jrHbAV3RrXfoCNnGyuoirydEDDHsdcvSMyMAM/JSIu9J1xtJf2THX/T2r3GGzorcG1mOx3gxEMr/+nNkXax7GP88jk/HPTaERTGVDxamhS4oXD2ctwRFmeaL2H2nuHWUkKn/xg=|Chương 1098: Sức mạnh của nguyền rủa;Itr+3RUKE30ahyQB/lo1Pbn4vaeANewRqK9/r1YnuXP8/GbbLqM9t3VG9d6CYREyNkvVzt8cwGl1xPLkxp0irWgMS2cQvzDtt3BpuVFA8Cg9mEurGI4gmdWl77x//jNmflRSvQmuquXap0gGG+b7wAWuk2lp2uIzMc4DOLvbbuo=|Chương 1099: Nguyền rủa quyền trượng;2MKApZaI8LUTHEYdcc/2hgzgEo7GZQKclCwyycEEWvQXzo2F9Jsnt1QLtY4EmZSJVMY/VclEH8udDHTJF8euLyv4mhieEmC5gwOT+V24ADHNN2TdJsvwZ9o2wOFDBN+VJVzUkzJ1vzSSAgtE1jCMDt2WVUF93lGyM6baDYhgqWU=|Chương 1100: Đại diễn thánh thuật;aTOFnSgMYAev+yh5vZ74bFaqZha1HzuLvgGHaqTYykfZ+BX0wKmufhS2RPpaKuzwwM3bKnIlouqFgx8XUdOeuocEU5w4H3G7520ngbGeUdyg/bX6PuUhaU+YLDXHSN4VBH992h7ARUamjtFw8d126K61sXacJxADxXedI/fO+Go=|Chương 1101: Vui quá hóa buồn;RnYDmLbwi5m78pdefvW1xx9AXBqgSTo07m4AvFXqxXkGKHx2P6pcVAYoIK9wOfqSljD0kNTQVt0Ya4fKPnqCuRNzWyzfzquuuIK8Mv1Wn7QekJ97NVm59WVlhgn9a0ZPV46GecHnIXyjGKvtFfoxEDxuTk7UBgaoTqb68aPZhIA=|Chương 1102: Bắt cóc;XU1LW591N3yqJv8Art6dN/VM8LZ+rfR0XxbXwyncGIuAtcWYTAUWmHk1dS5BNZ2iQ2WYfX3bsbdQsfDuEQaZumGf8YsU/NOhnrQPGgzKYQitWRRuBuzPYmjdrEHCR5vDDjRdmB1uVfKJbPMYUxNXoBpg99KoF4mtpzYT8hj8pdA=|Chương 1103: Cường hãn nữ nhân;5ZSPh+e9O/Kr0cawb3S9bDrER9zODDUAymCQFwwK0zv1E6OdgCfhWRmNv0osvwMOHMoVHX1n5l0boyVISWQJK+/rbt7u/xDBrN7GNQW/NUKUsdJzzaZAR62u9AVs2cj4cgKi7dOefOVwSZRpJi1G1TFYP32TJksB0rCa9OXIqEQ=|Chương 1104: Tiên linh thân thể;le4zPU/xDzUfp4KQpV8HIyusy4+FZyUV8XaFO7gydN4FTEtRU/ord3rXqTfH1sw9de1kp7cqnYyZcMjE6ka10J0GLA8uS4qJ67ARTxswD7JEC3PelxkKZqgdVOCQzgZsKA/rOpM08dXNJR8fqGiJVPWZMhtrFKq/66QVzvKQY78=|Chương 1105: Nghĩ hóa kim liên;g+LIhEwABrwO726tueDDHSTGRiM2OiUBGxekCd+hmVtPsspJa6kOsDWCTMkk3jul2A57MMIofub6Gp4JBKHvREHEqaLNIJpDnU4c+hBj7jOl0jjPerb3kZrDNRFsiniGBkXAnx4M9MLUkvrR/Paj4aePgytbLmwqjNoTNGekwJw=|Chương 1106: Vận mệnh chi thành;NDR1lyx7vQi4GvnEvHskI2jIRcfZribTarKIXsWHOoEoXpw3QbM7U/yvHXs4z9q4mNe0ByXKIO7iqyXdG16g0bKwNIWk7BEVJ4KwqnrejlaEWSWp9xEAiBGSdI7lWGOZ5JghdjL/SY7nUwBJGCY/3oYnrMWbmmXpeTpXgCW//bg=|Chương 1107: Người tiên tri;iey5lRuQ6FddUJo3yuydwLsX2Gn47VRytmkFiNrR3lOM5TgYGD0YR+iE9IftjbuMKWlXdoB92bQkGiJVNSeaL/C5t1BnYrjf0je/lp/Gn+majn5LnYm6z4LbghRc/zyWmV7vCNpSEC8husB0l47sQ/wUSePfA2KwrUs73heC7uk=|Chương 1108: Khắp nơi đều ra;am8LTbBDZhHIvlduVyZK/F6qu+snQsYXtWYbsL2529GCHwRorY1DwnIAq3AMkMIfcdl+Gs/tN/jd1BgD0xZlKwIp9/nlkPdUiA0HvM1eS4mxfklFNFWzwUtt43DQGFrDTKBFi7KV5DdVQmr6SuxzJsviSONB+Tvu3+yM1Ch69BE=|Chương 1109: Tái ngộ sát thủ;gf9U8oViqMDSrN4ESOak+vEMtKnNTyaz8kIYjqq5iTJkhcCaDvTr+d4Bt3M/pe2hMdGOJpR9ugme+CH6KUkkcT/jwLlZcjlZ9cTNII9x5OWk7RSDH93Tv4yfVrXshyzh3QSxKlIlffi0oNMM6XMRetioEqPEGBuYJlSanaWChnY=|Chương 1110: Tiểu nhân hèn hạ;40Ysk9WJHlUxGPAMIG5Wp51yC0YE5IrKVW/KtTABXqKy085XrnBieFi8h9a1fDm8pZPSyn5BJbDzpzkuJpB1hVtG8l7WWnqB5Pu2zWrJ0/Nok/yWskgsBkkYmmTVqr913hsJl/Qm13E+EDWT1jUVAEdbPsa62PUgrBoGXAjH2JA=|Chương 1111: Luận Bát Hoang thiên tài;NHr2S36MBduqq1SgX3aRwZ/aS0SXzHy/0tocA+xmMyDZDS7ytKovrJqjvmzIRQYB462CEghmukdIml0NdTkD7Z0p+ytU+Chxro9bO2msgjDltbzmtS5ZzkN+8Lw6lnDC2tMlnTk91Wb57t1P8Wf4wqARRa7qZpwt3dQ9Gd51q9M=|Chương 1112: Kinh hồn nhất sát;ZGqO7Z49JOtdwu9t+doW3WDeY+XJZp3YyOS6AV8W7LUtLm4nXQVrRODUm7L38dokISvCH196QPpS3/TdQWgnPIbLW6k9hCm3uDesCOb2Vm2LgYjLM3GZR2V0VXcPY9qyEBmMxzbEOzfUGVoS1sCVoS9UrX7xWb4cPX+YQopZJPw=|Chương 1113: Thí Hoàng đồng minh cùng Thủ Vọng Giả;t7C2D66ZouEvfqmULQ+mc8BBRHFauMGz7oR51waa3rfa4kxOLCEtn5P7l99nK0RXqNl1TJKXr/jOQNWY22NauEiaDZjYzxl46PplYQLIVh6uBBZ8q6z6YR/yZQ/kZJfPVAqN7+0PBq9aqCrbPGdp3OV75BGx1xYFVDxvR76KzWE=|Chương 1114: Canh gác chi tiễn;dEP43NGTQ3mctirxbiPe+Qqcz2nll+76MKAJhRX+KGGHZOjK4CA5m875ivn+g9ZWt9ioGuB3JcIMbMjGceknpah+B5R83le8gXlkPBKb8HN54+ygszC5pJtNbsP+VZBgQraKSBYKDZbuZVXOkIxBMthOLJ30vabG4/37OIJwfc4=|Chương 1115: Ngược Hạ Phàm;6Ed4C9FqjttdP3fUtoVZhGBTgb1rTWOG5hQe8mGpln19TOBucpVCrU9hYtq4yQOl6XzkaYOm30s+FRhOekDDusUiWXL2c9TAXpvMdR5S0GMlMw51X12eLsiovyV+zGmsdqbY3Lc+9nZ9d1Jt1xY95VZ9tJPrRhcIt3l8IHpiWxo=|Chương 1116: Từng cái tru diệt;fci9O8fGbwTcP+vnaLksBWSqOmY0aB1HwaU71b4iMbpH+wlg/q2sbRzLWpF8BwJADV9dFcpNVIfQQiiRv1XnJGxJbaieZFVR2X0guDulTstbyIRxsdox3cmYkqBB8Zlbc5gyajvcv1E86qcZAmKsPvrPodTdRqZqPOKgsxhxwhk=|Chương 1117: Lăn ra đây;wT89B3vdUpPh28LUH5moSYV3a0IaevrcFivbXzbazxpfUbqp1jRxjN/c6xKjBveDGvdXti68O1OQc0q0EMKWY1SlYFfe/3acMn5rZR3KYgfbY3jYgUYK07ILwgIaaOSMip0osgL28MYmH9sb4dunF0qYlDBbHH12CwKJxJCxnzU=|Chương 1118: Thiên Đài chạy tới;cnuUuZcdtp9778KVrgtX3q+/LtPgkEK7SPsUGvyDhftO5AlQW7i5ovb+lGkHoqipQH7uToXO3Ap9A/BWEYi0RZvEAtx3aL3tCtwiHr8rucjZFTVraOT64R9rlYATVv1rE3Jn3qrXIu4NeIKQ2C3COBVpX+cLgsfA+0qiIp167xk=|Chương 1119: Kiếm Các mời;Y8ZVr4OYOmptV65Jlfgsf6ZdkglZimfRlz1JLbno4poK2EPYIJK+pYkVFMY19TlA9EdcaR677GfI0LvqLwunZPlDHsCFv1PpI9AYVf3Bz/4SZxzhngtL2CdYBLXaut5MsilDHdo+JN0iVaV5lnXBgcQNlkc59CmkvBl/IqAO+Dw=|Chương 1120: Mộ kiếm;2IcwcpswEs66+rXcX0qRP25UxTdghALTu9TiScDEqv8zicV2KR6x+CQPlY0JquvSe8SoNjA5paU4/v1G3BJqqUHyvWcN4G8pCWMsgzzN0QmEPco0HZuuvM9bIRG8WHlELMK9741zhXwzrsuaYidssMeCmT1Z32MrLii03k56bS0=|Chương 1121: Kiếm có linh;2OlZQ/Uw59pBc3UXhXu4c0SIAkN5Xg1f3ZT/ucBZ1JcGlxHrGooKQPRFBbdxOD3uruKwnNOKAzc+s3Nv7RpWvMQNAxEN/CHGRWcgihH9/KC8nRVDcv6sC2iqjHJ1RUe1um9C6j65UVRLwuwkLokL8BU4hGh54AhNB02XTZBQxhU=|Chương 1122: Tiên tử ánh mắt;u6YHSQ025C2vGDHjQ98A1NFOFwEFgrKymyuzmXVgdxodlJ/eWsbpcNlVGI1bzj+Zb4GzDxz8+iQuOvitsQFfMzit2W5EMEqNZSWIidcyAX1QSHvQLFBuqdBFSlfiuuWEu4qDGXex+hg/czOTR3dey9xv8Tf0d1BGk4JY/i2ykKs=|Chương 1123: Yêu chiến tiên tử;7XsGYYethiToSofRxdNJseoHgIKvRXm/Kl6O/bu+5rZsOdIaKPlg1Gf0pd+FCuGE80eJ7Mc/Ikbtj3jrgv4osPPkhjZsaBk3Qh6JCX84t+vgBwsAMQbupFxT/GSEIIqlnuU40IQWLBxsmIG4KKEiTHLqVOSJKuIiiu4KoS4yPBQ=|Chương 1124: Tạo Hóa Đan phong ba;vcgsyixmxpUa1+gBYzHOHOF4SRrIxbjzrQJyMdslva6O7Svtr1mSEKyiU/ytUrdwYbBuqyHYvuqX4sGXYHM1dKz1yirC3jB1+avjOBQkWGebjeCYyJHIqTtMninahsAcsaMGUHoaHp0ojiU3W6Y8w5/29a1aCWFhRMQodbd19tA=|Chương 1125: Thần bí thế lực;582SOYzRW3r2LPmE18NhBsd/0NlwN/fNDvf48fWjEux+0b7jDIpP0s42K52r417P6hvqSELmhimXW42sYYHOgpC6qe6ov9kkOXWbvrb3DQBITsnnlcqM0HosVU9tJKqx7MhlzG2YgxOnxYKP3ELWozhRuSa7jlz2SDgsAazrjDA=|Chương 1126: Long Đằng bá đạo;/qB22+VwQlQEg3tBi3MgWg+0Ci4WD81xgvn34k3slXbZp00Y5snljMMOe9bTryg4liMpRYkILAOgoUX91EaPU/VUHdBug17jUXZ2V3milR25dupslcgkOwCLcpXJqAwhvG7Iqu3Ot6Ql/hZZdsHWomSr3IwCxUmut4RKjnPx3F0=|Chương 1127: Tiên linh chi thổ;eqvK3F7BB2aMCTsjzYn8TeKopYnO3gpiFMKBs7QYoJFQNFhbDL514XSSXUcFPA0qVaKzowjkWOF0suFaxbCl0yT7nmA3LZXoCQSny/Ni3Im82kduXqpbgfJfbDrpFAWQY4Z4Iao1vL1Lmsf8PVL6rzeJfUcWP0WFtGxrak58qfU=|Chương 1128: Tiên giết chết thuật;46rqRtGzxEQsdcRPF1TBHr6wPjXhKYdRs2W1zNBqEl+MkDkn3y1EoLoGkDf5QagTydr2RWZ0mxrAwCgN+VXvpS311qUgMvKt4R5I0xYMp6Tvhg4jtUhbRddHkMwIxFEgUur7AO9+2OQtCGpWbBRDfq58nVswC45Y7uPudADMlfo=|Chương 1129: Thiên Đài âm thanh;BzaTHQxC3Tt1VQr82sxpaiOw9Dstz5jSp5ckN3awZXsims9YXdyd/kNKpp+91gvFh7OGE6+0KBL8hYMwL95qtgJTdppmGtRyXG+blWQyCn2djLaqGdL5A0uAvFBYgY4f+pHjRLDeu4pi4PXqK97Jerp+kYawDDWmfUbWvyANZhA=|Chương 1130: Mộng Tình hoá hình;LW8AHgunSwteOrpBrmffsUXBJjqB07aiUySZDhZMnqddr6PHlitHmEsHWZL8qZoh2OE7xNoBR4iE7ZQLnxlcKUYagTJQCb8xIb/h/F/IQUUbZQ9hjwVow6IVSKFlIXFsyVg6kYsG4t5bcDG9JTUqU2Ls8xD5Tm1VE/7ufuasCF0=|Chương 1131: Bắt đi;w1y03cNHrFegt25wp6L3LAnkfs57vlkoVHlHVsz6NjRGPlgAEVfOt9uFd4A4yxWpMR/1tOW1h2PzofsZm21Y4ouoLDQcz3j5Imy+6ffRUV08xuFG93hNnOQM3p+K1KWNA1nSWZfXdlVvCqbFNoiBkbJkUlYeIFjq85JtUGW+9vo=|Chương 1132: Kiếm nô;BSVN6TIqjufRrXO5GV4BJg5ccwu8kn2ChUuHZWbJawfJJn+gf8OjmW1rOL5rac6UNDr8WL6ZVdxfZusabyKZm9+O9/iEthYU+KSG+h5QKrH55dIBBDBq8nlkjQoOoezdTuTZJmDua2rHiMEhL2b5aHf8KP9vKhaaPqkPfDIOApw=|Chương 1133: Nuốt Ma Kiếm;KHoqQTJuHpsH2NwkQAYhS4E9amFBxmrTISNR1crpabzvYxEfIUwqGfngFD7FWCwRsPMOLBGl7Ixk4JF9DkAnP44x3Sk05BLH/p56CcODppqxRpPo/IPxgCzu50LKN+vu5xi+hz3ZmNnK9nbDRPlWiO6AVIELpyvCDI9acdJO4IQ=|Chương 1134: Lão nhân giải thích nghi hoặc;ZfLkemsKXvjOybYPiehev5jf3MG/Zjgx3t7BTNvrPhCMa3xeXPAy5uChjC8KDAIatRuWaDfW3cm/rwvQl8XgxcW/VuYXtFj2p2AWVPYXbTHmPIrWLXQoxq9u5eJL6JmxwGrd5c2pi17yzHJUVMQXQCmd5cGP2LyRQBJwHYOtNdY=|Chương 1135: Dưỡng kiếm;+w9W0C2mH38aFMYTNVj6EJTSh+NYHmhV0g1Ad4SIjoIgADi8gGXByM+gHvRdDsXi21j/LIQmhE6dZ/8O1so+SvAsztxIT2qT3f5ehYVtUqhkyBDrWPxYd3hPUozY+9V7n879pUkelaDPv9hQJlzMoabKsHPH8Sflz1olzc5P9k0=|Chương 1136: Tứ kiếm;dD9cODISBhtyp3VQagRBTvBldsQStcwOMZ+9LjwlggAz37Ei0sEWbX3pDxwfLMleWMbd3/sCRY+jFKdmpK5Exjx1h+IlbhS8ZMs6lOH2h5t8bom6f4qmQS7giRtdJ/lUKWqLnIAeeVZmk+nvSFb86BKV9Kx6ipJrUsyQxCeGL7o=|Chương 1137: Quỳ xuống;Im/3AUfvqHwYnGm/fEIFBD2sxeFzui6KY4TDXKFPB955dJhxBtMhGKyakuzt87w6ESgKnTVgcqYWuS3+iFcQVPrvb5S5Frc8389yIMuB3Z+CBKq1bvQw9Lr/44GcCW7fRUDUfgPdmY59Fizb3YXuF4+E2DgY7O6lpditsxaLlzI=|Chương 1138: Hư không nói chuyện;2wHoWGo1YzSxBCx4eewHQwv8e0QLZNJeJ4/Y6mtozyNxkAsItyeIq1ZTKorB2y9CDYsfQC6ujnRS/n9QPLcQCpcSgtF/5krRlXurreu/pXK2Ipdc+WU0ci0PkEaq1QrBIwAaBCthPcq2OY0gXm9peASpWbQkjx4zlPllFLl/uEI=|Chương 1139: Không giữ lại ai;scAeh4RUWEI8H/biP6NFOVYhR5hZIpVAke4p2/g3kvBgkPVw/MuiudOU3jvT6d64ZBqihzWMREouZf1WuDgdan+nFJzBABJV0oWpEM6Onp1e+E7tHB7aRyamieMHMs5fqkhp+tT9a/RbS6bUYkHZ8mUxmz/aK32o/TirXt+F5Qs=|Chương 1140: Kinh sợ;VB1g3kdvG6wg1bRo+7RV+lLoLMWOEiu2Kgw7scQ/nFZzvHzjj7x0+aWteQEAMyNAVRoXBOvBs9HjtFIiUsdlkH4VJYdPe11SEcAC/uc4xxCmbsT163PBYF/lI4xJejJwg1WdDcgsCu353paTsDqdB5IqIqIKNmWSOB7EqOk0fwI=|Chương 1141: Rửa sạch duyên hoa;3tcrUU6wJkEqS7TF8o0bUohyltoX6iNhaV1H7ImwaJs+sxFpv2xtMarjM5LfAWVKimzu3vuqt0VtlC3ZdqCZSokIjE1O6nPwIiR6BMRJCEbHoLxP76Knv8WjeK1hnKBR1+6ORzcb/cjy4d62eTJLqElaCAuy+EefujXboC0acLY=|Chương 1142: Thần bí Mệnh Vận chi thành;5bC2cfTtAoswA7xQh8sd9EJlvac8MhFvZ7lYRbnopcgsBWKqafqs4nmjl4wyB5u9yCdf/iR7pTV7h6UK2eK2r5gPkCBXCnVbOql6I9Gq4y9SK53J5eMxwyDVRidXWIbJqbvPa3sMF2Od6yVBFhkknojQ8w9Qek/ftrAch+Jri9E=|Chương 1143: Mệnh Vận thần điện;bycEUAyABoa9np+xzDby1ZcxL5UbO8awq+Y61647AsEh0Mld2ErONfcI9mKwokIrqGDv7ifz/f6YBVNc3mp/VRk1eY0rjuZEjzWIQ6tt62qMFzquzO2v8cvpiWrxNuFxNAFFjJLRithgn03GeRmghRsem3f+im034St5DPLdoBU=|Chương 1144: Điên cuồng cướp đoạt;G7skvjXvozYCJtp0hm7zTw95Kf//sP3DmyuMwe9pk37KySn552DDNUCLMbFZs9uEDhOWZGdVHGtyzwG6pYobDxeiNm18CsBwkBoPXXKDBESCyGQiGNPYaUlOeeWVsjY2+vgH22qa+AGKp7NoRMZOi9Va6htM+V4Ffazp9M+617A=|Chương 1145: Khủng bố thu hoạch;aY9RzEMZZ50VudYRoHrlAhJBdzFtx7R3F0p30GBpy6d0U8k0xbxFDeN8upUa8I408MZ3kq3Tk/eixPnp3uvFYKpYs6xxaOQVe3qkVzzJWvVtg9j6OQKOUxbv9N85EfveWL8Dnr0KullbR+QzyRPJSNUpnFxoYZji7wUN3cBXeVg=|Chương 1146: Săn giết Lâm Phong;dPsd7gPlTM9Wsk7TNQ5tkMxmbDqY/r/LzmpdcsPyXRKlyQU/eWACP9VO9bIwsGxW5O4O5XZIEsu+3X6Qa8ukopqeDmFNSQhjHqlhvmNV5gL/loBfn5yYbXJio9LqYQAxgFi80f0V/CAv7w4KAEN0EOxtq0Hi6FdieIOM8BWvais=|Chương 1147: Ta phải giết ngươi;ARrR7BAahU0+9nTNzj42XVZMD8y1/B9yCXtHiKklzTIVOIPcd4E5qZOChseTCCaJwni3SBOS+e0iE5tbAPCeW31RifoU65r9OTZyrGbezRqRlnxF/Ilsh2dEu4hfor9nKr71PSFPh61nKJDTxZUfIIqjAG8Ey8f1WrLOTTeHp20=|Chương 1148: Hại;yUtr4xxzUbJzOPw1S+YFoGwT7QvNnKox3P51dwbSpZA/iZyI1NB1SzeuYUIf3jDfid6YqxJuWGRLzWRSqa7xWaMNgrv5XZGlzSKxbXmbftwtkGWvxoeXJXPHDp3mVxasoFFGTGjLEPnUx1rr77vxAH0GIWVAttDagMpU2ckir8w=|Chương 1149: Bão táp đến;0LOuC/ywsZCkZNx4b/s4QJs/Zn7A5Q439XgjoNXZtS6Dm7O7AoniEx98lKpxmURBEjKZI1lphuvv7Yti4yvBLpa22uYtIhAS34P2OWgZzB+9LBVHU2Byz0G6Lpp/w+E4LwDYv7h7tUyQmy/bkENKEclwsrzpfz6N3zGfGFFBgyQ=|Chương 1150: Mệnh cách chỗ tốt;Czbwx3yMyoCUYuTfjilDzCkpg5+sMapagYMpg9rZrYl16vzlsrw4yfSJAojGVCS3/RWAdC6YzZFXCx5To7fLpPFy7Xzx8tFllJ9KLuhKihdzJJutWgQv49M9wwoNACDNJoI6PD90azmB2xNuOYBDhKTEJBx1r8W8PRL2b9A+ogg=|Chương 1151: Canh gác chi tiễn tái hiện;IeOvPZETCL0Yz1vaa2mjDyu9vE+O2cJXjdsNmB3+R0qMR48v4bS3yclgw2YClT2gtHf3oPHQbNnxHoZVWs7C2ywo4yfUBfOQVamf/NvnKTCRdNIU67K0y/ImbO7/qmfeBu4/8GUOahUv69Vwt/+4wcWfjciPae/Msxa605/Qq2A=|Chương 1152: Phu thê liên thủ;jcHXg65miCmA2yV+NEJlOIWrYERfp6dj8Rb8cFqgco3A8ju1/pJSxEcw3H1TjT5bWUU8KKd0dGEZNc1Z9mib2Z/VaCMulfDiE+aEla2dBfRehkQbOtabflSWtJYXKtzRIuXJRxSZrI8c20DWn6A7/TZI24KM37hbY7D3d8EHAhE=|Chương 1153: Viên Phi nổi giận;HpYHZKjGZXDdqgh3Te/ILuNCJ+7ufpTYtVBOuAkFFY5Eh2xOZMAufkAZ1ql4c/xjho7nlWhGM+maoPEM4oaYk0ezNYCuzuXd3BY9Ol2Qt7c8H3qJRi5l43vEAEMY4JA1E+mUKP/gCwLdaCCcxbYslSoFutY3Wv+Ylo/iddLOHw4=|Chương 1154: Ai săn giết ai;66uv/I0gjjhpfeNBsyLZ+UhN3xoZuIeK7vFFFSy9zAirxkddgsbPqA61V6UbEmxmoTkAdUsTGV4yyt6cMPrgmrOMu3kx3aLUOxsDiVcjozNH3QPXOFhCiaVA7gA5QuzFXwHJTuXYlBTOyDwn+sHbxhz4PrnNlRMp+CB/gX6IWFg=|Chương 1155: Đại càn quét;x2ynfGvJ+LJASxFHq/S+wqafwkeffJiCXb2o0y12gz6cZyt2j/lXNqPhAO4qZpOw6fWE5xbHXL4YeuXQ3c0ccbbLLIyokEnh/YXxv8yr4lVJvq8LslMAPI9pUynKm8cdQ7HXuH1x/IuQb5S0ALQeR1Fidw/mHOI7bnK5dC30E8w=|Chương 1156: Điên cuồng;+tbAmZun7S9bLbR2evNX3zg2cSHhqbFIUXVDZBy37eAWxtDJp4V6J+QwKId/ql0KACJdpIPuQYGrUXgrYh317B88q/6X8Qmv76H3Ly2OxqiE9AExMweNzc2i5Lpkpn9aHH6CqAYIhdaDLFxDyehash88BXdae/5X4xByoMxabr8=|Chương 1157: Bị thiên lôi đánh;G6mj/paHYPUOdR8oSunmdEvNicux+E/8sy+M+pLH3H8kQoO4wbdsaqC3EQNjDLEb/S9vzuQOsMJA2+dxnw37kc4KhMkaTCj9n1vDLgQQAkz8hL1OGhCqutN1IIZBF1PckRy5LJTqKBOkCXjYl9lso8k95IoAkitlWoj5DNkUubo=|Chương 1158: Báo thù;TqrLLpQApom64m2rlJW15WeGVrHM/Ezz1XcIxD1AM9gkKG1tvLOefNHEBPRkqYIGT3bsVTMwWNrjZ0YSvv30bHvMeesqApXcgtqTetnWuoK+yHnxz3TB2yLVEgPfNDGqrIKds8+jXIO4EtVBwNN+enQqPjrqnOUc8LN+kMMcrgg=|Chương 1159: Trời sinh dị tượng;nG/OMPQMI3QgaCZah69lW2fO78YVBJKaM+KUsrxdxcmT/pC8ZxQx8w92Zu/Lj/6bbVGzXxSA5RiLuYXO6ltOURqvyALYKOGNDnv5UkFnemRDVPf2LOeHmh93kRgTRyMljOl9gZWyYmzEwrJkk4QTCytbAi9n2JJdg5OV9h3JyFA=|Chương 1160: Hỏa vực;PSsfw9OoXkFJ0MWQT3f60hUieWJBMaQ8hvqH/kAlx4CzNZ0+yCCiAAQQTxwMwOAlgy+obFjHvhrf7bDKOZw2eijIo5gBgpvQB8UrPIR4OXAYJjOAzJ3BZRpDErSRiwlqCSYwgtwTeWrWhmXuDHmCobcxk3CLgqHD0SJzOHYvcJc=|Chương 1161: Một mũi tên tám giết;fHyceJgNAvTvRoSJyELV4Xa9xaDh4uhhQPHbPuEBtucfohBX49KyTlZ4rUedmDHAQ7J7EaSv/in8W5NWEk5pYsCHReRSw+/EZiVLn3Ai+9N5OFrFe8sLqQwSRDwXV2nRx//z3zpfgGovXro+m3+fiEBI27wIMpY/97dVupeP7GY=|Chương 1162: Quân Mạc Tích tăm tích;WfiDwSZl6kNU5Q66p5nsmjkx0rjyAs1oK5LRpOZ7eWhyLQOjXGZdNdZm952CpijKEbB6EDXhE+gGOPYeIyf0XOFiW2i50My4DPpp92N1JAvBq2gGkYzV3kgKcLQkHRIg368e9DyBYtU1/HrQfjhkVw6eHXU+YjHgRJzBCipFJLI=|Chương 1163: Yêu điện;NtRt/n0Y8d2G0eXoErh6GTaOUyYT3gpEFuD2Lwe2j8Fp91vXCPXvvzBZ2dJpF215VNfZXs62ylg5JMCKbaOcYSUC0yPBb3rr1l5OlKLBr8jXxqd6W4Uuubftx4TOMkOLPysQeMwr820V82m8fccghvZd8FKrqlEAux/Cohi/xXM=|Chương 1164: Yêu nghiệt nhân vật;tfQGAW5uc2Jo5FPILl8UA75RfJ5vkEd3TYw0gY8Azcjb/LQdcpCPnRHqyUKf5UPf7tsxLTT5wjAGGvtZjwPEGKT9Nib7WZBL//mInjY7o2iUG4H3WdcX854zAsryjqB5+ypET5hqeVJ6rVYJhB2T7qKNPWBuWVJ4dAdK5ACWmSs=|Chương 1165: Kim Ô;+2iaNLT6z3B34a9omdRJsWrRA2/boxBJRQFWH5dH3eRhjCuTMrj+bncDMVC78UZmMOYM9ZZSVhWK/Yq+/XcmkkYm4ZSN2uuBWyq6C77pSwsk3tsofLPXIgvHo0+Env+pOFY3IzSSiam4Z/MkcZF158uYC4gIB0IHnfISGo21rY8=|Chương 1166: Bị đánh cướp;cwoKBTTYPzr5Vuk4/vBhjUQelj8KJxbwREMvUMG+jDCLQ+vkmx8x3ouuy0KbSvj3ZaqTD2oL4qUiccJGtkGRUAJkMWMy+B8Xsmykp8UHO43fRqfRBnPPaDrzvmvRAmhVS9UATTyJyQMAWn+Ltxm3L1JI4HJuoDJymen+MJy4mQ0=|Chương 1167: Thất sát;tcvd4hK6hUa4BXgqCDYPBrLcEHojqrNqkBEMD3Mnm/Z19di6hoZNJ9gaIi56RIp6i4naVOlLYYny1RFM8XVoHGtgX7qnum6bjQcb7Ja+xaBOgB6uohannk/XNpG8Cm1udO4KETvbpPQb6r9jre/DELrMsojeEQXtXA3VSbYq16c=|Chương 1168: Chém Đệ Thất Sát;xJFnV7MRey8keJYXSJwT3TJ2dcvijTLgLs3YchCMWJ4yN4HAkb1Q76GlBGCyxF9DOI6TnfgkKJxEWTKFRnMQlTeXlafUDEG/sD4nHX/bT0KLRdeYe/P3wkbcV++eYEdenPrDtLHD5BU7TlXItsVbuXByGZUEHhT6/hUxaYDa/iE=|Chương 1169: Khủng bố Lôi Châu;myNS3zj+1A/1acBoumJMzMevi3pkzpFmnFRljJbbFE6in5yU8A13kNfSAUaIiTtZ7l2fPMy1SEE/h6HoBiqOPVDVT1E6VKOfUPlrKGaUwmw4GxRF33FUhw5OcyO6PeiMAymhZLAoc3xPZG9e1pJt/K5oIjsVB1HAi5cdh56Dpvs=|Chương 1170: Ngưng kiếm hồn;YtqFxhfak2M+8ONBOigZ0cEN6aY8wany97nKsczoobjc8mug6VuqFQIa1c5guHcgJkf0+zmMQvi/9J0VOUuRUWWLl08b3XNhHdJgbvD1yugJgmJF39652t9oQ/v7U8FEz/McdiwNCAC1TWZrvpWdZ9YH9OelKKbsLQ/DyxnTgOc=|Chương 1171: Tái chiến Lôi Yêu;zOJu9azQ6NkdHqP+m9P4uwl7mvO1Gavu3Ogi/FoSyzOSvP3JFKXarn+vjQ0GGO0B0xX2ojxMgxOgUEpfNSIyZ/yZDuWrh2ID3wSn+Mbfddnu8L5z81P1MU2dpyjKX9+Re3UPV6W5MWFhbVo8Avq1Tu29m4JItl20YwKIi6IRdu4=|Chương 1172: Nhòm ngó Cổ Thành;VctsnrSerTKCQBRNXUNi5adIeYSfnWyTftjbRFBWvBplzVDUeJ18b9I9wFLaA3wXXvWhDwuC8HtHeOBa6GwzcKEJAxUuORXprDMQ1k0iCC9sfElun2s4RkBp9tb28VSvba0iRZQ0k3XjKvxcK3N0K+3p5he6L0U+wykQkf1vbUM=|Chương 1173: Sinh mệnh chi tuyền;iaxhCgOpKXin1yFHwT0V4l/RZAmtXKNZOhH7OKaetbgDHnHqtJRil5W3dXGiVUibsblpuZkyE/qKfo14pHlGM0ZWtGgXzPa2cJFfVM8JGspPABoAyvu7GFCoraPJey0jwrozwRCZRAbzPlK5ZwQuxiuqlql8LOVaCw+REKxJqv8=|Chương 1174: Y Nhân Lệ;jIFp5H37jjXYFuIo6HCgSB8IynvKTVGwb6n8cjwMJ0rF6TDRvtyFxQPIpt1l+ySS1tHH7CxdY2chJYRXU8DctQKFHsjc8HELtxWSp5SgSTsSseZeBFGbQ37FSAKc6LTYfaSc4icCqEO+dGq2uZZULToPcSjhxPZaOQjI8mQLa/8=|Chương 1175: Thập đại yêu nghiệt;gbcZCy49VMhAdpuE15h1Zzwn8c8Ci2rZG0i5NlggWboLhlPqmuzq3rCkaNaLM6QgH9i1rwQabUYx1NiuyvfqZlEAt8knH7hzvOdMeilY2cm9KObhASIhfZ0TF/4kcY3N666f0RWQF6hKEwGiuHwIwQtaxBnoeBbBI4E/fyRF8Ss=|Chương 1176: Mỹ nhân đội hình;Dhj4ckcFrBDXCbDLOfpznOuSCZ7BNL4Z4pBuJwtd6TuapFJilyC1vOEar4+tx4/uoM8MXvGhxB614h60M4tMb0hbvHUwwbS49S11mm8LPpOY/BraYla3vd1LxuR7a26F5rIO3Lw7PsRkW5eWJIIJCoVPaFIrdg2LOqDI7XuuPXg=|Chương 1177: Chín cấm mười tuyệt;ujLunRNOTHE5KfiH1qnPu7QRIjbZY5DLq97fbExqxbvg+DuiHvS8YAXk/CmOOhpjtfh8O/aqje/u/yFX9j6tXqyLi88v9h5J/pfTJQiSsyaGiIOuFVhwBxF//a3qzSBXHIa+6KKzyu8PW4LqEFlFWPJlMjCmn6Cns8OwSMLwdNI=|Chương 1178: Người muốn Thiên Đường;IEYEPQ0FS39zPsBQHijfzJ22fTvL+3oNh0gL/YBH2zK2yQWek79hnyzak+neXdCJFFZb/VUcI6fBcqGKj3ZEj5u4fbH9F0HcybIgXngo0/rvRniPgYThmnJ4gaHQF+r9YvivuMrAbjNl+Qdyhi6Um9cyLDsU7vK8dLDoO7C4v9I=|Chương 1179: Không chết Thiên cung truyền nhân;WJbiB65DcmsoMxUa7xDUbaYcNgmReHgeHbOX5p2cB9YSOrG1MnN6lQInJcRW9MQQbPoF+LssVB5hXDRtgxdLa8J9laeiWq6Ka9AUveoA0s9Gw4UXppKO7TAiC3xKw/dAAQc3h+oEoqYRA9nTSpfFm2JovFVrei6Vojk4UtycZF8=|Chương 1180: Bách chiến;2mdmZY6sexNFOIPjNfmEyM++OTBKNXF2/bC0UN4IVQw9GNGUNvMniQ440DMxHL6NdzAQvvBb+qnt+Y77nNWE42pksx5lLMhat3PJQaUJitcI6FeYveQZToagdrMhmfHcMpe+jJOG+eVrblMiWrvcQVPLSLbhZp9EmYRfCk/XJ0E=|Chương 1181: Ngươi mất mạng nắm;EmTenJjjzMssP8fNrm0uNtiZBEjLtCFQcLwIPTNSHba17nfm/Py5oEmuRYsyD/VPN9jTHkaxEg/iVwanUIk7rGShvQSwGKZORcmPxs8SyXe/SmTbqonRJUBFgJ/yHILqofaJ70ZXMwAD2ho4V4bL3Fct/jlQAkIk9SSfpfn/h98=|Chương 1182: Màu tím mệnh cách;CG7B1RI8TFULDQyGAHO1E1flILHfGWuZhFU5MiW0rTDcsOyZz89Hs6ces7S9rB2bER5cmJjeN86Z2U3YW+MuoyCNBWq82y6rrCFD35mW6mduWYHRWjN5LdBZoQbqyT0kcY3qoPUEwY7+MWQXehM45JAFzIpfVTsii5nSnnSiJVs=|Chương 1183: Thiên lôi chứng đạo tâm;auye/vRkOSeutC4jX6pqGh0e8ebqmhxKK7y2rdTWMxWRzyh4c6gLQ68yEuxZfReAa+ix4ilOX/qu31Q5rPfRuay8r56BMwTRd9z719imHaFaberPpCgnYGkssEJ92/d8UaJ+DRvggz+DAFpjIdhjJp3FHYjm8sxXZr5vumfLiLA=|Chương 1184: Kiệt ngạo Lâm Phong;H+SM/giRQrxNzi4qMSo8n/Q4ApcrjLD2A1GfhpPrmrZmbuiR/SSaGTJarzwwZtKytaO9v6NDIxrpUHy4PmZsyatIKEqc/J99nEjmR5aMdT+2y6VZ27qw0Cr5uRzyQhG0XC3eNTZJIxbBz973LopKxBm00MKfACXfR0qexvk8rLQ=|Chương 1185: Nguyền rủa giả;wP8LrRaxh/FkwPUqMp8WJh/KyJjvnb+q7+IHUq51p4mkKbBtywpQ+ZyoCeEmNy4WSZ9Up4jtGr7NtAJmIHTt+e26MSKPQy/WzGoZEHigIacbwbtrSx0V0KjC3NE8o/ikyIoa2eUGtL2p8qHtKH+QKk8r8/NeFDV/BUnl6L1OQ3M=|Chương 1186: Cướp đoạt không gian trường bào;BmC8T2ZhWQniFul1/H9wayB/Zbkmz8B6RTPcEJDu3tyWuozAayPkEURhcGGHjDtXaYZZPszFvk30lPyH8hy6GQtL8Uen47sKL5wOL0HO/gJBeEZNnuYWAVDEcMSDtVgyBq62q69LlPEtF4fUQYF+otmcZ7mbVEgxQLpQy6JjR1g=|Chương 1187: Lại đoạt sinh mệnh nước mắt;35uuRBGc49HH0XVRIB1stp1hb7zOjb2Ceibz/TdZdC9Tq1DJgjmoL2B0DrvvNRw1aKaqTGZF6H7yckyIAeavyuSyGhAhaK6TutBpdERqFyDWfrr51xEn2nng9pvR3oVPgL3RzxfisjdH54wC1OkmMOEMCxO/JkV9pSC2UZbbe6M=|Chương 1188: Phó Hắc bị đánh cướp;Mdeja7y4GFwt/GDunvHFFLGSaPLNaF6coO/kxnwmpBa9XH+9Is4622CCCWgcFXk68AceJANiEp+PXNQPAkkaHSRkgyc0owQkTid+aKl9AiRYhxo7Uc9MfyyiDV7kk6u8zFk8zvV43/OjKQdVMGAklxx3+BFEVDMXj6R6xTKs+C4=|Chương 1189: Lục dục tiên khúc;MJqrlXKMtvNkhxargazVoYvfUmdBG4BR3u4U/vGt+HygwVZbNiNMs1gvq2PXG78WYN3YFW7mlFqYxUR+IjiN68946h+7YiyC6MyzIoxNNnTiwRrvWG8FaxPZbcbBp6LxMboRr864wpvwSdGKTcM+1H62ZIXsP1LZMG3akoC+pD0=|Chương 1190: Tồi khô lập hủ;4LII4dGfj5JiyivNUwtPAphFMqxsaAOdHA9sGmIkgj73M9UJOaaIgrrbpLu1uW/mCFzlKpJqAfNDwTJjh9Ds28tbWyzGsJwdPyEVqxZOgPLJD+yywUEgDafbe3Fpr/qhJ42xmk4dFGZyy2SWWzVqeoSkODfxnEFsbfqS3oehNBU=|Chương 1191: Chiến Tông Nhân Dục;n8XbbHN55u/GVs+jlByBeuC1wXK2A0uoymhsSH7L8HjhL+SBGiieRfJmvVSnHa2sb5HyQGFfUq67FEjENAC0GeDRfdsxfJ3O8cRkhUbbJhhOLV3enuIZtDQH2JSi3T9GHP5oc31HJmucS+s+h7bHFpcHk4cnVPSbIaN/EsGaTds=|Chương 1192: Thiên Môn mệnh cách giao dịch;y/Iyn1Xb/djbtgzdyIyuRh71Bd61gfg1QSVr5KIlT+CuhaI3sbFtYnOWCwofgu8tmuKYQK+JMmlYnEVJGgo8zp3gFIoAgsYp8IfYF2itv7YWLiUH0SKEELqpWTP9hcEB9b1Gjru1gooJ8Bdq4a3dQH5ZUDZmZI+1VAiwoILU1Pk=|Chương 1193: Chín vị Thủ Vọng;VNw18CTjTjpD6GOcIUgtf7zefSKxOH9u2gM+p2Clu6ghToFiatVqo5NZzFPIqgpDnzxdHIis3xQwfLp/0FhyEGqz0RDol8/utPA9XB/XZVfACmfsi0/vZ8QtH+RdRFmnpfN4+U7l2MTDTXT5BdtMzkVNQFpLoAZB4ZpIIfq+XXE=|Chương 1194: Tiên đoán;cDGAn13TxsTVqek/lyMOYCOBLrHeLceNzRNf/MmYnPqbz5vjrXQdNx9f9ThuhakhP0nd+Yay7HG7RHu+MdK/1I0aZVtwDl6rgMFQirVpRUEQC+jsD0GUzd98iW+kHLEZ9MWp61qrkDUA0M2k9R6y70Cl+b33Mh5RR4k3yGW1UiA=|Chương 1195: Loại nào thể chất?;eonzou1UYGdgR+NliUo5ciQZZjU5oPeYpzhNovBQR256fCjhyqifA5MyBHCKY18rgbTKIOh0VXcH4DI2p4IV9DdkEG3nBMkWxd1FvpCJ1TP0cSt6IoXjWvkXpv8BDosoAG1OTny445HIF3q3wqLiOkJpbBCGUWRwM7dCKdGMkxo=|Chương 1196: Mệnh Vận chi thành kết thúc;y6WEzYGOaCIzsXbG+nG13xE1U8aguCD6O4eGRpsC1i228FGGXe5U43cLHXRePMkPvqCaEaiE8/1vz6tQ73tR83RZ3B4f1OPix2j7ycZ7MqtoMhvqZi39axX/Az1KGgtxytSsA1AtkNG1zNwB3u17qBU++fPRXIsz1hlVcw5desM=|Chương 1197: Kích động Kiếm Các;PG7iEW9fdKNhkXQUyj1F3sA0eRtfZOxIVvJ1eGtcNFKyzZClSohJnHN07h6/6ExyIVEgo9SeiKOtMov0M1V339i8YksYsIVwHtxuDJqRODCRiu43wnKsDBR31p7jn0jlYVdmvnuLaggyLSH5qUH8gNH6fF91Abjp5GHJlBLkAPc=|Chương 1198: Kiếm Hoàng con đường;0+/fWhUc8UkhlpLwrnyk3hLvmwOq+7+21UCYMNmvYisjQoaHTbG3QiWFUpTFmNqzfQx2TVVsLCLq9vDApXSiHM7EKg0gbLLtH2h6axd/1Ous+seHKSqPUP2EWjcYAEGv0B173WY+c3SVBEgb87Q62ogf122SYEhqgmm4fOCIcYk=|Chương 1199: Khi nào tưởng niệm, khi nào gặp lại;b6Zuc1ee0rVmkht8ehK083JZ7VFGggFw+v8II+hs40osVLe48nNcgtZhF1xuWtbic5sX0VeWcTNdED/iYEgRgOM6byrTN7YUdWKUn+g9TwTXBCljjtD7iqMXNUU8sSc3k3jdMQx/ir8e9keTHl/IWN+J8TZ7dP0fk6gJl7bIdew=|Chương 1200: Thu Nguyệt Tâm dị biến;1SJSrwvGz4HwRGajvg2qpJrY4sbOSesTOglN+ejxQ8Rp32gBvJfWhexUGzLMDq68dyKQkG7C0wzWXWAYpekMzL3SHhe8yywVZCPbfzIs2X1ZWlAGHgwb/10pxQEfAr/vhjxxSNh6r5jQZf85++xz7t/+jEL8h70PN2tD9It+Pyo=|Chương 1201: Lâm thúc thúc;RZjitsRVc54yVFEOy/yOA0HN0MbjgPW+5YkmmwpVR+SlN2r4XBk9WgRgUwp2opgB1H1UZuG6tpcaMjq4S0bqOTd1BcccJCnTDTWpokBYPWOPE/cGuoBNwPrUlOQt9gF6Vl3BjfqlQQ9VBOoqbqBoj2olCh633c8Bog7EGxoSL8s=|Chương 1202: Thiên Long Thần Bảo;Z7PK9u9KdZ/H7UG0RsJsjgo3G+L9cQG1OQ6VZLAzTSjsoHlORjfDzNt9j0OI+9oauqCAiUBzKyiOYYSf5BhIQX3cfX2oAKXPL99lYNHtw+dqUFTBzh5mUTSnYZLZBnjlIhPO/UpNP+PcyYYILxkMgeg1fLpssq63pyD1DbUHOCA=|Chương 1203: Trở lại;mgNghsCJ6XGK7TH2YF24zrtrOWl+/J3fIx2pFpvFkJ6QOzrDmt8FvyOkJPLla+IJaZSbrfhV0uDZE0WudSjNNqb2MzAvo6yha1bs+b9qDekOKodeO54Ca9EKWlLiVFl0xChp+mhy4z2BbCgBo0XlUD/8Bu2zLZhF3uiAROK7gIE=|Chương 1204: Có việc, Thiên Đài chịu trách nhiệm;qwsqrV+N2CqAP/c+3J8rjZ6HNBCxifSJVnk3Wza2SCABIZoB+1viCmodVVnb5q1InOlxcNjshdKc3LkdRgxiU6SWZAS4SnyvqWMfwu9FnlW75yv+C9wMK2DGkgiHwpziyfB8cmwL8urdaqSlammozGuEsCDLPdajIHsCHsX5/Iw=|Chương 1205: Lâm Phong nhập Thu gia;kTCIqS63z2EhdKE1bWVqCnqIfYtq3pnYKSzzNtgjE7u3r3znZ8nVKzaOkkAuo4s6tsYyBM2vWtdIX1O+H509RAb1/9d3AgRfM2IpD71vJYhaX9ItDBu8+JNm/Yrhc+SsmZx1etQkgMtyDKfG7SbI/xbMzMn8wQdldNcsDTVx8PQ=|Chương 1206: Chớp mắt hoang vu;+7Ajjj2MpYuS+VYadM+QlW337QpKWL3IuPVxtnLY2xqaKv4pL4qWpOWmCjP8G7TGr654X/V1+Vs6wCtD44Vy7Wwt0IJZM60bKF9aFzhAApI8IBzO2rdfdd2sJHC/x4Fp4i/sAHH+SyQv7MdZMO5F61xJCgIGQuZHk+RzG7TxFG0=|Chương 1207: Thôn vũ hồn, chém Hiên Viên;OXmYbdHmpKI0rLR7tkIPdCtKZjr8bWR0pp+51wT/irLV5yz+LMUJWRrO7upJ2GKUgd1P0MOuv9Z1EItj/wDryD27BnBlExrWoYIXudxev9qAKCSZB25fbH7SV+3myHhofhEwVHeyY9Jt/qiGKbodt6/RSZcxjzdJhkaguXo+3GQ=|Chương 1208: Tôn giả, rất lợi hại phải không;t2iG+QiMI7qH+cyphGK/KbqkWzMxk5jjarwI7rSZDemPVp2xnZ8hej6pvmGHZluvGd+7ZZfs6HLuOKIk6MkFlwKdF+RS9By7U8NsXwKGsMfAodgESLNtK5Utdfacp0Yw3e6THxGjLMvWsWmtcELbCLm9VOpSSsScck1vGHaWR3k=|Chương 1209: Nghịch chuyển;5WRLhpOUMa5iJcir82mNJSVSfaV/53HvgvqA4PvPKEnvgWTxc/vABF7qJdvoeaTeGDndNrXzS8+GvFzqiYNkk0ryTuwNpJNvGhUOFaF4UxMNOXFRGCPGu3uFoug/ydJLx4o3A7fpeFQid0GZykj7k6tUM7MPubxKIJeE1rSwqZ4=|Chương 1210: Bước lên Thiên Ngoại Thiên;aIy1XDKKOBNyhDHO5JSAjkun+T3GWuixZHuGNgdWVzu5EeKkWrQbW15Qf9FYzRjgyus1ydzv9Jvc1jOaRUoanXimnj4/F96z9068JC9xpDvrqCcmZhGEgC3z87l/sEGxvlv2i43rK26cM3KfFIXEZ+RnzFlt8DsjiTQfjUONoTw=|Chương 1211: Đường;RUMDPO47IoivTv/GO/SkHpPW+Mksm/3U4mG/V2rOxrKlv2rZO18gxBnfzUkoLvVwW6PQ2Yeu/PjL+YEqspfKVU9TsA8cxPa2W7gVe69Gc+SQdAmmwqIjFDFRwTezShuuAJDmByM6+MrED79Pk+GJXF8eUOu5Zvi8WF/BNCTlHvU=|Chương 1212: Chiến đấu đêm trước;hOmkjS3O8tXVWsioCPXUHLBHCKjOODKhvReRJevv0tbQuvRB0gyh/xtndkA2NNOvY8QAMjKuSyGmhXDqvRuH5I4bOnUjJeGf9jbot+Z91BHK9Anj0cz/Oq4Ty/Nj+NiuNemTHWOkMzi8LsAJZHhIvM8prJ+CwxtCJx/k4BxarKc=|Chương 1213: Bát Hoang chú ý;rczFV90vX6ipwau4euKVrapQ9NW9GnBFlA1wgDrCFDleOuEXPnCLNBe/z7kBqruiqJBc2kvAJA4RwSl+i8iwu5bPIgPVCILyQq9tuvZZX05bbn0sL5FImKfC6ouyFCq6dwkElgeFmNxUdoU2qaEjl4OYo2A/ZJdTXlAKB+9sZi0=|Chương 1214: Đại chiến Long Đằng;jI1KNmllNpiHCZvZqoi4PFkJl89uGvN/OEJMQnIUZ+rQnpjvDB0lmEAlyNVcXA22xgkGS5GRV5jrFsYB0pf6hi/pYSwcdOxQoAkz8naRKbMLIslPmdDHiN+l4x8vFO6qKkKxU73Q5qHwibUKyjVW8yeq6NgD88YwkJGEBET5W2g=|Chương 1215: Yêu biến chiếu chém;YwUCIUUMjcZHEv0qtD41OgWz4X8ZeBh31Af29xM0EwKEtqc7qmDUVhAe/DJJFahFx66NRpgdlr7jZmVw37439z95PViksYdVllxIU0jc9oAunc9Sm3nfUcuCMY5MIiJozgymjqNpvlRZhQRm8kNHV7+0HCmWol1fwkyd9/INtac=|Chương 1216: Thu Nguyệt Tâm chém Tôn giả;NxMbCAzvBba4Mkqvss0NxAOV9AiHM7MFPE4M9QC5dp2e40y5+znDrEzxT+zoTN44hzB08qsfb9jS/EqOInJ1P1/byvi1eX+K03yl/AiulD3WqP3EtVCnCFUE8ps7f8xCxYjWLbDEdwDhMwi+q+3l0s45yFJIn/vwPRF8v1PCvLI=|Chương 1217: Bạch Thu Lạc;tLQP6bCN0jS683djef/zB8QvxbZ375W7wWrdYRtrVjj+szl4Dwg4jn3dSKQBCBkUcervBwQr9SYLFea2fKzO/YIRd/G5UKSXj2aoAOvGwz8OB0cumv5a31FCkJQHRnX9ZMQsVs/r/6TtouCPLBCJHjfY4p5A2A5zjkLuk+xX73s=|Chương 1218: Chém tình;HaU/lJsURiu7PsfyT3OuPFv5bXppg0VhmjdhHh0qV4dF2FmaR9Wkb5U0yvDRCM/g12ds7rTYhxKva50HaqLhwZaig1qP7veP3XdPWsrfhatRD9qt7U3wAflXlCGzkwxQUxGo6pnIsEhThWDYMpEvnMESVyjjKK1x6LtPkwgAuLQ=|Chương 1219: Nghìn vạn dặm truy sát;NVmvmvhHqFOPJzrbrIPbM8LbwePoRwaRXC0cC0q5RXLvxbcQjmSrPotqumG9yCDGUSi6tfacP+PByLXmcaBmWmLR1i7i9n1Z7Ymbj4aBUDEavYgCgp2lGSgo7D+AA1R/h0XsM1EXCd5VELoUp32pjHCH0yeOl9HAPaDISL/IbiE=|Chương 1220: Lại vào Trung Hoang;moWL+2NBYh8RqzPJc7AHFlCHoXPMSaoy/BL1AFQzAlG9WayelRRZFkiRMSLjQ71MpUpKE5vW0tSTTbTd/a4OABZBNtLtGfFYeYMIlHll1rU8cIGHF9eZQmtF6beWegYZE9fZ2RyuPsF1cadw+/nLH60aOEbhmVaQyPkowZLtKWU=|Chương 1221: Cổ Thành ám sát;os0I5/dzOZSqcpPJ7SGkth3r7Fk3pX67A6zKpZ429qf6fnEDUec0FchAH5tzToH62q3RTpa7dtxJYvi+gOVJUB6aFkytvprm7A4/dOmKpZ/ieiCo3XMg8TtnW68jYYSzGk2Pdd0DhklnDM75Ne7yj1G31IKAsXIRluO2mr9mT00=|Chương 1222: Đại chiến Tôn Vũ;AJQAYfC8A0JjkZtGI4qxOq0nAkO9R/CVmWKy/lKoiJ0cjaWuyO9GHhWBsIlHr5IVW82APKqDuFihY30Bs8zjUiciRYwZX/89Yw5KEOVQ77gdgvfFFnmVbx7fmxMM3K/ULUNlipz44yHJpMTmScr2Uz4wLfcXbK8CER3nxcnTKwI=|Chương 1223: Vô Tình Nguyệt;NU3AYottVoUkihecu9JdddtIGvXcUvPX6CgG4QK9bcieTgaUhZ3SvaiOUGRxCd0LBwK/H2i6e8nf5FWoWqbzFNdkF9izyncxgb6WoJL9DMrNfglb8IsbJcOTV546f69LpSr4eGMamL+ZyesvVtyN6/sXXk55JhZFf6RBcF5L9GU=|Chương 1224: Thật giả Thu Nguyệt Tâm;OnmmFFOPv644fa0z+QFwL7YnjLbKXl8DMAPSOYBbtUoTf/5uVk4sXOw9aeOz4mnyBiFvAtVmqGLIVBWfdLfskVK/qv7Hl84V/Si7Jv2qnidd6MjDvM5sjyPTnVcrKdMVOl759azVnGtPgsa+fUXFk0K+VwltAEOSDTiRB7mjkes=|Chương 1225: Viêm Đế ý đồ xấu;XZLRHIRT1xO1M2o6a7aP22luAtzyCxPXgeJPt8/5pkEXSRBWLqQiTdRCjaGrKgyfnhLOtPhiZmO6y0TaKwgbKLjaypKCLNLbKqgR9ZeNVuelWkGFvnW2G4ItSS490/NYE36BPRkrHPnnoJaphqVyOWILFKOYFPKzh3reF4IGtpo=|Chương 1226: Xoá bỏ thần niệm;yn2T4hRDYD0y8mImRG0ADB0IuHAZrOwu6riZEj9XriNIRXIjMMlgYJKVg1bbSNLtuEPjlmL9KTpneKASrNFQog5NbuDII2HI9j7WOoV2MubRkKqWwPfWaGr3eIqN84B/fyPATQ3wIx+xVgeQ0tdMpyIT7N7beMU+zgTzftdq1sg=|Chương 1227: Đối phó Lâm Phong;Z90ePtZTBOr4jl4Z0ou4EJOHKm14AVy1R1cxYZHsyOnSAkY/x8zv0Rt18Sc/3f17ZgNVj/vmrOT90Y/HCfEoL5U2sfd9pAupD+uu+dkR5h5/lN4eGbXdwo4KkA9fVh044mg4spC8LAIIRMhgG8l+CNxlVn3JQiXM4HWcDFVPBAI=|Chương 1228: Ngươi cho rằng chính mình là ai;c/aqLSdmTiIRwqEthHsqaqSjojQ5sbZYZEXDF96WwP+m8ArCu7lwAhft1PULxvafxKnAoVGwa+AitqI0z7q1iQ0epXoQMR4DeAQ/KvaMIYwGYoecIkSVy8kXmPB5lS2At88p5AZ+u9cXLS046ALYhc1lH4y8ENdOgafmtW7gbc4=|Chương 1229: Cao nhất đãi ngộ;GP7A4gRWLEx1O7nqEeIjzG/k4/J0ntfcPm99zaJ39HRoak0k5SSgGN57vBGdG456iBGlUqLveTeZRiNEs0Q1AUoLyyuheSAzfGx51kly+XOpmcHQp+iSBLY95v6+kDKte72tfPBCsGpxg7+J/zhKcS0D/U4HWwjb/hkASZHGGNI=|Chương 1230: Giáo huấn;pZqfmcYHWAuUpdVWeN9inafJM54QKjT45wjC5F4tKmSUk4eQ8gEnUpsTKFbkJ3DgHnj/XYky3riDWL7Z2zdiMdQnBmyw6HAx0LbgclvgCBA68YTOd0tZsGYsG3NiDtctAAI3OwpV3pftFREWFrU50ftds5Oor0W3IvTX1QjG8BY=|Chương 1231: Mộc Trần tên;t7Ky73j0Yyv+FO673pl3nA5CnIA77FbNJtQWZ+T+YmTanIzOuYbJ6DZg/L7Blk3ArNFS0NBQYSHhsOQdf8FTqbB87cSkrTORIf93/ia2iR1Aw31icJ+13BGgPfr2ajXfZD2Jev+gZuUvH6lHeHKYv7uIN5tacX6tS9K7Pr+sHbw=|Chương 1232: Mũi nhọn đấu với đao sắc;OBZH5SmS9tJnxflrif+3nzl9uHMI4/ZpB4o43D0iGRl6Atio6eFtQ5iuMVweRdrv7K26ksEDafCKE2jPa/o4tdCEqMGQwVh+5rEwEuUjz6+oAUtL62gf7Q3iHsTx7ldQOzH064uFM/kynd/bpR2hRNrJya+4c2Rgbjh6K6sb7NU=|Chương 1233: Sàn chiến đấu mở ra;RylEBsGG9N81AdNJAm4cyzFxdCcDyDPxLKeKQlC3YJxBaV7CH+uo94GNFJq0AoU0ralKAPWGAOLWXtkLxa/v+DYOai3PRozcMGSwv29EteKY9nit5OnqVXCXe1QbZzHkQuQXgXfWpQOC+9cm5ArjPyf9e80csuJbNYUOyuO7hUE=|Chương 1234: Vấn Thiên Ca chiến không trời;dOoRo4OU/3z1FYqAzFCelafE/9S66vTNlM6lVjbm97WUzE3KgBBHhQDLu6T0t56DMK0U5b4uXMNpGXRovpIEIJ9LeigdTknkayQaf8fI6PJUoFirDdwnUtcB8y3azM03gCVmFouOqOmqS3aHWxugE0bhtcj82sp27Ku1mQSfI2U=|Chương 1235: Sàn chiến đấu lại khải, Lâm Phong nhập;NjAvzeD+OOD35IlObxpfwMogAzvxsbEEEMHauXClMEaGb9HnnYkvIc8kDOTL99PlSIwZKz8aJHx3SZKeYHRQy+tjgbX325d15g1FbmgJRBrakMUgk1sYsTA1ZmwvEeD1eWTKhI2myIlAFVv+g4gn/RmgzVvT8gEv0F3IRv36zjI=|Chương 1236: Kiếm rít với không;rK4/lJdq+SwHcUYWevi2Zv94+4XR61YnLvVSToqzQQrZA5pT+SUev8AQLeyjUsvCFWNaQnFwBtERV/DYt/RCZQ8CGjobG/6N3AnQ1t96FERx4G9wUW/IIOFJu913GiuApmk6aMtOsVTWUGp5uJM1/v74sCELDX7T4DXH2dOVEXQ=|Chương 1237: Ma chú;fkL4/JsikJ4pIOKEYZVOzRJS9uDg0KqgndlP5PEOaXHRBFtsrKXdRWb9y7TYTfx2HwCxFN9zhNEYnsOZohomJjwOSV5tkfQdlEhCOD0TMX6BTKzAH4v9stl3mQX0UVkwLNBOytv+XbK+eathXmzj7IrdVo7j/9C0FyxlKodGTok=|Chương 1238: Sát khí ngút trời;0mT/CJVDo5xm/CJ/z9XD/dn1JPKdJ55ocdwiz7xEXFNrvgvkpXBQjnSq/Wo+eLBeuKTGns8DGERkCD60U2L5JpfrH5/lYEyQScNylFlcvKjDoY7Dn8Q5iG+sYAAaUhPseeny7zuankGEpbX2fhpU6VufH6YNZZJIuyHS1jkxPB8=|Chương 1239: Chém hắn;SD3imb28wpu+MNr5IKqXy2Id8rLzHw7ZJM+2VwLt0ZoGyGngIAsey+jgJcOAtk9o0sGihEdUl19MmrMxG0B13kcXqF6Dadsc/Mug4MV+oq6TQElLNvdUxmXzdSkfiOpsWboJzkK44Pn0E4LBAoGwK1PbAVD1rkYm1r+tyaWROoc=|Chương 1240: Cổ trận hình chiếu, không thiên kiếm khiếu;JZTRh+bueIKVk0yq8ritYt3kifV+nFZxc8lPqyunjle4gIIZlLepWOEQ4Kms/JKAeW9IzfYu+eK17pI4yotTqqNHquyGJcJzlGfOQm/NUUB8/fmw9qnKPfubyn5r+3NEkY/HxDJmR24Snb0nhjOwB54H7+6GqJ2TiN6N7HzWZYE=|Chương 1241: Từng cái từng cái chém;78puUuoXxB/IhYs3q0ibb/7GxgGg+cZ0m3+IiW4Va72o0LG/qLr8LdObka6SlSmV85CPzfMVtrlC5PAZbCK0Sv/+zjejW/f5g/2rlW8mpIkye/e00/qUffVo4zC3pjtNKX6oRPNdpISuUfHPIF8IFGOsOhLgJSwkhy3gKsr1FUE=|Chương 1242: Chém;EbAaM5ykIDqizEIv4ARUsL56QuMK+kBxjXfQo+Qb+5C9uUpW26SGwISRadb6lI3kPrLrYm+83wnY7bqfSIWRukHm4pdP78cdoI82+l3rdxTTybzwb/qUkGvaZ9qNVo90x4J05gHneeAxglJVoKPdqwAWKwlb6fyWmO5eIjNTfL8=|Chương 1243: Lo lắng;TJQDYvgkTKDdUxxxMM0tGmbmypUZ2KXtESrsKoRYZjPWbHL3g67XsGMQLc3gfMW/z4XUbs2v9ApsP9jqhicd5Nmdz9Ncg62MNDMiSeR+pf0yveHqqxinW4rZR/eMoWxZR2BXxKMgcBAtJkJpuNbLjTdD+u5OefQCEeOn3LALohg=|Chương 1244: Trở lại;ygdIEVZMxfYKi1IJVc2XT8DTlxgqc3nVBRCnBHnpIQ4hp3JZLzODQON8bNuhORBn2FDKTWIjOG71lCe4dj2MPwuN5Fsi9nE5tGEpu0fLdnUQ8lkCKudQnr3XI0m9ywJE4QGPMPwCArpGFZetlc/bu8RRVpg4bV1AlVa95myxS9w=|Chương 1245: Thiên Trì Tuyết Phong;maLY1V7oXbX48AlO3774PMw6VNcojX8305UMMrLdoHojR0ECP0NNA2dOfjmMzrg0toidxq4MTOD4xlQn27TOr1fsidys2rWxf4x6COUEHkQMIGzJ+xu98sLKCMW/3kPQpuClfwmjR8c2mhSOAq0smQIZyo93dioX312HDthChUU=|Chương 1246: Lão sư chấn động;xYMTz/gtj6Y3v02ECoSryLM3h6IPsvuZCdTB3a7Nb0eGkxThQXpoFKQOOkeRIXb5aRJNnfOHblauIhRQQF3jp/Thdf3gyD1rQZZGsBrzUWUOvLQ5bl6raZLtbY6743a/8DkZdnV8Q0yJJxpApm5yJHBeej9o12ILZE0/al/Y1Bs=|Chương 1247: Đả kích Thiên Trì Tuyết;LV63S+JTLCikMo039epY53mGF0UnStjJIHfr84YHNR4rTIeu6ibbO9OnbOt4GYWRKecGekVa8ActGgLYmsMq3u5wFudaKi4wgtsoMVeEr2cznr+QbZHKgpKRH7iMWWh8V22aTTiXixGh+gFwuJx7iSuD7QezRaUZwBSeUl8NSpA=|Chương 1248: Xin mời sư huynh chỉ giáo;bxZfGlBY36uWoaiJvmXk2BBuoP0S7nby9e/zytJFLnW29RRszWkicSk2ZxeZ+53QfTjbt+fO1KzilGCSY+wzutuqwOdjW9mT0P0vG1ET4OpLQTtw660s1tiv88DAhnzLBUFkX4d6L+5qfUficy96ZZy+IiJRbD6hQB2Y6zes3hA=|Chương 1249: Vũ Hoàng thụ ý;jDjdvmVRsBIM3HuK0SgJkTZS1lLP1cU9ylhnrmPF+MWc3Nf8ZkRFwF9fA02qdRycUcS35v3eFXLm1iR2h2OwG2pCG94/LX53/OfBiL1usrsx3lksbcHpIBTMVxk6IU/2w1JFyzWzZ7yz6nf0i97kuqu9CxYNxyU8gVgW70gGAoM=|Chương 1250: Tiêu sái biệt ly;sJg03LHcAzojq1Ax2y+zDFnNzI51RAzEfHxYIfFmHSt7H7y5uaVl1ADFeN76xfTFtI8Yi1xuohjXkre+oWGvCVnIQKV8ZYVqpkyKwD9iJBOIu80i/vWelOi42P379OAKTHIN5+/nP7myzjjaN+IJGjVZKxXo7S6E/8riXzNGHQw=|Chương 1251: Tuyết Nguyệt quốc Tôn giả;LDWX3JcvJGH74KjIdl/IdBC53LuQHVuZaw1jHAHPzOUZa/HTFILuFDbOQXNfPl23C79y6pMReiAJKO3W7EUdRNWfbu7TX+RYNk3nyKtwKEqGw2zCPblNXjR++PmBR/3l+URdynefmGc9mQA3YSlxOQ7c56qPQZns7wCKRo0DZiA=|Chương 1252: Đến từ Bát Hoang áp lực;W7PZtqTFXNas9b9JrdF3mMQX+fBOdblJVKHBY37qV+f6OqMqroBkIiGS0Omuavnd+nHweG2dNKkNsapy9Yp0TC6GoGEGeHdkclJtuTfZhSiOaJ54OF4apOwUDEd4GwuvRQd5+Wf/nh0wipvNwwbO/hVtjtwcKoJkOUjCrdPUP0A=|Chương 1253: Ta đã trở về;LdzUPn9pBtyvAQ27Z7E2hlNIiWoDkJuNb/ctkX3wPdofZqd0Ej9apWi0M8s/vgeRPvJyzni0pUwtsjUC9ltmMnK49LWDzSqt8AT4V+GqDa17YvtVs5Rw50Oc62ZYNtLS2G3hrfYxctXtw9KMkLUFOEtCxIQXCbFb7nFnoq/wXA4=|Chương 1254: Người nhà khiếp sợ;EQOyQ5EIKOlhR7+ibnv5FtAVaY67hCYYk/THkdS7Tq4GVAOoASijLwlvcyJd5OLKTHx9XJIgm+HtDapDgJc0isEs1BkollOEJE/k9FtYX71J5WkTE81BUDgq2ouKGAOtTlTs0kG5uIoMKnW8Ak/7F8b0grzuZ6u8Oq8TTVN42Rg=|Chương 1255: An bình;CEFDTTgERGtZitX/4LXzN1Gm3P5GQPUNYSdfb6v6ITfDGfOU9D1mhImTuJVP7uKO7m2R91m9qWOGGTtXsjOOq1xPfaSQwn0XdpIyiVomJkAcALGNQSxt85CGPLlKcRN0hdw+dnXHYGdbrIwkJHNB3ThrU1LQuPDBH4mmMl5yct8=|Chương 1256: Hân Diệp đạo;HnT4EUog+Cdam0BGlbycggoXQKMwpZM6cja33lhHtylzAfsEzQKuORfS0v8vs9O6ste3qpYhUq4uNO9TZmpfrZ54l20+HLwIQuxiOHjApyl0bLdP89DTzEcSR5d8mRSdi6DeB+B5AXxVCEALiHfboJDDDTta0zALr2N95KiXRa0=|Chương 1257: Tập trung hoàng cung;FnP4W6soiYFe6Utib2rcac4cbVFORADoy34FVoDVLrMzwRfRqLxzerS0MsD7QiueVX7k70/JG9bzPPk3/fy5Ks4GBKuBQZuA77UirMGtzafcMh2H513J7XrSlx+Aym9F63NAHl2ztmu/PCD7d5idWrIxbxLy7SwSRDA0gy/sr4Y=|Chương 1258: Chia cắt hoàng cung;47uXvIZLg5BtYGwbyZmNrohArl7r9RMcKCBveptSQjCuFd11chSLYvttcxOcb+CJ2s9O4+e9n8nuoB04vNXnNsz6Du3xVZcpXO60zN/055723CTtswAQb57cqq7K4Ri/SkF1uBQqgc5FfEAUhXot/xhzsfDAbZx6gcTHk8vYXGg=|Chương 1259: Kiếm Các giáng lâm;vWkRDMMuYLZslWrR8dzzTNwao8IEj6IoAHy3oA72sOuxJx+1hPiffAuF9EYNralwCgWsOzpC0ijk+BUxQMD4ktk+P5HONxXEYR4krGs3Gqq15w8aBg5p9ym9GBjPaHgBqsj5wvn+6RZiBwAR4m2n+3iTxr9eO2whtCDsy3lQ86g=|Chương 1260: Nô dịch;U5VcT0FJ2gtiZ8TqAds+VgMcQD7GhCTSYxOavJQwxrQc/Qe0p2HBfySMbk4wRJtD3kX8/CI9YP/w+8XkeWfbogQ47YwFDaRNXYJlqzMCejNSr5LgLme7YSE7DMQRjSgi3yzUQQRLp2uRoyjNqo8y35lKCbuFDgr877Mnon+FreQ=|Chương 1261: Giáng lâm Vân Hải sơn mạch;ryWd8EQpnAKbloUeF54h4WNvaOJR2PGnTBz41EZCKzW7eP1Jjyp5xlvIKdwnRN6mUeTNZ7++S1LdIJTsg/x1xct9bk9MPQCHT1ByZI4xJTTOwHCfmYnr5Y0KCrP2gYsit+sPgfHYb8frDzzMhGXZfDLVvcc45Hx+6FldLSKFpM8=|Chương 1262: Đại đế di tích;fHQRWN5HxjOZ/qELoKviaCkqkC2nmuXYXY/glN/fdgVWG73GtzytwaTjruGFAlbkT7BJQHaNbftLMRIjq1XiVKKiCocCc69+BG3FJQoo1PIJH0Bvfs25Dczrt6AI4vcXl960gXbp/ydimjzU/vqhzX0rlBIDloGvRlsPyNpAAvo=|Chương 1263: Ma văn, phong ấn;5AOTphfGR/Gspfmn1y8rYBMq2Ut0I/OTtpN7Nl9kBugaV59KHFnlf44Ixt7dwNe5KVuwVBB6ihK0Q7PXw877SZRoUMtigehJcxDCgLwHasYWLYz8SKg4t7zanJSB1tznPC6Ay6IQIdseKunr47zm5HRVAVPOQikhpDM51FXPMKk=|Chương 1264: Vũ Hoàng xuất hiện;aZ4V12rS41/cfoks51RTYPPjszrBVNdbSvse9Pqps+mCc7zNxQVi2qoA+FL6Ho9VixuIy1jPELS3yCGAfR0GCKsjfxyO+CQq0ZYcH7DKzzh9gqdAODnSkiybMoUx+DJQpW1a7JGg4ZxyIjm2mWuG+0fBWDzWE8DhG8FLmjf018A=|Chương 1265: Bát Môn Thiên Ma Tỏa Liên;Vhgw2xOFzRw2WuBe11+CW2T+XzYwmzqrVxL9QqT67OdaEA5HK7w8zxuEvkSKmiyOHFTAcsF0hTzwhT87mEZeLN2dfOMx2v2u7jqR5+z2X6EbBy7GAVn0YNYdM2UH397NJTil48b6+JnZkCtm+F6nIwe4b7HOLm90Gx/umbj9jNc=|Chương 1266: Viêm Đế, Khanh Hoàng;vsoN/dZUuJAA/C6zAELQ90MKP/Vl8Wg0COwrVz1zXlr60V6iLqjk+KStCbzmJt/Xx32hafY3dv2N8+6gZBppL52XKSHobKUj9HLp0qOFIMh5r0pF0QsX6Iknaa3pkBRN7Gn3Tr7chsnAAe0IUifjFW2WLYwjS2iuLli2X9eQEd4=|Chương 1267: Cửu U khúc động, thiên địa kinh;Kzed6bexeWACTWVIvL+6jHdbg6bFg1RVwNfQbwOA2NdxJvvcyMy7SW5TmufTelbdt173Bd9iOboTz+hzo53kODCD3J3XmvyEjwBzCgPEfn07iiMWPA336OOLDF2njAhgP3R+7QQvcVqM3WfLqwzNVb7zBtT02grHNDu85hg+zg4=|Chương 1268: Đế nữ, Hi Hoàng mộ;ZwQIC3uq9prUphoB8VlesNscZtFJIpYoxQLAS07kvjVu5vyPJXoGVFhgmO7l6xbffSsLCcTBHk6nf23/2xJ7H7qel5iyqZfX+uTSz7AW6askWZSzxidTzFNip5ba34xdtJvkRBc/3Jlas2UcUdrT9BzT3GfNPxBgATeTGVrcEpM=|Chương 1269: Cửu U truyền nhân;bpzms3VLbBw7uzqPNeO269ZLzi6Rd/nUfScc4+cNhEhvGndTap4e3NpfAHe2e9v3mPkxQx1itIo7pN+aZS/fq9HHG3nAuRL4EclN2mrDJ4xldIlMQ1r0M+fN1hSJ4S//WQbRv72SIdSzVVxJrIR6n/z686/oy35MM2YRt6l1GBU=|Chương 1270: Cường giả tuyệt đỉnh;foJZRqh2S+YDRUyfGqEEkQpYzxpTi0YwPK1/WbR+oy6HDlecPgnK0NnGyEb12t43v/gbywg2GWZUV3ER5Qjl5e60hNUemKp3RCAEY7LhE0omWp8YTRBZLleJY0mlNQTSN4EBXed1aU5p5lt/C5XjQy5fMJlD98ufj8bcW3wFPdc=|Chương 1271: Vì là Tam Sinh Kinh;Etug2KMcruYPKiB3/j4L7l9TY1I2qb3qvYn06ENTi4C1h/FjO/ouXBvZgg+zfKvCyNEEzuqz+ZhdKhCEqt1BzMOEUGf2XgWs/2AkGIwBIL704+eujagwIsI6/GKGuv8Fbhq7Vng+oT6Mm+fA+oEVKL/W5P8qhbol44BBqqmh+JI=|Chương 1272: Tề gia động Lâm Phong;CUoE9fX7lIukqV5j+AabQG+NXh/AW46tJa3y+UnjMu7swa+6rGqvJY/5uPwfTzZ9uGDiJaZ3frR/I/XJeN3md2/sSFOtN8DAvP8nbEKbwOJ5PNQWR1hU2ESeKu1EHS5vmxujC1r1MRrgJBF//QFv5cZpCdgoCfCM5Bc1w8M/0AU=|Chương 1273: Hoàng khí thôn thiên đồ phổ;jznOD98pEwmFhHL8w67TOdQ8HsT7T8idw3JIssaTXoKyjLIZqDaqAUvJ70bvYItsbS94531MJU+JEGnhtepL4iQ0sB6xwiQ6Xwn5RgR/uiQCsl684zyw78KHgstz3rogxfqCQzg12Y+DRnVymtdjuzNw1L0rkfSUSTt5CuOxnwU=|Chương 1274: Làm tức giận Vô Thiên Kiếm;eGZBFwptSEgDGehBSSoyqslN0n/Iul2dOyGKOTwJta7vIgaSVZoUGFlr4Eq5xfowGNzOx8uNq3344oQK9l16IVYri5ELINHty9yOGSa8e3cWKapTFJOdYWKuEFzkErtlvbhSJDHiZf9E2egWX0SocYTaWsbyBV8zdY3KYG5V2Pk=|Chương 1275: Kiếm Hoàng ý chí;Jjak4sS44qoTHf8AkbpVkKQSIrxQNApXpCA7IHXoMdFN/JlVRk/svswDvzwrVEUSP/EKgUJ7+y90s5d9OA0QrtlRUBHCXouF6buZape0aXnHWxaCWf9A0m9Vt7g8gba/LxDo05Kbzg3rEZJGgCaA5ezhhUkMh5Pgj6MsdurwkfY=|Chương 1276: Bát Hoang rung chuyển;+THdkwkKzV/jxQdKSL5dHrKvZ7zPDQVA0AYO+nszA5kVR64mu5VvVt0zbDAmziUOEAiUn1Pm/Y/segJnWycA/6WgJLQoAW+DF2RDISYMaZ4kNDL+VpRFXc7q/0/R0fUX9UkprzlSDAwu+Ipt08RQtoV2q2RNBAunhrHemkey4j4=|Chương 1277: Long mạch địa thế;/2dhd27H9opq1EvQhvKIN/xpGv3xaF1h5Z5ob8LCm4FGmVoFwuVpRJuwpXIRZJCSsel0teleIYPKOFFawlFGYyApd4+ESXUm1lL+KCQHMphRH67WalIesVmRAa8qAx+WZh4YeDu8BJWGNG3Mty7r7ktGfjz4ptpoH0+O38szE9Y=|Chương 1278: Thiên cổ cuộc chiến;W8ER6y/44k9iMx5wI0NaE5sFeI+pa5SMzRhOJRjjlMLwfWjK8vkte0z3D81ajWtNxzIgBZn3g5j5jAX62NMNjTvdwTDrubFhxl5IHI5DpbJxlJCIcodOERh6pBVt25GLVaI5SkvZYB0m2Jgif788cvKPg3qjATXcHo4LAttCYFY=|Chương 1279: Ma thần tự chương, vong linh chú thuật;Wcy1q+zkNc/Os7ajbWw8rVNIsMm/2ltCkb4QQY7NFOUauxOKZXHI5Uw23Ht1ydiEZ6rSmQQ9ggI5rn/Z5Vz5nrRwChzPwOg6jcGMmcIEUb3mptOaFhqSbsFvoGjEV5crTC0mh0d4IXIDDDsu6FWacwuz3jvSRQZvEgLUIef5Kwc=|Chương 1280: Tu thành ma nhãn;4mYPOXsbV6MifvIqNNlbzc20STIyU6BlxBNO2AF5er/rr1ZTabQY45w7JyiZg9xOJq/PSWCwdVRPkZ1zHD8qbKcY4/CNumSq1jA+7Eo7WPvwJxPTPv3V6bzO6xcLCnbQJo3YxzXYxlDdgA2PsHDrSOEPaMz72LD8Q4i+EQPcaRU=|Chương 1281: Cửu U cộng hưởng, đột phá;ZGHUdVs+kvnV9pZqUyOQfimEuguZmlRK/q/FqxJ7xjnd6FYOEuOXGGZDZYLJdIe1Rhdkdv8U9k1h6CeJl60fgimh3VO3NHqnGTejHduEtUXBThBvjNvnyFjgpwh5u6ZuzX2ZF5WVZWbN93Pn3WZIqzo/3kiyjOD82hjkj1cvxKA=|Chương 1282: Ma ý ngập trời;kRXo+P3rLGb4vcZBlcT4AeJ1WnkTiYsisWMpn4stPA6z+zkVyJn60vpPwtNOCe9PEbE4A+GFyBcvdU5rOj1kGwY6jWcFNgGoA8i74pNTQq/+2fN5wID0zU9IBFLwk+QP/WiKYWM0JkeYJJ6keNMYwpzilNDm6jWndQxh4pUfx/c=|Chương 1283: Ma Tiêu;Heb/FbQzAjtKoKupW8SVUXlJsKDWtHNzHDxB595dFEsVXU32+INgIsVYVVWEfIWT64/8tCswOCUm1leoXIt8WKRx7CJQI3rYqMCYimAelmxdVsXIXOQKK1sHrWCQgc99wGF+8gCVaFLM8Y/iE6OeIK1zpHg9ddbENc1r6saNcHM=|Chương 1284: Đồng thuật;7+1PZWY+fb4dgS0mykUs3iUK9gSr4Gq6/EhfHHr4Z0hl7XDDehfF4JVI8PIQgt/pxqWKx6Ds5uhE1n2oU/mBj1ho1TFLI6RDkeUQnpRvIk6SJq6A/fq7Pdbw7mhNy04SunlccQS38hHSQphJPQ9FQyWK2W2xxWn07LSHP7cfZ8M=|Chương 1285: Chiến tam đại yêu nghiệt;68x6trbGoqBUacLBuV7ZGW5jQRczT1FCJw/aoa5xGDlzJD5PsYMOdFr/xwSe6q4vZlKx6jInf7PilEF3ltYklo6Xbs1DsVxiQCIlOk5D9Rz6E5b4zdeY1FHzUZAjM6XVhVu7VyWZHJpYjolOz46A8EB25zw5+7ZEoFDBifZbTJ4=|Chương 1286: Khiếm chung quy phải còn;P0K5R02JH2iSxiRw/8L4SLfMEf9MoxIPQaLdRTV6W4YQWAoI0sal3AHYBKD63d3r6Gb9Kjetx/AgxzXNxRFquK5GyY0Ok2bR2MO9mI5hdsk3/q2nwKOdsb/7UbXOwBYji4pmsxye2xhWTXt60nG/tP/uLJPSrARXzU3JFQu56g4=|Chương 1287: Lâm Phong chiến Tư Không Hiểu;MSbNKwXOExy4rHRkLutrY4LGkyNoU/ij8x3HD5/LpO61jmKBdYpE1ShnYorO02koBkssk2UuLWV1eisLMWRHYTbZ6XpD+q9svZHy1P/QATmVpNHeK1FMS07/wowZGG5y50lM0rl88PWKtOWl4dJgVrW+QtFnc5kFHRsmt/1DuM4=|Chương 1288: Đường U U tin tức;ogxitbBXb5Jgex7UyQeCHOXUBH8EK0iLY+jqrGnwkqTpzE64Z8vnizyfpzlWg6wFRi/SjsstUaLpJGranuqrGVd7oJeSyJOllyy0+dZ5kVFPqV+QL9kCrT3y2gDIoxY0O65SvLEC8P1wAgkUOznR19TG153p+ioceJ9FP/2JZi8=|Chương 1289: Cửu U Ma Liên;o20vSckXpZzNBuKBWY42sgWGklOp0ijxwnDKKDyR0rsTXSJhjM2eqTg87uwLUv3ix+sXUEhbwmLFMaolyGcDR+kNGec63f4/LebFPYxI/GAco2W3sVWql5bAIcS0ePvr3wJjBqI3zqSzgvUrpfN+POhpYphJ3GkSZBPHeMEWAIM=|Chương 1290: Viêm Đế vay vũ hồn;YFUhyAG7xkRd2J4ESo3OqXWJhu8ecQiyfg7RB3N/5aoAj3bSSzbiBwdhEfUbrs/rYFoYTauGfLvhr6H4spNNeykwn/KzWNIoj2eBtQttIbkU7s8aKmeOc5Bz1DOxpHY0uEPIztKlP4lj7UreAdEqdQfOtHDiMopNj3tpZw+lbbM=|Chương 1291: Hắc ám thuộc tính;R6PEkyTbjDAKmr4Eiy9WtoNxXZ9uS+Px7boC7RKTiEPFvGHuOZaTL1sauTXjmCV69OVaWiScRrjX9qWO06CQ+reiPjpaA2CpnBP2ZEgINqVye1kL0VQ8wg+FrX2SS/NEOBhP8V3Un9DSdyfFjndxrlpDr173iZj1FGfG4e7QKRI=|Chương 1292: Thiên Thư vũ hồn tróc ra;hbzC2VzPJZhgakhQSm+1tY/c2PKGXaBPx5en5RFyUMG9vwQohKONFUYp+2x2mPhvtqJEH7YK8gBjHm/SJKewGLBJ99IkawLT3IAtSwu5Li2I57TZuyQ7XaGt2KKIel5peGFttha1WnYPdMGzwi6rBMLjIdc2e9CyvoAp4X7NCsw=|Chương 1293: Viêm Đế Ngạo Thiên;H3nZ94pz4QwC/bPtlep3c8q8CrVvw5sTzna9M0+tsM9vKOYC3mbn2DsWJKYtB6JWDgAZYffmnSbeDqQyKRyZNC+dvJndJQAghekZvo5LzIetoQuOswaYtZGXXvT2JTX0q01fcZMpc9JURG6j79SGieFII6TkbU3Rw05MqZP4fwE=|Chương 1294: Giết tôn chủ, đoạt Hoàng khí;C/VLsHYp1peMy0DhhKR4zE9Q3mFiYXr1Qc7qclB2ERhJlxKYO38hcr4iO0spXSq3nJ7PJ0eK0bd8a9uyBWyEMADOJHI3+eAvXZLfr9nKODofKBdMyTchzpc958XRFSeR62lvOjE7JYi+G/NFyCVY/f4oxU/jpEJwPTUpaVc7Gh4=|Chương 1295: Báu vật đều hiện;w+fq2fW52wkej4lF0iTHnUoSdr+/gIko+17kqXPo8F5nvK82yttLfHBydMc0GUZPsSsuh9/ddVkhFPwqQ8XEaPBcb5Sxf8qJ0XlRLxI8oAwqVWCoC9XCnbFqv/DKkNPoeAJEmIsIMNy+b2aGPje+M4Don17LuSwO9SWpU2NYVMY=|Chương 1296: Một tờ kinh thư;ovccA4Pve6rH8l610tHw2YI5Dlg3fmOCofqK5CjMxngnuHWqVpto4LQ6yB8Nq+DTstjzdcIdCovfXAdBGP946b2k4hnsh2PFJAhYXKAOVHSZQAnojQ93APq5GHIba3JsgqIlQYPe3iV06CRsuveU3ps2W1Vzo3inIJDy4+YITqQ=|Chương 1297: Cửu U Đoạt Kinh;b451qSbRlNftRKwhtAgNT6dHEfiG5YxEEKkm+8lS304k5MreOLlizppHyL65SIbIbc8NOaXcxZ+7SwQtuF7eqYyKzi5pfAeMsBMH+iZDGwZZHzix+CMqUFmjawTL8XDnxfCEn5v1jvFSYIKNAZLqfCqj75eRJOTHVaGnY/Zg2O4=|Chương 1298: Bá đạo Lâm Phong;Tmxo/hnj9l779lDhk5nuUauyatxi7pqG2x8KTw1fXCqUl8j5AfxGWyqwZ+Xg7X4BBHD3sEAF6OzvOMB9+AoSMO3IowSnRvbR4pu0vMKl138rAMLLjlhzr/tRzvN/KvYd4+oab2a2gN6xTzImImWzGy0NE6e2OAfcA5DfE8l/PeM=|Chương 1299: Viêm Đế quét sạch chiến trường;ujKP0PfKxq3ZZTVJHgpj4oq7iE2A4K6oajQeHw6+L/glgYq2URR1xmf6wAm9x1Omxb4opobAcjd2gLh3Qe5K9CLGl7A/8bijqvJC7jaypKk7r30qWA++SMxzAfZYs9ZdiF1We1iDpqaoJDTjVQRmSt/HbKBPXRplbGuOt4aGpi4=|Chương 1300: Đâm phá vòm trời chùm sáng;JTcV+He8IPnF3LfWDy66V2VSD7ntihixlKhs8sTtmTl7MwYVgdVfmRyacz4KqGuB1X6tZ38Q99lhoR4OK0Kxu6zaJTkpywpPkzcwnDqSZWZAaC2B1noBo+H3QfO5dK2X+G/PynoOdSpJnWelgJzM26EOWfpbUw+MS7ZEd2lTw+o=|Chương 1301: Tam Sinh Kinh cùng Vạn Vật Kinh;AnaXJi+kq6fBjQQwaiYbBa1C9VSADUkEq+gqsoq4qjNa6pCUh5IKtiT1ckU4sII0MaC71xGwzLxYdMsd06Opy26/w7CQLGWC1jyq21bSFlqluZU19X78qMRIL1fRKLV8bhCWEhkEjbilwwoJ/Ewz3a7YEbxXoTLD0EKXREj/v/c=|Chương 1302: Ngọc Hoàng lưu lại bảo tàng;1ab2XD22WH+16T4yxbUwBFio9jm9cA5WApRiduw77j0ta5R5gmVhPzvYyVizK+zUyteSyE69n5MOHViHf/7GRbXJ77cmhDTRwMDk+v/RecKDrBj81G3s6AQERx0iUNenVOmM+/3BEA7qPrP+9rlTZLDRHyYn8OQ4CsbaK6pQ14c=|Chương 1303: Lâm Phong, Ma thần?;LNNj55oOPWfYE8fBEiG4odylvt8DmvwS86MTKxfWnXpcUNcywOgrqK3sYoybaEWhOTTnfHPimFkdvdy+23taVvX0VtbXjKssnoRdZZicDGTU2xgYQrPTTowd+SVHEA8QtVKkw1cqyGwdUWPrBUmT/A1OGwVaYihE0g3BHW0xeiA=|Chương 1304: Chốn cũ, cố nhân;7kyWLRUEmS2P1h5S+bivklk/7TU/pT+Q3B18s56EA9MXUVXYXiP0yYRI9dfVPTehJxfPHLbaSwmVLp7G9YG5TSiWxiKiS6t2QnVAAtyIDEUFaKLcFx/eln0kr5ycyYxmWetW3tVgfPyDYXqhRjjoNopYVdIUMrT8ZoE5YRjfaP4=|Chương 1305: Tương Y Thụ;87KXt3T+yIbdEsu1a9hHz+Jv8PuNmGXzsLYebiaaQxZcMf4RgCoANyr2O6A3zQXorNsL7+Fj+OoOP45cEa5LhEYnqDSEbmjGe7S+VUT8szOH8feYk88UNFg2y9Q0qT4eyTOn1tN9xITLwLNH7HSVDvVIAIC8obs++NS16kxqUGE=|Chương 1306: Bát Hoang bị tập kích;v7wkoL3WK4Vz9ljgOuI9L6q8Xka1hiyCw99axuQquj7vS2a9BanM5olvXtdCdHPzu+efECUHrjlzzbv5jr42TWrtt2DGmYmRmSesmaX3DDERMK5rTeVHR9MgWMkgDdqK9l1DwjIaaS383SJ5aB5UKjkndOc5sLS2L2oB+KuOghU=|Chương 1307: Huyết chiến;edaBAkYa7lc65r0/oYt/LJAtY31JI89M3hzzv6UHjxwQeDr50rkbGquHImvDQAKYK5i4x+bPAcnbRnwO14V+Iz2avfDGoxU8m4tuhj89Z5hAcBdK0/w21x3wDBriHGzPJ6MABmvIDinCnx7n0MjIYJ/XAMh8bVgW3UOuJfBdl2s=|Chương 1308: Hàm nghĩa lại dung hợp;+SRVai9cLmC2UGSH8/xa8wDWZzD9RMfT2jhh6oKfAoz1+c6pYfvj3+qyOz7Z/VT2+9WykeYbC1p3LTNlAMI6Fms3fYRHlOE07nbpUgYkGYf478/pFrM/2RSd6K8uWsx3Xx4viQf8ApgKH17IrY7UJMoQQ55hKTdFfqJzg/LnHxo=|Chương 1309: Bát Hoang chi loạn;X15/7TcALKSsJYO3/aQK8st0p+kBCgT45M0K48XSTCb/UIGJfr4rKiNsdx5NCJ5XV2q4NjJZ1ftlSaJb2chf5J5XubLjyXc06rheps9T9Sg1NYStj+dgTXks/CbtofPp7Plla/0/wP5FXtnLZT51X4mxEFyM5T65hsJMix5zUqA=|Chương 1310: Thiên Đài ngộ phục;pqpe8Z91Gi73ehLmlVkTLV1CK0OejAkbDICU0LCYeSdDnbUeyLJeBste5rX2JSoYPYd1y4Aksoxt/kuVOX4DhH8Lm1qKOLsYiyUL9vmODyFLQfC+gpFYOmYYtTemNH+f1HP3xvjJ4BkJL4sF5x4np5kpc1k+z37XaWCLg7xDYqI=|Chương 1311: Xuất phát Dương gia;islriUZKVyDCqfjasaCrqkyXpQl/uTLpv4namfxS2BU8OUsMiMOQ1fZqTKqm30u9aiaGPxswUiU7cGsNU20UvQX1nlp+2BxzFQ3R1Wrz2WTquu6EUrCayHuNEvsMOXN15F8Sv2NoQLa/VCPJpTIzLI8cClGYtl7E39b+vHLFBWk=|Chương 1312: Gây sự, giết người;cuenvpK4YAVEYyjRwu9Fhe2BYBeE3nH25H9Jz0JNRKrcZSd1kXu9Eo872JeLKnRhzymfzhAdbaZIv3EUWDeEqid6RCzwKE8MZMy8UMoA2vqQ1g4KjWMhc5K7yHo8NlAun6LjziWF+iEGQDNJpQBDovNLsmKCz/3PBylvy9BETNk=|Chương 1313: Dương gia ác mộng;RV4ng6+PBxCc/bqgGIWlu0B7SG2Xee6yeuhQtLDjiardcpYITCQUBcPMzpr/ILpcFsiREMUu53c2hG/lux9U/YckTqI+Y0WT8RcB4rgMCrs6upTqjI2b9rHpRoNNmP35SoJRJrE9tMCK9mo8oC1uc4za/1RMfxUQ+4JRMEKQKt8=|Chương 1314: Dương gia tận thế;iB+8HRCZcjAo1UNmb7vZj5ZbIh//42T+WITXgxOjzLboVj0zJbEvUtZViMGXI4JSAEejL7svJb3pKVAgugCfuhCuuyr1V/1B6XXVsSRZWOOyv7Iw2leyEGj5wI3Z/fKBRn5oRw5Wa8pK3vfhv4YA7P1lQNj3rN1EN85ukqi9ixM=|Chương 1315: Kế thắng một bậc;aRWVR2w1DBVr4GIVoCyLdIPJDfKGmYvHLGXPdX1BcVDGptQn56TuhkCSwHH969nFFlaKBQSgr3izUeqNUYM59e0UIOMfDKwaDE0q34IIGvBLndmRn0iFze4F8cOuALH2aYuTbSw5eS8e/6kSUUo4pbSKBJ+UKq8I69gB6om5xPM=|Chương 1316: Màu đen thánh văn;g5Ro/d2ffuWQ7jwk+t0Wp9BrwcvzPRJjMz6bMQPHk1hakVnY248O4cQVRXLh7S7lWTE4NrAW3Oz8pJaknbjs/irM75BqXo+DvW1V27/Z7NGG42kFYA9aBM5QOnbQpTJfIwKkDn8h90D7p48dX2gqEiKFiacyDTDX74sMZ1jEr5Y=|Chương 1317: Thiên Long Thần Bảo đồng minh;7Y8CNszbcdXJk6Z4uj98U517DT5h4E/p7aPHrdxqokMnFGOk0Kbqq3mJjYUL7ls0yROHQ8KoGiMiozcnZXXIDHiTydnxNHodqiyRP+VqUn4ieVS8T0E2971W+57Q+20XOBEEOsDH4DD4JrmcKMoZ9+V86Mm2MN7P1Tzyt1jzeUI=|Chương 1318: Vô địch Tôn Chủ uy thế;TcFw+k0m9dwvtK2oWpVL+CLLK1cqOk4oH8Ib+4R/zUOHSYRrx+/tmbnOoTMPsy0Jz/LY5wbelgp3ZFhWmkFOe65pC1entzbM1CUIrvWf4sJmcVcI76Q+fL0CQXZRmeaJVYhldw6CBztDxiAnHSTAcPHIEUS4JuU7lxSEOKtL2q0=|Chương 1319: Vũ Hoàng giáng lâm;zXt0oTQl0b2OMss0RgAfEwqRisRtwi6farfRX6NosowRRDjMmT6PcbQwhxc309Zw45NFXtP0riqkoF3sElG1jEuyV65iF5BZ7SCO0+WrU92YHt8wwTHbLrMTRt39naMFcqhnU/2Y/RZq7ZbS2ES4HJMNUTMfFFRnSZNDIJyBVFE=|Chương 1320: Lâm Phong, trục xuất;zkNQA5yLA6pBo3cgJaqy9vtrwZb668YOsRKeTmQ+Tfr2VCaA1VF2bG1MkuT3c4SzKZwTxCPzBWH8odyDDSDPUal+FmEJsowA3few/k23cNGpJu/M8HAiTovCLwvoQgqGFe7GJ3yGvbJvAfDOyokrHxXqXJUV3iFE8PJqXYUTG7U=|Chương 1321: Lâm Phong đã chết?;G2G4p480M061si/01srI0H92ufWZVXm5OHoVyCEBRg74sRXVpnoe8nKceTByCl8p9roKHYEWo0zr4omPJ5UOXUvL8gd2JymNlF5Uj49lcutHa/I0PAKtpDAEj2/DMWIWWD8Pb5IKpl1FhrUw/GAOKHX6gT+putX8mrvH+bP7iXg=|Chương 1322: Chiến trường, đường nối;0h9L4bv15FLpuvyBelsni63DcgyuJ4i6bBWnakQ5Nt/7SIA7e6vKg4nqDbZIUB4RgxfrhgHn6ha2+CHA6cIQpw49K7QALk4pbO6WX1oadrgYw1qDlZWzFUFaomEhR41C/20zDHmY5SQ7DM+5E9i+Ym6WyYyppXPdB+eeYQzd0PY=|Chương 1323: Đao đạo thanh niên;rBYecqbap2CJeHCEy1liFJtI188lkOQl7QC3fkDLSY5I1/4/YcAT74p2wp4twOU/BjkiaJXiayn4Vw4uTBYCJl9VNBxgcR25S/TmaxL4Ld3/rqfOScAHWOCCdOAw35iiR1uVJR+IYsEnZ3XNIHWcydAxTttMarKMdQi3oDzyEHo=|Chương 1324: Không Minh hòa thượng;LIt2WbbKfjPeHxBL0mRwSXcKF4BCnDwFbdztmUyOlWkwSBSp+BoO8crsYWw120u3FdFEklvgDr8wD7/9wRvhWcFNcRYeNEwwnTC97IJA8Bva8ZyoDOgrfKd5m/q6WC9mUh2TWEgVv58KXaNeZWtP4XdvUH896RnTwiv90GydhPc=|Chương 1325: Y Nhân đồng hành;p9J9WbTOSKUHiXq3pmbnXj8SyQYVrtnCrEAK3myVX2a1Duv2pT+In6+OZDsV4R+lvEe1880gLcyXimN5gtEn0OuqhhKc1S1+XoXFFV2lTQIvPkXBmfl4xH4CyThSa1dSaIsqw1fCbt9sqBIr+nezLkJ8GnSq7nxa8HZISi8WqXE=|Chương 1326: Điện hạ;k9Yy9xuXUEZYZ5rI2Y5JffpCu9EHLaFVbaNsW+MHNvoQdpkGSd3QtBesZgiIaLRLw+zZXUDOKXgcme3j6qGteiiPH9614VrUDSQunXr2DwIl/qGgH4ePrkC6cETXWMPa2aa6XkWqO0CwliGpYmp/SfjG4YamP4TKneKdqaZ0Zzw=|Chương 1327: Chặn giết Y Nhân Lệ;QSAllfNjBaWkFSjZ1hUi1xKWMHeE4t84l++Nb8kbMyN8A622jLnAvo0gfk7VuXcJdzcO7VoQWYrOVzWSkHHfSZPsDLGCZUjFW3/AknO5kzkHnLYYEGdUuZ73AAOWz3C38avdCezojHGdxU/hrGXc2t4eIeBOwRCGrtbrxico/20=|Chương 1328: Không hề che giấu chút nào sát ý;ywAfaw6l5L99ZMg19KHaPF+KIThK74QJ/RKPE3FHpgSmmfmPw60DABYs/TLMHpj5sLO9D6umn5/u0rDMA6gvp/clauP6H2G9sOL7pMVoNG5QrlxGUBN4nQpG7ZrLJoSu7dcLShRg9Jsrii3V2Rih8S4sDI9lbv3EiYBfpdWAlfM=|Chương 1329: Băng Tuyết đế quốc;ekNTPlGxB7CqbmDtZOz+RRu4ntiRBZ/J90oqkdZirFhsktp2Y1o+/H9HE9l+yBBXyXDizpebJeRWmKmNm1W9XPVnPru65WH7Gi2OyAg7NJ4cHOFVtQr34bGKKrPRnMmKvGBJdLsZnJ99awVHhKhItaOAvNqMcIBb/XwTc4GRaA4=|Chương 1330: Y Nhân Lệ mê hoặc;NDUJxPH/nkh58vZj1pHzCENpS3Pp101nGmO8LaIwT1BySDwwpYMwFJwY0lmIWZov10ZSVZWXrr4KC+StqxIiHEXXQVMTF2V92vt3gu7YOqlZP68vrVABCRlWhVObBFOnmqLpqxC64w7RTvCRZsY0+s/QAwqHUXf70ioJxDpz254=|Chương 1331: Đế quốc thế cuộc;Wv5GCgA9qvSuubxo0hrsXYXVYB7JSkgnEYTIY6Ns9D2c+6iPienY5gEKsHsnzzE1WxM1xsbGDbmSRBzm1FRT0GLvRWeZymUptss/0ds5hBL2KkelELq5UXMEKTz3CK+oOgpLs9tn7Rnexw6vxiQkmjho1PnNIYW8MATkkMRruHw=|Chương 1332: Mê hoặc;OqcOabi50vrHkrAyEJXm7kcx0YX+4JeT1sZ91pM6aR33QISw/U8tsA5BZHVaUS2PaFQoSSfYqHdSF3r5rFFkZgEqaPKMIGvL8Tr+jVUK047FR3idOmXokB3EH2bXYv8lKiQXhyIox7h0cbBRorZQ8wstS3kfT/v/LANQL+aEj9A=|Chương 1333: Lâm Phong sa đọa;+dQEX4mJxs0uOrFicaZG2DFE6u7SEfSkP0kzM8c5h/9o+pMORYd2ZFPyVDcp5r2KJvWUnfO/mFsaX5Iu58OkcTkKYsVw45aQQksoYXrsvsHfLRBGjb6nG9Hs+bsesSbYTsJkjCZqrk5LZEfdgBnolJRtQtK6POdcBGzzesN//gM=|Chương 1334: Bá đạo Ma Kiêu;BYtGGXayPfQfVBQjiwbMenngKTnIRsE5XZMGlridrJvJ1wnbVpmxxUQgFcoMIPrpirXzLzXkdFxzp0vLTsfhiHESM5HF36mMtBdtSTOCkpAlf0xoNVdOXVcFt6U0fPn5hfokKk+QdzkeKVXW99s8GYIQXtpJCKb79XqMbbLwKNY=|Chương 1335: Tuyệt đối triển ép;SdqA1WX3YzFk1zW2IoqqxqBSM2XMJ0qFWE0xPvP9fiqfHhAxlw26eyzTaHQ+NrbSAkL6o2t0UmFD/vLuVr0C3XvEzNAcolmDKGm5yvuzCMkCyq03QPz5MPc0MERV0BcRh0nEwWbdxfDN0NrR2SpKHy5nnuHsuXm+1DFrOkla/zY=|Chương 1336: Quyền diệt Đao Hà;q7vjgDO5yg+UUHx5rHKoM1dtVQytJ+Gw04h+qBY3WB/R+KX/frjQcZjc57su/5QfqYqKfiAiS8sthabsTLkUaFfdRBgTZmdUqJ6c7DZq7pRPe4/HF11VBvuJNaILzZEAMXmYkyLe8ws9HA3IkVLbMBnrsf1w47UKrJiQHEeCHiM=|Chương 1337: Cuồng chiến;a8sLYydcKq+MjkEyVnBLWxbenl3x+WJyN8qS8s9JbRy/x04pwhbDfkl/btPj0HtogI2U0SzQdwgCgoTKHe5h2uNhoKor0M6tbAZpS8TKuKNRasxXjaND/FIKQvF45US8J2G2Zf3hY5zxQPv3qiYvYvh10pS4O1CODPTqkCn3iKY=|Chương 1338: Cường thế Đoàn Diệt;UkZFQFjZMSGpyNBnHhHa49IR8dTcnLIuy9uDJCwgZ+TQY+FKJJOmvSFslusfNtT06itheucXEfxFwM9uwa9w7sOmCrQo3b5MaPKsc7O9TQXv/Swv/Emv/6wfQzGluHdk+sWsv7+TyqzO6iSDPToda5WH2L8CjVKmEbVMkb/ttK0=|Chương 1339: Y Nhân Lệ tâm tư;+8aD6fjTRIT/CXACjDFLz2iRYz5+4NNKBsagLkgxJI7I+X7RjJnHSq0wpHum5U6t8QyO+XG9kdz6nGif/5qfXg5DzJbLjNNDA5YU9JMD2gzvesFApRkGGFCmuqgtP2K9CND2PkjptYICKbFz1v5keeWzc6WPogi+VcFwZFtlFys=|Chương 1340: Tương lai Băng Tuyết nữ thần?;ScoJvjBZ7ZlMY9FRYo9AdVv5OohxcALcYcyyN96xtUhlFDPz4NAdrkOQOrSy8zPpyJ4Ly32huFv89Jz6zDMv1bBS7WkmXbtdSOd9WVGE5As70WLjqF4MOPXv6Vzmtcatdozr5QZx/qrnbbW9tV7+8fXvzxP78GSvi1FIrswtpSM=|Chương 1341: Tĩnh Vân?;Tomm+p/mPSfs3h/znPTAxZHAwWmCu74NRnU906YQJ3itnAG6yRDGHHO5CaW9Z34uBqG0AmzKkc4qZ/uJ0ztnG++IAFhdZeJ5h44+aYbMzn5U1eEeWAGiHIAuyTaFA2gIElORJcCEbVKefWRU3MPF2e6Jfkl+AkVStgoxcN9AmOg=|Chương 1342: Kiếm khí tái hiện;hmPuRJaCBHSxkzXI6xhT190iaSTg9CzRkzIxii1DQVW9i7C76ZiNxCl8s2sRApBMzS75NiZGF4ljrz4Zbs9zMpX0Xv1FsERlGrQj+Yoz4g42MlIq/MGuZlrEbbysFR0pNq2GnQIQtHjiDTchDMJk1M8SplQE7R0VXg/jhdq2E5o=|Chương 1343: Thiên Khung Đại Thủ;q6C1Lq2dN1JazI+fZpcpPj1tiBsLn+cvaxBAPw/GRYVeTi74xUSUzdAARwvcgnkUc2LdcoMPrfb7BcYpgsnAdCJonnZrvGW+JyAz7+QidSRMsRbjfA/tgQMIyKulEqjuRmRV8IvTXCDe+UpYjXExUedA5hHppfD2Zy6bw5n0ve0=|Chương 1344: Cường thế tư thái;MhOofNqkgvoyPSdj/hr4aHtaanKwxDS8RP5SC/zzvICvwXrFEaKinZkcsHcawGieg5amJvP060CC3ORlruCa+atJW5PB8QudINklOvMQqff2Z2qQ8o7HsUojm4Bsw7z4RMyj0lfy/ChMAnOPf7aP/BYNXoflXjDMKgnl5mQbr78=|Chương 1345: Vẫn biệt;YayoRgGqDXNhHmbqv5s+Luw5telgP7mwH4xI1e5wYjGC/Koqn8r1WtvwO+zv9APa7SQ8LipNZtVGycp+StKWs8DPliMlUgGbog5OfA3tAun+dW1nA7dNcoUydKXtMVSpaRwuvchLir+a8wO7OYCHTDR5yp5MhdjPC6nLch5pJfc=|Chương 1346: Thần điện mở ra;yY7fpwYIOIyTbQVa68yQojHRRpcFjIOQGxIxaXYKNq+O6Qg+PhjbvMx6SBRI22QU5BTvcyr20nDxb8yNUckiUaccuZzZHVorQhTFJATOdvhEmsEwoGPEerqOCRZR4w+sl0nZq171e5V938zrvJmeUnDd8whsahvh3Mli5lGSkRg=|Chương 1347: Thần sứ;uH3/T4J5Pz9nzhxDmaKGWP9I3r0tzlGmRmH4OOT/EFE0Lvn9jOSuxMJezGnjtWLV4ADaQWGPibKRSq447FK/nokcMNrbzPGn30L3ASAfVzDdb1TkZ40ZJKHjxILhukh+O2oRkqJqKhlzcUO6XKOqP8MUEPCDkjwD8AkNTLaL+1A=|Chương 1348: Nộ chiến;AwvN2I9r3ss79d/pT6VEBYQussV7AZ0tOXmN3GlCWINF065Bj+jDfZpy5FRXI1kBQILhfewmm2QoQ1meP+M6dU57ayTk/jV/iLBLUfS0ypWCfxdL5VjGXVlEwdbrRJjfaMI/Hq5BW1uRZWprfQFaaHDrV11CtT7hF5uuI2LOaK8=|Chương 1349: Cực hàn tâm ý;Ux7WHLcOFNFooCt54CcRcpn4wbgCQLWj8YhATUQHSVYnV4SwgSpDBnb7fw/CLkUyDp2KjjMF3hoqFGyzosnViLamx45N4DliBOCdPm55oa4NG8FC/xarmsvern9LROhZXeajLFi1bdyXLLCPEAE2wjH3D7soxFs6UcyCmPA6WqA=|Chương 1350: Hàn khí ăn mòn;mCXS/Bpo+FSQSeIKfquUFUTxGTOCs8VxiAsMFCAiXLuE2Ui3/voIErAKNjI8tIv7s+J8lE7oljwR1hH13DbXDgMcjCGehzfHQZ52Rw+LdtXTanrJyUOg/OqTwcZnathE+kTdRdAPyJ0wqNMPsHA7ajBmGm/0Z0Y2PzVkivJxRu0=|Chương 1351: Tầng thứ năm;1hluj05u1qUzRnHWq89dIUKJVGlcgXBwEZiiOvjDl2TcvBrQ4huUKuzAX3UNRg8ctrvKhHaulB8Sq1EsrRjB7EGSOIPxt2rDaeTz/T/qCNEo5qn1Xdh7kTAbKnyIVusGHoJOAMBmG0bW4Q+pgsa9jog6LwlHYVjBgyx76GkFszg=|Chương 1352: Sinh mệnh chi ngộ;QaFgQOE0WhA5a+A2aPL7TLwYO+d4I0QrtfWK4MRSN6Dczu+uSCmY7MWYV2VypYNCRXIEDLmpCGejMy2dicibEaK+bApnRzm8jEcoOuQYrJcPl4G8X614GLhXYc1X3p/fayHOlkEFhEqS6qMxEWRPP67GgoKcy/puhIyu+hkSO7U=|Chương 1353: Hội tụ tầng thứ sáu;oDToX7nPkBL0jW4VWGotjPRGsfEj5pZG4+oGdwuaUmQldNvyvaOEQcAfvpb93H/kP82A/xYSEIEMwcNrPOuyIpiaGtkDIrDE3M2lwf6Pso5bp7Vq81GcUiNNl6tS/aG7BzPRXBQWVhjyMJ3AnQcJY/wfV/4O44Sg513pFH3QD0A=|Chương 1354: Tử vong chặn giết;8QOmFrh0TtTEQPzlu7ftZpTlf3EJCin6z1XweyNpW1wU+2aKHL/HNKYRB77hMhTwgLh9+xUn2D9I19qhz2iFi2r1pIr9inNsCgaMO5rf3+INUy4IuuJ2Drks1TgGCOHY5IdGLISHAD4Fn2Sld6p4dy6AhgAF+wK5mda9W+bO0tg=|Chương 1355: Tử lộ;4uqIeJTPgJF3G2QlQHV31hB26G96dTSMRVZ3vJTCg13Wt4cXFDZ/+rplbxkSjq5tB8dNg70q5NeABbRg9faTC6eyB6t1WWTDoSZZJOzhsLgg5ROsScb6GhhNLEwcYqJHJjNtYJZNGfVSKN5ihe7KChOVUh6eujeRwY7bYP210P0=|Chương 1356: Tử chiến;zxBjoQz35YX+BJnqK7kkwS6ND4s273Mbaiv4TSseSTHwAhg7eUB/lhKQttjsKSiolTX9Hzd8hr/byO5PKiCjYNYyjf2mKw3Y52Xv/fh3iyMF1TJYozwe3OXCUqWnjmvKXxQtUUCa/fa/k44bwan9/1Zoy/A898bzmjQ/H0kqftU=|Chương 1357: Khốc liệt chiến đấu;zwcpdsginpP+nb4aSWhUpnojTERiuoYp3VTLMmOnJdm+fMVys1TeDJKYFcenUZMLcynxvj2nW+zRMZUYsN0VppU8UklWulHm2i7j0yuOHJzcXl78Nn/D3hXhMFBVoTypU9mAGLN5d3ipmVshfkvXeiOiJdvpmfkfoI6LUl3rIYU=|Chương 1358: Đóng băng;XN6uAyrRjiJ+n3PPKXupzWmCijbCk/qMpOrjjBk7qUjrG09S9dLGmDSi4tQZbQSaYoDt2ezFBcDWm47GZ7m7WfovZs06wWex/pkDOGlvhGo2mjPyrKVrtqTl6IQs4j0WlLRbpOcGJAK5f6opmmyL4x5CkSGRcf1RZw6XDFqrqmg=|Chương 1359: Ma chi bi khiếu;m4gE27xJj1BCm5kGgbM37yEPMZ8zSGIrflPnFZCa3G7s3QkvCZ0q+rt5lyuCYGYAdVWnYNkmN2CidFMB7CV4SDEuJxrGiqlA2l9+FgyU5RXo9PHG99upIp5KVt1ze1XoZKl8aVz45Hwg/5Uj7U4eMo0d5472t0mulrHuccPAefs=|Chương 1360: Mười hai thần điện;czVQ2OBQ1PKrTwQOpOl5pxBLeUNJUBxvwc08eKyTntR9xCYSjgA9rLyOT8aZiecgOLXTftzM6gejY8rfFKFDkL9bgGDfrSkkpF+t/YGCFlQVevRJz/SLklKcrAnnzM1wQXsggxfE4OOKExsGcmaM261witpmN7L6YI9ng1PJng0=|Chương 1361: Vương giả thanh niên;yWwBgG13jSoK6/SQEWx6tm8bcPtKfuE0zUbIiZmVbrg6I+LvaGkDWbsb9jZtjL4sNJSaNkH+UHih41PEBVP9bzyu5dPpP7lYWXcRQ2KRJF+tmK3Au0E6sMflsTcj4bJuWAcyGV6IClCJZaDKjtkEUkvU7XYXqx5Bb3cV2mDSupM=|Chương 1362: Trùng tuyển thần điện;uCaDfVV7IxpYDb2QXoXYa0Iko7xs3/N30PcEC58x2qKNvloetU8zDLhcDIMUidLUmg8XakcvlVhildu5gzGL3nOyhiWdBJb6qJ+bxXqaRFgaekWgwa3ubSPaAeE+uzDL5fgfFNIxEArDhs6R+NbEWJ7r+4ACQouVYTq32lCWJGo=|Chương 1363: Bước vào Ma thần điện;Asp55iuNJjLqA2CNoWnvl9oeV8q9+18H4OSSgt/iaPBR2ccL2uJpn4YakoTeEZxpMtj9rY0sAAHaN0cXlcjlzwC9rQoR5wdhRMWob/VUFee/AL73qOhrQd1b7JmVykmMmBcvDFlG2zYiS8v804IIh0Fyd5ZBn4wU8UZse37zcYU=|Chương 1364: Mười tám Ma Tướng;JwPoHpGlDnwyo0GZeydPogt64qaVbWOw36BjAVDFyOB2PessJxO8zwDnqZToe0sQoAaETFMyjVvzfQUntGyNVjVACEb8RlAGX/qas8MGgQPGXUwatF4UPaPJ9GvX+B3P8kvEJNjgb0zDrqWIenFFkIlPDh73PNJ3de6+IFkDs70=|Chương 1365: Bất hủ cùng tử vong;+acdPubQzCQVMJiHsfnYjljuIayh8gmf2IK0BfmQf+cZnmghtdplFLLKiGEQTh12g9lTcPNi/HOi0s86GKZuw0CO9VqLCawIc+OArAwlrY4vznj70LCChJoJtLHUeSXzSCqeoKyZQdzawZzp+GffTI10E3PNZsZdLcZMRLI22Mg=|Chương 1366: Độc nhất vô nhị;k/k5cin5oDWS8vMqxKiT8AE7rE9M0awQePZDJWNxURMOqvM76wUAJ1L0v/kQ+t1jOYxzIz4SZbweInq7Dgbdkz8QnxoS70zRwM79e9OyAGvgMZylx3Y2cxowTRvtg/iGxjCxNIkmlMhBSV6J2xcAvR5ED+kXHnQASoEDQqnoVsQ=|Chương 1367: Tứ đại Ma vương;BgVrXQaX+RftDgslD8e8ZqrUHZrHDSJ8r/KMME868Bm2lXRGMtAC0t15gxfUsdWgZ5b/12ojGt5a5E36Z3/Scz97ANU1FlQ/3FjLXCShlYZeH1DkmE6UfS+IjOAQtAEPLRyLlU0By7Ck+NKcluyx5DjhPCseURPLbxUSqqfmREo=|Chương 1368: Bước ra thần điện;fjtnFtF4MZTKhpEUdzJG8LsC0Sb6yHtvr5LyfYHlK7D10NHxaefJxiCL+bRd/PjDMX6EDcSXlqGWB03BoagFVOUtlbo8YHfS/HiCeAjhl3Y7Wi1lwe50Dpd+d0iKvKMnvk4OP6gu0+YAbhOmmBJrULY9p1X42Xb/sS11fhQIHgY=|Chương 1369: Trở về Bát Hoang;C0Q6Zs5v2Fm747C9WUmOxxLP7bufbVGrH4nw2Hqyx/Iun7wdgQhhNvhB8pWrZDvWFYFZqxEmEGR6+ZO6ZU5f3wn2+lML94+abFsDUxIdLYsJQCKzABawoc/KEZ3swKzfuPGoiuFf1CjltYq5ZbTsnJBveOdMDcco8UmwbwxbMx0=|Chương 1370: Không chết Thiên cung Quân Mạc Tích;xvMauyQ79CAs/BcdcPQROWw6gAJEbhAO5cIZiNfjHRYT0SRFbyGAyVpHhaqVN9CYDVnYRxThFG0up/wm+GnPLQJWiXqVkPLr3r1d4Iz8k1mSm3CfxZpbzwpLXIJTubgoaVSDKbSUv1lhgXa94l+fCtpX15M/OBA2qxUwdmuQQGE=|Chương 1371: Giết người, không cần cân nhắc;pfOlxBcmfFLek0Ddej8/VWBI4yw+CVXh72G3pM7i9jVm1Acunru593lfNQ2zfJa+M2BnSrdqLcdCmMCWb0JUMMMDxMjeZPUZbQnW6hmGrHRjYYTnP9z3+VOsAx2g/8+5bQAHNj0zGVGNHD5K0U69NwpGqE0VDjWDFsOSPRqDWgs=|Chương 1372: Sát Lục Ma Quyền;nZ5biPFqR6MPOBfEmsiC/bj4FPg9wMk/QVH8pxrsXLTdQ9j8pfsN/5Fm67glfFaDHXGKeImfRb8WxiYPMqq8VZC9CJ4wlefkAqR88Ss4FEhAe50VLTp/uJhkL7dqYa5YLfeguLanAGVHuTCBKJnzB+GlORNI5VCZoykZKSj1xzM=|Chương 1373: Mộng Tình cùng Nguyệt Tâm;5azc2j3JBP7DzHG+J7ZU0H9j4Th8rZmZsR8zYRiR7B/EAYvPEs2uyXIre69214wG6HjVPvgUYAzI1LVjlLrpenFEDmPcSEnW5wp2aPc+7ekibODO2lSbTiOlKo5SuFsDtboDl7myqGBFRRkib+cs5xfC3zeDGdFCHYRBoSxu800=|Chương 1374: Đấu tranh Tôn Chủ;SoRd2h6pa4BjpnPgHiVjzN9pkQpW5mn9NeUQayc/axFoqJ/xtDCcST81+LvvUkhVBETRUYreCm2FD4qxd3WDj9FxSG/X647m8bNdC7mvaaAFn/qESwHAantWrpcRHtYBBKRhwO7a+0V18XlQt0IIxOoPS9Lmu72FlftxZBxNKt0=|Chương 1375: Ôm ấp đề huề;ZUeEP4DD+gc6m+3YTYr8bRMBEW+Sz8FA7SXcNn349V6W1oE63Og5G9/SBqjLw4HFggqxegXSEY0esc6Gi4wriUiG9X8FZCfPKUpIUx8CPih42Gw+4jJjrSwm+NUOTqzLlkbLlg+wi//hyX37U9QcvjHKus6RJAaamo4At240fWI=|Chương 1376: Chúng Hoàng tụ hội;wno+DvO1U2zyRvFifxwqMgcAKkPf2h51GUmrzkcBA72nhFWG4333xFe4NfWOPEvy9KndI4f4jQMWYl5q8DowturzX6DFEVzMRIRh5IZZf++3Cw/1qeHgCBoQ9LfCEQ56S/Q4NRPUa3e25dY8lZSnADuiKVHwmMKXRvq0sXjbrNI=|Chương 1377: Chúng Hoàng ước hẹn;p8ZFLOa+gcDDuGIC1bMcasdoU1xSEsViCh7YtzaEM1P5KbXf8u02Wcc2HUfAEuttfJ5MC/dqzlqBEwL3NJeKJ7LLHqFvZIvTOK5oDzugjZmNYG/J0fseZlVSbMrAp0lTPiiHgSPuixE7cvtzth8eL4YL3Yqaj6aywzJYSK7uvRY=|Chương 1378: Săn giết bắt đầu;t3J3fbZ8mplPyE3laJr1duIDG0jj5IlVYgEoqc7gu6hF/8/QAMXa/y8J4Hy6gLsTXCDBMG7Jzys+nL36SN6+o4VgqdDeVtWfZgrSP2SdKkw6VAe8biWunbGY8C5kjIItkeXafZZNTU31wtnhux0rNnHd+AUiKXDwXWkM9mQiK3I=|Chương 1379: Kiến nghị thay đổi người;eOR/q910B7G4EsDX2goUqZvM+4Zdq9AdeEi8Q7feEGeO8mz31gEeBCiYQCWj+plscf3FLttRpgFLHXlrWZyfTG2D+h0DUpx4bXMclTer9NLH8TZaAopg0qKc5851g/hJtKnXcfS3V2lQuUDkLBAuBdZlmrc5TvtzyrN9T1BfqM8=|Chương 1380: Dối trá;UBUNu+d/YIRVC+Y8JBpqwLWNx7fb5LMt3N14WJ1CdkOsEZ15afJrKDeppWglUn4/oAjVrUNUc47dESE9aS1191fpAZ01NENQMNygbnAGSC3qOKh4fydK2jckxDww+r15aVRep+kUlTiBXiAqhWyiE2H/br+h0D0W0pzbahlXx64=|Chương 1381: Làm mất mặt;hF0ckaypGtof41HXll9X3YbpMOVU7+5ukJDH55kyQvYbjhxrHIiKSz63fOsmeR0QBUf2VfrSXRx6yd/6bAe6MpijNuVvuD5khlOGmutRYfZyO+gljlFlUkqIhSkdGOJrwFR9IpcTOwKRDkzYTSmUHUxGWNUQFKXP/ynqh+kBz9s=|Chương 1382: Điên cuồng Lâm Phong;WK7YJcMjMziQXWd5ZCuGiBXA3JLZuMLZFAYGzDNWt1pXoW1BQ1M6DQ/8TFta+Mg/3h2LDz2bXmjSB7G1awu7AIdEdYw9zrd/4aVaUL5DP0/19V2sqiifpLmDLCadvSzj/3Y0MD/6efvZ6rLuBeyPBiw+t53/n5CPG4rvbrjnRdc=|Chương 1383: Mộng Tình chiến Long thái tử;Y8CBJgpdYp5Y+HZim0JWe6ND81FtkXQ6EFF2tdbIwcXgAKl5rXbJrN5rtTUVLctjMKk0G9ENU26ppw3lWyMT2pywoVCjbEIa/AmqSfyWExAmqA232L45rBcNI3DTDw7e3Y5MeIbKqqy9UKPTqCiSMxTIvSK3/pbseLLO082ZBRA=|Chương 1384: Thủ đoạn;uyK1+ecDqkzBQkUj3E5acM6L/R0xs028fHmR7Js2X1GpjRtlose8OHCzWPqksoGeTt/Z7ALWNZokiIgyfFTVlucTXVYMhOrVz2NEi38p3x4Lcy3+nEXVZr0WvQtBOoranJOj1ZouTf0RXjEwoTQlw4U4BT50cegKYIHvCrKxT7Q=|Chương 1385: Nói chuyện Tề Hoàng;HmhPcV1o4Inh71SMmrxGRpF/whotXwRfXcUYc+JCts0LfLKNZor+9Qv1fkUKdZbJcdI0E8RTz0g8itygvu7Bqku0Df2lxru4py4SJNljkgNjEz8vi3RbCIMUhH9sZJJDU84fnB6zTesseQoaFUa5CZhUJDoQ8Ht2/LGjEoZQYbs=|Chương 1386: Điên cuồng chiến đấu;Am85bVmWzX2JCENfhYEMc5AHJ0st91K+XAyNnsgDhIGkKrrwoCdFQXwSIz22kXM3c9pm4po+7qplq2PzjimFvcSmpQLM2jlPbD/P55gSx6DuVblvH31cR6ih67Y20LGOt3KlqyoqXsneFRjZCwmYFwuXdtPmBSrbv8u/XmhXGjU=|Chương 1387: Đá kê chân;aUdtlIYc4OGqTYgl/RoHSsY9UN8V3s43TrNNz0L4nHQdf6Gcbm3Sf/Et37txJrLukJki3WtYpxUCopjOTtibvMRhQ+pnVJGZ1XwliWLPBzpe67luTfnCt5y2cAaCWx3PaKmeekX0xstL8RnVH8lTUsRmNhN347/Ub9QYmiNRkLw=|Chương 1388: Mời;TsPH+IDzyAzEOBipS5aolEC1ZPmfpj5KAA9WiKJVpQ6pJRwKDdU4lYzoHQf9HwBnMUW0mIT8w8NlLL+kupUi8HYh/QTE34AqpyLy4NZ8Xa5+3sRUSyBt0j3AI8XKa75E4xLsjJOmxmmhemhtOp87U/sIq8jjbBDTwacEMqRcwww=|Chương 1389: Trước tiên diệt Thiên Đài;zqvdxABjsb7iF/S2VRmPbe6f5ws++eJ4V3NHf5rBZsfGV3ZC/d1oI79eEPS+PUQU31/vgOO3nqUjX8ye0Hw1Q3foz/6vcUCLG3AFLPzcHGuSjSpG8SPTD8V8v8nhVCPt/Ku+LUAzOQTPSt+v0pEAZh+JRcpuodvoWy8Fip5FHhg=|Chương 1390: Tàn khốc hành hạ đến chết;NrbqJisXXnnM/T5GDYwoD6hDwmQXFBgo6f9HxJ7imNwy7Q6vjb+cLVigVlIAq455ktUokS+OM19EHdo8SzWFVf430a1BTPO0hapccAf8fDL9YjGC+KJ+f92CnqLHFnEIa3i6TdbNBJcbywhRLSj5WisnhHAenohqbXE3Sa+k2Xc=|Chương 1391: Lâm Phong dương mưu;6Z5QIbWqjWx4YTvBMXbfggYvbsu4xiLPkJ9zh/Uhfzx3Ho1KgScGLVhLKhFQUuxljAvvUf9rHd6NTezhMe6+8iIyYOBaZDwynHye0zfnPBIqHY6F36l8vmYvCpFY8x2Q9KfqDBB5oco9QWxO8m28/8MYIFPDa3zX4CJdGQ17u2A=|Chương 1392: Bách giết Mộng Tình;2ycPsvd2uwTtabkowqeoqySZn6QEgBxcYjO6tcUvxCdKBPJGMRk45PTrTl5p9GeY9VhhUQZbKHEOYT+muuuTKbMmuysHzmPcfCLOGXN1FXC1q+iAPGjCNQSA0CHWa/f3DzHsYsHsVxUyM9ak1MK5pV0BbKVgshyW/G6/fzo5vdU=|Chương 1393: Lâm Phong nổi giận;BF/Yim15aA4VC+PjzNRguX+qZBYxfVmYCWJzG5a9Yo3kBq6ObrMIFj5FntPpWUkEY3kn9QOzH7BV+lkU3TPNZAmbkB1DtdOdCZMEamWBLE6q3mUKeXC92WHbUoMtC3bTjIx44FEOBK207Yf1hWQM6luE1JpGCFWTbyMIrxc0oDM=|Chương 1394: Đồng minh;jo0upRZwFTZUGvF2C4U6tMW9GT/VYA+rev8Nf4W9QqoWY21N5Yv1AUqz/4CchEepIHUJSNijlzhlZvGlYzkSpxXMyE53pt2XvG5DDBi8Uo4beT8FVNQUGJywkpBznlPTorVRovzmJQTF57jg38UzsdMin2wx1XlsRp38DVt7kcg=|Chương 1395: Lại một vòng kết thúc;yTR9RuxcsmionSeksgaF9H8NQivsE3Uz1oki6mYyyPUBBo7h2DSzRovN6nXncsrIMRr8X4Y9XCkF9huqTy+SkSQdy0rsJFsQJhjZ5kxUcqAm9Mv/9k4vj0aIV760Lfvbc1z894wfAM602gIDqR5T585PcmR55RaXBpQGjUBYXaQ=|Chương 1396: Điểm tướng chiến, tàn khốc quy tắc;q+J4KQhFqU7wne8jF9XmOteAprXMWD+16DnwUAfhDT4EGVoU2qNQoTmJqmkHiziI8R9K15hkXaGnBtaB0acpc/CQFQdOkSefRROs8dpzFkb4Ee77Sr4g+nWbAw38tBPYMANhmpe9+td+ynHJht9lFyfI9bYv7EL4afZQa1g0ua4=|Chương 1397: Tuyệt vọng Thất Thái tử;3qWPwcZs58dgEoDPsveceffmVU22pPS3OyuZNnB1HqaJdoiJtoPNwwhlfVVQH0mDvDLxTJkIMXRGbVuAFe+cqOJ8oSOpLG3e8LVDCqr+6Atr5AlEgXB29lWHGWOOJsMFHxmwjicT0AyupBqG4JmGbDNplmaSkubGekGbDpGB6mk=|Chương 1398: Xấu bụng, Phó Hắc;Q/jpO37qnSLDak73nGLKTAnd7n64uBjasnDIZRskL+nDZxbelVByhMbpt7QHKYhUu6nUtj4Ue09ZX3r8IzuPlj8BjHYsZ6nxc7cXEgF3Bfq969nl5/iNHqgggt6dsJk8xYeBNy1siNTuQskKMM7+5W1hjyQ49+9wuNQUj/D2liw=|Chương 1399: Bàn Nhược, Ly Hận;Los2NDF5v+6He/+6arildrYPmmqDJB0zy0N+bNZFe4vR2/Vkj+/6QHQ97H7UofhRZZshY7nme7o6lDoRyoLhPXKMC/UxtclVa1vs9+iE9t8Ta2z9RsoszzMO3KrIv2xugFovKSFZDO2aRFCmeFOwmaEBY+R0oa7W97cPBLkDDdA=|Chương 1400: Vay Ngũ thái tử tư thế;EzcnSZMl3wfWg6XvVTzOo066SQ5VY+FzoYmXavPnoUAPd0emhba+6UZURVXNJpqII3cWRgOEn9Gv8teXwR18B62zm0xrVXpv6C0XQ5U2iUr/aYJjXcxcklTeflRmbEnVmO0snH1ZOu2TxBSl+hD7C86JmgMfkmMmcP26CEro9xI=|Chương 1401: Mười một đệ tử;zzF0HhPzzvwITwyqeSvHijvOi8HiDgLzim+rhFfRPwuN4/mLuH1zbzKeoNkSNralU927iK1yxAoXkkhPsnN6YA/M9Bm0togd1USn3OIHWUp0lbZdfeaXHL+rMOfcA6VmXcWkbywW0kh04Mk6t++mbmMjGXwGqoiUm31LUx9TuOo=|Chương 1402: Khô Tàn, Hình Chiến;qmsRpIQMU1kTus1cZXsR+zT761s0yBaCuaWhx6Dp5VawKCjAjAC+Uc5ZZPgHRqf6O3vOhCPSe7mKjptkJTiEemx56uVfgY1iqarrDrSJWznTffzD0J33H0nF+Ett125r61Qd+fDuI+CvSl8wxTzxmy6QOQMkCkrTMIfZetDxab0=|Chương 1403: Dự định;kuVA2DhAZ59tQNwidyaMJizNoK5XMpDt6AEA5DjBJNQiSOp8pp79YmPAdY/1/G4mJCPIC56YyxbBHWAg85OEYqGsHuDgCo7u2ghUsA2Zo95CnfV45R/ZFH+ix8CbmSIFPQf7wIfsT4im965cutA8g4i9nRgRHL32JPsn85loWOk=|Chương 1404: Bỏ đá xuống giếng;jRDIIBc1tMnFdFncKMdMXOXCQOCyxy79UAC/VOiigjrnfTdFR+T4oDQSPhn23LWoyzMsICgaMzQYyTJ+JVOgLxoiRw+ZSet81TD53bAxQkIY3KHNUGFdkveL1elbYF6vhWO/pbw4P+2j7NbVexAGXDwfkpt4tRSBHABpA9VZlvk=|Chương 1405: Tề gia trận chiến cuối cùng?;FyZ7jhENapf9dliQHrg8RLGuw4nbg5UrJxvl1nW0mW3g29BjH1+x9xbMXtIm4AGo9KzSrkTuYgQeKEs/ca00J/tC61bLtw2Tfg1akrbly+UPDdLzhGxb7Efw++24vGh+jhCf3h0XkcEO44KudpAZzZqYauJPwIRHq9bBO5v1rtY=|Chương 1406: Tề Thiên 屻 sát chiêu;cfKKhVkK3OVUSi9GTfSFmuXqGZpQ19Xhot9gPSbvTq13nS9KXZ3zBBI7Q8RRqnfpgmSdqDLUND7mZzkvRAQw2lb3C/7gMkmtOCHOBW0I4X7VO6Ybl4Y+8e+q2zzfTKf9KMMZaEtiZ58vcDmmBYInicOajROj7cYTygFiHjJEPmY=|Chương 1407: Mộc Phong vì là phong;obt5kMvBlmgMhVPQpMfnF/lx5xGdWdTCHXJ4qsdyHSnTnY+ARWoAOeopqvRdZAJs9xhEN1Cw/y3hX5xPcN+im1OVM9PV+pH6Y3wqbVrHEKmc4bgi2JHJu6FBpb59Xlf6TI+2h5eiL8CMkzxBhldDKsZr0/zdURV/qWQA+JRMWBU=|Chương 1408: Tuyệt sát;R5e3UjZyVqkB8yPhNmeQsPcVWph341/xSOtfgdZERKInRCMaaczi9kn3UsQD8Nxbk/8t/iadmJvcx6/+fB1ZE81/z2tElefhNPzsTZdGX9cGKBtM7ElPY5Pt6jQDLGIxGbmwQm+23dfUW1042/IrJHLZJ04/nxg+mvVlsWewiSI=|Chương 1409: Muốn ngươi chết, phải chết;uSHnD7DiZtv6Vna1g8LwzuaSmDKX8Xa15fcWr+PIcDiQRRGL82Ys5JmNQeqiNqM7mVTDg/i3I/yTiWGbx0KjYkX0QQvrh1Oerx/5Y3+SucBf39gG5KRh/AQKhy0GqNdXJquAVk3lT4x1u+G7lRtgiEV2kFM1++q0w1y/atUjJkc=|Chương 1410: Hồng Nhật;sqIiPmXBLNkKRQAdeiiNcSitk7J86lI0FTgchT9pUW3SmhSZsQZvspeuQbwChjD8C8j2/n5z0xw5G3zitQ4rCnQ4ha9oi95wdWGQ3nAKpnWnz0I2qM1/k6IXtaW6Xn9iJHx27NaUwzn51lDw2bajSJV7jG88+R4t06gem/V1Z+A=|Chương 1411: Quần chiến;peOVKbHg73hI2nhNO1hacmM6Ct9s15SyWI4b/o62pdtH/RXD+bAHKNOndmAURUznJcw5QT4upFMHQgKMATL0cQTwM7rYKuCo/JZZQ16gianq+P2/36d6gZ5pV2PUIHAqmZf6Ycchd3tDhV4cJ3d9NcjCvRL04VjgASN2Mm4VrJw=|Chương 1412: Chiến Tam Thái tử;KQyIEVcQUe+sA/bDzgPadVFs8NSysgyGvuQcalebIiHG3Ro42l+boNgUOGkzkRsvaZzl5i6fsKIn//ylCYeWAPKs9pwLepoZs73fN+rV80hF0fkLOqMbpti3lDeBZBmCYoayfS5hD9exmVLpONbZXuAD6+M6Qnyc+J+ei4rMCKw=|Chương 1413: Điên cuồng;VJW0Y2MrpB+fWXq0WJ2xZBz4SWuJ4nOcYt7765h1ZWwG0QIqa4AxzvbhyO9qEV5lpdarpDRPjsQvm4y8DZs40eP6Gu/tFL2EVVn3kxxy0ssKXkFyIJ2LktIJp5J5KbL94/cAjPvv3LIAQZ6dnno/9SET/T3ZdgeCxO8+BF6Z/wU=|Chương 1414: Lại chém Tam Thái tử;uNk1PSihz+UTYzrn6bAnepkYaeJ4NloXX3UGjegnYNhfk/2lT5yOREJSowZmaKGb07VcfVEJqFRUToT3grXHwAkvCHmbqdu08ej1d1g8iWbsJDYbrN6mYW3OfFNqWCuWJoFiRZhIdm+W8xPi99IZ77I/EwacnYdC7ApkyhBVshA=|Chương 1415: Tiệt đường uy hiếp;3s/6v6CyAaJV0GuKa2Ktrb3h/xxZJ3xLQnJLEnMdSBcbQj0UmBPZSmOd0wRCRulOBHEtjyzptGdc+giLqM8hPZaRUo7C5FppMzACn8LzCBlDGOvqhHRN63FbJu3j4CEY2v4lOsALsjh4Vsc0dk7YimReUvomIPFsZud0ajvHuR0=|Chương 1416: Đoạt trời cánh cửa;ev03eMNmEh6KObwVB+v68TkOX2fZSjmd09vKNHu8DGLcymCAUfsV7BdkkHSFqMRpeFvhuwjDnPRp0URaDqrvgSDgMU+T1LwDoFEpG7MQtJd0S9NNHOjzskWamQ+n9ZYdDKKLT9U+TbhdW/n1XskFXTqF0Tnv6NVYRLNP6TwFWsE=|Chương 1416;/TnrAuNJIgPxf//FaRe3rsvpizPnG2nnR8Q50dLtqPYEJRMsZ4EVqANckuOfJyPDPKTtGtzJ/O9sYT1cWFgG5TtAE11NLHc88xBJEg22mCTFFa3U3ozYkYjbvzbUfc7j4z49vOcEtPNnxU/pRcUncClkiJ+noQoiZai8eqx7ANQ=|Chương 1417;NHPrnwNxuNcN+YY1oAToHfqGYUoJrA20/QCvUm5hlU6mugCToZDhHEUBPc05kC1aX65wBaS5e6UrHGO6efN/YpA2+6g5tgRZ5isQJdhTyiaIS3TModR30vl1rxcWq8TdaNuMEZWdiDg+ztvFpvwNtp5i5KN/f8pjXSpPoIYXCcw=|Chương 1418;RPtTYz/HqWUy68XZoeZMG7p5juT4ntQqBVOX+wHJIS60Bk5NMZTEVFpSNgM+EqLpYU6NitlSnbhjojhwO+2JKtpP8PRw4GDSNyL2oGgPP+O0x1gilFTpJIq6c2Dx4vBDgr1b8vHujQ580XXIH823RK5VYxPGMxKQQXU9rCyRjSQ=|Chương 1419;sad2i9VyjSX1HSduRymQEH6+/dnTFMDlF05+hMyZSL/qFxEC3F7VzPUvCWi74QhXgiftpiWAg0u9WTw4bsaWM73B7idl2XWqgcww/VgcLhEYkZK2TFAtoI7kd3LGdLPcXg07kfMTw+BNaEqj24Yqu2pCF14I1CgVvYhOlyC/41k=|Chương 1420;5BVQibHhYwGXUmy7jNAd68nu6cd/NbJToGCyolNOVYoDFm6R9G5IJ+wWjbESVtfikGb9e5Axj4gl22bzrHZmvBhnRZJkDVYg+BgmvHmHWg2sz4DAe0qKhedJJhnp1NQwdPVWQlTFG6FJChGFaMXys4BQf3pYe9mr3DFxaBgAHDA=|Chương 1421;BckEU4katnz/EI+yCXqixZfWImv4F+kBSuk67QDJYW/WTVGd0r9sdKdGFhkDEwjhnjKTxtx2QFwrEn2l5qxMqM6mXKvUQmMlGnudm+wFrTA68zbOZa9Dro2hq1+ta0RzBz9dKnnFcRVoEsyTSMnUwpuvKjnI5U4uJfMI90cQIuU=|Chương 1422;FnWKsrYxWTIFxoxbuN/jV89s6COgCypHgxG9qi+FCcvaV/oNZY5brXEuKrRPSeLFmDRNH59jpYCsbRVLD9Bg3kO2PkZH1jOfXsY+D5EYKOM2i37QkJgzQkwde7oVIKbZTDxgy/Qud1inwivVhFgFhdaHRIO4jlhsE+6QDjBr0IA=|Chương 1423;MzDLM3y9DbQYZ90QR2GP5RnuzXUIyPgCPuCgKJ7R5r8/KVWx7CSlEKqY+piUu5srnhVJgBn3AmpsHmNU0RvDEMt7XnreMqEtQ9GDzA34K7G9eQF8drAXRTTmlOSlhrs+fxpjk/pcoaewfLZzpQcf1lHzDiJn+NXAWPTUqz5J1QA=|Chương 1424;UIcEwYBUxd9PV5qTsAeRtt1Er5O0tZqa4Kb3uXG/Kq4FJNUXjvlEuDf/bwKVPhNKyCK1Km1TQO5IlaSumMp6NxvOEKICvEVztDPL79xZqUb8ySUEqGji7JF6dwTxdSGuMM0NbLmdO4KOtxkUGWPepTaOayESaF+MEolHNwYuHvE=|Chương 1425;kuG5z9yNcKAU7Pik95pRMovKeiUQ8PvKOodiZ/S34X2Qg9FkUtajnh38lEn3gODoeH/m6/4kaIi/iMw+gmOotnLy1ITxK0uQgt2yGt7IS49eooHGKO76v/CH8UlHyiPg/dzCuZoTkjpVqC+0FOw3WG7nBC+QmExhm1JBzGmKqGc=|Chương 1426;RuL6d/AIG/+7Wbrc1iajq2mZg3e3nwSOfrloQr+N5lpS5ss/3Krq+L/MSllgt50dBbcXkROZRcwjLFvD07KK0RobWkx+1YywHgtMmu/fva5EwF3gzzapcB2keGaXl8xjYrtZCRZCrWC/c428DhJVx28Mcxp845/QUkE8ZdGbtps=|Chương 1427;7BDZCijf1xVRnywOTWyLjMdPfDHgrIo2iL+zqzSA/zNRdG+98DjNWuEMSytoYi8gYu/N6v56A0OUCo5R2NrCYuSizk6N4GJyfzG4HfYpGWeH3BS57uCg27vnnPXOVIrkZkXg5qg2ec0eaT9/NR28xLuK17m+trBzdq7ZAJkIAvk=|Chương 1428;u2sLd9iZjgFBR5SIdzyPl7ccijbqbs2TGqhSa3cxWfna/kr9tj1TfNpGLys7UaRYfMxqGNnLUnT2fzJGjssOLtwQ8b/dGIw/CFl6dgAuX0+sxcepjdzoBTdCMJGTWBkWy5XTR4+AZSW5kZHwMbhzf7FXoXqehe1m35fzeu4qCLQ=|Chương 1429;MuFbbVZOE3uwG8jSXEEP2FbwMWgtYXRaE3O2IVxLOgq70JId0RWustHYUa8ER4742rozMVZVVNfKqOhzFsd2Cyqx14PFoZiB2gCps/97hTUS396vr4kMPuy3dLrrhrwlmLKApTf6CMurPofx0DFgzqHklF9o15ZAM4IJUgPnluU=|Chương 1430;+KPAPBkvgJwXh+LCmQhhZScYWSY/jV1Y/xrDoGyPEejubk/Wy1Lc3Tpux+aMR758m+ce8XinHL1jxMzPPkhA5mQre9wTtCx3ZQRX7p9175C9Q/MD5sZ4i7RrzDP6rc6h/TpWjPw2pGnc4O/ahH7i0dTQ2MubC2TE1KPN0azzIdM=|Chương 1431;R940hKhwmpUv2j+wjTtAu4fb8W5T54hKX7MhiykQHr+g5VvA1w8quJbjbhI+AmPmp9qUXtcGvbRaLNnRc3FDxuYkKsEPTgvc0+93TWKI4ui5cN+XUB4sum1YoAGJeZx2eB2MwYCEiPrOt+ojAjBUDK719dgqcflSDsOaGjlHbWE=|Chương 1432;6PrW2vb9iQt9RKo7fAeUj2RZ239KTKR24x7ImmExch6T7yf/OvXfMRdyZxaz8PmJDap3YVQSHj0c+LyAA+316OJToo4WoFaV77qO7vTHm1YrQ8iodO7VT4VRNBMVsq5UTDMc34CdWS5+uET8yPn9nOPQUv5K7PlT5eqLqE2wvlk=|Chương 1433;bt6CCRSWe3Ty9QAXp3ArgnTm76noOw03TCFecOuY+bGJN3QAH9DCb6Tdek2IbnbYP/mNdyeOX0sJ1nxS67sYr0jIrft8ch+3Dz1pAmmTl5gsEvbbAHTjbOTyYhSmww7n+h6/MdOeRe3fprqMqjjrAQ6SmmrFuK+sJYtvwn9UCTg=|Chương 1434;vLklzf5bls9EHyag20OrldYNbGJ7ByxqVjjE1kkiJ6q36AIKTcpdIcAbrjovgO9lBWmNRsviCQqL/vLhNIazUfZITNdAvYy4B97LWecHl0bWKoHl8BlltjI0mdeJJvW78OnDoMCkfn5X9BJ/LkCJcbveeOwCYBjkshQp2xdrRk4=|Chương 1435;2hyaF+UuCXnFiAVojUTvNnjfYR7eaEAo9HRE6hLFQpKRSP5Hq0utzhL+LWZcRdI333jYoooDGUId8y20hPmhYLBWaeykNIm2tFfmbaOJMe3LJIOwd4y+hv+vgsoi7wME/Tvw1atq5y3jtkMe1E3ldMhOzegDB8dPJdVwBQrXldo=|Chương 1436;bIQsTmOnF6L1Dg/yDYkRDzGpF8UsLk22vdFl3npGhR9a/up5LORN9u996glBtP8Jfj9+LvUIIYOCJtw/tMJ5+HwitShlqeP/YQlSL7XTph3HV4AF9RGH1sj+DZoaszKZoBFvz/3e4+/SSXdAdsCVJnReM+iEzZOeQtlkMZsWP/0=|Chương 1437;oYWo/NnV7fJOiwLYXIPrFobW6WwNQtQx1z/6qb8OLjYawl7w2L1/+VYXv4D3scB+tVnsLjilfNWdiRvPRb/EthOmDzskXWks0sCTmCNnEIyZKqfH3AsTjz1E1qYE7MIAx+XY+JaBiLh3lESCOdo/BG4ytJHR5UIGl1urK1py4fQ=|Chương 1438;Szi9aCxblVzLhPvYeHPn7nmbqUdfjEdZ7NFJMHX/rekJjIV7AgyGGX5t811yHcyZzg4WO5guToC3pds88paBEjmPXztMOZDOeq0FmrSIz3xt03Mpfg8pM/ag//7gwtw323QDCJLOpVXPkZD4k1fOLHXtWj2ZztHIty9vzH4RVSI=|Chương 1439;RW0bFf4nRhZltLsDTUOIiORekLf2VBBWubSmHfZ4D7gPwqeFHT8jZ5YW9tW+x2kxCrZr8/mSnzfSdBuduiERvhHsUFo3Gj95Gi4iJU4b15fPXpA2HqLZASTIHHfdNwYkuup+c9sMbDcqr2ED/cyr2wer729rCMSKVy/H655d9Uk=|Chương 1440;MMKaeCxXVLdWDczIk95rPM0Vb7ZI05JnEYqdfI0j+oAO/7NRoG3LjL55kRIW6WzjlaDHIleGJwj/jzxiVFQ6/ZW91Sr+hW0Gfq42AUMt8YK0GvmjtZpJKE/fOXUZffgVuzrBMicPlpyKQa0PzjC1tQzlSuZEP8jGQjKb2vjel6o=|Chương 1441;ku5gPku7HLcGijgPNyDD2+UUHDuQcVNIkCfys0ZSQjxnYayKuwNgTS7RdGRmuoF446EAREVP60xYVoVfJMx7lRTxOI+l/qICOagQbsbSw9/QP3OrTR+4hyLzhPul5iYaFRuApaY4jjNNxAQCXtpShv64PPhCCZlj26RsxyKREXM=|Chương 1442;YasAit77wGGrGLTqG7qEd0NlZen+Kv9eZtdT+ngrcd7VMEZvTGBAklQbV/eEPvaVhhZ+Xvsh94ytuspro4RASnPBZ4l9Ki2FtKu1gPNe9Z8kWz3RKMj/0LT2YI5KeUK1+3TFfTM+g/Dkb/5ROE5m5fse1ScS5Xbay1guIuMQT+4=|Chương 1443;pyynYfaqR79aMDzUafiluUi+UXh9l/wDfj93Y8zeN25HyAiKOYYzmeWRURNvq+tdS0SnV7OBX/1bzFUo2aSa89hx/LtUJn/Xv+vREYYe7yg/aiqde9UU/kjPfm1UoJ+EKPoaFPdfGkE52JisnLN+8r6e97G3xSXvSLog2zxWtNY=|Chương 1444;JWV2XFE/8g1puOKXFbO2ru0cEuQ3V3z5+4IafWGG25Nb6Bk0eHEHb8LM6caim1YBfTMbgaDUse6+uUoYZD+cWZDGGSNL5JUUaN9PeG4PBatobz8hJgb2CBFltiCAQj/Rf4tawdbpfSuICfDP73K00j8rwZTXmygoPcmgPpOP87U=|Chương 1445;zgjCnOLs0EW3ERQ4ri3AOjcVFKc1tYmUPoivzzeh+ULMGdCu2TEHob22JQXptkJJV6fuF8/1xWtTtjkyI9gF1AmuDKBtCCyU79PWwnLdHG8JQUgRpUSHeM2N17hw6VusVls14iX85wB34yBShbVcNEp6zAMjQ/RwheRhHmqNz+Y=|Chương 1446;0i64lEG8GtJRNfNt/q3jiGtX3mSQXreIHy0mCmFa2HLAJqLs/IAfX3mNAiA+zVsnm4xLv9fhWbIZWNzOY0w+QeeiF4k/Sil32SSG7ownn/pjjXX12zYpD41ofJCZxHejflzj/nx0F+CSoNCKKZA6S3ehQSSzKIu6lmsOgRozF3Y=|Chương 1447;m8x/dF4JXORVnNvciKZn1paucyQvpGd6gGyzUFdA/ZpwVuEeo8I593p1WBj7y9lCt5lBYNUufUd62nKOfsm84A9hEaBi8HO4Sxwj6vmReXTapsr/7sekJrqVYaMm3AYEuI0ltO5JujWxK8GkwSr+O9MS4isasCJLbN6UnMKlOzY=|Chương 1448;9FgTdwiXrQYeaudHUhC/rGLc7Dy50Ktlw1lAIkpnKdOswEoYMj2SSlKA5AugC9NKTixl79kG7qszAXYI/yA2fmRxGaI4PsR24ODHPKjBsIAvsRB7ifKO4ucYZB4hbuCewxw1spOzyQM477KT6DT2zLydtxMBl97QVR3F0HTvUT0=|Chương 1449;1tZnZnmYb/MVhfi/YrJ4pcJ2J6RotJ0M4ZcOCU3CGFtPK5QTBe3nbxg4P63X8TluAL92LbAISUOWp+0xNYP2f6kpaQsLK+906rAKP5y5QMBBc3xDlZ7Kp06Yra5OYlMfg1/xGu3CeET6uzydDW8HR+pY7NahHd4CmPEoGovh8vw=|Chương 1450;sdlk8YJQVHySsyTO2X09ekjg/YetJahof9Ek35oPXhO8foiuViRStHCVclZd5Ek9Lg5ZwTn2BG7Av1siUip8KsYSVTk8X5vfzuKtiULu63yBqPSw2iXfEZyRSTgmQqzd1uWEqp9ljCe8hVn8qTzXsIwXV+9RqiPy/FdSm5r10Lo=|Chương 1451;ubDo2IVgUu/o5mT/3bbw7guwGWGnYKsftk70wdYaJWlaajXWeTMI+pbmhswnn8VpyEFFEuBFPbM7+OKAWstK0Tif6IwmtIs3KS0sCXFQA2kn7ubAMfQqX7QVMbOFM0kc5l4NCpGHWkEdxt2GsriwvpPhP0R4hLAD0Psh+UB9fFA=|Chương 1452;I1Tz1QTcPOm/BXqoABcKqm9ivVlzFOmsm/RSeYzbyOxedxosKtH/u6MJ6UVuYCwyI+KNQjp76kyJR3ZP4ezvySnfZm5x3Qz+FoqaUCZCGAv5WEsVaqxQqKz9VOPEZgfLO3oOvGyaTIiDZFgZ4i2KYQIJQxHu22RA4cs5RrwUaQc=|Chương 1453;a/jHMzEsir6F6DaLurQScKKYzWCUUnviybU5OlO94+L9UIp1vCB31HvSP13XeL2FjeTz8yX1FGjCZn2nCwRnWO7Fz2gFAyaY1Ru2S1zULRaxz55eYBobbMTsYm2n43kGPl/C38tcwBDs5/Vy5LSluf11R68A6aILAHxCgdR0RZU=|Chương 1454;5zu3+cVS4pXWIz5GhVLwxT/ODNtpT3o8Vuhzjubro7d/p0X5zLkgOPUzdy2X/v3aHlcU1MWMZ70kfU0hxTjqrAYI3W477pYL0RaADWkgcEskyeeYwa3bKc22gdevp1JDclUBHal5Vsii8aCB8+xUT6QqFlaOY7MZghr11691aSA=|Chương 1455;2MOVQtG1M+oTmmBZHcy9Y8vdyREaXm4ZjLnx85poIKIXSjl4wsCgenPifTFjmUlUP/60qcrDUz36lzI6X4vXP3PigpbOzh4kYgRsnRynceCEt9KXdNcwZedjU16YbswCvv7L5lMNMTSl0neC8yIu+tnEPAL45JEDAfj6FzJKVEQ=|Chương 1456;bb0ADPv9s2tbzVEdtp0UjiGa+snua2NHOV0/7JpSQ+weXpbMudEf+s1j5RmLI1sdPpblpoWUdB0oyHm+itZlRMrBVZt11k6yAtLA6X8187H0U80+Vjz+ljdjEC3U0z0gxaIMj2j7lCfvbu43bEN2Zrid7fe2OvmjQmKMuiReYrY=|Chương 1457;FL7IS26DvitOESrHdlnQV5+7lEbEmMz39/VspaxxxP1rMi1jsJqAYdctSJQMQJzE23wvfXN83DSnQX2HY77HrI6PWrBCjSTL/kBx4foNB4IL2OmeE4HdbbXL6GKNYyq2jATccqiPLw1Y2jlxixSwW0xuIMdDRmyb9wHJulkpg8M=|Chương 1458;Bq+XM2jn4SQy1LqOoWUZhBJNGg75ymN2SBVMXg/NRrvTnfqdQJ8c5EbFX4F2nNA9vMzam47y8rCWtaZMD17pey/z/ojYe0AKyMfX5SnJbHDharqWCi2bUNAhe1s6TqZ5mkKObqroRT0KF+q8DpgxYOgAkUEvQdWTHutXWbx1wrs=|Chương 1459;tLZ6d3kktF2inXQixzF+G3GTjxb3QKXXJpz7KR3gr1GS08BtVVJ5gsLzziXUeaVkqTBabOPnRxm1q1+PsN4orbFgXzf92vqiFnxR0yEHMKUGu//8LNudB5aer6RjsLFD7Ov/3wc/gly4H9/mBNI2RHXfVgz6ECFF4lzuGUoP0e8=|Chương 1460;XnmagU7/452i2nZqAb3IPpL/NXXKaKFt+Asd+IdlTHniKauJFp4wuDa+oXhtgBAOUUVXSghGnCTZTDxgLXn1PLkvxDQAiOIVGEIBSl8lK1CwDZM34sqVLRQtU25chGFW1X8wcL+9vFwrcRE4PwWoB7LBLgJZBID3HgDa99cPhNI=|Chương 1461;arUVDzEJKVlhV8g4H12AojnWEBB1jtuenEdxIINwCdN55hymtEuzpZcUSKutIbUQlesbaYbsbp26du3iDVXVO5k6VVChjvMs+xFC2KhDTK9CF7XJnPBDvLU+qgMYTudPKH97U65dySGk6IRs1EDLH2i7tjDUXa5wej+ATNhDzXI=|Chương 1462;Ue9ip9bPC5qtAfroTfUvKs5Lb0IHvVKm/JlNqjbORY+4LktD4KRs4T35q4NebIX5se86AuITzgxEihTm1PyMWFEEJSzoFoGGf/SWnZ3dhpKgHxkKNG2SIC7VsaCt0qoCjqeU6KJQJYZw+l524zwT1obd1ypsemSINct0qlIMYY4=|Chương 1463;i6ZPybl9EPnaqI50KQSy7xqHUlwjjjRbk52UXqqi57YvOSeIAM32tb9vDOgOUICpY33vsOvL+k8HksSIVogX4KD0TpgNB3RSbCfwas8rRhT0MYDqtf+e/Ufdb/498ZxVJyYoR5kJc8CoqDcgknm/IOfAubH3Y47FS/jxXiE1I/g=|Chương 1464;ak4/LNQVqdV/bGzVaZ3s7PtGQXQYOC9YD8P5BASOsXQ3Vv70vEqUbPKBq4urwSzNPX+KF30MLaF/oOcB9sJdFden7K1u854uDD/wS8jKyNVlEp7duYrCjCB6BoeCh7GubUahDsOuOAr9/PTv7HDVPsQVdvVMGtMySOjUrIKJ9YM=|Chương 1465;NjGnYCR3DvNj03Tcpvwye34QHzC6S1PJOxkdG7I6Fa/kz93XQGswcZG52+IlX83rACpxZhoCSxi4cg3dAB4KoYOz2Wh2zVjdr2aO70cB3jlzSEt/H7LgQnS5dBySpV4Tm3Ip4Q1DQ61aUrurUhSZg9PB0H0f0AEv3l35EjTfq40=|Chương 1466;gMhPib6b6UyP2ZVM5DvPc7R0n+VcMA3VOsTGJbqhgrv0DiekfWxccmpaJ6VTVizPR69UUGPfFaTyHGeEOmfo6VI3lOXb7buD5nTSjHEK4y/HGodRyD8E3zCsK9MF9eWKP2CYXmmEWJuVKSN3iqPM7MZljrdgBY3WWpcnvM57Ric=|Chương 1467;nwbFBmkveHwoza6DuwcDtunXuWPODpNVQj2fgVz4NjyM0dildKFgkJVXB8VUAq9X3fAgGyZJx7IYKERwH2/4TpeMMYkcbHGf9L8VPHlvHlkXq/I1bmz77fBU+Xr+es7yNgNbJ2FNSSQFduXnz4wDyBOXiL8N/Tr65Ve8V6uoTU8=|Chương 1468;b3d20hbNKUhv2jMpsqVZGdWTE4dqy3ehd2BZfrCzvU/0Jx1zjDiSDZJVZqZlnmokSnzH67sSly2/s11f+WOtYje9BjNrZI4SnXvzlpfrNR540KrUyOk+cwrtWt6N/VwIkXHlngn34RwLPq7kkOLj9lThnOuSPiZYGJnkCyHwWwY=|Chương 1469;ljaGLjAoulTBLVCCEWqhFK0EW+UHIHxXsXMsEoqERZAvL55evLlXbLZZIQBlqcCTXH58u1VqunbI1zP1R8Btpi2kUBAMHrXxx40ZT8x9lV8WPXsLJGiK4I+oIgH7QpR6xSXuMh/IZKzBVfMBUZEyn3SzX0V8wN/7SlYr7RmmXNc=|Chương 1470;ven3a9gbPzseivhDpcw9sHWoXVqtMERn/Qmmag6RS36Hv0rmuIhUj88SsW6GvJXIkhN2t8z2cr2GwihohHK6vmF9rfMSwuPJQbra5BQYyXPuVENPpz430jf+zp6oaRaFwN3/Wbuv453ERCLPXxmvNnxVy0ll/XrJcTSfbzq4toQ=|Chương 1471;FbR2OGnGiBlAZHVoiMr/5/ulOliKddj2+p5etn38TMoz1TeiyrpH2ZOedW9fFFJIm7XgQltHpKIssYP3iFv7v5guWPKFxVguef/khvsa0syfEasRMCPtHFlJOkSzM2QP99zZLBTRd1BhdQ8ZpWsOQpAgXp4lta/3NSnBCcBT8dU=|Chương 1472;PwoSDW0jMugfur1kqGGGnhl0nsAJhTzMpHwrLVBPp2pPja0xw9B4KDNrBTzLL7YR4T/nOsw15B3dgkHx4hBHGqywnStMk7qGphXIK5RmgGoGSA6O4vnnaL4KwxnSkE1oLmxxFzPnm+9KFdiJx8GIBx2fPMHhq+mV2zC10dvwXzE=|Chương 1473;ZE7aR1KfTgeggVusPWBxXaOa6hwwy2rHIrRtrHUf8shsSynumpqlPjBOMpSyjiS2UyeY9gGXlWqKiGoGXoQ/4TGC68GJEK8Ca5PtwwQPlSLkm9KdpC5vUjjWHcfTWW8N7CHf5Ptlw5buQrfchcHgkn5YhEutRrJeFL5lBi6nBVY=|Chương 1474;91CWmOq1IRPaUQroujVPClsdIb8Zo0kNikEKkvmTmmJSe3tXuUnxanh0d9SYYyR5zIu+eatcU3bGGg0IKcubN7Pm8Lo9nQvUNDGUlL8bfLCubilR4leOf5/gEHjZbwOpDBwhn1OY10OzSJsj+yfLO5QW7y8JgkMlHtFEVQAlr7Y=|Chương 1475;+QHx4snB5RE8W1BWqo19nnm0Vjvd6XVUrmMq4k7WFvdSY89p+gRa4pEzLte08Ry6KmTEIjmg/YWjFGXgJuyIYLpKa3MM+oQ4gMgMg/GNMWcjdPKP/qonl708iUXmHwP/r66NrCeTovIzs72ddHuygcLH1ozUdgxyYcEWQVUAGew=|Chương 1476;b6fIKnE/MG2obGq7+XRA0holtESUbPuXKzgHtbbgPeTYxxxa7snzohuV7okFNW1jWWti8Ha6OsTYaWUDzk0aWZrgEUjt4EBu18BVGWGs1CMiuOupN6kODt9zPnLby168uyUvwthAZFog/VDVFsNem9D896iOFQZdbxAldxcqvVk=|Chương 1477;CKAUcLK4GnJB/FnX66gKmR3omd+tGrKCedvHMkAvQoJL/5hQvgNgsNtg7Do+0qoQN5wxqPyVLvbI5+dDItUhj7f2lnpGX8xCphL8UrFGd1091psxQLVbujLouzqD1FsGjsHQi50dWOgvFZoyeEc8OoNWWPdlqqx9QfnYEuFtnbA=|Chương 1478;cLX2twVo6mS+C/4WIoFD5fni3cUspvqER3zhTBDlcyWAQE9LDMLf4pCzpODSFWi5dPHYNOSU/yN+p+ctZub1G2F/6gDOEjW09C3uqTRs1h74WHAWUSzd3lCiJkYdbRQeTIqYQWWzS/wr7eTkvSB1kMYDMEKxCqT/0+QniQEH1eE=|Chương 1479;zAsRvXfykX0nZpcxSIfGrLYTh4eac64TStfQtzPFlrQh1wyF3i/x3QTZ23aPCz3yU5wWGNEnLK48PFjWqrmg0apSMluONj7KOTMJQ6YRPtMytDZEysTD6mco61j4oU6WToH1N3sgq2GTxQXVVYoVEiHDRg75ZdokHXOMrQuPqqA=|Chương 1480;Q+VY4vRxfu7Xpi9cu46oty2HnxH8gH9J5qtyLRAuPnAgVpn3QKE5ytuS/Nzy7oOE5pyRHJqYD0FiN/RuY00mmW3WPAbwHb8w8aLXB83IuzsLf1iwW1dp8+Y0tvP7n5h0iuX5zUD84OuaQeo35POmiagF8PdLhs+tP4fS5v7SHQQ=|Chương 1481;cfGWPLE1bgOVl36Qq5cuP+TFl3of8Ic7ytPnQFTSPfrrXu4WllZwvLpxuyIyfuJ+AaCTbXVZXgrE3MXUUZu2bygojVHc34pDTrS9MeN/YAlrndAiPcLB28+PZpK3pPL3ssW0VGkrtu+Pn5qud42YszP6Mr4CGt9/twpplpJdizs=|Chương 1482;/cgZg/6+mrEOep680PhwpykvLjFINb11cjDpaiMDdUyeJzFbIxUWsWPpFhKxav/WZtt61yHlQTnqeXZA51g511fW54KUS+wkRaWBUInWPNEBfSpup1bAm4sxTDSVS2Ha55TACYcRjvOVSAzDz8sFpT3bQ29fQUaAxW/infvk/EM=|Chương 1483;cDxVP03UZLTX+czi7C3cDk6rjzk3x9pckYpSh3ydpOgoGg49+RZ1ZIp1WuPqqqq5sQn80Z+y1OZYMib9UU+zEyx1I9R/TPwI8mYRVjVJ15Dc4BTSPv/P9sKdY2ASP5sTKVRgnh+dZK1jLwP3IGenLoFjuuyAUfslslosQVRp7ps=|Chương 1484;lewOvW4u1iAS2cXv9SyEC3lw4suOmVe5O3PZ9jM28QSMUV+N+k6AhM/nGD8PhIoTe4VZTHxKO1dEqQGkSld3tyu2uJg95VCe3OLSgy4lzsCiLZ/REU3jEbYCSrsgkGot47GDbiJ7eicEtvwsc9KsiQ9zLUrHKHaPTmf2EF5Bn4o=|Chương 1485;NBeHuYgA1euDo2y/nWRMVlIWvme3loxmILnIB+tykBNsIWXrz7oUJhIV6vkRLiSlv9iW+7f9MN0fhUaS10Z6W+jpjU6vqblWgBsTf5azmnVwCKi4/x6d4PkFdIF9tjWnLcMaUer6vcduL1U0WqMTXGIxdnLHAgqpLo27OyDurys=|Chương 1486;KfTNc3URjjPeS8HLaFeNeI3pVTae6fDjZl2jlmKmuDNK8q3vUlZIukTTmrqOuFsZqDlcD5YGppaNAnBXg7EAb661k5gi7Bk8iUllS/Oiqli69DxtwSYCkY6kET+x97HkpXNcoJxXazUPD7LK2K+ruAAWkdkYyZlNXTzECxMBgmE=|Chương 1487;iC8xnOsR2ziTeGIdlVu6BR2pNOjZfXBwE+HBXw3GDElvqU9HYuP+VURS3Gm0TsHe2Tu8SR0+g1la+u5uCqwQxupADXQsiGQHIzIU2SHSaaHf1O5p8YWomM3gtWwEhJ8gCIX29GG2X9sglUsQabkLJiQTk0Ot+oejT5UPkYHS3O8=|Chương 1488;rqhRkzBCbiDBGFUHVTqAR8fZriC88hqGhMjT6SMJPcVXmapSClZMyYm0fRN6wYks6tTT7hQUxo5xo2RrhtwNXeYsSG4sshu/SDeVUaStGagSFgYYkQN83nZVmpW3TdFAqhh/xyQAmnBs/pVty/7wx92I68ikYc+pRKHS2rMqyuo=|Chương 1489;GxNZ6wydC3CDGh91fod47v/vcuqrHM/kkUC9x9L3A/njd8B2Dzhn8BtmB0OO8FhUsgP5Zme/pnhgOKD6kKk7FQX7+MZeynKG8/aIwS0oTvvpeEId+uszufONyBPh/WHuG2xBNvhiR2j7Iln6k12jlXHRuGdwjk2OM07AgxoFY5Y=|Chương 1490;8WRiyXIVLkgrBKyL6zkDzq+iOuRZD18Rnz2URAnKdJ/S4mQyoGz4K4BCu4kFiaQWWal3+vbd03TLHcszjrl0HjwMEeGmoXngnBejncTDOCBko6t0dqjgznWp2eWQP/LkY6ie9towGQDIrHYokNYSgegQ31xNhvXea6zTPrwZLko=|Chương 1491;wXVKaycLZkgmGowcv9BJkcd0c068o2JHeZtV0+wewSklqyVphaqPf0RY7GlM7yqj/+mGE2qZiwN9SlwN3juHVTXADPXS7iSIlQbCGKkTDqUWpbi91ewoyYDzdjiv9qQm6CJJvTIhfnaQ0djSpdmz2ZzlqZTpqMllz3uU5rgFlgM=|Chương 1492;bl8HkWCMIBeI8SvTV/4MNS2sIwr1033hHTEmqROpsKK34vMzjsgt1JY6KPharWjDZnUM6U/45n4131YTrVxkOCsgTJX+19wR9waJD8Jei3ocjFoHtpGlkDSTY/8pSlCJ2+T73xhppxT3PUeeqRjAPTori2MUsrhfDX/3qX+DgU0=|Chương 1493;ZkA7aA4kdECtAl7beNqY2CkVam6arlQxXeh5vC4ocaipW/rD+QY3o156uwqPVCPSNgY71z8RIoOR2e9nTQiB2FezRPc/o604lqffzTXxPyNIUmAhP6ZcCiI7kiYYlXGKebJqZ/PdUuMNPnEMWo+qNFtp/b4i03esOrejXsoVlio=|Chương 1494;013XWe5ehEuhNbDwpFDHCV4NEZEgzvdNANrfaK1a0LceE7oX3z8IyUYIQMLWy426M89JULCe/jkOHKzFAAgEQykwnL18hhRrrBllg1MRtaYfFfcMGvhGGCgImZAzXuTdrL1CyTNQcjxotIjHIiUfMc0YS14og+CVoKDvdhv+Vqc=|Chương 1495;ie0aCtUWvkPQnkTF0Gwh17vbaPy3yll0GzibBcaobHNBlUUKksbz3SYH9GVg4J8glPsyVCU2I0c4NsyCZWWdhgvrXznv9NVHU+ruvSAa6ikgzQUo4Uac2RIT7+1Jx9INDX2cCet4Xm3OGUCkXWC0fTdQQD2Kon/hE9/W1i6gxFo=|Chương 1496;1kO6guyRddG3mlUbDHtOXDuSwMUVozx/UWI5ZvqWRbBvp8jVuEhgRMISoBg5n/pUoAB8sG+IkgwNkfHca1b65Z23mbOGTYir4eiobZ6mIvmpuiZNjYXs0gNzYy8gW6krILjLEuyvgmSZ1+CjOTM1YjU5ZXToc5qpOpmp1HUSpa0=|Chương 1497;PuIFXo6RrP6BJLdEyFwF27ZZ3tlNABcW/9kJxTuHtfjmFhXQLDinolqyvVT220TDSNLSxilxgM1f7UGNBqDiEidDWibuCaFXXgb9/5POUpcj//A0x8FH0UhBVW2FO9+zCZ2zEU2k0IxxL0bxi2GGC3opgEoOXiIy09oCN1uX77g=|Chương 1498;9csV62EX4NFc1TCTIjo+/mVewApzUsExQqhLkjhNZSkqIGDC4dzyMwBaEQAjb+xYTjXYaKEkX5IoDzyBf6nlo27qmdQ2EorPXVuq/4+PPoECH6CQrKBeiNYFMX1PIBh0i5TiAp5Di8Z4FcFf15lr+dJnFBVKEFTyVv5VHamGUvY=|Chương 1499;IsFgr4hf1g9mxHqWpE1t6w/GIfS0sSCwEO6JBf1OngYEXLTHA/UxtK5JhaKLG/kXiLZsVuFp35zqLigzfzf9VYYhYE6H+NAYVoTaFX4vddoybNj+NVYNhWHsDD0xfW+r1afYKZiUp9VRSKFocvuq3//OzZ8FQe9XJZoSdloUTNE=|Chương 1500;rTWvkweU43n/6GOaSE2cQP4iPI3eVXC7F/vrIHP3g4NetnuBCgbDDrzAOZIRF2ZpV0UnSc0h5mWjxJ1vv5+cIdyZ+zC8Z5koEQyrQsoByAwARBV8JSwhjdtlgJzdQahtqD6teibDC/0KOSRQ5gr2vzIINl9gB29kWm8Un9S1dYQ=|Chương 1501;fEgrnjuQzwJbxCuNvBygJniVz7aNna1f707OWmFIQJCzt33OpLfZjRINh5rlU0pDqINaCN03BTYi4vrxrbnBGnir8Q+PnVDUWyVArcJ73S7cZicYhtWyHudzOHzEV4tRxqoU+FZV0ah29PRIkJmnokpm8SsBXc8wVvi2q0yt0JM=|Chương 1502;VQVWlKH5bH8LGGaehefMaromylQKvhHbZ6XnYBidaBmzuRM6iO9YhDmGl/GxhNhYyzLQvcE+C9CLN407NXXUcoGrrFK2KbopQeOQnHch8z7cBgff0NytuA+6M72RKQRAzFk5b2y4W1xCmTmIcA6BlYLMuLdhi/U7hjiPuPyFw2c=|Chương 1503;1R4Q0m22P+Vb2IbM7oK+YV/zZsQKqR5FM8aNfDF6lt8Dg2LyGHhM2Jo2sy6ebataL/B8eCBcIVepb7SZfcYqHnskoyeakuPyjBWnX6LbSsR1GTOkWHGd8XhAS8Rk8AvDo7fM/qhTvWjc7CFBQkDACU+aNBAkvd273jwQtzXmTcc=|Chương 1504;htoLItCBeHR/Ut6IYE2057FYlcF+g+aO6HfmgHDlsE7oJ0eF2IfA2IoM3HVgSQ4mT8P7vXTeRDgybLfXdCoQ5oQDV+GHYI9RBT+83dpoeamS5UDOW/7dBAZ+/Y7D2WLOkTM0UvxP7FnH7tcKqkI4ISukrlOgw7Yt1VVx+DgaNco=|Chương 1505;BFZeyeOOUJJinc3LeO30YSiLJNMgQP70C4v25hfaVNVWab7Cl/7XeUTsx0KSOeMW+NdpvRfPwdPT1Ai6PHolKz+fhg7Yz5+3hwnq3IHmZmkctnZ2vciac+YkOJzrW9PvYS7fix4PMp+4Mk8mpB2Gkv6/d0Azuvv530aWlhG4U/M=|Chương 1506;HDrrFLlyakN2/jpAeqcWiKdpW5JlybsEP/+iOtwnrrsbFXeA3z+3rhou1/QnhD3ZrzZNqzER7z5nzl2Q5wTDLPBFSllas7A0eKwywQXnIk2O1rShQFNlEZit3de1BW47Jjl8KxMUK/BTLZBRDzUvq8cxGHYJmaLe2kIL7ekQG9Q=|Chương 1507;32MXSo4fCI+Kcj/yGzgovr5urNHkRxtrjbyOs0krZwOhLm+8Y49/IU5huLfjRCNLSYLreLck0pZbW8FfQIWVTYGN6yiyHgoQRJiemxVkhg4hgkCyzYxnhsztsps6F50vsNZUtMp6b64pEZFrl5+dSWIkH4Or4N0seVnfLhP9wqg=|Chương 1508;KL+KxADeYeZXQsRG0pJXu8MoPD2tv2U/CUwe8cBiw5idXE57TpI8yYfjHQ4lO9YCFCvb9SQV9LOqTRe2rkqrIAs7rerJSEe7yEDWU1CjV1RRNLm2+1KXziWzJqoooz+2mlckYh4Etl44+Igy+dBT8hGN+xTpaMlFtdKvTsJ+VK0=|Chương 1509;qJ8CbPHrWPvGvjiNz1Z54Xa/2WB6V2sMnA7P0Ihc+Y0ESBLYmyadulJzI/fXxQ34T7NB/9eaUv/j2bPgNHlHn3f/h02ZRb+GB0SqPluN5bdVYFIjNEf3qrTdEU+aWF0KDxDD91b0OLOEIcXAdpiK5PHObTFuD6oGNshgMBdFV84=|Chương 1510;VS2hnIIy5WnIxRE7lpMw16GidBxjdaNp88pf7bhwENE1lfwWhYeCKBb1XUwt2jJH3aLb0hnh8j158IMh/JrbgAqyRZwYgPmKICwB+Ba6ADqHoQQTL7kv1WKF7wvIUiQoHoQgwcTni88Zw8w5FGmRxu5EZwyWImPLYJHBbGL3ehQ=|Chương 1511;rIu3j+aen835FAlYan77Pashmivu3sTtOueRUOs+8toem+w4jhLOePdWwPAt8nYjsL/EvgEyoCw82mKrcVrFoSPoh0pnxF6ratLPKy83wf0BllgCbXMj2sQ+whOVjdArj9EGNfSVNDGf65FFdfDPiuMFFUQFRPnh6cblntG+k7o=|Chương 1512;8b/5PZ+0yMWTaM1ocPrwV+7Um6sVkH4V8nbqs+m7WwpivPF3Su5/8GmHRG7TsWD6Z0peXVuvNV6jv/jmJ8bRUZbif/KZVo2HtRncAsW6DHK5k7wGt5IM++sUd1P8AbzteOF3e413vML9A04/Ukzj5hFfb3IGz1i6XkLEBWDpAF0=|Chương 1513;cXGVpZjXOmZDhKXgucpDkFOeAQUEMW8RfuQMIZWa5FltX3Uz3vfICGcDkILxd0Zvu0LBKfKqwdDB8xukEvF0+cQ+tv0vVFMXZAL5WutDIu7ZHZZr7L6qu+n6k+Hqz8C+23tROVg8waLlArP0cjOp9gsEmUwijKqx+8h/uHuo/EQ=|Chương 1514;P4aisIa7l86YWt9tmA8LMCuOBlrEH8ckJb8vK4dCU9WO9kdy8Rcr43DulxbX9h3khMcFb7LLeQ4KrcP0OOUJS21BN3heZsi5Y0t8oSoG4LxdJAX+B6fk3hEI2DRA+kMrkA+ZjOe0NOvliwsbUHyUwlnNPD2R3iHsLOJf/oIDUbU=|Chương 1515;9he7eieIAGz3Bg7miuSz1F1dVbsyJI+jUwfgY63Mq+pVvHwdQ8CA/+6xV6cFjOAb3eBvxi71mgHkjVPoW+OPNzdQLQ1prCTy2xqowJmDSIhM11kZxzUXF6hWzNpToFpbSJe2fzouAlBHEuQ/d2QJf6SFGL2uC3N+ziUaYPPMm04=|Chương 1516;Y1JS6Eq9L9ht/Z6NEyYXajAyg8MzTEhbzn58NHdWbGvwp3fsQY57uYzC5TZlGKORFOfAxdr8XKu56q4BqQPWzmxTNc5yvPZWNbwn14xSsOlR0cqdqNAAGkd3dIpNCp69RQxn86Zoa8BjlmObPUemWQjIMfON5Rj9M2ua4uoG07Y=|Chương 1517;BxBJRUVlBmCoOZ4tPqa7yrVevqxxRlVyD4ZTM892CXIxuWszPhy45v+Lgk6GckLUGz8KtDFYq5ldL/gc0DYNF8phIFOZDZzc+GoO9/qV7m+dPsihGre5/OzKaR3+uuQpOomQgCDWNV3cehzPlB843ZMkqN/RC1WkYIZZzWiHXNc=|Chương 1518;9cTjQZUu2mGyWvr7VC55XKuyeC0uMJ65DK89kq08aiBorLxfjldOGIj+0YVQtgObGwdUtoBQwm24wdJx6+31QZQZlgc5GmT0WLWv6RtEU++yQhuXpT8/o+eirJNkD1quZvmEu7JI3/OifRQkrZtYn4vStU0pGjp+MBkzy8kumps=|Chương 1519;tuVWrRWTqvQN5PkR2vV22saKEAUwfsq/Jc403vCkzVFk3MHPl5z364G4/zf8WwXYWhJv9OTFMXGkavAjgkqiKKfUx1cmh8bSHrOLQj39YhFljz2HkhZiUJUnKGRcF5z8jxwN+DpRq4ik2roYseSpDKJd76T8K6PztrYtk3cfL1c=|Chương 1520;rQIIrc+YR1GBBlum5v6pVm+b/jUEaCg2G0fiXGntrLokSWGkQcEMKIdhU0KC114trLHGjHLKoLdnjEbfhlWjuXeqKPk+PfJvsSBh4zj6rNzIMMLFinTMWvlJw/9VpSo0EgLIiUSczq5GOIYoYvEoWuphVB2ufFos2mEqIxAQLls=|Chương 1521;7GUHzP4TOlBGghV21ZiSu685HqSioC+FqR4nAvfH0sJ4AIG8t3HcuAVTEbRiRZ8BrqwiPafPIecLwe/8HHg+oyobLEjLQzkGoXRLWZHdq5xYCdQWK1L/Ckic5SiKFc/t+XOF21Vkd1XtTygned7CAEg1g1nwOfcz6UhGgG4+Z1g=|Chương 1522;sFnfgdyZrjngKTQzlrlQ3keq37MuXwh+5tQpecr9JfCkoE4t7mfsTuXOHfGkI1cui03XcqLa1Z6xXMJnlsOerv+ny2wst1WM77olXHzwSnPVIPEUi4bdAvFsisxxDElSdbrNwHbAl2SvGhf2exNfnbtQyCPfO40RzKFXnvLQHts=|Chương 1523;b7N1noGMdJqCHNrH6iYAsACu0QRM7B0rRyLC1OkHqddW+5muEy8e6K43KlqegA/cxZ51Z4jFyRSrEhW+z7XTiimIrZ3I3SM8zdMn4amYuMWfH+y1oHw5418ZIf3YUN0B2wSkpazcouQDmXXVyXjR0KxiitcsG4RSm+KM/J4prRg=|Chương 1524;yozp86s+6f/K8sbJXP/ZMISoovsqSsfmJd5q7sMQH0CMsVZwh0A1ITi3CeZsq8MZ6uKdzd2eF+jCCU56fLhjx5dl02Fd17vQWUdjNWpf/sEOxKZnobXcZlWMjIXBNULdP3h3BNbgioMiihfNkvo/lDvmlekhZbCDY8iHAw/IUn8=|Chương 1525;1TTmW9ta8mK9vsYij0KW7BY6Ed9P2futM4DQ4SmdDRBcW/uyGKDFpmRPj+vWDOjyfsW0He+Yuir8Bf/1TGTg3gCOh7HpgFxC8lZkCOD8L7yWo8zjBTRJx7k5le6hnV5FQ3M22dKzXUN8hbdkRteKsVu1jmB6gepUskdZLOurngg=|Chương 1526;CD+MwoA/bF4XECaVPXPyr/4TTbM6GHoCLiGVkdD5vFizbvODnFurB4OXeVhwZ/vEoMUyT/PpKQ1hQ6xHQ0vhlP0b8daT36uV0NhwpIcR72GjXSIF/aTPbWuNBmr/2/9XMGm7IXsUlQNqULl7Ga3q/hDtc8bXCBh+vHR0lUiJ/1s=|Chương 1527;t672TV8a7e8mEENQ/ZqMnPhLzPAweIWc0r//WTyu6oQRTRNmu9S3CY798foo5o3IkgkSOfN5Rws4pOQdXpzCQAKFT/3dhlfmKUjsEFryE3c2p5D3CNznUewroaykrefw2AuvQqZNi9UXHc8CEGe9sHaxWQ6sA0xvXWTHm1jcp7Y=|Chương 1528;2Vf3mbAItno/g+DvETKy6JSdjGhBsBKG/YWhf9PA7lci0+4bhdf2jsG9/mLdwdV4CHaOU4Z5i8RZxXvhChqRQHIQ02tobzURzhs9Aj8/8l47mPgz4FCuca/Dwb8mwNDUb4Eymjprjoeu6v+f6z9M710hBShKgPxAGKpIx0AIwy4=|Chương 1529;bPPtq5AqJwA0dXOBIDS3e1Y5P0jg3yGbJ61c5SIxcvsfE1ZRINVwHxzL37V8SquZvaoaSrmdLhlMJi6OLmDJvtsOhh3ELUnVp14wEcOtl7Zpnmc3VesTTJ2MuSXDuzNt99HfkCX3zd2YoVjYKyLScBnUXWM2a2RPYQsJguxMvVs=|Chương 1530;mL3HOrYxPaCVn2EkGxuil+Hs0N7w4TjyxlDOEzCThcC1eceu+IzC5hXPOcSsmmB/RMCSmMhkM7i/rYJWmADYB/40Vy1W9ISKsJ0e08eJD1kcMz/2ZbZK/kurm3s/B/bTL7lOeSqw3Cy+13sRA2yk1ytWzAHt4OZlIrIalLlt1nM=|Chương 1531;KjXybFOLA4EWekCxp8BXFXYMfk8e6S0JIxBKglsbuJhIsbA96hW9TOCpnhIt5mNjd2l5NfqdZs9iWzcvxLu/KzZOBcxaOigrik8WfXEXGHJi3zFdtlMgoxSuSNsLuOXHKcRef0+sCuXsggcmvARAOWNP9FSAKvv+JS+H6iXh7bY=|Chương 1532;AYvWjnZd+O8G1VG5rc0KjnDHOG4spd+B9/xDl71OApSxYH9A65SdoBWWSCBRgB/znNKAyISOcno+QQ3yNgdLE14Q17oXeXFD4jyTYnjX/znN32A4ZL1DPKCj76eMdPVvZJtkn9qSwojV1fXZgGMUrIYOne0QfG+czUnNHt1H/WI=|Chương 1533;XhPO5Cd8FizEGljsLPNkFsIDb5TgfBsKDGWsStFz5q8sBbAqtGOBhpPTWkzKne4lJM89VkO4w0wG/KKcstGKhiYEEN5N8+bJ49wobPUOtuWll5unorEgxH6yhtVHIfeUXL42KAVSJpH8hnZt7Jl3w3X51OMD8gRaCfVYmYhOy4A=|Chương 1534;RUfYej09LtGOAtbbls5NgkrFV11YT/ALXqE0bfN/hjl7asn9YdhYc4ZNvsTBtYiLBYXldaRuPUACXJ1S/GXQ8t00rQVJEUSS2gsRKuVeR/nK+f5I+U8eFSAtI/g18CPpbAKJ11Qe7TKuIFdIkhdx1E389RBqSukmWzPjAJfcC8A=|Chương 1535;PtKbQ8n4xfk2gE9Zkm4nMi1Oxitu+rm7k/aesarw79l4SMCZTv0mynD45A2Bs41t4H32R7ddXkyIiraByikd8insDA6Pr/OWzKpD6kHs+EXVxhyy1qEwVwclUdfZxW5BZcJ+H3o7KKcNa0ksamvB8VZnBMOaCwi7+P42ZP8EwQY=|Chương 1536;Dt5lU2NqKLkgWDuJGHGApIGvm4VA5fIzdKBnvDBTdjDs0qVEgudzLFYR4cGFuzXlZ4wVRzDLf8IQ+BqppFpZ9fTEWqc6nTk61KyAWf/XaCORQPvNDqdwsOEM1cj/zC2yEzDc9HQle9m4zOC5dQjJex7RXxmNNaCM2Y8NCxZ2uTs=|Chương 1537;d+TwQBb3wPPEhfYdLhkNXZOT9hwfh5Rbx1L/Bou4/6DBdaIJUnYCBhwHvgtjajBUfHlAm14NYhvvQ3wDp27TG1iKzPBGRG0Rm6nES5hO06ts+0FbWsUNHyM3+8ddYPfnAwqDw4SD/WO0hpIAVEAMxwkft/+r5XALUnETW951cDQ=|Chương 1538;NVhKZkzSrv/OTbptrlMuruYcSl/hh4AhEhMUSzG1xqcRgZa7q3zX0utTrrGDH2gAvrK0rg83TlLdi6Tz0TblonCait07ib7ypjCNjm6gFQTd/AjLlStxY23qjAVIp1P6JxKuf3/8Pa8hF8mvymbgDm7DuPtSCqgYdcpl8/dKS6c=|Chương 1539;rB4EcPSBOya+3wVS1aZJmcymFWFBPeag0b0NJ2r5ubAzmyKv6H09C7kAwUUwUEPjlpKfZLtlFgwYrqTpUDBKeOAxL6G4EIIwwIX+9BOWCnyXsLKJYH5v/vGWgholmQZblTfDWp4KAY3uzMmYPPq5vuVVTJyi+o6HUusna9AfExI=|Chương 1540;OPzSEwETX01HkJ9jX+cp9sEgIgjTrrsiwhQy3RzD9/TKgeks66s5kSO9H/KZa+eZ5lW62W+qSD1zDacfGGM5ePKeDomBks8PqjA2tl0gc+tscVOM4kco0uSqR+HB7CjTX/WYyxz3XceFK4+ulUtwvE0+AkTDfM7At9uUTfMztYw=|Chương 1541;3/xyH+vPUOJ5N/mCHuKedBbwV6D93biW0nmwKFI8r9AoumD/WOGlBSGDLoFDh0O+48S+VNXpIvLnkmI/fl0LyF3x0qgia4DJcQscARN+m4iQnD9wB/JUbtpd7mUvurFuLRfafaq0l8E1DjcfqoK5Ifv58AeAsLljr/W4IT+Qp8k=|Chương 1542;iR7fUOA13vnxqRTDc82jOuaAgNwSj/XP8UodNtjxgy2yB90yVBpZox8yB4sO7FzhzV4mUPZOPHZpuBCn9h1UR5U5Fy7pULVhfn40qoOOAOz4LAXC7X5XfFQUns7rDGM1hXkfJ0/ij5jY0qahK+9IWrp4jEXW2h6FYk/HzM/DQm4=|Chương 1543;vmJXENBVXbz5ConkfsBnoVwuQVusvFcFS+otjCGnC09K97LKhwLdrQaCREfHekDihmQSDoF5FBzBJ4a5vZxoUIcEf7962V+F9+j6XQBLVruWyUAzpFaCLVYVk5Y9U9qP9pp0FirYqMIxqiQ3bkI4+OZrVHfLJPXkKFJAAgjHt3w=|Chương 1544;ZUKeq13cwGEAXS2Dx2x6+MXzs2im+xVxIZCU/At8opvOGkQC6JHQAQ1ALCm3j7f5L9wACRno4zMRfnGtuEsfEV8KyVmkdOTcFs5XKaoeyzHoMpRlQyfaPl9f637sNHkMzvKTei1VEgFUUJxufXAGYsRc3PtVfLZQMgpODqRQvXQ=|Chương 1545;iIfaB3h/B4S2bkyMZDgW4kxSW03oJ5/1kviP8Qi4lr2PRg5R8J6K9P8U/0rL/kSL0fSS2ZGdRESA7oD9Cx+eUX/iOgYrufVRpOPt2GJ0Moq7oy0rcZMWQuRJOpwU0nUYL+SBl5EVy+98UNXJu5ySjddsaJbBtUQh2zlPucW7NeA=|Chương 1546;PJgo2auPtW1R0VhRI6CnaksdNxbKrQj7lrrP1Zxku9KQrtUSw4EcSAAyMyWd1GlhREuNiXjYtOqmJtXzSUK1ADwb+gyhmxOkIKbtzE4DHvMpQ50EGYh9r7PhXuNp0tBS+/0X9SbNlI3fV05wPDKfZ0dcmJKYw/uMd+cflTdReaw=|Chương 1547;qJb8rqhY8TljoajMy7AMCkH+/VvQ4Gez4sHGObqiaP21sSqbOM20zxL4vmUG0FIveH6SL2F/PRfUdUQUh2p994wsx2cAl72WGKM1hP+T0BubDDzpkQsTZhUkKLlCD/WvERtjYoYyuDPtCEDO1a+9jqUUSTLWlGliq8F2/8kSCF8=|Chương 1548;BYzqOYPFEeHZSaxgscemT7Pzey+rcJlu670mEG5lUrPKa8jHgYstTAdTXzp0TuMKf5L8BYHgXCmMhTCnCHfjZQymX5NhlnUcw2o5ribBm2PG+r7RWZnu27HTcuS8FeM5S1MBEO2RtMMBTcUZf1QRHQgiMdVeVuT1+I57Qg8ietQ=|Chương 1549;U+S4vko+kqLlzUdIBXrrenb5nYAKTkD695hqblTv1qQ+IHLgfD16iqI4yLn7RpMrsn2M656P4tFj1M6ZC0wRnpKskcJuyPJzC/8rHD0EYVcalVPaNc/NtQ85w8qaupiFBc9wNERg2wthz1ZK+puv8tXrEuIsH4KLN5DWDV1RPxU=|Chương 1550;h7w6jBO3xsm0+VMpv04m9OH8QYTNag0HrcYa4f4hs9H9zwy2fFiYtqndYmvI79y7YfRhPLQtVZFydWSwtLkZFZiWYVp+XkJcCcHrxiQ8lGpnDqKrei95mBY9Q93wQDlSiTxgg9hcE9O6ea1ZUy0fVg3HjcddK0mTInYov4lt3rg=|Chương 1551;VCWBu4hzuWM5YUrZcJDH9+lugQnwPXxMMDKsXFpuLauMAcamTUo81LQiwjCSIgbqFdCr3oudeSvtMGytPozp//jynoasXa+pEoW/Dfm5V+exEYl2Vjyz3mjW65uDhwYJjoVGSr4046UK9HQBltQ74aFwBrRsFDRXLgVdbX2pvM8=|Chương 1552;eXFegCPRd7TWBEUTxH/knaLfwJ+hwyJSd1Uydj0GqjbIRDEDc/TLN7i4HYgNm2jlUWf3wmS2u9+5DzN2QSKb32+iUm5Lm7yYnx+bg207kQWhN8Kg1UOw3aBacYLJzfShlBH9TjkgNY/A4vEVkQRyw4QvpIIxVyoZffzzcuWG200=|Chương 1553;uJPlqmHoSmB7a3XKYfFMD79SrNRFY46A8c+lh2U8HxIJ5dDZD85veEcKYR0Dm1YkyyS5Z2zPFRN5LxetcZXqLZSDSfXH7aHiZx6K+GLcHOZVRC2sT8n64iO2Enbw+7b/qRi7TfO9FJpxgsM6iVCJIlHpNVE0+flLRRMZYYyi4So=|Chương 1554;FcFvYZZquXTRPS6ds/2Q7raVu0IVNOF1/fy6ipKsyhZWIN2PAQIqg/jUZtrKLXlGldl5qaf2jv+vKHORjhv4ZunvOoiwAsPvid9nHf9HaKLVwlJOjH/J2O09ODBzevq7a61zE9S75L2xa1SIdpcxpFmHS4BDqXxuuR5EP5yLB94=|Chương 1555;hsK/F6jk0o/0x+AJ+ShoQqtG9r4itz2Dd++3896QY07nQ9024uTlHwbVpA6YxmHVY5KhBRBc2TYuZO/F+Lph6VQYq4ZydEqENyZmQEx2Mrqz07lGpSjb+uG2vUG/Nme4k4sb2cQPcNTR9ae6cyK6pUnl18+B5O+dfXZ0ycFH1vg=|Chương 1556;GNBBSgmNj4R7K3yEEYRX+RkeNsw8Yi8DeW2ldolHXeu9yMHrTLL5Fqd+FdQbmJzJWrARcH+BNKmfJc/N3l5BtFq7bNu1zrsyyfay8FAs4Sy9WgTYxkZIqN0OoHDCugEInZFNHHOoiwAhZhwn5qH71Ck/nXwd0h1iRfohqaKpgDo=|Chương 1557;RIrUYUMp28p7VBvo1Ihj0VWu+WcoG+47hQbuBfCI0NY4DwyDWqA7S+p+EsOJG+ZiahqN+89aKP//YOJFFp0NoTiKk5490xR4HDpbpA8PLVniKOvx6m0iNk4ZMRpkD49LYOJ58zqYKc0GX9aorzyzAgpa11g14eIZ4nLEmXn3ihQ=|Chương 1558;sXPALqAXMzsq0pwLIgxUUeBc/r4OgjQ88tNDxPVIn93xpwqy/UF0XYenDzWUVRmqiV0EN6C3NMfyWwtDqACa4pP9hq686Xd8pwTsvQrzS+fdq/LLo8FnCBY/qrXyyxVMrtgk2sQEnwi+s2IpnLaQF5WqLMVfl+98/kRUG9OUPbE=|Chương 1559;tWFYtAUTQYeXmzQK0B2YL+4NTeohPFLhyw/gtZtAk7/FLKFXJBOJWvkH0S3onuzoNOvoEa2nlpaKO70HxI1b2Q5pMo6kgwhx6jq7DGxxYH9ltCD3sMma0YixpnIzWKjosAD5nkI/dH9skYk8f1996HSXJ0HYsd1/1uqBqx/ffW0=|Chương 1560;v71iyQSo+fn4CaC4GNGYiyQq6KXNoOVdd6Rb3qM3q0NYnE4BDrFXCZ3KNCf5USEP7/fQa5gUGQfsmT6NMgZx9o2fcq12GA+f1uHrp6UkTX0s5Q07Db3YsN/Qe0pJwzxxHgYsTCALuPloeBMmvwHCzHI8kTIEv+CzfRW467k+/1U=|Chương 1561;qGvft4+OShsYDyoJD83L+DnfEYzeO1w2oAMWWLb6fOZshq5SlSeF+emEx0kSRaB7kFCMXaEd0YV1czS1iO1rusLmcBE/qmYxIkiPEMmZgz8tdZxT5WXnViQDOJ1E2aJiodJzZed4VJgH5bpU98DSDdRGlaITWcAhpX7ax0mH+ao=|Chương 1562;3ti7id8QZq8FyMFKeLUD9mxlzzkaioorGGA8ILEg0aGmJGQWn3VXF/9kV3BuXAo9/5kL4/+gGVRRVh7gPUrTFQsGeAMtgyuwS8fWUBJBXGQNzt0HvpgTtkkfiFampwVh1fetg6kvDp8K9ZDRmF75U2HhrwhE46cjHCnIk+rn5i8=|Chương 1563;SuoajJyENDC6w0x4U+VWlFBfiKtkfaNlt8y2KDuRVOjMQvlclDnk9pbTgW7DF+UbznfR4/OpGbWlvbR7ehTV5JNwDL4en9LCKQLd24fErnQXX8/0I7vWdvbi0WAy8Ra8cFeWcRVHk6CGjNYLh0aTwLEjIjUT0vHmY62Ww3RNzjc=|Chương 1564;4qO/q4jW/ift/lLPdTZgp+fcPKezbc373SauMuF814pGySW/rCcsx+D4a7ZBy+iIgsUqdUB+fyJOuGPzdpilBR86NM5pur91oovGVjf/9ZjoeW1VydE9JVQJx8hymYBygFPGYnHmTkSGiEHT3Q6IRXRkzY+PEtMUXDxjR2i+YtI=|Chương 1565;g+eMmAP56It/xFQwlMhVbX+Ji25kzKCXNjfb1dblL78qmDesU1gE1VMC1/JWN5uw0oiUcKSsmY9aYGxKlejHxlc0VqazCc6GFi0iNrG4ghR1N3lbw6/8+N9s0QzZ8RaWxW52m++p99nqYxhf+CFZSV3N+C73yFwGXbcuAAWUUJ0=|Chương 1566;chziRplhaW07oeFurlzCWZsDUfgiKCCNW+uh9ij9x5zL+rX3NpJqtTyBPGm4hLr/Ae5aoDhZSsgOkndwlVCfzMGwEhRJDT1hnmUuoEw5PFn65JOAbSgGL6SWCwFjYTMAkuyfpFiZX7TWOy7nGcw4ibKw0rBSVkdLictoa4C2sKM=|Chương 1567;aPyaVWuXlUZQbC/Ayeiu/Bzvx+9XNRIkbVJsVzFupl1V4YGhXGqwY02sY907OxPcC/e3ML8boOeNV+Vwce3PVujsKfleni85/uOpbHapawWJo0b4yqkJrL3Z4wtHnc+8Qj7IFcDMnW5D/vNFCXF6WA/7o6IzNYEHQA8Q182l2Oo=|Chương 1568;p9Nm5Hg6Y78tQNkGtrz0MIkRcBDkQz/uVpL1ERexsZahsHSC2FhuSAkg8KaicqdszGBz8Ore6m18tZUvVmUNpJvDu0U+KKzUPLycATV57XxRzxmtytsypnqanOV/56hZ0sYuZ4gTJpw9C6+WuQ07CptRtdXtlBzFA/9DXlD8WQI=|Chương 1569;rT7PsCK6++mQh6sXAzFEzXDS3235Xpi2cwdCvNzDVgUbz8wBlWiPgdPRrmtjL3Yo+0gMHVx46LXxPMMVShE+MUplE1uYzMFKZkH2eoFSkdj3D30g+3875vrVOkciyGyYtY+wkkZ8MLcJHqXDnVGPF1QtK9atpSzla0RGcobqH9k=|Chương 1570;fR+3a2Z4wvJk04Xii6I3B/bQl4I8aIRN6rQvFWO5EYnskL66oS8bCjxuyQSQq5lrf38AgOAid06JF6CXL+U1aIG1PLu9zAwpdtHP5nPHmWioVkId2numw1ytHiQDPT2phjIqiCmRvyWg4LcGn8NQ45P0j0h+bg1FLxDsUgwZZnI=|Chương 1571;8zR8NsCiPUhsCqSa/4K+ySQck8vY13MWOvMk1bESYhozQuqaNfqLyyfXhkQbXYjSdqCmSdIovW1sOuxFg4KJq85dBSTmAqbUmxb/tuTyacNWWfxdA1/uq+5Mmj6lgrs2ij44s7q4tqTozqoi/ypYr95Ryzdl1mzrpwyBUr8Ny38=|Chương 1572;7qGmskX+9bBlFRBSENLzE+c7SkSvPIHQM4X1C9zUjNN5s/ohmVqy3oN2r/cArXj/7Hu7hstzD1TpXZR8jN7Sz0xGSt1R87xa1O0omRQAAIO2DjfzDJ0dvUrB4J5npiqpLfZsaJK+XXno2f4b7UU3CTh0Il1ZYU9tXVm2h8VUoAI=|Chương 1573;1aslE1sJE0t/uPg+pB9SQdKrd6Ri0Suz/az1x0JpyT1Djd3yrxQFTTzrD0UAymkLuJkpW/P+lJPQqxj8JCXLNkMI1yenppOWkmsvWE0Jf4sR07ug5v8BioWYAln57mm/DxHW7Y6UEHttcJyK1A7EeKXEhASdgkMPj5pAFD+FX3o=|Chương 1574;2rM/lOcdSs7xToY+OvWpj5YH/LrxbWqMS/fBey/EChVZZ6QItDp/wmcbFeRCJj3D0l/tC2cpX0sjoLk5M70mcxAeUqnbsX1DR5V5iVxBF8gX8DqaM5v80RThm1pufFr2enCknqJwK2URJPnCj+xze63TUbTues46jRY2CFhd9Lk=|Chương 1575;k0mPlhq8h0FQtNbrK0SMxCQx+hFsGsMs4+6g2kSGN4uYxqsAhzmwcwgwohOonWOyd8MOvp0GJiokODeLNEOtpSXfD1Snu0tcdFVGfN3IGf5u78rwBhMVEuQHUFBIVuSqXBlNgaH2Pbd1QG/fYsNpqTcX2IDi/t2EsXNIGu7kjOk=|Chương 1576;DpbdLfdUgr5Jyphp+Kkstq/96hB7SnmiwOY7MAIedtAFFuMumNbTmwirhhAx2eYZTMFKUBecsPeuSUTXHx2AwJE84kwOUYQoDNmCzlvV7H/9ldWmUA+nCOYfDuLJSMZfsOChbcDP873UXl362w7Q1vgwpAoN0Cr4Kzmc6d3HLRw=|Chương 1577;fSprP/vsDH/bR2mZsBp9yZb1PIxFvQkBNLT3Q4tSZstNlHX2OH0y2H4fPRs0CGvogLuWhaOo+bXIZhgKfZGD5uAr+5/L217R7rwubOtUaLpOyJSJ6FPOSb9YjFcamlbr/iR511Jwb+xrWZvYNx+kCl4o5sRy2u5Lg4CHiBbhRHM=|Chương 1578;G5R1stsW41H/TT063viG9W9IAMViKDPk3P1RNBVBs0IymRrrtUFSX6vKrZGl0SF8FX6R67smPsJ2WeVXPXWBqwMgy7lcTFE6Ot2OLahYhmfoWnmzzzFWKET62vcHPBpJtmUq5NJe5zrouTA+pq3fYUTDNoJTs2bgCqD1z8KwU38=|Chương 1579;dhtd6zsMonyqsgFCCn6odi7QZWblf8E+ddZkgu0jeQ2o6I6wcm1GB5v3TgXsBC0O7WYaClAvEgQe5Yk72ZGOUZAgEkbgVzQHhtZZKJgvIrYo4MouZUtR+wITKxpLKMMyPKyifvDMTzZ+Gj6SxeO23bELKWxc+c/RZg7DZG1KuDk=|Chương 1580;aRI5u52SaRBzdvHI1GctgVuzq3rq2NwhZoj7YcwwHOTTbY5+5UJxmjM3gJGZe+Ex//MZxXvZDfggRWNehbZiwDPtGrRfk2Xt3kb7Snqw58yxGCAjV8mGrDPcm0Ie/5ogVGtndFOOsfKOmHfoVTaIPOQ5sVC/4qIr29t0vBLMNpo=|Chương 1581;3cAdRym7gEODxpxmsJXlhq+UHsa+1FZzmozgGSnXLnhJjpWMKsIvOiqAlFqAmJrho8HdNULCNOR9UwTCcJQw0nppPLHvjNxGV2CvrIop+h4gzwBRteO4m07UunK8g4NcARH5VHtGUVT1s4N5YIgCz4MwvXz2SeH4SsLrsdx/MyU=|Chương 1582;iHDPHgLimTv7gFhRZDlVrW8i8FuQz05mMBFU5U+N1pyY3DCAlZb+/voZbKT7vvzEplep94qRdvmBeeJUUt4spkeRUnugVyxUwRgYm7uG8d2tN/4bmroXJ2uz63MTZuG6/QvChb4gtegqL3EAfU7n/clnXKKIK2XHNS5X3aKnbA4=|Chương 1583;ixxRk5Mw6Iqj1UXKd5ZAkOMgFfXW9cqd3ufy7YVKLM0N5kUBUvVsBIR7gZPUHz9bi/WDVVFn7lBTE0uscOC4qobcfOSKz5bSzYZg7w4hFZTEUQK0JvqRtpTLFtMOOsaUMDLWpDE/mBVuwWkswA7J7GPHXQxClvL333sNLVPQ8ig=|Chương 1584;Djf0Hq0EzOB8OS5JOUVEpoJxTfTi7aPQoCOJFZMMN4ATRP7l1dXfTT36VfkQSyMsTS3pQGlb+T4PDfVtpke9rOeMd+9hFWsboMrWR6nH7P6kjkaKuVBGcbwpOtRg0DlV8rXlpXNJuTlYeVvVeXlMlReH8RwoswnJ0/7yr6j3NEU=|Chương 1585;VKJwX9uZFY3YEm3b4KtYsHxEvh0m933JzPnoTjcNHl1IRQHKJP0DzcdCx7hnKic+4vZgEIP/57H3cbH+PVHbd1LsKgdcazLf8kIM6pFFNBkmaZp4mLXdl9Cd3WFo9ppWT6e09zJNeOMdqYnWcyMaKZ1ib9TR1KEJO+KpKuTPlQ8=|Chương 1586;zgX2Kv15BJWdch3gyCjkMQ41YkcdVDsPAy/CtCrLp9Ja3rve8IYsIlOS2O4s+YlS39FuHLSrekoEZH5tiZu7IgwT5RL8Lqrl8T0a4K0NAVKS6w4ypNiNCDuNEs+BXtTJdo7Z5XMp/X+rhT9KEbuAn/ecmp3Z4/nfvlPyZg48OLM=|Chương 1587;glem10wuBYGru0Imsb7eR6R/MlLu/NzeLWvQ4QM5iI6D5mFWuLMJZXiyZySUexLY9Kj219LznOSpjSsmojkaL6XUDHAbqnggXeVNiMoeSwaH+YNH2OKPWlPirXNXW1L+tXCfncgnw6s116hBoZxwEix1WQnRWX//mjBqxAeVM98=|Chương 1588;5gSeUtUgOnpo6Z9Y/W/9zvEtHaixBOxyTB0H7UPfO0ITOnLkW2nYTqetxfAHG1ffmi9PsJPa83uWvcsQFNqK7B6YMm6fhqjBsbPkqtrIK4Hjm/Kng9fmN4ps88sbLVV++fqzkWFnXCdQofrPxm1qCMxAuFWIniqc4isZ7lSve/s=|Chương 1589;C2kI2MRyVxtzyPntnPr1wqj2JVj2FHzlT/GiPkV+QOqlqJFOp2m4VcTwAbtURFu2QDTPgI1veBjCGgoRw01vH6jKKuRpVC4WoVMeUIoQrZ/+7E8l5d7P/QSIDtGAIbn+CjW0oKgIa4wvJ8JgwghBsP58oXGvHdbPgZoP4tI7bpo=|Chương 1590;5ia7eldCe9WlCNxgGIWKtbn3AXFXONJmpqapY2U/2xtaZ2X5JwikmSO2pLs7qups5TsiDLZrKnrem8buuoEvg+JkUflD0guTRcjpOBGccrIutfDTX5fR1Q6MgKpIVN8JRVmXuxJwuaw9F5ScsunfQ/z1c0YXgcLb1oTagGPEf6A=|Chương 1591;l/aTJ5rJFJ8lPtqWj1V8y93yoFBZObaKzA8PRYO/bcKH1C3sNqj2aUMU+1lgOqFA42kqamQJW+9biNg3GbHmEPvHBBswtWoppWR0DkNpmS9fhaP5p+BT+FlDZksLHFkdX/JPIAQzW03/ECrfprbX93eTBsjqf3P1rmYbv/PPEj8=|Chương 1592;VNVsZ1dhJ7m24/rcv8Kf1HwzSDRqHl9qzIdOaDU3sU2U24I+bRIMGdlyhiOezKFcXIIcGkcKeyi3gUWprKb4ReNlwrSR+Tv6LungML1EbJ90zQsXDmWR9VPa41YdppxAOHhMJ/6nU7ldWkQQAPpcgHMbZ1NYUsaEH1sBR/kX0/8=|Chương 1593;FM5aGZbdMi1Z39E3NuAGRYCkbBDeERDE6j5f9XMWOWOfEA2BHAdj4oaJVgMyRIVItWoYuWx4zdvacL/H8Is2Z817BRnXpRxkaZChDJgcB9hQnFrhKzUs0rxgiuunZL0RcF6gJavixiZme5fykMb9ADrJk1gpPgdnGwuZID3Txj0=|Chương 1594;guWpmN8ojqrahVTaYsZOygnXocFY903PJFHbMAMkqmDfHo+TKJT9Y/89x67SEUacWw91GHtdD0hqRj1Hsfmu4ATZpatFlDndKyucjUz+U4Humocz2BU2lU9XGv5n9QhKej8lOrr9MRPMeAFE+K/xF65pnLZRrC0gxk8UNXUK+aI=|Chương 1595;cHNTv7TE11+zHBtxP5cOB6ps62nKz0tOWxXrl3ZLDrMYE+IKpkOYQhQbXtRmf3Sv/gr5beaoNMnbjQO8w/jvx8KwkPCVz7v03N0JXjV/JGrCcKVVPBYFQ5ckYZb6W8vlF+Yfs4iJDOJ2g7JegBs/PynkvT3edyePMVH8RrVVkgk=|Chương 1596;6zbYuU53OdPFTq3fvqsAzlJZDsNISy+tE3R8geFe2MBEtUIHE1ZV/hW0x9MupakltFdo69OpU2hEW7zCR1jh7nDgeu1ua4039ClMzgvft/LkqLYFBgvruyseOp/FWDdkkkUislst3HqVHhSxsZM/DDrS5nG9287NGX6yWZTo4Ws=|Chương 1597;ZVirvrrIyoLo/LHypqsI776kMrRQ3utvuEcruzcuHiKjwdfQvxdtY0+IW/qNJgVnVA503GCrYA40+bwkyUYRoG3lASfJr0VvsziUPYExWwyAqFJcOrf4n0cisfHmKxL0KSt7kBfzXwNdDPoUvOtX8WlNGOewjjn3ERknmT28LDs=|Chương 1598;JJE/V+EZ78uMo7Rqbs+bTQACCHBTEuCHgEvurt4uxA2RYVD5eBrKldQ53hzWIURf1XkZR1pTuQ53hus9+Di6JJWZP6gWvPAA31yChJV8ZHp0SXNjwQZu/Bc6yJdxNOqBEZlSbZ1nFNG1/qDhSSWDxmR6SVrLANX8NFDMLQODUno=|Chương 1599;1+GNAE3FS/zXVmGhvEJ5aCXDABB7TtlhM8siEGcQP6QXrKXucRKh/oarHyfhnJubGT16YMnTP4WwnMTTG7r/9n9k9wnfFlkvBR3tBAah0Ayw6CXVxaneMzg40E9w/bj2YK+OUzrINZjO8nxMjY4gPv6SGdTjuOnyco3BPcsTpeA=|Chương 1600;flNaZF1dtgoEpi+tBCzynliFEI9B+WEdVzrUtNlB8+nZfGwvyX+oEUDU+dBvhwT3tE1YlC3TZSfgPe4Ze7Q5K79HrgWO1W0+ZkpS6uaEDgN6LEo+yOJqd51sWGb9eepYfGZiDX0i76nMgqi7vBEzuin4NPmIGvysfT3fVn9TZeM=|Chương 1601;tppmSmM7btwNG32eX5KImM85eOkjU0ocvHk39I5Ymbjz2SWcXDVLAYIwdyMUr38ToYN8e6zfBhyWA6etF6/nbENMO4YgaiAqcus1KBoxNp1NR7JXw6YkrOPf1nWmaTE+L6Z0DZVmPzuUsg6b+MUEvXXW9RdKqT4VTAM6bFnrCV0=|Chương 1602;sheOmorc8DOor8z2XFCNKa+rgvCaukG2eBla3+H9l/twV987oXZ53KjyEFXnAYU+h/5H/PqU1l1EaufDfF4EYF06WPXeVZb0ghy+C2nbFEukgUXlutdovr31A6GvNBb8SWRmv5wYVR/BnSXad4Dv1VHwra9HlC35fcFqsU0rV4E=|Chương 1603;dy6TGc7wFMhzl+TJGyb+VYRNle4E7HfBNMVplPXdIm9mPaxJ+k9208qjDkSubduiCq0fWBoyGc81FXjNghisAMLuYXwUfG+me2000n9xHCA7Dwldn8yS08G5XBjbZqqPnMJSczEFoBZZusxC67gp4Ywt0r1cfPfYWuK68XfjF+0=|Chương 1604;i8CVyBLqLVldmmxRwku2KEjhi3jn9zzuE4oT6cV7qMogEsDRYWXqUNbOJNESNX2cwpfiZ1E2gdpfNgcwQSThKTOv4fNsgGLJKEvR7nF/AgdthAIRUIHDLkx/vzrE4xu3QYY1Gq5uBoVJvmHUHRVBn2G5SAU4JYkKeNdUenvVo1Y=|Chương 1605;DlM0FmyFHuzTaBOwSuya6VQtOptP5r3jjcen7+KcjI1MUo5G+yRkmSd7DAmmcxNqCqLcUS4FaFQPogB3A/VtFyFNw7eB+E1NfqZQpuigebLZEhcQxQBG85+XHjqzXAXsHdMUhUBRseehRQKjxC0j/I6ENNu/m3iG3SPhoeR6bJw=|Chương 1606;B4LdyrOoOkdi4f7l/u32Ylwjg3UYogr6ChZ5BTLux0o5++ifj1kA9vAQiNmWq7yx8AT1csGCA1ftU4AvPBSRBilNy/shz4203bKcePyvHkGcdOEauzOlwCaUuYAcHKmuWaEk4Dl1jeL3HF8HBSMaD3nSfe1FOr5nvcQXuzs4ICI=|Chương 1607;PF7ugp+18unyxrh6A76RibmZ/Oyb0q5U/CCWcaA9u/Q0aqsDP6vfWFecBXjXGaz/yzGFQiJyzdjQgjNF/hx0VVGdMZE0tleSzXFDgIdFGt3MFUOqwXNuo/yOu8FXtl8PELVrhwvXO6vpA29Ciwt+VIk0MVC8ptfjjCKnJKOv4jg=|Chương 1608;zK0aI3Sqi09PB9xf2PEz/y+2Lu+5pM76uGnZu2avI74lhwqoxZ30S0AuZS1LUMQUD77MpcEdSfXSIs2laMxzI8s4fzeiLxxMoOBsPw22QxU+XriaE9Mp5zN0DeANOf0zbYX07UPV9s6Lka96uh7nmargbvCvT5mYupjHEzz6O0E=|Chương 1609;5QdJIkFzVr4NNnV6b8dzlpAe8ttTe6se3JV1FT5WYvhtiDLf4GSvpQBODlu7sFJhY9gafADSIDctGdDFxhGnnnFrOnKDq+1DRefvBQTsfVhrmV9NMmQLDGAiXs/5DPIecon86T9EIwiQzk5CqLo7nv9h3drOXbrtzwKCcJA6Jgw=|Chương 1610;9ZmVhR2nWBCEAiW8Jfua16mrj/99l41dFBXsE/4e5R59S+ErjIwCYiluZ2doQ3TovqpsXsuO5awFgq7Ebia2/gu33VFP4fHb8lU0F86j/oiRtgQa0YlIuClwBUFZ/SgOOcbCkLKF8xSDGTwa53Q0CeXSGyD1Innk2fHpZvYNcck=|Chương 1611;DTmTzmSYAzNHaGSpC+75EqO3nZU/Ah328j1N0Onvxj4GamPT+7osWoQTcZgaRD5V9H7eIhniSn+ygu1LX8C08E/dUR33hCyjqtu9Um3PTgtF0kT/X3qxOadszvyv9r38psG7qsh1ZkIesOX7YnhgqFHDqlyo8LREg4Q6hf/g+TU=|Chương 1612;N+9EBnT3lIsi7brc8D4BsGXMjFYILyewGwJperCxyVxzhZo2Tf5KKOxNmRMc5Z/Ggo8T8ODXof9+y6DtwdyadLgniL94tkC5XzbhEo4+5z/8a4w9j7WqP3MwO3TmbsFnHxyqyrXSqqh69fxuyw5q4Ld+sR0KQaxnlCaibhi0Ulk=|Chương 1613;epG5wElcTYa5Kc9OE6FYFFbRK8bJaLrpyy0+6yioJ23W4PTBSTKueOvOq9kCkz4p5DHSlvoVYdQi5ndrl1rkF1/E8EmnkxT6yjigWajimdZ0WjpHM69pffD5ZHixApxFOF5wMp685YlsxFMQszdVHEGt7q7UsZbtiK1ECCkcSNA=|Chương 1614;xaxM0T1Xss87svZd38SILJXFRY6whhx62RoQIHIcYNuwFJbB/2HfIeh9WR3xuvIsZ0EdOFK+s64DvzXLIr4fK1mgzEo62sdh4yAPVw6iovkHLxhf0GLJcoIjsDpUsbkVBGBG+KxC0P2zZOqMkEymYYFxRrr2uMrWB7bZyGRy22k=|Chương 1615;1gyhNHcZ8VEBHX/t4fb/JeX+YYtyIdjYIi0O/UW5PGxPZvruZLRRUXw70de3vXglvMcGuOT+rQgBXkn6LRzeLQmLc7FUPwVN/kwIFEn6dZBRedfSjkWlh83u1eWEvCPJ9AJc367W7RZU3QOLB0Ox2M9uumSzoki/tfPc9rn3NmU=|Chương 1616;XLEMS25WRFRbK0JSz05U0agAjffC5MZfN8uT7msKqkdc9QRwLmimTzR34b8Vy2hHbMO5+zqKxWVYEurxORV/lxO/xuusJkMMZ7FP5BpubfPxy3LYVIXnkNQ3a2WrfIiHv7L0CqIQ0BsAWudb1JLV8kwIrcUeO0SyR9ApZSkCjz8=|Chương 1617;T1ISOR3uGqNlK3EKDtBy0LdYJ2Dnt366RE2FyxWDoPw/tNuFfGkre0LHrRH5YVjqjIOkdvOV5IcvmdaWldw90kFyOM5fG0jjmSaiJSR4dE3gvJf7D58A4rBSvHzPJY2o52YvxX/SdO/q0hPTnqRhJmpSW4tIRP2YnqRrjacxnq8=|Chương 1618;HqCWkRQyQgCmulExK9cutEV92GR6NgcsbGIpR4qdhbtjm4nk2wb61nxG8zn+NWjiCyCboo0pKc5xR7SaIA5FDIdle0Dr93/xviopv63lFHVQ/8I8bWL+s5rkOsNliJnUBFtSFeISV36KJtBvGvTqcC9kyCeiHHOX8NTwuUUMXFs=|Chương 1619;tl+0EfQos7sjOSI0kR+MAI9O16Bagb85sKChULdP2p9V+NqiLzqO81fKd1mbHDqrkNd7wqnVjGcBdAsmusPK514WFfYDdss4tg5RgKzoAEYtdZb+wRXZwRw1s5beUl8H6AsPeTFr9fHdyXnmXDc9L+V9JVk6XNUlYgtqftMzwwI=|Chương 1620;sMtytkrHk37SYpZDGpIQh0xxAjb+LiaeC7Q77iE7T5U1TKl1Mo0lcXjkV+1B2tbKlwlCejXRCGSA496sI7C6koU+SuDSauKnOUEnDionXhPRgA4gF2PNgL4XykYbXeHbaGgdirEndCA9DxJjriTwqqARcNVxiIRYN9Uh57OKPTY=|Chương 1621;N4PcFACpNtES7nxtM7CbQ7toHmwApD/WlAgp9yI7vrvBsippWoKxZrygCLAagydkqSiwxuHDN5Qt53oK5KWCKWGGbNDh93ZdiYYMlfmKErKLzpVYNJ1rIKAM7R/Kanl/tmsvtuRZUvqGlu/Wne/BEVsGS+1bRU9pbsrST2MMx34=|Chương 1622;zql3AO7/b1SfkEVm6Q/3WWG9Jc/6ukV8odLQS+O1QWJY1vNad/g3aX6cu06g/iKltZRcyQCCcpBk3iwze2TtcPp0QA00V3NlITvxacP/fcaZkFSrALnqfKv7wsHkbYAHDPranG5yr32PrTglmeukhx5tRcF6okoFpesPaWGqHtg=|Chương 1623;6APaNVIug0GficeXc91hu+IP+GpmuJAP6YBA03GjI2OiZ/andwLMcq7SlyJhIyWMFeSbyw5pvaHJNhreEZ/5l5OriJtXjGGegazejZTkTlOJs6L77lPShxqqV3up7+ffyLmmZJGoDcoocaFkQoKcvLifLAA0d8bxtV1wvooImJo=|Chương 1624;jMbNA6b2ibXJY77f8y1nmJ4HI8KpST/tD8O3t2CfUoKIO7BMHi4rTUnCU2kp/XwZTx1lELhP8OAk4U6qJDOdFsJnDsX/RqBcXVKEzSe1l4gd+FxlEWpoNS7nCfWxezvyW1OdqdkZ/HR+oQSzdHmWf97CFH66r6ZoA1bgtdqi1Hk=|Chương 1625;y585VwrbubvWUuMliOGl17LZG6dVeol2luFt9eONC/BCrya/34iMmTObslV7WUyAo+k9Xaw/Zzj5cdivUyeTMy9CtMPLEbbF+f3w10D8JK2KwHKMngnAMpW44fFNl/tSDZW88xszoI9JXZAIWSszh/ZZnOQsf33iXEUibr6F3R4=|Chương 1626;4N5WFPyaqNUf5kLvo9O/gDNc+0xeQuJQb4Wl1uUM92EZBWxmDj+l5aLwzdLsZtDuVJhvn+0fZFnWNAKqERfpGnw/l0TEI2WRIR7GPTnxYLmefGNcxa2JZq/fHS0mmhQA9LsREstPrSzqRihObhkjk4Kup6VA1ErsWjTBei2i/wQ=|Chương 1627;3oXEiIXn6AKfFHLeVPGhoRr6+WWjncB59CQKwO3ZgyZYMqzCEtJmQXyrR8WMXC6himo8EZBMKWcHdEdIRGa0D0R6G5gZM1yDoDnee/XRFm5l5lC8UDJlN+f+GBEQQrzpBfxGkmrSP+dwtkWSb3EVXRWiSqMDRAVdoTnHMKSpw4c=|Chương 1628;2gyV0eNeIN9gipIEHe1I8/g0rjrhqmD6gbHn7xWGtALPYBztYHEyOm0lg7bWVOYgjHwYnWzIjSpZi4TjOqnYyU7++WfL212UOAb66CmzPSu9Y2wTcOL/7u25eSTZy1jVaaOJW5a29Av1EZ8WncGpTzSGNxTrTT3Sc5Yx1e5LNfc=|Chương 1629;374a1Uxmgfo+mdmOiBZij15MV/ypcyjTDwxvz9SH2Ag7DR9ilC1bavr0mfop0L4eIUDbb/fKTRL1sQohgLIeYSroYsa+fL0Wo3IazT9UejPqVALCr5oNcgFPiADBxahbX3166vVPPH3rnCzO4zE2BqKx+2JPU50ydk2KhKeeCnM=|Chương 1630;A5b7Dxn9PoPFgIRkRUicoOU/IpE9E9q3mgtrD9ApiTe+HCrLH2NJfYxdhZ72Mfd1L5pF0GV1pHOxCLQUGGQ0rkK4iSQvkqD+28oebOJphwl8v8uZ2kvmp5d2yPUkOCOZ/7lzIEiU+6PaCYC4lN44lI0fepFxZmDuQlZU49IuhQs=|Chương 1631;Wcqmftl0GFHmIddb1P7926Q/XF04o5ay+/n0ISmkGfC2CKdC3CmbgAozDyrq1L3SsvGAKR8drqWWO9F6rin99PHAgc1gCG5Fyt3BbmOlr3xfaovEGWASL8EtjwqlARbL8y+gKEFNGkCQ4XZ/ix9LkNRQzdWuJpgmQVmeGwQAw/I=|Chương 1632;q7cpMDzUoCrH7yBaEXAV4hNQIl2isUkR0Q2I7FNJ3inm6e1/lkskVrXhsg7AllCwczd/T3p2ojCo9HMGtf7rgBM2bt2B50vJfMhlLiTh8oiLQSKlD+tS8tX6diR2WJ+ohfpHjpHhvh2Ys60pUHlBjJI2fNDkIsudwpIWPrBCKhY=|Chương 1633;yzNynVNiFlkvPlqQmB59PMIskS8VWeE5O5hQihr/NLv0TS5XCSyKS549coFCtl+Acry0HNpTJLG+1/CeCqDro5ut4s1atpzrFRnkT9mFYe10chOKLuVa6gDgM2XWnXke0ns4VkSl84cE0C6nXU0x6JqCude4lBIOgLm2qvr658Y=|Chương 1634;rl3BeDG2a0YeHw+Z9prlEL0dJvq9T8zgtP0URgV7t0746zOvsxGDoC/2I35zmmyN99/KDb8ZtqF29exAaCZxi4Pq964urTTeP0y0aiDmpugSRmB6Vz6Igxh8n/vTJvyL2y5pMq+6UBP0UF9hVC3XydTUAx2yxH5TLDCMH6ovL4o=|Chương 1635;S8fJcY3S1Nvqk4Yvp52glGoDWWw7qt1EXLt1gGSz1ptOAkRgO+F5THw68k7FhVJELfHYFPd+kiDQyP6151gIDrg9iQk6afPpLXMfUt/CzCrRNlR763nhYgzZJhfF/3fWXzOGYZUTZVH2KcCErALNWNwqLcucs+E57Es+BTcjP/c=|Chương 1636;eX6gLfTf8rN6BJt/EidSbOmWdjC/MSDxyT9yzopApIdOBb/K0Yjb8c/Gzger4YDhkuZWSxWiM+A5FQBUjkpYxqqDcvyBrNFS+CX+Mh0pcerqGJrpzdZQ8JpnXVkTcW0sj89giI1fV5BQoQKTVOUqALc2W0LiTm3lv+iG8Ow1kWU=|Chương 1637;hZR4qgc7BDM0K/7AQvjCDPXgGdA4uIvDO6GDjI7ovzb029igRegb2whynItMFbkOSHD8cI4BB934M1IiFskE9BMM8lO1a/5QbDcyYZej3gBmQWQ7DICgoolQXAGW8xm+nrvJPZPI4+rjns7BZneACgGOL1iboDzkgK5DXtP7zFk=|Chương 1638;iVc7tJJaQqWoHO0TChdsYcx1gEt0OtS7g8AJ2VDJMztVzXAy8rkRKB0YrqoZ3MvAa9YD3uYwHoa2viqsvVwbb7a+y2RqTEfppvppvAswS/uQpIcQKJPYUGVEpDMVqKCBVB/JRA8Pk2Y4uCXWIS1nayZaKC6aVwMztfybaKaQlG4=|Chương 1639;9HbYrPd8tsF2VlY1ARazWNaEGAD9B8QXIVOCbz/lipRfGVS942WGLmWTjTdmk6vJxabDkMB9ZNt12esOLyjiG6R5DL4KJ3OWOe+3hsvrZBMi9E8X2Huexd0l07gk2+SAbntHIpYoWAmd48uNEUGPrxZiM4oc0gPmkafBqDZj8gw=|Chương 1640;jUzBNwvfdqDmf3lgJGRSj1OdE4eP8EhU/S48MAa+Ji4GPt1AVwvBoUTi+Hz9R9GhIKsC0U+mwWkgDzkQd/hj816Ywctrl8ECaeYy4yyFRxwma44FUZgOmWqN7ugkyQzkMvnNDgiPkOFc4QQehVEnmcUhWaAMJHyUg/dUKXRKxPc=|Chương 1641;sNymolZZQFA2Y01M4s3NXB3e37MsoJj7etqp0700ln3ZBNDZQIMzrfJhEtA9do10Mi/r5WnvpgZDhwBnSOCAZeGd+8+V9Z0MudNct8lQ5U9Z4Dtkmc9oL7i1LkX7mz6uR9fqAx3+iTWoi0f/uwP1VB0HKGVlaWL8YdmeNeCaufs=|Chương 1642;FFf0rvQnXcklJS57zOT2X3oE9yUPupDPApXqm6LvYWFpw475rMFzYjpvAD+pFslpx9Iz60/MdKNjlHfomhipCjIJVgnOC2lGhiaNm4aO1DIpCSM+FNQ1YrHmghyoSvSuxVOT/1/SW1SXvoMpGl7Kq9lgpa+/AuUV6lH/T2fCVHQ=|Chương 1643;rcHjwx7ItKs+CB2g3FSz+2VrZtU8rKWRg2FXjYhYrooc37rAInH6fluDaAPqZH1j7mOOsjgNppvuy7ZbA4ekzEr6GopsZ/aZzrK2CjL/eGLeVqiQjZdVc18rL+AwOKp68f5b7/scoJbluugWIvTc13jOG7LrNoMBjHSxI2nv8+U=|Chương 1644;M0A02UDH8vn+PI0FX+xQ1fBQz+wI/fKHvuepT0Mi0Ru9BZzL6CUacosPln4eAHH73FwDhNmYj2mI+OqZcGO6IDo2Qmo64b7oJDGsS8MmnYMVztxP8um1YJ+qsWTeQimCW7snS7IOiiVZEXEuC0mNMeJZIEuX7v1cFOZjYkbowIs=|Chương 1645;6KUGJgEftEP5mXczNMFB/chK6qCWYOb71M42HF9NtG9ts2+P8AW7jHU4gWWFipnEQzo4WqCiSXJZpfDopTNtM8eSn4nLQP7uUcBHJFZNcsKwq09aM/VnGYWxve4LqTB+mEIRxXhkv9jOA8+gDQq5zgWKGGji5ktvDBxJN2POaoA=|Chương 1646;xn+HLRtaM31LJRdKQ26LqDL3DQ78jQ+uaWIqbsM80fv8U5tAGikTHNq5Ioqs0PuJpYHvnd9OYYgUgxCwthWfofCLM6LtdxUI3Lgj9PzllBA0qdmLADQfGQgCSPlO6Z6DuLVOk1/tTgImAnumPJc3z8ZXpC/4dwI51FHzn1zZF18=|Chương 1647;Of5nqMsWgFH1aQY8Iu5vuQ9wVN16wRhVW+47z8PkhSYvL0WU4qWLQyuUH4r2qFwCKrmwe2BQvYCMR8/PvCAzAwJ0d+muhqxa588/+51u2/SeSCJ+aflJ7wMiSWsBq0S0w1yu6xgTg6uvVrr/weONvnyeCgh6slzEIi3nNswmEow=|Chương 1648;xiuv8znSsNIbR+rpD9gXe1OWYAGSdDZSlsRSBKMyO8azSgnmPH6xRz9nj26evZY8aCdcq/+pDLKCKKNuRA+12rq3VbQ6nI3fTRP2mIpb2GD3mC0QLxkYnfooNEQ5SamTd/6LHOlC5eDbDsL0PZ3LNwrWayRmrUNUmOa2bnaoPY0=|Chương 1649;zxpNEvnVmB8VYEmLSWrZdI6SI1sVT/0WcLjDvfn+1g7uAan7Uq6o3jFA3BCsXZ/017Tbf7tCpZjVy8R7JiikbrLtUYFo0W9FW7iYO8+z/8I9NBnX484+nB4pJJJthmOenVb49sQmh+nBnXxvHg+McG69PycUj81eOJA0PRUtPSI=|Chương 1650;05mkDfoHiv/lrxpPMSXy3K7euK+h5j9KLP31QLVlTN6p72fjVP4dUCAKyd1kChibYnfqT/izEocFDHj9XZ6RxIBq/iTZXPHolQSa9Zqpe5ffbntISpQ5VqfG0yE7bmdKQPCIq4K5iWKofP+QfV/DAQcvPYf4fI/9S0kKZ+RUMDg=|Chương 1651;lfKkQOeQj9eGACW483iAnz/cTetHJZV+vXBbcbw6gNGVHNg6uQXw/fwaSEZL+w2JOPXLEq5hyF6mEc2N/uM1dmcrqMvaIk4H7wCaT6RhJw77zCxFSkDJtM8oTsgipVJMUUla9zab466ddn+maAC4WKPRfkyeg1YIaQ0fYhGX3ew=|Chương 1652;Vf3fBFr2tnRlVl8VzbSG9Ilixu3/SQlwasrxuG2mY+tGC7wNuV4YMLSkM7zXy0sIEKOrsBu0rtMrLVioHolgam6xBQBFlLaEk1utKePIAp0ohjZ7GwRQsljIFNh6fIj9IxYbUcmgNAvyRhvpTj2AnueuGSma5q6gmWGZ/yViA2s=|Chương 1653;LesWFHpzwcG+WDLEZjsWLeQo5P+ETJYtMQFQF3pXa6e9I8jcht/tkUtsANzq1c+JYCv39lA/sikmqERXcmrm+bRv3BhLTvQi3EisN4824JyKCoL+vBqNx2IjrN5uG3bnvIpi8Gkx/Knxz/zMsf4G0feyrm+Vn0p73+/xT8jU4fY=|Chương 1654;uC6i9gHGp9iJkIJGuA+iALm9jSgqyPofUyFeFkT6U9+JxL3feBa3hqYqdY7xE+DvvlmxOfuDwE/iV8b+pwKWVpzdeXcv6XNddLsOcOmC96Agtco2NEkWF580WOzxsl3FZoPoD9cZ6aPWesYWKKsZxQhvWG7vjBeKRNFohP5tv4M=|Chương 1655;uxHpuDq+HDjHNTQHg4skCSY+eTfuua+kNejUQmO/8I20na6LvHjzn6hj08Q2C5P9CxS3CpgLa+ReFnt6/h2bZh0QT66NM0Uw90It3IQA76djN7zujYeT0FQ9WDznSUV7NNlxoiOMdw9RNBsJkjuMvZsgTPKkal97yqXHpZHXbI8=|Chương 1656;+vJ9bZhms/pddiNfqeeFvK0uN2D+Ux6Ye99pTpn/YnnjxEN0dex8iuZpb/C6cPtdlFYv7JcKCqryxVNH42FCVvaAF1uMkU/3vWBn9cCv7n1HbjyldF2y1PLro5BErHS4RsfdViHfNylpkcF0MKv7MUkueDaGZteIufuxWQYXckE=|Chương 1657;6SaIwNI+MhLjaOpccnl+WKEYz+JL8geldDMgqHNzd17hQb2qF2YwIP+wlHzM+DsR5+3ywij593mN5XXuIG9dvU9kn7knwiDc2W7GhM1spid3QvYGUByyqditI9UxlVcd6y+J9kFPLGgVxPZvy508AX+9wP6CdnijFoZaWNo5MXA=|Chương 1658;pv6QOEX3pUGboqpIYBNTHJjPlxMEjbn0sta5gGUX1uDx5xmQzf4WjdJnvT69J8eqbxb4tLM9V4Ny3s2G1UbCp/km32gJT1BirjMryR75n94BadvVOgR/hK5e3XNtRAy9yerDrG7XuakK2xGsheMS0VMeb+kt5pW+6g9ZMkeLsIU=|Chương 1659;I2MYOO0UP1D7cjIq0aS4PYW/tXZoVttJpoVImvoRDHYp1oef/hH2DeQzo+lmefa5qLhkSrx1iWsbIKTkYc6tHnobzVH45U9JIMn9h7CHk0u8AC3bzyT8XZSeDN2W1geA5OYfRUjYoV80aXgcTDYfeS7qqTtj/0+OQj+uZbywypI=|Chương 1660;eBypCwvYrYWs21qD1EMyVOxRRYcs1l19CsP3qWz1MAYXiXH2tVlHXvnuHjL9YY9bq9qnrH1EPUUtoPDGh+ekWOicCVmX/VL4hJEzaUJAWnWzb8FysgPOc1zqnTUyHpc7C1W+H+Tpl1cErGRqM8dyePsaObmxQGuqdYkzjODeiEM=|Chương 1661;rNibcmelZbCZZQSkyFCGt/aG+ZPIqEmnbYJEhfz1j3ws0tF4x2wlKOJMbQN8zyhd/O+vwjp2KkdbKsDx8uddo6AB0RilpJHzUO6y0Icb28y4TLb9deGg9v97CAhXzB/lF5upXkeZSNKwe+iiVUpPGQuldKL8aaQXqqNOnfEVI/E=|Chương 1662;ndL3cPzFQeoUPGlJFvrdwfzP+uOXOLOCz9PQiVPWVXrFqoa8AN0QNF9e/53fvArc/116Pz5cWl6btvDSQOmnPKmMIEOrQQ0Ib84qXFF9uemchD0djbuuErSUOJRIv5RZNPHuXTGiDb1jrzrTRkvOSjTwouVz9K6jTTIaozUQFqA=|Chương 1663;ok4ssu4FAmSIU+Xe/jw+cmoKOvov4MRoIWkc9kDVa0hgziFFckrfoqnufMs//W5TyMJtpmuq4R387Uc/o7D32yInWIZeU4/jmkFTYWE4pmIDsUwBouNT0TxHzW7eeJ94FCu6xVCuPJEb7SqtAVxLVGeqZl1FWkjGO9J+fngzkks=|Chương 1664;050vKzJpa2gxsFg63mIPUm/kSrJG/l0DwO/jnumXaa6o0wN0A8THrg5i/xxKKOfPcyLlGrowjs3U+sYFgs9/yg+20iR0f79vGBLN9K9eulIY1zad3N4HM6nAOCvu4SS2+FBVBRKXJi/XBHCz28Zgfvis0uaKL4C1YZoAf7Q/OFI=|Chương 1665;Wxghc9fvnQU+ywfIj/PEPUleGV1e4G0y9/a0KMFBFqmzjZeoX7nH4EJ63W5Yg9BwLdbCNnh/NtnJRD9KLIpJvUydjypKPjaObQ6vyI6GSAc0GR8U/Hjv20+OFM+hCYj+UJPhtF749wqH9Lnn+uAxjYOfPyLfPuSW/p1eEh09yBM=|Chương 1666;Ww+ObyuI6Omafw5+fRRUIrSXQgf3vnvitkUk8y+UrSliS3cutQ3z8b9N2/NM050qD3nzyhqNJojYaJfYrF6NnjboDRoSQF7tZr7H+vcoHq7pG3HnJWb8OCbdbpDJn7HRMlI91wRGueXeIr8/xn/gGF+c6m2/mdAwAEElMnoe+PI=|Chương 1667;OohQML6tamZFH8pa/rmrK/RVvSM9Az+4Yi1IKOD4Z2jbXxdjUHMZrEL87ciINFEJFjIsY+IFqTqjV7FXLoryTbL7ek1dMzSF7abfx1grlhHpgKeMINGcaoY3dV9KnxCZ+r23WEtnqqRtv1ZzA9qbbGzirUjICf3jjquEYigDF48=|Chương 1668;/V3L0Nwiba18LcDkHmwpqDEdLrpjukHpaNWijwfJRpeQ5ZjUs0braQoDGa26eN5ILuWhrMSo977LcnwNQ2QvorOEc99HfZDZoNIvbR1bge9vLaZMXgEY31nsKNSyPQd4OMLUE2gJjVZwrq31VS7MR/zkN47eliYUPEXkwtiAlgA=|Chương 1669;h3DcPtNQX7Tb3MdXWi/O73FwcH041QdCHtJlr05yfqA4Ni25v8yReBwM5lY1aypT9BUQ88hcTZQ4PK++1YiY/F4KoxxPLO5HOfnMHiFzWWK1XG9rGDj8W0PAmFR154e50XvKvS6thCMXKZuvJHavAHElaPEjh5eVOIq9WD9ZcCA=|Chương 1670;Sh+gmXWzh9WHrp2sklnsjz1foFv+jTAoGN7Sdkt2e2Py4uFY0a7HNmC5JbNa3DaCUxYLDbQv9pAr0MXGtMJ10dgNeLhpiOboEHM0AVktnNo6zbvNBTEDsZI/yB+OKj+AaxpnMKKjTm3a+MDYO8CGGu0cb8+wxHJ+xCv9Ae7xbow=|Chương 1671;fTFzVY24PpOPzMSchd3aVk841zxd6o/8jYmaDU9c5LFGaClNsC6I+UfeUcUCyNC3z+Sl32QjhgcacrYk78tAMNbXH2TsppWj3HX4zv0RhFMWtupM+Vz95TYf68tvUrWngGXITW+3OrncW2tOkHIB8hdFEmbhinIk6Aob4psIoY8=|Chương 1672;Ij7g2KVoQQRb/8Gd94CFP6ey+P+8aUcw4K6lofwEK6DLxD4YVXWfTP14xNRBOJp4+ucvp15dkQJ4MTuv75Zp4tvSL7n4ODCSVSihcM4XMTkpGsTURIWa84+KVpVmfImFVmNxjov3nrTrkUlGV1nVaLdEtgyLF8aCdjRfo5UQ9kU=|Chương 1673;smpi6gnYKqEC6ro6zFDMe9hbmsJfNwZsY7M96IEgJ0J5h01rJ6vjYScLeMG5e7+zGsAK+XovsaTp4XV8CvO4/UxUOWCkgwGihMeqz+rIwZ6TrSOvySbJ2K0oOP8cjJvgSJbytyHuyvjrqvTr06d2zQiCH57tfcMbUq8T/zSVrN8=|Chương 1674;gi9cEQMOUNuo8nhUg0xy2Qz9077DJhzVHBZB14sfJbgvjOCZ3C9LNkP2Q1ZlAASwM+06P1AzEQftLFald9gLhYo6i9lDErlnHlKJBSJCQ1LHsOKIf4jKPDLjghAzNz2+7+i5HV0Ji5Eer1Yuau40tQLGGUqipUFQQkLBWquwmD0=|Chương 1675;pJCH9l2uZmKG8LQqKSvnoLtx6KqPOKqHjSdHQkA8z++G9xnEE5bFjKSjOosSF0oP7+Pr+/nGmMl+UiDgRkhesFVbwIlxa8YI5lR7p9emW0oSq7XbWPOBUpD066r8N5mF1/CG2lDIld6uvCh0mPKgyOMLkPdvUzhtPz8hdrbh2m8=|Chương 1676;wG1jCZQ5lUgBIZ7QYEckVRKO0ovSJ/AXgLIAKCKXL+PRaf03BdZMeWK/v0xNadZ1cgWBKEh3MTohYT9gAUs8OLiGdw2dkLi77TnfriHsJLbwNA+O/XP9isdrQrJ6R1wj4c7qrU3GCUDunZKFG4y0bnv8awYn2l1Mvda0Yv2r9Yw=|Chương 1677;pddu5pKYWsRRGtmf//nGu83GgjLF07OjqI4odoTYNsZ4rmYKv4kz4X1Ae8y8VYLuFW7vAxRSLqh5Mhn7N1w5OmqDhYIhSHN1qFgB3cC2ILvHrUfj/gKopOSFqxSi6ibsCOwJB/q3DjQTaZvq+CAxgaZ48pgLKtDm09BLswTaoMM=|Chương 1678;V7G5SUk0kGj5dVRw7gd/5GerqFRkWk2738GmNOrLQ6htetzJMmgjLoohhR2UBXZCauVrLru1DumdU7+5vhpORkZTXtCgdHRmd9rkmUfv6WSazNZ5Yj6j3e3QdKw3Cm0yjiYtEmx626X1BWrIgJlVKgVnXdZOrBUVjRuxvJwTrFw=|Chương 1679;sBVUFKzLHhP9HBAIHHCDHwyMSaPHAbCUXCHwL8pEdNMAYKHRDJI3mQ+bgEFWnH4yv3as7q+kbgfQngma6B7rxxW10QxUzDBLflvmRAG5vRxDOsY8pyZmZyIlGC18Eb3I8ZLQz46FN7nA3fbcXJXO/GkGDQKI0y0HUVIMDRm1TRo=|Chương 1680;qaT9odl9fZ1qMjLRq/llI+7/h3ybXAXIVNAUWkj6eOaRcsk4d0OUxURWsEltAbSoSYq8OFyLRXYaYUjddl3tvolKovfviQm30Rd0sgD1KPhIhZbZnsd3dcaBURdPeU5WEYh5PyhODDJdcErw9e12rQIfFyhvLE4YLt0YHpCjkD8=|Chương 1681;hvCbiM2g69TbaTOeUv0fMKM+bPTdIWR5uDVyz/pjZgTqfFppyHQnL4bMALDrTcX94PKMWqpdGksYgcYY25yh0sywWKWnwQLnwbNjGqw73oLw7LiyuGSxP5ZHtCAXPoRLoJrN/8rjZQ0vLqXzn0Qqtj36aYuoEi6vtQ52Vv8pYKQ=|Chương 1682;ue6DynT9NB2nyTqT+DCq9mjEuXX/Vtt6vP0KJIUqN+T/awEkT5+QKxx5Ujz5HWJUog8wh5pVZCkcGUZbw+j8wfEJ5Z2+nKHW1tkUVMYdAVb0ENiGkcz/Zm7YLvulCvMuZAguIDBnEsfSLI1IykVmefSt49MDQ8Bb0sYtbicdlwI=|Chương 1683;6gaMPbJzc5bNMf32RCYp6PwNLNQAHUFVSFnQ+QppELMwgwzo1nEi5ZEDE7aznkOBdCUV/Eqsbo3JSgqT+fIUPv5rvG6mGGAH5tICe4QTA9+FubtIL2bog/8g0LpMhgvZhfMPtxTdMGdl2MRcWbFAVoY0OdDMTgW/KWr2XHFDEFY=|Chương 1684;sGyXWafCJ/OUd3apfO41Qo2SCONMHIz4mrOthKmoBkWPER+WkU0sx93hqPqZ2bGRgERBccQpgj+kzjVIwR/uuN8bvxKeauPVlKacpHvhhsXz6f9D90xjaRramrJFUKHjx3lKMvSbb4sAjQCWTNvGJOPHOVW9LsFvttkc5dazQFg=|Chương 1685;tGsQ631wmdT56S/406XHm560+Xy02rw3lAPXZQ4hZQDsJapyaj4wMjRRMANSMSAiX5x6XwQRDkAWX5uBdQqoOzOCh6LbvogZIBLzYUMf+0rVejuzY4Ay2QuFqJc2QbaNsuXv8qJ4Yiy2gVEZRRXYEzNqU532KnF7Zd+Bo1RP3GE=|Chương 1686;IbJfKu5lsiOYlLy3e2XlqxNltuHPcOekypJafayIALBFSLi35yPp3vjd2ArmdVm6gF/tl1iZ2tk8Vi7M58Nxlany7k7a82Bu17SmD2tZDSbj3yWfUoMTjROhJgDjKyZrzOP29UQUfuUE75j5HbJnJwSaoky6xVB+QrNLAT3ZCIU=|Chương 1687;lYFehJd1Jup3P/trY4On+ZM6zAHMwo0cpFbQ6ei8f0Fo3fckFrWXdUw4gEsMlej/4s3XFfhaYMQBtNmM6OxZBCvitX9pkgsFwk7ZSg/ePquYx8Ae0HswhUlPp8KGFqZHZ6WYnjUnAgMYOWWuj1t5B1SueJ22PImUmIny+i1WeG4=|Chương 1688;fJD3HNr/gXSAZ+N1gzRFClJUso+6CCphu+rNWjgYyshv7N3l+3WTLwlIXqsFpct0Lhq2Sb6+hPD3pD475I7Q88Ff3qi5DlqYn5LAWJWMtx5ab4G77mcTOHjlq30/RnIVS7io7KDX7LCyCvR0+nMjYVGuW2mPLMNY29EuX0eLveI=|Chương 1689;7jxfxVzERVsFTGyNHZtmSoVV+3nN9yb6sqr9/tPSbNmd5tJ2I+vvwDsa89V32cTe7OXzedjPyJxsejngy0buSOajnJCKARNgsa5ZiLDKoWzV9bdG+WMCcflNJkKAAXfCO/vM4+JXIy+BJHGTdcn7huZ0x4fX+4bsI9YDl9txsKc=|Chương 1690;Aqu3ya1+cBUKt10Ql73rar0XwPU7xzy/jJdqBv4IxcilWQDIAbJhfFSbEo4PMCb8LfY4O5bYhDbXNr1gMtaF/pqOmbUUnzPV8kaY6Mp90/V/G/pFX3AyGcoM+1+OznHlC2tXKF94wqBhARJj8G7hn93YMrOg847dKjDpITdSg8E=|Chương 1691;HiJDuEzzIheKXfyWjDkWrq3e/lsMQr4vMQLXJN3hgLzsRSSlyg3To42X9m3QLI7EqNMRYtqr/4Z4R2l65YRVPWxFeriUABotCbm2hk8lOhgiOcX/zkxy2LPBShFVpk1N5N4zlNoRD6cBTx6f4E6CY5EpP8nGjhUjLx+YFyBH+rw=|Chương 1692;SX3TV0hSGEbuHcamSG/TR1cBVAtSc0Msmi01mcWk5YTjpBe/qPLfwgGZ1G8CYn5g88RgJ70DFmpGAG5a2ECdM9Kq1A6RSLw3l9R8ENpvogS8jarMEz0OT7xVd+R9AtbuuXDm4UoQkF5N1iozhid3hnTVjiMs3YsanrHD2sgCH84=|Chương 1693;8z4Hg1v9v1elGHjxQyVNWISf2LrDz0tq2A4S7bDEswszE7tTwy9J55/PUbu9IOeFNpvB+IiIDShWmoxQqRMtUAUaWFzEF9y3mquEdHRnq/aGUuHTrdsmOTeD5w8BU8BYv++wKmMxum/eZHg5AifqyqH+fOxZ6DtP745jHbQ//Ww=|Chương 1694;HigcQyjdS8ZoiomuVLVSDwJ6umzNFYd/iBXrSI+ir7u9JakzYow4Li9cwO7COfSsPpHe65JxRgYBPgQ/ZK0u34v05D9yb7sBCcovanEZsansSVEdtmwjiDyt0OjJv/RR0F2g0rZdm0PIsNKastozIs3ZZ+jzgEVp8jkEiitPjIM=|Chương 1695;Vi1aX79flLJUuqZpenZ7/FVLoxI+4UW/o18+7yXNK+FvyMUe7gsSFue73uX9gpv6NMOQgyERT6oHZMjI201dMD+08ZaOK3L6+eQjSB7wbC1cZ6h+lqwkKgtx9L6tBAenfPNjieM133h7PWvhBY1v/1hiKgVrgJoMsZMzwMMo924=|Chương 1696;Mla7YTReN7W3AKonSTj4C9OIA4cb3HSuL0vnMgViTBMnVIAzRTj11VIYw/LK0Girisq9vctuErLlGLI4JCSlhwy/410cLH2/gVM4/h0uvlm1MZyEp0X0rVgU45agbLqeubs+RI7POVeKkBvRMBdaUob/Mhzbw8IccubIR8pLkPA=|Chương 1697;MUcTcejexh8WNDVP0Yh+OXq8+Rnswr4WQWu2i0CtqDYZ5V38COnbhHBm440MILu9HjB6zLtM6t3OdJ+9bQ2pryqHeL/LNq2nNecL4pPICIHVQVHsgm2EagyZenl9nuoNzwvy3P0OzFlbQg0AFBw5TBEqfaNT9WSYS2TPb4prV/s=|Chương 1698;X2vJjWCjTKpj46+YkeWoJFMCLTDJBV5HEh+Bh3AluZs1u/j2uMqoXNp/S25V3llX7sHnU2KCrVCtMMWM5JqOKTX9DLr+UPaO9f8esIc86n62GrsgGNIOLWpi4PsN+fyCXQeztWU44Lqkw5r/EXdN9utlnz8Ms/cYXSwWSQRfgeE=|Chương 1699;NvuyBirAGuq7jw7sMSCRjTBqX7M4NJXm8YTuKsfiT9Wy5PBZY1Dg96tHfIVeFe09Lx4hZZW2B/EHhT9LaGnd9gERy1k+b3H0vsPOQHcLAi6bPVzEYIqs2P2urXp6RZNMmdObo65blFMVZFLEsHZZbflNsm5GMV9UW5yKSTvo9WA=|Chương 1700;Z+1KZ7+aq3tNM4SPvxW45NHt9flcgTlWxIbEvsgpaaH9/JN1Bk/er7pxs/nQ1cLd+8WLt9bzbodM5ufAuc5WlE/RqTAFbN6+lnZPCnbpATglGRE996OsaXH+eO4e9pWsAXLqfILfxcRC19CzhA1LSIRYUhNaKXAxsnqUb3gSdBw=|Chương 1701;7vLvFxgGaXmeTdo8jswZcWhO3DqbSWt9PRz93pMgu5cpmPrtdqvNXBuUPArPtksY8o/ZFFTzU3PTr2FJaJBoQjWAjofyGAlMA/b+Tqtpid1dveEagvNx6Mhmar5A1RL5+ujOiNXYVP2pod9WAc12kNEqQgY8An3gFbksUVPQlaU=|Chương 1702;BNn26Yz4WugAN0kUubXA5ixKBoAPjOihAyGDfKtQvg6R9R5/O5HKA1SO0QLqsqzirimX5wBba1h6/bquagAPBPq9EjayQRCywE3fbmyZssJirv31bNZnQBcW2CyrLpJO776PtH9wmddYuq251WhRQ2Ep1KYCERlIUb3/kP5wgJI=|Chương 1703;07/TKpRoxcINATYVkY5eL7aLPIniLoEhOCk24zsBcNHjT2pUhIwREaicwkyJ9OpDc8ypMk+FlKO+3ODaU5L4gI2y+23Pw0DczWaZ95pfS2UXOOM72JtqcLa4XX9j53j5lPzcZzspbxiRx8OpGg0cKuezd/6NeKwrnMZd+39VRgQ=|Chương 1704;RCp3WRTPON81g72ttzmpWRHKttJrZb75YGxLr0CoUZmUAkK8l6LoXr16QJZ13rfnFU3iboy53/fModUWFp9bAHVVFLequNmPXW9vksDjUahioiO0D5kn7YHBwXjvdrEttqLuunbP8fqY9YktHKhch6aIquC+r0bZKND4ofavFcU=|Chương 1705;ozOHq379PBa6FFcnxZrZL6+VV0d7pDZizjSKq6QXvnj7PAeoQbw6Kqd40SEjbGpf8bmj/bRQAuKQdmbQ1fHKs8lDQDkWz6FYz9cIENvUE3cDOZGSvZDQzfzX1jeB7QPWDHOM5jKb4VtP6SB//CvsjxELpCUy34aUNwAXdcpgKr8=|Chương 1706;Qi9NhR1XCdOZ2wtIXB2VSJz9ixCFtWnKmz5d5hqNueNbXuVmOAY95DcnIpOPdh27HGxAmz3fgNKTHT3bZw4opA0WU1pDSrll0rWzWhIbP6S3SZauQ/ApUKpA6JNNSXpQRB95GEcmpZdU27vvpnonrvGzbCzcNzr/wF/QUD67K2w=|Chương 1707;nmJyS7Td73lRi3MH5AzGfSD7P5Xim1kE8vuuYdoPnU/b83MZ6igocvqTvoBG+LbzaGQtjw/3e8DQnQkAj5CJXgkIlccqGDMmwezOfxMBAzt3bcEpw7gcEiDzCaOU865w3RUV//takswlYy769hi+hzv96u3S20PzKEDE+l97bvw=|Chương 1708;eI7ReVrP5heOOp9XMHRbkrb/M++k8Qxx/p5gzvxY4GqcaDOTM8i0vuT2tyRyWN8dYNv/4HwPR1uwapo1VNEHk4JnfoXGtXmR4mU5LW6hY/L8vYpMPC0oOXuLAhxab9NMNmFEDBx9Pebaz+B5xJVgC77YIsNRz6stZ5Etrk4JSGM=|Chương 1709;Pzh47OI4j0VLAUcHI1r6/ZQVAOjIkAYtoJVrKa1XO/Zr3rtogwAfAGOC4nq0fO7YtulIWw7i4rV99UamCu/GRhDRb1ugmxSwh5U9HDVq01IUJhASHMCmnfM/V/HbHlH/nUXIvIp+7WOtR03aGBpjFj+XqJBfiMopjEoMzWnkLvQ=|Chương 1710;SkJXL42Jlkcs/a58C4nP8SVVBdLu+M27i/pgAHEC+iLdfY+ZndOkreqKenqfnNNWjAKq2AeavVs3l43WeqoVrZQmy1hZ1rqkzYvpcfQl85giSS8c6CoXrlsQ1WtzeYaMb7eWKRzRzrdQ+Lh2sBKmAgCShAIsYjP1KyzaP6sksIo=|Chương 1711;QNm6/t0D60RyvfM1R4QwK44UM7sHiEqPDJfWL5REPncY1W8/wnjY6jdTU1mNlQeEWDgqfZ4yRmGDGuak18J8xtNyLZ1ylJzyQFsbqbLgRghnP7xRSQOGxJiabYszfz+Dp1iSfsAhZ/bed7f3xAnce9HwKl/0thnhN9QlJBuIbPA=|Chương 1712;9yxry2laWd4fHedxtyh+L0hBC67iEf3fh8oHp1ElIjzccwbHXagLJXfMFLzqzo9z0TGg4gVmdoBAjRHK++yr5kI7xaLMW3Xsr4D3CObdSbVW4sokKr//A+xsSFVR2trbjqEiVWlNUmr6FxlIYU/TfQ5PrloxFSAeYdUk82EDS6c=|Chương 1713;UEdBeITp2SFcBUmABTzlXjH9dXlT39NCjny2CwdwBEyUIg8XchUweGn4pksf0T2ezUmk5eWTqcqU8/5GOTjAF8/23TuJ+mgj2dBFKzwOYobtADQgEtASo4ezNtzffYmoLJfjHRbMh8FfrGfgZrovRh4LLoCnAsXtzDODc5GOoEE=|Chương 1714;aCDaZspdyaBU3lvKC/DO99BBFb/Q9tD8UfWwKOcSPRPpHlXxdKxspYW/uIWtcoZQmQNpc3uLGwvKh0zzzVr+fbcB0JXxqGd6y7HpeFTo+XrICYdUMrdStEhqPzOllJgGkz1yVD099E3PHrdSs2Xof1Q14THxPh068L0MmHiO7jg=|Chương 1715;nsR012/mR/Ioihq+VrarThDHnM8TmV40OxTT2Uyifue8WOgFH7O12U29QXU09+joagE2h7M9CcHE+7h78RUVBS3FiJXe2dz+EWUZ4Nn99bpBYXFvFqIb4qi0FkMwAb73Q2r15t/4MdpxgWltx4AJnXo0226HLdS7ImY2WnriaI8=|Chương 1716;EZkAe+xlmepOFWt3r7gLHBolzzagjx5icykorzO1X7AFChMlFyytprI/f47fBdmWA/HwNa57u48TGQBtJm1yLeKwkgebb48Rw5qYhOEEfhidAjLHqaudmTOa6dM0Bexr0Vbsgsoqst5qNzKPohRF6aRWFGFsMSd4Cab4ySWjX7w=|Chương 1717;/elim1F6yhXnHXpK69CZPGmxTmQbERXAzQpQinazjL1MW7bXBVx14sBkZVlMylgRueTWvLxlx5/8mln10IIjVKhtXy6VlowUyfKFg2c6vIb5pvVGiHD51y5QDCTLTaXJrZg+WtC3IOrSQA6eVxO3LZ0jBStLvuQ0ZaU9BZ84nxA=|Chương 1718;xaend62ZXlrPnUB5xGvgbLGK/XoGBnd3aVQAmfNbR30+m3SrLnbUTdOkdHygOUpkOOd2Agp3sIf/JT40nGzBViC7E4CQAq0AnsjZTFNb+ySf8gBVTa1GfbZ7Dt85/sslgs28f4h0GPZqCPduuXbM1tCCyYVHR4qTow8RLTuzgNg=|Chương 1719;I7E2EGYW+PwqHPZEVYr3nPXAG6skJFqG9xsiXNe/cHbq53uUvGoOkMgACaXYtsgc1YzeexQvtLBM8TM6GZh5/H4XSRtVVQ3BKN48M7vlxMEmVjrLapqx3lOhM9/aV9oOiyT9o5hJ4Nw419GbdzFLhEaXuZnWVJfI2kGmesKQEIU=|Chương 1720;ItvfuSH26p5AUNLKm2M3SPoTlfR5ABlYMmY6QOkoF5Jjd683o165JqLvYwK0cxyhVddd2q9oW8QTm8K1Te5yYzXH/VFj1qrV/GEzwkVp3biJ0s8TZDVdZeaq/QyBvd6Mz4+f5SXecXSMfkpfeQwv7JsWCA5yq3lPKZH0bISw+Ro=|Chương 1721;TXJHElJbCrZH0HlOS9gQwhDTTWm3ep+qUufGzPMf2/3XLtD3h7CvGtOkBzdHNiK1IqDCjm0VAVtsehig4iI3ELaswUrtYlFnnZK6va13Gj56OIL3vZkZdhBT5DRvkKmbA4lnu5mfl3TYTWxphFtFMFKj5GzHGFLSg1RJ3tJYJ0M=|Chương 1722;76dZjyn8FnWvV+yLfUMvsB9vCSn1mvpgOsw3uMevG+/k6DDz71yELq9Q1IwOjPgnkBualPfaZ7mvUKyWz2j/6eYURHi3BSLnoVyg+OyzbNzsC7LuMfPIYmfk4tQXV5MaCBDuEnnhX3xDTZTskJtEvsxLsjt9YGv6AEe9+DaxrEo=|Chương 1723;aJprBCdSmTplm1zTbS052mvlgJcJj90w9h5W9rmm1y7cHtyJ8PY8TEFg49mmchh2eLiBfVcwP1fpLLdbnJQJFT32AESrX75+vtOINjxHVM2XD/ebqiO3CvhTYnl4kkA8G4qUz5/rUN2nRG/WGS8ADtKP79/mqXEIh5xeAeaIqS8=|Chương 1724;d+F9HtI4DsCWCIsrMXJkGSLOV3YjN919e44XmxrBoHIJYZ1GA+OH3ef/ThiAUEBxohfkPZdsS6+F3irDPkHzJL+9e5NNS/NFg4/DqYFBvaobxSajGAsyjsHbTq0Z7UZrK1p3bSH4wrlgs1+//E0TJ7dj0v2H8qpnt4+syDG3RiA=|Chương 1725;mLPeTBobAAZCwuiHKJMeFdD2EvQAd28BAx9CzcD/YRxuO9iR519XLlXieZ9yL9l1dctN7uaM4T+7Eyf/NmTymMiB3aRaVU2ql4iYVjSAdxitpjXdKGMRDKD368IMd9YUe12/n9fdJm+euYmZvrMFVEiF/4WhS3aGGhdp5T86SFk=|Chương 1726;/s+xMIh3Q7/AdcuMgOnT6poGwve6zEtH0Utm0HPj4GOOuq5Dw4JpjzIB5hZw1y3Ir7NUp7cWpIy0l5xaU6NqXAYXqt26Jxpx6tnvduWfkSW6DeJHiEviIra/nLLWe9VM91HYRzh3iNeXct8EdVrCSz5AhKw0lwZmIwlASYx1Gns=|Chương 1727;c1WO1uRu+1G6D9FRVOmLOtgrL//4kPrmOQhwp3/TmnyIyEx0TaT1N2Ie+7cBotWB5PCC56FDTkkA1SsFYFqMkYTmVm2OKtjhiV80QZX2xPuAI+MStbY76GqOWkJRC0UfeBkY3aJ1VgOa1QqxcdnnfsHha5e3UR++7PVBj26cQZ0=|Chương 1728;4OMaaUo3ltfQNBRADWEpRkfoEXETjkRqhTBPXxfgc3zvu9fpqHWYSQcJyZX65lz8Dqq5cg9l/o492uJbiw7EPPehGvt4lAyuD/DTssXqsrU6VTKYdmkesvBpc16/D025IVgwj5TSDQ3kltRhxjhV+ozhF9441MOth9JDloKvw5s=|Chương 1729;JFNpGDEeUIY6kBK3gnFHxStIhr9hvXjA0ioMRKSX0xzCZ7DSNI+hJm8pEdQmdvr2UF9F1fUE4RT2xy7NVU27CoPwrF6iAs59+gOekTuvHPUIHpbPmRGqNzVBcjiDf9m3xTCbpSih1aLQCuY4w1+64QRvRfDWDP7FC36KjFqOBho=|Chương 1730;IPw+OKb6LpT2nrztX6Ieo0+bCDEBHo0t2QxI9JvtDOzwirUi2mQCj3fIlvLlMWS3IhKqtZrAghURByUP7uaXC+hKfBtg/cxDsQ0yJK9kUf1aMZY0coNWSrHIgfqVV6czLSRSxuxjiC56fd7ruuWZiJ1fpWYqJhCmQAbnaCoJKNs=|Chương 1731;+NNU3KbdK8/CfMTLl09FzsZO8WD/hFasvn4xy0AozaVKmaxs2WWCl9U7rdBIIjotPEw+6MOuI+rC6EVrRw97Sm7hlBgTeMWLUYceL+4m/ybi3NzEaUCIyQgnzD7wJkibWmzINzmXJsbD3xuuNnHbNk6YJbACGIvGI3EdFEupptw=|Chương 1732;TycVOnGKGYiVIztekxWe+jVyZbYc1mxYs9XqCGxa4WV2bbqWK50QberuXHHyuDD48WlAIZ4Yx/F3ph6FsCTJj2N6EtYtA7vdOhL3cSJi7p/Fkk3grPnfHaMySBA6TWmGh2dMp7TElBR9Ob91V/4iF6299juA/O6WsNErVF4GvaQ=|Chương 1733;siqSwvD1qvUaKUuDRsKOgwltKXkunwymKPcUMxw80uCWFyUazxqcSDw1RLzU6/j5HK89eC08++x/3i+s9SrhQVquidZ8TWxEpbnkArXo9ZCV6KNFyI6OQC2GOoLcv2zD/a+E0E+4KQRHwF+y4RIjMfgoniBK+mIDSGLe7rHxLEQ=|Chương 1734;dpIzMUQdaW3YKDJixsGFeSEPJ+y1RG6Vtymod59DmLnG1p+mJP7KEu5JFgFYnVrIhOgJIu7neGs+9+fawq4nuyum2PfcTyX601sTiRK1EIIBPJr0IY2vMdJyEow6qw8B/ehebtI7P7AwLPePYC2ghHPl61ekpXCDEts5eO3/Ku8=|Chương 1735;M3xQqdKiTH4ICnolvSo8UOcYdwvyP6erTeexVsQoyyMWqnmEnlXl/oSGTXWOV/kpF+9p1omIyK3XWJW5iOp2a/TpFkjP4HhoVUjGaQaqLEmM2RHW21JV8ndksOJbqyF3ur/m2+8tS3VS2f99Dt5pNCaqu5RGidXDMKolUvB4Jes=|Chương 1736;WvvNKchs5g4KVXxtFdEWL99qqVfFOGP81Kvvi0G/vvcCg/2jozn49Z4qDHLHIEzQhsbOTjBkWnhYlUCBPHSs3epKZLmhCUtGfp/HcwzSU8E8y8duXw37sYD/yk+TzBZ/Bc3RS38lGWr6yt31uNxNReIfzyf3Y9lq3AmIWZY35Eo=|Chương 1737;qO8wOVh3vbrL0WFQm65OnO80L8QNeVRMvKuKFGYN1etKr95vZuQyJQV6F5xBBT48mqblQ3dzB6Vp4fwgC2Rl+OjmHwsnAC1RooFMkzVW+F8647J1ymFGYwIhrlPbVpwfZfruvCcdx0fzJ5ywtSS0sQWsEPJ37iafxexgAQROvus=|Chương 1738;ugpth/mqEV24ZZjqx7W+GoyfF8VMkaa/iBppKixvqJWg8Lbw50hvohxyCMeir5naXwyS6dkpXR6DTstjbozetHljWUWaegG6NbJAvIIULF2WkdQ9BNODe7xIhGmbSM9nj81e7DELGuRx2lgmnfMeJZx6DtGsCGVY6KGjb0ldXvE=|Chương 1739;MxCv77rLtOoLwqMJDassnc+KwsPCD952j78RkIS5yAyjZ42C+l2Bw+XlVSIaTNMS4x7u+ceI2wUmlQrnvIgxDpoOYs1j8qsL7vdGUp9vukXDXfQ3nEwLfT+PELajSqROCsRecE/fbm5zkRNHC4DeVKE9sdfoNIW8Bg6vM+EiHJ4=|Chương 1740;d0H6tYskjRBRi2aqJXU0mmlkw9GYRnMAPokimAvoaW6heXSrJG6W5hiZq1fa2lTnUvf5xKSpd0wzuTOxwiVaxWVJZmZaKBeExBYu2QjTd61Ib5q9UIHIgmfHdwm4WS/CPxzNnll/X1N9ICYiEcFSENEpadGx2smjCPiCroRAfCU=|Chương 1741;ic32bKZycneWGHXWdEa1jhCr3G/YiVBddlE89lAVAClHYfl6xY6vxXkFVj+gXSb2U4Sz97Gog5mhpBgrXQEP8PdgAE6fgF9MyDw2ABXj1RNSijojv+FlvIHpFEfbPRth3yUOKcLASs0VA1mBh1GRzE3ghI2HlFD6Pe9V0yjbNsk=|Chương 1742;SLOnYMUE0mAyn95F+5ru/qESeOR1kxCy+V7Rbmu1H8zl9dYcO9JXBQRjDr23ElmkZzXiz3opawu/oH9301j53TjzEwVDiQqZvBRVToVV3bU06BPMxHHa6VoFmWWBOmvGe6kccxEabC0UQCD26M8hAeT/mvphXnxCSJ4TRCcpTXQ=|Chương 1743;y81+zz4nPWXTRLKk+v19zvxtbGGe3v56a0Qv5o0V4akU6ZBiYwMfmjtcu3umqtTboPMPrUn7dNTHjFrO8NHiQ+yeBIMv/uH7ghlerQ/Khj+n7raJzNF99JMpyLbwvfySFScHl8hBOD89qawqLpwOJ4Llld4gz/WjFZeWoR6gHfw=|Chương 1744;aA/zTpjCbC+4USoCHLakUaaQpOGVI7PHQJZlJlBV/G5qvNMeqJr3cnsGR+atDoXrEw6+P9TeMINknfbLuWoJ4AFmpFmfOcUQB7+wK/akLyBNTV4nmhojyacpPZaLCb/8W8+zdmDC6ATX8D7n440aBSzx/OJymbmQ8JE4eNW4s2Q=|Chương 1745;r1fsxlQGGhT+0NIrRpTEQW7Z161unt1YXFwFAJlDHo+TDBW34os9PBwG1IRQcJJUIingN1nn8j249V/gIyK7xTe5elxsZb03RhUGzwcN+LSbcc/hNCf4FKTLugXnkNU7qtB7lpa1UwTYkLwS1l34+U3MXGmVPg54zERVfpnY9I0=|Chương 1746;J0D1qo/pmrjrtZZx9ZEznjP5djK/d6A4f2vm6zFuZCdYmCheJpzlUPqlG8v2yNBuC8AGdlgE8fZMm4spzb4Fk2P1xGJC/k/yBGLh55EfFtpM0cu8OhoDozTYspMFr8xpUguO1Y1KBGw9fodKnrHb1UNZBH44R0GfjUriz3tyuos=|Chương 1747;OVbcz3j/yZn79oJtWlUacFtW79I1/YoLD7OFAyUA3WKzjVapjoDjq53Tp2vaXKT/wq6Ssdka1yd+JnbKcLc60bADnQ1YKg5zwSsJYlGecKGnJWZ6xhbKRWvsxZHk0cJ2Onhw9AiAHZHv7T89CKfv/3mh2PygzxFyCp5MBj/N7fo=|Chương 1748;+TvBL7qPK5+U/y/di6uC/i0wpk99X6b68heejfqXx7JRMpaLt+wbzu6oGVcwp7T/fbpF6akwyKazfEZT39YssjSemcocnkx5/DFPx5qKRJtf2zY1tOmy0GUfYcyG87RnbXyHRTM72TMWQGhHNbaWlK4cdKX5ZR1m6/sgC3rj9Nc=|Chương 1749;J1iMfEtf/k4d2PBxDUGunBt9DbJ4Lpw1WHYRY574jXjYp1BSmKK0mFTFkk/zKBs2fPIfRCD6CNwnR2Kjc64TyJKgC53seBjV3XCU67sDm1d+NgtiIqUzRzRMn4aYWlitU7/mJvjYG5YYBQY4tPTM+Z10kA0lLDE9nNMiK1om3iI=|Chương 1750;D09M5suQjy3UsJntU/JO5IVTRqlJ1oKu7uZy079S4Ajy/Xh0DLttQR8AmuyVlK/O5Cb1+ZCaIDrSNwpe2hxvrzAAzGmK16Ahdb08Xr76VekL1XNpTxqK2GMTBVgyTKMvv01m6QO8ezSzAFEqlAon28kDyiQBZ2Oc/L0TXJCCyGU=|Chương 1751;WwvwYPXauT8VHFVpPTdYcU4aYrAc7B3IT5/4WtCJMA0kda3s7VnbAePPmXEI6V+qkk7OT/g4n+c+deJPH6P2sDz6iVOs4KALYj0kiGziSvcKYbSleF+QLXGJjRbCgslqfTxVMAJ4HN2cpaJEBZbKV2IjSyjZHCWO3SytjOpZYmk=|Chương 1752;zdUUdRVUO1dL9NeTYREvd0jyE4B9AtmhnRCcEVVX8No/JjqWqyx5n2OAH6846CdN6y1NCENvqrQnNxQ6B22kfqvNwiqkp8hW8Jeyk2YRy/JMXb1s7cby7qsqENb4jGmnBDJ1tJPQlKx/NlnjQbLq1n1BpMPZ+kqBvoCaM1Px3KM=|Chương 1753;Msx241TGRXwVZfP1GwJEtT8Xr61znanIHWQz6fmfgbXywZiB7tgGNDoRtVqqryDygL7E9gIU3M30s/Dk7f5lGEl151JFdF1HLSMDlxaIRoTzUkJiLqK4aK4+OP1F1Qx/Q+Xpkpy19rPJO6rc4GxuHTlL4VjtxmKVxs4zywFwnLg=|Chương 1754;ncnIKQejlOpNMWe+Utm+AmdgGMoLhlEp0E/TjeqYht022roRGI5HyPhTvSGBiVj7pEjZA9v43aN6OAn1jknw+xH0fY7szHC+7tAkpQ5WAHp0KqSHrpkSqiP4DvNcCTWJuLLO/cxBI/5fsMcLtMEGTudhGqAUXeh67D1hQcusHis=|Chương 1755;ylZyZVQI/uN6fbkUsTJkXEV1s0QEM52RW7zYoCH+oVB2vbDjYr5YLJjNGei7jx8j3ax8FRBrBwtosukb575ZRMtwgmVmajI2L4FzLRt202RLihYKp5oABjjibJtmwXFcK8woldLCH3zuszHt1VcqhV6z4AC7vm1AGHWE9GcL7yg=|Chương 1756;ELPA4ghPytaKPjuhD01HnF7ViflxutQV8rwHf3yYSv2+1sV63n3cK2Zk+bDuz5k52vXJ1vuyCzb2gg0yRndBe4hMUyZEb9dfumYXhhOc/EWpDgPVsdXtC0hKkDmVJn437s/l3wYktCsRUu0GoOVfd78+imlVEWsNA+P/sGoJ+uc=|Chương 1757;t5LCBDMaC54I+f/r0mtDZIANsmA/Q0LHN8HRn1nGPsgy0zwcJsuG0F7zQ924RxCFwW7zTi/wC7FZp9VQxfseELU8w47phduoaRM+kZb8birYa8HqviZAX8NlDN5W5mKRXaKqumtrPkB1vxvMu5O3xfFiwDVN+V4m4Sdm1HinxEw=|Chương 1758;8y9jHZr3Wd4SCk/6ROedeLMESd+AE3YQk52ZOwyKsDgb1rvTkdkq0Z5U/FN4Tl6kumXi06awtet/Uo1F+mN8oJy4UsEHRa1MpXF4T4Qxky/Wgi8DCvrrBXDSnHu0nQxVzLgPrFmzEboyPjnuYM8k1BwiWlMPNlHBfrPywY/9Hb4=|Chương 1759;0W2kjo8hs4OAeaL0qGgaiRFsLXH4401x+iI5xU5CbQ/iqdYQXXNAhpYy6FZBDtDzfGjOk9HRV/5jlPoT87A/reDsE8B9v6Rbisv6AzuFfOefYgwcSVHSShExiJh8+FxqN+Y5BVt4t1uJC/24b2Lfk+abbfKZi4y0N9yix23osbI=|Chương 1760;qeusBonuHC81VAVnZg5QS/K/Zl7qQYaz8oVyDeVCM4TfRtbqfDnSohKFEkOjD4XgMyFu7ft5Ngg5tkIpPhTcdHx9QLnhszn9IuB/thqufsxJGjHFB+WsnDTBrpjPa9pnCjcTvtwLOM3d3bmOQnFJDNaChRXTw9GZU5DTYWo3Qf4=|Chương 1761;AzzhkQ2vYZ8uVVsT4tikGVQyXgu/QDantrwZYraLpp+/HARZDbhHg0LYSTCE2EvibTkJ5Pv8+J91axB6+v61259+aOQUK1qDZFMdkyGfinw7kbgCkJDXGrvKos4/YuGECoKdYRSP+hEcjq2AgcNCRWAJ+tdwXvmbITljtBXu1m4=|Chương 1762;Lt+YWzcy18W1QK8gl6NQJDap71Afuq3Mgm4Br10PNALQtUft5WcADsRYsvg1pEE28thfuY0HvL1xQtP4PyV67qnG26EMDcALyCI4QTPJIEzInXVq4sIKw1/K6xQbG5IIfb46HdP6UqXwbqF/ANOLLZIzeacfWf2XQoPPlsRGSDI=|Chương 1763;qZZ8EWVkT+srcM3VUXcXTENq8jxXyZLqQFV6MRx6HZ3fpqJj2lG7gEqszS1Yec7eUvwa9ZITNCfDSobY08tmo47c5NxJdzNLnE3Tg/tMjgMXpTFE6G+4meGSeOsknW4q8MzADxikDvpatJjDuxzKsAz2GBbV9Bk8z8jKRBAt1hs=|Chương 1764;h+2YGDZ7HlBJtbL8NknEIs27Rsg/o1ts6bnGCzZzCfcaaEoVa+WKelTgp91us6TUTURL6xLoeaKGFcIFlN5gPDdL1vt1aAITvK6bYuwVwCc0MqkBsdu76pM0nvl+Z5dGj0bxMmDeZoHEWzb89plKPHfGadrUx2ZdyIHrNHwuMb8=|Chương 1765;z9/XkkQNhyyxapMQQ5vK8nhyY7LM4Lq7A7Qh2ygCCGY/3YuxXu++A5LoT/QTDMu83E4hdxKtdzkDokOWkIUMkDJJbcLEIoNkCzs887Np+5GLQG59lg0gLjz23Ix/HEf++PFbxeEka5xK1sLK5xoTAoM2EKH7RgCCX3SWhA8nGkM=|Chương 1766;4ll5ooRNiz7FkH9GTxDnD5Pv0bFtSX4frLOOQDbBD+WkAV0FJIpank6Dqt1redaMCVdACbOcU8kv7KpqpLBVDQ4rnVHT/cHKoxTYIzO75ViK0pzAcwEF34k9+FFDZqwyOq4VGhxZNHiEFxxQyZQr3ULzikS6GBTmu0N6nzFWkPU=|Chương 1767;7wyHZNy8me5h/cm7SwFNABaCQvxgS+97Nua4Ps4WlD2Z1EQfOoScUcKb9AuVo2YL/XPOzzFqfbMHtUbb438zkBjSHC5GCNJisOL/2lWUHX9a1ISjec3gxkN5lOC5qcj8ClKhtqVARhUHtGlp2zbExxbm08fb+hMxcl8mwj8sV/g=|Chương 1768;qhzxMTMLtaez6caaB+S38bu/EtLjE8fmstlKP0idFlOgp9s0oNWyGuIo4vdKTYwbutkQM+th7Ua/FCWd11ORN2pdYMHjyR1eAWLNBeL37KWDoWg5DCjIZ8kvmogtX+e0i0UAQdJMfroB0+DtXsMVOJBPutYa2BgXDpvjty/aihY=|Chương 1769;ohqSved8nlXW2q2WlLgj90dxF5mNa91WN2K0jRIY3z43w+YYv2cpvPOihV3/iZnDdTD1K6/umRGba7el/+pLw+iEeeEge5+980n3xg0EtzaN/yjGYCbTH8Qp3iDsC5OGdTJURfQMnjrBRfGwlpJsH+gbjwA9eC6jtYSNJi/8iaI=|Chương 1770;v2eEGspMirJXfWk6K5hil2Czrdu52YRro/MnalTG1qwu5KQAGTWUgRWR5A65XwNuYBkuGbcglV/J3Gjn3GUvqz5p1e6TACPRHiZBQf++cQ7JTxUlne1tn06M+Ah/pMB7zK0bSAl8YYaYwmcPjob4KZP0QfxYUlMFcQx0xYRiyxk=|Chương 1771;Miz2E2SYxNpPqdQBnCidgI0Jyw2u/ngGFpsY0mesZpjTIHkSLOfKYEfh1h+BeBAtDK+6T/wfOOsLt18W/arm5aZxYGnqCyINYoEKUXH0b90+CIHUfeLt9BbES6Km9BdoBiYZkVRSx0QU+JZy1GjKUDQn+C0s8Quw6GF6GGIaOQo=|Chương 1772;thZCp7CufYqwpyx+BaihqOi7pg6oYqE3BTfvNrrjhDzARH/yUBUQB/0s15ZlUGSVxUzF23uZ+sDB2g+W/WaLjb1W8udYmAsVqUGjQpZtCkvaoUKMBFcOZBWOvGT1dJmtiNPrFSyvWaztDAKZl1DxLU2g9HH6kqEnfMho6higCFc=|Chương 1773;F+gPYpPxtceLZw9DmAD1PKotxF36YxLej6VdZ7LNQfs6TuWrsYO1rFCNbd3ZvP32CPvrmU60v53cLdBt05On/xmXFFNkVmfAhArtNC6RT4fDcjAkE53NhTcwxY9tyg3VSlHmlD3J77rXw8RBWBOPFjaUAoJpnM8EEGbO30EGdCs=|Chương 1774;TVbRAexamXVXWW7RA3FPlJsm3wzUrxy96gF1U+uzeRFN07xcPDFFXrjMhKNsIzE04t5boduQCYK+d3cST6aGZZh9ofh6mtOiij/5uyOqCMh2N3k1aynAZtXeEohKzxxud40kDnOJEHL2JFm/hEjiU+qbMiiil7QiEpIR6HCo6UQ=|Chương 1775;PDT2F3o9k1NLKHuEYPqy3FTiHRY3YVzVfNA6GDb2VUVJv08958Jyp1zY8DRKQ1RAtBqmtW4oIeKo4NSLHR90IqFt7SR141xQwMXSMW2watsIvJCFUmGut7/ztvXGVHti0/D7sAAH6CEOkPe5WtLpiQ1gNoiI7bImEv2ttSgHnwA=|Chương 1776;Cc/nJO/onfM4JEK4UNkYKi7ePi/tQCAufdM7CeznD20PPf4nkZQEyEJuAf8IxBtghwhplAco1BPMQfIHZR+POO1373dDG/dDl44wiVcL9NeDntjHrqbiToInWLev99fT7bvJhpWH0S4r7mba5ZN0YMfppqrYwkOMO5CKnbwYRcA=|Chương 1777;HiJUezdJaM5Den/XYTd0t5jKiPXQRH3Bj4a+cqAy750MNzylH7fKQAJCNEsKj9tGYl2A7ef39bL0jzugUfOQgw/J1nDjosmNnR0ZBht8Ky3+61lNxhb0Ipmmh4e/kecC368YSofYtjIEdENg1cgn19K5pvzWIvw75x+RcfMqnTM=|Chương 1778;TClrKd254w07wZ14no26/Eog0BLOfYsQLVBHmbC+aqiW52ffUD0xjXmbPY92RkLzHauDtJT/Foa4qYGpuprRgbdgy87KcnArkwMdKvZLAzbDwkiAR5yZLcDgyaj+llmStnh+mQO0Wo8/DnToqYezL8o6F6yMNul7wKulhKcSLU4=|Chương 1779;NbrSpmkQPi8EMfESSMFXOeGjQmYLS3E+LpHydzwt+9cbUPMG5B4jE/R8iStGMOjD31hgVgjN+NKMmb4H+rjhO/uODSEVKiAgV5Wclu9xFtG4JbDlUYoOElu4ED+eqe0Ny9X2ibvSgYEhLXu5ArYvK8AZGRvre3OMW/VTJlVaLNg=|Chương 1780;eFCiBvFL3JenT2jBaE8M1bLAVI+kVs3jdx4aZu/FqbQ6esrbzovLH965DfbxVIWIzJJe01IqmtoB+BR77JyQdKTLf/GSSuBDIxj/qNKk3lFdaDig2sXj+e+UBlQ5RDQ8QspyNdHmVQFfhyuuFBCx521/V4GSuoj/M/wV4M9eNF8=|Chương 1781;K78vgTjnfEzWkQxCoevVwRKwwrHDm9vYXDYH9X86GkZu7yBEHjZdy7BWqb002NqjEKV3XMeZFjg0tM1jKTk19hKfw0+6c/u/Jh6/jUalBgjjBRZLXhHhIu5KYJY1o9+5elfXh5QOs0NA5Buk8SIu0QeCNHrlJg+n13eexL+Lp+0=|Chương 1782;fn81Q8aPZXq2x81zDoVWVEAUcSs91p+RQBV43x5/hpMxZiZSP86YmjOzAPTsdItOkyCxDdcO1jpWkNer9nVJSWZIrYd+GkchGS88kkDnk2RhK4Zs+5ZCenebO7ZJ6Dmj19yAS0/n7uezO6UpAK/jFjxaD6NwRHg2Ex9xndOtw+k=|Chương 1783;UMhmXGLEreTQQ0FyQ4WGaqWaXIKHxPJFFaBhSwGHJljuUgZrzg/qu2zIh/IMmjgX4JkLzg0UIvMhM+RXOc5kO/tG5YiImK8NrypQSllL5tQgTZrPDm3gV8HOLXRsfjd/QWkOJ0O5O/cGip2Q9OQBl9CQWEYYdT2sn18ShS5Tc2c=|Chương 1784;FaJXas+AW5PTOq+er+1PMO/rSwnNFa787QsNMuHVsns3ZWz6a3XgyHzJ0Wm+SuwOwmvH4im5FRd5InzLlUSvZ5Wd/UOeHhnlzdM5X0Nx4RFPW7UFCshREf4gDFdOstpOFTgj6y+GN1Uq5PWlk4HzhcVgC5H1Ledhp65x7Hd8tsw=|Chương 1785;GCG2UEByAiBddJ+ch7LR5Y6FL7F04Ho+q0AWn9HERfl8jle39B1EHvGDaah9ndPVMeGJHSIRfDnXiZj8N3LCoBrPJ1E9Xqqx7wWLmBs0S+fcVX6UkQbnyvYAh+ETk7zH5ez6HogNRn8Z41RNjw5yAa4tt5byODUN7WvfdNdDwAI=|Chương 1786;RmG8lc0is9LfH4ykBvtbk+GtMWHFJJPb1UFR5CdZB9f32OD4KeMJmECjuDk6OHCfru/FqgLtZkSQrfxki5T0TvKXKbt2akhFhnvDxQu2IJ6YCa8105/g/uoMxUaVJj24EtECl3SxSvnlilNOmDT8U4LcxhYjUaijDc65CnlmJKQ=|Chương 1787;w/uw0WuiIF7FYfMqPFWzqplK4m+GSP0vO33LYetDHs9iXH+FCl5HWe0sb7YacIx99s5RumsTildKKUHT0Nv/ELr8D5hpE0Yh4ka1yCx/Q8xZ0fHzce0eHplcp1pKK0I3lfPGvwYOrtRjqPBMnOSbP56PMaWWBu6Qq7zjMlOICYE=|Chương 1788;ZO46etQtoRCnaEnq0M4i1BS46zg2KoSLM9S2F5rPaCUojTqKwOdqr/d/28klJsG4smyT2MFsyDESjHnlqZ9bYNvK6DB17tRmIbey9HH42hsPWFVol91NXWsBYoDAPFO1/0cZqXNls91dn8vGq/8pmtSRtN9Z5LB8Nb4RxD6W30M=|Chương 1789;Cq1Zs+j2w/sR+H+ynSh5sRifj8/18ECtlmsuusgi3QsU1fmkw1TZaFbnjw8zEaSJam+Lrr7jBaCSL59ie6o/ZolGlzbP4rzJp++qETcwyM/Mrz1mz1PuyGEfBXnib2xbhd89UYmuYkMwJeMPknuDtzIhVE3lXd7vhTu27vkbk28=|Chương 1790;q8bdXoutB2mxMUOB9FlGh1Se7M715gSYInORSDBoGhZ+qzYokfaTzHiRfXiHIUJfXyFtOVnfuVFWdskdL9YJTdeLqFU1lU5iUUpW+einA8OZC58kSZ6QVKyCuqo4sDiLONvSylkH6LgLNY2doTiBYfSGeMgsdkBwxm44YJx0LA4=|Chương 1791;EOVkGLveWYGhnTrMgyiDQi6XV1n+RkDLMVFlaPstSSj4HTUvHbbTeDuhH5SQgJX1Ed4mauytuOmvNshiqw60VzLWq1AVGIxyssXscnoM6ZUa0bvv8OkC7Dv5OSQT5Mh2Z8RbTODPjvXwVggjFbiJ8y5wCmWhKpfKGlVKztK5YXI=|Chương 1792;iClRZAUEbY2vxmblCj+MLgfTCZMS8FSgZ4PfNwHkxTT5oPHA0UdX4jc4Kc5TGO53oNrhqGFjr0zFTzbVCuSuk/UQLymDHeNFCn4X0pdoj3quYT0yndgZRWfhBF2RXHfe+MTeVRahz2uMPEg2Gy4vr2NveoVuUKXPwKqZf4s/RD4=|Chương 1793;sdDOo4aMS6CFiY9q6bHl4hPV+z0f+zS8NfTWdVs8uxv7qoBvzRd0SX+pvfayHh/7D2SVV1HBQ3z25XTcZGXRwXYCqWcj3YPEomxYpau6BoZ2Urv8wyq1cK7+DQJQdVxE4KpC1mmDe+TLetoeHDLviKSwJG4wcGbKuwih8x7kJV0=|Chương 1794;cEfrNf2GDv3RQ80TPDwccQBAeK5sgTgLb7gmqT3wTUox6r0F2aZTBJ+hRNLdUDw0UfvuX07gu4/e74EiW/+9dM/S4hfl8l0PM/f6u5E9AdCAZ09KYlhrJNJSo5gBuxK56BcGwSUTO0oof0PH5Lh+Q6L87nhvle+CqDbwkR2orqs=|Chương 1795;89DwausOreA6D2B96J5HUksCcVvaGFFEv0FSoyQQ5uzanZcdPGVI1d3Y5phrLjaEOzkdNHFMoLavnqmBGMwCPSoAE2lHjCq5GxU2MRfi5Td2D27qj58svHutD1HblF3bB0yD9OMPGGrwG3Hpu3ZOZ0XlJyupYJ83hr4s5p3Lr98=|Chương 1796;7LjkJJAIAbsmI4xwtt+NIEsempbyhPr3Ip7nLSV1LsFx+UE44INkwNkW5xu7Ea7nyQyA20I9pY6MAyJ/Momo/Py/b7+Z4XklmILR+RjNiUztb3wDG1NMLAyECfyUxteN9tBLVwGmjTEqYRWSxL9BX9e1Ash1IPlIz1rlDNRG80o=|Chương 1797;bZhYpFjSgZpiDvphSy4JO0BQOvNZmiYmrzizecm+cyDl+/LyDK7LNwQnC2VeU93JXgA1Rbl1rf4gah+MzMzfyniOzO8GLuqSYw+6rbnv4bLqAc0UwhoGo1DSW399qj/LGz9FGzLOFF967sCIZfTsc7Mp7+9n7G5jj9I89tVZZQY=|Chương 1798;bZgSpNfIBUGlCbgqXxU11zTRdj5cMHl4mnfoH/FquJNJlJ7L6pbscaCFo9IxzM8w3wpRCkvzJ4R/xGj+BHaRDlPWcMSTWmseKjftZL+puYWNzEYIIC4egW4SLeRXwUmKOh6S+B8n+mDxwqJBNb/acB1ANWpztgW9Qi2L8MehvpU=|Chương 1799;iASpQkWviVxts52ri3U8Udu+xz1x8a6iJL2P2S2GPV0Gbf08u09ssq/iiUJd4U9dyZ2my3fbzpzZKV5ar8iyTQ9q9NWCqFFPG24Lh5Y1P4sbtx7xCYUMJgN3ramvNUedU6T4nyhFgXnyugsH7f+iwEpeiBAY1qH23paXBySBvWk=|Chương 1800;joDrSWNB4nXdVnoL8+NeLDD4BXSflNp6t4CVr2cfhunPRHDp3hZ0ZGYHwsI0Ba11a62V0Wd17TuiYS5PpaCzPDeX2BZPFPDvtDJp87l7HXtR9F3OZGK8zSIzena9hRO88gXupmLvPClRotyu/9CHTWUYtFEWne1UpTN4fXN+9a8=|Chương 1801;ITU6NCMx04mwNAgBH6m8ingp0ToawSso4eK52nmVKyKaAyMJeh4hbBUFO7lUunber1uGobgHU/alsMu/4l+NzD8ADdHQoH+oqcX72M9tY36LGTJKdhrIHKzAQlOizhSNUggVIB722WLRz2QkK46N5sRBNyK0PARyKweBQIvJRpA=|Chương 1802;VX86jkkZagfEPJFpsZaVHeczVUwrylqEbWdaLA0BZRJMhrrocZUDZ0hyO+sgxH3lYmufNpQ+sWZvaeEQSdJFXzd1GdbHDgN42jnCkWaS/W3ccoj2eOqM1Kh/GZR2ONuk3CvO7yyI+JyVyAJuxfLHJwUfciJ3RTSWQn9xX1k8Rck=|Chương 1803;XRVb03kRwXkAmd51nzTsyF7eEhi7GHMBETGnN6LHTIPYUN4pGOtx5RNJ6frjElTpVIbQGuwVlvvnvDvGgvSSDuXZUUEwIdxH73bwZlKNAHTM3/U2o8RPdfkGPt6SHhyMiRX+W6BgT04t//5T3pECMWi510mZSf1HVsteuiu9y8Q=|Chương 1804;7NLvcgin9h0UBQjQrKeRQNw/4QlcS3pDRl6DgeTaaypTnUwJEYKtFdxsm37CrTHPCj7RTRO+bkYvlWU9leMBEPxQGa7WAPiE04kEtkRsQ+gpDyY0VaaVT3L7rX8+m4SFjWotJAQirQszFCYS0Gn6NquwnL55xB/hRGEgnMlQJvg=|Chương 1805;YK5qwb567sRmsH+PWOC1JBNx9CgoDY/XwyEefKDkKDF6YggZeqh3ujkZKfyrTaTpVnOAVfTa6A4eg+82PKJXiFHQ6ELMwxolLwYEgXVL5kullqY+aaFUOzKyszoYWjZZnl8kVeOSRDENbPF1ETd8syxvA7i3VzFmaJ3xtktkQ30=|Chương 1806;L+47Ebf6/TzDoFAA+TD8npAxBRGE6FS+AgzFuiiF3KfEMgBY02e0ENg82zJONqbYEMJtv5pUhZ36DxWufMKuL28OlEyRweKKCHQyJMtqCVY0DU153+aYiD1UM5y6RDh8OcxhYCea7S+JIYjuP0St+IcBVw2ECBiV3NWd8T0et3I=|Chương 1807;lGNUlGegISJsXw+s6rHWzKw2Bsimh+Gw04ZdoDCl1ARpTM0HSOqWpkqpQuihloYN9HOEkWTacxvW28IIxd539svFFng/HbL7w4Dgen8fTZujgnf4FkwyJ8IZc42eGEq+IigT3c/Gx8gORsK7c6rzEP6oIBDSen1adyHU7pJNGWc=|Chương 1808;yhIzF6p2tT8bMQqE82SLwx+HLhLCuPaK/IwT3vvrEJ8Jy8xcERg+7juWni3zDxSTLP/uLpIV9JHvEDrgdx1HeACn4MRJz2btEMpMM1VqtzWJDHFKvDzJ0J+wkDKi9eRsUzzQe0PHR1XwI2d2E3IMdmsUWs0Cj7ydNFKNpW6WvaM=|Chương 1809;NQJqiz1yVnczlkGhH+8VCMNso4mn2jrOYiE2tc95W1oBDS/Rl+Rm4XtPQKPNyX+qw541eI/iJafZJLVB0BxDS09Q2183ugKtWZhau9jtSjlVSN0NjrugGXIXVVaTSi1wrioUz/ec44LjbPrGXPlRRDlkstQPPOmlrHN7xH+1Av4=|Chương 1810;+yUl1/omor2Cfnx4KXd+sPK9qMyBkw5udsCYJsV0rdLHJXiHXgWp3UTkzRcO997P81adLPxQng1YTj4RgGKs4TqQyWqkD/wXNYv4H1/kVlDad0F2/qLwvtCLxy4ud94YSF76ZKajr9euDe22USj4Yb0i+dRo9j4jbXqZGXBidN0=|Chương 1811;/V0ZHFfkMedmlnBK0zjBCBGOL8KO5X2LabPGBT5J1b1S7d70ji/SEBlxVIXjmDgkv+CL1ykvhZ7SoGAr24QQaKBSMNAm6Pj3+TugwtfUYZjs+fn9nFoaXtaysqjd4+zUkBhg3W+WQmxsG1hBbLSxR73YePnkZbNIoapWQ6olxGM=|Chương 1812;wyxlnNRS0Db31HuAHSc1M2YjeHzRcbYTLyx2imLlEfvE5CXDgwXaTdPh/gyWKunViTooK+8PAmI2pETw4TvCYIyJ+crEz/ILLpsVND8uh5l85VxNGINfG4KkkpYAdRa36qOQqZNESBZfTianwKYAEybasuAlE38ByPLxlMkbMG8=|Chương 1813;RkEcu3ekkRRaUzEtkNE8NH1s1LDUxo28o4VD43NIiOglAInNOgM4G5EOKwwCWd83d4fmoEEUHJz3HaSpQhWZqBT6VIAgbwPmng7VUQc3det1+uEjm+6EBwLkvrQM529+B4vBbnAzabypLgXtEOPBLW8qZ6qAx5OMyJuZfat02u8=|Chương 1814;hGflEkSj6lCqhxKdNLiq1JX3K0fKWN84Gt71eYe0rmEDam5vdKSHCYjXgRyBIXNPQLCa/TUq8sxesIJklTOvv6LamZh0SS4PQjuHEluacK0WXRkW51pcvzYcQbBSlKO9kyVD9KS9B9gwmBS/BVFMrca6A391atXGiVXWmJ64ufw=|Chương 1815;8XBrz+ve6xUzqj3rKl+sA+mbWG54WuBhRq3CJ28476vDmF1HiHegI4pR0m1hDzOh9c1maQxVH9zdPQQhdJJTmGZAZvg2npfwXHrxLaYFJMNrHX7zLLnfivfE8gpB931uh01kUvraD5CslCIEpmczbi5j8n5Z5a/Rf25BUPbGPTs=|Chương 1816;yZxMiLgJIDgr+bcYdwzhpZUedaDysa6HGJ8p5VQDiMm9bQ0gVzMSKZHWRTH8MvEPm9zajdtFcQoRmlAXn7c9glCdDqEPRAaAKmwl/+t2HODfkbkp7r2hC7S0Mtpj4zpfpTtcexLL9KR7qNnBHgY3QRpItAPxxdtYvKcqinNwj80=|Chương 1817;zc1HXp2Fc33hwK+GF9aHa0gDkDxA7g+c9YLTe7+XdFwihh59JAloY5ybwEjFfgbn3tlPjw15+UAKorTp4qASXL9BRyQx4OAESR2pxbzbrhDaxTVhrJfak+KMs9ZZntg81po7ZHuqlO0HE7ZMwzPSFEnbRLVPOblyDa0y1L2x9oc=|Chương 1818;QMeQPcyywGRJ6ChntUtDK7qNbKFt/GiWtvnSnJnH8ZhqZZMQOPMB6zrhgSkxJFj2QIaWpS/ISXdW42+jCwXrPShg4GK7kPuUhvJ8Z0CE6WxPQaNLjYqHboE6fhMzuUWamNq5DUqwbij3Ab712SUPg2qvmldkwadXQHC4PGh98jE=|Chương 1819;RRB1nCHd8O9d+SlCA6m+JPWYkR4D4QQPUOBf43jHEl3WSeWXjAx82Ni7rygrfTDuUKqclO9mqV70zqSQJwW+h4/sy2kYdfCprqU2fCWhdjJ5wJYPbkmfhcGs2mQwgmRiy7asrnsyBukuAaOLPhZsIUKCskIpzvAN135jPzELOlg=|Chương 1820;K3LJZGQgY+HlEsJYhPfN+nwNL/NtF4RpjpHrD5NQjZfNxeupLNxWia0ltelwB7wxLXqu6xhKBHReiNTfBiR2QymnsAW/vi58DkNO7RWZ83jDPzajw1K5Mz7yK6qLcoZ84MdSCB4xGKeY6/4GONMM5XWbUddW59hNCsQmqQjeyiQ=|Chương 1821;YjBJC0t6wPQYrUNKU9cAbnNJsX5JvfDTh9/+2KUqjVotTT9ZgVSs0F9smo6TsHXRTWEAqHzAuDPsGj5Bk5YVFvMbBPcFHCpSJwuqgPxqv7fKN82aTl0A0WDziab8Cz4UkL+mAcCpdpUt9ZQBKWZtVjT8F9TS4V3dYKdEIzn10iI=|Chương 1822;5GQHcT7x/EhqXm6WBk1LJZlNSNFil/J6DQAlSupMjwe+XIJAOIUHvRTYLaTBVq4mQxRfAcRqgZDM8bFrZiTRIJhC5Jl/xWoAgVZuwlvhMLSaJGy4nRLksp46BPS/bjWBIKa3+7SRB3exVQzmwGlBVS0rLIVdoLQM+LOra31f3nw=|Chương 1823;Py9utYs1W91eWGPaVV1RpUEaFFwOHHRiw3HH/LB5CDOtM45pvmMAmEOSh7qxP0brprnWKYshzrqlQw2s0iv5ieISIZjBnmdK8W6J/oqFmbyhS+i+ypfpkhgnyDbckX7xS1rZiK7fR/QVsL9NRHWM7Lk9+ToUeJCnTrr+1Z7A69g=|Chương 1824;6q7QhdFB1UOa2KqUI8cLNEEhmAyEwLfxlL5e6WrN6Sw0nR/6bYexzpc0yHxbYskh7yT7eBgY2O4JSCYkXusTe6NuQOjCETjJrXR4tfUFVGfLsNWUwRWnV2GCiGzdTunkh+/5u/cbcLZZWXMNzEfm1XnAz5dy2JudcgooMpCSBxc=|Chương 1825;8B/dTfPDmMuAxys1w+Nhrs4oHo51t7oDTdDD2AVDo/Xy8i6TQ3ZEelt6jxcSmG+TUWScDN9DckDAFaIO3iHqYbYhP7EaFpmSAPFqVl1VkCEEUL0HOyFcPMetucA70SW4nrfbG2RrwYlnD7wZuNJRnXhqR97amZf//PRbMrPtK50=|Chương 1826;3zLg+ujZzDMHCYcHa6We4HLlCEO3uOnEpAdWgIXPk+EIw7M7+i4K32jn33Liu3tq36wDQwgFnMVXoUd5ykOmcdZtBeUZuQWaqmfPceZ6KJxy60xF8nyDU/HC2Kp5fNp3wjPXXMsPD1QD7RJFTS2KS3CVuFzR7CO1ERMBJDk+eUo=|Chương 1827;2y7ZtHYk2AzJNmAjAQ75VdKnwewtdn1rj/WLb4ozMGHN254+eUzZLfybPJpH0Hrg6Ry9Y0bMQ3ArnZ/GCFQ1iCeCt1jf++EFRy8UyCbLoBkJvUq7EV8ZcCCBGxL97NM+Y8j0bvp8DjWXwQUwKOEvIgE4uc6QQ4Lq2G2pL1KLyrk=|Chương 1828;fuPu6huox79f919f58wTlZmkaFv6AnPzGihv7VVcjveXJ05i1tk+LdqALdjqXpi3U17ZJISUcDk62A/HFr79yBxNHtaUUxIcQ0fHcKqMBmLASjfLruUw/xUsOHUZNR5S6z0TJ7cshvz7Z7/kq6SKksoX+e3DBfRfGU0b6FLSdEQ=|Chương 1829;VkcqlNojGJvT9VSD6FaapzuouURDLWDd3O7qea3I6U9ltj9AK9bwtScac8hs4RVOPD7S7vg8us53wMO6ZkUT8vQ+HF7dllNkSu/kbecwsnp38R4aZX2oFl0PlbLakNSSa1yyUMOdZURjwOHOddiX0IGnFKlItGQSW5JdhRQ11VE=|Chương 1830;mVgHRLgirVg3DruXaxzlxLkTJ0iOngC40ZDADgqWUbLWUqtqf5dc/GordI1VjQ9lHvh5NDEnfRtfUfoDl40fQjWPA/Tu615m8RuHFWXAF8pRWQ/Fm3dgl30aYTZqwVTo4cpEBh8/fcL8F2aRYbXO2R0os/fCUD0wlLgBlMw8wFo=|Chương 1831;8PVbbt6Wk0D4aWe11bmhnws+G15wlbCD1m0qbJ30wmFd4BdwD2gNjqluNZ+4o4BkcPjk81IaZFHlVRVr0VmtBU+6JgRJN3+vT38GXvA7j6SfAsf3c6ubACuV4EBMJgUwlloWzWsUNIAJRIONTiHoNU/PHOwOl9QiHNktaHGceD8=|Chương 1832;AcRDw/R7AM/pI5fma4XIPklpn5zYGKdaBT5IgIPT1aBmDW+JaziP5FjtUz1xP0tbZmwg93BfPHZt3DDgacOrLwrpa9CQVfLfxfTCn+UPKAU9is3+qZnI+eHLHDCKSC4Z1FK3gbsKQPH8cnfB2pLIUm5y1EBMukhH07zek8rPizY=|Chương 1833;j9ToWFcfD1K2cERnUWKUuVDfCxv0OTXquP78DoJB+dFV0jkBePVnxulYCkHDdf9hoPVzoL71cyIN2mJ3lcdHeYQFzaRPAFPUrtnW+/SQrL6bOhc0zoO6TvSBDpTCAPYEHII0M22MC+V8n+XDptTc2tBzyMt0ZLgWFK6c70TFQYY=|Chương 1834;8R2DDz8EJKW3SKuAAVHgX91teB/9zcgRinqqPl47fZqzz2oRTkdgSjHN8mJv/dFQDmj7l82SFEt5UF3mREa+Of5jMY72kvLHjuTPR8p2Y9P43H60msZWWNMQMkDVmha0GG8le+TxZgWqbCwwcHyUVofk+ehzl6UPYvQdtI9ivfw=|Chương 1835: tiêu diệt;o64XcWGlpQX1F09O943OY2Zc6xjnyBAENjgR9iCUDcim+Apsr6IoSyTvbkhd10NPqadghwEKnlcFPlStnUCmf3nEb0Ir9AOIswUdCABMb2Fm2G0YfOc96278etRrsu0Zu6YN/9EqcMWJY1I1qt1ddNyILglxxIPY0p/rvqbvol4=|Chương 1836: Thiên Long thập thái tử;Bb8PVhxyFEdaiH8YAyvjctlrALl/TyCXWThQCU9zSkNkwfdDOSaYitAoDy+KCSTLw8oKvDAbaXy3z+ITlyCI560zjPEGDS4yPcCDhE0FwEP6586xxZ/Ime7BvpSMv2dIzNx5P1OlM2sDzIh3mGVzO8uOT1m7E4wcxCX3Ut21wys=|Chương 1837: đệ nhất đệ tử;MwnLw4OEJM7gSGSNanp4ZtPIg14xfWcmZQx4cZfbJi+ocfgVa7wSl7Bdhtw0BSHNXdHFs0MB6JZR5UyhdFDtxrHs0tiBk7aQiOFtRWYWHJnImLAC3KPiK8NnOeQQbjDRL9yWLC5VyJ8FnIklK9By0AGyi0uyvRM4ywGPoC+ux50=|Chương 1838: lo lắng đích nhân;ma0YBkJORka9k9lp5Srqb/RXkkUR36paWp5BDrlajB+BARJcVgOr4XSOuu++RK7EORMrtDd4mPwHDSLbTzp+oupTS0/WAXz+ikqIsv8o0o0e0xINIjomKc18ruAK/4QEN0GV2YNQv9E9sXS00ig7U4xwJmFH2A8F89EHyYAWzdw=|Chương 1839: Hỗn Thế tiểu Ma Vương;SsS4c8+PnBzyD0uXKBxiSEsya8Fr92q61w2j7tsZoQfg6wfaByrd8VtEPsaMv0BguN7BFYryo8mLLSOQeD5MdFPdNqubtSegqMQqU5glwsVzw3ZAyJPTvpDeQGRaWno6CrU/ZBMeHCvt6iMoKV4JFgiNNVGGxzhkxSWBBZuv5Vs=|Chương 1840: đã gây họa;AQVdVCaGAQy3zlv11qoGi4I7GWFVUaAx7ovHdBQ4EF2tXZNi2KAYYdGozJVrkFl6pVD8e480XBopR3ggc0HJPY6JyvBnnMWRV99tI2KUyGJpKsnixvaH+qFzo/BQ9qXYKIuj0rumPBQ0HbLXvTYYqAifzKlrfTiW2u1Q7kjYfyY=|Chương 1841: Cửu U;aT0vYmCC6NyrY253RWWE/kQRC+7tZPLHAXEv7j7lno/600XLGjdbuEjKui6Kb3Qv6KgyElR2ZnENCKwSSOgaj76skUIzIgHLQIkyVnmy/WT41FCNMUlhqKh5qo/8LLyqYRHPcGiM6DQUnZYnGlwLPUKRsSCz9pXKLD/gwIhg2m0=|Chương 1842: Cửu U phủ;doRhoueqBgQiYkvz7DE5hkAHRRDWY/xbzaeiDDQCnkOtp8b/J6My+c8O2dHYbhjt48JSLvV+p94uvZNJNkTjv+g1x9ZalvLTTbKIkUjOvEAfeB0MukY+pLueSA3p3DrPz7nkqoDO9pxKFFxbVDfyRR5EP7rwB5ZIMa1hSoteItQ=|Chương 1843: Lâm Phong dã tâm;3oGD99R5JuvXPZY3sXL/Mf8IdlfyHJfoRMbey/s6jD/Fzfx5agppi0DCCijKhBnnxHStlj+NpQiDeEVaXX946654BT80sH/UiWFzjRDkrxl2ynCxEKuNUmEBZ68gyjrd7pFl8una9KSMMsroFYN9Kkl5K8ysf3FcRbqk8XN3nP0=|Chương 1844: đế quốc biến thiên;hWgLcLH1lAeogjfeN8xBgx5Rji9vmFhr3+KISI5xybcYtZTepAII4K03vz3zku5d2ZjVH0W8ZpxrlKnrSFTcQuR1oBi4MuxZWiTVY2JRIqOg8zDKuIA20THlgVARx/6eBGyds8D5HAHdROEP4Pf4KdRxc2vJ0y0LxJxYe7oNEks=|Chương 1845: liễu vô khiên quải;Q/OsDEykb3CTogGFuIO231sCJ1cYNOeEz6ka3IQoLZMbO03h/M18sSXYZlZ3U8rQCbjET6e+gZvM6DZJw+s0R2NC5+ffno6mouWo4f1M5196ctFpqVbLh96NWEb6ls6mL3Ht4KvptOw3aK/ZAMvoOT5lhXUMfTLK/nxi6OqNjfs=|Chương 1846: Cửu U;3oqP7ILlOo8MvcQhVxS3TJoYSlPGlrpTO/gDcdcCCoClLD/LBaj/LBApvE8UAkmmePldeNh5ByTIPYEwqJVa3iON4ekUgEyN1j5Onq2i+Vc6nGG/K66YndwlV4Xw6YFryNcD8DZfTslZFJozc3aRpVNMZWVcS4UBINY4WaIr8C4=|Chương 1847: Địa phủ;w9hcIjP/f1PI3FngYQ84e0QXzmsNQvfQTSESWiAsImyk82baKxjDLZEhYCyiVTnycjX0webc6cWYH6sJq3g2wCzIKc9j9KSFNriD4tRjpSH3SVnYs3h3k8la7MRobDfD7g/CTevvIAIIhBJo+ZGkhf54jL+dOlbP+TTltNUJDzw=|Chương 1848: Thần Điện;+UyIHAdugn89unnwm/mEQk3IsmMQD0bnHQMwSw+790DIDo9Earo0Pu5V4MKPkFZV3egUGVsNnQXqIez1E6ZJS72TZuHkGiLydfllorVIXF5xEwzZmOGn3Eoz4Me/sLbicPK7i7FeVPGm7QQGgIwao7tPBjhRioCoBj3r/d/WA2Y=|Chương 1849: nổi danh phương pháp;fjusJHvlAyZFna8kqnhd7r7uEd/VA/xp6mnvFhI+CLbg+80RsapZGf1tAIBYFlKQC1MEa1PHa7ppLANfebVaxtA4iUZKSMk/+rnogzHswV0XVaCNgoBPl9GYyHecRlP8qtrGVEU1rAes14lcxMbwnbyXIT/TdMzhowL56XiHFC4=|Chương 1850: Hắc Lao;bSBcaL77hdFWrQ8nx6aR6+hhgSDH2REVpJwFhHADjihV0YJeM6qOlYElTvVovTmTlq9PyJsL/um4znbcUxFtskp2BdT/MwF2Ev0f+bwlNtSxKZOudW0aCqhMP3X8JSQ2tz2/V181/H72q6wxcKIb+MERTLNLe5ftK/ABG5g2b2o=|Chương 1851: Thanh Liên cùng Địa Ngục Hỏa;95Ff1NSp53x0HreHoQnhoFG/n1ODQeoNYh1f0TZyYldW+aAtnYcDWR9R6DLbGGZw8Z3y0uF0Odt2Q4i/wGhwBYzizffwnoJ7QoIwJ1HhR9IG4prZh3Xekw5UDLhK5NkAG0qYiYM9+vcbyzCamVOdlcfYkeP7gDEXQKVNFZ5VypA=|Chương 1852: đao pháp cùng kiếm pháp;vBBxumnuaC3AEXP72fpvTqjVV6Qa/3AN7dCSkaF5tsuudjFLFfTTKABKWz3QsU6il+X8jbdRolMPoUmnQf7v4bZt9Xv/i8+Jmc94cTvJbpI9rEeAhPadEnQQ4AvkY8XaQx5OiVKpSu3W+WLd4qcZhzbNCfU1IMFna9mIjIrgWo8=|Chương 1853: trận chiến cuối cùng;PV1Yby1zjbqFpS7VLWRvaBx1Drif4+QijYCKXm8lt9CloakgTxPMsFy2yJKEg7AZolnhGr+BndaLluzXAIA0ZxFJ48bRFJGXBpk9BGcFFg1/qLkti40LJ1TmbjWdel0JnkPD5bGkSY4YBnmkIX/uIro2ttFUUTImzMjdALjzHt0=|Chương 1854: khủng bố va chạm;ZNXYhcS9hW3H5hoOlrw3bZDINkjVCiFRp+bdmB170GsHiXTXaawR1WA0X3TQM6cEuAdZgwq9iD+LLx3zB5B31o3FmKJG+FmtYVwRsT2dIhgOQcAA0PRRXbiy4ZL2ZklvU+DBqYn1LDkbZVu/nmd391tdKEc2+oiYafMSlPCsIME=|Chương 1855: mùa thu hoạch;nRLkQlZi/ar/jhMSAQXYxwXtKa9UYRw50+BwFxriPZS8vL/hJGnXX2Vyiwk5ZNeZvQ+1kMj5rQzgAaVAVz+eoQLzbJpckBmebJYIBl3Qb5qDNHJdFvJcwfKfl8vjXFteRUSrMzBB7jt9lH1jyFw0iQamQGmq0mju0IHbmi+ySFI=|Chương 1856: cường cường quyết đấu;MabglhLou6mxhi+2TeBdkDQGldZix2Rjnf3WbhbYMV80CFWES16Uuo7e+7MhWg7Iq7SRowJT5yeF5bOyZs1NDVdicWKJaBEGPjCfmE03UuI45STW0CnLOfKOLE/VfWBWvLnwaBGFkzWEFphlAiFvUpdQhAvaqg7TFA49MWgppko=|Chương 1857: lấy một chiến sáu;ZJcF0fSrJ2y4IyCk2nOrC4lar8aZyjJSu/3aAywQaPt/rFIic2cTL8fv5p6/Uuc6q5GhXj0lmDeG5G+6llIIP+YLPVZZ3sPJ3xsxgZUBHZ74Z19G0oEk306k4od0BssZrshKLjMu0Nuh/jB3/w7c9el6L7+50Vee7ON88sA1SOQ=|Chương 1858: thần hồn chi kiếp;DI0j1R3wvdfvPPINYSXHIZc93yGJejQ+KPfbL0TQak94TQU/aKCfldy/Fsw7dQu0H4QJVXdxs++BwTU/KcJSiuS0NirCEN2DBFFwx/9bdHuKaoBJ9Mg55JiGuHdqDtqOc+tpEnfLx9yrWP8hXicGbvlwCUKd3ntt57Hw2bd7+3A=|Chương 1859: thành chủ phủ;1iSw6op6c+I9AUtcUau/fO74ct0CG6SyH9UrJBdT9iW4d04WhjYsKcYxoYeEtUPRhCfOacd5TVvd+/Iw2m59cwK8LTSVkk3AMKv016SH/E3nFfst77ODxwFJafHPI21SVdIzpBCSbLUnxpMLyfLirBVtKkqagNx6RvaMdkUX3ZE=|Chương 1860: Thanh Liên;c8suG8kHW5PWJJRKlHJkpN/zwKzk+zEw/ez52529mpO2hGKiriZiaSV7wWT0xJ9n5tpmedQMNUaDso2iig+NZChFzAczrIWSaRthXJwwirjRMpVpimvs+mFqUreqo8/fic/GIq9UyG2Y83yW+lTI0vgmNGme9nu8TDuZoAWyB5Q=|Chương 1861: hai tỷ muội;KrKOU8xbso0Kd4ifFL79DrI8VZpCe9lhXLVSsYURayRX//fi7tKuoroJuq+kzp5uePMutfDR38PwqPglObjeZ+RW5d+S2km5I4DTIy3z3Nh29Wx3y+iFx7EygBF19bEqka5g18kNeQC2/okmjTBhEoXZRLcRUt9+B5UnblG90+A=|Chương 1863: Tuyết Bích Dao trí nhớ;/vJyOhBqcIj3gyBvg1ygb/K6iY/7QyGe81i43Ahu24qoJppudiURxcBCz+2/t+5leTSIZyEr95Qyd53+YA5GBViyGgJk7dEeaq7WMebAVISepROuq6LyoGxtI4RldNLDc8rJM43XYj5sNTQs/7ygVutPcRqg+UYqnMDs3eOlDHc=|chương 1864: Đạo bất đồng;m32MujxycMkY7DlKeHljtlExU1CVMRi1636mzIb/dL3Xb1CqSv9ZlUSCjdcBb1XAvuZOBohZksjw7/BG/+Xg97hZdvlAVCvg4lSaUMmzCY6lYBQF2coBMpgmAP8DLNdWx0JZ0Om0wbr+32sydhFjU1WfRk7B/taxpQR8fyEH9Oc=|chương 1865: Tử vong;zw/bb3dKNq0o7+K3LhJxBbggFmL3wO+rB4kEuC5i3J0cvblZZJr62HIMmEfZgZI7v3c1Dks8unCz2fNEy2r/7FbLn7dqHolPo60G/Tr0p28faUcq0No47B7q72HNBuoO569+wB8Ceq9PtGsG4eoxgy9wy6NcanC3TZerorjkikE=|chương 1866: Phẫn nộ;5XiFik19MAloNSaRJrWzfEXWh6NuIeLLyanDzbHWv85X02ExSZFfnDMq2/uWq7MpNhHmdiy+Wlksuuc9zrst9K2UzWCO3S/blTyKtX0/Zyn+EGHez5pLHL4jwSbw/lmJk7VMfr6WehuqR6pWsEFGe1mAbiTUEjQsZTDDgN5CD2M=|chương 1867: Thiên thừa;aWjlXZtu04weXC8dl+JjBzhrQrr/yaosY0WNvMgP4HeDtSitJt3Xw6ayZeLUYsnW7LC4o3jTtbNTAk9AkCZPYFI3kWSRJey7Af8mqPxL+MoUezaKfcaQQ2niF6BuAgQ/NGL+kZyLZTeDW1A63B3WBJu71ho7imdt8HdotzBAyMA=|chương 1868: Sinh Tử Đạo;KGdH/rVkOIeH7WwtbJQRNuhJiLWXO1Brm553+M3H/NAtTJ7YaqXG+S3sWQSuEFTBeejv5p7Bgqo8lerns/qEA1eL8YP/idb3FMR9SwkJ+fSPxlLp8/AJ3sqCotcGS6+JeuzZUi2mQwQJXAJXyZwIna4gYtT7lTBkwyobzYxvxcs=|chương 1869: Thái Cực Sinh Tử;kDLJnPR8rOgmboryWmSbYFi6Z35UkSwevoHt7TNGzsh9XMgV2+2kisySl70oUunx584cPlxhunttZKBJ3u/rJkQWAIbJKrsBSL6dZfD2SJwdGwnlweZGQcvk2+Iew1RdxVKuXsmuFz+I5ksrNeVp6vNRi+nIpu8HczLNH0R11dw=|chương 1870: Chém Vương Trác;zGP3mKnIGq4aIWjar68/NxrJr1yOObFigZZu9YyPwFidQt0aafovuoiiEit9EmeKHT0sjiSPskHqgeZTyijtqYCY7qycgfKNSCDgUmDnvfuMvX33DoQQvEdnDjguUL1Z06XTvtlgribry+szENmhpMovQEzeLos8Dx21KXKzi5M=|chương 1871: Thất bại chiến trường;OroCgntEYjdfImTkeUskbfIw2byMMIkLBm//Bau32YwXKiD+upLXoln+TSXasxF/sZFq1kW4bkwcxLq+cRfrQ/SlWBqcyxCL3QROLFwOFjHAXj5dAk+1naop9TSlI84Fv3+7TJWSpviTaF+41hpgSZHx5FnqvQyg4Pwva7QPfFQ=|chương 1782 : hai người đi ra;opPtxgSv0Sw/OVaOHo7DEpWQcTZLkPmmvyFPWY6mSSQvf5movL/wKOW4YHOxrCfkua1YBkYbYmuhG9UbS0VFTVgMa6nEX0Pw6HS0cQpBMB+nhAPsX45sRc9pEGZMsFmmVcxqTzM8DYKR42ZoTmHA45Y3PJsc4NuoCB4fnnUSUH4=|chương 1783 : bất chiến mà bại;q8zOFGeJVPYPVqRqDyCKm+apCY6NlPD/XJMfQXnM3X8U0xagGfe1w87pYJEyT7j6zy3M0BOU6tJ82u3C/fMSESAoioNLFk/6UL+ya5E501gRl7RHIkC2IgvJ+4UTz8Eypw9WJI6t03d7miWjHltlps7jvU1tLYQhNZB6glNRyy0=|chương 1784 : thanh liên quân đoàn;s2FONKPrQU6JEj7kBxYjaGHC0NkLe3VUWXyfJBwLYjIW6N56aPGc0DTd3j4X9HPv4fJb9Zj/SHh7yG3WQuXZdLGQMhiiNr3zgn5ADDF2W2i64SC7is3kEzhYQPtaCNzQvrgDNa421/3uR92Ok9Wy9Hq8pbx7eY7KHPwGiC4PGSk=|chương 1785: tiền quốc thị luyện;UJKR+JTKnziSc2er29Bo/XQc6C77BjHx/ttCSa0i6Jx3tFnMRGFbTS29TU7ZaExzX4uDr6A6K29lxmYho7IhNXVZVAvZF7FUOyPaXVv6z+hS2ho6eWI7KtQa9AhF1eDn4mvM/+5UtEzyQ2QyaoR3c4Y29Fklr6KpObi3w5nODz4=|chương 1786:cường giả vô tận;ksj1kaLauaWjtlTR6XQA1bb9JoVz89mUOQcJRq32dS6MusujDr8qW30eK1CdR1mSYA2Vb2/tipf9Dh6n8xNjiYrUTgdN4p6jK19+FiU8X6r8GUUuuWP9ox2hdzb0FftWlQv2zcd/UVAuFFmMutPCLqacODdTRqW24pvAc7/CJFk=|Chương 1877: nguy cơ tứ phía;V+PeYCaisstYP9f7I3/FMBq0sHx6UwJC+hxAo8noVdg7IvxmN0itAzcjxZ2WyyAPP5EogFs91YVUU/aVLA0BUPwdkADLvrs1EXK1DDPYOz2bmMdX3OnHvDYhrZubWEMg3i0v3LNcBMTcy12wgHztODzeYLu5yWxvzltomST3vv4=|Chương 1878: ác chiến;eZLOM5ejRVK6I2GhXdOcPf7e72y9HgtwXGSdrhths+5F32dNe2eWUmd+LFVJBEM/7ELgaNnfz+ZC9ovL/KdYi6T2iV2VNNaaFZqtb1v32tvyibGCB8prmiMtQUqV3EyG3vkK5MGMTkdyePOEoToC9rxLDhUOT9YrdQ/ZHqkd7Gc=|Chương 1879: Thủy Nguyệt động thiên;2EIY6BvAemr8T5Jh/fHI+3/+MONYGV9xhTy9yqrrTFgrpJRLkfJNTziHEgE9rlnU3cZSVWHskD2I+V3FUolRhI230nycwokfUd9c6UFuhbiXSocvwtT9sJcYq0ng6LX1mhybtjS3FCVmQSWXmuwMfIFTgsotst66WYpIjzCRpsE=|Chương 1880: tuyệt thế chiến lực;Zvg1EX6K14E3BpIYNlClSWFHAm9nIQNeVMeMxKsL9EGKzL92lbEDxv1Xr6/EObbHOoaFLyPJfClWE/eAlrxHJEz47eY5+/hFj4+uhAs3gP1Eum5eJxeeiF7SKGIxg/A3ppjhuEpRLLMk8X5YRBDKDJLhJfdUf/l1pcaQkAqqzDs=|chương 1881: Ngao Hư;Mb5mwHljTS7WS6UuRU/vz9g/9n0+GleyicbT3cUvNZrRKMBQahURqgWwfXGls4o8+84BeuOKadfOaszzkyDFa30MeYO9FX5JTlrVJEVC/XCdFX3pGy3KapelHWEEduZ5QJyj3fO5/RmPRXOVNPtF4SNjNOpTtunBlVpjA3ojGw4=|chương 1882: Thiên Hà Chiến Trường;hIskvaY9YolKX6ZtRDBR44dfnwfaMFwpi69GQchj0Rns2G3t+iZo1S+TeEuPQ3wZ9YWzFhepFLCXBqHhH6RFJ6gbz4hqzDWcgJdTVm5yf0/UcogzUs9n+GbABYfdciLKD97nuQiXWhmfTqFpIvOQ8gFwsTi7LcdR9qU1ap5suCo=|chương 1883: thiên hà hàng Tiên Sơn;4ScYM8Hfaa4OC0brII/QGY3PF6nFZoRJ24aKrpu2IoOTndacNXrVCG+wnOgkJ2CXSB+FiGplJRzrBl/EYED02ndtEilSzabU6LYpHYL1/68x8AC42fyHvfwwuwBO0eLAbpZbo+P3dGerA2pA1GVV8GNuX9CNr7VFIXlgTdwgAHQ=|chương 1884: Tiên Sơn trong;LPkgbjbJjsF2yCAIQVl7igeJBM51BNC2itVGK71JB74gOSJzg95wdZJD3Z5PCc5M1wxPkCl8XFERfdBMFy9saR7fXYWoOpzuSm/079bQtGSLR6saHVIEqvmZUavj+D8dusd1+rmVlknA7QWnbCjZdtQCtSi9OCZPg6NpXubKgiY=|chương 1885: vấn đạo phong;opGulEfRJlftN7sqhuiniI8THBVvnT24xgkCfIgRMVD2fTFwmyrqlAegjqlq090JP9pclfqQAA4Mi7m8MLiSbYBaOcrK+iSqHajBN+Aqa2n7ddePT2h1ScbKgfTpIrTgOriU8byMfY2TH3Hk8MgpYe1Ra75QskB801uwLqlQ53Y=|chương 1886: thần không dựng đạo;bpXBMaFhiO2blIFIqWiLAcQ3byX/vipxhjB38lvSZxII9bDYXYS6pGRxvlIkQKQH73gw7f0wzRb/h0oxP4GgsS/4rBg4fiNstSPL+15muTFm4W7sIL0iqJbCHmLlOZ12tD4YJkzrTvoC06t39dWEAydcRpwUsEbwPNN/HScx7Dg=|chương 1887: cường thế hỏi;sKhjU16rTZP7i5HSXP/NzRyjX8a8WF6N2wrptONCQlbMP50y5quXFAg0nXMyX8JCBPIzjdwtE+BdyUGvduQqUSK2mHAh7LG5P7D9cnzk8zQAJZFatSoJOhya23S4jDnGiMN3v0U9x4GRcM2iEtv6DHxTKyHL/GE/bN+YQTKGNVM=|chương 1888: Sinh Tử Đạo nan;T2ltd+vVOg6ew6INtRX2Ayl9exl3CFsajSpRhEy5wQnPPMgDxmznQBpTN9Q41KR7nHnPpRfcA7o6WzUv6NzHL4sn8JrXjcoLPpi0s2VeudVyef62bQpx8dq0TxPM9SYIf7jy2ZUmhuL4FWFUiw/6ZY5VnM+/GN6xXX/1ZjkCWhs=|chương 1889: tái dẫn thiên uy;t3Lib1/sm+f8M5w6OhDrdcTr8Xw2vQaB8TNelEIhh6UK6c2Ig/bQO6E/r1AgvdgA3Lob/tBmBl4g7AtG8EKMgBecKEL5hqeKkOJAUbW1Rugy0eLRLcPz6KyTbU/muBgupCC7jKzyR3w8hkQenDeTS5kaveDGskKbQ1cKLTQaWiU=|chương 1890: Cổ Ma tộc;vshEhk/oIRaeIGYKoSl+sf/HJHBCrr7TiS2VvfeyajkB2E0Z7+/xDCKrZYYcMYHCDNi9Ek8IZ3GG/3WyS0CNmq/6EPDUOCq1QlkuqeNG0vpb+VUuGSebbXQAIteSaMjsdos6jwJW23PIn5rCYuzsn547OzO9pw/L1eM8jWqulzo=|chương 1891: ma đầm;FBfsa/FzQwJgIAu93gPYHE7QmQR+SD7Et0h2EeIZGmg8W+ko5IAiKz/yD2AlzR92Brl12ais/OYn+/Ni7NSn5xwLIH9Ay+eB7VyMM7h+10IaDYMiYSvvSQeUsg78QXhaZkfzGY1NExDfdswH8jdhlhN10jYUppGVWJEo0oUCQiY=|chương 1892: Ma Thần tự chương diễn hóa trận;+pALbZX65q7cCI2qM7K4e2JzpcfC3HnLcQ8wTWH1JfzJ+ZH/wnEhQ7zGgqPn+Y2q/oRo1qt3GjLO4PTYOa9Rgg6BPYqoSrsnVZ50JbG5auanmA+4cC94a5ZMbijawqMe+Uus0PfGRJRo3j/HIadhpMp/78/dhdgfFscZfzSoSUA=|chương 1893: thiên hà chinh phạt;Nv0S4ZKmDINgVm95NnKSLuEgB4RRuEwCiFFM7yx7i4jsedmZJ2YAgNjaNTWUK8lXZ6ZpXVtj6rnSzpt5X3UrHJ29i4I72UfYf1sMXtOQ6ej1/n0qGbhGEroI0GfeHLIKEPp1cCJuvjZsSSF7o0GnucRORgLTvKKV+GackccSSVM=|chương 1894: hội tụ lực lượng;wq3G3D+RSZL82zSrjPQhQ5FF2v+gOsi4W8Jd9uuUQzDjvGqxIfOAU65WyEjHMNB+beM7QngA56pIYsLFTVFNeMBE/L+9gtGV8+uiqXGPGCNK9xh/qo0XZ+8B9ruRyZd2b/kXzHJdD1EF4LO8L5y3iUWnPWjL21/d4qNf5uRhoeY=|chương 1895: hôm nay Cơ Vô Ưu;/9FmVDmln2+6yRinQ37MRxObWvaMLz7Fsvv84y5k2CbAyU1hjgFXpqToVjeJjZ72shjRAyHV1NuOKLRuCkjkp6N3AGItoVYlujMKsr5xpfKrsG9UoaSyo1xsvpdxrBrhbmdJYnQFVdifr20pJgV9JlqgEx7BXERYeAeAhotTidA=|chương 1896: cả đoàn bị diệt Cổ Ma Tộc;U3cno9e/jNfLi/batNmkrbLO0msQauW+BHrUjDIQlQz+yJrOxKce8yTU6lOkZqAiCU/d2xSDLjfZWSPJFCcoVKPXgMJkkjxaxOQHWUU7tk3AsUvWReyBbCwTQW6rot2RiifhSyPjkIG+LPQbD9EW01NmQUNvFOsI0+fryw1i0lk=|chương 1897: quân đoàn tác chiến;U+0KcI/82at3SjqltBfvHEoLpRM6ysgh9Z5yliMUfyIoPNIqhObaVJEoLAHdi+TIhOx5yGSu2rh2weCpZO3G71aHdUnGSBHTBJR5ip7rZL5HDPqgoinyHmrTDSUODzUfVOC+/DijEFg8rEmIuphQceq+zfeM8zQiphJ9UeJrtUs=|chương 1898: lần đầu giao phong;YzgCHPgAws3tZYE3el1BVOdY7kPrqUVCq7NVl8WVhaaXkJWKcbcKPb4aKT08xTkqnaQWnBF2O0Hsdd/ZP4s0mOXF/1D4iyqRgwQUHifgTo95nNfACW6TuB1fBFLDncRQujvPBoN4RQkglaGUF+LkiIhV+qGWezjBFUKFAxcEApM=|chương 1899: chỗ ngộ đạo;hrB0/CfGbtl7KXyLaJdCl2ebM8TDKPZoOVjvXESIqEawKo7Mx6JBppxX60xS9YEGJo3rwmZtu0ymB0RZNHQtuMUbIEBOHfBDoRl75nAacCytNqVgVJPdlHfmqJE2INLpbprb95qb7xZqh2ErgqJPBUIQ0gBi2q1byGtN/TDIkoI=|chương 1990: chinh phạt mây khói;QwTEQTn+vnxbOJvfr71YR1bX4bYy9XwJLwpyPXmUk8PKCdABcaZtcqeJgYlSzFG1RDtjaLaVjUsFtGdHn6hRBqrZ4dUWSNn7etWxxC7lHMYHCb0tj5Icep0DCzPtzrHLBEohlrTQwzpiIIFqGvj3RRP646K+x+geivESc0xFL14=|chương 1901: sự việc đã bại lộ;AdjWOK6c1yqL7p3W6onq6dJcpnUhvISBjdzjrOgWLpVd9nNzAjOj2t9KVKTAzMRDdJ+P5/2374l8nW49okdkWLAEqpPA3bLch262nBbGFtbBqeOJa5Roz4Z7N3ti9Bdk92Qniwpge1z1VkU4w5v53Zo7UmvyY+8DPQNy7Zab15E=|chương 1902: trao đổi;zUNBZtgT4mySEbcfYl5FZOXOZ8UyLAydPElwFm6XPXX4Ms7Ie1PQyRdWaB2Oz7GCecPnUTqDhwqlqbU63ruBmAR0yJk5ioqKf/equcKBLLW0185EYSWk6Mb2VJHpwBp9FuKKrqd8DfjJMIZUsujAbmPSf2yv4tW1B3u/ytGNPGQ=|chương 1903: khó thoát khỏi cái chết;qaGKx46pwhcT68ASxJ89GrJCMoqx3K5PzLPQ1b8HUFig7u1ZnqYlWv7reYHr0bLNtt3J8yuJVOofIOpXyMHxXh2xcUHDgfJIRtHabVQSCRPsHcKfH57CZjddZbVzkjI3DnfPjdr1htv1LDtUDcq8EoWbxX0aX0Y862eTNCtbpKQ=|chương 1904: Thiên Địa một gốc cây liên;LM3L2XpBwzkLQdmwVxq6PvghxCHn/M04btMpAatSy6X6F8k8Npc6yx7LrFRspLJXUzU2EOGlpOep6PVkmvxb6X+WYD0Gbbtm2uFhNkpcWlEbjm/vINmIDvOGyy7M4i35wQAQAqvmjLpC6CQ8g81MjQCnH39U3Orkxi7JCUwNUdI=|chương 1905: hóa đạo Thanh Liên;yYDQZi818ADGeb7oDP7xqLox2rAPSaAPzojoz9+5WAMhNcn8eg0ODF8/0HSAvq+iz8uqcZaU7jQOyx7xhO8RHrnduOKFptc/MCxqQzcKbCT5cwTbqZgLMI0XSK2dXAeEDWthTi1z8TAOBb0e+cIBbCdnWr8WwjALsfTxFgnSkEQ=|chương 1906: Cổ Ma Tộc Đại Đế;Dq2l0bJBRYARXtHqwcj6wbYql84fUSx2pnoo8ie7s4C9XBVPuSlpYHGfKVpkWt5iHwJ0fDTGI6UrnoZX7rdSi+3+9hub367vvFASngw9u4Hi+uwuvT9NJQadj/MNFiUUa02/i65tVygh8CijQDxvhuTYkXhvaA6CtcJSLS/YIFk=|chương 1907: con tin;QFFT0VIgzxUZsX4KjAXRdx9VY3whmbMMtvBsReweTaAeKITDlh/8cNV8u7Rg5Ex9SJCz7t3EHOIF5tFSfqOogVzOhhVPYIwf6Yj6dSJIT8KX+NbLJc96hxnsrFJRFt+9ob3ognWWlpG0gJ7g2JJpg7+aT5wQkB+MysibAAR12Ik=|chương 1908: Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp;bXkld+EbvFwqo1jHVYAEm63Wa3JbPm8vq8Oa8ZCzx5CllglD84fVWhmD2tljqH7r6wmJRZeHXK4tyEQ4W6+wC7fBD+UPOQgAWEySY0hKLD9uduEirBlCTbTLiRJSgGVePFE8HY2G6NvY7iohd7gRjwc1CZR8doE1ppOw319umAo=|chương 1908: tái nhập tiên quốc;rdjeXTfR5nqVaw2OgTUSHt85iedtksKSlIYvcKkGwqKWTFW8fveGZ3EAtHnMv3lPAGhAbXxaEgotlJ1TR4E57zxtPyti0dPQ06Akg2Ka4mZGMI3S8+QSmJsG9MjdqOUNKWe1cnR1/K5YrM5KdZ+Zv9cPYyKYv8t9GleLbMxIlGE=|chương 1910: phàm trần tiên tử;bxTnveGzQJGyLAHS1+K+rNxHkp1Da2Fb0lV1PeF1uCyXZqleR/IVJoWot4VyFif8FHHVddSZw2eoRaGQpyoFhXjfcR8FM+YvqVa3nqh+dG+ZsQQSoHRcH3L84dH2HS5+E5YVr48RhoCgn24eR3hTSUS2RWGJXCm0VEYm9b9IDfo=|chương 1911: Vũ Văn Tĩnh không chịu nổi;7100wOWHJNuRUoLph/lwI6CUaKvMWc/KedbXDgKXXkjKYTtVjVrnqZNtpcBjT8uPCgACaaMUlDLFzLeuLrF5J6NJTs+BEJDpt/81vEBKpktCcd8Ubp6swcZUWMKSu8wMjOHYmUhNauYKoci9CMGhc4KfDOlgXIlm/YjxXIC0lfo=|chương 1912: ước hẹn ba năm;ZE3DbKAYvrgecDucKpVEt5RKQeSgREYrJXaJHGV1I8K9+JF1PZpFS/ov5NuEAA7TvId5uQlobQkys2fg1Vl83uvRMsYwP0YVtScjWecguzURO1ko10dd1gcqmxOF/D4vqTrGOG6xAhOuBhXyUKaLuomptN8mGUg1swEGe+KWBpU=|chương 1913: làm nền;ET6ykI++jEiFUjpmfYeortcgPjwquuYPhlX6isWopH2ZjMmmZ6P+poF3/BgcsWmrdGmEOvU5wzvWsFTEamZ9D8sZNyJGlPItBo/7LKfUOKDxepgv9uqoVc7Y4tIc9iTO8kVPYi9HklMcdka69j3G5gnauTQejnMvSYTZJkLkTpM=|chương 1914: bá đạo;KKnoNGTAGFXp6MVMVNP32+JU1MF1CO/54eQ72x971JYdXmpksXQHg5G2qVRTADaJh/YTXofyGp5Eiemj6bl0TGyaSHr8NgYft57HejrVJsYe83nIxyiHlOHvJ5Ryq/hXSchZCqDa+fCK6y9Wc8Y/cOoiKveebDDfPc5V056EoJM=|chương1915: phù thế ấn;T6nikuYO+m6nyvv3cnmVISdP9rAISsEuXvf+SVEDnmD0W9CazlUShaGsGHicDYVOSNR5KabVGduAwlCpgP1Qh3CyYOK85axWNvO/qsKtu7V5Lf4SpEaUhTJHGpBfAXtDJLneZk1oQB91Ru4oHg9Y9VOso6myZo58FZxvT0Ksn4E=|chương 1916: áp chế Cơ Vô Ưu;qgE3qRbqK6/GYYhA2uGjwvWlPI0QSdYHMXo95E3JNodbduEUBaL4Xn6fDXqS85lNTrhLfep8J9V9WBiYrPV1sVReecP28r/4VuEH0V08w/UwDCe0CTduO4mTY2WAKYqnx6gYh+T0+6cMaCksjZEMhuMEQfiohqwHpCZEkIe056c=|chương 1917: Tru Lâm Phong;9x0q1yurLsP+6PrO1YCQVV3di1fyEnFP9YaSMzZVFENpdG/+Hn/hFTrH8Uhln2E2nZOYKVCOTMnGVk7t2wpoPUAl5+ojoCGNo+r1VotNmnEAbic7NAbRs5vGr02CZWwVNlTJxLjs8xdkimN+WQmDuP0L3sruvyociV41jW55Wjk=|chương 1918: thì ra là thế;ZZUgVkvIGN7hzdJD5i9JgwqP/C7KrpvtS50nsyFpFuTiFOQlZ2msT38FvyK3RuLjt0wgDna39D2Tw9+rTJ7GpghawdBspVFm6sshnVbbnyyrcyYeKQVQC5EAgTo0Ne21ITyj6eZpQe/sFF+P04SSNWsX9R9BHmNPESQh6E7v4JM=|chương:1919 Cự Tử đánh tới;d8LlhbVXm1BjMAht6nOCget6apuL9HXtTgAePhA8a9EpNWNHIltbXUkvp1RotNvc7Y4gjvyo3BFe3qVq+JSGSDOG7M5shvtWkwrGeZd6nsDO0bGf/XdV9+Doh1riiy6Yx5l5e/IZMuE9CxvLhTRSsUYme3A0BeK/995A2HBd3Uo=|chương 1920: ma chinh;q36IB1JEYpd9TsHiMfneF66m9zpycn1i1U/5U2NLFnhF73JnOpLl7WXrsu7RXkkLbRnpvsNp2wMjk39WqCBrAs/P65iWEoB7mkj3zYPbEqR73ldxpFD4f0mj/xxz+nziFDfGbmHVEKdig0dn7UmmPgRBdci3klJxPgV25+2b5fc=|chương 1921: chuẩn bị trở về đi;zmN0gZNY5jHEf7GuXdl9qy3K/T5p2zi+Pmh4gR6K7oy/ssH/pd9smtfj34uEPIbCwF5a83W7LVT1bhjyrFe2Vwi2drtRYEODBFdJdCI5NkKyHw7F1XEI4fhItQR9DazAqllJXY9rVIQTvoNhJNDdQSST+gOwwIjVRXi0gj0YGIU=|chương 1922: Cơ gia thiết yến;IpE2NyKWsOBgqe8YadKwEWJENZk+AgwrxXcY8NbJn9pPMIpr7mldbg5acKbpGq/Xw3D0qw+hCwqXSpuCCgRUPe/jCfklZ89yaknszg/4zo/r1IBB95Ih6/zF7dxRK8JlZ2/5xS7srQyFVaq3h6faMli5CBOyFACbxHgEkxzSx1M=|chương 1923: Chư Thiên mới;tNUjEaDl2rq4P+SD546kZEYm+/CEwWqPR+unbzssx9/WFL6vbTXkxGvL1kaW6UOJyDCfs2SR1TouPwAN6DYD6cKv3dJZM7cKi08suCa3ccd/zRNougCzpM5uHCvG8W2u8giUzFVeEwrF2MQDrT28sXh1iWKO06DuYLueXU8eVNo=|chương 1924: ngôn từ nhục nhã;gujEAdZAaye4pGhPJswoTvtLq8uMw+IRvC9/LYJB6PwcxlE3Jxj8mHLQ+iOsyrG1eF7U7GXH+Dm3GWQcUuaUnGus520U+GEyPBdNH1yNdgexf9hQNgnasIyQOD5+fG2Ak0+92pSPpLAdtLOPRIbwcSSV+d0L7e3aRhxVz/dLwIc=|chương 1925: đoạt nhãn;Kbb46L6QV0rM0fWOzVNni1HzuM/2ri01c0rG0qugiu6aTFkA6Jbns9eAWYbqsQ+Cnge5cPYbzpDJYGDwpoUu6jJ0GO6tZqrvBBXK6178hjapcqfbaTwjVIiPJu5fPmLeioRY+kmy2gazaoBpTVAArEzPWTHvoVcA/F+pzuS/feU=|chương 1926: trở về;OZL3wbD8ImyrlOPRyzr60avhoL7u+ADtmABUM8aWxjn7lqlM3jgdpuhStnRaHIVeYq+BBsov/sTvYKEARXDnvlzIWlMXrjqviqG2/3UfMb5BJmd6bwk0lq7CuZtI9FR5IWDobBXY8IfBHIjmck2RT3+rGmOzIbtgwRynB1UTeA4=|chương 1927: thiêu đốt hỏa diễm;FmQ0p0X9X2cFN4rtFYxo+bYRsAkoDY+45lyA/6tZbHnVdFQWM0HGK9BI2IeC82UCi35w9uZ/+w/gwzQ+aHjAkLmzjxQG2rxqh+OUNhj2ChrWyenje/vHJJ+QvFZVF5hqiZif/Z/QOx8pCxVGUpv4pQWeVmD4TbB7f5vgZ2GaNwU=|chương 1928: lạnh lùng sát phạt;SUgIHfZIIjVKkKcHI+rUIEKh6tZuQA3T4cQtteUj6A2QPI9GrdEXQ7aYA7GIAssxTX4dKOqRpam6zod6AjqiFeutSCNtA8EdQ65ZrXYSP2lBVTNTZNJg5bUcidIg1cJVyPE9c5YtSQjkEDlelGHP96HIsvNi5PqbR74NAEUwRiE=|chương: đại náo phong Vương đại điển;vSJ3RyDjmIA+5w5zOw//7zj/ygq0/ktHDK60fCIXE5cNR90q3IaIgRAe78ctbuSKJ3izjsVXH6UTkh9LP2/cgpPLfEEU2n6Z/3/5Pd+IoR7LFN2LfgCeAByeITCtmqf/6dqpg7xfGxmY5mtioT7E/jlmyV7oPUcaW8Ad8Gu+Va8=|chương 1930: sinh tử sát phạt;HBSNxVlCwaDwoCPdLJP9t0wrNCZWR4WSq6QS6lZ3/RFoci0k7HBAOSwg4UtfMjkFGpRJFfgbLRAEV+Ko4Zzxf/MLacAvojL32HsZWvAIDR/paxAv+dt2YSKR2zOQOQjH4mPa9VWznrttjJQ7Q86brCVvPjwULtX3rjo/Bzd+a1I=|chương 1931: cuồng vọng nói như vậy;V51hD3+4TWojDLM7bQ48GDFPiHNvLRJcESp4WIJUaFrSgzMFTTuteCWNnwSkRjUuods25BqrnQQR+NuhhvZsztC10TW3y4ClZkK2qgMTNxMvX9a4pN+Hrk/MumbUVRtOJy5pMMufnuF1Egn/FvraTIuH8LLb0DdqKlpLTWC1KKM=|chương 1932: cường thế;mO6WLoFrgBVEYPtg1WfuMB12B0nCXvJOJ5toDT1Bv8ZKvhs6SdPCKwZEBF3Bu68P7n516YgnLmBugJwwVleyvEFGFnz0XeLian2nEkmU1VScu5LvsUofVty1Co7tDIqZmwVZJfRxRgO5STTcDptZMC6OqgmgzjHnHKxKR+dRfMk=|chương 1933: học viện thái độ;EwHjhr7peYSxdVN7hzoHaK5py+VBKx7DuFs54IBLrWLtfpykRSLk7/nnkH62dYEXDj4LWWLiAWcjDIiE9WfZGJyP9vlmwYRn+HVP2RQT+3G2iIsRO+tlp6hinaWU7X0NAbnz98UC0SRg/35um/eXvEsbVXJA6h9lWS3qGcYA2JI=|chương 1934: tuyết phàm;XvkvlKK/sYy6pRFz/nLDCC5jrBh2bzX9vUZ02SU3nz/fogjz7sUKM8AfHRUqKSLWiXYygqdznmE2bATdV+lZdfR3drm1xH0LYbS60HUNBNAcQDWdP8oMTi5NbjsKPRdqp3RdGgbrBtOwpu8pwOTBUwdIxWWaS4+pGfvOhshiZ/s=|chương 1935: bế quan;qeGIju2i+COUfsmcdOMecrCjIU2zLFaox8YaOt3HBy75jugQyzCHTNUtMgKgE2kvWJYP8nUHamy8IzopHxMqGyukehAsVKZVEpLYaPNH92JpDtIgwR99+Rq8D2piRDzqTfio14hXFaUkxVrRfEvlGBkFqoezYy0N/fP/Gn9Syb4=|chương 1936: đột phá gông cùm;kgDCVIFKfAofrWcs3nzDMpAqDxwLHpxxjrDPx/jaBb1hU0KKvyAeKHOPqhstBed8K9r8HEjAaEXophtHp1R5YXYQjPUYcLIubxMsxaf/r40BccoQ2yiITG3DI8gCLA7GngaB31OJK6J2bc7r/JviWV2MvGI6Op9wv4i+PzYMqvc=|chương 1937: tinh tiến thực lực;pFLvdT3ZVwIKN6lDkt1ohZGT02Qldw71IceMxaPS5bYhZAyuAZpLhFfD6dohvkYWqfDY1OJShE0YCtgpTxQJW0WAHPsbbnH6UCOyY26XthepzTngpw2R9i6eTQDJS6SrOtIeooVaJ+AuBmzcoTwQzmfQ+her4PVXLKwBFgXJZxQ=|chương 1938: Nhân Hoàng cung;8y3Z+7+lZpW69dkNfQLQBi2s2zdcvOiiF7qowv9I7K57vTwKpVJUb6UMegkr985xRtewR3LMRV+QaVWs6B7pxA2fwK8aAt3PLq+d7nj+gqM35qdasdOKINkmAQi7zgt1EcaduFNhSXURM5L0FQqs0QTl2BcA+4FZ/8ebCR7Vlig=|chương 1939: vô thương tình yêu;y9NHjFfR6am9VZ67jaamKgNcbTAZpLPoxpX9DKjvph9fyE3Y2Zcba+/b0AkEFs/v2GTC1lrl2T969GnJfl7Qh8f+UJ2QfPYchpWdzoEfninNV1uQH1BFhW4wtUQt0dOmFvjIzcb2SiTbVN0fkaN8kHL9F2+cMhpj/9vyngrKfmA=|chương 1940: phóng thích;j4PkC6MkQMtBrjc9qNo+Jayypr3XLcb/abZW3aVVZUdfW8yM3Osdi05n1d38Ot67xUV1ZeYS0Pc08yYLYff7d2Cd2IiQASWfEOoZaXVtTsaJdhDTJJ0CUazsey5f01Z/bf6L2m6C+P6pqZ0PPGs6PYg6EjsVKZa7pJTvPR9HqgQ=|chương 1941: phân cao thấp;LasEmaPMRGs04QqPhaK0Pq5ZiUs7skxsfxark9qmEmUSQGnMVTpD1jJ3lxcukaxuz+FkvMa0OeuKOuFm/M8dw5PRchWrd2RhfqhjhGDuSyM0fojLSjzxhPv2eY8UyMABrORQ4YeP7O/iMraDXMOqnXCvAQf59pn5lSXwSHMCjVY=|chương 1942: cầu hôn;qP/tS2P21TRv/uxrDM3YECEFCdS08qjxNQWnWu5QueME/9PB2hVxecJ4rwbfa/pJuPq6Mn/XDDhvbHKwzu1sc99S/it5cMetpJKxVJ+Z/3LHm48bOmVRdBvNmHZJXVlhkYtzOhx4qPKJdSplnUhqMebDT1Qi+fWR9Yi7QZ+fu94=|chương 1943: chặn giết;ERGz3ZgdiymVoDF8dd/YbPHkEnqwvRaiW+MGmZxfCTb0/SNS3K/1ML6pOXIXPs8T2HXCWzsh46naTVtSgW5Oi15RDZ6A6CuYQb4tp79edYd6BfcVVGAd3Z0GC3caE+0l4U4xTuILfSfFk2yRhiFipzW3Rbt1xYwhpaMtWrLWR8Q=|chương 1944: luyện chế Ma Khôi;tGkXsU4V8QlAhkoD4/ffk52PDE+i8MvBbRHZ9/jipzsM4HRgBZvP6O8jdmN4LyyFZcUK3AjaqHwjuLc6HJSHmBBPQepz7XHDA6AVIcDDOsmHHCj6jsR2ZmHEMZ6vKW51IUy4qs0kSDfXRC2JXgWqcQaYFfBdcbzjldn7mNRfgqE=|chương 1945: láo xược;Cb98uxJNyolq5HNWJEoU4M8ciqnblaPJAy7vk6itOVq9LIqq3IOV0uvCNk9QDxHcH1lLX1+B1qDSvkvBfqOqezZq5L7rR0xE3FzF+etwQYK6C1SjuIT/PQHSVqkOD5GCgCh1bO41s+gzD5ic3EjiFGLJevZfcM+l5kQx2vtnLog=|chương 1946: Thí Thiên Lão Tổ;X3Zk47e40Z9RT01dT/pkQ7tq9S7TSFEgBcwRb309XROIM/PmBqnJizE/3yt0TyFOx0imGTca1Qw0wjRIk5ef0B1W1V1UkBdMK9XcDy4beOT0VXEYDgs7zwFszbNHBNG4hG4XZQNy6L5KIXIRbR7lBANmKlTbYtjQ7i25q0ZrH0c=|chương 1947: tranh giành;sARu3nm2el+JMDEhPuUaJwa8xaR9W1uLUJy6AxSb6tL10xkRAH5UnW3WGWfMDu2Nt3PeC5aVe+eSXt1jPJOJ5a7GRO8eDCH4D/gHiauRHYqsb/XkRxNoCj62efHWE3XMFK4h6m1sRyUZg17KWsrtQUFFpHeN65FV2FDQJTrjmKU=|chương 1948: Hoàng bảng thập cường;mhiTgfpQ8kOD28nHYGZTJ/+q7Y5rAI0yu5lj7AKVjXBZ1Uzac5P3ub/KRl7JUnRJ9uNS71xUSUtNSPpjCD6c93lbW4p/f0eQbiCERAG4+Pkr1gdNti/ucNN1gfvHRhyR+MRnjaXNKgURBy1sV1rnQXJzYT2/rdX9pOysGyTqTHM=|chương 1949: hỏi khó;s9gbSqzcD+dW5iYYrzTJOAULdAP8Co4D73GkFnxtB2qIMUtP0a4MJ7R3raesrcl4gpcFde+SN9Hp8K1ktBAPQuvRAJvq4B8QzrL1GVVE0sQlMeolWx2TCcjFH4E/EQvbsdLiwYtjQ8zJifyU+nLW+Z1OEd4G1ONqd3sDwNW/X6w=|chương 1950: hỏi nghe thấy đạo;20jrqZD1uQLXpbJ1qrMlr73xWA5mlPXuwt2QcLtn0OtY4opIpP4hWKExiktFwP37SfTgvtF9pXQPt+nU1CnYe6EEfjRvJTP6zng5PNPOfahFrQZeqUxv4b0uYVzAgS1V2WFSUX/D8JmC7SOrSpeFoVVyMaUXWV/sMgZFQo/c+8Y=|chương 1951: sát lục;btvoPmKfoPPdsYKVZrfk6mtCYLOjDDwn2Czf83FjE7Nb6vHMHeGSAokxHUUFMkFVVTG1JlSMbcnOV4nlpQvpduNJvHan1Ipn0qyvdNBn+2vHVRCAP8/8AkuzA1nAlGNiTzPVeWIiACpoCNRNDb/qp1JthfDW+vZurxRZrE8r3dw=|chương 1952: tử vong chuông tang;lJ4LGP7CJ02K1X/dUcBEAnIuKYm69zwPmZ1mUMp76VtLa8vvNXwjhxojiZqbx02SIg72es85B2TfnXr4LPo6/yS22/XmL3GOpediQYU9qfpA3022IkUB4nWnZfBYJLsiMahcNxIl16bndIoImyR37ZY33KiLOoBnAtEF9ZbSVbw=|chương 1954: Sở Xuân Thu thực lực;6LqGt2x3CklbMPl+bjL+9e4xZ50QDmfirqc7Wis2o3bhBj7NQ3v66rO+9tSV/mTnsdT2yd3bbAm+JvIEiQMiAcHx9uRvR6ln9mord3Ut5yy9sU2IY8VxsRIP9O7GgLsscB3q0cL6/4Q3SnfanQc360sKbnn8ML0X70ae10jrZYo=|chương 1955: Top 10 danh ngạch;Y3xSfPOrBzYhiPc6I01U4tZtnbbNto1WwrETLjgTDQXzVviYx5kyOChVrM16N8WiEoc9RrWOVscVHFrEo2F8w0O98YutP789OpQI4xOh1R+wv3IXuqwi5BKDcz5m/GldndVjxtfviCCbWShRKoO6wQ6/e6U9YU9nfBkpNEQKfqk=|chương 1955: tiên đài Trận Đạo;peTRdWEyk+8u8cvnI55mzI7iUs0/90MbJE8PNgh1NenORN5x5oGh7FgsFsKt5qyps/CjwaQRDgbBgHy4snJwG+qGUhZq0vJQiT3/rfudmDannbcQjGVhaQih/w3odvGjsLeYxsD4ZlTT89dVvZ4EKpuSNd18nLGLJZW3NyQEQkE=|chương 1957: miệt thị thái độ;jSKtkcp5uX5Iatzc+cvxS4CMRjIqSx6nEGRGcYcL/lYJrtUfEREFYwFpFwyUgv3Tunh1NX2Cf9sl91B6x7Z8+oLZE91JSVKz8QKTzSTISu3Q/EoJaiD5QYdsAnreq0evUROtucVkvrTQOtl6y0EVVHv9VVuqJjIVCOAIOkW+Xx4=|chương 1958: Sở Xuân Thu chiến Quỷ Lệ;8m74n81/zYp4fEYcKMG1CoNnescxTt/d9k8VYF9ww1yE3ydXp6WQXmFW8Djg172JUm11x9GVFfiqbonK9e7+7JRF45xTwM3Zrh2QPiwafz8wj+iG0cTuHq+EPBKCIdkbufGUO/Brwrhrm0nKqDFM5TEyFoo4uqwBw1kw/uF7Hyc=|chương 1959: Hoàng Bảng chư cường cuộc chiến;n6Y78rfUUy3igRLuPbXRL9C+Ar4mOnNeX3yWLp1dKMiYD4moahcQpGb2CeeGVznxabA2rI9mBXdNMTcSlQDwlwC1aqGHkTw/Y3lob6wT1TrBBzL8Xj+Kfm9oLrTE8A3piMxK2DfrfQEZWuMQRDmLQCYAD6iHzh+R3Xy+1/z/RYU=|chương 1960: đế triệu;DwSWFXOWiVBRV7LgyAvTIx2X89y9CByHcoS460Tm8yMBg7KOBu4LG00y3R4ouzb6UdQvUTK0wPYoPrraIrzjL7qVG8g9K+tnHAWbEjiYVJtJFokeV7jOPgB9JEIkn5JjSwE5LWqJxPTZSj/b1X0VSfiN0qo5mdKDnH09ZiXaaAk=|chương 1961:chiến tuyết tộc thiên tài;sr/EjsNh8jHv5mEHieydiAq7CcVfoE+NxcxkxY8w0EoI3fIjhTYn+tWitW8KhTbNgZ3+nQ4M4sjSWDwvFG3Lj1gViGqGOR8JkP7zpZY9rkdJ2zNjTro9ezTglY/X2oS2zdFNO2wn0DESQcrrYwJ5ShpM3E4icrdn2sOG3W6pPGI=|Chương 1962: Sở Xuân Thu chiến Cơ Thương;ZcRGjjAOv9VQ1dF6Q8A6Y+1Xf4L9r5Hf610mY6npGGs8YzImp9GXHA0I+f0jK0Bvuag4xdJb597xEsVTD0W4aOyYqZCU1zBaaWhewmYAKmKEiMXqlgNFYaFpri1s6g9XUUkCwB8F2g9TjpL/BWBlFaq+S6QJnxdFqPoWjDiNCTc=|chương 1963: chỉ còn Lâm Phong;Jq9FtnBsgxoQsHhUl4yZgTZXZDOLwOc2DcJBT7ejepze4WXT+FnPvVtaQvytG1xl/pS6Hmml1c7if23eQauzLsLYNzLHQpSnN7ZzVtTeGfq6qlZMQbwschLvTZuK0dmoshLyxWINds5OVapjkIVHNG8TakVK1/bA4teItgPRY1g=|chương 1964: Quỷ Lệ thua chạy;xxCAfeMcW4b7GRZ4F/6B0vxCeIhNL5moQ1NtDUhG9LTHvRUbqW50b0ouCiwB6m4blIp79dUNDjzHzFCeulibTimHcCGYXPNyb1/5X1Gt2eIPKAzSLUbWEKObqjP5D66GmhB39uPeSWG3XJBhwUSd+4/uDF6JB2zRYfRpc6v3YtA=|chương 1965: phật ma đấu tranh;S6lAVTHzbBNILbdL97ph4KxmyMSKGMhOm+fhdU3BKP6kxo4QKhuWgDhfiErGb2QauatN0F6uQcWA39WhnqqpV8QWjGOHY0UNsPkxEntobUSjRPCwecyjoX5r04DSstcTI8/ZCOhDYpeO59ttrG5vNs0i89YIgkNQ8dSX9dDrc1Q=|chương 1966: Hoàng Bảng thứ tư;m9QxpkJ1UynfcuGPbxfnPVgbbVicHG6dIaWS1d4DfGOmZIzWdcK0s/tXgzIHPN/uLnN0AxfoEABDz/EpWWWIUItB+eoAbTVBCV3eXygxerzkrDCTELGZGm1CuEZWX1FxBL6u+/7z1qTEZ9U7I9Xbt4X+2Yjh1bmTGCeflEMLomU=|1967 chương: cuồng bạo chiến đấu;d9/leK6LwJ/qNb7NfRLxytRPi5C1ViUX53trNhnTMGwXxU8J0bROgJFAd40fFNAkSdi7HE+GxNBvZqbnxamcEd3ZlwnqTS65fSfUoSqxBTOOaddC6fcvj72va683lis2aGwT0avjq6NJGHyl56bvUBD9M41RzQgDt9KeUmiiS+0=|1968 chương: Thanh Long bí pháp;5s6DHoLsod0LrziBFxCKus31gzzheRlHmAJ8i4LWMIUlvuUOmM18QTT6JcUZUai4aNY/7TKivspzHatZG+hv9OVZiQ1XDbGc2vFITjxk5zce9Qgdf9mqy2CBVPl4XP6n6iS7D2qGoH1FHo+D1mXUgaE7T28pJuTbGGHOzM7OtFA=|1969 chương: châm chọc;Tv3hdfpt6+cCQJM6losSEUE6aPL2jKMbjazuD4OOahzp5XZHfV0y2pV/EJ9V3HiH3zL/qeGKmMy3LWQen4/2gGX4XXTBKITehUIUEdLXlumyyZiq+30uHEbrnKAMD+zNyXIqkkbvUweBoPHfoqEGvhD1zV7dS8e68KdJ+JmiKLg=|1970 chương: hỏi kết thúc;kgrsOFhlLdIX3/DEAC2lnkKc2HV5oiPYOvQCFZiRyP6uEYhH7+fms1rnUn8jXkALrguuETOzsut/kR1le69DfTJb9fmIbDWfBJqDAH+qC5cmHZ2TCC8kHNzaLJj8ooi5CuWG/TtD/yMZGpFVu7BOoaAtyBxaJwiLAkwOpqvoT5I=|1971 chương: ngăn cản đám hỏi;hSxmmO6Rocdac4XHn68S0V97Y++iVPeLsBqxv7A9ixgpoisF56gpDnZvR6NmBuSb4NYFXoxHm1qGXkEtuMgN/q7DyQuYESTMZHeqFMT/DU6AHESlDqzi3zG/9D0NFxd1vk9IDgr9e7RKCMltbMXrmdvBiEnOoATWjTIbs/q7bt0=|1972 chương: hóa giải hôn ước;0qMEY20DWikwWqgowm+WAn2KPNzXfYiGWt5pYoIwzp3QcOxl6MaeXCmVVl3wmHtW6JvAPupbEU/eITBcGQuyB9vJJ3Xt41Bhfla0jmIdCcJoI373s7T5DBZ5J+G9gcMHcsFpj33d4NLIUdfNol71/TmpXPBSC9uJGhqz8227VXk=|1973 chương: đế cảnh bên trên;Q17mjUoqbSAivzgExYQYXz/mLSlIfNh+AFrKHVKz3iSBDhYUpdSY9Ylmky7fl1f//P865qimOgHmo76oQksEQaCbL1JDRjiZ0rRCSFPAejjwNtMGiQ43gScGlm/lkma+OKLmu+FkRDdwbhsJUoTyN2xLO3CdViaNSse6ZtSQI0E=|1974 chương:Đế Vương lộ;EOOQvVn2G/E7Pgym5cAQRCk6cVZZG/f7bRVH+86fhiTpJAIiH3xQ8ykExO59kD71bcqtHGiJ3WuDJ6wdoyvfnoWuWtFRJ57NlKGVCKNQHU+TZM1aLWYmA4yTO4vHKlgHMToBFrqJt7od1K4Aa0lIMU6wDu8DMPyAVQz0E/eg5C4=|chương 1975: muốn tru Doanh Thành;42RcoPGcYHfwcSD3MtvtN3zS5meWtsQhvdoZAKUmxY4mPPKUFUWhl/HSmM04jf3K+9sw1Rhb8EflyqaSGcQ2TBxo3B1UYyRuec94l+XzxoL8mKKQhtu6ht3kR6uWtlLNNoeMEqhhvIaM3WHMC36Jk2xcwZ9MepSJfbmXnZvc+2g=|1976 chương: uy hiếp;c+ax1Cv/GkCOBqFXssWQLkQlSOZfm3SmYdgoL1qUua16bGdqK4hG4iCYhprgPVqK2Jhx103FP6pTSBc9zF8W/OYIV48J++mTqdoqiDIgom+8WflFdBwzff+xYntzaqIG5zwq9OXRBsDQtcRZMenj/Ewug1UouEx/+0TnYrOLdp4=|1977 chương: dụ dỗ Cơ Thanh Tùng;l2bizi3ofKThWKFLzsp9+Hc5unZNAJpv4kNYV/6E+kIledyNaG7L2bRPVbP/MjpT4GAHTRwECHQypSpO5ghXgtiS+TWAE4eQLwzW1fFVR3bK8gwldio0ABv3BWdSi0Grh5slL+/l2y0J1TgSPI3W9/SAlsyu9VEEadQTZGn5I58=|1978 chương: đại động tĩnh;I2hYfTg/QwCW5TfauyTnnd3a18B7/JfIzS4Mc9MGa4AoDikPafoAphE6O+e5kTpq5RngYi2v8m3saXmovorb9ElAX5GV8raBeXp1cpBWpIqVub7NL8MFjAl0bqq1NgKFgyIDEOghGjXTtT9GtTnlso7TzpIL+12GgNnelG5fmQo=|1979 chương: Vận Mệnh Nhãn;xr7PuI/z2tDQuuEVxXmSrHerHdu+7k2P7IaFNXFpC74Id6aL3kN6jCi9tyoi1sItlMdA+3WrRGNibstcSzxwk/3bMvgEKxCAMA3JAJJptuXZqlz/a9hinaNj1qQJXPWkSWLkIAt/x4YOb7ckyA7XzwXeXXyUjpDei0nW+GPd9XE=|1980 chương: Vương Cấp thủ hộ đối tượng;0OHf9VN6Ta0LM4DLqOQKDf4cZk3KiOv/2YGvNFAQxj0wgsqzkWiK7MjPSDhZ/h/L2FcNb5QkxZUWUXJ/y9gOzvvlQHN5krXRq93DYAC33k2l9LfdQ0Fe8m8RUQS4kDCh8yv1xP/fyiBjjuI+Hwah/ZEMKa7KjccmRai9DZM/sGY=|1981 chương: tứ đại cổ Thánh Tộc áp lực;BtnEkOP80ipt5f1KiLJ8hqteZWMBiM1pmB2KL7ElGVVfHeh1mejjxVMaB6j4iFC5d9GsvfuTpF8IkkN54ZnOgStFio31OBikoUR81jwhv0Li3JEenAolmYre16CSFEd4fc7A9hgoPFJA4oW3EkbZ3vlEOK47hAMN6s6Ii4k1SNA=|1982 chương: Lâm Phong trợ thủ;s9jiX++xN84YzV8lgnR427OTuyKt7tEzr4+fIUExF3B91IqKKWkdU8pRdfv+XRZQJvtv6roFo9weOpQvMEEh+XoTjd0dGyvDfJmxdNq6lW7jA8tz4Zq/00vuOn5ahqbgyZzzkJvoprujZHaLxIWU8whPV3QD/P1bMQrAoIrH8T4=|1983 chương: tranh chấp cùng gấp rút tiếp viện;OwAv4tDIwKqWN3HeHgwfTCbk5AffqkylzNnFY88bQAYJbcKdMchHBeeteLg/Rsf4udLl0VKLo6O1r2xGLFWAk1G5XIH1KS4Xr+0lpluPLBCH1XTrLgQt/NCiySdlGOidi5VuWzypUOMTQkNFPwz0RTCC42d1ToEZ5RzMs2zOq/k=|1984 chương: giao phong;F/V0Aq9LJg13J4ynGkeeF3glGx6ps435y56YmFBbJ1rjSoCmccDagMUv3/dzPHDpuagZgo6WjxQw8MOLLuuppcyw/eL3XRY1qx9FvnvENcvUBKVzj6dLBlwaSVJpuOpoKrm5dStEBGwI1S3dEhX0Lh9PcJeZLr/bd/Z4reY1DcA=|1985 chương: kinh khủng đại chiến;bW8oFAb3agKCGC/6Skyx+Eeyuq/vdDHGxeax8boJ9Md5dLov0p4xFb78zq5qEDXugGnQHtmZU5D/ZkJQrU/yhfPCd8FYB7nOQ53tvL5UHIIk9Da2ucHcX0zN9fOaF3N/Ize7CD0/agfMwVBy7M1NjmAa98qj9aKg1juR92xxz/E=|1986 chương: nội tình ra hết;/0QDz0bUhtZGV4taapE513916w1inhY+jPtP23A6C7jknunhJcFcKJKaEnA8mQU2rOkGLmwpYMtBfvyE+aZcdpDEpk+a60mg/NyeiC7arfwwZh+KXmfu8mUfYMhwEIfBgzl+iaMpblDiYAzNhRlXGDoD/udZNfYZxLcvv+/RN4M=|1987 chương: chén rượu trảm thánh;SuYKXujGm12PHlk2ZoR7qcNJDO66vFyD4ord+o8lJ11aShsB1ytLcHkGYdPhaluLban80CfNr8KVTJmRjM+5r1pN+R43fKwIzWwy3t90ZuYSL96y2pjQR/dGraRz7qAAoABQPiOCwswauuCDqjvRej2AnlWk80u3/juduBCIyoo=|1988 chương: Thánh Đế vẫn;GjL2vrGaq5IF2GqOSs4vNwRzzda8v6VW5fYSj9/mLlkkYObdum2zUoxebxqokuUe+zQW9lHEzF4kCF72EKlom7EWvqGZCoMjNpKUGpGWdoP8iS3pWiMwvJdqLGroCU41ViBJS54nXh3KTNjya5+u3KCGmJsqAwdgxYeo5H9y0xk=|1989 chương: kết thúc?;wRYPKACeuWP2PeclBmzIF83p2VjUa5MYFfqrq6aAJ48Z4Zpxo81j6Kuc8jl0il306xfFxPf9Q0tf3wTZ7MdbOKZo5SabYBbkv3Aj0lLoKu4hjKblNLHkDSikOOxPWsVdYrfpoMPnDbCs4zLNZNW56R5nwgPL1EenbSX413ZpjtY=|1990 chương: giết;6Ca08NsAmZ0AFDTJf5tIWWl4oTjqXSORBbtoUJB7x4T14fj/g4aJ9g5B3r7l2jX5h+4I7tbGfuFYSvnDRuK4+7iwwShIOQy5PejoCudtEAInNmR7uQkmQECoihXf94RI5glSOJYqh7HT24+DdcgVQocfgmPOsUJuwQk0pHGM8Nc=|1991 chương: chư Hoàng uy thế;vB4MwYVjFR+uau6djUuezhATbEoBsltR6FSSRL4q+rlgH7EpXVrAADtS/G790PCg6lwEleIufdb/AXBUUaRk0OZviyq0s+Nib+IZ6DFSWPpa8Sz2+pSkPXT9M0JZmk3dhPD0e41CAl3ZEgvK3s+I0lruCIxJpmNy1r1nH9vKVF8=|Chương 1992: Ma kiếp sính uy;RdUUIS+poRCbr42uShFGhZH9W/pcvAhxTx8ghhSNz06bHBrvDJ4INETxnNTnIqd+m8EqBiAulYpBmRYGWX58qBXopUUhBcu1tRNcDRvZY0tqLsaPBdbYmuLQhBSuRLxXQEGiBDQrMzzXz8UP1ttfbY8wRNNcgJcKL3x4cZ9VEkI=|Chương 1993: Chuyển tu;K7s/js9jrkkPbWFTStXukTeH4tn5Uj2Q6NYqrE5+QKXgvvFMRnG6X98Jo5SOoWrCNNq2EJ66pfEESzOaiyuHslFMNCy+UsM9qcKzqwCCsjU3zSUuS5OoZHYsdTld1nz4gaWIrEdEiWYESi7W14ZlM9NQ9pUA5It7bz1TgSE+i/g=|Chương 1994: Kỳ Thiên thánh triều;nSLAUP6frWl/WRfxYp/5dOYCsXHAWHHu/UaYcUlXtkLOPRFuMZpxSzcASbvQWRCon8OjzQGAo6zw1HdxI95R//Rk962jUEbeIlsyp3Tba+CdIrmapdfVALRkydHPqSjnGMw4dDVHScipUGJSe3XrCjjvHBsZ+YqpiJMZZ8KQsxs=|Chương 1995:Thanh Tiêu rung chuyển;UU82pP91G7TIhYkFG8ofwLJGIvu7RV1/Xg2Hy4cDO3n7HBmlwa8v5Euy9PmZUWeYnD8LYqqysM9zbR8Xj1GDOwDlCKfW9KXLFv/6iqvUtoB7Hlp4iRhocSpbBhoqYSdIiGlyirUl7jLInlJGQxQ9DaNbB6nBOjmCDst1V5NrxOg=|Chương 1996: Thánh hoàng phi;EuxCPGVWLXwzrHVhGte13ue1RVf8fIiCf7CDIeLYMdgWEkYbKRCEaw4wjKPwgD9RBYU4wM/JIT5lnZyR2zxsHYM88mVVvaQb9DeFZVN7cbDtoiUVIgz0RkP8fydpGEgrvtQk/TIJVafrLLYpHFtBQFRuj6tnZbOYx+hCJnjt47o=|Chương 1997: Di tích cổ;yuO5sMxq4lm0ho57xbi9+5QGvv9KsLKTg6bP64W0hy/r4ab8giVfqT4A8CzNVlLRGB/sTTVPBJt6bv5rMz8+1QwSQDyTdIX2b/8fJmPDKWSnIXtzPliiGrXk7vS5mxlP1gQP2S53dltikoWlNBi+SP6+jH5U0ITkg+Vj100/eKo=|Chương 1998: Quen thuộc mà lạ lẫm;OloVWXkWFFIBDYKQp1no+1K4GNfqtbQKiJBlMe1USkIgG9gOA49SJpMLDC7g5tB8Detuk2EigvNf6jiTi/Oy2YB6Ynyohg6IIfYO0pS+msT7poEN3uh6Be6jgQ27Tm6pYtWRlmR6yridRGGnp65wt8zFBkqZ6no7uwN274mwvsg=|Chương 1999: Thánh đạo đài;E6Cj53RgeICBJo92o1iLEzxS/agMURFzfZ7ZozHyDxJNwetZFV6kI3CEuEscRhvtM7vNhugwynvJb8lILn9nCv5XoPhdcvDSbDIzUYk5ehFwH6XrwmvD9/lacJh0jl6tTaVlLL5HGO2piNFIavPGTFd1cgetnJVabmDAqwKAZfM=|Chương 2000: Tiềm chất Thánh Vương;UZKBdsyqprdbjIHjG8PVVcxLm7ZjESepeX4jKzPLpAVJCsk9ZvxtmE5Wj+l/fNYtjUURdDJnKmKu1r9xO+M1bA8gXemjZy45x0MDtEsqxS6ZGF34tN50rF2qT7QqhTWsyxhCX7i8dnANqauNd/FksqBftU6U0UI1i/ddvs0mVnY=|Chương 2001: Tầng cao nhất;36iZg5bwUIGy+HmYYYhIn1oBHmyP4CZMZ5pOMtDx03qT9BSBMwtwcsi7VCKJjttRGWS+/33vyU+k9JuvBzkRFSL6fymBW20LvbmWRdkLh+ryi0wcFg1F4jZm/Z/+f2DIHH0erDQnMwbEcNWpwJHvxbfJUR1WrVYqvqCyQJUiyE8=|Chương 2002: Người có tiềm chất Thánh Vương;/xo78O0oljD+kzI4t8DDKW1nNuQP4BXuQQL7VfCv9xSwC1EWNbelLGuxp3iKZ3wrSDWRND2ZyFmSFKkOtKv+z7b5++MD4l++fc/ST/njR7/HocNt5hS4M7FbKJDPfvBfdYh31luxyi5MRWho1AmPpoAFV4gtySBzELaItdtxxOs=|Chương 2003: Thánh Hoàng tọa ỷ (ghế);5IPJ4CFSzXPCYoykKBQe7pTRXnIJMIWORLj60Mot7QediAwtm3feIRe/piUurBZ4dTXH6QscjP84guTYuZ1Y2dySeCxA+M+7lVsLGSCaVGVvp+TRUQX2T65f+SHkvU6qCdc5HkySYDxXI1ZG6KB4XdKvAZHNwER0BYn5Vx69fhM=|Chương 2004: Độc ỷ thiên hạ;1lZGH5GXPfwyG8771bHHUpbKTKQqW4hBntVXaXP2iNgoIn+BF+co9lLA5SR/ijX+TSnKyZoBtZoN9t8uqw3lfg/KJrf7pSLbCTGDtQWPaUD+Xw8nwyg9QH4s4hP/TC58DLxluY0pHGVvWSzlYzXbDobl6IJudzJ2KuhR5fSuU3Q=|Chương 2005: Viễn cổ chi chiến;H+BTe6NYra7UQFrYoi1LtXGzXKaMI/mq6H/kn8Al4/zRD94fz0MOZgAB3ZpGGwKzcGJsa/x82DxAgKBShpUYDizQgMEFv7kBN/Y9kMJb0YdyJBssR2mkvwxUL/dBeRYCgVicwunydI2x9e07H+4FD4IsQdVL4zDq6gSeYyCBWq4=|Chương 2006: Thánh hoàng tử hoàng triều;+gf1yATrI/UtmlAi1gIU7c8y+M/oPlcTTElIIb3hH0+SNaOxHBtxIGmUaU2tprR3Rr+MBG6KnsmfQqOrDH0IvRwPPhDyPj8Yaz961UuFcnZY3asTjIivtgjKfh13txsz8gYm5k97hr24Y7mI8zs6JuqdqOYBOsxPqxLJccS/vmA=|Chương 2007: Cường bắt;k6Tn82vvO7ONSKeXL+RYjGWVbd8mZQkjz8LeSKtOHdbk9g4t7jEOlvuEccvkV6kO8D+CMn4Y50PKd8EVNE/mrL0bxA8Dtj9smcuARdJCR8tWwdNiI4AD0RwFTPy2njd/CZwRTm8qHk9T4rUPCyDzN0rhRiebD9GM+UHaOYLYbZ4=|Chương 2008: Thánh linh tạo hóa thần công;6ipi3nuGJGsfQEWVXJQGY+02W3mliHLMP/S9IAzhR6CXwLhcrWeBxOR0dTLEss0OikhRfDNtVzuXr+vwRtouUxRyGuE5kILIfJMA4+U2OQnqwSbP2bOrVtDSDzdMaUOc2JTRRN1NkpPXhdae74UTCfEvBsBorgzGy0xsCLK8580=|Chương 2009: Mười tám thánh linh;NrL4DoJ+ef9SLE0lc1bdoRYv6YGAOzqQQ0SCsymM+iwCeJVKMmbkZr+kjbQgbn4hYxWZlxoVrXtXz4n0MQVnU5F8I876D8jYCsRwu6hnN+Gm0U+gBXl7Eyp22YhgSSjm1DRhKYIaGzg0zO2dYZUJPu9fNcKNUl6YBsozYP5rF/k=|Chương 2010: Cơn giận của Hi Hoàng;Ji6b9EnN3f0wk03saXDbgnJBEis3REeM3ZF1QZQw+/4xyMbI4b/qWjz3QQm66Gyy0IPRIHz8f65gwVxNe/RHd0f8Nv76DOcqXAmh7BIYdLTmPPObh8dwbp2GHYOoUUR6iW5/UUeWTK50xdagp9XRYtdyJi3tw4zqAm/Sko7k9jA=|Chương 2011: Thế giới mà Thánh nhân niêm phong;S+fWNlMWyFQliQ6caWmigt+lAac+TV9MJpNErjV2M7CkVg+NE4Yh2BiaA4xItR9OnqnTN8k43MVCVsr00Iy0jh8A2SdNdnSRH3CpYTtdFGj8I+qSMR+BJXNUpCmCno5j2iavg2geuvkqSn35OwB+uUTK7n6uq1l2J8vQ/yf9ypw=|Chương 2012: Sở Xuân Thu xuất chúng;qLNIiL7m2aGDngFQ20vmd7ByoXIIE5xQJWSPQfFDAK3H4socfj/GqhGATR70QwloRM4rjlCCGs99RuSVLDFmzV8QYi3RO7VhZDQ/C9UMtCCt0obMsHXpg3Abp2xPlnJChbuOzD3Zll3ksmuDfrTWMeCmK5WlDae5P2c6ujCvlLc=|Chương 2013: Sinh linh cường đại;/lyg94AL3luMtq4jO1gfsBUnPdYImWNIi/yOhuZN8lyJeuH7a5dVAau8ArkkeUIdLxuw55zGIRNSXzd1qrSFfOemWHBLZqricuIvQX1Wc1ijsLsG82ouYCwEkK5S4UI1vmOgz1tRYBTPCxbtlockmbVn1yAEpy58pH6VcSJmRN4=|Chương 2014: Di tích cổ;xdHFSlLaeFvJ7kIvpbZq+2iUnCuQKCBn41tZyvHkEgLwo2XK+rd3k7l1aWYizx3FYK76QkQLXKDvvzj0zB2LeTCOwKjcMIaBhs3Nxo6k1mpCk+ND3ReeI4mzESKRd8rYBacoshV372LX2KymZi2s6j4knx0xDcnYAArHzHyxiqI=|Chương 2015: Tuyệt vọng nhất kiếm;zVP5I7b5N5CTxHCNDx8/6Hxp79lH5RrVpCKF8BGXVqmdRsQPF6bAAVk43cUApHtlKO8FgZYDYTTt5hJn3bdYWFldLKSLwwP5ZAFkDvoKvlCKI4Zb57m/A2FDGzS0RMNkZIP+QPP4YJhbE1TqrXU+HkOmF/qyz6rQYZhLSJ0ewno=|Chương 2016: Di tích âm u;gBIv1vNDQ8iTTGNC50LXQnlV+3FLr/ZB5tPNRAg02pX9SZk1wt7yjQ2+PXVmx2mMb74rLEWdI4Rdhf0TL4DjkPrDPEVCT+OsaZfVJXcs2pYG8iTdOUwgfqaroQLC7wvphx9o9HZvBlRq3g+T2rbNsnysuOXzJm01AbPnaIsTUcU=|Chương 2017: Kiếm ý không tiêu tan;LQO9dfn2kpITbVuorztf7DkPzPF4fYO379PZipG/3t//nQujjFfd3caZcrra5dIPF5ZD65rjiF9wgGq6tT9fo2zJuYmSkqT11yRY6aAVrnRcLZcKYnVKjxErSYdfgZ4V45YRu/+AfxuPYxapqw1eAul190oCi5aUel4suDgbakU=|Chương 2018: Xương đầu Thánh nhân;MuDsNCvsUnKQM07EQrHuW8o2cBBPVb39YZ/ZE8jVVRMzNKCL2DIMoMkapyIZyoDkaW6AbBd9PZRv9vPz47dO9sX3y+Rd6gDhNEI9LzyS18ilMKbFz63xEEddetuLucEdvKOgmjUnzErXt5BK7WoQISiFnxCfSDGwOqFLrP8BvWY=|Chương 2019: Tranh đoạt thánh cốt;vGAqrJdxpLUWs0QPM0Dhgy2OSGYqVqwoVLGQAE+onwoGz6uT18vNyEw57A9bR11VrbwKwVeEoDOfP3x3u03Zrdq6CyJsurInQVzoOouWAdB9AoXCbIk9UJoivJpUopH+gSXwVXjaCJ/GSm5yVH+gFPEue1SNHX/zTBQobMXdbfk=|Chương 2020: Hắc ám;IGnkDZpdscZ/B+T07bmQuJCGCl3cnObjf80APUWSBXd2a3WgTAuNAXX7Ee+BpLcBjh3wdGwVMVd7CQPK7WQXubnHuHYlGo6TLjQyMJ5KYT9ns5uHO9VvXOn24A51j5I5q64p5ATamCeQMP1xEYhmtMOLj3I8eyGEu8KUMqERWy0=|Chương 2021: Răng nanh;5/DejG7QJ8A1DKSVWSaNnvOvMVVAj4d1vzAqaMhXcDVV6XXfnPu4a28qGOfDONW4L/qaqGfJd9axTyAY675dkW/DZONCqVVF8qFyCLDMGne5Vg5c3WVGBqRPV+P7cZydvkdXXvXHW5+coXmgMob50+8VypbTWcJ3Xp93hDq03ok=|Chương 2022: Bại lộ;JTN7ENDKQ8+DWTqNhGOV4UfQcDQNIo5uWkD62tVEO8+0SoBZjCYQfXeoqg6YSDpikguHunO9w8cMblT8UOlSCCL4w9IPMaSh8uGIyb7GLJSyer+Sqwy4OMiS8YnJ8hBNvtUcj08b/nbxYc+yGQZcH5LbCtZKmNU8JhmRBIB8LXc=|Chương 2023: Khắc trận đối địch;X2miq2l4o8aH/Dpk4154SpmENMZGuzCFNVYLCl6RL3SWopHLner18U7pkJEL1zci8815+/yiLikOGIyrYZybORkiryzlRGOhcPqYvTmBFd/r22ibMvgdU71Y47kGHXK7qaju2tibZCSW/AHlrQhGG8c7PtnPCItLOuS699v0B0s=|Chương 2024: Màn trời bị vỡ;NgPen+9KqO9Y7bcMlaL4bV4RNP4UWul6LB4xH9y3ROljcZEc63RkamxZHKnyfLxS3E7uHhntn/51TzbqzI3rnKztI4Kz+agMe9F4Vpf5KPvNVdboFOfMX1BSQwSwr9RTLIVEvHjbGQs+9yMEfc3Sr9q9jlED7xaZsNq649T+by0=|Chương 2025: Cổ Thánh nhân?;f0or5l6FdB0nzgmDFOeHgehxD42i6U3HdGzin2XdrLObhdtj4GWK13IaghgRbJgDY2iQyiPnorKA/wAB7ywfOKzSUOJ95vz6hyZeP731a91IYeMHsJjOf1oaIUD3StiMyymPWa5Ov7ObLpm8/yWR534KBrK1t1dkD3Z4VHpn1IU=|Chương 2026: Cái chân lớn trong sơn cốc;tezeksQ6xEgMKhaTph85yVMLwKOuQSa7MdhfMzryyUsa4/ZV8hcgKa9qlhicVERfzEYPOm2H+2tDcb8PgeVDoaVVgdoiN5ApfHB9ieVnQPQln5m0rO2Eqb48jlxrKZEmlph7aLVUMAcco5gFI3IFEC4AbB2cbZfm854guTbjrUM=|Chương 2027: Đối thoại;MhjAydL5WXGy8ZRNnBgraWtb+MoAm7tabSyVzjoYw5q7AVekF888etB217Xvkwna5ldnKAoLZP7ZJcZU0FlUu7qFWelLIxzqQ1V52PRGC/t/cUlw/M6mJOu5UV8lEqvlvJweOTZI/GDOdwyuF9XMUAFE4dASu8PIa0cu3cBYowo=|Chương 2028: Chơi quá đà;qpO92x0EE0TJrBe4F1GhA27UITFugK0GfFaJkgO8shubE7jr978XA/gf6Gt0ALwczZFTfEJM1ZyTOAXN9CWnkfRWjatZQkaFj+I+fDbEk/q5AQvqynDL4gqijkPGUAvJhxS1eFLGvnZAAkh44QAQtrQGOO+c6nKPjTiPgFmAFQA=|Chương 2029: Thân thể của thánh;rKRFL+xbFFzE0SzwEFfoeYIO5MF8UV067ZGAiN7SlWbILvtUQMP5VMHpUJKDBxjmYvNZDeZSn7d/6r97G6nYHvvVJs8ftOt9Q+wSBoBnhpLTcVdUWY9xABO18CTAAdHp38vM+Y/Nlz+YVydyCcP17U3n1etOMreE4xlkz1Eni24=|Chương 2030: Ý thức của Thánh nhân;mIMQG/70StbaMCZPhOyWrSvVV3B7zUZs1Wtdxl/QdYT38ox/VfAVJGiyYTZuWKa5fDt0hX5FMSgfo7fshbpHoNc//o7b9BJ/ad9sGeDgqpZvPybQBmb9PZXqQ3cYpPSaaSIOsGDCGWdY3DXVpte2fzD9kvIr+WMtQebgG7MkO9E=|Chương 2031: Áp lực của Thánh Hoàng;wSZQTSsi5C1zdWdtuwZmxrFwcTgxKeVns3WKybXY0V8NlGVBbE3Zpe44BrLB0wP4II8C5E8eMH4hzYXhGb1eNjOXBKHSJEVKQ2f8wLMHzeVYNOn4xpa0Q9iRPwH6QCf8ss9T16fQ3nSPrtM7VddbNhQ3K6orecSiz45RRbYQvZo=|Chương 2032: Trảm hoàng tử;OkTT4FWDgfWY1ZnLdmBVPsLIkz1e3nLOSXjTwJAKL7SahVoCUpbUajHRadxct9CDs99Nwo9HAQ14WT/J/AlH+Cp3UbQ+hxA71ZQ0+xjn9WBdcUFExlQkzRVjZlTWrfV4F05BtD2VbAsF1E6TrlzXZyzySzVz9C8kzGaqnzTkwtM=|Chương 2033: Ngộ;HR4t5BYV9cjZ6x1e6sGAaNB+trC0vrakylj/3sjVrNjqcDlCs7iCx6/ALA8DUWdV0je5NEfL3XWkc4gu2PcIcbpogWv1cTffW9wn8gny7/9rjkmzATJpzvczLffoBOBZdAp4Bdsb6kmWzGa3+fuE5u1ZQz+Ewr/RV1TPYqH0f+s=|Chương 2034: Trấn sát;f9wsskg6oMtDWuK3Li1FxhMoBNgpV3eUYdSF+oSfG54sG7kIWPQPEmHYbJg2CGfLrg/jWiZFFTBb8+Y3yoDcs57WQ/4l+lgvzUp76yMGJSC5qwpBpa6bli08cTt+kSPHCKZ5YcXLWBf1dux92wYgLdKNUHd3S8JJrZTo3gS/30g=|Chương 2035: Tranh đoạt chín chữ;MmzoLnRpl3/qKHd293uw2owKKTCfBGd0i5Rja081OyvG+hCNgn0wJPf9XjT8jq7CxtGTn/h/gA9xqhQSxDRPessaboluowp3O+K7+sS7T7YlDEjHFPhX8EfSMhnyAEwJWCQHMXkgcP8NCpBD2pUiP4oE6P2UiQD5USqULyxbuHI=|Chương 2036: Truyền công pháp cho nhau;H4zwRJSWcrrLt6TnZ5M49a6PZ19Ft70zbkdhRoN9FOw4/W8JYc4XyYF71Ol7+RcCmOaNCyIhiIRwXPnynA3l2JsY8NAfmqpZm87aECNjOHNV92cYYpjEQjwuyVzhR7RK4LhvHIWAEyuO6kLVWYpIk937lNEPjYBNIDfS2wgC9qc=|Chương 2037: Trong Phá Đạo Sơn;o2VSpBCU0Cc/Ssqlif4FgWwVCp7ShRnKu4ICFh9w0R9lcB5KZOnpGCHcZgdWcWc3IQRxLdhBQBfq30Gw5ldxvigNS5J+rmcYRdLOxvi5kZzlfS6dBa3rjBP+leFrO++Hr8BweS9ZIFrBz/tPxOxpv9StFtosDE0VAC8wYiz1klc=|Chương 2038: Chuyện xưa kỳ quái;GWowN0DWGLEFOrm/NHn8qlyz68a6IKhjViZtYwOFq4Ywn3Cz2wTDsb/7ky2bRd2h9yFzITgP1o5WkHNau4uu/ikSPJy6oDkA4f51mwQnuMOl0ZdTRM/1PhyYOkRE7jseteXsLVP+auNBoez0/5GW/d7frIYglukMYrhtaXO6H1g=|Chương 2039: Sóng ngầm;+juMYY0ba2Sd5tgg9BiO9XJ16QMfWoaVjxdcJv8qCc3kSvYAseGt+/8+7OM/M8k3qPo3sT2FJImOcCUjUZVCz+KvTw6TqCPM2+0+KiSiP0KKXV7CIFrmF//2hk5xiWuyg67WAORuS+WJhyjmX3ppuoUbZuYKUmt6LAHp/sAeHtk=|Chương 2040: Tuyết Ngao;v8VgL5ertjSj8BXRYk5gQaa58uD+mcctlyUJgglol+yQrRV5Xw/EgC9yrOZzrf+sjDeQE9ZM2fkfPeGrDWK45a9y8yZUTMyFwKO1iANWgjn2YZs+hmOb4LGo+QeWk/dlSirIMdjyDPRCQ69D9Qgh1UksPC3+gBjaubwsMc3RHMc=|Chương 2041: Hai đạo sĩ;TYwwuZ6k6sA7t+2MAppaImZn5IJT9wmfLhZD/AuYbvcunUk5BXlvWENw3p1JtZm3S6vzOG94T5BvwhT0VIh0ayW8UVtdrpIMSIE3Q7aokcGXY/fp5lIs9VLcVQxGVBIdTQPvHLgkGTzVO0Wy8QjKJGp0m0ntK8J2gfnMzT8mSEU=|Chương 2042: Trước khi mưa gió;Zy2A2mB92iicD90vgyUeAf3bTfCLBhZpUxIXUgESyfxdf3voBXlKzBR59vzlE3ZPyJIylu4fMmLQsfnl8MrJMQeF63XU0xCEUF5fY/VxHLnxGgcanz4FG8YgKS3QzsYxvsoKhWed8nudOlcD+nVkT3EOUd+wzieQueipnv6crSc=|Chương 2043: IQ có vấn đề;5LUaOM3F7T3yybhPAtz/0mRX5rgvuP0BpgHmsLhP6fIIezbP3GQKWGGzk4lqTqMp5oiCgx+aARSv155H8cSEdr8kDvk7hzy7xe3R7kDr6e3MUZqlBzgGQ/ROmoPsEcM8PLOu1OKx6AuhPp+XgyqyIyO2F1coKnESxOpu+ygD3QE=|Chương 2044: Sự điên cuồng của Viêm Đế;vJlZbM9WvKdBltKIPzTSSeBkLmMduJZfLMNCglVfd1fQJsb8cpkvPfbUjYQEBGMRr+FK8zFhopqfcrtYgG4Mf/DJD/qOKMhonFrNLMd/uVT2YanHVWskscYt8Dzruhgzet98cevHwETejtRpArYHI6qwu2Bpw2rgVHQWvj2darM=|Chương 2045: Ngạt thở vì gió lốc;i2+jjOt66+JI/E+3Gie3PaDc8LWfIWZsHvk09f1Dwe2Z37imJFL9IEP8mXwuSHg3MX0PUDHqdd/xR6KaO5L8DSzULouzpHiiJ/qLQtlUSpuaidd6bvodQ8K2geeQLE9wdsL/PKxjUA7nQn8fMFGuuy+7tCuCKogJhiwGO2I2Yx0=|Chương 2046: Tru sát nuốt hết;ckkb+RdnvzSghW5mf762RNz990FKqITmPVW9ILNyZxiIYJaDkqg+3InAAWBiwunJskTM7F/EiLS+Yx8RrB30hX0CUzT+FModnpx74LwoYP2oAbMixN/f7BchamLsSrzLaCyjSY2XQRd585s22/GOiLyqUVuQgsiPpfuDOO4qwmA=|Chương 2047: Lão tử là tổ tông của ngươi;tFZ05EbHef26/ZBnMRgG6TrDR5Uuwbud/SdvZBC6Q+Oh+cz19pQ1hVCNk+Jiyzek4jK7wo3KJkaxaaYRaKZsDWEt78Ss2JNLKjFZG66zK5drX9Wz639n4VaVyJd6yCbj9tDgUg4vPeAnFFOcbj5eXTg45atdEQaI+PRRJslXG6w=|Chương 2048: Thái độ;pw8DLxun7md31XoYhbyKkn/E98q0i6nbgFEIkKVAuR2+nzW/e8wrxPje/J/dkfnOxJ4uS4F/+oSDBAhaG9De+9ki3EmYj4uoC3xMaDjsHTvt4QBVg7ZyagboszqeNM6yvFhfpUN3lc5F2TDBcglxDy9aUwB57J+hC3cGwUpXvuk=|Chương 2049: Hậu quả;ZE6ViLRmJ9Kjc1T1QElc7dDxggETUcpH+rXJJZRvhAiNaCbLltF5SJRm/WSFib72FilCd0O04YdC6hZYillky8pp8BeLr7SQPPShlpjnqbaYgc+rkuL/zjvwHhqG1nF/tF2+raf3KsClSfnha0AF6cqgVW6v2Yvw0j2bLoKYWV8=|Chương 2050: Âm hồn bất tán;ARu+hOH+OVaIV/EtFmo0CUlQNTUBsPGYnKzjVtFeW6W36n/KW9zU4bUWO8oqzq22barz+1yokTB3fe6WDooL0iB8miGgn5qQnpO94mDoLDgf4i18jUQms4g7PbM+DjzL3qAOAbJYXZDKKhL1NjqZ5u9GENuR4zq+g6JMWftXXrM=|Chương 2051:Kiếp nạn hẳn phải chết;A8MV6j7iMy12ezQSJ314NoNFloLHYf5JGb8tVJVfcF9EHF9zCerJNd8P/CukFkGcKma/LUxvSVzC42lKb0hw6UgejUjftIL9hs85smaT1eji/CrFm/dppZAqUsg2edbZ+PROqjbAsabSicgYUVBV3vhMjoJc30I+PMRYXg8H6TY=|Chương 2052: Chân tướng;r390HLWZ976pZN8CbafQ51YouMw4CBm33fF0rS3CxfuKKlVj0lPFg6JjZZQDHoJcuUIipB/kaINfEPkaWlwcJzdP+A6tkApnnkUjgtCd+OpSSDXmXZQOhbK+THL452YHrBw5hqh/n0dg/oAgyHgnbtMBhay15puT8hLcI55+u4A=|Chương 2053: Cân bằng;/wEj6eq4TjgcH7X8oZ37m+Xz+g/JNgnhZmqIP7kX9L4KBozdcapz2Gg4o9I+rrH3fz5/wJ55XsQU2rfYCT6cDz4VYSLVSXHEnz+hRfhcNU5JT88C0HwjEzw7q21fDqeHAK8VK0mzEV4TJvOAINsnLayE9KsX1xKVMFm6IKr5OGM=|Chương 2054: Ước định;6TtVjGcq/Kr7PJ9713EFaUqfPLChRrNTnU0v/2Xm5xJacQS8eXANNFK3xrL/GvgFkzk7ibe/jUzm1kEvncqyXAk2mo+lZT9XivH5wX1nRFcX5qcCJ0NGKvGNOShmfiF0+zgowuDmOxBUw5Pqpwjxb7sWAMXoVJQ7WPRquVUyfxM=|Chương 2055: Kẻ điên;oB9cRf9XJY34FmdpO8468c+dwiEUXGCw78XB5e2aKjkJtBjiBOUF12PT0k564aoO9ySeBJSoPz9/voVvkUJ1IYWD3PU/k6/Q6XmLj2bkWhviOVN8IErKu+CG141GxbkZ/EAQYAUZHEtRqSkSpYMPYZJJBrnYJD8VqMIX7VyqrQQ=|Chương 2057: Lâm Già Thiên;4chsgoiBMSC+7fhZOinpSjMyNuwUe/DSTQyNY1xU9FIdPBROXwNFmIwlV0dVNM/g0wDpWu8G6bk0O5BaxhBUgwTBA/2ASqXKKtvL09imTgSE4U5bTQYDw9K981e2zFizf157zAyTHFnVbuKQUBEI3xVprtdi8v1uY7g3vZwyiZw=|Chương 2058: Khôi phục ma uy;hr9DzfUsjGPwmk+RSEOoT4rIlDdoaiYt7mWhTz3YcBIm1Kmk6PxlkLd7B7Aypfz5ZoZ+/dqwe++wrIVqLl4t2P3R1LG+koU5QoB7Isvhg6fOnYNSzGugtWohtmJGJFPaUFcfEwNoHsHEDePVV9fU23dkUNY1s5kIlWFqTiw0Eso=|Chương 2059: Thân thể đỉnh phong;x1XtxLoEcmcbubXWIYsrb4Ehyvz2DtcM32kBBuwj5DFlmPmCrVjrrCy4RRJ60CHq2wI0L1ysov0yh7Jdo6xZK1bBx+Zr4Ogm2bbe0gzCnCwAM4QgSvwrMgc4qMsgiTIbtzOwt+x5ftX+SrniqtJ1KhyU/DMCkicDV+J2ntrH+eo=|Chương 2060: Giết chóc;fSLFhuSAuzF/BqaQD30+y7uGYM4rJhM+g4G+sYa7i6QWEFk3E2VnwZdMPXuQURZ2lX8k4t6nmgGGMF7JFsvRBPuTllwgxZfWYAKfLrdZDusfwVUl+7mOLmeiONGOwiqzD85a2wIUybbo2Lt9pnF+r0Ye0dvuyzQqXW+b+xaKwW0=|Chương 2061: Tái chiến Cơ Thương;dAeuWXyRpONnuItJJOcqZLkFAwxPMxabNioP8CKVuxFREy4FFZ7uBc2qopThLN5UW3KgLFsDM2KE/Y/MrmGwtidyXfXRyFszTM3UHWJwFMnJzyYPG6zf4fs6bHrgFSCcbtfFBKR0u14sLX/nIRDRSxFjKdElKqgk5n/caqMqwS8=|Chương 2062: Tru;IytNY9xhnCLXzUtxRhILda+lI5JI8YA7efN5s1uPSEtrWW5+aA6fA8FdVN06eE72MYdsbo7wUkg0srG1kfkatCLlJcuKs0L1i+Ia+2ny2DCbS/Pnyw+frY9YvuB+N+AydX04zs75ZP+ATaHThDkO0I9N2Wy3xx2HVzR+0FPn83U=|Chương 2063: Thời đại mới;BsKynSNkefd9UBeIhCAuy+BIhz0yIoGgWEkkMYfYvSBjoVk+kNvzysqhIHW7YHKNatqSljAVcRgynAHtRiFC4Iw7rewwIkeM+o6o7JcYJOm5dQx5YpeUNiCVySVQ9E7LLRjZU03tNIEmzvoaWw7Cs/PXTmO83er05BCH5ZrxbPQ=|Chương 2064: Kiếm trong hồ;id0TNYbmWXPALnQUOIbZFiNHF7G5IQVZb8JJlcTrwe1Tl/ZlcQnXJQvoPWUuuOzROJz/Ie/yUzSoDa/rVlWsRGDivRVM7UTht3LQ835t6WHr7U5GcW2w7bXy/d5aMbH5mrprCCcsq/dcDNzza1ZZw9hgLmM/WsanWzZcYfycC9A=|Chương 2065: Bùi gia khủng hoảng;TcX38zWQRObAyLR1vbodc8qxPdF7Y0X91rfga+Gn41qZqFmNXqqtralAzbui8zg01Nw3vIFrNCjBLi6Wjw63Ozdh12eQfRRryMk8vc8IxIuHmLo/Tm0MQI6qjBKRbok5EPY29+i/VBhgTppnZ/R46cnS3/e1RVDbsYSzHIhHdv4=|Chương 2066: Thức tỉnh;PrAIR1Gq8jRc5pKu/BKCfqM4PKlkFvLhl1RiWGBbvlVYDhY/VKRR9mBlD4pNX3HSKxG6BdPOBxbe9/eE/ZKoIV6g0O3wJ02jUdV+RD/6YIlde2fMRH5xF8zpaY2m+VD6X4ISIbFHB141gtW6UAZ45vcWtSkMvQRc03+PUDWuBZ8=|Chương 2067: Một kiếm đến từ thiên ngoại;4K5G/W6+EVFcj4pjFVmvHb1eecVFJGxvBxFwLmwgoYX/21S2LOdnzsvstPmlBwPTsBM4GEtN9ktfO7ESYHmOmM7jUcVg8xGSA4UyKdInoJu9texAxjdzFwEiH0qAq8AbkHPFmmEtJjf8HfK30bE4g5aMBGca52CMFBnj1LygyeI=|Chương 2068: Võ hồn của Lâm Quỳnh Thánh;K8ZwJbZuBXNYRPpQhoJ6dfWuHvn+jG65Cut/24snk3np5g3ztqIDlqshMsQUkLM4duUbVKV0CkIoBhEUhTtRJO3grfHXsctyp9vsgMp0D3iwh9I9lo5Ksjkc6+OrnFp9+anijSnXnlmXZ1l6qz/WhmnckLjJMd6KeDbWiA21qaU=|Chương 2069: Vọng Thiên Mạch chi chiến;vqDhxrSZIuMiFEfp/I5HwADSYCZKPMt0PBSm2+B+e8vwRggTIK5xJg5tXVpGQSOgpKpkkdbz7mFVAoxEK7v3pHz7+0jdU8gF7guARFTLfwLG+iFlWWzssXSQYIPUC3oqEu7D8XY3Z7y5Bn5/joun509ocKTGFrR5KomXqU9HJE4=|Chương 2070: Vô Tuyệt cùng Vô Tình;9ks2nFm6/FjrXE/0GO3nhFvNrw+3hEAfjtsvXtHQVW8zHn/wMLXOUyGzjJvtyRrQYUl8e4BbbP8N9ZdvaMt/IS3onHSZtzNDa7qgfihG1nuFf2yUv4PZ1tE56L5qN1QLu7BZBTLna9ETL+A95Nqlij1CDtHu4Me7J+sPKLjijYY=|Chương 2071: Đùa giỡn;L8mzDSMA94KRBeny0bQdabKxLCbbvpnvUx/cw2gzhvegKnxaNnGZwS9LjeGufhlUrlD80EPnqIopq4pPSxW3VEizcnR49vPNICL2Pn6zmfrrA/00agdsa2RbJW0c8bKi92z2OftxkTx8cyUv+74ciWTsiSdI18NP4L8c7eNEFKU=|Chương 2072: Bắt thánh nữ;d6t5L98tdGFIv9jo/g1w9RzWJyUheFeVAscPePuAZ08ZyP7oiDaz0nQ/SJF6n687vVBQjYbe3206QdpXlHTHcbxQAQGVYd0IsziHA1tTL376KJ0XyAKgOrG2Y56plbvjqJ1y1H30+dFLSSl6BN2Z+TMoDckSaGETJoTc5zKRoYY=|Chương 2073: Thánh nhân sống lại;uQpIaRZBQoynaMdZQ6Tls2nFovDo6mQzQD9j9LkP8cwTFZfTYN9Ijoedb0zXLCl+tpV41Xwg48a615rNGtYNfyk85fqwPspWPhd43ysxAs0OojlloBphh2wYVIi6DFjr3GW0kUh75e3ThPoabJlIwrcWlc21f4SQ33nzxBQB3Ic=|Chương 2074: Động tĩnh lớn ở Yêu vực;lTrxdcNqoxMWrZxolvfbdXSVDfG9vLyHtmUol6ngh8OvL/qd1mlO1SACytjPFLmgKcyltGfZymyR7+JqaHnitwT22SfjuTlQgoENe/JDaDXRWwjPcSakbqL6cxzyqeGKfav9++OSUm/9+90PIOv8zJmUDsMJUyESOFNOMuHCSAA=|Chương 2075: Yêu thiếu;mvqY+HAz33aKaD2SZlZH5tMFVszl+U1lqc/HnwvCUnql8BPogmPG1gqTof5nojiB9hy9ITYHiEnq2ZFQoO/+3mP70s9AueNM60lbFXEOLKzThtd3dgZWhefau1veYXFVgJTiqhppfhuM/wYvmRO4NbEqB7k3sY8Ioc3CGd7fzEM=|Chương 2076: Lời của cổ yêu;oIs99i9vM4XFx/stcnbVyNbglp4vzoQxn9AuHhWn6L+CP864GqFivulPqboy4h2gBL0Vs2uSGBaOjpjXSsNVjnOP9V/hAg6BWg4h5qrVK7DsVqnb5Hgjt6obEE/nDfWjbf3navcFqHxB7pxSaiIXYonbCcWmX7RXLSvC1EUtx6g=|Chương 2077: Yêu vực chấn động;hoOBY0X8YhPRKR99B9HDDOFUqgPIhwaA4yFGukLswOEG5GvZpwimm4JPvXF8OGXIYOmN2liF1JbSslTAG+QSW7KtSTj8nho/6JzRIHb9VAhwWIMdlxGA9JVVLNYOsKG18QPE133SEvOPQWO5AT2SyJrpJK7ZP/CKn8xeLHuirkw=|Chương 2078: Cổ Yêu cuồng vọng;LxFOCUjoGCd36Wbm+UoA5nR59MDpjD0ByIVH2K0R5LcZHH6hLDSy7pgLpwYbpw5cfgP4yr0xvrAbNaG+IBgZ2sAVnr3l4g703oalQzyijMvoTXGdBGIfPdGy0ahCmx7/Rei03+eJfZ7BuwC866qtmXsruQdiFKFYYGSwIu+KFog=|Chương 2079: Yêu thú sính uy;uTG9DpDm+1Pm+KMtxwMFG25cx6iF0McdzFEfGlU9txW7LKnv3rnKgWN/dBOV9VB/4xIu7ZAAoN04J4+DYaHKG0s6PnCFjR54JVZ2a1L4GgBG089d/QWZwKlRhpgQ9PmRHEGQ58iC2AJrtRQI+dFbsfZHnTF+h6S0IwPGhSFNUtg=|Chương 2080: Không kiêng nể gì;754wtfZ+w1MaAffDveYZScRzvJMSCbgU6Dd5JuNx5qtzsETnccqTGVLoALNc4HSZVjABswLXrr8KxFfKu3IMl2xWoCX6f70GTi0Zp/uM2PqQ+gjgqCBnRWvd+9Oy5z0qRhkikplYG5OnMfCQVYDv8POQZ+3+xZ9VKZEumwKzhsk=|Chương 2081: Bắt yêu;/zH9SnUrxx/eAOmJk3gouncqrDpHqZjRvCfyAoRrERS7K+q78jJwHYpkFtt6gufm0lCQKBvNSE2GzXkqtbFI9YfGNgtoVQgzDYZ9ABO85vxr5VATdrN/CWXjhW7DwHihtcMCw4vwbwEY95BHOKf3cwAjW/zivoIpC1T5+AIFMy8=|Chương 2082: Hội chiến;i/EkacWDP2Oh7zTXVxThVO7K28N6U/aVkd+8cF0KfoPe/Mgq3X/Bos+AwXfT6XinXhnVyFb5AzUqFrLeENZsXByxdt9Q4hb6Zedhu7h2h2/90QcHkquo5T2q2wxoCEUrQtE+Mhp5839uLdrQ3sFgP0CmTqLirIlDNqXIjz6Lyvw=|Chương 2083: Chí tôn tế hồn hỏa;utJUyF/18wvdNlANY32fdYXVY76Q+V5DR2R9CSGeWoHJQzpccoR/bJdW5nb3yTWhCbBu+43tH5udmcM5mYTAzOw1OtNkbewsKJWfsIpcI7dzxwVw8j67yeergk/dqW6hbcJmVSqvMW4nekw4oEIJ0X6d/zxhb8e//4U699lDMho=|Chương 2084: Tử chiến;OJqlUT1oRBhs4SeLO2Xs5JxkYlxkccQnB5MPNtOQhL4NQ/wLBVCAR+xDlqntTTq0kGYkDLjJDKjorB+lj2oZ8wBF/HSoSAs47i+L0qWRgguNbqTW/q3k9smFXwqvdLbdvrIHjuypsHqYrMQhXJGFtoAi2PJShAjgRjv+dXE/w8E=|Chương 2085: Yêu vực tuyên ngôn;j1nNOzcziOR82gk3zLVn7UZuTjmGFHFoXLwTHXzJNVHDZA3SSFJgXpe8xS0kwA7rhePrqCT4FntrKDhdhj4Hfif3EoqzAqpdGIERMaPh62RSKCMRZsp9kRmSpEi4Uhcb7IotVO0qA7SG3U1iWNFS/az5HiLA4cYQFaqXwOrwH68=|Chương 2086: Tin tức của Mộc Trần;LaYcUE4ensHM55BGIlt28Z5KqzwcJd3x91MwdHGbSXTh5raq4viCZA7Y3OrH87EWLld0PJgZjPLPm/ba0DiP4UHu84nL8Giiy/RrvEumFbSpm4OjGenO+iNF/LN6KmsfXk6diuenQLIGNCskS8ybMj+e8zUawJkDzTD7N3ouVEg=|Chương 2087: Tận thế chi thành;ckRYwjn81uDBMst19JhYfkphQOO1ATTvPr5YExUnlKOvRQM0ifoZtFkPXfGQP83XWLXdLveRfRaZhO4M2/MLtkkHokskBBWiFa9sJIRW1BPQegh1lqIurNQVmbYzMQAIqNE7med210HM6AxOPKJc9h/KU3n2NNMXfQJRBuX5cOg=|Chương 2088: Bán đấu giá;HJ6phHgiVVyuSpdDlgxa9j4ZOD6LYKBW9BR2/w+hq40uGtUJUvMzfe5WO79bqyFhMFxE7Qao1SzbAb19TBlaucCMVejoOuTHCAgYmokSF7jOE2AXs0Velod3bFI/TYaJi+vZ6DguiKA/TUPlZE1iRnTWeZv3UHrF9jhxno3CKuI=|Chương 2089: Thân thể bất hủ;R11YnKmzP9WOSBwc5L/fXFA2YfdAIHI2triCRPw3Ezav2cyNdkYwp97i/iPrb+jJYR8vD+zfeF789oD90ySOVmR32inhUtiOU2GPprKuqU8VoFTlJFnV0TTOMeQfc5J1FWXSsPsp3jjmlWOb0JIgjW2e2eXEsNVj2cNev795HNE=|Chương 2090: Ai ngu xuẩn?;tZUemi8Uq1pMhnxZsuSAatCBM6j+TbnIAcVA0sD52Jds9WJZEulXJxp30y4oyANNOxsIlsqb1lh+7hbpb/iwjE6PUiZeKwbJGJ3JXYGdpKS5VkYtUH2oLcHu4Q6pwASuIDRjfTChqTXr4bN51D8/63jTb2avUaAW0mu01DrbG9g=|Chương 2091: Lại một thân thể của thánh;Un4cMRNSSCX/AZfSNz3bYku8q8AuQb2SedrUMFzly7Mdf+lp7xtYaTXpGsG6+Q6D1wGhgcscB9XPbp1sVPXLwhahR96lBEaT0309Tib7hInYlkOA92I5n+jC92PiTv1gjsaC7DM0X3CfpQ6OrHS6NVtBeNP6Ig6lF6/9hpoBqN4=|Chương 2092: Gặp đường hầm tử vong;BPSt3jvAKybpYqcOvaHVn1a1KLPa8xstQJ0CXvaM1kTEnIrLA8Fbt0VegrDFSQ3Y8U0MBMFth0Bce8+reazhnHnuYDIPEnl++LpMRtx1sdo0SZXvG3cXnGfBJuBVyjEkN1k1bjAcamhk/Fn7ZJ6IcUG90uD7fvy+qSjQvOMddCs=|Chương 2093: Thanh Sơn thành;zxMrBta3kLHEAcDQSf3dL1QGC4EXcHxe37FnPDtCSsqsiUsTIQkDX/7Rx/LHhXN1vgofD9oaoQAx6upr1uv2F6wes59maKLVel0azUntn52Kjy6gHegAC+GGfBhdDV9zQ7wyhLBDg7NKsjQ+oxbNyDp9LPv7BoMBXl+NW19LOcg=|Chương 2094: Trận đạo thế gia;ETzuYKNT6Vxq0LclfFWLDpELZU+eGcOrKm9WzTlWe+qQh3rVDwmuLiu76xtGwA4+AG1xG5X/c0vA83nS47Ig4pycKd/PTAsOmkaPX3J4j5maKY8OfolqUrnsdY67xrI6OzaEb2O8MrqXODIq5a4F3ULyxpeN8KartAG+BXRUpDA=|Chương 2095: Vùng đất trọng phạm;s3XRZ1Aic0SJkrN9vCr+2uyCLmMbELJewwuiWFA7K/YCsYNyE4qXfq/+Uc1VNkvU3oqfeaitCZkLxkGpwjimtonfyIhuK0eEM949pAivrYLiBwxEjDSDitRXGuxdrNcPeFGegzMXT81lNR5TByMFKaqGlovz91H4eyFDTMZ2ADA=|Chương 2096: Thiên Trận Kỳ Phủ;gAj24j5UKo3VMEyaG/tWJYhKhJ3ujx8YiD81yi83YklAd9wpdUKinI829WyAOO2HUz78o+4OFe5Pe2HiBuztVOoiOci1ZsM5/cEi7aHKGBT51rCQG7ah8a8gbfjX/QDgTn9U4asqI9u+ztQELV+2X6seta32dLJmFe9uNtduzCg=|Chương 2097: Ám đấu;Ab0MRuSaAnWMCUjQmutv2HZVdSdFsi2j/OyK9tB4CCmOBeKhJwDLRNNO/1eIpYD0CUNPBzTdJ4DKJBuzu3XAKtsExwJgiGFyPyNzTGTwb4MtXqxAhnj22r0K+o3Z7uI1SlBP5yxgavg3H1YBih+aLz20sxnftNGpVMYn40TDE+s=|Chương 2098: Trận chiến;6F/lj1wI+77gMV07FxaFJb3gURg7uA3qvhGThDIHZsN2KOXVaHUBmJcKLPoD2Oz+wsi0u19rvzse/mi4vBmV1w4rGmq1XNlw425DQRm3lETT3SmDFLnegkLc6RMagjhUL8GpPoZE4wKsTUqcE7/fROFqoSAxm+VVtb0LuQhFn0Y=|Chương 2099: Kinh Hiểu Nguyệt;mCtzgPPJCV5UwdAEXi3wIh66OmxaWsIdPPRXcwpF5hNTuUmS8Qa+RljaLRhEr1zFeHZmRmcB+gGFSzi7OWtMwqU9qCjJmNtGE4YWdl539nGKpyUow/GOHXKxwpMtuREtnKyLZ8FvGhS2hyBzP71ug/a2dQxIOp0BMAxDwyQIc00=|Chương 2100: Thanh Sơn Khoái Kiếm;iOVt4UYgUInf1oFAMnow+MLWHGwLBqygluyaLPD0zz+rcmcoHGG3exVAs/JfWeEauwl9giErImNAG98e0BD21FfJxeUJKXot0XY+MjRBf3uzfrP4MjBEMagAsweLLdLtC6H/uz2qc9AsvfAOCi2FA9LUwirlS9rzteJ44JohO88=|Chương 2101: Một kiếm;6pcO4FGQIRQAmtsnYzKJjL4KEznBJvV1QEOz7Bh8kPbghrf3wDl49BJuVcRU4FBI8whRVoI7TSXJBvVanEl8L7f/kdauBVeVJynXaSnNFDAfkPhmvlUlsm+kqndEMVmpQ8yH654tYlE8Tk4NugFOCbTNegr7nd8WsPyXraQLrZw=|Chương 2102: Rơi vào tuyệt vọng;LHwDWx/jHrhQOsrlrIgZSvQ1WCzNHK9Jk7H18+/OXnUNtVvqOKu4m64xOhDTkldjlzR0pOXLufGfXpTbqNkTki6szJekJ2JQns6fcck4pcYmC5qPcIzCdasiz8kQsXvbNgV4rXEahxEyxkn2c/X2P2QlnhMB7QEEOqW5/1dY1QQ=|Chương 2103: Nhận thua;6lBoIEn/OIU1BzwersxkjPjCrxDy0TF7kQpLUPzI5eOXNMZQO7GUIvGImuf8ijUDI7LxKNcz3vCih9HnHW0txZCywsVeVTJ++culM4oAvV9mlbcuIq3kRuIqjRgflPeqmalPKAZYdf9EVlhM0coVuZXf5i/WmAf3WSHiSlweftw=|Chương 2104: Tên tuổi của Mộc Trần;bw3UQvX+GZNR9KbmWe4h/w6kNlbh5yD8jKMDtku4WExObrPLg1SooJIa7HEU1lUhwE5qWqaVZJceRr+QN/JCcui9oAOZbfhKjTkUO3lVmlNJKcchlEMqIWsVdJzk+LqKF+1PgK+0/HD6mM2C5cz2VRhwuzt2Cia0g0PvTkajoUI=|Chương 2105: Kéo dài;8Fb+SzHSgb27ud7DvBfscncoiWCcZjeFU1ifcG+B1RMxfZtOZqH+ultPoI9Ie0J5Sxl44LzZn0je1oDqUvWBUo9TzlROW2c6PiI4wtDdjKPPxdeU0hfdL1ayQInjSXJCvKcdOoLzqGxgcJO/NFXkfWWM9RsFQUwLcm76Hjhjpos=|Chương 2106: Tin tức;tX2aQ8MvtTt8FY7r/NeCPdEeOmLPw1Xa5IgsVsM2qKYzgGYOsXazKaVsMKSBiqZBUmvhyzsqAIwUDaNW9/CXawVx0TWqmrraOoGUfxdxWjOOTCdhfNoR5O+aiq2FQHHa1PnjJPsFmtX3QzSLXjFJhy6/AWlBMT/T6vds6hGr584=|Chương 2107: Các cường giả của Thiên Trận Kỳ Phủ;dShpcTkBp3U4VMMHewB8fTzYJSPTFZadrBQjGuxAib3z1MQyIlcqaj3wrEzqMU0a1LQhCayTnkOqcMdT1tYHAtdqIxQqCuKrnR3VA7e+NFj/3N41facib6qzAHNS1F4FJFwcoCbK1MwMtzy5EmldiIEAzv2HGw8sWaMQAHNNQIs=|Chương 2108: Làm mất thể diện;dXTaAfmIX3dR61Im0hzWRXDnZvwqoFNPejNw+VEe7EkHLYy7rYqVde4XIvFsKgR/DTR0kRigagMgwsaZ746SFlubU3Fjgc74X8Xuv9zIajs6NWR3afk9NCfMFqaqtglsJDDg2/rXrQ+WNCwWRjoh7JQTN69fQz+dJjWHdn8y1aQ=|Chương 2109: Đạm Thai bạo tẩu;73MbOHSz64RX7Vu54LhRCpCwVGF9snmRhkWjo669h4uFc+yEr6xfpAFCHr0VT50OJE+kVfWdMQ+J2D7yXNGGFeFmk9zCcMGowWkLTqkLUvSG1NAh7qcv40nqNFNaojF4FfCPiGVEgAGH2jbFn+McDfyhtX521G0/TXsPW9Z1oUI=|Chương 2110: Người đi lên chiến đài;nIL4phctPyNdLBXSXHc1t1MtHiMwbAuAK5+ZQqxUVuTLqMClkRg7F5BrGr5tMlSNbjAd58vwSFknjGUFDORNJu6EjEgUU21BsaSytzc5LkFq7HN2PFZQmLdGKbDVih5/T9aJIAsKbtpUPfZ0WXxcGGB6iV2mo1NeaiIhmXI2UEg=|Chương 2111: Câu chuyện cười này có đáng cười không;nhaMcpZkFDg898nY40wL2Yp2c9vi3Lk5x8WpaLsyF8PR5uoKElFj0Hw1XyuAdzu8yZ3x0mL7QPRWKbaRsYbknzGqWCvgTuMZvdyLhwI9A9gPyE5JEZC5TWofa4MPcWc8RSTjtRiYn5GlYCRxFArSrS6V5wCaYIxalH5JaPhhxEM=|Chương 2112: Tàn bạo;W1o3bMigf7yKlMcnzIcGKyOBHlghC/mVXylJk9yThiy7FFJ3sCC+ZTTWuD++k2zre4RAcCCZUft/gjqBMkyh3TgW7cdpNK5FV8orWsmTqGGyQO/O/ogOi96xY0ZVaFGWKBYdzDqpXDoAIn/7Yok3rabtoXzOb6KzD+XtXP9ozAk=|Chương 2113: Cứu người;ML2+6DBMwHnZX1wPteJjuY4hNJblUPhlGtOPdzEjgndbAdbY1i0FouEf7xSButbDpoPzmcZChB31FQqISgFs3B2oqgSOBhbr3bA2FXdwtmc4GLuT9WvF6PqPiuJfJtv+Xp5DQNmp1LZn34ulJTF0rR+OVxCE/qgBLUge0oOZzGM=|Chương 2114: Lấy thế ép ngã;kYCNRBaQSBAPdLD25aT823RinC9C1cmsGouBj7gzU0rMjDrO1d+F2PjpArsoBW4eHeTFs0BgV2NPjM7oI8/It2sxyumSBchs0Kwl5QmK8FuETTSrsQBwAh8WSW0Yq9FFID+Gi2tyxnGRqF6uUS6z9JVYtBM4fbR7CjAJXQfiuY4=|Chương 2115: Kinh gia suy nhược;zVomzo2ji7S9fiQmv7Zx99YzciANbkfiZI7ne4uudVx0CisewqnHuaK7CD/5VNp/ZoJb7MhPJMByKWY6TnXRwzqsCtXsu6SN1gNnukPnA4FHVuRzm9q/Lciw8XVZ8Xjy8uczl1x6aQ/sCHh4A2cRAzwfWfNUzvyHgVWcaS5V5M4=|Chương 2116: Vào Thiên Trận Kỳ Phủ;UA5Cf1XymI+dOD6RE94QxvhmGw2ZEvaCGgR0sofQ/D7Hw4I3xG4z1Dk3ia5QKlCY7ezFWm86BnUzfW4xScbjHiW9Eo/ZePY44H2FWPgdRoJC2AlUMy0dLokm4xY99LSW9dROlOc2ySvXYscDgzLqMpmA9dLPtqWdymr/rd9t1XI=|Chương 2117: Mỹ nữ đánh cược;AiPqWnM+s+KvThQAcoZXInd8H7GE+wWpglJEDt929pqillctd3SXv2+rivepOUdKUa+1WG8qa9NGYL83lTmBEC7yKwlOhcE8LN8JpKLZew920NH4mOmhwJ3ctqYB3Cgc6C2U/7rMbrwHwBQ4wL8iIh0k7M8Co+exdA8sOaeeKNA=|Chương 2118: cường thế;qK4OnFIfmPyImgqHYrHoQtSPUteWUJLCl6FULH2ITsQM6G22CtID5yAQ9+zzvx74lgNGCduNDHQaS26lY9hYaLafbcElAHztVESfkxz74ocq1gVGNrd8jS8W2HfJHK2y/l4CdzxP6yLwDP5u1u6k8gOa7/fLEXzsB0amq9SLTvk=|Chương 2119: vạn trận họa bích;VCHIuqRsd8EsFLkb1aDJdlBRXFY0raTXtCp6Ceh1j4d5icLXZJLJb8Q+AWM57dqvmy7DGUZA/+ZBITO3TdmXP+/v6XcFgfSNnGqtZADxNGlwdBWABFOMu6G8NgwAQ1CN/3YfjsnUoS12lMkLW1JfMOT2HjSXhcdarPnOjYuLoIA=|2120: thí trận;X7AlEWagrk4+xiExMbKYNPmvyuhTSybhgdityhqNALpXGiX+eZ/rGKsT5LG72LbAc1pTMB+/r8+K71a0uPcNXbzVNCaHmiBlmDVV3LxiRUKNXJse7mXyiZn00JyfEEiAvZjBco2SdqrOuw9+3ShxAzm0COjAg8IFm4VGJmCcOj0=|Chương 2121: không người có thể phá;umdhZqYLUO29Dh8cTHtXMlu/MXDtOhmG1krBKvxB88HDzhCQ2JRGuuDXzBqEFqd8ZbaJfRfa8W9lt/dZkN4vBHb0UGKAYw/mA5Ms6yVK69JcdSmdVJAuLZdzIL9gXfd8agI4QfLmdNlEM+pF3f43H6Mec7/VJJsSrI147FRv6Tc=|Chương 2122: Tử Đế;gf8lPl+f+Aa6G0EZTUmy+TZC6ZujK4+32u/5o3CRkBHwZZjn9fYdyn1Wimq3qHr4f8asH/m8Dt9IWCm+YXCQkZnxslfjB9sIK+3sjstXTm26ce+Qq+LEKzo/TERGFy6Gg3hgtun9BxW3xcDFL0837NhKR6RW7X/7AHpXrVx8Za8=|Chương 2123: Càn phủ động thiên;9YwJIVRQ6an1RA6l5/lNz0HhsoEmRQAX4tcdliJr5Vm0FgkIELkjqEobiFcA+T+Dicf+QRhkySrSBA0IWpjJVv8PQ1+AIAK+u4wjXRknoRYsrzyD2N8z4MDmsYITF1g1DyXRUZYYO0tm76WNFjeCp+sYrjExMFQyiGPjUXkYbd0=|Chương 2124: Trận có linh?;ZkYgvPFP47iIJelSiA3aD4jOH/ye10WyFud4z1PIjfVTKY1/Tsw2cQAcg/dhnEAL2HaS8VI9ku4stfF/AtCJ/NMZ3BZUfxDwl+xNYlqqzSUDrxlwcWL6VjgKK0YisWPzb+zyg1aattkddpKDf7zXKpIlDS2a6Wm1ujZIA6pN8JU=|Chương 2125: Thần thú bảo vệ;pN4Z+WrO29W7Vhp5DSK+TlfY8x8fZslGGUM3p+YMgWHlzGrEU37m4FTtELIHDtWverriuGmW6v4X1IDHd3Tee4canMxE2fq48tRvTiTWyRg0tbR2PccXxC7ngyPTsA7NqYqOPa+oZAcWCUaV0KUdUs4db3G7RsqJSZiH/6UxKDk=|Chương 2126: Sát thần;g8qMPW3V8lKfC+lRO1z++leX33zkuTEIp+pHYSLWC9C0hXHWWVvNBglpvlFdCPtOCnLO7wOZgJT+NT7jdUEqZOXepzmDWnPAHFgoLqZMRu8EeR+0ENNRnYbUp/bdyUVVgwKS9712vLvhK1lXI/gC0sFtO4VS9Umxn3Mzo74WNJ0=|Chương 2127: Đỉnh luyện người;AldBPInPcKSZ7DrYcOP40xcM6gZnp/PtURHnG2SSoMdkBA6Pdw/NFzsVgsFHrG2Ozm8HmNH2EvHeeNHm7YhiAqy+ThgkdMKnwzAAueLquAnS+3L/erjoNrZ4tfohi7/4kN5G7YYGK/zEJ9iU30s9Pu34nmZoYJMGcebUJ4FSpjI=|Chương 2128: Trời sinh trận tượng;+/W1QAVvCfnXQQW5j5LnBH+BrtT0VwhuzMQLuYRfed6vVNIdX8FQ5M7eu72Kz9S3MFfb0IaAqHK177pSaBei+LfynWl/yQiXGg4zjGMyeLbQPa1AsfD/SsXc+GO+qj8YS8OK0rFHW/1XHWj3G4EY5TpL7mEVllO/1p8acKN4vX4=|Chương 2129: Hóa đỉnh;G/fg6UnqJwiZEi+/kxDVHxhN9wgqmHQFB4JNK6ivzLKhPk7wbj9vutW14toPcEuoIpNM0vu3V6hODJr/jgjjhq4NYkhkh9AN3LKM91QzlNs+TlbYYeQR4kf70g4qmm1PCr5aTFoA4NZuucMf9K9Nd4s81PJVvin+AsTup/NMHc8=|Chương 2130: Lại là lão yêu quái;8sybHA1nCT3afn1xEttk2xTIhhqxf45Ds9PQtLLfxYQ486BsJLyvzzOjkCCa7KXXTGDSsjIjdi/vaIWsMboQgK6C2sDnTGzNXapLfJEfILLnj24bud3cOyYdphWA3GYnjnRUWi4JsH/XNUVUP2190yFB1uNV02fmMxklB0sEVWA=|Chương 2131: Trộm rồi trốn;JvCCOzV7SJbjBundDumiRtkLnnoCH8iHGP6wToQiZNCvPkgevcBGMi40qRsNg6iyGF9dz6yYXp7r8GszvSYSbI9wbf7cHdMROSm+l7kRWvCLe8+No8Vdwu4lxoRjmEjciFZQNHU8QhQgH3wGwEYgOsArqCYN3PX90pxx79RhTyw=|Chương 2132: Trở về;Xn7boGJ6veXLM5MfNuXu2DMIIrvRBSyJVNqf9JWFd0npNO3vvd+BMEXMor/tkjP3l4dt7swpbiP7uB/hXxL6WertIepjs0ZoNYjP01Nl2d6JENmEiMU4cZ4WwDwPrPxPygOzm8vPHWEGXOtK4tJQcbexQMAy8977pktb2mJiFd4=|Chương 2133: Vào thành;DP9KWT1O/88w9xwEutRTY0X8Vrg1p3DT46IhbDS7BsQmyaojnhiICVfndLbC3Zed2zCHiMGz857lRb6G8naMjBX+nwYL0STT0/4dHyAEf5LoapNSkcUQGkr7kUb1f6XEh2tWn4gO+RK58gjUAuRbtVQV+Z8n/DCF/1FTSqfGJKc=|Chương 2134: Công pháp;OABQp5mPzIn8X/Kpbx86waM2OmpAB/wZC2ir1nHE/dMRezGp7aLSG3JD2VGyqVXgNwaDCnItBXokOHp54wDwbpwPThKpdkdbKuEiH2Q3GBZi9h1t9UNI90OnkgA0ZiBT/v/pu+KxB3jIZ3WO2hBxuT8iP9yQpzGmjK1kdsn1/kQ=|Chương 2135: Náo nhiệt;zn/Q6j9kV85gb3/dQj+qGIecF8ToNXuavub6B2I051YWj9yUkQTBl+U1q6U8tHKamJsdAjIbU3hP41xfPPnm+HIZhRb9lipfwAezYBrw5gWuQ7YxqXKoymqY/nX5kjiYIBHB3sVOct01xqzA0AKQqJuaQ8RgMCgabH52IU6wbyU=|Chương 2136: Đồng hành;UPQBHEfJ+2xsVBiJPvQhMOn12c8kvqui/ggUkZrRyfBaWVp6ClQyGeXgJehvLrzmBdWCdkjtF+/MGfb0COMdmIeAuXU1UkZAPVHjMYRSrUQCThYIsQgAKaZJApUM2OiLpoSwS1o7txzAPUQ//yflCAolg9gsShxHxufO7U2rv1I=|Chương 2137: Bậc thang thế lực;rG8m1Zx/zO4gxKC91vU3yNpUWi81H1Urtq39KU0n8PCF800vzaT+p186LM7uZaYQDIM7/UsPAOJHoFZVcK4V30lZu0I+u37XVWIYWN3bFZFQJp06gXXFt8eTWghzg3eza4QIDiw92m8CFYvZn1DLNBRsh7G4BaP7X5CAn74LwWY=|Chương 2138: Đệ nhất quân;ueVzVv5aFdx4jnRjdfj6ZSi95LkgqHff3VgENAPY4azMQ6WcL1If1winxiNtzXXLo80N4jQ//l/XLXJvUIBHQ8UPNLtnCFH1Cb/kRlmHobcVuxzgb+/7kX0xryxi//8IGZ1wlPWuJ/Fo7w7ep+CMHFmadbDo/ihGgmShkFMbVEQ=|Chương 2139: Lời của Vô Tình;s07MM6yS3OQqDDGTeJlzW0AKh3g5xysCKYLmLq8ZIx7CKWfggJHUxpBV53SSEFVUQMmPxdnfWiVfV/3iQhMSEd5c4E6AY14j1REXnRYC57P7sFNZfc2pnoWrC44XeLVl8bLJhB24gpjeP94+Ir8/ytPCViEev84NK+30z9/b36M=|Chương 2140: Cái nhìn về kiếm đạo;8csxTYIgvWjfCPOhksQJzx7Hz95sBlVUdJIpqjtpbhIktJKn8VuOMz++u1j9hNI5ouA+NaWq9Z1R1qpPha+qIxFpUAvq5nQtSAIrmaDXEv0T+HDQcyCZS4l4NDPkNrD3l1e36CA7wueEdqmVXlmA/qYsEWC9ipNTbpM7jCh/g0w=|Chương 2141: Tiền đặt cược;5owBo4GxRe97z92DRJHzli+a6KwpP1Iqad2xODyQ6ruZNRvkHSzcyy93e724/Gt1ITDPezGz+aZOR3eZwgORM7bC3MlHfaKFt95kJz6MW5McHR5X81Y+B+xeLSgRG9evgxL98s9i9+SpiNFY1cPZpERbu241L8EECBbAv8OkME8=|Chương 2142: Bị thua thảm hại hơn;eg+Qmo+KJsBElGHNHEXkN2f2aUH58FkAR+trmi4EUAol6pYOFpv+kf3uEi0v1IA6gVrXP4Erm5RAAYxXSKHenVM0jdfD4l39/lIdwZpMu8D5tDBRq394wpmFZx3U9jrem9dNcQ3vF66eKwU6MgycboGU5B0P9R8YufB8ym4705I=|Chương 2143: Kiên trì;svlM6dTO+g2D1p1fIPRa9xj0GpCqQHuN2ByyJkykoTQ6sN1RIfT8i7Q81cB9CSbzoAyWElON8rX1I0Fx+fi2hfZxqwjZnoO6Dnpuc8bhP4V0sMdOb9D4kJBc4s9c+qTQe+WSpL7sfS2ohWI9CVhb1DBjufdge6Z5KBsqTxDACSA=|Chương 2144: Thanh niên số một của Đan Vương gia tộc;F737kVk1gInG9D1IL0ipZXyK/Ju1Q/OGdaiNOceUxW4f3mlxfuTWeqktlo20etoQHjF9bbE8OdBtWPOxXwgJooE9fbD4/rvWQrw2008QJ2PE0SijWYmZ4a1fSHIZV4gsIvar3jbNVikHZA1Yj4T927xDg+3DRk3IqgvP4UjINkQ=|Chương 2145: Các cường giả;25RbsdBQJW+0ODt38uPap9u6fjWGIl/AREQdrCPGmIQ+wysqLsUZ8ZVI1xOsdvmjUtkDHKPfjwLbguM6nI0ztstGKFRuccdEunrXCs8qo7LeSSfxV0jTSyA3LY0Vm6FiiMIbZk3clhMGj39QMPjHp6uw4CJEHU1gH4Q9ghDlEuw=|Chương 2146: Lại đánh cược lần nữa;/piiTMop1JL1dqFGdfLBcfa+UhZ8gJW/5LJz9HqddVIrO7DXqjMARM7uibD7w2AFzrzi527lAOEJiHlWNCEAoL131N1NmiZdATyXpc2N4g87qsi66+Paiwl52+YJJ0lUoGLT5azDoWzhQ8g3Y7bJjEMv7lwoOG9dTPDoE2vQf+4=|Chương 2147: Ai là kẻ điên?;u90XT0wdi1s1lB3x7SF5nyIitrYuPKeqrlQKcC/EQdj5GOyts9B1X9iTc41I3SEdrTd/7CR/irT3nX8JLv78TgaX7axaXgPqLc1Lapqg+DrzPMSJ3Yvxt+GjcxM/kx0vOemaWFo+505XEKu0mCEKH+WhrAnr0gXyqlSHqU/fFhI=|Chương 2148: Nuốt;po28BRLE9X4cDC/7ysLYelyxhGOmllWsa/qVq6IAqHq3LGFPsN+kuWrQHe3nLFma870kvBg/fwzeaDoJvKtrQ1bYhaxEeSwOhqWBcrVwb9y2WvKv3pxroiUqpL5THFfDd00wqdY4Xc4fiitfU6lkjM+/kERHowOgEA1aQQVQVcc=|Chương 2149: Thiên ma Lôi gia;Pu0B+OW8srflPe1SeF9mrFT7YgC8xyG7BPjoswt0Qhviggs/bj7KnLh8aNsl43QR4cIu2cHb/hmnHJWFAmzEOVhqfjU0aKhr9lUk4bSdj0JnISrqKk3KSiRILpAlcHcBgCRx8J3LZKZJ2K5eXHP9lQQMI8XQLL62oDw4JUhsviA=|Chương 2150: Người quen;rOfYlywK57IMuqCX69Bcq3R0ToaJ2gxNQeGXP9iTZiiF5h+NWSUuqFi+X/BavWC4RHZleUHHh2Wd8Id1q38QTeYb4X1bBaPgI4Ik6IzlZ1CInMQLkVXYF/uo5fQtRDk+3yp6pXAco9yXpZVgKvyUXhYLiVK1IUyzVmUx6auM7cE=|Chương 2151: Theo sát;l0ahfVh9CRjVo5K5Mkvd+7/Lwt3ASXTuFo0pdpwGJUTsQ5FOLiFtdcWaeasQ2QLwGoAmaU6wGCggSdv5djzU3MqstlSmq4ReiPj85KlJY2KfnlvxKAoAqnAfNak9M4T+CufqxUn9rGi3MCzFLdIfvExAAiXCVmqJ8OuzQ9q8nV4=|Chương 2152: Đàm phán;3t2+aETdseYApfJunM5mvHMX1gaN6DF2Nv2NZ27YlJtjRO6b6RNweqbhJqpIB3/lFe2p3VIh6g2WV23BYjSg71h3IQaVac5lYVJXqTextpKPxD0phztnJSx33RPJYBKdFLq4QBM9X/yuMZQQk3ssA5mTABW1hh/Oiw3O/DF0CvE=|Chương 2153: 4 thế lực lớn;6Ab8TyB5PuxdvNQ/v0xlkWQ4jjk9Edml+dUSYtAxRUEX2d/dgkifXjYLo9N5NVgwTtp6iAIoFpLWgsTaoPZRsOxssYV6UkzF+hJg7xVsKFKr2DEVcKM7byZ4/eY/Vn4cVLhb53amNSY8hsCmFV1iRQqlKNrhskbCSX0OUMoaKDI=|Chương 2154: Ám độ trần thương;Us7XwR/k50/m96LbnltqfiYtJofNLYBs9ifE8ixbtGZl1T0+G4/H5GN8hufA8gHpFutdriLqPhpWZSwFNGPdau0uSgS+ytS7R+rLdUVPrmCGrONxmKopVmcq6eaaz8Ogz0inb/0iJGx5ZpqQFIyojvpK0Z+UXzx1H6KAEPxHSp8=|Chương 2155: Sàng lọc;/IpmlzaN7kIixHuQiEyxR2YTv39//qO4cggS5fOX4wVjLcZ1X/OItVNqOg5Ss9zhrX28rCTVSqFhVUiNw+jWe+eDWe66OLDK9vmaWJfISuLK2bHAiduupfxCQtSUaGju3WWjxjwDM8RG1K57CmSgdTEvQS2w8QNihcIZXrhvkik=|Chương 2156: Luyện Kim Sơn;CBvxx08IdwzoMWsA6r5+Hvmt1bwVItk/vgDbFJ1TSZTt/KZHeiHjAEjL48EKqfR7AM4LwWJoxXOyeouvTUSshEolqYYPOvEafD3fqx2/CDesyLzbauJvi0xNJDlIp0NJhlIBae85GxXTaIcx0xQyy7va+48mdoDSKMMRpbH4jlI=|Chương 2157: Thời gian sắp đến;UoYNzN54EBCu/NbvFFdBi9uPxZyXcr9gdfwxy3kw0BLs56e7on2InEcZ/+hUIyi8VrCvimrkbwx9Y8AHoI+e4A4urV4ThsA62kUjGEzPGB79dPRlnU7qvJIRWXkN58rBfQLVCjvRNw9jw2TkP37WctgB+auBoxpbn3juLpakrFA=|Chương 2158: Ly gián;lwVQoVod1sTr7hre4oUpnh+3Vi7IVAS+oLkOm3JKHGUMzMJXYX/uIPevCNhW9FOAfCIxQQ3NpEPGpHz0XI/c7LKEZdcnPE3du5cxtbTvKg/RgT2GM1l2CPqDMSdS9uUeKqsoBPNTnyV3Et4sUEg8gOBOwqYwEhCfllfG5SCjGZ4=|Chương 2159: Xé rách da mặt;HBAKdaTVPAxCZtJMsk5JXe+ENBCwMd5oHVNqKy6KfBXUFKZm6ViBISoGYV6Husb7zsPZePWPz4tJVWZW/B8s0b7YO1jPBPZTmuL7IpEu6XR/wdDt0d+UuycpGxh/PcMMAZhvqPe9h8nCuVPupL7/2+kZMH/8TnDLSOtj2dOtsgU=|Chương 2160: Chiến Lôi Động Thiên;Hb+6P1rKpRxXEmNk7qNwQuCHZSjXCNVzzbDDqjykmoSUayAo7lpAVEseDZN7VEJ5TZT5nGVNh6WBe0QZL8Wz/+gAanErmBC+HLVzEnn707Oj3Sqs8EuoX+eMsaOUatW4MxNcGZp4ozaYz3tR9YlcGuZohrPMLFR4+mJpEurPfHk=|Chương 2161: Kết minh;RRgqQ6kpXhio/1U6Ni/YS52oePKWergFjqdJ9f1mie9kxG9CjP3bT0F6TIk+MeRs3zEYiWwKJ7KUoWua/LYxvUha6OSZT3XsJjiE3vt0wbdSPNRzFSbAYjMxqc/daRtSDhOKQ5+w7KdXzyvdRDiZmg+l4F85u+ZKcefgEmrGFVc=|Chương 2162: Luyện Kim Sơn khảo hạch;vaBNgMVHE5hq1VrJSLb78Ec2lNXtTdnz5qsUMoIGvyPSyzgD0L0KuhJSBQMSZYENT5u3aw8wprdEuMgrU1pUrXg5fYKzham8ukcCxfTsCte7otaRRZ/4eeIFRL2Pjc0NSOyhaVMQpoKTFNis89sspfOQFKTwQFzWH+g57QZqA3o=|Chương 2163: Tàn khốc;NdIZYxKMTaVcKIVQ9A2xfDEREEflIyDJrxBw8uRp7q3wujLnzW2GynMOOR+SlKyjo4wnkEwDINoYRoO5nc7eqLXPHvtX+t393V3m6xteqkxSG4WjGcDUUz7xHeQ8DyFN0yD1rV6emh/ul/Lg/Xzbxim4LkgUACaBE/Q4QtkMJ4o=|Chương 2164: Khảo hạch kết thúc;yrrAsKis+8cN3zM9Ba+qQHQlOa78PTt9dLOZqJMev5PPd3avYeBM4n7CI8Hkq3qB2HEW+E+eanOCLFvs/Vwbmne+9nkpsUgKLP0PoBJo4ZLGhrConB9EaSdGjoW/3egC2LOwqXqCPrydzBpJwEUm3LgwIlTOpxw0MPG6KRrxbIE=|Chương 2165: Bách thái;6rg/+scpXEV56QIiiBywCGkM3OCplaV/+oksUe5/wjH12q/1DnQ442fkXKgNkOLrXKRqJuRA4X2fMDMHFLsv/m3k63DndxURwplnj2xHsx9z1WJSM/XkaDL4VsDvM0KTbSM/zQARFjccdKs0/O1x9CAyUc+WeXCdbUQpX2RPb64=|Chương 2166: Hình chiếu;iYNoUm3dzfD0hpnhycDwlk3GoCV5po2KtSoP1hn1aNxPEXCac94tP6VMBxDcuDEzCMoCHHGchWpkueA/2M0cNw7gbaYYUB8U68zl5jts3ZlmYYM3aKQqm5547xveYyXIljPPp8j4QBfzXJHCr7+uFwk45++uB/wu3zJsVs9kJCo=|Chương 2167: Cướp đoạt ưu thế;0R7Tw/vp4AtLQOzguaDEjUc23UPCz9UNHh1XveQIeAtqa0R+Vjo0YjbmdmUlII1ik2FQyLIPZE4Awe1ra1CvwcGkKz7YyPHsZcGViTiNW/+iqGTWWQmIlrtnxTTkCQG2OyiY2u5XsHKdCHMUykALgjSWFOO8GuFrOhOOYAajEPY=|Chương 2168: Bắt đầu từ số 0;4EO5/eTIY0dCruc3sKsy3fb0jRlJp3uVv8BiqlZqALqBZRzyy/tU1mCIk4711+JEv0t5tf/NlNjLyvvoqJNDgRXwp9nnEdhSz3wlHbBVa/K+jSV0gJReE3qxX+5PfQ9IapghzBnNVfdKDlQJJ3ClbFg1OkALzEOx8f46b9BQE5w=|Chương 2169: Phá vây;l77NH0ZnF95fPjgONwaMmYguTV2wC6H//7K1XI8t8peYAp604jEh/wkol99JXD57zZOnxFjfOa9wVq0h/kJEfCf2H0uyM5/N5S9y/bXHzeYYHd7PgEgl5akdB5bqvPMZlvSstcb+610WImHu92lok47TDwy6XduBGFh28O2UVgE=|Chương 2170: Che giấu rất sâu;KEYavh37ABZC7qTZVdYOPJoJwNAZQ4XYADuEnwAxBC2TB4jBS/rVDM9J9q85qO1817hhppy4ImM17oZ0Kaz/r8ggnnLHiqBoEQtNyWBQzEiDXZLFiWuu1f8VJQFLv1NZ9fOJoBHpdmTT6E5LA6nx23fDCBKIizjVlzhrxf14Nts=|Chương 2171: Cửa ra;tdOYAbYNgiJKAvBehTY5OIYWAjwcxTHzUJwZ13nb3xfRvczx+7kN8A8udBaG5tWjjd7HJlBvGX5AT3uANpOOiTtPyPZkvP9/NiNsXjRTgzEg9MAGkAPGtDqolqD0j+r2lmYtXPn9Suevx5EsQXJe+BRPYoNQR+ik6++lOY3WklI=|Chương 2172: Ai thua;cuzzps3iACHGoO6zPS5o5HXpavQbvVpqSdduNVeAAaviNKgPvUUeyfxVL0W541DW/vtwCx4yGwGHg7jm7VND3OiRY7c5hEPPMJa+CQdRd2AHGq+zHaPBjy7P2yNLmnJgMxld0on6/rlY3hmdlp7WCGX5znFdrun0vXMfNb1Kpr8=|Chương 2173: Thăng cấp;R4b5XjDsWM5sYz9LTQVqjXJtptu5qEgzdE0Mn7WxezMTCYEkdONFLN2RclrsJXpA01ifgmZYW7wArdaxr1nRYXK0HXGhBpWidSi7HvDJUK7AP5DPiN7+zZIAyAcbizRHVtq3BTiZO2miaKjtRs+4icztHV+26JxQfHo3KdGrS1I=|Chương 2174: Người đang xem cuộc chiến;8+KwJv0A2dF/mk2E34CSgdbahL+MKQot/8V/aXiNIl8vP+lBEaQb1ZHSk5PNmLbis86AXZiPAKxkAVIso10p8/7nZ+mG3z2dbXXrXth/HFA0prUJ7l3LjzBx7crSHBf5x9wrKXIob5MwtoxZ1jWAfXQCytKgaa9axmjmVNB5dIE=|Chương 2175: Trong khoảnh khắc;Exlp8g1PI6txLuLGMk34LKnTfTkGEBmgpnZTpIwptTtbfStlU9kAtO76eGFrgYqpDG7RmzWjPa6TzxZxPjixvppO0OOXk7t6i919rimeCKeHwiu74PmJNj+UdBYzWHJ0UXnGaKnSw7aVtv0w7fPcelh1d2/67RzzJH00sZa0KPg=|Chương 2176: Hết sức căng thẳng;KFzWg+FmNTVx6BmnuCIGgXP0Pe6VbRrmtYakMgJn2mdW0agAn6JxKIHBRNLCGFIqiJo74U0WKVYdVdFvMF1ye9JjmTlLjxkqxZS+6FOjXbsaWI7WxMo64ZEe8ZiSTjzeihCsMpc0fnuU4uTfqtsR7ZgT/+M85xALjpa88cYIhpI=|Chương 2177: Mạnh mẽ mà chiến;i37GVdAq6pppmuOt7DgFxgGxS/qQmzkCAcWnDbwRj8tnc6bGAbUbrwFZgpKscZTMfiQ9RVCSTyF5q9QYS/wyZWkrJ6984I+9r/kKthBnHJZW1sBltd1llx0lzsW3gJooPOK7lvo4k3jWuZ4zSgHt37R00cRQtdA5E8VY/xHMtMU=|Chương 2178: Một kiếm phẫn nộ;J3/fAu+iUVCUmcI49XboQLr7JoFtFSqPQbATSUPP1CxyjiOcys4lkWg1lpYx6iLm1xZAkgHo72cqetUm9Ch9ZvZNZcEVu3eEljb2vVlskyBb93BKh8LBdGFBKj7VZBOcJXdfyqReYrg4kjxOqpz98zKwJ8wcfPgzZeom+5vwsA8=|Chương 2179: Vương Thế bị chết;1q3AlSe4EZuVsKlPljZHSNQlXKl8lXLXYNjhcSJAcvb/Mz6D4ANoVHveleioA6BwdobSvmHZyCPujAh4jLrGLL7MqVZgp/iuqFq1QBL7WWEHLju3XBbaPdh+A7rBRnPrlWHokkl39cQjFx+s2p/saWRX1LvW/z95VfJjQhSIjDo=|Chương 2180: Tỷ muội;k8QhJUQiMb46npL4TgXm+LhhH+T6Jmn4aOgB7nIoEbvc0pjmOomFN/ev7nPWSOtHWupHwrNxZ9gXwnierHMg5fh87z/KQBbDOzKq3IlboDrPlzxQ2iJpFNgbMseV88avPMe/0xKw41ljHvc10hnm7+ds5QkUuKnk+8HQCtP/D7I=|Chương 2181: Âm Cửu;jxD3WHjZpbGjAngRhcL0EOf759mdKrKd/SNw4H9rfp725my6gQdb51bmQM2T91ZNTjQAAM5+WjA3xo8MTbHXiSdKx+qwtf6KZOqE9hxGq7XhAL6VnVGEQC8opYMeUnK4VWwCjxRzO9yBd5+iv80ZnwEg6+LElWNhRjYQcRgxROg=|Chương 2182: Lời nói của Sở Xuân Thu;QFnPNkJg8IccYfpsWT5m2FFVI14LJ6e2sKByChkmRz8UYO2QJHZD+OTLKnKWzXd9xPJd1shMSjbSBsfegwi2Pv0sRlCwMAKnAfwSQTdgc9IVM+1328XGgLi+T/Dgg4G8f608ItKYN+7ddX81v1ZK3cLus139cwV0VdjZfu8Ewj0=|Chương 2183: Sát phạt vô thanh vô tức;Ec869kJsYnsTiNqJIQ9pM/Ejm3qQ6k+3mxi3f64HBmCypy5TpWp4W/BjqS6TR2wnDFMrLiZtlKjA2ABA6pMNxADg7acZcZNcwp0Trs0n9Zhl0dm+6tGCsYOZbPduqRaauoazq7SP8rfWNTJln6cQxoRf8zpAmVt/OHhTrtVsdDU=|Chương 2184: Quyết thắng bách cường chiến;F+YfH3ps5e83da8LLQqg5D65U2uR6LI+NquduowtTUn37r5M8SO/z8DSiBm6VKi1Azyo+kXxkI2nTgoyBU+9JEJU+QPA4CbAsQM49UkGhvAZ5jVZxWOa9pfVPNhsVcU4XaoDH82xfQJhCEdaufkLtGXbEEJgE6jlFdEbGStE0HE=|Chương 2185: Bách cường giả;/QHK2OfRgyu7ZDbWZ0qLcabUbyGdGz+MJHVXKtFHx+UEGNLOv7gZ/NlUh2bvAN4qVWxdBBhoGAllzUCW2LbNiaPPw98fu++xR2iYEpKWQUhGPddoh7I66oODf5lFujE1/nyiVK69sjzZI7P4xdWwtgoSaIdEiYtEAc3FvEsRLc4=|Chương 2186: Bích Tiêu đệ nhất khanh;aPzUZVMdbu1EEOvA4/RhwMETezgOm9oWoBPat1C1D2O6q20HJqB6krI4dDW1eWdBGh0esgNXO6vmW6lihSzu4hkTI21xptFBcMK2toiLnEznHO74ZtIRmAX4PSdC40tYd9t8aeVeotCYX5hscFyN3HEVoEMrx8IfOAH81OAieOI=|Chương 2187: Hầu Thanh Lâm bị loại;WLgcTI5iNLbhYpxjzNRPAYJNAMgObOW5H6BDRUbwC+9vrqGl4HGtPqVRL80oKclGTrvxWTX3nlCMDTXCkhbGtJg137WDoicaRMq1+OyyX524GsYLOhrOGS8Qil4IsKX7XZ3QRyw6tyS0n/ICNRsq/9nTW12bl3MlCmXTEZzRbqE=|Chương 2188: Đệ nhất quân bị loại;85dNAuF1ox+sDaI0vZ8LTaCygvgGrcqb7Y+1xz4o8hsmukTpzLjhh0cQGDiVheKFlJSg/JPF0O+wfDKElRqPxZcNaWI3w30ik9UOmCsNq6iilVKsXhhGrN4IPuYBbKhdIYWDh3GeLYgoxZ/sVMMBDHnK+Fkqu9+dkUr3tRvzwYQ=|Chương 2189: Chu Vinh Mãn nói mạnh miệng;qyRSn4iOR/SWRfdtnsUsf2Yw0giFY4PVQcoQSa1adcAsPmBlN8bZJJ6hAPF/8k0doPuaLdQbmRT6Ry2PoWkW/USzGXumeSVueP/g0Z54mZKJ9jQes4VOr+ie0bdPPesjzCxVI+gXtIOg68YM9MTMjBBfTnowTYrMsgwaCuCmAFg=|Chương 2190: Đội hình cường đại;VX8PFP1XZF9k3LxC3aNOoSJXQDmw6pD5e0VNhxkgSPCd6bDIUvEqFyix8uXb5Gck1prOerSSGQspxdlpkeN4xxQAU9/mSrUNJelk5OwcaLUfZ9KtxS3ErQ+hNuj9uuKzOg0nAx836tFWQ1FjtEYFduNg9/jdt8RVrpOToqHiYyk=|Chương 2191: Trốn cũng không kịp;dXcSzKLmX7U1jjTSfmjzjBkbomVA8/YadU7fKipDqHFwS83IJI86phgHtKPWpizVqngDDP4xymQ7eToBb1R3HESTx6zLvCLdlsmV/uMdrRC8A+NibM5ephsZq1JR6Cl4gluZsL1/y+6mjSjTRV0SGut26neqGAGd5luBqtBt4k4=|Chương 2192: Ám ảnh chi vương;xpTgMulTes8yM5ZaZ8UjI5Mre65+y8F5ROWuxOKFtC9B3z9AaO8y/VyeXbH2C6OJ9wgC4f1Q17UkqJ9UOhqJ9nJjJSqrsg1ONkd2jgc8Z3zv1FzpCRn8fOoCKVy8Kr4mzlaZ5Q4+9biK3z5RLqETlXWjDXioejeIp9OFz7CvIEc=|Chương 2193: Người thua để lại mạng;VU4cx8GEfey36V3EWV6OCC5ZBQGzB8NXkaSBnwY0dOivOtQLDS8Dz1zdAhXMWj3G8UC6CB9ah7wqh7bUamZANF5Y/xX0MqCqAXRtNlUFNaJV86dZoC3Vp1f2Btvs9FawIpTh6ZUp3ChxOMfkngVAx9oJZNONmcjIvZbPeWvQIEk=|Chương 2194: Cửu U hiển uy;4DcnKDNqTrLKiDxja0B3IxO+Bjsrs+1D/3guHyv3jdxmPuipjpWE0MUcLOL2x+aS7QnUVcF1J+zJIvrroM5PyqTTQ7HVU5ZKRg/goTIiVJ48gSr35VszOYec2fuaWWjgwFqqbupclrxBvWMinTJ30EeOFgrEQNfhT6lQPTpqqQU=|Chương 2195: Luân phiên đại chiến;JFh6IW1g/vRfVCMyMhFfwv6urjPIfP8hZeFkoJaKL1Hj5/wxuZVTIu58+L8tLsDf82gbWwMOMXDXc857rY4NXsBT1iCtbQNvLWS3tow9vbb8q1HvPvm0oywY0t7g9ikUGDx/COfkdHZD6/9TwnRe+KJk8zY1scs5GFkKWDc/KDw=|Chương 2196: Mười một người;xRafIeUAj9rKCPGiqYQZmQCv1AnTgiB3DIYVVSoppOOGJ3W/6yFnB9aWzttilmP+BJMEZRXOtILuV8yZaSq9N7Ogb5Sh2kg4XD+dx2DvIMZwNM4KWz4LFMRlB1vUn8ZYw2BJFCiEwTlOyiq99wRDU0KRHCTWLVB5/SFP5rDM3aU=|Chương 2197: Thập cường;D8I4EdLLcylyOkuCqI4SJODJPpYur0r4Tfo4IoSqn7DhQLET6rNllhBj39Sv3z1vpHtUWHEuqFi+JMphbvKZqx8ZZioQxLr8t/HQLDuezY6UgD5j1ODmVQxIWYSz9yFrfj/kN/vy6Oyq06ocnyGfTqxzLtrTD2W1QK7+ynf/Okk=|Chương 2198: Vận Mệnh Thần Điện;/uTdLFceuJCYktklklqbMHroznu0Ha6EWuWvVoAC6VcqPbHCYpVnoXNn6b4sas3/+qydbLeACMz1EvqEJcbmXnKmAYD4Jl4ugHlfAe5bOtZqcUZhUeLMDOhTSGde/ElXTulCRQb+CSRrMBXD8Q3K9hzkAxGaMZguPsQXLE62mXk=|Chương 2199: Không nói nguyên tắc;dtEll1DK2Y1daMq1ArZpeH5U+ul9j4L6JVxEeRcfjCOXwdsf2oIZnqKNKICWe5GfI/yT/EJ0RyWtqPLAfXwhPD4zatqFmES6ZwpHF/UWnL+wldQpnG0FTys1uTrDnkHpRYUg8a7W163QwD3M6qhIrjHH2XNJ7SXHnO1PW0dogBE=|Chương 2200: Giao phong Hoa Thanh Phong;zwFMuR0csYJJlJBsTz9V80SWn0CM17vhxEdvbNPelTWldNuoM548sbNivPWAqIMVcjhvMUWEkqFIS+KNTpjrL6FVLbtLTcOG6pwuPJVEndo0lsYER0Cwb6zz6iQfo2IasM8U/XWLaP15myrRDkZoivTcsf3f49TkLWqZdDmWSeE=|Chương 2201: Đối quyết mạnh nhất;ZhtTizY4sw2f9YUM4HjAE+MQqW40zHtFwpU3sUwDT0r+oVrCOipj1sFXx8pAdP1GDpZ6HGU0Kzi9UxiW0gkXGtUjX/RYuK6gJvEtREi0Gn2sqXrXYM0IRYI+SR4N71DnEJpaCtyHGfrLhauesq2X4R9Bilan2obZBo64jg+JRGw=|Chương 2202: Bạo phát chiến lực;15nWEQRQdBTznAiTHo1bafkFT2ic6uzCRng5iWUPMjdJqExkXUiuTtRKzSdGgHRaC05Wo86I0kmuUitikDxT2MEj+HAi3MCTJgQOrw1evLQ2xoHlVvvJgB57YQb0Gz5lrxYdNk5bRUNyj7d3mf3wpMqivTtctBMKjgwt+rkTFO8=|Chương 2203: Ngàn cánh tay;l4WQCwDCsYwhl4bi/UmAydjWO4j8abgIIc4cFZ64dV/Q7YY/6rrv8d6QSgNkD7DjikCt/hE8D3IIRjaQrg3KuOA8MPDNEBHr30W7jj1n4iuB3zS6b2uRQqsQxiZrROv2W4SR6fxKh1J9BtNBsVlVXPCdVXHssT8hq1dSf1KpIus=|Chương 2204: Hoa Thanh Phong lại bại;GHUO+tMlzf9cTMVXCkv4ttselag+EIj/K7b0iaic5LKthfwfb/J8wNO6+yjIEGyxsgvb7RY6TKlBBnxkXVQd50VYaFhpqmx30RU3Xa8YPDkhTYPCAFdZsrjNzugFeCexiBosom0CBGqxpIub82JDsIPaVJO3Ezly4MYIN9PPds8=|Chương 2205: Cuộc chiến giữa phật và ma;HpwPiVVUsnuNFBesO283Xt7vmaI3RsHaIEAnBEmxFXCeab5b8f153J19VIjWMpMZKAfvl77n7+a4WCdj0SVUtLCWwTNJj2xToLIKs4CfXyNk395le4lHW0qZvHkKQ4xtrOBAXZ22MpTeW4Kf2pjUvjGmPHo4gFwwSvbDI7El5e8=|Chương 2206: Công kích vô song;BnePDiurt1A1c1hQlfN5dFyDhzrZHlsMaoiz217jXpjmf35JasIcnsSxKdVblAAfeq7/EuipkwaLIXn9tbLMFftbLXqC3L4aEv9npwXUPdKuFHbvSUFHXmuaOV1W54VRrlbfL5VaxDWHyEkIEyc7/tj5EwbNg2Sib13A95mTb5s=|Chương 2207: Kim thân vỡ nát;YuAwNqGYPaZ0Bfdsp7D2zSXoEodSfj0t8oIbdpPFpuaAA/tnNhPYBdGD39+msFhc0DxWvQ2WINo0waCDOZkcQnAPPSQOY/s48MgcqG6QXBPW2Xar3UgyME/8j9nvJL5/PfgBRfa55RKEhr+zt9wI8V1rKgXcsB+Pds/wQIB5iQE=|Chương 2208: Bài danh cuối cùng;J8CoBuQhCkTofopKwVYL3+GArAx6LYmAFQGJuhyYCPkaWzY6H5ryM2QmoLAgS2azoskblyb25QzUbLMV3/cLCIUkRJKKraMWQStGVoHLFnWFpjrGjUW026UTggfeNlQGEot9dCjjQck98pI96YdTiFrfPXjjI7SMqqFYx7mhTeY=|Chương 2209: Vạn người nhìn vào;g2Jgh0cYsu7ywpNfMcG7vkLjGUypJWeoz/T4Nc+Vrh5Y45tvWBZJ3BpHRA/+Qdi9aqExLX7YDGXVM8OM6APeSu7M/MKxWRX0oGu456DtROwhlyKRjTjiU4c22ixJbhkClZW9zqMJex+obZDQkAtfBwPehOMhtKbaJD/3oriZ7Z8=|Chương 2210: Thà rằng giết nhầm chứ không buông tha;6gR/CwH8ebaDZJBuf7OkRe1x/Dan+peX3RqSp2N5ug0hHzKaxMSyc0h9AStz2oZQjZFlBNgpXOLDKVrzw9YRQlph8Nu/h/PEETVfL6xi3L7EzKsgAeDLovtV14yePvvYi1LQl2KRICbpoAkyJIh52OeqXVciM99AeIgaCl86Log=|Chương 2211: Cổ Huyền Thiên;vKIVHWhaZb5jBhgdV6GMX6GIoDLYQ9Rb2LC3E/uzm8Zu6ynZTldyDehgCyZ9ebd6sK+8xUhYwK6bd2dr/l3U4g99Ym28BQQ8NkG8w8fNlNJ/YeOw2QV3wGCoJxUA7CY7iwybYCeAHe2aZ7ixnaLhhR48ToaV3s97o0Ue/fBJ/wI=|Chương 2212: Thần điện sát phạt;xe1PQGendiq0t9aD4qaY2PSgLl6p4rNpxSiA6syCAqggf6KWh+gG088UCdn88um1v7UID4CEkM+QZ6JePaTkkDs0LXab51YOeqcADOUijyQyvPtdxeMoyVayXVytx1SctNeUHkHzDhehLfR2jCZOLdZiDOrzIeBKaC/2x9QwX/U=|Chương 2213: Nguy cơ;S+bXIb6470BpATBzw3/cg8cbuBDpoiLomKISuYbaOqA/RMmbL4zhZVe9EbaxrpHh4eRFJo2jWAHDyueQNVAVFP/JfvjaUuZsqutsFayO89Kr952lgku3YRYqX1goiqpfJAVxiYuF4feLd8WOihe4Z0rpzXS0adqT0auozqfazeI=|Chương 2214: Chiến tranh ngày đó;8Z6wxRFTLwJwSLMm3kbm/ZjRSWnEU7tXcvAiOGot0/LLiQ7t7C2EXsvEKoqQ5FFV9TZJvYp3XusM+Jht+/sS18TYpmrRcXfRt1jLhTVgril8GFbUPn3FDwDqyHyda9IxMhamO0m3UNhE4voFDc8NC9w3WTyfayiTe+748am1vFw=|Chương 2215: Cửu Tiêu thiên đình;xOA5+jBsCg2CgIwZfvKNHZ7iZTBcOGeEifP1TIY8BM3Frh2W/vqvwyW240zvQ6BAtJ6Hp4DSgUehNECbczuaXjeK9pBYTNc6Ik3VXrEFowbNOuTYnx1KWQQk6/Cy4R2vE7xfSK6IG5+MRDs5ubG7fWU7xz0d8sRFYpi5ca/Vx3o=|Chương 2216: Truyền thuyết cấm kị;fEdDHbsdt0OKrz82VOF0aHqYBlysh1PA8ffKFja3RpLmOVsj+0CmrOLgEWEKxMvDXgT0AxWGK3h4/mnA+45zWx+XY2p5f62NNAlDNeUlAUlwmvBgGPQzWztNqQxAlqMMb+KL9KVMG3cO/o/4XraGZq+WWpjCSMrROv/gFjr62DA=|Chương 2217: Ảnh hưởng;R2+8MR+jrd5cDJ2cR7IzYHWBGqeDMYfnKs9rKvZZ6VqFuQmJUL03HFLDh7DlgMfrnwSZoh8zX4Y9GrwnPJZmAnik/+8WNzNTz6ou7D+fYZcBtYwiSe3+PUWhMnfaXGhel7/i+WyK+z8txMboCgi5KSXgGrVB5dN2yMMSjkpr3iQ=|Chương 2218: Điện chủ áp bách;Vu9jycZcuP3vChKX9N4QomTi58diCiMNoCYu9YGWH82OJMduBDTHmhPEkboL0AE4Yum+OST5PzFfXHTqtEip2aZG3k1YgKkJi3Ak5pWHHxfG2/wpMdpiJR4aM+s5XrO9XPmIjzDB332uQ6ZN6JHt2boCPbkAoRq1DTBjDNaiJno=|Chương 2219: Đi đến phương nào;0yzrBrNsHfagqc0vZAVGCQiAPQyIeuMfJLlhYdvHDBfbGSK54WS8mUfjcX9E7ycJkYf1vzGT8SXXel98J5uaf23TxDJLsnxUuX3HHAs7Mm8/dytD3ME9uhKRTVxhBlQjMmtJiqms6Vt7G3mEWCi4nSZFAkVg52LbewClDJloNLM=|Chương 2220: Lại quay về Thiên Hà chiến trường;1vi0SlS4mzgWWpOCZP241Hhli4o3PMD1SSJwPBV03+MXpugaA+TWkiSjjVOnEkUms4/CP2aHOLnsCsZDqD6ytiav5ebYucrNuk/PyhcQZ8ia7xXt7mxDS4Byj5xTkwqv86XuUxc1l/xZ9q55rhUJQvcE4MjtNqxod67QELYnrfk=|Chương 2221: Xương cốt như núi;6VuztlVGnwbvnostofICF8vim6VuQuo0HSI66r/G7UOT/wLUoFv/LWuG6n91yp1lwtBoOvXWdfq7ejPqWYMQWamP1sju7dvUQPdXevrpQ/eV9cHCmcY1j4TiN5nCvuP8qiYxEnM2WnJzwMo7cEhVtgm8x15k7Mm4+TnR/6lzJiw=|Chương 2222: Khôi phục;Ok3dHkvJIVpLAIll7lWNysM78uUOwVdVBGpvxvC6itk78UKc6aHKRJ/1YflKVRaCNrM32whWOanqOQExouPoMjzmMgMMWfVtuTqduU8OgPJ92cAUIfriIgD70P58qFDOosu2SCA1k7iMQWVKvnN5gF7GdRTxtRl5rxMjBeZb3jM=|Chương 2223: Mạnh mẽ chiến thắng 100 trận liên tục;FmcY5VAR46M8kynWl6ooePMxTBKUBh8oV/HZBTeJkX/gzeWl5nPpMZLNTtQP30S5XtZgd8wLRz2nknYgVjRWPCx6lsXALfhmYdtrQqglQT6Pr+OPtadc2bfiM4Nb+CzBbTFrk3T9tlCrfpeoFSpCDygLwTQ4IV2b82XTNpOqeCs=|Chương 2224: Tru sát Vương Tiêu;p+Le9CJu2rtIfwJCAEY4bQ5NU1JSdszdR5T2FdtETdNJanDPolTmZ8IV6aUKeirZsjjS+n2u9X19pse6Udxa+GQabnrQPwp/OWKLO2CMKExdo7PW65iEiJ2AmsPbkol3EOupYASALG1AKM2dfmGOCvlbEjLm4RtoNjLR07tsLI4=|Chương 2225: Tần Sơn xuất hiện;kQlZxbHYzBdDzMmh4/upvCG/RkFKd56IYDJguUZbt3lCVmNgej25u/wMsyYvOBgnGjjznucpFP3ljU8XUcwbMrdgQyMpWeDrpHYS4xRkVcB4zrQEjSZwKM6sU769gk5tJWn0YMp/H+jCpZvNsn5rzOZ4GWYPC7VOi8V1aAhEEEM=|Chương 2226: Trở về tiểu thế giới;ChAgYj9rMskvuJ2S1baurQb38LLNl/zbqIGCB+UglFdRsFwyhjiYy7C6mCwt8KU0xRni6fgPXruchXSfYDL0L5TJVOp+o9IEsXXkwnifLAkBoC3WwEXFnv/9ulW3o2RViKXESrhccJVG1u6zNGtEJvGfS3WF+veK4kyd/GKDkQk=|Chương 2227: Nhập phàm trần;pUUuJORTmOvSweWhkeFnc4IjCQTmab735UzF1S7HCupD33l9pJvylvFbQefym//UvyUfb/48EK5PvZMhMffWuuOWzOb+cxQ1P29TH5S8Rt+oHmjI/US6UoZ5I9FZ5K6oZbc1XHgH5UepFmHDMUB+bQlP2qU7FUaC9N7xQkxDr5Y=|Chương 2228: Nữ thần của bộ lạc;YzWw+p/5JAO5DOjbvvcgq/z53UNwYl/Dewwff6NZJzmi8/TAKpD1TZPJs14+9gBdt31pg7K5EBCb1heFfZj0XsjiUpvQWbVf4L6QZSB9a2s4NJs19xGNQF+4TI/JGRLq7pScPs2/+YvL/NuOH3uuqgTd2u4M1M+i9QoJdiYe6mg=|Chương 2229: Thương hải tang điền;qN4rKLpwb9UgbRV84Z+gsEPrQmBEIDzOcul9u6UVe2TYDAukR+iQmszENarU81rH2bSb70WapWNNRO7Oiqgdmbkn+wYpn+iYtPRh6GKN8twBKmx2LO0IsUywqk9666VeBLTKkd87HZkR5lPzFzvCRL011PGrYzj6VQ6I7wHFgr0=|Chương 2230: Vĩnh Dạ thành;d9b4CK9tzmJhk0nIL96GY8lcN/siLVdfT2a1sp2YkclwgsTrK2HVffo+Twh/fqWvwmv7PyRC1SBVh66FUZQ4OnMhaMmUnp6miv8+5V6fZ8QKOkC8JvEfVS6HgTMWxECetqP/bvtJDE0511tOGgxpmo//3IeLZUI7JRF7Wtq46Rg=|Chương 2231: Hồ sơ;Ri6q8DKscE+ZTBqAyrPafm5Y6G/BxnIpQUmj4D/WVV3LOSZHEoM6Jjwp3aXeaZG9m/dytS8/maBKd1ZUsuI8cNQnA1yDpFOe0rTIXpANsirqZ0p/SSewDlbpdNV9mb/zO1ordIS6b+FyBroj7IaRR6NmSXCQ3L89f44Lbi4XpgQ=|Chương 2232: Dung nhập tử hồn;VeHsRWGWuYc3iM0eQFhwd5qSfEq8cK2j1YQEIGdO0aQDFzzNzb8zpVcwH22/FUcF/uFi1jJ/+lcG4qrqYEDnc85cRGzmeQ9FyR74RPNmtiqTrkzMu+vUDpyBD2t7YSwDsPFSV8GiW9m15gn2V65ehPUF95p7XNgnA1iMHyrKX6s=|Chương 2233: Cấm kỵ vô cảnh;ixCSJR84UGu/FE3ADC7vtb6qkhuTRh1T0BPpkD5AXCoPEfFVP+6I/uwm+R4Ft/Vn76q9xuj/RM8RjwIrNzS4plpEh3rdolWAAagEmM5AWPUkTf+mAJ7uIDJvmeGSSZUUaOBbxaMIzgDSaczWAzECkHFsd6rD8y1eYgEt4+pZ1U8=|Chương 2234: Chiến lực mạnh mẽ;N3uqILC3HZSr5ggcUzPnL7fJQv67sJAq5We3nzdkvruwmuE2fKMP34TLRX7ZLP1rsMI+toOkm9fnGm07faHkvoeNHS55MOX6dHHyaNOuqhQzKSIYUo2/xPQR3qVSUxfLT9WoAoM/VD5uWbLaATXylfbMDkuRILvdFRJXjASNkm0=|Chương 2235: Đuổi giết;jzgPbwSugxmJK0f9X/G+puQiJoRiGl4oNYUMB+g0srxOxy3b6plkoeQ/KwF5zpBCLGUY4kcTcW/ZKYsRbd2JS+5GXlkcAopsZqfK6ncaBVf445RdOUSaIUCgc4TTd+VD6pMuiEGO1ia9/S1W1nKsLOruynHby/GNHarlPG7CSuo=|Chương 2236: Thông suốt;kbUIeSea4SR+Rr9bplFSdMtxZKWV4w8Q2mgXA6shcNPLkexgE5vEQOS4LXUVEoUNOBbJmqa66O/teuc79uZQB0u+2iNBIzJD1eSuLJRrVHruW4PYoOP+cuIwbxJPrVcfcNH48UYgfSRWJEaH7KA1j74yxNj18dsnpvWNC/dT4us=|Chương 2237: Đối chiến Thiên Đế cường giả;4ZOz01LazNTrzAeUuEZg5XgMo1+oA1YD2EeaN+iHNhtH5zkRRAzNeb2n4ZdwttC1bgrgXFGLCCCPVnxoaEetZ7fy4lK5EhennU1nx9gYGXuI4lT6RYimKxmwrE3hmwDOWNWV64PD8WXSmSE6wjfCFJQ9Dxnrm4tcDd/2F2F2CTI=|Chương 2238: Vạn Yêu Thành;CYzyh5s1kLYzR7kRgYoRpXt5/8zEYkfBSB3CLzf2e9CcGjV0yKKtxStB+rrZUPj3LzDiErbSjupWW11kpjzzuJKZw/BV9OuTQskCBSnC8h3iLHbQ9eWV/oN0ZBoJTPS49aCbdoPaQzKJBNtoj2ZZgVDfdomZjq1CLSv1ZY+icGA=|Chương 2239: Con gái mồ côi của Bạch Đế;YkIXLKkzaCCocatWwcYNSn0Um3kWI1qrVFBr5VoZYKuYi0WRxJqGfqjZvdlTd3UuPRUhWC7ab5LLGpHnNo5/eNGj7mftLe32pCBCjl4lOYu4uAvdzKAj0EtSatJuNeiIwg/N2f2foJGr/acniLMRUUQuYXP1nF6UaqQ+k/7j/eE=|Chương 2240: Vạn Yêu Vương Thánh Vực;9sDxRF5gH9+JxslB7eIvL/3/laJ3pvbayclbfj7MVaKkjELIh8a+N4biZGvk+w2km175tF4FlmIzyAZ+skYS7KoDOaTG2abYYqnCOv2C+S1I6mH1oVwphbvkYiXmMLxfE6JOw5Q5BcGYV0zI4NqqjPUcdSbCWc7/ziAjRbBA0SQ=|Chương 2241: Tru sát;7JFrN26IMVJN28IrUbGNMcpoQPpWt+sltyg7KdjYbIzCny34XUDBSO+3b85qiFcaRhOSruDh45TYM1NFeXrNro/XUI9xUo3njb8pyZvhOCzyUivdABuqnkdEG3F5SOGbOU2XRX5q4pk7DIvZoq3X3p1r5z5lZrvPJFpHt8tnWxU=|Chương 2242: Tâm tư của Bạch Vũ;8MgmtDJ/WMeFuDwUjelNR5I9Bw73Qg6WyxhRkwht0dKPg9b36oEdLh4D0cvEEBAJWRRAFtQm21bvqBQhnDWxmZGWfccjRNMkyjBgFcvuoTaPbAoc5V6MS0I8P2RAEM5iy8QpSUledptG38V4V56+9qgyH4tUldT6sPU5ONcwU60=|Chương 2243: Danh sách;muB95l0vTu3FUREmgm9eVmbIRMlv0HGzxmxZWDzAlVvuIVzpiDO55s5TJ3KmbUj2NelkqqQ+cvjcY2Hxcfva2BbjaL2gux3fHCY3H2udJf8zkKiBK6fLY5rJkzEYTbNGoe8yevhwUr02ucX3lJUlQvBR3A5APKb139dOpvMJyVw=|Chương 2244: Mời;7iUhm8CObUCa86IsBW5vC0XhDEikX0k5bjM/jZcYk27Ndvybxk/QShUWYpLQhFQmjQRZ7+GvE6ZAAlo9LiIn+9gaOtJ5eFGTkob9AGxIKqLWH9g2BK8gQ2sQXBXGSVQsOHIVDvvpPCH66Z0PKFZKgeCNnYERvNKQL7lJBk9hbzc=|Chương 2245: Lãnh địa của Vạn Yêu Vương;CEQRvufJdHb2OSpJtgA35M+RF05X7I9IV1ZieIFlWBqrDpR4pH7hqWdUuWJ3Tw58EOYaUwcw7I09N6tfaPNhA2ylhp3YmO9VwXALJcr9pVgjnBquOXlEjS/GMp009xbeDyt02/x+os2qWVxQRBL+PZVi6pY9lynMhlUApG+T1UM=|Chương 2246: Oán linh;niAo4M02LT08262MBiqCj504t60ZLEx3pJxHoebei1IbcR1/zuj9kKrS86BpqRDDfJEDxBjPCnlnjtZnfXNsvLs90orFA4TtNF8x2Lhwd6RZOz5hWvZqXcVHBfzD9xK09tSFSU/ilEBhKC3z2mRgQ3U65X1owhCDrvo4zTzfsFw=|Chương 2247: Cường giả mất tích;2Cnl8YXIEXw52X+9sojvIeDwT9Qno/acYGXSYX13WhdoGpCqJxxDKaXjbRcQQhX9a5sTarXIaVJXAAUR/eLc9/I2c2jUS/k4SemStmuExL8Uhx1/II5tGaJgRrLs6x2XK8iZt9YvybUVTHos7Yf2ai0S1RzAS000tUM3U0TvmDQ=|Chương 2248: Vạn yêu vương thế giới;HLrOOGtuEM0msC4MaEzDU73aBzG+ZlTG4GHzLQGQWVcs8x8+0k1jYq45bnZi10LCuyJZyU5/TpyPSXoLVtqUsQNIX/oDWL7rBED6Wzi6+aENN3QRC6cSWK02cDIDv0vqjyepM5HYMJuYlnvp9rAosJN2pdnrqYf8dCq91DbThPs=|Chương 2249: Đời người như giấc mộng;p1JlzG032IhqbTc/ZWQ+c9Sfpae88IT8e3k46EKpnEJsiq5GlNWpflU2q2Gd/lOTTBbi9GIIyeoM1uWa/ZGRczu6JYNjozwiBxXk2EUUXMiDkRHCivXy2JTBaOukxRXBgEy1TTnd0NTBk/ZJ68gsMj6w4hHuIQESq50+iFqf46Y=|Chương 2250: Nhân sinh 81 đời;SiBBbUUa8rglIer3Xg2QlMh5v+SClZV8r3W5q5jgo/+n5NABVt1SNHpqkurdrJGOA3WTsEPM+fRlHIinNfidmOFAs5LO4EgpF5cyEdZfd2J383TR+m4cGOQgxLsBSKkAvcyfVDqKBVjFi2rmY0l4gRetAPwZIhhA9czvAmIeN9k=|Chương 2251: Lại 1 đời;Wuvj+9n5JTEaFkbUPX/9xeEZ+OSrEmGK4mwpyOya7HCTb6LZPbxzX1iXI+yepjxvzUNn+Iu9slUZb9g74AUIvFL4sZo7+hitPOei51EyfEC58viJlSDdsr4sWGjXMfWMZrg495YzLxPZ6Yls61qXLvNWPl29zdw0MINYvilQqd4=|Chương 2252: Yêu tử;QVO3BEWiSc9whN3UYFfaioDy/+6vmSqAPRiojOFzb14yGABYtUpwTNm0iWhKg6sc9aFwYC7ZZLCIZQtTScWm1W6vp7VsDJfFx+VycHwkQxERg1JLmDdj4Mt+2I08uwgzgBnvRuXS5wFKqtJ1g0/NwmJakrc5NH3xE7qizxJR634=|Chương 2253: Người bảo vệ yêu tử;EjUQUq8kOPt6+JWWZQkKG+LMQhg7Zxq7ouy9ksz6H46dHc9NDTofLMPInz5wA3TqY7puvRXcsFP4nuBhQ4Ue+35dk1/Y0bECsRmPAdVMZbQ6pSkGW/avNzjWP5BhU0vquNfPxWoNux3yilKsj8TOUy1E3hL8wdCigqB5JHlwxuk=|Chương 2254: Yêu Linh Tháp;VJmi+C7UzfICQqByNZ5UIKdq2vvNriuLHEkSXDW0RaRjrlTdEJL+b76UtTnQ1t65E9Wv/aKISRxnCYNQ4D2zrSf6+XLus/9bltwSjoba0O7VN8jFj2PGTjQhsi5iO5UVX/0plSE1AS2qNcdXlBJWO6pr5i/8E4QRm3phAivM5gE=|Chương 2255: Luân phiên chiến đấu;XNchZHp+O1M+/IDQJyS2D3G4xtEBd158NIZiN/S5Z5gEVS0FxAu644j0FlPl8f37tT1Z4ccR2hLbdsDLuUJPDf+TxtT4G7bweqYF1ZswH7lQPO/bjn5bl7YLOCHB+In7vNCqxJNY8KG2G/j+GT/EfNd7fbVD89zeJqXjXUPraNY=|Chương 2256: Lấy tên Minh Thần;1nNxSQAz+3vAgonkauMeiPN2CfkSDquwuG9Ydy2B/vFVlDquQv5R2j9g0j3f6+Kti21s/C3DbSIshuRwYlNl/aFvhv+TbJdEaIfG70zrF5pNQy+cX+MqjTv6kjx/ZAk3h0R7+VO9wPi7OZbzn2ShMfctX/1vyAeZ87f4fz53ejk=|Chương 2257: Người muốn thành yêu tử;+eEw4n3JM0M8LAStKjz2gow2+VE0r5qMqcvjE2m00gLCib3X8R3cuDDulxwEjHrqvYXKprxY5ob1czcT17hTiBXCW2Mq39mCEYgiHm0tZJ7uHVurGVlwjyy1yo/jiatGgqwod0SAAiB+ypH1mqLVLlja37fVq7Efqxe3J9erqxE=|Chương 2258: Tử thần;lRx2E7imJ2Fdx97WCTSQcK97ZnWw54FUsaXFUxuJ5fCgG5KQWis4mi0A1HgFi0XwdusCC81So6hL5ZttV022/tCTh2iFTfe1g0gUtAxF0E2T0Y40tDgz1MdfLsKuEUPKCmpKI9YYnLwWNJJPLQGH+KnwjWJJ6QyRPLzfMuqgm2c=|Chương 2259: Người được đề cử;UQdbZNQOlUpl3pu3ffmkFhpv4/JMmYn1IAOydBxmaNaqWl2t50hV7vGmShKx68HJncdeibhMUJqE3T8QrhSi7UWwkrwvLF5UMVb1jkmET+pDF10K8CB5Dgy0FsU4Wod6/v6I8Jn2c0AfEdbmHpj7K6jJzu4dEr7afPgw/uUDXsw=|Chương 2260: Lĩnh chủ đại nhân;FlkiAQBV8+Hpg0nKtgKoDaUjmK3OKrZY7CP32/C8fDlvWQQOgP1XZCoBUssvOhSsPlMc9KCk+5CgPKAhg9mH0r6yjteSFitk1ATZ8a1xv66bO5chu/3hg8QYrR+ytvRnN3X13LvYl9V2SShCDIIPQtz12tmvl5vTSmQJ5TnOYe8=|Chương 2261: Đi ra lãnh địa;bG75v6jwPBJ5sXZlJy/p/3uIVC6eFAsVNRY7uO8Bh0PsbrXMhTC+QuleEw8RxjYAINep5MiXi5OCl6btb/zrxeXg3FVzjs1RWffbk9oxS2DpPjXJzujf/Dz9dKgPd4YhLYVIN6PId/I18tXeGqrG/RV9ZYzfW+0dbGlj1cnnPAA=|Chương 2262: Một giấc mộng bao nhiêu năm;LxO48eYKUPuCO27S5rET5jpaJBamNstobBtB8tMEfaXdq1jPE6NL5xYOVrIAq1z2WYAM2K4eyrhDe2Rc09anv2d7JqCmoycioTodVeIH/yXicBuVgJIB6hsh2jxOxcoYCs9jjs+j9rZXcEmnLXygaofVJjzTyOq7AYlcTrc+6xo=|Chương 2263: Tỉnh mộng, thiên địa toái;010BGzZyGJ5pvpIOUq8l69JynOOuuhA5La5QqzPO8Skj8jDFtRTjjJCi19f0STENDvHiQjLrB+rf7S0nk0cOUnikC8NJnd9mpdoWh5EqcKi9Y+w0mum270HTUrvPUxhabKCODLPRorCnw+RZxRIj5OZb0xvobwpKsRrLjqLhkYY=|Chương 2264: Cố nhân, bạn cũ;1ht1A+VsmW55SoOObYiXzDlKRozzUwNEvMlhBNMBSr5caBCUeYhb/FI4HkoWksDuJHazonwIAuL+FM/a8i6tv5Ed/5Ez2UGkwQTOms22/pPTWbkiA/L2mwQ7H3hFfDXEouhNBmsR2kMmKWMym59SLX0bDncUHNbBsEXVggXm99Y=|Chương 2265: Gọi về đại quân;D36WDaKIz0jOcbPGUQjRPJ2l8s8Z8mY/a1YQavxUC8SQgLChqUQFm9yIUt1Sv1gJxeBXYkdSq1tE8RPWd59/bQiIztD3TYUu0m/IGwNJHK/pC+APIZK/qPhJ3jjFgDtnBMwaVuP3Ca2gADl6UPL0yHdR3HyaEor8OG11lW3fEdM=|Chương 2266: Tái lâm Quảng Hàn Cung;TTIHfuxJbI4CJiXwTP6mitPm9itA6xbFvoRuT9SaBSLloVZxwSTNQgvfv2OtDvstDOSUDeiWzeVe2ToaVx+n0kxkWQXbWYKiXv4YZzknRVpWmH4uSL7MiV2tghkcMIJU1errSXPreoFYTLv9+6VdpuTZBx4xZXw2i7yuVhq0aFc=|Chương 2267: Thương tộc nhảy ra;u7ubWmFVPdnl/lkeChX994wIG4fet8jhG5WMZS29u0q8kAQtJ9hypv7C3LMhOvgpULJSSrcP4WtUmAMnDHXA2nVgLIvJ92b6auMwJ7BrcyrcJAVyVKZiz3ytrKWK9cxCJH3D7dIjRGafICHUYih4TUDuu1y/0O81CqTfE8ibCMs=|Chương 2268: Chiến lực của Lâm Phong;t4hPs+iZl8l+N0a6Id7G5T0eVZSUQjpIOaSjXkfftnQ4Vj5dXvCxEdiYIMG3UonYCiJc9+Ed8n9DAxFgZEzhR+zKqGpv3CF5kmS1ygAQvzg9pUTRQkfwTl4T4QCT3NEQ5SQruqBMjp8PmskQzgqzuq3yd3pdsjIt4tyYoBRpJMQ=|Chương 2269: Cho ngươi làm nô;ifrsLKhn4ubOtO6VwaD4lFhciICIPa885lk19xuOBRWt9ZcHeXSC4+0R7iusqYEnWBmDYeGf3j9fbXbLTCFxOH+srRqBV5Z9o0/8s80aKnqqQjsjya98IzE7DbyWXKE6HKuZjuBnfmiuz2QxC1RuUebvI8cPpS78i93qYV/id0U=|Chương 2270: Quảng Hàn cung tan rã;5+hWiarwOIlE56AZylddJdUGqExTEuHBXwZnwflpHVpkXIXJyhnmbONvBH0T2cLF97voTDKSISUGZ7YoamfZm0E7TcZIzMxtf1UgG3FYkp32IGUVkxBotiCXwDIV1v687pTvMG9OSDqu3vo/NLBNxQ0CfZ28fjBssg9W9GI+qjY=|Chương 2271: Tình là cái gì;UulHk177bMetjR0FGwss409984sDKgbJ9FCZ9LYlL2FFNyiazBGIORyFjOn/pKcQM0Zx9DlBcOqaPPeqHCb5lS/FyH//IqRCyui3oOLVJEQmhAcF7Ft/5xB5/BzzrAqK6yNLMS4dxETxLILIW4bjcN3lKHMZx+MP8vpYXHJGvtA=|Chương 2272: Cảm thấy nguy cơ;zFNleAE6JLs3kXznNooQZ7lc9OzVMLlpd88cA/+BVkaBK2rpCsmsqn3sVhvbUe2DD5vM/s7LdCHEFIlkgK9g/yTr+UVpYZqxw98D3qSPxEuzg+RobC2cuHbsHQchhgjATUG+5vifhruhNbQN654FP0w1pL+dPpEzySPHibZquSY=|Chương 2273: Là ai;GBP1H/+PZRI5DRxBqIxxYsux+rlYawjkFOQ2aS0ahSMDb4DUQ2FFurGopOcoH4Avdz3EL60ubaHY1+Cw+HkUeehIcnMpgi5qi2RNLNIM3ZasWj00jf2TQq9F3iph0S/sjfJwxBUNKpE3ERQKNPF3gXC471mCnQ3mcJmQU5nmdAY=|Chương 2274: Giả mạo;wCvBIP9VzAyWh/UV9Ygb0cZbPyYhBbd2Iq7M1hD2M1CEzRZLl/MsebHUOz0AseNuy0dX/yHfctseuaxtEIg0yvzuJKCsQ19//CklcTCAIYVxy8YwXs8RxBq001qmzg7/Ev6etdZA34i0XAxVg6XnfxrkALio87xPSMNx+PuPUmc=|Chương 2275: Phượng Hư gia tộc;C0fkS5yhr3DYM6xeWmiczcx65AUQT8RUrx9Awwst2EG6OgQiWMTEC5LmwoiMjH1j7mWz57Wct53SShmZGvG0/uFgVs+Apjm5Am+HrLZoDx8+aGM7HE+2+d1jymxGElc8ipTLEaNH2R4FA71CMujJaEcu7+I3/6AVASotL5cvBs0=|Chương 2276: Quan hệ mập mờ;bjbyW8wPvjIj9NTSUSQ0rXXAx9/mLgq3vo6GxKmpwgj3ORQaDka6Mm8hMDQrbzleYhnUSpQv7xsIy3P3c8YcNBEB0k/QjM3T3DXEv1CCU8mfO5BZBxR8jvCaTlqne/Ri6V+zaTQA8QJ7a7HIetBC3/12JU/t9qj1K8/43ejSCwI=|Chương 2277: Giao phong;CobkBchUdjp8pQw3vBp7yspvbKS9HyyqTk4dhK8DE6TLwiTgtd0CvgbbmoTc57h0bjHJi7iPAEHOiDtXnjnlfLg07d0mUpvtekYWpaKakcaNUtkFLgZ0ALXTQZpxPqhyJW/0KEiOfVPMlQcgTmj1YPrL6JEMIVZPMick9j3xd/M=|Chương 2278: Tâm tư;135iZ9kaHZLtx1LLYstDGozlfkQF8x/MMSWRWWfL9+z82sO102XaqjjlyZZXiUEPNsO48+Aykz2MMny1X8F9P5jXIKSJCNj//XzZ2nypSwHTIAbmnG+HPqVBl8MYZEmkfxKns4FAjybixlgZ3QaEEd5Ch5/XF7XohwaBPCu6gkc=|Chương 2279: Lĩnh ngộ công kích;vCDTNG2Z6lXlSIRZwf0HgmXz1yi1zCOunHeuGxTDe2nCt1Z3drpIBtxDJP4h2utt7drhNM+mBlipEmAmE5R0P3I2wUojWiQAHCTdcwEi+I20K2H8QFrdiJABybQsXwl7tNBsbfRF2TEz2vVcXvTKh2Io2YP1XUpBRy1rhGeEEvs=|Chương 2280: Tuyết Kinh Tiêu;ZQqQmHus0sBWvEWENRZUfzDDasBCTo/9CTxhGAoZyerOT6ZSCSvrF5xtsEYCbl1d4G/YN0AGAZyAjpgBJhvDRS24l2y37Xas0aL7n5CG3qerrIZ8T77sfxzpe0bFTdFtW7mVIE0773HEOMtLZ2Wc2n11hB9QUWMwZXCRpsgeC4o=|Chương 2281: Ngày ước định;MYS2zhl7GJNRbSFpcCVAGF9RQW0upuw89nYv3rSQbnj3yGlVB9wGBM0dugIWoDf3fZvtvtIey/cW6j5wrS5zR5tY30uEmu5nmtITGDIaeTGLqydeh2tF5nMmhb/pBG6WqjFVjV7dFegXfB/wboXXRQfDOayAjC6D2aXoWVt2TSY=|Chương 2282: Phó ước Tuyết tộc;w8igGgNSj1ymWRAG0dvaL/fQXaNb7qnR+7MgD3ufqjlvLTraCG59QVZI7S+eT8IHHMNpuRMazJcu58VHHW9OPSBav0HTvH5qZjpCQA6evsIb6mcprUkYE3sNzykTnkLT+K/mQUgoUDkTndql+rqHS3DD4G5f/KthUeCiqYcGo7s=|Chương 2283: Rất có hứng thú;OQj0u8JDyVH1TKaDADg4lvn3P4TVGJKK4yv6w68tseIe7Jyda7ZJi4AtbGjqfs/HD94jfRilzRf62ZTv67mO6TB4UsAJTu/4b2BKCVtus35vonjI53p7f6fwvMHvjbZa45OLX3fqmvMKs8r49rlrVfIufvStTlAB/2CJqBd8ICU=|Chương 2284: Giảng hòa?;BzszFBP60v3asd7RaaOzRVZBYBIr+1o/nTNUaVmadQvUmTUjlaxM6+FgYGpzzCJGhiUrSrKl7qCSt6OIGvv6rkfcNAGBw2QpbY+m1McBfGsntUYCZgVAhMQa8FoE3mlWfKq1pSl+Drq02YirkL6NhMTJd8ct5BOjZCz69F+amAI=|Chương 2285: Không chịu nổi một kích;UpQu3E+hQOk9m4KVI52PEHupDcy8kL++tNzqoqLD1f+BIob5DJupn8LAET28PCFItTYc+p0mSgiHs/Yz6A/pFJ37veZiRddix3k/LreHQH5tn7G2rSN7THpN0fEqTxabdjrI6hOszJRFXRaYwJ47HT/p9ROYSVjgPkocAbIvwZk=|Chương 2286: Thánh Nhân cũng vậy mà thôi;BhgJ2z1RaJn9I2n7nsQWmt31GEmb3W0V0hPlgcw7ylXztLZVn6TSHHYxazw/4s/xAB7bU+JEx3qE15zv/U4ufDW81czTbYpJofSETofvBojSmKRoCTUUlWACIoeQNPweyjZaYi7j4/ppen4NncY9lL3o3Rx06V1FXg6HSnqjoeo=|Chương 2287: Giết vương thể;pKl3rqSRQ7TiDU8TkDrzoVDt8EFSvjA/kOCJLVzbsp8zNz+TNcFuTcVpScB3xJv4C8Gkt/nOvvLAp9xeUMqcF0YsEuix1k4Lb5eKOPG7Reqn6iGWibg3S7R0BfEDaxthAd+VP2qpfi9J20q++rJkCOoF5Rz2KSZ5ZLseYx24cQU=|Chương 2288: Thần Điện giằng co;WnXb7I2+qDvq+JHPfHbSlZLbh6LqCzo6HXVfn/wpVVD/xN7CP8na9mn7/foYXReQRXkkJYZXmljvxWpht9a5JRow5FntZux2tu2kxx1tZciMPPwn+/TUpO+5vXUihNdNlDjsoXuE19/Vhpqpgn95W9aM30tr/9h1B0n7CJgav64=|Chương 2289: Truy sát khủng bố;Gbv7PPOHl7CmVq+CaP3vA/raKCUtdamjx4RzOl4PkftyarXgliO/KqrS01ASengL/CrnibtkVbIaj7DJsVANsr6Rq2VfMaA5Q02C060s9Kl8zw3lXiDC1H0LZh1UlchOUbWm35RRgf+f1vnAK2hkrvEk8ijA3V9a2CU3/PzVlsA=|Chương 2290: Giết;sWSkB8PHAXwDZ+1hwxaKt6n88lkGv49C/7kfI6E9rXzXyi/b2+BUM0BtdD5v6gMaCZATC65MF+7z7Aviopwi43l8nFDcrB6gVa+N6UhFydZ8L0z8NWF+FHEyz1C0zvZU+FbCH1AF1BqLOzLqMmXrWld8AEyV62TjAoF2L17O2QU=|Chương 2291: Chạy thi với tử thần;v0pdexe6pxlZJaJIDZG5tUam2Cau4fzUW975J2EwG3ymItd7VuQGgiwqJhB8bC6mQ1UQ/pHmL2k7ozO+pcqYZh2KPqK33Fz4nPjdVibz1TPeCbhNCNDYAeMJgU6iUBrlrLyE5jsX70lWYeYGYJFaMU3wOFxCgVd/gi2/a3QVgy4=|Chương 2292: Các Thần Điện;tW3fg7jJZ+eKhZAtmYoa4iohgt4+8PA4eAGKc3NOfyWKQmHr0F0RrdGmtBiHPP2Tuv7fBR4l4VD1yDiwBaNzP2i0eAyhCdNG4EkbfJhx6gHw6lTltAkkZefB839KaDvxqR1JgDR8bTO5qxjLgzyLGkRqekIkoQc+78TwG1TmL6g=|Chương 2293: Tình cảnh của Lâm Phong;JR6N4CxJEUnnygv/RNvugLyoOFHxLMeNgNGs9OzYsIaiVRKYX17Qr7/cRWLU9pfkxkLTC9KVvRdnG2CZcuTnRbPqF8TSwXpRVuLukfOwp0zHXI1dLkG74UBI62kp20ap3ob/kpzs3789IF5BtjN883zyy9To1fcivVDjLmDIpyc=|Chương 2294: Thức tỉnh;MV7DG0alfILODl22uwIkS9Gt0LZLtoa8c3ixR34HvSHIQLHKpaibJuqmjLO7mQcUugOIB2pPorLFfcKMIsd+1Pqz8mmSo1ZrWtZ0HMqQTqp3zGmcFpItUYc2JbpKZ4pDvTwmANc0CkaKhb2BE3Q4FXACfdAJqNgRhEpjKqNOHeg=|Chương 2295: Lại quay về Tử Tiêu;SitPJ7ULLwhF1ArGr4wjALPVKdEMjJqYH7bmsvIwjySrcsaEzEFzsX5/hy1MnbJUNlU812zJc/PDkZBimgJVkNVJcBPNRKzIwiNLRUizPLeKpC9Cic01i3JO481YuttuBccxD+MNrY4ZiIiAz3w6B0FtS851WN/TeAeXU2yfc9Y=|Chương 2296: Liên thủ;Ep7KZHeAUAHZ6dsEkvhxlY8Jk4K1zkIt/QkiYaKi6BMu2qJZZ5sLlc6QETvbszPCNG8lK0HXMf1bWQNi9u4DG2/OXeThtb7etzU0tsVjlXJlHksHkeooXXGPTtv8ygLoDkkO58VhNwrcOTgQhjaQLEnzyHcinTcr/sYoATqWBxg=|Chương 2297: Một chi quân đoàn;JcsaY2HsJCs2VcZpFlxDz7tkoo+W/Bv8MA7r8xWtegKezylo5MQIbc+EVXATia68vqauDYh2txHNoCeGDLqnPmNWhNJ9bmsd+u/DpchmLp+g8/2rb53xfJckR6+oZfG6mUCdHiwOiQJVtzcaxbx1ZFu3KbATeqNEEJnn1PUt+CE=|Chương 2298: Tề tụ;ssyQgE80gWPyJogeXbwUJ/kM9Q7awmVVNKUWaoLt6mQukFg/He8/W/i9SahIFI0iWpCn1M/NGhsoP3At8gNQ6t3K1P8OXAfBV76eFd3Y4cWyvJa7xf0F2MFsApxG4XMSxs0U3tDU8qaHMEpfZ9lJJE9w9XIS+48b6nCcvUr1Fsw=|Chương 2299: Tửu túy nhân tự tỉnh;yWToWHTvu4k1ZH2R/Fviv0tG+yWhhrs9PfBaw+AqMN0jShKmjIIEhabf/WE8ezC+f7dkxu+sc3mVnCYGrlowWtGrcZujKn6mWq6ji1uBRcfiLDPvNf0UYM2mRwlsKKehMZG7zZSaD7r2yEJR06JrzK1dCDlAHQIU0ydpt2sqG20=|Chương 2300: Liệp sát;clK0ziVH06CyVCYSIxt9FbFaQT1IWOszqxh+KGwzGte43f9Q9MmcKOY7iGbpiRVkl0FWvQwPTRC3DZ4+H22jTsUtHHzNpoYBgqHLSWvYW0CNXE1gQC8nbYq++OBmVmgWQYIPATifIa4nRdy+HFycgqD7Iy8Uo1VZAGRXfN3Mv0k=|Chương 2301: Ai muốn diệt Cơ gia?;Ny3HDEra48/SuNAQrRL1BPyAWZxyaavrN+IbR81mBXwPmtK3ZXddFhEbtSY6psOYeasodIo5EHHT8cnAe8+88X38Sdz5Qw1So/96t98TdggzaeqBYJfrwIpfXWqspqOwY1hXgKobeDll27pFD123TnIkgcbgXQegCnPlkEzGzA8=|Chương 2302: Cơ gia đáng bị diệt;WrVxJ4hD6xpXMXDHgXZrlV/z6LUUsv/7c/AqoI6SvHxgnInPIV8LxN7OOEY0TK35rh6LggZpHw29Oho42NnRT7WQiaDTrOuoORxSN+fnBnAuAgKTLpRJiaLYDsi5c8Q/vOCDbU+t5CeGu2S7Y19QW2HzM67Az9rMJxkKAlAEb4M=|Chương 2303: Khai tông lập phái;AwbUryO6vSBmoSO+VvJHcg6HTxC/vfcoyOXSEs02dZBC76AmDpkmR+00w51uHdui3vNEf4zBJm5/06l3wh3u7Sg5H5hA//7IobFUtDYA7lsK5LGZU8W0zeLIDbKT7AUTbc02Py43bO8kfnoWjI4gWP6y3x/T143+gAdV1sHycVs=|Chương 2304: Mang 9 đỉnh, bổ phong Vương;biU1emAwpi6bugw4UbwsNGk7rOWe7GkzKA3B/uH9SFneT06NastnSdR3ywXMB+uwqfRhKdLPZbwVUgRQrvCvmvWne57aP9Pt2DjqAOXFcre2A2kb50t02Om7S0CTroEUlx7U11wsHM4MCgvJg+oM+Gjzj0Zlt6oACtDSURX70ck=|Chương 2305: Chèn ép;9aJRKBihTW5LhBVfcUvRZfJ8HJd4U/X2Mv4lTOWlJ5x/d5dCRS16IcErMYOHeT1ZJwDme8y9TwLHFeceHpmyGMezVmUalBxwMAp9nk6mkF2Zs9DSr0uZW0a8va9mbspV30TWhFZnCp+JJjThjsAVXXPCr3o6QEjm+AdfdvF+aSc=|Chương 2306: Kinh sợ;6A3/rR6FYYNd72KzkKLTw9SuJMJJhYxKJCxHNICDYd2UJgqL5v3lHx3ABnVAckNcoM+VBxDjK2UU0rO6vIRTEmGNOqtH65VpTYxbp0PhvZTgsYmtHnaIRznsRqKBuRsC2UU9baiuym9A+ljhShlcQ55JbkD94y2TzHCNLYobzrM=|Chương 2307: Cổ giới;XptI/hz6vhy7D7gjPFfOFT3MPxKti1e6hlDFkQXHHLiRV9MKTr3nezWyWG9QuSZYd7sSY7bZTEO2yOrbXTIOviIQQppLzhQ+XGhV3gr7x9FdGlFIxgKUhsYdxRJvtmYTFOnfduCvYSVtTSSu59EAi4FQXmbn73UY8MjRZjUG+vM=|Chương 2308: Ma giáp chiến đài;jz/W59PAjhJSnkSNyRm5TWT6gmV34TWMXxFuproaEEwgY6TfvC0qUA2ve8AAFMab/yAnXiWABUu8wpZTP2fwfl5j7lgpPKcZftj/MlfuXzMyZTyuKy+ChFINGj+hMfYB/efqk9As5UYYXJ4YaYGn48KJKPeb2daERoD7OqyCOrw=|Chương 2309: Cường giả các phương tranh phong;dusZdYXDMSaUA+vUVBLN9pC2V+61mUMbnQvAcoFYufrC0CDazeCq8bWK6Hv+jNUzzBnsMMZ3rZsAYTF+BTiLaFIb8CjMfe6qP7QI3bMWMZZN6my8bRhQCVaMfwU4uKvZNfMf3xDmRxfYU+4gUKUbyR49Un7Vkx2SZkoJA0JqHCw=|Chương 2310: Không biết điều;9LwiKmWmrVXhvCJbpeIHY5uLJADNL3YL4Js7LTahtnjicaZiAPkikpZLotFSNX7Ih60naZ1oqmtU12tBmBroRNhuY8BBeXuGoYrI2Ci7oabqzcNgspp8ti7WLDL9AJ67VXrpnr4DzYnRAeQlKaNQLUBtRvk73ErV+7LLOZ1Ddgw=|Chương 2311: Hắc long;R0DuJiQq6iAh+lztt71et6Bdy3UoUXfjiCV6kFozyUcUcTB8AzP95S8d20RW96QXFUqz+uenGsefEFMK65l6PKMqQQgh1HTVgq54EZd61E5H2+DQMGW995HvnTy/GY9onYVRX7NN71n2FxTI9M617a2MSqc9wj0y78cy8l6Nf5w=|Chương 2312: Phong cách Tà Thần;UhnuXT3SydYmq4NvzWiSmSjpvYBLzI7frWUlevL8D072CBgMRqeDUb5C9kEcgz2SnsLPTNIJZRJJFlYrKPtIB74jbpd13CQn0xCjBmmTqA/gqitbL3KZij9zUThLZhel8klj7cAUOenlKBHUpHIP3ZCdpIuJ924IkgjphgpEsbI=|Chương 2313: Phượng Huyết Lệnh;VPeCh9doDRpgkIrLuXZntWNyn2JY6QSwoS4niWEZ04tCeB4WAIuCIgHTNkAuePlFH7F5dIBNRpKx55OlbzlHS3MCwF6iBMmRor4Al41KoIWV1zQB+OojG4B6qn7rpXK0xbQwE8FYZxrPZ2AjVCffYlV9+LAluGNTzm0af99jDsY=|Chương 2314: Bái phỏng Thần Điện;vKEEFNeGZwaYSIqqZ7LuCYsAsbBksdRCtlgAz1F0NURh2FfjMIW6JRZrkmU4dxLpDi/amLR6bFbu9W8Uac3lddxaCMKJXmws7teo0pjfN/Z2AHLy29AIy4IzIuhJf4qb6b1pkg8NIDCE/mrpgu4HIjAQYnL2hqNuRcaCOuQydDI=|Chương 2315: Hỏa diễm thần thuẫn;iDJKg00+aCpBMwXXjUc4ArXYjnViKXmqR5jILw1d7I3oF81Y9QsY8RXIAQCLEhq5fti1pLgGtjFFaXQ/LMwot+u5dcS0ovDRKG4YuxKp3PVGeQMTdFWIPkMT8DVryCLY2ckGhIbukKH0RQTEp8XLW2VLErbpqcd8Ju5z7IltVBY=|Chương 2316: Ảo trận;5zWBGIy7bbjdiATphJR8wEtqlVKT7Ljtv3+4p735ReD9zwHIHav5ZIXNz5gaeVXzHkVCepHoa51ITc2XHJdHJP6YCJS5l1DuOLa0jxbCcRlJ4aPGHdZFKlxHTelZijz0yK10iCI38eVubpOEfS925EBUSjIUdZRwrzHa2pl1/TY=|Chương 2317: Giết cường giả Thần Điện;m94lxDnHxwsbU8wAJ1LfRiDjcShONokR9NGnqFdaNdBo0EwpN83PNAB1rLg7DzyhOgdmVWqWmENW8RhYfwiLngBpXw9eYoUyNb8ZZ6mQWRVtBFClLjaq861vi0rqViHIX+uvoKdtGGU3LW9RkxW1dXIeagxZhbWWe3JWN/Iq9QU=|Chương 2318: Lặng yên thối lui;z2wVAnkdc0jyG+2ghI2/uj/hVkVUZcVr1WSmHHDc2i3trjcXa7BC3qTttjcEFXLJ+Ze332iNbY+zsp6NuZgXuFcRZpJ57+SJJeqNVG97o99G/Yka894rwjX6iayCbMf3v95k7JEF7voc24AnvS0ta9naY3GFlB7TvT0iLB7pegU=|Chương 2319: Mỗi người ở tại phương nào;v29/9GRNk+XT8amNpeA9tw5Pp/FEGGMTrYZoo/bp/L/zfY3RNjzVabnBHKy2LjDGUZcyyL20pZgff2hoUia+yqONxv9TQlYmMX0zl09VEy/E7haRNzt1MovCyfqxGJcyoh8pgvv+QxZi/MtFCdSjUlmrz+59t3uW8EKqfwDUBpg=|Chương 2320: Thư mời;Zo39rWsT22nizX/l7neaWWnQmdFg94Pon89MVxz5Oz4vvG7w8EvT3mw+Zeh7CjX0YBU0p6jWW6xJilQ3ZY6gG4PRFMyGJcseh5dgcvN/A5s1mvF+O4KcTliQ2jyQT0RJzr6HfAbUXfT25VaaiWjmIinfQKeaezGuidFjHjZs8rg=|Chương 2321: Mộ Sơn gia tộc;Ok/A6kE4lZqHFH62RNHpZ3S24jj0eYYi4mT4Nhg8kPQExm6rTWg6IyJ0mg5AiO2gbETHVdWbUu2mNjUQjCJOwyloN5LWACIzkTv2HhzhbQnqtm9miOa02fgMHZ8c+iaPnz1qtXhE4J2Uzhr+v0rHwXZWIK9CyHVJ5bRFAX0idPk=|Chương 2322: Thưởng thức;H0StJoEy9FSRVEsHG8fjsvMudwSIm1h0erQ3PZp3VHItxw4Sc5gR9AMm3s2jBMS9Foe7BejqH+OjX4x2k/uSsvB5Gmwr2k2FBi5/tOBjZ4PNoD6PlfSi4Kf2JsbQleTsTQBXP6fS0JWtiJwIfyf5ejHG2Ctnfk82L+1+Qs+QaZI=|Chương 2323: Thám hiểm cấm địa;eREC5J4X37SQ2mY8Q1Xo89Q+2Cabp+98XAQOUGJZm7XGjy0D+Hlr8KG3Un+GokHuCCc+KfVnCOijC5s9Az4znLHt/8cuWp/HbEgda80IU8cTG3qNU7fDuoBOiYajHhqlG5ccrc9j10U7VtqhFMjvn2b09XH76X1zBT5oVPm83To=|Chương: 2324 Thần thông của Ngao Ma;qzWpPCdqWq28XTyRzIcsW+ZxaXHi3QgeFJt1Hsqytp4a4TzP5pUdXFqsF1TFzECoJsv1x5AWaFEcSx0XT0++ITVuASAZb4OWxIbtCvPKekhLC1sGu4ss99xNrDqohpMMOAUcM/i0WPPD28rpAuVfXXberG3e3Gcq9R752IlNePc=|Chương: 2325 Sơ sẩy;3BHuzApx4D6Vi/20YpokESnrBgwyFMLmrWUxeFukJxVUSn2AFV+Q39/LjMMMfoH6XWaaW/8Kv2Tsu+ZegtOLknwJE0KGksi9olR/tjgtLBkBl83l1HLcTQ7CSoXxvWKsXWeLBin+bD/ySLRXcehLMG15dTWT57i0YaywNjxC6Hc=|Chương: 2326 Hắc Phượng mộ Cốc;KyJRIgJGNuo95CrthRi2oi0eWH2SlbSzYbqsZT+wGDPpBsoYtUB+m4r/v4zIhGTUBk+VHoyOPzaYDSYhmA5NnZZcSauT0FW8eus1JGtpg4lJeCCdp4GFug7d5bnd29BFt6SdxKJLUKHEm+qfW5VMF4eaKL22pD62OLyRl57XtNI=|Chương: 2327 Mộ Cốc nguy cơ;upPUDJdhjagCgP//6TiY/kUokfM450mjMSmXJuu96oW7CNbfioLzHa95Kfiyl+aj7quFLj2SJPGLPGMDhSMzbo4jsD5bfZdA6n5gCROmqpHtkJUZGo0DNXByoBcSwafkFq4QztMxfR9g/G6tEM6LnHVFgcLa/P5qoVstOW2IHlE=|Chương: 2328 Thánh giai quái vật;e0E+g5/8iAS4/qDNc2YnCVXhAF2axzleEBwZyU+9NPX11GhrJKq3MrVepWksn/UJt45ZbwbN9tF0VHBDQKY/yjP5Xi/lcJhnEjigU2/6OH0Wbtg4lGzaMJTTB1062R/L43kR/L+eCq6LBltWUJ9SJ7q0hZF5oZ34OcBAIC2gL5g=|Chương: 2329 Phản Phệ;yCaXfLVRpXjMneKMLa82AK9B+7WKkB/mnVjv/Metg0I3KBhdxr6mxY1T+pUHlNmMvaQ6keQGlVogkLqsjnL89bfTx4O9MhncDKClrUJEuME0/gHRZC+WUbch3KBGwBSizfE2V+YNRoEPcVZrFL9vC7TF+FdCTHAhMS7M1/PM3Zo=|Chương: 2330 Chiến Hắc Phượng tộc;+MBN10GaH6K9VtUhqTtd7hmQSehyRg5IhoRDjJMrT+lIEdQmgIfA0Jpq/ax2+SrCohXyvulH+7QzKYYLpXnl9ZfRm4oVQFWIeLeLCqEd5GbEK2QfO2w05qWVgYYqBFa/kxW59A2fCMd0ceL5cJgVr8HnP0t68/QEg2f0g5jguXA=|Chương: 2331 Hắc đồng chi tù;1UuxldBp4v+xxMOrQwXzjTqm1f+s/X5n74f9e821IS2TeXlZn0YvrEU8MO8OZI+ZyW9e8PR2C9D0+gthEAbL6tL63VzMcDjmJoP7Da/VrBeKSOGxzrVbz3+oQPuZF9u2CTR6MANf2PXti6phMbCg2xq6K2gdsnEMT2mzdW6IMwo=|Chương: 2332 Đi trước Ma Quât;9gN/COcMIN1rKdSHXDMOOI0nSYSBUq1884joA3uC+ePb5UTMPmP5ykXopSM2gejOpLsEmYavlEEemy+DgXr8s6/Q2n3M/S1s/AQvldHJW5P7ILeDIZ2+Qg/FKaKW6e3fFQawFSODOPX82BimLDW3I9JNm3urVeRHgTtHzJme3UM=|Chương: 2333 Thái Cổ Ma Quật;viJoeJoWdS2/c0KU+YO5GGGGqDOyqd4O6dwvI3E5uBgFskD5yZuqxOUgVS7xZjKJOJr9tbEGCdBjL5rBEqAXabydptqJru8Fs3LvtV/eg1NDwIsKrLk1fbd5wwfLonytmxuuHFlHA5A42B2bwJML6cZ5AKf88TY8GIRs45sPSqI=|Chương: 2334 Đáng sợ ma đầu;2+HFJoGc//38dPQnpatr9lZ3tUHuxk9DbkPisyZqvW3bhc8kuHS9z+rizrXuQ7i3ZtUcEyhZYGm0pMIIfZcGjDo0wXI3nczNW1fYbnv1JtaOJd/EELsqMI+0VI/JtK+v+wxr2NqUBOS4I658cf2iqK8Ko+G5PZr2wGRm3EwSZNg=|Chương: 2335 Mai táng ma vương hang đá;QldNs2K/JHHM66sROhnGkazH0ONYn1WIsa3gM1N/lRg1A1foHbcrX4lkKoyHYbeoaCsHXfpsvjxjp60kHyYx9F1y/Juc59LXvHka1/o7PpR5tK/2WV2AyG271uqGr5rFIxologVrDq4qEtH9ytvKVWEHTv/9f/Np58YN5blsIWE=|Chương: 2336 Đất hoang ma kích;dCHDbX6egxqo4o8ZIBq/BiygTzra2YJqtm9wkaT366r+TZbvZ5cG+H45PG5xPJkpfFSRge1JgX2BkEYfanpHTYHsO+r7EhAEUa/0iNGXH94M9g+osN5lETgWEGMH1kOaMZKYCJQTEO4U9l10OzY3tQpnXH9+ElZXzS9foCjsR8A=|Chương: 2337 Bầu trời cung khuyết;ngorxj3nX8lwPgKOKFL5H/o+/e4dDyKzRiFmWwrn05spSA92hx55OaJ49tM/QAiEl9yjD/TqQSJT4V2ZF2EzqKTKpDGIarF9Wj+2qJyUzdOifCZat9pyj6astoNkOFgP6xEfn/XyMVmjVmqKt9IZcrXS2Ahx87rWS3AB3NLfuv8=|Chương: 2338 Vương Đình;yfky4bMlWOb96IQwCQTbhndf0YlwrCu0ks/S8ZgeAZjRasokceHYZ6foult+T5wUBu3DtMX+vqHY33m0d9yO2NDuaP6ByOmTqb0aaiL7tjC/+ZQcJUNOvQG3PoYnd5GyAaPvaU3c09vs+iDI4hC2dzmJpjbBX8jSgowUwbcD4AE=|Chương: 2339 Quay về cửu thiên đình;3DfbcOeMlvZzMgywkGlrEYGHOeuF7RSr2FWI1Aqe8+J4nZTTSkIo58hpkKQDktmI+cW3qcunhPwS77u3SPytuCmmhUIgGUYEE5/jJcBVKZrlrBt3JUEn+Kl+zYvRGG7MC7tgYv9JWPfsYfs3v+r3jRjh0qbuGGzzP2OYnjuQOhE=|Chương: 2340 Phong thánh cơ hội;Lp3gxfCSjrWjDeBwxc3Y6WecGOzetYnwc0VzX7khp6hw1FKD50ir5LClepujYqkSr5sILxRj2Hc5CsSpup8dYYepHjEFnY7m32f067hCZxXDPhn1nr5djMn15zCoS1EEGYZtDYYQeT0JHAPttT/KjLF65ufDXM+8EQF3qjQXIug=|Chương: 2341 Thánh vận;9DKpzcEkaCQV8pkxsGAr9xYbp4ABAXTaxORaC8xxVcwB8Jwap+KApLe3390+MDtYuNkwOLDvlGJDkwKdMN8T/Gzy5Pob9csAiobhohmQdKTmPHV+67AUsZhQFrpUR1Tm4lUSIH+AXyxhtq7j8Rrk4ZWGlgiv9l7Shp3o5pyYJDE=|Chương: 2342 Tranh đoạt thánh vận;2R0BUtFPlrvQEAECO9ZZFpstToIuqAqIB/k1V5sKvdzQZH7QdeSxcP2wYGiynv3k+98dq63gDgkLBZiQb1eiO2pmmsZELxUm0j0EatpRYwEkSJ9odyiB4uyugw17c8rvNUbWqJMJdkTpV4DWDKjR8aTZ369+wlkhmDX+cc/ssIw=|Chương: 2343 Nuốt thánh vận;D3dywjPPQMEihBpIJfLVJ5H0ed9OnfsdaPy0JeqOYWNNTWxeDqSgyyFqOG2XYnEhpPsigK1x9021bqARyPG7tQ4TJAXr9Hdy9mBK3h6nv47muYllVJR1KoO49l23D68p/WX4IeFVDqLruGlFXo413EdXY6o76TlEvp1JRsVK9AY=|Chương: 2344 Giết;QpdAJUwZfjoOQfISSVh6WzvCCew07GMvYPpkviCvU1W0Gpoh25SFiTmZxljQ/aHQAkI/myjyYVrXvOulmKQbOPP+tVl0kTJGlbKg4f+yorjIqSar9AYsxScYlgsi+akFbB0pNesb/00ujO/0bf3UiUuxz9h0tgmmGkqZ4p60dfY=|Chương: 2345 Một người đã đủ giữ ải;en+SaKnJyadbh2JhHuWCLR9txzgw1Ua2ZZTbfsCh0DbKwiHe2gbRL/BiynbuiA/ZPJ6sdfTNjgicZpcgWRGTttSL6YZaJ2QrPS+vTWHSwdvOUYuOfJLJG1bzkhCTZfLbkxTeRtFTBtucxPbTVHdFm4bJ7Ry5p3HlvELx06YdsWY=|Chương: 2346 Thánh Vận đều xuất hiện;SRCMDUqNx/oVhQKw3YJw0VV2vjNVDb5PgfykHT7uNPHcVCh411K+CMFyFHc+5c5VL8nzmOrINP4NJXphKl1khknumVuWweV4oVP8/TEdZ13rgOzL0xw+jp9THoCki76TgGQWv11jXbVuUuQx20amIwsIrqLCkb1q7CCtKVHgU+M=|Chương: 2347 Phong Thánh sơn;ceEtYDgNqFUGSJRwClVj3O3zaLOY5pX1lOyvkxrhzecNHMctwWROLLfSSqpncG2p4TSi4BrVrj7IlXU3Mr35X74cyowFB25U5zi7llzb2B0vuE9ONLQ7UeH13tI9xTZMaRn6AEyoilqaFyZ9xXON93GshKw94Gp15NAAVWCRjw4=|Chương: 2348 Lĩnh Ngộ;4EarEUy92Xapi4FmlBFpzol6pEyRNb1X/vcT7brTSky2UI+zpF3ME2BT4vQ8tDJR8gmQUVj3TdlZzBo+CsjI0O48ceV805O5dbINNmOyNLsThhdEN9J5pqcOfSBZFx/31vta188UbZH57NV2xIetfdAvnZwi5eVysHrR4V8llCc=|Chương: 2349 Tề tụ Cổ giới tộc;WeuFqFzjsB6FvYJVwNB+rxMsiFx4sdf0WMa4/wOM231YNtu26rdGYo+ljdMWraQhp/lYsfiqfkzw7ZJ8Fp1ST5qQOjS2vWY8eZonHSZYubjl9PxgLiJgrErqvSbw+vfmZmmGLuVFfhQ2j851HztCtOEhZB8+JaiyS4aQNEgGMt8=|Chương: 2350 Thế cục nghịch chuyển;UO7e23aYRqbYgFy+44fDTBK3WUbL0oBPZYGBym5iAbw2GPlhzcXa+310c2/faRqtM0ckSVm2ziG2MQht0E0YP8UyRbA2u19hn3AE4AsjE+ScHl3Dmq8YsiazDuJtvXd+VQwThI9kll2iw4noRxF81LctwBl+cz2TssZULHvwoIA=|Chương: 2351 Chủ tể lực;U347Ld6P8n6WsqfL/7StNxN0l9gStlLgF3MZOTaqsXwGfpkoz22bGhC1yHpskkNA+yVnO0LZVqDNhXPdGBDIkXqKbU0J63lRk0chD81Ve5D3fCaoCAGF498xINGKDzY3PtYj6f4OyPrQxI3TjSvWAVOKdkXBLsiuookINDB87y0=|Chương: 2352 An tĩnh cảm ngộ;GQcEYVXKJCH0KDDuNefq7dLwnQq4d2whznKgvxN18fWFV2WFRJ/J3q9o1O77Jl5R4FfMEg0q2C1RnvCCXxEEKpibY0zKD/YC7TpA5BzRebh/tooBbe6QgwNC2q78WmkpoMGPmv/j/hSI6IDymptNkjaLZiRauhdC8eSUwAbq6r4=|Chương: 2353 Phó ước Phượng hư gia tộc;DYfDms3orH4Cl6Cc+vh4XOemU+c95iSBta58rd+h+KffM1Rmi3/jEl4/0p1u0Mztu2pn1qcJ5OgbRKHMHpvk1pfU8R6ZcX1aswoKiAC7hPIxfb4xMfIbPuN65UukhcC9HZnx2jjhlQiZVqY3QmrXElXQXrhrdhZaFU3b+NPr1LE=|Chương: 2354 Chiến lực cường hãn;48qvtPLqUE78AN1ZzWsF8bS86mOlRT7CdQ6htSO0P0qucTuz1SGZlJjBye70PXPpA89o5Vp6Z4Ew3D1rQ9Whb8l8dijwfl88T8rI3GlvHGhDyjKyo6gwp51lBiOC2w54pQ8xkokc9o6aZyXGT3bIOo9aed5lsQseV9EXN1zXfn4=|Chương 2355: NGƯỜI NÀO NGĂN TA, GIẾT;+sPDrEsauXtzFNOfZOEf/aMRE43FpKUOsXlOdb4fFAOkzQMLwKjDr/Axda8wpTGKsCl4q7BPuOUdpW/9RqNfbEalhcJkM+3RUQc8FRist0phDu9bAN1Sw7xzWhS9W9R5MrG5NxlEDZNfaQRH5nGgOiHlbmngvlZ2U2WlwJojO9A=|Chương: 2356 Nội Giấu Ma Công;LFdxOBqpEl12vwBvKy7NOR4RHJvPzY4Tb/qMmCknhrWJPpmY3dluDdTrkZU7qKAa3WICw1s5715VXWoj/yfvaVr9aaHh91O5GGZoqDWVoZePju/dv14VzK+l/LjBYOQLKUByUX1E+x+3XRFM1oek4FUub/VZYtnh6/EIcFfBl40=|Chương: 2357 Tiếp quản;/Xs4dTTpasolBYhBvCDPQHlUpKlqJWwTzpFpM0jr1/jasc3Ypq1n4RiPjQmHydHbQ35z03V01XVMQ1HY6rjl8ZS+wP9psYf/64IqeLMbmokKt0YE2uunZia7Bc5nW2FTW9JDgKtpkTWaodKq6U082dAi1ClKg8j0LKH80tSvimM=|Chương 2358: Lâm Phong đồ Thánh;CdkF5TvNHOhh3VrFuw+bAbI6GZijsy4ibbf3REbNUF+zxtHvR4uZj91B4iRWdGPF2OMIMkJnFbg0BH2wPHt1aqKEM7eMAU/DLKlkZA75Mm670GXD7mwtFLjExequXucAqxXm2KwT1vt71Xe4CHeCffp3ORhtTLHWBwJZZ945YE4=|Chương 2359: Thế lực Cổ Giới tộc che giấu;T/hZtHcOfPAYpg3Sq+GeHKTEJuZPq4mRoth86X4p1so0V5reu31Vptu/blOZIHiI+QnRjUUH/ozUdqEV2SmoTR5N4S6ShlOqoixs/bXjJsCtF3PATGdWiUAgCuo39DaqLjWLWK4DmRL5Us820Gt7su0GDKRrS5hLYTI/gr8eIGs=|Chương 2360: Sâu không lường được;gMk0d9Tbkvs4WW48Vmvf6seB+RR1XPuHhm4CIUoOwVFX91utlbAz2R8VDvs7/rJDReIxECwZCZ78DxRp6v9BUdXGhijC7JsbxT5xoHJFjBU9CP7lgzmVJN/jwcOv9bi/y2vab9Nvo4UjG6+YFQ2yHbvtErdHwP3aGD5KSUQilEw=|Chương 2361: Thần chú sư;A6chNWoMaHk2R7kxEFq3dlMNOb40yD39ZYowXLz+Cd2fHo8dOZS4gBzYhADXVor6u6gzYYnWgQ3r85ti2u3qhuo/j+5hs6iMKUJvnYWY640jwGbuKy2cMbWxZSRpEV9ET90PLMoKTHrouLfv8+hUBn8vqx2D+tKxu50N60TKOT4=|Chương 2362: Ba đại đệ tử;jaF7OqpHoDm0DQ+rnaJ/RjkXv1irxSet7/rt/SjE3HXyTYHgQUR1zYS8KQVmTOTNkv0uajQTKbCbHgzd2bpyybkmx3Lv9FFGCmgAl3EbAz1C4qnwO37u/IOpwWVdvKFQAnt70y8Q+NB6nBHLEvBDEQ0bCsGbpARP8qc1Y+6mP6M=|Chương 2363: Khiêu khích;y+fWi81gVqkMNPTr6nt7nTSRLebQg79+PrYfUIuzEaghygNLxEC3gvWhd1LyljVjfy/G8Da1udyPYfjwf4pIguMqy47+BqtpvPd8jLFiUthFqC2eep9OIfgwdcNSLCSbui07UY5pnjJx2rhbeVWpdsMHxvUTmlJ0iuoeb/i0K6E=|Chương 2364: Bại lộ;fDhUcK8qourZd1EN4ieLpqNfaX7nxskDA6QTndcTujZnazKSDMhlVWZVKe3j518JFMAI4fiRxaKdxSX2DfPYtpa0mHccXnXTmBwuQsNQNsV4ebbMh5hU5XeFnpXOpQTM3qssxY0qxIQbx7LqgeQLMo1CWU/KXKT2zehJfh8Ysz4=|Chương 2365: Cường giả như mây;xXeNsUzqtMC2ZVX1HkTcGgOoi5kYzi7XzYKE4LAsW+qx0IoIE0Cx3z8BqEE4NBy6QY+Ws7yAU0Mt5sezK2oxSUNBvdROpHgldGQ3bB3mV3NnxS786JWCRBJYJ8RN0M1tb0JmblFW5sQWNsVwIKoYawuTycJTRwItJwaOYMK+UNg=|Chương 2366: Đúc kiếm;E5YYo1aTMYrrNXE8SrH+NDAgsaN6ezdM5JEHkZMJBQ4WpilkY9GuOPm94heMdWNC8q3B7nhT43kV6Qj1CxRPzQO4+gqSU6CcX3qexvk4ONoO86fCGvCy5181Qe9/R2F4nH26U5VAEiH+W0UfcJOG3GfSOiG7/K0bHTrfaEP01Cc=|Chương 2367: Thiên Nhược Kiếm;GBTUwZ55j/nmeLVBs29gQIWtJj/vJEP+3JyMeWwqlnMr/P/6YPA5y5oF1sHWSrhTAmVObXazwTRA/RwOE54lZ//mBil2t41CNA01xh1j4g9vxUdJFCr55HAkRNxt5y0Pl0Ll4kD9PCmbxLnhUjZs2iU5ByoZx28+4ZpRmpK5gwY=|Chương 2368: Liên thủ đúc kiếm;s94gMhcbb+6Hwxv22SkzAJorUDHXWeCQ0K1CuoQPOFaPVGbS1JhZpVxeCVLvToDq7CBDpfIhjV9HKs/U0U4JHVnTQn/V/Sqmzual1IjS4fqwXRyhB6krlPzvytUoT/eJJlnX2cT1/Vnf1O++kJx2IpNw/i+vBMw9i/yllV5LFgA=|Chương 2369: Thực lực của Binh Chú Giả;nAL0mGlruLGtqGwQMHhAH/Yvc3LJ69bCfwuZ1uHmfZxX2UrYu/cvkWi70hcI8QNri7O+J6uTZGogm80t5Zt7fFrRFQ+UwIMgfY1X/WAWufl3vfn3KfhkXRekOH9kn5GpmINOKxzCXL3sgF4YtlOSeRsrz3+VYoPPNNRUYgyYhiU=|Chương 2370: Đoạt kiếm;TE62phWtSPgR0aUsGUaW7r3n8MhDconP7hc38O2sKYmgjcXN/AiV9X2yhw6tnzGcXBTjoqjJsWDvCNvELiNgqaGvjnNgvhYTkqio3pO++EUbhduI72wxB7+hv5D2noeOo+ofMDErSEtBwxC2nUi18XGKEu4E2QWEwWy9YfcRgvc=|Chương 2371: Huyết Đế Thành;RigH2ujlSyv1KhnweadyjAgqnrLw8Zbf6NtP5tL7YPAnfjcB+4y/QI0LccQtO+TfdHkkPEfjS3WIUuwtN4USIikSUUdgsvzKkxN3vyAO1fPReL3TXNh/undbKGGDSqVorLFTnd8sNHYi2vGGFci6/l9hfEigCJveeWj3Y4QIpZo=|Chương 2372: Long tộc Vương tộc;zwENoLTzi/zVq+AjXWfJVpXrB9KrcWAVikofQipML7CGPJ+VoAcsFjoI6f24fmInoMbKb741V+bDWhQ/NYWty1T/CnhF3/xRHQ8JBGvdhsEz3omFEM4YcHkdo9aRLaPOUP5VW/A+swR7kXX+4+JH2+sKf4o871jRNhkONN7O/a0=|Chương 2373: Thiên sát minh;eMuygeTIsxGLNIqpVJtlC/V7AF5a8JIH8zjXk94/gwnD9Bt91Qh58e1uew/HXo6aRk6UtLsX/lf89iMZEx19vB4gVgvSt+M+bany3PcdEb1meiiEJuyFdGq+5mEH0kDhNRbXj5xMYKjNKi/yrTpUibEc64WY6hh2JkFNbCfs1sc=|Chương 2374: Gấp gáp;FJzfHN6UXLDGD4y3Up/aFT8c3IygO4hvF2Yp+ZtyLQWxFP+ObeLtB3RnhYt4W0nDp0D9NelIrhEftmkRgLXeWLq8T1ruO0cC4pzTQ2vZ4ZEdmggdKdC5Ggn/Zp3k4NBIdKi39ea+NUI4J2JVkorC6cph9giVUaw+tYyGq1nT9Z8=|2375 chương đúng lúc chạy tới;t0Q++6GN4+cC4ntsyz6vdRy71q+r20vh3JReFb7pJjAWMTZUaO5CCz1SY8KlN8fobBCbdQ1vs8TOeAj9asmUe2H42rwQMg/O5BXkP+OWs6lfv30DDsVSFTrNhGPGc9uVXPNjctvW+CO0YysGMQXU/jmWP2Gpyoryo7VWw4tI1wc=|Chương 2376: Đuổi giết;4fI9bI3JBm2vOVQbWctxPLJTmQO1U8Pqk+nWElEzWaEDYmGOLs+fhfTj9BYnf5jy1OaK2y2fbqyuhu36FOS04cmkhHhwhtWd9uCoXfnFXzBG0dPiv77DM2bERdyPy+De5cYR1A5dOx9u74dDuXOAQy09Q/68kV9xWjLOa5+Uz8Q=|Chương 2377: Xé rách da mặt;53O9nxYB630PvudNKcuF2w6Dw7AX7llF9NJJRUW2Q5hVthtb5teILeD3myi4DponFmU/pv+nwoc3ddEKEY1walyppH3hchHnvPjJjTV/FxNd8RGNSeOIbFdCU7M6Tic7+2BUrqt9BQhIhTae9bB0LdNXVwbCp/nBST5dlrXCfQQ=|Chương 2378: Đại chiến Khung Dục;sGQiMWXO4fqBEcUBpdUZvhjmhIlkIG4CkCdfY5rDyTKJCvG9R5c41E3qlqDBhAgI8wVleFadIwyCjbyOlAZVLXbGrsVK6VwffKvrBRUD7xalxE1zhPsaBwMBNt/mpwDTtA/Kf18YAMH9Puei52U15vYtR5JIXzzm6jFJaYc/SSE=|Chương 2379: Cấm địa Thần Mộ;h3Zrleheu1bsWXGTpY3X4JQz/3vISr1wpWMq11thZpT9EXmQmEx/G7OEkAoTK+Sw2T5M4/f1sTa/ijS/yGjq2BfPHpeWZ03b9qrRNPagXylceG7rPJuR5QGMFJlrnMk4XFYKrkfNyLTmPjURLhMjEmW6QI4IhTzIGX6vAOa8kms=|Chương 2380: Vẫn còn thần linh?;Lt+HvSFdCGBUwzK1W7M1r7kgOFVpwYdoZXrDIns6k3McvvATHDCJiQmfNAesQ3TvaGasLXEaN55trUJe21GYHZaA32uMd/4SaQBS+MOpttOsFDkjU7Bp/8zPdKDXot78VdohuJSHTxkli/G8xccc7m/Wvw+g0zC84cIXkuUl4dA=|Chương 2381: Xâm lấn;wR6CukgJ65IFFIY9aBKybmOH14yE2aJNhtXbGssm5TTPr0lkgBReBYN4wgBvQAK6r9sY4q4u5Hjj6a6wvs9GF1MrFkk1LlrRb51oPkiEvBn1YBjTcWliM/9ZMrSe1kBH1Nh/wulnVlfo+/bmyH1EoQQhiurxvMSWRKy32TAZnbE=|Chương 2382: Muốn chết?;vDdvgm3BjaJCQ2bZ132YI4hbLCuhzm5kddhBBF/eSepYCGPUeffIUugMd8VcOEL3bWBMZbHiTmEGFQZdb42+psthyHPSJmS33j7LyH01149BL1gGaAdoRaEGNbucF74fIG08+cKnQlfyrKS4PpWVdHc/e+2pv+MWFG9Rt3E2o/I=|Chương 2383: Chiến tranh mở màn;iyBXX7XPPoKpXMzsdZ5ucg2kbXDZ5qxXfGQyXx64mnUX7q2LrpoHLWsCN1yxCvLVkWBdNuRPEnb6BLg0LjHm+QYdga4rt3+3N6T0QDrUKzy0qd/uO0gpLdm55kKm5I1CjUVevulHumUM4+F+68VykUCvB3EI6l48NlJrRcSmvDI=|Chương 2384: Độc hành;I8Gx/hMsvH65KZ9SgdNpKNrw8f0bvwjldSjkYsChF+c0DmAb2kpj2exiM55dqVhPW2kIrQRZ5uMSu+l1umcms4v+taGPnPprvwRN74cIwNE0ytU8/BH6nLVhB249qAYg0DypEwtvEB8K/OMSfg50j5q7oshcqvdBmk5j9ImEsGE=|Chương 2385: Từng bước sát khí;wqMZOg72wJzWIrkehNgx9g4NR7zNpvGAPPQ4T68nAMY+EcRfjXL9kVlhYUO624KiBXbqQbLDDays4AAM8kuG6GttHf0Za+RgUUGmYEaYqKuvVGhN1gD/YsPQb8uoCzBbZhTQlHSijpAxup0cdvMTN3lMLRXFQTHd2wcUg0dcFC0=|Chương 2386: Bỉ ngạn;SdfM9+Ld82/VTxSr+ZibIVnFKUWqTQtFfP/2SLmYYdt+B90rtomOLYo1NYAVNu4nJ6T30vyfEaeQFwRisVXzuXlEkFJXw9t+1dWTc9zZAPVjniCmmeEYl3TXyX+1ZC+akxpyuXrmXo4tLZsxCxIPgBquq/t/B6Mdb0bjHBCiDkc=|Chương 2387: Lĩnh ngộ "chậm";dNN65K9mjHjbLkRLEPUX/LWr8LF5FJIi1/jDL/SJP6yvtC3DUkkD3ZWjkURnZO7Ji1JO6wlHok88g610UpW+8fSuuPW+wJ4XHf5Oxm4DN2eLmUsAPILa2B+Ms2rKfjR17TQ47mV7NUanANxboCYTczZbqj+hxzYeawd8b5mon58=|Chương 2388: Lĩnh ngộ "nhanh";rVWCVQytnerxeuHpEKdGUbDQbM/yhWo7BjBykh4C+bNwTnv8c1IIA4a8+H6u5Gb3cwurc0zsZtFizCwcVJKwoyApR0IBXDemaQHUydCK8H6kQvi3B8URef339+BEV+qFk2sVk0JKyrj3rhw3tQZmDotR2yrK3SV3KDfu/Oh1w/Y=|Chương 2389: Cự Thần tộc;hxKwWD/atD8xJO0fFoaJQHYLlwipYDT2dSvbxUNdRizo6nL5e0omvz/PBeibWcsDYsn55g1/ERj3VB+lRqTO2Vf/6hS02aasLLCkLu4E5TUtQQaKgldKxW755O8JWrg1s9EImT/UrUZFuXBqeEIA3tNRHNeWnojydC4jJCc+wGQ=|Chương 2390: Cự Thần Khuê Sơn;qV8fOpxlbYkGUD89ZxPCHEKmtVW8FIhBNr+N9fl1/IVz29UjijzIxd58hd14m+ktV2Nd8W7zEwPlTCOwxVNVHoMp8NoU9VKuNgcpokKBrgwFBqFiOfYn16tWHHX7velJ+U5w6A5Wsv99JwFG+ARD25ztanF39BuvDs30RUMuuww=|Chương 2391: Di tích;aBov9duIvCFWAF5gupnphVJcxjh3sVAbZeiemm0XWbqkFmFCWBTcKVq9J3nYjcp3OBDA0TeqdBHTb09YA2Ro8Uw+HiVfboA3pbtZnuQ0ugKBd7/WsIUaN0v18GzqQXndx28AJAV3pttszh36BcI5722RfzL12Tm5H+stncYxmoQ=|Chương 2392: Thần tích;2nqWPknXfQpf8DY1Efqr3v5mWRL6s/nabeyXPRGgytKi3KHD+BkjJDH5o/G/YdxAknHOwznjy1vznvB401+9OX2qByo2QTvut/Rhbjuj5UkVIbNeOLmrDUeYmtyri5pPSmAV+LulV5ElyTrJNV2XpZ+Z1VbqrHYz8Wz4f8ZFItU=|Chương 2393: Thần linh khảo nghiệm;beKpmoFjccxdnxrO22c0Y3MvhPeAXknFG5PAd0EkQC1K2SqC8pNQnGalUeTrtkJUDqHuTlOuZqDeV9igjqd9DCqaZ0OOYJykvpyrqeE/q2/5bt0RObVhIYrNW3NN8WNxFQJO3a3pTdbTecJZQnKrXKvxmO5o55oswefOfZDrDlo=|Chương 2394: Đồng tâm hiệp lực;Q6NFuJaTAPkXyPNhCqXcBbUPHzY983+n120uogO4OODIBTm27eTPcz2en9onRx4ZR4ut3fYDuiTXzgVo3ngt94Dj9z/YR2IK52OWyAWzFyalB++oV5hTmE2vHQ00MwdTyKYJmy95H+Mirn4PMXG0O/FUUGwy4cn8toG50BN6o3I=|Chương 2395: Cánh cửa ngôi sao;M6Aa4kiAEklzB3//0bWBK1JFBMlBWeRdaCSAjUguN3Ge1IiiLnpjVKXVmZWn2d2X3hiGmiaalx39eOGUUSs5aarS8hmwepDkNf5tbdlNm6qG9xeVACxZNG5cuQBczfUPB213se2d1WA8gT5lxEATPjAHE+4qQ982NmDf2WydZKc=|Chương 2396: 7 năm;wheQQJPZcm1OvXZ2myoegjNpy5bBWHVeSvEf9815zFy/6OoHOa4O0vzAUGRGDfDiSeXYvxeNfLWs1ynSxupnnVjbABK4wTmKaisquz5ePiTytQt9/u1nl3gr851vjOxqAXIueOQlmcP5TqJTRLE39yumKn1+pFo2X4Z4ex8P0Zk=|Chương 2397: Yêu thú của thần linh;P/8xHI27L7bvvyWCv3ZHO4slU9VGkCqMNolzlL5HLbfcaJmMV3VYUvKcEqfLxcHcf9DOlx31Yv/+42RYSGDsEeWcc+x3j5jy9NGa64DL6IORe+rbdVvBWTSrhsD6NsH2Bxv3HD1XJOF6wb8ewn1dw0a95ozD9hLR71xRceM24xU=|Chương 2398: Khó có thể phá vây;dZQ5iR4YsMXtmPum10hMSmkNt6RJFW0b8H8xD9/IUUa5xblsFLrIWk/Lw33VOTeAoOP8qWvkkBPSGjiWqRxju8gZXE+jKMNgijBja32xK3Nj37ym1GC9Csp9kb0GhtI5kVgv/L3rrQYz/fjTNpuNeFICVvFU4D7QjkEuetMKtIk=|Chương 2399: Điên cuồng phá vây;phLOaL4gg+EZkbPdPN3zKi3cg+lu2UjrL2ci1cO3pQjr+TFOqsaVDqyYeyvoKinO6VBHpLZRzYQMQ9l/uTpMUoVcsqSA45VlLGZiPnGW39UXECKFTzfOXqdZreiBg0sYwAVqKl/IxdAScqXSwREooErw5mkdh/XfxcpBBfE9QN8=|Chương 2400: Khảo nghiệm cuối cùng;ptSbkmGG4iyyQjHGAMXojg5eNrcMZQhRVP5Boygf+HvDqECZq6Yie0KERO22PU6d6lNlTNMPHfAVNUboMnzxTMhK85j2/zC2ST7alqev6CpNqLt8Wum+L9wSCqOOhNclozOPHADEzPpnHjVVaJwJ6f01HV0Z76muWCwxQ2omEeU=|Chương 2401: Khảo nghiệm nghĩ không ra;UMSth/RGqE32CEz2hjzViuJeIBwmNjx5IErXnKp/UTz94jVOD2p9U6JyhwQLDaU52Pbi7Sw4Ga6EpMLnve2aOyJWy3rIwg/OGFgsbgpWdraN4smqV15sP3vWnDVBswJI5saoOCxFAExlfQF6WAAUdIqvNGKH0U3L2ClsMz6OL3c=|Chương 2402: Ngộ;DnvH7rdxbPXOzajRQtyVE9doFSTSlAFd/ooKwE2khbmUnxGYWFWh3ZeNac16OSNsYkTMobVq0rUUWs7OYnORmObMtcvgP2EHE3dNYWIIMtUfLz/kheQew5qBzeOWUrR8VyT6koyvy54VThvjV8AFwIPnrRNEkhsnLHuzW6U9rwg=|Chương 2403: Cửu Tiêu đại thời đại;LV9oChQ7Ufi6g4h6TDqcCEYjMCeBWnVeVYvzKS6mZI0iD3GS5NNskuJ5GBKp5Bkbt+TMBUD7Ylzd6409tZkc14Ax6LjIPW/pkUMZDn3zoPbka0p0l7HZoCAldS8t4+tR4zXEhbAgQuO4wZTdbEXSzBAx1I9UJX/hJgQitg09GmE=|Chương 2404: Thiên đạo mệnh thuật;lVm/ecG0upVdE5gaTzHNmYFCA6KqRMv2IBhijTup9teLbyTw2JLAvVrrTBS7PPeRl4UiTrDb2KBq30XxjTDo0+WiU2g50wl4J+IYAeTtCeduFWFRH/fQMtXzKg+NRw8Jt2hsMUxMDSzCkIjwwaFjGvxGaTeBVMt0hbs6hc9qoHI=|Chương 2405: Bảo khố;SMdphtRFgMJjNDCXNHqtKyVbSGora0aA3ZpVMpHrx1W06Uy239aNw/3ttORI/n3upK8wcaoh/gBVZLIfL4Zvldvb+taOJUwqU8uXVpyaulrE+dKfcWp9ugXRroZsSoTFogRDp8YQRXw+wef3OFYsiAdLppfd4Ie4VlBFPs74EmI=|Chương 2406: Trung Châu ngày nay;hgmK6KQfB1wBGiGY39ENztMmniSiMRtu491TaPNepAzqi9BY36VjUudhvBXBsmGcYVDuvyAXEZV/YdX2QaWnbySQY2oX40vFfFD5tY68rpKStw5d7yJ+xWs3ASiRKMM14Ek4NntORDVQ0faP/UydkdNvKVHp0Y8gYQ8MFroCMwo=|Chương 2407: Lấy giết chặn giết;vxeXRVVoMKv4FZrnwpVyGZskGorc7fW1/TjLEAuNgrBqmvd15K40jLTui8mCayqkiPeU3wuZi5B2VASmvxrqRn06ty2bxMXWdPp5XRLJRSV/hEfYPKc73Rr0K33sZ7lvPDRvTw1xlCBkxHg+VYXPFXUBz+vLih7KeT+vj1SIEYo=|Chương 2408: Lâm Phong đã trở lại;Bl9BTNmgFHSs8EpfYVlBJMe68NFid1IQGnKjjdRh5OC+bDgoqGh4f3h8uCX5QPa+C2XNyJq2umkOEQDeef2nejLxtFxWkcedVEeNMOcvqD9cmABz1KnBd8rZR98EJJ4dfQ72iTZlFLlnptJo1qzgP70TuBbMvEzD7ncTzcUj7Ko=|Chương 2409: Linh nhi;M/8L+jnp7szkHFeX/Mz7joWBDsxgh2kZNvZEEeQ7xIseVabKh+H3rZtF5VbdfTMyggAg8JsfVfIuAYltab7siKaY/kAOMDPti/RU0i+AoCba/WKaeNOp1W0Ekt+EpIVJulzOSrMQ+7fSGrp1XGoNJlFr22FwMvHF9k7E+SCqLQE=|Chương 2410: Lang Yên cùng Thạch Hiên;USYyQGMVeYoq4lnSJIBv4WkbBHtJOYzLyQ42yJ7fSU5gvGfOW8QaGmn7Ayyr2Xh6bi3rmhJju/c+SazKHJpq8silt/LpYuME42S7B4tr7rQocsKglRMYcIhOjr6jwgDN0UUQ9G6I2BvtkoG8ov1LStFzFYiu90pLlOHgYPTbJus=|Chương 2411: Muốn chết;TSL+e0iz2Hn/ZJK0rcaWS8vAazzb9jpf4TPQgmpeeywFMx6MEx1T3T8QkeBLZ9RTflGOHQK0YsY/2jCyBHV3d1kR/MrxsqvFabT2CXGXyhcFj5gpXEzGtV8vR4Y2WKy8jkZt164kdqjpgdB6/ehPyQwipNyq++u4Xd14IJHgqR4=|Chương 2412: Thánh nhân;ZNCfy4c6fANiR7DsV/HLIe044Xw7H6wFCaoH6ool43fFh4eeoYKtf/R7zfDCZXv4mBuCyOQRCoSNVn618mKIPwojMPpTSsxdZA/8IbAxKrEVmrdVBV129e3H3x6L7mF9B8FYZFb1PdoKHaxz504+/PnTRXJVMU8c+hse0mZE0js=|Chương 2413: Mưa gió sắp đến;s+paR9XQU5A3+qnFVdFJc3AWqVrB2Q+CwzL5w6vpznEOpZxIwXaSXxjlVXvyOsIhvKvkoP4cc6hiFY2Gxcvgd0nsdhCTkkYIWnHBZehdD/K8bAIjY66O3Pm3wPxnsyQax6hKD/2SKbQyd5huOudIf2weukjxYlzwzqupi57Za7I=|Chương 2414: Vận dụng Yêu Thánh;uEIEjdQH5FjLKUQbGkmEWAXnhKC3LBQiH5NtE+bhEg5gpH397J+Zm6QrsHYkAQqMxv78n89xRP8ZVB3G9PCrNnnN/6hkEq37+VfOA3JD1v8Bx7VIi9TW5LsB+KHO9kXV40r/ece/fZtJWPigLt6BFkKSzzHPR+mWdsBHGSl/My0=|Chương 2415: Thánh nhân hạ xuống;nAVUQ6b6LX4NY7GzOXEmzOCqX9F6tOjoTNgXGL17hk1a2vEyH3Z1CJb6VajGBXuTM2YAJALDG45G6paGVdvXoI29N23Q22hTOR5u1+IQo7+4kNjPRWSD5spvCW16oZtS0Tm7ncjffwwRVUgtZNEBAn/ugfYKIoEpIyekBQVt3dQ=|Chương 2416: Tru;/CWSrdG2g3BOkEjCQnrVgO7SKvuyr7jENBqzGIQmXUCKGzY6DajBH47aiV0XdR8XQfHvdLx0SINRrwGs+s0r6LF+r1jR7ne8px/mH8STz3zbAFWqUgILF93aSkMQ4zmqZ9eSxxcjXWhw4PE2we0OJX4Ukz2km77mXAooKQixJ+g=|Chương 2417: Thánh Vương Lâm Phong;xMmgEfoRImF3gTvGy0UpsPiXtlNNXE+0kBvf8xZqdvqtTjrt0WJ/k3s+XUix5yARNrUTjQ/pkY6zdJpigeq6ALImPrEo1bj8N9mctCLE97u5W2rUyRyUmRX5hWDhOfmD7AWVeYVvZ7pCGsrnUQbtKSPFFBgGO5uxeWGD1BY8zF4=|Chương 2418: Không gặp;VyOGRqGpQej2ZQA13l0i+zHsgS/DCaW4sXpLXwAhhHeFZl+jP6fiqxakFwX4P9y6QVP+x3yve++pSLhIfsIzH4ICvkDXlOlLifG20uyWJFxQk3YmmwP1yNjZRYtxQ0Sxl4UeyEvg2+R9zqIN7PDmologWPFth6HyGsVB/k07xdo=|Chương 2419: Giảng bài;NGpYbB7bCaNecZfDY0yQZ9AtIqnllcJXOSIXNeGKHA+6zP5iH9Fk8AUrRLqZKAgQ3yLtfhy8ABixYb137z1XTr4gv2c3g6y2ycdYPpf0bXnL9VVJXGTs6ZldF7TK69+qkoHba8jA2pVbe8OhaXOpqdsjLlmvNKS0MysYzK4vuOg=|Chương 2420: Xông vào Phật Sơn;uQXfEJosAQn3iHBB1R8+qDzIhVrhcFNrtneAKcFKieK1u+1avZrh375B2mWoKnMq3k0mlZsjcASI0HusLlCYiPZvZv6gSpG3iCKPTqiN2pv8HW+QCqQ9524dnj6wFCKnZ2q3kk0OzY1qKQMx2Ke6jd18PwfuHzUlt3cSzeeW29o=|Chương 2421: Cục;poVmucltZNt8tcKGKwsTaxE/IdaMhNz7fa82vb5wWRFhnskd41B+YDhx1RK5B375o4o2UGxQw8WUHN5OLM6cxQq++9H5B17e9ABrFgAj3ASlJg6c7MPiSeIvZVkAMtdZUedAhmQrCPcd/QtxJbVwfJAG/GmuSMlboTZXaFCqn9c=|Chương 2422: Chủ của Phật Sơn;o5iDBIkJmWP2tvwBQaan7VMUSnZjIiZiZXMLxeR9mkY22/oMkI73yMjNb+zdPxCT3vRShI/20XizAu9NsN4BCJ0vbn+SperiheRK9f72ceMHOJcfotaP+l1cx+1HFz98ULoA7QiPWd9h/nKOPVIqr3i4KKfGEgm/biCNhptNcMc=|Chương 2423: Bản tâm;0Nx7HKxKMn3nT9mK5jXqK6pPj5e1eLQOJZNTKgOWDoOhwGjWHmMbE2W3m0bEuqvDH5ZGiv+V3DWD5w/4JZky2YIWp6834nL1rwfeh6o7Lrh5ayoKpsBsjivN61kp5LQjdD7aUQLh93EgvKfJ/a6dxpDbo8Ato585BH+EwMXXgjc=|Chương 2424: Thái độ của Thần Điện;0L6FXecCmXdcyVXWRMZA+dcNA248pr6la7nl4YbO2ryoR2r/OCEkjqbPryU8NtTZPBTSLlzSHGQJRNOZRpba3LFjyAK49ZyuHnfTKb09PVCNliI/ixec19XH97kjNjS9KtlkHId/byqOQp4rB0ot+JbVMcpJRK7e+nnm6qtXhwU=|Chương 2425: Tiên thiên nguyên thể;SMs5aKn79L75asLMWo06TiiAjBSVF7gsDcC6vaUAURdbmbZZOnGDSdhwDf3A08cJEqMPFNOkqMMbF9XJnbpO643Q4/F/lzfxRNx9sCZFR1g48HBAPQ5h1klorj+uBDb0QBD7b0VGWI9Exgb+xRod1LpYJbnmbg1CxWomm1ktRAw=|Chương 2426: Bạch y nhân;w7ZsQqttZgS/Tm+yqvay03YPmqfp8URekV6DicOb1noagur3jzW1O0vSgBWjQ6sMT2LZW612YQ8syKrY+l8uSFwPXxmCHsZanDsBxGVyR7qmJJ+iOWnCX8FNeTbqYlziF7MXpQfVVWwZ8bRNAjoxOjbYsHcr46h1G0hqOuuxNDE=|Chương 2427: Lễ bái sư;EeogKwxcinnF32XDNbonTM18bNTuJXISV6IB+/dgpk0FugCfwaAkRbzoLQJoqdQ74qxdNG76A833yYC/Syt5gTt6VVKj+cBw4zZQEscoXb2RamVn/Rmyz3KQRjaezZHxVOONyJHQGwKPegowvLYfIvs8GQzlMj2Z8rZ27QP2nWQ=|Chương 2428: Phong ấn quen thuộc;GxraTqkpkdUxTkQw+C4sR0OeK/9Rylpgn6SXHFf2QAgvhYwHJ2Q4WSuxmzIieWNlIOoj8nNpXhK3u2LBdkIlH1XWuc9pATin9kEtemSZmwbv80TmLVmzIhJd4a036n/sIaDd9XQk2oFq2gN9JDPfGA/ANm1Jt8kPd0ouMa4n/q0=|Chương 2429: Phong Ma Thánh;rTof7uX2lu94P1a6ICq3hyPSrn0sMMsIWhRbVk0BkzbWQpJ9/i5SmZqc4QhjLHo1mYo4hQ0VhKc39YP8rSK1s6hoMmMZv5NzYMEMIbTlHorfnZghDdB/gVXVoAvGfJEfyGkW2YtvfiR4AcD8DXvQbCWnf7I0pEKDtaZCRA99lXw=|Chương 2430: Quốc gia bị bỏ rơi;H24/soCHMNykhIAeeZ8/pDY5tGCUGuWCfMNfWIGDJOh4lT/7b9Uq84sl1dtuVAAhYEN4GN81aoGXC1wFRQQdU63Uzd4m623lFqQiOTRs/ZgFeCGNU8JVC6qGw7udhJPnNKoWJAxuI90rzjvOb/xujftYXR1YcoiL49Kr+Fdkaik=|Chương 2431: Chờ đợi;VCdfGI41/Q3tHuEvmxvZp3aNzmq3jZwYUOXVLGg6wom0Y9Ap+t28U9M5Yf8ymjHL8IsxZUnGIqAuUWGzWrEMgVJk+TWdcP/HXix7NbgfcG6iPizOxX7fZURxXjba5o3EHL6GHJ47UwBSg4vqDQHEZZwM5catCJvM/A9J4l41w5g=|Chương 2432: Phất tay áo mà đi bỏ mặc mọi chuyện;nuYRNnsSgJs2bxAkfAwrkHo5W2KrH3lel2kHxP+YJccJWeT0vrPx9YrhTUIj3tW+HEnnyvDrtLHdMQPMfbBYoEZEB2zu8ZvZE0yyvuV+du5IaWZRsDnrNg7W0UimBSJ45hrPnFKTOkq3tk49aM4lJEnCR6yzff94RgOgxzgMthQ=|Chương 2433: Bảo vật điện;/w/Qq0PisKX2z7KVyi6X8qFXnUcyX0F/DRQgZ4Q3PcRze14yLpLTfFrxIkF+hfNTikjZRV+AIYEWY+f2YYUa9HR5nJ06/19SGjReTwkAFPtvVihcjFHO2zJhUY8xo8CRQI7RXLTMf9x1vhRh2je0x/41Sxc593WHYrZ4LMRfIpE=|Chương 2434: Gặp nhau;uVn8LVkdlxWQIHvyO6sKnDmoFoCxTAFZFRlCaN314XHHSId52O7Ypm0rXS3UDNR4Q80EzxK0Qq2A2XiQvOv7e91YLu/W9RT10KFLTqp8VaXgdzM1tUKopM6zl5s1u/qsvf5gi+gT/5MjaR5tCgnWq1lfttMBkNZb96IsZuw3/j0=|Chương 2435: Luân hồi tế tư;veY94FgUj7p6aBHrFkj3sPLkaAqomOd3xFulOLMKm3L3yXg+lxLeCk9OcMSYK+53arj2cQSLfo4LOo9z3Hn+L2OUicuhaR27dcMWtRTtAYGTkYNvq+sfPNaET4xhgHz1EHphotMXlL0AEDAZmoAt+GgB/ay3vz+eYpf2VB25yZ4=|Chương 2436: Chi viện Đại Vũ Thành;IWZs/XbCzgWLHOxAopZNGygskfokvyq757U4mmlO3QmbGv7/Civ5oEmdsBbygN/Bu3/5ELCdzOmYxdkL1Hhgg4AKq/W9CvRlFV/MEC55n1Q7XAVNlBFloNncW7I8RVIdoo+gv/0FB0PHkYjll45uH3DSozpeBgeVN4J5nOC4nX4=|Chương 2437: Phản kích;VogJ+FlMRJZmiHKGSNNsMpWDAHubsrEB3LmggrGUB1nwDkigfQfkFk+2SrOZ7t/TZMc2LBIkrWHnm5d1Iax9lUugy6eK9iptUrm66EtMI5jAohUgNs5pv1MDpF84nlkxkANYUfpxwTxUBpAsXeAZncG4EXp6J8hdarwjDg4aTg8=|Chương 2438: Huyễn Không Chỉ;Q3WRQK1hfsdwgm4iFL7byqJiS8aYAHlnaSrMWw0aCdMyzcJExSmY0vXz3YMHZsgTPpR7yqkBbuZVOIGrJdTDux4CRL7KKWzUUrbiJg8XcKK+aaU7raR9hoJY9g+rUSSz9sDWixqHRPAxbC3T7mDvLLC+RGj3LDRQgWgaL5ES7Ag=|Chương 2439: Quét sạch trú điểm;56BozPGQSQKOYRFmaypoc6nadEuM7dnbdNnOK6pru17C0Oa/mQ1133R2hzmmmDAiaz5HU+t4BJB0iDPl9kFFHFdB2EbWfNKho8gYoRqAKE7i+WRdkZOyBtoHJ92eNq8Wk8emVTw8GqDKMtcRhJYQQepacid8hYrMTFpbdRIOQTg=|Chương 2440: Bẫy rập;mK+Regkdc+ol+0spwG+uzdg2+VCm8X2lfjUtKS/GvIXMkqGyQIyNQYyNs5JKAeNJeAuIun4v7IkqNCgWwWTdNXg7k+MDYjq3xlfv5VBLir4MakvmIxHtJ8v5bl/ATHqUw0cMKA6V9rpI3Nw/EVarkbuVrTljHUhm1stEJ+zmOvI=|Chương 2441: Khốn long chi chiến;WWruQqQUW7nSZdPv2eL1z7jVJDIXpuNukYBI6/gHEJc/qsbDhgQXrE1Z1FpM5dLA9AZC+IWHFSAfnYinqq/xNp4eTUWRFBaraAD5ZSdiCHkuB0aNMlBLxWyVOLoIvrphDL5WhR3bzoxZnfE5Hr9b7KW9cFEfZQfzslQcC4XtOQw=|Chương 2442: Giết chóc;i8o0Pw4AUMxWfwAqij7Pqz42mIKpcpnnZAuhHCdPVAkLD4UKyYuC2MjNGQywzMUGgYwJjlNw3ZpHgWELsz+I+n68nF/9YkkNfk6ygciTcIaK+10ghUoR59XeTik5W+YprqbH2cWitFCstncaxrsRr23Im5jswtSvW+kAljK7FrM=|Chương 2443: Phong thiên đồ lục;uPA+VpCpHYAJGrQ/pmd7AQ0SmbRjvygyWwdtU736MuCWEW9UiPq4xup+p4C90b4LMatTFMrF6x0cO9OFChjswYhFHk8zI43lQIlCq0UiQEqYLBMPlrIsLJ62SFilhpZSG14qUmFjs6of/D7Sg/yL4aBDTMOUa7uXc3fBrAwA8hE=|Chương 2444: Điều kiện của Yêu Thánh;rWomeRQ4j+Gdi0XQikAzhK7Zmv4POg6i8evh0PJ8/dShDk2BI/KPqYutpnRUA4j7wAzWCZJpLPQrcgmfBkMZn6ylnkv9GBNj+Wdkgz/ZchZoHToR63OY3pFwPDMKXkSUpYcFInF/LoOu77YiuS6aJ4NzlFpCcsskYrDCTKo/WhA=|Chương 2445: Khắp nơi hành động;0LOdinRYg+C3K3AdO8LGMnxn8TeYZd+aAw39NoqXeijUrn1V1bZQ5UfpAXQ4fS+0KFI65iMh/F5iagbt0fFv9+tv/EEZA9hZq3ZZDrQbuRw7XBWG536ZDLxCkwaXpPSQ74jifVCPck2C/f5yadRE/s0NA6kXttTFFi6lQ5RQQis=|Chương 2446: Chênh lệch giữa đại thành;W7VFovDZkVF/lt6B0wg+yi7qEsBv61NgP8w0Av4DgpeyDPeiNwCcHoH+enrehepde8CkiMLACfKNKDEaZ4ehNjrrAVGQXUDpQNI3jPrf+LOQrE7kZI9pa+uR3NjzJQRv+p37B31RxrUYhbjISYmm4C3kx+iVPnVALHbgNDmIRpE=|Chương 2447: Lão ngưu siêu cấp khủng bố;cBLIJs7hg6bCJMi1MdSLsQUsttFakZ/pKQ13LHJTBEueIH5lwofj4qXSIguxg+gxOontVP4BikFZeYs/h1d/bkivoUC/fou9+3Z1b6WBTEYVkSxTre25Kf7RWgs2QodhOKexA/N9BBCHqvPZM74e49ncw0u58INYJWxYOMJB2SE=|Chương 2448: Loạn thế chi chiến;Ld6xhTO26FbFhkQtwGMfCy6bQcQiLRL4M0cefzlz0ypMdx9OjI2UhZjPCZDDEAKZ+hJT5aQ0/CzcDtykjf5fHMJSbaJVQU3veQBQ6YgTbv9OE80DruZzmVYuSen1X/eJ7uRRouYbV1Jvvw8cdkbF8TeSSN4uwCuvS+3ne+j9nB0=|Chương 2449: Phát hiện;E7h/e7nCnTIQ57zSl7cJe7g3aeNgXW878oHFEKLMllyLXUGQdzfFh9q6yY8zz2RqBrz40bgnsjl9pF+HvQGfTzw1GmqhDD4l7KsyCPLpzG09X5OLX1XVht9d6PfhR8TxJ6wdbOvadpsly3e+/onVoH2kylgyM5F+hKrR1okOlJA=|Chương 2450: Cường cường đối quyết;EpnBDAJu1UYehq++p4kA9OEK/MdGdbB7w7SpZ5zQCQX7C9t9ciZ8rKOksYet/wqF43u1Tgy8Ac6AoxvCLnUgZkvOpnaZVUlxP5R9pdSawZ/cC8klEmI2e/pp3Sg+l9Zh7xu13srvXaXNPD7mHjPVVz2gyDX56DKRUSIk112GLn0=|Chương 2451: Giết đại thành Thánh Vương;KKej76fMkJ7NaYFFVqUhiPx/cBD/SQ21qvIox+CquASsi4VDI1BMzlVWuBiHWZTP/tu2c91kmkpq70PttJHML5/zhkmk+HpfBt9aeupRNZ3lwv7IL3JD3c8SzY7ljc6HjRGwillwh0A89KC+68O0wW06ODI9zeH+mX3DFZrNCnM=|Chương 2452: Thái độ;ozZ68BmFpXrk35sgRbqOtKRV5rCKtXQ7dWOOtJ0I4w5huSUkCkXZlGeiNFgSNCsx6EV5yf8r6QJ4xNNoeFmxYbhwvVn47DS8rV6MJoSbQSFutJ0KioLhcd/lsK8ww/DtFBLXhLVkWw7ueybmr+3ZB1gD5W0nkqFnUxVxIl5waB8=|Chương 2453: Người thừa kế thần linh;4n1UFcFr3NRPMO8XXLpaEqp0Du7YF8qc/CfIRbItbOICGyj8fETRH/BltYTky5kTQUAEmrImUeoUfBNGXdq6rR+5J7wHeI4GEAODOswyTUmD/7mhj4UFJp2kjCDrOKQhgtZqePUx+TbkJ+B/XM+RfKEZM5lDtH+tuh9tqqHSWGo=|Chương 2454: Thần Điện chi ước;QUTyQa3ZsX7KqupTHZGGULgjE4TSjxzhx9BAbcooSARhIT4mIPUNYZNgYFXmsDM+ZBqhNitBs5HhD+KkIWzQSDELQV8qKa/YGdtnTpEqKiA5VaVPl8icLjYaOEldNvb6GpsWoWN+mrL65t0+33PybQPgxAtan1XN2TKkmVWh08A=|Chương 2455: Kế hoạch;FFFly9ybhTaJu35Amtkql9gAjbnkpL0NpUYTYGrnOnphtbjzGbbL0hRKYrVrBNPKt97EfHuKiuo/DAaOLPCU5FD9hIiKKHH6uE5Jqn+lgbTmAgyKQmDhSW/gR5y7WyMkP7NDWcFk6cqAz8qhWgQdRtBQrXwp8sNdauQWuznzjBk=|Chương 2456: Áp lực;YKq2rDToIh0dJCzHVhmm+B37LlvnVErcz9zysiBi5y9uHdMph5RWI32SectpkUbkk9lENvmr9XyDE03W00xUyi1PUusMkz7IEoY+gPSVzb3v0DFIEoE5RaiSOajzT6PZt7ejb0PfLP8qTN6ixyHv2txkZh2eLTrELVzzjKOGfoY=|Chương 2457: Thần Phượng tộc;q0FD+4vE0fqcNuMrlsUiUKViDR6TKR1WVreAcx3FRpKAoDnGT5rDAxj2oYuCqesOTpMcsp4vTkklKKIGNJsZoYE60jNWW880EtyDCzEeR2PwT+5aKlNR9bwrYrNoPNSap7Vf9McpRgd+ANIe2tVq1QI/PHjTXas19K/l3Tb46/s=|Chương 2458: Chiến thần thú;ORur/weGkm1rLDPbjzqGx77lQgNVOEwiQ33voPyrnOLajm5ZCCcsqHNgw1ZEuNHQyMWEgafvq2ceX0tz849WxC+bzYiVtnoAgdGvwuNSnggjO8Qc1MDOMsZuuxVri8lBeTiZSAGPZ7NNRkJX4x5vqUH2MZgfDscmHptaa3w8jcI=|Chương 2459: Hai đại cấm địa;cgR/JR9biwHz0y2A0mDdJxKegs0zgF2WJgEqOnin1ZrlhaiwA4UE0RT3ZLHOStnxxYa1Mvv0BcKRZXN0C9RwPIR6PP0gvI54L6mvOuk5ATrRc6kVhZz4+dP3JeA1n/BWhylFuNc/gP2MRVoLLoOhyDx8qlWNMdQjs+92kf6YRtk=|Chương 2460: Biến cố;th2k8kE8XUzdh8RR05cDq05HIEfVbS6mv92L8AeTgMVtFCHCR4Ldc4L5W4W6yxN2FxLHWaiIL6Dti6K5iWM4qDKGPvIl7KKJoyXXhuQJK9r0309SeMy4e2Kc4EdRhy1IHOzJUO2a5qLAEfBXn+80rOvGk+ZTyj4neqiITnxKXME=|Chương 2461: Thời gian chênh lệch;U70OekhSbcnUJQDp8E/utE5aQDS89sRsksVpP8hkOzoh07k4iQtYOUgX366fF5u3rQEYmP6yPmdZPKJmCGgDQghfpfQPRva+MAf8yWu7YNrzg1YuQkq9c2pW4CJ79t/ERt6OlxAGr/o7Bzh6apXanB6SQOaoUrNb0k/MT11EC8c=|Chương 2462: Bị lừa;eLtbf4Un5GZxpLfNNow8Qj4af7iri2kJtvFQnMKPnldMTkN6Fw1q/V2RI3nsb+mHgkXA48JA8yjq06r+aLr8MeoFuH10JOUPnDGg4MoW+6hV3xCn3XCFv3WMweOCIrIzsVeSAlJeoFu2yMmEifg2iIbHnz8NDtnN9Y6iB4qYCvc=|Chương 2463: Lĩnh ngộ thời gian;Qq/l8CJ1xdSyXAqJTe9qdsZ5/t2YItt0ENo6HIPHqCUPsPJgJzgZn7/fo0wb6Tql92RL3RGme/HHTHmpOaj/pAOnDz7zd0RaOlqhoovdFr9GUR3h3WLjZYuN3hg51n5sRoepvMmD0JVueOpnN1GhJe+o3r91UiBsdHwuUbPqkIc=|Chương 2464: Trở về Thần Điện;Ewu5XIDywMN73hSo0nLByeSaA0l9y8A0P24nLD9iQ75XkXPSIqSY2Z9KRDRSfyq3fQl/vOppC96HUTnGFB8zpxe3N+PgTNgv5ZRjJrw7nvlVDPIiYuKMpehVw0SsjlLiBFJphtjiKQEOZQoFuLdEgvEFGq6BJzW6a7OK7NQQy48=|Chương 2465: Thịnh hội;tpxkz286tk9146vUBHb+6pz/WFxwoBZ1Uf+B0719vb6lE16W/Wjy/X3tkPCp36Ukh0PVjBaxe/NavydIIt95pd3jFH9f2QJleHLFfT8u44OjrPoVJCrYQnWYKCqjkf9O4z5vGt9bertjXtjJjELOHlHyiNQYDEs8tPjYX92JWos=|Chương 2466: Phật Sơn chi chủ;sQhC16+x/CkMvt1JMsomsEqcMCyfu+7FdPrQiIwO1r/mhzIS521e2bBuo03zpcM7n1RCfJUNPCqHUeSImg4KungeAqwaD8p/4meZ9eZ/B5gb5WnyqH2SJ9XsasiGRQNcI8flkEkoelcQkDySd0LGEn/gr6dKZglO8mhOT+acWyU=|Chương 2467: Bại cục đã định?;hco3hnsUE5ThnQBxaH196M0sGJOnKmWFQl4XuL1Xm32j4uEyESAQPzMLkBOJyFG45YPR2mo58Pwd2i8nbwiqUJdJ5d4Z6yj+RDhwtW11SMcybauu+5wMnTpagDmKXrpCJzWGGZU5BKYQ40Nb/5SdyD2DyYjpRyItzvPY+YbBDl0=|Chương 2468: Liều chết một trận chiến;+6tTnpO91ZkCi8RPcLrJELtBS1O++jbQTI4yeIBor9rONYV9h4tzqIq/TGV/a3lAotc/qQSi0haR8MLRHFii/rRQnKgncIDwSsh/lFmeAGwjANKsf8c0Jjen1qmMvZ68oj8FVirAXEZbcR+bCVxpfxp2FPDnwUFK6fIhdLu21zQ=|Chương 2469: Một kích hoàn mỹ;it52Hd4PeidjSWUo/LcWbFxdWTO6ZNhArR7mMabAs3Oemf+DAEuLqz/1tySODw+dhiRHJ8tq0DtsgC66LKNrXjjLUFDqkxAvZvajFypG4LKGuGEMfEGobf3NPG5AaaGlHhmNa1mj5ObQwJ2YZnuenCvGNWsC88bsBI69nMeDDo4=|Chương 2470: Một kích hủy diệt;evy1N8Lt4wtx5OpEEgb1ZVTFp0bpzQj0eyHE23w9Fcl+Fcm9oieVfib5qXAPHPP+IvfPXuiA7ggANpr5aMTvQCumVSUX2u2AqSZECyVGcLUoOchPoTzQq6NTFYEvThqK6lnHjrrdh6wMHvXTRZvvw+tzFloM89WDNnziOSj4RQk=|Chương 2471: Sứ mệnh;80krhm3H/wV2zxPk/KQrXcPWQ4+qmjJnzV0mXbZ5O9TcktiSOZuMoJpGOImNdAEITzFkKObjomcyx6nimz/pBAm+WIDArNAZfcJRV/FiYbMHoHv7Pe6oXLF71XSB56ArAx1xYCNSuiYMUnrZ3FCDPTlRdnSuf7oo4v3GM0fPdMY=|Chương 2472: Phong Ấn Sơn;0Q98l0km3M4q0b4fmsQY++klF2IUZLZ6TT3seCPBD1H/j3KGqKOms26nHRluGVAuQPL1U0oy/zw0eFpDPJChHZpgqPKF6MVVephAazcYNCC8nPK7kCPByUN9yQExRcroYmzDjkpIDZwzzm8Xjckh8b0XFL+Ql5Vqk4sAq/Fhqgg=|Chương 2473: Tam sinh tam sinh;Hx5bdiVkvnn/tCkKv9IFMt7iZQZyuFbo1ZOq1vnsGlckwYN66ssUoyaDcX+KvJ8d9HlAuLBda8Wvp0vvQe0646CC97cBJvgEwjOBLvCZuU4WVeTPv0nKtxgVuMJxxx0WGHhZHMwBIkKg4kSbgITC/6VONQfY6s8o7WipdNps9kw=|Chương 2474: Quyết tâm cùng phản công;eIijw1FveJkIttzjUX4On/0UbJxTOIkiSKThCLA1eiY+r8nFMQJ/ZrHPbGC1FyMuNMfQTnYKCwaCLHsvek96TgKnSP2dd1VQnVw9991151ulWWSQbXQa3ET1D5udM5QrB/YoQiNqHr9PW7PrvskOreKrp3n22IFnvSTmhKEvZ0g=|Chương 2475: Vận mệnh mới;0RLZ9s2m6b2jnQY85hVm8ze+zEm3Ax1WQuWzFWmm+b57bifpvGEvFQw2hhSbrqJyMyfQkhiFcMOUUiMSBbRWY8QhN9PlYlWW5CuUrzJ+mWZxEwsD76tCM2WQGWwz7D1nhd7iyOIoYMPy2/BiuV/5+5XaIEB/d0v2QbXBBTXjslE=|Chương 2476: Tranh đoạt lãnh tụ;5/Jr6q3ontwLjkWdgJqhXUI/pUBH23mmaSymG4ABlHIVHOyHq89Ff6ju0Gr+ea8oIUeRwfN/8GZQFtG4MhIYP8YOCf+HhqZv8WkXLCHhunC8dviWlH+WtQbK1pFARwScHBHstbtMCfU4bBm/Z6DG7KILz1+XGI5DwiyxI2hJ1VU=|Chương 2477: Thiên Phạt Minh;IEQqgmmeeI2u4lkoGuThcZYAEZJjMgCPuJKalKirOUZyWAhSF+4BMRY4oSMSEw5kiDUw5oxpXhmSz3BPNjLdjRIrJcGoNbMSItCxuDtOYv3H9b95Z4ENii+hwlkaS2Q+qqHFJZUKZCnV0E+ZMDIHJbDTMIBUQGyCWy8ULH1OQug=|Chương 2478: Vui vẻ phụng bồi;IaK9Fawe/K1EG+blid9NLXQoNHFySdisy3LvuA01yZGwuS5GjHO3cErnZEg0/ytm+WHoH5A4EtGYy7Z43KxcVqg6GkLOke9r2u8S6OQnbqQBTlllsTj/lu/1YeJfYnn9rgXpZ9tueCIooonlP5h4CAFEH1DlgEjQOu27oP7Uf0c=|Chương 2479: Siêu cấp đối quyết;1aPexBRDUOqfG/PuooDREv/Dihq67sK53A5B//u07TpdBt1kDFjTUl2QEVBk8/GfAaIYKAx9Df+w1f/dDvzFOY9a/3YF2w+zd6l/J7I1Fi9jk7O1g9Sa5XYoA1yZlsw6CXO7CGS5hxN2rzjN/MtbOSqjpX5krY26+9mQaAMS4x0=|Chương 2480: Loạn chiến;3R2402s22FK33DHRzq3tHU7HhSqDbS83T8jdbXLD/877U83xkZphQQ3lXkIQ7ERdYnU+1qXSjqyJAFGapYPOpWdEC/QoTJuhMaq0n5tNN5OmZexCWJzvq1P+KnoVln4nYTNI1xvgq35D8R8Ov5f4ts9dwjHh90haQ0JW/lv0gVc=|Chương 2481: Ý tưởng;U+aKHBL2TKkfes4lt5J9IJ8WoM2Kb4hU5Ee40uHudEuLE6pNMVD67CtNqjyKvdxn9ZEmvskvHrDUPcsK8F0t22+GhYGctc8kJUHUjbwYJnTq7akfnXZIr0q0aFG0atYwdjOKxReb/ZKMR4HM2KIOsFEsQp+lsFv0LcfMrPFM91c=|Chương 2482: Bí ẩn;A+wMSpx4C/ey77vZQ2Oh+inZ8Xs6S8l1TNY04vKZ2WznaL+duC88Nw5sWjUpK3pWKeQkAS9WLY8BHh7n5T4B6F+tEh/V8c7KAq55vy163rlVnW9oZwZRewBZz9OSfdy0vZrI8C+sEOkWG6/0PNNfaj7PiRzACw3CqZzABmBO5zg=|Chương 2483: Bị ai bán đứng?;wt2I2AeQJl+7G8xmN9qk9gl+zkNUEOMM7j+V2YDuImXtWWllbQpuhlsV0fV4s05lDGx20cYuPXCcuaZXRBf3MeAFuSd4AyBLbVFJF4gT5EImC/R6ZD+SZQKeEsKLZ4josXytD68eP+JrxTUp/cZjFdFmdXVCw8gbd/dC7Oc8y1s=|Chương 2484: Lĩnh ngộ, chất biến;UECmt/DykKIjYMjSfRTt1tnZufzcba4qm+N/FjZOH2zIthl/3Hchk9SaJnz1cuwoF9ckTF9HZOALDL6DmLf8PBpINzMHuAI4XiqVPF2wvfet+mD2kd7sUVnHNQSZbTpwPtBJa43fIC91ZydsL9jk5kX6csI2j8SqkpM48g8JaRc=|Chương 2485: Thắng thảm;NkwED9gCuU/JARFsuOwbmHj9hjIfm9mkdMyabB+V2t29jbZXZ6AiRUN+2iTAuqrk3WCzryqpvf9dyH7yxqq+rcz1GOjqfDRxufUZp/nXgkx6skjL78MUJWFJiZUp0MRDVkNC/K19AgXLJ75YqPA+7IaonkyoUDKWpsPrtaa9E8M=|Chương 2486: U ám;qmzxFLJao4zl/OPhowMdRV0RU+Z/dSC6sk2+7qeOeVbHjukzXuR6NSBHfIt9MyDASySePrJ5WdEzav7T+PZrdHFXL/h/u0YPl67dvKRIYS5Mvi3KAiEqsTzcl5a82myWmFrDa1dRtOFWz92JSnbZHjee9G0C0tEECx0HSNGhvnI=|Chương 2487: Tụ;78+6Ugcbw7dKt1eauEYS6k+sowy4PCsekqT5++6/O3ZkIiAP+Q0mqLvE5kB7MqyJG7Ug1AX0iDo+IvFAb5FetAgdoSHKm4RFUgzFDOedETCtKr5x9WKzungP5+HFbWSUJjZLSUb9eWtf3QI8Tq1OGd6+l9pdykCYYGwv4Whb1BA=|Chương 2488: Chúa tể thần ấn;/E8WRFx3ymaoVRIcMIn9O+nCIMHb0678ab1cCmn6Vw/dNkM0FLALjYTx4p96F4JHCj3fevShaAJrymV3mKtvfihm0IPsdbZEbpf5i6fU6d4jnxnbSI0434owcoi+Ba/MoGgh8YEE3IGyUcZV2gy77+bLsFjTH1XMABXSBnwH6ho=|Chương 2489: Một trận chiến phong Vương;Xvsrt++Pf+B2zSjdq4fDpA3jp6bES6daJUMdi9AjabNgCOQc/9fD/8t7u5o1fBoC0xrSuQH05Bc/PiIgV3aHK0lk6dD8kjFKvAbp9QFW9xE1qQyrgy8NISFPKGPu6V8lDm+ZvvElApsdifDb7nCel0cxBXmhIP/18NQ1DXJYCSA=|Chương 2490: Đại đối quyết;YDnY5NUf0ZZlx0iiSDGTbtn6J/4P/0qHWX+IJunEdxG4euuSwmRdcjego8NPtaveIs9zFeshcNHOPjfBK7/kwct/mqH954HVZBddA4BYjc0bsIs3Lq6a6NX6NwaFlI1q0wBkHEySKltYiiOOyzID40KIOWqj4LOlkX/7h8w3zEk=|Chương 2491: Thần phục;shdPK0+rqDc1igZYyNfN1qPZ/OOL3zu7Duw1mBFfJ+0wIdPgZPJzWcuJF/4kN7nvk61rhiJ9Ev7yWnKKF01+Y/jylfaTO6woiS4sYkkJH+Ub6ktycsRCl4eJGTYE75N+X4nyk6JG/gGKahLI4zqmW/qVjrvNE0+FFJMFu5EktGA=|Chương 2492: Truyền lệnh của ta;8DBax3BpApDP4MDP1HBn3d8SaqGgwaNTNW6TV9mDySzvzkfH7YNtj/eohFpuqt+DfSNXYacMiwOvdEtUSHOHNttCk4zBVoAn5RhQOZOz5Ju69fCLS1yy6mKOVPdKmVUOfkZMQdeymCLqcqmTpEdkz1mkz1yurOo3zA8TL85iCWM=|Chương 2493: Vận mệnh mới của Cửu Tiêu;bFsaWdXdqXN5Hn/QLMM4tpAhofeKbO4Mf+OvSeZ0VVbT8N7i/lkMFUMZtkBUPflWuIyGePhjbd1W1nExrVen56O1e8xbXuwEE1GtZOjjOM+29E1apa/QR1BZKsfB0E3pMyqE63+Xv7Bu7hXOP1GkGDmfqVD8pYsGrTIZaonxXiU=|Chương 2494: Âm mưu hiển hiện;6KJnfvSlX2ASRcch1tE6nQFIw/Q5l44YQjuHCP86Bsvhw1rSwJ+OUpL+mf3VJijiV5UgVIlhqq3SZZHWqIiUblE3zyVK7r6/A7vg5tvSOpVzoZcQoebvo4fxTc+G8tSdOjKQKQkNt1X95yt+v0n5RvhAagbZSsqIRluWGVnwGc8=|Chương 2495: Ma Vương;lwRMTxnvD2n6myF5zCC8Fp1USbq8IuOoR1JZnArPa0NZeHcYxSunMmb+3fbRkXcaVKlI5l3/ZHPc7TKI2/uxM7NizLyC1tDeoX0Nyted3sPB51tg02SKYFHy2VLL9+o5YKeVMoKc0E3Y4gMcH7KHFojck3KahSaT4RTBFlTPFd0=|Chương 2496: Hàng nghìn hàng vạn biến hóa;XyD6m+dHdGQZnDSL6L2po8RNnh12szBUFPpi7pEcCbsBT99MpqSb8BWMfcDxwNYmnT/WkVy7kHixh3wiyOO6dOjYYA72QbAWTvElJgfLaOYiIAwyWmcat9FV2dt1LKs//OzZDBQJR0Gs3r9ORMlYZyEN8dlWEduKIvBuuwgGa4o=|Chương 2497: Trận chiến cuối cùng (1);HbILLQas533c3kr2ZgJ+sUaHLdKX8qtZnPMSfWsq+4B5RIB5iagL27yZiKV9XmIMVidUaHB1ZiUTdPVVjWgvGV2J1mSnwOYVap5tEEjvdyD/gCoCT527svei9Kfm08vuirQyWOUPA/PbCustVKbz58I6Y1pqcWHU048jKe2PuJU=|Chương 2498: Trận chiến cuối cùng (2);rWleNOtx1haD/CvfghPf3Mj28bvq3MXAjIRo1VbsGRPJFEMc0JhX2typ0zK0lP7pWPkEljJSEpsrUXQ4CgUGA8liatQ6fxEGulHSbAy3aDHViSo3NcePJOl3htM8CDCUr1ICLFnOzYeuxZ5ysu8VydGtewp22trAXdsl+LOPLmQ=|Chương 2499: Cuộc chiến cuối cùng, phong Thần;3QH6R7tVWFUC00x1DcprIvBtts0WkIObgx6krXfqc2fVyC6dxVarfptqxjUZkRXAUhdxT4r3a7OvIOjdMV2olarxQ4sgvIlpXPcVwneVZ/E4VgP+k7A86z8nmsxBj0iLHdaW1wZEo6qVtlMblqcb/pLehyibv5T2Z4Pj7IkRILA=|Chương 2500: Đại kết cục;VJFOI+nCXyZZWzjM60p4il30sywXQGzpchCob6Cc8ePbh0FaLiE1xD2x6AnwY7rffCM8MGnEQGaue6OJI0TT/0ivjLqV4NijoUY7fHh8XuJ2UVbeEU33HwL0D5p8HgBtPY6UYVzJsUUAj9KhCGUcUVhxJGPQZrMFa0Np7xD7NXk=|11835 chương: bị diệt;v5hY56yn73NCEwPYsWZd4PsUKf1atUZEhsopBKc4gR3U2V0PfA8NjWVgVKaIm9A0abzBSa+LlVh0MXhRO2fEiJkAHc3AO53wHzoEJOQ1fMhJuO6x/+icjvA9Op644XeJWwkyjMhFKgffQn/tCZsG0YJIYuM9wOcG//BYF0u2WMM=|https://truyencv.com/tuyet-the-vu-than/
Từ khóa tìm kiếm : Tuyệt Thế Vũ Thần prc, Tuyệt Thế Vũ Thần full, Tuyệt Thế Vũ Thần ebook, Tuyệt Thế Vũ Thần download, Tuyệt Thế Vũ Thần kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

HTML20